You are on page 1of 2

TRNG THPT GIA NH

MN: VT L

BO CO NGOI KHO - LP 11A


M HNH IN
1. Tn m hnh:

2. Nhm thc hin:


3. Hnh nh:

NH: 2011 - 2012

4. S mch in:

5. nh gi: (phn ny do Thy C ghi)


a. Hnh thc:

b. K thut:

c. Sng to:

6. im tng kt:

NH: 2011 - 2012