You are on page 1of 26

Iemhaneunan Sahsah

t1I 1t11
PengabaIan anak-anak
terbadap Ibu bapa
11/26/2011 2
emhers
uIta bIntI 2ooIkIIIIe
BaIkIs bIntI SamsuddIn
Norujamnab bIntI IsmaII
SItI NorasIkIn bIntI bmad
Mobamad SaIIuI bIn Mobd NasIr
FadIIab bIntI Mabmud
11/26/2011 3
4a hu haoa t
Maksudnya : Ya AllaI! AmunilaI lagilu scgala dosalu
dan juga dosa dua ilu laalu dan lasiIanilaI mcrcla
lcduanya sclagaimana mcrcla mcmcliIara dan
mcndidillu di masa lccil.
11/26/2011 4
IeneenaIan
W !cngalaian anal-anal icrIada ilu laa lcrmalsud ilu
laa dialai lcriluian olcI sila anal-anal yang iidal iaIu
mcngIargai ilu laa mcrcla.
W Kcs ini scmalin mcninglai lcrana jumlaI cndudul di
rumaI orang iua scmalin lcriamlaI.
W OlcI iiu, lami iclaI mcngamlil iniiiaiif uniul mcnglaji
dcngan lcliI lanjui icniang lcs ini.
11/26/2011 5
W Kami iclaI mcnycdialan 8 soalan yang mcmfoluslan
icniang unca cngalaian anal-anal icrIada ilu laa.
W lami mcmfoluslan lcada 3 golongan .
Golongan Piofesional
Golongan Masyaialai
Golongan Pelajai
11/26/2011 6
rtr se4rane anaR
+ane haR t
Bertanggungjawab
MengbormatI orang tua
IkbIas
Sabar
MemabamI
Penyayang
Patub pada ajaran agama
11/26/2011 7
S4aIan 1
Apakah pandangan anda tentang pepatah Melayu yang mengatakan
seorang ibu mampu menjaga 10 orang anak akan tetapi 10 orang anak itu
belum pasti dapat menjaga seorang ibu.
11/26/2011 8
awaoan
olongan Profesional
Berpendapat bahawa pepatah tersebut ada benar dan ada salahnya.
olonganMasyarakat
Bersetuju dengan pepatah tersebut.
olongan Pelajar
Bersetuju dengan kebenaran pepatah tersebut.
11/26/2011 9
S4aIan J
Adakah anda bersetuju pengabaian anak-anak terhadap ibu bapa pada
masa kini semkain hari semkain meningkat? 1elaskan pandangan anda.
11/26/2011 10
awaoan
Kcscmua rcsondcn lcrcndaai laIawa lcs
cngalaian ilu laa ini scmalin mcninglai dari
scmasa lc scmasa. alan iciai, lagi cndaai
golongan rofcsional, criamlaIan cndudul
mcnyclallan cninglaian lcs ini.
11/26/2011 11
S4aIan 1
olongan manakah yang sering mengabaikan ibu bapa mereka?
Wolongan berpendidikan tinggi.
WSederhana.
WKurang berpelajaran.
11/26/2011 12
awaoan
Kcscmua rcsondcn lcrcndaai laIawa lciiga-
iiga golongan icrsclui icrlilai dcngan masalaI
cngalaian ilu laa ini. Mcrcla mcmunyai
alasan icrscndiri dalam icrlilai dcngan lcs ini.
11/26/2011 13
S4aIan 4
Pada pandangan anda, apakah punca utama masalah ini berlaku?
11/26/2011 14
olongan Profesional
awaoan
olongan Masyarakat
Berpendapat babawa anak dan
Ibu bapa tIada pegangan
agama.
olongan Pelajar
Berpendapat babawa kedudukan
ekonomI merupakan punca utama.
Berpendapat babawa kekangan masa
juga punca utama.
11/26/2011 15
S4aIan s
Adakah cara didikan anak-anak mempengaruhi masalah pengabaian ibu
bapa ini?
11/26/2011 16
awaoan
olongan Profesional
Berpendapat babawa Ibu bapa dan
anak-anak barusIab mempunyaI
dIdIkan agama yang tInggI.
Ibu bapa tIdak boIeb memanjakan dan
membIarkan anak-anak mereka.
olongan Masyarakat
Berpendapat babawa Ibu bapa serIng
memandang remeb tentang kasIb
sayang kepada anak-anak.
11/26/2011 17
olongan Pelajar
Bersetuju babawa dIdIkan awaI kepada
anak-anak dapat membuat anak-anak
Itu IebIb mengabargaI dan
mengbormatI Ibu bapa sesudab dewasa.
11/26/2011 18
S4aIan t
Ada pendapat yang mengatakan dengan menghantar ibu bapa ke rumah
orang tua lebih menjamin kebajikan mereka. Adakah anda bersetuju
dengan pendapat ini? 1elaskan.
11/26/2011 19
awaoan
olongan Profesional
%Idak bersetuju dengan pendapat
tersebut kerana mereka berpendapat
babawa dengan mengbantar Ibu bapa ke
rumab kebajIkan dapat menggurIs
perasaan Ibu bapa.
olongan Masyarakat
olongan Pelajar
Bersetuju darI segI
IIIkaI akan tetapI darI
segI emosI tIdak
bersetuju.
11/26/2011 20
S4aIan J
bu bapa yang sudah tua terlalu cerewet dan ini akan menyebabkan tingkah
laku mereka seperti keanak-anakkan. Adakah ini merupakan salah satu
faktor yang menyebabkan anak-anak mengabai ibu bapa mereka?
11/26/2011 21
awaoan
olongan Profesional
Pegangan agama yang kuat dapat
mengawaI emosI Ibu bapa darIpada
bersIkap sensItII dan cerewet.
olongan Masyarakat
Bersetuju kerana Ibu bapa yang sudab
tua mungkIn mengaIamI perubaban
bormon. OIeb Itu, mereka akan berubab
sIkap dan InI akan menyebabkan anak-
anak mereka enggan untuk
menjaganya.
11/26/2011 22
olongan Pelajar
Berpendapat Ibu bapa yang berubab
sIkap amat Ieceb untuk dIjaga kerana
masyarakat pada aman moden enggan
untuk menjaga Ibu bapa yang bersIkap
cerewet.
11/26/2011 23
S4aIan
Melalui kes yang dibincangkan ini, pernahkah anda saudara-saudara
yang terdekat mengalami masalah sedemikian? Ceritakan.
11/26/2011 24
awaoan
olongan Profesional
olongan Masyarakat
olongan Pelajar
MeIaIuI temu buaI yang
dIjaIankan, mereka
tIdak pernab mengaIamI
masaIab InI.
11/26/2011 25
esmouIan
$clagai lcsimulan, jclaslaI laIawa
cgangan agama mcrualan crlara
uiama dalam mcngawal iinglaI lalu
manusia suaya iidal mclalulan
crlara yang di luar janglaan dan iidal
rasional. OlcI iiu, IargailaI ilu laa
anda scmcniara mcrcla masiI Iidu.
11/26/2011 26
'de4 1emu 1uaI +ane
aIanRan.
SeIamat
en4nt4n