saqarTvelos kulturis, ZeglTa dacvisa da

sportis saministro
saqarTvelos giorgi leoniZis saxelobis
qarTuli literaturis saxelmwifo muzeumi

Tbilisi
2010
1

ilia WavWavaZe
saarqivo gamocema
leqsebi, poemebi,
Targmanebi, Canawerebi,
piradi werilebi

Tbilisi
2010

2

3

redaqtorisagan
Semdgeneli da redaqtori

iza orjonikiZe

v

wigni gamosacemad moamzada da komentarebi daurTo
Tea TvalavaZem
fotoreproduqciebi
mirian kilaZisa
aawyo
eliso kalmaxeliZem
daakabadona
fati gaguliam

daibeWda gamomcemloba `erovnuli mwerlobis~ stambaSi
mxatvris q. #4. tel.: 317047, 327362
litandart@yahoo.com / vaja.otarashvili@yahoo.com

ISBN

4

5

daviT werediani

`ara mxolod tkbil xmaTaTvis~...
áïîàóä ðëåüóî üîïæòúòïøò, òäòïèæåú æï òäòïì øåèæãëèïú, óæïâë ÿåøèïîòüåþïæ èòò÷íåëæï, îëè äòîòêóäò äåáìò èìóþóáò æï üêþòäõèëâïíò óíæï òñëì. ïäþïà, ìïÿòîëï, òìòú ïéòíòøíëì, îëè áïîàâåäåþò ïè èõîòâ ãïèëíïêäòìíò ïî âñëôòäâïîà —
„äåáìò óíæï èéåîëæåì“...
îïìïêâòîâåäòï, ëæòàãïíâå ïîìåþëþæï „èûòèå æï èùïîõèëâïíò“ äòîòêïú, îëèåäòú èåüïæ àó ïîï, íïêäåþïæïú ïî ôïìëþæï,
èïãîïè çëãïæò æåþóäåþòì æëíåçå, üîïæòúòóäò „ÿåøèïîòüåþï“
óîñåâò î÷åþëæï. èòì ìòìùëîåì åÿâáâåø ïîú òäòïì „ðëåüò“ ïñåíåþì, èúòîå êëîåáüòâòì øåüïíòà òôïîãäåþï — „ïîï èõëäëæ“...
èïãîïè åì èúòîå êëîåáüòâò, ìòíïèæâòäåøò, ïîúàó òìå èúòîåï,
ðîòíúòðóäïæ ìõâï ìïõòì ðëåçòïì ãâàïâïçëþì.
* * *
ìïæïú æòæåþóäì èàïìï èñòíâïîìï
ëîþíò, ïîùòâíò ïî øåõåþòïí,
ìïæ ùâòèï-àëâäíò, ñòíóäïæ áèíòäíò,
èçòìãïí ïîëæåì ïîï æíåþòïí...
(ÿïâÿïâïûå 1987: 255)

àòàáëì èïîüòâò ïéùåîïï, ôïáüòì êëíìüïüïúòï, ðëåüóîò
ìïèêïóäåþòì ãïîåøå. ïîú ìòüñâï, ïîú ìïàáèåäò ãïíìïêóàîåþóäòà ïîïôîòà ãïèëòî÷åâï. ìòíüïáìòú ìïâìåþòà íëîèïüòóäòï,
õåä÷ïìïÿòæì ïáïú âåîïôåîì âðëóäëþà. øàïþåÿæòäåþï êò ûïäçå
ûäòåîòï, ÷âåí ùòíïøå òøâòïàò èëíóèåíüóîëþòà ïéþåÿæòäò ìóîïàò òõïüåþï. îï òùâåâì ïè øåãîûíåþïì, ìïêèïëæ ûíåäò èòìïõâåæîòï, ñëâåä øåèàõâåâïøò, üåáìüòì çåæïðòîçå ïî æåâì.
èïãîïè, èúòîåëæåíò ñëâíòì øåèæåã, èïäåâå âõâæåþòà, îëè åì
èëíóèåíüóîëþï, óôîë ìùëîïæ, èëíóèåíüóîëþòì øåãîûíåþï, ðòî6

7

ùèòíæïæ ìüòäóîòï, üëíïäëþïìï æï èêïúî ìòüñâòåî ïî÷åâïíì åèñïîåþï. èïãîïè åÿâò ãâî÷åþï, æï åì åÿâò ìïâìåþòà ìïôóûâäòïíòï,
îëè üëíïäëþï æï èêïúîò ìòüñâòåîò ïî÷åâïíò ïèãâïîò åôåáüòì
èòìïéùåâïæ èàäïæ ìïêèïîòìòú ïî óíæï òñëì æï îëè ïá óèàïâîåìò
äåáìòì îòüèóäò ìòèûòèåï, îòüèóäò ìòèûòèå æï õïçãïìèóäò ïîïüêþòäõèëâïíåþï.
ðëåçòïøò ïèãâïî „ïîïüêþòäõèëâïí ¸ïîèëíòïì“, ûòîòàïæïæ,
èåíüïäóîò üòðòì øåèëáèåæíò ïéùåâåí. áïîàóäøò èìãïâìò èïãïäòàåþò àòàçå ÷ïèëìïàâäåäòú ïî ïîòì, èïãîïè, êïúèï îëè àáâïì,
ïîú ûïäòïí õøòîòï. ãïäïêüòëíòìåóäò îòüèåþòì æëèòíòîåþïè ïè
üîïæòúòïøò æòæò ùñâåüòäò ãïï÷òíï.
* * *
òäòï ÿïâÿïâïûå ïøêïîïæ ãïèëõïüóäò èåíüïäóîò üòðòì øåèëáèåæò òñë, óðòîïüåìëþïì ñëâåäàâòì îïúòëíïäóî ìïùñòìì ïíòÿåþæï, îïú ñâåäïçå úõïæïæ ìùëîåæ èòì äòîòêïøò èë÷ïíì. ÷âåíøò
ïèïì äòîòêëìòìïàâòì íïêäïæ èòò÷íåâæíåí, òíüóòúòòì åîàãâïî
ìòèùòîåæïú êò, èïãîïè ïìåàò æïìêâíï óèïîàåþóäëï. æòæò øåèëáèåæåþï, ûäòåîò òíüóòüóîò ìïùñòìòì ãïîåøå, øåóûäåþåäòï, îï üòðòì øåèëáèåæàïíïú ïî óíæï ãâáëíæåì ìïáèå. ëéëíæ ãïíìõâïâåþï
òì ïîòì, îëè èåíüïäóîò üòðòì øåèëáèåæò ùèòíæï òíüóòúòïì þëäëèæå ïîïìëæåì åíæëþï, øàïãëíåþòì èìóþóáò èëíïðëâïîò ãëíåþòì àâïäèï èêïúîïæ æï èîïâïäãçòì óíæï ãïæïïèëùèëì. ðëåüò
úæòäëþì, òèðîëâòçïúòòì èëèåíüò òèàïâòàâå óêóïãæëì, òëäïæ
ïî ãïæï¸ñâåì òèïì, îïìïú ìüîòáëíò àïâòìàïâïæ, ãëíåþòì ÷ïóîåâäïæ èéåîòì æï îïìïú ïêïêò, ãïäïêüòëíçå îëè ïîïôåîò âàáâïà,
óêïíèòóõåæïâïæ ãï¸ñâåþëæï. øåìïþïèòìïæ, áèíïæëþòì ðîëúåìòú
ãïúòäåþòà îàóäò æï øîëèïüåâïæò õæåþï.
øåæåãïæ ìüîòáëíò, îëãëîú ùåìò, ïîïüêþòäõèëâïíò ãïèëæòì,
åîàò øåõåæâòà èóìòêïì èëêäåþóäò, ìòíïèæâòäåøò êò, ìõâïãâïîò
èóìòêïäóîëþòà æïüâòîàóäò, ìòéîèòìåóäïæ æïèóõüóäò, øòíïãïíïæ èíòøâíåäëâïíò (àóíæïú ûïäòïí èíòøâíåäëâïíìïú ïîïôåîì ïèþëþæåì), éëíòåîò, õïîòâòà ãïèùåâò.

8

þåäüò þåäüçåæï ãïæïâïùâòíëà
æï øîëèòì ëôäò èòùïì âïùâòèëà...
(ÿïâÿïâïûå 1987: 50)

* * *
òè ðëåüóî ãïîåèëøò, îëèåäòú äåáìòìïãïí ìòèìóþóáåìï æï
üêþòäõèëâïíåþïì èëòàõëâæï, õëäë øåèëáèåæåþòà ðîëúåìì èóçåþòìïãïí íïùñïäëþåâ ûéâíïæ æï èëîïêîïêå òèðîëâòçïúòïæ èòò÷íåâæï, îàóäò ùïîèëìïæãåíòï, îëè ÿïþóê òäòïì, àïâòì ïîïüêþòäõèëâïí èòæîåêòäåþïàï ãïèë, ûíåäèåüñâåäåþòì ãïèë, ìïêóàïî èëùëæåþïøò, æîëæïæîë èïòíú, åÿâò ïî øå¸ðïîâëæï: „âïî àó
ïîï ÿåøèïîòüò ðëåüò? òáíåþ ñëâåäòâå åì èõëäëæ äåáìòì èêåàåþäëþïï, ñèïùâòäêïúóîò ðïüòâèëñâïîåëþòì ãïèëûïõòäò“? ïè åÿâì
òãò ïîïâòì ãïóçòïîåþæï, øåìïûäëï, àïâòì àïâìïú ïî óèõåäæï,
èïãîïè ãóäòì ìòéîèåøò òãò èïòíú ïîìåþëþæï æï ìïþëäëë ðïìóõì
òàõëâæï, îïæãïí òäòï òì ðòîëâíåþï ïî òñë, âòíú èòïõäëåþòà ðïìóõì æïìöåîæåþëæï. øàïãëíåþòì ùóàåþò ìïùòíïïéèæåãëøò ïîùèóíæåþæï. èïãîïè åì, òáíåþ, èõëäëæ øîëèòì ïçïîüò òñë æï ïîï
íïèæâòäò øàïãëíåþï?
æï ìùëîåæ ïè æîëì, ãïíãåþïè åêïüåîòíå ÿïâÿïâïûåìàïí æï íòêëäëç þïîïàïøâòäòì õåäíïùåî êîåþóäàïí øåïõâåæîï. ðëåüòì
ïéüïúåþï ãïíóçëèåäòï. íòêëäëç þïîïàïøâòäèï èàåäò èòìò ïîìåþï øåûîï.
ïèïì, îï àáèï óíæï, ¸áëíæï ìîóäò ëþòåáüóîò ìïôóûâåäò, èïãîïè èòì àïâæïâòùñåþóä ïéüïúåþïøò ùâäòäò ìóþòåáüóî ôïáüëîìïú óíæï èòóûéëæåì. èïí áïîàóä åíïçå ðòîâåäïæ íïõï ïîïüêþòäõèëâïíò ðëåçòòì åÿâøåóâïäò íòèóøåþò, îëèäåþòú, óùòíïîåìïæ, ìùëîåæ èïã àâòìåþòì ãïèë, ìïìùïóäì ¸ãïâæï. åì òñë ìòéîèå,
ìòèïéäå, åáìðîåìòï, øòíïãïíò ìïâìåþï, — çóìüïæ òì, îïìïú àâòàëí åìùîïôëæï.
èïîàïäòï, þïîïàïøâòäò èõëäëæ èåíüïäóîò üòðòì øåèëáèåæò ïî ñëôòäï, èïãîïè èòì ìïóêåàåìë äåáìåþøò åì èõïîåú ìîóäò
ûïäòàïï ãïèëâäåíòäò æï èïøòíæåäò ðëåüóîò ìòüóïúòòì ôëí9

ñïäþïæ ïýéåîæåþëæï àó ïîï.. èïîàäïúæï. îëèåäòú üïøì óïîñëôì? ïî âòúò. èïãîïè ïá îïì èòâòéåþæòà? üïøòìàâòì æïùåîòä äåáìì. ðòîâåä âïîòïíüøò. ãóäùîôåäëþòì õïîòìõò øåìïè÷íåâïæ ïèïéäæï. ÷ïèïüåþóäèï ìòüñâïè — „åîàãóäïæ“ — ìïàáèåäò åèëúòóîïæ ãïïèæòæîï. èåëîå — ìîóäòïæ îïúòëíïäóîò. îïüëè. ïîú âïýï-ôøïâåäïï èõëäëæ èåíüïäóîò üòðòì øåèëáèåæò. æï òäòïú àâïäíïàäòâ õåæïâì. èïãîïè èòìò ûïäèëìòäåþòìïãïí îëè þåâîò ïéïîïôåîò æïî÷åþëæï. ùïîèëâòæãòíëà. æïå. îïú øàïþåÿæòäåþòì ìòìîóäòìàâòì ñëâäïæ ïóúòäåþåäòï. èïîàïäòï. ïî òáíåþï æï. ïîìåþëþì äåáìò. òñë âïýï-ôøïâåäï. ìóþòåáüóîëþòìãïí àïâòìóôïäò ïîú åì èåëîå øåèàõâåâï ñëôòäï... ïîï èãëíòï. îëè êïäïèò úõëâîåþòì ãïíóñîåäò àïíïèãçïâîòï. èïãîïè ïîïüêþòäõèëâïíò. èïãîïè òì. ãïíï ïçîëþîòâïæ òìåàòú îï øåòúâïäï: ÷åèë êïäïèë. ïàèïîúâäëâïí ìüîòáëíøò. îëè ðëåçòòì åì åîàåîàò óèíòøâíåäëâïíåìò íïòîìïõåëþï ìïáïîàâåäëøò ïî æïòùîòüåþï. ìïæïú èúòîåëæåíò ãïêåêäóúåþïú êò ïèïçîçåíòï. îëèåäòú ìòêåêäóúòà ãâõòþäïâì. èåáïíòçèì çóìüïæ âåî ïâõìíò. ïè ìïñëâåäàïëæ ïéòïîåþóäò äåáìòì ðòîâåäò âïîòïíüò. ïîú íïêäåþò. èïòíúæïèïòíú ìòüñâïìòüñ11 . ìùëîåæ üïøòìïæèò æïèëêòæåþóäåþï øåúâïäï: „üïøò ÷âåíò èòçïíò ïî ïîòì. îïìïêâòîâåäòï. èïì âåèìïõóîëà“ — ãîïèïüòêòì æëíåçå ìïâìåþòà ìùëîòï. àóíæïú ìõâï ôëîèòà. òäòï ïè âïîòïíüèï ïî æïïêèïñëôòäï. ïè ìòüñâåþì åîàãâïîò ìòàþëú øåèëïáâì. ïàèïîúâäëâïíò òñë. èòóõåæïâïæ ïèòìï. îïæ ãâòíæï üïøò“. „÷åèë êïîãëì“ øåèëüïíïè. ûíåäò èòìïõâåæîò ïî ïîòì. íó òáíåþï“. èåëîå æòæò ðëåüò. òáíåþï æï òñëì. øåæïîåþòà ìùîïôò üëíïäëþòì ãïèë.. âôòáîëþ. èëèïâïäøòú ãïãîûåäæåþï æï òäòïìåóäò üîïæòúòï êâäïâïú èêâòæîïæ æïúóäò òáíåþï. îïæ ãâòíæï üïøò. îïèæåí ïçîëþîòâ íòóïíìì úâäòì àòàáëì þåâîòì ïîïôîòìèàáèåäò „÷åèë êïîãë“. îïæ ãâòíæï üïøò.çå. èïãîïè. èïãîïè ïîú åì ïîòì èàïâïîò. ïò îï ñëôòäï ìïÿòîë! „îïìïú âèìïõóîåþà. òàáâï òì. * * * „÷åèë êïäïèë. ìùëîåæ ïèãâïîò èòèïîàåþïíò óíæï ùïîèë÷åíòäòñë. ïäþïà. èòéùåóäòï ¸ïîèëíòóäëþï. èïãîïè øåâåøâïà âïîïóæåþì æï êëíêîåüóä èïãïäòàåþçå ãïæïâòíïúâäëà. èõëäëæ îòüèòêïì èòóûéëæåì. îëè ïçîòì èæòíïîåþï ïá ïóúòäåþäïæ àëàõèåüèïîúâäëâïí ìïçëèì èëòàõëâì. ÷åèë êïäïèë. ïî âòúò. æïâïêâòîæåà. ãïæïèùñâåüò èíòøâíåäëþï ïè ÷ïìùëîåþïøò. èïãîïè „ïîïüêþòäõèëâïíò ¸ïîèëíòï“ èïìàïíïú ìîóäòïæ àâïäíïàäòâòï... ïîïåîàõåä ãïèëàáèóäò èëìïçîåþï. èïãîïè èàïâïîò åì ïî ïîòì. îïêò“ — êòæåâ óôîë èêâåàîòï àïâòìò óïéîåìïæ ãïèëèùâåâò ôòíïäòà. (ÿïâÿïâïûå 1987: 120) àòàáëì ïîú ïîïôåîò. îëèåäèïú òäòï ÿïâÿïâïûòì àòàáèòì ïìåàòâå ïéüïúåþï ãïèëòùâòï. èïì åîàãóäïæ êâäïâ âåèìïõóîëà“. ïéèë÷íæï åîàèïîúâäëâïíò æï äïèòì ó÷òíïîò „êâäïâ“. ÷åèë êïîãë. îëãëîú úíëþòäòï. îòìò àáèïú ãâåùïæï. èàïâïî ìòïõäåæ. îïéïú åíëþîòâò óõåîõóäëþï ïøêïîïæ ïõäïâì. * * * „÷åèë êïäïèëì“ àåèïüòêóîò æï åèëúòóîò àïíïèåùñâòäå — „èïì ïáåà. ïèòì àáèï æïþåöòàåþòà øåòûäåþï. àó ðëåüì èõëäëæ îòüèóäò èòçïíò ïî ïèëûîïâåþæï. óìïôóûâäë íïæâòäïæ ïî ÷ïíì. îòüèóäèï ñëâíèï êïäïèàïí 10 èåüò õíòà øåï÷åîï ÷âåíò ñóîïæéåþï: èåëîå èòèïîàâïè óôîë úõïæïæ ãïèëêâåàï. ïè ïéüïúåþïìïú ìîóäò ëþòåáüóîò ìïôóûâåäò ¸áëíæï. ïîìåþëþì äåáìò. îïèïú åíëþîòâò óõåîõóäëþï ãïïáîë. èåëîå ìüîòáëíò — „îïìïú âèìïõóîåþà. þïîïàïøâòäèï ïõïäãïçîæï òäòïì àïâòìò èëùëæåþòì èòèïîà ñëâåäãâïîò åÿâò ãïóáïîùñäï. ïîú èåüò. îëè åì äåáìò øåìîóäåþóäòï þåìòêòì èóõïèþïçòìåóäò ïèéåîåþóäò àëàõèåüèïîúâäëâïíòà. ðëåçòï èîïâïäìïõëâïíòï. üïøòìïæèò èòèïîàåþï çåæèåüïæ ãïèëèùâåâòï — „üïøò ÷âåí ïî ãâÿòîæåþï“! — îïú ðëåüòìïãïí îïèæåíïæèå óüîòîåþóäïæ òìèòì. îëèåäòú àïâòì ïæãòäïì þîùñòíâïäåï. ðòîâåäò ÷ïìùëîåþï ìîóäòïæ òíüóòüóîòï. ïîïæï.

þåâîïæ óôîë èïéïäò èòçïíò ïèëûîïâåþì: òíæòôåîåíüóäò àïíïèëûèåíò àó àïíïèëïçîåíò ìïáèòìïàâòì. êëîûòïíïæ. îëè àïâòì èòçïíì èòïéùòëì.. èìãïâìò ëìüïüëþòìïãïí ìïêèïëæ øëîì òæãï. ïõïä êëíüåáìüøò åì èëüòâò ìîóäòïæ ãïíìõâïâåþóä. èìùîïôä èëèòàõîëþåí. îïú ïõïäãïçîæï ïâüëîòì åðïüïýò ìîóäåþòàïú ïî ïîòì. * * * òäòïì äåáìòì „ïîïüêþòäõèëâïíåþïì“. ìïàáèåäàïí ïìåàò èòèïîàåþï. òìòíò àïâòïíà èëèõòþäïëþïì. ñâåäïçå õøòîïæ. ìïàáèåäòì èòçïíæïìïõóäëþï æï øåìïþïèòìò ìòüñâòåîò ôïáüóîï ãïíïðòîëþåþì. âåî òàèåíì âåîïâòàïî ëîïçîëâíåþïì. èõëäëæ óíïüòôåìò âåîìòôòêïúòóäò ëìüïüëþòì øåèàõâåâïøò àó øåûäåþåí òæóèïä èóìòêïæ ïèåüñâåäåþïì. êïîãïâæíåí. óìïàóëæ ÷ïåìèëæï õëäèå åì „úòóîò õèåþò“. æîëæïæîë ìõâï üåèþîòú èëìòíöëì. ìïõåäæåþòà àáèóäòï — „¸ëò. íòêëäëç þïîïàïøâòäòì „õèï òæóèïäøò“ èïòíú èëõåäàåþóäòï åì èóìòêï. ïèãâïîò èòçïíæïìïõóäëþòì üåáìüò. ïîú åíëþîòâ æï ïîú âåîìòôòêïúòóä øåúëæåþåþì ïá ãïæïèùñâåüò èíòøâíåäëþï ïîï ïáâì.. îëãëîú ïèïì äòîòêïøò ñâåäïçå õøòîïæ âïùñæåþòà. èïìøò îëèïíüòêóäò èìëôäøåãîûíåþòì êâïäòú êò ûíåäò æïìïäïíæòï. òäòïìàïí êò ìïâìåþòà êëíêîåüóäòï. îëì èëèåìèòïí. èõëäëæ ïìå óíæï àáèóäòñë. èõëäëæ ïçîëþîòâ èòçïíì ïîï. ëéëíæ èïààïí åì „ôòáîò“ æï „ãîûíëþï“ æïóêëíêîåüåþåäòï. îëèïíüòêëìò ðëåüåþò àïâòïíà ¸òðåîþëäòçåþóä òíæòâòæóïäòçèì. îëèäåþòú çóìüïæ „èëãâòàõîëþåí“ àïâòïíà ùïîèëèïâäëþïì. îïúòëíïäóîò ïî òñëì. ñëâäïæ ïóúòäåþåä åèëúòóî èòçïíì. èûòèåæ. ïõïä àâòìåþîòëþïì òûåíì. òíüëíïúòóîò ãîïæïúòåþòà. úòóîò õèåþò. àïâòìò ìòìîóäòàï æï ðëåüóîò ôîïçòì éëíòåîåþòà. ë¸. þëäë ìüîòáëíåþò ïíó íïùïîèëåþòì èàïâïîò ûïîéâò — „êïúò ïî ïîòì. ìõâï. ñëâåäãâïîò ðëåüóîò þóíæëâïíåþòìïãïí ãïíùèåíæòäò. òì. óèåüåìïæ. èïèóäë“. øåóûäåþåäòï. æéåì óêâå ñóîò ãâïáâì èò÷âåóäò æï íïêäåþ âóêâòîæåþòà. ÷âåíò èåúõîïèåüå ìïóêóíå êò. ìòüñâåþïæ áúåâòìïì. 13 . àïíïèåæîëâåàïàâòì åì ôòíïäò îïëæåí ãïèïéòçòïíåþåäò óíæï ñëôòäòñë. ãïíæãëèòì ðëçïì. àïíïèëïçîåàï ïîñëäï ðëåüóî ìòâîúåøò õæåþï æï ïîï îåïäóî ìòíïèæâòäåøò. òäòïì êò îïúòëíïäóîò ìïùñòìò òèàïâòàâå ìïïøêïîïëçå ãïèëïáâì: (ÿïâÿïâïûå 1987: 81) ìïêâòîâåäò õèåþò. îëè ôòáîò âïíæë. îïú „áïîàâäòì æåæïøòï“ àáèóäò. àâòàëí òäòïì ðëåüóîò èëíïúåèåþòà ïîòì íïìïçîæëåþò. ãïíçîïõòìïæ ãïèïéòçòïíåþåäò. ïîïâòìàâòì ìïòæóèäë ïî ïîòì. ïçîëþîòâò òæóèïäåþòì øåíïî÷óíåþòà. ìïòæïí îþòïí æï ìïæ úõëâîëþåí. èëäòâäòâå äòîòçèò ïá óïæãòäëï. ðëåüóîò þóîóìò ìòñïäþòì àïíïôïîæò õæåþï. ìïèøëþäëì áèåæòàò ìòñâïîóäòìïàâòì ïéûîïì. îïìïêâòîâåäòï. ûòîòàïæò ìïñîæåíòï ïçîòæïí ãïèëèïâïäò åèëúòï æï ïîï åèëúòòæïí ãïèëèïâïäò ïçîò.. èïãîïè èïà ãïíìõåóäåþïì îïéïú ïþîêëäåþæï. 12 * * * ñëâåäò ðëåüò èïòíú öòóüïæ äïèëþì àïâòì èëíïúåèåþì ãïæïïþòöëì. àó òãò ÷ïíïôòáîòæïí ïî èëèæòíïîåëþì. ìùëîåæ ïè èëüòâòà ãïèëõïüïâæíåí. ïèãâïîèï üåáìüèï êò ìîóäò ëþòåáüóîëþòì øåãîûíåþï óíæï ïéûîïì. îëãëîú ÿåøèïîòü ðëåüì. èòéèóîòï èêòàõâåäòìïàâòì þëäëèæå ãïèõåäòäò ïî ïîòì. ãîûíëþï ÷åèò ãïâóçòïîë“ — îëèïíüòçèòì ïîìåíïäòæïí èëèæòíïîåëþì. ðòîâåä îòãøò. — æï îëèïíüòçèàïí ïéïîïôåîò ïáâì ìïåîàë. àïâò óíæï æïãâïèïõìëâîëì ïîï èåäëæòêïè.âòà. óðòîïüåìïæ.. ðòîëâíóäò åîàïæåîàëþòì ãïíúæïì. ïáïú. ïãîåàâå. þïîïàïøâòäòìïãïí þåâîò îïèòà ïîòì æïâïäåþóäò. ùòíï ðäïíçå ìóþòåáüóîò èëèåíüò ùïèëòùåâï. ïîïèåæ ïçîòì èæòíïîåþïè. ûïîéâòïíïæ. ðòîæïðòîò èíòøâíåäëþòà ïî óíæï ãïâòãëà. îïúòëíïäóîò ìïùñòìò èóæïè èñïî íòïæïãçå æãëèïì ïèöëþòíåþì. êåîûëæ. ìïêâòîâäåþò! (ÿïâÿïâïûå 1987:81) òäòïìïú. àóèúïéï òäòïì ðëåüòêï îëèïíüòêëìåþòìïãïí æï.

ïäþïà. (ÿïâÿïâïûå 1987: 103) 15 . òäòïìï æï èòìò àïíïèåæîëâååþòìïàâòì ëîòâå øïòîò ðîòíúòðóäïæ åîàò ìïçëèò òñë. òäòï ÿïâÿïâïûå ïè èõîòâ ãïèëíïêäòìò îëè òñëì. èåëîòìàâòì — ëîò æïèëóêòæåþåäò ìïçëèò. îëè åîòìï èëûèåæ âòñë ÿèóíâïìï æï ìòõïîóäøò. èïààïíïú. òìòú èêïôòëæ óíæï òàáâïì. æï ïîú õïäõóî ðëåçòïøòï òøâòïàò. ìõâï àïíïèåæîëâååþçå îëè ïéïîïôåîò âàáâïà.. åì èëâäåíï èò÷óèïàåþïì êò ïîï. ñëâåä øåèàõâåâïøò. îëè òäòïì èúæåäëþïíò ïè ãçïçå. æéåâïíæåä âòàïîåþïì ãïíâóæãåà. åîàïæåîàòï: ëîò ìèåíòàò üåíæåíúòï åþîûâòì åîàèïíåàì. ÷åèò ïçîòà. ïè ìèåíòà âêòàõóäëþà. àó èëâïõåîõåþà. ãïæïèùåîåþò ïàïìãçòì ÷ïïìùëîåþæíåí. ðòîâåäòìàâòì èïéïäò æï æïþïäò øïòîò åîàò æï òèïâå ìïçëèòì ìõâïæïìõâï âïîòïúòïï. ïèãâïîïæ èëèïîàóäò ìèåíòà àó ùïâòêòàõïâà. èïãïäòàåþòì èëõèëþï øëîì ùïãâòñâïíæï.. „ãïçïôõóäòì“ èïîúâïäíïêäóä øïòîìïú. ïìåàòâå äåáìïæ èåìïõåþï „ãïçïôõóäò“ — „üñåè èëòìõï ôëàëäò“. ëî ìõâïæïìõâï ìïçëèçåï ãïøäòäò. îòüèóäò íïõïçò. èåìüâòîóä ¸ïíãåþøò — ïè ïéîåâåþòìïãïí àïâòìåþóîò èóìòêï òáèíåþï. øïòîòà æïùåîòäò ìõâï üåáìüåþò. òìòú íòøïíæëþäòâòï. òáíåþ ðëåüèï åì ïéîåâï ìïãïíãåþëæ æïóøâï — éòèòäòà èòãâïíòøíï. ïî æïóøâåþæï. îëè åì ïîú äïôìóìòï æï ïîú øåèàõâåâòàëþï. åì ïî èëèõæïîï. æïíïî÷åíò — èïîúâïäíïêäóäò æïþïäò øïòîò. ùòíïïéèæåã øåèàõâåâïøò. òãò àòàáëì áâòìïãïí ïîòì ãïèëàäòäò. õæåþï èõëäëæ øïòîìï æï ãåíåüòêóîïæ øïòîòìãïí èëèæòíïîå ìïçëèåþøò. èïà ãïíóùñâåüäòâ æï ïîìåþòàïæ óèëüòâïúòë èëíïúâäåëþïì. òáíåþ. åîàò æï òèïâå ìïçëèòì ëîò èóìòêïäóîò âïîòïúòï. ìòèðüëèïüóîòï. ïæâòäïæ æïâîùèóíæåþòà. îëè åì üåáìüò èóìòêïäóîïæïú ìïâìåþòà ëîãïíòçåþóäò äåáìòï. îëè ìõâï êäïìòêóî ìïçëèåþøò ïéîåâåþò ïî õæåþï. èïãîïè ïá ïõäï èóìòêòì ðîòèïüçå ãâïáâì äïðïîïêò æï. îóìàïâåäò èüêòúåæ ãïíïìõâïâåþì èïéïäìï æï æïþïä øïòîì. óôîë — ãïèëêëîûòäò: æòæò éèåîàòì ìïêóîàõåâäòì èòìàâòì éâòâòì úåúõäò ãóäøò. åîàæîëóäïæ. „èïéäòì“ õèï æëèòíòîåþì. ãïîêâåóä èóìòêïäóîëþïì ñâåäï üòðòì äåáìò òíïî÷óíåþì. ïõìíï êò.. îòã øåèàõâåâïøò.. èïãîïè. ìïåîàëæ. îëè „èåìïèå äåáìøò“ ïèãâïîò ïéîåâåþò ùåìò òñë æï ïîï ãïèëíïêäòìò? èïîàïäòï. ïî ìüâåíì æï ïî ôïîôïüåþì. îëè èõëäëæ èåëúå ìïóêóíåøò ìúïæåì êëîåáüòâòì øåüïíï: „ïîì èåìïèå äåáìò êïîãò“. æòæò óèîïâäåìëþï. òäòïìàïí êò èïéïäò øïòîòú èûòèåï. ìüïüòêóîòï. ïõìíïì èëòàõëâì. èïãîïè øòã îëè ìïçëèåþò òîåâï? ðòîâåäò æï èåìïèå ìüîòáëíò èïîúâïäíïêäóäò èïéïäò øïòîòï. èïòíú åîà ìïçëèïæ èòò÷íåâì. 14 „âåôõòìüñïëìïíøò“ ïéîåâòì åîàïæåîà øåèàõâåâïì âïùñæåþòà: „èåìïèå äåáìò êïîãòï ìïïøòêëæ. îëè þëäëìï æï þëäëì. * * * áïîàóä êäïìòêóî ðëåçòïøò ñâåäïçå èìóþóáò ìïçëèò. ûâåä èãëìíåþàïíïú ãïíóùñâåüäòâ æïìüóîæåþï. ïèæåíïæ. âòìïú ìèåíòì íïêäåþëþïì âåîïìãçòà æïâùïèåþà. ïè èëâäåíòì èîïâïäöåîïæëþï ìïâìåþòà ãâïîùèóíåþì. òäòïìàïí. èïéïäò øïòîòï: „ìüâåíì þóäþóäò âïîæìï çåæï“. ìïèéåîåäïæ“.. îëãëîú ùåìò.îï àáèï óíæï. îïèæåíïæïú âòúò. óôîë ìùëîïæ. ìïæïú èóìòêïäóîëþïì ïäåîìòïí-òíüòèóîò üëíïäëþï ãïíïðòîëþåþì.. „ïîìåíïì äåáìøò“ êò — æï. èïãîïè ìïâïîïóæëï. ñâåäï úïäêåóä üåáìüøò åîà-åîàò èïàãïíòì æëèòíòîåþòà. ðëåüóîò ìèåíòì íïêäïæ óíæï èòâò÷íòëà? ðïìóõò æïæåþòàò òáíåþëæï. ïãîåàâå. èåëúå ìïóêóíåøò èåëîå üåíæåíúòïè ãïòèïîöâï æï ûâåä üåáìüåþìïú èõëäëæ ïè àâïäòà ïí. ïìåàòï „÷åèë êïîãë áâåñïíïâ“. âôòáîëþ. * * * òäòïì äåáìøò èïéïäò æï æïþïäò øïòîòà øåìîóäåþóäò ìüîòáëíåþò õøòîïæ àïíïèëíïúâäåëþì. ïéîåâåþò üêþòäõèëâïí ïêïêòìàïíïú õøòîïæ ãâõâæåþï. ÷âåíì ûâåäåþì äïôìóìïæ îëè èòå÷íòïà. ìïâìåþòà ùïîèïüåþóäòï.

àåèïüóîïæ ãïèëêâåàòäòï. óàáèåäïæïú íïàåäòï. ïè õèïì âåûåþà ëîòâåíò.. èåëàõå èëíïêâåàò ëîìüîòáëíòïíòï. îïèæåíïæèå èëóäëæíåäò — òäòïì åâîëðåòçèçå ëîòåíüòîåþóäò åìàåüòêòì êëíüåáìüøò — èõëäëæ øòæïîòàèòì ïáüóïäòçåþï ÷ïíì. „þåæíòåîò åîòì“ üåáìüò åîàèïíåàòìïãïí ãïèòöíóäò ëàõò èëíïêâåàòìïãïí øåæãåþï. æòæ èòíæâîåþøò âåûåþà. ãçíåþòàï æï âíåþòà ïéâìòäò. ëîãïíóäò. ïèöåîïæ üêþòäõèëâïíåþòì îåãòìüîòæïí. ïèòì èòçåçò. æï èïòíú. ïäþïà. äåáìøò ëàõãçòì æïôòáìòîåþóäò êòàõâòàò ùòíïæïæåþï. èåüîóäïæ ãïôëîèåþóäò æï ìòíüïáìóîïæ æïìîó17 . âåûåþà. úëúõïäòï. — òäòïì õèòì õåäïõïäò èëìèåíï. èåüîóäïæ òãòâåëþîòâòï æï òèåëîåþì ãïîòàèâòì ìðåúòôòêóî ìòìüåèïì. èïãîïè åì èìãïâìåþï. âôòáîëþ. ôëîèòì èõîòâ. æï ÷åèì ãóäøò ïéìæãï èïøòí ÷åèò ñîèëþòì ãïíàòïæò... ûíåäò ùïîèëìïæãåíòï. ïîï èãëíòï. ãòëîãò äåëíòûåì ïáâì åîàò ðïüïîï äåáìò: òäòï ÿïâÿïâïûòì „þåæíòåîò åîòì“ ìüîóáüóîï ïîïìëæåì ãïèõæïîï ìðåúòïäóîò æïêâòîâåþòì ìïãïíò. ïèïâå æîëì. òìòúïï. ùòíïìùïî âåîïâòí ãïíìïçéâîïâì.. Teimuraz doiaSvili * * * ìïåîàë æïìêâíï. îëè àâïäòì åîàò øåâäåþòà. úëúõïäò.. óîàòåîàòæåíüóîòï: àòàëåóäò øåòúïâì 14 üïåðì. (äåëíòûå 1959: 89) òäòïì õèïï.. ñâåäïçå èåüïæ îïú èåìïëúîåþï. ìïòæïí îï øåòûäåþï ùïîèëæòíæåì. îï àïèïèïæ óûäåþæï òäòïì èûòèå. ãïèåëîåþóäò ìïèòâå âîúåäò èëíïêâåàòì æïìïùñòìøò. ùòíïìùïîãïíçîïõóäò ïî òñëì..èïãîïè. 16 `bednieri eri~ struqtura da sazrisi ÷âåíòìàïíï þåæíòåîò êòæåâ ïîòì ìïæèå åîò?! (ÿïâÿïâïûå 1951: 84) ìòâîúëþîòâïæ ïîïàïíïæò ëîüïåðåæòì õïçãïìèóäò ïâüëíëèòóîëþï éòï ìòãíïäòï ìðåúòôòêóîò ìüîóáüóîóäò ëîãïíòçïúòòìï. îëãëîú åì üòðòóî îåôîåíì èëåàõëâåþï. ïîïôîòà òáúåâì ñóîïæéåþïì: êäïìòêóîò æï îëèïíüòêóäò üîïæòúòòì ôëíçå. îïú üåáìüòì æïêâòîâåþóäò ùïêòàõâòì æîëìïú ïéáèïæò æï àâïäìï÷òíëï: åì ëîüïåðåæò. îëèåäò üîïæòúòï ìïæ ãïæïòêâåàåþï. îïú. îåôîåíì ùïîèëïæãåíì. àòàáèòì òæåíüóîëþï. èïîàäïú. ùèòíæï îïúòëíïäóî æëíåçå õæåþëæåì. „ïîïðëåüóîò“ ûíåäèåüñâåäåþï ôîàïôïîôïüï æï üêþòäõèëâïí äåáìàï øåèëüåâïì.. ñâåäï ðïîïèåüîòì èòõåæâòà. âîúåäò èëíïêâåàåþòìïãïí ãîïôòêóäïæ ãïèëñëôòäò æï æïèëóêòæåþåäò: üëîëäåþòì ëîëâåäò ãâòìèåíòï áïîàäòì âåäçå. ðëåüì åì óíåþóîïæ èëìâäëæåì. àïíïèåæîëâååþì. þëäë. èå âòðëâå òì øåíì õèïøò — õèï ùèòíæï æï õèï æòïæò. êòæåâïú ïëúåþæïà. çóìüò. îëè òäòïì ïîú åîà ìüîòáëíàïí ïøêïîï ãïæïûïõòäò ïî òûåþíåþï. àïí èïòíúæïèïòíú õèòì ðëâíïçåï äïðïîïêò! ìïëúïîòï. ïäþïà. àóíæïú âåîìòôòêïúòòì æëíåçå. èòíæï ìóä ìõâï èëüòâçå æïâïèàïâîë. ðòîâåäò ìïèò. òìåï èòéùåóäò. îâïèïîúâäòïíò èïéïäò øïòîò (4/4) øòæïîòàèåþòà æï èëæåîíòçåþóäò ãîïôòêòà îïòèå ìòïõäåì ïî ïèýéïâíåþì. ôëîèï äåáìòìï.

ÿïâÿïâïûå. êëíêîåüóäïæ. íïõåæíò æï éëíòåîò. ïäþïà. îòãòïíò. áåææîåêòäò. îëè ïá ïîïèïîüë ìïâïäæåþóäë ùòíïúåçóîóäò îòàèåþòï îåïäòçåþóäò. ïèãâïî êâïäòôòêïúòïì õåäì âåî øåóøäòì ãïâîúåäåþóäò ùïîèëæãåíï. àòàáëì îåôîåíò èõëäëæ èëìæåâì. èïì ïá ïî ãïóÿòîæåþï ûâåäò. èòìàâòì áíïîò îï ïîì? — áíïîò ïîìòà èàáíïîò. ãçïì ãïâòêâäåâà íïùïîèëåþòì ìïùñòìò. èòìãïí èåü-íïêäåþïæ æïèëóêòæåþåäò. åîàò èõîòâ. îëè òãò ïî èëòïçîåþï òè ûòîòàïæò êëèðëçòúòóîò ìòæòæòì (ìüîëôòì) øåèïæãåíåä íïùòäïæ. îåôîåíòì. ìï÷òíïîò. „þåæíòåî åîøò“ ìïñîæåí ìïäåáìë ôëîèïæ øåî÷åóäòï „àïèïîòïíòì“ óíòêïäóîò ìüîëôò — å. (÷ïõîóõïûå 1988: 355) æïèëùèåþóäò ìüîëôò òèòàïú òáúåâì ñóîïæéåþïì. àó „þåæíòåî åîì“ ïè êóàõòæïí øåâõåæïâà ïíó åîàèïíåàì æïâïøëîåþà îåôîåíì æï ûòîòàïæ üåáìüì. îëè îåôîåíì ïîï ïáâì èêïúîïæ èëíòøíóäò ïæãòäò: òãò õøòîïæïï þëäëøò. îåôîåíóäò ìüîóáüóîòì üåáìüøò ïîìåþëþì. îëè ãïíèåëîåþïæò ôîïçï. ï. èåüîóäïæ ïî ãïíìõâïâæåþï èòìãïí æï âîúåä èëíïêâåàåþøò ïîú ãîïôòêóäïæïï ãïèëúïäêåâåþóäò. îëè òãò àåèïüóî-øòíïïîìëþîòâïæ èÿòæîëæïï æïêïâøòîåþóäò ûòîòàïæ üåáìüàïí. øóá-èôòíïîò. âïîæ-øïèþíïîò. ïîïèåæ ó÷âåóäë ìòÿïîþåï îòàèåþòìï: ñëâåäò èóõäò — ëàõèïîúâäòïíò ìåãèåíüò — åâôëíòóîïæ åîàèïíåààïíïï øåùñëþòäò.äåþóäò. àòàáèòì àïâòà þëäëèæå (ìïèò ìüîëôòì ãïèëêäåþòà). òìå äòüåîïüóîóäò ôïáüåþò èëùèëþì. óùñòíïîò. îëúï „þåæíòåî åîøò“ òãò ñâåäãïí ìïùñòì ðëçòúòïøò æãïì. ìïïíïäòçë äåáìòì 14-üïåðòïí. äïèïç ôïäíòà èëîàóäò æï èøâåíòåîò. ñëâäïæ èàèåíò. îåôîåíòì àïâòìåþóîåþï „þåæíòåî åîøò“ òìòúïï. èåëîå èõîòâ. îëèäòì åîàïæåîàò çóìüò âåîìòôòêïúòóäò ïíïäëãò ÷ïõîóõïûòì „àïèïîòïíøò“ æïìüóîæåþï. òäòïì äåáìøò èõëäëæ ìïâïäæåþäë ùòíïúåçóîóäò îòàèåþòï. èïãîïè èïéïäò øïòîòà ãïèïîàóäò åì óíòêïäóîò ìüîëôò ëæòàãïíâå åîàãâïîò åìàåüòêóîò ðïîëäòï ÷ïõîóõïûòì ðëåçòòìï: àïèïî ùñíïîò. èïîàïäòï. îëèäòì îåôîåíìïú ùïîèëïæãåíì (ýòîèóíìêò 1975: 493). èçå-èúòíïîò. òæåíüóî êëèðëçòúòóî èëíïêâåàåþøò. „àïèïîòïíòì“ åì ôîïãèåíüò — èåìïèå ëæï — ûâåäò æîëòæïí ¸ïîèëíòóäëþòìï æï èòóùâæëèåäò ðëåüóîò õåäëâíåþòì èòìïþïû íòèóøïæ èòò÷íåëæï. èïãîïè ïøêïîïï ïíïäëãòï ìüòäòì æëíåçå — ëîòâå üåáìüøò ãïíìïçéâîåþï-åðòàåüåþòì („çåæøåìîóäåþòì“) ãïþèóäò èùêîòâòï. ðòî-èúòíïîò. èïæäòåîò. èïøòí. îåôîåíòì ãïîåøå. èëèæòíïîò. èåüîóäò æï ìòíüïáìóîò åîàëþòì. øïèþ-èïéíïîò. ùñïäò èáíïîò. øåìïùñíïîò. ãïíêåîûëåþóäò åîàåóäò — îåôîåíò. 18 óøôëàâåäò. ïèëìïâïäò ôëîèòì æïíïõâï — åìïï àåáâìèåüèïîúâäëâïíò èïéïäò øïòîò ùòíïúåçóîóäò îòàèåþòà. ïþëäëåþì ûòîòàïæ ìüîëôåþì. ãî. ïèîòãïæ. îëèäòì ïèëìïúíëþïæ üåáìüì àïâæïðòîâåäò ãîïôòêóäò ôëîèòà ùïîèëâïæãåíà: èûòèå ñïäíòà. ãïíèìïçéâîåäò íòøïíò èïòíú òì ïîòì. (ÿïâÿïâïûå 1951: 83) âòíú áïîàóäò êäïìòêóîò äåáìòì ìïõååþì òúíëþì. þåìòêò. 19 . ïèòì ãïèë. ó÷òíïîò. ûòîòàïæò ìïäåáìë ôëîèï æï. åì ìïõëüþë ðëåèï. îëãëîú âåîìòôòêïúòóä-ìüòäóîò åîàëþòæïí. áâåèûîëèåäò. ëîþåäòïíò. ïîúàó óìïôóûâäëæ. èïãîïè øåìïûäëï ãïîåèëòúïâæåì ûòîòàïæ ìüîëôì ïí ùòí óûéëæåì èïì (þïîæïâåäòûå 1979: 85). ó÷òíïîò. îëãëîú àåèïüóîò. òäòïì ùòíïîå æï àïíïæîëóä ðëåçòïøò îåôîåíò ìüîëôòì æïìïùñòìøò òøâòïàëþïì ïî ùïîèëïæãåíæï (ãóîïèòøâòäò. ëéëíæ äåáìì ãîïôòêóäïæ èëæåîíòçåþóä ìïõåì ïûäåâì. ïèëìïâïäò ìïäåáìë ôëîèòìïêåí. éïùâ-èùñïçïîò. åì ãïîåèëåþïíò òñë èòçåçò òèòìï. 14-üïåðòïíò êëèðëçòúòóîò èëíïêâåàåþòì ëîãïíóä íïùòäïæ ïéòáèåþëæï æï ïîï — îåôîåíïæ. òäòï ïèëæòì ìïõëüþë ëæòì ôëîèòæïí. âòà öëî-úõåíò. ñâåäï èóõäò åîàèïíåààïí ãïîòàèóäò ïîïï. õèï-íïîíïîò. òíïêâàåþï ûâåäò áïîàóäò ðëåçòòì åîà-åîàò ìïõåëþï. ù. èïîàïäòï. øïòîò-÷ïõîóõïóäò. ùåìòåîò. îëãëîú ôëäêäëîóäò. ïêïêò). ëúèïîúâäåæòà (55/ 55) ïîòì æïùåîòäò.

îëèåäòú ïî òñë „åìüåüòêóîïæ ãïõìíòäò æï ãïíâòàïîåþóäò“ (ÿïâÿïâïûå 1953: 11). ãîûíëþïì.üîïæòúòóäò ôëîèòì ïéæãåíï-ãïèëñåíåþïøò àïâòìàïâïæ ó÷âåóäë ïîïôåîòï. 1861 ùåäì. úõïæòï. èïà øëîòì — èùåîäëþïøòú æï ïõïä. âåî òãóåþæï òìåà íïùïîèëåþì. îëè ïîìåþëþæíåí èïàò ùòíïèëîþåæíò — ûâåäò îòàèåþòì èëîïõóíåþäåþò. „þåæíòåîò åîòì“ æïùåîïèæå ïàò ùäòà ïæîå ãïèëáâåñíæï æï ìïáïîàâåäëøò êîòüòêóäò îåïäòçèòì èïíòôåìüì ùïîèëïæãåíì. óêåàåìàïúï èàáèåäò èåìüòõå. èøâåíòåîåþïì. òè ìïçëãïæëåþòìï. îïú èïí ÷âåóäò ðòîæïðòîæëþòà ãïèëàáâï ìüïüòïøò „ëîòëæå ìòüñâï“. — ïìåà ðëåüåþì èïí „ïõïäò îòàèåþòì èëîïõóíåþäåþò“ óùëæï æï ïéøôëàåþòà øåóüòï ñëâåäãâïî „èïøîòñ-èïéîòþóäò åíòì êëíìüîóáúòïì“ æï „óàïâþëäëæ ïøåíåþóä ìòüñâòì ñëîåì“ (êòêíïûå 1978: 237). èòà óôîë. øòíïïîìòì èòèïîà. òìå òèëùèåþæíåí ïíüëíòì úíëþòä òïèþòêëì: ÷ïõîóõïòì ûå — óúõë ðòòüòêëìò. (þïãîïüòëíò 1980: 282) òäòï àâäòæï. èòìòâå ïâüëîòüåüòì çåãïâäåíòà. èëêäåþóäò úëúõïäò ðëåçòòì ïîìåþòà íòøíåþì — úëúõïä ïçîì. „àïèïîòïíòì“ óèêïúîåìò øåôïìåþï („ïîïôîòìàïíï ïîïôåîò“) åêóàâíëæï ïõïäò ôëîèïúòòì ðëåü-èëáïäïáåì. ÷ïõîóõïóäòì ìïäåáìë ôëîèòìï æï ìüòäòìïæèò. æòæò ìòþîûíòì-èëñóïîå. îëèäåþòú îòàèòì. ïîú ãóäò. õïäõòì úõëâîåþòì ãïèëèàáèåäòï.. ïîú ïçîò. îëè ðëåüèï èõïüâîóä ðîïáüòêïøò. îòüëîòêï æï ðëåüòêï. ãïèëàáèï „ïõïäò îòàèåþòì èëîïõóíåþäåþò“ ãóäòìõèëþæï. îëèåäòú ïîìåþëþòì åîàïæåîà ùåìì ïéòïîåþæï: „îïú èïèï-ðïðïì óáíòï. ïèòüëè òãò. îëè òì. åì óúíïóîò ôïáüò ïõìíïì èëòàõëâì. àâòìåþîòâïæ ãïíìõâïâåþóä åðëáïøò ãïîæïìóäò õïíòì åìàåüòêòìï æï ðëåüòêòì åîàãóäåþïì áïæïãåþæï. ïíüëí êïàïäòêëìòì èòèæåâîåþèï. ïîú èøâåíòåîåþï. ìùëîåæ ïè êëíüåáìüøò òêòàõåþï „ëîòëæå ìòüñâïøò“ ÷ïõîóõïûòì øåôïìåþï: „àïèïîòì áåþï èàåä èëàõîëþòì ëæåíïï. øëàïì øïòîàï. îëèåäìïú. ðîòíúòðóäïæ ãïåèòöíï. ñëâäïæ ìïáåþò. îëè èïí „àïâòæïíâå ìïìüòêïæ æïìúòíï „èùñëþî õèëâïí þîïõïþîóõì îòàèåþòìï“. ãïèëæòì. „àïèïîòïíì“ òäòï ÿïâÿïâïûå ïõïäò åìàåüòêòì — êîòüòêóäò îåïäòçèòì ðëçòúòòæïí ïôïìåþæï. „ùïîìóä æîëàï ìòúîóå æï úàëèòäåþï“. ãïîæï çåæøåìîóäåþòì îïõï-îóõòìï!“ (ÿïâÿïâïûå 1953: 10-11). òì ÷âåí óíæï âáíïàë“ (ÿïâÿïâïûå 1953: 12). îï âïò-âïãäïõòà æï êòìîòì èüâîåâòà èëãëãïâì æïâïîæíòä úõåíìïâòà èòìò ëú-èïîúäëâïíò üñâòïìïâòà èûòèå äåáìåþò!. ïõïä èùåî20 äëþïì ïî ãïèëïæãåþëæï. 21 . âòìàâòìïú ðëåçòï úõëâîåþòì ìïîêåï. îïú ùïîìóäøò íòèóøïæ òñë èò÷íåóäò. ïîú ìóîïàò. ïîïôîòìàïíï ïîïôåîò. ïîú ûâåäàï êåîðàï ãïíóìöåäò àïñâïíòìúåèï òñë èòìàâòì èòìïéåþò èõëäëæ òèòüëè. îëãëîú àåëîåüòêëìò. îëè ïîï åîàò ãïíìïêóàîåþóäò ãïîåèëåþï — òäòïì èêâåàîïæ óïîñëôòàò æïèëêòæåþóäåþï ÷ïõîóõïûòìï æï „àïèïîòïíòìïæèò“. ÷ïõîóõïûå æï èòìò ðëåçòï ãïèëïúõïæåì òæåïäïæ æï íëîèïæ æï îëãëîú øåóâïä ÿåøèïîòüåþïì. òäòïì æïèëêòæåþóäåþï ÷ïõîóõïóäòìïæèò óôîë íïàåäò ãïõæåþï. ïè òìüëîòóä ìüïüòïøò òäòïè ãïíï÷åíò ãïèëóüïíï óûîïëþòì òæåëäëãòïì („÷òíåàòì ôòäëìëôòïì“). çåæøåìîóäòà æïòùñëþï æï àòàáèòì çåæøåìîóäòà àïâæåþï. àó ìàáóï. îòüëîà-èåìüòõà ãóòîãóòíò. èòà óôîë. ûâåäò. * * * „ëîòëæå ìòüñâï“. ïí ïî ìóîæï æïåíïõï úâäòäåþïíò úõëâîåþòì ñâåäï ìôåîëøò. ìóîïàëâíåþïì. çëãïæïæ ôëîèòì „üîôòïäåþòìï ãïèë“. ãóäãîòäíò òñâíåí ïçîòì. îëèåäøòú èëúåèóäòï ÷ïõîóõïûòìï æï èòìò ðëåèòì íåãïüòóîò øåôïìåþï. àïèïî æòæòìï èèêëþò øïòîåþòàï. ïîú ÿêóï. „þåæíòåîò åîòì“ øåáèíòìïì. êëíìåîâïüòóäò èìëôäèõåæâåäëþòì àïëþï âåî ïè÷íåâæï. îëèåäòú èåôòì ìïõëüþëæ æï ãïíìïæòæåþäïæ („àïèïîì âïáåþæåà èåôåæ úõåþóäìï“) îòàèåþòì ñëîåì ïãåþæï. „óþîïäë ìòüñâåþòìï æï îòàèåþòì îïõïîóõì“. òè ðëåüòêïì èòèïîàï. ïèòüëè èòìàâòì èòóéåþåäò ïéèë÷íæï ìïõëüþë ýïíîòì ðïàëìò. àó ãïâòàâïäòìùòíåþà. îëè ìïçëãïæëåþòì ïéòïîåþï ¸áëíæï.

îëãëîú äòüåîïüóîóäò ôïáüò. þëîëüåþòì éâòïîåþï íïõåâïîò ãïìùëîåþïï“ (ÿïâÿïâïûå 1953: 26). ûïäòïí øåâúæåþòà. êëíúåðüóïäóîò æïðòîòìðòîåþòì ìòèïéäòæïí óôîë èåü èíòøâíåäëþïì òûåíì êòàõâï. îëè ïùèñëøò ùïîìóäòì êïíëíåþòà úõëâîåþï ïî øåòûäåþï. òäòï ÿïâÿïâïûåè õèï ïéòèïéäï ïîï òìüëîòóäò ÷ïõîóõïûòì. îïú ÷ïõîóõïûòì ðëåèïì „áïîàóäò ìïõåäèùòôëåþîòâò ïçîëâíåþòì ãïíâòàïîåþòì òìüëîòòìï æï ôîàïøåìõèóäò ðïüîòëüòçèòì óæòæåì ûåãäïæ“ ùïîèëï÷åíì (êåêåäòûå 1958: 232). òìüëîòçèò ãïíóñëôåäò íòøïíòï òäòï ÿïâÿïâïûòì ïçîëâíåþòìï.. òäòïì ÷ïõîóõïûòì òìüëîòóäò îëäòì ãïíìïçéâîï îëè ãïíåçîïõï. âòíú èåüòì-èåüïæ æïèýïâåþóäò ìòñâïîóäòìï ãïèë. îïú ÷âåíøò „úóæòï æï ìïçòçéïîò“.. (ÿïâÿïâïûå 191: 108) 23 . ïíüòòìüëîòóäò èòæãëèòì øåæåãò. úõëâîåþïì ïéòáâïèæï. îïüëè èòèïîàï òäòï ÿïâÿïâïûåè ÷ïõîóõïóäòì ìïäåáìë ôëîèïìï æï ìüòäòìüòêïì. èïãîïè îåïäòçèòì èåæîëøòì ùòíïøå ìóä ìõâï ïèëúïíï òæãï. îëãëîú ùïîèëèïæãåíåäò òè æîëòì ìïáïîàâåäëì ãïíïàäåþòìï“. ïî æïóêïîãïâæï éâïùäì „èòìò æîëòì ìïáïîàâåäëì“ èùåîäëþïøò. ïî òñë ïèëêòàõó22 äò óîàóäåì ðëåüóî ôëîèïøò èëáúåóäò òæåëäëãòóîò êëíúåôúòï. ¸åãåäòì æòïäåáüòêïì íïçòïîåþò òäòï ÿïâÿïâïûå ìòíïèæâòäåì. ðëäåèòêòì ìðåúòôòêïìàïí åîàïæ. àòàáëì ïìåúïï. îëèåäìïú êëíìåîâïüëîåþò ÷ïõîóõïûòì ìïõåäòà àïâì ïõâåâæíåí ïõïä èùåîäëþïì. åîàò øåõåæâòà. êäïìòúòìüóîò åìàåüòêòìïæèò. îëãëîú äòüåîïüóîóäò èïíòôåìüò. ïèîòãïæ. ïìïþóàåþæï.. ù. òäòïì îïæòêïäòçèòì ïìïõìíåäïæ. ìïæïú ìòïõäå ûâåäòì óïîñëôòà. îåïäòìüóîò åìàåüòêòì âåîæòáüì. âòìïú ïìå éîèïæ åìèëæï. èïèóäòøâòäòìàâòì êò èõëäëæ ðòîøò ûîïõâòì. „àïèïîòïíòì“ øåôïìåþï òäòïì èòåî ïî òñë ìóþòåáüóîò.. ïþï. èïøòí ìõâï-îòãïæ åìèëæïà. òì òáíåþï íïèæâòäò ìïáåþïîò èïèóäòì-èëñâïîå.. „ëîòëæå ìòüñâï“. îëè „àïèïîòïíò“ òè æîëòìïàâòì èåúíòåîóäïæ ïî òñë øåìùïâäòäò. åì òñë àïíïèåæîëâåëþòì òíüåîåìåþòì æïúâï ùïîìóäòì ðîåüåíçòåþòìïãïí. óêâå „ëîòëæå ìòüñâïøò“ ùåîæï ïõïäãïçîæï òäòï: „èïø. ïîïèåæ „òè æîëòì êïíëíåþòì“ — èëûâåäåþóäò åìàåüòêóîò øåõåæóäåþåþòì ùòíïïéèæåã. îëè „ÿåøèïîòüò èåòìüëîòå. æï ïîï òì. „àïèïîòïíò“. îëè ïõïä æîëøòú èòìò øåõåæóäåþïíò øåóâïä æëãèåþïæ óíæï æïî÷åíòäòñë! òäòï ãïíïãîûëþì: „åõäï îëè ðëåçòòì ãïíõòäâï òè æîëòì êïíëíåþòà èëâòíæëèëà. îëè ÷âåíò þëîëüåþï åîàòïíïæ ïìùåîëì æï æïãâïíïõëì. èïãîïè åì îëæò íòøíïâæï. âòíú èïîàïäì åüñâòì áâåñïíïì èúæëèìïë. àëîåè ûíåäòï ïíüòòìüëîòçèò óìïñâåæóîë òè ðòîëâíåþïì. òãò ãïèëàáâïèæï ïõïäò. èïîüë „óèåúïî ìòñâïîóäì“ èòï÷íòï ìòáâåäåæ „÷âåíò úõëâîåþòì ìòþëîëüòì æïèïäâï“. èùåîäëþòì ìïîêåøò „ìòúóæåú æï ìòêïîãåú“ óíæï ïòìïõëì. óåÿâåäòï. åõäï ìõâï-îòãïæ“ (ÿïâÿïâïûå 1953: 48-49). îëãëî óíæï ãïâìùëîæåà.êäïìòêóîò õïíòì ðëåèòì øåôïìåþïì ïõïäò åìàåüòêóîò àåëîòòì àâïäàïõåæâòà. * * * „þåæíòåî åîøò“ æëèòíïíüóîòï ïõïäò åìàåüòêòì åîà-åîàò ûòîòàïæò íòøïíò — êîòüòúòçèò. õëäë âòìïú ìïêóàïîò åîòì ùòíìâäï ìóîì. öåî òè æîëåþòì áåîáøò óíæï ÷ïöæåì æï èåîå ãïíòêòàõëì àâòà æîëåþòì øâòäíòúï“ (ÿïâÿïâïûå 1955: 66). èïîàäòì àáèòì çíåëþîòâò êïíëíò èëáèåæåþì: âïýêïú òãòï. âòàïîúï ãïèêòàõâåäò. îïú.. çëãò èêâäåâïîò òìüëîòçèòì ðîòíúòðòì æïîéâåâïæ àâäòì (ãïèåçïîæïøâòäò 1967: 308). íïþòö-íïþòö èòòùåâì èñëëþïæòìïêåí. îëè òäòïì èòçïíò ïî òñë ÷ïõîóõïûòì ïæãòäòì ãïíìïçéâîï áïîàóäò ðëåçòòì òìüëîòïøò. ãïèëüïíòäì å. ùïîìóäì åêóàâíòì. ïíãåäëçòâòà ïìïõåäåþì ìïáïîàâåäëìï. îëãëîú æïðòîòìðòîåþóäàï åîàòïíëþïì æï ÿòæòäì. òìòú ãïìïàâïäòìùòíåþåäòï. ïïøêïîïâåþæï ûâåäò åìàåüòêóîò ùïîèëæãåíåþòì øåóàïâìåþäëþïì àïíïèåæîëâåëþïìàïí. èïí ÿåøèïîòüò ìòñâïîóäòì ìïõåäòà óíæï ïèõòäëì òì. æï èïòíú. èïãîïè æïìïâòùñåþåäò ïîïï. àó ÷âåíò ìòèîóæå ïî ãâåúëæòíåþï? íåüïâò ëîòëæå êïúò òñëì ìïáïîàâåäëøò. ìüïüòïøò „ðïìóõò“ òãò ïíüëí êïàïäòêëìòì òìüëîòóäò èíòøâíåäëþòì øåìïõåþ ùåîì: „ïíüëíò æòæì ïäïãì æïòÿåîì ÷âåíì äòüåîïüóîïøò.

ðëåüèï èíòøâíåäëâíïæ øåêâåúï æï øåúâïäï òìüëîòóäò íïùòäò „ï÷îæòäòì“ ïæîòíæåäò âïîòïíüòìï. îëãëîú èëèáèåæò ðòîò òìüëîòòìï. 38). èïãîïè èòìàâòì ïìåâå èíòøâíåäëâïíò òñë „ùòíïðïîàï úæëèòäåþïíò“. îëãëîú åàíòêóî åîàëþïì (þïæîòûå 1987: 40-41). òäòï ÿïâÿïâïûåèïú æòæïæ øåóùñë õåäò (þïæîòûå 1987: 36. ïè âïîòïíüøò óêâå ïéïî ãâõâæåþï ìïõåäëâïí áïîàâåä èåôåàïæèò èëèïîàóäò ïéüïúåþòì ìüîòáëíåþò“ (èòíïøâòäò 1995: 228). îëãëîú ðëåüóîò ãïíìöòì ëþòåáüòì. öåî æïâòà åîòìàïâòìïæèò ãïãçïâíòä ðòîïæ ùåîòäøò (1872). îëè èåôååþòì æï ëèåþòì ìïõå ïî èòèòçòæïâì õëäèå. åîò ïîìïæï ÷ïíì. ïá êîòüòêóäò ãïíìöòì ëþòåáüòï ïîï ðòîëâíåþï. ïèòüëè âòìïú èñëëþïæçå ðîåüåíçòï ïáâì. 24 ìïæïú æòæò ïæãòäò åàèëþëæï ôïîíïâïçòì. èïãïîàïí åîàïæ.. èå êò ïìåàòì ïãåþóäåþòì ïæïèòïíò âïî. øåúâäòäò ìïàïóîò èàäòïíïæ èëòúïâæï èõòäåþòì ëþòåáüì — ïîï èõëäëæ åäòüïì.. îëèåäòú òäòïè ãïèëòüïíï. þåâîò óâïîãòìò æï ôõâòåîò áâïï ÷ïæåþóäò“. îëèäåþòú çëãïæïæ èòïíòøíåþæíåí ÷âåíò õïäõòì áâåäëþïçå.úæëèòäåþïàï óïîñëôï. åîòìàïâòìïæèò ãïãçïâíòä þïîïàøò ãïèëàáâï: „åã ëõåîò ÷âåíò òìüëîòï. åâîëðóäò ðëçòüòâòìüóîò òìüëîòëãîïôòòì ðëçòúòòæïí ùïîèëåþæï (þïæîòûå 1987: 62). ïèòüëè æïþåöòàåþòà øåòûäåþï òàáâïì. òãò ñóîïæéåþòì ïîåïäøò èëïáúåâì òìüëîòòì ïõïä ìóþòåáüì — åîì æï èòì ìóäòåî ùñëþïì. æï õïäõò êò. „òìüëîòòì ìïûòîêâåäøò. îëè äåáìòì àåèòì — ãïíìöòì ëþòåáüòì øåî÷åâï òäòïì ïõïäò òìüëîòóäò ìïçîòìòæïí ãïèëèæòíïîå ãïæïùñâåüòäåþï òñë: ïîï èåôåàï òìüëîòï. îëãëîú èëáèåæò ðòîò òìüëîòòìï“! òìüëîòï òäòïìïàâòì åîòì ìïãïíûå òñë. îïì ùïîèëïæãåíì. „ãïæïèóøïâåþóäò ìïõòà. „þåæíòåîò åîò“ èàåäì áïîàóä ðëåçòïøò óíòêïäóîò íòèóøòï „èúæëèò áâåñíòìïàâòì“ ìòèïîàäòì àáèòìï. îëãëîú òìüëîòóäò ðîëúåìòì äëãòêóî øåæåãì. èïãîïè ìïæéåòìëæ åîàò îïè ãïîêâåóäòï — „áïîàäòì úõëâîåþòìï“ æï èòìò òìüëîòóäò ìïçîòìòì êîòüòêï ïõïäò. èå êò ïæïèòïíåþòì òìüëîòòì æïùåîï èìóîìë“. îï èæãëèïîåëþïøòï áïîàâåäò åîò. ìïáèå õïäõòï æï õïäõò êò ÷âåíì òìüëîòïøò ïîï ÷ïíì. æïìêâíï êò. æòèòüîò ñòôòïíàïí æï æòèòüîò þïáîïûåìàïí åîàïæ. îëæåìïú åì þïîïàò æïòùåîï. îëè „ï÷îæòäòì“ ìïþëäëë îåæïáúòïøò. òäòïè ðëåèï „ï÷îæòäòì“ òìüëîòóäò íïùòäò òè àâïäìïçîòìòì øåìïþïèòìïæ øåïìùëîï. òäòïè áïîàóäò òìüëîòóäò áîëíòêåþòì åîà èíòøâíåäëâïí àïâòìåþóîåþïì èòïáúòï ñóîïæéåþï. åîòì. ôõòçåäò ãïíìöï. âùóõâïî æï âæîüâòíïâ æï ãïíêòàõâï ïîìïòà ïîò“ (ÿïâÿïâïûå 1961: 34). îïèæåíïæèå èëãâòïíåþòà (1880) êò åîà-åîà ðóþäòúòìüóî ìüïüòïøò èïí „áïîàäòì úõëâîåþòì“ ûòîòàïæ üåíæåíúòïçå èòïíòøíï: „÷âåíò „áïîàäòì úõëâîåþï“ õïäõòì òìüëîòï êò ïî ïîòì. „þåæíòåîò åîò“ àòàáèòì òèïâå õïíåþøò øåòáèíï. „þåæíòåî åîøò“ ãïåîàòïíåþóäòï ëîò óèíòøâíåäëâïíåìò îïè — òìüëîòóäò ðîëúåìòì ïõäåþóäò õåæâï æï êîòüòúòçèò. èòì ìòèïèïúåìï æï èïèóäòìàâòì àïâãïíùòîóäëþïçå. êîòüòêï. îïæãïí ùïîìóä åðëáåþøò „õïäõò“ èõëäëæ ïîòìüëêîïüòïì ãóäòìõèëþæï æï ïîï åîì. èïì óíæï øååûäëì ùïîìóäòì èòìõäëþòà ïùëíâï æï ãëöòà ãïçëèâï — òìüëîòòìïæèò êîòüòêóäò èòæãëèï. ÷îæòäøòï èòñåíåþóäò. àòàáë õïäõòì òìüëîòòì øåìïèåúíåþäïæ ìïêèïëï êïúèï òúëæåì èïîüë èåôåàï òìüëîòï“ (ÿïâÿïâïûå 1955: 175). èõëäëæ òì ïæãòäåþòï æïüëâåþóäò. àïèïîòì. èåôåàï òìüëîòïï. ûíåäò ìïàáèåäòï. êåîûëæ. ïîïèåæ èàåäò åîò. îïìïú. æïæãåíòäòï. íïêäòì èõòäåþï. ðëåèï „ï÷îæòäòì“ òìüëîòóä íïùòäçå èóøïëþòìïì. „ìïæïú åîò ðëóäëþì àïâòìòì ìóäòì éëíåì“. îëãëîú ðëçòüòóîò ûïäï òäòïì äòüåîïüóîóäò èîùïèìòì åîà-åîàò ïîìåþòàò êëèðëíåíüòï. àïâïæïçíïóîëþïì. øåî÷åâï äëãòêóîò øåæåãò òñë ïõïäò òìüëîòóäò ìïçîòìòì æïèêâòæîåþòìï. æïâòà ïéèïøåíåþäòì. òäòïì òìüëîòóäèï êëíúåôúòïè çåãïâäåíï èëïõæòíï èòì èõïüâîóä øåèëáèåæåþïçå. æåèåüîå àïâæïæåþóäòì æï ìõâï òìüëîòóä ðòîàï ãïõìåíåþïì (XXII-XXVIII àïâåþò). îïú æ. àïâ25 . îëãëîú ãçï ãïèëìùëîåþòìï. òäòïè àïâæïðòîâåäò ìïàïóîò — „þåæíòåîò õïäõò“ øåúâïäï. òúíëþæï àó ïîï òäòï âëäüåîòì ïíïäëãòóî ïçîì — „àòàáèòì ñâåäãïí èõëäëæ èåôååþòì òìüëîòïì âõåæïâ. ïîïèåæ óêäåþäòâ ñâåäïì — ìîóäòïæ áïîàâåäëþïì. èïîüë ëèåþòìï æï èåôååþòì òìüëîòïï. òìüëîòòì ãïêâåàòäåþò. îëãëîú ìïêóàïîò òìüëîòòì øåèëáèåæò? — ðïìóõò ïè êòàõâïçå òìüëîòòì ìòéîèååþøòï ãïíôåíòäò. ïîïèåæ „õïäõò.

îëè ðëåüèï-îåïäòìüèï øåáèíï ïíüò-„àïèïîòïíò“ — ðïîëæòï ÷ïõîóõïûòì „àïèïîòïíçå“! ûâåä. ãïîåîòàèïøò ãïüïíòäò „åîò“ óùñâåüïæ õèòïíëþì æï èêòàõâåäì ãïèóæèåþòà ïõìåíåþì êëíúåðüóïäóîïæ óèíòøâíåäëâïíåì úíåþïì. îëèåäò êóàõå áâåñíòìï? åîò — ãóäïæò. ïîèúþòåîò. òäòïè ìïãïíãåþëæ øåïî÷òï æï ãïèëòñåíï èòì èòåî óïîñëôòäò ìïõëüþë ýïíîòì ìïäåáìë ôëîèï æï ìüòäò. îëãëîòúïï „èåôåàï ìïáåþåäíò æï ìïèõòäåþåäíò“. íòâàòåîò. þåæíòåîò. òìüëîòï. îëèåäòú èïèóäòøâòäòì óïíãïîë ìòñâïîóäòì íïñëôòï. øâåíòåîò. øåóûäåþåäòï. òäòï îëè ÷ïõîóõïûòì ìïõëüþë ëæòì ðïîëæòîåþïì èòèïîàïâì. îëãëîú èñïîò ìïôóûâåäò èëèïâäòìï. îëãëîú êäïìòêóîò áïîàóäò ðëåçòòì ìïäåáìë ôëî26 èåþì. îëèåäòú. èåúíòåîò. ÷ïõîóõïóäò êò — èàåäò ëæï! — åîà ãïîåîòàèïçåï ïãåþóäò ïíó èëíëîòèóäòï (òíãëîëñâï 1938: 77). ãïíïõëîúòåäï ðïîëæòóäò ÷ïíïúâäåþï ìüîóáüóîóäò òåîïîáòòì ñâåäï æëíåçå: ëæóî ýïíîì úâäòì ìïüòîï. êîòüòêòì èòçïíò êò øåèãóåþäëþòìï æï òíåîüóäëþòì æïûäåâï. üòðòóîò ëúèïîúâäòïíò ÷ïõîóõïóäòà æïùåîòä ïè õëüþïàï íïêîåþøò èõòäåþóäò èõëäëæ øï¸ ïþïìòï. åîò æï èòìò òìüëîòï îåïäòìüò èùåîäòìàâòì ïîïìëæåì ãïèõæïîï ÿâîåüòìï æï ëæåí ïéüïúåþòì ëþòåáüò. òãòâ èõíå. èëñâïîå àïâòì èòùòìï!. îëæåìïú òäòï òíüåíìòóîïæ èóøïëþæï ìïáïîàâåäëì òìüëîòòì ùñïîëåþçå. èïãïîò áâåþòà. èåôå-ðëåüòì — ïî÷òäòì åîàèï óúíïóîèï ìüîëôèï èòìúï. èëáèåæåþòìïêåí ùïáåçåþïï. (ëîþåäòïíò 1959: 100) „þåæíòåîò åîò“ åîàãâïîò èõïüâîóäò ïíüòàåçïï „ìïæéåãîûåäëì“ èãçíåþïîå ðïàëìòìï — îëèïíüòêóä ïéüñòíåþïì æï õëüþïì. ðïíåãòîòêóä üîïæòúòïìàïí æïêïâøòîåþóä ôëîèïøò èïí ïõïäò øòíïïîìò — ïõïäò åìàåüòêóî-òìüëîòóäò ìïçîòìò øåòüïíï. øåìïùñíïîò“) èòþïûâïì ùïîèëïæãåíì. òäòï øëîì òæãï åîòì òìüëîòòì òæåïäòçïúòòìãïí. èãîûíëþòåîò! ïèæëíò åîò ïèáâåñíòåîò èëíåþíò ïîò. õëüþïì — òîëíòï. 70-òïíò ùäåþòì èòöíïçå. ãïìïãåþ èòçåçàï ãïèë. îëèåäìïú èòåèïîàåþï ìïüòîóä-òîëíòóäò íïêïæò. òäòïì „þåæíòåîò åîòú“ èëíëîòèóäò ïíüòëæïï. „àïèïîòïíòì“ úíëþòäò ìüîëôòì („àïèïî ùñíïîò. æòïèåüîóäïæ ãïíìõâïâåþóäò îëèïíüòêóäò õåæâòìïãïí. ìõâï èåôååþò êò — èïà øëîòì. ãïèãëíòåîò. åì èòçïíò ïáâì òîëíòïì. åîà ìüîëôçå âîúåäæåþï. ïî÷òäò. òæòäòóî ÿâîåüïì òäòïì ìïüòîïøò åîòì ôòçòêóîò æï ìóäòåîò èæãëèïîåëþòì îåïäóîò æïõïìòïàåþï úâäòì. ðóîïæò. îëèäòì ðòîâåäò ìïèò üïåðò øïòîò-÷ïõîóõïóäòì ôëîèòàïï ùïîèëæãåíòäò. ïèïì èõïîì óÿåîì åîàò ìïãóäòìõèë æåüïäòú. îëèåäòú àïâòà þëäëèæå åîà îòàèïçåï ïãåþóäò: þåæíòåîò — åîò — èøâåíòåîò — èïæäòåîò — ùåìòåîò — éëíòåîò æï ï. èïòæåïäòçåþåä ìüòäòìüòêïì — ðïîëæòóäò øåôåîòäëþòì çåæøåìîóä-åðòàåüåþò. øïâàåäóîì æï ÷ïõîóõïóäì. ïîúàó òøâòïàïæ òèëùèåþæï èòì ìüîòáëíåþì àïâòì ìüïüòåþøò. „þåæíòåî åîøò“. èåþîûëäò øïâòì þåæòìï?! øïâàï æîëà âåîï øåìúâïäåì èòì ãóäò ïíæïèïüòìï. êïæíòåîò. úíëþòåîò. òãò „ïî÷òäòïíìïú“ ãïæïõåæïâæï æï. ìùëîåæ ïè àõçóäåþïøòï óúíïóîò ìüîëôò. èûíëþòåîò. „þåæíòåîò åîòì“ æïìïùåîïæ øåèëáèåæåþòàò òèðóäìò òäòïì. (ïî÷òäò 1999: 176) 27 . èïì îóìàïâåäòì þïæïä ðëåüïæ ìïõïâæï æï èòìò ðëåüòêòì ãïâäåíïìïú ãïíòúæòæï. ìüîëôò øòíïïîìëþîòâïæ îóìåàòì òèðåîïüëîòì — ðåüîå æòæòì áåþïì åûéâíåþï æï ïìå òêòàõåþï: ãëíòåîò. èõëäëæ åîàò îïè ãïíïìõâïâåþì: øïâàåäóîøò ãïîåîòàèï åîàò ìüîëôòà øåèëòôïîãäåþï. ñóîïæéåþï ïî èòåáúòï òìåàò àõçóäåþòìïàâòì. ùïîìóäòìïæèò èëùòùåþòì èòóõåæïâïæ. îïú òèòì íòøïíòï. êîòüòúòçèì.. ø. òãòâ èéåîïäò. „óâïîãòìò æï ôõâòåîò áâåþòì“ ãïíãæåþòà óíæï ïèëøåíæåì. ÷åèò âïîïóæòà. þëäë üïåðò êò ëúèïîúâäåæòï. ù. èáëíòåîò. ìïüòîóäò ýïíîòì íïùïîèëåþòìïàâòì. îëãëîú åì ãîòãëä ëîþåäòïíòì æòæåþóä ìüîòáëíåþøòï: ìõâï ìïáïîàâåäë ìïæ ïîòì. å. âòíú øåèëãâòíïõï ûòîòàïæò þòëãîïôòóäò úíëþåþò ÷ïõîóõïûòì øåìïõåþ. àïèïîò — ãïíæòæåþóäíò ïîòïí. àïâòì èõîòâ. ìïõíòåîò. òäòï ÿïâÿïâïûå æòæ ðïüòâì èòïãåþæï ïî÷òäòì „éòîìøåìïíòøíïâ ãëíåþîòâ éâïùäì“.çïîæïèúåèò ïéèë÷íæï. ìòûóäâòäì. ëæòì ëþòåáüì (èåôå) — åîòì êëíúåðüò.

æòïäåáüòêóîïæ ãïãåþóäò óïîñëôï. ðïîëæòîåþï ìïêèïëæ æïèïõïìòïàåþåäò èëâäåíïï òäòïì äòîòêóäò èåèêâòæîåëþòìï (æëòïøâòäò 1982: 38-44). îëãëîú ðëåüòì èëíëäëãò — ðëåüò. îëè ìóþòåáüò ïî èòöíïâì àïâì êîòüòêòì ëþòåáüòìïãïí. èõëäëæ èïì ûïäóûì „øëîìèõåæâåäëþï æï æîëåþïçåæ óôäåþï“. îëè ãïíçåèæãëèò èêïúîò þîïäèæåþåäò êò ïî ãâåìïóþîåþï. ïî÷òäò). åîëâíóäò ëðüòèòçèòì. àòàëåóäò èïàãïíò òùñåþï øåêòàõâòà. „þåæíòåîò åîò“. òäòïì ìïüòîïøòú ðëåüòì êîòüòêóä-òîëíòóäò øåêòàõâïîåôîåíò þóíåþîòâïæ ãïæïòçîæåþï õïäõòì àâòàøåôïìåþïøò. èåúíòåîò. ðëåüò èõëäëæ ðîëþäåèïì ïî ìâïèì — èëìïäëæíåä êïüïìüîëôïçå ïî èòïíòøíåþì. îëèåäòú àåèïüóîò äïòüèëüòâòï íïùïîèëåþòìï. âôòáîëþ. éîèïæ ìùâæåþï èòì ãóäòìàáèïì æï. èóæèòâïæ ãâïãîûíëþòíåþì. ãïòïçîåþï. 29 . òãò ïî ïîòì þîþëìàïí æïðòîòìðòîåþóäò „èå“ îëèïíüòçèòìï. òäòï àïâòì ìïüòîïøò. ïîïèåæ „åîòì èëûèå“ æï ðïìóõòìèãåþäëþòì èëçòïîå. øòíïïîìëþîòâïæ êò íï÷âåíåþòï ìïæïèæå æïìúï „ãëíòåîò. òäòïì ìïüòîóä äåáìøò ãïíìïêóàîåþòà èíòøâíåäëâïíò òìïï. 28 çóìüïæ øååìïþïèåþï òäòïì ïõïä òìüëîòóä ìïçîòìì ðòîëâíåþòìï æï õïäõòì øåìïõåþ. ìïõíòåîò æï èãîûíëþòåîò“ òèðåîïüëîåþòì „çîóíâïè“ ìïáïîàâåäë. îëè èïí èîïâïäò åîò æïòèëíï. âòà öëî-úõåíò“. âòíú „éîóþäòì úóîâïì æï úïøò þëäàòì úåèïì ïìæåâíåþòï“. òèåæòì ùñïîëï. òìüëîòïì õïäõò áèíòì. óïîñëôï. ðëåüòì „èå“ ãïíóñëôåäò øåèïæãåíåäò íïùòäòï ãïíóìïçéâîåäò èîïâäëþòàëþòìï („÷âåí“) ïíó õïäõòìï. õïäõóîò ìïãóíæë ìòèéåîòì ôëîèïì. „þåæíòåîò åîòì“ øòíïïîìëþîòâ-àåèïüóîïæ æï òíüëíïúòóîïæ æïêïâøòîåþóäò âîúåäò èëíïêâåàåþò êëèðëçòúòóîò èàäòïíëþåþòï. ðïîëæòîåþï ïá óêâå åâôëíòóî æëíåçåú âîúåäæåþï. èåëîå èõîòâ. „îïú àâòàëí úõëâîåþïì ïèëóîòñïâì àïâòì èæòíïîåþïøò“. âòíú æîëòì êïîíïõòà ïúíëþòåîåþì. èïãîïè èõëäëæ î÷åóäò ðòîëâíåþï. õëäë èïàò øòíïïîìëþîòâò êëíüîïìüò — åîàò èõîòâ. ÷åèò ïçîòà. òìå. îëèäåþòú äåáìòì ïõïä ôëîèïì áèíòïí. îëèäòì äòüåîïüóîóäò ìïàïâå ïíüòêóîò æòàòîïèþòï. èòìò üîïíìôëîèòîåþòì ïóúòäåþäëþïì. * * * ðïîëæòîåþï „þåæíòåî åîøò“ ìóþìüîóáüóîòì æëíåçå øåòíòøíåþï. áèíòì îåôîåíòìï æï ûòîòàïæò üåáìüòì åîàòïíëþï. üîïæòúòóäïæ. „ãïèãëíòåîò“ áèíï. — ôòáîëþæï òäòï. åîòìï. „þåæíòåî åîøò“ ïõïäò øòíïïîìëþîòâò ìïçîòìòìïàâòì òäòï. èøâåíòåîò) òäòïìàïí — òîëíòóäò òíüëíïúòòà — èåëîæåþï êòæåú. ïèõåäì. àâòàèõòäåþïøò. ëþòåáüòì æåüïäóîò íåãïüòóîò æïõïìòïàåþï — áèíòì äåáìòì òîëíòóä-ìïüòîóä üëíïäëþïì. ìòüñâï „÷âåíòìàïíï“. îëãëîú ðîëãîåìòì èïèëûîïâåþåäò. ïôõòçäåþì êòæåú èïì. âòàïîúï èëìå åþîïåäåþì.ðåüîåì ãïíèïæòæåþåä ïè ìüîëôøò. äåáìòì 14-üïåðòïíò èàäòïíò èëíïêâåàåþò êò. ôïáüòóîïæ. ïîïèïîüë „þåæíòåîò åîòì“ èàïâïîò ìòüñâï-êëíúåðüò „åîò“ õèòïíëþì. õïäõòì øâòäò. îïú ïèöåîïæ óêâå ðëåüóî ðîïáüòêïøò — „âåîìòôòêïúòóäò òîëíòòà“ úõïæñëôì ûâåäò åìàåüòêòì ïíïáîëíòçèì. „àïèïîòïíòì“ èìãïâìïæ èòöîòà ãïîòàèóäò åðòàåüåþòì ïè ùñåþïøò. æòïäëãóîò èòèïîàåþï êëîòôåìï æï ãóíæì øëîòì. ìõâï ðîòíúòðòàïï ïãåþóäò. îïú áïîàâåä åîì „ãïèãëíòåîëþïè“ èëóüïíï ïíó îïèïú ãïõïæï òãò „ñëâäïæ èàèåíò. îëèäåþøòú îåôîåíò æï øïòîò-÷ïõîóõïóäò æïâïôòáìòîåà. ïîïèåæ çëãò åðòàåüò (þåæíòåîò. òè òìüëîòóä øåæåãåþì ãâò÷âåíåþì. ìïÿòîëåþòìïì. åðòàåüò „þåæíòåîò“ æï. ïîïèåæ úõëâîåþòì. òãò õïäõàïí åîàïæ èëíïùòäåëþì àâòàèõòäåþòì êïàïîçòìóä ðîëúåìøò. „þåæíòåî åîøò“ òãò ãïíõëîúòåäåþóäòï ïõïäò åìàåüòêóî-òìüëîòóäò ìïçîòìòì øåüïíòà „êäïìòúòìüóîò èåõìòåîåþòì“ èáëíå ìïäåáìë ôëîèïøò (÷ïõîóõïûå. îëãëîú õïäõóî ìïãóíæë ìòèéåîïøò êëîòôåì òíæòâòæóïäóîò õèï ãïæïæòì ãóíæòì êëäåáüòóî õèïøò. ãåíòëìò èòìàâòì òì êò ïî ïîòì. åì ôëîèï. éòïæ æïìèóä øåêòàõâïì (îòüëîòêóä êòàõâïì) èëìæåâì üåáìüò-ãïíèïîüåþï. îòàïú òùñåþï äåáìò æï èåëîæåþï ñëâåäò êëèðëçòúòóîò èëíïêâåàòì æïìïùñòìøò. ùòí èòóûéâòì õïäõì. ïî÷òäò ðåüîåì ãïíìïêóàîåþóä ìòáâåäåæ óàâäòì. ïõïä ôëîèïì ãâàïâïçëþì. ãåíòëìò „øåèëòþåîüñïâì æîëåþòì èüâåîìï“.

àïâòìò åìàåüòêóî-òìüëîòóäò ìïçîòìòì øåìïþïèòìïæ. îïæãïí ìùïèæï: „îïú óôîë èêïôòëæ æï æïóíæëþäïæ ïîòì ãïèëàáèóäò þëîëüåþï æï íïêäóäëâïíåþï úõëâîåþòìï. — ùåîæï òäòï. ïõïäò ôëîèòì èëàõëâíï òñë: õïäõóîò êòäëìïàâòì ïîïþóíåþîòâò æï õåäëâíóîò òáíåþëæï ïøêïîïæ ìïèùåîäëþë üîïæòúòòì ìïçëèò. úõïîò ùïæòäò ãïìùëîåþòìï“ (ÿïâÿïâïûå 1953: 69). ãâåìèòì æòæò åîòìêïúòì õèï — åîòì õèïøò ãïîæïìïõóäò. õïäõòì àåèïì õïäõóî øåèëáèåæåþïøò èëóûåþíï ìïÿòîë ìüîóáüóîóäò ùñëþï.êòàõâï-ðïìóõòì ïíüòôëíóîò ìüîóáüóîï õïäõóîò ðëåçòòì åîàåîà óûâåäåì ôëîèïæ ïîòì èò÷íåóäò (âåìåäëâìêò 1940: 214).. „þåæíòåîò åîò“ íòèóøòï òèòìï. (.. àó îïëæåí æòæ èíòøâíåäëþïì ïíòÿåþæï „óüòäòüïîòìüò“. „øòíïïîìòì ðëåüò“ òäòï ÿïâÿïâïûå èõïüâîóä ôëîèïì. ïèòì ìïøóïäåþïì „àïèïîòïíòì“ óíòêïäóîò ìüîëôò òûäåëæï. ôëîèï-øòíïïîìòì åîàòïíëþòì ðîòíúòðì. çëãöåî èòà óôîë ì÷ïíì ãïèëèàáèåäòì ãóäòì ìòèõóîâïäå. 30 leqsebi 31 . õïäõóî ôëîèïì óíæï óêïâøòîæåþëæåì ÷ïõîóõïóäòì ûòîòàïæò èåüîòì — ëúèïîúâäåæòì ÷ïíïúâäåþï øïòîòà. îëèåäòú ïî òçîæåþï. èïîàïäòï. òì úõëâîåþï. òäòïè. ïèòüëèïú ïî åðóåþëæï „ðïüîòëüàï“ îòìõâïì. „òì õïäõò. „þåæíòåî åîøò“ ìùëîåæïú îëè ìïèøëþäëì ãïìùëîåþï-ïéæãòíåþòì ìóîâòäòà ïíàåþóäò ãóäòì ìòèõóîâïäå òãîûíëþï. øåóðëâîïæ èòóñâåþëæï ïî÷åóä ãçïì.) èòì÷ïí÷ïäåþì ìïèïîòìïêåí“. èëóàèåíåäò. èïãîïè ãïæïèùñâåüò. ïäþïà. æòæëìüïüóîïæ ãïèëòñåíï ìïãóíæë ìòèéåîòì ôëîèï — åîòì.

guTnis-deda
ãïâÿòèëà, äïþïâ, ÷âåíò ÿïðïíò,
èõâåæîïà ãâîãåþòï èòùïíò øïâíò;
þåäüë þåäüëçåæ ãïæèëâïùâòíëà
æï ÷âåíò ëôäò èòùïì âïùâòèëà.

÷åèòìï óîâòì, ÷åèòì ùóõòäòì,
÷åè êïúëþîëþòì æïæîãóíâòä ìóäòì
ìòüñâïíò âòà ãóäì èåþïæåþòïí,
òìåâ òá øòøòà óõèëà êâæåþòïí.

íó ìùóõïî, äïþïâ, øåíò óéåäò
÷åèì óéåäçåæï ïî ïîòì ûíåäò:
èåú øåíåþî èòùïì æïâñóîåþ àâïäòà
èòìàâòì, îëè çåúï ùïèïîàâåì ûïäòà;

øåí âåî ãïòãåþ èåüñâåäòì üïíöâïì,
îëì èïîàïäì ìòüñâïì ãóäøò óõèëà ¸êäïèì.
ïá èåíæå, äïþïâ, ÷åèò óéåäò
øåíì óéåäçåæï óôîëï ûíåäò.

øåíåþî ìïçæëìï èòùòà èëâåäò,
îï úòà ïéïî èïáâì ìïçæë úõëâåäò;
øåíåþî èåú èåäòì èòùï, âòà ìõâåîðäìï,
ìïôäïâòì øåèæåã æïìïâòùñåäìï.

èïø, îï ãïéëíåþì? ãïìùò ÿïðïíìï,
íó èòéïäïüåþ ûâåäì ïèõïíïãìï,
èå øåíï ãøâåäò, øåí èå èòøâåäå...

øåí õïî ðòîóüñâò, èå âïî èåüñâåäò?!.
åã, ÷åèë äïþïâ, íó øïãøóîæåþï...
îïà èòíæï õèïäò, àóíæ òñëì èÿîåäò,
àó ìòèïîàäòìàâòì æïèò÷äóíãæåþï;

1858-sa wel., 4 ivniss
s. peterburRi

îïà èòíæï, èòàõïî, òãò ãóàïíò,
îëèå ï÷å÷ëì èïîüë èòùïíò
æï ïî èëìàõîòæåì ûòîòà òè þïäïõì,
îïòú æïóøäòì íïàåìì ïéèëìâäïì...

32

33

simRera
ìïæ èòãñåâïî, èæòíïîåâ,
èëùñåíòä ìòúëúõäòìïâ!
÷åèì èúòîåì íïâì îïà ïîõåâ,
çâòîàë ùóàòì ìëôäòìïâ!
îïì øïèïèàõâåâ, âòí òúòì
ïçîò øåíòì úòâòì ùñäòì?
ïùèñë êåàòäì ïî ïèþëþì
æï ùïîìóäòú èïì àïíõèëþì.

ëîàï ëþäïà èúóîïâìï
èå æï ÷åèì èúòîåì íïâìï,
, ãâåæîåþ, èæòíïîåâ!
òè æòæ çéâïøò íó øïãâîåâ.
1858 welsa, 4-sa ivniss
s. peterburRi

øëîì èëèïâäòì âïîìêâäïâò
àóèú ïîòì óõòäïâò,
èïîïè âãîûíëþ, øåõâïä æòæ çéâïì
æï òá ÷ïéóðïè ÷åèì íïâì;
æï èïîæïà øåíò ùñïäò
ùïøäòì ÷åèì óîãåþì êâïäìï,
àó åì èïáâì ùïîóâïäò,
âìùñåâäò ÷åèì øëþòì ùïèìï.
îïà èòíæëæï ìâäï áâåñíïà,
àó åã þëäë èñâï èõâåæîïà;
âòíú êò åãîåà èìâäåäòï,
øåìïþîïäåþåäòï.

34

35

giyvardes!
— êïúë! ãòñâïîæåì!.. —
úïà øàïèëèûïõåì,
îëì èïà æïèþïæåì.
ñâåäãïí åì ìòüñâï
éèåîàïà ùòí èòèñâï
æï áâåñíïà ÷åèì ìâäïì
ìúåèæï ùèòíæ íïàåäì,
èòìàâòì ãåüñâò ûèïì:
øåíúï ãòñâïîæåì!
23 ivniss, 1858 w.
sof. tiarlevo

36

locva
èïèïë ÷åèë! îëèåäòúï õïî úïàï øòíï!
èóõä èëæîåêòäò, äèëþòåîò âìæãåâïî øåí ùòíï,
ïîï ìòèæòæîòì, ïîï âåîúõäòì ìïâåæîåþåäïà,
ïîú ãàõëâ ïè áâåñíòì ÷åè èõåä üïíöâïà øåìóþóáåþïà;
ïîïèåà êò èìóîì, ãïíèòíïàäæåì úòà ÷åèò ìóäò,
øåíãïí íïèúíåþòì ìòñâïîóäòà ïéèåíàëì ãóäò,
îëè ÷åè èüåîàïàâòì, îëèåäàïúï ãóäì èïõâòäò èêîïí,
ãàõëâæå: „øåóíæå, ïî òúòïí îïàï, îïì òáèïí!“
1858-sa welsa, 17 ivliss
s. tiarlevo

37

mTvares

rodemdis?

èàâïîåâ! ãÿâîåü, èøâòæïà èòúóîïâ úïçåæ
æï øåí èêîàïä ìõòâàï ¸ñîò áâåñïíïçåæ
æï èûòíïî ìëôåäì êïèïîï úòìï
àâòì ìòèøâòæòàï ïî óôîàõëþì ûòäìï.
ñëâåäò ÷óèëþì ãïîøïèë ÷åèìï,
ìûòíïâ íòïâìï, ìûòíïâà ôëàäåþìï,
ñâåäï üêþòä ûòäøò þåæòàï ìüêþåþï,
ñâåäïì èøâòæëþï åïäåîìåþï.
æï õëäëà ÷åèò óîâòà èëêäóäò
øåèëèüòîòì èå èùóõïîåà ãóäò,
èòìàâòì õëè ïîï, îëè âìÿâîåü ìõâï çåúïì,
ìõâïàï óôåîóäà âïîìêâäïâàï æåíïì?

îëæåèæòì óíæï ÷âåí ìòúëúõäòì ïî âìúíëþæåà ôïììï?
îëæåèæòì ïî âìúåèà éâàòóîì íòÿìï éòîìï àïñâïíìï?
èòì ñëâåä ùóàìï ìòôîàõòäòàï îïüëè ïî âõïîöïâà,
æï èòì ïá ñëôíïì ïèëåþïà îòìàâòìï âìïõïâà?
ûîùëæå, ìóäåäë! íó àó áîòìüòì ïî ¸ìúíëþ ìòüñâïàï?
íó àó øåíì àïâìï, èüâîòàï øåáèíòäì, õåæïâ êâäïâ èüâîïàï
æï øåí ìòúëúõäåì — ïè óêâæïâì íòÿì èüâîòì àïíïèãçïâîïà?
1-sa aRvistos, 1858 welsa
s. tiarlevo

àó èëïãëíæï, îëè åîàõåä èåúï
åãîåà æïèúáåîæï ìïèøëþäëì çåúï?
çåúï ìõâï îòãïà æïèøâòæåþóäò,
çåúï ìóä ìõâï ôîïà ãïþîùñòíâåþóäò!..
23-sa ivliss, 1858 welsa
sofeli tiarlevo

38

39

loTis rCeva
ûèïíë! ìòúëúõäåì íó èë¸êäïèà úæïøò,
ìóä ïèïëï ïè áâåñïíïøò,
áâåñíòì æòæåþïì, áâåñíòì ìòèæòæîåì,
îòìàâòìïú êïúò àïâ-êòìåîì òèüâîåâì
ïî ãïâúâäò üîôòïä áïäòì êëúíïøò
æï êïõóî éâòíòà åîà ìïâìå ñïíùøò.
ëîì ðïüòâì ìúåèæåà ïè áâåñíòóîìï
èõòïîóäì þïõóìì æï úåäáì ïèóîìï,
èåíæåà, ïèïàãïí æïùíóä ãâòîãâòíòà
ìòúëúõäåì ÷òüåþî ãïíâäòà éòèòäòà.
íó æïóöåîåþà óãåèóîìï ÿêâïì,
ãîûíëþòì ãïíìöïøò ñëâåäàâòìï þîèïì,
ãóäòì êòàõâïçåæ óïîòìàâòì èçïì; —
îï óíæï ¸ìöëþæåì, èòàõïîòà, ïèïì,
îëè åîàòì õåäòà åõâòë èòöíóîì,
èåëîòà — ñïíùòà ¸ñäïðïèæå êïõóîì?
ïí éâòíòì ëîàáäòà ãïõóîåþóäìï
îï æïãêëúíòì øåí ìõòâò ïâîëîòì,
úåäá ìòñâïîóäòà ãïéâòûåþóäìï
øåí ìïñâïîäòìï õâåâíïàï øëîòì
øåíì àïâì òõòäïâ, èïøòí ¸êòàõå ÿêâïì,
îï óíæï ¸ìöëþæåì èïã ãïéâòûåþïì?

locva
ëæåì æåèëíò óîùèóíëåþòì,
óêó àáèòìï æï èïúæóîëåþòì
ìïùïèäïâòà àâòì ìïâìåì àïìì èïúæóîì
ùòí æïóæãïèæåì ÷åèì ìóäìï óûäóîì,
íó èïíæëþ, éèåîàë, þåæòìï üîòïäì,
íó æïèïùïôåþ æåèëíòì ôòïäì;
æï óêåàó ïîì øåìïûäåþåäò,
èå ãïíèïîòæåí òãò ìïìèåäò.
èïãîïè àó, éèåîàë, øåí éâàïåþïì ìóîì,
îïàï ãïèëúæï èòà ¸áëíæåì ÷åèì ìóäì,
ãïí¸áîåí øåí õèïìàïí ìóîâòäíò ÷åèíò
æï òñïâí íåþï, óôïäë, øåíò!
28 aRvistos, 1858 welsa
s. tiarlevo

1858 welsa, 1-sa aRvistos
sofeli tiarlevo

40

41

1858-sa wel. òè âïîæì ãîûíëþòàï òì æï¸éòèëæï æï èå êò èïòíú úîåèäò èúâòëæï. ãïí¸áîï èòì æïîæò. ãïæèëñîòäì. peterburRi åîàõåä öæï ÷åèàïí áïäò äïèïçò.. ãïàåíæï ìõâï æéå. peterburRi 42 43 . èòì úîåèäò æïèÿêíïîì âïîæì æïìæòëæï æï èåú øëîì èòìãïí úîåèäò èúâòëæï. íïçò: „ñèïùâòäë! îòìàâòì õïî èëéîóþäóäò.*** *** âòõòäå ìïüîôë.. úõëâäïà. ñòíâïìïú ïæíëþì æï ïàþëþì ìëôåäì“. õåäøò èïì åðñîï üóîôï ìõâï âïîæò. 26 oktombers s. òãò úîåèäà éâîòæï. — îï øïâõåæë èçåì? âòúò.. ïèïì èåüñëæï òì èïîæò. ïîú åîàìï èòì ìõòâì ïî ûïäóûì ÷åèòì ãóäòì ãïàþëþï. 1858-sa welsa. þåæì æï ìòñâïîóäì èùïîåà æïìüòîæï. îëì æéå ïãîåï ãïþîùñòíâåþóäò? øïõåæå èçåìï. íïîíïîïà. îëãëî õïüïâì âåäì. 26 oktombers s. ïîú ÷åè ùóõòäòì úîåèäïà æïæíëþï.

óÿâîåü îï èå ÷åè íïâòì îõåâïì. çâòîàò çâòîàçåæï ÷åèêåíï ìîþòïí. îëì êò ìóîì. ïíó çéâòì ûäåâïì. âòíúï ÷åèì óêïí âäòïí. èå òè úîåèäåþïà ïî âåéòîåþò!. àáâïí: ïéïìîóäï èïí àâòìò âïäò. peterburRi 44 45 . æï óîãåþì ÷åèì êâïäì òãò ìò÷áïîòà ìáäïàï æï¸ôïîïâì çâòîààï êïèïîòà. ãîòãïäà áîëäïøò ïîï îï ïáâì îï ÷åèì ãóäì òèåæïà. àòàáë óìóîâäëà æï óôòáîåäïà. peterburRi 1858 welsa. øåí ãòúëúõäòï. íó ïüòîæåþò. îëè ÷åèì ìïôäïâçåæ æïñóæåþóäèïí. àóíæ èëâêâæå. îëãëîú óíæëæï.. îëè ÷åèò êâïäò íïõëí èïà. æï. ïî èåøòíòïí. èå ÷ïèïèûïõëì àóíæ ÷óèòì õèòàï: îï îòã èïáïíåþì çéâï ãïèëóúæåäì æï èïàïèïøåþì àâòì ìõâåîðäì ùïîóâäåäì. èïîïè êò òìå. 5 noembers s. 19-sa noembers s.*** *** èïîüë èòâúóîïâ úõëâîåþòì çéâïøò. òì øåíò áíïîò øëîì ÷âåíãïí — ÷îæòäøò ïèïëà ÷âåíàâòì ïî õèïóîëþæï. æï çéâòì éåäâïøò. óúæò ïíó èòì. öåî ÷åèì èúòîåì íïâì çåæ ïìáæåþòïí. áïîàâåäèï. ÷åèãïí øïñâïîåþóäèïí. ãïæïèêîïèì èûäïâîì õåäì æï ÷ïèèéóðïâì èå àâòì úòâìï ìòéîèåì. æïå. — òñïâ èøâòæëþòà øåíì èñóæîë ûòäøò!.. âòúò. 1858-sa welsa. — àó åãîå ùïîâõæå. ãóäùîôåäëþòàï æï ìòèïîàäòàï.

èëâòêäïà ùïîìóä æîëåþçåæ æïîæò. ãïáîï òì æîëúï!. ìïæéïï èïèï-ðïðóîò èõíåëþï. æåæïâ. îëè ùòíï ¸áëíæåì ÿåøèïîòüåþï æï óêïí — êâïäò ãïíïàäåþóäò. îïú æïèïîõóäï. èòàõïî. èïèóäòì èüåîàïí ìïìüòêò þîûëäï? èïì íóéïî âìüòîòà. ÷âåí óíæï âçæåâæåà åõäï ìõâï âïîìêâäïâì. àâòà øåíò øâòäòú ÷îæòäïà øå¸ìúâïäï. èåíæå. èêäïâò áâåäóîò? ìïõåäòìàâòìï ïèïñò àîàëäï.. ïá ïîòì. ÷âåí óíæï âøëþëà ÷âåíò èñëþïæò. æåæòì íïíïìàïí áâòàòíò èàòìï èïì óèçïæåþæï èëèïâïäì ãèòîìï.. æòæèï íïéâåäèï. òìå ïéçïîæå øåí øâòäòì ìóäò.. åîàëþïì... leibnici áïîàâäòìï æåæïâ! ûóûó áïîàâäòìï óùòí èïèóäìï óçæòæï øâòäìï. æåæïâ! òìèòíå áïîàâäòì âåæîåþï.. àïâòìóôäåþïì. îï óùñïäë æîëì õåäòà æïíàáèóäï!. 46 ïéçïîæå øâòäò. ûèëþïì.. õèïäò. ÷âåí óíæï èòâúåà èëèïâïäò õïäõì!. èòå ûïäï ìóäì. aris mSobeli momavalisa. îëè ìòêåàòìàâòì ãóäò óàîàëæåì æï èñëþïæòìàâòì òì þåæàïí þîûëæåì. ìïçæëà õèïîëþæå áîòìüòìï èúíåþïì.qarTvlis dedas awmyo. Sobili warsulisagan. èòòéåþì íåîãì øåíãïí ÷ïîãóäì æï èëãâúåèì íïñëþì âòà êïúò êïúóîì. 1858 welsa peterburgi 47 . øàïïãëíåþæå êïúòì ìòñâïîóäì. êòîàåþòì áâåøå æï÷ïãîóä þåæèï ìîóäïà èëãòêäï ìòúëúõäòì ûïäï. øåíò èïéïäò èíòøâíåóäëþï æï ìïèéàë âïäò. 15 dekembers.

îëè èåäòì þåâîòú ìõâï üïíöâï èëèïâïäøòï. èïøòí.s *** èïøòí æïâìüêþåþò ìîóä ìïèëàõòàï. ûèïíë. peterburgi 48 49 . îëãëîú êäæå áâòìï.. s.. èïøòí êò æïâäëúïâ úïì. âìàíáïâæå øåí ìóíàáâïì èàåäòìï ãîûíëþòà. èïøòí ïéâòâìåþ ãóäì ùèòíæòì äëúâòà!. àâòà ìòñâïîóäòì ôòúòìï éïäïüì æï àâòà ÷åè ìâåìïú — ïè óãîûíë öïäïàì. âåî îòà ãïûäåþï! 26 dekemberi.. îëèåäòú èïîïæ àîàòì ÷åèì àâïäøòï. âòúò. peterburRi ñâåäïì ãïóûäåþ. ÷åè ìïñâïîåäàï òèåæà æïíàáèïìïú. èïãîïè åì ïî ïîì èòçåçò úîåèäòì. 1858 welsa.s. ñâåäïì ãïóûäåþ: ìïìüòê üïíöâïìïú. þåæàïíï þîûëäï âòà èåøòíåþï! èïãîïè ÷åè àïâòì ïîïôîëþòìï ïî ûïäèòûì. ëõ. ÷åèì ãóäçåæ âãîûíëþæå èëõîòäì øåíì íïçì àïâì. 15-sa dekembers þåâîò âòüïíöå. îëì ìóä øåíì úòìôåîì øïâñóîåþæå àâïäì. âúõëâîëþæå õëäëà èòì ãïèëàáèòàï. 1858-sa welsa s.

ìïôäïâøò æïòèïîõåþï òìå. øåíãïí óúíëþò æï æï÷ïãîóäò. 1858 w. 1858 wels s. îòìàâòì èòñâïîõïî? èòìàâòì. øåí ÷åèò úîåèäò þåæì èëãòùïèäïâì. îëè èüïíöâåäì ÷åèì ïâìï þåæìï óôîë ìïìüòêïà åþîûâòì åì ãóäò. ÷åè ìïùñïä ãóäàïí åì ìòñâïîóäò.. îòìàâòì èòñâïîõïî? èòìàâòì. ïéïî øëîæåþï ÷åè ãóäìï óîâï. âåî ãïìèåí èïì.s risTvis miyvarxar? èïì ïáåà. îëè øåíì àâïäì ÷åè ãóäòì ïäò ïî óæíëþì úîåèäìï. òè úîåèäòì ãóþåì! 31 dekemberi. ïîï.. îëè ïîú êò æïãåèæóîåþï. îïòú øëþïâì òè ëõâîòì ìóíàáâïì. èå øåí ïî ãïìèåí ÷åèìï üïíöâïìï. îëè úîåèäìï ¸þïæïâì ÷åèì àâïäøò åì ìòñâïîóäò. èòìàâòì. îëè èïûäåâ üïíöâïì æï òè üïíöâïøò ìîóä ìòúëúõäåìï. èòìàâòì èòñâïîõïî. ëõ! èûòèå ëõâîï ãóäì øåãòùîùóíåþì. øëþòìï óèïä èëâêâäïâ ëõâîïì ÷åèì.. èïì. 30 dekem. îïú øåí èå øåèòñâïîæò. îïú íåäíåäïà èòàõîòì ìïôäïâìï: øåí ùòí æïâôïîïâ àâïäøò èàîàëäïîì úîåèäì. óòèåæëþòì ¸êäïâì òèïì æïîæò æï ÷åè þåæçåæï óþëäë èæóîâï.s. ùïâï. peterburgi 50 51 .

æï ìïòæéïèïú íïçò þóäþóäò ìüâåíæï ìòñâïîóäì ãïãòýåþóäò. 1859-sa welsa. îëè òá ¸ôîåíì øõòîïà þóäþóäò. èòàõïîòà. çåæ èåæãï õòì óõâò ÷îæòäò. èòì øëîòì âäïéëþ ûâòîïæ æï ûâòîïæ? ÷óè èïéíïîøòï ùïèëùëäòäò âòñïâ. peterburRi 52 53 . æïâéïäå àâïäò. üêþòäïà æïæóíåþóäòà. òè õèïìï ãîûíåóäì. ìòñâïîóäòàï ïéüïúåþóäò. îòìàâòì èå âåûåþ ãóäòà ãïíèïîüëåþóäì óúõë èïéíïîìï æï ãîûíëþòà. ìïæ ìòñâïîóäò òìå úõïæ ïîò!. peterburRi 1858 welsa s. âåüîôò æï âåüîôò åîàìï âïîìêâäïâìï? æòæõïíì æï æòæõïíì óãæåþæò èå ñóîì òè õèïì ìïêóîâåäì. æòæõïíì âåûåþå. îòìàâòì èòâîþòâïî. ìïæïú èúòíïîò èõòïîóäïà ¸ì÷áåþì ùñïîë èæòíïîò.gulis xma *** èòàõïîòà. ìïæïú âåäòï íïçò æï èüêþïîò. æï øïñâïîåþóäì òá ùïèõæïîì ÷åèì ãóäì âïìùïâäò èòìãïí ùèòíæï ìòñâïîóäì. èòìàâòì. âãîûíëþæò ÷åè ìóäòì èøâòæ ïéèïôîåíïì æï ãóäòì ÷åèòì ìóä ìõâï îòã úåèïì.. àóîèå ÷åèì ãóäøò íïçò þóäþóäò ìüâåíæï ìòñâïîóäì ãïãòýåþóäò. îòìàâòì ÷åèàïâàïíï èìóîì óôîë æï óôîë æïâî÷å øõòî-øõòîïà? îòìàâòì âéïäïüëþ êîåþïì èõòïîóäì. 11-sa ianvars s. âåîìïæ âåî âðëâå òì èëèéåîïäò.

èå ìïèóæïèëà æïâõóÿïâ àâïäìï. 1859-sa wels s. òáïú ìúõëâîåþæíåí åîàãóäíò ûåíò. „èòñâïîõïî“ — æï òèïâ ùïèøò åîàì ãïøèïãåþóä èõóîâïä õâåâíïøò. 18 ianvars.*** *** èòàõïî. 1859 wels peterburRi (mibaZva heinisadmi) èåúï èáëíòï êïîãò èïèóäò!. 19 ianvari. èïã îòã ìòêâæòäòà æïãâòîãâòíåþï ÷åè èîïâïä üïíöâòì öòäæë òáíåþï!. àóîèå òá ¸ôîåíæï þåæò èéòèïîò — åõäï êò åì ïîì èïîüë ìòçèïîò!. àóîèå ìúõëâîåþæï òá ìòñâïîóäò. àóîèå òáïúï þîùñòíïâæíåí æéåíò.. àóîèå åðëâíïà èøëþòà úòì êïîò — åõäï êò åì ïîì èïîüë ìòçèïîò!... åîàìï ïíàåþóäì úåúõäåþî êëúíïøò. æïâïíàõåâ îï èàåäì ìòúëúõäòì ûïäìï.. peterburRi 54 55 .

1859-sa welsa s. æï ÷åèì ùóõòäàï æïìïíàáâåäïà æéåì èïîüëéï úîåèäíò èå æïèî÷åíòåì. èå æïóêîïè æï øåí êò òõüóíå. ãïâìùëîæåà.. üêþòä ëúíåþåþçåæ ãòíïâïîæíòï. åõäï æóæóêò èå èïáâì. îï èïì óñâïîæò æï èåú èòñâïîæï. èëãòêäïâì þåâîò êïîãò íóãåøò.. èïãîïè èïì. ãóäçåæ èïüñâòï øåíò þîÿñïäåþò! ãåñë. peterburRi 56 57 .. úõëâîåþï ÷âåíò þåâîì êïîãì ãâòáïææï. ãîûíëþïì. æîëï æïâìúâïäëà ÷âåíò îëäåþò: øåíì æóæóêçåæï ïáïèæòí âõüëæò. ãïáîï ÷åè þåæòì âïîìêâäïâò úïøò æï ÷ïòèïîõï òèòì ìïôäïâøò. ìòúëúõäåì. òì ïéïî ñâïâòì ïèï þíåä áâåñíïà. ãóäò ùèòíæ ïäòà èåú ïèàåþòï. èåú èñâïîåþòï. bedo! åõ! ÷åèë þåæë! ÷åèì ìòúëúõäåøò ìóä øåí íåþïçåæ èòàïèïøíòï. íó èåèïäåþò. æïæãï æîë ïíãïîòøòìï. åõäï òì ïîòì èúõëâîåþò úòìï. âòìïú âïûäåâæò ìõâåîðäïà ÷åèì àïâì. þåâîöåä æï þåâîöåä øåí èïùîóùóíå.. 1859 welsa 19 ianvars. ûèïíë. ïá èëæò. peterburRi s. ùïîâòæíåí æéåíò øåí óôäåþòìï. èëæò. *** åîàõåä èåú. ìóîâòäìï. 19-sa Tebervals.gavswordeT. ìòìõäòìï úîåèäòà æïèùâò àâïäåþò.

èïã úëæâòäòàï. 1859-sa welsa. ìïòæïè ìîþòïí æï ìïæ ìúõëâîëþåí. peterburgi 59 . úòóîíë õèåþë. îëì âÿâîåü ëî üó÷àï æïìïæíëþäïàï ÷ïêëêîåþóäàï. àáâå ìïêóîâäåþë!. üó÷à èòêïîåþï àóèú õïí ÷âåíì ãóäøò ãåìäïà òéâîåþï. ìïìëåþïìï ¸ãîûíëþì ÷åèò ãóäò æï øåøÿâîåüì úïìï ãïíúâòôîåþóäò. 20 Tebervals úòóîíò õèåþò — åã ìïêóîâäåþò — îëì èëèåìèòïí. èïîïè èïòíú êò. èìùîïôä èëèòàõîëþåí. peterburRi 58 èåú áâåñíòì õèòàï.ciurni xmebi *** üó÷àï èòêëíâï. peterburRi sixaruli ìòõïîóäò ¸ãïâì èòíæëîøò ãïçæòäì. èëâñâåþò êïíêïäì æï íïüâîòìïãïí íåîùñâòìï ñäïðïì.. ãçïçåæ èëùñâåüòäì ìóîíåäìï ñâïâòäì.. 1859-sa welsa. 1859 welsa. èåîå æïÿêíåþï. æï èøâòæëþïìï. àáâå ìïêóîâäåþë!. 3-sa martsa s. s. éèåîàë! øåèòíæå. úòóîíë õèåþë. èïà âïûäåâ þïíìï. èúòîåì õïíì ãïüêþëþì. 27-sa martsa s. îëèåäòú æòæõïíì õåäøò ïî ãî÷åþï.

èïîïè èïìøò ÷âåí ïî âåûåþæòà øåæïîåþïìï. ëîíòâ æïâúáåîæòà æïóæãîëèåä çâòîàï æåíïìï. æïãúáåî. daagdo sasapyroT guli rbenama~. îëì ïùñèë üêþòäò. âòíú ïéèò÷íæï ìòúëúõäòì éèåîàïà. øåíú ãïèëúâäòäõïî. òìåú ÷âåíøò éåäïâæï ãóäò. ïäïçïíë! èøëþäòóî èàòì úîåèäòà øåèæãïîë.alazans (mibaZva) `siWabukisa yvavili damiWkno JamTa denama. îïú êò ïîì ÷åè ùòí èëèïãëíåþì èïì. ìïæ ïîì òì éèåîàï. øåí ãîãâòíïâæò ïéåäåþóäò. ãïáîï ìòþîèïâå ïéüïúåþóä ìòñâïîóäòìï. âòàï èïøòíæåäò çâòîàò èæòíïîò. ûâåä èåãëþïîë! æïãúáåî ÿèóíâòàï æï øåíì ùñïäøò âåûåþ ÷åèì ùïîìóäì. òìå øâåíëæï. âòà óèïíêë æòäòì éòèòäò? èïãîïè ùïîòâäüë ùóàòì øâåþï ÷âåíòì ãóäòìï. èåú óæîë óæîëà ãïèåîòï àèïøò ÿïéïîï. îïà ïî èòæòì ÷åè úîåèäàï îóäò? [1959 wlis. ndoma momaklo. 13 aprilamde] 61 . âòà øåí éåäïâæò. 60 ùïèåîàë ñâåäï. òãò ãîûíëþï. èóíòà æïãúáåîæòà. æïíàáèóäì. èóõïú ãïèõèïîï. îëèäòì ÷îæòäøò âòìõåæòà åîàïà èå æï òì ïîìò. òì ìòñâïîóäò? ñâåäï ùïîìóäï. ìïìüòê æîëòìãïí øåí çâòîà øëîòì æïèïîõóäì. saba orbeliani) ¸å. (`qilila da damana~. îïú æïâêïîãå æï îòì ùóõòäòú óíóãåøëà ãóäøò éîèïà ÷ïâîãå: ïãåî òì èóõï. âçæãåâïî. ùïîâòæï. ïäïçïíë. ïù øåíì êòæåçåæ. îïà ãâòíæëæï ÷âåí èëèïâïäò. æï ùïîâòæï þåæòú èéòèïîò.

øâòäë. íïíòíï.nana qarTvlis akvanzed `Ñ Ñ Ñ Ñ. íó àó èïí øåãïøòíï?! æåæòìï ãóäò ÷âòäò èïèóäòìàâòì èïãîæåþï. ãîûíëþï ùòíï èëîþåæò ïî óõïüïâì øåíì íëî÷ì àâïäì áïîàâåäàïæèò éâàòóîì âïäì. èüåîì æïåúåèò èåõïà.. èïàãïí èïèóäì ãïíùòîóäì. àó èòìàâòì ïî èëêâæåþï? 63 . øâòäë. øâòäë. íó àó èïí øåãïøòíï?! íïõïè áïîàâåäà èúòîëþïì. (lermontovi) íïíï. øâåäòì ûïõòäì èèóæïîåì. íïíòíï. òìùîïôå ãïíìâåíåþï!. íïíòíï. ûòäò. ãïòçæåþò. èòàõïî.. èòíïè ãïãòïâæîæåþï. íïíòíï. íó àó èïí øåãïøòíï?! 62 ãïòãåþ èïèóäòìïì. íïíòíï. èêäïâò ãïãòèïãîæåþï. âòà øâòäò åîàãóäò. øâòäë. øâòäë! øåí æåæòì íïíï õäèòì ýéåîïà øåãåúâäåþï!. íïíï. øâòäë! ñîèëþòì ìòçèîåþò þîûëäïçåæ ãïãåúâäåþï!. îïè øåãïøòíï? îïçåæ øå¸êîàò? èüòîïäíò îïà èëèïðñïî èå àâïäíò? öåî õëèï øåíò þåæò. ûâåäì åîàëþïì æïêïîãóäì. èòàõïî.Ñ Ñ Ñ~ . øâòäë. ïí. íïíï. æïäëúâòäìï ÷åèãïíï èêäïâò ïãòàîàëäæåþï. îïà èòíæï òãò øâòäò. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .. íïíï. úóäáâåø æï÷ïãîóäòìïì. íïíï. ïéãåíàåþï øåí ãóäò. øâòäë... êâíåìòì õèïìï èùóõïîåì. îïè øåãïøòíï? öåî èòíïè õïî ñèïùâòäò. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ. áïîàâåäà æïíàáèóäì ãèòîëþïì. òìùîïôå. àïâì èòìúåè èïèóäì ìõâåîðäïà. èëâï æîë.

íïíï. øâòäë.. èïø.. íïíï. íïíï. åãîåà èëèêâæïîï èïèï.. íïíòíï. ÷ïáîåþò. øâòäë. âïò! øåí æåæòì þîïäò!!. îëè ¸ìúíëþ áâåñíïà úòì íåüïîåþïì. èïèóäòìàâòì èëèêâæïîò òè úîåèäïà åéòîåþò. íó ãòíæï íóîï ûåãäò. èïì ìòìõäïà ãïæåìõèåþò. øâòäë. 13 aprils. âôòúïâ! èïèóäì ãïóçæòì åì ûóûó åîàãóäìï øâòäì!. îïè øåãïøòíï? ìòêâæòäòì ùïèøò àâòà ¸ãîûíëþ ìïêóîâåäì ìòüêþëåþïì. âòà æåæòì øåíòì úîåèäò. ùïõâïä. øâòäë! ÷âåíì èïèóäì èòâúåè æåæóî ìòñâïîóäì. àó øòí âåéïî èëèòõâïä. áïîàâäòì ðòîâåä ûïõòäçåæ ãïãçïâíò þîûëäòì âåäçåæ. èàåäò úîåèäïà æïâæíåþò. 1859-sa wels peterburgi 65 . øâòäòú åãîå èëêâæåþò! 64 íïíï. íïíòíï. èïø. øëîì ãïèáîïäò. ðïùïùòíï áïîàâåäë!. æïâéâîò. øâòäë.. èîáâò.. ãïãçæò ÿåøèïîòü áïîàâäïà. íïíï.. ìòìõäò èïìøò ÷ïéîâòäò ãïçæòì àïâòì óôäåþïì. íïíòíï. íïíï. îïè øåãïøòíï? ùïõâïä. øâòäë.. íïíòíï. øâòäë. ûäòâì ÷åè õèïè ÷ïãïûòíï. áïîàâäòì åîàãóä èåþîûëä ûèïà. èïèóäòì ìõâåîðäë. ûäòâì æåæòì øåíòì ìòüñâïè øåí ãóäò èëãòäõòíï!. øâòäë! âíóãåøëþ. íó àó èïí øåãïøòíï?! ìòìõäòì úîåèäì. èïèóäì èòãúï çåúïèï. øâòäë. èïèóäòìàâòì ìòêâæòäò èëãúåèì òè íåüïîåþïì. ìïùñïäò. òìåú óêâæïâ òáíåþò.. øëîì ùïõâïä!.âôòúïâ. èîáâò. íó àó èïí øåãïøòíï?!. íïíòíï. øâòäë.

gr.. [1859] tfilisi 66 67 .. orbeliani êâäïâ ÷åè ùòí èüêâïîò èëîþòì áóõòäòà.. àòàáë èïà æïíàáåì ÷âåíò ùïîìóäò!!. çëãöåî êò üïíöâòà ãïèëûïõòäò áïîàâäòì ûòäøòï êâíåìï òìèëæï. æîëë íåüïîë! èüâîïà ïéóãâòõïî ìïóêóíåìï!. âòæåá èïîüëêï. ïîìïòæïè õèï. êâäïâ ãïíòéâòûåì ÷âåóäàï ôòáîàï!. øåâìüòîò èå ïèï çâòîààï. ûòäò. T. æï èàåþòì ÷îæòäò ìïèøëþäëì ûòäìï åïäåîìåþï. êâäïâ óìèåí ÿèóíâòà èøëþäòóîì ãîãâòíâïì.. 4 ivniss peterburgi davnatri droTa. ros aqvndaT trboba mamulisadmi guls aRbeWdilad.. æï ïéèåøïäï æòæòõíòì ùñäóäò.elegia mtkvris pirzed èêîàïäò íïàåäò ìïâìå èàâïîòìï èøëþåä áâåñïíïì çåæ ãïæåìõèëæï æï àåàîò çëäò øëîòì èàåþòìï äïýâïîæ ìòâîúåøò æïòíàáåþëæï. ùïãøäòïí êâïäíò. èòìèòíå. èòìèòíå. òè æîëà ãïîæïåú åì ÷åèò êâíåìï!. ïîìòæ ûïõòäò.. ëõ! éèåîàë ÷åèë! ìóä ûòäò. èüêâïîë. oktombris 3-sa.. øëþòäì èøëþåäò ïî îïì èåüñëæï. øåâ¸êâíåì. ãâåæîåþ. êâäïâ ÷åèò ãóäò òèïâ ùóõòäòà øå¸ñåþì èéâîòå çâòîàà èéåîòàï æåíïì. îëìéï ãâåáíåþï ÷âåí ãïéâòûåþï? 1859-sa welsa.

âòà óôëàäëà õå. ãóäèï æï¸êïîãï òè ìòçèîåþòì ìïîùèóíëåþï. àâïäùòí èòñîòï óêåàåìíò ñâïâòäíò èÿêíïîíò. âïò! èïì. ÿêâïè èë¸êâåàï ôîàï ÷åèòì ãóäòì ôîåíïì. 1859-sa welsa 68 69 . 1859 welsa 30 noembers. ìïèëàõå? ãïíûîúâíòä âïî ãîûíëþòà. èïí æïèòíãîòï üêþòä ãîûíëþïàï ùèòíæï üïûïîò. îëãëîú üêþòäòï ãïèëéâòûåþï.. úòâïà æïïîáâï „ôóÿò ïäò“ éâàòóîìï üîôëþïì. ìïæ æïóêïîãïèì èøâåíòåî õïäõìï òè àâòà åæåèøò àâòìò åæåèò? âòì óíïõïèì òì ìïèøëþäë ÷åèò?. úëúõïä ôøâåíòàï óñåíåþì àâïäìï. ãïçïôõóäòï.. 26 dekembers. âòíúï ÿïþóê ýïèøò ÿïþóê ïî ïîò!.Cemi siWabuke dakarguli edemi ïõ! ìòÿïþóêåâ! ìïæ ïîòïí ìòüêþëíò øåííò? ìïæ ïîì ïéèüïúòì ìòñâïîóäòì üïíöâï. îëãëîú óõèë ñâåæîåþï. ìïæïú þóíåþòì àïâòì óôäåþï èëíåþïì. èëèòêâæï åÿâ áâåø èïúõëâïîò àâòà ìïàíëåþï. óæîëëàï èåêâåàíåí ôîàåíò.. ïéèåìðíåí òãò ìïëúïîíò ñîèëþòì ìòçèïîíò!. ìïæïú òìå üêþòä ïî ïîòì ûòäò.. âòì óíïõïèì òì åæåèò øäòäò. èå êò âìæãåâïî. äïéëþïì.

æï âòùëæò óàáèåä üïíöâòàï. åìå óéâàëàï ãïùòîóäïà èå æïøàëèòäò âåãæå èïîüëêï óíóãåøëæ æòæ êäæòìï ðòîìï. àòàáë ÷åèì ãóäìï ãïîæïåìõï íïâàò èæóéïîå. ûèïë. ñëâåäò ôåîò. ìïñâïîåäë ûèïâ. ìóäò èòãóþæï. üâòíò èåùëæï. âïòèå! èå æïâî÷ò èïîüë. ïî ãïèòàåíæï øåí øåèæåãï ùñåóäò éïèå. èëäõåíòà òñâíåí óæïîæåäíò èàòåþò úòìï. èëäõåíòà òñâíåí óæïîæåäíò èàòåþò úòìï æï èå êò èêäïâæï èùóõïîåþòì òìïîà üêòâòäò. øåíò èüâåîò. èïîïæ èïõâîïäò. íóãåøïæ õëäëà øåâòî÷òíå èå úîåèäò èùïîå æï ìïäëúïâïæ.mwuxareba *** âïòèå. ãåìäò èùâåàæï àâïäàïãïí èùïîå. áâåñïíïçåæ æï çåúïçåæï òñë æóèòäò. èàåäò áâåñïíï øåèåáèíï èå íãîåóä üòïäò! øåíàïí æïâèïîõå. ÷åèë ûèïë. 1860] áâåñïíïçåæ æï çåúïçåæï òñë æóèòäò. øòã ãóäøò èåæâï ìïìòêâæòíë ãåìäò ìåâæòìï. æï óúõë áâåñíïæ èæãëèò øåíò ùèòíæï ìïèïîå! [aprili-maisi. 1860 _ 11 ivlisi 70 71 . ûïîéâíò ìáæåþëæíåí óìïõåäë. óéâàë æïãâòàï. óþåæóîò. þíåä ìòêâæòäèï èëãìðë.

òúæò æï ãîëøò èëãïùëæåì ãïùâæòä õåäøòï. èòíæëîìï. òèïâ æóèòäòà èòõâåä.> âãïâïîà. âòí øåãòþîïäåþì? ïãåî èëáîòì æòæ êïúòì æîëøêï. 72 íïéâäòïí õèåþøò ìóä òìèëæï àáâåíò úõëâîåþï. øåíï! ëôäò ùóîùóîòà ðïüòëìïí øóþäòà òéâîåþï. ïî æïãîòæï æïìïèìõâîåâåäïæ. øåí ðòîæïðòîï òãò èëîþòì æïóæåâíåäïæ. èòõâïä. áïõïäæøò ïî øóîì ôóäòì ôïíüâï æï øåí êò ãòêäåþì. øåãóþåþóäòì ìóäòì òìèòì æïéäòäò áøåíï. øîëèï æï èùóõïîåþï. ïãåî ùïèëãùâæï. îïú èïøòí ãîûíëþæò. ãïíòâîïà òûâîòì æòæò èêåîæò ìòãîòäåøòï. üïíöâï. îëè õâïä òìåâ ïè îòãïà ãïíïãîûåäåþ óéâàë øîëèïìï. ìõâïãïí ôóäì ïðíåâì. ñëâåäàâò ìàáâï øåí èùóõïî àâïäèï. ìïùñïäë! üëèïîòì áâåø èóõäà ãåêåúåþï. øåí ûèïàï øëîòì èõóîâïäò èçå øåí æïãñóîåþæï. èòíïõâòõïî øåí. îëèå êïúíò <. âòíï õïîà àáâåíï! ÷åèë ûèåþë! ìòæïè èëìóäõïîà. ãïíøëîåþóäõïîà àáâåí ìïõäêïîìï. þïüëíòì üïíöâïì âåî óûåäòà. æï îï òðëâåà èòì èïãòåî. ùåâï æïóùñå üâòîàìï. æï àó æïéïèæï. èòóüïíå íòâàò ðïüîëíìï. II ãëäâòïí æéåìï üôòäòìøòï øóï þïçîòìêåí èå ÷ïèòâäòï. III ï¸ï. øåí åõâåùåþò. øåíì æóèòäøòï òñë éâàòìï îòìõâòìï çïîò. üñåìï æï øå÷âåóä àáâåí èòùïùñïäìï. øîëèòì ôïìì àõëâ. øåí ãïîæòáåúò üëèïîòàóîà æï ãïèâäåä õïäõèï øåí èïã ñëôïçåæ èë¸ñâï óãîûíëà èïéäï õïîõïîò. êåîûë éâàòìï. øåí. òì øåí ãïãòíåþì. îïú æïãòêïîãïâà. ãåêïîãåþï øåí ìïçæë æéòìï. æïãåöïõï æï îëãëîú êëêï. îóìóä ôïîïöòì ùâåîòà øóþäçåæ òùóîïâ ëôäìï. ãïèëáúåóäõïîà. âòà èüâåîì. àïâà æïòæåþ åîàãóä êóîüïíìï æï ìïæèå áâåþçåæ èòåãæåþò òè ôòáîòà.muSa I èûòèå üâòîà áâåøï èëêïêóäõïî. èòõâåæò. ûïîéâíò ïãåâìíåí ìòìõäòà. îëèåäìïúï åîàòì ãîëøòà æéå ãåèïüåþï. ìïþîïäë.. åãîåà æïìöòäò óìïèïîàäëà ùñåâäòà ùïèëõâïä.. àó óíåþäòåà ãïæèëãüñëúíïà èóõàïäèï þåæèï. õïäõò æïãñóîåþì æï ïîïâòí ïîï ãøâåäòïí. òèåæà èóõàäëþï. öïäïþëþïìï. âåî åùåâò. ÷åèë èóøïâ. ïí èëãòüïúïà ìõâï êïúçåæï èïîüòâ òèåæèï? îïæ ïî òúëæòà. éòéòíò àáâåíò ÷óèò õøòîïæ ãïíèïúâòôîåþæï. øåí êò òì ãåâïÿîåþï. 73 . ìùåâ. øåí. àòàáë ïù æïìáæåþòïí.

ïî æïãüòîåþåí ðïüïîåþò øåíò øâòäåþò. ôòáîòì. èïîüë òúëúõäåþ æï èïîüëúï. îëè ùòíïíò óêïíïìàâòì. îëèåä ìïîæïþøò æïóùñåþ þîûëäïì ìïìòêâæòíëà èëìóäìï ìåíìï. àó èòíïè ãïìûäë. ùïãòéåþåí æï ÷ïãòøâåþåí þíåä ìïèïîåøò. ÷âåíú âòúòà. äõòíøò èëäõòíåì èëâóäõåíà. [12 ivlisi. èïîüë òì ãâïáâì ãóäøò ôòáîïæ. óïíãïîëæ èòâïäà ùòíï. óíæï òáèíåí ãçïæ æï õòæïæ. áâåø äåòþïà ãåáèíåþï íïèöï. èëêâæåþò. ïèïñì ãóäæïãóä æïâõâæåþòà æï àïñâïíì âìúåèà ìïèïîàïäìï. ïî ãïâùòîïâà óêïí î÷ëèòäì. ìïõóîïâïà ûâåäò ôïîïöï. îëè øâåäï óíæï óéëíëìï æï æïâîæëèòäì. ÿòîøò èëÿòîíåì âóøâåäòà. ûèïë. ïîïôåîò ïî èëãâòàõîëþì øåíì „ïá“ ñëôíïìï. èëêâæåþò æï èìùîïôä ÷ïãïãæåþåí øåí ìïêïúåøò. 74 75 .simRera IV øåí ìòúëúõäåìï æïïéïèåþ åìîåàì øîëèïøò. øîëèòì æîëìï þîûåíìïú ïî æïóâïîæåþòà. åãîåà ìïþîïäëà èòåúåèò óúõë èòùïìï. 1860] [pavlovski] æåæïè îëè øâòäò ãïçïîæëì. ìïáèòì. ïèïëà èïàêåí ìòêâæòäòì ýïèì ãïòùâæò õåäìï. îëèåä áëõøò. åèïãîå ÷âåíòìàïíïë: ûèóîïæ ãïèëìïæåãíò âïîà ñâåäãïí æï ñâåäïìàïíïë. ùòí ùïìâäïøò ïî æïâòõåâà. öïäïþò øåíò âåî æïãïìõïèì àâòì èæóéïî úîåèäìï. èåîå âòí òúòì. ãîëø âåî òøëâò ìòþåîòìàâòì èëìïõèïîåìï. æòæì ïî ãïâåáåäâòíåþòà æï èõïîì èòâúåèà ðïüïîïìï. èïîüë åãæåþò.

èïãîïè åõäïú ìïáèòà. ìòèõíòà ìõâïì ïîú ÷âåí æïâóâïîæåþòà. àâòà õåäà ãâÿåîòï ÷âåí þåæòì ÷ïîõò. ñîèïíò. øâòäíòà õåäøò æåæïíò. åõäïú îëè èïèóäèï ãâòõèëì. ÿïþóêíò. èàåìò. èåóîèå. èåõîå. åõäïú êò ãïèëâïæãåþòà. þîèï èåôïíüóîå èëõóúåþóäò. ñîèïìï àó áïäìï!. 77 . îï èïì íïõâòæíåí.. îëì ÷âåíúï âñëôòäâïîà õïäõò. àó æåæïè øâòäò ãïçïîæëì. åèïãîå ÷âåíòìàïíïë. ìòèéåîï òñë èòìò èïîüòâò æï èïîüòâ ìëôäåäà ãóäìï óàþëþæï. îëè ñëâåäàâòì ãïèëâïæãåà ÷âåíìï ìïñâïîåäì èïèóäìï. èëõóúíò. èåèúõâïîå. æòæìï. ãäïõï. åãîå ãïèëìïæåãíò âïîà ñâåäãïí æï ñâåäïìàïíïë. ðïüïîïì. èôïîúõïâò. æòæò. èóøï.mefanture èïèóäòìï øâòäíò ÷âåíú âïîà. ðïüïîï èòìêåíï ìîþëæíåí æï òè èëõóúì ãïîì øåèëåîüñëæíåí. æï èòìàâòì âçîæòà ÿïþóêì ìóäìï. èùåèìò. òì ¸ñâïîåþòï ÷âåí ëþëä õïäõìï. [18 agvisto. 1860] [pavlovski] 76 ëæåìéïú àóîèå âäòæï ìëôäåþøò àâòì ôïíüóîòàï ñëâåäàâòì õåäøò. ìïþîïäë. òè æîëì. ëæåì ãâáëíòï àïâòìóôäåþï æï ïî ãâúëæíòï óéâàë èëíåþï. øåùóõåþóäò. èåãóàíå. òì êò éòéòíòà æïéëíåþóäò ôïíüóîì æïèéåîæï ÷ïôòáîåþóäò: àóîèå óèéåîæï ïõïä áïîàâåäàï ûâåä ãèòîåþòìï ìïáèåàï áâåäàï.

îïêò æïãòèéåî. âòàï ñòíâïøò êïúì úåúõäòì ïäò. âòà èçòìï èõóîâïäå ìõòâò. àâòìò ìïèïîå ¸ðëâï òèïøò. àóîèå ñèïùâòäóîì òèï íæëþïìï øõïèìï ïìèåâæï èåãëþîòì õåäò. òãò ðïüîëíò ûäòåî ìòüñâòìï.*** èïãîïè. øåíòàéï äõòíëþì åì êîóäò ãóäò. åçæåí óùñïäëà èëüñóåþóäò. øåíøò úõëâîëþåí ÷åèò æïîæåþò. èàåä ãóäòì üïíöâòà èåãëþîëþïìï èòâïíæå ãóäò ãïèëóúæåäò. ÷åèë ìòèéåîïâ. øåíï. ïù âòéïì åíæëì òì áâåñïíïøò. èëèòâï äõåíï æï èåâå èòñâïîì ÷åèò ùóõòäò. òãò óþîïäë þîèï èëèéåîïäò èòòçòæïâæï ÷âåí ãäåõì èïîüòâìï. íó æïæóèæåþò. ãèëþòà èëèùïèäï èåãëþîëþïèï æï åõäï ÷åèì ãóäì èïîüë âïþåîåþ. àó ïî øåí. [1860] 78 79 . øåíòà æóèæåþï þåæòì áóõòäò. æï ÷åèìï ãïîåà þåæì ïéïî âåûåþ. êïúèï æïèøõïèï. ÷åèò íïéâåäò æï ìòõïîóäò. êïúøò èëâìüñóâæò. îïøòú ìòúëúõäåì åûåþæï ãóäò. 1860] [pavlovski] ÷åèë ìòèéåîïâ. [12 seqtemberi. õïí ìùâïâæïà ìïùñäåþì æï õïí ïüêþëþæï.

õëè òúòì éèåîàèï. îëè åãîå øîåþï ÷åèò úõëâîåþï øåíìï ôòáîøò. øåíì ûïîéâòì úåèïì èå ñóîì óãæåþ ìóä-ãïíïþóäò. ¸ëò. þîòñâàï åãå àáâïí. ãïèòêîàï èå ûòäò æï øâåþï. èïèóäë. øåíì ìòñâïîóäøò. 1861] [yvareli] [yvareli] 81 . æïýòíåþóäò ôòáîò ôòáîçåæ èëæòì. éïèå àåíæåþï ÷åèò åãîåà æï æéå éïèæåþï. îëè øåíì èòùïçåæ ïèæâåí õïäõøò êïúò ïî ïîò. êïîãò ãóäò êò èïøòíâå ¸ãîûíëþì.*** 80 *** èïì ïáåà. èïîüë òì ïîò ìïüòîïäò æï ìïèùóõïîë. ïè ìòûóäâòäøò îïëæåíòú ìòñâïîóäòï. ïãâòñëäòï ìòñîèòæïíâå ÷âåí áïîàâäòì þåæèï æï æïå ãâûîïõâëí: ÷âåí èòì ûåþíòà æïâäòëà æéåíò. 1861] [oqtomberi. ãîëâæåþï. — åã õëè úõïæò ìòûóäâòäòï. ÷åèò üïíöâï èïîüë òì ïîò. ÷âåíì úóæì ïî èïäïâì. îïêò øåíæïèò â¸ìúïí èå ìòñâïîóäò. [6 agvisto. îïæ ãâòíæï üïøò! îïìïú âèìïõóîåþà. èïãîïè. èïãîïè ïî æâîüâòíïâ æï ïîú â÷òâò. ÷åèë êïäïèë! ÷åèë êïîãë. èïì åîàãóäïæ êâäïâ âåèìïõóîëà. îëè ùèòíæï ïîòì ãïíûîïõâï æï ìóîâòäò ÷âåíò. ãîûíëþï ãîûíëþïçåæ øåóðëâîïæ òûîâòì ÷åèì ãóäøò. îëè ÷åèò ôòáîò âïíæë. èïèóäë. àó êïúèï âåî ¸ìúíë ÷âåíò ãóäò. þîòñâàï ìïêäïâïæ æï øëîòæïè ìåòîì óñóîëà. ÷åèçåæ ïèþëþåí: åã áïîàâäòìïì ìòúóæåì ïèþëþì. ÷âåí ùèòíæï ìòüñâï óøòøïîïæ ãïíâïãæëà õïäõøò. ãîûíëþï ÷åèò ãïíóçòïîë.

øåíìï æï-ûèóîì ìòñâïîóäìï. øòã ãïãòõâåâ èå ÷åèì ãóäìï. èåãëþîåþïæ þîûåí èãëìïíò. 82 83 .ekaterine sarajovisas ïè äåáìì ãòùåî ÷åèì ìïõìëâîïæ. âòà èïîãïäòüì. [1890-1900-iani wlebi] daTa bagrations poema ìïõïîåþï ãâòîãâòíïæ æï üïõüïæ „âåôõâòì üñïëìïíò“. ìïæú âòíïõïâ. ìïçîóíâåäïæ áïîàâåäëþï.

èòìò úîåèäåþò ìòìõäòïíì èêåîæì ïî ãåðêóîåþï.. òãòï ÷åèò ìòúëúõäåúï æï ìòõïîóäò. øåíì ìòêâæòäøòï ÷åèò âïòú æï íåüïîåþïú 85 . âïòèå. èïãîïè. õïäõò èëáèåæëþì. õïäõò ïéåäæï. øâòäò. åì ïîì íïñëôò.. æòæòï õïäõò. ìïñâïîåäò æï ìïíïüîåäò.. òè æîëà òèåæò. æï åì âòõòäå. îëì åì ôòáîò ùòí ùïîóûéâåþï. îëè øåòûäëì øåíàâòì ìòêâæòäò. îëè èïèóäì óûéâíï ûòì ìòñâïîóäò. æéåìïú ãóäøò ãâïáâì èüêòúå îöóäïæ. éèåîàë. èëèòüåâå èå ìòàïèïèå!. rusTaveli àåàîòìï çéâòæïè øïâ-çéâïèæòíï åîàì ôòáîìï ôòáîëþì. (Sedgeba mcires xans) ZRvna ï¸ï. ãèïæäëþ. 84 åîàò øâòäò èñïâì. ûèïë. èïîüë òãòï àïâòì æåæòì íóãåø-èúåèåäò. ïí ûåì øåâùòîë ìïñâïîåäò æòæò èïèóäò. Sig wevs avad-myofi da Zalian misustebuli deda) deda àóèúï ìòúëúõäå ìíåóäàïàâòì ùâïäåþï ïîò. éâàòìï øóáòà ãïþîùñòíâåþóäò. èïèóäë. ìòúëúõäå èòâå. ãïãòçïîæå. ïè æéåì îëè øåèïìùïîò æï ïè æòæ æéåèæå ãïíèòãîûåäå èëêäå úõëâîåþï: ÷åèò èïèóäò. îëèåäòú åîàïæ ãâòíïüîòï óúõëåàøò ÷âåí. æåæòì-åîàï èñïâì. ¸å. (Sewuxebuli Tavs CaRunavs. Cafiqrdeba da mcires xans Semdeg) òì æéåï æéåì. avtori (scenaTa aris oTaxi. øâòäë. ÷åèòì ìòþåîòì èòìïñîæëèïæ òìéï è¸øàåíòï.. èïèóäë. ìïáïîàâåäë. îëèåäì âåäçåæ èïîüë èë¸êâæåþò? æïèüòîåþåäò æåæïú ïõäëì ïî ãåñëäåþï. èòòéå æï íó ãïèêòúõïè èå. õïäõò ïéçæãï. æéåì òì øåíòï!. ïùèñëìïãïí øëþòä æïîæòìï.qarTvlis deda (uZRvni petre nakaSiZes) `hsjobs sicocxlesa naZraxsa sikvdili saxelovani~. ïèòà èïèïîàäå. æéåì èòúëúõäæåþï. òè æîëà ïâõïæå åîàò êóàõå æòæòì ôïîæòìï. îëèåäò æï¸ìàèëì? èïãîïè ïè æéòìàâòì. èòìòìï õåäòà âåî øåòõâåâ æïêëæòäì ãóäìï æï åîãîåà øåíì àïâì èüäïæ æïóæåþ øåíìï èïèóäìï. ùïòñâïíå. ûòì ìòñâïîóäò. åã ôòáîò ïîòì — èàåä-êïâêïìòì àïâòìóôäåþï. îëè èïì ãïíâøëîæåþò! âòí òúòì. òè æîëàãïí åîàò ìïõå ïèëéåþóäò. àó èïèóäò. erT-mxriv gaSlilia logini. èå æï øåí. ïè ëîòì ãîûíëþòì þîûëäï ãóäèï âòà ãïæòõïæëì. èïãîïè. òèòàò èòæãï óûäóîì üïíøò óûäóîò øâòäò.

àòàáë ïè àáèòà èå âåî ãïïèå. ïèþïâò: ÷âåíò èïèóäò. îïæ ïî øåíæåþï óìòìõäëàï âåîìïæ üïûïîò èòìò. èïì øâòäíò àâòìíò. îëèå ÷åèì ìòþåîåìï ìïíóãåøåþäïæ èõëäëæ åîàò èëåúï øâòäò. æåæïâ. ïî èñâïîåþòõïî. èïãîïè ïèïì îïéï åøâåäëì? éèåîàì èïîüë èïì â¸ìàõëâ: èêâæïîò æåæï ûåè èïìïõåäëì. æåæïë. øåí õïî èøâòæëþï æï ìòèïîàäå ïèï áâåñíòìï. òèï ìòîúõâòäìï. ÷åèë øâòäë. îëè øâòäò ïè æîëì ïî ãïãçïâíëì ûèïàï ìïøâåäïæ. øåí õïî õïäõòì íïâà-ìïñóæïîò. îëè ÷åèòì ìòúëúõäòìï èçå èïøòí ÷ïæòì. ïî ¸ñâïîåþòïí. èåú. âòà áïîàâäòì æåæï âòíåüïîåþ æï âòìïõåäåþ. øåí õïî üïíöóäòì. ÷åèò àõëâíï ïîòì èõëäëæ åì. åîàòì ãîûíëþòà ïéåäåþóäï. èïãîïè øåí ¸ìùóõïî. àâòà èøâòæëþï õïî. (Cafiqrdeba da mcires xans Semdeg) àïâòìóôäåþïâ. âïýêïúïæ òñïâ. øåí õïî ïéèçîæåäò éâàïåþïèæå êïúà-þóíåþòìï! àâòà õïî òåôò. ïéãòìîóäæåþï. Svili îëãëî?. ìïáïîàâåäë ãïéâòûåþóäï. îïìïú èíóêïâ. ùâïäåþóäòì óõâò ìïôïîò. ëæåì ìõâïíò òõëúåþòïí! âòíú ïî òèåüåþì èïèóäòìàâòì àïâòìï øâòäìï. ÷åèë øâòäë. îëè ÷åèì èïèóäì ïè óêâæïâì æéåìï èõëäëæï åîàò øåïêâæåþï ÷åèãïí øëþòäò.. îëì ÷åèòì õïäõòì æòæåþòìï ÷ïíì ãïíàòïæò! ïèïçåæ âùóõïî. âòàï çéâï øïâò. îëè øåí øòí òöæå. îëèåäòú àâòà èøâòæëþòì éâàïåþï ïîò? èå âùóõïî èïìçåæ. îëè èå âïî æåæï øåíòú æï áïîàâäòì æåæïú: âòà æåæï øåíò ìòêâæòäòàï øåíòà âòâïåþ. éèåîàèï æïèìõíïì èå. ìòìõäì îïàï éâîòì øåíò èûåþíåäò. ïîïì æîëìï òìå. îëè þòíæò æéåàï ÷åèàï ìòêâæòäì èòáïæòì. îëãëîú æéåì.èòìàâòì. îëè ùïâòæå õïäõòì ìïõìíåäïæ æï àïâò æïâæë èïèóäòìï ÷åèòìï ìõâåîðäïæ? deda Svili (Semodis gaxarebuli) èëâòæï æòæ-õíòì ìïíïüîåäò. 86 (aRtacebiT gadaexveva) ¸ëò. ãòíæï. Svili deda (gul damSvidebulad) èå âùóõïî èïîüë èïìçåæ. èàåäò êïâêïìò àâòì øâòäåþòà. âïò. 87 . åîàòìï ïçîòà. ìóäçåæï æòæò úëæâï óíæï åæâïì æåæïìï. îëúï ïèëæòì ÷åèòì áâåñíòì èçåò æòïæò! âïò. èëèòäëúíòï! ãïãâòàåíæï ûäòâì þíåäò éïèå. øëâíï øåíò îïæ ïîòì ûíåäò.

(ismis jarebis orpiri) èòèòñâï. ãïèëìïìõíåäïæ. ãïàåíæï æéå æòæåþòìï. îëãëîú æéåëþïì. ïè ãïùòîóäì ñèïùâòäêïúëþïì. âòæîå ìïëèîïæ. îëãëî èòéòîì èå åì ìòüñâåþò æï ïîú øåòüñëþ ÷åèãïí èïãïì.. õåäò õèïäì òêïî. æåæïàï éâàòì ùòí óíæï úîåèäåþò âéâïîëà. æï èåîå êò. øòí óéäòà ìòúëúõäåì ëèøò ìòêâæòäò ¸ìöëþòï. õåäò õèïäì òêïî. øâòäë ÷åèë. òìå èòæòïí ìïìòêâæòäëæ. îëè èòà æïâòüêþë æéåíò ÷åèíò óêïíïìêíåäíò. æîë æïæãï ãïèïîöâåþòìï. ãïàåíæï æéå æòæåþòìï. âïýêïúòì õèïäò ¸ìæëèòï. èïèóäòì æïìõíòì ïî èæëèò àïâòìï àïâòì èãèëþòï. òè æîëèæå ìóäìï øåâòèïãîåþ. cremls veRar imagrebs da tiris) øåõåæå. ¸å. 88 (aRelvebuli da TvalSicremlmoreuli) øåõå. æåæòäë. èïèóäòì æïìõíïì. îïàï ìòêâæòäèï ÷åèèï óúåþ ïî æïãïþîêëäëì. þåæò ÷åèò èëèòéåþì þëäëì. øåí îï ãïüòîåþì? (am dros jarebi fanjris win gamoivlian) deda éèåîàèï êóîàõåâï æòæ ìïáèåøò ùòí ùïãòèûéâïîëà. âãîûíëþ. æòæò.“ (quCidam ismis deda-kacebisa da patara soflis biWebis Zaxili: `gamarjveba jars. øåí ãïãòìüóèîåþ. ûèïíë. øâòäë. àïâòìóôäåþòì øëâíïò ìöëþì ìïøëâíåäìï ñâåäïìï. Svili (Camoiyvans dedas loginidam da moiyvans fanjarasTan) simRera „áïîàâåäë. ûèïíë. îïàï øåãâïìùîëì èïèóäòìàâòì àïâ-æïæåþóäíò.. gamarjveba!~ ismis kiJina da xmauroba) (TavisTavad) deda ïî òúò. (ismis jarebis xmauroba. õïäõò îïîòã äëúâòà öïîìï ïúòäåþì. æîë æïæãï ãïèïîöâåþòìï! èïèóäòì æïìõíòì æéå ïîòì. òìå èëâêâæåþò. àëô-òïîïéò ïòìõò. æïèïíïõâå ÷åè-áâåñíòì èìõíåäíò. ÷âåí êò.øåíãïí øëþòäò øâòäò ãïíï èõæïäïæ èëêâæåþï!.. ÷âåí òì ãâåñëôï ìïõåäïæ. øâòäë. èïø. àëô-òïîïéò ïòìõò. èïèóäì àïâò øåâùòîëà ìïøâåäïæ. éëíåì èëâòêîåþ. 89 . êòæåâ ãòõòäëà øòí èëìóäíò ãïèïîöâåþóäíò. áâåñïíï ãâíóêïâì øâåäïìï. àó èòìàâòì æïâòõëúåþòà. âïýêïúòì ãïèëè÷åíåäòú èüåîàïí ãóäæïãóä ëèòï. Svili mivardeba fanjaras) deda áïîàâåäë. (deda gadahyurebs fanjridam jarsa. ðïüïîï èõòïîóäëþì.

âïò àó èëâêâæå æï âòìãïíéï æïâòüòîåþò?. èïãîïè èå îëèå óøåíëàï èïîüë èëâêâæåþò. èëâòæï æîë ãïíøëîåþòìï 90 deda (TiTqo axlad gaaxsendao) èïîàäï. ï¸ï. óûäóîòï ãóäò æåæòìï. òèïãîå ãóäò. ùïæò. 91 . íó ìüòîò. ÷âåíì ûèïà ùóàòà èøâåäò ïêäæåþï.. Svili deda èïìàïí æïî÷ò!. øåíò æåæï. øâòäë!. îï âåî òõòäåþì àïâòì øâòäìï óêïíâå èëìóäì!. éèåîàò òñëì øåíò èìõíåäòï.. ìõâï ãçòàï õìíï ïîï ïáâì èïèóäì. íó ãâòïíæåþò... æåæò!. (tiris. èëõóúåþóäò?. deda âïòèå. ùïæò. æåæò. ïþï.. îïèæåíì æåæï ïóüòîæåþï. èïø.. Svili æï ãóäò èòèæòì. èëâæòâïî. ãçïæ ãïèæãïîò æïäëúå øâòäò!... âòí æïèòüòîåþì!. øåíãïí øâòäìï òàõëâì èïèóäò.. øâòäë.... ùïèë! îïéïì òúæò.. Svili èåîå èïèóäò!. äëãòíàïíâå. èøëîæåþò?!. Svili (am dros erTi cxenosani moadgeba fanjaras da garedam iZaxis) cxenosani (gaocebiT) èåîå îë èòñâïîì? êòïçë... øâòäë. îëè ÷åèì ìòúëúõäåì ïèöëþòíë ÷åèò ìòêâæòäò. (deda miizidavs Svils da gulzed miikravs) èøâòæëþòà. ãâòãâòïíæåþï. àó ïîï æï òìå èëâêâæåþò. ÷åèãïí èåëèïîì.. úëúõïäò èëâïä. æåæò!. exveva Svils da mere TiTqo zardacemuli.. èïèóäò!. òãò óôîë ìïñâïîåäòï. øâòäë. èïãîïè íó ¸ìùóõïî. ãïæïèòâäòì... èóõäò èåÿîåþï. ùïæò. øâòäë. æîë ìïøóîòï.. (Svils mihyavs deda ukanve) âïòèå. uecrad xels anebebs Svilsa da xma amouReblad gaSterebiT Tvals TvalSi uyris) æåæï ïî ãòñâïîì. îï âóñëà.èòèòñâï. æåæò! ÷åèçåæï øåí íó æïéëíæåþò..

. (kvdeba) 1871 welsa. øâòäò!... ñâåäï ãîûíëþï øåíøò òíàáèåþï. øåíì ùïìâäïìàïí èòáîåþï ïäò ÷åèòì ìòúëúõäòì.. âïäèï ïöëþï. (Svili gadis) fragmentebi deda (gadiqceva loginze da sulT mobrZavi ambobs) âïòèå. martis 18-sa dResa 92 93 .. èïãîïè ûâòîïæ æïèòöæï öëþíï. óøåíëàï ûíåäòï ñëôíï. æòæõïíì òþîûëæï èòì üîôëþïìàïí èïèóäòì âïäò. ìóäò ïèëèæòì!. üêþòä ñëôòäï èïøòí ìòêâæòäò. âòàï æòæì çéâïøò æïúåèóäò ùâåàò ùâòèòìï.... èøâòæëþòà. èïèóäò!. ëæåì øåí øåíò ïéïìîóäå.. âòà èçòìï øóáøò óèúòîåìò èíïàëþò úòìï. îï ìõòâëìïíò øåíò øóáò ïéèëþîùñòíæåþï êïúòìï ãóäøò. ëæåì øåíæïèò ìòñâïîóäò æïòûâîòì ãóäøò. èïèóäë! øåíòì üîôëþòì ûïäìï éâàòóîìï îï æïóæãåþï? êäæòì ìòèïãîåì ïûäåâ óûäóîìï!.Svili ¸ëò. æåæïú êò øâòäòì ìòñâïîóäì ¸ìàíáïâì øåíì ìòñâïîóäøò... èïãîïè óôîëîå ûíåäò ïîòì èïèóäòì ãèëþï. æåæò! èåûíåäåþï øåíò æïàèëþï. øâòäë!.

.. ñèïùâòäóîïæ ÷åè ìùëîàï øëîòì âòäõåíæò. àóîèå èëõóúò òì äëúóäëþæï æï éèåîàìï åìîåà åâåæîåþëæï. ufalo.. ãïíïþîùñòíåþæï èïì àåàî-àèëìïíìï... æïóæåâíåäïæ. úòìêåí ïéåéë èïì àîàëäòà õåäíò æï èëåæîòêíï èóõäíò ûäòåîíò. RmerTo Cemo! aRmarTe xeli Seni da nu daiviwyeb glaxakTa SenTa sruliaT!~ (psalmuni daviTisi) èçå æï¸ñóîåþæï êïâêïçì èéâòûïîå.... æï èàï óîñåâò.. âòà þëäìï. îëãëîú æåæòì õâåâíòìï ìòàþë..... [1859-1860] 95 . æòæõïíì èòâïðñïî ñóîíò òè ÷ïíãìï.aCrdili yazbegzed anu Cangi moxucisa I locva: `aRsdeg. òìå âòúëæò.. èûäïâîò. àïâíò åþöòíïà úòìï êïèïîïì.... îï ïîòì ìòüêþë. æï øëîì úòïãïà èàïíò øåúâäòäíò óçëèë ìòâîúåì òêïîãåþëæíåí. [1859] *** öåîåà ñîèï âòñïâ æï âòúëæò.. âòæîå... àîàëäòà øåâõåæå ñïçþåãìï èûäïâîìï æï éâàòóî ìõòâòà ãïîåèëúóäò êâäïâ æïâòíïõå èëõóúåþóäò.. 94 .. îëè èøâåíò èòìåþî ïîìïæ èåíïõï èå úòìïîüñåäï..... èëùèåíæòä úïçåæ ãûäïà ãïùëäòäíò. ïéèåíàë ãîûíëþï èïæäòàï úåúõäåþî... éîóþåäì. èìùîïôä ãïîæèëåøë úòìï äïýâïîæìï øâòæ ôåîëâïíò ìïîüñåäò úòìï æï èëåôòíï ÷åè áâåñïíïìï èïõïîëþåäïà üêþòä òèåæòìï. èñòíâïîå õåâæï ¸ïåîìï äïéâïîæëìïíìï.. òì èàåþò õåâæíåí.. åîàì ôòáîì èòåúï ãóäòì àáèï ñâåäï æï èïøòí âòãîûåí.

ãóäì ãïíõâîåüåí òãò ìòüñâïíò. 97 .. âòàï ¸áïôæåþòïí èòì ôåõáâåø ùñïäíò. æï âòìïú åîàõåä ïè úõëâîåþòì úíëþï åîãåþï.. îëè åèïã ñëôòà òãò õåæïâì àâòì õëîúì æï ìòìõäìï! òîïêäò òîïêäò. [1861] 96 èïèï èïèï. øâòäèïú îëè òìå òéëì.. (daeyudeba orive xelzed da aifarebs TvalT) òîïêäò òîïêäò.*** *** åîàõåä âòñïâ þåæíòåîò ñèïùâòäñîèëþòì ìòäïéòàï.. òãò æéå æï éïè ãïóùñâåüäïà òàõëâì ìòêâæòäìï. òãò òúïâì þíåä èæóèïîåþïì. îï âáíï.. õïí íïàåä éïèåì àâïäà èòïðñîëþì æòæõíëþòà úïìï. âòí éòîìò ïîòì ôòáîòìï. ïãåî àâòà èëæòì. ãóäò èåðëþï. õïí èòùëäòäò õòì ÷îæòäøòï ïîòì èæóèïîå. æï àó èëâï øòí. æïþíåäæòà.. àâïäíë. æïæòì èïîüëêï èëóþïîò... âòàïú øåøâåíòì èïì. æïóöåîå ðïðòì ìùïâäïìï. [1860-1861] sami sikvdili ñîèïâ. èòñâïîæï èå. æï àó êò òüñâòì. [1861] èïèï èïèï. àòàáë òá åûåþì æïêïîãóä þåæì òãò èùóõïîå!. îëèï åãîåà âõåæïâ ÷åè øâòäìï! ïéþåÿæòäò ïáâì èïéïä øóþäçåæ èóæïè üïíöâïíò. ìïæòæåþäïæ. âòàï óíæï úõëâîåþï. (Semodis) åìå âòúõëâîë æï ìóä åìîåà óéâàëëþïøò èå âåéïî âòüïí ÷åèàï ôòáîàï èûòèåìï üâòîàìï. èïèïâë! âúõëâîåþ. ðïüïîï æòïèþòêëìì. õïí èùóõîòì ýïèì ñóîì óãæåþì üñåøò èüòîïäìï áïîìï. õïí êäæòìï ðòîìï çòì æï ìÿâîåüì.. ãïìòíöå.. *** æòïèþåãòì øâòäì íïíï. îëè ïî ìÿâîåüæåà èòì èùóõïîåþïì. ãïòçæåþï æåæèïèòì ìïäõåíïæ.. øâòäë! èøëþäòìàâòì îï èùâåäò ãîûíëþïï. èòì èõåæâåäíò üòîòïí áâïíò. æïèòöåîå. úïâ! èå æïèòàèå ÷åèòì ûòìï óéâàë üïíöâïíò. âòà èïèï áîàïèì òéåþæï.

. èå èñâïîåþòï... îëèåäìïú ïèþëþ. îëè ãïåãë ÷åè ïçîàï ùâïíò. ìõâï àâòìåþòìï.. æï èøâåíåþïçåæ óôîë èöëþò èøâåíòåîåþï. îëè ãïíåñë ÷åèò üïíöâïíò.. ïîï! ïîï! ïàïìöåî ïîï! âòíúï ÷åèçåæï èïãïì òüñâòì.åìå áâåñïíï ïî ïîì ìôåîï óêâæïâåþòìï.. åãîå ïîòì. åãå úëüïï! ãïíï éèåîàèï ïî ïéóêîûïäï ðòîâåäàï êïúàï òì íïñëôò èúíåþòìï õòìï? òè íïñëôøòï óêâæïâåþòì óêâæïâò ûïäï. úëúõïäâå æïâøàò? âòíú ùñäóäì æïò÷íåâì æï æïò÷íåâì èëóêâäåä ùñäóäïæ. ïìò ìòêâæòäòú âåî èëèòêäïâì åîà ìòñâïîóäìï. îëè òè âïîæøò.. ì÷ïíì. ïîï. øâòäë! åì áâåñïíï þïéòï éâàòìï. òá èå âôòáîëþæò. åãîå ìàáâò ãïíï? òîïêäò òîïêäò. èòìæï èòùæëèï îïëæåíïà èùóõîïà èòéòîæï! èå èòâìùâæò æï âåî èëâìùñâòüå êò òì âïîæò ìóîòì. èïì ïêäòï åîàò àâòìåþï. òãò âòùîëï.. òîïêäò òîïêäò. àó òì ïî ïîòì. ïîú èòäëúíòï òì ÷åè æéåøò æï âåîú âãèëþ èïììï. ÷åèàï ïçîàï ãïíâïçòïîåþ.. èïèïâë. èïèï èïèï. ìó! âåéïî øåâûåä ëî ìòñâïîóäà åîàïà üïîåþï: åîàò éâàòìïæèò æï èåëîå àâòà ÷åè ûòìïæèò. èå ïîï âðëâåþ èøâåíåþïìï òè ïîìåþïøò. èïèï èïèï. èå õëäëà âïèþëþ. âòíú åîàõåä òãîûíëþì æï òãîûíëþì ìîóäïæ. èïèï èïèï. âòìïú ûïä åæâï. ïîòì úåúõäò ðîëèåàåòìï? èïèï èïèï. ïéïîú ïîòì úõëâîåþòì ïäò! äóïî.. âòíú åîà üîôëþïøò ìóä øàïìùóîïâì àïâòìï ãóäìï. èïí èå ãïèùòîï.. äóïî ïî æïòäåâï èïìøò âïîæò èöëþò èöëþòìï. âòìïú ûïä åæâï. óêâæïâåþï ïî óíæëæï øåíì éèåîàì ÷âåíàâòìï. ñâåäï ãïóáèæï! ïéïîï èïáâì èå èëèïâïäò!. èïèï èïèï. èïãîïè îïéï ìòüñâïì âïãîûåäåþ. òá èå âôòáîëþæò. åãîå ñëôòäï. 98 òîïêäò òîïêäò. îïæãïíïú øåáèíòäòï øåèëáèåæòìï.. óêâæïâåþï âåîï øäòì ôîàïìï! ëõ! èå âòðëâå ìõâï áâåñïíï. ãïíâïìâåíåþ ÷åè æïéäòä àïâìï. êòæåú èòñâïîì æï èåñâïîåþï: æï èïîüë æïâøàò ÷åè üïíöâïìàïí æï ïçîàï-àïíï æï èïà ãïíèñëôò ïéïîïâòí ïî èåñëäåþï. åãîå èëâìüñóâæò æï ïî ãòêâòîì. ìïæïú ïîï ìúåèì ûïîéâò. 99 . èïãïì íó ïèþëþ! øâòäë! øâòäë! íó ¸ãèëþ óôïäìï.. íó òüñâò. ûïäï óêâæïâåþòìï æï âòí èåüñâòì èå. ìõâïìï øåõâæåþò. ãïòèàåäåþ õâïøòïæ ùñäóäìï. òîïêäò òîïêäò. åãîå òáèíåþï! òîïêäò òîïêäò. øåí ãñâïîåþòï àóîèå âòíèå. âòìïú øååûäë üâòîàâï ÷åèàïí èûòèå óéäòìï... òá èå âôòáîëþæò. ïîòì. òè øâåíåþïøò. òãò øåèúæïîï! èå òãò âïî.. øåí ÿïþóêò õïî.. òá èå âòðëâå íïõåâïîò ÷åèòì ìóäòìï. èïí óùñïäëà èå ãïíèòîòæï!. ãïèëòúâäò êâäïâ ìòñâïîóäìï.

ãïîèëíòï. (sanTeli qreba) ìïíàåäòú ãïáîï! ãïîì èëèåîüñï éïèòìï ÷îæòäò. âòíúï øå¸áèåí èòîòïæíò åìå áâåñíåþò 100 æï ñëâåäì èïàãïíì æïóíòøíå ìïîþåíò ãçåþò. òìåú ìòõïîóäì. (gadis) òîïêäò òîïêäò. èå åã ïîï èøóîì: òìå þåæíòåî. óêâæïâò ïçîò. ìòñâïîóäøòï ïäïãòúï ïî ïáâì àõëâíïìï. (marto) ìïþîïäë èïèïâ! èûòèå ïîòì üâòîàò èúíåþòìï! ãïíï? èûòèåï!. øåí æåìðëüò õïî! ãòñâïîì õâåùíï æï àïñâïíåþï. èòìàâòì. àó øåí èëãâåúò óìïçéâïîë. àó âåî òüïíì âåîú æòæì üïíöâïìï. óõòäïâò ÷âåí ïîìåþïøò. îïéïàï þîûïíåà. îïà ïîï èïáâì ìîóä óêâæïâåþï. îïà ïî ïéêîûïäå èòìò øåáèíï èëíïà îöóäòìï. øåí. æï àó èïáâì òãò. æòæòì ìóäòìï. èòìïùæëèë æï õòäóäë ïè áèíóäåþïøò. âòà øåíï õïî. èùóõïîåþïøòú. èëãâå íòÿò ìòñâïîóäòìï. íïõåâïîò îïéïàï êâæåþï? àó òüñâò: îëèï àáâåí èëãåúòà àïâòìóôäåþï. èëãâå íòÿò ìòñâïîóäòìï. àó èëãâåúò æï îïéïà ãòíæï ÷âåíçåæ óôäåþï? ïí îïà èòàõïîò. èïãîïè èïà ÷åèãïí øåíò ìòþîûíå íó åäëæåþï. ûïäï ïî ãïáâì èòì üïîåþòìï. èå. æï èå êò.. ûåìï øåíìï. øåìâåíåþïì ïî èëèúåèì ûòäò. îïà ïî ïéêûïäå èòìò øåáèíï èëíïà îöóäòìï. 101 . àó èëãâåúò æï îïéïà ãòíæï ÷âåíçåæ óôäåþï? àó øåí øåãâáèåí ÷âåí æï èëãâåúò óìïçéâîë ïçîò. àó øåí øåãâáèåí ÷âåí.. àó øåí ãòñâïîâïîà. èïãîïè øåí òñïâ àóíæ þåæíòåî. èåú æïâóûäóîæò ÷åè àïâàïíï èûòèå þîûëäòäò. íïõåâïîò îïæï èòêâæåþï? îòìàâòì øàïïúâò õîùíïæò üïíò ÷âåí óêâæïâìï ìóäì. ñëôíïú ïîï èìóîì. òìå óìïçéâîë. saidamac sCans mTebi da mowmendili ca) ïãåîï ùòãíò.. îëèäòìú ïìë âïîìêâäïâåþòï! ïãåîï éòîìò ìïîþåíïäò êïúòì ôòáîòìï. ìïæ ãïâåáúå àâòà àïâìï ÷åèìï? àó øåí øåãâáèåí ÷âåí. (daCumdeba da fiqrSi miva da jdeba fanjarasTan. âåîú ìòõïîóäìï. õèï ìòìîóäòìï. èòóúæëèò õïî. óíæï òñë õëäëà êåàòäò. àó óêâæïâò èáèåí. èòóùæëèåäò åõäï àó õïî ïè óêóàáèåþøò. àó âåî ïòüïíì âòà æòæ ùóõòäì. èå ãïèåáúå. îïà ïîï èïáâì ìîóä óêâæïâåþï æï àó èïáâì òãò. ñâåäãïí ãõåæïâ æï âåîï ãõåæïâ õëäëàéï ÷åèøò. îëè òüñâò. èå âïî ÿêâòìï àáâåíòì ìïçéâïîò? àó óêâæïâò âïî. àáâåí èëãåúòà àïâòìóôäåþï. ìòõïîóäøòú øåíï õïî èõëäë. àóíú æïâòûòíë. îïéïà òàõëâ ÷âåíãïí äëúâïìï. ÷åè ÿîâåüïì âåî ìûäåþ. âòà óìïçéâîë àâòà ôòáîåþòï! îï þåæíòåîò âòáèíåþëæò èàòåþà øëîòìï! òá òìèòì ôøâåíï ïõëâïíòì. îïéïà æïíòøíå àâòàëí øåíï âòàëèú ìïçéâïîò. ïí îïà øàïïúâò õîùíïæò üïíò óêâæïâìï ìóäìï. èå êò!... øåí. èùñëþîò ãïäëþï.éèåîàë! íó ãïèñîò íóîúï åîààïí óêóíòìïæèò.

õèï. òîïêäò. éòîì ïî õïî ÷åèàï ôòáîàï çòïîåþòìï. èëíïâ. èëíïë æòæ üòîïíòìï? øåí. ÷åèë! úëúõäïà èå÷âåíå. øåí õïî üþï óêâæïâòì ìòñâïîóäòìï. øåèïîúõâåíë éâàòì áèíóäåþòìï. îëèåäòúï øåí èüïíöâåäòì ìóäòì áåþïøò óþîïäëæï éäò åèïã øåíìï óêâæïâåþïìï? (ismis simReris xma) úïâ! øåí øå¸áèåí. èå íó èòþîïäåþ. ùïæò. èå àâòà èîúõâåíòïí åèïã øåíòì øåþîïäåþòìï. àó èòùïè øå¸èáíï åãîåà èøâåíåþï? ïîï! åæåèøò óíæï ìúõëâîëì øåíåþî èìïõóîèï æï ïîï ïèïí. ìïþîïäë õîùíïæë!. ìïþîïäë õîùíïæë!. øåíò àïâò àâòà øåòþîïäå. èõëäëëþï æï ìîóäò. ãïæïèåõìåí èïã ìòüñâåþàïíï! øåí óêâæïâò õïî. ïéèëèòùóîïâì ôìêåîïèæòíï óûòîë çéâïíò. adga raRac Crdili) õèï. õèï. ùïæò.. øåí þëîëüò õïî! òîïêäò. ïéçæåá! âãîûíëþ.. 103 . öëöëõåàòú àâòàëí âïîà ÷âåíï. ãïèåúïäå. øåí êòæåâ ãûòíïâì! ïéìæåã. romelsac òîï êäò. èå øåíò àïâò âïîìêâäïâà øëîòì èëèòûåþíòï. òì õïî øåíï.èïã èõëäëëþïì. ïîï ïáâì þëäë. æï èïì èë¸êâåì. îëãëîú àâòà øåí. ìóäë. ÷âåíò ìïèëàõåú. (SekrTomiT) ïèïì îïì âõåæïâ!. øåíòì éèåîàòì âïî æïíïþïæò! èïø. ùïæò! õèï. òãò åæåèò èçãïâìò ïîòì àáâåíòâå éâàòìï. ãïíòìâåíåþì üïíöâï ìóäòìï! ïî ìæãåþò øåíï!. àïâòìóôïä èôøâåíïâèï ìóäèï.. òîïêäò. èïîïæòì èñëæë. óîàòåîàïíï ïîï æîëìï ïî øåàïíõèæåþï! (am dros moeCvena Tvalwin mSvenieri qali. mcires xan Semdeg qali iRviZebs). òîïêäò. èòùï æï ùñïäíò üïíöóä ôòáîòà ãïèòîþåíòï. îëèåäòúï ìõâòì íåþòìï ïéìîóäåþïøò óíæï õåæïâæå ñëâåäàâòì øåí íåüïîåþïìï. åì îï ïîò?. øåí æïèúòíò èå! øåí óêâæïâë èìïõóîë úòìï. 102 (didi xniT mdumareba. ìïæïú æïòàáèòì.. ïéçæåá! âãîûíëþ.. èòìåþîâå ìóìüïà òèëî÷òäåþì èïúàóîìï ôòáîìï. ìïâìå þåæíòåîåþï. ïî ìæãåþò øåíï!. øåí. àâïäà èòþíåäæåþï! àïâþîó èåìõèòì! ôåõà èåêâåàåþï! áïäòï! æòïé! áïäò ïîò! èåîåú èûòíïîò. ùï. øåí. õèï ÷ïòùñâòüå. ÷åèàïíï. am dumilis gangrZelebaSi irakli Cafiqrebuli dahyurebs mZinars qalsa. âòíúï åìëæåí ãûåþíå... øåíì äëæòíøò æïâäòå àâïäíò. mZinare. òîïêäò. òì ìòêåàå îëãëîéïï èïì ¸êòàõå. íóàó ìòçèïîò.

murza da piligrimi gza uZiro xevis zemo CufutkaleSi... äïèïçòú úõåíòú ãï÷åîæï. èòóøâò úõåíò åîàþïøïæ. ïá êïúèï óíæï úõåíì ïíæëì àïâòìò ÿêâï æï ãëíåþï. Targmanebi 104 105 . èóîçï èóîçï:: òäëúå. àâïäíò æïõóÿå.

çåúòà èùâïíåçåæ ÷ïèëâåøâåþò. õïí üñòì. âòìïú éèåîàò ïîï ¸ñïâà. øõòîïà èìïõóîâåí èïäâòìàâòì õåíò. èëæò. èøâåíòåî ñâïâòäà øëîòìï âìöæåþò. éèåîàìï âïæòæåþ. ìïõäò èïáâì èòíæâîïà éâàòì èëúåèóäò. çïôõóäë.... ìïæïú éèåîàò òè èüòîïäà òèñëôåþëæï — òèï ïäïãìï ïîòïí. æïâêîïâ. èïáâì èå ñëâåäò. âïî ãïèïûéïîò. âúåäáëþ. îëèåäíòú ìûãåîæíåí èòì úòóî õèòìàâòì? 1856-sa welsa. èòüñóåþåí îï õëîþäòì èïîúâäòàï. èå øåí èëãåäò. óôäòìïãïí èïáâì ìïìèåä-ìïÿèåäò: ïîú âìàåì. ìüòîëæåà!. ãòíæ òñëì úõåíò. èïøòí âïî ïéüïúåþóäò.Citi stirodeT! (ebrauli melodia) ñëâäà óùòíïîåì èå ãïíâòéâòûåþ. ôîàïì ôîàïì øïèëâêîïâ. èïà. âòí èëèåùåâï. îëèåäì ùñïîëøò æòæ òìîïòäò æïòþïíì àâòì ôåîõà ïéìòìõäåþóäàï? îëì òãïäëþåþì êòæåâ ìòëíò éîèï ìòüêþëåþòà õèïà ïéâìåþóäàï? ïí èåäëæòï æòæ òìîïòäòì îëì ãïïúëúõäåþì êâäïâ òèï ãóäàï. âòìú üïûïîíò íïíãîåâ ïîòïí. âòàï òìïîò èïìçåæ ãïâìõäüåþò. èòñâïîì çïôõóäò èùâïíòà øåèêóäò. îï àâïäì âïõòäåþ. tfilisi 106 107 . èïà. èøâåíòåîòì õèòà ìèåíåäì âïãòýåþ. âòíúï ìüòîòïí èæòíïîååþçåæ þïþòäëíòìï. ïîúï âèêò. (lord baironiT) ëõ! ìüòîëæåà èïà. ãïîíï èòÿåîåí èúòîòì èïõòàï. ïîúï âïî èõâíåäò. âòìú èïèóäò ìïèøëþäëòìï ïîï îï ïîòì ãïîæï ìòçèîòìï! ìüòîæåà òìîïåäà æïèìõâîåóä ÷ïíãìï. úòìï áâåø âôîòíïâ ãïõïîåþóäò. æïóøüâåí. õïí ùñäòìï ðòîì èëâåæåþò. 17-sa noem.

„øåèòíæå. ïèïëà êò ïî ÷åèàâòì òþîùñòíâäå. peterburRi åæåèòì êïîçåæ íïçò ïíéåäò àïâòà èëõîòäòà èëþîùñòíâïäåþæï. ñâåäï èå ïî èûóäæï úïøò.angelozi (puSkiniT) üëèë! ôåõòàï èëùïíùïäòàï! üëèë! ãóäòàï æïéïäóäòàï! âòà ïéôîòíæåþò ìïèøâòæë ïæãòäì? èåäïì ïáâì õâîåäò æï àâòì þóæå ÷òüì. ñâåäï ïî èûïãæï èå áâåñïíïøò“. tiarlevo 108 109 . æï èéâîòåà ïäìï äèëþòåîåþòì ðòîâåäïà ¸ãîûíëþæï òì óíåþóîìï. 1858 wels s. — èå øåí ãòõòäå. 1858 welsa. êïúìï ìïèøëþäë — æï òìîïòäìï ïîï îï ãïîæï àâòì ìïôäïâòìï. þíåäò þíåä öëöëõåàòì óôìêîóäì æï¸ôîåíæï. ìóäò óêóàáèòì æï ìóäò åÿâòì øï¸ñóîåþæï òè óùèòíæåì ìóäìï. 27-sa ivniss. 23 Tebervals s. ïîï. — ¸îáâï èïí. ãïîíï æåèëíò ïéèøôëàò.

ïéèëúåíåþï âåäòì âïçòìï æï çéâòì áâåèûîëèàï ùñäòì áâåøå æåíï. àòàåþòà è÷ïüòà. òì óõòäïâò æïïíåþï èïà. þåöòàïæ ìâïèæíåí îï òãòíò ùñïäì. âòà øåøòíåþóäì æåæï-ïîùòâìï. ãïíèåìõíåì ùòíï èõåæâåäíò àâïäíò. 27-sa ivniss s. ÷åèàï þïãåàï øååõï òìï æï ïèëèãäòöíï úëæâòäò åíï — åíï þëîëüò. æï þîûåí ãâåäòìï èå ìïáåíöåäò ìòìõäòïí õåäòà ãïìòìõäåþóäøò øàïèòæãï þïãåì èïí ãïñòíóäøò æï èïí ãïíèòðë èêåîæò èïõâòäòà æï ïèëòéë èàîàëäïîå ãóäò 111 . âòàï ìòçèïîíò ÷åèìï àâïäåþìï øååõï òìï. æï âòéïúïè êïúà êåàòä èñëôåäèïí. óáèò-èåüñâåäò.WeSmariteba winaswar-metyveli (puSkiniT) (puSkiniT) ïèïì ùòíïàï þîûåíò åûåþæíåí ÿåøèïîòüåþòì æïâòùñåþóäà êâïäà. îï æïìùóîï ìïâìå öïèò èàäïà. æòæõïíì æï æòæõïíì òãòíò ìõòæíåí èëõóúåþóäàï óùòíæåäàï ïçîà æï èïì ïèþëþæíåí: „ÿåøèïîòüåþï øòøâåäò ÿïøò ÷âåí ãâåèïäåþï“. ìïìóäòåîë èùñóîâòäò èùâïâæï. æï ìåîïôòèò öâïîåæòí ãçïìï èå åáâì ôîàòïíò ãïèëèåúõïæï. 1858 w. þãåîòà. ðòîâåäèïí éâòíë éîèïà ãïíòõòäï. ïá âòðëâòà èïì“. æï. ïíãåäëçåþòì ôîåíï úòóîíò. ãóãóíòà ïéèåâìíåì ñóîíò æï èìùîïôä âòìèòíå èå ûîùëäï úòìï. ùñäòà æï ñâòîòäòà èëáïíúåþóäèïí. tiarlevo 110 îï âùïíùïäåþæò þíåäì óæïþíëìï.. èïà ìòìóäåäòì æòæòì èõòäâåäèïí. èåîåà ÷åèàï ñóîà øååõï òìï. àòàáèòì îëè êòæåú àâòà þåî-ìòäåíèïí. ÿåøèïîòüåþïú ûòîøò òõòäï. ñâòîëæíåí: „ïþï.

àâòàú ïî óùñ îïçåæ. îëúï øåíì èêåîæçåæ èëâòõîò àïâìï. èùïîåà âòüòîåþ. æï èëòâäòæå îï õèåäà æï çéâïàï. ìÿâîåüæå. tiarlevo 112 îëúï øïâñóîåþ èå øåí àâïäåþìï. 1858-sa welsa. èòàõïî: „èòñâïîõïî“ æï òèïâ ùïèìï. îëúï èå âêëúíò øåíìï üó÷åþìï. ìòüñâòàï ãóäåþì óíàåþæå êïúàï“. ìïèëàõåì âúõëâîåþ. 1858-sa welsa. òìèåíæå. áâåñíïà ïéïî âïî. ìõâï ìòúëúõäåçåæ ìóäò îùèóíæåþï.*** (Reinidam) æï íïéâåîæïäò úåúõäòì ïäòâòà øàïæãï éòï èêåîæì èïí ïíàåþóäò æï îëãëîú èêâæïîò óæïþíëì âòùåá æï ïéèòûïõíï óôäòì õèïè: „ïéìæåá. ÷åèòì íåþòàï ïéòâìåþëæå. 22 dekembers s. peterburRi 113 . 23-sa ivliss s. ãîãâòíâï æï üåõï ãóäòì æóèæåþï. ùòíïìùïî-èàáèåäë.

èïãîïà øåíì üïíì èëâõâåâ îï õåäòà. dekemberi s.. èëâêâæåþò üïíöâòà æï íåüïîåþòà. æï îëì òè úåúõäìï ûíåä ãïíøëîåþòì æïåìõèòì éâïîò èæóéïîå úîåèäòì. ãóäòà èòåêïî ÷åè ãóäì èõóîâïäìï. 1859 s. 1858-sa welsa. æïéäòäïà.. æå. ÷îæòäíò èïéïä èàåþòìï ïãåî ùñïäçåæ ãïæèëùâíåí æï ãóíæò þïüåþòìï àåàîïà øëîìï ïéèë÷íæíåí.. 18 ianvars. èïîïè êò ìïéïèë ýïèì øòí íïüîëþì ãïíìâåíåþïì. peterburRi 114 115 . ïù èåãëþïîì îï îòãïà èïãîïà èëâõâåâæò èå õåäì.. æå.*** *** (Reinidam) (rukertiT) äëñòà èëåðñïî ÷åèìï äëñïìï. ìò÷óèåï. peterburRi ãçïçåæï ìòõïîóäòà ãïèëæòì èãçïâîò æòäòà. ìóìüïà ãóäò èêåîæøò ¸ìúåèì. èå. úîåèäíò ÷âåíò åîàïà øïåîàæíåí. åîàòì úåúõäòà ëîíòâ ïåíàæíåí.

ãïîøïèë êäæåàï ãîëâï ÷ïíæï ïáåà-òáòàï. èïãîïè èòì êâïäò ìâåäò þåÿæïàï æïî÷ï èëõóúòì êäæòìï íïõåàáøò.mixail lermontovi sizmari klde éïèå ïàòï íòìäèï ìóþóáèï æòïæòì êäæòìï èïãïî ãóäçåæï. ñèïùâòä áïäåþìï èõòïîóäò. èçå ìùâïèæï òèïà êâåàòä àïâàï. æòäïçåæ ãï¸êîï èïí èõòïîóäèï èòèëàïèïøòà úòì äïýâïîæçåæï. èïãîïè èïà øëîòì åîàò òöæï ÷ïôòáîåþóäò æï òè èõòïîóä äïðïîïêøò ïî åîåâëæï. èåú èùâïâæï. éîèï ùñäóäò ÷åèò ëøõòâïîòà ïþëäæåþëæï æï ùâåà-ùâåàïæï èóíòà ìòìõäò òùóîåþëæï. ñèïùâòäò ìóäò æï éèåîàèï òúòì. 4 agvisto. — èïãîïè èå èåûòíï èêâæîòìï ûòäòàï. âåãæå âåäòìï áâòøïçåæï èïîüë æï ëþäïæ. [1860] [pavlovski] 116 117 . òãò èïîüëà æãïì: ÷ïôòáîæï éîèïàï æï íåäïæ üòîòì ìïâåîïíåøò. îïòàïúï æïòíàáèåþëæï. æï òèòì ãóäøò èïëîàáäïâò ÷íæï ùñäóäò þíåäò æï ìòìõäò ¸ì÷áåþæï ãïúòâåþóä óùñâåü íïêïæïæ. èÿèóíâïî ìòçèïîøò èòì óþòùë. æï åìòçèîï èïì áâòøòïíò æïéòìüíòì âåäò. 4 agvisto. [1860] [pavlovski] øóïæéòì èçòìï ìòúõòì áâåøï æïéòìüíòì âåäïæ üñâòòàï ãóäøò íïêîïâò èå âåãæå óûîïâïæ. è÷òíïîàï ñâòàäïæ. íïúíëþò üïíò òèï âåäçåæ åãæë óûîïâïæ. äïðïîïêò ÷óèò ÷åèçåæï. ãïäïéåþóäò ¸áëíæï þïïìò. æï èåìòçèîï èå èõòïîóäïæ ãï÷ïéåþóäò éïèòì èåöäòøò ÷åè ìïèøëþäëì ìïíïüî âåäçåæï.

ìóäåäì óíæëæï. ãïèõæïîò. [1860] 119 . àâòà âïîìêâäïâíòúï òá èå èòìèåíåí. ÷âåíàïí âåî ìúõëâîëþì. âêòàõóäëþ õøòîïæ êïúòìï àâïäøò ùåîòäìï úëæâòì æï þëîëüåþòì. ãïíãæåþòì ìóäò æï¸ôîåíæï úëæâòäì ïè áâåñïíïìï æï óêåàåìò èòì æîë ùïîìóäò ãîëâòà ùïîóæãï èòì èùóõïî àâïäìï. îï îòãïàï ìûóäà òãò ñâåäïìï!“ øåâþéåîüå èüâåîò èå àïâìï ÷åèìï. îï èùóõïîåï. îï îòã øòøâåäò ïîò. óôäòìï ïéàáèïì îï ïéìîóäåþåí. îïú èïí. áïäïáòà ãäïõï ãïâïîæò øëîìï æï ï¸ï. æï îëúï øåâïä õèëâïí áïäïáàï. åèïã ôåî èêîàïäìï. ìõòâòà èõòïîóä èëàïèïøåíò. âòíúï ìöòì úïøò. 1860] [pavlovski] *** þíåäò æåèëíò. îëè èòìòà þïãòà éèåîàò èåüñâåäëþì! ïéâèïîàå åíï ìïáïæïãåþäïæ ìòèïîàäòìï æï ìòñâïîóäòìï.winaswar-metyveli èïì ïáåà. èèëíåþåí ïîìíò èå áâåñíòåîíò. èëèúï èå ìòþîûíå ùòíïìùïî-èåüñâäòì. „óñóîåà: ïò. ãäïõï. ñëâåä ÷åè èëûèåè øåóþîïäåþäïæ æïèòùñë èêïúîïæ èå ìîëäï áâòìï. øâòäíë. âòà ôîòíâåäì éèåîàò èïûäåâì ìïçæëìï. óñóîåà. èòâåøóîåþò ÷åè ãçïì ìòôàõòäòà. âìúõëâîëþ ìïâåîïíåìï. æïâåîùèóíåà ÷âåí. èõúëâïííò õëäèå åüñâòïí ñîèïàï àïâòì èëñâïîóä èçïêâïî éòèòäòà: 118 [4 agvisto. èïãïäòàò àáâåí! ïèïñò ïîò. óñóîåà.

ùñïäò æï ìïèñïîëìï èïã åîà íïùòäìï øåí áèíóäåþòì èëåú ìïõåäò. ùñïîëíò ãîûíåóäåþòìï æï ÷åèìï ÿêâïìïú ¸áëíæï ûïäï åüâòîàíï òìï. éèåîàë! âòíúï ïîôîòà øå¸áèåíò èòùï. þíåäò éïèòìï. èå ïéèëâìùóîå óûòîë üþï áâåñíòì ìòþîûíòìï. éèåîàë óêâæïâë! scena ppirveli irveli scena warmoadgens gotikurs galereias. îëèåäèïú øå¸áèåí ôëîèï ñëâåä ïîìòìï. úåúõäò. åâïãäïõíï. SuaRame.jorj noel gordon baironi *** moqmedeba I-li *** ïæïèò. éèåîàë óêâæïâë! óþëäëë! èïéïäë ìòþîûíå! âòíú åîàòì ìòüñâòà óôìêîóäòìï ãóäìï èùñâæòïæìï ùñïäìï ìòíïàäå ãïîæèëïìõò æï çåæ èë¸ôòíå. àïñâïíìï ãúåè èå! òåãëâïâ! æòäòìï ýïèìï àïñâïíìï ãúåè èå! åâï. ÷åèì ãóäì ïî ìûòíïâì ïîúï æéòìòà æï ïî éïèòàï. ìòâîúåíò. îïàï øåí àâòàëí. èïí øåãòñâïîëì. [1860] 120 121 . ëêåïíå. ôòäëìëôòòì çéâï. üïíöâï — úëæíïï. æïâõóÿïâ îï àâïäà — øòã ÷ïèÿâîåüåí ãóøïãìïâòàï. îïæãïíú áâåñíåþìï åôòíåþï øåíòâ íïàåäò. îëèåäèïíú ãï¸ñïâ èòùï. æï ïîòì õëäëà óìîóäåþåäà ôòáîà ãïíãîûåäåþï. manfredi (marto) óíæï õåä ïõäïà èå ïéâïâìë ÷åèò äïèðïîò æï ÷åèò ûòäò — îëì êò èûòíïâì — ûòäò ïî ïîò. âòæîå ìúíë åìï: îëè õå úëæíòìï ïîï ïîòì õå úõëâîåþòìï. àïñâïíìï ãúåè èå! ïþåä. éèåîàë! àïñâïíì ãúåè! àïñâïíì ãúåè èå! ïæïèò. îëèåäèïú øå¸áèåí ìòíïàäå æéòì. éèåîàë. ¸ïåîò. òåãëâïâ. àâòàâå êïúìï úëæíòà ìïâìåìï óíæï åüïíöíï. ïîú øåñåíåþï. éèåîàë! âòíúï æéåì ìïïèëìï ãâïûäåâ æï ãï¸ñïâ éïèå þíåäò. øåèæåã éïèòì æéòì ãïí÷åíòìï. èïãîïè ùóõòäò óíæï òñëì ãïèùóîàíò þîûíòìï. æòäï íïàåäò. êò âúõëâîëþ — èå èïáâì ìïõå úëúõïä êïúòìï. æï øåíò ÷îæòäò. îëèåäà ïî ûïäèòûì ïîú æïÿåîï.

îëèå êïúàï øëîòìïú ìòêåàåò ñëôòäï àóîèå. [1860] 122 publicisturi werilebi 123 . æï âíïõå. èå èëâòíæëèå êïúàïàâòìï áèíï ìòêåàòìï. èïãîïè ïèïíïú âåîîï èèïüï. ùâïäåþï.èïãîïè ïèòàïú âåîï ãïâõæò. ìóîâòäàï þîûëäï æï ìòêåàå æï þëîëüåþï. èüîåþòú èëèåúíåí. æï àâòàëíâå ÷åè ùòí æïåúíåí. èïãîïè ïèïíïú âåîîï èèïüï. èïà èå âåî æïèúåì. îïìïú âõåæïâ ìõâï ïîìåþïøò. üïíöâï. îëãëîúï ùâòèï áâòøïçåæï òñë ÷åèàâòìï. ñëâåäò ôåîò.

maSasadame. am mzadebasa da mofiqrebaSia moTaveni tfilisis. im qveynis tkivili Seityos da wamali moupovos. Cvena gvgonia. b-ns ministrs unebebia Tavis TvaliT inaxulos sxvaTa Soris Cveni qveyanaca. Tu erTi didi iara da nakli ara aqvs Cvens qveyanas TviT cxovrebis agebulebaSi da im wesT-wyobaSi. arc meurneobas. romelsac b-ni ministri CvenSi dahyofs. Seundobeli codvaa winaSe qveynisa saerTod da sakuTaris Tavisa calked. gamoarkvion saWiroebani da wamalic Svelisa amcnon. quTaisis qalaqebisa da aqauri sameurneo sazogadoeba. rom b-ni ermolovi gulmodgine kacia da aRsavsea surviliT. aRniSnon igi sagnebi. mis mosvlas Cvens qveyanaSi ar unda hqondes sagnad marto gavla-gamovla aqa-iq da mere wasvla marto im azriT. arc Tavads-aznaurs. raca gvtkiva da ra gvabrkolebs Cvens ekonomiur cxovrebis gzaze. 124 am mxriT. raki esea da raki ver vimedovnebT. lamazi qveyana yofilao da sxva amisTana. igi erTi imisTana ministria. b-n ministris mosvlamde. minam droa. an sxva ram Rone iRonon imis mosafiqreblad saerTod. naxuls qveyanas danaxuli satkivari gaugos da gza xsnisa misces SeZlebisamebr. rodesac aq modis imisTana ministri. romelis codna aucilebel saWiroebas Seadgens raime rigian dadgenilebisaTvis da nayofis momcem cvlilebisaTvis. romelsac mTelis ruseTis ganaTlebulma sazogadoebam daamyara Tavisi sasoeba da imedi gaWirebisagan xsnisa da TiTqmis RaRad-hyo mis ministrad miwvevac-ki. romelzedac unda miiqces b-n ministris yuradReba da Tavis mxriT uCvenon gza gaWirebisagan xsnisa. rom CvenSi modis saxelmwifo qonebaTa da miwaT-moqmedebis ministri. rom uSvelon b-n ministrs gamorkveva Cvenis qveynis viTarebisa. metad mokle xania da Znelia kacma ifiqros. TiTqo mis gareSemo soflad yvelaferi vardebiT iyos mofenili da araferi ar eWirebodes arc sofels. da mxolod marto erTi Cveneburi Tavadaznauroba miCumebulia da buzsac ar ifrens. radganac sxva aTasi saqme kars adga da hRaRadebs dawyebas da gaTavebas. mcireodeni dro. dagvrCa marto erTi Tavad-aznauroba. rogorc mTelis imperiis ministria. Cven vurCevT Cvenebur Tavadaznaurobas amier Tu imier saqarTveloisas sagangebo kreba moaxdinon. es amisTana gulgriloba maSin. Znelad moeTxoveba erTs adgilas sadme didxans dayovneba. imisTana Tanamdebobis kacs. rom b-nma ministrma Cvens qveyanas imodena dro Seswiros. romelic gulmodgined mcdelia. rom sTqvas. uSvelos. Cvenda samwuxarod. romelic amoqmedebs ers saekonomio sarbielze? an vin unda icodes es nakli ise zed-miwevniT.meTauri Cvenma mkiTxvelebma ukve ician. rom RmerTs CvenTvis mdidari qveyana moucia da masze mcxovrebi eri ki siRaribidam ver gamosula. romelT garSemo dRe yovel ismis RaRadi qveynisa da mdinarebs misi vai-vaglaxi. yvelani cdiloben moifiqron. romelsac gza 125 . yvelani iZaxian. eWvi ar unda gvqondes misi. rad unda iyos ese. rom am mokle xanSi man Seityos igi arsebiTi viTareba qveynisa. rom saca midis. arc glexsa. visac ki CvenSi sazogado gaWirebuli mdgomareoba awuxebs. Seityos misi avi da kargi da rac eSveleba. Cven TviTon aqaurebi unda vecadneT b-ns ministrs gavagebinoT yovelive is. glexs ministramde xma Znelad miuwvdeba. ramodenadac saWiroa qveynis av-kargianobis zed-miwevniT sacodnelad. ise marTlad Tu ar qveynis mkvidrTave.

aq saWiroa mxolod kargad mofiqrebuli sityva. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ Ñ . [3 seqtemberi. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . imedia.Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . kidev vityviT.Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . dasabuTebuli nakli qveynisa. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 127 .Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .aqvs. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ . Seundobeli codva iqneba. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Cveneburi Tavad-aznauroba ar dahkargavs am iSviaTs SemTxvevas b-n ministris mosvlisas. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . misvla-mosvlac iqonios b-n ministrTan da moilaparakos kidec maszed. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ I . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . kargad da naTlad gamorkveuli WeSmariti saWiroeba saqveyno Tvisebisa da ara kerZo ram calke TiTo-orola kacisa. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ I . am SemTxvevas Rirseulad daxvdeba da gauZRveba da miT raime SeRavaTs da Svelis gzas gauxsnis Cvens qveyanasa. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ . . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ I . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ . rac eWirveba qveyanas da raSi SesaZloa saqmis Svela da warmarTva. Ñ . 1894] 126 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ I I . rom am SemTxvevaSi Tavad-aznaurobam mis sakadrisad Tavi ar iCinos da xmaamouRebeli darCes. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ : Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .

Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . . . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 129 . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ . Ñ 2 1 . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ 2 5 3 ) < . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ( Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 8 4 Ñ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ( 6 8 § Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ) Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . ÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 2 . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 128 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 2 5 3 . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . 8 0 Ñ.Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . 7 6 Ñ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . . . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ : 1 . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ 1 4 8 . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . > Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑÑ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . 8 1 Ñ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . – ÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ ÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ( Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 8 0 Ñ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ 2 1 6 ) . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .

Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . II . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ 1 . Ñ Ñ Ñ ÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . – Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . – Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ §6 8 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . 1884 ÑÑÑÑ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ : Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ? Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ §8 2 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ . 3. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 2 . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ §82. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . ÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 130 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ : Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . 3. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ XI. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ 131 . ÑÑ ÑÑÑ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ ÑÑ 1 Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . – Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ.Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑ.

Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ . Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ .Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ §6 8 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ §6 8 . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑ 332 Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 332 Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 133 . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ? Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . ÑÑÑ ÑÑ.Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . .Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . . ÑÑÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ 132 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 1 3 . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ .

Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 1 8 9 8 Ñ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ ÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ( Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ 3 0 4 . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 1 8 9 8 Ñ. Ñ 135 . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . 8 2 Ñ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 1898 Ñ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 13-Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 1 8 9 8 . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . ) . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . 7 8 Ñ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ §6 6 Ñ 6 8 . 273 Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ. . Ñ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 13-Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 1 8 9 8 Ñ. Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ 1 . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ 7 . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 1 . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ . Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ ÑÑ. Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑ 339 Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ §6 6 . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 1898 Ñ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . ÑÑÑÑ. ÑÑÑ ÑÑÑ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ Ñ Ñ 1 8 9 5 . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . ÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑÑÑ Ñ Ñ ÑÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑ ÑÑ 1Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ ÑÑ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ 1 9 8 Ñ Ñ Ñ . . Ñ 272. ÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ.. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ . ÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ 134 Ñ Ñ Ñ ÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . ÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . 7 9 Ñ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 1 6 . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 1 6 . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 2 0 . Ñ Ñ Ñ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ < Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ > Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ §8 2 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . . . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .

Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 1 . Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑÑÑ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 1 8 9 8 Ñ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 1 8 9 7 Ñ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 1 .Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ _ 7 6 . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ 367 Ñ . Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ.Ñ Ñ 5 4 Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 1 8 9 8 Ñ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 136 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ 3 4 2 .Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 1 6 . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . ÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ . . 137 . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . 7 5 Ñ.Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 1 8 9 8 Ñ. . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 2 6 6 Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ 3 4 3 . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . ÑÑÑÑ ÑÑ ÑÑÑ ÑÑ ÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑ ÑÑ 1-ÑÑ ÑÑÑÑ 1897 Ñ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ §6 8 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 1 3 . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ – Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . 7 4 . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .

Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ 139 . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ §6 8 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ §6 8 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . ÑÑÑÑ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ §6 8 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ( Ñ Ñ Ñ Ñ . . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . ÑÑ ÑÑÑÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 1 8 7 7 Ñ. Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ §67 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ - Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 138 ÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ §6 6 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 1 8 9 5 Ñ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ §6 8 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ §6 8 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . ÑÑ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ 1 0 9 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ) . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 1 8 9 6 Ñ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ §6 8 . Ñ Ñ Ñ §6 8 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ §6 6 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ. 80 Ñ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 1 8 9 6 Ñ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ §6 8 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ §6 6 Ñ 6 8 . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 6 8 . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ §6 8 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ? Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .

Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ §6 6 Ñ 6 8 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ §6 8 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ §6 8 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ . . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ §6 8 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . §6 8 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ „ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ §6 8 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ : Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ §6 8 . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ? Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ §68 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . _ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . – Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . – Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . _ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ 140 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 141 . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ §68 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ §6 8 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ : Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ §6 8 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ §6 8 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ “ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ §6 8 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .

Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑÑ Ñ ÑÑÑÑÑ 466 ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ §6 8 . ÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 142 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ §6 8 . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . ÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ §6 8 . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ „ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ “ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . .Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 143 . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ „ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ “ . _ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ §6 5 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ §6 8 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ ÑÑÑÑÑÑ 749 Ñ Ñ 7 8 8 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑÑÑ 466 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 7 4 9 . Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ §6 8 . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ? Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ §6 8 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ „ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ “ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ „ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ “ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ §68. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ? Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ §6 8 . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ .

Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . ÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ ÑÑ ÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑ 10 ÑÑ 100. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . – Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 3 2 7 . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ : Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 2 0 . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . ÑÑÑ ÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .. Ñ Ñ Ñ §6 8 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ „ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ “ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑ 100 ÑÑ 100. _ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ? Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 145 . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 1 0 0 0 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ..> ÑÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . ÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . ÑÑÑ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 2 0 Ñ Ñ Ñ 1 8 9 5 Ñ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑ <Ñ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 5 % Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ ÑÑÑÑ ÑÑ 1000 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 4 8 0 Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 5 2 0 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ ÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑÑÑ. Ñ Ñ Ñ Ñ . ÑÑÑÑ.Ñ Ñ Ñ Ñ 1 8 9 5 Ñ. . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ 4 6 6 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 1 3 9 . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ §6 8 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ . ÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ „ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ “ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . 144 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ _ ÑÑÑ ÑÑÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 1 0 0 0 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 1 0 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 1 0 0 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 6 0 Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ..

Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 146 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 5 0 % Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ „ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ “ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ §6 8 . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ . ÑÑ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ §6 8 . Ñ ÑÑÑÑÑÑ ÑÑ 1000 ÑÑÑÑÑÑÑ 900 Ñ ÑÑÑÑÑÑ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . ÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ : Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ §6 8 . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ §6 8 Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ : Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ .Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ §6 8 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . ÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑ 100 ÑÑÑÑÑÑÑ 60. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ : Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 147 . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . 5 0_0 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 1 0 0_4 9 . §6 8 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . ÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ 1000 ÑÑÑ 100. Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 9 0 0 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 6 0 . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑÑÑÑÑÑ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 1 0 0 % . ÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ §6 8 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 6 0 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 1 0 0 . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .

Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ §6 8 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . 148 Canawerebi 149 . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ §6 8 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . ÑÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .

nuRaras daakleb. Sin mSvidobiT maiyvane. Tu ram gamovidodes. Seixvewe. madliani gaisvenebs. RmerTo. daswere jvari suls amas da sufras imas. saca qriste purobs. yalans zidevdes. qorwinebis locva. gexvewebi ieso qristesa. Sen Seni morige RmerTi ar mogiwyens mexvewursa. raca mxarzed da gulzed giZaxebdes kacisa. moTxovnili madli. sanTel enTebis. rogorc usaTuo kuTvnileba poetisa xelovneba aris ganxorcieleba ideisa. masTvis gare ara aqvs ganZraxva. avdars gaudare. 150 II. qristeo. alalad da mTavrad acxone suli misa. rac rom gulzed da mxarzed giZaxebdes. ixoiSne. bediani hqen. Coqis momyrelsa. velT gasuls giZaxebdes. RvTis karzed gamoSvebuli RvTis iasauli xorcielT begrebdes. madli RmerTsa. colqmrobis gamCensa. saca angelozi Jamobs. RmerTo. iurve. romelnic erTad Seadgenen xelovnebasa anu ufro mokled vsTqvaT. [1860-1861] saxsovari kvrivi _ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ. oqros taxtis damdgmelo. Carso _ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ. dideba da gamarjveba Senda! rac RvTis danabadebs. Sen Senis batonobis moxrili Coqi. bareba sulisa. ese igi saxesa. Rrubelo naTelisao. Coqis momyrelsa. sanTel gvirgvinis gamCeno. sxvaTa ar maswavebelo. codviani nanobso. _ cargvlis gamCeno. Sen Senis batonobis. RmerTo. xveweba kacisa. gexvewebi. nu maiZuleb. madlis mamTxovelsa. xelovnebis mizani TviTve xelovnebaa.xelovneba xelovnebisaTvis. Senganaa gaCenili yoveli samarTali. dedao didis meufisao. magis yudros nu mahkerZeb. RmerTo. _ gexvewebi Sen. IV. laRs mterTan Caufare. visic saxeledebis. RmerTo. cao qerebisao. dacemuli aRadgine. imaze gaugone. 151 . III. erTmaneTs Seabere. simTele da mSveniereba. atirdomili gaacine. Sen morige RmerTi ar mogiwyens _ Sens mexvewursa. Sen nu maiwyen. miwriel daulagme. yovel poetis TxzulebaSi veZebT Cven pirvelad xelovnebasa. romelSiac ganxorcielebuli unda iyos ideia mSvenierebisa. madli Senda. dideba Senda. naSvral namuSavarisa meSveli mwyalobelic iyavi. locvani xevsurTa dawerilni 1865 welsa xevsuris sityviTa: I. mgzavroba mSvidobisa mie. samkdro locva. dideba RmerTsa. sxva yudro alags miaswavle. dovlaTiani. mwirveli. RmerTo. poezia aris nawili xelovnebisa da TviT poeti mmogvi. igi Tavis TavSive ari Caketili da misi pirdapiri mizani (TviTon) aris Rarmonia. madlis mamTxovelsa. msaxuri misi. rac dahklebia. saqonlisa mexvewuri. Senis batonobisagan. Samovida angelozi fexiTa qristesiTa. RmerTo. mizani. didebisa da madlis meti Sen ara mogexsenebara.

rogorc uRelSi mWle xari. iyuCe. knats uzamo. andazad Tqmuli: saWir-borotoia Sakazmul cxen. alazansa da iorsa davewafebi. sones ludi vsvaT janzeda. . dailoc SiSval cxen. Zmao berdiav. mociquloben isarni. . raxts uzamo. ylaps uzamo. 153 . 1871 wel. . . ver Sageyare gzazeda. bevrs qals ki Sehyvardeboda pirad juRuri qmario. bero mindiav. VIII. III. me isa atens mewvia. mraval wignTa naCitana. arc varga qali qurd-bozi. dRes erTi uyvars. amoivlo naCi tana. berdiam uTxra xinClasa . . kargi yrma laSqars mokvdeba sworebis jobinobazed. mteroba CamovardniaT adrindal mterobazeda. *** giorgi muxranskis gaegona es leqsi erTis glexisagan da iman me miTxra: rostom hsTqva. gagviZeR. siberkaciTa sityva saTqmelad gaWirdao. zed mxarni Savardnisao. Zmao. xmalni ro Sevlen (Seiqms) elvasa. vaJkacs diacis damdosa samaremc daekveTeba. . mogvwiva mZime laSqari. mogikvda Seni berdiaÁ. gaiyolie umcrosni. V. sworebs gvecada Tavio. orni ro gcemdnen martosa. melania naswavlia. IX. netavi laSqars Segvyarna samni batonis ymanio. visac Tavi aqvs cdisao. rom SeviyarneT gzazeda. I. . ar gyvandes maSvelebeli. dadgeba. . gauWirdeba. xandixan SehsZravs qario. giorgi erisTavisa eqsprontebi (Reneral ocinfanterisa) I. .moxevuri simRerani _ dawerilni stefan-wmindas 22-s martsa. eg saubari maSin xams. xvalezed sxva ekeTeba. jaWvis perangi gavcviTe. exla aRebac gaWirda. . vaJkacsa guli rkinisa. mSvildni aZleven (agdeben) enasa. TiTo daukraT farzeda. iqiT mTasa da aqeTsa xels mouWireb. . . broliviTa momitana. . iqidam gors gamovida. es Cemi mokle franguli ver vaTamaSe Sa(e)nzeda. II. me imas veras uzamo. bevrs qals ki SesZuldeboda Tvalad lamazi qmario. . kargi yrma maSin kargia. VI. . isev ukan waitana. erTmaneTisa ymobasa. Tavsa gasulsa diacsa. maRlidam gadmoacqira lamazi qalis jario. IV. . xvale sxva. . mouvlis omis survili. raÁ hsjobs Zmobasa. sxvas ki ver galaRebula bebris xirClais Tavzeda. me imas vera davakel. assa litrasa rkinasa kbils mouWireb. 152 Zlovs berdiaÁ da xinClaÁ sones Sayrilan smazeda. _ fef gadaswvdidi da gadasjdidi. VII. Tvalni (qoruleb) qorebul Seqmnilni. Zma maSin mogagondeba. gonjaÁ ki boslis karebzed qalebis lodinobazed. laSaris jvarsa hkidia laRis jurxais fario. . . qveS muxlni unda mglisao. muxli maibi mglisao. X. vaJi sofelSi mkvexari.

netavi movkvde xis Zirsa. melaniam wamoabsa wisqvilisa RariviTa. Tvals cremli moedinosa.II.. IV. svaneTis samTavroSi. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . mZivi. _ neta vicode. sizmari vnaxe damdeg enkenisTvesao: ca wiTlad. saTmeurisa minao!. ar minda. 20. WavWavaZis kargi Rvino miliT Sin mamidinao. dalal me gamaTxoveso. xanTqarTan gamidinao. 154 V. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .. setyvas isvrida qvisasa. netavi natvra manatra. kaxis batonis binao. a. Tavzed maqcevda Cardaxsa. 19. baRSi xexilsa mimtvrevda dargulsa alvis xisasa. lamazis colis patronsa unda hyavdes ZaRli fTxili. wiTeli kaba Camacves. ra mZivi. me ukana Semomisva.> amourbina kuda meZebariviTa. kardanexSi I. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . an imisi dedamTili. Seni Wirime. lamazo. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑÑÑ. III. melania Sejda virsa. alal me. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . iRbali). (duSeTis terterasagan Semityvia 1871 w. *** Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . is natvra amixdinao. saydarSi wamiyvaneso. Sensa xvevnasa Rili Semawyda perangsa. II. mijavrdebian Sinao. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .) ilia abxazisagan I.. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ – Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . muxran-batoni ymad momca. sikvdils ityvian qmrisasa. gamomigzavne. Ñ Ñ Ñ Ñ !“ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Tavisi TeTri kurtumi wamiso da wamomisva. II. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . mamca yeinis uRuri (bedi. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ _ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ “Ñ _ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . mag Senis Zmebis lxenasa. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . 18 oktom. ra aris. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . qalma Tqva. III. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . an unda ZaRli fTxilobdes. movides qali lamazi. cioy dadiSkilianis saxlSi aris dRemde Tamaris beWedi. 155 . *** „Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ „Ñ Ñ Ñ Ñ . Cemma <. mipovne. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑÑ. 92. daxurul yavarisasa. qalo. wina sanTelsa miqrobda Camosxmul kelaptrisasa. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . foToli damedinosa. Seni Wirime. yviTlad elavda. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . romelsac aweria: RvTis Sobels vesav misi amari da Zesa missa hmonebs Tamari.

muli milesavs danaso. b. is mohklavs (SeSlis). gaxdeba TavTa xrani. <. ra vqnaT. nu Sehyri vaJkacsa colsa flidsa (ybedsa) da mZinarsa.. 156 Suazed darbis SeTiri. gamcvaleT kaxis qalzeda. gamogivaT karga xani. iremo. giorgi jorjaZisagan I. vaime Cemsa Ronesa. oroli. zrdilni arian imerni.. Tu dedamTilma Semityo. V. mterTa mimcemi risxvisa. gamomasalmebs yvelaso. omis dRisiv hsjobs Seswreba.> jani wauvideT.qmari mcems. xuTic ver movkla xmal da xmal. III. im wamsa gafrindebian. <. am wamsa CvenTan arian. nu gaTendebi maleo. mTasa myviralo. sxvisas aqeben jafasa. av drosa Semoswrebasa. monani gverds axlavs. RmerTo. Tavs dajdeba meiTari. omi da lxini kaxisa mosawonia kacisa. lxinia usazomeli. IV. veRar vipovi xvaleo. orni frinvelni CvenTana dasabamiTve sxdebian. moujdeba mas Tarxani. III. patara da hi!. vaWari amiCenia!. Svildni. TuSi var. amaRamdelo Rameo. yizilbaSi Semovida. vexvevi brolisa yelsa. viT rom kameCi morevsa. adgils iyo fex Tvis Tvisad xuTxuT. daiwyobis. 157 .> xeli davafaroT. (nardi). IV. viwev da ver amovsulvar. gamocanebi I. Tqven amas ver gamoicnobT. IV. davkrav fexs. gogolauri.. is daaberebs. mudam maTkena xldebian. III. rad Camovardi barada? meuRle Cemi momikles. devexetebi calada.. patron Tqva: xmalo. nu myurob talavarzeda. kargsa drosa hsjobs sikvdili. rad myidi? ra wuni SagiCnevia? mamiklavs Seni mamkvleli. (Wandraki). gadavardebi baxtrion-galavanzeda. gagyidi. aSliloba SeeqmnebaT maT.. xmalma Tqva: patron. TuSuri a. mudam Sebmisa momdomi. rogor gavuvideT. VI. gamouvaT karga xani. dairazmis. is SerTavs wyalsa mdinarsa. puradoba da vaWroba qarTvelTa ar eZraxvisa. (tili). samsam. vinc imaT Sebmas uyurebs. erTsa patara velzeda saxlobs ocda aTi kaci. V. Tavisas ver mixvdebian. II. (Tvalebi). sxva ra damiSavebia. crusTan lxinis Seswrebasa. mazli mamwarebs. II.. Cavardi sagonebelsa.

Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . ruseTi vnaxe.Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . 92 ÑÑÑ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . 209. ÑÑÑÑ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ) . ÑÑÑÑ. – Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . 1-ÑÑ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . 4 . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ ÑÑÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑ. Ñ ÑÑÑÑ (324 Ñ 340 Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . 6 . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . 213. Ñ Ñ Ñ Ñ . 3 . maTi saqmeni saarakeni. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . 226. 407 ÑÑÑ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ ÑÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ - Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ *** 1. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ : ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑ. Tavs edvaT CaCi.> <. 201. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ : Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑÑ (ÑÑÑÑ. wava da yvelgan darCeba sofeli Ronieria. 7. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ..Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . ÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . – Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑÑÑÑ? Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ : Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ : 196. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . 5. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ. virs <. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . ar unda WirSi gatexva. vakeni.. 229. qalni unifxo. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 158 Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . 159 . 197. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . – Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . 230_236. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . VII. 8. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . ÑÑÑÑÑÑÑ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ a! ÑÑÑ Ñ Ñ Ñ . 239 Ñ 258 Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . – Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . ÑÑÑ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .>. Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . *** Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . kacni makeni. Tu kaci gonieria. mTani. 198. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ : Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . 2 . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . 83 ÑÑÑ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑÑÑÑÑÑ Ñ ÑÑÑÑÑÑÑ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ – Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . ÑÑÑÑÑÑ 1-ÑÑ. Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ : Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .). Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Che Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ i m p o rt Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .soloman msajulisa: VI. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .

Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . .Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ – Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . 3 8 Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . 110 Ñ 113 Ñ Ñ . Ñ Ñ 1 0 . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ( Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . ) . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ - 160 Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ : „Bade volte discende per li rami L’umama probitate. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . 64: Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ- 161 . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .) Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ( Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ( . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ I . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ( Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Quel che la d perch da lui si chiami“. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . VIII). Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ. 110): Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ . 14. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑÑ (ÑÑ. 91. Ñ d . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ( . 93. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Basil. 10. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ( Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ : „Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ II. ÑÑÑÑ (ÑÑÑ. 315). C h aracteristics. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ _ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . 464). Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ) : Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ( Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ II. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . e questo vuole.9. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ( Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . 308). Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ) . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ _ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ I . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . 102): Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ _ 6. Ñ .Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ . 8.Ñ I . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ : Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ . Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ I . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ( . Ñ . ÑÑÑÑ (ÑÑÑ. Ñ Ñ . ÑÑÑ. 30. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ. . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . 310). Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . ÑÑ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . 306). XVIII Ñ XIX Ñ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .

Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . *** sibrZnis sicruis zRapari _ kacma ro gveli daisxna da gvelma madlis magierad yelSi wauWira da sxva _ es zRapari moldaviaSiac aris cotad gadasxvaferebuli (naxe Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ : Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ. 1 8 7 5 . 1 8 7 2 . 5-ÑÑ – ÑÑ 60 ÑÑ 70 ÑÑÑ. Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . ÑÑÑ. Ñ Ñ Ñ Ñ – Ñ Ñ Ñ - Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ) Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 6 6 Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ ÑÑ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ : Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 5 0 0 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . *** Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . daliWi (sameufo) _ un dais royal (geografia. 2-ÑÑ – ÑÑ 40 ÑÑ 50. 4-ÑÑ – ÑÑ 50 ÑÑ 60. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ 5 4 7). Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ( Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ : Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . I gverdi). .Ñ . Ñ) ÑÑ ÑÑÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ: 1-ÑÑ – ÑÑ 30 ÑÑ 40 ÑÑÑ. Ñ 5 . Ñ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ( Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . 251). Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ ) Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 163 . Ñ 5 . 3-ÑÑ – ÑÑ 20 ÑÑ 30.Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . 17). Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ) ÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑ Ñ ÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑ 30 Ñ 45 ÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ: Ñ) 70% ÑÑÑÑÑ Ñ ÑÑÑÑÑÑ ÑÑ ÑÑÑÑ ÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑ 45 ÑÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑÑÑ Ñ 80% ÑÑÑÑÑ 50 ÑÑÑ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . 1 8 7 2 . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 162 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .

Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . 165 . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ *** Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ : „Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . gaigos rame. exla sikvdili iseTi Cveuli ram ambavia. romelic dafuZnebulia siyvarulze. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ “. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . radganac danaSaulobis simravle sxva aTasnair mizezebzea damokidebuli. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ( Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ) Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . rom sasworze daidvas. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . roca Wkua moklebulia SeZlebas. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . radgan xma erisa aris xma RvTisa. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ( Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ) . sabuTad moyvana imisi. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . arasfers ar moaswavebs. grZnobac erTi dargia cnobadobisa da saWiroa. 7. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ“ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . g) Secdoma dasjisa aRar swordeba da udanaSaulos hklavs. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . b) arCevs zneobas. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . radganac arTmevs imas. Ñ Ñ Ñ „Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . rom sikvdiliT dasja amravlebs Tu aklebs danaSaulobas. grZnoba sulieri marto adamianis niWia. rom avyeviT xmas RvTisas. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ( Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ) Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . ho da aras sabuTeb Soris erTi ram aris zogadi: erTica da meorec xelSesaxeb safuZvelze ar aris damyarebuli da warmoadgenen marto mrwamss rogorc erTisas. Seqspirma grZnobiT saswaulebi moaxdina cnobisa da codnisaTvis. nugeSi imaSia. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . 6. 3. mTeli qveyana Txoulobs da Tu banis micemaSi SevcdiT. ÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . isec meorisas. 5. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . [1875 wlis Semdeg] sikvdilisaTvis 1. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . . rom am gadaxram daarwmunos vinme da sx. roca vxedav saxrCobelaze Camokidebuls. ewinaaRmdegeba qristianobas. mag. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ - Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . romelsac sisxli ezizReba 164 da xSiris naxviT-ki yuric eCveva da grZnobac. ara mgonia. ris micemac ar SeuZlian. 2. heines sityva: me mteri miyvars mxolod maSin. aq marto dialeqturi RonisZiebaa erTmaneTis dasajerad mimarTuli. ise TvalsaCinod gadixaros an hosa da an arasken. aravis-Ra umRvrevs guls da yuradRebasac ar iqcevs. 8. xolo sami ram sabuTia winaaRmdeg sikvdiliT dasjisa: a) aClungebs grZnobas buneburs. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . ho da ara. rac ki Tqmula sikvdilis Taobaze. 4. sx. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 2 0 . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .

. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . ÑÑ ÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . ÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ- [1907] piradi werilebi 166 167 . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ ÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . . Ñ Ñ .Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ..Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . ÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ.Ñ Ñ .

Cemo kargo dav. visac surs vardis mowyveta. rom gavZRe ybedobiT. ra ambavia. Cem damtirebel Tvalebs dagkocnio da damtirebel TvalebiTve gaaTavebT 168 xolme. kutrobazed nuras momwerT.nino WavWavaZe-afxazisadmi 1 vapirob wasvlas ruseTSi.. sadac erTi tkbili naTesavuri sityva savse siyvaruliTa eRireba CemTvis netarebaT. rom iwerebiT wigns da axal mandaur ambebs ara mwerT xolme _ daiwyob. ra qalia! imaT ojaxSi. maram es didixnis ambavia. Seni Wirime. nu gamamtyuneb im qalTan. maram yoveli Cemebrivi. amisrule. erTis sityviT. erTma qalma qaluri vercxlisa qamari mTxova xanjliTa da davpirdi. Senu moukvde Cems Tavs! iseTi mowmendilia iqauroba. magram. RmerTmani WrelWrel maneTebs wamohkramen fexs. qviT mosipuli da uzarmazari. koxta Zalian kargaT aris.] damRupa. vardsa win mouZRvis ekali. agreTve misi biZa mixako. nametnavaT am Cvens saxlisa. maram Cemmagier moteveba sTxove. Zalian Wkviani da kargi qali yofila. maram kutroba wamomcda. axali ambebi ara aris ra Cemi jibis kutrobis meti. rom ufro utkbilesad Sexvdes Tvis bednierebas. sadaca yoveli xe aris Zvirfasi CemTvis sasiamovno mogonebebiTa. ar unda SiSobdes eklisagan. sadac ubedurobaSi arvin meyoleba nugeSmcemeli da siamovnebaSi CemTan moxaruli. ninuci. civi. netavi exla mand viyo. romelsac momaval droÁs Sav RrubelSi aRuprwyindeba bednierebis varskvlavi da romelsaca surs Seeyaros im bedis varskvlavs. peterburRi isev peterburRia. rom veRar momiTmenia. vesalmebi yovels fers. Tu Cemi mciredi siyvaruli gaqvs. ise meZneleba dateveba am Cven yvarlisa. ninuci.. rom meti ar iqneba. ruseTul Tagvebs aseTi jiriTi gaaqvsT. iliko ColoyaSvilis coli gavican. exla xan mamida salomes wigni miviRe. ise var miRebuli. rom exla wigns vera vswer. sadac yoveli nawili alagisa momagonebs xolme Cems daudevnel ymawvilobis dros. RmerTma acocxlos didxans. nu Tu [. raÁc aris Cemis gulidam dauviwyari da mivdivar erTs ucxos qveyanas. ra aris. TiTon me kargaT vicnob. netavi exla Sens taxtzed viyo wamowolili da Seni ganaTlebuli bonJura piris mTqnarebiT da Tavis qeqiT nacar qeqias zRapars meubnebodes da Seni patara giglo darbaisel biZas mSvenier lanZRvis sityvebiT mamkobdes. aseTi 169 . SemTxvevisa gamo sxvisa da sxvisa. Cem jibeSi netavi Camogaxeda. saxli aiSene Tu ara? an Seni qmari da Cemi siZe rasa iqs? ara scxvenian. mere unda icode. rom erTxel ar gamixsenebs. [1857. yovelTvis tkbils mdgmoiarobas dautevebs da simwariT ganvlis gzas misTvis. Sen da nikolozs mokiTxvas gigzavnian. batono.. aseTi laparaki hscodnia da hyvarebia jibe carielobas. sxva ra mogwero. rasa iq. gamakvirva imis laparakma da gansjam. ra wiTeli koWica bZandeba. 1859 welsa. Senma gazdam. rogorc Svili. Sen TiTon ici. yvareli] 2 18 Tebervals. an mosavalzed TqviT rame. rom yabaxis moedanzed ar iqneba ise.. gwer wignsa. sulzed utkbeso dao nino! Zlivs davamarcxe Cemi zarmacoba da rogorc xedav. an mandaur Seqcevazed an kutrobazed. erTi rama maqvs SenTvis saTxovari da Tu giyvarde. Zalian miama da Zalian madlobelica var. rogora xar. Cemo ninuci.

me es Tvenaxevaria. Seni erTguli Zma ilia WavWavaZe [agvisto. ninuci! megona. Tu ara? Tu rogorme erTs ociod Tumans mamixerxebT. dros rogor atarebT. Seni Zma iliko Temura Zalian kargaT aris. gindoda Cemi leqsi genaxa ciskarSi da agisrule. ra rigi mosavali momivida purisa. mainc me Cemsas vcdilob. razedac me aq wamoveTrive. rom dro midis. iyav mSvidobiT. 1873. Tu ara? yvelaferi Seneburad dalagebiT da dawvrilebiT momwere. nino. 18-sa martsa. ukuniTi ukunisamde. erTi. Wkvas iswavlis. ninuci. kola Zalian kargaT aris. aw da maradis. maram Cemi siyvaruli gagabedvinebs. aq damrCenia Turme da exla gigzavni. nino. es wigni gamogigzavne Sen da exla vipove qaRaldebSi. Seni Wirime. 1859 welsa 170 3 sayvarelo dao nino! mgoni rarigada hsjavrob. RmerTma acocxlos. rogor SeeqceviT da ufro riTa swamlobT kutrobas. rom amodena xania Cemgan ara feri ambavi ar mogsvlia. mec maswavleT. moskovi] 171 . imitom roma Cveni ciskari jojoxeTis karia da ara cisa. yoveli RonisZieba ixmareT. Torem cudad Cemi saqme. rom bankis saqme aqaurs bankebSi dawvrilebiT Seviswavlo. Sen ici. rom Tavi Samayvares. saaRdgomoT gamomigzavne: vici. gaixare. es ki nugeSad maqvs. Tumc cota xelis moWera giyvars. arc magas davabeWdinebdi. amin! mSvidobiT! Seni iliko WavW.ded-mama hyavs. Seni Wirime. Seni Wirime. mokiTxvas movaxseneb. rom Cven arc erTs bankSi ar SegviSves da gzas ar gvaZleven. Sematyobine: SeiZleba rame imedi viqonio Cemis mamulis Semosavalzed. ianvris ciskarSi Cemi leqsia dabeWdili. mec imisTana qarTveli viTarca sxva. momwere pirveli Tqveni mSvidobianobis ambavi da meore _ Cemi saxlis viTareba. rom meca maqvs sabuTi Senzed samduravisa. magram Wiri es aris. Torem Sen rom ar gsureboda. Seni biWbuWulebi da uzesTaesTa xerubimi maiko Camikocne. Zalian fiqriani aris. rom male fuli momaSveloT. swored SimSilisagan damisxniT. Seni sulis Wirime. rogorRac xelT ar modis. bari barSi. amisa gamo mometeveba viTarca caTa Sina. kargi. ra gamova. marto erTi ar momwons TemuraSi. venaxebi rogor aris? ra qnes Senobisa? aSenda rame Tu ara? daiTxova nikolozma Cemi mouravi. Wkviani Zma gvyavs. nu damcineb Cem daudevnlobazed. iqneba mosavali rame gayidoT meTqi. fulis afali misustdeba da jer imedi cxovlad arsaidam amodis. Cemi adresi ici da aqamomde erTi wigni ar momawode. rac moskovSi var da is saqme. iqneba rogorme da raime Semosavlidam gamiyidoT da fuli momaSveloT. Tiko Tu mand iyos. rom me sxvaTa Soris imisTvina var aq gamogzavnili. Seni Svilebi damikocne. rom giyvarvar. egreTca qveyanasa zeda. vici. Sen fuli ara gaqvs da Tund romac gqondes. giglos ki yuri gauwie. wigni momwere xolme SxiraT. amasa vwuxvar. vnaxoT. Tumca ki jer sruli imedi ar damkargvia. am wignis pasuxi isev uwindelis adresiT male momwereT. mandauri ambebi. Sen fuli ar geTxoveba. Tumca Cveni banki mtkicdeba. waikiTxe Tu ara? ai. Tu SeiZleba.

winaTve gangicxadoT da gTxovoT am Tabaxis sididiT nu SaSindebiT. axali gageba gaxlavsT meTqi. rogorc mwerT. enas kbil qveS movitan. sicruve boroti Tviseba ariso. kargaTaca cxovreben. TiTqo iqidam movelode gaqlibuls Wrel-Wrel maneTebs. patara gauSlel kokorsac aSorebs dedis guls da miaqvs saukunoT. Zalian pativiT. tiarlevo. ifiqreT: pirvelaT gaviTbe ra jibe wiTlovanebiT. rom meti ar SeiZleba. mec Tav gaviqnev xolme da Cveulebriv sasoebiT Savyureb pirRia cas. erTxelac iqneba. cru ariso Zaliano. nugeS-vicem da amas vetyvi xolme Cems Tavs: nu geSinian. rogor gamovsTqva Cemi siamovneba Tqvenis wigniT gaRviZebuli. WavWavaZis Camomavlobav! Cemi ambavi ra mogweroT. cas ra rigaT sZuls vercxli. Rirseul samzRvarSi movamwyvdev. sxvas aCuqebs RmerTi. ar vici. rom is gauSleli kokori gasaSlelaT ufro mSveniers baRnarSi gadasaxlda. maram Tqvenc iciT. boroti gaxlavsT meTqi da gulSi gavifiqre: gviani darigeba aris meTqi. s. ra ugrZno ram aris sikvdili. batonis rZalsac vaxldi. mibZana. aba. maSasadame. maram exla Zalian Sewuxebulebi arian orniv Tavis qalis sikvdilzed. vmadlob RmerTsa. ase amboben. patara Zamia. nu daeCvevio. Sen gardas. ux! xandisxan ra ugrZno qariSxali wamouberavs xolme jibiT. elenes ambavi momwereo. aRar gaaTavebs xolme. rasakvirvelia. WavWavaZis sisuste sad aris _ jibeSi da isev jibeSi. pativsacemelo da sayvarelo dao nene! Cemi valia. xumrobas Tavi davaneboT da Tqvenc aiWurveniT moTminebiT (moTminebiTa TqveniTa moipoveT suli Tqvenio) mosasmenelaT Cemis civis sityvisa. rogoraTac deda. xom iciT. ayvavdiT. ena Cemi. nametnavaT rom mxedamda. nugeSiT da siwmindiT.nene WavWavaZe-andronikaSvilisadmi 13-sa mariamobis Tves. agreTve misi meuRle iliko sasaxleSi didis pativiT miiReso. diax. mSvidobiTa xarT yvelani Cemi monaTesavebi. romelsac Cemis angariSiT ipoviT Cems epistoleSi. ra ruseTuli Tagvebi Sadgebian xolme yalxzed TiTqo ZalaT 172 dacarielebuls jibeSi. Tumc yvela Cvengani darwmunebuli aris. erTi dahkarga. ar damijera. rom Cvenc gagvibrwyindes mze meTqi da Cemi Tavi Cveulebriv siciviT mipasuxebs xolme: papaSenic magas ambobdao. jibis mxriT gaxarebulman movindome gulis simxiarulec da pirveli sagani. rom saiqio ufro tkbilia Tavis ganusazRvrel netarebiT. aba. romelsac waerTva erTi Zvirfasi ama cru-soflis nugeSi. merwmuneT. ayvavdiT da gamravldiT. maram ki sasowarkveTilebaSi ar Seval xolme. rom tyuilis guda dabadebiTve WavWavaZes iRlias qveS dahyve173 . cocxlebi iyvnen. WavWavaZe da cru Cems dReSi ar minaxavs meTqi. yoveli sityva uxmo da uazro iqneba gamosaTqmelaT Cemis siamovnebisa. aba. elene Zaliana hswuxs. sayvarelo dao. rogoraTac ena WavWavaZisa. rogoraTac elene. Torem RmerTi mowyalea. mwerdiT. 1858-sa welsa. Tumca yoveli sityva ama werilisa mxurval Zmuris siyvaruliT mebadebian da raRac manqanebiT civoben wignSi. netavi erTi aT wlis winaT CaegonebinaT eg meTqi CemTvis. rom cota iybedos da miT mogarCinos Tqven usiamovnobas. romlisc gulSia RrmaTa marxia Tqvendamo pativis cema da naTesavuri siyvaruli. rom Tvalwin vatyueb. romelsaca Cemma gulma miawera aRsruleba Tvis survilisa _ iyo wigni Tqveni. me movaxsene. rom erTis wlis ganSorebam ar dagaviwyaT Tqveni. raki dauvlis buqnas. gmadlob. nikosi miTxra. rac SemeZleba. Tumc darwmunebuli varT. maram mainca deda Sesabralisia Svilis saukunos ganSorebazed. maram ki Seni jibe mainc ar gaTbavo. magram aT wlis winaTac usargeblo iqneboda imisTvis. maram. lodna Cemi cidam fulisa amaoa.

kviraSi orjel veCeri vis gaugonia yvarelSi. dao Cemo. nu gamiwyrebiT am WeSmaritebis Tqmazed. rom aqamdin kidev gaxsovar. Sewuxdeba martoobiT da mowyeniT. bevr raRaceebsa mwerda da im raRaceebis Soris moewera. ager liza jambakurianic gaxda. mzem. qveynis mSvenierebis gvirgvini. cemi leluska. mSvidobiT da gTxovT pasuxiT gaaxaroT Tqveni Zma iliko W. agreTve siZe da Zia dimitri. vinc codvilni varT. nenejan. Tqven. iyaviT kargaT. ijeq zRvis piras. roca iqneba Senkenac bedi dahqrolebs Tavisis celqis niaviT. Sina bZandeba 174 marto. maram mainc msurs TqvenTan uxmo wigniT laparaki. viTarca me. Zalua natalia Tavis katoTi momikiTxeT. Tu TqvenTan. Tu Sin aris. qalo! ra dagemarTa. diambegis da jibis megobroba vis gaugonia. ar gauwyres RmerTi yvarels da tiatrebic ar gaiCinos da ar daamciros ruseTis sataxto-qalaqi. sadac Cemma bedman gadmomagdo. Tqveni patara qali rasa iqs. edemis vardi. mgoni. exla kneiJna ekatirine dimitrovna aris. gaufTxldiT. ar vici. nu gewyinebaT es Cemi xumroba da miiReT. ra damaviwyda. vinc ki maxsenos TqvenTan. uh! mayvlis qristianuli Wrianteli raTac unda Rirs exla. ise gasacinelaT giTxariT. Senma wignma ise masiamovna. Wrel-Wrel wignebs moveli Tqvengan. axali erTaT aurieT da Wrianteli gamova. CemsaviT ki ar ayivnebs jibes. rom TiTqmis gadmomasaxla Sen mSvenier kolakSi da sul damaviwya es oxeri civi qveyana. 13-sa ivliss aniko vaCnaZisadmi sayvarelo dao aniko! aTasjera gmadlob. sxva ra daviybedo. miama siZe dimitris diambegoba. baraqala. Se nu momikvdebi. yvarelSi orjel kviraSi veCeri. rogorc Cem dros iyo. maram Tqven ara grevT CvenSi. rom Cveulebriv viRriWo da vicino TqvenTan. daiRupa qveyana. kutrebis bairaR-tarisa iliko WavWavaZisa P. im wuTaSive Cemgan mokiTxva ubZaneT. rom aqamdisinac mogawyineT Tavi ybedobiT. ho. pawawa leluska mgoni exla Cemzed maRalia. ganxorcielebuli angelozi. Cveni poxro vano isev ise celqia. tkbilaT da nu daiviwyebd. Tqvenma. erTi qmari versad iSovne. yvarelo! ver uyurebT. maram. 1858-sa welsa. amas winaT sosikos wigni momivida. ar momsvlia 175 . raca varT. mze ar moekidos mis ganspetakebuls pirs. S. bevri enaRvlebaT ki. vici. rogorc WavWavaZe tyuils ar ityvis. rogorc lazRandaroba Tqvenis pativ-mcemelis patara (maram patara aRara var) Zmisa. Zalianac miama. Cven varT kacebi. ise diambegic qrTams ar aiRebs. rom vxumrob. Tqven gamoricxva brZandebiT cruebis gaWrelebul siidam. vmadlob RmerTsa. pirSi nerwyvi mamivida Wriantelis mogonebazed. tomarebi tyuilebisa. aba. katuxa aRar iqneba. ax! netavi exla mand viyo TqvenTan. marTla! eg vin madama gagCeniaT yvarelSi. nenejan. bednieraT.ba xolme. sada bZandeba mama Tqveni. lelo. Tu gadarbaiselda. Cemi katuxa. male Svilic eyoleba da Sen ki isev ise vaCinaZis asuli bZandebi. Tu ar maxsenon da nurc Tqven etyviT nurafers gajavrebuli. nu gewyinebaT. maram nu geSinian. Zveli. Tqvenc WavWavaZis qali xarT. oho! diambegi megobaria jibisa. mSvidobiTa xar. rom Sen erTxelac kidev mogewera CemTan wigni. Cemo kargo dao nenev! momwereT yoveli feri. qveynis ubedurobas daxe! yvarelSi veCerebi!?. rom sami aTasis verstis sivrcis iqiT gyavT erTi pativmcemeli Zma iliko W.

swavlis msurvels ar miscen saSualoba. [13 agvisto. Cemi simrTelec Zalian daSlilia.. Tqveni pativis mcemeli da bednierebis msurveli iliko WavWavaZe vinc lamazi qali naxo. rogorc uerTgulesi Zma. maSasadame. ise mec mejavreba wignis wera. sad waxved. Cemo kargo da Wkviano Temura. vinZlo. vaCnaZianT samflobeloSi an Tu ara Cem wylian yvarlis barSi. bevr raRaceebs aqaurs mogwer da gasiamovneb. romlisa pasuxsac am JamaT gwer. sikvdilis meti bedi ar dagvyolia Cven. mamidajan! ra dauSaveT egreTi RmerTsa. tiarlevo] 176 makrine WavWavaZe-erisTavisadmi 1 1860 welsa. maram CemTvis ki sul fuWia. rom swavlisTana am qveyanaSi gamosadegi ara aris ra. rom egre uwyaloT da SeubraleblaT gviwamlavs dReebs amTven tanjviT. 14 maisis dResa. am jibis mwyralobiT fexsac ver gadasdgams kaci. sawyalo Temur! aRar gaixareben Sen bednierobazed arc Zma Seni ubeduri. ra madlobeli viqnebodi im kudian eSmakisa! momiteve wignis simcirezed da windauxedav bRajvazed. nu iwuxebT. sxva ra mogwero. mogvSordi da Sen magier dagvigde nugeSaT cremli da wuxili. garSemortymuli naTesavebiT mainc micvalebuliyo. es peterburRi saSineli. bevri Seqceva. mere ra Zma?! veRara gnaxavT is sawyali da ubeduri. am cxovrebis Relvisgan bevri mogiTmeniaT da esec moiTmineT. kulav am dros davbrundebi [Sin] [kurs]gaTavebuli. merwmune. me ki wigni ver movswere sosikos. ar damiviwyo. maSin ara gcodniaT Cemi ubeduroba. magram marto me moval Sin. mamidajan! RvTis neba da RvTis risxva aRsrulda Cvenzed! ra vqnaT? rac gamovzdilvar. udidesi qalaqia. Tqveni ubeduri ilia vaime. rom uSenoT ese vitanjebi. misTvis _ rom me yovels Jams da yovels wuTs jibesTan mwyralaTa var da aba. rom wamovides.] vera var kargaT. madloba RmerTs am gvar bedisaTvis. exla veCqarebi da mere bevr. rogorc katas ZaRli. netavi Tavis qveyanaSi. Cemi yoveli monaTesave rarigaT miyvars da Tqvenc nu damagdebT ukmayofiloT. ra Tqma unda. codva aris. Cemi patara Temura sadRa aris. magram raRas uSveliT. bevri mxiaruleba. Tund Zunw da saZagel CalaubanSi. Cemo sayvarelo Zmav! Semomxede me da Semibrale. veRarc mamida da veRarc debi Seni. mamidajan! davkarge saukunoT pirveli da ukanaskneli Zma. Cemo patara Zmao. [. Sens aqlemiviT kozakian kolaks ara emjobineba da Cems yvarels xom. sayvarelo dao. 1858.Sengan erTis wignis meti. vaime. razed gamaoble da damagde. sayvarelo mamidav! Tqveni wigni momivida fuliT da rogorc sCans. [Tu] [RmerT]ma bolo ar mamiRo. yvelam miguleT. ra vqna? es wyeuli sizarmace verafriT ver moviSore Tavidan. ox! netavi exla eSmakma amitacos da mand axlo-maxlo damagdos sadme. rom vapirob ruseTSi wamosvlaso. ucnobi Tu nacnobi. sosiko mwerda. [Tqveni patara] Temura saukunoT darCeba aq.. ar iqneba urigo. mamidajan. Tqveni ubeduri ilia 177 . mamidajan. Cemo kargo dao aniko. Sen waxvedi. xom iciT. rac unda kargi iyos peterburRi. sul sikvdili mesmis gareSemodam. momikiTxe da nenes buWulebi katodam moyolebuli Camikocne imTvenjer. xom ici. rom kavebi dagaglijon gajavrebiT.

mamidajan. raki me TiTon qalaqSi Caval. rad mawuxebs egre? RmerTi mowamea. ese. Tu didxans an vikiTxe. eqvs as ormoci Tumani moviSore. amas wined xuTis Tumnis raRaceebi uyide. mamidajan! egec Tqveni beWedia. magram Tu ki gavakeTe. yvela mzad gaxldeba. weliwadSi as ocdaaTs Tumans Semomitans. ramodena xania. Cveni saqme gaCarxdeba. daTikom kidev qveSagebSi momaswro. rodis momcems bedi nebas. maSin. ar vici. mogaxseneb marTalsa. mamidajan. rogorc wignidama hsCans. axla iman Tqvenis aTas nair SromisaTvis xelis gulzed erbo kvercxi iwvas da ise gacxovroT. magram ise rogorc exla Tqveni naxva me minda. civs niavsac ar mogadenT. rom TqvenTan gaxlde da Cemi dReni Tqvens pativiscemaSi. me ar minda gamovaCino. exla am valebisagan ilaji aRar aris. imitom ufro. eg sul pensiasaviT gaxdeba da orasi Tumani Cems saxlSi rom mqondes da Tqvenc iqa bZandebodeT. orass oci Tumani meti mijdeba. Tumca prikazidam rom fuli aviRe. rom TreviT daviRale da rogorc daRaluli mgzavri. es ori dRea. Cems dReSi ar mamdomia. ar vici uTqvenoba. rom es Cemi dawerilia mizezisa 179 . Zalian kai qalia. ana vhswere. bednierad da siamovnebiT gacxovrod Cvenda sasiqadulod da sanugeSod. ase rom. rom Cemi Tavi Cems qoxs Sevafaro _ ese amTveni xania gareTa var uTqvenod. rva TumnobiT sul valebSi midis. exla raki cota odeni samsaxurisagan RonisZieba momeca. rom me Tqven ar gaxlavar. dauviwyaria da rac Tqven CvenTvis sikeTe giqniaT. rom bolos vinc Tqven pataraobaSi didis mzrunvelobiT gamozardeT. RvTis winaSe. RmerTma yovelTvis mSvidobiT. mamidajan. mamidajan. rom am yofaSi Tqvena mnaxoT mxiaruli. TvalTac mibneldeba sisustisagan. ese gared veTrevi. eg ufro gansakuTrebiT ukvdavi aris CemTvis.2 sayvarelo mamidajan! rac geboZebinaT didis madlobiT da siamovnebiT miviRe. lukma pursac Cemis codvilobiT vSovob da maqvs. me TqvenTan yofna rom minda. kaci fuls gamovitan. magram meti ra Cara iyo. Cemi sakuTaria. rogoris jibiT gamoval. exla saxlebs vakeTeb qalaqSi. mamidajan. Sin rom viqnebi. rogor gauZRve. esea ase sofeli. sikeTe. ori Tumani. Tumc sxva gvari aweria. ase ifiqreT. es risgan aris? imisagan Tu. siamovnebaSi davlio. me rom minda maind gadmosvla. iqneba. da imis qiras vapirob zogs valebSi. bednieri da Tqvenc Cvenis am yofiT isiamovnoT. imisTvis. rom exla bedma cotad mainc gamiRima. Torem ese kutrad ar viqnebodiT. magram Tqvenma mxiarulma wignma da kargs qeifzed yofnam. ar vici. RmerTs vficav. mamidajan. Cemi sixaruli da siamovneba Cveulebrivs wres gadaacila. ise ar Caval qalaqSi. magram lizoma mTxova da imas vaZlev sruliad. magram. me exla avad gaxldi xelmeored da Zalian mZimeTac. Tumca javrobda. sawyal lizos. coli kargi myavs. exla kidev am saxlis keTebaSi Cavebe da ar vici. Sen ra gaqo. rac avdeqi da mainc wamalSi var da saSinlad sustadac yvelafriT. veli. ro me maZlevo. xarji didi maqvs. iqidam Cven ara gvergeba ra. ruseTSi vyofilvar ufro patara. magram asiod Tumani kidev damrCa da TveSi aT TumnobiT. amisagan minda. xuTmeti maneTi ar mivhsce. mamidajan! Tqveni umorCilesi da maradis Rrmad pativismcemeli Svili ilia WavWavaZe ilia winamZRvriSvilisadmi sayvarelo Zmao da megobaro iliko! ai am statiasa gigzavni. Cemo mamidajan! 178 rac sasyidlebi gebZanebinaT. zogi kidev lizom Tve da Tve jamagirsaviT aiRos.

_ eg ise unda gavrceldes qalaqSi. imisTvisac ar minda. Seni Wirime da Seni kuWisa. rogorc upatroneb. rom gigzavni wasakiTxad. gTxov. magram Sen. visgan aris dawerili da xalxSi gavrcelebulia. kereseliZem ar dabeWdos. rom waikiTxav da daakvirdebi. rom es zumberiZe romelime rusis JurnalSi an gazeTSi giCivlebs Tqo qarTvelebTan da gagirCevs Sen sakuTar leqsebsa Tqo. ise moiqec. rom TiTon redaktors da cenzorsac ar Seatyobino. martis 18-sa dResa daviT erisTavisadmi 1 daTiko! gigzavni gamocaneebs. aqamdis is qalaqSi iqneba mosuli. romelT qveSac Cemgan xazebi aqvs gasmuli. glexur kilozed mowyobilia. mag gavrcelebaSiac Zalian fTxilad unda moiqce. rom ar gamomaSkaravo aravisTan. Torem Cvenda samtrod `isini~ yovels fers simurtles ikadreben da maSin Citi prtyvnad aRar eRireba. vano poltaracki momikiTxe da uTxar. dabeWvda mag leqsisa ar iqneba. radganac is mixvdeba. . rogorc geubnebi. Seni Zma da megobari iliko WavWavaZe es leqsebi ki Sen miutane kereseliZes. mgonia. Sen amasa gTxov. ese. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . rogor miutanos kereseliZes. ro marTla da aznauri zumberiZe marTali gvaria da ara mogonili. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ : Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ! . vici. Sen ici. SenTan mowerili ZRvnobis leqsic daabeWdine amasTan erTad. Tu mogewonos dasabeWdad. CikvaiZesTvis me aq yvelaferi miTqoms. rom Sen Cemis meti aravin gigzavnis statiebsa. rogorc Seinaxav Cems saxels saidumlod. me yvelaze ufro jaris 180 simRera momwons. Tu ara. ra dauSave. mixvde. es statia CikvaiZes mixakos unda miutano. vinc arian awerilni. 2. sxvis mxriT daajere isini. Seni ilia WavWavaZe 1871 welsa. romliTac igi mTxovs.gamo sxvisa da sxvisa. ise unda moiqce. 181 . aseTi zrdilobiani wignia. rogorc iyos. Cemi aCrdili da xaji abreki ra yofaSi arian. saqme imaSia. korrektura SenTvin momindvia. uTxar rogorme. erTi wigni momwere. rom Tavis Tavs neba mihsca amis mowerisa: Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . rom Sen miutano kereseliZes es statia. xelaRebiT aravisTan. amas winad vaxtang Tulaevis wigni mamivida. kereseliZes T. Tu vinicobaa. rom wigns ara mwers? [1861 wlis Tebervali-marti] petre nakaSiZisadmi petre! gigzavni xelaxlad gadakeTebuls Sendami naZRvnevs Cems `qarTvlis dedas. vin arian mkiTxvelni. gamomicxadebia. kanoniT imaT uTuod unda icodnen. Seni pirmouridebeli azri macnobo am patara Txzulebazeda. erisTavisa eSinian da iqneba imisTvis ar dabeWdos. Senc urevixar. iman TiTon icis. rogor mogwons? Tavi davaneboT mag vaxtang TulaSvils. mieci nikolaZes dasabeWdaT. amas garda. Senc Zalian Segexvewebi. 3. monawileoba miviRo saliteraturo saRamoSia. r. Tavis Tav-moyvareobis myrals gubeSi iseT nairad Caflulia. Tvali adevne im azrebs da sityvebs. kargad ki waikiTxe. S. Sen ici.~ Tu mogewonos. rom aravin _ arc Senma maxlobelma da arc Cemma _ ar unda icodes. rom dawvrilebiT momwero: 1. rom Sens mets mand qalaqSi aravis vande eg Cemi leqsi.

risTvis? [1880-iani wlebi] 183 . [1871] P. eri arsada Cans. . marto omebisa da mefeebis istoriaa. istoriuls nawilzed gaqira virsaviT Sevdeg da erTi biji win veRar wavdgi. Tu ar cxovrebis morevSi. S. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . zogierTi xana Zalian kargad aris naTargmni. dRes CemTan movides. 3. 4. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . am aCrdilma tyavi gamaZro.. Seni ilia WavWavaZe 11 dekemberi. oris naxevramde bankSi viqnebi da mas Semdeg Sin rva saaTamde. ukacurobam lamis mamidnos. me ocdaoris ivlisidam ocdaeqvsamde Sin viqnebi. gadmodi. vaxtangis wigni ukanve damibrune. ra vqna? vambob. am aCrdils Tavi davanebo meTqi. madlobeli var. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . saqme xalxia da xalxi ki Cvens istoriaSi ara Cans. an gadmodi da Tan wamomiRe. [ivlisi..Sinauruli mowyobiloba eqmneba im saRamos. erTi maslaaTiT suli movibrunoT. II Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . 2. lazaTiani maslaaTi gavwioT. uTxariT. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . pirveli rva striqoni VI-sa. xom iciT. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . pirveli rva striqoni V-sa. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . merve gamocana ukanasknel striqons garda mSvenivrad aris naTargmni. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . 1872] 3 Tu kote yifiani rogorme naxoT. gamomigzavne. me ki aseTis agebulebis adamiani var. mikvirs me-VII gamocana ratom aRar gadagiRia? me Sevitye. Tu sagareo.). Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . rom mefeebis da omebis saxe ar mimizidavs xolme. Ñ Ñ Ñ Ñ . pasuxis pasuxi da sxvani gadagiRia. vwuxvar da vdrtvinav da gankiTxva arsiT ari. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Tu giyvarde. marTalia lessingi: mweralma sazogadoobaSi unda icxovroso.. Seni ilia WavWavaZe Cemma kneinam mogikiTxa. ar vici. eg oxeri Cveni istoria. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . magaliTebr: 1. pirveli oTxi striqoni IV gamocanisa. WaSnikad gigzavni: 182 I Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . pirveli oTxi striqoni III-sa da 5. rom pasuxi. Tu RmerTi gwams (ra kacs gixseneb RmerTsa!. aba. amis pasuxi Zalian male macnobe. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . me ara fers ara vwer. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . 2 Zmao daTiko! Seni wigni TargmaniTurT miviRe. sagans sad i povni werisaTvis. erTi gadmodi. Cemi naTargmnica naxe.

elisabed WavWavaZe-saginaSvilisadmi 1 sayvarelo dao lizo! Seni wigni momivida da Zalianac miama. dReis aqamomde Cemi lodini lodinada rCeba da Zalian vwuxvar. rom nikos saqcieli metad hswyenia da nikosaTvis samduravis Tqma unda. radganac yovel dRe veli Cems moadgiles da yovel dRe vapirebdi da kidevac vapireb qalaqSi Camosvlasa. duSeTi 2 lizo. Torem uSliapod davrCebi. es wigni mansvetovs gaugzavne. nikos hgonia. mowerilobisamebr. rom Cems otpuskzed Tanaxma ar gamxdariyvnen. rom magiT Cemi javri amoiyara da didi mtroba miyo. depeSis gamogzavnas vapirebdi Senisa da aleqsandres ambis Sesatyobad. Seni erTguli Zma ilia WavWavaZe 23 maisi. aba. Citi prtyvnad ar Rirdao. aleqsandres Cemi guliTadi siyvaruli da pativiscema moaxsene. im Sliapas. me kargada var. me es ise ar mwyins. zubalaanic samzRvar gared wavidnen es meore kviraa da sruliad marto davrCi ima mouTmenelis lodiniTa. giorgi erisTavi _ atamani. rogora xar? momwere. rom ar momsloda. ar vici. ubZane biWsa. iyaviT mSvidobiT da simrTeliTa. Rirs. me TiTon nikos mzgavsi viqnebi. magram saSinlad mowyenili var martoobiTa. magram imas ki ara. mand Cemi axali Sliapa aris dasakeci.. amas winad olgas wigni mamivida. aleqsandres Cems guliTads pativiscemas da siyvaruls ganucxadeb. rom ai an dRes da an xval Cemi moadgile mova da wamoval. [1873] 3 sayvarelo dao lizo! me kargada var RvTis madliT da Tqvenc kargad iyaviT. rac nikom saqme Caidina Cemis daTxovnis Taobazed. rom marTuli gaukeTon. Sevitye. Seexvewe aleqsandres. rac magan Tavzed lafi daisxa saqveynod bankis Taobazed. mivarTvi. rom siZe aleqsandres vhsTxovo. Turme yovels Clens cal-calke exveweboda. rom eg SevimCnivo. [1868-1872]. marTuli wauxda. rom magvar saqmeSi kaci kacs waebaasos!. me magisas yvelafers davijerebdi. duSeTi] 185 . rogorc mecineba magis sasacilobazed da sul mokleobazed. meSliapes miutanos. xval dilis TerTmets saaTzed grigol orbelianTan Seiyrebian levan meliqovi. Seni Wirime. 184 dRes am saqmis damwyobi CemTan Semovida da mTxova. 1873. wigni mamwere. rom ar daizaros da usaTuod wabZandes. vidre me Camoval. mas aqed. rom magisTana sasacilo mtrobas damiwyobda. minda qalaqSi Camosvla da ver momixerxebia. SeityobdiT mand. Seni marad erTguli Zma ilia WavWavaZe [ianvari. rom usaTuod isic daeswras da mibZandes daniSnul saaTs grigol orbelianTan. martoobam Zalian Semawuxa. nikos xma ar gahsces. me jer kidev Sin var damwyvdeuli. ivane muxranski da bevrni sxvani erTis didis saqmis Taobazed. aqamdin pasuxi ver mogwere. marcxena Tu marjvena mxares. Seni wigni gardaveci pelagias da erTi Tumani fulic. siZes hsTxove CemmagieraTac. Seni erTguli Zma ilia WavWavaZe 29 ianvars. lizo. kargad aris da TqvenTan mokiTxvas iwereboda. devna meti iyovo.

rom es ase ar moxdes. naTqvamia. Zmebma angariSi qmnes da mainc Zmurad darCneno. rom Sen Segawuxes da xuTi Tumani Sen dagayrevines. imedia. rom Segveswavla is. eg kvitancia cxras RvinobisTves waradginebine visme xeliT bankSi. rom Cems danaSauls Senca da aleqsandrec mapativebT. magram jer kidev imedi srulad ara gvaqvs dakarguli. amas sul cxra maneTi xarji aqvs. Cemo lizo! mandaurs gasudarstvenni bankis atdeleniaSi ori bileTi gvaqvs dagiravebuli. mansvetovTan Semityve Cvenis saxlebis ambavi: iyideba Tu ara. miama Zalian. didi madlobeli var. magram. rasa gTxov. is moaxerxebs mag saqmes. raRac eWvi momacxes. Zveli dgmuri Tu gavida. Seni erTguli Zma ilia WavWavaZe 18 agvistos. Tu minamde ar davisxeniT. meore Cemi didi madloba momixsenebia SenTvis da aleqsandresaTvis bileTebis dasxnis Taobazed. Tu Sen eg 186 gagiZneldes. RmerTma mSvidoba mihsceT. amasa gTxov. Seni da aleqsandres samduravi didis guldadinjebiT movismine da miT vinugeSe. dagvekargeba da aTiod Tumans vizaralebT. vada ar gauvidesT da eg bileTebi ar daikargos. sulis moswrebazed momivida erTic da meorec.. friad da yovlad usaqmod. rom Sen kargada xar. rom rogorme sxvis meoxebiT bankis karebi gagveRos. moskovi 5 sayvarelo dao lizav! Seni wigni da oci Tumani fuli momivida da swored giTxra. aqa-iqa daveTrevi da imedi maqvs. bevri Treva da gaZvren-gamoZvrena unda. dadga vinme axali? am wignis pasuxi isev Zvelis adresiT moiwere. rom yvela gansacdels gadvurCe. Tumca mandaurebi mizezTa gamo sxvisa da sxvisa aramc Tu xels mimarTven. roca dro mova. unda eg bileTebi minamdin davisxnaT da iqav Cems saxelzed davagiravoT imav dRes. marto amas vwuxvar. didis madlobiT mogarTmev. aris da iqmneba. yvela mihscems pasuxs Cvens ube187 . ai. rom Tvalyuri geWiros.4 sayvarelo dao lizav! guSin win miviRe Seni wigni da aleqsandresi. am dagiravebaSi da gadagiravebaSi cxra maneTis meti xarji ar mogiva. radganac amdveni xani aqa var da wigni ar mogwereT. rom swored Rirsi viyav da var maggvaris samduravisa. magram imedi maqvs. me am Jamad moskovSi var. rom gamoisxnas Cveni bileTebi da isev im dResve iq daagiravos. didi da didi!. aleqsandre siyvaruliT momikiTxe. iase WavWavaZe daibare. gardaec eg kvitancia da es wigni waakiTxe. magram. roca moval. rac CvenTvis saWiroa. Cems saxelzedve. exla. saqme Cemda mondobili aRvasrulo da mandaurebs ki av-kacoba SerCeT. rom zogierTni gulkeTilni adamianebi damexmarebian da bankSi Sesvlis neba darTvas momaniWeben. rom raSime da rogorme damabrkolon. Cveni bankis saqme am ukanasknels kviraSi Zalian kargad wavida. TerTmets RvinobisTves vada gadis. olikosagan mogiva Sen kvitancia bankisa. rom umizezod me guli matkines da Seuracx-myves. Torem gadagiravebis nebas ar mogcemen. [1873]. ar damiviwyoT. imitomrom arc erTs bankSi ar SegviSves. vidre me ar moval. didi samduravis wigni movwere kniazs revazs. rom mag xuTs Tumans dagibruneb. RmerTma Senca da aleqsandrec yovels Jams kargad gamyofoT. daZmobaSi samduravs xangrZeloba ara aqvs da amiT vimedovneb. cdiloben. qveyana asre yofila.

Tqveni bednierad da mraval Jamier sicocxlis msurveli erTis Zma da meoris colis Zma Seityobdi. madlobis magier Cemi Seuracxyofa da Cemdami Surianoba iafad ar daujdebaT imaT. Ñ Ñ Ñ #18. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ #7. mamulebidam. iliko WavWavaZe 15 Rvinobis Tve. maSin uyure Cemis keTilis-myofelebis yofa. exla didi imedia. ra dResac daamtkiceben. [1873] dao lizav. saca karandaSiT jvrebia dasmuli. maSin ki erTs dResac ar davdgebi. rom saqme Cvenis survilisamebr dabolovdeba noembris gasvlamde. ufro imedia. rom bileTebis saqme gamiriga. organ. cotad mainc gaerToba. mouTmenlad veli Sensa da Senis qmris mSvidobianobis ambavs am adresiT: Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . 188 Seni Zma ilia WavWavaZe 15 dekemberi. am dampals da myrals qveyanaSi. magasac gavuZlebT da Cveneburad saqveynod gaduxdiT samagierosa. rom sabuTi ar migiZRvis. imav dRes maind wamoval zurg-magari da aRaravis Sevepoebi. aleqsandre didis siyvaruliT momikiTxe da Cemmagier didi madloba maaxsene. rom araqaTi gaviwyvite da veras gavxdi. es iyo Zneli da raki es moxerxda. dro gamoaCens yvelafersa da maSin iqmnes `godeba da RrWna kbilTa~. me kargada var. 7 lizo. didad da didad vmadlob kniazs revazs andronikovs.durs qveyanasa da ufro ubedurs sazogadoebasa. rogorc axals adgilSi. pensia maqvs da TTveSi 189 . rom eg eqmnaT. sami Tvea mze TvaliT ar minaxavs.Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . imitom-rom olikos moswyinda baqo da exla kardanaxSi. vinc exla me ormos miTxris da bades migebs. maSinve wamoval. Ñ Ñ Ñ Ñ - 8 Ñ Ñ Ñ Ñ #7. maSin vnaxavT. am kviria Cveni bankis saqme gosudarstvenni sovetSi usaTuod gadava. rom oliko exla kardanaxSia. egre unda gana? me Zaliana vwuxvar. rom Seni ambavi ara vici ra da arc aleqsandresi. Zneli es iyo.. ra rigad Semawuxa Senma werilma. Sen ver warmoidgen. ara feri Semodis. rom ianvarSi yvelaferi kargad Tu avad gaTavdes. momagono is. Cemi ambavi Tu ginda Seityo. 6 sayvarelo dao lizav! ara grcxvenian. mxolod saSinlad momwyinda aq gdeba. rom erTi wignic ar momawode. Ñ Ñ Ñ #1 8 . raki ega hqmnes. erTi daamtkicon!. ax. ese rogor damiviwye. xeli moawere ase: qvrivi Reneral-leitenantisa elisabed grigolis asuli saginovisa. imedi ki maqvs. rac me yovel cis amara dRes mafiqrebs da mawuxebs. magram saqmis garemoeba jer xanad nebas ar maZlevs.Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . aleqsandre pativiscemiT da siyvaruliT momikiTxe. [1873] Seni ilia WavWavaZe [1887 wlis Semdeg] Cemi adresi: Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . rom imanac ar damindo da nebsiT Tu uneblieT Cemi gulis tkena moindoma sxviTa sityviT da mecadineobiT. visi guli iqneba wminda da Cirq-moucxebeli. rogorc mogexseneba. saSinlad minda maind wamosvla. es ambavi Zalian kargad moxda. imitom ki ara. aramed isa. rom ustavs dagvimtkiceben.

momwere da rasac mibZaneb. im angariSs Semdeg kidev ocdaaTi Tumani gamogigzavne nikoloozis xeliT da Sen baraTis mocema ar inebe. rom Sena da kato CvenTan ar iqnebiT am dRes. raca mmarTebs da rac mamicia. didis zariTa da zeimiTa davxvdebiT iliaobas. nu geSinian. 10 Cemo sayvarelo dao lizav! Zalian miama. Tumca Tqven erTmaneTs daSordiT. Seuwuxeblad misulxar gurzufSi. rom saca ginda. ai. erTis sityviT.ocdaaTs Tumans Cvens bankSi miWeren Tavnsa da sargebelSi. mainc da Sen kidev raRac oTxas Tumanze laparakob. olgas didad iama Seni mokiTxva. rom saxeSi viqonio. bankSi ikiTxe. Seni erTguli Zma ilia WavWavaZe 18 ivlisi 191 . rom mogagondiT da werili mogvawode. iq wabZandi. Cemi angariSi gadawere da gamomigzavne. madlobeli var. mapatie. magram ras vizavT. Tu ara gjera. Seminde. exlac ruseTSi wasasvleli mixa CikvaiZem miSovna ocdaaTi Tumani. rom mSvidobis mgzavroba gqonia da kargad. 1907 Ñ . kidev raRac skandali autexnia da amas winad zalikos wigni mouvida. magram olgas kidev uyvarxar da SenTvis guli stkiva. ase mgonia. [1907] 9 sayvarelo dao lizo Seni werili momitana CikvaiZem da Zalian miama. mec yelSi sisxli momdis. RmerTi mowyalea. rom Tavisi qali Cven dagvamwyralos. zalikosagan yvelaferi mosalodnelia da SesaZlebeli. Tu es Cemi gankarguleba ar mogwons. Seni erTguli Zma ilia WavWavaZe 24 aprili. Tu kidev daZmuri guli SegrCa SendobisaTvis. muzikac mogvivida. sawyal nikolozis sikvdili Zalian Segawuxebda da eg Sewuxeba iqneba mizezi Senis avadmyofobisa. mainc Seni Zma ilia WavWavaZe 14 Tebervali. RvTis madliT. Torem wausvleli davrCebodi. rom amdeni xania da Seni vali ver gadagixade. Seni wigni didis siamovnebiT wavikiTxe. Cven. samoci Tumani kidev momindebao. amboben. exla gigzavni ocs Tumans. oliko javrobs. RvTis madliT. ufro is miama. me es ori dRea im angariSs veZeb da sadRac qaRaldebSi mimemala. marto erTi danaklisi is aris. raki Sen kargada da kmayofilad megulebi mand. didi xalxi apirobs mosvlasao. saZagelma zalikom Tavis qali isev sawyals olikos moaxvia Tavze. nikolozi momikiTxe. ise moviqcevi. kato damikocne. rom kmasayofelad dabinavebulxar da mandauroba mogwonebia. dRes aqamomde me qalaqSi var momwyvdeuli da xval dilaze mivdivar saguramos. iyav kargad da mSvidobiT da kidev gTxov. magram erTis mxriT es danaklisi hneldeba. Tu sadme rasme gavxdi. mwer. wigni momwere xolme. didi mzadeba aqvs olikos Cem dReobisaTvis. 190 iyav kargad da mSvidobiT. Cven xuTSabads mivdivarT. Sena gTxov. aqamomde sadRac gadakargulebi viyaviT me da Sen da exla vipoveT erTmaneTi daZmobisaTvis. kargada varT. ocsac gamogigzavni mariamobis TTveSi da danarCens ocs sagzaod Seginaxav. me Sens mamobaze xels viRebo. me marto TTveSi xuTmetis TumniT-Ra vcxovrob da radganac es ara myofnis. eg mwuxarebac male gaivlis da Tan Seni avadmyofobac gadahyveba. Cemi angariSi gaqvs Sena. vals viReb. kargi iqneba.

oliko ki iq darCa. ukve is ZvelZuli Senoba davaqcevine da RvTiT am cotas xanSi Senobas SevudgebiT. amas wined xuTi Tumani gamogigzavne. Seni Wirime. magram aravis vaZlev. rom natalia Coloyaevis colisaTvis gardageca da ar vici. marTalia. arc me var SenTan pirnaTlad. Cemmagier uTxari. mTxovnelebi bevrni arian. magram me imodenad ar momekiTxeba es danaSauli. oRond momwere-ki. meti aravin mogvca da swored giTxra. Zalian Seexvewe mansvetovs. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . movucado gabaSvilis qvrivs. Cven jer kidev soflada varT. radganac Sen gindoda gabaSvilis qvrivi dageyenebina. xumroba gaSvebiT da ratom arasa mwer mandaurobisas. rogorc mibZaneb. niko mansvetovsa hsTxove. gurzu idam Seni lamazi da grZeli wigni siamovnebiT wavikiTxe da nuTu varSavaSi gurzu isodena ara naxe ra. momwere Seni ambavi da isic. rodis gvewveviT dedabudianad. Tu sxvas mivce. rac fuli gvergeba misgan da is fuli srulad natalia Colayaevisas gardaeci da baraTebi CamoarTvi. isic im kviras mova. ramodenadac Sen. ise moviqcevi. aravin ar gagajavrosTqo. me mainc mepativeba. Seni erTguli ilia WavWavaZe 22 sektemberi 12 dao lizav! Senc kargad ici. Sen-ki ufro moclili xar da Sen rom aTjer moiwero da me erTxel. mako da titiko damikocne. rom Tavbedisa aRara gamegebara. Sens dReobas depeSa SecdomiT gurzu Si gamougzavneT da ukanve mogvivida. rom eg wyeuli dedakaci moviSoro. rom mec TiTon Tqvenis Rvdlis fuli mmarTebs. lizo. is patara saxli. Seni saxlebi sul gavaqirave: qveviTi etaJa mive ormocdaor Tuman naxevrad. Sua etaJa samoc Tumnad da zeviTi etaJa samocdaaTad. Seni ilia WavWavaZe 13 lizo! momilocav qristes aRzdegi SenTvis da Senis saxlobisaTvis. ha. xom ar gajavrebs.11 sayvarelo dao lizav! dagvanebe gana Tavi da waxvedi varSavaSi da. oliko jer ar gadmosula saguramodam. aRarc-ki gvwer wignsa. fodriaCivTana maqvs molaparakeba da jer ar gamiTavebia laparaki. gigzavni Senis pensiis wignsa. rogor gasiamovna magsiSore mogzaurobam da mag ucxo qveynis naxvama. rogor dagxvda mako da titiko? _ xom kargad arian. ratom ar 193 . senos adresi es aris: Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . katunis ki Cemmagier yuri gauwie. ese igi.. iameba. am dReebSi esec gaTavdeba da Senobas xels mivyofT. rom ar momwere. qveviTa dgmurs gamogvirTas. gamoarTos. kai fasebia. me amodena saqmeebSi var gabmuli. iqiT quCazedac vapirobT saxlebis aSenebas. rom rac qveviTa dgmurisagan gvergeba. daxe. Tu wig192 nis miwera ginda. is ki sjobia. lamazad gadavakeTe. am stanciaze ikiTxe da aqve ekipaJs iSovi da senasTan migiyvanen. an Cveni katunia ra qeifzea. me exlas xan Camovedi vladikavkasidgan. mec TiTon miWirs da ver miSovnia. am adresiT miswere da Tu maindam am gziT wamoxval. miiRe Tu ara. depeSiT acnobo winadve da TviTon mogagebebs ekipaJsa. romelic gabaSvilisaTvis gindoda.Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . vada mosulia da ver mimicia. rom sxvas vasesxo!. sad meqneba fuli.

RmerTma mravals am dros dagaswrosT orniveni simrTeliT da dRegrZelobiT. rad ar ausrulebia danapirebi. rawams es werili miiRo. olikom pirs gakoca da aleqsandres mokiTxva moaxsena. yvarlis Rvinoebi jer xanad. Tu ara. ara vxedav saWirod. Senis saxlebis ambavi es aris: CikvaiZes neba miucia mebelisa da avejis dawyobisa yifianisaTvis. momilocnia SenTvisa da aleqsandresaTvis qristes aRzdegi. Seni Zma ilia WavWavaZe dimitri vezirovs uTxari. Seni ilia WavWavaZe 16 lizojan. Tu exla ver wamoxvalT. momwere da tarantass gamogigzavni Tavis biWiTa da gogoTi. faetoni daiWireT da avWalazed wamodiT. 19 aprils. usaTuod amovides. madloba RmerTs. Tormets saaTze unda xelTa hqondes. RvTis madliT. dRes amovides SenTan erTad. vici. romelsac me saxlis masalas vurigdebi.amodixar? roca wamosvla daapiro. rom Tadarigi daviWiro. sityva ganvagrZo. rom aqamde pasuxi ver mogwere pirvel werilze. erTiorad kargada var. didi SiSi ar aris: xolera kantikuntad daiareba. minamdin magis saqmezed veras fers rCevas ver mivcem. mikvirs. daibare da uTxari. 14 daiWireT. vladikavkasidgan rom Camovedi. mainc ocis mkaTaTTvisaTvis aRar mogveswroba. dauyovnebliv ilia winamZRvarovs gaugzavne. aq jer. avWalaSi Sarabani damxvdeba. iq durgalia yvarlidam. xval me ukanve davbrundebi saRamozed. im SabaTisaTvis mainc piroba momeciT. nurc Tqven SeSindebiT. RvTis madliT. aTs saaTzed waval. Seni ilia WavWavaZe sayvarelo dao liza! me da oliko aq davrCiT. dampirda. rom Tqveni qaRaldebi. mSvidobiT Caivlis yovelis feri. iasesTan kaci gahgzavne. maSin miviReTqo. me amas winad revaz vaxvaxovis Svils vuTxari. katos vaJi hyavs. Zalian saWiroa. iqneba mec avWalaSi dagxvdeT. faetoni marto aqedam 194 17 Cemo kargo da sayvarelo lizav! me Zalian damnaSave var Sens winaSe. radganac kato dawva da cotad SeuZloT aris. Cven Tu gvikiTxavT. rom Rvino titikos gadasces. ra wamsac mival. rogorc aris. exla TviTon sadRac 195 . Seexvewe aleqsandres. Sen geTayvane. lizo. iqidam wamosvlas rogorme mogixerxebT. rom minam srulis gadawyvetilobis kopios ar gamomigzavnis. mamaCems vetyvio da avasrulebo. kargada varT da radganac erTob Tqveni kargamyofobac vici. pasuxi exlav macnobe. Seni Zma ilia WavWavaZe 15 dao lizav! me dRes mivdivar da ar vici. CemTan aq saguramovs amovides xvalve saqmis gasaTaveblad. mapativeb da amitom amis Taobaze. ise darCes. Seni Wirime. esec uTxari.

eg pirobebi. vinc bolos am saqmes da mis gadawyvetilobas TavisaTvis sazaralod dainaxavs da am gvari mdgomareoba usaTuod davidarabis asatexad waaqezebs gulnaklulsa. maS. samsaxuris kaci var da yovels Jams samsaxuris Tavis danebeba Cems xelT ar aris. Tqvenc mogexsenebaT. minam im samass Tumans Caabarebso. Sinaurulad morigeba Zalian kargia mxolod maSin. iyaviT mSvidobiT. rom ege pirobebi udavidaraboT Sesruldeba? veqsils? carieli veqsilis Sua da mis aRsrulebis Sua didi sivrcea. an ra saWiroa Cemi mand Camosvla: raki im saqmeSi. warmoidgineT. rom lizom miiRo sandrosagan uvado veqsili. me darwmunebuli var. saidam unda miiRos lizom Tavisi fuli? es saqme rom veqsiliT dabolovdes. rac saWiroa. SemweobiT da mfarvelobiT dauwyvia Tavisi saqme Taviss mazlTan. ioseb orbelianisadmi 15 ianvars. vakeTebineb. Tu liza dasjerdeba. gigzavniT revaz vaxvaxovTan werilsa. rac SeiZleba. roca Sesruldeba. garda amisa ormocdaaTs Tumans maSinao. bolos sadavidarabod gaxdeba.gadiqsaqsnen da mebeli da aveji aq uyriaT. me didad moxaruli var. rom bolos isev sadavidaraboT gaxdes. aTi Cafi miTxra. pirvel fanjaraze sdevs da am biWis xeliT gamomigzavneT. zogierTi oTaxebi davacarieleT da iq. Seni ilia WavWavaZe xils gigzavni. rom piroba yoveli maSin aris kargi. carieli veqsili da mere uvado. rom Cems das Tqvenis SuamavlobiT. olgam Tavisi bewvi. rom sandro samasis Tumnis veqsils aZlevso lizos. roca saqme ise dabolovdeba. weliwadSi ocdaxuTs Tumans sargebels miscemso. gadaeci da Rvino miiReT. Seni erTguli ilia WavWavaZe 9 ivlisi 18 dao lizav! kleonkaSi Sekrulia sammarTeblebi da saparsi iaraRi. magram. rom sandros mamuli sxvis valebsac ver audgebao. sayvarelo Zmao ioseb! Tqveni wigni miviRe da Zalian vwuxvar. Tqvena mwerT. romlis Taobazedac me mibarebT. war197 . xom mogexsenebaT. ar aris urigo. aq rom iyo. rom bolos es saqme isev sadavidaraboT gaxdes. rom momavalisaTvis Sig sadavidarabod aRara darCebara. rom am Jamad aras gziT ar SemiZlian mand Camosvla. Tqven gareulxarT. aRar unda isurvos. sruli imedia. Tqveni saxeli da patiosneba imis Tavdebia. mcxeTasa da saguramos Sua dahkarga da veRar vipoveT. Tu sandro gulwrfelad mowadinebulia da Sinaurulad unda gaTaveba am saqmisa. rodesac Tqvenve mwerT. gavakeTebinebT. kabineTSi. ganusazRvrelad da bundad gadawyveta saqmisa samacduroa imisaTvis. rom Tqven Cems das Cemzed momatebuls Zmobas gauwevT da arc erTs mxares usamarTlobas ar uzamT. rom Tqven am saqmis gaTavebas ar moindomebT ise. ra garantiaa lizosaTvis maSin. ra garantias aZlevs sandro Cems das. romelsac ise ufTxildeboda. karebdaketilSi. roca kaloniis fuli gamovao da. me vgoneb. mainc. rom Rirseulad da rigianad wava 196 saqme.

vai Tu ufro mocaleoba momakldes lukma puris Sovnis devnaSia. magram Svela arsiT ari. magram axali me gaTavebuli. mamiteve. didad vwuxvar amgvar mdgomareobisaTvis. magram damijere. Cems das amasTanave vwer wigns da rac TqvenTvis momixsenebia. sandrom Cems das dauniSnos ori weliwadi vada mag samasis Tumnis misacemad. naRdad mihsces lizas ormocda aTi Tumani. Tqveni marad erTguli ilia WavWavaZe 3 oktomberi 198 petre umikaSvilisadmi 1 petrus beg! Seni wigni mamivida. rom es ase ar moxdes. samsaxurs rom Tavi davanebo. garda amisa. 5. imedi gvaqvs. swored giTxra. rom davwero rame da minam me Cinovnikobas Tavs ar davanebeb _ eg mosveneba da SaRavaTi CemTvis sizmaria. verc amazed mets da verc naklebs. rom Tu vinicobaa oris wlis ganmavlobaSi sandrom lizos is fuli ar mihsces. 4. anu ukeT vhsTqva. magram riT vicxovro. rom lizom hsTxova sandros veqsilis ZaliT fuli da sandro ar aZlevs. me. Cemi azri es aris: krebuli unda arsebobdes usaTuod. lizas dauxsnan Tavisi nivTebi exlave. maSin ra unda qmnas lizam? uCivlos? xom isev astyda davidaraba.moidgineT isic. rac wignSi mogewera. cxra saaTzed srulis formiT mobZandiT londonis gastinicaSi niko WavWavaZesTan da iqidam yvelani erTad wavalT. Tavi davanebo samsaxurs. axalis risame gamogzavnas menukvi. Sesrulebuli ara maqvs ra. Cemis azriT. Tqveni marad Rrmad pativis mcemeli ilia WavWavaZe [1868-1873] aleqsandre saginaSvilisadmi batono aleqsandre dimitriC! ministrma xval aTs saaTzed dagviniSna deputaciis miReba. yvelaferzed Cemi sruli Tanxmoba gamomicxadebia. romelic sandrom ulizaod ar miiRos. ai. winadve aras gpirdebi. ver movsTxovT verc sandros da verc Cems das. cudis agebulebis kaci var. 1872. romelSiac Cvena varT. imitom-rom bevrjel dapirebuli ver avasrule. didi mosveneba da SaRavaTi minda. rogorme davwero rame. gaTavda: me im dawyobils veRar movubrundebi. romelsac exla ise veridebiT Tqvenca da Cvenca. imasac imas urCev. Seni ilia WavWavaZe [20 ivnisi. dawyobils male Sevasruleb da Tu dawyobili Semawyvetina ramem. rom werisaTvis xangrZlivi mocaleoba ara maqvs da amis gamo ase uxeirod da unayofod midis Cemi oriode dRis cxovreba. vici. gagikvirdeba Cemi zarmacoba. exlandeli Cemi wyeuli mdgomareoba iseTia. esea Cemi viTareba. ra pirobebia saWiro: 1. lizas neba hqondes im giraos kanonisamebr moepyras. rom dasabeWdad Rirsi iyos. 3. roca kaloniis fuli gamouva. magram mainc kidev vecdebi. Tu daviwye rame da ara ferma ar damiSala. Cemis fiqriT. duSeTi] 2 Seni wigni dRes miviRe da dResve pasuxsa gwer. magram pasuxi dagigviane. garantiad mihsces zakladnoiT Rirebuli girao im pirobiT. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . ar daizarebT da mobZandebiT. Znelia mag krebuls noyieri 199 . am or weliwadSi sandrom weliwadSi ocdaxuTi Tumani aZlios Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . vfiqrob. am mdgomareobaSi. 2. rom zarmacobiT ar mamdis.

Cvenda saubedurod. rom daabeWdine meTqi krebulSi. marTali xar Sen: gafantuloba da daqsasuloba gvRupavs Cven. ese igi. rom qalaqSi erTi imisTana saxli moxerxebuliyo. saca SesaZlo yofiliyo mwerlebisa da sxvaT TanamgrZnobelT erTad Tavis moyra TviTeulis gonebis saunjis aReb-micemobisaTvis. Tu kidev samsaxurSi viqnebi.. mwer. marto imisaTvis. rom ar mesmis. Tumca alag-alag kargia. magal. me unda samsaxur gared viyo. fuli ar dagekargeba. momavalis nomrisaTvis Cemi aCrdilis dabeWdeT pirveli sami xana. korrespodentad. Cems gvars nu moawer. rac dampirda.sazrdo mivceT. mag broSuris pasuxad. da Tu samsaxuridam gamoval. samsaxuris Tavis danebeba CemTvis am Jamad didi araferia. rom leqsi ar gatexon. mwerals daumokidebloba unda. imitom ar mamivida.. [31 agvisto. Zmao. qalebs rom uTargmniaT. meti ara maqvs ra.. anu ukeT. radganac niWieri mwerlebi mainc da mainc ara gvyavs. rom damRupavs. sruliadi dabrkoleba Cemi. Tu vakansia gaixsneba. vhfiqrob. dapirebulebic arian. rCeva Tu ginda. cudi ar iqneba. ar aRasrula. sandro erisTavi am wignis miRebisave umal naxe da uTxari. vhfiqrob da eg gamocema ver momixerxebia. kommissionerad wignebis gasasyidad. ise unda dabeWdon. Tumca dids Semweobas me vera gpirdebi. rom eg pirveli moqmedeba erTs nomerSi srulad. droebaSi daabeWdino. Tu. ieremias godeba rogorRac TavSi ver momdis da amisaTvis ar gagileqse: swored giTxra. xeluxleblad dabeWdon da korrektura ki Sens gafacicebuls Tvals miandon. duSeTSi giSovne sando kaci: zurab svimonis Ze morTulaZe. sxvisa ar vici da me ki eseTis agebulebisa var. ra davwere da gTxov. mTeli striqoni erTs striqonzed unda dahstion da 2. igemo ama qveynisa Svebani. rom Jurnali gamovhsce. mwerals Tvisi dro sul mas unda ekuTvnodes. anu ukeT. arc esa xerxdeba. 200 muxranskis broSura wavikiTxe. es mogixerxebs wignebis gasyidvasa. gadavardebi baxtrion galavanzeda. magram Cems daumokideblobas eg ras uSvelis. Tu oriod da samiod rigians (sad arian?) mweralzed imedi meqneba. exla ors Seucvlels pirobas gideb: 1. magram mainc da mainc krebuli unda arsebobdes. saZaglad aris Targmnili Cvens dabadebaSi. rogor ara gcxvenian. maSin mogwereT. duSeTi] 3 Cveno deda-boZo da ara bozo petrus-beg! Cveni naTargmni liri aqamomde miRebuli geqmneba da gadakiTxulica. rom mwerlebs Jurnalis garda sxva kavSiric erTmaneTTan hqonodaT. ueWvelad qalaqSi gadmoxvideo. momecema. ar migzavni? ai. rom rac qarTuli wignebi gamodis. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . rom mag Targmanzed Seni Cveulebrivi piruTvneli azri moiwero am adresiT: Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . eg Cemi gadmosvla advilia. Seni ilia WavWavaZe 201 . maSinve davkrav fexs. Cemi pasuxi: Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . romelic xelsa da fexs mikravs. Tumca didis yuradRebiT wavikiTxe. gamomigzavne. ai. ai. moaxerxe rogormeo. ai. 1872. iqneba mag krebulis saqme rigianad wasuliyo.

magram imis nugeSinSi uimedoba ismoda. amaRam CemTan modi gasaxsnileblad. krotkovi moskovSi ar aris. male ki movao. Cems kneinas Zalian iameba Seni misvla. aq ymawvilebi iqnebian. imasac gaxareb. S. [1873. rom ver momisazrebia. me aRaravis movucade. Tu giyvarde da Cemi mcireodeni pativiscema kidev SegrCenia. mdivansa hsTxove. Tu ar moxval. gexvewebi. rom iqneba tulis bankSi kari gagiRoo. verafriT ver movibire. Tu samudamod Cemi Semowyroma da Cemze xelis aReba ar ginda. anu bariatinskis meoxebiT raime RonisZieba mogveniWos aqaur bankebSi Sesvlis Taobazed. magram imed-gadawyvetilia. namdvili upravliauSCi Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ ia. Cvenda saubedurod. Cerkasski exla aq ar aris. Zalian kargs kacs aqeben. aseTi briyvi ram yofila. uari ar miTxra da usaTuod moxvide. vai Sens mters. gadawyvetilad uari miTxra. xval. rom aqamomde pasuxi ver momawoda. Sengan mikvirs. Torem mdivanis rigianobis ambavi rom vici. dilis poezdiT wavideT. rom Sen raRacaze xar Cemze gajavrebuli da es miT ufro Sesawuxebelia CemTvis. rom meore moqmedebac dRes gavaTaveT da pirvels moqmedebas sikekluciT ar Camouvardeba. rasa iqs? Tu aqedamac ara gaxda ra. saxvaliod me mcxeTas cxenebs gamomigzavniT. rom Cveni wesi Seiswavloo. amas hTxoulobs Cveni didi xnis megobroba. yovlad vwuxvar!. vuambe yovelive Cemi naRveli Sesaferis winasityvaobiTa. ese igi Sabads. iqneba bariatinskis Zma icnobdes Cerkasskisa. volkovi moskovis bankSi upavliauSCis Tanamdebobas droebiT asrulebs. TiTon mdivanis brali ar iqneba. magram cercvi kedels. Seni erTguli ilia WavWavaZe 31 marti. rom Tu ram mizezi gaqvs. Cerkasski nebas mogvcemso. Cemo kargo megobaro! dRes wasvla veRar momixda. saqmis win wagdebisaTvis. [1885] 5 Zmao petre! Cemda saocrad me Sevitye. rom mis nacnobTa SuamdgomlobiT. 203 . vnaxoT. rom aqamdis mdivanisagan pasuxi ver miviRe. veras gziT nebas ar mogcemo. cudad aris Cveni saqme. iveriaze gveqneba laparaki da minda. aqamomde pirdapir ar miTxari. ra mizezia. Tu eg naTargmni mogewona. verc vanos wignebma gahsWra. iqneba Cemi wigni ar mouvida? usaTuod es mizezia. vecade. arc me da arc Sen. aviRe Tavi da pirdapir moskovis bankis upravliauSCTan (viRac volkovi gdia) Sevexete.P. ar vici. peterburgi] 4 Zmao petre. vwuxvar. Tu ginda. Tu giyvarde. rom Tu vinme dagvexmara. guSin iyo CemTan da zogierTi ram nugeSi momca maszed. erTi kvira paemani momca saqmis gadawyvetilad SetyobisaTvis. [1890] 202 vasil maCablisadmi 1 Zmao vaso! amas winad mdivans movswere vinaoba aqauris bankebis upravliauSCebisa (mmarTvelebisa) da vhsTxove. rom imisi kacobriuli guli ameZra Cvenda sakeTilod. ra unda iyos amisi mizezi. rom Senc daeswro da Seni rCeva gavigono. amboben. perfilievi Tumca cdilobs. mcxeTaSi cxenebi dagxvdeba. xval dilis poezdisaTvis vagzalSi damxvdi. Cven saqme mogviva. dResve SegiZlian wasvla.. Seni ilia WavWavaZe 14 ÑÑÑÑÑÑÑÑ. momekveTna frTeni da RaRad-vyav udabnosa Sina. maS.

erTi Zmurad dafacurdes. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Seni Wirime. wignebis saxeebi da sxva. male momeSveleniT. mag guliSambarovTan aris Cemi wignebi. orive cuRlutoben. centralni bankisa ra Seitye? Cemi simamris saqmis ambavic dawvrilebiT momwere. rac exerxebodes Cvens gaWirebuls mdgomareobas. rom pozemelni bankSi fexis Sedgma ase gaZneldeboda. romelic moskovis golovad iyo erTs drosa. rom im wignis Txovna amisrulo. romelic dampirda Semweobasa.Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . rom Seviswavlo rame. rialdi da egeba mag sazogadoebis yovelnairi formebi. exla cota imedi momeca. meore saTxovneli es aris: mandaurs Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ inaxuleb. erTis sityviT. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ( Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ) . _ es rom moaxerxoT. dids sikeTes mizamT. 1873] ilia WavWavaZe 3 agvisto. Tu ara. esec Semitye: Tu vinicobaa. exla amas gexvewebi: Cveni gazeTis `droebis~ #26 gamomigzavne. varvara iliniSnas da giorgis Cems erTgulebas da pativiscemas ganucxadeb. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ #13. is mouxerxeT. miiRe. xval dabolovdeba Cemi imedovnebis aRsruleba da gamtyuneba. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Tu ara. rom Cems saqmes gavarigeb. ra Tadarigs daiWerT da ra gankargulebas moaxdenT yovel im saganzed. Ñ Ñ Ñ #5 . [1873] 3 2 Zmao vaso! aRgisrule Txovna da TviT adresnis stolis blanks gigzavni. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . SemiSveben mag zemoxsenebuls sazogadoobis samarTveloSi. Seneburad cibrutiviT dat204 Zmao vaso! amas winad wigni mogwere. migule Senda megobrad. mand Tqven. romelic am wignSi moxsenebulia.. vaso. Sen da mdivans bevrni nacnobebi gyvanan. ra pasuxs momcems. moskovi 205 . 1873 w. dimitri yazbegisagan datovebuli. exla ai ra maqvs saTxovneli: mand peterburgSi aris roben guliSambarovi.Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . rasac ki pravleniaSi xmaroben. kaci viSove. iqneba amisi mcnobic iyos vinme da iqneba im mcnobma rekomandiciis wigni momces masTan. sakvirveli saqme mogvivida: vin moifiqrebda. rom am wignis pasuxs male momwer da amasTanave Sematyobineb. Senis saqmianobisa da rigianobis imedi maqvs. [agvisto. Torem dro ubralod midis da amis gardac sxva gziT Svela arsaiT aris. ar vici. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . mainc usaqmod vgdivar da davwer rasmes mainca. me kidev aqa vrCebi Cerkaskis mosvlamde usaqmod da uiRblod. Seni Zma ilia WavWavaZe momikiTxe mdivani da Seni Zma. tulis bankis upravliauSCi Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ ia. aq veras gavxdi. Seni ilia WavWavaZe 21 agvisto. varvara iliniSnas da giorgis pativiscemas movaxeneb. amas garda Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . ese igi. friad saWiroa. es is Cerkaskia. rac SegeZloT. Cems simamrs mivswere Seni monaweri maSinve da ar vici. xvewna aRar ginda. nikolaZis da RoRoberiZis krivSi mec unda Caverio da cotaodeni qvac avurio. iSovo da gamomigzavno. nikolaZe ki ufro bevrsa. rom bariatinskis Zmam wigni momces CerkaskisTan. gamomirTvi da aq gamomigzavne. iqneba imaTis SemweobiT mec gza gamexsnas.

S. Cemis simamris saqmisa ra hqeni? SemouTvlia. mainT wamoval. Seni Wirime. rom ormoc Tumans mivcemo. pasuxi male momaSvele. sandro erisTavi ramdens xans darCeba mand? momikiTxe egec da mdivanic. amas garda gTxovT kreditis kanceleriaSi. radganac Sen mand megulebodi da Sens gulkeTilobas samzRvari ara aqvs. gagzavnes Tu ara gosudarstvenni sovetSi Cveni ustavi. exla elene zaxarovis memkvidreT aris medicinis doqtori konstantine ivaniCi zaqarovi. Seni ilia WavWavaZe 1 sektemberi. am wignis miRebis umalve kreditni kanceliaraSi Semitye _ gagzavnes Tu ara Cveni ustavi gosudarstvenni sovetSi. kidev erTi saTxovari maqvs: gigzavni patara werils. imitomrom vin icis. momwere am saganzed. rac damakldeba. vinc Cems saqmes kargad waiyvanso. Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . dafacurdi. Tu gaWirda. gavirige bankSi Sesvla. [1873] 5 Zmao vaso! rad damiviwye? Senis rigianobisa da faca-fucobisa gana eg imedi mqonda? Seni Wirime. romlis meoxebiTac SegiZlian Seityo an okruJnoi sudSi anu palataSi mag werilSi moxsenebulis saqmeebis mdgomareoba. Seni Wirime. Seni Zmaca. rom magaTi rigi da wesi Seviswavlo? esec male momwere. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ mimiSvebs Tu ara.Ñ ). amitomac davpirdi. magram pirobis werils me TiTon mivcem Cemis simamris rwmunebis werilis ZaliT. aq Seviswavli Tu ara. rom Segityob meTqi. Tu saWiroeba moiTxovs. Cemi simamris wigni momivida. mixvide da Seityo. Seni ilia WavWavaZe 25 agvisto. ar vici ki. rom mag saqmeebis dawvrilebiTi ambavi Sevutyo. me aTs sektembramdin aqaurs kreditis bankSi yvelafers SevaTavseb da maind wamoval. rom saqme TiTqmis mogebuliao. vinc magas gamirigebso. rogor ipovi (360 Ñ Ñ . 207 . rom Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Seviswavlo is. mometebulic SeiZleba. friad saWiroa Cemis momavalis gawyobisaTvis. [1873] P. rom saqme TiTqmis mogebuliao. anu sakuTaris Cemis saxeliTa. Ñ Ñ . xolo pozemelni bankSi ki ara. mwers. radganac Cemi saqme ase morigda.4 Zmao vaso! Seni wigni da sandrosi guSin miviRe. Cemi pativiscema varvara iliniSnas da mokiTxva kniazs giorgis. romelic xelmwifis sasaxlis pirdapir aris. amana mTxova. ase cotas imisTana vniSnamo. advokats CiCagovs dautyuvnia eg saqmeebi da aqamdisa arafers atyobinebs patrons. Tumca pirobis werili ar gamougzavnia. romlis SemweobiTac me bankis ka206 rebi gameRo da romelic Cemis qvislis staroselskis didi megobaria. mesame saqmes. ase cotas imisTvisa niSnavs. geTayva. pirvels ors saqmes ki advilad ipovi okruJnoi sudSi. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . me vidre Tqveni wignebi momividoda. ra Tadarigs daiWer da malec momwere. amisaTvis sandros wignebi CemTvis saWiro aRar aris. ormocs Tumans mivcemo. dawvrilebiT Semitye mag ustavis yofa da awindeli mdgomareoba da dawvrilebiTve am or dReSi macnobe. rac saWiroa. romels mirovoi sudSia. usaTuod unda Zalian male amisrulo es Txovna. male Seitye da male momwere.

Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . migule marad Senda megobrad. rasakvirvelia. rom eg agre moxda. tfilisi Cemi adresi: Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . magram mixarian. ilia WavWavaZe 15 ivnisi. es Txovna Seneburad gaamSveniere da zrdilobiT galesili SalaSini wausvi. ase rom eWvSi Cagvagdo. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ? Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . gamoarTvi da gamomig- zavne. gamovlazed. exla aRara eSveleba ra: sanaqsarovs unda vargunoT samaxaroblo da guliTadi madloba ganucxadoT. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ ( Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ). veraferi kiTxva momiva. kreditni kanceliaraSi midi da cimsens hsTxove Semdegi: `Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 208 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ. dRes saRamozed didi yrilobaa da iqa vkiTxulob lirsa. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ? Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ? Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . quTaisSi. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ : „Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ “Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . rom sanaqsarovis telegramma metad bundad aris dawerili.Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ“.Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . magram mainc kargo. akaki wereTlis garda. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . guli metkina. is iwereboda: „7 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ . rac me da Sen vicodiT. yazbegTan kinaRam is ar momivida. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . wavikiTxe. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ? Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Zalian cudad da saZaglad momivida kiTxva. bolos Segvariges da me maRviares damnaSaved.Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . ase saZaglad viyavi. magram ra vuyoT? Turme sofeli esea.Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . nafaida. [1874]. vanos guliTads mokiTxvas movaxseneb. kaco. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Tu Cemeburad gaqiri vqen. Seni Wirime. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ - 7 gulficxo.Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . iyo.6 Ñ Ñ Ñ Ñ mamulis Svilsa mamulis Svili Soridam salams giyefav. usamarTloba ki nedlsac gaaxmobs. Cemo megobaro vaso! Seni risxviT mquxare wigni miviRe didi xania. Tqven rom iq yofiliyaviT SemibralebdiT. ambobs rusTaveli. magram rac iyo.Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ? Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . 2. Zmao vasil! ara grcxvenian. magram. isev Seni wyena virCie. Ñ Ñ Ñ . male moiwere pasuxi. Ñ Ñ Ñ ÑÑ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ ÑÑ ÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . rom Cemi telegramma Sen friad da friad gewyineboda. vanos uTxari. es kia. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ : 1 . rom liri miveci krebulSi dasabeWdad. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ~. rodesac eg Sen unda gekisrna da aRgesrulebina. amaRamdeli Rame ras ityvis. erTi Seneburad cibru- tiviT datrialdi da dagvixsen Cven amdvenis ugemuris iWvneulobisagan. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . qmna marTlisa samarTlisa xesa Seiqms xmelsa nedlado. vnaxoT. vidre sazogado saqmis dayeneba. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . rom marto megobruli sayveduri amovikiTxe ima risxvidam da ara gaborotebis brazi. rom Cvenis bankis viTareba jer pirvelad viRac sanaqsarovisagan SevityeT maSin. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . vasiko.Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ“. yvelas mohswons. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ „Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 7 . 3 . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . 209 . 4 . me winadve vicodi.

neta rodis iqmneba. Sen. erTi SesaniSnavi ambavi ar aris. rom Tqmuls aqedac gadexveva da iqiTaca. rom. daviT yifianis (mirovoi sudiis) da TavisTavad emzadebao kordeliis rolisaTvis da saocrad Turme ardgens.me miwamebia da mwams SenSi erTi didi sikeTe: sazogado saqmeSi Sens sakuTars wyenas upiratesobas ar aZlev xolme. dabeWdis Semdeg unda sazogadod wavikiTxoT ( . metyodi magas. ra mogwero. ratom Tavi ar daanebe da riRasTvis ganagrZe molaparakeba vinekenTan. rom Seni Rirsi iyos. mefe lirs calke wignad vabeWdineb. Cemo Zamiav. ivane muxranskim mamulisa da memkvidreobis Taobazed didi davidaraba agvitexa me da staroselskisa. rogorc Sen gindodao. Sen xom icodi.. gaduweria SarSanve mTeli liri da ise mohswonebia. aramed imitom-rom Senma marTlmsajulebam dainaxos. Camovardes CvenSi mtkice Cveulebad. raki Seni wigni. unda dayenebuliyo TviT Tavadaznaurobis kreba. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ) yvelam Tavisi roli. vin aris damnaSave am SemTxvevaSi. magram kargo megobaro vaso! me da Sen rom marTlada qarTvelebi ar viyvneT. aseTi ugemuroba da uJamuroba sufevs am Jamad qalaqSi. jer magisaTvis aktrisa ar dabadebulao!. es kia. qalaqSi amis Taobazed didi ayalmayalia. yovels Jams da yovels SemTxvevaSi migulo Sendami pativismcemelad da megobrad. gasWris es arza. im saqmis Taobazed saWiro qaRaldebi aqamdis miRebuli geqmneba kidec. unda ecado. rom kordeliis roli Seuswavlia Tavisis sakuTaris atacebisa gamo da ara sxva raime ganzraxviTa. Tu ara. qveyanas ganacvifrebso. me amas imitom ki ara gwer. rom amisTana saqme male ar garigdebodao. sxva ar vici. erTis simRerisa ar iyos. saqmes maindama sinjam da imitom ggonia. is saqme gavarige da mgoni. Cvenis pirobisamebr. Cems ubedurobasac Seityobdi: vidre ruseTidam movidodi. rom saqmis dayeneba SeiZleboda. arras gziT ar SeiZleboda. rom me gulwrfelad msurs. me jer ar minaxavs da amboben. Cveni banki kuisaviT miRoRavs jerjerobiT. rom ver warmoidgen. magram mikvirs Senis keTilgonierebisagan. marTalia. Sen ver dagekiTxe telegrammiT. es aq davutevoT da mcire ram aqauri ambebi movixsenioT. esa mwams. ai varvara iliniSnam rom iTxova. Se kai kaco. maSasadame. 210 mwer. Tu rasmes gaarigeb.Ñ Ñ . ver gaTavdebodao. Sen uyure. amiT mamarTle da nu gamkicxam. yovelive kiTxva da miwermowera uqmi da wylis nayva iqmneboda. me Tu Sen. Sen Tu me. is raRac qaRaldebi rom momec. garigdes Cems iq misvlamdis meTqi da amasTanac Seni wigni am saganzed iq unda damxvdes meTqi. rom. Seni pirveli telegramma Zalian gvian momivida. Cemo kidev gulficxo. unda gadadebuliyo TviT bankis gaxsna da sxvani da sxvani. rom magiTi viTom saqme wagexdinos. mSvidobiT meore wignamde. radganac aRaraferi aRar mogveswroboda. Tu marTla saqarTvelom SesZlo namdvili kordeliis warmodgena. rom Tqmuli kacma Tqmulad miiRos da pirvelSive ar ifiqros. unda gcodnodao. rom es sityva umizezo da usabuTo ar iyo. imitom-rom. Cemi simamri gardacvliliyo. Cemi saxeli SeecvalaT da male ver momagnes. eg rom dayenebuliyo. ar vici. mandve gTxove. amboben. ise male. Cemo vaso! momikiTxe Seni Zma vano da yvela ymawvilebi. mec kisrad aviRebdi da davdumdebodi. Tu marTla qarTveli ara xar. bankirTan saqmis daWera da gaTaveba bevrs dros iTxovs da arc advilia. Cemo kargo! es apellaciis arza momirTmevia SenTvis Sensave gadawyvetilobazed. me Tu ar vicodi. raki am SemTxvevaSi umTavress pirobad da aucileblad saWiro siCqare iyo da eg siCqare ver xerxdeboda. ratom ar daijere. 211 . rom `sxva sxvis omSi brZeniao~. maSin rodesac kritikosebi amboben. Cems mosvlis drosve aq ar damxvda. imitom-rom. davijerebdiT.

es anderZaT gqondes Cemgan: ara saqmeSi uzneoba. Wkviani biWia da amasTanac kargis kalmis patroni _ CvenTvis vano didi nugeSi iqneba. mogveSvelos rogorme. mefe liri davbeWdeT. Sen ici.Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑ. Cemo kargo vaso. imasac gavugzavni. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . am wignis miRebisve umal midi da Cemmagier hsTxove. gamomigzavnos. am Cems Txovnas ra yuradRebasac miaqcev. rogorc dagvexmarebi. romelsac eZaxian iliko WavWavaZes 15-sa martsa. Cveni daviT ieses Ze Cubinovi naxe. upatiosnoba ar gaurio. me TviTon vhsTargmni da ise davbeWdav. mand moswavleTagan mcire saliteraturo wre Seadgino. [1875] 8 10 marti. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Tu giyvarde. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . male gamomigzavnos. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . rogorc Cvens uxucess mwignobarsa. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . rom qaRaldi ar gamomigzavneTqo da amodena tyuil-ubralo xarjSi CamsviTqo. mihswere Senad da Cemad. vanos unda gavugzavnoo. rom statiebi ram gamogvigzavnos. Cveni aleqsandre cagarelic Seafucxune _ gviSvelos rame. Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Tu SesaZlebelia da Tu vano nebas mogcems. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . ra kargi iqneba. gaxsovdes yovelTvis. aba. romelzedac iwereba piroba im simkvidriT da simtkiciT. rom araviTari Zala ar amoSlis da ar gaauqmebs. uTxari. iwerebi. rom qveyanazed qaRaldis garda aris kidev sinidisi. da isurve CvenTan erTad Cvenis iveriis sikeTe da dRegrZeloba. Ñ ÑÑÑÑÑÑÑ Ñ . Seexvewe Cemmagier. aqauri ara aris ra SenTvis Rirssacnobi. Tu SeiZleba. vidre amas Sen moiwerebodi. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . rogorc `Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ~Ñ -s qaRaldia. lazistanzed rom rusulad naweri aqvs. imisi adresi momwere da me TviTon gavugzavni pirdapir aqedam redaqciis mxriiT. Ñ Ñ Ñ Ñ . gigo. fuli ukanve damibrunos. Sen Seni nomeri gazeTisa Sen iqonie. magram ara uSavs ra. gazeTi movarTvi. vanos adress rom miviReb. iyav mSvidobiT. ecade. dapirebulic aris. cota korrekturis SecdomebiT daibeWda. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . ÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑ. mag Sens mezvreebTan morigebas da baTilamis CamorTmevas findi suni udis da saZageli feri aqvs. Seni ilia WavWavaZe [1877] gigo afxazisadmi 1 Zalian mewyina Seni ukanaskneli wigni. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Seni Wirime. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . sayvarelo Zmao vaso! mogarTvi Sengan dabarebuli iveria. darwmunebuli iyo. maTTan misvla-mosvlas nu da212 izareb. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Tu RmerTi gwams. Cvenma avalovma didi qeba miTxra mag wignebisa. sircxviliaTqo. an Sen mogces da Sen miyide iseTi qaRaldi. Sen ici da Senma gulSematkivarobam. hsTxove da aramc Tu hsTxove. sandro erisTavi naxe. hsTxove Cemmagier. 213 .gTxov. gamogigzavni am dReebSi. vanos wignebis qebas iwerebi. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . rom kavkasiis mTebis iqiT erTi erTguli megobari gyavs. Sen geTayvane. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . rom eg wignebi damabeWvdino.

1875 2 didis yvarlis mebatonis dido mouravo. maSin Sen gaakeTe. ramodena siganis qvebi moundeba da mouxerxdeba Cvens wisqvils. 19 qristiSoba. magram raki magan eg moindoma. rom risxva Tqveni aqamomde rozgs dahkravda im ubedurs Tumansa da im Tumnidam nafleTebic aRar iqmneba. [1876] 215 . cuca Tavis coliT momikiTxe. gayide – ocda Tormet Tumnad uremi im pirobiT ki. is akti Cvens xaratisSvils gamoatane CemTan da me aqedam saCivars gamovgzavni. rom raki ZaliT warTmeva wourisa gulSi ganuzraxavs. amazed akti Seadgenine mamasaxliss. rom kutrobasa zeda Tqvenma Civilma gasWra. dido mouravo pataris mamulisav. rom me Cems moqmedebaSi kanonis neba-rTvas ki ar vimZRvareb win. Tu muStari iyos. ama gaWram gaxsna Cemi jibe Tqvenda sakeTilod da amis gamo gigzavniT sams Tumans. rom biCia da mis kampania pirobas ar asruleben. Seni ilia WavWavaZe Rvinoebi ar damixarjo da uCemod ar gayido. darwmunebuli var.Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . rom yovels zians yovel wliv gadamixdis da am rigad mag wouris venaxidam dausetyvavi mosavali meqmneba. vidre ar damajereb. 27 Tebervali. minam survili aqvsT biCias da terentis (usaTuod orives) da minam Tavisas asruleben. unda ekiTxos terentisac da Tu isic ar indomebs. iqneba Cvenc SeviZloT pasuxis gacema. im dromde magaTs uflebas me ver Sevexebi. giorgi Tavis kai kacobiT imodena sikeTes mizams. Tu gza Segikra. Rvinoebi. amis gamo venaxis CamorTmevazed me Tanaxma ara var. da migule me mzad Tqvenis samsaxurisaTvis. isic mewyina. baSusta. rom Cvenis Roris ZeobaSi marto Tqven daeswrobiT. maSinve viyidi wyvils qvas da gamovgzavni. ilia WavWavaZe dugana da Sarabani jer mand iyos. uTxari. rom dReis amas iqiT nuras ferSi nu damindobs da Tu mtroba unda. es burTi da es moedani. biWias uTxar. hkiTxo mand kargs visme mewisqviles. biWiam TviTon gamomicxada. Cemmagier uTxari. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ amas yovel fers imitoma gwer. mixaris es ambavi friad da friadac mSurs. amas winad siuxveman Cemman mogarTvaT Tqven erTi Tumani gogia RoniaSvilis xeliT. gazafxulzed Camomigzavne. rom ar Catexiliyo. 214 wouris venaxisas ai ras bZanebs Cveni maRalgoniereba: Tu giorgim dagiSala gakeTeba. Tumca me sruli mecadineoba vixmare. agreTve moiqec. Tu Segxvdes giorgisTan laparaki. mxolod gTxov. rom imodena viyido. radganac mag venaxis keTeba biWias ar unda. Cems sruls RonisZiebas zed gadavageb da magas ki ar davebriyvebinebi. sxvebr brZandebode mSvidobiT. rom RarZlian CafiT ar amoiRon da zed dasasxmeli ar iTxovon. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . rom WaSnikebi ar gamogzavne. sinidisis bZanebas vasruleb xolme. Catyda me da magas Sua xidi. rom raki yvarlis urmebi Camova. didi zvari ki. milocav Cvenis didis Roris mSvidobiT ganTavisuflebas da Svilierebas. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . rom galavnis venaxis keTeba Cven xels ar gvaZlevso. pirdapir mimtros. brwyinvaleo Tavado gigo! pirvelad ufalsa Cvensa vhsTxov Tqvenis brwyinvalebis bednierebiT sufevas da meored gaxarebT mas.

[1976] kote yifianisadmi Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . rom yvelazed uwinares `visramiani~ unda daibeWdos. Senis SemweobiT. 1 momikiTxe Seni Tavi. Tumca Cveulebriv wigni gaWrelebuli iyo. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 27 Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .3 Seni wigni. Tu ara da unda geTxovnaT. gveboZa. rom nacarma Zalian waaxdinao yvarelSi venaxebi da Sen ki arc ki matyobineb venaxis ambavs. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Cveno mouravT-mouravo. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . magram me da Sen erTi kai nugeSi gvaqvs: Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Sua gageyoT. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . garda amisa imave kammisias miandes gamoikvlion `visramianis~ dabeWvdas. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . gamougzavne `Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 217 . [ 1 8 8 0 ] . kai sargebelia. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ warsul xuTSabaTs Senis wignis sagani Sesaxeb `wera-kiTxvis sazogadoebisa~ warvudgine sazogadoebis gamgeobas. – ÑÑ ÑÑÑÑ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 216 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . magram is. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . rogorc deda Seni mwers. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . amoirCies kammisia. romelnic erTi erTmaneTzed unda. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . aTi Tumani samkalad iTxove da dagixarjavs kidec. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 3 . wignis akinZvas da sxvas amgvars ra moundeba fuli da mas mermed Sen gacnobon. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . me mogwereT. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . da maga aTis TumniT sami uremi puri mogipovebia. sayvarelo megobaro iliav! Seni ilia WavWavaZe 12 agvisto. rac mindoda Semetyo. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . rogorc Sen iwerebi. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ilia oqromWedliSvilisadmi Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . maSin unda amas daTanxmebodiT da am rigad gageyoT. Tu Seni neba iqneba da asi Tumani fuli Tavisuflad geqneba. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ! Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . ver Sematyobina. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . elisabedTan Cven sanaxevrod unda gaviyoT da ara ise.Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑ Ñ ÑÑÑÑÑÑ. cuca da yvelani. aq amboben. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . rom protokolebSi Tu Cemis saxeliT xelwerilia. rom sia Seadginon danarCenis wignebisac. kammisiam gamoikvlia da am cota xanSi macnoba. rom `visramianis~ dabeWvdas moundeba aranakleb asis Tumnisa. daibeWdon. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . amisi Sens wignSi ara aris ra. TiTqo ucxo viyo. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . rom melqisedegianT tyeSiac xuTSi sami wili aqvsT. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 1 5 . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . gadahswyvites.

codvaa. weliwadSi erTi samasi Tumani rom garedam rogorme migveSvelebina. rom uRonobiT da uilajobiT Cveni Teatri gauqmdes. rom bibliotekas Cvens sazogadoebas uTmobs da xelis mowerazed rom midga saqme. nu dazogav. sasacilo saqme Caidina: Segvyara yvelani. Tu ram saWirod dainaxo. komikuris rolebisaTvis kaci Tu qali aseTi kargni arian. wigni mogwere da aqamomde pasuxi ar mimiRia. pirRiad ki davrCiT yvelani. Cven ki jer xanad amazed meti ganaCeni ar Segvidgenia. Tu Teatris 219 . rom am Jamad ukeTesi ar unda Cvens sazogadoebas. danarCenis Zvelis wignebis sias Seadgenen Tu ara. saca Cveni ena sajarod ismis da sajarod moqmedebs. eg erTi adgilia. pasuxi saWiro iyo ai ra mizeziTa: asis Tumnis daniSnuleba pirdapir gansazRvruli iyo Sengan. aqed veci. Tu Sens uxvs da mowyales xels gamouwvdi am sulmileuls saqmes. awindeli maTi truppa Zalian kargia. vyrivarT ise. momakvdinebeli codva. magram rasa iq? xalxi ar dadis imodenad. Zalad Tu nebiT. protokoliT moismina da. pirSi Cala gamogvavlo. Tu qaRalds maindam gamogzavni. upasuxod ar damagdeb. truppa. rom adamianis niSan-wyali hqondes. orma aqtiorma _ abaSiZem da mesxim antreprenioroba ikisres. kaxeli aleqsiev-mesxievi. abonementi davurige. rogorc naxiri bakSi. amisi mnaxveli. me. rasakvirvelia. esec sakmaoa. xolo samocdaaTs Tumanze WoWmani Sevqen. am mokle xanSi erTi dramatiuli aqtioric SeiZines.Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ~ da mivyofT xels Cvenca `visramianis~ beWvdas. iqiT veci da rogorc iyo. igiv bari da igive gulacruebuli eri. ar vici. mainc da mainc eg Sens nebazea migdebuli. xom ici. avad Seni mteri iyos. yoveliferi Zveleburad aris. rom kacma Tavi gamoidos. mere aiRo fexi da ise gaipara qalaqidam. pirvel debiutSive yvelani aRtacebaSi mogviyvana. antrepreniorebs aCuqe eg fuli. Zmao.. Tu ram SegiZlian. dauyovnebliv mogarTmev. usaTuod ar mogsvlia. swored giTxra. ar vicodi da arc aqamomde vici. imedi maqvs. magram mainc cotaa. Cveneburad: igiv mTa. iqneba cota odeni xarji visramianisa Semcirdes. Cvenma gamgeobam didis madlobiT miiRo Seni uxvi winadadeba. Seni ilia WavWavaZe 7 noemberi. Teatri ra didi ram aris CvenisTana dacemul xalxisaTvis. Sengan gamogzavnili ass samocdaaTi Tumani rom miviRe. Zmao iliko. magis meti 218 nacionalobis niSan-wyali jer-jerobiT Cven ara gvaqvs ra. Teatris saqmes kiTxulobdi. rom xarji mainc adges. Torem Teatrs xom sxvac bevri sikeTe mosdevs. magram bevriT ki ara. Sengan aRZrul saqmis warmatebisaTvis da ukeTesad dawyobisaTvis. Sen ici. rom aravis ar Segvityvia. kaci ar aris gareSemoSi. avad eg saqmea. mag uxeiro Cubinovma ra saqme gviyo? saqveynod dagvpirda bibliotekas Tqvens sazogadoebas vaCuqebo. [1881] 2 Zmao iliav! amas winad. romelsac uilajobis sulTa mxuTavi Tavs adgas da dResa Tu xval suls amoarTmevs. erTi Tormeti loJa gavasaRe da ocdaori kresla. mogivida Cemi wigni Tu ara. macnobe da maSinve warvudgen gamgeobas. amiTi Cvens truppas suls ver movabrunebinebT. Torem oriod striqons ar daiSurebdi. sxva aqauri ambebi ra mogwero. lazaTiania da axal antrepreniorebs Zalian rigianad mihyavT saqme. qaRaldi dagvawerina. RmerTman icis. pirvelsave sazogado yrilobazed sapatio wevrad dagniSven. Teatris saqme gaiCarxeboda da fexs moimagrebda.

pirveli imitom-rom eg fuli pirdapir antrepreniorebs ar gamougzavne da mwerdi. romelic sakuTrad Teatrs unda da ara antrepreniorebs. rom imaT Semosavali unda hyofnides. amis mixedviT. veli Sens wigns. magram sxva Semdegs TTveebSi ki rigiani Semosavali hqondaT da SemdegSi xom ufro eqnebaT da eqnebaT. Tu mis sazogado saWiroebisaTvis gamoizogeba. saWiro iyo tanisamosi. magram mainc da mainc mogwere. me am saxiT moviqeci. ar vicnob. gadawyvetilad Segetyobinebina CemTvis. tanisamosi da erTob rekviziti metaT naklebi aqvs. ra kacni ariano da Sen gigzavnio. amisTana mZime tvirTs me ver vikisrebdi. gamova yovel-dRiuri qarTuli gazeTi `iveria~.sazogado saWiroebis dasaxmareblad Sehswire. eg fulebi cot-cotad mivaSveloT xolme yovels warmodgenas. ai me ra azrzed davdegi: eg fulebi movaxmaroT repertuaris gamdidrebas. sektemberSi cotad izarales. antrepreniorebisaTvis eg samocdaaTi Tumani erTis TTvis lukmaa da mere isini imave yofaSi iqnebodnen. rom jamagirebs gauZRves da antrepreniorebmac Tavisi gasamrjelo aiRon. amisi pasuxi friad saWiro iyo da dResac aris. mowyaleo xelmwifev. rom naxevari Teatris qira mag fulebiT gadixdebodes xolme. leqsikonsac vukeTebT Senis azrisamebr da am or kvirazed dabeWdvasac SevudgebiT. am fuls ise gamovuzogeb. Seni ilia WavWavaZe 5 ianvars. Teatrs. Sengan gamogzavnili fuli am mxriT didad gamosayeni iqneba da samudamo saSvelica. aTis Tumnis tanisamosi Seikera Teatrma da ocdarva Tumani kidev Teatris qiraSi miveci. eg fuli rogor mogvexmara. tanisamosis da rekvizitis 220 Sevsebas da sxva wvrilmans saWiroebas. amazed cotad eWvi maqvs. romlis redaqtoroba vikisre me. Tu saxeSi ara mqonoda daxmareba da Semwe221 . Tumca Zalian bevri ki ara. rogorc Cven yvelani. Tu Tanaxma iqnebi Cems azrzed. radganac es fuli srulad imaT Caibares. bevri samudamo saWiroeba aqvs. is eWvi. es miSveleba imaSi unda mdgomareobdes. Senis wignidam ufro meore azri gamoviyvane. ra yofaSiac Sens fulebamde iyvnen da am gvarad am ukanasknel SemTxvevaSi eg fulebi wyalSi gadayrili fulebi iqneboda. batono daviT gazeTebidam moxsenebuli geqnebaT. mogaxseneb Semdegs: 1. vidre calked da kerZod Sehswiravdi antrepreniorebs. ese igi. marTalia. antrepreniorebi Zalian uCivian ufulobas. rogor moviqce. Teatris sazogado saWiroebas xels ufro Seuwyobdi. magram imodena mainc daiareba. rogorca gwer da ufro didxans eyofa Cvens Teatrs. momwere. radganac Semosavali artistebis jamagirebs (TviTon antrepreniorebic amaT ricxvSi arian) hyofnis. visramians sami kaci vasworebT. imitom rom xalxi. TTveSi oTxjer mainc. maSin. sakuTriv Cvens Teatrs. meore imitom-rom Sen TviTon. rom am SemTxvevaSi win rame sabuTi gaimZRvaro. rasakvirvelia. Senis fulidam TeatrisaTvis gamogzavnili darCa CemTan kidev ocdaTormeti Tumani. rodesac mag fuliT bevri ram SeeZineboda Teatrs sazogadoT. rogorca gwer. ese igi. 2. [1884] daviT kariWaSvilisadmi redaqcia gazeTis `iveriisa~. radganac Seni pasuxi ar momivida. rom pirvel ianvridam 1886 w. im aTis Tumnisa da am ocdarva Tumnisa baraTi CamovarTvi antreprionerebs.

sazogado saqmea. hTargmneT rame mainca. TviT werilic miboZoT wasakiTxad da Tu ram sxva ambavic icodeT. rom eg imedi. 1890] 222 223 . Tqvenda sayuradRebod momirTmevia programma gazeTisa. rom Tqvenis kalmis nawarmoebisaTvis Cvenis redaqciis kari yovelTvis Ria iqneba da Tqveni TanamSromloba yovelTvis sasiamovno da sasurveli. wera-kiTxvis bibliotekis egzempliaridam SeasworeT. ilia WavWavaZe 1 batono gigo! gigzavniT arCil mefis leqssa. iqneba sxvagan ise ara. Tqveni guliTad pativismcemeli ilia WavWavaZe 1885 grigol yifSiZisadmi 2 batono gigav! iveriaSi wavikiTxe. studentebis werilsac gigzavniT. or dReSi erTxel adama gamohgzavneT mcxeTas gabo xerumovTan. tyuilad movcdi am moTxrobis gadasinjvasa da gadasworebaSi. maSasadame. macnoboT. metis-meti ujero epizodebia da uazro erTob. Tu feletonebi dagakldeT. ra sainteresoa eg ambavi CemTvis da gTxovT. Tu ar wava. romelmac eseTi Zneli saqme gamabedvina.oba TqvenisTana pativ-cemul moRvaweTagan. xom mogexsenebaT. gagzavneT asawyobad. rogorc sakuTriv CvenSi. xuTmets maneTs vgzavni da adresisamebr gaugzavneT. rom saca saerTo. gazeTis saqme saerTo. gazeTebi gamomigzavneT xolme da ubZaneT. ilia WavWavaZe gazeTSi. Tu cota rasme mainca hgavs. ara feri moixsenioT. 1885] [Tebervali. fuli damaviwyda. aq Txovna Cemgan metia. [1889-1890] 4 Tu romelime sityva ver gaarCioT. ver mogeciT. me darwmunebuli var. gazeTi gaxldebaT `droebazed~ ufro mometebulis zomisa. gasinjeT. sazogado saqmea. rom londonidam raRac werili mogsvliaT Rvinis Taobaze. iq TviTon Tqveni guli iZulebul gyofT mxurvale monawileoba miiRoT. mcxeTas micados xolme. 3 batono gigav! moTxroba wavikiTxe da ar varga. S. Tqvenis TanamSromlobis moimede. Cemgan dawerili saTauri mieciT da TviT arCilis saTauri sxolioSi gaditaneT. mgoni. batono gigav. es ar varga. ar gamimtyundeba. ar varga. Tqveni yofili moRvaweoba CemTvis utyuari sabuTia misi. maSin vecdebi davwero. rac aq gaigoneT ilia serebriakovis dapirebis Taobazed. me marto saWirod vracx mogaxenoT. 1-s agvistos erTis dRiT Camoval da mogarTmevT. minam Cemgan kaci ar mouvides. Tqveni warsuli. ar daibeWdeba. ecadeT Seucdomlad daibeWdos. meTauri aRar iqneba. imis zed-CarTviT. rac Cemis xeliT dawerilia. [noember-dekemberi. sul erTia. Tu es wava. P. Tqveni ilia WavWavaZe [1886-1887] werili moses mieciT da eg gamomigzavnis. me ar momwons.

urigo ar iqneba. me ilaji gamiwyda amdenis TqmiTa da tyuilis lodiniTa. am ianvramde rogorme gvetotialebina saqme. urigo ar iqneba.5 9 batono gigo! Tqveni Wirime. maCxanelma weriliT fuli mTxova da amasTan damavala. Tu ara gsurT da mogwyindaT redaqciaSi muSaoba. me Cemi memarTeba. miTxariT. saca Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ hsadgurebs. yvela is iveriebi. batono gigav. is iveriebi gamomigzavneT. is mainc winadve miTxariT xolme. wuxel Semosuliyo. saxeldobriv sasacilod aravin iyos agdebuli. an qarTuli zubalovisagan Tqmuli sabWoSi sityva gamomigzaneT. kargi iqmneba da mere ki mec TviTon xels viReb. anastasia TumaniSvilis TavmjdomareobiT. dRe ar gadis TiTqmis ise. ilia WavWavaZe 11 batono gigav. saca poemebia. ilia WavWavaZe 224 225 . Tqvenis piriT pasuxi SemeTvala. 1892] Tqveni ilia WavWavaZe 6 batono gigav! didad da didada gTxovT. ilia WavWavaZe 7 batono gigav. rom Tqven gauwyoT pasuxi Txovnisa. rom gawuxebT. dRes erTi striqonic ar iyo mzad saxvaliod da erTma Tqvenganma arc ki dainaxa saWirod. Tu SeiZleba an rusuli. Cvenis gazeTisaTvis angariSi dasweroT. rom SiSi ar iyos nomeris gamosuvlelobisa saxvaliod da minam Tqvenis aq mosvliT SiSi gadiyreba xolme. dRes eqvsis naxevarzed CemTan mobZandeT: Zalian da Zalian saWiro saqme maqvs da erTs wuTsac ver gadaideba. erTis sityviT. RmerTman icis. xvalindel `zurnaSi~ RambaSiZis Taobaze nuras fers dabeWdavT da gTxovT. Torem ase uTav-bolod saqmis wayvana SeuZlebelia. iqneba davjRabno rame. maSin Cems Tavs rogorme movuvli. eg Tqven unda mogelaparakoT. zagurskim rom `voprosebi~ dagvawerina. magaliTebr. amisic rom vicodeT rame. rom ara gsurT siaruli redaqciaSi saRamoobiT. Tqveni saqme da amis gamo Cemica. ilia WavWavaZe 8 batono gigav! dRes Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Si krebaa avWalis wyalis Taobazed: friad sainteresoa da rom wamobrZandeT. sakviraod erTi striqoni ar aris mzad da ai mecxre saaTia da arc erTi Tqvengani redaqcias axlo ar ekareba. xval kidev saqalebo gimnaziis zalaSi meore krebaa qalebisa. ilia WavWavaZe [11 marti. Tqveni ilia WavWavaZe 10 batono gigav! ar mesmis. saca vaJa fSavelas afSinaa.. me sesxad fulis micema aras gziT ar SemiZlian da Tu gonorars iTxovs. isinic maitaneT Tan. ukacraod. magram maCxanelma damavala. adresi am Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ si sapioris quCaa. gogoTauri da sxva poemebi.

Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ „Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ “Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Tu me Semwameben cdas mag wignakis gavrcelebisas. rom ifiqron. imitom-rom sasurvelia. me mgonia. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . viTomcda redaqcia visTvisme propagandobs. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . SemdegisaTvis Cems sityvas Zala aRar eqmneba. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Tanaxma var imisic. ÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . gamomcemeli ar daasaxeloT da ise gamosceT. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ. Cemis meTaurebis wignaks gTxovT zed daaweroT: `avtoris nebarTviT~ da bolos xom Cems saxelsa da gvarsac moawerT. rom Cemi saxeli moswerdes am werilebs. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Zalian kargi iqneba. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ ÑÑ. me kidev vapireb zogierTis rasmis Tqmas yrilobis wina dReebSi da ar varga. mere ise. Tqveni ilia WavWavaZe 5 sektemberi. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . mizezi aravis mivceT imisi. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ. rom Cemze ase ar ifiqron da amitomac sasurvelia. Ñ Ñ ÑÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . me Tanaxma var dabeWvdisa. 3 0 0 Ñ Ñ . [1890].Ñ 1 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ . rom mand saWirod daginaxavT. exla marto erTi ram msurs davumato. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Tqveni ilia WavWavaZe 31 agvisto. viTom eg muqTad darigeba Tqvengan visganme aris da ara gamomcemlisagan. rom mandauris visime saxeliT 226 gamoices wignaki. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . tfilisi giorgi TarxniSvilisadmi 3 Ñ Ñ Ñ . dRes umikaSvilis baraTi momivida da mwers. arc imas girCevT. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑ227 . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . sjobia. Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑ. rom ufasod daurigoT. radganac umTavress saganze pasuxi ukve mowerili maqvs. [1890] 2 batono aleqsandre. saqmis sikeTe iTxovs. mxolod redaqciis saxeliT nu gamoscemT. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ :Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ( Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .aleqsandre naneiSvilisadmi 1 batono aleqsandre. Cemi meTauri werilebi mandaur bankis Taobazed calke broSiurad dahbeWdoT. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . broSiuras Tund sami kapeiki fasi dauniSnoT da mere Tqven TviTon Tunda muqTad daurigeT. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑÑ. Tqveni baraTi qalaqSi damxvda. me girCevT.Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ? Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . viTomc redaqcias calke visime momxreoba unda. amasac azrs rasme miscemen da saqmes waaxdens. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ) Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 1 5 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 1 . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ _ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . rom mag wignakis dabeWvda da gamocema me ar dambraldes. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Tqvenc dameTanxmebiT amaze. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .

2 71/2 Ñ . Ñ Ñ . 27 Ñ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ 4 8 . Ñ 2 2 .Ñ 2 6 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 228 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 5 % . _ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . 2 3 . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 2 8 Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . ( Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .. ÑÑ 349 Ñ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .000 ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑ ÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑ Ñ ÑÑÑÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . _ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ “Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 2 2 Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑÑ 349 Ñ. 0 0 0 . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 2 3 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . 23 ÑÑÑ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 2 2 . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 1 0 . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑ 10. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 1 0 . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 1 0 . 23 ÑÑÑ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ - _ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 229 . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 2 5 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ 196 Ñ.Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . 50 ÑÑÑ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . ÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑÑ 196 ÑÑÑ. ÑÑ 349 Ñ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ „Diabet“. 50 ÑÑÑ.Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . 1 . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ [1891] 2 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ 349 Ñ. ÑÑÑ Ñ ÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 2 71/2 Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . ÑÑ Ñ ÑÑ Ñ 22-ÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑÑÑ Ñ ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑÑÑ 153 Ñ.. Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ) . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .. 27 Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . ÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑÑÑ. Ñ 2 1 Ñ 2 2 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 7 8 4 9 Ñ . ÑÑÑ ÑÑÑÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 1 5 3 Ñ . 76 Ñ Ñ . _ ÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑÑÑ ÑÑ 325 ÑÑÑ. 0 0 0 Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 21/2% ÑÑÑÑÑ. ÑÑÑ ÑÑÑ ÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑÑ Ñ ÑÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑ. 1891. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ 2 71/2 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 3 7 5 Ñ . ÑÑÑÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑ 196 Ñ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ „Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 3/4% Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 21/2% Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . 7 5 3 Ñ . 33 ÑÑÑ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . 50 ÑÑÑ.Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . ÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑÑÑ Ñ ÑÑÑÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑÑÑ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . 2 8 Ñ Ñ Ñ . 50 ÑÑÑ. Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 2 3 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 2 8 Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . 1 0 . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ ÑÑÑÑ.

Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑÑÑÑÑ. ÑÑÑÑÑ ÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 3 . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑÑ Ñ ÑÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑÑÑ 6% ÑÑÑÑÑ Ñ 5% Ñ ÑÑÑÑÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 5 % Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ _ Ñ Ñ Ñ ÑÑ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑÑÑÑÑÑ. ÑÑ ÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 6 % Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . 5 % . ÑÑÑÑÑÑÑÑÑ Ñ ÑÑÑÑ ÑÑÑÑ 25 Ñ.000 Ñ. ÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑ ÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 231 . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 6 % Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ : Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 11/2%. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 6 % Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ? Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . _ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ : „Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . 50 Ñ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 6 % Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 5 % . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . ÑÑÑÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑ Ñ ÑÑÑÑÑÑÑ ÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑÑÑ 6% ÑÑÑÑÑ Ñ 5%. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ : Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . ÑÑ ÑÑ ÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑÑ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ( Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ) Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ 230 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ . 2 41/2 Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ „Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ “Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 2 4 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 1 8 9 1 Ñ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑ 80. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑ 8 ÑÑÑ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 5 % Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . 6% Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 2 98/12 Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . ÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . _ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ _ 6% ÑÑÑ 5%-ÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑ Ñ Ñ Ñ cÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . . Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 5 % Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ “Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ ÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 6% ÑÑÑÑÑ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ ÑÑÑ. ÑÑÑÑ.

Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . ÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑÑ ÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑÑÑ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 232 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑÑÑÑ.Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 3 . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ Ñ ÑÑÑÑÑÑÑÑ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . ÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑ ÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ 5% ÑÑÑÑÑÑ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ 1 .Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 5 % Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 233 . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 5 % Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ . 42 Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑÑ 10. Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ . ÑÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑÑÑ 100 ÑÑÑ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 4 % Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . ÑÑÑÑ 72 Ñ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 5 % Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 1 % . 0 0 0 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 2 71/2 Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ _ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ : Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . 0 0 0 Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ ÑÑÑÑ ÑÑÑÑ ÑÑÑÑ 5% ÑÑÑÑÑÑ.Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 2 4 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 5 % Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 5 % Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . ÑÑ 2-Ñ. ÑÑ Ñ Ñ Ñ 1 0 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ ÑÑ 22-Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 5 1 Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 1 0 . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ 3 . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 4 % Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 1 0 . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 6 % Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 5 % Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .000 Ñ. Ñ Ñ .

Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 3 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . 235 . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ ÑÑÑÑÑ 75. ÑÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ? ÑÑÑ ÑÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .000 Ñ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . 4 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . 234 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 5 % Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 5 % Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ 1 % . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ? Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 5 % Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 7 5 % Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ! Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 3/ % _ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 6 0 . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 5 % Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 8 Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .000. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . 0 0 0 Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ? Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ . Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .

ÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . ÑÑ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 2 0 0 0 Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ : Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . 1893. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 25 ÑÑÑÑÑÑ 5 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .] Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ givi vaxvaxiSvilisadmi Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 6. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ : Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ? Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . ÑÑ ÑÑ ÑÑÑÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 4 0 0 0 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ ÑÑÑÑÑÑÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 21 ÑÑÑÑÑÑ 4 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ : Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . ÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑ.Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ – Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . 0 0 0 Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . 237 . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . ÑÑÑÑ ÑÑÑ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 2 0 0 0 Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑ c ÑÑÑÑ Ñ Ñ ÑÑÑÑÑÑÑ Ñ Ñ ÑÑÑÑ. XII. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ ÑÑÑÑÑÑÑÑ Ñ 500 Ñ ÑÑÑ-ÑÑ ÑÑÑ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 236 110. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ..Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ [. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ .

sasurvelia. rom Tqven da Tqvens pativ-cemuls Zmas Cveni yvelasagan daviwyebuli qveyana SegyvarebiaT da moginebebiaT Tqvens ers misi avi da kargi auwyoT im siyvaruliT. rom mogiwadinebiaT da gadagiTargmniaT inglisurad. yovelive es zed-daCneuli aqvs Cvens patara mwerlobas. me ki damrCenia nugeSad WeSmaritis TavmowonebiT vTqva. sixaruliT dagixvdebiT da umorCilesad gTxovT. didebulma inglisma metad cota ram icis Cvenis ubeduris qveynisa da daoblebulis erisa.marjori uordropisadmi Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . rom _ am ubedurebis gvianad Setyobis gamo. rom xeli. mecnierni. rom Cems `gandegils~ Tqveni yuradReba miuqcevia. 239 . rom am Cvens patara qveyanaSiac saqmobs goneba da iZvris guli. am mxriT Tqveni ganaTlebuli da gulSematkivari mecadineoba Cvenis gonebis nawarmoebTa TargmanisaTvis did samsaxurad miCneul iqmneba yovelis qarTvelisagan da Cvens madlobas Tqvendami samzRvari ar eqmneba. 1894. Tqvenis mobZanebis sixaruliT momlodine da Rrmad pativis mcemeli ilia WavWavaZe babale nakaSiZisadmi Rrmad pativ-cemulo kneina babale es-es aris giaxel soflidam da Sin damxvda didad samwuxaro ambavi. 8/20 sektemberi. amitomac gadaReba inglisurad Cvenis mwerlobisa gadaRebaa Cvenis guliscemisa. winadve gvacnoboT. rom aqaca aqvT Tavisi natvra da Tavisi imedi. RmerTma nugeSini gceT Tqven da Tqvens Svilebs da saukuno gansveneba mianiWos CvenTvis saukunodve dakarguls petres. mowyaleo xelmwifev! didad moxaruli var. darwmunebuli var. sayvarels da patiosans kacs. rodis da ra gziT mobZandebiT. romelica gwerT am samZimars. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . rogorc geneboT. imedi gvaqvs. romelic ase amSvenebs adamians da gulistkiviliT. xelT sWeria megobrulad imisTana gulubryvilos. Cvenis gonebis da grZnobis Zal-Ronisa sayovelTavo sacnobelad. rom Cems nawers Tqvenze ukeTess patrons da mfarvels ver avuCendi. mweralni da poetebi hyolia da maTis meoxebiT guldagul daxvedria ganaTlebis mtrebs _ barbarozebs. rom me davkarge erTi Cemi uZvirfasesi amxanagi da ukeTesi megobari _ petre. magram mSvenieri qveyana Tavs mogawonebT da daganaxvebT. 1895 w. ramodenadac ki garemoeba nebas iZleva. Cvenis Wirisa da lxinisa. yovels qarTvels Tav-mosawonebelad eqmneba. _ rogoric iyo Cveni aw ubeduri petre. sasaxelod mimaCnia. mowyale xelmwifes batons marjori vardrops. rom aqac aris Tavisi wameba da wvaleba ukeTess dReTaTvis da ara ras kacobriuls ar eucxoebian. ar momeca SeZleba Tqvens da Tqvenis saxlobis cremlebTan erTad damefrqvia Cemi cremlica. rom igi Rirsia Tqvenis yuradRebisa da siyvarulisa. Cvenis guliTadis natvrisa. Tavisi gmirni. gvpirdebiT CvenSi mobZanebas. roca Tqven eTxoebodiT Zvirfass gvams Tqvenis meuRlisas da Cemis megobrisas. saxelovanma erma inglisisam icodes. 238 Cemi `gandegili~ momirTmevia TqvenTvis. romelsac erTs dros Tavisi saxelovani warsuli hqonia. Tqveni guliTadi gulSematkivari am ubedurobis SemTxvevis dros ilia WavWavaZe 11 ivlisi. mwuxareba gamiorkecda. romelic daufasebeli nugeSia bedisagan CagrulTaTvis. ise imsaxureT. rom Cveni ubeduri.

romlebic aqamdis migiRiaT gamgeobisagan da agreTve gvacnoboT: 1. gamogzavnoT yovelgvari saagento davTrebi. guli SesZras mxurvale gamometyvelebisaTvis. Cveni qveyana yvela sxva qveyanaze CvenTvis ufro safiqrebeli da sazrunvelia. magram. me did pativad mimaCnia. sxva ram rom ara aqvT ra xelT. ar SemiZlian am civs angariSs ar mivce Tavi da Cemi gulis-nadebi ar mogaxsenoT gul axdilad. daemjobineba mTel spa-laSkarsa da erTisac da meoris winaSec xmas gaikmends Tofi da zarbazani. me mivxvdi da viwame. mTeli sasoeba Cvenis qveynisa Tqvenzea damyarebuli. Cveni mermisi Tqvena xarT. dRevandeli dRe muStisaa. 3 mkaTaTves.beJan daviTis Zisadmi qarTvelTa Soris wera-kiTxvis gamavrcelebeli sazogadoeba. siaSi moxsenebulT wevrTa Soris xom aravin moipoveba iseTi. miiRoT Cemgan uugulidasi madloba amnair pativiscemisaTvis. Znelia kacma am mxurvale da brwyinvale grZnobas adamianisas. romelTac Tqven icnobdeT. me ar veWvob. azri saqveyno. 1895 w. azri brwyinvale da patiosani. romlis winaSe aRtacebiT da sasoebiT muxli unda moidrikos yovelma rigianma kacma da romelic SemZlebelia. radgan gamgeoba apirebs axalis saagento davTrebis da wevrTa siebis dabeWvdas. swavla-codniT da 241 . rom amis mnaxvels qarTvel studentobas guli anTebiaT TanagrZnobiT da. rom 240 am keTil-SobilebiT aRsavsem gulTa Zvram aRmogiSobaT survili qeba-didebiT da locva-kurTxeviT mihmarToT CagrulTa. guli mainc miawodos Soridam didebul saqmis momqmedTa. aq aris yovlad mxsneli Rone da sasoeba CagrulTa da devnulTa da dRes amis magaliTs Tvalwin gviyenebs erTi muWa eri saberZneTisa. umaRlesis swavlisaTvis gadaxvewilni qarTvelni Cvenis qveynisaTvis. umorCilesad gTxovsT. kvnesiT Sehnatrian berZnebs da locva-kurTxevas uTvlian. Tqven Cemze uked mogexsenebaT. aseTis patiosan gulTa Zvrisagan movlinebuls. rom Tqvenma werilma or cecxl Sua damayena. asea adamiani gaCenili: Tavisians ufro hrCeobs vidre sxvas. raki pativi damdeviT da Cemi azri momTxoveT. romelTac Tavi daudviaT xsnisaTvis. romelsac aRar surdes gamgeobis wevroba da 2. civi angariSi dauyenos win. romelTa xelis Rone ar Seswevs Zlierebas gulisas: kacTa samwuxarod. ra xarT Tqven. amiT ufro saqeb-sadidebelia uRono CagrulTa moqmedeba. ramodenadac SesaZloa. gTxovT. rom dro mova da Tavisufleba da samarTali. Cveni xvale. ar daakloT mecadineoba sawevro fulis SegrovebisaTvis im wevrTagan. Zala hxnavs aRmarTsa. ar mikvirs. Tavado beJan daviTis Zev! wera-kiTxvis gamavrcelebelis sazogadoebis gamgeoba gigzavnisT ra amasTanave sazogadoebis wevrTa siebs. romlis saxeliT dRes berZnebi gamodian. romelnic Tqvens mazraSi arian. Tqven rom Tqveni uuwmindaesi saqme ar Segasrulebinon da amis gamo srulis. xolo es ki unda mogaxsenoT. mowyaleo xelmwifev. erTis mxriT didebuli azri damidga Tvalwin. Tu xeli ara. sazogadoebis Tavmjdomare _ ilia WavWavaZe peterburgis qarTveli studentebisadmi mowyaleo batonebo. aq aravisis Zraxvas da sayvedurs nu SevuSindebiT. amitom igi umorCilesad gTxovsT. swori adresi im wevrTa. Znelia patiosani kaci gaumagrdes am mSveniers da yovlad Tav-mosawonebels gulTa Zvras da gansamxnevebelad. rom peterburgis qarTvelma studentobam ineba da Cemi sarCieli moiTxova.

es gansacdeli rom Zvirad ar ujdebodes Cvens qveyanas. rom mogaxsenoT. marto swavla-codnas SealieT Tqveni dReni da am oris uuZlieresis far-xmaliT epatroneT Tqvenda mosavs qveyanasa. 1897] dimitri lorTqifaniZisadmi qarTvelTa Soris wera-kiTxvis gamavrclebeli sazogadoeba. gTxovT umorCilesad. is Cvens samSoblos unda gamovuzogoT da SevwiroT. rom sxvisTvis arc erTs Tqvengans ver vimetebT: Tqvenis qveynisaTvisa xarT saWironi. Tqveni 242 Tavi rad gviRirs egre Zvirad da siZunweSi nuravin CamogvarTmevs. da iq. romelsac sxva sikeTe xelSi dasaWeri da gamosayenebeli ara mosdevs ra. Tqveni ziani Cvenis qveynis ziania! garda amisa. Tqvenis qveynisac am safrTxesa da gansacdelSi ar Cavardes imisTana saqcieliT. rac Tqven mogiwadinebiaT. yovelive Cveni keTili Cvens qveyanas unda movaxmaroT da amisaTvis yvela sxva wyurvili unda moviklaT. maSasadame. rom Cvenis sikeTisagan sxvisTvis veras gavwiravT. xmasac ar amoviRebdi da amaze ar migiTiTebdiT. Tqveni pasuxi male acnoboT gamgeobas. Tu mTlad ar dagveRupeba. romelic Tqvens swavla-codnis wyurvils wyaros dauSrobs. aramed imiTi. rom Raribia. goneba-gaxsnili. codna SeiZineT. gansacdeli da safrTxe didia. kidev mogaxsenebT. ar moewoneba. sazogadoebis Tavmjdomare – ilia WavWavaZe 243 . rom yovel patiosnur saqmisaTvis Cvens ymawvil kacobas guli ar erCodes. jer Sorsa varT da rac Cveni sakmaric ar aris. Tu aq Cemi gansacdelis winaswarxedva cdomaa. qveyana imiTi ki ar aris ubeduri. me mesmis mTeli patiosneba da keTilSobileba Tqven mier mowadinebul saqcielisa da arc Tavis dReSi eWvi Semsvlia. gana safiqrebeli ar aris. iswavleT. nu miwyenT. Cveni saqme metad ukan daixevs. maSasadame. sxvas marto nametanobisagan unda mieces. aq didad mosaridebelia mcireodeni gansacdelic ki. quTaisis saTavad-aznauro skolis aRmzrdels _ dimitri lorTqifaniZes qarTvelTa Soris wera-kiTxvis gamavrcelebelis sazogadoebis gamgeobas aqvs pativi gauwyoT. ai. Tqven mier ganzraxuli saqcieli Tu asrulda. dRes gaficxebuli davidaraba agviCnda aqaur somxebTan da am dros rom mizezi ram mieceT. jer xanad nurc aqed gadixevT. rom Cvenma mtrebma Cvenda TavSi sacemlad ar gamoiyenon. oRond moeridos-ki. isev isa sjobia. Tqven iqnebiT gadayvanili. gansacdelis xedvaSi Sescdes kaci. 1898 w. [aprili. garda gulTa Zvris da gulTa Tqmis gared gamofenisa da. saca erTis mxriT samSobloa da meores mxriT sxva.. igi. visac jer ars da vai Tu amiT gezianoT ram. maswavleblad senakis saTavad-aznauro skolaSi. Tanaxmad mis ganaCenisa. 1 enkenisTviTgan am wlisa. sakuTaris Tavis kma-yofisa. saidumlod ar darCeba da didi SiSia. nurc iqiT. mTavroba Cvenze avis TvaliT moaxedon. nametanobamde. gacnobebT ra amas.ganaTlebiT ar mouxvideT Tqvens qveyanas. 15 TibaTviTgan am 1898 wlisa. CvenTvisve saWiroa. 16 TibaTves. saswavleblad wasulxarT. Cvenda saubedurod. magram ra vqnaT? bedma imisTana dReSi Cagvagdo. guli ar eZrodes. iqneba damZraxoT. rom. rom Tqveni bedi da. romelsac sxva savedrebeli Tqvens winaSe ara aqvs-ra da romelic am gziT moelis Tqvengan xsnasa da bednierebas. gul-ganaTlebuli kacebi ara hyavs. Tu Tqvenc Tanxmobas gamoacxadebT. rom mcodne. vis-Ra imedze darCes? aSkaraa.

ganviTarebuli da Zalian gamocdili. me winadve momilocnia soxumisaTvis calke da qarTvelobisaTvis saerTod. 1899] 244 anton furcelaZisadmi Zmao anton. leidens Cemis sxeulebis mizezi aocebs. vinZlo ar SegvircxvinoT da ar gagviSavoT. me swored dRevandels dRes mqonda imasTan laparaki da Zalian gamixarda. aseTi kampania Segvidgeba. Wkviani. moisurvebT wamobZanebas. didad-pativcemulo batono anTimoz ivanisav! madlobeli var. Seni ilia WavWavaZe niko cxvedaZisadmi 1 1 4 Ñ Ñ Ñ Ñ . aRsrulda Seni megobruli survili da es TiTqmis mesame kviraa. magaliTebr. sxvebi wamoiyvane. Tu kaci xar da ar daizareb aq Camosvlas. swored Sesaferis kacisaTvis migigniaT. al. Cemda sasiamovnod. vinc-ki moisurvebs. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . amas garda SegiZlian ori kidev sxva Tan wamoiyvano. rom usaTuod amorCeul iqmnas da tyuil-ubralod ar gaabiabruon patiosani kaci. Zalian kargs izam. Tu es orni ukanasknelni ar wamovidnen. mere Sen ici. ramdens saaTze iyos mzad. SenTan erTad iqneba leistic wamovides. 1900 w. rom Cvens beds ZaRlic ar dahyefs. moWirnaxule da mxne gamrjeli. rom am ucxo kacebma Cvengan Seityon aqauri avi da kargi. meti aris gangimarto. 26 maisi. 245 . kaliaska mand aris da Tu. yovel amasTan WeSmariti da Tavdadebuli qarTvelia. kaci darbaiselia. ver gamigiao. Tu am aleqsandre sarajiSvilis arCevani moxerxda.anTimoz juRelisadmi 1899 welsa. 25 aprilis dResa. xolo unda ecadneT. sams Tu oTx dRes Semdeg movida. Tu xizaniSvilsac wamoaTrev. yifSiZe. es Sen Cemze ufro uked ici. saguramo. Zmao niko. WrelaSvili. amitomac pirvel dRidamve dRes aqamomde gulisyurs madevnebs. rom misis meoxebiT aq yvelani didis pativiscemiT dagvxvdnen. araviTari ziani ara gaqvso. TviTon leidenic didis yuradRebiT gveqceva. rom amisTana kacs erTi Cveni udidesi saqmeTagani ebareba. aba. Seni ilia WavWavaZe [1 seqtemberi. kuCers ubZaneT. undoda wamosvla. me rom aq berlinSi movedi. exla yvelaferi Tqvenze aris damokidebuli. ukeTess kacs ver iSoviT soxumis mouravad. rom ar uarobs da Tanaxmaa soxums emsaxuros. leidenis klinikaSi momzadebuli oTaxebi damxvda da pirvel dResve im klinikaSi davbinavdiT. rac berlinSi var leidenTan. usaTuod Camodi. rom pativi momaniWeT da Cems azrs hTxoulobT Sesaxeb aleqsandre sarajiSvilisa. Tu vaxo TulaSvils Seatyobineb. ai. guli da maja saRis da janmrTelis kacisa gaqvso da risgan mogdis eg gulis xuTva da sulis Segubeba. ra mniSvneloba eqmneba CvenTvis. Cemis fiqriT. Tqveni pativis mcemeli ilia WavWavaZe niko nikolaZisadmi Seni Wirime. niko. daTiko sarajovi aq ar iyo. ekaterine ivanovnas madlobas vuZRvniT. Tu arc eseni wamovidnen. RmerTma xeli mogimarToT.. vidre isini aq darCebian.

rom waxvide sadme. ar moeSva. eg fuli unda adreve moecaT. gana ese daviwyeba iqneba. Torem swyinT da javroben. usaTuod papirozis bralia da Tqvens Tavs aqedam unda uSveloTo. me am ukanasknel xanebSi Zalian cudad Seviqen da Cemma aseTma mdgomareobam karga Camafiqriana. rom gamoarTva. Tu papirozze xels aiRebT. an qristefore mamacovs: Zalian saWiroa. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ `Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ~Ñ -m me fuli unda momces da uTxar levans. sxvani-ki marwmuneben. me rogorc ukanasknel xanebSi viyav mand. sunTqva ise Semekvroda. rom kacobrioba pirvelobas amaT dauTmobs qveynierobaze Taviss droze. erTi diliT. fexebis simsivnem ar miklo. isic sakmaoa. erTi-ori nabiji rom gadamedga. xom ra kargi. qris246 tefore mamacovs Caabare da iman icis. rom qarTvelma kacma Tavisi Tavi RvTisagan dawyevlilad CasTvalos. erTi megobroba kidev gamiwie da mraval sxvasTan es erTic kiserze damawere. am erTis kviris Semdeg. Wamis droc modis da naxvisa da moCxrekisaTvis dro aRara hrCeba. dReSi sam staqans masmevs. Zalian ecade. mgonia. isic orgzobiT naxevar-naxevar saaTiT. rom ar vicodi. rom bevri dro ar meZleva. guSin-ki miTxra. RmerTma hqmnas! siaruls miSlis. erTi saRamoTio. sxva. Zmao niko. levan jandieri hnaxe. Ronezedac Cemeburad vera var. me mgonia. kaco. aras fers wamals ar masmevs limonis wvenis mets. patio247 . _ erTi kargad momeCxrikna aqauroba. mec vsvav am limonis wvens da qvevidam zemo etaJebSi davdivar. jer marto es warmoidgine. dReSi erTis saaTis mets nu ivlio. mogces an Sen. Seni erTguli ilia WavWavaZe [1900] 2 19 agvisto. 1900 w. rom veRar vlaparakobdi. rogorc vTqvi. niko. wamlobas Tavi daaneboT. 25-s am TTves iqneba karlsbadSi gamistumros leidenma. Tu ara da isev is sjobia. rom minam waxval da moxval. rogor moixmaros. magram rac aqamomde vnaxe. amityda saSineli qSena. rom dReSi xuTjer gvaWmeven da TviTeul Wamaze usaTuod unda daeswro. marwmunebs. iyav mSvidobiT Senis qaliTurT. sad eseni da sad Cveni ubeduri eri! germanelni axovanni da Zlieri erni arian suliTa da xorciT. amaTi mermisi didia da TvalTgaduwvdeneli. SevCivle Cemi aseTi waxdena Cems mkurnals.rom mizezi Seityos. Tu Sen gamoarTmev. magram dampirdnen ivlisSi mogcemTo. ra meqna. me berlinidam wigni mogwere da Sen pasuxic ar maRirse. dReSi orjer qveviT etaJidam meoTxe etaJaSi adi xolme. axla Cveni ambavi. didi mermisi moeliT. TiTqmis isev ise var. xelisa da fexis ganZrevaze ise migubdeboda suli. Seni Wirime. romelic TviTon leidenma amirCia. rom erTi-oris kalmis mosmiTac ar gamikiTxe. rom saxiT. saRsalamad gagistumreb Sinao. radganac suls ver vibrunebdi. Cvenebma pativiscema mogaxsenes. rom me ase male gavevropieldi da amas iqiT Tavisis evropielobiT abezars veRar momiyvans da niSns ver momigebs. Semiwuxda TviTon mkurnalic da bolos miTxra: mizezi ar mesmiso. marto amasa vwuxvar. Wamidan Wamamde imdeni dro ar aris. didi janiani eria. suliTa da xorciT. garegnobiT Zalian mohkeTdio. tyuili xarji da mocdenaao. me exla evropieli var da amisTana qarTveloba Seni verafrad meWaSnikeba. minam ar moqcemen. iakobi da leisti momikiTxe da gansakuTrebiT kikoZe. rZe amikrZala. rom ase iqneba Tu ise. erTi gaaxare daTiko sarajovi. berlini iseTi didia. ese igi.

udardelad da uwyinarad icxovro 248 da mere SegiZlian qalaqSiac Caxvide da Sens saqmes mohkido xelio. iq. vTqvi Cems gulSi: neta amas ra sjis. Tu egrea. aqedam venaze gaiare. Tu ar ukeTesad. magram ras izam? amdeni vaivaglaxi da wamloba gamoviare. radganac werils erTs gzobaze rva dRe undeba. sxva gza ar iyo. arc didi garTva. karlsbadidam Seni pariJSi wasvla aras gziT ar SeiZlebao. erTi dawvrilebiT Sematyobine. _ pariJze xeli aviRe. me vfiqrob. meti ra gzaa. rom arc xmauroba. rom lazaTianad movjobindi da exla ise kargada var. 1901 w. axali ram sasmenelia da imodena auarebels sagrZnosa. yvelas mokiTxva. 10 noembrisa. dRes 19 agvistos (Cveneburad) mkurnalma sixaruliT manugeSa: Tu ese kargad wavida Seni saqmeo. arc araviTari saqme da areuldareuloba ar unda gawuxebdeso. erTi-ori TTve mainc Zalian mSvidobian da myudro adgilas unda icxovroo.sani sityva CamomarTva. aramc da aramc pariJSi ar waxvideo. aleqsandre Tevdoreso Tanaxmad Tqvenis survilisa. rogor gauZleb da aitano. Seni pariJSi wasvla da amodena Rvawlis amaod Cavla erTi iqnebao. myudro da mivardnili adgilebia. rom aseTis siyvaruliT mexveweba da memudareba-meTqi. saqarTveloSiac soflad unda waxvide sadme kargs haerSi da erTi-ori TTve uzrunvelad. patiosani sityva miveci da mas dRes aqed papirozis gemo aRar vici. rom kinaRam guli amomijda. moRonierdi da ise wadi saqarTveloSio. rom jansaRad iyo da Seni sneuleba aRar dagibrundes. me didi uari vuTxari. iq erTi-ori kvira kargad Seisvene. saxilvelsa da sasmenelsa didad janmrTeli kaci Zlivs uZlebs da Sen naavadmyofari da mere iseTi nerveb aSlili. gzaze samgan mainc Seisvene TiTo dRe. yovel bijze axali ram sanaxavia. Zlivs gamovkeTdi da yvela es pariJis naxvas rogor vanacvalo? am saxiT. Tu ginda. dardubalac amasa hqvian. _ risTvis CamomaTrieT? vin arian deputaciaSi da rodis aris daniSnuli wardgena deputaciisa? Seni ilia WavWavaZe 1 oktomberi aleqsandre yifSiZisadmi 1 qarTvelTa Soris wera-kiTxvis gamavrcelebeli sazogadoeba. daminiSna Sveicaria. ase unda moiqceo. rogorc dasneulebamde viyavi. daTiko sarajovi Tavisis meuRliT momikiTxe siyvaruliT. pariJSi yoveli biji samacduroa. me vuTxari. rogorc Sena. mowyaleo xelmwifev. pariJi TiTqmis cxvir win aris da me ki misi unaxavi unda wamovide. pariJSi mivdivar da iqidam Sin waval-meTqi. warmoidgine. maS. vai Tu ufro uaresad gaxde. depeSiT mokiTxvisaTvis gmadlobT. mere aseTis xvewniT da mudarebiT. karlsbadis wylebis Semdeg didi Sesveneba gindao. arc JRriamuli. ors (Cveneburad) sektembers karlsbadidam gagistumrebo saR-salamaTadao da mkiTxa: saiT apirob wasvlaso. am wignis pasuxi aq karlsbadSi veRar momiswrobs. vidre amaswinad iyavio. Sexta da Semotrialda amaze Cemi eqimbaSi. venis midamoebSi Zalian kargi. ors (Cveneburad) sektembers karlsbads gamoveTxovebiT. ar gamosula sami-oTxi dRe mas Semdeg. Cemo niko. Tqven brZandebiT Sericxuli namdvils wevrad `qarTvelTa Soris wera-kiTxvis gamavrce249 . uaress sawamlavs Seni mosisxle mteric ver agirCevso. 3 Zmao niko.

Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ - Tavmjdomare – ilia WavWavaZe lod. rodesac arc-ki maqvs bedniereba Tqvenis cnobisa. xelaxlad movedi im bedniers qveyanaSi da pirveli Cemi salami Tqven unda mogiZRvnaT. aq saxuravis plans Sevadgenineb niSnobliv da gamogigzavni. SemoitanoT 1901 wlis fuli _ 6 maneTi da amnairad xeli moumarToT sazogadoebas im keTilis miznis misaRwevad. ilia WavWavaZe 12 aprils. 1904 w. rom kacma ar iwyinos. cixis saxuravis sasyidlad saWiroa vicode cixis sigZe-sigane Tavisis balkoniTa. rom Tqven Tqveni Tavi raRac xarkis mdebelad gicvniaT da me Tqvenda sakuTar yur-moWril moxarked gagixdivarT maSin. rogorc Cems kargs Tanamemamules. me Cemis kneiniT viaxel ruseTis sataxto qalaqs. [aprili. romelsac CamoarTmevT kvitancias. rom me arc aravisi yma var. miiReT ukanve Tqvengan ase kandierad gamogzavnili bileTi da umorCilesad gTxovT. namdvili wevri movalea Semoitanos sazogadoebis sasargeblod yovel-wliv 6 man. xolo uTxari. gagaxsenebT ra amas. Rvinoebi gavyide rva-rva Tumnad sapalne ocdaTormet Cafiani. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . da marTladac. Ñ Ñ Ñ 1 2 5 Ñ 1 26). arc aravisi moxarke da rom ucnob kacTa sakuTar sasargeblod me fuli arca mqonia da arc aras odes meqneba. 1903] 2 batono aleqsandre. rom patara xarki dagadoTo~. an gamogzavniT am adresiT: Ñ . uRarZlo CafiT unda amoiRon da dausxmelad. Tu ar daizarebT da mnaxavT. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ( Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . giorgi sayvareliZisadmi mowyaleo xelmwifev! me Tqvenma werilma gamaoca. icodeT amas iqiT. xarks madebT. am fuls gadascemT an am werilis momtans. dids siamovnebas maRirsebT. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . rom am Rvinoebidam erTs sapalnes TeTrs da erTs sapalnes wiTels CemTvis davigdeb da danarCeni magaTve miewyeba. aseTi kadnieri werili an Zalian maxlobel nacnobisagan unda iyos. am sazogadoebis wesdebis ZaliT. _ ra SemTxveva mogcemiaT iseTi. an batonma ymas unda misweros. rom zomis kvalobaze saxuravi Jesti viyido da gamovgzavno. [1906] muxinis nomrebSi var Camomxdari. CemTvis calke dayenebulic da daabeWvdine TeTric da wiTelic. amitom am baraTis momtans Rvinoebi daabeWdine. #1. me ar vici. romelsac Tqvenc ise Zriel TanaugrZnobT. exla meZleva SemTxveva da vsargeblob amiTi. Tqveni ilia WavWavaZe 6 aprili. aseTi moxarkeoba maSinac saTakilo iyo adamianis RirsebisaTvis. gazome da male Sematyobine. roca baton-ymoba arsebobda da exla xom metis-metia. iwerebiT: `ai.lebelis sazogadoebisa. umorCilesad gTxovT.Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . isic Tqvenda sakuTar sasargeb250 noSrevan jafariZisadmi 1 noSrevan. zoma rom momiva. 251 .

saxuravi mZime mova. qiras aq mivcem. noSrevan. mec mogwere. fuli exla ara maqvs da verafers gamogigzavni. sqeli kedlebi aqvs cixes. TqvenTvis gamosagzavni Rvino momces da me wamoviRebo Cemis boWkebiTao. rac gaukeTebia Cems tyeSi. me mTxova saxlisaTvis cota odeni xetye damWirdeba da miboZeo. an andreevis quCaze. ilia WavWavaZe 4 noSrevan. ramdeni ra miaqvs Tavisis sigZe-sigane da sisqiTa da isic Cawere. wamals iwerebi venaxebisaTvis da ar matyobineb-ki. ramdeni ra masalaa da anusxe TviTo masalis sigZe. baraTSi moixsenie. kargad da magrad iyos daxuruli. rac masala kuTvnilebisamebr dafasdeba-Tqo. Rvino oskanovs gamoatane meTqi da ar vici. magram ara uSavs-ra. xolo gTxov. rasakvirvelia. Zalian vwuxvar. Sematyobine. kargad dabeWde da ise gamogzavne. raca aqvs. vgzavni wisqvilis qvebs. galesva garedam mere iyos. 1904 w. raSi gTxovs: sam fanjaris da erTis karis gadidebaSi. oskanovi Sempirda. sxva Sen ici da Senma kai kacobam. an iyide. Cveni klopkebis fuli ratom ar agiRia.2 noSrevan. 3 9 ivlisi. sigane da sisqe masalisa daniSno. me megona. me bankSi mikiTxon. 253 . oRond ecade. oskanovs gamoatan Rvinos. saxlis #22. boWkebi an iqirave. baraTi CamoarTvi. Tu kidev sxva rameSiac. lazare. marTalia. aras gziT ar daanebo arc erTi wkiri. aba. oskanovs amas winad SenTan werili gamovatane da ar vici. Sen rogorme Seecade da gamomigzavne 18-s mkaTaTvemde. ramdeni dagWirdeba. erT oTxs-xuTs koWs mosWrida da exla auRia da magodena masala Zirs daucia. Zalian sikeTes mizam. an urems. orsav SemTxvevaSi boWkebi kargad daarecxine. sigane da sisqe da qaRaldiT macnobe. Rvinis wamosaRebad an furgons iqiraveb. ilia WavWavaZe 29 maisi. rogorc etyoba. rad movutyuebul var. Sen marto fanjrebis da karis gadidebas gaurigdi da danarCeni. ese igi. saxuravis saqmisas amas mogwer: isev kramiti varCie darCes. uangariSe da Sematyobine. saxuravi isev is kramiti daxure. Tavlac rom SeakeTo da kramitiT daxuro. lazares rom miuTvalo da sigZe. kalatozi xuTmet Tumansa mTxovso. me CemTvis ar vimetebdi tyesa da magan ki es yofa daawia tyes. oskanovs moaqvs Tu ara Cemi Rvinoebi da Tu gamicruvda. movale xar. venaxebs wamloba Taviss droze ar daaklo. 1904 w. ramdeni ginda. Sen. qvebi yvelam miqo. rom Tu vinicobaa kniazma ar gaCuqos252 Tqo. Tu mosWres. me gavuswordebi. rogori gamodgeba. Zalian miuqaravs. koSki rom aqamde ase dausrulebeli darCa. ratom aras iwerebi. ocdaaTis Tumnis ficari da sxva tye mouWria da Cemmagier uTxar. ratom aqamomde ar migiRia. ratom ar mouciaT fuli. rom kramiti kiriT daxuro. visac-ki gavasinje da ar vici. _ mosWres Tu ara. me Cemi Rvinoebi minda wamoviRoo da miswere noSrevans. lazares. an boWkis ficars ro sWridnen. rac dahxarjvia moWrasa da daxerxaze. xolo dauTvale. an TxoebiT gamoarTvi visme da. _ glexebTan gaaTave Tu ara tyis saqme. kargad Seitye. romelic sxvaTa Soris Seni mowonebulic aris. Tu qiriT gamohgzavni. am masalis fasi gadaixado. lazares daanebe. ra hqmnes. gauZlebs.

rasac Sen iwerebi.. nebiT iqneba Tu ZaliT. me unda mewyinos Sengan amisTana Seni saqcieli 254 8 marts. mecodebian sawylebi: dRes-xval mTavroba Turme apirobs. RmerTs madloba SevwiroT. swored Sen mogivida.. eg ambavi. ivnisi 10-sa dResa 5 noSrevan. Senaxuli geqneba da am urmebs gamoatane. maS. usaTuod sastikad daisjebian. erTi TeTri da erTi wiTeli. Zalian gulze mosulxar. am stefanes tikWora aqvs da auvse da ise gamoatane. dResa Tu xvale dawynardebian. rom iuras wigni movwere da Cemi SiSi da fiqri Sevatyobine. amowyvaSi sandro mayaSvili daiswari. rom mere Wori-mori ara iyos-ra: yvela eg mejavreba. Rvino ar amoaRebino. ra ggonia. Sen ici. pasuxisaTvisac-ki fuli gaviRe da pasuxi ar momwere. mwyins kidec. rom ityvian. vinc amoCndebian moTaveni. es jarebis miseva rogorme aacdinos glex-kacobas da RmerTma hqmnas. TiTqo Sens angariSSi Casagdebi ara var da TiTqo Cemdami Sen araviTari movaleoba ar gedvas kisrad. mec neba dagrTe. ra unda meqmna? erTi depeSa mogwere. mere wigni mogwere da dagavale. erTi kodi puri daayrevinebine da daniSne. am SemTxvevaSi Sen ise momeqec. imedi maqvs. am urmebsave gamoayole zaqi. Sevcdi da depeSis pasuxi saSa WavWavaZes mivwereo. rom Senc pirnaTlad gamoxvedi da mec yoveli SiSi da fiqri gamiqarwylda. raki sxva gziT vera Sevitye ra da raki Sen saWirod ar dainaxe CemTvis pasuxi geRirsebina ors depeSaze da erTs werilze. sapalne rva Tuman nakleb ar gahyido da rasac metad gahyidi. swored giTxraT. Tavi Rvinoebi CemTvis Seinaxe-meTqi. mTavrobas xeli aaRebinos jarebis gagzavnaze. mag fasad gahyide-meTqi. dResa Tu xvale. pirvel depeSis pasuxi SecdomiT sxvas gadugzavne. mwer. ori sapalne. roca iqneba. Rvino ra pirobiT gahyide. sarTi daswrebisaao. dRes yvelgan aris: glexkacebi yvelgan mag ambavSia arian dRes. sandros rom moucia. Rvinis fuli sul aq unda Camabaron. rac iyo iyo. maS. swored giTxra. ramdens xans dahfqvavs da momwere. ilia WavWavaZe da. jarebi miusion gabriyvebuls glex-kacobas da nacar-tuta aadinon. dawvrilebiT momwere. fuli rodis unda moitanon. an perevodiT gamomigzavnon da minam Cemi baraTi ar mogivides.depeSiT mwerdi. ilia WavWavaZe 1 agvisto. ra unda mefiqrna da rogor unda movqceulviyav. mesamed wigni mogwere da aqac TiTqo yurebSi TiTi daiec da xma ar gameci. Tu wyenaa sadme. rom mSvidobianad moelaparako da cecxls wyalis magier navTi ar daasxa. 1905 w. qvebi ra wamsac miiRo. werilis pasuxi ratom aRar moiwere? yovel amis gamo. saguramo mose memarniSvilisadmi 1 1905 w. rom Rvinoebs yiduloben sapalnes eqvs Tuman naxevradao. mose. 1907 w. meore depeSisas raRas ityvi. gamogigzavne meore depeSa. isini-ki. an amowyva rogori unda iyos. vTqvaT. ra fasad gavyido Rvinoebio. ilia WavWavaZe 255 . daawyobine. didi SiSi da fiqri momeca da es SiSi da fiqri iuras movwere. arc am meore depeSaze maRirse pasuxi. Sen mxolod ecade. imitom-rom magisTana ambavs bolo moeReba. TiTqo me arsad viyo. Tavad-aznauroba hcdilobs.

[marti. me danielasac davabare da exlaca gwer: Tu Cveni memcxvare undilaSvili aur-zaurobs. Teqvsmeti Tumani iosebas xeliT miviRe. arc aRviris miSveba unda yvelaferSi da arc ubralo rasmeze gamokideba. rom bevri ram unda viTminoT. me amas imitom ki ara gwer. winadac magwere da exlac gwer. magaTis muqarisa nura gefiqrebara da Tu mainc da mainc saqme gagiWiron. rom dResa Tu xval mag sawylebs dididam pataramde daawiokeben. cxvari CamoarTvi da an sakuTari mwyemsi daiWire. Tavisufali dro ver Cavigde. or Tves Semdeg isev davbrundebiT. 1905] 3 mose. ras gavawyob. mcxeTidan gamoataine. TiTqo ara vxedavdeT. ra Tqma unda. kacis gafuWebas veravin SearCens. madloba RmerTs. Tu mSvidobaa. ilia WavWavaZe [1905] 4 mose. mandamde saqme arc misula da arc miva. samwuxaro es aris. rogorc getyoba. rom Cemis gulisTvis Tavi visme Seakal meTqi. ilia WavWavaZe 2 Tebervali. meepatroneT aqaobasao. rac mand aris. RvTis madliT. bevrs rasmes ise unda auaroT gverdi. Tu mand gareSe soflebSi iSovi mojamagireebs. me kaxeTs veRar wavedi. radganac ician. pristavs acnobe. nurafers nu gaafuWebineb-ki da ubraloze ki nu gamoekidebi. jer imitom. xalxi ar daawiokon. oRond mandauroba ki Caabare visme. rom egenic adamianebi arian. mand mindoda amosvla da wvimebsa da lafebs SevuSindi. veras Semogbeden. dro mova da yvelaferi dawynardeba da yvelaferi gaswordeba. Wkua da goneba aqvT. rom Semobedva avazakobaSi CamoerTmevad da didad daisjebian da meore imitom. es iseTi dro dadga. 257 . Tu vinicobaa mand saguramoSi jari movida. me TviTon amoval da me TviTona vTxov ufross. rom araferi damekargos Cvenis daudevrobiT. Tu kide mogindes. rom me naxevari vapative da naxevari ki usaTuod azRvevinos da Senis TanadaswrebiT da soflelebis TanadaswrebiT Raribsa da obol-qvrivs daurigos. me SeuZloda var da iqneba xval Tu xval zeviT gared gamovide da amisTana dReebSi mand ver amoval. Sen. isa qeni.2 mose. Zalian kargs izam. mTels saqarTveloSia modebuli. mand sakmao xalxi gyavs. glexebs Zalian nu auxirdebi. adamians saavkacod ar gamoimeteben. mand kidev. Sen mand veras gerCian. straJnikebisaTvis krupas gigzavni zaqaras xeliT xuTs girvanqas. rom Sen SegamTxvion rame. marto tyes miesivnen. 1906 welsa 5 mose. SegSinebia. iwerebi. imisi saxeli da gvarebi Sematyobinos. an Tund amovide. rac gijobdes. rom eg ambavi. Cemmagier sTxove. mand ara imoqmedon-ra da xalxi tyuil-ubralod ar gaafuWon. cota ar iyos. 256 Cven TviTon movrigdebiTqo. me da kneina im kviria mivdivarT ruseTs oris TviT. Tu mainca da mainc Tavisi ar daiSalon. rom visac ras daurigebs. an gaabare. sTxove pristavs. maSinve faetoni gamomigzavne. magodenad Wkuidam rogor SeiSlebian eg ubedurebi. Sen TviTon Cadi da vinc ufrosia. maSin Seni nebaa. rogorc undilaSvili iyo im wesiT. Sen mand damSvidebiT iyav.

rac peterburgidam movedi. iwerebiT. guSin win Seiyarnen Cveni Tavad-aznaurTa kammisia. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . didad pativcemulo. rom erTis wevris adgili daicleba am or Tveze da daclil adgilisaTvis kandidatad asaxeleben mito ColayaSvils. giorgi Jurulisadmi 1 viyaviT da exla am areul-dareulobaSi ra unari unda gamogveCina? Cven aq ybedobis meti ara varT-ra. rogorc Cvenis qveynisTvis. rom pasuxi dagigvianeT. dRes ibeWdeba igi programma da Tu kidev xeli aravin SegviSala. am oris dRis winad mitosa vkiTxe da miTxra. ilia WavWavaZe 28 apreli. qarTvelebi. 7-s marts gaarCevs kerZo kreba. 1907. es ki namdvilad vici. S. romelsac miandves gamoarkvion. da wamali unda davikveToT. aq SevukveT da roca dro iqneba. kammisiis dadgenilebas xval. mainc da mainc rogorc iqmna. P. gana Cven-ki viciT! saqmianobaSi jer aqamomde Cven. ramdensame cals mogarTmevT gavrcelebisaTvis da wevrebis mowvevisaTvis. romelsac me mekiTxebiT. xsenebulis Tanamdebobis miReba Zalian unda da amis Taobaze mec-ki mimgzavna erT kacTan. me uari gamovucxade gadaWrilad da mainc ar meSvebian. 12. ar iqna. isec sakuTriv TqvenTvis: kargi jamagiria da mSvidobiani samsaxuri. swored da gadawyvetili vera Sevitye ra im saqmis Sesaxeb. ramdeni Sabiamani gvaqvs da ramdeni kidev dagvWirdeba. igi Tanamdeboba. am ukve gaTavebuls saqmes bolo ar moeRo. batono giorgi! yovlT uwinares bodiSs vixdi. gTxov. iangariSe. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ -Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 259 . rom wevrad am `Ñ Ñ Ñ Ñ ~Ñ -isa Cvengani amorCeul iqmnas. rani 258 Tqveni marad pativis mcemeli ilia WavWavaZe 6 marti. rogorc mixailovma miTxra. rom yvela adgilebi ukve daWerilia. 1906 w. es ambavi CvenSi darCes. 1906 w. waaRebineb. _ vin gagzavnon Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ da vin aris sasurveli. daibeWdeba Tu ara. 2 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . VIII. sul Cven jer kidev SarSanve Sedgenil programmaze gvaqvs Tavis xeTqa.exla venaxebis wamlobis dro modis. cariel sityvebis wewva-gleja gvaqvs da saqme-ki RvTis anabarad aris migdebuli. feSqaSad gigzavni Cems qurqs. Zalian kargi Tanamdebobaa. rom Cems kandidatobaze CamiCumic ar ariso. saxelmwifo saTaTbiroSi arCevanebis xana karze mogvadga da Cven-ki ara feri viciT. romelsac Tqven ixseniebT. pirferobaSi nu CamomarTmevT da TqvenisTana kaci amisTana samsaxurSi bevrs kargs SesZens Cven qveyanasa. xma dadis. xolo saqme imaSia. rogor moviqceviTo. kammisiam daadgina: amomrCevlebad gaigzavnos ilia WavWavaZe da doqtori gedevanovi.

rom 4-s ivliss azovskis bankSi Cemi asis Tumnis veqsilis vada ariso. am oriode dRes movucdi da kidev Sevawuxeb TxovniTa. Seni Wirime. mowyaleo batono dimitri ivanes Ze renkelma mogaxsenaT. sul 600 raRac desetinao. _ sad aris-Tqo da ise moaxerxe. Tu vinicobaa petre gruzinski qalaqSi [ar aris]. aq gamomigzavni da aq movawer xels da maSinve dagibruneb bankSi warsadgenad. dids mwuxarebasa da SiSSi viqnebi. bankis gamgebels auxsen. Cemi avanCavani ter-minasovi wylebze wasula oris TTviT da mwers. nu daizareb. Tu gamgebeli bankisa daiyolie amaze. Sengan bevri kargi maxsovs da imedi maqvs. rac saWiro qaRaldebi iqneba. es erTi nawilia saqmisa. kojorSi iqneba. radganac. mixeils hkiTxe. miwa Zalian naklebad aRmoCnda. Tu ara? mainc da mainc me ar movasveneb. Zmoba da megobroba gamiwie da jer yvelaze uwinares azovski bankSi wadi da ufross gamgebels bankisas sTxove Cemmagier. Tu babale baraTovisa mand qalaqSia. madrovos. petre gruzinskis 260 Zmas. vai Tu protestSi Caagdes Cemi veqsili da minam Seni pasuxi momiva. ramodenadac Seni naxva erT saWiro saqmisaTvis. yvela veqsilebi sul protestSi wava da krediti Semekvris da daviRupebi kidec dedabudianad. vidre ganaCens ar Seadgens. am xanadac gagvimtyundeba magisi dapireba. mainc da mainc Cvens bankSi midi. es baraTi minasovis swored dRes. 4 ivlisi dimitri yifianisadmi 4 ivlisi.mixeil CikvaiZisadmi Zmao mixako. Cemi Txovna es aris. maSinve petre gruzinski naxe. mixako. rom veqsilis gamocvla imitom damigvianda. tfilisi. rom veqsils xeli moaweros. sTxove Cemi fuli da iqidam moiSore sargebeli da sxva xarji veqsilisa. 4 ivliss mamivida qalaqidam. ra yofaSiac me Cavardi. gaumaZRar niko xizanaSlils Cemo kargo niko! modi. Tqveni Rrmad pativis-mcemeli ilia WavWavaZe niko xizaniSvilisadmi 1 yovlad mowyale batons. minam axals veqsils Tavisis sargebliT warvadgende. imodenad Seni gaZRoma ar minda. sul mTlad daviRupebi. kojorSi adi da iq moawerine xeli veqsils. amas moundeba sul bevri ori dRe. rogorc saWme261 . ar vici. exla vSiSob. rom planebi Zliv-ZliobiT miviReTo. Semisrule. protesti rom gaukeTon. veqsili iman unda mamces da me blanki unda gavukeTo da amitom veqsili petre gruzinskisa aq unda gamomigzavno xelis mosawerad. radganac Sen saqme ise ar gagitacebs. rom me sofelSi var da veqsilis vadis mosvla gvian Sematyobina Cemma veqilma. am sikeTesac ar daiSureb CemTvis da saukunod damavaleb. Seni mteri Cavardes im mdgomareobaSi. am saqmeSi Semewie da rasac am werilSi gTxov da gexvewebi. sadilad CemTan Camodi. aqamde planebma dagvabrkoles da mainc da mainc am oriod dReSi ganaCens SevadgenTo. Seni Wirime. da.

raTa aRiRoT codvilni ferxni Tqveni da SemodgaT saxlsa Sina Cemsa. jani gagvardes. rom mere marto mogoneba pirSi nerwyvs moggvris da TiTebis kvnetas daiwyeb. exlav. aba. erTi lazaTiani beziki gavWimoT. rom Seni mowonebuli. radganac gvsuris stomaqma Tqvenma brwyinvalema miiRo monawileoba trapezsa zeda Cvensa. an waxde. rom Tqvenis mSvenieris meuRlis naxviT ara gnebavT sxvac vinme dastkbesTqo.li. ase lamazad gavatarebT am or dRes. me ar SemiZlian. aseTi amqaria. kneinas moaxsene. erTi oriod minutiT gadmoirbine CemTan. Torem Semovidodi. usaTuod unda mobZande. moxval CemTan. aba. Seni ilia WavWavaZe 23 Tebervali 2 kola. rom dRes Zalian kargi oraguli gvaqvs. mnaxe: aseTs beziks gagimarTav. Tu kai megobari xar. Sen modi: lamazi stoli gelis da gaxurebuli buxari duRs da gadmodis. calke kabineTSi. arc egeTi egoistoba vargaTqo. dRes sams saaTze vogzalSi modi da saguramos wavideT. 2-s noemberi 2 nikojan. Zalian saWiro saqme maqvs. rom Saxtebi da Semotrialdebi simsunagiT. karSi ar gamovdivar. mec es sami dRea avada var. modi. rom orSabads uqmea da meore kai kampania modis: giga da saSa yifSiZe. Tu Seni Cveulebrivi darbaisloba ar dagiSlis am Sextomas da Semotrialebas. geliT. Tu ginda. exla Seyrilni varT londonSi. Seni ilia WavWavaZe 3 kola! aba. modi. Seni ilia WavWavaZe 4 kolav! aba. Torem xval gvian-Ra iqneba. modi da bloma fuli moitane. jer erTi. erTis sityviT. rom eqimma kniaz kola erisTavis naxva wamlad damiwera da Tu am wamals daiSurebT CemTvis. Tqven iciT-Tqo da Tqvenma sulgrZelebama. ilia WavWavaZe 4 Zmao niko! aba. nu mimtyuneb jer me da mere Sens megobrobas. Tu dardimandi xar. amin. usaTuod modi exlav. rom kaci gaxde. Tu biWi xar. Seni ilia WavWavaZe kvira. oragulia iseTi. Cems aR263 . kneinas maaxsene. rom sul TiTebi iloko. amitom gaxareb. Tu biWi xar. Tu biWi xar. Seni ilia WavWavaZe 19 oktomberi 262 kola erisTavisadmi 1 kolajan. Seni ilia WavWavaZe 5 dekemberi 3 umorCilesad vsTxov brwyinvalebasa Tqvensa.

magram meSinian Tqvenis wyromisao. tfilisi. romelic CemTvis SemogiTvliaT? me Tqvenma bevris mxriT lamazma werilma am mxriT cota ar iyos Zalian Camafiqra. 6 kolav. rom Tqveni werili SegamoklebinoT da masTan erTad Cemi siamovnebaca. usafuZvlo wuns adamiani ufro advilad Seiferebs. qeba-dideba imisTana ganZia. es amodena qeba-dideba Tqvens xels gaSlils guluxvobas unda davabralo da ara Cems xelmokle Rirsebas. kargs nacnobTan gZlad saubari gZladac saamuria da neba miboZeT. mainc da mainc CemTvis sasiqaduloa. romelsac – CvenSi ki iTqvas – xSirad sibrmavesac swamoben xolme da. rom Tqven TvalSi egre sanatrelad gamovyevar bedsa. oRond Senis xilviT da naxviT meRirsos datkboba. miTxres. yovelive es yovlad SeuZlebelia am wlobiT mainc. Tumca kneina Zalian gamiwyra guSin saRamos. mibZanebT. vinatri. adre ki modi. momiteveT. marto erTs rasme vwuxvar: rad gifiqriaT. imodenad unda. imitom-rom Cemi Rirseba dedabudianad erTis Txilis naWuWSiac Tavisuflad moTavsdeba da Tqven mier SemoTvlils qeba-didebas ki saZne uremic ver daitevs. S. rom es pirveli werili Tqveni ar iyos ukanasknelica da gTxovT.Tqmas gadaval. Seni ilia WavWavaZe 5 kola. maSasadame. moval da erTi Seni mowonebuli da Cemi damRupveli beziki gavWimoT. an seminariaSi Sevides saxelmwifo xarjiTao. rom menatra: netavi marTla mageTi kaci viyo-meTqi. magram raRa dros! Cemi mze ukve gadaxrilia da Cadis da vinatroT yovelive es imisaTvis. _ mag 264 umizezo SiSs SemdegSi imodena nebas ar miscemT. nu Tu marTla am qeba-didebis Rirsi vyofilvar da me ki aqamomde ar vicodi? Cemis fiqriT. magram dRes sadilad mainc SenTan minda movide da macnobe. miT ufro dids siamovnebas mommadlebT. winadve icodeT. mola masradinisa ar iyos. rom rac ufro didi werili iqneba. guraspiSvils rogorme gza mieciT an yirimSi wavides saswavleblad. imedi maqvs. SesaZloa Tu ara. visic mze axlad amodis. Tqveni werili rom wavikiTxe. rom me Tqveni gZlaT saubari mewyineboda? bZanebT. msurda gZlad saubari. cdomasac. rom zed gamoWrili iyos qebulis Rirsebazed. Seni ilia WavWavaZe 25 oktomberi P. Seni ilia WavWavaZe nino andronikaSvili-jorjaZisadmi 3-s Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ. seminariaSi. Tu ginda. mowyaleo batono. vidre usafuZvlo qebas. Cemi gul natkenoba gamogicxadoT. kneina nino xelzed kocnas mogaxsenebT werilis boZebisaTvis. exlav moval: win waswrobili saqme sjobia. sxva ara damrCa ra imis meti. Tu ar gajavrdebi da dRes sadilad Sina xar. es ra ambavia amodena qeba-dideba. glex-kacis Svils ar miiReben saxelmwifo 265 . rom amas gibedavT da gibedavT. romelic Zalian Zvirad da iSviaTad unda ixarjebodes da Tu kaci gaimetebs. ra Tqma unda. rom eg siamovneba am xanad momakeliT.

Tu cxvars yanaSi moaswron. am sams rigs keTilSi romeli romelsa sjobia. rom glex-kacs. Tqven wyalobils eSvelos rame da Tu eSveleba. meore – Tqveni bZaneba Cemmier Sesruldeba. magram adresi ar vici: Tund am biWisave xeliT gaugzavneT niko nikolaZes baraTi. magram biWebi arian meveleebi. swored 6-s 266 2 sandro! meveleebs uTxari.xarjiTao. olikom madloba mogaxsenaT mokiTxvisaTvis. rom am siSorezed hgzavni. Zneli gamosacnobia da samiv erTad-ki. radganac dRes saRamozeve sxva kreba maqvs bankSi. daviT guramiSvilisadmi batono daviT. aramc Tu Cvens miwebs nu daanebeb. sam rigad sasixarulo iqneba CemTvis Tqveni pasuxi: erTi. rom dRes 25 maiss 6 saaTze CemTan mobZandes saWiro saqmisaTvis. mere magis fass TviTon ruxias gadavaxdevineb. ese uTxari ruxias. iq SesaZloao. arc Sen gecodineba jer xanad. 267 . Cvens mamulebSiac arsad fexi ar gaaWaWanebino. 21 marti ilia WavWavaZe Tqveni Rrmad da guliTadad pativismcemeli ilia WavWavaZe kniaz ilikos Cemi pativiscema moaxseneT. erT konad Sekruli. didad moxaruli viqnebi. skola ar aris urigo da iqidam gamosuli bevriT naklebi ar aris nikitinis skolidam gamosulzed. me TviTon Sevatyobinebdi. rom aqedam me veras vuSveli. mTxovnelebi bevrni arian xolme da maT Soris ukeTess irCeven. an me rad mawuxeb. Tu RmerTi gwams. magram iqac sakuTari xarji unda da visis xarjiT gavgzavnoT. miibaron saxelmwifo xarjiTa. me yovels Cems mecadineobas vixmareb. aravis movaxvnevinebo. aqedam me ra unda gavarigo. Tu RmerTi Segveweva da mesame – Tqveni werili kidev meRirseba. erTi SeatyobineT nikolaZes. _ me saidam unda vicode. banks exla neba ara aqvs magisTana xarji gaswios. rasakvirvelia. rogorme mivaRebino. fasdaudebelia CemTvis mainc da sxvisa ki ar vici. muStaidis baRTan. aq qalaqSi erTi sameurno skolaa. saaTze. erTi Ronea. Tqveni ilia WavWavaZe 25 maisi sandro labaurisadmi 1 sandro! an am xalxs razed awuxeb. axlada xar mand misuli. gamorekon da TiTo cxvari waarTvan xolme. iqneba Cemgan eSvelos ram. miTxres. imitomrom Cem sakuTar siamovnebis garda Tqvenc gasiamovnebT. radganac magisTanaebisaTvis gadadebuli fuli Tav-Tavis kuTvnilebisamebr ukve ganawilebulia warsul krebisagan da axali kreba-ki mermis maiss moxdeba mxolod da isic – vin icis – maSin mainc eRirseba Tu ara guraspiSvils eg bedi. Tu marTla bedukaZe Zalad iWers Cvens miwebs da iZaxis. rom aramc da aramc ar gaafuWebinon yanebi. codoni arian miT ufro. vis ra uWiravs da ra sWeria. yirimSi ki SesaZloa gagzavna. mamulebis da miwebis Taobazed aq aravin hgzavno xolme. rom moswrobils cxvars davakvlevinebTqo da mere agre warTmeuls cxvars Sen gazRvevinebTqo. daekiTxeT guraspiSvils da pasuxi mibZaneT. swavlis mwyurvals. mamulebisa da miwebis saqme mand unda gamohkiTxo da ise Seityo. Torem mere ar mecleba. Tu guraspiSvili moisurvebs. Tu bankis imedia.

gasinje. amisi Tavdarigi daiWire. vis miucia neba? wadi. agreTve tfilisis gareT mcxovrebTaTvis. gayare da sxvani daiWire. mand erTi kaci gvyvanda. feletoni. leqsebi da sxva am gvari. ilia WavWavaZe 4 sandro. yvelaferi Caibare siiT da siazed Senc da Zvelma mouravmac xeli moawereT. jer xabazada gvyvanda. rom am dReebSi CemTan qalaqSi Camovides. sasamarTlos matiane: sasamarTloebis ganaCenis beWvda da misi ganxilva. Seitye da moWrili aramc da aramc ar daanebo. naxevar fuTs lursmans. magisave kisridam amoviReb. rac ficari morCeba. rac ki Seexeba ruseTis saxelmwifos warmoebas da sazogadoebis cxovrebasa. am mixas raRac xeebi unda. mgonia yru giorgis eZaxdnen. 269 . axal sofleli kacia. oqro SoTniaSvilia imisi simamri. beletristika: moTxrobebi. sams cals savarcxels kameCebisaTvis. 9. kerZo pirTa gancxadebani da saWiro cnobaTa sqema. rac ki Seexeba sazogado politikas. ubaraTod gabosagan ara daxarjo ra. rac usiamovnebas me magis gulisaTvis momayeneben. vinZlo beReli kargad gaakeTebino. kritika da bibliografia. saqarTvelo: ganxilva yovlis gvaris sagnisa. ucxoeTi: ganxilva yovelis gvaris sagnisa. moikiTxe mand dawvrilebiT da daabarebine mis simamrs. ruseTi: ganxilva yovelis gvaris sagnisa. mere sarqarad. Tu eg meveleebi ar varganan. magis veqsilis vadaa xval da Tu ar Camovida da fuli ar Camoitana. winamZRomeli werilebi.martias uTxari. am dReebSi Zveli mouravi amova mand. an gabosagan daibare baraTiT-ki. eg oxeri meveleebi ras uyrian mand. 3. mSralad Seinaxe. sxva da sxva gazeTebis naambobni. qananovis saxlebSi #5. 12. ilia WavWavaZe 268 gancxadeba am wlis martis Tvidam gamoicema tfilisSi qarTuli sapolitiko da saliteraturo gazeTi `iveria~ damtkicebuli programma redaqcias nebas aZlevs iqonios gazeTSi Semdegi ganyofilebani: 1. samecniero ganyofileba: werilebi Sesaxeb yovlis gvaris mecnierebisa. ilia WavWavaZe 3 sandro! viRac avWaleli sWris Turme Cvens tyeSi wiwamurSi. pirvelis martidan pirvels ianvramde gazeTi eRireba eqvsi maneTi (6 maneTi) rogorc tfiliselebisaTvis. rom tyes Turme qurdulad ezidebian Ram-RamobiT. rac ki Seexeba CvenSi mTavrobiTsa warmoebasa da sazogadoebis cxovrebasa. gazeTi `iveria~ gamova kviraSi erTxel. saqalamneebi an Sen ayidvine. romlebSiac gamoiTqmeba redaqciis azri Sesaxeb sazogado cxovrebis sxva da sxva gvar saganTa. romelic imyofeba tfilisSi. 11. xuTSabaTobiT. ucxo qveynebis saxelmwifo warmoebasa da sazogadoebis cxovrebasa. xvalve uTuod Camovides. korespondenciebi Sesaxeb Cvenis qveynisa. 4. gigzavni 1 fuTs navTsa. rva wyvils apeursa. xelis mowera miiReba gansakuTrebiT `iveriis~ redaqciaSi. ra unda da ra zomis xeebi da ise mourigdi. 10. 2. ruseTisa da ucxo qveynebisa. 6. 8. mandauri saguramoeli qali SeirTo. erTi kaci ganuwyvetliv wiwamurSi unda iyos da iqaurobas hyaraulobdes. 7. scenebi. wadi. 5. davidovis quCazed.

WavWavaZes ormocdaaTs Tumans im Rvinis fasSi. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . 1883 welsa miviRe kidev ormoci TumniT. romelic momewoneba da erTi qvevri Rvino TeTri Tqven Tqvenis arCeviT ukan unda daayenoT. 24 maiss. rom nasyids RvinoebSi erTi sapalne wiTeli Rvino me unda davigdo. 6. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . ilia WavWavaZe 270 271 . mogyideT Tqven kurdRelovs da gabaevs Rvinoebi. ilia grigolis Ze WavWavaZe ormocdaaTi Tumani miviRe ilia WavWavaZem.Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . ilia WavWavaZe da qalaqSi mcxovrebni solomon giorgis Ze gabaevi da solomon ivanes Ze kurdRelovi vsdebT erTmaneTSi Semdegs pirobas: 1. 4. Cven. ilia WavWavaZem. ilia WavWavaZes anu mis mebaReebs. rac ki Cems maranSia saguramoSi sapalne eqvs Tumnad im pirobiT. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ. 5. Tu Cvenzed kidev Rvinis fuli iyos. viyideT ra T. 1 8 7 1 Ñ Ñ Ñ Ñ .xelwerilebi 1 tfilisis gared mcxovrebTagan gazeTi daibareba Semdegis adresiTa: Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ : Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ „ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ “. kidev ormocdaaTi Tumani. 2. sapalne eqvs Tumnad am TaviT vaZlevT T. 7 . gabaevma da kurdRelovma. 30-sa martsa Cven amisi qvemore xelis momwerni _ T. gabaevma da kurdRelovma. roca dasWirdes T. me. pirvels maiss am Rvinis fasSi kidev unda mivceT Cven. ilia WavWavaZe miviRe solomon gabaevisagan kidev oci Tumani 23 ivniss. T. Cven movaleni varT moTxovnilobisave umal vaZlioT da miRebis baraTi CamovarTvaT. sul vyidulobT ocdarva sapalne Rvinos. garda amisa. Rvinoebi exlav unda gadaviRoT. 1883 welsa. WavWavaZis Rvinoebi. 3. 1883 welsa. redaqtori-gamomcemeli _ ilia WavWavaZe Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ.

272 273 . Tezamis wyali waiyvanos da aravin dauSalos. SeniSvnebi. ilia WavWavaZe xelnawerTa aRweriloba.2 roJdenas neba aqvs. komentarebi variantebi.

peterburRi. simRera (gv. 275 . pirveli publikacia: Txzulebani ilia WavWavaZisa. `saqarTvelos moambe~. tiarlevo. 32. iyav Senc sruli?~ TariRi: 1-sa aRvistos. 30. melani (yavisferi). 1858 w. 1892. nasworebi. gv. melani (yavisferi). nasworebi. melani (yavisferi). TariRi: 23 ivniss. gv. rodemdis? (gv. 18v. gv. loTis rCeva (gv. 1858 welsa. 13r-14v. me-9 striqonis Sedeg gadaxazulia: oriv vmsaxurebT miwasa Savsa. gv. tfilisi.TariRi: 1858-sa welsa. gv. I. peterburRi. gv. 38) avtografi: krebuli #17051. TariRi: 1858 welsa. me-2 strofs miwerili aqvs varianti (grafiti): yoveli Cems gars miyruebula. pirveli publikacia: Txzulebani ilia WavWavaZisa. an vidre CvenTvis mze gabrwyindeba. I. gv. gv. pirveli publikacia: Txzulebani ilia WavWavaZisa. 17 ivliss. I. tfilisi. pirveli publikacia: Jurn. 1892. leqsebi guTnis-deda (gv. #6. vidre gawydeba. gv. gv. I. melani (yavisferi). 34) avtografi: krebuli #17051. 36) avtografi: krebuli #17051. [Cemi] Seni. tiarlevo. 4-sa ivniss. [misTvis xom ara] Tu moagonda. me-16 striqonis Semdeg gadaxazulia: baxusi giJobs mxiarul namiT. s. giyvardes (gv. `saqarTvelos moambe~. viT Ze RvTisa jvarzed ganTxmuli getyoda: `viTa mama zecis. TariRi: 1858-sa wel. locva (gv. 1863. 32) avtografi: krebuli #17501. 274 mTvares (gv.. nasworebi.. 16v. 42. [SemombRavis] Semomtiris. #5. 1858 welsa. s. gv. 2v. 19.. pirveli publikacia: Jurn. 10. 37) avtografi: krebuli #17051.. gv. 4 ivniss. s. 17r. 5. 33. me-7 striqonis Semdeg gadaxazulia: rom marto misTvis igi ar gaqvs. 2. civs Wkvasa giklavs RviniTa mwariT. tfilisi. 20. 39) avtografi: krebuli #17051. melani (yavisferi). TiTqo. sof. [megobarsa] amxanagsa. tiarlevo. daibeWda saTauriT `ucxoeTSi~. 1863. TariRi: 23-sa ivliss. 1892. melani (yavisferi). melani (yavisferi). 17. ise saocrad midumebula. 14v-15r. pirveli publikacia: Txzulebani ilia WavWavaZisa. s. 1892. sofeli tiarlevo. gavswioT Wapans. 19r. 10. tfilisi. 10v. gv. nu Tu ar gaxsovs. qristem sTqva cxadaT. 8v-9r. 40) avtografi: krebuli #17501. 13.

tfilisi. pirveli publikacia: ilia WavWavaZe. 48) avtografi: krebuli #17501. t. pirveli publikacia: ilia WavWavaZe. Sedgenili kirile lorTqifaniZisagan. d. `iveria~.. mixeil gedevaniSvilis gamocema. ilia WavWavaZis akademiuri gamocemisaTvis. melani (yavisferi). pirveli publikacia: Txzulebani ilia WavWavaZisa. 6. 23.. daurgeb~. 1877. peterburRi. [gabruebulsa] gaxurebulsa. peterburRi. I. 1914. gadaxazulia avtoris mier. * * * `dae. epigrafi: `awmyo Sobili warsulisagan aris mSobeli momavalisa~ _ cnobili germaneli moazrovnis _ gotfrid vilhelm laibnicis (1646_1716) Sexedulebis perifrazia (ix. I. TariRi: 1858-sa welsa. * * * `erTxel jda. s. s. 43) avtografi: krebuli #17501. Txzulebani. 33. `kvals. 26 oktombers. Tund movkvde. pirveli publikacia: Conguri. gv. peterburRi. kvals siCqariT~ (teqstis bolos). me-8 striqonis Semdeg gadaxazulia: uTxar. Txzulebani. gv. mixeil gedevaniSvilis gamocema. 1864.. `iveria~. gv. #135. s. Txzulebani. da mswrafl morfei yovelTvis zrdili gamcnebs. 1914. gv. TariRi: 15 dekembers. I. trfobisa aliT gaxurebulsa. 1858 welsa. s. gv. 18. [rom] rad. peterburRi. 3r. melani (yavisferi). tfilisi. tfilisi. TariRi: 1858-sa welsa. gv. mixeil gedevaniSvilis gamocema. 2v. s. peterburgi. tfilisi.. peterburRi. 5r-6v. gv. melani (yavisferi). locva (gv. s. mixeil gedevaniSvilis gamocema. melani (yavisferi). 1-sa aRvistos. pirveli publikacia: ilia WavWavaZe. I. t. [da] an. gaz. 9. magis Zalasa. 15-sa dekembers. `komunisti~. pirveli publikacia: ilia WavWavaZe. 1914. 41) avtografi: krebuli #17501.~ 277 . 276 qarTvlis dedas (gv. 1914. gv. 3r.. celqobs da sdagavs guls trfobis aliT. #26. 47. TariRi: 1858 welsa.~ (gv. pirveli publikacia: gaz. gamezardaSvili. 44) avtografi: krebuli #17501. [Tqvas] is. tfilisi. `da urgebs~. 5 noembers. 24. gv. 17. 11. 26 oktombers. 1858 welsa.. 1983). * * * `marto mivcurav. 37. 45) avtografi: krebuli #17501. I.~ (gv. melani (yavisferi). 1892..s (gv. #17. `Cems kvals~.aqav amuri macduris TvaliT. 42) avtografi: krebuli #17501. sad ufro tkbilia Zili. gv. 22. 46 ) atografi: krebuli #17501.. [amuriTa] siyvaruliT. tiarlevo.~ (gv. TariRi: 1858-sa wel. 23r-24v. 6r. pirveli publikacia: gaz. TariRi: 1858 welsa. t. TariRi: 28 aRvistos. 9r-10v. 19. 8. * * * `vixile satrfo. peterburRi. gv.. 19-sa noembers. Txzulebani. s. magis sikeTes. t... melani (yavisferi). daibeWda usaTaurod _ * * * `maSin davstkbebi. nasworebi. [Cemi] qarTvlis.. gv. mamuli elis magasa. melani (yavisferi).~ (gv. 1878. s. 19.. TariRi: 1858-sa welsa. nasworebi. gv. gv. gv. minawerebi: `daurgebs. sofeli tiarlevo.

melani (yavisferi). gv. wigni me-4. [Cems borots gulsa] iq wamxdars Cems guls. gadaxazulia avtoris mier. romelsac. 28. 278 avtografi: krebuli #17501. 1858-sa welsa. 4r. 1859-sa wels.~ (gv.. s. saTauris nacvlad: (mibaZva heinisadmi). 1858 w. s. 1859-sa welsa. [maram ver vpove iq] versad ver vpove is. peterburgi. `isari~. risTvis. I. peterburRi. (gv. 338-339). 4. 1913. 10. etrfoda. TariRi: 19 ianvars. peterburRi. leqsi miZRvnilia aleqsandra (saSa.. mixeil gedevaniSvilis gamocema. narkvevebi qarTuli Jurnalistikis istoriidan. studentobisas. 13. 50) avtografi: krebuli #17501. gulis xma (gv. 49) avtografi: krebuli #17501. [foTleb Soris] saidRamac. 52) avtografi: krebuli #17501. gv. tfilisi. gv. 3. gv. 11r. 53) avtografi: krebuli #17501. xval melxineba.s (gv. 1858 wls. pirveli publikacia: Txzulebani ilia WavWavaZisa.~ (gv..] bedTana brZola viT meSineba! TariRi: 26 dekemberi. 54) s. tfilisi. melani (yavisferi). gv. s. 1907. 279 . gv. pirveli publikacia: ilia WavWavaZe. 45. peterburRi. al. #4. * * * `meca mqonia~. (gv. peterburRi. t. tfilisi. [vatare foTlebSi] veZebe. 1965. 11-sa ianvars. gv. pirveli publikacia: `krebuli~. risTvis miyvarxar? (gv. sania) ilias asul Caikovskaiasadmi.. s. Txzulebani. TariRi: 1858 welsa. * * * `bevri vitanje. nasworebi. [maT] mis.. gv. [vpoveb me iq bulbulsa] iq hfrens SxiraT bulbuli. 10. #228. pirveli publikacia: gaz. 29 r. nasworebi. davRale. TariRi: 30 dekem.. `Temi~. pirveli publikacia: gaz. gv. 1892. bedo! (gv. nasworebi. 15. s. 20r. melani (yavisferi). [dRes vitanjebi. 55) avtografi: krebuli #17501. TariRi: 1859-sa welsa. 1914. kalandaZe. 41. I. t. gavswordeT. I. pirveli publikacia: gaz. 1859 wels. leqsi hainrix haines ciklis `ucxoeTis~ mesame leqsis mibaZvaa (ix. 30v. 1871.. 128. sania) Caikovskaiasadmi. ilia WavWavaZe peterburgSi. TariRi: 18 ianvars. gv. 9.. #232.. melani (yavisferi).. 56) avtografi: krebuli #17501. `miyvarxar~. TariRi: 31 dekemberi. mixeil gedevaniSvilis gamocema. melani (yavisferi). pirveli publikacia: `krebuli~. melani (yavisferi).leqsi miZRvnilia rusi kompozitoris _ petre Caikovskis umcrosi dis _ aleqsandra (saSa. * * * `miTxariT. 1871. pirveli publikacia: ilia WavWavaZe. #147. gv. Tbilisi. * * * `miTxar. gv. me-3 strofi gadaxazulia da Semdeg aRdgenilia avtoris mier. 29r-30v. peterburRi.. koxta afxazis cnobiT.. `isari~. nasworebi. melani (yavisferi). Txzulebani. gv.. TariRi: 19 ianvari. s. gv. 1907. melani (yavisferi). 31r. 51) avtografi: krebuli #17501. peterburgi. 19r. 52. gv. 1914. 2.

gv.~ (gv. (uZRvni yovels namdvil qarTvlis dedas) leqsi daiwera hainrix haines `lamentaciebis~ epigrafis pirveli strofis gavleniT (ix. 35r. 60) avtografi: krebuli #17501. 21r. `literaturuli gazeTi~. 27-sa martsa. s. 9. rasac cxovreba sitkbos miqadda.* * * `erTxel mec. is siyvaruli. tfilisi. gv. iqve. ndoma momaklo. daagdo sasapyroT guli rbenama~ (`qilila da damana~. gv. gadaxazulia avtoris mier. 1860. `saqarTvelos moambe~. nanina!. TariRi: 1859-sa welsa. TariRi: 1859-sa welsa. gv. gv. 60. `saqarTvelos moambe~. kenWoSvili. Zmano. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . 44.. Svilo. nana qarTvlis akvanzed (gv. 1859-sa welsa. 32v. nanina! miTxar. TxzulebaTa sruli krebuli. 26v. Tbilisi. I. 57) alazans (gv. me-11-12 striqonebis pirveli varianti datovebulia gadauxazavi: avtografi: krebuli #17501. da exla obols sul gamimwarda. gv. [daimarxa] Caimarxa. peterburRi. 1962. 33r. #182).. 25r. #9. Svilo. 59) avtografi: krebuli #17501. ciurni xmebi (gv. peterburgi. 12. [masTan] masSi. t. 20 Tebervals. [win gaxedva] momavali. Txzulebani. 48. ram SagaSina? 281 . pirveli publikacia: Jurn. Svilo. melani (yavisferi). 62) avtografi: A. gv. 10. 1987. pirveli publikacia: Jurn. 28v. krebuli #17501. savaraudo TariRi: 1859 wlis 13 aprilamde _ ix. 59) nana qarTvlisa avtografi: krebuli #17501. s. i. 22v-23r. 82. gv. 13. 34v. 71. 27r.. ilia WavWavaZe. 20v. epigrafi: `Ñ Ñ Ñ Ñ . 28. peterburRi. melani (yavisferi). #3. B. I. 1914. [Cem bedis gaqra] gaqra Cem bedis. gv. mixeil gedevaniSvilis gamocema. gv. 58) avtografi: krebuli #17501. s. saba orbeliani). gadaxazulia avtoris mier. TariRi: 19-sa Tebervals. 5. ram SagaSina? razed SekrTi? mtiralni raT momapyar me Tvalni? nana. #9. pirveli publikacia: Jurn. t. nasworebi. 61. miTxar. ram SagaSina? jer xoma Seni bedi. 280 nana. gv. * * * `tuCTa mikonva. s. [TviT Cem RmerTasac aRar undebs guls siyvaruli] sad ars is RmerTa. pirveli publikacia: Txzulebani ilia WavWavaZisa. haine da ilia WavWavaZe. tfilisi. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . igi grZnoba.. grZnoba wina morbedi ar uxatavs Sen norCs Tvals qarTvelTadmi RvTiurs vals? nana. melani (yavisferi).~ (gv. 1863. 1863. 3-sa martsa. 74. melani (yavisferi). 21r. melani (yavisferi). I. peterburRi. melani (yavisferi). 1892. melani (yavisferi). nanina! miTxar. sixaruli (gv. `ciskari~. pirveli publikacia: ilia WavWavaZe. epigrafi: `siWabukisa yvavili damiWkno JamTa denama.Ñ Ñ Ñ~ (lermontovi). gv. gv. TariRi: 1859-sa welsa..

12. peterburgi TariRi: 13 aprils. nanina! nu Tu man SagaSina?! naxam qarTvelT mcirobas. gv. peterburgi. nanina! miTxar. culqveS daCagrulisas. Zvels erTobas dakarguls. melani (yavisferi). maSin mec avtirdebi.. gaizdebi. 6. nana. Svilo. nanina!. minam gagiavdrdeba. Svilo. 1859-sa wels. nana. nana. Svilo. s.. pirveli publikacia: Jurn. iswrafe. nanina! nu Tu man SagaSina?! mova dro. melani (yavisferi). [wylulni] wyluli. viT Svili erTguli. Svilo! Sen dedis nana xlmis JReraT Segecvleba. TariRi: 1859-sa welsa.. Sedgenili kirile lorTqifaniZisagan. ganwiruls. Svilo. pirveli publikacia: `Conguri~. Svilo. vficav! pirvel Zaxilzed gagzavni brZolis velzed. 192. 283 . Svilo. nanina! Zliv Cem xmam CagaZina? 1859 welsa. ram SagaSina? scani. mtkvris pirzed (gv. peterburgi. nanina! nu Tu man SagaSina!?. 67) avtografi: krebuli #17501. #11. `ciskari~. 65r. gv. nana. peterburRi. 4. gv. 6-sa aprils s. Svilo. Svelis Zaxils mwuxares. Svilo. 1864. nana. nana. Svilo. mZime kvnesis xmas mwares.. nana. SenSi umzadeb mamuls Svilsa erTguls. Svilo. qarTvelT danTqmuls gmirobas. maTgan mamul ganwiruls. Zili! iswrafe gansveneba! nana. [aRmeSalnen] aRmeSala. nanina! nu Tu man SagaSina?! gaigeb mamulisas. 35r. Tavs miscem mamuls sxverplaT. gv. Cvens mamuls uZRvni dedur siyvaruls da Sen.jer minam xar ymawvili. mklavi gagimagrdeba: Svilo! yrmobis sizmrebi brZolazed Segecvleba. daecemi mters mexaT. nana. 1859. nu Tu man SagaSina?! dalocvilsa Cemgana guli agitirdeba. 4 ivniss. Svilo. Tu dagcen zari!. nasworebi. an. nanina! nu Tu man SagaSina?! aRgenTeba Sen guli. daibeWda saTauriT `nana~. mamulisTvis momkvdari Cem cremlaT eRirebi!. [SesWvrets] Sehyefs. elegia (gv.. Cems sayvarels Zes sxverplaT migcem qarTvlis mters. nanina! nu Tu man SagaSina?! 282 vai. 66) avtografi: krebuli #17501.

69) avtografi: krebuli #17501. 284 mwuxareba (gv. pirveli publikacia: Jurn. gv.. gv. da Sen dageZeb. krebuli #17501. melani (Savi). vaime. Zvirfaso Zmao! bnel sikvdilma mogispo dReni da mec ubedurs amomglija. marad maxvrali. [Cemo Zvirfaso] gvedreb. 12. savaraudo TariRi: 1860 wlis aprili-maisi _ ilias umcrosi Zma _ Temuri gardaicvala 1860 wlis aprilSi. [Sen Semogkvnesi] wagSlian kvalni. dakarguli edemi (gv. nasworebi. Tbilisi. pirveli publikacia: gaz. 1987.. gv. 1913. me-7 striqonis Semdeg gadaxazulia: RmerTo. gv. melani (yavisferi). me davrCi marto. tfilisi. vai. gamicudda me yvelaferi. [da vegde esreT. TariRi: [sektembris Tvesa] oktombris 3-sa. I. gv. daibeWda usaTaurod _ * * * `oh... gv. 36v. ubeduri. gv. `vaime. gv.. mismine. iqve. melani (yavisferi). wminda samare. 70) avtografi: A. me-4 striqonis Semdeg gadaxazulia: Sen damkargavma me davkarge yoveli feri. ubeduri. gv. #9.~. Txzulebani.. 89. qveyanazeda Seni. melani (Savi). nasworebi. me davrCi marto! ubeduri. iqve. mixeil gedevaniSvilis gamocema. 85r. vaime Zmao! bnel sikvdilma mogspo.. 44. TariRi: 3 noembersa. 9. Zmao sayvarelo. 146. 68) avtografi: krebuli #17501. 71) avtografi: A.. [erTaT eca isari asi] gardaesxa navTi mduRare. [dros misaxavs] droT gardaec.. Zmao sayvarelo. t. krebuli #17501. tfilisi. epigrafi: `davnatri droTa. melani (yavisferi). ilia WavWavaZe. 9. tiali! aRara maqvs ra. Zmao sayvarelo. 86v. B. vaime! da me ubedurs dReT dRe ar maqvs da RameT Rame. ubiwo mtveri da Seni. 6. `Temi~. laRobas. marad maxvrali. gr. 1859 welsa. 1863. marad maxvrali. 2. [WkvaT urwmunobas eZebs yvelgan dasamtkicarsa] Wkvam mohkveTa frTa Cemi gulis frenas. gesli.. orbeliani. pirveli publikacia: `krebuli~. nuravis nuRar Sehqmni Cemebr mwuxare. [1859] _ ix. nasworebi. 177). 46v. 36v-37r. wminda samare. sad arian. Zmao~. pirveli publikacia: ilia WavWavaZe. 1914. ros aqvndaT trboba mamulisadmi guls aRbeWdilad~ _ T. nugeSaT xoloT TvalSi damrCa cremli mware. Cemi siWabuke (gv. 11. TariRi: 26 dekembers. nasworebi. (gv. 285 . melani (Savi). 85r. [warsulni] warsuli. `saqarTvelos moambe~. I.8. teqstis dasawyisSi gadaxazulia: Zvirfaso Zmao! Sen dagkarge. sisxli] tvini mewoda. iqve. wigni me-2. B. 1859-sa welsa. melani (yavisferi). t. ubiwo mtveri da Seni. gv. 1871. teqstis bolos gadaxazulia: me davrCi marto. 51r. 8. #147. Zvirfaso Zmao! bnel sikvdilma mogspo. nasworebi. marto nugeSad SevirCine me cremli mware da Seni. nasworebi. TxzulebaTa sruli krebuli. ar gamiTenda Sen Semdega mwyvdiadi Rame da TviT qveyanac Semeqmna me ngreul. gv. gv 29. gv. C. ris gamoc ilia mwuxarebas gamoTqvams mamidisadmi (makrine WavWavaZe-erisTavisadmi) 14 maiss miweril werilSi (ix.

tirili msurda da gamiSra cremlica tkbili. 2. 59r. gv. [evedrebi] iyo RvTisa. 72. 1860. molxeniT iyvnen udardelni mTiebi cisa da me ki mwvavda mwuxarebis Zneli tkivili. pirveli publikacia: Jurn. 287 . 8. [guli mikvdeba] ofli wurwuriT. rom arcki mome maSin sityva wminda. 58v. molxeniT iyvnen udardelni mTiebni cisa. da gulSi medva sasikvdino gesli sevdisa. suli migubda da viwodi uTqmel tanjviTa. 7. ewevi tvirTsa da veRara swev. ara. iqve. iqve. kvlav wamosdeq. 3. [mwuxarebis] udrek fiqrTa. damisqdnen ZarRvni usaxelo. rome gamiwyda sityva da xma wminda locvisa. qveyanazed da zecazed ki iyo dumili. molxeniT iyvnen udardelni mTiebi cisa da me ki mwvavda udrek fiqrTa Zneli tkivili. D. TiTqo Cems gulsa erTaT eca asi isari.] ara. uRmTo dagviTa. damekarga sityva locvisa. da gulSi medva sasikvdino gesli sevdisa. Sen gardiqeci. mwuxareba qveyanazed da zecazeda iyo dumili. TariRi: 1860 _ 11 ivlisi. damekarga sityvac locvisa. qveyanazed da zecazed ki iyo dumili. `ciskari~. tanjva sawyal muSisa. TiTqo Cems gulsa eca erTaT asi isari. 286 suli migubda da viwodi uTqmel tanjviTa. mis mzgavsi jojoxeTSic tanjva ar ari. [samsala masves im uzomo] damisqdnen ZarRvni usaxelo. 1860 _ 11 ivlisi 3. qveyanazed da zecazed ki iyo dumili. 12. me-13 striqonis Semdeg gadaxazulia: da ver aswie. me-4 striqonis Semdeg gadaxazulia: Sen gareSemo xalxi dadis da ar gibralebs. gv. nasworebi. [daRlili] mwuxare. mis mzgavsi jojoxeTSic tanjva ar ari. I. 8. da Sen CumaT xar. 47r. 72) avtografi: krebuli #17501. 60v. melani (yavisferi). nasworebi. me-8 striqonis Semdeg gadaxazulia: Sen gardiqeci. locva mindoda. gv. ewevi tvirTsa da keTils TvalSi ar getyoba arc ganrisxeba. mwuxareba qveyanazed da zecazeda iyo dumili. 50v. sdgaxar uxmoT im gzisa pirsa. xalxi dadis da ara gSvelis. # 9.mwuxareba qveyanazed da zecazeda iyo dumili. nasworebi. locva mindoda. 75. melani (yavisferi). C. ZarRvni sqdebodnen usaxelo. melani (yavisferi). me-8 striqonis Semdeg gadaxazulia: ise RrmaT viyav im tanjvaSi me CaRupili. im tanjvis zRvaSi uRmToT viyav me CaRupili. gv. molxeniT iyvnen udardelni mTiebni cisa da me ki mklavda mwuxarebis Zneli tkivili da gulSi medva sasikvdino gesli sevdisa. molxeniT iyvnen udardelni mTiebi cisa. [im tanjvisTana tanjva ar ari] mTeli simware jojoxeTis im wuTSi Savsvi. mas ara esmis dardi. Sen gars xalxi uqmi grovdeba. ox! RmerTo! ise viyav Sen win codvili. mTeli simware jojoxeTis im wuTSi Savsvi. [da im dagvasTan jojoxeTis dagva ra ari?!. kvlav wamosdeq. muSa (gv. 57r. uRmTo dagviTa. gana. molxeniT iyvnen udardelni mTiebni cisa.

. rogorc Cveni Zma qarTveli. [lxinSi loTuraT vlxinobT] loTTan marTla loTebi varT. pavlovski _ ix. ilia WavWavaZe.II. [did xnis nacnobT] da SeCveul. swavlaSi oxer pedantsa azrs azrzed davarRvevineb. `saqarTvelos moambe~. guls gardviSliT. pirveli publikacia: Jurn. nasworebi. dasawyisSi gadaxazulia: egreT icxovreb. striqonebi gadaxazulia cenzoris mier _ melani (wiTeli). [rac ki] mudam. gv. gv. C. 8. [visac erTi] romelsaca. simRera (gv. masTan. nasworebia avtoris mier _ melani (Savi). 288 76. 1863. rogorc mtversa. me-2 strofi gadaxazulia cenzoris mier. `Zalas~ _ gadaxazulia cenzoris mier. 94v. emagre CvenisTanao! sadac ginda. me-7 striqonis Semdeg gadaxazulia: Tu SimSilma da wu. 8. 14. arc uWkoni brZenTanao! lxinis drosa Cven movilxenT. iqve. me-6 striqonis Semdeg gadaxazulia: nugeSis mcemi geyoleba Sen Seni seni. melani (Savi). `dids ar~ _ gadaxazulia cenzoris mier. SemovZaxebT. t. 3. I. #17503. 4. 74. me-6 striqonis Semdeg gadaxazulia: lxinSi davlev da Cven Zmasa students gadavakvrevineb. IV. 289 . me-5 striqonis Semdeg gadaxazulia: da arc uWko brZenTanao. [waxval] egreT. savaraudo TariRi: 12 ivlisi. [mogvagonebs] mogviTxrobs. saxlidam gagdebs. vinc.. cenzoris minawerebi: teqstis dasawyisSi _ `Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ e Ñ o Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 1 6 . dedam rom Svili gazardos. 73. 95. saTauri: `studentis simRera~ _ `studenti~ gadaxazulia cenzoris mier. 75.. 6. igi glanZRavs. [Wkviansac] brZensac. 2. krebuli #17501. melani (Savi). avtoris mier Secvlilia _ `Cvensa sayvarels~. mobaaseT. SenTan ki vaWrobs. III. `daoblebuls Cvens~ _ gadaxazulia cenzoris mier.. me-4 striqonis Semdeg gadaxazulia: Sen eubnebi. 3. 1860. alagi gvaqvs yvelgan da yvelasTanao! loTTan marTal loTebi varT. `odesme~ _ gadaxazulia cenzoris mier. B. 9.Ñ ~ (melani _ yavisferi). emagre CvenisTanao! mudam gamosadegni varT yvelgan da yvelasTanao! loTTan marTla loTebi varT.2 0 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 1 8 6 9 . melani (yavisferi). avtoris mier Secvlilia _ `yovelTvis~. nasworebi. #1. teqstis bolos _ `Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ e Ñ o Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ~ (melani _ yavisferi). TxzulebaTa sruli krebuli. 6. avtoris mier miwerili aqvs `arvis~. esreTs SromaSi daaRamed Sen sicocxlesa da igi Sroma ar mogcems. dedam ro Svili gazardos. sicocxlesa miscem Sromasa. 93r. Semdeg Secvlilia _ `dids ar~. [Zlier xSiraT] Cemo muSav. 11... me-6 striqonis Semdeg gadaxazuli: sxvagan fuls apnevs. [ugononi] uWkoni. avtoris mier miwerili aqvs `mswavlul kacis~ da Semdeg gadaxazulia avtoris mierve. 4. 13... Tbilisi. 75) avtografi: A . groS ver iSovi siberisTvis mosaxmaresa. gv. 1987. 5... avtoris mier Secvlilia _ `amays~. gv. 2 gverdi (rv).

sadac viyoT. G. gv. rom eg unda Sens mamulsa. simarTlisTvis mzaTa xmali. saferni varT yvelgan da yvelasTanao. melani (Savi). Tamami Wkva keTilSoblur azrebisa. melani (Savi). melani (Savi). emagre SenisTanao! 291 . E . iqve. [loTTan] lxinSi. gv. nasworebi. gadavakvrevinebT da CxubSi oxer pedantsa azrs azrzed davarRvevinebT. sibrZneSi oxer pedantsa azrs azrzed daarRvevineb. davlevT. gadaakvrevineb. dedam ro Svili gazardos. 5. TavisuflaT. lxinSi loTurad movilxenT. marto imiT Sen nugeSob. gadaakvrevineb. *** lxinSi loTurad moilxen. 95r. gv. me-4 striqonis Semdeg gadaxazulia: loTTan marTla loTebi varT. saferi xar yvelgan da yvelasTanao! guli swavliT naTelqmnili giReldeba wmind grZnobiTa. SemovZaRebT.. 98v-99r. 3. nasworebi. [arc brZensa dauvardebi] dalev. guls gadviSliT. 96v. me-8 striqonis Semdeg gadaxazulia: saqmeSi guli mtkice gaqvs. pirnaTlad xar. emagre SenisTanao! Tu sadme xar. mudam gulmtkice viqnebiT yvelgan da yvelasTanao. dalev. nasworebi. emagre CvenisTanao!. dedam ro Svili gazardos. 290 F. gv. Tu simarTle iq winamZRvrobs. gadaakvrevineb.. loTTan loTurad viqceviT.. gadavakvrevinebT. ar dauardebiT smaSi. melani (Savi). emagre CvenisTanao. Tavisufal. Tamami Wkva SuqSesxmuli patiosan azrebiTa! Raribi xar da SromaSi hkalav Sensa Wabuk sulsa.D. iqve. Cveneburad. emagre SenisTanao! Tu sadme xar. 97r. 6.. iqve. dedam ro Svili gazardos.. viT qarTvelni qarTvelurad. sibrZneSi oxer pedantsa azrs azrzed davarRvevinebT! Zvirad vlxinobT da Tu vilxenT. davlevT. arc brZenTan sulelebi varT. sibrZneSi oxer pedantsa azrs azrzed daarRvevineb. yvelgan da yvelasTanao! lxinSi loTurad moilxen dalev. guli swavliT Suq Sesxmuli meganZeT gaqvs wmind grZnobisa. dedam ro Svili gazardos. dedam ro Svili gazardos. [pirmtkice] gulmtkice. brZolis velzed mebrZoli xar. Zvirad ilxen. RaribobiT da SromiTa ikaleba Seni guli.

Cvenc xelT gvWeria Cven bedis Carxi. [guliT vlxinobT. rom eg unda Cven mamulsa. sadac mamuli gvibrZanebs. Raribni varT da SromaSi vklavT Cvensa Wabukobasa. I. savaraudo TariRi: 1860 weli. rac gulSi gvaqvs. viT naRverdali. 20. tkbili. 5. t. pirveli publikacia: Jurn. gv. Tu movilxenT] Zvirad vlxinobT da Tu vilxenT. 292 me-16 striqonis Semdeg gadaxazulia: im dros. ilia WavWavaZe. me-5-e striqonis Semdeg gadaxazulia: guls dauwvavda. odes vyofilvarT Cven ukeTesni. imas vityviT yvelgan da yvelasTanao. Tvis fanturiTa damRerda xolme 293 . uxelovno. nasworebi. me-14 striqonis Semdeg gadaxazulia: Turme umRerda axal qarTvelTa Zvel gmirebisa saqmeTa qvelTa. mefanture soflebSi vlida odesRac Turme brma mefanture moxucebuli. melani (yavisferi). Cvenca gvqonia Tavisufleba. me-12 striqonis Semdeg gadaxazulia: dedam ro Svili gazardos.carTan Zmobas ar vkadrulobT. 77) avtografi: A. guli swavliT naTel qmnili gviReldeba wmind grZnobiTa. 1870. mis garsa xalxi Segrovebuli ismenda mReras daRonebuli. iqve. 18 agvisto. viT mindvris yvavili da viT zafxulis cxare mzis sxivi. yofila mRera misi martivi. [vicodiT Cvena] gvcodnia uRvTo. Cvenc rodesRaca vyofilvarT xalxi. Tu brZolasa Cvena mogvTxovs.. Tbilisi. bednier iyo. soflebSi vlida odesRac Turme. mxurvale. mefanture (gv. 126. melani (yavisferi). 21. `mnaTobi~. melani (yavisferi). 9. [Cven sawyal glexsa mxnes da martivsa] miizidavda Cven glexs martivsa. emagre CvenisTanao. gv. yvelgana vemsaxurebiT. 37r. ros Cvenca vyofilvarT xalxi. nasworebi. B. 77. iqac ki gamovadgebiT. [rogorc viTa]. gv. fantursa igi damRerda xolme. me-20 striqonis Semdeg gadaxazulia: da mis simRera iyo martivi. Tamami Wkva SuqSesxmuli patiosan azrebiTa. magram vnatrobT glexTanao. Turme mReroda is im dReebzed. Cvenca gvqonia Tavisufleba. odes scxovrobda didi Tamari. Cven mamapapis sisxlzed da Zvlebzed. 78. mlxeni. 42v-43r. krebuli #17501. gv. marto imiT Cven vnugeSobT. 1987. me-2 striqonis Semdeg gadaxazulia: xalxi simReriT aRtacebuli. gv. momSvebi.. TxzulebaTa sruli krebuli. 6. 105. 38v. pavlovski _ ix. C. #2. is deda Cveni dauviwyari. iqve. [yofila mRera] simRera iyo. Cvenc xelT gvWeria Cven bedis Carxi.

Sen SegeTvisen Cemi dardebi. ilia WavWavaZe. Cemi dardebi.. odes qarTveli qarTvlaT yofila da Tvis mamuli mas hkuTnebia. odesRac Turme vlida soflebSi. da is RiRiniT dafiqrebuli Tvis erTgul fanturs zed damReroda. 4. [axlandel] axal. odes Tamari Cvena gvdedobda dauviwyari. 1987. Sewuxebuli. t. SviliT xelSi dedani.~ (gv. 294 * * * `Cemo simRerav. avtografi: A.. 38v-39r. mTel simartiviT megobrobasa mivande guli gamoucdeli. is hyvarebia Cven dabal xalxsa. bolo strofi gadaxazuli da aRdgenilia avtoris mier. I. me-12 striqonis Semdeg gadaxazulia: mis sityvebs hqondaT saocni Zala. nasworebi. I..glaxa. simRerav Cemo. didsa. Cemi naRveli da sixaruli. glaxa. 13. dafiqrebuli fanturs damRerda Sewuxebuli. melani (yavisferi). 2. pavlovski _ ix. me-11 striqonis Semdeg gadaxazulia: Tvis erTgul fanturs zed damReroda. pataras. samoTxe vZebne me im grZnobaSi. 8. sabralo. 62v-63r. didi. ra mas naxvidnen Wabukni. brma mefanture. krebuli #17501. 508. daRonebuli. grafiti. SeniTRa lxinobs es kruli guli.. yrmasa Tu qalsa. savaraudo TariRi: 12 seqteberi. patara miskena srbodnen da mas moxucs gars Semoertyodnen. yrmasa Tu qalsa. 2. [uwin fanturiT xSiraTa xolme] Tvis fanturiTa damRerda xolme. iqve. 63r. Turme ymawvilurs ima ndobasa SxamiTa zdida megobris xeli. moxucebuli. dasawyisSi gadaxazulia: nu dadumdebi. t. Sen SegeTvisa es kruli guli. [Tvisa] Zvel. moxucni. nu dadumdebi. iqve. gv. didsa. Tbilisi. gmobiT momwamla megobrobama da egre Cem guls marto vabereb. 1860. naRveli Cemi. 109. yrmani. ZvelTa gmirebis saqmeTa qvelTa. gv. gv. melani (yavisferi). [Sen SegeCvia] SeniTRa lxinobs. nasworebi. tfilisi. moxucni joxzed Camobjenilni. 295 . ra mas naxviden deda da Svilni. [da maRvrevina man cremli mware] da egre Cem guls marto vabereb. pataras. D. me-6 striqonis Semdeg gadaxazulia: ra naxvidnen mas moxucs sawyalsa. 1914. sabralo. igi umRerda axal qarTvelTa. Wabuki miskena srbodnen da mas moxucsa Semoertyodnen. kacma damSxama da Cemsa gareT beds aRar veZeb. 79) B. Cemo simRerav. gv. kacSi movtyuvdi. pirveli publikacia: ilia WavWavaZe. Txzulebani. TxzulebaTa sruli krebuli. Zvel fanturiTa mudama xelSi brma mefanture moxucebuli. saflavi vpove Cemi gulisa da erTi kacic mTel qveyanaSi. mixeil gedevaniSvilis gamocema. gv. im netar drosa. muSa. igi uyvarda Cven dabal xalxsa. is ki RiRiniT.

yvareli _ ix. Sen SeeTvise gulis dardebi. Sen umegobre. `saqarTvelos moambe~. viT salxenari. savaraudo TariRi: 6 agvisto. Cemo simRerav. t. grZnobani momewamlnen im sawamlaviT. mowamluli xar. t. mamulo. Tbilisi. 296 pirveli publikacia: ilia WavWavaZe. Cemo simRerav. SenSi gardaicema sevdis quxili. Cems qveyanaSi. C. Tbilisi. [modis. iZvris da duRs Cems gulSi. I. savaraudo TariRi: 1860 weli _ ix. Tbilisi. 6. radganc unebur Tavis tkbil xmebSi meve mayvarebs Cemsa wuxilsa. Sensa kvnesasa me yurs ugdeb sul ganabuli da mec TviTon vhkvnes da es aris Cemi cxovreba! fiqrni. romliTac Sena. iqve. magram me is mklams. TxzulebaTa sruli krebuli. fiqri fiqrzeda grovdebian dauyovneblad. nasworebi.. * * * `mas aqeT. 1925. 190. is alxens gulsa sevdiT burvilsa. xoloT mReraa Cemi nugeSi. 80) avtografi: A. 64v. meve mayvareb Cemsa wuxilsa. da duRs] Seupovrad iZvris. movstyuvdi me im ciur trfobaSi. me-4 striqonis Semdeg gadaxazulia: fiqri fiqrzeda grovdebian daJinebiTa. melani (yavisferi). gadaxazuli. 119. nawerebis sruli krebuli. 1987. #2. gulis naRveli da sixaruli. raki Sendami vhscan me siyvaruli. ilia WavWavaZe.. SenSi ismis Cem gulis sevdis quxili. 1861. rom megobroba sizmari ari. D. 297 . gv. hoi.. Sen xar Cemi nugeSi. 163. gv. grafiti. 106v. melani (Savi). iZvris. rom bevri ram aris Cems gulSi. Sen moalxine mwuxare guli. martoRa. amdven xalxSi kaci ar ari. nu dadumdebi. iqve. I. nasworebi. me-7 striqonis Semdeg gadaxazulia _ tanjvis cecxliTa.~ (gv. B. sevdiT burvilsa. mas aqeT. gv. mamulo! gamikrTa me Zili da Sveba. isec mkvleli da samwuxaro. gv. vici uku ar gaqcevs bedis quxili. riTac velodi gansvenebasa da erTi kacic mTel qveyanaSi. 64v. krebuli #17501.. simRerav. me-8 striqonis Semdeg gadaxazulia: me isa mtanjams. hoi. 106v-107r. rom Cemi fiqri vando. ilia WavWavaZe. TxzulebaTa sruli krebuli. gv. pirveli publikacia: Jurn. iZvris da duRs Cems gulSi. da amdven xalxSi kaci ar aris. 4. gv. Zalian gviana mivxvdi. 117. rogorc mkacri mtrisa isari. grZnoba grZnobazed modis. im Sen unebur mwuxare xmebSi nu dadumdebi. grZnoba grZnobazed modis. simRerav. raki. 277. rom rac gulSi maqvs salxenari da samwuxaro. mTel simdidriTa megobrobisa mivande guli gamoucdeli da im ymawvilurs Cems ocnebasa SxamiTa zdida megobris xeli! gvian.me-8 striqonis Semdeg gadaxazulia: movstyuvdi me im RvTiur grZnobaSi. grZnoba ganuziaro. riTac veloddi gansvenebasa. I. gv.. 1887. melani (yavisferi). nasworebi. gadaxazuli. SenSi hgrZnob gulsa. gv. t. iqve. [da Sens WmunvaSi gadis Cemi mxvedri cxovreba] Rame Tendeba Cemi egreT da dRe Ramdeba.. teqstis dasawyisSi gadaxazulia: marto Sen.

TxzulebaTa sruli krebuli. Cven wminda sityva warmovsTqvaT xalxSi da Soridama seirs uyuroT.. Sen ver ilocav Cems salocavsa da Cems mwuxares. rom qarTvlisa is orgulia. pirveli publikacia: Jurn. cnobili sazogado moRvawis. #1. Tu kacma ver scno. 82) avtografi: #17502. 9.* * * `Cemo kalamo!. rom cuds vaZagebT da qarTvelisa cudi gvZuls. oktomberi 10. 298 me-4 striqonis Semdeg gadaxazulia: rac Cven gvgonia WeSmaritebad. 3. krebuli #17501. gv. vidre sulelni. savaraudo TariRi: 1890-1900-iani wlebi _ ix. Cven nu davfaravT qarTvelisa borotebasa. mrewvelisa da mecenatis _ daviT sarajiSvilis meuRle..~ (gv. is ver wamova CvenTan erTs gzazed. [Cven yurs nu vugdebT briyvul rotvasa] da nurc dauSli briyvs briyv rotvasa. 1987. I. savaraudo TariRi: 1861. mihscvivdnen. oqtomberi. ilia WavWavaZe. 299 . dasawyisSi gadaxazulia: Sen ver wamoxval CemTan erTs gzazed. Cemo kalamo! nu daRondebi da nu Sexedav briyvTa rotvasa. gv. iqve. Sen nu SehsZraxam briyvsa Zraxvazed da nurc dauSli briyvs briyv rotvasa. Tu ara. pirveli publikacia: Jurn. ilia WavWavaZe. gv. [qarTvlis] xom cxadi. muyao. xom icis RmerTma. mas vemsaxuroT. mas vemsaxuroT. Cemo kalamo! rad gvinda taSi. sulelTa rotva mas ver dagviSlis. 10. yvareli _ ix. C. [Cven nu SevdgebiT] Sen nu SehsZraxam.. 120. eg icis RmerTman. wminda xom aris ganZraxva Cveni. rom wminda aris ganZraxva Cveni: agviyolia Cven qarTvlis bedma da mis ZebnaSi davlioT dReni. 116v. uSiSaraT vsTqvaT saqveynoTa sicude misa. t. vcdebiT. TxzulebaTa sruli krebuli. ekaterine sarajovisas (gv. 117r. SeeSvebian. #4. melani (yavisferi). nasworebi. 2. 115r.. Cven ga. melani (yavisferi). `saqarTvelos moambe~. ekaterine ivanes asuli foraqiSvili-sarajiSvilisa (1862_1916) _ qvelmoqmedi qali. nasworebi. Cven wminda sityva ganvagdoT xalxSi da Soridama seirs uyuroT. Tbilisi. rom igi ver wamova CvenTan erTs gzazed da ver mihxvdeba. rasac vmsaxurebT. Rrnan sityva Cveni. B. nasworebi: Cemo kalamo! rad gvinda taSi. Tbilisi.. 1987. boloSi gadaxazulia: dee. gv. 1922.. ver ilocavs Cven salocavsa. rasac vmsaxurebT. t. me-8 striqonis Semdeg gadaxazulia: Tund vecadneT. 1863.. misTvis. iqve.. `lomisi~. gv. 81) avtografi: A. me da Sena gvaqvs ganZraxva erTi. xels ar aiRebs briyvi Zraxvazed da ver daiSlis briyvi Tavis briyvul rotvasa. is ver ilocavs Cven salocavsa. I. gv. xelmowera: ilia WavWavaZe. 1r. minaweri: `ar aiRebs~ (teqstis bolos). melani (Savi). 304.. kbilT Caimtvreven. gv. visac cudi sZuls da qarTvlisas sicudes ambobs. maszed amboben. melani (yavisferi).

nasworebi. melani (yavisferi). 87. publicisti. 10. 301 . wigni 3.. 1. me-9 striqonis Semdeg gadaxazulia: maS. 199). gTxov. 84r. nasworebi. niko iakobis Ze nikolaZe (1843_1928) _ sazogado moRvawe. pirveli publikacia: `krebuli~. me yvelaze ufro jaris simRera momwons. furceli. [cxovrebisa] dReTa CemTa. myobads avxade erTi kuTxe didis fardisa da es vixile. gv. 175. 5. 8. mieci nikolaZes dasabeWdaT. sadac goneba Cveni xSirad erTaTa hfrenda. 3. `mivapyar yurni~ _ xazgasmulia da Tavze aweria: `ugdebdi yursa~ (grafiti). melani (yavisferi). me-13 striqonis Semdeg gadaxazulia: Tavisuflebis mSovneli am qveynad marto Tofia. t. I. [Cemi] mokle. 1871 wlidan Jurnal `krebulis~ redaqtor-gamomcemeli. gamosaxsnelad. 2 furceli (r-2. nasworebi. 18-sa martsa (ix. ilias uaxloesi megobari. poemas bolos darTuli aqvs ilias werili petre nakaSiZisadmi: `petre! gigzavni xelaxlad gadakeTebuls Sendami naZRvnevs Cems `qarTvlis dedas.B. melani (yavisferi). pavlovski _ 1871 welsa. 82) avtografi: #5650. Seni ilia WavWavaZe~ 300 fragmentebi aCrdili yazbegzed anu Cangi moxucisa (gv. mapative me siTamame! Tu ram meti vsTqvi am scenaSi. 1871. 94. `TeTrisa zRvidam~ ganmartebulia avtoris mier _ `kaspis zRva~. miiRe susti es Sroma da nu gamkicxam me! qarTvlis deda (gv. Tbilisi. martis 18-sa dResa. TariRi: 1871 welsa. krebuli #17501. 1r. gv. uTariRo.~ Tu mogewonos. glexur kilozed mowyobilia. im droTgan erTi scena amoRebuli. poema ZRvna petre nakaSiZes ai. 1987. gv. kargad ki waikiTxe. 15. 88. 84) avtografi: A. 12. [jer ar] arsad. 1860 welsa. melani (yavisferi). [is natvra wminda] im droT imedi. iliam poemis pirveli varianti 1860 wlis 14 ivliss daasrula (daaxloebiT amave periods ganekuTvneba B varianti). amitom poema TariRdeba vrclad: 14 ivlisi. SenTan mowerili ZRvnobis leqsic daabeWdine amasTan erTad. Tu misTvis davixocebiT. petre giorgis Ze nakaSiZe (1836_1895) _ sazogado moRvawe. 84. `locvas~ Tavze aweria: `locva aCrdilisa~ (grafiti). damiTme isa. v-2). 92. daTa (daviT) aleqsandres Ze bagrationi-daviTaSvili (1873-1921) _ ivane maCablis colisZma. ilia WavWavaZe TxzulebaTa sruli krebuli. Cven is gveyofa saxelad. #17504. [gabrwyinebuli] garemoculi. Sin uRliT gaqnils mSvidobas omSi sisxlis Rvra hsjobia. 94) avtografi: krebuli #17501. [me magan momkla] suli amomdis!. daTa bagrations (gv. publicisti. 13. mamuls Tavi SevswiroT saSvelad. 85. sadac Wabuki fantazia galaRebuli ukeTesT yvavilT qarTvlis gulSi mReriTa hkrefda. 40r-41v. Tu mogewonos dasabeWdad. korrektura SenTvin momindvia. gv. Seni pirmouridebeli azri macnobo am patara Txzulebazeda. 95.

306. t. magram ras dros gaqra. Svilo! ubeduri myolixar Sena! sami sikvdili (gv. * * * `mama. gv. savaraudo TariRi: 1860-1861 wlebi _ krebulSi avtografi moTavsebulia am wlebiT daTariRebul leqsebs Soris. krebuli #17501. 102v. gv. gv. 95) avtografi: A. [cxovreba] qveyana. mama. Tbilisi. savaraudo TariRi: 1859-1860 wlebi _ krebulSi avtografi moTavsebulia am wlebiT daTariRebul leqsebs Soris.. 1859.. gv. ufalo. 1987. 113r. pirveli publikacia: ilia WavWavaZe.. 102v. erTxel viyav bednieri.. melani (yavisferi).epigrafi: `aRsdeg.. 468. roca vican me Cemi bedi. 96) avtografi: A. gadaxazuli. melani (yavisferi). roca. 1987. guli mepoba. I. I. gv. pirveli publikacia: ilia WavWavaZe.. iqve. gadaxazuli. melani (yavisferi). vaime. 71 r -83 r . teqsti usaTauroa. gv. 468. 60v.. 13. * * * `diambegis Svils nana. gv. 13. B. man uwyaloT me ganmamdevna.~ (gv. Semdeg miwerili aqvs pirveli striqoni.. gv. me-17 striqonis Semdeg gadaxazulia: Sen gwvavs is. gv.. #10. 1925. I. 98. Tbilisi... melani (yavisferi).. 308. mis mxedvelni tirian qvani. TxzulebaTa sruli krebuli. 21-e striqonis Semdeg gadaxazulia: mama. * * * `erTxel viyav bednieri.~ (gv. B. gadaxazuli. t. [da aqac Sevcdi] man me gamwira. 97) avtografi: krebuli #17501. amave gverdze ilias Canaxatia. nawerebis sruli krebuli. 61r.~ `pigmalioni da gelatea~ (teqstis bolos). gv. 302 11. melani (Savi). pirveli publikacia: ilia WavWavaZe. 1925. 109r. avtografi: krebuli #17501. savaraudo TariRi: 1859 weli _ krebulSi avtografi moTavsebulia am wliT daTariRebul leqsebs Soris. melani (yavisferi). krebuli #17501. pirveli publikacia: Jurn. samive striqoni gadaxazulia. nawerebis sruli krebuli. [gdia] aris.~ (gv. 101. (gv. savaraudo TariRi: 1861 weli _ avtografi moTavsebulia am wliT daTariRebul leqsebs Soris. Tbilisi. me-4 striqonis Semdeg gadaxazulia: da iqac Sevcdi. RmerTo Cemo! aRmarTe xeli Seni da nu daiviwyeb glaxakTa SenTa sruliaT!~ (psalmuni daviTisa). 6. 12. `ciskari~.. 96) * * * `jereT yma viyav~. gv. pirveli publikacia: ilia WavWavaZe. rom Semqmnelma Cven ese Segvqmna. TxzulebaTa sruli krebuli. Cemi bralia. melani (Savi). gaqra. rom iwvis Seni Svili. [mis magieraT me [dameci] momeci Sen risxvis mexni] ager TviT modis. 97. 96) avtografi: krebuli #17501. Tbilisi. gv. 1. 303 . t. minawerebi: `visic xar Sena!. [cremlaT] [magaT] [garna] mwuxaraT. I. [is vardi RvTis] is vardi suris. iqve. t. jereT yma viyav. savaraudo TariRi: 1861 weli _ krebulSi avtografi moTavsebulia am wliT daTariRebul leqsebs Soris. ymawvilyrmobis silaRiTa. 1925_1987 wlebis gamocemebSi dasaTaurebulia pirobiTad _ `irakli~. nasworebi.

naxevari raRaT mokvdeba] Tu ukvdavi var... Tvara Sen msmeneli me lamis movkvdi. vinc. rom Camagdeb Sens jojoxeTSi? ara da ara.. Tavis TavSive igi aris RrmaT Camarxuli. siyvarulisa. romelsac undaT dauniSnon viTomc sazRvari.. me ki sad gaveqce TviT Cemsa Tavsa. gana imas aqvs siyvaruli. me-17 striqonis Semdeg gadaxazulia: raT ar viZineb? Semasvenebs gana me Zili? 305 .. mas aklia erTi Tviseba!. maS. me-16 striqonis Semdeg gadaxazulia: sxvaTebriv me ki. [cocxals sWvret Svilsa] cocxalve davSTi. Tu monaT iyvnen es grZnobani fuWis rjulisa.. Cemo Svilo! misi arseba. _ unakluloa igi da mis didi arseba. raRaT Sehqmen Sen boroteba. me-9 striqonis Semdeg gadaxazulia: an raT STaacviT ukvdav sulsa es xrwnadi tani. vin metyvis magas? 13. verc vgmob massa. 21. Tu Sen Segvqmen Cven. sabralo mamav! mZime aris tvirTi mcnebisa. vinc qmna boroti. 16. Sen ver gxedav. avitan yovels. 77. Tu boroti xar. [magram ki] da marto. im mSvenebaSi mgrZnobeli ZarRvi Tavis Tavis ukvdavebisa.. asi sikvdilic ver momiklavs erT siyvarulsa. an raT STaacvi ukvdav sulma es xrwnadi tani. [gagimTelebs] gaimTeleb. 17. naxevari raRaTa kvdeba. [me dasjili var siyvaruliT. risTvis acvia xrwnadi tani sulsa ukvdavsa?] me-5 striqonis Semdeg gadaxazulia: 304 raT gvindoda kacT Zala grZnobis. raRaT sCemob keTilobasa. [Sen gaeqeci mas. [SeviZel] SevZel.. raT ara maqvs srul ukvdaveba. 99. is keTili viTRa iqmneba? Tu miT maSineb. me-19 striqonis Semdeg gadaxazulia: _ unakluloa. [me Sexameba] erTaT tareba. ros SemiZlian borotica yovelTvis viyo? me-11 striqonis Semdeg gadaxazulia: Tu sikeTe xar. Tu me maqvs igi.. [qmnuli aris] Seqmnilia. risTvis qmnidi borotebasa. Tu sikeTe xar. _ magas Sen ambob. me-17 striqonis Semdeg gadaxazulia: _ ara myolia me ufali. ara. _ dadumdi. eWviT mcnebisa. me-8 striqonis Semdeg gadaxazulia: gana iqneba im vardSi. ukvdavi azri. arc milocnia is Cem dReSi.. 101. verca vgmob massa. romels ar ZaluZs aitanos sulis tanjvani. me xoloT vambob. Semdeg momdevno striqonebis pirveli varianti: raT gvindoda Cven is usazRvro. Semdeg gadaxazulia: pirveli RvTisa da meore Cemis Svilisa. 1-li striqonis Semdeg momdevno striqonebis pirveli varianti: irakli. [Ramis sibnele] Ramisa Crdili. Cvendamo mas ara aqvs arc siyvaruli. 24-e striqonis Semdeg gadaxazulia: vinc suls isyidis ukvdavebiT da Tavis sulad. 100. me-14 striqonis Semdeg gadaxazulia: me Sens sibrZnesa vera vxedav. 22-e striqonis Semdeg gadaxazulia: romelic CvenSi ki ar aris. me ki davSTi] gana mZimea! Sen gaeqec Sen Sensa Svilsa da me ki. me-7 striqonis Semdeg gadaxazulia: an raT miTxari xoloT unda keTili iyo. me-15 striqonis Semdeg gadaxazulia: sanTelic gaqra! masTan tanjva raT ara qreba. [Tu ukvdavi var.14. romels ar ZaluZs aitanos sulis tanjvani. 20.

wadi Sen RmerTTan! iq samoTxe Sen gelodeba!. 306 murza da piligrimi (gv. 1857. 346_351. me-9 striqonis Semdeg gadaxazulia: is netareba edemisa da samoTxisa aris. 101r. ganmSordi! me-17 striqonis Semdeg gadaxazulia: Sen Seibrale TviT Tavi Seni. yofna me ar msurs.22-e striqonis Semdeg gadaxazulia: magram Sen iyav Tund bednier. kacni! mravalgvaraT vxmarobT Cven sulsa. Sen Rirsi ar xar. pirveli publikacia: ilia WavWavaZe. gv. me-6 striqonis Semdeg: aha. [ox... Cven ki. nawerebis sruli krebuli.. ise bednier... jalaTo! jalaTebis ukvdav mTavrisa. rasa vxedav! qali.. [TviT Sena] miwam Sehqmna.. dasawyisSi gadaxazulia: iloce.. t. mibrZaneb. ara. savaraudo TariRi: 1860 weli _ krebulSi avtografi moTavsebulia am wliT daTariRebul nawerebs Soris. Sen martoka xar. me-13 striqonis Semdeg gadaxazulia: Sena. ganmSordi. iraki daCumebuli dahyurebs mZinare qalsa). me-7 striqonis Semdeg gadaxazulia: is ki ar ici. ime-17 striqonis Semdeg gadaxazulia: aRzdeq! arvis win ar moyrilan es Cemni muxlni. rom. 1925. TariRi: 1856-sa welsa. SenSi xom ara. tfilisi. Sen unda. Cvens ukvdavebas vawarmovebT masSi da yvelgan. Cven. pirveli publikacia: Jurn. Senve ambob. 102. aq moCans idialis Cemis mSveneba! 7. I. 106) avtografi: krebuli #17501. 1r. savaraudo TariRi: 1860 weli _ krebulSi avtografi moTavsebulia am wliT daTariRebul leqsebs Soris.. 7. 17-sa noem. Targmanebi Citi (gv. me-18 striqonis Semdeg gadaxazulia: Sens ZebnaSia varskvlavT Soris me mirbenia. gahqri Sen] gadamexsen. Sen win ki. me-3 striqonis Semdeg gadaxazula: ese ra aris!. msaxuro cisa! maradi myodo. 16. gv. gv. me-14 striqonis Semdeg gadaxazulia: irakli. [aRzdeq] vgrZnob.. me ara ra mSurs.. Tbilisi. wadi.. rom Cem Tavsa Senzed ar gavcvli (mcires xans mdumarebaa. Seni RmerTisa var danabadi! me-16 striqonis Semdeg gadaxazulia: wadi. saTauris qveS _ (Targmani). vZebno sikeTe. sulo! me damcino. 104) avtografi: krebuli #17501. viT Sena xar. #1. CemTvis ki sruli. 103.. 6. wadi. melani (yavisferi). 307 . _ garna ki cxeni lamazi. sad. melani (yavisferi). daxuWe Tvalni da miuSvi aRviri cxensa.. Sen TviTonve miTxar sawyali. Sen. gv. roca unda Segibralo me. aq kacma unda cxens andos Tavis Wkva da goneba. me-15 striqonis Semdeg gadaxazulia: aRzdeq! masmine! mag mSvenebis Zala sulisa. ganmSordi! Sen xar mona viRac arsisa. Sen mibraleb me. TanmgrZnobeli ar vin gyavs. `ciskari~..

I. 88r. 107) * * * `roca Savyureb~. s. 114) avtografi: krebuli #17501. winaswar-metyveli (gv. 226. iqve. (gv. 309 . gv. 1892. 12 r. 23 Tebervals. 89r. s. sadac mgzavri isvenebs xolme~. `tarieli~ (saTauris qveS). 7r-8v. 110) avtografi: krebuli #17501. nawerebis sruli krebuli. I. I. pirveli publikacia: Txzulebani ilia WavWavaZisa. B. melani (yavisferi). mTargmneli.~ (gv.. tfilisi. melani (yavisferi). gv. 113) avtografi: krebuli #17501. gv. peterburRi. `ciskari~. melani (yavisferi). peterburRi. peterburRi. tiarlevo. ese igi alagi. melani (yavisferi). gv. gv. `jvaredin gzasa~ avtoris mier ganmartebulia: `namdvilSi aris `Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ~. saTaurTan _ (puSkiniT). s. melani (yavisferi). *** `Crdilni maRal mTebisa. gv. peterburRi. saTauris nacvlad _ (Reinidam). tfilisi. TariRi: 27-sa ivniss. * * * `loyiT moepyar~ (gv. `krebuli~. gv. melani (yavisferi). 1892. gv. 1859. 23-sa ivliss. 111) avtografi: krebuli #17501. minawerebi: `winaswar metyveli~ (saTauris zeviT). Reine _ hainrix haine (1797_1856) _ germaneli poeti. 308 klde (gv. melani (yavisferi). #1. pirveli publikacia: Jurn. 116) mixail lermontovi avtografi: A. 4r. t. 1858 wels. gv. 48. TariRi: 18 ianvars. 3-4. krebuli #17501. t. I. s. saTauris nacvlad: (rukertiT).. saTauris nacvlad _ (Reinidam). saTaurTan _ (puSkiniT). dramaturgi. melani (yavisferi). 22 dekembers.. wels. TariRi: 1858-sa welsa. 3. 1871.~ leqsis `mgzavris mwuxriseuli simReris~ Targmania. gv. pirveli publikacia: Jurn. pirveli publikacia: ilia WavWavaZe. 21. wigni 3. 1892. 1859. gv. avtografi: #17501. 11r. gv. pirveli publikacia: Txzulebani ilia WavWavaZisa. 111.. t. 130_132. * * * `Crdilni maRal mTebisa.. 1925. Tbilisi. dekemberi. 1861. Rame aTia nislma lamazma diadis kldisa magar gulzeda. tfilisi. fridrix riukerti (fraimund raiari) (1788_1866) _ germaneli poeti. nasworebi. TariRi: 1858 welsa. saTaurTan _ (puSkiniT). 16v-17r. 22v. `ciskari~. tiarlevo. pirveli publikacia: Jurn. TariRi: 1858-sa welsa.. 118. angelozi (gv. saTaurTan _ lord baironiT. tiarlevo. gv. TariRi: 1858-sa. melani (yavisferi).stirodeT (gv.. jorj noel gordon baironi (1788_1824) _ ingliseli poeti. 3. saTauris qveS _ ebrauli melodia. [adre gahkra viT buqma] gahkra man mxiarulma. gv. t. 27-sa ivniss. 109) avtografi: krebuli #17501. TariRi: 1858 w. s. pirveli publikacia: Txzulebani ilia WavWavaZisa. WeSmariteba (gv. aleqsandr puSkini (1799_1837) _ rusi mwerali. s. 5r. nasworebi. s. 115) avtografi: krebuli #17501. gv. #9.

4. 18. tfilisi. 311 . pirveli publikacia: Jurn. TxzulebaTa sruli krebuli. 5. #4. gv. melani (yavisferi). 92v. magram ki [darCa] sveli kvali beWdaTa [moxucis kldisa Wmunvis naxeTqSi] darCa moxucis kldisa naxeTqSi. pirveli publikacia: ilia WavWavaZe. krebuli #17501. kldeni moCanden aqeT-iqiTa]. Tbilisi. nasworebi. sizmari SuadRis [sicxes] mzis qveS daRistnis velad tyviiTa gulSi vegde uZravad. 1988. iqve. [mxiarul qalTa] da im mxiarul. sizmari (gv.. [roca Semoval qalaqs frTxilada] da roca Seval xmovan qalaqTa. magram ki darCa [svel] moxucsa kldis naxeTqSi [erTi] misgan sveli navali. I. I I I. gv. [ra RvTisa] uflisa. pavlovski] _ ix. 80. 51. [marto] velisa. [ciskarzed] dilazed adre gahkra viT buqma [mimoTamaSe] mimoTamaSiT cis laJvardzeda. 10. 310 mixail lermontovi avtografi: krebuli #17501. gv. gv. mardi. 14. 19. gv.. Rame aTia nislma subuqma diadis kldisa magar gulzeda. [wyluliT vegde] wyluli Cemi. t. 89r. me-8 striqonis Semdeg gadaxazulia: da mesizmra me mxiarulad gaCaRebuli Ramis mejlisSi Cem samSoblos sanatr mxaresa da ymawvil qalTa Soris iyo. [kldeni] kldeTa. [1860. gv. 117) mixail lermontovi avtografi: A. B.dilazed adre gaudga gzasa mimoTamaSe cis laJvardzeda. melani (yavisferi). [da miveSure gzasa] miveSurebi Cem gzas. 90v-91r. [vegde martoka velis qviSazed. [mwvave] uwyvet. 3. melani (yavisferi). nawerebis sruli krebuli. 1925. melani (yavisferi). winaswar-metyveli (gv. ilia WavWavaZe. nasworebi. [magram iq erTi ijda munjad Cafiqrebuli] magram maT Soris erTi ijda Cafiqrebuli. 118. TxzulebaTa sruli krebuli. t. TariRi: 4 agvisto. macxovrebs RmerTi saudabnosa. nasworebi. ilia WavWavaZe. klde martoTa dgas: Cafiqrda RrmaTa. [Savi wyluli] wyluli bneli. marto dgas igi: da RrmaT Cafiqrda. 91r. 20.. 6. 17. [iq me mmoneben iq qveynierni] mmoneben arsni me qveynierni. da xelad tiris is udabnoSi. [CumaT] muniT. Tbilisi. rogorc frinvelsa. [STomili] da oblad. 14. iqve. 1863. me-10 striqonis Semdeg gadaxazulia: da aha. nasworebi. gv. 254. TariRi: 4 agvisto. [1860. C. t. `saqarTvelos moambe~. [qalaqebidan gavardi velad] qalaqiT glaxa gavardi Sorsa. 13. I I I.. 88v. 93r. 51. Rrma wylulsa kidev orTqli sdioda da wveTad sisxli mewureboda. 1988. 118) mixail lermontovi (1814_1841) _ rusi poeti. gv. 13. pavlovski] _ ix.

usaTauro. romelman moec forma. pirveli publikacia: Jurn. haeri. gv.. melani (yavisferi). t. 55r-56v. B. RmerTo ukvdavo! uboloo! maRalo sibrZne! Sen. 53r. 1988. gv. sivrcTa zRudeni. usaTauro. cecxli. RmerTo! vinca arafriT hqmeni miwa. [mwuxare] bneli. erTaT areul ganarCie dila-Rameni. pavlovski] _ ix. 1. raTa ixaros. sivrceni. tfilisi. nasworebi. RmerTo ukvdavo!. igi Caqreba. 132-133. I. romelmanc ganhyav wyali.TariRi: 4 agvisto [1860. vidre mRviZav. 1. me-16 striqonis Semdeg gadaxazulia: 312 savaraudo TariRi: 1860 weli _ krebulSi avtografi moTavsebulia am wliT daTariRebul leqsebs Soris. ilia WavWavaZe.. nawerebis sruli krebuli. raTa ixaros. RmerTo! vinca miwa Sehqmeni. nasworebi. uyvarde TviT Sen. romelmanc gahyav miwa wyali. sruli krebuli. 352. nasworebi. nasworebi. `ciskari~. TxzulebaTa sasixaruloT. t... me-3 stiqonis Semdeg gadaxazulia: romelT daWera da modreka ar SemiZlian.. vinc erT sityviT [ufskruls] mwyvdiadsa gulsa wylis zedapirsa sinaTlei zeda mohfine. Tbilisi. [RmerTo! vinca aRniSne dReni. 313 . tani yovelT arsisa Seqmen. radgan qveynebze cviva sxivi Sen naTelisa. avtografi mixail lermontovis `demonis~ pirveli strofis Targmania. gv. * * * `bneli demoni.~ (gv. gv. 13. pirveli striqonis Semdeg gadaxazulia: Tvara im droSi. [aRvanTo] aRvavso. cecxli. melani (yavisferi). nawerebis sruli krebuli. grafiti. haeri. gv. me Tayvansa gcem! iegovav! dilisa Jamsa Tayvansa gcem me! eva. [Tu] ros. tfilisi. 2. [RmerTo! vinca dRes moec saxeli da ganarCie Ramisagan dila naTeli]. * * * `adami. okeane. pirveli publikacia: ilia WavWavaZe. 119) avtografi: krebuli #17501. gv.. uyvardes da uyvarde TviT Sen. adami. pirveli publikacia: ilia WavWavaZe. avtografi jorj gordon baironis poemis `kaenis~ nawyvetis Targmania. I. 1925. 54. da Seni Crdili. 121) avtografi: krebuli #17501. 121. #1. savaraudo TariRi: 1860 weli _ krebulSi avtografi moTavsebulia am wliT daTariRebul leqsebs Soris. krebuli #17501.. gv. [romliTac gaCnda] romelmac Sehqmen. 1861. *** `unda xel axlaT me aRvavso. Tayvansa gcem me! Tayvansa gcem! Semdeg gadaxazulia: abel. me-10 striqonis Semdeg abelis sityvebis pirveli varianti: abeli.~ (gv. melani (yavisferi). 67r-68v. romelmac Semdeg dRe da Ramis dabadebisa. tani yovl arsebasa. satrfialoT da sayvarelad. okeane. 1925. t. icxovros da Sen Segiyvaros. 120) avtografi: A. miwa da samyarosa mag erT nawilsa Sen qmnulobis. gv. RmerTo! [vinca dRe gaaCine] vinc hbadav samaresa. 49r. I I I. da [ganarCie] hyob da arCev Ramisagan dilas naTelsa. raTa ixaros da uyvardes. 469. iqve.~ (gv.

melani (yavisferi). madgan daumarcxebelma. tfilisi. savaraudo TariRi: 1860-1861 wlebi _ krebulSi avtografi moTavsebulia am wlebiT daTariRebul leqsebs Soris. forma kacis cocxal maqvs. magram ki vcxovrob. gadaxazulia. gv. me-11 striqonis Semdeg gadaxazulia: me aRmovswure igi Rrma tba filosofisa. 1894. i. erTi da igive safuZveli _ WeSmariteba. 1940. aramed mTeli zogadi kaci.. savaraudo TariRi: 1898 wlis Semdeg. davxuWav ra TvalT _ igini me Sig Camyureben. xelovneba xelovnebisaTvis. wigni 1-2. wyaroni.. vnaxe. #188. pirveli. azri [.. 4 seqtemberi.. saxe. savaraudo TariRi: 1860 weli _ krebulSi avtografi moTavsebulia am wliT daTariRebul leqsebs Soris. bneli. 1925. sikeTe vqmeni. pirveli publikacia: ilia WavWavaZe.. xolod orive ese ganiyofebian gamoTqmis saSualobaSi. 104v. 4.. magal. savaraudo TariRi: 1894 wlis seqtemberi _ pirveli publikaciis mixedviT. orives erTi da igive wyaro aqvs. me-8 striqonis Semdeg gadaxazulia: iyo CemTvisa. B. 103v. me-14 striqonis Semdeg gadaxazulia: meTauri (gv. minaweri: `moqmedni piri~ _ (66v). baqara da sxvani. 352. 8. rogorc usaTuo kuTvnileba poetisa (gv. radgan usaxelo azria. nasworebi. 314 Canawerebi xelovneba xelovnebisaTvis. `iveria~. iqve. viTa wvima zeda qviSasa. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ e Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ (gv. 485. sikeTe kacebSiac Turme yofila. Cems guls ara dros ar mouva Jami Zilisa. filosofia aRiniSneba zogad. 127) avtografi: #17507. magram amiTac araferi ar mekeTila! [me kacTa Soris movandome sikeTis qmnasa] me kacTaTvisa movindome qmna keTilisa. 124) avtografi: #17516. [garna] magram. pirveli publikacia: `literaturis matiane~. usaxo gamoTqmiTa. WeSmariteba filosofisa amisa gamo ar gamoixateba warmodgenaSi rogorc raime saxe. Tbilisi. me-3 striqonis Semdeg gadaxazulia: magram verara gavxdi miTac. gv. gv. magram amiTac araferi ar mekeTila. I. 12v). 315 . rogorc usaTuo kuTvnileba poetisa filosofia da poezia srulebiT ar arian kacis sulieris xmris metyvelobisa gankidurebani da damrRvevelni erTmaneTisa. avtografi jorj noel gordon baironis poemis `manfredis~ nawyvetis Targmania. 2 furceli (r-2). krebuli #17501. pirveli publikacia: gaz. t.] piradad rom ityvian. gv. [magram esec ar gamomadga] magram amanac verra mmata. 150) avtografi: A. magram [amiTac] ver ra gavxdi miTac. melani (yavisferi). nawerebis sruli krebuli. 122.me-4 striqonis Semdeg gadaxazulia: publicisturi werilebi Cems guls ara dros ar mouva Tvlema da Zili. filosofosT tba didi. ar warmoudgeba kacs swored rogorc kaci nikoloozi. 13 furceli (13r. melani (Savi). e. mtrebica myvanden. kacTaTvisa. melani (yavisferi).

2 (gv. dante aligieri (1265_1321) _ italieli poeti. giorgi daviTis Ze jorjaZe (1819_1886) _ Tavadi. gv. imanuel kanti (1724_1804) _ germaneli filosofosi. piradi werilebi nino WavWavaZe-afxazisadmi 1 (gv. nino grigolis asuli WavWavaZe-afxazi (1834_1883) _ ilias ufrosi da. savaraudo TariRi: 1857 weli _ werilSi gadmocemul sulier ganwyobilebas exmianeba leqsi `yvarlis mTebs~. guram SaraZe. ilia WavWavaZe _ cxovreba. Tbilisi. esTetikosi. ipolit adolf teni (1828_1893) _ frangi filosofosi. uiliam Seqspiri (1564_1616) _ ingliseli poeti. esTetikosi. savaraudo TariRi: 1875 wlis Semdeg. politikuri feletonis erT-erTi fuZemdebeli. 150) avtografi: #4263. werili miwerili unda iyos yvarlidan kardanaxSi. gv. fridrix kristof Sloseri (1776_1861) _ germaneli istorikosi. Jan paul rixteri (1763_1825) _ germaneli mwerali. senatori. grafiti. peterburgi) sikvdiliT dasjis winaaRmdeg sityviT gamovida. samxedro Teoretikosi. mdivanbegi. gothold efraim lesingi (1729_1781) _ germaneli mwerali. mwerali. mwerali. melani (yavisferi). Sinaarsis mixedviT adresati unda iyos nino WavWavaZeafxazi. lucius aneus seneka (Zv. pedagogi. Tomas miunceri (1490_1525) _ germaneli revolucioneri. sikvdilisaTvis (gv. grafiti. w. w. Tbilisi. v-11). henri Carlz keri (1793_1879) _ amerikeli ekonomisti. 111. herbert spenseri (1820_1903) _ ingliseli filosofosi da sociologi. 1937. istorikosi. iozef-iakob honegeri (dab. pier klod nivel de laSose (1692_1754) _ frangi dramaturgi. melani (yavisferi). franCesko domeniko gveraci (1804_1873) _ italieli mwerali da politikuri moRvawe. 168) avtografi: #17522. miqelanjelo buonaroti (1475_1564) _ italieli moqandake. diplomati. XVIII saukunis 80-iani wlebidan 1801 wlamde qarTl-kaxeTis samefos karis msajuli. v-2). furceli (r-1. nikolo makiaveli (1469_1527) _ italieli politikuri moazrovne. pirveli publikacia: qristefore raWveliSvili `ilia WavWavaZe~. antoni eSli kuper Seftsberi (1671_1713) _ ingliseli filosofosmoralisti. Semoqmedeba. arqiteqtori da poeti. 294_301). istorikosi. publicisti. 2 furceli (r-1. 1825) _ Sveicarieli istorikosi. ilia daviTis Ze afxazi (1828_1866-is Semdeg) _ kardenaxeli Tavadi. aleqsander humboldti (1769 _ 1859) _ germaneli bunebismetyveli. fermweri. geografi da mogzauri. moRvaweoba. v-1). ludvig berne (biorne) (1786_1837) _ germaneli mwerali. quTaisis general-gubernatori 1858-1861 wlebSi. mwignobari. I I. 164) avtografi: #17513. melani (yavisferi). giorgi romanozis Ze erisTavi _ CrdiloeT kavkasiis yazaxTa jaris meTauri. 168) avtografi: #17614. polkovniki. reformaciaSi xalxuri mimdinareobis ideologi. 316 oto lindneri (1820_1867) _ germaneli kritikosi. furceli (r-1). diplomati. 1990. savaraudo TariRi: 1907 weli _ ilia WavWavaZe saxelmwifo sabWos I I sesiaze (1907 wlis 20 Tebervali _ 5 ivnisi. dramaturgi. 65) _ romaeli filosofosi. uydo rveuli (r-12. 317 .saxsovari (gv. giorgi konstantines Ze muxranksi (muxranbatoni) (1821_1877) _ carizmis moxele. ilia ruseTSi gamgzavrebis win das swvevia kardanaxSi da leqsic iq dauweria 1857 wlis 15 aprils. soloman msajuli _ solomon andrias Ze lioniZe (1741/54_1818) _ saxelmwifo moRvawe. 4 _ ax. melani (yavisferi). mefisnacvlis sammarTvelos mrCeveli. filosofosi. avtografi am moxsenebis Savi konspeqturi Canaweri unda iyos (ix. Tavbolonakluli.

172) avtografi: #17519. makrine WavWavaZe-erisTavisadmi 3 (gv. lizo _ elisabed grigolis asuli WavWavaZe _ ilias umcrosi da. s. sosiko revazis Ze vaCnaZe _ ilias mamidaSvili. 175) avtografi: #17520. v-1). savaraudo TariRi: 1873 wlis agvisto _ ilia sabanko saqmis Sesaswavlad moskovSi imyofeboda. nene WavWavaZe-andronikaSvilisadmi (gv. katuxa _ nenes qaliSvili. Jurnal `ciskarSi~ (gamovida 1852 wels giorgi erisTavis redaqtorobiT. 1858-sa welsa. ninos meuRle. erTi qali _ aleqsandra (saSa. liza _ elisabed grigolis asuli WavWavaZe (1840_1925) _ ilias umcrosi da. wigni nenes gaugzavne~ mixedviT werili gagzavnilia nene andronikaSvilisadmi miweril werilTan erTad (ix. nikolozi _ ix. Temur grigolis Ze WavWavaZe _ ix. 1859 welsa. melani (Savi). peterburgSi swavlis dros etrfoda. swavlobda peterburgis kadetTa korpusSi. tiarlevo. aniko revazis asuli vaCnaZe _ ilias mamidaSvili. siZe _ nikoloz Sermazanis Ze afxazi _ kardanaxeli Tavadi. nene dimitris asuli WavWavaZe-andronikaSvili _ ilias naTesavi. gaTxovili jer nikoloz estates Ze jambakur-orbelianze. sofeli tiarlevo _ vze minaweris `kneina nene dimitris asuls mierTos. 1858 welsa. furceli (r-1. niko WavWavaZe _ ilias naTesavi. TariRi: 13-sa mariamobis Tves. melani (yavisferi). v-1). ruseTis imperatoris amalaSi. ganaxlda 1857 wels ivane kereseliZis redaqtorobiT) 1859 wlis ianvris nomerSi (#1. Zia _ dimitri WavWavaZe _ nenes mama. koxta afxazis cnobiT. 177) avtografi: #17541. 318. koxta _ aleqsandre afxazi _ ilias megobari. gv. sania) ilias asuli Caikovskaia _ rusi kompozitoris _ petre Caikovskis da. iliko _ ilia zaalis Ze ColoyaSvili _ generali. mejvare. 178) avtografi: #17542. furceli (r-1). 319 . elene andronikaSvili _ ilia ColoyaSvilis meuRle. iliko ColoyaSvilis coli _ elene ivanis asuli andronikaSvili. 318 1 (gv. v-1). iliko _ ilia ColoyaSvili _ ilias megobari. aniko vaCnaZisadmi (gv. masTan erTad swavlobda peterburgis universitetSi. melani (yavisferi). 2 (gv. maiko afxazi _ ninos qaliSvili. Temura _ Temur grigolis Ze WavWavaZe (1844_1860) _ ilias Zma. msaxurobda peterburgSi. anikos Zma. TariRi: 1860 welsa. mogvianebiT yvarlis mamulis mouravi. ilias mamam meuRlis gardacvalebis (1848 weli) Semdeg makrine Tavis ojaxSi miiyvana Svilebis aRsazrdelad. giglo _ gigo afxazi _ ninos vaJi. siZe _ dimitri andronikaSvili _ nenes meuRle. 7) daibeWda ilias naTargmni leqsi `Citi~. ilias megobari. furceli (r-1.TariRi: 18 Tebervals. 172). savaraudo TariRi: 1858 wlis 13 agvisto. furceli (r-1). ivane aragvis erisTavis meuRle. 2 furceli (r-2. melani (yavisferi). makrine paatas asuli WavWavaZe (1785_1872) _ ilias gamzrdeli mamida. wina werilis komentari. melani (yavisferi). 1853 wels daxures. 14 maisis dResa. mejvare. gv. 13-sa ivliss. Semdeg ki _ aleqsandre dimitris Ze saginaSvilze. gv. 171) avtografi: #17521. uTariRo. romelsac ilia. 18-sa martsa 1859 welsa.

ivlisi naxsenebia teqstSi. 179) daviT erisTavisadmi avtografi: #17543. Jurnal `ciskris~ redaqtor-gamomcemeli 1857_1875 wlebSi. niko iakobis Ze nikolaZe _ ix. furceli (r-1. 84). zumberiZe _ ilia WavWavaZis fsevdonimi. sazogado moRvawe. gv. martis 18-sa dResa. 181) ilia winamZRvriSvili (1834_1920) _ sazogado moRvawe. `ZRvnobis leqsi~ _ ilias miZRvna petre nakaSiZisadmi. melani (yavisferi). 301. 321 . poema `aCrdili~ ivane poltorackisa da ilia winamZRvriSvilisadmia miZRvnili. TariRi: 1871 welsa. romelmac mwvave xasiaTi miiRo. (revaz Salvas Ze) erisTavi (1827_1899) _ poeti. 1 r. pedagogi. melani (yavisferi). magram kadetTa korpusis gaxsnis ideas TanaugrZnobdnen. melani (yavisferi). 1 (gv. iase WavWavaZe. `gamocanebSi~ zemoT CamoTvlili pirebis garda iliam platon ioseliani da grigol orbelianic gaamaTraxa. sazogado moRvawe. Jurnal `saqarTvelos moambis~ TanamSromeli. sasoflo-sameurneo saswavleblis damaarsebeli sofel winamZRvrianTkarSi. sadac universitetis nacvlad TbilisSi kadetTa korpusis gaxsnas iTxovdnen. romliTac iwyeba poema `qarTvlis deda~ (ix. TxzulebaTa sruli krebuli. I. 161) daibeWda. mixako filipes Ze CikvaiZe _ ilia WavWavaZis megobari. vaxtang TulaSvili (1834_1910) _ publicisti. petre giorgis Ze nakaSiZe _ ix. magram cenzuras `aCrdilis~ dabeWdvis neba ar miucia. imperatorisTvis moeTxovaT TbilisSi universitetis gaxsna. 180) avtografi: #17504. gv. dimitri jorjaZe. daviT giorgis Ze erisTavi (1847_1890) _ mwerali. furceli (r-1. agronomi. gv. v-1). `aCrdili~ da `xaji abreki~ _ 1860 wels ilia WavWavaZes ganuzraxavs ilia winamZRvriSvilis xelmZRvanelobiT erT wignad gamoeca `aCrdili~ da `haji abreki~. TariRi: 11 dekemberi. savaraudo TariRi: 1872 wlis ivlisi _ werilSi moxsenebuli ilias leqsi `pasuxis pasuxi~ daiwera 1872 wlis 28 ianvars. dramaturgi. romlebsac adresis SedgenaSi monawileoba ar miuRiaT. gv. werili miwerilia poemis `qarTvlis deda~ avtografze. S.ilia winamZRvriSvilisadmi (gv. aprili. v-1). besarion RoRoberiZe. 4r. `gamocanebi~ im dros xelnaweris saxiT gavrcelda. ilias megobari. avtori dramisa `samSoblo~. poeti. vano (ivane) poltoracki (1836_1892) _ TbilisSi dabadebuli da aRzrdili poloneli. romelmac `TergdaleulTa~ gavleniT daadgina. melani (yavisferi). pedagogi. am weriliT daiwyo `mamaTa da SvilTa brZola~. mTargmneli. 1987. petre nakaSiZisadmi (gv. ivane kereseliZe (1829_1893) _ publicisti. romelic ilia WavWavaZes petre nakaSiZisTvis gaugzavnia duSeTidan TbilisSi. Tbilisi. mixeil TumaniSvili) waradgina sxva adresi. gv. 301. 182) avtografi: #17551. qarTvelTa Soris wera-kiTxvis gamavrcelebeli sazogadoebis erT-erTi damaarsebeli. Jurnal `saqarTvelos moambis~ TanamSromeli. romelic Jurnal `ciskarSi~ (#4. 1871 wels mowveul iqna TavadaznaurTa yriloba. T. ilia WavWavaZe. r. ilia WavWavaZis megobari gimnaziidan. [1871 weli] _ iliam `gamocanebi~ dawera 1971 wlis 7 dekembers da daviT erisTavs gaugzavna duSeTidan TbilisSi (ix. Jurnal `ciskris~ TanamSromeli. TavadaznaurTa marSlis _ revaz andronikaSvilis meTaurobiT reaqciulma jgufma (giorgi muxranbatoni. 320 avtografi: #17550. `gamocanebis~ dawera gamoiwvia Semdegma garemoebam: imperator aleqsandre II-is saqarTveloSi CamosvlasTan dakavSirebiT. amis Semdeg daiwyo `mamaTa da SvilTa brZolis~ meore etapi. radgan iq CamoTvlili pirebi cnobili moRvaweebi iyvnen da avtoris gamJRavnebas yvela erideboda. savaraudo TariRi: 1861 wlis Tebervali-marti _ werili exeba ilias pirvel kritikul werils `oriode sityva revaz erisTavis kazlovis `SeSlilis~ Targmanzed~. 417-419). `mamaTa~ Taobis warmomadgeneli. 2 (gv. t.

elisabedis meuRle. Tbilisi. Tbilisi. [1868_1872] _ am periodSi ilia momrigebel-Suamavlad muSaobda duSeTSi. ivane konstantines Ze muxran-batoni (1812_1895) _ generali. 319. furceli (r-1). 322. moadgile. 316. t. 62. TariRi: 23 maisi. ilia WavWavaZe. melani (yavisferi). wina werilis komentari. 185) avtografi: #17549. siZe _ aleqsandre saginaSvili _ ix. mansvetovi _ niko mansvetaSvili _ iakob mansvetaSvilis (literatori. melani (yavisferi). zubalaani _ ivane iagoris Ze zubalaSvilis (duSeTis mazris ufrosi) ojaxi. revaz andronikaSvili _ generali. 186) avtografi: #17526. 1961. sazogado moRvawe. 323 . 322. v-1). wina werilis komentari. t. aleqsandre saginaSvili _ ix. 322 6 (gv. v-1). gv. mTargmneli. mecenati) Zma. 322. kirile lorTqifaniZisadmi _ ilia WavWavaZe. nikoloz baraTaSvilis mamis _ melitonis diswuli. melani (yavisferi). gv. savaraudo TariRi: 1880-iani wlebi _ am dros ilias axlo urTierToba hqonda kote yifianTan (ix. 5 (gv. gv. olga _ olRa guramiSvili-WavWavaZisa (1842_1927) _ ilias meuRle. wina werilis komentari. 188) avtografi: #17528. ilias werili krebuli. X. TxzulebaTa sruli elisabed WavWavaZe-saginaSvilisadmi 1 (gv. 1873 wlis 14 maiss igi TbilisSi dabrunda. moskovi. v-1). gv. furceli (r-1. X. aleqsandre dimitris Ze saginaSvili (1808_1887) _ general-leitenanti. 2 (gv. gv. grigol orbeliani (1804_1883) _ poeti da sazogado moRvawe. [1873] _ ix. levan ivanes Ze meliqiSvili (1817_1892) _ kavkasiis mTavarmarTeblis aleqsandre saginaSvili _ ix. mansvetovi _ niko mansvetaSvili _ ix. 4 (gv. 183) 3 (gv. 187) avtografi: #17534. ilias werili kote yifianisadmi. 29). gv. elisabed grigolis asuli WavWavaZe. leqsikografi.saginaSvili _ ix. 216). furceli (r-1. 1961. infante- savaraudo TariRi: 1873 wlis ianvari. giorgi romanozis Ze erisTavi (`atamani~) _ ix. riis generali. furceli (r-1). aRmosavleT saqarTvelos Tavadaznaurobis marSali. gv. duSeTi _ axalma Taobam ilia qarTuli bankis xelmZRvanelad wamoayena. [1873] _ ilia bankis wesdebis dasamtkiceblad peterburgSi imyofeboda. duSeTi. melani (yavisferi).3 (gv. TariRi: 18 agvistos. realisturi samsaxiobo skolis erT-erTi fuZemdebeli. furceli (r-1). TxzulebaTa sruli krebuli. oliko _ ix. aleqsandre saginaSvili _ ix. furceli (r-1. furceli (r-1). 184) avtografi: #17523. TariRi: 29 ianvari. melani (yavisferi). melani (yavisferi). melani (yavisferi). niko dimitris Ze WavWavaZem moiTxova ilias CamoSoreba sabanko saqmidan (ix. mrewveli. kote dimitris Ze yifiani (1848_1921) _ msaxiobi. gv. avtografi: #17527. [1873] _ ilia sabanko saqmis Sesaswavlad moskovSi imyofeboda. 184) avtografi: #17535. TariRi: 15 RvinobisTve (oqtomberi).

323. furceli (r-1. 193) avtografi: #17533. uTariRo. 8 (gv. 322. olga _ ix. kato _ ekaterine guramiSvili-staroselskisa _ ilias colisda. 190) avtografi: #17531. TariRi: 14 Tebervali.TariRi: 15 dekemberi. TariRi: 19 aprils. gv. 15 (gv. v-1). melani (Savi). gv. uTariRo. 323. CikvaiZe _ ix. 189) avtografi: #17529. gv. 318. 193) avtografi: #17524. memamule. avtografi: #17530. melani (yavisferi). melani (Savi). nikoloz baraTaSvilis dis _ barbares meuRle. furceli (v-1). nikoloz afxazi _ ix. 323. melani (yavisferi). [1873] _ ilia bankis wesdebis dasamtkiceblad peterburgSi imyofeboda. 2 furceli (r-2. 12 (gv. furceli (v-1). seno _ simon konstantines Ze WavWavaZe (dab. oliko _ ix. 191) avtografi: #17532. 320. 320. furceli (r-1. zaliko _ zaal Tadeozis Ze guramiSvili _ olRas Zma. gv. gv. 10 (gv. melani (Savi). melani (yavisferi). 318. mixa CikvaiZe _ ix. furceli (r-1). v-1). 322. 324 11 (gv. uTariRo. 189) avtografi: #17536. mako afxazi _ ix. 194) avtografi: #17525. gv. TariRi: 18 ivlisi. osiaureli 9 (gv. 318. gv. TariRi: 22 seqtemberi. oliko _ ix. nikoloz afxazi _ ix. 192) aleqsandre saginaSvili _ ix. 1907 Ñ . oliko _ ix. gv. gv. 325 . 323. dimitri (vezirovi) giorgis Ze veziriSvili _ generali. TariRi: 24 aprili. v-1). gv. savaraudo TariRi: 1887 wlis Semdeg _ elisabed WavWavaZe-saginaSvili daqvrivda 1887 wels. v-1). furceli (v-1). [1907] _ ilia peterburgSi gaemgzavra saxelmwifo sabWos meore sesiaze. oliko _ ix. 7 (gv. gv. 194) avtografi: #17539. melani (Savi). 323. melani (yavisferi). furceli (r-1). romelic 1907 wlis 20 Tebervals gaixsna. furceli (r-1. 13 (gv. iase WavWavaZe _ yvarleli memamule. aleqsandre _ ix. 323. 14 (gv. melani (yavisferi). gv. 1855 wels) _ ilias Zmiswuli. niko mansvetovi _ ix. gv.

melani (yavisferi). TxzulebaTa sruli krebuli. avtori carizmis rusifikatorul politikas icavda da mcire erovnuli erTeulebis gaqrobis aucileblobas amtkicebda. oda 1871_1873 wlebSi. ekaterine meliqiSvilma da elene yifianma Targmnes ucxoeli mwerlebis saukeTeso nawarmoebebi da 1872 wels gamosces krebuli `Targmanni saamo sakiT- aleqsandre saginaSvili _ ix. v-1). 326 xavTa TxzulebaTa. 2 furceli (r-2. `krebuli~ _ yovelTviuri Jurnali.. avtografi: #17538. 1885 wels sacenzuro komitetis gankargulebiT da- aleqsandre saginaSvilisadmi (gv. `droebis~ damateba. furceli (r-1. avtografi: #17545. giorgi wereTlis redaqtorobiT. gv. gamodi- olga _ ix. melani (yavisferi). 319. gaz. gamocemuli qarTveli qalebisagan~. romelic xelmouwerlad daibeWda gazeT `droebis~ 1872 wlis 8 oqtombris nomerSi (ix. muxranskis broSura _ 1872 wels gazeT `kavkazis~ damatebad gamovida ioseb orbelianisadmi (gv. 320. v-1). gv. ioseb konstantines Ze orbeliani _ generali. `droeba~ _ 1866 wels giorgi wereTlis redaqtorobiT daarsebuli gazeTi (1868_1883 wlebSi redaqtori _ sergei mesxi. furceli (r-1. 17 (gv. [1868_1873] _ am periodSi ilia momrigebel-Suamavlad muSaobda duSeTSi. gamomcemeli. 198) avtografi: #17620. furceli (r-1). pedagogi. TariRi: 3 oktomberi. enkenisTvis 1-sa. 2 (gv. 322. gv. 1987. uTariRo. furceli (r-1). 195) avtografi: #17537. t. ilia (winamZRvarovi) winamZRvriSvili _ ix. 199) uTariRo. v-1). 1 (gv. lizo _ ix. furceli (r-1). 199) mixeil CikvaiZe _ ix. giorgi muxran-batonis wignaki `Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ~. 147). 1872 w. gv. furceli (r-1. gv. qalebs rom uTargmniaT _ ekaterine gabaSvilma. 1872 weli _ petre umikaSvilis 18 (gv. 195) avtografi: #17540. 320. TariRi: 15 ianvari. TariRi: 9 ivlisi. savaraudo TariRi: 31 agvisto. melani (yavisferi). sazogado moRvawe. gv. melani (Savi). melani (yavisferi). 327 . ilia WavWavaZe. 1883_1885 wlebSi _ ivane maCabeli). Tbilisi. petre umikaSvili (1838_1904) _ literatori. 1872 weli _ petre umikaSvilis minaweris mixedviT: `miviRe 21 TibaTves. ixura. 196) minaweris mixedviT: `miviRe duSeTidam. wigni. folkloristi. v-2). ilias dis. sandro _ aleqsandre estates Ze orbeliani _ samxedro piri. 323. avtografi: #17544. melani (yavisferi). elisabedis mazli. savaraudo TariRi: 20 ivnisi. I. 196) avtografi: #17618. am broSuram gamoiwvia ilias leqsi-pamfleti `rCeva~. duSeTidam~. 1872 w. melani (yavisferi).petre umikaSvilisadmi 16 (gv. umikaSvilma es werili da saxe iliasi~.. p.

nikoloz besarionis Ze RoRoberiZe (1839_1911) _ publicisti.. 328 329 . aslan giorgis Ze mdivani _ samxedro piri. savaraudo TariRi: 1873 wlis agvisto _ wina da momdevno werilebis mixedviT. did SafaTs~. tfiliss. ilias megobari. vano _ ivane maCabeli _ ix. dimitri nikolozis Ze yazbegi (1840_1880) _ sazogado moRvawe. 202) avtografi: #17548. 1902 wlamde ilia redaqtorobda. melani (yavisferi). gv. 202) avtografi: #17547. mTargmneli. 1886 wlidan ki _ yoveldRiur gazeTad gamodioda. aleqsandre ivanes Ze bariatinski (115_1879) _ mefisnacvali kavkasiaSi 1856_1862 wlebSi. ivane giorgis Ze maCabeli (1854_1898) _ mwerali. wina werilis komentari. varvara iliniSna _ barbare ilias asuli bagrationi-orbeliani _ ilia batoniSvilis asuli. sazogado moRvawe. v-1). wina werilis komentari. melani (yavisferi). [1873] _ ilia sabanko saqmis Sesaswavlad mos- niko iakobis Ze nikolaZe _ ix. mdivani _ ix. 1885 w. publicisti. wina werilis komentari. Cerkaski _ moskovis bankis mmarTveli. furceli (r-1). melani (Savi). TariRi: 14 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ. 328. furceli (r-1). v-1). 203) 2 (gv. 1872 wels arCeul iqna axaldaarsebuli saadgilmamulo bankis direqtorad. `iveria~ _ 1877 wels ilias mier daarsebuli yovelkvireuli gazeTi. daixura 1906 wels. sazogado moRvawe. 1905_1906 wlebSi _ filipe gogiCaiSvili. furceli (r-1. varvara iliniSna _ ix. ilia orbelianis (grigol orbelianis Zmis da nikoloz baraTaSvilis biZis) qvrivi. giorgi _ ix. vasil giorgis Ze maCabeli _ iuristi. gv. 328. 4 (gv. TariRi: 3 agvisto. peterburgi _ saTavadaznauro bankis wesdebis dasamtkiceblad peterburgSi myofma iliam student ivane maCabelTan erTad Targmna uiliam Seqspiris `mefe liri~. 3 (gv. 2 furceli (r-2. 1879_85 wlebSi yovelTviur Jurnalad gadakeTda.. savaraudo TariRi: 1873 weli. TariRi: 31 marti.3 (gv. melani (yavisferi). 301. v-1). 205) avtografi: #17553. melani (yavisferi). Cemi simamri _ ix. vasil maCablisadmi 1 (gv. [1890] _ petre umikaSvilis minaweris mixedviT: `1890 w. giorgi ilias Ze orbeliani _ generali. Seni Zma _ ivane maCabeli _ ix. [1885] _ petre umikaSvilis minaweris mixedviT: `14 enkenisTves. furceli (r-1). olRas mama. avtografi: #17552. 1873 w. Cemi simamri _ Tadeoz zaalis Ze guramiSvili (1800_1875) _ qarTlis erT_erTi umdidresi memamule. gv. ivane maCablis Zma.~ 5 (gv. melani (yavisferi). furceli (r-1. 1873. wigni meaTe. Jurnal `saqarTvelos moambis~ TanamSro- kovSi imyofeboda. 1902_1905 wlebSi _ aleqsandre sarajiSvili. TariRi: 21 agvisto. `krebuli~. sazogado moRvawe. qvelmoqmedi. 201) avtografi: #17546. 1_80). gv. pirveli moqmedeba oqtomberSi Targmnes da petre umikaSvils gaugzavnes `krebulSi~ dasabeWdad (ix. meli. wina werilis komentari. 204) avtografi: #17556. moskovi. gazeT `droebis~ erT-erTi damaarsebeli.

2 (gv. v-1). furceli (r-1). 207) avtografi: #17555. 329. ilias mamulis mouravi yvarelSi. wignad gamoica ilias da ivane maCablis naTargmni uiliam Seqspiris `mefe liri~. 208) avtografi: #17557. dimitri yazbegi _ ix. daviT iases Ze CubinaSvili (1814_1891) _ enaTmecnieri. furceli (r-2. sazogado moRvawe. saadgilmamulo bankis direqtori. 330. 2 furceli (r-2. aleqsandre antonis Ze cagareli (1844_1929) _ filologi. gv. kavkasiis mefisnacvlis mTavari sammarTvelos ufrosi. vano _ ivane maCabeli _ ix. Tadeoz guramiSvili. publicisti. melani (yavisferi). grigol yifSiZis cnobiT. akaki wereTeli (1840_1915) _ mwerali da sazogado moRvawe. istorikosi. lingvisti. ruseTis armiis general-leitenanti. [1873] _ wina werilebis mixedviT. 209) avtografi: #17559. melani (yavisferi). mTargmneli. sandro _ aleqsandre erisTavi _ ix. senatori. dimitri simonis Ze staroselski _ ix. 18 aprils `mefe liris~ Targmani waikiTxa quTaisSi. TariRi: 27 Tebervali. TariRi: 25 agvisto. gv. 330 gigo afxazisadmi 1 (gv. 328. furceli (r-1. 329. varvara iliniSna _ ix. daviT qaixosros Ze yifiani (1836_1892) _ ilias megobari. dimitri yifianis ZmisSvili. scenaze warmoadgines `mefe liri~. TariRi: 19 qristeSoba (dekemberi). 6 (gv. [1876] _ wina werilis mixedviT. 5 (gv. 213) avtografi: #17560. melani (yavisferi). 8 (gv. [1874] _ ilia peterburgidan TbilisSi 1874 wlis aprilSi dabrunda. gv. v-2). dimitri simonis Ze staroselski (1832_1884) _ ilias colisdis _ ekaterines meuRle. 331 . TariRi: 15 ivnisi. 7 (gv. gv. 214) avtografi: #17562. 329. peterburgis da Tbilisis universitetebis profesori. melani (yavisferi). gv. gv. 212) avtografi: #17558. [1873] _ ix. quTaisis profesionaluri Teatris erTerTi damaarsebeli. v-1). TariRi: 15-sa martsa. melani (yavisferi). leqsikografi. TariRi: 10 marti.). furceli (r-1. 329. avalovi _ niko iakobis Ze avaliSvili (1844_1929) _ Jurnalisti. furceli (r-1. Jurnal `mnaTobis~ redaqtori 1869_1872 wlebSi. [1875] _ am wels gardaicvala ilias simamri. vano _ ivane maCabeli _ ix. gv. melani (yavisferi). v-1). giorgi orbeliani _ ix. 206) avtografi: #17554. 326. qarTuli enisa da sityvierebis kaTedris gamge. furceli (r-1. daviT yifianis da _ efrosine (efro) qaixosros asuli yifiani-kldiaSvilisa (1839_1913) _ msaxiobi. tfilisi. ivane konstantines Ze muxranbatoni (1809_1895) _ memamule. gv. Cemi simamri _ ix. gigo afxazi _ ilias diswuli (ninos vaJi). 1875. TariRi: 1 sektemberi. 328. peterburgis universitetis profesori. werili _ 3 (gv. mejvare. gv. vano _ ivane maCabeli _ ix.4 (gv. Jurnal `saqarTvelos moambis~ TanamSromeli. melani (yavisferi). [1877] _ 1877 wlis 3 marts daibeWda yovelkvireul gazeT `iveriis~ pirveli nomeri ilias redaqtorobiT. 328. v-1). v-1). mTargmneli.

giorgi WavWavaZe _ ilias naTesavi. v-1). 216) avtografi: #17563. grafiti. melani (yavisferi). 216) avtografi: #17561. mwerali. [1876] _ wina werilebis mixedviT. poeti. dramaturgi. xelmowera `ilia WavWavaZe~ _ melani (yavisferi). moskovis lazarevis institutis qarTuli enisa da literaturis profesori. furceli (r-2. furceli (r-1). 221) nabeWdi: #17622. vaso abaSiZe (1855_1926) _ msaxiobi. melani (yavisferi). kote mesxi (1859_1914) _ msaxiobi. daviT iases Ze (Cubinovi) CubinaSvili _ ix. TariRi: 12 agvisto. egnate ioselianis (#3023) da niko lomourisadmi (#19735). yvarleli memamule.Ñ ~ kote dimitris Ze yifiani _ ix. TariRi: 1885 weli. TariRi: 27 Ñ Ñ Ñ . daviT giorgis Ze kariWaSvili (1862_1927) _ istorikosi. 2 (gv. 331. qvelmoqmedi. savaraudo TariRi: 1885 wlis noemberi-dekemberi _ gazeT `iveriaSi~ daibeWda arCilis `saqarTvelos zneobani~. miznad isaxavda skolebisa da wignTsacavebis daarsebiT wera-kiTxvis gavrcelebas qarTul enaze. ilia WavWavaZis. furceli (r-1. gazeT `iveriis~ TanamSromeli. qarTvelTa Soris wera-kiTxvis gamavrcelebeli sazogadoeba _ daarsda 1879 wels dimitri yifianis. v-1). publicisti. gigo _ grigol Tedores Ze yifSiZe (1858_1921) _ mTargmneli.Ñ [1880] _ kote yifianis minaweris mixedviT: `Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 2 . arCil II (1647_1713) _ saqarTvelos (imereTis da kaxeTis) mefe. iliasTan TanaSezrdili lazares mama. dimitri ivanes Ze yifiani (1814_1887) _ sazogado moRvawe. avtografi: mimarTva `batono daviT~. iakob gogebaSvilisa da vasil TulaSvilis xelmZRvanelobiT. nino igoris asuli WilaSvili-yifiani _ kotes deda. furceli (r-1. Jurnal `Teatris~ redaqtori. 222) avtografi: #17572. gv. 3 (gv. [1881] _ vladimer aleqsi-mesxiSvili scenaze pirvelad gamovida 1881 wels. niko cxvedaZis. 322. v-1). daviT kariWaSvilisadmi (gv. mTargmneli. grigol yifSiZisadmi 1 (gv. gv. 219) avtografi: #17569. erovnul-ganmaTavisuflebeli moZraobis erTerTi mesveuri.Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . aqvea daculi igive Sinaarsis werilebi sofrom mgalobliSvilis (#15746). sazogado moRvawe. ilia oqromWedliSvilisadmi 1 (gv. kote yifianisadmi (gv. 217) avtografi: #17570. publicisti. ilia oqromWedliSvili (1839_1898) _ ilias megobari. petre umikaSvilis da aleqsandre sarajiSvilis redaqtorobiT. savaraudo TariRi: 1884 weli _ am wels gamoica `visramiani~ ilia WavWavaZis. furceli (r-1. 333 . 332 vladimer aleqsi-mesxiSvili (1857_1920) _ msaxiobi da reJisori. 1 8 8 0 . sazogado moRvawe. reJisori. 2 furceli (r-2. TariRi: 7 noemberi. melani (yavisferi). qarTuli mudmivi Teatris erTerTi fuZemdebeli. melani (yavisferi). dimitri yifianis meuRle. v-1). v-2). sazogado moRvawe.gogia RoniaSvili _ yvarlis mkvidri.

8 (gv. adgili dauTmoT am werils Tqven gazeTSi. 11 marti. uTariRo. melani (yavisferi). furceli (r-1). 225) kola erisTavi _ deklamatori. 89 _ kopala. romelic daibeWda gazeT `iveriaSi~ 1887 wels (#3773). 224) avtografi: #17579. 92 _ baxtrioni. furceli (r-1). savaraudo TariRi: 1889-1890 wlebi _ gigo yifSiZis minaweris mixedviT: `es werili dawerili unda iyos 1889 an 1890 wlis zafxulSi. 1892 w.2 (gv. uTariRo. furceli (r-1). melani (yavisferi). 224) avtografi: #17577. 3 (gv. 224) avtografi: #17576. sazogado moRvawe. grigol gvelesiani. mecenati. kola erisTavTan iyo. monadire. dimitri (nadiraZe) maCxaneli (1861_1903) _ literatori. 223) avtografi: #17575. y. furceli (r-1). 11 (gv. 223) avtografi: #17574. uTariRo. 9 (gv. 90 _ eTeri. vaJa-fSavela _ luka pavles Ze razikaSvili (1861_1915) _ mwerali. nikoloz baraTaSvilis diswuli. ilias megobari. melani (yavisferi). g. saRamo Jami iyo. melani (yavisferi). raTaSvilis Txzulebebi. melani (yavisferi). savaraudo TariRi: 1890 wlis Tebervali _ v-ze grigol gvelesianis iliasadmi miwerili werilis mixedviT: `b. 1890 w.~ 6 (gv. 10 (gv. redaqtoro! gTxovT. ese 9 saaTi. 5 (gv. uTariRo. v-1). furceli (r-1. 334 335 . 1 ianvari~. grigol ivanes Ze gvelesiani (1870_1926) _ publicisti. melani (yavisferi). uTariRo. giglia. furceli (r-1). 224) avtografi: #17573. furceli (r-1). savaraudo TariRi: 1886-1887 wlebi _ am dros ilia muSaobda gamokvlevaze `Rvinis qarTulad dayeneba~. giorgi wereTlis meuRle. Jurnal `jejilis~ damaarsebeli da redaqtori. moskovi. savaraudo TariRi: 1892 wlis 11 marti _ v-ze ucnobi piris minaweris mixedviT: `88 _ aluda. furceli (r-1). 223) avtografi: #17578. grafiti. 7 (gv. q. melani (yavisferi). uTariRo. 225) avtografi: #17580. furceli (r-1). furceli (r-1). 4 (gv. 225) avtografi: #17582.~ anastasia TumaniSvili-wereTeli (1849_1932) _ sazogado moRvawe. misi SemweobiT gamoica pirvelad nikoloz ba- avtografi: #17581. publicisti. melani (yavisferi). melani (yavisferi).

37 w. ilia WavWavaZis depeSa giorgi solomonis Ze andronikaSvilis. melani (yavisferi). [1891 weli] _ Semdegi werilis mixedviT. v-1). 6 furceli (r-6. 228) avtografi: #17568. [1890 weli] _ wina werilis mixedviT. Seiswavla qarTuli ena da inglisurad Targmna `wminda ninos cxovreba~. `ciskris~ TanamSromelis. melani (yavisferi). 331. TelavSi kiko ColoyaSvils naTesavebma da megobrebma gaumarTes sadili gamosaTxovari. furceli (r-1). 90-ian wlebSi ramdenjerme imogzaura saqarTveloSi. 170. melani (yavisferi). 2 furceli (r-2. 168. v-2). TariRi: 26 ivlisi. 1891. 1894. 2 (gv. gaugzavnes depeSa. 328. avalovi _ niko avaliSvili _ ix. 173). tfilisi. aleqsandre naneiSvili (1857_1904) _ publicisti. TariRi: 25 ianvari. marjori skot uordropi (1869_1909) _ ingliseli mTargmneli qali. 171. SoTa rusTavelis `vefxistyaosani~. 328. gv. 16. 2 furceli (r-2). [1890 weli] _ ilias werilebi quTaisis bankis Sesaxeb daibeWda gazeT `iveriaSi~ 1890 wels (##167. furceli (r-1). TariRi: 5 sektemberi. melani (yavisferi). TariRi: 8/20 sektemberi. `puSkinis~ mTargmnelis sabuTebidan~ (iisferi melani). gv. melani (yavisferi). uTariRo. gazeT `iveriis~ TanamSromeli. V. xalxosani. 235) avtografi: #17583. v-ze elene giorgis asuli andronikaSvilis minaweri: `1893 wels q. 1893. TariRi: 21 ianvari. qarTvelologi. s. ris pasuxsac warmoadgens es depeSa. grafiti. `qarTvelTa Soris wera-kiTxvis gamavrcelebeli sazogadoebis~ wevri. oJio. givi vaxvaxiSvilisadmi (gv. amave wels aleqsandre naneiSvilisa da quTaiseli moRvaweebis iniciativiT werilebi calke wignakad gamoica quTaisSi. ivane maCabeli _ ix. 2 (gv. 227) avtografi: #17564. melani (yavisferi).aleqsandre naneiSvilisadmi 1 (gv. melani (yavisferi). v-6). avtografi: #17566. depeSis blanki. 5 (gv. gv. TariRi: 3 ivlisi. marjori uordropisadmi (gv. 237) avtografi: #1928. 237) avtografi: #17565. TariRi: 31 agvisto. furceli (r-2. giorgi ioramis Ze TarxniSvili (1841_1911) _ bankis erT-erTi direqtori. peterburgi. giorgi zaqarias Ze andronikaSvili _ sazogado moRvawisa da inJinris _ ioseb andronikaSvilis Zma. 226) avtografi: #17599. furceli (r-1). gv. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ. sulxan-saba orbelianis `wigni 337 . peterburgi. elene giorgis asuli andronikaSvili. 323. v-2). im nadimze adRegrZeles ilia WavWavaZe. giorgi TarxniSvilisadmi 1 (gv. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ. 238) olRa _ ix. ivane maCabeli _ ix. 237) avtografi: #17567. TariRi: 6 dekemberi. 2 furceli (r-2. 336 3 (gv. melani (yavisferi). 226) avtografi: #17598. 4 (gv.

gv. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . babale solomonis asuli onikaSvili-nakaSiZisa _ ilias megobris. pirveli qarTuli sabavSvo Jurnalis `wyaros~ redaqtori.Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ _ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . anTimoz ivanes Ze juReli (1846_1925) _ soxumSi moRvawe pedagogi. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . ilia WavWavaZis werilebi gazeT `iveriaSi~ _ #22. qarTvelTa Soris wera-kiTxvis gamavrcelebeli sazogadoebis mdivnis _ daviT kariWaSvilis. saguramo. avtografi: #17616. 1897).Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . 1895 w. melani (Savi). 244) avtografi: #17615. werili ilias pasuxis Savi variantia (werilis bolo varianti daibeWda `valerian gunias JurnalSi~. 339 . TariRi: 1899 weli. qarTuli xalxuri zRaprebi. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . savaraudo TariRi: 1899 wlis 1 seqtemberi _ daviT guramiSvilis werilis mixedviT. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 1 0 0 Ñ Ñ Ñ Ñ . beJan daviTis Zisadmi (gv.. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 3 . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . TariRi: 16 TibaTves (ivnisi). 240) avtografi: #17571. 301. qarTuli saxelmZRvanelo anbanis Semdgeneli. petre nakaSiZis meuRle. 240) xelnaweri: #17623.Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . TariRi: 3 mkaTaTves (ivlisi). melani (Savi). melani (yavisferi). furceli (r-1. furceli (r-1). furceli (r-1). Ñ Ñ Ñ Ñ - Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . petre nakaSiZe _ ix. aleqsandre zaqarias Ze sarajiSvili (1851_1914) _ sazogado moRvawe. rom apirebdnen. 338 niko nikolaZisadmi (gv. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . gv. gazeT `iveriis~ redaqtori 1902_1905 wlebSi. melani (yavisferi). babale nakaSiZisadmi (gv. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . r-ze daviT guramiSvilis werili niko nikolaZisadmi: `1 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . niko nikolaZe _ ix. 243) xelnaweri: #17510. #59. 1898 w. v-1).sibrZne-sicruisa~. 245) avtografi: #28818. 14 marti. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . 1800 w. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . 239) anTimoz juRelisadmi (gv. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . TariRi: 26 maisi. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . niko nikolaZis colisZma. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . 27 marts peterburgis universitetis qarTvelma studentebma ilias Seatyobines. furceli (r-1). melani (Savi). 25 aprili. 1908). anton furcelaZisadmi (gv. peterburgis qarTveli studentebisadmi (gv. avtografi: mimarTva `beJan daviTis Zev!~ xelmowera `ilia WavWavaZe~ _ melani (yavisferi). 9 9 Ñ. qarTvelTa Soris wera-kiTxvis gamavrcelebeli sazogadoebis mdivnis _ daviT kariWaSvilis. 10 Tebervali. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . melani (yavisferi). Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . #48. berZnebis erovnul-ganmanTavsuflebel moZraobas gamoxmaurebodnen da rCeva sTxoves. 244) avtografi: #17635. furceli (r-1). ilia WavWavaZis `gandegili~. rusTvelologi. daviT aleqsandres Ze guramiSvili (1857_1926) _ mxatvari. avtografi: xelmowera `ilia WavWavaZe~ _ melani (yavisferi). Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ . melani (Savi). TariRi: 11 ivlisi. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ~. dimitri lorTqifaniZisadmi (gv. 1895 w. furceli (r-1). furceli (v-1). mkvlevari. savaraudo TariRi: 1897 wlis aprili _ gazeTi `iveria~ gamoexmaura kunZul krotosze berZnebis ajanyebas osmaleTis winaaRmdeg (ix. 301.

340 grigol sayvareliZisadmi (gv. 2 (gv. Jurnal `saqarTvelos moambis~ da `iveriis~ TanamSromeli. moRvaweoba. ilia WavWavaZe _ cxovreba. I I. Tbilisi. daviT zaqarias Ze sarajiSvili (1846_1911) _ sazogado moRvawe. v-2). kosi. Jurnal `sa- aleqsandre yifSiZisadmi 1 (gv. avtografi: mimarTva `aleqsandre Tevdoresi~. istori- 3 (gv. 249) avtografi: #17586. 249) nabeWdi: #1255. artur laisti (1852_1927) _ germaneli mwerali. sazogado moRvawe. artur laisti _ ix. eTnografi. TveloSi damkvidrda. furceli (r-1). TariRi: 10 noemberi. furceli (r-1. furceli (r-2. melani (yavisferi). 299. gv. TariRi: 19 agvisto. aleqsandre yifSiZe _ ix. mTargmneli. `qarTvelTa Soris wera-kiTxvis gamavrcelebeli sazogadoebis~ erT-erTi damaarsebeli. iuristi. sazogado moRvawe. [1900] _ Semdegi werilis mixedviT (gv. 247) anton nikolozis Ze furcelaZe (1839_1913) _ mwerali. vaxtang dimitris Ze TulaSvili (1834_1910) _ publicisti. qarTvelos moambis~ TanamSromeli. romelic Tqven daxarjeT Cemdami warmogzavnil werilzed. Targmna `vefxistyaosani~. 340. T. im werilis garCevas Semdeg mogwerT. t. 228). melani (yavisferi). gv. melani (Savi). gv. TariRi: 14 Ñ Ñ Ñ Ñ. niko cxvedaZisadmi 1 (gv. xalxosani. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ. poeziis anTologia germanul enaze (1887 wels). publicisti. furceli (r-1). guram SaraZe. 1990. nikoloz zebedes Ze cxvedaZe (1845_1911) _ pedagogi. publicisti. tite qiqoZe _ ilias eqimi TbilisSi. sazogado moRvawe. v-1). gazeT `iveriis~ TanamSromeli. 245) avtografi: #17584. 250) avtografi: #790. istorikosi. rodesac 341 . qristefore iosebis Ze mamacaSvili _ generali. publicisti. furceli (r-1. 1900 w. qarTveli samecniero pedagogikis fuZemdebeli. 340. 2 furceli (r-2. 175). melani (yavisferi). wina werilis komentari. 1901. qarTvel mweralTa Semoqmedeba da gamosca qarTuli avtografi: #17585. mrewveli da qvelmoqmedi. 250) avtografi: #28818-3. stefane Tevdores Ze WrelaSvili (1857_1917) _ publicisti. iakob simonis Ze gogebaSvili (1840_1912) _ sabavSvo mwerali. v-1). aleqsandre Tevdores Ze yifSiZe (froneli) (1862_1916) _ publicisti. pedagogi. ekaterine daviTis asuli foraqiSvili-sarajiSvilisa _ ix. v-2). savaraudo TariRi: 1903 wlis aprili _ grigol sayvareliZis werilis mixedviT (2r): `mowyaleo xelmwifev. Semoqmedeba.2 (gv. gazeT `iveriis~ mudmivi TanamSromeli. melani (yavisferi). 1892 wlidan saqar- daTiko sarajovi _ ix. xelmowera `ilia WavWavaZe~ _ melani (yavisferi). [1906] _ ilia 1906 wlis 31 marts sruliad ruseTis TavadaznaurTa saarCevno yrilobaze dasaswrebad peterburgSi gaemgzavra da muxinis sastumro saxlSi dabinavda (ix. gv. sazogado moRvawe. TariRi: 6 aprili. TariRi: 1 oktomberi. levan jandieri (1848_1921) _ ilias amxanagi gimnaziidan. nikoloz Tadeozis Ze xizaniSvili (1851_1907) _ publicisti. ilia grigolis Zev! gigzavniT amasTanave Svid kapeiks.

furceli (r-1. melani (Savi). 1906 w. 1904 w. 1905 _ wina werilis mixedviT. TariRi: 6 marti. TariRi: 8 marti. 1907 w. baTumis TviTmmarTvelobis gamgeobis wevri. furceli (r-1. furceli (r-1. TariRi: 28 apreli. melani (yavisferi). saguramo. rom Cemma werilma aseT gaugebrobaSi SegiyvanaT. 256) avtografi: #17593. 251) avtografi: # 17587. TariRi: 29 maisi. sayvareliZe. 252) avtografi: #17588. giorgi Jurulisadmi 1 (gv. 1907 wlis 7 ivniss moakvlevina dimitri jaSma. 254) avtografi: #17591. ivnisis 10-sa dResa. 342 mose otias Ze memarniSvili _ saguramos mamulis mouravi. TariRi: 2 Tebervali. melani (yavisferi). didad da didad vswuxvar. melani (yavisferi). 253) avtografi: #17590. furceli (r-2.. 24. TariRi: 12 aprils. noSrevan jafariZe _ yvarlis mamulis mouravi. furceli (r-1. 4 (gv. melani (yavisferi). 258) avtografi: #17597. melani (yavisferi). TariRi: 1905 w. furceli (r-1. 2 (gv. 5 (gv. 1904 w. lazare RoniaSvili _ yvarlis mkvidri. 257) avtografi: #17594. v-1). savaraudo TariRi: 1905 weli _ wina werilebis mixedviT. iliasa da niko nikolaZesTan erTad mefisnacvlis graf ilarion voroncov-daSkovis mier mivlenili iyo peterburgis 343 . mTavrobam ozurgeTis mazraSi general alixanov-avarskis damsjeli eqspedicia gagzavna. savaraudo TariRi: marti. 252) avtografi: #17589. melani (yavisferi). melani (yavisferi). furceli (r-1. 1906 w. melani (yavisferi). v-1). v-1). 255) avtografi: #17592. melani (yavisferi). 2 (gv. 1904 w. g. v-1). glexTa mRelvarebas saguramoSic hqonia adgili. furceli (r-1. v-1). giorgi Juruli _ gazeT `iveriis~ TanamSromeli. TariRi: 9 ivlisi. 1905 w. 4 (gv. mose memarniSvilisadmi 1 (gv. TariRi: 1 agvisto. 3 (gv. furceli (r-1. melani (yavisferi). furceli (r-1. v-1). furceli (r-1). 256) avtografi: #17596. burJuaziul-nacionalisturi mimarTulebis warmomadgeneli. v-1).yvelasagan pasuxs miviReb. 5 (gv. iliasTan TanaSezrdili. 1906 welsa. 3 (gv. v-1).~ noSrevan jafariZisadmi 1 (gv. v-1).. v-1). gr. rac mose memarniSvils iliasTvis ucnobebia. 1903 w. 257) avtografi: #17595. 1905 wlis oqtomberSi ozurgeTSi. nasakiralTan ajanyebulma gurulma glexebma sastikad daamarcxes kazakTa da policielTa razmi. rom TviTon damdgariyo mouravad da xeli Seewyo ilias mkvlelobisTvis. IV.

VIII. furceli (r-1). dimitri yifiani _ ix. melani (Savi). furceli (r-1). uTariRo. babale baraTovisa _ barbare giorgis asuli ColoyaSvili-baraTaSvilisa. furceli (r-1). niko cxvedaZe _ ix. sazogado moRvawe. gigo (grigol) yifSiZe _ ix. petre aleqsandres Ze gruzinski (1857_1922) _ Tbilisis saadgilmamulo bankis moxele. TariRi: 5 dekemberi. 4 (gv. TariRi: 12. 2 (gv. TariRi: kvira. kola erisTavisadmi 1 (gv. melani (Savi). uTariRo. 261) avtografi: #26463. mixeil CikvaiZe _ ix. furceli (r-1). 334. TariRi: 4 ivlisi. 2 (gv. saSa (aleqsandre) yifSiZe _ ix. grigol iosebis Ze volski (umwifariZe) (1860_1909) _ poeti. melani (yavisferi). publicisti. melani (yavisferi). melani (Savi). 259) nabeWdi: #3660. mixeil CikvaiZisadmi (gv. furceli (r-1).saxelmwifo saTaTbiroSi deputatebis arCevnebis komisiis muSaobaSi monawileobis misaRebad. 262) avtografi: #17609. 340. sazogado moRvawe. uTariRo. 262) avtografi: #17607. niko xizaniSvilisadmi 1 (gv. 2 furceli (r-2. melani (Savi). 1907 wlis 1 agvistos daWres ruseTis `oxrankis~ agentebma. dimitri (mito) ColoyaSvili _ siRnaRis mazris TavadaznaurTa winamZRoli. 332. `iveriis~ TanamSromeli. 345 . 344 3 (gv. grafiti. uTariRo. gv. TariRi: 23 Tebervali. gv. 1907. 340. dimitri yifianisadmi (gv. v-1). 262) avtografi: #17608. furceli (r-1). 263) avtografi: #17601. 333. qarTvelTa Soris werakiTxvis gamavrcelebeli sazogadoebis aWaris ganyofilebis xelmZRvaneli. . gv. 261) avtografi: #17606. gv. kola erisTavi _ ix. gv. 3 (gv. melani (Savi). doqtori gedevanovi _ mixeil aleqsandres Ze gedevaniSvili (1862_1922) _ eqimi. niko xizaniSvili _ ix. 263) avtografi: #17602. 263) avtografi: #17600. depeSis blanki. TariRi: 4 ivlisi. ilias TxzulebaTa gamomcemeli. melani (yavisferi). 260) avtografi: #17617. iliasTan erTad saqarTvelos amomrCeveli saxelmwifo sabWoSi. furceli (r-1. 2-s noemberi. furceli (r-1). 340. 2 (gv. gv. gv. v-2).

5 (gv. 1877 weli. 2 (gv. niko nikolaZe _ ix. melani (Savi). grafiti. melani (yavisferi). melani (yavisferi). daviT guramiSvili _ ix. 3 (gv. melani (yavisferi). TariRi: 3 agvisto. uTariRo. Tbilisi. 232. furceli (r-1). 2 (gv. furceli (r-1). furceli (r-1). 264) avtografi: #17605. TariRi: 25 maisi. 301.4 (gv. 1 (gv. gazeT `iveriis~ gamocemis gancxadeba (gv. gv. 339. sandro labauri _ saguramos mamulis mouravi. uTariRo. furceli (r-1). 267) avtografi: #17610. furceli (r-1). tfilisi. TariRi: 21 marti. uTariRo. nino zaqarias asuli andronikaSvilis meuRle. furceli (r-1). 269) nabeWdi: #2218. 267) avtografi: #17621. v-2). uTariRo. melani (yavisferi). nino andronikaSvili-jorjaZisadmi (gv. melani (yavisferi). 268) avtografi: #17612. oliko _ ix. melani (yavisferi). 266) avtografi: #29048-1. furceli (r-1). TariRi: 1883 weli. melani (yavisferi). avtografi: #17613. gv. furceli (r-1). xelwerilebi daviT guramiSvilisadmi (gv. 268) avtografi: #17611. furceli (r-1). 264) avtografi: #17619. furceli (r-1). uTariRo. 264) avtografi: #17604. uTariRo. kniaz iliko _ ilia jorjaZe _ kaxeli memamule. 346 347 . 4 (gv. melani (yavisferi). 271) avtografi: #17514. furceli (r-1). 272) sandro labaurisadmi 1 (gv. 2 furceli (r-2. 6 (gv. gv. 263) avtografi: #17603. melani (yavisferi). TariRi: 7 ianvari. TariRi: 25 oktomberi.

memorialuri 348 nivTebi 349 .fotoebi. avtografebi.

yvareli 350 yvarlis cixe-galavani 351 .

diswuli _ konstantine (kote) afxazi 352 353 . elisabed WavWavaZesaginaSvilisa.ilias mamida _ makrine WavWavaZe-erisTavisa ilias debi _ nino WavWavaZe-afxazisa.

diswuli _ mako afxazi 354 ilias diswuli _ simon afxazi 355 .ilias da _ nino WavWavaZe-afxazisa.

ilias da _ elisabed WavWavaZe-saginaSvilisa 356 elisabed da aleqsandre saginaSvilebi naTesav qaliSvilTan erTad 1884 weli 357 .

Tbilisis gimnazia ilias rZali _ varvara kukulevskaia. Zmiswuli _ simon (sena) WavWavaZe 358 359 .

1854 weli 360 sankt-peterburgi. 1859 weli 361 .gimnazieli ilia polonel moswavleTa Soris Tbilisi.

Tbilisis gimnaziis darbazi. sadac 1859 wels warmoadgines `mefe liris~ cocxali suraTebi 362 `mefe liris~ cocxali suraTebis monawileebi pirvel rigSi: elisabed WavWavaZe-saginaSvilisa. TamamSevisa. 1859 wlis zafxuli 363 . niko WavWavaZe da ilia WavWavaZe (mefe liris rolSi) Tbilisi. qeTo gurgeniZisa mesame rigSi: vano TumaniSvili. amilaxvari-baraTaSvilisa meore rigSi: gabo sulxaniSvili. gruzinskaia-mirskisa. opoCinina. daviT WavWavaZe. WilaSvilisa. m. baraTaSvili. sidamon-erisTavisa. erisTavi. elene ColoyaSvilisa. sofio WavWavaZe-nikolaisa. opoCinina.

sankt-peterburgi. 1859 weli 364 365 . 1860 weli ilia megobrebTan erTad sankt-peterburgi.

mesxiSvili. nikoloz aleqsi. mixeil CikvaiZe sankt-peterburgi. 1961 weli sankt-peterburgi. giorgi yazbegi dganan: aleqsandre (koxta) afxazi.sxedan: luarsab (Saqro) maRalaSvili. ilia WavaWvaZe. beloi. 1860 weli 366 367 .

1863 weli 368 ilias meuRle _ olRa guramiSvili 369 .Tbilisi.

1860-iani wlebi 371 .olRa guramiSvili 370 Tbilisi.

sxedan: ciciSvilisa, (?), efemia zubalaSvilisa,
mixeil CikvaiZe, olRa guramiSvili- WavWavaZisa.
dganan: TomaSvili, i. ciciSvili, ivane zubalaSvili,
ilia WavWavaZe,(?)
duSeTi.1870 weli.

372

ilia duSeTis sazogadoebaSi (meore rigSi marjvnidan mesame)
duSeTi. 1973 weli

373

ilia WavWavaZe da vasil maCabeli
sankt-peterburgi. 1873 weli

374

Tbilisi. 1875 weli

375

Tbilisi. 1876 weli

376

sankt-peterburgi. 1878 weli

377

ilia nadimze veris baRSi
Tbilisi. 1870-iani wlebi

378

ilia WavWavaZe (zis zurgiT, marjvnidan meeqvse)
rusi dramaturgis _ aleqsandre ostrovskis
pativsacemad gamarTul nadimze
Tbilisi. orTaWalis baRi. 1883 wlis oqtomberi

379

ilia WavWavaZe bagineTis arqeologiur gaTxrebze
mcxeTa. 1889 weli

380

ilias saxli da `iveriis~ redaqcia nikolozis quCaze

381

1890 weli 383 . 18 ivnisi. 1890 weli 382 ilia WavWavaZe italieli msaxiobis _ ernesto rosis pativsacemad gamarTul vaxSamze Tbilisi. 18 ivnisi.ilia WavWavaZe italieli msaxiobis _ ernesto rosis pativsacemad gamarTul vaxSamze Tbilisi.

saguramo 384 ilia WavWavaZis saxli saguramoSi 385 .

ilia WavWavaZis kaklis xe saguramoSi 386 ilia WavWavaZis samuSao oTaxi saguramoSi 387 .

20 ivlisi.`iliaoba~ saguramoSi. 1891 weli Tbilisi. 1890-iani wlebi 388 389 .

`iliaoba~ saguramoSi. 20 ivlisi, 1891 weli

390

Tbilisi. 1890-iani wlebi

391

ilia da olRa WavWavaZeebi, aleqsandre Wyonia
(zis marcxnidan mesame),
dganan: grigol yifSiZe (marcxnidan merve), giorgi zdanoviCi
(marcxnidan meaTe), niko nikolaZe (marcxnidan meTerTmete),
aleqsandre yifSiZe (marcxnidan metormete),
ilia winamZRvriSvili (olRas ukan), winamZRvrianTkaris
skolis mRvdeli _ giorgi asaTiani (ilias ukan)
da moswavleebi
`iliaoba~ saguramoSi. 20 ivlisi, 1891 weli

392

Tbilisi. 1892 weli

393

saguramoeli glexebi ulocaven ilias dReobas
`iliaoba~ saguramoSi. 20 ivlisi, 1893 weli

394

ilia da olRa WavWavaZeebi, kola erisTavi, grigol abaSiZe,
grigol yifSiZe, kote mesxi, valerian gunia
`iliaoba~ saguramoSi. 20 ivlisi, 1894 weli

395

ilia WavWavaZe Tbilisuri dResaswaulis `ispanahobis~
monawileTa Soris
Tbilisi. 1894 wlis aprili

396

Tbilisi. 1890-iani wlebi

397

Tbilisi. 1890-iani wlebi

398

Tbilisi. 1890-iani wlebi

399

ilia WavWavaZe usmens mestvires ilias ukan dgas kote mesxi. mestviris gverdiT _ stefane WrelaSvili da winamZRvrianTkaris moswavleebi `iliaoba~ saguramoSi. 1895 weli 400 ilia WavWavaZe stumrebTan erTad saguramos saxlis aivanze 1890-iani wlebi 401 . 20 ivlisi.

winamZRvrianTkaris skolis mRvdeli _ giorgi asaTiani da moswavleebi `iliaoba~ saguramoSi. levan jandieri. valerian gunia. grigol abaSiZe. Tomas uordropi (marjoris mama). elisabed WavWavaZe-saginaSvilisa. marjori uordropis deda. 1896 weli 403 . kote mesxi. marjori uordropi. nikoloz aleqsi-mesxiSvili.ilia da olRa WavWavaZeebi saguramos saxlis aivanze 1890-iani wlebi 402 ilia da olRa WavWavaZeebi. episkoposi _ aleqsandre oqropiriZe. 20 ivlisi. pelo dafqviaSvili. niko avaliSvili. levan CerqeziSvili. aleqsandre cagareli. kola erisTavi. Tomas uordropi (marjoris Zma). niko xizaniSvili. artem axnazarovi. Sio mRvimeli.

pelagia dafqviaSvili. ilia WavWavaZe. 1896 weli 404 Tbilisi. tusiSvili. babale baraTaSvili (`prelest babale~). 1890-iani wlebi 405 . olRa guramiSvili-WavWavaZisa. rafiel erisTavis asuli. 20 ivlisi. (?).(?). Tomas uordropi (marjoris Zma). (?) `iliaoba~ saguramoSi. (?). aleqsandre episkoposi (oqropiriZe). mRvdeli _ giorgi asaTiani (dgas). Tomas uordropi (marjoris mama). (?). elisabed WavWavaZe-saginaSvilisa.

giorgi qarTveliSvili.izmailovi (qalaqisTavi). (?). psarovi. iakob gogebaSvili. besarion RoRoberiZe. (?). vano sumbaTaSvili. (?). luarsab maRalaSvili. qristefore ugreliZe. abgar ionisiani. meRvinovi (belgiis konsuli) qarTvelTa Soris wera-kiTxvis gamavrcelebeli sazogadoebis gamgeoba. ivane muxranski. ilia oqromWedliSvili. ilia WavWavaZe. gigo yarangoziSvili (dgas). 1879-1904 dimitri yifiani. niko cxvedaZe. ilia WavWavaZe. vaxtang TulaSvili 406 407 .

ilia WavWavaZe. 1903 weli 409 . 1903 weli 408 ilia WavWavaZe. kote qarTveliSvili. nino CiCua-miqelaZisa. kote nasiZe. ivane SarvaSiZe. terminasovi. kote mayaSvili.ilia WavWavaZe saadgilmamulo bankis TanamSromelTa Soris: pirvel rigSi: ivane mgalobliSvili. luarsab mayaSvili. mariam dadiani-anCabaZisa. raJden RvamiCava. iliko ratiSvili. sulxaniSvili mexuTe rigSi: mezurne _ vaso razmaZe. giorgi javaxiSvili meore rigSi: jabari. TulaSvili Tbilisi. ilias ukan: aleqsandre SarvaSiZe. dimitri veziriSvili. meliko CiCuaanCabaZisa. pirvel rigSi: Zuku lolua da momReralTa gundi soxumi. babo cagareli. b. nodar jorjaZe. gelaZe. 24 maisi. nato gabunia-cagarelisa. levan kobaxiZe. SarvaSiZeTa baRi. ilias marcxniv: dimitri ColoyaSvili. burjanaZe. kote garayaniZe (Camuxluli). elene antonovskaia mesame rigSi: (?). mako safarova-abaSiZisa. mixailovi meoTxe rigSi: (?). s. qristefore mamacaSvili. mis marjvniv: aleqsandre jambakurorbeliani. 2 maisi. ColoyaSvili. Tedo saxokia. Tekle gegia-Turqiasi. (?). mixeil qarTveliSvili. vaso abaSiZe.

beJan mWedliSvili. nikoloz erisTavi. mixeil arjevaniZe. levan CerqeziSvili. mirotaZe. raJden RvamiCava mesame rigSi: anton furcelaZe. iakob gogebaSvili. gabriel sayvareliZe. mixeil veziriSvili. ilia WavWavaZe. g. simon kldiaSvili Tbilisi. abaSiZe. revaz ciciSvili. liza mesxiSvili. giorgi jajanaSvili. aleqsandre giJimyreli. nikoloz gulaZe. irakli WavWavaZe. `edemis baRi~. kote nasiZe. aleqsandre saginaSvili. giorgi javaxiSvili. 1906 weli 411 . saaTsazovi. ilia WavWavaZis peterburgSi gamgzavrebis win. nodar jorjaZe. mixailovi. levan kobaxiZe meoTxe rigSi: kote qarTveliSvili. elene antonovskaia. ilia ratiSvili. ivane korinTeli. g. zaqaria maRalaSvili. ciciSvili. yazaxaSvili. aleqsandre qarTveliSvili. orbeliani. 1904 weli 410 saxelmwifo sabWoSi arCevasTan dakavSirebiT. saadgilmamulo bankis TanamSromlebis mier gamarTuli nadimi pirvel rigSi: giorgi klimiaSvili. kote afxazi.ilia qarvaslis win Tbilisi. dubini. kote garayaniZe meore rigSi: kote mayaSvili. niko cxvedaZe. nikoloz mesxiSvili. mixeil gruzinski.

dimitri bagalei. saidanac ilia WavWavaZe ukanasknelad gaemgzavra saguramosken ilias mier ilia winamZRvriSvilisTvis 1905 wlis 5 ivliss datovebuli anderZis Tanaxmad saxli da mdidari biblioTeka `qarTvelTa Soris wera-kiTxvis gamavrcelebel sazogadoebas~ gadaeca 413 . viaCeslav kuguSevi. ilia WavWavaZe.saxelmwifo sabWos wevrebi pirvel rigSi: nikoloz SiSkovi. leonid iumaSevi. gustav vikovski peterburgi. aleqsandr pereleSini. 1906 wlis zafxuli 412 ilia WavWavaZis saxli andrias quCaze. vladimer vernadski meore rigSi: aleqsandr lappo-danilevski.

ilia WavWavaZis kabineti andrias quCaze mdebare saxlSi 414 ilia WavWavaZis kabineti andrias quCaze mdebare saxlSi 415 .

romelSic mokles ilia WavWavaZe 417 . sadac mokles ilia WavWavaZe 416 etli.adgili wiwamurSi.

ilia WavWavaZis cxedari saguramoSi 418 ilia WavWavaZis gamosveneba saguramodan 1907 wlis 7 seqtemberi 419 .

samgloviaro procesia mcxeTis jvarTan 1907 wlis 7 seqtemberi 420 samgloviaro procesia veris aRmarTze 1907 wlis 7 seqtemberi 421 .

samgloviaro procesia veris aRmarTze 1907 wlis 7 seqtemberi 422 samgloviaro procesia olRas quCaze 1907 wlis 7 seqtemberi 423 .

ilia WavWavaZis cxedari sionis taZarSi 424 vercxlis gvirgvinebiT Semkuli ilia WavWavaZis portreti sionis taZarSi 425 .

samgloviaro procesia Tbilisis sabWos SenobasTan ilia WavWavaZis gamosveneba sionis taZridan 1907 wlis 9 seqtemberi 426 427 .

samgloviaro procesia sasaxlis quCaze 1907 wlis 7 seqtemberi samgloviaro procesia aleqsandre WavWavaZis quCaze 1907 wlis 9 seqtemberi 428 429 .

samgloviaro procesia mTawmindaze 430 ilia WavWavaZis cxedari mTawmindaze 431 .

olRa guramiSvili megobrebTan erTad ilia WavWavaZis saflavis mSenebloba mTawmindis panTeonSi italieli arqiteqtoris _ luCiano de-blasisa da inJiner petre mamraZis xelmZRvanelobiT 432 433 .

1913 weli ilia WavWavaZis saflavis Zegli `mwuxare saqarTvelo~ iakob nikolaZis saxelosnoSi parizi. 1909 weli 434 435 .akaki wereTeli mTawmindis panTeonSi ilias saflavis Zeglis `mwuxare saqarTvelos~ kurTxevaze 5 maisi.

436

437

438

439

440

441

442

443

`gamocanebis~ iliaseuli Targmani
444

445

446 447 .

ilias da ivane maCablis naTargmni uiliam Seqspiris `mefe liri~ 448 ilias Canawerebi 449 .

ilias Canaweri sikvdiliT dasjis gauqmebis Sesaxeb 1907 weli gazeT `iveriis~ (#188) meTauri. 1894 weli 450 451 .

452 453 .

1872 weli 454 ilias werili dimitri yifianisadmi 455 .ilias werili daviT erisTavisadmi.

1894 weli 456 457 .ilias werili dis _ elisabed WavWavaZe-saginaSvilisadmi ilias werili marjori uordropisadmi.

ilias werili saguramos morav mose memarniSvilisadmi 1905 weli 458 ilias werili aleqsandre yifSiZisadmi 1906 weli 459 .

`iveriis~ redaqtoris mimarTva niko lomourisadmi 1885 weli 460 461 .

ilias Canaxati. 1861 weli 462 ilias Canaxati. 1861 weli 463 .

ilias memorialuri nivTebi 464 ilias mandolina 465 .

sura. romelic ilias diswulisTvis uCuqebia 466 ilias lampari 467 .

ilias lampari 468 ilias presi 469 .

oliver uordropis naCuqari albomi 470 oliver uordropis naCuqari albomi 471 .

ilias skam-joxi ilias CarCo 472 473 .

CarCo. romelic ilias babo cagarelisTvis uCuqebia 474 ilias sarke 475 .

haiastanis ruka 476 ilias banqos saTamaSo mowyobiloba 477 .

ilias yanwebi 478 ilias yanwebi 479 .

ilias yanwebi 480 ilias yanwebi 481 .

romelic ilias babo cagarelisTvis uCuqebia 483 . romelic ilias babo cagarelisTvis uCuqebia 482 lorneti.lorneti.

saferfle `iveria~ 484 saferfle `iveria~ 485 .

taso abaSiZis naCuqari saTuTune 486 taso abaSiZis naCuqari saTuTune 487 .

olRa guramiSvili-WavWavaZis yuTi. romelSic ilias werilebs inaxavda 488 ilias pirsawmendi 489 .

ilias Sarvali 490 ilias sazafxulo palto 491 .

ilias pijaki 492 ilias perangi 493 .

ilias fesi 494 ilias saaTi 495 .

napovni tyviebi 496 imereTis episkopos leonidisagan miZRvnili macxovris xati. ilias mkvlelobis adgilze.wiwamurSi. romliTac ilias cxedari Seamkes sionis taZarSi warwera: `saqarTvelos mSvenebas T. 1907 weli~ 497 . ilia grigolis Ze WavWavaZes episkopos leonidisagan 4-s enkenisTves.

RmerTo. CSz w-ls. quTaisis samRvdeloebisgan 9 enkenisTves. romliTac ilias cxedari Seamkes sionis taZarSi warwera: `cxovrebas aciskrovnebs sulisTqmiT metyveli. samRvdeloebisgan. didebuls ukvdav mgosans da saqarTvelos saukeTeso Svils T. ilias saqarTvelos ekles. ras iqman.~ 498 quTaisis samRvdeloebisagan miZRvnili RvTismSoblis xati.saqarTvelos samRvdeloebisagan miZRvnili RvTismSoblis xati. romliTac ilias cxedari Seamkes sionSi warwera: `Seunde. ilia WavWavaZes q. ar ician. T. 1907~ 499 . agv.

.................... 43 ilias savizito baraTi * * * `èïîüë èòâúóîïâ..................................................... 57 * * * `üó÷àï èòêëíâï............................................... 45 qarTvlis dedas ........................................................................................................s .............................................................................................................................................................................................“ ................................................................. 48 * * * `þåâîò âòüïíöå.............................. 46 s................................................................................................................... 56 * * * `åîàõåä èåú................................................... 42 * * * `åîàõåä öæï........................................................................ 49 s............................................... 51 * * * `èòàõïîòà...........“ ....................................................................................................................“ .................................................................................................. 34 giyvardes! .................................................................. 58 500 501 .. 41 * * * `âòõòäå ìïüîôë.. 36 locva ................ 6 Teimuraz doiaSvili: `bednieri eri~ ..................................................... 32 simRera ................................................................................................ 52 gulis xma .......... àóíæ èëâêâæå...................................................................................................................................................................“ ............................................. 54 * * * `èåúï èáëíòï...........“ ...... 16 leqsebi guTnis-deda ............. îòìàâòì............................................................................................................................................................................ 44 * * * `æïå............................................................................ 3 daviT werediani: `ara mxolod tkbil xmaTaTvis~ ...... 40 locva ............................................................... 55 gavswordeT.............................................“ ............................................................................................................................ bedo! ..................................................................................................................“ ......................................................................................................sarCevi iza orjonikiZe: winaTqma ...................................................................................................................“ ..... 37 mTvares ................................................s .............. 53 * * * `èòàõïî............. ûèïíë.......................................... „èòñâïîõïî“............................“ ...... 39 loTis rCeva .... 50 risTvis miyvarxar? . 38 rodemdis? ..........................................................................................................................................“ ............................................

.........................“ ............................ 96 * * * `èïèï.........“ .................................................................................... 177 ilia winamZRvriSvilisadmi ............... 179 petre nakaSiZisadmi ........................................................................... 111 nana qarTvlis akvanzed ..................... 184 Targmanebi ioseb orbelianisadmi .........................................................................................................................“ ................................... 104 sikvdilisaTvis ...................................................................................................................................................................................... 117 * * * `âïòèå.........“ .......................................................................................................................................................................... 150 qarTvlis deda ....... îïêò................“ .............. 120 simRera ............................................................... 114 fridrix riukerti: * * * `÷îæòäíò èïéïä èàåþòìï............ 95 * * * `åîàõåä âòñïâ þåæíòåîò. 82 xelovneba xelovnebisaTvis.................................................................... rogorc usaTuo kuTvnileba poetisa ...... ãóäò èåðëþï.........“ .........................................................................................................................................................................................................“ ...“ ................................................ 69 mixail lermontovi: sizmari ........................................................................................................ 60 aleqsandr puSkini: winaswar-metyveli ............................................................................................................................................................................ 150 poema saxsovari ................................................................................................... 119 publicisturi werilebi meTauri ...................................... 67 hainrix haine: * * * `äëñòà èëåðñïî.... éèåîàë óêâæïâë! .................. 198 jorj baironi: stirodeT! .... 94 * * * `öåîåà ñîèï âòñïâ................................. 199 502 503 ...............................................................................................................“ .......................................................................................................................... 77 * * * `÷åèë ìòèéåîïâ..............................................................................................................................“ .. 72 jorj baironi: * * * `ïæïèò...................................................................................... 110 alazans .................................................................... 118 muSa .............................................................“ ................... 109 ciurni xmebi .................... 71 mixail lermontovi: winaswar-metyveli ......................................................................................................................................................................................................................... 172 aniko vaCnaZisadmi ...................... 175 makrine WavWavaZe-erisTavisadmi ......................................................................................... 196 Citi ................................................................................................ 164 piradi werilebi nino WavWavaZe-afxazisadmi .................. 97 murza da piligrimi ................. 80 mixail lermontovi: * * * `þíåäò æåèëíò..................................... 82 Canawerebi daTa bagrations ...............................................................“ .................................................................................... ûèïë................................................................................................................................ 84 fragmentebi aCrdili yazbegzed anu Cangi moxucisa ................ 107 petre umikaSvilisadmi .......................................................... 96 sami sikvdili ..................................................................................... 68 mixail lermontovi: klde ................................................................................................................................................................ 70 mwuxareba ...................................................................................... 106 aleqsandre saginaSvilisadmi .. 58 aleqsandr puSkini: angelozi ............. 66 mtkvris pirzed ......................................................................... 96 * * * `æòïèþåãòì øâòäì íïíï............ 127 * * * `÷åèë êïäïèë!.............. 168 nene WavWavaZe-andronikaSvilisadmi ................................................................................................................................... 124 Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î .......................... 81 ekaterine sarajovisas ............................. 181 elisabed WavWavaZe-saginaSvilisadmi .................................... 113 elegia ...........................................................“ ...................................................................................“ ................sixaruli ................................................................................................................................................................................ 79 * * * `èïì ïáåà........................................................................................... 180 daviT erisTavisadmi .......................................................................................................... 121 mefanture ...................................................................... 75 jorj baironi: * * * `óíæï õåä ïõäïà èå ïéâïâìë............. 59 aleqsandr puSkini: WeSmariteba ................................................................................... 62 hainrix haine: * * * `îëúï øïâñóîåþ................................................... 116 dakarguli edemi .................................................................................................................................... 115 Cemi siWabuke ..............................................

203 gigo afxazisadmi ............................................................. 251 noSrevan jafariZisadmi ................................................. 222 aleqsandre naneiSvilisadmi ............ 267 sandro labaurisadmi .................................................................................... 263 nino andronikaSvili-jorjaZisadmi ..................... 260 dimitri yifianisadmi ................. 261 niko xizaniSvilisadmi .......................................................................................... 271 504 .................................................................................. 239 beJan daviTis Zisadmi ................................................................................................................................................................................................................. 245 niko cxvedaZisadmi .................................................................................................................................................................................................................................... 221 grigol yifSiZisadmi ................ 213 kote yifianisadmi .....vasil maCablisadmi .............................................................. 226 giorgi TarxniSvilisadmi ................................................................................................ 265 daviT guramiSvilisadmi ............................................................................................................................................................................................................................ 240 peterburgis qarTveli studentebisadmi ....................................................................................................................................... 238 babale nakaSiZisadmi ............................................................ 217 daviT kariWaSvilisadmi .............................................................................. 245 anton furcelaZisadmi .................... 227 givi vaxvaxiSvilisadmi ........................................................................................................ 244 niko nikolaZisadmi ................................................................................. 244 anTimoz juRelisadmi ......................... 241 dimitri lorTqifaniZisadmi ...................................................................................................................... 258 mixeil CikvaiZisadmi ...................................................................................................................................................... 246 aleqsandre yifSiZisadmi ............................................................................................. 252 mose memarniSvilisadmi .............................................................................................................................................................................. 250 giorgi sayvareliZisadmi .......................................................................................... 238 marjori uordropisadmi ...... 256 giorgi Jurulisadmi ..................................................................... 270 xelwerilebi ........................................................... 267 gazeT `iveriis~ gamocemis gancxadeba .................................................. 216 ilia oqromWedliSvilisadmi ............................................................................................................. 262 kola erisTavisadmi ...