MUDRAS

În majoritatea religiilor, a terapiilor
alternative çi, mai ales, a çcolilor
spirituale sunt utilizate pozi[ii ale
mâinilor bine studiate çi cu efect
confirmat. În lumea orientalã ele sunt
numite mudre (mudras)
%is presentation deals wit ten important Mudras tat can
result in amazing ealt benefits.
Aceastå prezentare oferå 10 Mudre importante
care,practicate cu reguIaritate, pot aduce
uimitoare beneficii de sånåtate.
Your ealt is, quite literally, in your ands..
Sånåtatea ta este - IiteraImente - în mâiniIe taIe....
Method: %ouc te tip of te tumb to te tip of te index finger, wit te oter tree fingers
stretced out.
Atinge|i varfuI degetuIui mare cu varfuI degetuIui index, |inând
ceIeIaIte trei degete întinse.
SpeciaIty:
As it is a mudra of knowledge, it enances te knowledge. %e tip of tumb as centers of pituitary
and endocrine glands. Wen we press tese centers by index finger te two glands work actively.
Pentru cå este o Mudra a cunoçtin|eIor, îmbunåtå|eçte
cunoçtin|eIe. VârfuI degetuIui mare este centruI gIandeIor
pituitarå çi endocrinå. Când apåsåm cu indexuI (degetuI aråtåtor)
aceçti centri se activeazå ceIe douå gIande.
Time duration:
%ere is no particular time duration for tis mudra. You can practice by sitting, standing or lying on
bed wenever and werever you ave time.
Nu existå o anumitå perioadå pentru practicarea acestei mudra.
O po|i practica çezând, stând în picioare sau Ienevind în pat,
oriunde çi oricînd ai timp.
Benefits:
Ìncreases memory power and sarpens te brain
Enances concentration and prevents Ìnsomnia
Ìf we practice it regularly, it will cure all psycological disorders like Mental, Hysteria, Anger and
Depression
Creçte puterea memoriei çi ascute creieruI (gândirea)
Sporeçte concentrarea çi previne insomnia
Dacå practicåm cu reguIaritate vom vindeca toate tuIburåriIe
psihice cum ar fi ceIe mentaIe, isteria, furia çi depresia.
Method:
%ip of te ring finger touces te tip of te tumb, wit te oter tree
fingers stretced out.
Atinge|i cu vîrfuI degetuI ineIar vârfuI degetuIui mare,
|inând ceIeIate trei degete întinse.
SpeciaIty:
Ìt reduces all pysical weaknesses.
Reduce toate deficien|eIe fizice.
Time Duration:
Ìt as no particular time duration. You can practice it any time you want.
Nu existå un timp anume pentru practicarea Mudrei.
Aceastå Mudra o po|i practica oricând vrei.
Benefits:
Ìt elps to increase te weigt for weak people
Ìt improves te complexion of skin and makes te skin to glow
Ìt makes te body active by keeping it ealty
Ajutå Ia creçterea în greutate a oameniIor sIabi.
Îmbunåtå|eçte aspectuI tenuIui çi face ca pieIea så
stråIuceascå
Face ca organismuI så fie activ men|inându-I sånåtos.
'aruna Mudra (Mudra of Water):
Mudra apei
Method:
%ip of little finger touces te tip of tumb, wit te oter tree fingers stretced
out.
Atinge|i cu vîrfuI degetuIui mic degetuI mare, |inând ceIeIaIte
trei degete întinse.
SpeciaIty:
Ìt balances te water content and prevents all diseases wic come due to lack
of water.
EchiIibreazå con|inutuI de apå çi previne toate boIiIe care apar
din cauza Iipsei de apå.
Time Duration:
Ìt as no specific time duration and one can practice it according to teir time.
Nu este specificatå o anume duratå de timp pentru practicå,
fiecare acordå timp în func|ie de timpuI såu.
Benefits:
Ìt retains clarity in blood by balancing water content in te body
Prevents te pains of Gastroenteritis and Muscle Srinkage
Påstreazå cIaritatea sângeIui prin echiIibrarea con|inutuIui de
apå în organism.
Previne dureriIe de gastro-enteritå çi contrac|iiIe muscuIare.
'ayu Mudra (Mudra of Air): Mudra aeruIui
Method:
Keep te index finger on te base of te tumb and press wit tumb
keeping te oter tree fingers straigt.
|ine indexuI pe baza degetuIui mare çi apåsa|i cu degetuI
mare, |inând ceIeIaIte trei degete drepte.
SpeciaIty:
Ìt prevents all te diseases tat occur due to te imbalance of te air.
Previne toate boIiIe care apar în urma dezechiIibruIui de aer.
Time Duration:
%e practice of tis mudra for 45 minutes reduces te severity of te disease
in 12 to 24 ours. For better results practice it for two monts.
Practicarea acestei mudra timp de 45 de minute reduce
severitatea boIii. Pentru rezuItate mai bune se practicå timp
de douå Iuni.
Benefits:
Ìt cures Reumatism, Artritis, Gout, Parkinson's disease and paralysis
witout any medicine
Ìt is useful for Cervical Spondilytis, paralysis to face and catcing of nerve in
neck
Ìt corrects te disorder of gas in te stomac
Vindecå reumatismuI, artrita, guta, Parkinson çi paraIizia fårå
aIte medicamente. Este foIositoare în spondiIoza cervicaIå,
paraIizia fe|ei çi prindereu nervuIui în gät (asta nu çtiu ce
înseamnå, de aceea |i-am scris boIdit). Corecteazå fIatuIen|a.
Sunya Mudra (Mudra of Emptiness): Mudra goIuIui
Method:
Keep te middle finger at te mount of 'enus and press it wit tumb.
|ine|i degetuI mijIociu pe munteIe Iui Venus (din paImå)çi
apåsa|i-I cu degetuI mare.
SpeciaIty:
Ìt reduces te dullness in our body.
Reduce triste|ea, IâncezeaIa din corp.
Time Duration:
One can practice it for 40 to 60 minutes daily until to be cured from te
disease.
Poate fi practicatå timp de 40-60 de minute, ziInic, pânå Ia
vindecarea de boaIå.
Benefits:
Ìt relieves an earace witin 4 or 5 minutes
Ìt is useful for te deaf and mentally callenged, but not for inborn ones.
EIibereazå durerea de urechi în decurs de 4-5 minute.
Este utiIå pentru surzi çi cei cu probIeme mentaIe, dar nu çi
pentru cei încå nenåscu|i.
Surya Mudra (Mudra of Sun): Mudra soareIui
Method:
Bend te ring finger and press it wit tumb.
Îndoaie ineIaruI çi apaså-I cu degetuI mare.
SpeciaIty:
Ìt sarpens te center in tyroid gland.
Ascute centruI gIandei tiroide
Time Duration:
Practice it daily twice for 5 to 15 minutes.
Parctica|i ziInic, de douå ori pe zi, 5 pânå Ia 15 minute.
Benefits:
Ìt reduces colesterol in body and elps in reducing weigt
Ìt reduces anxiety
Ìt corrects indigestion problems
Reduce coIesteroIuI din corp çi ajutå Ia reducerea în greutate.
Reduce anxietatea.
Corecteazå probIemeIe Iegate de indigestie.
Prana Mudra (Mudra of Life): Mudra vie|ii
Method:
Bend ring finger and little finger and touc te tip of tumb wit teir tips
keeping te remaining two fingers stretced.
Îndoaie degeteIe ineIar çi ceI mic çi atinge-Ie vârfuriIe cu
degetuI mare, |inându-Ie pe ceIeIaIte douå întinse.
SpeciaIty:
As it is te mudra of life, it improves te power of life. Weak people become
strong. Ìt reduces te clamps in blood vessels. Ìf we practice it regularly, we will
become active.
Aça cum este çi denumitå, mudra vie|ii, îmbunåtå|eçte puterea
de via|å. Oamenii sIabi devin puternici. Reduce îngroçarea
vaseIor de sânge. Dacå practica|i aceastå mantra cu
reguIaritate ve|i deveni mai activ.
Time Duration:
No specific time duration. One can practice it any time.
Nu este specificat timpuI. Poate fi practicatå oricând.
Benefits:
Ìt improves immunity
Ìmproves te power of eyes and reduces eye related diseases
Ìt removes te vitamin deficiency and fatigue
Îmbunåtå|eçte imunitatea
Îmbunåtå|eçte puterea ochiIor çi reduce boIiIe Iegate de ochi
EIiminå deficituI de vitamine çi oboseaIa.
Apana Mudra (Mudra of Digestion): Mudra digestiei
Method:
%e tips of middle finger and ring finger touc te tip of tumb wile te oter two fingers are
stretced out.
Atinge|i cu degetuI mare degeteIe mijIociu çi ineIar care sunt
îndoite, |inând ceIeIaIte douå degete întinse.
SpeciaIty:
Ìt plays an important role in our ealt as it regulates te excretory system.
Joacå un roI important în sånåtatea noastrå regIementând
sistemuI excretor.
Time Duration:
Practice it daily for 45 minutes, but practice for longer time yields more benefits.
Practica|i ziInic pentru 45', dar practicând mai muIt aduce
beneficii mai mari.
Benefits:
Ìt regulates diabetes
Ìt cures constipation and piles
Ìt elps excreting te normal waste regularly
RegIementeazå diabetuI.
Vindecå constipa|ia çi hemoroizii.
Ajutå ca procesuI de excre|ie a deçeuriIor så se producå reguIat
Apana 'ayu Mudra (Mudra of Heart): Mudra Inimii
Method:
%e tips of te middle finger and ring finger touc te tip of tumb, wile te index finger touces te
base of tumb and little finger stretced out..
DegetuI mijIociu çi degetuI ineIar ating degetuI mare, în timp ce
indexuI atinge baza degetuIui mare iar degetuI mic este drept.
SpeciaIty:
Ìt benefits te eart. Ìt works like injection in te reduction of eart attack. Ìt is as powerful as
sorbitate tablet. Ìt reduces te gas content in body.
Aduce beneficii inimii. Lucreazå precum o injec|ie în reducerea
atacuriIor de cord. Este mai puternica decât o tabIetå de 847-9,9
(nu çtiu ce pastiIå e asta). Reduce gazeIe din organism.
Time Duration:
Practice it as many times as you can. Heart patients and BP patients can practice it for 15 minutes
daily twice for better results.
Practica|i-o de câte ori pute|i. Pentru mai bune rezuItate, pacien|ii
cardiaci çi cu tensiune arteriaIå pot practica 15 minute ziInic
Benefits:
Ìt strengtens te eart and regularizes palpitation
Ìt regulates excretory system
Ìt redeems gastric trouble
Întåreçte inima çi reguIarizeazå paIpita|iiIe
RegIementeazå sistemuI excretor
RezoIvå probIemeIe gastrice.
Linga Mudra (Mudra of Heat): Mudra cåIdurii
Method:
Ìnterlock te fingers of bot te ands and keep te tumb of te left and vertically straigt
and encircle it wit te tumb and te index finger of te rigt and..
ÎncIeçteazå degeteIe de Ia ambeIe mâini |inând degetuI mare aI
mâinii stângi drept çi încercui|i-I cu degetuI aråtåtor aI mâinii
drepte.
SpeciaIty:
Ìt generates eat in our body. %ake milk, gee, more water and fruit juices in addition to
practice of tis mudra for muc benefits.
Genereazå cåIdurå în corpuI nostru. În pIus, fatå de
practicarea acestei Mudra, este indicat så se bea Iapte, ghee,
mai muItå apå çi sucuri de fructe - pentru mai muIte beneficii.
Time Duration:
Practice it any time you want. But don't practice it a lot as it produces eat in te body.. Ìt can
cause sweating even in winter if you practice it longer.
Practica|i de câte ori dori|i. Nu practica|i atunci când ave|i
cåIdurå în corp. Pute|i transpira chiar çi iarna dacå practica|i
timp îndeIungat.
Benefits:
Ìt stops production of plegm and gives power to lungs
Ìt cures severe cold and broncial infection
Ìt invigorates te body
Opreçte producerea de fIegmå çi då putere pIåmâniIor.
Vindecå råceIi grave çi infec|ii bronhice.
Revigoreazå tot corpuI.
You can do tis anytime, anyplace ÷ in te bus, train, car, office or at ome.
Po|i practica oricând, oriunde - în autobuz, tren, în maçinå, Ia birou sau
acaså.
%o believe it, you must try it. %ere is noting to lose and muc to gain.
Ca så crezi, trebuie sa încerci. Nu ai nimic de pierdut, ci doar de câçtigat.
And lastly, please do not oard tis presentation. Forward it to all your friends,
colleagues and relatives so tat a maximum number of people can benefit.
%ank you.
Çi, vå rog så nu tezauriza|i acestå prezentare. Transmite|i-o
prieteniIor, coIegiIor çi rudeIor astfeI încât cât mai muIte persoane så
beneficieze.
MuI|umesc.

 34:7.943 /0.89g570039.704107g :/7025479.9 .8 9.90.0 :294.0 .90 4:70.0.390 .3 708:9 3 .90 549..39 :/7.90.9 -030198 .:70:.79.20390 L32309.2.9.3/8 $g3g9./:.%8 5708039.3 0../08g3g9.70 57...9.70-0301.98 6:90907.0890 907.8 9 903 25479.

g2 .7g 03/4.:34 93x047 L2-:3g9gx0 90 .3.00 2039. 2:/7.44.094/ %4:. 58.3/8 47 .07 4: . .3/ 8. 03/ 893/ L3 5. 1 0 57..7 920 /:7.0/ 4:9 930x . 202470 . 90 95 41 90 9:2.07 .9.9. .: ..8 . 307 . 1:7.:70 ..7 1 .:90 . 925 030198 3. 4: .9 47:3/0 47.0.43.: 3/0: /009: ..00.90 .7 .9.. $5470 90 .g .00 /4:g ..943 %070 8 34 5. 570.: 70:.. ..3/8 03 0 57088 9080 ..3/ L3 5.7 9 .4.3/ 070.943 147 98 2:/7. 41 340/0 9 03. 94./g 50397: 57.70 0890 .70 8.70.90 970 /0090 L39380 $50.9.71: /009:: 2.5g8g2 .70.7g9g947 .9.3 57.3.:34 93x00 '71: /009:: 2..08 90 340/0 %0 95 41 9:2.94 90 95 41 90 3/0 1307 9 90 4907 9700 13078 89709.0 8907. /05708.:.3/ 570.0 9 .:2 .3/ 05708843 70 90 5:9070.9. /847/078 0 039.3/0.71: /009:: 3/0 x33/ .70.0398 38423. .0 !0397: .0397: .3 3.0 .79.0 - 8993 89..g 0890 4 :/7.0397.90 9:-:7g70 58...43..70 .3/0 %20 /:7.039078 41 59:9.3/047 59:9.808 20247 5407 .0 920 : 089g 4 .3/3 47 3 43 -0/ 030.g 57. 8907..3:29g 5074.0397. . 54x 57.08 .943 .42 .8.7007: 3/70.3/ 03/4..79.9 8 9 8 .0397 80 .730 .L3/ .0 9 70:.30 38423.: 030..9..0890 2:/7..73g 3/ .75038 90 -7.039078 - 3/0 1307 90 94 ..

90 /01.70 9070.. 8g 897g:.0/ 4:9 930x .. 203x33/: 8g3g948 .g .L71: /009: 30.9.7 .. 4.0 ...943 4: .: .9. :/70 .308808 #0/:.0.3 920 4: .8. 500.943 9 .80 90 09 147 0.08 90 -4/ .094/ %5 41 90 73 1307 94:..08 90 95 41 90 9:2..71: /009:: 2.9 9 70/:.9 90 4907 9700 13078 89709.3:20 50397: 57.:.70. 58. . 0.0 %20 :7.90 .9 :9g .3/ .850.. 4 54x 57.9.70 030198 9 058 94 3.08 90 83 94 4 9 2.08 90 .3 57..0 ..90 970 /0090 L39380 $50.- 2-:3g9gx0 90 .03x00 1.382: 8g 10 .9: 903:: 1..0 9 .3/ 2..89g :/7.39 : 089g :3 925 .7 920 /:7.08 .9..0 - 0053 9 0.0 94.70 x33/ . 47.8 34 5.0.79.00..70.9. L3 70:9.20347 8.425043 41 83 . 50450 9 2574. 47.

907 .9g 4 . .-7.70 .50 094/ %5 41 990 1307 94:.5g L3 47.:.79 3 -44/ - -.3/ :8.382 !70.08 90 . 830: 573 0.'.420 /:0 94 ..907 .439039 3 90 -4/ !70.79.90 -40 .808 .943 9 .1.90.g 10.70 .g .08 90 95 41 9:2.. /009: 2.43x3:9:: /0 .3 ..9.9g /0 925 50397: 57.3:20 /:7. 920 /:7.8 34 850. 41 ..x0 2:8.3.0398 .30 94. :/7.43x3:9: /0 .00.9..3/ 570. :/7.3 57.0 9 ..9 90 4907 9700 13078 89709.943 .0 030198 !g8970.70.89740390798 ...7 /3 .9 9 -.38 .90 970 /0090 L39380 $50.47/3 94 907 920 : 0890 850.70 x33/ .47/g 925 L3 1:3..0 $73.8974 039079g .3/ 430 .439039 .1.: . /80. 41 .30 /:7070 /0 ... 580 /0 .907 :/7.4397.907 .0398 90 5.. .7:3..5...:.5g 570.38 41 .L71: /009:: 2.5g %20 :7.x0 /0 925: 8g: 9 709.3.70 .0/ 4:9 930x ..g ..-70. .

.: :/7.70 ..808 9. :9.23g /0 .70 .07:: 094/ 005 90 3/0 1307 43 90 -.9.7979.98 90 /847/07 41 .9.... 1g7g .0398 .9 9 570.00.30 94.73843 8 /80. 3: 9: .. 10x0 573/070. . 925 /0 /0 23:90 70/:...90 970 /0090 /70590 $50.'.70 L3 8543/4.3.2 8.20390 890 144894.:: L3 9 .g 925 /0 /4:g :3 030198 9 .982: .70 x33/ .78 -4/9 470..90 -40 . :/7.90 2..0 41 98 2:/7.7.g 70:2.07 %0 57.g 5. 307. 90 /80.982 79798 4:9 !.70.7 L3 :72. 41 7 :/7.3/ 5.80 . $543/98 5. '3/0. /00.0 L380. ... .7.g 1..3/ 57088 9 9:20053 90 4907 9700 13078 897.89.5g8.9. -4 !0397: 70:9. 9 .....0 3 30.9 30 3/0: 50 -.30 9 8 :801: 147 07.0 .88 94 1.0 9 147 94 24398 %20 :7.0 41 90 .3 41 307.4770.90.73843 5.7.. !.:708 #0:2.9 4. .. 147 23:908 70/:.3/ .9:03x.079..-7:: /0 .943 !7.88 94:9 .0 80.:7 /:0 94 90 2-.3 20/.90.80 41 90 9:2.. /009:: 2.90 20/.80 3 94 4:78 47 -09907 708:98 57..: /009: 2.9.8 3 90 8942.5. -:30 80 57.7. x .08 90 80.00.9..x .079 41 90 /80.0890 2:/7.07.7 !70.

0 93 47 23:908 9 8 :801: 147 90 /0..: 574-020 2039..0 . .0 L3.80 !4..2g .9. :/7.3 57.08 90 /:3088 3 4:7 -4/ #0/:.:78 /0  23:90 890 :9g 50397: 8:7 .7.x .9 90 24:39 41 '03:8 .g 303g8.1 . 4:: 094/ 005 90 2//0 1307 . /3 . L3 /0..3 0.7 3: 50397: .: 50 2:3900 : '03:8 /3 5..70.g 9 700.030/ -:9 349 147 3-473 4308 030198 -070.: /009: 2.:x .. 53g ..9.3/ 57088 9 9 9:2- 30x /009: 24. :39 94 -0 .3/ 2039.5g8. 41 2593088 :/7. . /0 :70.g /:7070.08 ..:70/ 1742 90 /80.0 97890x0.475 %20 :7.$:3.9g 925 /0  /0 23:90 3. :/7.3/0.90 1 57.943 30 .70 $50. 3.9 9 70/:.0 /..00.0 9 147 94 23:908 /. /0 -4.

03907 3 974/ . 70/:.0 30..0397: .3/0 974/0 %20 :7. 41 $:3 :/7.3 09 9 70/:.3/ 8.90 #0/:.4089074 3 -4/ .0 147 94 23:908 !.7.:90 .g 574-0200 0. /0 /4:g 47 50  53g . :/7.x 3.: /009: 2.943 !7. 9.08 . 470.70 $50.475 .90 /0 3/0890 .$:7.7: .98 3/08943 574-028 #0/:.9.90.9 9 8.90.3/ 57088 9 9 9:2- 3/4..4770.3/ 058 3 70/:.9.0 .08 . 84.70: 094/ 03/ 90 73 1307 . L3 70:9. :/7.0 .5.8g .75038 90 .309.070.4089074: /3 .0 9 /.. 23:90 030198 9 70/:.:9g .309 9 .

3 920 : 0890 850..90 /0 4. :/7.1. 41 10 9 2574.9.08 90 .. 2-:3g9gx0 90 5:9070.47 70/:..7 0 -0.79.: /009: 2.420 89743 9 70/:. ..00..0 /00900 30.0..930 0 .3/ 030198 9 2574.9.08 90 .0 9 70:.: 70:. 41 10 :/7.0/ 094/ 3/4..g 57.89g 2.- /0.0x /0.90.0 .xg .1.9..90 1 57.08 22:39 2574.230 4-480. .203 8.3 57.943 4 850. . /0 .23 /01.3 5:9073.08 90 5407 41 008 .90 /4:g L39380 $50.3.9 925: !4.03.3/ 1.08 00 70.420 .9..9.70 x33/: 0 50 . 23g /01.x . 920 /:7. .943 30 . . #0/:. :/7.9.808 9 7024..9g 47. 50450 -0. 90 95 41 9:2..70. .7 .397..3/ 990 1307 . %20 :7.9 8 9 8 90 2:/7..71:70 .9: /0 .0 2.03 2.9 907 958 0053 90 702.0 9 .9:0 2-:3g9gx0 90 2:39. ..258 3 -44/ .90 . .0x 03/ 73 1307 . 4.9.!7.0x L2-:3g9gx0 90 5:9070.0 -40 0.33 94 13078 89709.08 90 5407 41 10 0.90/ /80..8047 /0 830 .08808 1 0 57.0 L374 ..:2 0890 /03:29g 2:/7.9.3/ 70/:..3/ 94:. .

/0890 094/ %0 958 41 2//0 1307 .9 .g :3 74 25479.3 25479. 41 08943 :/7.7 57. :/7.0 9 /.8 9 70:.39 L3 8g3g9.7093 90 3472.9 .8 .43895.0 90 4907 94 13078 .:708 .9.g 70:. 147 23:908 -:9 57.897g 70020393/ 88902: 0.908 90 0.70947 %20 :7.-09: '3/0.g .x.43895.3.7 030198 9 70:.890 70:.: L3/490 x33/ .9..943 !7..: /009: 2. 02474 :9g .943 . /0 0:747 8g 80 574/:.3/ 73 1307 94:. 50397: -0301. 2. 34.-0908 9 .70947 88902 4.7 /.9.5. 90 95 41 9:2..9 30....0 147 4307 920 0/8 2470 -030198 !7.00.../:.3/ 2.9.39 740 3 4:7 0.70x0 ..908 /.7 .70 /00900 24.x 3.g /.08: /0 0.0/ 4:9 930x . 2:9 .3/ 508 9 058 0.70 8:39 9 5.70 89709.0 #0020390. 574.90. .90 /4:g /0090 L39380 $50. :/7. 2.

9. #0/:.897. '.80 41 9:2..7 /009: 2. 5:9073.0 .5. 70:... 0890 /7059 $50.9. -:30 70:9.g 5. .:2 4 30.9 9 -030198 90 0.70947 #04.0 5.79 5.03x .x0 #0020390. 41 0.3/ 990 1307 89709. :/7.0 9 147 23:908 /..90 5.89.0 -0301. . /009:: 2.3 57.3 0..59.0 90 3/0 1307 94:.0 9 .9.:747 /0 ..90398 .439039 3 -4/ /:.x0 L3 70/:.08 90 .9.8 847-9..00 /3 47.3/ ! 5. 974:-0 39g70 90 32.90 9.0 .8 . 32 094/ %0 958 41 90 2//0 1307 .. 23:90 3.90 47 5:90x !0397: 2.70947 88902 9 70/0028 .g 570. 9 8 .7907.9 3: 9: .70.382 %20 :7..9 4 9.. 9.08 90 -..943 9 70:. 32 :.3/ 73 1307 94:. /0.g 574-0200 .79 .897.943 !7.70 .8 54071: .70.3 9208 ...943 41 0.93 /009: 2.59.-09g /0 847-9.8 2.: /009: 30..7/.47/ 890 2.0/ 4:9 009: 24.0 147 -09907 708:98 !7.7 .3/ 70:.070.8 4: .908 0.x 4 /0 .943 3 90 70/:.0 3/0: .9.g 88902: 0.3.89g 0 .930 -.90398 .-09 9 70/:.70 L3 925 .99.79 .: 9038:30 . 90 95 41 9:2.708 5.: :/7. 030198 9 897039038 90 0.79 :/7.g 549 57...79 9 478 0 30..

0890 :/7.9 3 90 -4/ 9 . 23 893 /7059 L3.470.9 .4/ ..9.3 920 4: ..:80 80.9 9 0307.g/:7g L3 ..0 9 9 90 9:2..47. 2:90 -0301..3/ 90 3/0 1307 41 90 79 .g 949 .:x .9. 90 13078 41 -49 90 .3/ 094/ 3.:708 80.g .9.3/ .3/ 005 90 9:2.943 41 502 .3/8 . !7.41 90 019 . :/7.0 7.9:3.g /00900 /0 .x .. 2:9g .3/ . .475: .:7 /0 17:.3 ..0 #0.475: 34897: 3 5:8 1.08 5407 94 :38 9 .03 3 3907 1 4: 57.g/:7 39074. 49 .070 . /0 102g /g 5:9070 5g2347 '3/0.5g 8:.x /0 .9. 897.90 47 /47x : 57. .908 90 -4/ 030198 570 90 574/:. 147 2:.7.. /.9.943 9 3.0 9 .93 0. -030198 03070.0x . 23 /70590 $50.. . 0890 3/..90 50397: 2.: /009: .079..70.3.907 .475 !:90x 97.08 0.943 !7.g/:7g L3 . .3/ 03.9 9 89458 574/:.9 3 4:7 -4/ %.0 9 .39 :9 /43 9 57..3857...73.908 0.590 00 2..9.0 310.9 8g 80 -0..0 90.9.7 .9.3/ .//943 94 57..g 57...8 9 574/:... 41 0.g 7g. ..x 925 L3/0:3.9 :/7.3/ 17:9 :.2-00 23 x33/ /009: 2.3/ -743.0 2 00 2470 .07.x -743.7g9g947 ..9g /0 57. . :/7. 310.08 3 .070.0 9 4307 %20 :7.70 .0 41 98 2:/7..

9..07..047.3920 .-74:8.3 .g748g3:90.:7.9. 9.0 390-:8 97.: .3/70..3/498.943 47.2:23:2-074150450./4.94.00 :x:208.47.32.:94-: 9703 L32.7/0.3-03019 %.80/43494. .7/985708039.8910L3.4:71703/8 . 3g ..2.7 411. :.x.70 970-:08...7/994..9 3/.9.8g %4-00.2:9050784.89 50.09 4:2:89979 %0708349394480.35.308g -0301.3/2:.8g../0507/:9 .L3.40.70 %7.4:.089g570039..38290x 4 57090347 .9.:08.08849.3/ 47:3/0 L3.92.3 .4047 7:/047.34: .9420 !4x57.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful