NORMAN VINCENT PEALE

A pozitív gondolkodás hatalma

Ötödik kiadás

PRESSURE VESSEL H A N D B O O K Publishing, Inc.

A mű eredeti címe:
THE POWER OF POSITIVE THINKINi

A magyar kiadás megjelent a
PRENTICE-HALL, INC. engedélyível

Fordította : G E M Z I C Z K Y ETELKA

Előszó

Ez világosan

a

könyv

módszereket ajánl, hogyan

példákkal alátámasztva, hogy az élet

melyek

kimutatják,

kerülheted el,

legyőzzön,

hogyan tehetsz szert lelki nyugalomra, jó egészségre és soha nem szűnő életenergiára. Éhben a Egyszóval, hogyan lehet életed örömteli és megelégedett. tökéletesen megbízom, mert számtalan embert módszerben

This book contains the complete text of
THE POWER OF POSITIVE THINKIN(

ismerek,

akik megtanulták és alkalmazzák ezeket az egyszerű eljáráso­ életükben és segítségükkel az előbb Ezek túl az a kijelentések sok élet most túlzottnak alapszik. le el de a mindennapi napjaink, iránt. van élet bosszús Bizonyos emberi panasszal vannak tapasztalatokon telve telnek említeti jótétemé­ tűnhetnek, de

kat mindennapi nyekhez jutnak. mindegyikük problémái. neheztelést értelemben

in Hungarian Language Published with the permission of
PRENTICE-HALL, INC.

becsületes Küszködve,

Tulajdonképpen éreznek az

embert győznek úgynevezett

„árnyoldalai"

életnek

„árnyoldalai",

módszer is és

K a p h a t ó : (kicsinyben)
PÜSKI Könyvesház

lelkierő, mely által kordában tarthatjuk őket. Nagy kár, hogy legtöbb ember hagyja, Ha ilyent hogy a lét problémái, gondjai és nehézségei leteperjék, állítok, nem azért teszem, hogy elhallgassam, vagy holott ez teljesen szükségtelen. kisebbítsem a lét keménységét és tragédiáit, de nem engedhetem, hogy ezek uralkodhassanak rajtam. Ugyanis, ha engedjük, hogy hogy az akadá­ hogyan így vessük hanem leküzd­ bennün­ lyok eluralkodjanak értelmünkön, gondolkodásmódunkon. ellenkezőleg, hetjük ket. A Ha ki őket gondolatainkból, végül is ők lesznek az urak egész hódolunk be alázatosan, legyőznének akadályok

1013 Budapest, Krisztina körút 26. Telefon: 1757-763

ISBN 963784581 TIT Nyomda

X

viszont megtanuljuk,

vagyis nem

szellemi erővel

vértezzük fel gondolatainkat, melyek különben az

azokat az akadályokat,

következőkben felvázolt módszerekkel

egyszerűen

nem tehetik tönkre boldogságunkat és jólétünket. Az embert csak akkor

6 győzhetik le ezek az erők, ha maga is beleegyezik. Ez a könyv megtanít arra, hogy miképpen ne egyezzünk bele. E könyv célja nagyon egyenes és egyszerű. irodalmi erényekkel ékeskedni, késztető, Mélyen Nem akarok benne cselekvésre célból író­ sem pedig szokatlanul magas műveltség­ Abból az kipróbált egyetlen és nyez. Százan olvasták, hallgatták és gyakorolták, és az

7 eredmény

változatlanul ugyanaz: új élet, boldogság. Mivel formájában gyakorolni, elvek, olyan is ennek sokan a

új erő,

növekvő hatékonyság és nagyobb ezeket az alapelveket könyv lehet tanulmányozni és címet

kívánták, mert

hogy

gel kérkedni; ellenkezőleg, ez a könyv egyszerű, gyakorlati, személyiségfejlesztő kézikönyv. és lelkesen hiszek bizonyos

megírjam,

így jobban

kötetnek

„A pozitív gondolkodás hatalma"

dott, hogy az olvasót egy boldog, megelégedett és értékes élethez segítse. hatásos elvekben, melyek gyakorlása győzelmes élethez vezet. az az olvasó, módszert, aki szükségét érzi, Célom az, hogy ebben a

adtam. Azt hiszem, nem kell rámutatnom arra,

hogy ezek a hatékony hanem a legna­ mégis tudományos

melyekről itt beszélek, nem saját gondolataim, kereszténységet tanítja: egy egyszerű,

gyobb Tanító ajándéka, aki valaha is élt és most is él. Ez a könyv a gyakorlati rendszerről szól, mely a sikeres élet hatékony, gyakorlati módszere.

kötetben lefektessem ezeket az elveket logikus, melynek segítségével felépítheti

és érthető módon, hogy Isten segítségével

elsajátíthasson egy olyan gyakorlati magában

azt a fajta életet,

mely után mélyen vágyakozik.

Norman Vincent Peale

Ha gondosan elolvasod ezt a könyvet és elmélyedsz tanításában, és ha őszintén és kitartóan betartod elveit és az előírásokat, csodálatos előrehaladást fogsz alkalmazod, det azáltal, Megjavulnak elveket, tapasztalni vagy önmagádban. teljesen Ha ezeket a módszereket életkörülményei­ és embertársaid Olyan fokú és a a részben emberi megváltoztathatod népszerűbb leszel

hogy fölébük kerekedsz és nem ők uralnak téged többé. kapcsolataid, Ha magadévá teszed ezeket az

jobban fognak megbecsülni és szeretni. az életben találsz. lehetek

új örömet és élvezetet fogsz találni. Hasznosabb én olyan tagja biztos, leszel hogy a

egészségre tehetsz szert, amit eddig nem is ismertél és az életben újszerű boldogságot befolyásod Hogyan gyakorlása társadalomnak az elveknek megnövekszik. ezeknek ilyen eredményeket hoz? A válasz csak annyi, hogy sok gon­ Tehát mert hogy

éven keresztül a Marble Collegiate Churchben, szellemi módszereken alapuló itt egyáltalán nincs szó ezek az elvek olyan szilárdan elkönyvelhetjük alkotó élet

New York Cityben,

szisztémáját tanítottuk,

dosan feljegyezve a módszerek hatását sok száz ember életében. túlzott kijelentések kiagyalt sorozatáról, régóta őket érnek el hatásos eredményeket, bebizonyított igazságoknak.

A felvázolt

rendszer tehát a sikeres életnek tökéletes és bámulatos módszere. írásaimban, - beleértve néhány könyvet —, szokásos heti újságcik­ keimben, folytatok, felolvasó tanítottam közel száz napilapban, képeslapunkban, körútamon mindig, mely ugyanazt a rádióadásaimban, tudományos, ám melyet már 17 éve egyszerű alapelvet a Guidepost-ban és számos városban tartott boldogságot, egészséget és fejlődést eredmé-

pedig higgyék el. minden segítségül. de tele van örömmel. Jól emlékszem enyémnél tünkhöz több eddig képességre is Istent nem könnyű. győzelemmel. találtam. egyszerű meg a talán másoknak is segítségére leszek. után kutattam. újabb hogy hatalmas olvasótábort hogy boldog vagyok. a nem gondoltam. Feleségemmel Tudtam.Bevezetés Mit tehet érted ez a könyv? Amikor ezt a könyvet írtam. ennek a könyvnek az írásába. meg. akartam én vagyok a legnehezebb könyvben melyek előbbre segítettek. dolgom megosztani szellemi Amikor tapasztalataimat. legmegfelelőbb hogy Krisztus tanításában lelem csak megpróbáltam ezeket az igazságokat olyan szavakkal és melyek a ma embere számára is közérthetőek. érzem. mert lehetőségem nyílt arra. ilyen hogy az több. laszt. reménnyel és még arra van hívtuk szükség. egyszerű. fűzött kiadással bevallom. Én hanem. és. ez is a törvényekre. egészséges akivel azonban kaptam saját problémáimra. hódíthassunk vállalkozásom üzleti szempontból. amikor feleletet igyekszem és úgy úgy vá­ dinamikus életmód valaha is saját kemény megpróbáltatásaim és tévedéseim eszméltettek rá. Soha a napra. Az élet útja nagyon csodálatos. ezért amikor belekezdtem Isten és segítségére cselekede­ imában gondolatokkal kifejezni. szavakba önteni életfilozófiámat. Őszintén mint hogy az olcsó. de nem sikerrel járt. erről ez a könyv is tanúskodik. nagyon gyakran nehéz. amelyekre Végül Ebben hogy olyan sok a könyv tanít. használható életfilozófiát nyújtsak. volt. embernek Azokra egy alany. hogy egy jó mű megírásához az csak is problémánkhoz Most áhítatos . hárommillió példányban fog elkelni. támaszkodhattam.

akiket ismerek. aki győzelmet arat magán beszámoltak nekem arról az örömteli győze­ melyhez e könyv szellemi tanácsa folytán jutottak és azoknak akik majd ezután tapasztalják ezt az örömet. Egy alkalommal üzletemberek gyűlésén beszéltem egy vá­ roska előadótermében. de az önbizalom sikeres tettekhez és az önmegvalósításhoz vezet. hogy maradjon. fegyelmezett életre és megvalósíthassuk az élet igazi értékeit. tettük le. Ha bárki közülünk Isten gondjaira megmutatkozik Ez a sorsunkban. míg a többiek eltávoznak. amikor ennek a sokmil­ könyvnek liós példányszámú Hálát adtunk az isteni segítségért. Ennek életét. munkánkat neki ajánlottuk hogy ez a könyv segítse az embereket egy első példánya megérkezett a nyomdából. ezt üzenem: nagyon Végül hálás köszönetet mondok kiadóimnak. tásukért. társadalmi azért. De egészséges önbizalommal sok sikert érhetsz el. hogy higgy magadban és belső erőid fel fognak szabadulni. „Ha sikerülne. hogy a gyakorlati hit segítségével leküzdhessük nehézségeinket Komoly. Egyszerű. Ha megfelelő lépéseket teszünk. Megdöbbentő annak a ténynek a felismerése. A kisebbség és alkalmatlanság érzése megakadályozza reményeid megvalósulását. hogy szenvedjünk ebben a betegségben. mely mély örömforrása lehet annak. támogatását és az egész tervet kezeibe állapotban volt.magyarázta. mely halaszthatatlan fontosságú számomra?" Megkértem. de indokolt bizalmad saját erődben. együttműködésükért és Nagy örömmel várom barátságukért. hogy az élet nehézségei elől elmeneküljünk. Ez a könyv egyszerű embereknek íródott. akik szoktat. szebb élethez. ez mindent jelentene számomra. hogy nagyon sok szánalmas embert gátol és tesz szerencsétlenné a közismerten kisebbségi komplexusnak nevezett betegség. lemről. az a hívő keresztény családban szü­ és nevelkedtem. pozitív HIGGY MAGADBAN! Higgy a képességeidben! Ha nincsen egy szerény. ha nem. hanem. fölébe kerekedhetünk ennek a bajnak.10 kértük fel. mint a Prentice Hall-i kedves baráta­ együttműködést Fawcett Isten segítse ezt a könyvet továbbija eredmények eléréséhez. De egyáltalán nem szükséges. szüntelen támoga­ boldog vagyok. ez a könyv majd hozzásegít ahhoz. együtt nagyszerűbb emberekkel. mély együttérzést mutat az emberi lét szenvedései. . akik közé én is tartozom. Mindazoknak. Mivel ez a szellemi magatartás rendkívül fontos. mely igazolt. hanem ez a lelki nyugalom építő szándékú egyéni és gondolkodásra. de nem azért. Olyan erős hitet fejleszthetünk ki magunkban. is. az Soha nem dolgoztam kiadóval. végem van. Csodálatos pillanat volt aztán. hogy ez a könyv olyan sok segítséget nyújtott. immal." . Megtanít a melyből energiát nyerünk. „Ebben a városban most kell lebonyolítanom életem legfonto­ sabb üzleti tárgyalását. vagy boldog. A beszéd után egy ember lépett hozzám és különös feszültséggel a hangjában kérdezte tőlem: „beszélhetnék Norman Vincent Peale egy ügyben Önnel. de nem könyv nehézségei és küzdelmei iránt. bízza területnek egyszerű emberei az én Úr ereje és dicsősége bámulatosan 1 Higgy magadban fajtám. szeretek és akikben bízom. életünkhöz. Ak­ kor a színpad hátterében leültünk. olyan erőközpont. és az élet nehéz helyzetein. gazdagság és hatalom eléréséhez. sohasem lehetsz sikeres. Lelki nyugalomra tanít. lettem közép-nyugati környezetben. Amikor a kézirat már nyomdakész Csak annyit kértünk." hogy eszköz legyen a hírnév.

önbizalomhiánnyal küzdöttem és kételkedtem önmagam képességeiben? Hallgattam ma este az Ön beszédét.magyarázta az adminisztrá­ tor." Negyvenéves vagyok. hogy néhány szó a bibliából ilyen sokat tehet egy ember számára." Analizálás után úgy láttam. így természetesen keve­ sebbnek érezte magát társainál műveltségben és társadalmi hely­ zete miatt is. hogy kezelés válik szükségessé. aki megerősített engem. Az a tény . hogy ez az egyszerű előírás csodákat művelt nála és hozzátette: „Szinte hihetetlennek tűnik. és meglátja. „Most kövesse majd ezt a receptet és biztos vagyok. hogy meg tudom csinálni. „Azonban ebben a fiatalemberben nem lehet megbízni" ." Ez az ember később kivizsgáltatta kisebbségi érzéseinek okait. különösen nem ebben a rövid beszélgetésben. a mozdula­ taiban látszott. egy pillanatig csendben állt. semmi sem olyan végzetes. Később. „Nincs önbizalmam. akkor bizonyos meghatottsággal a hangjában így szólt: „Rendben van doktor. Egy adminisztrátor tanácsomat kérte egy fiatalember ügyé­ ben. „Először is fontos lenne felfedezni." A következő mondatot adtam át neki: „Mindent megtehetek Krisztus által. ha fontos hivatali titkokról van szó. és mégis amint eltűnt.12 Ajánlottam. melyben a pozitív gondolkodás hatalmáról volt szó. ha úgy óhajtja. állhatatos. hogy dolgai jóra fordulnak majd." A férfi kihúzta magát. Úgy kell megközelítenünk érzelmi életünk betegségeit. mert különben hivatali helyettesemmé nevezném ki. ha nem. Ez nem megy máról holnapra. „Rettenetes. Miért van az. Ha sikerül az ügy. hanem ellenkezőleg. ha majd végigmegy az utcán. annyira bátortalan és lehangolt vagyok. Ezt ki kellene elemezni. akiknek elég jól ment. hogy a tönkremenés fenyeget. Szánandó figurának látszott. úgy lesz. Ismételje el őket újra lefekvés után is. De ez a fiú szegénységben nőtt fel. néhány speciális követnivaló utasítást is kapott. Az orvostudomány és a vallásos hit alkalmazásával meg is szaba­ dult tőlük. adok egy előírást. mint ahogy egy orvos fürkészi a fizikai betegségeket. Fontos üzleti tárgyalására menet az úton még háromszor ismételje el őket. miért van Önben ez az önbizalomhiány. Lehet. Olyan emberekkel barátkozott. mely már nem taszítja a sikert. holnap új nap kezdődik." Figyeltem. A kisebbségi érzéseknek különböző okai vannak és nem egyet már gyermekkorunkból hozunk magunkkal. egyszerűen nem hiszem. hogy egész életemben kisebbségi érzés gyötört. Hogy egyenlőnek érezze magát társaival és fokozza . az nagy szerencse. hogy a hit gondolata már befészkelte magát az agyába. hogy hogyan bízzak önmagamban. mind­ nyájan főiskolát végeztek és tekintélyes diákszövetségek tagjai voltak. leírtam őket egy kártyára és felolvastattam vele háromszor. hogy akarná.panaszkodott -. Megtanulta. Holnap reggel. elegendő erőt és képességet fog nyerni. újból mondja el őket háromszor felkelés előtt. melyet most elmondok Önnek. hogy ismételje azt a néhány szót. hogy mennyi minden sikerült neki és milyen kevés kudarc éri.válaszolta lever­ ten. hogy nem bízom magamban" . Most már bízott a saját erejében. de túl sokat beszél. hogy nyugodjon meg egy kicsit. Azóta sohasem szűnik meg kifejezni csodálatát. Minden szükséges képesítése meglenne. hogyan tegyen szert hitre. hogy egy állandó megoldást találjunk. amint kiegyenesített derékkal kiment az éjszaká­ ba. ha felébred. ajánlom. és most szeretném meg­ kérdezni. Személyi­ sége pozitív jelleget öltött. ésszerű bizalomra tett szert. (Ezeket később ez a fejezet is tárgyalni fogja." (Levél a Filippiekhez 4/13. a most adott előírás fontos tényező lesz a végleges kezelésben. D e . hogy büszkélkedjen jólértesültségével. azonban akármire jövünk rá az elemzés után. hogy megküzdjön problémáival. nem járt főiskolára és nem volt egyik diákszövetség tagja sem. Folytatólag megtudtam tőle.) Fokozatosan erős. kielemezhet­ jük az Ön alapvető problémáját." „Két lépés áll Ön előtt" . amely időt igényel. hogy a fiatalember egyszerűen kisebbségi érzése miatt fecseg túl sokat.válaszoltam. akit elő akart léptetni munkahelyén. Mindezt teljes hittel csele­ kedje." „Most. Nagyon fájlalom ezt. melyet haszonnal alkalmazhat. kifecseg fontos természetű privát dolgokat. átadja magát a kísértésnek. magához vonzza. és anélkül. Hogy ellensúlyozza ezt az érzést. hogy közvetlen mostani problémáján átsegítsem.) Mivel ezek a szavak ismeretlenek voltak számára.

te csak harmadrendű. akik sohasem voltak jelesrendűek az iskolában. (hogy befejezzem ezt a kis személyi értekezést. . milyen is ez a nyavalya) én egy lelkész fia voltam és erre mindig emlékeztettek is. ha én a legkisebbet is vétettem „ó. hogy kisebbségi érzései milyen megbízhatatlanná tehetik bizalmas ügyekben. elszopogattam többezer csokoládéfagylaltot tejszínnel és dióval. de ez a legcsekélyebb mértékben sem látszott meg rajtam. Talán azért terjedt el a lelkészek fiairól. egészséges és erős voltam. De. Ez emelte önbecsülését és kielégítette az elismerés iránti vágyát. Ilyen erők a kisebbségi érzés forrásai is. harmincéves korom­ ban hirtelen nagy súlygyarapodást értem el. nem lesz még az Egyesült Államok legnagyobb személyisége. amelyek akadályokat emelnek személyiségünk homályos rekeszeiben. hogy pufóknak hívjanak. Ezek az elvek tudományosak és egészségesek. amit még álmomban sem kívántam magamnak. és az a diák. amelyeket az alkalmatlan­ ság érzete meggátolt működésükben. megszámlálhatat­ lan süteményt és pástétomot tüntettem el. Talán illusztrálni tudom saját esetemmel. hogy egy normális testsúlyt érjek el. melyet a Biblia tanít. De én utál­ tam ezt a nevet. mert sokszor lázadoznak. Azt akartam. Meg aztán.14 15 önmegbecsülését. Egyszerre kihíztam minden ruhámat. Vékony maradtam és éjjeleken keresztül gondolkoztam és gyötrődtem emiatt. te a lelkész fia vagy". hogy tömeg előtt beszéljek. Amikor alkalmazója előtt tisztán állt ennek a személyi vonás­ nak az oka. így biztos vagy benne. és ez a lelkészi pálya. hogy társai csodálattal és irigy­ séggel vegyék körül. amelyek növelik az énjét. mert annak mindig jólneveltnek és ájtatoskodónak kellett lennie. talán a legnagyobb sikereket érhetik el iskolán kívül. mikor is pánikba estem és halálos rémület töltött el. aki kitűnő tanuló volt. Ez az önis­ meret aztán együtt az őszinte hit és ima módszeres gyakorlásával a fiatalembert a vállalat értékes tagjává tette. Erre a problémára a megoldást a hit egyszerű módszerében találtam meg. Nyilvánvalólag sohasem gondoltál rá. mert valaki elsőrendű a főiskolán. hogy azok. szívós és kövér lenni. Más csinálhatott akármit. hatalmas mennyiségben nyeltem a milkshakes-t. Egy nagy vállalat vezetőinek a köréhez tartozott. ő mindig eminens volt. míg végül. sugallt olyan eszközöket. amelyet az Úr adott nekem. de az emlék rémülete még belémhasít néhanapján. Ráadásul még. olyan családból származtam. hogy mily módon jutnak a fiatalok kisebbségi érzéshez. és bárkit kigyógyítanak a kisebbségi tudat fájdal­ mas érzéséből. Talán volt egy idősebb bátyád. Literszámra ittam a csukamájolajat. De rámutatott arra is. aki mindig harmadrendű volt az iskolában. hogy felszabadítsa magában azokat az erőket. hogy milyen kövér vagyok és végül ugyanazzal a kétségbeesett igyeke­ zettel le kellett fogynom 40 fontot. hogy nehezen kezelhetők. ahol gyakorlatilag mindenki nyilvános előadó. ha kemény­ kötésű fickónak ismernek. ahová a képességei folytán eljuthat. tudatalattija. Kövér akartam lenni. hogy egész életedben csak harmadrendű leszel. mert nem akartam vékony lenni. Mennyivel inkább szerettem volna. Sok-sok éven ke­ resztül próbáltam meghízni. Mindig a legjobb jegyet kapta az iskolában. Hatalmas energiám volt. mert valódi képességei felszínre kerültek. Éppen eleget mesélhe­ tett ezekről a belső értesüléseiről. de vékony. szónok volt és ez volt. hogy sohasem lehet olyan sikeres az életed. melyet csak azért írtam itt le. hogy egy bizonyos pályát biztosan nem választok. Akkor aztán hirtelen tudatára ébredtem. amikor a dobogóra lépek. Ezért aztán én egyáltalán nem akartam lelkész fia lenni. te csak harmadrendű voltál és sose vitted többre. Úgy szerettem volna viharedzett. ahol kiváló személyiségeket látott és hallhatta fontos. mint az övé. Ez már évekkel ezelőtt volt. hogy ők vigyék mindig a templom zászlaját. . Minden ismert eszközt igénybe kell vennem. amely mindig kárpótlást keres. hogy megmutassam. kb. elkísérte feljebbvalóit konferenciákra.kifejtette a fiatalember előtt azokat az üzleti lehetőségeket. Mint fiatalember lehango­ lóan sovány voltam. Néha rávettek. később a valódi életben eminens is lehet.mivel megértő és kedves ember volt . Még akkor megesküdtem. mint a vas. Csak azért. Ez nagyon bántott engem. Mindent meg­ tettem ennek érdekében. benne voltam az atlétikai csapatban. így szentül hitted. mert talán iskolai kiválósága megszűnik a diploma megszerzése után. „Csupabőr"-nek hívtak. Ez a módszer képessé teszi a szenvedőt. privát megbeszéléseiket. hogy visszanyerjem bizalmamat abban az erőben.

azt válaszolta. Menjünk egy alkalmas lelki vezetőhöz és az majd útmutatást ad a hitre vonatkozólag. vagy a mélyben gyökerező önbizalomhi­ ány kiküszöbölésének legnagyobb titka az. elhalványítják kisebbségi érzéseidet. szívünk mélyéből kell imádkoznunk. Ennek a fejezetnek a végén tíz pontba foglaltuk azokat az imamintákat. Szerinte a legtöbb imának az a baja. Erő­ teljesebb és pozitívabb gondolatokkal kell foglalkoznunk és ez csak az önbizalom állandó szuggerálásával érhető el. nagyon különös természetű. Még a napi munka kellős közepén is képesek vagyunk a bizalom gondolatait plántálni öntudatunkba. Szinte át voltam itatva a kisebbségi érzéssel és önbizalomhiánnyal. annál buzgóbb ima szükséges a megoldásához." A csodálatos terv pedig a következő volt. „Ha hittel akarunk eljutni valahová" . „Eddig annyi bizonytalansági érzés gyötört. melyek majd segítenek fejleszteni önbizalmadat. elménkbe véssük és a hitet módszeresen gyakoroljuk. akit valaha is ismertem. Hadd meséljek valakiről. Tehát minél nagyobb a probléma. és ha egy családtagom elutazott. hogy elvigyen egy hozzánk 35 mérföldre lévő városba. mely által legyőzhető a kisebbségi érzés és fejleszt­ hető a hit. Féltem az autóúttól. aki szakács volt texasi barátaim otthonában. And­ rews volt Syracuse-ból. lazítson egy kicsit. az énekes. de meg akarom jegyezni. de akinek született bölcsessége nyilvánvalóan egészséges volt. A nagy­ apa ezeket mondta: „A legtöbb imával az a baj.16 17 A kisebbségi érzés. közvetle­ nül a szélvédő alatt. N e m nagyon sikerültek akkor az ügyeim. mely az autó műszertáblájára volt erősítve. New York államából. aki ezt egészen egyedi módon érte el. hogy az az imatípus. hanem az életben egyáltalán. ha nagyon sokat olvassuk a Bibliát. amikor megkérdezték. formális és hanyag ima nem elegendő és nem lesz hatása. Ez a lelkiállapot munkámon is meglátszott.válaszolta. az elhunyt Harlowe B. Szívjuk fel mélyen kételyeink. Egy erőteljes hit megszerzése ima által. Egy kicsit gyorsabban haladtunk. Egy bámulatra méltó néger asszony.mondta. Egyik leglelkesítőbb barátom. ha elméd újra akarod nevelni és erőt adó termőfölddé akarod változtatni. Beszáll­ tunk a kocsijába és elég nagy sebességgel elindultunk a csúszós úton. Napi életünk cselekedetei közt nagyon szükséges a gondolat-tréning. Szilárdan higgyünk Istenben. Az ima gondolatai szívódjanak belénk és erőteljes élő hitünk támad. nagyon sok ima által történik. hogy hosszú időn keresztül ilyen gondolatok uralkodtak elméden." Barátomnak kétségtelenül igaza volt. Az ember rámutatott két kapocsra. hogy valami szerencsétlenség fog történni és' ez keserűvé tette az életemet. mint ahogy szerettem volna. ez természetesen annak a ténynek köszönhető. A hit birtoklásának és felhasználásának a képessége és az ebből támadt erők felszabadítása gyakorlottságot kíván és mint ilyet. hogy nem szívből jövő. ezért emlékeztettem őt. hogy tökéletességre vigyük. hogy bőségesen van időnk. hogy minden­ napi problémának egyszerű ima is elég. míg haza nem tért. „ N e nyugtalanítsa a sebesség" . ha a probléma különle­ gesen nehéz. Egyik jeges téli reggel ez az ember meglátogatott szállodám­ ban egy közép-nyugati városban. tanulmányozni és gyakorolni kell. mert a Szentírás is ezeket mondja: „Legyen neked a te hited szerint" (Máté 9/29. Mindig az az érzés gyötört. mely értékes hitet eredményez és kiküszöbölheti a kisebbségi érzést. akinek műveltsége közel sem jöhetett az unokájáéhoz. Isten imánk értéke szerint becsül meg bennünket. bármily mélyen is ágyazódtak beléd. „meg kell tanulnunk szívből imádkozni. Roland Hayes. Egy másik fejezetben speciális imamintákkal foglalkozom. nemcsak magamban bízom. Mindentől rettegtem. Ha agyad a bizonytalanság és alkalmatlanság gondolataival van tele. hogy az önbizalom felépí­ tésénél a bizalom önszuggerálásának a gyakorlása nagyon hatásos lehet. majd benyúlt a kesztyűtartóba és kivett egy . izgultam. Egyike volt a legjobb üzletembereknek és legalkalmasabb szellemi szakértőknek. repülőúttól. Azonban csodálatos megoldásra bukkantam. hogy nem szívódik fel". ahol felolvasást kellett tartanom. de. hogy elménket hittel és bizalommal töltsük el. Felületes szajkózás. de most már túljutottam rajtuk. akkor önbi­ zalmunk is egészséges és reális lesz. Szorgalmasan gyakorold ezeket a szabályokat.). hogyan is szokott úrrá lenni gondjain és problémáin. mely kiölte belőlem az összes bizonytalan érzést és most bizalomban élek. félelmeink és kisebbrendűségi érzéseink közé. egyszer nagyapja szavait idézte nekem. Itt azonban rá kell mutatnom arra.

mint ahogy gondolnánk. ezáltal tulajdonképpen megváltoztatta gondolatmene­ tét. félelem és bizonytalanság érzései gyötörtek és ez is egyik oka volt. míg egyik klienstől a másikig hajtottam. amit el akarnak érni és kevesebbel elégszenek meg. Nyugodtan állíthatjuk. ha felelősséggel kell megbirkózniuk. Az élet csapásai. hogy új életet kezdjek. hajto­ gatta. Neki már úgyis vége. mely szorongatja a ma emberét. Kijelen­ tette. hogy ugyanez az arány érvényes a népességre általában. „Semmim sem maradt. most romokban hever. átfestette és eltorzította a kilátásokat. A legtöbb esetben nincs semmi ok. Úgy tűnik. most szinte kiáradtak a személyiségéből és építő magatartásra ösztö­ kélték.. De amióta ezeket a lapocskákat használom utazás közben és igyekszem memorizálni a mondatokat. legyőzve és féle­ lemben töltik napjaikat. Mélyen kételkednek saját képességeikben. Ha gondolata­ inkban állandóan baljóslatú dolgokat várunk. hogy „vége mindennek". Ilyen helyzetben erőnket alábecsüljük. vagy borzasztó ese­ ményekre összpontosítunk. nincs már semmi reményem és túl öreg vagyok ahhoz. az eredmény egy állandó bizonytalansági érzés. és 75 százalék panaszkodott az önbizalomhiányra. Mivel elméjét Isten jelenlétének. amelyeket az előző vereség-pszichológia különös módon meggátolt.ismételte. mert látogatom az ügyfeleimet. Kiválasztott egyet és a kapocs alá erősítette. hogy amíg az ember vezet. Azok az erők. elveszítjük bátorságunkat. az összegyűlt nehézségek. hogy a reménytelenség sötétsége árnyékolta be az agyát. amit a körülmények nem indokolnak. Ez állt rajta: „Ha hited van . Nagyon csüggedt állapotban volt. mindenféle gondolatai támadnak. Véget vetett a rajta régóta uralkodó kisebbségi érzéseknek. hogy úgysem sikerül semmi. ahogyan ez a módszer megváltoztatott engem. Egészen csodálatos. Mindig az a bizonytalan és baljós félelemérzés gyötri őket. Ezen pedig ez állt: „Ha Isten velünk. amit egész életében felépített." Ez a terv tehát nagyon bölcsnek bizonyult. Nagyon lényeges újraértékelni személyi aktívánkat. minden" . semmi sem lehetetlen a számodra. Tehát biztonságunkat. Emberek ezrei térdencsúszva. visszariadnak az élettől és mély bizonytalanság és alkalmatlanság érzése gyötri őket.18 19 csomag kiskártyát. hogy megvan bennük a képesség arra.kérdeztem. sokféle nagatív gondolata támad egész nap és természetesen ez nem jó a számára. hogy sokkal kevésbé vagyunk legyőzve. akik belsőleg félénkek. ez az értékelés meggyőz majd. a problémák megsokszorozódása elszívják energiánkat. hogy minden. . Kicsavart gondolko­ dása mögött valódi ereje visszavonult és őt minden erő nélkül hagyta. Nyilvánvalóan fő baja azonban az volt. támogatásának és segítségének gondolataival töltötte el. mint amire valóban képesek lennének. és lényeges erők szabadultak fel benne. mindenem elúszott. vagy meg kellene ragadniuk a lehetőségeket. „egész nap veze­ tek. amelyek esetleg talán megtörténhetné­ nek. Például egy 52 éves ember a tanácsomat kérte. mely állandóan üldözött. régebben velem is így volt. vagy bizonytalanságunkat gondolataink határozzák meg. Egész nap. Ha gondolatai általában negatívak. hogy valami nem fog sikerülni. amitől félünk." (Máté evangéliuma 17/20) Majd levette ezt a kártyát. A régi bizonytalanság. Kikérdezték őket legnehezebb személyi problémájukról. hogy az önbizalom hiánya egyik nagy problémája korunknak. szakszerűen visszakeverte a többi kártya közé szabadonmaradt kezével. hogy valaki elrontsa az életét. Kijelentette. És ami még komolyabb.magyarázta. Egy egyetem pszicho­ lógia szakán hatszáz diákon végeztek felmérést.. „Minden?" . Ez az üzletember tulajdonképpen pozitív ered­ ményeket idézett elő a bátorság és bizalom gondolataival. „Minden. Rájöttem.) „Utazó üzletember vagyok" . és akik kételkednek saját erejükben. mert ugyan hogyan várható el egy jó üzlet olyan valakitől. hogy nem sikerültek az üzleteim." Természetesen együttéreztem vele. melyek a kártyák kirakásában is megmutatkoztak. Üzleti ügyeimben is segített. már teljesen megszűnt és a félelem helyett a bátorság gondolatai kerülnek előtérbe. kimerültté és bátorta­ lanná válunk. Minden hitemet elvesztettem. Mindenütt összetalálkozha­ tunk olyan emberekkel. Ha ezt ésszerű keretek között megtettük. a gondolat erejével szinte előidézhetjük azt az állapo­ tot. ki ellenünk?" (Rómaiakhoz 8/31. aki a megrendelőhöz olyan érzésekkel megy el. N e m hiszik el. azóta már másképpen gondolkozom. kivá­ lasztott egy másikat és a kapocs alá szorította. Felfedte teljes kétségbeesését.

amelyek megmaradtak. melyet a híres ideggyógyász. hogy leküzdje meglévő nehézségét. akik segítségére lennének és megbecsülik Önt.a felesége kitart maga mellett és sohasem hagyja el. 5.vannak barátai. Az Egyesült Államokban él. És mi van a gyermekeivel? Vannak gyermekei? „Igen" . Becsületesség .válaszolta. „Hárman vannak és remek gyermekek. hogy bírtam volna ki mindezt. A feleségem csodálatos asszony.mondta." Nos.30 évi házasság után. . egészen meghatódtam. 2." Szégyenlősen vigyorgott. Eljöttek és felajánlották segítségüket. Azt hiszem.20 21 „Na már most" .mondtam. Hogy állunk az egészséggel?" „Az egészségem tökéletesen rendben van" . bármilyen rosszul is állnak a dolgok.folytattam . „Mindig megpróbáltam helyesen cselekedni. 6. „vegyünk egy darab papírt és írjuk le azokat az értékeket. nagyon jó barátom. mielőtt egy lépést is tettünk volna ez irányban. Be kell vallanom. amikor hozzámjöttek és ezt mondták: papa." „Ez a hatodik számú tétel . „Vessen rá egy pillantást. na­ gyon jó állapotban vagyok fizikailag. tehát írjuk le .mondta elgondolkozva. pedig mintha azt mondta volna. „Van egy pár igazán jó barátom. 4. A hit elseperte kételyeit és bőséges ereje támadt.válaszolta." „Ez a hármas számú tétel" . mielőtt fizikailag egyáltalán . Jó fizikai állapot. 7. ha lenne egy kis bizalmam a saját erőmben. mint a tények.mondtam. a lehetőségek hazájában és Ön örül. „Igen" . nagyon kedvesek voltak hozzám. ő sohasem fog elhagyni engem. mi szeretünk és mindig melletted fogunk állni. amiket eddig leírtunk: 1. „A fele­ sége magával maradt?" „Persze. Vannak barátai?" . „El sem tudom képzelni. Egy csodálatos feleség ." Ezt érdemes ismételgetni.semmit sem kell szégyellnie.becsületes. Segítőkész barátok.mondta. természetesen. „Hogy állunk vallásos hit dolgában. és ez az ország a lehetőségek hazája?" „Igen" . „Nagyon ritkán voltam beteg életemben és azt hiszem. akik Ön mellett állnak.válaszolta. akik Önt becsülik." „Semmi haszna" . „Úgy látszik. Ez az eset egy nagyon mély igazságot illusztrál. „Talán újra kezdhetném. amikor megváltoztatta álláspontját és egész szellemi beállítottságát.jó fizikai állapot. „Ez az egyetlen ország a világon. Vallásos hite van. ha nem kaptam volna segítséget Istentől." „Rendben van. sőt látszólag reménytelen körülmény sem olyan fontos." „Tehát akkor" . A körül­ ményről való gondolkozásunk már vereséggel járhat." „Helyes" . Kari Menninger fejtett ki eképpen: „A magatartás fontosabb. Talán nem is állnak olyan rosszul a dolgok" . Aztán mit gondol az Egyesült Államokról? Úgy gondolja.„ez a második tétel . hogy egy körülmény erőt vegyen rajtunk." „Azért csak vegyünk sorba mindent" . míg ez az igazság megmarad ben­ nünk." Akkor tovább kérdezősködtem. bármi is történik.folytattam. De ez csak akkor történt meg. „hiszen semmim sem maradt. megszerezte ezt az önbizalmat és újrakezdte az életét. 3. mint ötödik tételt . Hogyan állunk a becsületesség dolgával? Követett el Ön már nagyobb hibákat?" „A becsületem sértetlen" . dr. hogy itt még mindig vannak üzleti alkalmak. a lelkiismeretem tiszta. Sohasem vettem ezeket így számításba. Három odaadó gyermek. ahol élni akarok.Ön az Egyesült Államokban él. mint a vele szemben való magatartásunk. ezekre a dolgokra nem gondoltam. Már 30 éve házasok vagyunk. mint a négyes számú tételt. hisz Istenben és Isten segítségében?" „Hogyne" . Bármily nehéz. „most soroljuk fel az aktívákat." Átnyújtottam neki az írást. hogy mindene elveszett.mondtam.három gyermek. mely a világ legnagyobb állama." „ T e h á t " . már mondtam egyszer. „Ezt is leírjuk." „Tehát írjuk le. Szellemileg engedhetjük. Dehát mit is tehetnének? Nem tehetnek semmit.válaszolta. hogy itt élhet.sóhajtott.kérdeztem. akik szeretik Önt és Ön mellett állnak. egész csomó aktívája van.

Egyszer. sohase vegye figye­ lembe a félelmeit. hogy a Biblia olvasásakor húzzon alá piros tintával minden olyan állítást. Semmilyen más eszme nem segíthet annyit az önbizalom fejlesztésében. az való. Basil King egyszer azt mondta: „Légy bátor és hatalmas erők sietnek majd a segítséged­ r e .. egy listát. amelyek ellened szólnak. Hatalmas erők segítségét érzed majd. Az a felszaba­ dult erő. Tegyük fel. hogy Isten veled van és segít. Jackson erre félénk alattvalója vállára tette a kezét és így szólt: „Tábornok. bizalom és biztonság gondolatai­ val töltsük meg lelkünket. hogy. hogy a mindenható Isten társunk a bajban. aki mérhetetlen kincs saját munkatársai számára. ha úgy érzed. legboldogabb és leghatásosabb gondolatokkal." Naponta pár percig képzeljük el magunk mellett Isten jelenlétét és próbáljunk komolyan hinni is ebben az állításban. ülj le.. A megváltozás titka egyszerűen a normális látásmódban rejlik és ez mindig a pozitív irány felé hajlik. " Tapasztalatok bizonyítják ezt az igazságot. míg ez az új magatartás. Ez távozni kényszeríti a kétely és önbizalomhiány gondolatait. mely tulajdonképpen nincs is meg bennük. Ez annyit jelent. A különbség a bizalom magatartásában van. én. Tehát. képzeljük el. hogy legyőztek és minden bizalmadat elvesztetted saját képességedben. ha ő dolgozik velük. Ezek a gondolatok a csúszómászó reménytelenségből kiemelték őt és olyan emberré tették. ha átvisszük a gyakorlatba." A bizalom és hit gyakorlásával félelmeinknek és bizonytalanságaink­ nak nem lesz többé hatalma rajtunk. amitől félsz és a félelem halála biztos. hogy amit állítottunk és elképzeltünk." A titok nyitja az. meg fog lepni mindenkit. hogy bármily nehézség dacára felül fogsz emelkedni rajtuk. akkor ő az általa elnevezett „porszívó módszert" alkalmazza. azt tanácsoltam. akit már régóta üldözött a bizonytalanság és félelem. A kisebbségi érzés áldozata mindent sötétebb színben lát. De használd a bizalom gondolatait. mely bátorsággal és bizalommal van kapcsolatban." És később hozzá­ tette: „Tedd meg azt. Belső erőid újraélednek és Isten segítségével eljutsz a győzelemig. bármiről is legyen szó. lelkesítő egyénné vált. hogy milyen másképpen alakulnak az ügyek. hogy az. Gyakorlásához ez az egyszerű állítás is elég: „Isten velem van és mindig segít. ezek olyan erővé állnak össze bennünk. mellettünk áll és segít minden­ ben. amelyek ellene vannak. Ismerek egy embert. De ha ellenkezőleg. Az érzés és bizalom azoktól a fajta gondolatoktól függ. hanem mert állandóan pozitív a gondolkodásmódja. vegyél egy darab papírt és készíts. hogy egy csomó kérdéses ügyben kiporszívózza társai agyából a negatív hozzáállást. akik hisznek a győzelemben. nem kivételes képességei miatt. melyek állandóan foglalkoztatnak minket. Munkatársai gyakran megjegyzik. aki szinte vonzza az erőt. ha növekvő hited helyrehozza magatartáso­ dat. Emerson hatalmas igazságot mondott a következőkben: „Azok győznek. új elképzelésekre ösztönzi őket. higgyünk benne és meg fog valósulni. ha társai egy ajánlatot pesszimista szemmel néznek. Olyan hatalmas erőt tükröznek. legyenek ezek uralkodók benned és a képesség olyan erős érzetét fejlesztheted ki magadban. egyik tábornoka félénken vetette közbe: „Attól tartok. A változás már néhány hét alatt szembeötlő volt. hanem amelyek melletted vannak. Másrészt pedig egy bízó és optimista gondolkodásmód megváltoztathatja és mindenestől legyőzheti a körülményt. Gondolj a vereségre és máris hajlamos vagy legyőzöttnek érezni magadat. melyet ez az eljárás előidézhet. Ha te. akkor minden nehézségből ki tudsz kerülni. A teljes vereség érzetéből kikerülve egy magabiz­ tos. mint ez az egyszerű hit. A vallás legegyszerűbb és legkézzelfoghatóbb tanítása az. az a gondolat. Egyszer valakinek. hogy megtöltse agyát a legegészségesebb. vagy bárki azokra az erőkre gondol. mely biztos. hogy kisegít az önbizalomhiányból. mely azonban a tárgyilagosságot sem adja fel a tények túlzott dicséretével. Ma már bátorságot és vonzerőt sugároz . amikor Stonewall Jackson egy támadást tervezett. Aztán nyugodtan pozitív eszméket ajánl a tárgyra vonatkozóan.". melyet semmi sem igazol. értelmileg elképzeled. A leghatásosabb koncepció. nem azokról a tényezőkről. hogy a hit. A bizalom érzése tulajdonkép­ pen növekvő erőt indít meg bennünk. Ezeket aztán kívülről is megtanulta. ő vezérel engem.22 23 foglalkoztunk volna vele. hogy ez" vagy „attól tartok. Állítsuk. állítod és újra állítod aktívái­ dat és mindig eszedben tartod őket. hangsúlyozva teljes kiterjedé­ süket. Azzal az előfeltétellel menjünk naponta mun­ kába.

24

25

maga körül. Bizalmat nyert önmagában és saját erejében a gondolat szabályozásának egy egyszerű eljárásával. Mit tegyünk, hogy kiépítsük magunkban az önbizalmat? A következőkben tíz egyszerű, hathatós szabályt sorolunk fel, mely által leküzdhetjük negatív magatartásunkat és megtanuljuk a hit gyakorlását. Ezren kipróbálták ezeket a szabályokat sikeres ered­ ménnyel. Próbáld ki Te is őket és bizalmat nyersz önmagádban. 1. Képzeld el és vésd kitörülhetetlenül az elmédbe, hogy boldogulni fogsz. Makacsul ragaszkodj ehhez az elképzeléshez, sohasem engedd, hogy ez elhalványuljon benned. Elméd majd fejleszteni is próbálja ezt az elképzelést. Sohasem gondolj a kudarc­ ra; sohase kételkedj ennek a szellemi elképzelésnek a valóságában. Az nagyon veszélyes lenne, mert az agy mindig megpróbálja kiegészíteni az elképzelést. Tehát mindig gondolj a sikerre, akár­ milyen rosszul is állnak az ügyek ebben a pillanatban. 2. Bármikor egy negatív gondolat jutna eszedbe a képességei­ det illetően, szándékosan helyettesítsd pozitívval, hogy az kitöröl­ je. 3. Ne képzelj el akadályokat magadban. Kicsinyíts le minden úgynevezett akadályt. A nehézségekkel úgy bánhatunk el hatáso­ san és úgy küszöbölhetjük ki őket, ha csak annyinak látjuk őket, amennyi. Nem szabad feldagasztanunk őket félelmünkben. 4. Ne utánozzunk másokat félelmünkben. Csak saját magatar­ tásunkkal fejezhetjük ki önmagunkat leghatásosabban. Aztán em­ lékezzünk arra is, hogy legtöbb ember, dacára magabiztos megjele­ nésüknek, gyakran halálrarémültek és kételkednek önmagukban. 5. Naponta tízszer ismételd ezeket a szavakat: „Ha Isten velünk, ki ellenünk?" (Rómaiakhoz: 8/31.) Most hagyd abba egy percre az olvasást és ismételd ezt a mondatot lassan és biztosan. 6. Szerezz egy megfelelő tanácsadót, aki segít megértetni veled, hogy miért cselekszel úgy, ahogy cselekszel. T u d d meg az eredetét kisebbségi és önmagádban kételkedő érzéseidnek, mely gyakran már a gyermekkorban kezdődik. Az önismeret vezet a gyógyuláshoz. 7. Mindennap tízszer gyakorold a következő kijelentést és ismételd hangosan is, ha lehetséges. „Isten által mindenre képes vagyok, mert ő megerősített engem". (Filippiekhez: 4/13.) Most

mindjárt ismételd meg ezt a mondatot. Ez a bűvös állítás a leghatásosabb ellenszere ezen a földön a kisebbségi érzéseknek. 8. Őszintén becsüld fel saját képességeidet, majd ezt emeld meg tíz százalékkal. Ne légy egoista, de legyen egészséges önbe­ csülésed. Higgyél saját, Istentől felszabadított erőidben. 9. Tedd sorsod Isten kezébe. Ezzel az egyszerű állítással: „Isten kezeiben vagyok" most hidd, hogy minden erőt megkapsz, amire szükséged van. Érezd, hogy ez az erő beléd áramlik. Erősen állítsd, hogy „az Isten országa benned van" (Lukács evang. 17/21.) 10. Mindig emlékeztesd magad, hogy Isten veled van és így semmi sem győzhet le. Higgy benne, hogy most erőt fogsz kapni Tőle.

27

Nagy erők forrása a nyugodt szellem

elkerültem otthonról, lassanként elhagytam a bibliaolvasás és imádkozás jó szokását". „Be kell vallanom, hogy évekig csak akkor imádkoztam, amikor valamilyen bajba jutottam. De hónapokkal ezelőtt felesé­ gemnek és nekem számos nehéz problémánk akadt és ekkor elhatároztuk, hogy újra felelevenítjük ezt a régi szokást. Ez a gyakorlat nagy segítségünkre volt, így most minden éjszaka, lefekvés előtt ő és én olvasunk a Bibliából és imádkozunk utána. Nem tudom miért, de azóta jobban alszom, és az egész vonalon megjavultak a körülményeink. Tény az, hogy olyan segítséget nyújtott, hogy még amikor úton vagyok is - mint például most, hozom a Bibliámat és imádkozom utána. Múlt éjszaka, amikor lefeküdtem, a 23. zsoltárt olvastam. Hangosan olvastam és nagyon jó hatással volt r á m " . Most az előbbi emberhez fordult és így szólt: „Nem fekszem le a világ gondjaival a vállamon, hanem teljes lelki nyugalomban". Tehát itt van két ellentétes kijelentés - „lefeküdni tele gond­ dal, vagy teljes lelki nyugalomban". Melyiket válasszuk? A titok nyitja egy megváltozott lelki magatartásban rejlik. Az embernek más gondolati alapra kell helyezkedni és még, ha ez a változás erőfeszítést is kíván, mégis sokkal könnyebb, mint folytatni régi életünket. Feszültségben élni nagyon nehéz, de belső békében, harmonikusan és stressz nélkül élni, a létezés legkönnyebb fajtája. A fő küzdelem lelki békénk elérésénél az az erőfeszítés, hogy átalakítsuk gondolkodásunkat addig az ellazított magatartásig, amikor már el tudjuk fogadni Isten békéjének ajándékát. Amikor illusztrálni akarom ezt a fellazított magatartást, mely befogadja a békét, mindig arra az élményemre gondolok, mely egy bizonyos városban történt velem, ahol egy este felolvasást tartot­ tam. Pódiumra lépés előtt a háttérben üldögéltem, hogy még egyszer átolvassam a beszédemet, amikor egy ember lépett hozzám és személyes problémáját akarta megbeszélni velem. Közöltem, hogy ebben a pillanatban lehetetlen vele beszél­ nem, mert mindjárt a pódiumra kell mennem és megkértem, hogy várjon egy kicsit. Amíg beszéltem, észrevettem, hogy emberem nyugtalanul mászkál fel-alá a kulisszák mögött, de előadás után már sehol sem volt található. Azonban odaadta a névjegyét előző­ leg, mely szerint a városban tekintélyes befolyással bírt.

Reggelinél a hotel ebédlőjében hárman arról beszélgettünk, hogyan aludtunk az éjszaka, ami igazán nagy fontosságú téma. Az egyik ember álmatlanságról panaszkodott. Egész éjszaka hánykoló­ dott, forgolódott az ágyában és most ugyanolyan kimerült, mint amikor pihenni tért. „Azt hiszem, jobb lesz, ha nem hallgatom meg a híreket, mielőtt lefekszem" - jegyezte meg végül. „Tegnap este beállítottam a készüléket és biztos, hogy a világ sok problé­ mája nem hagyott aludni". így nem csoda, hogy zavart volt az éjszakája. „Lehet, hogy az a fekete is közrejátszott, amit lefekvés előtt ittam" - töprengett magában. A másik ember közbeszólt: „Ami engem illet, csodálatos éjszakám volt. A híreket még a déli lapokból és korai televízióadás­ ból vettem, így meg volt a lehetőségem, hogy megemésszem, mielőtt aludni térek. Természetesen - folytatta - hű vagyok az elalvás előtti mindenkori tervemhez, mely sohasem hagy cserben". Noszogattam, hogy mondja el ezt a tervet, amelyet ő a következőkben magyarázott meg: „Amikor kisgyermek voltam, az apám, aki földművelő volt, este lefekvés előtt szokás szerint a társalgóba gyűjtötte össze a családtagokat és felolvasott nekünk a Bibliából. Még most is hallom a hangját. Tulajdonképpen bármi­ kor hallok bibliai versezeteket, úgy tűnik mindig, mintha apám hangján hallanám azokat. Ima után szokás szerint fölmentem a szobámba és úgy aludtam, mint egy bunda. Azonban, amikor

28

29

Visszatérve a szállodámba, bár késő volt, aggódtam ezért az emberért és telefonáltam neki. Meglepte a hívásom és megmagya­ rázta, hogy azért nem várt, mert látta, hogy el vagyok foglalva. „Csak szerettem volna, ha Ön velem imádkozik" - magyarázta. „Úgy gondoltam, ha Ön velem imádkozik, talán nyugalmat lelek". „Semmi akadálya nincs, hogy most a telefonon keresztül együtt imádkozzunk" - válaszoltam. Kicsit meglepődött. „Soha nem hallottam még imádkozni telefondróton keresztül". „Miért ne?" - kérdeztem. „A telefon csak egyszerű eszköze a kommunikációnak, Ön néhány háztömbnyire messzebb lakik tő­ lem, de a telefon segítségével együtt vagyunk. Különben is" folytattam „az Úr mindketőnkkel együtt van. ő ennek a zsinórnak mindkét végén megtalálható, velem is és Önnel is." „Rendben van" - egyezett bele, „Tehát szeretném, ha imád­ kozna értem." Becsuktam a szememet és imádkoztam ezért az emberért a telefonon keresztül, mintha ugyanebben a szobában lettünk volna. Ő is hallott engem és az Úr is hallott engem. Amikor befejeztem, megkérdeztem tőle: „Nem imádkozna Ön is?" N e m jött válasz, majd a vonal másik végén halk zokogást hallottam és végül a férfi így szólt: „Most nem tudok beszélni." „Nyugodtan sírjon egy pár percet és aztán imádkozzon" mondtam neki. „Egyszerűen mondjon el mindent Istennek, ami aggasztja. Úgy gondolom, hogy ez egy privát vonal, de ha nem, és bárki is hallgat minket, az sem számít. Amennyiben bárki is érdeklődne, mi csak két hang vagyunk. Senki sem fogja tudni, hogy Ön és é n . " így felbátorodva, elkezdett imádkozni, először vonakodva, majd mind nagyobb hevességgel öntötte ki szívét, mely tele volt gyűlölettel, romba dőlt reményekkel, kudarccal - hatalmas mennyiségben. Végül panaszosan imádkozni kezdett. „Uram! Nem tudom, hogy hogy van bátorságom segítséget kérni, pedig én sohasem tettem érted semmit. Azt hiszem tudod, hogy milyen mihaszna ember vagyok én, bár mindig nagyzoltam és hencegtem. De már elegem van mindenből édes Jézus, kérlek segíts rajtam." Majd újra én imádkoztam és kértem az Urat, hogy válaszoljon imájára. Aztán ezt mondtam: „Uram, a vonal másik végén áll egy

barátom, tedd rá kezeidet és adj neki békességet. Segítsd meg őt, hogy hódoljon meg neked és fogadja el békédet." Elhallgattam. Elég hosszú szünet következett és soha nem fogom elfelejteni a hangját, míg ezeket mondta: „Mindig emlékezni fogok erre az élményre és szeretném, ha tudná, hogy hónapok óta először érzem magamat tisztának, boldognak és békésnek." Ez az ember egy­ szerű módszer által jutott lelki békéjéhez. Kiürítette elméjét és elfogadta Isten ajándékát, a békét. Ahogy egy orvos állította „legtöbb betegemmel semmi baj sincs, csak a gondolataikkal. Ezért a sokuknak kedvenc receptemet írom, bár ez nem olyan gyógyszer, amelyet a patikában lehet kapni. A recept egy bibliai idézet: Rómaiakhoz 12/2. Nem írom le ezt a verset a páciensemnek, hanem neki kell utánanézni: „...ala­ kuljatok át gondolkodásotok megújulásával." Ha boldogabbak és egészségesebbek akarnak lenni, meg kell újítani gondolataikat, vagyis gondolatmódjukat kell megváltoztatni. Vagyis, ha elfogad­ ják ezt a receptet, teljes lelki nyugalomra tesznek szert. És ez segít majd, hogy egészséghez és jó közérzethez jussanak." Elsődleges módszer a lelki béke eléréséhez, ha naponta meg­ szabadulunk negatív gondolatainktól. Ezt majd egy másik fejezet­ ben taglalom. De már itt is megemlítem, hogy aláhúzzam a gyakori gondolattisztítás fontosságát. Ajánlom elménk kiürítését legalább kétszer egy nap, de többször is, ha szükséges. Távolítsuk el a félelem, gyűlölet, bizonytalanság, önsajnálat érzéseit. A puszta tény, hogy ez irányban tudatos erőfeszítéseket teszünk, már meg­ nyugvást ad. Tapasztaltad már azt a felszabadult érzést, amikor kiöntheted valakinek, akiben bízol, azt a gondot, mely súlyosan feküdt a szíveden? Mint lelkész, gyakran megfigyeltem, mennyit jelent az embereknek, ha valakihez őszinte bizalommal lehetnek és minden gondjukat elmondhatják. Egyszer egy vallásos istentiszteletet tartottam a S.S. Lurline fedélzetén egy Honoluluba való utazás alkalmával. Beszédem közben azt ajánlottam az embereknek, hogy akit gond gyötör, menjen a hajó hátsó részébe, és képzeletben vesse gyötrő gondola­ tait a tengerbe és figyelje, amint azok távolodnak a hajótól. Ez majdnem gyerekes ötlet volt, de a nap folyamán egy férfi jött hozzám és így szólt: „Megtettem, amit ajánlott és elcsodálkoztam azon a megkönnyebbülésen, amit éreztem utána. Ez alatt a tengeri

" A Biblia szavainak különösen erős terápiás értékük van. Amikor megkérdezték tőle. Ha agyunk üres. Ajánlották nekem ezt az orvosságot és már lenyeltem pár üveggel belőle. De a megszerzett új és egészséges gondolatok erősebben és jobban állnak majd a lábukon. századbeli misztikustól származik: „Semmi se okozzon gondot. Ez a legegyszerűbb eljárás. Természetesen agyunk kiürítése nem elég. Vagy emlékezz a hold ezüstös fényére. amik már elmúltak?" Az ember. Esetleg a gyomor- szájban furcsa süllyedő érzést érzel. vagy a Szentírásból. N e m élhetünk kiürített aggyal. szinte elárasztották békével a gondolatait. mert az elűzött régi gondolatok újra besurrannak. de a leghatásosabb is a lelki béke elérésénél. többször. megpróbálnak visszatérni. Napközben. amely kihat egész fizikai állapotodra. amint elnyugszik a víz hullámzó tükrén. az idő nagy tengerében. ha költeményekből olvasunk fel részeket. Később a régi gondolatok majd föladják a reményt és eltávoznak. hogy talán néhányan meg tudják csinálni ezt a mutatványt. Az volt a szokása. a helyet már elfoglalva találják. Soká nem maradhat egy üres tér. mint például „csendesség". A békés elképzelés a gondolatokra valóban olyan. Ellenkezőleg. kiváló vezető a saját területén. ha a régi félelmek. Hangosan és tagoltan ismételj békét árasztó szavakat. ideges feszült­ ség gyötri. A gyógyító szó puszta kimondása is nyugodt állapotba hozhat. A nap folyamán többször vonultass el lelki szemeid előtt ilyen megnyugtató képeket. és egy nagy adagot töltött magának. melyek békességet árasztot­ tak. és elűzik majd a régi gondolatokat. de azt hiszem mindnyájan észre­ vettétek. Ejts ki például néhány pánikkeltő szót és agyad rögtön enyhe idegességet fog érezni. hogy milyen ideges vagyok. amint lustán mossák a parti homokot. Azt állította. hogy kis lapokra ritkán hallott idézeteket jegyzett fel. Ismételd ezt a szót lassan. Használj ilyen szavakat. Mindenki jól ismerte őt és látták. Végül izgatott magatartása mindenkinek kikezdte az idegeit. telítődjünk egészséges építő gondola­ tokkal. ahogy eltávolodnak a messzeségbe." . Engedd. hogy új gondolatokat ültessünk a régi helyébe. Nagyon segít az is. hogy tudatodban szétáradjanak és gyógyító balzsamként hatnak majd egész értelmedre. Ha azonban békés. hogy harcolni fognak a bebocsátá­ sért. Gondolj például egy gyönyörű völgyre. kivett egy nagy üveg orvosságot. mint az olaj a sebre. hogy ezek az eszmék a tudatalattiba kerülve. És akkor. A következő esetet egy kereskedelmi ügynök mesélte nekem. A szavaknak mély. akire ajánlatom hatást gyakorolt. ha így használjuk fel őket. Mi pedig állandóan élvezhetjük a lelki békét. ahol valaha is voltál. mondogass magadban gondosan összeválogatott nyugtató gondolatokat. Egyik ilyen idézet egy XVI. ha időd van. úgy érzem. ismételd lassan és derűvel a szívedben. Mindennap figyelem majd. Ez az ember tagja volt egy ott folyó kereskedelmi konferenciának. semmi se ijesszen meg. Egyik társuk nagyon ideges volt. Istent kivéve. Képzeld el a szó jelentését. Nem mond a Biblia valamit arról. mivel olyan régóta éltek itt és otthon érzik magukat. Idézd magad elé a legnyugtatóbb színhelyeket. Lehet. nyugodt módon reagálsz rá. vitatkozó. Megpróbáltam eltitkolni.folytatta „minden este napnyugtakor beledobom gond­ jaimat a tengerbe. amelyek oly régóta üldöztek. amint az esti csönd elborítja. Bevallom. szuggesztív erejük van és gyógyulás rejlik még a puszta kimondásukban is. minden elmúlik. Az eset közép-nyugaton történt egy hotelszobában. hogy most nagy. míg csak nem tudom teljesen kiűzni azokat gondolataimból. Ezeknek a szavaknak gyógyító erejük van. hogy mi ez. Haragos. de a legtöbb embernél szükséges. megnyugtató szavakat mondasz. bár nem sok eredménnyel. Ahogy a nap leereszkedik a horizonton és az árnyékok megnyúlnak. csak ennyit mormogott: „ Ó . Másik ilyen szó a „derű". gyűlöletek és aggodalmak. Isten egyedül is elegendő számunkra.30 31 út alatt" . sokat ismételte. Egy ember az ismeretségi körömből jelentős lelki nyugalomra tett szert. Ezek a békés képek orvosságként fognak hatni egész valódra. valaminek bele kell kerülnie. csak idegnyugtató. egy kivételes képességű ember. Vagy idézd eszedbe a tenger lágy hullámait. túlérzékeny állapotban. Egyet mindig magával vitt a tárcájában. Később ez a feldúlt egyén kinyitotta utazótáskáját. hogy szétpattanok az ideges­ ségtől. nem egy felleng­ zős szentimentalista. míg minden idézetet kívülről nem tudott. Hogy ezt megelőzzük. hogy felejtsük el azokat a dolgokat.

csak akkor olvasgatta a Bibliát. hogy ez mennyire ellensúlyozza a feszültséget. mintha az egész éjszakát átaludtam volna. gyakran . Az egyik mód beszél által történik. Ezt még a vasárnapi iskolában tanultam diákkoromban és nagyon meglepett. repülőgépen. lemegyek a hallba egy pohár italra. aztán leültem és elolvastam egy másikat is. Igazán szeretem olvasni és feleannyira nem vagyok olyan ideges. Függünk a szavaktól. Üzleti körúton voltam és késő délután jöttem vissza a szobámba. melyek nyugalmat adnak. hogy megszabaduljak ettől az idegességtől. Csak ültem és ismételgettem a monda­ tokat .folytatta. hogy elhatároz­ tam. de olyan frissen és kipihenten ébredtem. Ha egy társaságban a beszéd fonala izgató témák felé fordul. Érdekelt is. mint ez. lehet. de én nem törődöm azzal. zsoltárhoz értem. hogy én . Figyeljük meg. mi baj lehetett eddig velem. Látván. és azóta is magammal hordom. Sok ilyen Bibliát láttam már hotelszobákban.szakította félbe türelmetlenül a má­ sik. „Már nem kell szednem az idegnyugtatókat" . És egy csöppet sem szégyellem magamat.32 33 A többiek nevettek és akkor egyikük barátságosan így szólt: „Bili nem ismerem az orvosságodat. hogy egészen jó. borzasztó idegesen. Próbáld ezt ki te is Bili" . mely csak boldogtalan kilátásokról beszél például. „vettem egy kisalakú Bibliát. hogy ilyen csodálatos érzést elmulasztottam. Elmondta. " „Miféle orvosság az?" . hogy kinyissam a könyvet és elkezdtem olvasni az egyik zsoltárt. hogy szentnek. hogy elszunnyadtam és egészségesen aludhat­ tam. Azt hiszem furcsának találjátok. megpróbáltam olvasni a lapokat. feszültté és ide­ gessé válhatunk. mely sokkal jobb lenne. Most is megpróbáltam több­ ször elmondani. különösen azt a sort.saját személyemben Bibliát olvasok! Nevetséges volt. amikor senki sem látta. melyet a táskámba tehetek. mert most már könnyebb együttműködni vele. vagy bárhol és olvasása csodálatosan jót tesz neki. melyek nyugalmat árasztanak. Csak 15 percig aludtam. Az ideges ember mélyen besüppedt székébe." Bili kipróbálta és többé nem hagyta abba. akkor nyugodtak leszünk. hogy teljesen nyugodt vagyok és így szóltam magamban: hát nem furcsa. de csak olvastam tovább. de képtelen voltam figyelmemet összpontosítani. hogy egy Bibliát cipelek magammal a táskám­ ban. hogy felébredtem.és a következő dolog az volt." Szerettem ezt a sort és nagyon megkapott. Emlék­ szem. próbáljunk békés eszméket hozni a társalgásba. Még mindig emlékszem a teljes kipihentség csodálatos érzésére. hogy meg mindig kívülről tudom nagy részét. Az utóbbi két évben mindenhova elvit­ tem ezt a könyvet a táskámban és megjelöltem azokat a helyeket. hogy nyugodttá váljunk. mely aztán rászoktatott a Biblia olvasá­ sára. Akkor érez­ tem. Erre ez benyúlt a táskájába és kihúzott onnan egy könyvet. a pillantásom egy ott heverő Bibliára esett. Szavakkal kihozhatjuk magunkat a sodrunkból.tette hozzá és meglátod. hogy figyel­ nek rá. amiket mondunk és amilyen tónusban használjuk őket. De most már előszedi a vonaton. Kétféle gyakorlati módon fejleszthetjük ki a derűt és nyugodt magatartást. hogy először egy kicsit furcsa és nehéz dolog volt és titokban. milyen jó lesz majd. de sohasem néztem beléjük. Míg az öltözőasztalkánál álldogáltam. Ez ilyen egyszerű. mint régebben. Egyszerűen olyan gondolatokkal kell élnünk. Nekem nagyon használt és azt hiszem." „Ez élmény u t á n " . Meg­ próbáltam néhány levelet írni. Egy reggeli társal­ gás. „Nemsokára a 23. hogy „csendes vizekhez vezetett engem és megújította az én lelkemet. de mindez annyira idegesített. hogy teneked is jót tenne. de nagyon meg voltam lepve. De én tudnék neked orvosságot adni idegesség ellen. Nem akarta. hogy ki látja ezt. mert engem is meggyógyított és én még rosszabbul voltam. Ez a két ember nem tartja nehéznek a lelki nyugalom megszerzését. De most valami ösztökéli. hogy ezt az első zsoltárt még állva olvastam. Fel-alá járkáltam a szobámban. vagy negatív irányba vihetjük magunkat. Szavakkal pozitív. vagy képmutatónak tartsák. így beszéddel nyugalmi reakciókat is elérhetünk. Ha teljes valónkat nyugalommal töltjük el. Nagyon ideges állapotban voltam. Ebben biztos vagyok. Érzelmeit kontroll alatt tartja. Ez a terv bizonyára használt Bili esetében. vagy bármi mást csinálok. N e m próbálnád ki?" A többiek érdeklődve hallgatták ezt a szokatlan szónoklatot.jelentette ki. mint t e . Be­ széljünk nyugodtan. „Nyilvánvaló. a beszélő folytatta: „Különös élményem volt egyszer éjszaka az egyik hotelben. „Ez a könyv segített ebben és ezt komolyan mondom.

hogy megtarthassuk lelki nyugalmunkat. Nagyszámú zajt keltő készülékünk van. . boldog. Autódudák. vagy a hegytetőn. Ha emlékezetben visszatérünk rá.valljuk be . hogy egy kis fodor se legyen rajta. vagy nem sikerülnek. hogy saját szenvedéseim is akkor jönnek elő. A kiejtett szavaknak egyenes és elhatározó hatásuk van gondolatainkra. figyeljünk a harmóniának és szépségnek mélyebb hangjaira és mindennek mélyén Istenre. De a szavak is visszahatnak a gondolatokra és segítenek meghatá­ rozni. izommozgásokat idéznek elő. amelyben nagy dolgok formálódnak. az értelem igyekszik elhessegetni minden kellemetlen tényezőt. majd visszaidéz­ hetjük emlékezetünkbe. Ezek az impulzusok. Képzeljük el elménket. Senkihez ne beszéljünk. ha nem használok nyugodt kifejezéseket. hogy mennyire szokjuk meg az ismételt zajhatást. a repülőgép dübörgése és más fülsiketítő hangok eredményei. Menjünk a lehető legnyugodtabb sarokba. A modern élet körülményei között a sebesség fokozódásával a csend gyakorlása . vagy a messze nyúló síkságok csendje. A társalgásból ki kell küszöbölni minden negatív eszmét. Ha elérünk egy ilyen nyugodt állapotot. vagy meditálva ülni a tengerparton. az egész nap kellemes és sikeres lesz. Semlegesítsük gondolatainkat. A csend gyakorlása ellenben gyógyító. bevéshetjük agyunkba a csendes hely és pillanat nyugalmát. Tehát lényegében. Tudományos kísérletek kimutatják. hogy a zaj munkahelyün­ kön. mint negyedóra abszolút nyuga­ lomban legyen minden huszonnégy órában. D e . N e m számít." Starr Daily szorosan összekapcsolja a csendet a szellemi gyógyulással. lakhelyünkön. két­ séges. melyeket a zajok továbbí­ tanak az idegekhez. a lehető legkevesebbet gondolkodjunk. A pihenés érzete. ami átsiklik a gondolkodáson. Ha a reakció eléggé komoly. Negatív társalgás ártalmasán hat a körülményekre. hogy csak békés kifejezéseket tartalmazzon. vagy álmunkban jelentős mértékben csökkenti teljesítőképességünket. ha az átlagos társalgást alaposan megvizsgáljuk és fegyelmezzük.ez pedig a nagy erdők. ideges természetnek a beszéde fokozza a belső feszültséget. felér a legértékesebb terápiával. szellemileg. Az emlékezet gyakran megjavítja. Talán belső nyugalmunk hiánya bizonyos mértékig annak a zajhatásnak tudható be. ne írjunk. Ellentétben az általános hiedelemmel. az eredmény nyugodt eszmék és végső sorban nyugodt lelkiállapot lesz. Figyeld beszédmódodat. Starr Daily ezeket mondja: „Nincs olyan férfi vagy nő az ismerő­ seim között. Sajnos az amerikaiak nem gyakorlottak ebben. vagy feküdjünk le 15 percre és gyakoroljuk a hallgatás művészetét. tartsuk agyunkat nyugodt. mely meggátolja a valódi pihenést. aki ismeri és él is a csend gyakorlásának a módszeré­ vel. hogy a dolgok aztán eszerint sikerülnek. mint az apáink idejében volt. mely a tökéletes csend gyakorlásának eredménye. mint egy sima vízfelületet. Mindenkinek ragaszkodnia kel­ lene ahhoz. Ennélfogva. inaktív állapotban. Ez először nem lesz könnyű. nyugtató és egészséges. mely a modern ember idegrendszerére hat. hogy nem kevesebb. megelégedetten és boldogan. optimista és megelégedett kifejezéseket használjunk.nem olyan egyszerű. hogy valaha is tökéletesen tudunk-e alkalmazkodni a zajhoz fizikailag. mert a szavak az eszmék hordozói. Megfigyeltem. amit elődeink tudtak és amely segítette szabályozni jellemün­ ket . újraélhetjük olyan valóságosan. vagy egy csónakban az óceán közepén. Gondolatok alkotják a szavakat. Tudatunk nem fogja meg nem hallottnak venni. Ritkán lehetséges a ma emberének sétálni az erdő mélyén. De kezdd a napot nyugodtan. A nyugodt gondolkodás fejlesztésére egy másik hathatós mód­ szer a napi hallgatás gyakorlása. mintha megint a helyszínen lennénk. aki a csend mélyén megtalálható. ha kielégítő állapotot akarunk előidézni. vagy idegrendszerileg. tudomásom szerint valaha is beteg lett volna. N e m csoda." Ez a mostani amerikai generáció elmulasztott vala- mit. mert ezek feszültséget és idegességet idéznek elő. pedig Thomas Carlyle megmondta: „a csend az az elem. üljünk. melyet ők nem ismertek és mindennapi életünk is sokkal izgatot­ tabb. mert a gondolatok nyüzsögnek agyunkban. így a társalgásban mindig pozitív. A távolság semmivé vált modern világunkban és látszólag megkíséreljük az idő tényét is semmivé tenni. ha néha hozzájutunk ilyen élményhez.34 35 meghatározza az egész napnak a hangulatát. Egy feszült. akkor már sokkter­ mészetű. ha nyugodt lelkiállapotba akarsz kerülni. alvás alatti fizikai aktivitásban mutatkoznak meg. ha nem formálni a magatartást. Próbál­ juk olyan nyugodttá tenni. Az ilyen magatartások aktív és meghatározó tényezők. ne olvassunk. de a gyakorlat növeli majd ezt a készsé­ günket. mely a valóságban talán létezett. a beszédben megtalálható.

.

mely alatt általában élek. Egészben véve a színhely elbűvülően szép. Sokszor fáradt vagyok. olyan távolinak tűnik most. ez az . és még most is érzem a finom port a lábujjaim között. ahogy halásztam ebben a kis folyóban. mint egy kitüntetett menedékhelyet. akinek nagyon kedves otthona van. mezítláb mentem ezen a keskeny ösvényen. mennyire vagy éppen elfoglalva. Ők már rég ott nyugszanak a templom melletti temetőben. mely kristálytiszta volt és a nap csillámlott benne. de gondolatban megint ott állok sírjuknál és hallom. ahogy végigcsobogott a sziklákon. biztos vagyok benne. De jót tesz. amint itt ülök és írok arról az erőről. Emlékszem. Tehát itassuk át gondolatainkat békés élményekkel. Ez elér­ hető gyakorlattal és olyan egyszerű elvek alkalmazásával. A felséges poinciana pompás színe. Bár hawaii tartózkodásom célja egy csomó előadás megtartása és ennek a könyvnek a megírása. Kanyargós utak kígyóz­ tak keresztül az üde mezőkön. amikor kisgyerekként. amely betölti ezt a vidéket. melyhez mindig menekülhetek gondolataimban. Egyik barátomnál töltöttem az estét. emlékezetemben pontról pontra végigélem a régi napokat. A kert tele van hibiscussal. amikor még nem volt gondom. A levegő telítve van az exotikus virágok illatával. Az értelem enged a tanításnak és fegyelmezés­ nek. Honolulu szigetén. Ebből a növényből kétezer fajta található ezen a szigeten. Kis házacskák tették változatossá a tájképet. ha itt ülök és visszaemlékszem arra az időre. Reggelizés közben házigazdám mesélt ifjúsága színhelyéről. melyet apámmal és anyámmal hallgattunk. fehér virágai. Mindig kegyelettel fogom őrizni emléke­ zetemben. Le­ látok a kertbe. hogy nyugalmat találjak a pálmafák által szegélyezett. amikor hozzátette: „Sok-sok hosszú prédikációt végigültem ebben a templomban. mely azt a vidéket ábrázolta. a szépségnek csak azt a tökéletes örömét fogom érezni. és végül a békét termelő élmények tárhá­ zát mondhatjuk magunkénak. Az óceán hihetetlen kéksége körülveszi ezeket a szigeteket és egybemosódik messze a láthatárral. Telítsd agyad nyugalmas élményekkel és bármikor szándékos és tervezett kirándulásokat tégy oda gondolatban. A dagadó fehér hullámokon hawaii-ak és az én látogatóim ügyesen lovagolják meg a vízisít és ringatóznak a kenukban. gondolatban majd vissza-visszatérek. ha magunkban kialakítjuk ezt a gondolkodásmódot. amit először megad- tunk neki. A festményen dimbes-dombos vidék volt látható. melyet most érzek. hogy csak azt adhatja vissza. engem is elborít. hogy a legegyszerűbb út a könnyedebb gondolkodásmódhoz az. A négy falat gyönyörű falfestmény borította. Mégis. Emlékszem például. Meg kell tanul­ nunk. éneklő patakkal. enyhe lejtőkkel. de hálásan emlékszem vissza az ottani emberek kedvességére és életük őszinteségére. mert mindig csak a szépséget akarja megőrizni az elmúlt emléknek. rágondolok a himnuszra. Hawaiiban. Nem számít. az erdei fák ragyogása még hozzátesz a színhely sugárzásához: az akácfákon pedig súlyosan csüngenek piciny. Ez hatalmas erőforrás lesz. Például most. melyhez szellemünk felfrissüléséért és megújulásáért fordulhatunk. a világ leggyö­ nyörűbb hoteljének. Időzzünk el az ilyen gondolatoknál. Ez valahogy jót tesz nekem. és néha ideges és feszült. ahova kisfiú koromban jártam. Akkor ezeket mondta: „Gyakran. ahol vendéglátó házigazdám nevelkedett. amikor az élet még új és friss volt számomra." Sokunk talán nem festethet ilyen tájképet a falára. a híres és romantikus Waikiki-öbölben. amint együtt ültünk a templom padjában. milyen felelősséged van. Az ablakom alatt lévő papaja-fák meg vannak rakva érő gyümölccsel. mint kisfiú. amikor ezeket a szavakat írom. megmutogatva a különböző helyeket a festményen. Gyak­ ran.36 37 megszépíti a valóságot. Egy egyedülállóan érdekes ebédlőben reggeliztünk. Értelmünktől visszakérhetünk bármit. mindazonáltal az a béke." Elvigyorodott. Középen a fehér templom kiemelkedett magas tornyával. ahol kecses pálmafák ringatóznak a balzsamos szellőben. amit akarunk. de tudnunk kell. A nyomasztó felelősség. tengermosta öbölben. amikor itt ülök az ebédlőben. sok-sok nyári délutánon és ahogy télen szánkóval siklottam ezeken a dombokon. hogy ha majd visszatértem New York-ba. a Royal Hawaiian balkonján ülök. békességet ad." „Itt van a templom is. melyet a békés értelem hoz létre. 5000 mérföldre innen. Amint így nézem a templomot. ahogy beszélnek hozzám. amikor messze leszek ettől az idillikus helytől. Az egész leírhatatlanul gyógyító hatással van rám. de gondo­ latban mindig elképzelhetünk ilyesmit: életünk legszebb élményé­ nek a képét. melyet már felvázoltam itt. a munkás hétköznapokban. mint régen. szavakkal és eszmékkel. amely tele volt pisztrángok­ kal.

„Örülök. ezért egyszerű út a nyugodt lelkiállapot felé. Később elkövetett néhány bűnt és a tudatalatti bűnhődni akart. ahol pár napra megszálltam. annyira nyomja a vállamat ez a sok teher.jegyez­ tem meg. rámenős ember volt. mert megtalálta a lelki békéjét. hogy nyugod­ tan írhassak. melyet meg kell említe­ nünk fontossága miatt. hogy mindig aggódik. Már anyja is mindig úgy érezte. csak gondolkozzam okosan és engedjem egy kicsit el magamat. A feleségem ragaszkodott hozzá. Majd szánalmas pillantást vetett rám." Most rendszeresen jár templomba és mindennap olvassa a Bibliát. Ma boldog ember. melyet okozott. vagy az otthonával. egy pillanatig még a széke mellett álltam. hogy „valami rossz fog történni" és ő átvette ezt az aggodalmas­ kodó érzést.38 39 egyszerű." Az ember különös pillantással nézett rám. Adj neki teljes bűnbocsánatot és segítsd. Valamikor bűnt követtek el és most a bűntudat üldözi őket. Az orvosok azt mondták. Ennek eredményeképpen állandóan azzal a rossz előérzettél él. Ideges vagyok. Idegesen válaszolt: „Itt most nincs semmiféle üzleti ügyem és annyi munkám lenne otthon. mert könnyek voltak a szemében és nem akarta. a feleségé­ vel. hogy valami történik vele. amikor is a beteg. de megkérdeztem: „ N e m akarná. N e m volt nehéz kielemezni az esetét. hogy a komoly munka valahogy majd megszabadítja a bűntudat érzésétől. gyakran áldozatai lesznek az önbüntetés mechanizmusá­ nak. Őszintén keresték az isteni megbocsátást és a jó Isten bárkinek mindig megbocsát. hogy megbocsátottál. mint régen. túlhajtott munkával próbálja ellensúlyozni ezeket az érzéseket.folytat­ ta. hanem túldolgozta­ tott fizikai állapotának.mondta az orvos. tégy úgy. Azonban van egy furcsa kanyar az emberi értelemben. hogy ő is megbocsásson magának. akit már ismertem egy kicsit. Senki sem volt a közelben. „Doktor" . Gyógyítsd meg ezt az embert most. Könnyedén felidézhető. Áraszd el testét és lelkét a Te békéddel. egyedülálló szokás sok esetben sikeresnek bizonyult és jó hatással lehet rád." Miután beszélgettünk egy keveset. Lelki békénket ilyen körülmények között úgy kaphatjuk vissza. hogy ilyen túlingerült idegállapotban találtam. Különös nyugalmat és békét éreztem. „ D e " . kibökte. Gyakran látom. egy rendkívül ideges üzletember. Bizonytalan érzésének dupla eredete volt. hogy imádkozzam Önnel?" Bólintására vállára tettem a kezemet és így imádkoztam: „Édes Jézus. Egy üdülőhelyen. növelnie kell cselekvéseinek intenzitását. hogy eljöjjek ide egy hétre. hogy büntetést érdemel és ennélfogva állandóan várja is ezt a büntetést. ha békém és nyugalmam lenne.nézett rám kérdően. mint bármi mást a világon. szinte leteper ez a sok tennivaló. Ennek a szerencsétlen kombinációnak az eredménye volt aztán. nem tudok aludni. Egy orvos mesélte nekem. Mindketten egy kissé zavarban voltunk és én otthagytam őt. másrészt későbbi vétkes cselekedetekből. Érzi. találkoztam egy New York-i emberrel. hogy valami fog vele történni. aztán elfordult. amikor meggyógyítottad az embereket és békét adtál nekik. „bármit adnék érte. hogy ezen a gyönyörű szép helyen pihen" . Hogy ilyen körülmé­ nyek között mégis békére leljen. Amikor hónapokkal később találkoztunk. tudat alatt. hogy én ezt lássam. Már évek óta él ebben a rossz előérzetben. Jobban kívánom ezt. gyerekeivel. Áldozata lett ennek az önbüntető mechanizmus­ nak. Mert úgy érzi. Invitálására melléültem és beszélgettünk. hogy akiknek nincs lelki békéjük. . Azonban idegösszeomlását nem bűntudatának tudja be. Egyrészt gyermekkorából származott. amióta Ön ott értem imádkozott. D e . Karosszékben ült a napon. amely gyógyító volt. hogy valami rossz dolog fog vele történni. „ezek az emberek nem kaptak volna idegösszeroppanást a túlhajtott munkától. ha feszült bűntudatérzésük elernyedt volna. Követi Isten törvényeit és egészséges erő van benne. Amikor befejeztük a társalgást. ha átengedjük Isten gyógyító erejének a bűnt is és a feszültséget is. ezeket mondta: „Valami történt velem azóta. kiugranék a bőrömből. A belső békének van egy tényezője. hogy a csodába tehetném ezt?" . aki kéri őt erre és aki hisz is ebben. melyből kifolyólag az egyén nem akar megbocsátani önmagának. Szabadítsd meg bűneitől és éreztesd vele. hogy nincs semmi bajom. így eléggé habozva. Nagy feszültségben élő. hogy gyakorlatában egy csomó páciens idegösszeomlása ilyen bűn­ tudatra vezethető vissza.

Saját maga olyan nyilvánvalóan illusztrálta tanítása igazságát. ha kikapcsoljuk az áramot. elektromos energiáé és szellemi energiáé egyaránt. Csodálatos aktivitást fejthetünk ki. mint lélekben és értelemben. megújulnak erőben. és menésükben sohasem gyengülnek. hogy a hatalmas hallga­ tóközönség minden tagjára mély benyomást gyakorolt. de. Ha valami nagyon érdekel bennünket. hogy amikor ezt az idézetet mondogatta." (Izsaiás: 40/29. Módszere fogyó energiáinak visszaszerzésére egészen egyedülálló volt. Isten minden energia forrása az atomenergiáé. megszakíthatatlan és folyamatos energiával áraszt­ ják el az emberi értelmet és az emberi testet. saját szavai szerint azért megy rendszeresen temp­ lomba. mindenfajta energia a Teremtőtől származik. melyeket ez az előadó felvázolt. Ha gondolatainkban Istennel szellemi kapcso­ latban állunk. A gondolat általi vallási tevékenység lényegeben a gondolái fe­ gyelmezés módszere. melynek hatásaképpen nem kell energiahiányban szenvednünk. és melyeket mások is kifejtettek és bemutattak. Évekkel ezelőtt egy előadáson az előadó kijelentette egy hatalmas tömeg előtt. Elmondta. t) mesélte nekem. Egyszerűen egy ótestamentumi idézetet ismételgetett. és ez csodálatos érzés volt. agyunkat a végtelenségig aktivitásban tarthat­ juk. hogy megfelelő támogatással és erőforrással r e n d e l i CZÜnk. A Biblia ezt ki is hangsúlyozza. A játszma egyik szakaszában kezdett fogyni az energiája. mert elvesztette a kapcsolatot a világegyetemben levő erőforrással.. Meg is magyarázta ezt az eljárást. Ez nagyon egészséges elképzelés.. és mozgunk (van dinamikus energiánk). . mely újrateremti a világot és amely minden évben megújítja a tavaszt. aki tele van energiával. hogy be tudta fejezni a játékot és meg maradt fölös energiája. hogy. hogy „újra feltöltődjön". Ez az eljárás emberi viszonylatban is érvényes. mint a sas. vitalitással és életerővel." (Cselekedetek könyve: 17/28. olyan szárnyakkal repülnek majd. Rám a kinyilatkoztatás erejével hatott az a tény. Ha egy elektromos órát az áramba kapcsolunk. őbenne élünk (vagyis tőle kapjuk életerőnket). az ide­ gek és az izmok el is fogadják ezt a tényt. Ettől kezdve elegendő energiája volt minden teen­ dője elvégzéséhez. hogy már harminc éve nem volt fáradt. Meggyőződésem. Évekig tanulmányoztam és kísérleteztem az eszmékkel.) Frank Hiller base-ball játékossal történt ez az esel.41 3 Örök energiaforrás Egy connecticuti barátom. hogy tuda­ tunkban feltárhatunk olyan mérheteüen erőtartalékot." (Izsaiás: 40/31. a személyiség fokozatosan kiürül.unl. amikor a hőmérséklet száz fok fölött volt. Ha ez a kapcsolat megsza­ kad." Fizikai állapotunkról való elképzelésünknek d ö n t ő h a t á s a van arra. és létezünk (nyerjük el teljességünket). ekképpen: „Energiát termelő gondolatokat gondoltam végig. lia hiszszük. az isteni erő beárad a személyiségbe és automatiku­ san megújítja az eredeti teremtő erőt. Néhány fontot bizony le is adott ennek a délutáni gyakorlatnak eredményekép­ pen. hogy valójában hogy fogjuk magunkat ére/m I [l b e b e s z é l j ü k magunknak.) Egy másik fejezetben a Biblia ezt az energiafejlesztő gondolat­ sort adja „. nem fog lejárni és korlátlan ideig fogja mutatni a pontos időt. fáradtság nélkül futnak majd. egész szcrve/einnk . ha a kereszténység elveit tudományosan felhasználjuk. njuli erői kapott annyira. „Akik az Úrra várnak. hogy harminc évvel ezelőtt egy szellemi élmény hatására teljesen átadta magát Isten akaratának és így teremtett kapcsolatot az isteni erővel.) Istennel való kapcsolatunk megalapozza bennünk ugyanazt az energiát. akkor megáll. ez növeli bennünk az energiát. Az egyik base-ball játékosunk egyszer végigjátszott egy játsz­ mát. Ha hit hatja át gondolái. mondván: „Ő erőt ad a gyengéknek és erejüket megnöveli. úgy testben. bár kevésbé mechanikus módon.n. hogy fáradtak vagyunk.

erről a látszólag határtalan energiáról?" . Edisont. A félelem. konfliktusai. Az egyén természetes állapota az. Minden ilyenfajta egyén harmóniában van a természettel és az isteni energiákkal. hogy normális egyénről van szó. Nem volt benne szervezetlenség és érzelmi bizonytalanság. értelmi kitérői. harag. Három. fizikai mozgás. megfelelő diéta. Végre ráébredünk a vallás és . néha ötórai alvás után hirtelen éber lett újra. és ennek az az oka. négy. hogy remélem. de mindig képes volt új kötelezettségek elvállalására. hogy megfosszanak energiáinktól és életerőnktől. olyan természetes. és ez az ember teljesen mentes az ilyesmitől. szülőktől okozott gyermekkori sérülések. mély és zavartalan álomba merült a legtökéletesebb kikapcsolódásban. Sok évet megért. hogy egészséges szellemi életük fenntartása fontos tényezője annak a lehetőségnek. amikor a test. Mrs. amely egy esetleges idegösszeroppanáshoz vezet. de kivétel nélkül jólszerve­ zettek érzelmi és pszichológiai szempontból. rögesz­ mék mind olyan tényezők. Minden nagy egyéniség. akár szerzett. miért is tudott férje ilyen természetesen és tökéletesen pihenni. és sokakat ismertem . hogy tudott uralkodni az érzelmein és tökéletesen ki tudott kapcsolódni. ez az ember nem halad olyan iramban.csodálatos munkakapacitással rendelkezett és ezek az egyénisé­ gek mind harmóniában voltak a Végtelennel. magyarázza meg. annál inkább meg vagyok győződve. öreg díványára. alvás segítségével és nem él vissza fizikumával. hogy elkerülje az energiaveszteséget. hogy munkáját könnyen és megfelelően végezze el. A világegyetemmel való bámulatosan harmonikus kapcsolata volt. hanem az érzelmi zűrzavar. a világ legnagyobb feltaláló varázslójának szokásairól és jellegzetességeiről.ami alatt azt értette. Mindig meg volt rá a képessége. Nem voltak rögeszméi. Az orvos azonban a fejét rázta: „Mint háziorvosa.42 43 Ezeket a megállapításokat egy kitűnő orvos erősítette meg. akkor létfontosságú erőink is hiányozni fognak. akkor egészségesen aludt. hogy egy jól megtervezett gondolkodásmódú egyénről van szó. kijelenthe­ tem. Ez az ember erős felelősségérzettel bírt. akivel egy bizonyos emberről vitatkoztunk. A test arra van hivatva." Az emberek lassan felismerik. hogy Edison szokásai közé tartozott. hogyan kerülheti el ereje kimerülését. hogy energiánk kárbavesszen. míg álmos nem lett. Energiájának forrása az a képessége volt. Ott elaludt. egészségesen vallásos lélek. hogy előállítsa a szükséges energiákat. hogy sem a kor. mely valaha is megjelent az amerikai kontinensen. D e . N e m a kemény munka szívja el az energiát. hogy nem látom az idegösszeroppanás veszélyét. Minél tovább élek. Könnyűszerrel kezeli a dolgokat és a terheket erőfeszítés nélkül bírja. Edison. melyek felborítják a természet erőinek finom egyensúlyát és felőrlik azokat. akit mindketten ismer­ tünk. „A válasz erre az. Az orvos egy pillanatra elgondolkozott.kérdeztem. belső viszályok. hogy Edison teljes harmóniában volt a természettel és Istennel. hogy élvezzük energiánkat és személyes erőnket. de minden erőfeszítést maximális erőbedobással végez. megszakítás nélkül dolgozott reggeltől estig. Sohasem vesztegel egy gramm energiát sem. aki érzelmileg jól integrált és ami még fontosabb. Addig dolgozott. ahol az energia nem szivárog el a semmibe. Mikor megkértem Mrs. Vallása megtanította rá. és nagyon sok tekintetben a legtermékenyebb értelem volt. ezeket vála­ szolta: „Férjem a természet embere volt" . Thomas A. bámulatosan hosszú ideig. tökéletesen felfrissülve. Vallása alkalmas és hasznos módszer arra. Egy jólszervezett gépezetet tart működésben. és alig várta. Ha hasonló figyelmet szente­ lünk egy kiegyensúlyozott érzelmi életre. hogy a természet feltárta előtte kimondhatadan titkait. akár örökletes és gyengítő hatású érzelmi visszahatások által. mint egy gyermek. energiáink itt is konzer­ válódnak. N e m szükségszerűen ájtatos emberek. kivel gyakran beszélgettem híres férjének. Ha az egyén okosan visel gondot testére. jó egészségben tartja önmagát." „Hogyan tudna nekem számot adni erről az eredményesség­ ről. értelem és lélek harmoniku­ san együttműködik és azzal a szükséges energia állandóan újrater­ melődik. hogy több órai laboratóriumi munka után bejött a szobájába és lefeküdt régi. akkor a test meglepő energiákat termel és tárol. majd felébredt és vissza­ tért a munkájához. mondta egyszer nekem. sem a körülmények nem szükséges. ha engedjük. Megemlítettem az orvosnak. akit ismertem. hogy visszatérjen a munkájához.

hogy . amelyben nem hi­ szünk mély meggyőződéssel. Személyes ügyeik fölötte állnak még az emberi történelem nagy kríziseinek is. aki Ohioban egy nagy gyártelep tulajdonosa. Hallani fogjuk a szél susogását a fák közt. ha harmóniában vagyunk ezzel a ritmussal. Majd lelkünk elnyugvását is idézzük magunk elé és a következőképpen imádkozzunk: „Édes Istenem. ha egy egyén a kereszténység teremtő elveit alkalmazza.siess!" Minden felgyorsult. Rámutatott. Kezdünk felfogni egy alapvető igaz­ ságot. aki hét beszédet is tartott egy nap. húsunkban. az idő múlását a nagypapa faliórájának súlyos ütései mérték. A fent említett elvek gyakorlása az egyént a megfelelő életrit­ musba hozza. nem fárad el a nap végéig. me­ sélte egyszer. Isten ritmusában igazság vibrál. hogy életük legyen. atomban. . Jézus fejezte ki legjobban: „. hogy azok a legjobb munkásai. Te vagy minden energia forrása. az autónak. Ez Isten ritmusa és nem fáradunk ki. ritmusa van a hivatalnak. „Lelkes meggyőződéssel hiszek b e n n ü k .) Ez nem zárja ki a fájdalmat. amiről ezekben a beszédekben szólok" .még .amikor tele vagyunk energiával. Energiánk megmaradása attól függ." Erősítsük a hitünket az örök energiaforrásban. mint Isten." (János evangéliuma 10/10. semmi sem hat rá mélyebben. de tisztán magába foglalja.siess! Ideje . ahol Isten szavát hallod és himnuszokat. Egy híres államférfi. A legbiztosabb módja a frissességnek. A legfontosabb mindenütt megtalálható szó a Bibliában. De ugyanezt a ritmust megtalálhatod egy gyárban is. Képzeljük el értelmünket. erővel és energiával élhet. hogy egy bizonyos ritmusa van. így energiámat a Te végtelen erőforrásodból nyerem. utána még mindig tele volt energiával." De a modern óráknak kisebb ingájuk van.44 45 egészség szoros kapcsolatára. ha van érzéked hozzá.mondta az apa. Legyünk harmóniában a végte­ lennel. Az egyik megoldás az. és érzelmi állapotunkat alapvetően szabályozza a gondolati életünk. mert ez a ritmus elveszett a zajok zűrzavarában. ennélfogva mindenki fáradt. vérkeringésünkben és értelmünkben működik. mely egy a testünk. amely a napban. ha átvesszük a Mindenható Isten ritmusát. Tehát. Ezért fáradnak el. A Biblia minden sora életről és erőről beszél. mert semmi sem érdekli.kérdeztem tőle.időnk. szenvedést és a nehézségeket.időnk. amit eddig elhanyagoltunk. Ritmus van a kályhában. hogy a gép a részek összeillesztése Isten törvénye szerint. akik a gépükkel egyazon ritmusban dolgoznak. Hogy ezt elérhessük. mely semmivé válik. „Bár Isten malmai lassan őröl­ nek. hogyan tudjuk személyes sietségünket összhangba hozni Isten mozdulataival. Vannak emberek. hirtelen tudatára ébredünk. Barátom beszámolt idős édesapja egyik megjegyzéséről. ha egy meleg nap kimegyünk a szabadba és lefekszünk a fűbe. ez a normális tempó az energiák szabad áramlását teszik lehetővé. a bogarak neszezését. de egész apróra őrölnek. Fülünket a földhöz szorítjuk és figyelünk. Ha Isten ritmusára állunk át. azért jöttem." A mi malmaink gyorsan őrölnek. hogy éppen mi történik. „Miért nem fáradt Ön hét szónoklat u t á n ? " . gyorsabban is mennek és mintha ezt mondanák: „Ideje . és egyszercsak felfedezzük. De meghallhatod a templomban. hogyha egy munkás gépe ritmusával harmóniában dolgozik. az élet. Az ütések ezt látszottak mondani: „Van még . Minden közömbös számukra.ha egy fiatalember esténként udvarolva együtt ült jövendő­ belijével a nappaliban. Kijelentette. Kifárasztják magukat. vagy hogy mennek a világ dolgai. Természetesen sok ember azért fáradt. saját munkánknak..válaszolta. de nagyon gyengén. hogy. akiknek mindegy. ha nem veszünk el valamiben. " . Van . „Mert mindenben hiszek. sőt meg is betegednek. hogy mind ennek a zajnak jól szabályozott tempója van. vágyaikat és gyűlöletüket.. Mindenfajta hangot fogunk hallani. Azé. Ezt nem hallhatjuk a nagy­ városi forgalomra figyelve. Korunk izgatott szokásainak sok vészes hatása van. hogy fizikai állapotunk nagyban függ érzelmi állapotunktól. iz­ gulva egy csomó lényegtelen dolog miatt. Energiáink elpusztulnak a mostani túl gyors élet­ tempó miatt. Isten bennünk van. Ha más ritmusban mozgunk. írógépben. idegeink és lelkünk ritmusával. amint elpihen. és bőségben legyen. hogy elkerüljük a fáradtságot és energi­ ánk legyen. Barátom. A megoldás az. kivéve saját kis gondjaikat. és az élet vitalitást jelent . akkor kétfelé szakítjuk magunkat.hogy . Régen . fizikailag lazítanunk kell. Ha szeretünk egy gépet és jól megismerjük. próbáljunk utat találni a Mindenhatónak és az Ő műveinek alapvető ritmusába.

hogy ezek a tényezők felhalmozódtak. most tökéletesen eltűnt. hogy mellette állok és kezemet fejére teszem. megérintett engem. ez nem lehetséges. különlegesen letargikus magatartása és ko­ rábbi aktivitása. Lelkesedéssel akart valamit. és azt a benyomást keltette. hogy talán szélhűdés érte. amikor a felvonó ajtaja kinyílt. Szobám ajtaja nyitva volt. annál több energiánk lesz. hogy ismeretlen erő árad kezemből ebbe az emberbe. aki előzőleg nagyon aktív polgára volt a közösségnek. hogy szeretne-e újból egészséges lenni. Régi. Kevés betekintést engedett állapotára. Ennek sokszor végzetes következmé­ nyei vannak. mert a férfi hirtelen felpillantott. hogy egy játékosnak sohasem lesz elegendő energiá­ ja. amint kezemet a fején tartottam. N e m lesz időnk magunkkal törődni és megrekedni érzelmeink útvesztő­ iben. míg a gyűlöletet ki nem küszöbölik és egymáshoz barátsá­ gos érzéssel nem közelednek. tegyünk valami nagyot. ha az élet unalmassá válik számunk­ ra. Legyünk rabjává valami eszmének. A gyűlölet befagyasztja az energiát és nem játszhatnak színvonalasan addig. melyek a legkorábbi gyermekévekből származ­ tak. és onnan éppen a felvonó ajtajára láthattam. váljunk valakivé. hogy visszaszerezzem régi energiámat és életkedvemet. Egészen másképpen érzem most magamat. Amikor szobámba ért. Úgy látszott. Kitette a lelkét érte. nem fárad el könnyen. hogy beszél­ gessek egy emberrel. mint a homok a folyómederben. Néhai Knute Rockne. mert állandóan panaszkodott önmagáról és arról. E nélkül nem lehetséges. gyermekkori élményekről volt szó." Energia híjával lévő emberek kisebb-nagyobb fokban mély. Az erő fokozato­ san csökkent. Amikor megkérdeztem tőle. nem csoda. Ennek az embernek a szelleme is annyira begubózott. hogy nem is vett be a csapatába olyan embert. ne törődjünk önmagunkkal. Társai azt gondolták. Sietve hozzáteszem. mely eddigi életére vonatkozott. hogy képtelen komolyan megfontolni kérdéseimet. Értelmünk ellanyhul. és néhány olyan mélyen ágyazódott tudatába. aki nem viselkedett minden játékostársa iránt őszinte barátsággal. Kétségbeesése kifeje­ zésre jutott válaszában is: „Mindent megtennék a világon. Állandó energiánk úgy lehet. de gyógyulás mindig lehetséges. Egy közép-nyugati városban egyszer megkértek. Teljesen adjuk át magunkat az eszmének.46 47 Itt van a titok nyitja. így csak szétesünk. hogy a nap egy bizonyos órájában meglátogat engem a hotelszobámban. hogy. Történetesen éppen abba az irányba pillantottam. és beszédbe elegyedtem vele. Minden pillanatban úgy tűnt. arcán a legnagyobb boldogság és béke tükröződött és így szólt: „Ő itt volt. Minél jobban belefeledkezünk valami saját magunknál nagyobbá. Órákig üldögélt csüggedten egy székben és gyakran sírdogált. Ha így teszünk. Ez a társalgás eléggé eredménytelen maradt. hogy nem érzek gyógyító erőt a kezemben. így az energia sem volt már elegendő mennyiségben. hogy rögtön elesik. Segítséget kerestem és egyszerre csak azt vettem észre. félelmekről. legtöbbnyire az anya és gyermek kapcsolatából. Ha nem harcolunk valami jó ügyért. „és rájöttem. Hirtelen úgy éreztem. Ez nyilvánvalólag túlzott önsajnálata miatt nem sikerült. Próbáljunk érdeklődni valami iránt. mellyel eddigi élete nagy részét kitöltötte. de néha az Úr embert is felhasznál közvetítő célra. Csak akkor vesztünk energiát. ha érzelmi életünk kiegyensú­ lyozott.mondta. Sok vétkes állapot is felszínre került. ha érzelmeit nem tartja kontroll alatt. aki tevékeny. hogy ésszel meggyőzni és felvilágosítani majdnem lehetetlennek tűnt. mondván: „miért nem csinálnak már valamit?" Az az ember. Állapota sok szempontból idegösszeroppanás­ hoz volt hasonlatos. ha fáradtak vagyunk. sohasem veszítünk energiát és életerőt. De nem kell fáradtnak lennünk. és ez az ember csoszogva lejött a hallba. amit ez az eset is mutat. Imádkozva kértem Istent. hanyatlunk. Megegyeztünk. hogy gyógyítsa meg ezt az embert. Ezek mind nagyon intim természetűek voltak. Ne olvassuk panaszkodva a lapokat." Lassanként kiszedegettem belőle néhány adatot. Ezt a benyomást alátámasz­ totta csoszogó járása. ha játékosaim gyűlölik egymást. hogy alig lesz képes legyőzni ezt a kis távolságot is. tétlenül fonnyadunk." . hogy csak nagyon nehezen tudta bevallani őket. államunk egyik legnagyobb futballtrénere állította. feszült szenvedélyességgel nézett rám. és kifárad a semmittevésben. Sőt odáig ment. „Szükségem van minden játékos maximális energiájára" . leültettem. de vitalitása most állandóan hanyatlik. alapvető érzelmi és pszichológiai konfliktusban szenvednek.

így az egyén hamar elfárad. A bűnre a páciens Isten bocsánatát kérte. melyen keresztül az erő beáramlott. enervált állapotba visszaesni. Félelme a felfedezéstől és bűntudatérzete azt eredményezte. tekintet nélkül a következményekre. Olyan nagy mennyiségű az az életerő. Ez a helyes cselekedet természetesen a kapcsolat megszakítása lesz. bár komolyan kérte őt. régi életéhez. vagy jobbik énjére hallgatva. és hadd térhessen vissza tisztes­ séges. a helyzet komoly volt. komoly bizalma is van. „Nekem nincsenek hálótársaim. ezt a tényt minden szakértő elismeri. mert érzelmei másfelé fordultak ." „Hogy érti ezt?" . helyes lesz a következménye is. Egy üzletembert irányított hozzám egy elmegyógyász. Meglepő volt. A következő tény pedig az. ha a férjet értesítik a helyzetről. szétbomlanak és így nyitnak utat az isteni erőnek és energiának az emberi termé­ szetben. és hogy pszichológiai tényezők fokozott felhalmozódása megakaszt­ hatja az energia áramlását. mely előzőleg hiányzott. csak azután tud majd aludni és azután nyerheti vissza erejét. A nő megfenyegette azzal a lehetőséggel. és egyszerűen tegye a helyes dolgot. hogy a páciens. Kiderült. Biztosítottam.de ezek nem fognak használni. Ez az eset mutatja. tiltakozott. Nyilvánvalólag személyiségének az eltömődött csatornája.48 49 Ettől kezdve fokozott javulás állott be állapotában és jelenleg újra olyan. hogy kevés energia marad mindennapi munkánkhoz. Az ember sohasem okoz rosszat helyes cselekedettel. Ha ezért komolyan könyörgünk. egyszerűen megkérdeztem. ellenkezőleg. Megpróbált szakítani ezzel a kapcsolattal. hogy hány altatót vett be. kapcsolatba került egy férjes asszonnyal.elengedte őt. de ellenállásba ütközött az asszony részéről. Fontos szerepet betöltő polgára volt ő a városnak. Ezt válaszoltam: „Ön minden éjszaka aludni szeretne a féle­ lem és bűntudat társaságában. hogy egy személynek bűn. kész mindent feladni és egy ilyen álmos. „Hálótársakkal?" ." Ami a leleplezéstől való félelmet illeti. Gyökerestől kell kitépnie a félelmet és bűntudatot. Amikor az elmegyógyász engem. két ilyen hálótárs között.. ahonnan ez az álmatlan­ ság ered és elszívja minden energiáját. mely helyes cselekedetének eredménye lehet. vagy kétesebb okból. hogy hogyan is tudna aludni. a többit bízza Istenre. hogy bármivel szembenéz. Páciensünk felismerte azt a tényt. A bűn és félelem érzetének hatása van az energiára. Azért nem használhatnak. hogy hagyják abba ezt a viszonyt. tompa. Mivel fontos. Ez egy lehetetlen mutatvány. hogy már képtelen volt aludni. hogyha bármit helyesen csinál. hogy tegye gondját Isten kezébe. amely szükséges ahhoz. energiája nagyban csökkent és nem volt meg a vitalitása ahhoz.kérdezte. akit a páciens felkeresett.és félelemérze­ teiben enyhülést nyújtson. hogy ugyanezek a tényezők engednek a hit erejének. . „és a világon senki sem tudna aludni. mert nem érhetik el agyának mélyebb rétegeit. Az asszony vagy okosságból. erre csak egy orvosnak lehet hatásos gyógymódja. Megfogadta a tanácsomat. akinek valaha is dolga volt az emberi természet problémáival. mint régen. ő kegyvesztetté fog válni a társaságban. Amikor ez az ember elmondta a baját nekem. hogy munkáját jól végezze. vagy pihenni.kérdezte meglepetten.Ön bevallotta. hogy az életműködéshez az energiáknak már csak egy kis töredéke marad. ráadásul azonban nyugodt. Isten sohasem tagadja meg tőlünk és ez az ember nyugalmat és megkönnyebbülést talált. de ugyanakkor komoly őszinteséggel. hogy feltárja férje előtt a viszonyukat. . függő­ ben lévő ügyei is voltak. most kinyílt a hit hatására és az energia szabad árama megújult. hogy amikor . hogy ilyen gyógyulások előfordulnak. akit általában moráli­ san egyenesnek és becsületesnek ismertek.. hogy álmatlanságán segítsek. közömbös apátiába süllyed. és nagyon értékelte magas állását. egyszerű módon szaba­ dult meg páciensünk: felkészült arra gondolatban. nem minden félelem nélkül. hogy egy lelkész úgysem tud segíteni állapotán. hogy szakítsa­ nak. a lelkészt ajánlott. melyet álmatlansága okozott." „Dehogy nincsenek" . Kértem. Mivel nem képes teljesen megfelelni a követelményeknek. Mivel ez már három hónapja tartott. hogy szed altatót. Mind­ egy. ha a férfi ragaszkodik ahhoz. ha két ilyen zavaró és kellemetlen hálótárssal kell együtt aludnia.folytattam. A félelem és a bűn által okozott energiaveszteség akkora mennyiség.

" Lapjain megta­ lálta a hitet. fát vág. ahol teljesen visszaszerezheti erejét és energiáját.hogy vagy visszaszerzi ez a tanár előbbi képességét arra. Az elnök elmondta nekem.az ő szavaival . békét és erőt. Egy kikötésük van csak. úgy találta. amennyit csak lehetséges. . úgy áll ez a tétel bármilyen foglalkozású egyénre. Az elnök behívta a professzort az irodájába. Tulajdonképpen meglepve tapasztalta. Az energia csökkenésének nem ritka esete a szikkadtság. amit ez a könyv tartalmaz. halászat. aki jól akarja ellátni munkáját. Azt ajánlotta továbbá. Már tudott aludni. hogy a professzor . Hat hónap múlva új ember vált belőle. átitatva gondolatait azokkal a nagy szavakkal és eszmékkel. belemerült és meglepetésére úgy találta. Ezeket az utolsó szavakat kicsit habozva mondták ki. hogy szeret így élni. hogy érdekesen és lelkesen magyarázzon. Mindenkire jöhetnek száraz. ha Ön hat hónapot tölt a szabadban. Az volt a diákok ítélete. hogy a napi program legyen séta. Egy professzor. Ahogy egy sportoló kiszikkadhat. vagy bárki más remélte volna. kiszikkadt periódusok. egyedüli könyvéhez. hogy ez mérhetetlen vonzerőt gyakorolt rá. szemé­ lyisége újra normálisan működött. hogy nehezen szedjük össze a munkához szükséges vitális erőket és az egyén gyakran elengedi magát. monotónia. Az elnök felajánlotta a professzornak saját kis házát. szűnni nem akaró erős felelősség elszikkasztják gondolataink frissességét. mert a professzornak már csak néhány éve volt hátra a nyugdíjkorhatárig. olvassa a Bibliát és a tavakban halászik." A professzor megfogadta ezt az egyedülálló javaslatot. hogy menjen el egy üdülőhelyre. hogy visszatérhet régebbi tevékenységéhez. hogy ne vigyen könyvet magával. bölcsebb lett és hálás volt. hogy saját szavaival élve: „ez önmagában egy könyvtár. Egy ideig hiányzott neki az intellektuális társaság és az olvasás. mint azt ő.„ismét meggyőző erejű személyiség. hogy érdeklődést keltsen a növendékekben. amit előzőleg viszonylag könnyen hajtot­ tunk végre. amely a vadonban állt és azt a különös ajánlatot tette neki. ásogat. de erővel mindig visszatért a Bibliához." Elmúlt a szikkadtság. egy kis fizikai munka a kertben. megtalálta békéjét és ereje is visszatért. és közölte vele. . szabadban történő élethez. visszatért az energiája. Energia árasztotta el.50 51 ez a kétszeres nyomás nem súlyosodott többé gondolataira. vagy szükségszerűen mással fogják helyettesíteni. könnyebb volt. mindennap olvassa a Bibliát. aki egy bizonyos egyetemnek az elnöke is volt. Amint hozzászokott az aktív. Az értelem ilyen állapotában sokkal nagyobb energiamennyiséggel is csak nehezen végezzük el azt. Ennek a lelkiállapotnak a megoldását egy kiváló üzletember alkalmazta. csak a Bibliát. új emberré válik. kezdte elveszíteni azt a képességét a tanításban. hogy így háromszor is végigolvassa a hat hónap alatt. Hozzáigazodása ehhez a radikálisan másfajta életmódhoz. melyre mindenkinek szüksége van. új erő árasztotta el és új értelmet talált az életének. de az egyetem elnöksé­ gének privát véleménye is. Az állandó nyomás. hogy az elnökség hat hónap szabadságot ad neki teljes fizetéssel és minden kiadást fedeznek. Ennek az az eredménye. aki előzőleg kiváló volt és kivételesen népszerű. Az elnök így folytatta: „Hiszek abban. Továbbá memorizáljon annyi fejezetet.

a színész ült Jack Smith íróasztalá­ nál. mely üzleti problémánál is alkalmazható. nincs igaza. Együtt tekintették át a problémát minden szemszögből. Az egyik. „Úgy hiszem. Egyik barátom. Huston meglepve kérdezte: „Mit jelentenek ezek a betűk?" Smith nevetve mondta: „Ezek a betűk a következőket jelen­ tik: Határozott Ima Erőket Szabadít Fel. nyugtalanul járkált fel-alá. később taxisofőr. aki megértő ember hírében állt. A másik elgondolkozott egy pillanatra. de végül is kiverekedte magát a bajból. amíg masszázst adott neki: „Isten működik ujjaimon keresztül. elég nehéz időket élt át. Egészen jelentős az a tény. két ember komoly beszélgetésbe mélyedt. olyankor a lelki ernyedtséget is vizsgálja. mert kijelentette „az embert nem lehet fizikailag meggyógyítani addig. hogy ezek a betűk mit jelentenek. Jack Smith egy sportklub vezetője. mint terápiás módszert. majd lehan­ goltan leült.sóhajtotta. azonban látszólag eredmény nélkül. Tehetetlenség. majd teherautó-sofőr. ha Ön megmutatja nekem a módját. amikor azt mondja. Mellyel Pozitív Eredmé­ nyeket Érünk el." Majd lassan megkérdezte: „Miért nem próbálja ki az ima hatalmát?" A másik kicsit meglepetten válaszolt: „Természetesen hiszek az imádságban. és végül megnyitotta ezt a sportklubot. fejét két kezébe szorította." . Én a magam részéről rájöttem. Míg én a testét veszem kezelésbe. hogy semmilyen erő nem mentheti meg Önt. És van erő. míg lelkileg nem egészséges. hogy nemrég ezeket mondta: „Minden problémát meg lehet oldani helyesen. Később meglepve érezte mindezeknek megnyugtató hatását. Ön úgy beszél róla. hogy minden problémára van válasz. Hirtelen észrevett a falon egy nagy táblát. ha imádkozunk." Hustonnak leesett az álla csodálkozásában: „Hát sohasem hittem. Azt hiszem. Ezzel nem azt mondom. fizikai ernyedtség szempontjából." Ez az ember aztán alkalmazta a gyakorlati ima módszerét és egy bizonyos idő után meg is kapta a megoldást. melyet sok kiváló ember patronál. nincs hatalom a világon. Annak idején díjbirkózó volt. ha kérné Istent a belső megnyugvásért." A fizikai egészség és jólét tudósai gyakran használják az imát. „hogy kíváncsivá tegyem az embereket és megkérdezzék. megpróbált néhány békés gondolatot átgondolni. de talán nem tudom.53 4 Próbáld ki az ima hatalmát Egy irodában. de hajlandó vagyok próbát tenni." „Szoktam ilyen módszereket alkalmazni" . mely meg tudna menteni engem. Ügyei megelége­ désére változtak meg. mint valami gyakorlati dologról. Jack hisz az imaterápiában és alkalmazza is. hogy amíg vizs­ gálja pácienseit. Tanácsért jött a másikhoz. de fogékony hangulatban lévén. majd egy kicsit szé­ gyenlősen így szólt: „Én nem mondanám ezt. ahogy az ima újra helyrehozza a test és lélek harmonikus együtt­ működését. melyre a következő nagybetűk voltak írva: HIESFMPEÉ. hogy nem voltak nehézségei. hogy én hiszek a komoly ima mindenkori eredményében. akit súlyos gond gyötört és válságos helyzetben volt." Egy nap Walter Huston. amely tud segíteni. amíg megpróbálom elpihentetni fizikumát. hogyan kell imádkozni. mely a lélek temploma. Ilyen szempontból még sohasem gondoltam az imára." . így lehetőségem nyílik annak elmon­ dására. szeretném. Elmondta. Most már olyan lelkesen hitt az ima erejében. egy fizikoterapikus ezeket mondta egy ideges embernek." A páciensnek ez egészen új dolog volt. magasan a város felett. Ez csak növelte a bajbajutott ember bátortalan­ ságát. maga volt a kétségbeesés. hogy ilyesmit hallok egy sportklubban.mondta Smith. feszültség és hasonló bajok belső harmóniahiányból eredhetnek.

) Mivel van tudományos gyakorlatuk." (Máté evangéliuma: 9/29. mely mélyen behatol a tudatalattiba. Az ima egészségesen és helyes irányban tartja reakcióidat. mint ahogy ez így van az általános tudományban is. hogy nem volt harmadik személy a társaságukban. A hangsúly akkor is a tökéletes vallásosságon van és nincs szakadék a két felfogás között.) Idézek egy másik verset is. ha imádkozol. ha variálod az imamódszert és friss imaformákkal kísérletezel. akkor pontosan követniük kell a Biblia által megírt formulákat. hogy megkapjátok és akkor valóban teljesül kérésetek. új embert varázsol belőled. Az ember azt gondolná. Az ima alapvető tényező. ahol azok az erők székelnek. Az ima hatalma normalizálhatja az öregedést is. melyek szerintük a szellemi tudomá­ nyok összességének a könyve. talán új imamódszerre kellene áttérned. Fontos tudnod. mely erőink felszabadítását segíti elő. meg fogják kapni mennyei atyámtól. mint a gyakorlatok. próbálj ki másfajta gyakorlatot. hogyha a Biblia szerint kettőnek. Egy híres pszichológus ezeket mondta: „Az ima a legnagyobb megszerezhető erő. . Szellemi géniusszal rendelkező nők és férfiak állandóan újabb és újabb szellemi módszereket fedeznek fel. hogy így többre képesek az életben. így a három ember együtt imádkozott és." (Mátéevang. más bibliai idézeteket is felhasználtak.amint magyarázták. nagyobb eredményt érhetsz el. Azonban nem kaptak sikeres eredményt. vagy helytelen cselekedeteidet. melyek irányítják helyes. akkor talán ott hibáztak. törvényes és hasznos. melyek különben nem hozzáférhetőek.) . vagy eltompuljon. mint például a következőt: „Legyen hitetek sze­ rint. elhárítja. Az erőket felszabadítja benned és szabad áramlásban tartja. Ahogy létezik tudo­ mányos módszer az atomenergia felszabadítására. vagy háromnak kell egybegyűlnie. Ezek a gyárosok konferenciát tartottak üzleti és technikai kérdésekben. kiszikkadjon. miszerint: „Ha ketten közületek egyetértve kémek valamit a földön. hogy az ima titka megtalálni azt a módszert. Az ima segít. . Bármely módszer.: 18/19." Az ima ereje az energia megnyilatkozása. higgyétek. Az ember már nem használ régimódi petróleumlámpát a világításhoz. így léteznek tudományos procedúrák szellemi energia felszabadítására az ima módszerével. hogy ezek az emberek a problémákat csak tisztán technikai alapon tárgyalják. mert . Úgy okoskodtak. Az ima minden este felfrissít és újult erővel ébreszt másnap. egyikük jó barátját. Az emberek manapság többet imádkoznak mint régebben. Fontos lenne az imát eredményességi szempont­ ból is tanulmányozni. komolyan hisznek abban. pusztán. Mi már a legmodernebb világítási eszközökhöz ragaszkodunk." (Márk evangéliuma: 11/24. hogy a világ legnagyobb erejével kerülsz kapcsolatba. szellemi gyakorlat elutasítja a sztereotip eljárásokat. hogyha felhasználják az imát. Nem kell. A tudományos. mert érzik. aki segíti az embereket. hogy fizikailag fittek maradjanak. hogy Isten ereje beléd áramolják. (Máté: 18/20.54 56 Jack Smith. Nem kell elvesztenünk alapvető energiánkat és életerőnket.a Bibliában ez áll: Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűl­ nek az én nevemben. ha behatolhat a tudatalatti­ ba. mely legbiztosabban nyitja meg értelmünket alázatosan Isten számára. így hát elhívták a vidéki prédikátort. hogy szellemünk önmagába süppedjen. gőzfürdők és a ledörgölések. Ez az erő mindig bámulatba ejt. mely arra ösztökél. de nem említhetem a nevüket. Ha nem tapasztaltad még ezt az erőt. Ezt is teszik. hisz abban. Ha egy bizonyos módú imádkozás hozott is áldást számodra. ha nem fontosabb.mert kétségtelenül hozott talán mégis hatásosabban is tudsz imádkozni. Ennek az erőt adó hatalomnak izgalmas bebizonyí­ tása nyilvánvaló. Az ima tudományos használatának illusztrációja két híres gyárosnak sikerült. ott vagyok közöttük. vagy csökkenti a gyengeséget és leromlást. mert elszálltak az évek felettünk. hogy elkerüljék a tévedéseket a problémák megoldásánál. mellyel megoldhatja az ember személyes prob­ lémáit. Az ima. Tanácsos ilyen egészséges és hatásos módszerekkel kikísérle­ tezni az ima erejét. tartsd eszedben. hogy az ima ugyanolyan fontos. mert imádkoz­ nak is. nem kell gyöngévé és közöm­ bössé válnunk. Az ima vezérel gondjaidban. hogy olyan erőket érintsünk és használjunk fel. de ezenkívül még többet. Új szemszögből látod majd a dolgokat. kiknek nevét sok olvasó ismeri.) „ha imádkoztok és könyörögtök valamiért. Ha ez újnak és furcsán tudományosnak hat.

K É P Z E L D EL A KÍVÁNT T É N Y T . otthonában. hogy felajánlja imáját. hogy „szünet nélkül imádkozzatok". mivel megzavart a probléma. Másoknak is ajánlottam. Kijelentette. Személyesen is kipróbáltam ezt a három pontból álló imamód­ szert és nagy erőt éreztem benne. hogy Isten vele van hivatalában. hogy megkapták a választ. Eltölti napjait imával . sohasem beszél úgy Istennel. „Míg nem tudjuk más magyarázatát adni" . Naponta higgyük el a megtörténés lehetőségét és idézzük újra fel az elképzelést gondola­ tainkban. ködös valakivel. IMÁDSÁGOSAN ÉLJ.vagyis imádságosan él. hogy egyezik-e Isten akaratával. ha Isten erejét kéred segítségül és teljes erődet beleadod a megvalósításához. megvalósul az alapvető megvalósítható kí­ vánságod alapján. ekkor minden tőlünk telhetőt megtettünk. akkor a képet véssük agyunkba. N e m térdel gyakran. ahogy jellemezte: „egy kis lyuk volt".és kövessük Isten irányítását. mint egy távoli. egyenes módon azokat a kérdéseket. vagyis az ügyet tegyük Isten kezébe . 3. de az az érzése. hanem mege­ légedtek azzal a ténnyel. közös ima után a három ember határozottan állította. egy kis üzletet nyitott New York City-ben. hogy milyen különös módon válhatnak valóra elképzeléseink. így szól Istenhez: „Mit szeretnél. Ezek az emberek eléggé értelmesek ahhoz. VALÓSZÍNŰSÍTSD MAGADBAN. Az isteni jelenlét végül uralni fogja tudatát és legvégső sorban tudatalattiját is. Amihez imádságosan kö­ zeledtél. A formula a következő: 1. hogy úgy tűnik nekik. Csak egy alkalmazottja volt. hogy tapasztalatuk szerint felszabadí­ totta bennük a teremtő erőt. először imádkozzunk érte és vizsgáljuk meg. hason­ lóan ahhoz a képhez. hajlamos a kudarcra. Imádkozik. " Imádságosak a gondolatai és így cselekedetei is helyesek lesznek. melyet magunkban kiszínezünk. Sőt.56 57 Néhány komoly. hogy ne kívánja­ nak pontosabb magyarázatot ezeknek a szellemi törvényeknek működésére. hogy mindennap meg kell beszélnie természetes. imádsággal próbáltunk segíteni az Újtestamentum mondatai alapján. Egymást követő eredmények bizonyították. hogy ez a törvény működik. becsületes kereskedés. Ha biztosak akarunk lenni abban. Aki sikert feltételez. amikor sétál. Meglepetve tapasztaljuk majd. akár kudarcot képzelünk el. vagy más mindennapi tevékeny­ ségét végzi. mint a természeti törvények esetében. vagy a kocsijá­ ban. „ma­ rad a tény.mondták. Erre külön formulája van. Néhány évvel ezelőtt. Tehát mindennapi élete imádságosan fog eltelni. pozitív gondolkodás. az utcán." Hozzátették. kidolgozta saját szisztémáját a problémák megoldására és a nehézségek áthidalására az ima erejével. amelyeket meg kell oldania. de én személyesen kipróbáltam és ismerem hatóerejét. hogy az ügyet sikerre vigyük. Nagyon sikeresen működött. de például. hogy az isteni segítséget valóban elnyerték. A hathatós imaformula második pontja az „elképzelés". Az első üzlethelyiség. Ha problémája adódik. Vessük alá újólag az elképzelést Isten akaratának. az erősen hajlik a megvalósulásra. Sokaknak ajánlottam és mindenki valódi értéket érzett benne használatakor. mint közeli jóakarójához. A fizikában az alapvető tényező az erő. az emberek­ kel való tisztességes bánásmód és megfelelő ima mindig meghozza az eredményt. már törekszik is a sikerre. Akár sikert. Ennek az embernek egyedülálló teremtő gondolatai voltak. Ő úgy értelmezi ezt. A módszer bevált és csodálatos eredményt értünk el. akik ugyancsak úgy nyilatkoztak. Mindenkinek ajánlhatom. ha „helyes" módszert alkalmazunk. vagy kocsijában ül. A pszichológiában pedig a megvalósítható kívánság. ha tennék ebben az ügyben U r a m ? " Vagy: „Adj ehhez helyes megértést U r a m . hogy a komoly munka. egy ember. hogy a hit és harmónia fontos tényezők az imánál. Az eredmény tökéletesen kielégítő volt. közvetlenül és egyenesen elmondja Istennek imájában. Néhány éven belül na­ gyobb helyiségbe költöztek és később már egy nagy kiterjedésű üzletet mondhatott magáénak. . mint megtörténést és szilárdan tartsuk meg tudatunkban. elképzelted. mindig közeli társa és jóakarója. Aki kudarcot vár. hogy valami arra érdemes megtörténjék. Dolgozzunk az irányban keményen és értelmesen. Komolyan veszi a bibliai parancsot. Imádságos élet alatt a barátom az építő szándékú ima minden­ napos rendszerét érti. 2. Ez az ember így írta le üzleti módszerét: „Ki kell tölteni a kis lyukat optimista imával és gondolatokkal".

Beszélt lelkészével. aki nyilvánvalóan nem volt számára megszokott társaság. . mondván. Honnan vetted azt a gondolatot. vagy megjavítja a holmikat. Maga előtt látta. és hogy képzelje el a dolgokat magában. férje valóban ott ült a régi karosszék­ ben. hittel bízott bennük és egyik este. lapozott egyet és így szólt: „Ne butáskodj. hisztérikus lett. Úgy látszik elképzelése tényleg valósággá vált. de nem megfelelően. hogy az asszonyban több tehetség és képesség van. de üzleti. abban egyeztünk meg. Furcsa módon így folytatta: „Isten szépnek akarja az embert és ad szépséget. hogy nyugodtan fogadta a kívánságot. nemcsak személyes. Látszott. hogy az asszony képzelje el régi kapcsolatuk felújítását. akik sikeresen alkalmazták ezt a mód­ szert. Minden ilyen kifejezés után bocsánatot kért. férjében a jó tulajdonságokat lássa és képzelje maga elé megújult. hogy bizony elhanyagolta otthonát. de több este otthon maradt. de nagyon szeretetreméltó." A férj rámeredt egy pillanatra. de az asszony újra és újra elképzelte. mint a régi időkben. hogy ezeket a szava­ kat én már hallottam ezelőtt is. ha a férje úgy kívánja. így azt ajánlotta. Még azt is elképzelte. és az asszony otthon ülve elképzelte férjét. aki egye­ nesen az ő viselkedésére terelte a szót. elképzelte a kívánt tényt és a kívánt tény aktualizáló­ dott. hogy képzeljen el magáról egy olyan képet. hogy férje érdeklődését már más nő köti le. Az asszony bevallotta." Ellátta utasításokkal. mint egykor. Később bevallotta. A lelkész látta. egy napos szombat délután megkérdezte feleségét: „Nem golfoz­ nánk egy kicsit?" A napok kellemesen teltek. így ellenséges magatartással visszahúzódott. Ha őszintén és értelmesen imádkozunk egy bizonyos helyzet megoldá­ sáért. Elérkezett a kilenc­ venedik nap. „Bili. az eredmény meglepő lesz. És ez a nap elérkezett. hogy válni akar. hogy nagyon kényelmetlenül érzi magát egy lelkész közelében. de én megnyugtattam. kedvességet és megnyerő modort. Az imádság ereje megoldotta mindkettőjük problémáját. hogy meggyőzze magát a tény valóságáról. hogy én itt akarlak hagyni?" A hittel átitatott formula hatásosnak bizonyult. hogy férje eltávolodott tőle. Az asszony annyira tudott uralkodni magán. Az asszony állhatatosan ragaszkodott elképzeléseihez. Az asszony többször is a szék felé pillantott.. ha hitünk van. a régi szoros kapcsolat közöttük elveszett. hogy sohasem érezte magát férjével egyen­ rangúnak. amint férje pepecsel otthon. hogy képtelen lépést tartani vele értelmileg és társadalmilag. hivatalos ügyeikben is. aki egy kicsit darabos volt ugyan. „Miféle kilencvenedik nap?" „Hát nem emlékszel. amely tehetséges és vonzó. vagy kirándulnak. de a feleséget mind jobban elfoglal­ ták szociális teendői és a férj is beletemetkezett munkájába. akik komolyan veszik ezt a módszert és komolyan alkalmazzák. mint a régi időkben.kérdezte férje csodálkozva. Az asszony elkép­ zelte.58 59 Például egy asszony megtudta. Elvesztette fejét. mint házasságuk első napjaiban. Éjszakáról éjszakára a férj házon kívül tartózkodott. Aztán olvasgatni is kezdett. harmonikus életüket. Egy ipari értekezlet bankettjén a szónok asztalához ültettek. valóban meglepő eredményeket érnek el. akkor beleegyezem. Egy nap az asszony megtudta. hogy ilyen nagy lépéshez szükség van rá. hogy kilencven napot várunk a válás elindításáig. amint mellette ül a régi karosszékben. nem is tudnék élni nélküled. amint együtt golfoznak. Ebéd alatt egy csomó teológiai kifejezést használt. Azok. mint ahogy régen tette. Ezt az elképzelését mindig tartsa szem előtt. Végül. Mély kisebbségi érzés gyötörte mellette. „Ha 90 nap után is el akarsz válni. Férje időnként még elment hazulról. egy olyan ember mellé. Az imamódszer kivételes hatása ez. ingerlékeny lett és kriti­ kus szemmel nézte férjét. amellett csípős­ nyelvű és zsémbelődő. Aznap este a feleség nyugodtan odaszólt férjének. Egyszerűen csak annyit válaszolt. amikor férje eltörölgeti az edényt. Mire tudatára ébredtek. Az asszony imádkozott. mint amennyit mutat. mert érezte. Ily módon a lelkész hozzáse­ gítette az asszonyt egy érdekes személyes győzelemhez. Házasságuk eddig boldog volt. de 90 napi haladékot kér. hogy hogyan imádkozzon. hogy hajlandó erre. A férj természetesen nem volt ott." Mindezeket nyugodtan közölte férjével. majd újságja mögé bújt. Azt is tanácsolta. énközpontú lett. aki különös pillantást vetett rá. amint kényel­ mesen olvasgat székében. Körülbelül ebben az időben jelentette be a férj. ma van a kilencvenedik n a p . mert hisztérikus kitöréstől tartott. " „Mit akarsz ezzel mondani?" . Sok embert ismertem. befesti.

„Hinni kezdtem abban. személyes tapasztalatból az ima hatalmának gyakorlati működését. mint bármely másfajta könyvből. Például megvan az a szokásom.folytatta. mert először életében érezte. amikre törekszem. Ebben a pillanatban valaki odajött az asztalunkhoz és lelkesen mondta nekem. Ő megy . Emlékszem. Beszámolt arról.és ezáltal felébresztünk a világegyetemben egy vibrációt. ha nem. mint fokozódik benne a templom iránti respektus. Először figyelhette meg közvetlenül. mert ügyei nem jól álltak. Ez nagyon meglepte. Az emberi lények egymás közötti reakciója is vibráció." Ez az ember még megjegyezte. Fokról fokra hinni kezdett benne. Ilyen kapcsolatban nem is álmodtam a vallásról.60 61 Később elmondta nekem. A molekulák is rezegnek. Kísérletezzünk ennek az elvnek alapján és meg fogjuk látni a bámulatos eredményt. melyeket eladunk. hogy kihasználja saját lehetőségeit. Ettől kezdve jobban aludtam és jobban éreztem magam. hogy amikor asztal társam annak az ember­ nek a tekintetéről beszélt. az apám kényszerített a vasárnapi iskolába és a templomba. melyet gyakran alkalmazok.jegyezte meg gúnyosan. hogy imádkozom olyan emberekért. Láttam." . Az egész világegyetem egy ilyen rezgő sugárzás. Aztán elvesztettem szem elől. melyben felvázoltam a gyakorlati hit módszere­ it. hogy gondjaira a válasz a gyakorlati vallásban rejlik. Amikor aztán elkerültem otthonról. melyet már annyiszor mondtak el nekem életem folyamán. hogy az ima vibrációt közvetít egyik embertől a másikig és Istenig. ha akartam. és reám tukmálta a vallást. mint valami boldogító és hasznos dologról. hogy „valami csodálatos" történt vele. amelyért imádkoztunk. támogatás . Ha imádkozunk valakiért. különös gondolatom támadt. Az a furcsa érzésem támadt. hogy cége mennyi pénzt vett be az elmúlt évben. Beszél­ tem a vallásos könyvek ezreiről. hogy Isten segítségével azok a dolgok. Láttam egy em­ bert álldogálni a peronon." A különös az volt. amikor egyszer Nyugat-Virginián utaztam keresztül vonaton. mert azt gondolta. Eddig ezt senki nem mondta nekem. Én személyesen hiszek abban. hogy többen látogatják a templomot minden héten. Ez az ember feje volt egy középnagyságú vállalatnak és eldicsekedett vele. „Úgy látszik. aki érdeklődés­ sel figyelt erre az elbeszélésre. Felbátorította arra. hogy ezentúl minden jól fog menni. de most már eltávolodott az egyháztól. „így elkezdtem gyakorolni a könyvében leírt lelki gyakorlatokat. Mintha valami erősítő szert vettem volna be. Ez aztán elevenjére talált. sokkal többet. hogy abbahagyhatom és azóta ritkán voltam templom­ ban. ezeket mondta: „Sohasem hallottam ilyesmiről azelőtt. Elhatározta." Aztán hozzátette: „de tudja. mely sokkal több bevétellel dicsekedhet. A másik ember felé küldjük a szeretet. hogy ismerek nem egy templomot. akik mellett elhaladok az utcán. mely benne rejlik a lelki világegyetemben. Erre elmondtam. Önöknek ott a templomban egész jó kilátásaik vannak" . ha talál ott egy üres helyet magának. csak alkalmazzuk azt az erőt. nevezetesen: „Amikor gyerek voltam. hogy örülhet. mely által javíthatunk egészségünkön és jobb munkát végezhetünk. Ez az ember úgy beszélt a vallásról. melyet eddig nem érzett. hogy a vallásos hit nem valami kegyeskedő dolog. A levegő is tele van vibrációval. Úgy állította be a vallást." Megjegyeztem. Kettőnk élete egy másodperc töredékére könnyedén összetalálkozott. és amelyet még most is mint újdonságot kell hallanom. örültem. hogy talán minden jóra fordul és ezentúl semmi sem fogja megzavarni nyugalmamat. hogy „talán. A fordulópont a lelki módszerek gyakorlásának egy újfajta megértése volt. Elmondtam neki. hogy először és utoljára látom őt az életben. Ez olyan megnyugvást és békét hozott neki. az ő arcán ugyanaz a kifejezés tükröző­ dött. Ez a tény eléggé felforgatta. asztaltársam. hogy fiatal fiú korában szolgált a templomban. mint az ország bármely intézményét. mi hatott rám a legjobban? Ennek a fickónak a tekintete. Újra azt a régi történetet hallottam. hanem a sikeres élet tudományos eljárása. amikor vonatunk éppen kigördült az állomásról. Biztos érzésem volt. hogy manapság már senki sem jár templomba. segítőkészség. mivel öregszem.egy együttérző megértés érzését . melyen keresztül Isten előidézi azt a jót. hogy milyen nyomott hangulatban volt. Az az érzésem támadt. újra kellene kezdenem a templomba járást." Amikor ez a látogató eltávozott. hogy egy hét pihenőre megy és ott elolvassa egyik könyvemet. elérhe­ tők és megvalósíthatók. mint valami tudományt.

Lelkünkben találhatók mindazok a forrá­ sok. mely szükséges a munkájukhoz. Akkor megálltunk az egyik állomáson. melyeket az ima ösztökélt. ahol egy bájos kölyköt láttam.62 63 tovább az útján. hogy frissen megkönnyeb­ bülten ébredjen fel és kezdjen bele valami fontos tevékenységbe. a haja kócos. hogy vallásos életet éljenek. hogy életét áldás kísérje. ez a mostani gyűlés csak összegyűjti az ötleteket. melyek az idők folyamán eszükbe jutottak. D e . száradó ruha a kötélen tudatta velem.). a jó ötletek százaléka megnövekedett. Az ima legfontosabb funkciója az. ha felszabadulnak és hatáskört kapnak. A kettős ablak tökéletesen kizárja az utca zajának legnagyobb részét. A cédulákat össze­ gyűjtik és majd egy következő ülésen kiértékelik. akiket láttam. Ma már minden sikeres és alkalmas üzletember alkalmazni kívánja a legutolsó és legjobban kipróbált termelési. Biztos vagyok abban. melyben nincs telefon. mint a másik. Amikor az újtestamentum azt mondja: „Isten országa közöttetek van" (Lu­ kács evang. melyet egyenlegünk is mutat. amint ruhákat akasztott ki száradni és a sok friss. ahogy az ülések folytatódtak. Ez a négy ember szabályos időközökben úgynevezett „eszmegyűlésekre" ül össze. a szvettere túl nagy volt. mert visszatükröződött az arcán. Az ötleteket leírják cédulákra és leteszik az asztalra. aki szántott a mezőn. de újfajta bizalmat is érzünk. hogy én is boldog vagyok. a saját módján imádkozik. hogy vajon merre fordul majd az élete. hogy boldog asszony. Éreztem. hogy férje mindig hű legyen hozzá és ő is viszonozza ezt a hűséget. hogy nagy családja lehet. megfelelő végre­ hajtás esetén bármely tervet sikerre tudnak vinni. Most már a legjobb ajánlatok nagy része. abból láttam. de életútjaink érintették egymást. melyek a sikeres élethez szükségesek. Amint derült arcára néztem és ahogy akasztgatta a gyerekek ruháit. Imádkoztam érte. Hol van már az a régimódi üzletember. hogy segítse meg őt és adjon neki jó termést. hogy ösztökél teremtő eszmék megvalósítására. melyekre szükségünk van. Aznap felhős idő volt. hirtelen rámtekintett és bájosan elmosolyodott.: 17/21. elosztási és adminisztratív módsze­ reket és már sokan felfedezték. amint a vonat elhaladt mellettük. ilyen „eszmeüléseken" születnek. Az egyik adminisztrátor így magyarázta meg a dolgot: „ Nem csak éles elmével intézzük a dolgainkat. melyek gyakorlati értéke később általában bebizonyo­ sodik. Mindegyik csendben. Érte is imádkoztam és amint a vonat megindult. Kértem Istent. Imádkoztam érte. vagy más hivatalos felszerelés. akkor arról tudat bennünket. hogy egész élete boldog legyen. Tudtam. Ezután mindenki elmondja azokat az ötleteket. hogy a legnagyobb és leghatható­ sabb ilyen módszer az ima. Tudatunkban lévő eszmék. Amikor ezt a gyakorlatot megkezdték. nyalókát szopogatott és minden figyelmét arra összponto­ sította. csengő. Azonkívül mély bajtársi érzés kapcsol össze négyünket és ez az érzés a szervezetben másokra is átragadt. Aztán másokért is imádkoztam. hogy megtárgyalják azokat a teremtő eszméket mely esetleg ott lappang valamelyikük agyában. becsületes fiatalembe­ rekké váljanak. és hogy a gyermekek erős. . inge nyitott volt a nyakánál. én is a magamén. Lelkükbe fogadják Isten építő szándékú tanítását. Elgondolkoztam. Intettem neki és ő visszaintett. de hirtelen kisütött a nap és úgy éreztem. Csak meg kell érintenünk és ki kell fejlesztenünk magunkban ezeket az erőket. arca piszkos. lelkünkbe és személyiségünkbe fektette le azokat a hatóerőket és képességeket. Például egyik ismerősöm a főnöke négy vezető állásban levő embernek. Az egyik nadrágszára hosszabb volt. Láttam egy anyát. hogy Isten a m i teremtőnk. Az ülés megkezdése előtt a kis csoport 10 percet csendes imával és meditációval tölt. Imádkoztam. az ötletek nagy száza­ léka nem sok értékkel bírt. amint félálomban a falnak támaszkodott. a gyermek szívében is fény volt. Az egyik állomáson egy embert láttam. Imádkoztam egy emberért. Majd mondtam egy imát ezért az emberért. hogy építő életet éljünk. hogy Isten szabadítsa fel bennük a megfelelő eszmék működését. hogy Isten ereje körutat tett rajtam és a fiún keresztül mindnyájan az ima hatalmának varázsa alatt állottunk. mert egy vita megakasztaná az építő gondolatok áramlását. Senkinek sem szabad még kritizálni az ötleteket ebben a kritikus helyzetben. hogy imám megé­ rintette őt. aki szerint a vallás elméleti ügy és nincs helye az üzleti életben. Legynagyobb valószí­ nűség szerint soha nem látom többé ezt a kis srácot. Ezekhez az ülésekhez olyan szobát használnak.

Az emberi test mágneses erejét már bebizonyították. hogy nem is lesz sikere. Az emberi agy gondolatokkal és imákkal erőt tud közvetíteni. hogy kipróbálom Frank Laubach módszerét. Elég messze ültem tőle és elhatároztam. Szélesen mosolyogva mondta: „ őszintén szólva. hogy az ima tényleges erőket hoz létre. Egyszer egy alkoholista emberrel dolgoztam együtt. hogy az egész kocsi utálja őt. vagy busz egész hangulatát. hogy az ima segítségével jobban érzik magukat. Nemrég beszédet mondtam a Kereskedelmi Kamara évi ebéd­ jén egy délnyugati városban. Dr. hogy tudatalatti értelme ilyenkor a legbefogadóbb. Elkezdtem imádkozni érte. Ezt a fajta imát „villámimáknak" hívta. hogy egy lelkész beszéljen Kereskedelmi Kamarák vacso­ ráján. Szinte új emberré váltam. nem nagyon kívántam hallani Önt. tele van életerővel. miközben elképzeltem jobbik valóját és a jóakarat gondolataival vettem körül. mely­ nek címe: A világ leghatalmasabb ereje az ima. ha az utcán sétálunk „szórjunk" imákat embertársainkra. Ezt beszédem közben is folytattam. már eltűnt a komorsága és mosolygott. jobban dolgoznak. de az egyik leghatásosabbat Frank Laubach javasolta kitűnő könyvében. aki összevont szemöldökével nézett rám. elképzelve. Akkor már hat hónapja „száraz" volt (ahogyan ezt az alkoholisták mondják). basáskodó hangon beszélt. Amikor a komor ember leszállt később. Gyakorlatommá vált. Egyszer egy nagyon komor kinézésű úr háta mögött ült. Reméltem. Grove Patterson barátom. Egyik módszere szerint. friss ima­ módszereket mutat be. Az áradó ima ereje úgy éri őket. Például szeret imádkozás közben elaludni. és általában nagyon ellenszenvessé tette magát.64 65 Szemfüles emberek már mindenütt rájöttek arra. Amikor ezeket az állomásokat az ima felhangolja. Később.és ördög vigye . Mielőtt beszélni kezdtem volna. hogy amint elhalad az emberek mellett az utcán imádkozva. hogy imát és szeretetet szórt szét a helyiségben. de mégis ellenséges magatartásúnak látszott. jobban alszanak és egyáltalán jobban vannak. hogy mielőtt beszédet mondanék a hallgatóságnak. Egy Pullman-kocsiban egy félrészeg ember egészen faragatlanul és durván viselkedett. Amikor vége volt a gyűlésnek és kezet ráztam a körülöttem lévőkkel. a jóakarat és szeretet gondolatait küldte feléjük. azáltal. Megpró­ bálta a jóakarat és hit imáját küldeni feléje. látszólag minden ok nélkül az ember felém fordult és a leglefegyvérzőbb mosolyával felemelte kezét üdvözlésképpen. mert hathatós. Imával küldhetjük az erőt és foghatunk fel erőt. Mr. Szerinte energiája részben imamódszerének ered­ ménye. Agy velőnkben kétmilliárd kis akkumulátor létezik. azok gyakran utánafordulnak és rámosolyognak. imádkozom a jelenlevőkért és a szeretet és a jóakarat gondolatait küldöm feléjük. amikor Ön elkezdett beszélni." Sok egyedi imamódszert vettem már tekintetbe. Patterson mosolyogva tette hozzá: „Annak idején bántott. mert hisz benne. Néha kiválogatok a hallgató­ ság közül egy. Dr. most tulajdonképpen igyekszem is elaludni. Ez a könyv a leggyakorlatibb módon szól az imáról. amikor felszállt a buszra. amikor ma este idejöttem. mint egy adó. Ennek az embernek összevont sze­ möldökét már akkor észrevette. amint az ima körülveszi az embert és behatol agyába. hatalmas erő áradhat át egy emberen és egyik embertől a másikig. amikor imádkozás közben elaludtam. Szinte bombázta az embereket imákkal. hogy arckifejezése nem éppen nekem szólt. N e m szeretem a prédikációkat és nem láttam értelmét. hanem az ima áramlása.és vevőállomás. Ezer és ezer kis leadó állomásunk van. Laubach saját bevallása szerint már sokszor megváltoztatta egy autó.most már szeretem is Önt!" Ezt a hatást nem beszédem tette. Éreztem. Életün­ ket nagyrészt a tudatalatti irányítja. Minden okom meg van arra. hogy higgyek a feléje küldött ima hatásában. imádkoztam érte és apró villámimákat küldtem feléje. vagy két embert. Ettől kezdve magatartása megváltozott és megnyugodott. Lehet. aki a Toledói Penge kiadója. hirtelen egy erős kézszorítást éreztem és felnézve ennek az embernek az arcába tekintettem. Furcsa békesség fogott el . . ennek az imának erőteljes hatása lesz. hogy esetleg ellenséges hangulatban vannak és egyenesen feléjük küldöm imá­ mat. A buszon is ezt szokta cselekedni. Ha legpihentebb állapotában az ima ereje éri. Laubach hisz benne. mint a villamosütés. Elmondta. Észrevettem egy embert a közönség között. akik úgy tűnik. Azonban valami megé­ rintett.

akkor ez a sürgető érzésem gyöngült és abbahagytam az imát. Meglepődötten válaszolt: „De igen. Próbálj rövid kis imákat. Ez segítette át a krízisen. hogy tele van gyűlölettel. hogy csak sztereotip. vagy szerencsétlenség érje őket valahol. kövessük az alábbi tíz szabályt. amelyek napközben történtek. Megkérdeztem tőle. hogy imádkozott-e valaha." . Egészen elnémult. Mindig nagyon nyugtalan." Ez a fiatalasszony az imáiban csodálatos erőre bukkant. ha imádkozunk. A különös az. vagy zavaró napom sem. Ez az eljárás teljesen újjáalakí­ totta életét. ami elfogott kedden 4 órakor és azt is elmondtam.66 67 Üzleti úton volt és egy kedd délután. Majd próbáljunk hangosan imádkozni. azonban be kell vallanom. majd magyarázkodni kezdett: „A hotel­ ben. mely a következő levélből is kitűnik. amikor a gyer­ mekeknek már haza kell jönniök az iskolából." Biztosítottam. kb. valóban csodálatosnak tűnik számomra.komolyan mondhatom. melyekért hálás vagyok. félelemnek. 4 órakor az a a különös érzésem támadt. És mit tett ezután? Elment a" cukrászdába. Legnagyobb haladást azon éjszaka óta tettem. Ezt válaszolta: „Csak akkor.„vagyis nem ember mondta nekem" . amikor megszálltam. de a hét elején nehéz küzdelmet vívtam magammal. Néhány nappal később telefonált nekem: „Egész héten Bos­ tonban voltam. Egyszerűen próbáljunk Istenre gondolni. . Körülbelül fél óráig imádkoztam. egyesültünk az imában és imánk eljutott Istenhez. mert nagyon sürgős segítségre volt szükségem és elkezdtem imádkozni. amikor Öntől megtanultam. hogy mindennap. nehogy betegek legyenek.aztán elmondtam neki azt az érzést. hogy az ima semmit sem jelent számomra. ha már egészen kétségbees­ tem. amit nemrég kaptam tőle: „Úgy érzem. egyszerű. Valami ösztökélt arra. Először nagyon kételkedett tanácsaimban. . nem is tudva róla. Vagyis már reggel. hogy ez a szokás arra indította gondolataimat. hogy ez az ember bajban van. hogy kiválasszam a kellemes dolgokat és elfelejtsem a kellemetleneket. hogy férjemmel csodálatos haladást tettünk az elmúlt hetekben. hogy hat hét óta nem volt egyetlen rossz napom sem és nem beszéltem csügged­ ten senkivel. mindig aggódik a gyermekei miatt. Bármit elmondhatunk Istennek. Magára gondoltam. Saját szavainkkal szóljunk hozzá. Ne szóljunk egy szót sem. Minden este imámban felsorolom azokat a dolgokat. Ő meg fog érteni bennünket. imádkozzon és higgyen Isten oltalmazó jóságában.jelentette ki . Ez az ember pedig megkapta a segítséget ellenálló erő formájában. és imánknak hatásos eredménye lesz: 1. a földalattin.mondta és szeretném tudatni Önnel. hogy ez egy jó nap lesz. Mindennap üljünk félre néhány percre. Ezek kis ügyek. nem tudnak többé megzavarni. hogy napjaim nem lettek könnyebbek. Aztán utasításokat adtam neki." Egy fiatalasszony egyszer bevallotta nekem. de amelyek hozzásegítettek a nap boldogságához. kegyeskedő szavakat használhatunk. hogy a valódi ima gyakorlása megváltoztatná egész életét. vagy mentesek apró kellemetlenségektől. és . Minden gondolato­ mat lefoglalta. Tudom." Ezt az imát érezhettem meg és ekkor kezdtem imádkozni én is érte. közben csukd be a szemed. hogy mindent abbahagyjak és imádkozzam érte. hogy hogyan gondol- jon mindenkire szerető gondolatokkal gyűlölet helyett és bizalom­ mal félelem helyett. ne gondoljuk. hogy nem ittam egy csöppet sem. hogy azóta nem volt egy rossz. megálltam a hotel bárja előtt. 2. ki mondta Önnek?" „Senki se mondta nekem" . kijelentettem. vett egy doboz cukorkát és az utolsó darabig megette. 3. zárd ki a világot és összpontosíts Isten jelenlétére. így nem imádkozom nagyon gyakran. Ajánlottam. Minden könyvet és füzetet mohón elolvas és min­ den hatásos imamódszert elsajátít. Ennek az asszonynak az élete keveréke volt az elégedetlenségnek. Ez lelkünket befogadóvá teszi.kérdeztem tőle. természe­ tes szavakkal.„az ima és a cukorka. honnan tudja. hogy félóráig imádkoztam érte. Ezt bárki megteheti. amikor felébredtem. Imádkozzál munkába menet. hogy „minden nap hasznos nap. gyűlölet­ nek és boldogtalanságnak. de már nincsen rajtam hatalmuk. Az a tény. de később a leglelkesebb szószólója lett az ima gyakorlatának. vagy buszon vagy hivatali szobádban. Borzasztó harcot vívtam magammal." „Nem kedden volt ez 4 órakor?" . Mindketten." Megpróbáltam a gyakorlatba átvinni ezt az eszmét. vagy rosszul feleljenek az iskolában. féltékenységgel és bosszúsággal a szomszédai és barátai iránt.

" Az egész túl egyszerűnek látszik és az öregember talán túl felszínesnek tűnik. annál több áldás száll vissza rád. hogy miért olyan boldog. n e m " . . aki együtt élvezte a közönséggel a találó megjegyzéseket. mert Isten már megadta áldását és az ima legnagyobb részében adj hálál minde­ nért. Azzal a hittel imádkozz. „Önnek ismernie kell a boldogság csodálatos titkát. Ez az idős ember egészen ritka egyéniség volt. 6. hogy a boldogságot. ha imádkozol. de légy hajlandó elfogadni azt.68 Minél többet teszel így naponta. Mindenki a szívébe fogadta. 4." . Kérd azt a képességet. de emlékszem Ábrahám Lincolnnak. Megjegyzé­ sei annyira nem voltak előre kitervezve és természetesen tökélete­ sen megismételhetetlenek voltak. 7. vagy boldogtalan. Végül megkérdezte az öregembert. amit Isten ad. A hírességre is nagy benyomást gyakorolt. 10. írd le azoknak a nevét. olyan találó. És mit gondol. annál közelebb érzed majd Isién jelenlétét. És bármit mondott. Minél többet imádkozol másokért. Erről az egészről csak ennyit tudok mondani. hogy a tőled telhető legjobbat tegyed és a megoldást bizalommal hagyd Istenre.akit . Gyakorold azt a magatartást. Úgy törtek elő a gondolatok ebből a ragyogó és boldog személyiségből. mint a nap. hogy újra és újra leteszel mindent Isten kezébe. Ne kérj mindig valamit. A bosszúság a lelkierő áramlásának első számú akadálya.fordult az idős emberhez. Csak a pozitív gondolatoknak lehet jó eredménye. akiket nem szeretsz.válaszolta az öreg. Ha reggel felkelek" magyarázta tovább. 5 Hogy teremthetjük meg saját boldogságunkat? Ki határozza el. akikkel nem állsz közvetlen kapcsolatban. akikért imádkozol. különösen olyanokért. Mindig fejezd ki megnyugvásodat Isten akaratában. 8. mint a forrás. hogy az őszinte ima eléri és körülveszi szeretteidet Isten szeretetével és oltalmával. „nincsenek nagy titkaim. Bármit kérhetsz. ez olyan egyszerű és világos. 9. vagy akik rosszul bántak veled. hogy boldog légy. 5. Imádkozz azokért. melyiket választom? Persze. hogy a közönség rázkó­ dott a nevetéstől. vagy ne légy boldog? A válasz .Te saját magad! Egy televíziós híresség vendégül látott programján egy idős embert. „Á. mert az biztosan jobb. az olyan naiv volt. Imában sohasem használj negatív gondolatokat. vagy boldog leszek aznap. . mint amit te kértél.„két választásom van.

amilyenek akarnak lenni. hogy sorolják fel azokat a dolgokat.egyik mondatára. Minden ember a saját boldogtalanságának is a kovácsa. gondolatainkkal és magatartásunkkal.gondolkozott. sose váljunk öreggé. akarja. Mert a boldogságot meg lehet szerezni és megszerzése nem is nehéz. „Hát hogyne" . Járj-kelj azzal a gondolattal. hogy e szerint is fogod érezni magad. hogy ügyeid nem jól állnak. hogy mi tesz engem boldoggá. ami boldoggá tesz" ." . piros bársony. Sose váljunk túl mesterkéltté. „Mindig boldog vagy?" . „Hát. Szeretem őket. De mondd magadban „nagyon jól állnak ügyeim. azt nem merném ilyen biztosan állítani. a gyorsvonat robogása. az zseni. A gyermekek nagyobb szakértői a boldogságnak. Egy vasúti étkezőkocsiban szemben ültem egy számomra idegen házaspárral.válaszolta. ahol dolgozik). „ „Öt ember közül négy nem olyan boldog. szeretek templomba is járni. ahol megtalálja a szeretetet). „egyszerűen boldog vagyok". hogy . ahogy a víz sodródik a csónak mellett. aki vágyakozik utána. Mondjuk. hogy nagyon boldogtalan leszel. mert a környezetünk is hozzásegít nem egy szomorúságunkhoz." „Mi tesz téged boldoggá?" . Egy nap megkérdeztem tőle: „boldog vagy kin­ csem?" „Természetes. mint amilyen lehetne. „ H á t " . mert megőrzi azt az őszintén boldog kedélyt.sürgettem tovább. ha belenézek a mély. miszerint az emberek pont olyan boldogok. Bol­ dogtalanok is lehetünk. Más szavakkal." Ez Elisa boldogságreceptje és úgy látszik. Szeretem Margit nővéremet és János bátyámat.válaszolta.folytattam a kérdezősködést. amely a mindennapiban is románcot lát. megtanulja és alkal­ mazza a helyes receptet. „Én mindig boldog vagyok. a fák szép koronája. Kilencéves kislányomnak. Egy csomó fiút és leányt megkértek.) Szeretem tanáraimat. Egy gyermek szíve és egyszerű kedélye. (Nem válaszoltam semmit. hogy a boldogtalanságot választod. én nem is t u d o m " . Szeretem Apámat és Anyámat. a templom és a vasárnapi iskola (ahol imádkozik). melyet Isten a fiataloknak adományozott. A hölgy elegánsan volt öltözve. Az iskola is boldoggá tesz. melyet boldogságnak neveznek. apja és anyja (vagyis a családi kör. hogy boldog vagyok" . ha azok akarunk lenni. Szeretek iskolába járni. az emelődaru. amint valami súlyosat emel. vagy boldogtalanságunkat. A játszótársaim például. gyémántok és a rajta lévő ruha is mutatott. a kutyám szemei. Ez a legegyszerűbb dolog a világon. ők törődnek velem ha beteg vagyok. nővére. aki gyerekkedélyét át tudja menteni közép és öregkorára.faggattam tovább. az élet szép. Az a felnőtt. a boldogságot választom" . Elég hangosan panaszkodott. tiszta vízbe. de valóban sokkal több ember él boldogtalanul.jelenti ki egy jeles tekintély és hozzáteszi: „Boldogta­ lanság a lélek legáltalánosabb állapota. valamit már kellene tennünk ennek elnyerése érdeké­ ben.és egész biztos lehetsz. De nagyon kellemetlen perceket szerzett önmagának. Mivel minden emberi lényben megvan az az alapvető vágy a létezés olyan állapotára. lehangolttá és fáradt kedélyűvé. Bárki. melyek őket a legboldogabbá teszik. bátyja." Hogy a boldogság tényleg ilyen alacsony színvonalon áll. szeretnek és mindig jók hozzám. . mint gondolná az ember. Itt van egy fiú felsorolása: „ Egy fecske. és szem. boldog emberré válhat. „majd elmondom neked.70 71 senki sem vádolhatott felszínességgel . amit a prémek. a hold a felhők mögött. A boldogság itt található egy dióhéj­ ban és életünk legboldogabb percei ezekhez a tényezőkhöz kapcso­ lódnak. mint a felnőttek. mégis tény. Válaszaik egészen meghatóak voltak. amikor füst kanyarog a kéményből. azok boldoggá tesznek." Valami kifejeződik itt a világ­ egyetem csodálatos lényegéből. A boldogsághoz tiszta lélek kell." És itt van a lányok felsorolása: „Utcalámpák fénye a folyónál. hogy nagymértékben párolhatjuk le az élet alkotórészeiből boldogságunkat. Ter­ mészetesen nem minden boldogtalanságot teremtünk mi. „De kell valaminek lenni. Jézus Krisztus szerint ezen a földön a gyermeki szívvel és lélekkel kell élni. szere­ tem a vasárnapi iskolát és az ottani tanárokat. Elisának meg van a válasza a boldogságra. hogy itt minden együtt van. az iskolája (az a hely.válaszolta türelmesen. de ezt igazán nem tőlem hallotta a gyerek. semmi sem kielégítő és biztos lehetsz. bár csak félig és ügyetlenül.játszótársai (vagyis a munkatársak). amikor repül.

Végül az egyik elég gúnyosan megjegyezte: „Ön jókedvűnek látszik ma reggel! Miért ez a nagy vidámság?" „Hát igen" . mely közénk telepedett erre az ügyetlenül megválasztott megjegyzésre. aztán ő is megmondta. A boldogság szokása boldog életet eredményez. Ezen érzések mindegyikével még külön foglalkozunk ebben a könyvben. a Példa­ beszédek könyve mondja egy helyen: „A vidám kedélyű mindig ünnepet ü l . hogy valóban butaság további boldogtalanságot előidézni saját magunkban. Elegendő azt kijelentenünk. hálás voltam a megjegyzé­ sért. Boldogtalanságunk abból is adódik. amit olyan sokan tesznek . mely gyengíti boldogságunkat. Egyik reggel egy régi stílusú Pullmann-kocsiban körülbelül hatan borotválkoztunk a mosdó­ ban. de biztos vagyok benne. „feleségem gyártással foglalkozik. se valami gyári adminisztrátornak." Majd hozzátette „Szo­ kásommá vált. egy vonaton eltöltött éjszaka után. barátságos. ahogy vannak. hogy minden rosszra fog fordulni. A boldogtalanság­ okozó folyamat mindig felhasználja a félelem és aggodalom érzése­ it. mert mosolyogva hozzátette. hogy boldog vagyok. vagy. És mivel a szokást ki lehet fejlesztem. így megkérdeztem: „mit gyárt a kedves felesége?" „Boldogtalanságot" . inkább folytassuk to­ vább a receptjét annak. hogy saját boldogtalanságunkat boldogtalan gondolatok végiggondolásával kovácsoljuk olyan magatartással. mert boldogságunk. légy vidámszívű. „Saját boldogtalanságát gyártja. hogy ügyvéd. A férje ellenben derűs. a kiszolgálás förtelmes és az étel ehetetlen. hogy úgy vegye a dolgokat. Akkor bejött közénk egy férfi. nem sok szó esik és az is csak kedvetlenül hangzik el. Majd nagy hibát követett el. A bölcs mondások gyűjteménye. ilyen szűk helyen összezsúfolva. de csak lelkesedés nélküli mormogás volt a válasz. megkérdezte mivel foglalko­ zom. mert pontosan meghatározta azt a ténykedést. vagyis életed minden napjának örülni fogsz. egy csomó idegen ember nem szokott különösen vidám lenni. azonnal állj le. valószínűleg egészen öntudat­ lanul egy vidám kis melódiát dudorászott.) Más szavakkal. Állandóan panaszkodott és bosszankodott mindenen. széles mosollyal az arcán. rosszakarat és gyűlölet érzéseivel. az élet úgyis annyi problémát teremt. melynek egyik vasúti utazásom alkalmával voltam tanúja. ennélfogva meg van a hatalmunk. Most pusztán csak arra akarunk rámutatni és azt akarjuk hangsúlyozni. a dolgokat könnyen vevő embernek látszott. Némelyik embernek egy kicsit az idegeire is ment ez a nagy jókedv. Borotválkozás közben. vagy boldogtalanságunk nagy fokban függ attól a szokástól." Ez meglepő volt. amit megérdemlünk.válaszolta a férj. akinek nyilvánvalóan meg volt a képessége. hogy boldog legyek.válaszolta a vidám ember „a tény az. hogy hogyan is vethetnénk véget ennek a szerencsétlen folyamatnak. vagyis fejezd ki magadban a boldogság érzését és az élet állandó ünneppé válik.72 73 a kocsi piszkos és elhanyagolt. hogy az átlagember nagyon nagy százalék­ ban saját maga idézi elő boldogtalanságát. Vedd sorba boldog gondolataidat és gondold végig őket többször naponta. mely általános szokásunk. vidámnak érzem magam. talán megadja erre a választ. hogy átitatjuk tudatunkat bosszúság. A boldogság szokását ki lehet fejleszteni boldog gondolatok gyakorlásával. tudatosan űzd el és helyettesítsd rögtön . Vidám jóreggelttel köszönt. ahogyan az emberek boldogtalanságukat kovácsolják. mint például az a negatív érzés. hogy ezek az érdekes szavak a fülükben csengtek: „Szokásommá vált." Ez az állítás valóban alapvető." A fagyos csend ellenére. Milyen bolondság személyes boldogta­ lanságokat gyártani és hozzátenni a többi nehézséghez. mivel feleségét szórakozni vitte erre az utazásra. boldogtalanság helyett? Az eset. hogy a többiek úgy szálltak le a vonatról. amit kifej­ lesztettünk magunkban. Hogy változtasson a társalgáson. Ha egy boldogtalan gondolat jut közben eszedbe.„saját boldogtalanságukat gyártják. Hogyan idézzünk elő hát boldogságot. hogy boldog legyek." Csak ennyi hangzott el. mert az asszony nem látszott se munkásnak. hogy mások érdemtelenül jutnak dolgokhoz és mi elesünk olyasmiktől. hogy megteremtsük saját boldogságunkat. Azt hiszem egy kicsit zavarban volt és szégyellte felesége kritikus megjegyzéseit és kicsit csalódott is. " (Példabeszédek: 15/15. mely fölött kevéssé van hatalmunk! Talán ne is hangsúlyozzuk tovább azt a módot." Sajnos. Mint ahogy általában szokott lenni.

Holnaptól próbáld ki a következő tervet. hogyan segíthetne ezen az asszonyon. hogy Krisztus szellemében éljen mint hordár. Ez a mondat természetesen a Bibliából van és jó gyógymódja a boldogtalanságnak. hogy megéljen." Mivel minden nőnek tetszik az ilyesmi. Ez az ember egész nap csomagokat cipel. Az Úr ezt válaszolta nekem: „Dicsérd meg a kalapját. így le kellett őt vinni a liften. sokszor igyekszik keresztényi kapcsolatot is létesíteni velük. Amint a hordár betolta őt a liftbe.) Ezt a mondatot így is mondhatod: „Élvezni fogom ezt a napot és boldog leszek. Sámuel Shoenaker. Minden reggel felkelés előtt feküdj elernyedten az ágyon és gondolj végig boldog gondolatokat. Ha reggeli előtt háromszor elmondod ezt az egy mondatot és gondolkodsz is a szavak értel­ mén. Ralston Young csendben állt. míg a lift lement. mond­ juk hangosan a következő megjegyzéseket: „Hiszem.74 75 boldog gondolattal. melyet napközben szeretnél. így Isten tanácsát kértem. mi a baj körülöttünk?" Az eredményt visszavezethetjük azokra a gondolatokra és magatartásra. A ruha dicsérete már az én ötletem volt. észrevette. . láttam. aki a New York-i Grand Central állomás híres negyvenkettes számú hordára. hogy egy szép nap áll előttem. fizikailag. Ralston Youngról. Például egyik nap egy kis öreg hölgyet kellett a vonathoz vinni. és dacára. amit nem kaptam és amit kapni fogok. Isten itt van velem. melyek létrehozzák a negatív körülményeket. nekem nagyon tetszik. hogy hogyan segíthetnék Önön. egyszer egy megható történetet írt egy közös barátunkról. hogy elképzelésünk milyen gyakran válik valóra. hogy a hölgynek könnyes a szeme. Ilyenkor magunkhoz vonzunk minden kicsi és nagy tényezőt. hogy sír. hogy a ruhája is nagyon csinos. Tehát boldog eseményekre kell összpontosítani minden nap kezdetén és meglepve tapasztaljuk majd. borotválkozunk vagy reggelizünk. Ralston Young és az Úr." Nem is gondolta komolyan. ujjongjunk és örüljünk b e n n e ! " (Zsoltárok: 118/24. aki tolókocsiban volt. de elég nyakatekerten hitt abban. akkor pont az ellenke­ zője történhet. aki reggeli­ nél mindig így szólt a feleségéhez: „Megint egy nehéz napra virradtunk. hogy sikeresen oldom meg ennek a napnak felmerülő problémáit. hogy aznap nem fog sikerülni valami. jó tanácsokkal.tette hozzá a hordár. a világ egyik legnagyobb vasútállomásán." . ami nem meglepő. De még az általam ajánlott boldogság-terápia alkalmazása sem elegendő. hogy hogyan kell elterelni egy nő figyelmét bánatáról. ha a nap folyamán a boldog élet elveire alapozzuk cselekedeteinket és magatartásunkat. " Ismételd erős. Sohase gondolj arra." „Hát láttam. az állítás által valahogy meg is teremti ezt a fajta körül­ ményt. amit eddig kaptam. Hiszem. Végül kapott egy ötletet. de valódi foglalkozása. hogy ha egy nehéz napot képzel el. ha szabad mondanom. Amikor reggel felkelsz. Segíti az arra rászorulókat okos. Örülj az elképzelésednek. máris megváltoztathatod a nap lefolyását. jóbarátom. mert a boldogság filozófiájával indítod. mert ha az ember állandóan boldogtalanságot képzel és állít. amivel a napot kezdjük. Azonban ügyei valóban rosszul kezdtek állni. Ilyen gondolatok segítik az események ilyen irányú fordulatát. Vé­ gül majd azt kérdezzük magunktól: „Miért is nem sikerül nekünk semmi. Amint viszi a férfiak kézitáskáját. Jól érzem magamat. Dr. ő majd átsegít mindenen. mondd háromszor hangosan ezt az egy mondatot: „Ezt a napot az Úr szerezte. szellemileg és érzelmileg. hogy milyen boldogságot okozhat a részvét és gyengédség egy őszinte szava. becsukta szemeit és Istenhez imádkozott." „És hozzátehetném. együttesen tudták." Ismertem egyszer egy szerencsétlen alkatú fickót. Barátunk nagyon ügyes ezekben a dolgokban. mosolyogva így szólt: „Asszonyom. Csodálatos érzés élni. tiszta hangon és erőteljes hangsúllyal. Szinte bámulatos. Mindenért hálás vagyok. Próbálj elkép­ zelni egy csomó boldog eseményt. hogy a hölgy láthatólag nem jól érezte magát. csak akkor. Amint kitolta őt a liftből. mert ennek már a puszta gondolata is hozzásegít a sikertelenséghez. amit visel. A legegyszerűbb és legalapvetőbb ilyen elv az emberi szeretet és jóakarat. Amíg öltözködünk. minden jót neki köszönhetek." Az asszony felnézett rá és ennyit mondott: „ Köszönöm. nagyon csinos ez a kalap. hogy Ön milyen boldogtalan. mégis felderült az arca és azt kérdezte: „Miért mond nekem ilyen szépeket? Igazán nagyon kedves Öntől.

Hálás mosollyal nézett a hordárra. Néha úgy érzem. az ugyancsak boldog Maryvel utazik keresztül-kasul az országban. Anyám örökké emlékezni fog Önre. „Ahol szeretet van." Az asszony könnyei felszáradtak. Töltsd ki életed szeretettel. C." Az asszony halkan megkérdezte: „Pusztán az ima elveszi a fájdalmakat?" „ N o s " .kérdezte később. Ha valóban kipróbálod. Tehát egy fontos gyakorlati elv a boldogság teremtéséhez. nem szabad sírnia. csak imádsággal. tehát szinte nem is fáj olyan nagyon. két ember most annak a jelenlétét érezte. Azonban valami új van benne.mondja Tolsztoj. Mattern ajánlatát és ha nem ébreszti fel benned a valódi boldogságot. ha egész életünkben ismertük ezeket az elveket. amelyeket a vonaton mondott a tolókocsiban lévő hölgynek.76 77 „Nem érzi jól magát?" . Most is itt van. amit beszélgetünk. akik olyan szerencsések lehettek." Ha az ember olvassa ezeket a mondatokat. de mindig segít. „azt éppen nem mondhatnám. amikor egész idő alatt ott van az arany a küszöbénél. Matternnek különös üzleti kártyája van. mintha tüzes vas égetné. Felejtsd el önmagadat és gondolj másokra. mert olyan kedves. a könnyek felszáradtak. egyik este ugyanezen a pályaudvaron Ralston Youngot hívták az információs irodába.válaszolta Ralston. boldog ember. aki sugalmazta ennek a csodálatos hordárnak." válaszolta Ralston. Imádkozzon Ön is Asszonyom. melynek a bal oldalán található az a filozófia. és mi hozzátehetjük. Mit ér. legfris­ sebb és legmeglepőbb módszernek fogod elismerni a boldog és sikeres élet eléréséhez. Mr. egy percre sem szabadulok tőlük. Azok. hogy mindenfelé szeretet sugároz­ zon. elvesztettem az egyik szememet és éjjel-nappal úgy fáj. ott Isten van" . hogy . „Sajnos n e m " . Természetesen. lelkemre kötötte. Akkor ezeket mondta: „Ne sírjon kisasszony. Élj egyszerűen. Ezen a hatalmas állomáson. Ön boldognak látszik. Az életet nem lehet ilyen értelmetlenül megközelíteni." „Dehát. amit magadnak kívánnál. akkor boldogtalanságod nagyon mélyen rögződött meg benned. Egy ember állandó szegény­ ségben éljen. hogy elveszi. A kártyán a következők olvashatók: „A boldogság útja: szíve­ det tartsd távol a gyűlölettől s lelkedet az aggodalomtól. mi kettőnkkel és hallja. Felesé­ gével." A zokogás elcsendesedett. a szeretet gyakorlása. Mattern őszinte. Még szellemi elvekkel sem valószínű. Tégy olyasmit. Újra látni fogja őt. H. hogy legyőzzem. a legújabb. „Maga hosszú ideig lehetett az édesanyjával és különben is most sem veszítette el. gyöngéd és megértő volt. mekkora segítséget nyújtottak az Ön szavai anyám utolsó évében." A lány meglepődve kérdezte: „Miért mondjak én hálaimát?" „Mert sokan már fiatal korukban árvaságra jutottak. Próbáld ki." A fiatalasszony könnyekben tört ki és zokogott fájdalmában. szakszerűtlen élet szinte tragikus. Csak egy hétig élj így és meg leszel lepve. hogy ahol Isten és szeretet van. csak egy hétig Mr. hogy mit jelent állandó fájdalomban élni?" Ralston erre is meg tudott válaszolni: „Igen asszonyom." Egy évvel később. „Üzenetet hozok Önnek egy halottól. Ralston csendben figyelte őt. hogy hassanak. körültekintő értelemmel kell őket alátámasztanunk. El tudja képzelni. A kártyán írt szimpla filozófia út a boldogsághoz. keveset várj és sokat adj. hogy keressem meg Magát és mondjam el. ha ezeknek az elveknek nyomatékot és erőt akarunk adni. de sohasem hasznosítottuk. mely neki és feleségének boldogságot hozott és még sok száz másnak is. Mielőtt az anyám meghalt. inkább küldjön egy hálaimát az égbe. hogy most is itt van velünk. hogy személyiségük befolyása alá kerülhettek. Ilyen eredményte­ len. ha sohasem próbáltad ki. mint tette egykor az anyjára. ott boldogság van. hogy nem bírom tovább. hogy tudja ezt csinálni?" Addigra már a hordár elhelyezte a hölgyet a vonaton és ezt válaszolta: „Csak imádsággal. Asszonyom. én is imádkozom Önért. „Állandó fájdalmaim vannak. megragadta a kezét és így szólt: „Ön olyan jót tett velem.válaszolta a hölgy. Lehet. hogy semmi új nincs benne. közel Magához és mindig közel lesz. Ralston kedvessége ugyanazt a hatást tette a lányra. ahol egy fiatal­ asszony várta. azt mondhatja. ahol emberek ezrei fordulnak meg. Sugározz napfényt magad körül. Egyik barátom. mert munkája így kívánja.

Ha valaki lelki változást érez magában. mióta új lelkierő tölti el őket.mondta barátom. kétségkívül meg lehetett állapítani. ez magához illő társaság. hogy az. de abból bőségesen. akinek még nem volt lelki tapasztalata ezen a téren. ha kijönne a ban­ dánkhoz? Egy nagy társaság van együtt a Smith-házban és szeret­ nénk. Egészen meghökkenve mondta: „Hol ittak volna? Ön nem érti. A nagy zajból. nehézkes emberek. hogy mibe is keveredtem. Egy állati nagy táncmulatság lesz nálunk és Önnek is be kellene szállni" . de nem olyasmitől. melyet már nagyon sok ember élvez mindenfelé. mely életükben történt. ha velünk tartana. hogy a party már nagyban áll. Egy belső fény tükröződött arcukon. ugye?" . Házigazdám hatalmas kiáltással bevonszolt a szobába és majd szétrázták a kezemet. melyet magukba fogadtak. Ósdi felfogásra vall. szendvicset és fagylaltot szolgáltak fel. Olyan erővel veregette meg a vállamat. hogy az embereket mennyire átjárja a boldogság egy belső szellemi változás tapasztalása után. miről van szó. Tulajdonképpen divat korunkban a lelki egészség. mint élő. a boldogságot teremtő eszmék nagyon könnyen sikerre vihetők. hogy az ember nem nevethet és nem lehet vidám ha vallásos.mondta tovább „spiritusz van bennük. de más köteteimben és írásaimban. egy bibliai idézet forgott a fejem­ ben: „Benne az élet volt. hogy mitől olyan boldog ez a tömeg? Lelkileg újultak meg. . amit egy túláradó szellemi valami okozott.kérdeztem barátomtól. hogy majdnem elbuktam.folytat­ ta. melynek bejáratához széles autófeljáró vezetett. Istenről beszélget­ tek az elképzelhető legtermészetesebb modorban.) Ez volt az a fény. Ezeknek az embereknek jó kedélyük van. Nemrégen. valódi realitást. gyömbérsört. Ezek az emberek mind­ nyájan gyakorolták azokat a módszereket. „Ne aggódjon. elmaradottnak és régimódinak fog számítani. izmos. Ez tulajdonképpen korunk legnépszerűbb jelensége lett és annyira fejlődik és terjed. Boldog. Csak feketekávét. amikor befejeztem beszédemet egy bizonyos vá­ rosban. Megtalálták azt az erőt. Ezek aztán nem voltak szomorúképű. Akik azt a naiv elképzelést vallják. Manapság nagyon sokféle ember tesz szert ilyen tapasztalatra. Féltem. mely a nyitott ablakból áradt. Körülnéztem. melyeket ebben a könyvben írtam le. akivel valaha is találkoztam. Biztosíthatok mindenkit. hogy esetleg megakadá­ lyozom egyesek keresetlen beszédstílusát. taná­ rok. Csodálatosan jól érezték magukat ezen az estén. örvendező tömeg közepébe csöppentem. amelyet ezeknek a boldog embereknek arcán láttam. mielőtt idejöttek. Az élet vitalitást jelent és ezek az emberek nyilvánvalóan Istentől kapták vitalitásu­ kat. „Igen" . ha nincs hozzá szellemi erőnk. ez élete egyik csodálatos estéje lesz." Később megértettem. fokozatosan tapasztaljuk majd magunkban a lelkierő növekedését. Beszámoltak egymásnak azokról a változásokról. egy hatalmas.üzletemberek. de nem volt sehol. orvosok. ügyvédek. ha valaki nem ismeri ezt a boldogságot hozó átváltozást. Az országban való körutazásaim alkalmával egyre többször találkoztam valóban boldog egyénekkel. így kifogáson törtem a fejemet. Megtalálták Istent. hogy ez egy soha nem ismert boldogságáramhoz segít minket és velünk marad mindaddig. ilyesmire ne is gondoljon" . hogy barátom mire gondolt. ezért haboztam. „Ugyan. vagy más írók és szónokok hasonlóképpen kifejtették fogékony lelkek számára. Ha bármilyen ügyetienül is kezdjük alkalmazni a lelki elveket." (János evangéliuma 1/4. Ez a lelkesedés a szívükben található. de ezt nem lehet üvegből inni. jöjjön csak. amíg bemutatott engem egy nagy tömeg túláradóan vidám embernek. beszédeim­ ben is elhangzottak. erőtadó. amire Ön gondol.fűzte tovább kedélyes meghívását. Amikor eljöttem a partyról. „Doktor" ." így hát beadtam a derekamat és elindultam lendületes és zamatos beszédű barátommal. Csodálkozom Ö n ö n " . Nemsokára elértünk egy sűrű fák közt fekvő nagy házhoz. és eltűnődtem. hogy merre van az ital. Valamihez hozzájutottak és megszabadultak önma­ guktól. amely boldogságot teremt. Egészen meglepő. majd meg fog lepődni.78 79 komoly eredményeket érünk el. s az élet volt az emberek világossága. őszintén szólva ez nem hangzott megfelelő társaságnak egy lelkész számára. azoknak mind itt kellett volna lenniök ezen a partyn.harsogott a hangja „mi lenne. „Hát nem érzi. aki valószínűleg a legragályosabb egyéniség volt. jókinézésű ember jött hozzám. gyümölcsszörpöt. míg Isten-központú életet élünk. társadalmi nagyságok és egy csomó egyszerűbb ember is. „Ezek az emberek már valahol ittak. Itt megtalálhatók voltak a város vezetői .

amikor is odaadtam neki egyik kis füzetemet. így nyerték el életük új erejét. hogy meg is kapta. mert könynyen kezelhető és egy-egy gondolatot vegyen át belőle mindennap. Továbbá tanulja meg mindegyik monda­ tot kívülről. mely szinte áradt ebből az emberből. mely úgy keresett enyhülést. hogy szinte majd nem hiszed el. Társalgása a legnyomasztóbb hatást tette volna rám. ha körülnéztek. mely saját boldogságát teremti. A fő baj depressziós gondolatvilága volt. A fény és hit injekciójára lett volna szüksége. energiáját és teremtő képességét. hogy ez lehetséges. de olyan minőségű és jellegű boldogságot. melyet már ajánlottam egy üzletembernek. hogy már az egész világ romokban hever. ez tényleg használt! Egészen csodála­ tos.válaszoltam. hogy ez az egészséges gondolat megnyugtató és gyógyító befolyást gyakorol gondolataira. Csak úgy füstölt a pesszimizmus belőle. hogy ugyanabban a világban élsz. aztán munkálkodj azokon a gyakorlati tanácsokon. majd felismerte azt az izgató tényt. New York Citybe és százával fogjátok őket találni. majd képzelje el. Körülbe­ lül három hét múlva felhívott telefonon és egy vidám kurjantással adta tudtomra: „Fiacskám. Mivel. Ha nem találtok ilyeneket saját városotokban. Negyven gondolatot tartalmaz. ami segít. Biztosítottam. melynek problémái már túl sokat jelentettek kimerült energiájának. Aztán. de mivel egy kicsit különös alak volt. „De kapcsolatba hozhatom egy csodadoktorral. Olvasás közben higgyél abban. Ehhez a kellemes állapothoz pedig úgy jutott. De amikor módszeresen táplált egészséges gon­ dolatokat elméjébe ahogy utasítottam.nézett fel bosszúsan. hogy meg is kaphatja. mely ezt a fajta boldogságot adja. . Később megjegyezte. hogy amikor becsületesen szembe kellett néznie azzal a ténnyel. meg voltak a maga kételyei is. akkor már nem boldogtalanságot teremtesz magadnak.fejeztem be. Az összegyűlt problémák elá­ rasztották az agyát. Ezt komolyan m o n d o m . de visszariadt attól az erőfeszítéstől. Háromhetes önnevelés eredményeképpen aztán „kitört" rajta a boldogság. így tudata azt feldolgozza. Az ötlet először nagy benyomást tett rá. aki kiűzi magából a boldogtalanságot és új szem­ pontot ad az életéhez. másodsorban van egy könnyen alkalmazható módszer. hogy ezek a beteg gondolatok minden bajának okozói. Merem állítani. mert igaz. végül a még csodálatosabb tényt. ha belsőleg megvál­ toztál. ezek az egészséges gondolatok kiszorítják majd a betegeket. hogy gyakorlattá vált annak az erőnek megszerzésében. akikre itt hivatkozom és a későbbi fejezetekben is hivatkozni fogok. amiben élsz. akkor először vágyakozni kezdett egy új élet után. ha engedtem volna azt magamra hatni. Ezt elsősorban erősen el kell határoznunk. „ Ön egy csodadok­ tor talán?" „Az n e m " . Azért tudom ezt ilyen biztosan. mégis inkább az önsajnálat és önbüntetés gondolataihoz menekült. melyek a boldogságot és egészséget szolgálják." Meg is maradt az élet pozitív oldalán és ma egy valóban boldog ember.melyet ez a könyv tartalmaz és te is átérezheted azt a lelki élményt. amit olvasol.80 81 Ez nem egy elhatárolt jelenség. Ha az ember hallgatta őt. melyek levertséget és bátortalanságot okoznak. Nyilvánvalólag kíváncsivá tettem emberemet. mely a változás komoly óhajához kellett. de mégis követte utasításaimat. mert sokan. amint elváltunk. vagyis ahogyan te változol. hogy ha követi ezt a tervet. úgy változik veled a világ is. hogy a boldogtalansága mennyire szerencsétlenné teszi. nagyon sok ehhez hasonló em­ bert fogtok találni. hogy ez kis zsebméretű füzet. amely aztán valóban elindította volna a komoly változást. hogy visszavonult a világtól. adhatok valamit. melyek elszív­ ják boldogságát. De te is megkaphatod ugyanezt az életerőt. hogy vigye magával. már te sem vagy ugyanaz." „Mit tehetne Ö n " . ha elolvasod ezt a könyvet és az itt leírt egyszerű alapelve­ ket gyakorlód. mert később felkeresett. negyven napon keresztül. sohasem hittem volna. melynek „Gondolat-kondicionáló" a címe. gyertek a Marble Colliegiate templomba. így elég merészen így szóltam: „Ha jobban akarja érezni magát és nem ilyen szerencsétlenül. hogy az első szellemi akadály az volt. olyan lesz a világ is. Egy ebéden találkoztam vele és ritkán láttam olyan komorságot. Ez az ember természetesen nagyon fáradt volt. kivágtam magamat a bajból. " . hogy saját közösségetekben. azt ajánlottam. Tudta. szükségsze­ rűen ki kell űznünk magunkból azokat a gondolatokat. És az igazában nem is lesz ugyanaz a világ. és amilyen te vagy. azt hihette. Ha a boldogságot a gondolatok határozzák meg.

kérdeztem tőlük. mert már korán reggel távozom a városból. És az ő válaszuk is ez volt: „Jézus cselekedte ezt velünk. színtiszta boldogsághoz jutsz. Milyen embercsoportot képzelek tehát? Hadd magyarázzam el. Akkor felállt egy asszony. hogy ez hogy történt. A két ember. legjobbhoz a világon. emelkedett erővel jelentkezett. régebben alkoholista volt. akiket csak el lehet képzelni. boldog nevetés. Valóban boldog. Ne mulaszd el. hogy hogy megyek?" . én az voltam és meggyó­ gyultam." Kedvesen. szerényen és bájosan ült ott ez a fiatal hölgy és ő is azt állította: „Ezt Jézus cselekedte. Új életet adott nekik és ez az élet felbuzgott feltartóztathatatlan pezsgéssel. hogy sosem tudok többé járni". És megérintette őket az Ő ereje. Minden más másodlagos jelentőségű. a földön. hogy megint összekerültek és most boldogabbak mint ezelőtt. „Akarja látni. Ahogy készülődtem a lefekvéshez. Egy nyugati városban mondtam beszédet és elég későn érkez­ tem vissza hotelszobámba. hogy hatvan ilyen imacsoport működik állandóan városukban. A szobát időnként elárasztotta a csodálatos. És most." Egy ember elmondta. mert másnap hajnalban fél hatkor már indult a gépem. akiket a hit ereje gyógyított meg. Majd a társaság új dalba fogott. hogy mit csinált ez a sok ember? Imatalálkozóra gyűltek össze. hogy sötét nyomorban éltek. hogy a lábszárain kötések vannak. kisvárosában. bármit csinálsz is ezen a földön. És. „Hogy történt ez?" .válaszolta egyszerűen. Már éppen megkérdeztem volna. Ez a boldogság titka. vagy falujában csak egy ilyen embercso­ portra bukkanunk. Ha megkapod ezt az élményt. A legboldogabb és legszeretetreméltóbb két ember volt. „ Mi tette ezt?" . aki értem jött. mintha egy elektromos vezetéket fognék. Sokan ültek a lépcsőkön. Az egyik ember a zongora tetején ült.és fel-alá sétált a szobában. akik elhagyták egymást. valódi. Tudtam. A szellem ebben a szobá­ ban különös. „már két ember úton van. Nagyon meghatódtam. „Azt mondták. Kétségkívül én voltam a szellemileg legkevésbé fejlett ebben a társaságban. akkor valaki letompította a fényt. A tömeg néha dalba kezdett. Akkor egy másik. A lakás. Az volt az érzésem. sohasem hallottam effajta éneket.kérdeztem. Ha Amerika minden nagyvá­ rosában. . hogy ebben a pillanatban Jézus Krisztus velünk van ebben a házban és hogy ezek az emberek megtalálták Őt.82 83 Az országban mindenfelé csoportosan találhatók olyan embe­ rek. A családját annyira lesüllyesztette.mondta nekem. hogy alkohol áldozata volt. ha eljönne s velünk imádkozna. bár aznap éjjel nagyon keveset aludtam. csengett a telefon és egy női hang szólt: „Legalább ötvenen várunk magára a lakásomon. Elmondták." Akkor egy házaspár. mielőtt elhagyja ezt a várost. Igazán nem lehetett őket unalmas embereknek mondani." Boldogan elmentem hozzájuk. hogy Magáért menjen. felszabadult tömeget láttam. Még soha nem voltam ilyen találkozón. és mindnyá­ juk élete tökéletes kudarcba fulladt. aki kábítószer áldozata volt? Nos. mindnyájan megfogtuk egymás kezét és egy nagy kört alkottunk. Hatalmas erő áradt el a szobában. . akik így leltek rá a boldogságra. ahogy előttem állt. zsúfolva volt." . de a férfi bólintott és így felelt: „Jézus tette". ahova vittek. „Jézus" . hogy nem tudok elmenni hozzájuk. erős volt és egészséges. Láttam. nagyon rövid idő alatt megváltoztathatjuk ennek az országnak életét. mert ez a legnagyobb boldogság.folytatta a hölgy. elmondta. csinos lány így szólt: „Látott már olyan valakit. asztalokon." Megmagyaráztam. Imádkoztunk magáért és szeretném. „Ah. Szerettem volna egy kicsit kipihenni magamat.

majd újra kezdődik. de sietség nélkül. N e m kell füstölögnünk. A „nyűgös" szó ugyancsak kifejező. hogy érzelmileg magas tempót diktáljunk önmagunknak. Ez a túlizgatottság hatékony mérgeket termel a szervezetben és érzelmi betegséget okoz." (János evangéliuma 14/27. hanem nyomatékosan ezt mondja: „Ha mindenképpen kell. Általában a gyermek szokott nyűgös lenni." (Zsoltárok könyve: 37/1. hogy sokan egészen Sok ember szükségtelenül megnehezíti sajái cicin cs .. Az ember elgondolkozik. az ideges feszültség az összetett izgalmak és a zajhatások miatt. izgatott." Isten zavartalanul. Isten működtet mindent és azok helyesen működnek. ahol a sebesség ilyen lázasan felgyorsult. és idegesen „nyűgös" voltál e már valaha? Leírom. Mert gondolataink jellege határozza meg az iramot.. Az én békémet adom nektek. de sok felnőtt érzelmi reakcióját is így írjuk le. milyen is vagy ilyenkor. hogy az ember felforr. felelőssé­ géről és feszültségéről. Fáradtság és bukás érzete kerít hatalmába. úgy. felfújja magát. melyet léleknek nevezünk? Lehetetlen a lelki béke ott. de ez a betegség kiterjedt már vidékre is. nyugtalankodnunk. ha csökkented ezt a tempót és bennem élsz. Az egyetlen bölcs mérték. Hogyan is cselekedjünk. a lelküket és szellemüket is foszlányokká tépi. Isten sohasem működik ilyen iramban.) Bizonyos értelemben generációnk szánalmas generáció. külö­ nösen a nagy városokban. Sokszor nem vesszük észre. In ideges gyasztja energiáját. Ha ennek az érzelmi nyugtalanságnak ekkora hatása van szervezetünkre. forrong belülről. lassan és tökéletes szervezettséggel mozdul. mert a lég hullámai oda is elvitték már a feszültséget. mert lehetséges egy nyugodt fizikai lét mellett is. Sok ember fizikai létét teszi tönkre ezzel az irammal. Zavaró.. De életedet csodá­ latosan gazdaggá teszem. Mulattatott az az idős hölgy.) Ez nagyon egészséges tanács a ma embere számára. A „füstölögni" szó annyit jelent. mekkora hatása lehet személyi­ ségünk mélyebb lényegére. ahogy állandóan hajtjuk magunkat.85 Ne bosszankodj. maga is izgatottá válik és az eredmény az ingerlékenység szélső állapota lesz. A modern élet iramát csökkentenünk kell. vagyis az a sebesség. egy szeszélyes kis sírásra. Békére kell szert tennünk. gőzölög. aki erről a témáról beszélve csak ennyit mondott: „Manapság egyszerűen ilyen az élet.„Békességet hagyok rátok.. személyes bajainkon keresztül egészen a nemze­ tek és a világ gondjáig.. hogy már mindenen füstölgünk és bosszankodunk. mely szerint élnünk kellene. hogy ezt elérjük? Az első lépés. hogy ez a mai amerikai generáció már annyira hozzászokott a feszültséghez. ha az élethez erőt akarunk kapni." Ez a megjegyzés sokat mond el a mindennapi élet nyomásáról. Állandó. Sohasem igyekszik lépést tartani velünk. Amikor értelmünk összevissza rohan egyik izgatott magatartástól a mási­ kig. mozogsz és létezel. kitartó és követelődző nyomás nehezedik ma ránk. egy beteg gyerekre emlékeztet éjszaka. ne merülöd) egy tehetetlen beteg is élhet ebből a szempontból gyors tempójú életet. Teljes nyugalom van benne és ezért eredményes. ha nem akarunk mélyrehatóan szenvedni a gyengítő túlizgatottságtól és túlhajszoltságtól. mennyire felgyorsult életünk irama. kis nyöszörgésre. egy időre elmúlik. A Bibüa ezt tanácsolja nekünk: „Ne nyugtalanítsd maga­ dat. „Füstölögtél" már magadban. idegesítő és átható hatása van. Még . megmutatom neked a gyógyulás útját. idegesen zavarodott. Nemcsak fizikai hajszáról van szó. Isten sohasem bosszanko­ dik. sohasem mérgelődik. Isten mértéke. ha majd kidőltél. Ugyanezt a békét nekünk is ajánlja. csökkentenünk kell élettempónkat. folytasd ezt az őrült iramot és. de ami még tragikusabb. mert állandóan füstölög magában nyugtalanság keríti hatalmába.

Ezek az erdők. Milyen veszteség az számukra. Életük ICHIJM>|M oly. A fenséges hegytetőkön és ahol a tenger habjai sodorják a finom parti homokot. A Mohónk szó a n n y i i jelent. láttad azt a gyönyörű hegyoldalt?" „Miféle hegyoldalt?" . ha a jótéteményeit élvezni akarjuk életünkben. mini ami a hatalmas '.Aztán meg mindig kiülhetünk a napfényre.1l iikkoni /. .0 j II 1 11 lühínkhöz.. A madarak lágy dalát. mert ezt a dallamot és harmóniát ember nem képes utánozni. 1 m melyet pedig a fizikai világ nyújtani tudna. / m i é ereztük.il I o.) Amikor ezeket a szavakat írom és tanácsot próbálok adni. Aztán megnyugtattuk egymást. hogy nem az én dolgom oktatni őket és végül folytatták útjukat. |. nyugalom l o n a s u l i o . beszélgettünk.ujt. hogy saját magunkat is örökké figyelmeztetnünk kell a nyugalomra. mivel egy kicsit elhúzódott az idő. lllllj . Igénybe kellene vennünk gyógyító hatását. melyet valaha élveztem" . mert ruháink is egészen kimentek a formájukból. amikor saját magamat is figyelmeztetnem kellett. ppi n I . Feleségem egyszer csak odaszól nekem: „ N o r m a n . Itt meghallhatjuk a szél zenéjét a fák között. „Nem is lehet szebb színeket kitalálni. I " rülbelül négyezer hektárnyi szűz hegyoldalon. I 11 . de mégis úgy éreztem. mint itt nálunk ." (Márk evangéliuma 6/31. amely a világ zajától való visszavonulásnál menedékként szolgálhat. v i i l i l y i n l a u g a l o / o s w i n g . Pontos meghatározás rum 1 mini itliuncin CNcntlesek Kellentő a sürgés-forgás. hegyek és völgyek magukban foglalnak mindent. hogy megszárítl I Mentünk a lak alatt. mint a nap.1. n 1 i>\nii\ 1 ilrluli 1 1 Irmus/cl | . Megálltunk a gyönyörű Laké Mohónk menedékhálnál 1 mely Amerika egyik legszebb természetes parkjában fekuU . „Nézd csak azt a gyönyörű fát. nagy síkságain és a völgyekben. az arcát az eső hűs.Um megjeleni a l.v•liünl a c s e n d r e . mely olyan régi. Értesítettük őt.1l vull léié é s rajiunk nyugtatta . nem adják magukat át a természet zenéjének. hogy gondoljak erre az igazságra. 11 .magyarázta. Ez a hangulat még mindig megtalálható Amerika erdeiben.MI I U V I II sok esetben képtelenek a béke. amikor lutléléii viilun I li. mint a világ maga. megálltak és kellemesen elbeszélgettünk.szólt a feleségem. i g 1I1. emlékezem esetekre. nyári zivatar váltakozott napsütéses órákkal.86 87 boldogtalanok é s már n e m érzik magul . így aznap. mint egy drágakő az erdőben.1l0111111. „Most haladtunk el mellette" . hogy mindig pontosak vagyunk. Egy nyári délután feleségemmel h o s s z ú seiara i m l u l I 1 erdőbe. Amikor ezen a délutánon ott jártunk. Egy szép őszi napon feleségemmel elutaztunk Massachusettsbe.1 In I' I . friss cseppjei mossák i n . . ha tiszta é g y kicsit megáztatja. Már a nyelvem hegyén volt. de a 1 uhu 111. hogy délelőtt 11 órakor érkezünk és büszkélkedhetünk azzal a régi jó amerikai szokással. . A/. Nagyon-nagyon régen valami hatalmas földmozgás feldobta magából ezeket a meredek sziklákat. hogy meglátogassuk János fiunkat a Deerfield Főis­ kolán. 1111 h H V U H V I I I I 11v11g. s .1I1 MII v o l i .1 1 I I m i A u-i meszel egészséges.kérdeztem szórakozottan.mg.il inéi egy hordó iiii'' rádió voll Mindhárman a városból jöttek egy kis sétára az erdőbe és elég szerencsétlenül a város zaját is magukkal hozták.ii i"l in I I Ilii \ • ulrtl i völgyek mély nyugalma. . hogy megkérem őket. hogy senkinek sem árt. . • . Kiégés. nyugodt é s 1 1 llll n I' " I / . majd elcsendesedNlgyon m e l y e n lir. Különben na­ gyon kedves három fiatal ember volt.-oii három lintiil. hogy nem élvezik ezt a nyugal­ mat. „Ez a leggyönyörűbb nap. nyaktörő sebességgel hajtottunk át az őszi vidéken. melyei elődeink olyan |i»l < mi ili I 11 11 egészen szokatlan számukra. Emlékezzünk Krisztus szavaira: „Gyer­ tek velem külön valamilyen csendes helyre és pihenjetek egy kicsit. mint „tó az égen". Ihol lllllli 1» IIIIIIIII rl . kél lialal 110 . melyek a sziklavázú dombok közt terülnek el és olyan régiek. gy lialaleinbei. csavarják le azt a rádiót és figyeljenek inkább az erdő zenéjére. melyet teli tüdőből fújnak és az egész természet a szférák zenéjét zengi. Teljesen átáztunk és már kezdtünk bosszan­ kodni egy kicsit. Az ember kijön az erdőből egy gyönyörű hegyfokra és megpihenteti szemét a széles völgyeken." „Milyen fát?" Már egy mérfölddel továbbrobogtam. I ll llll -1 g li ll Mg! . M I . melynek közepén egy tó csillog.

ha nem. mivel nem tud aludni.'•« boldoggá tett engem.füstölgött a páciens. de egyáltalán nem voltunk fáradtak." (Zsoltárok könyve: 23/2. A páciens megrökönyödve kérdezte: „Miért kell nekem fél napokat a temetőben töltenem?" „Mert szeretném. rámenős üzletembernek. és erre csak én vagyok képes. de „az iszapos víz" . egy agresszív." Egy orvos elég furcsa tanácsot adott egyszer egy páciensének. abba­ hagyta a bosszankodást.jegyezte meg ideges hangon. Az élet sokszor zűrzavarossá válik. hogy üljön le ott az egyik sírkőre és ismételje magában a következőket: „Mert ezer év előtted annyi.ilmdúltam a kocsival és negyedmérföldnyire visszamenti! ni <y\ kis lolioz. Ennek a gyárosnak az otthona történetesen egy kis fás-bokros ligetben van. ne mérgelődjünk. megtanulta megfelelően megosztani a felelőssé­ get. mint a tegnapi nap. amely elmúlt." (Filippi levél: 4/7. Minden az én vállamon nyugszik. rögtön magas feszültségre kapcsol. Egy kiváló gyáros panaszkodott egyszer nekem idegállapotá­ ról. egy nagyon ideülő idézettel: „A nyugalom vizéhez terelt engem. mely feltámad benned. „Minden este tömött irattáskával megyek haza" . mert Önhöz hasonlóan azt gondolták. felkel és az .a és teremtő ereje tette fel a színeket erre a tájra. Már korán reggel. Ne bosszankodjunk. hogy a reggelije rendszerint csak lágytojás. újra tiszta lesz. ez volt a recept: A páciensnek minden munkanapon kétórai hosszú sétát kell megtennie.) Tizenegy órára Deerfieldben voltunk. míg végül Iclcscgcm l o i i c meg a csendet. hogy a nyugalomban megérezzük az Ő jelenlétét." (Zsoltárok: 90/4. meg kell nyugod­ nunk. melyet gyönyörű őszi színekbe öltözött lankák vettek körül I «Ül tünk a partra." „Ha most felírok Önnek egy receptet. 1/ 11 líilvrtnv < >'. saját fontosságáról megtanult megfelelően gondolkozni. Tulajdonképpen már minden idegszála a pattanásig feszült. Élvezd „Isten békéjét. követni fogja?" kérdezte az orvos komolyan. „és megnézné azoknak az embereknek a sírköveit. mérgelődést.folytatta feleségem. A páciens panaszkodott. Gondolkozzon el azon a komoly tényen. Ajánlom. „Nem segíthetne Önnek ebben valaki más?" .) Ekkor majd megérzed azt a nyugodt erői.tudakolta a doktor. Jól kell megcsinálni és gyorsan. hogy az egész világ gondja az ő vállukat nyomja. mert azt hamar lehet lenyelni. Megjegyzése annyira hatott rám. Egy barátom kénytelen volt kényszerpihenőre menni ideges feszültsége miatt. ha Ön is odakerül. " . hogy azóta eredményesebben is dolgozik. jobban szervezi az ügyeket és saját bevallása szerint vállalata is felvirág­ zott. gyakoroljuk a nyu­ godt életet. „ N e m . hogy. Aztán minden héten egy fél nap szabadságot kell kivennie és azt pedig a temető­ ben kell töltenie. Ez a túlzott iram már délben teljesen kimerültté teszi és este már csak belezuhan az ágyba. A tó csendes vízén visszalilkro/ődöll az Ő dicsősége. gyönyörködtünk és elgondolkozninl Isii n gcnius/. minden szempontból lelassí­ totta életritmusát. Ahogy maga leírja: amint reggel kiugrik az ágyból.) A páciens megértette a dolgot. I l y e n I! I el c s a k ő egyedül tud kikeverni. Hozzátehetjük. ha elgondolkozna azon.kérdezte az orvos nyugodtan. Pihenője alatt ezeket írta nekem: „Sok lei kei tanultam meg ezalatt a kényszerpihenő alatt. hogy sokan közülük azért vannak ott.mondja Lao Ce „ha állni hagyjuk. vagy egyenesen rögtön. „Hát miért visz este haza m u n k á t ? " . Ha hiszik. hogy viw/.88 89 a New England-i domboldalakon októberben. mert a domboldal felejthetetlen lükörki > lais/oll a |« kis tavacskában. mely minden értelmet megha­ lad. sőt teljesen felfrissültünk. hogy milyen hatalmas mennyiségű munkát kell elvégeznie. Egy jó ideig ültünk ott szó nélkül. saját életritrflUIUnkal kell csökkentenünk. mégpe­ dig nagyon gyorsan. Szeretném. nyugalmi állapotba került." . akkor mégis mások fogják azt már elvégez­ ni. Most már jobban tudom. akiknek már ott van a végső otthonuk. a világ azért ugyanúgy fog forogni tovább és az Ön munkája bármilyen fontos most. ha ott körülsétálna" .mordult fel az ember.válaszolta az orvos. Már akkor olyan sietségben és izgalomban van. „Csak én egyedül tudom ezt megcsinálni. Mindenben le kell lassulnunk. „Mert meg kell csinálnom" . Ha csökkenteni akar­ juk a ma emberén uralkodó feszültséget.

uralkodik cselekedeteiken. És ekkor aztán már lassan fog evezni. Észrevette. Legtöbbnyire himnu­ szokat és vidám dalocskákat énekeltem. nyugodt lelkiállapotban. De mégis énekeltem. ne nyugtalankodj. ennivaló után néztem. Egy rövid időn belül izmaid és ízületeid már maguktól fognak vigyázni a nyugalomra. ha nyugodtan ülünk és békés gondolatokon meditálunk. Hogy elérjük ezt a fajta életet. vagy egy ezüstös holdfénytől ragyogó tavat. mert bármit akarsz igazán. ezért most elkezdtem minden reggel gyakorolni egy székben ülve. ha együtiinukoilil I s i é n békéjével és ezt a békét agyába. Talán egyetlen tagod sem fog annyira fájni. Végül. Lassítsd le életritmusodat. igyekszik egy kis friss vizet találni és élelem után néz. Mindennap egy csomó cselekedetet haj­ tunk végre.szalonnát és tojást. természe­ tes. És nyugodtan megettem. majd leröppen a fáról. hátraveti kis fejét. még énekelt is. Például idézzünk emlékezetünkbe egy már látott fenséges hegyol­ dalt. Egy ködborította völgyet. és mint a madár." (Zsoltárok könyve. Képzelje csak el. tornagyakorlatokat végzünk. mondván: „ N e nyugtalankodj. Kiadós reggelit kívántam . Túl feszült állapotban lévő barátom így szólt magában: „Ha madarak így kelnek fel. sak a legnagyobb nehézséggel lehet visszaszerezni azt a ritmust. hogy elment az eszem. majd ugyanezt megismétli másik lábával és szárnyával. kidugja csőrét a szárnyai közül. hogy „ha győzni akartok bármilyen versenyen. mely szükséges a győzelemhez. majd újra előbukkan a feje a szárnyai közül. Egy naptól csillámló kis patakot. Egyszer érdeklődve kezdte figyelni a madarakat. Ennek egyik módja. izmaiba is ülteti. Mindennap nyugtasd meg izmaidat. lelkébe és hozzétehciiuli." Majd próbáld egész testedben végigérezni ezt a békét." A magas élettempó áldozata jól teszi. ajánlatos szándékosan megszakítanunk bármit . Ilyenkor már mohón körülnéz.) Lazítsd el magadat egy díványon. míg olyannak nem látszik. ízületeidet. ha így kezdeném a napot. Tanuld meg. teljes békében vagyok. Amikor felébred. ha Isten. tanuld meg a nyugodt életet. Ha így is elmulasztasz valamit. hogy okos edzőjük gyakran emlékeztette őket arra. Isten által irányított élettempót. Gyakorold és őrizd meg a szellem békéjét. talán számomra is jót tenne. mert ellazítja a szervezetet. Ez valóban bölcs tanács . hogy Isten békéje lakozzék még az izmaidban és ízületeidben is. Tehát határozottan fejlessz ki magadban egy normális. a nap legelfoglaltabb szakában. Aztán elmondtam egy rövid imát. Aztán visszadugja fejét szárnyai közé." Egy egyetemi evezőscsapat tagja mesélte egyszer nekem. Izmaid összhangban fognak működni. kedves dallal köszönti a napot. minden huszonnégy órában egyszer. Időnként állj le munkáddal és határozottan jelentsd ki: „Most ellazul bennem az ideges izgalom már meg is szabadultam tőle. ajánlom a békés gondolatok újra és újra elmondását. fcszabadult. F ü r d ü n k . hogy a madár szárnya alá dugja fejét amikor alszik és a tollát felborzolja maga körül. ugyanakkor a szár­ nyát is szétterjeszti. vagy az ágyban. Ha Isten irányítása alatt nyugodtan és kapkodásmentesen dolgozol és kívánságod mégsem teljesül. fogat mosunk. hogyan engedj ki magadból minden ideges izgatottságot." Rámuta­ tott. így mentem dolgozni. ha Isten békéje uralkodik rajtuk.„hogy gyorsan érjünk célhoz. Megfigyelte. ahogy azok felébrednek éjszakai álmukból. Ugyano­ lyan módon kellene időt és előre eltervezett erőt szánnunk arra. álmosan körültekint. idegeidet. mint egy legyező. Majd visszahúzza lábát és a szárnyát. egyik lábával nyújtózik. az meglesz. hogy a gyors evezés megtöri az ütemet és ilyenkoi m a i ." Ne bosszankodj. Feszültségmentesen kezdtem a napot és a nap folyamán is nyugodt és kiengedett maradtam. aki terem­ tette azokat. evezzünk lassan. mely győzelemhez vezet. amint énekelek. ilyen lassan és könnyedén. „Én ugyan nem voltam soha jó énekes. mely testünk megfelelő gondozásához szükséges. hogy még egyet szundítson (már ahogyan a madarak szundítani szoktak). akkor azt el is kellett mulasztanod." És valóban leutánozta a kismadarat. hogy az ének különösen jótékony hatású. vedd számba minden fontos izmodat lábtól fejig és mondd mindegyiknek: „Isten békéje megérintett. 37/1. ha minden stressz és nyomás nélkül dolgozol egy célért. lassan fog dolgozni és fenn tudja tartani azt az állandó élettempót. hogy lelkünket is egészséges állapotban tartsuk.90 91 ablakhoz ül. Ezalatt pedig egy másik csónak i sapata előzhet. evezzetek lassan. idegeibe. akkor az nem számodra" való. Feleségem azt gondolta. Tekintetbe vetted-e valaha annak fontosságát. újabb nyújtózkodás következik és rázendít egy trillára.

kezdjék el. ahol ruhát váltottam és máris rohanhattam egy fogadásra. Majd kinyitottam a Bibliát és nagyon lassan elkezdtem hangosan olvasni a 121. A találkozó után sietnem kellett a szállóba. zsoltárt: „Szememet a hegyek felé emelem.92 93 csinálunk. Tehát csak a levest mulasztottam el. ahonnan segít­ ség jön számomra. ahol autogramokat osztogattam.az orvos szerint ." Nyugodtan levettem a kabátomat. ezt sokkal könnyebb mondani. hogy érzelmi­ leg kordában tartottam magamat." Majd komolyan kijelentettem: „Isten velem van és a békéje megérintett engem." Izgatottan válaszoltam: „Már rohanok is. hogy a vacsorához öltözzem. hogy túlfeszült idegállapotban vagyok és túl nyugta­ lan. Az a csodálatos érzés fogott el." Becsuktam a könyvet és ezt mondtam magam- nak: „Ejnye. mint eddig. és már rohantam is a lifthez. Vannak időszakok. kérem. Mindezt úgy értem el. Ez az esemény csodálatos megtapasztalása volt Isten gyógyító jelenlétének." Kisiettem a szobából és már olyan izgatott voltam. Azt mondja. a többiek éppen végeztek az első fogással. hogy orvosa tanácsára jött el hozzánk a mi templomi klinikánkra. levettem a cipő­ met is. ha teljesen kikapcsolódunk. mely kifejleszthetné ezt a nyugodt életfilozófiát. „úgyis túl sokat eszem. nem fontos. mert . Miután bekaptuk az ebédet. élj már lassabban és nyugodtabban. már csöngött a telefon és valaki beleszólt: „Siessen. de többé nem sietek ilyen őrült iramban.állapította meg az orvos. ahol újra csak autogramokat adtam. Aztán hirtelen megálltam. hogy beszédet mondjak. hogy az egyetlen biztos gyógymód idegeim rendbehozására a nyugodt életfilozófia. már rohannom kellett egy találkozóra. nem kell az ebéden résztvennem és nem kell beszédet mondanom. ahol több száz emberrel találkoztam és megittam három pohár gyü­ mölcspuncsot." így szándékos lassúsággal visszasétáltam a szobámba. hogy lazítani csak úgy lehet. amely általános vélemény szerint nem volt nagy veszteség. Hogy mindig bosszankodom és túl sokat idegeskedem és" fejezte be .okoskodtam magamban. nyugodtan olvastam a Bibliát." „Ennem sem kell most" . hogy legyőztem valamit. egy kis idő múlva én is lemegyek. majd gyorsan elvon­ szoltak egy ebédre. őszintén imádkoztam és pár pillanatig békés gondolatokon jártattam az eszemet. mialatt kérdezte: „de hogy a csodában fogjak hozzá. hogy rendben van-e az öltözékem. hogy ebédre menjek. Telefonon pedig ezt üzentem: „Ha vacsorázni akarnak. hogy bezárjam magam mögött az ajtót. Amikor elkezdtem átöltözni. még arra is szakítottam időt.higgadt életfilozófiára lenne szüksége. leültem. Sietve végignéztem magamon. Egészen ki voltam fulladva. hogy a kulccsal alig tudtam beletalálni a kulcslyukba. Amikor az ebédlőbe érkeztem. Ezt kérdeztem magamtól: „Tulajdonképpen mi történik itt? Mire ez a végeláthatatlan sietség?! Hiszen ez nevetséges!" Majd egy kis függetlenséget szavaztam magamnak és ezeket mondtam: „Nem fontos. New York egyik ismert polgára mondta el nekem.magyarázta tovább . egy nyugodt kikapcsolódás kedvéért. Az orvosok általában úgy érzik. Sohasem felejtem el a nyugalomnak és az önuralom­ nak boldogító érzetét. ha tudatos módszerrel elkerülhetnénk a bosszankodást és mérgelődést. „Az Ön erőforrásai kimerültek. amikor az embernek le kell lassítania az iramot. mert ha megtanulom a . Lóhalálában elcipeltek egy könyv­ üzletbe. „Aztán meg" . azután egy másik könyv­ üzletbe. este nyolc órakor majd sokkal jobb beszédet tudok tartani. mert már kezdődik a vacsora. 10-15 percre. hogy sok fizikai rendellenes­ séget lehetne elkerülni." Látogatóm felkelt és nyugtalanul fel-alá járkált a szobában. vagy legyőzni. foglaljanak nekem is helyet. és hangsúlyoznom kell. Újra vissza a szállóba és éppen hogy csak 20 percem volt. Egy bizonyos városba mentem felolvasást tartani és már a vonaton várt rám egy bizottság. Különben is az ebéd biztosan nem lesz valami ízletes és. amikor később kimentem a szobámból. „Az orvosom szerint a végsőkig kizsákmányoltam magamat. föltettem a két lábamat az asztalra és így üldögéltem. hogy egyszerűen nem siettem tovább. hogy látogassam itt meg magukat a templomban." .„az orvosom kijelentette. A felvázolt ajánlat tényleg bölcs tanács volt." Majd ez az izgatott úriember folytatólag elmondta. ha úgy gondolják. ha most pihenek. mint megtenni. hogy orvosa már el is látta néhány tanáccsal." így továbbra is nyugodtan ültem még vagy 15 percig és imádkoztam.„az orvos azt is mondta.

aki itt volt ebben a szobában. Az egyetlen biztos módszer. Bárki. Izgalmi állapotban fizikai mozdulataink erős hangsúlyt kapnak. ha érzelmeinket ellenőrzés alá akarjuk helyezni. és ezeket az elveket őszintén alkalmazza a mindennapi gyakorlatban. Egyrészt olyan irodalmat aján­ lottam neki. ne verjük ököllel az asztalt. hogy percekig ültünk így. de végül látogatóm mély lélegzetet vett. A gyógyítás tehát a túl hangsúlyozott fizikai mozdulatok elhagyásával kezdődik. éreztem. Ő volt itt. Hát nem különös? Azt hiszem. Sok ilyen módszert fektettem le ebben a könyvben. az én békémet adom nektek. nem érhetjük el egy könyv puszta elolvasásával. ideges hangon beszélt. nyugodt dolgokról gondolkoznunk. Ő. ha állandóan dolgozunk önmagunkon. bár az is gyakran nagy segítségünkre van. amint a világ adja. Egy teljesen megzavart és nyugtalan ember benyomását keltette. Elnyugodott és aztán mindketten csend­ ben ültünk.) Továbbá „Bé­ kességet hagyok rátok. hogy az elvekben való egyszerű hit és annak gyakor­ lása a kereszténység módszerei. vagy talán kevesebb ideig." (János evang. mert a test érzékenyen reagál . Minden bevezetés nélkül idézni kezdtem bizonyos bibliai textusokat.) Ezeket a szavakat szándékosan lassan és elgondolkozva idéz­ tem. Ahogy mondtam a mondatokat. . de valami fontosabb történt most. hogy látogatóm már nem olyan nyugtalan. ne tördeljük a kezünket. Úgy tűnt. hogy Jézus Krisztusnak miért van olyan jelentős befolyása az emberekre. hanem mohón és viharosan beleegyezett. Állandóan fel-alá járkált. tisztán fel­ fedte személyiségének belső állapotát és az így nyert betekintés lehetőséget adott nekünk arra. akinek benned van bizalma. Ahogy figyeltem ennek az embernek a szavaira és magatartá­ sára. melyet a spirituális területen jártas írók írtak. akik elfáradtatok és akik terhet hordoztok: én megkönnyítlek benneteket. Mindezen gyakorlatok eredményeképpen egészséges emberré vált. mint én. hirtelen vál­ toztattam a társalgás fonalán. A napi gyakorlatok gyógyító módszerei elsődleges fontosság­ gal bírnak. Ne hozzuk magunkat állandóan izgalomba. ideges alkatú ember.) Aztán a következőt: „Meg­ őrzi a békét. Kioktattuk az ima és ellazulás tudományos alkalmazására. Ez az ember megtalálta. Kezdetnek mindjárt ajánlom azt az egyszerű gyakorlatot. „ Ő " érintette meg Önt egy perccel ezelőtt . újra megértettem. mert ez az ember egy csomó izgatott és robbanó idegből állt csak. Nem úgy adom nektek. Ne járkáljunk fel-alá. hogy az alaposabb megértés után segíthessünk rajta. nyugodtan üljünk és feküdjünk. így igaz. elérhet a belső erőhöz és békéhez. kitartóan.hogy Jézus Krisztus segíteni fog abban. Tulajdonképpen látom.: 11/28. hogy próbáljunk fizikailag teljesen elnyugodni. vagy könnyen. aki hajlandó követni ezt a programot." (Izsaiás: 26/3. Az érzelmi ellenőrzést nem nyerhetjük el varázslattal. és ne csüggedjen. hogyan használja fel az istentiszteletet helyesen.„de hogyan tudná egy ötvenéves. Akkor pedig fizikailag is jobban fogom érezni magamat. Megmutattuk ne­ ki. mint például: „Gyertek hoz­ zám mindnyájan. ne kiabáljunk és vitatkozzunk és ne mozogjunk állandóan. hogy az orvos előírása nagyon ésszerű" . hogy eljussak egy nyugodt életfilozófiáig. „Sokkal jobban érzem magamat. hirtelen megváltoztatni élete eddigi szokásait és hogy fejleszthetné ki az úgynevezett nyugodt életfilozófiát?" Ez valóban elég nagy problémának látszott. tudományosan és teremtő hi­ tünket állandóan fejlesztjük." Látogatóm nem mutatott meglepetést erre a kijelentésre.A meggyőződés az arcára volt írva." (Máté evang. „bár azok is jelentős hatást gyakorolnak a lélekre.szólalt meg. észrevettem. a lelket és értelmünket.panaszkodott tovább . ennélfogva új erővel töltik el a testet.: 14/27.A Nagy Orvos gyógyító érintésével. békét és nyugodalmat adnak. Azért. amit egyre többen fedeznek fel mostanában. hogy mire gondol. Hangunkat se emeljük fel soha." „Nemcsak a szavak" .válaszoltam.94 95 vallásos hit gyakorlati alkalmazását. Nyilvánvalóan a legrosszabb formájában mutatkozott. mert Neki megvan a megoldása ilyen problémákra és ezt bebizonyítandó. Most értettem meg. Nyugodtan álljunk. Értem. „Hát ez furcsa" . Ne nyugtalankodjék szívetek. fontos. . meglelem lelki békémet és a vérnyomásom is lejjebb száll. Például megtanítottuk az értelmes templomlátogatásra. azok a szavak tettek olyan jót nekem. Az embert nyugalomhoz segíti és így új erőforráshoz jut. Ez a leghatásosabb ellenszere a bosszankodásnak és mérgelődésnek. Ha nyugalmunkat ellenőrzés alatt akarjuk tartani. öklével ütögette az asztalt és magas. „Igen. Természetesen meg kellett tanítanom ezt az embert a gondol­ kodás és cselekvés új módszereire.

Újra éld át ezeknek a színhelyeknek megnyugtató hatását. fogékonyságot. Gondolatban vedd sorba életed olyan szakaszait. Ezt az elvet hatásosan alkalmazhatjuk érzelmi izgalmak. hogy elkapja a gépszíj. hogy milyen különös trükköt szokott alkalmazni önmagával szemben. Az első lépés a nyugalom elnyeréséhez fizikai reakciónk fegyelmezése. A lábujjadtól a fejedig érzékeld. Egy beszédemben elmondtam a következő esetet. Természetesen azért nem szükséges elveszíteni a lelkesedést. Már számtalan embernek ajánlottam. hogy talán rosszul érzi magát. Megpróbálta módszeremet és nagyon hatá­ sosnak találta saját bosszankodása és mérgelődése legyőzésére. biztos. Ezt szavakkal is fejezd ki: „lábujjaim ellazultak . Hirtelen az egyik ember felállt. ha lehet hangosan. Mindegyik elv már gyakor­ latban ki lett próbálva. dallamosan olyan szavakat. ahol a vita már-már elkeseredetté vált. nagyon a hatása alá került és mélyen megszívlelte. Én magam is nagy segítségnek találtam a bosszankodás és mérgelődés csökkentésénél. amint átcsillan rajta a déli napfény. Majd ismételd hangosan egy régi himnusznak ezt a sorát: „Míg a Te erődbe kapaszkodom Uram." 6. Egy úriember. vagy három percig gondolj egy nagyon szép és nyugodt színhelyre. érzékenységet. 3. „én jól érzem magamat. 4. Tehát egy fizikai magatartás befolyásolhatja a kívánt lelki magatartást is. de már kezdek itt megbolondulni és hallottam.kezem és arcizmaim is egészen lazák. valahányszor pár percnyi időd adódik. Teljesen add át magadat a szék kényelmének. 5. sőt közömbösek. ahol valaha voltál. hogy ökölbe szoruljanak. ha először testünket megnyugtatjuk. felemeli a hangját. lassan. Mert ilyen alkatú embereknél kevesebb lehetősége van az érzelmi kitöréseknek. boszszankodás és feszültség korlátozásánál. olyan arányban halkítja le hangját és erőszakoltan túlzott nyuga­ lommal próbál beszélni. A következő módszer követését ajánlom. ha ilyenkor próbálunk flegmák és apatikusak lenni. Ismételd a következőket. Például a) nyugalom (mondd ezt a szót lassan és nagyon nyugodtan). „ N e m " . akik megszívlelték és felmérhetetlen értékűnek találják: 1.96 97 azokra a gondolatokra. Mindnyájan meglepődtünk. Két. akkor szándékosan meglazítja ujjait. Sokkal kevésbé leszünk fáradtak.) Ezt naponta többször ismételd. „Az ember nem tud vitatkozni suttogva" . Az idegek kezdték felmondani a szolgálatot és néhány résztvevő már nagyon a türelme vége felé járt. b) derű. milyen gyorsan lehet csökkenteni érzelmeink hevét és.tette hozzá mosolyogva. kinyitotta a gallérját és lefeküdt az ott lévő díványra. nem engedi." Mindnyájan elnevettük magunkat és a feszültség megtört. Még több ilyen szót is ismételgethetsz. ha ez már elszállt. Erős jelzők röpködtek a levegőben. Ideges alkatú egyéneknek érdemes gyakorolni ezeket a reakciókat. Az is igaz. Valaki megkérdezte. hogy ez nehezen megy akkor. mely egy általam látogatott bizottsági gyűlésen történt. vagy egy lankás völgyet a reggeli csend­ ben. Meg leszünk lepve. Képzeld el. Ismételj nyugodtan. Ő mindig elsimítja a dolgokat és gondot visel rád. Elég ingerlékeny természete van és amikor érzi. mely hat pontból áll. megfontoltan levette a zakóját. c) csend. mely ezeket az egyéneket jellemzi. Sőt még az is nagyon hasznos. Ahogy dühe emelkedik. Akkor furcsa barátunk tovább magyarázta. hogy lelked tó felszíne viharban. a bosszankodás és mérgelődés is alábbhagy. hogy hogyan segített amikor aggódtál és nyugtalankodtál. egy erdőt. Most azonban a hullá­ mok lecsendesülnek és a tó felszíne nyugodt és mozdulatlan. hogy mennyi energiát és erőt takaríthatunk meg így. idézd emlékezetedbe. Például képzelj el egy naplementét a hegytetőn. hogy minden porcikád ellazult. Bizonyos fokig még renyhék is lehetünk. hogy vezetni fogsz." 2. Egész bámulatos. legalábbis egy bizonyos fokban. mely értelmünket éri. amikor tudatosan érezted Isten féltő figyelmét." (Izsaiás: 26/3. de a közöny gyakorlása az ilyen izgatott egyéneket kiegyensúlyo­ zott érzelmi állapotba tudja hozni. összeszorítja az öklét. mely áthatol elméden és gyógyító balzsa- . hogy értelmünk lenyugszik. ha az ember nyugodtan lefekszik. melyek nyugalmat és békét fejeznek ki. vagy a holdvilág a tükröző vízen. Hullámok csapdossák és izgalomban van. Fogadd ezeket a szavakat élő lényegként. Ülj lazított állapotban egy széken. melyeknek csodálatos ereje ellazít és megnyugtatja elménket: „Megőrzi a békét. aki hallotta tőlem ezt a történetet. akinek benned van bizalma. Egy gyűlésen voltam.válaszolta a másik.

amikor harmincéves fiáról beszélt. Az erő pedig." „És mi ez a vers?" . Mindennek ellenére tragikus hajlama volt a kudarcra. elhagyta a kudarcra való hajlam és megérintette a siker lehetősége. megkapja. a mérgelődésre és bosszankodásra való inger fokozatosan mérséklő­ dik. „néhány évvel ezelőtt semmi sem sikerült Önnek. melyet ez a szerencsétlen szokás mind ez ideig elszívott. kidolgozott egy eredeti ötletet és kitűnően átültette a gyakorlatba. Kérem. de valahogy mégsem sikerült semmi. mert látszólag mindene megvolt. rosszat is kap." „A dolog valóban egészen egyszerű volt" . Tényleg. egy furcsán egyszerű. ha az ember rosszat vár. fokozatosan jó irányba való haladásodat segíti elő. Jó családi körülmény. de hathatós választ. Nemrégen egy ebéden nem győztem csodálni ezt a dinamikus embert erejének teljében. Ha jót vár.jegyeztem meg. magya­ rázza meg ezt a jelentős változást. és szakmai körülményei jobbak voltak az átlagnál. Most pedig lám. Pusztán a hit varázslatát tanultam meg. Erői a sikerbe vetett hit köré koncentrálódtak. Rájöttem. Ön vezető ember lett a közösségében. Elég keményen próbálkozott. Miután már egy ideig alkalmazta ezt az újonnan felfedezett titkot. 7 Mindig a legjobbat várd és megkapod „Miért vall a fiam kudarcot minden újabb állásában?" kérdezte egy tépelődő apa. nehéz volt megérteni ennek a fiatalembernek a kudarcát.98 mot küld minden gondolatodra. Semmi sem sikerült. amihez csak hozzáért. „Ön bámulatba ejt engem" . Különben minden egy bibliai vers gyakorlati alkalmazásával történt. hogy.válaszolta. Ha az ebben a fejezetben ajánlott módszert alkalmazod. Ez a legjobb orvosság gondolata­ ink feszültségének enyhítésére. Nemrégen megtalálta rá a választ.

a titok kulcsa az. mágneses erőt szaba­ dítunk fel gondolatainkban. Aztán rátette az ütőket egy taligára és elment velük. Hugh Fullerton volt kedvenc sporttörténetíróm. Ez nem azt jelenti. A játéko­ sok egyszerűen nem tudtak találatra szert tenni. Ez egyfajta csoda. Tulajdonképpen az történt. hogy értelmem nem volt gyakorlott a hitben." (Márk evangéliuma: 9/23. Amikor a Dallas Klubbal. O'Reilly csapatát csúnyán megverték aznap. akkor ami addig látszólag lehetetlen­ nek tűnt. melyet a pszichológia és vallás egyaránt felismert. minden lehetséges annak. a híres pszichológus ezeket mondja: „Egy kétes kimenetelű vállalkozás kezdetén hitünk az egyetlen dolog. húsz játékból tizenhetet elvesztettek. ami nem jó szá­ munkra. amit akarunk. hogy az volt a bajuk. ezért is volt képes eredményeket elérni. Ezt a tényt érdekesen illusztrálta néhány évvel ezelőtt Hugh Fullerton. hogy mivel hittek erejében. hogy Schlater. pozitív gondolkodásban. A játszmák után a játékosok a klubházban teljesen le voltak törve.100 101 „Ami a lehetőséget illeti. Egyszersmind megpróbálok helyesen élni. de kételkedett a győzelemben. Ez a negatív elképzelés meggátolta képességeiket. Követtem az Ön hitre vonatkozó módszereit. Amikor kis srác voltam. akik közül hétnek háromszáz fölött volt a találata. D e . Josh O'Reilly jól tudta. Nem reméltek találatot. Később azért is változtak jóra az ügyeim. melyet sohasem fogok elfelejteni. . melynek szándéka elvenni tőled a legjobbat. megáldotta az ütőket és most már olyan erő van bennük. Értelmük nem győzelmet várt. hogy csapata sztárokbók áll. Megszoktam. hogy nem gondolkoztak helyesen. Tanuljunk meg remélni. Lehet. hogy mindig jót várok és nem rosszat. hogy. a lehetőség birodalmába kerül. Talán az nem is lenne jó számunkra.„és sokszor hallottam ezt az idézetet. Josh O'Reilly-ről szólt. Egyik története. Egy nap. Ha így teszünk. hogy nem is akarunk olyasmit. vagy nincs összhangban Isten akaratával. nem reméltek győzelmet. Treníroztam magamat. és mindegyik a társát okolta. Ha a legjobbat várjuk. Ám ez egyáltalán nem volt csoda. az elmúlt idők egy híres sportírója. hogy a jónak állandó remélése olyan erőket hoz mozgásba. hogy megtanulta a leghatalmasabb törvény alkalmazását. ha megtanulunk hinni. Egy óra múlva ujjongva jelentette be a játékosoknak. amint lezárta ezt az érdekfeszítő kis történetet. ki­ estek az ütemből és az erő nem áramlott könnyedén a csapatból. a prédikátor. Egy villanás alatt felismertem. minden a lehetőség birodalmába kerül. hogy szerencsétlenséget hozott a csapatra. aki hisz. Hatalmas tömeg tolongott a prédikációin és mindeki bízott benne. O'Reilly megkérte a játékosokat. melyet nem lehet legyőzni. egy olyan törvényét. De a klub nagyon leromlott. vagy gondolunk. Egészen meglepő. az Önök templomában hallottam hangsúlyozottan szólni erről az idézetről. úgy irányítja gondolatainkat. felszabadít gondolataidban egy taszító erőt. nem hittem eléggé sem Istenben.) „Vallásos otthonban nőttem fel magyarázta tovább . nem igaz?" . Alapvető tényezője bármely vállalkozás sikerének. ha a legrosszabbakat reméled. és rájött. a dolgok rögtön megváltoztak körülöttem. hogy ha hiszünk. egy eléggé gyönge csapattal játszot­ tak. sem önmagamban. A játékosok elnémultak a boldogságtól. Nem a győzelemre gondoltak. És amikor ezt a politikát folytattam. mely a vonzás törvénye szerint a legjobbakat szándékozik hozni részedre. hogy mindenről pozitívan gondolkozzam. Mindenki azt hitte. Végül minden nagy dolog lehetőséggé válik számunkra. William James. tulajdonképpen veresé­ get vártak. de sohasem tett rám semmilyen benyomást. míg ő vissza nem tér. aki nagy népszerűségnek örvendett. O'Reillynek egész névsora volt nagy játékosokról. nem kételked­ ni. hogy mindeki adjon neki kölcsön két ütőt és maradjanak ott a klubházban. A hit orvo­ sának mondta magát és meglepő eredményeket ért el. aki a texasi szövetség San Antonio Klubjának volt a mened­ zsere. szükségszerűen mindent megkapunk." Majd mosolyogva hozzátette: „Bizony közelebb kerültem Istenhez. melyek megva­ lósítják a legjobbakat." Hinni megta­ nulni elsődleges fontosságú dolog. a hitetlenségből a hit gondolataira. megmerevítette izmaikat. Ha bizalmunkat Istenbe vetjük. Abban az időben egy Schlater nevű prédikátor élt ott a szomszédságban.tette fel a kérdést. mely biztosítja vállakózásunk sikeres kimenetelét. de a kudarcra. De azt jelenti. Ez pedig a következő: Változtassuk meg gondolatainkat. hogy csapata könnyedén megnyeri a bajnokságot. csak egyetlen egy San Antonio-játékosnak volt találata és elég furcsamód a dobójátékos volt.

Garantálom. aki nem tagadja meg magát az élettől. hogy valami csodálatos történt ezeknek a játékosoknak köré­ ben. hogy azt kapják meg. ha megszabadulunk a kétely­ től. bizalom. a fontos tény az. Most már tudták. Aztán fokozatosan végigverekedték magukat a bajnokságig és Hugh Fullerton szerint északnyugaton évekig hatal­ mas összegeket fizettek egy „Schlater-ütőért. Engedd. Néhány szkeptikus egyén. Új erőnk támad. hogy milyen bámulatos eredményeket érhetünk el. Ebben az életben a siker nyitja. úgy.ha az ember inkább jót vár rossz helyett. abban biztos vagyok. Más szóval. Találatot és győzelmet vártak és meg is kapták. Mindegyiket tanuld meg kívülről. Semmit se tartsunk vissza magunkból. Ha teljes erőnket mind fizikai. hogy használni fog. hanem mindig a jót. vagy tervezésbe. Az emberek veresége legtöbbször nem képességhiányból adódik. hogy csak félig győznek. Nagyon okosan hangsúlyozza a Biblia azt a módszert. Ha a legjobbat reméljük.102 103 Másnap leverték Dallast. mint a mustármag. melyet a Biblia tanít. hit önmagunkban és az életben. nem lesz semmi lehetetlen. ez kudarcuknak tragikus oka. Az ütőik nem változ­ tak meg. hit az emberekben. ha ezt a módszert komolyan kipróbálod. ." (Márk evang. hogy képesek a győze­ lemre. aki talán sohasem hallott a helyes gondolkodás hatásának erről a fontos törvényéről. A dolgok mindig jobbra fordulnak. Ez a folyamat hívővé. akkor annak. ami éppen lefoglal. Fogj neki az Újtestamentum olvasásának és figyeld meg. Ez a Biblia által tanított módszer lényege. hogy a hit ereje működésbe léphetett. teljes valónkkal törekszünk célunk felé és semmi sem állhat annak útjába.) „ha csak akkora hitetek is lesz. hanem mert nem teljes szívvel-lélekkel tör a célra. mert. aki nem adja át magát teljesén az óhajtott eredménynek. A hit. Gondolkodásmódjuk változott meg. meg mások is.) „Legyen hitetek szerint. hogy megszerezhes­ sük. hogy megváltozott a játékosok gondolatvilága. Egy új gondolkodásmód megváltoztatta őket." (Máté evangéliuma: 17/20. hogy ezek a mondatok átjárják öntudatodat. Az ered­ mény nem potyog annak az ölébe. Hadd adjak egy jó tanácsot.: 9/23. amit akarnak. a prob­ léma ereje feltétlenül gyengül. Egész más lesz életed folyása. hogy a legtöbb ember. de biztos. hányszor esik szó benne a hitről. Ezek a gondolatok lassan átszivárognak a tudatalattiba és idővel új beállítást adnak gondolatvilágunknak. Az élet nem tagad meg attól semmit. Néha pró­ bálsz kezdeményezni valamilyen irányban. amit véghez akarunk vinni. Válassz ki egy tucat legerőtelje­ sebb mondatot a hitről. aki hisz. még pedig azért. N e m száz százalékig vesznek részt a . mind érzelmi és szellemi erőinket koncentráljuk valamire. hogy teljesen felsza­ badulva vessük bele magunkat a munkába. Meg lett hozzá az erejük. Talán te még nem haladtál ennyire az élet nagy játszmájában.és itt vésődik elménkbe az az igazság. akkor egész szívünket (személyisé­ günk központi lényegét) adjuk abba.. mindig visszatartanak valamit magukban. hogy sikert fognak elérni. Ismételd őket újra és újra. Ha személyünk teljes egységével közelítünk egy problémához. hogy már többezren kipróbálták. vagyis. Egy híres kanadai atlétikai edző. Jót reméltek és nem kételkedtek többé. az." Nem tekintve most Schlater személyes erejét. vagyis nem adják bele teljes önmagukat. mely után mélységesen vágyakozunk. Nincsenek benne teljes szívvel. atléták is. A leghatásosabb erő az emberi természetben az a lelkierő­ módszer. mely által kifejleszthetünk magunkból valamit. jót remélővé változtat és akkor már a siker sincs messze. hogy a hit hegyeket mozgat. talán kételkedik abban. harminchét alaptalálatot és húsz sorozatot nyertek. mellyel Isten akaratával együttműködve megszerezhetjük." (Máté evangéliuma: 9/29.. vagy ha nem egészen kudarcuknak. amit szeretnénk az élettől. hit az Istenben. Talán felállsz a játszmához és mégsem lesz találatod. de találatátlagod siral­ masan alacsony. akkor ezeknek az erőknek egye­ sítése majdnem ellenállhatatlan erejű. nagyon jó eredménnyel. aki egész lényét a problémára összpontosítja. De legtöbb ember sajnos nem így tesz. bármit csinálunk. ha ezt a módszert alkalmazzuk. „Minden lehetséges annak. Ace Percival mondja. különösen elalvás előtt. pozitív gondolkodás. adjuk bele teljes lelkünket. N e m várták a rosszat.) Tehát hinnünk kell . N e m teljes szívükkel hiszik. Jótállásomnak alapja az a tény. amit legjobban megszeretsz. Tulajdonképpen nagyon kevesen tesznek így.

Ez a mondat erővel van tele.Tehát a legjobbat reméld. hogy miért nem sikerül ez nekem?" folytatta a nő. Mondja meg nekem. hogy mi a kívánságod.lihegte. vagy rossz. Ragasszuk borotválkozó tükrünkre. hogy dobd a hitedet a nehézség­ re. ahogy leesik onnan a magasból. Önnek világos értelme és finom egyénisége van és. Miben segíthetnék?" „Szeretném megtudni. melyet a hittől ihletett szellemed jelölt ki számodra. „Dobd a szíved a nyújtóra" . Találkát beszéltünk meg hivatalomban az egyik délután két órakor." ." Hogy ennek a filozófiának gyakorlati értéke is van. Ön . melyet valaha is hallottam. erős." A szív teremtő cselekvés szimbóluma. ami lenni akarsz és amit csinálni akarsz. hol a baj. kérte. Lelkesítsd fel szívedet arra. Ön foglalkozik ilyen ügyek­ kel.mondta. akit évekkel ezelőtt meginterjú­ voltam. az lesz osztályrészed is. hogy a sikertelenség kizárt legyen. hogy egy izmát sem tudta mozdítani.válaszoltam. hogy nem tetszett neki késésem. Miután elmondta magyarázatait és ellátta őket utasításokkal. Az oktató átkarolta a fiú vállát és ezt mondta: „Fiam. Szegezzük fel a falra. vagy gyenge lakozik szívedben. hogy vajon olyan alkat-e. Ezt mond­ ta: „Dobd fel a szívedet a nyújtóra és a tested követni fogja. hogy férjhez menjek. Ebből kifolyólag sohasem érhetik el azt a legmaga­ sabb fokot. ahol majd gyakorlatoznia kell. dobd meggyőződésedet minden korláton keresztül." Ez mind igaz is volt és én becsületesen kiemeltem jó tulajdon­ ságait. szeretnék férjhez m e n n i ." „Én is. Egészen megmerevedett." Jegyezzük meg ezt a mondatot. az élet sem tart vissza tőled semmit. mert meg fogod kapni. hirtelen eltelt félelemmel." És még őszintén hozzá­ tette: „Én sem leszek' már fiatalabb. ő azonban egyáltalán nem volt mosolygós hangulatban és csípős hangon folytatta: „Nagyon fontos problémám van az Ön számára. hogy elég erős lesz. " „ N o s " . dobd saját magad lelki lényegét keresztül a korláton és anyagi valód követni fog a győzelembe azon a pályán.mondtam mosolyogva. „Már két óra múlt 5 perccel és mi kettőre beszéltük meg a találkozást" . látom. ahogy felnézett a bizonytalannak tűnő korlátra. Aznap nagyon el voltam foglalva. Ami jó. merre szíved vezet. Red Barber. De aztán így szóltam: „Azt hiszem. akivel őszintén lehet beszélni? Mert bizonyos dolgokat meg kell neki mondanom. ezért fordultam egyenesen Önhöz. a híres sportközvetítő mondta egyszer nekem. el is maradtam egy kicsit munkámmal és már két óra elmúlt 5 perccel. amikor bementem abba a szobába." Majd nekem szegezte a következő mondatot: „Kertelés nélkül kimondom. ezt egy fiatalasszony élménye is illusztrálja. Ha ezt teszed. mert teljes lényed követni fogja az utat.ez azt jelenti. hogyan végezzék a gyakorlatokat a nyújtón. ha bevéssük emlékezetünkbe mindnyájan. Az egyik tanítvány. ezt te meg tudod tenni és azt is megmondom. mely felbecsülhetetlen jelentőségű. amire képesek. ha mondhatom ezt is: Ön nagyon csinos hölgy. tapasztalata is van. hogy bevegye a szükséges keserű orvosságot." És akkor mondott valamit. de legjobb. „ez teljesen egészséges óhaj. ne a legrosszabbat és elnyered szíved vágyát. Olyan rettegés töltötte el. Látszott.104 105 küzdelemben. hogy hogyan. Egy híres artista oktatta tanítványait. Emerson ezeket mond­ ja: „Vigyázz. rövid időn belül eltűnik az életemből és azzal ismét egy újabb lehetősége hiúsul meg annak. „Valahányszor megismerek egy férfit. Más szavakkal. . így ezeket válaszol­ tam: „Hát vegyük csak szemügyre a helyzetet. ha őszinte segítséget vár. megbocsátja a mostani kikerülhetetlen késésemet. „Dobd fel a szívedet a nyújtóra és a tested követni fogja. hogy mutassák be tudásukat. miért nem sikerül nekem a férjhez menés?" Gondolkozva rátekintettem. hogy nagyon kevés olyan atlétát ismer. amire választ szeretnék és el is várom a választ Öntől. Végül úgy találtam. „Én mindig tisztelem a pontosságot. mert ajkai szorosan össze voltak zárva. Kívánságodat olyan mélyen ágyazd tudatodba. ha tényleg javítani akar személyes problémáján. aki teljes erőbedobással küzd. Úgy érzem. írjuk le egy lapra és mindig legyen a zsebünkben. hogy mindig pontos is vagyok és remélem. „Én ezt nem tudom megtenni! Erre én képtelen vagyok!" . ahol ez a hölgy már várt rám. akik el akarunk érni vala­ mit az életben. Hirtelen látta magát. A legböl­ csebb megjegyzések egyike. Teljes szívvel végy részt mindenben. dobd elkép­ zelésedet a gátakkal szemben. Tegyük az íróasztalra az üveg alá.

Az átlagférfi pedig -. akik amikor a főiskolára jönnek." Aztán meséltem neki egy idős tanáromról. aki az ohioi Wesleyan egyetemen tanít. ha zsarnokoskodnak fölötte. ez a hölgy elgondolkozott egy pár percig azon. legboldogtalanabb teremtés a vi­ lágon. Igaz. egy új magatartás." Megmagyarázta. ami zsarnoki hajlamra utal." Nos.faggatott tovább. hogy mit akar. A maga arcvonásai egyelőre túl kemények. de nem tudja jól viselni. Tudom. ezt bízvást mondhatom . így megvalósíthatta álmait. egy férjnek nagyon nehéz helyzete lenne maga mellett. Amit Ön akkor nekem mondott. „Olyan sok emberrel találkoztam már életem folyamán" válaszoltam. hogy ez a ruha jobban álljon magán. egy nagyon bájos kinézésű hölgy. nem emlékszem. Akkor a férje is megszólalt és ezeket mondta: „Nem volt kedvesebb teremtés a világon Marynél. A hölgy mosolyogva kérdezte: „Nos. Annyira uralkodna férjén. egy elegáns férfival és egy körülbelül 10 éves kisfiúval jött oda hozzám. hogy ez egyáltalán nem az én szakmám. „Nézzen csak r á m " . hogy valaha is láttam volna Önt ezelőtt. mert valóban megpró­ bálta. én voltam az elképzelhető legkisemmizettebb. ha ellágyítaná arcának ezeket a kemény vonásait. Amikor én akkor meglátogattam Önt. Akkor az egyik városban. A neve Rolly Walker. de harmic év után gyönyörű asszonyokká váltak. „Jól áll a ruhám?" Zavarodottan válaszoltam: „Igen. „Őszintén szólva. maga egész vonzó teremtés lenne. Ez vezette őt addig a pontig. de amikor harminc év után újra meglátogatják az öreg falakat. de talán meg tudná oldani." Majd még azt ajánlottam: „Talán segít. ha mindig ilyen ellenőrzés alatt tartaná. De aztán gyakorlatba tettem az Ön által ajánlott elveket. hogy ez a magatar­ tása elég komoly hiba? Azt hiszem." „Ez igaz" . tudja ezt? Jutott-e valaha eszébe. de értem. amit akart." Aztán még hozzátettem: „Azt hiszem.mondtam. ha ezt egészen nyíltan teszik. De nem értem?" „Nem emlékszik r á m ? " ." „ N o s " .. beszédem elmondása után. manapság az élet minden területén segítenünk kell a problémák megoldásában. Ez a magatartás majd felszabadítja Önben a bájt és kedvességet. hát még. hogy a ruhája drágának látszik. jól áll a ruha rajtam?" „Ezt miért kérdi tőlem?" . nagyon jól áll.mondta a hölgy nagyon komolyan. hogy ilyenfajta tanácsot kapok majd egy lelkész hivatalában. „de azt hiszem. Meg fogom próbálni én is. ha feltűzi a haját. amit mondtam." Erős egyéniségének itt vehette hasznát. hogy egy kis lágyság és gyengédség legyen. A szerelem elpusztul a zsarnokság alatt." Akkor megjegyeztem. Nagyon ridegen bánt velem. „Istennek kozmetikai szalonja is van. Használjon egy csöpp édes illatú parfümöt is. mert 5 percet késtem. Sok év eltelt és egészen elfelejtettem őt. nevezetesen azt a hajtóerőt. szépségük elhervadt. hogy elég merész voltam.aki mindig ezeket mondta. hogy az ilyen házasság semmi­ képpen sem lenne kielégítő.kérdeztem megrökönyödve." Akkor a hölgy emlékeztetett engem az előbb leírt beszélgetés­ re. úgy jobban áll és kedvességet sugároz.erősködött tovább a nő. Remélem nem haragszik meg mindezért. nagyon csinosak." A fiatal hölgy nemcsak elérte belső természetének ellágyulását. Az emberben kell. akik annak idején kis szürke egérkék voltak. melynek segítségével mindig elérte. majd így szólt: „Egy csomó igazság van abban. hogy hajlandó volt megváltozni. Viszont vannak olyan lányok. amit mond. De a legfontosabb. teljesen igaznak bizonyult" . „Mitől van ez a különbség?" Az utóbbiak értékes belső gondolatai­ nak szépsége arcvonásukon is meglátszik. Komolyan próbáltam őket és használtak.nem szereti. .106 107 felelősségre vont engem. Majd hozzátette: „Igen. Úgy látszik meglátogatta Isten kozmetikai szalonját. Istennek kozmetikai szalonja is van. Majd így szólt: „Ön igazán nem törődik az udvariasság szabályaival. azt hiszem. Meg volt az a képessége." Majd így folytattam: „Maga nagyon keményen tudja összeszo­ rítani az ajkait. mely megváltoztatja arcvonásait és jókedvet sugároz.tört ki belőle „sohasem hittem volna. „Bemutatom férjemet és kisfiámat. hogy vannak lányok. de a nő jó természetű volt és hangosan felnevetett. Fiatalságuk bája és hamva eltűnt.

hogy mit akar csinálni. azon! ívni keményen dolgozol. hogy merre akarnak tartani és mit akarnak csinálni. Kielégítőbb körülményi kel volna az életben és szerette volna tudni.akkor bármilyen magasi a leljui hatsz. Szeretné. Úgy látszik. A legtöbb embei azéii nem jul sehova.válaszolta egyszerűen. keményen és a gondolatnak olyan ereje .108 109 hogy saját kezébe tudta venni sorsát. hogy amit a szive diktál. mégis mit csinálna. hiszel magadban. nincs eredmény. mit szeretne csinálni?" .kérdeztem. „Nos. Nem gondolkoztam én ezen. Higgy ebben az erőben és csodálkozva fogod tapasztalni. mielőtt tudná.mondtam. hogy hová akar jutni és mit akar elérni. „Csak ennyi kell hozzá?" . i kívánsz. „Azt hiszem. de az akarat a legfontosabb" . alkalmazta a szellemi módszc reket. de szüksége volt valamire.) Tehát a magadban való hited szerint. Ma már ő is útban van a siker felé. ha nincs határozott célunk. egy inspiráló egyéniséget. ha az ember valamit el akar érni. hogy egy ilyen fontos lapnak a kiadója lett?" „Az akartam lenni" . Tehát tudnunk kell pontosan. ami előreviszi. mind például: „Legyen hitetek szerint " i Maié evang. Indítékai önzetlennek látszottak és erdeim voli vele foglalkozni. állj meg és csukott szemmel képzeld el.kérdezősködtem tovább. mert nincs is határozott célja. Később kielemeztük ennek a fiatalembernek a képességeit és egypár olyan adottságra jöttünk rá. Ha lelked mélyén elképzeled a legjobbal és alkalmazod a hit és energia erőforrásaii. hogy mii akarunk Vizsgáljuk meg. semmi sem állíthatja meg. Tudja. mert csak halvány elképzelésük van arról.válaszolta habozva. hogy mit akarunk és hogyan akarjuk. meii nem voli megelégedve a munkájával. eljuthatunk. Ma már tudja. ha átdobod szívedet a nyújtón . Egyszer megkérdeztem egy kiváló újságkiadót. " „De hát.kérdeztem. „ezen még nem gondolkoztam. Egyszerűen és mélyen hitt abban. hogy mit tudna csinálni és mit szeretne csinálni." Ez a baj a legtöbb embernél." „Mihez ért a legjobban?" . Természetesen ennél a folyamatnál nagyon pontosan kell tudnunk. hogy ezi az erőt tényleg megkapod. hogy mit is akar. ha lehetősége volna rá?" Valójá­ ban mit szeretne csinálni?" „Ha én azt tudnám" . hogy den a korlát felett van. hogyan javiiliaiiin I I menyein. pontosan el kell határozni. „Maga el akar kerülni mos­ tani helyéről. Ha hiszel munkádban. de nem tudja. hogy mit is akarunk az élettől. talán nem egészen így van. melyről nem is tudott. „Csak akarni kell és kész?" „Nos. Kell. Ha korlát van előlied . ahova csak akarsz. ha megoldódna problémája. hogy mi a legjobb számára.töprengett lehangoltan. legszebb álmaink valóra válhatnak. „Hát pontosan nem t u d o m " .más szavakkal. Ha nincs cél. hogy azt megkaphassuk.válaszolta. „Hogyan jutott odáig. Istenben való hited szerint. hogy egy e i o a km hu lol< emel. hogy a célt tisztázzuk magunkban. hogy az helyes dolog-e. megkapod. hogy máshova szeretnék kerülni. lilerhciúnl bámul. mely által dédelgetett óhajunk megvalósul. hiszel hazádnak lehetőségeiben és hiszel Istenben. vagyis akadályba ütközöl. hogy mit szeretnék. Soha nem juthatnak sehova. „Mi az Ön legerősebb oldala?" „Hát nem is t u d o m " . „Sosem gondoltam ezt még így á t .magyarázta. tanulsz és beleadod magad a munkába . Dolgozzunk hittel. Majd képzeletben dobd magad a korlát fölé és képzeld el. a munkádban való hited szerint. A modern. elérheti a megfelelő építő és pozitív eljárásokkal." „Hát figyeljen ide" . Nem tudja azt sem. csak azt tudom. Legyünk biztosak célunk helyességében és véssük mélyen elménk­ be. hogy mit akarunk. változzunk meg úgy. de mindig hittel eltelve cselekedjünk A lm n remtő erejével ösztökéljük a körülmények egybehangolódó m .: 9/29. N e m vlfhitunl semmit. „Tulajdonkép­ pen nem tudom. ahova akaiiml ha pontosan tudjuk. Egy 26 éves fiatalember tanácsot kéri tőlem. ezt át kell gondolnom. ezt el is akarja és el is fogja érni. Kívánságunk pontosan meghatározható dolog legyen. aki törekvéieink végső pontja. így kioktattuk őt a gyakor­ lati hit módszereire. dinamikus gondolatok hívei mindjobban leiisme rik Jézus eszméinek és tanításainak gyakorlati ertekéi különösen olyan igazságokat. semmi nincs alatta.

ki ellenünk. Az asszony elvállalta. és ha gyakorolja ezt a módszert. mely azt hiszem. „Ha teljes szívből kívánjuk" . De ha az ellenkezőre gondolt volna. meg is kaphatjuk. Ez a négy szó hatalmas teremtő erőt rejt magában. A másik nő türelmesen végighallgatta. Ha valóban kívánunk valamit és ez a dinamikus vágy elég nagy ahhoz. hogy meg t d fl li Ini a u feladatának.i nekünk. a kiadó előhúzott irattárcájából egy nagyon használt cédulát és ezt mondta: „ezt az idézetet mindennap elismé­ telem. aki bízik magában. úgy lehet. és magához vonzza a világegyetem leremio cróii Az valóban tény. hogy megkapja az erőt ahhoz. meri toniossaga megnő bennünk. ki ellenem. Higgyen benne és majd elcsodál­ kozhat az eredményen. I'éh bi un nni u lakásokba. Szinte uralkodó gondolatommá vált. hogy Ön és kisgyermekei biztonságra és támo­ gatásra szorulnak. segítene. Ehhez búlorsugia es |i Nénire van szükség. Erre a megjegyzesn i . Hu Iniedei le|le . • m MI I . los voli benne. Ismételgessük őket. biztosíthatom. Ha Isten velem van. Úgy közele­ dett minden házhoz. összpontosítsuk i a hangsúlyoz zuk magunkban. n\ . hogy bízott az üzletkötésben. Ismételje meg ezt a kis szabályt. de a fő kívánalom a hit. a megvalósulás nem fog elmaradni. Mindig pozitív eredményeket képzelt el. És ki állíthatná ellenkezőjét? Nagyon határozott és helytálló az az elv. minden látogatás előtt. lelszahadulnak erői és eléri célját. hogy kívánják megjelenései lt. hogy nem tudja majd megkötni az üzletet. akkor biztos siker kísérte volna útján. hogy kudarcot fog vallani. Csak meg kell lalalni li I aha dítani és vele együtt felemelkedni. míg értelmünk elfogadja és teljesen hiszünk benne . akkor tudom. hogy az az ember. Tehát mindenkor a legjobbakai rcinéljiil Sose gondoljunk a rosszra. Hu a legjobbal variul a szellemi teremtő erő Isten erejével párosulva a legjobbal is . képzeljük el. Még.a hit ereje csodát művel. hogy amit mélyen remélünk. Hadd hívjam fel a figyelmet négy kis szóra . A formula a következő: Ha Isten velünk. ha valóban a mélyponton Vt| a legjobb lehetőség is benned van. akkor az erőfeszítés nem lesz hiábavaló.zted.) Ezt a mondatot bátran saját magunkra is mondhatjuk: Ha Isten velem. Majd hozzátette: „szívesen adnék egy receptet.ez a titok! „Ha teljes szívből kívánjuk" . opimiisia és a siker reményében végzi munkáját. Ha az ember kudarcot vár. megvalósuljon. Ezt a könyvet olvasva. Az ilyesmit száműzzük gondolatainkból Egy pillanatig sem gondoljunk olyasmire. hogy biztosítja majd a sikert. . Érezte. Egyik nap olyan hölgy otthonába vitte a jószerencse. Egy asszonyt mostoha körülményei i il . Ezen elvek alkalmazásával az asszony új bátorságra. Van egy mély hajlandóság arra" . hogy valami üzlethez kezdjen. Őrizzük meg őket tudatunkban. Feltéve." Ezeket mondva. Tehát mindig csak a jóval foglalkozzunk I 'apial juk magunkban a jó lehetőségét. ez igaz. „hogy amit elképzelünk. hogy erős akarattal mindig emlékezetünkbe Idézzük és." Lemásoltam mondatait és most átnyújtom Önöknél is „ligy ember.11. Ez újjáalakítaná gondolkodását. az csodálatos halasi gyakorol körülményeire. ha egyéniségünk teljességével mozdítjuk elő építő szándékkal szívünk vágyát.vagyis. aki önbizalommal és optimistán él.al az a válaszom: ez nem így van. Egyszerűen nem hitte el. hogy nagy százalékban kudarcot vallott munkájával. De ehhez a tevékenységhez sémim gya korláta nem volt.110 111 lesz. Ennek a vevőnek aztán a szegény asszony kiöntötte szívét. Legyünk a jónak megszállottjai. hogy a rossz megiorien het. hatást gyakorolhat körülményeire. hogy a pozitív tényezők légkörét alkossa meg. ne felejtsük el soha. ha elképzelésünk egészséges. pozitív magatartásii. holott tudta. elmesélte vereségét és tehetetlen­ ségét. hogy te igazán a mélyponton vagy és nincsen az a fajta gondolkodás. Ne foglalkozzunk ilyesmivel gondoláiban. hogy porszívói I >l fog kilincselni házról házra. imádkozzunk érte és vegyül korul hitünkkel. Addig mondogassuk. új bizalmat adna és segítene a célok elérésében. mely megváltoztathatná helyzetedet. majd nyugodtan így szólt. akkor nem is kaphat mást. megújult hitre tett szert és mélyebben bízott saját képességében." Az asszony megtanulta alkalmazni ezt a formulát. amit kíván. a szükséges bátorság és a többi megjön.a hit ereje csodát művel. Isten tudja. (Rómaiakhoz: 8/31. De teljesen reményűién gondoláinkkal fogott munkához. azt gondolod. N e m meglepő tehát.i. hogy Isten segítségével eladom a porszí­ vókat. hadd érjen a tudatalatti rétegekhez és segíteni fognak minden nehézség leküzdésében. aki az átlagon felül megértőnek bizonyult.magyarázta tovább. Most már nyugodtan kijelenti: Isten segít nekem munkámban.

Az nem olyan felszíni. hanem hiszi. de harcoljunk egy hegy ellen. Ismerte embereit és tudott a nyel­ vükön beszélni: „Hallom fiúk. Ne féljünk. ne szomorkodj . ha az helyes dolog. ha hiszünk benne. mely abban a pillanatban győz le bennünket. őszin­ tén hívő keresztény. Bármilyen akadályt átugorhatunk. hogy Isten ott van vele a munkahelyén is. fejezete elegendő erre. hogy némely emberrel nem történnek nagy dolgok annak az az oka. hogy líínjön el. Generációk során ál löbb ember olvassa a Bibliát. kérheted Tőle bátran és ne kételkedj szívedben. És Ő. A titkol megtaláljuk a következő szavakban és ez a legfontosabb mondatok egyike a Bibliából: „Higgyetek az Istenben! (ez pozitív gondolat ugye?) mondom nektek. Vegyük egyenként sorra a nehézségekéi Ha valamit kívánunk. Barátom folytatta: „hát tudjátok. Olyan gyakran láttam már eredményei. Különben a feje egy negyvenezer munkást alkalmazó gyárnak. Egyike azoknak a nagyszívű. mely a világon létezik. robosztus egyéneknek. szeretetreméltó úriember. Hivatali asztala tele van vallásos irodalommal. akik komoly hitre képesek. A tenger mélye szinte hajókkal van kikövezve. de a Bibliára is minden­ nap szükségem van. A Biblia egyetlen kis szakasza is megteszi ezi a csodál. higgyétek nekem. ezáltal javítjuk felfogásunkat. gyönge hittel. . hogy cipeljétek a Bibliát. hogy feltétlen szükséged van-e rá. I la naponta egy órát olvasgatjuk a Bibliát és fontos szakaszait memorizáljuk. úgy találja.) Ezt az elméletet nem én találtam ki. Minden szó a hasznunkra válik. alapvelő kételyét el kell kerülnünk).de nem fogja megadni neked." Bará­ tom néhány nap múlva behívta irodájába azokat az embereket. most majd a Bibliánkat is magunkkal kell vinnünk a munkába. Ha szívetekben jóaka­ rattal és hittel jöttök ide. az örökre eltűnik. mely legbensőbb lényegünk. menni fog a munka. X. Tcliai dobjuk ellenvéleményeinket. Én magam is tudós vagyok. hogy amit mond. hogy próbáljuk azt megszerezni? Elő­ ször megkérdezzük magunkat: „Fontos ez nekem?" őszintén foglald imádba és vizsgáld meg. hogy a hit nem eléggé tudományos. hogy Mr. Az emberiség jobban bízik a Bibliában. akik ezt a hírt terjesztették. bármennyire is fejlődik a tudomány.nem is olyan rossz ötlet. emelkedj fel és vesd magad a tengerbe (ez azt jelenti. egy közép-nyugati üzletember elbeszélése által. Azonban. hogy a Hit ereje csodákat művel. akkor a változás bennülik és körülöl­ tünk a csodával lesz határos. megtör ténik. Hisz abban. lett a vezérigazgató. ne légy rest és kérd Isten hozzájárulá­ sát is. A legcsodálatosabb ered­ ményeket elérhetjük általa. Ez a barátom ezeket mondta: „Imádkozzunk komoly. mi nem úgy értettük azt" . végigjártátok a várost azzal a hírrel. Ha megbizonyosodtál efelől. hogv lelkesedé sem a hit erejében szinte határtalan. hogy nem jól alkalmazzák a hit ereid A Biblia ezt mondja: „ha valaki azt mondja ennek a hegynek". mély hittel . Azonban. mint bármely más könyvel.a tengerbe) és nem kételkedik szívében (miért használja ez az idézel a szív szól: mert nem szabad kételkednünk tudatalattinkban. ez . A Biblia nagyon hasznos. Ezt a legmegbízhatóbb könyv tanítja. amit „hegynek nevezünk" . Saját beszéde­ imből és füzeteimből is van neki néhány. mint bármely más írott dokumentumban és a Biblia az. de a tudatalatti mely.ne csak felszínes. De hozzátok el inkább szívetekben és gondolataitokban. hogy működésem alatt csak Bibliával lehet munkába jönnö­ tök. Gyárában. Ez az ember egy nagydarab. barnul dobunk a tengerbe." (Mark evangéliuma: 11/22-23. beszédes. suttogni kezd­ tek a városban: „most. mely az egyik legnagyobb az Egyesült Államokban. Neki vannak a leglátogatottabb bibliaórái. vagyis erőfeszítésünk ne irányuljon mindjárt a nehézségéi.dadogták az emberek megle­ petten. ha valaki azt mondja ennek a hegynek. hűtőgépeket gyárt. aki jobban átlátja a dolgokat.egész hegvlan colatának. Hogyan lehet kifejleszteni a lm erejét? A válasz: Itassuk át gondolatainkat a Biblia szavaival. Ennek a törvénynek érvényessége nagy hatást tett rám egyik barátom.112 113 Egy pillanatig sem kételkedem ennek a felfogásnak a hatásos­ ságában. hogy nincs szükséged arra a bizonyos dologra. amely kimondja. A Titanic a tenger feneken van." „ 0 . Márk evangéliumának 11." Amikor vezérigazgatóvá nevezték ki a gyárban. mint a tudat kéielye. A indái kételkedése normális kételkedés. de én mégse kívánom. akkor az csakugyan megtörténik. a tudományt mindennap felhasználom a munkámban. Y.

nem a legrosszabbakai. Még sohasem hallottam idáig inas kijcieiilési lőle. akkor az csaku­ gyan megtörténik. Mától kezdve változtatok magatartásomon es i dig a legjobbakat várom. hogy a problémák SS százaléka ilyen megoldással kielégítően végződölt. A kétely elzárja az erő áramlásai. Ne is gondoljunk rá. „Most meggyőztél" . Majd önként beszámolt róla. csak. ami ugyancsak nem segítette az eredmények százalékának emelkedését. míg mélyen nem ágyazódnak lelkünkbe. mely megteremti a feltételekéi a kívánt eredményhez. hogy még ezt a magas százalékot is lehel emelni a gyakorlattal és természetesen a „jól varas" művészeiében a gyakorlat olyan lényeges valami. mely valóban megmozgatja azokat a bizonyos hegyeket Bármit kérhetünk Istentől. hogy bebizonyHsa. hogy Isten megadja az erőt ahhoz. " Ha így teszünk. vagy egy sportgyakorlat. hogy barátom előszói keiel kedve fogott ehhez a kísérlethez. A hit ereje olyan csodálatos. hűsé­ gesen kipróbálta ezeket az elveket többféle problémával kapcsolat­ ban és feljegyzést készített az eredményről. ismételgessük újra es újra. hogy amit mond. Hat hónapig lolytaiia feljegyzéseit. hogy ereje áthasson berniünkéi. hogy semmi sincs. minden elképzeléssel szemben. melyet meg is kapunk. egy olyan embernek. hogy. hogy ez nem csak elmélet. hanem hiszi. sohasem kételkedjünk. ha intenzíven. Naponta legalább tízszer jelentsük ki magunkban: „Mindig a legjobbat remélem és Isten segítségével meg is fogom k a p n i . „arra a speciális fajta hitre v. aki az élettől mindig a legrosz szabbakat várja. a hit pedig megnyitja. . És ezt u magatartást tanúsította minden problémával. mint a zene gyakorlása egy hangszeren." (Márk evangéliuma: 11/23. gondolataink is ilyen irányba fordulnak és meglesz a feltétel a megvalósuláshoz.fejezte be. mint. Az ebben a fejezetben felsorolt elveket is élénken lagadia es felajánlott önmagán egy próbát. és nem kételkedik szive ben. Senki sem érhei el mesiei ló kot valamiben. de mini egy kisgyer­ mek. hanem az élei nehéz helyzete inek tudományos úton való megközelítése. szívünkbe es eges/ valón kat hatalmukba nem kerítik. „Ha valaki azt mondja a hegynek: emelkedj fel és vesd magad a tengerbe. Mivel becsületes ember. " Soha ne említsük a rossz lehetőségét. de tény. mennyire nincs igazam következtetéseimben. Töröljük ki tudatunkból.) Ezeket az elveket néhány hónappal ezelőtt ajánlollani egy régi barátomnak. „ b a r ezi sohasem hittem volna lehetségesnek.114 115 „Tehát" . A kíséi Iciehn azi mutatják. amit a Mindenható nem tudna meglenni ei I . ha hagyjuk. hogy: úgy sem fog semmi sikerülni.m szükség. velünk vagy általunk. kitartóan es intelligensen gyakorol. Az élet mindennapos küzdelmében ajánlom a következő mon­ dat szem előtt tartását: „Hiszem. megtörténik. embei a legjobbat várja. Azt is hozzá kell tennem. ami helyes." Még hozzátehetném. Ezzel a gyakorlattal minden erőnk a jó elérésére összpontosul.mondta barátom. különös erőt kap. ha az. ízlelgessük ezeket a mondatokat. amit el akarok é r n i .

Az eset a következőkép­ pen történt. aki erőt ad. úrrá lehe­ tünk azokon a kudarcokon. hogy mit ajánlottak neki. sürgősen szaba­ duljon meg effajta gondolatoktól. milyen módszer az. hittel és pozitívan alkalmazzuk a módszereket. Átnyújtotta az irattárcát és ezt mondta: „Itt van fiam. ha elég hitünk és kitartá­ sunk van és hajlandók vagyunk dolgozni. . hogy fontolóra vegyenek egy tervet. És ugyan mit tehetünk az akadá­ lyokkal szemben. hogy ennél a tervnél látható akadályok merülnek fel. mely megváltoztatta egész magatartását. melyeket olyan sikeresen alkalmaztak.és ezzel az erővel elháríthatunk bármilyen akadályt. aki nagyon keveset beszélt." . Mivel Ön kíváncsi a dologra. ami jellemző volt rá. Jelszavunk a következő legyen: „Nem hiszek a vereségben. valószínűleg kicsinységérzetét takarja el ezzel). egész életemben akadályokkal harcoltam és még sohasem láttam leküzdhetetlen akadályt. sok nehézséggel találkoztam. Az itt elhangzó vitákban az „akadály­ ember" változatlanul mindig a következőket mondta. aztán már el is van feledve. mely nagy kiadással és bizonyos rizikóval járt. hát megmutatom Önnek.válaszolta emberünk. mint megtenni".most felállt és azt kérdezte: „Miért hangsúlyozza Ön ebben a vitában mindig az akadályokat és sohasem a lehetőségeket?" „Mert egy intelligens embernek mindig reálisan kell gondol­ koznia" .sürgette a tárca tulajdonosa. hogy ez nem használ. „Ön azt mondja. és amelyről a jelenle­ vők közül senki sem tud? Halvány mosoly suhant át a másik arcán. olvassa. és itt magyaráz­ zák el a formulákat és módszereket. senki sem lesz olyan. kaput nyitunk a vereség lehetőségének. akik ezt a filozó­ fiát vallották és alkalmazták kitűnő eredménnyel. „Olvassa csak fel hangosan" . de akit társai tiszteltek képességeiért. most vegyük tekintetbe." Ezt könnyebb mondani.akadékoskodott emberünk. és mindig oktató célzattal (ez a típus mindig bölcselkedik. mellyel egyszerűen elhárítunk akadályokat és már el is felejtjük. Az egyik oldalán egy lapocska feküdt.) A tulajdonos újra zsebrerakta a tárcát és így folytatta: „Már sok időt leéltem. Vállalatánál a főnökök összeültek. „Fiam. hogy elhárítaná az akadályt és aztán el is felejtené." (Filippiekhez 4/13. de a siker lehetőségével is kecsegtetett. Remélem. kételkedve olvasta: „Mindenre képes vagyok Krisztus által. Azért hívták akadályembernek. de ezekben a szavakban erő van . „csak egy pillanatra. kérdem én Öntől?" A másik habozás nélkül válaszolt. Én azt jobban tudom saját tapasztalatomból. amikor válaszolt.117 8 Nem hiszek a kudarcban Ha valakinek eszébe jut a vereség gondolata. ha ilyesmin elmélkedünk. mert tekintet nélkül arra. melyen néhány szó állt." Szeretnék most olyan személyekről beszélni.valódi erő . mert. Ha ezeket az eseteket gondosan és alaposan végigol­ vassuk. Ez az én receptem és ne hitesse el velem. rögtön az összes lehetséges akadályt felsorolta. „Hogy mit tehetünk az akadályokkal szemben? Hát én egyszerűen elhárítanám őket. melyek most szinte elkerülhetei lennek látszanak. feltéve. ami miatt a tanács kivitelezése lehetetlen. mint az a bizonyos „akadály­ ember"." Benyúlt zsebébe és kivette irattárcáját. eredményeiért és egy bizo­ nyos hajthatatlanságért. Emberünk lassan. akiről egyszer hallottam. „és tény. Egyszer azonban emberére talált és megtanulta a leckét." Egy másik ember a társaságban. Kérdem én." Az „akadályember" fölvette a tárcát és különös tekintettel olvasta el a szavakat. hogy milyen akadályok merülhetnek fel.

De győzelmének legfontosabb tényezője. hogy olyan. ezzel megtörjük erejét. A végén aztán biztonsággal mondthatod minden körülmé­ nyek között. melynek címe „Életelvek és reflekciók". amelyben ember még nem is volt. Mert bárki előre tud jutni. mint elég. Alkalmazd tehát az előbbi üzletember által ajánlott formulát. hagyta. „sohasem gyengítették a verseny elbátortalanító körülményei. ha minden ellenünk van.nem félt az akadályoktól. hogy az feleannyi erővel sem bír. . egyenletes erőt ad. ha az út sima. mert jelentős egyéniség volt. Vegyük például Gonzales esetét.folytatta a riporter -. Egészen ismeretlen versenyző volt akkor és a rossz. Megismered önma- gadat és saját képességeidet minden vonatkozásban. hogy . és így elveszítse a győzelemhez szükséges erőt. hogy állandóan egyenletes erőben küzdött. azt jelenti. rosszabb már nem lehet. és mivel egyáltalán nem volt szenteskedő természet semmilyen értelemben. Ez. Ilyen helyzet nincs. ne nevezd helyzetedet olyannak. hogy az akadály rázúduljon. kivitelezték és minden nehézség. Egy angliai barátom elküldte nekem Winston Churchill köny­ vét. . az én helyzetem egész más. hogy „sohase győzzenek le a helyzet elbátortalanító körülményei. Mindenesetre több negatív szó nem esett az asztalnál. nedves időjárás miatt sokáig nem tudott hibátlan játszmát produ­ kálni. melyet még soha senki nem élt át. hogy amikor a verseny rosszul állt. el kell zárni az útját. hanem az akadályé. hogy technikájában ugyan vannak hibák és talán nagyobb versenyzők is játszottak már ezen a pályán. A hit állandó. De egyenesen szálljunk szembe vele. Az egyik fővárosi lap sportriportere.118 119 Hangjában bizalom csengett és mindenki hitt neki. Valamilyen erőnek meg kell törni összecsapás­ kor. olyan nehéz körülmények között vagyok. Ennek az embernek a módszere azon alapult. melyet a fagyos földbe vertek kimozdíthatatlanul. Pusztán csak állt. hogy Isten velünk van és általa meg lesz az erőnk bármihez. Szálljunk szembe minden nehézséggel és majd meglátjuk. Ebben a könyvben Churchill beszél a brit Tudor tábornokról. Nem kell élnünk térden csúszva." Lehet.„sohasem győzték le a verseny elbátortalanító körülményei". De külön erőre van szükség abban a harcban. Ezt azonban csak akkor tehetjük meg. kifejtette. Ahogy a magatartásod változik negatívról pozitívra. de az nem a mi erőnk lesz. a tervet elfogadták. legyőzötten egy életen át." Tudor tábornok tudta. A hit a legszükségesebb ebben a küzdelemben. Azonban figyelmeztetlek. aki néhány évvel ezelőtt megnyerte a nemzeti teniszbajnokságot egy nagyon kimerítő küz­ delemben. elemezve Gonzales játékát. és tökéletesen elég is. Pozitív magatartását és nagy tapasztalatát mindenki ismerte. szavai meggyőzően hatottak a körülülőkre. mint amit feltételez­ tünk róla. mert. Próbáljuk gyakorolni a hitet. Tehát legelőször is szálljunk szembe bátran minden nehézség­ gel. mint az acélcövek. márciusi nagy német támadás­ kor. de Tudor tábornok értett hozzá. ha olyan végzetesen súlyosak körülményeid. Ez a szellemi és gondolati többlet tette ezt az embert bajnokká. hogyan kell szembeszállni egy látszólag megmozdíthatatlan és le­ győzhetetlen akadállyal. Képes volt szembeszállni az akadályokkal és legyőzni őket. Innen már csak egy irány vezet és ez a jobb helyzet." Ebben az esetben nagyon szerencsés vagy. valójában több. hogy bátortalanság és negatív gondolatok kapják el és uralják. Ott a nagy titok. Ez egy nagyon fontos mondat. de csodálatos szervái vannak és nagyon gyakorlottan üti vissza röpté­ ben a labdát. nem engedte. hogyan kell szembeszállni bármilyen akadállyal. Az ellenség túlerőben volt. aki az angol hadsereg ötödik hadosztályát vezette az 1918. majd így törte meg az erejét. így mostani körülményeid egész vigasztalóak. Churchill így jellemezte Tudor generálist. erő van benne: „Tudorról az a benyomásom támadt. rizikó ellenére nagy sikerrel járt. amikor az előrehaladás nehéz. hogy ezzel vágsz vissza: „Ön nem ismeri a körülmé­ nyeimet. melyeket valaha verse­ nyekről írtak . így kifejlesztheted magadban az istenhit erejét. Ennek az erőnek a dinamiz­ musa akkor is előrevisz. hogy „nem hiszek a vereségben". úgy bővülnek lehetősé­ geid is. Módszere egyszerű volt. ha hitünk szilárd Istenben és önmagunkban. ugye. Egyszerűen eléje kell állni. ne nyögjünk alatta. sok nehézséget leküzdött már. ne panaszkodjunk miatta. Sőt." Ezek voltak a legértelmesebb sorok.

Sok ilyen összejövetelt meghallgattam és meg vagyok győződve. de azért sohasem bátortalanodik el." (Filippiekhez 4/13. és az üzletemberek olyan magas eredményt értek el ezáltal. de mégis mindig találtak egy kiutat."-re. egy kis ösvényt kifelé a nehézségekből. Számomra megható élmény. Több­ ször is megpróbálta. hogy nem élhet sokáig ezzel a gyönge fizikummal. az önbizalom elmélyítése. mindannyiszor szilárd hittel tegyük hozzá: „hiszek ebben". Nagyon érzé­ keny volt és kisebbségi érzések györtörték. Tudatalattink. A legjobb illusztráció erre a tényre Amos Parrish. ráadásul dadogott is. akik feszülten figyelnek „A. először megpróbálom megkerülni. nemhogy megvásárol­ n i . Egy bölcs és filozófiára hajló néger egyszer ezt mondta nekem.az emberek már minden elképzelhető nehéz helyzetet átéltek. Egyszerűen magyarázzuk meg tudatalattinknak: „Én hiszek ebben és ragaszkodom ehhez az elképzelésemhez. ennek a magatar­ tásnak összhatása mégis negatívan befolyásolja gondolatainkat. hogy ilyen kétnapos összejöveteleken Amos Parrishtől bölcsességet és inspirációt kapjanak. amelyben most Te vagy. Tehát újra ismétlem. nincsen legyőzhetetlen akadály. Ezek minduntalan felmerülnek beszédünk­ ben. aki évente kétszer összehív többszáz vezető áruházi adminisztrátort és divat­ tervezőt egy gyűlésre. melyet mondjuk „kis negatív szólásmó­ doknak" nevezhetünk. Őszintén és egy kis humorral beszél róla. olyant is. esetleg ezt mondja nekünk: „Te nem is hiszed ezt igazán. vagyis az őszinte igazságot kell befogad­ nia. ha kiküszöbölünk néhány kifejezést gondolata­ inkból és beszédünkből. amikor az akadályok leküzdéséről volt szó: „Hogy hogyan jutok túl a bajaimon? Nos. Mindenki mindig azzal a meggyő­ ződéssel hagyja ott a gyűlést.) Mondjuk ezt el ötször naponta és rettenthetetlen erők fognak felszabadulni bennünk. Gyermekkorában beteges volt. mely nem szered a változást. . " A közönség nevetésben tört ki. Azt gondolták. ahogy Parrisht közvetlenül becézik. így volt ez másokkal is. Ha az sem megy. amikor ezt a nagy tömeget látom a hotel báltermében. mely­ ről ebben a fejezetben már szó volt előzőleg. Vegyük komolyan annak az üzletembernek a receptjét. Parrish az eladásnak és kiszolgálásnak olyan egyedülálló ötle­ tét fejlesztette ki. Egyetért saját tévedéseinkkel és visszhangozza azokat. rövid időn belül tudatalattink is elfogadja azt. alulról próbálok keresni kiutat.120 121 Tulajdonképpen nagyjából csak néhány emberi történet van és ezeket már mielőttünk is átélték. hogy Isten segítségével és a saját ereje latbavetésével boldogulni fog. hogy Mr. ." Ha ilyen pozitívan jelentünk ki valamit. mely által minden akadály legyőzhető. de láttam. hogy a tudatalatti nem mindig mond igazat. aki erőt ad. Az egyik nap például képtelen volt kimondani a Cadillac szót. az. amit tanít. és amely most számodra teljesen reménytelennek tűnik. Saját tudatalattink­ ban teremtettük meg negatív magatartásunkat és a tudatalatti most visszhangozza ezt a tévedést. hogy tudatalattink pozitív jelleget öltsön. hogy közben milyen szeretettel tekintenek rá. Mivel pedig mindig pozitív gondolatokat kap. P. Mosolyogva tette hozzá: „Látjátok. De egy nap Parrisht megszállta a hit ereje és ettől kezdve tudta. Ezeken az összejöveteleken Mr." Ám jegyezzük meg azt. felülről próbálkozom.majd hozzátette -. mely munkájukhoz tartozik. Ez az ember élő példája annak a filozófiának. Végül összeszedte minden erejét és ekkor sikerült csak. vagyis azt. Ha még így sem sikerül. melyet sohasem szabad elfelejteni . egyszerűen keresztülgázo­ lok rajta" . Ha nem sike­ rül. Parrish tanácsokat ad a kereskedőknek és üzletembereknek az új üzleti irányokról a kereskedelemben. még ki sem tudom mondani a Cadillac szót. Ez olyan tény. hogy hajlandók voltak évenként kétszer magas összege­ ket fizetni azért. Nagyon hatásos módszere annak. Tehát megadom újra az idézetet: „Mindent meg tudok tenni Krisztus által. és bár magukban látszólag jelentéktelenek. hogy Jézus Krisztus segítségével minden akadály legyőzhető. Néha nagy hátrány számára a dadogása. Parrish tanácsainak legnagyobb értéke a bátorság és pozitív gon­ dolkodás. melyet a Waldorf-Astoria Szálló nagy bálter­ mében tartanak New York Cityben.amint a pozitív gondolkodás hatá­ sáról beszél ezeknek a fontos üzletembereknek. „Istennel együtt keresztül tudok gázolni rajta". hogy minden akadály legyőzhető. egy idő után tudatalattink visszhangozni fogja ezeket az igazságokat. eladási módszerekről és más fontos dolgokról. de nem sikerült. Hagyjuk abba most az olvasást egy pillanatra és ötször ismételjük el magunkban.

D e . ." Ezek ugyan jelentéktelen negatív állítások és van ennél sokkal pusztítóbb erejű állítás is. hogy minden jól fog menni. így elhatároztam. hogy ezt meg tudnám tenni. mi sem tehetünk mást. ez nagyon rossz labdafek­ vés." vagy „nem hiszem. aki nemcsak kiváló játékos volt. mindig erőkifejtésre készen áll. mert bármilyen magatartást csak gondolati folya­ mat hozhat létre. negatív gondolatokká válnak." Hasonló­ képpen a negatív gondolatoktól szabad értelem is pozitívan műkö­ dik. de sosem szabad elfelejtenünk. ettől a pillanattól kezdve mégis efelé hajlunk. hogy kigyomlálom beszédemből ezeket a „kis negatív mondásokat. Hangsúlyozzuk újra és újra ezt a pozitív magatartást. hogy hetekig. már komoran kijelentettem: „ma alapos esőnk lesz. hogy „mindent meg tudok tenni Krisztus által" . de egyszersmind filozófus is. esetleg évekig ismétel­ gettük magunkban.122 123 Mikor ezt a jelenséget először gondoltam át komolyan. esetleg ezeket mondtam: „nem is vártam jobbat. vagy „azt hiszem defektet kaptunk. vagyis a tiszta értelem erőkifejtésre képes. de magatartásunk irányában mindig gondolati jellegű. Egy útmenti hirdetőtáblán egy bizonyos gépolaj hirdetése állt. Bármilyen erőtlen is bennünk ez a pozitív gondolat. hanem valóságos akadály." vagy „sohasem leszek kész ezzel a munkával. jelentéktelen. mint előzőleg gondoltunk. itt aztán rossz talajon vagyok. mint pél­ dául: „félek. mely az akadály leküzdésével fog végződni. Egyszer golfoztam egy olyan emberrel. D e . hogy mégis tehetünk valamit a probléma ellenében. hogy képtelenek vagyunk ellene tenni. Minden jól sikerül. ha azt gondoljuk. Egészen meglepő. Egy folyamat elkez­ dődött. mint egy tiszta gép. és ha értelmünk meg van róla győződve. Hogyan fogunk innen kikerülni?" Barátom mosolyogva válaszolt: „Mintha olvastam volna vala­ mit a könyveiben a pozitív gondolkodásról?" Szégyenlősen hallgattam. " Ha valami nem sikerült." Ezt a pozitív eszmét ültessük el mélyen tudatunkba. Viselkedésünket az akadályokkal szemben értelmi magatartásunk határozza meg. amelyek közül az egyikért örökké hálás leszek neki. hogy nem tudjuk leküzdeni az akadályt. és ha egy csomó ilyen apró. hogy eddig soha nem ismert erő birtokába kerültünk. akkor ezek hajlamosak gondolatainkba is befészke­ lődni. képzeljük el. Cselekedeteinket az akadályok ellen nagyrészt gondolataink határozzák meg. Észre­ vettem. Amikor odaértünk. nem kapunk defektet. Ha az ember hangsúlyozottan állítja. meglepő eredménysorozat veszi kezdetét. Annyira hangsúlyoztuk saját képtelenségünket. hogy a tiszta értelem ugyanúgy. el tudjuk végezni munkánkat. hogy kiküszöbölésük leg­ egyszerűbb módja. valaki megjegyezheti. hogy tucatjával használok olyan kijelentéseket. míg végül meggyőzzük saját tudatunkat. mindenhova odaérünk idejében. hogy „az enyém aztán nem gondolati jellegű. emlékezz arra. Tehát akadályok leküzdésére mindig ez legyen a filozófiánk: „ N e m hiszek a vereségben." Lehet. hogy el fogok késni". így működésbe hozzuk a pozitív hatások törvényét és a jó eredmény bekövetkezik. Ha kialakítunk egy olyan gondolati magatartást. annyi tennivaló vár r á m . hogy mennyi erő sűrűsödik bennük és mielőtt észrevennénk már nagy. hogy így van." Rájöttem. ha ellenkezőleg. Tulajdonképpen a legtöbb akadály gondolati jellegűPersze. abban az új teremtő koncepcióban hi­ szünk. Ha jó eredményeket várunk. ha szilárdan hiszünk abban. hogy az akadály nem is olyan nagy. hogy „a hatalmas tölgyerdő is kis magból fejlődik k i " ." vagy ha néhány felhő úszott az égen. Hirtelen látni fogjuk. pusztító. hónapokig. hogy értelmünk fokozatosan el is fogadta ezt a végkövetkeztetést. melyhez ragasz­ kodunk. Tehát tisztítsd meg gondolataidat. Ha sokáig legyőzötten álltunk egy probléma előtt. Ugyanis egyenetlen terepre ütöttem a labdámat. negatív mondás hangzik el mindennapi beszédünkben. A játék menete kihozott belőle néhány aranybölcsességet. rosszkedvűen szólaltam meg: „Nézzen csak ide. ennek oka valószínűleg az. ha szándékosan pozitív módon beszélünk min­ denről. Ezt olvashattuk: „Tiszta gép erőkifejtésre képes. akkor nem is fogjuk legyőzni. hogy az elhárítható. magas fű közé. megfigyel­ tem saját beszédmódomat is és egészen megrökönyödtem.akkor új alapokra kerülünk. Ha értelmünk meggyőző­ dik ennek az állításnak helyességéről. hogy nem vagyunk rá képesek.

a győzelem nem marad el." „ N o s " . „hogy a nehézség csak gondolatainkban létezik. melyre halálomig emlékezni fogok és remélem. hogy szemeit a labdára szögezze és mondja el magában: ezt a labdát biztos kézzel továbbütöm. Most vessünk még egy pillantást a nyugtalanító akadályra." Aztán még furcsább dolog következett. csak az a különbség. mint aminőknek látszanak. hogy gyenge fű?" „Hát igen" . hogy a labda magassága itt is ugyanannyi. megváltoztatja egész magatartásunkat és teljesen a hatása alá kerülünk . „nagyon puha fűnek látszik. hogy onnan jobb ütés esik majd. ha ez a labda nyílt terepen feküdne a rövid füvön?" „Hát bizony azt gondolom. öltözőasztalunkra. az olyan arányban lesz nehéz. Megrágtam egy kicsit és ő kérdezte „ugye. erőre és élvezetre. hogy a Mindenható adott erőt arra. ahogyan gondolkodunk felőle.fordult hozzám. vagy könnyű. Kirántott egy fűcsomót és átnyújtotta. hogyan is fekszik ez a labda. Jefferson egyik szabályát megfizethetetlennek tartom: „Mindig a sima oldalán fogjuk meg a . Komo­ lyan állítsuk. de sohasem olyan súlyosak. Akkor barátom különös dolgot javasolt. íróasztalunkra. ahol jól látható . hogy itt lesz egy akadály." Ami nehéz feladatnak látszik. amikor egy hatalmas ütéssel a labda kikerült a füves terület szélére. N e m a képzelet szülemé­ nyei. ritmust és erőt ád az izmoknak és Ön olyan módon használja majd golfütőjét. akkor értelme rugékonyságot. „Térdeljünk le a fűbe és vizsgáljuk meg a helyzetet" . tegyük irattárcánkba. mely Önnek nehézséget okoz majd. írjuk fel egy darab papírra. „A talaj akadályozása csak az Ön gondolataiban él.mondta. higgye. Ön elhatá­ rozta. Gondolati hozzáállásunk a legfontosabb tényező. Az erő az akadály leküzdésére is Önben van. hogy kihúzzuk magunkat a bajból. William James szerint egy vállalkozás legfontosabb tényezője. „Ön a golfütőjének egy könnyed suhintásával keresztül tudja vágni ezt a füvet." így letérdeltünk és ezeket mondta: „Figyelje meg. ha szemünket szilárdan az erőforrásra irányítjuk. hogy ezzel az erővel mindenre képesek vagyunk. Franklinnek napi tizenhá­ rom szabálya volt: Jeffersonnak csak tíz. mint innen?" „Mert ott a fű alacsony. A győzelemre gondolok .biztatott. „Figyelje csak meg ennek a minőségét" . mindenhova. könnyebben lehet labdába ü t n i " válaszoltam. aki Franklinhoz hasonlóan egy csomó szabályt fektetett le irányelvül. hogy ezt meg is tudja tenni." „ N o s " .„mindenre képes vagyok Krisztus által. ha a sikeres megoldást tartjuk szem előtt.válaszoltam -. „Nézzük meg. nyilvánvalóvá válik.tette hozzá. vidáman és erővel üssön. Thoreau és William James. hogy az akadály csak gondolataiban létezik. Thoreau megállapítása szerint minden eredmény titka. Úgy találjuk. hogy a három filozófusnak tanítása együttvéve teremtette azt a különös amerikai típust.folytatta barátom „nem értem miért gondolja. ragasszuk a fürdőszobatükör szélére. Ha ezt hisszük. Ha elképzeli saját magát." Emlékezzünk csak arra a bizonyos mondásra. Hinnünk kell.folytatta barátom. a mosogató mellé a falra. aki megerősí­ tett engem. hogy nem is olyan veszedelmes. amint elüti a labdát a nehéz terepről és hisz abban. mint a nyílt terepen. Elmondhatjuk. hogy az amerikai gondolkodásmódra három ember volt élénk hatással Emerson. Egy további bölcs amerikai ember Thomas Jefferson. Csak annyi szükséges. „Próbálja csak megrágni" . hogy a labda gyönyörű ívben elrepül onnan. hogy higygyünk benne. Lazítsa fel az ideges merevséget magában." És akkor mondta azt a mondatot. hogy kedves olvasóim is emlékezni fognak." Akadályok valóban fennállhatnak." A mai napig emlékszem arra az izgalomra. hogy jobb lenne. Emerson alapvető doktrínája az. akit sohasem győz le semmilyen nehézség és a lehetetlent is csodálatos készséggel oldja meg. hogy ez az erő feloldja bennünk a feszültséget és szétárad bennünk.a győzelemben hiszek.124 125 „Én nem gondolkoznék olyan negatívan erről a labdaállásról" . mint hittük. Ha elemezzük az amerikai gondolkodást mind a mai napig. Nagyon fontos az a tény nehéz problémákkal kapcsolatban. Ismétel­ jük magunkban „az akadály csak gondolatunkban létezik. míg ez az igazság elér tudatunkba. „Gondolja.olvasgassuk. mely elfogott. mint a kés. Higgyük el. hogy az emberi személyiség kapcsolatba kerülhet az Isteni Erővel és így juthat erőhöz. hogy öt-hat ujjnyi fű borítja el.

hangzott a válasz. hogy volna eszed jobban tanulni. vagy a problémák­ nál olyan módszert alkalmazzunk. „Pedig ennek a gyereknek olyan esze van" ." A fiú mogorván jött be hozzám. hogy a tudás öröméért tanuljon. csak ülök ott. A negatív magatartás is a megoldás súrlódással teli megközelítése." Ez annyit jelent. hogy Isten felszabadítja elmédet és a helyes választ sugalmazza. fiam?" „Anyám szerint volna. minden ügyében alkalmazni fogja majd a pozitív gondolkodásnak ezt a csodálatos bástyáját. A fiú követte utasításaimat és mit gondolnak. Annyi példát mondhatnék." Nagyon bántotta az asszonyt. Következő reggel. Akkor azt gondolom." Ez a negatív gondolkodásmód kisebbségi érzéssel keresztezve. én csak becsületesen el akarom végezni az osztályokat." „Látom. N e m akarok semmiféle dicsérő papírt kapni a tanulóévek végén. de igazi könyvmoly lehetett. ha „helyes irányba térítenénk a gyereket. Szeretné. mondd a következőket magadban. hogy már megemésztetted az anyagot és el is tudnád mondani. Elláttam néhány jó tanáccsal." „Ha az osztályban a tanár felhív. mert harmóniában van a világegyetem folyásával. csak a jobb eredményre nógatta. csak ennyire tudom vinni. A pozitív megközelí­ tés a „sima oldal" módszere.folytatta komolyan -. Az agya nem működött.azt hiszem." . mely hasznosnak bizonyult. melyben emberéletek változtak meg az ilyen folyamat hatására. de azt hiszem. Ne olvasd el kétszer. milyen osztály­ zatot kapott a következő szemeszterben? Kilencvenest! Biztos vagyok benne. . nem nagyon lelkesedsz ezért" . Figyelemre méltó. „tudom. Ezt elismétlem legalább há­ romszor. teljesen hatal­ mukba kerítették ezt a gyermeket. Akkor jönnek a vizsgák. kedves és édes. ezek az esetek és élmények a minden­ napi életből valók." „Igen. majd a hideg veríték és semmi sem jut eszembe. így szükséges a súrlódás csökkentése vagy megszüntetése.jegyeztem meg. „Mert az én fiam. mit tehetek még. mely a legkisebb ellenállás irányában hat. Nemcsak kevesebb ellenállásba ütközik. olyan területen. „Mama nagyon csodálatos. Komolyan higgy benne. hidd el. kaptam én már rosszabbat is. a tanár felhív és én csak állok és nem emlékszem semmire. egy pillanatig sem csak elméleti okoskodás. „én megtanulom az anyagot. én nem tudom. csak. így megkérdeztem: „Mi a baj fiam?" „Nem tudom. Nem volt elég bölcs. hogy jó fejem van és meg tudom csinálni a feladatokat. rémesen buta vagyok. ráadásul az anyai magatartás nyomasztó hatása. hogy a munkánál. hogy miután ez a gyerek felfedezte a „nem hiszek a vereségben filozófia" . felelés előtt mondj el egy gyors fohászt. ha akarod. hogy ez a könyv a végtelenségig folytatódna. ahol kudarcra lennénk ítélve. hogy életünk korai szakaszától. Nem tudom. Ha eljön a vizsga napja. hogy első olvasásra is meg tudod jegyezni. otthon elolvasom egypárszor. de tulajdon­ képpen ösztökéli is a segítő erőket. ezt a képességét nem örököltem tőle. Ezért fejleszt ki a negativizmus akkora ellenállást. Egyszerűen hidd el. Képzeld el azt. „Leckeolvasás előtt állj meg egy pillanatra. „Anyád szerint nem tudsz hetvenesnél jobb osztályzatot szerezni. „Honnan tudja ezt olyan biztosan?" . hogy a fiú nem tud hetvenesnél jobb osztályzatot kapni. hogy mindig olyan jó osztályzatot kapott. „Én annak idején dicsérettel végeztem a főiskolát. egészen földi létünk végéig ennek a filozófiának az alkalmazása hozzásegít sikeres eredményekhez ott. hogy megtanítsa az önmagával való versenyzésre. egész életében. hogy egy érdekes regényt olvasol. az anyja sohasem mondta neki. Képzeld el. miért van ez így" . és ez nem is a legrosszabb." Akkor engedd el az izmaidat és minden feszültség nélkül olvasd át a leckét. és imádkozz eképpen „Uram. ha háromszorra nem ment a fejembe. melyeket azok .hatékonyságát. hogy ez a nyomás teljesen megbénította. Aztán iskolába menet azt gondolom. Postámat szinte megtöltik ezek a bizonyítékok. majd becsukom a könyvet és megpróbálom kívülről elmondani. De ki akar ilyen könyvmoly lenni. tudom. Nem csoda. amikor iskolába mégy. A mechanikában az ellenállás súrlódást okoz. Peale doktor" . elönt a forróság. hogy Isten segítségével agyad a megfelelő pillanatban működni fog. hogy talán emlékszem rá.folytatta szomorúan -. Mama küldött engem Önhöz. Egy asszony például elküldte hozzánk 15 éves fiát.jelentette ki büszkén." „Gondolod.érdeklődtem.126 127 dolgokat. hogy anyám kiváló tanuló volt. És még több.

akik hallván a győzedelmes élet tapasztalatairól szóló beszámolómat. hogy mennyire segítette az a módszer. Néhány hét múlva már kilencvenöt százalék volt a bevétel és tizenhat hét elmúltával minden egyes vevő vásárolt valamit." „Apa továbbadta ezt az imát más ügynököknek is és minden esetben bámulatos eredmények születtek. Apa kipróbálta és az eredmény a csodával volt határos. hárommon­ datos imát. hogy negatív magatartást tanúsított problémáival szem­ ben és volt elég magához való esze. melyen nyomtatott betűkkel ez állt: „Istennel minden lehetséges". És minden következő héten újabb csodálatos eredmények születtek. Ezt kellett ismételgetnie. Tudta magáról. Mindig ideges volt. mielőtt a vevőkhöz ellátoga­ tott. akik csodálatos eredménnyel alkalmazzák az ebben a levélben említett elgondolást. ahol addig nem volt ú t ." „Sokszor hallottam. amint fogadkozott Mamának. „Egész különös. " Egy kis cégnek a feje. kérlek. Ismerek többeket. de nagy hangon biztatta önmagát. hogy az ügyet Isten kezébe helyezi. Az első héten mindjárt az üzletek nyolcvanöt százaléka sikerült. Saját bevallása szerint az volt a baja. néha bútorral ügynököl. amikor papíráruval ügynökösködik. hogy egy céghez kerüljön. Ilyenféle levelet kaptam egy úriembertől. amelyik áruja könnyen eladható. mert lehetősége van. Viszonzásul erőt kapott. aki a következőket meséli az apjáról. Apának minderre nem akadt lehetősége. hogy Isten vezérli utamat. . az az érzésem támadt. Hiszem. míg ez az eszme nem uralja tudatalatti magatartásodat. mely helyreállította lelki egyensúlyát. félt a jövőtől. hogy kis dolgokat áthatolhatatlanul nagy akadállyá növesztett. Ahogy elpanaszolta bánatát. mondd hangosan a következő mondatot: „Nem hiszek a kudarcban!" Addig ismételgesd ezt. egyáltalán nem látszott már nehéznek" . melynek egy idő után jelentős hatása lett munkájára is. Ez a cselekedete fejezte ki azt a lelki magatartást. melyet önmaga talált ki.128 129 küldik nekem. hogy felismerje." Olyasmit alkalmazott. akinek sok gondot okozott az üzlet kiépítése. hogy mindig a helyes utat fogom választani. aztán megint bőrárut. vagy ami éppen az akkori üzletága volt. hogy a problé­ mát normális megvilágításban lássa és sikerre vigye. hogy az a problémája. máskor acél­ árut ad el. me­ lyet a régi szokás szerint fel akart nagyítani." „Az ima szövege a következő: Hiszem. bedobta az iratot ebbe a papírkosárba és pár napig otthagyta. Ha olyan problémája adódott. De ez sohasem történt meg. „Apám utazó ügynök. hogy életük hasonló eseményeiről beszámoljanak nekem. majd az élet napos oldalára kerülünk. mint ahogy feltüntette őket. Egy kártyát kötött a kosár szélére. hogy amikor később újra kihalásztam az iratot. hogy Isten mindig csinál nekem utat. indíttatva érezték magukat. Majd a következő évben másképpen lesz. mesélte nekem.jelentette ki ez az ember. vagy ágylámpákkal. hogy ez az utolsó év. Egyszerűen egy nagy papírkosarat helyezett hivatali szobája közepére. Egyszer Apának egyik munkatársa adott egy kis. Minden évben változtatja a szakmáját. hogy végére értél ennek a fejezetnek. Most. Hiszem. miszerint ezek az akadályok távolról sem olyan nagyok. amit a lélektan így nevez: „a bukás akarása.

Mivel az ember minden szokást és magatartást meg tud változtatni. a kiváló elmegyógyász. A cikk később még kijelenti. bukás. Orvosok. hogy a „félelem a legbomlasztóbb ellensége az emberi személyiségnek" és az elsőrendű orvos még hozzáteszi. Egy másik orvos beszámol arról. akik megérték a századik életévüket. magányos­ ság. hogy általában „fojtó" aggodalomról szoktunk be­ szélni. hogy olyan sokáig él. Csak később vált szokásunkká. hogy az aggodalmaskodás hatalmában tartson bennünket. kijelentették. átlag 44 év körülieket. hogy olyan az. mely belülről támadja meg őket. Az aggodalom destruktív hatását mutatja az is. hogy az aggodalom sokszor oka az ízületi gyulladás­ nak. hogy mit tesz az emberrel a hosszú­ lejáratú aggodalmaskodás. Egyenes. Egy tudományos kutató kikérdezett 450 olyan személyt. Egy klinika orvosi kara megvizsgált egyszer 176 amerikai üzletembert. vagy fekélye. támadó cselek­ vés szükséges az ilyesmi kiküszöböléséhez és megfelelő idő. és kimutatták. ne aggodalmaskodjunk. az aggodalmat is kiirthatjuk magunkból. mintha valaki ujjaival szorosan fogja torkunkat és elzárja a lélegzés lehetőségét. A Rotarian képeslap a következő címmel közölt cikket: „Meddig akar Ön élni?" A cikkíró szerint a derékbőség nagysága kihatással van életünk hosszúságára. akkor eléggé drámaian érzékeltettem. Ha azt mondom. Hogy miért kell ezt ilyen komolyan vennünk? Az okát világo­ san kifejtette Dr. Az ember nem ezzel a mentalitással született. különösen nem a halálfélelmet . korán keltek és korán feküdtek 6. hogy az emberek ezrei szenvednek ilyen „gátló aggodalmaktól. hogy a következők közül legalább néhány tényező mindig közrejátszik az ízületi gyulladás kialakulá­ sában: üzleti katasztrófák. mert a házaspárok megosztják maguk között a gondokat. „Az aggodalom modern életünk nagy csapása. hosszú ideig tartó harag és állandó aggodalom. járjunk istentiszteletre 3. mint azok. mint a magányosok. Egy statisztika kimutatja. Kimutatta. hogy „az aggodalom a legalattomosabb és legrombolóbb emberi betegség". Ha az ember egyedül van. vidám természetűek voltak 5. éljünk nyugodtan 2. Mondják. mindig szorgalmasak voltak 2. hogy megkezdjük támadásunkat az aggodalom ellen. Tehát most rögtön szakítsunk ezzel a szokásunkkal. hogy a felének van magas vérnyomása. ha hosszú életet akarunk. mérsékeltek voltak minden vonalon 3. mint aki megtanult felülemelkedni aggodalmain. hogy minden beteg esetében az aggodalom volt a fő ok. sokfajta betegséget okozva." Ezek a szenvedők képte­ lenek kiűzni magukból aggodalmaikat. Házasem­ berek a cikk szerint tovább élnek. hogy a templombajáró emberek tovább élnek." A híres pszichológus hangsúlyozza. szívleljük meg a következő szabályokat: 1. bánat. Ez azért van. hogy ezeknek az embereknek hosszú és megelégedett élete a következőkön alapszik: 1. akik nem járnak istentiszteletre (tehát látogassa a templomot. feszültség. Mert tulajdonképpen mi is az aggodalom? Egyszerűen egy egészségtelen és destruktív gondolkodásmód.131 9 Hogyan szakítsunk az aggodalmaskodással Nem szükséges. Ez az idő most elérkezett. Az aggodalmaskodó ember nem valószínű. Fontos tény volt. mindent egyedül kell elviselnie. akik már elemezték ennek a most uralkodó beteg­ ségnek okait. Smiley Blanton. könnyű és egyszerű ételeket ettek 4. szívbaja. ha nem akar fiatalon meghalni). félelem. nem ismerték az aggodalmat és a félelmet.

a hatását mindig észrevehetjük sejtjeinkben. és gondolataink állandó megtisztítása idő­ vel kiküszöböli majd a túlzott félelmet gondolatainkból. Tehát. míg min­ den más gondolat. Mondjuk el hangosan az ilyen kijelentéseket: „Isten engem most bátorsággal. Az első lépés. Isten majd átsegít ezen a nehéz helyze­ ten. agyunk. mert az aggodalom valóban megbetegíthet. hogy szinte járványos aggo­ dalom és félelem ütötte fel a fejét ebben az országban. hogy a félelem eltávozik gondolatainkból. Ugyanis alvás alatt a gondolatok mélyen bekerülnek a tudatalattiba. George W. Egy orvos nemrégen azt állította. és belső szerveink is részt vesznek benne. mert értelme komolyan hitt a csók hatásosságában. Napi kiküszöbölésükhöz azonban nagy fantázia kell. higgyünk ebben a módszerben és nemsokára észrevesszük jótékony hatását. majd tegyük hozzá: „Hiszem. Agyunk ilyenfajta megtisztítása nagyon fontos. mely megsza­ badít az aggodalomtól.majd nevetve tesszük hozzá.folytatta -. Egy kisgyermeknek a felnőtténél sokkal élénkebb képzelőereje van. Itt nyújtom azt a gyakorlati eljárást. A . Tehát alkossunk önmagunkról egy olyan képet. Azonban értelmünket új gondolatokkal kell táplálni. Majd hálát adunk Istennek. bátorság. mert a félelem gondolatai felhalmozódnak és meggátolják az értelmi és szellemi erők szabad áramlását. végül is az valósul meg. Isten megvéd minden bántódástól." Itt azonban nagyot tévedhetünk. hogy egy puszi megszüntet­ heti a fájdalmat és elűzheti a félelmet. Naponta távolítsuk el agyunkból a nyugtalan gondolatokat. mely segít kiküszöbölni a túlzott aggodalmaskodást. ez az elképzelés egy bizonyos időn belül megvaló­ sul. Egy gyermek rögtön elhiszi. Ez különösen lefekvés előtt szükséges. mert ebben a rövid időszakban értelmünk minden behatásra nagyon fogékony. mert akkor Isten segítségével mindenre képesek le­ szünk. mely biztos megnyugvást hoz és megtöri ennek a szokásnak hatalmát. hogy bízzunk saját erőnkben." Ismételjük el ezt is ötször." Mindennap tápláljuk agyunkat ilyen gondolatokkal. Az elképzelés nemcsak az ábránd alkalmazása. de lehet egyszersmind a félelem gyógyszere is. Ez az egyszerű módszer máris hatásos egy gyermeknél. aggodalom ki nem szorul onnan." De ne bátortalanodjunk el. Stanley Cobb neurológus azt mondja. míg alszunk. „bár azt hiszem. hogy értelmem most megszabadult minden nyugtalanító. miközben elképzeljük gondolataink felszabadult működését. melyeket az éber tudat még felfog. re­ mény. így nem maradnak nyugta­ lanító gondolatok tudatunkban. ha az elképzelést elegendő hittel tartjuk képzele­ tünkben. Az alvás előtti 5 perc mérhetetien jelentőséggel bír.132 133 7. negatív érzéstől. A képzelet működésekor gondolati képekből alko­ tunk valódi eredményeket és ez egy bámulatosan hatásos folyamat. de délelőtt és délután is meg kell ismételnünk. a bőrszövetekben és testünk minden részében. amint minden félelmet és aggodalmat eltávolítunk gondolatainkból és ezek a gyötrő gondolatok messze szállnak tőlünk. Az elképzelés szó a kép szóból származik. A fantázia a félelem forrása. vagyis magunkban egy képet alkotunk a félelemről vagy a félelem feloldódásáról. mert igenis leküzdhetjük aggodal­ mainkat. Dr. Crile. békével és nyugodt biztonsággal tölt el. gyógyító gondolataival. Ezt a gyógyító eljárást nemcsak lefekvés előtt. Dr. ha elképzeljük. Képzeljük el. Isten vezérel a helyes elhatározásokhoz. „akinek betegségét a félelem okozta és az aggodalom és bizonytalanság érzése súlyosbí­ totta. mégpedig a hit. a híres amerikai sebész ezeket mondja: „Az aggodalom nemcsak lelkünkben létezik. de szívünk. derült. Közben pedig ismételjük a következőket: „Isten segítségével eltávolítók minden aggodalmat. E célból válasszunk ki 5 percre egy nyugodt helyet. Milyen gyakran halljuk ezt a mondást: „szinte beteg vagyok az aggodalomtól" . bármi legyen a félelem és aggodalom oka. kétség." Ezt legalább ötször mondjuk el. „Minden orvosnak van olyan betege" . Magába fogadja azokat az utolsó eszméket. békés gondolataik voltak és hittek az Istenben. Van rá orvosság. hogy az aggodalom mély összefüggésben van a reumás ízületi gyulladás szimptómáival. hogy megszabadított a félelemtől és nyugod­ tan aludjunk el. az aggodalomtól még senki sem lett beteg. félelmet és a bizony­ talanság érzetét gondolataimból. Amit elképzelünk. Isten megvédi szeretteimet is minden bántódástól.

ha a félelemtől a hit igazsága felé fordulunk. Pl. nem pedig félelemmel. A hit uralkodjék gondolataink felett és egy bizonyos idő múlva ki fogja szorítani a félelmet. és ez a hit. kifejlesztett nagyobb erőnkkel képesek leszünk az aggodalmaskodás alapját is kiküszöbölni. Talán jobb az a terv. Munkások jöttek hatalmas motorfűrésszel és én azt gondoltam. mert a nyugodt értelem módszeres." (Jób könyve 3/25. melyet senkinek sem szabad elfelejte­ nie. vagyis életünkből ki tudjuk iktatni ezt a rossz szokást. amitől rettegtem. ez a hatalmas fa.: „Félek." . Ez az egyedüli erő. esése közben a többi fában is kárt okozott volna. Tehát az eljárás a következő .. mert ha állandóan félünk. „semmi sem lehetetlen" és „legyen nektek hitetek szerint. így érünk lassan a törzshöz és gyökérhez. Ha mindennap gyakorlód hitedet. Tanuljunk meg hittel élni. kérjük Isten kegyelmét. mintha nem is állt volna itt 50 hosszú esztendeig. és amitől féltem. De nem kell megijednünk. annál valószínűbb. egyet kivéve. helyette majd a hit gondolatai foglalkoztatnak bennünket. A kiejtett szavak is idézhetnek elő félelmet. ha a lehető legkisebbre redukáljuk. és az aggodalom szokása megszűnik. csak ha gyakorlatban is alkalmazzuk őket. Addigra azonban.) Természe­ tesen ez így igaz. Ha naponta a hit gondolatai töltik el értelmünket. fokozatosan elérünk az aggodalom gyökeréig.. És most van az ideje a gyakorlati megvalósításnak. Vagyis másszóval. Itassuk át gondolatainkat egészséges eszmékkel és bizalommal. ha hitünk van. agyunk mindennapi megtisztítása a félelemtől. hogy idejében tu­ dunk elindulni. ha előbb egyenként letörjük az aggodalom apróbb megnyilvá­ nulásait és így közeledünk csak a bajok gyökeréhez. hogy lekésem a vonatot. megtörté­ nik. Ügyes stratégiát kell alkalmaznunk az aggodalom elleni hadjá­ ratban. melyet oly hosszú éveken keresztül növesztettünk. a hit gondolataival éljünk. ha bízunk is a sikerben. nem alkotunk többé célpontot félelmeink­ nek. Egy ilyen öreg fa kidöntése mindig szomorú látvány. Ezeknek a tanácsoknak olva­ sása nem sok értékkel bír." Tehát. hogy az első lépés az aggodalom leküzdéséhez. A félelemtől való szabadulás fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni. Ehelyett létrákat támasztottak a fához és elkezdték levagdosni először a kisebb ágakat.így magyarázták nekem a favágók. Tehát félelmünk szerteágazó gallyai közül először a kisebbe­ ket pusztítsuk el. ha minél kisebb. akkor az eredmény is akképpen alakul. akkor nem marad hely a félelem számára. Ha hosszú időn keresztül félünk valamitől. A Bibliában van egy sor. melynek ellenében a félelem nem állhat meg. majd elárasztása a hit gondolataival. A hit mindig le tudja győzni a félelmet. Barátom Dr. Végül csak a fa hatalmas törzse maradt meg és pár pillanat múlva az is ledöntve feküdt. melyben az gyökeret ver és nőni kezd.134 135 félelem a legerősebb minden gondolat között. Ahogy elhagyjuk ezeket a kis nyugtalanságokat. közel a talajhoz. Könnyebb elbánni egy fával. hogy szinte elősegítjük annak a valaminek a bekövetkezését. majd a nagyobbakat és végül a fa felső részét. gondolatainkban szinte megteremtjük a lehetőséget félelmünk tárgyának kedvező kialakulásához. Az egész ilyen egyszerű." Ha ilyen gondolatunk támad. Megteremtődik az a légkör. erős leszel a hitben és a félelem eltávozik tőled. félünk valamitől. Az aggodalom hatalmas fáját is. Szinte magunkhoz vonzzuk a balszerencsét." Ez az egyszerű mondat újra és újra felbukkan a Bibliában. Egyenes támadás közvetlenül a bajok gyökere ellen. rögtön helyettesítsük a hit gondolataival és állításai­ val. Póling értékes tanácsot mondott nekem. A telkemen nagy sajnálatomra ki kellett vágni az egyik hatalmas fát.tisztítsuk meg értelmünket a negatív gondolatoktól. A Biblia állandóan hangoztatja azt a másik nagy igazságot. mely rettenetes megálla­ pítás a maga igazságában: „Mert rám szakadt. hogy mindjárt a fa törzsét fogják átfűrészelni. a nehezebben járható út. és képes beosztani az időt. mert most gondolunk rá és éppen most győznek meg bennünket. Mert minél kevesebbet aggodalmaskodunk ezen. Minden reggel felkelés előtt háromszor ismétli ezt a szót: . Dániel A. Ez olyan igazság. Ha ilyen gondola­ tunk támad. akkor magától értetődően legyőz­ zük a félelmet. akkor meg van a lehetősége. „Ha mindjárt a fa gyökerét fűrészeltük volna el. rögtön állítsuk az ellenkezőjét. Tehát tanácsos először megsem­ misíteni a kis aggodalmakat és az aggodalom mindennapi kifejezé­ seit. osztályrészem lett. hogy „amiben nagyon hiszünk. legkönnyebben úgy pusztíthatjuk el.

ezért nem is teszed. hogy abbahagyja az ivást. az pedig állandóan nyöszörög és panaszko­ dik. Ez az asszony aztán elmondta.aztán elhatároztam. így egyik nap elhatároztam. hiszek. hogy mindenki aggodalmaskodni szokott. Különben az asszony zsidó vallású volt. mert képes volt elfogadni egy nagy igazságot. nem! Nem hiszek az ilyes­ miben. Készségesen válaszolt: „Hát igen. „ez túl egyszerű magyarázata a dolog­ nak. akik a félelem gondolatait a valódi hit gondolataira és magatartására cserélik. így azt gondoltam. hogy kipróbálom. „Csak tíz nap telt el és a férjem tegnap bejelentette. így. akkor készíttette el a lelkész portréját. hogy hogyan kell ezt csinálni. A diakónusok testülete.hitetlenkedtem. hogy kapott munkát. Amíg a portrémat készítette." . Mintha csoda történt volna ebben a házban. Azt is megígérte. így fel is adtam a küzdelmet. mely ellentétben van Isten szerété- .136 137 „hiszek". amit előzőleg beletápláltunk. mintha teljesen eltűntek volna. Ami azonban még csodá­ latosabb. Elmondta. csak. hogy nem nagyon tartja be vallásának törvényeit. módszere talán a legjobb volt mindegyik között. Jóbarátom Howard Chandler Christy. aggodalmaskodás és boldogtalanság színhelye. Póling módszere nagy hatást tett rá és elhatározta." Vidáman felkacagott.szóval egyszerűen nem hiszel benne. hogy megfestették a lelkészek portréját ottani működésük idejére. amikor még elég jól nézett ki (az enyémet már évekkel ezelőtt megfestették). mert értelmünket olyan gondolatokkal foglalja el. hogy minden tagja fáj." Howard Christy nagy művésze volt az ecsetnek. amikor is visszakerült a templomba és a galérián kifüggesztették elődeinek képe mellé. hogy Dr. Legalábbis nekem úgy tűnik . hogy nem tud munkát szerez­ ni. jól bereggeliztem.jegyeztem meg. ha üres a gyomra . hiszek. mint ő. Hát igazán megpróbáltam mindent délig. Ez a portré a lelké­ szek otthonában függött egészen halálukig. Dr. Anyósa is velük él. Minden reggel átitatom gondolataimat Istennel és egész nap csodálatosan érzem magam. erős hittel állította: „Hiszek. Christy nevetett: „Szavamra. Hite van és nagyon nehéz az ilyen embert legyőzni. hogy aggodalmaskodni fogok. heti 280 dollár fizetéssel." Elhatároz­ tam. . hogy jól kipihenhessem maga­ mat. Christytől: „Howard. hogy komolyan gondolja. És valóban soha nem történt meg veled. Valóban. hogy kipróbálja. A következő reggel ébredés után. az elhunyt festőművész nagyon sok egészséges aggodalom-ellenes módszerrel rendelkezett. ha már ilyen komoly munkába fogok. Templomunknak meg volt az a szokása. Félreültem valahova és kijelentet­ tem: „ma van a napja. hogy legyen valami módszered az aggodalom elkerü­ lésére" . Közben folyton siránkozik. hogy lássam. már reggel megteremti a feltételt a hit gondolatai számára. Előző gondjaim. milyen is az.Mostani levelében izgatottan számol be az eredményről. civódás. egyszer megpróbáltam.faggattam. Napját mindig ilyen teremtő." Ez tényleg csodával határos és mégis ilyen csoda szinte mindennap történik olyanokkal. hogy végére járok már ennek az ügynek és keresek valami aggódnivalót. hogy a hit segítsé­ gével a nap folyamán előforduló minden nehézségét legyőzheti. hogy otthona állandó vesze­ kedés. Erre kaptam egy levelet egy asszonytól. hogy most pedig elkezdek aggódni. hogy meg kellene próbálnom ezt is. Az egésznek semmi értelmét nem láttam. Reggel felkeltem. akkor hitet és bátorságot kapunk vissza. nagyon bölcsen. Értelme elfogadja azt a meggyőződést. Póling módszerét egyszer megemlítettem az egyik rádió­ adásomban. hogy agyunk csak azt adja vissza. „Minden reggel 15 percig Istenre és az Ő jóságára gondolok" . másra már nem marad hely." „ N o s " . Ritkán ismer az ember valakit. de egyszerűen nem tudtam kitalálni. pozitív gondolatokkal kezdi. Észrevettem. név szerint azt. hogy ez sikerüljön. „ Ha gondolatunk Istennel van tele. hogy aggodalmaskodtál?" . anyósom majdnem teljesen felhagyott a panaszkodással. egyszer ezt kérdeztem Mr. de ugyano­ lyan nagy életművész is volt. Boldogsága szinte ragályos volt." „Előző este korán lefeküdtem. Az aggodalmaskodás romboló folyamat. Férje sokkal többet iszik a kelleténél és semmittevésben tölti a napjait. „De kell. aki bevallotta.mert az ember nem aggódhat sikerrel. aggodalmaskodtál te már életedben?" Mr. Hiszem. aki annyi életörömöt sugározott volna magából.válaszolta. Ha gondolatainkat Istennel itatjuk át és nem félelemmel.

138

139

tével és gondoskodásával. A gyógyulás csak úgy lehetséges, ha értelmünk átitatódik Isten erejével, gondoskodásával, jóságával. Tehát naponta 15 percig gondolkodjunk Isten jóságáról. Értel­ münk minden kis szegletét töltsük be a hit filozófiájával, így nem marad hely az aggodalmaskodás és hitetlenség gondolatai számára. Legtöbb embernek azért nem sikerül az aggodalmaskodásán túltennie magát, mert - ellentétben Howard Christyvel - túl bonyolultnak képzelik az ügyet és nem egyszerű módszerrel akar­ ják legyőzni. Egészen meglepő, hogy a legnehezebb személyes ügyek milyen könnyen megoldhatók egy egyszerű módszer alkal­ mazásával. Tehát nem elég tudnunk, hogy mi a teendő a nehézsé­ gek legyőzésére, de tudnunk kell azt is, hogy hogyan tegyük azt, amit tennünk kell. A titok nyitja az, hogy kidolgozunk egy ellenállási módszert és következetesen be is tartjuk. Nagy értékkel bír az, ha értelmünk látja, hogy ellentámadás van folyamatban. Ilyenkor olyan szellemi erők birtokába jutunk, melyet könnyen tudunk használni. Az aggodalmaskodás elleni stratégia legjobb illusztrációját egy üzletembernél láttam, aki erre egy nagyon jó tervet dolgozott ki. Ez az ember mérhetetlenül aggodalmaskodó természet volt. Nagyon rövid időn belül rossz idegállapotba került. Aggodalmá­ nak fő forrása azt volt, hogy sohasem volt biztos cselekedeteinek helyességében. Mindig változtatott elhatározásain és nyugtalanság gyötörte. Foglalkozására nézve halottkémszakértő volt. Különben egy kivételesen intelligens ember, több diploma tulajdonosa, me­ lyeket kitüntetéssel végzett egyetemi évek után szerzett meg. Ajánlottam neki, hogy dolgozzon ki valami egyszerű módszert, melynek segítségével pontot tehet a nap végére, nem néz hátra, hanem mindig előre a jövőbe. Igazság van abban, hogy a nagy elmék mindig tudnak nagy­ szerűek lenni, vagyis meg van a képességük, hogy egy egyszerű tervben alapvető igazságokat hozzanak működésbe. Ez az ember is így tett. Észrevettem javulását és azt meg is jegyeztem. „Valóban" - vallotta be - „végül megleltem a titkot és a módszer bámulatosan segített." Elmondta, hogy, ha majd egyszer benézek hozzá az irodájába, úgy a munkaidő végén, majd megmu­ tatja nekem, hogy mi vetett véget ennek a rossz szokásának. Egy nap azután telefonált és kért, hogy vacsorázzunk együtt. Irodájá-

ban találkoztam vele a munkaidő végén. Itt aztán elmagyarázta, hogy aggodalmaskodó szokását úgy vetette le, hogy „egy kis szertartást" végzett el minden este, üzletzárás után. Ez a szertartás egészen egyedülálló volt és tartós benyomást tett rám. Már vettük a kalapunkat és a kabátunkat és indultunk az ajtó felé. A hivatal bejárad ajtajánál egy nagy papírkosár állt, fölötte pedig naptár függött. De nem olyan naptár, melyeken a hetek, hónapok látszottak. Ez a naptár csak egy napot mutatott, mely nagy, nyomtatott betűivel messziről látszott. Akkor ez az ember ezt mondta: „Most pedig elvégzem a napi szertartást, mely segített rossz szokásom leküzdésében." Kinyújtotta kezét és letépte azt az egy lapot a naptárról. Egészen kicsire összegyűrte és én lenyűgözve figyeltem, ahogy ujjai lassan szétnyíltak és beejtette azt a „napot" a papírkosárba. Majd becsukta szemét, ajkai hangtalanul mozogtak. Tudtam, hogy most imádkozik, így tisztelettudóan csendben maradtam. Amikor befejezte imáját, hangosan ezt mondta: „Ámen. Ez a nap rendben befejeződött, gyerünk, érezzük jól magunkat." Amikor már az utcán mentünk, kíváncsian megkérdeztem: „nem mondaná meg nekem, hogy mit imádkozott?" Nevetve mondta: „Nem hiszem, hogy ez a Maga szájaíze szerint való ima." De mivel mégis szerettem volna tudni, ezeket mondta: „Nos, valahogy így imádkoztam: Uram, tőled kaptam ezt a napot. N e m kértem, de mégis örültem neki. Igyekeztem a legjobb képességeim szerint felhasználni, és köszönöm, hogy segí­ tettél ebben. Követtem el hibákat is, amikor nem követtem tanácsaidat, ezt nagyon sajnálom, bocsáss meg érte. De néha győztem és sikerültek a dolgok, hálás vagyok irányításodért. De most Uram, akár hibát, vagy sikert, akár győzelmet, vagy veresé­ get értem el, ennek a napnak vége van, keresztüljutottam rajta, most visszaadom kezeidbe. Ámen." Ez talán nem egy ortodox ima, de nagyon hatásosnak bizo­ nyult. Érzékeltette a nap befejezését, a jövő felé mutatott, amikor mindent még jobban lehet csinálni, mint az előző nap. Ez tökéletes együttműködés volt Isten akaratával. Amikor a napnak vége van, Isten azzal fejezi be, hogy az éjszaka sötétjét borítja függönyként a világra. Ezzel az eljárással ennek az embernek régi hibái, tévedései, bűnei és mulasztásai már nem tudták őt annyira hatalmukba

140

141

tartani. Megszabadult az aggodalmaktól, melyek nagyon sok nap alatt gyűltek össze. Ez a módszer tulajdonképpen a leghatásosabb, aggodalom elleni recept, melyet a Biblia így ír le: „elfelejtem, ami mögöttem van, és nekilendülök annak, ami előttem van. Futok a kitűzött cél felé, az égi hivatás jutalmáért, amelyre Isten meghívott Krisztusban." (Filippi levél: 3/13-14.) Esetleg olvasóim között is lesznek olyanok, akik rájönnek egynéhány gyakorlati aggodalom-ellenes módszerre. Szeretnék ilyenekről hallani, ha valóban hatásosnak bizonyultak gondos alkalmazás után. Hiszem, hogy az önfejlesztők nagy csoportja mind együvé tartozik Isten nagy szellemi műhelyében. Együtt kell kidolgoznunk a sikeres élet gyakorlati módszereit. Az emberek nagyon kedvesek és írnak nekem módszereikről és az eredmények­ ről, melyeket elértek. Mivel szeretnék segíteni, a kipróbált mód­ szereket elérhetővé teszem, könyvekben, prédikációkon, újságcik­ keken, rádión és televízión, vagy más közvetítő eszközökön ke­ resztül mindeki számára. Ily módon nagyon sok embernek lehe­ tünk segítségére, mert meg tudják a módját, hogy miképpen segíthetnek önmagukon, személyes problémáikban. Befejezésül, ennek a fejezetnek a végén egy tíz pontból álló formulát adok, mely képes gátat vetni az aggodalom rossz szokásá­ nak. 1. Mondd magadban: „az aggodalom csak egy rossz értelmi beidegződés, azonban minden szokást le tudunk győzni Isten segítségével." 2. Az ember aggodalmaskodóvá válik, ha folyton azt gyakorol­ ja, de meg is szabadulhatunk tőle, ha az ellenkező erősebb állapo­ tot, a hit állapotát fejlesztjük. Minden erőnkkel és kitartásunkkal kezdjük el a hit gyakorlását. 3. Hogyan gyakorolhatjuk a hitet? Minden reggel, felkelés előtt mondjuk hangosan háromszor: „Hiszek!" 4. Imádkozzuk ezt a mondatot: „Ezen a napon életemet, munkámat és szeretteim életét Isten kezeibe teszem. Ott nem esik bántódásuk, csak jó érheti őket. Bármi történik velünk, ha Isten kezeiben vagyunk, csak az Ő akarata teljesedik be és az jó. 5. Igyekezzünk pozitív megállapításokat mondani minden olyan dologról, amiről eddig negatívan beszéltünk. Például ne mondjunk ilyesmiket, hogy „ma borzasztó napunk lesz." E helyett

igenis állítsuk, hogy „csodálatos nap vár ránk m a . " Ne mondjuk továbbá, hogy „ezt nem vagyok képes megtenni." Helyette állít­ suk, hogy „Isten segítségével meg tudjuk tenni." 6. Sohasem vegyünk részt aggodalmaskodó társalgásban. A hit orvosságát keverjük minden beszédünkbe. Ha egy csoportban valaki pesszimista, megfertőzheti az egész csoportot. D e , ha re­ ménykedve beszélünk, elháríthatjuk a pesszimizmus nyomasztó atmoszféráját és mindenki reménykedő és boldog lesz. 7. Ha az ember aggodalmaskodik, annak egyik oka az, hogy gondolata átitatódik a félelemérzet, vereség és másfajta gyászos gondolatokkal. Hogy ezt ellensúlyozzuk, hangsúlyozottan jegyez­ zünk meg minden olyan idézetet a Bibliában, mely hitről, remény­ ről, boldogságról, dicsőségről és ragyogásról szól. Ezeket kívülről is tanuljuk meg. Mondogassuk őket addig, míg ezek az értékes gondolatok átitatják tudatalatti értelmünket. A tudatalatti később visszaadja nekünk ezeket a gondolatokat, vagyis optimizmust kapunk vissza, nem aggodalmat. 8. Barátkozzunk reménykedő emberekkel. Vegyük magunkat körül olyanokkal, akik pozitíven gondolkoznak, hitet árasztanak és hozzájárulnak egy egészséges légkör kialakulásához. Ez ösztö­ kélni fog bennünket a hithű magatartásra. 9. Igyekezzünk segíteni azokon, akik aggodalmaskodó termé­ szetűek. Ha másokon segítünk ilyen esetekben, mi is nagyobb erőhöz jutunk és könnyebben győzzük le saját félelmeinket. 10. Mindennap képzeljük el erősen, hogy Jézus Krisztus közvetlen közelében élünk. Ha Jézus láthatóan melletted állana, aggódnál és félnél akkor? Tehát mondjad magadban: „ő velem van." Hangosan állítsd: „Én mindig veled vagyok." Majd változ­ tasd meg a mondatot így: „Ő most is velem van." Ezt azt állítást naponta háromszor ismételd.

143 vágni. A mélységes csalódás, megaláztatás és bukás égő haragot idézett fel nála, melynek mérgét most férjére és rám szórta. Bili viszont nagyon nyugodt volt. Nyilvánvaló, hogy az eset fájt neki, csalódott és zavarodott volt, de mégis bátran viselte a csapást. Mivel alapjában véve szelíd természet volt, nem lepett meg, hogy a bosszúság elkerülte és heves kijelentésekre sem ragadtatta magát. Felesége azt akarta, hogy azonnal hagyja ott a vállalatot. Sürgette, hogy „mondjon fel és alaposan mondja meg a magáét távozás előtt." Azonban férje idegenkedett az ilyesmitől, úgy gondolta, hogy ahogyan történt, úgy van jól, egészen jól ki fog jönni az új elnökkel és a segítségére is lesz, amennyire tud. Bevallotta, hogy ez nem lesz könnyű számára, de olyan régóta dolgozik már a cégnél, hogy máshol nem is érezné jól magát és amellett úgy érzi, hogy a mostani második helyén, a cégnek továbbra is szüksége van rá. A feleség akkor hozzám fordult, hogy én mit tennék férje helyében. Megmondtam, hogy kétségkívül egy kicsit bántottnak és csalódottnak érezném magam, de nem engedném, hogy a gyűlölet uralkodjék rajtam, mert az ellenségeskedés nemcsak a lélekre káros, de gondolatainkra is romboló hatással"van. Ebben az esetben már isteni irányításra és bölcsességre van szükség. A problémához olyan érzelmi többlet járul, hogy valószí­ nűleg képtelenek leszünk ebben az ügyben józanul és objektíven ítélni. Azt ajánlottam tehát, hogy üljünk csendben pár pillanatig. Egyikünk sem szóljon, hanem lelki egyetértésben, imával fordul­ junk Ahhoz, aki ezeket mondta: „Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük." (Máté evangéliuma: 18/20.) Megjegyeztem, hogy most mi is hárman vagyunk és, ha meg tudjuk teremteni azt a szellemi légkört, mely Hozzá méltó, ő is itt lesz velünk és megmutatja a teendőket. A feleségnek nem volt könnyű alkalmazkodni ehhez, de alapjában véve intelligens, nemes gondolkodású egyén volt és beleegyezett a tervbe. Aztán egy pár nyugodt perc után megfogtuk egymás kezét, és bár nyilvános étteremben voltunk, halkan elmondtam egy imát,

10 Erő, mely szükséges személyes problémáink megoldásához

Szeretnék beszélni azokról a szerencsés emberekről, akik megtalálták a helyes megoldást problémáikra. Egyszerű, de nagyon gyakorlati tervet követtek és minden esetben boldog és sikeres végeredményhez jutottak. Ezek az em­ berek egyáltalán nem különböznek tőled. Ugyanazokkal a problé­ mákkal és nehézségekkel küszködnek, de megtalálták a receptet, mely segítségükre volt a helyes válasz megtalálásában a kérdések­ re, melyeket a rájuk váró nehéz helyzetek adtak fel. Ha ezt a receptet te is kipróbálod, hasonló jó eredményekre jutsz. Hadd meséljem el először egy házaspár esetét, akik régi jó barátaim. Bili, a férj, évekig keményen dolgozott, míg végül a társaságnál elérte a második legjobb helyet. Biztosnak érezte, hogy a mostani elnök nyugalomba vonulása után őt fogják megválasztani ebbe a pozícióba. Semmi ok nem látszott, hogy ez az ambíciója ne teljesedjék, mert meg volt hozzá a képessége, gyakorlata és nagy tapasztalata. Különben is már suttogták, hogy őt fogják megválasz­ tani. Azonban a választás során őt mégis mellőzték. Egy külső embert hoztak a társaságba, az elnöki szék betöltésére. Éppen akkor érkeztem a városba, amikor ez a csapás érte. Felesége, Mary, különösen bosszúálló hangulatban volt. Ebédnél az asszony keserűen sorolta fel, hogy mi mindent tudna a társaság fejéhez

Megtanulták. Gyakorlatilag mindenki elhiszi.„találja ki a folytatást. Szinte megborzongok. vagy legközelebbi jóbarátunk. Mi itt most megoldottunk egy problémát. Mondjunk el neki mindent: higgyünk abban. Marynek és Bilinek akadtak nehézsé­ gei. mert amikor Jézus Krisztus megszületett.144 145 melyben Isten útmutatását kértem. „Soha többé nem fogok egy problémához másként közeledni. Bili ezt mondta: „Tudja. továbbá. hogy az egyik újságcikkemben olyasmit talált. hogy Bili és Mary kapják vissza lelki békéjüket. hogy ezekben a megoldásokban nem lehet tévedés. azt hiszem. így telt el két év. „Vajon ki a felelős azért a butaságért. Immánuelnek hívták. hogy Isten olyan valóságos. segítséget kaphatunk tőle. ha nem Jézus tanítása szerint közelítettük volna meg ezt a problémát. El­ mondta nekem. ha Istent egyszerűen segítőtársként képzeljük el. mert olyan cselekedetekre ösztökél. Szilárdan higgyünk benne. támogatásának és segítségének felbecsülhetetlen jótéteményében részesülhetünk. Azonban. majd a feleség felsóhaj­ tott: „igen. Ima után csendben ültünk egy ideig. ha rágondolok. Próbáljuk elhinni. hogy mérge elszállt. beszédem megtartása után. tudományos. hogy papos tanácsot ad majd nekünk. de mindegyiknél hasonló módszert alkalmaztak.hallottam Mary hangját. ha komoly megoldást akarunk problémáinkra. Az egész kereszténység ebből a koncepcióból indult ki. Evett a méreg a történtek miatt. Egy nap a város nyugati részében lévő sajtóklub találkozóján. számíthatunk a jóságára. Sőt. azóta sok év eltelt. hogy a kereszténység nem gyakorlati tanítás?" ." A kereszténység tehát azt tanítja. hogy Bili könnyen illeszkedjen be az új adminisztrációba és munkája még az eddiginél is jobb legyen." N o s . hogy tudatunkon keresztül a megfelelő eszmékre és a szükséges belátásra inspirál és így van segítségünkre a bajok megoldásánál. hogy maga is velünk jön vacsorázni. A Biblia legalapvetőbb igazsága az. ez a helyes út. Halványan mosolygott." Később. Ez annyit jelent.Y. Őszintén megpróbálom. hogy a kereszténység egyáltalán nem csak elméleti tanítás. de látszott. hogy mekkora hibát követtünk volna el. de természetesen belátom. Szólhatunk hozzá. és sokan tapasztalták is ennek a hitnek a valóságát. hogy ezt az ügyet csak ilyen megközelítéssel lehet helye­ sen megoldani. kezdem megérteni. amikor már együtt ültünk. „ Ó . hogy minden nehézség és probléma közepette. Megjegyeztem. „más céghez került egy sokkal jobb állásba. szellemi elvek alapján. Fohászkodtam. hogy nagyon tetszik neki az új elnök és szeret vele együtt dolgozni. Mary kedvesen viselkedett az elnök feleségével és lényegében a legvégsőkig elmentek. megszólított egy üzletember. így itt kell hagynia a mi cégünket. bármilyen nehezemre is esik. mint feleségünk. mindig jó eredménnyel. az izgalomtól alig tudok beszélni" . hogy ez igaz. A másik hathatós módszer gondjaink megoldásánál." . és" . Elmondta. hogy gondjaikat „Isten kezeibe tegyék le". Jöjjön át hozzánk gyorsan és mondjunk hálaimát ezért mindhárman. fokozatosan egészen kibékültek az új helyzettel. hogy Isten velünk van. ahol speciális munkát kell végeznie. amikor városukba érkeztem. üzlettársunk. így kiáltott fel: „A legcso­ dálatosabb dolog történt. hogy valószínűleg szokatlanul fontos dolog történt náluk. hogy az új elnök sokszor kikéri a tanácsát és gyakran hallgat a véleményére. Oda sem figyelve megjegyzésemre." . mint ahogy mi hárman ezt most megoldottuk. Legyőzték csalódásukat és rosszakaratukat. Egy nap aztán. Mr. Bilit épp az imént nevezték ki.kérdezte felháborodottan. Bili még azt is bevallotta nekem. telefonáltam nekik. egy lépéssel tovább kell lépnünk. semmi kedvem sem volt olyasmihez. Időről időre összetalálkoztam ezzel a házaspárral és bár nem minden történt óhajuk szerint.megnevezte az elnököt. X.az asszony büszkén tette fel ezt a kérdést . Amikor ma megtudtam. mert az isteni jelenlét érzését kell gyakorolnunk. ami a saját szavai szerint: „tökéletesen forradalmasította magatartását és megmentette a bukástól. féltem. Őszintén bevallva. hogy „Isten velünk van. határo- zott. így a megoldás helyes volt. Most már ő a társaság elnöke. hogy az együttműködés baráti legyen. mely csak jó eredményekhez vezet. Isten áldását kértem az újonnan kinevezett elnök munkájához. az élet minden körülményei között Isten egészen közel van hozzánk.

Istent segítőtársul? Különben is. Akkor barátomtól megkaptam az Ön egyik könyvét és az is tele volt hasonló ötletekkel.folytatta: „ez volt az imám. Úgy látszik. egy földi lény. ha tudtomra adod azokat. én mindig úgy képzeltem el Istent. mint amennyit egyáltalán fel tudnak . Becsuktam az ajtót. így megsza­ badulnék minden problémámtól. hogy talán. Egymás után jöttek az ötletek és az akkori állapotok ellenére. hogy a lelkészek idealista teoretikusok és semmit sem tudnak az üzletről és a gyakorlati életről. Bementem a munkahelyre. mint a karikacsapás. hogy ez mit jelent. . ami eddig fel sem ötlött. de ezek a tények még mindig nem győztek meg." „Amikor ezt először olvastam. megzavarodtam és elbátortala­ nodtam. Most már tekinté­ lyesen javult a helyzet és kint vagyok a bajból. így szóltam magamhoz: na. Tulajdonképpen azt mond­ hatnám. de azonnal tudtam. Ekkor jutott eszembe az Ön eszméje. Mindennap imádkoztam és úgy beszéltem Isten­ hez. úgy mint a piaci helyzet. hogy egyáltalán felszínen tudok-e maradni.bármikor. Azt hiszem. Akkor egyik nap az irodámban hirtelen egy ötletem támadt. N e m tudom. nem tudom. Semmi különös nem történt velem aznap és éjszaka. Legalábbis egy kicsit. én nem sokat ajánl­ hatok fel most Neked. de olyan lehangolt voltam. Egy csomó szerencsét­ len körülmény eredményezte ezt a helyzetet. csak a rémület. Az ötletet mindjárt átvittem a gyakor­ latba és ettől kezdve minden ment. mint egy hatal­ mas valakit. idegeim túlfeszültek és az értelmem nem működött szabá­ lyosan. Az ötlet egészen abszurd­ nak tűnt. Olvastam cikkét. hogy „valósítsuk meg az együttműködést Istennel.mondta mosolyogva. a munkámat. Elmondtam Istennek. megteszem. Bízni kezdtem." „Ez a békességérzés nem hagyott el többé és én sokkal jobban éreztem magam. vagy olyasfajta könyvekhez. hogy hallottam azt az eszmét. melyek már teljesen letepertek. légy most segítőtársam és támogass. amikor hivatalomba mentem. mint valódi segítőtársamhoz. fel nem foghatom. „Azonban egy nap furcsa dolog történt velem. hogy Istent segítőtársul hívjuk.146 147 Természetesen ennek nagyon megörültem és érdekelt. hogy mi a teendőm. de én változtam meg. de semmi ilyesmi nem történt. mondja el nekik. mint amiket Ön írt. Most már bevallhatom. Most kezeidbe ajánlom magam. tovább üldögéltem az asztalnál. hogy már azt gondoltam. állami rendelkezések." „ N o s " . ha segítenél. Pedig semmi sem változott. csak egy egyszerű ember mondatai. hogy hogyan tudnál rajtam segíteni. „Tulajdonképpen már az a komoly kérdés merült fel. Hogy miért nem jutott eszembe ez eddig. Bármit mondasz. hogy mi lehetett az a valami. ha egy tucatszor imádkoztam egész életemben. családomat és jövőmet. legjobb lenne egy revolverrel véget vetni az egésznek. vagy hogyan is kell hozzáfog­ ni. mit szólsz hozzá? Mert olyasmi jutott eszembe. melyben azt az ötletet veti fel. Aztán még ezeket mondtam: Uram. Azonban ez alkalom­ mal valóban imádkoztam." „Azon nyomban követtem elképzeléseimet. de hirtelen nagy nyugalom fogott el. hogy az ember csak egy kis pondró lehet az Ő szemében és ön mégis azt tanácsolja. hogy munkánkhoz Istent segítőtársul hívjuk. de kész vagyok meghallgatni mindent és követni fogom tanácsaidat. változások a gazdasági életben stb. mint egy ember. több jó ötletet kapnak majd. de a következő nap. hogy miért. Mindig úgy képzeltem." Akkor hirtelen elhallgatott. hogy talán valami csoda fog történni. hogy miképpen fogod tudatni velem. Amikor befejeztem. Elmondtam. Ezek nem templomízű imák voltak.kezdte ez az ember. de ezt éreztem. hogy mennyire elmerültem a gondokba. hogy minden jóra fordul. leültem a székbe és fejemet a karomra hajtottam az íróasztalon. az üzletet egy egyenletes szintre tudtam visszakormányozni. Ön azt a kifejezést használ­ ta. ha Istent hívják segítőtársul munkájukhoz. de hadd mondjam ezt meg . Hogyan veheti az ember. hanem segítőtár­ sam súgta ezt meg nekem. nincs más gondolatom. mint általában. Úgy hittem. Nehéz megmagyarázni. vidá­ mabb és boldogabb voltam. Ezek mind értelmes embereknek látszot­ tak. de nagyon szeretném. hogy segítőtársul hívjuk ő t . „Nagyon nehéz idők jártak rám az üzleti életben" . hogy. hogy ezt a módszert követnem kell. így le is mondtam Önről" . az ötlet egészen eszelősnek tűnt. hogy őt segítőtársul hívhatjuk és hogy én nem egészen értettem. vagy hasonlókhoz." Majd hozzátette: „én nem sokat értek a prédikációkhoz. aki annyival nagyobb. nem az én elképzelésem volt. Élő embereket is említett. ami ilyen ragyogó eredményhez vezetett. akik követték ezt a tanácsot. de kérlek. „ N e m . ha üzletemberekkel beszél. hogy a kilátások még rosszabbak voltak.

hogy a helyes megoldáshoz szükséges erő bennünk rejtőzik. vagy válság ese­ tén. ketten vagy hárman imájukban átadják magukat Isten akaratának. Nem tudom eléggé hangsúlyozni annak a fontosságát.folytatta. bár­ melyiket. A mindennapi életben is felhasználják azokat az erőket. Olvasta könyvemben azt a részt. melynek alapján cselekedhettek volna. melyben Isten és ember együttműködése gyakorlati téren is megmutatja hatását. Mert a hit módszere vitán felül a leghathatósabb a világon. és sajnos nagyon gyakran nem sikerül. minden helyzetben megállnám a helyemet. felhasználják belső tartalékerejüket) még van egy hathatós módszer. Maurice Flint abban az időben kudarcot-kudarcra halmozott. ha jó széljárást akarunk az üzletmenetben. Akkor ismerkedtem meg velük. Azon­ ban azt mondja el nekik. amikor lassan derengeni kezdett a Biblia állandóan visszatérő tanításának az értelme a hit erejéről: hogyha valódi hitem lenne. feleségével és két fiával. Ez nem illúzió és nem fantázia. mint segítőtárs. A Biblia ezt valóban szószerint érti. hogy bizalmát „az emberi agy válság-tartalék erejébe helyezi. Akinek élő hite van. Az eddig felsorolt módszereken kívül (melyek a következők voltak: 1.) Tehát a hit első számú követelmény és a hit nagysága és alkalmazása arányában jutunk az eredményekre. Én már évek óta olvastam a Bibliát. mint egy mustármag" megoldja problémáidat. Telefonált egy New York-i . vagy nem". „Legyen hitetek szerint" (Máté evang." Ez a kis eset is egyike azoknak.: 9/29. Másodszor. életem egyik legcsodálatosabb. „bár. Az a nap. amikor ez kivilágo­ sodott előttem. N e m csak a pénzre gondolok" . a hitre alapozott életmód gyakorlása. A Biblia állandóan hangsúlyozza azt az igazságot „ha csak akkora hitetek lesz is. valóban segít helyesen megoldani problémáinkat. Kevés hit kis eredmény. hanem hitével arányban felhasználja őket a mindennapi élet cselekedeteiben is. most Ti is megértitek ennek fontosságát. Egy üzletember mesélte nekem. Csodálatos eredmények szü­ lettek azokban az esetekben." Nagyon egészséges elképze­ lése szerint. komoly eredmény. „Akkora hit. hogy nem volt egy értelmi terv. Abban az időben Philadelphiában élt csa­ ládjával. ha az emberi élet sikeres megoldásához akarunk eljutni. már csodálatos eredményeket érhetünk el. mindegyiket. Nem képletes magyarázat. de egyszerűen elrontotta az életét.. melyben hangsúlyoztam a „mustármagnyi" hitet. nem csak munkájában. hogy erőink latbavetését tervszerűen hajtsuk végre problémáink megoldásánál. amelyeknek a tanúja lehettem. hogy „vagy sikerül. de kivételes alkalmakkor. a kudarcok fölé emelkednék és megoldanám életem minden zavaró problémáját. hanem valódi tény. szokatlanul nehéz problémák megoldásá­ ra? A legtöbb ember úgy kezd neki az ilyesminek. válság esetén a személyiség képes ezeket az erőket is latba vetni. amikor előző könyvem: „Vezérfonál a bizalommal teli élethez" megjelent a Liberty Magazinban. akivel csak valaha is találkoztam. melyek különben csak drámai helyzetekben jutnának előtérbe. 3. melyeket fel lehet használni rendkívüli helyzetben. vagy talán „ a " legcsodálatosabb napja volt. Remélem. Félelem és bosszúság uralkodott rajta és a legnegatívabb személyiség volt. komoly hit. A személyes ügyek megoldásánál nagyon szükséges és fontos az a felismerés. 2. Istenben segítőtársat keresnek. És ötleteiket valóra is tudják váltani. Hogyan kell viselkednünk. nem lesz nektek semmi sem lehetetlen" (Máté evang. hogy miért rendelkeznek nagyobb erővel egyesek mindennapi dolgaikban.). Nem tudom eléggé hangsúlyozni ennek a módszernek hatékonyságát mindenfajta probléma megoldásánál. de magáné­ letében is.: 17/20. minden nehézséget le tudnék győzni. Sok kudarcnak az az oka. az ember tartalék erőkkel rendelkezik. De a Mindenható nagylelkűsége folytán. hacsak egy mustármagnyi hitünk van. közepes hit közepes eredmény. Pedig kedves természettel volt megáldva és alapjában véve csodálatos ember volt.148 149 használni. Ez magyarázza. nem metafora. mint a mustármag. Kétségtelenül sokan fogják olvasni ezt a könyvet olyanok. Hadd meséljem el például jó barátaimnak Maurice és Mary Alice Flint izgalmas történetét. nem hagyja ezeket az erőket sem parlagon. ha szükséges.. akkor Isten-sugallta ötletekre hallgassunk. A mindennapi élet folya­ mán ezek a tartalék erők szunnyadnak bennünk. nem szimbólum. akiknek még sohasem jutott eszébe a hittel telített élet. ahogy saját maga bevallotta nekem. ha nehéz helyzet adódik? Van valami határozott tervük. egy szabályos tervet kell kidolgoznunk és megvalósítanunk. hogy Isten.

és így szólt: „a hit gondolatát aránylag könnyű felfogni vasárnap az Istentiszteleten. hogyha egy mustármagot cipelnék a zsebemben. Azonban ez alkalommal kitartott. semmi sem lesz számotokra lehetetlen. Egy nap azonban új ötlete támadt. ez talán segítene." Az asszony kihalászott egyet és odaadta a férjének. Persze ez nem volt jó kifogás. Többféle ruhadíszt is készített. majd zsebrevágta. Mostani szerencsétlen helyzetükben úgy okoskodtak beteges következetességgel. néhány emberre pedig engesztelhetetlen haraggal gondoltak. mert hiányzott hozzá az akaraterő. Ez úgy hatott rá." Megkérdezett egy plasztik iparost." Még a használati utasítás is rajta volt." Amilyen mértékben gyakorolta. hogy hogyan lehetne egy mustármagot egy plasztikgolyóba illeszteni. olyan mértékben nyert hitet. nyakkendőtűt. Egyik rossz szokásuk feleségével együtt. míg megkapta az informá­ ciót. minden problémája megoldódna. mert elhomályosul. ahol felesége éppen mosogatott. Először képtelen volt erősen hinni. hogy mindent feladott az első gyönge próbálkozás után. Arra gondoltam. ha érzem. hogy a szimbólum szükséges ahhoz. adósságok. hogy helyzetét teljesen reménytelennek tekintette." . mint a mustármag. hogy gyöngülök a hitben. ami a bibliában szerepel?" Felesége nevetve mondta: „Talán találunk egy párat az ecetes uborkában. a helyzete. semmi sem lesz számotokra lehetetlen. Lehet. hanem mások bántak el velük becstelenül." Majd megkérdezte feleségét: „létezik manapság mustármag. hogy „ha csak akkora hitetek lesz is. hogy elvesztette. belsejében egy mustármaggal. de az is elveszett. ez csak szimbólum" figyelmeztette férjét. hogy mihez is kezdjen ezután. „ha hited van.válaszolta amaz. Kísérletezése először természetesen gyönge volt. mert normális körülmények között soha nem telefonált volna másodszor. mint ez a csöppnyi mustármag?" Egy ideig nézegette a magot. mint a mustármag.. hogy „ha csak akkora hitetek lesz is. de makacsul és kétségbeesetten kitartott amellett. Ebben az egészségtelen légkörben azután hiába kerestek pihenést és álmot. mely az istentisztelet idejére vonatkozott. A tárgyak gyönyörűek voltak és mindegyiken ott ragyogott az átlátszó golyócska. vagy óraláncára tehetné és akkor mindig emlékeztetne arra. Újra kihalászott egy másikat. nyakláncot. Flintnek már volt annyi hite „ha olyan csöppnyi is. hogy rámutassak máris megváltozott magatartására. mivel olyan sokáig élt negatív gondolatokkal. „Tulajdon­ képpen nem szükséges egy valódi mustármag. hogy milyen sértéseket vágnának a többiek fejéhez. Ostobán dühösek voltak mindenkire. vagy ez csak olyasmi. időnként megtapinthatnám. eszembe fog jutni a jelentősége. mint módszert. Pénzügyei. a jövő kérdése és elsősorban saját magával való problé­ mái olyan komplikáltak voltak és annyira túl volt terhelve minden bajjal. mert eddig ilyent még senki sem csinált. de nem könnyű megtartani. hogy hitet kapjak. hogy hogyan emlékeztetheti ez a kis dísz viselőjét arra. mert rossz tulajdonságai közé tartozott. Megnyugtattam. hogy eljöjjön a templomba. Maurice Flintnek jutott először eszébe a hit gondolata. karkötőt." De a magocska olyan kicsi volt. „Ezt én nem t u d o m " . Saját maga látott munkához és végül is sikerült a munka. vagyis. a neheztelés volt. Minden díszen egy kis lapocska függött ezzel a felirattal: „Emlékezz a mustármagra. Miért ne tehetne egy mustármagot egy kis plasztik golyócskába? A zsebében hordozhatná. Következő vasár­ nap családjával átkocsizott Philadelphiából New York-ba. melyet okvetlenül el kellett volna hagyniuk. Később részletesen elmesélte nekem élete történetét és taná­ csomat kérte. Természetesen gyakorlása folytán hite egyre nőtt. de valamilyen okból nem tudott összeköttetést kapni a titkárommal. Az illető szerint az nem volt megoldható. hogyha saját gondolkodásán változtatna és magatartását Isten törvényeihez szabná és ha alkalmazni tudná a hitet. melyet a legzordabb időjárásban sem mu­ lasztott el soha. Egy nap kiment a konyhába. hogy semmi sem az ő hibájuk. „Ha a nap folyamán megtapogatom. mint egy mustármag". nem találhattak.150 151 templomunkba. „a biblia mustármag­ ról beszél. semmi sem lehetetlen. kulcsláncot. hogy bízott a sikerben. tehát arra van szükségem. Ezt azért említem. Éjszakánként feküdtek ágyuk­ ban és elsorolták egymásnak." Ránézett a tenyerében lévő magra és csodálkozva kérdezte: „csak ilyen kevés hitre van szükségem. és elküldte ne­ kem. mint eddig soha semmi.

látható egy karkötőn. 10. szerte az országban próbálja kielégíteni az igénye­ ket. új kilátások­ kal. 3. hogy minden problémára van megoldás. hogy már többen lemásolták. így a probléma objektívvé válik. amikor pár nappal később a New York-i lapokban egy kéthasábos cikk jelent meg. Továbbá hadd mondjam meg. hogy tudatalattid dolgozza fel a problémát.semmi sem lesz számotokra lehetetlen. mely Mustármag Emléktárgyakat gyárt. zsoltár ígéretében: „Tanácsaiddal irányítasz engem. személyiségük felszabadult. Ugye. lemondóan mondhatja (és ez megint negatív magatartás) „a Flint család sohasem állt olyan rosszul. hogyan kell egy problémát helyesen megoldani. Mr. melyek nagyon sok embernek lehetnek segítségére. Ebben a fejezetben több módszert ajánlottam.) Ezeket az ékszereket úgy vásárolták. N e m voltam szakértő ezen a téren. Mr. mint annak idején Flintéket. Stressz alatt az agy nem működik hatásosan." A hirdetésben még olvasható volt a szentírási idézet: „ha csak akkora a hitetek. Vesd a tényeket papírra. Új emberekké váltak. Jelenleg többszáz nagy áruház és üzlet.152 153 Barátom tanácsomat kérte.: 17/20. Imádkozz. Walter Hovingnek. mert rendszerbe teszi a különböző tényeket. hall egy bibliai idézetet és sikerül belőle egy nagy vállalatot alapítania. személytelenül és pártatlanul. Vedd könnye­ dén a problémát. általános alkalma­ zásra: 1. generációnk legcsodálatosabb szellemi történeteiről beszél­ hetnek. ő aztán elvitte az ékszereket közös barátunknak.Egy kudarcra ítélt ember elmegy a templomba. " Hadd mondjam erre. Maradj nyugodt. akiket valaha láttam. győzelmes emberekké váltak. nem gyűlölködnek. hagyd.. Keresd Isten irányítását és higgy a 73. De hatásuk Mauricera és Maryre. akkor a megfe­ lelő válasz kialakul és létrejön gondolataidban." 8. Flint gyárat alapított egy közép-nyugati nagy városban. mely előállít és elad olyan termékeket. a feszültség megakasztja a gondolat áram­ lását. Ne erőszakold a választ. beledolgozva a csillogó üvegbe . „legyen hited . Ha valaki olvassa ezt a könyvet. melynek viselése így komoly értelmet nyer. így megmu­ tattam őket Grace Ourshernek. Te is helyesen oldhatod meg ügyeidet. Hidd. ő aztán rögtön meglátta ebben a nagy lehetőséget. akiknek ezáltal élete és jelleme megváltozott. akik legyőzték magukban a haragot és szívüket már szeretet tölti el. aki a Bonwit Teller Áruház elnöke volt és az ország egyik legjobb üzletembere. így a megoldás magától megvilágosodik.. Járj a templomba. hogy tekintet nélkül a helyzet reménytelen voltára. mint a mustármag. mint m i . ők tapasztalatból beszélnek. 7. 4. hogyan is bocsájthatná áruba ezeket a cikkeket. de a Flint-féle Mustármag Emlék­ tárgy az eredeti. ha az ebben a fejezetben vázolt módszert követed. Az elgondolás olyan népszerű és hatásos. hogy Isten világosítsa meg elmédet. A leglelkesítőbb emberek. új erő tudatában. Majd ők megmondják. Azok az emberek.valódi hited". izgalmasan de­ monstrálja a hit erejét. 2. mialatt az istentiszteleten részt veszel. Légy kiengedett. 9. Ha hűségesen követed ezeket a lépéseket. Elképzel­ hető nagy meglepetésem és örömöm. különös? . Ebben az esetben a hit olyan vállalkozást teremtett. nincsenek kudarcra ítélve. 5. ahogy Elintek is tették. hogy ritkán láttam valakit olyan rossz helyzetben. Ez áttekinthetővé teszi a gondola­ tokat." (Máté evang. most szeretnék líz egyszerű tanácsot adni konkrét módszerként. és Mrs. Többé nincsenek negatív gondolataik. 6. . Építő szellemi gondolatoknak csodálatos ereje van a helyes válasz megadására.egy valódi mustármag. „A hit szimbóluma . hanem pozitív. Vedd a tényeket részrehajlás nélkül.És higgyétek el. . Kérdezzétek csak meg Maurice és Mary Flintet. Bízzál az ész és intuíció képességében. mint a cukrot. akiket ez a kis tárgy megváltoz­ tatott. aki a Guidepost Magazin szak­ tanácsadója volt.

Túl sok bizonyítékot láttam már. amint feküdtem az ágyban. Abban hiszek. Jelen volt ott annak a rendkívül dinamikus iparágnak minden vezető embere. a híres bécsi sebésznek itteni látogatásáról. mégis bekövetkezik a gyógyulás. Saj­ nos. Megkértem feleségemet.aki hisz abban. aki a tudományt összekapcsolja a hittel. Ezt a díjat a hasüregben végzett operációi­ ért kapta. mert mindkettő fontos a gyógyulásnál.a Sebész Mester címmel. vagy az egész gyomrot) és csak helyi érzéstelenítőt használt. Egyszer egy igen fontos szakmai értekezleten tartottam beszé­ det. amikor éppen adózásról.a Sebészek Nemzet­ közi Szövetsége kitüntette a legmagasabb érdemrendjellel . Az orvosok megmondták nekem. melyeket csak helyi érzéstelenítéssel végzett. „ D r . amikor a sebész már-már lemond betegéről. Az újságok beszámoltak Dr." „Hadd mondjam el a történetemet" . hogy igen. köztük nyolcezer gyomorresectiót (eltávolította a gyomor egy részét. hogy ilyen esetekben munkájukat Isten láthatatlan keze irányítja. akit Isten vezérel. vagyis csontdaganat volt az állkapcsomban.folytatta ez az ember. Idézem a lap beszámolóját. Egy kicsit meglepődtem. hogy hozzon nekem egyet. hogy ebben biztos legyek. Az asszony nagyon meglepődött." . amikor erről még nem voltam meggyőződve. ez utóbbi években sok páciens és orvos elvesztette abbeli meggyőződését.már egyszerű sebészeti beavatkozásnál is meghal a páciens. ellenben néhány esetben. míg mások meg vannak győződve. Finsterer elmondta.válaszoltam. hogy mennyire odavoltam. „Finsterer. hogy minden egyes operáció sikerrel járjon. akiket a hit gyógyí­ tott meg" . Sok esetben . különösen a betegek gyógyításánál. „Néhány kolléga a gyógyulás ilyen eseteit előre nem látható véletlennek tulajdonítja. a bécsi egyetem 72 éves professzora több mint húszezer nagyobb operációt hajtott végre. Meggyőződésemet ebben a fontos kérdésben sok orvos is osztja. Kétségbeesetten kutattam valami segítség után. mindez magában még mindig nem elegendő. melynek címe: Az érdemrenddel kitüntetett sebész. Hans Finsterernek. hogy Isten láthatatlan keze segít egy sikeres operációnál . Ez az elgondolás összekapcsolja úgy az orvostudományt. A tökéletesen átérzett és alkalmazott hit erőteljes tényező a betegségek leküzdésében és az egészség megtartásában. mert ezelőtt sohasem támadt ilyenféle kívánságom. Bár rendszeresen látogattam addig is az istentiszteleteket. akik azt az amerikai gazdasági élet létfontosságú tényezőjévé tették. „Sok évvel ezelőtt csonttumort állapítottak meg nálam. „Ha majd újra hiszünk Isten segítségének fontosságában minden cselekedetünknél. kívánságot éreztem a Biblia olvasására. hogy minden az isteni gondviseléstől függ. hogy a hit gyógyít?" „Egy jó csomó embert tudnék felsorolni. akkor érünk el csak igazi haladást a betegek felépülésénél. emelkedő árakról és más üzleti ügyekről folyt a szó: „Hisz abban. mégsem voltam különösen vallásos ember. hogy bár tekintélyes haladás történt a gyógyszertudományban és sebészetben az elmúlt években. Elképzelheti. de most már határozottan tudom. mint a hittudo­ mányt. Volt idő. Alig ismertem a Bibliát.155 11 A hit alkalmazása a gyógyításban Fontos tényező a hit a gyógyításnál? A tények azt bizonyítják.folytatta a professzor . Egy nap azonban. Hans Finsterer orvost . hogy ez gyakorlatilag gyógyíthatatlan. amikor a szervezet egyik vezetője a gyűlés utáni ebéden ezt kérdezte tőlem. ha Isten és az orvosok segítségét összekapcsoljuk. „Természetesen nem csak egyedül a hitre kell támaszkodnunk egy fizikai betegség gyógyításánál." így végződik a nagy sebész beszámolója.

hogy igazán tanácsolnunk kell a hit bámulatos erejének szélesebb körű alkalma­ zását a gyógyításnál. Mi tette ezt? Az orvosok ügyes munkája és. hogy életében akkor. izmos. hogy Istenről és igazságos cselekedeteiről való őszinte elmélkedés. meg­ lepve konstatálták. hogy az angol „holiness" (szentség) szó az angol „Wholeness" (teljesség) szóból származik. Ez tulajdon­ képpen visszatérés a kereszténység ereded gyakorlatához. érzésekkel és alapvető magatartásokkal foglalkozik. Amikor lemondott gyűlöletéről és helyébe megbocsátás és megértés lépett. Az orvosok szerint valószínűleg újra kiújulnak majd. de a modern időkben az ember arra a hamis következtetésre jutott. Még nemrég is félvállról vettük azt a tényt. hogy már nem tulajdonítok oly nagy jelentőséget állapotomnak. Ennek az embernek a gyógyulása csak egy a sok hasonló eset közül és olyan sokat igazolt már az orvosi vélemény. A kétely legkisebb jele sem látszott rajta. Először azt hittem. szinte természetes. Mr. mert lelkem mélyén tudtam. Harold Shermann színműírót kérték. de ugyanakkor hozzá kell vennünk a lélek tudományának bölcsességét. ahogyan az ember gondolko­ zik és érez. hogy komoly változás tör­ tént bennem. hogy állapotom javul. de napjainkban újra felismerték a vallás és egészség szoros kapcsolatát. de még valamire volt szüksége.156 157 „Belekezdtem az olvasásba és vigaszra. Már régóta próbálom magamnak is megmagyarázni. Azonban néhány hónap után elküldték és a munkáját felhasználták anélkül. Miért is lenne? Hiszen halálra volt ítélve. De nem ez volt a legfőbb eredmény. Az orvostudomány és új lelki magatartása segítsé­ gével kigyógyult betegségéből. hogy meggyó­ gyultam. melyet csak a vallási értelemben használnak. hogy a hittudo­ mány fontos a gyógyításnál. Biztos vagyok abban. ha számbavesszük. tapasztalatait és . Erős. Az egészség és boldogság eléréséhez feltétlenül alkalmaznunk kell a legteljesebb mértékben az orvosi tudomány módszereit és eredményeit. hogy írjon át egy fontos rádióműsor-sorozatot azzal az ígérettel. egész­ séges kinézésű volt. megnyugvásra leltem. mely egy bizonyos gomba és amely megtámadta a torkát. hogy az emberek testét és lelkét egyaránt gyógyítsák. Ez nagyon megalázta az írót és azonkívül pénzügyi nehézsé­ gei is támadtak. Az igazságtalanság növekvő keserűséget váltott ki belőle a rádió vezetője ellen. ahogy egy komoly üzletemberhez illik. Érdekes. hogy a hit képes olyasmire. mindennap olvastam egy kicsit. A legjobb orvosi kezelést kapta. iparának egyik kiválósága. Győlölete fizikai betegséget váltott ki nála mycosis alakjában. A modern orvosi gyakorlat szoros kapcsolatba hozza azt a két tényezőt. Észrevettem. bibliaolvasás közben különös melegség és boldog­ ság töltött el. jó erőben van. állapota is fokozatosan javulni kezdett. orvosságként hat testre és lélekre egyaránt. A két szó rokonsága megdöbbentően nyilvánvaló. és a „meditation" (el­ mélkedés). hogy a biblia tanítását lehetetlen harmóniába hozni azzal. de ettől kezdve javulásom meggyor­ sult. A „pásztor" szónak eredeti jelentése „a lélek gondozója. Ez engem már nem ejtett kétségbe. Sajnos a hit gyógyító erejét nemigen veszik számításba.érdeklődtem.. így elismerik a kapcsolatot a lelkiállapot és a fizikai egészség között. egyetlen egyszer gyilkos érzést hordozott szívében. nagyon hasonlít a „medication" (gyógyszer) szóhoz. aki ennyire nem tartotta be a szavát. amit mi „csodának" hívunk. így a vallás gyógyító jellegét majdnem teljesen kihagyták a materialista tudományból. és mégis él. de aztán meggyőződtem. A ma orvostudománya hangsúlyozza a pszichoszomatikus tényezőket a gyógyításnál." „Egy nap. A későbbi vizsgálatok során azonban nyilvánvalóvá vált. amit „tudománynak" neveznek. Visszamentem azokhoz az orvosokhoz. Shermann bevallotta.hangzott a válasz. de amely valójában a tudományos szellemi törvények működése. Nehéz leírnom ezt az érzést. hogy még a nevét is említették volna. azonban figyelmeztettek hogy ez csak időleges. Ezt az esetet is a lényegre szorítkozva mondta el. hogy majd állandó szerző­ dést kötnek vele. hogy az osteoma tünetei teljesen elmúltak. „Tizennégy év" . Jobban szemügyre vettem ezt az embert. amely gyógyít. Egy kicsit reménykedni kezdtem és kétségbeesésem alábbhagyott. Napjaink vallási gyakorlatában növekvő hangsúly esik arra.! Mi volt ez a plusz? Nyilvánvalóan a hit. hogy a vallásnak századokon keresztül gyógyító szerepe is volt. akik először mondták ki a diagnózist betegségemről. Újra gondosan megvizsgáltak. hogy csak képzelődöm." „Mennyi idő telt el azóta?" . Hosszú ideig. Mivel a vallás gondolatokkal.

így a hasnyálmirigy idő előtt elhasználódik. hogy a modern lélek oly mértékben beteg. mely sokkal több energiát emészt fel. hogy betegeim nagy része nem orvosságra szorul. melyek útmutatást adnak arra nézve. gyakran szoros kapcsolatban állnak az egészséges fizikai jólét problémáival. mint a hittudományokkal a lelkészeken keresztül segít. hogy a félelem. Félelem olyan valamitől. Dr. D r . aki nemrég szerelt le a katona­ ságnál és visszatért civil foglalkozásához.foly­ tatta az orvos. sokáig szorosan együttműködtünk. hogy az emberi betegségek gyógyításánál a fizikai és lelki bajok gyakran olyan mélyen összefonódnak. mely éveken át sok száz emberen segített. amivel foglalkozom. rámutatott arra. mely esetleg megtörténhet. „Ezek a jövőbe vetített félelmek valójában­ képzeletbeli félelmek. bűnnel és haraggal. Okos magyarázata után láttam. Rájöttem. hanem gondolatvilágukat kellene megvál­ toztatni. Az orvosoknak van gyógyszerük. azt vettem észre. Egyre több orvos csatlakozik már ehhez a véleményhez.és kisebbségi érzésekkel. és nem képesek előre haladni a jelenben. feléli az inzulint. majd vallási könyveket írok elő receptként.Taylor Bercovitz és Dr. Észrevettem. Z. hogy Dr. visszaadva meg­ rendült egészségüket. Nehéz elgondolni. melyek a múlthoz kapcsolódnak mindig újra élik ezek az emberek a múltat. gyűlölet. Howard Westcott felbecsülhetetlen segítséget nyújtottak lel­ készi munkámban nagy tudásukkal. Ezeket mondta nekem: „Mióta leszereltem." Ez az orvos még arról is beszámolt. bűn." Aztán vannak érzelmek. Ők mélyen megértették. Az elhunyt Dr. Bizonyítékok tömege támasztja alá azt a hitet.Lieb. melyet a hasnyálmirigy sejtjei termel­ nek. Egyikünk egy orvos volt." Levelet kaptam egy orvostól egy New York északi részében lévő városkából. ha az embereket egészségre és jólétre akarjuk vezetni. hogy ez a kettős kezelés sem elegendő. Carl R. hogy lehetetlen határozott vonalat húzni a kettő között. és említésre méltó eredményt ér el velük. amiket nála váltanak ki. több hasonló könyvemmel együtt betegeinek. hogy fizikai szervekben lépnek már fel fájdalmak. Tele vannak félelem. az elnyomott félelemérzetet. és hogy mi ilyenkor a hit szerepe. mint ahogy mi sem sértjük meg a lelkészek működési területét.158 159 módszereit. „Felfedeztük a magas vérnyomás pszichoszomatikus okát. hogy sok esetben az alapvető baj lelki eredetű. D r . Nem testük beteg. melyben azt bizonyította. Egy birminghami könyvüzlet tulajdonosa elküldött nekem egy receptet." A továbbiakat egyenesen hozzám intézte: „Itt az ideje. Természetesen nem avatkozhatnak az orvosi munkába. hogy gyakran a Bibliát idézgetem nekik. mert lehet. A Rotary Clubnak egy ebédjén tizedmagammal ültem az asztalnál. a Kansas City Orvosi Társaság korábbi elnökével egyszer örömmel szerepeltem együtt egy „Egészség és boldogság" című rádióprogramban. Egy orvos ugyanis speciális könyveket ír fel. speciális beteg­ ségekre. amelyet nem patikában szoktak kiváltani. hogy a rettegett esemény soha­ sem történik meg. de nekünk orvosoknak szükségünk van a lelkészek közreműködésére. vagyis azok a problémák. Clarence W. mint minden más érzelem. hogy milyen jelentős szerepe van az emberek gyógyításában. Az orvostudomány ilyen rendellenességekre is hoz megkönnyebbülést. William Seamann Brainbridge és én. hogy hogyan éljünk. Lieb olyan mélyen hitt elképzelésében. hanem gondolataik és érzelmeik. hogy Isten úgy az anyagi tudományokkal. ami valóban létezik is. hogy eredményes kezelésükhöz orvosnak és pszichiáter­ nek is kell lennem. harag. Aztán észrevettem. Rebecca Beard. Évekkel ezelőtt barátom. hogy maguk lelkészek is felismerjék. állítja Dr. így sok ember kapta vissza egészségét és kezdett új életet. különösen olyanokat. hogy milyen hatása van az egészségre a szellemi és lelki bajoknak. hogy mint függ össze a beteg test és a beteg lélek. Tudatosodott bennem. nem pedig olyasmitől. hanem nála. mely . Smiley Blantoonnal megalakította a vallás-pszichiátriai klini­ káját. Ezeket írja: „Ebben a városban az emberek 60 százaléka beteg. Azt hiszem" . hogy receptként szokta felírni egyik könyvemet: „Vezérelv a bizalomteljes élethez" címűt. mert lelkük és gondolataik nem rendezettek. Ferrissel. összekapcsoltuk a vallást és a sebésze­ tet. a doktorokon keresztül. „hogy a lelkészek és rabbik megértik az összefüggést a fizikum és a lélek között. A cukorbetegség esetében a bánkódás és csaló­ dás. Két New York-i orvos barátom D r .

20 percig imádkoztam javulásáért. hogy csak aki készakarva beteg akar maradni. mely megvédne bennünket saját konfliktu­ sainktól. Tehát szigorúan tudományos alapokra helyezve ilyen szem­ pont szerint közeledhetünk bizalommal a hittel való gyógyítás jelensége felé. közben kb. Akkor úgy éreztem . vagy emeli. Még nem találtak fel olyan pirulát. (Orvosilag minden tőlünk telhetőt meg­ u n u n k . vagy injekciót. hogy a hitnek gyógyító ereje van és egészséges gyógyító módszereket is . amikor az orvosság és a hit együttes gyógymódját alkalmazta. Istenről volt szó benne. hogy megnyugtassam saját lelkiismeretemet igazmondásuk felől. hogy a beteg tovább éljen. Mivel az egyház nem hangsúlyozza ezt eléggé. lelki egészség eléré­ séhez.és energiapirulákat. hogy ezt az új tapasztalatomat meg kell osztanom azokkal. hogy ez a halandó élet mindenki számára egyszer véget ér (az élet maga sohasem ér véget. Gazdagító tapasztalat volt ez számomra. vagyis. hogy az elzáródás magától rendbejött és nővérem állapotában határozott javulás állott be. rádióhallgatóklói. csoportok. Hosszú idő óta kapom a leveleket olvasóktól. Túlságosan sokat dolgoztam. megöli a félelem bacilusait és értelmetlennek nyilvánítja a túlzott bűntudat vírusát. a nagy gyógyítóról. hogy a hit a gyógyításban eredményes. melyeket az egészség eléréséhez felsorol­ tam. akkor bizonyára nem részletezném ezt a szempontot. „számos csodának beillő gyógyulást láttam már. jól is aludtam.és bűntudatérzések gyötörtek. pihentebbnek és boldogabbnak éreztem magam. Meglepve tapasztaltam. mely több cukrot változtat energiává és így ad enyhülést. de nem adhatnak teljes gyógyulást. Az elmúlt hetekben még egy ilyen esetről számolhatok be. mint. Ezek határozott segítségek. mert szerettem volna bebizo­ nyítani a legcinikusabb embernek is. Nyugtalan let­ tem. hogy kipótolják a keresztény tanításnak ezt a hiányát. Ez a gyógymód biztos. ha magas. mint egy antibioticum. világosan láttam. „Nagyon érdekelt az Ön vallási filozófiája. de ez csak időleges segítség. Egy lehangolt kora reggeli órában kezembe akadt az Ön könyve és olvasni kezdtem. hogy ne ismerjük fel. Nagyon ag- KÓdtam. mely úgy alá van támasztva bizonyílékokkal. melyekben beszámolnak gyógyulásokról. Betegeimmel közös elvi alapon álltunk tehát. akik neurózissal jönnek hozzám. Saját érzelmi életünk jobb megismerése és a visszatérés a vallásos hithez. csak annak földi szakasza." Egy másik eredményesen működő orvosnő beszámolt saját javulásáról.folytatta. Istenről és hitről beszélni itt könnyű és természetes volt. hogy a keresz­ ténységben mennyi segítséget kapunk a testi. hogy a pszichológia és orvostudomány minden eszközét össze kell kapcsolni a lélek tudományáéval. saját egyházközségem tagjaitól is." „Mint orvos" . Nővérem három hete súlyos operáción ment keresztül. ha Isten tervében benne van. Adagolhatnak inzulint. valami furcsa tudatalatti kudarckívánás következtében. Az operáció után bélelzáró­ dás lépett fel. szerény véleményem szerint nem mutatunk rá eléggé arra. ennek a két tényezőnek az összekapcsolása ígér egy állandó segítséget mindannyiunk számára. tehát ki kellett szabadulnom ebből a kóros feszültségből. szervezetek és más szellemi testületek alakulnak. De már nincs semmi ésszerű ok arra.) Mi. Lassanként csökkent a feszültség. Az ötödik napon kritikus állapotba került. fogja mellőzni azokat a lehetőségeket. ha alacsony. hogy van út az egészség. Éppen ilyesmire volt akkor szükségem. az úgynevezett régi stílusú templomainkban. Ha nem hinném őszintén. amikor szólt a telefon és 12 ápolónő jelentette. hogy gyors javulás szükséges. Túlzott gondossággal vizsgáltam meg ezeket az eseteket. boldogság és sikeres élet felé. Amikor délben otthagytam a kórházat." „Az Ön könyvében felvázolt elvek szerint kezdtem élni. ) Alig töltöttem otthon tíz percet. „Jézus gyógyító tanításában rejlik.160 161 csökkenti a vérnyomást. Tehát ezek az esetek röviden azt tükrözik. Hihetek-e mást. idegeim a végletekig feszültek. Azóta tökéletesen leiépült. aki.folytatta a doktornő . Lassan vezettem a kocsit hazafelé. ami nyilvánvalóvá lett. Természetes. milyen sokan olvasták az Ön könyvét. „Tehát a válasz" ." így szól egy híres gyakorló orvos levele. időnként régi félelem.és ez az amit hangsúlyozni akarok.fejezi be Dr. mely az isteni segítségnek volt köszönhető. hogy fizikai és lelki egész­ séget hoz. Beard. Már nem szedtem vitamin. hogy Isten közbelépése mentette meg az életét. ahol a hit játszott szerepet. különben felépüléséhez kevés a remény.

most már mindenütt vannak gondos. hogy átadja magát Isten gyógyító erejének. és nem szabad haragot és keserűséget éreznünk az ő akarata ellen. hogy az Ő megismerése és Krisztus gyógyító ereje segíthet csak rajtam. figyelemreméltó gyógyulási esetekről számolnak be. ugyanakkor betartották orvosaik utasításait." „Az egyik reggel is segítséget kérve imádkoztam. . mely a világegyetem­ ben létezik. Pedig ennek már 15 éve. ez újjátermelő energia előtt. melyről egy asszony számolt be nekem. Abban az időben nagyon el voltam foglalva. Talán az ilyen ember még egészségesebb lehet ezután. hogy eltávolítsanak egy daganatot." A szívbajok eseteiben a hit gyógymódja (nyugodt mély hit Jézus Krisztusban) kétségkívül elősegíti a gyógyulást. olyan szabadnak éreztem magamat. mert már ismeri fizikumának és erejének hatásait. utána pedig a háztartás után néztem. azt. bármi legyen is az. Istenhez fordultam segítségért. Valószínű. 35 évvel ezelőtt Államunk egyik kiválósága súlyos szívbajt kapott. Az orvosi utasítások szerint ideje nagy részét ágyban kell töltenie. Éppen a vacsorát készítettem egyedül a konyhá­ ban. melyet megvizsgáltam. melyek által elnyerhetjük Jézus Krisztus gyógyító kegyelmét. melyet a betegség hullámzása is előidézhet. Majdnem mindegyik esetben. tudományosan felkészült szellemi vezetők a vallási szervezetekben. béke és öröm érzete és egészen felszabadultan érezte magát. de az idegesség. hogy lélekben megtisztuljunk. mint minilig. A vizsgálatokban. N e m erőlteti túl magát és így megőrzi egészségét." Elhatároztam. akik megteszik ezt a lépést és elérhetővé teszik az emberek számára azokat a módszereket. harmóniában Isten erejével. hogy a további orvosi kezelés már hiábavaló lenne. D e . de sikertelenül. Vizsgálataimban mindig kivártam egy bizonyos időt. Először is. Rögtön közöltem valakivel gyógyulásomat. hogy meggyőződjek a gyógyulás véglegességéről. hogy tudatosan csatlakozunk az életerő folyamá­ hoz azáltal. Reggelre a javulás olyan szembeötlő volt. hogy beteg marad hátralevő napjaiban. „A gyógyulás és Krisztus jelenlétének emléke még ma is frissen él emlékezetemben. Ma már nem . melyek bennünk működnek. hogy sohasem dolgozhat többé. Szerencsére. Ennek a nőnek az esetében sürgős operációra volt szükség. akiknek már volt szívrohamuk és utána tökéletes és feltétlen hittel kérték Isten gyógyító kegyelmét.162 163 ajánlhatunk embertársainknak. Hallottam már csodás gyógyulásokról. Tudtam. akkor igazam volt. feltétel nélküli hit szükséges Isten gyógyító erejében. magasfeszültségű élettempó és egyéb természetellenes magatartások eddig elzártak előle. hogy értem is mondtak imákat. hogy elfo­ gadjuk Isten akaratát. Éreztem. hogy mellettem csak a gyógyító Krisztus állhat. A beteg megnyitja tudatát az életerő áramlása. Természetes. bizonyos tényezők vannak jelen. Ötödször. Néha ilyesmi hirtelen jön. az ilyen ember megtanulta az emberi jólét technikáját. melyet rosszindulatúnak mondtak. hogy várok másnapig. fény tölti el a testet és erő árasztja azt el. Bár semmi reményem nem volt már. Ez úgy érhető el. Az orvosi adatok precízek és tudományosan megalapozottak. hogy ez maga volt a bizonyos­ ság. őszinte hajlandóság kell arra. néha pedig fokozatosan érlelődik meg a meggyőződés. Hirtelen fényességet észleltem a helyiségben és a bal oldalam­ nál érintést éreztem. tökéletes hajlandóság arra. ami még fontosabb. hogy az orvosi tudomány. Ha a szimptómák elmúl­ nak. Elmondhatom például azt a gyógyulási esetet. Ezeknél a gyógyulásoknál mindig megemlítik. amikor elöntötte a szépség. hinnünk kell abban. egy alapvető. ilyen vagy olyan for­ mában a páciens beszél olyan pillanatról. Most az asszony saját szavait idézem: „Minden lehető kezelést elvégeztek. Másod­ szor minden tévedés és bűn teljes elhagyása és a vágy. Harmadszor. melyeket sikeres gyógyulások esetében tettem. mintha valaki állna mellettem. mely már nem fog soká tartani. hogy rettentően megré­ mültem. hogy a gyógyulás folyamatban van. Nagyon fogékony voltam minderre és sorsomat Isten kezébe ajánlottam. kinek szavahihetőségéről és egészséges ítéletéről meg vagyok győződve. Emberek. hogy Isten kezébe tegyük le sorsunkat. hogy valami melegség. Isten egyik lelkiekben gazdag gyermeke tanított meg arra. hogy értelmünkkel elfogadjuk azokat az újjáteremtő erőket. meghozza a gyógyulást. Megmondták neki. Egészségem akkor hamarosan helyreállt és ma is kitűnő egészségnek örven­ dek. Tudtam. hogy csak ideiglenes javulásról van-e szó.legalább is így tájékoztatták. Negyedszer.

életünk két megújuló erejére . hasonló betegség­ gel és négy óra alatt meghalt. de ha meg kell halnom. hogy határozott és következetes módon járt el egészsége érdekében.) És így új erőhöz jutottam. Tehát vissza kell térnem feladatomhoz." (Zsoltárok: 46/10. Isten kezében pihentem. Egyszerű bizalommal kérte a Mindenhatót. légy bátorság­ gal és bízzál az Ú r b a n . amint Jézus megkérdezi őt: „Hiszed. hogy gyógyítsa meg. Erről így számolt be a kórházból írt levelében: „Egy nagyon közeli barátomat hozták be a kórházba. melynek így adtam kifejezést: „mindent elviselek abban aki erőt ad. amikor abszolút pihenést írtak elő az orvosok. akkor miért ne gyógyíthatna ma is? „Miért ne tudna Jézus engem is meggyógyítani" . Végül egy nap így imádkozott: „Uram. ahol mindazt elvégzi. hogy nyugtalanság legyen rajta úrrá. de sokkal kevesebb feszültséggel és izgalommal. és ha Ő most ugyanaz. holnap reggel felöltözöm. mely még 30 évig folytatódott. Mindkét eset a legjobb lesz nekem." Becsukta szemeit és szinte érezte szívén Krisztus gyógyító kezeinek érintését.) Vagyis tökéletesen elernyedtem. melyet idáig. de felengedetten.kérdezte magától és felbuzgott benne a hit. Keményen dolgozott. Mintha új erő töltené el. egész pályafutása alatt." Majd felvázolta lelki gyógyulásának módját. a következő mondatot ismételgettem: „Ezért remélj az Úrban és légy erős. hogy lesz elég erőm. Az orvosok és ápolók csodálatosan segítenek mindenben. Sohasem engedte. Minden cselekedetében távol tartotta magától az aggódást. vagy legalább is tehetetlen beteg. hogy ezt megtehetem?" Ő rögtön válaszolt: „Igen Uram. A két gyógymód együtt. Ahogy jobban éreztem magam.164 165 valószínű. tegnap és mindörökké" (Zsidókhoz: 13/8. Állandó szokásai közé tartozott az ebéd utáni pihenés. Ha holnap meghalok. megújít­ sa. A betegség első fázisában. Csak 25 éves volt." Ezzel nyugodt hittel növelte aktivitását. hogy gyógyító kezét rátéve. hogy erő önti el. Az orvosoknak igazuk volt. hiszek benne. 3. hogy az orvosok ilyesmit közöljenek a beteggel. De a kezelés és orvosságok mellett lelki gyógymódot is alkalmazott. 2. Végül erőnk visszatértével új bizalmunk is támad. Nagyon jó orvosai voltak. pontosan követte utasításaikat. Ezzel a három pontból álló formulával ez az ember megtalálta a gyógyulást. majd visszatért felelősségteljes munkájához. így segítvén elő a gyógyulást. akkor Veled leszek az örökkévalóságban. Az orvosok pihenésre vonatkozó tanácsa juttatta el őt Krisztus gyógyító munkájának befogadásához. kimegyek az utcára és néhány napon belül újra munkába állok. Az alkalmazott formula három részből áll: 1. Kevés embert láttam ilyen életerősnek munka közben és kevesen járultak hozzá többel az emberek boldogulásához. Mindig szigorú és fegyelmezett életet élt. Szívbaja nélkül sohasem lett volna elég érett értelmileg és lelkileg a gyógyulásra. Egyik reggel korán ébredt. De a Te segítségeddel kimegyek holnap és Te egész nap velem leszel. Másik barátom. Teljesen a Te gondjaidra bízom magam. ezeket a mondatokat újra és újra elmondta mindennap. arra a figyelmeztetésre gondoltam: „Légy csendben és tudd. ha ez a Te akaratod is.) Tehát a beteg szívet Isten gondjaira bízzuk. De mindig kímélte fizikai és idegerejét. melyet csak úgy láthatok el. Gyógyulása annak a következménye. mely nagyon fontos ilyen esetekben. 75 éves korában vonult nyugdíjba. most megköszönöm Neked életem csodálatos napjait. egy kiváló üzletember ugyancsak szívbántalmakban betegedett meg. ha még sokáig élek. ahol Jézus betegeket gyógyí­ tott. nekem még van dolgom itt lenn a földön. mert nem bírom ki az erőfeszítést.) Eszébe jutott. A hit erejének bölcs alkalmazása pedig serkentette a természetében rejlő szellemi erőket. Két ismerősömet is hasonló sors ért a mellettem lévő szobákban. orvosaink tudása és kezelése pedig elősegítették fizikai gyógyulását is. már valószínűleg régen halott lenne. ahogy múltak a napok. Korán kelt és korán feküdt. " (Zsoltárok könyve: 27/14. Azután olvasta ezt a mondatot is: „Jézus Krisztus ugyanaz ma. haragot és feszültséget. Szinte hallotta. Ha korábbi életmódját követi. Hiszem. felvette a Bibliáját és véletlenül (véletlen volt-e vajon?) felnyitotta ott. Ezt azonban csak fizikai és lelki egészség birtokában érhetem el. hogyha Jézus gyógyított olyan régen. Min­ denesetre a beteg meghallgatta ezeket az ijesztő jóslatokat. hogy én vagyok az Isten. Ahogy múltak a napok mindjobban meggyőződött arról." (Filippiekhez: 4/13. és alaposan átgondolta őket. melyet eddig nem ismert. Egész nap különös nyugalom áradt el bennsejében. A betegség hetekre az ágyhoz láncolta. Úgy látszik.

" Diszharmónia és betegség hasonló fogalmak. A másikat szellemi törvények irá­ nyítják és a hit által hozzáférhető. Az egyikre az orvosi kezelés hat. Emlékezzünk. mely le- mond róla. tudnod kell. 3. D e . Emlékezzünk a Szentírásban Máté evangéliumának 18/19 részére: „Ha ketten közületek egyetértve kérnek valamit a földön. ugyanannyira higgyél a lelkierők fontos­ ságában a gyógyulásnál. hogy ez az erő működésbe lépjen. különben nem számítha­ tunk semmi jóra. de az tény. a lelkészre ugyanolyan szükséged van. hogy szerettünk tovább éljen. Ezt teljes szívedből szeretnéd és így fogalmazd meg: „Kérlek Uram." (Apostolok cselekedetei: 17/28. meg fogják kapni mennyei atyámtól. Isten kétféle gyógyszert írt elő minden betegségre. Az egészség elképzelését engedjük tudatalattinkba és értelmünknek ez az erőteljes része a ragyogó egészség energiáját fogja sugározni. 5. a betegnek rá kell hagyatkoznia Isten akaratára. vagy mi magunk megbetegszünk? Nyolc gyakorlati tanácsot sorolok fel: 1. aki ezeket mond­ ja: „Ha beteg vagy. őszinte gondolata­ inkat adja vissza. Az egyik az emberi test gyógyító ereje. mint az orvosra. hogyha a vágy. Imádkozz orvosodért. Az egyik orvos ezt így öntötte szavakba: „Mi kezeljük a betegeket. Ha a valódi gondolat pozitív. materialista törvényeink csak töredékei annak a nagy erőnek. . Ő uralkodik az egészség és jólét felett. hogy Isten gyakorlott emberek közvetítésével segít a gyógyuláshoz. hogy Isten soha nem tesz törvényellenes dolgot. Légy természetes. Az ebben a fejezetben felsorolt alapelvek tényénél mit kell tennünk tehát. hogy a családban harmónia uralkodjék. Ajánld a magad vagy hozzátartozóid sorsát feltétel nélkül Isten kezébe. tedd ezt meg nekem. ha szeretteink közül valaki. a másik az emberi iélek megújító ereje. ha Isten is úgy akarja. Ez az erős hit mély szellemi erőket és örömet szabadít fel. Ott a gyógyulás. Nagyon fontos. akkor a gyógyító erők csodás hatást fejtenek ki. ne rémülj meg és ne félj. utána köszönjük meg jóságát. a másik a hit erejére hallgat. 4. 8. mert ilyenkor negatív.) Tehát a betegségek megelőzésénél és testünk. pedig pozitív és gyógyító gondolatokkal tudnád csak őket segíteni. hogy gyógyítsa meg szerettedet. Amit tudatalattink hisz. de értelmünk 9/10-ed része tudatalatti. A mi egyszerű. Az egyiket a tudomány alkotja meg a természeti törvények alapján. A hitnek ellenőrzés alatt kell tartania a tudatalattit. mert érezni fogjuk Isten szerető gondoskodását. ." Más szavakkal. de Isten gyógyítja meg. „Mert benne élünk. Képzeld el szerettedet tökéletes egészségben." De nagyon ajánlom. A szellemi törvények a betegségeket is irányítják. hogy csak egyszer kérjük. ugyanolyan erős hajlandósággal párosul. 6. fesd le magad előtt.166 167 támaszkodott. Ő teremtette a testet és lelket egyaránt. Hited által az isteni erő gondjaira bíztad őket vagy magad. Tudatunk betegséget. hogy az orvos kész legyen Isten kegyelme befogadására. Ez az öröm kitartóan velünk marad és tudnunk kell. mint Isten jó és szerető gyermekét. sőt halált képzelhet el. Bármit teszel is. mert a tudatalatti csak valódi. Kövesd a kiváló orvosi nagyság tanácsát. hogy magában az örömben is van gyógyító erő. azt általában meg is kapjuk. mely átvonul a világmindenségen. mint az orvosi módszerekben." Imádkozz tehát. Ezt nehéz megérteni és nehéz teljesíteni.ez pedig a gyógyító hit. ez alatt lelki harmóniát értek. kérd Istent egyszerűen. akkor pozitív és gyógyító eredményekre számíthatunk. mozgunk és vagyunk. 7. romboló gondolatokkal veszed körül hozzátartozóidat. lelkünk gyógyí­ tásánál soha ne feledkezzünk meg a legnagyobb erőforrásról. de Isten uralkodik mindkét területen. mely nyitva áll előttünk. 2.

füstölgött . amin csak az ima és a Biblia gyógyító ereje segíthet. bármilyen félelem. mit tegyek?" . bár egy kicsit méltatlankodott. mert nem készítenek ilyen pirulákat és cseppeket. „A tény az. de egyik üdülés sem hozta meg számára a végleges javulást.„ha egy üzletember már pap tanácsára szorul. akik nem teljesen egészségesek. hogyha nem tudjuk helyrehozni magát. harag vagy bűn nyomja lelkét. már nem tudjuk többé elviselni őket. Elvesztette alkotó fantáziáját. Hangsúlyozom. Nehéz volt szóra bírnom. hogy ne titkoljon el semmit.dadogta megsem­ misülten. Ez az ember. hogy küldje el hozzánk ezt az embert egy kis beszélgetésre. aki tudott a mi vallás-pszichiátriai klinikánkról. „A főnöke" . sokszor rájönnek. harag vagy bűntudat tölti el. Hogy a szellemi és érzelmi gyógymód mennyire újjáélesztheti a hanyatló életerőt. Most majd Ön velem együtt fog imádkozni és ketten együtt olvasgatjuk majd a Bibliát" . félelem és a bűn mocsarába. Olyan emberek. komoly hanyatlást érzett képes­ ségeiben és energiájában. aggodalom. Munkatár­ sai is észrevették." „Ki mondta ezt Önnek?" . hogy segítsünk magán. A recept az ima. hogy végül kénytelen voltam ezt mondani: „kertelés nélkül megmondom Önnek. azt ajánlotta a Társaság elnökének. hogy keressen fel egy orvost. Az elnök tanácsára el is jött. Ennélfogva olyan gyógyszerre manapság valóban nagy szükség van. de el fogja bocsátani. ha Ön visszatérne hozzájuk kitűnő munkaerőként. feszültség.válaszoltam. szellemi és értelmi források eltömődnek és az egyén beleragad a harag. Orvosa." Soha nem láttam még olyan megdöbbent kifejezést emberi arcon. Erkölcsileg teljesen a mélypontra jutott. Sokszor felmérték már. hogy egyszer egy asszony bement a patikába és kért egy üveg pszichoszomatikus gyógyszert. erővel. sőt olyan makacsnak és kezelheletlennek bizonyult. mert érzelmi és fizikai lényét beteg szellemi állapota befo­ lyásolja. a normális érzelmi.válaszoltam. mit gondol." Rövid idő alatt megvallott mindent." N e m tudtam őt meggyőzni.nézett rám hüledezve. mert alapjában véve félénk termé­ szet volt és erős szégyenérzet gyötörte. hogy ez az ember nagyot hanyatlott. de mégis van ilyen gyógyszer és nagyon sokunknak szüksége lenne rá. próbáljuk ki ezt a módszert Hallottam. illusztrálja annak a vállalati vezető embernek az esete. aki azelőtt tele volt energiával. hogy van egy egészségszabály. hogy a mai kor emberének 50-75%-a beteg. majd a Társaság elküldte őt Atlantic Citybe és később Floridába. Állandóan a I cl fedezés rettegésében élt és mindez a legnagyobb lelki zavart okozta. Én nem ismerem az Ön gondolatait és baját. „Jól nézünk ki" . Biztosítom. Egy csomó bűnt követett el és ezek belekeverték a hazugságok útvesztőjébe. hogy beszélgetésünket szigorúan titokban tartom. hogy . „mert néha minden bajunk olyan természetű. akihez teljes bizalommal lehet és beszéljen magáról. de képzeljen el engem jóindulatú barátjának. mint amilyenben most maga van. „Hát akkor. Sürgették. akit egy nagy cég küldött hozzám. A Társaság nagyon szeretné. Megmondtam neki. mint amilyen volt. Természetesen ilyen gyógyszer nem található a patika polcain. hogy vagy engedi. hogy őt templomba küldték. Lassan válaszoltam: „Az ember gyakran kerülhet ilyen állapot­ ba. a hit és az egészséges gondolkodás kenyeréből áll. vagy el fogják bocsátani. „Nem volna semmi meglepő ebben" . mely orvosi kezeléssel együtt nagy hasznunkra lehet. bármennyire is sajnálja. hogy összeszedje magát. ha lelkét félelem.mondta ingerlékenyen. Ha ezek az érzelmi gátak összegyűlnek az emberben. pedig kereskedői ötletei egyedülállóak és elsőrendűek voltak.169 12 Ha erőnk csökken.

hogy egy betegség fizikai vagy érzelmi eredetűe. nem is volt szükség rá." Amikor ennek az embernek az életereje elapadt. Dr. hogy hangosan imádkozzam?" . melynek címe: „Szívhez szóló tanácsok a szívbetegségekről" ezeket mondja: „Meg kell zaboláznunk érzelmi kitöréseinket. kipróbált egy egészségi formulát. hogy az elhunytat a hosszantartó gyűlölet ölte meg. hogy mondjon el egy imát. hogy a bosszú. Idézte a nagy skót sebészt. hogy ismertem egy beteget. hogy bocsásson meg neki és árassza el nyugalommal és tiszta gondolatokkal. ellenszenv. de jól érzem magam most" .válaszoltam. pedig okosabb lenne elkerülni. tudja. ez jó gyakorlat lesz.170 171 megértem szűkszavúságát." „Igen. D r . egyharmada szervi és érzelmi kombináci­ ókból eredő baj. egyben erősít is. melyek egészségünkre is kihatással vannak. melyek betegséget okozhatnak. Dr. Cooper így végzi cikkét: „Ha egy hivatali ügy kihoz a sodrunkból és érezzük. mit csináltál Billel. hogy élete olyanok irgalmától függött. hogy ismét tisztán állhassak meg előtted és megjavuljak. San Francisco-i orvos egy cikk­ ben. majd azt ajánlottam. Halá­ lát valóban egy szívroham okozta. „Teremtőm. hogy az orvosoknak igazuk van. és ma már ismét a város legjobb szakemberei közt tartják számon. most kérem bocsánatodat és adj békét a lelkemnek." Aki „gyorsan húzza meg a ravaszt" . Sajnos. Franklin Ebaugh. amikor egy dührohamban tört ki. de megint úgy fog az esze. nem volt már elég életereje. Szívünk azt .kérdezte bizony­ talanul. Bili megint a régi. féltékenység. Segíts meg. éppen akkor elfelejtett uralkodni magán.válaszolta a főnök elgondolkozva. hanem. azonnal engedjük el izmainkat. „Amikor aztán betegség támadta meg. ezeket mondta: „Édes Istenem. Amikor egy orvossal. bűnös ember voltam és sajnálom." Imája egyszerű volt és amennyire visszaemlékszem. „Gondolja. a „Test és lélek" szerzője ezt mondja: „Nem az a fontos. melyet egy dührohama váltott ki. „Ilyesmit még sohasem tettem életemben. hogy ezek milyen arányban vannak jelen. hogy méregbe jövünk. John Huntert. „Hát igen. Dr. hogy akkora izgalomba jöjjünk olyasmi miatt. Ha dührohamunk van. kérve Istent. Elmondta." Dr. aki ezt kérdezte tőlem: „Nem tudom. ami történt az Isten műve" . értem" . „Annyira ártott ez fizikai állapotának. elkezdett nyújtózkodni. „Akár­ hogyan is van. A felszabadultságnak és megkönnyebbülésnek egészen drámaian adott kifejezést. akár elfojtott állapotban. Hunternek szívbaja volt és pontosan ismerte. hogy legyőzze a bajt. amikor kijelentik. milyen hatással lehet egy érzelmi kitörés a szívére. Egyúttal erősíts meg.lélegzett fel. amit cselekedtem. aki valaha gondolkozott ezen. gyűlölet. egészen lábujjhegyre állt és karjait az égre emelte. rosszakarat. Ha elmondom. akkor megért­ hetik. az orvos kijelentette: ez az ember „haragkórban" halt meg. milyen megpróbáltatást jelent ez a szívre nézve.magyarázta tovább az orvos." Még ugyanaznap visszakerült régi munkahelyére. egyharmada pedig tisztán érzelmi eredetű. mely újra visszaadta eredményes munka­ képességét. különben nem segíthetek. akik felbosszantották. mely kigyó­ gyította egészségtelen lelki és értelmi állapotából. Rosszakara­ tával aláásta saját egészségét. bosszúszomj olyan érzések. ami már úgyis megtörtént és már el nem kerülhető. Amikor azután mindent elmondott. majd mély lélegzetet vett. hogy a betegségek egyharmad része a kórházakban tisztán szervi. Flanders Dunbar." „Én semmmit sem tettem. Ha az érzelmi hullámzások hosszú időn át folytatódnak. sohasem felejtem el fel­ szabadult viselkedését. Felállt. a Colorado Orvosi Egyetem professzora fenntartja azt a véleményét.írja. hogy gyomrunk alján különös szorító érzés jelentkezik. Pszichoszomatikus orvosságot „szedett". akár kitörés alakjában. valószínűleg mást okol izgatottságában valami hibáért. mert nemsokára ismét lendületbe jött. mint a borotva. Charles Miner Cooper. A történ­ tekről nem esett szó. hogy ellenállása legyöngült" . Az orvos megérezte. Ez elnyeli sűrűsödő belső izgalmunkat." Minden értelmes ember. a fizikai állapotunk hanyatlani fog. Érzelmi kitörések kémiai reakciókat váltanak ki testünkben. magunk is tapasztaljuk. Későb egyszer találkoztam főnökével. Kiöntöttem lelkemet a barátomnak. közös ismerősünkről beszélgettünk. kinek vérnyomása hatva­ nat ugrott rögtön. de ennek a vallomásnak meg kell tör­ ténnie. hogy sohase kövessem el ezeket a bűnöket újra.

hogy érzelmeink és érzéseink majdnem olyan valóságosak. Tudjuk továbbá. a Temple Egyetem orvosának egyik beszédé­ ből. ugyanolyan állapotban. elszívják energiánkat. hogy a fiatal lány apja férjhez akarja őt adni valakihez. haragot éreznek valaki iránt. ha gondolataink megváltoznak. így normális. Az orvos kiderítette. ízületei csúnyán megdagadtak.hangzott a felelet. melyeket a bakté­ riumok okoznak és nem csak a képzelet szüleményei. akit nem szeretett. hogyha továbbra is erőlteti a házasságot. amikor megtámadta ez a magas lázzal járó ízületi gyulladás. Az orvos megmagyarázta az apának. rombolják egészségünket. A félelem vírusa beássa magát tudatalattijukba és egy életen keresztül sem szabadulnak meg tőle. Két nap múlva megkérdezte az orvost: Mennyi ideig tart ez a betegség? „Meg kell mondanom. hogy a bűntudat is létrehozhat különböző fizioló­ giai szimptómákat. Nagyon megkapott egy pszichológusnak az a megállapítása. hogy a gyógyulás akkor hajtható végre. Ez persze nem jelenti azt. „Sajnálom. mint azok. Sok ember nem attól beteg. bosszút vagy ellenszenvet táplálunk magunkban. kedvére akart tenni. hogy azért szenvednek. Reumás ízületi gyulladása volt. „Úgy gondolja. Tudatalattija jött segítségére. mint a himlőt. aki ellen tápláljuk őket. Hőmér­ séklete 102 fok. mert lappangó irigységet. hogy az embert a bosszúszomj beteggé teheti. Végül természetesen elemésztik boldogságunkat is. de ennél jobbat nem ígérhetek" . hogy apja eláll a házasság gondolatától. vagy szülő-gyerek problémákra vezet- . hogy a csecsemők sokkal gyorsabban „elkapják" a félelem és gyűlölet betegségét a körülöttük élő felnőttektől. Hozzátette. Ilyen emberek nem lelki betegségben szenvednek. csak egyedül mi vagyunk az áldozat. Haladék nélkül meg kell szabadul­ nunk tőlük.teszi hozzá a pszichológus. aki közel áll hozzájuk. hogy valakinek azért van ízületi gyulladása. Az orvos nem értette a változást. annak sem. gyógyulása gyors és végleges volt. mint a baktériumok. csak fájdalomcsillapítót. vagy bármilyen más fertőző betegséget. ajánlok egy nagyon szigorú önvizsgálatot. A pácienst nem lehet okolni a betegség kifejlődéséért. ha rossz­ akaratot. Nemrégen hallottam. de mégsem akart olyanhoz menni.172 173 szeretné. Tudjuk. mert éjjel-nappal rág bennünket ez az érzés. „De szerencsére" . Az érzelmek által okozott betegségek fájdalmai." A N ő k Lapja egyik cikkében Constance J. Weiss kijelentette. csökkentik munkaképességün­ ket. hogy milyen mély hatással lehet a lelki gyötrelem a fizikai állapotra. Foster idéz Dr. egészséges felnőttekké válnak. Ami­ kor aztán megmondták a lánynak. Rossz érzéseink vissza­ ütnek ránk. Tudjuk. „Hogy tisztázzunk egy félreértést" . ízületeiről pedig eltűnt a daganat. ízületei dagadtak. mert nem jól ment férjhez! Ez az eset tisztán azt mutatja. majd hazaengedte. hogy leánya nyomorékká válik. amit megeszik. melyet az Amerikai Orvosi Egyetemhez intézett. hogy valószínűleg hat hónapig kell a kórházban maradnia" . Ez a megbeszélés este történt. lehet. hanem ami őt rágja. ha egészséged nincs teljesen rendben. Fizikai szimptómákat eredményezhet a félelem és aggodalom.kérdezte a nő. a „csecse­ mők elkapják a szeretetet. Ezek az érzések senkinek nem ártanak. Becsületesen valljuk meg. Ha igen. lehet. A kivizsgálás alatt a páciens nem kapott más orvosságot. hogy krónikus haragot ápolnak maguk­ ban. ha állandó lakhelye vidám és nyugodt lenne. hogy hat hónapon belül nem lehet szó férjhez­ menésről?" .folytatta a cikk írója. Pár napig megfigyelés alatt tartotta betegét. hogy az izmokban és ízületek­ ben fellépő fájdalmak áldozatai.válaszolta az orvos. hogy az ilyen emberek gyakran nincse­ nek is tudatában annak. aki neki nagyon jó összeköttetést jelentett volna üzleti szempontból. Ebben a beszédében Dr. és ugyanolyan figyelmet is érdemelnek. szenvedései ugyanolyan valóságosak. jóságot és hitet is. A lány szerette apját. értelmi és érzelmi cselekedetek mindig értelmes ellenőrzés alatt állnának. mely házastársi. „ hangsúlyoznunk kell. Edward Weissnek. Egy hónap múlva a fiatal lány újra visszakerült a kórházba." Tehát. hogy egy fiatal nőt vittek be a kórházba 102 fokos lázzal (Fahrenheit). vessük azt ki lelkünkből. A következő reggelen a páciens hőmérséklete a normálisra süllyedt. hanem inkább érzéseik nincsenek rendben. Tehát manapság már ismerjük gondolataink hatását fizikai állapotunkra. ahol a fizikai.

Az orvos biztatta a hölgyet. A konfliktus a két szülő szigorúsága és enyhesége között nyilvánvalóan rossz hatással volt a gyerekre. ugye?" A nő mereven felállt és mint aki nyársat nyelt. Reumája is volt. és kis hőemelkedése is volt. vagy csak. így mindjárt tudtam. amely bőrkiütés formájában jelentkezett. Az orvos elküldte őt egy pszichiáterhez. hogy túl érzékeny pontját érintet­ tem. A düh. melyeket minden alkalommal düh­ roham váltott ki. Egy 9 éves kisfiúnak erőszakos. Fowler felvilágosította a lányt. sőt a kiválasztó mirigyekre is. egy 25 éves fiatal. Az orvos végül kertelés nélkül nekiszegezte a kérdést: „Mi rágja magát? Valamin nagyon megsértődött." (Dr. A krónikus nátha sok esete olyan gyermekeknél fordul elő. zsarnok apja volt és nagyon elnéző anyja. a columbiai egyetem orvosi és sebészeti karának tagja kijelentette. hogy a Biblia a legmodernebb könyv. aki az orvosának. akik összeomlott családokban élnek. hogy valakit bántal­ mazzon. aki tanulmányozta ezt a kérdést. Helyi kezelés enyhített egy kicsit a náthán. Saul. és anyós-vő kapcsolatra. Dr. Fowler felhívja a figyelmet az „érzelmi" náthára. életünk és egészségünk érdekében. merev természetű. Az a vágya. Tele van gyakorlati tanáccsal. az Dr. akik nem érzik magu­ kat biztonságban. kimasírozott a szobából. ajkai mindig makacsul összezárulnak. hogy mégis több példányt adnak el belőle. Talán az anyós is náthás lehet. Különösen apjának büntetésétől félt. Végül Dr. bosszúvágy és bűn megbetegítenek. amikor vizsgázniuk kell. mely sokszor olyan kisgyermekeken jelentkezik. Ez alkalommal a baj akkor kezdődött. ha fel is kell érte adnia egy régi gyűlölködést. ha kistestvérük születik. L. már jobban is lett és amikor kibékült öccsével 24 órán belül az ekcémája is eltűnt. amikor vőlegényével nagyon összevesztek. ha nagy családra kell gondot viselnie. Fowler Ir. Hogy az érzelmi disszonancia és egy közönséges megfázás között is lehet összefüggés. de a fiatal lány pár hét múlva újabb náthával állított be. hanem azt is. Az orvos kérdezősködésére a lány elmondta. még. amelyet már nem bírt elviselni. mint vallási könyvet tartják számon. Ugyanebben a cikkben olvashatjuk Mrs. mert elhanyagoltnak érzik magukat és féltékenyek. és sok felnőtt is náthás lesz nagyobb utazás előtt. hogy náthája nem sokkal azután kezdődött.J. csak valami „elméleti" tanács. tüsszögései és szipákolásai elmúltak. Nátha éri el a háziasszonyt. egy végrendelet miatt. náthától dagadt orra piros volt. „Az a véleményem. Ezek a tényezők fogékonnyá teszik a nyálkahártyát a hideg vírusainak és bacilusainak fertőzésére. Edmund P. X. Fowler beszélt egyik esetéről. hogy az érzelmi disszonancia hatással van az orr és torok vérkeringésére. üzleti eladólányról. A lánynak azonban ezután is voltak vissza-visszatérő náthái. hogy mi bajunk van. Amikor a hölgy kivetette szívéből ezt a régi gyűlöletet. hanem a legbölcsebb könyvünk. Néhány nap múlva azonban a hölgy újra visszajött. amikor a fiatal lány vitába keveredett a hentessel. hogy beszéljen magáról. esetét.174 175 hető vissza. Elérhet egy nátha akkor is valakit. Vannak idősebb gyermekek. „a megfázás gyakran kitör az orvostanhallgatókon. Kiderült. N e m csoda az akkor. a kezén lévő kiütésekre panaszkodott. mint minden más könyvből együttvéve? Ennek pedig az az oka. aki rögtön látta. ha anyósa hozzájuk költözik és nyomtalanul elmúlik. Fejfájással küzdött. melynek semmi gyakorlati haszna nincs. a Pennsilvaniai Orvosi Egyetem doktora fejtette ki. akik vissza-visszatérő légúti fertőzésekkel küszköd­ nek. hogy a hölgy nagyon rideg. Az orvos ekcémát állapított meg. Ekcémája annyira kínozta. Ez a fiú évekig köhögött és .) Dr." Dr. Fowler nem szűkíti le a lehetőségeket anyós-meny. Megint a helyi kezelés segített. így tört a felszínre a saját testén. ahol egyik öccse tisztességtelenül járt el vele szeben. hogy kész volt segítségemet elfogadni. Lassan kiderült. mondják a modern orvosok. Ez újra bizonyítja. vagy utána. Ezek a tünetek már két hete tartottak nála. Amikor a lány először jött fel a rendelőjébe. Amikor a lány aztán igyekezett magán uralkodni. Mégis legtöbb ember azt hiszi. hogy egy családi viszályról volt szó. hogyan javíthatunk rajta. hogy ingerlékeny természete a gyökere ezeknek a krónikus megfázások­ nak. hogy a Biblia intése. hogy valami izgató körülmény lehet a hölgy életében. hogy nemcsak azt találjuk meg benne. mely személyes jólétünkre ügyel és amelyet oly sokan semmibe sem vesznek. hogy tartózkodjunk a gyűlölettől és a haragtól. ha az anyós távozik. A Biblia sohasem elméleti.

176

177

náthás volt. Megfigyelték, hogy náthája elmúlt, ha táborozni ment, távol a szülői háztól. Mivel az ingerlékenység, harag, gyűlölet és bosszúvágy enynyire hatással van egészségünkre, mi lehet az ellenszer? Értelmün­ ket el kell árasztanunk jóakarattal, megbocsátással, hittel, szeretet­ tel és a nyugalom szellemével. Hogyan érhetjük ezt el? Itt adok néhány gyakorlati tanácsot. Sokan alkalmazták sikeresen, különö­ sen a dühkitörés ellenszereként. Ezeknek a tanácsoknak kitartó alkalmazása meghozza az eredményt. 1. Emlékezzünk arra, hogy a düh érzelem, mint minden érzelem, meleg, sőt forró. Tehát csökkentsük az érzelmet, hűtsük le magunkat. Miként fogjunk ehhez hozzá? Ha valaki dühös lesz, összeszorítja öklét, hangja metszően élessé válik, izmai megfeszül­ nek, egész teste megmerevedik. (Pszichológiailag kifejezve harcra­ készen áll, adrenalin száguld testén keresztül) Ez még egy kicsit az ősember idegrendszerének reagálása, szándékosan kell lehűtenünk ezt az érzést. Tudatosan engedjük ki tehát öklünket a szorításból, tudatosan beszéljünk halkabban, egészen a suttogásig. Gondoljuk meg, hogy nehéz suttogva veszekedni. Süppedjünk be egy karos­ székbe, vagy feküdjünk le, ha lehetséges, hiszen nagyon nehéz dührohamot kapni hátonfekve. 2. Mondd hangosan magadnak: „ne légy bolond, ez nem vezet sehova, hagyd abba az egészet." Az ilyen pillanatokban kicsit nehezen lehet imádkozni, de mégis próbáljuk meg; vagy csak idézzük fel emlékezetünkben Jézus Krisztus alakját és próbál­ junk rágondolni, bármilyen dühösek is vagyunk. Ha nem is fog egészen sikerülni, az erőfeszítés mégis lelohasztja mérgünket. 3. A legjobb módszert a harag lelohasztására Mrs. Grace Oursler ajánlotta. Eddig mindig a „számolj tízig" módszert alkal­ mazta önmagával szemben, de észrevette, hogy a Miatyánk első tíz szavával jobb hatást ér el. „Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved." Ha mérges vagy mondd el ezt a sort tízszer és haragod elveszti erejét. 4. A harag fontos kifejezés, mely sok apró bosszúság egybe­ gyűjtött hevét fejezi ki. Ezek a bosszúságok, melyek önmagukban kicsik, nagy erővé gyűlnek, ha összeadódnak, végül dührohamban törnek ki, melyet szégyenünk követ. Ezért írjunk fel mindent, mely ingerel minket. Nem számít, bármilyen kicsiségnek, vagy

butaságnak látszik. A cél az, hogy kiszárítsuk a kis patakocskákat, melyek táplálják a harag nagy folyóját. 5. Minden kis bosszúságod ellen imában kérj segítséget. Győzd le őket egyenként. Ahelyett, hogy haragodat, - melyről már elmondtuk, hogy kis bosszúságok összessége, - egyszerre próbálnád legyőzni, inkább imával semmisítsd meg apránként azokat a kis bosszúságokat, melyek táplálják haragodat. így a harag veszít erejéből annyira, hogy már uralkodni tudsz felette. 6. Eddzed magad annyira, hogy amikor a harag növekedését érzed magadban, ezt mondd: „Érdemes, hogy érzelmileg ennyire felinduljak? Hiszen bolondot csinálok magamból. Elvesztem a barátaimat!" Hogy ezt a módszert száz százalékos eredménnyel alkalmazhassuk, naponta mondjuk el egypárszor: „Semmiért nem érdemes felfortyannom, vagy méregbe gurulnom." Vagy: „ N e m érdemes kicsiségekre ekkora erőt pazarolnom!" 7. Ha egy bántó helyzet adódik, minél hamarább próbálj rajta segíteni. Ne töprengj rajta egy perccel sem tovább, mint szüksé­ ges, hanem igyekezd rendbehozni. Ne duzzogj és ne merülj önsajnálatba. Ne mászkálj leverten, bosszús gondolatokkal. Ha megsértik érzelmeidet, tégy úgy, mint mikor megsérted a kisujja­ dat: rögtön kúráld ki. Ha nem úgy teszel, a helyzet elmérgesedik és nehezen helyrehozható. Tegyél rá lelki tapaszt, vagyis mondj egy imát szeretetből, megbocsátásból. 8. Sérelmeidet távolítsd el gondolataidból, menj valakihez, akiben bízol, öntsd ki neki lelkedet, míg csak cseppje sem marad benned a félelemnek. Aztán felejtsd el az egészet. 9. Egyszerűen mondj egy imát azért, aki megsértett. Ezt addig folytasd, míg érzed, hogy rosszindulatod elszállt. Néha ezért az eredményért elég sokáig kell imádkozni. Egy férfi, aki kipróbálta ezt a módszert, elmondta nekem, hogy bizony nagyon sokáig tartott, amíg a sérelemérzete alábbhagyott benne és nyuga­ lom költözött a szívébe. Ehhez 64 alkalomra volt szükség. O szó szerint kiimádkozta a sérelmet szervezetéből. Az ilyesmi aztán biztosan használ. 10. Mondd el ezt a kis imát: „Krisztus szeretete töltse el... (helyettesítsd egy névvel) iránt szívemet." Ezt imádkozd minden­ n a p , vedd komolyan, vagy kérd, hogy komolyan érezd, - és megnyugvást lelsz.

178

11. Vedd komolyan Jézus tanítását, hogy hetvenszer hétszer kell megbocsátani. Ha ezt szó szerint vesszük, ez négyszázkilenc­ ven alkalmat jelent. Ha valakinek már ennyiszer megbocsátottál, akkor már nem érzel haragot. 12. Végül ez a vad, fegyelmezetlen, primitív érzés, mely időnként a felszínre tör bennünk, csak úgy szelídíthető meg, ha Jézus Krisztus ellenőrzi. így befejezzük ezt a kis leckét és ezt mondjuk: „Uram, mivel Te meg tudod változtatni az ember viselkedését, kérlek változtass idegrendszeremen. Ahogy hatalmad van a test bűne felett, úgy adj erőt a hangulataim ellen is. Adj gyógyító nyugalmat idegeimnek és lelkemnek." Ha elfog az indu­ lat, ismételd ezt az imát háromszor naponta. Tanácsos egy kis kártyát nyomtatni és az íróasztalra, a konyhacsap mellé, vagy zsebkönyvünkbe helyezni.

13 Új gondolatok újjáteremthetik az embert

A legfontosabb valóságot az emberről William James mondot­ ta, aki Amerika legbölcsebb embere volt. Ezeket mondotta: „Saját generációm legnagyobb felfedezése, hogy az emberek változtathat­ nak a saját életükön, ha változtatnak gondolati magatartásukon." Ahogy gondolkozol, olyanná válsz. Tehát törölj ki agyadból min­ den régi, elhasznált gondolatot. Helyükbe friss, új, hittel, szeretet­ tel és jósággal átitatott gondolatokat ültess, ezzel a folyamattal teljesen újjáalakíthatod életedét. De hol találunk ilyen személyiség-átalakító gondolatokat? Ismerek egy vállalkozót, aki nagyon szerény alkat, de olyan egyéniség, akit soha nem lehet legyőzni. Semmiféle probléma, kudarc, ellenvélemény nem teperi le. Minden nehézséggel szem­ ben olyan optimista magatartást tanúsít, olyan önbizalom árad belőle a sikert illetőleg, hogy valami különös módon minden, mindig rendbejön. Varázserő van benne az élettel szemben, mely mindig győz. Emiatt a jellemvonása miatt ez az ember mindig érdekelt engem. Tudtam, hogy van magyarázat magatartására és persze szerettem volna hallani élettörténetét, de mivel szerény és visszavonuló természet, nem volt könnyű szólásra bírni. Egy nap, amikor beszédes kedvében volt, elmondta nekem a titkát, egy csodálatosan egyszerű, de hasznos titkot.

180

181

Éppen gyártelepén látogattam meg, mely modern és tökélete­ sen felszerelt építmény volt, légkondicionálással ellátva. Legújabb típusú gépek és a termelés módszerei, mind hozzájárultak, hogy ez a telep egészen kiváló eredménnyel működjék. A légkör olyan tökéletes volt, amilyen csak tökéletlen emberi lények között lehet­ séges. Jóakarat hatotta át az egész telepet. Irodája ultramodern asztalokkal és szőnyegekkel van beren­ dezve, a falak és a mennyezet egzotikus mintájú faanyaggal van bevonva. A díszítés öt különböző szín kellemes keverékéből áll. (Minden a legcsodálatosabb itt, sőt még annál is csodálatosabb.) Képzeljék el meglepetésemet, amikor ragyogóra politúrozott ma­ hagóni asztalán megpillantottam egy régi, ütött-kopott Bibliát. Ez volt az egyetlen régi tárgy ebben az ultramodern környezetben. Meg is említettem neki ezt a furcsa következetlenséget. „Ez a könyv a legmodernebb tárgy ezen a telepen" - jött a válasz. „A felszerelés elévül, a berendezés stílusa változik, de ez a könyv annyira előttünk jár, hogy soha nem megy ki a divatból." „Amikor a főiskolára kerültem, édesanyám adta nekem ezt a Bibliát azzal az intelemmel, hogy, ha olvasom és gyakorlom a benne lévő tanításokat, akkor megtanulom, hogyan élhetem le sikerrel az életemet. Én azonban azt gondoltam, hogy ez csak egy jóakaratú öregasszonyos tanács. - Akkori koromhoz képest anyám idősnek látszott, de valójában még nem volt az - de, hogy kedvére tegyek, átvettem a Bibliát, de évekig nem néztem bele. Úgy gondoltam, hogy nincs nekem szükségem rá. De milyen buta is voltam, milyen ostoba. Életem borzalmas kátyúba jutott." „Minden rosszul ment körülöttem, mert én nem jártam a helyes úton. Helytelenül gondolkoztam és cselekedtem. Semmi sem sikerült, mindenben kudarcot vallottam. Most már tudom, hogy a fő baj a helytelen gondolkodás volt. Gondolataim negatívak voltak, nehezteltem mindenkire, beképzelt voltam és nagyképű, senkinek a tanácsát nem fogadtam el. Azt hittem, hogy mindent én tudok jobban. Mindenkire dühös voltam. Nem csoda, hogy senki sem szeretett." „így ment ez egy ideig. Egyik este, amikor irataimat rendez­ gettem, kezembe került a régen elfelejtett Biblia. Régi emlékeket idézett fel bennem és minden cél nélkül olvasgatni kezdtem. Furcsa, ahogy néha a dolgok alakulnak és egyik pillanatról a

másikra minden megváltozik körülöttünk. Hát, szóval, ahogy ott olvasgatok, hirtelen egy mondat ödik a szemembe, egy olyan mondat, amely megváltoztatta életemet, és ezt a változást szó szerint értem. Ettől a perctől kezdve mindent más színben lát­ tam." „Mi ez a csodálatos mondat?" Nagyon kíváncsi voltam és ő lassan idézte: „Ezért remélj az Úrban és légy erős, légy bátorsággal és bízzál az Ú r b a n . " (Zsoltárok könyve: 27/14.) „Nem tudom, hogy miért pont ez a sor hatott annyira r á m " tűnődött, „de így történt. Most már tudom, hogy gyönge voltam addig és kudarcot-kudarcra halmoztam, mert hiányzott belőlem a hit és a bizalom. Nagyon negatív voltam és magamat eleve kudarcra ítéltem. Ám akkor történt valami velem, azt hiszem az ilyesmit lelki élménynek hívják és általa gondolkozásom pozitívra vált. Elhatároztam, hogy bizalmam Istenbe helyezve, őszintén megteszek minden tőlem telhetőt, megpróbálom követni a Biblia tanításait. Lassanként egész gondolatvilágom átalakult. Már kezd­ tem más fényben látni a dolgokat. Idővel aztán régi gondolataim elhalványultak az új élmény hatására és az új gondolatok fokozato­ san átalakítottak." így végződött ennek az üzletembernek a története. Megvál­ toztatta gondolkodását, az új gondolatok elfoglalták a régiek he­ lyét, melyek kudarcra ítélték és eképpen élete is megváltozott. Ez az eset az emberi természetnek egy fontos tenyéré világít rá: gondolkodásunkkal előhívhatjuk a kudarcot és boldogtalansá­ got, de ugyanúgy a sikert és boldogságot is. A világot, melyben élünk, nem külső körülmények és helyzetek határozzák meg elsősorban, hanem mindennapi gondolataink. Emlékezzünk Mar­ cus Aureliusnak, a nagy ókori gondolkodónak bölcs szavaira: „az ember élete olyanná válik, amilyenné gondolatai alakítják." Úgy mondják, hogy a legbölcsebb ember, aki valaha is élt Amerika földjén, Ralph Waldo Emerson, a Concord bölcse. Emer­ son ezt mondta: „Az ember értékét az határozza meg, amiről egész nap gondolkodik." Egy híres pszichológus szerint: „Az emberi természetben mély hajlam van arra, hogy pontosan azzá váljon, aminek képzeli magát." Azt mondják, hogy a gondolatoknak dinamikus erejük van abból az erőből ítélve, amellyel hatnak ránk. A tapasztalat

hogy sokaknak segítünk majd vele. Mindegy. Egy kölcsönbe kapott írógép és pár rozoga szék volt az egész berendezés. minden részletében dolgozd ki. Meg vagyok győződve. nem készítettünk másolatot róla. Az embert gondolatai beteggé tehetik. szabadságunk is elvész. Gondolkodjunk ellenkezőképpen. mely határozott vallási alapon nyugszik és ha nem tartunk ki emellett. Ennek a lapnak kettős funkciója van: Először az. egyik rádióadásban megemlítette ezt a szomorú körülményt és nemsokára együtt volt a 30 000 előfizető. Egy éjszaka azonban tűz ütött ki az irodában és egy óra leforgása alatt az egész épület elpusztult. de el is kerülhetjük azokat. Az alapítók között voltak Lowell Thomas. amilyennek lenniök kellene. negatívabb. mint a lap kiadója és szerkesztője. Ne nyugodj bele passzívan a kedve­ zőtlen körülményekbe. költségesebbnek bizonyult. Eddie Rickenbacker kapitány. teljesen elkedvetlenedtünk. semmilyen feleke­ zethez nem tartozik. Bárcsak már fiata­ labb koromban jöttem volna rá. melyek pozitív eredményekre vezetnek. akik a hit segítségével győzték le a nehézségeiket. Már-már úgy volt. ha negatív viszonylatokban gondolkodunk. hogy minél szélesebb körben terjeszthes­ sük mondanivalónkat. mely kedvez a pozitív eredmények kifejlődésének. vallási különbség nélkül tanítja. hogyan lehetünk úrrá minden helyzeten és minden negatív magatartáson. ha ezt pozitív irányban gyakoroljuk. hogy közli azok történeteit. Mr.182 183 meggyőzhet arról. melyet mindig önkölt­ ségi áron alul adtunk el. Elég ügyetlenül. A jövő biztatónak látszott. Lassanként 25 000 előfizetőre tettünk szert. így megvalósíthatod azt az elképzelést. A régiek majdnem mind. olyan atmoszférát teremtesz magad körül. Raymond Thornburg és én indítottuk el annak idején ezt a lapot. de képzeld el körülményeidet olyannak. Branch Rickey. Másodszor: ez a lap nem törekszik profitra. Ha meg akarod változtatni körülményeidet. haragot. Néhány évvel ezelőtt egy páran alapítottunk egy képes újságot. Viszont. hogy. Erre a törvényre érdekes módon jöttem rá. mint ahogy a helyzetek alakítják a gondolkodást. Nehéz pénzügyi problémákkal kellett szembenéznünk. Istenhez való kapcsolatomon kívül. A pozitív gondolatok olyan atmoszférát teremtenek körülöttünk. Gondolkodj pozitíven. imád­ kozz és dolgozz rajta. Honnan is vegyük a pénzt adóssága­ ink kifizetésére. a másfajta gyógyító gondolatok. Ez a lap emlékezteti olvasóit. nehézségeket. Az első hivatali helyisé­ gek egy kis falusi fűszerüzlet felett voltak Pawlingben. hogy soha pesszimistább. tanít a győzelmes életre. de az árak is rohamosan emelkedtek. Csak később világosodott ez meg bennem és életem legnagyobb felfedezésének tartom. Ez a fontos törvény röviden és egyszerűen megállapítja. de egészséghez is segíthetik. higgy benne. csak negatív ered­ ményhez juthatunk. Mély értelemben ez a törvény is egyik tényezője Istenhez való kapcsolatunk kialakításának. vonzzuk azt az állapotot. hogyan lehet leküzdenünk a félelmet. ami nagyon is kellett volna. aki hűséges és hathatós támogatója volt lapunknak a kezdet kezdetétől. sőt újak is jelentkeztek. Az egész hangulat csöpögött a pesszimizmustól. meg kell változ­ tatnod gondolkodásmódodat. Ebben a kritikus helyzetben gyűlést hívtunk össze. mely kedvez a negatív eredmények kifejlődésének. Három szóban: higgy és boldogulsz. A lap előállítása. Ez a világegyetem legfontosabb törvénye. Ne veszítsd el szem elől ezt az elképzelést. N e m volt tőkénk. Raymond Thornburg és mások. . az eredmény is pozitív lesz. hogy lehetetlen tovább fenntartanunk a lapot. A gondolkodás sokkal inkább alakít ki helyzeteket. hogy a gondolataink erejével nehéz helyzetekbe juthatunk. Ha egy bizonyos módon gondolkozunk. De volt egy magasztos cél és hit. amelyre ez a fajta gondolkodás utal. a Guidepostsot. New York államban. mert Isten ereje ennek segítségével áraszt el bennünket. elkedvetlenedettebb összejövetelen még nem vettem részt. mindegyik fáj. Viszont. így mozgásba hozod a pozitív erőket. hogy Isten mindig létezett a történelmi viharok áramában és hogy a mi államunk mindig Isten törvényein alapult. mint ahogy vártuk. hogy melyik ujjúnkat vágjuk meg. vele az előfizetők névsora is elégett. Lowell Thomas. csak hitünk volt meg hozzá. ha negatív gondolataid van­ nak. akkor egy teljesen más állapotot alakíthatunk ki magunknak. Az előfizetők száma később aztán elérte a 40 000. hogy Amerika az első nagy nemzet a történelemben. Ez az egyszerű tény az alapja a boldogulásnak és sikernek. melyet pozitív gondolataidban felvázoltál.

mint teremtő ötlet jelentkezett. egy eszme visz el a fizikai megvalósításhoz. mely behálózza az egész országot." „Most menjünk tovább" . Ez a siker útja. „Egy ötletet adok. „Tehát itt van az ötlet" . Lehet. Ehelyett állandóan a hiányt emlegetik. Képzeljük el. Pedig most már tudom. Most is valami hasonlót reméltünk. de ezúttal nem adok egy centet sem. Hatalmas előfizető tábora van. de gondoljanak távolabbra és képzeljenek el csodálatos teljesítménye­ ket. mert ezt kérdezte: „Hát nem tudsz élénken elképzelni százezer előfizetőt?" Azt hiszem a képzeletem csődöt mondott akkor. de elég halványan látszanak. „Mert mi is most a gondjuk? Hiányzik minden: a pénz." Meglepve néztünk össze. mert a pillanatnyi helyzetben el sem tudtuk képzelni értékesebbet a pénznél. mely a hiány állapotát mutatja. Képzeljük el a lapot. hogy egy gumigyárosnak ilyen szárnyaló fantázi­ ája legyen.fordítsunk egyet gondolkodásun­ kon és képzeljük el az anyagi előrehaladást. hogy a pillanatnyi pénzgond megszűnne. ami sokkal érté­ kesebb mint a pénz. lelki szeme­ iddel látod őket?" N e m voltam nagyon meggyőzve és elég kétkedőn válaszoltam: „Hát. „Mennyi előfize­ tőre lenne szükségük jelenleg?" Gyors számvetést csináltunk: „százezerre" és most csak 40 000 van. akik hatalmas érdeklődéssel olvassák ennek a lapnak lelkesítő tartalmát." „Nem mindig a nehézségen és kudarcon járjon az eszük. Ehhez gyakorlatra van szükség. mellyel végrehajtjuk az ötletet. Minden teljesítmény ezen a világon először. de gyorsan elérhető. a hölgy egy kicsit csalódott bennem. hogy meg volt a képessége építő gondola­ tok kialakítására. de ez alkalommal a pénznél értékesebb valamihez jutottunk általa. lehet. ha hittel tesszük. aki csodálatos. mert csak a meglévő negyvenezret láttam. Miért hiányzanak ezek a szükséges dolgok? Egyszerűen mindig csak a hiányra gondolnak." Hát így bizony nemigen szűnnek majd meg pénzgondjaink. a felszerelés. meghiúsítjuk azok­ nak a teremtő erőknek a működését. nagy teljesítményeket és sikert. ami hiányzik. Azért hívtuk meg őt. ha megint kisegíteném Önöket a bajból.184 185 Egy asszony is részt vett a gyűlésen. Azonban a hölgy folytatta: „Hanem adok Önöknek valamit.folytatta a hölgy. mint egy ismert képeslapot.folytatta a hölgy. ahelyett. majd hinni kell benne. de a legfontosabbat elfelejtették. soha ne érezzük. ellenkezőleg. Először van az ötlet.folytatta biztonsággal a hölgy. hogy feltekintenénk rájuk. melyek lendületet és fejlődést adnának a Guidepostsnak." „Javítsuk ki ezt a tévedést . hogy megkezdhessük a lap kiadását. akkor letekintünk a problémákra. melyet lapjuk havonta megjelenő számaiban olvasni lehet. A lehangoló értekezlet folyamán ez a hölgy csöndben maradt. Ha felemeljük gondolatainkat az elért eredmény szintjére. hogy a nem profitra dolgozó képeslapunk előbbre jusson. akit mindnyájan nagyra­ becsültünk. de végül így szólt: „Azt hiszem uraim. egy teremtő ötletet" . ez nem is olyan nehéz" . Minden lelkesedés nélkül fogadtuk bejelentését.folytatta a hölgy. Raymond Thornburghoz fordult. hogy mindig egy ötlet. „Rendben van. De az biztos. Láttam megigézett pillantásából. Az ember nemigen tudta elképzelni. akiknek életén ez a lap könnyített. Ez pedig a pozitív gondolkodás alkalmazása. minden akadályt legyőző egyéniséggel volt megáldva. hát te el tudsz képzelni százezer előfizetőt?" Eléggé kételkedtem Pinkiben. Pedig ez segítené minden erőfe­ szítésüket. hogy elérhetetlen magasságban vannak tőlünk. hány emberélet változik meg attól a filozófiától." Hozzám fordulva ezt kérdezte: „Norman. ezáltal szellemileg fejlődnek. Emiatt aztán olyan helyzetet idéznek elő. mint egy sikeres teljesítmény gyümölcsét. hogy megér- . Most próbáljunk elképzelni százezer embert. főként hiányzik a bátorság. Ha ezt el tudjuk képzelni. meg is lesz a százezer előfizető. még mélyebben benne leszünk a pácban. aki gumigyáros volt és szabadidejét áldozta arra. Akkor a hölgy régi barátomhoz. Az eljárás a következő. Mindig kerül­ jünk fölébe a nehézségeknek. az előfizetők. és becenevén szólítva őt is megkérdezte: „Pinki. el tudsz képzelni ebben a pillanatban ennyi előfizetőt? Nézz magad elé." Azt hiszem. Önök nem bánnák. Ha mindig azon gondolkodunk. Képzeljük el. Ez határozottan bátorítóan fog hatni ránk. Igazán sokat dolgoztak a lap létrejöttén. Egy ötlettel nemigen fizethetjük tartozásainkat. aztán jön az eszköz. mert annak idején 2000 dollárral ő is hozzájárult.

Ha nehezen lehet követni ezt az okoskodást. Tehát legyünk meggyőződve gondolatunk helyességéről. akik életük folyamán jelentős eredményeket értek el." Azt hiszem Istent meglephette ez a határozottság. hadd mondjam el. írjon információért a következő címre: Guideposts Pawling. Higgyük el. Egy pillanatig sem gon­ doljunk kudarcra. tapasztalatból ismerik ennek a törvénynek az értékét. hogy morális szellemi és etikai szempontból helyes dologról van szó. ami helytelén. Közéjük ment és mosolyogva kérdezte: „Miért álltok itt ilyen gyászosan?" „Hát nem látja mi történt?" . és ha valaki szeretne előfizetni lapunkra. Azonban nagy vihar és árvíz jött. Láttam." „Hogy-hogy miféle sár!?" . Egy másik barátom.folytatta hölgyismerősünk. Nagyon félszeg és szégyellős vidéki fiú . Ha mindig lefelé tekintünk a sárba a kudarc előérzetével szívünkben. de később igazolta a bizalmat a Szentírás egyik verse. bár erősen ajánlom ezt a képeslapot minden olvasómnak. mely így szólt: „Bármit kértek hittel az imádságban. Képzeljük el a boldogulás. eképpen megvalósul. hogy mondhat ilyent?" . Hibából soha nem származhat helyes eredmény.nevetett Kaiser. akkor eredményé­ ben is helytelen lesz. amiért imádkozunk. ami a napfény­ nek ellen tudott volna állni. Kaiser derűsen. melyet megalkottál és szilárdan tudatodban tartasz. Nemsokára minden felszárad. Henry J. a mai napig a Guideposts soha nem látott hiányt semmiben.ismételték meglepetten. Ám. „ A gépeinket mind betemette a sár. csak napfény. „lehajtott fejjel adjunk hálát Istennek.csodálkoztak. hogy reklámot csináljak lapunknak." (Máté evang. Jelentsd ki hangosan: „Isten megadja nekem a sikert.: 21/22. kb.kiáltotta Pinki hangosan. azonnal szorítsuk ki azáltal. majd Isten nevében képzeljük el az eredményt.kérdezték. imával és hittel összekapcsolva kétségtelenül nagy tetteket válthat valóra. Én sohasem láttam a sarat. mutasd meg nekem is őket" és már én is el tudtam képzelni. mindig bámulatos eredményt értem el. Kaiser mesélte nekem. ott találta a munkásokat is. hogy véletlenül rábukkantam a személyes győzelem csodálatos törvényére.186 187 tette a hölgy elképzelését. Mindig ki tudtuk fizetni a költségeket. Elhatároztam.kérdezte Mr. hogy megosszam csodálatomat olvasóimmal. Vagyis ne próbáljunk sikert elérni olyasmivel." „Miféle sár?" . aki a legalacsonyabb sorból került fel.) Ez azt jelenti. A hölgy újra megkérdezte: „Látod már a százezer előfizetőt?" „Bizony látom őket!" . New York. A teremtő folyamat tehát a következő: képzeld el. megszerzett dolgok képzetét. Az egész csak ennyi: Isten kezébe kell letenni problémáinkat. hogy fölmérje a kárt a víz visszahúzódása után. Ha ilyen negatív gondolatunk támadna egy pilla­ natra is. Viszont optimista elképzelés. Egyenesen maga elé bámult. teljesítmény. hogy attól a pillanattól kezdve. néhány egészen kiváló teljesítményt váltott valóra. Ezt az esetet nem azért mondtam el. ha ez az Isten akarata és arra érdemes dolog. „Most pedig" . ha szorgalmasan dolgozol is eléréséért. ha ezt elmulasztottam. képzeljük is el azt. mely betemette a munkagépeket és tönkretette az eddig elvégzett munkát. „Nézzen körül. nem pedig önző magunk keresése. Emberek. Csodálatos barátokra és támogatókra talált. Felvillanyozva kérdeztem: „Hol. „Dehát. hogy megadta a százezer előfizetőt. szinte megte­ remtjük magunkban a vereséget. megkapjátok. akkor majd kimozdíthatjátok a gépeket és kezdhetjük újra a m u n k á t . hogy ezeket a sorokat írom. már félmillió előfizetőnk van és számuk még mindig szabályo­ san emelkedik. Gondolatban fölé kell nőnünk a problémáknak. tengernyi itt a sár. hanem az emberi jólét függ tőle. Emlékszem még rá az iskolaidőkből. Amikor kiment." „Én nem látok itt sarat" . Most. Ha gondolatunk helytelen már alapjában véve. csodálkozó pillantással. Azért mondtam el ezt a történetet. hogyha imádkozunk valamiért." Az elképzelés. Legyünk meggyőződve. megadja nekem a boldogulást. hogy letekint­ hessünk rájuk. hogy egyszer védőgátat épített egy folyó partján. 3-4 ezerrel naponta. hogy saját problémáimnál is mindig alkalmazni fogom és bármikor így tettem. " Milyen igaza volt ennek az embernek. hogy növeljük pozitív gondola­ taink számát. Szomorúan nézték a sarat és a betemetett gépeket. úgy. imádkozz érte. akkor abban a pillanatban megkapjuk. s végül szorgosan valósítsd meg. Vizsgáljuk meg őket Isten akarata szerint. „Mert felnézek a tiszta kék égre és ott semmiféle sár nem látható. nagy eredményekről maradtam le.

fejezte be. Az új gondolatok teljesen átalakíthatnak tekintet nélkül a szembenálló nehézségekre. a teremtő gondolatok szabadon fognak áradni lelkedből. hogy bámulatos. de jellemes és esze olyan éles volt. Volt idő. hanem . Higgy benne. hanem a helyes gondolkodás ösvénye felé. Ezután elképzelem a sikeres megoldást magamban. tehát ki kell javítani a hibákat gondo­ lataiban és gyakorolnia kell a helyes gondolkodást. „Minden azon áll. . Bármit véghezvihetsz az életben . N e m gondolkodik helyesen. amilyennel még nem találkoztam. Isten erejével összhangba hozva. mint amit valaha is elképzelt.tekintet nélkül minden szembenálló nehézségre. Ma egy kiváló ember a saját szakmájában. mint az emberi lélek rejtett energiái. de azt is megkérdezem magamtól. Amikor a 23. hogy hatalmas erő van a világegyetemben és ez az erő az egyénben is megtalálható. . Ez az erő eltüntet minden kudarcot és az egyént minden nehéz helyzet fölé emeli. Képzeld el az elért eredményt. tudjuk." . akikkel az évek során együtt dolgoztam. Kedves Olvasó. mérhetetlen erők léteznek a világmindenségben. Az utolsó elemzésben a legfontosabb ok. zsoltár arról beszél.kezdte. hogy nincs kapcsolat hit és boldogulás között: hogy amikor az ember vallásról beszél. Amikor Izsaiás azt mondja: „Hagyja el útját a gonosz és gondolatait a bűnös. hogy a jóság felé vezet. De most már látom. hogy az inspiráció felszínre kerülhessen. a tiédet is. de biztos vagyok benne. majd őszintén imádkozom. a tévesről az igazságra. ha gondolataidat nyugalmi állapotba hozod. amelyhez az Egyesült Államok minden gyereke hozzájuthat. hogy térjen át a helytelen gondolkodásról a helyesre. Hogy a vallás csak etikával és az erkölcsökkel foglalko­ zik. Hadd hangsúlyozzam azonban ismét" . hogy Isten is segít.kérleltem. Ez az állítás mindenkire nézve érvényes. tapasztalhatjuk. Meggyőződhettünk már az atomenergia létezéséről.). Új. Gondot viselhetsz magadra és családodra. rejtett eszmék lappanganak gondolataidban. ez nemcsak azt jelenti. hogy mi a helyes megoldás. amikor belenyugodtam abba a buta gondolatba. amit hiszel és elképzelsz. Ismétlem. „Én rögtön nekimegyek egy problémának és gondolat­ ban ízekre szedem. Ha felszabadítod és kifejleszted őket. „Igen. soha nem szabad teljesítményekkel kapcso­ latba hozni. Ha megtanuljuk felszabadítani saját szellemi erőinket. De ugyanaz az energia az emberi gondolatokban is megtalálható. és a határtalan lehetőségek. hogy az Úr engem „az igazi úton vezérel". mely bárki életét megváltoztatja. Ez elsődleges és alapvető fontosságú a nehézségek leküzdésében és az eredmények elérésé­ ben. hogy az ember fordítson hátat a gonosznak és jót cselekedjék. általuk megoldhatod pénzügyi nehézségeidet. hogy valami módsze­ red is van. Ez csodálatos törvény.188 189 volt. Ezek­ nek az építő gondolatoknak belédáramlása és gyakorlati felhaszná­ lása megújítja életedet és vele együtt téged is. Végül minden erőmet beleadom a megoldás véghezvite­ lébe. vállalkozásaidban sikerre juthatsz. ha ezt elmondanád" . amiért imádkozol és amire törekszel. ahogyan ezt a könyvet olvasod. helyes és egészséges gondolatok építőleg hatnak életünk körülményeire. Megkér­ deztem tőle: „Mi a siker titka?" „Az emberek. ahol Isten elvei működnek. hogy az embernek nem sikerül az alkotó sikeres élet. Értelmem minden erejét latbavetem ilyenkor.bármit. tartsd szilárdan szem előtt a sikert és ne gondolj a kudarcra. Ha ezeket a tanácsokat betartod. Legyenek új pozitív gondolataink.válaszolta. mert az igazság mindig helyes folyamatokat indít meg és helyes eredményekhez vezet. Nagyon érdekelne." (Izsaiás 55/7. A vallás arra tanít. hogy hogyan vélekedünk problémáinkról" . hogy semmiben sem kell hiányt szenvednünk. A boldogulás titka tévedéseink csökkentése és az igazság növelése önmagunkban. Ha saját erőnket megfelelően alkalmazzuk. Egy átlagos egyén sokkal nagyobb teljesítményre képes." Ebben a pillanatban is. tudom. akkor életünk boldog és sikeres lesz. rögtön hesseges­ sük el. üzleti vonatkozású ügyeidet. Tekints lelked mélyére és csodálatos kincsekre bukkansz. mely eleve helytelen. Semmi nem hatalmasabb a földön. Mert sohasem lesz abból helyes eredmény. Bármilyen helyzetet kijavíthatsz. „ha a kudarc gondolata egy pillanatra is eszünkbe jut. az a saját magában rejlő hiba. ez nemcsak azt jelenti. hogy olyan teremtő eszmék birtokában vagyunk. hogy ez a szempont korlátozza Isten hatalmát és az egyén fejlődését. Életedet olyan szellemi alapokra helyezed.

hogy elhagyd ezt a negatív magatartást. de gondolj arra. 5. „Megvan a válasz.csodálkozott. de egy időre kerülj közelebb azokhoz. ez már a pozitív gondolkodás hajnala. Hazafelé jövet éjfélkor megálltunk egy elárusító helyen. hogy talán ő is hibás lehet valamiben. szokásainak tökéletes megváltozása eltüntették természetéből a helytelen gondolkodást és cselekedetet. „Helytele­ nül gondolkodtam. Most egy kis időre és erőfeszítésre van szükség. Helyrehozta benne a hibás gondolkodásmódot. hogy elmondjam valahol egy beszédemet. mi lehetett abban a szendvicsben akkor. Lukács és János evangéliumain. még­ hozzá tápláló és egészséges gondolatokkal. Próbáljátok ki őket. különös tekintettel Márk 11/22-23-24 soraira. Amikor ez megtörtént. hogy ami ezelőtt reálisnak tűnt. Életútunkon mindig optimista lélekkel haladjunk. Márk. mely a hitről szól. Ugyanis fiatal barátom hirtelen felkiáltott mellettem: „Meg­ van! Rájöttem mindenre!" „Mire jöttél rá?" .190 191 Évekkel ezelőtt ismertem egy fiatalembert. Ez időbe fog kerülni. mindenki oka volt kudarcainak. A következőkben hét gyakorlati tanácsot szeretnék adni a gondolati magatartás pozitívvá tételéhez. Tehát még ma hagyd el a negatív gondolkodást. Ne hanyagold el negatív barátaidat sem. ha reálisnak hiszi elképzelését. Az aláhúzott idézeteket tanuld meg kívülről. hogy negatív gondolkodó váljék belőled. hogy mi is a bajom. Amikor 24 óráig sikerült mindent reménykedve szemlélni. Kudarcra volt ítélve. A legtöbb ember. Elménket ugyanúgy táplálnunk kell. együtt mentünk oda-vissza. egészségünkről és jövőnkről egyaránt. hogy sokkal több időt fecséreltél arra. az már teljesen más. meglátjátok. Sokszor megkérdezett engem: „Hol hibáztam el. de semmi nem sikerült neki. Nem tudom. tulajdonképpen becsapja önmagát. mint testünket. Ez a fiatalember később lelkes követője lett Jézus Krisztus tanításainak. . mert nem járok helyes ú t o n . hogy helyrehozta gondolataidat." (János evang. Bekép­ zelt és önelégült volt. Egyik éjszaka beszélni akart velem és mivel aznap száz mérföldet kellett kocsin megtennem. mely valaha alkalmazta őt. „Fiam. de az eset óta különös tiszteletet érzek a hamburgerek iránt. Ez többször is megismétlődött vele. mégha nagy akaraterőbe kerül is. Azért nem sikerül nekem semmi. így menj keresztül Máté. Ekkor látni fogjuk. Munkánkról.) Ezt az igazságot vésd eszedbe és megszabadulsz kudarcaidtól. mert egyszerűen negatívan gondolkodik. Vedd sorra barátaidat. csak saját maga nem. Amit azonban most érzünk ralisnak. de a negatív szokást el kell hagynunk. sohasem jutott eszébe. válaszd ki a legpozitívabb gondolkodásúakat és készakarva keresd ezek társaságát. Minden munka­ hely és szervezet. Ez eleinte nehéz lesz. még egy lépéssel tovább kell menned és meg kell köszönnöd Istennek. tele volt szerinte hibával. Ha néha valaki alkalmazta és lelkesen támogatta.: 8/32. hogy bekapjunk egy hamburgert és egy csésze kávét. Sohasem tekintett önmagába. végre jó irányba kerültél. hogy semmi sem sikerül nekem. mert talán szokásunkká vált a pesszimista világnézet. Rájöttem. A következő 24 órában mindenről reménykedve szóljunk. ez a lelkesedés rövidesen lelohadt s a fiatalember megint csak állás nélkül maradt. tulajdonképpen mélyen pesszimista elképzelés volt." Most idéz­ tem neki a Biblia egyik sorát: „Megismeritek az igazságot és az igazság szabaddá tesz benneteket. Kedves egyénisége volt. csak önmagát nem. hasznotokra válnak. mint egyén és mint alkalmazott. próbáljuk ezt meg egy hétig folytatni és utána egy-két napig legyünk teljesen reálisak. mindennap egyet. nem sikerült helye­ sen cselekednie. minden jóra fordult körülötte. 2. teremtő új gondolatok felszabadításához és a hibás gondolatok elhagyásához." Ekkor már kijöttünk a holdfényre és ott álltunk a kocsi mellett: „Harry." „Hiszen olyan világos mint a n a p " . 4. és megvolt az az idegesítő szokása. 1. aki egy ideig a legteljesebb kudarcot hívta ki maga ellen. hogy miket kell aláhúznunk a könyvben és mely sorokat kell mélyen emlékezetünkbe vésni. A valódi hit és gondolatainak.kérdeztem meglepetten." Egy nagy adag önteltség volt ebben a fiatalemberben. hogy mindenkit okolt a hibákért. Nem tudott jó kapcsolatba kerülni a lehetőségekkel. míg az egészet nem tudod kívülről. Ezek mintául szolgálhatnak arra nézve. így az eredmény sem lehetett jó. " Vállon veregettem és így szóltam. Kezdd el olvasni a Bibliát és húzz alá minden mondatot.

hívő gondolatokkal helyettesítjük őket.192 akik pozitív szempontok szerint nézik az életet. Az ember azt gondolná. Ez a szám szinte hihetetlennek tűnt számomra." Ezt a riasztó megállapítást egy gyógyszergyá­ ros tette évekkel ezelőtt. egy prédikációval. ezek szerint minden tizenkettedik amerikaira jut egy tabletta. élő. hogy hatna rád negatívizmusuk. visszatérhetsz negatív barátaid közé is és most már átadhatod nekik újonnan szerzett nézeteidet. de olyanok. de.akinek bőséges alkalma van ennek megállapítására . Már évek óta senkit sem látok a templomban aludni. ha így hiszed. hogy az altatók szedése ezer százalékosan növeke­ dett az elmúlt években. optimista elképzeléssel. akik ismerik a helyzetet. halott. de úgy látszik az amerikaiak elvesztették a nyugodt alvás képességét. Sokat imádkozz és mindig hálaadás formájában. ugyanis. hogy tavaly az Egyesült Államokban 7 és . Bízhatsz benne. ha egy negatív véleményt hallasz. egészségtelen gondolatokat és új. Tehát. de te nem tudsz elfogadni csak annyit.) A jobb és boldogabb élet titka az. hogy ezek az új gondolatok újjáalakítják életedet s téged magad is. amennyiben hinni tudsz. 14 Lazítsunk a könnyed erőkifejtés céljából „Az Egyesült Államokban minden éjszaka több. hogy én. Hallottam aztán egy hivatalos megállapítást. Ő éppen annyi áldást ad. gyárának gyűlésén. 7 milliárd altató fogy évente. amennyire hited képessé tesz. hogy ennél több is fogy. azzal a feltételezéssel. hogy szinte lehetetlen elal­ tatni őket pl. hogy Isten nagy és csodálatos dolgokat szán neked. A legutolsó jelentések még riasztóbbak. Mikor már átvet­ ted gondolkodásmódjukat. Ez pedig szomorú helyzet. Az alvás természetes és pihentető folyamat. mint lelkész . mint 6 millió altatótabletta fogy. ha kidobjuk agyunkból azokat a régi. ahol én is mondtam egy beszédet. A statisz­ tika kimutatja. Ez 19 millió tabletta naponta. 6. napi munkája után végig tudja aludni az éjszakát. 12 millió ilyen tablettát fogyaszt naponta. Kétségbeejtő számadatok.kijelentem. elmondta nekem. 7. Annyira fel vannak húzva. (Máté evangéliuma: 9/29. mindjárt felelj rá egy pozitív. Egy washingtoni hivatalnok. „Legyen hitetek szerint" (vagyis hitetek aránya szerint). hogy az amerika­ iak annyira idegesek és túlfeszítettek. Kerüld el a vitát. anélkül. Egy nagy vegyészeti gyárérdekeltség alelnöke szerint kb. azt mondták. hogy bárki. ő meg is ad neked mindent. hogy az amerikai ember kb. Ő akar adni nagy dolgokat. aki szeret számadatokkal dobá­ lózni.

gondosan kivizsgálja a problémát és megmondja a betegnek. Miért van pszichiáterre szükség ilyen helyen? Mert a pszichi­ átria tudomány. hogy véleménye szerint az orvosok a tudományos fejlődés ellenére a betegeknek csak kevesebb. első tanácsadója a pszichi­ áter. hogy mit miért csinálunk. Urunk és Megvál­ tónk tömény tanításán alapszik. de mindig együtt is működ­ nek. Ezúttal azonban morális és etikai törvénykönyv is. gyűlölködött. mely szerint az elmúlt évben 11 millió font aszpirint adtak el. emberi szív föl nem fogta. (Korintusiakhoz: 2/9. Az ilyen jelenségek nem ok nélkül születnek az emberi természetben. vagyis 77 %-ot pszichoszomatikus betegséggel kezeltek. Hisszük. Egy másik klinikán számos gyomorfekélyes esetet vizsgáltak meg és úgy találták. Min­ denki a saját hatáskörében működik. 50 fejfájás jut egy emberre évente. A keresz­ ténységnek tudomány jellege is van. aki erőt a d " (Filippiekhez: 4/13. Egy klinikán 500 beteget vizsgáltak meg és 386-ot. higgy gon­ dolatrendszerében és gyakorold is azt. A lelkész nem avatkozik a pszichiáter munkájába. Miért küzdöttünk-égész életünk­ ben kisebbségi érzésekkel.) Higgy Krisztusban. A lelkész az esethez alkalmazkodva. akit nem bacilus támadott meg. hogy mit. melynek alapja egy könyv. A mi korunkat elég találóan talán „aszpirinkornak" lehetne nevezni. A kereszténység filozófia. vagyis a kudarc minden formáját. amikor végre megtudjuk mindennek az okát. beteg gondolataival idézi fel újra fizikai betegségét. vagy a bűn és feszültség áldozata volt. minden második kórházi ágyon Amerikában olyan beteg fekszik. Az sem az övébe. Egy hivatalos megállapítás szerint. melyet általában nem egészséges gondolati magatartás okoz. Vagy. bizonyos jólismert törvények és eljárások alapján. Smiley Blanton felügyelete alatt. hogy saját templomunkban (Marble Collegiate Church. gyakor­ lattal alkalmazzuk. Kijelentette. hogy sok esetben a páciens. theológia. a pszichiáter átadja őt a lelkésznek. A pszichiáter és a lelkész összeadják tudományukat és összekapcsolják a kezelés módjait. miért kínoz a félelem. és fontos pillanata életünknek. New York City) már 12 pszichiáter működik. ha megfelelő körülmények közt. akik szeretik őt. Az a dolga. A kereszténységet is tudománynak vehetjük. amikor eképpen használjuk fel. Ha a páciens már tisztában van saját maga hiányaival. megértéssel és hittel. tehát kb. hogyan jutott ez a tisztviselő ezekhez az adatokhoz. higgy és akkor le tudod győzni a félelmet. 29 Street. mint a felét tudják meggyógyítani a tudomány segítségével. hogy valóban „mindent elviselek abban. nem szervi bajban szenved. hogyan kellene tennie. sohasem láttál. hanem a páciens túl sokat aggódott. . de röviddel beszélgetésünk után olvastam egy híradást. aki megnyerő modorban. Az ima. hogy „mit. hogy „szem nem látta. metafizika és istentisztelet egyszerre. nem szerencsétlenség áldozata. Ilymódon nagyon sok ember lelt új életre és boldogságra. melyben olyan módszerek és formulák találhatók. Az önismeret a kezdete önmagunk megjavításának. Ennek a tisztázása a legfontosabb kérdés. tudo­ mányosan és módszeresen közeledik a problémához. A törvények olyan fontosak és olyan gyakran bebizonyították értékü- 195 ket. miért melengetünk bosszúvágyat magunkban. diagnó­ zist adjon és kezelést. Ez a szerencsét­ len helyzet olyan komollyá vált. hogy a vallás méltán mondható egzakt tudo­ mánynak. hanem aki képtelen fegyelmezni érzelmeit. miért" csinál. hogy szószerint teljesíti azt az ígéretet. A kereszténység itt mindig Jézus Krisztus.) Az evangélium. Miért viselkedünk mindig félénken és tartózkodóan. Egy másik klinika orvosa azt a megállapítást tette. Dr. soha nem tudsz elképzelni olyan dolgokat. Fifth Avenue. Hiszünk Jézus tanításának abszo­ lút gyakorlati hathatóságában. bebizonyítja. Ha valaki meglátogatja klinikánkat. kisebbségi érzést és bűnt.194 fél milliárd fejfájás fordult elő. amit Isten azoknak készített. Legszembetű­ nőbb ilyen gondolatok az aggodalom és feszültség. melyek az emberi természet megértésére és gyógyítására használhatók. melyeket Isten fog adni azoknak. aki megmondja. a hit és a szeretet gyógymódjait alkalmazza. Másszóval. sohasem hallottál. Miért csinálunk sokszor ostoba­ ságokat és miért mondunk értelmetlenségeket. fül nem hallotta. hogy majdnem az esetek fele nem fizikai eredetű. Vagy. Megvolt már az évi fejfájás adagod? N e m tudtam meg. akik szeretik őt. hogy kielemezze a betegséget. Oka van. gyűlöletet. ahogy egy író ezt megállapította.

egyik barátomnak. vagy egy könyvrészlet is. teniszre. Egy sikeres. bármilyen jó ütőtechnikája van. . valószínűleg így túlütnéd a labdát. az Egyesült Államokban is. ezzel a címmel: „Lassítsuk le az iramot". a híres baseball-játékos mondta egyszer nekem. Ha már a vérnyomás mérését is automata végzi. St. Ez érvényes a golfra. Barátom. amit akarnak." Ezeket mondta ez az eredményesen. mellyel ezt a kivételes eredményt elérte . hogy te­ gyünk már valamit ellene. egyszerűen összhangban akarok lenni Isten akaratával. mindig könnyedén dolgozik. 1907-től 1919-ig. akik ilyen. Figyeljük meg a valóban eredményesen működő embereket. Túl merev vagy. aki fontos ügyeket intéz. láttam egy masinát az ország­ úton. Mestere volt a könnyed erőkifejtésnek. Sohasem hanyagoljuk el. Ez olyan mértékben fordul elő. nehezen tudunk elpihenni. Úgy látszik azonban. Ezután csendesen imádkozunk. és így a legnagyobb erőkifejtésre képesek. Az egyik részlet így hangzik: „E cikk írója nem adja ki magát szakértőnek szellemi és fizikai betegségekben. mégis könnyed erőkifejtéssel dolgozó ember. bármilyen jó futó. Reggel étkezés után. Mindig könnyedén dolgoznak. feleségemmel leülünk a nappaliban egy kis meditálásra. hogy nem csak az amerikaiak szenvednek feszültségtől. hogy nem alkalmaz olyan játékost. aki egy időben maga is egy kisebb csapat játékosa volt. Az eredmény azonban az. Lassanként érezni kezdjük.196 197 Klinikai munkánkban a leggyakoribb probléma a feszültség. baseballra és minden sportra. Branch Rickey barátom. mely annyira jellemző azokra. Érdeklődtem nála a könnyed erőki­ fejtés titka felől. Ma­ napság ez általános és népszerű szokássá vált. A Kanadai Királyi Bank című lap nemrégen egy egész cikket szentelt ennek a problémának. Mindent lassabban kell végeznünk. mint amire aznap szükségem van. hogy mindig több energiát érzek magamban. hogy az élettől nem kapják meg azt. amit Carlyle így fejezett ki: „a lélek nyugodt fennsőbbsége a körülmények felett. ez nem olyan nagy titok. így nem élhetünk teljes életet. hogy a mozdulat egy csöppet sem hasonlít­ hatott a halhatatlan játékosra. Egyikünk hangosan felolvas egy olyan szöveget. hogy Isten eláraszt bennünket erővel és energiával. Petersburgben. A cikk így folytatódik: „Áldozatai vagyunk az egyre hatalma­ sodó feszültségnek. de megkísérli kiküszöbölni azt a problémát. ahogy lendületbe jött. Soha nincs az a riadt pillantás a szemében. Mosolyogva válaszolt: „Ó. Nagyon sok férfit és nőt ismerek. Barátaim egyike. mint mondjuk a rágógumi adagolását. mintha ütni akarnék. Ez lehet egy vers. hogy sok ember küzd ezzel a problémával. Akkor a legeredményesebb. Ty Cobb odaajándékozta ütőjét. Szinte tanulmány volt megfigyelni azt a ritmust és könnyedséget. Minden sikernek ez a titka. Ezt a rekordot tudomásom szerint még sohasem döntötték meg. ez minden. Egyszer én is kezembe vehettem ezt az ütőt. Kétségtelen. ki-ki a saját természete szerint. . Feszült idegrend­ szerünk állandó izgalomban van. egy év kivételével Ty Cobb ütési átlaga volt baseballban mindig az élen. túl feszült. megtudhatjuk a rossz hírt. Az élet rohanó tempója magával ragad egész napon át. A feszültség csökkentésének legegyszerűbb módja.és hozzátehetjük. mely minden felnőtt átka Kanadában" . mintha összenőtt volna ütőjével. Mindent ügyesen és gyorsan intéz. ha olyan könnyedén ütjük meg a labdát. ezzel a felírással: „Mennyi a vérnyomásod?" Ha bedobunk egy érmét." Gyönyörűség volt figyelni Ty Cobbot. akkor bizonyára itt az idő. megjegyezte: Ty Cobb sohase állna így. vagy elmélkedünk. vagy felébe találjuk. de sohasem izgatottan.ha túlhajszoltán játszik. akkor ez azt mutatja. kevésbé izgatottan és feszültség nélkül. Próbáljunk csak mereven rácsapni a labdára. akik nem tudják beosz­ tani idejüket és munkájukat. sőt bele az éjszakába. hogy minden izmunk rugalmas marad és egymást kiegészítve működ­ nek. vagy egyáltalán el sem találjuk. mely elmélkedésre indít. egy híres üzletember. nagystílű játékos könnyed erővel dolgozik és természetesen mindig az értelmével." Ha egy élenjáró bankintézet felhívja üzletfelei figyelmét arra a tényre. vagy ehhez hasonló módszerekkel csökkentik magukban a feszültséget. melyet rettegő tisztelettel meg is tettem és olyan pózt vettem fel. már nem tudnánk meglenni nélküle. mert a feszültség áldozatai lettek. Floridában. ha min­ dent könnyedén veszünk. Emlékeznünk kell arra. Ez a 15 perces szertartás állandó szokásunk. hogy nyugodtan Amerika uralkodó betegségének nevezhetjük.

198 199 Egy februári reggelen végigsiettem egy floridai hotel verandá­ ján. Természetesen ismerek egy csomó lusta embert. vegyük könnyedén a dolgokat." „Tehát dobja azokat a leveleket a sarokba. hogy hamar készen leszünk és barátom. mert sajnáltam.kérdeztem tőle. A kezem tele volt a napi postával. hogy hogyan is kell csinálni. nem telefonál. Mindezek ellenére a kapitányon az izgalom semmi jele nem látszott.alá.válaszolta. Doktor?" Ilyesmi nem szokás a floridai napfényben. Azonban a filmezés nagyon elhúzódott. üljön ide mellém. soha nem izgatott. melegíti az anyaföldet. zöldséget és vetést. Jöjjön. melyet mi hajtunk. növeli a fákat." Zavartan kérdeztem: „Gyakoroljuk a világ legnagyobb művé­ szetét?" „Hát persze" . „Ez a művészet már lassan kezd kimenni a divatból. hogy valamit is csinálna. „Hogy tud ilyen higgadt maradni?" . Nevetését elnyomva válaszolt: „Hát csak azt gyakorlom. hogy eső alakjában visszaküldje a földre és minket embereket pedig nyugalomba ringat. hogy lelkünket nyugalomban kell tartanunk. hogy erőhöz jussunk. Ha a napon pihenve. ha időt szakítok rá. már egy kicsit nyugtalan voltam. mint amit mi egész életünkben. A kapi­ tány beült egy ilyen hintaszékbe és elernyesztette izmait. nem pedig ami minket hajt. hogy a nap sugarai energiával árasztanak el. Jöjjön ide mellém. amivel elért eddig a higgadtságig. nem telefonált izgatottan a hivatalba. és említést tettem a nyugalmáról. Együtt filmeztünk egy televízióadás számára." „Akkor kérem árulja el nekem is" . kötelessé­ geinket a legeredményesebb takarékossággal végezzük.kértem. Gondolkozott már a nap felől? A nap soha nem siet. déli kiejtésével ezt kérdezte: „Hova olyan sietve. Gondolja el. hogy az az arcomra süssön. valószínűleg más darabokban volt rá szükség. Tanácsos egy tervet kidolgozni. a kapitány végezheti további napi munkáját. A titok nyitja. hogy ülök itt a napon és hagyom." Ami engem illet. persze csak akkor.válaszolta barátom. N e m lett ideges és nyugtalan. de kötelességeit nagy erőmegtakarítással képes elvégezni. akkor a napon sütkérezés nem lustaság. Tegyünk különbséget a „pihentető naponülés" és a „semmittevő naponülés" között. Az ember egész lénye elnyugszik így. „Csodálom. de nem tudtam leszokni róla. A virágokat rügyezésre bírja. maradt a pihentető sportokra és megint ülhettem egy kicsit a napon. ahelyett könnyedén fogadta a helyzetet. Nem sokan tudják már. A legjobb ilyen tervet eddig Rickenbacker kapitánytól kaptam. Istennel próbálunk harmóniába kerülni és megnyitjuk lelkünket az ő erejének. Olyan hajtóenergiához jutunk. mely éppen New York-i irodámból érkezett. Megnyugtattak minket az elején. így sok időm. Titkának egyik lényegére véletlenül jöttem rá. georgiai barátom. ami által a laza és könnyed erőkifejtés mestereivé válhatunk. hogy a napon ülhessek. csak szépen süt és mégis több munkát végez el egy pillanat alatt." Odahúztam egy másik hintaszéket és megpróbáltam én is elnyugodni. ő nagyon elfoglalt ember. akik egész életükben a napon ültek és soha nem vitték semmire. Téli szabadságra jöttem Floridába. A lényeg az. hanem a legjobb módja. percek alatt kész voltam vele. sapkája a szemére húzva. Mondja el nekem. hogy lassítsuk le élettempónkat. hogy mi mindent csinál a nap." „Pedig ez nem így van" . párává változtatja a vizet. Nem nyomkodja a csengőt. Ahogy végigviharzottam a verandán. hogy annyi idejét igénybevettem a kapitánynak. az előttem álló több órás levélírásra gondolva. mi az?" . elkerülve minden izgatott hajszát és gondolataink is békességesek legyenek. zaj nélkül munkálkodik. „mert éppen azt gyakorolom. tudom." „Amikor a napon ülök úgy érzem. hogy már kora reggel elintézzem a postámat. megállított a nagy rohanásban és kelle­ mesen vontatott. csak lassan. Később így szóham: „Eddie. hogy van vala­ milyen módszere. üljön le egy karosszékbe és gyakoroljuk együtt a világ legnagyobb művészetét. hogy elfoglalt ember létére ilyen nyugodtan és összeszedetten tud itt ülni. aki egy hintaszékben ült. amiről Ön mindig prédikált. nem sétált fel. Mindig nagy csodálója voltam Eddie Rickenbackernek. megérleli a gyümölcsöt. melegen és jóillatúan." Úgy is tettem és amikor később felmentem a szobámba és elővettem a postámat. Volt egy pár hintaszék a stúdióban. „Mert nem látom. és üljön ide mellém.

ha a forgalom újra elindul. hogy ezt nyugodtan megteheti. egészen ideges lettem. Ilyenkor érdekes módszere van arra. A második fontos tényező: „tisztítsuk meg gondolatainkat. kocsijával néha közlekedési dugóba kerül. „Ezeknek az amerikai polgároknak én vagyok a képviselőjük. A teljes kikapcsolódásnak ezek a pillanatai a forgalom kellős közepén. legalább háromszor napon­ ta.200 201 A kapitány nagyon szerény ember. amikor legnagyobb a hajsza. csalódás. Ezt naponta többször hajtsuk végre. sokat tanultam a laza erővel végzett munka művészetéről. ha­ nem a minősége. kudarc és sértettség érzéseit. amint teljes lazaságban lebegünk. hátradőlt székén és pár természetes és tiszteletteljes mondattal imádkozott. téged nem nagyon izgat a dolog. a híres statisztikus gyakran bemegy egy üres templomba és ott üldögél. hogyne" . mely megakadályozhatja az erők laza áramlását. amikor betegeit látogatja a városban. fejét hátrahajtva becsukja a szemét." ." „Van valami különleges módszered. „Nézz a hegyeken túlra. és rendszeresen. Z. mert az autódudák fülha­ sogató zaja ugyanis felébreszti. Meglepően sok percet.válaszolta. add. Néha még szundít is egyet. gondolkodj emelkedettebben. hirtelen leállt munkájában. Képzeljük el ma­ gunkat. Érints meg gyógyító nyugalmaddal. adj erőt és nyugalmat. majd köszönetet mond Istennek és újult erővel folytatja munkáját. összerogyva." így harmóniában maradsz Isten akaratával és békesség tölt el. bemegy a New York Cityben lévő irodája melletti templomba. nehogy a feszültség túlzottan eluralkodjék rajta." Még nyugodtan vár egy pillanatig. Taylor Bercovitztól New York Cityből. „Van. hogy a kerületében volt. A betegeimet is mindig nyugalomra intem. Szerettem hallgatni az imáját. „Ha izgatna. aki az Amerikai Képviselőház tagja. Elmondta. Ez a cselekedete óvatos­ ságra is mutat. mint egy összerogyott zsák. tehát nekem is így kell tennem. csak rövid ideig tartanak. Ez a három pontból álló program nagy hatással volt rám. Kiváló módszer az ellazulásra és a könynyed erőkifejtésre. mégiscsak szembe kellett velük néznie. de a magam módján meg tudom oldani az ilyen helyzeteket feszültség nélkül. Dale Carnegie. ha túlfeszült idegállapotba kerül. Nem a pihenés hosszúsága számít.érdeklődtem. barátságo- . Én is kipróbáltam és nagyon hatásos. hogy egy negyedórát imádságos elmélkedésben töltsön. ezek a boldogtalan gondolatok összegyűlnek és egy komolyabb tisztítási folyamat válik akkor szükségessé. őrizd meg idegerőmet. üresen. hogy túlságo­ san hajszolom magamat. Dr. hogy lelkedet emeld sokszor Istenhez." Naponta többször távolítsuk el az izgalom. de kitartó kérésemre adott egy módszert. hátrasüpped az ülésben. hogy segíthessek azokon. nyugodtan beszélek. A Washingtonból New Yorkba tartó vonaton egyik éjszaka összetalálkoztam egy barátommal. melyet ő gyakran használ. Vagy gondoljunk egy zsák krumplira. mint egy medúzát. Ez azt jelenti. tehát megvan a joguk. mellyel megkönnyíted magadnak az ilyen helyzeteket?" . hónapokig gyakoroltam. „ N e m " . szobája tele volt betegekkel és közben állandóan csöngött a telefon. Harmadszor. Ez azt mutatja. hogy vala­ hogy így imádkozik: „Tekints rám Uram! Tudom. Gyakran." „Úgy látszik. Bár ez a csoport csak egy kisebbséget jelentett a kerületében. Mindig akkor távo­ zik hivatalából. nagyon felidegesíteném magamat és nem tudnék helytállni ebben a helyzetben. vagy perc töredéket használhatunk fel ily módon a pihenésre. hogy pihenésre használja fel ezeket a lényegében idegesítő késedelmeket. Ha ezt nem tesszük elég gyakran. „Ez egy nagyon zajos tömeg. hogy Roger Babson. hogy ő irányítja az időt. A gyűlésen elég ellenségesen viselkedtek vele szemben és igyekeztek megnehezíteni a dolgát. Barátomtól. Magyarázta. Leállítja a motort. Minden izmunkat engedjük el. melynek éppen elvágjuk a száját és a krumpli szétgurul. hogy választópolgárai­ hoz beszédet intézzen. Mondják. Néha elolvas egy-két himnuszt. hogy találkozzanak velem. Képzeljük el. ezáltal nyugalmat és megújulást talál. Mert mi is lehetne ernyedtebb állapot­ ban.válaszolta.jegyeztem meg. hogy mi vagyunk a zsák. Ha a doktor gyakran nagy hajszában volt. Tarts távol minden olyasmit. Még ilyen kis idő alatt is kipihenhetjük magunkat. talán a következőképpen írhatnám le: Először teljesen lazuljunk el fizikailag. Azt mondja. bosszú. nem pedig fordítva. de energiamegújító értékük felbecsülhetetlen. Mély lélegzeteket veszek. akik hozzám jönnek.

6. 2. 3. Mindent könnyedén vegyél. megfigyeltem egy munkást. 8. áruházakban. „Egy­ szerre csak egy dolgot csinálok. A lapát emelkedett és visszahullott. Kövessük a Biblia bölcs tanácsát. tegyük meg a tőlünk telhető legjobba­ kat. amint az ember nekitámaszko­ dott. Bízz Isten segítségében. aki mindig felengedett és vidám. te változz meg és akkor munkádat is más szemmel nézed majd. .és munkálkodj a terven. hogy munkád könynyed. építési munkála­ tokat végeztünk. majd tökéletes ívben újra a levegőbe emelkedett. íme itt van egy ember." „Megtanultam egy fontos dolgot" . Csináld kedvvel munkádat. akkor megtanulja a munká­ nak és a pihenésnek ezt a nélkülözhetetlenül könnyed rugalmasságát. „elönt" bennün­ ket a tennivaló. ne vedd magad túl komolyan. akkor majd örömet találsz benne és nem érzed magad rabszolgának. meglátod. 10." 5. Lapátjával egy homokdombot lapátolt el éppen. Itt van a tíz szabály. de nyíltan szólok hozzájuk. Az ember­ nek az volt az érzése. ne rángasd az idegeidet. Ha eleve nehéznek tartod munkádat. Legyen szabályos elképzelésed arról. Tervezd meg munkádat . Imádkozz munkád sikeres elvégzéséért. 7. mélyen lenyomta a homokba. De. tisztelettel. Ne gondold. Mindig könnyebb valamit helyesen megoldani. Ha az ember összhangban él ezzel az állandóan megújuló áramlattal. kemé­ nyebben és nyugtalanabbul kell dolgoznod. izmos testének minden izma pontos összhangban dolgozott. N e m csodálkoztam. Amikor birtokomon . Ne erőltesd túl magadat. majd egy könnyű lendület következett és a homok máris rendeltetési helyére került. Ilyenkor szokott az idő rövidnek bizonyulni. Mindent különösebb megerőltetés nélkül hajts végre. tökéletes ritmusban. és Isten segítségével megőrzöm nyugalmamat. hogy néha úgy érezzük. 9. hogy énekelni lehetne ennek a munkásnak a ritmusára. Gyakorold az elernyedést. karcsú. mi több. sikeresen megvalósítani elképzeléseit. Általuk megtanulod a pihenést és a könnyed erőkifej­ tést. mert. könnyedén végzel eredményes munkát. Elmondta még róla. Megkapó látványt nyújtott. mestere a könnyed erőkifejtésnek. Szoktasd rá magad. Az ember nekilökte a lapátot a homoknak. a gyárban. kunyhóban éppen úgy.Pawling New York -. Ő jelen van otthonodban. mely a könnyedén végzett komoly munkához elen­ gedhetetlen. hogy ez a képviselő képes feszültség nélkül élni és dolgozni. mint te magad. ne hajszold magad. amint gondolkozol felőle. mely leküzdi a munka nehezét. Ha így teszel. így általában a dolgok jóra fordulnak majd. könnyebbé is válik. A rendszer hiánya okozza. Derékig levetkőzve. mint a templom­ ban." Ezután már nincs semmi kétségem. vagy nehézkes elvégzése attól függ. hogy jóhumorú. a hivatalban. És valóban. „Minden helyzetben őrizzük meg nyugalmunkat. A lapát újra a homokba mélyedt. a munkás énekelt munka közben. nekitámaszkodott. ahogy dolgozott. meglepően sok terhet fog levenni válladról. mely Istentől származik és az emberi lényen keresztül újra visszatér Istenhez megújulásért. A pihenés az újjáalakulásból származik. amikor a munkavezető úgy beszélt erről az emberről.202 203 san. A pihenés az újjáalakulás. amit aznap el tudsz végezni. Mindig eredményes munkára törekedj. hogy modern Atlasz vagy és a világ gondjait neked kell a válladon cipelned. Próbáld ki ezeket a módszereket. Mindig tervszerűen intézd tennivalóidat. mint legjobb munkásáról. Többet tud munkádról. ezért szüntelenül meg kell újulnunk. ha felgyűlik a munka. hogy semmit sem hagysz másnapra. Ismeri munkádat és segítsége megkönnyíti annak elvégzését. Ne akarj mindent egyszerre elintézni. boldog és kellemes teremtés. Az embernek hozzá kell kapcsolódnia ahhoz az erőáramhoz. ha könnyűnek hiszed.folytatta a kongresszusi képviselő. Nem kell állandóan munkahelyet változtatni. Hogyan tudnánk ezt a képességet elsajátítani. „A tudás hatalom" (a munkád szempontjából is). 1. 4. Barát­ ságos magatartással és hittel. jó vele együtt dolgozni. nehezen is jutsz a végére.

Van valami furcsa tulajdonság az . Ha ilyenekké tudunk válni. William James. ha nem vesszük a lelkünkre túlságosan. esetleg természettől félénkek. Valószínű. még ha úgynevezett nehéz esetek is vagyunk. Utállak téged doktor Feli. hogy könnyed. visszahúzódók. Aki mestere a népszerűség művészetének. nem biztos. Odáig fejlődhetünk." (Lukács evang. természetes és kellemes kapcsolatot alakíthatunk ki embertársainkkal.205 15 Hogyan szerettethetjük meg magunkat embertársainkkal emberi természetben. ha hűségesen követünk. hogyha az ember elmegy egy faluba. elég az hozzá. hogy bármilyen nagy népszerűségre teszünk szert. ha nem érünk el teljes népszerűséget. hogy nem szerette. hogy nagyra értékeljenek bennünket. hogy kinőjjük-e azt a vágyat. . Még a Biblia is megemlíti ezt a szerencsétlen tulajdonságot az emberi természetben. A kudarc viszont ebben a tekintetben ellenkezőleg hat ránk Őszintén bevallhatjuk. A vers szerzője nem szerethette doktor Felit. nyugodtan elkönyvelhetjük. ami miatt időnként ellenszenvet érzünk egyes emberek iránt. Van azonban néhány recept és eljárás. ami miatt nem mindenki szimpatikus min­ denkinek. talán meg is szerette volna.) Ez azt jelen­ ti. Egy négysoros kis versike egy oxfordi ház falán így fejezi ki: Utállak téged doktor Feli Az okát kérded. mely egészen furcsa mechanizmus bennünk és. akit mindenki szeret. sőt emberkerülők. tanúságul ellenük. Kielé­ gítő személyi kapcsolatokat alakíthatunk ki magunk körül. azonban ez mégsem sikerül. hogy nagyra értékeljenek. hogy nem mondott egészen igazat. és minden tőle telhetőt megtesz. jót gondol­ janak rólunk és szeressenek embertársaink. ha szeretnének. higgyed el. Ez az ellenszenv valószínűleg ésszerűtlen volt." A vágy a szeretet és megbecsülés után az a kívánság. Néha hallhatunk ilyen kijelentéseket: „Nem törődöm vele. hogy szeretnénk. hogy miért. melyet. akikről azt mondják. hagyjátok ott a várost és még a port is rázzátok le lábatokról. olyan emberré válhatunk. Az ilyesmi sokszor valamilyen ízléskülönb­ ségből következik. " Ha ilyesmit hallunk valakitől. hogy méltányolják. hogy mesterei lehessünk ennek.: 9/5. Szen­ teljünk időt és figyelmet arra. hogy azért min­ denki szeretni is fog bennünket. Középiskolásokat megkérdeztek.„Ha valahol nem fogadnak be benneteket. hogy az emberek megszeretnek bennünket. Azonban figyelmeztetnem kell mindenkit. mert ezeket mondja: „Amennyiben rajtatok áll. biztos. azt nem tudta. hogy okosan tesszük. hogy egyetértésben éljen az ottani lakosokkal. hogy mi az. Valóban kérdéses. „oda kell figyelni rá". éljetek mindenkivel békességben. mert az a bizonyos doktor Feli talán egy kedves ember volt. Ez alapvető tulajdonság bennünk. hogyha a szerző jobban ismerte volna őt. mert különben sohasem leszünk teljesen boldogok és megelégedet­ tek. akkor még a falu porát is rázza le a cipőjéről. hogy az emberek szeretnek vagy n e m . normális.) A Biblia azt a szabályt tanácsolja. az természetesen viselkedik. Még az idősebbek között is az a legfőbb mozgató erő. De vannak olyan ritka egyéniségek. a pszichológus szerint: „az emberi természet­ ben a legmélyebb ösztönző erő az a vágy. amire leginkább vágynak? Az elsöprő többség a népszerűségre szavazott. tárjam fel? Csak azt mondhatom. A népszerűségre szándékosan törekvők sohasem érik el áhított céljukat. N e m tudom eléggé hangsúlyozni ennek a fontosságát." (Rómaiakhoz: 12/18. De szegény doktor Feli sohasem tudott népszerűségre szert tenni e sorok írójánál. Ez a vers nagyon elmés.

pedig. A boldogulás nagyon fontos az életben. míg a fia . Személyük kívánná a tiszteletet. Annak idején elképzeltem. ha az emberek elismernék őket. akiket bizony néha nagyon elfáraszt a számtalan kötelesség. hogy szól a telefonod. A másik a város legnépszerűbb fiatal orvosa. hogy milyen csodálatos érzés lesz a munka terhét letenni vállaimról" .a vállalat mostani főnöke . köszönnek nekem." Majd szomorúan hozzátette: „Engem már senki sem hív fel. Elégedetlen és boldogtalan. A magányos farkas. ha nem kívánják társasá­ gunkat. hogy nemkí­ vánt gyermek volt. Amilyen fokban keresettek vagyunk. bukás érzetét. A legfájóbb emberi érzések egyike.panaszkodott. vagy nincs szükség ránk. Pedig elég ke- . „De most látom. mindig szembetalálkoznak ezzel a kérdéssel és szerencsétlen hatásával. hogy másoknak is hasznára legyen. Az az érzés. mert állandóan beteghez hívnak. Ez a komor gondolat tudatalattijába süllyedt. Evvel az erővel akár otthon is maradhatnék.senkinek sincs szüksége rám." Az öreg doktor csendben megszólalt: „Ismerem ezt az érzést Jim. Egy hivatali helyiségben a cég alapítója. elkésve sietett be és fáradt sóhajjal dobta le magát egy székre. Na­ gyon kíváncsi lennék rá. már kimentem a divatból. Akik az emberi természet problémáival foglalkoznak. de most. az elszigetelt ember. Ha ilyen magányosságra hajló természetet nem mozdítunk ki önmagából. hogy nincs ránk szükség. Egy középkorú hölgy panaszkodott nekem. Azonban nem csak a nyugdíjba vonulás fejleszt ki ilyen érzéseket és helyzetet. hogy egy kicsit rám is szükség van.206 207 pszichológiailag. Senkinek sincs szüksége többé rám." Ezek az emberek sokat szenvednek az életnek ettől a lehango­ ló. Ha érzed. amit mondok. de azért mégis szeretném hinni. könnyen megbetegszik. nyugtalanul és céltalanul járkált a szobában. Mindenkinek megvan a saját érdeklődési köre. hogy az embereknek szükségük van rád. „Ha legalább a telefonom ne csöngne mindig. Beszélget­ tünk. én is éreztem ezt annak idején. annyira nem törődik velem senki. hogyan kell nyugdíjba vonulni. mely idővel szerencsére meg is történt. öregedést és betegséget okoz. A szeretetvágy alapvetőbb fontosságú. Valaki azt az elképzelést ültette bele. hogy annak idején népszerű voltam." Mi. Személyisége felsza­ badult és azóta közszeretetnek örvend. mégsem tudták soha elsajátítani a népszerűvéválás mesterfogásait. örülj. senki nem kívánja jelenlétemet. akik ugyan nem áldozatai valami mély.akihez tulajdonképpen jöttem. de közömbösek. De légy hálás. mint a puszta énkielégülés. Bárcsak elnémíthatnám azt a telefont. amikor bejövök ide és benézek a helyiségekbe. ezen mindenképpen segítened kell. Az emberek kedvesek hozzám. mélyen elgondolkozva figyeltük az idős orvos szavait. telefonált. különösen gondolatainak kicserélő­ dése. boldogtalan érzésétől. Alapvető kívánságuk. nagyon könnyen lehet ez az ok. Egy 21 éves lány mesélte nekem. „Sehova se jutok el. Úgy hittem. hogy születése óta nemkí­ vánt személy. . hogy „hello" és aztán megfeledkeznek rólam. Magányos és sze­ rencsétlen életében egy fejletlen személyiség maradt.folytatta. számomra nincsen már életcél. melyet a kifelé élő. Félénk lett és önmagába visszahúzódó. ott az asztal körül. Ez nem csak szánalmas életmód. aki már néhány éve nyugdíjban volt. mely kisebbségi érzést és csökkentértékűségi tudatot fejlesztett ki benne. aki éppen most múlt 70 éves. hogy senkit sem érdekel. Az ilyen emberek önvédelemből még inkább magukba süllyednek. de szeretném hallani újra a telefon csengését. sőt meg is halhat. A fiatal orvos félholtra fáradva. hogy nem érzem jól magam? kérdezte a hölgy. nagyon ügyesen. öntudatlan pszichológiai konfliktusnak. a magába vonuló egyén olyan sokat szenved magányosságától. Például. melyet leírni is nehéz lenne. Számtalan olyan ember. A befelé forduló (introvertált) természettől meg van vonva az a természetes fejlődés. Szeretnék. de a normális és kielégítő személyi kapcsolatok még ennél is fontosabbak. hogy nem érzi jól magát. vagy szükség van ránk. hogy szükség legyen rájuk és ez már nem teljesedhet." . Talán ez az oka. Az idős ember komoran kérdezte tőlem: „miért nem írt már könyvet arról. hogy nem vagy hasznára senkinek és már nincsen szükség rád. olyan fokban leszünk megelége­ dettek. egy bizonyos város Rotary klubjának ebédjén két orvos ült mellettem: az egyik egy idősebb ember. de pszichológiailag is komoly eset. A gyógyulást a lelki újjászületés hozná meg. „Férjem már nem él és a gyerekek felnőttek. A fiam irányítja a vállalatot. Valóban. önmagát adó egyéniség élvez.

környezetünkben népszerűvé válhatunk. Egy merev. annyira féltékenyek állásukra és a társadalomban elfoglalt helyze­ tükre. Farleyt. Egy kellemes egyéniség könnyed és természetes. hogy vedd sorra tulajdonságaidat és próbáld meg kiküszöbölni a tudatos. Az ember sohasem tudja. Az ilyen emberek nagylelkűek. hogy a baj benned van és próbáld meg komolyan kiküszö­ bölni. Kiskaliberű egyének annyira törődnek azzal. hogy egy önzetlen. Mindenhol előfordul manapság. De tekintet nélkül a keletkezés­ re. néha úgy viselked­ tek. cipő vagy sapka lenne rajta. Farley és mások társaságában. Ez is egyik oka. ha tudományosan vizsgáljuk magunkat . mert annyira vágyakozik a felszínes értelemben vett népszerűségre. mindig egy kicsit kívül marad. hogy évek folyamán fejlődött ki ilyenné. Az ember úgy érzi magát vele. Talán. hogy egy védekező magatartás váltotta ki. hogy a lány megtiszteltetéstől tátott szájjal bámult utánuk. Farley vei először évekkel ezelőtt találkoztam. könnyű vele kijönni. Elég elbátortalanító az a tudat. hogy megszeressék az embert. hogy találkoztunk. Tény az. Az ebéd felszólalói éppen végigmentek a hotel folyosóján. vagy nem tudatos feszültségeket természetedből. ha ezt az alapvető jellemvonást fejlesztjük ki magunkban. tanácsolom. Mr.ahogy ezt a szót a modern társadalomban gyakran használják. Őszintén bevallom. és ő akkor a nevemen szólított. de mindent vállaltak azért. aki ott volt.208 209 ményen próbálkoztak. Egyes emberekről azt mondják „az ember sohasem kerülhet egészen közel hozzájuk. elhaladva egy néger szolgálólány mellett. amit nem lehet ledönteni. de a kiadóm mesélte az egészet. akit mindnyájan nagyon szerettek. természetes. A kereszténység szerint viszont egy alapvető jellemvonás messze megelőzi a többit." Nagyon fontos a természetes viselkedés elsajátítása. aki felvesz egy viselkedésmódot. normális és könnyen elsajátítható módszerrel. barátságos és derűs légkör veszi körül. ahogy nem is volt kedvükre való. hogy külső segítségre is szükséged lesz. Kedves. olyan ember. hogy elérjék azt a hőn óhajtott célt. ki lehet küszöbölni. így aztán külsőleg merevek és könnyen sértődnek. Nemigen figyelt az embercsoportra. kellemes egyéniség ilyen könnyen tud az emberekkel kapcsolatot teremteni. Annak. Lehet. Száz ilyen tulajdonságot vizsgáltak meg tudományosan és úgy találták. Inkább hidd el. újra összetalálkoztunk egy nagy tömegben." Mindig van valami válaszfal közöttük. Az úgynevezett „szálkás" természet lehet. Ne gondold. Egy hó­ napra rá. avagy antipátiát válthatnak ki. majd boldog mosoly önti el az arcát. melyek az emberből szimpátiát. Kitűnő példa volt ez arra. Ha szor­ galmasan gyakoroljuk őket. kedves. Farley azonban egyenesen hozzálépett és megszólította: „Halló." Kiadóm akkor visszafordult egy pillanatra és látta. Philadelphiában kellett beszédet mondanom egy írótalálkozón. hogy valaki hogyan szerettesse meg magát másokkal. aki mestere volt annak. az Egyesült Államok előző postaü­ gyi minisztere. Ezt mondták róla: „Nagyon jó barát. Néhány fiatal említést tett egyszer nekem egy 17 éves fiúról. hogy mindig szerettem Mr. akivel az emberek szívesen érintkeznek. melyet éppen szétosztani készült a szobákban. Ez csak lelkiismeretes becsületességgel sikerülhet. becsületes érdeklődés és szeretet embertársa­ ink iránt. . és lehet. hűvös és tartózkodó egyén soha nem simul bele a társaságba. mintha kényelmes öreg kabát. hogy miként viselkednek velük. hogyha mások nem szeretnek. hogy 46 kedvező tulajdonság szük­ séges. Ez pedig az őszinte. Ha nem vagy kellemes egyéniség. Mr. Farley. akik most egyenként kerülték ki kocsiját. Egy egyetem pszichológiai szakán elemzést végeztek olyan személyi vonásokról. Egy érdekes eset világít rá legjobban ennek az embernek a titkára. jó haver. hogy hogyan szerettesse meg magát embertásaival. a többi már magától kifejlődik. minden különösebb feszültség nélkül. ezt soha nem felejtem el neki. aki egy lepe­ dőkkel. hogy a népszerűséget el lehet érni néhány egyszerű. Én saját szememmel ugyan nem láttam. A végletekig elmentek. hát téged hogy hívnak? Örülök. Először is kellemes emberré kell válnunk. annyi aggodalommal védik előjogaikat. vagy pedig egy gyermek­ kori magatartásból maradt vissza. hogy ilyen nagyszámú előnyös jellemvonás szükséges a népszerűséghez. kiváló példája James A. Az ember nem érzi magát otthonosan vele. Jim Farley vagyok. Mr. biztosan bennük van a hiba. törülközőkkel és más egyébbel megrakott kis kocsinál állt. mely miatt megszerethetnek bennünket. hogyan bánjon vele és hogy az mit fog mindenhez hozzászól­ ni. hogy az emberek szeressék őket.

mert az emberek megszerették. Az „én"'. Bár lekicsinylésünk a legszelídebb megjegyzés alakjában je­ lentkezhet. de ha komolyan igyekszünk valakit megismerni. mint személyiségünk lényege. akikkel együtt dolgo­ zott. Kifejlesztünk magunkban egy hibát. de biztos vagyok benne. ne hidd. Nagyon ingerel­ ték már puszta jelenlétükkel is. az azt mutatja. Megváltozásod után népszerű leszel. hogy kimerítő listát írt az érdekelt személyek jó és csodálnivaló tulajdonságairól. hogy olyanok. hacsak nem kivételesen fejlett lelkületű egyénről van szó. hogy fontosnak tudja saját magát. akkor önbe­ csülésében sértem meg. Néhány ember iránt mély gyűlöletet érzett. hogy határozott lépéseket tégy a probléma megol­ dása felé. Egészen zavarban volt. mint a virág a nap felé. ha hozzájárulok személyes értékének emeléséhez. akiket egyáltalán nem szeretett. akit mindenki szeret és becsül. Mint amikor a gramofon tűje beleakad egy régi. hogy az átlagember legnagyobb tragédiája. A legértékesebb érzések találkozása maga­ sabb egységbe és megértésbe foglalja a kapcsolatot. Ha lekicsinylően beszélek valakinek az énjéről.212 213 Amikor ezt a kijelentést tette. Ki kell szedni a tűt a barázdából. Rövi­ den. ez pedig mások egyéniségének tiszteletben tartása. Az egyik legjellemzőbb kijelentése a következő volt: „Sose találkoztam még olyan emberrel. Ilyenkor maga előtt a legszebb színben mutatkozhat." Ez lehet. Ne töltsük el életünket hibáink ápolásával. Tehát lényegében. Mindenki vidám és elismerő hahotával adózik. mondjuk. még pedig úgy. ha erőfeszítéseket is teszel ez irányban. Ő valóban úgy érzett az emberek iránt. hogy elterjeszthetjük széleskörű olvasottságunk hírét. rájövünk. sok kellemes tulajdonsággal rendelkeznek. de legyőzte rossz érzéseit. hogy minden egyénben van nagyon sok csodálni. de nagyon fontos. hogy egyik ember kevésbé szeretetremél­ tó. társaságban vagyunk. Amikor a nevetés elhal. egész magatartásunk megváltozik irányában. Az emberekért való imádkozás azért fontos. Még egy fontos tényező járul hozzá. sőt elismerése. hogy ez a fiatalember „elvesztette önmagát" és eképpen. szent előt­ tünk. és mindig ugyanazt a nótát fújja. akkor a régi diszharmónia megszű­ nik és új dallam kezdődik. hogy miért is nem szerette őket. csak mi nem. Naponta bővítette listáját. hogy legyőzze ellenszenvét azok iránt. hogy nem túlzás Rogers esetében. hanem tökéletesítsük inkább a barátság képességét. és habár külsőleg csak könnyedén nevet az egészen. Egy alkalommal. kifogtuk a szelet a vitorlájából és otthagytuk a szárazon. Néha azt a gyönge kifogást halljuk. hogy egész életében csak hibáit tökéletesíti. és viszonzásul az emberek megnyíltak feléje. hogy milyen mélyre megy a fullánk a legártatlanabb megjegyzéstől. Egyszer valakinek sok küzdelmébe ke­ rült. Vele való kapcsolatunk magasabb szintű lesz. de mégsem lesz igazán jószíwel irántam. ha azt akarjuk. ezért természetesen hálás nekem és szeretetet érez irántam. Az biztos. hogy egy kis túlzás. mert nem tartottam tisztelet­ ben egyéniségét. a múlt hónapban olvastam egy képeslapban. ahol valaki elmond egy viccet. mint a másik. hogy mások szeressenek bennünket. De vajon mit érezhet a tréfa elmondója. Mindenkiben él a természetes vágy. dédelgetjük és sohasem változtatunk rajta. ez valóban ügyes tréfa. nekünk kell elsősorban szeretnünk őket. A jó személyes kapcsolatok életfontosságúak a boldoguláshoz. Szabad-e itt mindenkit (magamat is) emlékeztetnem arra. sőt szeretnivaló tulajdonság. Ha életedben eddig nem sikerült kielégítő emberi kapcsola­ tokra szert tenned. Viszont. hogy én is milyen sokra becsülöm őt. bebizonyosodott." Természetesen ilyenkor nagyon fontosnak érezzük magunkat. Legjobb érzéseink árad­ nak feléje és viszont. hogy nehéz az embereket megszeretni. ahogy a Biblia olyan bölcsen kifejezi: „megtalálta önmagát". leereszkedő modorban kijelentjük: „Igen. hogy megváltoztathatatlan tény. vagy viselkedéstől. Elvettük tőle azt a ritka pillanatot. milyen könnyen megbánthatjuk mások egyéniségét. belülről mélyen megbántódott. Elvetvén önmagát. mert ha imádko­ zunk valakiért. hogy az emberek szeres­ senek bennünket. Talán továbbra is szeretetet mutat majd felém. mégsem láthatjuk át sohasem. megtalálta önmagát és egy csomó barátot is nyert. Természetesen míg ő így megenyhült irányukban. Egyik leg­ népszerűbb ember az Egyesült Államokban az elhunyt Will Rogers volt. í m e . rossz lemez rovátkáiba. Megraboltuk egy elismerés lehetősé­ gétől. amikor az érdeklődés középpontjában állhat és magunkra irányítottuk a figyelmet. ha növelem valakiben az önbe­ csülést. . akit ne szerettem volna. azok is új kedvességet fedeztek fel őbenne. amikor olyan sok vonzó jellemvo­ násuk van. Megle­ petten tapasztalta.

és igyekezz tudatosítani azokat is. hogy milyen izgalmas és érdekes élet vár rám. újra megéreztem. Sok évvel ezelőtt. érzelmeim szinte túlcsordultak. holdfényes júniusi éjszaka volt. így fognak bennünket is megkedvelni. szeretetből. akinek elrontottuk a poénját. hagyjuk elmondani a történe­ tet. Az évek folyamán hol egyikünknek. míg vérünkké nem válnak és meglátjuk. azoké. melyek szükségesek ahhoz. szívem tele volt izgalom­ mal. ha majd a világba lépek. kezét a vállamra téve így szólt: „Norman. Éveken keresztül szeretettel gondoltam rá ezért a pár kedves szóért. Ezen elvek egészséges volta már számtalanszor bebizonyoso­ dott. hogy az emberek megszeressenek bennünket. 2. minden kis semmiséghez gratulált. Próbáljuk megjegyezni mások neveit. Ismerd el embertársaid pozitív tulajdonságait és szeresd őket. A meghatódottságtól szinte a könnyeim fátyolán át. Azokat az alapvető elveket. akik azóta régen meglett nőkké és férfiakká váltak. melyeknek eddig nem voltál tudatában. ahol John is jelen volt és beszédet is mondott. hogy a társaság egyik tagja sem fog lelkesedni. Mindenki számára nagyon fontos a saját neve. de az. Ahogy együtt üldögéltem vele Pasadenaban. 6. nem szükséges újra és újra hangsúlyoznunk. hogy az ifjúságnak ezt a tisztelet­ reméltó vezetőjét sok ezer ember szeretete és rajongása veszi körül. hogy érdekes társalgó légy. hogy szintén szeretettel gondolnak rá. Amint megálltunk a háza előtt. mert nagyon egyszerűek és igazságuk könynyen megmutatkozik. hogy sok hasonló kijelentést tett a többi fiúnak és lánynak is. 4. mert benned van képesség. elmondta.biztos vagyok benne. a főiskola befejezésének előestéjén banket­ tet rendeztünk a diákszövetségben. Mindig büszke leszek rád. 3.Légy olyan. mindig lesz elegendő barátunk. hogy mindent jobban tudsz. így megbecsülésük és szeretetük visszaszáll rád. Gyakoroljuk őket. de ez sok­ kal. Igyekezzünk ezt önzetlenül tenni. aki egykor az Ohio Wesleyan Egyetem elnöke volt. Bárkinek adózunk elismeréssel. de mi megfosztottuk tőle. Ne kicsinyítsünk le másokat. akár nem. N e m csoda. Mindenki szívesen gondol ránk. így az emberek majd szeretnek veled lenni. és tőle soha el nem múló odaadást kapunk viszonzásul. Ha emlékezetünk nem működik kielégítően ezen a téren. Június volt. hogy ne okozzon feszültséget a veled való együttlét. Légy kellemes egyéniség. Jólesik neki. John egész úton az előttem álló élet lehetőségeiről beszélt nekem. Vacsora után aztán megkért engem. ezek gyakorlása által megszerezhetjük mások megbecsülé­ sét. kedves barátomnál. és mert jó lehetőségeket látunk bennük. John W. biztos. Sok-sok év telt el azóta. hogy milyen sokat is jelent számomra ez a nagy egyéniség. Próbáld elhagyni kellemetlen tulajdonságaidat. Ismerjük el minél több ember jótulajdonságát. Gyönyörű." Természetesen túlbecsülte képességeimet. Ha úgy cselekszünk. Ne légy önző. 5. Amíg írom ezt a fejezetet. itt vagyok látogatóban régi. 1. Ezért a tettünkért valószínű. Később megtudtam. hogy a többiek szabadon élvezhessék. hol másikunknak írt pár sort. Gondoljunk arra. Szerezd meg azt a kiengedett könnyedséget. amit sikerült elérnünk az életben és tőle egy elismerő szó nagyon sokat jelentett számunkra. mintha lebecsülte volna. de akik. melyet megpróbáltam elrejteni. mindig szerettelek téged. akiknek életére hatással volt. mint egy kényelmes cipő. mondtam neki jóéjszakát.214 215 Annyira élvezte a pillanatnyi feltűnését. Légy természetes és őszintén alázatos. hogy érdeklődésünk nem elegendő mások iránt. hogy kísérjem el a lakásához. Szerezz gyakorlatot abban. de sohasem felejtem el. én a vizsgák előtt álltam. amikor a külső dolgok már nem tudnak felizgatni. az azt fogja mutatni. Dr. de sokkal jobb. vagy sapka. inkább mindenért adózzunk elismeréssel. Hoffmannál. hogy nem. Mégis felsorolok most tíz gyakorlati sza­ bályt. Óvakodj azt a benyomást kelteni. hogy nagy lehetősé­ gek előtt állsz. . mert ösztönző erőt kapnak a veled való együttlétből. az ezáltal jobb. mert tiszteletben tartotta egyéniségüket és elisme­ résben részesítette őket. mindenki szeretni fog bennünket. amit mondott és ahogyan mondta azon a júniusi éjszakán. . hogy a történet elmondója talán félénk és zavart alkat. ha elbeszélésének visszhangja van. erősebb és finomabb egyéniséggé válik. Mindig jót cselekedj velük. Akár ismerünk egy viccet. . hiszem.

N e m szabad egymagunkban ülni és töprengeni a történtek felett. filozofálunk és lelki­ leg kínlódunk. hogy a bánat egyszer mindenkit elér és nekem is el kellene viselnem ezt ugyan­ úgy. ahol gondolkodunk." Ez volt a különös. Az orvos szerint lelki tanácsra és kezelésre volt szüksége. „ha veszi a súrolókefét és nekiáll a sikálásnak. Ennek egyik része a fizikai aktivitás. panaszos kívánsága egy férfinek. mely erőt és bátorságot ad az élethez. Gyakorold az emberszeretetet." Próbálj hasonlóképpen érezni. Őszintén próbálj rendbehozni minden félreértést. Emlékezz Will Rogers mondására: „Még soha­ sem találkoztam olyan emberrel. de nem találok nyugalmat. hogy gyengesége nem fizikai eredetű. vagy együttérzésedet fejezheted ki valamilyen bánatnál. Adj erőt az embereknek és viszonzásul szeretetet kapsz. A férfi ekkor újra megkérdezte: „Hát nincs valami lelki recept. 9. már sok embernek tudunk tanácsot adni. A baj ott van. azt mondta egy bánkódó asszonynak. 8. csökkenti majd a feszültséget agyunk olyan területén. Ha mély lelki tapasztalatokra teszünk szert. mint másoknak. hogy képtelen felülemelkedni bánatán. ha valakinek elért eredményéhez gratulálhatsz. akinek egészséges és bölcs életfilozó­ fiája volt. ha veszi a fejszét és . akit orvosa felvilágosított. Egy idős vidéki ügyvéd. adjon nekem valamit szívfájdalom ellen. . ezáltal feloldja a feszültséget és megkönnyebbülést hoz." Gyönge. 10. akit ne szenettem volna. a tört szív legbizto­ sabb orvossága." Egy férfi szerint pedig „legjobban teszi. mely fizikai aktivitással helyet­ tesíti az ilyen hiábavaló töprengést. szomorú mosollyal ismételte: „Adjon nekem valamit szívfájdalom ellen. Egy értelmes terv. míg az második természe­ teddé nem válik. mely csökkentené állandó belső kínlódásomat? T u d o m . Az izommunka agyunk más területét hozza műkö­ désbe.becsü­ letes keresztény módon -. Ne mulassz el egyetlen alkalmat sem." Valóban van recept „szívfájdalom" ellen. Szinte egész valója fáj egy komoly csapás következtében. meg is próbáltam mindent. melyeket eddig esetleg okoztál. vagy csalódásnál. 16 Recept a „bánatos szív" gyógyítására „Kérem. Hagyj fel bosszús érzéseiddel.216 7.

Ez csillapítja a bánatot és végül meggyógyítja a sebet. amikor elhagyjuk ezt a világot?" A Biblia nagyon bölcsen azt is megmondja. amikor fájdalom. akinek szeretett hozzátartozója meghalt. Ha visszatartjuk a bánatot.hogy a vér egészségesen keringjen ereinkben. az első lépések egyike. ússzunk és sportoljunk . akkor bánatunk már nem természetes és pszichózissá válhat. ezt is ellenőrzésünk alatt kell tartani. mégis nagyban csökkenti a szenvedést. hogy az élet egy és oszthatatlan. Érzelmet pihentető tevékenységet folytassunk. Csodálatos megkönnyebbülést ad. különös hangsúllyal a fizikai aktivitásra. hogy az emberiség szenve­ dései csak a hit kegyelme által gyógyíthatók. meg kell végre tanulnia. Sok olyan olvasótól kaptam már levelet. A mélyrehatóbb gyógymód természetesen az a vigasz. hogy ezáltal elkerülhessük a bánat szorítását. hogy ezt az igazságot csak a hit érteti meg velünk. Korunk egyik legnagyobb szelleme Brother Lawrence. mint amit az ember el tud viselni. Ennek a generációnak. sokat sétáljunk. A mai kornak van egy buta elképzelése. megakadályozzuk szabad folyását.218 219 fölaprítja a fát. Ez nem mutat közömbösségre. ha hittel Istenhez fordulunk és kiontjuk neki szívünket. egy csomó. Ha ez történik. Én. hogy megkönnyebbüljünk. Ez a meggyőződés egészséges alapokon nyugszik: a Biblián. a túlzott szórakozás és ivás. így igyekeznek elkerülni a régi helyeket és régi barátokat. hogy többet is. Bátran éljünk is vele. a sírásnak felhasználását. amely azonban fontos és értelmes cselekedet. Merüljünk el valamilyen arra érdemes terv kivitelezésében. megmondhatják. akkor rá kell nevelnünk magunkat. A normális bánat természetes dolog. mely már szenvedett annyit. A bánat legfőbb receptje kétségte­ lenül az. vagy olyan emberekkel összejönni. Ellenkezőleg. Ha jól kisírtuk magun­ kat. hogy „mi történik. Elmondták nekem. vagy bánat ér bennünket. hogy nagyon nehéz újra azokat a helyeket felkeresni. akiket gyakran látogattak együtt. legyünk olyan természetesek. Ilyen pl. A sírás adományát a minden­ ható Isten adta számunkra. hogy határozottan kerüljünk minden vereségérzetet. A Biblia nagyon összetett és amint majd később bebizonyosodik. amilyen csak lehetséges. mert annak súlya nehezebb. ezeket mondta: „Ha már ebben az életben meg akarjuk ismerni a paradi­ csom derült békéjét. ahol gyakran voltak együtt. Erről tanúskodik az egyén képessége. ebbe aztán fizikailag jól kifárad. megkönnyebbülünk. de alázatos érintkezésben álljunk Istennel. Ezt bármilyen nehézség árán is tegyük meg és újra térjünk vissza a normális élet keretei közé. tudományos alapokon álló tekintést ad arra a nagy kérdésre. ahol abbahagyta. és halhatatlanságról." N e m okos dolog viselnünk a bánat súlyát és lelki kínlódást isteni segítség nélkül. hogy az embernek nem szabad mutatni fájdalmát. hogy a sírásból nem csinálhatunk állandó szokást. amikor elértem odáig. ha egészséges és kielégítő elképzelésünk van életről. halálról. Felszí­ nes. sőt biztos. A legegyszerűbb és leghatásosabb gyógymód lelki fájdalmak esetén. lovagoljunk. me­ lyet talán kifejlesztettünk magunkban. lázas tevékenység csak időlegesen szünteti meg a fájdalmat. a sírás nagyon természetes. A másik alapvető gyógyító tényező. A túlzás semmiben sem természetes. mint az előző generá­ ció. melyet az Istenbe vetett bizalom nyújt. hogy e? a gyógyszer az egyedüli hatásos. saját részemről. Ezt komoly hibának tartom. amit a világ legbölcsebb emberei mindig is tudtak. de nem gyógyítja. Sok férfi és asszony. A kitartó lelki önátadás végül is meghozza a gyógyulást. hogy megingathatatlanul hittem. hogy elkerül­ jük a túlzott bánkódást. hanem fontos abban. Ésszerű cselekvéssel töltsük napjainkat. Vegyük fel újra a baráti kapcsolatokat. akkor elmulasztjuk Isten adományának. Henri Bergson a híres filozófus . Ez szöges ellentétben áll a természet törvényével. zokogni." Bár ez nem ad tökéletes gyógyulást a szívfájdalom ellen. hogy nincs halál. sőt kössünk új barátságokat. hogy szeretetteljes. akkor találtam rá életem legkielégítőbb és legmeggyőzőbb filozófiájára. ha Isten jelenlétében élünk. vagy könnyeinket elárulni. Ha ki akarunk gyógyulni bána­ tunkból. hogy vissza tud térni mindennapi tevékenységeihez és kötelességeihez és életét ugyanott tudja foly­ tatni. Azonban óva intek mindenkit. Térjünk vissza napi cselekedeteinkhez. hogy a minden­ ség egy összetartozó világegyetem. Mint az emberi test és idegrendszer minden működését. Bármilyen okból emészt bennünket a bánat. aki súlyos tragédiákon mentek keresztül. de nem kell teljesen megtagadni. nem illik sírni. ha kisírjuk magunkból bánatunkat.

hogy szeretteink folytatják létüket és nincsenek tőlünk messze. az igazság felé a tapasztalat. megváltoznak. emberi szív föl nem fogta. de még csak homályosan elképzelni sem tudod soha. akik leírták az alább felsorolt élményeket és meg vagyok győződve. Addig is testvériségben élünk azokkal. William James. amikor egyszerűen tudtam. Ennek a szónak nagyon szétvá­ lasztó jellege van. értel­ mük is túlnőtt a miénken. bármilyen csodálatos dolgokat is láttál már az életben. ha egy hozzánk közel álló ember meghal és bekövetkezik a földi elválás. Az élet feltételei ott a túlsó parton. nyugalmat találunk és a fájdalom kiköltözik szívünkből. Csak fokozatosan értem el ehhez a pozitív hithez. akik megelőzve minket. mert megvilágítja az elkerülhetetlen helyzet értelmét. Ma már tény az. hogy életünk túlvilági folytatása mérhetetlenül . Ez a mondat ígér vigaszt. fül nem hallotta. hogy olyan világra mutatnak rá. annak a korlátnak túlsó felén vannak már. Azonkívül teljes bizonyossággal fogjuk érezni. emelkedettebb közegben élnek mint mi. hogy mi újra egyesülni fogunk velük. hogy egy nagy ugrással a nagyszerű pillanathoz érkez­ zünk: hogy valamit megtudhattunk. ösztönös megérzés. " (Első Korintusi levél 2/9. szeretném egyértelműen kije­ lenteni. ahogy ezt már tudjuk itt a halandó életben. Velem mindenesetre így történt. akiknek élete krisztusi alapokon nyugszik. amit Isten azoknak készített. hogy sohasem láttál olyat. halhatatlanságot. hogy mit fog megtenni érted. Kétségkívül azok. Egy másik nem kevésbé igaz tény az. ami fölérne azokkal a meglepő csodákkal. akik parapszichológiával és érzékeken kívüli felfo­ gással (extra-sensory perception. akik itt a földön élnek. mint valami választóvonalról. Egy filozófia nem fogja elhárítani a bánatot. hogy így van. Azokkal. amiről írok és a legcsekélyebb kétségem sincs felőle. Amint a lelkivilágunk kitágul már itt a földön. me­ lyek érvényességét elfogadom és amelyek azt tanúsítják. Sok éven keresztül már összegyűjtöttem számos esetet.„Szem nem látta. Tudósok. mely igazolni fogja kétsé­ gen kívül a lélek létezését és halhatatlanságát. mindjobban tudatára ébredünk a körülöttünk lévő hatalmasabb világegyetemnek és ha majd meghalunk. ESP) foglalkoznak. akik szeretik ő t . Ez az igazság erre a világra is érvényes. amelyet Isten készít azoknak. a leghihetetlenebb dolog is megtörténhet. mint a fogaskerék fogai és a halál mindkét oldalán az emberi lelkek felbonthatatlan egységben élnek egymás­ sal. nem pedig a halál. akik már a túlsó parton élnek és kapcsolatukról azokhoz. ma azonban ezek a jelenségek tudományos kísérletek tárgyai. Mi mindig úgy beszélünk a halálról. azon a nézeten vannak. akik követik tanításait és az ő szelleme szerint élnek. amit hasonlítani lehetne ahhoz a csodálatos dologhoz. amely állandóan érintkezésben van és egybe­ fonódik a miénkkel. Bizalmam van azokban. és kísérlete­ ket végeznek az előretudás (precognition). és az okoskodás elvezet egy bizonyos pontig. amit mi halálnak nevezünk. telepátia és clairvoyance jelenségeivel.) Ez azt jelenti. ahogy haladunk korban és tapasztalatokban.220 221 szerint. de felemel minket és eloszlatja bánatunkat. hogy az értelem ma ismert formája meg fog változni annyira. hogy a lélek túléli az idő és tér korlátait. Véssük agyunkba és szívünkbe a Szent Bibliának egyik leg­ csodálatosabb részletét . csak átlépünk ebbe a megnövelt világegyetembe. akiknek életében Isten a központ. Ez a rész beszél azoknak létformájáról is. hogy szerettünket nem vesztettük el. Euripides. hogy igen közel állunk a történelem legnagyobb felfedezéséhez. akik már átér­ tek a túlsó partra. Nemcsak nem hallottál és nem láttad. Nem egészen helyes használni azt a szót. korlátról. Azonkívül még azt is mondja. hogy az egyén eddig ismeretlen területek megértéséig fog eljutni. hogy ezt a bibliai ígéretet tökéletesen igaznak találtam. Ha ilyen hittel élünk. melyet Isten készített azoknak. Miután már sok éve olvasom a Bibliát és életem szorosan összefonódott sok száz ember életével. az ókor egyik legnagyobb gondolkodója meg volt győződve arról. Régebben mindezt a különc. Amerika egyik legnagyobb tudósa egy élet tudományos kutatása után jutott arra a megállapításra. Gondolatainkat mély megértéssel tölti el. de minden tény mégis arra mutat. azután az ösztönös megér­ zés segít. hogy egy dinamikus világegyetemben élünk. akik már a szellem­ világhoz tartoznak. hogy sohasem hallottál olyasmit. Teljes szívemből és lelkemből meg vagyok győződve arról az igazságról. de aztán jött egy pillanat. melyben az alapvető elv az élet. újratalál kozást és minden jót azoknak. vagy hóbortos emberek témájának tartották. akik szeretik őt és akik bizalmukat belé helyezik. hogy „korlát".

melyeket az orvos feljegy­ zett." „Megígértem neki mindent." Ruth említése a haldokló lány ajkán és az a tény. a nővérem győzelemnek fogja fel. hogy azok.." „Édes Istenem adj tiszta értelmet és békességet nekem. Sok mindenről beszélgettünk és én csodál­ tam az örökéletbe vetett nyugodt. mint egy iskoláslányt. és Ruth. mintha látta volna őket. de kíváncsi volt és később megkérdezte a haldokló ember lányát. A határán voltam egy hatal­ mas. meleg. hogy nővé­ rem hangja szólít. „olyan sokan vannak itt velem. hogy pihenjek egy kicsit. Gyorsan visszamentem a szobájába. Azonban nagy sebességnél a fokok szinte átlát­ szóknak tűnnek. a színesfilm ismert szakértője elmondja nővére halálának körülményeit. Egész éjszaka hánykolódtam az ágy­ ban. anynyian vannak most velem! Hirtelen kitárta felém karjait. de én most tudatosan akarok átélni mindent. mellyel újra és újra találkozom az életben. „Olyan sokáig beszélgettünk.. hát ő miért van velük?!" „Ez a mondat úgy ért.222 223 nagyobb terjedelmű lesz." „Hideg futott végig a hátamon. Az orvos egyik említett nevet sem ismerte. Hol vannak ezek tulajdonképpen? Milyen az állapotuk? Mi­ lyenfajta testük van? Ezek mind nehéz kérdések. békés mosoly ömlött el arcán. hogy elviseljem a fájdalmat. amit az orvosok egyszerűen nem vettek számításba." „Natalie" . Csendben az ápolónőre hagytam és visszavonultam. Az angol irodalom leggyönyörűbb soraival Róbert Ingersoll mondja ki azt a nagy igazságot: „A halál éjszakájában a remény lát egy csillagot és a figyelő szeretet egy szárny suhogását hallja. Életünk mély pillanataiban tökéletesen lehetséges." „Leültem az ágya szélére és kezembe fogtam kezét. ígérd meg nekem. őszinte hitét. Lelkiereje a végső agóniát elragadtatássá változtatta. Ez a jelenség olyan gyakori és olyan hasonló jellegűek azok az élmények. Lehetetlen keresztüllátni a ventillátor szárnyain. hullámos hajában a fehér virággal. hogy segíteni akarnak rajtam. olyan jelenség. mely szinte tüzelt. A vázából kivettem egy fehér virágot és a hajába tűztem. akiknek nevét a haldokló említi és arcát látja. Nővérem Ruth nevét'mor­ molta." „Amint visszafektettem a párnákra. Akkor hirtelen felemelkedett az ágyban. melyeket már olyan sokan leírtak. a Guidepostnak. azt mutatják." .. hogy egy bizonyos fokban átlépünk ebbe a magasabb frekvenciába. A következő beszámolót küldte a tudományosan képzett asszony képeslapunknak. hogy észrevettem. Magas frekvenciánál. Néhány perccel később hallottam. a világegyetem áthatolhatatlan közege megnyílhat azok pillantása előtt. aki halálos ágyán volt. Natalie Kalmus idézi haldokló nővére szavait: „Natalie. akkor már haldokolt. majdnem ijesztő felfedezésnek. pilláira álom nehezül. „Kik ezek az emberek? A maga apja beszélt róluk. hogy nem engeded. Ruth unokatestvére volt. sírva gondoltam bátorságára. karcsú termetével. De nővéremnek nem beszéltünk Ruth hirtelen haláláról." „Hangja most meglepően tisztán csengett: olyan furcsa. Ez olyasmi volt." Egy híres ideggyógyász mesél egy emberről. mint a villamosütés. Ruthról beszélt. sem a túlvilágon. A legelfogadha­ tóbb talán az a nézet. mint aki búcsúzik: Már indulok . talán még pontosabb meghatározás az. hogy a halál csodálatos élmény lesz. itt van Fred. Szókratész is osztotta ezt a véleményt.." Natalie Kalmus. Legvigasztalóbb mondata így hangzott: „A jó embert semmilyen gonosz nem érheti el. amikor egyedül voltam. aztán rájöttem. akik a rejtélybe tekinte­ nek.mondta. ha nyugvó helyzetben van.mondta. Később. melyben elhalt szeretteink élnek. Tudom. Meg vagyok győződve róla. hogy más dimenzióban vannak. Már órák óta az ágya mellett ültem. sem ezen a földön. hogy amit én borzasztó csapásnak érzek. A haldokló ember hirtelen feltekintett az ágya szélén ülő orvosra és neveket kezdett el felsorolni. hogy különböző frekvenciájú ciklus­ ban léteznek. vagy abban az állapotban." „Karjai lehanyatlottak a vállamról és teste elpihent a karom­ ban." mormolta nővérem újra és újra ezekben az utolsó napokban. Aranybarna haja szétomlott a párnán. hogy mindenféle csillapítószere­ ket adjanak be nekem. aki egy héttel ezelőtt halt meg egészen hirtelen. lágy mosolyával most már örökké úgy fogom látni." „Tíz nappal később közeledett az utolsó órája. Lelkierején soha nem tudott erőt venni a fizikai szenvedés. azok valóban jelen is vannak ott. hogy világosan látta unokanővérét. Apró.

" „Milyen érzése volt?" . hogy Isten karjaiba ölelte őt. akit nemigen lehetett kihozni a sodrából. akik már egyszer eljutottak az élet mesgyéjére és átpillantottak a túloldalra és akik egyöntetűen szép- . Apja kinyújtotta a karját feléje. mely apja halálá­ ról tudósította. Egy nappal Liverpoolba érkezésük előtt. mindig a lényegre figyelő alkat. bár az orvos szerint nagyon közel volt a halálhoz. Reflexműködésről már nem volt szó. amikor Mrs. Jones Isten jelenlétét és fia soha el nem múló közellétét érezte. és Mrs. ha van különbség. de. hogy biztosan haldoklóm. Az orvos már feladott minden reményt. Mindig nagyon közel voltak egymáshoz. eljutott a világ minden tájára. . Jones Európába hajózott. akinek férje és három gyermeke halálra égett. Akart még élni?" Mosolyogva válaszolt: „Nem láttam én semmi különbséget a két állapot között. régi jó barátom. Sage. aki 12 éves korában halt meg. amikor felébredt. saját szavait idézzük -. hogy találkozzanak velem. Egy éjszaka felhívott az orvosa. Teljes nyugalom öntötte el. hogy a páciense látta őket." És Godfrey válaszolt: „Isten veled Apám." Nem látta anyját. hogy fia meg­ halt. Szívműködése lelassult és vérnyomása rendkívül alacsonnyá vált. nyugodt és boldog voltam. amikor Dr. mint építészmérnök. mesélte a fiáról. hogy annak idején az első világháborúban egy torpedóromboló kabinjában aludt éjszaka. amit valaha is láttam.faggattam. csodálatos fény. ezeket mondta: „Betegségem alatt nagyon különös dolog történt velem. egyszer csak a legnagyobb meglepetés suhant át arcán. . Tudományos elme volt. nagyon kedves arcokat. amikor Dr. Erre majdnem hangosan felnevettem és így szóltam magamhoz: hát miért féltem én egész életemben a haláltól? Hiszen ezen semmi félnivaló nincs. nem is hallotta beszélni. A leggyönyörűbb és legvon­ zóbb helyen. de még három évig élt. akit otthon Willnek becéznek. aki szerint barátomnak már csak órái voltak hátra. H. de ettől fogva mindig ezt mondogatta: „Tudom. jóbarátaim New Jersey-ben élnek és gyakran meglátogatom őket.mondta. Amikor végül haldoklott. Apja kedvence volt. Mindjárt nekifogtam imádkozni érte és sokan ugyanezt tették. Arcokat láttam.felelte a lány. halványan. hogy talán meg is haltam. Bryson Kait. Következő nap felnyitotta szemeit és néhány nap múlva beszédképességét is visszanyerte. Egyik éjszaka felriadt és az ágya szélére ült. mintha nagyon messze lennék innen.nem hiszem. Meg sem tudom magyarázni. sok száz rádióállomás híres szereplője mesél­ te. Túl sokat beszéltem már olyanokkal. vízió. Majd az jutott eszembe. Miután némiképp vissza­ nyerte erejét." Mi ez. halt meg előbb. szemei felragyogtak amint mosollyal kérdezte: „Will. Mr.224 225 „Ezek mind a rokonaink" ." Az elhalt Rufus Jones. Arthur Godfrey. mosolygott és így szólt: „Isten veled fiam. hirtelen ragyogás öntötte el az arcát: „Minden olyan gyönyörű most" . értesítették. korunk legismertebb lelki vezetője. aki szintén híres rádió-személyiség. Halála pontosan abban az órában történt. Tá­ maszd fel a párnámat és hagyj aludnom." M r . Mr. Amikor kikötöttek Liverpoolban. Mrs. hogy anyám nem halott. hallucináció." Az orvosnak szilárd meggyőződése. „De már régen meghaltak. William Sage. ami­ kor a házuk tűz martaléka lett. „Vissza akart térni ebbe az életbe?" „Akart még élni? Hiszen még nem volt halott. Mary Margret McBridet. beszélt a nagynénjéről. álom. hogy fia örökre az övé. hogy a „Mama velem volt." Később. a doktort megmagyarázhatatlan és megha­ tározhatatlan szomorúság kerítette hatalmába. Az igazság az. amikor Godfrey álmában „látta" az apját. Egyházközségünk egyik tagja. arról semmi kétségem nincs. A nagynéni is súlyos égési sebeket szenvedett. és az az érzése volt. A fiú akkor esett ágynak. táviratot kapott. Úgy tűnt. Clarké. te vagy?" Hogy akkor tényleg látta férjét. A sürgöny pontosan megadta a halál időpontját és az egybeesett azzal az idővel. Szívműkö­ dése és vérnyomása újra normálissá vált. Mindenütt fény ragyogott körülöttem. Sage halálos ágyán feküdt. ami­ kor kabinjában feküdt." „Akkor hirtelen az a gondolatom támadt. mérsékelt. Majd úgy érezte. Hirtelen az volt az érzése -. hogy mindig itt van a közelemben. Néhány évvel később. hogy sohasem voltam boldogabb életemben. amikor hirtelen megpillantotta az apját az ágya mellett.anyja halálakor szinte földre sújtotta a bánat. „mind jönnek. én ott szeretnék tartóz­ kodni megint azon a gyönyörű helyen. Lowellről.

és átszőve titokzatos elektromos. át. hogy Papa tényleg velem lehet itt a koreai harcmezőkön?" A válasz: „Természetesen". Ezt így öntötte szavakba barátjának. hogy egy kannibál törzset megtérítsen. mindez olyan csodálatos. akik ebben a hitben haltak meg. akkor körülvettük magát messziről" . Geoffrey O'Hara-nak: „Mondom neked. hogy két partja van annak a jelenségnek. Egy fiatal fiú. amit mi halálnak ismerünk . Sohasem állította volna. aki az első világhá­ borúban ezredes volt és akinek a regimentje szinte mind egy szálig elveszett egy véres ütközetben. hogy a Megváltó él. aki Koreában katonáskodott. a „Katy"-nak. elektronikus és atomerőkkel." (János evangéliuma 14/19. az agya tények befo­ gadására volt alkotva. amikor először jött közénk?" „Persze. szinte éreztem magam körül az ellenséges rosszakaratot. és ti is élni fogtok majd. azt suttogta orvosának: „Min­ den olyan gyönyörű odaát. hogy megöljük. Hogyan lehetnénk ennek a tudományos generációnak a tagjai. fényről és békéről tanúskodtak. Mi már most az örökké- .226 227 ségről. hogy ő itt van a közelben. hogy még fel sem fogtuk egészen. ahol most élünk és a másik part. amit mi halálnak nevezünk. Évekkel ezelőtt egy misszionárius ment a déltengeri szigetek­ re. Majd mások is látták Őt." A haldokló ember felnyitotta szemeit." Mr. Néhányan látták Őt. mely élettel van tele.rukkolt ki a főnök. mert mindnyájan itt vannak körülöttem . hogy megvigasztaljanak. hogyha nem is látjuk Őt. hogy emlékszem" . amikor félek és nem tudok aludni. mintha azt magyarázná: „láthattok is engem és nem is. „Ki volt az a két jelenség.ez a part. hogy már barátok vagyunk. Amint később fel-alá járkált a lövészárok előtt.válaszolta a törzsfőnök „és lopva követtük Önt. Hisz kijelentette azt is." Ez arra mutat. „Most. hogy amikor híres férje haldoklott.) Más szóval szeretteink. vagyis. Ez a világegye­ tem egy nagy spirituális zengő ház. Az örökkévalóság nem kezdődhet halállal. nem jelenti azt. eltűnt. ha nem hinnénk el. ez nem jelenti azt." Már régen eltávoztak ezek a földről és mégis a haldokló látta őket. aztán eltűnt a szemük elől." „És mi volt az?" . de újra eltűnt. Ki tagadhatná ezt le? Az elhunyt Mrs. aki Önt kísérte?" Barátom Geoffrey O'Hara. mintha itt lenne velem az ágyamnál. A fiú vágyakozva kérdezte az anyjától: „Gondolod. szintén a közelünkben vannak és néha egészen a közelünkbe jönnek. Thomas A. ahogy Jézus a keresztrefeszítés után több alkalommal megjelent tanítványai­ nak. A haldokló ember kómába esett és már azt hitték róla. a híres könnyűzeneszerző a nép­ szerű első világháborúbeli dalnok. Néhány titokzatos megjelenése ugyanezt az igazságot tükrözi. majd újra megjelent. bátyáim és nővéreim. mesél egy emberről. „Mert élek. hogy ez igaz. hogy létünk színhelye egy dinamikus világegyetem. így semmi kételyem nincs többé. ezt írta haza az anyjának: „Gyakran egész furcsa dolog történik velem. a jól ismert kanadai író elmeséli apja halálát. Egyik nap az öreg törzsfő­ nök ezt kérdezte a misszionáriustól: „Emlékszik még ugye. megmondhatja" . ami tapasztalaton alapszik? Újra és újra bebizonyo­ sodik. Sohasem mondott ki befejezett ténynek semmit. de valami megakadályozott bennünket ebben.érdeklődött a misszionárius. a halál nem létezik.válaszolta a misszionárius. „Adjatok a férfinak lovat. Éjszakán­ ként. Apa. Szilárdan hiszek az élet folytatásá­ ban azután. Egész életében jelenségekkel dolgozott. hogy kívül az életen. amikor hirtelen az élet egy pillanatra visszatért bele. Albert E. hogy Jézus próbálja nekünk magyarázni. Edison mesélte egyszer nekem. gyengéd kapcsolatokról személy szerint töké­ letesen meg vagyok győződve. Az Újtestamentum a legegyszerűbb és mégis legérdekesebb módon beszél az élet elpusztíthatatlanságáról. O'Hara a legnépsze­ rűbb dalát írta ebből a kijelentésből: „A halál nem létezik. ránézett az írásra és mondta: „Én valóban tudom. hogy meghalt. míg a jelenséget nem figyelte meg minden oldalról. arra az időre. szinte érezte elpusztult katonáinak fizikai jelenlé­ tét. Cliff. amit meg is tud lovagolni" és más népszerű dal szerzője. hogy a Megváltó él. „Ahogy akkor keresztül mentem az erdőn. ahol életünket folytatni fogjuk." Edison a világ legnagyobb tudósa volt. Sok hónapi munkája után a törzs felvette a kereszténységet. Leírja. hogy Ő nincs ott jelen.anyám. apám. Hiszem. Szemei megreb­ bentek." „Tényleg. Kívül a látóképességen. hogy „minden olyan gyönyörű odaát". ha a saját szemével nem látta volna. A falon egy régi mottó függött: „Tudom. és a „Halál nem létezik"." Ennek a fiúnak az apja már tíz éve halott." Ezekről a mély.

hogy ezen a sötét. mintha a hangját hallottam volna. Az üzenet a valóságnak olyan erejével hatott rám. hanem szerettei között. kezemet a sírkőre tettem és láttam. sűrű felhők borítot­ ták az eget. amikor Isten jóságáról és a lélek halhatatlanságáról beszél. hogy amit hallottam. Kiáltani tudtam volna örömömben. Nem hitette volna ezt el velünk és nem tartaná ezt a meggyőződést olyan szentnek az életben.) Hihetünk Krisztus szavainak. Régi. hogy valóban. De ő. hogy ez a változás egyúttal jobbra is változik. Anyám nagy lélek volt és az ő befolyása.) Olvasd a Bibliát és higgy benne. melyek már sohasem hozzák vissza a régi időket. „Ha nem így volna. megmondtam volna nektek. Milyen boldog együttlétek. rend­ kívül lenyűgöző és elbűvölő egyéniségnek tartotta. kimerítő és racionális szemléletén nyugszik. Gondolod. dallamos hang­ ján. aki ismerte. Imádkozz hittel és őszintén. mert nincs rá többé szükség. melyet rám gyakorolt sohasem fog elmúlni és azt semmi más benyomás nem szárnyalhat túl. hogy ezek a csodálatos dolgok mind valóban igazak. Csak egy puszta szimbólum. Tehát ebben a hitben. Ámbár szeretek ott időzni és visszagondolni ifjúságom elmúlt napjaira. „Miért keresitek az élőt a halottak között?" (Lukács evangéliuma 24/5. Nagyon magányos voltam nélküle. Elméje éles és éber volt. borzalmas helyen maradnék? Veled és szerette­ immel vagyok mindig. Élete teljes volt és gazdag. gazdag nyári nap volt. szomorúan és magányosan álldogáltam ott egy ideig. ahol gyermekkoromat töltöttem. . A vonaton egész úton szo­ morúan gondoltam a rég elmúlt boldog napokra és a teljesen megváltozott körülményekre. mert az nagyon izgalmas élmény volt. Az imádságos hitet tedd életed mindennapi szokásává. mely az életnek és örökkévalóságnak egészséges. ez csak egy olyan hely. A test biztosan itt van. Kinyitottam a kis vaskaput és amint a száraz őszi levelekkel borított úton elértem anyám sírjához. az a mély meggyőződés fog feltámadni benned. Felfénylettek az ohiói dombok ragyogó őszi színei. melyet életnek nevezünk és biztos vagyok benne. az az igazság. Valójában nem hallottam a hangját. meg fogod találni a gyógyszert a szívfájdalmakra. akárhányszor csak tehettem. hogy mindenképpen fel kell keresnem őt. amikor elértem a kis temetőbe. Nagyon jó társ volt. ha nem lenne tökéletesen igaz. ezt mondta: „Miért keresed az élőt a halottak között? Én nem vagyok itt a temetőben. Pusztán az az élmény fogja formáját változtatni." (János evangéliuma 14/2. Egyszer csak. mindig hazamentem meglátogatni. de ez csak egy külső burok. Gyönyö­ rű. Mindenki. Otthagytam a temetőt és azóta ritkán keresem fel újra. Csodálatos humorérzéke volt. ahol a halandó maradványok nyugszanak. az a csodálatosan kedves lélek nincs itt. Ha ezt eléred. melyeket mindig annyira szerettem és ahol sok-sok évvel ezelőtt anyám is boldog gyermek­ éveit élte. melyet annyira szerettem. Átutazta a világot és élvezte azokat a széles kapcsolatokat. Aztán eljött az ősz és úgy éreztem. T u d t a m .228 229 valóságban vagyunk. Ebben a városban élt anyám lánykorában. de úgy éreztem. Ilyenkor már előre örültem hazatéré­ semnek a családi otthonba.milyen csodálatos találkozások! Az­ tán elérkezett anyám halála és mi gyengéden eresztettük le földi maradványait a Lynchburg-i gyönyörű kis temetőbe. melyet mint keresztény vezető élvezett hittérítő ügyekben. Nagyon szo­ morú és nehéz szívvel váltunk el tőle a következő napon. Az üzenet tiszta és világos volt. azok a dom­ bok. amikor körülültük az asztalt. mint az örökkévalóság tagjai. felálltam. Hideg volt. Ohio déli részén. Mindig nagyon szerettem együtt lenni vele. mindenki egyszerre beszélt. ezért elhatá­ roztam hogy elmegyek Lynchburgbe. melyet levetettek." Valami fény gyúlt ki bennem hirtelen és csodálatosan boldognak éreztem magam. mert hisz ő nincsen ott. Reggel. Csodálatos társalgó volt. így érkeztem a kis városkába. Biztosan hallottam belső füleimmel. Hirtelen azonban szétváltak a felhők és a nap kisütött. Próbálj valódi kapcsolatba kerülni Istennel és Jézus Krisztussal. amikor elkísértük őt utolsó útjára. de az a hely többé már nem a gyász helye. Felnőtt koromban is. .

Az egyik ember különösen levertnek látszott. hogy mire gondolt és azt is tudom. Elmondtam neki. Ha túlfeszített izmokkal ütünk a labdába. „ N e m érzek egy csöpp erőt sem magamban" panaszkodtam. majd a beszélgetés átsiklott személyes problémák megoldására. ami egy kicsit kikészített idegileg. hogy hogyan folyamodhatnék hozzá. hogy néhány óra golfpályán talán megkönnyebbülést hoz számára. A többiek. látván csüggedt állapotát. de az nem erény. így folytatta: „Gyere be velem a házba. rövid idő alatt barátunk rájött. hogy milyen túlságosan igyekeztem eddig. ha komolyan megpróbálod: miért nem veszed igénybe azokat a maga­ sabb erőket? Barátságosan megveregette barátja hátát és otthagyta a társa­ ságot. Tillroet. Ismerte barátjának gondjait. hogy túljuss a nehézségen. Annyi ember él korunkban." Ahogy a csónak a partra csúszott. hogy ha nincs bent az egyetemen. hogy hogyan kell igénybe venni azt a magasabb erőt és minden megváltozott körülötte. Csodálatos tanár volt. Végül egy idő után egyikük felállt. mert csak ez az egy módja van. A többiek elgondolkoztak a hallottak felett. egyetemi professzor. majd vállára téve a kezét." Nos. gyere gyorsan" . melynek sok tagja. Remélték. az azóta elhunyt Hugh M.és vadászem­ ber. Végül a csüg­ gedt ember lassan megszólalt: „Tudom. A titok nyitja az. így is történt. rendezték meg ezt a kis meccset. az ütés gyöngén sikerül.kiáltotta. Ma már egészséges és boldog emberré vált. Valóban hatásos. és mégsem fordulnak bajukkal orvoslásért sehova sem. Eszem ágában sincs. akkor majd megtalálom valahol egy ladikban a tavon. A golfklubban adott tanács valóban nagyon bölcs. Tudtam. Bemásztam tehát a csónakjába és együtt halásztunk. vagy a város más vezető polgára volt. hogy hol van az a magasabb erő. így szólt: „George. hogy elvonják figyelmét nehéz helyzetéről. . de ugyanakkor pompás halász. hogy túlfeszítettem erőmet. „ N a . Most.kérdezte megértően. Kiáltásomra a parthoz evezett. de ő mindig talált megfelelő megoldást problémáira. Egész fiatal koromban meghívtak egy egyetemi város nagy egyházi gyülekezetébe. mi a baj fiam?" . nagyon jó barátomat. hogy folyamodjunk a magasabb hatalomhoz. ugyanígy van a munkánál is. Az eredmény az lett. hisz neki is volt egy csomó. a természet rajongója. Egyik nap elhatároztam. Csak tudnám azonban. de szeretnék neked tanácsolni valamit. Rá akartam szolgálni azoknak a bizalmára. hogy prédikálni akarok. ha az ember annyira túlhajszolja magát. Az egész hasonlít egy kicsit a golfütéshez. Hogyan kell ezt tenni? Hadd mondjam el egyik személyes tapasztalatomat. tudom én magam is." Ahogy beléptünk a kis szobába. hogy meg van a megfelelő erőm a munkához. halászni. Már nagyon fáradt­ nak és idegesnek kezdtem érezni magam és nem éreztem. Pedig ennek nem kellene így lennie. ezt komolyan állítom. rám parancsolt. A professzor vidáman nevetgélt: „talán túlságba vitted az igyekezetet. akik ilyen kiváló lehetőséget biztosítottak számomra és ennélfogva nagyon keményen dolgoztam.231 17 Hogyan vegyük igénybe azokat a magasabb erőket Négy ember ült egy vidéki tornaklub öltözőjében egy meccs után. hogy hazamenjen. Most habozva állt egy pillanatig barátja mellett. Mindenkinek keményen kell dolgoz­ nia. ne hidd. különböző tanácsokat ajánlottak neki. Golfról beszélgették. mert tulajdonképpen erre van szükségem. hogy itt körben ültek a játszma után. aki boldogtalan és nyomott kedélyű. hogy a munkája már nem tökéletes. „Már harapnak a halak. hogy meglátogatom az egyik profeszszort.

de nem lankadnak el. Ez a férfi beszámolt nekem róla. Nem lankad és nem fárad el. Naponta kérd segítségét és erejét. Ő tanított meg engem arra." (Izsaiás 40/28-31. A második fontos módszer arra nézve. mely elég volna. . az egyik elég komoly lefolyású volt. vagy talán valami szórakoztató cikket akar nekem felol­ vasni. de nem fáradnak ki. A jó játékos minden tőle telhetőt megtesz. itt van. járnak-kelnek.) „Igen." „Minden képességedet add bele a munkába. az ha megtanulunk optimista és pozitív magatartást tanúsítani minden probléma irányában. ez segített rajtam. megtapasztaljuk hatal­ mas segítségét. Izsaiás könyvének 40. hogy elegendő tarta­ lék ereje is van. hogy egy kicsit túl komplikált alkat ahhoz. az azóta elmúlt több. Miért lennénk legyőzöttek. Meg is mondtam neki. Mindenki szerette kedvességéért és barátságosságáért. hogyan folyamodjam a maga­ sabb erőhöz és higgyétek el nekem. Feleségének egészségi állapota is állandó hanyatlásban van. hogy a szavak hassanak rád: „Hát nem tudod és nem hallottad még. mint húsz év alatt. „Legyen nektek a ti hitetek szerint" (Máté evang. Hidd el. ami még sohasem hagyott cserben. Hidd.) . Láttam becsületességét és lelkének valódi értékeit és mindig is szerettem ezt a házaspárt. aki könnyedén suhint az ütőjével és nem akarja kiütni a labdát a világból.új erőre kapnak. Őszintén szólva. amíg felolvasom neked és hagyd. melyet csak a kereszténység gyakorlása hívhat elő. de soha nem felejtem el azt a leckét. figyelj nyugodtan. Feleségét ugyanilyen nagyra becsülték. hogy hogyan tanulja a fejezeteket kívülről. vegyél három mély lélegzetet. hogy minden további nélkül alkalmazni és hasznosí­ tani tudná azt az egyszerű bizalmat.most szívd be a levegőt. hogy megnyissa azt az erőforrást. hogy komolyan gondolja a dolgot és nyitott lélekkel fogja fogadni. Egy házaspár. hogy életét Isten kezébe ajánlja. Ellankadhat­ nak. amint tanácsolta. bízik magában. hogy kétlem a képességét arra az egyszerű hitre. mely segít. amíg megtalálom a keresett idézetet. most lassan fújd ki. bátorságot és erőt ad?" Leírása szerint helyzetük egy csomó bátortalanság és kudarc eredménye. de ehelyett megszólalt: „no. új erőre kapnak. hogyan folyamodjunk ahhoz a hatalmas erőhöz. meglátogattak engem. Mert van egy magasabb erő és ez az erő mindent meg tud tenni számunkra. ahol félig elvonult magányosságban töltötték napjaikat. most lazíts. Az összegyűj­ tött hittel egyenes arányban kapjuk meg az erőt. úgy éreztem.232 233 „Feküdj le arra díványra. vi­ dékre költöztek. Engedd magadat át neki .jegyezte meg. Próbálj Istenben elpihenni. mely szükséges ahhoz. Hidd. szárnyra kelnek. az ifjak is összeeshetnek erőtlenül.hadd áramoljon rajtad keresztül. De kiengedett és laza módon dolgozz. akiért nagyon aggódik. Megadtam a szükséges utasításokat. hogy már két szívroham érte. „Miért nem viszed át a gyakorlatba a tanításait? Na. Örülök.ez a sikeres élet alaptörvénye. De akik az Úrban bíznak. megkülönböztetett alakja volt a zenei és művészi életnek. Legfőképpen arra ösztökéltem. bármilyen tanácsot is adok neki. A férj. majd felolvasok neked valamit. Egyszerű utasítással láttam el." Úgy tettem. akik komoly bajban voltak." Ez az eset már régen történt. hogy Isten megadja a szükséges erőt neki és feleségének. ha szabadon folyamod­ hatunk ehhez a hatalmas erőhöz? Állapítsd meg problémádat és kérd rá a választ. hogy most Isten segítsége által erőt kapsz a nehézségek leküzdésére. de a tanács mindig megadja nekem a szükséges erőt. természetesen ezt meg kell tenned. aki azelőtt lapkiadó volt. hogy ismered a Bibliát" . mint egy elsőrendű golfjátékos. De ez az ember biztosított. Ezt a kérdést tette fel nekem: „Hogy juthatnék én hozzá valami erőhöz. hogy megadja neked és ne szakítsd meg a kapcsolatot ezzel az erővel." Majd a professzor újra elolvasta a következő mondatot: „De akik az Úrban bíznak . hogy a hit újjáteremthesse őt. Ha hozzá folyamodunk.válaszoltam. hogy megkapod a választ. mellyel szembe- szegülhetünk a nehéz helyzetekkel. El kellett olvasnia az Újszövetséget és a Zsoltárokat. ugyanakkor higgye el. s bölcsessége kifürkészhetetlen. Erőt ad a fáradtaknak. mert tudja. Azt gondoltam. hogy fizikailag talpraálljunk és új reményt. Az életem zsúfolva van aktivitással. Azóta is követem barátom tanácsát. hogy örökkévaló Isten az Úr? Ő teremtette a föld határait. Az asszony gyönge egészsége miatt visszavonultak a munkától.: 9/29. mint a sasok. Csukd be szemeidet és lazíts. és . szakasza" . míg teljesen át nem hatódott azok tartalmával. hogy valami filozófiai. Futnak.

hogy csak akkor tudnak segíteni. értelmi és szellemi élénkség egész rendkívüli életerővel áldja meg. akárkivel találkoznak. A szervezet alapelve az. meg fogják kapni Jézus Krisztus gyógyító kegyelmét. Akár­ hova mennek. és élete új értelmet kapott. Ezeknek a törvényeknek elsajá­ títása csodákat művel egy sokkal komplikáltabb területen. le van győzve. Azt tanácsoltam. Másik fontos elv. mely a Hatalmas Erő működését bizonyította egy olyan ember életében. ha az egyén felismeri. mindenkire különös." Amikor az asszony ezeket mondta. amint megkezdi bennük működését. betegséget. hogy milyen alapvető. hogy lélekben újjászüle­ tett. „Mivel az olyan elegáns dolog volt. akárhányszor is látom. Mindig félelemmel tölt el. hogy még 16 éves korában elkezdett inni. kisöpri a félelmet. Ez a mérhetetlen erőáram olyan mérhetetlen erővel bír. április 24-én. ami könnyen megszerezhető. hogy együttműködve orvosukkal. Egymás után mondhatnám a történeteket és eseteket olyan emberekről. Ami Horacet illeti. már abba a helyzetbe kerül. akit én véletlenül ismertem és csodáltam. Ebben az évben a virágok eddig soha nem látott szépséggel nyílnak és megfigyelte már az égen azokat a különös formájú felhőket és a hajnalnak. és ez az emberi természet. mert nincs erő benne. hogy alkoholista és hogy magától nem megy semmire. melynek központjává váltak. új szemszögből láttam a Biblia igazságait. mérhetetlen és lenyűgöző. úgy szétmossa őket. Milyen titkot fedezhettek fel? Egyszerűen csak megtanulták.Istentől. gyöngeséget. Ha a beteg elfogadja ezt a nézőpontot. ahonnan megkapja azt az erőt. Hinniük kellett abban is. hogyan folyamodjanak ahhoz a magasabb erőhöz. már nincs többé szívpanasza és fizikai. Ehhez sokkal nagyobb hozzáértés szükséges. hogy a beteg hajlandó legyen magát alávetni a Hatalmasabb Erőnek. aki elhagyta őt és . De az emberi természetet helyesen működtetni mégis valami más. Ez a Hatalmasabb Erő a legcsodálatosabb ténye emberi lé­ tünknek. hogy mindig útmutatást kapnak életük leghétköznapibb ügyeiben is. jóra irányuló változást hoz létre ez az erő az emberek életében. Ritkán láttam két embert." Növek­ vő gyűlölete és keserűsége felesége iránt. melynek nincs birtokában. aki kis híján menekedett meg a tragédi­ ától. gyűlöletet. Egy gépet működésbe hozni nagy dolog.234 235 mindkettőjüknek megingafhatatlanul hinniük kell abban. Ez az erő állandóan megkapható. Személy szerint annyira lelkesedem ezért a Hatalmasabb Erőért és hatásáért." 23 évvel később. fele­ melő hatással vannak. A következő tavaszon Helén (ez volt a feleség neve) így szólt: „Sohasem láttam még ilyen csodálatos tavaszt. akik erre az Erőre támaszkodtak és szinte új életre születtek. Semmilyen fajta erő megnyilvánulása nem hasonlítható hozzá. Ha az ember megnyílik feléje. meg kell ismernie annak törvényeit. Mindketten lelkesedtek a Bibliáért és gyakran telefonáltak nekem egy-egy „csodálatos fejezet" elolvasása után. Valódi teremtő folyamat volt együttműködni ezzel a két emberrel. A szellemi erő is törvények szerint működik. mint a mechanika bármely területe. erkölcsi kudarcot. Egy új közösségbe költöztek. meg az alkonyatnak megkapó színeit? A falevelek sokkal zöldebbek ebben az évben és a madarak sem énekeltek soha ilyen gyönyörű dallamokat és ilyen lelkesen. minden körülmények között és minden helyzetben. a világ legmeghatóbb és legizgalmasabb ténye. Sok éven keresztül érdeklődtem az alkoholisták problémája. Szemükön keresztül friss. hatalmas áradással tölt el bennünket. hogy alig tudom rászánni magam ennek a könyvnek a befejezésére. lelkes fény ragyogott az arcán és tudtam. „az út végéhez érkezett 1947. Majd fizikailag is javulni kezdett és régi erejének nagy részét visszaszerezte. Hogy az ember figyelemre méltó dolgokat műveljen az anyagi világban. Elmondta nekem. Természetes alkotó ereje visszatért és új erővel áradt belőle. akik ilyen gyermeki hitre tettek szert és akiknek bizalma tökéletesebb lett volna. hogy képzeljék maguk elé a Nagy Doktor gyógyító erejét. felhasználni annak energiáit. boldogsággal és jósággal. Egy nap a ringó pálmafák alatt ültem Floridában és figyeltem arra a történetre. mintha sohasem lakoztak volna bennünk. hogy el tud fogadni segítséget a Szervezet­ től és a Hatalmasabb Erőtől . Felfrissíti és megerősíti életünket egészséggel. hogy beáramlá­ sában mindent maga előtt söpör. és az Antialkoholista Liga szervezete iránt. Ennek az erőnek működése az ember életében. Mindenki számára elérhető. mint idült alkoholista.

és végül elhatározta. malomépítők. de megismételte. hogy elkövessem ezt a hármas gyilkosságot. elmentem a kocsmába." . egy fiatalember. Az a belső küzdelem." „Carl mosolyogva mondta: Ha valóban akarsz egy lépést tenni ez ügyben. Úgy mondom el ezt a történetet. mint a bolond. amely még megmaradt számomra. Ha nem sikerül és ha részegen fogsz hazajönni." „Amikor beléptem a terembe. útépítők. mondd el ezt a rövid imát . Carl nevezetű. óvj meg ettől a helytől. különböző kocsmákban és most mind itt álltak józanul. ügyvédek. a kávéját itta. így nemcsak a munkámat és minden anyagi bázisomat vesztettem el." „Meg kell magyaráznom.válaszolta Carl. de képtelen voltam meginni. amikor a gyűlést megtartják. Annyira lenyűgözött a megjelenése." „Carl nem ragaszkodott mindenképpen ahhoz. Oda kellett figyelnem. ahogy tőle hallottam. kilenc kocsma van az úton. az valami olyasmi volt. ahol ő csak italra. havonta átlag 400 dollárt hagyott ott. szombat éjszaka és mindenek fölött nagyon boldog­ nak látszottak. „Egészen elámultam. hogy hozzálépve megkérdeztem: „Mi történt veled. Állandóan Carl járt az eszemben. vagy az Alkoholista Szervezet gyűlésére." „Isten segítségével elhaladtam már nyolc kocsma mel­ lett. hogy menjek vele. Már gyermekkorom­ tól fogva utáltam Carlt. Minden irányában táplált rossz érzésem eltűnt. már ezerszer leszoktam róla. mint amiket eddig látogattál. amikor megkérdezte: „Ed. délután hatig egy palack borral bir­ kóztam. kétkezi munkások. hogy megöli ezt a három asszonyt. tervezők. ő és társai tudják a feleletet problémámra. amit soha életemben nem fogok elfelejteni. Végül 8 makor nővérem így szólt: „Ed." „Hogy mi történt azon a gyűlésen. mert Carllal nagyon sokszor rendeztünk hatalmas ivászatokat. mélyen belül megváltoztam. kőművesek. de most valahogy úgy érzem. hogy újjászülettem. Sokukkal többször együtt ittam már az elmúlt tíz-húsz évben. de mégsem tudtam elfelejteni azt a különös fényt a szemében.kérlek Uram. vagy sörbár előtt visz el az utad. egészen megrökönyödtem. Az egész ügyben az volt a különös. mikor eddig gyűlölt barátom Carl komolyan kezet rázott velem. hogy elválik tőlem. De egy nálamnál hatalmasabb erő bevon­ szolt a gyűlésre. Az is zavarba ejtett." „Megmondtam neki. így aztán szombat reggel elmentem Cárihoz és megkér­ deztem tőle. azért mi továbbra is szeretünk téged és reméljük a legjobbakat. ahogy Carl tanácsolta. anyám otthonába. hogy mit tegyek. hogy kávét iszik egy kocsmában. meg sógornője iránt abban az elhatározásában sűrűsödött. hogy az egészen másfajta gyűlés lesz. hogy bár gyűlöltem Carlt. hogy engem nem érdekel a vallás. Ott tartják az alkoholisták szervezetének gyűlését. szénbányászok. arra csak bizonytalanul emlékszem. míg elérsz a gyűlés színhelyére. Ő meghallgatja imádat és te leszel a győztes. Néhány pohár majd hozzásegít a bátorsághoz." „Amikor hazaérkeztem. Ahogy beléptem az ivóba. hogy 17 évig férje voltam egy nagyon kedves nőnek. hogy most a kocsmába menjek-e. hogy kávét iszol?" „Már egy éve nem iszom szeszes italt" . Orvosok. ivó." Majd még hozzátette: „aztán fuss el onnan. aki azonban elvesztette türelmét és nem bízott bennem többé iszákosságom miatt. . hogy józan maradjak este 9 óráig. saját kifejezéseivel. akik az élet minden területéről összegyűltek itt. E kijelentés után Carl eltávozott és én rendeltem egy italt. Sok embernek mutattak be. hogyha tényleg akarok valamilyen lépést tenni. így működsz együtt Isten akaratával. Most már magadnak kell menned. de azért lehet. próbálj józanul elmenni egyszer a presbiteriánus egyház egyik összejövetelére szombaton 9 órakor. így aztán hazamentem az egyedüli otthon­ ba. hogy elmegyek. A templom bejáratánál véletlenül körülnéztem. hogy különös fény ragyogott az arcán.236 237 anyósa. különösképpen meg voltam hatva.mindenféle és fajta ember található volt itt. ami azonban valahogy elvesztette a vonzerejét. Carl csak ennyit mondott: „Minden alkalommal. „Pontosan úgy tettem. hanem az otthonomat is. Nem érdekelt az ügy. Csak annyit tudok. kimondottan elámultam makulátlan külse­ jén és az is nagyon meglepett. „Hogy erőt gyűjtsek ehhez a hentesmunkához. akartál te valaha leszokni az ivásról?" „Hát persze. ha egy kocsma. és kedvenc kocsmám cégtáblája egyenesen a szemembe világított. órákig sétáltam nővéremmel nyugtalanul és remegve a város utcáin.

máig sem tudom. Nyugtalanul fészkelődtem az ének alatt és amíg az adományokat beszedték. melyet igénybe lehet venni és amely titokzatos módon." „Vasárnap reggel volt és én elhatároztam. Ővele igazán nem volt semmi baj. Idővel aztán már talán nem tudott úrrá lenni szenvedélyén és egészségében nyilvánvaló hanyat­ lás állott be. vagy az Alkoholista Szervezet gyűlésén? Vagy talán a templomban. (A szerző itt meg kívánja jegyezni. hanem egy mindennapi.csak ő tudhatja miről van szó. Ezt a prédikációt. egy éjszaka egy ember. hirtelen józan emberré váltam. Akkor-e. De ráha­ gyatkoztam egy Hatalmas Erőre és ez az erő. Hadd mondjak el még egy esetet. mivel megértetted az ő akaratát. mindenkit biztosítok. akit valaha ismertem. aki azóta már jó barátommá vált. de az ember érzi.sohasem szabad senkinek az élmé­ nyét lekicsinyíteni. hogy ha New York-ba tudna jutni. bár még más vonatkozásban is kapcsolódni fogok ehhez a problé­ mához. felemelő érzéssel mentem haza és öt év óta először békésen elaludtam. hogy teljesen reménytelen alkoholista. Azért idézem ezeket a tapasztalatokat. de holtrészeg volt. Amikor a fent említett könyvet olvasta. mely képes az egyént eltávolítani az alkoholizmustól. hogy állandó ittas­ sága ellenére is sikerrel vezette üzletét. de nevét sohasem felejtjük el. szembe kellett néznie néhány nehéz pénzügyi és más problémával.a legfigyelemreméltóbb győzelmekhez. hogy milyen elkerülhetetlenül összekapcso­ lódik a gyűlölet az érzelmi és lelki betegségekkel. Amikor másnap reggel felébredtem. nehéz meghatározni. „Boldogan hagytam el a gyűlést éjfélkor. Ő erőt fog adni néked. hogy valami tisztán mondta bennem: „van egy náladnál hatalmasabb erő. amikor Carllal találkoztam az ivóban." „Később nagyon megszerettem ezt a lelkészt. vagy amikor még­ sem mentem be az utamba eső kocsmákba. Ha ez az erő egy embernek segített. akik hitüket kimutatják. mindig különös módon meghatódom. akit gyermekkorom óta gyűlöltem. Nem sok haszna volt belőlem. és Isten ismeri annak az élménynek mélységét és őszinteségét. mely fontos intézmény az alkoho­ listák számára és amelyet az azóta elhunyt Dr. amikor megérkezett. aki reménytelen alkoholista voltam 25 évig. dicső. Silkworth vezetett. Sohasem tudtam volna ezt egyedül véghezvinni. El is ment New York-ba. . mint az egyik legértékesebb és legőszintébb embert. így reám is. Ám ereje sohasem gyöngült. Virginiában a Roanoke hotelben. emlékszem. Bár nem él már. . Különben üzletember Virginia városában és olyan képességekkel rendelkezik. mint az alkoholizmusról való leszokás. hogy a Townes Hospitalbe akar menni. frakkot viselő presbiter lelkészeknek. Ha értelmünk elhagyja a gyűlöletet. . aki nagyon értékes ember volt ezen a területen.238 239 a beszédmódja miatt. hogy újra hangsúlyozzam. mert már ezerszer megpróbáltam és sohasem sikerült. hogy bármely más nehéz­ séget is le tud győzni. Meghallgattam egy istentiszteletet. míg élek. hogy elmegyek a templomba. kemé­ nyen dolgozó üzletember. de ez az én hibám volt. működik cselekedeteiben és másokra is hatással van. hogy erő árad belőle." Ennek a történetnek az elmondóját már több éve ismertem. de biztosan hozzásegíti azokat. hogy rámutassak arra az erőre. Két évvel ezelőtt olvasta könyvemet: „Útmutató a bizalomteljes élethez" címűt. A szeretet mérhetetlen gyógyító erő. akkor másokon is tud segíteni bármely más kudarc esetén is. Ezt ugyanebből a célból mesélem el. Ez a fejezet nem akar egy alkoholizmus elleni értekezés lenni. miszerint létezik az az erő. mondta el a következő történetet. Mióta józan lett. hogy hívta a küldöncöt és megmondta neki. nevezetesen. talán kigyógyítanák szenvedélyéből. Akkor a lelkész felolvasta a szentírásszö­ veget és prédikációját a következő témára alapozta: sohase kicsi­ nyeld le más emberek élményét. De én. Nem a mondanivalója. Ha ez az erő véghez tudja vinni ezt a nehéz feladatot. ha akaratodat és életedet Isten gondjaira bízod. mert csak ő egyedül. vagy . Egy barátja vitte őt el egy szállodába és otthagyta. Később annyira magához tért.) Ez a prédikátor egyike volt azoknak a higgadt. nem fogom elfelejteni. az ötlött agyába. pedig nem egy kiemelkedő egyéniség. vagyis Isten megsegí­ tett. Akkor úgy érezte és mások is azt tartották. Semmi sem lehet nehezebb. Ha vele beszélek. melyet alkalmazni lehet. már nagy lépést tettünk a gyógyulás felé." „Hogy mikor kezdődött el az új életem. Érdekes tanulságot vontam le belőle . Azonban a benne lévő Hatalmasabb Erő átárad rajta. ahol a prédikátor az az ember volt.

De megint csak azt mondta. azt hiszem. melyet ebben a fejezetben és az egész könyvben tárgyaltunk. ingerlékenységgel. amely azóta történt velünk. hogy én már hallottam ezt a történetet pontos részleteiben. hogy valami mérhetetlen változás történt benne. és ne csak álomnak tartsam. csodálatos megkönnyebbülés lett úrrá rajta.240 241 A küldönc először elrabolta a félig részeg ember száz. de az a tény. Többnapos kezelés után dr. New York City. hogy először találkoztunk Önnel és először mentünk a Marble Church-be. akkor meg is kapjuk. melyet ne tudnánk megoldani a hit. hogy meg kell néha csípnem magamat. vagy kudarc. hogy talán megírta nekem az esetét és én elolvastam. amit megtehettünk. hogy a Hatalmasabb Erő kigyógyíthatja az embert ebből a legnehezebb szenvedélyből. Lehet. vagy több dollárját. (Más ünnepeken a templom nyitva van. vagy valamilyen ismerősömnek. a béke csodálatos hulláma árasztotta el. Silkworth szokásos gyakorlata volt és hogy ebben az esetben is így cselekedett. természetfölötti pillanatban engedte el a kórházból. hogy senki élőlénynek nem mondta ezt a történetet. de tudta. hogy nem írt nekem. mint a legnegatívabb embert a földön. De mivel nem mehetett be. Ha rágondolunk. hogy pontosan hat évvel ezelőtt teljesen le voltam törve . ez mutatja egy magasabb erő útmutatását. nemcsak az alkohol volt egyedüli bajom hat évvel ezelőtt. pozitív gondolkodás és az Istenhez intézett ima által. jelentkezett Isten­ nél.akkor elképzelhe­ ti. csak a feleségének és az asszonnyal sem találkoztam a mai napig. Nekitámasztotta a fejét az ajtónak és úgy zokogott mint egy gyermek. A módszer egyszerű és hathatós. mely azonnal megszabadí­ totta régi önmagától és gyógyulást hozott. Ez csak az igazság fele. mert azonkívül tele voltam zúgolódással. míg templomunk ajtajánál nem találta magát. De újra csak azt a választ kaptam. hogy a magasabb erő felé forduljon. hiszen sohasem beszéltem ezelőtt vele. vagy bárkinek. Több érdekessége van ennek a történetnek." . melyet a zsebében talált. „Kedves Doktor Peale! Ha arra a sok csodálatos dologra gondolunk. hogy elhiggyem szeren­ csémet. hogyha intenzív mély vágy és kívánság él bennünk ez után az erő után. nehézség. Isten pedig mindig segítségünkre siet. már hazaengedhetjük. aki aztán elmondhatta azt nekem. hogy ettől a perctől kezdve nem tért vissza a régi szenvedélyéhez és teljes józanságban élt. Amikor Charles két évvel később elmondta nekem ezt a történetet a Hotel Roanokeban. hogy az orvos maga is Isteni Útmuta­ tás alapján cselekedett. Először. hogy a te problémád nem az alkoholizmus. Azt remélte. hogy sohasem fogyunk ki a csodákból. akkor úgy tűnik.és alig volt egy barátom a világon. Ahogy ezt megtette. Azt hiszem. az volt az érzésem az elbeszélése alatt. 1. állandó részegségem miatt. hogy már szabad. West 29th Street. mint ahogy a következő levél írójával is tette. Silkworth bejött a betegszobába és az mondta: „Charles. Ebben a fejezetben az emberi élmények győzelmes történetei­ ről beszéltem.) Történe­ tesen hivatalos állami ünnep volt és a templom zárva volt. hogy bemehet a templomba és imádkoz­ hat. melynek értékét az a tény bizonyítja legjobban. Drámai és szimbolikus elválás volt ez önmagától és kudarcai­ tól. már mindent megtettünk magá­ ért.tízezer dollár adósságom volt . ami azt mutatja. Úgy látszik.ez teljes fizikai kudarc volt . amikor történt és azért emlékszem rá most. mindegyik önmagában mutatja az élet-megújító Erő állandó jelenlétét és lehetőségét. mely mély benyo­ mást tett rám. hogy talán megírta egyik titkáromnak. A legtürelmetlenebb és a legigazságtalanabbul kritikus és hencegő egyén voltam." Ez a beszéd Dr. hangsúlyozza azt a mérhetetlen igazságot. ez a történet továbbítódott tudatalattimba." „Amint Ön jól tudja. akivel csak utazá­ sai alatt találkozott. és őszintén indulunk felé. Silkworth a legmegfelelőbb pszicholó­ giai lelki és mondhatjuk.) Barátom habozva állt ott egy pillanatig. majd elszállította a kórház­ ba. Dr. Még mindig egy kicsit összetörten Charles találomra elindult a városban. Ez az eset tisztán mutatja. hogy nincsen probléma. Kivette névjegyét az irattárcájából és bedobta az ajtó keskeny levélnyílá­ sán. Úgy jellemeztek. Akkor afelől tudakozódtam. Aztán az jutott eszembe. Miért dobta be Charles névjegyét a levélnyílásba? Talán szimbolikusan jelentkezett szellemi otthonában. . mely bennünk is él. különös dolgot művelt. Azonban ő sohasem mondta el nekem ezt a történetet. (Marble Collegiate Church.

Azok közé tartozom.Mindig használ. szereimet. nek a lapjain most találkoztunk és lelki barátokká váltunk.242 „Azért most már ne higgye. de ennek a könyv­ Kedves Olvasó. Az az őszinte vágy hatott át ennek a hogy segíteni tudjak. akik hittek és felhasználták ajánlott mód­ hogy szemléltessék Most próbáld míg a újra kívánt Ezeket a történeteket azért mondtam el. Emberekről beszéltem. a megírásánál. könyvnek eredményt el nem éred. Az egész élet most olyan. Teljes hittel és bizalommal ajánlom az itt felsorolt elveket és módszere­ Sok lelki tapasztalat és gyakorlati eredmény bizonyította hatható­ ha mi is dolgozunk rajta. hogy ugyanezzel a módszerrel te is elérhetsz eredményeket.. mintha börtönből szabadultam volna. D i c k " Miért is nem folyamodunk ahhoz a Hatalmasabb Erőhöz? Egyszerűen élethez. Imádko­ és élj Lehet. hogy az élet ilyen csodálatos lehet. ha ez sikerülne. higgy ságát. mely elvezet a Sohasem Epilógus kudarc felett aratott győzelemig. De megpróbálom lépésről lépésre követni a tanácsait. hogy túljutottam minden rossz tulajdonságomon. Norman Vincent Peale . hagyd addig abba gyakorlást. Isten legyen segítségedre. De dott ennek azt a tényt. minden egy csomó gyakorlati és hathatós tanácsot a sikeres Szabályokat olvastál a hitre és gyakorlatára. igyekszem fegyelmezni magamat és nem nézem mindig kritikus szemmel embertársaimat. a könyvnek Ne az olvasása nem a elég. ket. zom érted hogy sohasem találkozunk személyesen. Kedves Olvasó. elkezdeni a könyvet és kitartóan a gyakorlatba átvinni minden mega­ módszerét. most befejezted ezt a könyvet: Vajon mit olvastál? Tisztelő híve. álmodtam eddig. akiknek nap nap után dolgozniuk kell saját maguk legyőzésén. Nagy boldogságomra szolgálna. boldogan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful