திமாலிேசாைல

களழக அதாதி

பக 1 / 19

:
:
:
:
:
:
:
:

,
(

,

).
.
.
12
. .
.
.
.
.

,
.

.

"

.

.

பக 2 / 19

திமாலிேசாைல களழக அதாதி
கி.
கி. ேவலாத
இரா.
இரா. கி"ணராஜ
சீரா களழக ேசவ&ைய( ேசவ)*தா+
வாரா வள,கெளலா வெத./ - ராமா
நிெபயைர நா1 நவ)றாேன வாம4 கி
நைமேச 5லா. நய/

---- (1)

நய/ 9ேயாதன நா:ெகாேட என=
பயத >வ)யழிய= ப?: - >யதன@ேல
கா?Aவ ெகா?டவBC கீ ைத ெமாழிதவேன
ஈ?Aவா. ஞான எமC

---- (2)

ஞான எமகவா. ஞால*தி+ நி>கைழ
வான ெபாழிமைழயா. வா*திடBேக - ஏன
உவா. எHத1 உனழைக காண*
தவா. தன@கைண தா

---- (3)

தாெனJ எ+லா தனெதJ வாKவாC
வாெனJ காணா வழிெயப - நாெனJ
மாற ெமாழி>கL ம,ைகய)ள மானாேவ
மாற அ1?ெட மBJ

---- (4)

மBெற/N யாேவ?ேட மாலழகா! நி>கைழ(
சBேறP நாேடாJ சாBறி:ேவ - எBைறC
ஓ,Cதி ெவBறி ஒHகSளா நT>தைய
நU,கிடா/ நிறிடS நி+

---- (5)

பக 3 / 19

நி+லா மன*ைத நிJ*தி நினத&ைம
ெபா+லா Cண*ைத= ெபா9கிடேவா - எ+லா
அழC இைசய அண)*ேதW+ வதா.
பழC திவதி
U பா*/

---- (6)

பா*தா+ பண)தா+ந பாவெம+லா தUதி:ேம
வா*தா+ அவனைள வ?டமிழா+ - ேச*தாேல
சீராக( ெசமலேரா சீ*திமிC நன Uேரா
ேநராக( சீர&ேக நU

---- (7)

நU:மி& சாய நிைறத தவCேசல
ஆ:ெகா& ேமய அண)நகW+ - நா:
அவன+க ெகா?டா அSதா. அமர
அவன+க ெகா?டா அS/.

---- (8)

ெகா?டா அவைல Cேசல தாஉயர
க?டா பதமலேர க?ணாநU - வ)?டா.
மரதைன வ)?ேணா மகிழேவ ததா.
கரதைன காக கன@/

---- (9)

கன@த தவெச.தா க?ெணதிேர வதா.
பண)த /வ ெபBறாபாத - திண)த
/வ மனSைடேய \யவேன ஞான
தவ எனலாகா தா

---- (10)

தானேம ெச.ேய தவமியBற இ=>வ)ய)+
கானேம ெச+L கதிமிேல - வான*/=
பா: க,Cய)லா.= ப?ண)ைச*/ நின&ைய
நா: ப&ெயனC ந+C

---- (11)

பக 4 / 19

ந+C பரமதைன நாT:க எறைழ*தா
ப+C சரSைடய பா?&யனா - ம+Cசீ
வ)T:சி*த காTட வ)Wவான@+ வதவன
கT:ளவ மாைலயா கா?

---- (12)

காெணனேவ நிெனழிைல காTடாேயா ^வ)ெலா
வா_த+ ெப?ேசர வாராேயா - வெணனேவ
U
ம?_லகி+ வாKதாL மாறா/ நின&ைய
ந?ண)ேய நிBகிேற நா

---- (13)

நாSக தாைதெயJ நாமைற( ேசாதிெயJ
வா>க `வ)நிேற வளேல - ேதமிC
ேசாைல மைல(சார+ ேசாமசத ேகாவ)லிேல
காைல பகலிரN க?:

---- (14)

க?டா மனமகிழ கள வ&Nெகா1
வ?டா Cழலி வளமாபா - ெகா?ட
ெகாHந சின*தா+ ெகா:சிைலயா. ஆன
ப)ைழயகறா உபத*தா+ ெப?.

---- (15)

ெப?ணழC ெபானழC ேபராழி aKதவ)த
ம?ணழC எபெதலா எனழC - க?ணழC
ெகாளவ ெம.யழக ேகாமள(ெசb வாயழக
களழக கா+பா, க

---- (16)

கள( சகட*ைத காலாேல வK*திய
U
ப)ைள= ெபமாேன ேபராளா - உள*தி+
உள@னாC எநா1 உ.யவழி காT&:வா.
எளளN வாரா திட

---- (17)

பக 5 / 19

இடவ)ைள /Tட இரண)ய வய
U
Cடகைள திTட Cழகா - 9டWைழ
ச,Cவ)+ வாகைத சகர ெகா?:நU
இ,Cவ /ள* தி

---- (18)

இ/ கிட/ எழிLவா. நிJ
வ/ உய)ேக வானா.= - ெபா/
உNடேன ^Nலைக உ.வ)க* ேதாJ
திவ&ேவ நிதா சர?

---- (19)

சர?>Cத வடணC(
U
சாகரநU ேவலி
அர?ெகா:*/ வாKவள@*த அ?ண+ - Sர?வ):*ேதா
ெநசமல கச*தி+ ெகாசி* தவKகிற
ம9நிக மாயவ ம

---- (20)

மP நிலமாய மாநிலaK நUராகி
மிP ெந=பா. மிC,காBறா. - Sனஒ
நUவ)9பா. நிற ெந:மாேல நUெயனC*
தா ப9ெபா த?ண)ழைல* தா

---- (21)

தாெவJ மாவலிS தாKCறளா.( ெசறிர/
நUெவJ நU?:யதா. நUவ?ணா - காெவJ
`ன@ Cைழ/கி `வ)= ப)றமைனS
ஏன@Bக ைவ*தா. எைன?

---- (22)

எைனயழிக வ+லாேனா எேற இJமா(/)
உைன=பழி*த வாளரக வ.தா
U
- கைனகட+
தைன கைட/ தன@யSைத* ததவேன
உைனேய பா: உள

---- (23)

பக 6 / 19

உள,கன@ வ)*ேத உயநல ந+C
கள,கன@ வ?ணாஎ க?ணா! - வ)ள,கன@
கறினா+ வK*திய
U
காரணா! நUெயைன
கறினா+ ேபாேகன கJ.

---- (24)

கறிைனத ஆநிைரைய கா*/கத மாயவேன
பறி ெகா?:>வ) கா*தவேன - அெறாநா
ஆKகடலி+ ஆைமயா.* தா,கி அSதள@*தா.
ஏKப)ற=> கா=பா. எைம

---- (25)

கா=பா. எைனெயJ கா+ப)&*ேத களழகா
தU=பா. >H=ேபா+ திய,கவ)ேட+ - ம4 =பா
5>ர*தி+ ஆ&நேமா நாராயணா ெவேபா
ேகா>ர*ைத நா&மல ெகா?:

---- (26)

ெகா?ட+ மண)வ?ணா ேகாவ)தா எJைனேய
ெதா?ட Cழா,க ெதாHேத*த= - ப?ெடாநா
ேவழ வ)ள@க வ)ைர/நU வத/ேபா+
ஏைழ எமேக இர,C

---- (27)

இர,கி அவBCநU ஈவேத எJ
கர,க த:=பவ யாேர? - Cர,கிPC
நா: ெகா:*தைன நாயகா நா.ெகா
வ:
U ெகா:=பா. வ)ைர/

---- (28)

வ)ைரேத அவா.நU ேவ,கடவா எேற
Cைரகழ+ ேசேத Cமரா - வைரய)லா(
ெச+வ,க ேவ?ேடயா சீரழகா நிவைரC(
ெச+வயா ெசெநறிைய( ெச=>

---- (29)

பக 7 / 19

ெச=>ெமாழி எ=ெபாH/ ேசாைலமைல எகிறா
அ=>வ)ழி ெத=பெமன ஆகிறா - இ=>வ)ய)+
ைப,Cவைள வ?ண*த என*த எ,ெகறா
த,Cவைள தாெனகிழ* தா

---- (30)

ெநகிழ*தா நUய
d தா. ெநச ெந,கி
மகிழ*தா க?ண)ர?: மனா - >கழ*தா
நாவதா.
U
எறறியா நாேயP நCணர=
பாவதா.
U
அேறா பக

---- (31)

பக ெபாH/ ப&C ெபாH/
eக ெபாH/ நிைனமி - நக
பைன ெபா/வ மைன 9ைன
அைண ெபமா அ&

---- (32)

அ&(சீ அறியா அரகத ேகாN
S&(சீ இழ/ S&தா - ெகா&(சீ
மின+ இைடயாள@ ெமேறா இைணநU
கன+ அண+கி கா

---- (33)

காயா மலவ?ண காC*த க?ணெனன
ஓயா தவெபயேர ஓ/ேவ - பாயா
வம/ைர ைவைய வடகைரய)B கா_
தம/ைர தாெள தைல.

---- (34)

தைலய)ழத தாேவத தப)யவ ேபாW+
நிைலய)ழ/ நினேள நாட( - சிைலயழகா
அைப= ெபகி அவைனயாT ெகா?ட/ேபா+
நைம மிக=பலN நாT:

---- (35)

பக 8 / 19

நாT:>கK* தனர,க ெச+வெமலா நUய)வேத
ஓT:பW அ,கவ& ெகாbவாதா - ேகT:ளயா
மாலழகா! நின&ேய மி?:மி& ெகா?:நலி
தாலழகா? ெச.வா. தைய

---- (36)

ெச.வா. தையெயேற ேசவ)*ேத ேகாவ)தா
ெந.ேதா. வ)ளெகாள@யா. நிBபவேன - ெப.வா
மைழCC சாதகமா. மாநில*ேத ஆேன
அைழCSன நUேய அ

---- (37)

அேச ெபWயாKவா ஆ?டாமா றேப.
ெபாேச திம,ைக ^த - ெதேச
சிலபண) ேசாைலமைல( சீதரைன= பா&
நிலபண) சீBறா நிJ

---- (38)

நிறள ேவ,கட நUகிடக* ெதனர,க
ெசறமர( ேசதா. ெசH,`ட+ - இறிதய=
ப,கய நUெகா?: பா,கா.* தவKதBC
இ,ேக வாரா. இன@

---- (39)

இன@ெய >க+ேவ இக*/ பர*/
இன@ெய >க+நU இைறவா - நன@ய
>ைடயா.! பண)ல= பைடயா.! /ளவ*
ெதாைடயா. வேவ ெதாட/

---- (40)

ெதாட/ நிைனேய ெதாHதகா+ எைம=
பட/ வ/யெர பாW+ - அடேதறி
ந(சரைவ ெகாறJ ந+ேலா /யதU*தா.
அ(சமJ வாKைவ அள@

---- (41)

பக 9 / 19

அள@/9 ெபா.ைக அரவ)த ைவC,
கிள@ெகா9 காதB கன@ேய - ஒள@வ)9
தUதமிைழ ெவஃகி* திெவஃகா நU,கியநU
ஈதளா. இபநல ஈ,C

---- (42)

இபநல ஈ,கள இPேம வதிைலநU
அபள நா&யம அ(9தேன - /பெமP
ெவதழலி+ எநா1 வKதாL
U
ேவ?:வேன
பதமJ பாதநJ ^

---- (43)

^ைள=^ வாKெவாழிய= ^ைவ=^ வ?ணன@
தாைள=^ \வ)* ெதாHமனேம - நாைள=^
நU,கி நமனாப) நUநட/ ேபாெபாH/
தா,கி தவா தம

---- (44)

தம`Tட ெச. தவெற+லா க?:
அமேகால, ெகாளா அரேச - தமதWய
வாணாள@+ ஓSைற வ?டா: ேசாைலமைல
காணாதா ெநசேம க+

---- (45)

க+யாண 9தர வ+லி ெகா&தHவ)=
ப+யாண `T:?_ பா+வ?ணா - ெகா+யாைன
ெகாெபா&*த ேகாபாலா! ேகாதினாB ெச.பா
வெபா&க நUசBேற வா

---- (46)

வாK*/ வைகயறிேய வாயார= பா&S&
தாK*/ தCதிய)ேல தாரண)ய)+ - வK*தி
U
வ/யர ெவ+L வழிகாணா Cடா.
மவ)ேன பாவ மைற

---- (47)

பக 10 / 19

மைறநாC வானவ மாதவ ஒBைற=
ப)ைறதா,C ேவண)யP ப)P - நைறஓ,C
`த+ மலமக1 ெகா?டா: ேசாைலமைல
ஏத+ எழிேல எழி+

---- (48)

எழி+மாபா இ=ப)றவ) ஏன Uதா. வ?ண=
ெபாழி+aH உமைலைய= >ேக - வ)ழியழகா
நUCமிழி வாKவ) நிைலைய அறியாம+
யாேக/ ெச.திேல யா

---- (49)

யாP அ&ைமெயன யாைன நிக*தCக
ேதP சிலம4 P ேத/வதா - ^_
இவ)ைன உற இைணய&ேக எP
ஒCறி=ேபா ஒ?சிைலயா. ஓ/.

---- (50)

ஓதிைன= பாட ஒநாN ஓவாத
ேசாதிைன காண இவ)ழி - ஆதிைன
எ?ண= ெபமாP எJ எனகின@தா.
ந?ண= >Wவா. நன@

---- (51)

நன@தவH ெகா?டLட ந+ெலாள@ேச ^N
கன@தநB ேசாைலத காBJ - Sன@வர
வ/ைற ெவB>ைடயா. ெபாB>ைடயா. எற
அதமிலா( ெசம அJ

---- (52)

அJைவ ந+LணN அ>நிைற வ:
U
நJத?தU ேதெனனநU ந+கி= - ெபJவெதலா
நினளா+ எேற நிைன/கி= பாடலினா+
ெபான&க ேபாBJவன@= ேபா/

---- (53)

பக 11 / 19

ேபா/வைக நாெல:*/= ேபாBJதமிK 5ெல:*/
மா/ைமயா ேசாதரைன வாK*/வ/ - ம4 /வ
த?&யL ெபாபW தா,கரN >ளழC
க?&யL >?ண)யS கா=>

---- (54)

கா=பதBேக `மமானா. களழகா தUேயாைர(
சா.=பதBேக ேதாறி( ெசெவறா. - ^=பதேம
சிதி=ேப நாெள+லா சீறேவ நினாம
வதி=ேப காT: வழி

---- (55)

வழிெய+லா ேமா=பத+ வள+உன க?:
வ)ழிெய+லா நU=பத+ ைவ*ேதா - ெமாழிெய+லா
ேதபத+ இTட திவாளா! ேத9Jேமா
ஊபத உBற உய)

---- (56)

உய)ரழியா உ?ைம உலகறிய( ெசானா.
பய)மைழேய ந,க பரமா - மய)LலN
மாலி ேசாைல மரமாகி= ^*/ன/
காலிக( ெச.வா. கன@/

---- (57)

கன@/கி நி+ேல கரNைடேய ெநசி+
சினெபகி நிBேப சிறிேய - /ண)/ெப
பாவ* திைனவள*/ சாப* திைனவைளயா
ேகாவ* தனெம:*த ேகா

---- (58)

ேகாைத தமிழாேல ெகா?டா: ேபா/மகிK
சீைத மணவாளா ெசெபாேன - ேபைதேய
^மாைல aT:தBC= >?ண)ய ெச.கிேலென
பாமாைல ஏBறள= பா

---- (59)

பக 12 / 19

பாைல= பழி*தெமாழி ேவைல= பழி*தவ)ழி
5ைல= பழி*தஇைட ந=ப)ைன - மாைல
அண)யவ)ைட ஏைழ அட*தவன@ தாைள=
பண)யவ)ைட ஏBC பவ

---- (60)

பவேம அகல= பதமல நா:
தவேம >Wேத தன@ேய - நவமாகி
நிBபன எ+லா நUெயன க?டப)
கBபன யாNேம கைட

---- (61)

கைட*தி,க ப,Cன@ய)B க+யாண ேகால
இைட*தி,க ஆ&* தி*ேத - Cைட*தி,க
S*ெதாள@ேச சி*திைரய)+ h\ ம/ைரவ
>*ெதாள@ேச ஞான= >ன+

---- (62)

>னலா&= ெபாT&T:= ^(a&= பதி
கனலாகி நிBகிேற க?ணா - வனமாைல
a& உைனமணத 9டெகா& ேபால
நா&ைன கா_வெத நா

---- (63)

நாள@/கா? நெனேச நாேபாேவா ேசாைலமைல
தாள/தா நைமெய+லா தா,Cமா+ - ேகள@/நU
சீ*திநல ேசC சிலபாBறி+ ஆ&டலா
h*திதல தU*தமிைவ hJ

---- (64)

hJலக உ?:மிK/ hற&கீ K ெகா?டவேன
ேதாJேசாதி hறா.* /ல,கிைன= - ேபாெறவ
வ)+ேலதி வாேளதி ெவ?ச,க தாேனதி
ெசா+ல4 / கா=பவரா ெசா+

---- (65)

பக 13 / 19

ெசா+L ெபாேகள U ேசாைலமைல( 9தரைன
அ+L பகL அ&பண)தா+ - ெவ+L
பைகய)+ைல ெவ+லா= பண)ய)+ைல ஈ/
மிைகய)+ைல இ+ைல மி&

---- (66)

மி&நUகி இம?ண)+ ம4 ?:வ ெசம=
ப)&நUகி காC ெபம - அ&ேநாகி
நBறவ ஆBறிய நப) ப)ரகலாத
ெபBறபய அேறா ெபW/

---- (67)

ெபW/ தCதிய)லா= ேபைதயெர ெறைம(
சிறி/ கதாத சீலா - ெதW/, நU
ெசௗகத ெசௗதய ெசௗல=ய ெசௗஜய
ெசௗகி*ய ெசௗWரா ஜ

---- (68)

இராசேகா பால இைடயனா. நிேற
சராசர காC சர?ய - பராவ
க?ணப)ரா ேபரழைக காC*த சீரழைக=
ப?ண)ைச*/= பா&= பண)

---- (69)

பண)யைணேம+ க?வள ப*மநாபா எறா+
பண)யைன*/ சீெபறக? பா=பா - ப)ண)வ)ைனக
நUறாC இபவள 5றாC அ>நல
ஆறாC எேற அறி

---- (70)

அறியாமB ெச.கிற அபதU, ெக+லா
ெபWதாக ெகாளா= ெபம - ெபாறிவாயா+
ம?_லக வாKNதன@ மாைய உணராC
எ?_வர ஈதளா. எ

---- (71)

பக 14 / 19

எெனன கBறாL எெனன ெசாBறாL
எெனன ெபBறாL ஏBறமிைல - ப)ெனன
நU?ட திS& நUல* திவ&N
^?ட ெபமாேன >க+

---- (72)

>க+நU எனேவ >கறாC= பாW+
இகேல/ உ?ேடா இன@ய - பகலவ
ெபாBகதிைர கா_ ^வ)ைன= ேபா+யாP
நBகதிைய நா:வ நC

---- (73)

நCகா ெந9 நல>Wயா ஓர9
மெபகா நிJ மய+ெச.ய - எCவா.
வ/ த:*தா?ட வளேல வாK*/கிேற
S/ தமிழாL S

---- (74)

Sன அண)/ SHமதியா ததிTட
ப)ன+ மலமாைல ெபBறவேன - இனS
கன+ அTபாைவ க?&லேம காரணெம
இன+ மைறய இய>

---- (75)

இயப)ேன ெநேசநU இP திதா.
பயப)ேன ந+Cவ/ பாரா. - >ய>ைன
மாைல அல,கார மாைல= பண)யாம+
மாைல யைடதா. மதி

---- (76)

மதியா.( 9டரா. மனமா. வள@யா.
நதியா. நவமா. நிைறவா. - Cதிபா.
>னலா. >கKேச >வ)யா. ஒள@ேச
அனலா. அைமவா அவ

---- (77)

பக 15 / 19

அவவ&வ அபா அவனறிN நபா+
அவெசய+க இபா எமேக இbவா(J) எைனநU இய>வ/ உ?டாேமா
எbவா றைம இ/

---- (78)

இ/தாநU எேற இவC காTட
எ/தாநU இ+ைல எனலா - >/வா
நிலாவ வ?&kW+ நிற1 மாைல
உலாவ ேபாேத உைர

---- (79)

உைரயாநி ேறெனேற உ தி=ேபைர
வைரயா தளS வதா - >ைரயாத
ெச.யாஎ வா.பா: ெச.த உதவ)ய)னா+
ைநயாம+ ெபBேற நல

---- (80)

நலெச.வா. எேறதா நாரணாநி ேகாவ)+
வலெச.ேத பா&ேன வாK*தி - நிலெச.
நறிய)ைன ந,Cணரா நமர,க ேபாலேவ
Cறிய)வ? வாKவெத `J

---- (81)

`J பதிென? ப&ேகா >ரவாச+
சீJ க=ப?ண சீகாவ+ - ஊJ
ஒ5 >ர,காவ+ ராகாய); நிBC
இ5 >ர,காவ+ எBC

---- (82)

எBெகJ நிBகிற ஏராத நBCேற!
வ)Bெகா?: ெசாBெகா?ட வJைடயா.!
U
- நிBெகJ
கBக?: பாெகா?: ைகய) மலெகா?:
ெநBெகா?: வதி:ேவ ேந/

---- (83)

பக 16 / 19

ேந/ S&ெய:*/ ேநரா.* திWெய:*/
ேத/ /*திய)னா+ நUெதள@*/ - ேச/
வணைனக ெசா+லி ைவையய)+ உற
அணைனவா ஆ&:வா ஆ*/

---- (84)

ஆ*ெதHத வ)+வ)சய ஆ,Cநிற ேசாதரைர(
ேச*தழிக அசி( ெசயலறேவ - ேப*/மவ
ேபாைர S&=பதBC= ெபாறாத கீ ைதவழி*
ேதைர நட*திைவ*தா. ேத/

---- (85)

ேத கW திW பWேபா
ேந பைட ெநகி&P - ஓ
மன, கல, காவேயா*தி மனவ ைமதா!
இன,கல,க லாேமா இவ

---- (86)

இவேன அக*/ இC இன@ய
எவேன அறியா இதைன - அவைன
வ)ழி*/ைணயா+ க?ேட வ)ழி*ெதHவா. ெநேச!
வழி*/ைணயா. வதிடேவ வாK*/

---- (87)

/ளவநJ தாரா /யரகல= பாரா
தளவநJ >னைக தாரா - களவநJ
சாதண) சீராள ேசாைலமைல= ேபராள
ஈதைட இப)&தா ஏ

---- (88)

ஏன@ர,கி வதில எேற,கி ைநதாேக
வான@ர,கி வத/ேபா+ ைவயக*ேத - தான@ர,கி
ேசாைலமைல நிற1 9தரேன நினழைக
காலெமலா கா?ேப கள@*/.

---- (89)

பக 17 / 19

கள@*/( 9ப)ன,க காயா^* ேத&
வ)ள@*/ வவ வ)ைரேத - ெதள@*/
நதிபா ேசாைலமைல நாயகைன க?:
/திெச.தா+ ேபாC /ய

---- (90)

/யகட+ வKத
U
/ெபன ஆகி
உயெநறி ெகTேட உழேற - மயCJ
மனா உலக*/ மPநி ெபான&ைய
எேனா மறேத இவ?

---- (91)

இவ?வேமா இப அவ?வேமா இப
எவ?வேமா எJள ஏ,கி - கவ?வ):ேமா
க+லா. வ)Hகிறா. காம கடBCேள
நி+லா. திமா+ நிழ+

---- (92)

நிழ+திகK ஆழி ெந:சிைல ெவ?ச,க
எழி+திகK வாகைத ஏத - அழ+ஏ
ெபாழிேமக வ?ண >கKபா: ெநேச
வழி*/ைணயா. Sன@Bபா வ/

---- (93)

வதிய) `லியாளா. ைவையய) ெதகைரய)+
வ/e ைம*/னனா ெமா*/?டா - சிைதய)ன@+
வாTட இைலேயா வடகைரய)+ வாபWேம+
ேநாTடமிT:( ெச+கிறU நU

---- (94)

நUவ?ணா நினழைக ெநச*ேத ைவ*ேதேன
ஓவ?ண மT:மா உனழC - யாெசானா
ெச,கமல= பாதS சீரா ெவ?ச,C
த,க?ணா+ காணாதா தா

---- (95)

பக 18 / 19

தாேமா தரேன தைய>Wவா. எJதின
யாேமா தி:ெசா+ அறியாேயா - யாேமா
அைசேபா+ இகிேறா ஐயாநU யேறா
இைசயா ெபயவ)ைன(ெசா+ ஈ,C

---- (96)

ஈ,C= பWேம+ இ,Cவ ெபாHதிLைன=
பா,Cறேவ ேசவ)=ப பா9ர*தா+ - ஓ,ெகய)+aK
த+லா Cளேகாய)+ தன@+ இ/நிகH
எ+ேலா கிழகிெலழா S

---- (97)

எழாமB கிடெத.*/ ஏ,கி= >லப)*
ெதாழாநாைள எ?ண)* /&*/ - வ)ழாS
வ)ழாநாள@ ேபாேத வ)ைர/C ப)Tடா+
வழாம+ தவா வர

---- (98)

வரபலN வா.*திTட வ+லரக த,க
கர,கள@ேல ஆதேம ெகா?டா - சிரதன@+
ேகாண+ மதியா+ Cணமிழ தாரேதா
ஆணேவா யாC அழC

---- (99)

அழக அழக அழகெனன( ெசா+லி
பழக= பழவ)ைனக பாJ - அழC
Sறதா,C ேவழ*திட தU*தா கா=பா
சிறேதா,C பாWன@+ சீ

---- (100)

9ப

பக 19 / 19

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful