CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE GREFIERI FARA STUDII SUPERIOARE JURIDICE DISCIPLINA - PROCEDURA PENALA.

BAREM SUBIECTE - VARIANTA I
1.

.xratati persounele purict.

care sernnenza declarntiile

inculpatului

in tata instantei

-2

inculpat - o.So puncte; presedintele completului de judecara - 0.50 puncte: .~retier - 0.50 puncte; interpret atunci cand declaratia a fost luata prin intermediul nuncte.

acestuia

- 0.50

'.!.

Precizati nerespectarea carer atributii ale grefierului de sedinta sunt sanctionate amenda judiciara, conform art. 198 Cod procedura penala - 1 punct. - art. 198 alin. 1 lit. a Cod procedura penala - 0,50 puncte; - art. 198 alin. 4 lit. g Cod procedura penala - 0,50 puncte;

cu

,). Continutul incheierii de ~eJin~a \:,i termenul procedura penal a - 2,5 puncte.

intocmirii

ei - art. :305 aiin. 1 :;;i 2 Cod

lncheierea de sedinta cuprinde urrnatoarele mentiuni ziua, luna, anul si clenumirea instantei - 0,25 puncte mentiunea daca sedinta a fost sau I1U publica- 0,25 puncte; numele si prenumele judecatorilor, procurorului si grefierului; numele ::;;i prenumele partilor, aparatorilor si ale celorlalte persoane care participa in proces si care au fost prezente la judecata, preeum si ale celor care au lipsit, cu aratarea calitatii lor procesuale si eu mentiunea privitoare la indeplinirea procedurii0,25 punete; enuntarea faptei pentru care incuipatul a fost trimis in judecata ;;i textele de lege in care a fost incadrata fapta- 0.25 puncte; inscrisurile care s-au citit in ~edinta- 0,25 puncte; cererile de orice natura formulate de procuror, de parti ;;i de ceilalti participanti la proces- 0,25 puncte; concluziile procurorului si ale partilor: - 0,25 puncte masurile luate in cursul sedintei+ 0,25 puncte; sernnatura presedintelui completului de judecata si a grefierului de sedinta Incheierea se intocmeste de grefier in 24 de ore de la terminarea sedintei - 0,50

puncte.

25 puncte.0.4. ".0.25 puncte. . Comisia de examinare Procedura pen~ Mihaela Cretu ?. Precizati cazurile cand asistenta juridica a inculpatului in cursu! judecati: este .j. notele grefierului de sedintii. lbligatorie conform art. Aratati momentul p<1n:1la care pot fi contestate -i rnodnlitutea in care acestea pot fi verificate - notele grefieruilli pot fi contestate puncte: \ crificarea acestora se face pe baza inregistrarilor O. cand fata de acesta s-a dis pus masura de siguranta a internarii medicale sau obligarea la tratnment medical.SO puncte ..0.1 apel . 2 ~i :3 Cod Procedura Penala . (_'<lnd este arestat.lnd instanta apreciaz.o puncte.O.). chiar in alta cauza .25 puncte.i ca inculpatul nu si-ar putea face singur npararea . cand inculpatul este minor .25 puncte.0.5 puncte: cand pedeapsa prevazuta de lege este pedeapsa detentiunii pe viatii sau pedeapsa inchisorii mai mare de 5 ani . cand este internat intr-un centru de reeducate sau intr-un institut medical .S din seclinta de judecatu - . Ii (i. d "<lnd este retinut.2.[ %/ Teodora Albu ------r------------------ Go . panii la ur matorul terrnenul urrnator .0. ucativ. precurn 1 punet.")0 puncte.25 puncte.2.0.. 171 nlin.1 punct. chiarin alta cauza .50 puncte: recurs o. 6.0. chiar in alta cauza . Enumerati purict caile ordinare de atac potrivit dispozitiilor codului de procedura penala .

sernnatura celui care a Incheiat procesul verbal 0.20 .Grefieri cu studii medii Barem de corectare la materia "procedura civlla " Varianta 2 1.20 interes 0.anul. . Ce elemente trebuie sa cuprinda procesul-verbal Incheiat de cel lnsarclnat cu inmanare actelor de procedura.20 4. Exceptia de conexitate.numele. Regula qenerala de determinare a competentei teritoriale. iar pentru citatii ~i termenul de Infati~are 0. 5 ~i art. Notiune.numele celui care la Incheiat 0.25 calitate 0. luna ~i ziua cand a fost incheiat 0.20 . Enuntati doua situatli in care competenta teritoriala este alternativa (art.20 . sub sanctlunea nulltatll (art.numele si calitatea celui caruia i s-a facut inmanarea sau locul unde s-a f~kut afisarea 0.la domiciliul paratului 0.aratarea instantei de la care provine actul de procedure ~i identificarea lui. prenumele ~i domiciliul celui caruta i s-a facut comunicarea 0.10 .pentru doua mentiun' corecte 0.10 .Conditiile pentru a fi parte in proces capacitate 0. 10 Cod de procedure civlla) .25 drept 0.10 2. Instanta ce va judeca . 100 Cod de procedure civila ) .30 .30 pentru fiecare 3.

partii care personal sau prin reprezentant i s-a inrnanat citatia.efect .20 .20 . 284.In cazul militarilor In termen ~i a 4 .50 cui se aplica . la instanta astfel cornpetenta se trimite la instanta mai mare In grad 0.20 s.25 . instanta la care se depune (art.30 .cea a care: hotarare se ataca 0.parte care personal sau prin reprezentant a fost prezenta la un termen de judecata 0.In cazul stabilirii unui termen pentru chemarea la interogatoriu 0.In cazul redeschiderii judecatii dupa ce a fost suspendata 0. Termenul in cunostinta.cauza se trimite la instanta Intai investita 0.cand procesul se repune pe rol 0.situatii In care nu se aplka .10 .cererile conexate (art. art.la cererea partilor la una dintre celelalte instante 0. Situatii in care nu se aplica (art.de la comunicare 0. efect.30 . sub sernnatura de prim ire 0. 153 cod de procedure civila ) efect.suspendare executaru hotararii atacate 0.cand exists 0 cornpetenta exclusive.instanta la care se depune .25 .notiune 0.20 cauza Apelul.30 .10 . Termen.pentru procuror 0. 6. 288 Cod de procedura civila ) . 164) .de cand curge .30 .termenul de depunere 0. de cand curge.partii care personal sau prin reprezentant a depus cerere ~i a luat termen la cunostinta 0.situatia In care se declare apel anterior cornunicaru (situatie de echipolenta) 0.20 . Efect.10 .25 .20 . parte nu mai e citata 0. Cui se aplica.

30 .20 . Efecte (art.oricine are interes poate interveni intr-o pricina ce se urrneaza intre alte persoane 0.10 .20 :5 .dupa ascultarea partilor ~i a celui care intervine 0.20 .In forma prevazuta pentru cerere In chemare In judecata 0.cu involrea partilor ~i In instants de apel 0.instanta hotara~te asupra incuviintari! In principiu a cererii 0.eel care intervine va lua procedura In care se afia In momentul cererii de interventie 0.notiune .Incheierea se poate ataca doar odata cu fondul 0.oetinutilor 0.este In interes propriu cand eel care intervine invoca un drept al sau 0. Interventia in interes propriu.25 7.20 .20 .In fata primei instante ~i Inainte de Inchiderea dezbaterilor 0.admitere . Forma ~i lnstanta in fata carei poate fi facuta ~i momentul pana la care poate fi facuta.interventia se judeca odata cu cerere pnncipala 0.20 . Incuviintare.30 .30 .efect .se poate dispune judecarea ei separat daca intarzie judecarea cererii principale 0.instanta In fata careia poate fi facuta . 49-55 Cod de procedura civlla) .20 . Notiune.

cornponenta punct] Conform art. COnfOlTI1 Legii nr.10 puncte}.10 puncte). (1 punct) Conform art.10 puncte}. pe scurt.grefieri documentaristi (0.corpul grefierilor este alcatuit din grefieri eu studii snpenoare §l grefieri cu studii medii (0.grefieri statisticieni (0.itoresti ~i al parchetelor de pe Ianga aeestea. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti ~i al parchetelor de pe langa aeestea. .itutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judec.subiecte variant a II pentnl grefieri cu studii mediipersonalului auxiliar de specialitate care [unctioneaza m cadrul cornpartimentelor auxiliare ale instantelor judecatoresti ~i parchetelor de pe langa aeestea.fllllqiile de agent procedural (0. . Aratati pe scurt care sunt incornpatihilitatile ~i interdictiile Iunctiei de grefier. .10 puncte). . 104 alin (1) din Hot.10 puncte}. .grefieri arhivari (0. Indican.itoresti ~i al parehetelor de pe lJnga . (2). aprod (0. (1 1. preeurn ~i functiile eonexe personalului auxiliar de specialitate.]ofer (0.icestea: . 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti ~i al parchetelor de pe Llnga aeestea personalul auxiliar de speeialitate al instantelor judecatoresti ~i al parchetelor de pe Bnga aeestea este format din: . 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judec. (3) ~i (4) din Legea ill.irarea ill. (1 punct] Conform art.10 puncte).grefieri (0. .10 puncte}. 567/2004 privind st.10 puncte). .BAREM DE CORECTARE ORGANIZARE JUDIOARA . 2.grefieri registratori (0. Aratati eu eat timp inaint« de inceperea sedintei de judecata este dator grefierul sa fie prezent m sala de sedinta. 387/2005 a Consiliului Superior <11 Magistraturii pentlu aprobarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti grefierul va fi prezent ill sala de ~edin~a eu jumatate de ora inainrc de mceperea sedintei de judecata.specialisti IT (0.10 punctelsi . 77 din Legea nr. 3.10 puncte}. 3 alin. conform Legii nr.

comerciale sau de alta natura (0. o sa aiba calitatea de membru al unui grup de interes economic (0.10 puncte). (5) din Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti ~i parchetelon .50 puncte). societati de asigurare ori financiare. calm.iti nationale sau regii autonome (0.10 puncte). precum ~i cu orice alta persoana. prin derogare de la regula prevazuta la alin. colegii. (3) din Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate a1 instantelor judecatoresti ~i al parchetelor de pe langa acestea: personalului auxiliar de specialitate nu II este permis sa comenteze sau sa justifice ill presa ori ill ernisiuni audiovizuale hotararile ori solutiile date ill dosarele des pre care a luat cunostinta ill exercitarea atributiilor de serviciu sau cu privire la procese aflate ill curs de desfasurare ori asupra unor cauze cu care a fost sesizat parchetul. ( 0.iti civile. direct sau pnn persoane interpuse (0. societati comerciale.relatiile personalului auxiliar cu judecatorii. administrare ori de control la societ.lunctia de grefier este incornpatibila cu orice alte Iunctii publice sau private. (2) lit. judecatorii. Acesta nu ~i poate exprima parerea cu privire la probitatea prolesionala ~i morula a judcc itorilor. c). inclusiv la banci sau la alte institutii de credit. companii nationale. 4. procurorii. (1 punct) Conform art. care trebuie sa fie conduita 5.personalul auxiliar de spccialitate trebuie sa fie respectuos. amabil ~i lipsit de aroganta ill relatiile cu justitiabilii. procurorilor sau a altor colegi. 18 ~i 19 alin. care trebuie sa fie relatia personalului auxiliar de specialitate cu judecatorii ~i co1egii.10 puncte). (1 punct) Conform art. pe scurt. Aratati. avocatii. procurorii ~i colegii trebuie sa fie bazate pe respect ~i buna-crcdinta. o sa desfasoare activitati de arbitraj ill litigii civile.10 puncte). 19 alin.10 puncte).80 puncte) . Aratati pe scurt. grefierii pot fi actionari sau asociati ca urmare a legii privind privatizarea ill masa (0. grefierilor le cste interzis: o sa desfasoare activitati comerciale. societ. ( 0. personalului auxiliar de specialitate ill relatiile cu mass-media privitor la date de care a luat cunostinta ill exercitarea atributiilor de serviciu conform dispozitiilor Codului deontologic al personalului auxiliar de specialitate.20 puncte) . o sa aiba calitatea de asociat sau de membru ill organele de conducere. potrivit dispozitiilor codului deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti ~i parchetelor. cu exceptia funqiilor didactice (0.

Enumerati mentiunile pe care grefierul de ~edin~a trebuie sa le completeze ill condica sedintelor de judecata. pe scurt. e) din Hotararea nr.5 puncte) Conform art.10 puncte pentru fiecare subiect.50 puncte). ill cazul arnanarii pronuntarii. Ia curtile de apel ~i tribunale se tin condici separate pentru activitatea de prima instanta.50 puncte). .numele sau denumirea partilor (0. . cu urmatoarele mentiuni: .25 puncte). ill ordinea illscrisa tn lista cauzelor.50 puncte}. (2) . . Fiecare lucrare va fi penalizata cu cel mult 0. se vor tine condici separate pentru: o sedintele de judecata desfasurate ill camera de consiliu (0.nurnarul dosarului ~i obiectul cauzei (0. 25 puncte).(5) din Hotararea nr. o pentru ~edin~ele de judecata privind adoptia (0.termcnul acordat. se va indica data acesteia (0. 387/2005 a Consiliului Superior al Magistraturii pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti grefierul completeaza condica sedintelor de judecata.1 instantele unde [unctioneaza sectii se tine care 0 condica pentru Iiecare scctie.25 puncte): o a sedintelor de judecata a recursurilor solutionate prin illcheiere (0.50 puncte). conform dispozitiilor Hotararii nr. (2. condicile se tin pe rnaterii (0. (2. iar la instantele uncle nu exista sectii. Lilla pentlu cauzele penale si una pentru cauzele civile (0. 5 alin.25 puncte). 1.numarul curent (0. 387/2005 a Consiliului Superior al Magistraturii pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti: la judecatoriile cu volum mare de activitate se tin doua condici. pentru gre~elile de gramatica. Aratati. 50 puncte). ill care se trec dosarele din sedinta respectiva. o pentru sedintele de judecata a sesizarilor privind elcctuarea percheziuilor si a interceptarilor ~i illregistririlor convorbirilor telefonice (0. . 7. 50 puncte).50 puncte). de apel ~i de recurs (0. 387/2005 a Consiliului Superior al Magistraturii pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti.5 puncte) Conform art. dupa terminarea sedintei de judecata.6. 54 alin (1) lit. care este modalitatea de tinere a condicilor sedintelor de judecata In cadrul instantei.50 puncte}. cu indicarea motivului arnanari: cauzei (0. 83 pet.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful