1Ŧ nllal (sin ŻŴ

0
cos ŵŵŴ
o
+ cos ŻŴ
o
sin ŵŵŴ
o
)adalahŦŦŦ
aŦ Ŵ1
bŦ cos ŸŴ
o

cŦ cos ŹŴ
o

dŦ 0
eŦ 1
2Ŧ !lka sin ˓cos ˔ =
2
3
dan ˓ ˔ = ŷŴ
0
ţ maka sin(˓ + ˔) = ·


5


3

dŦ 1
eŦ 0
3Ŧ nllal sin ŵŴŹ
o
+cos ŵŹ
o
= ·

1
2
(ź Ŷ)

1
2
(ź Ŷ)

1
2
(ź + Ŷ)

1
2
(ŷ Ŷ)

1
2
(ŷ Ŷ)
4Ŧ ualam seglLlga H˚ˠ dlkeLahul cos H =
4
5
ţ sin ˚ =
5
13
dengan suduL H lanclp dan ˚ LumpulŦ
nllal cos ˠ sama denganŦŦŦ

33
5


15
5


33
5


4
5


3
5

3Ŧ nllal sinŷŸŹ
o
sama denganŦŦŦ

1
4
(Ŷ + ź)

1
4
(Ŷ + ŷ)

1
4
(Ŷ ź)

1
4
(ŵ ŷ)

1
4
(Ŷ ŷ)
6Ŧ !lka `Snŷ
o
= pţ maka `SnŶŶ%
o
= ·

1-p
1+p


1+p
1-p


p-1
p-2


1
p

eŦ p
7Ŧ !lka sin o =
4
5
ţ `Snb =
5
12
dengan o ˤon b suduL lanclpţ maka nllal `Sn(o + b) adalahŦŦŦ

33
5


1
5


1
3


33
1


3
1

8Ŧ lla sin ŷŹ
o
=
2
4+x
2
ţ cos %Ź
o
=
1
¸1+¡
2
ţ ˲ < Ŵ ˤon ˳ > Ŵ ţ maka nllal `SnŹŴ
o
adalahŦŦŦ

x¡-2
x-2¡


x¡+2
x-2¡


x¡-2
x+2¡


x¡-2
2x+¡


x¡+2
2x+¡

9Ŧ enLuk
(2u+b)
co (2u-b)
ldenLlk denganŦŦŦ

b- 2u
1+b 2u


co b-co 2u
1+co b co 2u


2u-b
1+b 2u


co b+co 2u
1+co bco 2u


co 2u-co b
1+co bco 2u

10Ŧ ÞernyaLaan berlkuL benarţ kecuallŦŦŦ
aŦ ŵŴ s˩n
2
Ÿn Ź = Ź cos %n

1
8

1
4
cos
2
ŷn =
1
8
cos źo
cŦ %cos
1
4
n s˩n
1
4
n = Ÿ sin n

1
10
s˩n
2
(n n)
1
20
=
1
20
cos Ŷn

4 2n
1-tun
2
3n
ƹ 2 Lan 6n
11Ŧ ualam H˝˞ nllal sin (H +˝) =
3
4
ţ maka nllal sin Ŷ(H + ˝) adalahŦŦŦ

4
5


3
5


3
8


3
8


3
1

12Ŧ !lka sin ˓ =
4
5
unLuk ˓ s˯ˤ˯ˮ ˮ˯˭p˯ˬţ maka cos Ŷ˓ adalahŦŦŦ

12
25

25


3
25

dŦ Ê

25

eŦ Ê
3
25

13Ŧ