1.

PROCESUL DE MĂSURARE
Măsurarea este procesul empiric, obiectiv prin care se atribuie numere sau,
în general, simboluri proprietăţilor obiectelor sau evenimentelor din lumea reală, în
vederea descrierii ori caracterizării lor.
În sens larg “a măsura” înseamnă a compara o manifestare a unei
proprietăţi cu o altă manifestare a aceleaşi proprietăţi. Astfel, atribuirea de
simboluri, altele decât numere, poate fi considerată măsurare.
În sens restrâns, se consideră că numai numerele, care reflectă în modul
expus la prima definiţie un raport la o amplitudine sau valoare standard luată ca
unitate de măsură, pot constitui rezultatul măsurării.
Principalele obiective ale măsurărilor sunt:
- Monitorizarea (supravegherea) unui proces, de exemplu supravegherea
ambientului termic, ambientului sau înconjurătorului electromagnetic.
- Controlul unui proces, de exemplu, controlul temperaturii într-un sistem de
termostatare.
- Verificarea unor modele sau experimente, de exemplu în cazul simulărilor
pe computer, sau chiar completarea cu informaţii care nu pot fi obţinute
prin proiectarea asistată („computer aided design – CAD”).

“Când puteţi măsura un fenomen şi îl exprimaţi prin numere, aveţi deja o
sumă de cunoştinţe în privinţa sa, în caz contrar cunoştinţele voastre sunt slabe şi
nesatisfăcătoare
9
.”
Prin această remarcă Lord Kelvin:
- consideră măsurarea ca o succesiune de operaţii ce constau în stabilirea unei
relaţii bijective între un fenomen şi un ansamblu de numere;
- îndeamnă sau provoacă la o mai bună cunoaştere a fenomenelor de măsurat.
Operaţiile efectuate (prelevarea, transmisia, prelucrarea semnalului
metrologic) în vederea obţinerii rezultatului măsurării constituie procesul de
măsurare.
Într-un proces de măsurare intervin:
- Măsurandul sau mărimea de măsurat;
- Unitatea de măsură;
- Metoda de măsurare;
- Mijloacele de măsurare sau aparatele de măsurat;
- Etalonul.


9
Prieur G. et Nadi M. - La mesure et l’instrumentation - Etat de l’art et perspectives, Paris,
(Masson), 1995
MĂSURĂRI ELECTRICE
1-2

X u m
Mijloacele de
măsurare
Operator Utilizare
rezultat
X = m u
Măsurandul
(mărimea de
măsurat)
Factori
perturbatori

Fig. 1.1. Schema bloc a procesului de măsurare

1.1. MĂSURANDUL
Dintre proprietăţile unui obiect sau eveniment doar o parte sunt măsurabile.
Desigur tendinţa este de a creşte numărul proprietăţilor sau calităţilor măsurabile.
Clasificarea mărimilor se poate face după mai multe criterii:
a) În funcţie de relaţiile care există între manifestarea proprietăţilor unui
obiect sau eveniment (calitatea ce interesează) şi o valoare numerică sau un
simbol, există:
- mărimi măsurabile;
- mărimi reperabile;
- indicatori.
Pentru mărimile măsurabile se poate stabili:
- o relaţie de echivalenţă (relaţie binară care satisface axiomele de
reflexivitate, simetrie, tranzitivitate);
- o relaţie de ordine totală (>; =; <);
- o operaţie internă – adunarea (asociativă şi comutativă);
- o relaţie externă - înmulţirea cu un scalar.
Se poate exemplifica aici cu masa, lungimea, unghiurile, capacitatea unui
condensator, care sunt mărimi măsurabile aditive şi concentraţia care este mărime
măsurabilă neaditivă prin juxtapunere.
Pentru mărimile reperabile se poate defini numai o relaţie de echivalenţă şi
eventual o relaţie de ordine.
Se poate exemplifica cu:
- Culorile sau codul culorilor, unde există numai relaţie de
echivalenţă;
PROCESUL DE MĂSURARE. 1-3
- Duritatea, unde pe lângă relaţia de echivalenţă există şi o relaţie de
ordine. Scara Mohr pentru durităţi, ce constă în atribuirea de
numere de la 1 la 10 în ordinea tăriei pentru minerale;
- Intensitatea cutremurelor, de asemenea cu relaţia de echivalenţă şi
relaţie de ordine (scara Richter pentru intensitatea cutremurelor).
Indicatorii sunt valori atribuite manifestărilor unor proprietăţi fără a se
putea defini (cel puţin după cunoştinţele actuale) relaţii de echivalenţă şi de ordine
totală.
Exemple: durerea, moralul unui grup, nivelul de învăţământ într-un anumit loc,
riscul unei epidemii în agricultură, iminenţa unui cutremur. Deşi determinarea
indicatorilor se face în urma unor măsurări precise, ea este foarte subiectivă,
datorită dependenţei de o modelare.
b) În funcţie de aspectele dimensional spaţiale, există:
- mărimi scalare – caracterizate printr-un singur număr;
- mărimi vectoriale – caracterizate prin modul direcţie şi sens, sau
caracterizate printr-o matrice linie sau coloană cu n elemente, în raport cu
sistemul de axe de referinţă corespunzător spaţiului n dimensional;
- mărimi tensoriale – caracterizate printr-o matrice m n× .

c) În funcţie de grad, există:
- mărimi de grad 1, care sunt mărimi de tip intensitate, cum ar fi, I
(intensitatea curentului electric), E (intensitatea câmpului electric), H, etc.
- mărimi de grad 2, care sunt mărimi de tip putere sau energie;
- mărimi de grad 0, sau mărim de tip parametric, care sunt raportul a două
mărimi de grad 1 sau de grad 2, de exemplu rezistenţa electrică (
I
U
R = ).
Această clasificare prezintă importanţă în legătură cu aplicabilitatea unei
categorii de metode de măsurare.

d) În funcţie de variaţia în timp, există:
- Mărimi constante;
- Mărimi variabile.
Legat de mărimile variabile se poate face o împărţire a lor sau, în general, a
semnalelor după caracteristici, conform Fig.1.2. Această clasificare prezintă
importanţă în ceea ce priveşte prelucrarea semnalelor.

MĂSURĂRI ELECTRICE
1-4
Semnale deterministe sunt semnalele care pot fi descrise prin funcţii
matematice sau grafic.

Semnal
Stochastic Determinist
Tranzi-
toriu
Cvasi-
periodic
Neperiodic
Nestaţionar
Staţionar
Periodic
Neergodic Ergodic
Nesinu-
soidal
Sinu-
soidal


Fig. 1.2. Clasificarea semnalelor în funcţie de caracteristici

Semnalele stochastice sunt mult mai complexe, fiind constituite dintr-o
infinitate de colecţii, dintr-un ansamblu de funcţii eşantion, Fig. 1.3.
Deoarece eşantioanele diferă între ele, măsurarea în mod individual a uneia sau
alteia dintre valori aparţinând unei funcţii eşantion nu prezintă utilitate decât dacă
se dă probabilitatea de apariţie a valorii respective.
Astfel, semnalele stochastice nu pot fi descrise exact ca cele deterministe, ci în
termeni de probabilitate pe întreg ansamblul.

PROCESUL DE MĂSURARE. 1-5

t
2

t
1

s(t
1
)
s(t
2
)
s
(1)
(t
2
) s
(1)
(t
1
)
s
(1)
(t)
s
(2)
(t)
t
t
t
s
(j)
(t)
Funcţia eşantion 1
Funcţia eşantion 2
Funcţia eşantion j
t=t
2
-t
1


Fig. 1.3. Semnal stochastic (ansamblu de funcţii eşantion)
1.2. UNITATEA DE MĂSURĂ
Valoarea măsurată a unei mărimi se exprimă printr-un număr urmat de
unitate de măsură.
Referitor la schema bloc a sistemului de măsurare, Fig.1.1.
u m X = (1.1)
În întreaga lume tinde să se generalizeze sistemul internaţional de unităţi
– SI.
Totuşi pe lângă unităţile SI, se mai utilizează şi alte unităţi denumite tolerate
precum gradul Celsius pentru temperatură, Gauss pentru inducţia magnetică, et.
În sistemul internaţional există 3 clase de unităţi:
- Unităţi fundamentale – sunt stabilite independent unele de altele fiind
adoptate prin convenţii internaţionale;
- Unităţi derivate – sunt stabilite în raport cu cele fundamentale, deci sunt
deduse din cele fundamentale pe baza unor relaţii cunoscute;
- Unităţi auxiliare – sunt introduse două unităţi pur geometrice şi anume
- Radianul (rad) pentru unghiul plan
- Steradianul (sr) pentru unghiul solid.
Unităţile fundamentale sunt independente din punct de vedere dimensional.
Există 7 unităţi de măsură fundamentale:
- metrul, m, pentru lungime;
- kilogramul, kg, pentru masă;
- secunda, s, pentru timp;
MĂSURĂRI ELECTRICE
1-6
- Amperul, A, pentru intensitatea curentului;
- Kelvinul, K, pentru temperatura termodinamică;
- molul, mol, pentru cantitatea de substanţă;
- candela, cd, pentru intensitatea luminoasă.
Metrul, m, reprezintă distanţa parcursă de lumină în vid, timp de 1/299
792 458 s. Această definiţie fost adoptată în 1983, înlocuind definiţia bazată pe
radiaţia atomului de kriptton 86, care la rândul ei a înlocuit în 1960 definirea
metrului bazată pe prototipul de platină iradiată adoptată în 1889 de către
Conferinţa Generală de Măsuri şi Greutăţi – CGMG (Conference Generale des
Poids and Measures – CGPM) şi pătrată la Biroul Internaţional de Măsuri şi
Greutăţi – BIMG de la Sevres-Paris.
Kilogramul, kg, reprezintă „kilogramul internaţional” care este un prototip
de platină iradiată adoptat în anul 1889 de CGPM şi păstrat la BIMG-Sevres.
Amperul, A, reprezintă intensitatea unui curent electric constant, care,
menţinut în două conductoare paralele, rectilinii, cu lungime infinită, aşezate în vid
la o distanţă de 1 m unul de altul de altul ar produce între cele două conductoare o
forţă de N/m. Această definiţie este amperului a fost adoptată în 1948.
7
10 2
÷
·

Prefixe ale Sistemului Internaţional de unităţi
Sistemul Internaţional este un sistem zecimal de unităţi.
Pentru eliminarea zecimalelor la unităţile de măsură din SI se folosesc
multipli şi submultipli zecimali care preced unitatea de măsură. Există prefixe de la
„yocto” (simbol y, ) până la „yota” (simbol Y, ).
24
10 1
÷
= y
24
10 1
+
= Y

Prefixe pentru multiplii şi submultiplii SI
Multiplii Submultiplii
Prefix Simbol Multiplicator Prefix Simbol Multiplicator
yotta Y 10
24
yocto y 10
-24
zetta Z 10
21
zepto z 10
-21

exa E 10
18
atto a 10
-18

peta P 10
15
femto f 10
-15

tera T 10
12
pico p 10
-12

giga G 10
9
nano n 10
-9

mega M 10
6
micro µ 10
-6

kilo k 10
3
milli m 10
-3

hecto h 10
2
centi c 10-
2

deca da 10 deci d 10
-1

Pe lângă unităţile de măsură prezentate mai există o unitate de măsură
specială ce se utilizează foarte mult în domeniul electric şi anume decibelul.

Decibelul ca unitate de măsură specială
PROCESUL DE MĂSURARE. 1-7
Decibelul, dB, este un submultiplu al belului, B, unitate de măsură a cărei
denumire este dată după numele lui Alexander Graham Bell (1847-1922),
inventator în domeniul dispozitivelor acustice.
Fie raportul a două puteri (de exemplu, puterea la ieşirea şi puterea la
intrarea unui cuadripol)
1
2
P
P
. Dacă acest raport are o valoare mare, este convenabil
a fi exprimat cu ajutorul unui logaritm zecimal, rezultând astfel belul, B şi anume:
1
2
10
log
P
P
[B].
Deoarece în cazul exprimării în beli, la rapoarte 10
1
2
<
P
P
rezultă valori
subunitare, s-a înmulţit logaritmul cu 10, rezultând „decibelul” simbolizat prin
„dB”.

U
1
I
1
Cuadripol
P
1
I
2
P
2
Z
1 Z
2
U
2 Z
c


Fig. 1.3’. Cuadripol

Astfel, raportul
1
2
P
P
, care în beli este
1
2
10
log
P
P
[B], în decibeli a devenit
1
2
10
log 10
P
P
· [dB].
Dar
Z
U
P
2
= (1.2)
unde U este tensiunea pe impedanţa Z.
Dacă cele două impedanţe Z
1
şi Z
2
corespunzătoare lui P
1
, respectiv P
2

sunt egale, de exemplu, valorile standard ale impedanţelor caracteristice ale
cuadripolilor utilizaţi în audiofrecvenţă ( O = 600
AF
Z ) şi în radiofrecvenţă
( ), atunci: O = 50
RF
Z
MĂSURĂRI ELECTRICE
1-8
2
1
2
1
2
|
|
.
|

\
|
=
U
U
P
P

şi rezultă:
1
2
10
1
2
10
1
2
10
log 20 log 20 log 10
I
I
U
U
P
P
dB · = · = · =
Decibelul este o unitate de măsură particulară, care se exprimă prin
logaritmul raportului a două valori ale aceleiaşi mărimi (putere, tensiune, curent,
câmp electric, câmp magnetic, etc.)
Dintre utilizările decibelului pot fi amintite:
- exprimarea nivelelor câmpului electromagnetic sau a altor
mărimi;
- exprimarea atenuărilor (de exemplu eficacitatea de ecranare a
unor materiale, a unor incinte care atenuează câmpul electric,
magnetic sau electromagnetic);
- exprimarea erorii măsurării.
a) Nivelele în decibeli de putere, de tensiune şi de câmp electric sunt date de
relaţiile:
0
10
log 10
P
P
P
dB
= dB (1.3)
0
10
log 20
U
U
U
dB
= dB (1.4)
0
10
log 20
E
E
E
dB
= dB (1.5)
unde P, U, E sunt puterea, tensiunea şi câmpul electric de interes, iar P
0
, U
0
, E
0

sunt puterea, tensiunea şi câmpul electric de referinţă.
.
În funcţie de referinţa de putere, tensiune, intensitate de câmp (P
0
, U
0
, E
0
) se obţin
următoarele unităţi de măsură speciale:
- dBW, care este nivelul de putere pentru P
0
= 1 W.
- dBm , care este nivelul de putere pentru P
0
= 1 mW.
- dBµV, care este nivelul tensiunii pentru U
0
= 1 µV.
- dBµV/m , care este nivelul câmpului electric pentru E
0
= 1 µV/m.
dBµV/m/MHz , care este nivelul câmpului electric de bandă largă pentru E
0
=
1 µV/m/MHz
Una dintre cele mai utilizate referinţe în instrumentaţie este P
0
= 1 mW,
rezultând astfel „dBm”.
] [ 001 , 0
] [
log 10
10
W
W P
P
dBm
· = (1.6)
Dacă impedanţa de sarcină este cunoscută atunci poate fi calculată pe
baza tensiunii la bornele impedanţei.
dBm
P
PROCESUL DE MĂSURARE. 1-9
Conform relaţiei (1.2), valoarea efectivă a tensiunii corespunzătoare puterii de
referinţă P
0
= 1 mW este:
Z Z P U · = · = 001 , 0
0 0

Pentru audiofrecvenţă ( O = 600
AF
Z ), rezultă tensiunea de referinţă
, iar pentru radiofrecvenţă ( V U 775 , 0
0
= O = 50
RF
Z ), rezultă tensiunea de
referinţă . V 224 , 0 U
0
=
Astfel pentru cele două valori standard ale impedanţei, nivelul puterii în
dBm poate fi exprimat şi pe baza valorii efective a tensiunii:
] [ 224 , 0
] [
log 20
10 50 ,
V
V U
P
dBm
· =
O
(1.7)
] [ 775 , 0
] [
log 20
10 600 ,
V
V U
P
dBm
· =
O
(1.8)
Cu aceste două relaţii se poate verifica uşor echivalenţa dintre indicaţia de
0 dBm şi 0,224 V în radiofrecvenţă şi cea dintre 0 dBm şi 0,775 V în
audiofrecvenţă de pe cadranele aparatelor de măsură, generatoarelor de semnal, etc.
Trecerea de la nivelele exprimate în unităţile de măsură W, V, V/m la cele
exprimate în dB şi invers se face într-o manieră simplă, depinzând de referinţa
aleasă. Dacă se doreşte să se exprime în dBm, respective în dBW o putere P =
100mW, se utilizează relaţia (1.3), procedându-se astfel:
dBm
mW
mW
P
dBm
20 100 log 10
1
100
log 10
10 10
= · = = (1.9)
dBW
W
mW
P
dBW
10 10 log 10
1
100
log 10
1
10 10
÷ = · = =
÷
(1.10)
Deci:
P = 100 mW = 20 dBm = -10 dBW (1.11)
Dacă se doreşte să se exprime în W un nivel de + 30 dBm, respectiv –
40dBW, se prelucrează corespunzător relaţia (1.3), rezultând:
10
0
10
dB
P
P P · = (1.12)
Se ţine cont de referinţă, care rezultă din: „dBm” (P
0
= 1 mW), respectiv
„dBW” (P
0
= 1 W).
Pentru 30 dBm, rezultă:
W mW mW P 1 10 1 10 1
3
10
30
= · = · = (1.13)
Deci un nivel de „30 dBm” este egal cu „1W”.
Pentru – 40 dBW , rezultă:
W W W P
4 4
10
40
10 10 1 10 1
÷ ÷
÷
= · = · = (1.14)
Deci un nivel de „-40 dBW” este egal cu „10
-4
W”.
MĂSURĂRI ELECTRICE
1-10
La fel se procedează şi în cazul nivelelor tensiunilor sau câmpurilor
electrice, utilizându-se relaţiile (1.4), respectiv (1.5), sau relaţii rezultate din
acestea:

20
0
10
dB
U
U U · = (1.15)

20
0
10
dB
E
E E · = (1.16)
De mare importanţă este şi trecerea de la nivele de puteri exprimate în dBm
la nivele de tensiuni exprimate în dBµV.
Pentru a găsi aceste relaţii de legătură, se prelucrează relaţia (1.4),
punându-se în evidenţă unităţile „dBµV” (U
0
= 1 µV), respectiv „dBm” (P
0
=
1mW) şi se ţine cont de relaţia de legătură între putere şi tensiune (1.2).
2
10 10
1
log 10
1
log 20
|
|
.
|

\
|
· = · =
V
U
V
U
U
V dB
µ µ
µ

( )
Z
V
Z
U
Z
Z
V
U
U
V dB
2
2
10
2
10
1
log 10
1
log 10
µ
µ
µ
· = ·
|
|
.
|

\
|
· =
( ) ( )
(
(
(
(
¸
(

¸

· · = · =
÷
÷
Z
V
W
W
Z
U
Z
V
Z
U
U
V dB
2
3
3
2
10
2
2
10
1
10
10
log 10
1
log 10
µ µ
µ

( )
(
(
(
(
¸
(

¸

· + =
÷
Z
V
W
P U
dBm V dB
2
3
10
1
10
log 10
µ
µ

| |
| |
| |
|
|
.
|

\
|
O · · + =
÷
÷
Z
V
W
P U
dBm V dB
12
3
10
10
10
log 10
µ

( ) Z P U
dBm V dB
· · + =
9
10
10 log 10
µ

Z P U
dBm V dB 10
log 10 90 · + + =
µ
(1.17)
unde Z este impedanţa exprimată în O .
În radiofrecvenţă unde Z = 50 O , rezultă:
dB P P U
dBm dBm V dB
107 50 log 10 90
10
+ = · + + =
µ
(1.18)
În audiofrecvenţă unde Z = 600 O , rezultă:
dB P P U
dBm dBm V dB
8 , 117 600 log 10 90
10
+ = · + + =
µ
(1.19)
b) Atenuările în decibeli
Atenuarea câmpului magnetic, electric sau electromagnetic de către un
ecran, denumită şi eficacitate de ecranare – EE („shielding effectiveness – SE”) se
exprimă în decibeli şi anume:
PROCESUL DE MĂSURARE. 1-11
|
|
.
|

\
|
=
2
1
10
log 20
H
H
EE
H
(1.20)
|
|
.
|

\
|
=
2
1
10
log 20
E
E
EE
E
(1.21)
unde indicii „1” exprimă câmpul la receptor fără bariera ecran, iar indicii „2”
exprimă câmpul la receptor cu bariera ecran, sau câmpul incident, respectiv câmpul
care pătrunde în incinta ecranată.
Observaţii:
1. Ca unitate de măsură, decibelul este utilizat în acustică la exprimarea
nivelului sonor, SIL („sound intensity level”), SPL („sound pressure level”):
0
10
log 10
I
I
SIL · =
0
10
log 20
P
P
SPL · =
unde I
0
, intensitatea sonoră de referinţă, are valoarea de 10
-12
W/m
2
. Această
valoare de referinţă corespunde pragului de audibilitate a urechii umane în
domeniul de frecvenţă 1,5 kHz ÷ 2,5 kHz, unde sensibilitatea ei este maximă, iar P
0

este presiunea acustică de referinţă, având valoarea corespunzătoare acestui prag
[Antoniu2001], [Cardarelli2006]. La peste nivele sonor de peste 120 dB încep să
apară senzaţii de durere în urechi. Oricum vorbirea normală se face la nivel sonor
de 40 dB, în diverse locuri de muncă zgomotoase există nivele între 60 dB ÷ 80 dB,
iar la decolarea avioanelor poate ajunge la 120 dB.
2. Decibelul este mult utilizat în domeniul electromagnetismului.
- La exprimarea câştigului unei antene, G în [dBi], unde indicele „i” se
referă la faptul că a fost utilizată ca antenă de referinţă la calculul
câştigului o antenă izotropă (cu aceiaşi radiaţie în toate direcţiile).
- La caracterizeze proprietăţile de reflexie electromagnetică ale unei ţinte
radar de exemplu la exprimarea gradului de reflexie radar („radar
reflectivity”) sau a secţiunii transversale radar („Radar Cross Section -
RCS”), unde dacă se ia referinţa de 1 m
2
, rezultă simbolul dBsm (decibeli
pe metru la pătrat, iniţialele provenind din limba engleza „decibels per
squared meter- dBsm”).
3. De asemenea, decibelul dB mai este utilizat la exprimarea erorilor, aşa
cum este prezentat la 1.4.2.1.
1.3. METODA DE MĂSURARE
Metoda de măsurare constituie ansamblu de principii şi de mijloace pe
care se bazează efectuarea unei măsurări cu scopul ca rezultatul obţinut să
reprezinte cât mai corect valoarea mărimii măsurate.
Metodele de măsurare se împart în:
MĂSURĂRI ELECTRICE
1-12
- metode directe;
- metode indirecte.
La metodele directe valoarea mărimii măsurate se exprimă ca rezultat al
comparării cu un etalon.
Metodele indirecte constau dintr-o serie de măsurări directe, urmate de
operaţii de calcul.
În cazul măsurărilor indirecte, intervin unul sau mai multe moduri de
interacţiune ale unor mărimi cu altele, în vederea cuantificării.
În aceste condiţii mărimea necunoscută, X, se determină cu relaţia:
) ,... , (
3 2 1
x x x f X = (1.22)
unde sunt măsurate prin metode directe
n
x x x ... ,
2 1
Astfel se măsoară o mărime ce constituie un efect al mărimii de interes
(senzorul nu este sensibil la măsurandul propriu-zis, ci la una sau mai multe din
consecinţele lui).
De exemplu, măsurarea unei temperaturi poate utiliza:
- modificarea rezistenţei electrice a unei componente;
- radiaţia în microunde sau în infraroşu.
De cele mai multe ori măsurările indirecte sunt mai puţin precise decât cele
directe.
Pentru exemplul considerat (temperatura) în cazul măsurării modificării
rezistenţei, trebuie luate precauţii împotriva sensibilităţilor parazite, ştiut fiind că
modificarea rezistenţei poate avea loc şi datorită altor factori, de exemplu
umiditatea. În plus, deşi indirectă, această măsurare presupune, în general,
introducerea senzorului în mediul a cărui temperatură se măsoară şi deci poate fi
invazivă.
În a doua situaţie dificultăţile efectuării măsurărilor sunt legate de starea
suprafeţei corpului, de natura materialului (la aceeaşi temperatură, intensitatea
radiaţiei diferă de la un material la altul). Cu toate aceste probleme, care conduc la
complicarea instrumentaţiei şi/sau scăderea preciziei, măsurarea se poate face fără
contact (prin radiaţie în infraroşu), deci este neinvazivă.
Măsurarea directă este o comparare a mărimii necunoscute X cu o mărime
de referinţă (etalon) de aceiaşi speţă.
Măsurările directe pot fi:
- Prin comparaţie simultană, când la măsurare participă şi etalonul, deci
măsurandul este comparat nemijlocit cu mărimea de referinţă (etalonul);
- Prin comparaţie succesivă, denumite şi metode cu citire directă. În acest
caz etalonul serveşte pentru calibrarea iniţială (gradarea) şi eventual
calibrarea periodică a aparatului de măsurat. Aparatul memorează (mecanic
sau electric) informaţia de calibrare şi o transmite cu ocazia fiecărei
măsurări.

PROCESUL DE MĂSURARE. 1-13
Aşa cum s-a arătat cele două principale metode de măsurare au condus la
denumirile de măsurări directe şi măsurări indirecte.
O altă clasificare importantă a metodelor de măsurare poate fi făcută în:
- metode sau măsurări pasive;
- metode sau măsurări active.
În cazul metodelor pasive, sistemele de măsurare doar preiau semnalele
generate de obiectele de măsurare. Aceste măsurări se referă, în general, la achiziţia
de date privind proprietăţile statice ori de echilibru ale obiectelor şi evenimentelor.
Denumirea de măsurări active vine de la faptul că spre deosebire de cele
pasive, în acest caz se măsoară răspunsul unui sistem la o excitaţie exterioară, de
exemplu un semnal de test.
Aceste măsurări se referă, în general, la caracteristicile dinamice ale obiectelor şi
evenimentelor.
Măsurările active permit identificarea, verificarea, modelarea şi
validarea, sistemelor, fiind denumite şi măsurări inferenţiale, sau măsurări de
identificare. Ele prezintă mare importante, având multiple aplicaţii în fizică,
inginerie, biologie, ecologie, etc.
Referitor la detecţia sau identificarea unui sistem, aceasta se poate face, de
exemplu, prin detecţia şi prelucrarea răspunsului sistemului la o excitaţie
exterioară.
Astfel pe baza reflexiei unor unde electromagnetice sau unde acustice de
către un obiect se poate determina poziţia acestuia.
De asemenea, tot în această categorie intră şi obţinerea de imagini datorate
diferenţelor structurale ale corpurilor pe baza răspunsului corpului la o excitaţie de
tip electromagnetic, optic, ionizant, etc. Se poate exemplifica în acest sens cu
metodele tomografice si ecografice de obţinere a imaginilor din interiorul corpului
uman sau în general cu testarea nedestructivă.
Energia excitaţiei exterioare poate fi de orice tip, electrică, magnetică,
optică, mecanică, etc., iar semnalele de test utilizate sunt fie deterministe (semnal
sinusoidal, dreptunghiular, trenuri de sinusoide, impuls, etc), fie stochastice.
Trebuie menţionat că există şi măsurări efectuate în vederea perfecţionării
modelării unui sistem tehnic sau biologic.
1.4. MIJLOACE DE MĂSURARE
Măsurarea presupune obţinerea de informaţii în scopul caracterizării unui
fenomen.
Proiectarea şi operarea unui sistem de măsurare presupune considerarea
următoarelor etape:
- sesizarea mărimii de măsurat;
- condiţionarea şi prelucrarea semnalului;
- transmisia semnalului ce conţine informaţia;
- memorarea datelor;
MĂSURĂRI ELECTRICE
1-14
- afişarea rezultatelor;
- asigurarea surselor de energie (de exemplu, alimentarea electrică a părţilor
componente);
- protecţia şi asigurarea unei funcţionări corecte;
- service, calibrare şi mentenanţă (întreţinere).
Deci sistemele de măsurare trebuie să realizeze funcţiile de sesizare,
condiţionare, prelucrare şi afişare
Astfel, în procesul de măsurare informaţia disponibilă într-o anumită formă
de energie trebuie să fie convertită în aceiaşi sau în altă formă de energie, apoi
prelucrată şi prezentată într-o formă utilă (direct perceptibilă) pentru utilizator, fără
a o altera.
Acest lucru este realizat de către mijlocele de măsurare sau sistemele de măsurare.
Mijloacele de măsurare, sub formă generală, sunt alcătuite din trei tipuri de
convertoare:
- Convertoare de intrare (unitatea de identificare);
- Convertoare de prelucrare;
- Convertoare de ieşire (unitatea de prezentare).
1.4.1. TRADUCTOARE
Dacă se consideră schema bloc simplificată a unui sistem de măsură (Fig.
1.4) se observă că un rol important îl are identificarea şi prezentarea informaţiei,
care sunt realizate de către traductoare.

PROCESUL DE MĂSURARE. 1-15
Traductorul este un dispozitiv capabil să convertească energia dintr-o
formă în alta. Această conversie este făcută înainte şi după unitatea de prelucrare.

U n i t a t e d e
p r e z e n t a r e
U n i t a t e d e
p r e l u c r a r e
U n i t a t e d e
i d e n t i f i c a r e
I n f o r m a ţ i e
l a i n t r a r e
I n f o r m a ţ i e
l a i e ş i r e
I e ş i r e I n t r a r e
U n i t a t e d e
p r e l u c r a r e
T r a d u c t o r
d e i n t r a r e


S e n z o r
C h i m i c ă
O p t i c ă
M a g n e t i c ă
E l e c t r i c ă
T e r m i c ă
M e c a n i c ă
A c u s t i c ă
N u c l e a r ă
C h i m i c ă
O p t i c ă
M a g n e t i c ă
E l e c t r i c ă
T e r m i c ă
M e c a n i c ă
A c u s t i c ă
N u c l e a r ă
T r a d u c t o r
d e i e ş i r e

E l e m e n t
d e
e x e c u ţ i e
E n e r g i e e l e c t r i c ă
T o a t e t i p u r i l e d e
e n e r g i e
T o a t e t i p u r i l e d e
e n e r g i e
a )
b )

Fig. 1.4. Diagrama bloc a unui sistem de măsură

Observaţii:
În terminologia românească uzuală “traductor” înseamnă în mod curent
“traductor de măsură”, înglobând “senzorul” şi eventualele circuite de prelucrare
adiacente (de ex. termorezistenţa este un sensor, pe când termorezistenţa plus
circuitul de condiţionare înglobat formează un traductor).
Această definire a traductorului vine în contradicţie, de exemplu, cu noţiunea de
„senzor integrat” sau de “senzor inteligent” care, de asemenea, conţin senzori şi
circuite de prelucrare a semnalului.
În literatura franceză există aceiaşi problemă. Mai mult chiar în ambele
limbi există doi termeni: traductor („traducteur”) şi transductor („transducteur”), ce
pot conduce la unele confuzii.
În această lucrare se preferă, pentru traductor, prima dintre definiţiile date
mai sus, care este identică cu cea a cuvântului “transducer” din limba engleză.
Două dintre principalele criterii după care se clasifică traductoarele sunt:
- poziţia pe care o ocupă în sistemul de măsurare;
- modul de obţinere a energiei la ieşirea traductorului.
1.4.1.1. SENZORI – ELEMENTE DE EXECUŢIE
După poziţia pe care o ocupă in sistemul de măsură traductoarele se
clasifică în:
- elemente sensibile (senzori);
MĂSURĂRI ELECTRICE
1-16
- elemente de execuţie.
Dacă traductorul se găseşte la intrarea sistemului de măsură este denumit
senzor, pentru că sesizează (simte) mărimea fizică dorită şi o converteşte în altă
formă de energie.
Când traductorul se află la ieşire sistemului de măsurare este denumit
element de execuţie (executor) sau element de acţionare („actuator”), pentru că el
converteşte energia primită într-o formă de energie la care este sensibil (poate
reacţiona) un sistem independent (biologic sau tehnic).
Pentru un sistem biologic elementul de execuţie poate fi un ecran de
calculator, un instrument de măsură indicator (aparat electromecanic) sau un
difuzor, la care pot reacţiona sensorii vizuali sau acustici.
Pentru un sistem tehnic elementul de execuţie poate fi un dispozitiv de
perforat, un dispozitiv de închidere a unei uşi etc.
Referitor la Fig.1.4, se poate spune că senzorul converteşte energia în care
se află informaţia în acea formă de energie în care se face prelucrarea. Aceasta,
teoretic, poate fi oricare din următoarele domenii energetice: chimică (C), optică
(O), magnetică (M), electrică (E), termică (T), mecanică (M), acustică (A), nucleară
(N)
10
.
Sunt mulţi factori care pledează în favoarea prelucrării în domeniul
electric:
- Graţie structurii electronice a materiei, variaţia unui parametru neelectric,
determină modificarea unui parametru electric, fiind posibilă conversia
oricărei mărimi neelectrice in una electrică, şi astfel obţinerea senzorilor.
- Consum redus de energie de la procesul de măsurare, miniaturizare,
simplitate în operare, datorită existenţei amplificatoarele cu câştig foarte
mare, a integrării pe scară largă, a noilor tehnologii, etc.
- posibilitatea de transmisie la distanţe mari a semnalului metrologic,
- uşurinţa memorării, prelucrării şi afişării rezultatelor măsurării – text,
grafice, diagrame, imagini).
Cum se va vedea ulterior, chiar şi stimularea artificială a ţesuturilor vii se face cel
mai adesea electric.
Cu toate acestea, datorită progreselor făcute în domeniul optic, mai ales în
ultima perioadă, se poate lua în consideraţie şi prelucrarea în acest domeniu
energetic.
Astfel în sistemele de măsurare o mare pondere o au traductoarele
electrice, iar în ultima perioadă şi traductoarele optice. Mai mult chiar sunt sisteme
de măsurare în care se face prelucrarea şi transmisia semnalelor în ambele domenii
energetice (electric şi optic).
Senzorii pot fi clasificaţi după mai multe criterii, aşa cum se prezintă în continuare.

10
Hendenson I. A., McGhee J. - COMETMAN Clasification in Instrumentation, 9
th

International Symposium on Electrical Instruments in Industry (IMEKO TC-4), Glasgow,
1997.
PROCESUL DE MĂSURARE. 1-17
După modul de variaţie a mărimii de ieşire există:
- senzori analogici;
- senzori numerici.
Senzorii analogici prezintă la ieşire un semnal analogic, ei constituind cea
mai largă clasă de senzori.
Senzorii numerici au ca ieşire un semnal numeric, necesitând condiţionoare
de semnal mai simple şi fiind mai puţin sensibili la interferenţele electromagnetice.
După modul de obţinere a energiei la ieşirea traductorului există:
- senzori modulatori sau parametrice;
- senzori generatori.
Senzorii modulatori necesită o sursă auxiliară de energie pentru a
funcţiona.
Senzorii generatori funcţionează fără o sursă auxiliară de energie.
După modul de operare există:
- senzori de deflexie;
- senzori de nul.
Senzorii de deflexie se bazează pe o deviaţie sub acţiunea măsurandului.
Senzorii de nul se bazează pe principiul opoziţiei folosind o mărime de
referinţă.
După relaţia care există între intrare şi ieşire sau caracteristica de
transfer senzorii pot fi: senzori de ordinul zero; senzori de ordinul unu; senzori de
ordinul doi; senzori de ordinul „ n”.
După natura mărimii de intrare sau altfel spus a mărimii de măsurat
există: senzori de deplasare; senzori de temperatură; senzori de debit, senzori de
câmp electric, etc.);
După natura mărimii de ieşire există: senzori rezistivi, senzori inductivi, senzori
capacitivi.
1.4.1.2 TRADUCTOARE GENERATOARE – TRADUCTOARE
MODULATOARE
În funcţie de modul de obţinere a energiei la ieşirea traductorului va fi sau
nu va fi necesară o sursă auxiliară de energie, iar traductoarele se vor clasifica
în:
- Traductoare generatoare (traductoare active sau traductoare energetice).
- Traductoare modulatoare (traductoare parametrice).
Traductorul generator este operaţional fără o sursă auxiliară de energie,
deoarece conversia se face pe baza energiei de intrare care constituie suportul
energetic al informaţiei. Acest traductor este un dispozitiv cu două porţi, ambele cu
acces la informaţie şi energie (Fig.1.5a).
Traductoarele (mai ales senzorii) generatoare, prin utilizarea energiei de la
fenomenul studiat (suportul energetic al informaţiei), pot altera informaţia -
MĂSURĂRI ELECTRICE
1-18
“efectul de sarcină”. Prin introducerea senzorului, modificarea mărimii de măsurat
poate fi substanţială la fenomene cu suport energetic redus.
Dintre traductoarele generatoare pot fi amintite: traductoare termoelectrice,
traductoare piezoelectrie, traductoare fotoelectrice, traductoare de inducţie
electromagnetică, traductoare electrochimice, etc.
Exemple de traductoare generatoare, în cazul prelucrării semnalului în
domeniul electric pot fi :
Ca şi senzori - Celulă solară
- Termocuplu
Ca şi elemente de execuţie - Afişaj LED
- Element încălzitor

Traductorul modulator (parametric) cere o sursă de energie auxiliară
pentru a converti energia dintr-un domeniu în altul. El este un dispozitiv cu trei
porţi cu acces la energie, dintre care numai două porţi au şi acces la informaţie
(Fig. 1.5b).

Informaţie
Sensibilitate
parazită
Sensibilitate
utilă
Perturbaţii
Informaţie
Ieşire
a)
b)
Intrare
Traductor
generator
Informaţie
Perturbaţii
Energie
auxiliară
Informaţie
Ieşire
Intrare
Traductor
modulator

Fig.1.5. Traductor generator a). Traductor modulator b)

Traductoarele modulatoare sunt potrivite pentru fenomene cu suport
energetic redus, dar au dezavantajul necesităţii unei surse auxiliare de energie.
Apar astfel complicaţii în cazul traductoarelor implantabile în sistemele biologice
(sursa de energie şi transmisia ei).
Dintre traductoarele modulatoare sau traductoarele parametrice pot fi
menţionate:
- traductoare rezistive;
- traductoare inductive;
- traductoare capacitive, etc.
PROCESUL DE MĂSURARE. 1-19
Funcţionarea senzorilor rezistivi se bazează pe faptul că mărimea de
măsurat produce o variaţie a rezistenţei electrice a senzorului.
Pe acest principiu există:
- senzori (rezistivi) de deplasare (convertesc deplasarea în variaţie de
rezistenţă electrică);
- senzori tensometrici rezistivi (convertesc alungirea în variaţie de
rezistenţă);
- senzori rezistivi de temperatură (convertesc temperatura într-o variaţie a
rezistivităţii metalelor sau semiconductoarelor);
- senzori fotorezistivi (convertesc fluxul luminos într-o variaţie de rezistenţă
electrică).
Senzorii inductivi convertesc o mărime neelectrică de măsurat (deplasare,
abatere dimensională, grosime masă, forţă, presiune, cuplu mecanic) aplicată la
intrare, într-o inductivitate proprie, L, sau o inductivitate mutuală, M.
Senzorii capacitivi convertesc o mărime neelectrică de măsurat (forţă,
deplasare liniară, deplasare unghiulară, presiune, nivel, etc) într-o variaţie de
capacitate.
Rezistenţele, inductivităţile sau capacităţile care se modică cu mărimea de
măsurat sunt introduse într-o punte sau într-un circuit oscilator producând o
variaţie de tensiune (tensiunea de dezechilibru a punţii), respectiv o variaţie de
frecvenţă a oscilatorului.
Deoarece variaţiile rezistenţei, inductivităţii sau capacităţii pot fi
determinate de mai multe mărimi neelecrice (de exemplu, de temperatură, de
umiditate, etc.) este foarte important să se separe mărimea de interes de ceilalţi
factori, care se pot constitui în factori perturbatori pentru o anumită situaţie.
Exemple de traductoare modulatoare în cazul prelucrării semnalului în
domeniul electric:
Ca senzori - Marcă tensometrică
- Tubul fotomultiplicator
Ca elemente de execuţie - Afişaj cu cristale lichide (LCD)
- Tubul catodic
În cazul mărcii tensometrice, sursa auxiliară de energie este electrică.
Curentul ce trece prin marca tensometrică este modulat de o forţă mecanică care
este convertită în variaţie de tensiune electrică prin variaţia rezistenţei mărcii. De
obicei marca tensometrică este conectată într-o punte de măsură ce lucrează
dezechilibrat.
Pentru afişajul cu cristale lichide fără incidenţa luminii ambientale,
vizualizarea (detecţia informaţiei) nu este posibilă. Deci energia electrică (în care
este prezentă informaţia) modulează energia auxiliară (optică) fiind convertită la
ieşire în energie optică.
MĂSURĂRI ELECTRICE
1-20
1.4.1.3. DIAGRAMA ENERGETICĂ ŞI FUNCŢIONALĂ A
TRADUCTOARELOR
Descrierea posibilităţilor diferite de conversie poate fi făcută printr-o
diagramă energetică şi informaţională ca în Fig. 1.6.
Axa X reprezintă intrarea traductorului:
- Energia şi informaţia la intrare pentru traductorul generator.
- Energia şi informaţia la intrarea (modulatoare) pentru traductorul
modulator.
Axa Y reprezintă ieşirea traductorului:
Energia şi informaţia la ieşire atât pentru traductorul generator cât şi pentru
traductorul modulator.
Axa Z reprezintă energia auxiliară şi apare doar pentru traductoarele modulatoare.
Axa P este axa perturbaţiilor. Datorită perturbaţiilor apar sensibilităţii parazite. Un
traductor poate fi perturbat de toate cele opt domenii de energie considerate.
În planul XY se găsesc 64 (8×8) tipuri de traductoare generatoare. La
traductoarele de pe diagonala din planul XY (opt tipuri de traductoare) nu are loc o
conversie energetică propriu-zisă, ci doar una formală. Din acest motiv ele sunt
denumite traductoare modificatoare.
În această categorie ar putea fi incluşi electrozii de suprafaţă utilizaţi la culegerea
semnalelor bioelectrice. Aceştia fac doar o trecere de la conducţia ionică ce are loc
la nivelul ţesuturilor la conducţia electronică specifică conductoarelor (energia la
intrare este electrică, energia la ieşire este tot electrică).

PROCESUL DE MĂSURARE. 1-21
În spaţiul XYZ se află 512 (8×8×8) tipuri de traductoare modulatoare.
Desigur, şi în cazul acestora există traductoare modificatoare, de exemplu,
tranzistorul. Plecând de la această diagramă spaţială (Fig. 1.6.) se pot descrie
traductoarele prin vectorul [X, Y, Z,] sau [X, Y, Z, P] denumiţi indicii Miller.

P
T raduct or
forma l
Energi e şi
i nformaţi e
la i eşi re
Perturba ţi i
E nergie şi
informaţ ie
l a int rare
E nergie
auxi li ară
Z
N
M
A
T
M
E
O
C
X
N
N
N
Y
M
M
M
A
A
A
T
T
T
M
M
M
E
E
E
O
O
O
C
C
C


Fig.1.6. Reprezentarea spaţială a traductoarelor

De exemplu:
- Celula solară are vectorul [O, E, -] şi este traductor de intrare (sensor) generator.
- Termocuplul are vectorul [T, E, -] şi este traductor de intrare (sensor)
generator.
- Afişajul cu LED are vectorul [E, O, -] şi este traductor de ieşire (element de
execuţie) generator.
- Elementul încălzitor are vectorul [E, T, -] şi este traductor de ieşire (element de
execuţie) generator.
- Marca tensometrică are vectorul [M, E, E] şi este traductor de intrare (sensor)
modulator (M este energie mecanică) .
- Tubul fotomultiplicator are vectorul [O, E, E] şi este traductor de intrare
(sensor) modulator.
MĂSURĂRI ELECTRICE
1-22
- Afişajul cu cristale lichide are vectorul [E, O, O] şi este traductor de ieşire
(element de execuţie) modulator.
- Tubul catodic are vectorul [E, O, E] şi este traductor de ieşire (element de
execuţie) modulator.
Observaţii:
- Dacă pentru marca tensometrică se consideră şi perturbaţiile termice şi
chimice, vectorul asociat ei devine [M, E, E, TC].
- În cazul prelucrării semnalului în domeniul electric, referitor la vectorii
asociaţi traductoarelor se poate spune că:
- Senzorii au întotdeauna E (energie electrică) pe axa Y.
- Elementele de execuţie au E (energie electrică) pe axa X.
- Traductoarele generatoare nu necesită energie auxiliară, deci au “-“ pe axa Z
(axa energiei auxiliare).
- Perturbaţiile pot conţine mai multe domenii energetice.
1.4.2. CARACTERISTICILE METROLOGICE ALE MIJLOACELOR
ELECTRICE DE MĂSURARE
De obicei caracteristicile metrologice se consideră atât în regim static
(mărimea de măsurat nu variază în timp), cât şi în regim dinamic (când mărimea
de măsurat este funcţie de timp).
Dintre caracteristicile metrologice statice pot fi amintite:
- Intervalul de măsurare;
- Capacitatea de suprasarcină;
- Rezoluţia;
- Sensibilitatea;
- Pragul de sensibilitate;
- Exactitatea (justeţea, repetabilitatea) şi eroarea/incertitudine de măsurare
(sistematică, aleatoare);
- Puterea consumată;
- Factorul de merit;

Intervalul de măsurare constituie domeniul de variaţie a mărimii de
intrare pentru care aparatul (mijlocul de măsurare) funcţionează în parametrii
prestabiliţi. Intervalul de măsurare este cuprins între limita inferioară, X
min
, şi
limita superioară, X
max
, a măsurandului.
Rezoluţia reprezintă cea mai mică variaţie a măsurandului ce poate fi
pusă în evidenţă la ieşirea aparatului.
Sensibilitatea reprezintă raportul dintre variaţia mărimii de ieşire şi
variaţia corespunzătoare a mărimii de intrare.
dx
dy
S = (1.23)
PROCESUL DE MĂSURARE. 1-23
Pentru aparatele cu scară liniară, sensibilitatea este constantă pe intervalul
de măsurare, definindu-se şi constanta aparatului ca fiind inversul sensibilităţii.
Pragul de sensibilitate este cea mai mică valoare a măsurandului ce
poate fi pusă în evidenţă la ieşirea aparatului.
Deşi pragul de sensibilitate este o caracteristică de intrare, sensibilitatea
este o caracteristică de transfer, iar rezoluţia poate fi considerată o caracteristică de
ieşire, de multe ori aceste trei caracteristici se confundă.
Puterea consumată este puterea absorbită de mijloacele de măsurare de la
obiectul supus măsurării în vederea obţinerii informaţiei. Mai ales în cazul
senzorilor generatori, are loc o absorbţie de energie de la obiectul supus măsurării,
ceea ce determină o eroare de interacţiune între aparatul de măsură şi obiectul de
măsură.
Factorul de merit permite o caracterizare mai generală a mijloacelor de
măsurare, înglobând mai mulţi parametrii în cadrul unei relaţii. El este utilizat
pentru a compara între ele mai multe aparate de acelaşi tip, dar cu performanţe
diferite (diverse sensibilităţi, viteze de răspuns, consumuri energetice, etc.).
1.4.2.1. EXACTITATE MĂSURĂRII - EROAREA/INCERTITUDINEA DE
MĂSURARE
Orice măsurare este afectată de erori.
Eroarea este definită ca diferenţa dintre valoarea măsurată (de exemplu,
valoarea indicată de aparatul de măsurat) şi valoarea adevărată a măsurandului.
Deoarece valoarea adevărată nu poate fi determinată, eroare este un concept
idealizat şi nu poate fi cunoscută.
În practică, limitele erorii, la un anumit nivel de încredere, sunt estimate
prin intermediul incertitudinii măsurării.
După modul lor de apariţie, erorile sunt: sistematice sau aleatoare.
Erorile sistematice sunt datorate dispozitivelor de măsurare, metodelor de
măsurare, etaloanelor, influenţelor mediului exterior şi influenţelor operatorilor.
Caracteristic pentru aceste erori este apariţia repetată a lor în condiţii identice. De
aceea ele pot fi determinate şi eliminate pe baza doar a unei singure măsurări.
Erorile aleatoare apar în condiţii identice de măsurare, atunci când
măsurarea aceloraşi cantităţi se efectuează cu aceleaşi aparate şi metode de
măsurare de către aceleaşi persoane. Împrăştierea rezultatelor măsurării este dată,
în general, de variabilitatea temporală şi spaţială a surselor de erori. Aceste erori nu
pot fi determinate şi eliminate, ci se stabileşte o valoare a erorii cu un anumit nivel
de încredere, prin repetarea măsurării (efectuarea mai multor măsurări).
Pentru a pune în evidenţă modul de grupare al rezultatelor obţinute în urma
unui număr mare de măsurări (efectuate la momente de timp diferite) faţă de
valoarea adevărată a mărimii de interes, se reprezintă în fig. 1.7 rezultatele
măsurării în funcţie de timp (stânga) şi prin analogie cu tragerile la ţintă (dreapta).
MĂSURĂRI ELECTRICE
1-24
În cazul măsurărilor afectate doar de erori sistematice (fig. 1.7.a)
rezultatele (X
1
, X
2
,...,X
i
,...,X
n
) sunt grupate (până la identitate) în jurul unei valori
X
i
diferite faţă de valoarea adevărată X
a
cu cantitatea AX,
AX X X
i a
= ÷ (1.24)

Pentru măsurări afectate doar de erori aleatoare, rezultatele sunt distribuite
(dispersate) în mod necontrolat (aleator, întâmplător) în jurul valorii adevărate (fig.
1.7.b).

O
Rezultatele
măsurării
X
Eroare
sistematică
a)
b)
c)
t
i
X
1
...= X
i
X
i
X
a
X
a

t
O
Rezultatele
măsurării
X
t
i
X
i
X
i
X
a X
a

t
O
Rezultatele
măsurării
X
Eroare
sistematică
t
i
X
i
X
i
X
a
X
a

t
Eroare
aleatoare
Eroare
aleatoare

Fig. 1.7. Reprezentarea rezultatelor măsurării (în funcţie de timp
şi prin analogie cu tragerea la ţintă): a) erori sistematice; b) erori
aleatoare, c) ambele tipuri de erori
În condiţii reale, o măsurare este afectată de ambele tipuri de erori (fig.
1.7.c). Separarea se face deoarece modul de tratare (estimare) a celor două tipuri de
erori este diferit.
Referitor la analogia cu tragerea la ţintă din Fig. 1.7. se poate pune în
evidenţă importanţa dimensiunii săgeţii. Astfel pentru a distinge poziţia a două
săgeţi foarte apropiate se poate recurge la micşorarea grosimii săgeţii. De exemplu,
în figura 1.7.a dacă săgeta ar fi foarte subţire s-ar putea pune în evidenţă câteva
puncte distincte, deci existenţa unei mici erori aleatoare. În acest sens se introduce
termenul de discriminare pentru cea mai mică creştere a măsurandului ce poate fi
PROCESUL DE MĂSURARE. 1-25
distinsă de aparatul de măsurare. Cu acest înţeles, în literatura de specialitate, se
întâlneşte şi termenul de rezoluţie, care poate duce la confuzii, datorită şi altor
utilizări ale lui, de exemplu, la convertoare.

Gradul de concordanţă între rezultatul unei măsurări şi valoarea adevărată
a măsurandului este dat de exactitatea măsurării (exactitatea de măsurare).
Exactitatea măsurării are două componente: justeţea şi repetabilitatea (fidelitatea).
Justeţea este caracterizată de erorile sistematice (erori de justeţe), ea
reprezentând proprietatea mijlocului de măsurare de a furniza indicaţii (rezultatele
măsurării) fără eroare sistematică.
Repetabilitatea este caracterizată de erorile aleatoare (erori de
repetabilitate), ea reprezentând gradul de concordanţă între rezultatele succesive ale
aceluiaşi măsurand, efectuate în aceleaşi condiţii şi la un interval scurt de timp.
Trebuie făcută distincţie între repetabilitate şi reproductibilitatea.
Reproductibilitatea este concordanţa între rezultatele măsurării aceluiaşi
măsurand când repetarea măsurării se face după un timp îndelungat sau măsurarea
este făcută de diverse persoane cu diverse aparate.
În fig. 1.7a, tragerea la ţintă şi deci măsurările au repetabilitate foarte bună,
dar justeţe redusă, iar în Fig. 1.7b, justeţea este foarte bună, dar repetabilitate
redusă.
Trebuie specificat că exactitatea, justeţea şi repetabilitatea au conotaţie pozitivă pe
când erorile şi incertitudinile au conotaţie negativă.

Obişnuit erorile aleatoare sunt mai mici decât cele sistematice. Din acest
motiv, la măsurările de exactitate scăzută (eroare mare) se iau în consideraţie
erorile sistematice, iar la măsurări de mare exactitate (eroare mică) se iau în
consideraţie erorile aleatoare.
Cum se va detalia în cele ce urmează, erorile aleatoare sunt tratate probabilistic.
În continuare se pun în evidenţă cele două tipuri de erori prin reprezentarea
frecvenţei de apariţie a rezultatelor (fig. 1.8).
S-a considerat că rezultatele măsurării au o distribuţie de probabilitate
normală cu media aritmetică µ. Această distribuţie (teoretică) sugerează un număr
infinit de măsurări şi se constituie (reprezintă) într-o populaţie.
În condiţii reale se efectuează un număr finit de măsurări X
1
, X
2
, ...X
n
din
care doar k (k ≤ n) au valori distincte. Aceste măsurări reprezintă doar un eşantion
al populaţiei. De această dată frecvenţa de apariţie nu mai are o alură continuă, ci
apar nişte puncte ca în fig. 1.8.
Media aritmetică a rezultatelor în acest caz este m.

MĂSURĂRI ELECTRICE
1-26


Populaţie cu distribuţie
Gauss
Eroarea aleatoare
a măsurării j
Eroarea aleatoare a
mediei
Eroarea pentru
măsurarea j
Eşantion sau set de ”n”
măsurări individuale
Frecvenţa de
apariţie a
valorilor
X
ca
X
a

X
ca
-a X
ca
+a
X
j µ m
Eroare sistematică (I)
(poate fi redusă prin calibrare)
Valoarea
adevărată
Valoarea convenţional
adevărată
Eroare (II)


Fig. 1.8. Reprezentarea frecvenţei de apariţie a valorilor

Valoarea adevărată a mărimii de interes, notată cu X
a
, nu este cunoscută,
ea fiind o noţiune idealizată.
De aceea, în scopuri practice, ea se aproximează cu o valoare calibrată de laborator
- valoare adevărată obţinută prin calibrare - X
ca
, care este denumită valoare
convenţional adevărată. Valoarea convenţional adevărată poate fi dată de
un etalon. Se presupune că valoarea adevărată X
a
se află în intervalul [X
ca
– a; X
ca

+ a], desigur „a” fiind cu atât mai mic cu cât etalonul are o incertitudine mai mică.
Eroarea pentru măsurarea “j” este diferenţa dintre valoarea acestei măsurări X
j
şi
valoarea adevărată X
a
. Această eroare se estimează, de obicei, prin două
componente (eroarea aleatoare şi eroarea sistematică).
Eroarea aleatoare a măsurării “j” este diferenţa dintre X
j
şi valoarea
medie a populaţiei, µ, deci:
e X
a X j
j
,
= ÷ µ (1.25)
Eroarea aleatoare a mediei unui eşantion (set de măsurări) este diferenţa
dintre valoarea medie a eşantionului, m, şi valoarea medie a populaţiei, µ.
e m
a m ,
= ÷ µ (1.26)
Eroarea sistematică este diferenţa dintre valoarea medie pentru un număr
foarte mare de măsurări repetate pentru acelaşi măsurand şi valoarea adevărată.
µ ÷ =
a s
X e (1.27)
PROCESUL DE MĂSURARE. 1-27
Aşa cum s-a arătat, valoarea adevărată nu poate fi determinată, iar în
practică se utilizează o valoare adevărată convenţională sau o valoare a calibrării de
laborator (X
ac
). În acest mod incertitudinea sistematică este împărţită în
incertitudinea sistematică (I), adică, µ ÷ ±
ac
X şi incertitudinea (II), adică,
ac a
X X a ÷ = ± max .
Prin această împărţire s-a pus în evidenţă faptul că incertitudinile
sistematice pot fi reduse prin calibrarea mijloacelor de măsurare, sau alinierea lor la
etaloane.

În cazul erorilor aleatoare se stabileşte o valoare a incertitudinii
(incertitudine aleatoare), nefiind posibilă nici o corecţie.
Descreşterea erorii aleatoare este posibilă totuşi prin efectuarea unui număr
mare de măsurări şi determinarea valorii medii m. Abaterea mediei unui număr finit
de măsurări, m, faţă de valoarea medie a populaţiei (caz idealizat cu un număr
infinit de măsurări), µ, scade odată cu creşterea numărului de măsurări efectuate.
Descreşterea erorii sistematice şi a incertitudinii asociate poate fi făcută
printr-o mai bună calibrare.
Prin calibrare media populaţiei µ se deplasează spre valoarea convenţional
adevărată x
ca
(fig. 1.8).
Pentru a reduce erorile sistematice este preferabil să se facă o calibrare chiar la
locul de măsurare. De asemenea o serie de erori sistematice pot fi determinate prin
calcul şi compensate aplicând corecţii.

Există şi alte criterii pentru clasificarea erorilor şi anume:
÷ După cauzele apariţiei lor, erorile se împart în:
- erorile de model;
- erorile de influenţă;
- erorile mijloacelor de măsurare;
- erori de interacţiune.
÷ După modul lor de manifestare (după originea lor), erorile se împart în:
- erori aditive (de zero);
- erori multiplicative (de proporţionalitate);
- erori de neliniaritate;
- erori de histerezis.
÷ După modul lor de exprimare, erorile se împart în:
- erori absolute - e
abs
;
- erori relative - e
rel
;
- erori raportate - e
rap
;
- erori combinate (relative, raportate) – e
comb
;
- erori în dB - e
dB
.
Eroarea absolută este dată de relaţia,
MĂSURĂRI ELECTRICE
1-28
e X X X
abs mas a
= = ÷ A (1.28)
în care, X
mas
este valoarea măsurată, X
a
este valoarea adevărată.
Eroarea absolută se exprimă în aceleaşi unităţi de măsură ca măsurandul.
Eroarea relativă este dată de relaţia:
[%] 100 100 100 b
X
X
X
X
X
X X
e
mas a a
a mas
rel
= ·
A
~ ·
A
= ·
÷
= (1.29)
şi se exprimă în procente.
Eroarea raportată este dată de relaţia,
[%] 100 100 c
X
X
X
X X
e
n n
a mas
rap
= ·
A
= ·
÷
= (1.30)
Unde, X
n
este o valoare convenţională, obişnuit capătul de scară al
instrumentului de măsurare. De asemenea, eroarea raportată se exprimă în
procente.
Sunt situaţii, de exemplu la aparatele de măsură electronice când eroarea se
exprimă cu prin doi indici, unul de tip eroare relativă (AX raportat la valoarea citită
– ct) şi unul de tip eroare raportată (AX raportat la capătul de scară - cs), rezultând
astfel o eroare combinată:
cs c ct b e
comb
% % + = (1.31)
unde b şi c sunt de tipul eroare relativă, respectiv eroare raportată date de (1.29) şi
(1.30).
Eroarea în decibeli, e
dB
, se defineşte ca „eroare absolută” a „nivelelor
măsurate (X
dB mas
) şi adevărate (X
dB a
) exprimate în decibeli” ale unei mărimi de
interes „X” [Antoniu2001]:
a dB mas dB dB
X X e ÷ = (1.32)
Se poate exprima eroarea în decibeli funcţie de eroarea relativă, exprimată
în procente (b[%]). Pentru o mărime X de grad 1 (tensiune, curent, câmp electric
sau câmp magnetic) se obţine:
0
10
0
10
log 20 log 20
X
X
X
X
e
a mas
dB
· ÷ · =
unde X
măs
şi X
a
sunt valoarea măsurată, respectiv valoarea adevărată a mărimii de
interes, iar X
0
este o valoare de referinţă.
Astfel
|
|
.
|

\
| ÷
+ · = · =
a
a mas
a
mas
dB
X
X X
X
X
e 1 log 20 log 20
10 10

Deci trecerea de la eroarea relativă exprimată în procente la eroarea
exprimată în decibeli se face astfel:
| |
|
.
|

\
|
+ · =
100
%
1 log 20
10
b
e
dB
(1.33)
PROCESUL DE MĂSURARE. 1-29
Din relaţia (1.33) se poate calcula b[%], obţinându-se astfel trecerea de la
eroarea în decibeli la eroarea relativă:
| | 100 1 10 %
20
·
|
|
.
|

\
|
÷ =
dB
e
b (1.34)
Este uşor de arătat că dacă mărimea de interes este puterea, atunci în relaţia
(1.33) se înlocuieşte primul factor al produsului „20” cu „10”, iar în (1.34) se
înlocuieşte numitorul „20” cu „10”.
1.5. ETALOANE
Etalonul este un obiect fizic sau o caracteristică a unui aparat fizic care
reprezintă conceptual unitatea aleasă să reprezinte un atribut (proprietate, însuşire
attribut) măsurabil particular [Sydenham1986].
De exemplu, o piesă de metal unică, reprezintă unitatea de masă fiind denumită
convenţional „kilogram”.
În limba engleză există termenul „physical standard” care în limba
română are corespondent termenul - etalon.
Legat de etaloane („physical standard”) şi având acelaşi rol (de referinţă),
în măsurări, mai există şi nişte materiale sau substanţe recunoscute ca etaloane a
anumitor atribute (attributes) şi care sunt denumite etaloane sau materiale de
referinţă („standard reference materials”, „certified reference materials”). Desigur
extensia se poate face şi spre „etaloane naturale”, specifice unor procese naturale şi
definite pe decizii arbitrare ale oamenilor, pentru care în engleză se utilizează
denumirea „reference value standard”.
Pe de altă parte, în limba engleză există şi alţi termenii având în
componenţă cuvântul „standard”, dar care au înţeles total diferit de „physical
standard” (etalon) şi anume: „standard of specifications”, „commercial
standards”, „industrial standards”, „technical standards”, etc. Aceşti termeni, în
limba română au corespondentul de normă sau standard, fiind documente
publicate să definească: terminologia, metodologia, procedeele de test,
incertitudinea şi alte caracteristici.
1.5.1. DEFINIŢIE. CLASIFICARE
Unicitatea şi conformitatea măsurărilor în orice loc şi moment este
asigurată de un sistem de etalonare.
Acest sistem de etaloane asigură trei cerinţe principale, diferenţiindu-se în
3 tipuri de bază şi anume:
- Generează principalele unităţi de măsură în conformitate cu definiţia lor.
Deoarece aceste etaloane materializează practic – prin experiment –
definiţia unităţii de măsură, ele sunt denumite etaloane de definiţie.
Principalele cerinţe pentru etaloanele de definiţie sunt exactitatea şi
reproductibilitate.
MĂSURĂRI ELECTRICE
1-30
- Menţine sau conservă unităţile de măsură constante în timp. Această clasă
de etaloane sunt denumite etaloane de conservare. Ele trebuie să aibă
exactitate mare, stabilitate în timp, ajustabilitate.
- Permite corelarea între ele a unităţilor de măsură, contribuind la obţinerea
sau derivarea altor mărimi şi extinderea limitelor de măsurare. Deoarece
etaloanele de acest tip pot efectua transferarea unităţilor de măsură între
două domenii sau regimuri de funcţionare, ele sunt denumite etaloane de
transfer.

În funcţie de exactitatea lor, se face o clasificare în scară a etaloanelor:
- Etaloane internaţionale, care sunt păstrate la Biroul Internaţional de
Măsurări şi Greutate - BIMG sau (BIPM) de la Sevres-Paris. Ele servesc
la verificarea etaloanelor inferioare ca exactitate (de obicei, etaloane
primare, care sunt următoarea clasă)
- Etaloane primare, ce se află la institutele naţionale de Metrologie şi
servesc la verificarea etaloanelor secundare. Dintre institutele naţionale de
metrologie cele mai importante sunt National Institute of Standards and
Technology - NIST în SUA, National Physical Laboratory - NPL în
Anglia, Physikalisch Technische Bundesanstalt - PTB în Germania. În
România este Institutul Naţional de Metrologie – INM.
- Etaloane secundare, ce se află la laboratoarele metrologice regionale şi
servesc la verificarea etaloanelor de lucru.
- Etaloane de lucru ce se află la laboratoarele metrologice ale
întreprinderilor, servind la verificarea aparatelor de măsură de uz
profesional curent.
Ierarhizarea etaloanelor se poate face şi sărind două sau mai multe nivele.
Pentru precizarea ierarhizării, forurile metrologice stabilesc o diagramă
pentru fiecare tip de etalon, care se numeşte diagrama de trasabilitate (Traceability
Chart) sau schema de transmitere a unităţii de măsură.
În cele ce urmează se vor prezenta câteva etaloane, grupate după mărimea
la care se referă.
1.5.2. ETALOANE DE CURENT ELECTRIC
Curentul este o mărime electrică a cărui unitate de măsură Amperul, A,
aparţine unităţilor de măsură fundamentale din Sistemul Internaţional.
Pentru curentul electric se va prezenta un etalon de definiţie şi un etalon de
conservare.

a) Etalonul de definiţie pentru determinarea absolută a amperului este un
dispozitiv electrodinamic denumit balanţa de curent.
Această balanţă are doua braţe:
PROCESUL DE MĂSURARE. 1-31
- un braţ constituit dintr-o bobină mobile, ce se poate mişca sub acţiunea
unei forţe electrodinamice datorate curentului, I, ce circulă prin sistemul de
bobine fixe şi mobile;
- un braţ pe care se aşează o masă etalon pentru echilibrarea balanţei.
Cum se arată în Fig. 1.9a, forţa electrodinamică ce acţionează asupra
bobinei mobile, 1, ce se poate deplasa în interiorul bobinei fixe, 2, este echilibrată
de greutatea corespunzătoare unei mase etalon.
mg I k = ·
2
(1.35)
În expresia forţei electrodinamice, k este o constantă ce depinde de
geometria sistemului de bobine, iar I este valoarea curentului electric ce circulă
prin sistemul de bobine. În expresia forţei gravitaţionale, m este masa etalon, iar g
este acceleraţia gravitaţională.
Rezultă astfel valoarea curentului electric funcţie mărimi mecanice:
k
mg
I = (1.36)
Incertitudinea etalonului de definiţie este 10
-6
÷ 10
-8
în funcţie de
precauţiile luate.

F = k·I
2
G = m·g
1 2
I
a) b)
U
R
0
Voltmetru
numeric
I
I
VN
~ 0
I

Fig.1.9. Etaloane de curent: a) balanţa de curent; b) etalon de conservare

Balanţa de curent se bazează pe o metodă de zero sau metodă de nul.
Avantajele metodelor de nul sunt:
- Minimizarea interacţiunii între sistemul de măsură şi măsurand. Astfel,
influenţa măsurandului asupra procesului de măsurare este redusă,
minimizându-se efectul de sarcină.
- Exactitate de măsurare mare. Incertitudinea de măsurare este dată de
incertitudinea etalonului şi rezoluţia indicatorului de ieşire.
MĂSURĂRI ELECTRICE
1-32
Dezavantajele metodelor de nul sunt date de faptul că operaţia de
echilibrare iterativă cere mult timp şi, în plus, nu se poate realiza o paritate perfectă
datorită rezoluţiei indicatorului de nul.
Pe lângă balanţa cu braţe egale în categoria metodelor de nul intră şi circuitele de
punte.
b) Etalonul de conservare
Acesta este un etalonul după legea lui Ohm, aşa cum se arată în Fig.1.9b.
Determinarea amperului se face prin intermediul căderii de tensiune (U) pe o
rezistenţă etalon (R
0
), măsurată cu ajutorul unui voltmetru numeric de mare
precizie VN, .
R
U
I = (1.37)
Incertitudinea de măsurare este 10
-6
(adică 10
-4
% sau

1 ppm).
Datorită exactităţii bune şi a uşurinţei obţinerii lui în orice laborator, el este utilizat
ca etalon primar, secundar şi de lucru.
1.5.3. ETALOANE DE TENSIUNE
De obicei, ele sunt etaloane de conservare realizate pe baza:
- elementului Weston;
- diodei de referinţă Zener;
- efectului Josephson.

a) Etaloane Weston

La aceste etaloane tensiunea electromotoare (t.e.m) este generată foarte
precis pe baza componenţilor chimici. Există două tipuri de etaloane Weston:
elemente Weston saturate şi elemente Weston nesaturate.
Etaloanele Weston saturate
Aşa cum se arată în Fig. 10a, etaloanele Weston au la bază câţiva
componenţi chimici ce se află într-un tub de sticlă sub forma de H.
Coloana din stânga, care constituie anodul, conţine de jos în sus: mercur (Hg);
pastă de sulfat mercuros (Hg SO
4
); cristale de sulfat de cadmiu (Cd SO
4
) şi soluţie
de sulfat de cadmiu, prin intermediul căreia comunică cu coloana catodului din
dreapta.
Catodul conţine: amalgam de cadmiu (CdHg); cristale de sulfat de cadmiu (CdSO
4
)
şi soluţie de sulfat de cadmiu.
Incertitudinea etaloanelor Weston saturate este de 0,001÷0,005 %.
Etaloanele Weston nesaturate, spre deosebire de cele saturate, nu conţin
cristale de sulfat de cadmiu, iar incertitudinea lor este mai mare cu un ordin de
mărime, adică de 0,01÷0,05 %,
PROCESUL DE MĂSURARE. 1-33
Dezavantajele elementelor Weston sunt date de fragilitatea lor, de faptul că
generează o tensiune fracţionară (t.e.m. este în intervalul 1,0185 ÷ 1,0187) şi că nu
pot debit curenţi peste 1÷10 µA.

b) Etaloane cu diode Zener

Aceste etaloane se bazează pe caracteristica curent tensiune a diodelor
Zener. În Fig.10b. se prezintă un astfel de etalon, alimentat la tensiunea reţelei. El
este alcătuit dintr-un transformator 220 V la 20-24 V, un redresor bine filtrat, care
generează o tensiune continuă de aproximativ 20 V şi etalonul propriu-zis, ce se
compune din mai multe etaje: un etaj cu două diode Zener în serie; un etaj cu o
diodă Zener termocompensată (cu coeficient termic mai mic de 0,001 %/°C); un
divizor de tensiune rezistiv capabil sa genereze şi o tensiune de valoare egală cu
cea a uni element Weston, care este necesară în multe aplicaţii.
Etalonul cu diode Zener elimină dezavantajele elementelor Weston. Astfel,
etaloanele cu diode Zener sunt robuste, generează tensiuni de diverse valori
(1,0190 V şi 8 V), pot debita curenţi de ordinul mA (de exemplu, 10 mA). Totuşi
etaloanele cu diode Zener sunt afectate de zgomot (de ordinul µV), iar exactitatea
lor este mai redusă, având incertitudinii de 0,005 ÷ 0,01 %.
`
U
1
=1,019 V
U
2
=8 V
+
-
U=20 V
PL6,2 V
PL6,2 V
DZ
DZ
DZT
R
1
R
2
R
4
R
5
R
3
+
-
U = 1,01861 V
Cd Hg
SO
4
Cd
cristale
SO
4
Cd
soluţie
Hg
SO
4
Hg
a) b)

Fig. 1.10. Etaloane de tensiune: a) element Weston; b) etalon cu diode Zener

Există şi etaloane reglabile de tensiune de numite şi standarde de t.e.m.,
care sunt capabile să furnizeze tensiuni calibrate (etalon) într-o gama foarte largă
de valori (mV÷V), cu o exactitate apropiată de cea a etalonul de tensiune ce stă la
baza lor.

c) Etaloane de tensiune bazate pe efectul Josephson

MĂSURĂRI ELECTRICE
1-34
Efectul Josephson alternativ, descoperit în anul 1962, a condus la
obţinerea unei referinţe de tensiune care nu depinde decât de frecvenţă prin
intermediul unor constante fundamentale, având astfel o foarte bună
reproductibilitate.
O joncţiune este formată din două supraconductoare subţiri (sute de nm)
separate printr-un strat izolator, de asemenea, foarte subţire (zeci de nm).
Când joncţiunea este supusă unei tensiuni continue, U, apare un curent
alternativ care traversează bariera izolată, prin efect tunel. frecvenţa acestei
oscilaţii, v, are valoarea:
U
h
e
·
·
=
2
v (1.38)
unde e este valoarea absolută a sarcinii electronului, iar h este constanta lui Planck.
Efectul se produce numai în condiţii de supraconductibilitate, joncţiunea
trebuie plasată într-un mediu cu temperatură foarte scăzută (criostat cu heliu lichid
–temperatură de 4,2 K la presiunea atmosferică).
Pentru obţinerea unui etalon de tensiune (generarea unei tensiuni
constante), joncţiunea este alimentată în curent continuu şi este iradiată de un câmp
electromagnetic exterior de frecvenţă f, superioară frecvenţei de rezonanţă proprie,
f
0
.
Tensiunea de pe treapta N, U
N
asociată frecvenţei Josephson, v
N
, este un
multiplu întreg al frecvenţei de iradiere, f.
Deci:
f N U
h
e
N N
· = ·
·
=
2
v (1.39)
Rezultă astfel valoare tensiunii de pe treapta N:
f
e
h
N U
N
·
·
· =
2
(1.40)
Dacă frecvenţa de iradiere, f, este stabilizată şi determinată cu mare
exactitate (de exemplu, incertitudine mai mică de 10
-9
), atunci tensiunea de
referinţă U
N
este reproductibilă cu aceiaşi exactitate.
Există circuite integrate care conţin 18992 de joncţiuni şi pot genera tensiuni din
domeniul V V U 10 10 ÷ ÷ = .
1.5.4. ETALOANE ŞI ELEMENTE CALIBRATE R, L, C
1.5.4.1. REZISTENŢE ETALON ŞI CUTII DE REZISTENŢĂ
Rezistoarele etalon se construiesc în două variante:
- varianta cu patru borne, care permite evitarea rezistenţelor conexiunilor,
fiind dedicată valorilor mici şi mijlocii ale rezistenţei electrice (până la zeci
de kO);
PROCESUL DE MĂSURARE. 1-35
- varianta cu trei borne, care permite evitarea efectului de şuntare a
rezistenţei de către suportul electroizolant, fiind dedicată valorilor mari de
rezistenţă (peste câţiva MO).
În Fig. 1.11a este dată rezistenţei etalon cu 4 borne: două borne de curent
b
I1
şi b
I2
; două borne de tensiune – b
U1
şi b
U2
.
Se observă că rezistenţele de contact la bornele de curent, R
I1
şi R
I2
, sunt în afara
circuitului de măsurare şi deci nu au nici un efect la măsurarea tensiunii U.
Rezistenţele de contact la bornele de tensiune, R
U1
şi R
U2
, deşi sunt înseriate în
circuitul de măsurare a tensiunii U ele nu au nici un efect asupra acestei măsurări
întrucât rezistenţa de intrare a voltmetrului numeric R
VN
este mult mai mare decât
ele. Desigur R
VN
este mult mai mare şi decât rezistenţa etalon R
0
, iar curentul ce
trece pe la bornele de tensiune şi deci prin voltmetru numeric este nul, rezultând
pentru tensiunea, U, expresia:
I R U · =
0

Aşa cum s-a arătat la §1.5.2b, utilizând o rezistenţă etalon şi un voltmetru
numeric se poate obţine un etalon de conservare pentru curentul electric.
În Fig. 1.11b se prezintă rezistenţa etalon cu 3 borne. Borna a treia este
borna de gardă, care conectează ecranul de gardă la masa sursei de alimentare, ea
fiind o cale de interceptare şi canalizare a curenţilor de fugă.
Materialele utilizate la realizarea rezistenţelor etalon sunt aliaje de mare
rezistivitate, cu variaţie mică a rezistivităţii cu temperatura, cu tensiuni
termoelectromotoare mici în comparaţie cu cupru (de exemplu de exemplu sârmă
sau bandă de manganină (aliaj 84 % Cu, 12 %Mn, 4% Ni).
Incertitudinea rezistenţelor etalon este de 0,001÷0,005 %.

U = R
0
I
a)
b
I1

R
bI1
R
bI2
b
I2

R
0
I
b
U1
b
U2
R
bU1
R
U2
I
bU1
~ 0
R
VN

Voltmetrul numeric
I
bU2
~ 0
I
bI1
~ I I
bI2
~ I
b)
R
0
Borna de gardă
Ecran de gardă

Fig.1.11. Etaloane rezistive: a) cu patru borne; b) cu trei borne

MĂSURĂRI ELECTRICE
1-36
Se realizează şi cutii de rezistoare construite pe principiul decadelor
comutabile, în vederea obţinerii unor game largi de rezistenţe calibrate.
Incertitudinea cutiilor de rezistenţe este de 0,01÷0,05 %.
Aplicaţii:
Rezistoarele etalon se utilizează la măsurarea precisă a curentului (stau la
baza etalonului de curent pe baza legii lui Ohm), verificarea divizoarelor de
tensiune de mare exactitate, la măsurarea rezistenţelor (puntea Thomson, puntea
Wheatstone).
1.5.4.2. CONDENSATOARE ETALON ŞI CUTII DE CONDENSATOARE
Se construiesc sub formă de condensatoare cu aer sau cu mică
Incertitudinea condensatoarelor etalon este de 0,01÷0,05 %.
Aşa cum se sugerează în Fig. 1.12a pot apărea şi astfel influenţa valoarea
capacităţii etalon, capacităţile parazite faţă de masă, C
10
şi C
20
.
Pentru asigurarea stabilităţii capacităţii, C
12
, faţă de vecinătăţile metalice,
condensatoarele etalon se ecranează, fiind prevăzute o bornă ecran, 3, aşa cum se
arată în Fig.1.12.
Borna ecran se conectează la borna 1 sau la borna 2 a condensatorului etalon.
Ca şi în cazul rezistenţelor, există şi cutii de condensatoare pe principiul
decadelor, dar de această dată elementele componente se conectează în paralel şi nu
în serie ca la cutiile de rezistenţe.

b)
a)
1

2

C
12
C
10
C
20
C
12
3
Ecran
1
2


Fig.1.12. Condensatoare etalon: a) influenţa capacităţilor parazite; b)
Condensator etalon cu ecran

1.5.4.3. ETALOANE INDUCTIVE
Se realizează etaloane de inductivitate proprie, L, dar şi etaloane de
inductivitate mutuală, M, ambele tipuri sub formă de bobine plate din sârmă de
cupru pe carcase electroizolante cu bună stabilitate mecanică.
Incertitudinea etaloanelor inductive este de 0,01÷0,05 %.
Se construiesc şi cutii de inductanţe cu bobine în decade comutabile prin
manete.
PROCESUL DE MĂSURARE. 1-37
1.5.5. ETALONE DE TIMP ŞI FRECVENŢĂ
Unitatea de măsură pentru frecvenţă, hertzul [Hz], se determină din
unitatea de măsură pentru timp secunda [s], cu relaţia:
T
f
1
= (1.41)
unde f şi T sunt frecvenţa, respectiv perioada unui fenomen periodic.
Unitatea de măsură pentru timp, secunda, este una din unităţile
fundamentale ale sistemului internaţional de unităţi şi se defineşte astfel.
Secunda, s, reprezintă durata a 9.192.631.770 perioade ale radiaţiei
corespunzătoare tranziţiei între două nivele de energie hiperfine ale stării
fundamentale a atomului de cesiu 133.
Până la data adoptării acestei definiţii (anul 1967), secunda era definită pe
baza anului tropic 1900.
De atunci un orologiu cu cesiu, care funcţionează continuu, reproduce
secunda conform definiţiei şi generează o scară de timp atomic (TA).
Media ponderată a scărilor de timp atomic TA
i
generate de un grup de
orologii atomice, reprezintă scara de timp atomic internaţional (TAI).
Compararea acestora se face permanent, la distanţă prin transmisie
(conductoare electrice, unde electromagnetice, sateliţi artificiali ai Pământului) sau
prin transportul etaloanelor portabile.
Timpul atomic internaţional este menţinut prin Biroul Internaţional de
Măsuri şi Greutăţi (BIPM) de la Sevres-Paris.
Din anul 1996, TA este creat prin medierea datelor de la aproximativ 250
etaloane atomice de laborator sau comerciale, situate în peste 40 de laboratoare
diferite de pe glob (National Institute of Standards and Technology-NIST, USA;
United States Naval Observatory-USNO).
1.5.5.1. EVOLUŢIA CEASURILOR
Încă cu 3500 de ani înainte de Hristos (ÎH), timpul era măsurat prin
observarea mişcării umbrei unui obiect între răsăritul şi apusul soarelui. Acest tip
de ceas era denumit cadran solar, iar frecvenţa de rezonanţă era mişcare aparentă a
soarelui.
Mai târziu au apărut diverse dispozitive care au permis divizarea zilei în unităţi de
timp mai mici.
În secolul al XIV-lea au început să apară ceasurile mecanice, primele
modele având o incertitudine de aproximativ 10
-2
(aproximativ 15 minute/zi).
Deşi pendulul, un mecanism cu o perioadă naturală de oscilaţie a fost
studiat de Galileo Galilei în 1582, abia în anul 1656, în Germania a fost construit
primul ceas cu pendul de către Christiaan Huygens. Incertitudinea acestui
ceas era de sub 1 minut/zi, iar mai târziu ea a fost redusă la aproximativ 10
secunde/zi. Huygens a dezvoltat arcul şi balansul, care se găsesc şi astăzi la
ceasurile de mână.
MĂSURĂRI ELECTRICE
1-38
Tehnologia pendulului s-a îmbunătăţit de-a lungul timpului.
În 1761 John Harison a construit un ceas pentru nave maritime, care a
înaintat doar cu 54 de secunde în 5 luni de-a lungul unui voiaj în Jamaica
(aproximativ 0,33 secunde/zi, adică o incertitudine de 4·10
-6
).
În anul 1921 s-a atins limita de performanţă a unui ceas mecanic. Astfel W.
H. Shortt a construit un ceas cu două pendule (de tip „master-slave”). Pendulul
„slave” mişca acele ceasornicului, eliberând pendulul „master” de sarcinile
mecanice care pot perturba regularităţile oscilaţiilor. Acest ceas cu o eroare de
câteva secunde pe an (incertitudine de aproximativ 10
-7
) a devenit referinţă de
laborator.
În 1927 Joseph W. Horton şi Warren A. Marrison au construit primul
ceas bazat pe un oscilator cu cuarţ.
În 1940 ceasurile cu cuarţ au înlocuit pendulul Shortt ca standard
primar de laborator.
Incertitudinea acestor ceasuri cu cuarţ este de 10
-9
, adică ± 100 µs/zi.
Primele ceasuri atomice au apărut prin anul 1955. Etaloanele de
frecvenţă atomice sunt bazate pe un fenomen legat de structura intimă a materiei şi
anume radiaţiile de frecvenţă v, ce însoţesc trecerea electronilor de valenţă de pe un
nivel de energie pe altul.
h
E E
1 2
÷
= v (1.42)
unde h este constanta lui Planck
Astfel, frecvenţa de rezonanţă este obţinută de un fenomen natural
fundamental.
Acum există mai multe etaloanele de timp şi frecvenţă şi anume:
- Etaloane cu cuarţ, care au incertitudini de 10
-6
÷ 10
-9
şi sunt utilizate ca
etaloane de lucru.
- Etaloane atomice:
- cu cesiu 133, incertitudine (5÷8)·10
-12
;
- cu rubidiu, incertitudine de 2·10
-11
;
- cu hidrogen, incertitudine de 5·10
-13
.
Se observă că etaloanele de frecvenţă sunt cele mai exacte etaloane cunoscute până
în prezent.
Semnalul de ieşire a etaloanelor de frecvenţă este, de regulă, o tensiune sinusoidală
de 1V, iar perioada semnalului este un submultiplu întreg al secundei pentru a servi
şi ca etalon de timp.
Frecvenţa de ieşire este de 5 MHz sau 10 MHz.
Un etalon de frecvenţă atomic este un oscilator de cuarţ sincronizat pe
frecvenţa unui rezonator sau maser atomic cu ajutorul unei scheme electronice de
urmărire tip PLL.
PROCESUL DE MĂSURARE. 1-39
1.5.5.2. ETALOANE DE FRECVENŢĂ CU CUARŢ
Acestea au la bază un oscilator cu cuarţ, care este de obicei un oscilator
Pierce la care stabilitatea oscilaţiilor este asigurată de către un rezonator
electromecanic cu cuarţ.
Rezonatorul cu cuarţ este realizat sub forma unei plăcuţe din cuarţ,
prevăzute cu electrozi de argint pe ambele feţe – Fig. 1.13a.
Frecvenţa de rezonanţă a plăcuţei este:
] [
] [
6 , 1 6 , 1
MHz
mm g
f
r
÷
= (1.43)
Ea depinde de grosimea plăcuţii, g, exprimată în mm şi de unghiul de tăiere al
plăcuţei în raport cu axul optic al cristalului primar.
Schema electrică a rezonatorului de cuarţ este prezentată în Fig.1.13.b., iar
cea a oscilatorului cu cuarţ în Fig.1.13.c.
Stabilitatea în frecvenţă a oscilatorului cu cuarţ este de 10
-4
, ea putând
creşte la 10
-7
÷10
-9
, prin termostatarea cuarţului.

+9 V
Q
MPF103
f
0
= 1 MHz
L= 0,5 mH
R
2
= 1 kO
R
1

2,2 MO
C
1
= 10 pF
g
1
2
Placă cuarţ
Electrod
argint
1
a)
L
s
R
s
C
s
C
p
2
b) c)

Fig. 1.13. Etalon de frecvenţă cu cuarţ: a) rezonator cu cuarţ; b) schema electrică
a rezonatorului; c) oscilator cu cuarţ

Există două zone de stabilitate mare a cuarţului şi anume la -10°C şi la +70°C. De
obicei termostatarea se realizează la +70°C
1.5.5.3. SCĂRI DE TIMP
Aşa cum s-a arătat, timpul poate fi măsurat prin metode: mecanice,
electrice, astronomice.
MĂSURĂRI ELECTRICE
1-40
Complexitatea şi costul echipamentului de măsură a timpului creşte cu
descreşterea intervalului de timp ce trebuie măsurat şi cu creşterea exactităţii.
Cele mai precise instrumente de măsurare a timpului sunt numărătoarele
universale.
Oricum incertitudinea tuturor instrumentelor de măsurare a timpului
depinde de iregularitatea unor anumite tipuri de mişcări periodice.
Există 4 principale scări de timp:
- Timpul Universal (TU).
- Timpul Efemeridelor (TE).
- Timpul atomic (TA).
- Timpul universal coordonat (TUC).
Timpul universal se bazează pe rotirea Pământului în jurul axei sale. Ca
interval de timp este secunda anului tropic 1900, definită ca 1/86400 din ziua solară
medie a cărei măsură a fost evaluată pe baza unor observaţii astronomice de câteva
luni de zile. Odată cu apariţia ceasurilor atomice s-a ajuns la concluzia că rotirea
pământului în jurul axei sale are fluctuaţii ce nu permit definirea secundei cu o
incertitudine mai mică de 10
-7
, de aceea s-a propus schimbarea definiţiei secundei
pe baza rotaţiei pământului în jurul soarelui.
Timpul Efemeridelor se bazează pe rotaţia pământului în surul soarelui.
Astfel, în anul 1956, secunda a fost definită ca 1/31556925,9747 din anul tropic
1900.
Timpul atomic are ca bază secunda definită cu frecvenţa naturală (v=9192631770
Hz) a etalonului atomic cu cesiu 133.
Pe baza acestor definiţii s-a pus în evidenţă un decalaj de aproximativ 1 secundă/an
între TA şi TU.
Întrucât viaţa, navigaţia, astronautica sunt legate de rotaţia pământului,
deci de timpul universal, s-a elaborat o scară de timp denumită timpul universal
coordonat –TUC, care are stabilitatea timpului atomic (TA) şi este adusă în
concordanţă cu timpul universal (TU) cu ajutorul unor corecţii stabilite prin
convenţii internaţionale.
1.5.6. METROLOGIA CUANTICĂ
Un obiectiv al metrologiei cuantice este de a realiza legătura între
transferul controlat de electroni, efectul Josephson şi efectul Hall
cuantic[Prieur1995].
Prin intermediul acestor trei fenomene cuantice se poate face legătura
dintre 3 mărimi din domeniul electric: tensiunea electrică, V; curentul electric, I;
frecvenţa, f. Acest triunghi al metrologiei cuantice este arătat în Fig. 1.14
PROCESUL DE MĂSURARE. 1-41
Mărimile electrice alternative prezintă dificultatea că ele nu pot fi obţinute
direct de la etaloanele de curent continuu, ci doar prin intermediul etaloanelor de
transfer curent alternativ-curent continuu. Printre cele mai precise sunt
convertoarele termice care pot avea incertitudini de transfer ca-cc sub 1 ppm.

Frecvenţa
f
Tensiunea
V
Curentul
I
Efectul
monoelectron
Efectul
Josephson
Efectul
Hall cuantic
f
e
h
V ·
·
=
2
I
e
h
V · =
2
f
e
I · =
2


Fig. 1.14. Triunghiul metrologiei cuantice


1-2

MĂSURĂRI ELECTRICE

Factori perturbatori X Măsurandul (mărimea de măsurat) u Mijloacele de măsurare m Operator Utilizare rezultat

X=mu
Fig. 1.1. Schema bloc a procesului de măsurare

1.1. MĂSURANDUL
Dintre proprietăţile unui obiect sau eveniment doar o parte sunt măsurabile. Desigur tendinţa este de a creşte numărul proprietăţilor sau calităţilor măsurabile. Clasificarea mărimilor se poate face după mai multe criterii: a) În funcţie de relaţiile care există între manifestarea proprietăţilor unui obiect sau eveniment (calitatea ce interesează) şi o valoare numerică sau un simbol, există:  mărimi măsurabile;  mărimi reperabile;  indicatori. Pentru mărimile măsurabile se poate stabili:  o relaţie de echivalenţă (relaţie binară care satisface axiomele de reflexivitate, simetrie, tranzitivitate);  o relaţie de ordine totală (>; =; <);  o operaţie internă – adunarea (asociativă şi comutativă);  o relaţie externă - înmulţirea cu un scalar. Se poate exemplifica aici cu masa, lungimea, unghiurile, capacitatea unui condensator, care sunt mărimi măsurabile aditive şi concentraţia care este mărime măsurabilă neaditivă prin juxtapunere. Pentru mărimile reperabile se poate defini numai o relaţie de echivalenţă şi eventual o relaţie de ordine. Se poate exemplifica cu:  Culorile sau codul culorilor, unde există numai relaţie de echivalenţă;

PROCESUL DE MĂSURARE.

1-3

Duritatea, unde pe lângă relaţia de echivalenţă există şi o relaţie de ordine. Scara Mohr pentru durităţi, ce constă în atribuirea de numere de la 1 la 10 în ordinea tăriei pentru minerale;  Intensitatea cutremurelor, de asemenea cu relaţia de echivalenţă şi relaţie de ordine (scara Richter pentru intensitatea cutremurelor). Indicatorii sunt valori atribuite manifestărilor unor proprietăţi fără a se putea defini (cel puţin după cunoştinţele actuale) relaţii de echivalenţă şi de ordine totală. Exemple: durerea, moralul unui grup, nivelul de învăţământ într-un anumit loc, riscul unei epidemii în agricultură, iminenţa unui cutremur. Deşi determinarea indicatorilor se face în urma unor măsurări precise, ea este foarte subiectivă, datorită dependenţei de o modelare. b) În funcţie de aspectele dimensional spaţiale, există:  mărimi scalare – caracterizate printr-un singur număr;  mărimi vectoriale – caracterizate prin modul direcţie şi sens, sau caracterizate printr-o matrice linie sau coloană cu n elemente, în raport cu sistemul de axe de referinţă corespunzător spaţiului n dimensional;  mărimi tensoriale – caracterizate printr-o matrice n  m . c) În funcţie de grad, există:  mărimi de grad 1, care sunt mărimi de tip intensitate, cum ar fi, I (intensitatea curentului electric), E (intensitatea câmpului electric), H, etc.  mărimi de grad 2, care sunt mărimi de tip putere sau energie;  mărimi de grad 0, sau mărim de tip parametric, care sunt raportul a două mărimi de grad 1 sau de grad 2, de exemplu rezistenţa electrică ( R 

U ). I

Această clasificare prezintă importanţă în legătură cu aplicabilitatea unei categorii de metode de măsurare. d) În funcţie de variaţia în timp, există:  Mărimi constante;  Mărimi variabile. Legat de mărimile variabile se poate face o împărţire a lor sau, în general, a semnalelor după caracteristici, conform Fig.1.2. Această clasificare prezintă importanţă în ceea ce priveşte prelucrarea semnalelor.

1-4

MĂSURĂRI ELECTRICE

Semnal Determinist Periodic Sinusoidal Nesinusoidal Neperiodic Cvasiperiodic Tranzitoriu Stochastic Staţionar Nestaţionar

Ergodic

Neergodic

Fig. 1.2. Clasificarea semnalelor în funcţie de caracteristici Semnale deterministe sunt semnalele care pot fi descrise prin funcţii matematice sau grafic. Semnalele stochastice sunt mult mai complexe, fiind constituite dintr-o infinitate de colecţii, dintr-un ansamblu de funcţii eşantion, Fig. 1.3. Deoarece eşantioanele diferă între ele, măsurarea în mod individual a uneia sau alteia dintre valori aparţinând unei funcţii eşantion nu prezintă utilitate decât dacă se dă probabilitatea de apariţie a valorii respective. Astfel, semnalele stochastice nu pot fi descrise exact ca cele deterministe, ci în termeni de probabilitate pe întreg ansamblul.

deci sunt deduse din cele fundamentale pe baza unor relaţii cunoscute.Steradianul (sr) pentru unghiul solid. m. Totuşi pe lângă unităţile SI. pentru masă. Unităţile fundamentale sunt independente din punct de vedere dimensional.  secunda. UNITATEA DE MĂSURĂ Valoarea măsurată a unei mărimi se exprimă printr-un număr urmat de unitate de măsură. pentru lungime. 1. se mai utilizează şi alte unităţi denumite tolerate precum gradul Celsius pentru temperatură. . s. Fig. Semnal stochastic (ansamblu de funcţii eşantion) 1.1. Există 7 unităţi de măsură fundamentale:  metrul. Referitor la schema bloc a sistemului de măsurare. et. Gauss pentru inducţia magnetică. kg. X mu (1.  kilogramul.1.3. pentru timp.  Unităţi derivate – sunt stabilite în raport cu cele fundamentale.2.PROCESUL DE MĂSURARE. În sistemul internaţional există 3 clase de unităţi:  Unităţi fundamentale – sunt stabilite independent unele de altele fiind adoptate prin convenţii internaţionale. 1-5 s(1)(t) s(t1) s(t2) t Funcţia eşantion 1 s(1)(t1) s(2)(t) s(1)(t2) t =t2-t1 Funcţia eşantion 2 s (t) t t1 t2 Funcţia eşantion j (j) Fig.Radianul (rad) pentru unghiul plan .  Unităţi auxiliare – sunt introduse două unităţi pur geometrice şi anume .1) În întreaga lume tinde să se generalizeze sistemul internaţional de unităţi – SI.

menţinut în două conductoare paralele. Există prefixe de la „yocto” (simbol y. Decibelul ca unitate de măsură specială .1-6 MĂSURĂRI ELECTRICE Amperul. reprezintă intensitatea unui curent electric constant. aşezate în vid la o distanţă de 1 m unul de altul de altul ar produce între cele două conductoare o forţă de 2 10 7 N/m. A. care la rândul ei a înlocuit în 1960 definirea metrului bazată pe prototipul de platină iradiată adoptată în 1889 de către Conferinţa Generală de Măsuri şi Greutăţi – CGMG (Conference Generale des Poids and Measures – CGPM) şi pătrată la Biroul Internaţional de Măsuri şi Greutăţi – BIMG de la Sevres-Paris. Kilogramul. Metrul. m. înlocuind definiţia bazată pe radiaţia atomului de kriptton 86. Prefixe pentru multiplii şi submultiplii SI Multiplii Submultiplii Simbol Multiplicator Prefix Simbol Multiplicator Y 1024 yocto y 10-24 Z 1021 zepto z 10-21 18 E 10 atto a 10-18 P 1015 femto f 10-15 12 T 10 pico p 10-12 9 G 10 nano n 10-9 M 106 micro µ 10-6 3 k 10 milli m 10-3 2 h 10 centi c 10-2 da 10 deci d 10-1     Prefix yotta zetta exa peta tera giga mega kilo hecto deca Pe lângă unităţile de măsură prezentate mai există o unitate de măsură specială ce se utilizează foarte mult în domeniul electric şi anume decibelul. Amperul. care. 1 Y  10 24 ). Pentru eliminarea zecimalelor la unităţile de măsură din SI se folosesc multipli şi submultipli zecimali care preced unitatea de măsură. pentru cantitatea de substanţă. rectilinii. molul. kg. cd. Kelvinul. A. timp de 1/299 792 458 s. K. 1 y  10 24 ) până la „yota” (simbol Y. candela. reprezintă distanţa parcursă de lumină în vid. reprezintă „kilogramul internaţional” care este un prototip de platină iradiată adoptat în anul 1889 de CGPM şi păstrat la BIMG-Sevres. cu lungime infinită. Această definiţie este amperului a fost adoptată în 1948. pentru intensitatea luminoasă. Această definiţie fost adoptată în 1983. pentru intensitatea curentului. mol. pentru temperatura termodinamică. Prefixe ale Sistemului Internaţional de unităţi Sistemul Internaţional este un sistem zecimal de unităţi.

puterea la ieşirea şi puterea la intrarea unui cuadripol) P2 [B]. de exemplu. la rapoarte P2  10 rezultă valori P1 subunitare. unitate de măsură a cărei denumire este dată după numele lui Alexander Graham Bell (1847-1922). Astfel. rezultând astfel belul. inventator în domeniul dispozitivelor acustice. Dacă acest raport are o valoare mare. B. Dacă cele două impedanţe Z 1 şi Z 2 corespunzătoare lui P 1 .2) unde U este tensiunea pe impedanţa Z. în decibeli a devenit P1 P1 Dar P U2 Z (1. Cuadripol Deoarece în cazul exprimării în beli. 1. raportul 10  log 10 P2 [dB].3’. P1 I1 I2 P2 . respectiv P 2 sunt egale. este un submultiplu al belului. valorile standard ale impedanţelor caracteristice ale cuadripolilor utilizaţi în audiofrecvenţă ( Z AF  600  ) şi în radiofrecvenţă ( Z RF  50  ). 1-7 Decibelul. P1 P P2 . este convenabil P1 a fi exprimat cu ajutorul unui logaritm zecimal. dB. atunci: . B şi anume: log 10 U1 P1 Cuadripol P2 U2 Zc Z1 Z2 Fig. rezultând „decibelul” simbolizat prin „dB”. care în beli este log10 2 [B]. Fie raportul a două puteri (de exemplu. s-a înmulţit logaritmul cu 10.PROCESUL DE MĂSURARE.

a) Nivelele în decibeli de putere. În funcţie de referinţa de putere. magnetic sau electromagnetic).6) Dacă impedanţa de sarcină este cunoscută atunci PdBm poate fi calculată pe baza tensiunii la bornele impedanţei. de tensiune şi de câmp electric sunt date de relaţiile: P PdB  10 log10 dB (1.  dBV. PdBm  10  log10 P [W ] 0.  exprimarea atenuărilor (de exemplu eficacitatea de ecranare a unor materiale. care este nivelul tensiunii pentru U 0 = 1 V. E 0 sunt puterea.4) U0 E E dB  20 log10 dB (1. curent. E 0 ) se obţin următoarele unităţi de măsură speciale:  dBW. care se exprimă prin logaritmul raportului a două valori ale aceleiaşi mărimi (putere.) Dintre utilizările decibelului pot fi amintite:  exprimarea nivelelor câmpului electromagnetic sau a altor mărimi. care este nivelul câmpului electric pentru E 0 = 1 V/m. Una dintre cele mai utilizate referinţe în instrumentaţie este P 0 = 1 mW. iar P 0 . tensiune. intensitate de câmp (P 0 . care este nivelul câmpului electric de bandă largă pentru E 0 = 1 V/m/MHz. rezultând astfel „dBm”. U 0 .  dBm .3) P0 U U dB  20 log10 dB (1. câmp magnetic. E sunt puterea. .  exprimarea erorii măsurării. U 0 . câmp electric.001 [W ] (1. care este nivelul de putere pentru P 0 = 1 mW. dBV/m/MHz . tensiunea şi câmpul electric de referinţă. a unor incinte care atenuează câmpul electric. tensiunea şi câmpul electric de interes. tensiune.  dBV/m . care este nivelul de putere pentru P 0 = 1 W.1-8 MĂSURĂRI ELECTRICE P2  U 2    P1  U 1    2 şi rezultă: dB  10  log10 P2 U I  20  log10 2  20  log 10 2 P1 U1 I1 Decibelul este o unitate de măsură particulară.5) E0 unde P. U. etc.

13) Deci un nivel de „30 dBm” este egal cu „1W”. depinzând de referinţa aleasă.001  Z Pentru audiofrecvenţă ( Z AF  600  ).2).224 V în radiofrecvenţă şi cea dintre 0 dBm şi 0.775 V . se utilizează relaţia (1. valoarea efectivă a tensiunii corespunzătoare puterii de referinţă P 0 = 1 mW este: U 0  P0  Z  0. iar pentru PdBm. Astfel pentru cele două valori standard ale impedanţei.12) Se ţine cont de referinţă. -4 . care rezultă din: „dBm” (P 0 = 1 mW). rezultă: 40 P  1 W 10 10  1 W  10  4  10  4 W (1. nivelul puterii în dBm poate fi exprimat şi pe baza valorii efective a tensiunii: U 0  0. V. respectiv „dBW” (P 0 = 1 W).9) (1.7) (1. generatoarelor de semnal.11) Dacă se doreşte să se exprime în W un nivel de + 30 dBm. se prelucrează corespunzător relaţia (1.10) 100 mW  10  log10 10 1  10 dBW 1W Deci: P = 100 mW = 20 dBm = -10 dBW (1. 50   20  log10 U [V ] 0. 1-9 Conform relaţiei (1. rezultă: 30 P  P0  10 10 PdB P  1 mW  10 10  1 mW  10 3  1 W (1.PROCESUL DE MĂSURARE. Dacă se doreşte să se exprime în dBm.775 V în audiofrecvenţă de pe cadranele aparatelor de măsură. rezultă tensiunea de referinţă radiofrecvenţă ( Z RF  50  ).775 [V ] (1. 600   20  log10 Cu aceste două relaţii se poate verifica uşor echivalenţa dintre indicaţia de 0 dBm şi 0. etc. respective în dBW o putere P = 100mW. rezultând: (1. procedându-se astfel: PdBm  10 log 10 PdBW  10 log 10 100 mW  10  log 10 100  20 dBm 1 mW (1. V/m la cele exprimate în dB şi invers se face într-o manieră simplă. respectiv – 40dBW.224 [V ] U [V ] 0.3).8) PdBm. Pentru – 40 dBW . rezultă tensiunea de referinţă U 0  0. Trecerea de la nivelele exprimate în unităţile de măsură W.3). Pentru 30 dBm.224 V .14) Deci un nivel de „-40 dBW” este egal cu „10 W”.

sau relaţii rezultate din acestea: U  U 0  10 E  E 0  10 U dB 20 (1. electric sau electromagnetic de către un ecran.19) În audiofrecvenţă unde Z = 600  . denumită şi eficacitate de ecranare – EE („shielding effectiveness – SE”) se exprimă în decibeli şi anume: .16) De mare importanţă este şi trecerea de la nivele de puteri exprimate în dBm la nivele de tensiuni exprimate în dBV.17) unde Z este impedanţa exprimată în  . punându-se în evidenţă unităţile „dBV” (U 0 = 1 V).18) (1. respectiv „dBm” (P 0 = 1mW) şi se ţine cont de relaţia de legătură între putere şi tensiune (1.4). rezultă: U dBV  PdBm  90  10  log10 600  PdBm  117.4).1-10 MĂSURĂRI ELECTRICE La fel se procedează şi în cazul nivelelor tensiunilor sau câmpurilor electrice.5). În radiofrecvenţă unde Z = 50  . utilizându-se relaţiile (1.8 dB b) Atenuările în decibeli Atenuarea câmpului magnetic. rezultă: U dBV  PdBm  90  10  log10 50  PdBm  107 dB (1. U dBV  20  log 10  U U  10  log 10   1 V 1 V   Z    10  log10  Z  2 EdB 20     2  U U dBV  10  log 10   1 V  U2 Z 1 V 2 Z U dBV  10  log10  U2 U2  10 3 W Z Z  10  log10  3  2 10 W 1 V 2 1 V   Z Z    10 3 W  10  log 10   1 V 2   Z             U dBV  PdBm   10 3 W  U dBV  PdBm  10  log 10  12   10 V   Z    U dBV  PdBm  10  log 10 10 9  Z   U dBV  PdBm  90  10  log10 Z (1. se prelucrează relaţia (1.2). Pentru a găsi aceste relaţii de legătură. respectiv (1.15) (1.

 La exprimarea câştigului unei antene. Metodele de măsurare se împart în: .3. rezultă simbolul dBsm (decibeli pe metru la pătrat. are valoarea de 10-12 W/m2. iar indicii „2” exprimă câmpul la receptor cu bariera ecran. aşa cum este prezentat la 1. decibelul dB mai este utilizat la exprimarea erorilor. G în [dBi]. respectiv câmpul care pătrunde în incinta ecranată. unde indicele „i” se referă la faptul că a fost utilizată ca antenă de referinţă la calculul câştigului o antenă izotropă (cu aceiaşi radiaţie în toate direcţiile). sau câmpul incident. SPL („sound pressure level”): I I0 P SPL  20  log10 P0 SIL  10  log10 unde I 0 .2. Decibelul este mult utilizat în domeniul electromagnetismului.4. La peste nivele sonor de peste 120 dB încep să apară senzaţii de durere în urechi. Ca unitate de măsură. unde dacă se ia referinţa de 1 m2.20) (1. unde sensibilitatea ei este maximă.5 kHz ÷ 2. în diverse locuri de muncă zgomotoase există nivele între 60 dB ÷ 80 dB.5 kHz. METODA DE MĂSURARE Metoda de măsurare constituie ansamblu de principii şi de mijloace pe care se bazează efectuarea unei măsurări cu scopul ca rezultatul obţinut să reprezinte cât mai corect valoarea mărimii măsurate. intensitatea sonoră de referinţă. Această valoare de referinţă corespunde pragului de audibilitate a urechii umane în domeniul de frecvenţă 1. 1. De asemenea. 2. SIL („sound intensity level”). iar la decolarea avioanelor poate ajunge la 120 dB. Oricum vorbirea normală se face la nivel sonor de 40 dB.  La caracterizeze proprietăţile de reflexie electromagnetică ale unei ţinte radar de exemplu la exprimarea gradului de reflexie radar („radar reflectivity”) sau a secţiunii transversale radar („Radar Cross Section RCS”).dBsm”). 3. [Cardarelli2006].1.21) unde indicii „1” exprimă câmpul la receptor fără bariera ecran. având valoarea corespunzătoare acestui prag [Antoniu2001]. iar P 0 este presiunea acustică de referinţă. 1-11 H EE H  20 log10  1 H  2 E EE E  20 log10  1 E  2         (1.PROCESUL DE MĂSURARE. Observaţii: 1. iniţialele provenind din limba engleza „decibels per squared meter. decibelul este utilizat în acustică la exprimarea nivelului sonor.

22) unde x1 . x2 . ci la una sau mai multe din consecinţele lui). care conduc la complicarea instrumentaţiei şi/sau scăderea preciziei. Măsurarea directă este o comparare a mărimii necunoscute X cu o mărime de referinţă (etalon) de aceiaşi speţă. În cazul măsurărilor indirecte.  metode indirecte. La metodele directe valoarea mărimii măsurate se exprimă ca rezultat al comparării cu un etalon... când la măsurare participă şi etalonul. în vederea cuantificării. măsurarea se poate face fără contact (prin radiaţie în infraroşu). această măsurare presupune.. de exemplu umiditatea. Pentru exemplul considerat (temperatura) în cazul măsurării modificării rezistenţei. În aceste condiţii mărimea necunoscută. X. în general. intensitatea radiaţiei diferă de la un material la altul).. . Aparatul memorează (mecanic sau electric) informaţia de calibrare şi o transmite cu ocazia fiecărei măsurări. urmate de operaţii de calcul. Măsurările directe pot fi:  Prin comparaţie simultană.xn sunt măsurate prin metode directe Astfel se măsoară o mărime ce constituie un efect al mărimii de interes (senzorul nu este sensibil la măsurandul propriu-zis. deci este neinvazivă. x2 .  radiaţia în microunde sau în infraroşu. se determină cu relaţia: X  f ( x1 . deşi indirectă. măsurarea unei temperaturi poate utiliza:  modificarea rezistenţei electrice a unei componente. În a doua situaţie dificultăţile efectuării măsurărilor sunt legate de starea suprafeţei corpului. De cele mai multe ori măsurările indirecte sunt mai puţin precise decât cele directe. În plus. denumite şi metode cu citire directă. În acest caz etalonul serveşte pentru calibrarea iniţială (gradarea) şi eventual calibrarea periodică a aparatului de măsurat. de natura materialului (la aceeaşi temperatură. trebuie luate precauţii împotriva sensibilităţilor parazite.x3 ) (1. intervin unul sau mai multe moduri de interacţiune ale unor mărimi cu altele. Metodele indirecte constau dintr-o serie de măsurări directe. Cu toate aceste probleme.  Prin comparaţie succesivă.1-12 MĂSURĂRI ELECTRICE  metode directe.. De exemplu. introducerea senzorului în mediul a cărui temperatură se măsoară şi deci poate fi invazivă. ştiut fiind că modificarea rezistenţei poate avea loc şi datorită altor factori. deci măsurandul este comparat nemijlocit cu mărimea de referinţă (etalonul).

în general. Energia excitaţiei exterioare poate fi de orice tip. etc). de exemplu un semnal de test. electrică. inginerie. Aceste măsurări se referă. sau măsurări de identificare.  metode sau măsurări active. 1-13 Aşa cum s-a arătat cele două principale metode de măsurare au condus la denumirile de măsurări directe şi măsurări indirecte. . dreptunghiular.PROCESUL DE MĂSURARE.  condiţionarea şi prelucrarea semnalului. optică. Ele prezintă mare importante. impuls.  transmisia semnalului ce conţine informaţia. Referitor la detecţia sau identificarea unui sistem. prin detecţia şi prelucrarea răspunsului sistemului la o excitaţie exterioară. sistemele de măsurare doar preiau semnalele generate de obiectele de măsurare. Astfel pe baza reflexiei unor unde electromagnetice sau unde acustice de către un obiect se poate determina poziţia acestuia. biologie. Proiectarea şi operarea unui sistem de măsurare presupune considerarea următoarelor etape:  sesizarea mărimii de măsurat.  memorarea datelor. MIJLOACE DE MĂSURARE Măsurarea presupune obţinerea de informaţii în scopul caracterizării unui fenomen. tot în această categorie intră şi obţinerea de imagini datorate diferenţelor structurale ale corpurilor pe baza răspunsului corpului la o excitaţie de tip electromagnetic. Măsurările active permit identificarea. modelarea şi validarea. Trebuie menţionat că există şi măsurări efectuate în vederea perfecţionării modelării unui sistem tehnic sau biologic. Se poate exemplifica în acest sens cu metodele tomografice si ecografice de obţinere a imaginilor din interiorul corpului uman sau în general cu testarea nedestructivă. iar semnalele de test utilizate sunt fie deterministe (semnal sinusoidal. verificarea. în acest caz se măsoară răspunsul unui sistem la o excitaţie exterioară. Aceste măsurări se referă. magnetică. de exemplu. 1. O altă clasificare importantă a metodelor de măsurare poate fi făcută în:  metode sau măsurări pasive. optic. la achiziţia de date privind proprietăţile statice ori de echilibru ale obiectelor şi evenimentelor.4. În cazul metodelor pasive. la caracteristicile dinamice ale obiectelor şi evenimentelor. ecologie. etc. mecanică. etc. sistemelor. etc. fie stochastice. trenuri de sinusoide. fiind denumite şi măsurări inferenţiale. ionizant. aceasta se poate face. Denumirea de măsurări active vine de la faptul că spre deosebire de cele pasive. în general.. De asemenea. având multiple aplicaţii în fizică.

Deci sistemele de măsurare trebuie să realizeze funcţiile de sesizare. 1. alimentarea electrică a părţilor componente). apoi prelucrată şi prezentată într-o formă utilă (direct perceptibilă) pentru utilizator.  protecţia şi asigurarea unei funcţionări corecte.1.4) se observă că un rol important îl are identificarea şi prezentarea informaţiei. în procesul de măsurare informaţia disponibilă într-o anumită formă de energie trebuie să fie convertită în aceiaşi sau în altă formă de energie. calibrare şi mentenanţă (întreţinere). sub formă generală. sunt alcătuite din trei tipuri de convertoare:  Convertoare de intrare (unitatea de identificare). Mijloacele de măsurare.  Convertoare de ieşire (unitatea de prezentare). care sunt realizate de către traductoare. fără a o altera. Acest lucru este realizat de către mijlocele de măsurare sau sistemele de măsurare.   1. .  Convertoare de prelucrare. TRADUCTOARE Dacă se consideră schema bloc simplificată a unui sistem de măsură (Fig. asigurarea surselor de energie (de exemplu. prelucrare şi afişare Astfel.  service.4.1-14 MĂSURĂRI ELECTRICE afişarea rezultatelor. condiţionare.

cu noţiunea de „senzor integrat” sau de “senzor inteligent” care. .4. pentru traductor. conţin senzori şi circuite de prelucrare a semnalului.4. SENZORI – ELEMENTE DE EXECUŢIE După poziţia pe care o ocupă in sistemul de măsură traductoarele se clasifică în:  elemente sensibile (senzori). de exemplu. pe când termorezistenţa plus circuitul de condiţionare înglobat formează un traductor). înglobând “senzorul” şi eventualele circuite de prelucrare adiacente (de ex. În literatura franceză există aceiaşi problemă. Această definire a traductorului vine în contradicţie.1. Observaţii: În terminologia românească uzuală “traductor” înseamnă în mod curent “traductor de măsură”.  modul de obţinere a energiei la ieşirea traductorului. prima dintre definiţiile date mai sus. termorezistenţa este un sensor. Diagrama bloc a unui sistem de măsură Traductorul este un dispozitiv capabil să convertească energia dintr-o formă în alta. ce pot conduce la unele confuzii. 1. In tra re In fo rm a ţie la in tra re U n ita te d e id e n tific a re U n ita te d e p re lu c ra re a) C h im ic ă O p tic ă M a g n e tic ă E le c tric ă T e rm ic ă M e c a n ic ă A c u s tic ă N u c le a ră T ra d u c to r d e in tra re U n ita te d e p re lu c ra re E le m e n t de e x e c u ţie T ra d u c to r d e ie ş ire C h im ic ă O p tic ă M a g n e tic ă E le c tric ă T e rm ic ă M e c a n ic ă A c u s tic ă N u c le a ră U n ita te d e p re z e n ta re Ie ş ire In fo rm a ţie la ie ş ire 1-15 S en zor T o a te tip u r ile d e e n e r g ie E n e r g ie e le c tr ic ă b) T o a te tip u r ile d e e n e r g ie Fig. Această conversie este făcută înainte şi după unitatea de prelucrare. care este identică cu cea a cuvântului “transducer” din limba engleză.1. de asemenea. În această lucrare se preferă. 1. Două dintre principalele criterii după care se clasifică traductoarele sunt:  poziţia pe care o ocupă în sistemul de măsurare. Mai mult chiar în ambele limbi există doi termeni: traductor („traducteur”) şi transductor („transducteur”).PROCESUL DE MĂSURARE.

A. Aceasta. Referitor la Fig.4. optică (O). prelucrării şi afişării rezultatelor măsurării – text. pentru că el converteşte energia primită într-o formă de energie la care este sensibil (poate reacţiona) un sistem independent (biologic sau tehnic). Când traductorul se află la ieşire sistemului de măsurare este denumit element de execuţie (executor) sau element de acţionare („actuator”). variaţia unui parametru neelectric. Dacă traductorul se găseşte la intrarea sistemului de măsură este denumit senzor. magnetică (M). . şi astfel obţinerea senzorilor.1-16 MĂSURĂRI ELECTRICE  elemente de execuţie. mai ales în ultima perioadă.  posibilitatea de transmisie la distanţe mari a semnalului metrologic. grafice. . Cu toate acestea. pentru că sesizează (simte) mărimea fizică dorită şi o converteşte în altă formă de energie. Pentru un sistem biologic elementul de execuţie poate fi un ecran de calculator.  Consum redus de energie de la procesul de măsurare.COMETMAN Clasification in Instrumentation. fiind posibilă conversia oricărei mărimi neelectrice in una electrică. miniaturizare. Pentru un sistem tehnic elementul de execuţie poate fi un dispozitiv de perforat. Cum se va vedea ulterior. aşa cum se prezintă în continuare. iar în ultima perioadă şi traductoarele optice. Glasgow. termică (T). determină modificarea unui parametru electric. datorită progreselor făcute în domeniul optic. chiar şi stimularea artificială a ţesuturilor vii se face cel mai adesea electric. poate fi oricare din următoarele domenii energetice: chimică (C).  uşurinţa memorării. se poate lua în consideraţie şi prelucrarea în acest domeniu energetic. datorită existenţei amplificatoarele cu câştig foarte mare. Sunt mulţi factori care pledează în favoarea prelucrării în domeniul electric:  Graţie structurii electronice a materiei. etc. 9th International Symposium on Electrical Instruments in Industry (IMEKO TC-4). acustică (A). se poate spune că senzorul converteşte energia în care se află informaţia în acea formă de energie în care se face prelucrarea. 10 Hendenson I. mecanică (M). simplitate în operare. nucleară (N) 10 . electrică (E). a integrării pe scară largă. un dispozitiv de închidere a unei uşi etc. a noilor tehnologii. la care pot reacţiona sensorii vizuali sau acustici. 1997. Mai mult chiar sunt sisteme de măsurare în care se face prelucrarea şi transmisia semnalelor în ambele domenii energetice (electric şi optic). McGhee J. imagini). Astfel în sistemele de măsurare o mare pondere o au traductoarele electrice.. Senzorii pot fi clasificaţi după mai multe criterii.1. diagrame. teoretic. un instrument de măsură indicator (aparat electromecanic) sau un difuzor.

 senzori de nul.PROCESUL DE MĂSURARE. După modul de operare există:  senzori de deflexie. pot altera informaţia - . senzori inductivi. Senzorii modulatori necesită o sursă auxiliară de energie pentru a funcţiona. ei constituind cea mai largă clasă de senzori. ambele cu acces la informaţie şi energie (Fig.  Traductoare modulatoare (traductoare parametrice).2 TRADUCTOARE GENERATOARE – TRADUCTOARE MODULATOARE În funcţie de modul de obţinere a energiei la ieşirea traductorului va fi sau nu va fi necesară o sursă auxiliară de energie. senzori de temperatură.1. prin utilizarea energiei de la fenomenul studiat (suportul energetic al informaţiei). Senzorii generatori funcţionează fără o sursă auxiliară de energie.  senzori numerici.5a). Traductoarele (mai ales senzorii) generatoare.4. senzori de ordinul unu.1. deoarece conversia se face pe baza energiei de intrare care constituie suportul energetic al informaţiei. După modul de obţinere a energiei la ieşirea traductorului există:  senzori modulatori sau parametrice. senzori capacitivi. senzori de debit. senzori de câmp electric. Senzorii numerici au ca ieşire un semnal numeric. senzori de ordinul doi. Acest traductor este un dispozitiv cu două porţi.  senzori generatori. senzori de ordinul „ n”. etc. iar traductoarele se vor clasifica în:  Traductoare generatoare (traductoare active sau traductoare energetice). După relaţia care există între intrare şi ieşire sau caracteristica de transfer senzorii pot fi: senzori de ordinul zero. Senzorii de deflexie se bazează pe o deviaţie sub acţiunea măsurandului. Senzorii analogici prezintă la ieşire un semnal analogic. Senzorii de nul se bazează pe principiul opoziţiei folosind o mărime de referinţă.). 1-17 După modul de variaţie a mărimii de ieşire există:  senzori analogici. necesitând condiţionoare de semnal mai simple şi fiind mai puţin sensibili la interferenţele electromagnetice. După natura mărimii de ieşire există: senzori rezistivi. Traductorul generator este operaţional fără o sursă auxiliară de energie. După natura mărimii de intrare sau altfel spus a mărimii de măsurat există: senzori de deplasare. 1.

Traductor modulator b) Traductorul modulator (parametric) cere o sursă de energie auxiliară pentru a converti energia dintr-un domeniu în altul. El este un dispozitiv cu trei porţi cu acces la energie.1. Traductor generator a).5b).Afişaj LED . dintre care numai două porţi au şi acces la informaţie (Fig. etc. . traductoare de inducţie electromagnetică. Prin introducerea senzorului.1-18 MĂSURĂRI ELECTRICE “efectul de sarcină”. traductoare electrochimice. în cazul prelucrării semnalului în domeniul electric pot fi : Ca şi senzori . dar au dezavantajul necesităţii unei surse auxiliare de energie. Apar astfel complicaţii în cazul traductoarelor implantabile în sistemele biologice (sursa de energie şi transmisia ei). Traductoarele modulatoare sunt potrivite pentru fenomene cu suport energetic redus. Exemple de traductoare generatoare. traductoare piezoelectrie. modificarea mărimii de măsurat poate fi substanţială la fenomene cu suport energetic redus.5. 1. Dintre traductoarele generatoare pot fi amintite: traductoare termoelectrice.Celulă solară . etc.  traductoare capacitive.Termocuplu Ca şi elemente de execuţie .  traductoare inductive. Dintre traductoarele modulatoare sau traductoarele parametrice pot fi menţionate:  traductoare rezistive.Element încălzitor Perturbaţii Sensibilitate utilă Sensibilitate parazită Informaţie Ieşire Informaţie Intrare Perturbaţii Informaţie Ieşire Informaţie Intrare Traductor generator Traductor modulator Energie auxiliară a) b) Fig. traductoare fotoelectrice.

PROCESUL DE MĂSURARE. cuplu mecanic) aplicată la intrare. 1-19 Funcţionarea senzorilor rezistivi se bazează pe faptul că mărimea de măsurat produce o variaţie a rezistenţei electrice a senzorului.Marcă tensometrică . Deoarece variaţiile rezistenţei. grosime masă.  senzori tensometrici rezistivi (convertesc alungirea în variaţie de rezistenţă). de umiditate. Deci energia electrică (în care este prezentă informaţia) modulează energia auxiliară (optică) fiind convertită la ieşire în energie optică. inductivităţii sau capacităţii pot fi determinate de mai multe mărimi neelecrice (de exemplu. abatere dimensională. care se pot constitui în factori perturbatori pentru o anumită situaţie. Exemple de traductoare modulatoare în cazul prelucrării semnalului în domeniul electric: Ca senzori . Rezistenţele.Afişaj cu cristale lichide (LCD) . L. de temperatură. sursa auxiliară de energie este electrică.) este foarte important să se separe mărimea de interes de ceilalţi factori. într-o inductivitate proprie. inductivităţile sau capacităţile care se modică cu mărimea de măsurat sunt introduse într-o punte sau într-un circuit oscilator producând o variaţie de tensiune (tensiunea de dezechilibru a punţii). etc) într-o variaţie de capacitate. Pentru afişajul cu cristale lichide fără incidenţa luminii ambientale. De obicei marca tensometrică este conectată într-o punte de măsură ce lucrează dezechilibrat. nivel. respectiv o variaţie de frecvenţă a oscilatorului. . Senzorii capacitivi convertesc o mărime neelectrică de măsurat (forţă.  senzori fotorezistivi (convertesc fluxul luminos într-o variaţie de rezistenţă electrică).Tubul catodic În cazul mărcii tensometrice. deplasare liniară. M. presiune. vizualizarea (detecţia informaţiei) nu este posibilă.Tubul fotomultiplicator Ca elemente de execuţie . forţă. etc. Senzorii inductivi convertesc o mărime neelectrică de măsurat (deplasare. Pe acest principiu există:  senzori (rezistivi) de deplasare (convertesc deplasarea în variaţie de rezistenţă electrică). presiune. deplasare unghiulară. sau o inductivitate mutuală.  senzori rezistivi de temperatură (convertesc temperatura într-o variaţie a rezistivităţii metalelor sau semiconductoarelor). Curentul ce trece prin marca tensometrică este modulat de o forţă mecanică care este convertită în variaţie de tensiune electrică prin variaţia rezistenţei mărcii.

La traductoarele de pe diagonala din planul XY (opt tipuri de traductoare) nu are loc o conversie energetică propriu-zisă. Axa P este axa perturbaţiilor. Axa Y reprezintă ieşirea traductorului: Energia şi informaţia la ieşire atât pentru traductorul generator cât şi pentru traductorul modulator. Axa Z reprezintă energia auxiliară şi apare doar pentru traductoarele modulatoare.1-20 MĂSURĂRI ELECTRICE 1. ci doar una formală. Aceştia fac doar o trecere de la conducţia ionică ce are loc la nivelul ţesuturilor la conducţia electronică specifică conductoarelor (energia la intrare este electrică.3.1. Axa X reprezintă intrarea traductorului:  Energia şi informaţia la intrare pentru traductorul generator. DIAGRAMA ENERGETICĂ ŞI FUNCŢIONALĂ A TRADUCTOARELOR Descrierea posibilităţilor diferite de conversie poate fi făcută printr-o diagramă energetică şi informaţională ca în Fig.4. Din acest motiv ele sunt denumite traductoare modificatoare. 1. . energia la ieşire este tot electrică).6. Datorită perturbaţiilor apar sensibilităţii parazite. În această categorie ar putea fi incluşi electrozii de suprafaţă utilizaţi la culegerea semnalelor bioelectrice. Un traductor poate fi perturbat de toate cele opt domenii de energie considerate. În planul XY se găsesc 64 (88) tipuri de traductoare generatoare.  Energia şi informaţia la intrarea (modulatoare) pentru traductorul modulator.

Desigur. P] denumiţi indicii Miller.PROCESUL DE MĂSURARE. Y. Plecând de la această diagramă spaţială (Fig. şi în cazul acestora există traductoare modificatoare. E. 1-21 Z P P e rtu rb a ţii N N A M T E M O C C O M E T M A N X E n e rg ie ş i in fo rm a ţie la in tra re A M T E M O C C E n e rg ie a u x ilia ră E n e rg ie ş i in fo rm a ţie la ie şire O M E T M A N Y T ra d u c to r fo rm a l Fig. Z. E. O. E] şi este traductor de intrare (sensor) modulator.1.  Termocuplul are vectorul [T. -] şi este traductor de ieşire (element de execuţie) generator. E. E] şi este traductor de intrare (sensor) modulator (M este energie mecanică) . Y. 1. T. -] şi este traductor de ieşire (element de execuţie) generator.  Elementul încălzitor are vectorul [E. De exemplu:  Celula solară are vectorul [O. Reprezentarea spaţială a traductoarelor În spaţiul XYZ se află 512 (888) tipuri de traductoare modulatoare.) se pot descrie traductoarele prin vectorul [X.  Tubul fotomultiplicator are vectorul [O. Z. tranzistorul.  Afişajul cu LED are vectorul [E.6. de exemplu. . -] şi este traductor de intrare (sensor) generator.6.  Marca tensometrică are vectorul [M. -] şi este traductor de intrare (sensor) generator.] sau [X. E.

E] şi este traductor de ieşire (element de execuţie) modulator. S dy dx (1. O. X min . vectorul asociat ei devine [M. Dintre caracteristicile metrologice statice pot fi amintite:  Intervalul de măsurare. O] şi este traductor de ieşire (element de execuţie) modulator.  Tubul catodic are vectorul [E.  Pragul de sensibilitate.4. Sensibilitatea reprezintă raportul dintre variaţia mărimii de ieşire şi variaţia corespunzătoare a mărimii de intrare. Intervalul de măsurare este cuprins între limita inferioară. E. referitor la vectorii asociaţi traductoarelor se poate spune că:  Senzorii au întotdeauna E (energie electrică) pe axa Y. repetabilitatea) şi eroarea/incertitudine de măsurare (sistematică.  Exactitatea (justeţea. X max .Dacă pentru marca tensometrică se consideră şi perturbaţiile termice şi chimice. O.  Rezoluţia.  Perturbaţiile pot conţine mai multe domenii energetice. . a măsurandului. TC]. 1.  Factorul de merit.  Capacitatea de suprasarcină. deci au “-“ pe axa Z (axa energiei auxiliare).  Sensibilitatea. E.2. CARACTERISTICILE METROLOGICE ALE MIJLOACELOR ELECTRICE DE MĂSURARE De obicei caracteristicile metrologice se consideră atât în regim static (mărimea de măsurat nu variază în timp).23) . Intervalul de măsurare constituie domeniul de variaţie a mărimii de intrare pentru care aparatul (mijlocul de măsurare) funcţionează în parametrii prestabiliţi. Observaţii: .În cazul prelucrării semnalului în domeniul electric.1-22 MĂSURĂRI ELECTRICE  Afişajul cu cristale lichide are vectorul [E.  Traductoarele generatoare nu necesită energie auxiliară. şi limita superioară. cât şi în regim dinamic (când mărimea de măsurat este funcţie de timp).  Elementele de execuţie au E (energie electrică) pe axa X. Rezoluţia reprezintă cea mai mică variaţie a măsurandului ce poate fi pusă în evidenţă la ieşirea aparatului. aleatoare).  Puterea consumată.

Mai ales în cazul senzorilor generatori. influenţelor mediului exterior şi influenţelor operatorilor. limitele erorii. valoarea indicată de aparatul de măsurat) şi valoarea adevărată a măsurandului. ci se stabileşte o valoare a erorii cu un anumit nivel de încredere. Factorul de merit permite o caracterizare mai generală a mijloacelor de măsurare. în general. viteze de răspuns. Deoarece valoarea adevărată nu poate fi determinată. Împrăştierea rezultatelor măsurării este dată. metodelor de măsurare. Caracteristic pentru aceste erori este apariţia repetată a lor în condiţii identice. eroare este un concept idealizat şi nu poate fi cunoscută. prin repetarea măsurării (efectuarea mai multor măsurări). consumuri energetice. are loc o absorbţie de energie de la obiectul supus măsurării. După modul lor de apariţie.EROAREA/INCERTITUDINEA DE MĂSURARE Orice măsurare este afectată de erori. sensibilitatea este o caracteristică de transfer. De aceea ele pot fi determinate şi eliminate pe baza doar a unei singure măsurări. Erorile sistematice sunt datorate dispozitivelor de măsurare. EXACTITATE MĂSURĂRII . El este utilizat pentru a compara între ele mai multe aparate de acelaşi tip.7 rezultatele măsurării în funcţie de timp (stânga) şi prin analogie cu tragerile la ţintă (dreapta). etc. Pragul de sensibilitate este cea mai mică valoare a măsurandului ce poate fi pusă în evidenţă la ieşirea aparatului. sensibilitatea este constantă pe intervalul de măsurare. erorile sunt: sistematice sau aleatoare.1. etaloanelor. iar rezoluţia poate fi considerată o caracteristică de ieşire. Eroarea este definită ca diferenţa dintre valoarea măsurată (de exemplu. 1-23 Pentru aparatele cu scară liniară.PROCESUL DE MĂSURARE. Deşi pragul de sensibilitate este o caracteristică de intrare. Erorile aleatoare apar în condiţii identice de măsurare. de multe ori aceste trei caracteristici se confundă.). definindu-se şi constanta aparatului ca fiind inversul sensibilităţii.4. . la un anumit nivel de încredere. În practică. 1. Aceste erori nu pot fi determinate şi eliminate. ceea ce determină o eroare de interacţiune între aparatul de măsură şi obiectul de măsură. se reprezintă în fig. dar cu performanţe diferite (diverse sensibilităţi. sunt estimate prin intermediul incertitudinii măsurării.2. Puterea consumată este puterea absorbită de mijloacele de măsurare de la obiectul supus măsurării în vederea obţinerii informaţiei. de variabilitatea temporală şi spaţială a surselor de erori. înglobând mai mulţi parametrii în cadrul unei relaţii. atunci când măsurarea aceloraşi cantităţi se efectuează cu aceleaşi aparate şi metode de măsurare de către aceleaşi persoane. Pentru a pune în evidenţă modul de grupare al rezultatelor obţinute în urma unui număr mare de măsurări (efectuate la momente de timp diferite) faţă de valoarea adevărată a mărimii de interes. 1.

24) Rezultatele măsurării X Xa O ti a) Xi Eroare aleatoare t b) Rezultatele măsurării X Xa O ti c) Xi Eroare aleatoare Eroare sistematică t Xi Xa Xi Eroare sistematică t X1.. se poate pune în evidenţă importanţa dimensiunii săgeţii. Separarea se face deoarece modul de tratare (estimare) a celor două tipuri de erori este diferit.7.. b) erori aleatoare.b). În condiţii reale.a dacă săgeta ar fi foarte subţire s-ar putea pune în evidenţă câteva puncte distincte. X 2 ..X n ) sunt grupate (până la identitate) în jurul unei valori X i diferite faţă de valoarea adevărată X a cu cantitatea X.1-24 MĂSURĂRI ELECTRICE În cazul măsurărilor afectate doar de erori sistematice (fig.7.7. c) ambele tipuri de erori Pentru măsurări afectate doar de erori aleatoare. X  X i  X a (1. 1. În acest sens se introduce termenul de discriminare pentru cea mai mică creştere a măsurandului ce poate fi .. 1. Referitor la analogia cu tragerea la ţintă din Fig. întâmplător) în jurul valorii adevărate (fig. rezultatele sunt distribuite (dispersate) în mod necontrolat (aleator.X i .7.7.... o măsurare este afectată de ambele tipuri de erori (fig. De exemplu. Reprezentarea rezultatelor măsurării (în funcţie de timp şi prin analogie cu tragerea la ţintă): a) erori sistematice. 1. în figura 1..= Xi Xa Rezultatele măsurării X Xa O ti Xi Xa Fig.a) rezultatele (X 1 .c). 1.7.. deci existenţa unei mici erori aleatoare.. 1. Astfel pentru a distinge poziţia a două săgeţi foarte apropiate se poate recurge la micşorarea grosimii săgeţii.

la convertoare. justeţea şi repetabilitatea au conotaţie pozitivă pe când erorile şi incertitudinile au conotaţie negativă. la măsurările de exactitate scăzută (eroare mare) se iau în consideraţie erorile sistematice. se întâlneşte şi termenul de rezoluţie. Din acest motiv. erorile aleatoare sunt tratate probabilistic. ea reprezentând gradul de concordanţă între rezultatele succesive ale aceluiaşi măsurand. Cu acest înţeles. De această dată frecvenţa de apariţie nu mai are o alură continuă. iar în Fig. . ea reprezentând proprietatea mijlocului de măsurare de a furniza indicaţii (rezultatele măsurării) fără eroare sistematică. 1. Gradul de concordanţă între rezultatul unei măsurări şi valoarea adevărată a măsurandului este dat de exactitatea măsurării (exactitatea de măsurare). Trebuie făcută distincţie între repetabilitate şi reproductibilitatea. 1. Obişnuit erorile aleatoare sunt mai mici decât cele sistematice. Cum se va detalia în cele ce urmează. Exactitatea măsurării are două componente: justeţea şi repetabilitatea (fidelitatea).8). Această distribuţie (teoretică) sugerează un număr infinit de măsurări şi se constituie (reprezintă) într-o populaţie. Media aritmetică a rezultatelor în acest caz este m. iar la măsurări de mare exactitate (eroare mică) se iau în consideraţie erorile aleatoare. S-a considerat că rezultatele măsurării au o distribuţie de probabilitate normală cu media aritmetică . . În condiţii reale se efectuează un număr finit de măsurări X 1 . ci apar nişte puncte ca în fig. efectuate în aceleaşi condiţii şi la un interval scurt de timp.. Trebuie specificat că exactitatea. dar repetabilitate redusă. 1. Reproductibilitatea este concordanţa între rezultatele măsurării aceluiaşi măsurand când repetarea măsurării se face după un timp îndelungat sau măsurarea este făcută de diverse persoane cu diverse aparate. tragerea la ţintă şi deci măsurările au repetabilitate foarte bună. care poate duce la confuzii. În continuare se pun în evidenţă cele două tipuri de erori prin reprezentarea frecvenţei de apariţie a rezultatelor (fig. X 2 . Repetabilitatea este caracterizată de erorile aleatoare (erori de repetabilitate). 1-25 distinsă de aparatul de măsurare.PROCESUL DE MĂSURARE. de exemplu. justeţea este foarte bună.7b. în literatura de specialitate. Aceste măsurări reprezintă doar un eşantion al populaţiei. În fig.. datorită şi altor utilizări ale lui.8. dar justeţe redusă.X n din care doar k (k ≤ n) au valori distincte. 1. Justeţea este caracterizată de erorile sistematice (erori de justeţe).7a.

X ca + a]. 1. care este denumită valoare convenţional adevărată. Această eroare se estimează. ea fiind o noţiune idealizată. m  m   (1. X j  X j   (1. desigur „a” fiind cu atât mai mic cu cât etalonul are o incertitudine mai mică. Reprezentarea frecvenţei de apariţie a valorilor Valoarea adevărată a mărimii de interes. Eroarea aleatoare a măsurării “j” este diferenţa dintre X j şi valoarea medie a populaţiei. de obicei. m.valoare adevărată obţinută prin calibrare . prin două componente (eroarea aleatoare şi eroarea sistematică). .27) . .25) Eroarea aleatoare a mediei unui eşantion (set de măsurări) este diferenţa dintre valoarea medie a eşantionului.1-26 MĂSURĂRI ELECTRICE Frecvenţa de apariţie a valorilor Eroare sistematică (I) (poate fi redusă prin calibrare) Populaţie cu distribuţie Gauss Eroare (II) Eşantion sau set de ”n” măsurări individuale Xca -a  Eroarea aleatoare a mediei Eroarea aleatoare a măsurării j Xca+a Xca Xa Valoarea adevărată m Xj Eroarea pentru măsurarea j Valoarea convenţional adevărată Fig.8.26) Eroarea sistematică este diferenţa dintre valoarea medie pentru un număr foarte mare de măsurări repetate pentru acelaşi măsurand şi valoarea adevărată. ea . Valoarea convenţional adevărată poate fi dată de un etalon. De aceea. şi valoarea medie a populaţiei. nu este cunoscută.X ca . deci: ea . es  X a   (1. Eroarea pentru măsurarea “j” este diferenţa dintre valoarea acestei măsurări X j şi valoarea adevărată X a . notată cu X a . Se presupune că valoarea adevărată X a se află în intervalul [X ca – a. ea se aproximează cu o valoare calibrată de laborator . în scopuri practice.

adică. Prin calibrare media populaţiei  se deplasează spre valoarea convenţional adevărată x ca (fig.e dB . De asemenea o serie de erori sistematice pot fi determinate prin calcul şi compensate aplicând corecţii. Descreşterea erorii sistematice şi a incertitudinii asociate poate fi făcută printr-o mai bună calibrare. m.  erori multiplicative (de proporţionalitate). sau alinierea lor la etaloane.  erorile de influenţă. faţă de valoarea medie a populaţiei (caz idealizat cu un număr infinit de măsurări).PROCESUL DE MĂSURARE.  erori de neliniaritate.  erori combinate (relative.  erori raportate . erorile se împart în:  erori aditive (de zero). raportate) – e comb . În cazul erorilor aleatoare se stabileşte o valoare a incertitudinii (incertitudine aleatoare). valoarea adevărată nu poate fi determinată. erorile se împart în:  erori absolute . 1-27 Aşa cum s-a arătat. Descreşterea erorii aleatoare este posibilă totuşi prin efectuarea unui număr mare de măsurări şi determinarea valorii medii m.  erori de interacţiune.  erorile mijloacelor de măsurare. nefiind posibilă nici o corecţie.e abs . erorile se împart în:  erorile de model. Prin această împărţire s-a pus în evidenţă faptul că incertitudinile sistematice pot fi reduse prin calibrarea mijloacelor de măsurare. . adică. În acest mod incertitudinea sistematică este împărţită în incertitudinea sistematică (I).e rel .  a  max X a  X ac . Există şi alte criterii pentru clasificarea erorilor şi anume:  După cauzele apariţiei lor.  După modul lor de exprimare. iar în practică se utilizează o valoare adevărată convenţională sau o valoare a calibrării de laborator (X ac ). Abaterea mediei unui număr finit de măsurări. 1.  erori relative . Eroarea absolută este dată de relaţia.8). scade odată cu creşterea numărului de măsurări efectuate.  X ac   şi incertitudinea (II).  erori în dB .  erori de histerezis. Pentru a reduce erorile sistematice este preferabil să se facă o calibrare chiar la locul de măsurare.  După modul lor de manifestare (după originea lor).e rap . .

câmp electric sau câmp magnetic) se obţine: edB  20  log10 X mas X  20  log10 a X0 X0 unde X măs şi X a sunt valoarea măsurată.32) Se poate exprima eroarea în decibeli funcţie de eroarea relativă. rezultând astfel o eroare combinată: ecomb  b% ct  c% cs (1. erap  (1. unul de tip eroare relativă (X raportat la valoarea citită – ct) şi unul de tip eroare raportată (X raportat la capătul de scară . Sunt situaţii.30) Unde.31) unde b şi c sunt de tipul eroare relativă. respectiv eroare raportată date de (1. de exemplu la aparatele de măsură electronice când eroarea se exprimă cu prin doi indici. Eroarea în decibeli.33) . obişnuit capătul de scară al instrumentului de măsurare. Eroarea relativă este dată de relaţia: (1. Eroarea absolută se exprimă în aceleaşi unităţi de măsură ca măsurandul. Astfel e dB  20  log10  X mas X  Xa  20  log10 1  mas  Xa Xa      Deci trecerea de la eroarea relativă exprimată în procente la eroarea exprimată în decibeli se face astfel:  b%  edB  20  log10 1   100   (1.29) şi (1. Pentru o mărime X de grad 1 (tensiune. exprimată în procente (b[%]). X a este valoarea adevărată. iar X 0 este o valoare de referinţă.28) erel  X mas  X a X X 100  100  100  b [%] Xa Xa X mas X mas  X a X 100  100  c [%] Xn Xn (1. curent. eroarea raportată se exprimă în procente. Eroarea raportată este dată de relaţia. X n este o valoare convenţională.30). X mas este valoarea măsurată. e dB .cs). respectiv valoarea adevărată a mărimii de interes. De asemenea. se defineşte ca „eroare absolută” a „nivelelor măsurate (X dB mas ) şi adevărate (X dB a ) exprimate în decibeli” ale unei mărimi de interes „X” [Antoniu2001]: edB  X dB mas  X dB a (1.1-28 MĂSURĂRI ELECTRICE eabs  X  X mas  X a în care.29) şi se exprimă în procente.

obţinându-se astfel trecerea de la eroarea în decibeli la eroarea relativă:   edB b%  10 20  1  100     (1. Acest sistem de etaloane asigură trei cerinţe principale.33) se înlocuieşte primul factor al produsului „20” cu „10”. . 1-29 Din relaţia (1. în limba română au corespondentul de normă sau standard. dar care au înţeles total diferit de „physical standard” (etalon) şi anume: „standard of specifications”.PROCESUL DE MĂSURARE. mai există şi nişte materiale sau substanţe recunoscute ca etaloane a anumitor atribute (attributes) şi care sunt denumite etaloane sau materiale de referinţă („standard reference materials”. Desigur extensia se poate face şi spre „etaloane naturale”. În limba engleză există termenul „physical standard” care în limba română are corespondent termenul . „certified reference materials”). ele sunt denumite etaloane de definiţie. Legat de etaloane („physical standard”) şi având acelaşi rol (de referinţă). iar în (1. „technical standards”. Pe de altă parte.5. Deoarece aceste etaloane materializează practic – prin experiment – definiţia unităţii de măsură. 1.etalon. CLASIFICARE Unicitatea şi conformitatea măsurărilor în orice loc şi moment este asigurată de un sistem de etalonare. însuşire attribut) măsurabil particular [Sydenham1986]. o piesă de metal unică. Aceşti termeni.34) Este uşor de arătat că dacă mărimea de interes este puterea. DEFINIŢIE.1. atunci în relaţia (1. metodologia. „commercial standards”. diferenţiindu-se în 3 tipuri de bază şi anume:  Generează principalele unităţi de măsură în conformitate cu definiţia lor. fiind documente publicate să definească: terminologia. reprezintă unitatea de masă fiind denumită convenţional „kilogram”. Principalele cerinţe pentru etaloanele de definiţie sunt exactitatea şi reproductibilitate.33) se poate calcula b[%]. ETALOANE Etalonul este un obiect fizic sau o caracteristică a unui aparat fizic care reprezintă conceptual unitatea aleasă să reprezinte un atribut (proprietate. pentru care în engleză se utilizează denumirea „reference value standard”.34) se înlocuieşte numitorul „20” cu „10”. în limba engleză există şi alţi termenii având în componenţă cuvântul „standard”. „industrial standards”. incertitudinea şi alte caracteristici. în măsurări. De exemplu. procedeele de test. etc. 1. specifice unor procese naturale şi definite pe decizii arbitrare ale oamenilor.5.

National Physical Laboratory . se face o clasificare în scară a etaloanelor:  Etaloane internaţionale.NPL în Anglia. Această balanţă are doua braţe: .NIST în SUA. Pentru precizarea ierarhizării. ajustabilitate. În cele ce urmează se vor prezenta câteva etaloane.BIMG sau (BIPM) de la Sevres-Paris. a) Etalonul de definiţie pentru determinarea absolută a amperului este un dispozitiv electrodinamic denumit balanţa de curent.  Etaloane secundare. etaloane primare. Deoarece etaloanele de acest tip pot efectua transferarea unităţilor de măsură între două domenii sau regimuri de funcţionare. Permite corelarea între ele a unităţilor de măsură. A. ETALOANE DE CURENT ELECTRIC Curentul este o mărime electrică a cărui unitate de măsură Amperul. În funcţie de exactitatea lor. aparţine unităţilor de măsură fundamentale din Sistemul Internaţional. Ele servesc la verificarea etaloanelor inferioare ca exactitate (de obicei. stabilitate în timp. care se numeşte diagrama de trasabilitate (Traceability Chart) sau schema de transmitere a unităţii de măsură. Dintre institutele naţionale de metrologie cele mai importante sunt National Institute of Standards and Technology . Pentru curentul electric se va prezenta un etalon de definiţie şi un etalon de conservare. ce se află la institutele naţionale de Metrologie şi servesc la verificarea etaloanelor secundare. ele sunt denumite etaloane de transfer. 1. ce se află la laboratoarele metrologice regionale şi servesc la verificarea etaloanelor de lucru. Ele trebuie să aibă exactitate mare. Această clasă de etaloane sunt denumite etaloane de conservare. servind la verificarea aparatelor de măsură de uz profesional curent.5.PTB în Germania. Ierarhizarea etaloanelor se poate face şi sărind două sau mai multe nivele. care sunt păstrate la Biroul Internaţional de Măsurări şi Greutate .  Etaloane de lucru ce se află la laboratoarele metrologice ale întreprinderilor.2. grupate după mărimea la care se referă. forurile metrologice stabilesc o diagramă pentru fiecare tip de etalon. În România este Institutul Naţional de Metrologie – INM. contribuind la obţinerea sau derivarea altor mărimi şi extinderea limitelor de măsurare. Physikalisch Technische Bundesanstalt . care sunt următoarea clasă)  Etaloane primare.1-30 MĂSURĂRI ELECTRICE   Menţine sau conservă unităţile de măsură constante în timp.

Rezultă astfel valoarea curentului electric funcţie mărimi mecanice:  I mg k (1. minimizându-se efectul de sarcină. În expresia forţei gravitaţionale.36) I I 1 2 IVN  0 R0 U Voltmetru numeric I F = kI2 a) G = mg b) Fig.1. I. ce se poate deplasa în interiorul bobinei fixe. Cum se arată în Fig. iar g este acceleraţia gravitaţională. k  I 2  mg (1. m este masa etalon. 1. . Astfel.9a. iar I este valoarea curentului electric ce circulă prin sistemul de bobine. Avantajele metodelor de nul sunt:  Minimizarea interacţiunii între sistemul de măsură şi măsurand. k este o constantă ce depinde de geometria sistemului de bobine.35) În expresia forţei electrodinamice. este echilibrată de greutatea corespunzătoare unei mase etalon.PROCESUL DE MĂSURARE. Balanţa de curent se bazează pe o metodă de zero sau metodă de nul. 1. 1-31 un braţ constituit dintr-o bobină mobile. influenţa măsurandului asupra procesului de măsurare este redusă.9.  Exactitate de măsurare mare. ce se poate mişca sub acţiunea unei forţe electrodinamice datorate curentului.  un braţ pe care se aşează o masă etalon pentru echilibrarea balanţei. b) etalon de conservare Incertitudinea etalonului de definiţie este 10 -6 ÷ 10 -8 în funcţie de precauţiile luate. ce circulă prin sistemul de bobine fixe şi mobile. forţa electrodinamică ce acţionează asupra bobinei mobile. Etaloane de curent: a) balanţa de curent. Incertitudinea de măsurare este dată de incertitudinea etalonului şi rezoluţia indicatorului de ieşire. 2.

cristale de sulfat de cadmiu (Cd SO 4 ) şi soluţie de sulfat de cadmiu.1. ele sunt etaloane de conservare realizate pe baza:  elementului Weston. nu se poate realiza o paritate perfectă datorită rezoluţiei indicatorului de nul.m) este generată foarte precis pe baza componenţilor chimici. adică de 0. secundar şi de lucru. nu conţin cristale de sulfat de cadmiu. conţine de jos în sus: mercur (Hg). Incertitudinea etaloanelor Weston saturate este de 0.  efectului Josephson. spre deosebire de cele saturate.001÷0. el este utilizat ca etalon primar. I Incertitudinea de măsurare este 10 -6 (adică 10-4 % sau 1 ppm). pastă de sulfat mercuros (Hg SO 4 ).5. iar incertitudinea lor este mai mare cu un ordin de mărime. Pe lângă balanţa cu braţe egale în categoria metodelor de nul intră şi circuitele de punte. a) Etaloane Weston La aceste etaloane tensiunea electromotoare (t. etaloanele Weston au la bază câţiva componenţi chimici ce se află într-un tub de sticlă sub forma de H. Coloana din stânga. în plus.1-32 MĂSURĂRI ELECTRICE Dezavantajele metodelor de nul sunt date de faptul că operaţia de echilibrare iterativă cere mult timp şi. Catodul conţine: amalgam de cadmiu (CdHg). . ETALOANE DE TENSIUNE De obicei. care constituie anodul. 10a. b) Etalonul de conservare Acesta este un etalonul după legea lui Ohm. măsurată cu ajutorul unui voltmetru numeric de mare precizie VN.9b.e. Etaloanele Weston saturate Aşa cum se arată în Fig. aşa cum se arată în Fig. Determinarea amperului se face prin intermediul căderii de tensiune (U) pe o rezistenţă etalon (R 0 ).01÷0. cristale de sulfat de cadmiu (CdSO 4 ) şi soluţie de sulfat de cadmiu. Există două tipuri de etaloane Weston: elemente Weston saturate şi elemente Weston nesaturate. Datorită exactităţii bune şi a uşurinţei obţinerii lui în orice laborator. .005 %.37) 1.  diodei de referinţă Zener. Etaloanele Weston nesaturate. prin intermediul căreia comunică cu coloana catodului din dreapta. U R (1.05 %.3.

019 V b) Fig.PROCESUL DE MĂSURARE. c) Etaloane de tensiune bazate pe efectul Josephson . Astfel. un redresor bine filtrat. 1-33 Dezavantajele elementelor Weston sunt date de fragilitatea lor.10b.m.e.01 %. b) Etaloane cu diode Zener Aceste etaloane se bazează pe caracteristica curent tensiune a diodelor Zener. Totuşi etaloanele cu diode Zener sunt afectate de zgomot (de ordinul V). cu o exactitate apropiată de cea a etalonul de tensiune ce stă la baza lor. având incertitudinii de 0. b) etalon cu diode Zener Etalonul cu diode Zener elimină dezavantajele elementelor Weston. de faptul că generează o tensiune fracţionară (t. care sunt capabile să furnizeze tensiuni calibrate (etalon) într-o gama foarte largă de valori (mV÷V). un divizor de tensiune rezistiv capabil sa genereze şi o tensiune de valoare egală cu cea a uni element Weston. El este alcătuit dintr-un transformator 220 V la 20-24 V. 1. pot debita curenţi de ordinul mA (de exemplu.0185 ÷ 1. ce se compune din mai multe etaje: un etaj cu două diode Zener în serie. alimentat la tensiunea reţelei. Etaloane de tensiune: a) element Weston.e.01861 V a) PL6.2 V U=20 V PL6. este în intervalul 1. se prezintă un astfel de etalon. generează tensiuni de diverse valori (1. ` + R1 R2 R3 R4 DZT DZ R5 U2=8 V SO4Cd soluţie SO4Cd cristale SO4Hg Cd Hg Hg + U = 1. etaloanele cu diode Zener sunt robuste. care generează o tensiune continuă de aproximativ 20 V şi etalonul propriu-zis.001 %/C).m..0187) şi că nu pot debit curenţi peste 1÷10 A. 10 mA). În Fig. Există şi etaloane reglabile de tensiune de numite şi standarde de t. care este necesară în multe aplicaţii. un etaj cu o diodă Zener termocompensată (cu coeficient termic mai mic de 0.2 V DZ U1=1. iar exactitatea lor este mai redusă.005 ÷ 0.0190 V şi 8 V).10.

superioară frecvenţei de rezonanţă proprie. având astfel o foarte bună reproductibilitate.40) Dacă frecvenţa de iradiere.1.  N . .2 K la presiunea atmosferică). a condus la obţinerea unei referinţe de tensiune care nu depinde decât de frecvenţă prin intermediul unor constante fundamentale. f. frecvenţa acestei oscilaţii. descoperit în anul 1962. O joncţiune este formată din două supraconductoare subţiri (sute de nm) separate printr-un strat izolator.39) Rezultă astfel valoare tensiunii de pe treapta N: UN  N  h f 2e (1.5. Când joncţiunea este supusă unei tensiuni continue. Tensiunea de pe treapta N. Efectul se produce numai în condiţii de supraconductibilitate. U.4.4. Există circuite integrate care conţin 18992 de joncţiuni şi pot genera tensiuni din domeniul U  10 V  10 V . foarte subţire (zeci de nm). incertitudine mai mică de 10-9). REZISTENŢE ETALON ŞI CUTII DE REZISTENŢĂ Rezistoarele etalon se construiesc în două variante:  varianta cu patru borne. este un multiplu întreg al frecvenţei de iradiere.5. joncţiunea este alimentată în curent continuu şi este iradiată de un câmp electromagnetic exterior de frecvenţă f. . are valoarea:  2e U h (1.38) unde e este valoarea absolută a sarcinii electronului. C 1. prin efect tunel. joncţiunea trebuie plasată într-un mediu cu temperatură foarte scăzută (criostat cu heliu lichid –temperatură de 4. Pentru obţinerea unui etalon de tensiune (generarea unei tensiuni constante). ETALOANE ŞI ELEMENTE CALIBRATE R. fiind dedicată valorilor mici şi mijlocii ale rezistenţei electrice (până la zeci de k). Deci: N  2e U N  N  f h (1. de asemenea. este stabilizată şi determinată cu mare exactitate (de exemplu.1-34 MĂSURĂRI ELECTRICE Efectul Josephson alternativ. U N asociată frecvenţei Josephson. f0. atunci tensiunea de referinţă U N este reproductibilă cu aceiaşi exactitate. f. 1. L. care permite evitarea rezistenţelor conexiunilor. apare un curent alternativ care traversează bariera izolată. iar h este constanta lui Planck.

1. fiind dedicată valorilor mari de rezistenţă (peste câţiva M). iar curentul ce trece pe la bornele de tensiune şi deci prin voltmetru numeric este nul. ea fiind o cale de interceptare şi canalizare a curenţilor de fugă.PROCESUL DE MĂSURARE. cu variaţie mică a rezistivităţii cu temperatura. Borna a treia este borna de gardă. două borne de tensiune – b U1 şi b U2 . R U1 şi R U2 .11a este dată rezistenţei etalon cu 4 borne: două borne de curent b I1 şi b I2 .2b. În Fig. care conectează ecranul de gardă la masa sursei de alimentare. Incertitudinea rezistenţelor etalon este de 0. U. În Fig. R I1 şi R I2 . 12 %Mn. Materialele utilizate la realizarea rezistenţelor etalon sunt aliaje de mare rezistivitate.005 %. b) cu trei borne .11b se prezintă rezistenţa etalon cu 3 borne. 1-35 varianta cu trei borne.1.11. 4% Ni). Desigur R VN este mult mai mare şi decât rezistenţa etalon R 0 . Etaloane rezistive: a) cu patru borne.001÷0. care permite evitarea efectului de şuntare a rezistenţei de către suportul electroizolant. cu tensiuni termoelectromotoare mici în comparaţie cu cupru (de exemplu de exemplu sârmă sau bandă de manganină (aliaj 84 % Cu. utilizând o rezistenţă etalon şi un voltmetru numeric se poate obţine un etalon de conservare pentru curentul electric. deşi sunt înseriate în circuitul de măsurare a tensiunii U ele nu au nici un efect asupra acestei măsurări întrucât rezistenţa de intrare a voltmetrului numeric R VN este mult mai mare decât ele.5. sunt în afara circuitului de măsurare şi deci nu au nici un efect la măsurarea tensiunii U. RbI1 bI1 I R0 RbI2 bI2 Ecran de gardă IbI2  I R0 IbI1  I RbU1 bU1 IbU1  0 IbU2  0 RU2 U = R0I bU2 Borna de gardă RVN Voltmetrul numeric a) b) Fig. expresia:  U  R0  I Aşa cum s-a arătat la §1. Rezistenţele de contact la bornele de tensiune. rezultând pentru tensiunea. Se observă că rezistenţele de contact la bornele de curent. 1.

05 %. 1. Pentru asigurarea stabilităţii capacităţii. fiind prevăzute o bornă ecran.1. 3.3. b) Condensator etalon cu ecran Ca şi în cazul rezistenţelor. . Aşa cum se sugerează în Fig.2. C 10 şi C 20 . Incertitudinea etaloanelor inductive este de 0. puntea Wheatstone). L.12. la măsurarea rezistenţelor (puntea Thomson. dar şi etaloane de inductivitate mutuală. verificarea divizoarelor de tensiune de mare exactitate.12.5. aşa cum se arată în Fig. 1. Se construiesc şi cutii de inductanţe cu bobine în decade comutabile prin manete. Borna ecran se conectează la borna 1 sau la borna 2 a condensatorului etalon. Incertitudinea cutiilor de rezistenţe este de 0.05 %. M. ambele tipuri sub formă de bobine plate din sârmă de cupru pe carcase electroizolante cu bună stabilitate mecanică.01÷0.01÷0. C 12 . condensatoarele etalon se ecranează. Condensatoare etalon: a) influenţa capacităţilor parazite. există şi cutii de condensatoare pe principiul decadelor. ETALOANE INDUCTIVE Se realizează etaloane de inductivitate proprie.4. dar de această dată elementele componente se conectează în paralel şi nu în serie ca la cutiile de rezistenţe.1-36 MĂSURĂRI ELECTRICE Se realizează şi cutii de rezistoare construite pe principiul decadelor comutabile. Aplicaţii: Rezistoarele etalon se utilizează la măsurarea precisă a curentului (stau la baza etalonului de curent pe baza legii lui Ohm). capacităţile parazite faţă de masă.1. 1 C10 C12 2 C20 1 Ecran C12 2 a) b) 3 Fig. 1.5.05 %.4.01÷0.12a pot apărea şi astfel influenţa valoarea capacităţii etalon. CONDENSATOARE ETALON ŞI CUTII DE CONDENSATOARE Se construiesc sub formă de condensatoare cu aer sau cu mică Incertitudinea condensatoarelor etalon este de 0. faţă de vecinătăţile metalice. în vederea obţinerii unor game largi de rezistenţe calibrate.

Huygens a dezvoltat arcul şi balansul. TA este creat prin medierea datelor de la aproximativ 250 etaloane atomice de laborator sau comerciale. Compararea acestora se face permanent.PROCESUL DE MĂSURARE.192.5. United States Naval Observatory-USNO). În secolul al XIV-lea au început să apară ceasurile mecanice. Deşi pendulul. .631. EVOLUŢIA CEASURILOR Încă cu 3500 de ani înainte de Hristos (ÎH). 1-37 1. se determină din unitatea de măsură pentru timp secunda [s]. iar mai târziu ea a fost redusă la aproximativ 10 secunde/zi. un mecanism cu o perioadă naturală de oscilaţie a fost studiat de Galileo Galilei în 1582. care se găsesc şi astăzi la ceasurile de mână. este una din unităţile fundamentale ale sistemului internaţional de unităţi şi se defineşte astfel. la distanţă prin transmisie (conductoare electrice. cu relaţia: f  1 T (1.5. Incertitudinea acestui ceas era de sub 1 minut/zi. reproduce secunda conform definiţiei şi generează o scară de timp atomic (TA).5. s. respectiv perioada unui fenomen periodic. 1. sateliţi artificiali ai Pământului) sau prin transportul etaloanelor portabile.5.1.770 perioade ale radiaţiei corespunzătoare tranziţiei între două nivele de energie hiperfine ale stării fundamentale a atomului de cesiu 133. Timpul atomic internaţional este menţinut prin Biroul Internaţional de Măsuri şi Greutăţi (BIPM) de la Sevres-Paris. reprezintă durata a 9. Media ponderată a scărilor de timp atomic TA i generate de un grup de orologii atomice. Acest tip de ceas era denumit cadran solar. secunda era definită pe baza anului tropic 1900. De atunci un orologiu cu cesiu. Din anul 1996.41) unde f şi T sunt frecvenţa. USA. secunda. abia în anul 1656. timpul era măsurat prin observarea mişcării umbrei unui obiect între răsăritul şi apusul soarelui. Secunda. primele modele având o incertitudine de aproximativ 10-2 (aproximativ 15 minute/zi). Mai târziu au apărut diverse dispozitive care au permis divizarea zilei în unităţi de timp mai mici. care funcţionează continuu. Până la data adoptării acestei definiţii (anul 1967). hertzul [Hz]. unde electromagnetice. iar frecvenţa de rezonanţă era mişcare aparentă a soarelui. Unitatea de măsură pentru timp. ETALONE DE TIMP ŞI FRECVENŢĂ Unitatea de măsură pentru frecvenţă. în Germania a fost construit primul ceas cu pendul de către Christiaan Huygens. reprezintă scara de timp atomic internaţional (TAI). situate în peste 40 de laboratoare diferite de pe glob (National Institute of Standards and Technology-NIST.

Horton şi Warren A. frecvenţa de rezonanţă este obţinută de un fenomen natural fundamental. Shortt a construit un ceas cu două pendule (de tip „master-slave”). .cu hidrogen. adică o incertitudine de 410-6).42) unde h este constanta lui Planck Astfel.  Etaloane atomice: . de regulă. care a înaintat doar cu 54 de secunde în 5 luni de-a lungul unui voiaj în Jamaica (aproximativ 0. incertitudine de 210-11.cu rubidiu. Acum există mai multe etaloanele de timp şi frecvenţă şi anume:  Etaloane cu cuarţ. eliberând pendulul „master” de sarcinile mecanice care pot perturba regularităţile oscilaţiilor. adică  100 s/zi. Marrison au construit primul ceas bazat pe un oscilator cu cuarţ. incertitudine (5÷8)10-12.33 secunde/zi. În anul 1921 s-a atins limita de performanţă a unui ceas mecanic. În 1761 John Harison a construit un ceas pentru nave maritime. În 1940 ceasurile cu cuarţ au înlocuit pendulul Shortt ca standard primar de laborator. Incertitudinea acestor ceasuri cu cuarţ este de 10-9. În 1927 Joseph W. incertitudine de 510-13. Astfel W. Primele ceasuri atomice au apărut prin anul 1955. ce însoţesc trecerea electronilor de valenţă de pe un nivel de energie pe altul. Etaloanele de frecvenţă atomice sunt bazate pe un fenomen legat de structura intimă a materiei şi anume radiaţiile de frecvenţă .1-38 MĂSURĂRI ELECTRICE Tehnologia pendulului s-a îmbunătăţit de-a lungul timpului. Semnalul de ieşire a etaloanelor de frecvenţă este. Pendulul „slave” mişca acele ceasornicului. . . Un etalon de frecvenţă atomic este un oscilator de cuarţ sincronizat pe frecvenţa unui rezonator sau maser atomic cu ajutorul unei scheme electronice de urmărire tip PLL. o tensiune sinusoidală de 1V. care au incertitudini de 10-6 ÷ 10-9 şi sunt utilizate ca etaloane de lucru. H. iar perioada semnalului este un submultiplu întreg al secundei pentru a servi şi ca etalon de timp. Acest ceas cu o eroare de câteva secunde pe an (incertitudine de aproximativ 10-7) a devenit referinţă de laborator.  E2  E1 h (1.cu cesiu 133. Frecvenţa de ieşire este de 5 MHz sau 10 MHz. Se observă că etaloanele de frecvenţă sunt cele mai exacte etaloane cunoscute până în prezent.

1.5. g.PROCESUL DE MĂSURARE. Electrod argint 1 g Placă cuarţ Q +9 V L= 0. 1-39 1.13.6 [ MHz ] g [mm] (1.5. b) schema electrică a rezonatorului.2.3. Frecvenţa de rezonanţă a plăcuţei este: fr  1. prevăzute cu electrozi de argint pe ambele feţe – Fig. timpul poate fi măsurat prin metode: mecanice. Există două zone de stabilitate mare a cuarţului şi anume la -10C şi la +70C. care este de obicei un oscilator Pierce la care stabilitatea oscilaţiilor este asigurată de către un rezonator electromecanic cu cuarţ.6  1.1. iar cea a oscilatorului cu cuarţ în Fig. c) oscilator cu cuarţ Stabilitatea în frecvenţă a oscilatorului cu cuarţ este de 10-4. Etalon de frecvenţă cu cuarţ: a) rezonator cu cuarţ. ETALOANE DE FRECVENŢĂ CU CUARŢ Acestea au la bază un oscilator cu cuarţ. SCĂRI DE TIMP Aşa cum s-a arătat.13. exprimată în mm şi de unghiul de tăiere al plăcuţei în raport cu axul optic al cristalului primar. .2 M Cp Rs Cs 2 R2= 1 k b) c) Fig. prin termostatarea cuarţului.13. astronomice.5..13a.c. electrice. ea putând creşte la 10-7÷10-9. 1. Schema electrică a rezonatorului de cuarţ este prezentată în Fig.5 mH f0= 1 MHz MPF103 a) 2 1 Ls C1= 10 pF R1 2.5.b. De obicei termostatarea se realizează la +70C 1.43) Ea depinde de grosimea plăcuţii. 1. Rezonatorul cu cuarţ este realizat sub forma unei plăcuţe din cuarţ.

navigaţia.1-40 MĂSURĂRI ELECTRICE Complexitatea şi costul echipamentului de măsură a timpului creşte cu descreşterea intervalului de timp ce trebuie măsurat şi cu creşterea exactităţii. curentul electric. Acest triunghi al metrologiei cuantice este arătat în Fig.  Timpul atomic (TA). efectul Josephson şi efectul Hall cuantic[Prieur1995]. frecvenţa. Cele mai precise instrumente de măsurare a timpului sunt numărătoarele universale. secunda a fost definită ca 1/31556925. astronautica sunt legate de rotaţia pământului. Întrucât viaţa. s-a elaborat o scară de timp denumită timpul universal coordonat –TUC.5. în anul 1956.6.9747 din anul tropic 1900. definită ca 1/86400 din ziua solară medie a cărei măsură a fost evaluată pe baza unor observaţii astronomice de câteva luni de zile. METROLOGIA CUANTICĂ Un obiectiv al metrologiei cuantice este de a realiza legătura între transferul controlat de electroni. Ca interval de timp este secunda anului tropic 1900. Oricum incertitudinea tuturor instrumentelor de măsurare a timpului depinde de iregularitatea unor anumite tipuri de mişcări periodice.14 . Există 4 principale scări de timp:  Timpul Universal (TU).  Timpul Efemeridelor (TE). f. Astfel. I. Odată cu apariţia ceasurilor atomice s-a ajuns la concluzia că rotirea pământului în jurul axei sale are fluctuaţii ce nu permit definirea secundei cu o incertitudine mai mică de 10-7. V. Timpul universal se bazează pe rotirea Pământului în jurul axei sale. care are stabilitatea timpului atomic (TA) şi este adusă în concordanţă cu timpul universal (TU) cu ajutorul unor corecţii stabilite prin convenţii internaţionale. deci de timpul universal. Prin intermediul acestor trei fenomene cuantice se poate face legătura dintre 3 mărimi din domeniul electric: tensiunea electrică. 1. 1. de aceea s-a propus schimbarea definiţiei secundei pe baza rotaţiei pământului în jurul soarelui. Pe baza acestor definiţii s-a pus în evidenţă un decalaj de aproximativ 1 secundă/an între TA şi TU. Timpul atomic are ca bază secunda definită cu frecvenţa naturală (=9192631770 Hz) a etalonului atomic cu cesiu 133. Timpul Efemeridelor se bazează pe rotaţia pământului în surul soarelui.  Timpul universal coordonat (TUC).

Printre cele mai precise sunt convertoarele termice care pot avea incertitudini de transfer ca-cc sub 1 ppm.PROCESUL DE MĂSURARE.14. 1. 1-41 Frecvenţa f V  h f 2e Efectul Josephson Efectul monoelectron I  e f 2 Tensiunea V Efectul Hall cuantic V  h I e2 Curentul I Fig. . ci doar prin intermediul etaloanelor de transfer curent alternativ-curent continuu. Triunghiul metrologiei cuantice Mărimile electrice alternative prezintă dificultatea că ele nu pot fi obţinute direct de la etaloanele de curent continuu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful