SKKP 3043 METODOLOGI PENYELIDIKAN

Prof. Madya Dr Faridah Ibrahim Lecture 8A Kaedah Kualitatif dan Data Kualitatif

Jenis Kaedah Kualitatif
Depth/In-depth Interviews/Temubual Mendalam/Field Study/Participant Observations/Pemerhatian Qualitative Content Analysis Document Analysis/Analisis Dokumen Historical Analysis/Kajian Persejarahan Life History/Sejarah Hidup Oral History/Sejarah Lisan Focus Group/Kumpulan Focus Case study/Kajian Kes Conversational Analysis
Semiotics/Textual Analysis/Analisis Tekstual Discourse analysis/Analisis Wacana Grounded Theory Ethnography

Jenis Kaedah Kuantitatif
Survei Survei Mel Survei telefon Analisis isi kandungan Eksperimen Kajian kes (pelbagai) Analisis Meta Kajian Longitud: Kajian Trend, Kajian Penal dan Kajian Kohort Q-methodology

Takrifan Kajian Kualitatif
Keyton (2001) : “QR serves to preserve the form and content of human interaction” “Emphasise empirical, inductive and interpretive approaches applied to interaction within a specific context”. Also known as naturalistic research, ethnography, field research, participant observation – but Qualitative Research preferred by communication scholars.

Proses Kajian Kualitatif
TUJUAN KONTEKS KONSEPTUAL

PERSOALAN KAJIAN

METOD

KESAHAN/ TRIANGULASI

Persoalan Kajian
Mempersoalkan tentang “how”, “why” dan “what” Persoalan bermula dengan pertanyaan seperti “untuk meninjau, untuk memahami, untuk menjelaskan…. ” (persoalan kajian kualitatif lebih kepada non-directional) Dalam kaedah kuantitatif – lebih directional iaitu “melihat pengaruh, kesan, dampak, sebab, hubungan, mengenal pasti…”

Contoh persoalan kajian kualitatif:
1. Apakah pengaruh tempatan dan global yang menyumbang kepada budaya kumpulan? 2. Dalam konteks apa disiplin di kalangan pelajar sekolah dirundingkan? 3. Bagaimanakah pekerja menggunakan bualan informal masa rehat untuk kurangkan stres kerja? 4. Apakah ciri komunikasi yang dipamerkan oleh pegawai pemulihan di pusat serenti? 5. Mengapakah penyelidik wanita lebih suka mengguna kaedah kualitatif dalam kajian mereka?

Persampelan dalam Kajian Kualitatif
Banyak guna persampelan bukan kebarangkalian Bentuk popular: Snowball sampling/persampelan bola salji – subjek/responden kenal pasti kawan mereka yang sama ciri untuk jadi responden. Maximum variation sampling (Lincoln and Guba, 1985) – menambah sampel sehingga capai tahap tepu (saturation point) Network sampling – guna rakan/pelajar sebagai network untuk cari responden (tetapkan kriteria pemilihan responden) Persampelan bertujuan dan Persampelan kuota

Data dalam kajian kualitatif
Berbentuk continuous data Nota hasil pemerhatian Rakaman temu bual Maklumat dalam bentuk tulisan, audio dan video Dokumen bertulis – memo, surat, artikel, e-mails, journals, minit mesyuarat, Dokumen visual Artifak (cth: teddy bear atas meja eksekutif)

Triangulasi/Triangulation
Penggunaan pelbagai kaedah atau data, untuk kesahan dapatan kajian. EMPAT jenis triangulasi: 1. Data triangulation (data dari pelbagai metod) 2. Investigator triangulation(guna ramai pemerhati/penyelidik) 3. Theory triangulation (guna pelbagai teori) 4. Methodological triangulation (guna pelbagai metod)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful