SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATIN ONN JAAFAR

PERLEMBAGAAN
Ì. Pengenalan
ÌÌ. Asas Perlembagaan
ÌÌÌ. Demokrasi Berparlimen & Raja Berperlembagaan
ÌV. Sistem Pemerintahan Berasaskan Doktrin Pengasingan
Kuasa
V. Pindaan Perlembagaan
VÌ. Rumusan
°:. <+-««-,+-
<.-.,+-++-
Þ.-,.-+:+- Þ.-:.»s+,++-
Merupakan undang-undang
tertinggi sesebuah negara
bagi membolehkan sesebuah
kerajaan memerintah dengan
lebih licin dan teratur.
Dokumen yang
mengandungi semua undang-
undang asas dan dasar yang
akan menentukan arah politik
sesebuah negara.
Mengandungi satu set
hak, kuasa dan prosedur
yang mengawal
perhubungan antara
kerajaan dengan rakyat.
&ndang-undang yang tertinggi bagi persekutuan,
dan mana-mana undang-undang yang dibuat
selepas hari merdeka yang bertentangan
dengan perlembagaan ini maka setakat
mana pertentangannya, di sinilah
terbatalnya undang-undang itu.
PerIembagaan Persekutuan, Perkara 4(1)
KETERTINGGIAN PERLEMBAGAAN
<--:.e
emberi garis panduan kepada sesebuah
kerajaan untuk memerintah dengan berkesan.
ewujudkan suasana harmoni dan stabil dalam
masyarakat.
engekalkan ketenteraman dan keamanan dalam negara.
enentukan arah dan masa depan sesebuah negara.
#«»«:+-

.3!0702-..3 !#    ' ' ' !0303..3 ..0750702-.3 0247..8.8075..3 8.34973!03. !3/.8.307..3 :.8.8!0702-.3 #:2:8....7203 #.3 $8902!020739.83.8.3/:3.

3 0-.../03..3.8/.3 :3/.3/.3 :3/. 07.39. :.8. 507:-:3..7.3/:3802:..3 !0303.3 07:5.30..3 ..3 203.38080-:.9:809 .3.030. 03.3.7.9:7  4:203..8..32020739.7.3/:38.37.7.202-40.549 8080-:.7. 07. -.3!0702-..7 .357480/:7 .8.3203039:.3:3/.3/.3 90793 8080-:.30..3907..3203.:3/.9 .3/03./.

390793-...9 2.3.50780:9:.3/-:.9..3 !07.7207/0.8.3 /03.3 :3/.:3/.332. 2..3!0780:9:.3-079039.3. /83.7.3.3.39: !0702-.3 :3/..3.3. 907-.3  /.  .33.43805 %#%!# &3/.5079039.809.350702-.3.3..9 8005..32.3 :3/.:3/.

2.3 /.8.30./05.3/:. 0::/..3 02-07.230...389.7.32.38:..7243 /./. 07.3 030.3 /.7.3. /.3 05./03.8080-:.30.785.30903907.2.7..8. .8.3:39:2020739.2 2.#:2:8.7.3..3.38080-:.- /.3-0708.9 03039:..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful