1. ...... là ta có th gi i ư c các bài toán hoá ph c t p. i n vào ch tr ng (......) m t trong các c m t sau: a. Di n bi n c a bài toán hóa quá r c r i và ph c t p b.

Phương trình ph n ng hóa h c chính là m t h th c c. 02 mol Al2(SO4)3 thì có d. Có 4 chân gà trong 2 con gà nên 0,4 mol Al ch a trong e. Ch c n th y ư c c u t o phân t c a ch t và bi t cách áp dung nh lu t b o toàn nguyên t và kh i lư ng 2. Cho 9,86 lít h n h p khí A g m C3H8, C2H2, C3H6, CH4 và H2 i qua b t Niken xúc tác nung nóng ph n ng x y ra hoàn toàn, sau ph n ng ta thu ư c 6,72 lít h n h p khí B không ch a H2. Th tích h n h p các hydrocacbon có trong A là: a. 5,6 lít b. 4,48 lít c. B ng th tích h n h p B d. 9,86 lít e. T t c u sai 3. Trong thành ph n c a d u g i u “3 trong 1” có ghi: 1) Dodecyl; 2) Amoni clorua; 3) Hương chanh; 4) Etylenglycol; 5) glyxerin; 6) B k t; 7) DPO ... Ch t có tác d ng làm cho tóc m m không b khô cháy là: a. 1 và 3 b. 3 và 6 c. 4 và 5 d. 6 và 7 e. T t c u sai 4. t cháy hoàn toàn h n h p hai hydrocacbon ng ng liên ti p ta thu ư c 5,6 lít khí ( ktc) cacbonic và 6,3 gam nư c. % theo th tích c a h n h p là: a. 20% và 80% b. 66,67% và 33,33% c. 50% và 50% d. 40% và 60% e. T t c u sai 5. Cho 2,3 gam m t h p ch t h u X th hơi chi m th tích b ng th tích c a 1,6 gam O2 cùng i u ki n v nhi t và áp su t. t cháy hoàn toàn m gam ch t A ta thu ư c 13,44 lít khí CO2 và 16,2 gam H2O. Công th c phân t c a ch t h u cơ X là: a. C2H6 b. C2H4O2 c. C3H8 d. C4H10 e. M t k t qu khác 6. Chia 5 gam h n h p X g m hai an êhit ơn ch c thành hai ph n b ng nhau: Ph n l cho tác d ng hoàn toàn v i dung d ch AgNO3 dư trong NH3 thì thu ư c 10,8 gam Ag và h n h p có ch a hai mu i amoni c a hai axít h u cơ. Ph n 2 cho tác d ng v i H2 dư có Ni nung nóng làm xúc tác. N u s mol hai an êhit trong h n h p b ng nhau thì công th c c u t o c a hai ch t là:

a. CH3-CH2-CHO, CH3-CHO b. CH3-CHO, CH2=CH-CHO c. CH2=CH-CHO, CH3-CH=CH-CHO d. H-CHO, CH2=CH-CHO e. T t c các câu trên u có th úng 7. Theo nh lu t b o toàn nguyên t và kh i lư ng mà ta có th kh ng nh không có m t ph n ng hoá h c nào làm m t i hay làm xu t hi n nh ng nguyên t m i. N i dung trên có: a. C hai ph n u úng và có liên quan nhân qu v i nhau b. Ph n m t úng, ph n hai sai hay không ch c úng c. Ph n m t sai hay không ch c úng, ph n hai úng d. C hai ph n u úng nhưng không có liên quan v i nhau e. C hai ph n u sai hay không ch c úng 8. Qui t c “b t bão hòa” cho th y: a. Trong công th c c u t o c a h p ch t h u cơ có m t s hóa tr không bão hoà b. Có m t s nguyên t C có hoá tr chưa bão hoà c. H p ch t có liên k t kép gi a các nguyên t thì hoá tr chưa bão hòa d. ó là qui t c tìm s n i ôi e. ó là qui t c tìm t ng s liên k t л và vòng 9. Cho sơ : C3H6 → C3H6Br2 → X → HOC-CH2-CHO → Y → Z → CH3-OH, 4 ch t C3H6, X, Y, Z là: a. Propylen, 1,2 propadiol, HOOC-CH2-COOH, CH2(COO-CH3)2 b. Xyclopropan, 1,3 propadiol, HOOC-CH2-COOH, CH2(COO-CH3)2 c. Propylen, 1,3 propadiol, C2H4(COOH)2, C2H4(COO-CH3)2 d. Xyclopropan, l,3 propadiol, C2H4(COOH)2, CH2(COOH)2 e. T t c u sai 10. Chia a gam axít X h u cơ thành hai ph n b ng nhau: t cháy hoàn toàn ph n 1 ta thu ư c 0,88 gam CO2 và 0,36 gam H2O. Ph n 2 trung hòa v a v i 10 ml dung d ch NaOH 1M. Giá tr c a a là: a. 2,96 gam b. 1,48 gam c. 2,4 gam d. 3,6 gam e. T t c u sai 11. C3H6O là công th c phân t c a propanal do ó etanal có công th c phân t là C2H4O. Ch n phát bi u úng: a. N u c hai m nh u úng và có tương quan nhân qu v i nhau b. N u c hai m nh u úng nhưng không có liên quan nhân q a c. N u m nh 1 úng, m nh 2 sai hay không ch c úng d. N u m nh 1 sai hay không ch c úng, m nh 2 úng e. N u c hai m nh u sai hay u không ch c úng 12. Khi t cháy hoàn toàn h n h p hai rư u ng ng ơn ch c hơn kém nhau 2 nhóm -CH2- ta thu ư c 4,48 1ít khí CO2 ( ktc) và 5,4 gam H2O. Công th c phân t c a hai rư u là: a. CH4O, C3H8O

b. C2H6O, C4H10O c. C3H8O, C5H12O d. C A, B, C u có th úng e. Không xác nh ư c vì không bi t dãy ng ng no hay chưa no 13. C3H6O là công th c phân t c a Aceton do ó C4H8O là công th c phân t c a dietyl – xêtôn. Ch n phát bi u úng: a. c hai m nh u úng và có tương quan nhân qu v i nhau b. c hai m nh u úng nhưng không có liên quan nhân q a c. m nh 1 úng, m nh 2 sai hay không ch c úng d. m nh 1 sai hay không ch c úng, m nh 2 úng e. c hai m nh u sai hay u không ch c úng 14. Khi gi i toán i n phân hay khi th y di n bi n c a các ph n ng quá ph c t p, vi c cân b ng ph n ng quá r c r i, ta nên áp d ng ...... nhanh chóng tìm ra k t qu c a bài toán ph c t p. i n vào ch tr ng (......) m t trong các c m t sau: a. Không nghi m úng các h qu c a nh lu t b o toàn i n tích b. M i electron không i khi chúng tham gia c. T ng s mol electron do các ch t kh cho ph i b ng t ng s mol electron do các ch t oxi hoá nh n d. V n ư c áp d ng e. Các h q a c a nh lu t b o toàn i n tích 15. Cho 11,2 gam m t hydrocacbon h p nư c hoàn toàn ta thu ư c m t rư u no ơn ch c, không có s n ph m ph . Cho toàn b lư ng rư u này tác d ng v i Na dư thì thu ư c 2,24 lít H2 ( ktc). Công th c c u t o c a hydrocacbon là: a. CH2=CH2 b. CH3-CH=CH2 c. CH2=CH-CH2-CH3 d. CH3-CH=CH-CH3 e. Cisbuten – 2 và transbuten – 2 16. Các mono và disaccarit u có v ng t, saccarin ng t g p 500 l n saccarose do ó saccarin thu c lo i hydratcacbon. Ch n phát bi u úng: a. c hai m nh u úng và có tương quan nhân qu v i nhau b. c hai m nh u úng nhưng không có liên quan nhân q a c. m nh 1 úng, m nh 2 sai hay không ch c úng d. m nh 1 sai hay không ch c úng, m nh 2 úng e. c hai m nh u sai hay u không ch c úng 17. V i m t h n h p ng nh t cho trư c thì t l v kh i 1ư ng gi a các ch t h p ph n là nh ng h ng s do ó t l v s mol gi a các ch t h p ph n cũng là nh ng h ng s . N i dung trên có: a. C hai ph n u úng và có liên quan nhân qu v i nhau b. Ph n m t úng, ph n hai sai hay không ch c úng c. Ph n m t sai hay không ch c úng, ph n hai úng d. C hai ph n u úng nhưng không có liên quan v i nhau e. C hai ph n u sai hay không ch c úng 18. t cháy hoàn toàn m t rư u hai ch c ta thu ư c 4,48 lít khí CO2 và 5,4 gam nư c. Công th c phân t c a rư u ó là: a. C2H6O2

b. C3H8O2 c. C4H8O2 d. C4H10O2 e. Không xác nh ư c vì thi u d ki n 19. Ta có liên k t c ng hóa tr σ (xich ma) khi: a. Xác su t hi n di n b. Có d ng hình c u mà tâm là h t nhân nguyên t c. Tr c c a hai obitan nguyên t trùng nhau d. Liên k t л e. Hai kh i c n ti p xúc nhau t i nhân nguyên t 20. Chia h n h p hai rư u ơn ch c ng ng thành hai ph n b ng nhau. Ph n 1 cho tác d ng h t Kali dư ta thu ư c 5,6 lít H2 bay ra ktc. t cháy hoàn toàn ph n 2 ta thu ư c 77 gam khí CO2 và 31,5 gam H2O, bi t s mol hai rư u b ng nhau thì công th c phân t c a hai rư u là: a. C2H4O, C3H6O b. C3H6O, C4H8O c. C3H6O, C5H10O d. C4H8O, C5H10O e. T t c u sai 21. H n h p T g m hai ch t h u cơ m ch h no X và Y, X có m t nhóm ch c và Y có hai nhóm ch c ư c l y trong các nhóm –OH và –COOH. Cho 15 gam h n h p tác d ng h t v i Na thu ư c 3,36 lít khí H2 ( ktc). Cho 15 gam h n h p tác d ng v a v i 200 ml dung d ch NaOH 1M. S mol nhóm ch c c a 150 gam T là: a. 1 nhóm ch c –COOH và m t mol nhóm –OH b. 2 mol nhóm –COOH và 1 mol nhóm –OH c. 2 mol nhóm –OH và 1 mol nhóm –COOH d. 2 mol nhóm –COOH và 2 mol nhóm –OH e. T t c u sai 22. Câu nói nào sau ây không ph là h qu c a nh lu t b o toàn nguyên t và kh i lư ng a. Khi nung m gam CaCO3 ta thu ư c m gam h n h p g m CO2, CaO và CaCO3 (n u dư) b. Phương pháp tăng gi m kh i lư ng có th giúp ta tìm s mol c a ch t tham gia ph n ng c. Kh i lư ng kim lo i b ng kh i lư ng oxít kim lo i tr kh i lư ng Oxy d. l mol Mg = 24 gam k t h p v i 1 mol O = 16 gam s t o thành 1 mol Ca = 40 gam e. M t ngư i m c áo qu n, mang ba lô, súng n mà l i nh hơn khi ngư i ó tr n là m t i u hoàn toàn vô lí 23. Mu i c a m t amin có công th c phân t C2H8NCl thì công th c c u t o c a mu i có th là: a. C2H5-NH2.HCl b. C2H5-NH3Cl c. (CH3)2NH.HCl d. C A, B, C u có th úng

e. C 4 câu trên u sai 24. t cháy hoàn toàn h n h p hai hydrocacbon ng ng liên ti p ta thu ư c 5,6 lít khí ( ktc) và 6,3 gam . Hai hydrocacbon ó là: a. CH4 và C2H6 b. C2H4 và C3H6 c. C3H8 và C4H10 d. C2H6 và C3H8 e. M t k t qu khác 25. Cho 22,4 lít h n h p khí X ( ktc) g m CH4, C2H4, C2H2 và H2 có t kh i i v i H2 là 7,3 i ch m qua ng s ng b t Niken nung nóng ta thu ư c h n h p khí B có t kh i i v i H2 là 73/6. S mol H2 ã tham gia ph n ng là: a. 0,5 mol b. 0,4 mol c. 0,2 mol d. 0,6 mol e. 0,25 mol 26. Chia b gam h n h p hai axít X, Y trong ó X có th ư c i u ch t axetylen và Y là axít t p ch c có thêm m t nhóm –OH thành hai ph n b ng nhau. t cháy hoàn toàn ph n 1 thu ư c 5,6 lít khí CO2 ( ktc) và 4,5 gam H2O. Ph n 2 ph n ng v a v i 100 ml dung d ch NaOH 1M. Khi oxy hóa axit Y b ng O2 c a không khí có xúc tác ta thu ư c s n ph m Z không có ph n ng tráng gương thì công th c c u t o c a Y là: a. HO-CH2-CH2-COOH b. CH3-CHOH-COOH c. CH3-CHOH-CH2-CH2COOH d. HO-CH2-COOH e. T t c u sai 27. Obitan nguyên t p: a. Xác su t hi n di n b. Có d ng hình c u mà tâm là h t nhân nguyên t c. Tr c c a hai obitan nguyên t trùng nhau d. Liên k t л e. Hai kh i c n ti p xúc nhau t i nhân nguyên t 28. Chia m gam h n h p hai rư u ng ng liên ti p thành hai ph n b ng nhau: Ph n 1 b t cháy hoàn toàn r i cho s n ph cháy l n lư t qua bình I ng H2SO4 c, bình II ng nư c vôi trong dư. Sau thí nghi m th y kh i lư ng bình I tăng 6,3 gam, trong bình II có 25 gam k t t a tr ng. Ph n 2 cho tác d ng h t v i Natri dư thu ư c 2,24 lít khí ( ktc). N u s mol hai rư u b ng nhau thì công th c phân t c a hai rư u là: a. C2H6O, C3H8O b. C3H8O3, C4H10O3 c. C2H6O2, C3H8O2 d. CH4O, C2H6O e. T t c u sai 29. Chia h n h p A g m 3 axít ơn ch c thành hai ph n b ng nhau: Ph n 1 tác d ng h t v i Natri thu ư c 2,24 lít H2 ( ktc). Ph n 2 trung hòa v a v i V lít dung

d ch NaOH 2M. Kh i lư ng h n h p mu i Natri thu ư c ph n 1 là m1, ph n 2 là m2 thì: a. m1 > m2 b. m2 > m1 c. m1 = m2 d. m1 = m2 + 22 e. T t c u sai 30. Có m t d o, dân các nư c tiên ti n, công nghi p phát tri n ch thích ăn ư ng ngô (maltose ư c n u ra t b p) làm cho nông dân các nư c xu t kh u ư ng mía ph i t mía. Hãy ch n các nguyên nhân có th ch p nh n ư c: a. ư ng maltose ng t hơn saccarose b. ư ng maltose có giá tr dinh dư ng cao hơn c. ư ng maltoso r ti n hơn glucozơ d. C A và B u có th úng e. Vì m t nguyên nhân khác 31. Cho các ký hi u sau: 1) 17 35 X . 2) 17 37 X . 3) 8 18 X . 4) 12 24 X . 5) 13 28 X . 6) 12 25 X . 7) 13 27 X . 8) 8 16 X . 9) 12 23 X . 10) 6 12 X . 11) 16 23 X . T p h p các ng v là: a. [1, 2], [3, 8], [4, 6, 9], [8, 11] b. [3, 8], [4, 6, 9], [1, 2], [5, 7] c. [1, 2], [3, 8], [4, 6], [7, 9] d. [1, 2], [3, 8], [4, 6, 9], [4, 10] e. T t c u sai 32. Chia 5 gam h n h p X g m hai an êhit ơn ch c thành hai ph n b ng nhau: Ph n l cho tác d ng hoàn toàn v i dung d ch AgNO3 dư trong NH3 thì thu ư c 10,8 gam Ag và h n h p có ch a hai mu i amoni c a hai axít h u cơ. Ph n 2 cho tác d ng v i H2 dư có Ni nung nóng làm xúc tác. Ph n trăm theo kh i lư ng c a h n h p X là: a. 50%, 50% b. 23,6%, 76,4% c. 34,8%, 65,2% d. 24%, 76% e. T t c u sai 33. Cho 200 ml dung d ch KOH 0,2M vào 300 ml dung d ch H3PO4 0,25M. N ng mol/lít c a dung d ch sau ph n ng: a. [KH2PO4] = 0,08M b. [K2HPO4] = 0,03M và [KH2PO4] = 0,05M c. [KH2PO4] = 0,08M và [H3PO4] = 0,07M d. [K2PO4] = 0,08M e. M t k t qu khác 34. Cho các h p ch t: 1) H-COOH; 2) CH3COOH; 3) Cl-CH2COOH; 4) Phenol; 5) H2CO3; 6) (CH3)2CH-COOH; 7) Br-CH2-COOH; 8) (Cl)2CH-COOH. m nh tính axít c a các ch t trên gi m d n theo th t a. 8, 3, 7, 1, 2, 6, 5, 4 b. 1, 2, 4, 3, 5, 7, 6, 8

c. 2, 5, 4, 1, 6, 8, 7 d. 4, 5, 6, 2, 1, 7, 3, 8 e. T t c u sai 35. Nguyên t c a m t nguyên t ư c c trưng b i hai con s ó là: a. S kh i và s i n tích h t nhân b. S electron và s proton c. S kh i và nguyên t kh i d. S nơtron và s electron e. S proton và s nơtron 36. ...... thì áp su t p c a ch t khí t l v i s mol khí. ó là m t h qu c a nh lu t Dalton. i n vào ch tr ng (......) m t trong nh ng câu sau: a. Phương trình Mendeleev – Clapeyron: pV = nRT b. Khi nhi t T và áp su t p không i c. Khi nhi t T và th tích V d. Khi T không i thì e. Khi p không i thì 37. Khi nói h p ch t h u cơ có 4 liên k t л thì c u t o c a h p ch t ó có th : a. Có 4 n i ôi b. 2 n i 3 c. 1 n i 3 và 2 n i ôi d. C A, B, C u có th úng e. C 4 câu trên u sai 38. t cháy hoàn toàn ...... thì ta thu ư c s mol nư c = s mol CO2, nhưng khi t cháy hoàn toàn m t ch t X mà ta thu ư c s mol nư c = s mol CO2 thì X không h n là ...... Hãy i n m t trong các c m t hay công th c sau ây vào ch tr ng (......). a. CnH2n-2O4 b. CnH2n-2O2 c. S mol CO2 = s mol H2O d. Este no ơn ch c e. CnH2nOz, z ≥ 0 39. s Z c a m t nguyên t cho bi t: a. S proton ch a trong nhân nguyên t b. S electron l p v nguyên t c. S th t c a nguyên t trong b n h th ng tu n hoàn d. S i n tích h t nhân c a nguyên t e. T t c các s nói trên 40. Mu n lo i b các khí tap như C2H2, CO2, SO2 l n trong khí C3H8, ta có th cho h n h p i ch m qua ...... s thu ư c C3H8 tinh khi t. i n vào ch tr ng (......) m t trong các c m t sau: a. ng phân b. Kh i lư ng phân t c. Dung d ch AgNO3/NH3 sau ó cho qua dung d ch nư c vôi trong dư d. Dung d ch Brom và dung d ch thu c tím e. C u t o hóa h c

41. Cho 0,76 gam h n h p g m amin ng ng liên ti p tác d ng v a v i V ml dung d ch HNO3 0,5M thì thu ư c 2,02 gam h n h p mu i khan. Ph n trăm theo s mol c a h n h p 2 amin trên là: a. 45% và 55% b. 33,34% và 66,66% c. 23,4% và 76,6% d. 80% và 20% e. T t c u sai 42. Khi cho mu i tác d ng v i dung d ch KOH ta thu ư c s n ph m trong ó có KNO3, etyl – metylamin thì công th c c u t o c a mu i có th là: a. C3H7-NH3NO3 b. C3H5-NH.HNO3 c. CH3-CH2-CH3-NH.HNO3 d. C3H10N2O3 e. C A, C, D u có th úng 43. Cho 2,3 gam m t h p ch t h u X th hơi chi m th tích b ng th tích c a 1,6 gam O2 cùng i u ki n v nhi t và áp su t. t cháy hoàn toàn m gam ch t A ta thu ư c 13,44 lít khí CO2 và 16,2 gam H2O. Giá tr c a m là: a. 18 gam b. 13,2 gam c. l3,8 gam d. 9 gam e. M t k t qu khác 44. Cho 22,4 lít h n h p khí X ( ktc) g m CH4, C2H4, C2H2 và H2 có t kh i i v i H2 là 7,3 i ch m qua ng s ng b t Niken nung nóng ta thu ư c h n h p khí B có t kh i i v i H2 là 73/6. Cho h n h p khí B di ch m qua bình nư c Brom dư ta th y có 10,08 lít ( ktc) khí Z thoát ra có t kh i i v i H2 b ng 12 thì kh i lư ng bình ng Brom ã tăng thêm: a. 3,8 gam b. 2 gam c. 7,2 gam d. 1,9 gam e. T t c u sai 45. H p ch t X có công th c phân t là C3H6O2. X có các tính ch t sau: Cho Natri vào X không th y ph n ng; X ph n ng ư c v i dung d ch ki m; X có ph n ng tráng gương. V y công th c c u t o úng c a X là a. CH2=CH-CH2-OH b. H-COO-CH2-CH3 c. CH3-COO-CH3 d. CH2=CH-O-CH3 e. T t c u sai 46. ...... là c u hình electron c a Cl a. 1s22s22p63s23p1 b. 1s22s22p6 c. 1s22s22p63s23p4 d. 1s22s22p4

e. 1s22s22p63s23p5 47. N u trung bình c a hai s b ng m t trong hai s ...... i n vào ch tr ng (......) m t trong các c m t sau: a. Ch c ch n là m t s không nguyên và trong kho ng hai s nguyên ó b. Là trung bình có h s mà h s chính là s mol c a các ch t thành ph n c. Khi và ch khi hai s ó có h s b ng nhau t c là hai ch t có s mol b ng nhau d. Thì hai s ó có giá tr b ng nhau và b ng giá tr trung bình b t ch p h s (b t ch p t l mol) 48. Cho 4,48 lít h n h p khí A g m CH4, C2H2, C2H4, C3H6, C3H8 và V lít khí H2 qua xúc tác Niken nung nóng n ph n ng hoàn toàn. Sau ph n ng ta thu ư c 5,2 lít h n h p khí. Các th tích khí o cùng i u ki n. T ng th tích c a các hydrocacbon sau ph n ng là: a. 5,4 lít b. 4,48 lít c. 2,24 lít d. 5,2 lít e. Không xác nh ư c 49. H n h p X g m Cu và Fe, h n h p khí Y g m NO và N2O, t kh i c a Y so v i H2 b ng 18,5. Cho 62,4 gam X tan hoàn toàn trong 2,5 lít dung d ch HNO3 ã l y dư 25% so v i lư ng c n thi t ta thu ươc 8,96 lít h n h p Y i u ki n tiêu chu n. % theo kh l lư ng c a Cu và Fe trong X l n lư t là: a. 40%, 60% b. 82,05%, 17,95% c. 73,84%, 26,l6% d. 28,64%, 71,36% e. M t k t qu khác 50. Cho 0,05 mol m t rư u no tác d ng h t v i Natri ta thu ư c 1,12 lít H2 bay ra ( ktc) thì n u kh i lư ng rư u trên là 3,1 gam thì tên c a rư u là: a. Propylen glycol - 1,2 b. Propylen glycol – 1,3 c. Etylen glycol d. Glyxêrin e. T t c u sai 51. Câu phát bi u nào sau ây là m t h qu c a nh lu t b o toàn nguyên t và kh i lư ng? a. V trư c c a phương trình ph n ng có bao nhiêu nguyên t c a các nguyên t thì v sau c a phương trình ph n ng ph i có b y nhiêu nguyên t c a nguyên t ó b. Khi phơi 7 kg m c tươi ta thu ư c 1 kg m c khô ch ng t khi ta phơi ã có 6 kg nư c b c hơi c. Khi cation kim lo i thay anion sinh ra ch t m i thì s chênh l ch v kh i lư ng gi a ch t m i và ch t cũ chính là s chênh l ch kh i lư ng gi a anion m i và anion cũ d. Cho 0,4 mol H2SO4 tác d ng h t v i Zn thì ch c ch n có 0,4 mol H2 bay ra

e. T t c phát bi u trên 52. t cháy hoàn toàn h n h p hai hydrocacbon ng ng liên ti p ta thu ư c 5,6 lít khí ( ktc) cacbonic và 6,3 gam nư c. Công th c phân t c a hai ch t là: a. C2H4, C3H6 b. C2H6, C3H8 c. C2H2, C3H4 d. C3H6, C4H8 e. T t c u sai 53. Khi t cháy m t hydrocacbon ta thu ư c s mol nư c b ng s mol khí cacbonic, thì hydrocacbon ó thu c dãy ng ng: a. Aren b. Ankin c. Anken d. Xycloankan e. Xycloankan ho c anken 54. Các dung d ch mono và disaccarit u hòa tan ư c Cu(OH)2 do ó trong công th c c u t o c a các mono và disaccarit u ph i có nhi u nhóm ch c –OH g n nhau. Ch n phát bi u úng: a. c hai m nh u úng và có tương quan nhân qu v i nhau b. c hai m nh u úng nhưng không có liên quan nhân q a c. m nh 1 úng, m nh 2 sai hay không ch c úng d. m nh 1 sai hay không ch c úng, m nh 2 úng e. c hai m nh u sai hay u không ch c úng 55. Khi cho ...... vào nư c ti u b nh nhân r i un nh , ta th y xu t hi n k t t a màu g ch thì ch ng t trong nư c ti u b nh nhân có ch a ư ng glucô. i n vào ch tr ng (......) m t trong các c m t sau ây a. Ph n ng tráng gương b. Thu c th Fehling c. C ng H2 và c ng Natribisulfit d. K t t a Cu2O màu g ch e. An êhitformic hay an êhit hai ch c 56. Khi ta nghĩ ra m t nh lu t m i, m t phương pháp, môt gi i pháp có liên quan n i n tích, dù r t hay r t h p d n nhưng ...... thì ó ch là nh ng otư ng. i n vào ch tr ng (......) m t trong các c m t sau: a. Không nghi m úng các h qu c a nh lu t b o toàn i n tích b. M i electron không i khi chúng tham gia c. T ng s mol electron do các ch t kh cho ph i b ng t ng s mol electron do các ch t oxi hoá nh n d. V n ư c áp d ng e. Các h q a c a nh lu t b o toàn i n tích 57. B n h p ch t h u cơ A, B, C, D b n, có m ch cacbon liên t c. Khi t cháy m i ch t A, B, C hay D u ch sinh ra CO2 và H2O có t l kh i lư ng mCO2:mH2O = 1,83333. Công th c phân t c a 4 ch t trên là: a. CH4, C2H6, C3H8, C4H10 b. C3H6, C4H10O, C5H12O2, C6H12O3 c. C3H8, C3H8O, C3H8O2, C3H8O3

d. CH4O, CH2O2, C3H8O, C3H6O2 e. T t c u sai 58. Cho m gam Cu tan hoàn toàn trong dung d ch HNO3 làm thoát ra 2,24 lít h n h p khí g m NO, N2 ( ktc), t kh i c a A so v i H2 b ng 14,3. Kh i lư ng HNO3 ã tham gia ph n ng là: a. 63,63 gam b. 60,48 gam c. 49,77 gam d. 10,71 gam e. T t c u sai 59. Cho sơ : CxHy + Br2 = X (1); X + NaOH = Y + … (2); Y + CuO = Y’ + … 3); Y’ AgNO3/NH3 = Z + 4Ag… (4); Z + H2SO4 = HOOC-CH2-CH2-COOH + … (5). Công th c c u t o c a Z là: a. NaOOC-CH2-CH2-COONa b. NH4OOC-CH2-COONa c. NH4OOC-COONH4 d. CH3-COONH4 e. NH4OOC-CH2-CH2-COONH4 60. Công th c phân t t ng quát c a m t h p ch t no m ch h ch a m t nhóm ch c axit và nhóm ch c rư u có d ng: a. CnH2n-2O3, n ≥ 3 b. CnH2nO3, n ≥ 2 c. CnH2n+2O3, n ≥ 3 d. CnH2n-4O2, n ≥ 2 e. T t c u sai 61. Cho 0,1 mol m t an êhit Y tác d ng hoàn toàn v i dung d ch AgNO3 dư/NH3 ta thu ư c 12,4 gam mu i amoni c a axít h u cơ. Lư ng Ag thu ư c do ph n ng trên là: a. 2,16 gam b. 10,8 gam c. 43,2 gam d. 21,6 gam e. T t c u sai 62. C u hình electron c a ion Al3+, Na+, và O2- u là: a. 1s22s22p63s23p1 b. 1s22s22p6 c. 1s22s22p63s23p4 d. 1s22s22p4 e. 1s22s22p63s23p5 63. S ng phân c a h p ch t C3H60 là: a. 2 b. 3

c. 6 d. 7 e. 5 64. Các giá tr trung bình dùng trong h n h p ...... i n vào ch tr ng (......) m t trong các c m t sau: a. Ch c ch n là m t s không nguyên và trong kho ng hai s nguyên ó b. Là trung bình có h s mà h s chính là s mol c a các ch t thành ph n c. Khi và ch khi hai s ó có h s b ng nhau t c là hai ch t có s mol b ng nhau d. Thì hai s ó có giá tr b ng nhau và b ng giá tr trung bình b t ch p h s (b t ch p t l mol) 65. H n h p khí A g m CO, CO2, CH4 có t l s mol theo th t là: 1: 1: 2. % Theo th tích c a CO, CO2, CH4 theo th t là: a. 29,92%, 44% và 26,08% b. 30%, 30% và 40% c. 26,92%, 42,31% và 30,77% d. 28%, 40% và 32% e. M t k t qu 66. Khi cho h n h p X g m 3 an êhit ơn ch c tham gia ph n ng tráng gương hoàn toàn ta thu ư c 32,4 gam Ag, thì s mol h n h p X là: a. 0,1 mol b. 0,3 mol c. 0,15 mol d. 0,6 mol e. T t c u sai 67. X là este m ch h c a etylen glicol. xà phòng hoá hoàn toàn m gam X ta c n dùng 200 ml dung d ch NaOH 1M thu ư c 16,2 gam h n h p hai mu i. Cho hai mu i này tác d ng v i dung d ch H2SO4 ta thu ư c hai axít h u cơ. Kh i lư ng X ã tham gia ph n ng th y phân là: a. 27 gam b. 34,4 gam c. 14,4 gam d. 34 gam e. 10 gam 68. ...... là c u hình electron c a Natri. a. 1s22s22p63s23p1 b. 1s22s22p63s23p64s1 c. 1s22s22p63s1 d. 1s22s22p6 e. 1s22s22p63s23p6 69. Hai ch t h u cơ ch ch a C, H, hay C, H, O thì s nguyên t H c a phân t hai ch t ó không bao gi là ...... i n vào ch tr ng (......) m t trong các c m t sau: a. CnH2nO2, n ≥ 1 b. 4, 48 lít c. CnH2n-8O2, n ≥ 7 d. Là hai s nguyên liên ti p

e. 400 ml 70. Cho sơ : CxHy + Br2 = X (1); X + NaOH = Y + … (2); Y + CuO = Y’ + … 3); Y’ AgNO3/NH3 = Z + 4Ag… (4); Z + H2SO4 = HOOC-CH2-CH2-COOH + … (5). CxHy là: a. CH2=CH2 b. CH3-CH=CH2 c. CH3-CH=CH-CH3 d. Xyclopropan e. Xyclobutan 71. Cho các ph n ng sau: 1) Th y phân este trong môi trư ng axit; 2) Th y phân este trong dung d ch NaOH; 3) Cho este tác d ng v i dung d ch KOH; 4) Th y phân d n xu t halogen trong dung d ch NaOH; 5) Cho axít h u cơ tácd ng v i dung d ch NaOH; 6) Th y phân d n xu t halogen trong dung d ch axít vô cơ; 7) Cho axít h u cơ tác d ng v i dung d ch KOH. Ph n ng nào không ư c g i là ph n ng xà phòng hóa: a. 1, 3, 4, 5, 6, 7 b. 1, 3, 4, 7 c. 1, 4, 6, 7 d. 1, 4, 6 e. T t c u sai 72. Cho dung d ch X ch a n0 mol Zn2+ tác d ng v i dung d ch Y ch a x mol OH-. Tìm câu phát bi u sai: a. Khi x ≤ 2n0 thì ph n ng t o k t t a l n nh t khi x y ra d u “=” hay t o k t t a và còn dư Zn3+ n u x y ra d u “<”. b. Khi 2n0 < x < 4n0 thì ph n ng v a t o k t t a v a t o mu i ZnO22c. Khi x> 2n0 và có k t t a thì OH- dư d. Khi x ≥ 4n0 thì ph n ng ch t o mu i ZnO22- n u x y ra d u “=” hay t o mu i ZnO22- và dư OH- n u x y ra d u “>” c hai trư ng h p u không có k t t a e. Khi ã t o ra k t t a Zn(OH)2 dù r t ít cũng không ư c nói OH- dư 73. Cho các h p ch t: 1) ư ng mía; 2) M ch nha; 3) ư ng glucozơ; 4) ư ng frutose. Ch t nào có nhi u trong m t ong r ng? a. 1 và 2 b. 2 và 3 c. 1 và 3 d. 1 và 4 e. 3 và 4 74. H p ch t C4H10O có: a. 3 ng phân b. 4 ng phân c. 10 ng phân d. 7 ng phân

e. T t c u sai 75. Tr n 300 ml dung d ch X ch a NaOH 2M v i 200 ml dung d ch Y ch a ZnCl2 1M ta thu ư c dung d ch 500 ml dung d ch Z. Mu n thu ư c lư ng k t t a Zn(OH)2 l n nh t thì th tích dung d ch X ph i b ng: a. 100 ml b. 300 ml c. 150 ml d. 200 ml e. 50 ml 76. H n h p X g m Cu và Fe, h n h p khí Y g m NO và N2O, t kh i c a Y so v i H2 b ng 18,5. Cho 62,4 gam X tan hoàn toàn trong 2,5 lít dung d ch HNO3 ã l y dư 25% so v i lư ng c n thi t ta thu ươc 8,96 lít h n h p Y i u ki n tiêu chu n. N ng mol/lít c a dung d ch HNO3 là: a. 2,8M b. 0,44M c. 1,4M d. 0,7M e. M t k t qu khác 77. N u axit no ơn ch c và rư u no ơn ch c có kh i lư ng phân t b ng nhau thì s nguyên t cacbon c a chúng ...... i n vào ch tr ng (......) m t trong các c m t sau: a. CnH2nO2, n ≥ 1 b. 4, 48 lít c. CnH2n-8O2, n ≥ 7 d. Là hai s nguyên liên ti p e. 400 ml 78. Cho các h p ch t: 1) ư ng mía; 2) M ch nha; 3) ư ng glucozơ; 4) ư ng frutose. H p ch t nào ư c xem là ư ng ơn gi n: a. 1 và 2 b. 2 và 3 c. 1 và 3 d. 3 và 4 e. 2 và 4 79. Cho các h p ch t sau: I) CO; II) Na2CO3; III) C2H6O; IV) NaOOC-COONa; V) C6H5-Ona; VI) CH4; VII) CO2; VIII) C2H5-Cl. Nh ng h p ch t nào là h p ch t h u cơ: a. I, II, III, V b. III, IV, V, VI c. II, III, IV, V, VI, VII d. III, IV, V, VI, VII e. T t c u úng vì chúng là h p ch t c a cacbon 80. Gi s 1 t n mía cây ép ra ư c 900 kg nư c mía có n ng saccarose là 14%. Hi u su t quá trình s n xu t saccarose t nư c mía t 90%. V y lư ng ư ng cát tr ng thu ư c t t n mía cây là: a. 113,4 kg

b. 810 kg c. 126 kg d. 213 kg e. T t c u sai 81. Các ch t ng phân có chung m t công th c phân t t t nhiên có chung m t kh i lư ng phân t , nhưng các h p ch t có kh i lư ng phân t b ng nhau thì không h n là ...... Hãy i n ch tr ng (......) m t trong nh ng c m t sau: a. Các ch t ng phân b. C u t o hoá h c tương t nhau c. Là y u t cơ b n d. Ph thu c tr t t s p x p và liên k t hóa h c gi a e. M t và ch m t công th c c u t o nh t nh 82. Khi th y phân m t este trong dung d ch NaOH ta ch thu ư c m t s n ph m duy nh t thì este ó là: a. Este ơn ch c b. Este vòng hai ch c c. Este vòng no ơn ch c d. Este vòng ơn ch c e. T t c u có th úng 83. M i ankanal u có chung m t d ng công th c phân t t ng quát: CnH2nO, n ≥ 1 do ó butanal có công th c phân t là C4H8O. Ch n phát bi u úng: a. c hai m nh u úng và có tương quan nhân qu v i nhau b. c hai m nh u úng nhưng không có liên quan nhân q a c. m nh 1 úng, m nh 2 sai hay không ch c úng d. m nh 1 sai hay không ch c úng, m nh 2 úng e. c hai m nh u sai hay u không ch c úng 84. t cháy hoàn toàn h n h p hai hydrocacbon ng ng liên ti p ta thu ư c 5,6 lít khí ( ktc) và 6,3 gam . % theo kh i lư ng c a hai ch t là: a. 50% và 50% b. 40,54% và 59,46% c. 25% và 75% d. 32,8% và 67,2% e. T t c u sai 85. S c V lít khí CO2 ( ktc) vào 300 ml dung d ch NaOH lM. Cô c n dung d ch ta thu ư c 19 gam mu i khan. Th tích dung d ch NaOH lM t i thi u h p th h t V lít khí nói t rên là: a. 50 ml b. 100 ml c. 150 ml d. 120 ml e. 200 ml 86. V lít h n h p khí X g m C2H2 và O2 có kh i lư ng b ng kh i lư ng V lít không khí ( cùng i u ki n v nhi t và áp su t). % th tích c a hai khí l n lư t là: a. 40%, 60% b. 20%, 80% c. 33,33%, 66,67%

d. 5,5%, 45% e. M t k t qu khác 87. Cho 9,3 gam dung d ch phenol 50,6% tan trong rư u etylic tác d ng v i natri dư thì th tích khí H2 bay ra ktc là: a. 0,56 lít b. 1,68 lít c. 1,12 lít d. 2,24 lít e. T t c u sai 88. Chia m gam h n h p hai rư u ng ng liên ti p thành hai ph n b ng nhau: Ph n 1 b t cháy hoàn toàn r i cho s n ph cháy l n lư t qua bình I ng H2SO4 c, bình II ng nư c vôi trong dư. Sau thí nghi m th y kh i lư ng bình I tăng 6,3 gam, trong bình II có 25 gam k t t a tr ng. Ph n 2 cho tác d ng h t v i Natri dư thu ư c 2,24 lít khí ( ktc). Hai rư u ã cho thu c dãy ng ng: a. No 3 ch c b. No hai ch c c. Chưa no có 1 n i ôi hai ch c d. Chưa no có 1 n i ôi 3 ch c e. Không xác nh ư c vì thi u d ki n 89. Cho các h p ch t: 1) ư ng mía; 2) M ch nha; 3) ư ng glucozơ; 4) ư ng frutose. Ch t nào có ng t kém nh t? a. 1 b. 2 và 3 c. 3 d. 3 và 4 e. 4 90. Ta thư ng pha thêm glyxerin vào thu c tr sâu vì: a. Glixerin là ch t sát trùng b. Glyxerin gi ư c m c a thu c c. Glyxerin có v ng t nên d d n ư c sâu ăn thu c d. C hai câu B và C e. M t nguyên nhân khác 91. Trong ...... 0,4 mol Al và 0,6 mol SO4. i n vào ch tr ng (......) m t trong các c m t sau: a. Di n bi n c a bài toán hóa quá r c r i và ph c t p b. Phương trình ph n ng hóa h c chính là m t h th c c. 02 mol Al2(SO4)3 thì có d. Có 4 chân gà trong 2 con gà nên 0,4 mol Al ch a trong e. Ch c n th y ư c c u t o phân t c a ch t và bi t cách áp dung nh lu t b o toàn nguyên t và kh i lư ng 92. t cháy m gam hydrocacbon A ta thu ư c a gam CO2 và (13,5/22)a gam H2O. A là hydrocacbon thu c dãy ng ng a. Ankan b. Anken c. Ankin d. Aren

e. Không xác nh ư c 93. Cho 4,2 gam anken tác d ng v a v i 200 ml dung d ch Br2 ta thu ư c 20,2 gam s n ph m c ng. Công th c phân t c a anken là: a. C2H4 b. C4H8 c. C5H10 d. C3H6 e. T t c u sai 94. t cháy hoàn toàn m t hydrocacbon ta thu ư c khí cacbonic và nư c có s mol b ng nhau, n u hydrocacbon ó không có ng phân thì công th c phân t c a nó là: a. C2H2 b. C3H6 c. CH4 d. C2H4 e. Ch bi t nó có công th c phân t t ng quát là CnH2n 95. N u X là h p ch t hũu cơ m ch h có công th c phân t t ng quát ...... thì ta có th k t lu n trong công th c c u t o c a X có 1 và ch 1 liên k t m ch cacbon hay nhóm ch c. Hãy i n m t trong các c m t hay công th c sau ây vào ch tr ng (......). a. CnH2n-2O4 b. CnH2n-2O2 c. S mol CO2 = s mol H2O d. Este no ơn ch c e. CnH2nOz, z ≥ 0 96. Chia h n h p R g m hai an êhit ng ng liên ti p thành hai ph n b ng nhau: Ph n 1 em t cháy hoàn toàn ta thu ư c 5,6 lít khí CO2 ( ktc) và 4,5 gam H2O. Ph n 2 cho tác d ng v i dung d ch AgNO3 dư trong NH3 thì thu ư c 21,6 gam Ag. R là h n h p: a. Hai an êhit no ơn ch c b. Hai an êhit chưa no có m t n i ôi ơn ch c c. Hai an êhit ng ng ơn ch c d. Hai an êhit có 1 vòng no ơn ch c e. T t c u sai vì chưa d ki n 97. Cho các h p ch t: 1) CH2=CH-CH2-CH3; 2) CH3-CH=CH-C2H5; 3) Cl-CH=CH-Br; 4) HOOC-CH=C(CH3)2; 5) HO-CH2-CH=CH-CH3; 6) CCl2=CH-CH3. Các ch t nào có ng phân d ng cis và trans: a. 1, 2, 3, 5 b. 2, 3, 5 c. 2, 3, 4, 5,6 d. 3, 4, 5, 6 e. T t c u sai 98. L p v electron phía ngoài cùng c a nh ng nguyên t phi kim thư ng ch a 5,6, 7 electron do ó nguyên t phi kim có th th khí. N i dung trên có: a. C hai ph n u úng và có liên quan nhân qu v i nhau

b. Ph n m t úng, ph n hai sai hay không ch c úng c. Ph n m t sai hay không ch c úng, ph n hai úng d. C hai ph n u úng nhưng không có liên quan v i nhau e. C hai ph n u sai hay không ch c úng 99. Ch t nào sau ây có th y ư c phenol ra kh i dung d ch natriphenolat? a. Khí CO2 b. Dung d ch axít HCl c. Khí SO2 d. C A, B, C u úng e. C 4 câu trên u sai 100. H n h p X g m FeO, Fe2O3 và Fe3O4 trong ó s mol FeO b ng s mol Fe2O3. Dung d ch Y g m HCl 1,5M và H2SO4 0,25M. T ng kh i lư ng mu i khan thu ư c trong ph n ng trên là: a. 725 gam b. 71,55 gam c. 46,35 gam d. Không xác nh ư c e. M t k t q a khác 101. C u hình electron c a khí trơ Nêon là: a. 1s22s22p63s23p1 b. 1s22s22p63s23p64s1 c. 1s22s22p63s1 d. 1s22s22p6 e. 1s22s22p63s23p6 102. H n h p khí A g m CO và CO2, t kh i c a A i v i H2 b ng 18,8. % theo kh i lư ng c a CO và CO2 theo th t là: a. 31%, 69% b. 33,33%, 66,67% c. 20%, 80% d. 29,79%, 70,21% e. M t k t qu khác 103. Cho 22,4 lít h n h p khí X ( ktc) g m CH4, C2H4, C2H2 và H2 có t kh i i v i H2 là 7,3 i ch m qua ng s ng b t Niken nung nóng ta thu ư c h n h p khí B có t kh i i v i H2 là 73/6. Kh i lư ng h n h p khí B là: a. 1,46 gam b. 14,6 gam c. 7,3 gam d. 3,65 gam e. T t c u sai 104. C u hình electron c a các ion Cl-, S2-, K+ u là: a. 1s22s22p63s23p1 b. 1s22s22p6 c. 1s22s22p63s23p4 d. 1s22s22p4 e. 1s22s22p63s23p5

105. M t h n h p g m nhi u kim lo i có kh i lư ng và hoá tr không i s phóng ra m t ...... ph n ng oxi hóa kh . i n vào ch tr ng (......) m t trong các c m t sau: a. Không nghi m úng các h qu c a nh lu t b o toàn i n tích b. M i electron không i khi chúng tham gia c. T ng s mol electron do các ch t kh cho ph i b ng t ng s mol electron do các ch t oxi hoá nh n d. V n ư c áp d ng e. Các h q a c a nh lu t b o toàn i n tích 106. S l p v eletron c a nguyên t chính là s chu lì do ó nguyên t Natri thu c chu kì 2. N i dung trên có: a. C hai ph n u úng và có liên quan nhân qu v i nhau b. Ph n m t úng, ph n hai sai hay không ch c úng c. Ph n m t sai hay không ch c úng, ph n hai úng d. C hai ph n u úng nhưng không có liên quan v i nhau e. C hai ph n u sai hay không ch c úng 107. Công th c phân t t ng quát c a an êhit chưa no có m t n i ôi m ch h hai ch c là: a. CnH2n-4O2, n ≥ 4 b. CnH2n-2O2, n ≥ 2 c. CnH2n-6O2, n ≥ 6 d. CnH2n-4O2, n ≥ 2 e. T t c u sai 108. Công th c phân t t ng quát c a este t o b i rư u no hai ch c và axit no ơn ch c có d ng ...... v i n ≥ 4. Hãy i n m t trong các c m t hay công th c sau ây vào ch tr ng (......). a. CnH2n-2O4 b. CnH2n-2O2 c. S mol CO2 = s mol H2O d. Este no ơn ch c e. CnH2nOz, z ≥ 0 109. H n h p X g m FeO, Fe2O3 và Fe3O4 trong ó s mol FeO b ng s mol Fe2O3. Dung d ch Y g m HCl 1,5M và H2SO4 0,25M. k t t a h t các cation trong dung d ch mu i trên ta ph i dùng V ml dung d ch ch a NaOH 1,5M và KOH 2,5M thì V là: a. 200 ml b. 500 ml c. 300 ml d. 250 ml e. M t k t q a khác 110. S dãy ng ng m ch h có công th c phân t t ng quát CnH2nO2 là: a. 4 dãy b. 6 dãy c. Ít nh t 9 dãy d. 8 dãy e. Hai dãy là axít và este no ơn ch c

