13.

Κλέφτες και αρματολοί

Κατά τθ διάρκεια τθσ Τουρκοκρατίασ πολλοί Έλλθνεσ αναγκάςτθκαν να ανεβοφν ςτα βουνά και να
γίνουν λθςτζσ, αφοφ δεν άντεχαν τθν καταπίεςθ και τθν ταπείνωςθ από τουσ Τοφρκουσ. Ο λαόσ τουσ
ονόμαςε Κλέφτες και τουσ καφμαηε για το θάρρος, το ελεφθερο φρόνημα και τθν παλικαριά τουσ.

Με το πζραςμα του χρόνου οι πολλοί αρματολοί, δυςαρεςτθμζνοι από τθ ςυμπεριφορά του
ςουλτάνου, γίνονταν κλζφτεσ ι ςυνεργάηονταν με αυτοφσ. Έτςι ςιγά – ςιγά κλζφτθσ και αρματολόσ
ςιμαινε το ίδιο πράγμα.

Στισ ςυγκροφςεισ τουσ με τουσ Τοφρκουσ οι κλεφταρματολοί εφάρμοηαν τθν τακτικι του
κλεφτοπόλεμου.

Όταν δεν πολεμοφςαν χαίρονταν τθ φφςθ και τθ λευτεριά, εξαςκοφνταν ςτο ςθμάδι, χόρευαν και
γλεντοφςαν. Η προςφορά τουσ ςτο Γζνοσ ιταν τεράςτια: