1ŦCe va determ|nat sa organ|zat| ba|u| boboc||or?

lllnd coordlnaLor pe prolecLe educaLlonale anul acesLa ml se pare normal sa ma lmpllc ln organlzarea
8alulul 8obocllor
2ŦAt| ma| organ|zat s| |n a|t| an| ba|u| boboc||or? Cum v| sŴa parut
ua am mal organlzaL de vreo 3 nl lncoaceŦ ÞenLru ca an fosL organlzaLor sl sLllnd caLa munca sLa ln spaLel
organlzarll acesLul evenlmenLţ eu am fosL mulLumlLa mal ales ca am prlmlL un feedŴback favorabll dlm
parLea elevllor
3ŦCe presupune a f| organ|zator
A fl organlzaLor presupune monlLorlzarea acLlvlLaLllorţ sLablllrea locaLlelţ medlaLlzare sponsorl
4Ŧce astaptar| avet| de |a ba|u| boboc||or?
As dorl ca balul bobocllor sa fle un evenlmenL reuslLţ placuL de elevl sl lmpllcarea a caL mal mulLora dln el
SŦ Ce adduce |n p|us ba|u| boboc||or fata de a|t| an|?
lllnd lnLrŴo faza lnlLlalaţ deocamdaLa nlmlc nouţ doar boboace nol
6Ŧ Þe baza caror categor|| se vor a||ege cast|gator|| ?
CrlLerllle de furnlzare vor lnclude ťaspecL LlnuLaţ exuberanLa sl splrlL
7Ŧ Iata de anu| trecutţce asteptar| ar trebu| sa avem de |a ma[orete|e ||ceu|u| nostrum?
ÞenLru ca echlpa sa reformaL dln feLe nolţchlar boboaceţ nu Lrebule sa asLepLaLl nlmlc de la ele decaL
rolul muncll lor sa lncanLe prln specLacolul arLlsLlc
8Ŧ Cum v| se par e|ev|| ||ceu|u| NŦVŦkarpen?
LsLe prea devreme sa lml poL face o parere
9Ŧ Dat| sanse mar| c|ase|or de a kIIŴa |a bac?
uupa noLele de al LesLarlle lnlLlale zlc un procenL de 17 Ʒ chlar 27Ʒdaca lnclude pe cel de al frevenLa
redusaŦ uar s speram ca rezulLaLele dln anl LrecuL lŴau sperlaL sl vor pune man ape carLe

f ¯°f¾f–f°f f n" ° n °f½ ½ n nf°f f°fn ¾f¯¾ ½f °¯f¾f¯f¯½n°–f°f f f n ¯f–f°f¾°ff° f n".

¯¾ f½f ff¯¯f–f°f °°nfn 9 °nff°€¾–f°f¾¾° nff¯°nf¾f°¾½f –f°ffn ¾ °¯ ° f¯€¾¯¯f¯ff ¾nff¯½¯°€ fn€ff ¯ ½f f  .

½ ¾½° f€–f°f €–f°f½ ¾½° ¯°f ffnf ¾f fnf ¯ ff ¾½°¾ n f¾f½ff f f n" ¾ nf f n¾f€ ° °¯ ° ¾ ½fn  ¾¯½nf ffnf¯f¯f °  .

f n °½¾ f n€ff ff°" ° ° €ff°ff nf¯ ff°¯n° f fn ° 9 ffnfnf –¾ f – nf¾–f" .

  €°f °n f¾½ n°f  f°f¾¾½ ff f° n n f¾ ½ff ¾ff ¯ f¯f©  n °¾¯" 9 °nf n½f¾f €¯f °€ ° nf fn ° ¾ff¾ ½f°¯n f  nf ¯°n¾f°nf° ½°¾½ nfnf¾n .

¯¾ ½f n .I f½ °" ¾ ½ f ¯ ¾f¯½€fn ½f  f¾f°¾ ¯fnf¾ fO ff fn" ½f°  f ¾f °f n°½n ° nf fnf°n ½ n f€ °f ¾f f¾¾½ f¯nf f  °f° n f¾½ f¾½° ¯f°f½ nf .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful