1.

GENERALITĂŢI
Cunoaşterea ştiinţifică progresează prin
descoperirea legilor care guvernează fenomenele naturale.
Aceste legi trebuie să reprezinte în mod cantitativ
caracteristicile fenomenului, desfăşurarea sa în timp sau
modul în care interacţionează cu alte fenomene.
Referindu-ne la procesul de cunoaştere a unui
fenomen, putem spune că atât experimentul cât şi
măsurarea ocupă un loc important.
Crearea unor mijloace tehnice din ce în ce mai
perfecţionate pentru scopurile practice, a utilizat din plin
cuceririle ştiinţei şi, pe de altă parte, a contribuit la
dezvoltarea acesteia. Dezvoltarea tehnicilor de măsurare şi
a aparaturii aferente a fost condiţionată şi impulsionată de
interdependenţa care există între ştiinţă şi tehnică.
Măsurările electrice sunt indispensabile în toate
ramurile industriale, constituind o verigă importantă în
procesele de producţie, în controlul calităţii materiilor
prime, a produselor intermediare şi finale, în dezvoltarea
cercetării în toate domeniile.
În aceeaşi ordine de idei, putem spune că şi
consumurile de energie electrică sunt real înregistrate
dacă aparatele utilizate în acest scop nu introduc erori de
măsurare, lucru care este posibil dacă, periodic, acestea
sunt verificate şi reglate.
În lucrarea de faţă, care are ca temă măsurarea
energiei electrice în curent alternativ monofazat, am arătat
pentru început construcţia şi principiul de funcţionare ale
aparatelor de inducţie, aparate care stau la baza
construcţiei contorului de inducţie.
În continuare am făcut o clasificare a contoarelor şi
am prezentat pe larg construcţia şi principiul de
funcţionare a acestora, precum şi modalitatea de legare a
unui contor monofazat în circuit.
Lucrarea se încheie cu prezentarea unor metode de
reparare, reglare şi verificare a contoarelor, precum şi
câteva măsuri de protecţia muncii.
1
2. NOŢIUNI GENERALE
Se ştie că energia reprezintă puterea consumată în
unitatea de timp. Dacă puterea rămâne constantă într-un
anumit interval de timp t
2
–t
1
, se poate considera energia
consumată în intervalul respectiv de timp ca fiind:
( )
1 2
t t P W − ⋅ ·
(1)
În general însă, în practică puterea nu rămâne
constantă. În acest caz, se poate împărţi intervalul de timp
t
2
–t
1
în intervale mici de timp Δt, în care să se considere că
puterea rămâne constantă. În această ipoteză, energia
activă consumată în intervalul de timp t
2
–t
1
se poate
considera a fi egală cu suma energiilor active elementare
consumate în intervalele Δt. Deci:
k t
1


·
·
k P W
n
K
(2)
unde
1 2 t - t t
1
· ∆

·
n
K

(3)
În mod analog se poate defini energia reactivă ca
fiind:
k t
1


·
·
k r Q W
n
K
(4)
Unitatea de măsură pentru energia activă este
wattsecunda, iar pentru energia reactivă este varsecunda.
În practică se folosesc multiplii wattoră şi kilowattoră şi
respectiv varoră şi kilovaroră.
Energia electrică se măsoară cu aparate numite
contoare. Contoarele sunt alcătuite dintr-un dispozitiv
2
wattmetric al cărui cuplu activ este proporţional cu puterea
şi un mecanism integrator care însumează energiile
elementare într-un anumit interval de timp.
În funcţie de mărimea măsurată, contoarele pot fi
de energie activă sau de energie reactivă.
În funcţie de principiul de funcţionare, contoarele
pot fi electrodinamice sau de inducţie. Cel mai răspândit
contor este contorul de inducţie. El funcţionează însă
numai în curent alternativ. Pentru măsurarea energiei în
curent continuu se folosesc contoare electrodinamice.
3
3. CONSTRUCŢIA ŞI PRINCIPIUL DE
FUNCŢIONARE AL
APARATELOR DE INDUCŢIE
La baza principiului de funcţionare al aparatelor de
inducţie stă interacţiunea dintre curenţii turbionari induşi
într-o armătură metalică neferomagnetică şi două sau mai
multe fluxuri magnetice alternative care au creat aceşti
curenţi. Deoarece principiul fundamental al acestui
dispozitiv este inducţia electromagnetică, instrumentele de
inducţie pot funcţiona numai în curent alternativ sau, în
general, numai în regim variabil.
Dispozitivele de inducţie se clasifică în dispozitive
cu un flux sau cu mai multe fluxuri, după cum echipajul
mobil este intersectat de unul sau mai multe fluxuri.
3.1.DISPOZITIVUL DE INDUCŢIE CU UN FLUX
Din punct de vedere constructiv, dispozitivul de
inducţie este alcătuit dintr-un electromagnet, o armătură
neferomagnetică, un ax mobil, resorturi spirale, un ac
indicator, un magnet permanent şi o scară gradată.
Curentul I parcurgând bobina electromagnetului
dă naştere la fluxul Φ .
Valoarea efectivă a acestui flux este proporţională
cu curentul I şi defazat în urmă cu unghiul α (de avans
histerezis). Acest flux străbate armătura mobilă
conductoare, inducând în ea o tensiune electromotoare ce
creează curenţi electrici circulari care se închid în jurul
liniilor de flux care îi determină.
În urma interacţiunii fluxului electromagnetic Φ cu
curentul indus I
d
apare o forţă care va crea un cuplu ce va
pune discul în mişcare.
Deviaţia permanentă α va fi cu atât mai mare, cu
cât inductivitatea discului este mai mare. Deoarece
sensibilitatea acestui tip de dispozitiv este redusă, el nu se
4
mai foloseşte, locul lui fiind luat de dispozitivele cu mai
multe fluxuri.
3.2. DISPOZITIVUL DE INDUCŢIE CU DOUĂ FLUXURI
Curenţii I
1
şi I
2
parcurg înfăşurarea
electromagneţilor şi, determină apariţia fluxurilor Φ
1
şi Φ
2
care străbat discul, inducând în acesta tensiuni
electromotoare.
Interacţiunea dintre curenţi şi fluxuri determină
apariţia unui cuplu activ care pune în mişcare discul de
aluminiu. Deviaţia acestuia depinde de fluxuri şi de
valoarea sinusului unghiului dintre cele două fluxuri.
Pe baza acestui dispozitiv se realizează wattmetre
şi varmetre de inducţie, dar mai ales contoare de energie
electrică.
3.3. DISPOZITIVUL DE INDUCŢIE CU TREI FLUXURI
Sensibilitatea, respectiv cuplul activ al
dispozitivului cu două fluxuri poate fi dublată, dacă unul
dintre fluxurile magnetice Φ
u
sau Φ
i
intersectează de două
ori discul neferomagnetic.
5
Fig.1. Dispozitiv de inducţie cu trei fluxuri.
Din punct de vedere constructiv acest lucru este
posibil dacă unul dintre electromagneţi este aşezat pe o
direcţie perpendiculară pe raza discului şi în partea
inferioară a acestuia, iar celălalt electromagnet se aşează
în lungul razei discului, în partea superioară a acestuia. Se
observă că în această situaţie fluxul Φ
i
intersectează de
două ori discul, în timp ce fluxul Φ
u
, numai o singură dată.
Se mai observă, de asemenea, că fluxul Φ
i
străbate discul
de două ori, dar în sensuri contrare.
Cuplul activ a acestui dispozitiv este dublu faţă de
cel cu două fluxuri, motiv pentru care acesta este singurul
utilizat la construcţia instrumentelor de inducţie.
3.4. ERORILE SI PROPRIETĂŢILE DISPOZITIVELOR
DE INDUCŢIE
6
-datorită neliniarităţii dependenţei inducţie – câmp
magnetic, nu există o proporţionalitate riguroasă între
valoarea efectivă a curentului prin înfăşurare şi valoarea
efectivă a fluxului electromagnetic;
-pierderile magnetice în cele două miezuri,
defazează fluxurile în urma curenţilor în mod inegal,
făcând necesară prezenţa unor circuite de simetrizare;
-cuplul activ fiind direct proporţional cu frecvenţa
este puternic afectat de variaţia acesteia, determinând
erori importante de indicaţie;
-capacitatea de suprasarcină este ridicată
deoarece eventualele resorturi spirale nu sunt străbătute
de curent;
-influenţa câmpurilor exterioare (magnetice şi
electrice) este în prezent neglijabilă şi poate fi complet
înlăturată prin introducerea dispozitivului într-o carcasă
feromagnetică;
-construcţia simplă şi robustă a acestui instrument,
îi asigură o bună rezistenţă la solicitările mecanice
exterioare (vibraţii);
-datorită numeroaselor surse de erori (frecvenţă,
miezuri feromagnetice, temperatură, etc.) clasele de
precizie realizabile sunt inferioare clasei 1.
4. CONTOARE DE INDUCŢIE
4.1. CLASIFICAREA CONTOARELOR
1. După clasa de precizie:
 contoarele se construiesc pentru clasele 0,2; 1;
2; 2,5; 3.
7
2. După felul conectării contorului în circuitul
controlat:
 contor conectat direct;
 contor conectat prin transformator de măsură
(numai circuitul de curent şi/sau cel de tensiune).
3.După felul curentului:
 monofazate;
 bifazate;
 trifazate.
4. După numărul conductoarelor reţelei controlate:
 contoare cu două conductoare (de fază şi nul);
 contoare cu trei conductoare (sistem trifazat fără
conductor neutru sau sistem bifazat cu două faze
şi conductor neutru);
 contoare cu patru conductoare (sistem trifazat cu
conductor neutru).
5. După felul energiei pe care o măsoară:
 contoare de energie activă;
 contoare de energie reactivă.
6. După modul de utilizare:
 contoare etalon;
 contoare de uz casnic;
 contoare de uz industrial.
7. După raportul dintre curentul maxim I
max.
şi curentul
de bază I
b
:
 contoare cu capacitate normală de măsurare:
I
max.
= 1,25 I
b
;
 contoare cu capacitate mare de măsurare:
I
max.
> 1,25 I
b
;
Contoarele la care se montează transformatoare de
curent au bobinele construite în general pentru un curent
de 5A (în cazuri speciale, de 1A, de exemplu contoare de
precizie 1), curent debitat de secundarul transformatorului
de curent,
Contoarele care se montează cu transformatorul de
tensiune au bobinele de tensiune pentru 100V (cât
debitează secundarul transformatorului de tensiune) sau
de 110 V.
4.2. CONSTRUCŢIA ŞI PRINCIPIUL DE FUNCŢIONARE
AL CONTORULUI
8
La baza construcţiei contorului stă dispozitivul de
inducţie cu trei fluxuri. El este utilizat pentru măsurarea
energiei în curentul alternativ.
Acest tip de contor are o construcţie simplă,
suportă sarcini relativ mari şi are siguranţă în exploatare,
iar clasa lui de precizie este satisfăcătoare.
Contorul se compune dintr-un dispozitiv de inducţie
şi un mecanism integrator.
4.2.1. Construcţia contorului
Fig.2. Elementele componente ale contorului.
Elementele electromagnetice sunt:
 Circuitele magnetice, care sunt realizate din tole
de tablă silicioasă, nituite şi lăcuite.
 Înfăşurarea de tensiune care se realizează din
sârmă din cupru cu email, cu diametrul de 0,06 …. 0,15
mm, folosind o carcasă de bachelită.
9
Valoarea exactă a diametrului sârmei şi numărului
de spire se aleg în funcţie de tipul contorului şi de valoarea
tensiunii nominale.
Diametrul sârmei trebuie respectat, deoarece
modificarea acestuia poate aduce schimbări în
caracteristicile funcţionale ale contorului, aşa cum ar fi:
posibilităţile de reglare, variaţiile erorii la modificarea
temperaturii mediului ambiant.
 Înfăşurarea de curent care se realizează dintr-un
conductor de cupru cu izolaţie de email sau de bumbac.
Secţiunea conductorului se alege în funcţie de valoarea
încălzirii maxime admisibile.
Echipajul mobil conţine următoarele părţi
componente:
o discul din aluminiu;
o axul în jurul căruia se mişcă discul;
o cârligul pentru evitarea mersului în gol;
o lagărul superior şi inferior.
Discul se realizează din aluminiu pur, de calitate
superioară.
Contorul trifazat se deosebeşte de cel monofazat
prin aceea că are un număr mai mare de sisteme
electromagnetice.
Echipajul mobil nu are construcţii deosebite, cu
excepţia unui număr diferit de discuri pe ax.
10
Fi g.3. Echi paj ul mobi l :
1 – căpăcel ; 2 – mel c; 3 – cârl i g; 4 – ax; 5 – di sc; 6 – corpul crapodi nei ; 7 –
bucşa; 8 – arc; 9 – căpăcel ; 10 – suportul acul ui .
Mecanismul integrator. Energia înregistrată
poate fi urmărită la mecanismul integrator numit şi
mecanismul totalizator sau înregistrator.
o cu ac indicator;
o cu role.
11
Fig.4. Dispozitivul de citire.
Mecanismele integratoare cu role sunt practice în
exploatare însă funcţionează corect numai cu condiţia ca
piesele lor să fie confecţionate cu atenţie.
Magnetul de frânare. În general, aceşti magneţi
se confecţionează din oţeluri speciale ce se magnetizează
puternic. Alegerea formei magnetului se face ţinându-se
seama de necesitatea de a obţine o acţiune de frânare cât
mai mare a magnetului, la p dimensiune şi greutate cât
mai mici.
Cutia contorului. Întregul mecanism al contorului
este fixat pe soclul contorului. Acesta poate fi executat din
tablă de oţel, fontă sau mase plastice.
Pe soclu se fixează şasiul contorului care serveşte
ca suport pentru montarea electromagneţilor, discului,
lagărelor, magnetului permanent şi mecanismului
integrator.
Un alt element al contorului este capacul care
acoperă întregul mecanism al contorului. Acesta se
realizează din metal, mase plastice sau sticlă. Pentru a
evita pătrunderea prafului în contoare, marginea contorului
are un şănţuleţ în care se fixează o garnitură. De
asemenea, prinderea ferestrei (geamului la capac) trebuie
să se facă etanş.
Legăturile electrice de la reţea se realizează cu
ajutorul blocului bornelor. Partea principală a acestei cutii
o constituie blocul, confecţionat, în general, din bachelită
12
în care se fixează plăci de alamă cu găuri pentru şuruburi
care servesc la fixarea conductoarelor.
4.2.2. Principiul de funcţionare
Principiul de funcţionare a dispozitivului de
inducţie constă în interacţiunea câmpurilor magnetice
create de circuite inductoare fixe, asupra curenţilor pe
care aceste circuite îi induc în piese conductoare mobile.
Din interacţiunea dintre câmpurile magnetice şi curenţii
induşi, apare un cuplu activ care pune în mişcare piesa
mobilă.
Dispozitivul de inducţie folosit în contoarele de
curent alternativ este realizat dintr-un disc de aluminiu ce
se poate roti în jurul unui ax vertical şi doi electromagneţi
(fig.1) (un electromagnet de curent 1 şi un electromagnet
de tensiune 2).
Electromagnetul de curent se montează în serie cu
consumatorul, deci este parcurs de curentul I din circuit. El
produce un flux Φ
I
care străbate de două ori discul în
sensuri contrare. Electromagnetul de tensiune este montat
în paralel cu consumatorul, deci este alimentat cu
tensiunea de la bornele consumatorului. El creează un flux
Φ
U
, care străbate discul o singură dată. Fluxurile Φ
I
şi Φ
U
induc curenţi în disc.
Datorită interacţiunii dintre curenţii induşi şi
fluxuri, ia naştere un cuplu activ care pune în mişcare
discul. Se poate demonstra că acest cuplu activ este
proporţional cu cele două fluxuri şi cu unghiul de defazaj
între ele:
α sin
U I a
K M Φ ⋅ Φ ⋅ ·
(5)
Pentru ca să se obţină un cuplu activ proporţional
cu puterea activă, P = UI cosϕ , unde ϕ este defazajul
dintre tensiune şi curent, dispozitivul de inducţie se
realizează astfel încât fluxul Φ
I
să fie proporţional cu I şi
aproximativ în fază cu I, iar fluxul Φ
U
să fie proporţional cu
U şi defazat cu aproximativ π /2 faţă de U. În acest scop
bobina electromagnetului de tensiune se realizează cu
inductanţă mare.
13
Ţinând seama că între I şi U există defazajul ϕ şi
că între Φ
U
şi U s-a creat un defazaj de π /2, unghiul dintre
cele două fluxuri devine:
ϕ
π
α − ·
2
(6)
Având în vedere cele de mai sus, se poate scrie:
P K UI K K M
U I a 1 1
cos
2
sin · ·
,
_

¸
¸
− ⋅ Φ ⋅ Φ ⋅ · ϕ ϕ
π
(7)
Rezultă deci că se obţine un cuplu activ
proporţional cu puterea activă din circuit.
Cuplului activ i se opune un cuplu de frânare,
realizat cu un magnet permanent 3. Când discul se roteşte
cu o viteză de rotaţie n, intersectează liniile de câmp ale
magnetului permanent şi iau naştere în disc curenţi induşi
proporţionali cu viteza de rotaţie n. Din interacţiunea
acestor curenţi cu fluxul creat de magnetul permanent, se
obţine un cuplu de frânare proporţional şi el cu viteza de
rotaţie a discului:
n K M
f 2
·
(8)
Când cuplul de frânare devine egal cu cuplul activ,
discul se roteşte cu viteză constantă. În acest caz:
f a
M M ·
(9)
adică:
,
2 1
n K P K ·
(10)
de unde:
P K P
K
K
n 3
2
1
· · (11)
Această relaţie ne arată că viteza de rotaţie a
discului este proporţională cu puterea activă.
Numărul total de rotaţii N = n(t
2
-t
1
) pe care le
face discul într-un interval de timp, este proporţional cu
suma energiilor elementare consumate în intervalul de
timp respectiv, adică:
14
( ) ( ) ;
3 1 2 3 1 2
W K t t P K t t n N · − · − ·
(12)
CN N
K
W · ·
3
1
(13)
Constanta C se numeşte constantă reală a
contorului. În practică se foloseşte frecvent inversul
acestei constante:
.
1
1
]
1

¸

· ·
kWh
rot
W
N
C
Cn
(14)
C
n
se numeşte constanta nominală a contorului şi
reprezintă numărul de rotaţii pe care le face discul pentru
un consum de energie egal cu

1kWh. De obicei, această
constată este înscrisă pe carcasa contorului. De exemplu:
C
n
= 480 rot/kWh.
Fi g.5. Schema de conexi uni a unui contor monofazat.
15
5. REPARAREA SI REGLAREA
CONTOARELOR
Recondiţionarea contoarelor se efectuează la
semnalarea unor deficienţe în funcţionarea acestora, în
cazul reviziilor periodice, la înlocuirea contoarelor din
exploatare sau la repararea preventivă.
La repararea preventivă, similară cu noţiunea de
reparaţie curentă, se prevăd curăţirea crapodinei şi a
lagărului superior şi eventual înlocuirea unor piese uzate,
cum ar fi: piatra, bila sau căpăcelul lagărului superior.
După curăţire şi asamblare, contoarele se reglează şi se
supun verificării.
Procesul de reparare la contoare se poate împărţi
în două etape:
o remedierea defecţiunilor mecanice;
o reglarea electrică funcţională a contoarelor.
Pentru înlăturarea defectelor mecanice se
demontează capacul contorului. Capacul este reparat,
curăţat, vopsit şi i se schimbă geamul, dacă a fost spart,
precum şi garnitura de etanşare. Suprafaţa interioară a
contorului electric trebuie să fie ştearsă pentru a nu
rămâne praf şi impurităţi.
După aceea, se depontează mecanismul totalizator
pentru a fi curăţat sau a i se înlocui sau repara piesele
defecte.
Urmează curăţirea celorlalte piese şi anume:
o spălarea discului cu ax;
o demontarea şi montarea crapodinei, spălarea pieselor
acesteia şi spălarea suportului acului;
o polarizarea sau înlocuirea bilei.
După înlăturarea deficienţelor mecanice,
contoarele trebuie reglate electric (etalonate), pentru
obţinerea curbei erorii în limitele impuse de clasa de
precizie a contorului.
Pentru ca energia să fie înregistrată corect de către
contor este necesar să se realizeze egalitatea dintre
cuplurile de frecare şi compensare. Această condiţie nu se
poate îndeplini la toate regimurile de funcţionare, în primul
16
rând datorită cuplului de frânare care nu este constant şi
apoi datorită fluxurilor care nu sunt direct proporţionale cu
curenţii din cauza miezurilor feromagnetice.
Ţinând seama de acestea, contorul are o anumită
eroare. Aceasta poate fi micşorată dacă, presupunând
condiţiile nominale de funcţionare ale contoarelor
monofazate, urmărim următoarele etape de reglare:
o reglarea compensării frecării;
o reglarea defazajului la factor de putere zero;
o reglarea la sarcini mari;
o reglarea la sarcini mici;
o reglarea la mers în gol şi a sensibilităţii.
17
6. VERIFICAREA CONTOARELOR
Contoarele trebuie aduse în laborator cu cel puţin 6
ore înainte de începerea verificării, pentru a-şi însuşi
temperatura mediului ambiant.
Principalele metode utilizate pentru verificarea
contoarelor sunt următoarele:
 măsurarea energiei electrice prin măsurarea
concomitentă a puterii şi timpului:
• metoda wattmetru – cronometru;
• metoda contorului etalon.
 Compararea directă a vitezei discului
contorului de verificat cu viteza discului unui contor
model;
 Compararea vitezei discului contorului de
verificat cu viteza discului unui contor model folosind
efectul stroboscopic;
 Compararea energiei electrice înregistrate de
contorul de verificat cu energia înregistrată de un
contor model.
Metoda wattmetru – cronometru utilizează un
aparat care măsoară puterea electrică şi unul măsoară
timpul.
18
Fig.6. Schema de verificare a contorului monofazat de energie
Această metodă este una dintre cele mai folosite
metode de verificare a contoarelor electrice şi constă în
esenţă din compararea indicaţiilor contorului de verificat
cu consumul de energie determinat cu ajutorul unui
wattmetru şi al unui cronometru prin calcul.
După stabilirea sarcinii şi defazajului necesar între
curent şi tensiune se trece la determinarea erorii
contorului pentru care se cronometrează un timp t pentru
n rotaţii ale discului.
( ) . 100 100 %
t
t n
efectiv
efectiv contor
P
P C
W
W W −
·

· ε (15)
Din această relaţie rezultă că de fapt verificarea se
reduce la compararea timpului teoretic calculat în care
contorul trebuie să efectueze un număr de rotaţii, cu
timpul real în care se efectuează acestea.
19
7. NORME DE PROTECŢIA MUNCII
Pentru executarea lucrărilor de reglare şi verificare
a contoarelor se utilizează scule, unelte şi dispozitive,
precum şi mijloace de protecţie electroizolante la utilizarea
cărora trebuie să se ţină cont de următoarele măsuri de
protecţia muncii:
 Sculele să nu prezinte decalibrări sau deformări;
 Sculele care prin natura lor sunt prevăzute cu mânere
electroizolante, trebuie să aibă materialul
electroizolant integru, fără fisuri, străpungeri şi să fie
fixat rigid din punct de vedere mecanic;
 Materialul de construcţie al sculelor nu trebuie să fie
casant.
În cadrul operaţiilor de reglare al contoarelor, când
se intervine direct asupra ansamblurilor şi dispozitivelor de
reglare, trebuie să se utilizeze şurubelniţe cu mânere
electroizolante, precum şi mănuşi de joasă tensiune
pentru a preveni atingerea părţilor sub tensiune de către
operator.
20
Instalaţiile de verificare şi reglare trebuie
amplasate astfel încât să nu poată fi atinse simultan de o
persoană cu alte părţi ale construcţiei sau instalaţiei,
legate în mod normal la pământ.
Înainte de a începe lucrul la instalaţia de reglat
contoare este absolut necesar să se asigure ca:
 alimentarea de la reţea să se facă corect;
 fişa şi priza de alimentare să fie prevăzute cu contacte
de protecţie;
 instalaţia de reglat contoare şi panoul de alimentare a
contoarelor să fie legate la centura de împământare.
La instalaţia de verificare şi reglare trebuie să
lucreze numai personal instruit în acest scop şi numai după
ce şi-a însuşit instrucţiunile de utilizare.
Lucrătorii trebuie să stea cu picioarele pe covoraşe
sau preşuri electroizolante. Trebuie să se evite atingerea
simultană a două borne, deoarece bobinele de tensiune şi
curent sunt separate galvanic de masă, existând pericolul
de electrocutare. Trebuie să se evite desfacerea
conexiunilor circuitelor de curent de la instalaţia în
funcţiune pentru evitarea producerii de arcuri electrice
periculoase.
La executarea lucrărilor de revizie a instalaţiilor se
va avea în vedere necesitatea deconectării instalaţiei de la
reţea prin scoaterea ştecherului din priza de alimentare.
8. BIBLIOGRAFIE
1. EUGENIA ISAC
-Măsuri electrice şi electronice, Editura
didactică şi
pedagogică, Bucureşti, 1991
2. E. NICOLAU
- Manualul inginerului electronist, Măsuri
electrice
şi electronice, Editura didactică şi
pedagogică,
Bucureşti, 1991
3. I. CONECINI
21
-Verificarea panourilor şi tablourilor
electrice de
distribuţie şi de automatizare, Colecţia
electricianului, Editura tehnică, Bucureşti,
1981
9.CUPRINS
1. ARGUMENT 1
2. NOŢIUNI GENERALE 2
3. CONSTRUCŢIA ŞI PRINCIPIUL DE FUNCŢIONARE AL APARATELOR DE
INDUCŢIE 4
3.1. Dispozitivul de inducţie cu un flux 4
3.2. Dispozitivul de inducţie cu un flux 4
3.3. Dispozitivul de inducţie cu un flux 5
3.4. Erorile şi proprietăţile dispozitivelor de inducţie 6
22
4. CONTOARE DE INDUCŢIE 7
4.1. Clasificarea contoarelor 7
4.2.Construcţia şi principiul de funcţionare al contorului 8
4.2.1. Construcţia contorului. 8
4.2.2. Principiul de funcţionare 11
5. REPARAREA ŞI REGLAREA CONTOARELOR 14
6. VERIFICAREA CONTOARELOR 16
7. NORME DE PROTECŢIA MUNCII 18
8. BIBLIOGRAFIE 19
23

2. NOŢIUNI GENERALE
Se ştie că energia reprezintă puterea consumată în unitatea de timp. Dacă puterea rămâne constantă într-un anumit interval de timp t 2 –t 1 , se poate considera energia consumată în intervalul respectiv de timp ca fiind:
W = P ⋅ ( t 2 − t1 )

(1)

În general însă, în practică puterea nu rămâne constantă. În acest caz, se poate împărţi intervalul de timp t 2 –t 1 în intervale mici de timp Δt, în care să se considere că puterea rămâne constantă. În această ipoteză, energia activă consumată în intervalul de timp t 2 –t 1 se poate considera a fi egală cu suma energiilor active elementare consumate în intervalele Δt. Deci:

W = ∑ Pk∆ tk
unde

n

K =1

(2)

K =1
fiind:

∑ ∆t = t2 - t1

n

(3)

În mod analog se poate defini energia reactivă ca

Wr = ∑ Qk∆tk
K =1

n

(4)

Unitatea de măsură pentru energia activă este wattsecunda, iar pentru energia reactivă este varsecunda. În practică se folosesc multiplii wattoră şi kilowattoră şi respectiv varoră şi kilovaroră. Energia electrică se măsoară cu aparate numite contoare. Contoarele sunt alcătuite dintr-un dispozitiv
2

wattmetric al cărui cuplu activ este proporţional cu puterea şi un mecanism integrator care însumează energiile elementare într-un anumit interval de timp. În funcţie de principiul de funcţionare. Pentru măsurarea energiei în curent continuu se folosesc contoare electrodinamice. El funcţionează însă numai în curent alternativ. contoarele pot fi electrodinamice sau de inducţie. contoarele pot fi de energie activă sau de energie reactivă. În funcţie de mărimea măsurată. Cel mai răspândit contor este contorul de inducţie. 3 .

instrumentele de inducţie pot funcţiona numai în curent alternativ sau. după cum echipajul mobil este intersectat de unul sau mai multe fluxuri. Dispozitivele de inducţie se clasifică în dispozitive cu un flux sau cu mai multe fluxuri. 3. el nu se 4 . o armătură neferomagnetică. resorturi spirale.1. dispozitivul de inducţie este alcătuit dintr-un electromagnet. Acest flux străbate armătura mobilă conductoare. Deoarece sensibilitatea acestui tip de dispozitiv este redusă.3. Deviaţia permanentă α va fi cu atât mai mare. CONSTRUCŢIA ŞI PRINCIPIUL DE FUNCŢIONARE AL APARATELOR DE INDUCŢIE La baza principiului de funcţionare al aparatelor de inducţie stă interacţiunea dintre curenţii turbionari induşi într-o armătură metalică neferomagnetică şi două sau mai multe fluxuri magnetice alternative care au creat aceşti curenţi. în general. un ax mobil. Curentul I parcurgând bobina electromagnetului dă naştere la fluxul Φ . numai în regim variabil. inducând în ea o tensiune electromotoare ce creează curenţi electrici circulari care se închid în jurul liniilor de flux care îi determină. un ac indicator. cu cât inductivitatea discului este mai mare. Deoarece principiul fundamental al acestui dispozitiv este inducţia electromagnetică. Valoarea efectivă a acestui flux este proporţională cu curentul I şi defazat în urmă cu unghiul α (de avans histerezis). În urma interacţiunii fluxului electromagnetic Φ cu curentul indus I d apare o forţă care va crea un cuplu ce va pune discul în mişcare.DISPOZITIVUL DE INDUCŢIE CU UN FLUX Din punct de vedere constructiv. un magnet permanent şi o scară gradată.

3. dar mai ales contoare de energie electrică. dacă unul dintre fluxurile magnetice Φ u sau Φ i intersectează de două ori discul neferomagnetic. Deviaţia acestuia depinde de fluxuri şi de valoarea sinusului unghiului dintre cele două fluxuri. respectiv cuplul activ al dispozitivului cu două fluxuri poate fi dublată. inducând în acesta tensiuni electromotoare. Interacţiunea dintre curenţi şi fluxuri determină apariţia unui cuplu activ care pune în mişcare discul de aluminiu.mai foloseşte. determină apariţia fluxurilor Φ 1 şi Φ 2 care străbat discul. Pe baza acestui dispozitiv se realizează wattmetre şi varmetre de inducţie. locul lui fiind luat de dispozitivele cu mai multe fluxuri. DISPOZITIVUL DE INDUCŢIE CU DOUĂ FLUXURI Curenţii I1 şi I2 parcurg înfăşurarea electromagneţilor şi. 5 . 3.2. 3. DISPOZITIVUL DE INDUCŢIE CU TREI FLUXURI Sensibilitatea.

1. motiv pentru care acesta este singurul utilizat la construcţia instrumentelor de inducţie. 3. iar celălalt electromagnet se aşează în lungul razei discului. ERORILE SI PROPRIETĂŢILE DISPOZITIVELOR DE INDUCŢIE 6 .4. Se observă că în această situaţie fluxul Φ i intersectează de două ori discul. numai o singură dată. de asemenea. dar în sensuri contrare. în partea superioară a acestuia. că fluxul Φ i străbate discul de două ori. Din punct de vedere constructiv acest lucru este posibil dacă unul dintre electromagneţi este aşezat pe o direcţie perpendiculară pe raza discului şi în partea inferioară a acestuia. Se mai observă. Dispozitiv de inducţie cu trei fluxuri. Cuplul activ a acestui dispozitiv este dublu faţă de cel cu două fluxuri.Fig. în timp ce fluxul Φ u .

făcând necesară prezenţa unor circuite de simetrizare.-datorită neliniarităţii dependenţei inducţie – câmp magnetic.1. 3. determinând erori importante de indicaţie. CLASIFICAREA CONTOARELOR 1.) clasele de precizie realizabile sunt inferioare clasei 1. 2. îi asigură o bună rezistenţă la solicitările mecanice exterioare (vibraţii). -capacitatea de suprasarcină este ridicată deoarece eventualele resorturi spirale nu sunt străbătute de curent. -pierderile magnetice în cele două miezuri. nu există o proporţionalitate riguroasă între valoarea efectivă a curentului prin înfăşurare şi valoarea efectivă a fluxului electromagnetic. -construcţia simplă şi robustă a acestui instrument. 1. etc. După clasa de precizie:  contoarele se construiesc pentru clasele 0. -datorită numeroaselor surse de erori (frecvenţă.2. -cuplul activ fiind direct proporţional cu frecvenţa este puternic afectat de variaţia acesteia. 7 .5. -influenţa câmpurilor exterioare (magnetice şi electrice) este în prezent neglijabilă şi poate fi complet înlăturată prin introducerea dispozitivului într-o carcasă feromagnetică. CONTOARE DE INDUCŢIE 4. defazează fluxurile în urma curenţilor în mod inegal. miezuri feromagnetice. 2. 4. temperatură.

5.2. După felul energiei pe care o măsoară:  contoare de energie activă.  contoare cu trei conductoare (sistem trifazat fără conductor neutru sau sistem bifazat cu două faze şi conductor neutru).  trifazate.  contoare de uz industrial. După numărul conductoarelor reţelei controlate:  contoare cu două conductoare (de fază şi nul).  contor conectat prin transformator de măsură (numai circuitul de curent şi/sau cel de tensiune). > 1.  contoare de energie reactivă.După felul curentului:  monofazate.  contoare cu capacitate mare de măsurare: I m a x . 4. 6.25 I b . După raportul dintre curentul maxim I m a x . După modul de utilizare:  contoare etalon. 3. Contoarele la care se montează transformatoare de curent au bobinele construite în general pentru un curent de 5A (în cazuri speciale. şi curentul de bază I b :  contoare cu capacitate normală de măsurare: I m a x . După felul conectării contorului în circuitul controlat:  contor conectat direct. 7. = 1.2.25 I b .  contoare cu patru conductoare (sistem trifazat cu conductor neutru). 4. curent debitat de secundarul transformatorului de curent. de exemplu contoare de precizie 1). Contoarele care se montează cu transformatorul de tensiune au bobinele de tensiune pentru 100V (cât debitează secundarul transformatorului de tensiune) sau de 110 V.  contoare de uz casnic. de 1A.  bifazate. CONSTRUCŢIA ŞI PRINCIPIUL DE FUNCŢIONARE AL CONTORULUI 8 .

 Înfăşurarea de tensiune care se realizează din sârmă din cupru cu email. 9 .1. 0. Construcţia contorului Fig. suportă sarcini relativ mari şi are siguranţă în exploatare. Contorul se compune dintr-un dispozitiv de inducţie şi un mecanism integrator. Elementele electromagnetice sunt:  Circuitele magnetice.La baza construcţiei contorului stă dispozitivul de inducţie cu trei fluxuri.2. Acest tip de contor are o construcţie simplă. 4. care sunt realizate din tole de tablă silicioasă. Elementele componente ale contorului.15 mm. cu diametrul de 0. El este utilizat pentru măsurarea energiei în curentul alternativ. folosind o carcasă de bachelită. nituite şi lăcuite.06 ….2. iar clasa lui de precizie este satisfăcătoare.

Contorul trifazat se deosebeşte de cel monofazat prin aceea că are un număr mai mare de sisteme electromagnetice. Diametrul sârmei trebuie respectat. Echipajul mobil nu are construcţii deosebite.  Înfăşurarea de curent care se realizează dintr-un conductor de cupru cu izolaţie de email sau de bumbac. Secţiunea conductorului se alege în funcţie de valoarea încălzirii maxime admisibile. variaţiile erorii la modificarea temperaturii mediului ambiant. cu excepţia unui număr diferit de discuri pe ax. o cârligul pentru evitarea mersului în gol. de calitate superioară. 10 . o axul în jurul căruia se mişcă discul. aşa cum ar fi: posibilităţile de reglare.Valoarea exactă a diametrului sârmei şi numărului de spire se aleg în funcţie de tipul contorului şi de valoarea tensiunii nominale. o lagărul superior şi inferior. Echipajul mobil conţine următoarele părţi componente: o discul din aluminiu. Discul se realizează din aluminiu pur. deoarece modificarea acestuia poate aduce schimbări în caracteristicile funcţionale ale contorului.

9 – c ăpăc e l . 11 . Echipajul mobil: 1 – c ăpăc e l . 6 – c orpul c rapodi ne i .3. 4 – ax. o cu role. 2 – mel c . 10 – suport ul ac ul ui .Fig. 3 – c ârl i g. Energia înregistrată poate fi urmărită la mecanismul integrator numit şi mecanismul totalizator sau înregistrator. Mecanismul integrator. 5 – di sc . o cu ac indicator. 8 – arc . 7 – buc şa.

Dispozitivul de citire. Un alt element al contorului este capacul care acoperă întregul mecanism al contorului. Acesta poate fi executat din tablă de oţel. Mecanismele integratoare cu role sunt practice în exploatare însă funcţionează corect numai cu condiţia ca piesele lor să fie confecţionate cu atenţie.4. Pe soclu se fixează şasiul contorului care serveşte ca suport pentru montarea electromagneţilor.Fig. Cutia contorului. din bachelită 12 . în general. mase plastice sau sticlă. Acesta se realizează din metal. discului. lagărelor. fontă sau mase plastice. marginea contorului are un şănţuleţ în care se fixează o garnitură. Magnetul de frânare. De asemenea. Partea principală a acestei cutii o constituie blocul. prinderea ferestrei (geamului la capac) trebuie să se facă etanş. Întregul mecanism al contorului este fixat pe soclul contorului. la p dimensiune şi greutate cât mai mici. Legăturile electrice de la reţea se realizează cu ajutorul blocului bornelor. În general. aceşti magneţi se confecţionează din oţeluri speciale ce se magnetizează puternic. confecţionat. magnetului permanent şi mecanismului integrator. Pentru a evita pătrunderea prafului în contoare. Alegerea formei magnetului se face ţinându-se seama de necesitatea de a obţine o acţiune de frânare cât mai mare a magnetului.

apare un cuplu activ care pune în mişcare piesa mobilă. Electromagnetul de tensiune este montat în paralel cu consumatorul. El produce un flux Φ I care străbate de două ori discul în sensuri contrare. Se poate demonstra că acest cuplu activ este proporţional cu cele două fluxuri şi cu unghiul de defazaj între ele: M a = K ⋅ Φ I ⋅ ΦU sin α (5) Pentru ca să se obţină un cuplu activ proporţional cu puterea activă. El creează un flux Φ U . 13 . iar fluxul Φ U să fie proporţional cu U şi defazat cu aproximativ π /2 faţă de U. Datorită interacţiunii dintre curenţii induşi şi fluxuri. P = UI cosϕ .în care se fixează plăci de alamă cu găuri pentru şuruburi care servesc la fixarea conductoarelor. Dispozitivul de inducţie folosit în contoarele de curent alternativ este realizat dintr-un disc de aluminiu ce se poate roti în jurul unui ax vertical şi doi electromagneţi (fig. dispozitivul de inducţie se realizează astfel încât fluxul Φ I să fie proporţional cu I şi aproximativ în fază cu I. Fluxurile Φ I şi Φ U induc curenţi în disc. În acest scop bobina electromagnetului de tensiune se realizează cu inductanţă mare. Din interacţiunea dintre câmpurile magnetice şi curenţii induşi. 4. ia naştere un cuplu activ care pune în mişcare discul. care străbate discul o singură dată. unde ϕ este defazajul dintre tensiune şi curent.2. asupra curenţilor pe care aceste circuite îi induc în piese conductoare mobile. Electromagnetul de curent se montează în serie cu consumatorul. deci este alimentat cu tensiunea de la bornele consumatorului. Principiul de funcţionare Principiul de funcţionare a dispozitivului de inducţie constă în interacţiunea câmpurilor magnetice create de circuite inductoare fixe.1) (un electromagnet de curent 1 şi un electromagnet de tensiune 2).2. deci este parcurs de curentul I din circuit.

discul se roteşte cu viteză constantă. se poate scrie: π  M a = K ⋅ Φ I ⋅ ΦU ⋅ sin  − ϕ  = K 1UI cos ϕ = K 1 P 2  α = π −ϕ 2 (6) (7) Rezultă deci că se obţine un cuplu activ proporţional cu puterea activă din circuit. Numărul total de rotaţii N = n(t 2 -t 1 ) pe care le face discul într-un interval de timp. este proporţional cu suma energiilor elementare consumate în intervalul de timp respectiv. de unde: n = K 1 P = K 3P K2 (11) Această relaţie ne arată că viteza de rotaţie a discului este proporţională cu puterea activă. unghiul dintre cele două fluxuri devine: Având în vedere cele de mai sus. Cuplului activ i se opune un cuplu de frânare. adică: 14 . se obţine un cuplu de frânare proporţional şi el cu viteza de rotaţie a discului: M f = K2n (8) Când cuplul de frânare devine egal cu cuplul activ. Din interacţiunea acestor curenţi cu fluxul creat de magnetul permanent.Ţinând seama că între I şi U există defazajul ϕ şi că între Φ U şi U s-a creat un defazaj de π /2. Când discul se roteşte cu o viteză de rotaţie n. realizat cu un magnet permanent 3. În acest caz: Ma =M f (9) (10) adică: K 1 P = K 2 n. intersectează liniile de câmp ale magnetului permanent şi iau naştere în disc curenţi induşi proporţionali cu viteza de rotaţie n.

Fig. C W  kWh    (14) C n se numeşte constanta nominală a contorului şi reprezintă numărul de rotaţii pe care le face discul pentru un consum de energie egal cu 1kWh.N = n( t 2 − t1 ) = K 3 P( t 2 − t1 ) = K 3W . De obicei. De exemplu: C n = 480 rot/kWh. (12) (13) W = 1 N = CN K3 Constanta C se contorului. această constată este înscrisă pe carcasa contorului. În practică acestei constante: numeşte constantă reală a se foloseşte frecvent inversul Cn = 1 = N  rot .5. 15 . Schema de conexiuni a unui contor monofazat.

se depontează mecanismul totalizator pentru a fi curăţat sau a i se înlocui sau repara piesele defecte. La repararea preventivă. Procesul de reparare la contoare se poate împărţi în două etape: o remedierea defecţiunilor mecanice. se prevăd curăţirea crapodinei şi a lagărului superior şi eventual înlocuirea unor piese uzate. curăţat. în primul 16 . cum ar fi: piatra. Urmează curăţirea celorlalte piese şi anume: o spălarea discului cu ax. o demontarea şi montarea crapodinei. Pentru ca energia să fie înregistrată corect de către contor este necesar să se realizeze egalitatea dintre cuplurile de frecare şi compensare. dacă a fost spart. pentru obţinerea curbei erorii în limitele impuse de clasa de precizie a contorului. similară cu noţiunea de reparaţie curentă. Această condiţie nu se poate îndeplini la toate regimurile de funcţionare. REPARAREA SI REGLAREA CONTOARELOR Recondiţionarea contoarelor se efectuează la semnalarea unor deficienţe în funcţionarea acestora. spălarea pieselor acesteia şi spălarea suportului acului. o reglarea electrică funcţională a contoarelor. După curăţire şi asamblare. După aceea. contoarele se reglează şi se supun verificării. contoarele trebuie reglate electric (etalonate). Suprafaţa interioară a contorului electric trebuie să fie ştearsă pentru a nu rămâne praf şi impurităţi. Capacul este reparat. în cazul reviziilor periodice. După înlăturarea deficienţelor mecanice. precum şi garnitura de etanşare. vopsit şi i se schimbă geamul. o polarizarea sau înlocuirea bilei. Pentru înlăturarea defectelor mecanice se demontează capacul contorului. la înlocuirea contoarelor din exploatare sau la repararea preventivă.5. bila sau căpăcelul lagărului superior.

Aceasta poate fi micşorată dacă. urmărim următoarele etape de reglare: o reglarea compensării frecării. presupunând condiţiile nominale de funcţionare ale contoarelor monofazate. o reglarea la sarcini mari. o reglarea la mers în gol şi a sensibilităţii. Ţinând seama de acestea. 17 . contorul are o anumită eroare. o reglarea la sarcini mici.rând datorită cuplului de frânare care nu este constant şi apoi datorită fluxurilor care nu sunt direct proporţionale cu curenţii din cauza miezurilor feromagnetice. o reglarea defazajului la factor de putere zero.

Metoda wattmetru – cronometru utilizează un aparat care măsoară puterea electrică şi unul măsoară timpul. Principalele metode utilizate pentru verificarea contoarelor sunt următoarele:  măsurarea energiei electrice prin măsurarea concomitentă a puterii şi timpului: • metoda wattmetru – cronometru.  Compararea directă a vitezei discului contorului de verificat cu viteza discului unui contor model. pentru a-şi însuşi temperatura mediului ambiant.  Compararea vitezei discului contorului de verificat cu viteza discului unui contor model folosind efectul stroboscopic.  Compararea energiei electrice înregistrate de contorul de verificat cu energia înregistrată de un contor model. 18 . VERIFICAREA CONTOARELOR Contoarele trebuie aduse în laborator cu cel puţin 6 ore înainte de începerea verificării.6. • metoda contorului etalon.

După stabilirea sarcinii şi defazajului necesar între curent şi tensiune se trece la determinarea erorii contorului pentru care se cronometrează un timp t pentru n rotaţii ale discului. Schema de verificare a contorului monofazat de energie Această metodă este una dintre cele mai folosite metode de verificare a contoarelor electrice şi constă în esenţă din compararea indicaţiilor contorului de verificat cu consumul de energie determinat cu ajutorul unui wattmetru şi al unui cronometru prin calcul. 19 .6.Fig. cu timpul real în care se efectuează acestea. ε (%) = Wcontor− Wefectiv100= Cn − Pt 100. Wefectiv Pt (15) Din această relaţie rezultă că de fapt verificarea se reduce la compararea timpului teoretic calculat în care contorul trebuie să efectueze un număr de rotaţii.

 Materialul de construcţie al sculelor nu trebuie să fie casant. 20 . unelte şi dispozitive. precum şi mijloace de protecţie electroizolante la utilizarea cărora trebuie să se ţină cont de următoarele măsuri de protecţia muncii:  Sculele să nu prezinte decalibrări sau deformări.  Sculele care prin natura lor sunt prevăzute cu mânere electroizolante.7. NORME DE PROTECŢIA MUNCII Pentru executarea lucrărilor de reglare şi verificare a contoarelor se utilizează scule. fără fisuri. trebuie să aibă materialul electroizolant integru. când se intervine direct asupra ansamblurilor şi dispozitivelor de reglare. trebuie să se utilizeze şurubelniţe cu mânere electroizolante. precum şi mănuşi de joasă tensiune pentru a preveni atingerea părţilor sub tensiune de către operator. străpungeri şi să fie fixat rigid din punct de vedere mecanic. În cadrul operaţiilor de reglare al contoarelor.

La instalaţia de verificare şi reglare trebuie să lucreze numai personal instruit în acest scop şi numai după ce şi-a însuşit instrucţiunile de utilizare. existând pericolul de electrocutare. I. deoarece bobinele de tensiune şi curent sunt separate galvanic de masă. Înainte de a începe lucrul la instalaţia de reglat contoare este absolut necesar să se asigure ca:  alimentarea de la reţea să se facă corect.Instalaţiile de verificare şi reglare trebuie amplasate astfel încât să nu poată fi atinse simultan de o persoană cu alte părţi ale construcţiei sau instalaţiei. 1991 3. legate în mod normal la pământ. Lucrătorii trebuie să stea cu picioarele pe covoraşe sau preşuri electroizolante. Editura didactică şi pedagogică. La executarea lucrărilor de revizie a instalaţiilor se va avea în vedere necesitatea deconectării instalaţiei de la reţea prin scoaterea ştecherului din priza de alimentare. 8. Bucureşti. Măsuri electrice şi electronice. Editura didactică şi pedagogică. 1991 2. CONECINI 21 . Bucureşti.Manualul inginerului electronist. Trebuie să se evite atingerea simultană a două borne. NICOLAU . E.  instalaţia de reglat contoare şi panoul de alimentare a contoarelor să fie legate la centura de împământare.  fişa şi priza de alimentare să fie prevăzute cu contacte de protecţie. Trebuie să se evite desfacerea conexiunilor circuitelor de curent de la instalaţia în funcţiune pentru evitarea producerii de arcuri electrice periculoase. EUGENIA ISAC -Măsuri electrice şi electronice. BIBLIOGRAFIE 1.

4. 3. 1981 9. Bucureşti. ARGUMENT NOŢIUNI GENERALE CONSTRUCŢIA ŞI PRINCIPIUL INDUCŢIE 1 2 DE FUNCŢIONARE AL APARATELOR DE Dispozitivul de inducţie cu un flux Dispozitivul de inducţie cu un flux Dispozitivul de inducţie cu un flux Erorile şi proprietăţile dispozitivelor de inducţie 22 4 4 4 5 6 .CUPRINS 1.-Verificarea panourilor şi tablourilor electrice de distribuţie şi de automatizare. Editura tehnică. 3.1. 3. 2. 3. 3.3.2. Colecţia electricianului.

Construcţia şi principiul de funcţionare al contorului 4. Construcţia contorului.2.4.1. Principiul de funcţionare 5. Clasificarea contoarelor 4.1. 4. VERIFICAREA CONTOARELOR 7.2. REPARAREA ŞI REGLAREA CONTOARELOR 6. CONTOARE DE INDUCŢIE 4.2.2. NORME DE PROTECŢIA MUNCII 8. BIBLIOGRAFIE 7 7 8 8 11 14 16 18 19 23 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful