ОБЛИК АКТИВНОСТИ

Усмерена активност: „ДОМАЋЕ ЖИВОТИЊЕ
!а"а#и вас$итно%
о&ра'овно( ра"а: )ормира*е $о+ма „"ома,е -ивоти*е. $ре$о'нава*е и
именова*е "ома,и/ -ивоти*а. 0$о'нава*е користи 'а 1овека о"
"ома,и/ -ивоти*а. 0твр"ити о"нос "е#е $рема "ома,им
-ивоти*ама. ра'ви+а*е креативности ко" "е#е2
Мето"е вас$итно%
о&ра'овно( ра"а: 0смено и'3а(а*е. ра'(овор. "емонстра#и+а. "рамати'а#и+а
О&3и#и вас$итно%
о&ра'овно( ра"а: 4ронта3ни и (р0$ни
Сре"ства вас$итно%
о&ра'овно( ра"а: на#ртане с3ике "ома,и/ -ивоти*а. $о'орни#а. 3икови ма+ке. сина
и !орана на 5та$0. $рои'во"и о" -ивоти*а% м3еко.+о(0рт. сир.
1око3а"но м3еко. сирко. $ав3ака. 1вар#и. ко&аси#а. с3анина. +а+е.
в0на. $ер+е6 /рана 'а -ивоти*е: к0к0р0'. с3ама. $5ени#а. сто1на
/рана. трава6 матери+а3 'а "е#0: $3асте3ин. "рвене &о+и#е. во5тане
&о+е. &3анко $а$ири. $ос30-е*е након о"ра7ене активности
Коре3а#и+а са
"р0(има вас$итно%
о&ра'овним
о&3астима: мето"ика ра'во+а (овора. мето"ика $о1етно( ра'ви+а*а
математи1ки/ $о+мова . мето"ика 3иковно( вас$ита*а2
Активност "е#е: 01ествова*е 0 ра'(овор0. #рта*е и $рав8е*е -ивоти*а
93асте3ином
Мо(0,и ток активности
Уво"ни "ео:
Ст0"ент рас$оре70+е "е#0 0 $о30кр0( ис$ре" $о'орни#е.
0мир0+е и/ и на(ове5тава $о1етак "рамати'а#и+е ко+ом ,е
и/ 0вести 0 са"р-а+ активности2
Ликови ко+и 01еств0+0 0 "рамати'а#и+и с0 : мама. син и
!оран :3икови ис#ртани на $а$ир0. на 5та$0;2
Драмати'а#и+а текста Д05ана <а"ови,:
МА!А
Ма+ка: 9а 0'ми сине. $ро&а+ само=
Син: Не,0>2222
Ма+ка: А 'а5то не,е5 3е$и мо+?
Син: Не,0>222
Ма+ка: У'ми. сине мо+. $а "а $орасте5=
Син: Ба5 не,0 "а $орастем>
Ма+ка: До&ро. &а5 4ино= Ти ,е5 ста3но "а остане5
мамин ма3и син=
Син: @ес ма3и. $а "а $ос3е ста3но $и+ем м3еко=
Ма+ка: 9а 0'ми ма3о. 5то си такав>
Син: Не,0>
Ма+ка: У'ми сине. $а ,е5 "а &0"е5 во+ник%ко*аник>
Син: @ес. $а "а $а"нем с ко*а>
Ма+ка: И/. "а $а"не5= Не,е5 "а $а"не5>
Син: Е. &а5 /о,0> Ба5 ,0 "а $а"нем>222
Ма+ка: 9а. "о&ро. 5то си такав? У'ми ма3о м3ека= 'на5
"а +е то о" оне 5арене краве 5то смо +е ви"е3и 0 се30=
Син: @есте. ти мени ста3но "а+е5 м3еко о" 5арене
краве>
Ма+ка: 9а. сине. то +е све+е"но> У'ми ма3о м3ека. $а
,е5 "а $остане5 +ак22 Има "а "р-и5 татин 1еки, као
$ер#е=
Син: @ес $а "а 0"арим $рст. то ти /о,е5>
Ма+ка: До&ро. ево !орана> Он ,е "а $о$и+е све> Aо"и
!оране=
!оран: Bта +е то?
Ма+ка: То +е В3а"ино м3еко= Он не,е "а $и+е. 0'ми ти>
Син: Нека 0'ме2 Вр3о ва-но22 нека 0'ме=
!оран :$и+е;: О/о/о/о>2222Ба5 +е 4ино>222О/22
Ма+ка: Ето ви"и5>
Син: @ао+. $о$ио ми м3еко= Не,0 ни "а $орастем=
Не,0 ни "а &0"ем ко*аник. ни ни5та=@ао+>>>
Д05ан <а"ови,
C3авни "ео: Ст0"ент након 'авр5ене "рамати'а#и+е. 'а$о1и*е са
"е#ом ра'(овор:
Ст0"ент: Де#о. "а 3и вам се "о$а3а $ре"става?
Мо(0,и о"(овор "е#е: Да>
Ст0"ент: Bта ма+ка "а+е син0 "а $и+е?
Мо(0,и о"(овор "е#е: М3еко>
Ст0"ент: Ко+а -ивоти*а "а+е м3еко?
Мо(0,и о"(овор "е#е: Крава>
Ст0"ент: Де#о. крава +е "ома,а -ивоти*а2 Bта +е то
"ома,а -ивоти*а?
Мо(0,и о"(овор "е#е: Она о ко+о+ &рине 1овек2
Ст0"ент: Тако +е2 Дома,е -ивоти*е с0 оне о ко+има &рине
1овек. /рани и/ и не(0+е2 Ко+е "ома,е -ивоти*е ви 'нате?
Мо(0,и о"(овори "е#е: Крава. сви*а. ма1ка=
Ст0"ент: Дома,е -ивоти*е с0 крава. сви*а. коко5ка.
ов#а. $ас. ма1ка. ко'а. &ик. ко*. ма(ара#. (0ска и "р0(е2
Bта +е"0 "ома,е -ивоти*е?
Мо(0,и о"(овори "е#е: Оно 5то им "а 1овек2
Ст0"ент: Дома,е -ивоти*е +е"0 /ран0 ко+0 им 1овек "а+е:
трав0. с3ам0. сто1н0 /ран0. к0к0р0'. $5ени#022 :ст0"ент
"е#и $ока'0+е сваки $о+ам "ок (овори. "е#а (а мо(0
$и$ати;2 Де#о. ко3ико но(0 има крава? Aа+"е "а
$ре&ро+имо :ст0"ент $ока'0+е с3ик0 краве и &ро+и 'а+е"но
са "е#ом;2 Dетири но(е има крава2
А ко3ико о1и+0? !а+е"но &ро+е: +е"ан. "ва2 Два ока2
Ко3ико но(0 има сви*а? !а+е"но &ро+имо2 Dетири2
Ко3ико о1и+0? Два2
Ко3ико но(0 има ов#а? !а+е"но &ро+имо2 Dетири2
Ко3ико о1и+0? Два2
Ко3ико но(0 има $ас? Dетири2
Ко3ико о1и+0 има? Два2
Ко3ико но(0 има коко5ка?
!а+е"но &ро+имо2 Две но(е2
А ко3ико о1и+0? Два ока2
Након &ро+а*а и ра'ви+а*а математи1ки/ $о+мова.
ст0"ент ра'(овара са "е#ом о користи "ома,и/ -ивоти*а
'а 1овека2
Ст0"ент "е#и 1ита $ита3и#е на ко+е она о"(овара+02
9ита3и#е с0 и' к*и-и#е креативно( #ентра2
Ст0"ент: Bта "а+е крава? Ако "е#а не 'на+0 о"(оворе.
ст0"ент им (овори и 0+е"но $ока'0+е сваки $рои'во"
"о&и+ен о" -ивоти*е2
Месо. м3еко. о&ра"ом м3ека сир. $ав3ак0. +о(0рт. сирко.
1око3а"но м3еко2 Во3ите 3и ви м3еко ?
Мо(0,и о"(овор "е#е: Да. не2
Ст0"ент: Bта "а+е сви*а?
Месо. $рера"ом меса 1варке. с3анин0. ко&аси#0% ст0"ент
$ока'0+е2
Ст0"ент: Bта "а+е ов#а?
М3еко. месо. в0н02 Ст0"ент $ока'0+е в0н02
Ст0"ент: Bта "а+е коко5ка? Dиме +е $рекривена? Да+е
"е#и "а $и$н0 макет0 коко5ке2
@а+е. месо. $ер+е% ст0"ент $ока'0+е "е#и неке о"
$рои'во"а. +а+е и $ер+е2
Ст0"ент: Bта ра"имо са $ер+ем? 90нимо +аст0ке. +акне.
+ер +е $ер+е то$3о2
Ст0"ент: 9ас и ма1ка с0 1овекови к0,ни 80&им#и2 И
-иве 0 "вори5т0 и3и 0 к0,и са 1овеком2
Након користи 'а 1овека. ст0"ент $ита "е#0 о
!авр5ни "ео:
стани5тима исти/ -ивоти*а2
Ст0"ент: C"е -иви крава?
Мо(0,и о"(овор "е#е: У 5та3и2
Ст0"ент кра+ с3ике краве 3е$и 5та302
Ст0"ент: C"е -иви сви*а?
Мо(0,и о"(овор "е#е: У сви*#02
Ст0"ент кра+ с3ике сви*е 3е$и сви*а#2
Ст0"ент: C"е -иви коко5ка?
Мо(0,и о"(овор "е#е: У коко5и*#02
Ст0"ент кра+ с3ике коко5ке 3е$и коко5и*а#2
Ст0"ент: C"е -иви ов#а?
Мо(0,и о"(овор "е#е: У 5та3и2
Ст0"ент кра+ с3ике ов#е 3е$и 5та302
Након стани5та. ст0"ент ра'(овара са "е#ом о о"нос0
$рема -ивоти*ама. ра'ви+а+0,и емо#и+е ко" "е#е2
Ст0"ент: Како тре&а "а се $она5амо $рема -ивоти*ама?
Ст0"ент: Во3ите 3и ви "ома,е -ивоти*е?
Након о"ра7ене активности. ст0"ент "е3и "е#0 0 три
(р0$е2 Свака (р0$а "о&и+а $ра'не $а$ире2 9рва (р0$а
"о&и+а во5тане &о+е. "р0(а "рвене &о+и#е. а тре,а
$3асте3ин2 !а"атак им +е "а на#рта+0 и3и на$раве +е"н0
"ома,0 -ивоти*02
9ос3е о"ра7ени/ сви/ активности ст0"ент "е3и "е#и
$ос30-е*е2 Сокове и (ри#ка3и#е2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful