522 bài t p Hóa h c Ôn thi TN và ð i h c 2008- Tài li u ch có tính ch t ñ giáo viên tham kh o và giúp h c sinh ôn t p ch không mang tính

ch t thương m i
1.Cho các ch t sau: (1) HO-CH2-CH2OH (2) HO-CH2-CH2-CH2OH (3) HOCH2-CHOH-CH2OH (5) CH3CHO. (4) C2H5-O-C2H5 Nh ng ch t tác d ng ñư c v i Na là: A. 1, 2 và 3. B. 3, 5 và 2 C. 4, 5 và 3. D. 4, 1 và 3. 2. ðun nóng m t rư u X v i H2SO4 ñ m ñ c nhi t ñ thích h p thu ñư c m t olefin duy nh t. Trong các công th c sau:

(1) CH3-CH-CH3
OH

(2) CH3-CH2-CH-CH3
OH

CH3

(4) CH3-C-CH2-OH
(3) CH3-CH2-CH2-CH2-OH
CH3

công th c nào phù h p v i X.? A. (1), (2), (3) B. (1), (2), (3), (4) C. (1), (2), (4) D. (1), (3), (4) 3.Nh ng ch t trong dãy nào sau ñây ñ u tác d ng ñư c v i rư u etylic ? A. HCl ; HBr ; CH3COOH ; NaOH B. HBr ; CH3COOH ; Natri ; CH3OCH3. C. CH3COOH ; Natri ; HCl ; CaCO3. D. HCl ;HBr ;CH3COOH ; Natri. 4.S ñ ng phân rư u có công th c phân t C5H12O là: A. 8 ñ ng phân B. 5 ñ ng phân C. 14 ñ ng phân D. 12 ñ ng phân 5.S lo i nư c m t ñ ng phân A c a C4H9OH cho hai olefin . ð ng phân A là... A. Rư u iso butylic. B. Rư u n-butylic. C. Rư u sec butylic. D. Rư u tert butylic. 6.ð t cháy hoàn toàn 2 rư u X, Y ñ ng ñ ng k ti p nhau ngư i ta th y t s mol CO2 và H2O tăng d n. Dãy ñ ng ñ ng c a X, Y là: A. Rư u no. B. Rư u không no C. Rư u thơm. D. Phenol Xét chu i ph n ng: Etanol
H2 SO4 Cl2  X  Y , Y có tên là : → → 1700 C

A. Etyl clorua. B. MetylClorua. C. 1,2- Dicloetan. D. 1,1- Dicloetan. 7.ð t cháy m t rư u X, ta ñư c h n h p s n ph m cháy trong ñó n CO2 <n H 2O . K t lu n nào sau ñây chính xác nh t? A. X là rư u no. B. X là rư u no ñơn ch c. C. X là rư u ñơn ch c D. X là rư u không no. 8.ð linh ñ ng c a nguyên t H trong nhóm OH c a các h p ch t gi m d n theo th t : A. CH3COOH >C2H5OH > C6H5OH. B. CH3COOH > C6H5OH >C2H5OH. C. C2H5OH > C6H5OH > CH3COOH. D. C6H5OH > CH3COOH > C2H5OH. 9.Khi ñ t cháy các ñ ng ñ ng c a m t lo i rư u thì t l s mol n CO2 ÷ n H 2O không ñ i khi s nguyên C trong rư u tăng d n. K t lu n nào sau ñây chính xác nh t? A. ðó là m t dãy ñ ng ñ ng rư u no ñơn ch c. B. ðó là m t dãy ñ ng ñ ng rư u no C. ðó là m t dãy ñ ng ñ ng rư u không no ñơn ch c. D. ðó là m t dãy ñ ng ñ ng rư u không no có m t n i ñôi. t

522 bài t p Hóa h c Ôn thi TN và ð i h c 2008- Tài li u ch có tính ch t ñ giáo viên tham kh o và giúp h c sinh ôn t p ch không mang tính ch t thương m i
10.ðun nóng t t h n h p etanol và propanol-2 v i xúc tác là axit sunfuric ñ c ta có th thu ñư c t i ña bao nhiêu s n ph m h u cơ ch ch a C, H, O ? A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. 11.S ñ ng phân c a h p ch t h u cơ có công th c C4H10O là: A. 2 ñ ng phân B. 4 ñ ng phân C. 7 ñ ng phân D. 9 ñ ng phân 12.ðun nóng m t rư u M v i H2SO4 ñ c 170oC thu ñư c 1 anken duy nh t. Công th c t ng quát ñúng nh t c a M là: A. CnH2n+1CH2OH. B. R-CH2OH. C. CnH2n+1OH. D. CnH2n-1CH2OH. 13.Cho bi t s n ph m chính c a ph n ng kh nư c c a

CH3-CH-CH-CH3
CH3 OH

A. 2-metylbuten-1 B. 3-metylbuten-1 C. 2-metylbuten-2 D. 3metylbuten-2 14.ð t cháy m t rư u X ta thu ñư c s mol CO2 > s mol H2O. X có th là rư u nào sau ñây? A. Rư u no ñơn ch c B. Rư u không no có 1 liên k t pi. C. Rư u không no có 2 liên k t pi. D. Ru u no ña ch c. 15.ð ng phân nào c a C4H9OH khi tách nư c s cho hai olefin ñ ng phân? A. 2-metyl propanol-1 B. 2-metyl propanol-2 C. Butanol-1 D. Butanol-2 16.ð phân bi t rư u ñơn ch c v i rư u ña ch c có ít nh t 2 nhóm OH li n k nhau ngư i ta dùng thu c th là... A. dung d ch Brom. B. dung d ch thu c tím. C. dung d ch AgNO3. D. Cu(OH)2. 17.Trong dãy ñ ng ñ ng rư u no ñơn ch c, khi m ch cacbon tăng, nói chung: A. Nhi t ñ sôi tăng, kh năng tan trong nư c gi m B. Nhi t ñ sôi tăng, kh năng tan trong nư c tăng C. Nhi t ñ sôi gi m, kh năng tan trong nư c gi m D. Nhi t ñ sôi gi m, kh năng tan trong nư c tăng 18.M t rư u no có công th c th c nghi m (C2H5O)n. Công th c phân t c a rư u là... . C8H20O4 . A. C2H5O. B. C4H10O2 . C. C6H15O3 . 19.H p ch t:

CH3-CH-CH=CH2
CH3

Là s n ph m chính (theo quy t c maccopnhicop) c a ph n ng lo i nư c h p ch t nào sau ñây? A. 2-metylbutanol-3 B. 3-metylbutanol-2 C. 3-metylbutanol-1 D. 2metylbutanol-4 19.A là ñ ng ñ ng c a rư u etylic có t kh i hơi so v i oxi b ng 2,3125. S ñ ng phân có m ch cacbon không phân nhánh c a A là... A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 20.ð t cháy 1,85 gam m t rư u no ñơn ch c c n có 3,36 lit O2 (ñktc). Công th c rư u ñó là: A. CH3OH B. C2H5OH C. C3H7OH D. C4H9OH 21.M t rư u no, ñơn ch c, b c 1 b tách m t phân t nư c t o anken A. C 0,525 gam anken A tác d ng v a ñ v i 2g brôm. Rư u này là... A. Butanol-1 B. Pentanol-1 C. Etanol D. Propanol-1 22.Cho 18,8 gam h n h p 2 rư u no, ñơn ch c, k ti p nhau trong dãy ñ ng ñ ng tác d ng v i Na dư thu ñư c 5,6 lit H2 (ñktc). Kh i lư ng (g) m i rư u là: A. 9,6 và 9,2 B. 6,8 và 12,0 C. 10,2 và 8,6 D. 9,4 và 9,4

522 bài t p Hóa h c Ôn thi TN và ð i h c 2008- Tài li u ch có tính ch t ñ giáo viên tham kh o và giúp h c sinh ôn t p ch không mang tính ch t thương m i
23.ðun nóng h n h p hai rư u m ch h v i H2SO4 ñ c ta ñư c các ete. L y X là m t trong các ete ñó ñ t cháy hoàn toàn ñư c t l mol c a X, oxi c n dùng , cacbonic và nư c t o ra l n lư t là 0,25: 1,375: 1:1. Công th c 2 rư u trên là... A. C2H5OH và CH3OH. B. C3H7OH và CH2= CH−CH2−OH. C. C2H5OH và CH2= CH–OH. D. CH3OH và CH2 = CH – CH2OH. 24.ðun 1,66 gam 2 rư u (H2SO4 ñ c) thu ñư c 2 anken là ñ ng ñ ng k ti p nhau. ð t h n h p 2 anken c n 1,956 lit O2 (25oC, 1,5 at). CTPT 2 rư u là: B. CH3OH, C2H5OH C. C2H5OH, C3H5OH D. C3h7OH, A. C2H5OH, C3H7OH C4H9OH 25.Cho 5,3g h n h p 2 ankanol ñ ng ñ ng liên ti p tác d ng v i natri dư thu ñư c 1,12 lít H2 (ñktc). Công th c phân t c a 2 ankanol trên là ... A. CH3OH và C2H5OH. B. C2H5OH và C3H7OH. C. C3H7OH và C4H9OH. D. C4H9OH và C5H11OH. 26.Cho 16,6 gam h n h p g m rư u etylic và rư u n-propylic ph n ng h t v i Na dư thu ñư c 3,36 lit H2 (ñktc). % v kh i lư ng các rư u trong h n h p là. A. 27,7% và 72,3% B. 60,2% và 39,8% C. 40% và 60% D. 32% và 68% 27.X là m t rư u no, ña ch c, m ch h có s nhóm OH nh hơn 5. C 7,6 gam rư u X ph n ng h t v i Natri cho 2,24 lít khí (ño ñktc). Công th c hoá h c c a X là... A. C4H7(OH)3. B. C2H4(OH)2 C. C3H6(OH)2 D. C3H5(OH)3. 28.ðun nóng 1 h n h p g m 2 rư u no ñơn ch c v i H2SO4 ñ c 140oC thu ñư c 21,6 gam nư c và 72 gam h n h p 3 ete. Bi t 3 ete có s mol b ng nhau (ph n ng hoàn toàn). CTPT 2 rư u là: A. CH3OH và C2H5OH C2H5OH và C3H7OH C3H7OH và C4H9OH CH3OH và C3H7OH 29: Phát bi u nào sau ñây ðÚNG khi nói v phenol? A. Phenol có nhóm OH trong phân t nên có tính ch t hoá h c gi ng rư u. B. Phenol có tính axit nên phenol tan ñư c trong dung d ch ki m. C.Tính axit c a phenol m nh hơn axit cacbonic vì phenol tác d ng v i CaCO3 t o khí CO2. D. Dung d ch phenol trong nư c cho môi trư ng axit, làm quì tím ñ i màu sang ñ . 30.Ch n câu ñúng: “Phenol có th tác d ng v i …” A. HCl và Na B. Na và NaOH C. NaOH và HCl D. Na và Na2CO3 31.Cho các ch t có công th c c u t o :
CH3

OH

OH

CH2

OH

(1) (2) (3) Ch t nào thu c lo i phenol? A. (1) và (2). B. (2) và (3). C. (1) và (3). D. C (1), (2) và (3). 32.Khi cho Phenol tác d ng v i nư c brom, ta th y: A. M t màu nâu ñ c a nư c brom B. T o k t t a ñ g ch C. T o k t t a tr ng T o k t t a xám b c 33.Hóa ch t duy nh t dùng ñ nh n bi t 3 ch t l ng ñ ng riêng bi t trong ba bình m t nhãn : phenol, stiren và rư u etylic là... A. natri kim lo i. B. quì tím. C. dung d ch NaOH. D. dung d ch brom. 34.Ph n ng nào sau ñây ch ng minh phenol có tính axit y u: B. C6H5ONa + Br2 C. C6H5OH + NaOH D. A. C6H5ONa + CO2 + H2O C6H5OH + Na 35.Khi nh dung d ch brom vào dung d ch phenol l p t c th y xu t hi n k t t a tr ng là do... A. phenol cho ph n ng c ng v i brom d dàng hơn so v i benzen.

D.

522 bài t p Hóa h c Ôn thi TN và ð i h c 2008- Tài li u ch có tính ch t ñ giáo viên tham kh o và giúp h c sinh ôn t p ch không mang tính ch t thương m i
B. phenol có tính axit y u nên b brom ñ y ra thành ch t không tan trong dung d ch. C. phenol d cho ph n ng th v i brom các v trí octo và para t o ch t không tan. D. brom chi m l y nư c làm phenol tách ra thành ch t k t t a. 36.Cho a (mol) h p ch t h u cơ X có công th c phân t C7H8O2 tác d ng v i natri dư thu ñư c a (mol) khí H2(ñktc). M t khác, a (mol)X nói trên tác d ng v a ñ v i a (mol) Ba(OH)2. Trong phân t X có th ch a: A..1 nhóm cacboxyl −COOH liên k t v i nhân thơm. B. 1 nhóm −CH2OH và 1 nhóm −OH liên k t v i nhân thơm. C. 2 nhóm −OH liên k t tr c ti p v i nhân thơm. D. 1 nhóm −O−CH2OH liên k t v i nhân thơm. 37.Dùng ph n ng hóa h c nào ñ ch ng minh nguyên t hidro trong nhóm hiñroxyl c a phenol linh ñ ng hơn nguyên t hidro trong nhóm hiñroxyl c a rư u etylic. B. C6H5OH + Br2 C. C6H5OH + NaOH D. c C6H5OH + Na và A. C6H5OH + Na C6H5OH + NaOH ñ u ñư c. 38.Cho m(gam) phenol C6H5OH tác d ng v i natri dư th y thoát ra 0,56 lít khí H2 (ñktc). Kh i lư ng m c n dùng là... A. 4,7g. B. 9,4g. C. 7,4g. D. 4,9g. 39.Cho nư c brom dư vào dung d ch phenol thu ñư c 6,62 gam k t t tr ng (ph n ng hoàn toàn). Kh i lư ng phenol có trong dung d ch là: A. 1,88 gam B. 18,8 gam C. 37,6 gam D. 3,76 gam 40.Cho 47 gam phenol tác d ng v i h n h p g m 200 gam HNO3 68% và 250 gam H2SO4 96% t o axit picric (ph n ng hoàn toàn). N ng ñ % HNO3 còn dư sau khi tách k t t axit picric ra là: A. 10,85% B. 1,085% C. 5,425% D. 21,7% 41. Trong các ch t C2H6 , CH3-NH2 , CH3-Cl và CH4 , ch t có nhi t ñ sôi cao nh t là... A. C2H6 B. CH3-NH2 C. CH3-Cl D. CH4 42.Trong các amin sau:

(1) CH3-CH-NH2
CH3

(2) (3)

H2N-CH2-CH2-NH2 CH3-CH2-CH2-NH-CH3

Amin b c 1 là:: A. (1), (2) B. (1), (3) C. (2), (3) D. (2) 43.Hóa ch t có th dùng ñ phân bi t phenol và anilin là... A. dung d ch Br2. B. H2O. C. dung d ch HCl. D. Na. 44.Kh nitrobenzen thành anilin ta có th dùng các ch t nào trong các ch t sau: (1) Khí H2; (2) mu i FeSO4; (3) khí SO2; (4) Fe + HCl A. (4) B. (1), (4) C. (1), (2) D. (2), (3) 45.ði u nào sau ñây SAI? A. Các amin ñ u có tính bazơ. B. Tính bazơ c a các amin ñ u m nh hơn NH3. C. Anilin có tính bazơ r t y u. D. Amin có tính bazơ do N có c p electron chưa chia. 46.M t h p ch t có CTPT C4H11N. S ñ ng phân ng v i công th c này là: A. 8 B. 7 C. 6 D. 5 48.C7H9N có s ñ ng phân ch a nhân thơm là... A. 6. B. 5. C. 4. D. 3. 49.B n ng nghi m ñ ng các h n h p sau: (1) benzen + phenol (2) anilin + dd HCl dư (3) anilin + dd NaOH (4) anilin + H2O

522 bài t p Hóa h c Ôn thi TN và ð i h c 2008- Tài li u ch có tính ch t ñ giáo viên tham kh o và giúp h c sinh ôn t p ch không mang tính ch t thương m i
ng nghi m nào só s tách l p các ch t l ng? A. (3), (4) B. (4) C. (1), (2), (3) D. (1), (4) 50.Cho các ch t: (1) amoniac. (2) metylamin. (3) anilin. (4) dimetylamin. Tính bazơ tăng d n theo th t nào sau ñây? A. (1) < (3) < (2) < (4). B. (3) < (1) < (2) < (4). C. (1) < (2) < (3) < (4). D. (3) < (1) < (4) < (2) 51.Cho các ch t: C6H5NH2, C6H5OH, CH3NH2, CH3COOH. Ch t nào làm ñ i màu quỳ tím sang màu xanh? C. C6H5OH, CH3NH2 D. C6H5OH, CH3COOH A. CH3NH2 B. C6H5NH2, CH3NH2 52.Khi cho metylamin và anilin l n lư t tác d ng v i HBr và dung d ch FeCl2 s thu ñư c k t qu nào dư i ñây? A. C metylamin và anilin ñ u tác d ng v i c HBr và FeCl2. B. Metylamin ch tác d ng v i HBr còn anilin tác d ng ñư c v i c HBr và FeCl2. C. Metylamin tác d ng ñư c v i c HBr và FeCl2 còn anilin ch tác d ng v i HBr. D. C metylamin và anilin ñ u ch tác d ng v i HBr mà không tác d ng v i FeCl2 53.Cho nư c brom dư vào anilin thu ñư c 16,5 gam k t t a. Gi s H = 100%. Kh i lư ng anili trong dung d ch là: A. 4,5 B. 9,30 C. 46,5 D. 4,56 54.M t amin A thu c cùng dãy ñ ng ñ ng v i metylamin có hàm lư ng cacbon trong phân t b ng 68,97%. Công th c phân t c a A là... A. C2H7N. B. C3H9N. C. C4H11N. D. C5H13N. 55.Trung hòa 50 ml dd metylamin c n 30 ml dung d ch HCl 0,1M. Gi s th tích không thay ñ i. CM c a metylamin là: A*. 0,06 B. 0,05 C. 0,04 D. 0,01 56.ð t cháy m t h n h p các ñ ng ñ ng c a andehyt thu ñư c n CO2 = n H2O thì ñó là dãy ñ ng ñ ng A- Andehyt ñơn ch c no C- Andehyt hai ch c no B- Andehyt ñơn ch c không no D- Andehyt ña ch c no 57.Cho các ch t: dd HBr, dd NH3 , dd Br2, CuO, Mg, C2H5OH. Axit nào sau ñây ñ u có ph n ng v i các ch t ñã cho? a. Axit acrilic b. Axit fomic c. Axit axetic d. Axit stearic 58.C4H8O có s ñ ng phân andehyt là: A- 1 B- 2 C- 3 D- 4 59.Axit nào sau ñây khó tan trong nư c nh t? a. axit bezoic b. axit acrilic c. axit metacrilic d. axit propionic 60.Có 2 bình m t nhãn ch a rư u etylic 45o và dung d ch fomalin. ð phân bi t chúng ta có th dùng: A- Na kim lo i B- AgNO3/NH3 C- Cu(OH)2 + to D- C B và C 61.Trong các axit: axit propionic, axit axetic, axit fomic, axit acrilic. H p ch t có tính axit y u nh t là … a. axit propionic b. axit axetic c. axit fomic d. axit acrilic 62.Andehit axetic tác d ng ñư c v i các ch t sau : a. H2 , O2 (xt) , CuO, Ag2O / NH3, t0 . b. H2 , O2 (xt) , Cu(OH)2 . c. Ag2O / NH3, t0 , H2 , HCl. d. Ag2O / NH3, t0 , CuO, NaOH. + NaOH 63.Cho sơ ñ chuy n hóa: C2H5OH → (A) → (B) → CH3CHO. Công th c c u t o c a (A) là …

522 bài t p Hóa h c Ôn thi TN và ð i h c 2008- Tài li u ch có tính ch t ñ giáo viên tham kh o và giúp h c sinh ôn t p ch không mang tính ch t thương m i
a. CH3COOH b. CH3COOC2H5 c. CH3CHO d. C2H4 64.Trong ph n ng v i H2 (Ni, t o) thì andehit fomic là : a. Ch t oxi hoá .b.Ch t kh c .T oxi hóa và t kh . d.Không thay ñ i s oxi hóa. 65.Cho sơ ñ chuy n hóa: C4H10 → (X) → (Y) → CH4 → (Z) → (E). Xác ñ nh công th c c u t o c a X và E? Bi t X là ch t l ng ñi u ki n thư ng, E có kh năng ph n ng v i NaOH và có ph n ng tráng gương. c. X: C3H6; E: HCOOH d. X: a. X: CH3COOH; E: HCOOH b. X: CH3COOH; E: HCOOCH3 C2H5OH; E: CH3CHO 66.Cho sơ ñ chuy n hoá sau :

C2H6 xt

A xt

B xt CH3-CHO

A,B l n lư t có th là các ch t sau : b. C2H5-Cl , CH3-CH2-OH . c. C2H4 , C2H2 . d. C a, a. C2H4 , CH3-CH2-OH . b ñ u ñúng. 67.ð t cháy hoàn toàn 7,2 gam m t axit cacboxilic không no (phân t có ch a 2 liên k t π) c n dùng 6,72 lít khí O2 (ñkc). S n ph m cháy cho qua dung d ch nư c vôi trong dư thì th y có 30 gam k t t a t o thành. Công th c phân t c a axit là … b.C3H4O4. c.C4H6O2. d.C4H6O4. a. C3H4O2. :68. M t andehit no ñơn ch c X, có t kh i hơi ñ i v i không khí b ng 2. X có công th c là a. CH3-CHO . bCH3-CH2-CHO c .CH3-CHCH3-CHO .d.CH3-CH2-CH2-CHO . 69.ð t cháy hoàn toàn 8,6 gam m t axit cacboxilic, s n ph m cháy cho h p th vào dung d ch nư c vôi trong dư, th y t o thành 40 gam k t t a và kh i lư ng dung d ch nư c vôi gi m 17 gam. M t khác, khi cho cùng lư ng axit ñó tác d ng v i dung d ch Natri hidrocacbonat dư thì thu ñư c 2,24 lít khí CO2 (ñkc). Công th c phân t c a axit là … b.C3H4O4. c.C4H6O2. d.C4H6O4. a. C3H4O2. 70.Khi oxi hóa 6,9 gam rư u etylic b i CuO, t o thu ñư c lư ng andehit axetic v i hi u su t 80 % là : a. 6,6 gam b.8,25 gam c.5,28 gam d.3,68 gam 71.S n ph m ph n ng este hóa c a axit cacboxilic nào sau ñây ñư c dùng ñ t ng h p thu tính h u cơ? a. CH3COOH. b.CH2=CH-COOH. c.CH2=C(CH3)-COOH. d.CH3-CH(CH3)-COOH. 72.C5H10O2 có s ñ ng phân axit là: A- 7 B- 6 C- 8 D- 4 73.Cho các axit: (1): ClCH2-COOH, (2): CH3-COOH, (3): BrCH2-COOH , (4): Cl3C-COOH. Th t tăng d n tính axit là … a. (4),(1),(3),(2). b.(2),(3),(1),(4). c.(1),(3),(4),(1). d.(4),(3),(2),(1). 74. Cho axit có công th c sau :

CH3-CH-CH2-CH-COOH CH3 C 2H5
Tên g i là : a. Axit 2,4-ñi metyl hecxanoic. b.Axit 3,5-ñimetyl hecxanoic. c.Axit 4-etyl-2-metyl pentanoic. b. Axit 2-etyl-4-metyl pentanoic. 75.Trong các ch t sau, ch t nào có nhi t ñ sôi cao nh t? c.CH3COO d.H.CH3CH2OH. a. CH3OCH3. b.C6H5OH. 76.ð ñi u ch axit axetic có th b ng ph n ng tr c ti p t ch t sau : a. CH3-CH2-OH . b.CH3-CHO. c.HC ≡ CH d.C a,b ñ u ñúng. 77.ð t cháy a mol m t axit cacboxilic thu ñư c x mol CO2 và y mol H2O. Bi t x – y= a. Công th c chung c a axit cacboxilic là … a. CnH2n-2O3.CnH2nOz.CnH2n-2O2.CnH2n-2Oz. Axit metacrylic có kh năng ph n ng v i các ch t sau :

522 bài t p Hóa h c Ôn thi TN và ð i h c 2008- Tài li u ch có tính ch t ñ giáo viên tham kh o và giúp h c sinh ôn t p ch không mang tính ch t thương m i
a. Na, H2 , Br2 , CH3-COOH . b.H2, Br2 , NaOH, CH3-COOH . c.CH3-CH2-OH , Br2, Ag2O / NH3, t0 . b. Na, H2, Br2, HCl , NaOH. 78.M t axit cacboxilic no có công th c th c nghi m (C2H3O2)n. Công th c phân t c a axit là … b.C4H6O4. c.C8H12O8. d.C2H3O2 C6H9O6. 79.Axit propyonic và axit acrylic ñ u có tính ch t và ñ c ñi m gi ng nhau là : a. ð ng ñ ng , có tính axit, tác d ng ñư c v i dung d ch brom. b. ð ng phân, có tính axit, tác d ng ñư c v i dung d ch brom. c. Ch có tính axit. d. Có tính axit và không tác d ng v i dung d ch brom 80.ð t cháy hoàn toàn a mol axit cacboxilic (X) thu ñư c 2a mol CO2. M t khác trung hòa amol (X) c n 2a mol NaOH. (X) là axit cacboxilic … a. không no có m t n i ñôi C=C.ñơn ch c no.oxalic.Axetic. 81.Khi cho axit axetic tác d ng v i các ch t: KOH ,CaO, Mg, Cu, H2O, Na2CO3, Na2SO4, C2H5OH, thì s ph n ng x y ra là: A.5 B.6 C.7 D.8 82.Cho 3,38 gam h n h p Y g m CH3COOH, CH3OH, C6H5OH tác d ng v a ñ v i Na, thu ñư c 672 ml khí (ñkc) và dung d ch. Cô c n dung d ch thu ñư c h n h p mu i khan Y1. Kh i lư ng mu i Y1 là … a. 4,7 gam.3,61 gam.4,78 gam.3,87 gam. 83. Ch t nào phân bi t ñư c axit propionic và axit acrylic A. Dung d ch NaOH B. Dung d ch Br2 C. C2H5OH D. Dung d ch HBr 84.ð t cháy hoàn toàn 0,1 mol mu i natri c a m t axit h u cơ, thu ñư c 0,15 mol CO2, hơi nư c và Na2CO3. Công th c c u t o c a mu i là … a. HCOONa.CH3COONa.C2H5COONa.CH3CH2CH2COONa. 85.Có th phân bi t CH3CHO và C2H5OH b ng ph n ng v i : C. Cu(OH)2\NaOH D. C A,B,C ñ u ñúng A. Na B. AgNO3/NH3 86.ði u ki n c a ph n ng axetien h p nư c t o thành CH3CHO là … a. KOH/C2H5OH.Al2O3/t0.dd HgSO4/800C.AlCl3/t0. 87.S p x p th t tính axit tăng d n c a các axit : BrCH2COOH ; ICH2COOH ClCH2COOH ; B. ClCH2COOH < BrCH2COOH < A. ClCH2COOH < ICH2COOH < BrCH2COOH ICH2COOH D. K t qu khác. C. ICH2COOH < BrCH2COOH < ClCH2COOH 88.Tương ng v i công th c phân t C4H8O có bao nhiêu ñ ng phân có ph n ng v i dung d ch AgNO3/NH3? 1 ñ ng phân. B.2 ñ ng phân. C.3 ñ ng phân. d.4 ñ ng phân 89.Ph n ng : B (C4H6O2) + NaOH → 2 s n ph m ñ u có kh năng tráng gương.Công th c c u t o c a B là: B. HCOO-CH2CH=CH2 A. CH3-COOCH=CH2 C. HCOO-CH=CH-CH3 D. HCOO-C=CH2 | CH3 90.Công th c c u t o c a h p ch t có tên g i 2-metyl propanol là … a. CH3CHO.
CH3 CH CHO CH3 b. .

c. CH2=CH-CHO. d. H2C
CH3 C CHO .

522 bài t p Hóa h c Ôn thi TN và ð i h c 2008- Tài li u ch có tính ch t ñ giáo viên tham kh o và giúp h c sinh ôn t p ch không mang tính ch t thương m i
91.Oxy hoá 2,2(g) Ankanal A thu ñư c 3(g) axit ankanoic B. A và B l n lư t là: A- Propanal; axit Propanoic C- Andehyt propionic; Axit propionic B- Etanal; axit Etanoic D- Metanal; axit Metanoic 92.Trong các v n ñ có liên quan ñ n etanal: (1) Etanal có nhi t ñ sôi cao hơn etanol. (2) Etanal cho k t t a v i dung d ch AgNO3 trong NH3. (3) Etanal ít tan trong nư c. (4) Etanal có th ñư c ñi u ch t axetilen. Nh ng phát bi u không ñúng là … a. (1), (2).ch có (1).(1), (3).ch có (3). 93.Cho axit axetic tác d ng v i rư u etylic dư (xt H2SO4 ñ c), sau ph n ng thu ñư c 0,3 mol etyl axetat v i hi u su t ph n ng là 60%. V y s mol axit axetic c n dùng là : A. 0,3 A. 0,18 C. 0,5 D. 0,05
+ H , Ni ,t ,t   94.Cho sơ ñ ng chuy n hóa: CH3CHO 2 → (1) + CuO→ (2). Các s n ph m (1) và (2) l n lư t là … a. CH3COOH, C2H5OH.C2H5OH, CH3CHO.C2H5OH, CH3COOH.C2H5OH, C2H2. Trung hoà hoàn toàn 3,6g m t axit ñơn ch c c n dùng 25g dung d ch NaOH 8%. Axit này là: A- Axit Fomic B- Axit Acrylic C- Axit Axetic D- Axit Propionic
0 0

(1)

+H2 Pd,t0

(2)

C2H5OH

(3)

(5) sung chu i ph n ng sau: (1): C2H4, (2): C2H6, (3): C2H5Cl, (4): CH3COOH, (5): CH3CHO. (1): C2H2, (2): C2H4, (3): CH3CHO, (4): CH3COOH, (5): CH3COOC2H5. (1): C2H4, (2): C2H5Cl, (3): CH3COOH, (4): CH3CHO, (5): CH3COOC2H5. (1): CH4, (2): C2H4, (3): C2H5Cl, (4): CH3CHO, (5): CH3COOC2H5. ñ t cháy 0,1 mol axit h u cơ ñơn ch c Z c n 6,72 lít O2 (ñkc). CTCT c a Z là: C- HCOOH A- CH3COOH D- K t qu khác B- CH2 = CH - COOH 97.Khi cho 0,1 mol m t h p ch t h u cơ X ñơn ch c, m ch h tác d ng v i dung d ch AgNO3 trong NH3 ta thu ñư c 43,2 gam b c. Ch t X là … a. anñehit oxalic .Andehit fomic. h p ch t có nhóm hidroxyl. Etanal. 98. ð t cháy m t axit no, 2 l n axit (Y) thu ñư c 0,6 mol CO2 và 0,5 mol H2O. Bi t Y có m ch cacbon là m ch th ng. CTCT c a Y là: A- HOOC - COOH C- HOOC - (CH2)2 - COOH D- HOOC - (CH2)4 - COOH B- HOOC - CH2 - COOH 99.Chia h n h p g m 2 andehit no, ñơn ch c thành 2 ph n b ng nhau: ph n 1: ñ t cháy hoàn toàn thu ñư c 0,54 gam H2O. ph n 2: hidrô hóa (Xt:Ni, t0) thu ñư c h n h p X. N u ñ t cháy X thì th tích CO2 (ñkc) thu ñư c là … a. 0,112 lít. 0,672 lít. 1,68 lít. 2,24 lít. 100.Cho ph n ng este hóa : RCOOH + R’OH R-COO-R’ + H2O . ð ph n ng chuy n d i ưu tiên theo chi u thu n, c n dùng các gi i pháp sau : a. Tăng n ng ñ c a axit ho c rư u.Dùng H2SO4 ñ c ñ xúc tác và hút nư c. b. Chưng c t ñ tách este ra kh i h n h p ph n ng .C a, b, c ñ u dùng. 101.C4H6O2 có bao nhiêu ñ ng phân m ch h ph n ng ñư c v i dung d ch NaOH? a. 5 ñ ng phân. 6 ñ ng phân. 7 ñ ng phân. 8 ñ ng phân. 102.Công th c t ng quát c a este t o b i axit ñơn ch c no m ch h và rư u ñơn ch c no m ch h có d ng. C- CnH2nO2 (n ≥ 2) A- CnH2n+2O2 ( n ≥ 2) B- CnH2nO2 ( n ≥ 3) D- CnH2n-2O2 ( n ≥ 4)

95.B a. b. c. d. 96.ð

(4)

522 bài t p Hóa h c Ôn thi TN và ð i h c 2008- Tài li u ch có tính ch t ñ giáo viên tham kh o và giúp h c sinh ôn t p ch không mang tính ch t thương m i
103.H n h p A g m 2 este ñơn ch c no, ñ ng phân. Khi tr n 0,1 mol h n h p A v i O2 v a ñ r i ñ t cháy thu ñư c 0,6 mol s n ph m g m CO2 và hơi nư c. Công th c phân t 2 este là … C4H8O2. C5H10O2. C3H6O2. C3H8O2. 104.M t h p ch t h u cơ ñơn ch c có công th c C3H6O2 không tác d ng v i kim lo i m nh, ch tác d ng v i dung d ch ki m, nó thu c dãy ñ ng ñ ng : Este. Andehit. Axit. Rư u. 105.X là este m ch h do axit no A và rư u no B t o ra. Khi cho 0,2 mol X ph n ng v i NaOH thu ñư c 32,8 gam mu i. ð ñ t cháy 1 mol B c n dùng 2,5 mol O2. Công th c c u t o c a X là … (HCOO)2C2H4. (C2H5COO)2C2H4. (CH3COO)3C3H5. a. (CH3COO)2C2H4. 106.ð ñi u ch th y tinh h u cơ, ngư i ta trùng h p t : A. CH2= CH-COOCH3 B.CH2= CH-COOH D.T t c ñ u sai C. CH2= C-COOCH3 | CH3 107. Cho sơ ñ : C4H8O2 → X→ Y→Z→C2H6. Công th c c u t o c a X là … a. CH3CH2CH2COONa.b. CH3CH2OH.c. CH2=C(CH3)-CHO.d. CH3CH2CH2OH. 108. Este X có công th c C4H8O2 có nh ng chuy n hoá sau :
X
. + H 2O .+ H

và ð th a mãn ñi u ki n trên thì X có tên là : a. Isopropyl fomiat .Etyl axetat. Metyl propyonat. n-propyl fomiat. 109.A có công th c phân t trùng v i công th c ñơn gi n. Khi phân tích A thu ñư c k t qu : 50% C, 5,56% H, 44,44%O theo kh i lư ng. Khi thu phân A b ng dung d ch H2SO4 loãng thu ñư c 2 s n ph m ñ u tham gia ph n ng tráng b c. Công th c c u t o c a A là … HCOO-CH=CH2. (HCOO)2C2H4. CH2=CH-CHO. a. HCOO-CH=CH-CH3. Cho 13,2 g este ñơn ch c no E tác d ng h t v i 150 ml dung d ch NaOH 1M thu ñư c 12,3 g mu i . Xác ñ nh E. A.HCOOCH3 B.CH3-COOC2H5 C.HCOOC2H5 D.CH3COOCH3 110.X có công th c phân t C3H4O2. Khi cho X ph n ng v i dung d ch NaOH thu ñư c 1 s n ph m duy nh t. Xác ñ nh công th c c u t o c a X ? a. CH2=CH-COOH. b. HCOOCH=CH2.
H H3C C C O

Y1

+

Y2

Y1

.+O2 xt

Y2

O c. . d. t t c ñ u ñúng. 111.Th y phân 1 este ñơn ch c no E b ng dung d ch NaOH thu ñư c mu i khan có kh i lư ng phân t b ng 24/29 kh i lư ng phân t E.T kh i hơi c a E ñ i v i không khí b ng 4. Công th c c u t o. A. C2H5COOCH3. B.C2H5COOC3H7 C.C3H7COOCH3 D.K t qu khác 112.X các công th c phân t C4H6O2Cl2. Khi cho X ph n ng v i dung d ch NaOH thu ñư c CH2OHCOONa, etylenglicol và NaCl. Công th c c u t o c a X? a. CH2Cl-COO-CHCl-CH3. CH3-COO-CHCl-CH2Cl. CHCl2-COO-CH2CH3. CH2Cl-COO-CH2CH2Cl. 113.H p ch t chi m thành ph n ch y u trong cây mía có tên là: a. Glucozơ.b. Fructozơ.c. Săcarozơ.d. Mantozơ. 115.Ch n ñ nh nghĩa ñúng a. Glucôzơ là h p ch t h u cơ t p ch c c a rư u và andehit b.Glucôzơ là h p ch t hydrat cacbon

522 bài t p Hóa h c Ôn thi TN và ð i h c 2008- Tài li u ch có tính ch t ñ giáo viên tham kh o và giúp h c sinh ôn t p ch không mang tính ch t thương m i
c. Glucôzơ là h p ch t h u cơ t p ch c thu c lo i rư u ña ch c và andehit ñơn ch c (phân t 5 nhóm hydroxyl và 1 nhóm andehit) d.Glucôzơ là h p ch t thu c lo i monosaccarit 116.S nhóm hydroxyl trong h p ch t glucozơ là: a. 2 3 4 5 117.Xác ñ nh công th c c u t o thu g n ñúng c a h p ch t xenlulôzơ a. ( C6H7O3(OH)3)n b. (C6H5O2(OH)3)n d. (C6H7O2(OH)3 )n c. (C6H8O2(OH)2)n 118.ð ng t l n nh t là a. Glucozơ b. Fructozơc. Săccarozơ. d. Tinh b t. 119.Tính s g c glucôzơ trong ñ i phân t xenlulôzơ c a s i ñay ,gai có kh i lư ng phân t 5900000 dvc a 30768 b. 36419 * c. 39112 d. 43207 120.Phương pháp nào sau ñây dùng ñi u ch etanol trong phòng thí nghi m. a. Thu phân d n xu t halogen. B. Lên men rư u. c. Cho C H tác d ng v i
2 4

ch a

H2SO4 loãng nóng. d. T t c ñi u sai. 121.Th c hi n ph n ng tráng gương có th phân bi t ñư c t ng c p dung d ch nào sau ñây: a. Glucôzơ và Sac ca rôzơ b. Axitfomic và rư u êtylic c. Sac ca rôzơ và Mantôzơ d. T t c ñ u ñư c 122.Tructozơ không ph n ng v i ch t nao sau ñây b. H2/Ni,to c. Cu(OH)2 d. Dung dich AgNO3 a. Dung d ch Br2 123.Tìm hàm lư ng glucôzơ l n nh t các trư ng h p sau: a. Trong máu ngư i b. Trong m t ong *c d. Trong qu nho chín 124.Ph n ng nào sau ñây ch ng t Gluco có c u t o m ch vòng Ph n ng v i Cu(OH) a. Ph n ng CH OH / HCl
3 2

Trong dung d ch huy t thanh

Ph n

ng v i dung d ch AgNO /
3

NH d.

3

Ph n

ng H2 /Ni,to

125.Xác ñ nh trư ng h p ñúng khi th y phân1kg Sac ca rôzơ a. 0,5 kg glucôzơ và 0,5 kg fructôzơ b. 526,3gamglucôzơ và 526,3gam fructôzơ * c. 1,25kg glucôzơ d. 1,25kg fructôzơ 126.Nh ng ph n ng nào sau ñây có th chuy n hoá Gluco, Frutto thành nh ng s n ph m gi ng nhau a. Ph n ng H2 /Ni,to Ph n ng v i Cu(OH)2 Dung d ch AgNo3 Ph n ng v i Na 127.Tráng gương hoàn toàn m t dung d ch ch a 54gam glucôzơ b ng dung d ch AgNO3 /NH3 có ñun nóng nh Tính lư ng Ag ph lên gương a. 64,8 gam * b. 70,2gam c. 54gam d. 92,5 gam 128.Ch n câu nói ñúng a. Xenlulo và tinh b t có phân t kh i l n nhưng phân t kh i c a xenlulo l n hơn nhi u so v i tinh b t b. Xenlulo và tinh b t có kh i lư ng phân t nh c. Xenlulo có phân t kh i nh hơn tinh b t d. Xenlulo và tinh b t có phân t kh i b ng nhau 129.B ng phương pháp lên men rư u t glucôzơ ta thu ñư c 0,1lít rư u êtylic (có kh i lư ng riêng 0,8gam/ml) Bi t hi u su t lên men 80% Xác ñ nh kh i lư ng glucôzơ ñã dùng a. 185,6gam b. 190,5 gam c. 195,65 gam * d. 198,5gam

522 bài t p Hóa h c Ôn thi TN và ð i h c 2008- Tài li u ch có tính ch t ñ giáo viên tham kh o và giúp h c sinh ôn t p ch không mang tính ch t thương m i
130.Saccaro có th ph n NH3 ; ng ñư c v i ch t nào sau ñây: 1.H2 /Ni,to ; 2.Cu(OH)2 ; 3.AgNo3 / d2 4.CH3COOH / H2SO4

a. 2 và 4 1 và 2 2 và 3 1 và 4 131.Th y phân 1kg s n ch a 20% tinh b t trong môi trư ng axit V i hi u su t ph n ng 85% Tính lư ng glucôzô thu ñư c: a. 178,93 gam b. 200,8gam c. 188,88gam * d. 192,5gam 132.Tinh b t và Xenlulo khác nhau như th nào a. C u trúc m ch phân t B.h n ng thu phân C. ð tan trong nư c . Thu phân phân t 133.Tính lương glucôzơ c n ñ ñi u ch 1lít dung d ch rư u êtylic 40o Bi t kh i lư ng c a rư u nguyên ch t 0,8gam/ml và hi u su t ph n ng là 80% a. 626,1gam b .503,3gam c. 782,6gam * d.937,6gam 134: H p ch t nào sau ñây không ph i là amino axit : a. CH3CONH2 b. HOOC CH(NH2)CH2COOH d. CH3CH(NH2)CH(NH2)COOH c. CH3CH(NH2)COOH 135.Amino axit là nh ng h p ch t h u cơ ........................., trong phân t ch a ñ ng th i nhóm ch c ................. và nhóm ch c ................... ði n vào ch tr ng còn thi u là : a. ðơn ch c, amino, cacboxyl b. T p ch c, cacbonyl, amino c. T p ch c, amino, cacboxyl d. T p ch c, cacbonyl, hidroxyl 136.Có 3 ng nghi m không nhãn ch a 3 dung d ch sau : NH2 (CH2)2CH(NH2)COOH ; NH2CH2COOH ; HOOCCH2CH2CH2CH(NH2)COOH. Có th nh n ra ñư c 3 dung d ch b ng : a. Gi y quì b. Dung d ch NaOH c. Dung d ch HCl d. Dung d ch Br2 137.Axit amino axetic không tác d ng v i ch t : b. H2SO4 loãng c. CH3OH d. KCl a. CaCO3 138.Có 4 dung d ch sau : dung d ch CH3COOH, glixerin , h tinh b t , lòng tr ng tr ng. Dùng dung d ch HNO3 ñ c nh vào các dung d ch trên, nh n ra ñư c: a. glixerin b. h tinh b t c. Lòng tr ng tr ng d.ax CH3COOH 139.Cho X là m t Aminoaxit (Có 1 nhóm ch c - NH2 và m t nhóm ch c –COOH) ñi u kh ng ñ nh nào sau ñây không ñúng. A.X không làm ñ i màu quỳ tím; B. Kh i lư ng phân t c a X là m t s l C. Kh i lư ng phân t c a X là m t s ch n; D. H p ch t X ph i có tính lư ng tính 140.S ñ ng phân aminoaxit có cùng CTPT: C4H9O2N là : a. 5 b. 6 c. 7 d. 8 141.Axit α-amino propionic p ñư c v i ch t : a. HCl b. C2H5OH c. NaCl d. a&b ñúng Công th c c u t o c a (X) là: A. CH3CH(NH2)COONa C. CH3 COONa A. C2H7NO2 B. C4H14N2O4 143.Glixin không tác d ng v i A. H2SO4 loãng 144.Th c hi n ph n A.1 B. CaCO3 ng trùng ngưng 2 Aminoaxit : B.2 C.3 D.4 C. C2H5OH D. NaCl ` C. C6H21N3O6 B.H2NCH2CH2COONa D. H2NCH2COONa là : D. K t qu khác

142.Công th c ñơn gi n nh t c a h p ch t h u cơ A là: (C2H7NO2)n. A có công th c phân t

Glixin và Alanin thu ñư c t i ña bao nhiêu ðipeptít

522 bài t p Hóa h c Ôn thi TN và ð i h c 2008- Tài li u ch có tính ch t ñ giáo viên tham kh o và giúp h c sinh ôn t p ch không mang tính ch t thương m i
145.Khi th y phân Tripeptit H2N –CH(CH3)CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-COOH s t o ra các Aminoaxit A. H2NCH2COOH và CH3CH(NH2)COOH B H2NCH2CH(CH3)COOH và H2NCH2COOH C. H2NCH(CH3)COOH và H2NCH(NH2)COOH D. CH3CH(NH2)CH2COOH và H2NCH2COOH 146.: Cho các ch t sau : etilen glicol (A) , hexa metylen diamin (B) , ax α-amino caproic ( C), axit acrylic (D) , axit añipic (E). Ch t có kh năng tham gia ph n ng trùng ngưng là: a. A, B b. A, C, E c. D, E d. A, B, C, E. → A + CH3NH2 + H2O 147.: Cho C4H11O2N + NaOH V y công th c c u t o c a C4H11O2N là : b. C2H5COONH3CH3 a.C2H5COOCH2 NH2 d. C2H5COOCH2CH2NH2 b. CH3COOCH2CH2NH2 148.M t amino axit A có 40,4% C ; 7,9% H ; 15,7 % N; 36%O và MA = 89. Công th c phân t c a A là : a. C3H5O2N b. C3H7O2N c. C2H5O2N d. C4H9O2N 149. 0,1 mol Aminoaxit A ph n ng v a ñ v i 100ml dung d ch HCl 2M. M t khác 18g A cũng ph n ng v a ñ v i 200ml dung d ch HCl trên. A có kh i lư ng phân t là: A. 120 B. 90 C. 60 D. 80 150.Alà m t Aminoaxit có kh i lư ng phân t là 147. Bi t 1mol A tác d ng v a ñ v i 1 molHCl; 0,5mol tác d ng v a ñ v i 1mol NaOH.Công th c phân t c a A là: B. C4H7N2O4 C. C5H25NO3 D. C8H5NO2 A. C5H9NO4 152. Cho 0,01 mol amino axit A tác d ng v a ñ 80 ml dung d ch HCl 0,125 M.Cô c n dung d ch thu ñư c 1,835 gam mu i . 1. Kh i lư ng phân t c a A là : a. 147 b. 150 c.97 d.120 153.Trong các ch t sau, ch t nào là polime: C. C17H33COOH D. (C6H10O5)n A. C18H36 B. C15H31COOH 154.Tơ nilon 6.6 là: A: Hexacloxyclohexan; B: Poliamit c a axit adipic và hexametylendiamin; C: Poliamit c a axit ε aminocaproic; D: Polieste c a axit adilic và etylen glycol 155.Kh ng ñ nh nào sau ñây là sai: A. ð c ñi m c a monome tham gia ph n ng trùng h p là phân t monome ph i có liên k t kép B. ð c ñi m c a monome tham gia ph n ng trùng ngưng là ph i có t hai nhóm ch c tr lên C. S n ph m c a ph n ng trùng h p có tách ra các phân t nh D. S n ph m c a ph n ng trùng ngưng có tách ra các phân t nh 156.Polime nào có c u t o m ng không gian: A: Nh a bakelit; B: Poliisopren; C: Cao su Buna-S; D: Cao su lưu hóa; E: c A và D 157.Trong các polime sau, polime có th dùng làm ch t d o: Nh a PE Nh a PVC Thu tinh h u cơ T t c ñ u ñúng 158.Polime thu ñư c t A: (−CH2−CH2−)n; propen là: B: (−CH2−CH2−CH2−)n;

C: ( CH2 CH )n ; CH3

D: ( CH 2 C ) n CH2

159.Phát bi u nào sau ñây ñúng: A. Tinh b t là polime m ch không phân nhánh. Aminoaxit là h p ch t ña ch c. B. ð ng trùng h p là quá trình có gi i phóng nh ng pt nh . T t c ñ u sai.

522 bài t p Hóa h c Ôn thi TN và ð i h c 2008- Tài li u ch có tính ch t ñ giáo viên tham kh o và giúp h c sinh ôn t p ch không mang tính ch t thương m i
160.Các polime có kh năng lưu hóa là: A: Cao su Buna; B: Poliisopren; C: Cao su Buna-S; D: T t c ñ u ñúng 161.ð t ng h p polime, ngư i ta có th s d ng: A. Ph n ng trùng h p. Ph n ng trùng ngưng. B. Ph n ng ñ ng trùng h p hay ph n ng ñ ng trùng ngưng. T t c ñ u ñúng. 162.ð ñi u ch polime ta th c hi n ph n ng: A: C ng; B: Ph n ng trùng h p; C: ph n ng trùng ngưng; D: Ph n ng trùng h p ho c ph n ng trùng ngưng 163.ð nh ngh a nào sau ñây ñúng nh t. A. Ph n ng trùng ngưng là quá trình c ng h p nhi u phân t nh thành phân t l n. B. Ph n ng trùng ngưng có s như ng nh n electron. C. Ph n ng trùng ngưng là quá trình c ng h p nhi u phân t nh thành phân t l n và gi i phóng nư c. D. Các ñ nh ngh a trên ñ u sai. (3): Tơ t m (−NH−R−CO−)n 164.(1): Tinh b t; (2): Cao su (C5H8)n; Polime nào là s n ph m c a ph n ng trùng ngưng: A: (1); B: (3); C: (2); D: (1) và (2) 165.Polime có c u trúc không gian thư ng: A. Kh năng ch u nhi t kém nh t. B. Có tính ñàn h i, m m m i và dai. C. Có tính b n cơ h c cao, ch u ñư c ma sát và va ch m. D. D b hoà tan trong các dung môi h u cơ. 166.Kh i lư ng phân t c a tơ capron là 15000 ñvC. Tính s m t xích trong phân t c a lo i tơ này: A: 113; B: 133; C: 118; D: K t qu khác Polime nào sau ñây có th tham gia ph n ng c ng. A. Polietilen B. Polivinyl clorua C. Caosubuna. D. Xenlulozơ 167.Khí clo hóa PVC thu ñư c tơ clorin ch a 66,6% clo. S m t xích trung bình tác d ng v i 1 phân t clo. A: 1,5; B: 3; C: 2; D: 2,5 168.Cho chuy n hóa sau : CO2 → A→ B→ C2H5OH Các ch t A,B là: A. Tinh b t, glucozơ B. Tinh b t, Xenlulozơ

C. Tinh b t, saccarozơ

D. Glucozơ, Xenlulozơ

169.Có th ñi u ch PE b ng ph n ng trùng h p monome sau: A: CH2CH2; B: CH2=CH−CH3; C: CH2−CHCl; D: CH2=CHOCOCH3 170.D a vào tính ch t nào ñ k t lu n tinh b t và xenlulozơ là nh ng polime thiên nhiên có công th c (C6H10O5)n A. Tinh b t và xenlulozơ khi b ñ t cháy ñ u cho CO2 và H2O theo t l s mol 6 : 5 B. Tinh b t và xenlulozơ khi b thu phân ñ n cùng ñ u cho glucozơ. C. Tinh b t và xenlulozơ ñ u tan trong nư c D. Tinh b t và xenlulozơ ñ u có th làm th c ăn cho ngư i và gia súc. 171.Có th ñi u ch PVC b ng ph n ng trùng h p monome sau: B: CH2CHCl; C: CH3CH2Cl; D: CH2CHCH2Cl A: CH3CHCH2; Polime có công th c [(-CO-(CH2)4-CO-NH-(CH2)6-NH-]n thu c lo i nào? A. Ch t d o Cao su Tơ nilon Tơ capron 172.ði u ki n ñ mônme có th ñư c dùng ñi u ch polime: A: Có liên k t ñơn; B: Có liên k t ñôi; C: Có liên k t ba;

522 bài t p Hóa h c Ôn thi TN và ð i h c 2008- Tài li u ch có tính ch t ñ giáo viên tham kh o và giúp h c sinh ôn t p ch không mang tính ch t thương m i
D: Có liên k t ñôi ho c ba 173.Cao su Buna không tham gia ph n A. C ng H2 V i dung d ch NaOH ng nào trong s các ph n ng sau: V i Cl2/as C ng dung d ch brôm

174.Cho (1) Etanol; (2): Vinylaxetylen; (3) Isopren; (4) 2-phenyletanol-1 T p h p nào có th ñi u ch ñư c cao su Buna-S b ng 3 ph n ng: A: (1)+(3); B: (1)+(4); C: (2)+(3); D: (3)+(4) 175.Cho các polime : PE, PVC, políbutañien, Amilopectin. S s p x p nào sau ñây là ñúng: A. PE, PVC, políbutañien: có d ng m ch th ng; Amilopectin: m ch phân nhánh B. Các polime trên ñ u có c u trúc d ng m ch th ng C. Các polime trên ñ u có c u trúc d ng m ch nhánh D. Các polime trên ñ u có c u trúc d ng m ch không gian 176.ó th ñi u ch polipropylen t monome sau: B: CH3CH2CH3; C: CH3CH2CH2Cl; D: CH3CHCl2CH2 A: CH2CHCH3; 177.ð c ñi m c u t o c a các monome tham gia ph n ng trùng h p là: A. Phân t ph i có t hai nhóm ch c tr lên Phân t ph i có liên k t kép B. Phân t ph i có c u t o m ch không nhánh Phân t ph i có c u t o m ch nhánh 178.T 100m dung d ch rư u etylic 33,34% (D = 0,69) có th ñi u ch ñư c bao nhiêu kg PE (coi hi u su t 100%) A: 23; B: 14; C: 18; D: K t qu khác 179.Cho bi n hóa sau: Xenlulozơ → A → B → C → Caosubuna. A, B, C là mh ng ch t nào. B. C6H12O6(glucozơ), C2H5OH, CH2=CH− CH=CH2 A. CH3COOH,C2H5OH, CH3CHO. C.C6H12O6(glucozơ), CH3COOH, HCOOH D. CH3CHO, CH3COOH, C2H5OH. 180.T 13kg axetylen có th ñi u ch ñư c bao nhiêu kg PVC (coi hi u su t là 100%): A: 62,5; B: 31,25; C: 31,5; D: K t qu khác 181.Trong các polime sau ñây: Bông (1); Tơ t m (2); Len (3); Tơ visco (4); Tơ enan (5); Tơ axetat (6); Tơ nilon (7); Tơ capron (8) lo i nào có ngu n g c t xenlulozơ? A. (1), (3), (7). (2), (4), (8). (3), (5), (7). (1), (4), (6). 182.H s trùng h p c a lo i polietilen có kh i lư ng phân t là 4984 ñvC và c a polisaccarit (C6H10O5)n có kh i lư ng phân t 162000 ñvC l n lư t là: A. 178 và 1000 187 và 100 278 và 1000 178 và 2000 183.Có th ñi u ch ñư c bao nhiêu t n cao su Buna t 5,8 t n n-Butan. Hi u su t c a c quá trình là 60%: A: 9; B: 3,24; C: 5,4; D: K t qu khác Kh i lư ng phân t trung bình c a Xenlulozơ trong s i gai là 590000ñvc. S g c C6H10O5 trong phân tư Xenlulozơ trên là: A. 3641 B. 3661 C. 2771 D 3773. 184.Trong các ch t sau:CH4 (1), CCl4(2),CH3Cl(3). Ch t phân c c và ch t tan trong nư c nhi u nh t là: A. 1,2 B.2,3 C. 3,3 D. 2,4 185.Cho 3 ch t sau:propanol-1(1), etanol(2), axeton(3) Ch t sôi nhi t ñ cao nh t và ch t sôi nhi t ñ th p nh t theo th t : A.1,3 B.2,3 C.3,1 D.3,2 Trong các ch t sau, ch t nào là ru u b c II: 186. 1. Metanol 2. Propanol-2 3. Etanol 4. 2 – Metyl propanol 5. Batanol -2 A. 1,2,4 B. 2,3,4 C. 3,4,5 D. 2,5

522 bài t p Hóa h c Ôn thi TN và ð i h c 2008- Tài li u ch có tính ch t ñ giáo viên tham kh o và giúp h c sinh ôn t p ch không mang tính ch t thương m i
187.ð phân bi t andehit axetic, andehit arcilic, axit axetic, etanol, có th dùng thu c th nào trong các ch t sau:dung d ch Br2(1),dung d ch AgNO3/NH3(2),gi y quỳ(3),dung d ch H2SO4(4) A. 1,2 và 3 B. 2,3 C. 3,4 D.1,2 và 4 188.Có 2 bình m t nhãn ch a rư u etilic 450 và dung d ch fomalin. ð phân bi t chúng có th dùng: A. Na kim lo i. B. Dung d ch Ag2O/NH3. C. Dung d ch quỳ tím. D. Dung d ch HCl 189.ó th dùng ch t nào trong s các ch t sau ñ phân bi t n- hecxan, propanal,axeton: nư cBrom(1) dung d ch AgNO3/NH3(2) 190.dung d ch NaHSO3ñ m ñ c(3) gi y qu ỳ(4) A.1,2 B.2,3 C.3,4 D.1,4 191.Etanol tác d ng ñư c v i ch t nào sau ñây: 3. CH3COOH 4. C2H5OH 5. Na 1. HCl 2. H2SO4 A. 1,2,3 B. 2,3,4 C. 3,4,5 D. 1,2,3,4 ,5 192.Ch t nào sau ñây có nhi t ñ sôi cao nh t: B.CH3CHO C.C2H5OH D.H2O A. CH3-O-CH3 193.Amin là : A h p ch t h u cơ ch a C,H,N. B. nh ng h p ch t h u cơ mà phân t g m 1 nhóm NH2 k t h p v i 1 g c hidrocacbon. C. nh ng h p ch t h u cơ ñư c t o ra khi thay th nguyên t hidro trong amoniac b ng g c hidrocacbon. D. ch t h u cơ trong ñó nhóm amino NH2 liên k t v i vòng benzen. 194.Trong s các nguyên li u sau:C2H2(1), C2H5Cl(2) ,C3H8(3).Có th dùng nguyên li u nào ñ ñi u ch C2H5OH( ch t vô cơ cho s n) A.2 B.1,2 C.1,2,3 D.1 195.Amin thơm có CTPT C7H9N có s ñ ng phân là: A.2 B. 3 C. 4 D. 5. 196.ð tách m t h n h p g m benzen, phenol và anilin, có th dùng các thu c th nào sau ñây:dung d ch NaOH(1), dung d ch H2SO4(2), dung d ch NH4OH(3), dung d ch Br2(4) A. 2,3 B. 1,2 C. 3,4 D. 1,4 197.Khi vi t ñ ng phân c a C4H11N và C4H10O m t h c sinh nh n xét: 1. S ñ ng phân c a C4H10O nhi u hơn s ñ ng phân C4H11N. 3. C4H11N có 3 ñ ng phân amin b c II. 2. C4H11N có 3 ñ ng phân amin b c I. 4. C4H11N có 1 ñ ng phân amin b c III. 5. C4H10O có 7 ñ ng phân rư u no và ete no. Nh n xét ñúng g m: A. 1,2,3,4 B.2,3,4 C. 3,4,5 D. 2,3,4,5. 198.A,B là hai h p ch t h u cơ m ch h , có kh năng làm m t màu dung d ch Brom,có công th c phân t C3H6O.C u t o c a A,B có th là: B.CH2 ═ CH- CH2OH C. CH3- O- CH= CH2 D. C b,c A. CH3-CH2-CHO 199.Ch t có nhi t ñ sôi cao nh t là: A. C2H5OH B. CH3COOH C. CH3CHO D. CH3OH 200.Ch t h u cơ m ch h có công th c CnH2nO2 thu c dãy ñ ng ñ ng nào? A. Axit ñơn ch c no hay este ñơn ch c no B.Dioxit olefin. C. Andehit 2 ch c. ch c. 201.S p x p theo chi u tăng d n ñ linh ñ ng H trong phân t A. Rư u < Phenol <Axít B. Rư u < Axít < Phenol C. Rư u < Axít < Rư u <Rư u < Axít 202.Cho công th c R-O-CO-R’ (X). Trong ñó

D. Xeton 2

D. Phenol

522 bài t p Hóa h c Ôn thi TN và ð i h c 2008- Tài li u ch có tính ch t ñ giáo viên tham kh o và giúp h c sinh ôn t p ch không mang tính ch t thương m i
A. X là este ñư c ñi u ch t axit R’COOH và rư u ROH RCOOH và rư u R’OH. C. ð X là este thì R và R’ ph i khác H. no hóa tr 1. 1. Dung d ch NaOH 2.Dung d ch H2SO4 B. X là este ñư c ñi u ch t axit D. R, và R’ ph i là g c hidrocacbon

203.ð tách h n h p g m benzene, phenol, aniline có th dung thu c th nào trong các ch t sau: 3. Dung d ch NH4OH 4. Dung d ch Br2 a. 2,3 B. 1,2 204.M t este E (C4H8O2). E tham gia ph n A Propyl formiat B. Acrilat metyl C. 34,4 D. 1,4 ng tráng b c có th có tên nào sau ñây: C. Izo- propyl axetat. D.

Etyl axetat. nào

205.ð phân bi t andêhyt axêtic, andêhyt acrytic, axít axêtic, etanol có th dùng thu c th sau ñây: 1. Dung d ch Br2 2. Dung d ch AgNO3/NH3 3. Gi y quỳ 4. Dung d ch H2SO4

A. 1,2 và 3 B. 2 và 3 C. 3 và 4 D. 1,2 và 4 206.Khi thu phân este X (C6H10O2) thu ñư c 2 s n ph m Y và Z. Y tác d ng v i NaOH và m t màu dung d ch Brom, công th c c a X là: B. C2H5COOC3H5. A. n -C3H7-O-CO-C2H3 C. CH3-CH-O-COC2H5 D. C3H7COOC2H3. | CH3 207.H p ch t h u cơ B có công th c phương trình C3H2O3. B tác d ng Na, tham gia ph n tráng gương. V y công th c c u t o c a B là A. CH2 - CH2 - CHO CH th B. CH - CH - CHO OH OH C. HCOOC2H5 D. HOOC - CH2 - CHO ng

208.ð phân bi t Glucozơ, Saccarozơ, tinh b t, Xenlulozơ có th dung ch t nào trong các thu c sau: 1. Nư c 2. Dung d ch AgNO3/NH3 3. Nư c I2 4. Gi y quỳ

A. 2,3 B. 1, 2, 3 C. 3,4 D. 1,2 209.Cho các h p ch t h u cơ sau: C6H5NH2 (1); C2H5 – NH2 (2); (C2H5)2NH (3); NaOH (4); NH3 (5). 210.ð m nh c a các bazơ ñư c s p x p theo th t tăng d n: A 1<5<2<3<4. B. 1<5<3<2<4 C. 5<1<2<4<3. D. 1<2<3<4<5 211.T 1. Cl2 Benzen ñi u ch rư u benzylic ta có th dung ch t vô cơ và h u cơ nào sau ñây: 2. NaOH 3. FeCl3 4. CH3Cl

A. 1, 2, 4 B. 3,4 C. 1, 2, 3, 4 D. 2, 3 212.Trong ph n ng gi a rư u và axit h u cơ thì cân b ng hóa h c s chuy n d ch theo chi u t o ra este khi: A. Gi m n ng ñ c a rư u hay axit B. Tăng áp su t c a h C Gi m n ng ñ c a este hay c a nư c D. C n có ch t xúc tác 213.X có công th c phương trình C4H6O2. X th y phân thu ñư c 1 axít và 1 andêhyt Z. Z oxi hóa cho ra Y, X có th trùng h p cho ra 1 polime B. CH3COOC2H5 C. CH3COOC2H3 D. HCOOC2H3 A. HCOOC3H5 214.ð t cháy hoàn toàn 0,05 mol rư u no X m ch h c n 5,6g oxi t o ra 6,6g CO2. CTCT thu g n c a X :.

522 bài t p Hóa h c Ôn thi TN và ð i h c 2008- Tài li u ch có tính ch t ñ giáo viên tham kh o và giúp h c sinh ôn t p ch không mang tính ch t thương m i
A. C2H4(OH)2 B C3H5(OH)3 C.C3H6(OH)3 D. C3H6 (OH)2 215.M t rư u X m ch h không làm m t màu nư c brom, ñ ñ t cháy a lit hơi rư u X thì c n 2,5a lit oxi ( cùng ñk). CTCT c a X là : A C2H4(OH)2 B C3H6(OH)2 C. C3H7OH D. C2H5OH D. C2H5OH C. C3H7OH 246.Cho h n h p X g m 0,1mol rư u atylic và 01mol axit axétic tác d ng v i Na dư. Th tích khí H2 thu ñư c (ðKTC) là A. 2,2 B. 3,36 C. 6,72 D. 2,24 217.ð t cháy hoàn toàn 0,1 mol ch t X là mu i natri c a 1 axit h u cơ ñơn ch c no thu ñư c 0,15 mol khí CO2, hơi nư c và Na2CO3. CTCT c a X là: A. C2H5COONa B. HCOONa C. C3H7COONa D. CH3COONa 218.Cho h n h p X g m 6g CH3COOH và 9,4g C6H5OH dung d ch v a ñ v i 200ml dung d ch NaOH. N ng ñ mol/l c a dung d ch NaOH là: A. 1 B. 2 C. 0,5 D. 3 219.Z là axit h u cơ ñơn ch c. ð ñ t cháy 0,1 mol Z c n 6,72 lít O2 ( ñktc). Cho bi t CTCT c a Z ? A. CH3COOH B. CH2= CH-COOH C. HCOOH D. CH3- CH2-COOH 220. ð t cháy hoàn toàn 2,25g h p ch t h u cơ A thu ñư c 4,95g CO2 và 2,7g H2O. cùng ñi u ki n nhi t ñ áp su t 0,75g A có th tích hơi b ng th tích 0,4g khí oxi. Công th c c u t o ñúng c a A bi t A m ch th ng, tác d ng v i Na. B.CH3 CH OH A. CH3 CH2 OH

C. CH3 CH2 CH2 OH D. CH2 CH2 CH2 O CH3 221.Oxi hóa 2,2 gam ankanal A thu ñư c 3 gam axit ankanoic B. A và B l n lư t là: A. Propanal; axit propanoic B. Etanal; axit etanoic C. Andehyt propanoic ; axitpropanoic D. Metanal ; axit metanoic 222.Tính kh i lư ng m t lo i g o có t l tinh b t là 80% c n dùng ñ khi lên men (hi u su t lên men là 50%) thu ñư c 460 ml rư u 50o (kh i lư ng riêng c a etylic 0,80g/ml). A. 430 g B. 520g. C. 760g D. 810g 223.Trung hòa hoàn toàn 3,6 gam m t axit ñơn ch c c n dùng 25 gam dung d ch NaOH 8%. Axit này là A. Axit fomic B.Axit acrilic C.Axit axetic D. Axit propionic 224.Tìm andehit ñơn ch c có %O= 53,33% A. HCHO B. C2H5CHO C.CH3CHO D. C3H7CHO 225.Ba rư u X, Y, Z có kh i lư ng phân t khác nhau và ñ u b n. ð t cháy m i ch t ñ u sinh ra CO2 và H2O theo t l mol: nCO2 : nH2O = 3 : 4. V y công th c 3 rư u có th là: C. C3H8O, C4H8O, C5H8O D. C3H6O, A. C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH B. C3H8O, C3H8O2, C3H8O3 C3H6O2, C3H6O3 226.Ch t A ch a C,H,O,N có %C=63,71%, %O= 14,16% , %O= 12,38%.Bi t A có M< 15O, A có công th c phân t là

B. C3H7NO2 C. C6H11NO D. C6H11NO2 A. C6H5NO2 227.Khi phân tích ch t h ucơ a ch ch a C,H,O thì có mC + mH = 3,5 mO . Công th c ñơn gi n c a A là : A. CH4O B.C2H6O C. C3H8O D. C4H8O 228.Ch t A ch a C,H,O,N và có M = 89. Bi t 1 mol A cháy cho 3 mol CO2; 0,5mol N2. A là: A.C3H7NO2 B.C2H5NO2 C. C3H7NO D. C4H9NO

229.ð t cháy m t axit no ña ch c Y thu ñư c 0,6 mol CO2 và 0,5 mol nư c. Bi t m ch C th ng. Cho bi t CTCT c a Y :

522 bài t p Hóa h c Ôn thi TN và ð i h c 2008- Tài li u ch có tính ch t ñ giáo viên tham kh o và giúp h c sinh ôn t p ch không mang tính ch t thương m i
A HOOC-COOH B. HOOC-CH2-COOH C HOOC-(CH3)3-COOH D. HOOC-(CH2)4COOH. 230.ðun nóng 6 g CH3COOH v i 6g C2H5OH có H2SO4 xúc tác. Kh i lư ng este t o thành khi hi u su t 80% là: A. 7,04g B. 8g C. 10g D. 12g

231.ð t cháy hoàn toàn 1 amin thơm b c nh t ngư i ta thu ñư c 1,568 lít khí CO2 1,232 lít hơi nư c và 0,336 lít khí trơ. ð trung hoà h t 0,05 mol X c n 200ml dung d ch HCl 0,75M. Bi t các th tích khí ño ñktc. Xác ñ nh CTPT c a X. A. C6H5NH2 B. (C6H5)2NH C. C2H5NH2 D. C7H11N3 232.Phân tích 6 g ch t h u cơ A thu ñư c 8,8g CO2; 7,2g H2O và 2,24lít N2(ðKC).M t khác 0,1 mol A ph n là: A. CH4N, C2H8N2 , 3 ñ ng phân C. CH4N, C2H6N2 , 3 ñ ng phân B.CH4N, C2H8N2 , 4 ñ ng phân D. CH4N, C2H8N2 , 5 ñ ng phân ng v a ñ v i 0,2 mol HCl.Công th c ñơn gi n ,công th c phân t c a A và s ñ ng phân

233.Cho 13,6 g m t ch t h u cơ X(C,H,O) tác d ng v i dung d ch Ag2O/NH3 dư thu ñư c 43,2 g Ag. Bi t t kh i cu X ñ i v i O2 b ng 2,125. CTCT c a X là: C- CH ≡ C-CH2 - CHO A- CH3-CH2 - CHO D- CH ≡ C - CHO B- CH2 = CH - CH2 - CHO 234.H p ch t A ch ch a 1 lo i nhóm ch c và phân t ch ch a các nguyên t C,H,O trong ñó oxi chi m 37,21% v kh i lư ng. 1mol A tráng gương hoàn toàn cho 4 mol Ag. A là: A. HCHO C.CH3CHO B.CHO- CH2-CHO D.C2H4(CHO)2

235.Công th c ñơn gi n nh t c a axit h u cơ X là (CHO)n. Khi ñ t 1 mol X thu ñư c dư i 6 mol CO2. CTCT c a X là: A- HOOC - CH = CH - COOH C- CH3COOH D. HOOC-COOH B- CH2 = CH - COOH 236.Cho bay hơi h t 5,8g m t h p ch t h u cơ X thu ñư c 4,48 lít hơi X v i 109,20C .M t khác 5,8 g X ph n ng v i dung d ch AgNO3 /NH3dư t o ra 43,2 g Ag .Công th c phân t B. (CH2O)n C.C2H2O D. C2H2O2 c aX:

A. C2H4O2

237.ðun nóng 1 h n h p g m 2 rư u no ñơn ch c liên ti p v i H2SO4 ñ c, 1400C thu ñư c 24,7g h n h p 3 ete và 7,2 g H2O . Bi t ph n ng x y ra hoàn toàn . CTCT c a 2 rư u là : A. C3H7OH và C4H9OH B. C2H5OH và C3H7OH D. C4H9OH và C5H11OH C. CH3OH và C2H5OH 238.Xác ñ nh CTCT c a h p ch t X bi t r ng khi ñ t cháy 1 mol X cho ra 4 mol CO2,X c ng v i Br2 theo t l 1:1,v i Na cho khí H2 và X cho ph n A.CH(OH)=CH-CH2-CHO C.CH3-CH2-CHO ng tráng gương.

B.CH3-C(OH)=CH-CHO D.CH2=CH-CH(OH)-CHO

239.Cho 4 kim lo i Al, Fe, Mg, Cu và 4 dung d ch ZnSO4, AgNO3, CuCl2, MgSO4. Kim lo i kh ñư c c 4 dd mu i là: A. Fe B. Mg C. Al D. t t c ñ u sai 240.Nguyên t ô th 19 , chu kì 4 nhóm I A ( phân nhóm chính nhóm I) có c u hình electron nguyên t là

522 bài t p Hóa h c Ôn thi TN và ð i h c 2008- Tài li u ch có tính ch t ñ giáo viên tham kh o và giúp h c sinh ôn t p ch không mang tính ch t thương m i
A : 1s22s22p63s23p64s2 B : 1s22s22p63s23p64s1 2 2 6 2 6 5 1 D : 1s22s22p63s23p63d104s1 C : 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 241.S ăn mòn ñi n hoá x y ra các quá trình A. S oxi hoá c c dương và s kh c c âm B. S kh c c dương và s oxi hoá c c âm C. S oxi hoá c c âm D. S oxi hoá c c dương 242.Lo i liên k t nào sau ñây có l c hút tĩnh ñi n? A Liên k t kim lo i B . Liên k t ion và liên k t kim lo i C Liên k t c ng hoá tr D. Liên k t ion 243.Kim lo i có tính d o là vì A : S electron ngoài cùng trong nguyên t ít . B : ði n tích h t nhân và bán kính nguyên t bé C : Có c u trúc m ng tinh th . D : Trong m ng tinh th kim lo i có các electron t do . 244.Ki u m ng tinh th c a mu i ăn là A Ion B Nguyên t C Kim lo i D Phân t 245.H p kim c ng và giòn hơn các kim lo i trong h n h p ñ u vì A : C u trúc m ng tinh th thay ñ i . B : M t ñ ion dương tăng . C : M t ñ electron t do gi m D : Do có s t o liên k t c ng hoá tr nên m t ñ electron t do trong h p kim gi m 246.Lo i ph n ng hoá h c nào sau ñây x y ra trong quá trình ăn mòn kim lo i? A Ph n ng oxi hoá - kh C Ph n ng hoá h p C Ph n ng th D Ph n ng phân hu 247.Cho bi t kh i lư ng lá Zn thay ñ i như th nào khi ngâm lá Zn vào dung d ch CuSO4 A. không thay ñ i B tăng C.gi m D.còn tuỳ 248.Có các c p kim lo i sau ti p xúc v i nhau Al-Fe ; Zn-Fe ; Sn-Fe ; Cu-Fe ñ lâu trong không khí m . C p mà s t b ăn mòn là A : Chi có c p Al-Fe ; B : Chi có c p Zn-Fe ; C : Chi có c p Sn-Fe ; D : C p Sn-Fe và Cu-Fe 249.Có dd FeSO4 l n t p ch t là CuSO4, ñ lo i b CuSO4 ta dùng: A. dd HNO3 B. b t s t dư C. b t nhôm dư D. NaOH v a ñ 250.T dung d ch MgCl2 ta có th ñi u ch Mg b ng cách A : ði n phân dung d ch MgCl2 B : Cô can dung d ch r i ñi n phân MgCl2 nóng ch y D : Chuy n MgCl2 thành Mg(OH)2 r i C : Dùng Na kim lo i ñ kh ion Mg2+ trong dung d ch chuy n thành MgO r i kh MgO b ng CO … 251.Cho bi t các c p oxi hoá- kh sau : Fe2+/ Fe Cu2+/ Cu Fe3+/Fe2+ Tính oxi hoá tăng d n theo th t B Fe2+ ,Cu2+, Fe3+ C. Cu2+, Fe3+,Fe2+ D.Cu2+, Fe2+, Fe3+ A.Fe3+,Cu2+, Fe2+ 252.Các ch t sau : Cl2 , O2 , dd HCl , dd CuSO4 , dd HNO3 ñ c ngu i , dd FeCl3 . Ch t tác d ng v i Fe là B : Cl2 , O2 , dd HCl , dd CuSO4 , dd HNO3 ñ c ngu i A : Cl2 , O2 , dd HCl , dd CuSO4 D : T t c các ch t trên . C : Cl2 , O2 , dd HCl , dd CuSO4 , dd FeCl3 253.Cho bi t các c p oxi hoá- kh sau : Fe2+/ Fe Cu2+/ Cu Fe3+/Fe2+ Tính kh gi m d n theo th t B.Fe, Fe2+,Cu C.Cu , Fe, Fe2+. D.Fe2+,Cu , Fe A Fe,Cu ,Fe2+ 254.T dung d ch mu i AgNO3 ñ ñi u ch Ag ta dùng phương pháp A.thu luy n B.nhi t phân. C.ñi n phândung d ch D.c A,B,C 255.Cho Kali kim lo i vào dung d ch CuSO4 thì thu ñư c s n ph m g m A : Cu và K2SO4 . ; B : KOH và H2 . ; C : Cu(OH)2 và K2SO4 ; D : Cu(OH)2 , K2SO4 và H2

522 bài t p Hóa h c Ôn thi TN và ð i h c 2008- Tài li u ch có tính ch t ñ giáo viên tham kh o và giúp h c sinh ôn t p ch không mang tính ch t thương m i
256.Cho h n h p g m Fe , Cu vào dung d ch AgNO3 l y dư thì sau khi k t thúc ph n ng dung d ch thu ñư c có ch t tan là : A : Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2 ; B : Fe(NO3)2 , Cu(NO3)2 và AgNO3 D : Fe(NO3)3 , Cu(NO3)2 , AgNO3 và Ag C : Fe(NO3)3 , Cu(NO3)2 và AgNO3 257.Cho h n h p Al , Fe tác d ng v i h n h p dung d ch AgNO3 ,Cu(NO3)2 thu ñư c dung d ch B và ch t r n D g m 3 kim lo i .Cho D tác d ng v i HCl dư , th y có khí bay lên. Thành ph n c a ch t r n D là A.Fe ,Cu ,Ag B.Al ,Fe ,Cu C.Al ,Cu,Ag D.c A,B,C 238.Ăn mòn ñi n hoá và ăn mòn hoá h c khác nhau ñi m A : Kim lo i b phá hu B : Có s t o dòng ñi n C : Kim lo i có tính kh b ăn mòn D : Có s t o dòng ñi n ñ ng th i kim lo i có tính kh m nh hơn b ăn mòn . 239.D ki n nào dư i ñây cho th y nhôm ho t ñ ng m nh hơn s t A.s t d b ăn mòn kim lo i hơn B.v t d ng b ng nhôm b n hơn so v i b ng s t C.s t b nhôm ñ y ra kh i dung d ch mu i D.nhôm còn ph n ng ñư c v i dung d ch ki m 240.Trong ñ ng cơ ñ t trong các chi ti t b ng thép b mòn là do A : Ăn mòn cơ h c B : Ăn mòn ñi n hoá C : Ăn mòn hoá h c D : Ăn mòn hoá h c và ăn mòn cơ h c 241.Liên k t trong tinh th kim lo i ñư c hình thành là do: A. các e hóa tr tách kh i nguyên t và chuy n ñ ng t do trong toàn m ng tinh th B. các nguyên t ñư c s p x p theo m t tr t t nh t ñ nh C. s tương tác ñ y qua l i gi a các ion dương D. l c tương tác tĩnh ñi n gi a các ion dương v i các e t do xung quanh 242. Ngư i ta tráng m t l p Zn lên các t m tôn b ng thép , ng ñ n nư c b ng thép vì A : Zn có tính kh m nh hơn s t nên b ăn mòn trư c , thép ñư c b o v . B : L p Zn có màu tr ng b c r t ñ p C : Zn khi b oxi hoá t o l p ZnO có tác d ng b o v D : Zn t o m t l p ph cách li thép v i môi trư ng 243.Trong s các nguyên t hóa h c ñã bi t thì các nguyên t kim lo i chi m ña ph n do: A.nguyên t các nguyên t có bán kính l n ñ ng th i ñi n tích h t nhân bé. B. nguyên t các nguyên t thư ng có 1, 2, 3 e l p ngoài cùng C. các nguyên t kim lo i g m các nguyên t h s, d, f và m t ph n các nguyên t h p. D. năng lư ng ion hóa các nguyên t thư ng th p. 244.ð ñi u ch Ag t dung d ch AgNO3, ngư i ta làm cách nào trong các cách sau 1/ Dùng Zn ñ kh Ag+ trong dung d ch AgNO3 . 2/ ði n phân dung d ch AgNO3 . 3/ Cho dung d ch AgNO3 tác d ng v i dung d ch NaOH sau ñó l c l y AgOH , ñem ñun nóng ñ ñư c Ag2O sau ñó kh Ag2O b ng CO ho c H2 to cao . Phương pháp ñúng là A:1 ; B : 1 và 2 ; C: 2 ; D : C 1 , 2 và 3 245.M t t m kim lo i vàng b bám m t l p Fe b m t, có th r a l p Fe ñ ñư c Au b ng dd: A. CuSO4 B. FeCl3 C. FeSO4 D. AgNO3 246.T Mg(OH)2 ngư i ta ñi u ch Mg b ng cách nào trong các cách sau 1/ ði n phân Mg(OH)2 nóng ch y . 2/ Hoà tan Mg(OH)2 vào dung d ch HCl sau ñó ñi n phân dung d ch MgCl2 có màng ngăn . 3/ Nhi t phân Mg(OH)2 sau ñó kh MgO b ng CO ho c H2 nhi t ñ cao 4/ Hoà tan Mg(OH)2 vào dung d ch HCl , cô c n dung d ch sau ñó ñi n phân MgCl2 nóng ch y Cách làm ñúng là A : 1 và 4 ; B : Ch có 4 ; C : 1 , 3 và 4 ; D : C 1 , 2 , 3 và 4.

522 bài t p Hóa h c Ôn thi TN và ð i h c 2008- Tài li u ch có tính ch t ñ giáo viên tham kh o và giúp h c sinh ôn t p ch không mang tính ch t thương m i
247.Kim lo i ch có th t n t i d ng nguyên t riêng bi t khi: A. th l ng B. th hơi C. th r n D. c A và B 248.M t lo i B c có l n m t ít ñ ng ngư i ta lo i b ñ ng trong lo i b c ñó b ng cách 1/ Cho lo i b c này vào dung d ch AgNO3 dư Cu tan h t , sau ñó l c l y Ag 2/ Cho lo i b c này vào dung d ch HCl, Cu tan h t ta l c l y Ag 3/ ðun nóng lo i b c này trong oxy sau ñó cho h n h p s n ph m vào dung d ch HCl Ag không tan ta l c l y Ag 4/ Cho lo i b c này vào dung d ch HNO3 , Cu tan , Ag không tan ta l c l y Ag . Cách làm ñúng là A : 1 và 2 ; B : 1 và 3 ; C : 3 và 4 ; D : c 1,2,3,4 249.Kim lo i nào sau ñây khi tác d ng v i dd HCl và tác d ng v i Cl2 cho cùng lo i mu i clorua: A. Fe B. Ag C. Cu D. Zn 250.ð ñi u ch Fe t dung d ch FeCl3 ngư i ta làm theo các cách sau 1/ Dùng Zn ñ kh Fe3+ trong dung d ch thành Fe 2/ ði n phân dung d ch FeCl3 có màng ngăn . 3/ Chuy n FeCl3 thành Fe(OH)3 sau ñó chuy n Fe(OH)3 thành Fe2O3 r i kh Fe2O3 b ng CO nhi t ñ cao 4/ Cô c n dung d ch r i ñi n phân FeCl3 nóng ch y Cách làm thích h p nh t là A : 1 và 2 ; B : Ch có 3 ; C : 2 và 4 ; D 1,2,và 3 251.ð m Ni lên m t v t b ng thép ngư i ta ñi n phân dung d ch NiSO4 v i A : Kat t là v t c n m , An t b ng S t B : An t là v t c n m , Kat t b ng Ni C : Kat t là v t c n m , An t b ng Ni D : An t là v t c n m , Kat t b ng S t 252.Mu n kh dd ch a Fe3+ thành dd có ch a Fe2+ c n dùng kim lo i sau: A. Zn B. Cu C. Ag D. C A, B ñúng 2+, Hg2+, Fe2+, Pb2+, Ca2+ theo chi u tính oxi hoá tăng d n? 253.Hãy s p x p các ion Cu A Ca2+ < Fe2+< Pb2+< Hg2+< Cu2+ B. Hg2+ < Cu2+< Pb2+< Fe2+< Ca2+ 2+ < Fe2+< Cu2+< Pb2+< 2+ C. Ca Hg D. Ca2+ < Fe2+< Pb2+< Cu2+< Hg2+ 254.Các c p oxi hoá kh sau : Na+/Na , Mg2+/Mg , Zn2+/Zn , Fe2+/Fe , Pb2+/Pb , Cu2+/Cu ñư c s p x p theo chi u tăng tính oxi hoá c a ion kim lo i . Kim lo i ñ y ñư c Cu ra kh i dung d ch CuSO4 là A : Na , Mg , Zn , Fe , Pb B : Mg , Zn , Fe , Pb C : Mg , Zn , Fe D : Na , Mg , Zn , Fe 255.Có các c p oxi hoá kh sau K+/K , Mg2+/Mg , Zn2+/Zn , Fe2+/Fe ,Cu2+/Cu , Fe3+/Fe2+ ñư c s p x p theo chi u tăng tính oxi hoá c a ion kim lo i . Kim lo i ñ y ñư c Fe ra kh i dung d ch mu i s t III là : A : Mg , Zn ; B : K , Mg , Zn , Cu ; C : K , Mg , Zn ; D : Mg , Zn , Cu 256.Cã hçn hîp 3 kim lo¹i Ag, Fe, Cu. Dïng dung dÞch chøa mét chÊt tan ®ª- t¸ch Ag ra khái hçn hîp l A. ddÞch HCl B. ddich HNO3 lo—ng C. ddÞch H2SO4lo—ng D.ddÞch Fe2(SO4)3 257.ð ñi u ch Al ngư i ta 1/ ði n phân AlCl3 nóng ch y 2/ ði n phân dung d ch AlCl3 3/ ði n phân Al2O3 nóng ch y trong Criolit 4/ Kh AlCl3 b ng K nhi t ñ cao Cách ñúng là A : 1 và 3 ; B : 1 , 2 và 3 ; C : 3 và 4 : D : 1 , 3 và 4 258.Nhúng m t lá s t vào dung d ch CuSO4 ,sau m t th i gian l y lá s t ra cân n ng hơn so v i ban ñ u 0,2 g ,kh i lư ng ñ ng bám vào lá s t là A.0,2g B.1,6g C.3,2g D.6,4g

522 bài t p Hóa h c Ôn thi TN và ð i h c 2008- Tài li u ch có tính ch t ñ giáo viên tham kh o và giúp h c sinh ôn t p ch không mang tính ch t thương m i
259.Cho 1,625g kim lo i hoá tr 2 tác d ng v i dung d ch HCl l y dư . Sau ph n ng cô c n dung d ch thì ñư c 3,4g mu i khan . Kim lo i ñó là A : Mg ; B : Zn ; C : Cu ; D : Ni 260.Cho lu ng H2 ñi qua 0,8g CuO nung nóng. Sau ph n ng thu ñư c 0,672g ch t r n. Hi u su t kh CuO thành Cu là(%): A. 60 B. 80 C. 90 D. 75 261.Cho m t lá s t (dư) vào dung d ch CuSO4 . Sau m t th i gian v t lá s t ra r a s ch làm khô th y kh i lư ng lá s t tăng 1,6g . Kh i lư ng ñ ng sinh ra bám lên lá s t là A : 12,8g B : 6,4g C : 3,2g D : 9,6g 262.ði n phân nóng ch y hoàn toàn 1,9g mu i clorua c a m t kim lo i hóa tr II, ñư c 0,48g kim lo i catôt. Kim lo i ñã cho là: A. Zn B. Mg C. Cu D. Fe 263.ði n phân dung d ch CuSO4 b ng ñi n c c trơ v i dòng ñi n có cư ng ñ I = 0,5A trong th i gian 1930 giây thì kh i lư ng ñ ng và th tích khí O2 sinh ra là A : 0,64g và 0,112 lit B : 0,32g và 0,056 lít C : 0,96g và 0,168 lít D : 1,28g và 0,224 lít 264.Hoà tan hòan toàn 9,6g kim lo i R hoá tr (II ) trong H SO ñ c thu ñư c dung d ch X và 3,36
2 4

lit khí SO2(ñktc). V y R là: A Mg B Zn C Ca D Cu 265.Cho 0,84 g kim lo i R vào dung d ch HNO3 loãng l y dư sau khi k t thúc ph n ng thu ñư c 0,336 lít khí NO duy nh t ñktc : R là A : Mg B : Cu C : Al : D : Fe 266.ði n phân dung d ch mu i MCl v i ñi n c c trơ . catôt thu ñư c 16g kim lo i M thì anot n thu ñư c 5,6 lit (ñktc). Xác ñ nh M? A Mg B Cu C Ca D Zn 267.Cho 6,4g h n h p Mg - Fe vào dung d ch HCl (dư) th y bay ra 4,48 lít H2(ñktc) . Cũng cho h n h p như trên vào dung d ch CuSO4 dư .Sau khi ph n ng xong thì lư ng ñ ng thu ñư c là A : 9,6g B : 16g C : 6,4g D : 12,8g 268.Chia hçn hîp 2 kim lo¹i A,B cã ho¸ trÞ kh«ng ®æi th nh 2phÇn b»ng nhau . phÇn 1 tan hÕt trong dung dÞch HCl t¹o ra 1,792 lit H2(®ktc). PhÇn 2 nung trong oxi thu ®-îc 2,84g hîp oxit. Khèi k-îng hçn häp 2 kim lo¹i ban ®Çu l : A. 5,08g B. 3,12g C. 2,64g D.1,36g 269.Cho 5,6g Fe vào 200 ml dung d ch h n h p AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,2M Sau khi k t thúc ph n ng thu ñư c ch t r n có kh i lư ng A : 4,72g B : 7,52g C : 5,28g D : 2,56g 270.Cho m t ñinh Fe vào m t lit dung d ch ch a Cu(NO3)2 0,2M và AgNO3 0,12M. Sau khi ph n ng k t thúc ñư c m t dung d ch A v i màu xanh ñã phai m t ph n và m t chát r n B có kh i lư ng l n hơn kh i lư ng c a ñinh Fe ban ñ u là 10,4g. Tính kh i lư ng c a cây ñinh s t ban ñ u. A. 11,2g B. 5,6g C.16,8g D. 8,96g 271.ði n phân 200ml dung d ch h n h p g m HCl 0,1M và CuSO4 0,5M b ng ñi n c c trơ. Khi kat t có 3,2g Cu thì th tích khí thoát ra an t là A : 0,56 lít B : 0,84 lít C : 0,672 lít D : 0,448 lít 272.ð phân bi t m t cách ñơn gi n nh t h p ch t c a kali và h p ch t c a natri ,ngư i ta ñưa các h p ch t c a kalivà natri vào ng n l a ,nh ng nguyên t ñó d ion hóa nhu m màu ng n l a thành : A. Tím c a kali ,vàng c a natri B .Tím c a natri ,vàng c a kali C. ð c a natri ,vàng c a kali D .ð c a kali,vàng c a natri 273. Tính ch t hóa h c cơ b n c a kim lo i ki m là : a. Tính kh b. Tính oxi hóa c. Tính axit d. Tính bazơ 274.ðun nóng 6,2g oxit c a kim lo i ki m trong bình chưa lưu huỳnh IV oxit ,thu ñư c 12,6gam mu i trung hòa.Công th c c a mu i t o thành là

522 bài t p Hóa h c Ôn thi TN và ð i h c 2008- Tài li u ch có tính ch t ñ giáo viên tham kh o và giúp h c sinh ôn t p ch không mang tính ch t thương m i
A .NaHSO3 B .Na2SO3 C. NaHSO4 D.NaHSO4 ,Na2SO3 275.Mu n b o qu n kim lo i ki m, ngư i ta ngâm kín chúng trong : a. Nư c b. Dung d ch HCl c. Dung d ch NaOH d. D u h a 276.Kh i lư ng nư c c n dùng ñ hòa tan 18,8g kali oxit t o thành kali hidroxit 5,6% là A.381,2g B .318,2g C .378g D, 387g 277.Nguyên t c a nguyên t có c u hình electron 1s2 2s2 2p6 3s1 là : a. K b. Na c. Ca d. Ba 278.Nguyên t kim lo i ki m có bao nhiêu electron phân l p s c a l p electron ngoài cùng A .(1e) B..(2e) C..(3e) D..(4e) 279.ð ñi u ch kim lo i Na, ngư i ta th c hi n ph n ng : a. ði n phân dung d ch NaOH b. ði n phân nóng ch y NaOH c. Cho dd NaOH tác d ng v i dd HCl d. Cho dd NaOH tác d ng v i H2O 280.N u M là nguyên t nhóm IA thì oxit c a nó có công th c là: B.M2O3 C.MO D.M2O A.MO2 281.Kim loa ki m ñư c s n xu t trong công nghi p b ng cách : a. ði n phân h p ch t nóng ch y. b. Phương pháp h a luy n. c. Phương pháp th y luy n. d. Phương pháp nhi t kim lo i. 282.Trong nhóm IA ,theo chi u ñi n tích h t nhân tăng d n : A.Bán kính nguyên t tăng d n B.Năng lư ng ion hóa gi m d n C. Tính kh tăng d n D. ð âm ñi n tăng d n Tìm câu sai 283.Các ion X+ ; Y- và nguyên t Z nào có c u hình electron 1s2 2s2 2p6 ? a. K+ ; Cl- và Ar b. Li+ ; Br- và Ne d. Na+ ; F- và Ne c. Na+ ; Cl- và Ar 284.ði n phân mu i clorua kim lo i ki m nóng ch y ,ngư i ta thu ñư c 0,896lit khí (ñktc) m t ñi n c c và 3,12g kim lo i ki m ñi n c c còn l i Công th c hóa h c c a mu i ñi n phân A.NaCl B.KCl C.LiCl D.RbCl 285.Dãy nào sau ñây ñư c s p x p theo th t ñ âm ñi n tăng d n : a. Li ; Na ; K ; Ca b. C ; N ; O ; F c. F ; Cl ; Br ; I d. S ; P ; Si ; Al 286.Hòa tan 55g h n h p Na2CO3 và Na2SO3 v i lư ng v a ñ 500ml axit H2SO4 1M thu ñư c m t mu i trung hòa duy nh t và h n h p khí A . Thành ph n ph n trăm th tích c a h n h p khí A A. 80%CO2 ; 20%SO2 .B 70%CO2 ; 30%SO2 C. 60%CO2 ; 40%SO2 D.. 50%CO2 ; 50%SO2 287.Ion nào có bán kính bé nh t ? Bi t ñi n tích h t nhân c a P, S, Cl, K l n lư t là 15+, 16+, 17+, 19+ : b. Clc. S2d. P3a. K+ 288.Nguyên t v trí nào trong b ng h th ng tu n hoàn có c u hình electron là 4s1 ? Chu kì Nhóm A 1 IVA B 1 IVB C 4 IA D 4 IB 289.Nguyên t 39X có c u hình electron 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 . H t nhân nguyên t X có s nơtron và proton l n lư t là : a. 19 ; 0 b. 19 ; 20 c. 20 ; 19 d. 19 ; 19 290.Cho 9,1g h n h p 2mu i cacbonat trung hòa c a 2 kim lo i ki m 2 chu kì liên ti p tan hoàn toàn trong dung d ch HCl dư thu ñư c 2,24lit CO2 (ñktc) .Hai kim lo i ñó là : A. Li và Na Kvà Cs Ba và K k t qu khác 291.Khi cho kim lo i Na vào dung d ch CuSO4 thì s x y ra hi n tư ng : Ban ñ u có xu t hi n k t t a xanh, sau ñó k t t a tan ra, dung d ch trong su t. Ban ñ u có s i b t khí, sau ñó xu t hi n k t t a xanh. Ban ñ u có s i b t khí, sau ñó có t o k t t a xanh, r i k t t a tan ra, dd trong su t.

522 bài t p Hóa h c Ôn thi TN và ð i h c 2008- Tài li u ch có tính ch t ñ giáo viên tham kh o và giúp h c sinh ôn t p ch không mang tính ch t thương m i
Ch có s i b t khí. 292.Trư ng h p nào ion Na+ không t n t i ,n u ta th c hi n các ph n ng hóa h c sau: A. NaOH tác d ng v i HCl NaOH tác d ng v i dung d ch CuCl2 Nung nóng NaHCO3 ði n phân NaOH nóng ch y 293.Các dd mu i NaHCO3 và Na2CO3 có ph n ng ki m vì trong nư c, chúng tham gia ph n ng : a. Th y phân b. Oxi hóa - kh c. Trao ñ i d. Nhi t phân 294. Kim lo i có tính kh m nh nh t là: a) Li b)Na c)Cs d)K 295.Ph n ng gi a Na2CO3 và H2SO4 theo t l 1 : 1 v s mol có phương trình ion rút g n là : a. CO32- + 2H+ → H2CO3 b. CO32- + H+ → HCO–3 + + 22c. CO3 + 2H → H2O + CO2 d. 2Na + SO4 → Na 2SO4 296.Cho Na vào dung d ch CuSO4, hi n tư ng x y ra là: a) s i b t khí và k t t a màu xanh b)dung d ch có màu xanh nh t d n c) có k t t a Cu d) s i b t khí 297.Mu i natri và mu i kali khi cháy cho ng n l a màu tương ng : a. H ng và ñ th m b. Tím và xanh lam c. Vàng và tím d. Vàng và xanh 298.ði n phân dung d ch NaCl có màn ngăn, cat t thu khí: b) H2 c) Cl2 d) không có khí a) O2 299.S n ph m c a ph n ng nhi t phân NaNO3 là : b. NaNO2 và O2 a. Na ; NO2 và O2 d. Na2O và NO2 và O2. c. Na2O và NO2 300.Nư c Gia-ven ñư c ñi u ch b ng cách : a)Cho khí clo tác d ng v i dung d ch NaOH b) ði n phân dd NaCl có màn ngăn c) ði n phân dd NaCl không có màn ngăn d) a,c ñ u ñúng 301.Trong ph n ng sau : NaH + H2O → NaOH + H2 . Nư c ñóng vai trò gì ? a. Kh b. Oxi hóa c. Axit d. Bazơ 302.ð nh n bi t các dd: NaOH, KCl, NaCl, KOH dùng: a) quì tím, dd AgNO3 b) phenolftalêin c) quì tím, th ng n l a b ng dây Pt d) phenolftalein, dd AgNO3 303.ði n phân dung d ch NaF, s n ph m thu ñư c là : a. H2 ; F2 ; dung d ch NaOH b. H2 ; O2 ; dung d ch NaOH d. H2 ; dung d ch NaOF c. H2 ; O2 ; dung d ch NaF 304.Khi ñi n phân dd NaCl (có màn ngăn), c c dương không làm b ng s t mà làm b ng than chì là do: a) s t d n ñi n t t hơn than chì c c dương t o khí clo tác d ng v i Fe than chì d n ñi n t t hơn s t b) c c dương t o khí clo tác d ng v i than chì 305.S n ph m c a s ñi n phân dung d ch NaCl ñi n c c trơ, có màng ngăn x p là : a. Natri và hiñro b. Oxi và hiñro c. Natri hiñroxit và clo d. Hiñro, clo và natri hiñroxit. 306.Kim lo i có th t o peoxít là: a) Na b) Al c) Fe d) Zn 307.Có các ch t khí : CO2 ; Cl2 ; NH3 ; H2S ; ñ u có l n hơi nư c. Dùng NaOH khan có th làm khô các khí sau : a. NH3 b. CO2 c. Cl2 d. H2S 308.ðiên phân mu i clorua c a kim ko i M thu ñư c 3,45 gam kim lo i và 1,68 lít khí (ñktc). M là: a) K b) Li c) Na d) Ca 309.Ph n ng nào sau ñây không th x y ra ?

522 bài t p Hóa h c Ôn thi TN và ð i h c 2008- Tài li u ch có tính ch t ñ giáo viên tham kh o và giúp h c sinh ôn t p ch không mang tính ch t thương m i
a. HCl + NaOH → NaCl + H2O b. Na2S + HCl → NaCl + H2S c. FeSO4 + HCl → FeCl2 + H2SO4 d. FeSO4 + 2KOH → Fe(OH)2 + K2SO4 310.D n 3,36 lít (ñktc) khí CO2 vaò120 ml dd NaOH 2M. Sau ph n ng thu dư c: b) 0,12 mol Na2CO3 c) 0,09 mol NaHCO3 và 0,06 mol a) 0,15 mol NaHCO3 Na2CO3 d) 0,09 mol Na2CO3 và 0,06 mol NaHCO3 311.Dung d ch natri clorua trong nư c có môi trư ng : a. Axit b. Ki m c. Mu i d. Trung tín 312.ði n phân 117g dung dich NaCl 10% có màng ngăn thu ñư c t ng th tích khí 2 ñi n c c là 11,2 lít ( ñktc) thì ng ng l i . Th tích khí thu ñư c c c âm là: a) 6,72 lít b) 8,96 lít c) 4,48 lít d)3,36 lít 313.Khi cho t t dung d ch NaOH vào dung d ch ZnSO4 ta th y : Xu t hi n k t t a màu tr ng b n. ð u tiên xu t hi n k t t a màu tr ng, sau ñó k t t a tan d n và dung d ch tr l i trong su t. K m sunfat b k t t a màu xanh nh t. Không th y có hi n tư ng gì x y ra. 314.Kim lo i ki m có tính kh m nh nh t trong t t c các kim lo i vì: 1> Trong cùng 1 chu kỳ , kim lo i ki m có bán kính l n nh t. 2> Kim lo i ki m có Z nh nh t so v i các nguyên t thu c cùng chu kỳ . 3> Ch c n m t 1 ñi n t là kim lo i ki m ñ t ñ n c u hình khí trơ. 4> Kim lo i ki m là kim lo i nh nh t. Ch n phát bi u ñúng. a> Ch có 1, 2 b> Ch có 1, 2, 3 c> Ch có 3 d> Ch có 3, 4 315.Hiñrua c a kim lo i ki m tác d ng v i nư c t o thành : a. Mu i và nư c b. Ki m và oxi c. Ki m và hiñro d. Mu i 316.ð ñi u ch Na2CO3 ngư i ta có th dùng phương pháp nào sau ñây a> Cho s c khí CO2 dư qua dd NaOH. b> T o NaHCO3 k t t a t CO2 + NH3 + NaCl và sau ñó nhi t phân NaHCO3 c> Cho dd (NH4)2SO4 tác d ng v i dd NaCl. d> Cho BaCO3 tác d ng v i dd NaCl 317.Cho 2,3g Na tác d ng v i 180g H2O. C% dung d ch thu ñư c : A. 4% B. 2,195% C. 3% D. 6% Kim lo i ki m ñư c ñi u ch trong công nghi p theo phương pháp nào sau ñây? a> Nhi t luy n b> Th y luy n c> ði n phân nóng ch y d> ði n phân dung d ch 318.Cho 6,2g Na2O vào 100g dung d ch NaOH 4%. C% thu ñư c: A. 11,3% B. 12% C. 12,2% D. 13% 319.ð ñi u ch K kim lo i ngư i ta có th dùng các phương pháp sau: 1> ði n phân dung d ch KCl có vách ngăn x p. 2> ðiên phân KCl nóng ch y. 3> Dùng Li ñ kh K ra kh i dd KCl 4> Dùng CO ñ kh K ra kh i K2O 5> ði n phân nóng ch y KOH Ch n phương pháp thích h p a> Ch có 1, 2 b> Ch có 2, 5 c> Ch có 3, 4, 5 d> 1, 2, 3, 4, 5. 320.Cho 2,3g Na tác d ng mg H2O thu ñư c dung d ch 4%. Kh i lư ng H2O c n: A. 120g B. 110g C. 210g D. 97,8g 321.Cho dd ch a 0,3 mol KOH tác d ng v i 0,2 mol CO2. Dung d ch sau ph n ng g m các ch t: a> KOH, K2CO3 b> KHCO3 c> K2CO3 d > KHCO3, K2CO3 322.Cho 22g CO2 vào 300g dung d ch KOH thu ñư c 1,38g K2CO3. C% dung d ch KOH: A. 10,2% B. 10% C. 9% D. 9,52%

522 bài t p Hóa h c Ôn thi TN và ð i h c 2008- Tài li u ch có tính ch t ñ giáo viên tham kh o và giúp h c sinh ôn t p ch không mang tính ch t thương m i
323.Cho m g h n h p Na, K tác d ng 100g H2O thu ñư c 100ml dung d ch có pH = 14; nNa : nK = 1 : 4. m có giá tr : A. 3,5g B. 3,58g C. 4g D. 4,6g 324.H n h p X g m 2 kim lo i ki m A, B thu c 2 chu kỳ k ti p c a BTH. L y 3,1 (g) X hòa tan hoàn toàn vào nư c thu ñư c 1,12 lít H2 (ñktc). A, B là 2 kim lo i: a> Li, Na b> Na, K c> K, Rb d> Rb, Cs 325.4,41g h n h p KNO3, NaNO3; t l mol 1 : 4. Nhi t phân hoàn toàn thu ñư c khí có s mol: A. 0,025 B. 0,0275 C. 0,3 D. 0,315 326.M t h n h p n ng 14,3 (g) g m K và Zn tan h t trong nư c dư cho ra dung d ch ch ch a ch t duy nh t là mu i. Xác ñ nh kh i lư ng m i kim lo i trong h n h p và th tích khí H2 thoát ra (ñktc). a> 3,9 g K, 10,4 g Zn, 2,24 (l) H2 b> 7,8 g K, 6,5 g Zn, 2,24 (l) H2 d> 7,8 g K, 6,5 g Zn, 1,12 (l) H2 c> 7,8 g K, 6,5g Zn, 4,48 (l) H2 327.Cho 1,5g h n h p Na và kim lo i ki m A tác d ng v i H2O thu ñư c 1,12 lít H2 (ñktc). A là: A. Li B. Na C. K D. Rb 328.Khi ñun nóng, Canxicácbonnát phân h y theo phương trình: CaCO3 CaO + CO2 – 178 Kj ñ thu ñư c nhi u CaO ta ph i : a. h th p nhi t ñ nung . Qu t lò ñ t ñ ñu i h t CO2 c. tăng nhi t ñ nung d. C b và c ñ u ñúng 329.Theo chi u tăng d n ñi n tích h t nhân các kim lo i thu c phân nhóm chính nhóm II có: A. Bán kính nguyên t tăng d n . Năng lư ng ion hóa gi m d n. Tính kh c a nguyên t tăng d n. B. Tính oxi hóa c a ion tăng d n. Hãy ch n ñáp án sai: 330.Nguyên t c a m t nguyên t R có l p ngoài cùng là l p M , trên l p M có ch a 2e. C u hình ñi n t c a R, tính ch t c a R là: b. 1s22s22p63s23p6, R là khí hi m. a. 1s22s22p63s2, R là kim lo i. 2 2 4 2 2 2 c. 1s 2s 2p 3s 3p , R là phi kim d. 1s 2s22p63s2, R là phi kim. 331.Theo chi u tăng d n c a ñi n tích h t nhân các nguyên t kim lo i thu c PNC nhóm II có : A. Tính kim lo i các nguyên t tăng d n. B. Tính bazơ c a các hidroxit tăng d n. C. Tính bazơ c a các hidroxit gi m d n. D. Tính axit c a các hidroxitgi m d n. 332.Nguyên t X có c u hình e là: 1s22s22p63s23p64s2 thì Ion t o ra t X s có c u hình e như sau : b. 1s22s22p63s23p6 c. 1s22s22p63s23p64s24p6 d. a.1s22s22p63s23p64s2 2 2 6 2 1s 2s 2p 3s 333.Phương pháp ñi u ch kim lo i phân nhóm chính nhóm II là : A. Phương pháp th y luy n. B.Phương pháp th y luy n. , C.Phương pháp ñi n phân nóng ch y. D. T t c các phương pháp trên. Hãy ch n phương pháp ñúng: 334.ð làm m m nư c c ng t m th i, có th dùng phương pháp sau: c. ðun nóng nư c d. a. Cho tác d ng v i NaCl b. Tác d ng v i Ca(OH)2 v a ñ B và C ñ u ñúng. 335.Kim lo i PNC nhóm II tác d ng v i dung d ch HNO3 loãng , theo phương trình hóa h c sau 4M + 10 HNO3 → 4 M(NO3)2 + NxOy + 5 H2O . Oxit nào phù h p v i công th c phân t c a NXOY A. N2O B.NO C.NO2 D.N2O4 336.ð sát trùng, t y u t p xung quanh khu v c b ô nhi m, ngư i ta thư ng r i lên ñó nh ng ch t b t màu tr ng ñó là ch t gì ? c. CaCO3 d.CaOCl2 a. Ca(OH)2 b. CaO 337. Trong PNC nhóm II (tr Radi ) Bari là : A.Kim lo i ho t ñ ng m nh nh t. B. Ch t kh m nh nh t. C. Bazơ c a nó m nh nh t.

522 bài t p Hóa h c Ôn thi TN và ð i h c 2008- Tài li u ch có tính ch t ñ giáo viên tham kh o và giúp h c sinh ôn t p ch không mang tính ch t thương m i
D. Bazơ c a nó y u nh t. Hãy ch ra câu sai : 338.Thông thư ng khi b gãy tay chân … ngư i ta ph i bó b t l i v y h ñã dùng hoá ch t nào ? a. CaSO4 b. CaSO4.2H2O c.2CaSO4.H2O d.CaCO3 339.Kim lo i ki m th ph n ng m nh v i : 1.Nư c ; 2.Halogen ; 3. Sili oxit ; 4.Axit ; 5.Rư u; 6. Dung d ch mu i ; 7.D dàng c t g t b ng dao ; 8. d ng tinh khi t có màu xanh lam. Nh ng tính ch t nào sai? A. 2,4,6,7 B.3,6,7,8 C.1,2,4,8 D.2,5,6 340.Ph n ng nào sau ñây: Ch ng minh ngu n g c t o thành th ch nhũ trong hang ñ ng. a. Ca(OH)2 + CO2 Ca(HCO3)2 b. Ca(HCO3)2 CaCO3 + CO2 + H2O CaCO3 c. CaCO3 + CO2 + H2O0 ↔ Ca(HCO3)2 d. Ca(OH)2 + CO2 t 341.Kim lo i ki m th tác d ng ñư c v i : B. H2SO4 , CuCl2 , CCl4 , Br2. C. Halogen, H2O , H2 , O2 , A. Cl2 , Ar ,CuSO4 , NaOH Axit , Rư u. D.Ki m , mu i , oxit và kim lo i. Hãy ch n dáp án ñúng? 342.Trong m t c c nư c có ch a 0,01mol Na+, 0,02mol Ca2+, 0,01mol Mg2+, 0,05mol HCO3-, 0,02 mol Cl-, nư c trong c c là: a. Nư c m m b. Nư c c ng t m th i c. Nư c c ng vĩnh c u d. Nư c c ng toàn ph n 343.Không g p kim lo i ki m th trong t nhiên d ng t do vì: A.Thành ph n c a chúng trong thiên nhiên r t nh . B.ðây là kim lo i ho t ñ ng hóa h c r t m nh. C.ðây là nh ng ch t hút m ñ c bi t. D.ðây là nh ng kim lo i ñi u ch b ng cáhc ñi n phân. Hãy ch n ñáp án ñúng? 344.Có 4 dd trong 4 l m t nhãn là: AmoniSunphát, Amoni Clorua, NattriSunphat, NatriHiñroxit. N u ch ñư c phép dùng m t thu c th ñ nh n bi t 4 ch t l ng trên ta có th dùng thu c th nào sau ñây: b. DD Ba(OH)2 c. DD KOH d. DD BaCl2 a. DD AgNO3 345.Ch dùng thêm m t hóa ch t hãy nh n bi t các kim lo i Cu, Be, Mg trong các bình m t nhãn : B.HCl C. NaOH D.AgNO3 Hãy ch n ñáp A. H2O án ñúng? 346.ðolomit là tên g i c a h n h p nào sau ñây. b. CaCO3. MgCO3 c. MgCO3. CaCl2 d. MgCO3.Ca(HCO3)2 a. CaCO3. MgCl2 347.Ch dùng m t hóa ch t nào sau ñây ñ nh n bi t các kim lo i Ba, Mg, Fe, Ag, Al trong các bình m t nhãn: A. H2SO4loãng B.HCl C. H2O D. NaOH 348.Mu n ñi u ch kim lo i ki m th ngư i ta dùng phương pháp gì ? a. ði n phân dd b. Thu luy n c. ði n phân nóng ch y d.Nhi t luy n 349.Có các ch t sau : NaCl, Ca(OH)2 ,Na2CO3, HCl . C p ch t nào có th làm m m nư c c ng t m th i : A. NaCl và Ca (OH)2 B. Ca(OH)2 và Na2CO3 D. NaCl và HCl C.Na2CO3 và HCl 350.M t h n h p r n g m: Canxi và CanxiCacbua. Cho h n h p này tác d ng vói nư c dư ngu i ta thu ñu c h n h p khí gì ? b. Khí C2H2 và H2 c. Khí H2 và CH2 d. Khí H2 và CH4 a. Khí H2 351.Nư c c ng là nư c : A. Có ch a mu i NaCl và MgCl2 B.Có ch a mu i c a kali và s t. C.Có ch a mu i c a canxi và c a magie. D.Có ch a mu i c a canxi magie và s t. Hãy ch n ñáp án ñúng? 352.Cho 3 dd NaOH, HCl, H2SO4. Thu c th duy nh t ñ phân bi t 3 dd là:

522 bài t p Hóa h c Ôn thi TN và ð i h c 2008- Tài li u ch có tính ch t ñ giáo viên tham kh o và giúp h c sinh ôn t p ch không mang tính ch t thương m i
a. CaCO3 b. Na2CO3 c. Al d. Quỳ tím 353.Cho dd ch a các Ion sau: Na+, Ca2+,Ba2+ , H+, Cl-. Mu n tách ñư c nhi u Kation ra kh i dd mà không ñưa Ion l vào dd, ta có th cho dd tác d ng v i ch t nào trong các ch t sau: a. DD K2CO3 v a ñ b. DD Na2SO4 v a ñ c. DD NaOH v a ñ d. DD Na2CO3 v a ñ 354.Có th lo i tr ñ c ng t m th i c a nư c b ng cách ñun sôi vì : A. Nư c sôi nhi t ñ cao hơn 1000 C. B.Khi ñun sôi ñã ñu i ra kh i nư c t t c nh ng ch t khí hòa tan. C. Các cation canxi và magie b k t t a dư i d ng các h p ch t không tan. D. T t c ñ u ñúng . Hãy ch n ñáp án ñúng? 355.Hoà tan Ca(HCO3)2, NaHCO3 vào H2O ta ñư c dd A. Cho bi t dd A có giá tr pH như th nào ? a. pH = 7 b. pH < 7 c. pH > 7 d. Không xác ñ nh ñư c 356.Có th lo i tr ñ c ng vĩnh c u c a nư c b ng cách: A. ðun sôi nư c. B.Ch hóa nư c b ng nư c vôi. C.Thêm axit cacbonic. D.Cho vào nư c : xô ña, photphat, và nh ng ch t khác Ch n ñáp án ñúng? A B C CaCO3 357.Cho sơ ñ chuy n hoá: CaCO3 A, B, C là nh ng ch t nào sau ñây: 1. Ca(OH)2 2. Ba(HCO3)2 3. KHCO3 4. K2CO3 5. CaCl2 6. CO2 a. 2, 3, 5 b. 1, 3, 4 c. 2, 3, 6 d. 6, 2, 4 358.Có 4 l m t nhãn ñ ng riêng bi t các mu i: NaCl, Na2CO3, Na2SO4, NaNO3 . ð nh n bi t các mu i trên ta có th dùng tr c ti p nhóm thu c th nào sau ñây: B. BaCl2 , HCl, AgNO3, và nư c . C. BaCl2, H2SO4, A. BaCl2, HNO3, KOH, và nư c. NaOH và nư c. D. Ba(OH)2, HCl, NaOH, và nư c. 359.N u quy ñ nh r ng 2 Ion gây ra ph n ng trao ñ i hay trung hoà là m t c p Ion ñ i kháng thì t p h p các Ion nào sau ñây có ch a Ion ñ i kháng v i Ion OHb. Ca2+, Ba2+, Clc. HCO3-, HSO3-, Ca2+, Ba2+ a. Ca2+, K+, SO42-, Cl2+ + d. Ba , Na , NO3 360.Có 4 l m t nhãn ch a l n lư t các ch t : NaCl, CuCl2, MgCO3, BaCO3.ð nh n bi t ngư i ta có th ti n hành: A. Dùng nư c hòa tan xác ñ nh ñư c 2 nhóm, nung nóng t ng nhóm và hòa tan s n ph m sau khi nung. B. Dùng nư c hòa tan ñ xác d nh ñư c 2 nhóm, ñi n phân nhóm tan, nung nóng nhóm không tan sau ñó cho s n ph m vào nư c. C. Nung nóng s có 2 ch t bay hơi và 2 ch t b nhi t phân hòa tan t ng nhóm trong nư c. D. C A và C ñ u ñúng. Hãy ch n ñáp án ñúng? 361.Có 4 dd trong su t, m i dd ch ch a m t lo i Kation và m t lo i Anion. Các lo i Ion trong c 4 dd g m: Ba2+, Mg2+, Pb2+, Na+, SO42-, Cl-, NO3-. ðó là dd gì ? b. BaCO3, MgSO4, NaCl, Pb(NO3)2 a. BaCl2, MgSO4, Na2CO3, Pb(NO3)2 c. BaCl2, Mg(NO3)2, Na2CO3, PbSO4 d. BaSO4, MgCl2, Na2CO3, Pb(NO3)2 362.Có 4 ch t ñ ng 4 l riêng bi t g m : Na2CO3, CaCO3, Na2SO4, CaSO4.2 H2O. ð nh n bi t t ng ch t ngư i ta có th dùng : B. HCl và H2O A.NaOH và H2O C.NaCl và HCl D. T t c ñ u ñúng. Hãy ch n ñáp án ñúng? 363.Dành cho c câu 20. Trong c c nư c ch a a mol Ca2+, b mol Mg2+, c mol Cl- và d mol HCO3-. Bi u th c liên h gi a a, b, c, d là: a. a + b = c + d b. 3a + 3b = c + d c. 2a + 2b = c + d d. K t qu khác 364.Canxi có trong thành ph n c a các khoáng ch t : Canxit, th ch cao, florit. Công th c c a các khoáng ch t tương ng là: A. CaCO3, CaSO4, Ca3(PO4)2 B.CaCO3, CaSO4.2H2O, CaF2 C.CaSO4, CaCO3, Ca3(PO4)2

522 bài t p Hóa h c Ôn thi TN và ð i h c 2008- Tài li u ch có tính ch t ñ giáo viên tham kh o và giúp h c sinh ôn t p ch không mang tính ch t thương m i
D. CaCl2, Ca(HCO3)2, CaSO4 365.N u ch dùng nư c vôi trong n ng ñ p mol/l ñ làm gi m ñ c ng c a nư c trong c c thì ngư i ta th y khi cho v lit nư c vôi trong vào, ñ c ng trong bình l à b é nh t, bi t c = 0. Bi u th c liên h gi a a, b và p l à: a. V= (b + a)/p b V= (2a+p)/p c. V=(3a+2b)/2p d. V=(2b+a)/p 366.Dùng phương pháp cationitñ lo i tr tính c ng c a nư c theo sơ ñ : A. Ca + KA → CaKA B.Mg + Na2R → 2Na + MgR C.Mg2+ + Ca2+ + 2Na2R → MgR + CaR + 4Na D.Mg2+ + Ca2+ + 2CO32- → MgCO3 + CaCO3 Ch n ñáp án ñúng: 367.Có 4 c c ñ ng riêng bi t các ch t sau : Nư c nguyên ch t , nư c c ng t m th i , nư c c ng vĩnh c u, nư c c ng toàn ph n.Có th phân bi t t ng lo i nư c trên b ng cách. B.ðun nóng , l c, dùng NaOH. C.ðun nóng , l c , dùng A. ðun nóng, l c, dùng Na2CO3. Ca(OH)2 D.C B và C ñ u ñúng. 368.A,B là các kim lo i ho t ñ ng hoá tr II, hoà tan h n h p g m 23,5g mu i cacbonat c a A và 8,4g mu i cacbonat c a B b ng dung d ch HCl dư, sau ñó cô c n và ñi n phân nóng ch y hoàn toàn các muôí thì thu ñư c 11,8 gam h n h p kim lo i catot và V lít khí anot. Bi t kh i lư ng nguyên t c a A b ng kh i lư ng oxit c a B. Hai kim lo i A và B là: A. Mg và Ca B. Be và Mg C. Sr và Ba D. Ba và Ra 369.Cho dung d ch ch a các ion sau : Na+, Ca2+, Mg2+, Ba2+, H+, Cl-. Mu n tách ñư c nhi u cation ra kh i dung d ch mà không ñưa ion l vào dung d ch , ta có th cho dung d ch tác d ng v i ch t nào trong các ch t sau: A.Dung d ch K2CO3 v a ñ . B. Dung d ch Na2SO4 v a ñ C. Dung d ch NaOH v a ñ . D. Dung d ch Na2CO3 v a ñ . 370.Hoà tan 1,7 gam h n h p kim lo i A và Zn vào dung d ch HCl thu ñư c 0,672 lít khú ñi u ki n tiêu chu n và dung d ch B. M t khác ñ hoà tan 1,9 gam kim lo i A thì c n không h t 200ml dung d ch HCl 0,5M. M thu c phân nhóm chính nhóm II. Kim lo i M là: A. Ca B. Cu C. Mg D. Sr 371.Ngư i ta ñi n phân mu i clorua c a m t kim lo i hóa tr II tr ng thái nóng ch y sau m t th i gian catôt 8 gam kim lo i , anot 4,48 lit khí (ñktc) .Công th c nào sau ñây là công th c c a mu i. A. MgCl2 B. CaCl2 C. CuCl2 D. BaCl2 372.M t h n h p X g m 2 kim lo i A, B ñ u có hoá tr 2 và có kh i lư ng nguyên t MA < MB. N u cho 10,4g h n h p X ( có s mol b ng nhau) tác d ng v i HNO3 ñ c, dư thu ñư c 12 lít NO2.N u cho 12,8 gam h n h p X ( có kh i lư ng b ng nhau) tác d ng v i HNO3 ñ c, dư thu ñư c 11,648 lít NO2( ñktc). Tìm hai kim lo i Avà B? A. Ca và Mg B. Ca và Cu C. Zn và Ca D. Mg và Ba 373.Trong 100 ml dung d ch BaCl2 có 0,2 M .Có: B. 0,02 phân t gam BaCl2. C. 0,02 ion gam Ba2+ và 0,04 ion A. 0,2 phân t gam BaCl2. gam Cl . D.0,02 ion gam Ba2+ và 0,02 ion gam Cl-. Ch n ñáp án ñúng? 374.H n h p X g m hai mu i clorua c a hai kim lo i hoá tr II. ði n phân nóng ch y h t 15,05 gam h n h p X thu ñư c 3,36 lít khi (ño kim lo i catnot. kh i lư ng m là: A.2,2 gam B.4,4gam C.3,4 gam ñktc) anot và m gam

D. 6gam

522 bài t p Hóa h c Ôn thi TN và ð i h c 2008- Tài li u ch có tính ch t ñ giáo viên tham kh o và giúp h c sinh ôn t p ch không mang tính ch t thương m i
375.H n h p X g m 2 mu i clorua c a 2 kim lo i hóa tr II . ði n phân nóng ch y h t 15,05 gam h n h p X thu ñư c 3,36 lit khí (ñktc) anot và m gam kim lo i catot.Kh i lư ng m là: A.2,2 gam B. 4,4 gam C. 3,4 gam D. 6 gam 376.Hoà tan 2,84 gam h n h p 2 mu i cacbonat c a hai kim lo i A và B k ti p nhau trong phân nhóm chính II b ng 120ml dung d ch HCl 0,5M tu ñư c 0,896 lít CO2(ño 54,6oCvà 0,9atm) và dung d ch X. Kh i lư ng nguyên t A.9 ñvc và 24 ñvc c a Avà B là: B.87 ñvc và 137 ñvc C.24 ñvc và 40 ñvc D.K t qu khác

377.Hòa tan 3,23 gam h n h p mu i CuCl2 và Cu(NO3)2 vào nư c ñư c dung d ch A .Nhúng vào dung d ch m t thanh Mg ,ñ trong m t th i gian ñ n khi màu xanh c a dung d ch bi n m t .L y thanh Mg ra ñem cân l i th y tăng thêm 0,8 gam. Cô c n dung d ch thì thu ñư c m gam mu i khan.Giá tr c a m là: A. 1,15 g B. 1,23 g C. 2,43 g D.4,03 g 378.Hoà tan 4 gam h n h p g m Fe và m t kim lo i hóa tr IIvào dung d ch HCl thì thu ñư c 2,24 lít khí H2(ño ñktc). N u ch dùng 2,4 gam kim lo i hoá tr II cho vào dung d ch HCl thì dùng không h t 500ml dung d ch HCl 1M.Kim lo i hoá tr II là: A.Ca B.Mg C.Ba D.Sr 379.Cho 2,86 g h n h p g m MgO và CaO tan v a ñ trong 200 ml dung d ch H2SO4 0,2 M . Sau khi nung nóng kh i lư ng h n h p mu i sunphat khan t o ra là : A. 5,72 g B. 5,66 g C. 5,96 g D. 6,06 g 380.Hoà tan 28,4 gam m t h n h p g m hai mu i cacbonat c a hai kim lo i hoá tr II b ng dung d ch HOL dư ñã thu ñư c 10 lít 54,6oC và 0,8064 atm và m t dung d ch X. a) Kh i lư ng hai mu i c a dung d ch X là: A. 30 gam B. 31 gam C.31,7 gam D.41,7 gam b) N u hai kim lo i ñó thu c hai chu kì liên ti p c a phân mhóm chính nhóm II thì hai kim lo i ñó là: a.Be và Mg B.Mg và Ca C.Ca và Sr D.Ba và Ra 381.Hòa tan 1,8 g mu i sunphat c a kim lo i PNC nhóm II vào nư c cho ñ 100 ml dung d ch . ð ph n ng h t dung d ch này c n 10 ml dung d ch BaCl2 1,5 M . N ng ñ mol c a dung d ch mu i sunphat c n pha ch và công th c c a mu i là : B. 0,15 M và MgSO4 A.0,15 M và BeSO4 C. 0,3 M và MgSO4 D. 0,3 M và BaSO4 382.Nhúng thanh kim lo i X hoá tr II vào dung d ch CuSO4.Sau m t th i gian l y thanh kim lo i ra th y kh i lư ng gi m 0,05%.m t khác cũng l y thanh kim lo i như trên nhúng vào dung d ch Pb(NO3)2 thì kh i lư ng tăng lên 7,1%.Bi t s mol CuSO4và Pb(NO3)2 tham gia hai trư ng h p b ng nhau. Kim lo i X ñó là: A.Zn B.Al C.Fe D.Cu 383.Hòa tan hoàn toàn 1,44 g m t kim lo i hóa tr II b ng 250 ml H2SO4 O,3 M(loãng) .Mu n trung hòa axit dư trong dung d ch sau ph n ng ph i dùng 60 ml dung d ch NaOH 0,5 M . Kim lo i ñó là: A.Be B.Ca C. Ba D.Mg 384.Cho các dung d ch mu i: K2SO4, BaCl2, Na2CO3, AlCl3. Dung d ch làm cho gi y quỳ tím hoá ñ là … A. K2SO4, BaCl2. Na2CO3. AlCl3. Na2CO3, AlCl3. 385.Al O tan ñư c trong: 2 3 a T t c ñ u ñúng b dd NaOH c dd HCl d dd HNO3(ñ c nóng) S c khí CO2 ñ n dư vào dung d ch NaAlO2. Hi n tư ng x y ra là …

522 bài t p Hóa h c Ôn thi TN và ð i h c 2008- Tài li u ch có tính ch t ñ giáo viên tham kh o và giúp h c sinh ôn t p ch không mang tính ch t thương m i
A. Dung d ch v n trong su t, không có hi n tư ng gì. B. Ban ñ u có k t t a, sau ñó k t t a tan t o dung d ch trong su t. C. Có k t t a tr ng t o thành, k t t a không tan khi CO2 dư. D. Ban ñ u dung d ch v n trong su t, sau ñó m i có k t t a tr ng. .386. S electron l p ngoài cùng c a Al là: a 6 b 3 c 5 d 4 387.Khi ñi u ch nhôm b ng cách ñi n phân Al2O3 nóng ch y, ngư i ta thêm cryolit là ñ …. (I) h nhi t ñ nóng ch y c a Al2O3, ti t ki m năng lư ng. (II) t o ch t l ng d n ñi n t t hơn Al2O3 nóng ch y. (III) ngăn c n quá trình oxi hoá nhôm trong không khí. A. (I) (II) và (III) (I) và (II) c ba lý do trên. 388.C u hình electron c a nguyên t Al là: b 1s22s22p63s23p4 c 1s22s22p63s23p1 d 1s22s22p63s23p3 a 1s22s22p63s23p2 389.Khi cho t t ñ n dư dung d ch NaOH vào dung d ch AlCl3 thì ... A. không có hi n tư ng gì x y ra. B. ban ñ u có k t t a, sau ñó k t t a tan t o dung d ch trong su t. C. xu t hi n k t t a tr ng keo. D. ban ñ u không có hi n tư ng gì, sau ñó khi NaOH dư thì có k t t a. 390.C u hình electron c a Al3+ gi ng v i c u hình electron: a T t c ñ u ñúng b Mg2+ c Na+ d Ne 391.Cho ph n ng sau: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NH4NO3 + H2O H s c a các ch t trong ph n ng là .... A. 8, 30, 8, 3, 9 B. 8, 30, 8, 3, 15 C. 30, 8, 8, 3 , 15 D. 8, 27, 8, 3, 12 392.Bình làm b ng nhôm có th ñ ng ñư c dd axit nào sau ñây? a HNO (ñ c nóng) 3 b c d HNO3(ñ c ngu i) HCl H PO (ñ c ngu i)
3 4

393.ð làm s ch dung d ch Al2(SO4)3 có l n CuSO4 có th dùng kim lo i nào trong s các kim lo i: Fe, Al, Zn? A. Fe. B. Zn. C. Al. D. c ba kim lo i trên ñ u ñư c. 394.Cho 4 kim lo i: Mg, Al, Ca, K. Chi u gi m d n tính oxi hoá c a ion kim lo i tương ng là ... A. K, Ca, Mg, Al. B. Al, Mg, Ca, K. C. Mg, Al, Ca, K. D. Ca, Mg, K, Al. 395.Trong công nghi p Al ñư c s n xu t. a B ng phương pháp h a luy n b B ng phương pháp ñi n phân boxit nóng ch y c B ng phương pháp th y luy n d trong lò cao

522 bài t p Hóa h c Ôn thi TN và ð i h c 2008- Tài li u ch có tính ch t ñ giáo viên tham kh o và giúp h c sinh ôn t p ch không mang tính ch t thương m i
396.Tr n 100ml dung d ch HCl 1M v i 100ml dung d ch Ba(OH)2 1M ñư c dung d ch X. Thêm vào X 3,24g nhôm. Th tích H2 thoát ra ( ñktc) là .... lít. A. 3,36 B. 4,032 C. 3,24 D. 6,72 397.Cho t t dung d ch NaOH 1M vào dung d ch có ch a 26,7g AlCl3 cho ñ n khi thu ñư c 11,7g k t t a thì d ng l i. Th tích dung d ch NaOH ñã dùng là... lít A. 0,45 B. 0,6 C. 0,65 D. 0,45 ho c 0,65 398.ði u ch ñ ng t ñ ng (II) oxit b ng phương pháp nhi t nhôm. ð ñi u ch ñư c 19,2 gam ñ ng c n dùng kh i lư ng nhôm là ... gam. A. 8,1 B. 5,4 C. 4,5 D. 12,15. 399.Cho nhôm vào dd NaOH dư s x y ra hi n tư ng: a Nhôm tan, có khí thoát ra, xu t hi n k t ta và k t t a tan b Nhôm không tan c Nhôm tan, có khí thoát ra, xu t hi n k t t a d có khí thoát ra 400.Nhôm có th ph n ng ñư c v i t t c các ch t nào sau ñây? a. dd HCl, dd H2SO4 ñ c ngu i, dd NaOH. b. dd H2SO4loãng, dd AgNO3, dd Ba(OH)2. c. dd Mg(NO3)2, dd CuSO4, dd KOH. d. dd ZnSO4, dd NaAlO2, dd NH3. 401.Nhôm là kim lo i có kh năng d n ñi n và nhi t t t là do: a m t ñ electron t do tương ñ i l n b d cho electron c kim lo i nh d t t c ñ u ñúng 402.Cho ph n ng: Al + H+ + NO3- → Al3+ + NH4+ + …. H s cân b ng các thành ph n ph n ng và s n ph m l n lư t là... a. 8,30,3,8,3,9. b. 8,30,3,8,3,15. c. 4,15,3,4,3,15. d. 4,18,3,4,3,9. 403.Cho 2,7 gam Al vào dung d ch HCl dư, thu ñ ơc dung dich có kh i lư ng tăng hay gi m bao nhiêu gam so v i dung d ch HCl ban ñ u? a. Tăng 2,7 gam. b. Gi m 0,3 gam. c. Tăng 2,4 gam. d. Gi m 2,4 gam. 404.Al(OH)3 tan ñư c trong: a b dd HCl dd HNO3(ñ c nóng)

c T t c ñ u ñúng d dd NaOH 405.Ngư i ta có th ñi u ch nhôm b ng cách...

522 bài t p Hóa h c Ôn thi TN và ð i h c 2008- Tài li u ch có tính ch t ñ giáo viên tham kh o và giúp h c sinh ôn t p ch không mang tính ch t thương m i
a. ñi n phân dung d ch mu i nhôm. b. ñi n phân nóng ch y mu i nhom. c. ñi n phân nóng ch y nhôm oxit. d. nhi t luy n nhôm oxit b ng ch t kh CO. 406.Cho 2,7gam m t kim lo i hóa tr III tác d ng v a ñ v i 1lít dung d ch HCl 0,3M. Xác ñ nh kim lo i hóa tr III? a V b Fe c Cr d Al 407.Các ch t nào sau ñây ñ u tan ñư c trong dung d ch NaOH? a. Na, Al, Al2O3. b. Al(OH)3, Mg(OH)2, NaOH. c. MgCO3, Al, CuO. d. KOH, CaCO3, Cu(OH)2. 408.Hòa tan hòan toàn 5,4gam m t kim lo i vào dd HCl(dư) ,thì thu ñư c 6,72lít khí (ðKTC). Xác ñ nh kim lo i ñó. a Mg b Zn c Fe d Al 409.S c CO2 t t ñ n dư vào dung d ch NaAlO2 th y có hi n tư ng ... a. dung d ch v n trong su t. b. xu t hi n k t t a tr ng sau ñó tan tr l i. c. xu t hi n k t t a keo tr ng, không tan. d. xu t hi n k t t a nhôm cacbonat. 410.Vì sao nói nhôm oxit và nhôm hiñroxit là ch t lư ng tính? a tác d ng v i axit b tác d ng v i nư c c tác d ng v i bazơ d v a có kh năng cho và nh n proton 411.Các ch t nào sau ñây v a tác d ng v i dung d ch axit m nh v a tác d ng v i dung d ch bazơ m nh? a. Al2O3, Al, Mg. b. Al(OH)3, Al2O3, NaHCO3. c. Al(OH)3, Fe(OH)3, CuO. d. Al, ZnO, FeO. 412.Có th dùng thu c th nào sau ñây ñ nh n bi t các dung d ch sau:Cu(NO3)2 và Al2(SO4)3 và Ba(NO ) a b c d
3 2

dd NH3(dư) T t c ñ u ñúng Cu và dd HCl khí CO
2

413.Có th dùng ch t nào sau ñây ñ nh n bi t 3 gói b t Al, Al2O3, Mg? a. dd NaOH.dd HCl. b. nư c. c. Dd NaCl. 414.1,02gam nhôm oxit tác d ng v a ñ v i 0,1lít dd NaOH .N ng ñ c a dd NaOH là: a 0,1M b 0,3M c 0,2M d 0,4M 415.10,2 gam Al2O3 tác d ng v a ñ v i ... dung d ch NaOH 0,8M. 300 ml a. 600 ml 700 ml 750 ml

522 bài t p Hóa h c Ôn thi TN và ð i h c 2008- Tài li u ch có tính ch t ñ giáo viên tham kh o và giúp h c sinh ôn t p ch không mang tính ch t thương m i
416.b. 24,3 gam nhôm tan hoàn toàn trong dung d ch HNO3 (dư), thì thu ñư c 8,96lít khí g m NO và N O ( ñktc) 2 Thành ph n ph n trăm v th tích c a m i khí là: b 30%NO và 70% N2O a 24%NO và 76% N2O 50%NO và 50% N O
2

c

25%NO và 75% N2O

d

417.Tr n H2SO4 1,1M v i dung d ch NaOH 1M theo t l th tích 1:1 ñư c dung d ch A. Cho 1,35 gam nhôm vào 200 ml dung d ch A. Th tích H2(ñkc) t o ra là ... a. 1,12 lít. 1,68 lít. 1,344 lít. 2,24 lít. 418.V trí c a Al trong BTH là: a Chu kì 3, nhóm IIIB b Chu kì 3, nhóm IVA c Chu kì 3, nhóm IIIA d Chu kì 2, nhóm IIIA 419.ðuyra là h p kim c a nhôm v i... Sn, Pb, Mn. Si, Co, W. Mn, Cu, Ni. a. Cu, Mn, Mg. 420.Cho natri dư vào dd AlCl s x y ra hi n tư ng:
3

a có k t t a keo b có khí thoát ra, có k t t a keo c có khí thoát ra d có khí thoát ra, có k t t a keo, sau ñó dd trong su t tr l i 421.Có th ñi u ch Al b ng cách ... a. kh Al2O3 b ng CO nhi t ñ cao. ñi n phân nóng ch y AlCl3. ñi n phân nóng ch y Al2O3. b. ñi n phân nóng ch y Al(OH)3. 422.Hòa tan hoàn toàn 28,6gam h n h p nhôm và s t oxit vào dd HCl dư thì có 0,45mol hiñro thoát ra. Thành ph n ph n trăm v kh i lươ ng nhôm và s t oxit l n lư t là: a 60% và 40% b 20% và 80% c 50% và 50% d 28,32% và 71,68% 423.Al(OH)3 tan ñư c trong ... a. dung d ch natrihidroxit. dung d ch amoniac. dung d ch axit clohidric. dung d ch natrisunfat. 424.Cho dung d ch NH3 ñ n dư vào dung d ch h n h p AlCl3, ZnCl2 thu ñư c k t t a A. Nung A ñ n kh i lư ng không ñ i thu ñư c ch t r n B. Cho H2 (dư) qua B nung nóng thu ñư c ch t r n ... a. Al2O3. Zn và Al2O3. ZnO và Al. ZnO và Al2O3. 425.Tính ch t hóa h c cơ b n c a Al là: a không tác d ng v i các nguyên t khác b kh c v a kh , v a oxi hóa d oxi hóa 426.Dung d ch AlCl3 trong nư c b thu phân, n u thêm vào dung d ch m t trong các ch t sau. Ch t nào làm tăng quá trình thu phân c a AlCl3? Na2CO3 Không có ch t nào. a. NH4Cl ZnSO4 427.Nguyên t X có s th t là 13. V trí c a X trong BTH là: a chu kì 4,nhóm IA b chu kì 2, nhóm IIA c chu kì 4, nhóm IIIA d Chu kì 3, nhóm IIIA 428.Cho sơ ñ chuy n hóa: Al → A → B → C → A →NaAlO2. Các ch t A,B,C l n lư t là ... a. Al(OH)3, AlCl3,Al2(SO4)3. b. Al2O3, AlCl3, Al(OH)3. NaAlO2, Al(OH)3, Al2O3. AlCl3, Al(OH)3, Al2O3. 429.Dùng phưong pháp nào sau ñây ñ ñi u ch Al t Al O ?
2 3

a ñi n phân dung d ch b phương pháp th y luy n c phương pháp nhi t luy n d ñi n phân nóng ch y 430.Cho 1,75 gam h n h p kim lo i Fe, Al, Zn tan hoàn toàn trong dung d hc HCl, thu ñư c 1,12 lít khí H2 (ñkc). Cô c n dung d ch thu ñư c h n h p mu i khan là ... a. 5 gam. 5,3 gam. 5,2 gam. 5,5 gam. 431.Tính ch t nào sau ñây không ph i là c a Al ?

522 bài t p Hóa h c Ôn thi TN và ð i h c 2008- Tài li u ch có tính ch t ñ giáo viên tham kh o và giúp h c sinh ôn t p ch không mang tính ch t thương m i
a kim lo i nh , màu tr ng b kim lo i n ng, màu ñen c kim lo i d o,d dát m ng,kéo thành s i d kim lo i có kh năng d n ñi n, d n nhi t 432.Hòa tan hoàn toàn m t h n h p kim lo i g m Mg, Al trong dung d ch HCl, thu ñư c 0,4 mol khí (ñkc). Cũng lư ng h n h p trên khi tác d ng v i dung d ch NaOH dư l i thu ñư c 6,72 lít khí H2 (ñkc). Kh i lư ng c a Mg, Al trong h n h p ban ñ u l n lư t là ... 5,5 gam và 2,5 gam. 3,4 gam và 2,4 gam. a. 2,4 gam và 5,4 gam. 3,5 gam và 5,5 gam. 433.Nhôm kim lo i nguyên ch t không tan trong nư c là do… a. Al tác d ng v i nư c t o ra Al(OH)3 không tan trên b m t, ngăn c n ph n ng. b. Al tác d ng v i nư c t o ra Al2O3 không tan trên b m t, ngăn c n ph n ng. c. trên b m t nhôm có l p oxit b n v ng b o v . d. nhôm không có kh năng ph n ng v i nư c. 434.M t m u nhôm kim lo i ñã ñ lâu trong không khí. Cho m u nhôm ñó vào dung d ch NaOH dư. S có ph n ng hóa h c nào x y ra trong s nh ng ph n ng cho sau ñây? (1) 2Al + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2 (2) Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O (3) Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O (4) 2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2 a. Ph n ng theo th t : (2), (1), (3). b. Ph n ng theo th t : (1), (2), (3). c. Ph n ng theo th t : (1), (3), (2). d. Ph n ng (4). 435.Trong ñi u ki n thích h p, Al ph n ng v i: 1Halogen; 2 Hiñro; 3 Nư c; 4 Lưu huỳnh; 5Nitơ; 6 Cacbon; 7 Axit; 8 Ki m; 9S t(II)oxit; 10 cát a 2,4,6,8 b 1,3,5,7 c 10,9 d T t c các ñ u ñúng 436.S t v a th hi n hóa tr II v a th hi n hóa tr III khi tác d ng. A. Cl2 B. Dung d ch HCl C. O2 D. S T437.ính ch t v t lý nào sau ñây c a S t khác v i các ñơn ch t kim lo i khác. Có tính nhi m t . Là kim lo i n ng. A. Tính d o, d rèn. D n ñi n và nhi t t t. 438.H p ch t nào không tác d ng v i dung d ch HNO3. A. Fe(NO3)2 B. Fe(NO3)3 C. Fe(OH)3 D. C A và B 439.a) Ph n ng nào sau ñây không th x y ra: A) S t tác d ng v i dung d ch HCl. B) S t tác d ng v i dung d ch H2SO4 loãng. C) S t tác d ng v i dung d ch HNO3. D) S t tác d ng v i dung d ch HNO3 ñ c ngu i 440. H p ch t nào tác d ng v i dung d ch HNO3 loãng không gi i phóng khí NO. B. FeO C. Fe3O4 D. C A và B A. Fe2O3 441.Cho s t tác d ng v i HNO3 loãng ta thu ñư c h p ch t c a s t là: A: Mu i s t (III) B: Mu i s t (II) C: Oxit s t (III) D: Oxit s t (II) 442.Tính kh c a S t ñư c th hi n khi: A. Như ng 2 electron phân l p 4s. D Như ng 1 electron phân l p 3d. B. Như ng 2 electron phân l p 4s ho c như ng thêm 1 electron phân l p 1d. C. Các ý trên ñ u sai. 443.Tính ch t hóa h c cơ b n c a s t là. A. Tính oxi hóa B. Tính kh C. Tính oxi hóa và tính kh D. Không xác ñ nh ñư c 444.C u hình electron c a nguyên t s t là: A. 1s22s22p63s23p63d64s2 B. 1s22s22p63s23p63d8 C. 1s22s22p63s23p63d74s1 D. 1s22s22p63s23p63d8 445.Nguyên t s t có th b oxi hóa thành các m c ion có th có. B. Fe3+ C. Fe2+ , Fe3+ D. Fe3+ , Fe4+ A. Fe2+

522 bài t p Hóa h c Ôn thi TN và ð i h c 2008- Tài li u ch có tính ch t ñ giáo viên tham kh o và giúp h c sinh ôn t p ch không mang tính ch t thương m i
446.M t t m kim lo i b ng Au b bám m t l p Fe b m t. Ta có th r a l p Fe ñ lo i t p ch t trên b m t b ng dung d ch nào sau ñây: A. Dung d ch CuCl2 dư. B. Dung d ch ZnCl2 dư. C. Dung d ch FeCl2 dư. D. Dung d ch FeCl dư.
3

447.Có th ñ ng axít nào sau ñây trong bình s t. C. HNO3 ñ c,ngu i D. HNO3 ñ c,nóng A. HCl loãng B. H2SO4 loãng 448.Ph n ng nào dư i ñây không th x y ra ? 2FeCl3 2NaCl + I2 2Fe + 3I2 2FeI3 2NaOH + Cl2 A. 2Fe + 3Cl2 bCl2 + 2NaI NaCl + NaClO + H2O 449.Ch n câu ñúng: A.ði n trư ng và t trư ng t n t i ñ c l p nhau. B.ði n trư ng và t trư ng là hai trư ng gi ng nhau. C.Trư ng ñi n t là m t d ng v t ch t. D.Tương tác ñi n t lan truy n t c th i trong không gian. ðáp án: C 450.Ch t và ion nào ch có th có tính kh ? A. Fe; Cl-; S; SO2 Fe; S2-; Cl- HCl; S2-; SO2; Fe2+ S; Fe2+; Cl-; HCl 451.Tính ch t hóa h c chung c a h p ch t s t (III) là. A. Tính oxi hóa B. Tính kh C. Tính oxi hóa và tính kh D. Không xác ñ nh ñư c 452.Cho các ch t : Cu, Fe, Ag và các dung d ch HCl, CuSO4, FeCl2, FeCl3.S c p ch t có ph n ng v i nhau là: A: 2 B: 3 C: 4 D: 5 453.H n h p b t Mg, Zn, Fe, Al. ð thu ñư c s t tinh khi t t h n h p, ta ngâm h n h p trong các dung d ch dư nào. B. Zn(NO3)2 C. Fe(NO3)2 D. Al(NO3)3 A. Mg(NO3)2 454.Nhúng thanh Fe ( ñã ñánh s ch ) vào dung d ch sau, sau m t th i gian rút thanh Fe ra, s y khô nh n th y th nào? (( Gi s các kim lo i sinh ra (n u có) ñ u bám vào thanh Fe)). Nh n xét nào sau ñây là sai? A. Dung d ch CuCl2 : Kh i lư ng thanh Fe tăng so v i ban ñ u. B. Dung d ch KOH: Kh i lư ng thanh Fe không thay ñ i. C. Dung d ch HCl: Kh i lư ng thanh Fe gi m. D. Dung d ch FeCl3: Kh i lư ng thanh Fe không thay ñ i. 455.M u h p kim s t - thi t ñ trong không khí m b ăn mòn kim lo i, cho bi t kim lo i b phá h y. A. S t B. Thi t C. C 2 kim lo i D. Không xác ñ nh ñư c 456.C u hình electron c a Fe2+ là: A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6 .1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2 .1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 .1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1 . 457.ð ñi u ch Fe(NO3)2 có th dùng ph n ng nào sau ñây: B. Ba(NO3)2 + FeSO4 A. Fe + HNO3 C. Fe(OH)2 + HNO3 D. FeO + HNO3 458.C u hình electron c a Fe3+ là: A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p3 .b1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2 .1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1 .1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 . 459.S t tác d ng v i dung d ch HNO3 có th thu ñư c t i ña bao nhiêu nhóm s n ph m g m: mu i, s n ph m b kh và nư c. A. 2 nhóm B. 3 nhóm C. 4 nhóm D. 5 nhóm 460.Tính ch t hoá h c chung c a h p ch t s t ( II ) là: C: Tính oxi hoá và tính kh D: Không có nh ng tính ch t A: Tính oxi hoá B: Tính kh trên

522 bài t p Hóa h c Ôn thi TN và ð i h c 2008- Tài li u ch có tính ch t ñ giáo viên tham kh o và giúp h c sinh ôn t p ch không mang tính ch t thương m i
461.Ph n ng nào không th x y ra khi tr n l n các dung d ch sau. B. Fe(NO3)2 + HNO3 loãng A. AgNO3 + Fe(NO3)2 C. Fe(NO3)2 + HNO3 ñ c D. Fe(NO3)2 + HNO3 loãng 462.Tính ch t hoá h c chung c a h p ch t s t (III) là : A: Tính oxi hoá B: Tính kh C: Tính oxi hoá và tính kh D: Không có nh ng tính ch t trên 463.ði n phân dung d ch mu i sunfat c a kim lo i hóa tr II thu ñ oc 3,36 l khí (ñktc) anot và 16,8 g kim lo i catot. Xác ñ nh công th c hóa h c c a mu i sunfat trên. A. ZnSO4 B. FeSO4 C. NiSO4 D. CuSO4 464. Ph n ng nào sau ñây không ch ng minh ñư c tính ch t oxi hoá c a h p ch t s t (III) : A: Fe2O3 tác d ng v i nhôm B: S t (III) clorua tác d ng v i s t C: S t (III) clorua tác d ng v i ñ ng D: S t (III) nitrat tác d ng v i dung d ch Bazơ 465.Cho thanh s t có kh i lư ng a gam vào dung d ch ch a b mol CuCl2 sau m t th i gian l y thanh s t ra kh i dung d ch thì th y kh i lư ng thanh s t. (Cho bi t Cu t o ra bám lên thanh s t) A. Tăng B. Gi m C. Không ñ i D. Không xác ñ nh ñư c 466..Ph n ng nào sau ñây sai : A: Al + Fe2O3 Al2O3 + Fe B: Fe3O4 + HCl FeCl2 + FeCl3 + H2O C: FeO + CO Fe + CO2 D: Fe3O4 + HNO3 Fe(NO3)2 + Fe(NO3)3 + H2O 467.Trong 3 oxít FeO, Fe2O3, Fe3O4 ch t nào tác d ng v i axít HNO3 cho ra ch t khí. D. Ch có Fe3O4 D. FeO và Fe3O4 A. Ch có FeO B. Ch có Fe2O3 468.Ph n ng nào dư i ñây h p ch t s t ñóng vai trò oxi hoá : A: Fe2O3 + HCl FeCl3 + H2 B: FeCl3 + KI FeCl2 + KCl + I2 C: 10FeO + 2KMnO4 +18H2SO4 5Fe(SO4)3 + 2MnSO4 + K2SO4 + 18H2O Fe(OH)3 D: Fe(OH)2 + O2 + H2O 469.ð nh n bi t 3 h n h p: Fe + FeO ; Fe + Fe2O3 ; FeO + Fe2O3 dùng cách nào sau ñây. B. HCl và ñung d ch KI A. HNO3 và NaOH C. H2SO4 ñ c và KOH D. HCl và H2SO4 ñ c 470.Cho dung d ch metylamin dư l n lư t vào dung d ch sau: FeCl3; AgNO3; NaCl; Cu(NO3)2. S k t t a thu ñư c là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 471. Trong các ph n ng sau, ph n ng nào không là ph n ng oxi hóa – kh ? FeSO4 + H2 A. H2SO4 + Fe Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O B. H2SO4 + Fe C. H2SO4 + Fe3O4 FeSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O D. H2SO4 + FeO 472.ð di u ch s t trong công nghi p ngư i ta dùng phương pháp nào trong các phương pháp sau: B. Kh Fe2O3 b ng Al A. ði n phân dung d ch FeCl2 C. Kh Fe2O3 b ng CO D. Mg tác d ng vơi FeCl2 473.C p ch t nào dư i ñây không kh ñư c s t trong các h p ch t: A. H2; Al B. Ni; Sn C. Al; Mg D. CO; C 474.Cho sơ ñ ph n ng: FeO dung d ch X Fe2(SO4)3 Hãy xác ñ nh M. B. HNO3 C. KNO3 D. C A, B, C ñ u ñúng A. KMnO4 475.H p ch t nào c a s t ph n ng v i HNO3 theo sơ ñ ? H p ch t Fe + HNO3 Fe(NO3)3 + H2O + NO A. FeO B. Fe(OH)2 C. FexOy ( v i x/y ≠ 2/3 ) D. T t c ñ u ñúng 476.Cho phương trình ph n ng:

522 bài t p Hóa h c Ôn thi TN và ð i h c 2008- Tài li u ch có tính ch t ñ giáo viên tham kh o và giúp h c sinh ôn t p ch không mang tính ch t thương m i
FeCu2S2 + O2 ba oxit Sau khi cân b ng t l s mol c a FeCu2S2 và O2 là: A. 4 và 15 B. 1 và 7 C. 2 và 12 D. 4 và 30 477.ð t cháy 1 mol s t trong oxi ñư c 1 mol s t oxit. Oxit s t t o thành là: A. FeO B. Fe2O3 C. Fe3O4. Không xác ñ nh ñư c. 478.Cho 1 gam b t Fe ti p xúc v i oxi m t th i gian thu ñư c 1,24g h n h p Fe2O3 và Fe dư. Lư ng Fe còn dư là: A. 0,44g. B. 0,24g C. 0,56g. D. 0,76g. 479.Cho 2,81 gam h n h p A (g m 3 oxit: Fe2O3, MgO, ZnO) tan v a ñ trong 300ml dung d ch H2SO4 0,1M, kh i lư ng h n h p các mu i sunfat khan t o ra là: A. 3,8g B. 4,81g C. 5,21g D. 4,8g 480.M t dung d ch ch a hai cation là Fe2+ (0,1mol); Al3+ (0,2mol) và 2 anion là Cl- (x mol); SO42(y mol). Khi cô c n dung d ch thu ñư c 46,9g mu i khan. Tr s c a x và y l n lư t là D. 0,2 và 0,4 A. 0,3 và 0,2 B. 0,2 và 0,3 C. 0,1 và 0,2 481.Nguyên t A có t ng s h t p, n, e là 82. S h t mang ñi n nhi u hơn s h t không mang ñi n là 22. A có s kh i là: A. 60 B. 70 C. 72 D. 56 482.Hòa tan 2,4g m t oxit s t v a ñ 90ml dung d ch HCl 1M. Công th c phân t oxit s t là: A. Fe2O3 B. Fe3O4 C. FeO D. Không xác ñ nh ñư c. 483.Hòa tan 10g h n h p b t Fe và Fe2O3 b ng m t lư ng dung d ch HCl v a ñ thu ñư c 1,12 lít hiñro ( ñktc) và dung d ch A. Cho NaOH dư vào dung d ch A thu ñư c k t t a, nung k t t a trong không khí ñ n kh i lư ng không ñ i ñư c m gam ch t r n thì giá tr c a m là: A. 12g B. 11,2g C. 7,2g D. 16g 484. 20oC kh i lư ng riêng c a Fe là 7,85g/cm3. Gi thi t trong tinh th các nguyên t Fe là nh ng hình c u chi m 75% th tích tinh th . Ph n còn l i là các khe r ng gi a các qu c u và kh i lư ng nguyên t Fe là 55,85 ñvC thì bán kính g n ñúng c a m t nguyên t Fe nhi t ñ này là: A. 1,29.10-8 cm B. 0,53.10-8 cm C. 1,37.10-8 cm D. 1,089.10-8 cm 485.Cho Ba kim lo i vào các dung d ch sau : X1 = NaHCO3 X5 = MgCl2 (a) X4, X6, X7 X2 = CuSO4 X6 = KCl (b) X1, X4, X5 X7 = X3 = ( NH4)2CO3 NH4Cl (d) X2, X3, X4 X4 = NaNO3

V i dung d ch nào thì không gây k t t a ? (c) X3, X6, X7 486.Khi cho mi ng Na vào dung d ch CuCl2 th y có: a. B t khí c. Có k t t a màu xanh b. Có k t t a ñ nâu d. Có khí và k t t a màu xanh 487.Cho Ba kim lo i vào các dung d ch sau : X1 = NaHCO3 X5 = KCl (a) X1, X2, X3 X6 = X2 = CuSO4 NH4Cl (b) X1, X3, X4 (c) X2, X3, (d) X2, X5, X6 X3 = ( NH4)2CO3 X4 = NaNO3

V i dung d ch nào thì gây k t t a ? 488.ó th dùng phương pháp nào sau ñây ñ ñi u ch ñư c t t c các kim lo i: Na, Fe, Cu a. Phương pháp thu luy n c. Phương pháp ñi n phân b. Phương pháp nhi t phân d. C 3 phương pháp trên Cho dung d ch NaOH (có dư) vào dung d ch ch a ba mu i AlCl3, CuSO4 và FeSO4. Tách k t t a ñem nung trong không khí ñ n kh i lư ng không ñ i. Ch t r n thu ñư c sau khi nung là : (a) Fe2O3, CuO (b) Fe2O3, Al2O3 (c) Al2O3, FeO (d) Al2O3, CuO

522 bài t p Hóa h c Ôn thi TN và ð i h c 2008- Tài li u ch có tính ch t ñ giáo viên tham kh o và giúp h c sinh ôn t p ch không mang tính ch t thương m i
489.Nguyên t c a nguyên t kim lo i nào luôn cho 2e trong các ph n ng hoá h c? a. Na ( S th t 11) c. Al ( S th t 13) b. Mg ( S th t 12) d. Fe ( S th t 26) 490.Cho dung d ch Ba(OH)2 (có dư) vào dung d ch ch a hai mu i AlCl3 và FeSO4. Tách k t t a ñem nung trong không khí ñ n kh i lư ng không ñ i. Ch t r n thu ñư c sau khi nung là : (a) Fe2O3, BaSO4 (b) Fe2O3, Al2O3 (c) Al2O3, BaSO4 (d) FeO, BaSO4 491.X p các c p oxi hoá kh sau theo th t tăng d n tính oxi hoá c a các ion kim lo i: Zn2+/ Zn (1), Fe2+/ Fe (2), Al3+/Al (3), 2H+/H2 (4), Ag+/Ag (5), Cu2+/Cu (6), Fe3+/Fe2+ (7) a. 6 < 3 < 1 < 2 < 4 < 7 < 5 c. 5 < 1 < 6 < 2 < 3 < 4 < 7 b. 4 < 6 < 7 < 3 < 2 < 1 < 5 d. 3 < 1 < 2 < 4 < 6 < 7 < 5 492.Cho 4 kim lo i : Al, Fe, Mg, Cu và 4 dung d ch : ZnSO4, AgNO3, CuCl2, FeCl3. Kim lo i nào ph n ng ñư c v i 3 trong s 4 dung d ch : (a) Fe (b) Mg (c) Al (d) Cu Cu2+ + Fe; (3) Zn + Cu2+ Zn2+ + Cu 493.Trong các ph n ng sau: Cu2+ + 2Ag; (2) Cu + Fe2+ (1) Cu + 2Ag+ Ph n ng nào có ñư c theo chi u thu n? a. Ch có 1 b. Ch có 2, 3

c. Ch có 3 d. Ch có 1 và 3

494.Th i m t lư ng h n h p khí CO và H2 dư ñi ch m qua m t h n h p ñun nóng g m Al2O3, CuO, Fe2O3, Fe3O4. K t qu thu ñư c ch t r n g m : (a) Cu, Fe, Al2O3 (b) Cu, FeO, Al (c) Cu, Fe3O4, Al2O3 (d) Cu, Fe, Al 495.Cho 4 ion Al3+, Zn2+, Cu2+, Pt2+, ch n ion có tính oxi hoá m nh hơn Pb2+ a. Ch có Cu2+ c. Ch có Al3+ 2+ 2+ d. Ch có Al3+, Zn2+ b. Ch có Cu , Pt 496.Cho các dung d ch : X1 (HCl) X2 (KNO3) X3 (HNO3) X4 ( HCl, KNO3) X5 ( FeCl3) Dung d ch hòa tan ñư c Cu kim lo i là : (a) X3, X4, X5 (b) X3 , X5 (c) X3, X4 (d) X1, X2, X3 497.Cho 4 kim lo i Mg, Al, Zn, Cu. Ch n kim lo i có tính kh y u hơn H2. a. Mg và Al c. Zn và Cu b. Al và Zn d. Ch có Cu 498.Cho sơ ñ bi n ñ i sau: X + HCl → B + H2 (1); B + dd NaOH → C↓ + D (3); (2) ddE + HCl ( v a) → C↓ C + dd KOH → dd E + ... + … (4)

Kim lo i nào trong s các kim lo i sau ñây (Fe, Zn, Al, Mg, Cu) th a mãn ñư c các bi n ñ i ? (a) Al, Zn (b) Al (c) Mg, Fe (d) Al, Cu 499.ði n phân dung d ch ch a NaCl và HCl có thêm vài gi t quỳ. Màu c a dung d ch s bi n ñ i như th nào trong quá trình ñi n phân? a. ð sang tím c. ð sang xanh b. ð sang tím r i sang xanh d. Ch có màu ñ

522 bài t p Hóa h c Ôn thi TN và ð i h c 2008- Tài li u ch có tính ch t ñ giáo viên tham kh o và giúp h c sinh ôn t p ch không mang tính ch t thương m i
500.Cho 4 dung d ch mu i: CuSO4, ZnCl2, NaCl, KNO3. Khi ñi n phân 4 dung d ch trên v i ñi n c c trơ, dung d ch nào s cho ta 1 dung d ch bazơ? a. CuSO4 c. NaCl b. ZnCl2 d. KNO3 501.Có các ch t sau: NaCl, Ca(OH)2, Na2CO3, HCl. Ch t nào có th làm m m nư c c ng t m th i? c. Ch có Na2CO3 a. Ca(OH)2 và Na2CO3 b. Ch có HCl d. Ch có Ca(OH)2 502.Có 4 dung d ch trong su t, m i dung d ch ch ch a m t lo i cation và m t lo i anion. Các lo i ion trong c 4 dung d ch g m: Mg2+, Ba2+, Ca2+, K+, SO42-, NO3-, CO32-, Cl-. B n dung d ch ñó là: c. MgSO4, BaCl2, K2CO3, Ca(NO3)2 a. K2SO4, Mg(NO3)2, CaCO3, BaCl2 b. BaCO3, MgSO4, KCl, Ca(NO3)2 d. CaCl2, BaSO4, Mg(NO3)2, K2CO3. 503.Cho các nguyên t : 4Be; ng như sau :
11Na; 12Mg; 19K.

Chi u gi m d n tính bazơ c a các hydroxit tương (b) Be(OH)2 > Mg(OH)2 > NaOH > KOH (d) Mg(OH)2 > Be(OH)2 > NaOH > KOH

(a) KOH > NaOH > Mg(OH)2 > Be(OH)2 (c) Mg(OH)2 > Be(OH)2 > KOH > NaOH

504.Cho các ch t sau ñây tác d ng v i nhau Cu + HNO3 ñ c Khí X Khí Y MnO2 + HCl ñ c Na2CO3 + FeCl2 + H2O Khí Z Công th c phân t c a các khí X, Y, Z l n lư t là? c. NO2, Cl2, CO a. NO, Cl2, CO2 b. NO2, Cl2, CO2 d. N2, Cl2, CO2 505.M t t m kim lo i Au b bám m t l p s t trên b m t. Ta có th r a l p s t ñó b ng cách dùng dung d ch nào trong s các dung d ch sau (I) CuSO4 dư, (II) FeSO4 dư,(III) FeCl3 dư, (IV) ZnSO4 dư, (V) HNO3 (a) (III) ho c (V) (b) (I) ho c (V) (c) (II) ho c (IV) (d) (I) ho c (III) 506.Ch dùng nư c và m t dung d ch axit hay bazơ thích h p, phân bi t 3 kim lo i:Na,Ba, Cu a. Nư c, dung d ch HNO3 c. Nư c, dung d ch H2SO4 b. Nư c, dung d ch NaOH d. Nư c, dung d ch HCl 507.Có 4 ch t riêng bi t : Na2O, Al2O3, BaSO4, và MgO. Ch dùng thêm H2O và dung d ch HCl có th nh n bi t ñư c bao nhiêu ch t ? (a) 4 (b) 3 (c) 2 d)1 508.Dùng t h p 2 trong 4 hoá ch t sau: dung d ch HCl, dung d ch NaOH, nư c Br2, dung d ch NH3 ñ phân bi t các ch t Cu, Zn, Al, Fe2O3. a. Dung d ch NaOH, nư c Br2 c. Dung d ch HCl, nư c Br2 b. Dung d ch HCl, nư c NH3 d. Dung d ch HCl, dung d ch NaOH 509.ó 5 dung d ch m t nhãn: CaCl2, MgCl2, FeCl3, FeCl2, NH4Cl. Dùng kim lo i nào sau ñây ñ phân bi t 5 dd trên : (a) Na (b) Mg (c) Al (d)Fe 510.ð phân bi t Fe kimlo i, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 ta có th dùng: a. Dung d ch H2SO4 và dung d ch NaOH c. Dung d ch H2SO4 và dung d ch NH3 d. Dung d ch NaOH và dung d ch NH3 b. Dung d ch H2SO4 và dung d ch KMnO4 511.ð t m t kim lo i trong bình kín ñ ng khí clo, thu ñư c 32,5g mu i clorua và nh n th y th tích khí clo trong bình gi m 6,72 lít ( ñktc). Hãy xác ñ nh tên c a kim lo i ñã dùng. a. ð ng c. Canxi b. Nhôm d. S t

522 bài t p Hóa h c Ôn thi TN và ð i h c 2008- Tài li u ch có tính ch t ñ giáo viên tham kh o và giúp h c sinh ôn t p ch không mang tính ch t thương m i
512.X lí 10 g h p kim nhôm b ng dung d ch NaOH ñ c nóng (dư), ngư i ta thu ñư c 11,2 lít khí H2 (ñktc). Hãy cho bi t thành ph n % c a nhôm trong h p kim a. 85% c. 95% b. 90% d. K t qu khác 513.Ngâm 1 lá k m (dư)vào trong 200 ml dung d ch AgNO3 0,5M. K t thúc hoàn toàn lư ng Ag thu ñư c là: a. 8,8 g c. 13 g b. 6,5 g d. 10,8 g 514.Có 2 lít dung d ch NaCl 0,25 M. Cô c n dung d ch trên r i ñi n phân nóng ch y v i hi u su t 80% thì thu ñư c kh i lư ng kim lo i Na là: a. 9,2 g c. 11,5 g b. 9,1 g K t qu khác 515.Ngâm m t ñinh s t s ch vào 100 ml dung d ch CuSO4 sau khi ph n ng k t thúc l y ñinh s t ra kh i dung d ch, r a s ch, làm khô th y kh i lư ng ñinh s t tăng thêm 1,6 g. Tính CM c a dung d ch CuSO4 ban ñ u? a. 0,25 M c. 1 M b. 2 M d. 0,5 M 516.ði n phân m t mu i clorua kim lo i tr ng thái nóng ch y. Sau m t th i gian ta th y cat t có 2,74 g kim lo i và an t có 448 ml khí (ñktc). V y công th c c a mu i clorua là: a. CaCl2 c. NaCl b. KCl d. BaCl2 517.Hai kim lo i A và B có hoá tr không ñ i là II.Cho 0,64 g h n h p A và B tan hoàn toàn trong dung d ch HCl ta th y thoát ra 448 ml khí (ñktc). S mol c a hai kim lo i trong h n h p là b ng nhau. Hai kim lo i ñó là: a. Zn, Cu c. Zn, Ba b. Zn, Mg d. Mg, Ca 518.Hoà tan hoàn toàn 1,45 g h n h p 3 kim lo i Zn, Mg, Fe vào dung d ch HCl dư, th y thoát ra 0,896 lít H2 (ñktc). ðun khan dung d ch ta thu ñư c m gam mu i khan thì giá tr c a m là: a. 4,29 g c. 3,19 g b.2,87 g d. 3,87 g 519.Cho m t thanh ñ ng n ng 10 g vào 200 ml dung d ch AgNO3 0,1 M. Sau m t th i gian l y ra cân l i th y thanh ñ ng có kh i lư ng 10,76 g ( gi s Ag sinh ra bám hoàn toàn lên thanh ñ ng). Các ch t có trong dung d ch và s mol c a chúng là: a. AgNO3 (0,02 mol) và Cu(NO3)2 (0,005 mol) d.AgNO3 (0,01 mol) và Cu(NO3)2 (0,005 mol) b. AgNO3 (0,01 mol)c, Cu(NO3)2 (0,005 mol) 520. Hoà tan hoàn toàn 4,68 g h n h p mu i cacbonat c a hai kim lo i A, B k ti p nhau trong nhóm IIA vào dung d ch HCl thu ñư c 1,12 lít khí CO2 ( ñktc). Hai kim lo i A, B l n lư t là: a. Mg và Ca c. Ca và Sr b. Be và Mg d. Sr và Ba 521.Cho 100 ml dung d ch AgNO3 0,5 M tác d ng v i 1,28 g b t ñ ng. Sau khi ph n ng k t thúc.Hãy tính: 1.S gam Ag ñư c gi i phóng? a. 21,6 g c. 5,4 g b. 10,8 g d. 4,32 g 522.Khi cho 17,4 g h p kim g m s t, ñ ng, nhôm ph n ng h t v i H2SO4 loãng dư ta thu ñư c dung d ch A; 6,4 g ch t r n; 9,856 lít khí B ( 27,30C và 1 atm). Ph n trăm kh i lư ng m i kim l ai trong h p kim Y là: a. Al: 30%; Fe: 50% và Cu: 20% b. Al: 30%; Fe: 32% và Cu 38% c. Al: 31,03%; Fe: 32,18% và Cu: 36,79% d. Al: 25%; Fe: 50% và Cu: 25% 523.ði n phân 200ml dd CuSO4 0,5 M và FeSO4 0,5M trong 15 phút v i ñi n c c trơ và dòng ñi n I= 5A s thu ñư c catot:

522 bài t p Hóa h c Ôn thi TN và ð i h c 2008- Tài li u ch có tính ch t ñ giáo viên tham kh o và giúp h c sinh ôn t p ch không mang tính ch t thương m i
a. ch có ñ ng lo i là t i ña c, V a ñ ng, v a s t b, ch có s t d, v a ñ ng v a s t v i lư ng m i kim

522 bài t p Hóa h c Ôn thi TN và ð i h c 2008- Tài li u ch có tính ch t ñ giáo viên tham kh o và giúp h c sinh ôn t p ch không mang tính ch t thương m i
1.Cho các ch t sau: (1) HO-CH2-CH2OH (2) HO-CH2-CH2-CH2OH (3) HOCH2-CHOH-CH2OH (5) CH3CHO. (4) C2H5-O-C2H5 Nh ng ch t tác d ng ñư c v i Na là: A. 1, 2 và 3. B. 3, 5 và 2 C. 4, 5 và 3. D. 4, 1 và 3. 2. ðun nóng m t rư u X v i H2SO4 ñ m ñ c nhi t ñ thích h p thu ñư c m t olefin duy nh t. Trong các công th c sau:

(1) CH3-CH-CH3
OH

(2) CH3-CH2-CH-CH3
OH

CH3

(4) CH3-C-CH2-OH
(3) CH3-CH2-CH2-CH2-OH
CH3

công th c nào phù h p v i X.? A. (1), (2), (3) B. (1), (2), (3), (4) C. (1), (2), (4) D. (1), (3), (4) 3.Nh ng ch t trong dãy nào sau ñây ñ u tác d ng ñư c v i rư u etylic ? A. HCl ; HBr ; CH3COOH ; NaOH B. HBr ; CH3COOH ; Natri ; CH3OCH3. C. CH3COOH ; Natri ; HCl ; CaCO3. D. HCl ;HBr ;CH3COOH ; Natri. 4.S ñ ng phân rư u có công th c phân t C5H12O là: A. 8 ñ ng phân B. 5 ñ ng phân C. 14 ñ ng phân D. 12 ñ ng phân 5.S lo i nư c m t ñ ng phân A c a C4H9OH cho hai olefin . ð ng phân A là... A. Rư u iso butylic. B. Rư u n-butylic. C. Rư u sec butylic. D. Rư u tert butylic. 6.ð t cháy hoàn toàn 2 rư u X, Y ñ ng ñ ng k ti p nhau ngư i ta th y t s mol CO2 và H2O tăng d n. Dãy ñ ng ñ ng c a X, Y là: A. Rư u no. B. Rư u không no C. Rư u thơm. D. Phenol Xét chu i ph n ng: Etanol
H2 SO4 Cl2  X  Y , Y có tên là : → → 1700 C

A. Etyl clorua. B. MetylClorua. C. 1,2- Dicloetan. D. 1,1- Dicloetan. 7.ð t cháy m t rư u X, ta ñư c h n h p s n ph m cháy trong ñó n CO2 <n H 2O . K t lu n nào sau ñây chính xác nh t? A. X là rư u no. B. X là rư u no ñơn ch c. C. X là rư u ñơn ch c D. X là rư u không no. 8.ð linh ñ ng c a nguyên t H trong nhóm OH c a các h p ch t gi m d n theo th t : A. CH3COOH >C2H5OH > C6H5OH. B. CH3COOH > C6H5OH >C2H5OH. C. C2H5OH > C6H5OH > CH3COOH. D. C6H5OH > CH3COOH > C2H5OH. 9.Khi ñ t cháy các ñ ng ñ ng c a m t lo i rư u thì t l s mol n CO2 ÷ n H 2O không ñ i khi s nguyên C trong rư u tăng d n. K t lu n nào sau ñây chính xác nh t? A. ðó là m t dãy ñ ng ñ ng rư u no ñơn ch c. B. ðó là m t dãy ñ ng ñ ng rư u no C. ðó là m t dãy ñ ng ñ ng rư u không no ñơn ch c. D. ðó là m t dãy ñ ng ñ ng rư u không no có m t n i ñôi. t

522 bài t p Hóa h c Ôn thi TN và ð i h c 2008- Tài li u ch có tính ch t ñ giáo viên tham kh o và giúp h c sinh ôn t p ch không mang tính ch t thương m i
10.ðun nóng t t h n h p etanol và propanol-2 v i xúc tác là axit sunfuric ñ c ta có th thu ñư c t i ña bao nhiêu s n ph m h u cơ ch ch a C, H, O ? A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. 11.S ñ ng phân c a h p ch t h u cơ có công th c C4H10O là: A. 2 ñ ng phân B. 4 ñ ng phân C. 7 ñ ng phân D. 9 ñ ng phân 12.ðun nóng m t rư u M v i H2SO4 ñ c 170oC thu ñư c 1 anken duy nh t. Công th c t ng quát ñúng nh t c a M là: A. CnH2n+1CH2OH. B. R-CH2OH. C. CnH2n+1OH. D. CnH2n-1CH2OH. 13.Cho bi t s n ph m chính c a ph n ng kh nư c c a

CH3-CH-CH-CH3
CH3 OH

A. 2-metylbuten-1 B. 3-metylbuten-1 C. 2-metylbuten-2 D. 3metylbuten-2 14.ð t cháy m t rư u X ta thu ñư c s mol CO2 > s mol H2O. X có th là rư u nào sau ñây? A. Rư u no ñơn ch c B. Rư u không no có 1 liên k t pi. C. Rư u không no có 2 liên k t pi. D. Ru u no ña ch c. 15.ð ng phân nào c a C4H9OH khi tách nư c s cho hai olefin ñ ng phân? A. 2-metyl propanol-1 B. 2-metyl propanol-2 C. Butanol-1 D. Butanol-2 16.ð phân bi t rư u ñơn ch c v i rư u ña ch c có ít nh t 2 nhóm OH li n k nhau ngư i ta dùng thu c th là... A. dung d ch Brom. B. dung d ch thu c tím. C. dung d ch AgNO3. D. Cu(OH)2. 17.Trong dãy ñ ng ñ ng rư u no ñơn ch c, khi m ch cacbon tăng, nói chung: A. Nhi t ñ sôi tăng, kh năng tan trong nư c gi m B. Nhi t ñ sôi tăng, kh năng tan trong nư c tăng C. Nhi t ñ sôi gi m, kh năng tan trong nư c gi m D. Nhi t ñ sôi gi m, kh năng tan trong nư c tăng 18.M t rư u no có công th c th c nghi m (C2H5O)n. Công th c phân t c a rư u là... . C8H20O4 . A. C2H5O. B. C4H10O2 . C. C6H15O3 . 19.H p ch t:

CH3-CH-CH=CH2
CH3

Là s n ph m chính (theo quy t c maccopnhicop) c a ph n ng lo i nư c h p ch t nào sau ñây? A. 2-metylbutanol-3 B. 3-metylbutanol-2 C. 3-metylbutanol-1 D. 2metylbutanol-4 19.A là ñ ng ñ ng c a rư u etylic có t kh i hơi so v i oxi b ng 2,3125. S ñ ng phân có m ch cacbon không phân nhánh c a A là... A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 20.ð t cháy 1,85 gam m t rư u no ñơn ch c c n có 3,36 lit O2 (ñktc). Công th c rư u ñó là: A. CH3OH B. C2H5OH C. C3H7OH D. C4H9OH 21.M t rư u no, ñơn ch c, b c 1 b tách m t phân t nư c t o anken A. C 0,525 gam anken A tác d ng v a ñ v i 2g brôm. Rư u này là... A. Butanol-1 B. Pentanol-1 C. Etanol D. Propanol-1 22.Cho 18,8 gam h n h p 2 rư u no, ñơn ch c, k ti p nhau trong dãy ñ ng ñ ng tác d ng v i Na dư thu ñư c 5,6 lit H2 (ñktc). Kh i lư ng (g) m i rư u là: A. 9,6 và 9,2 B. 6,8 và 12,0 C. 10,2 và 8,6 D. 9,4 và 9,4

522 bài t p Hóa h c Ôn thi TN và ð i h c 2008- Tài li u ch có tính ch t ñ giáo viên tham kh o và giúp h c sinh ôn t p ch không mang tính ch t thương m i
23.ðun nóng h n h p hai rư u m ch h v i H2SO4 ñ c ta ñư c các ete. L y X là m t trong các ete ñó ñ t cháy hoàn toàn ñư c t l mol c a X, oxi c n dùng , cacbonic và nư c t o ra l n lư t là 0,25: 1,375: 1:1. Công th c 2 rư u trên là... A. C2H5OH và CH3OH. B. C3H7OH và CH2= CH−CH2−OH. C. C2H5OH và CH2= CH–OH. D. CH3OH và CH2 = CH – CH2OH. 24.ðun 1,66 gam 2 rư u (H2SO4 ñ c) thu ñư c 2 anken là ñ ng ñ ng k ti p nhau. ð t h n h p 2 anken c n 1,956 lit O2 (25oC, 1,5 at). CTPT 2 rư u là: B. CH3OH, C2H5OH C. C2H5OH, C3H5OH D. C3h7OH, A. C2H5OH, C3H7OH C4H9OH 25.Cho 5,3g h n h p 2 ankanol ñ ng ñ ng liên ti p tác d ng v i natri dư thu ñư c 1,12 lít H2 (ñktc). Công th c phân t c a 2 ankanol trên là ... A. CH3OH và C2H5OH. B. C2H5OH và C3H7OH. C. C3H7OH và C4H9OH. D. C4H9OH và C5H11OH. 26.Cho 16,6 gam h n h p g m rư u etylic và rư u n-propylic ph n ng h t v i Na dư thu ñư c 3,36 lit H2 (ñktc). % v kh i lư ng các rư u trong h n h p là. A. 27,7% và 72,3% B. 60,2% và 39,8% C. 40% và 60% D. 32% và 68% 27.X là m t rư u no, ña ch c, m ch h có s nhóm OH nh hơn 5. C 7,6 gam rư u X ph n ng h t v i Natri cho 2,24 lít khí (ño ñktc). Công th c hoá h c c a X là... A. C4H7(OH)3. B. C2H4(OH)2 C. C3H6(OH)2 D. C3H5(OH)3. 28.ðun nóng 1 h n h p g m 2 rư u no ñơn ch c v i H2SO4 ñ c 140oC thu ñư c 21,6 gam nư c và 72 gam h n h p 3 ete. Bi t 3 ete có s mol b ng nhau (ph n ng hoàn toàn). CTPT 2 rư u là: A. CH3OH và C2H5OH C2H5OH và C3H7OH C3H7OH và C4H9OH CH3OH và C3H7OH 29: Phát bi u nào sau ñây ðÚNG khi nói v phenol? A. Phenol có nhóm OH trong phân t nên có tính ch t hoá h c gi ng rư u. B. Phenol có tính axit nên phenol tan ñư c trong dung d ch ki m. C.Tính axit c a phenol m nh hơn axit cacbonic vì phenol tác d ng v i CaCO3 t o khí CO2. D. Dung d ch phenol trong nư c cho môi trư ng axit, làm quì tím ñ i màu sang ñ . 30.Ch n câu ñúng: “Phenol có th tác d ng v i …” A. HCl và Na B. Na và NaOH C. NaOH và HCl D. Na và Na2CO3 31.Cho các ch t có công th c c u t o :
CH3

OH

OH

CH2

OH

(1) (2) (3) Ch t nào thu c lo i phenol? A. (1) và (2). B. (2) và (3). C. (1) và (3). D. C (1), (2) và (3). 32.Khi cho Phenol tác d ng v i nư c brom, ta th y: A. M t màu nâu ñ c a nư c brom B. T o k t t a ñ g ch C. T o k t t a tr ng T o k t t a xám b c 33.Hóa ch t duy nh t dùng ñ nh n bi t 3 ch t l ng ñ ng riêng bi t trong ba bình m t nhãn : phenol, stiren và rư u etylic là... A. natri kim lo i. B. quì tím. C. dung d ch NaOH. D. dung d ch brom. 34.Ph n ng nào sau ñây ch ng minh phenol có tính axit y u: B. C6H5ONa + Br2 C. C6H5OH + NaOH D. A. C6H5ONa + CO2 + H2O C6H5OH + Na 35.Khi nh dung d ch brom vào dung d ch phenol l p t c th y xu t hi n k t t a tr ng là do... A. phenol cho ph n ng c ng v i brom d dàng hơn so v i benzen.

D.

522 bài t p Hóa h c Ôn thi TN và ð i h c 2008- Tài li u ch có tính ch t ñ giáo viên tham kh o và giúp h c sinh ôn t p ch không mang tính ch t thương m i
B. phenol có tính axit y u nên b brom ñ y ra thành ch t không tan trong dung d ch. C. phenol d cho ph n ng th v i brom các v trí octo và para t o ch t không tan. D. brom chi m l y nư c làm phenol tách ra thành ch t k t t a. 36.Cho a (mol) h p ch t h u cơ X có công th c phân t C7H8O2 tác d ng v i natri dư thu ñư c a (mol) khí H2(ñktc). M t khác, a (mol)X nói trên tác d ng v a ñ v i a (mol) Ba(OH)2. Trong phân t X có th ch a: A..1 nhóm cacboxyl −COOH liên k t v i nhân thơm. B. 1 nhóm −CH2OH và 1 nhóm −OH liên k t v i nhân thơm. C. 2 nhóm −OH liên k t tr c ti p v i nhân thơm. D. 1 nhóm −O−CH2OH liên k t v i nhân thơm. 37.Dùng ph n ng hóa h c nào ñ ch ng minh nguyên t hidro trong nhóm hiñroxyl c a phenol linh ñ ng hơn nguyên t hidro trong nhóm hiñroxyl c a rư u etylic. B. C6H5OH + Br2 C. C6H5OH + NaOH D. c C6H5OH + Na và A. C6H5OH + Na C6H5OH + NaOH ñ u ñư c. 38.Cho m(gam) phenol C6H5OH tác d ng v i natri dư th y thoát ra 0,56 lít khí H2 (ñktc). Kh i lư ng m c n dùng là... A. 4,7g. B. 9,4g. C. 7,4g. D. 4,9g. 39.Cho nư c brom dư vào dung d ch phenol thu ñư c 6,62 gam k t t tr ng (ph n ng hoàn toàn). Kh i lư ng phenol có trong dung d ch là: A. 1,88 gam B. 18,8 gam C. 37,6 gam D. 3,76 gam 40.Cho 47 gam phenol tác d ng v i h n h p g m 200 gam HNO3 68% và 250 gam H2SO4 96% t o axit picric (ph n ng hoàn toàn). N ng ñ % HNO3 còn dư sau khi tách k t t axit picric ra là: A. 10,85% B. 1,085% C. 5,425% D. 21,7% 41. Trong các ch t C2H6 , CH3-NH2 , CH3-Cl và CH4 , ch t có nhi t ñ sôi cao nh t là... A. C2H6 B. CH3-NH2 C. CH3-Cl D. CH4 42.Trong các amin sau:

(1) CH3-CH-NH2
CH3

(2) (3)

H2N-CH2-CH2-NH2 CH3-CH2-CH2-NH-CH3

Amin b c 1 là:: A. (1), (2) B. (1), (3) C. (2), (3) D. (2) 43.Hóa ch t có th dùng ñ phân bi t phenol và anilin là... A. dung d ch Br2. B. H2O. C. dung d ch HCl. D. Na. 44.Kh nitrobenzen thành anilin ta có th dùng các ch t nào trong các ch t sau: (1) Khí H2; (2) mu i FeSO4; (3) khí SO2; (4) Fe + HCl A. (4) B. (1), (4) C. (1), (2) D. (2), (3) 45.ði u nào sau ñây SAI? A. Các amin ñ u có tính bazơ. B. Tính bazơ c a các amin ñ u m nh hơn NH3. C. Anilin có tính bazơ r t y u. D. Amin có tính bazơ do N có c p electron chưa chia. 46.M t h p ch t có CTPT C4H11N. S ñ ng phân ng v i công th c này là: A. 8 B. 7 C. 6 D. 5 48.C7H9N có s ñ ng phân ch a nhân thơm là... A. 6. B. 5. C. 4. D. 3. 49.B n ng nghi m ñ ng các h n h p sau: (1) benzen + phenol (2) anilin + dd HCl dư (3) anilin + dd NaOH (4) anilin + H2O

522 bài t p Hóa h c Ôn thi TN và ð i h c 2008- Tài li u ch có tính ch t ñ giáo viên tham kh o và giúp h c sinh ôn t p ch không mang tính ch t thương m i
ng nghi m nào só s tách l p các ch t l ng? A. (3), (4) B. (4) C. (1), (2), (3) D. (1), (4) 50.Cho các ch t: (1) amoniac. (2) metylamin. (3) anilin. (4) dimetylamin. Tính bazơ tăng d n theo th t nào sau ñây? A. (1) < (3) < (2) < (4). B. (3) < (1) < (2) < (4). C. (1) < (2) < (3) < (4). D. (3) < (1) < (4) < (2) 51.Cho các ch t: C6H5NH2, C6H5OH, CH3NH2, CH3COOH. Ch t nào làm ñ i màu quỳ tím sang màu xanh? C. C6H5OH, CH3NH2 D. C6H5OH, CH3COOH A. CH3NH2 B. C6H5NH2, CH3NH2 52.Khi cho metylamin và anilin l n lư t tác d ng v i HBr và dung d ch FeCl2 s thu ñư c k t qu nào dư i ñây? A. C metylamin và anilin ñ u tác d ng v i c HBr và FeCl2. B. Metylamin ch tác d ng v i HBr còn anilin tác d ng ñư c v i c HBr và FeCl2. C. Metylamin tác d ng ñư c v i c HBr và FeCl2 còn anilin ch tác d ng v i HBr. D. C metylamin và anilin ñ u ch tác d ng v i HBr mà không tác d ng v i FeCl2 53.Cho nư c brom dư vào anilin thu ñư c 16,5 gam k t t a. Gi s H = 100%. Kh i lư ng anili trong dung d ch là: A. 4,5 B. 9,30 C. 46,5 D. 4,56 54.M t amin A thu c cùng dãy ñ ng ñ ng v i metylamin có hàm lư ng cacbon trong phân t b ng 68,97%. Công th c phân t c a A là... A. C2H7N. B. C3H9N. C. C4H11N. D. C5H13N. 55.Trung hòa 50 ml dd metylamin c n 30 ml dung d ch HCl 0,1M. Gi s th tích không thay ñ i. CM c a metylamin là: A*. 0,06 B. 0,05 C. 0,04 D. 0,01 56.ð t cháy m t h n h p các ñ ng ñ ng c a andehyt thu ñư c n CO2 = n H2O thì ñó là dãy ñ ng ñ ng A- Andehyt ñơn ch c no C- Andehyt hai ch c no B- Andehyt ñơn ch c không no D- Andehyt ña ch c no 57.Cho các ch t: dd HBr, dd NH3 , dd Br2, CuO, Mg, C2H5OH. Axit nào sau ñây ñ u có ph n ng v i các ch t ñã cho? a. Axit acrilic b. Axit fomic c. Axit axetic d. Axit stearic 58.C4H8O có s ñ ng phân andehyt là: A- 1 B- 2 C- 3 D- 4 59.Axit nào sau ñây khó tan trong nư c nh t? a. axit bezoic b. axit acrilic c. axit metacrilic d. axit propionic 60.Có 2 bình m t nhãn ch a rư u etylic 45o và dung d ch fomalin. ð phân bi t chúng ta có th dùng: A- Na kim lo i B- AgNO3/NH3 C- Cu(OH)2 + to D- C B và C 61.Trong các axit: axit propionic, axit axetic, axit fomic, axit acrilic. H p ch t có tính axit y u nh t là … a. axit propionic b. axit axetic c. axit fomic d. axit acrilic 62.Andehit axetic tác d ng ñư c v i các ch t sau : a. H2 , O2 (xt) , CuO, Ag2O / NH3, t0 . b. H2 , O2 (xt) , Cu(OH)2 . c. Ag2O / NH3, t0 , H2 , HCl. d. Ag2O / NH3, t0 , CuO, NaOH. + NaOH 63.Cho sơ ñ chuy n hóa: C2H5OH → (A) → (B) → CH3CHO. Công th c c u t o c a (A) là …

522 bài t p Hóa h c Ôn thi TN và ð i h c 2008- Tài li u ch có tính ch t ñ giáo viên tham kh o và giúp h c sinh ôn t p ch không mang tính ch t thương m i
a. CH3COOH b. CH3COOC2H5 c. CH3CHO d. C2H4 64.Trong ph n ng v i H2 (Ni, t o) thì andehit fomic là : a. Ch t oxi hoá .b.Ch t kh c .T oxi hóa và t kh . d.Không thay ñ i s oxi hóa. 65.Cho sơ ñ chuy n hóa: C4H10 → (X) → (Y) → CH4 → (Z) → (E). Xác ñ nh công th c c u t o c a X và E? Bi t X là ch t l ng ñi u ki n thư ng, E có kh năng ph n ng v i NaOH và có ph n ng tráng gương. c. X: C3H6; E: HCOOH d. X: a. X: CH3COOH; E: HCOOH b. X: CH3COOH; E: HCOOCH3 C2H5OH; E: CH3CHO 66.Cho sơ ñ chuy n hoá sau :

C2H6 xt

A xt

B xt CH3-CHO

A,B l n lư t có th là các ch t sau : b. C2H5-Cl , CH3-CH2-OH . c. C2H4 , C2H2 . d. C a, a. C2H4 , CH3-CH2-OH . b ñ u ñúng. 67.ð t cháy hoàn toàn 7,2 gam m t axit cacboxilic không no (phân t có ch a 2 liên k t π) c n dùng 6,72 lít khí O2 (ñkc). S n ph m cháy cho qua dung d ch nư c vôi trong dư thì th y có 30 gam k t t a t o thành. Công th c phân t c a axit là … b.C3H4O4. c.C4H6O2. d.C4H6O4. a. C3H4O2. :68. M t andehit no ñơn ch c X, có t kh i hơi ñ i v i không khí b ng 2. X có công th c là a. CH3-CHO . bCH3-CH2-CHO c .CH3-CHCH3-CHO .d.CH3-CH2-CH2-CHO . 69.ð t cháy hoàn toàn 8,6 gam m t axit cacboxilic, s n ph m cháy cho h p th vào dung d ch nư c vôi trong dư, th y t o thành 40 gam k t t a và kh i lư ng dung d ch nư c vôi gi m 17 gam. M t khác, khi cho cùng lư ng axit ñó tác d ng v i dung d ch Natri hidrocacbonat dư thì thu ñư c 2,24 lít khí CO2 (ñkc). Công th c phân t c a axit là … b.C3H4O4. c.C4H6O2. d.C4H6O4. a. C3H4O2. 70.Khi oxi hóa 6,9 gam rư u etylic b i CuO, t o thu ñư c lư ng andehit axetic v i hi u su t 80 % là : a. 6,6 gam b.8,25 gam c.5,28 gam d.3,68 gam 71.S n ph m ph n ng este hóa c a axit cacboxilic nào sau ñây ñư c dùng ñ t ng h p thu tính h u cơ? a. CH3COOH. b.CH2=CH-COOH. c.CH2=C(CH3)-COOH. d.CH3-CH(CH3)-COOH. 72.C5H10O2 có s ñ ng phân axit là: A- 7 B- 6 C- 8 D- 4 73.Cho các axit: (1): ClCH2-COOH, (2): CH3-COOH, (3): BrCH2-COOH , (4): Cl3C-COOH. Th t tăng d n tính axit là … a. (4),(1),(3),(2). b.(2),(3),(1),(4). c.(1),(3),(4),(1). d.(4),(3),(2),(1). 74. Cho axit có công th c sau :

CH3-CH-CH2-CH-COOH CH3 C 2H5
Tên g i là : a. Axit 2,4-ñi metyl hecxanoic. b.Axit 3,5-ñimetyl hecxanoic. c.Axit 4-etyl-2-metyl pentanoic. b. Axit 2-etyl-4-metyl pentanoic. 75.Trong các ch t sau, ch t nào có nhi t ñ sôi cao nh t? c.CH3COO d.H.CH3CH2OH. a. CH3OCH3. b.C6H5OH. 76.ð ñi u ch axit axetic có th b ng ph n ng tr c ti p t ch t sau : a. CH3-CH2-OH . b.CH3-CHO. c.HC ≡ CH d.C a,b ñ u ñúng. 77.ð t cháy a mol m t axit cacboxilic thu ñư c x mol CO2 và y mol H2O. Bi t x – y= a. Công th c chung c a axit cacboxilic là … a. CnH2n-2O3.CnH2nOz.CnH2n-2O2.CnH2n-2Oz. Axit metacrylic có kh năng ph n ng v i các ch t sau :

522 bài t p Hóa h c Ôn thi TN và ð i h c 2008- Tài li u ch có tính ch t ñ giáo viên tham kh o và giúp h c sinh ôn t p ch không mang tính ch t thương m i
a. Na, H2 , Br2 , CH3-COOH . b.H2, Br2 , NaOH, CH3-COOH . c.CH3-CH2-OH , Br2, Ag2O / NH3, t0 . b. Na, H2, Br2, HCl , NaOH. 78.M t axit cacboxilic no có công th c th c nghi m (C2H3O2)n. Công th c phân t c a axit là … b.C4H6O4. c.C8H12O8. d.C2H3O2 C6H9O6. 79.Axit propyonic và axit acrylic ñ u có tính ch t và ñ c ñi m gi ng nhau là : a. ð ng ñ ng , có tính axit, tác d ng ñư c v i dung d ch brom. b. ð ng phân, có tính axit, tác d ng ñư c v i dung d ch brom. c. Ch có tính axit. d. Có tính axit và không tác d ng v i dung d ch brom 80.ð t cháy hoàn toàn a mol axit cacboxilic (X) thu ñư c 2a mol CO2. M t khác trung hòa amol (X) c n 2a mol NaOH. (X) là axit cacboxilic … a. không no có m t n i ñôi C=C.ñơn ch c no.oxalic.Axetic. 81.Khi cho axit axetic tác d ng v i các ch t: KOH ,CaO, Mg, Cu, H2O, Na2CO3, Na2SO4, C2H5OH, thì s ph n ng x y ra là: A.5 B.6 C.7 D.8 82.Cho 3,38 gam h n h p Y g m CH3COOH, CH3OH, C6H5OH tác d ng v a ñ v i Na, thu ñư c 672 ml khí (ñkc) và dung d ch. Cô c n dung d ch thu ñư c h n h p mu i khan Y1. Kh i lư ng mu i Y1 là … a. 4,7 gam.3,61 gam.4,78 gam.3,87 gam. 83. Ch t nào phân bi t ñư c axit propionic và axit acrylic A. Dung d ch NaOH B. Dung d ch Br2 C. C2H5OH D. Dung d ch HBr 84.ð t cháy hoàn toàn 0,1 mol mu i natri c a m t axit h u cơ, thu ñư c 0,15 mol CO2, hơi nư c và Na2CO3. Công th c c u t o c a mu i là … a. HCOONa.CH3COONa.C2H5COONa.CH3CH2CH2COONa. 85.Có th phân bi t CH3CHO và C2H5OH b ng ph n ng v i : C. Cu(OH)2\NaOH D. C A,B,C ñ u ñúng A. Na B. AgNO3/NH3 86.ði u ki n c a ph n ng axetien h p nư c t o thành CH3CHO là … a. KOH/C2H5OH.Al2O3/t0.dd HgSO4/800C.AlCl3/t0. 87.S p x p th t tính axit tăng d n c a các axit : BrCH2COOH ; ICH2COOH ClCH2COOH ; B. ClCH2COOH < BrCH2COOH < A. ClCH2COOH < ICH2COOH < BrCH2COOH ICH2COOH D. K t qu khác. C. ICH2COOH < BrCH2COOH < ClCH2COOH 88.Tương ng v i công th c phân t C4H8O có bao nhiêu ñ ng phân có ph n ng v i dung d ch AgNO3/NH3? 1 ñ ng phân. B.2 ñ ng phân. C.3 ñ ng phân. d.4 ñ ng phân 89.Ph n ng : B (C4H6O2) + NaOH → 2 s n ph m ñ u có kh năng tráng gương.Công th c c u t o c a B là: B. HCOO-CH2CH=CH2 A. CH3-COOCH=CH2 C. HCOO-CH=CH-CH3 D. HCOO-C=CH2 | CH3 90.Công th c c u t o c a h p ch t có tên g i 2-metyl propanol là … a. CH3CHO.
CH3 CH CHO CH3 . b.

c. CH2=CH-CHO. d. H2C
CH3 C CHO .

522 bài t p Hóa h c Ôn thi TN và ð i h c 2008- Tài li u ch có tính ch t ñ giáo viên tham kh o và giúp h c sinh ôn t p ch không mang tính ch t thương m i
91.Oxy hoá 2,2(g) Ankanal A thu ñư c 3(g) axit ankanoic B. A và B l n lư t là: A- Propanal; axit Propanoic C- Andehyt propionic; Axit propionic B- Etanal; axit Etanoic D- Metanal; axit Metanoic 92.Trong các v n ñ có liên quan ñ n etanal: (1) Etanal có nhi t ñ sôi cao hơn etanol. (2) Etanal cho k t t a v i dung d ch AgNO3 trong NH3. (3) Etanal ít tan trong nư c. (4) Etanal có th ñư c ñi u ch t axetilen. Nh ng phát bi u không ñúng là … a. (1), (2).ch có (1).(1), (3).ch có (3). 93.Cho axit axetic tác d ng v i rư u etylic dư (xt H2SO4 ñ c), sau ph n ng thu ñư c 0,3 mol etyl axetat v i hi u su t ph n ng là 60%. V y s mol axit axetic c n dùng là : A. 0,3 A. 0,18 C. 0,5 D. 0,05
+ H , Ni ,t ,t   94.Cho sơ ñ ng chuy n hóa: CH3CHO 2 → (1) + CuO→ (2). Các s n ph m (1) và (2) l n lư t là … a. CH3COOH, C2H5OH.C2H5OH, CH3CHO.C2H5OH, CH3COOH.C2H5OH, C2H2. Trung hoà hoàn toàn 3,6g m t axit ñơn ch c c n dùng 25g dung d ch NaOH 8%. Axit này là: A- Axit Fomic B- Axit Acrylic C- Axit Axetic D- Axit Propionic
0 0

(1)

+H2 Pd,t0

(2)

C2H5OH

(3)

(5) sung chu i ph n ng sau: (1): C2H4, (2): C2H6, (3): C2H5Cl, (4): CH3COOH, (5): CH3CHO. (1): C2H2, (2): C2H4, (3): CH3CHO, (4): CH3COOH, (5): CH3COOC2H5. (1): C2H4, (2): C2H5Cl, (3): CH3COOH, (4): CH3CHO, (5): CH3COOC2H5. (1): CH4, (2): C2H4, (3): C2H5Cl, (4): CH3CHO, (5): CH3COOC2H5. ñ t cháy 0,1 mol axit h u cơ ñơn ch c Z c n 6,72 lít O2 (ñkc). CTCT c a Z là: C- HCOOH A- CH3COOH D- K t qu khác B- CH2 = CH - COOH 97.Khi cho 0,1 mol m t h p ch t h u cơ X ñơn ch c, m ch h tác d ng v i dung d ch AgNO3 trong NH3 ta thu ñư c 43,2 gam b c. Ch t X là … a. anñehit oxalic .Andehit fomic. h p ch t có nhóm hidroxyl. Etanal. 98. ð t cháy m t axit no, 2 l n axit (Y) thu ñư c 0,6 mol CO2 và 0,5 mol H2O. Bi t Y có m ch cacbon là m ch th ng. CTCT c a Y là: A- HOOC - COOH C- HOOC - (CH2)2 - COOH D- HOOC - (CH2)4 - COOH B- HOOC - CH2 - COOH 99.Chia h n h p g m 2 andehit no, ñơn ch c thành 2 ph n b ng nhau: ph n 1: ñ t cháy hoàn toàn thu ñư c 0,54 gam H2O. ph n 2: hidrô hóa (Xt:Ni, t0) thu ñư c h n h p X. N u ñ t cháy X thì th tích CO2 (ñkc) thu ñư c là … a. 0,112 lít. 0,672 lít. 1,68 lít. 2,24 lít. 100.Cho ph n ng este hóa : RCOOH + R’OH R-COO-R’ + H2O . ð ph n ng chuy n d i ưu tiên theo chi u thu n, c n dùng các gi i pháp sau : a. Tăng n ng ñ c a axit ho c rư u.Dùng H2SO4 ñ c ñ xúc tác và hút nư c. b. Chưng c t ñ tách este ra kh i h n h p ph n ng .C a, b, c ñ u dùng. 101.C4H6O2 có bao nhiêu ñ ng phân m ch h ph n ng ñư c v i dung d ch NaOH? a. 5 ñ ng phân. 6 ñ ng phân. 7 ñ ng phân. 8 ñ ng phân. 102.Công th c t ng quát c a este t o b i axit ñơn ch c no m ch h và rư u ñơn ch c no m ch h có d ng. C- CnH2nO2 (n ≥ 2) A- CnH2n+2O2 ( n ≥ 2) B- CnH2nO2 ( n ≥ 3) D- CnH2n-2O2 ( n ≥ 4)

95.B a. b. c. d. 96.ð

(4)

522 bài t p Hóa h c Ôn thi TN và ð i h c 2008- Tài li u ch có tính ch t ñ giáo viên tham kh o và giúp h c sinh ôn t p ch không mang tính ch t thương m i
103.H n h p A g m 2 este ñơn ch c no, ñ ng phân. Khi tr n 0,1 mol h n h p A v i O2 v a ñ r i ñ t cháy thu ñư c 0,6 mol s n ph m g m CO2 và hơi nư c. Công th c phân t 2 este là … C4H8O2. C5H10O2. C3H6O2. C3H8O2. 104.M t h p ch t h u cơ ñơn ch c có công th c C3H6O2 không tác d ng v i kim lo i m nh, ch tác d ng v i dung d ch ki m, nó thu c dãy ñ ng ñ ng : Este. Andehit. Axit. Rư u. 105.X là este m ch h do axit no A và rư u no B t o ra. Khi cho 0,2 mol X ph n ng v i NaOH thu ñư c 32,8 gam mu i. ð ñ t cháy 1 mol B c n dùng 2,5 mol O2. Công th c c u t o c a X là … (HCOO)2C2H4. (C2H5COO)2C2H4. (CH3COO)3C3H5. a. (CH3COO)2C2H4. 106.ð ñi u ch th y tinh h u cơ, ngư i ta trùng h p t : A. CH2= CH-COOCH3 B.CH2= CH-COOH D.T t c ñ u sai C. CH2= C-COOCH3 | CH3 107. Cho sơ ñ : C4H8O2 → X→ Y→Z→C2H6. Công th c c u t o c a X là … a. CH3CH2CH2COONa.b. CH3CH2OH.c. CH2=C(CH3)-CHO.d. CH3CH2CH2OH. 108. Este X có công th c C4H8O2 có nh ng chuy n hoá sau :
X
. + H 2O .+ H

và ð th a mãn ñi u ki n trên thì X có tên là : a. Isopropyl fomiat .Etyl axetat. Metyl propyonat. n-propyl fomiat. 109.A có công th c phân t trùng v i công th c ñơn gi n. Khi phân tích A thu ñư c k t qu : C, 5,56% H, 44,44%O theo kh i lư ng. Khi thu phân A b ng dung d ch H2SO4 loãng thu ñư s n ph m ñ u tham gia ph n ng tráng b c. Công th c c u t o c a A là … HCOO-CH=CH2. (HCOO)2C2H4. CH2=CH-CHO. a. HCOO-CH=CH-CH3. Cho 13,2 g este ñơn ch c no E tác d ng h t v i 150 ml dung d ch NaOH 1M thu ñư c 12,3 g Xác ñ nh E. A.HCOOCH3 B.CH3-COOC2H5 C.HCOOC2H5 D.CH3COOCH3 110.X có công th c phân t C3H4O2. Khi cho X ph n ng v i dung d ch NaOH thu ñư c 1 s n duy nh t. Xác ñ nh công th c c u t o c a X ? a. CH2=CH-COOH. b. HCOOCH=CH2.
H H3C C C O

Y1

+

Y2

Y1

.+O2 xt

Y2

50% c2

mu i .

ph m

O c. . d. t t c ñ u ñúng. 111.Th y phân 1 este ñơn ch c no E b ng dung d ch NaOH thu ñư c mu i khan có kh i lư ng phân t b ng 24/29 kh i lư ng phân t E.T kh i hơi c a E ñ i v i không khí b ng 4. Công th c c u t o. A. C2H5COOCH3. B.C2H5COOC3H7 C.C3H7COOCH3 D.K t qu khác 112.X các công th c phân t C4H6O2Cl2. Khi cho X ph n ng v i dung d ch NaOH thu ñư c CH2OHCOONa, etylenglicol và NaCl. Công th c c u t o c a X? a. CH2Cl-COO-CHCl-CH3. CH3-COO-CHCl-CH2Cl. CHCl2-COO-CH2CH3. CH2Cl-COO-CH2CH2Cl. 113.H p ch t chi m thành ph n ch y u trong cây mía có tên là: a. Glucozơ.b. Fructozơ.c. Săcarozơ.d. Mantozơ. 115.Ch n ñ nh nghĩa ñúng a. Glucôzơ là h p ch t h u cơ t p ch c c a rư u và andehit b.Glucôzơ là h p ch t hydrat cacbon

522 bài t p Hóa h c Ôn thi TN và ð i h c 2008- Tài li u ch có tính ch t ñ giáo viên tham kh o và giúp h c sinh ôn t p ch không mang tính ch t thương m i
c. Glucôzơ là h p ch t h u cơ t p ch c thu c lo i rư u ña ch c và andehit ñơn ch c (phân t 5 nhóm hydroxyl và 1 nhóm andehit) d.Glucôzơ là h p ch t thu c lo i monosaccarit 116.S nhóm hydroxyl trong h p ch t glucozơ là: a. 2 3 4 5 117.Xác ñ nh công th c c u t o thu g n ñúng c a h p ch t xenlulôzơ b. (C6H5O2(OH)3)n a. ( C6H7O3(OH)3)n d. (C6H7O2(OH)3 )n c. (C6H8O2(OH)2)n 118.ð ng t l n nh t là a. Glucozơ b. Fructozơc. Săccarozơ. d. Tinh b t. 119.Tính s g c glucôzơ trong ñ i phân t xenlulôzơ c a s i ñay ,gai có kh i lư ng phân t 5900000 dvc a 30768 b. 36419 * c. 39112 d. 43207 120.Phương pháp nào sau ñây dùng ñi u ch etanol trong phòng thí nghi m. a. Thu phân d n xu t halogen. B. Lên men rư u. c. Cho C H tác d ng v i
2 4

ch a

H2SO4 loãng nóng. d. T t c ñi u sai. 121.Th c hi n ph n ng tráng gương có th phân bi t ñư c t ng c p dung d ch nào sau ñây: a. Glucôzơ và Sac ca rôzơ b. Axitfomic và rư u êtylic c. Sac ca rôzơ và Mantôzơ d. T t c ñ u ñư c 122.Tructozơ không ph n ng v i ch t nao sau ñây b. H2/Ni,to c. Cu(OH)2 d. Dung dich AgNO3 a. Dung d ch Br2 123.Tìm hàm lư ng glucôzơ l n nh t các trư ng h p sau: a. Trong máu ngư i b. Trong m t ong *c d. Trong qu nho chín 124.Ph n ng nào sau ñây ch ng t Gluco có c u t o m ch vòng Ph n ng v i Cu(OH) a. Ph n ng CH OH / HCl
3 2

Trong dung d ch huy t thanh

Ph n

ng v i dung d ch AgNO /
3

NH d.

3

Ph n

ng H2 /Ni,to

125.Xác ñ nh trư ng h p ñúng khi th y phân1kg Sac ca rôzơ a. 0,5 kg glucôzơ và 0,5 kg fructôzơ b. 526,3gamglucôzơ và 526,3gam fructôzơ * c. 1,25kg glucôzơ d. 1,25kg fructôzơ 126.Nh ng ph n ng nào sau ñây có th chuy n hoá Gluco, Frutto thành nh ng s n ph m gi ng nhau Ph n ng v i Cu(OH)2 Dung d ch AgNo3 Ph n a. Ph n ng H2 /Ni,to ng v i Na 127.Tráng gương hoàn toàn m t dung d ch ch a 54gam glucôzơ b ng dung d ch AgNO3 /NH3 có ñun nóng nh Tính lư ng Ag ph lên gương a. 64,8 gam * b. 70,2gam c. 54gam d. 92,5 gam 128.Ch n câu nói ñúng a. Xenlulo và tinh b t có phân t kh i l n nhưng phân t kh i c a xenlulo l n hơn nhi u so v i tinh b t b. Xenlulo và tinh b t có kh i lư ng phân t nh c. Xenlulo có phân t kh i nh hơn tinh b t d. Xenlulo và tinh b t có phân t kh i b ng nhau 129.B ng phương pháp lên men rư u t glucôzơ ta thu ñư c 0,1lít rư u êtylic (có kh i lư ng riêng 0,8gam/ml) Bi t hi u su t lên men 80% Xác ñ nh kh i lư ng glucôzơ ñã dùng a. 185,6gam b. 190,5 gam c. 195,65 gam * d. 198,5gam

522 bài t p Hóa h c Ôn thi TN và ð i h c 2008- Tài li u ch có tính ch t ñ giáo viên tham kh o và giúp h c sinh ôn t p ch không mang tính ch t thương m i
130.Saccaro có th ph n NH3 ; ng ñư c v i ch t nào sau ñây: 1.H2 /Ni,to ; 2.Cu(OH)2 ; 3.AgNo3 / d2 4.CH3COOH / H2SO4

a. 2 và 4 1 và 2 2 và 3 1 và 4 131.Th y phân 1kg s n ch a 20% tinh b t trong môi trư ng axit V i hi u su t ph n ng 85% Tính lư ng glucôzô thu ñư c: a. 178,93 gam b. 200,8gam c. 188,88gam * d. 192,5gam 132.Tinh b t và Xenlulo khác nhau như th nào a. C u trúc m ch phân t B.h n ng thu phân C. ð tan trong nư c . Thu phân phân t 133.Tính lương glucôzơ c n ñ ñi u ch 1lít dung d ch rư u êtylic 40o Bi t kh i lư ng c a rư u nguyên ch t 0,8gam/ml và hi u su t ph n ng là 80% a. 626,1gam b .503,3gam c. 782,6gam * d.937,6gam 134: H p ch t nào sau ñây không ph i là amino axit : a. CH3CONH2 b. HOOC CH(NH2)CH2COOH d. CH3CH(NH2)CH(NH2)COOH c. CH3CH(NH2)COOH 135.Amino axit là nh ng h p ch t h u cơ ........................., trong phân t ch a ñ ng th i nhóm ch c ................. và nhóm ch c ................... ði n vào ch tr ng còn thi u là : a. ðơn ch c, amino, cacboxyl b. T p ch c, cacbonyl, amino c. T p ch c, amino, cacboxyl d. T p ch c, cacbonyl, hidroxyl 136.Có 3 ng nghi m không nhãn ch a 3 dung d ch sau : NH2 (CH2)2CH(NH2)COOH ; NH2CH2COOH ; HOOCCH2CH2CH2CH(NH2)COOH. Có th nh n ra ñư c 3 dung d ch b ng : a. Gi y quì b. Dung d ch NaOH c. Dung d ch HCl d. Dung d ch Br2 137.Axit amino axetic không tác d ng v i ch t : b. H2SO4 loãng c. CH3OH d. KCl a. CaCO3 138.Có 4 dung d ch sau : dung d ch CH3COOH, glixerin , h tinh b t , lòng tr ng tr ng. Dùng dung d ch HNO3 ñ c nh vào các dung d ch trên, nh n ra ñư c: a. glixerin b. h tinh b t c. Lòng tr ng tr ng d.ax CH3COOH 139.Cho X là m t Aminoaxit (Có 1 nhóm ch c - NH2 và m t nhóm ch c –COOH) ñi u kh ng ñ nh nào sau ñây không ñúng. A.X không làm ñ i màu quỳ tím; B. Kh i lư ng phân t c a X là m t s l C. Kh i lư ng phân t c a X là m t s ch n; D. H p ch t X ph i có tính lư ng tính 140.S ñ ng phân aminoaxit có cùng CTPT: C4H9O2N là : a. 5 b. 6 c. 7 d. 8 141.Axit α-amino propionic p ñư c v i ch t : a. HCl b. C2H5OH c. NaCl d. a&b ñúng Công th c c u t o c a (X) là: A. CH3CH(NH2)COONa C. CH3 COONa A. C2H7NO2 B. C4H14N2O4 143.Glixin không tác d ng v i A. H2SO4 loãng 144.Th c hi n ph n A.1 B. CaCO3 ng trùng ngưng 2 Aminoaxit : B.2 C.3 D.4 C. C2H5OH D. NaCl ` C. C6H21N3O6 B.H2NCH2CH2COONa D. H2NCH2COONa là : D. K t qu khác

142.Công th c ñơn gi n nh t c a h p ch t h u cơ A là: (C2H7NO2)n. A có công th c phân t

Glixin và Alanin thu ñư c t i ña bao nhiêu ðipeptít

522 bài t p Hóa h c Ôn thi TN và ð i h c 2008- Tài li u ch có tính ch t ñ giáo viên tham kh o và giúp h c sinh ôn t p ch không mang tính ch t thương m i
145.Khi th y phân Tripeptit H2N –CH(CH3)CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-COOH s t o ra các Aminoaxit A. H2NCH2COOH và CH3CH(NH2)COOH B H2NCH2CH(CH3)COOH và H2NCH2COOH C. H2NCH(CH3)COOH và H2NCH(NH2)COOH D. CH3CH(NH2)CH2COOH và H2NCH2COOH 146.: Cho các ch t sau : etilen glicol (A) , hexa metylen diamin (B) , ax α-amino caproic ( C), axit acrylic (D) , axit añipic (E). Ch t có kh năng tham gia ph n ng trùng ngưng là: a. A, B b. A, C, E c. D, E d. A, B, C, E. → A + CH3NH2 + H2O 147.: Cho C4H11O2N + NaOH V y công th c c u t o c a C4H11O2N là : b. C2H5COONH3CH3 a.C2H5COOCH2 NH2 d. C2H5COOCH2CH2NH2 b. CH3COOCH2CH2NH2 148.M t amino axit A có 40,4% C ; 7,9% H ; 15,7 % N; 36%O và MA = 89. Công th c phân t c a A là : a. C3H5O2N b. C3H7O2N c. C2H5O2N d. C4H9O2N 149. 0,1 mol Aminoaxit A ph n ng v a ñ v i 100ml dung d ch HCl 2M. M t khác 18g A cũng ph n ng v a ñ v i 200ml dung d ch HCl trên. A có kh i lư ng phân t là: A. 120 B. 90 C. 60 D. 80 150.Alà m t Aminoaxit có kh i lư ng phân t là 147. Bi t 1mol A tác d ng v a ñ v i 1 molHCl; 0,5mol tác d ng v a ñ v i 1mol NaOH.Công th c phân t c a A là: B. C4H7N2O4 C. C5H25NO3 D. C8H5NO2 A. C5H9NO4 152. Cho 0,01 mol amino axit A tác d ng v a ñ 80 ml dung d ch HCl 0,125 M.Cô c n dung d ch thu ñư c 1,835 gam mu i . 1. Kh i lư ng phân t c a A là : a. 147 b. 150 c.97 d.120 153.Trong các ch t sau, ch t nào là polime: A. C18H36 B. C15H31COOH C. C17H33COOH D. (C6H10O5)n 154.Tơ nilon 6.6 là: A: Hexacloxyclohexan; B: Poliamit c a axit adipic và hexametylendiamin; C: Poliamit c a axit ε aminocaproic; D: Polieste c a axit adilic và etylen glycol 155.Kh ng ñ nh nào sau ñây là sai: A. ð c ñi m c a monome tham gia ph n ng trùng h p là phân t monome ph i có liên k t kép B. ð c ñi m c a monome tham gia ph n ng trùng ngưng là ph i có t hai nhóm ch c tr lên C. S n ph m c a ph n ng trùng h p có tách ra các phân t nh D. S n ph m c a ph n ng trùng ngưng có tách ra các phân t nh 156.Polime nào có c u t o m ng không gian: A: Nh a bakelit; B: Poliisopren; C: Cao su Buna-S; D: Cao su lưu hóa; E: c A và D 157.Trong các polime sau, polime có th dùng làm ch t d o: Nh a PE Nh a PVC Thu tinh h u cơ T t c ñ u ñúng 158.Polime thu ñư c t A: (−CH2−CH2−)n; propen là: B: (−CH2−CH2−CH2−)n;

C: ( CH2 CH )n ; CH3

D: ( CH 2 C ) n CH2

159.Phát bi u nào sau ñây ñúng: A. Tinh b t là polime m ch không phân nhánh. Aminoaxit là h p ch t ña ch c. B. ð ng trùng h p là quá trình có gi i phóng nh ng pt nh . T t c ñ u sai.

522 bài t p Hóa h c Ôn thi TN và ð i h c 2008- Tài li u ch có tính ch t ñ giáo viên tham kh o và giúp h c sinh ôn t p ch không mang tính ch t thương m i
160.Các polime có kh năng lưu hóa là: A: Cao su Buna; B: Poliisopren; C: Cao su Buna-S; D: T t c ñ u ñúng 161.ð t ng h p polime, ngư i ta có th s d ng: A. Ph n ng trùng h p. Ph n ng trùng ngưng. B. Ph n ng ñ ng trùng h p hay ph n ng ñ ng trùng ngưng. T t c ñ u ñúng. 162.ð ñi u ch polime ta th c hi n ph n ng: A: C ng; B: Ph n ng trùng h p; C: ph n ng trùng ngưng; D: Ph n ng trùng h p ho c ph n ng trùng ngưng 163.ð nh ngh a nào sau ñây ñúng nh t. A. Ph n ng trùng ngưng là quá trình c ng h p nhi u phân t nh thành phân t l n. B. Ph n ng trùng ngưng có s như ng nh n electron. C. Ph n ng trùng ngưng là quá trình c ng h p nhi u phân t nh thành phân t l n và gi i phóng nư c. D. Các ñ nh ngh a trên ñ u sai. (3): Tơ t m (−NH−R−CO−)n 164.(1): Tinh b t; (2): Cao su (C5H8)n; Polime nào là s n ph m c a ph n ng trùng ngưng: A: (1); B: (3); C: (2); D: (1) và (2) 165.Polime có c u trúc không gian thư ng: A. Kh năng ch u nhi t kém nh t. B. Có tính ñàn h i, m m m i và dai. C. Có tính b n cơ h c cao, ch u ñư c ma sát và va ch m. D. D b hoà tan trong các dung môi h u cơ. 166.Kh i lư ng phân t c a tơ capron là 15000 ñvC. Tính s m t xích trong phân t c a lo i tơ này: A: 113; B: 133; C: 118; D: K t qu khác Polime nào sau ñây có th tham gia ph n ng c ng. A. Polietilen B. Polivinyl clorua C. Caosubuna. D. Xenlulozơ 167.Khí clo hóa PVC thu ñư c tơ clorin ch a 66,6% clo. S m t xích trung bình tác d ng v i 1 phân t clo. A: 1,5; B: 3; C: 2; D: 2,5 168.Cho chuy n hóa sau : CO2 → A→ B→ C2H5OH Các ch t A,B là: A. Tinh b t, glucozơ B. Tinh b t, Xenlulozơ

C. Tinh b t, saccarozơ

D. Glucozơ, Xenlulozơ

169.Có th ñi u ch PE b ng ph n ng trùng h p monome sau: A: CH2CH2; B: CH2=CH−CH3; C: CH2−CHCl; D: CH2=CHOCOCH3 170.D a vào tính ch t nào ñ k t lu n tinh b t và xenlulozơ là nh ng polime thiên nhiên có công th c (C6H10O5)n A. Tinh b t và xenlulozơ khi b ñ t cháy ñ u cho CO2 và H2O theo t l s mol 6 : 5 B. Tinh b t và xenlulozơ khi b thu phân ñ n cùng ñ u cho glucozơ. C. Tinh b t và xenlulozơ ñ u tan trong nư c D. Tinh b t và xenlulozơ ñ u có th làm th c ăn cho ngư i và gia súc. 171.Có th ñi u ch PVC b ng ph n ng trùng h p monome sau: B: CH2CHCl; C: CH3CH2Cl; D: CH2CHCH2Cl A: CH3CHCH2; Polime có công th c [(-CO-(CH2)4-CO-NH-(CH2)6-NH-]n thu c lo i nào? A. Ch t d o Cao su Tơ nilon Tơ capron 172.ði u ki n ñ mônme có th ñư c dùng ñi u ch polime: A: Có liên k t ñơn; B: Có liên k t ñôi; C: Có liên k t ba;

522 bài t p Hóa h c Ôn thi TN và ð i h c 2008- Tài li u ch có tính ch t ñ giáo viên tham kh o và giúp h c sinh ôn t p ch không mang tính ch t thương m i
D: Có liên k t ñôi ho c ba 173.Cao su Buna không tham gia ph n A. C ng H2 V i dung d ch NaOH ng nào trong s các ph n ng sau: V i Cl2/as C ng dung d ch brôm

174.Cho (1) Etanol; (2): Vinylaxetylen; (3) Isopren; (4) 2-phenyletanol-1 T p h p nào có th ñi u ch ñư c cao su Buna-S b ng 3 ph n ng: A: (1)+(3); B: (1)+(4); C: (2)+(3); D: (3)+(4) 175.Cho các polime : PE, PVC, políbutañien, Amilopectin. S s p x p nào sau ñây là ñúng: A. PE, PVC, políbutañien: có d ng m ch th ng; Amilopectin: m ch phân nhánh B. Các polime trên ñ u có c u trúc d ng m ch th ng C. Các polime trên ñ u có c u trúc d ng m ch nhánh D. Các polime trên ñ u có c u trúc d ng m ch không gian 176.ó th ñi u ch polipropylen t monome sau: B: CH3CH2CH3; C: CH3CH2CH2Cl; D: CH3CHCl2CH2 A: CH2CHCH3; 177.ð c ñi m c u t o c a các monome tham gia ph n ng trùng h p là: A. Phân t ph i có t hai nhóm ch c tr lên Phân t ph i có liên k t kép B. Phân t ph i có c u t o m ch không nhánh Phân t ph i có c u t o m ch nhánh 178.T 100m dung d ch rư u etylic 33,34% (D = 0,69) có th ñi u ch ñư c bao nhiêu kg PE (coi hi u su t 100%) A: 23; B: 14; C: 18; D: K t qu khác 179.Cho bi n hóa sau: Xenlulozơ → A → B → C → Caosubuna. A, B, C là mh ng ch t nào. B. C6H12O6(glucozơ), C2H5OH, CH2=CH− CH=CH2 A. CH3COOH,C2H5OH, CH3CHO. C.C6H12O6(glucozơ), CH3COOH, HCOOH D. CH3CHO, CH3COOH, C2H5OH. 180.T 13kg axetylen có th ñi u ch ñư c bao nhiêu kg PVC (coi hi u su t là 100%): A: 62,5; B: 31,25; C: 31,5; D: K t qu khác 181.Trong các polime sau ñây: Bông (1); Tơ t m (2); Len (3); Tơ visco (4); Tơ enan (5); Tơ axetat (6); Tơ nilon (7); Tơ capron (8) lo i nào có ngu n g c t xenlulozơ? A. (1), (3), (7). (2), (4), (8). (3), (5), (7). (1), (4), (6). 182.H s trùng h p c a lo i polietilen có kh i lư ng phân t là 4984 ñvC và c a polisaccarit (C6H10O5)n có kh i lư ng phân t 162000 ñvC l n lư t là: A. 178 và 1000 187 và 100 278 và 1000 178 và 2000 183.Có th ñi u ch ñư c bao nhiêu t n cao su Buna t 5,8 t n n-Butan. Hi u su t c a c quá trình là 60%: A: 9; B: 3,24; C: 5,4; D: K t qu khác Kh i lư ng phân t trung bình c a Xenlulozơ trong s i gai là 590000ñvc. S g c C6H10O5 trong phân tư Xenlulozơ trên là: A. 3641 B. 3661 C. 2771 D 3773. 184.Trong các ch t sau:CH4 (1), CCl4(2),CH3Cl(3). Ch t phân c c và ch t tan trong nư c nhi u nh t là: A. 1,2 B.2,3 C. 3,3 D. 2,4 185.Cho 3 ch t sau:propanol-1(1), etanol(2), axeton(3) Ch t sôi nhi t ñ cao nh t và ch t sôi nhi t ñ th p nh t theo th t : A.1,3 B.2,3 C.3,1 D.3,2 Trong các ch t sau, ch t nào là ru u b c II: 186. 1. Metanol 2. Propanol-2 3. Etanol 4. 2 – Metyl propanol 5. Batanol -2 A. 1,2,4 B. 2,3,4 C. 3,4,5 D. 2,5

522 bài t p Hóa h c Ôn thi TN và ð i h c 2008- Tài li u ch có tính ch t ñ giáo viên tham kh o và giúp h c sinh ôn t p ch không mang tính ch t thương m i
187.ð phân bi t andehit axetic, andehit arcilic, axit axetic, etanol, có th dùng thu c th nào trong các ch t sau:dung d ch Br2(1),dung d ch AgNO3/NH3(2),gi y quỳ(3),dung d ch H2SO4(4) A. 1,2 và 3 B. 2,3 C. 3,4 D.1,2 và 4 188.Có 2 bình m t nhãn ch a rư u etilic 450 và dung d ch fomalin. ð phân bi t chúng có th dùng: A. Na kim lo i. B. Dung d ch Ag2O/NH3. C. Dung d ch quỳ tím. D. Dung d ch HCl 189.ó th dùng ch t nào trong s các ch t sau ñ phân bi t n- hecxan, propanal,axeton: nư cBrom(1) dung d ch AgNO3/NH3(2) 190.dung d ch NaHSO3ñ m ñ c(3) gi y qu ỳ(4) A.1,2 B.2,3 C.3,4 D.1,4 191.Etanol tác d ng ñư c v i ch t nào sau ñây: 3. CH3COOH 4. C2H5OH 5. Na 1. HCl 2. H2SO4 A. 1,2,3 B. 2,3,4 C. 3,4,5 D. 1,2,3,4 ,5 192.Ch t nào sau ñây có nhi t ñ sôi cao nh t: A. CH3-O-CH3 B.CH3CHO C.C2H5OH D.H2O 193.Amin là : A h p ch t h u cơ ch a C,H,N. B. nh ng h p ch t h u cơ mà phân t g m 1 nhóm NH2 k t h p v i 1 g c hidrocacbon. C. nh ng h p ch t h u cơ ñư c t o ra khi thay th nguyên t hidro trong amoniac b ng g c hidrocacbon. D. ch t h u cơ trong ñó nhóm amino NH2 liên k t v i vòng benzen. 194.Trong s các nguyên li u sau:C2H2(1), C2H5Cl(2) ,C3H8(3).Có th dùng nguyên li u nào ñ ñi u ch C2H5OH( ch t vô cơ cho s n) A.2 B.1,2 C.1,2,3 D.1 195.Amin thơm có CTPT C7H9N có s ñ ng phân là: A.2 B. 3 C. 4 D. 5. 196.ð tách m t h n h p g m benzen, phenol và anilin, có th dùng các thu c th nào sau ñây:dung d ch NaOH(1), dung d ch H2SO4(2), dung d ch NH4OH(3), dung d ch Br2(4) A. 2,3 B. 1,2 C. 3,4 D. 1,4 197.Khi vi t ñ ng phân c a C4H11N và C4H10O m t h c sinh nh n xét: 1. S ñ ng phân c a C4H10O nhi u hơn s ñ ng phân C4H11N. 3. C4H11N có 3 ñ ng phân amin b c II. 2. C4H11N có 3 ñ ng phân amin b c I. 4. C4H11N có 1 ñ ng phân amin b c III. 5. C4H10O có 7 ñ ng phân rư u no và ete no. Nh n xét ñúng g m: A. 1,2,3,4 B.2,3,4 C. 3,4,5 D. 2,3,4,5. 198.A,B là hai h p ch t h u cơ m ch h , có kh năng làm m t màu dung d ch Brom,có công th c phân t C3H6O.C u t o c a A,B có th là: B.CH2 ═ CH- CH2OH C. CH3- O- CH= CH2 D. C b,c A. CH3-CH2-CHO 199.Ch t có nhi t ñ sôi cao nh t là: A. C2H5OH B. CH3COOH C. CH3CHO D. CH3OH 200.Ch t h u cơ m ch h có công th c CnH2nO2 thu c dãy ñ ng ñ ng nào? A. Axit ñơn ch c no hay este ñơn ch c no B.Dioxit olefin. C. Andehit 2 ch c. ch c. 201.S p x p theo chi u tăng d n ñ linh ñ ng H trong phân t A. Rư u < Phenol <Axít B. Rư u < Axít < Phenol C. Rư u < Axít < Rư u <Rư u < Axít 202.Cho công th c R-O-CO-R’ (X). Trong ñó

D. Xeton 2

D. Phenol

522 bài t p Hóa h c Ôn thi TN và ð i h c 2008- Tài li u ch có tính ch t ñ giáo viên tham kh o và giúp h c sinh ôn t p ch không mang tính ch t thương m i
A. X là este ñư c ñi u ch t axit R’COOH và rư u ROH RCOOH và rư u R’OH. C. ð X là este thì R và R’ ph i khác H. no hóa tr 1. 1. Dung d ch NaOH 2.Dung d ch H2SO4 B. X là este ñư c ñi u ch t axit D. R, và R’ ph i là g c hidrocacbon

203.ð tách h n h p g m benzene, phenol, aniline có th dung thu c th nào trong các ch t sau: 3. Dung d ch NH4OH 4. Dung d ch Br2 a. 2,3 B. 1,2 204.M t este E (C4H8O2). E tham gia ph n A Propyl formiat B. Acrilat metyl C. 34,4 D. 1,4 ng tráng b c có th có tên nào sau ñây: C. Izo- propyl axetat. D.

Etyl axetat. nào

205.ð phân bi t andêhyt axêtic, andêhyt acrytic, axít axêtic, etanol có th dùng thu c th sau ñây: 1. Dung d ch Br2 2. Dung d ch AgNO3/NH3 3. Gi y quỳ 4. Dung d ch H2SO4

A. 1,2 và 3 B. 2 và 3 C. 3 và 4 D. 1,2 và 4 206.Khi thu phân este X (C6H10O2) thu ñư c 2 s n ph m Y và Z. Y tác d ng v i NaOH và m t màu dung d ch Brom, công th c c a X là: B. C2H5COOC3H5. A. n -C3H7-O-CO-C2H3 C. CH3-CH-O-COC2H5 D. C3H7COOC2H3. | CH3 207.H p ch t h u cơ B có công th c phương trình C3H2O3. B tác d ng Na, tham gia ph n tráng gương. V y công th c c u t o c a B là A. CH2 - CH2 - CHO CH th B. CH - CH - CHO OH OH C. HCOOC2H5 D. HOOC - CH2 - CHO ng

208.ð phân bi t Glucozơ, Saccarozơ, tinh b t, Xenlulozơ có th dung ch t nào trong các thu c sau: 1. Nư c 2. Dung d ch AgNO3/NH3 3. Nư c I2 4. Gi y quỳ

A. 2,3 B. 1, 2, 3 C. 3,4 D. 1,2 209.Cho các h p ch t h u cơ sau: C6H5NH2 (1); C2H5 – NH2 (2); (C2H5)2NH (3); NaOH (4); NH3 (5). 210.ð m nh c a các bazơ ñư c s p x p theo th t tăng d n: A 1<5<2<3<4. B. 1<5<3<2<4 C. 5<1<2<4<3. D. 1<2<3<4<5 211.T 1. Cl2 Benzen ñi u ch rư u benzylic ta có th dung ch t vô cơ và h u cơ nào sau ñây: 2. NaOH 3. FeCl3 4. CH3Cl

A. 1, 2, 4 B. 3,4 C. 1, 2, 3, 4 D. 2, 3 212.Trong ph n ng gi a rư u và axit h u cơ thì cân b ng hóa h c s chuy n d ch theo chi u t o ra este khi: A. Gi m n ng ñ c a rư u hay axit B. Tăng áp su t c a h C Gi m n ng ñ c a este hay c a nư c D. C n có ch t xúc tác 213.X có công th c phương trình C4H6O2. X th y phân thu ñư c 1 axít và 1 andêhyt Z. Z oxi hóa cho ra Y, X có th trùng h p cho ra 1 polime A. HCOOC3H5 B. CH3COOC2H5 C. CH3COOC2H3 D. HCOOC2H3 214.ð t cháy hoàn toàn 0,05 mol rư u no X m ch h c n 5,6g oxi t o ra 6,6g CO2. CTCT thu g n c a X :.

522 bài t p Hóa h c Ôn thi TN và ð i h c 2008- Tài li u ch có tính ch t ñ giáo viên tham kh o và giúp h c sinh ôn t p ch không mang tính ch t thương m i
A. C2H4(OH)2 B C3H5(OH)3 C.C3H6(OH)3 D. C3H6 (OH)2 215.M t rư u X m ch h không làm m t màu nư c brom, ñ ñ t cháy a lit hơi rư u X thì c n 2,5a lit oxi ( cùng ñk). CTCT c a X là : A C2H4(OH)2 B C3H6(OH)2 C. C3H7OH D. C2H5OH D. C2H5OH C. C3H7OH 246.Cho h n h p X g m 0,1mol rư u atylic và 01mol axit axétic tác d ng v i Na dư. Th tích khí H2 thu ñư c (ðKTC) là A. 2,2 B. 3,36 C. 6,72 D. 2,24 217.ð t cháy hoàn toàn 0,1 mol ch t X là mu i natri c a 1 axit h u cơ ñơn ch c no thu ñư c 0,15 mol khí CO2, hơi nư c và Na2CO3. CTCT c a X là: B. HCOONa C. C3H7COONa D. CH3COONa A. C2H5COONa 218.Cho h n h p X g m 6g CH3COOH và 9,4g C6H5OH dung d ch v a ñ v i 200ml dung d ch NaOH. N ng ñ mol/l c a dung d ch NaOH là: A. 1 B. 2 C. 0,5 D. 3 219.Z là axit h u cơ ñơn ch c. ð ñ t cháy 0,1 mol Z c n 6,72 lít O2 ( ñktc). Cho bi t CTCT c a Z ? A. CH3COOH B. CH2= CH-COOH C. HCOOH D. CH3- CH2-COOH 220. ð t cháy hoàn toàn 2,25g h p ch t h u cơ A thu ñư c 4,95g CO2 và 2,7g H2O. cùng ñi u ki n nhi t ñ áp su t 0,75g A có th tích hơi b ng th tích 0,4g khí oxi. Công th c c u t o ñúng c a A bi t A m ch th ng, tác d ng v i Na. B.CH3 CH OH A. CH3 CH2 OH

C. CH3 CH2 CH2 OH D. CH2 CH2 CH2 O CH3 221.Oxi hóa 2,2 gam ankanal A thu ñư c 3 gam axit ankanoic B. A và B l n lư t là: A. Propanal; axit propanoic B. Etanal; axit etanoic C. Andehyt propanoic ; axitpropanoic D. Metanal ; axit metanoic 222.Tính kh i lư ng m t lo i g o có t l tinh b t là 80% c n dùng ñ khi lên men (hi u su t lên men là 50%) thu ñư c 460 ml rư u 50o (kh i lư ng riêng c a etylic 0,80g/ml). A. 430 g B. 520g. C. 760g D. 810g 223.Trung hòa hoàn toàn 3,6 gam m t axit ñơn ch c c n dùng 25 gam dung d ch NaOH 8%. Axit này là A. Axit fomic B.Axit acrilic C.Axit axetic D. Axit propionic 224.Tìm andehit ñơn ch c có %O= 53,33% A. HCHO B. C2H5CHO C.CH3CHO D. C3H7CHO 225.Ba rư u X, Y, Z có kh i lư ng phân t khác nhau và ñ u b n. ð t cháy m i ch t ñ u sinh ra CO2 và H2O theo t l mol: nCO2 : nH2O = 3 : 4. V y công th c 3 rư u có th là: C. C3H8O, C4H8O, C5H8O D. C3H6O, A. C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH B. C3H8O, C3H8O2, C3H8O3 C3H6O2, C3H6O3 226.Ch t A ch a C,H,O,N có %C=63,71%, %O= 14,16% , %O= 12,38%.Bi t A có M< 15O, A có công th c phân t là

B. C3H7NO2 C. C6H11NO D. C6H11NO2 A. C6H5NO2 227.Khi phân tích ch t h ucơ a ch ch a C,H,O thì có mC + mH = 3,5 mO . Công th c ñơn gi n c a A là : A. CH4O B.C2H6O C. C3H8O D. C4H8O 228.Ch t A ch a C,H,O,N và có M = 89. Bi t 1 mol A cháy cho 3 mol CO2; 0,5mol N2. A là: A.C3H7NO2 B.C2H5NO2 C. C3H7NO D. C4H9NO

229.ð t cháy m t axit no ña ch c Y thu ñư c 0,6 mol CO2 và 0,5 mol nư c. Bi t m ch C th ng. Cho bi t CTCT c a Y :

522 bài t p Hóa h c Ôn thi TN và ð i h c 2008- Tài li u ch có tính ch t ñ giáo viên tham kh o và giúp h c sinh ôn t p ch không mang tính ch t thương m i
A HOOC-COOH B. HOOC-CH2-COOH C HOOC-(CH3)3-COOH D. HOOC-(CH2)4COOH. 230.ðun nóng 6 g CH3COOH v i 6g C2H5OH có H2SO4 xúc tác. Kh i lư ng este t o thành khi hi u su t 80% là: A. 7,04g B. 8g C. 10g D. 12g

231.ð t cháy hoàn toàn 1 amin thơm b c nh t ngư i ta thu ñư c 1,568 lít khí CO2 1,232 lít hơi nư c và 0,336 lít khí trơ. ð trung hoà h t 0,05 mol X c n 200ml dung d ch HCl 0,75M. Bi t các th tích khí ño ñktc. Xác ñ nh CTPT c a X. A. C6H5NH2 B. (C6H5)2NH C. C2H5NH2 D. C7H11N3 232.Phân tích 6 g ch t h u cơ A thu ñư c 8,8g CO2; 7,2g H2O và 2,24lít N2(ðKC).M t khác 0,1 mol A ph n là: A. CH4N, C2H8N2 , 3 ñ ng phân C. CH4N, C2H6N2 , 3 ñ ng phân B.CH4N, C2H8N2 , 4 ñ ng phân D. CH4N, C2H8N2 , 5 ñ ng phân ng v a ñ v i 0,2 mol HCl.Công th c ñơn gi n ,công th c phân t c a A và s ñ ng phân

233.Cho 13,6 g m t ch t h u cơ X(C,H,O) tác d ng v i dung d ch Ag2O/NH3 dư thu ñư c 43,2 g Ag. Bi t t kh i cu X ñ i v i O2 b ng 2,125. CTCT c a X là: C- CH ≡ C-CH2 - CHO A- CH3-CH2 - CHO D- CH ≡ C - CHO B- CH2 = CH - CH2 - CHO 234.H p ch t A ch ch a 1 lo i nhóm ch c và phân t ch ch a các nguyên t C,H,O trong ñó oxi chi m 37,21% v kh i lư ng. 1mol A tráng gương hoàn toàn cho 4 mol Ag. A là: A. HCHO C.CH3CHO B.CHO- CH2-CHO D.C2H4(CHO)2

235.Công th c ñơn gi n nh t c a axit h u cơ X là (CHO)n. Khi ñ t 1 mol X thu ñư c dư i 6 mol CO2. CTCT c a X là: A- HOOC - CH = CH - COOH C- CH3COOH D. HOOC-COOH B- CH2 = CH - COOH 236.Cho bay hơi h t 5,8g m t h p ch t h u cơ X thu ñư c 4,48 lít hơi X v i 109,20C .M t khác 5,8 g X ph n ng v i dung d ch AgNO3 /NH3dư t o ra 43,2 g Ag .Công th c phân t B. (CH2O)n C.C2H2O D. C2H2O2 c aX:

A. C2H4O2

237.ðun nóng 1 h n h p g m 2 rư u no ñơn ch c liên ti p v i H2SO4 ñ c, 1400C thu ñư c 24,7g h n h p 3 ete và 7,2 g H2O . Bi t ph n ng x y ra hoàn toàn . CTCT c a 2 rư u là : A. C3H7OH và C4H9OH B. C2H5OH và C3H7OH D. C4H9OH và C5H11OH C. CH3OH và C2H5OH 238.Xác ñ nh CTCT c a h p ch t X bi t r ng khi ñ t cháy 1 mol X cho ra 4 mol CO2,X c ng v i Br2 theo t l 1:1,v i Na cho khí H2 và X cho ph n A.CH(OH)=CH-CH2-CHO C.CH3-CH2-CHO ng tráng gương.

B.CH3-C(OH)=CH-CHO D.CH2=CH-CH(OH)-CHO

239.Cho 4 kim lo i Al, Fe, Mg, Cu và 4 dung d ch ZnSO4, AgNO3, CuCl2, MgSO4. Kim lo i kh ñư c c 4 dd mu i là: A. Fe B. Mg C. Al D. t t c ñ u sai 240.Nguyên t ô th 19 , chu kì 4 nhóm I A ( phân nhóm chính nhóm I) có c u hình electron nguyên t là

522 bài t p Hóa h c Ôn thi TN và ð i h c 2008- Tài li u ch có tính ch t ñ giáo viên tham kh o và giúp h c sinh ôn t p ch không mang tính ch t thương m i
A : 1s22s22p63s23p64s2 B : 1s22s22p63s23p64s1 2 2 6 2 6 5 1 D : 1s22s22p63s23p63d104s1 C : 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 241.S ăn mòn ñi n hoá x y ra các quá trình A. S oxi hoá c c dương và s kh c c âm B. S kh c c dương và s oxi hoá c c âm C. S oxi hoá c c âm D. S oxi hoá c c dương 242.Lo i liên k t nào sau ñây có l c hút tĩnh ñi n? A Liên k t kim lo i B . Liên k t ion và liên k t kim lo i C Liên k t c ng hoá tr D. Liên k t ion 243.Kim lo i có tính d o là vì A : S electron ngoài cùng trong nguyên t ít . B : ði n tích h t nhân và bán kính nguyên t bé C : Có c u trúc m ng tinh th . D : Trong m ng tinh th kim lo i có các electron t do . 244.Ki u m ng tinh th c a mu i ăn là A Ion B Nguyên t C Kim lo i D Phân t 245.H p kim c ng và giòn hơn các kim lo i trong h n h p ñ u vì A : C u trúc m ng tinh th thay ñ i . B : M t ñ ion dương tăng . C : M t ñ electron t do gi m D : Do có s t o liên k t c ng hoá tr nên m t ñ electron t do trong h p kim gi m 246.Lo i ph n ng hoá h c nào sau ñây x y ra trong quá trình ăn mòn kim lo i? A Ph n ng oxi hoá - kh C Ph n ng hoá h p C Ph n ng th D Ph n ng phân hu 247.Cho bi t kh i lư ng lá Zn thay ñ i như th nào khi ngâm lá Zn vào dung d ch CuSO4 A. không thay ñ i B tăng C.gi m D.còn tuỳ 248.Có các c p kim lo i sau ti p xúc v i nhau Al-Fe ; Zn-Fe ; Sn-Fe ; Cu-Fe ñ lâu trong không khí m . C p mà s t b ăn mòn là A : Chi có c p Al-Fe ; B : Chi có c p Zn-Fe ; C : Chi có c p Sn-Fe ; D : C p Sn-Fe và Cu-Fe 249.Có dd FeSO4 l n t p ch t là CuSO4, ñ lo i b CuSO4 ta dùng: A. dd HNO3 B. b t s t dư C. b t nhôm dư D. NaOH v a ñ 250.T dung d ch MgCl2 ta có th ñi u ch Mg b ng cách A : ði n phân dung d ch MgCl2 B : Cô can dung d ch r i ñi n phân MgCl2 nóng ch y D : Chuy n MgCl2 thành Mg(OH)2 r i C : Dùng Na kim lo i ñ kh ion Mg2+ trong dung d ch chuy n thành MgO r i kh MgO b ng CO … 251.Cho bi t các c p oxi hoá- kh sau : Fe2+/ Fe Cu2+/ Cu Fe3+/Fe2+ Tính oxi hoá tăng d n theo th t B Fe2+ ,Cu2+, Fe3+ C. Cu2+, Fe3+,Fe2+ D.Cu2+, Fe2+, Fe3+ A.Fe3+,Cu2+, Fe2+ 252.Các ch t sau : Cl2 , O2 , dd HCl , dd CuSO4 , dd HNO3 ñ c ngu i , dd FeCl3 . Ch t tác d ng v i Fe là B : Cl2 , O2 , dd HCl , dd CuSO4 , dd HNO3 ñ c ngu i A : Cl2 , O2 , dd HCl , dd CuSO4 D : T t c các ch t trên . C : Cl2 , O2 , dd HCl , dd CuSO4 , dd FeCl3 253.Cho bi t các c p oxi hoá- kh sau : Fe2+/ Fe Cu2+/ Cu Fe3+/Fe2+ Tính kh gi m d n theo th t B.Fe, Fe2+,Cu C.Cu , Fe, Fe2+. D.Fe2+,Cu , Fe A Fe,Cu ,Fe2+ 254.T dung d ch mu i AgNO3 ñ ñi u ch Ag ta dùng phương pháp A.thu luy n B.nhi t phân. C.ñi n phândung d ch D.c A,B,C 255.Cho Kali kim lo i vào dung d ch CuSO4 thì thu ñư c s n ph m g m A : Cu và K2SO4 . ; B : KOH và H2 . ; C : Cu(OH)2 và K2SO4 ; D : Cu(OH)2 , K2SO4 và H2

522 bài t p Hóa h c Ôn thi TN và ð i h c 2008- Tài li u ch có tính ch t ñ giáo viên tham kh o và giúp h c sinh ôn t p ch không mang tính ch t thương m i
256.Cho h n h p g m Fe , Cu vào dung d ch AgNO3 l y dư thì sau khi k t thúc ph n ng dung d ch thu ñư c có ch t tan là : A : Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2 ; B : Fe(NO3)2 , Cu(NO3)2 và AgNO3 D : Fe(NO3)3 , Cu(NO3)2 , AgNO3 và Ag C : Fe(NO3)3 , Cu(NO3)2 và AgNO3 257.Cho h n h p Al , Fe tác d ng v i h n h p dung d ch AgNO3 ,Cu(NO3)2 thu ñư c dung d ch B và ch t r n D g m 3 kim lo i .Cho D tác d ng v i HCl dư , th y có khí bay lên. Thành ph n c a ch t r n D là A.Fe ,Cu ,Ag B.Al ,Fe ,Cu C.Al ,Cu,Ag D.c A,B,C 238.Ăn mòn ñi n hoá và ăn mòn hoá h c khác nhau ñi m A : Kim lo i b phá hu B : Có s t o dòng ñi n C : Kim lo i có tính kh b ăn mòn D : Có s t o dòng ñi n ñ ng th i kim lo i có tính kh m nh hơn b ăn mòn . 239.D ki n nào dư i ñây cho th y nhôm ho t ñ ng m nh hơn s t A.s t d b ăn mòn kim lo i hơn B.v t d ng b ng nhôm b n hơn so v i b ng s t C.s t b nhôm ñ y ra kh i dung d ch mu i D.nhôm còn ph n ng ñư c v i dung d ch ki m 240.Trong ñ ng cơ ñ t trong các chi ti t b ng thép b mòn là do A : Ăn mòn cơ h c B : Ăn mòn ñi n hoá C : Ăn mòn hoá h c D : Ăn mòn hoá h c và ăn mòn cơ h c 241.Liên k t trong tinh th kim lo i ñư c hình thành là do: A. các e hóa tr tách kh i nguyên t và chuy n ñ ng t do trong toàn m ng tinh th B. các nguyên t ñư c s p x p theo m t tr t t nh t ñ nh C. s tương tác ñ y qua l i gi a các ion dương D. l c tương tác tĩnh ñi n gi a các ion dương v i các e t do xung quanh 242. Ngư i ta tráng m t l p Zn lên các t m tôn b ng thép , ng ñ n nư c b ng thép vì A : Zn có tính kh m nh hơn s t nên b ăn mòn trư c , thép ñư c b o v . B : L p Zn có màu tr ng b c r t ñ p C : Zn khi b oxi hoá t o l p ZnO có tác d ng b o v D : Zn t o m t l p ph cách li thép v i môi trư ng 243.Trong s các nguyên t hóa h c ñã bi t thì các nguyên t kim lo i chi m ña ph n do: A.nguyên t các nguyên t có bán kính l n ñ ng th i ñi n tích h t nhân bé. B. nguyên t các nguyên t thư ng có 1, 2, 3 e l p ngoài cùng C. các nguyên t kim lo i g m các nguyên t h s, d, f và m t ph n các nguyên t h p. D. năng lư ng ion hóa các nguyên t thư ng th p. 244.ð ñi u ch Ag t dung d ch AgNO3, ngư i ta làm cách nào trong các cách sau 1/ Dùng Zn ñ kh Ag+ trong dung d ch AgNO3 . 2/ ði n phân dung d ch AgNO3 . 3/ Cho dung d ch AgNO3 tác d ng v i dung d ch NaOH sau ñó l c l y AgOH , ñem ñun nóng ñ ñư c Ag2O sau ñó kh Ag2O b ng CO ho c H2 to cao . Phương pháp ñúng là A:1 ; B : 1 và 2 ; C: 2 ; D : C 1 , 2 và 3 245.M t t m kim lo i vàng b bám m t l p Fe b m t, có th r a l p Fe ñ ñư c Au b ng dd: A. CuSO4 B. FeCl3 C. FeSO4 D. AgNO3 246.T Mg(OH)2 ngư i ta ñi u ch Mg b ng cách nào trong các cách sau 1/ ði n phân Mg(OH)2 nóng ch y . 2/ Hoà tan Mg(OH)2 vào dung d ch HCl sau ñó ñi n phân dung d ch MgCl2 có màng ngăn . 3/ Nhi t phân Mg(OH)2 sau ñó kh MgO b ng CO ho c H2 nhi t ñ cao 4/ Hoà tan Mg(OH)2 vào dung d ch HCl , cô c n dung d ch sau ñó ñi n phân MgCl2 nóng ch y Cách làm ñúng là A : 1 và 4 ; B : Ch có 4 ; C : 1 , 3 và 4 ; D : C 1 , 2 , 3 và 4.

522 bài t p Hóa h c Ôn thi TN và ð i h c 2008- Tài li u ch có tính ch t ñ giáo viên tham kh o và giúp h c sinh ôn t p ch không mang tính ch t thương m i
247.Kim lo i ch có th t n t i d ng nguyên t riêng bi t khi: A. th l ng B. th hơi C. th r n D. c A và B 248.M t lo i B c có l n m t ít ñ ng ngư i ta lo i b ñ ng trong lo i b c ñó b ng cách 1/ Cho lo i b c này vào dung d ch AgNO3 dư Cu tan h t , sau ñó l c l y Ag 2/ Cho lo i b c này vào dung d ch HCl, Cu tan h t ta l c l y Ag 3/ ðun nóng lo i b c này trong oxy sau ñó cho h n h p s n ph m vào dung d ch HCl Ag không tan ta l c l y Ag 4/ Cho lo i b c này vào dung d ch HNO3 , Cu tan , Ag không tan ta l c l y Ag . Cách làm ñúng là A : 1 và 2 ; B : 1 và 3 ; C : 3 và 4 ; D : c 1,2,3,4 249.Kim lo i nào sau ñây khi tác d ng v i dd HCl và tác d ng v i Cl2 cho cùng lo i mu i clorua: A. Fe B. Ag C. Cu D. Zn 250.ð ñi u ch Fe t dung d ch FeCl3 ngư i ta làm theo các cách sau 1/ Dùng Zn ñ kh Fe3+ trong dung d ch thành Fe 2/ ði n phân dung d ch FeCl3 có màng ngăn . 3/ Chuy n FeCl3 thành Fe(OH)3 sau ñó chuy n Fe(OH)3 thành Fe2O3 r i kh Fe2O3 b ng CO nhi t ñ cao 4/ Cô c n dung d ch r i ñi n phân FeCl3 nóng ch y Cách làm thích h p nh t là A : 1 và 2 ; B : Ch có 3 ; C : 2 và 4 ; D 1,2,và 3 251.ð m Ni lên m t v t b ng thép ngư i ta ñi n phân dung d ch NiSO4 v i A : Kat t là v t c n m , An t b ng S t B : An t là v t c n m , Kat t b ng Ni C : Kat t là v t c n m , An t b ng Ni D : An t là v t c n m , Kat t b ng S t 252.Mu n kh dd ch a Fe3+ thành dd có ch a Fe2+ c n dùng kim lo i sau: A. Zn B. Cu C. Ag D. C A, B ñúng 2+, Hg2+, Fe2+, Pb2+, Ca2+ theo chi u tính oxi hoá tăng d n? 253.Hãy s p x p các ion Cu B. Hg2+ < Cu2+< Pb2+< Fe2+< Ca2+ A Ca2+ < Fe2+< Pb2+< Hg2+< Cu2+ 2+ < Fe2+< Cu2+< Pb2+< 2+ C. Ca Hg D. Ca2+ < Fe2+< Pb2+< Cu2+< Hg2+ 254.Các c p oxi hoá kh sau : Na+/Na , Mg2+/Mg , Zn2+/Zn , Fe2+/Fe , Pb2+/Pb , Cu2+/Cu ñư c s p x p theo chi u tăng tính oxi hoá c a ion kim lo i . Kim lo i ñ y ñư c Cu ra kh i dung d ch CuSO4 là A : Na , Mg , Zn , Fe , Pb B : Mg , Zn , Fe , Pb C : Mg , Zn , Fe D : Na , Mg , Zn , Fe 255.Có các c p oxi hoá kh sau K+/K , Mg2+/Mg , Zn2+/Zn , Fe2+/Fe ,Cu2+/Cu , Fe3+/Fe2+ ñư c s p x p theo chi u tăng tính oxi hoá c a ion kim lo i . Kim lo i ñ y ñư c Fe ra kh i dung d ch mu i s t III là : A : Mg , Zn ; B : K , Mg , Zn , Cu ; C : K , Mg , Zn ; D : Mg , Zn , Cu 256.Cã hçn hîp 3 kim lo¹i Ag, Fe, Cu. Dïng dung dÞch chøa mét chÊt tan ®ª- t¸ch Ag ra khái hçn hîp l A. ddÞch HCl B. ddich HNO3 lo—ng C. ddÞch H2SO4lo—ng D.ddÞch Fe2(SO4)3 257.ð ñi u ch Al ngư i ta 1/ ði n phân AlCl3 nóng ch y 2/ ði n phân dung d ch AlCl3 3/ ði n phân Al2O3 nóng ch y trong Criolit 4/ Kh AlCl3 b ng K nhi t ñ cao Cách ñúng là A : 1 và 3 ; B : 1 , 2 và 3 ; C : 3 và 4 : D : 1 , 3 và 4 258.Nhúng m t lá s t vào dung d ch CuSO4 ,sau m t th i gian l y lá s t ra cân n ng hơn so v i ban ñ u 0,2 g ,kh i lư ng ñ ng bám vào lá s t là A.0,2g B.1,6g C.3,2g D.6,4g

522 bài t p Hóa h c Ôn thi TN và ð i h c 2008- Tài li u ch có tính ch t ñ giáo viên tham kh o và giúp h c sinh ôn t p ch không mang tính ch t thương m i
259.Cho 1,625g kim lo i hoá tr 2 tác d ng v i dung d ch HCl l y dư . Sau ph n ng cô c n dung d ch thì ñư c 3,4g mu i khan . Kim lo i ñó là A : Mg ; B : Zn ; C : Cu ; D : Ni 260.Cho lu ng H2 ñi qua 0,8g CuO nung nóng. Sau ph n ng thu ñư c 0,672g ch t r n. Hi u su t kh CuO thành Cu là(%): A. 60 B. 80 C. 90 D. 75 261.Cho m t lá s t (dư) vào dung d ch CuSO4 . Sau m t th i gian v t lá s t ra r a s ch làm khô th y kh i lư ng lá s t tăng 1,6g . Kh i lư ng ñ ng sinh ra bám lên lá s t là A : 12,8g B : 6,4g C : 3,2g D : 9,6g 262.ði n phân nóng ch y hoàn toàn 1,9g mu i clorua c a m t kim lo i hóa tr II, ñư c 0,48g kim lo i catôt. Kim lo i ñã cho là: A. Zn B. Mg C. Cu D. Fe 263.ði n phân dung d ch CuSO4 b ng ñi n c c trơ v i dòng ñi n có cư ng ñ I = 0,5A trong th i gian 1930 giây thì kh i lư ng ñ ng và th tích khí O2 sinh ra là A : 0,64g và 0,112 lit B : 0,32g và 0,056 lít C : 0,96g và 0,168 lít D : 1,28g và 0,224 lít 264.Hoà tan hòan toàn 9,6g kim lo i R hoá tr (II ) trong H SO ñ c thu ñư c dung d ch X và 3,36
2 4

lit khí SO2(ñktc). V y R là: A Mg B Zn C Ca D Cu 265.Cho 0,84 g kim lo i R vào dung d ch HNO3 loãng l y dư sau khi k t thúc ph n ng thu ñư c 0,336 lít khí NO duy nh t ñktc : R là A : Mg B : Cu C : Al : D : Fe 266.ði n phân dung d ch mu i MCl v i ñi n c c trơ . catôt thu ñư c 16g kim lo i M thì anot n thu ñư c 5,6 lit (ñktc). Xác ñ nh M? A Mg B Cu C Ca D Zn 267.Cho 6,4g h n h p Mg - Fe vào dung d ch HCl (dư) th y bay ra 4,48 lít H2(ñktc) . Cũng cho h n h p như trên vào dung d ch CuSO4 dư .Sau khi ph n ng xong thì lư ng ñ ng thu ñư c là A : 9,6g B : 16g C : 6,4g D : 12,8g 268.Chia hçn hîp 2 kim lo¹i A,B cã ho¸ trÞ kh«ng ®æi th nh 2phÇn b»ng nhau . phÇn 1 tan hÕt trong dung dÞch HCl t¹o ra 1,792 lit H2(®ktc). PhÇn 2 nung trong oxi thu ®-îc 2,84g hîp oxit. Khèi k-îng hçn häp 2 kim lo¹i ban ®Çu l : A. 5,08g B. 3,12g C. 2,64g D.1,36g 269.Cho 5,6g Fe vào 200 ml dung d ch h n h p AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,2M Sau khi k t thúc ph n ng thu ñư c ch t r n có kh i lư ng A : 4,72g B : 7,52g C : 5,28g D : 2,56g 270.Cho m t ñinh Fe vào m t lit dung d ch ch a Cu(NO3)2 0,2M và AgNO3 0,12M. Sau khi ph n ng k t thúc ñư c m t dung d ch A v i màu xanh ñã phai m t ph n và m t chát r n B có kh i lư ng l n hơn kh i lư ng c a ñinh Fe ban ñ u là 10,4g. Tính kh i lư ng c a cây ñinh s t ban ñ u. A. 11,2g B. 5,6g C.16,8g D. 8,96g 271.ði n phân 200ml dung d ch h n h p g m HCl 0,1M và CuSO4 0,5M b ng ñi n c c trơ. Khi kat t có 3,2g Cu thì th tích khí thoát ra an t là A : 0,56 lít B : 0,84 lít C : 0,672 lít D : 0,448 lít 272.ð phân bi t m t cách ñơn gi n nh t h p ch t c a kali và h p ch t c a natri ,ngư i ta ñưa các h p ch t c a kalivà natri vào ng n l a ,nh ng nguyên t ñó d ion hóa nhu m màu ng n l a thành : A. Tím c a kali ,vàng c a natri B .Tím c a natri ,vàng c a kali C. ð c a natri ,vàng c a kali D .ð c a kali,vàng c a natri 273. Tính ch t hóa h c cơ b n c a kim lo i ki m là : a. Tính kh b. Tính oxi hóa c. Tính axit d. Tính bazơ 274.ðun nóng 6,2g oxit c a kim lo i ki m trong bình chưa lưu huỳnh IV oxit ,thu ñư c 12,6gam mu i trung hòa.Công th c c a mu i t o thành là

522 bài t p Hóa h c Ôn thi TN và ð i h c 2008- Tài li u ch có tính ch t ñ giáo viên tham kh o và giúp h c sinh ôn t p ch không mang tính ch t thương m i
A .NaHSO3 B .Na2SO3 C. NaHSO4 D.NaHSO4 ,Na2SO3 275.Mu n b o qu n kim lo i ki m, ngư i ta ngâm kín chúng trong : a. Nư c b. Dung d ch HCl c. Dung d ch NaOH d. D u h a 276.Kh i lư ng nư c c n dùng ñ hòa tan 18,8g kali oxit t o thành kali hidroxit 5,6% là A.381,2g B .318,2g C .378g D, 387g 277.Nguyên t c a nguyên t có c u hình electron 1s2 2s2 2p6 3s1 là : a. K b. Na c. Ca d. Ba 278.Nguyên t kim lo i ki m có bao nhiêu electron phân l p s c a l p electron ngoài cùng A .(1e) B..(2e) C..(3e) D..(4e) 279.ð ñi u ch kim lo i Na, ngư i ta th c hi n ph n ng : a. ði n phân dung d ch NaOH b. ði n phân nóng ch y NaOH c. Cho dd NaOH tác d ng v i dd HCl d. Cho dd NaOH tác d ng v i H2O 280.N u M là nguyên t nhóm IA thì oxit c a nó có công th c là: B.M2O3 C.MO D.M2O A.MO2 281.Kim loa ki m ñư c s n xu t trong công nghi p b ng cách : a. ði n phân h p ch t nóng ch y. b. Phương pháp h a luy n. c. Phương pháp th y luy n. d. Phương pháp nhi t kim lo i. 282.Trong nhóm IA ,theo chi u ñi n tích h t nhân tăng d n : A.Bán kính nguyên t tăng d n B.Năng lư ng ion hóa gi m d n C. Tính kh tăng d n D. ð âm ñi n tăng d n Tìm câu sai 283.Các ion X+ ; Y- và nguyên t Z nào có c u hình electron 1s2 2s2 2p6 ? a. K+ ; Cl- và Ar b. Li+ ; Br- và Ne d. Na+ ; F- và Ne c. Na+ ; Cl- và Ar 284.ði n phân mu i clorua kim lo i ki m nóng ch y ,ngư i ta thu ñư c 0,896lit khí (ñktc) m t ñi n c c và 3,12g kim lo i ki m ñi n c c còn l i Công th c hóa h c c a mu i ñi n phân A.NaCl B.KCl C.LiCl D.RbCl 285.Dãy nào sau ñây ñư c s p x p theo th t ñ âm ñi n tăng d n : a. Li ; Na ; K ; Ca b. C ; N ; O ; F c. F ; Cl ; Br ; I d. S ; P ; Si ; Al 286.Hòa tan 55g h n h p Na2CO3 và Na2SO3 v i lư ng v a ñ 500ml axit H2SO4 1M thu ñư c m t mu i trung hòa duy nh t và h n h p khí A . Thành ph n ph n trăm th tích c a h n h p khí A A. 80%CO2 ; 20%SO2 .B 70%CO2 ; 30%SO2 C. 60%CO2 ; 40%SO2 D.. 50%CO2 ; 50%SO2 287.Ion nào có bán kính bé nh t ? Bi t ñi n tích h t nhân c a P, S, Cl, K l n lư t là 15+, 16+, 17+, 19+ : b. Clc. S2d. P3a. K+ 288.Nguyên t v trí nào trong b ng h th ng tu n hoàn có c u hình electron là 4s1 ? Chu kì Nhóm A 1 IVA B 1 IVB C 4 IA D 4 IB 289.Nguyên t 39X có c u hình electron 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 . H t nhân nguyên t X có s nơtron và proton l n lư t là : a. 19 ; 0 b. 19 ; 20 c. 20 ; 19 d. 19 ; 19 290.Cho 9,1g h n h p 2mu i cacbonat trung hòa c a 2 kim lo i ki m 2 chu kì liên ti p tan hoàn toàn trong dung d ch HCl dư thu ñư c 2,24lit CO2 (ñktc) .Hai kim lo i ñó là : A. Li và Na Kvà Cs Ba và K k t qu khác 291.Khi cho kim lo i Na vào dung d ch CuSO4 thì s x y ra hi n tư ng : Ban ñ u có xu t hi n k t t a xanh, sau ñó k t t a tan ra, dung d ch trong su t. Ban ñ u có s i b t khí, sau ñó xu t hi n k t t a xanh. Ban ñ u có s i b t khí, sau ñó có t o k t t a xanh, r i k t t a tan ra, dd trong su t.

522 bài t p Hóa h c Ôn thi TN và ð i h c 2008- Tài li u ch có tính ch t ñ giáo viên tham kh o và giúp h c sinh ôn t p ch không mang tính ch t thương m i
Ch có s i b t khí. 292.Trư ng h p nào ion Na+ không t n t i ,n u ta th c hi n các ph n ng hóa h c sau: A. NaOH tác d ng v i HCl NaOH tác d ng v i dung d ch CuCl2 Nung nóng NaHCO3 ði n phân NaOH nóng ch y 293.Các dd mu i NaHCO3 và Na2CO3 có ph n ng ki m vì trong nư c, chúng tham gia ph n ng : a. Th y phân b. Oxi hóa - kh c. Trao ñ i d. Nhi t phân 294. Kim lo i có tính kh m nh nh t là: a) Li b)Na c)Cs d)K 295.Ph n ng gi a Na2CO3 và H2SO4 theo t l 1 : 1 v s mol có phương trình ion rút g n là : a. CO32- + 2H+ → H2CO3 b. CO32- + H+ → HCO–3 + + 22c. CO3 + 2H → H2O + CO2 d. 2Na + SO4 → Na 2SO4 296.Cho Na vào dung d ch CuSO4, hi n tư ng x y ra là: a) s i b t khí và k t t a màu xanh b)dung d ch có màu xanh nh t d n c) có k t t a Cu d) s i b t khí 297.Mu i natri và mu i kali khi cháy cho ng n l a màu tương ng : a. H ng và ñ th m b. Tím và xanh lam c. Vàng và tím d. Vàng và xanh 298.ði n phân dung d ch NaCl có màn ngăn, cat t thu khí: b) H2 c) Cl2 d) không có khí a) O2 299.S n ph m c a ph n ng nhi t phân NaNO3 là : b. NaNO2 và O2 a. Na ; NO2 và O2 d. Na2O và NO2 và O2. c. Na2O và NO2 300.Nư c Gia-ven ñư c ñi u ch b ng cách : a)Cho khí clo tác d ng v i dung d ch NaOH b) ði n phân dd NaCl có màn ngăn c) ði n phân dd NaCl không có màn ngăn d) a,c ñ u ñúng 301.Trong ph n ng sau : NaH + H2O → NaOH + H2 . Nư c ñóng vai trò gì ? a. Kh b. Oxi hóa c. Axit d. Bazơ 302.ð nh n bi t các dd: NaOH, KCl, NaCl, KOH dùng: a) quì tím, dd AgNO3 b) phenolftalêin c) quì tím, th ng n l a b ng dây Pt d) phenolftalein, dd AgNO3 303.ði n phân dung d ch NaF, s n ph m thu ñư c là : a. H2 ; F2 ; dung d ch NaOH b. H2 ; O2 ; dung d ch NaOH d. H2 ; dung d ch NaOF c. H2 ; O2 ; dung d ch NaF 304.Khi ñi n phân dd NaCl (có màn ngăn), c c dương không làm b ng s t mà làm b ng than chì là do: a) s t d n ñi n t t hơn than chì c c dương t o khí clo tác d ng v i Fe than chì d n ñi n t t hơn s t b) c c dương t o khí clo tác d ng v i than chì 305.S n ph m c a s ñi n phân dung d ch NaCl ñi n c c trơ, có màng ngăn x p là : a. Natri và hiñro b. Oxi và hiñro c. Natri hiñroxit và clo d. Hiñro, clo và natri hiñroxit. 306.Kim lo i có th t o peoxít là: a) Na b) Al c) Fe d) Zn 307.Có các ch t khí : CO2 ; Cl2 ; NH3 ; H2S ; ñ u có l n hơi nư c. Dùng NaOH khan có th làm khô các khí sau : a. NH3 b. CO2 c. Cl2 d. H2S 308.ðiên phân mu i clorua c a kim ko i M thu ñư c 3,45 gam kim lo i và 1,68 lít khí (ñktc). M là: a) K b) Li c) Na d) Ca 309.Ph n ng nào sau ñây không th x y ra ?

522 bài t p Hóa h c Ôn thi TN và ð i h c 2008- Tài li u ch có tính ch t ñ giáo viên tham kh o và giúp h c sinh ôn t p ch không mang tính ch t thương m i
a. HCl + NaOH → NaCl + H2O b. Na2S + HCl → NaCl + H2S c. FeSO4 + HCl → FeCl2 + H2SO4 d. FeSO4 + 2KOH → Fe(OH)2 + K2SO4 310.D n 3,36 lít (ñktc) khí CO2 vaò120 ml dd NaOH 2M. Sau ph n ng thu dư c: b) 0,12 mol Na2CO3 c) 0,09 mol NaHCO3 và 0,06 mol a) 0,15 mol NaHCO3 Na2CO3 d) 0,09 mol Na2CO3 và 0,06 mol NaHCO3 311.Dung d ch natri clorua trong nư c có môi trư ng : a. Axit b. Ki m c. Mu i d. Trung tín 312.ði n phân 117g dung dich NaCl 10% có màng ngăn thu ñư c t ng th tích khí 2 ñi n c c là 11,2 lít ( ñktc) thì ng ng l i . Th tích khí thu ñư c c c âm là: a) 6,72 lít b) 8,96 lít c) 4,48 lít d)3,36 lít 313.Khi cho t t dung d ch NaOH vào dung d ch ZnSO4 ta th y : Xu t hi n k t t a màu tr ng b n. ð u tiên xu t hi n k t t a màu tr ng, sau ñó k t t a tan d n và dung d ch tr l i trong su t. K m sunfat b k t t a màu xanh nh t. Không th y có hi n tư ng gì x y ra. 314.Kim lo i ki m có tính kh m nh nh t trong t t c các kim lo i vì: 1> Trong cùng 1 chu kỳ , kim lo i ki m có bán kính l n nh t. 2> Kim lo i ki m có Z nh nh t so v i các nguyên t thu c cùng chu kỳ . 3> Ch c n m t 1 ñi n t là kim lo i ki m ñ t ñ n c u hình khí trơ. 4> Kim lo i ki m là kim lo i nh nh t. Ch n phát bi u ñúng. a> Ch có 1, 2 b> Ch có 1, 2, 3 c> Ch có 3 d> Ch có 3, 4 315.Hiñrua c a kim lo i ki m tác d ng v i nư c t o thành : a. Mu i và nư c b. Ki m và oxi c. Ki m và hiñro d. Mu i 316.ð ñi u ch Na2CO3 ngư i ta có th dùng phương pháp nào sau ñây a> Cho s c khí CO2 dư qua dd NaOH. b> T o NaHCO3 k t t a t CO2 + NH3 + NaCl và sau ñó nhi t phân NaHCO3 c> Cho dd (NH4)2SO4 tác d ng v i dd NaCl. d> Cho BaCO3 tác d ng v i dd NaCl 317.Cho 2,3g Na tác d ng v i 180g H2O. C% dung d ch thu ñư c : A. 4% B. 2,195% C. 3% D. 6% Kim lo i ki m ñư c ñi u ch trong công nghi p theo phương pháp nào sau ñây? a> Nhi t luy n b> Th y luy n c> ði n phân nóng ch y d> ði n phân dung d ch 318.Cho 6,2g Na2O vào 100g dung d ch NaOH 4%. C% thu ñư c: A. 11,3% B. 12% C. 12,2% D. 13% 319.ð ñi u ch K kim lo i ngư i ta có th dùng các phương pháp sau: 1> ði n phân dung d ch KCl có vách ngăn x p. 2> ðiên phân KCl nóng ch y. 3> Dùng Li ñ kh K ra kh i dd KCl 4> Dùng CO ñ kh K ra kh i K2O 5> ði n phân nóng ch y KOH Ch n phương pháp thích h p a> Ch có 1, 2 b> Ch có 2, 5 c> Ch có 3, 4, 5 d> 1, 2, 3, 4, 5. 320.Cho 2,3g Na tác d ng mg H2O thu ñư c dung d ch 4%. Kh i lư ng H2O c n: A. 120g B. 110g C. 210g D. 97,8g 321.Cho dd ch a 0,3 mol KOH tác d ng v i 0,2 mol CO2. Dung d ch sau ph n ng g m các ch t: a> KOH, K2CO3 b> KHCO3 c> K2CO3 d > KHCO3, K2CO3 322.Cho 22g CO2 vào 300g dung d ch KOH thu ñư c 1,38g K2CO3. C% dung d ch KOH: A. 10,2% B. 10% C. 9% D. 9,52%

522 bài t p Hóa h c Ôn thi TN và ð i h c 2008- Tài li u ch có tính ch t ñ giáo viên tham kh o và giúp h c sinh ôn t p ch không mang tính ch t thương m i
323.Cho m g h n h p Na, K tác d ng 100g H2O thu ñư c 100ml dung d ch có pH = 14; nNa : nK = 1 : 4. m có giá tr : A. 3,5g B. 3,58g C. 4g D. 4,6g 324.H n h p X g m 2 kim lo i ki m A, B thu c 2 chu kỳ k ti p c a BTH. L y 3,1 (g) X hòa tan hoàn toàn vào nư c thu ñư c 1,12 lít H2 (ñktc). A, B là 2 kim lo i: a> Li, Na b> Na, K c> K, Rb d> Rb, Cs 325.4,41g h n h p KNO3, NaNO3; t l mol 1 : 4. Nhi t phân hoàn toàn thu ñư c khí có s mol: A. 0,025 B. 0,0275 C. 0,3 D. 0,315 326.M t h n h p n ng 14,3 (g) g m K và Zn tan h t trong nư c dư cho ra dung d ch ch ch a ch t duy nh t là mu i. Xác ñ nh kh i lư ng m i kim lo i trong h n h p và th tích khí H2 thoát ra (ñktc). b> 7,8 g K, 6,5 g Zn, 2,24 (l) H2 a> 3,9 g K, 10,4 g Zn, 2,24 (l) H2 d> 7,8 g K, 6,5 g Zn, 1,12 (l) H2 c> 7,8 g K, 6,5g Zn, 4,48 (l) H2 327.Cho 1,5g h n h p Na và kim lo i ki m A tác d ng v i H2O thu ñư c 1,12 lít H2 (ñktc). A là: A. Li B. Na C. K D. Rb 328.Khi ñun nóng, Canxicácbonnát phân h y theo phương trình: CaCO3 CaO + CO2 – 178 Kj ñ thu ñư c nhi u CaO ta ph i : a. h th p nhi t ñ nung . Qu t lò ñ t ñ ñu i h t CO2 c. tăng nhi t ñ nung d. C b và c ñ u ñúng 329.Theo chi u tăng d n ñi n tích h t nhân các kim lo i thu c phân nhóm chính nhóm II có: A. Bán kính nguyên t tăng d n . Năng lư ng ion hóa gi m d n. Tính kh c a nguyên t tăng d n. B. Tính oxi hóa c a ion tăng d n. Hãy ch n ñáp án sai: 330.Nguyên t c a m t nguyên t R có l p ngoài cùng là l p M , trên l p M có ch a 2e. C u hình ñi n t c a R, tính ch t c a R là: b. 1s22s22p63s23p6, R là khí hi m. a. 1s22s22p63s2, R là kim lo i. 2 2 4 2 2 2 c. 1s 2s 2p 3s 3p , R là phi kim d. 1s 2s22p63s2, R là phi kim. 331.Theo chi u tăng d n c a ñi n tích h t nhân các nguyên t kim lo i thu c PNC nhóm II có : A. Tính kim lo i các nguyên t tăng d n. B. Tính bazơ c a các hidroxit tăng d n. C. Tính bazơ c a các hidroxit gi m d n. D. Tính axit c a các hidroxitgi m d n. 332.Nguyên t X có c u hình e là: 1s22s22p63s23p64s2 thì Ion t o ra t X s có c u hình e như sau : b. 1s22s22p63s23p6 c. 1s22s22p63s23p64s24p6 d. a.1s22s22p63s23p64s2 2 2 6 2 1s 2s 2p 3s 333.Phương pháp ñi u ch kim lo i phân nhóm chính nhóm II là : A. Phương pháp th y luy n. B.Phương pháp th y luy n. , C.Phương pháp ñi n phân nóng ch y. D. T t c các phương pháp trên. Hãy ch n phương pháp ñúng: 334.ð làm m m nư c c ng t m th i, có th dùng phương pháp sau: c. ðun nóng nư c d. a. Cho tác d ng v i NaCl b. Tác d ng v i Ca(OH)2 v a ñ B và C ñ u ñúng. 335.Kim lo i PNC nhóm II tác d ng v i dung d ch HNO3 loãng , theo phương trình hóa h c sau 4M + 10 HNO3 → 4 M(NO3)2 + NxOy + 5 H2O . Oxit nào phù h p v i công th c phân t c a NXOY A. N2O B.NO C.NO2 D.N2O4 336.ð sát trùng, t y u t p xung quanh khu v c b ô nhi m, ngư i ta thư ng r i lên ñó nh ng ch t b t màu tr ng ñó là ch t gì ? c. CaCO3 d.CaOCl2 a. Ca(OH)2 b. CaO 337. Trong PNC nhóm II (tr Radi ) Bari là : A.Kim lo i ho t ñ ng m nh nh t. B. Ch t kh m nh nh t. C. Bazơ c a nó m nh nh t.

522 bài t p Hóa h c Ôn thi TN và ð i h c 2008- Tài li u ch có tính ch t ñ giáo viên tham kh o và giúp h c sinh ôn t p ch không mang tính ch t thương m i
D. Bazơ c a nó y u nh t. Hãy ch ra câu sai : 338.Thông thư ng khi b gãy tay chân … ngư i ta ph i bó b t l i v y h ñã dùng hoá ch t nào ? a. CaSO4 b. CaSO4.2H2O c.2CaSO4.H2O d.CaCO3 339.Kim lo i ki m th ph n ng m nh v i : 1.Nư c ; 2.Halogen ; 3. Sili oxit ; 4.Axit ; 5.Rư u; 6. Dung d ch mu i ; 7.D dàng c t g t b ng dao ; 8. d ng tinh khi t có màu xanh lam. Nh ng tính ch t nào sai? A. 2,4,6,7 B.3,6,7,8 C.1,2,4,8 D.2,5,6 340.Ph n ng nào sau ñây: Ch ng minh ngu n g c t o thành th ch nhũ trong hang ñ ng. Ca(HCO3)2 b. Ca(HCO3)2 CaCO3 + CO2 + H2O a. Ca(OH)2 + CO2 CaCO3 c. CaCO3 + CO2 + H2O0 ↔ Ca(HCO3)2 d. Ca(OH)2 + CO2 t 341.Kim lo i ki m th tác d ng ñư c v i : B. H2SO4 , CuCl2 , CCl4 , Br2. C. Halogen, H2O , H2 , O2 , A. Cl2 , Ar ,CuSO4 , NaOH Axit , Rư u. D.Ki m , mu i , oxit và kim lo i. Hãy ch n dáp án ñúng? 342.Trong m t c c nư c có ch a 0,01mol Na+, 0,02mol Ca2+, 0,01mol Mg2+, 0,05mol HCO3-, 0,02 mol Cl-, nư c trong c c là: a. Nư c m m b. Nư c c ng t m th i c. Nư c c ng vĩnh c u d. Nư c c ng toàn ph n 343.Không g p kim lo i ki m th trong t nhiên d ng t do vì: A.Thành ph n c a chúng trong thiên nhiên r t nh . B.ðây là kim lo i ho t ñ ng hóa h c r t m nh. C.ðây là nh ng ch t hút m ñ c bi t. D.ðây là nh ng kim lo i ñi u ch b ng cáhc ñi n phân. Hãy ch n ñáp án ñúng? 344.Có 4 dd trong 4 l m t nhãn là: AmoniSunphát, Amoni Clorua, NattriSunphat, NatriHiñroxit. N u ch ñư c phép dùng m t thu c th ñ nh n bi t 4 ch t l ng trên ta có th dùng thu c th nào sau ñây: b. DD Ba(OH)2 c. DD KOH d. DD BaCl2 a. DD AgNO3 345.Ch dùng thêm m t hóa ch t hãy nh n bi t các kim lo i Cu, Be, Mg trong các bình m t nhãn : B.HCl C. NaOH D.AgNO3 Hãy ch n ñáp A. H2O án ñúng? 346.ðolomit là tên g i c a h n h p nào sau ñây. b. CaCO3. MgCO3 c. MgCO3. CaCl2 d. MgCO3.Ca(HCO3)2 a. CaCO3. MgCl2 347.Ch dùng m t hóa ch t nào sau ñây ñ nh n bi t các kim lo i Ba, Mg, Fe, Ag, Al trong các bình m t nhãn: A. H2SO4loãng B.HCl C. H2O D. NaOH 348.Mu n ñi u ch kim lo i ki m th ngư i ta dùng phương pháp gì ? a. ði n phân dd b. Thu luy n c. ði n phân nóng ch y d.Nhi t luy n 349.Có các ch t sau : NaCl, Ca(OH)2 ,Na2CO3, HCl . C p ch t nào có th làm m m nư c c ng t m th i : A. NaCl và Ca (OH)2 B. Ca(OH)2 và Na2CO3 D. NaCl và HCl C.Na2CO3 và HCl 350.M t h n h p r n g m: Canxi và CanxiCacbua. Cho h n h p này tác d ng vói nư c dư ngu i ta thu ñu c h n h p khí gì ? b. Khí C2H2 và H2 c. Khí H2 và CH2 d. Khí H2 và CH4 a. Khí H2 351.Nư c c ng là nư c : A. Có ch a mu i NaCl và MgCl2 B.Có ch a mu i c a kali và s t. C.Có ch a mu i c a canxi và c a magie. D.Có ch a mu i c a canxi magie và s t. Hãy ch n ñáp án ñúng? 352.Cho 3 dd NaOH, HCl, H2SO4. Thu c th duy nh t ñ phân bi t 3 dd là:

522 bài t p Hóa h c Ôn thi TN và ð i h c 2008- Tài li u ch có tính ch t ñ giáo viên tham kh o và giúp h c sinh ôn t p ch không mang tính ch t thương m i
a. CaCO3 b. Na2CO3 c. Al d. Quỳ tím 353.Cho dd ch a các Ion sau: Na+, Ca2+,Ba2+ , H+, Cl-. Mu n tách ñư c nhi u Kation ra kh i dd mà không ñưa Ion l vào dd, ta có th cho dd tác d ng v i ch t nào trong các ch t sau: a. DD K2CO3 v a ñ b. DD Na2SO4 v a ñ c. DD NaOH v a ñ d. DD Na2CO3 v a ñ 354.Có th lo i tr ñ c ng t m th i c a nư c b ng cách ñun sôi vì : A. Nư c sôi nhi t ñ cao hơn 1000 C. B.Khi ñun sôi ñã ñu i ra kh i nư c t t c nh ng ch t khí hòa tan. C. Các cation canxi và magie b k t t a dư i d ng các h p ch t không tan. D. T t c ñ u ñúng . Hãy ch n ñáp án ñúng? 355.Hoà tan Ca(HCO3)2, NaHCO3 vào H2O ta ñư c dd A. Cho bi t dd A có giá tr pH như th nào ? a. pH = 7 b. pH < 7 c. pH > 7 d. Không xác ñ nh ñư c 356.Có th lo i tr ñ c ng vĩnh c u c a nư c b ng cách: A. ðun sôi nư c. B.Ch hóa nư c b ng nư c vôi. C.Thêm axit cacbonic. D.Cho vào nư c : xô ña, photphat, và nh ng ch t khác Ch n ñáp án ñúng? A B C CaCO3 357.Cho sơ ñ chuy n hoá: CaCO3 A, B, C là nh ng ch t nào sau ñây: 1. Ca(OH)2 2. Ba(HCO3)2 3. KHCO3 4. K2CO3 5. CaCl2 6. CO2 a. 2, 3, 5 b. 1, 3, 4 c. 2, 3, 6 d. 6, 2, 4 358.Có 4 l m t nhãn ñ ng riêng bi t các mu i: NaCl, Na2CO3, Na2SO4, NaNO3 . ð nh n bi t các mu i trên ta có th dùng tr c ti p nhóm thu c th nào sau ñây: B. BaCl2 , HCl, AgNO3, và nư c . C. BaCl2, H2SO4, A. BaCl2, HNO3, KOH, và nư c. NaOH và nư c. D. Ba(OH)2, HCl, NaOH, và nư c. 359.N u quy ñ nh r ng 2 Ion gây ra ph n ng trao ñ i hay trung hoà là m t c p Ion ñ i kháng thì t p h p các Ion nào sau ñây có ch a Ion ñ i kháng v i Ion OHb. Ca2+, Ba2+, Clc. HCO3-, HSO3-, Ca2+, Ba2+ a. Ca2+, K+, SO42-, Cl2+ + d. Ba , Na , NO3 360.Có 4 l m t nhãn ch a l n lư t các ch t : NaCl, CuCl2, MgCO3, BaCO3.ð nh n bi t ngư i ta có th ti n hành: A. Dùng nư c hòa tan xác ñ nh ñư c 2 nhóm, nung nóng t ng nhóm và hòa tan s n ph m sau khi nung. B. Dùng nư c hòa tan ñ xác d nh ñư c 2 nhóm, ñi n phân nhóm tan, nung nóng nhóm không tan sau ñó cho s n ph m vào nư c. C. Nung nóng s có 2 ch t bay hơi và 2 ch t b nhi t phân hòa tan t ng nhóm trong nư c. D. C A và C ñ u ñúng. Hãy ch n ñáp án ñúng? 361.Có 4 dd trong su t, m i dd ch ch a m t lo i Kation và m t lo i Anion. Các lo i Ion trong c 4 dd g m: Ba2+, Mg2+, Pb2+, Na+, SO42-, Cl-, NO3-. ðó là dd gì ? b. BaCO3, MgSO4, NaCl, Pb(NO3)2 a. BaCl2, MgSO4, Na2CO3, Pb(NO3)2 c. BaCl2, Mg(NO3)2, Na2CO3, PbSO4 d. BaSO4, MgCl2, Na2CO3, Pb(NO3)2 362.Có 4 ch t ñ ng 4 l riêng bi t g m : Na2CO3, CaCO3, Na2SO4, CaSO4.2 H2O. ð nh n bi t t ng ch t ngư i ta có th dùng : B. HCl và H2O A.NaOH và H2O C.NaCl và HCl D. T t c ñ u ñúng. Hãy ch n ñáp án ñúng? 363.Dành cho c câu 20. Trong c c nư c ch a a mol Ca2+, b mol Mg2+, c mol Cl- và d mol HCO3-. Bi u th c liên h gi a a, b, c, d là: a. a + b = c + d b. 3a + 3b = c + d c. 2a + 2b = c + d d. K t qu khác 364.Canxi có trong thành ph n c a các khoáng ch t : Canxit, th ch cao, florit. Công th c c a các khoáng ch t tương ng là: A. CaCO3, CaSO4, Ca3(PO4)2 B.CaCO3, CaSO4.2H2O, CaF2 C.CaSO4, CaCO3, Ca3(PO4)2

522 bài t p Hóa h c Ôn thi TN và ð i h c 2008- Tài li u ch có tính ch t ñ giáo viên tham kh o và giúp h c sinh ôn t p ch không mang tính ch t thương m i
D. CaCl2, Ca(HCO3)2, CaSO4 365.N u ch dùng nư c vôi trong n ng ñ p mol/l ñ làm gi m ñ c ng c a nư c trong c c thì ngư i ta th y khi cho v lit nư c vôi trong vào, ñ c ng trong bình l à b é nh t, bi t c = 0. Bi u th c liên h gi a a, b và p l à: a. V= (b + a)/p b V= (2a+p)/p c. V=(3a+2b)/2p d. V=(2b+a)/p 366.Dùng phương pháp cationitñ lo i tr tính c ng c a nư c theo sơ ñ : A. Ca + KA → CaKA B.Mg + Na2R → 2Na + MgR C.Mg2+ + Ca2+ + 2Na2R → MgR + CaR + 4Na D.Mg2+ + Ca2+ + 2CO32- → MgCO3 + CaCO3 Ch n ñáp án ñúng: 367.Có 4 c c ñ ng riêng bi t các ch t sau : Nư c nguyên ch t , nư c c ng t m th i , nư c c ng vĩnh c u, nư c c ng toàn ph n.Có th phân bi t t ng lo i nư c trên b ng cách. B.ðun nóng , l c, dùng NaOH. C.ðun nóng , l c , dùng A. ðun nóng, l c, dùng Na2CO3. Ca(OH)2 D.C B và C ñ u ñúng. 368.A,B là các kim lo i ho t ñ ng hoá tr II, hoà tan h n h p g m 23,5g mu i cacbonat c a A và 8,4g mu i cacbonat c a B b ng dung d ch HCl dư, sau ñó cô c n và ñi n phân nóng ch y hoàn toàn các muôí thì thu ñư c 11,8 gam h n h p kim lo i catot và V lít khí anot. Bi t kh i lư ng nguyên t c a A b ng kh i lư ng oxit c a B. Hai kim lo i A và B là: A. Mg và Ca B. Be và Mg C. Sr và Ba D. Ba và Ra 369.Cho dung d ch ch a các ion sau : Na+, Ca2+, Mg2+, Ba2+, H+, Cl-. Mu n tách ñư c nhi u cation ra kh i dung d ch mà không ñưa ion l vào dung d ch , ta có th cho dung d ch tác d ng v i ch t nào trong các ch t sau: A.Dung d ch K2CO3 v a ñ . B. Dung d ch Na2SO4 v a ñ C. Dung d ch NaOH v a ñ . D. Dung d ch Na2CO3 v a ñ . 370.Hoà tan 1,7 gam h n h p kim lo i A và Zn vào dung d ch HCl thu ñư c 0,672 lít khú ñi u ki n tiêu chu n và dung d ch B. M t khác ñ hoà tan 1,9 gam kim lo i A thì c n không h t 200ml dung d ch HCl 0,5M. M thu c phân nhóm chính nhóm II. Kim lo i M là: A. Ca B. Cu C. Mg D. Sr 371.Ngư i ta ñi n phân mu i clorua c a m t kim lo i hóa tr II tr ng thái nóng ch y sau m t th i gian catôt 8 gam kim lo i , anot 4,48 lit khí (ñktc) .Công th c nào sau ñây là công th c c a mu i. A. MgCl2 B. CaCl2 C. CuCl2 D. BaCl2 372.M t h n h p X g m 2 kim lo i A, B ñ u có hoá tr 2 và có kh i lư ng nguyên t MA < MB. N u cho 10,4g h n h p X ( có s mol b ng nhau) tác d ng v i HNO3 ñ c, dư thu ñư c 12 lít NO2.N u cho 12,8 gam h n h p X ( có kh i lư ng b ng nhau) tác d ng v i HNO3 ñ c, dư thu ñư c 11,648 lít NO2( ñktc). Tìm hai kim lo i Avà B? A. Ca và Mg B. Ca và Cu C. Zn và Ca D. Mg và Ba 373.Trong 100 ml dung d ch BaCl2 có 0,2 M .Có: B. 0,02 phân t gam BaCl2. C. 0,02 ion gam Ba2+ và 0,04 ion A. 0,2 phân t gam BaCl2. gam Cl . D.0,02 ion gam Ba2+ và 0,02 ion gam Cl-. Ch n ñáp án ñúng? 374.H n h p X g m hai mu i clorua c a hai kim lo i hoá tr II. ði n phân nóng ch y h t 15,05 gam h n h p X thu ñư c 3,36 lít khi (ño kim lo i catnot. kh i lư ng m là: A.2,2 gam B.4,4gam C.3,4 gam ñktc) anot và m gam

D. 6gam

522 bài t p Hóa h c Ôn thi TN và ð i h c 2008- Tài li u ch có tính ch t ñ giáo viên tham kh o và giúp h c sinh ôn t p ch không mang tính ch t thương m i
375.H n h p X g m 2 mu i clorua c a 2 kim lo i hóa tr II . ði n phân nóng ch y h t 15,05 gam h n h p X thu ñư c 3,36 lit khí (ñktc) anot và m gam kim lo i catot.Kh i lư ng m là: A.2,2 gam B. 4,4 gam C. 3,4 gam D. 6 gam 376.Hoà tan 2,84 gam h n h p 2 mu i cacbonat c a hai kim lo i A và B k ti p nhau trong phân nhóm chính II b ng 120ml dung d ch HCl 0,5M tu ñư c 0,896 lít CO2(ño 54,6oCvà 0,9atm) và dung d ch X. Kh i lư ng nguyên t A.9 ñvc và 24 ñvc c a Avà B là: B.87 ñvc và 137 ñvc C.24 ñvc và 40 ñvc D.K t qu khác

377.Hòa tan 3,23 gam h n h p mu i CuCl2 và Cu(NO3)2 vào nư c ñư c dung d ch A .Nhúng vào dung d ch m t thanh Mg ,ñ trong m t th i gian ñ n khi màu xanh c a dung d ch bi n m t .L y thanh Mg ra ñem cân l i th y tăng thêm 0,8 gam. Cô c n dung d ch thì thu ñư c m gam mu i khan.Giá tr c a m là: A. 1,15 g B. 1,23 g C. 2,43 g D.4,03 g 378.Hoà tan 4 gam h n h p g m Fe và m t kim lo i hóa tr IIvào dung d ch HCl thì thu ñư c 2,24 lít khí H2(ño ñktc). N u ch dùng 2,4 gam kim lo i hoá tr II cho vào dung d ch HCl thì dùng không h t 500ml dung d ch HCl 1M.Kim lo i hoá tr II là: A.Ca B.Mg C.Ba D.Sr 379.Cho 2,86 g h n h p g m MgO và CaO tan v a ñ trong 200 ml dung d ch H2SO4 0,2 M . Sau khi nung nóng kh i lư ng h n h p mu i sunphat khan t o ra là : A. 5,72 g B. 5,66 g C. 5,96 g D. 6,06 g 380.Hoà tan 28,4 gam m t h n h p g m hai mu i cacbonat c a hai kim lo i hoá tr II b ng dung d ch HOL dư ñã thu ñư c 10 lít 54,6oC và 0,8064 atm và m t dung d ch X. a) Kh i lư ng hai mu i c a dung d ch X là: A. 30 gam B. 31 gam C.31,7 gam D.41,7 gam b) N u hai kim lo i ñó thu c hai chu kì liên ti p c a phân mhóm chính nhóm II thì hai kim lo i ñó là: a.Be và Mg B.Mg và Ca C.Ca và Sr D.Ba và Ra 381.Hòa tan 1,8 g mu i sunphat c a kim lo i PNC nhóm II vào nư c cho ñ 100 ml dung d ch . ð ph n ng h t dung d ch này c n 10 ml dung d ch BaCl2 1,5 M . N ng ñ mol c a dung d ch mu i sunphat c n pha ch và công th c c a mu i là : B. 0,15 M và MgSO4 A.0,15 M và BeSO4 C. 0,3 M và MgSO4 D. 0,3 M và BaSO4 382.Nhúng thanh kim lo i X hoá tr II vào dung d ch CuSO4.Sau m t th i gian l y thanh kim lo i ra th y kh i lư ng gi m 0,05%.m t khác cũng l y thanh kim lo i như trên nhúng vào dung d ch Pb(NO3)2 thì kh i lư ng tăng lên 7,1%.Bi t s mol CuSO4và Pb(NO3)2 tham gia hai trư ng h p b ng nhau. Kim lo i X ñó là: A.Zn B.Al C.Fe D.Cu 383.Hòa tan hoàn toàn 1,44 g m t kim lo i hóa tr II b ng 250 ml H2SO4 O,3 M(loãng) .Mu n trung hòa axit dư trong dung d ch sau ph n ng ph i dùng 60 ml dung d ch NaOH 0,5 M . Kim lo i ñó là: A.Be B.Ca C. Ba D.Mg 384.Cho các dung d ch mu i: K2SO4, BaCl2, Na2CO3, AlCl3. Dung d ch làm cho gi y quỳ tím hoá ñ là … A. K2SO4, BaCl2. Na2CO3. AlCl3. Na2CO3, AlCl3. 385.Al2O3 tan ñư c trong: a T t c ñ u ñúng b dd NaOH c dd HCl d dd HNO3(ñ c nóng) S c khí CO2 ñ n dư vào dung d ch NaAlO2. Hi n tư ng x y ra là …

522 bài t p Hóa h c Ôn thi TN và ð i h c 2008- Tài li u ch có tính ch t ñ giáo viên tham kh o và giúp h c sinh ôn t p ch không mang tính ch t thương m i
A. Dung d ch v n trong su t, không có hi n tư ng gì. B. Ban ñ u có k t t a, sau ñó k t t a tan t o dung d ch trong su t. C. Có k t t a tr ng t o thành, k t t a không tan khi CO2 dư. D. Ban ñ u dung d ch v n trong su t, sau ñó m i có k t t a tr ng. .386. S electron l p ngoài cùng c a Al là: a 6 b 3 c 5 d 4 387.Khi ñi u ch nhôm b ng cách ñi n phân Al2O3 nóng ch y, ngư i ta thêm cryolit là ñ …. (I) h nhi t ñ nóng ch y c a Al2O3, ti t ki m năng lư ng. (II) t o ch t l ng d n ñi n t t hơn Al2O3 nóng ch y. (III) ngăn c n quá trình oxi hoá nhôm trong không khí. A. (I) (II) và (III) (I) và (II) c ba lý do trên. 388.C u hình electron c a nguyên t Al là: b 1s22s22p63s23p4 c 1s22s22p63s23p1 d 1s22s22p63s23p3 a 1s22s22p63s23p2 389.Khi cho t t ñ n dư dung d ch NaOH vào dung d ch AlCl3 thì ... A. không có hi n tư ng gì x y ra. B. ban ñ u có k t t a, sau ñó k t t a tan t o dung d ch trong su t. C. xu t hi n k t t a tr ng keo. D. ban ñ u không có hi n tư ng gì, sau ñó khi NaOH dư thì có k t t a. 390.C u hình electron c a Al3+ gi ng v i c u hình electron: a T t c ñ u ñúng b Mg2+ c Na+ d Ne 391.Cho ph n ng sau: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NH4NO3 + H2O H s c a các ch t trong ph n ng là .... A. 8, 30, 8, 3, 9 B. 8, 30, 8, 3, 15 C. 30, 8, 8, 3 , 15 D. 8, 27, 8, 3, 12 392.Bình làm b ng nhôm có th ñ ng ñư c dd axit nào sau ñây? a HNO (ñ c nóng) 3 b c d HNO3(ñ c ngu i) HCl H PO (ñ c ngu i)
3 4

393.ð làm s ch dung d ch Al2(SO4)3 có l n CuSO4 có th dùng kim lo i nào trong s các kim lo i: Fe, Al, Zn? A. Fe. B. Zn. C. Al. D. c ba kim lo i trên ñ u ñư c. 394.Cho 4 kim lo i: Mg, Al, Ca, K. Chi u gi m d n tính oxi hoá c a ion kim lo i tương ng là ... A. K, Ca, Mg, Al. B. Al, Mg, Ca, K. C. Mg, Al, Ca, K. D. Ca, Mg, K, Al. 395.Trong công nghi p Al ñư c s n xu t. a B ng phương pháp h a luy n b B ng phương pháp ñi n phân boxit nóng ch y c B ng phương pháp th y luy n d trong lò cao

522 bài t p Hóa h c Ôn thi TN và ð i h c 2008- Tài li u ch có tính ch t ñ giáo viên tham kh o và giúp h c sinh ôn t p ch không mang tính ch t thương m i
396.Tr n 100ml dung d ch HCl 1M v i 100ml dung d ch Ba(OH)2 1M ñư c dung d ch X. Thêm vào X 3,24g nhôm. Th tích H2 thoát ra ( ñktc) là .... lít. A. 3,36 B. 4,032 C. 3,24 D. 6,72 397.Cho t t dung d ch NaOH 1M vào dung d ch có ch a 26,7g AlCl3 cho ñ n khi thu ñư c 11,7g k t t a thì d ng l i. Th tích dung d ch NaOH ñã dùng là... lít A. 0,45 B. 0,6 C. 0,65 D. 0,45 ho c 0,65 398.ði u ch ñ ng t ñ ng (II) oxit b ng phương pháp nhi t nhôm. ð ñi u ch ñư c 19,2 gam ñ ng c n dùng kh i lư ng nhôm là ... gam. A. 8,1 B. 5,4 C. 4,5 D. 12,15. 399.Cho nhôm vào dd NaOH dư s x y ra hi n tư ng: a Nhôm tan, có khí thoát ra, xu t hi n k t ta và k t t a tan b Nhôm không tan c Nhôm tan, có khí thoát ra, xu t hi n k t t a d có khí thoát ra 400.Nhôm có th ph n ng ñư c v i t t c các ch t nào sau ñây? a. dd HCl, dd H2SO4 ñ c ngu i, dd NaOH. b. dd H2SO4loãng, dd AgNO3, dd Ba(OH)2. c. dd Mg(NO3)2, dd CuSO4, dd KOH. d. dd ZnSO4, dd NaAlO2, dd NH3. 401.Nhôm là kim lo i có kh năng d n ñi n và nhi t t t là do: a m t ñ electron t do tương ñ i l n b d cho electron c kim lo i nh d t t c ñ u ñúng 402.Cho ph n ng: Al + H+ + NO3- → Al3+ + NH4+ + …. H s cân b ng các thành ph n ph n ng và s n ph m l n lư t là... a. 8,30,3,8,3,9. b. 8,30,3,8,3,15. c. 4,15,3,4,3,15. d. 4,18,3,4,3,9. 403.Cho 2,7 gam Al vào dung d ch HCl dư, thu ñ ơc dung dich có kh i lư ng tăng hay gi m bao nhiêu gam so v i dung d ch HCl ban ñ u? a. Tăng 2,7 gam. b. Gi m 0,3 gam. c. Tăng 2,4 gam. d. Gi m 2,4 gam. 404.Al(OH)3 tan ñư c trong: a b dd HCl dd HNO3(ñ c nóng)

c T t c ñ u ñúng d dd NaOH 405.Ngư i ta có th ñi u ch nhôm b ng cách...

