P. 1
Danh sách Liên kết

Danh sách Liên kết

4.5

|Views: 11,950|Likes:
Published by api-3735098
Danh sách liên kết trong C++
Danh sách liên kết trong C++

More info:

Published by: api-3735098 on Oct 19, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

Danh Sách Liên Kết

Nguyễn Thanh Hiên

Danh Sách Liên Kết (Linked List)
• Gồm nhiều phần tử (gọi mỗi phần tử là một node) • Các phần tử nối kết với nhau thông qua vùng liên kết • Các phần tử được try xuất tuần tự và bao gồm: vùng dữ liệu và các vùng liên kết
Ai A node in a linked list A header node A tail node

1

Các loại danh sách liên kết
• DSLK đơn
A1 A2 A3 AN

• DSLK kép
A1 A2 A3 AN

• DSLK vòng
A1 A2 A3 AN

Các Tác Vụ
• • • • • • • • Khởi tạo (init) Kiểm tra DSLK rỗng (IsEmpty) Xác định kích thước (Size) Chèn (Insert) Xóa (Remove) Tìm kiếm (Retrieve) Thay thế (Replace) Duyệt (Traverse)

2

DSLK Đơn- Cấu trúc dữ liệu
• typedef struct node{
T info; // T là kiểu đã định nghĩa trước struct node* link; // con trỏ chỉ đến cấu trúc node

}NODE; • T là kiểu dữ liệu cơ bản hoặc kiểu dữ liệu tự định nghĩa

DSLK Đơn- Cấu trúc dữ liệu
• typedef struct node { int info; struct node* link; }NODE;

CTDL cho một phần tử của DS các số nguyên

3

DSLK Đơn- Cấu trúc dữ liệu
• typedef struct SinhVien { char Ten[30]; int MaSV; }SV; • typedef struct svNode { SV info; struct svNode* link; }SVNODE;

CTDL cho một phần tử của DS các sinh viên

DSLK Đơn- Cấu trúc dữ liệu
• typedef struct phanso { int tu; int mau; }PS; • typedef struct psNode { PS info; struct psNode* link; }PSNODE;

CTDL cho một phần tử của DS các phân số

4

DSLK Đơn- Cấu trúc dữ liệu
pTail

A1
pHead

A2

A3

AN

• typedef struct
{ NODE* pHead; NODE* pTail; } LIST;

DSLK Đơn- Các Tác Vụ • Khởi tạo DS
void init (LIST &list){ list.pHead=NULL; list.pTail=NULL; }

5

DSLK Đơn- Các Tác Vụ
• Tạo một Node mới cho DS
NODE* getNode(T x){ NODE* p; p=new NODE; if (p==NULL) return NULL; p-> info = x; p-> link=NULL; return p; }

x

DSLK Đơn- Các Tác Vụ

– – –

Chèn một phần tử vào DS
Chèn vào đầu (insertHead) Chèn vào cuối (insertTail) Chèn sau phần tử q (insertMid)

6

DSLK Đơn- Các Tác Vụ
• Chèn vào đầu (insertHead)
pTail pHead

A1
(2) (1)

A2

A3

AN

x
newNode

DSLK Đơn- Các Tác Vụ
• Chèn vào đầu (insertHead)
void insertHead(LIST &ds, NODE* newNode) { if (ds.pHead==NULL) //ds rỗng { ds.pHead = newNode; ds.pTail = ds.pHead; } else { newNode ->link = ds.pHead; ds.pHead = newNode; } }

7

DSLK Đơn- Các Tác Vụ
• Chèn vào cuối (insertTail)
pTail (2)

x
(1)

A1
pHead

A2

A3

AN

DSLK Đơn- Các Tác Vụ
• Chèn vào cuối (insertTail)
void insertTail(LIST &ds, NODE *newNode) { if (ds.pHead==NULL) { ds.pHead = newNode; ds.pTail = ds.pHead; } else { ds.pTail->link = newNode; ds.pTail = newNode; } }

8

DSLK Đơn- Các Tác Vụ
• Chèn sau phần tử q (insertMid)
q pTail

A1
pHead

A2
(2)

A3
(1)

AN

x

DSLK Đơn- Các Tác Vụ
• Chèn sau phần tử q (insertMid)
void insertMid(LIST &ds,NODE *q, NODE* newNode) { if ( q!=NULL) { newNode ->link = q-> link; q-> link = newNode; if(q == ds.pTail) ds.pTail = newNode; } else //chèn vào đầu danh sách insertHead(ds, newNode); }

9

DSLK Đơn- Các Tác Vụ
• Tìm một phần tử trong DS NODE * Retrieve(LIST ds, Data k) {
NODE *p; p = ds.pHead; while((p!= NULL)&&(p->info != x)) p = p->link; return p;

}

DSLK Đơn- Các Tác Vụ
• Duyệt DS
void * Traverse(LIST ds) { NODE *p; p = ds.pHead; while(p!= NULL){ process(p); p = p->link; } }

10

DSLK Đơn- Các Tác Vụ
• Xoá một phần tử
– Xoá phần tử đầu – Xoá phần tử sau phần tử q – Xoá phần tử có khoá k

DSLK Đơn- Các Tác Vụ
• Xoá phần tử đầu
pTail pHead

A1

A2

A3

AN

11

DSLK Đơn- Các Tác Vụ
• Xoá phần tử đầu
Data RemoveHead(LIST &ds) { NODE *p; Data x = NULLDATA; if ( ds.pHead != NULL) { p = ds.pHead; x = p->info; ds.pHead = ds.pHead->link; delete p; if(ds.pHead == NULL) ds.pTail = NULL; } return x; }

DSLK Đơn- Các Tác Vụ
• Xoá phân ftử sau phần tử q
q
pHead

p
A2 A3

pTail

A1

AN

12

DSLK Đơn- Các Tác Vụ
• Xoá phần tử sau phần tử q
void RemoveAfter (LIST &ds, NODE *q) { NODE *p; if ( q != NULL) { p = q ->link ; if ( p != NULL) { if(p == ds.pTail) ds.pTail = q; q->link = p->link; delete p; } } else RemoveHead(ds); }

DSLK Đơn- Các Tác Vụ
• Xoá phần tử có khoá k int RemoveNode(LIST &ds, Data k) { NODE *p = ds.pHead; NODE *q = NULL; while( p != NULL) { if(p->info == k) break; q = p; p = p->link; } if(p == NULL) return 0; //Không tìm thấy k if(q != NULL) { if(p == ds.pTail) ds.pTail = q; q->link = p->link; delete p; } else //p là phần tử đầu ds { ds.pHead = p->link; if(ds.pHead == NULL) ds.pTail = NULL; } return 1; }

13

DSLK Đơn- Hủy danh sách
void ReamoveList(LIST &ds) { NODE *p; while (ds.pHead!= NULL) { p = ds.pHead; ds.pHead = p->link; delete p; } ds.pTail = NULL; }

DSLK Kép- Cấu trúc dữ liệu

typedef struct DNode { T info; struct DNode* pPre; struct DNode* pNext; }DNODE;

14

DSLK Kép- Cấu trúc dữ liệu
DNODE* GetNode(T x) { DNODE *p; p = new DNODE; if ( p==NULL) return NULL p ->Info = x; p->pPrev = NULL; p->pNext = NULL; return p; }

DSLK Kép- Insert
• • • • Chèn đầu Chèn cuối Chèn sau phần tử q Chèn trước phần tử q

15

DSLK Kép- Insert

DSLK Kép- Insert
void Insert(DLIST &ds, DNODE* q, DNODE* newNode) { DNODE* p = q->pNext; if ( q!=NULL) { newNode->pNext = p; //(1) newNode->pPrev = q; //(2) q->pNext = newNode; //(3) if(p != NULL) p->pPrev = newNode; //(4) if(q == ds.pTail) ds.pTail = newNode; } else //chèn vào đầu danh sách InsertHead(ds, newNode); }

16

DSLK Kép- Remove
• • • • • Xóa đầu Xóa cuối Xóa sau phần tử q Xóa trước phần tử q Xóa có khóa k

DSLK Kép- Remove sau q
void Remove(DLIST &ds, DNODE *q) { DNODE *p; if ( q != NULL) { p = q ->pNext ; if ( p != NULL) { q->pNext = p->pNext; if(p == ds.pTail) ds.pTail = q; else p->pNext->pPrev = q; delete p; } } else RemoveHead(ds); }

17

STACK
21 56 31 29 179 52

Bottom_of_stack (this is where the stack started) Direction in which stack grows Empty/unfilled portion of stack

•Danh sách hạn chế •Các phần tử được thêm vào và lấy ra ở đỉnh stack • Hiện thực dùng dslk hoặc array

top

Stack – Tác vụ
• • • • • Init() Push() Pop() IsEmpty() IsFull()
typedef struct { T *theArray; int top; int size; }STACK;
void init (STACK &s, int size) s.size = size; s.theArray = new T[size]; s.top = -1; } {

18

Stack- Push()
void push(STACK &s, T x){ if (!isFull(s)){ s.top++; s.theArray[s.top]=x; } } bool isFull(STACK s) { if(s.top < s.size-1) return false; else return true; }

Stack- Pop(), Top()
T pop(STACK &s){ if (!isEmpty(s)) return s.theArray[s.top--]; } T top(STACK s){ return s.theArray[s.top]; } bool isEmpty(STACK s) { if(s.top == -1) return true; else return false; }

19

Stack-Ví dụ
21 56 31 29 179 52

pop()

21 56 31 29 179

push(2)

21 56 31 29 179 2

top()

21 56 31 29 179 2

top top

top

Return 52

Return 2

Queue
12 31 79 front 5 63

back empty portion of the queue

• • • •

Danh sách hạn chế Chèn vào một đầu, lấy ra ở đầu kia Hiện thực dùng dslk hoặc array Linear and Circular Queues

20

Queue-Tác vụ
• EnQueue()
Input: element to be enqueued Algorithm:
increment back by 1 add element to the empty location pointed to by back

Return: void

• DeQueue()
Input: void Algorithm:
return the element pointed to by front increment front by 1

Return: the element dequeued

Queue – Ví dụ
12 31 79 5 63 12 31 79 front 17 31 79 5 enqueue(17) 63 back 17 front back dequeue 31 79 5 63 front back dequque 79 5

enqueue(52) 5 63 17 52 front back

63 17 52 front back

21

Queue – Ví dụ
79 5 63 17 front back 52 79 dequeue 5 dequeue 17 52 front 23 back 63 17 52 23 front back 63 5 enqueue(23) 63 front 17 52 23 back dequeue

17

52

23

front back enqueue(44): QUEUE_FULL

Circular Queue

22

Circular Queue
• In enqueue:
back = (back +1) mod ARRAY_SIZE

• In dequeue:
front = (front + 1) mod ARRAY_SIZE Ghi chú: back giữ vị trí phần tử có giữ liệu front giữ vị trí phần tử không có giữ liệu

Circular Queue – ĐK Rỗng

DeQueue-> Queue empty: back == front

23

Circular Queue – ĐK Đầy
EnQueue-> Queue full: (back +1)%size == front

Circular Queue
typedef struct {
int size; int front; int back; T* values;

} QUEUE;

24

Circular Queue
void init(QUEUE &q, int size) { q.size = size; q.values = new T[size]; q.front = 0; q.back = 0; }

Circular Queue
bool isFull(QUEUE q) { if( (q.back+1) % q.size == q.front) return true; else return false; } bool isEmpty(QUEUE q) { if(q.back == q.front) return true; else return false; }

25

Circular Queue
void enqueue(QUEUE &q,T x) { if(!isFull(q)) { q.back = (q.back+1) % q.size; q.values[q.back] = x; } } T dequeue(QUEUE &q) { if(!isEmpty(q)) { q.front = (q.front+1) % q.size; return values[q.front]; } return NULLDATA; }

CÂY
Path: n1->nk là một chuỗi các nút n1 ->nk sao cho ni là cha ni+1, 1 <= i <=k root depth subtree

A

edge

B

C T2

D

E T4

F

G T1

H

I T3

J

K T5

L

leaf

• Cây N node sẽ có N-1 cạnh

26

CÂY
Cây nhị phân là cây mà mỗi nút có tối đa hai nút con
root depth

A

B

C T2

D

E T4

F

G T1

H

I T3

J

K T5

L

leaf

CÂY NHỊ PHÂN

27

CÁC PHÉP DUYỆT
• PreOrder
– Duyệt gốc – Duyệt các cây con bên trái – Duyệt cây con bên phải

• InOrder
– Duyệt cây con bên trái – Duyệt gốc – Duyệt cây con bên phải

• PostOrder
– Duyệt cây con bên trái – Duyệt cây con bên phải – Duyệt gốc

CÂY NHỊ PHÂN- CTDL
typedef struc TNode{ T info; TNode* left; TNode* right; }TNODE; TNODE *root=NULL;

28

CÂY NHỊ PHÂN- Duyệt
void PreOrder(TNODE *root){ if (root!=NULL){ process(root); PreOrder(roo->left); PreOrder(root->right); } } void InOrder(TNODE *root){ if (root!=NULL){ InOrder (root->left); process(root); InOrder (root->right); } } void PostOrder(TNODE *root){ if (root!=NULL){ PostOrder (root->left); PostOrder (root->right); process(root); } }

VÍ DỤ
• Cho cây nhị phân, mỗi nút có info (không trùng nhau) là một số nguyên
– – – – – – Đếm số nút trên cây Tính tổng các info trên cây Cho biết tổ tiên của nút có info là x Cho biết info các nút ở mức 3 Cho biết tổng info trên cây Cho biết các nút có tổng info các conlà bội số của info của cha nó – Cho biết tổng số nút lá – Cho biết tổng số nút bậc một – Cho biết cây có bị suy biến không

29

LAN TRUYỀN THÔNG TIN
• Tham số
– Tham biến – Tham trị
a, b

• Hỏi-đáp
Hỏi a b Hỏi

CÂY NHỊ PHÂN TÌM KIẾM (BST)

30

BST-Retrieval
TNODE* Retrieval(TNODE* root, T x){ if (root != NULL) { If (root->info==x) return root; if (x < root->info) return Retrieveal (root->left, x); else return Retrieveal (root->right, x); } return NULL; }

BST-Retrieval

x

31

BST-Insert
• Tạo BSTvới các info: 5 9 7 3 8 12 6 4 20

BST-Insert

32

BST-Insert

BST-Insert

33

BST-Insert
int Insert(TNODE*& root, T x) { if (root != NULL) { if (root->info==x) return 0; if (x < root ->info) return Insert(root ->left, x); else return Insert(root ->right, x); } root = new TNODE; If (root==NULL) return -1 root ->right = NULL; root ->left = NULL: root ->info = x; return 1; }

34

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->