111. V lít h n h p khí X g m C2H2 và O2 có kh i lư ng b ng kh i lư ng V lít không khí ( cùng i u ki n v nhi t và áp su t). % theo kh i lư ng c a C2H2 và O2 là: a. 44,83% và 55,17% b. 33,33% và 66,67% c. 50% và 50% d. 28,5% và 71,5% e. M t k t qu khác 112. Khi cho 0,l mol X tác d ng v i dung d ch AgNO3 dư/NH3 ta thu ư c 43,2 gam Ag thì: a. X là an êhit hai ch c b. X là an êhitformic c. X là h p ch t có ch a hai nhóm ch c – CHO d. C A, B, C u có th úng e. T t c 4 câu trên u sai 113. N u 2 s nguyên liên ti p có giá tr trung bình là 2,1; 2,3; 2,5; 2,6; 2,99 ...... i n vào ch tr ng (......) m t trong các c m t sau: a. Ch c ch n là m t s không nguyên và trong kho ng hai s nguyên ó b. Là trung bình có h s mà h s chính là s mol c a các ch t thành ph n c. Khi và ch khi hai s ó có h s b ng nhau t c là hai ch t có s mol b ng nhau d. Thì hai s ó có giá tr b ng nhau và b ng giá tr trung bình b t ch p h s (b t ch p t l mol) e. Thì hai s nguyên ó là 2 và 3 nhưng h s khác nhau 114. Tr n V lít dung d ch A ch a NaOH 2M và V lít dung d ch B ch a NaOH 3M thì ư c 2V lít dung d ch m i có n ng ô x mol/l. Giá tr c a x là: a. 2,8M b. 2,5M c. 2,4M d. 2,25M e. M t k t qu khác 115. t cháy hoàn toàn h n h p hai hydrocacbon ng ng liên ti p ta thu ư c 5,6 lít khí ( ktc) và 6,3 gam . Th tích khí O2 ( ktc) tham gia ph n ng cháy là: a. 6,72 lít b. 4,48 lít c. 9,52 lít d. 1,7921ít e. M t k t qu khác 116. Cho các ký hi u sau: 1) 17 35 X . 2) 17 37 X . 3) 8 18 X . 4) 12 24 X . 5) 13 28 X . 6) 12 25 X . 7) 13 27 X . 8) 8 16 X . 9) 12 23 X . 10) 6 12 X . 11) 16 23 X . 11 kí hi u trên ch g m: a. 4 nguyên t b. 2 nguyên t c. 6 nguyên t

d. 3 nguyên t e. 5 nguyên t 117. Cho dung d ch X ch a n0 mol Al3+ tác d ng v i dung d ch Y ch x mol OH . N u ph n ng ch t o ra x/6 mol Al(OH)3 thì giá tr c a n0 là: a. n0 = x/6 mol Al3+ và dư x/2 mol OHb. n0 = x/6 mol hay x/8 mol Al3+ c. n0 = 7x/24 mol Al3+ d. n0 = x/8 mol Al3+ e. T t c u sai 118. N – butanal có công th c phân t là C4H8O do ó dimetylamin có công th c phân t là C2H7N. Ch n phát bi u úng: a. c hai m nh u úng và có tương quan nhân qu v i nhau b. c hai m nh u úng nhưng không có liên quan nhân q a c. m nh 1 úng, m nh 2 sai hay không ch c úng d. m nh 1 sai hay không ch c úng, m nh 2 úng e. c hai m nh u sai hay u không ch c úng 119. V lít h n h p khí X g m C2H2 và O2 có kh i lư ng b ng kh i lư ng V lít không khí ( cùng i u ki n v nhi t và áp su t). 0,5 mol h n h p X có kh i lư ng là: a. 18 gam b. 9 gam c. 14,5 gam d. 15,5 gam e. Không xác nh ư c 120. ...... c a các ch t ng ng liên ti p h p thành m t c p s s c ng có công sai d = 14. i n vào ch tr ng (......) m t trong các c m t sau: a. ng phân b. Kh i lư ng phân t c. Dung d ch AgNO3/NH3 sau ó cho qua dung d ch nư c vôi trong dư d. Dung d ch Brom và dung d ch thu c tím e. C u t o hóa h c 121. t cháy hoàn toàn m t rư u hai ch c ta thu ư c 4,48 lít khí CO2 và 5,4 gam nư c. Kh i lư ng rư u ã b t cháy là: a. 4,6 gam b. 2,3 gam c. 3,l gam d. 9,2 gam e. T t c u sai 122. i u ki n m t h p ch t có ng phân d ng cis và trans là: a. Ch t ó ph i là m t anken b. Ch t ó ph i có c u t o ph ng c. Ch t ó ph i có m t n i ôi gi a hai nguyên t cacbon và m i nguyên t cacboc này ph i liên k t v i hai nguyên t hay hai g c khác nhau d. Khi ta i phía các g c thì sinh ra ch t m l e. T t c u sai

123. H n h p có % theo kh i lư ng = % theo th tích = % theo s mol là h n h p: a. H n h p g m các ch t khí ng phân b. H n h p X g m [NO, C2H6, CH2O] c. h n h p Y g m [N2, CO, C2H2] d. H n h p Z g m [C3H8, CO2] e. T t c các h n h p trên 124. Tính ch t c a m t h p ch t h u cơ không nh ng ph thu c thành ph n nguyên t , s lư ng nguyên t c a m i nguyên t mà còn ph thu c ...... c a h p ch t ó n a. i n vào ch tr ng (......) m t trong các c m t sau: a. ng phân b. Kh i lư ng phân t c. Dung d ch AgNO3/NH3 sau ó cho qua dung d ch nư c vôi trong dư d. Dung d ch Brom và dung d ch thu c tím e. C u t o hóa h c 125. Ch t h u cơ X là duy nh t không có ng phân và có công th c phân t t ng quát là ...... Thì công th c phân t c a X là CH2O2. i n vào ch tr ng (......) m t trong các c m t sau: a. CnH2nO2, n ≥ 1 b. 4, 48 lít c. CnH2n-8O2, n ≥ 7 d. Là hai s nguyên liên ti p e. 400 ml 126. Cho các h n h p: X1=[C2H4, N2, CO] X2=[H-COOH, C2H5OH] X3=[Ca, MgO] X4=[CH4, H2, C2H6] X5=[Các ch t khí ng phân] X6=[Các ch t l ng ng phân] X7=[Các ch t r n ng phân] X8=[C4H10O, C3H6O2, C2H2O3] H n h p nào có % theo kh i lư ng = % theo s mol a. X1, X2, X3, X4 b. X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 c. X1, X2, X3, X4, X5, X6, X8 d. X1, X2, X3, X5, X6, X7, X8 e. C 4 câu trên u úng 127. Các nh lu t vât lý v ch t khí như nh lu t Avogadro, nh lu t Dalton, Boyd – Mariotte, ... thang nhi t Kelvin, phương trình tr ng thái khí lý tư ng, ... ư c t ng k t thành ...... i n vào ch tr ng (......) m t trong nh ng câu sau: a. Phương trình Mendeleev – Clapeyron: pV = nRT b. Khi nhi t T và áp su t p không i c. Khi nhi t T và th tích V d. Khi T không i thì e. Khi p không i thì

128. X là este m ch h c a etylen glicol. xà phòng hoá hoàn toàn m gam X ta c n dùng 200 ml dung d ch NaOH 1M thu ư c 16,2 gam h n h p hai mu i. Cho hai mu i này tác d ng v i dung d ch H2SO4 ta thu ư c hai axít h u cơ. Công th c c u t o c a hai axít h u cơ là: a. H-COOH và b. H-COOH và c. . Và d. H-COOH và e. M t k t qu khác 129. Tr n 300 ml dung d ch X ch a NaOH 2M v i 200 ml dung d ch Y ch a ZnCl2 1M ta thu ư c dung d ch 500 ml dung d ch Z. N ng mol/lít c a ch t tan trong dung d ch là: a. [NaCl] = 0,8M b. [Na2ZnO2] = 0,2M và [NaCl] = 0,8M c. [Na2ZnO2] = 0,4M và [NaCl] = 0,8M d. [NaCl] = 0,2M, [NaOH] = 0,1M và [Na2ZnO2] = 0,6M e. T t c u sai 130. Cho h n h p X g m 3 ch t khí O2, CH4 và C2H4 trong ó kh i lư ng O2 g p 2 kh i lư ng CH4. T kh i c a X i v i không khí b ng 0,8965. Kh i lư ng c a m i ch t O2, CH4 và C2H4 ch a trong 1 gam X là: a. 0,14 gam, 0,28 gam, 0,58 gam b. 0,16 gam, 0,32 gam, 0,52 gam c. 0,1538 gam, 0,3076 gam, 0,5386 gam d. 0,08 gam, 0,16 gam 0,76 gam e. M t k t qu khác 131. Vì bò s a thu c ng v t nhai l i do ó ta không nên cho bò s a ăn th c ăn có tinh b t. Ch n phát bi u úng: a. c hai m nh u úng và có tương quan nhân qu v i nhau b. c hai m nh u úng nhưng không có liên quan nhân q a c. m nh 1 úng, m nh 2 sai hay không ch c úng d. m nh 1 sai hay không ch c úng, m nh 2 úng e. c hai m nh u sai hay u không ch c úng 132. Cho dung d ch X ch a n0 mol ZnO22- vào dung d ch Y ch a x mol H+ . Hãy ch n câu sai: a. N u x ≤ 2n0 thì ta ch vi t m t ph n ng sau: ZnO22- + 2H+ → Zn(OH)2↓ b. N u 2n0 < x < 4n0 thì ta ph i vi t hai ph n ng sau: ZnO22- + 2H+ → Zn(OH)2 ↓ (1) ZnO22- + 4H+ → Zn2+ + 2H2O (2) c. N u x ≥ 4n0 thì ta ch vi t m t ph n ng sau: ZnO22- + 4H+ → Zn2+ + 2H2O d. n u x > 2n0 thì H+ dư nên ta ch vi t m t ph n ng sau: ZnO22- + 4H+ → Zn2+ + 2H2O e. N u ph n ng ã t o ra m t chút xíu k t t a ta cũng không ư c nói dư. Vì nói như th r t thi u chính xác 133. Khi kh i lư ng dung d ch thay i thì ...... nhưng t s mct/mdd không i. i n vào ch tr ng (......) m t trong các c m t sau:

Kh i lư ng ch t tan thay i S mol A cũng tăng Nh ng h ng s t n t i khách quan. Ta u có th ti n hành thí nghi m V i m i kh i lư ng m c a h p ch t 134. Cho: I) Nông dân tr ng mía; II) Nhà máy ư ng; III) Ngư i làm bánh sinh nh t; IV) Ngư i bán các lo i chè; V) Ngư i làm ra các lo i bánh k o. N u ta xem s tương ng sau ây: Cây mía tương ng v i d u thô; Nhà máy ư ng tương ng v i nhà máy l c d u; Cơ s s n xu t bánh k o là nhà máy công nhi p hóa d u thì vi c s d ng các m d u t hi u qu kinh t cao nh t là: a. Thác d u thô r i xu t kh u càng nhanh càng t t b. L p nhà máy l c d u bi n d u thô thành s n ph m ch bi n r i m i xu t kh u xăng d u c. L p nhà máy l c d u và nhà máy hóa d u thu ư c xăng d u và các s n ph m hóa d u r i m i xu t kh u s n ph m d. M t s nư c có m d u nhưng trình khoa h c còn l c h u, thì nên khoán toàn b vi c khai thác và ch bi n cho các nhà u tư nư c ngoài e. M t bi n pháp khác 135. Khi nhi t th p, cho tinh th phenol vào ch t l ng nào sau ây r i l c thì phenol tan nhanh? a. Nư c b. Dung d ch NaOH c. Dund d ch KOH d. Benzen e. C B, C, D u úng 136. Ch có nh ng obitan nguyên t ch a electron c thân m i tham gia liên k t do ó m i obitan phân t ch ch a 2 electron. N i dung trên có: a. C hai ph n u úng và có liên quan nhân qu v i nhau b. Ph n m t úng, ph n hai sai hay không ch c úng c. Ph n m t sai hay không ch c úng, ph n hai úng d. C hai ph n u úng nhưng không có liên quan v i nhau e. C hai ph n u sai hay không ch c úng 137. Dung d ch A ch a NaOH 0,06M và Ba(OH)2 0,02M, dung d ch B ch a HCl 0,04M và H2SO4. trung hòa v a 200 ml dung d ch A ta ph i dùng V ml dung d ch B thì V là: a. 100 ml b. 400 ml c. 200 ml d. 300 ml e. M t k t q a khác 138. Xêtôn có các ph n ng ...... nhưng không có ph n ng tráng gương. i n vào ch tr ng (......) m t trong các c m t sau ây a. Ph n ng tráng gương b. Thu c th Fehling c. C ng H2 và c ng Natribisulfit d. K t t a Cu2O màu g ch

a. b. c. d. e.

e. An êhitformic hay an êhit hai ch c 139. Hai s có giá tr trung bình là trung bình c ng ...... i n vào ch tr ng (......) m t trong các c m t sau: a. Ch c ch n là m t s không nguyên và trong kho ng hai s nguyên ó b. Là trung bình có h s mà h s chính là s mol c a các ch t thành ph n c. Khi và ch khi hai s ó có h s b ng nhau t c là hai ch t có s mol b ng nhau d. Thì hai s ó có giá tr b ng nhau và b ng giá tr trung bình b t ch p h s (b t ch p t l mol) 140. Cho 200 ml dung d ch KOH 0,2M vào 300 ml dung d ch H3PO4 0,25M. Kh i lư ng mu i thu ư c là: a. 5,44 gam b. 6,96 gam c. 6,2 gam d. 54,4 gam e. M t k t qu khác 141. Chia m gam m t este E thành hai ph n b ng nhau: Ph n 1 b t cháy hoàn toàn thu ư c 4,48 lít khí CO2 ( ktc) và 3,6 gam nư c. Ph n hai tác d ng v i 100 ml dung d ch NaOH 0,5M thì thu ư c 3 gam rư u. Giá tr c a m là: a. 0,88 gam b. 0,6 gam c. 0,44 gam d. 0,58 gam e. T t c u sai 142. Cho X có công th c phân t C4H8O2 thì t ng s ng phân axít và este c a X là: a. 6 b. 4 c. 8 d. 12 e. T t c u sai 143. t cháy hoàn toàn h n h p hai hydrocacbon ng ng liên ti p ta thu ư c 5,6 lít khí ( ktc) và 6,3 gam . % theo th tích c a hai ch t là a. 50% và 50% b. 20% và 80% c. 33,33% và 66,67% d. 40% và 60% e. 25% và 75% 144. Dung d ch A ch a NaOH 0,06M và Ba(OH)2 0,02M, dung d ch B ch a HCl 0,04M và H2SO4. Kh i lư ng k t t a thu ư c trong ph n ng trên là: a. 0,233 gam b. 0,932 gam c. 1,398 gam d. 2,33 gam e. T t c u sai 145. Tìm phát bi u úng:

a. Kh i lư ng phân t c a các ch t ng ng liên ti p h p thành m t c p s c ng có công sai d = 14 b. Các h p ch t có kh i lư ng phân t h p thành m t c p s c ng thì chúng là các ch t ng ng liên ti p c. Các h p ch t h u cơ có kh i lư ng phân t h p thành m t c p s c ng có công sai d = 14 thì chúng là các ch t ng ng liên ti p d. C A và C u úng e. C 4 câu trên u úng 146. Cho 4,2 gam anken tác d ng v a v i 200 ml dung d ch Br2 ta thu ư c 20,2 gam s n ph m c ng. N ng mol/lít c a dung d ch Br2 là: a. 0,5M b. 0,2M c. 0,8M d. 0,lM e. Không xác nh ư c 147. Tr n m gam dung d ch HCl 15% v i 2m gam dung d ch HCI 18% ta ư c m t dung d ch HCl m i có n ng a%. Giá tr c a a% là:. a. 17% b. 16,5% c. 15,8% d. 17,5% e. T t c u sai 148. Công th c phân t t ng quát c a các an êhit thơm ơn ch c có d ng: a. CnH2n-6O, n ≥ 6 b. CnH2n-8O, n ≥ 7 c. CnH2n-4O, n ≥ 8 d. CnH2n-2O2, n ≥ 4 e. T t c u sai 149. H n h p X g m Cu và Fe, h n h p khí Y g m NO và N2O, t kh i c a Y so v i H2 b ng 18,5. Cho 62,4 gam X tan hoàn toàn trong 2,5 lít dung d ch HNO3 ã l y dư 25% so v i lư ng c n thi t ta thu ươc 8,96 lít h n h p Y i u ki n tiêu chu n. % theo th tích c a m i khí NO, N2O trong Y theo th t là: a. 20%, 80% b. 33,33%, 66,67% c. 30%, 70% d. 60%, 40% e. M t k t qu khác 150. Công th c phân t t ng quát c a m t este t o b i rư u no hai ch c và axit thơm ơn ch c là: a. CnH2n-18O4, n ≥ 16 b. CnH2n-6O4, n ≥ 14 c. CnH2n-12O4, n ≥ 12 d. CnH2n-8O4, n ≥ 16 e. T t c u sai

151. Khi t cháy hoàn toàn h n h p X g m hai ankin có t kh i i v i H2 là 16,5 ta thu ư c 5,6 lít khí cacbonic ( ktc) và 2,7 gam nư c. N u s mol c a hai ankin trong h n h p b ng nhau thì công th c phân t c a hai ankin là: a. C2H2, C4H6 b. C2H2, C3H4 c. C3H4, C4H6 d. C 3 câu trên u có th úng e. C 4 câu trên u sai 152. ...... thì th tích khí t l v i s mol khí, ó là m t h qu c a nh lu t Avogadro. i n vào ch tr ng (......) m t trong nh ng câu sau: a. Phương trình Mendeleev – Clapeyron: pV = nRT b. Khi nhi t T và áp su t p không i c. Khi nhi t T và th tích V d. Khi T không i thì e. Khi p không i thì 153. M i h p ch t h u cơ có ch a nhóm ch c an êhit u có th tham gia ...... i n vào ch tr ng (......) m t trong các c m t sau ây a. Ph n ng tráng gương b. Thu c th Fehling c. C ng H2 và c ng Natribisulfit d. K t t a Cu2O màu g ch e. Andêhitformic hay an êhit hai ch c 154. ...... là c u hình electron c a S. a. 1s22s22p63s23p6 b. 1s22s22p6 c. 1s22s22p63s23p4 d. 1s22s22p4 e. 1s22s22p63s23p5 155. T ch n n s là m t phương pháp “tuy t chiêu” do ó ta c n ph i có tr c giác thông minh m i áp d ng ươc. N i dung trên có: a. C hai ph n u úng và có liên quan nhân qu v i nhau b. Ph n m t úng, ph n hai sai hay không ch c úng c. Ph n m t sai hay không ch c úng, ph n hai úng d. C hai ph n u úng nhưng không có liên quan v i nhau e. C hai ph n u sai hay không ch c úng 156. Công th c phân t t ng quát c a este 2 ch c t o b i rư u no và axít ơn ch c chưa no có m t n i ôi là: a. CnH2n-4O4, n ≥ 6 b. CnH2n-6O4, n ≥ 4 c. CnH2n-6O4, n ≥ 8 d. CnH2n-8O4, n ≥ 4 e. T t c u sai 157. Cho 0,76 gam h n h p g m amin ng ng liên ti p tác d ng v a v i V ml dung d ch HNO3 0,5M thì thu ư c 2,02 gam h n h p mu i khan. Hai amin trên là: a. Etylamin và propylamin

Metylamin và etylamin Anilin và benzylamin Anilin và metametylanilin T tc u sai 158. Cho ch t Y tác d ng v i H2 có Ni nung nóng làm xúc tác ta thu ư c rư u n – butanol - 1 thì ch t Y là: a. CH2=CH-CH2-CH2-OH b. CH3-CH=CH-CH2-OH c. CH2=CH-CH2-CHO d. CH3-CH2-CH2-CHO e. T t c A, B, C, D u có th úng nhưng v n chưa y 159. X là este m ch h c a etylen glicol. xà phòng hoá hoàn toàn m gam X ta c n dùng 200 ml dung d ch NaOH 1M thu ư c 16,2 gam h n h p hai mu i. Cho hai mu i này tác d ng v i dung d ch H2SO4 ta thu ư c hai axít h u cơ. H n h p hai axít trên có tham gia ph n ng tráng gương không? N u có thì kh i lư ng Ag k t t a t i à là bao nhiêu? a. Không b. Có 10,8 gam Ag c. Có 43,2 gam Ag d. Có 21,6 gam Ag e. Có 2,16 gam Ag 160. Cho 9,86 lít h n h p khí A g m C3H8, C2H2, C3H6, CH4 và H2 i qua b t Niken xúc tác nung nóng ph n ng x y ra hoàn toàn, sau ph n ng ta thu ư c 6,72 lít h n h p khí B không ch a H2 . Th tích H2 có trong h n h p A là: a. 3, 14 lít b. 4,48 lít c. 2,24 lít d. 2,8 lít e. T t c u sai 161. Tr n V lít dung d ch A ch a NaOH 2M và V lít dung d ch B ch a NaOH 3M thì ư c 2V lít dung d ch m i có n ng ô x mol/l. N u kh i lư ng riêng c a dung d ch m i là d = 1,05 g/mol thì n ng % c a NaOH trong dung d ch m i s g n b ng a. 19,18% b. 12,15% c. 10,12% d. 9.52% e. T t c u sai 162. Công th c phân t t ng quát c a an êhit no hai ch c m ch h là: a. CnH2n-2O2, n ≥ 2 b. CnH2nO2, n ≥ 3 c. CnH2n-4, n ≥ 4 d. CnH2n-2O, n ≥ 2 e. T t c u sai 163. Chia 5 gam h n h p X g m hai an êhit ơn ch c thành hai ph n b ng nhau: Ph n l cho tác d ng hoàn toàn v i dung d ch AgNO3 dư trong NH3 thì thu

b. c. d. e.

ư c 10,8 gam Ag và h n h p có ch a hai mu i amoni c a hai axít h u cơ. Ph n 2 cho tác d ng v i H2 dư có Ni nung nóng làm xúc tác. S mol h n h p X là: a. 0,2 mol b. 0,05 mol c. 0,04 mol d. 0,1 mol e. T t c u sai 164. Dung d ch X ch a NaOH 0,2M và KOH 0,3M. Dung d ch Y là dung d ch phenol 0,2M. Mu n ph n ng h t lư ng phenol có trong 200 ml dung d ch Y ta ph i dùng dung d ch X có th tích v a là: a. 80 ml b. 0,5 lít c. 0,2 lít d. 50 ml e. T t c u sai 165. Khi t cháy hoàn toàn h n h p X g m hai ankin có t kh i i v i H2 là 16,5 ta thu ư c 5,6 lít khí cacbonic ( ktc) và 2,7 gam nư c. Th tích h n h p X ktc là: a. 3,36 lít b. 4,48 lít c. 5,6 lít d. 2,24 lít e. M t k t qu khác 166. Các ch t khí như C2H4, C4H6, SO2, C2H2 u có th làm m t màu ...... i n vào ch tr ng (......) m t trong các c m t sau: a. ng phân b. Kh i lư ng phân t c. Dung d ch AgNO3/NH3 sau ó cho qua dung d ch nư c vôi trong dư d. Dung d ch Brom và dung d ch thu c tím e. C u t o hóa h c 167. ...... là c u hình electron c a O. a. 1s22s22p63s23p1 b. 1s22s22p6 c. 1s22s22p63s23p4 d. 1s22s22p4 e. 1s22s22p63s23p5 168. Cho các ch t: 1) CH3-NH2; 2) NH3; 3) (CH3)2NH; 4) Anilin; 5) Diphenilamin. Ch t có tính bazơ m nh nh t là: a. CH3-NH2 b. NH3 c. Anilin d. Diphenylamin e. (CH3)2NH 169. Trong m t chu kì bán kính nguyên t gi m d n t trái sang ph i nên âm i n c a các nguyên t trong cùng chu kì gi m d n theo chi u t trái sang ph i. N i dung trên có:

C hai ph n u úng và có liên quan nhân qu v i nhau Ph n m t úng, ph n hai sai hay không ch c úng Ph n m t sai hay không ch c úng, ph n hai úng C hai ph n u úng nhưng không có liên quan v i nhau C hai ph n u sai hay không ch c úng 170. H p kim g m hai lo i ki m hai chu kì liên ti p có kh i lư ng mol nguyên t trung bình là 31g/mol. ó là hai kim lo i: a. Li, Na b. Li, K c. Na, K d. Na, Cs e. Li, Cs 171. ...... là c u hình electron c a Al a. 1s22s22p63s23p1 b. 1s22s22p63s23p64s1 c. 1s22s22p63s1 d. 1s22s22p6 e. 1s22s22p63s23p6 172. Cho các h n h p: X1=[C2H4, N2, CO] X2=[H-COOH, C2H5OH] X3=[Ca, MgO] X4=[CH4, H2, C2H6] X5=[Các ch t khí ng phân] X6=[Các ch t l ng ng phân] X7=[Các ch t r n ng phân] X8=[C4H10O, C3H6O2, C2H2O3] H n h p nào có % theo kh i lư ng = % theo s mol = % theo th tích a. X1, X4, X6 b. X2, X4, X7 c. X1, X2, X5 và X6 d. X1, X4 e. C 4 câu trên u sai 173. Cho 0,45 gam amin ơn ch c tác d ng v a v i 200 ml dung d ch HCl, sau ph n ng, cô c n dung d ch ta thu ư c 0,815 gam mu i khan. N ng mol/l c a dung d ch HCl là: a. 0,1M b. 0,2M c. 0,5M d. 0,05M e. Không xác nh ư c 174. Trong 0,5t gam dung d ch NaCl có ch a t/4 gam NaCl thì n ng % c a dung d ch NaCl là: a. (1/2 – 15t).100% b. (0,5 – 60/t).100% c. 30% a. b. c. d. e.

d. N ng ph thu c tham s t nên bài toán vô nh e. M t k t qu khác 175. Cho 0,1 mol m t an êhit Y tác d ng hoàn toàn v i dung d ch AgNO3 dư/NH3 ta thu ư c 12,4 gam mu i amoni c a axít h u cơ. Công th c c a Y là: a. CH3-CHO b. CH2=CH-CHO c. HOC-CH2-CHO d. HOC-CHO e. T t c u sai 176. Cho các h p ch t thơm: l) C6H5-OH; 2) C6H5-NO2; 3) C6H5-CH3; 4) C6H5COOH; 5) C6H5-NH2; 6) C6H5-COOCH3. Các h p ch t có nh hư ng th orthopara là: a. 1, 2, 3 b. 1, 2, 4, 6 c. 1, 3, 5 d. 3, 4, 5, 6 e. 4, 5, 6 177. S = ab là công th c tính di n tích hình ch nh t do ó: C% = (mct/mdd).100 là bi u th c nh nghĩa c a n ng %. N i dung trên có: a. C hai ph n u úng và có liên quan nhân qu v i nhau b. Ph n m t úng, ph n hai sai hay không ch c úng c. Ph n m t sai hay không ch c úng, ph n hai úng d. C hai ph n u úng nhưng không có liên quan v i nhau e. C hai ph n u sai hay không ch c úng 178. Ta có th cho r ng vi c phát minh ch t t y r a t ng h p (b t gi t) là m t cu c cách m ng trong ngàng hóa h c b i vì: a. B t gi t r t r so v i xà phòng s n xu t t ch t béo b. B t gi t có th dùng r a xe, lau chùi nhà c a, chén bát, dùng i n t , n trang, ... và t t nhiên là gi t ư c áo qu n b ng máy gi t c. B t gi t không b nư c làm m t tác d ng t y r a d. Ngu n nguyên li u chính s n xu t b t gi t là hydrocacbon e. T t c lý do trên 179. Cho các h p ch t thơm: l) C6H5-OH; 2) C6H5-NO2; 3) C6H5-CH3; 4) C6H5COOH; 5) C6H5-NH2; 6) C6H5-COOCH3. Các ch t có nh hư ng th mêta là: a. 2, 4, 5 b. 2, 4, 6 c. 1, 2, 4, 6 d. 2, 3, 4, 5 e. 1, 3, 5 180. Cho các ch t: 1) CH3-NH2; 2) NH3; 3) (CH3)2NH; 4) Anilin; 5) Diphenilamin. Ch t không làm xanh gi y qùi là: a. CH3-NH2 b. (CH3)2NH c. Anilin và Diphenylamin d. Anilin e. T t c u sai

181. Công th c phân t c a X là C4H6O2, nghiên c u hoá tính c a X ta th y: X không tác d ng v i Na; có ph n ng tráng gương; tác d ng v i dung d ch NaOH sinh ra s n ph m có ph n ng tráng gương; X làm m t màu dung d ch Br2 thì công th c c u t o h p lý c a X là: a. CH3-COO-CH=CH2 b. CH2=CH-COO-CH3 c. HO-CH2-CH=CH-CHO d. H-COO-CH2-CH=CH2 e. H-COO-CH=CH-CH3 182. C u hình electron c a Kali là: a. 1s22s22p63s23p1 b. 1s22s22p63s23p64s1 c. 1s22s22p63s1 d. 1s22s22p6 e. 1s22s22p63s23p6 183. C u hình electron c a Argon là: a. 1s22s22p63s23p1 b. 1s22s22p63s23p64s1 c. 1s22s22p63s1 d. 1s22s22p6 e. 1s22s22p63s23p6 184. Hãy ch n câu phát bi u sai? a. x ¯ là s nguyên t C c a phân t ch t tương ương hay s mol C có trong 1 mol h n h p mà ta còn g i là s nguyên t cacbon trung bình b. y ¯ là s nguyên t H c a phân t ch t tương ương hay s mol H có trong 1 mol h n h p mà ta còn g i là s nguyên t hydro trung bình c. z ¯ là s nguyên t O c a phân t ch t tương ương hay s mol O có trong 1 mol h n h p mà ta còn g i là s nguyên t oxy trung bình d. M ¯ là kh i lư ng phân t c a ch t tương ương hay kh i lư ng c a 1 mol h n h p mà ta thư ng g i là kh i lư ng mol phân t trung bình e. Trong các câu trên có m t câu sai 185. Cán b ki m tra v sinh l y ng u nhiên m t b chén ũa trong qu y c a c a hàng ăn u ng, sau ó l y t gi y có màu vàng nâu trong túi xách ra cho c a hàng trư ng xem và b o c a hàng trư ng dùng gi y ó lau b chén ũa m u, sau khi lau thì trên t gi y xu t hi n nhi u v t màu xanh; Cán b ki m tra l p biên b n ph t c a hàng ăn u ng. V t xanh trên gi y là: a. Do c ng hành màu xanh có dính trên chén ũa b. Do nư c r a chén có tính k m nên làm gi y qùy hóa xanh c. Do trên chén ũa còn dính ư ng nên làm cho Cu(OH)2 có trên gi y b th m ư t ph i hóa xanh d. Do h tinh b t dính khô lâu ngày trên chén ũa mà r a “ i phó” không th s ch h t nên tinh b t ã làm cho t gi y có t m iot hóa xanh 186. ...... thì áp su t c a m t lư ng khí cho trư c t l ngh ch v i th tích V. i n vào ch tr ng (......) m t trong nh ng câu sau: a. Phương trình Mendeleev – Clapeyron: pV = nRT b. Khi nhi t T và áp su t p không i

c. Khi nhi t T và th tích V d. Khi T không i thì e. Khi p không i thì 187. Cho dung d ch X ch a n0 mol Al3+ tác d ng v i dung d ch Y ch x mol OH-. Ch n câu phát bi u úng: a. N u x ≤ 3n0 thì s mol k t t a Al(OH)3 là l n nh t = n0 n u x y ra d u “=” hay s mol Al(OH)3 = a < n0 n u x y ra d u “<” t c là dư Al3+. b. N u 3n0 < x < 4n0 v a có ph n ng t o k t t a A(OH)3 v a có ph n ng t o mu i AlO2. c. N u x ≥ 4n0 thì ch có m t ph n ng t o ra AlO2- n u x y ra d u “=” hay t o ra AlO2- và dư OH- n u x y ra d u “>”, trong c hai trư ng h p u không có k t t a Al(OH)3 d. N u có t o ra m t chút xíu Al(OH)3 ta cũng không ư c nói OH- dư. Vì không chính xác. e. T t c 4 câu trên u úng 188. Cho m gam Cu tan hoàn toàn trong dung d ch HNO3 làm thoát ra 2,24 lít h n h p khí g m NO, N2 ( ktc), t kh i c a A so v i H2 b ng 14,3. % theo th tích c a NO và N2 theo th t là: a. 30%, 70% b. 40%, 60% c. 25%, 75% d. 33,33%, 66,67% e. T t c u sai 189. Vì kh i lư ng có th tăng hay gi m do ó trong các ph n ng hoá h c gi m kh i lư ng c a nguyên li u b ng tăng kh i lư ng c a s n ph m. N i dung trên có: a. C hai ph n u úng và có liên quan nhân qu v i nhau b. Ph n m t úng, ph n hai sai hay không ch c úng c. Ph n m t sai hay không ch c úng, ph n hai úng d. C hai ph n u úng nhưng không có liên quan v i nhau e. C hai ph n u sai hay không ch c úng 190. Cho 5 t p h p các ion sau: + 1) [Na , Cu2+, Cl-, SO42-, NO3-] 2) [Ag+, Ba2+, Cl-, NO3-, Cu2+] 3) NH4+, K+, H+, NO3-, OH-] 4) [K+, Ba2+, HCO3-, Cl-, Ca2+] 5) NO3-, CO32-, Ca2+, Na+, NH4+]. Các t p h p có th t n t i trong cùng m t dung d ch là: a. 1, 2, 3, 5 b. 1, 4 c. 1, 3 d. 1, 3, 5 e. 2, 4, 6 191. Tr n m gam dung d ch HCl 15% v i 2m gam dung d ch HCI 18% ta ư c m t dung d ch HCl m i có n ng a%. Mu n có 3,4 gam HCl ta ph i l y m t lư ng dung d ch m i có kh i lư ng là:

200 gam 150 gam 80 gam Không xác nh ư c M t k t qu khác 192. Công th c phân t c a m t oxit phi kim có d ng AOx, v i x nguyên dương và x ≤ 3 trong ó có 60% Oxy theo kh i lư ng và 75% O theo s mol nguyên t , thì công th c c a oxít là: a. NO2 b. SO2 c. SO3 d. NO e. M t áp s khác 193. H n h p khí A g m CO, CO2, CH4 có t l s mol theo th t là: 1: 1: 2. Kh i lư ng 1 mol h n h p A là: a. 20,8 g/mol b. 28 g/mol c. 38 g/mol d. 26 g/mol e. T t c u sai 194. Khi tr i rét và khô, môi và da có th b n c, do ó ta dùng m t lo i thu c gi ng như m bôi lên môi, da. Thành ph n chính c a thu c ó là: a. M trăn b. M gà c. Bơ th c v t d. Vazơlin nguyên ch t e. H n h p axit béo cao no và chưa no 195. Khi hai obitan nguyên t ch a electron c thân có tr c song song ph lên nhau, ta có s t o thành: a. Xác su t hi n di n b. Có d ng hình c u mà tâm là h t nhân nguyên t c. Tr c c a hai obitan nguyên t trùng nhau d. Liên k t л e. Hai kh i c n ti p xúc nhau t i nhân nguyên t 196. Các ch t ...... thì có chung m t kh i lư ng phân t nhưng các ch t như N2, CO, C2H2 u có kh i lư ng phân t = 28 vC mà không ph i là các ch t ...... i n vào ch tr ng (......) m t trong các c m t sau: a. ng phân b. Kh i lư ng phân t c. Dung d ch AgNO3/NH3 sau ó cho qua dung d ch nư c vôi trong dư d. Dung d ch Brom và dung d ch thu c tím e. C u t o hóa h c 197. Khi th y ...... ta nên áp d ng nh lu t b o toàn nguyên t và kh i lư ng nhanh chóng tìm ra k t qu nh lư ng c a bài toán. i n vào ch tr ng (......) m t trong các c m t sau: a. Di n bi n c a bài toán hóa quá r c r i và ph c t p

a. b. c. d. e.

Phương trình ph n ng hóa h c chính là m t h th c 02 mol Al2(SO4)3 thì có Có 4 chân gà trong 2 con gà nên 0,4 mol Al ch a trong Ch c n th y ư c c u t o phân t c a ch t và bi t cách áp dung nh lu t b o toàn nguyên t và kh i lư ng 198. Hi n nay các nư c tiên ti n s d ng bao bì có ngu n g c là cellulose vì khi bao bì là cellulose thì chúng d b phân h y và làm cho t phì nhiêu hơn. Ch n phát bi u úng: a. c hai m nh u úng và có tương quan nhân qu v i nhau b. c hai m nh u úng nhưng không có liên quan nhân q a c. m nh 1 úng, m nh 2 sai hay không ch c úng d. m nh 1 sai hay không ch c úng, m nh 2 úng e. c hai m nh u sai hay u không ch c úng 199. H n h p X g m Cu và Fe, h n h p khí Y g m NO và N2O, t kh i c a Y so v i H2 b ng 18,5. Cho 62,4 gam X tan hoàn toàn trong 2,5 lít dung d ch HNO3 ã l y dư 25% so v i lư ng c n thi t ta thu ươc 8,96 lít h n h p Y i u ki n tiêu chu n. % theo kh i lư ng c a m i khí NO, N2O theo th t là: a. 40,54%, 59,46% b. 50%, 50% c. 30%, 70% d. 66,67%, 33,33% e. M t k t qu khác 200. Cho các h p ch t: 1) ư ng mía; 2) M ch nha; 3) ư ng glucozơ; 4) ư ng frutose. Dung d ch ch t nào có ph n ng tráng gương? a. 2 và 3 b. 1 c. 3 d. 2 và 4 e. 1 và 3 201. Chia m gam h n h p hai rư u ng ng liên ti p thành hai ph n b ng nhau: Ph n 1 b t cháy hoàn toàn r i cho s n ph cháy l n lư t qua bình I ng H2SO4 c, bình II ng nư c vôi trong dư. Sau thí nghi m th y kh i lư ng bình I tăng 6,3 gam, trong bình II có 25 gam k t t a tr ng. Ph n 2 cho tác d ng h t v i Natri dư thu ư c 2,24 lít khí ( ktc). Kh i lư ng h n h p hai rư u ban u là: a. 13,8 gam b. 6,9 gam c. 9,2 gam d. 27,6 gam e. Không xác nh ư c 202. Khi t cháy hoàn toàn h n h p X g m hai ankin có t kh i i v i H2 là 16,5 ta thu ư c 5,6 lít khí cacbonic ( ktc) và 2,7 gam nư c. Kh i lư ng h n h p X là: a. 6,6 gam b. 16,5 gam c. 4,8 gam d. 9,9 gam b. c. d. e.

e. 3,3 gam 203. Dung d ch A ch a NaOH 0,06M và Ba(OH)2 0,02M, dung d ch B ch a HCl 0,04M và H2SO4. pH c a dung d ch B là: a. 7 b. 6 c. 5,5 d. 2 e. 1 204. H n h p X g m N2, CO và C2H4 co t l mol: nN2: nCO: nC2H4 = 1: 2: 1. % theo kh i lư ng l n lư t là: a. 20%, 40%, 20% b. 25%, 50%, 25% c. 20%, 60%, 20% d. 18%, 36%, 46% e. M t k t qu khác 205. S i visco thì b n hơn s i nilông do ó ta nên m c v i t ng h p (nilông, capron, ...) gi gìn s c kh e. Ch n phát bi u úng: a. c hai m nh u úng và có tương quan nhân qu v i nhau b. c hai m nh u úng nhưng không có liên quan nhân q a c. m nh 1 úng, m nh 2 sai hay không ch c úng d. m nh 1 sai hay không ch c úng, m nh 2 úng e. c hai m nh u sai hay u không ch c úng 206. Cho 0,45 gam amin ơn ch c tác d ng v a v i 200 ml dung d ch HCl, sau ph n ng, cô c n dung d ch ta thu ư c 0,815 gam mu i khan. Amin trên có th là: a. Propylamin b. Etylamin c. Dimetylamin d. C B, C u có th úng e. C 4 câu trên u sai 207. Chia h n h p R g m hai an êhit ng ng liên ti p thành hai ph n b ng nhau: Ph n 1 em t cháy hoàn toàn ta thu ư c 5,6 lít khí CO2 ( ktc) và 4,5 gam H2O. Ph n 2 cho tác d ng v i dung d ch AgNO3 dư trong NH3 thì thu ư c 21,6 gam Ag. Công th c phân t c a hai an êhit là: a. C3H6O, C4H8O b. C2H4O, C3H6O c. C3H4O2, C4H6O2 d. C3H6O2, C4H8O2 e. T t c u sai 208. Cho sơ : CxHy + Br2 = X (1); X + NaOH = Y + … (2); Y + CuO = Y’ + … 3); Y’ AgNO3/NH3 = Z + 4Ag… (4); Z + H2SO4 = HOOC-CH2-CH2-COOH + … (5). Công th c c a Y là:

CH3-OH HO-CH2-CH2-OH HO-CH2-CH2-CH2-CH2-OH HO-CH2-CH2-CH2-OH T tc u sai 209. i n phân 200 ml dung d ch ch a AgNO3 0,2M và Cu(NO3)2 0,3M v i dòng i n có cư ng 9,65A trong 10 phút. i n c c Pt. Th tích khí thoát ra an t ( ktc) là: a. 3,36 lít b. 1,12 lít c. 2,24 lít d. 0,168 lít e. T t c u sai 210. l) Lu c chín m t s c c b t; 2) Nh i b t chín và b t s ng ư c nh ng c c b t d o ng nh t; 3) Cho c c b t d o vào khăn v i dày có ch a s n m t màn ch n b ng ng có c l r i ép m nh các s i b t rơi vào m t n i nư c ang sôi; 4) Khi các s i b t ã chín hơi n i lơ l ng s ư c v t ra, nhúng vào nư c l nh thì ư c m t m ng bún. Các công o n nào tương ng v i công o n t o d ch nh t visco? a. l và 2 b. 2 c. 3 d. 3 và 4 e. 4 211. Vì phương trình ph n ng hoá h c gi ng như phương trình toán h c nên ta g i các ch s cân b ng là các h s . N i dung trên có: a. C hai ph n u úng và có liên quan nhân qu v i nhau b. Ph n m t úng, ph n hai sai hay không ch c úng c. Ph n m t sai hay không ch c úng, ph n hai úng d. C hai ph n u úng nhưng không có liên quan v i nhau e. C hai ph n u sai hay không ch c úng 212. B n h p ch t h u cơ A, B, C, D b n, có m ch cacbon liên t c. Khi t cháy m i ch t A, B, C hay D u ch sinh ra CO2 và H2O có t l kh i lư ng mCO2:mH2O = 1,83333. Công th c phân t t ng quát c a 4 ch t có d ng: a. CnH2nOz b. CxHyOz, v i z ≥ 0 c. CnH2n+2, v i n ≥ 1 d. CnH2n+2Oz, v i 1 ≤ z ≤ n e. C3H8Oz, v i 0 ≤ z ≤ 3 213. Trong b ng h th ng tu n hoàn, tính âm i n c a các nguyên t gi m d n khi i t trái sang ph i hay i t dư i lên trên nên nguyên t Flo có âm i n l n nh t. N i dung trên có: a. C hai ph n u úng và có liên quan nhân qu v i nhau b. Ph n m t úng, ph n hai sai hay không ch c úng c. Ph n m t sai hay không ch c úng, ph n hai úng d. C hai ph n u úng nhưng không có liên quan v i nhau

a. b. c. d. e.

e. C hai ph n u sai hay không ch c úng 214. Dung d ch X ch a CuCl2 0,1M và FeSO4 0,2M. Dung d ch Y ch a NaOH 1,5M và KOH 0,5M. L y k t t a thu ư c ph n ng trên em nung trong không khí n kh i lư ng không i thì thu ư c m gam ch t r n, ta có m là: a. 12 gam b. 8 gam c. 16 gam d. l,6 gam e. M t k t q a khác 215. Cho các h p ch t: 1) ư ng mía; 2) M ch nha; 3) ư ng glucozơ; 4) ư ng frutose. Dung d ch ch t nào có th truy n vào máu qua tĩnh m ch b i dư ng b nh nhân? a. 1 b. 1 và 4 c. 3 d. 3 và 4 e. 2 và 3 216. H n h p X g m N2, CO và C2H4 co t l mol: nN2: nCO: nC2H4 = 1: 2: 1. % theo th tích l n lư t là: a. 60%, 20%, 20% b. 10%, 80%, 10% c. 25%, 50%, 25% d. 30%, 40%, 30% e. M t k t qu khác 217. Công th c phân t t ng quát c a an êhit no hai ch c là CnH2n-2O2, n ≥ 2 do ó C4H6O2 là công th c phân t c a butadial. Ch n phát bi u úng: a. c hai m nh u úng và có tương quan nhân qu v i nhau b. c hai m nh u úng nhưng không có liên quan nhân q a c. m nh 1 úng, m nh 2 sai hay không ch c úng d. m nh 1 sai hay không ch c úng, m nh 2 úng e. c hai m nh u sai hay u không ch c úng 218. Tính ch t c a m t h p ch t không nh ng ph thu c thành ph n nguyên t , s lư ng nguyên t c a m i nguyên t mà còn ...... các nguyên t t c là ph thu c c u t o hoá h c. Hãy i n ch tr ng (......) m t trong nh ng c m t sau: a. Các ch t ng phân b. C u t o hoá h c tương t nhau c. Là y u t cơ b n d. Ph thu c tr t t s p x p và liên k t hóa h c gi a e. M t và ch m t công th c c u t o nh t nh 219. M i h p ch t h u cơ ph i ư c bi u th b ng ...... Hãy i n ch tr ng (......) m t trong nh ng c m t sau: a. Các ch t ng phân b. C u t o hoá h c tương t nhau c. Là y u t cơ b n d. Ph thu c tr t t s p x p và liên k t hóa h c gi a e. M t và ch m t công th c c u t o nh t nh

220. L p v electron phía ngoài cùng c a nh ng nguyên t kim lo i thư ng ch a 1, 2 hay 3 electron t do, nên t ư c c u hình electron b n v ng như khí trơ các nguyên t kim lo i thư ng cho 1, 2, 3 electron t do và t o thành ion dương. N i dung trên có: a. C hai ph n u úng và có liên quan nhân qu v i nhau b. Ph n m t úng, ph n hai sai hay không ch c úng c. Ph n m t sai hay không ch c úng, ph n hai úng d. C hai ph n u úng nhưng không có liên quan v i nhau e. C hai ph n u sai hay không ch c úng 221. Chia h n h p R g m hai an êhit ng ng liên ti p thành hai ph n b ng nhau: Ph n 1 em t cháy hoàn toàn ta thu ư c 5,6 lít khí CO2 ( ktc) và 4,5 gam H2O. Ph n 2 cho tác d ng v i dung d ch AgNO3 dư trong NH3 thì thu ư c 21,6 gam Ag. S mol h n h p an êhit trong c h n h p R là: a. 0,01 mol b. 0,04 mol c. 0,02 mol d. 0,05 mol e. T t c u sai 222. ...... thì th tích V c a m t lư ng khí cho trư c t l v i nhi t T. i n vào ch tr ng (......) m t trong nh ng câu sau: a. Phương trình Mendeleev – Clapeyron: pV = nRT b. Khi nhi t T và áp su t p không i c. Khi nhi t T và th tích V d. Khi T không i thì e. Khi p không i thì 223. Khi t cháy hoàn toàn h n h p hai hydrocacbon ng ng liên ti p ta thu ư c 2,24 lít khí cacbonic ( ktc) và 5,4 gam nư c thì công th c phân t c a hai hydrocacbon là: a. C2H4, C3H6 b. CH4, C2H6 c. C3H8, C4H10 d. C2H2, C3H4 e. Bài toán vô nghi m 224. Hãy ch n câu úng: Phương pháp tương ương là phương pháp: a. Ch áp d ng cho hai ch t ng ng liên ti p b. Không chính xác vì không t n t i ch t tương ương c. Ch áp d ng cho s nguyên t cacbon trung bình d. C A, B, C u có th úng e. C A, B, C, D u sai vì chưa hi u ư c phương pháp 225. Công th c tính % theo kh i lư ng ch a kh i lư ng m nên ta không th tính % theo kh i lư ng M. N i dung trên có: a. C hai ph n u úng và có liên quan nhân qu v i nhau b. Ph n m t úng, ph n hai sai hay không ch c úng c. Ph n m t sai hay không ch c úng, ph n hai úng d. C hai ph n u úng nhưng không có liên quan v i nhau e. C hai ph n u sai hay không ch c úng

226. H n h p khí A g m CO và CO2, t kh i c a A i v i H2 b ng 18,8. % theo th tích c a CO và CO2 theo th t là: a. 40%, 60% b. 25%, 75% c. 50%, 50% d. 35%, 65% e. M t k t qu khác 227. Công th c phân t c a Ceton thơm ơn ch c là: a. CnH2n-6O, n ≥ 8 b. CnH2n-8O, n ≥ 6 c. CnH2n-4O, n ≥ 7 d. CnH2n-8O, n ≥ 8 e. CnH2n-8O, n ≥ 9 228. Cho 0,1 mol m t an êhit Y tác d ng hoàn toàn v i dung d ch AgNO3 dư/NH3 ta thu ư c 12,4 gam mu i amoni c a axít h u cơ. N u cho Y tham gia ph n ng c ng H2 hoàn toàn thì s n ph m thu ư c là: a. CH3-CH2-OH b. HO-CH2-CH2-CH2-OH c. HO-CH2-CH2-CH2-CH2-OH d. HO-CH2-CH2-OH e. C A và B u có th úng 229. Cho 4,48 lít h n h p khí A g m CH4, C2H2, C2H4, C3H6, C3H8 và V lít khí H2 qua xúc tác Niken nung nóng n ph n ng hoàn toàn. Sau ph n ng ta thu ư c 5,2 lít h n h p khí. Các th tích khí o cùng i u ki n. Th tích H2 dư là: a. 0,5 lít b. 0,8 lít c. 0,72 lít d. 0,96 lít e. T t c u sai 230. Cho 5,2 gam h n h p ba kim lo i X, Y và Z tan hoàn toàn trong V ml dung d ch H2SO4 0,5M ã l y dư 25% so v i lư ng c n thi t, ta thu ư c 4,48 lít khí H2 bay ra ( ktc). T ng kh i lư ng ba mu i sunfat khan thu ư c là: a. 18,45 gam b. 24,45 gam c. 34,25 gam d. Không xác nh ư c vì thi u quá nhi u gi thi t e. T t c u sai 231. Cho các hydrocacbon thơm sau ây: l) Benzen; 2) C6H5-C2H5; 3) C6H5-CH3; 4) Styren; 5) C6H5-CH=CH-CH3. Hydrocacbon nào không có ng phân thơm: a. l, 2, 3, 4 b. 2, 3, 4, 5 c. 3, 4, 5 d. 1, 3, 4 e. 3, 4, 5

232. Trung bình c a hai s nguyên liên ti p ...... i n vào ch tr ng (......) m t trong các c m t sau: a. Ch c ch n là m t s không nguyên và trong kho ng hai s nguyên ó b. Là trung bình có h s mà h s chính là s mol c a các ch t thành ph n c. Khi và ch khi hai s ó có h s b ng nhau t c là hai ch t có s mol b ng nhau d. Thì hai s ó có giá tr b ng nhau và b ng giá tr trung bình b t ch p h s (b t ch p t l mol) 233. Tìm phát bi u sai: a. Nguyên t hóa h c là t p h p các ơn ch t mà nguyên t có cùng s i n tích h t nhân Z b. ng v là nh ng ơn ch t mà nguyên t có cùng s Z nhưng s kh i A khác nhau do s nơtron trong h t nhân khác nhau c. Khi nguyên t c a các ơn ch t có cùng s i n tích h t nhân Z, ta nói chúng thu c cùng m t nguyên t hóa h c d. Nguyên t hydrô có hai ng v thiên nhiên 11H, 12H và m t ng v nhân t o là 13H e. Trong 4 câu trên ít nh t có m t câu sai 234. V i m i m, n, V c a h n h p hay h p ch t cho trư c ...... nghiên c u thành ph n c u t o, n ng , ... c a h n h p hay h p ch t ó. i n vào ch tr ng (......) m t trong các c m t sau: a. Kh i lư ng ch tan thay i b. S mol A cũng tăng c. Nh ng h ng s t n t i khách quan. d. Ta u có th ti n hành thí nghi m e. V i m i kh i lư ng m c a h p ch t 235. t cháy m gam hydrocacbon A ta thu ư c a gam CO2 và (13,5/22)a gam H2O. Khi cho a = 8 gam thì giá tr c a m là: a. 0,6 gam b. 3 gam c. 0,3 gam d. 6 gam e. T t c u sai 236. Chia h n h p A g m 3 axít ơn ch c thành hai ph n b ng nhau: Ph n 1 tác d ng h t v i Natri thu ư c 2,24 lít H2 ( ktc). Ph n 2 trung hòa v a v i V lít dung d ch NaOH 2M. Th tích V là: a. 0,2 lít b. 2 lít c. 0,5 lít d. 0,1 lít e. T t c u sai 237. S nguyên t cacbon c a hai axít ng ng liên ti p ...... i n vào ch tr ng (......) m t trong các c m t sau: a. CnH2nO2, n ≥ 1 b. 4, 48 lít c. CnH2n-8O2, n ≥ 7

d. Là hai s nguyên liên ti p e. 400 ml 238. Chia 5 gam h n h p X g m hai an êhit ơn ch c thành hai ph n b ng nhau: Ph n l cho tác d ng hoàn toàn v i dung d ch AgNO3 dư trong NH3 thì thu ư c 10,8 gam Ag và h n h p có ch a hai mu i amoni c a hai axít h u cơ. Ph n 2 cho tác d ng v i H2 dư có Ni nung nóng làm xúc tác. Th tích H2 ( ktc) tham gia ph n ng v i ph n 2 là: a. 1,68 lít b. 0,25 lít c. 5,6 lít d. 0,075 lít e. T t c u sai 239. C u t o hoá h c m i ...... quy t nh tính ch t c a m t h p ch t h u cơ. Hãy i n ch tr ng (......) m t trong nh ng c m t sau: a. Các ch t ng phân b. C u t o hoá h c tương t nhau c. Là y u t cơ b n d. Ph thu c tr t t s p x p và liên k t hóa h c gi a e. M t và ch m t công th c c u t o nh t nh 240. Khi cho m t an êhit Y tham gia ph n ng tráng gương ta thu ư c Ag theo t l : S mol Y: S mol Ag = 1: 4 thì Y có th là ...... i n vào ch tr ng (......) m t trong các c m t sau ây a. Ph n ng tráng gương b. Thu c th Fehling c. C ng H2 và c ng Natribisulfit d. K t t a Cu2O màu g ch e. Andêhitformic hay an êhit hai ch c 241. Cho m gam Cu tan hoàn toàn trong dung d ch HNO3 làm thoát ra 2,24 lít h n h p khí g m NO, N2 ( ktc), t kh i c a A so v i H2 b ng 14,3. Kh i lư ng m là: a. 6,4 gam b. 12,8 gam c. 9,6 gam d. 25,28 gam e. M t k t q a khác 242. Chia a gam axít X h u cơ thành hai ph n b ng nhau: t cháy hoàn toàn ph n 1 ta thu ư c 0,88 gam CO2 và 0,36 gam H2O. Ph n 2 trung hòa v a v i 10 ml dung d ch NaOH 1M. X là: a. Axit no hai ch c b. Axit chưa no có m t n i ôi ơn ch c c. Axít no ơn ch c d. Axit thơm ơn ch c e. T t c u sai 243. t cháy hoàn toàn 0,1 mol este 2 ch c t o b i rư u no và axít ơn ch c chưa no có m t n i ôi ta thu ư c 17,92 lít khí CO2 ( ktc) thì este ó ư c t o ra t :

Etylenglycol và axitacrylic Propylen glycol và axít butenoic Etylen lycol, axít acrilic và axit butenoic Butadiol và axít acrylic T tc u sai 244. i n phân 200 ml dung d ch ch a AgNO3 0,2M và Cu(NO3)2 0,3M v i dòng i n có cư ng 9,65A trong 10 phút. i n c c Pt. N ng mol/lít c a dung d ch sau khi i n phân là a. [Cu(NO3)2] = 0,25M b. [HNO3] = 0,3M và [Cu(NO3)2] = 0,02M c. [HNO3] = 0,3M d. [Cu(NO3)2] = 0,25M và [HNO3] = 0,3M e. T t c u sai 245. Trong a lít dung d ch A có ch a (2 – 0,5a) mol A thì n ng mol/l c a dung d ch A là: a. 1,5M b. ( a 2 - 0,5)M c. 2,5M d. Không xác nh ư c vì n ng ph thu c tham s a e. T t c u sai 246. H n h p X g m N2, CO và C2H4 co t l mol: nN2: nCO: nC2H4 = 1: 2: 1. Kh i lư ng l mol h n h p là: a. 32 g/mol b. 28 g/mol c. 30 g/mol d. 16 g/mol e. T t c u sai 247. Khi th tích V c a dung d ch A tăng thì ...... nhưng t s n/V không i. i n vào ch tr ng (......) m t trong các c m t sau: a. Kh i lư ng ch tan thay i b. S mol A cũng tăng c. Nh ng h ng s t n t i khách quan. d. Ta u có th ti n hành thí nghi m e. V i m i kh i lư ng m c a h p ch t 248. Cho 0,76 gam h n h p g m amin ng ng liên ti p tác d ng v a v i V ml dung d ch HNO3 0,5M thì thu ư c 2,02 gam h n h p mu i khan. Ph n trăm theo kh i lư ng c a h n h p là: a. 40,79% và 59,21% b. 21% và 79% c. 40% và 60% d. 50% và 50% e. T t c u sai 249. Bút bi nhanh khô m c, kem ánh răng nhanh khô là do: a. Thi u nư c b. Nguyên li u kém ch t lư ng c. u bút b h ng

a. b. c. d. e.

d. Thi u glyxerin nên không gi ư c m e. T t c u sai 250. Cho 3 gam h n h p hai kim lo i ki m tan hoàn toàn trong nư c, ta thu ư c 5,6 lít H2 ( ktc) thì hai kim lo i ki m ó là: a. Li, Na b. Na, K c. Li, K d. Li, Cs e. Bài toán vô nghi m 251. Các ch t ng ng thì không cùng m t công th c phân t nhưng ...... nên tính ch t tương t nhau. . Hãy i n ch tr ng (......) m t trong nh ng c m t sau: a. Các ch t ng phân b. C u t o hoá h c tương t nhau c. Là y u t cơ b n d. Ph thu c tr t t s p x p và liên k t hóa h c gi a e. M t và ch m t công th c c u t o nh t nh 252. Obitan nguyên t là vùng không gian chung quanh h t nhân trong ó ...... c a electron là l n nh t. i n vào ch tr ng (......) c m t còn thi u trong nh ng c m t sau? a. Xác su t hi n di n b. Có d ng hình c u mà tâm là h t nhân nguyên t c. Tr c c a hai obitan nguyên t trùng nhau d. Liên k t л e. Hai kh i c n ti p xúc nhau t i nhân nguyên t 253. Kinh nghi m n u ư ng th công cho th y: Dùng bã mía n u ư ng thì ư c ư ng s ch p vì lò n u b c khói thư ng xuyên. Hãy ch rõ ng tác s c khí CO2 vào dung d ch “chè hai” c a ngư i nông dân n u ư ng: a. d ch chè hai lên thùng l c b. Cho nhi u bã mía vào lò bã mía cháy t o ra nhi u khí c. Dùng gáo khu y ch o ư ng ang sôi d. Dùng gáo múc d ch chè hai ưa lên cao r i xu ng qua ch o bên c nh e. Dùng nh ng bình khí CO2 s c vào d ch 254. Trong m i ph n ng oxy hóa kh thì ...... i n vào ch tr ng (......) m t trong các c m t sau: a. Không nghi m úng các h qu c a nh lu t b o toàn i n tích b. M i electron không i khi chúng tham gia c. T ng s mol electron do các ch t kh cho ph i b ng t ng s mol electron do các ch t oxi hoá nh n d. V n ư c áp d ng e. Các h q a c a nh lu t b o toàn i n tích 255. Tìm câu phát bi u sai: a. Liên k t ion là l c hút tĩnh i n gi a hai ion tích i n ngư c d u b. Liên k t c ng hoá tr ươc t o thành b i m t hay nhi u c p electron góp chung gi a hai nguyên t c. Trong liên k t c ng hoá tr m i c p electron góp chung coi như thu c v c hai nguyên t và ph i ư c óng góp ng u b i c hai nguyên t

d. Liên k t ph i trí là m t trư ng hơp c bi t c a liên k t c ng hoá tr , trong ó c p electron dùng chung ch do m t nguyên t ơn phương b ra e. Trong 4 câu trên có m t câu sai 256. C2H4O2 là công th c phân t c a axít axetic do ó C6H12O2 là công th c phân t c a axít caproic. Ch n phát bi u úng: a. c hai m nh u úng và có tương quan nhân qu v i nhau b. c hai m nh u úng nhưng không có liên quan nhân q a c. m nh 1 úng, m nh 2 sai hay không ch c úng d. m nh 1 sai hay không ch c úng, m nh 2 úng e. c hai m nh u sai hay u không ch c úng 257. Trong cùng m t phân nhóm, bán kính nguyên t tăng d n theo chi u t trên xu ng dư i do ó trong cùng phân nhóm âm i n c a các nguyên t g am d n theo chi u t trên xu ng dư i. N i dung trên có: a. C hai ph n u úng và có liên quan nhân qu v i nhau b. Ph n m t úng, ph n hai sai hay không ch c úng c. Ph n m t sai hay không ch c úng, ph n hai úng d. C hai ph n u úng nhưng không có liên quan v i nhau e. C hai ph n u sai hay không ch c úng 258. Cho 0,76 gam h n h p g m amin ng ng liên ti p tác d ng v a v i V ml dung d ch HNO3 0,5M thì thu ư c 2,02 gam h n h p mu i khan. Th tích V là: a. 40 ml b. 200 ml c. 20 ml d. 80 ml e. Không xác nh ư c 259. Khi th y phân m t este ơn ch c trong dung d ch NaOH ta thu ư c CH3COONa và CH3-CHO thì công th c c u t o c a este có dang: a. CH3COOC2H5 b. H-COO-CH=CH2 c. CH2=CH-COO-CH3 d. CH3-COO-CH=CH2 e. T t c u sai vì th y phân este không th t o ra an êhit 260. X là este m ch h c a etylen glicol. xà phòng hoá hoàn toàn m gam X ta c n dùng 200 ml dung d ch NaOH 1M thu ư c 16,2 gam h n h p hai mu i. Cho hai mu i này tác d ng v i dung d ch H2SO4 ta thu ư c hai axít h u cơ. S mol X tham gia ph n ng th y phân là: a. 0,1 mol b. 0,15 mol c. 0,01 mol d. 0,25 mol e. M t k tqu khác 261. Este c a phenol và axít no ơn ch c cũng có công th c phân t t ng quát là ...... i n vào ch tr ng (......) m t trong các c m t sau: a. CnH2nO2, n ≥ 1 b. 4, 48 lít

c. CnH2n-8O2, n ≥ 7 d. Là hai s nguyên liên ti p e. 400 ml 262. Các lo i bao bì làm b ng v t li u polyme thì b n, p, s d ng ti n l i và r t r ti n do ó ta nên s d ng bao bì b ng v t li u polime b o v môi trư ng. Ch n phát bi u úng: a. c hai m nh u úng và có tương quan nhân qu v i nhau b. c hai m nh u úng nhưng không có liên quan nhân q a c. m nh 1 úng, m nh 2 sai hay không ch c úng d. m nh 1 sai hay không ch c úng, m nh 2 úng e. c hai m nh u sai hay u không ch c úng 263. Công th c phân t t ng quát c a rư u no 3 ch c có d ng: a. R(OH)3 b. CnH2nO3, n ≥ 3 c. CnH2n+2O3, n ≥ 3 d. CnH2n-2O3, n ≥ 3 e. T t c u sai 264. Cho 24,12 gam h n h p g m ba oxít CuO, Fe2O3 và Al2O3 tan hoàn toàn trong 840 ml dung d ch axít HCl 2M ã l y dư 20% so v i lư ng c n thi t. un khan dung d ch sau ph n ng ta thu ư c m gam h n h p ch t r n khan thì giá tr c a m là: a. 73,82 gam b. 95,12 gam c. 59,62 gam d. 48,97 gam e. M t k t q a khác 265. l) Lu c chín m t s c c b t; 2) Nh i b t chín và b t s ng ư c nh ng c c b t d o ng nh t; 3) Cho c c b t d o vào khăn v i dày có ch a s n m t màn ch n b ng ng có c l r i ép m nh các s i b t rơi vào m t n i nư c ang sôi; 4) Khi các s i b t ã chín hơi n i lơ l ng s ư c v t ra, nhúng vào nư c l nh thì ư c m t m ng bún. Công o n nào tương ng v i ph n ng t o s i visco? a. 3 b. 2 và 3 c. 3 và 4 d. l e. 2 266. Công th c phân t t ng quát c a axit thơm ơn ch c có d ng ...... i n vào ch tr ng (......) m t trong các c m t sau: a. CnH2nO2, n ≥ 1 b. 4, 48 lít c. CnH2n-8O2, n ≥ 7 d. Là hai s nguyên liên ti p e. 400 ml 267. Trư ng h p nào sau ây không chi m th tích 11,2 lít i u ki n tiêu chu n?

16 gam khí O2 H n h p 4 gam CH4 và 8 gam O2 15 gam khí CO 8,5 gam khí NH3 4.5 gam h n h p g m CH4 và H2 trong ó có 4 gam CH4 268. Dung d ch X ch a CuCl2 0,1M và FeSO4 0,2M. Dung d ch Y ch a NaOH 1,5M và KOH 0,5M. ph n ng h t v i 500 ml dung d ch X ta c n ph i dùng V ml dung d ch Y thì V là: a. 300ml b. 150 ml c. 250 ml d. 500 ml e. M t k t q a khác 269. Cho: I) Nông dân tr ng mía; II) Nhà máy ư ng; III) Ngư i làm bánh sinh nh t; IV) Ngư i bán các lo i chè; V) Ngư i làm ra các lo i bánh k o. L i nhu n thu ư c t 1 t n mía cây tăng d n theo th t sau ây: a. II, I, IV, V, III b. I, II, IV, V, III c. I, II, V, IV, III d. III, I, V, II, IV e. M t th t khác 270. V i m t dung d ch A cho trư c, ta có công th c tính n ng mol/l c a A là CM = nA/V do ó khi V thay i CM ph i thay i. N i dung trên có: a. C hai ph n u úng và có liên quan nhân qu v i nhau b. Ph n m t úng, ph n hai sai hay không ch c úng c. Ph n m t sai hay không ch c úng, ph n hai úng d. C hai ph n u úng nhưng không có liên quan v i nhau e. C hai ph n u sai hay không ch c úng 271. Trong s các trái cây chín (chưa x lý thu c ch ng hư th i) sau ây trái cây nào d lên men rư u nh t? a. Trái mít t n ư t b. Trái chu i c. Dưa h u d. Trái nho e. Trái xoài 272. Tìm phát bi u sai: a. Các ch t ng phân thì có cùng kh i lư ng phân t b. H p ch t có hai liên k t л thì có th là có hai n i ôi hay 1 n i ba c. Các ch t có kh i lư ng phân t b ng nhau là các ch t ng phân d. H n h p g m nhi u ch t có kh l lư ng phân t b ng nhau thì % theo kh i lư ng b ng % theo s mol e. Trong 4 câu trên có 1 câu sai 273. t cháy m gam hydrocacbon A ta thu ư c a gam CO2 và (13,5/22)a gam H2O. Công th c phân t c a a là a. C2H2 b. C3H8

a. b. c. d. e.

c. C3H6 d. C2H6 e. Không xác nh ư c 274. H p kim g m hai lo i ki m hai chu kì liên ti p có kh i lư ng mol nguyên t trung bình là 31g/mol. % theo kh i lư ng c a hai kim lo i là: a. 50%, 50% b. 20%, 80% c. 60%,40% d. Không xác nh ư c e. T t c u sai 275. Khi cho m t h p ch t h u cơ X vào thu c th Fehling r i un nh ta th y xu t hi n ...... thì h p ch t X có ch a nhóm ch c an êhit. i n vào ch tr ng (......) m t trong các c m t sau ây a. Ph n ng tráng gương b. Thu c th Fehling c. C ng H2 và c ng Natribisulfit d. K t t a Cu2O màu g ch e. Andêhitformic hay an êhit hai ch c 276. Obitan nguyên t s: a. Xác su t hi n di n b. Có d ng hình c u mà tâm là h t nhân nguyên t c. Tr c c a hai obitan nguyên t trùng nhau d. Liên k t л e. Hai kh i c n ti p xúc nhau t i nhân nguyên t 277. Qua hi n tư ng ng phân ta th y r ng: a. ng v i m t công th c phân t có th t n t i nhi u h p ch t h u cơ khác nhau b. Nhi u h p ch t h u cơ có câú t o khác nhau nhưng có th có chung m t công th c phân t . c. Nhi u h p ch t h u cơ có th có chung m t công th c phân t , nhưng m i h p ch t h u cơ ch có m t công th c c u t o d. C A, B, C u úng e. C 4 câu trên u sai 278. B n h p ch t h u cơ A, B, C, D b n, có m ch cacbon liên t c. Khi t cháy m i ch t A, B, C hay D u ch sinh ra CO2 và H2O có t l kh i lư ng mCO2:mH2O = 1,83333. Kh i lư ng phân t c a 4 ch t trên h p thành m t c p s c ng mà công sai d là: a. 14 b. 16 c. 20 d. 12 e. T t c u sai 279. Cho 100 ml dung d ch H3PO4 1M tác d ng v i 5 lít dung d ch Ba(OH)2 0,02M, sau ph n ng ta thu ư c: a. Mu i Ba(H2PO4)2 b. Ba(H2PO4)2 và BaHPO4

c. Ba3(PO4)2 d. Ba(H2PO4)2 và H3PO4 dư e. BaHPO4 280. G i a1, a2, a3 là s mol c a ba ch t có trong 1 mol h n h p, hi n nhiên ta có: a1 + a2 + a3= 1 và: a. x ¯ = a1x1 + a2x2 + a3x3 b. y ¯ = a1y1 + a2y2 + a3y3 c. z ¯ = a1z1 + a2z2 + a3z3 d. M ¯ = a1M1 + a2M2 + a3M3 e. Các h th c trên u úng 281. t cháy hoàn toàn h n h p hai hydrocacbon ng ng liên ti p ta thu ư c 5,6 lít khí ( ktc) và 6,3 gam . T ng kh i lư ng hai hydrocacbo ã cháy: a. 4,7 gam b. 5,7 gam c. 3,9 gam d. 3,5 gam e. M t k t q a khác 282. Cho các h n h p: X1=[C2H4, N2, CO] X2=[H-COOH, C2H5OH] X3=[Ca, MgO] X4=[CH4, H2, C2H6] X5=[Các ch t khí ng phân] X6=[Các ch t l ng ng phân] X7=[Các ch t r n ng phân] X8=[C4H10O, C3H6O2, C2H2O3] H n h p có % theo s mol = % theo th tích là: a. X1, X4, X5 b. X2, X4, X8 c. X1, X2, X5 và X6 d. X1, X4 e. C 4 câu trên u sai 283. Nguyên t c cơ b n t o thành liên k t gi a các nguyên t t o thành phân t là: a. Có m t s nguyên t cho electron và m t s nguyên t nh n electron b. Các nguyên t góp chung v i nhau t ng c p electron c. S electron cho ph i b ng s electron nh n d. Sau khi ã liên k t m i nguyên t ph i t ư c c u hình electron gi ng như c u hình electron c a khí trơ g n nó nh t trong b ng h th ng tu n hoàn e. T t c u sai 284. CnH2n-6 là công th c phân t t ng quát c a dãy ng ng hydrocacbon: a. Aren b. M ch h có 4 liên k t ôi c. M ch h có hai n i ba d. M ch h có hai n i ôi và m t n i ba

e. T t c các trư ng h p trên u úng nhưng chưa y 285. Cho sơ : CxHy + Br2 = X (1); X + NaOH = Y + … (2); Y + CuO = Y’ + … 3); Y’ AgNO3/NH3 = Z + 4Ag… (4); Z + H2SO4 = HOOC-CH2-CH2-COOH + … (5). Công th c c u t o c a Y’ là: a. HOC – CHO b. H – CHO c. HOC-CH2-CHO d. HOC-CH2-CH2-CHO e. T t c u sai 286. Cho 0,2 mol h n h p 2 axít ng ng tác d ng h t v i Natri, gi i phóng ư c ...... khí ( ktc) thì ó là 2 axít ng ng hai ch c. i n vào ch tr ng (......) m t trong các c m t sau: a. CnH2nO2, n ≥ 1 b. 4, 48 lít c. CnH2n-8O2, n ≥ 7 d. Là hai s nguyên liên ti p e. 400 ml 287. Dung d ch A ch a NaOH 0,06M và Ba(OH)2 0,02M, dung d ch B ch a HCl 0,04M và H2SO4. pH c a dung d ch A là: a. 13 b. 12 c. 1 d. 2M e. M t k t q a khác 288. Chia m gam m t este E thành hai ph n b ng nhau: Ph n 1 b t cháy hoàn toàn thu ư c 4,48 lít khí CO2 ( ktc) và 3,6 gam nư c. Ph n hai tác d ng v i 100 ml dung d ch NaOH 0,5M thì thu ư c 3 gam rư u. E là este: a. N-propylformiat b. Isopropylformiat c. C A, B u có th úng d. Etylacrylat e. Anlylformiat 289. Cho 5 t p h p các ion sau: + 1) [Na , Cu2+, Cl-, SO42-, NO3-] 2) [Ag+, Ba2+, Cl-, NO3-, Cu2+] 3) NH4+, K+, H+, NO3-, OH-] 4) [K+, Ba2+, HCO3-, Cl-, Ca2+] 5) NO3-, CO32-, Ca2+, Na+, NH4+]. Các t p h p không th t n t i ng th i trong cùng m t dung d ch là: a. 1, 2, 3, 5 b. 1, 4 c. 2, 4, 5

d. 2, 3, 5 e. 1, 2, 4, 5 290. Cho các ph n ng sau: 1) Th y phân este trong môi trư ng axit; 2) Th y phân este trong dung d ch NaOH; 3) Cho este tác d ng v i dung d ch KOH; 4) Th y phân d n xu t halogen trong dung d ch NaOH; 5) Cho axít h u cơ tácd ng v i dung d ch NaOH; 6) Th y phân d n xu t halogen trong dung d ch axít vô cơ; 7) Cho axít h u cơ tác d ng v i dung d ch KOH. Các ph n ng nào ư c g i chung là ph n ng xà phòng hóa: a. 1, 2, 3, 5, 7 b. 2, 3, 5, 7 c. 2, 4 d. Ch có 2 e. T t c u sai 291. Cho 200 ml dung d ch X ch a K2ZnO2 0,5M tác d ng v i 300 ml dung d ch Y ch a HCl 1M. Mu n thu ư c lư ng k t t a l n nh t thì th tích dung d ch Y ch HCl 1M ph i có giá tr V là: a. 100 ml b. V > 200 ml c. V = 150 ml d. V = 200 ml e. M t giá tr khác 292. H p nư c hoàn toàn hai hydrocacbon ng ng ta thu ư c hai rư u ơn ch c no. N u em ete hoá hoàn toàn h n h p hai rư u trên ta thu ư c h n h p 3 ete có s mol b ng nhau trong ó có ete C5H12O thì hai rư u là: a. Metanol và butanol b. Etanol và n-propanol c. Etanol và isopropanol d. C B và C u úng e. T t c u sai 293. Tr n 0,02 mol glyxerin v i 0,03 mol rư u no m ch h ta ư c h n h p X. Cho X tác d ng h t v i Natri ta thu ư c 1,344 lít khí H2 ktc. N u kh i lư ng mu i natri thu ư c trong ph n ng trên là 6,34 gam thì rư u no m ch h là: a. 1,2 - propadiol b. Metanol c. Isobutanol d. Etylen glycol e. T t c u sai 294. Cho 11,2 gam m t hydrocacbon h p nư c hoàn toàn ta thu ư c m t rư u no ơn ch c, không có s n ph m ph . Cho toàn b lư ng rư u này tác d ng v i Na dư thì thu ư c 2,24 lít H2 ( ktc). S mol hydrocacbon tham gia ph n ng c ng là: a. 0,2 mol b. 0,1 mol c. 0,4 mol d. 0,6 mol e. M t k t qu khác

295. i n phân 200 ml dung d ch ch a AgNO3 0,2M và Cu(NO3)2 0,3M v i dòng i n có cư ng 9,65A trong 10 phút. i n c c Pt. Kh i lư ng kim lo i bám lên catot là: a. 4,32 gam b. 5,6 gam c. 8,16 gam d. 4,96 gam e. T t c u sai 296. Cho h n h p X g m 3 ch t khí O2, CH4 và C2H4 trong ó kh i lư ng O2 g p 2 kh i lư ng CH4. T kh i c a X i v i không khí b ng 0,8965. Th tích c a các khí O2, CH4 và C2H4 ch a trong 1 lít h n h p X là: a. 0,2 lít, 0,3 lít và 0,5 lít b. 0,3 lít, 0,6 lít và 0,1 lít c. 0,25 lít, 0,25 lít, 0,5 lít d. 0,2 1ít, 0,4 1ít và 0,6 lít e. T t c u sai 297. ...... là các ch t có chung m t công th c phân t nhưng công th c c u t o khác nhau . Hãy i n ch tr ng (......) m t trong nh ng c m t sau: a. Các ch t ng phân b. C u t o hoá h c tương t nhau c. Là y u t cơ b n d. Ph thu c tr t t s p x p và liên k t hóa h c gi a e. M t và ch m t công th c c u t o nh t nh 298. Chia h n h p R g m hai an êhit ng ng liên ti p thành hai ph n b ng nhau: Ph n 1 em t cháy hoàn toàn ta thu ư c 5,6 lít khí CO2 ( ktc) và 4,5 gam H2O. Ph n 2 cho tác d ng v i dung d ch AgNO3 dư trong NH3 thì thu ư c 21,6 gam Ag. Ph n trăm theo kh i lư ng c a h n h p là: a. 50%, 50% b. 43,14%, 56,86% c. 20%, 80% d. 45,6%, 54,4% e. T t c u sai 299. Tìm câu phát bi u sai? a. Nung 0,2 mol Al2(OH)3 n kh i lư ng không i thì ư c 0,1 mol Al2O3 b. Cho 0,5 mol CuO tan trong dung d ch H2SO4 ta thu ư c 0,5 mol CuSO4 c. Cho NaOH dư vào dung d ch ch a 0,4 mol FeCl3, l y k t t a em nung thì thu ư c 0,2 mol Fe2O3 d. Cho KOH dư vào dung d ich ch a 0,2 mol CuSO4 r i l y k t t a em nung n kh i lư ng không i thì thu ư c 16 gam CuO e. Cho dung d ch NaOH dư vào dung d ch ch a 0,3 mol AlCl3 thì thu ư c 0,3 mol Al(OH)3 k t t a 300. D u m là h n h p g m nhi u dãy ng ng hydrocacbon và t p ch t, trong ó có các dãy chính là: a. Ankin, aren và anken b. Ankan, xycloankan và aren c. Aren, ankadien và ankin

d. C A, B, C u úng e. C 4 câu trên u sai