522 bài t p Hóa h c Ôn thi TN và ð i h c 2008- Tài li u ch có tính ch t ñ giáo viên tham kh o và giúp h c sinh ôn t p ch không mang tính ch t thương m i
a. ñi n phân dung d ch mu i nhôm. b. ñi n phân nóng ch y mu i nhom. c. ñi n phân nóng ch y nhôm oxit. d. nhi t luy n nhôm oxit b ng ch t kh CO. 406.Cho 2,7gam m t kim lo i hóa tr III tác d ng v a ñ v i 1lít dung d ch HCl 0,3M. Xác ñ nh kim lo i hóa tr III? a V b Fe c Cr d Al 407.Các ch t nào sau ñây ñ u tan ñư c trong dung d ch NaOH? a. Na, Al, Al2O3. b. Al(OH)3, Mg(OH)2, NaOH. c. MgCO3, Al, CuO. d. KOH, CaCO3, Cu(OH)2. 408.Hòa tan hòan toàn 5,4gam m t kim lo i vào dd HCl(dư) ,thì thu ñư c 6,72lít khí (ðKTC). Xác ñ nh kim lo i ñó. a Mg b Zn c Fe d Al 409.S c CO2 t t ñ n dư vào dung d ch NaAlO2 th y có hi n tư ng ... a. dung d ch v n trong su t. b. xu t hi n k t t a tr ng sau ñó tan tr l i. c. xu t hi n k t t a keo tr ng, không tan. d. xu t hi n k t t a nhôm cacbonat. 410.Vì sao nói nhôm oxit và nhôm hiñroxit là ch t lư ng tính? a tác d ng v i axit b tác d ng v i nư c c tác d ng v i bazơ d v a có kh năng cho và nh n proton 411.Các ch t nào sau ñây v a tác d ng v i dung d ch axit m nh v a tác d ng v i dung d ch bazơ m nh? a. Al2O3, Al, Mg. b. Al(OH)3, Al2O3, NaHCO3. c. Al(OH)3, Fe(OH)3, CuO. d. Al, ZnO, FeO. 412.Có th dùng thu c th nào sau ñây ñ nh n bi t các dung d ch sau:Cu(NO3)2 và Al2(SO4)3 và Ba(NO3)2 a b c d dd NH3(dư) T t c ñ u ñúng Cu và dd HCl khí CO
2

413.Có th dùng ch t nào sau ñây ñ nh n bi t 3 gói b t Al, Al2O3, Mg? a. dd NaOH.dd HCl. b. nư c. c. Dd NaCl. 414.1,02gam nhôm oxit tác d ng v a ñ v i 0,1lít dd NaOH .N ng ñ c a dd NaOH là: a 0,1M b 0,3M c 0,2M d 0,4M 415.10,2 gam Al2O3 tác d ng v a ñ v i ... dung d ch NaOH 0,8M. 300 ml a. 600 ml 700 ml 750 ml

522 bài t p Hóa h c Ôn thi TN và ð i h c 2008- Tài li u ch có tính ch t ñ giáo viên tham kh o và giúp h c sinh ôn t p ch không mang tính ch t thương m i
416.b. 24,3 gam nhôm tan hoàn toàn trong dung d ch HNO3 (dư), thì thu ñư c 8,96lít khí g m NO và N2O ( ñktc) Thành ph n ph n trăm v th tích c a m i khí là: b 30%NO và 70% N2O a 24%NO và 76% N2O 50%NO và 50% N2O 417.Tr n H2SO4 1,1M v i dung d ch NaOH 1M theo t l th tích 1:1 ñư c dung d ch A. Cho 1,35 gam nhôm vào 200 ml dung d ch A. Th tích H2(ñkc) t o ra là ... a. 1,12 lít. 1,68 lít. 1,344 lít. 2,24 lít. 418.V trí c a Al trong BTH là: a Chu kì 3, nhóm IIIB b Chu kì 3, nhóm IVA c Chu kì 3, nhóm IIIA d Chu kì 2, nhóm IIIA 419.ðuyra là h p kim c a nhôm v i... Sn, Pb, Mn. Si, Co, W. Mn, Cu, Ni. a. Cu, Mn, Mg. 420.Cho natri dư vào dd AlCl s x y ra hi n tư ng:
3

c

25%NO và 75% N2O

d

a có k t t a keo b có khí thoát ra, có k t t a keo c có khí thoát ra d có khí thoát ra, có k t t a keo, sau ñó dd trong su t tr l i 421.Có th ñi u ch Al b ng cách ... a. kh Al2O3 b ng CO nhi t ñ cao. ñi n phân nóng ch y AlCl3. ñi n phân nóng ch y Al2O3. b. ñi n phân nóng ch y Al(OH)3. 422.Hòa tan hoàn toàn 28,6gam h n h p nhôm và s t oxit vào dd HCl dư thì có 0,45mol hiñro thoát ra. Thành ph n ph n trăm v kh i lươ ng nhôm và s t oxit l n lư t là: a 60% và 40% b 20% và 80% c 50% và 50% d 28,32% và 71,68% 423.Al(OH)3 tan ñư c trong ... a. dung d ch natrihidroxit. dung d ch amoniac. dung d ch axit clohidric. dung d ch natrisunfat. 424.Cho dung d ch NH3 ñ n dư vào dung d ch h n h p AlCl3, ZnCl2 thu ñư c k t t a A. Nung A ñ n kh i lư ng không ñ i thu ñư c ch t r n B. Cho H2 (dư) qua B nung nóng thu ñư c ch t r n ... a. Al2O3. Zn và Al2O3. ZnO và Al. ZnO và Al2O3. 425.Tính ch t hóa h c cơ b n c a Al là: a không tác d ng v i các nguyên t khác b kh c v a kh , v a oxi hóa d oxi hóa 426.Dung d ch AlCl3 trong nư c b thu phân, n u thêm vào dung d ch m t trong các ch t sau. Ch t nào làm tăng quá trình thu phân c a AlCl3? Na2CO3 Không có ch t nào. a. NH4Cl ZnSO4 427.Nguyên t X có s th t là 13. V trí c a X trong BTH là: a chu kì 4,nhóm IA b chu kì 2, nhóm IIA c chu kì 4, nhóm IIIA d Chu kì 3, nhóm IIIA 428.Cho sơ ñ chuy n hóa: Al → A → B → C → A →NaAlO2. Các ch t A,B,C l n lư t là ... a. Al(OH)3, AlCl3,Al2(SO4)3. b. Al2O3, AlCl3, Al(OH)3. NaAlO2, Al(OH)3, Al2O3. AlCl3, Al(OH)3, Al2O3. 429.Dùng phưong pháp nào sau ñây ñ ñi u ch Al t Al O ?
2 3

a ñi n phân dung d ch b phương pháp th y luy n c phương pháp nhi t luy n d ñi n phân nóng ch y 430.Cho 1,75 gam h n h p kim lo i Fe, Al, Zn tan hoàn toàn trong dung d hc HCl, thu ñư c 1,12 lít khí H2 (ñkc). Cô c n dung d ch thu ñư c h n h p mu i khan là ... 5,2 gam. 5,5 gam. a. 5 gam. 5,3 gam. 431.Tính ch t nào sau ñây không ph i là c a Al ?

522 bài t p Hóa h c Ôn thi TN và ð i h c 2008- Tài li u ch có tính ch t ñ giáo viên tham kh o và giúp h c sinh ôn t p ch không mang tính ch t thương m i
a kim lo i nh , màu tr ng b kim lo i n ng, màu ñen c kim lo i d o,d dát m ng,kéo thành s i d kim lo i có kh năng d n ñi n, d n nhi t 432.Hòa tan hoàn toàn m t h n h p kim lo i g m Mg, Al trong dung d ch HCl, thu ñư c 0,4 mol khí (ñkc). Cũng lư ng h n h p trên khi tác d ng v i dung d ch NaOH dư l i thu ñư c 6,72 lít khí H2 (ñkc). Kh i lư ng c a Mg, Al trong h n h p ban ñ u l n lư t là ... 5,5 gam và 2,5 gam. 3,4 gam và 2,4 gam. a. 2,4 gam và 5,4 gam. 3,5 gam và 5,5 gam. 433.Nhôm kim lo i nguyên ch t không tan trong nư c là do… a. Al tác d ng v i nư c t o ra Al(OH)3 không tan trên b m t, ngăn c n ph n ng. b. Al tác d ng v i nư c t o ra Al2O3 không tan trên b m t, ngăn c n ph n ng. c. trên b m t nhôm có l p oxit b n v ng b o v . d. nhôm không có kh năng ph n ng v i nư c. 434.M t m u nhôm kim lo i ñã ñ lâu trong không khí. Cho m u nhôm ñó vào dung d ch NaOH dư. S có ph n ng hóa h c nào x y ra trong s nh ng ph n ng cho sau ñây? (1) 2Al + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2 (2) Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O (3) Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O (4) 2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2 a. Ph n ng theo th t : (2), (1), (3). b. Ph n ng theo th t : (1), (2), (3). c. Ph n ng theo th t : (1), (3), (2). d. Ph n ng (4). 435.Trong ñi u ki n thích h p, Al ph n ng v i: 1Halogen; 2 Hiñro; 3 Nư c; 4 Lưu huỳnh; 5Nitơ; 6 Cacbon; 7 Axit; 8 Ki m; 9S t(II)oxit; 10 cát a 2,4,6,8 b 1,3,5,7 c 10,9 d T t c các ñ u ñúng 436.S t v a th hi n hóa tr II v a th hi n hóa tr III khi tác d ng. B. Dung d ch HCl C. O2 D. S A. Cl2 T437.ính ch t v t lý nào sau ñây c a S t khác v i các ñơn ch t kim lo i khác. Có tính nhi m t . Là kim lo i n ng. A. Tính d o, d rèn. D n ñi n và nhi t t t. 438.H p ch t nào không tác d ng v i dung d ch HNO3. A. Fe(NO3)2 B. Fe(NO3)3 C. Fe(OH)3 D. C A và B 439.a) Ph n ng nào sau ñây không th x y ra: A) S t tác d ng v i dung d ch HCl. B) S t tác d ng v i dung d ch H2SO4 loãng. C) S t tác d ng v i dung d ch HNO3. D) S t tác d ng v i dung d ch HNO3 ñ c ngu i 440. H p ch t nào tác d ng v i dung d ch HNO3 loãng không gi i phóng khí NO. B. FeO C. Fe3O4 D. C A và B A. Fe2O3 441.Cho s t tác d ng v i HNO3 loãng ta thu ñư c h p ch t c a s t là: A: Mu i s t (III) B: Mu i s t (II) C: Oxit s t (III) D: Oxit s t (II) 442.Tính kh c a S t ñư c th hi n khi: A. Như ng 2 electron phân l p 4s. D Như ng 1 electron phân l p 3d. B. Như ng 2 electron phân l p 4s ho c như ng thêm 1 electron phân l p 1d. C. Các ý trên ñ u sai. 443.Tính ch t hóa h c cơ b n c a s t là. A. Tính oxi hóa B. Tính kh C. Tính oxi hóa và tính kh D. Không xác ñ nh ñư c 444.C u hình electron c a nguyên t s t là: A. 1s22s22p63s23p63d64s2 B. 1s22s22p63s23p63d8 C. 1s22s22p63s23p63d74s1 D. 1s22s22p63s23p63d8 445.Nguyên t s t có th b oxi hóa thành các m c ion có th có. B. Fe3+ C. Fe2+ , Fe3+ D. Fe3+ , Fe4+ A. Fe2+

522 bài t p Hóa h c Ôn thi TN và ð i h c 2008- Tài li u ch có tính ch t ñ giáo viên tham kh o và giúp h c sinh ôn t p ch không mang tính ch t thương m i
446.M t t m kim lo i b ng Au b bám m t l p Fe b m t. Ta có th r a l p Fe ñ lo i t p ch t trên b m t b ng dung d ch nào sau ñây: A. Dung d ch CuCl2 dư. B. Dung d ch ZnCl2 dư. C. Dung d ch FeCl2 dư. D. Dung d ch FeCl dư.
3

447.Có th ñ ng axít nào sau ñây trong bình s t. C. HNO3 ñ c,ngu i D. HNO3 ñ c,nóng A. HCl loãng B. H2SO4 loãng 448.Ph n ng nào dư i ñây không th x y ra ? 2FeCl3 2NaCl + I2 2Fe + 3I2 2FeI3 2NaOH + Cl2 A. 2Fe + 3Cl2 bCl2 + 2NaI NaCl + NaClO + H2O 449.Ch n câu ñúng: A.ði n trư ng và t trư ng t n t i ñ c l p nhau. B.ði n trư ng và t trư ng là hai trư ng gi ng nhau. C.Trư ng ñi n t là m t d ng v t ch t. D.Tương tác ñi n t lan truy n t c th i trong không gian. ðáp án: C 450.Ch t và ion nào ch có th có tính kh ? A. Fe; Cl-; S; SO2 Fe; S2-; Cl- HCl; S2-; SO2; Fe2+ S; Fe2+; Cl-; HCl 451.Tính ch t hóa h c chung c a h p ch t s t (III) là. A. Tính oxi hóa B. Tính kh C. Tính oxi hóa và tính kh D. Không xác ñ nh ñư c 452.Cho các ch t : Cu, Fe, Ag và các dung d ch HCl, CuSO4, FeCl2, FeCl3.S c p ch t có ph n ng v i nhau là: A: 2 B: 3 C: 4 D: 5 453.H n h p b t Mg, Zn, Fe, Al. ð thu ñư c s t tinh khi t t h n h p, ta ngâm h n h p trong các dung d ch dư nào. B. Zn(NO3)2 C. Fe(NO3)2 D. Al(NO3)3 A. Mg(NO3)2 454.Nhúng thanh Fe ( ñã ñánh s ch ) vào dung d ch sau, sau m t th i gian rút thanh Fe ra, s y khô nh n th y th nào? (( Gi s các kim lo i sinh ra (n u có) ñ u bám vào thanh Fe)). Nh n xét nào sau ñây là sai? A. Dung d ch CuCl2 : Kh i lư ng thanh Fe tăng so v i ban ñ u. B. Dung d ch KOH: Kh i lư ng thanh Fe không thay ñ i. C. Dung d ch HCl: Kh i lư ng thanh Fe gi m. D. Dung d ch FeCl3: Kh i lư ng thanh Fe không thay ñ i. 455.M u h p kim s t - thi t ñ trong không khí m b ăn mòn kim lo i, cho bi t kim lo i b phá h y. A. S t B. Thi t C. C 2 kim lo i D. Không xác ñ nh ñư c 456.C u hình electron c a Fe2+ là: A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6 .1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2 .1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 .1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1 . 457.ð ñi u ch Fe(NO3)2 có th dùng ph n ng nào sau ñây: B. Ba(NO3)2 + FeSO4 A. Fe + HNO3 C. Fe(OH)2 + HNO3 D. FeO + HNO3 458.C u hình electron c a Fe3+ là: A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p3 .b1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2 .1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1 .1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 . 459.S t tác d ng v i dung d ch HNO3 có th thu ñư c t i ña bao nhiêu nhóm s n ph m g m: mu i, s n ph m b kh và nư c. A. 2 nhóm B. 3 nhóm C. 4 nhóm D. 5 nhóm 460.Tính ch t hoá h c chung c a h p ch t s t ( II ) là: C: Tính oxi hoá và tính kh D: Không có nh ng tính ch t A: Tính oxi hoá B: Tính kh trên

522 bài t p Hóa h c Ôn thi TN và ð i h c 2008- Tài li u ch có tính ch t ñ giáo viên tham kh o và giúp h c sinh ôn t p ch không mang tính ch t thương m i
461.Ph n ng nào không th x y ra khi tr n l n các dung d ch sau. B. Fe(NO3)2 + HNO3 loãng A. AgNO3 + Fe(NO3)2 C. Fe(NO3)2 + HNO3 ñ c D. Fe(NO3)2 + HNO3 loãng 462.Tính ch t hoá h c chung c a h p ch t s t (III) là : A: Tính oxi hoá B: Tính kh C: Tính oxi hoá và tính kh D: Không có nh ng tính ch t trên 463.ði n phân dung d ch mu i sunfat c a kim lo i hóa tr II thu ñ oc 3,36 l khí (ñktc) anot và 16,8 g kim lo i catot. Xác ñ nh công th c hóa h c c a mu i sunfat trên. A. ZnSO4 B. FeSO4 C. NiSO4 D. CuSO4 464. Ph n ng nào sau ñây không ch ng minh ñư c tính ch t oxi hoá c a h p ch t s t (III) : A: Fe2O3 tác d ng v i nhôm B: S t (III) clorua tác d ng v i s t C: S t (III) clorua tác d ng v i ñ ng D: S t (III) nitrat tác d ng v i dung d ch Bazơ 465.Cho thanh s t có kh i lư ng a gam vào dung d ch ch a b mol CuCl2 sau m t th i gian l y thanh s t ra kh i dung d ch thì th y kh i lư ng thanh s t. (Cho bi t Cu t o ra bám lên thanh s t) A. Tăng B. Gi m C. Không ñ i D. Không xác ñ nh ñư c 466..Ph n ng nào sau ñây sai : A: Al + Fe2O3 Al2O3 + Fe B: Fe3O4 + HCl FeCl2 + FeCl3 + H2O C: FeO + CO Fe + CO2 D: Fe3O4 + HNO3 Fe(NO3)2 + Fe(NO3)3 + H2O 467.Trong 3 oxít FeO, Fe2O3, Fe3O4 ch t nào tác d ng v i axít HNO3 cho ra ch t khí. D. Ch có Fe3O4 D. FeO và Fe3O4 A. Ch có FeO B. Ch có Fe2O3 468.Ph n ng nào dư i ñây h p ch t s t ñóng vai trò oxi hoá : A: Fe2O3 + HCl FeCl3 + H2 B: FeCl3 + KI FeCl2 + KCl + I2 C: 10FeO + 2KMnO4 +18H2SO4 5Fe(SO4)3 + 2MnSO4 + K2SO4 + 18H2O Fe(OH)3 D: Fe(OH)2 + O2 + H2O 469.ð nh n bi t 3 h n h p: Fe + FeO ; Fe + Fe2O3 ; FeO + Fe2O3 dùng cách nào sau ñây. B. HCl và ñung d ch KI A. HNO3 và NaOH C. H2SO4 ñ c và KOH D. HCl và H2SO4 ñ c 470.Cho dung d ch metylamin dư l n lư t vào dung d ch sau: FeCl3; AgNO3; NaCl; Cu(NO3)2. S k t t a thu ñư c là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 471. Trong các ph n ng sau, ph n ng nào không là ph n ng oxi hóa – kh ? FeSO4 + H2 A. H2SO4 + Fe Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O B. H2SO4 + Fe C. H2SO4 + Fe3O4 FeSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O D. H2SO4 + FeO 472.ð di u ch s t trong công nghi p ngư i ta dùng phương pháp nào trong các phương pháp sau: B. Kh Fe2O3 b ng Al A. ði n phân dung d ch FeCl2 C. Kh Fe2O3 b ng CO D. Mg tác d ng vơi FeCl2 473.C p ch t nào dư i ñây không kh ñư c s t trong các h p ch t: A. H2; Al B. Ni; Sn C. Al; Mg D. CO; C 474.Cho sơ ñ ph n ng: FeO dung d ch X Fe2(SO4)3 Hãy xác ñ nh M. B. HNO3 C. KNO3 D. C A, B, C ñ u ñúng A. KMnO4 475.H p ch t nào c a s t ph n ng v i HNO3 theo sơ ñ ? H p ch t Fe + HNO3 Fe(NO3)3 + H2O + NO A. FeO B. Fe(OH)2 C. FexOy ( v i x/y ≠ 2/3 ) D. T t c ñ u ñúng 476.Cho phương trình ph n ng:

522 bài t p Hóa h c Ôn thi TN và ð i h c 2008- Tài li u ch có tính ch t ñ giáo viên tham kh o và giúp h c sinh ôn t p ch không mang tính ch t thương m i
FeCu2S2 + O2 ba oxit Sau khi cân b ng t l s mol c a FeCu2S2 và O2 là: A. 4 và 15 B. 1 và 7 C. 2 và 12 D. 4 và 30 477.ð t cháy 1 mol s t trong oxi ñư c 1 mol s t oxit. Oxit s t t o thành là: A. FeO B. Fe2O3 C. Fe3O4. Không xác ñ nh ñư c. 478.Cho 1 gam b t Fe ti p xúc v i oxi m t th i gian thu ñư c 1,24g h n h p Fe2O3 và Fe dư. Lư ng Fe còn dư là: A. 0,44g. B. 0,24g C. 0,56g. D. 0,76g. 479.Cho 2,81 gam h n h p A (g m 3 oxit: Fe2O3, MgO, ZnO) tan v a ñ trong 300ml dung d ch H2SO4 0,1M, kh i lư ng h n h p các mu i sunfat khan t o ra là: A. 3,8g B. 4,81g C. 5,21g D. 4,8g 480.M t dung d ch ch a hai cation là Fe2+ (0,1mol); Al3+ (0,2mol) và 2 anion là Cl- (x mol); SO42(y mol). Khi cô c n dung d ch thu ñư c 46,9g mu i khan. Tr s c a x và y l n lư t là D. 0,2 và 0,4 A. 0,3 và 0,2 B. 0,2 và 0,3 C. 0,1 và 0,2 481.Nguyên t A có t ng s h t p, n, e là 82. S h t mang ñi n nhi u hơn s h t không mang ñi n là 22. A có s kh i là: A. 60 B. 70 C. 72 D. 56 482.Hòa tan 2,4g m t oxit s t v a ñ 90ml dung d ch HCl 1M. Công th c phân t oxit s t là: A. Fe2O3 B. Fe3O4 C. FeO D. Không xác ñ nh ñư c. 483.Hòa tan 10g h n h p b t Fe và Fe2O3 b ng m t lư ng dung d ch HCl v a ñ thu ñư c 1,12 lít hiñro ( ñktc) và dung d ch A. Cho NaOH dư vào dung d ch A thu ñư c k t t a, nung k t t a trong không khí ñ n kh i lư ng không ñ i ñư c m gam ch t r n thì giá tr c a m là: A. 12g B. 11,2g C. 7,2g D. 16g 484. 20oC kh i lư ng riêng c a Fe là 7,85g/cm3. Gi thi t trong tinh th các nguyên t Fe là nh ng hình c u chi m 75% th tích tinh th . Ph n còn l i là các khe r ng gi a các qu c u và kh i lư ng nguyên t Fe là 55,85 ñvC thì bán kính g n ñúng c a m t nguyên t Fe nhi t ñ này là: A. 1,29.10-8 cm B. 0,53.10-8 cm C. 1,37.10-8 cm D. 1,089.10-8 cm 485.Cho Ba kim lo i vào các dung d ch sau : X1 = NaHCO3 X5 = MgCl2 (a) X4, X6, X7 X2 = CuSO4 X6 = KCl (b) X1, X4, X5 X7 = X3 = ( NH4)2CO3 NH4Cl (d) X2, X3, X4 X4 = NaNO3

V i dung d ch nào thì không gây k t t a ? (c) X3, X6, X7 486.Khi cho mi ng Na vào dung d ch CuCl2 th y có: a. B t khí c. Có k t t a màu xanh b. Có k t t a ñ nâu d. Có khí và k t t a màu xanh 487.Cho Ba kim lo i vào các dung d ch sau : X1 = NaHCO3 X5 = KCl (a) X1, X2, X3 X6 = X2 = CuSO4 NH4Cl (b) X1, X3, X4 (c) X2, X3, (d) X2, X5, X6 X3 = ( NH4)2CO3 X4 = NaNO3

V i dung d ch nào thì gây k t t a ? 488.ó th dùng phương pháp nào sau ñây ñ ñi u ch ñư c t t c các kim lo i: Na, Fe, Cu a. Phương pháp thu luy n c. Phương pháp ñi n phân b. Phương pháp nhi t phân d. C 3 phương pháp trên Cho dung d ch NaOH (có dư) vào dung d ch ch a ba mu i AlCl3, CuSO4 và FeSO4. Tách k t t a ñem nung trong không khí ñ n kh i lư ng không ñ i. Ch t r n thu ñư c sau khi nung là : (a) Fe2O3, CuO (b) Fe2O3, Al2O3 (c) Al2O3, FeO (d) Al2O3, CuO

522 bài t p Hóa h c Ôn thi TN và ð i h c 2008- Tài li u ch có tính ch t ñ giáo viên tham kh o và giúp h c sinh ôn t p ch không mang tính ch t thương m i
489.Nguyên t c a nguyên t kim lo i nào luôn cho 2e trong các ph n ng hoá h c? a. Na ( S th t 11) c. Al ( S th t 13) b. Mg ( S th t 12) d. Fe ( S th t 26) 490.Cho dung d ch Ba(OH)2 (có dư) vào dung d ch ch a hai mu i AlCl3 và FeSO4. Tách k t t a ñem nung trong không khí ñ n kh i lư ng không ñ i. Ch t r n thu ñư c sau khi nung là : (a) Fe2O3, BaSO4 (b) Fe2O3, Al2O3 (c) Al2O3, BaSO4 (d) FeO, BaSO4 491.X p các c p oxi hoá kh sau theo th t tăng d n tính oxi hoá c a các ion kim lo i: Zn2+/ Zn (1), Fe2+/ Fe (2), Al3+/Al (3), 2H+/H2 (4), Ag+/Ag (5), Cu2+/Cu (6), Fe3+/Fe2+ (7) a. 6 < 3 < 1 < 2 < 4 < 7 < 5 c. 5 < 1 < 6 < 2 < 3 < 4 < 7 b. 4 < 6 < 7 < 3 < 2 < 1 < 5 d. 3 < 1 < 2 < 4 < 6 < 7 < 5 492.Cho 4 kim lo i : Al, Fe, Mg, Cu và 4 dung d ch : ZnSO4, AgNO3, CuCl2, FeCl3. Kim lo i nào ph n ng ñư c v i 3 trong s 4 dung d ch : (a) Fe (b) Mg (c) Al (d) Cu Cu2+ + Fe; (3) Zn + Cu2+ Zn2+ + Cu 493.Trong các ph n ng sau: Cu2+ + 2Ag; (2) Cu + Fe2+ (1) Cu + 2Ag+ Ph n ng nào có ñư c theo chi u thu n? a. Ch có 1 b. Ch có 2, 3

c. Ch có 3 d. Ch có 1 và 3

494.Th i m t lư ng h n h p khí CO và H2 dư ñi ch m qua m t h n h p ñun nóng g m Al2O3, CuO, Fe2O3, Fe3O4. K t qu thu ñư c ch t r n g m : (a) Cu, Fe, Al2O3 (b) Cu, FeO, Al (c) Cu, Fe3O4, Al2O3 (d) Cu, Fe, Al 495.Cho 4 ion Al3+, Zn2+, Cu2+, Pt2+, ch n ion có tính oxi hoá m nh hơn Pb2+ c. Ch có Al3+ a. Ch có Cu2+ 2+ 2+ d. Ch có Al3+, Zn2+ b. Ch có Cu , Pt 496.Cho các dung d ch : X1 (HCl) X2 (KNO3) X3 (HNO3) X4 ( HCl, KNO3) X5 ( FeCl3) Dung d ch hòa tan ñư c Cu kim lo i là : (a) X3, X4, X5 (b) X3 , X5 (c) X3, X4 (d) X1, X2, X3 497.Cho 4 kim lo i Mg, Al, Zn, Cu. Ch n kim lo i có tính kh y u hơn H2. a. Mg và Al c. Zn và Cu b. Al và Zn d. Ch có Cu 498.Cho sơ ñ bi n ñ i sau: X + HCl → B + H2 (1); B + dd NaOH → C↓ + D (3); (2) ddE + HCl ( v a) → C↓ C + dd KOH → dd E + ... + … (4)

Kim lo i nào trong s các kim lo i sau ñây (Fe, Zn, Al, Mg, Cu) th a mãn ñư c các bi n ñ i ? (a) Al, Zn (b) Al (c) Mg, Fe (d) Al, Cu 499.ði n phân dung d ch ch a NaCl và HCl có thêm vài gi t quỳ. Màu c a dung d ch s bi n ñ i như th nào trong quá trình ñi n phân? a. ð sang tím c. ð sang xanh b. ð sang tím r i sang xanh d. Ch có màu ñ

522 bài t p Hóa h c Ôn thi TN và ð i h c 2008- Tài li u ch có tính ch t ñ giáo viên tham kh o và giúp h c sinh ôn t p ch không mang tính ch t thương m i
500.Cho 4 dung d ch mu i: CuSO4, ZnCl2, NaCl, KNO3. Khi ñi n phân 4 dung d ch trên v i ñi n c c trơ, dung d ch nào s cho ta 1 dung d ch bazơ? a. CuSO4 c. NaCl b. ZnCl2 d. KNO3 501.Có các ch t sau: NaCl, Ca(OH)2, Na2CO3, HCl. Ch t nào có th làm m m nư c c ng t m th i? c. Ch có Na2CO3 a. Ca(OH)2 và Na2CO3 b. Ch có HCl d. Ch có Ca(OH)2 502.Có 4 dung d ch trong su t, m i dung d ch ch ch a m t lo i cation và m t lo i anion. Các lo i ion trong c 4 dung d ch g m: Mg2+, Ba2+, Ca2+, K+, SO42-, NO3-, CO32-, Cl-. B n dung d ch ñó là: c. MgSO4, BaCl2, K2CO3, Ca(NO3)2 a. K2SO4, Mg(NO3)2, CaCO3, BaCl2 b. BaCO3, MgSO4, KCl, Ca(NO3)2 d. CaCl2, BaSO4, Mg(NO3)2, K2CO3. 503.Cho các nguyên t : 4Be; ng như sau :
11Na; 12Mg; 19K.

Chi u gi m d n tính bazơ c a các hydroxit tương (b) Be(OH)2 > Mg(OH)2 > NaOH > KOH (d) Mg(OH)2 > Be(OH)2 > NaOH > KOH

(a) KOH > NaOH > Mg(OH)2 > Be(OH)2 (c) Mg(OH)2 > Be(OH)2 > KOH > NaOH

504.Cho các ch t sau ñây tác d ng v i nhau Cu + HNO3 ñ c Khí X Khí Y MnO2 + HCl ñ c Na2CO3 + FeCl2 + H2O Khí Z Công th c phân t c a các khí X, Y, Z l n lư t là? c. NO2, Cl2, CO a. NO, Cl2, CO2 b. NO2, Cl2, CO2 d. N2, Cl2, CO2 505.M t t m kim lo i Au b bám m t l p s t trên b m t. Ta có th r a l p s t ñó b ng cách dùng dung d ch nào trong s các dung d ch sau (I) CuSO4 dư, (II) FeSO4 dư,(III) FeCl3 dư, (IV) ZnSO4 dư, (V) HNO3 (a) (III) ho c (V) (b) (I) ho c (V) (c) (II) ho c (IV) (d) (I) ho c (III) 506.Ch dùng nư c và m t dung d ch axit hay bazơ thích h p, phân bi t 3 kim lo i:Na,Ba, Cu a. Nư c, dung d ch HNO3 c. Nư c, dung d ch H2SO4 b. Nư c, dung d ch NaOH d. Nư c, dung d ch HCl 507.Có 4 ch t riêng bi t : Na2O, Al2O3, BaSO4, và MgO. Ch dùng thêm H2O và dung d ch HCl có th nh n bi t ñư c bao nhiêu ch t ? (a) 4 (b) 3 (c) 2 d)1 508.Dùng t h p 2 trong 4 hoá ch t sau: dung d ch HCl, dung d ch NaOH, nư c Br2, dung d ch NH3 ñ phân bi t các ch t Cu, Zn, Al, Fe2O3. a. Dung d ch NaOH, nư c Br2 c. Dung d ch HCl, nư c Br2 b. Dung d ch HCl, nư c NH3 d. Dung d ch HCl, dung d ch NaOH 509.ó 5 dung d ch m t nhãn: CaCl2, MgCl2, FeCl3, FeCl2, NH4Cl. Dùng kim lo i nào sau ñây ñ phân bi t 5 dd trên : (a) Na (b) Mg (c) Al (d)Fe 510.ð phân bi t Fe kimlo i, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 ta có th dùng: a. Dung d ch H2SO4 và dung d ch NaOH c. Dung d ch H2SO4 và dung d ch NH3 d. Dung d ch NaOH và dung d ch NH3 b. Dung d ch H2SO4 và dung d ch KMnO4 511.ð t m t kim lo i trong bình kín ñ ng khí clo, thu ñư c 32,5g mu i clorua và nh n th y th tích khí clo trong bình gi m 6,72 lít ( ñktc). Hãy xác ñ nh tên c a kim lo i ñã dùng. a. ð ng c. Canxi b. Nhôm d. S t

522 bài t p Hóa h c Ôn thi TN và ð i h c 2008- Tài li u ch có tính ch t ñ giáo viên tham kh o và giúp h c sinh ôn t p ch không mang tính ch t thương m i
512.X lí 10 g h p kim nhôm b ng dung d ch NaOH ñ c nóng (dư), ngư i ta thu ñư c 11,2 lít khí H2 (ñktc). Hãy cho bi t thành ph n % c a nhôm trong h p kim a. 85% c. 95% b. 90% d. K t qu khác 513.Ngâm 1 lá k m (dư)vào trong 200 ml dung d ch AgNO3 0,5M. K t thúc hoàn toàn lư ng Ag thu ñư c là: a. 8,8 g c. 13 g b. 6,5 g d. 10,8 g 514.Có 2 lít dung d ch NaCl 0,25 M. Cô c n dung d ch trên r i ñi n phân nóng ch y v i hi u su t 80% thì thu ñư c kh i lư ng kim lo i Na là: a. 9,2 g c. 11,5 g b. 9,1 g K t qu khác 515.Ngâm m t ñinh s t s ch vào 100 ml dung d ch CuSO4 sau khi ph n ng k t thúc l y ñinh s t ra kh i dung d ch, r a s ch, làm khô th y kh i lư ng ñinh s t tăng thêm 1,6 g. Tính CM c a dung d ch CuSO4 ban ñ u? a. 0,25 M c. 1 M b. 2 M d. 0,5 M 516.ði n phân m t mu i clorua kim lo i tr ng thái nóng ch y. Sau m t th i gian ta th y cat t có 2,74 g kim lo i và an t có 448 ml khí (ñktc). V y công th c c a mu i clorua là: a. CaCl2 c. NaCl b. KCl d. BaCl2 517.Hai kim lo i A và B có hoá tr không ñ i là II.Cho 0,64 g h n h p A và B tan hoàn toàn trong dung d ch HCl ta th y thoát ra 448 ml khí (ñktc). S mol c a hai kim lo i trong h n h p là b ng nhau. Hai kim lo i ñó là: a. Zn, Cu c. Zn, Ba b. Zn, Mg d. Mg, Ca 518.Hoà tan hoàn toàn 1,45 g h n h p 3 kim lo i Zn, Mg, Fe vào dung d ch HCl dư, th y thoát ra 0,896 lít H2 (ñktc). ðun khan dung d ch ta thu ñư c m gam mu i khan thì giá tr c a m là: a. 4,29 g c. 3,19 g b.2,87 g d. 3,87 g 519.Cho m t thanh ñ ng n ng 10 g vào 200 ml dung d ch AgNO3 0,1 M. Sau m t th i gian l y ra cân l i th y thanh ñ ng có kh i lư ng 10,76 g ( gi s Ag sinh ra bám hoàn toàn lên thanh ñ ng). Các ch t có trong dung d ch và s mol c a chúng là: a. AgNO3 (0,02 mol) và Cu(NO3)2 (0,005 mol) d.AgNO3 (0,01 mol) và Cu(NO3)2 (0,005 mol) b. AgNO3 (0,01 mol)c, Cu(NO3)2 (0,005 mol) 520. Hoà tan hoàn toàn 4,68 g h n h p mu i cacbonat c a hai kim lo i A, B k ti p nhau trong nhóm IIA vào dung d ch HCl thu ñư c 1,12 lít khí CO2 ( ñktc). Hai kim lo i A, B l n lư t là: a. Mg và Ca c. Ca và Sr b. Be và Mg d. Sr và Ba 521.Cho 100 ml dung d ch AgNO3 0,5 M tác d ng v i 1,28 g b t ñ ng. Sau khi ph n ng k t thúc.Hãy tính: 1.S gam Ag ñư c gi i phóng? a. 21,6 g c. 5,4 g b. 10,8 g d. 4,32 g 522.Khi cho 17,4 g h p kim g m s t, ñ ng, nhôm ph n ng h t v i H2SO4 loãng dư ta thu ñư c dung d ch A; 6,4 g ch t r n; 9,856 lít khí B ( 27,30C và 1 atm). Ph n trăm kh i lư ng m i kim l ai trong h p kim Y là: a. Al: 30%; Fe: 50% và Cu: 20% b. Al: 30%; Fe: 32% và Cu 38% c. Al: 31,03%; Fe: 32,18% và Cu: 36,79% d. Al: 25%; Fe: 50% và Cu: 25% 523.ði n phân 200ml dd CuSO4 0,5 M và FeSO4 0,5M trong 15 phút v i ñi n c c trơ và dòng ñi n I= 5A s thu ñư c catot:

522 bài t p Hóa h c Ôn thi TN và ð i h c 2008- Tài li u ch có tính ch t ñ giáo viên tham kh o và giúp h c sinh ôn t p ch không mang tính ch t thương m i
a. ch có ñ ng lo i là t i ña c, V a ñ ng, v a s t b, ch có s t d, v a ñ ng v a s t v i lư ng m i kim

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful