ΕΙΔΗ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΩΝ

Η γλωςςομάκεια είναι ςιμερα περιςςότερο αναγκαία από
ποτζ, ωσ δεξιότθτα που αυξάνει τισ πικανότθτεσ να βρει κάποιοσ
εργαςία. Παρόμοια αναγκαιότθτα παρουςιάηεται και για τθν
εκμάκθςθ χριςθσ των θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν. Άνκρωποσ που
δε γνωρίηει χειριςμό θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν και αξιοποίθςθ των
αντίςτοιχων προγραμμάτων, κα δυςκολευτεί κατά πάςα πικανότθτα
ςτθν διαδικαςία διεκδίκθςθσ μιασ εργαςιακισ κζςθσ.

Στθ χϊρα μασ παράλλθλα με τα περιςτατικά κακοποίθςθσ ι
παραμζλθςθσ παιδιϊν, που κάκε χρόνο ζρχονται ςτο φωσ, κα
πρζπει να αναλογιςτοφμε και άλλα προβλιματα που τείνουν να
λάβουν χρόνιο χαρακτιρα: τθν εκμετάλλευςθ τθσ παιδικισ εργαςίασ
κακϊσ και τθν αποςτζρθςθ των δικαιωμάτων πρόςβαςθσ ςτθν
εκπαίδευςθ και τθν περίκαλψθ για τα παιδιά των μεταναςτϊν ι
άλλων κοινωνικϊν ομάδων. Όςο κι αν θ εικόνα παραμζνει
ςυγκεχυμζνθ λόγω τθσ ζλλειψθσ επαρκϊν ςτοιχείων ςε καμιά
περίπτωςθ δεν μπορεί να κεωρθκεί απόλυτα ικανοποιθτικι. Τα
δικαιϊματα των παιδιϊν παραβιάηονται με τρόπουσ και ζκταςθ,
που κάκε άλλο παρά κολακεφουν τον πολιτιςμό μασ.

Το ξεκίνθμα του 21ου αιϊνα μασ φζρνει αντιμζτωπουσ με
ποικίλα προβλιματα, τθν ζκταςθ και τισ ςυνζπειεσ των οποίων είναι
δφςκολο να προβλζψει κανείσ. Το δεφτερο ιμιςυ του 20ου αιϊνα
επεφφλαξε πολλζσ εκπλιξεισ ςτο χϊρο τθσ ανάπτυξθσ των νζων
τεχνολογιϊν και ςτθν πρόοδο τθσ επιςτιμθσ. Η παγκοςμιοποίθςθ
τθσ οικονομίασ και τθσ γνϊςθσ ζχει επιφζρει κεαματικζσ αλλαγζσ
ςτθν κοινωνικι δομι και οργάνωςθ πολλϊν κρατϊν. Η << κοινωνία

τθσ πλθροφορίασ >> κατζςτθςε αναγκαίο τον επαναπροςδιοριςμό των μεκόδων και των τεχνικϊν τθσ εργαςίασ και ζκεςε ςε νζα βάςθ το κζμα κατάκτθςθσ τθσ γνϊςθσ. Σιμερα δεν ζχει τόςο αξία θ γνϊςθ αυτι κακεαυτι. αφοφ εξελίςςεται με ταχφτατουσ ρυκμοφσ και παλιϊνει προτοφ καν γίνει κτιμα των πολλϊν. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful