P. 1
02-OSHAZAES

02-OSHAZAES

Ratings:
(0)
|Views: 121|Likes:
Published by Edina Páll

More info:

Published by: Edina Páll on Nov 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/12/2012

pdf

text

original

A magyar szó még nem magyar érzés

ŐSHAZA
ÉS

az ember mert magyar

még nem erényes ember;

és a hazafiság köntösében járó még koránt sem hazafi

S hány ily kűlmázos dolgozik a haza meggyilkolásán

Gróf Széchenyi István

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR CÉLJA
KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁN ÍRTA dr. BLASKOVICH LAJOS

De fáj, sajog éget, de éjszakáim lidércnyomása, nappalaim láza, a mostoha faj: Európa mostoha, rongyos, kilökött hamupipőkéje. Olyan sajátos szépségű arc, ős kincsű lélek, dúsan termő jóság. És minden szépsége el van rejtve a világ lelkétől. És minden kincse ügyes másoknak lakodalom s neki örök nagypéntekje van. És minden jósága ravasz másoknak jövő, neki átok és koldusbot.

Szabó Dezső

Segítség!

STÁDIUM SAJTÓVÁLLALAT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KIADÁSA 1942

1

2

A MAGYAR MÚLT ELTITKOLT ÉVEZREDE. X. kötet

Dr: Blaskovich Lajos

Őshaza és Kőrösi Csoma Sándor célja

A sorozatot szerkeszti: Babinecz László Kiadja: Anahita-Ninti Bt. ISBN 963-212-297-6 9789632 122977

Kőrösi Csoma Sándor képe (Rusz rajza alapján)

3

4

ELŐSZÓ
Kőrösi Csoma Sándor halálának 1942. évi április hó 11.-én volt százéves évfordulója. Időszerű, hogy őt, a magyar fajnak kiválóságát, kellően értékelve ünnepeljük. Az elmúlt évszázad alatt sokan voltak, akik úgy vélték, hogy Csoma lelkiségét, cselekvéseinek indító okait felismerték, munkáját méltányolhatták, – azonban e férfiak Nyugat kultúráján nőttek fel és a XIX. század mindent tagadó szellemét szívták magukba, így tőlük messze állt Kelet gondolkozása, filozófiája. Ezek, noha Csoma csodálatos egyénségét, szentekhez hasonló lemondását, igénytelenségét, fanatizmusát, szerénységét és lelkiismeretességét, egyben nagy Tudását is elismerik és csodálják, mégis rejtély marad előttük Csoma nagy egészben vett élete. Amidőn e könyvet Kőrösi Csoma Sándor emlékezetének szentelem, úgy vélem, hogy a keleti eszmevilágán át nézve a következmények indító okait, újabbat is mondhatok Csomáról. Kőrösi Csoma Sándor, aki Julián barát és kővetőinek nyomdokán haladt, ugyanazoknak az eszméknek volt a képviselője, mint amit mi turáni gondolat vagy turániság néven vallunk. Az őshaza és a fajrokonok keresése, – azok az eszmék, amelyek Csomát lelkesítették, – a faji öntudat megerősítését, elmélyülését célozzák. Magában rejti az ősi múltban gyökeredző büszkeség tudatát, az ősök tiszteletét, a dicső fajból való származás nemesítő hatását és azon tudatot, hogy nem vagyunk rokontalanul álló faj a népek tengerében. Amit Csoma végzett, az magyar irredentizmus volt, az elnemzetlenítő bécsi áramlattal szemben. Ő, mint székely, érezte és tudta legjobban, mit vett el fajtánktól az évszázadok alatt Nyugat és kultúrájának védelme. Kelethez, ahhoz a világhoz fordult, ahhoz tartozónak érezte magát, amely a faji őserőt sugározza felénk. Csoma egy új magyar napfelkeltének örvendő világ érdekében dolgozott. Amit a németeknek, az angoloknak, a szlávoknak jelent a közös árja származás, azt akarta ő egy évszázaddal előbb bizonyítani, hogy turániak vagyunk, – így nem vagyunk egyedül. 5

Közös ősi bölcsőből származott mintegy 600 millió testvérnépünk él e földön, kik az ősi bölcsességnek voltak zászlóvivői. Számosabban vagyunk, mint az árják, vagy bármely faja a földkerekségnek. Csoma erre céloz, amikor azt mondja: "az Ázsiából kiindult nép, mely a magyarok előde, nagy nemzet valónak". Testvérnépeink mindenütt tudnak rólunk. Számontartanak Észak jeges tundráin, Ázsia steppéin, Európa finn és észt nemzetei, Ázsia törökfajú népei, India hún-türkfajú maharadzsái, Távol-Kelet mandzsu, mongol, kínai népei és a Napország, Nippon nagy nemzete, a keleti világhatalom. Csoma tudta, hogy a turáni faj Eurázia legősibb faja és kultúrnépe. Az európai nép az előítéletek rabja. Ázsiáról mi alaptalan előítéletekkel éltünk és élünk. Mi elmaradottaknak, sötétnek mondjuk Ázsiát. Letagadtuk és megtagadtuk ázsiai származásunkat és boldogan vallottuk, hogy európaiakká váltunk a nyugati kultúra átvétele és a nagy vérkeveredés folytán. Pedig nincs okunk szégyenleni ázsiai származásunkat, mint ahogy nem szégyenlette boldogult tudós gróf Teleki Pál volt miniszterelnökünk sem ázsiai származását, mondván:

"Büszkén vallom, hogy ázsiaiak vagyunk és ezt komolyan éreztem akkor is, amikor Ázsia népei közt jártam".

Nagy erő van ebben a gondolatban. Pedig a gondolat az egyetlen teremtő erő az egész mindenségben. A gondolat nagyobb erő a cselekvésnél mondja a Mahabharata. Igen, a tengernyi gondolat mindent körülvesz és népek születnek és múlnak el alatta. Gondolatóceán vesz körül mindent, amiben benne szunnyad a halhatatlanság, a változás vagy halál. Gondolaterő tehát az, amivel irányíthatjuk sorsunkat.

"A ma élő nemzedék arra van hivatva, hogy a magyar életbe új lelket, új bensőséget vigyen. Ha nem tud, elbukik – és mert ő a nemzetnek ezidő szerinti hordozója, a nemzet bukhat el hosszú időkre" –

szólt Teleki Pál gróf 1940. évi felhívása a magyar társadalomhoz. (L. Uj Magyarság 1940. VI. 16-iki számát.) 6

év februárjában ünnepelték a japánok a Mikádó dinasztiájának 2600 éves jubileumát. mert felismerte. uralkodnak a nagy nemzeten. ősi jogainkat és jogfolytonosságunkat. 2600 évvel ezelőtt leszállt az égből egy isten. hogy vele együtt hirdessük a föld minden népének ősi nagy multunkat. onnan az ágasbogas fa koronájához felviszik az életadó evőt. faji öntudatunk ébredését. Turánizmus nem lehet a régi pogány vallás felújítása. "Turániság" a turán fajnak a mai új helyzethez szabott új életformája. Idegenből nem hozhatunk nekünk megfelelő eszméket. A régit nem ismerjük. mert ma 2600 éves nemzet nincs több. Magyarország szent földjéhez tapadó ősi jogfolytonosságból és általában a turániság gondolataiból fakadnak. Ezt tette a hagyományok megbecsülése. új történelmi fejlődési lehetősége. mert azok a sajátos magyar fejlődésünket sorvasztanák el. Vannak népek. akkor hozzáköltenek a történelemhez. a Kárpátok övezte magyar földhöz való jussunk 1500 éves történelmi jogfolytonossága. Azóta kb. hogy tartalommal telt meg a magyar jövő célkitűzése. amelyek az ősök tiszteletéből. ragyogóan fényes ősi múltja és Attila királyon "a gyökerek legfőbbjén" keresztül. Az idegen irredentizmus helyett a turániság az igazi magyar "irredenta". a magyarság szükségszerű. az ősök tisztelete. Mit adhat a turánizmus a magyarságnak? – Az újabb évezredünk tartalmát és célját ünnepeljük nagy hősünket. . – azt. nem lehet új vallás alkotása. új vallás alapításához pedig túlságos földiek. és az ősi múlt tisztelete vezette. az ősi múltból. a gondolaterő konzerváló hatalma. Nekünk is van elhanyagolt és véreink közül oly sokak által megtagadott ősi múltunk. értékeinek kifejlesztését. Hatalmas tartalommal kell eltelni Lelkünknek. de keresnek. hogy ez szükséges a fajtudat fejlődéséhez és fenntartásához. hogy Csoma önmagát adhassa és életét feláldozhassa szeretett magyar fajának és az egész emberiségnek.E bomladozó világban az új ezeréves Magyarország alapjait elsősorban lelkünkben kell leraknunk. 80 nemzedék szállt a sírba és utódai élnek. akiknek nincs történelmi multjuk. fajunk kiválóságát. testet öltött és népe élére állt. hogy a tradíciók megbecsülése jelenti azokat a gyökereket. Kőrösi Csoma Sándort azzal. ha másként nem megy. Napoleon által teremtett dicsőségből. 7 8 Mit adott Kőrösi Csoma Sándornak Kelet? Adta az önmagára-találást. Kőrösi Csoma Sándort az ősök. anyagiak vagyunk. mert érzik. Ez a jogfolytonosság az ősök tiszteletén. a "gloire"ból élt a francia nemzet és a "gloire" gondolata tette őket naggyá. amelyek a nemzet törzséhez. Példa nélkül áll az emberiség történetében. az ősi kultúra és hagyományok megbecsülésén épült. Az 1940. ősi örökségünk: a hún-magyar rokonság többévezredes.

RÉSZ KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR 9 .I.

minden pártfogás vagy pénzbeli segítség nélkül. alig 200 váltóforinttal a zsebében.) Kőrösi Csoma Sándor rövid életrajza Körösi Csoma Sándor a háromszékvármegyei Kőrös (ma Csomakőrös) falucskában. Perzsia fővárosába érkezik 1820. ezért az Égei tenger partján. de Konstantinápolyban pestis-járvány uralkodott. hogy ott arab egykorúak írásaiból tanulmányozza a magyar őstörténetet. Eredeti terve az volt. hogy Odesszának indul és Moszkván keresztül utazva. Ott a sors rendelése Moorkraft angol ügynökkel hozta össze. Másfél évet töltött mély elmélyedésben. barátoddal és ellenségeddel szemben kövesd a kötelesség kerekét. Fajoddal. Alexandriába. Skander bég álnév alatt. 1819. hogy ezen különös nyelvnek szerkezetével megismerkedem". Csoma nyugat-tibeti Zanglába gyalogolt. majd lóháton Kermanshah és Hamadan városokon át Teheránba. amelyet soha nem szűnő munkásság mellett csak 22 év múlva állított meg a halál. azonban háborús villongástól forrt az egész környék. Konstantinápolyba szándékozott utazni. mint azt egy rendkívül értelmes orvostól 12 . Ladak tartomány Leh városába gyalogolt. a fellépett pestis miatt Kisázsiába vitorlázik. Enosban hajóra szállt. Azonban tervétől el kellett állnia. Majd a test anatómiáját tanította – miként Csoma mondja –. 1823. amelyek olyan nagy hatással voltak Csomóra. Bagdadba gyalogol. Hazafias tanárainak hatása alatt már mint kis diák elhatározta. Újabb karavánnal tovább vándorolt Indiába. hogy Belső-Ázsia töröklakta területein utazik tovább. közeli barátságba került Eichhorn tanárral. Ott a zárdában. A láma elsősorban a buddhizmusba vezette be. mert készült a nagy útra. Kedélyedet zárd el a gyönyörök és a fájdalom elöl: ` (Tibeti Aranyszabályok könyve. Göttingai egyetemi tanulmányait 1818-ban elvégezte és Nagyenyedre tért vissza. Moorkraft az Alphabetum Tibetanum kötetét kölcsönadta Csomának. Ősei székely nemesek. Pesavárban két francia utazóval találkozott és azokkal Laboréba jutott. A körösi református falusi iskolából a nagyenyedi kollégiumba 1799. amit az indiai kormány örömmel elfogadott és anyagi megsegítésére havi 50 rupiát utalványozott. június 26. egy karaván segítségével a Bamián szoroson keresztül 1822. majd Bokharába érkezik. amikor a göttingai egyetemen tanult. E könyvben Tibetről és a tibeti irodalomról sok tanulságos dolgot olvasott. rokonoddal. Több mint 10 évig tartó összpontosított szaktudományos előkészület után kezdte meg hosszú vándorútját. e tudományt oly behatótag ismertette. március 27-én született. Vitte az a kiapadhatatlan lelkierő. Ekkor 36 éves volt. hogy Tibeten keresztül Mongóliába juthat. ahol egy tudós lámával zárdába vonult. amely fajának szeretetéből táplálkozott. 11 A Balkánon gyalog kelt át. Innen örménynek öltözve Khorassánba. Kabulba jut. Csomát a tudós láma a perzsa nyelv segítségével tanította. Itatása alatt keleti utazási vágya még jobban megerősödött. Innen egyszerű ázsiai ruhába öltözködve. Itt egyszerre két állást is felkínáltak Csomának."Kövesd az élet kerekét. Kasmírba tért vissza. Február utolsó napjaiban érkezett Egyiptomba. azzal a céllal. Első terve az volt. mert ez az út nagyon költséges és európai emberre nézve ez akkor kivihetetlen volt. – egyiket sem fogadta el. a tudós láma útmutatása alapján megtanulta a tibeti nyelvet. Tíz évvel később. határőrkatonák voltak. Onnan is. aki akkor híres orientálisfa és történész volt. Seidon és Beirut. majd Tripolis és Latakia útjának állomásai. október 14-én. körül került. Utazását Kőrösi Csoma saját feljegyzéséből ismerjük. Ciprusz szigeti Larnica. Irkuckon át kísérli meg Kína északi részébe való bejutását. 1784. hogy amint maga írja: "föltettem magamban. Csoma Tibet nyelvének és irodalmának megismertetésére ajánlatot tett. november végén Nagyenyedről útra kelt. január 6-án Afganisztán fővárosába. Innen Kasmíron át. hogy egykor keletre utazik a magyarok őshazájának felkutatására. Ezen okból szláv nyelveket tanult Temesváron és Zágrábban.

Ott kereste fel egyik barátja. Csoma olyan. hogy a tudományos világ előtt nagy kincsek roppant aknáit sikerül feltárnia. őskori irodalmi töredékekre és kéziratokra találunk elszórva. Nyolc évi tibeti tanulmányainak kéziratait és könyveit egész teherhordó csapat kísérte. A hőmérő 16 fok körül állott a zéró alatt. Az utolsó télen át. és hogy az egész szentírás feltalálható a tibeti zárdákban. keze ölében nyugodott és ő ott olvasott reggeltől estig melegítő tűz és világító mécs nélkül. ezt bizonyára a könyvnyomtatás célszerűsége magyarázza. hogy India eme legnagyobb Szentírásának a legtöbb része az eredeti szanszkritban elveszett. úgymint a föld. A tél itt mindig kegyetlen. vagyis heti 7 shillingből tartotta fenn életét. mint egyike az őskori bölcseknek. amelyek ma már teljesen elhagyatottak. aki nem látott semmi kivetnivalót a nagyon is egyszerű ruházatú és aszkéta életű Csomában. hogy "mindenekelőtt Csoma megtanulta azt. Nagy örömmel tölti el.várhatni lehet. Csupasz falak voltak egyedüli oltalma a zord égalj ellen. beleértve a szomszéd országok vallási rendszereit. Ott a nyár közepén havazott és szeptember 10-től téli hótakaró fedte a tájat. A szótár címlapja fele részben magyar szövegű: "Kísérlet egy tibeti és angol Szótárhoz Bande SangsRgyas Phun tsongs zamskári zárdához tartozó tudós láma segítségével elkészítette Kőrösi Csoma Sándor 14 . Csoma ilyen helyzetben. érdekes kis viskójában. év őszére Kőrösi Csoma munkáját a tibeti zárdában befejezte és Kalkuttába indult. ott ült Csoma az íróasztalánál és reggeltől estig dolgozott. Lassankint mindent megnevezett. Kanum tibeti falu lámakolostorában telepedett le. ahol az irodalmi egyéb művek is mind feltalálhatók. a legkisebb időt sem hagyva szórakozásra. 182? tavaszán Csomát bemutatták Lord Amherst főkormányzónak. Azután rövid megszakítás után harmadik tibeti útjára indult. Az 1830. Lelkesedve hozott elő egy költői művet. ami a tibeti fogalom szerint a hat élem körében előfordul.000 tibeti szót gyűjtött össze. Kalkuttába megérkezvén. a levegő. mielőtt a közművelődés Indiában hanyatlani kezdett. hogy tibeti nyelvtanát és szótárát sajtó alá rendezhette és kinyomtathatta. Nem ér13 dekeli őt a környezetéből semmi sem. Hunter az a megjegyzése. tetőtől-talpig gyapjú ruhába burkolva. mely más embert bizonyára kétségbeejtett volna. "Ezek a művek – mondja a tudós Jäschke – egy eredeti kutatónak a munkái és majdnem példanélküli elhatározottságnak és béketűrésnek gyümölcsei". ott még 18 húnapra volt szüksége. E művek 1834-ben kerültek ki a nyomdából. aki lelkesedve beszéli róla: "Kanum faluban találtam őt." "A tibeti művek nagyon elterjedtek. Három további évet töltött el ott a legszorgalmasabb tanulással. nagy tömeg könyv között a legjobb egészségben. dr. Tisza (angolosan írva Teesa) közelében. ahol Csoma több mint egy évet töltött egy lámával és egy szolgával kilenc négyszögöl lábnyi (2 m 70 cm) szobában. A föld szolgált nyoszolyául. Csoma életére jellemző W. Oda mentették azokat az őskori időkben. Örömtől és megelégedettségtől áthatva mutatta fáradalmainak gyümölcsét. akit az alacsonyabb lelkek hahotázva gúnyoltak. 3-4 hónapig behavazva. amikor havi 15 rupiányi. az éter és az értelmi erő. a víz. Gerard orvos." Ott a "világ legzordonabb éghajlatában briósi kincseket gyűjtött össze". minden melegítő tűz nélkül. 1825 júniustól 1827-ig Csoma ismét egy tibeti zárdában tanult. szerteszét és letéve olyan helyiségekben. Egyedüli tápláléka az ottani szokás szerint készített (dzsamba) vajas tea volt. Erről ő az Oriental Quarterly egyik számában azt állította. a tűz. De a kanumi hideg tél is eltörpül a zamskari zárdában uralkodott telek mellett. amelyben a Mahabharátának egy része tibeti nyelvre volt lefordítva. Ott ült ködmönében. csak egyedül irodalmi feladatának él. 40. hogyan lehat pénz nélkül megélni". a Zamskar tartománybeli Pukdalban.

Kőrösi Csoma az 1842. egyszerre fellángolt a legnagyobb rokonszenv és érdeklődés iránta. az elbeszélés összefüggése előttem sok15 16 kal komplikáltabb volt. melyet eddig hasztalanul keresett . a zivatar után jön az öröm. a végtisztességet dr.. Leírja többek között a magyarok és húnok őshazájára vonatkozó fejtegetéseit. év elején 58 éves korában újból útnak indult. hosszú fáradalmas kutatásainak végcélja abban összpontosult. Ezeken kívül Csoma minden más kitüntetést. Dardsilingben szomorúfűz és rózsabokor között áll az emlékköve. amit mindig viselt. a második 200 darab arany. a balparton. Különböző hazai intézmények részesülnek a pénzsegélyből. herceg Eszterházy és Döbrentei Gábor budai kerületi királyi biztos levelükben érdeklődnek Csoma sorsa iránt és kérik részére az indiai kormány pártfogását." Néhány nap mulya állapota fölötte veszélyessé vált és 1842. Csoma a hétezer láb magasan fekvő Dardsilingbe tartott és lassan. Ennek a területnek utolsó 10 mértföldje sűrű. hogy az ismert úton Titalján át Dardsiling felé tartson. egy kék öltöny." A könyvek megjelenése után az Asiatic Society tiszteletbeli tagjává választja Csomát. a dardsilingi állomás temetőjében hantolták el. néhány fehérnemű és egy főzőedény volt minden hagyatéka. Tibet fővárosa felé. – itt. A talaj már Titalja táján emelkedik a bércek felé. hogy Csoma nagy tudós és műveit az indiai kormány kiadta.székelymagyar Erdélyországból Kanumban. pénzt és rangot visszautasított. India és Tibet határán 1827-1830. A Monarchia londoni követe. szokás szerint gyalog utazott. a sokaság ott alant Él – mert ők ott tudnak élni! De ez az ember nem élni akart – hanem tudni. hogy minden reménye. A csillagok jönnek-mennek. ahol a meteorok lövelnek És a villámok cikáznak s felhők támadnak. években. a láz rohamai hat nap alatt véget vetettek életének. trópikus növényzetű. Könyvekkel és iratokkal telt négy láda. Átutazás ezen a vészes területen rendesen nappal és minél gyorsabban történik. Oda lent temethetnétek-e el ezt az embert ? Nem. mint legveszélyesebb. Békét küldjön néki a harmat!” (Browning) . itt az ő helye. "Ím itt a legmagasabb csúcs. Ezt az országot Lasszától és Cham tartománytól észak keletre. Ugyanebben a kitüntetésben részesíti a Magyar Tudós Társaság is. Annyit azonban kivehettem Csoma elbeszéléseiből. és ott. még pedig Lassa. Campbell kormányügynök hivatalos jelentéséből értesülünk Kőrösi Csoma utolsó napjairól. Terraiban valószínűleg meghált. azonban Csoma minden pénzt visszaküldött. Itthon gyűjtés indul Csoma segélyezésére. Miután megtudták Magyarországon. mintsem ezt folyamatosan feljegyezni tudtam volna. A Himalayák egyik kimagasló oldalán. Csónakon indult felfelé a Ganges folyón és két. amit a bengáliai Ázsiai Társaság tagjai emeltek tudós társuknak. április 11-én reggeli 5 órakor panaszszó és küzdelem nélkül elhúnyt. posványos terület. hogy a jugarok országát felfedezheti. Campbell tartotta felette. Carragolaghat mellett szállt ki. Az a hírhedt öv. maláriával ellepett vidéket ismernek. ez körülbelül 25 angol mértföld a Himaláyák tövétől. "Ő elmondta – írja Campbell – a legelragadóbb modorban – fájdalom. a Himaláyák hegyei között történt tartózkodása alatt. a lázt megkapta és Dardsilingbe érkezve. Kína nyugati határain hitte meglelni. Dr. ott hitte feltalálni azt a néptörzset (tribe).vagy háromheti utazás után. Az első küldemény 640 darab arany. Legforróbb óhajtásainak végcélja volt oda eljutni. a harmadik 450 arany volt.. melyet Terrai elnevezés alatt.

tökéletes épségben feltalálhatók a buddhista hit könyvei." (Tibeti Aranyszabályok Könyvéből ) retlen volt."Tanuld meg. hogy a megjelent fordításai és tanulmányainak ismertetése alapján (megjelentek az Asiatic Researches és a Journal Asiatic Society of Bengal-ban) a tudósok megállapították. hogy a régi szanszkrit ősforrása a buddhizmus tanainak. mert a mongol." – Ekként jellemezte őt gróf Kuun Géza t. Általános volt már az óhaj a tudósok részéről. biztosítván mindennapi kenyeremet. most is a tibeti tanulmányok művelői 18 . melyek a jövőben hasznára lehetnek az európai tudós világnak és különös világot vethetnek bizonyos. a nagy kezdeményezőnek. olyan nagy az érdeme Csomának. műveltségi és vallási állapotát valaki szakértelemmel tanulmányozza. – irja Csoma. Elvitathatatlan érdeme az is Csomának. akár a tibeti geográfiára s régészetre tartozó kérdések kerüljenek szóba. de politikai okokból az indiai kormány részéről is. még homályban lévő adatokra nemzetem történetében. hogy az addig teljesen ismeretlen tibeti nyelvet és irodalmat feltárta." A "bámulatosan kipallérozott és meggazdagított tibeti nyelv"-nek az európaiakkal való megismertetése azért is rendkívül fontos volt. hogy a tibeti nyelvet és írást. Az ismert eredmény az. egész életemet Oly tudományoknak szentelem. a hazai tudományok dísze és örök büszkesége. Kőrösi Csoma Sándor jellemzése. Kutassuk. hogy az okok világábó1 a legcsekélyebb igyekezet sem tűnhet el. az asszírbabiloni és szumir hieroglifákat. – Alig gyanította valaki. amit az indiai kontinensen hiába keresnénk. egyben a diplomáciai nyelve is. mint a francia vagy a mohamedánoknál az arab. a szellemiségnek egész új világa tárult fel. s ahogy lehet. elágazásaikat megmutatta. hogy a nyugati fajta előtt kimeríthetetlen forráskincsek. mint nálunk a latin. "Körösi Csoma Sándor a jelesek jelese." Koldusszegényen vándorolt és kimeríthetetlen tudásszomja vezette. az ottani nép erkölcsi. Az 1830-as években Brit-India határait Ladak felé kitolta és Nepállal és Tibettel való könnyebb érintkezés folytán az Asiatic Society számos buddhista műnek birtokába jutott. hogy mi volt Csoma magára vállalt kötelessége. keletre jövök. martír és győző. és velük ezt megismertesse. a Magyar Tudományos Akadémián 1900-ban elhangzott díszbeszédében. mondom. élete célja? Erről ő maga azt írja: "Elhatároztam. akár forduljon a vizsgálat az északi buddhizmus eredetének s fejlődésének történetére. legyen az jó. Miként európai tudósok az egyiptomi. Gróf Kuun Géza 1900-ban tartott akadémiai felolvasásában ezt mondja: "Akár legyen Tibet nyelvéről grammatikai vagy lexicográfikai tekintetben szó. ezekből semmit sem meríthettek. irányaikat megjelölte. vagy rossz irányú. még most is. ahol a forró égövi lapályok mindent megrontó hatása nem érvényesült. 55 évvel halála után (1900-ban). eredeti szanszkrit szövegben és hű fordításban. tag. mivel azonban a kalkuttai Tudós Társaság tagjai előtt a tibeti nyelv és írás isme17 "Hozzáférhetetlen hegysorok által elszigetelt tibeti zárdák figyelmen kívül maradtak. hogy elhagyom hazámat. hogy a világ azon meg nem háborított menhelyének oltalma alatt. Nyomtalanul még az elszálló füst sem veszhet el. aki a tibeti tanulmányok terén a részletkérdésekhez vezető utakat járhatókká tette. ékírásokat megfejtették és azoknak az eltűnt ősi népeknek hallatlan értékű szellemi kincseit napvilágra hozták. Tudós vagy utazó alig kereste fel valaha és a közelmult időkig. oly éghajlatban. mandzsú és kínai nyelveket beszélő országokban a tudomány nyelve a tibeti.

szenvedélyeit leigázta. James Prinsep az ázsiai tudós társaság titkára. minden más jutalom nélkül. sehol sem akadunk annak nyomára. hogy olyan bírálók állhassanak elő. nem imbolygott. ment minden szenvedélytől. Gerard elragadtatásában így ír róla: "Egész boldogsága abban áll. hogy Tibet neve a perzsából származik. mert gondolatait. pénzáldozat vagy egyéb támogatás nélkül akadálytalanul utazza végig NyugatTibet tartományait. Mindezt azért. mert Csoma a mongolokat. mint azt az európai népek általában teszik. Csoma irataiban nem olvasunk szenvedéseiről. a reánk nézve annyira idegen régi és újabb kori népelv történetére. tibetieket turáni testvéreinek tekintette. Ez olyan tisztult felfogás. annak tudatában. Bejut Tibet lámaköreibe. Mint a széltől védett lámpa lángja. távolerő és vadon országokba vigyen az ott dívó nyelveknek és népszokásoknak a forrás fejénél való tanulmányozása végett. hogy az évkönyvben terjedelmesen megjelenhetnek. nemcsak az általa lerakott alapra s az általa gyűjtött anyaggal építenek tovább. Európai felfedezők Tibetről szóló útleírásaikban a legnagyobb nélkülözésekről. kik képesek megérteni ama rendkívüli kutatások természetét és fontosságát. mely tulajdonok okvetlenéi szükségesek arra. amit az európai tudósok céhe és az utazók testülete sohasem gyakorolt. hőstetteiről. Pot. mint az előbb kifejtettek. A magára vállalt kötelességek teljesítésében. 17 nyelven beszélt. Európaiakban megrontóját látja és minden utazóban kémet sejt. mint olyanéhoz. Csoma ezzel szemben minden ajánlat. hogy eltöltsön bennünket. hogy magyar fajtánk ilyen kiváló embert adhatott az emberiségnek. De arra mégis mindnyájan képesek vagyunk. írásukra. ilyent tehát ő nem állíthatott. 20 . melyek a kitűnő hazafi birtokában voltak. de az egyes kérdéseknél is mindúntalan reá hivatkoznak s a legkitűnőbb ismerői Tibet népének s nyelvéneki a vitás kérdések eldöntésénél sokszor Kőrösi Csoma Sándor nézetéhez csatlakoznak. A betolakodóknak tekintett európaiak előtt lelkületét elrejti. dr. nem pedig alárendelt fajú színeseknek. hogy Tibet irodalmával megismerkedhessünk: érdeme szerint fogják méltányolni a tudomány férfiai. de csak azért. az önzetlenségben oly tökéletes volt. reméljük. hogy megélhessen. Azon kötetekre menő jegyzetek. Csoma nagyszerű nyelvtudással rendelkezett. elzárkózik és őket többé vagy kevésbé udvarias formában a határain túlra zavarja. mint az igazságos méltánylás és becsületes hírnév. melyet eddig senki meg nem cáfolt. mely legelőször nyujtott módot.Kőrösi Csoma Sándorban nemcsak a kezdeményezőt tisztelik. hogy magát az emberiségnek szentelje." Ha egyéb érdeme nem lett volna Csomának. A tibetiek magukat Bod. lelkesedést és kitartó akaratot. azokat szabadon használhatja. a lemondásban. nyelvük a kínai nyelvesoporthoz tartozik és a Buddha vallás rituáléjának legelterjedtebb nyelve." "A Magyar Tudományos Akadémia kötelességének ismerte gondosan összeszedni mindazokat az irományokat és tárgyakat. belevezetik a yoga szent írásaiba és a yoga gyakorlásába. vágyairól. hozzájut az annyira féltve őrzött összes szent irataikhoz. vallásukkal. hogy nagyra becsüljük azt az odaadást. hogy egy férfit egymagában és minden pénzsegély nélkül. Csoma maga írja. 1832 ben ekként jellemezte Csomát: "Csoma úrnak fáradhatatlan munkásságát. mivel nagy képzettség s beható tanulmány kell arra. vele együtt dolgozva megismertetik a keleti filozófiával. Vajmi kis kör teheti ezt avatottan. akkor is hallatlan büszkeség kell. nyelvére és vallására vonatkozólag. Megtanítják nyelvükre. szokásaikkal. melyet Csoma úr az Asiatic Societynak ajándékozott. Ha Csoma értekezéseit átvizsgáljuk. Bodjul és Podpálnak nevezik. Elméje békés volt. szenvedésekről és megpróbáltatá19 sokról írnak. hogy indiai ismerőse. hogy a tibeti nyelvben a magyar eredetet kereste volna." Tibet népe féltve őrzi országa határait és szellemi kincseit.

" Csoma a magára vállalt feladatát a legmostohább körülmények között. Nagyszabású irodalmi dolgozataiból. Malan. hogy a yogát. – és azóta ez csak fokozódhatott. Ez esetben Indiában töltött egész életét a Yogacharya vagy a Madhyamika filozófiai iskola törvényei szabályozták. És vajjon nem ilyen-e Kőrösi is? Példája azon állhatatos kitartásnak. példája. mely minden. tagjainak indítványára. Hilaire a Journal des Servants 1887 novemberi számában. leróhatja tartozását dicső fiainak legérdemesebbje iránt". hogy azzal alaposan megismerkedjék. valóban nagy s nemes tettnek legtisztább forrása. melyet erős akarat legyőzni képes ne volna. tehát 19 éven át Buddha mélységes. Jutalmat sem az indiai. de nagyszerű példákra is szüksége van. transcendentális tanításainak hatása alatt. amelyek megmérhetetlen értékkel bírhatnak az emberiség egyetemére. mint talán senki e világon. Az előadás magyar szövegét és dr. példája mindenekelőtt azon lángoló honszeretetnek. lángolóan. hogy nehézség nincs. sem a magyarországi felajánlásokból el nem fogad. neki áldozni tanuljon s kinél ezt tehetjük. Kőrösi szerette hazáját. annak napjai nem hasztalanul folytak el. körülveszik azok elválaszthatatlanul és ő eggyé válik gondolataival. Ezek az iskolák szabályai a tökéletes megtartóztató aszkéta életet követelik meg. évi június 16-án tartott közgyűlésén bemutatta. hogy a világi élet és a yoga gyakorlata a testi 21 22 . mint kevesen. egyedül a Magyar Tudós Társaság díszes tagságát. melyet csak a halál szakaszthat félbe. Ezt a nagybecsű ajándékot Duka. tudniillik a magyarok nyelve és eredete körüli kutatásaiban. Csoma 1823 júniusától haláláig. Vajjon miért késik a Magyar Tudományos Akadémia a tanulmányok kiadásával? Csoma maga mondja. mintha életét adja valaki a barátaiért" – mondja Krisztus Urunk. Csoma tibeti irodalmi gyűjteményének tetemes részét dr. azon törvényszerűség felismerése folytán. koldússzegényen élve. – melyeknek következéseit mindenki észreveszi –." "Nincs nagyobb szeretet. Szobrot még nem emeltünk emlékének. Amint a tibeti szótárát és nyelvtanát Kalkuttában kiadja. a Magyar Tudományos Akadémiának ajándékozta. Keleti ember azt mondja: a gondolat az egyetlen teremtő erő a Mindenségben. Igen. hogy "a tibeti nyelv tanulmányozása nem állott eleinte a tervében. fölfelé tekinteni. Ezért amilyen gondolatokkal él az ember. csak miután a gondviselés őt Tibetbe kísérte és a boldogult Moorcraft bőkezű támogatása folytán kedvező alkalom nyílt megismerni. egyesülés szent tudományát gyakorolja. önzés nélkül. hogy a serdülő ivadék maga előtt látva a férfiút. évi szeptemberi számában leközölte. kinek követésére magát gyöngének érzi. szánta rá magát örömest. azon reményben. hogy milyen nemű és mily eredetű a tibeti irodalom. a magyar faj dicsőségének. az istenséggel való elmerülés. de melynek irányát földi erő nem változtathatja meg. tudós lámák vezetése mellett kellett. tiszteletbeli tagjai sorába ik- tatja. Feláldozta életét az ősök tiszteletének. Csoma életét adta az emberiség fejlődésének. Már 1832-ben Prinsep kifejtette azt az általános óhajt. az Asiatic Society. halála óta eltelt évszázad alatt egyetlen sort sem nyomtattunk ki az életében megjelenteken kívül és egyetlen gondolatot sem tettünk azonkívül közkinccsé. hogy ez eszközül fog szolgálni közvetlen tervének megvalósításában. – így írt Csomáról Barthélemy St. – hogy Csoma tanulmányait tegyék közzé. a Royal Asiatic Society 1884. Malan nagybecsű ajánlásának részleteit a "Budapesti Szemle" 1884.Ha majd egykor a hálás és Csomára büszke Magyarország hozzá méltó szobrot emel emlékének. nemes célokért lelkesedni. Duka Tivadar megkeresésére dr. maradék nélkül elvégezte. Báró Eötvös József Kőrösi Csoma Sándor fölött mondott emlékbeszédében azt mondja: "Az embernek nemcsak nagy tettekre.

sohasem juthat a keservek útjára. kinek elméje békés. könnyen eléri az összeköttetést az örökkévalóva1 él. Egyik bizalmas barátja. Az európaiak sorsdrámájában a nagy tragédia az. Ott megtalálja előbbi testének jellegzetességét és azzal törekszik elérni a tökéletességet.és lelki egyensúly felbomlásához vezetne. imáikba elmerülésük. – mondja Carlyle. 24 .. kik irataik fölé hajolnak vagy szanszkrit passzusok másolgatásával foglalkoznak”. Csoma érezte. mosolyogva saját ideáinak folyamatán. újraszületései alkalmával az emberiség ő benne egy új nagy megváltóját. tudta közeli halála elkövetkezését. Nyugat Boddhisattvá-jaként.. a sendai kolostor főapátja avatta fel. amíg 3apán hivatalos körei fel nem figyeltek. nyugatiaknak a boldogok és szentek élete. elmerülve gondolataiban. vagyis igen magasfokú szentjeként emlegették. kiknek tiszták voltak tettei. Csoma az őshazára vonatkozólag is helyes úton haladt. Akkor megindult a szentté avatás előkészülete. "Idővel többen fognak érdeklődni a buddhizmus iránt. szinte érthetetlen önfegyelmezettsége. ki bűntelen és az örökkévalóság természetével azonos. Nincs ezen csodálkozni való. A szobor felirata ez: "Körösi Csoma Sándor – The Boddhisattva of the Western World". Elérvén azok világát. A yogfi ki ily állandó összhangban tartja enjét. Élete nagy céljának: a magyarok őshonának felkutatásában a halál őt megállította. a halál Tibet határán. Előbbi vágyai ellenállhatatlanul tovább sodorják" . Halála után ez a tisztelet a szenteket megillető tiszteletté fokozódott. sok adattal rendelkezett. 23 Tudta. lelkinyugalma ezekben az utolsó órákban. A szobrot ősi buddhista rítus szerint Fukuda. Csodálatos. Buddháját tisztelhesse és imádhassa. „A legfelségesebb üdvösség azé a yogié. Dardsilingi sírját ma is a tibeti és indiai zarándokok nagy tömege keresi fel. Tudta. mely oly sok hasonlóságot mutat a kereszténység igazi szellemével"– mondja Csoma. hallgatagon. (Bhagavad Gita. hal meg. Pavie így ír róla: "Gyakran láttam őt. mint a brahmánok. vagyis a "Nyugati világ Boddhisattvája". a jelen és lesz a jövő minden társadalma. ha a hős a cél előtt omlik össze. VL) Csoma példaadó aszkéta életével még életében nagy tiszteletet váltott ki. Ezzel bevonult a buddhista szent Boddhisattvák sorába. írások vannak és ezek felkutatására akart áthatolni a Himaláyák bércein és Lhasszába eljutni. Ez a magyarázata Csoma rejtélyes indiai életének. Dardsilingben berekesztette útjait. sokat tudott. év márciusában Vályi Félix ismert publicista. számtalan évekig ott marad. kik vele együtt voltak utolsó napjaiban Dardsilingben. a "Magyar Keletázsiai Társaság" megbízásából. extázisuk a haladás útja. hogy a magyarok-húnok őstörténetére vonatkozó adatok. hogy: "Aki helyesen cselekszik. Erről írnak. kinek szenvedélytermészete megnyugodott. hogy majdan új testöltései. majd tiszta és boldog házban újraszületik. Kőrösi Csoma Sándor bronzból készült szobrát a "Japán Császári Múzeumnak" felajánlotta. élvezi annak végtelen gyönyörét” Így szól a Bhagavad Gita egyik Upanisádjában Krishna. A szellemi hierarchiára – a szentek és hősök uralmára van és volt felépítve a mult. bűneit elhagyta. – nyugatiak előtt – azonban Csomát Kelet filozófiája hatotta át. Sajnos. Az 1933. Csoma Kalkuttában az Asiatic Society könyvtárnoka gyanánt működött. Keleti embernek a tökéletesség felé való útjában ez a módszere.

Alatta ez a fölirat: "Üdvözlet a mesterek fejedelmének. E hatalmas művek egészben véve terjedelmes értesítést adnak India őslakossága politikai állapotáról és általános szelleméről. 270 különálló munka.409 lapból áll és 1724ben készült. Ötödik mű: hido. Pekingben hivatalosan megállapított ára hétszáz font sterling angol pénzben. transcendentális bölcseletről szól. versben és prózában. baloldalán fia. Tartalmuk erkölcsi és metafizikai tanok. gyönyörű hófehér lapokon. Az első lapon Buddha képe van. üdvözlet Grachen dzsinnek. Róluk Csoma azt írja: "Az őskori irodalomnak ezen érdekes tárházába könnyű és kellemes úton való bejutásáért a nemeslelkű és bőkezű Myvang lhasszai kormányzónak tartozunk hálával. Rendkívül elvont bölcselet. – írja Csoma. 21 kötetben túlvilági. aminek következtében bámulatosan kipallérozták a tibeti nyelvet. Ez a buddhisták "Hegyi beszéde". miután már 16 éve „megvilágosodott" volt. üdvözlet Sárika fiának. így a tibeti irodalmi könyveket Csomán kívül európai tudós nem tanulmányozta. mandzsura és kínai nyelvre fordították tovább. legendák. piros iniciálékkal és fekete tusfestékkel nyomott. w bu’dhizmus erkölcstana. Viszont tudós indiai panditok sokszor kaptak meghívást. újranyomatta és nyírfatáblákba köttette". 6 kötetben. A hatalmas irodalom összefoglalását 2 óriási. 13 kötetben a fegyelemről szól. a főtanítványnak! Üdvözlet a Háromságnak. Buddha. igen dekoratív tibeti betűkkel előállított nyomdaremekek ezek a könyvek. fatáblába kötött. Nagy tiszteletben tartják ezeket a tanításokat. orvosi tudományokra. szanszkritben Sutra. 1904ben az angolok egy büntető expedíciót vezettek Tibetbe és akkor Lhasszából hozta el ezeket Junghasbend ezredes. Egy-egy kötet 3000 levélből áll. Az említett Kah-gyur 98 kötete 7 osztályra oszlik. legyőzte az ócsárlókat és legyőzte a sátánt minden seregével és megtalálta a tökéletesség legmagasabb fokát. E két nagy gyűjteményen kívül számtalan más művet is kinyomtattak. hogy a tibetieknek segítsenek a szanszkrit művek lefordításában. minden osztály külön-külön műnek tekinthető. Ebből 20 kötet tartalmát Buddha jelentette ki 51 éves korában. Negyedik mű: Kong-tsens = drágakő csúcsa. Téglaalakú. E műveket Buddha legkitűnőbb tanítványai: Upali. Csomának a tibeti irodalomról közreadott tanulmányai az "Asiatic Researches" XX. Ananda és Kashiapa szerkesztették. 2. – Őt tisztelem!" Szerző látott és forgatott ilyen tibeti nyomtatott könyveket a brit múzeumban. csillagászatra. – A jelen század elején. hogy tökéletesen megismerkedhessen a buddhisták irodalmával.∗ A tibeti könyvfordítások a Krisztus utáni hetedik században kezdődtek. 30 kötetben. Londonban. A Kah-gyur egy teljes példányának ára fejében Közép-Ázsiában hétezer ökröt adnak. Sok tibeti tudós évtizedeket töltött Indi∗ ában.Kőrösi Csoma Sándor tibeti irodalmi tanulmányainak igen rövid ismertetése." – És ez a hatalmas mű ezzel a fohásszal kezdődik: "Az aki ketté vágta az emberi vonzalom kötelékeit. jobb oldalán a főtanítványa. A második mű: Ser-csín. breváriumféle gyűjtemény tartalmazza: 1. erkölcsi tanok buddhák és szentek jelleméről. csillagjóslatokra vonatkozó 25 26 . A Kah-gyur 98 kötetből áll és 1731-ben készült el az új nyomtatvány. összesen 76. Első mű: Dulva. tele van absztrakt műszavakkal és azok értelmezésével. A munkákat azután a tibeti nyelvből mongolra. A fordításnál a rengeteg sok tudományos szanszkrit műszóra megfelelő tibeti szó hiányzott. azokra új szavakat kellett gyártani. vagy tibeti nevén Szákya tanait foglalják magukban. aki az 1729-86-os évek közt a Tibetbe származott irodalmi műveket összegyűjtötte. A harmadik mű: P'hal-ch'hen 6 kötet. kötetében és a "Journal Asiatic Society of Bengal" című tudományos folyóiratokban jelentek meg. A Stan-gyur 224 kötetből. Tibet nyelvét európai emberek közül elsőnek Csoma sajátította el.

Leghatásosabb gyógyital. Minő rendszer által érhető el olyan tökéletesség. stb. mely minden betegséget meggyógyít és a test erejét megifjítja. E két könyvgyűjteményen kívül még számtalan könyv és kézirat van minden kolostorban. A sidhik (mágikus erők) megszerzését huta-yogával (lélegzés ellenőrzésével) készítik elő. E gyűjtemény 225 kötet. Misztériumokról. Itt a Csoma által közölt tartalom részletesebb ismertetését azért közlöm. Nemtelen ércek arannyá változtatása. mint a tudomány bármely más ágát. csillagászat. Ez a hatalmas mű a Kala-chakra. hogy ehhez hasonlót a földkerekség egyetlen irodalma sem mutathat fel. Tartalma hittan. alsóbb színvonalon állók. tibeti nevén Duskyihk'horló. erkölcstan. mint ahogy keleti bölcselők sem a véletlent. Megszabadulásokról. mély bölcseséget rejtő szentírások. A második rész R'Gyud. Ezek nagy tömegei (főleg Nyugati Tibet vörössapkás lámái) tudatos. nyelvészet és nyelvtan. a Sihon vagy Sita folyam környékéről származott. Ilyen lámát egyéni kiválósága emel a többi fölé. Szem felnyitásakor megfigyelendő szertartásról. stb. Vannak azután egészen ritka kínálóságok. szanszkritban Tantra. század körüli időkben hozták be. évkönyvek. Ezekben semmi csodálatos vagy természetfölötti nincsen. Az északi. a Kala-Chakra csillagászati rendszerről. Ehhez járul egy kötet ima és ének és egy kötet tartalomjegyzék. meggazdagodás. Bűbájosság és ehhez tartozó titkos mesterségek tökéletes elsajátítása. A biztos lét miként történő eléréséről. a bölcseség istene bír. Megigézések és bűbájok. A Kah-nyur utolsó nagy része a Rgyud. jólét. elterjedésük az emberiség ázsiai ősi bölcsője felé mutatnak. Ilyeneket a természet törvényei ismeretének hiányá- . Kelet-Indiába Krisztus után a X. A szentség. Tárgya misztikus theológia. Végül a Bstan-gyur gyűjtemény utolsó része. sem a csodákat nem fogadják el. majdnem határnélküli terjedelemben. vagyis "idők köre" rendszerbe vezet be. E vallási rendszer északi Ázsiából. a Mandala rendszer körüli szertartásokról.értekezések. Valamely személynek vagy dolognak a hatalmunkba keríté27 28 se. Az első rész Bstod-Ts'hogs Szent énekek és dicsőítések gyűjteménye. a természet rejtett erőinek felismerésén alapszanak. szanszkritban Tantra. A Mandala misztikus körben végrehajtandó szertartásokról. Ellenségeink hatalmunkba kerítéséről. amelyek igen népesek. Eszerint van északi és déli buddhizmus. stb. bőség. Tűzáldozatok a betegségtől való megszabadulás. mert ez ősi ázsiai eredetű shamantizmus. Jóslás. VIII. a lámaizmussal kevert buddhista vallássá fejlődött. Bélpoklosság gyógyítása. Csoma lámája már a maias fejlettségű tudós szerzetesek közé tartozott. költészet. versek. és heterodox teóriák. Két részre oszlik Gyud 87 kötet és Mdo 136 kötet. előrelátás. A tibeti szent könyvek második hatalmas gyűjteménye a B'Stan-Hgyur. A Tantrák Csoma szerint ilyen tartalmúak értekezések a Kala-chakra rendszer rituáléjáról. logika. Származásuk. Egy hadsereg legyőzése. Azonban a ritkaságok. 22 kötetben. században épült kolostorban vannak letéve. igen fejlett mágiát űznek. jövendölés. u. ethikai és lelki fejlődésre építő spirituális fejlődés előmozdítására a rádzsayogát használja. oly hatalmas. akiket ambíciójuk legfeljebb alsóbb pszihikai erők megszerzésére hajt. a Mdo. útmutatás a fizikához és alkémia. A Khala-chahrának nevezett vallási rendszer tantrikái messze elhajlanak Buddha eredeti tanításaitól. bölcsészet. E magasfokú mágikus szertartások. Ilyen mágikus tudásuk volt az ősi egyiptomiaknak. synonimák gyűjteménye. a szumíroknak. akik a természet rejtett titkaiba is mélyen be tudnak hatolni. 2640 önállú művet tartalmaz. 87 kötet. természettan. hatalom. stb. Indiából mentett ősi kéziratok. Ami a pszihikai erőkre és jelenségekre vonatkozik. természetrajz. a Kr. ezeket épp úgy kellene tanulmányozni. krónikák Csoma értesülése szerint Lhasszától egy napi járótávolságra fekvő Samye (B'Samye) királyi székhelyen. erkölcsi és polgári törvények. A lámák többsége fejletlen. biztosítása végett. aki bizonyos istenek gyülekezete fölött elnököl. A lámák kolostorokban laknak. a mesés Shamballa országból. hierarchia. stb. fogadalom és kötelezettségről. amely mély transcendentális bölcselet. Az ellenség gondolaterővel való legyőzéséről. jelentése lefordított utasítások.. Jégesőtől való megóvás. Orthodox. A déli eredeti tisztaságában őrizte meg Buddha tanításait. Ellenségünk mozdulatlanná tétele. orvostan. dialektika. mint amilyennel HjamDpal. Elvont értelemben egy bizonyos isten nevét is jelenti.

ban tételezünk mi fel. Ha észszerűen és tudományosan vezetik a pszihikai kiképzést. 29 . akkor a tanuló feltétlenül elérí a kívánt eredményt.

RÉSZ: AZ ŐSHAZA 31 .II.

Németh Gyula feltételezi. Hún fajú népek között élt Indiában 19 évig. Nyelvtudása óriási volt. tehát nem tudjuk megállapítani. hogy Csoma az ujgur-hún kérdésre vonatkozó." Történészeink Kőrösi Csoma Sándor céljait vizsgálva megállapítják. március 26-án az Akadémián tartott felolvasásán Wurzbach életrajzi lexikonjára (1855) hivatkozott. Ezért hatalmas irodalmi vita fejlődött ki megállapításai vagy Csomának tulajdonított felfogás körül. amely Csoma idejéig megjelent. Másodszor Csoma nagyértékű kéziratait a Tudományos Akadémia a mai napig sem adta ki. Kőrösi Csoma Sándor célja Kőrösi Csoma Sándor hosszú. Az egyes elejtett mondatokból és gyér feljegyzési adatokból csak következtethetünk ebbeli felfogására. Fischer és Pray műveit. Hol törvénytelenség uralkodik. E. mert ha eljuthatott volna a kínai Kan-szu tartományba. Először le kell szögeznem. mint a magyar társadalom az ős-indiai kultúra tárházában. Németh Gyula 1934. hogy téves nyomokon haladt. illetőleg a vogulok összeolvadásából származtatták. ott elfajul az asszony és az asszony fajtalanságából osztályzavar áll elő. az őshazát kereste. hogy Csoma Julián barát nyomdokain indult. Áldozat híján őseik a mennyből lezuhannak: ` (Mahabharata. büszke arra. hogy Csoma 1816-18-ig tartó németországi tanulmányai alatt Blumenbach előadásait hallgatta. E néptöredék törökfajú rokon nép. Bhagavad Gita L) I. ahol arról van szó. amely több keleti nyelv és a mi anyanyelvünk között van. mint azt fentemlített történészeink feltételezik. és amelyeket Csomának ismernie kellett. hogy sokkal nagyobb az a szakirodalom. 34 . (Lásd a felsorolásokat Szinnyei József: "Magyar írók" című gyűjteményben."A nemzetségek romlásában elvész az ós családi hagyomány és ahol nincs hagyomány. kutassatok. hogy mi volt Csomának tudományos felfogása a hiung-nu-húnmagyar származás és az őshaza helyének kérdésében. J. Rendelkezésére állt a tibeti és az indiai ősi irodalom minden addig ismert forrása." – "Kétségtelenül kínai Tatárországnak beljebb eső részei azok a helyek. Ugyanezt állítja Ligeti Lajos: Az ismeretlen Belső-Ázsia c. Szekér Joachim. nem egyeztek a tudományos körök felfogásával. Székely volt. tartanak ma és folytatódni fognak a jövőben is. A róla írt tanulmányok és kritikák már 1820-ban kezdődtek. mert az egész világ egyetlen nemzete sem talál annyi kincset kultúrájának gyarapítására. ott az ujgurok egy töredékét találja. – ahol a magyar nemzetnek bölcsőjét keresnünk kell. könyvében. az ő idejéig megjelent szakirodalmat ismerte. törvénytelenség száll ott a családra. éspedig Deguignes. amelyekben a magyarságot az újgurok és a nyugati törökök. ) Tény az. hogy a nagy Attila népének leszármazottja. összegyűjteni viselt dolgaiknak történelmi emlékeit és megfigyelni azt az analógiát. de nem leszármazottai a húnoknak vagy a magyaroknak. E zűrzavar poklok fenekére veti a pusztítókat és az elpusztult családot egyaránt. E tudós a kínai évkönyvek alapján a magyarokat az újguroktól származtatta. Csoma pedig kutatott lankadatlan buzgalommal." Csomának az őshazára vonatkozólag felvetett problémái egészen újak voltak. mert halála előtti napon Dardsilingben Campbell angol kormányügynökkel folytatott beszélgetéseiből ezt lehet feltételezni. 33 "Az én utazásom célja – írja Kőrösi Csoma Sándor – felkeresni a magyarok legelső lakhelyeit. céltudatos tudományos búvárkodás után azt izente nemzetének "Keressetek. Németh Gyula szerint Csoma ezt a néptöredéket akarta felkeresni.

Boncza család. kuruzsló. hogy Csomát. amelyeket dr. Jusztinusz bizánci császárhoz követeit. Kőrösi Csoma ehhez azt a magyarázatot fűzi. az ázsiai mocsárláz szörnyű mértékben meggyötörte. Tibet északi határán elterülő Turkesztánban viruló sámán (foh) vallásról az 560-as években tudósítanak a bizanci kútfők. A kínai irodalomban húpokról van ilyen mű. Gérárd orvos-ismerőse. Ebben az időben Turkesztán népei felett a kínaiaktól tukuenak. hogy lázasan kutat egy földrész után. mert ők a történeti eseményeket évezredek óta rendszeresen feljegyezték. hogy északról a bórok (mongo- ∗ Sámánizmust Tibetben bon vallásnak nevezték és a régi bonczó ellentéte a mai hlaczd szekta. Az útlevél megjelölte az utat. hogy látott egy "Depter-r-Nyingpo". amelyek tartalmával a világ csak egyedül olyan géniusz közvetítésével ismerkedhetik meg. az elbeszélés összefüggése előttem sokkal komplikáltabb volt.∗ Kőrösi Csoma a Stan-gyur köteteinek tanulmányozása közben a könyvbe kötve 18 darab olyan kész útlevelet talált. Kínai bonc. amint azonban az ördögi mágia útjára lépett és egymás megrontására törtek. aki Csomát tanította. évek között a Lobpor vidékéről 15 napi utazás után Ui vagy Uhu (ujgur) országba. u. Shambala országról (Sámánok országa) állandóan ír értekezéseiben. hogy ott minden lehető kutatást véghez vive. varázsló. továbbá Csoma ezen beszélgetését csak "tökéletlen modorban" tudta feljegyezni. amikor ez a beszéd elhangzott. pap jelentéssel egyezik. A buddhistáknak Shambala mély titokkal körülvett szenthelyük. mint a Csomáé. a mai keletturkesztáni Kulcsa vidékére jutott. A tudós láma. ami ellen ő semmi gyógyszert sem használt. Szerinte az ottani papok és a nép a sámánvallást követték. amikor Csomával történt beszélgetése alapján azt írja: "A Testei-Lapapu és Lhassza régi városok zárdáihoz tartozó régi könyvtárakban. Legendájuk azt tartja. hogy a lamaizmus alapját képező "KalaChakra" rendszer Shambalából származott. sok nagybecsű mű van. vagyis Jaxartes folyam partján. ami a legfontosabb. útleírások. akik az igazság útját el nem hagytak. a japáni bonszi-pap. hogy abból Csomának a magyarok őshazájára. amely a jogarok országáról szólt. történetek után. amelyek oly buzgó egyének számára voltak kiállítva. amelyek Tibettől északra eső középázsiai vidékek hún vagy ugor népének történeteiről szólnak. ahol nagy bölcsek vezetése mellett az ugor nép fejlődött az isteni bölcseség tanításaiban. virágzott az ország. Azonkívül. egy fehér homokos területre. Csoma megjelent tanulmányaiból azt látjuk. valahol a Sita. mely húsz napig tart nagy sivatagon át. Értesült Csoma több más tibeti könyvről is. Olyasforma tibeti évkönyvek. vagy a jogar-ujgurok magyar rokonságára vonatkozólag vallott meggyőződésére a végső következtetést levonni lehetne. 35 36 . kínai krónikaíró körülbelül 1000 évvel előbb azt írta – mondja Csoma –. hogy a mongolok hazájába behatolhasson. Campbell utolsó óráiról készített. hír szerint. azon ősi népek históriáját és intézményeit megismerhesse". Ő már akkor a halállal küszködött. hogy a buddhisták Jeruzsáleme az ősrégi időkben a Jaxartesen túl volt. Azok a feljegyzések. ezekben a kolostorokban tanult és Csomának ilyen ősi történetekre vonatkozó könyvekről beszélt. nem tarthatók teljes hitelességűeknek. Ő erősen vágyik arra. és 414. még pedig valószínűleg a jogarok országában. 399. Hogy ilyen törekvései voltak Csomának. a bizanciak által turkoknak nevezett nép uralkodott.: Bonchada község. Amíg Istennek tetsző életet élt. Ugyanis Campbell maga mondja: "Fájdalom. hogy „nagyon valószínű. ö. különösen Dzsingisz kán történetére vonatkozásai miatt. a magyar bonc-pap és a garabonc — fekete pap.) Kung (Sifahián) kínai szerzetes a Kr. elpusztult. akik a legendás Shambalában fekvő Kalâpa városába szóltak. Népének csak az a töredéke menekült meg. Elmondta. az Irtisz forrásvidékén lakott és innen küldte II. azaz "Régi krónikák" című könyvet és hogy az igen érdekes. mintsem azt folyamatosan feljegyezni tudtam volna". ezt megerősíti dr. E nép kánja Diszabul. Csoma arról értesít." Kunga-Nying-po. hogy volt egy "fehér sziget". (V.Sámánok hona – Shambala Csoma az őshonra vonatkozó ősi feljegyzések után kutatott.

Tibeti hagyomány szerint a "Fehér sziget” az egyetlen hely. azaz 4 óra 48 perccel nő európai számítás szerint".⊗ A Stan-gyur gyűjtemény említ egy értekezést. Ezt az országot Csoma a buddhisták ősi Jeruzsálemének nevezi. aképen. északi szélességi fok alatt fekszik. és 54. kontinensek) általános sorsát elkerülte és nem pusztítható el sem tűzzel. Ebben az ősi nomád hazában ott élt a hún nép is. Kelet-Ázsiában. ahol a napok hossza a tavaszi aeqinoctiumtól a nyár kezdetéig 12 indiai órával. ⊗ Ez az ujgurok belső ázsiai földje lehet és nem a vogulok és osztjákok Jugria. Ugra nevű hazája. de az ősi időben nagyobb volt a területe. mely más Dwipa-k (földrészek. Jogra. Ezt az értekezést Csoma lámája Lhasszában látta. Ramstad finn tudós szerint e népek még a Kr. Ez a "Fehér lovas". Csomát melegen érdekelte a "Fehér sziget". Atlantisz pedig a földtengelyben végbement elhajlás következtében süllyedt el. Csoma tovább így ír: "Shambala mesés ország északon. akiket a kínaiak hiungnu néven neveztek. Shambala. Keletre. bölcsőjét az ősi indiai szentírások Arghia Varsha = Áldozatok Országa néven nevezik. e. Tehát akkor a nyugati és keleti török is egy volt. Csuszovája és Pecsora vidékén volt. sem vízzel. Körülbelül a 45. az óceán partjára. évszázadban nem váltak szét egymástól. a "legnagyobb magyar" idősebbik fia és Lóczy Lajos világhírű geológusunk együttes keleti útjukon Kínát egész szélességében átutazták és Tibetet is megközelítették. és Indiába vándorol. Az emberiség születési helyét. az emberiség anyaföldjének belsejéből várják az ősi szentírások Kalki Avatár-jának (Megváltó-jának). mert az az "örök föld". akiről Szent János Jelenések könyvében is említést tesz. sőt párnapi járóföld mélységbe oda be is hatoltak. hogy még két hazánkfia. hogy Lemuria vulkánikus tevékenység folytán jutott víz alá. török és tunguz népek rajzanak ki. hanem egyetlen. Ez fényes város volt és sok Shambali király székhelye. koreai és kínai népek telepednek. melyet a jogar nyelvből lefordítottak és röviden elbeszéli egy Buddha-szobornak az országukon keresztül való vándorlását. Tibeti könyvek a jogarok nevét jugurnak írják. A "tűz és víz" kataklizmák okai közötti különbség. Felemlítem. Északnyugatra lakó ugor népek nagy tömege leszakad. amely a felső Káma. Ők is hallottak a legendáról.lok és jogarok) országából kapták a törvénykönyveket és a kéziművészetet. Baltisztán és Kis Tibet között torul el. a Sosiosh-nak megjelenését. ahol a buddhizmus azonban csak kétezer esztendő mulva fog elterjedni. gróf Széchenyi Béla. IV-III. vagyis Jaxartes folyam túlsó részén. most az Aral-tó. Innen. többékevésbé egységes nyelven beszéltek. Ázsia téres síkságain legyezőszerűen helyezkednek el és innen vándorolnak szét az évezredek során a népek. a japán. a nagy Kingán hegység déli nyulványai felé a mongol. a Sita. Ezek a Kol és Munda népek. hazájukat pedig Jugerának említik. 37 38 . Ez a föld Kailasz hegytől majdnem a Samo (Gobi) sivatagig terjed. melynek fővárosa Kalâpa. hogy a boldogság szigetének neve Shambala és a távol-nyugaton fekvő fővárosáé Kalâpa.

) Etnikai összetételében a törzsszövetség déli finn és ugor vagy nyugati török (szabír és kozár hún). végül a "kínai Tatárország beljebb eső részein" fekvő ősi nomádhazában. Ezek keleti törökfajú népek. mert a keleti-török ezt üküz-nek mondja. művében írja. tehát etnikai kapcsolat tehet. A honfoglalók nyolc törzse közül Gyarmat. de amellett bírják a turkok másik nyelvét is. A honfoglaláskor itt talált népek: a hún. * A mai magyarság fajilag és nyelvileg is kevert nép. amelyek a keleti szemlélődő világfelfogásban élő Csomának felmerülhetett. Erre különböző teóriákat állítottal fel. kaukázusi Eviláth földjét és Korozmiát. Hozzájuk fűzöm a keleti filozófia nézőszögéből levonható eredményeket. A középkori magyar krónikaírók által hirdetett hún-magyar azonosságnak hivatalos állásfoglalását és a népi öntudatban is élénken élő hiedelmét Csoma idejében a finn-ugor származást valló nyelvészeink nyomán már kikezdték. Oguznak a keletit. a nyolcadik törzs." Tehát a kozár (kabar) hún nyelv azonos a mai magyar nép nyelvével. hogy hitt a hiungnu-hún és a hún-magyar azonosságban vagy testvéri rokonságban. A magyar nép ethnographiáját tehát e szerint kell vizsgálnunk. nyugatira és keletire.II. Végeredményben Csoma halálának százéves évfordulóján. a húnok "Kis-Indiáját" az ősök átmeneti szállásainak tekintette. hogy a származás és az őshaza tekintetében vallott ősi felfogást legelfogadhatóbb módon igazolja. ugor és székely az előbbiekkel egyfajú népek. 1939) szerint: 40 . a székelységnek Attila (Csaba) hún népétől és az Árpád dinasztiának Attilától való leszármazásában. amely a török rokonság mellett emelt szót. az ökör. Ez ükher és ükür-nek. Szókincsünkben azonban hatalmas mennyiségű olyan szó van. majd a mohácsi vész után az ozmán török keveredés. hogy a kozárok három törzse a turkokhoz (magyarokhoz) menekült. hogy Körösi Csoma Sándor életében mi volt az általános nemzeti felfogás a magyar nép származására és őshazájára vonatkozólag. Konstantinos Porfirogenetos: De administrando Imperio c. "Összebarátkoztak egymással és kabaroknak nevezték őket". A nyelvészek két részre bontják a törökséget. neve egyetlen finn-ugor nyelvből sem fejhető meg. Zichy István gróf szerint a székely írás betűi a jeniszeji türk írásból származnak. Így ősi török szókincsünk nyugati török szavak és ez keleti török-mongol szókinccsel gyarapodott. bolgár. Kürt és 39 Ibér középázsiai köztörök nevűek. ezek között Árpád házanépe és törzse Attilaféle hún. Nyelvészeink teljesen elkötelezték magukat az északi finnugor rokonság mellett és "tönkre silányítottak" minden olyan irányt. továbbá keleti hún. pedig a mongol ugye: csak keletázsiai nép. hogy legrégibb jövevényszavunk. amely a törökben és mongolban is megvan. – "Megtanították a turkokat a kozár nyelvre és a mai napig ezt a nyelvjárást használják. kun és tatár telepítés. Nyék. Eltérés a végző "r" és "z" hangok között van. Ugornak hívják a nyugatit. mely a jeniszejvidéki feliraton is előfordul. Ilyen valamely türkfajú néppel függőségi vagy szövetséges viszonyokból fahaló nyelvhatás. Moór Elemér ("Népünk és nyelvünk". mily ellenvetéseket hoztak fel és mit igazolt a modern történettudomány. avar. nyelvészeti és egyéb rokonágak kutatásai. A hún-magyar azonosság ezeréves tudata ellen az általános roham azonban csak jóval Körösi Csoma halála után indult meg. Csoma utazásának célja az volt. Etelközt. A továbbiakban felhozom. hogy helyes nyomokon haladt Csoma. Jenő és Keszi bolgártörök. Levédiát. a csuvastörökből jött. Tarján. Végső célja előtt bekövetkezett halálával pótolhatatlan veszteség érte a magyar történettudományt és így az egész nemzetet. pl. A keveredés azonban rokon-fajok közt ment végbe. Azonban nyelvészeink nem vették figyelembe a legősibbnek tartott mongolt. (Értelme a Kör-nyék szavunkban fennmaradt. néprajzi. mint olyan eredményeket. a régészeti. Elejtett szavaiból és írásaiból kitűnik. Kürt középázsiai türk törzsnév. Úgy mondják. Ezekhez jött az Árpádok alatt a bessenyő. Fajszármazásunk kérdése Felmerült azt a kérdés. tehát "r"-rel mondja e szót. a mai nap tisztán áll előttünk és tudományosan is igazolt az eddigi nagy kérdés.

előtti második évezredig. Dengezik hún király fenyegetőnek tartotta ezt a szövetséget és legifjabb öccsét Irniket (Csabát) egy hún sereggel az ugorság "rendbeszedésére" küldte. ogur vagy türk) és a nyugati török (ogur. aki szerint "a magyarság fajilag török eredetű. Balambér hún királlyal együtt jöttek 375-ben hún vezetés alatt Európa földjére. 176-bon Mao-Tun nagy hún király a kínai császárhoz intézett levelében az általa leigázott 26 birodalom népéről azt írja. A finn és ugor népek ősi nomád törzsei észak felé kirajzottak a jeges tengerig. (V. Ez az alapréteg azonban déli ugor és a hatalmas hún-mongol-török fajnak nyugati ága. Kr. Hóman Bálint szerint a magyarság eleje finnfajú nép volt és az "előmagyarokra" egy nyugati török (ogur) nép rátelepedett. de ugyanakkor az uralkodó faj szelleme továbbra is hatóerőként megmaradt." Ma már a tudomány eldöntötte. Baktria és India észak-nyugati vidékein. Ebből származott az 525 táján élt Gurda és Magyar fejedelem. Ugyanis ha a lovas hún vagy török népek más népeket leigáztak. a Dnyeper—Don—Kubán vidékre telepszenek. hanem állami.és életközösségben éltek egészen a Kr. Madzsar tó nevében máig is él ott a Magyari törzs neve. i. (V. műveltségük új török elemekkel is bővült. Nem a nyelvi vagy népi. 177ben a középázsiai Húnbirodalom királyának meghódoltak. Félszázad mulva a bolgár." Attila egy jóslat folytán családja folytatóját Irnikben látta és valóban ő lett a Gyula-nemzetség alapítója. században a Meotisz hazában ismétlődő török hatások alatt állt. A leigázottak a törzsnevek helyett felvették a nemzetté szervezők nevét. Mint menekülőknek. n. hogy "mind húnokká váltak és ezek az íjjat feszítő népek már egyetlen családdá egyesültek." Ezért a magyar nyelv korai török jövevényszavai nem finn-ugor népnek idegen nyelvből vett kölcsönzései. bolgár) ágak már egymástól elszakadva népesítették be a koreai félszigettől az Uralig terjedő hatalmas teret. a kabarok t. Irnik húnjai az ugor szövetség nemességét adták. hogy a magyar nép alaprétege finn-ugor volt. azok fölé a vezetőrendet ők adták. "A VI-IX. közöttük egy régebbi köztörök és egy mongol réteg. e. de a leigázott népek szervezeteit meghagyták. főnökeiket csapatvezérekké tették a saját törzscsapataik felett és a határok védelmére vagy a háborúban elő. ö.és utóvédnek rendelték őket. kikbe a bolgár-törökök és a magvari vagy megyeri törzsek tartoztak. m. Ezeknek a finn-ugor népeknek középső törzsei. i."a magyar nyelv ú. ezer évvel a mandzsu. Beolvadásuk után bolgár (= keverék) néven emlegették az ugorságot. vagyis Hún-kar. 558-ban az avaroknak. 41 42 . a keleti vagy köztörök (hún. Van t. – megelőzve az ősi árja betelepedést. i. hanem egy nyelvcserén átment bolgár-török nép ősi nyelvének és műveltségének megőrzött emlékei. 10 év mulva a türköknek hódoló ugorságot 630-ban a Gyula nembeli Kurt fejedelem felszabadítja. állatállományuk nem lehetett s ezért a nomád életforma szigorú törvénye értelmében szükségszerűleg a magyarság földműves szolgáivá váltak". e.) Nézetem szerint ekkor válhatott a magyari vagy megyeri törzsek nevévé a Hungar. mongol. Az úgy nevezett bolgár-török jelleg pedig csupán a legújabb réteg szavain ismerhető fel. bolgár-török jövevényszavai három nyelvből valók. – elönti India középső és déli részeit. ami tökéletesen megfelelt a hún-török népek felfogásának. A legrétibb jövevény szláv szavainkhoz teljesen hasonló paraszti jellegű szókincs csak a kabarok révén honosodhatott meg nyelvünkben. hún-sereg név. Egy hatalmas tömegük még a történeti idők előtt. Kr. ö. sőt nyelve szerint is az és a mai finnugor nyelét csak később tanulta meg. Madzsar helység. A Kaukázus vidék Kuma folyó menti Madzsar város. e. Hóman Bálint szerint a mongol-őstörök népek évezredeken át nyelv. Más részük a Volga—Ural—Kaspi-tó vidékéről dél felé vonult a Kaukázus vidékén. Irán északi és nyugati részein és a Kaspi-tó keleti felén Turkesztán. A leigázott nép így egyenjogú része lett a nagy közösségnek. menekültként csatlakoztak a magyarsághoz. Hóman Bálint: Szent István. Attila fia. Fehér G.) Már Kr. 463-bon szövetségkötés céljából követeket küldtek Bizancba. nemzeti egységre törekedtek. Ellentétes elven áll Zichy István gróf. Attila halála után az onogur (tizugor törzs) törzsszövetség.

Itt már álmos fia Árpád. magas kultúrájú népként léptek fel. században a magyar volt. A volgai bolgárok az északi erdővidéken Nagy-Bolgárországot. a Kr.: Ágner Lajos. Bessenyő támadás folytán elhagyják a Don menti és Levediai. Az onogur-magyarok Kurt fia Bég Baján uralma alatt visszamaradtak. az Attilától származó húnmagyar uralkodó ház sarja az örökös fejedelmük. A belső-ázsiai steppe-kultúra nevelte ősök a Kaspi-tó és a Kaukázusvidéken iráni kultúrhatások alatt éltek. Ford. Itt 5 törzs néven besgur-nak (baskír) nevezik őket.. nincsen házam. a doni bolgárok Kurt fia Isperich vezetésével a dunai bolgár fejedelemséget alapítják. csak siralom. de 680 táján a kozár nép függőségébe kerülnek. leghatalmasabb faja a XV." (Si-King gyüjteményéből. húnok dúlnak minden rögön . és ha Kummagyeria és Magna Hungaria lakosságát még hozzávesszük. katonai erényeket. Mátyás királyunk korában még mind a három keresztény Magyarország fennállt. A rokonfajú törzsekből álló népet eredete után a bizanciak Turk népnek nevezik. úgy Európa legnépesebb.) E nép Hungar vagyis Húnok hada néven nevezi magát és a Kárpátok övezte országot Attila király és a hún népének öröksége gyanánt veszi birtokába. században már egész Európát rettegésben tartó. majd az Etelközi hazájukat. uralkodó húnfajnak dicső ősi multját megírni? 43 44 "Kaszálják a vitlás füvet és a beril sáfrány sarjad. Határvédő csoportjukat 870 táján a bessenyők támadása északra. Ez "Magna Hungaria"-nak nevezett Keleti Magyarország. Magyarország lakossága Mátyás király idejében 5 millió volt.magyar és szabir nép végleg szétszakad. hogy miért nem írták meg a Szabir nép történetét. Önként felmerül bennünk az a kérdés. e. A X. államalkotó képességet képviselő. Nincsen hazám. Hóman i.) . erős államszervező képességgel bíró. a nemzetnek dinasztiát adó. ahol Julian magyar szerzetes 1237-ben reájuk talált. (V. ö.. mindent elvitt a vérözön: nincs irgalom. évezredből. most egy éve hogy a réten hős katonáink vére alvad. m. A magyar törzsszövetség szabir törzsei a besenyő támadás következtében leszakadtak és a kaukázusi Kuma folyó melletti ősi földön Magyeri néven a harmadik Magyarországot alapítják. az Uralvidékre és Permiába sodorta. vagy miért késlekednek történetíróink a magas kultúrát. tehát Angliával egyenlő népességű. A bizanciak történetében Konstantin császár által "Mazar"nak nevezett népünk ismert első szálláshelye a Kaspi-tótól nyugatra eső vidéken volt. I.

A rómaiaknál nagyobb birodalmaik. fokozatosan nagy Tatárország egész terjedelmének uraivá lettek. hogy a mongolok testi és erkölcsi felépültségük és nyelvük által is valamennyi ázsiai nép fölött mint 45 ∗ ősrégi törzsnép tűnik ki. mely nemzet később a "török" nevet viselte. hiong-nu vagy hún. a másikban teljesen szétszórják. Az Amudarja vidékére vonult tele húnokat tjele.) a húnokról "a világ ijedelme" kifejezéssel emlékezik meg. a mai Orenburg tartományba vonul. melyet utódaik most bírnak Mongolországban. Irtis és Alginszkói között a kínaiak legyőzik. című 1756-58-ban megjelent műve óta folyik e kérdés felett a vita. Germániát elpusztította. Deguignes írja. II. Az elsőben északi Dzsungáriában. aláásták hatalmukat. mindig ezeket az északiakat értik. Tele néven az Oxus és Jaxartes közötti vidéken laktak és összekeveredtek a tatárofikal. hogy "több mint 1000 éven át dicsőségben élt nemzet" története majdnem feledésbe merült. Legnagyobb részük északnyugat felé. I. "Egy kis részük. 91. Történetük legkritikusabb szaka a Kr. Az északiak ettől kezdve az emelkedés és süllyedés legnagyobb változásain mentek át.III. és 93. Északeurópa többi országaival együtt. a hún. évben északi. 1826-ban megjelent műve szerint a hiung-nuk törökök voltak. kiváló uralkodóik. bár különféle korokban hatalmas monarchiákat alapítottak Ázsiában. törvényhozóik és hódító hadvezéreik voltak és az utóbbiak jelentős forradalmakat indítottak. születése előtt ott laktak abban az országban. Deguignes: Histoire Generale des Huns.és déli Húnországra történt felosztása. akik 372-ben Balambér király vezetésével átkeltek a Volgán és Attila király alatt Európa urai lettek. Frankhont. Ezek a nyugat. efthalita – fehér húnok néven is nevezték. „Másik részük délnyugat felé fordul. pedig ezt is kellett ismernie Kőrösi Csoma Sándornak. a mai Tatárországba." Ezek a későbbi tukue nép. De la Croix és Pallas. des Mongols et des autres Tatars occidentaux. török és mongol elméletet követők között. A tukue állam lassan hanyatlik és 744-ben a keleti része a hoeik-ek egy ősi húnmaradék martaléka lett. abtelita. 48. u. 46 . Carl Dietrich Hüllmann (Geschichte der Mongolon bis zum Jahre 1206. Ha európai vagy nyugatázsiaí íróknál húnokról van szó. évek. Az angol Gibbon (Decline and Fall of the Roman Empire 1745. Hüllmann azt írja: "Bizonyos. A kínaiakkal való folytonos háborúskodás. 545 körül a tukuek (török) győzik le őket. A Kalifa birodalmát rombadöntötte és a Szentföldet birtokolta.) híres munkájáról nem tesznek említést akadémikusaink. húnok. amelyen a mai mongolok a történelemben megjelennek. A menekültek három vidék felé fordulnak." J. ottmaradt a hadiszínhely közelében é az Alginszkói-Sirt vagy legalább az Altai völgyeiben telepedett le." Az első ismert név. Klaproth: Tableaux historique de 1'Asie. des Turcs. melytől a mai mongolok származnak. Krisztus előtti 200 év óta különféle királyi családok uralkodtak egymás után a nagy kiterjedésű országokban. az Irtis és Amur közötti Észak-Kína vidékéről eredvén. kik még Mátyás királyunk alatt is magyar nyelven beszéltek. Itt van "Magna Hungária" ma baskir törzsek lakóhelye. akik uralmukat a Kaspi-tóig terjesztik ki. A mongolok és húnok ősi történetét hasonlóképen megírták D'Herbelot. Hiung-nu hún azonosság és a hún magyar származás A hiung-nu hún azonosság kérdése feletti vita nem mai keletű. euthalita." III. etc. Itáliát. A déli húnok összevegyültek más népekkel. Ezek már több mint ezer évvel Kr. ha a szakirodalmat tanulmányozta. de még inkább a birodalomnak Kr. Ők foglalták el Kínát és lassanként egész Középázsiát Kipcsákig. ezért a tatár elnevezést magukra sértőnek tartják. Egyik törzsük hozzájárult a Római Birodalom megdöntéséhez. Berlin 1796. A húnok.∗ Hatalmukat lassan egészen Kis-Bokharáig kiterjesztik. Európában és Afrikában. u.

Hirth a kínai krónikák fejedelmi névsorából az oldalágak trónutódlását figyelembe véve a Kr. Kingsmillel éles vitát folytatott dr. Ezek Hirth szerint a kínai krónikához hasonlóan erősen megcsonkított és átalakított nevek. 454-ben győzte le. Much. hogy Kingsmill a Vei-su okmány fordításánál alaposan téved és bizonyos részleteket nem fordított le. 209-ben elhányt Touman fejedelemtől a Kr. 18-23) a kínaiak szomszédságában Hún helyett Faun népet ismer. Hülü-kuan-kü és Leuente nevek egyezései folytán a hún-hiung-nu azonosságot megállapítja. hogy "eltorzult" és "józanabb" szavakkal cáfolni vagy bizonyítani hitelt érdemlően nem lehet. különböző fajú nyelvészek más és más eredményt vontak le. hún-hiungnu azonosságot pedig szerinte "a józanabbak eleve elvetették". Attila hu-ni király legfiatalabbik fia Kr. Szuk-tak egy Alán városnak: Szogdak-nak a kínai neve és az egész Alán népre vonatkozik. Hieronymus-féle térkép a kínai nagyfal mellett lakó népnek tünteti fel a húnokat. hanem kínai. akik a kínai Liang tartományba jártak a Nagy-tó mellől kereskedni. 212 óta a jelenlegi Krim-félszigettel együtt az Alánoké volt és Hernak. viszont a francia Chavannes és Couvreur. . hogy hiung-nu nép a húnoktól különböző nép volt. Itt Baktur (Mau-tun) és Beztur. u. A Faun. őket erdei embereknek "Fauni ficarios"nak nevezi. az övéivel Skythia Minor legszélső részeibe vonult vissza". A. Hieronymus latin és Strabo görög térképét is közölte. R. Az említett két térképnek sem szabad nagyobb jelentőséget e kérdéssel kapcsolatban tulajdonítani. E város Kr. Jornandes mondja ugyanis. Kingsmill megkísérelte kimutatni. mit vall a legújabb történettudomány e kérdésről. Friedrich Hirth és Radloff orosz akadémikus 1899-ben öszszehasonlították a Kr. A Faun nép nevét viszont a Gótok hagyománya (Cassiodorus és Jornandes) ismeri. aki a "Kingsmill úr és a Hiung-nuk" című angol nyelvű értekezésében (megjelent: Journal of the American Oriental Society Vol.) a hiung-nu hún azonosságot a kínai Vei-su okmány alapján bebizonyítja. 36-ban elhúnyt Tschi-tschi fejedelemig 8 uralkodó nevét veti egybe Turóczi közölt névsorával. Megjegyzem. Venelin. Jelentése: "erdei emberek". szavakból etimologizálva a hún faj eredetét. 32-45. Fennmaradt egyes hún személynevekből. hogy Attila ereiben ily származás folytán nem tisztán török. Kimondja. Ligeti Lajos (Attila és hunjai Szerk: Németh Gyula 1940. Mingi (Lau-schang = fenséges agg) és Mike.) a Vei-su okmánynak a hiung-nu hún azonosságot Hirth szerint bizonyító értelmezését cáfolja. e. egytől-egyig magyar történelmi személynevek. Fick. Szu-tő szerinte Szogdak és lakói iráni nyelvű szogdok. J. mert "e térképek eltorzultak". híres kinológussal. Most vizsgáljuk meg. Strabo földrajza (Kr. szogdi és indoszkíta királyleányok vére is folyt. Így Müllenhof.A déli húnok Pe tanju (fejedelem) alatt birodalmat alapítanak. e. aki Attila ifjabb fia volt. Turóczi 37 őst sorol fel. Némäti Kálmán a hiung-nu hún azonosság bizonyítására Szt. A Vei-su okmány a Szuktag ország (Ancai = Alánok) kereskedőiről szól. Hu-lu-ku és Kulche. így a húnok azonosak a hiung-nukkal. e. akik élénk kereskedelmet folytattak Kínával. u. Kingsmill angol kinológus tagadta a hiung-nu hún azonosságot. Kőrösi Csoma Sándor idejében tehát a külföldi és a hazai szakirodalom a hiung-nu hún azonosságot hirdette és ennek alapján indult el Csoma az őshon keresésére. tehát a magyarok őseivel. Külföldiek és több magyar tudósunk is Kingsmill téves következtetéseire épít. az angol Parker és a német Hirth a hún azonosság hívei. hogy a hiung-nuk egyik törzsét pa-su-ki-linek hívták és ez egy a baskír néppel. illetőleg foglalta el országukat. Hoops a húnok germán-gót kapcsolatai alapján germánnak. e. W. Pekingtől északra elhúzódó kínai fal mentén lakó hiung-nu népnek a kínai krónikákban fennmaradt uralkodóik nevét Túróczi János 1490 körül írt Magyar Krónikájában Attila őseiként írt névsorral. T. Mivel pedig az Alánokat egyszerre két különböző nép nem hódíthatta meg. hogy "Hernak. p. Hirth Frigyes tanár. Kétségbe vonja Csang Szing-Lang kínai egyetemi tanárnak a hiung-nu húnmagyar azonosságra vonatkozó bizonyítékainak helytállását is. (Ezt az értekezést közre adta magyar nyelven: Némäti Kálmán 1913-ban). XXX. A 47 48 húnok eredetéről írván. E kínai tudós kimutatta. Ligeti Lajos szerint Turóczi fejedelmi családfája kitalált. A Szt. Hirth kimutatja.

ahol hiung-nu néven már a Kr. Az ujgurok kövekre rovott írásai az Orkhon és a Jeniszei felső völgyében mai napig fennmaradtak és az türk nyelv.) A húnok nyelve az a török. a leszármazás fokát és egymáshoz való viszonyát a történészek már kevés helyen adják. Vivien de Sain-Martin finn-ugornak. beszéltek. Ford. Amint egy folyó. A tudomány mai állása szerint a hunok eredetének ez a magyarázata a legvalószínűbb". és európai népnek tartja őket. az időkön át haladva és őshazájától kezdve.Ilovajski. bár egy és ugyanaz. Bizánc adatokból tudjuk. ) 50 . tatár. amiben három féle hún is beletartozhatott. (Váczy Péter: Húnok Európában ) . mivel nagy kérdéseket tisztázott. Ligeti Lajos a húnok fajisága kérdésében Wesendonk felfogását vallja. Ezzel pontot tehetünk a hiung-nu hún kérdés lezárásához. – ellemben a bolgárok eredeti nyelve csuvasos török volt. A fehér húnok. melyet mongol hordák ellen emeltek. Neumann. hogy az Európába költözött avarokhoz a Var és Khun ujgur törzsek csatlakoztak. Irán határán és a Kaukázusban játszott fontos szerepet és egyik ága Var nevet viselte. mégis külön féle neveken szerepel eredetétől torkolatáig más és más országokon folyva keresztül. nyugati és keleti török. Attila uralkodó nemzetségének. Agner L. dolgozatában (az előbb említett dolgozat utáni lapon) viszont ezt írja: "Az európai húnok tehát Ázsiából származtak. a másik ág fehér hún. eredetének idejétől fogva egészen máig. mongol népnevekre. Azután az egész tatár nemzetről kezdtek. törzsének a törökségében nem lehet kételkedni – vonja le a végső eredményt Ligeti. 1916. a húnok kezdik elveszíteni. Indiában a VI. mint mongolról vagy mogulról beszélni. hún. bár külön féle tájakon élt és külön éle neveket viselt. (J." Li Tai Po ( Dr. ö. melyet a türkök. viszont a hiung-nu hún faji azonosságot szerinte megközelítő pontossággal sem lehet ma még megállapítani.: dr. Vámbéri Ármin (Húnok és Avarok nemzetsége 1881) töröknek és ez alapon Kemál Atatürk és hívei vuszunhúnnak (fehérhún) tartja az ozmán török népet és végül Mészáros Gyula kaukázusi nyelvűnek. (V. Zabelin szlávnak. ezeket a mongóliai Noin-Ulai kurgánok fejedelmi sírjaiban találták. szabir kazár. miután nagyon hatalmas lett. Modi: A húnok ősi történelme. "Az ázsiai húnok" c. tornyán fáklya ég. Erdélyi László: Magyar tört. Az avarok nyelvét Bizáncban hún tolmácsok fordították le. vagyis hún nevüket. Egy részük még a történelmi kort meglőző időben. A Krisztus utáni V. l. Egyik ága pontuszi hún. A magyarságot érdeklő húnokkal rokonfajú népek nyelvéről jegyzek fel még néhány adatot. amint Kőrösi Csoma idejében állott a tudós világ.) "Ott áll a nagy fal. Egy ősi hún fajból és ősi nomádhazából rajzottak ki a felsorolt népek. Ma már tárgyi bizonyítékot: is vannak a hiung-nuk ázsiai származása mellett. Noha ismeretessé vált e népek rokonsága. A majdnem 200 éves vita azonban nem volt meddő. századokban veszedelmes ellenségei voltalt a kínai birodalomnak. Egyik törzsük a török. vagy chioniták hatalmát az eftaliták törték meg. 49 Anna Comnena szerint a bessenyők ugyanegy nyelvűek voltak a kunokkal. az egész nemzetnek nevét juttatja. * Ma a legtöbb olvasó kérdéssel tekint a hiung-nu. bolgár. ugor. úgy egy és ugyanazon nemzet a hiong-nu vagy hún. újgurok vagy az európai avarok. e. ezen nyelvét pedig a Codex Conaaraacusból ismerjük és az kipcsaki tatár nyelv volt. pontosabban kidarita húnok. vagy el is vesztik a hiung-nu. így őrizvén örök tüzével messze időkre a császárok hírnevét. században huny néven megjelenő húnok szintén fehér húnok. Viszont a Tortan földrajzi név és a Tatár gyűjtőnév. mely Közép-Ázsiában. mely szerint a hún konföderáció nem volt egységes etnikai összetételű. században vagy később. Így állnak tehát tudósaink ma e kérdésben.

⊗ Attila ősatyának mivel tartozik Anglia. "A sors tréfája volt. Modi professzor: "A Húnok őstörténete" c. Róma ereje rohamosan hanyatlott a húnok elleni háborúskodásban. Irán népe ellenállt. Franc Cumont: "The Mysteries of Mitra". 51 52 . kik ugyanazon fajnak a sarjai voltak. az új formák teremtése és az avult formák megsemmisítése egyformán az isteni tervbe tartozik. úgy ma Anglia szigetvilágán és az egész európai kontinensen Zarathustra himnuszait zengenék. Ezek tudatában bizonyára nem írta volna Eckhard Sándor: "Attila a mondában" c. Cseng kínai császár Kr. being Studies in Religious History from 350 B. Heliogabalus.és Franciaország és az egész keresztény világ. de egyben a népvándorlást indítja meg." Mi bátran dicsekedhetünk Attila ősatyával. művében. amit a középkor krónikásai a húnokról és Attiláról írtak. tokár és daha törzsek az Oxus és Kaspi-tó vidékére vonulnak. Francia-. Gróf Teleki Pál elnevezése. Német. A vonatkozó irodalmat összefoglalta dr. hogy semmiféle propaganda onnan ki nem irthatja.. Leszögezhetjük. A 10. akik a Balkas-tó környéki su törzseket nyomják ki. ő volt népével együtt Európa karmájának végrehajtó hatalmassága. hadseregét Angliából kivonta és Attila hódításainak nyomása kényszerítene a szászokat Britániába való betelepedésre. A.) A húnok beáramlásának következménye. nemzeti kialakulása megindulhatott. Nyugati ember előtt fekszenek: Prof.A kínai nagyfal megépítése és következményei. Angolországok akkori néptörzseinek önálló élete. Az ok és az okozat (Karma) nagy törvénye szerint a multban vetett okok magukban hordják a jövő aratását. Elkészülte után már 50 évvel a keleti húnok az usuivi törzseket lökik ki. Isten ostora. Attila hódításainak azonban a legfontosabb következménye az volt. Legge: "Forerunners and Rivals of Christianty. miként Kemál Atatürk is büszkén vallotta ősatyjának. magyarokat arra. Jesse Benedict Carter: "The religious life of Ancient Rome" című forrásmunkák. Kelet ősi filozófiája szerint az élet és halál. 275-ben a kínai határról elűzte a húnokat és azután megépítette a falat. 312-ben indul Európa ellen a húnok rohama. meg szoborba öntöd Attilakultuszunkkal. e. Kr. értekezésében: ∗ ⊗ "Ezért jól teszi a hazája hírnevét féltő magyar. mire a szkíták. hogy végleg összetörte Róma hatalmát és így Német-. F. ezek juecsi húnokra törnek. A nagy fal megakadályozta a Kína felé való gyakori betöréseket.∗ mégis oly erősen gyökeredzik a lelkekben. Galerius császároly a "meg nem hódított Napistent" imádták és e vallás futótűzként terjedt el az egész birodalomban. Kultuszát is az elfogulatlan nyugati tudósoknak kellett feléleszteniök és figyelmeztetni bennünket. Ch. J. to 330. ha nyugati ember előtt nem dicsekszik Attila ősapjával és a bún-magyar atyafisággal. Attila küldetése az okok világában fogant. hogy az egész római birodalomban szétterjedt Mithraizmusra közvetve halálos csapást mért és ezzel erősen elősegítette a kereszténységet.000 mérföldnél hosszabb fal a világ legnagyobb csodái közé tartozik és hún hadifoglyok munkája volt. hogy a "gyökerek legfőbbjének". D. (Monerieff és Chaytor. u. Diocletian. mert ha igaztalan is a torzkép. juecsi és su népek Indiát árasztják el és Pandzsabban telepednek le. J. a massagéta. hogy amennyiben Attila és húnjai Európában meg nem jelennek. Spanyol-. hogy Kína régóta a Mandsu Tatárok hercegeinek uralkodása alatt élt. mely ellen a kínai falat építették". Aurelian. Mithra-vallásnak – amelyet a húnok és az ősmagyarok is ismertek – Róma késő századaiban a birodalom népei között számtalan híve volt.

Wien. Irán és India ugor népei. Budenz József finn-ugor nyelvészünk és követőik a mai napig összehasonlító nyelvanyagukat északkelet-európai és legfeljebb északnyugat-ázsiai ugor nyelvekből vették. lapp. Az egyik keletnek ment lakni. szemmel tartják őket és gyakran választ is kapnak tőlük. egy török nép nem is tudott volna mit kezdeni. finn.) A szabar-toiaszfaloi név körül hosszú időn keresztül élénk vita folyt. akik kb. Kr. mivel a szanszkrit nyelvnek alkotása. Így a vogul. cseremisz nyelvekből. mordvin. Cunningham. ahol most a bessenyők népe lakik. hogy déli India lakóinak hatalmas alaprétege a Monda és a Kol népekből tevődik össze. hogy "oly néppel. Az osztyákok is néha szabaroknak nevezik magukat. E népek az Osztyák és Vogul népekkel.) Csoma ezt már 100 évvel ezelőtt sejtette. szakásaikat. hogy a szanszkrit tanulmányozása sokkal hasznosabb a magyarokra. amely mind az osztyákoknál és voguloknál. viseletük és nyelvük érdekeit: még pedig azért. Buchanan és más indiai kutatók is úgy vélik. a finneket kivéve. "Háború támadván a turkok és az akkor kangar-nak nevezett bessenyők között. szem előtt tartván nemzeti eredetüket. amely a mai 53 vogulok és osztjákok színvonalán áll. Lebediasz-szal az Atelkuzunak nevezett tartományba. hogy a szabarok egykor hatalmas és a legnagyobb indiai nép volt. A szanszkrit történelem is ismeri a szabar népet. akik északról jött ugor népekkel keveredtek. mely különben eltér a nyugati európai nyelvektől. ősi multtal és szellemi kultúrával. a perzsa részek felé és ezeket mai napig a turkok régi nevén szabartoiaszfaloi-nak nevezik. A) Kaukázus. Németh Gyula azt mondja. ~ 1932. hogy a szabarok sisakjaival. írja. mind pedig Indiában és végül a magyaroknál egy nép megnevezésére szolgál és ez a szó: szabar. Frühzeit der Völker.) "Ezek a nyugat felé lakó turkok mind a mai napig követeket küldenek a turkoknak imént említett keleten. (Hevesy Vilmos: Finnisch-Ungarisches aus Indien.) írja: "Abban az időben nem hívták őket (magyarokat) Turkoknak. A Kaukázus. valamint több indiai nyelveké is. 100 milliós tömege áll. 13. A Mahabharata a Pandavák és Koruk nagy harcában leírja a szabarokat.IV. votják. Görögösen képzett szónak veszik ma is és erős 54 . Reiche des Altertums. mint a "félelmetes" szabarokról. hogy Csoma a tibeti szótárának előszavában azt mondja: "Saját nemzetének a szerző büszkeséggel jelentheti. osztják. ) A magyar őstörténelem összekapcsolódott a Szabar névvel. néhány százezres kipusztuló. nagyon párhuzamos a magyarokéval. Később minden ellenségről megemlékezve." Ma már eldöntött kérdés. mint a Koruknak szövetségeseit és úgy beszél róluk. Perzsia felé lakó népéhez." (16. zürjén. azért céloz írásában arra." (18. 2250 évvel az Ural vidékéről jöttek Indiába. A magyarok dús aknát találnak tanulmányozásában. Bíborban született Konstantin (De administrando Imperio. pont. hogy több indiai nyelv párhuzamos a magyarral. India finn-ugor népeinek szókincsét azonban a mai napig sem hasonlította egyik sem össze a magyar szókinccsel. pont. Berlin. kopasz és szakállas fejűikkel egy harcmező telítve volt. Finn-ugor nyelvészeinknek nem kell kétségbeesniök amiatt. Az északi ugorság. (Lásd: Urgeschichte der Menschen. a turkok táborát megverték és két részre oszlott. tehát a magyarság finn ágával rokonok. mint bármely más európai nemzatre nézve. alacsony kultúrájú néptöredékeivel szemben a déli ugorság kb. hanem valami okból Szabartoiaszfaloi-nak”. – Die Neue Propyläen-Weltgeschichte I." * A finn-ugor népeknél egy szót találunk. e. 1939. A másik rész pedig nyugat felé ment lakni vajdájával és fővezérével. pont.

Itt 622 körül romokban állt a "Matzaron"-ok régi városa. ∗ A kazár (kabar) népről pedig Fiók Károly (Árják és ugorok érintkezése) kimutatja. helyneveink között Hercegszabar Baranya vm. A gruzok máig így hívják őket. 453ban bekövetkezett halála után az Ural folyó síkságaira visszaözönlő hún nép egyik ága Perzsiába tört be. Igazolásul szóljon az iráni ősi éposz. mely ellen Cyrus. i. mint Irán és Turán. de újból megülték lakosai és 1616-ig virágzott. (Bendefy. a Peshadai és Kajani idők története. mely ellen Dárius harcolt. A szabarok építik és fejlesztik naggyá később a Kaukázus vidék Kuma-folyó menti: Magyeri városát. "Hogy a jós igékből a jövőbe látott.) A szabirokra vonatkozólag több bizanci írónál találunk adatot. hogy szintén a déli ugor nyelvághoz tartozott.. u. szabir. Ugor és Onogur népeket települési helyükről kilökték és ezek a Fekete-tenger vidékére költöztek. lakóföldjüket Oset-i néven említi. Naoshirván nagyatyja ellenük harcolva esett el 484-ben. E1 is foglalá a hatalmasok székit. A 461465 években a Belső-Ázsiából vándorló avarok e hún-szabir kötelékbe tartozó Serragun (Sara = fehér) . B) Irán. Mészáros Gyula: A "Szabir" nép és név.) A kaukázusvidéki őshazában élő hún nép szaber (sabar. A bizánci Agathiás a VI. Másod szeren Turánt adta vala Turnak. Tehát a kubánvidéki őshazában Mogyeri fejedelem népét a bizanciak a húnnép Szaber ágának nevezik. nem más. Firoz. Még Theophanes írja. A szabirokat viszont az avarok kényszerítették továbbvándorlásra. században viszont a szabirokat és onogurokat a Meotis melléki népnek is írja. A massagéta nép. Faghan hún királyra megsemmisítő csapást mért és a fehér-húnok elköltöztek a perzsa vidékről. Turk nép és Csin felett öt tevé meg úrnak. Modi. A legősibb dinasztiák. sabir. Skandagupta gupta királyt Legyőzik és megtelepednek Indiában is. hún törzsek. akiket a szabirok szorítottak ki régi helyükről. Ősi iráni hagyomány szerint Irán és Turán királyságok alapítói testvérek voltak. 427-ben kezdődik és tart 55657-ig. így: Priscus rhetor Attila szövetségében a "saragur" (sara = fehér) és onogur népeket említi. Az örmény kutfők az itt élő népet "hon" néven nevezik. "Népünk és nyelvünk". 87-490-es évekig következetesen osi (= oszét). u. Elfoglalják a mai Afgán területet és betörnek Indiába. m. stb. ö. Az ott élő hún-szabír népkötelékeket a gruz-krónika Kr. Ezek szerint a magyar nyelv déli-ugor'nyelv.) ágát Mogyeri fejedelemről nevezik Magyarnak és Mogyeri fejedelem leszármazottai (amiként ezt Hóman Bálint kimutatja) az Árpádház. vagyis az ősi hún néppel való harc. de ugyanakkor szakadatlan harc folyt a húnok ellen is. (V. de ugyanakkor változatos hadakozások sora a húnok vagy törökök ellen is. hogy a Meotis melletti hazájukba költöztek. Ezek Ephtalita vagy fehér-hún néven ismertek. Attilának Kr. A fehér húnoknak a perzsa sassan uralkodók alatti harca Kr. A gót Jornandes a hún gur (szabir) népről azt írja. amikor Naoshirvan.-i község. A parthun és lassan nép történelme Irán harca Róma ellen.) Irán népe mindig testvérnépnek tekintette Turán ugor-húntürk népét. 55 56 . Procopius már arról ír. Féltékenység és vetélykedés háborút hozott és e bajok folytatódtak. Kaspi-tenger és Kaukázus közötti lapályon említi az onogur és szabir népet. hagy a Kaukázusnak a Kaspi-tenger felé eső szorosánál harcoltak a hún szabirok a perzsákkal. ("Oszét-föld"). szabar. u. Őneki is oszta harctudó sereget. Követeket küldenek Bizancba és e követek szájáról hallják először a szabir nevet. hogy 520-ban a "szaber-hún" nép nyugati törzse a Bizancban megkeresztelkedett Gordas helyett testvérét. Kivel az legottan útjának eredett. a laka-szkíta. amelyet Timurlenk 1396-ban feldúlt.. Az Achaemeni korszak történelme Irán és a görögök elleni harc. mely még az autentikus történelmi idő előtt volt. 1939.szabarnak∗ fordítják. Felosztá Feriden az egész világot . Az indoszkíta korban még a magyarok és a kozárok egy és ugyanazon néptörzs kötelékében együtt éltek. Mogyert választotta fejedelemmé. (J. Theophilactus a Meotis.

mint Romulust-Remust farkas. mégsem bizonyít a szkítaság árja eredete mellett. Ugyanis az papi nyelv volt és azok útján jutott a transkaspi. a legszorosabb kapcsolatot tartotta fenn a Royal Asiatic Society-vel. e. Radzsputanában 17 évet töltött és 1823-bon Londonba visszatérvén. Eddig még nem vizsgálták tudósaink. őshazájára. egész Vikramaditya utáni időig. 1000) szereplő turáni "hunu" nép azonos a vuszun húnokkal. (Uj kiadás: Oxford.") C) Az indoszkíta-hún népek története. bár a szanszkritnak testvérnyelve és így ősi árjának tartják. J. hogy Radzsasztán harcias törzsének és Európa ősi népeinek közös szkíta eredetét állítsam és bizonyítani igyekezzem”.) Az iráni avesztai nyelv. személyes tapasztalatain kívül egy kiváló szakmunkából is meggyőződhetett. stb. 58 . mert azok között élt. 1. J.Felkötötte övét s osztó ajándékit. háromkötetes mű volt és Londonban 1829-32ben jelent meg. századbeli költő és bárd époszaiból. Ugyanúgy.)∗ ♣ helyesen: geneológiája – Szerkesztő. mégha azt használták is a kaukázus-vidéki szkíta mágusok. "A Puranák a világ teremtésén. továbbá Chand XII. amelyekben mestere lehetett volna a két világ tudósainak". James Tod: "Annals and antiquites of Rajasthan" (Radzsasztán 57 évkönyvei és régiségei) c. (Chinese recorder. Eredeti adatait elsősorban az Udaipuri Rana által rendelkezésére bocsátott Puranák-ból. mongol népeinek leszármazottjait nem kellett Csomának keresnie. Erről Csoma. az istenek és hősök legendáin. 17 éven át állomásozott Radzsputanában. aki a vuszun húnok ősatyja lett. vándorlására. (V. mint kiváló nyelvész. I920. Parker szerint a vuszunok pedig azonosak a magyarokkal. Col. balladákból. A másik legenda szerint az elhúnyt hún király csecsemőjét a pusztába kivitték. türk. ahol egy nőstényfarkas és egy holló táplálták. Ugyanakkor Körösi Csoma Sándor a Royal Asiatic Society of Bengal in Calcutta-nak volt tagja és könyvtárnoka. mint sok másról sem. amelynek londoni könyvtárát vezette. Előszavában mondja: "Voltam olyan merész.) Erről sem beszélt Csoma. James Tod 1786-1835-ig élt. 56-ig.és a középkorban telepedtek le Indiában. Kingsmill angol kinológus szerint Zarathustra idejében (Kr. Milyen adatokat találhatott a fentiek vagy a török és mongol népek őstörténetére? Hogy hová lettek ezeknek a népeknek hullámai és merre laknak leszármazottjaik? A hiung-nu birodalom hún. (Kr. mert "jellemek legbámulatosabb vonása a rendkívüli bizalmatlanság volt oly tárgyakra nézve.) Származás legemdjuk szerint a hiung-nu fejedelem leányának egy farkas képében megjelenő szellemtől gyermeke született. Amit Csoma Kalkuttában tanulmányozott: Lieut. mint az indiai hadseregben szolgálatot teljesítő kapitány. ő Zajti: "Magyar évezredek. Tod könyve a legrövidebb időn belül ott volt a kalkuttai könyvtárban és azt Csomának hivatalból kellett tanulmányoznia. hogy mi lehetett Csomának India indoszkíta-hún és finnugor népeinek származására. e. Ez alatt az idő alatt fáradhatatlan szorgalommal gyűjtötte az adatokat történelmi és anthológiai nagy művéhez. Tod.' A Bhagavat és az Agni Purarákban felsorolt Surya (nap) és Chandra vagy Indu (hold) nemzetségek geologógiája♣ hat évszázadig terjed. Szent Turán sahjának köszöntik mindenek. Illés prófétát pedig egy holló táplálta.: Radó A. 1885. XVI. Abulfazl és Abulghazi történelmi munkáiból vette. helyi hagyományokból. Elébe a nagyok gyöngyöket hintenek." (Firduszi: Sahnámé. történetére és nyelvére vonatkozó véleménye. Ford. másrészük később az ó. Egy részük a történelmi kor kezdetén. turkesztáni és baktriai területre. kívül földrajzi és es történelmi adatokat is tárgyalnak.

Strabo írja: A Kaspi-tótól keletre szkíta törzsek laknak. ahogy a Puranákban nevezik. a Kushiták. A perzsáknál Mawaru-n-nahr. Dzsadu nemzetségek jártak. e. Mind nomádak. Hazájuk a "kígyófej ország". India mint személynév is szerepel őseinknél: lásd: Váradi Regestrum 51. bár régi történelmüket el59 60 . Takshak és Ásik törzsek Sheshnay (takshak) uralkodónak Kr. Manu fia. A Dzsajati törzsének egy kevéssé említett nagy ága volt az Uru (Urvasu-Turvasu). Dzsaisahner és Cutch törzsek. Ez az ország határos Tibettel. A kínai írók szerint Tak-i. Cimber népek hatalmát a Balti partok felől. az első. Kusa nevű fiától pedig Kachhawaha-k. egyidőben keletkezett Kanaudz-dinasztiával. másnéven Nag. 2250 évvel Kr. bőséges nyomokat hagytak régi történéseikről. Budha volt az. Nevük kiejtése: Buda. Tak vagy Takshak országa. Krishnától az Indu (Hold) fajú. a kínai írók hiung-nu-i. perirat. Lahoréban. 600 évvel Sheshnagdesből történt első indiai bevándorlását a Puranák említik. Turkistán. Rámától származnak a Suryavansa (Napcsalád) törzsei. melynek fővárosa Champapuri. azoknak Saka Dwipából (Szkítia) való bevándorlásuktól fogva felsorolja az író. Minden törzsnek külön neve van. az ő leszármazottaik. A Saka-k a Cimberekhez hasonlóan betörtek Ázsiába. Dzsaipur Marwar. előtt. Uru. az Indiába beözönlő Tokari. Buddha és Budha név jelentése: megvilágosodott. a Massageták (nagy Géták) és a Saka-k keletebbre. városaik. a Szákja nemzetségből származó királyfival. Ikshwaku. a bennszülött geográfiában Turán. mely több birodalmat alapított. Tomyris fejedelmük harcolt Cyrus ellen. pasiani. azaz Budha faj leszármazottai" Amerre csak a Kuru. akik közül a legismertebbek az ási. Kr. "Vessük el azt a gondolatot. mint a Puranabeli Turushka. melyet róluk Sakasená-nak neveztek. mely az Araxesnél (Avarura) élt Sakadvipában. Nem sokkal azután az Ási és Tokar törzsek megdöntik Baktria görög királyságát és a rómaiak is érezték az Asi. Turushka népek hazája. Ugyanebben a korszakban ezek a törzsek nagy betöréseikkel elfoglalják Kis-Ázsiát. Takshak. kinek 34-ik utóda Anga. pénzük még ma is fellelhetők. Véleményem szerint Strabo ősi szkíta telepe. Marwar és Amber urai. állítja fel Angadesa királyságot. Szkítiában. aki a Hold nemzetséget megalapította⊗ kb. hogy Ramayana és a Mahabharata. Chatti.Manu alapította a Nap dinasztiát. a régi íróknál Transoxonia és Chorosmia ősi fészkeiben voltak. c) A Nagygéták. a hódító Shesnay vezetése alatt Sheshnagdesa-ból és 10 király alatt bitorolja a Pandu trónt. sacarauli törzsek. ⊗ Budha nem tévesztendő össze Buddhával. így Kapuvár bessenyő-szkíta telepén és a szerémségi India. b) Tadzsikok nagy Kígyótörzsek. lakosai magukat Hungias-nak nevezik. A takshak törzsek valószínű telepei Tadzsik. A Nap és Hold nemzetségek által alapított terjedelmes városok nagy része ma már romokban hever. Bikaner fejedelmei és törzsei. tochari. ∗ Magyarországon több India nevű helység van. Kitűnő lovasok maradtak. így foglalták el Baktriának és Armeniának legjobb vidékeit. a Nap nemzetséget Ráma fiai folytatják. Dahak a tó mellett. az Európában és Indiában szereplő hún-ok. Az indó-szkíta Géták. e. vagy a turkesztáni Tadzsik-ok ugyanaz a törzs. Bikaner pásztor községeiben és az indiai sivatagban és másutt is megtartották régi szokásaikat. Tokaristan. Ráma idősebb fiától Laratól vezetik le családjukat a Mewari Ranák. aki Keletre vándorolt és Ayodhya-t alapította. 1500 körül. A Hold nemzetséget Krishna és Ardzsuna. Az indó-szkíta Béták soká megtartották függetlenségüket. a következő háborúkban a Sutlej folyón átkergették őket. "Uru második fia Bhabru. akik a görögöktől Baktáriát elvették. Krishna és az öt Pandu fivér története csak allegória. a Mewar. Egy új hódító faj lép be Hindosztánban." A Surya és Indu fajok leszármazását. Ezek a Hold. a) Húnok a Buda vagy Hold faj leszármazottjai.

Termete sokszor 6 lábnál is magasabb. a Vulkán fiai és a Takshak népe volt. Tuar (Tonwar). Chahuman radzsputok 24 törzsét (Hara. Baghel. stb. A tatár Ai. Abulghazi. Ebből következik a radzsputok és a korai európai fajok közös eredete. Batthi. Macmurdó így jellemezi őket: A kathi különbözik a radzsputtól. Bala Ihaia. Dabhi. 36 indiai királyi családban is helyet foglalnak. melyet a téli napfordulóval ünnepeltek. Taskent. harci és költői szokások. Gaharwar. ezek a 6 tatár törzs nevét adják. a kínai Yu és a hún Budha mindnyájan a Holdtól. Sarwaiya. Van közöttük világoshajú. Ők tartották meg a legtöbb eredetiséget az összes lakosok közül. Kun (a nap). akik szintén takshak fajúak. 1330-ban Timur khán alatt a Chagatai királyságnak utolsó Béta-fajú fejedelme Tughlak. mint a Haihaja vagy Aswa a Takshak és a Jat vagy Getae népek. akitől Dzsingisz khán. de felette áll bátorságban és erélyességben. u. Aghuznak hat fia volt: 1. hogy a görögök Prometheus feleségéről. mint Chagatai. Kr. Aswa-ról vezetik le. Rathor. tatár-mongol és szkíta fajokkal közös származásra mutat. kinézésük határozottan szkíta.felejtették. Pinkerton szerint: "Egy nagy szkíta nemzet élt a Kaspi-tótól a Gangesig. 61 62 Tod az európai invázió tényét megállapítja és azt mondja. Fia Aghuz. Herodotos azt állítja. A Kathi most is napimádó. Vallásuk. Az indó-szkíta eredetű sakhak-nak nem volt nehéz befurakodni a királyi fajok közé. azaz Sakatai. Ai fia Julduz (csillag). Dor. A pásztorkodásról a földművelésre való áttérésük rövid és ma a volt nomád Béták India legjobb földművelői. kegyetlenebb. A legrégibb időkben csak a Szurja és Chandra: (Nap és Hold) fajok voltak. Utrar. A Géták. déri határa a Jehun volt. Pratihara. Az a nagy szertartás. Chawara Tak (Taksak). országának nyugati határa a Dasht-i Kipchak. melynek lovat áldoztak. 2. köszönhetjük az "Ázsia" elnevezést. Silar. a Mogul dinasztia történetírója szerint: Mongol volt egy tatár patriarchának neve. mikor a Su népek elözönlötték a Jatok országát. Cyropolis és az északi Alexandria városaik voltak. Kathi és egyéb törzsek és uralkodói történetét. kinek fiától. Ezekhez járult a 4 Agnikula faj. összesen hat. Az alábbi két törzset érdekességüknél fogva külön kiemelem. már eléggé tanuskodhatik a géta sakák és szkíták közös eredetéről. Ásiáról nevezték el a földrészt. Chalukya. Hyustól kapta Kína királyi családját. aminek bizonyítéka a hasonló mitológia. Gohil." Az északi 30-50 fok és a keleti 75-95 hoszszúsági fokok által határolt középázsiai felföldről vándoroltak a fajok Európába és az Indus völgyébe. mely az Indus két partján terjedt el. és kék- . második fiától Magastól erednek a Takshak vagyis a kígyó-törzsek. azaz a 36 királyi fajt Tod az indiai bárdok adatai alapján felsorolja. Az Aswa nevű Indu fajnak. akik a tűz. aki ősapja az összes északvidéki tatár és mongol fajoknak. Utódai közül Il khán fia volt Kian. Kachwaha. Yadu. Kichi. akik a.). Az aswak nagyrészt Indu fajúak voltak. A többi mindezeknek alosztályai. Ai (a hold) és a többi négy elemnek neve. megveti a békés foglalkozásokat. Jut vagy Jat és Takshak fajok. Agnikula 4 törzsét. míg mások Manu unokájáról. hogy ugyanegy időben történt azon csoportok európai bevándorlása. Jareja. Indutól származnak. Bőven tárgyalja a Grahilot. Jelentése kitűnő lovas. a Puranák Sakadwipá-ja. d) A Cshattis Radzskulát. ősi hagyományaik és más adataik hasonlósága folytán a kínai. A Kathi törzs fővárosa Kathi-avar. Deguignes tudósítása szerint. bár a szurja faj egyik ága is viseli ezt a nevet. Cap. több mint 100 indiai árucikkel teli várost találtak ott és a fejedelmeik képmásaival vert pénzeket. melyek most a 36 radzsput királyi családba számítanak. Tisztelték a napot. hogy ezek a népek csak pásztorok voltak. E folyó mellett volt a főváros: Kokhand. Makwana. a zene és az építészeti díszítések is. lándzsával kezében. Gaur. Tévesen azt hiszik. görögök által Szkitá-ra ferdített vidékekről valók. Hún. végül leszármazásukat. (ezek monotheisták voltak). Jethwa-Kamari. Jat. modoruk. csak lóháton boldog. Krishnától kezdődő időszaktól Indiába bevándorolt törzsek. neveik. nyelv.

amikor "a többi hódításai közt megalázta a húnok gőgjét is". H. akinek egy nagy fizetésű és tekintélyű külön hercegük volt. A szákok Kipint. hogy hinduk gyanánt tekintik őket. kis juecsik délfelé Tibetbe. atlétaszerű testalkatuk kitűnően megfelel életmódjuknak. Baroda mellett. Lassen szerint a juecsik (fehér-húnok) először a Hoanghó körül (Sárga-folyó) jelennek meg. Kabul und Indien. a hún hercegek esküvői csarnoka volt. Mikor vándorolt be ez az európai foglalásairól híres törzs Indiába. (Ugyanaz három-négy hún házat mutatott Trisawiban. e. Az V. A húnoknak nagy hatalma lehetett a XII. Legnagyobb hatalmuk a Kr. szel vagy sze népet az Ili-folyó vidékéről kilökték és mint szák nép a baktriai birodalom bukásakor Szogdiána egy részét kerítik hatalmukba Kr. A bihari hercegek egyik felirata említi ezt a törzset. tekintettel a Gudzsár hercegek krónikájában elfoglalt helyükre. 1838. Csontos. nem tudjuk. Kandahár. században. hogy a kínai falat őrző törzsnek Angatti volt a neve. Tehát a nagy juecsik vagy tochárok országa Baktria. Kipin.) Meglepő körülmény. században hatalmuk elenyészik. melyeket ők tatároknak hívnak. Kr. mivel Csomát megelőzőleg Wilson a tudományos társaság könyvtárnoka volt! * 3. Bala. e. század első felének végén két részre szakadva menekült ez a nép. A juecsik országukat törzseik szerint 5 részre osztották. a Singar Chuori. Kr. e. az időszámításunk kezdetén már letelepedtek. a nagy juecsik a Jaxartesen túli országokba. Wilson 1840-ben lefordította. valószínűleg a pártusok laktak. hogy egy csoportjuk Saurastrá-ba és Mewar-ba is eljutott. A szu. Az ansziek sok várossal bíró hatalmas nép volt. Makwana. u. I. A tradíció szerint a régi Barolliban. akik a 36 királyi családban helyet szereztek. Nyugatra tőlük az ási vagy ansik. mely vidék az Irtis partjától a Sárga-tengerig terjed.e. mint a Kathi. stb. század vége felé Kipint és Kaofut. II. Tatan után. D`Auville szerint a fehérhúnok India északi részét foglalták el és valószínű. A hiung-nuk kilökik az uzun-okat is. Hatalmuk a folyón túl is kiterjedt. Ezt a művet feltételezhetjük. 126 előtti időre esik. 63 körül. Kábul és India nagy részét magában 63 64 . Ennek alapján Róma hanyatlásának történetírója elbeszéli Európában történt betörésüket. hogy a fehér húnok vagy indo-szkíták Pandzsabban. Hún. Bonn. amikor a mohamedánok első ízben Chitort megtámadták. 30-bar Indiát is elfoglalják és a kínaiak ellen viselnek háborút. a Chambal keleti partján volt a húnok székhelye és egy ottani híres templom. Wilson művében Toddal együtt azt bizonyítja. Strabo és Ptolemeus is megerősítik. egy hindu bárd mutatott hún falukat a Mahi-folyam vidékén. vízszintes vonalú írással bőrökre írtak és elénk kereskedést folytattak. a Kichi regős mondja. Ez kb. kb. Vishnu-Puranákat H. Moghdzsi. ahol lefokozva ugyan. akik továbbűzik a juecsiket. Indoszkitákról írt még Kőrösi Csoma Sándor idejében Christian Lassen: Zur Gesehichte der griechischen und indoskythisen Könige in Baktrien. Szogdiana. sőt olvasnia kellett. hogy az Indiai Tudós Társaság bombayi könyvtára részére rövidesen beszerezte és Kőrösi Csorna Sándor még életében tanulmányozhatta. A faj nem halt ki. Ezt Arrianus. * 2. hogy tradíciójuk sok hatalmas indiai hún fejedelemről tud. Wilson könyve az Asiatic Society könyvtárában meg volt és Csoma ezt is olvashatta. a többi osztályokkal keveredve élnek. Az elvonulásnak Csamkiao kínai tábornok tanúja volt. a turk és mogul törzseket. Mewar legrégibb évkönyvei szerint a radzsputok főnökeit segítő hercegek katalógusában volt Angatsi hún vezér is seregével együtt.szemű is. u. Deguignes írja. a juecsik Tahia országot foglalják el. az Indus-folyó mentén. A hiung-nuk elől a Kr. első századára esik. hogy Angat volt a neve egy hatalmas hún vagy mongol csapatnak és Abulghazi azt mondja. A juecsi nép Baktriában a pártusokkal hadakozik és a Kr. társaságában telepedtek meg Saurashtrában. A húnok történetírója terjerelmesen tárgyalja a hiung-nu vagy ou-huon. Kétségkívül több hasonló törzs. az is egyike azon szkíta törzseknek.

Sinclair még azt is megállapítja. Szkíta szokások az indiai radzsputoknál. Fergussan és Sinclair szkíta és mongol eredetű turáni népeknek tartják Észak. Bharata Varsa (India) leírása közben. A Rigvédákban. Már a legősibb időktől kezdve turáni eredetű néphullámok keltek át a Himalaya hegyóriásain. u. Utána következett az uralkodásban fia. ` 65 5. Az indiai radzsputok szkíta származásának bizonyítékául J. avagy Sing-Yung. Laelih. Uralmát megerősítette Indiában. A kis juecsik országa Gandarából Indiába is kiterjedt az V. Wien. 500 év körül Toramana. több mint 2000 évvel Kr. Ford. Az ugor faj Kabul vidékén és Pandzsab folyóközein telepedett le. Modi bombayi egyetemi professzor: Húnokról. előtti időből. ami nagyot és maradandót építettek Indiában. a turániak építették. J. Korai Turánok. 66 . Skandaguptát legyőzték a húnok. A Szasszanidák uralmával (Kr. Igazolásukra egy teljesen modern. A másik vonatkozás abban a listában található. személyesen is megtelepedett Malvában. (V. akik az árják előtti faja volt Indiának. Zajti Ferenc: "Magyar évezredek".) említi. de azok ma is helytállók. J. születése körüli századokban az indószkíta Jät nép vonul Pandzsabba (a Védákban Yâtu. Egy kínai utazó. amelyeken neve előfordul. India ugor népei etimológiájával foglalkozik Hevesy Vilmos a "Finnisch Ungarisches aus Indien. 500-ban utazott. és kiadta: Zajti Ferenc." és az angol nyelvű "Munda-Magyar-Maori" című műveiben. Királyuk. az árják legősibb szentírásában. u. Skandagupta hősiesen és győzelmesen tartóztatta fel egy ideig a húnokat. Brodeur és Dunbar a Radzsputok előkelő nemzetségeit a gudzsár és fehér húnok leszármazottainak tartják. aki az indiai húnokról írt. 226. 3. az Industól keletre pedig az ősi árják. A húnok indiai hódításaira vonatkozólag első autentikus hivatkozás az. Az indoszkíta húnok történetét száz évvel előbb írta Tod. E népek a mai napig a Jät (Yaht) nevet viselik. amely megállapításához az Avesta nyujtja a legbiztosabb adatokat. akik meghódították Indiát. Sung-Yung. 2. Árják és Brahmáni Hinduk.) A Vishnu-Purana két helyén – írja Modi –. A húnok Közép-Ázsia pusztaságairól jöttek. Syad Mahammad Latif (History of the Panjab) szerint az árják bejövetele előtt az országon egy goal (pásztor) dinasztia uralkodott. de végre legyőzték. 1932. Ezek Chandravansa és Agnikula fajúak – Naptól és Holdtól származtatják magukat. A Jaxartes-folyó két partján volt az ugor és az árja faj hazája.foglalta. aki Cunningham szerint Toramana atyja volt. J. Késő Turánok vagy Indószkíták. ö. Fiók Károly szanszkrit tudósunk szerint 20 ugor népnév és igen sok ugor kifejezés található. bizonyos vezérszerepet játszó éspedig "a legszélső nyugaton" lakó népekről szól az írás. Hunter (Az indiai birodalom). az utóbbiak Attila király és fiainak korára esik.) a birodalmuk lehanyatlik. Tod (idézett munkájában) a mai napig megtartott szkíta eredetű szokásaikat ismerteti.) 6. akit Laelih fiának tartanak. * 4. Yadu). Kalidása a húnokat az ő Raghu-Vancájában (IV. Megerősítik ezt bizonyos újabban felfedezett érmék. Dr. aki Indiában Kr. melyben az úgynevezett kegyetlen és civilizálatlan fajok között a "Húnok és Parsikák" szerepelnek. W.és Dél-India népeit. amely az ugorok prákritos alakja. ének 68. amely a Skandagupták uralkodása idejére utal. "Ezek a turáni hinduk lettek India nagy templomépítői. indiai forrás alapján. vagy azok szorosain és aláereszkedtek India síkjaira – írja W. India ugor népeinek telepedésével és történetével bő szakirodalom foglalkozik. században. 1926bar megjelent művet hozok fel egy indiai perezi tudóstól. Kr.) Az első adatok tehát időszámításunk kezdetén az őstelepülésre. u. megemlékszik a húnok második inváziójáról. az északnyugati hegyszorosokon keresztül. hogy "mindazt. Mirkula. (Mithragyula = Napkirály." A legújabb angol irodalom G. A Kr. Eme népek között szerepelnek a húnok is. érmeket veretett önmagáról és három feliratot is ismerünk. India népeit az angol Alex Cunningham ekként osztályozza: 1.

") 2. a napot és jobban élvezi a regősök harci dalait a Brahmánok litániáinál.. mindenütt találtak a sírok felett sírszobrokat. szarvast. lövi a kacsát és vadmadarakat." Honfoglaló őseink a kancatejből készült népies kumisz italon kívül bort és sört is ittak. Váradi Regestrum. A nagy napfordulási (solsticium) ünnepe: az Aswamedha. (Kócs község Komárom vm. Észak-Eurázsia finn-ugor és törökfajú népei még ma is áldoznak a síroknál lovakat. lovát. az angolban coach. A radzsput vadássza és megeszi a bivalyt. A harci szekér is jellemző az indo-szkíta népekre. akik pásztoristeneket. mint a kelták bárdjai. akik magasan fönt tetők alatt szépkerekű kocsikon laknak. Békében a bor és a nők istene. a németben kutsche. 6. "Jönni fogsz a nomád szkítákhoz. A temetésnél a halottnak lóva1 együtt való temetését igazolják a hún. A részegítő italok szeretete tekintetében se marad el a radzsput nyugati testvéreitől. Imádja kardját. hasonlóképpen Szkítiából került az Indus síkságára. ö. A szkíta géta lovát feláldozták a halott égetésénél. Vallásuk hűvösebb klíma vallása volt és magukkal hozták előző telepeikről. rabszolgákat szabadit fel és torozó intézményt alapit az Ugrai monostor részére.. a Mahabharata hőseitől kezdve a Mohamedán hódításig. Vagy ugyanott a 142-ik oklevél. Harát háborúban koponyával ábrázolják." Ezek a szokások Herodotos szerint Sakadwipából (Saka Szkítia) származtak. (Lásd: Krohn Gyula: "Finnugor népek pogány istentisztelete. perirata. melyből az ellenség vérét issza. Anonymus írja a honfoglaló ősökről: A halhatatlan isteneknek nagy áldozatot tettek és 4 nap lakmároztak. 559-474. Anonymus írja: "nagy örömükben megittasodnak vala" t. egyúttal az özvegy is máglyára lépett elhányt urával. így a Fekete-tenger feletti síkságon. Jegyzet: 1-hez. a Jehun és a Jaxartes forrásvidékeiről. Az áldozati helyen való emlékszobor állítása ritkább szokás. a Borsa nemzetségből származó Benedikta nagyasszony földi javairól végrendelkezik. amelyet Vaivaswata Manu leszármazottjai (a Nap fiai) gyakoroltak. Temettetett az abádi révbe . 67 8. Számos példány van ezekből a délorosz múzeumokban. hogy a nap déli útjáról való visszatértét imádattal üdvözöljék. A kehely emberi koponyából készült. avar és honfoglaló magyar sírok leletei. n." 3." (Aeschylos: Prometheus. majd minden nap bajt vívnak s más ifjak pogány szokás szerint íjakkal és nyilakkal játszanak vala.-hoz. ahol a Nadányiak őse. a nagy áldomáson. Még ma is áldoznak a gazdagság és szerencse istennőjének: Laksninak. akik gyümölcsöket.) Szkíta származású a pannoniai kocsi is. vizet isznak. 68 .i. amikor a használata megszűnt. Hanem nejével egyűtt élve. A férfi szobrokat fegyverrel."A radzsput törzsek a még ma is megtartott szkíta szokásaikat alig nyerhették az Indus perzselő síkján.. e.. mint a szkíták. vaddisznót. akit kellő bizonyíték híján tüzesvas próbára ítél. V. füvet esznek. ) 4. 3-hoz.: Hadisten kardja Attilánál. A tatárjárás előtt általánosan elterjedt nálunk a sörfőzés és a szőlő kultúra igen magas fokú. A harcias radzsputoknál Hara hadisten szertartásai is kevésbé hasonlítanak a szelíd hinduékhoz.-ben. vagyis fehérló-áldozat. V. Jellemző a gyengédségük a nőkkel szemben. a kínaiban kao-cse.) "Rajta. mely a fiúnak kötelessége és uralmának hatalma abból látszik. 5. Amerre a hún fajú népek vándorlási vonala tart. – amin Árpád vezér igen örvendezik.. Hadistenének vért és bort áldoz. ö. ö. ide! Ne űzzük többé így zajjal és lármával bor mellett a szkíta ivást.) Anakreon (Kr. Anonymus: "Thonuzoba hitben gyenge lévén Nem akara lenni kereszténnyé. mint a nap szimboluma. Kamennija babákat." 1. 4. 8. Túlmeleg az ahhoz. kun süveggel és a férfi és női szobrokat is kehellyel ábrázolták. és Magyarország minden vitézei a vezér színe előtt paripáikra ülve. Attila kardja az Árpádoknál. A radzsput szereti a vért.. hogy az emlék nagyobbszerű az előzőnél. az ú. paizzsal. 7: hez. hanem inkább a skandinávok véres alakjainak tisztelete. A magyar nőknek a férfiakkal való egyenjogúságát bizonyítja az 1210-30 körül irt Váradi Regestrum 301. Szőlők vétele-eladása általános. ahol: Eufemia nagyasszony bíráskodik egy Ur-Kund nevű tolvaj felett. A halottak eltakarításánál Budha az elégetést vezette be és a hamu fölé földet hányatott. a dalosok mindenféle énekeivel zengnek vala elöttök . Az ősmagyar fele-ség fogalmát. Ez nem India forró síkjain szerzett hinduizmus. teheneket tisztelnek. 7. A radzsput Bardai ugyanazok. A magyar ko-csi. majd "Attila király palotájában sorjában ülve a kobzosok és síposok minden zengései és édes hangjai. előszeretettel viseltettek a szerencsejátékok iránt is.-hez. A radzsputok ősidők óta. (V. Ez a hindu népeknél tilos.

melynek csonkítását. 9. a melegnek. Az ősmagyarok Ukkon és ukkonpohár és a finn Ukkó. melyen a hőst hű feleségével együtt domborműben kivésbe ábrázolták. a téli napfordulókor szintén lóáldozattal járt. melyet egy évig szabadon engedtek. tehát a tűz jelenléte is fontos.turáni népek hozták be. A 16 áldozati pap feldarabolta a lovat és egyes részeit előírás szerint a tűzre helyezték. Háromszor vezették körül a lovat a szent tűz körül és a papok intésére örömkiáltások közt leölték. ezt igazolják túl cifra. majd Attila királyt is. P. A téli napfordulót. ilyenkor sezámmagos süteménnyel teli apró erszényeket osztott ki a fejedelem híveinek. akkor már is túl sokat mondtam. A közeli rokon keresztény bolgár nép megőrizte a napimádást. vagy elefánt alakúra volt kifaragva.) 12. i. minden ősi nép megünnepelte. Az ősi misztériumok nagy beavatási napja ez volt. hosszú csizmákkal ábrázolt szobrai és körülöttük álló nyilas amazonok. Amíg a jupá-kat előkészítették. Ugyanakkor nagy tuskót gyújtanak és azt égő oltárként helyezik a tűzhelyre. 1913. hol kőbálvány van felállítva. Szourvja isten azonos az indiai Szuria napistennel. "Ha ezek a hasonlóságok csak véletlenek. E tuskó Szourvja tiszteletére ég reggelig. 69 70 . bika. A szertartás a papok és augurok részére földbirtok kiosztásával végződött. "dicső hún kapitányokat". E napot megelőzőleg a bolgárok nem dolgoznak.-hez. Meghívások mentek a szomszédos fejedelmekhez és felállították a 21 jupát. ahol azok egész éjszaka a madarak repülését figyelték. Ha. boldogság a jövő évig!" H. Az új párok neve szouriakari. akinek lovat áldoztak.A hún eredetű bolgároknál is voltak ilyen sírszobrok. sz. Szourva. Blavatsky: Cross and Fire. Áldás. ékes szövetekkel és virágokkal borították. ha nem. a víg. A 18 áldozati gödröt három sorban. Az oszlopot aranylemezekkel. 11. Ramajanában leírtak egy ilyen szertartást. az adwarju papok az áldozatvezető hotri papok utasításai szerint hangos varázsmondatokat recitáltak. mint Siva romboló ereje a sivatag. 2. erre mutat Kézai Simon mester azon kitétele: "Keve kapitányt szkíta módon ünnepélyesen eltemették az országút mellett. a mongollal azonos fogalom és lóáldozással egybekötött volt a kultusza. de a szent emberek inkább aranyat kértek és így 10 millió jambunada (indiai) aranyat kaptak. úgyhogy a mai hercegek már nem rendezik. Égő gyertya és füstölő. az oroszországi és magyarországú kurgánokkal. m. az halált. A tűz mellett éjfél után kezdődik a jövendőmondás. A mai napig "Sourvjaki" ünnepe néven ülik meg újév napját. Dasarastha. nyolcszögletű faoszlopot. 10. elalszik. akkor más kutatónak útmutatásul szolgálhatok" – így vonja le a végső következtetést Tod. továbbá a hegyes süvegű. Nyugaton a napisten szentelt fája a kőrisfa. keleten az aswattha (ficus religiosa). madarakat és víziállatokat." Ide „az említett bálványkőhöz" temették Béla. és sívóhomok stb. Jegyzet: 10. V. december 23-át. Ayodhya ura. sivár. ú. A Modern Panarion. Réva és Kadocsa. termékenységnek és bőségnek urával. új esztendőt nekünk! Egészség.-hez. sas alakjában rendezték el. Adj bő. szóban és Sivó-család névben. (Tóth Jenő: Turán f. böjtölnek. pattogó tűz boldogságot hoz és gyors házasságot. egyenes kardú szoknya-gatyás és csizmás férfiak szobrai. A fehérlóáldozat (aswamedha) szertartás igen költséges és veszélyes. míg a király a szintén tűzbevetett állatok szívének füstjét szagolta. Márk krónikája "díszes kőbálvány"-nak említi ezt a sírszobrot.-hez. 1926-ban Pliszka és Mádara között Endzse falu mellett került elő egy férfit és egy nőt ábrázoló szobor. ) A magyar népi szokásból is sok részletét kiolvashatjuk az ősi ünnepélynek. A szurja név talán a napszúrás fogalomban fennmaradt. melynek feje egy-egy ember. ami a szkítáknál örömnap volt. Nálunk is voltak ilyen szobrok. A ló visszatérése egybeesik a nap déli útjáról való visszatéréssel. ö. amelyeket ma a népünk korhányhalmoknak nevez. Ide helyezték az áldozati állatokat. Egész Radzsadasthánban a radzsput hősök sírja fölé emelt tumulusokat találunk. 11. kivágását halállal büntették. A bőség szarujának emblémáját kalácsból elkészítik és ezt különböző ceremóniák között a család tagjai közt felosztják. 9. Menetközben így énekelnek: "Szourva. szerencse érje házunk. Te évad ura. amikor Szurjához fohászt küldenek. Ráma atyja idejéből: "Hozzátok elő a lovat a Sarju folyó északi partjáról és készítsétek elő az áldozatot!" Erre a célra egy fehér lovat választottak. évf. Szuria indiai napisten kultuszát . A Sankrant vagy Sivaratri (Siva éjszakája) ünnep. A királyt és királynét a főpap a ló mellé ültette. A mongoloknál Onghon és Onghó volt annak az istenségnek neve. éjfél után a jegyesek elhagyják a szülői házat és rokonokat mennek látogatni. a lovat.

V. ∗ dzaila. Bizonyítható-e. 71 72 . Az ősi legendákból idéző krónikaírók a húnok hatalmas nemzetén uralkodó őseinek sorozatát 35 ízig. kőrösfa. Bég Baján és Álmos gyulákon vagy fejedelmeken keresztül az 1301-ig uralkodó árpád dinasztia sarjadt. kormány. melynek bölcsője a Kínával határos Altáj-hegység vidékén ringott. Jelenti a világirodalmat alkotott ősök dicső multját. mint pl. ott is az Isten Hoo madár képében száll le. Attila. földre szállt. Mogyer. dsola: mongol szó – fék. ezt bizonyítja ősi legendája és a város címerébe is felvett kőrisfa. akit Astur madárnak és Songarnak (Songar vagy Sonkar = sólyom. Irnik. egyenes leszármazottjai Árpád és az 1301-ig uralkodó családja. hanem a kőrisfáról is. A magyarországi Kőrös nevek nem minden esetben a kerek földből készült várak neve után lett. Attila halála után legkisebbik fia. a Dsulo vagy Dsula. Volt egy török-hún fajú törzs. ö. magyar Gyula∗ dinasztia ősapja lett és e nemzedékből Kurt. a fajok közötti kiválóságot.) Ennek az isteni dinasztiának. Hóman Bálint történettudósunk halhatatlan érdeme. a számtalan és messze kiterjedő rokonságot.12. Itt Turul madár képében Isten testet öltött. Nagykőrös neve. a koronát viselő égi Turulhoz. (V.-höz. E törzs győzte le vagy telepedett rá a finn-ugor törzsekre. hogy a hún-magyar legendák ősi történetünk és ősi emlékezésünk tárháza? A) 1. Származása hasonló a Mikádó égi származásához. az ősi hiper-kultúrát. vagy Irnák húnjaival az ugor szövetség élére állt. Származása rendkívül előkelő. A mítosz pedig leszármazását még ezen túl is tovább vitte a szárnyas teremtmények királyához. az Árpád dinasztia előkelő származását. tehát kb. amelyen a mai nyugati kultúra is felépült. gyeplő. török szó. 1200 évvel visszaviszik Jafethez. hogy az isteni dinasztiát megalapítsa. Astur = vadászsólyom) is neveztek. mely keverékből aztán a magyar nép alakult ki. Mit jelent nekünk Attila és hún népe? Jelenti az 1500 éves jogfolytonosságot a Kárpátok övezte magyar hazában. Eneh és Emese álmával. hogy ezt a leszármazást ma a hivatatás történettudomány vallja. a világtörténelem legnagyobb katonai és uralkodói zsenije.

hogy t. mint az előttünk jobban ismert városlakók kultúrája. Elfogult történetírás lenne pl. Attila dicső örökségét fenntartó ősi mondakör eredetiségét csak a mult században vették tagadásba. egyik rá volt utalva a másikra. akik idegen gondolatkörben élve." "A végső eredmény abban a kérdésben. az első fennmaradt krónikáig 700 év telt e1. itthon a német eredetű Hunfalvy (Hunnensdorf) Pál és Riedl Frigyes az idegenből átvett mesék világába utalták az egész mondaanyagot. Császár Elemér: A 73 74 középkori magyar költészet problémái (1925-1926. a magyarságnak. ha a jelenkor nagy háborúját néhány száz év mulya egy angol történész egyedül csak angol források alapján írná meg és azt a német tudományos körök. így járnak el nálunk az ősi hagyományokat tagadó filológusok és történészek. A német Thunman. a durvahangú német Roessler. elfogadnák. sokszor ellenséges régi forrásanyag felhasználásánál az elfogulatlanságra törekvő történésznek kritikai érzékkel kell eljárni. A húnoknak volt írásuk. sőt az emlékezések világában is. A felsoroltak és az utóbbi három egyetemi tanár nem volt magyar fajú. a hún-magyar rokonságot. az." . akár görög nyelven a hún nép történelmét – ha ilyen nem lett volna – megíratni. a következő: a magyarságnak voltak a honfoglalás előtt keletről magával hozott hún mondái. saját írásukkal készült krónikák lehettek. Petz Gedeonnak 1885-ben a "Magyar húr monda". az orosz Karanzsin. Erről a kultúráról dr. a német forrásokat félretéve. századig Hunnia történetének folytatását Hungária történetéhez kapcsolták. hogy ezek az egymással annyira ellentétes kultúrák szükségszerűen kiegészítették egymást. nevelkedett. Hóman Bálint az Árpádoknak Attiláról való leszármazását tudományos alapon igazolja és az ősi mondakörnek a származásra vonatkozó részét eredeti ősi hagyománynak elfogadja. és tudományos alapra fekteti a régi hitet a magyar és hón néprokonságról. Az ősi hagyományokat. végül Bleyer Jakabnak 1908-bar "A magyar húr monda germán elemei" c. Fettich Nándor régészünk azt mondja: "A tudomány az utóbbi idők nagy ásatásai eredményei alapján mindinkább látja azt. A legelnézőbb megítélés szerint sem helyezkedhettek ők abba a szemlélődő állapotba. dolgozataikat. amely ilyen ősi fajszármazási és történeti kérdéseket idegen gondolatvilágukon keresztül helyesen szűrhette volna át.) Dr. 1921-ben megjelent munkájában feléleszti. hanem német eredetű német nyelvtanárok. 1925. (A magyar hún hagyomány és a hún-monda. amely a húr mondákhoz vezetett bennünket. a tót Szklemár. hogy a hún história végig költött adatokat foglal magában. fajszármazásukat és a dinasztikus érdekek annak szükségszerű megőrzését feltételezik. A magyar fajú Gombócz Zoltán: "A bolgár kérdés és a magyar-hún monda" c. így feljegyezhették történelmüket." Attilának 453-ban bekövetkezett halálától a honfoglalásig kereken 440 év. hogy a történeti steppe-kultúra az emberiség egyetemes kultúrájának külön féle megnyilvánulásai között éppen olyan magasrendű helyet foglal el. Módjában állt akár latin. Ilyen előzmények után csalhatatlan írásoknak ismerték el Heinrich Gusztávnak 1871-ben "Etzelburg és a magyarhún monda". volt-e a honfoglalás előtt költészetünk. Bizony ez hatalmas idő a népek történetében. A honfoglaló őseinknek a Kárpát-hazába hozott kultúrája a steppe népek kultúrája volt. Attila lángész volt és Rómában tanult. valamint a székelységnek hún eredete mellett egy évezreden át tanuságot tett az egész magyar nép krónikásaink Anonymustól kezdve és történetíróink a XIX. Tehát hún-türk nyelven. i.Árpád dinasztiájának. ami a köztudatba még nem ment át. Sőt ma már esz is látható. a szász Sehlözer és Eder. elfogultak voltak. A mai kor embere ilyen nagy időkre visszanyúló események fennmaradását csak írott emlékek útján tudja elképzelni.) egyetemi előadásaiban kimondta: "Abba nem tudunk belenyugodni. Sajnos. Idegen.

" 3. "A hún-magyar azonosság gondolatát a magyarok nem kölcsönözhették sem a külföldi irodalomból. hogy azok. a székely népnek a magyar-hún hagyománytól független s attól a krónikákban is következetesen elkülönített történeti tudaton alapuló hagyománya. A magába elmélyedő. 1939. akkor csakis az uralkodócsalád intézményesen fenntartott családi hagyományaival állunk szemben. illetőleg a királyi regősök énekeinek feljegyzése. Ez a bizonyítási eljárás azonban. században is élt a népek között ez a hagyomány. Mi is ilyen gondolatvilágot hoztunk magunkkal és é1 bennünk és szunnyad lelkünk mélyén" – mondta Teleki Pál gróf. * ∗ 2. Ugyanakkor határozottan kimondja. Anonymus azt írja. hogy nem a nép énekeiből veszi forrását. történeti. – az eddigi bizonyítás nyelvészeti és történeti eszközökkel folyt. Németh Gyula kettős szóhasonlítással bizonyítja."Az ősi kultúrával való érintkezés során ezek a pusztai népek adtak lelket. sem a német (germán) mondából." "A hún-székely azonosság gondolat.. tehát a mondaanyag legfontosabb részének eredetiségét. Annak a fontos kérdésnek eldöntésénél. amint láttuk. A származás kérdését. mert nem ismertek oly forrást. Thuróczy és Oláh szerint még a XV. Az árpádok dinasztikus érdekei az ősi hún származási és genealógiai legendák intézményes fenntartását igazolják. szemlélődő keleti ember gazdag gondolatvilágából született fajszármazási. történeti tudaton alapuló ősi hagyománya. hanem a honfoglaló magyar nép finnugor elemeivel a honfoglaláskor már teljes etnikai és nyelvi egységben összeforrt bolgár nemzetségeknek. Melich János szerint török-bolgár nyelvet beszéltek. A hún-magyar mondakört krónikásaink úgy állítják elénk. A keresztény királyság korai évtizedeiben. mint fennmaradt hagyományok évszázadokon keresztül a történelmi eseményekhez híven hagyattak az utókorra." "A hún-magyar azonosság gondolata nem a mai haza területén kialakult fiktív hagyomány. akár ide a magyarokkal együtt jövő népről van szó. hogy Árpád Attila nemzetségéből származott. már eldöntötte Hónian Bálint (A magyar-hún hagyomány és húnmonda). Mondák élettartama és a regősök. 75 76 . Filológusaink szerint lehetetlen. ezért néhány újabb bizonyítási eszközhöz folyamodom. pompás meseszövésű legendakörünk elveszett. amit a városlakó nyugati népeknek adtunk. vagy még a pogány fejedelemség vége felé népünk kettős nyelvűsége megszűnt∗ és így szükségessé vált az ősi Mazda hit zend nyelvén és a rovással jegyzett türk nyelvű feljegyzések átírása. (Jász-kun kongresszus. Krónikaíró szerzeteseink azonban csak a keresztény nyugati középkori felfogással öszszeegyeztethető töredékeket mentették át. hogy Árpád és családjában magyarul és törökül is beszéltek. Sajnos mindkettő Kun László idejében leégett. elsősorban az Árpád nemzetségnek keletről magával hozott. Ilyen lehetett a Szent László korában a papok latin nyelvére átírt Gesta Hungarorum is. amelyben azt megtalálhatták volna. akár az új haza területén lakó. Hol lehetett az Árpád-ház okmánytára? Valószínűleg az uralkodó Árpád-nemzetség ősi szállásán lévő székesfehérvári káptalan vagy a veszprémi egyetem hatalmas könyvtárában. vagy idegenből átvett kölcsönzött fikciók. nem vezetett célra. genealógiai és hitéleti nagyon gazdag. és XVI. ) Ilyen ősi kultúranyagunk volt Attila nagy fejedelmünk körül csoportosított mondáink anyaga. politikai készséget az első városkultúrának is. Ha pedig nem onnan veszi. hogy eredeti ősi hagyomány volt-e a hún származás tudata és az e köré csoportosult monda anyaga.

népi regölés formájában történt megőrzése. (L. "dar umbe sende ich nu zehant mine boten in Hiunen Lant: da. Hivatott volt fenntartani az ősök dicsőségét. a pozsonyi vár énekmondója volt. A másik csodálatos példa a finn nép Kalevala pogánykori nagy époszának a nép száján. ha ez nem lennie megőrizve. a Nibelungenlied. természetesen német szájíz szerinti átdolgozással. hogy mindenki elő tudja sorolni az őseit és ez 5-6 ízig is terjed. noha egyébként igen elfogult a hún és a X. e. ahol írva van. Felhozhatok a nyugati népeknél is hasonló példákat ősi származású népek így őrizték meg könyvek hiányában a hagyományt. 1207-ben Wartburgban dalnokverseny volt. szinte változatlanul. századbeli magyarság irányában. kik az ősök emlékét intézményesen megörökítették." (E végből most mindjárt útnak indítom követeimet Húnországba: ott bizton rátalálok az emlékekre. wand iz vil übel waere. A népköltészet családi emlékezete csupán néhány nemzedéket ölelhet fel s ilyen ezer évre terjedő emlékezet fenntartása lehetetlen (1. Sebestyén Gyula (A magyar honfoglalás mondái.hogy négy-ötszáz éven keresztül népies hagyomány fennmaradhasson. ami ezen a világon valaha történt. 1911. melynek csodálatos példáját a keleti népeknél találjuk. 221 lap) dolgozatában felhozza. Dr. Ez a magyar regős a titkos tudományokban oly jártas. A latin nyelven feljegyzett mondák elvesztek. hogy a német monda a legnagyobb bűvészmesternek említi. m. A regősök az énekkel és zenével kísért történeti anyagukat folytonos ismételgetéssel őrizték meg. Ez a legnagyobb esemény. India türk-hún fajú fejedelmeinél a mai napig fennmaradt ez az intézmény és az énekmondók adatait az angol történetírók forrásul használják fel. amíg a Kr. Így Indiában Buddha tanításait évszázadokon át szájhagyomány őrizte. 500 évvel ezelőtt történt história. nemzedékről-nemzedékre. oly nagyszerűnek találta. hogy Attilának udvari regősei voltak. ahol egy magyar regős : Klingsor von Ungerlant lett a győztes. Vagy a székely népballadák XVI. hogy az oroszországi nomád török népeknél a műveltség kellékéhez tartozik. 1904. Filológusaink fenti nézetét erősen cáfolja néhány mai korabeli példa: Szilágyi és Hajmássy XV.) szerint a Nibelungének tárgyát először Pilgrin (971-991) dolgozta fel Konrád nevű íródeákjával. de emlékük megmaradt a Nibelungenliedhez függesztett Klage-ban. későbbi passaui püspök. Priscus rhetor feljegyzéséből tudjuk. hogy ott írják le az élő hagyományokat. A hivatalos regős intézmény nagyban virult a fejedelmek korában és Geyza fejedelem esztergomi udvarában az Attila hún ki77 78 rály személye köré csoportosult hősi énekeket a fejedelmi udvarban élt Pilgrin ("Von Passau der Bischof Pilgerein. Ez a regős intézmény tovább élt a vezérek és a királyok korában is. századbeli eseményének regéje a török szultán leányával. Ebből az anyagból készült. mert nagyon helytelen volna ám. ob ex behalten würde niht. vinde ich wol diu maere. hogyan küldte a püspök embereit Magyarországba azzal a megbízással. 80-ban egybehívott nagy buddhista zsinaton a végleges szöveget le nem írták.) Nagy hírük volt a magyar regősöknek még a későbbi korban is.. évf. Király György) Azonban Tagányi Károly: A hazai élő jogszokások gyűjtéséről irt (Ethnographia. a régiek elhalványodnak s a feledés óceánjába merülnek. – Sebestyén szerint ez a magyar regős: Farkas. aki ámulatba ejt mindenkit misztikus tudományával.") hittérítő szerzetes.) . hogy azokat leiratta. es ist diu groezeste geschicht diu zer werlde ie geschacht. Eddig figyelembe nem vett bizonyíték a mnemotechnikai úton őrzött hagyomány. legyőzvén a középkor legnagyobb német költőjét: Wolfram von Eschenbach-ot. Ezt Aloyz Schröfl müncheni egyetemi tanár "Der Urdichter des Liedes von der Nibelungen-Not und die Lösung der Nibelungen-Frage" – kétkötetes hatalmas művében kénytelen beismerni. A népek meseképző ereje újabb és újabb hősöket keres. 200 év mulva. Ők a fajtudat intézményes őrei voltak. Tehát nem népi primitív mesemondással tartották fenn az ősi emlékeket. századbeli és a Mátyás király alakja körül csoportosult mondák hosszú élettartama. Sebestyén i.

mivel a faji jellegzetességekhez tapad. a) A szokás mentette át napjainkig a pogánykori ősi időkből azokat az emlékeket. a regölés tartja fenn a mai napig ősi vallásunk töredékeit. Azonos gondolat húzódik át a görög mítoszon. mert az óriáskő szent és sérthetetlen.'` Magyarság a zenében: Kodály Zoltán. Kaldeában Isdubárok. a jog és egyéb szellemi téren is. szívós. amikor még a különös emberfaj. akiben az ősök tisztelete ennyire magasan lobogott. Az óriásokról szóló legendát minden nép regéiben. hanem kelta. az atlantiszi óriás faj élt a földön. Ethnographia-Népélet. páratlan emlékezet." "Zenénk törzse éppoly rokontalan Európában. Kandra Kabos és követőik Mythologiájuk vaskos köteteikben és egyéb néprajzi dolgozataikban feljegyeztek. Az óriásokról különösen Erdély őrzött meg sok emléket. 79 zenét kimutatni. mindig mulattak és fajtalan életet éltek. – Szent Jánosnál: "Erre kitört az égi háború. Az emberiség ősi visszaemlékezésén alapulnak ezek a legendák. Közvetett bizonyítékok az ősi emlékezet fenntartása mellett. Már ebből valószínű." (Szabolcsi Bence: A zenei földrajz alapvonalai. Így regölnek ma is a Dunántúlon a sebes folyóvízben gázoló Csodafiú-szarvairól. Eredetiségéből ezerévnyi érintkezés. e dallamok a középázsiai kínai ötfokos hangrendszerben szólnak. ) A fent előadott ősi szokásokat megőrizte a magyarság népművészetében. ahol az új isten. – Az éposz különösen érdekes része. idegen hatás sem tudta kiforgatni. Európai szomszédoktól nem vehettük át. stb. hogy a francia népzene nem latin. Ezeréves népi énekeket ma is gyűjtenek a magyar nép szájáról. hogy a bolgár népzene hasonló a magyar népzenéhez. Zeus. ahol az óriásoknak meg kell egymással mérkőzniök és a legyőzött még kővé válhat és abban élhet. Az emlékezést nagy mértékben elősegíti az énekes forma. B) Óriás ősök. Indiában a Danavák. – egyiknél sincs meg. b) Az énekes forma. talpa és sarka nyoma. talán a sok hegyóriás.4. Ősturáni legendák emlékét őrzi a finn Kalevala éposz. Mintegy 30 óriás vár. óriások útja. "A finnugor nyelvet eltanult. e szerint a vízözönben multak ki az óriások és a tündérek is. legősibb tradícióiban vagy szent-írásaiban feltalálhatjuk. (Megjelent: Mi a Magyar? Szekfü Gyula szerk. Szekfü stb. őrzi emléküket. Érdekes ősi emlékeket őrzött meg egy szegedvidéki és bihari népmonda. a zene és a szokás. mert Isten parancsolatját nem akarták megtartani. ahol Kalevafi sziklákkal. az fajszármazási tudatát kellett. asztala stb. Mihály és angyaltársai viaskodtak a sárkánnyal s a sárkány és angyaltársai szintén 80 . így a görögöknél titánok. A keleti ősi írások azt mondják. mint nyelvünk.) Ez az egyedüli magyarázata annak. ciklopszok. "Ötfokúság és pentatizáló hajlam néphagyományunk alapvető sajátsága. heggyel akarja az új vallás egyházát eltörölni. a finneknél a Kalevafiak. európaivá és kereszténnyé lett türk magyarság régi zenéje máig pontosan tükrözi a sámánhitű mongol-török Közép-Azsiát. Ezzel ellenkezőt csak a tudatlanság vagy a rosszakarat állíthat. besenyő. gigászok. 1938. Ez a Mithras misztérium téli napfordulójának ünnepéből maradt fenn. különös szikla erősítette képzetüket. hogy a mohamedán török népek zenéje nem arab. Egyiptomban az óriás héroszok. hogy a kipusztult emberfaj a föld nagy kataklizmáinak lett áldozata (vízözön). Ipolyi Arnold. amelyeket Kállay Ferenc. sziklapadja. a család. palóc. ellen támadó titánok hegyeket dobálnak az Olymposra. Lásd Bartók és Kodály világhírű gyűjtéseit. hogy megőrizze. Rakshasák. Bartalus 1883-ban közölt egy népdalt. legrégibb énekeiben. Még a nyelvet is túlélő." "A zenei néphagyomány nagy lelki egységről beszél. hogy az eltörökösödött népek zenéje sem török. hogy a honfoglalók kultúrájának tartozéka volt. hagyományaihoz. Eddig nem tudunk külön kun. c) A népzene pedig a legősibb emlékeket is megőrzi. Amelyik nép ennyire tudott ragaszkodni ősi szokásaihoz.

Az özönvízre. a zsidók atyjaiként nevezett ősök egyedül az ő Géniuszuk alkotása. a franciák Ogr óriás népe pedig az Ugorra. Eljutott a régi görögökhöz a szkítáknak nevezett északi népek sámán mágusainak nagy híre. néprajzi határait.. mely képzet a honfoglaló magyarok franciaországi kalandozásainak emlékeiből keletkezett. Khusnak pedig fiai: Séba. e. A kaukázusi népekre vonatkozó adatokat átvették a perzsa fogság alatt. A Genezis (származási) történeti könyvét hosszú időn át szerkesztették. * A Genesis (X. Madai. hanem a hún népre és Attilára vonatkoznak. Ezek is óriásokká válnak. Félelmes lovas-nép kiváló fejedelmei voltak és hírük messze túlszárnyalta az ősök akkori lakóhelyét. óriásokat Mózes Genezisébe beillesztették. – már amennyire arra képes volt. A nagy Sárkány. századokban Szkíthiának hívtak. Kosmas 82 . Eviláth földje vagy a Kaukázus vidéki Araxes folyó földje. Ősi fajszármazási óriás-emlékezések az Attila— Árpád családfán szereplő ősök : Noé. 1-9. többszöri átíráson ment keresztül és abba más népek történeti töredékei is belekerültek. Viszont a kaukázusi szkíták régi országának egyik folyója szintén az Araxes. Nagy fejedelmei voltak ők a Kaukázus vidékén lakó szkíta-szabir-hún törzsnek. Meg kell már egyszer erélyesen cáfolnunk történészeink azon előítéletekkel telt tekintélysarktételét. Mésekh és Thirás. "A második folyóvíznek pedig neve Gikhon: ez a mely megkerüli az egész Khus földjét. akik nem a germán népre. teológiáját. Havilah. E szerint tehát Nimród és Havilah testvérek." Khus földje lehet: Susiana vidéke. Jáfet fiai: Gómer. Mágóg. Nem a sovinizmus fűtötte Ipolyi Arnoldot (Magyar Mythologia) azon megállapításainál. – megszületett a ciklopszok egyszemű (homlok közepén lévő) óriás népe. éppen így a szlávok Obor óriás népe az Avar népre. Khámnak fiai: Khus. ma is Khusistan nevet viseli. amelyet a Kr. a világcsábító letaszíttatott a földre s vele együtt letaszíttattak angyaltársai is. Korozmiára vonatkozik. de a mennyben már nem volt hely számukra. része) az emberiség családfáját következően adja: Noé fiai: Sem. A zsidóság egész kultúráját. és onnét oszol vala el. Ezekkel a nevekkel a Genesis más helyén is találkozunk. hogy fajszármazás emlékét őrzi a skandináv Eddában említett hún vagy hüne óriás nép és fejedelme Attli." "Az első neve Pishon: ez a mely megkerüli a Havilahnak egész földjét. a Noéra. Kelet áruit szállító kalmárok vitték tova legendás. Mitzráim. Megfejtésük a szellemnek az anyagba szállása." Legyőzetésük után Zeus hegyek alá temeti őket. Ezzel az ősi emlékezettel kapcsolódott az újabb legendaképző erő félelmes. vagyis Magyarra vonatkozik. kiket a hinduk csandalásoknak – kiközösítetteknek neveztek.) "Folyóvíz jő vala pedig ki édenből e kertnek megnedvesítésére. holott terem arany" . Thubál. "Annakfelette Khus nemzé Nimródot". csodálatos hírüket. Nemprót (Nimród)..viaskodtak. Khus. Thana. úgyhogy négy folyóvíznek lenne fejévé. Jafetre vonatkozó titáni hagyományokat a babiloni fogság alatt. a hunok "Kis-Indiájára". az őskígyó. stb. (II. vagy még keletebbre fekvő ősi hazában kell keresnünk első emléküket. Jászai Eviláth földjét a török birodalom diabekri helytartósága északkeleti részén a Van-tó közelébe eső Achlat város vidékével egynek veszi. mely vidék régebben csakugyan Perzsiához tartozott. vagy Baktriára. Khám. Góg és Mágóg királyok. szimbológiáját a környező népektől vette át. ahol az Araxes folyó halad át. 81 Nyelve és írása sem eredeti. harcias népekről és fejedelmeikről. Put és Kánaán. akinek neve Ördög és Sátán. hogy a zsidók biblikus történeti adatai. Prometheust is a Kaukázusba zárja. Jáfet. Révülésükben elért látási képességük tudata kapcsolódott az óriások hagyományával. a hixoszoktól és a kánaánítáktól. 10-13. Jafet. kiváló fejedelmeket. átvette az egyiptomiaktól. Eljutott hírük a zsidókhoz is és ők e hatalmas. A semita törzs egyik kicsi ága a zsidóság. Jáván.

Nembrothus változásokkal írják. ez Bornak. Ninusnál is régebben éltnek írja Sesostris egyiptomi és Tanaus királyt.) Aszszíria első királyánál. ez Ethelnek. helységek nevei felismerhető állapotban nagy időkön át fennmaradnak. amint azt Samothracéban tanították. helységeink neve legnagyobbrészt ezer éves. Abáknál a gyűrűs fekete sas. ezekben a sorokban: Árpád "tábort ütött a Noé hegyén." Nemzeti hagyományunk Nemróth atyjául Thanát említi. ez Szervénynek. Ez a legenda leegyszerűsített alakban sok helyen szószerinti átvétel a turáni szumirok Gilgames époszából. mitológusaink elsiklottak ezen igen fontos adat felett. Ez így hangzik "Álmos. Feltalálható a legenda lényege India ősi szentirásaiban is. ez Beszturnak. ez Zsoltának. ki is fia vala Elődnek. Álmos azután nemzette Árpádot. aki Tarah ivadékából származó aethiops Chus fia volt. ez Miskének. ez Csabának. ez Erinek. Fejérvár közelében és az a hely az első. ez Mikének. könyv. akárcsak Noé a bárkájában. Vaivasvata Manu az egyetlen emberi lény – más beállítás szerint kívüle még a 7 Rishi –. ez Berendnek. folyók. ez Létnek. Család. Zsolt nemzette Taksot. ez Noénak. az Ögyeknek. ez Hunornak. I. ez Bendeguznak. mint a mongol és tatár uralkodók családfáján. István. ez Budlinak. ez Kadicsának. A bibliai özönvíz legendában Noé az Ararát hegyén köt ki. ez Kevének. ez Betérnek. század közepén élt Justinus (I. Árpád nemzette Zsoltot. hogy a földrajzi nevek. hogy elfogult papok voltak. vagy még azt megelőző időkből való. ez Ompodnak. ez Baloghnak. "Noé hegye" nevet nem Márk krónikás vagy tudós papok és az egyház doktorai találták ki. ez Apusnak. mint a hegyek. hajóban menekült meg az özönvíztől. ez Kádárnak. ez Csanádnak. az Kulchenek. Ismert dolgok. ez Tordának. folyóink. 84 . ) Menroth. 510) Evíláthot Indiába.) * Titáni hagyományon épült a görögök Japhetosz titánja és ez a hagyomány azonos a hún-türk népek Jafet óriásatyjával. az Indus forrásvidéki Húnniába helyezi. * Noé özönvíz hagyománya és neve nem a sémita szellem emléke. de valószínűleg Nimród nevéhez hasonló őséhez kapcsolták és így biblikus színt adtak fajszármazásunknak. E nevet nem a hagyomány költötte. Noé kabir volt. Történészeink. dubnicí krónikák és Thuróczi: Nemroth. ez Ethelének. Hagyománya kabiri vagy titáni hagyományon épült fel. nemzetségekhez fűződött jelek. Reáfogták Anonymusra és Kézai mesterre. ez Kelednek. ki tőle származott. ez Daniénak. Ezért Fejérvárat a szent király. akik a Matsya Avatar alegoria szerint. ez Bondorfárdnak. melyet Árpád magának Pannoniában kiválasztott. Ősi hagyomány alapján Márk Krónikája (1330) elsőnek sorolja fel az Árpádház nemzedékrendjét. (Ilyen a honfoglaló Borsóknál az ezüst hal. Attila-Árpád fejedelmi nemzedékrendjén éppen úgy az ősatya Noé és fia Jafet. ez Nempróthnak. Noé neve mint ősi hagyomány elővillan Márk krónikájában. Éppen ezért nagyobb figyelemre nem is méltatták e legendát. hadijelvények.Indikopleustes (Kr. ez Bulcsunak. akik a bibliai Nimród óriás származását az ősmagyar hagyo83 mány valamelyik ma már ismeretlen. Ugyanezt mondhatjuk a családnevekről. Nemproth.és keresztneveink nagy száma is még az ázsiai hazában született. totemállatképek még ma is kimutathatók a családi címerekből. fej. ez Thanának. e nevet a budai. u. ez Keárnak. A családokhoz. mert a II. Nimród és Havilah egyébként elsemitizált alakja Nemrothnak és Evilathnak. Epiphanius Nebróth gigas-nak nevezi. ez Bökénynek. ez Leventének. Hegyeink. ("Boldog Arábiát" Epiphanius idejében Aethiopiának hívták. ez Jáfetnek. stb. kiről Mózesnél említést nem találunk. ez Othmárnak. Csákoknál az oroszlán. ez Zámornak. a közelben alapította". ez Farkasnak. ez Zambornak. pozsonyi. (Tanhu a húnok főkirályának címe.

Abulghazi a mongolok és tatárok leszármazását a következően adja: Noah fia Japfet, ki az Etel (Volga) és Jaik folyók vidékén telepedett le. Nyolc fia közül Turk volt az utóda. Tehát megegyezik Anonymussal Abulghazi a közös ősatya, Jáfet személyében. Ez közös ősforrásra mutat és nem semita eredetre. Japhettől származó nyolc ős neve: Turk, Csin, Kazár, Szaklat, Rusz, Ming, Gumár és Kaladzs. (Gumár neve Mózesnél Gómer.) A Biblia szerint Nimród Khusnak volt a fia. Epiphánius egyházatya (Kr. u. 400 körül) szerint: "Ez a Nimród a fekete Khusnak volt a fia, akit Zoroaszternek hívtak a görögök, és aki keletre költözvén, egykor a baktriai Hunniában uralkodott, alapítván itt a baktrok városát, ahonnan elterjedtek a csillagászatnak és mágiának ama tanai, amit Nimród fedezett fel és amit némelyek Zoroaszterről mondanak, hogy felfedezte." "Khus" szó is ősi hún név, Perzsia határán a Kr. u. V. században lakó húnok fejedelmét Khusnaváz-nak és Indiában Toramána néven nevezték. Ez Attila uralkodó családjából származó fejedelem, kinek fia: Mihiragula (Mihir = Nap: Gula vagy Gyula = fejedelem) India Attilája volt. Származásra a juecsi-fehérhún Kusán uralkodóház ból. (L. Modi. i. m.) Lukácsi Kristóf (A magyarok őselei) írja az örmény források alapján: A hún-magyar-szkíták, kiket az örmény Chus név egyesít, – hajdan Zoroaszter vallását követték. Josua Stylites (ford.: W. Wright. 1882.) írja: "A kusánok vagy húnok". Az Agni Purana szerint a Nap-dinasztiából származó Ráma egyik fia, Kusa, kitől a kushiták (Kachhwahak, Maravar és Amber urai) származtak. Az Elő-Ázsiát és Indiát benépesítő khusita népfajt északról bevándorolt ősi ugor népeknek tartják. Maradványuk ma is él Indiában. Khusok voltak a Tigris és Eufrates folyam közének legősibb lakói és ők rakták ott le az emberi civilizáció alapjait. 85

Hatalmas városokat építettek (Ninive, Kaleh); az ékírást feltalálták; mágiát űző tűzimádó vallásuk volt és az ázsiai legősibb nagy birodalmat ők alapítják. Az északról utánuk jött turáni népekkel összekeveredtek és megalapítják Elámot (Khusistant), Szumiriát és Akkádot. A legenda Akkád országnak és Babilonnak alapítását Khus fia, Nimród nevéhez fűzi. Nimród felesége Semiramis, Derketo isten leánya volt. A legenda szerint később Nimród északabbra vándorolt és Ninive várost alapította. Botbort: Geographia Sacra c. könyvében írja:

"Chavila fölött van Babilonia, ahol Chus fia, Nimród uralkodott. Nimród, azaz Bar-chus, a régi Bacchus volt. Tőle számítják a harmadik kort, amelyet a költők vaskornak neveznek. Nimród tetteit a pogány írók tévesen fiára, Ninusra és feleségére, Seramisra vitték át" . . .

A juecsi törzseket Kína határáról a húnok szorítják ki és Turkesztán déli részén telepednek le. Már Kr. e. 130-ban elözönlötték Baktriát. Itt öt törzsre oszlottak és a legtekintélyesebb törzsük a Kusán nevet viselte. (kínai neve: Guei-shuang). A Kr. u. első században a juecsi név feledésbe merült és általánosan kusánoknak nevezték őket. A Kusánbirodalom befolyása virágkorában egész KözépÁzsiára és a Kaspi-tó vidékére kiterjedt. Uralmuk alatt volt Afganisztán és India északnyugati része. Kaniska uralkodójuk pedig az egész Ganges folyó völgyét elfoglalta. Ő az indiai történelem egyik legnagyobb uralkodója és legnagyobb buddhista apostola. Régészeti felfedezések szerint a kusánok sok közös jellemvonást mutatnak faj, nyelv és ruházat tekintetében Irán északi részébe bevándorolt nomád népekkel. A korai kusán uralkodókat érmeiken csúcsos fejjel, széles, előreugró orral és nagy szakállal ábrázolták. Az ősi szkítákra hasonlítanak. Ruháik: hosszú köntös, ami Irán nomád pásztorainak ruháival azonos, alatta nadrág és nemezcsizma. A fejen csúcsos süveg. (V. ő.: McGovern i. m.). A magyar őshagyomány Nímród országát, az első őshazát és fajunk bölcsőjét a hegyes Transkaukázus vidékére, az Araxes folyó völgyébe, Armenia északi részébe helyezi. Evilath földje volt ott, amelyet Mózes (I. k. II. fej.) a Pilon folyó melléki Haviláh 86

földjének nevez. Elizeus örmény történetíró a húnokat khusitáknak nevezi, akik úgy öszszekeveredtek a turáni ősnépekkel, hogy egymástól e1 sem választhatók. Az örmény írók az Araxes folyó vidékét Khusdiá-nak hívták, az ott lakó khusitákról, vagyis húnokról. Volt ott egy Hunoracerta nevű város, amit örményből lefordítva Hunor-városnak neveztek. Hunor és Magor előtt itt, a Kaukázus hegyes vidékén bukkant fel a csodaszarvas és vezette el őket a hegyekentúli vidékre, a Meotisz-tenger (Azóvitenger) partjára. * Az első ősatyát, kitől a hősmonda a fajt levezeti, az indusok Manusnak hivták. Manu a szanszkritban urat, férfit, parancsolót jelent, de jelenti az Istentől ihletett törvényadót is. E fogalom minden ősinépnél feltalálható. Egyiptomban és Lídiában Menes, Phrigiában és Rómában Manes, Krétában Minos, szumiroknál Marduk, Iránban Marsi, az ősmagyaroknál Manó a neve. A mongolban Mani, vagy Mani khán = óriás férfi, aki a vadászok védszelleme. Tehát Nimród óriás, a "hatalmas vadász az Úr előtt" fogalmat teljesen fedi. Nimród óriás, az isteni vadász legendájához tartozik, hogy ő volt Babilonia és Asszíria megalapítója és első királya. A következő fejezetben bőven tárgyalom nevének késői utódát, ami némi fényt vethet az ősi Nimród-legendára. A nemzeti hagyomány a fajszármazási, őshazaszerzési és a dinasztiaalapítás történetét így őrizte meg "Menroth óriás, ki a nyelvek magkezdődött ösz szezavarodása után Eviláth földjére méne, melyet ez időben Perzsia tartományának neveztek és ott nejétö1, Eneth-től két fiat nemzett, Hunort t. i. és Magort, kiktől a húnok vagy hungárok származtak." "Hunor és Magor elsőszülöttek valónak, atyjuktól megválva, külön sátrakba szállnak vala. Történt pedig, hogy amint egyszer vadászni kimentek, a pusztán egy szarvasünőre bukkanónak, mellyet, amint előttük futott, a Meotis ingoványaiba kergetések. S midőn az ott szemők elől tö87

kéletesen eltűnt, sokáig keresték, de semmi módon nem találhatták. Végre is az említett ingoványokat bejárván, azon földet baromtartásra alkalmasnak találtá:k." (Kézai Simon mester.)

Feltaláljuk e mondát már a VI. századi Jornandesnél is, ki szerint a Meotis partján tanyázó hunokat egy szarvas-ünő vezeti az ingoványok közé. (24. fej.) A Bibliában a Genesis VI. fejezete Nimródra vonatkoztatva ősi turáni legendát tárgyal:

"óriások valának abban az időben a földön, sőt még azután is, mikor az Isten fiai (b'ne-aleim) bemenének az emberek leányaihoz és azok gyermekeket szülének nekik. Ezek ama hatalmasok, akik eleitől fogva híres-neves emberek voltak".

– Vagyis óriások voltak. – A Genesis hosszabb megszakítás után úgy folytatja, hogy a híres-neves emberek közt van Nimród, a "hatalmas vadász az Úr előtt". Peronne páter így ír róla:

"Nimród nem tartozott azon gonoszok közé, akiknek gonoszsága miatt támasztotta az özönvizet az Úr, vagy akik a bábeli torony építői lettek volna, mert vagy b'ne-eleimek, vagyis jó angyalok voltak s ebben az esetben bűnbe nem eshettek, vagyis nem voltak bukott angyalok azzal, hogy a föld leányait vették feleségül, vagy rossz angyalok voltak s ebben az esetben nem hívhatták őket b'neeleim-nak, azaz ,Isten fiainak’ vagy ,hatalmas vadásznak az. Úr előtt’".

Nimród (Menróth) tehát nem bukott angyal, hanem az "Isten fia", vagy az "Ég fia", aki Enethtel, az emberek leányával egybekelt. "Isten fia", "Ég vagy Menny fia" a hún-türk fejedelmek ősi címei közé tartozott. Többen az Attila fiától, Irniktől Ieszármazó, 525 táján élt Gurda és Magyer fejedelmek közül Gurdát tartja Hunornak. Szerintem ez a legenda ősi allegória, amely az uralkodó hún törzsnek

88

és a finnugor magyar törzsnek egybeolvadását, rokonfajú testvériségének tudatát őrzi. Eneth név a későbbi krónikásainknál Enech, Enach, Onech és Oneth változatokkal jön elő. Enach fiairól, mint óriás fajról emlékezik Mózes IV. könyv, 13, fej. 23=24. sora. Hunor és Magor, Nimród e két fiának nevét Mózes könyveiben hasztalan keressük. Nemróth felesége Enech ősanya török szóból megfejtve inő, vagy ünő, szarvastehén szóval azonos. A későbbi Emese ősanya, Álmos anyja jelentésének is megfelelő, mindkettő női (feminin) lényt jelent. Enee vagy ünő allegorikusan azonos a hold istennővel, vagy Isissel, – a "tehénszarvúval". A tehén minden ősnépnél a természet passzív női (nemző) erőnek a jelképe volt. Isis Egyiptomban, Ió Görögországban, Vách, "a hangzatos tehén" Indiában, akitől a Baghavad Purána. szerint az emberiség jött létre. Az ősmagyar szarvasünő üldözése azonos a Prometheus mitológiában Jupiter által űzött sóval, aki "szarvakat" kap, vagy Bráhma tiltott szenvedélyétől űzött Vách-hal, aki őzzé változott. Itt is üldözi Hunor és Magor, az égi származású két ifjú, a szarvast. A csodaszarvas eltűnik, de ők a Belári (bulári, bulgári) asszonyokra akadnak és közülük Dula király (ó-bulgár Duló dinasztia) leányait veszik feleségül. Ez is azonos fajszármazási ősi mítosz. A rokon finn népnek is van csodaszarvasa: "Maga léha. Lemminkäjnen Űzi csoda szarvast szörnyen, Űzi lápon, űzi síkon, Űzi puszta parlagokon" ... "Siettetik, főlkergetik Híz szarvasát rejtekéből, Tápió∗· hegye mögéből, Hixé⊗·· vára közeléből" . . . Kalevala. (Ford.: Vikár Béla)
∗ Tápió az erdők szelleme. A Pest vármegyei Tápió folyó és ily nevű falvak, ősi pogánykori nevek. Hizé, a magyar Izé – ördög. ⊗

Azonos a japánok csodaszarvaslegendája a mienkével. Ott Natsu hercegnek két fia volt: Abo és Oy. Vadászaton fehér szarvast riasztottak fel és azt űzték hosszú éveken át. Oy herceg keletre került a szarvas üldözésében és a japán nép őse Abo herceg nyugatra került és a "hungarik" magyarok őse lett. (Japán hadifogságban élt Ráthonyi János .özlése. Esti Ujság, 1941. XII. 19.) Az égi származású Nimród (Ménroth) felesége, a föld szépséges leánya Eneth, kitől a szarvesűző Hunor és Magor származik. Ez a két fiú a Nap fiai, a Mithras misztériumok bikaölő napfiai. (Anahita = Eneth = Boldogasszony. ) Forbáth László (A megujhodott Mongólia) írja, hogy Urga környékén hún vagy ujgur eredetű fejedelmi sírban szőnyeget találtak, amelyen két lovas a csodaszarvast kergeti. Regős énekeink csodafiúszarvasát a Tápiószentmártonban és Zöldhalompusztán talált szkíta aranyszarvasleletektől a kínai határig és onnan át Japán szigetvilágára követhetjük. A csodaszarvas legutoljára a keresztény lovagkorban, Szent László király körül csoportosított mondakörben jelenik meg.

C) Hungar név ősi hagyomány.

Az ősi népek nevüket alapítójuk nevéből származtatják. Ezek az alapítók távoli ősidők homályába vesznek el: A mítoszok isteni származást tulajdonítanak nekik és ők rendszerint az Olymposra kerülnek. Ilyen Hunor és Magor mítosza. Az ősi alapítók neve és vele az ősi népek neve is szimbolikus jelentőségű és mindig valami kiváló eszmével kapcsolódott. Népünk a honfoglaláskor két névvel tűnik feL A nyugati népek előtt az "ungar", "ongar", "hungar" névvel; önmagunk között pedig a "magyar" névvel. Ez a "magyar" név Árpád törzsének neve. A másik, a hungar, ungar vagy ongar a hadiszervezetet, a katonai állapotot, a katonai célból alakult törzsszövetség meg jelölését szolgálta. E szavakból hun-gar, "gar" a mongol szóból megfejtve, annyi mint kar. Ma is használatos: nagy garral jön, jelentése nagy sereggel, nagy haddal jön. A nemzetségeket had-nak nevezték. A régi magyar országgyűlés tagjait pedig "Karok és Rendek" néven hívták. Dsongar királyság annyi, mint "balkar", vagyis a mongol sereg balszárnyán lakó hadiszervezetben élő nép. Ilyen: Khasgar, Basgar (Baskír = 5 kar), stb. (L. Enciclopedia 89 90

Az árulásról csak ezután értesült Kobád és az árulás feleti felháborodásában megölte a hún királyt. Piligrin vagy Pilgerin hittérítő. Hungar-nak és Ungar-nak hívja ma is az egész világ nemzetünket. odahagyta Scythia tájékát. mert mi is így hívtuk. Hungaria királyai a magyar királyok. Hungar népnév és országnév. hún-magyar testvériségről írtak. tehát Irnik és bánjai által újjászervezett onogur szövetség nép. Vannak. hogy Attila másik fia a Bolgár nép élére állt és bolgár jelentése = keverék-nép. 525 körül. Kobad seregéhez a hún király 80. országukat Hungria néven nevezik. éspédig Heungnoo vagy Hiungnu". hogy a Hungaria elnevezést a nyugatiak találták ki. A bessenyőket saját nevükön Pacinak-nak nevezi a bíborban született Konstantin császár. 889. Valószinűleg a Szabir királyról írnak. mert a fővárosát Derbend felől északra említik. Árpád kortársa Regino apát Kr. – mondja Modi. kiknek azelőtt sohasem lehetett hírét hallani. Ősi időben az uralkodó és a főpap egy személy volt. Attila fiának uralma alatt állanak. műben. tehát a Megyer név "összetett alakjában bolgár-török eredetű". Zeliobes. saját nyelvén Mogyernek hívják". hogy ez a szó is öszszetett és gar szóval szövetséget jelent. Zilgbi és Ziagbir néven írja Deguignes. – Ugyanerre az időre esik Gorda fejedelem mégöletése és Magyer fejedelemmé választása. mogy-eri) . akik Irnik. hogy ma is Tibetben "Pesh Hun"-nak hívják Narádát. 900-ban latinul írja: "Kr.és országneve. Nagy tévedése történetíróinknak. lehet a mongol bultari = bujdosó szavakból is megfejteni. évben az Ungar nemzet. Ezeket a húnokat Hongre. testőrsége. parancsolónak". miket a Tanais áradásai alkottak". (E bárom törzs neve: Jabdierti. pénzeinken Hungaria Magyarország neve. (A Húnok ősi története c. – A magyar nevet sokan akarták megfejteni. Szent Izidoros: Ugrios antea hunos vocatos. Kubán-folyó melléki őshaza szabirhún-magyar népe történetének egy részlete. Kuartzi-tzur és Khabukszi-gyla. hogy a mongol. u. "A Hungária névben annak régi kínai nevét látjuk. ez a török "eri". a nemzetek fejlődésének. Lehet. Hóman Bálint írja. (Modi fenti műve.000 lovassal csatlakozott. aki indus hit szerint a Karma végrehajtó nagy szelleme. Török népnevek ugyanis kevésbé a nyelvi vagy faji. tehát az ősök mágus királyok voltak. Kobad perzsa király és Justinius római császár között folyt háborúban Róma a hún király segítségét kérte. A szanszkritban a hún népet "huna"-nak nevezik és hogy milyen kiváló név a hún. ) Ez a Kaukázusvidéki. Béla király Névtelen jegyzője mindenesetre a hagyományok alapján első királyunknak Mágógot írja. akik a finnből "föld emberének” Vámbéri a török „bajar” szóból „úrnak. E szó megfejtése: Kán = fejedelem és gar = (kar) sereg. a passaui püspök "Hiunen lant"-nak. és így tíz törzs szövetsége. Húnországnak írja Magyarországot. az mutatja. "íri" szó –. Felemlíti azonban. yara (barát) öszszevonásából magfar = mágusbarát"-nak fejti meg. boldogulásának . Megy.) – Hungar tehát a húnok hadiszervezetében élő nép. Un vagy on = tíz. Kr. A Hungar nevet hazai és külföldi írások az alábbiak szerint őrizték meg: Anonymus: "idegen nemzetségek nyelvén Hungarnak. Kronika Wegierska: "Magerones hoc est Hungari". u. Mogy néven a vogulok és osztyákok önmagukat nevezik. 91 92 bulgar vagy bulakar = folyó. mint inkább a politikai egységet jelölték. ama roppant kiterjedésű tavakat. vagy víziember. Mágóg szó mágust jelent.Britanica. a harci erényükért. A hún király nevét Zilidges. kb. A magyar név tehát az egymás közt használt neve volt a népnek és minden esetre a hún-turk "magyar vagy megyer" törzs ősi nevéből vált az egész nép nevévé. Zichy a megyer név eredetét egyelőre megoldatlannak tartja.) Géza fejedelem idejében még Húnországnak hívták országunkat a németek. Róma arannyal fizetett a hún segítségért. viszont a név másik fele eredetileg – eri-nek hangzott (magy-eri. Módi parszi professzor a pahlavi zend nyelvből "maga (mágus).) Krónikásaink Attila örökségéről. ugyanakkor Kobaddal is szövetségre léptek. de lehet. Szent Istvántól kezdve a mai napig a latin nyelvű okmányokon. u. hogy három törzsüket nemességükért és vitézségükért Kangar-nak hívják. – tehát a fejedelem előhada. Márk krónikája 1350-ből: "Közönségesen Magyarok vagy Húnok. latinul azonban Ungarok".

Attila nevét egyébként feltaláljuk a középkori gyakran használt magyar nevek sorában. Farkas és Orsolya. Attila legendás alakja Európa. a "kiniai Petőfi" idejében már mongol vagy ujgur fejedelemről szólhatott a lenti vers. Dúlt a harc és a leigázott népeket Ardarik. ) ⊗ 94 . Hún neve Etele vagy Etil (Nagy folyó) volt. Ebből azonban jelentős következtetést ne vonjunk le. Arany koporsóját és abban eltemetett rengeteg kincsét egész Európában keresi a nép.000 hún vitézt öltek meg szövetségeseikkel együtt. A szörnyű nagy kincs tudatát erősítette az a tény. Amikor a népvándorlás hullámai már elültek. és Eckhardt Sándor: Attila a mondában. vagy szörnyeteg. Szt. (Attila és hunjai. Istvánt "Stephan Král"-nak hívták. Attila-Etele német neve Etzel. Krimhildből Kremhelt vagy Krömhelt. a világ nagy államférfiainak inspirálója. római. akiket éppen Attilával való szereplésük miatt avatott szentté az Egyház: mint Leo pápával. ezért torz a képzet. Az elesettek között volt Ellák is. Már Mátyás király kora előtt nagy legendakör alakult ki és a mesék remek sorozata még a mai napság is szövödik. Ágner L. D) Attila = Atyuska. Bizánci. Attila Rómában nevelkedett és azt értékelve. Attila legidősebb fia. ahol az oszlopok aranyveretekkel voltak egybekapcsolva.irányítója. Szabó Károly 1864. izlandi. a háború és béke intézője. amint már kifejtettem. Európa népe a világhódító Attila körüli legendákat tovább szövögette és a valóságot a helyi hagyományokkal is összekeverte. Nálunk. legfeljebb azt külsőségeiben követő életet éltek. rettegett alakjává vált. ott állt drágakövekkel díszített széke. Az Altájhegység egyik nyulványát Mazar-Dag-nak. edényei és színarany ágya. A romboló és építő Attila körül hatalmas mondakörök alakultak ki. A középkor e népei keletről jött fajrokon törzsekkel összevegyülve. u. "Meghalt a hún király. "Isten ostorá"-nak világbirodalma összeomlott. Kézai mester Attila híres sátráról írt. akiknek könyörgésére visszafordította hadait és így Róma és Páris az elpusztulástó1 megmenekült. Róma városán és üszköt. amelyet az Árpádok királyi családjánál hagyományként élt ősi családi kincsekhez kapcsoltak. miként az orosz nép hivja cárját. E) Attila kincse. kiknek élete egybefűződött Attila legendájával. Ezek egész szabályos hangtani megegyezések. az antik kultúra fellegvárát megkímélte. Attila-anondák. velencei. amit Attiláról és a húnokról alkottak. Athel. tehát Magyar-hegynek hívják s ott van a Mazar-folyó is. mégse volt se német.⊗ A népek romantikus meseképző erejét Attila csodás kincsei felfokozták. mert a gótok Attila hadiszervezetébe tartozó népek voltak és így nevezhették Attilát = Atyuskának. megítélésénél Priscos rhetor kortársi feljegyzéseire utalhatunk. se szláv. Attilát egybekapesolták oly nyugati keresztény kortársakkal. dániai. Lásd: Thierry Amadé. Attila igen magas kultúrfokon álló műveltsége. Attila nevét a filológusok gót szónak tartják. 705-762 ) költő.~ A "rang" és a "szörnyű kincs" volt Attila fiainak végzete. "Atyuska" a jelentése. Aldarich neve Aladár lett. A magyar nevet messze keleten megtaláljuk. ∗ Li-Tai-Po (Kr. ellenben 93 Attila halála után tíz évvel a vandálok törzsei átvonulnak Itálián. romhalmazt hagynak maguk után. Dr. a rang s a szörnyű kincs miatt egymással harcba szállt és dúl a harc. frank és délszláv hősköltemények istenített. a királyi ház intézményei fenntartott történeti anyagán kívül a nép meseképző ereje is nagyon termékeny volt. Szent Genovévával. azonban tökéletesen ráillik Attila hunjaira is. szerk. minden nemzetének fantáziájára termékenyítőleg hatott. a Gepidák királya a húnok ellen hadba gyűjtötte. Pannoniában az ismeretlen Netadfolyó közelében vívott véres csatában 30. Ilyen szentek még Szervác. Athil. asztala. germán. s a sok utód. Ford. – angolszászoknál Atla és a skandinávoknál Atli. a görög-római városlakó kultúrától távoleső. amint Dietrichből Detre. Ez arra mutat. Ford. Németh Gy. hogy ősi hún törzsnév a „Magyar”. hogy vége nincs”∗ (Li Tai-Po.

leszármazottjaik pedig a székelyek. Itt a biharmegyei Sárrét járási Korógy pusztán 95 96 . ö. hogy Biharban. I. az ősi szokások és hagyományok élénken éltek és a Balkánon az elszlávosodás csak a X. században következett be. Pertznél IK. A honfoglaláskor Magyarországon talált bolgárság ellenséges magatartását Árpád vezérnek a balkáni bolgárok ellen viselt háborújá indokolja. tudniillik két arany koronát. Az ősi hagyomány szerint a székeIyek a testvérnépi tudat alapján önként csatlakoztak a magyar törzsszövetséghez. István király Ottokár cseh királytól eredménytelenül követelte a kincsek visszaadását. Béla király névtelen jegyzője Ménrót fejedelmüket.: Hóman B. Csak néhány évtizede. ) A volgai bolgárokkal még a honfoglalás után is az érintkezés hosszú időn át fennállt. Akkor még náluk a bolgár-török nyelv. mint Rudolf német esászár szövetségese. a mai székelyhídi járásban és a Szilágyságban. Fehér Géza szerint bolgár-török ötvösök műremeke. A dunai bolgárokkal a rokoni szövetségi viszony 839 ben fennállt és 892-ben Arnulf frank király szövetségese mindkét nép. 707. maradék hún népét Keletre vezette. királyi jogart. A mocsárvilágon átvezető járható hátas földeket hídnak nevezték. Hol lakhatott Csaba hun-töredéknépe? – Feltehető. de rnár 894-ben a magyarok Bizánccal léptek szövetségre a bolgárok ellen. A mai Magyarország tekintélyes része akkor már bolgár uralom alatt állt és a magyarok új szövetségének célja a bolgár hatalom megtörése és a honfoglalás előkészítése volt. Hogy milyen viszony volt a székelyek és a gyarmatosító bolgárok között. amik Attila magyar király idejétől és az ő más utódaitól mostanáig Magyarországon őriztettek. Kőrösök. és IX. de az egyik hún töredék visszamaradt. tehát hún fajúnak. (V. mácsói Anna nagyértékű családi kincseket vitt magával Csehországba és azok ottmaradtak. nem ismerjük. katlan őserdőkkel borított gyepűrendszer volt. Csigla mezejére∗ vonult és ott várta be Árpád magyarjait. hogy a székelyeket jelenlegi lakóhelyükre árpádházi királyaink telepítették. akit sok felesége miatt Mén-Marótnak is hívtak." (Annalium Austria Contin. amelyeket valamikor magának László királynak nénje. izmaelita pedig mohamedánt. hol kozárnak nevezi. Béla király leánya. A keleti részek bolgár fejedelme Ménrót. Ma már tudjuk. ilyen volt a Korógyon átvezető híd Berettyóujfalutól délkeletre. i: m. Taksony vezér korában Buláiból izmaeliták vándoroltak be Magyarországba. míg azután Kun László király. V. Rudolf és Ottokár között létrejött 1276-iki békeszerződés pontjaiba belevétette a kincsek viszszaadását. 705. mert a jelenlegi Székelyföld a honfoglalás után még évszázadokig la∗ Ismeretlen hely. Ellenük viselt harcokat Anonymus híven feljegyezte. hogy a Berettyót szabályozták és mocsárvilága megszűnt. míg a magyar seregnek Bihar vár ellen rendszeres és kemény harcot kellett megvívnia. amelynek rajzát Ipolyi közölte. hogy az összes kincseket viszszaadja. (Zichy I. folyók és egyéb patakok által alkotott mocsárvilág védelme alatt lakott. F) "Bihar király" elveszett hún (bolgár-török) hagyomány.s aranykincseket. Vindob. "Megigézvén Csehország királya az említett magyar királynak (Kun Lászlónak) . A Bécsben őrzött Nagyszentmiklóson talált fejedelmi arany kíncsleletet a népi hiedelem. A hivatalos történettudomány azt mondja. amely köröskörül drágakövekkel van díszítve és többféle mé. században még "bolgárokat" és "szlávokat" említenek. Ezen a vidéken a dunai bolgártörökök is gyarmatosítottak és a bihari földvár egyik erős központjuk volt. mert a bizánci források a VIII.IV. csodálatos szépségű és nagyértékű arany amforát. l. Anna mácsói királynő oda vitt és neki átadott. Népe a Berettyó. Az ősi hagyományok szerint Attila harmadik fia Csaba. hogy e kincsek a Tisza-Marosközbe telepedett bolgár fejedelemnek kincsei voltak. ő hol bolgárnak. Bihar földvárában székelt. sőt a tudományos felfogás is hosszú időn keresztül Attila kincseinek tartotta. hasonló név Csiglen kisközség neve a Szilágy vármegyei zsibbi járásban.) szerint a kincsek közé tartozott a máig Prágában őrzött Szent István-féle kard. KékKálló.) A honfoglaláskor itt talált bolgár nép kétfajú és kétnyelvű. Testvére. Bulái akkor a volgai bolgárföldet jelentette. Bakonszeg község határában. Ér.) Pauler Ákon (Árpádkor II. E kincsek sohasem kerültek többé vissza.

Bihar (Bihor) indiai tartományt a fehér húnok alapították. Egyik kirajzásuk Attila családjából való királlyal Indiába tör be és ott hatalmas birodalmat alapít. kik fölött igen előkelő származású fejedelem uralkodott. a királya. Zabergammal az előtörő avarok kötnek szövetséget és megsemmisítvén a gepidák és longobárdok uralmát. és Gyalu-puszta Szolnok vm-ben. u. tehát Bihar gyálpó — Bihar. Ettől kezdve ezek a húnok az avarokkal olvadtak össze. gyálpó = a király. (Vár.) V. A vörössapkás shámán mágiát is űző dugpák kolostorainak. Tumen török név. az utolsó pogány magyar úr. mert ahová a hunok eljutottak és vallási kultuszuk ismeretessé vált. de fennmaradtak.és Korógy éren.∗ Tibet egyházi főnöke a Lhasszában székelő Dalai láma: Gyalpó. közép és kelet Tibet a Gelupka sárgasapkás szerzethez tartozik. régi ősének.: Encyclopedia Britanica) . Kétszáz év mulva Nagy Károly hadjáratai után hatalmuk összeomlott.. Így indiai Bengália felső részében Bihar tartomány nevében. Ez tehát 25 évvel Árpád honfoglalása előtt történt. 270. mint Tumen köktürk kagán neve. megritkultak. mint tévesen állítják történészeink. Gazsár hún törzsnév Indiában és Buddha is gazsár hún volt. az uralkodásra kiszemelt Zoltánt (Szultán) Marót fejedelem leányával házasítja össze. mert Árpád fejedelem egyetlen élő fiát. Egyes hún maradványok és a húnokhoz húzódó gót csoportok az aldunai határon a bizánci birodalom határőrei lettek és egészen Zabergam (Szabirkán?) fejedelmük idejéig független életet élnek. világi feje a Sigace-óan székelő Tassi láma. Nemprót (Nimród). (Néha vihar és vihara néven is. Ezeket a hercegeket a rómaiak legyőzték és a húnok nyugateurópai hatalma Kr. ahonnan perbeidéztek egy Tumen nevű szabadembert. Attila halálakor Erdélybe gepida törzsek vonulnak. A nyugati végeken Pannoniában függőségi viszonyba kerültek és még 871-ben adót fizettek a német császárnak.. A hún törzsek kelet felé özönlenek vissza és a Kaspi-tó felső vidékein tartják fenn hatalmukat. akit több neje miatt Mén-Marótnak is hívtak. sőt évezredeken át alig változnak. szertartásainak legfőbb patronusa az előbb említet "Bihar gyalpó" ősrégi hún király. továbbá a Jóúszó éren keltek át a honfoglaló ősök Biharvára meghódítására és nem a békésvármegyei Korógy-éren. Gyála nagyközség Torontál vm. Bihar-nak őrizte névét. Kisgyalán kisközség Somogy vm. még a késői korban is. vallásos kegyszereinek. egyik hún királynak. 618-ban keresztény lett. A történetemmel Anonymus adatait miként kapecsohatjuk össze? Attila 454-ben bekövetkezett halála után fiai: Ellák. Reg. Gyakori szokás volt a nagynevű ősök nevének felvétele. Zabergam Kr. ö. Denghisik. 468óan megszűnt. Bihar várától néhány kilométerre nyugatra feküdt a tatárjárás előtt Gazsár falu (Guizar).. Szent király lehetett. elszegényedtek. Nemprót-Marót fejedelem igen előkelő származású. Földvára. A népek története azt bizonyítja.. A Don és Dnyeper folyók közét lakó bolgártörök népre Attila húnjai rátelepedtek és nemességét és uralkodó családját is ők adták. u. Tibeti nyelven gyál = király. hogy a családi és helységnevek állandóak és évszázadokon. Neve ősi hún királynév. valamelyik hún fejedelem leszármazottja volt. per. Legalább is lényeges változást nem szenvednek. Irnik (Csaba) és két más rokonuk Ennedzár és Uzindár között osztották fel Attila birodalmát.) Tibet népe buddhista hitet követi és nagyobbrészt két nagy szektához tartozik. Gyalóka kisközség Sopron vm. Gyalu nagyközség Kolozs vm. (l. Összefoglalva ∗ Gyál nevű helyneveink: Gyál-puszta Pest vm. A honfoglalás idejében tehát Bihar vármegye területén a bolgár-török nép bizonyos politikai közösségben élt. Ennek a biharmegyei Korógypusztának volt az ura Vatha.. ott feltaláljuk Bihar nevét. Bihar tartománytól keletre eső Nyugat-Tibet a Brukpa vagy Dugpa vörössapkás. A felbomlott nyugati hún birodalom visszavonuló hún töredékeit ez a bolgárság felveszi és magábaolvasztja. E tartomány buddhista kolostorait is Biharnak hívják. ahol fejedelmi udvara állt. 97 98 . Attiláéhoz hasonló hatalmas birodalmat alapítanak. Nemrót.

hogy Ethele király Aquileja városát "sok varázsló kíséretében körüljárta. hogy névelferdítéssel állunk szemben és ugyanarról a hún töredékről írt. és erős állammá szervezik őket.A VI. Szerinte Zuard vezér vitte ki Görögországba őket. Edöméntől származott az Aba nemzetség. a későbbi magyar király. Anonymus fejedelmi személyeknek nevezi őket. kívül Borsa. A húnoknak nagyhírű mágus-papjaik. és VII. jósaik voltak. Boksza és Ketel családjai uralkodtak. 500-ban Indiába betörtek és Skandagupta indiai fejedelmet legyőzve. Legendáink és a külföldi feljegyzések is fenntartották Attila jós papjainak hírét. azt írja. Örösur. így ismét Attila családjából származó fejedelem. vagyis kabaroknak (= lázadók) nevezi. Álmos fejedelem is "de genere Turul". aki a húnok nagy csatájában halálos sebet kapott. kikbe babonás hite szerint igen nagy bizodalmát helyezte". a legvalószínűbb azonban. a mai Erzsébet híd lábánál állott római vár helyén. A húnok zöme azonban Csaba királyfival visszaözönlött keletre. Etel. A frankok által összetört avar birodalom keleti részét a bolgár-törökök szállják meg. Ménrót-Nimród származásra lehetett a visszamaradt székelyek felett uralkodó Attilától származó törzsfő. Anonymus és Kézai háromféle hún töredékről írnak és ez tévedésbe ejtette történészeinket. meggyógyítja. u.) 99 100 . Ed visszamaradt korozmiai rokonainál. "Ezek a székelyek a húnok maradványai". Ezeknek a húnoknak mai leszármazottai között virágzó az Ed törzs. rokonsága azonban tovább élhetett. amely az alsódunai görög határvidéken élt. valahol keleten. kiknek hét törzse felett Ed és Edöménen. Konstantin császár a honfoglaló magyarokhoz csatlakozó törzset a Kazár király uralma ellen fellázadt népnek. magukat székelyeknek hívták és Árpád elé jöttek a "ruthén" határszélig. családjaikból és szolgáikból álló húr töredéktői ír. A harmadik hún töredéket. Történettudósaink szerint ezek a kabarok a Felső-Tisza vidékének határőrei lettek és az Aba nemzetség tőlük származik. Csaba írének (gyógyfüvének) székely földi néphagyománya ősi ázsiai emlék. Meghódítják Kelet-Magyarországot és a marosi sóbányászatot a rómaiak után újra felveszik. akik a Kárpátok övezte hazában. az ismeretlen Csiglamezőn visszamaradtak "árpád idejéig". század elején a Balkánra primitív kultúrájú szláv népek vonultak le. Kr. Zabergam húnjait. hogy bolgár-hún törzsfő volt Krum kán családjából. bolgárok alapítják és Pest neve bolgár-szláv név. Géza fejedelemnek veje. Népe felett Ed és Edömén fiai uralkodtak. A nemzetség címere a fekete sas. Ezek a húnok. Szkítiába. – írja Kézai. akik közül Edömén népével a magyarokhoz csatlakozva. ugyanaz. Zabergán vagy Zaber kán és Zuard kán. bár időbeli tévedéssel. István sógora. (Kézay. Bizonyára a lázadó kabar törzsekkel. mert Bihar vármegyében a középkoron át de genere Turul-ok éltek. Oleg 882-ben foglalja el és kiterjeszti uralmát az összes dnyepervidéki szláv törzsekre. mint Attiláé. Anonymus Csaba magyara (sobamogera) néven nevezi. Kézai először is háromezer harcosból. Szt. Kézai. lehet. – lehet Zaber kán utóda. század közepén bolgártörökök áramlanak utánuk. sőt csatatéren elesett vitézeit egy gyógyfűvel életrekelti. de már a VII. vagy vezér neve nagyon hasonlók. továbbá Attila visszamaradt töredéknépét. Kunoknak nevezi a csatlakozókat. Pestet. akiket a honfoglalók Kiow ostromakor felvettek a törzsi kötelékbe. Toramána királyuk vezetése alatt. Anonymus szerint Ménrót-Nimród férfiága kihalt. A honfoglaló magyarság tehát avarokat. akik gyakran közölték vele az istenek szándékát. Edömén nemzetségéből leszármazó Aba Sámuel. Kiow városát a normann Rurik rokona. Korozmiába. elvérző. hogy Csaba fia. Anonymus. Kézai írja. ami az Attila-Arpád fejedelmi családdal való rokonságra mutat. Elfoglalják a Szerémséget is és kolonizáló csoportjaik egészen Pestig jutnak. vagy bolgár hunokat elég tekintélyes számban találhatott. résztvett a honfoglalásban. Oleg ilyen fényes haditettet a hún kozárok ellen csak hún-török ∗ rokonnépek segítségével vívhatott meg. aki szintén Attila családjából származott. megtelepedtek Indiában.∗ G) Adat a Csaba mondakör eredetéhez. Anonymus ezt a csatlakozást Kiow városának a honfoglalók által 894-ben történt ostroma idejére teszi. E legendában Csaba királyfi csodaorvos és nagy varázsló.

) Ez a fű a kínai birodalom legtöbb helyén megtermett. sőt egy hónap mulya még a forradások sem lettek láthatók. sőt vízáradást is elő tudtak idézni. Abban az időben azt varázslatnak tartották és halálra ítélt bűnösökön kísérletet tettek. akkor ez az orvos gyógyfüvet rakott a beteg szájába. A jüebani hún fejedelem szövetségkötés végett az északkínai udvarba 449-ben követeket küldött ajándékokkal és azonkívül küldött egy varázsló csodaorvost." Ennek a táltos orvostudománynak emlékét kapcsolták a legendás Csaba királyfihoz. A szkíta név a régi görögök előtt népi gyűjtőnév és földrajzi fogalom volt. " (Anonymus. Árpáddal . e. Leírja." – "Szkítiának első királya volt Mágóg. 91-ben Kína szomszédságából eltűnt és a Jüebannak nevezett országot alapították." "Álmos vezér mondá seregének : Szkíták. sőt háremtizedrésze vagy megfagyott. kiktől Hungaria királyai és vezérei eredtek. vagy Magna Hungaria.) ∗ Anonymus nem ír a hún történetről. illetőleg azt a mai napig sem dolgozta fel tudományosan. szétszakították az erét. visszavonuláskor mögötte jár. A zsuzsánok kéttized. hogy megrágja és lenyelje azt. servita név gyűjtőforgalma. hogy a seregeknek menetközben előtte. Kézai ellenben Krónikája első részét a húnok történetének szenteli és a második részét. a mondák élettartamának határtalan időkig való megőrzését ez is igazolja. Vuszun.A kínai krónika egy hún varázsló csodaorvos gyógyfüvéről ír. – "A szkíták ugyanis régiféle népek. Ez a csodaorvas a hún mágusok nagy tudományáról elbeszélte. mint ma a turáni. kiket Nagy Sándor berekesztett. vagy széjjelverték a fejét és nagymennyiségű vért vesztett. hogy "az ő országukban olyan varázslók élnek. Kangkü és Alan voltak. sűrű havazást. pl. Rodusi Apullonius (Kr.) "Jó emlékezetű Álmos vezér. Jakint orosz tudós szerint Tarbagataj volt. bajtársaim !" "Árpád tört át hadaival elsőnek a ruthének havasain s ő ütötte föl legellőbben táborát az Ung vize mellett. Anonymus így ír: "Szkítiának kelet felől való határánál a Góg és Mágóg nemzetek laktak." (Kézai. 101 102 ." (Parker fordítása. Szkítaság alatt a rokonfajú népeket értették. 230) írja: "A szkítáknak Később Szt. Álmos vezér apja. Kinek is nemzetségéből származott azon nagyhíres és igen hatalmas Attila király.∗ Tehát a nép emlékezésének. Az új magyar történetírás szkíták történetével nem foglalkozik. Deguignes szerint ez az ország Baskíria. heves vihart. a sáfrány szárított virágszirmát. a magyarok bejövetelét a hún nép visszajöveteleként írja meg és mindketten a nagy szkítaságba való beletartozandóságunk tudatát mentik át. akik a támadó zsuzsánokra (avarok) felhőszakadást. – a mondottak mind valónak bizonyultak. Magyar népünk mai nap is használ ilyen vérelállító háziszert. Szomszédjaik Zsuzsan." – "Ezután sok időre származott ezen Mágóg király nemzetségéből Ugek. Jafet fia s azon nemzetséget Mágóg királyról nevezték Mogernak. Ugek fia.. Mágóg király nemzetségéből feleségével és fiával. H) Szkíta származástudat. vagy megfulladt. "Ha valakinek elvágták a nyakát. Krónikásaink a nagy szkítaságba való tartozandóságunk tudatát átmentették. u. László füvéhez. árja. hogy az északi hiung-nu (hún) senyü népének egyrésze Kr. A szkíta olyan fajnév volt őseinknél. A vérfolyás néhány pillanat alatt elállt s behegedtek a sebek.. mint hogy az ő vérsége a többi szkitiai törzsek fölött azon kiváló méltósággal van felruházva.

még mielőtt az ősi árják India északi részén megtelepedtek volna: A germánság népvándorlása a mai Észak-Németország.) írja: "a perzsák minden szkítát sák-nak neveznek”. Hestiát ismerem el csupán". a Botteni-öbölig terjeszkedtek. a középső Argoxaistól az úgynevezett katiarusok. Gelonos és Szkítes. akik az Ister—Duna és a Feketetenger feletti síkságot. járom. akiknek paralaták a nevük. Három fiúk született: Lipoxais. 64. Herkules szkíta íjját felajozni tudó Szkítes azonban visszamaradt. 103 104 I) Szkíta királyoly isteni származása. s ekkor isteni végzet szerint eltűntek.és Északi Jeges-tengerekig. amely a Baltitengertől a Fekete-tengerig terjedt. így az égő aranyat eldobták." Ugyanígy volt a perzsáknál is. a Fehér. ahol vihar és fagy lepte meg. a görögök azonban szkítáknak hívják. már kialudt s az azután hazavitte. mint Herodotos (VII. végül Indiába is kirajzottak. A vandál. A húnok inváziója elsöpörte és széjjelszórta ezeket . a bastarnok és skirek. „aki az akkor puszta vidékén élt. isten és egyéb neveit a mongol szókincsből fejti meg. Mikor Herkules felébredt. Ezen az állásponton van H. Zeust és a szkíták királynéját. Ez az álláspont elfogultságból eredő túlzás. Az ókori görögök szkíták alatt azokat az északi népeket értették. Targitaosnak hívták". könyvében. a legifjabbtól. gepida és a gót anyatörzs csak a Kr. . Neumann (Die Hellenen im Skytenlande) a felsorolt szkíták nép.és az Azóvi-tenger partjait. Az öregebb testvérek erre a királyságot néki adták át. Szkítiának görögök által az ókorban ismert területén turáni népek laktak." Ennél a csodás lénynél voltak az eltűnt lovak. A germán népfaj nagy keleti ága. A második legendában: a szkíták Herodotosnak elmondták. az egész vidéket bejárta s végre az úgynevezett Hylaia földjére jutott. hogy a szkíták népe árja törzsek voltak. u. Pomeriát. fej. Észak-Germánia hideg vidékeit is kiürítették a germán törzsek és oda később észak-keletről szlávok költöztek be. Valamennyiüknek a közös nevük a király neve után a skolotusok. k. ahonnan a szarmatákat szorították ki. 3000 körül. az Ural-vidék déli részét. e. Herodotos idejében a legdélebbre került törzseik. Ellenállás nélkül elmenekültek.50 népét sorolja fel Simonax a szkítákról írt munkája 1. A két idősebb fiú közeledtére az arany meggyulladt. A vandal és burgundi nép is hozzájuk tartozott. akiket auchata törzsnek hívnak. a lovai pedig a kocsiból kifogva legelésztek. bárd és csésze. ázsiai őshazából jövet a KözépVolga tájára ős-finn nép települt. Fölnevekedtek a fiúk s kettő az országot elhagyta. század körül éri el a Fekete. a keleti góthok (ostrogothok) és a nyugati góthok (visigóthok) a Dnyeper partjain a Kr. Nyugati filológusok – így Zeuss – szeretnék azt bizonyítani. miként a keleti hún-türk uralkodók. Targitaosnak a szüleiről pedig azt mondták. u. "Lipoxaistól származnak a hagyomány szerint azok a szkíták. vagy legalább Herodotos (szül. Dánia és Déli-Svédország területéről indul meg. Rawlinson és Niebuhr is. mire azonban a harmadik odaért. Kr. asszonykígyót talált. eke." A Pontus (Fekete-tenger vidék) mellett lakó görögök a következő származási legendát beszélték el Herodotosnak: "Herkules a szkíták földjére jutott. talán Kr. a germán törzseket. században nagy királyságot alapítottak. a királytól pedig azok. akik lassan az Ura1 hegységig. 4. 484-ben) történeti könyveiben leírt szkíták árjafajúak voltak. Az ősi időben. csak Galícia területéig jutottak. hogy ők az első embert. Arpoxais és a legfiatalabb Kolaxais. Herodotos történeti műveinek kommentatora. Porussiát és Molenburgot vették birtokukba. E lénnyel Herkules egybekelt és három fia született: Agathyrsos. 2. a Kaukázus és Turkesztán földjét lakták. ezért azután oroszlánbőrt húzott magára s elaludt. herul. Így a szkíták királya Dáriushoz azt izmi: "uraimul ősömet. Herodotos által felsorolt szkíta szokások is egyeznek Ázsia törökfajú népeinek szokásaival. e. Itália és Gallia felé. Uralkodásuk alatt a monda szerint égő arany-eszközök hulltak le az égből. hogy Zeus és Borysthenes folyamnak a leánya voltak. Herodotos által közreadott szkíta fajszármazási legendák szerint a szkíták királyai az "Ég fiai". keresésükre indult. Skandináviát és az Ural hegységig terjedő földet benépesítették. itt azután egy barlangban különös alakot.

Turáni lovas pásztornépek származási legendái a mítosz ködéből tűnnek fel. Siciliai Diodoros Kr. ki az istenséget képviseli a földön és meghagyásából uralkodik. vagy Berias mongol törzsnévvel. . hogy a hadistennek szentelt kardot hegyével felfelé földbe ásták. Bölcsőjétől kezdve természetfölötti események kísérik. e. Herkules fiától származtak a szkíták összes királyai".) Ilyen isteni elhivatás égi jeladása a hadisten szent kardjának feltalálása. hogy Attila miként lelte fel a hadisten kardját. sok hasonló betűje van a kopt-tól. J) Hadisten kardja. A második legendában szereplő Herkules oroszlánölő ugyanaz. megdöntve birodalmukat. mű) Egyiptom pásztor hódítóit a szkíta Páli néppel egynek tartja. a Kaspi-tengerig és a Meotisz tóig.) Lipoxais. Elfoglalták Asszíriát és Médiát. akiket a görögök szkítáknak neveztek el. Szerinte a szkíták első telepedési helye az Araxes folyó vidéke volt és onnan terjesztették ki hatalmukat a Kaukázusig. jelentése: "magát kiterjeszteni. mint az isteni vadász Nimród vagy a szumir Gilgames. (Herkules is Zeusz és Ió fia. Ez a kard isteni küldetést jelentett és Eckhardt Sándor (Attila a mondában) véleménye szerint Attila is végzetszerűen hitt benne. a tatár geneológia kígyófaja). Herodotos Kr. ami meg is felel a herodotosi Auchatoknak. J.) Keleti eredetű szokás volt. Félistenek. . lap. áttelepítették lakosaikat az Araxes mellé Sauromatian néven (Szarmata). utána következő”. az Ari-alpian (Arya Aswa) és sok más nép származott. 40) a fenti legendának egyik változatát adja. és alól kígyóalakú volt – és Zeustól származtatták. Egyiptomban a Nílusig. Priscos rhetor és Jornandes is megírták. Tod (i. tehát Kolaxaia elgörgősített név. a második fivértől származó. mint a régi Buda (Budha) feliratok. És Khulghatsi vagy Khulatsi = rabló. 484-ben. az "Ég fia" és mindegyik népek ősatyja. e. (Vuszun húnok ősét holló és farkas táplálja. elszaporítani”. Természetfeletti képességekkei felruházott hős. melynek nyomait Herodotos szkítáitól kezdve a háromszéki székelyekig lehet követni és a magyar népmesékben is fellelhetjük. Arpoxais és Kolaxais neveknél a "xai. – ki övig női alak. A három gyermektől leszármazott nemzetségnél az első fiútól származó Auchatok nemzetsége névszerint is egyezik a mongolok ma is létező Aoghán nevű törzsével és "aoghat" a mongol nyelvben a legrégebbieket jelenti.) Neumann (180-186."ezen Szkítestől. Népeiket ő utánuk palian-oknak és napian-oknak hívták. Kardjához ellenálhatatlan hatalom és a világ feletti uralkodás eszméje volt kapcsolva. Mindegyik Isten előtt nagy vadász. A harmadik fivértől származó paralatok. e. nemzeti hősök és az Olympusra térnek. xaix. A katiárok neve a mongolban: "clzoiau" vagy "khoitu" annyi mint: "mögötti. égből hullott eszközök. ami legjobban illik egy néptörzs atyjára. 105 106 Massagetae (Getae vagy Jat). 40-ben élt és kettőjük között 440 év különbség volt. vagy xais" végződést egynek tartja a mongol "ktsi" névraggal. (Lamberti Schafnaburgensis Chron. Targitaost a mongolból megfejtve tarkhakhu-nak veszi Neumann. akik a három szkíta testvér legidősebbjétől származnak. stb. Páli írás ugyanaz. Ezek dicső tettek által híresekké váltak és felosztották országukat. Az isteni házasságból született Szkítes minden "előtte élőknél sokkal jelesebb volt". Siciliai Diodoros (Kr. A szkíták hatalmát kiterjesztették Thráciáig. A dinasztia-alapító fejedelem égi származású és egybeesik a világ teremtésével. Feleségeik pedig ősanyáik egy-egy népnek. Figyelemreméltó az Attila-legendák magyar hagyományai közt az égből leesett Isten kardja históriájával való egyezés. Neumann összehasonlítja Borolot. a Metois és Fekete-tenger vidékeire. Tőle származott két fiú: Palas és Napos (azaz Nagas. Targit avar követ (görögösen: Targitios) neve viszont a törökből megfejtve: elszélesztő. mégis mindketten némi módosítással ugyanannak a türkfajú népnek fajszármazási legendáját adják elő.a Keleti óceánig (India). szétverő nevet adja. A csésze pedig megegyezik a húnfajú népek sírszobraikon ábrázolt ivópohárral vagy csészével. Mindketten görög telepesek által közvetített eredeti szkíta forrásokat dolgoztak fel. Magukat a "földszülte szűz"-től. a Don folyóig. Nagyon megnövekedett ez a nép és neves királyaitól a Sacan (Soka).

Mert ezt a címert hordták volt magukkal a húnok mindig a hadban Gyeics vezér idejéig . a nagy idővel előbbi Mágóg király nemzetségéből. Herodotos az ősi szkíta kardkultuszról írva ezt mondja: "Mindegyik kerület egy régi vaskardot állít föl és ez a képe. a föld reng. Toghrul bég hún-fajú szeldsuk török "a húnok királyi törzséből". így adja: "Ugek . melyet magyarul turulnak hívnak. mely mintha alászállva teherbe ejtette volna őt 107 A legenda alapja visszaemlékezés arra az ősi időre. a Parabrahm. japánban turu = daru. az "Ég fia" volt. amikor a hún fejedelem. A Napisten koronás saskeselyű képében testet öltve."∗ Ezt a címert később is használták. Ilyen az ősi szanszkrit Kalahansa. A japán és a kínai császárok is az "Ég fiai" és népük egységes eredetű nagy család." * "Csillag hull. amelyet az ősmagyar legenda Attila kardjának tartott. Az istenség megjelenési formáját minden ősi vallás szárnyas lényként képzeli el. A kard csodálatosan szép ötvösmunkája azonban arra mutat. koca) egybekel. Valószínűleg átszármazott hún hagyomány. (Kingsmill. Méhéből eredő nagy folyóból (Etil vagy Atil. a német császárok koronázási kincsei közé került és ma Bécsben őrzik Nagy Károly kardjaként. mivel terhes anyjának álmában isteni látomány tűnék föl saskeselyű képében.) Toghrul (szétmarcangoló ) = Turullal egyező szó 108 . a halhatatlan madár. Hamsa vagy Hansa (hattyú) már a megnyilvánult Brahm (Isten). Erre az isteni (vehiculumra) megjelenési formára Kézai azt mondja: "Ethele király címerén is. Istentől és a föld szépséges leányától származó első fejedelem azonban népének atyja is. de nem a maguk földén sokasodónak meg. A törők-fajú népek turulja sast jelent. hogy közvetlenül a honfoglalás előtt Kiov (Kiev) városában megrendelésre készítették és valamelyik vezérünk. s úgy tetszék előtte. Azonos ez a japán hagyománnyal. kitől egész népe származik.A vezérek kincstárában őrizték a Hadisten aranyból készült kardját. melyet tulajdon pajzsán szokott volt hordani. a King-li. mert Gizella királyné passaui sírkövén is glóriás sas van. Anonymus (III. . Leszármazottai az Ozmán törökök. nemzetségek erednek. valószínűleg Álmos és Árpád viselte és használta (Fettich Nándor véleménye). Emesu nevezetűt. mely a világot sujtja.) K) Az égi szármarás legendája. hogy méhéből folyam eredne és ágyékából dicső királyok származnának.) az ősi hagyomány vagy források alapján az Árpád dinasztia származását már a középkori kolostori felfogás szerint átdolgozva. fej. ki nejéül vevé Dentumogerben Eunedubeli vezér leányát. a tér és időből származó madár. elajándékozta. A kínaiaknak is volt ilyen szent kardjuk. Isteni jelenetről nevezték pedig Álmosnak." (Turóczi. Emesével (feminim állatnév: szarvas. Hunor és Magyar ősatyák népe.. Az ősperzsa Amru vagy Sinamru. a senyü (san-jü) címe. vala Szkítiának valami igen nemes vezére. . kit Álmosnak neveztek. Ebből a legendából tehát megfejthető a következő ősi hagyomány. én vagyok a pöröly. Ilyen a griff ma∗ Turul szó a mongolban turlak = holló.. a föld szépséges leányával. kitől nemze fiat. őz. de nem a maguk földjén. tehát a fejedelem és népe egy nagy család. ki a mitikus fáról a minden hasznos dolgok magvát tartalmazó gyümölcsöt rázza le. E kardot Salamon király édesanyja. Németországba menekülve. koronásfejű madár vala ábrázolva. E kardnak évenként áldozatot hoznak marhákban és lovakban". tehát népvándorlásra céloz. Attila) nagy királyok.

Romulus. 109 naphoz hasonló jelvényt vittek előtte és népe csak arra tekinthetett. rokonsága és a hún nép fő-emberei mind török nevet viselnek. – Felfogásuk téves! Bleda vagy elírás. i. Fiának címe pedig: "A hiung-nu nép nagy senyüje. Buda név a magyarságnál általánosan használt név. Történészeink alap nélküli mesének tartják az egész legendát Buda nevével együtt. Attila is az "Ég fia". hogy az istenek atyjának. lent a fekete föld megteremtetett. az arab anka madár. (Megfejtésük: a testet öltött Isten a Nap és Hold dinasztiák alapítója. ö. vagy a Buda név elferdítése az Attila katonaságához tartozó idegen germán és más nyelvű népek nevén. finneknél a búvárkacsa. – mondja Vámbéry (Húnok és Avarok nemzetisége). királynak Közép-Indiában Gwalior várában." "Amidőn fent a kék ég. Ezért a császárok temetésénél az istennéválás apoteózisának kifejezésére sas repült fel a meggyujtott máglyáról. hogy a türk nép ne menjen tönkre és hogy ismét néppé legyen. A császári Rómában megcáfolhatatlan hittétel volt. Európában vagy az afrikai kontinensen uralkodott is. Zeusnak hatalmát az égi sasmadár személyesíti meg. Történészeink görcsösen ragaszkodnak e névhez. Elteris kagánt és Elbilge katunt. "Két mássalhangzóból álló kezdődő hang kezdetleges szóban nem alakulhat. kinek az Ég és Föld adott életet és akit a Nap és Hold helyezett méltóságába". felmagasztalták atyámat. a nagyhírű és nagy fényességű Toramána" néven. Fiának. Modi: A húnok ősi történelme.) A dunai bolgárok fejedelme is az "Istentől beiktatott khán". Ez a nap dicsőítésével kezdődik és ott Mihirkula "a földnek páratlan becsülettel bíró ura". a naptemplom előcsarnokában van a felirata. Erdély címerében a kék égen ragyogó nap és növő hold között fekete sasmadár száll le a földre. ha Ázsiában. emiatt testvérharc tört ki és Attila Budát megölte. Bleda névnél török nyelvtől elfogadható megfejtést adni nem tudnak. az első király is isteni származású volt. humyn kagán és Istemi kagán". Az ősi hagyomány szerint Buda Sicambriát a maga nevéről nevezte. S a húnok. Nézetem szerint a napba néző sas. Mundzuk (Bendeguz) fiát. Majd az Orkhoni feliraton ezt olvassuk: "Én az Istenhez hasonlatos égi szülött türk Bilge kagán . noha Attila egész családja. mégis Buda neve maradt fenn. mivel ezek kiejtése török-tatárnak merő lehetetlenség". (V. kit az Ég emelt a trónra". Attila családjából származó Toramána-nak. Priscos rhetor Bieda (Blédas) néven említi. Szt. Ősi Iránban is a ragyogó nap és hold között lebeg a fekete sas. Minden ősi dinasztia. Mihirkula hún. . Ott találjuk e nevet az erdőelvi Gyulák fejedelmi családfáján. Kézai az ősi hún hagyomány alapján Attila testvérét Buda néven nevezi. (Deér J. Ist110 . m. a kettő közé pedig az emberek megszülettek. "Isten Ostora". őseit az istenségtől vezette le és még ma is "Isten kegyelméből" veszik hatalmukat a királyok. . Attila a székvárosát azontúl Ethele városának hivatta. a "Világ pörölye". kiket az Ég ormairól támogattak".dár. Ezt a címert a székely hagyomány Attila címerének tartja és ezt Kézai fent idézett szövege is erősíti. a fekete (déli) hún.) Mao-tun hiung-nu fejedelem címe: "a nagy senyü. A kazárok kagánjára pedig isteni származása miatt halandó ember rá sem pillanthatott. keresztényeknél a galamb. Másik helyen ezt olvassuk: "Odafent a türk ég és a türk szentek így határoztak. 485 körüli időből két kőbe vésett felirata maradt. amelyben "a dicsőséges. Nap és Hold istenek leszármazottja. ki az uralkodásban osztályostársa Attilának. Attila testvérét. Az ugor nyelvből alakult magyar nyelv sem tűri az ilyen mássalhangzó torlódást. "Világ félelme". Ha nagyritkán testőrei között kilovagolt. az emberek felett úrrá lettek ősapáim. médek és dákok királya. az "Ég fia". aki a Hadisten kardját kezében tartja és ezért a Világ nyolc tájának ura. J. aki az európai hún birodalom összeomlása után keletre költöző húnok egyik ágával Indiát elfoglalta. anyámat. majd "a királyok királya Toramáni Sahi Jau nagy király"-nak nevezik.) L) Buda név ősi hún hagyomány.

Így a Hunza vidék nevei közt van Budalesy falu. isteni filozófiája már 2500 évvel ezelőtt hangzott el és azóta az emberiség nagy tömegei éltek azzal. hanem turáni fajú volt. Kr. e. Marcus Dods: Mohammed. – Budatelke. A fekete Khus. ∗ M) Buda (Buddha) szkíta-hún eredete. A buddhizmus e faji rokonszellemet követve. – Budapest. Ar-budát (Mont Abu) márványból készült híres ősi hún templomáról ismerjük.). – Buda helységnév volt Moldovában is. akik a Kelet-Turkesztánból előkerült száka nyelvemlékekre ráfogták. E rendszer ugyanis a hindu szellemet teljesen megkötötte. 57-ik leszármazottja Ráma. Arra tanitom őket. Szeplőtlen családból születtem. Kőrösi Csoma Sándor a Kah-Gyur tibeti könyvgyűjtemény II. (Tod id.) Buda küküllővidéki lakos (325. Gyula fejedelem fia Bwda. Ung vm. ő az emberiség csodálatos virága. Mely elvezeti őket oly hazába. Az ősi indiai szentírások. – Budafok. E két nagy dinasztiát kb.) stb. hogy Gautama Buddha Shuddhodana fia (ejtsd: Gótaura Buda Sudódana fia). 1. azaz Chagataj. Beszterce-Naszód vm. Sahadwipa-ból (Sakataj. jelentése: szkíta. a Sakya törzs ura. per. Dods továbbiakban kifejti. Buda másik leszármazottja Uru és ennek fia Babru. ahol fájdalom nincs. lakosai magukat Hungiák-nak nevezik ezek a kínai írók hiung-nu-i. Buda szolnoki várjobbágy (253. Buda a tatárjárás előtt szerkesztett Váradi Regestrumban is gyakran előforduló név. per. Újabban voltak olyan nyugateurópai csodabogarak. – Budajenő.) Buda szabados (266. művében állítja.. "Én Shakya. így: Farkas Fia Buda (126. Buda Ikshwaku nővérét. Zala vm. hogy az erdélyi Gyulák udvarában a bolgár-török nyelvet ismerték. – Budai-út. mi módon lehet felszabadulni E földi testben lévő életünkből" Shakya tibeti neve Budának és az óperzsa Sáka szóból ered. turáni eredetének tudható be.∗ Az ugyancsak Sakadvipából bevándorolt Buda (Budha) a Hold dinasztiát alapította. Buda szent tanításai. a Hunszer (Hun föld) tartományban. m. e.. Csak egynéhány bizonyítékot hozok fel az alábbiakban. nem árja. Veszprém vm. – Budakalász. terjedhetett el főleg a turániak között. Igy: Budafa. 1500 körül. Ezek a Buda vagy Hold-faj leszármazottai.ván unokatestvére. kinek fia Nimród. az Angadesa királyság alapítója. Fővárosa Ayodhya. Kr. kinek 34ik utóda Anga. per. Buda általános helynév az országban. Buda 58-ik leszármazottjában. per. mínt a Bhagavat és Agni Puranak szerint Manu fia Ikshwapu.. Melich János kutatásai pedig bebizonyították. Bolgár török bélyeg van magán a Gyula néven is. a szókezdő "Gy" betűben. Ez az ország határos Tibettel. v. – Budaháza.) Itt. 2250 évvel alapították. ö. Budakeszi. Ma 500 millió ember vallja az ősi igéket és imádja Budát. Marwár és Amber urai) származtak. hogy azok "észak-árja" nyelvcsoportba tartoznak és Buddha és családja is árja. hogy Buddha azon képessége. Kusa-tól a Kushiták (hachhwahak. ítéljen az olvasó. kinek fiaitól: Lara-tól a Laríták (Newári Ranák).. Az emberi lényeget oly hitben oktatom. India hún telepedési helyein is gyakori a Buda név. Unokatestvére Ardzsurla. szittya nemzetből való vagyok. Gótama Buda királyfi a turáni fajnak legnagyobb értéke. Ilát vette feleségül. az Úr Krishnában Vishnu isten testet öltött és ő lett az indus nép Megváltója. kinek Tétény honfoglaló vezér szépatyja volt. hogy fel tudott szabadulni a kasztrendszer előítéleteinek hatása alól. 111 112 . a hegyek között élt és tanult Kőrösi Csorna Sándor. stb. – Budaörs Pest vármegye helységnevei. Buddha and Christ c. – Budatava. az Európában és Indiában szereplő húnok. görögösen: Szkítia) Indiába vándorolt és a Nap-dinasztiát alapította. kötetéből Gótaura Buda (angol helyesírással Buddha) származására vonatkozólag egy verset közöl.

A Shakya nevet három különböző nemzetégre alkalmazták: Shakya Chhempo. a Kahgyur gyűjtemény Mdo osztályának második és 26-ik kötetében. hogy Buddha szülőföldje Nepál. Dunbar (India története. akik között Buda (Buddha) született". közöttük említette a yavana és a hún∗ nyelvekét is és előmutatta a betűk alakját". az utóbbi úgy találta. Indián belől "felszívódtak abban az országban. mely országban. ami pedig bennünket illet. melyeket a mester neki mutatott. művében azt írja. hogy a Boddhisatva (Shakya) a földre szálljon. "a feltevések szerint északkelet felé vette útját a Ganges völgyében és ennek elágazása Kapilavastu sakyái. megkérdezték Shakyát. A szóbahozott népek és uralkodók a következők voltak Ujja-Yani. a másik törzs a Vaisaliak törzse. Itt külön hún nyelvről beszél az indiai forrásból fordító tibeti munka. 7. de mindegyikre nézve valami kifogás történt. azon tanakodtak. Kr. hogy hol testesüljön meg. Tehát Buda beszélt és írt őseinek hún nyelvén. Nem lévén képesek megegyezni maguk között. mivel a család nagyhírű s tiszta erkölcsű és ivadéka az ősrégi uralkodóknak . 6. vagyis a mai Allahabád volt. a Saka-törzs leghatalmasabb nemzetsége után elnevezett kerület". mely nemzetnél és családban ? Arra szavaztak. Reiche des Altertums" szerint Buda népe és törzse szkíta volt. "With Mystics and Niagicians in Tibet" c. hogy Shuddhodana királyi családjában akar testet ölteni. 5. A tibeti írók azt állítják. W. aki a Shakya nemzetségből való s székhelye Kapilavastu. kötet 2. mások más uralkodó családot javasoltak.. Alexandra David-Neel egy párizsi francia nő.2. körülbelül 250 évvel. hosszú ideig élt Tibetben. "A Tushitában Lakó Istenek miután beleegyeztek abba. 113 114 . Berlinben 1939-ben kiadott "Urgeschichte der Menschen. Az alábbiakat Csoma közreadta az Asiatic Researches XX. Mathura. Shakya Litsabi és Shakya Rikhrot-pa hegyi törzsre. hogy első királyuk Nya-Khritsan-po litsabiak nemzetségéből származott. hogy mi az ő akarata? Erre ő azt válaszolta. 3. lapján. mely jelenleg Rádzsputana és Gudzsarát. Litsabi egy nemzetség neve. Radzsagriha országban. művében írja: "A nepáli Newarok közül egyesek azt állítják. Hunter: Az Indiai birodalom c. hogy a szkíta törzsek egyik csoportja. még pedig azért. Vaishali vagy Prayaga a lichabi nemzetség Kushambhiban. 1936) szerint: "A fehér húnok világos bőrszínű faj volt". mi ugyanahhoz a fajhoz tartozunk. hogy dúsgazdagok voltak s pompás lovasszerszámaikkal és bútoraikkal tűntek föl. amelynek fővárosa Vaisháli Prayága. aki a párizsi Sorbonnen tanult és a bruxellesi Universite Nouvelles tanára. mint mi. de a néposztályt és családot illetőleg a vélemények különböztek. ∗ A Budának = Megvilágosodott-nak nevezett Gótarca királyfi (a Shakya = szkíta) Litsabi hún nemzetségből származott. Hastinapurában a pandava nemzetség. Egy része ezt.. Tibeti nyelven két fontos munka szól Shakya életéről. 4. Buda szkíta-hún származásáról és életéről beszéljen azonban az alábbi szanszkritból fordított tibeti munka. Sokszor említi a Kah-gyur és a Stan-gyur és azt mondják felőlük. Shravasti Kosalában és Badsa Radzsa-család. ez juecsi. Ugyanahhoz a fajhoz tartozott. Beal püspök (Hium-Tsiang) szerint Buda korában Indiában nagy szerepet játszó nyolc rokontörzsből való államszövetség egyike Buda törzse volt. hogy legkisebb oktatás nélkül máris tudta mindazon betűket. melyet leigáztak és letelepedtek az igazi Kshatriyák közt azon a területen. Önként előszámlált hatvannégy különböző betűrendet. Frühzeit der Völker." "Amint a gyermek (Shakya) tanítója elé került. mint a kínaiak". vagyis fehér hún volt. W. hogy Közép-Indiában a Ganges partján történjék. e. rész 285.

Szallam beszámolója alapján Ibn Kordahbeh és Edriszi arab történészek feljegyezték a híres útat. Noé fiának. nemzet. Körülbelül ugyanígy ír a szír Efraimnak tulajdonított "Sermo de fine extremo" is. 2. János apostol. mint felhő. Jafet fiainak királyai".) Jafet fiainak mondja Gómert és Mágógot. u. Szent János (Jelenések k. 1226) a Kaukázus (Kafsak) vidékének völgyében épült Kapukkapujának (Bal-ul-Abwab) nevezi. ez az ősi hún név ma 500 millió ember előtt a szellemi hierarhiában elérhetett legszentebb. kiket a görögök galatáknak neveznek. Ázsiában Tamais folyójáig. kiknek száma olyan." A szír monda írja: „hogy mögötte a hunok tanyáznak s királyaik Góg. hogy Szallam tolmács néhány évvel a lebediai magyarságot ért bessenyő támadás előtt a Don. ősidőből való nemzet.). melynek nyelvét nem tudod és nem érted mit beszél? Tegze olyan. hogy egybegyűjtse azokat viadalra. a kozárok és a többi hún-törökfajú népek. aki hosszú és nehéz yóga-gyakorlatok után felismerte a szenvedésektől való megváltás útját és igy Budá-vá lett. Góg és Mágóg ivadékait "Nagy Sándor szír-keresztény mondája" szerint a Dariel-szorosban kovácsolt vaskapuval Nagy Sándor elzárt a dél felé való betöréstől. 4. művében. Mágóg és Naval. hét fia volt. bölcs). Buda. kik magukat szkítáknak hívják". XX.) "kemény nemzet. Mágóg pedig a tőle elnevezett Mágógokat alapítá. 115 Abulgázi Gumár-nak írja Jafet fiát. Az ő előtörésüktől a világ végét prófétálta Ezekiel. X. beborítja a földet. A népvándorlás előretörő hullámai azt a hiedelmet keltették Nyugat-Ázsia déli népeinél. Áthaladt rajta és mivel egy mesés nép ellen emelt nagy falat keresett.) szerint "elcsalja a sátán a föld négy szegletén lakó népeket. 8. 840-842-ig tartott. Góg népe Jeremiás szerint (V. Bendefy kifejti. hogy Nagy Sándor híres kapuja nyitva van és azon át törnek előre Góg és Mágog félelmetes lovashadai. század elején ott éltek a Kaukázus lábánál. – szól Ezekiel látomása. Jeromos és Szevillai Izidor írnak a húnok előretöréséről. Keleti források alapján Szt. Elfoglalván a földet. Jafet fiai az előbb kifejtettek szerint szkíta-húnfajú népek. melyet azelőtt senki sem lakott. u. Nagy Sándor védőfalát és érckapuját Abu-1'Faradzs (szül. N) Nagy Sándor falat emel Góg és Mágóg fiai ellen. Európában pedig Gadesig (Cadix) laktak. Amint Anonymus mondja: "Kiket Nagy Sándor bérekesztett. A 30 nyelven beszélő Szallam tolmács volt az expedíció vezetője. A felfedezőút Kr. A nagy nép és temérdek sereg. Gómárokot. mindnyájan vitézek". Al Yathik-bilkih szamarai kalifa álmában nyitva látta ezt a kaput és a valóság megismerésére egy tudományos expedíciót szervezett. Jelentése: Megvilágosodott (öreg.) róluk ezt írja: "Jafetnek. Kubán és a Kuma vidékén élt magyarság között járt. a napok végén. elkerülte a kaukázusi Dariel-szorosban épült Bab Allan (Alán-kapui nevű ősi várat és a Kaukázus hegységnek a Kaspi-tenger partján fekvő derbendi szorosán kelt át. mint a nyitott sír. Közöttük elevenen élt a kínai 116 . 1931. Gómár alapító. u. Bő ismertetőt és feldolgozást adott dr. legmagasabb fogalom. saját nevük után nevezik a népeket. ahol az ősi derbendi fal húzódik.* Az indiai titsabi hún törzsből származó Surlódana király fia volt tehát Gótaura. Kik voltak Góg és Mágóg ivadékai? Flavius Josephus (Kr. Ezek a Taurus és Arán hegyétől kezdve. mint a tenger fövénye". Jeremiás és Szt. ezért a kínai Nagy fal irányába utasították az ősmagyarok. V. Gógot és Mágógot. A Genezis (X. Góg és Mágóg fiai lovasseregeinek félelmes híre rettegésben tartotta a klasszikus ókor és a keresztény korai középkor népeit. Szallam tolmács Szamarából észak felé utazva. 37. Bendefy László: Szallam tolmács küldetése Nagy Sándor falához c. akik már a Kr. górarenusokat Georgia őslakóinak tartja Németh Andor (Pesti Hírlap. A gógokat.

neve Buzghal Khana = kecskeház. E vidéken megtetepült szkíta népből származott József és es. a Táborhegy alján. ellenben megújította Naoshisvan perzsa király (Kr. Így tehát Nagy Sándor híres kapuját nem a tibetiek ellen. művében kif ejtette. Ez még az ősi próféciák ismétlése. Tibetiekről végül nem irhatolt Mózes és nem prófétálhatott Jeremiás.) Jézus korában sok nemzsidó lakott itt. 14-17. valamennyien lovon vágtatók. "a. hollétéről és Szallamnak erre vonatkozó útbaigazításokat adtak. hanem csakis toronynak. művében ezt mondja: "A galileai lakosság nagyon kevert volt. azon napon. se falat. Ezekiel és Szt. Az itt épült erődítményeket ki építette. egyezően és kifejezetten egy szakadékot kitöltő érckapuról és falról beszélt. amit Bendefy Nagy Sándor Kr. Szallam tolmács a "Nagy Sándor szír keresztény mondó"-jának megfelelően. ahol a Jordán nevű folyó beleömölvén. az úgynevezett szkíták városa körül". hanem amit Stein Aurél e helyen felfedezett. VII. Pontos ismereteik voltak annak nagyságáról. E kulát senki sem hívhatta kapunak. A napok végén lesz az. Azonban az unraszári Bárhegyen Nagy Sándor nem épített se kaput. Az ilyen vegyes népességű vidéken egyáltalán nem volt ritka a zsidósághoz való megtérés". Góg szkíta nemzetségéből született a Megváltó. Renan Ernő: Jézus élete c. amikor ráhozlak az én földemre. A zsidók BethSanja Saul idejében még a szkíta kanaaniták városa volt. amint ezt Zajti Ferenc: Zsidó volt-e Krisztus c. jelentése: korlát) és a vaskapu. te és sok nép veled. hegyen épült toronyerődben kell keresnünk. A rómaiak idejében gazdag volt e vidék. midőn az én népem elbizakodottságban lakozik.) látomása így szól: "Azért prófétálj. tudd meg. hogy minden népek megismerjenek engem. hutalmas méretű kula”. Polybius Kr. Az ő idejében már a kaukázusi Kuma folyó vidékén ott éltek a magyarok ősei. János. Derbend város és Khuzun között van a hites Kohlugu-szoros (ez mongol szó. aki Isten parancsára uralkodni fog a földön". hogy a felfedező út iránya a következő volt: Szallam a Volgán és Belső-Ázsián áthalad és An-hszi-nál eléri a kínai Nagyfalat. Izrael ellen. észak legvégéről. Góg. ami lehetséges. Ő ugyanis országhatárainak a húnok által veszélyeztetett részein hatalmas erődítményekkel elláttott falakat épített. a Taklamakán déli részén áthaladva. e. majd visszafordul. És felvonulsz népem. Ezekiel próféta (XXXVIII. 240 körül ezt írja: "Philoteria ama tó mellett fekszik (Szíriában). u.. elején Nekhó egyiptomi fáraó ellen indult egy szkíta csoport. A zsidó próféták az eljövendő Isten fiát. A tibetieket senki sohasem nevezte Góg—Mágóg szkíta népének. néhol alig öt láb széles. Kaukázustól Belső-Ázsiáig oly jól ismert. hanem nyugatibb vidéken. 531-579) . Te eljössz helyedről. Bendefy feltételezi. a megváltót Góg és Mágóg szkíta népéből várták. behatol Indiába és az Indus folyóhoz közel Unraszárnál eléri végcélját. nem tudjuk. az egyetlen ősi erődítmény. 117 118 . mint ahogy a tartomány neve is mutatja. nagy nép és temérdek sereg.Nagyfal tudata. még kevésbé falnak. A szoros keskeny. (Gelil haggoym = pogányok köre. Herodotos szerint Kr. ember fia és mondd Gógnak: Így szól az Úristen: bizony. ismét kiömlik a rónaságra.aládja és az Úr Jézus. akiknek birtokában volt a derbendi vaskapu. Egyrészűk Palesztinában viszszamaradt és Galileában Scythopol nevű várost alapították. midőn szentnek bizonyulok általad. e. hogy Góg nemzetségéből "egy hún király jön el a Dariel-szorosból. sz. mert az örmény írók húnbástyának és Hunivárnak nevezik ezt a kaput. mint felhő. Itt Stein Aurél egy régi erődöt fedezett fel. óh. 327 körül megépített kapujának tart. beborítva a föLdet. hogy Nagy Sándor birodalmának északi határán húzódó erődrendszerébe tartozott. szemük láttára!" "Nagy Sándor szír-keresztény mondája" is azt tartja. az odavezető útról. e.

Kurzán várának neveztek. Göncölkarcsa. I. 122. Kartal. A Kende családnév pedig a Kazároknál és az ősmagyaroknál méltóságnév. Mégis az ősi hagyományon alapul Góg és Mágóg neve. Endre poroszlója. Kölcsey Dezső: A Kölcsey máskép Szente-Mágócs nemzetség. Tehát Attila-Etele királytól származó család. Anonymus szerint Kurzán atyja Kund-Kündü = fejedelem. mellette van Zenthe puszta. visszatérő név. Jafet fiát mondja. Karcsava pedig Ung vármegye kisközségei. 93. ö. Attila király várát kapja és szállásbirtoka Árpád törzsének szállásbirtokát északról mintegy védőn körülveszi. 15. Nempróth. Kurzán-Kurgán vezér neve Halom szóval egyező és Attila király városától (Buda) – Százhalom-ig kap szállásföldet.) (V. és Etrekarcsa Komárom vm. Sopron vármegyében Kisgógánfa községek nevében. mert némelyek szerint Szente-Mágócs a Szent-Mágus jelentésse1 egyező. Hunor stb. Az ősi mítosz szerint a dinasztiát alapító Isten megjelenési formája.) Góg név Bihar. E nemzetségből fakadó Kölcsey-Kende-családok őse: Kölcse vagy Kulche neve pedig rajta van a fejedelmi nemzedékrenden is. ∗ Ma Szentsó határrész. mert a nemzetség egyik ősi birtoka Pomáz és Kaláz között Szempte (Zempche. k. Kund. Kartal vagy Turul az Árpádok címere Szent Istvánig. Szempte (cempte) zend nyelvből származik. A SzenteMágócsok között több a Gug-nevű és a békési ősi birtokukon. Zente. f. Lehet.) említi. XXX. A szent és mágus szavak. Kulchey de Gug fia Konrád 1267-ben a pannonhalmi apátságnak ingatlanokat hagyományoz (Oklevél az apátságnál. Kurtán vagy Kurgán (Korczán)⊗ Hóman Bálint szerint Árpád fejedelem fia (Turul. Zeente-Magoc nemzetség nevet már egy 1145-ik oklevél (Fejér: C. t. amint ezt a korai középkori magyar törzsökös családoknál gyakran tapasztalhatjuk. mint Amadé-Karcsa (szlávosan: Amadeovske Korcany) Komárom vm. mert Karácsonyi János (A Magyar Nemzetségek a XIV. Csongrád és Gyula környékén az elterjedt magyar családnevek közé tartozik. hogy főpapi család. rajta egy régi erődöt. szent állatja.. jelvénye Attilának. II. Királyfikarcsa. D. Nagykőrös tanyavilágában is feltűnik ez a név Gógány helynévben. Márknál és Turóczynál Jafettől Thana. Szent István még az esztergomi templomának Porta Speciosa kapujára a Turult kifaragtatta. Etele név az eredetre mutató. poroszló a Templomos lovagok perében. Etele hún-turki nevek. Az Árpádház Soltszéki birtokán is van nemzetségnek birtoka. ⊗ Kurzán neve lehet Korhány vagy Karsa. Sas. származnak le. amennyiben a Szente-Mágócs névből származtathatók. az 1229. orsz. ) Ez a vidék pedig Kurzán vezér szállásbirtoka. Kurzán. úgy ősi pogányeredetű szavak és a Mazda hittel kapcsolhatók egybe. E nemzetségnek a Kaukázus vidéki ősi hazából való származását elfogadhatjuk. várat. a fejedelem címe. vagyis Etele hún királynak. A későbbi krónikaírók fejedelmi nemzedékrendjén Góg és Mágóg neveit nem találjuk.-ben. Karcsa Zemplén vm.∗ (Csánky: M. községek neveiből is következtetni lehet az ősi név kiejtésére. Kurzán fia Kartal (= Sas). Pannonhalma alatti Gug-puszta 1231-ben Gug község volt. 1930. század közepéig) szerint – Anonymusra támaszkodva – e nemzetség Ond vezértől származik. Magóc nemzetségnévvel együtt jár azonban a Gug (Góg) név is.) szállásbirtokába esett és az ő őrzésére volt bízva a Pomáz határában Kartal dűlőben lévő kultuszhely őrzése.P) Góg és Mágóg magyar nemzetségei. 119 120 . Anonymus Góg és Mágóg nemzetről írt és Szkítia első királyának Mágógot. mint családnév vagy mint a nemzetség által lakott helység neve. 1. kitől a kartali és sülyi Etele család származott. évi egyik okiratban említett ordasi erdő. A győri ágnak tagja volt Gugi Benka 1216-ban. A Szente-Mágócs nemzetségnek családi vonatkozásai voltak az uralkodó Árpád dinasztiával és az még keleten szövődött. Zala vármegyében Gógánfa. A Szente-Mágócs ősi nemzetségünk őrzi ezeket az ősi neveket. jelentése szent. Kartal = Sas. Ettől a Mágógtól származik szerinte Móger nemzet és Attila. Gádoroson ma is több Gug-nevű család él. Gugi Márk 1233-óan II. Szente) néven ismeretes. amelyet.

ősatya sátrát köralakban vették körül népének sátrai. fekete harcos. Észak: fehér. a saragur. nevekben. szenesedett dél. fekete. Ak-Ordu = Fehér horda és Kök-Ordu = Kék horda. Ezek az égtáj színek törzsi jelzések voltak és a törzs elhelyezkedése szerint lófarkas zászlóikon. sötétszürke. veres tűzfényével vonja be az Ég tengerét és a benne úszó felhőket. Kilenc lófarkas zászló a teljes nép jelképe. megpillantotta a határtalan tengert. a többi szín a közbeeső égtájat jelenti. Türk népek színnel jelzése itt-ott előtűnik. Attila kardja) történt. Ilyen a kínaiaknál: a "fehér tigris. nyolc zászlóal jból állott. stb. öltözeteik színében. hogy az álmok időszakában a föld szépséges leányával egybekeljen és az isteni dinasztiát megalapítsa. A jeges. nálunk kis és nagy zászlós urak. A világtájakat az ősi vallás égi hatalmasságok (szellemek) felügyelete alá rendelte. sötét "napfajú népei". tehát keleti (kék) török. mint hún-turk törzsek nevei. a nap északi és déli útja a két legfőbb. Ime ilyen lehetett Ázsia ősi lovas pásztornépeinek képzelete. A bessenyőknek Gardezi szerint zászlóik vannak és ezt a csatában magasra emelik. tehát teljes nép volt és Árpád vezér joggal hordhatta a kilenc lófarkas jelvényt. a szent Turul. hogy Belső Mongóliában a Csahar és Barga törzs szintén 8-8 törzsre oszlik és zászlójuk színéről kapták nevüket. tehát fehér (északi) ogur. Végül felhozza Győrffy. a "fekete harcos"-sal. ahol Csin császár Nagy Fal-a kezdődött. A világtáj négy nagy angyalát (szellemét) köszönti az ősi hagyomány alapján a koronázási szertartásnál a felkent király kardvágása. kék és vörös és ugyanezek más-más színű szegélyekkel. a Hoo madár. díszitéseiben is kifejezésre jutott. bíbor madár és azurkék sárkány". "holdfajú" fehér népeivel. fekete (déli) kirgiz. nyugat: veres. amikor a nemzetségfő. arra leselkedvén. Tél és nyár életmegnyilvánulásai. veres. karakirgiz. fehér hólepellel borított észak.Égtájak. E színek megfejtése a négy fő és négy közbeeső világtájat adja és ily színnel jelölték a törzseiket is. galambszínű. Ibn Fadhlon szerint a Khazar nép neve is egy égalj neve. A honfoglaló magyarság a kabarokkal szintén nyolc törzsre egészült ki. kék. a testetöltött Isten.) adta akként. Nyugaton lenyugvó Napisten. A napfénytől barnított. szürke. Onnan jött el az idők kezdetén a "bíbor madár". kiből az ő népe származott. melyben benne ragyogott Tengri kán (Isten) mosolygó kék arca. amiért Dzsingisz khán és a török szultánok 9 yakvagy lófarkas zászlót teljes méltóságuk jelképének tekintették. mint az orkhoni feliratokat rovó "kök" török. Konstantin császár feljegyezte a bessenyők nyolc törzsének nevét és annak legelfogadhatóbb megfejtését Győrffy György (Bessenyők és magyarok 1940. Hajdan ez a Hadistennek szentelt karddal (v. Az ősi telepedési formából fejlődött az égtáj szerinti megjelölés. dél: fekete. Egy fel nem bomlott török nép törzsi szövetsége égtáj szerint nyolc törzsből. A zsákmány után járó lovas harcos Ázsia keleti végén. Az égtáj szerinti földrajzi elnevezésben fehér (északi) és fekete (déli) tenger ősi keleti emlékek. legnagyobb jelentőségű égtájhoz kötődtek. hogy mind a nyolc név színt jelent. a töröknél szandzsákbeység (szandzsák = zászló). bűvöléssel. a szétmarcangoló "fehér tigrist". Ezek: fényes (fehér). Ez a tenger telve volt veszéllyel. ha arcát megmutartja. zuzmarás. Így fejlődött ki a zászlósúri méltóság. A világtájak őrzőinek ősi hagyománya kicseng Kézainak ama sorából. fekete tengerével adták a déli égtáj színmegjelölését. tarajos hullámaiban ott csapkodott az "azurkék sárkány" óriás alakja. hogy Attila "őrszemeit a világ négy része felé szétosztotta". mint akiket Szent János apostol a világtáj négy angyalának nevez. fekete. hőségtől és tűztől feketére kormozott. fehér tengerével élt a nomád lovasok képzeletében. ö. kelet: kék. Ezek a színek a szemlélődő nomád pásztor képzeletvilágában az égtájak sajátosságaiból nőttek ki. A színek: fehér. – "Sárkány és kígyó" az északi égbolt elsőrendű csillagképei és az ősi hindu hit "bölcseség négy rejtett Sárkánya" és az "égi Nagák" ugyanazt a fogalmat fedik. 121 122 . hogy lefalja az égről az ezüstfehér holdat. tarka. amihez 9-iknek a khán külön zászlója járult. Félték a jeges fehér halált.

társadalmi szereplése alkalmával használta és nélküle házát el nem hagyta. mosony. Helyrehozhatatlan veszteségünk. Ősi közmondásaink erre a törzsi. Kivételt képeztek a pozsony-. Nyírség. Az u. Árpád magyarjai fehér-. A szűr ujja a végén kerekdeden varrott. szokmány) ősi. Egy évezreden át hű őrzője volt a magyar parasztság. kék. állandóan hadban járó népnek öltözékében is kifejezésre kellett juttatnia törzsi és nemzetségi hovatartozandóságát. pro eo. vas-. "megfordította a suba gallérját" (vagyis hűtlen lett fajához.R) Fehér. Északi és déli magyart jelentette és ebben az időben már nem vonatkozhatott a faji tulajdonságból is kifejezésre jutó világosabb vagy sötétebb arc-. mint a fehér hún ágról és a nyugati vagy urali ágról. – Erdélyt pedig Fekete-Magyarorszúgnak nevezték. Ezt a hadviselés elemi szabályai megköve123 124 telték. hogy Fehér-Magyarországban fehér szűrt viseltek. a korai telepedéseknek sok homályos kérdésére tudnánk ma választ adni. quae dicitur Alba Ungaria. Fehér és fekete magyar megjelölés a származásra és így a törzsi. A törzsek megkülönböztető színjelzésére a fehér. csuha. subája. mint fekete hún ágról irt. De Bello Persico) . szemés hajszínezésére. 551. zöld és sötétzöld színezéseket használták. magyarlakta vidékei (kabarok). 536ban) és a góth Jornandes (Kr. úgyhogy tarisznyának használható. quos Albos vocant. A Fekete-Magyarország: Erdély viselete fekete (szürke) szűr volt. vagy posztóból kivágott és reávarrott díszek a fenti színekben készültek és a törzsek megkülönböztetési jelei voltak.. ez alatt Erdélyt értette ("Stephanus etiam rex Ungriae hello appetens Ungriam nigram" . A kék és veres szín. mint "kinek nem szűre.és Máramaros vármegyék déli. sopron-. hogy a mult század közepén a még általános népviseletre vonatkozó részletes feljegyzés nem készült el.. testszélességű. négyszögletes gallér lóg.. még a legnagyobb hőségben sem. . 31. Itt is a törzseknek megfelelő 8 féle színtarkázással díszítve..) Említést tesz a fehér.) azt hallotta.. Bereg-. fekete. Stein Aurél Akadémiánkon tartott székfoglalójában a jüecsi húnokat a fehér húnok egyik fajának említette. Ebből azt látjuk. quod populus eius est colore fusco velut Etiopes"). A fehér és fekete szín azonban a két Magyarország külső megjelenésében: népi ruházatában fennmaradt. amit gazdagon díszítettek. Ung-. ad differentiam alteri Nigrae Ungariae. A honfoglaló magyarokról Nestor krónikája azt mondja: "azután (a bolgárok balkáni beköltözése után) jöttek a fehér ugorok és elfoglalták a szláv földet". Ázsiából hozott díszruhaviseletünk. c. "hasonszőrű emberek". máshoz állt) stb. Fehér és fekete húnokról írt Procopius bizánci író (szül. n. A szűr és suba (zeke. ). A szűrt népünk minden közéleti. törzsi elhelyezkedésére. Bölcs Leó bizanci császár írja őseink hadviseléséről: "sáncokba nem szállanak. továbbá Abauj-. a Gyulák népe pedig a fekete magyar törzsek voltak.. ne vegye magára". a szűrön vagy subán gazdagon hímzett. Magyarország és Erdély népe eredetileg 8-8 törzsre és ezek nemzetségekre oszlottak.és Fekete-Magyarország. Munkája hiányai ellenére is nagymértékű. Fischer Károly Antal 1888-ban (A Húnok és Magyarok) a szűrök színezésére vonatkozólag országos adatgyűjtést kísérelt meg. hímzéssel vagy reávarrott színes posztódísszel. mert ebből a magyar nép faji. talán mert a törzsek korán összekeveredtek. akik fekete (szürke) szűrt viseltek. továbbá Arad megye . a törzsnek megfelelő 8 féle színű díszítéssel. mint a rómaiak. veres. amely az oda telepedett fehér magyarokról kapta nevét és fehér és fekete szűrt vegyesen viselte. faji hovatartozóságra vonatkozott. vílágoskék. Ruháikon. továbbá a piros. zalamegyei és csallóközi bessenyő határőrök. u. nemzetségi színkülönbözőségekre utalnak. Zemplén-. Procopius így ír: "az Epthalita Húnok. Jornandes a hunok keleti vagy Kaspi ágáról.. mint keleti és nyugati magyar törzsi megjelölés nem maradt fenn. Ugocsa. Szent István idejében Magyarországot Fehér-Magyarországnak.és feketemagyarországi színkülönbségről is (írván: "in Provinciam Ungriam. hátul hosszú.. hanem a csata napjáig törzsek és nemzetségek szerint vannak elszéledve". hogy Fekete-Magyarországba akart hittérítés végett utazni ("audiví enim de Nigris Ungris" . körül. kiket fehéreknek neveznek" ("Post haec rex Persarum Peroses cum Ephthalitis Hunnis. Erdélyben a kivétel a két Fehér vármegye volt. Szent István udvarában 1006-1007-ben járt Querfurti Szent Brunóról Ademar (Historiarum Lib. III.

mint egy kis különbség a szókiejtésben s a ruházat színében. Nem változott a betelepített rokon fajok viselete sem. Ezt a szokást foglyulejtett és telepített bessenyőink is követték és ma is étnek vele. A nemzetség hadi és nemzetiségi jelvénye a hatküllős aranykerék. Szenttamáskáta. sz ötődik Szakakátai (Szaka = szkíta). Az első fehér kőből épült. A második képen árnyas fa alatt megpihennek és a kun vitéz a földön elnyalva. ha erdélyi birkabőrről van szó. Az ősi szokásokhoz való hű ragaszkodás következménye a több mint ezeréves népviseletünk fennmaradása. de védekezésül hátrafelé nyilaz. hogy ily módon is mutassák atyafiaiktól való elszakadásukat”. felvették az őslakó magyarság nemzeti viseletét. Ezeket a határőr bessenyőket az Árpádok telepítési politikája szétszórva juttatja földhöz. 126 . Egreskáta. Temes megye déli harmada és a volt Szörény vármegyei rész fekete szűrt viselt. fejét a leány ölébe hajtja. "A fekete húnok. a zalamegyei Turnicsa középkori templomában. a második Tankátai. században ezek: Nagykáta. Mert ruháik csak térdig érnek és ingujjuk is rövidre van 125 vágva. Boldogasszonykáta. századbeli magyar festőművész falfestménynek három képe őrzi. S) Fogoly bessenyők ezer éve gyászban járnak. hogy ez alatt fekete gyapjast kell érteni? S viszont nézze meg valaki egy magyarországi.) T) Hogyan keletkezett nálunk a keresztény lovagkorban egy legenda? A mondaképződésnek egyik tanulságos példája Szent László király legendája a kun vitézzel. bunyevácok. zsinóros ruhákban jártak. Aquila János XIV. ö. a Káta uidéki bessenyők ma is térdig érő gatyát viselnek. arra mutat. azaz Attila népe s a fehér húnok. Még a fehér vagy fekete főszínt és a magyar törzseket jelző színtarkázásokat is átvették. egyik ága azonban Szatmárba szakad. a hatodik Giaiukátai nevet viseli. Ilyen ősi viselete Európa egyetlen népének sincsen. (V. A harmadon Szent László a sereggel megérkezik és a kun vitéz a háta mögé ültetett leánnyal menekül. mint a nyugati végeken a horvátok és németek. hogy levágták. mint más népeknél is a távolság szülte. amazt. ruthének és a délvidéki szerbek. A XII. a harmadik Kraknakátai. emezt pedig nyájaik gyapjának színe hozta magával. Ezeknek az erődöknek nevét Konstantin császár feljegyezte. A betelepedett nemzetiségek. Erre vonatkozólag egy eddig figyelemre nem méltatott adattal szolgálhatok. akár ezrekből álló birkanyájat s ritkán fog abban egy-két darab feketét. némelyek közölök saját szántukból ottmaradtak. Szentmártonkáta. a negyedik Szalmakátai. vagy tarkát látni" – írja Fischer Károly. A hagyományok ilyen csodálatos megőrzése mellett feltételezhetjük a következőket: a pestmegyei kátavidékiek határőrbessenyők voltak. azaz Árpád magyarjai közt egyéb különbség nem volt.délnyugati és Torontál vármegye északkeleti. mondván. Pest megye északkeleti részében 7 községet ülnek meg. Így a Kapuvári. mert ezer évvel ezelőtt Európa viselete csattokkal összefogott iepedőkből állt. a felvidéki tótok. kik voltak és hogy népüktől elszakadtak. stb. amelyekről rájuk lehet ismerni és meg lehet tudni azt is. Karácsonyi János és Csoma József. Bíborban született Konstantin császár írja a következőket: "Abban az időben. Melyik európai szűcsmester ne tudná. Csekély módosítással ők is szűrben. erdélyi részeken a románok és szászok. Csekekáta. hogy a kelet felől jött bessenyőknek (patinák) a Dnyeper folyó menti határukon 6 váruk van. ingujjuk sem lobogószájú. midőn a bessenyőket földjükről elűzték. Szentlőrinckáta. közép és nyugati része. akik a Bessenyő hazában a Dnyeper folyó menti erődítéseket őrizték. együtt laktak az úzokkal és most is ott vannak. Megvannak a jeleik. E legenda elbeszélő és hű ábrázolását. Az első képjeleneten a kunok betörnek a magyarok várába és az egyik kun vitéz a nyergébe emelt magyar lánnyal menekül. Káta nemzetség innen indul el.

azoktól vették át az ókori görögök. isteni tanítások? Feltételezhetjük. "Középkori legendaábrázolásunk tehát a kunokkal kapcsolatban egy olyan képtípust őrzött meg. amelynek magas színvonalú ötvösmunkája képbelileg tökéletesen egyezik a fenti képsorozat második jelenetével. Turáni népek az emberiség tanítói Fajszármazási ősi turáni legendát dolgozott fel Aeschylos a "Leláncolt Prometheus"-ban.A falfestmény második. A megkínzott titán az emberiség első isteni tanítója." "E szibériai aranyakat a tudomány a Kr. e. kun fejedelmi ruhadíszt. akik az ősi népek mitológiáiban szerepelnek. Euphorion fia. a róluk szóló népregéket tisztán csak a képzelet szülte. nem Aeschylostbl ered. A mítosz szülői vagy őrzői turáni népek voltak. legendának valódi történeti alapja is van. heroszoknak. a nemzeteknek róluk szóló legendáit. Mert. hanem régibb. 16. a mítosz. hősöknek. mini a hellének. hogy e nagy szellemek mitológiai történeteit.) Nagy Péter cár korában csodás aranykincset találtak Szibériában. 460 körül írta és Athén színházaiban 2400 évvel ezelőtt játszották. kiknek kultuszára volt és van felépítve a letűnt és jelenleg élő emberek társadalma. VILI. VI. népvándorlási történetet őriz. Kik voltak a Prometheus-drámában rejlő megváltás gondolatának megteremtői? Honnan kerültek ebbe az isteni színjátékba azok a mély. vagyis azoké. mint Carlyle mondja: "Hőstisztelet. Azonban mindenkor képletek mögé rejtették a történeteket és ősi tanításokat. Szibériában ősi Pogány monda kifejezője volt. Fettich Nándor régészünk adta. század minden konkrét tárgykörön kívül eső gondolatot tagadó szelleme állította. a legnagyobb görög drámaíró művészetének legérettebb alkotása a "Leláncolt Prometheus". és akiknek története maga az emberiség története" Téves volna azt hinnünk. Történetében a megváltás isteni gondolatának legelső kinyilvánítását találjuk. amely a kunok őshazájában." Ősi ázsiai monda átültetésének és a mondák évezredes fennmaradási lehetőségének bizonyítékát láthatjuk e példából. Minden ilyen mítosznak. Ők a Seregek és Bölcseség Urainak megszemélyesítői az emberiségben. 1939. fejlődésük előmozdítói voltak. (Jász-Kun kongresszus. Az isteni színjáték ősi fajszármazási. erdei idilljéről nem szól legenda. Valószínűleg a kunok fejedelmi családjának egyik őséhez kapcsolódó történet lehetett a monda alapja. heroarchia vagy hierarchia. hogy az emberiség öntudata ébredésének hajnalhasadásán született. A titán egyike azon óriásoknak. Megfejtését dr. Ezen isteni színjátékot Aeschylos valószínűleg Kr. akik az emberiség kiválói. vagyis szentek uralma ez. 127 128 . születése körüli évszázadokból származtatja. Mennyei emberek. Aeschylos. Ezt róluk csak a XIX. A dráma tárgya.

Quaest. A sabásiai ünnepély a Mithrás misztérium egyik változata volt. Felmerül az a kérdés. a tűzisten fia. Io tehát a hold istennője és az indó-szkíta-hún fajnak Évája. a Véda tűzistenével rokon személyiség. hogy az emberiség lelki fejlettsége olyan fokra. Mati a szanszkritban annyi mint megértés. tehát az "angyalok bukása". Themis-Gea = a föld szülötte. szkíta legendával állunk szemben. ki földi pályafutása után . (V. akit az összes szkíta törzsek tiszteltek. Herodotos görög történetíró bizonyítja. bilincsekbe verve. mint "egy közülünk való". aki nem óhajtja azt. "a tehénszarvú leányzó" fiat fog szülni. E helyre már a történelmi időt megelőzőleg finn-ugor népek költöztek. – s a Nílus-mező háromszögébe jöttél . emelkedhessen. A mai napig az Indust a Kala-Bagh vidékein Nil (kék) és Nilah = kékfolyónak nevezik. Herkules görög nemzeti hős szintén óriás volt. A nagy tanítónak "az emberek minden tudást csupán neki köszönhetnek". mely messze tájat a sors parancsa már lakul hagyó neked s utódaidnak". Prometheus Ió (Ea vagy Anahita)-nak. Neve: "akinek jönnie kell" a "sötét Epaphos"Dionysos-Sabasius volt. hogy a szkítáknak Herkulesük volt. hogy az illető dráma előadásakor a botránkozó közönség halálra kereste Aeschylost és csak Dionysos oltára mentette meg. a Hold fajnak. Eustahius kimutatja. hogy Prometheusból miért sugárzik a halhatatlan szeretet oly mérhetetlen mértékben a halandó emberek felé? A választ a tragédia adja: "Anyám pedig Themis Gea. görög forrásokra hivatkozom. Szanszkritban promatha = tüzetgerjesztő szerszám. (horogkereszt. Nílus vagy Neilos néven nevezi az Indust Nagy Sándor és Virgilius is. vagyis testet öltésének legendája magyarázza a nagy emberszeretetet. máját Zeus sasmadara tépi. E szentségtelenítésekért Kronosz lesujtja és átadja Zeusznak. hol szent Nílusnak édes hullámai sásos oldalon lezúgnak. a szenvedő emberiséget. Aristoteles egyik görög kommentátora pedig azt írja. Arra vonatkozólag. A Kaukázus szikláihoz leláncolt titán jövendőt mond: A Héra által üldözött Io. a "tüzethozó" tehát a megszemélyesített Pramatha. Azonban a legrégibb görögök az Indust is Nílusnak nevezték. származását és vándorlását.) A dráma tárgya: a félisten lehozta az Olympusról a nagy titkot. Ő az. amit a papok a sabásiai misztériumokban felfedtek. a Napot néhány ősi emléken Sabasius-nak hívták és a mísztalógusok Zeussal és Bacchussa (Bacchus és az orpheusi misztériumok is turáni eredetűek és Bacchus ősi szenthelye Scythogol volt) hozzák összeköttetésbe. Blavatsky: Secret Doctrine. A latinban Lucifer = tüzethozó. A görög Io (hold) és a kínai jueh (hold) egy jelentésű. Ió a holdistennő és az eljövendő új fajnak évája. hogy az egyik drámájában misztériumok szent titkait elárulta. saját végzetes adománya alól. Mithrást. a teremtő tűz rejtélyét. az Ural folyó körül déli irányt vesz és elérí "a vízesést. Ezért a jövendölésért a titán neva Prométheus = előrelátó. P. Eustratios. elő129 130 retudó. továbbá Herkulesnek megszületését megjövendöli. amelyben azzal vádolták.) és alexandriai Kelemen azt is tudják. majd Zeus villámától sujtva a Tartarusba zuhan. hogy az Arg-ionok tájszólásában Ió holdat jelentette. ö. aki a sabásiai misztériumokban a bölcseség kígyójának alakját vette fel. a "sötét Epaphos"-t és ez a "fiú" fel fogja szabadítani Prometheust. vagyis a svastika. Prometheus. Sam a misztérium. életkereszt) a szent jel és szerszám a szent tűz gerjesztésére. Cicero (tuscul.: H. – sok néven egy alak". Ez a mai földrajzi fogalmainkhoz képest különösen hangzik. ahol az egyes fajok fejlődését adták elő. Promathi pedig Fohát. hogy itt ősi és eredeti turáni. Aristatetes említi Ethikájában Aeschylosnak az Areiopagos törvényszéke előtt folyt bűnvádi pörét. hogy e drámája miatt szentségtöréssel vádolták meg a költőt az athéniek és halálra-kövezésre ítélték. sem a drámában feldolgozott titkos anyag nem volt a görögök sajátja.A leláncolt Prometheus dráma tárgya egyik titkos misztérium részét képezte. ősanyja. A vándorlás a Kaukázus felett a Volga és Kaspitenger mellett az Arimaspok országán át halad. Az allegorikus titkos és szent misztériumtanítást tehát nem Aeschylos találta ki. Ott szenved ezer évig. Aeschylos azonban Siciliába menekült. akik Kína határvidékéről Perzsia határvidékére költöztek. Eredetük az ismeretlenség homályába vész el. A kínaiak holdfajúaknak nevezték (juehti vagy juecsi) azokat a húnokat. Prometheust a Kaukázus hegységhez láncolják. hanem csak drámai alakban öntötte azt.

ki Kr. – közelebbi hely: a Kaukázus vidé131 kére helyezi. Ezek az uralkodók a hegyek között laktak. e. hogy "Prometheus az emberek faját ne védje többé". V. amely az Isten paradicsomában van". A Fekete-tenger vidéki görög telepesek szkíta forrásokból hallottak bizonyos shámán északi népről. Aeschylos maga is a Prometheus leláncoltatását és az egész dráma cselekményét Szkítia. ekként ír: "Herkules szkíta íjjakkal élt. Indiában Adima és Héva.. hogy a nagy tragédiának eme gondolatai: "Zeus hőn kívánta kioltani" az egész emberi fajt. Ilyen óriás volt ama szkíta király is. hogy egyék az élet almafájáról... Az egyiptomiak "Halottak könyvében" egy halott kérdésére azt feleli Tum: "El fogom pusztítani. de unokája: Huseng felfedezi a tüzet és tűzoltáron szent tüzet gyujt. hogy turáni eredetű. úgy az „égszülte kígyónak". mint pl. szántani tanítja az embereket. mert halandóvá válik. – akik mind turánok.. Alcaeus költő. Itt is értelem és érzék nélküli az ember. – Ádám és Éva neve is átvett. a Hesperidák arany almafája és Herkules történetét. ö. Ott a szumír Isten paradicsomában lévő életalmafa alatt ülő Adapá-t figyelmeztetik. bilincsbe verték a szkíták. ezzel is jelezvén.. hogy ne egyen az életnek almafájáról. hanem szkíta eredetű legendával állunk szemben. taníttatván bizonyos Teutar nevű szkítától" . Tudjuk. akit teremtettem. akit a misztalógusok "előrelátó". a büntetéssel megelőzni kívánta. 132 . a Sabausiai misztériumban. mivel a Sas nevezetű folyó elárasztotta a lapályokat. akiknek révüléses látóképességükből és ily állapotban való emberefeletti megnyilatkozásaikból. Firduszi a Sáh-Náme époszában. mint ahogy kezdetben volt és én egyedül maradok Osirissal". – Herakleai Herodor. Vagy a magyar Tündér Ilonamesékben. 600 körül élt. "Prometheus volt a szkíták királya s nem bírván alattvalóinak élelmet adni. Ezt a vidéket Zajti (Magyar évezredek) a Kaukázus vidéki Kur és Araxes vidékére teszi és őket szkíta királyoknak veszi. mikor az első emberpár a bukott angyal. de a megjelenő Herkules a folyót a tengerbe terelte. Ezekkel az istenekkel szemben ott van Promptheus. aki az egész emberi fajt "hőn kívánta kioltani". 7. töredék). megszülettek az egyszemű ciklopsok. szintén énekelt a szkíta herosról ekként: "Achiles. hogy Adám és Éva bibliai bűnbeesésének históriája szumír eredetű és a zsidók babilóniai fogságuk után hozták magukkal. a bölcseség kígyója. e. – Az élet almafája a görög mitológiában is feltalálható. ahol a népek származását legelvontabb módon tanították. hogy nem görög. A törökben adom = ember. aki így szólt a többi istenekhez: "Ne legyetek irgalommal irántuk! Zajongásuk megszomorított engem" . aki Kr. Vízözön által vízzé lesz ez a föld.félistenként az Olympusra került. "jövendőt mondó" – Prometheusnak neveztek el. Az isteni megváltásnak az eszméjét fejtette kí a Prometheus-legenda. Jánosnál (Jelenések II. A babyloni Enlil isten. A misztalógusok ugyanis a homlok közepén álló szemet a szellemi látásra való képességnek vették. "aki egyedül merte megmenteni ezt a halandó fajt". Sziamek-kel elvész az Ármány küldte didet (gonosz) elleni harcban. ahol egyszemű óriások őrzik az arany almafát. Hozzáfűződött olyan titkos tanítás. innen keletkezett a mese. amelyre határozottan azt mondhatom. – Allegorikusan: Szt. Elohim: "Eltörlöm az embert. a földnek színéről" . mielőtt a tudás fájáról nem evett. Ott is. Zeus. A tragédiának ezek a mondatai feltűnően hasonlók a bibliai édenkert tragédiájához. oktatását elnyerték és jelképesen éltek a tudás fájának gyümölcsével. amit teremtettem. ki a szkíta földön uralkodol" (49-ik töredék). – mennyire egyezik a héberrel. Vagy ott van a bibliai Noé.): "A győztesnek megengedem. vagy a szumír Utnapistim. Amit azután a görög nép képzete átvett. a föld első uralkodóját Kajurnorsz-nak nevezi. Vasat kovácsolni.. ősi pélvi nyelvű szentírások és legendák alapján. hogy Herkules megölte a sast. Prometheust pedig feloldotta bilincseiből" (23. aki fiával. mint az első emberpárnak bünhödése bekövetkezett. Meglepő. 515 körül élt. az a misztériumokban mély erkölcsi tartalmat nyert.

Diodoros említi. egy. Kusán-húnok több indiai érme maradt fenn. Ősi települési helye ez a szabír (hún) – déli ugor népnek.Az égi tűz lehozatala kaukázusi eredetű legenda és ott született. hogy a Kaukázus népei turániak és a Cserkeszek és Georgiaiak ugor vérrel kevert népek. Itt is. A kaukázusi Kur és Araxes folyók és a Meotisz vidékén az u. teremtését. királyi szkíták települtek már a Kr. Kr. 1000 körül Pourusaspa. Zeus fia Indiában járt. így a származása törvénytelen volt. n. E szerint Vyasa indo-szkíta hún Hari nemzetségből való Santanu-nak. Yadu (Yadava) a Buda (Budha) által alapított Hold (Inda) nemzetségnek leghíresebb ősi törzse. Hara-hunák a kutai és bundii indiai hún fejedelmek. Delhi uralkodójának volt a fia. (Tod id. Vichitravirjának csak leányai születtek és ezeknek szellemi apja és tanítója lett Vyasa. m. James Tod: Annals and antiquites of Rajasthan c. így az unokahúgától született fia: Panda lett Indranastha ura. Zarathustra atyja. ahol a Bakui folyton égő naphtaforrásokat. Ezek után nem lesz olyan délibábot kergető romantikus állítás az. VII. hogy a fentihez hasonló mondaanyagunk volt. E törzs legfiatalabb ága a Jareja nép. – akik a magyarság egyik alkotóeleme. e. mert szerzője Vyasa indoszkíta-hún. a tűztisztelő Zarathustra népének tűztemplomait találjuk. kiknek melléknevük bahadun = bátor. míg egy vérbeli herceg meg nem fosztotta az utolsó Panda királyt trónjától és életétől. vagyis a lovas Pórus volt a királyuk. 610-ig uralkodtak Pandavában (Delhi). a Mahabharata nem árja eredetű. e. amelyeken Herkulest ábrázolták. hogy Herkules az Indusok közt született. a Buda (Budha) által alapított Holdfajból. Nagy Sándor is harcolt egy Flarikula fejedetem: Sambos ellen. 133 134 ."Ég fia". az istenségtől származó törzs feje Vyaso. Hodgson Brian Houghton (Mongolian affinities of the Caucasians) megállapítja. Ezek közül az egyiket. Santanu törvényes fiának. Utódjai egyenes vonalban 31 emberöltőn át Kr. ősi emlékezéseket. mint a hún-török népeknél.). Pandafát feleségül vette. Elveszett legendaanyagunk bizonyára felölelte a világ és az első emberpár. 1300-600 években. A Mari nemzetségből származó Vyasa. kik vándorlásukban az Indus völgyében megtelepedtek. Nagy Sándor történetírója szerint Herkules. Anyja Yojánagandha. A Radzsput népek hadistene: Hara és a Mahábharata jelentése – a nagy Hara. – Vyasa a családfáját is levezeti a Mahabharátában. az özönvíz és egyéb vallási körbe is vonható történéseket. aki Harikules. A Herkules legenda indo-szkítha-hún eredetű. e. vagy Hari törzs története. hogy a világ legnagyobb hőskölteménye és szentírása. mint a nemzetség feje Harikul-es nevet viselte. az Úr Krishna fiaitól származtatják magukat. a Harikula tőrzssel együtt. munkájában bebizonyítja. Arrianos. az . Az uralkodó családban ő lévén az egyetlen férfiutód. halász leánya lévén.

aki a húnok származásáról előadja. földetlen szavakban: valamikor sárkányt jelentett. Ők tanították az embereket a misztériumokra. a szkítai pusztában kóborgó tisztátalan szellemekkel való öleléséből származnak.kígyónak" nevezték magukat. Erre vonatkozólag bővebben magyarázok az alábbiakban. tehát beavatott emberfölötti lénynek. ezoterikus képeket találunk. Herodotos második mondájában szimbólikus. amely egyúttal a zsidóban rezet is jelent. "Nakosh". ami e legendában határozottan arra mutat. amely szó az ősgermán "allrunn = mindentudó" nevet jelenti. A barlangok. Ez a gonosz beállítás téves átvételből keletkezett. ami a szumír Adapa mítoszból jött. Az Osiris homlokán levő Ureus kígyó. hogy őseink a boszorkány allrunoknak. a halhatatlanságnak és időnek volt a jelképe. mint hazá-tlan. "Én kígyó vagyok. az Istennek eszméjével. amely képzet összefügg az "örökké valóság kígyójának". az "örökkévalóság kígyójától" Anantától.) A kígyótisztelet nyomát az ősmagyar települések helyi neveiben feltalálhatjuk: Teté-tlen községek és puszták neveiben. Ha keressük a "sárkány és kígyó" tisztelet ősmagyar nyomait. A sárkány feje és farka a hold fel. "Naga" = "kígyók" voltak és a kelta druidák szintén . amely tüzesszárnyú kígyót jelent. A kígyó az észbeli fejlettséget. amelyre a garabonc ül fel. Attila a kígyóévben hal meg! 135 136 . az ősmagyar sírleletekben sárkányábrázolást találunk. A kínai mítosz szerint sárkány falja le az égről a holdat. ebből megfejthető a zsidók rézkígyójának alacsony értelme. mert kígyótestű nőről van szó. A réz jelentése a női princípium. Visnu és Siva fején levő Naga kígyóisten is. E név shámán szertartással kapcsolatban ma is él. Tehát még ebből a gyűlöletsugallta írásból is felragyog a mindentudó. minden faj számára egy ∗ fej. az ősidők nagy beavatott mágusainak "kígyó" és "sárkány" nevet adtak. az Ökkévalóság jelképe. mint a galambok!" Ebben az értelemben veendő Pallas Athene kígyója. A hindu és tibeti papi beavatattak. Egyik legelvontabb jelentésében a folytatólagos. A hinduk Fohátot kígyóval ábrázolták. A "kígyó" az életfájának gyümölcsét nyujtja. a Brahma. mágus képességet példázza. A "bölcseknek". Végül a tüzetokádó sárkány a kozmikus tüzet jelentette. Krisztus azért mondja tanítványainak: "Legyeték okosak. hol anélkül jelentkezik. hogy a magyarok ősei lator ördögök voltak. hún hagyomány alapján. Hasonló a héber szeráfok jelentése. tehát átvett fogalom. Az elfogult Orosius elferdítve adta vissza a gót Jornandes "alliorume" szavát. "Kígyók" a mágus papok címe. "Tlen" jelentése ma fosztó képzetet jelent. Ebből kimutatja. Nálunk a sárkány-rend jelvénye a farkába harapó sárkány volt. sorozatos megújhodásnak. Összefügg a sárkány minden pogány teológiában a holdnak tiszteletével. A Szűz vagy Madonna a mitikus sárkányon áll.. a hétfejű akkádiai kígyón keresztül. mint a kígyók és szelídek. bonc = pap) . (A tűz ez esetben kozmikus jelentésű.VIII. A farkába harapó kígyó az örök körforgás jelképe. de mindig rejtett. én druida vagyok!" – kiáltották. Jornandes írt erről száz évvel Attila halála után. A hermetikus bölcseletben pedig az ősanyagba ömlött életet jelenti. a magyar néprege hétfejű sárkányáig. hol tüzet okádva. aki "kígyó" – ősi legendája. mely eltaposva lába alatt fekszik. piramisok beavató helyek voltak. tehát egy emberfölötti lényről. Tetétlenek szent berkek lehettek.∗ A "kígyó" tisztelete valamikor az egész földön el volt terjedve. Minden nép ősi mítoszában felleljük a "kígyót". Népmeséink sárkánya a garabonccal (gara = fekete. Barlangban kél egybe a félisten Herkules az aszszonykígyóval. Mindegyik ősi mitológiában szereplő kígyó és sárkány hétfejű.és leszálló csomópontját jelentik a keleti csillagászatban. Kézai krónikájában kikel Orosius véleménye ellen. Az emberben lappangó emberfeletti erők Kundalini kígyója a "tüzes erű". A "kígyó" jelképének magyarázata sokféle. a Genesisben a fával együtt ábrázolva. A hindu "Naga" kígyóisten a héberben. valószínűleg Tibetből vagy még északibb vidékről származott Indiába és ott elfajult.

vagy az ozmán törökséggel együtt menetelt volna a magyar? Európa védelmében szörnyen kivéreztünk. ezek az őrök gyakran asszonyokat és . Róma.) Népies regéinkben a sárkány lefalja az égről a napot és a holdat. azt megőrizték és ebből házi istent készítettek és utódai lettek a ri-őrzők. ha félreáll. Babilonban Bál. majd amint ráolvas és bűvös erejét kitöltvén rajta. tehát a legelvontabb ősi kinyilatkoztatás hagyománya. Amint a legenda mondja. vagy Bel isten tidszteletére. a Báthoriaknál a címer 3 sárkányfoga. a holdkirálynőt. Pl. sőt a nyugati népek világuralma is másként alakult volna. IX. Mi lett volna. korszakokkal előbb thlen-kígyók. Egyiptomban Therumtisnak. Lehet a sárkány asztrális-jelképes jelentésű. Más variációban királyi szüzet rabol el. Népregéinkben. magyarok és bolgárok nélkül ki nem fejlődhetett volna 1. átcsaptak volna rajtunk és egész Európa néprajza. kosár. A nagy Kazárbirodalom akasztotta meg a mohamanedánizmusnak Európára ualó átterjedését: Ugyanis 637 körül az arabok a perzsa birodalmat megsemmisítették és hódításukat észak felé. a Kaspi-tó keleti partján lakó törökfajú népeke kiterjesztették. lap. A nyugati keresztény kultúra a húnok. A nyomon követő rokonfajú lovasnépek rohamait mi fogtuk fel és sorstársunk. A magyar államalapátás pedig a legnagyobb hatással volt a keresztény európai kultúra kialakulásában. hogy Attila húnjai törték össze a római légiók által behozott és nagy erőre kapott Mazda vallásból származott mithraizmust és ezzel a kereszténység gyors elterjedését mozdították elő. keresztény kultúrája.Ri-thlen rettenetes fajtája a fekete mágiának. a hétfejű sárkány tüzet okád és a hetedik fejében van ördöngössége. 2. A testről levágják a láb. vagy ha a rokonfajú népekkel.) (Khasi = kas. mert a nap erőt ad neki. Sajátos keleti hadművészetünk nélkül a népvándorlás fergetegszerű rohamai.és kézkörmöket. ezt hozzák a thlennek és így igen sok fekete mágikus varázslást űznek. Egy darabot. és Bizánc keresztény kultúrájának zászlóvivői és pajzsai lettek a magyar és bolgár ősök. Az előző fejezetben kifejtettem. eszközévé teszi. egy thlen-né nőtt és azóta is megszállt egyes brahmin családokat. a mongol sereggel. Ősi emlékezés felújítása Róbert Károly sárkányölő Szt.gyermekeket ölnek meg. a Kaspi-tó nyugati felén azonban a kazárok a hódítókat megakasztották. Ezt a rettenetes sárkányt (thlen) a helyi Szent György darabokra vágta és minden darabot más-más vidéken elégettek. r 3. Az a darab. amit a Khasi-k kaptak. majd amint a sárkányt nyergelve a felhőbe repül. György lovagrendjének és Zsigmond sárkányrendjének jelvénye. Athénben Athene Pallas tiszteletére kígyókat tartottak és jóslásra használták. (Blavatsky: Glossary 259. amelyet az indiai Cherra-poonjee-ban a Khasi hegyekben űznek. A sárkány különösen a garabonccal függ össze. Hogy ennek a thlennek kegyét megnyerjék és életüket megmentsék. Sárkány etimologiailag Char vagy charrukhán = fejedelem címe volt (kharkas). kazárok. A sárkánnyal hajnal előtt kell küzdeni.) A hét fejű sárkány ősi mítoszunk maradványa. Ősi nemzetségeink jelvényeiben is szerepei a sárkány. sárkányoly laktak a barlangokban és embereket. amit megőriztek. A sámán pap révülését tartják fenn ezek a mondák. Kígyó és sárkány csak a középkorban lett a gonosz ábrázolója. Ez a kozmikus erő beavatkozását jelenti. (Herkules is a hétfejű Hydrát győzte le. a rokon bolgár nép a Balkánon. Békés élet mellett a mai 12 millió helyett legkevesebb 30 millió színmagyarnak kellene e földön élnie 137 138 . állatokat felfaltak.

Görögországban. ezért következtetés alapján keresték nyomait a mai magyar nyelvben. stb. de azokat kellő mértékben nem értékelték. amely szerint ezek a kiváltságos népek. hagy nincs adat. amelyeket konkrét bizonyítékokkal alátámasztva nem láttak. A vallások igazi lényege tehát titkos volt minden időben. Amikor azt mondja: "nem bírtok el többet" . A XIX. A mindent tagadás logikátlan kritika és romboló. Egyiptomban. nagyon gyors mértékben. A nép ma is mesél. vagy primitív értékre szállítanak le. s hasonlóképen az egész Olympus pajkos. "házban" beszél. politikai. Ahol Zeus joviális törzsfő. hogy mindent tagadásba vettek. ismert hazájukban kifejleszthettek egy helyi igen magas kultúrát. görög. miként a sötétben egy Láng. oda jutnának. vagy tagadásba vesznek. Hasonló mitológiai népi mesék ma is keletkeznek. csak nyomokat találunk. oly becsesek. Sőt még az ilyen adatokat is átszűrték az ő sajátos szemszögükből kiindult beállítottsággal. század kritikusainak nagy hibája volt. Sőt a titkosságra is figyelmeztet: "Ne vessétek az igazgyöngyöt a disznók elé". amit Ipolyi Arnold. mely nyomok azonban mint drágakövek. hogy a kereszténység korai századaiban szintén volt misztériumi tanítás. jogi és etnográfiai fejlettségéből. Mivel ezek a tanítások titkosak voltak. Ezt az embertípust úgy lehetne jellemezni.. lényegét. Következtethetünk a honfoglaló magyarság etikai. mert következtetéseket vonhatunk le az exoterikus és ezoterikus vallási felfogásra egyaránt. az sem nyújthatná azonban a vallása. mint a vallásújítás korában Angliában felmerült puritánok túlhajtott típusait. hogy az átlag nép részére a vallás tanítása exoterikus. az ősi bölcseség egy részét adhatta. Erre teóriát állítottak fel. Utalok arra. a lelkileg fejlett keveseknek szólt a tanítás ezoterikus része. Kandra Kabos. Maga Krisztus is többször mondja. az ezoterikus tanítás kevés választott részére misztériumokban folyt le. Mondják. Ezek a tudósok az eszmék lényegébe nem ha toltak be. telve szangvinikus életörömökkel.". ha kutatjuk. sok esetben a családi élet tisztaságát megcsúfoló istenségek és heroszok gyülekezete. A művelt. – amik ma is születnek.. az hallja . Tehát ismerjék el. fellobbant és ismét eltűnt az általános sötétségben. vagy "akinek füle van a hallásra.. s a népvándorlás korában rendkívül nagy erkölcsi és kulturális primitívséggel jelent meg. hogy az egyiptomi első fáraók és a szumírok magas kultúrája mellett ott találták egyidőben a kőkorszakbeli népek kultúráját is. Csodálatos rövidlátással ezek az emberiség gyermekkorát lehetetlen rövidre fogták s így rejtéllyel álltak szemben. – voltak ezek a mítoszi történetek. amelyek a magasműveltségű népeknél primitív erkölcsi felfogás központjába helyezik az istenségeket. ami a megírt és fennmaradt mitológiai emlékek mögött a dolgok igazi lényegét. Szerintük a többi népfaj egyforma sötétségben élt Euráziában. Babylonban stb. etikáját egyedül a fennmaradó népmesékből akarnál megismerni.X. vagy egyiptomi mitológia alatt mit írtak meg? Oly mitológiai meséket. Utalást találunk ugyan az ősvallásra az egykori kútfőknél. van és lesz. ahová a jelenlegi kritikosok jutottak a görög-római mitológiával. összegyűjtött népies regék. népmesékben. Rómában. ami nem az ő rendszerük alapján épült fel és nem fogadtak el adatokat. és akkor ne vonjanak le következtetést az etikai fejlettség primitív voltára. Ez a tulajdonképem lényeg. szumír. Filológusaink minden adatot. amikor a történelmi kor hajnalán megjelent emberiséget már igen magas kultúrális és főleg etikai fejlettségűnek találták. Az ősmagyar vallásról Az ősmagyar vallásról írott emlék nincs. ezért csak kevés nyom maradt fenn. Az ősmagyar vallást. Filológusok általában véve mit értenek mitológia alatt? Görög vagy római. Megzavarta őket. mert mindenkor úgy volt. Még ha egy római pap lépne elénk az ókor ködéből.. 139 E legendák azonban a vallás lényegét nem fedték.. Filológusok nyúltak e kérdéshez és nem vallásfilozófusok. Ha ma megsemmisülne a keresztény vallás etikája és több évezred mulva hasonló kritikusok a kereszténység lényegét. ami. hogy nem tudunk 140 . kultúrális. népies szokásokban. Költő fantáziájában született. mint az ókori római. egyiptomi. népek. Csengery Antal vagy Kállay magyar mithológiánkban felhoznak. asszír.

melyek legfeljebb csak démonhitre vonatkoztak és valláauk csak a köveinél. Törökfajú népeket. tűztemplomokba jártak és Baz és Barsammal imádkoztak. így honfoglaló őseinket is. mint nélkülözhetetlen esillagászakat és jósokat. fáknál tartott kezdetleges természetimádat lehetett. amit Kőrösi Csoma Sándor a tibeti buddhista kolostorokban "Idők köre". Az uralkodó vallás mellett a honfoglaló magyarságnál nyomoly vannak arra is. hagy nem volt olyan értelemben vett magasfokú istenhitük. Legalább is igen sok mazdahitű élt országukban. Az. Ugyanígy nyilatkozik Dsajháni. ezt logikátlan feltételezni. Az ősmagyarok egyik nagy tűzünnepe a keresztelő Szent János napjára esett. hogy csak primitívségeket találunk. . században őseinknél megfordult Ibn Rusztah arab kereskedő. s ne mondják. Olyan fehér-húr centrumokban. Bokhara és Gurzastan. Uralkodójuk a sah címet veszi fel. A húnok vallása a mazdahit volt és ha nem is volt a tiszta zoroaszteri vallás.és tűztiszteletük közismert: Az első idegen feljegyzést a német Inohoffer 1026-iki jegyzetében találjuk. mégis rokona volt.) Baktriában lakó Kusánok (Juecsi húnok) iráni kultúrhatásra Mithrát. hogy a IX-X. mely szerint a tűz körül nagy táncvigalmakat tartottak. Abulféda így ír: "A magyarok török nemzet. Harlez professzor szerint (Introduction to the Avesta) az avesztai Mazda vallás sohasem volt igazában a perzsa nép vallása. a nagy Khatunt és egyily tűztemplomába vitte. hogy az ősi magyar vallás uralkodó és domináló vallás volt. Khatal. A mágus vallás ugyanis túlélte a szumírokat. Onogur őseink vallása és a később rátelepedett hónok vallása tehát hasonló volt: mágizmussal kevert Mazda-hit. az indoszkíták. azt a primitívséget csak az afrikai vagy az ausztráliai szigettenger vad népeinél tételezhetjük fel. mert az ő szűrőjükön keresztül csak azt vélték látni. perzsák. hogy a hún király és felesége mazda-hitű volt. Az ősi vallási központokból elindult mágus papok terjesztették el Médiában és Perzsiában a húnok vallását. McGovern i. hogy a kubáni őshazában az első keresztény magyar vértanu Gorda volt. századbeli ősmagyaroknál ilyen nagy vallási türelem volt. földjüket a bessenyő (bedzsnák. népdalokat énekeltek és a tüzet átugrálták. Mobad-ok éltek. (Modi: A húnok ősi történelme. nem zárja ki. Oly magas kultúránál. Ahura-Mazdá-hoz és Ardvisura-Anahitá-hoz (Boldogaszszony) fohászkodó mazdayaznán hitük mellett bizonyítanak a következők: 1. mely az Avesztavallás ősi formájává lett. mint a görögöknek vagy a germánoknak. amelyben éltek. Anahitát imádják és a Szent tüzet tisztelik. hogy voltak kötettük buddhisták és mohamedánok is. A magyarak a tűzimádó perzsa. hősi époszában. hanem mitikus meséik. Az ősmagyarok magas fejlettsége mellett nem lehet azt feltételezni. mítoszaik. m. sőt az utód Asszír és Babilon birodalmakat ís. – írja a IX. patinák) és székely tartomány közöttinek mondják. mint Chagan.semmit az ősvallásról. A szumírok ősi mágus vallása mindezen népek vallására kihatással volt.) 141 142 A finn-ugor népek délkeleti ágából származó Onogur őseink vallásos fejlődésére gedíg közvetlen szomszédaik. Irán és Turán közötti ezt a vallásháborút írja le Firduzi a Sahname c. vagyis "Kala Chakra" néven tanulmányozott. a tüzet imádják". ö. templomi szolgálatra. mint foglyot. 2. A húnok később már Zarathustra vallási reformját nem voltak hajlandók elfogadni. Nap. Amint a Shambala fejezetben elmondottam. ez a vallási rendszer az ősi hún vallási központokból indult el és mint Adi-Buddha-rendszer hódította meg Észak-India és Tibet buddhistáit. vallást követik. Ázsia közepéből előretört hún véreink shámán hitvilága a természet rejtett titkainak bőséges ismeretén alapult. amit: "Pártus ős elvek"-nek neveztek. (V. nagyfokú türelem jellemezte a mások vallása irányában. Ez a tény arra mutat. Behram sassan király 427 körül elfogta a hún Khákán feleségét. Ez utóbbiakat böszörményeknek nevezték. Balokk. kazár-húnok és pártusok voltak hatással. A kereszténység is ismert volt közöttük: Tudjuk. Róma késő századaiban a császári udvarokban ott találjuk a mágus papokat. Amit ők állítanak.

1. – E kultuszra vonatkozó fennmaradt zendből eredő szókincsünk: Isten. a gonosz elv és a pokol elpusztul. bálvány. pap. Az ember tevékeny részt vesz e küzdelemben.és állatáldozataikat forrásoknál. Fettich Nándor meghatározása szerint a Bacchus kultusszal kapcsolatosak. a láthatö és láthatatlan világon. a testi és lelki. azonképen két elv van az emberi természetbe is begyökerezve. Összeházasodás folytán keveredés is volt a perzsákkal. az ember feltámad halottaiból és örökköntartó boldogság fog e világon uralkodni. jámborak szavaikban és jámborak tetteikben. Ertesitő 1850. a vétek a maga büntetését. akit Mazda. 1. ördög. és Magyar Akad. gonoszság és tudatlanság. üdvös ellenőrzés. Iráni keltúrhatás alatt álló vidéken éltünk. Gyarapító és Sorvasztó.Ló. behemót. mindkettő nélkülözhetetlen a teremtett világ fenntartásához. sőt az egész műveltséget átvette.) 143 144 A mazda vallás igen magas erkölcsi fokon álló egy Istent hivő vallás volt. fáknál. Zarathustra bölcselete szerint a mi világunk két egymással ellenséges elvnek. és nem szabad összetéveszteni a mai modern Hanisch-féle ál-mazdaizmussal. (Ne imádjuk Pártus ős elvek erős szent jeleseit. ocsmány. Amiként két ősi elv van Ahura-Mazda alatt. Azért alaptalan a dualizmus vádja. Ha elérkezik azonban a megjelölt idő. boszorkány. jámborság. minden sötétség: hamisság. mint a nappal és az éjtszaka és bár egymással szembenállnak. 23. akik jámborak gondolataikban. melyből kisebb méretű. ú. köveknél való istentiszteletüket királyaink törvényei tiltották. A téli napforduló Mithrás tiszteletéből máig is fennmaradt a dunántúli regölés. műveltségi szót vett át. Bacchus kultusza a szíriai Scythopol-ból (szkíták városa) származott. úgy alapos igazolás a mazda vallásunk mellett. hogy a Pomáz határában legutóbb feltárt kultuszhelyen kőbevésett fejek is e kultusszal kapcsolatosak. a jó elvnek és a gonosz elvnek a műve. A zend-aveszta vallási rendszerét a leghozzáértőbb módon Shams-ul-alma dr. melynek köréből a szavak származnak. igazságosság. Jivanji Jamshedji Modi parszi professzor foglalta össze. Ő a Mindenttudó Úr s mint ilyen. amelyen az olvasható: "Ne wemoaggouc Bardous es eulwec ereus zen Meseit". amelyek őt arra bátorítják." Fenti szavak pedig mind a vallási kultuszra vonatkoznak. Ő uralkodik az anyagi és anyagtalan. – Kiemelt jó tulajdonságai a jóakarat. Ahura a határtalan fényességben lakozik. 163. börzsöny (harson) stb. varázs. Mithras napistent Sabasiusnak is hívták és az ősi misztériumokban Zeussal és BacchusDionysos-sal hozták összeköttetésbe. . melyek létrehozzák a mi anyagi világunkat. 5. 9. I. Jerney közölt egy I. Ahura-Mazda vagy Isten. sz. A Bundahis szent könyve szerint gonosz szellem nem mindentudó és nem mindhenható. Ellenőrző atyai kezével összhangot és rendet tart fenn. hogy jót. II. n. mely mindkettő egy Isten alatt szolgál. 6. Ötvösművészetünk szaszanida hatást mutat. patvar. A két elv oly elválaszthatatlan. mert Arimán a zarathustraizmus felfogása szerint hasonló a keresztények ördög fogalmával. sátán. hogy egy nép egy más nép nyelvéből számos. (A szaszanida ornamentika azonban középázsiai halásra fejlődött ki. a Gonosz (Angra-mainyus) a végtelen éjtszakában. A világ története a két elvnek küzdelme. ezüstből vert szakállas férfifej került elő. az már törvényszerűen következik. Egy Isten létében hisz. A vízkereszti naptiszteletet pedig a folyóvízbe gázoló csodafia szarvas regölése tartotta fenn. Ahura-Mazda (összevonva Ormuzd) meghallgatja azok könyörgéseit. sz. A honfoglalók pénzei is. Ahura és Ahura-Mazda nevek alatt ismer. Ezek a veretek dr. 3. jóság és tudás. A honfoglaló vezérek között Tuhutum a Sahname egyik hősének nevét viseli. (Jerney János utazása a II. 8. 50. Valószínűnek látszik. tökéletesség és halhatatlanság. hogy az átvevő nép a szavakban jelölt fogalmakat.) 7. Ezek a bolgár-török érintkezés ideje előtt felvett iráni jövevénysxavaink.) Amennyiben ez az oklevél a kritikát kiállja. 4. Minden fény: igazság. Ő a Teremtő és Fenntartó. A nagy és végtelen világegyetem az Ő kezének munkája. az okok Okozója így Teremtő és Romboló. Szerinte a zarathustriánizmus vagy parszüzmus monotheisztikus vallási forma. "Abból a tényből – írja Zichy István –. Két olyan honfoglaló előkelő sírt ismertünk (Zemplén és Galícia). Ármány. pártus (parszi?). András korabeli oklevelet. Ezért az erkölcsi világban az erény elnyeri a maga jutalmát.

A bíró leméri az ember tetteit egy mérlegen. mely egyezik a hinduk Soma növényével. Az ember jó és gonosz tettei. ha egyenlő súlyú a jó és rossz tettei. "Jámborság a jó. úgy a "Hamastgehan" (a keresztény purgatórium) helyére jut. csak az igazságot és nem teszel mást. azaz Meher bíró elé. E nyelven írták meg az Avesta szent könyvét. (Szumírból származott ősi tanítás. Amikor a parszi hívő a szent tűz elé járul. A párszi istentiszteleti helyek. Jelképed szent titkát adtad minékünk. Már a Kr. e.vagy arra csábítják." A menny kikötőjébe a te biztos révkalauzod. az Edda Bifrost-alvilági-híd. csak az igazságra. és mint Isten legtökéletesebb szimbólumát tisztelik. sötétség és bűz otthona. Szent Tüzed: út Hozzád. ragyogás. gondolatok. különböző társadalmi rangú emberek házától szerzik be. vagyis Rosszakarat befolyást gyakorol az ember gondolataira. Napod virradtáig – ameddig eljövend Lankadatlan küzdök Valóság Teérted! * Az ősi zend nyelv volt a Mazda-hit vallási nyelve és a mágus papok is ezt. Meher Dáver angyal éa az egyiptomi Thot alvilági bíró is egy. az arab sirat-borotva-híd. hogy tiszta maradjon születésétől fogva". miként a pénztőke. A kínai chamon. Tomboló viharban rejtőző Csendesség. szavaira és tetteire. a kínai Woghó-híd azonos fogalmak. Beheman. A parszi tüztemplom szentélyében égő láng az Isten jelenlétét jelzi. gondolat és tettek. A lélek halhatatlan – tanítja ez a vallás és a lélek halhatatlanságának jelképe a fehér Homanövény. démontisztelet stb. A kettőt a "Csinvat" híd köti össze. Égi sors jelképe. dicsőség helye. hogy gonoszat tegyen. csak tisztességest. mint tűztemplomok ismeretesek. azaz őrszellem őriz. Menny a sugárzás. * Shamánok természet-törvényeken alapuló mágikus vallása korcs formában. főleg mint révüléses (önkívületi) állapotban elért jövendölések. a maga egész nagyszerűségében. a semmiség állapotának adta át magát. jelezvén ezzel is az emberek egyenlőségét. aki mindenről lemondott. ráolvasások. Istenként nem imádják a tüzet. A templomba szánt tüzet kilencszeres megtisztítási szertartásnak vetik alá. csupán azt a ragyogás. akként kamatoznak az életben és a halál után is. ha nem beszélsz mást. de ez nem imádat. jó szavak és jótettek megőrzésében áll. vagy a pokolba taszíttatik. dicsőség és fényesség jelképének tekintik. vagyis olyan bölcset jelent. S Ármánytól jött bűnök bennem mind kiégtek. rossznak tisztítója. "A legfőbb jó az ember számára. Fegyverem: jó szavak. szentélyem: a Tüzed. vagy rossz tettei lenyomják a mérleget. Zarathustra így énekelne: * Ahura Mazda bölcs Úr. Felajánltam magam Jelképed őrének. vagyis Jóakarat (a magyar behemót ember) és Akamana. Szívünkben gyujtván magasztos égi Tüzed. a nyelvet használták. 1000 évvel élt Zarathustra vallásos fohászait a mervi vagy keleti atropatánei nyelvjárásban írták meg. – ez a Zarathustra vallás mottója. ha nem gondolsz semmi másra. A tűztemplomok tüzét éjjel nappal táplálják. melyet itt kerubok. Ime hű harcosod szent Tüzedbe lépett. a tisztében ∗ eljáró pap a szent tűz hamvát e szavakkal nyujtja át: "Por a porhoz" A tűztemplomon kívül a parszi Isten imádatának templomául tekinti a természetet is. sammun = semmi. a vogul és több északi szibériai népnél fennmaradt. legszentebb Isten.) Hisznek a Mennyben és Pokolban. Vértem: a tisztaság. amott számtalan Fravasi. Pokol a homály. S`ramán szanszkrit szó és aszkétát. bűnök bocsánatja. azonban ez a nyelv régen kihalt nyelv volt és maguk a perzsák sem értették. Ha jó tettei. A parszi bár tiszteletet tanusit a tűz iránt. Ez az édenkert "Élet fájá"-nak felel meg.∗ ahová az elhalt lelkét Srosh angyal harmadnapra a halál után elvezeti Meher Dáver. a mennybe jut. A csinvathíd. 145 146 . A tüzet sok helyről.

hold (Enzu) és a csillag (Istár). Ősmagyar vallásban mindezed a kultuszok megvoltak. A legszigorúbb önmegtartóztató élet. Már születésekor és kora ifjúságában megnyilvánult jelek és képességek kiválasztottá avatták. előírt életmód és született készség a haladás főfeltétele. azonban műve elveszett és csak töredékek maradtak fenn latin és görög írók idézeteiben. Oltáraikon lobogó kilencszeresen megtisztított szent tűz a Napisten jelképe. A szkítáknál. tatos = tudós. föld. János 1061-ben visszatért az ősi magyar hitre és Thuróczi azt írja róla. ahogy jövendőt tudnak mondani. akit korai gyermekkorától kezdve nevel ily célra a papi rend. misztikus teológiájuk átélése: A mágusok hazájának Káldeát (Babilonia és Asszíria) és Perzsiát tekintették. minden életmegnyilvánulásukat lekötő gyakorlaton estek át. ami nagy fejlődésen ment át. India és Egyiptom valamennyi teológiája találkozott. Cél az emberben rejlő természetfeletti erőit tudatos kifejlesztése.és vízkultusz. a káld mágusok nagy titka. de a keleti mágusok természet147 148 . hogy "sok mágust. a római-görög népeknél. a hold. Ez a kultusz oly ősí.) Thuróczy "bűbájos nő"-nek nevezi a "boszorkányokat". mely név a perzsa büzürk. Az ősmagyar papi rend táltosa a mágus pap. Vallásukra vonatkozólag annyit tudunk.A szibériai shamán előkészület után önkívületi állapotba. bűvös jelentésű és csak a keresztény korban lett gonosz jelenaésű. Vatha fia. E varázsló papok beavatkozásának tudták be az egyik csatavesztést. hogy a hadsereg egyik zugában meghúzódva. Káldea volt azonban a nagy keresztút. ahol a tanító (guru) utasítását betartva gondolatkoncentrálással. mint a világ. Alap az ős szumír vallás volt. révülésbe jut és "lelke a testét elhagyva. Mai utódaik a javasasszonyok. mint indiai és tibeti kollégái (yogi. béljósok voltak. Az "éj királynéjá"-nak korrelatív erői a modern tudomány számára szunnyadnak. Az ősi bonc az orvos pap volt. A bolgár-törökök mágus papjairól irt a bizánci Zonarosz. Kozmikusnál az Ég (Anu). A feketemágus neve garabonc (gara. eljut azokra a helyekre. a föld (Inlil) és a tenger vagy őskaosz (Inki) istenek háromságával a lég-. Bélus papja Kr. bűbájos nőt és látót gyűjtöttek maguk kőré. a hinduknál és más ősnépeknél is megtalálható az ősi napkultusz nyoma.) Látja a multat. kara = fekete). e. Egyiptomba Ankhenaton fáraó hozta be az Aton = napkultuszát. Álmokat fejt meg. Az ősmagyar napkultusz legkifejezőbb szertartása a fehérlóáldozat volt. feljegyezvén. a légzést szabályozó gyakorlatokkal rendkívüli fizikai és pszichikai képességeket fejlesztettek ki.és csillagkultusz kapcsolódott. Elveszett kozmogoniájával a káld asztronómia és asztrológia. A napkultusz a legősibb a világon. Ezekkel szemben a mágiának magasfokú képviselői a káldeai máguspapok éppen úgy. láma) hosszú. a jövőt. Venus-Astarte-Istár a szerelem istennője. bölcs szóból fejti meg. ∗ Istár csillagisten neve a biharmegyei Isztár falu nevével egyező. a harc folyamán megbűvölték és látományaikkal megrémítették az ellenséget. Táltos nevet Csengery a finn táto. aki a jövendőt előre látja: (Vámbéry. – sziderikusnál a nap (Utu). ahol Perzsia. büzürgan nagytudományú. ma Esztár a falu neve. Más feltalált ékiratos táblákból csak a történelemre vonatkozólag tudunk megfejtést találni. tudós.∗ istenek háromságával a nap vagy a tűz-. hogy kozmikus és sziderikus volt. amely a hold jelenségeinek titkához fűződött. ill. Az avaroly papja "Taradun" volt. aki tud. Az élő Isten jelenlétének jelképe a tűz. Az említett napkultusszal egyformán ősi a hold-kultusza. egészséges szervezet. 280 táján görög nyelven hazája történetét és vallását megírta. kik között az "oltáron nézők" állatorvosok. akiknek igézései igen kedvesek voltak az urak előtt"." (Lönnrot. Berozosz káld csillagász. Mesterségüket tanulás útján sajátították el. halottlátók és bábáik. misztikus elmerüléssel. Számos bizonyítékukat a ma is élő népszokásaink nyomán mitológusaink bőven feltárták. * A parszik tűztisztelete a Napkultuszból fakadt. Már a bizanci Theophylaktos feljegyezte a magyarok (turkak) papjairól. ma a szentélyekben a mécses és gyertyák tüzében jut kifejezésre. a halottakat és a távoli tájakat. amelyekre a bűvös éneklés közben elméjét irányította. betegségek okozóit stb.

nommádok közös tulajdonsága volt e kultusz. Nálunk Bornemissza Péter 1578-ban megjelent: "Ördögi kísírtetekről. Az ősi húnok pl. hegyek. amely a természetnek nagyon részletes és alapos ismeretén épült fel." Az ősmagyarok természet-kultusza duális. a mennynek. A húnok császárja. A Hadisten oltárát rőzsekőtegekből magasra emelik. Kisasszonyok. oltárokat és templomokat nem emelnek." néven említik a "törökök istenét.. Minden Ázsiát járt vagy ott lakó nép használt és használ ma is ilyen varázsigét. a négy világtáj őrzőit. melyet a hún-török-kínai népek hétfejű sárkánnyal. Ősrégi hit ez és minden ősi nép mitológiájában megtaláljuk. aki az eget és földet alkotta". a napfordulókor. Zala vármegyei községnevek. A VIII. hanem fiziológiai is. A csillagok körforgása a világtájakat adták.vagy tűzkultuszon kívül egyéb kultuszaikról a görág Theophylaktos így ír: "A turkok (magyarok) tisztelik a tüzet. amint az előzőkben tárgyaltam. törpék. óriások. Mani Padme Hum!" igéje ilyen. a levegőt és a vizet. A fekete mágia rontása gondolattal. Szertartásai nem voltak egyedül mágikus szertartások. Ellenük ősi bűvös igék (mantram). Minden kerület agy régi kardot állft az oltárra és "ez aztán Ares istenképe". különöaen lovakat". és ennek lovat áldoznak. Ázsiai török népek az égtájakat és az ott lakó törzseiket színekkel jelölték. összeírták a törzsek tagjait és állatállományát. Minden ősi nép tudta. Guta. A húnok. bájoló imák segítenek. 149 150 . amint a csillagok mutatták. a vasorrú bábák stb. Ennek hoznak véres áldozatot: "Áldoznak barmokat. Tápió és egyéb természeti szellemek befolyásolják az életet. századbeli orkhoni sziklafeliratok pedig "türk tengriszz.szemlélete bőven behatolt titkaiba. Megtelt jó és gonosz szellemekkel az erdő. ráolvasások. fenntartója és megölője az életnek. manók. Már Herodotos azt írja a szkítákról. varázsmondatot. a törzsfőkkel együtt ünnepélyes áldozatot mutatott be. Az ősmagyar holdkultusz nyoma még ma is élénken él népünk szokásaiban. A fehér és fekete mágia (isteni és ördögi) következik az előbbiekből. A pusztaságokon vándorló lovas. kivéve a Hadistennek. tisztelik még és énekkel dicsérik a földet. Minden év első hónapjában. Fene. sellők. 244. akinek lovat áldoztak. Ukko-pohár felmutatás és abból való áldomásivás az adásvételi szerződések megerősítésére szolgált nálunk a Hegyalján még 1660-ban is. tettet. Tündér Ilona jó szellemeinek ellenkezője a Cifra-asszony.). mert ebben rejlett a világ bölcsesége. mező. este a holdat. Istenképeket. senyűje minden reggel szertartás szerint üdvözölte a napot. Eskütételkor fehér lovat áldoztak. de egyedül imádják és Istennek nevezik azt. Csillagkultusz vezette az ősőket az idő szent hetes számához. a folyók. Az idő kezdete a hetes számon és néven alapult. Ormutag bolgár khán palotájának romjai közt a feliratok "Tangra" – Isten (Tenger) nevét említik. A buddhisták "Ohm. Orkán. akinek pohárral áldoztak. hogy az istenek közül csak a Napot imádják. az ördög. csillagisteneit. A holdhónapban minden holdhétnek meghatározott teológiai és fiziológiai jelentése volt és így a 28 napnak sajátságait jó vagy rossz befolyással ismerték. A már említett nap. lidércek. hogy a hold delejessége szülője. mégpedig fizikai és pszihikai értelemben is. A göncölszekér hét csillagistenét a holdhét hét napjával kapcsolták össze. amikor számbavették. Az alexandriai neoplatonisták szerint csak az lehetett az igazi mágus vagy kaldeus. és tetővel fedik. mongolok és ősmagyarok kardkultuszáról már írtam. más állatokat. aki megszerezte a Hét-Csillagistennő időszakairól szóló ismeretet vagy tudományt. Boldogasszony (Anahyta). Ez az élet kelyhe. hanggal véghezvihető. Mongoloknál Onghan és Ongho az az istenség. avagy rettenetes ∗ Azonosítható helynevek: Haraly. földnek és az istenségnek áldoztak. csak újholdtól-holdtöltéig kezdtek hadi vállalkozásokba. – mondja Hunfalvy (Magyarország Ethnogr.∗ A pogány finnek főistene Ukko volt. amit a sírszobrok alakjai kezükben tartanak. a levegő. Háromszék vármegyei és Harastyán. Indiába átszármazott hún népek hadistene Hara. "Régi törvény és élő szokás". A 4-szer 7-es beosztás a holdhónap 28 napját adták. A kilencedik hónapban általános ünnep volt. stb. az indusok "égi Nagák"-kal (kígyók) személyesítették meg. Az ötödik hónapban az ősöknek.

A perzsák e tanítása: "aki bűnt vet.tés egyéb kultuszából rengeteg szertatás és jelkép származot: át a későbbi népekhez. A Lehel vezér mondája is a túlvilági hiedelemmel van egybekapcsolva.utálatosságáröl e megfertezett világnak". egyesülésükből fiúk. – az ótestamentum szemet-szemért. betoldások. Az ősi törvény Szent Jánosnál így hangzik "A lélek mondja. Ezek nem másolások. korai középkori templom és várszerű királyi kastély alapjaira bukkantak. vagy a kereszténység felvétele után is. oly természetei függvényként. mely eredetileg római kőfejtő volt. Pénz. századbeli ördögűző könyvecske – ilyen mágikus védelemmel is foglalkozik. Szent helyükön kultuszfürdő. imák kiejtését és eléneklését. A gondolatnak és a kimondott szónak ereje van. Az elhunyt uralkodó arcán és testén mély sebeket ejtettek. edények és használati tárgyak minden ősi sírban feltalálhatók. Mithras szentélyei természetes barlangok vagy kivésett hosszúkás üregek voltak és ennek végén állt Mithras domborművel ékesített szentekszentje. Commodus császár óta a római birodalom védőistene lett a "legyőzhetetlen Napisten". Egész életünk minden gondolata és cselekedete fehér (isteni) és fekete (ördögi) mágiából tevődik össze. hold-. A pomázi kultuszhely közelében népvándorláskori temető. hogy: "eredj. 152 . hogy a törzsfők önmagukon ejtett sebekkel (véres verejtékkel) gyászolnak és ír a sírgárdáról is. A sírleletekből sokat következtethetünk ebbeli hiedelmükre." Ősi népek nap-. Ókori népeknél egyébként a barlangok és kripták. fogatfogért elve. római táborhely. melyet az "ősök barlangjá"-nak neveztek és itt áldozatot mutatott be ősei szellemének. vagy elferdült. mint ragyogó fénysugár tört elő. Kalvin praedestinációja egy tőről fakadta. bár régi jelentésük feledésbe merült. és engem szolgálsz majd a más151 világon!" – ugyanaz. Bordj -tűzhányó. Attila haláláról feljegyezték. Ez a nagy gondolat hozta létre az ok és okozat törvényét. Az ősök tiszteletéből fakadt a holtak kultusza. "Te előttem mégy el. – továbbá Katona L. a lóval temetés és a sírgárda csak turáni lovasnépek szokása volt. az a pokolban kárhozatot arat". a mohammedánok kiszmetje. A barlangban a pomázi barlanghoz hasonlóan rovások vannak. Erdőkkoszorúzta magas hegyek csodálatos szépségű völgyében. hogy munka után édes lesz a nyugalom. hogy fejedelmük minden évben egy szent barlangba szállt le. már római és bizánci kultuszhely volt. Mithras a szikla szülte isten a világ-tűznek és ősfénynek jelképe volt. hogy e két fogalomra csak egy szavuk volt őseinknek. Anyja és felesége Mithra a tűz istennője. egyben a hierarchia erős kötelékeit fejlesztették ki. Egymástól vették át a népek a kultuszközpontot. természeti szépséggel áldott helyen. víz. szentkő és szentbarlang van. csillag-. a Holdvilágpatak forrásának fejénél hosszúkás kőbevájt barlang volt a szenthely. vagy hamisítások gyanánt jöttek át. Ősi lovas-nomád pásztor élet a természet mostohasága és a zsákmányoló vadállatok vagy szomszédok elleni folytonos küzdelem a hősök és ősök tiszteletét. de a hang és ritmus szorosan összefüggnek. Ugyanúgy a szumíroknak is egy szavuk volt. hogy e hely "az ősök barlangja". hanem mint ősi szokást tovább használták a mazda hittel. Cselekedeteik elkísérik őket. A barlang víz mellett. vagy "Mithras kultuszhelye" volt-e? A tukiu-nak nevezett türk népről tudjuk. amit Marco Polo feljegyzett a tatár kánok temetéséről. miként a piramisok is misztériumi beavatóhelyek voltak. római hadiút. hogy az országnagyok a gyász jeléül önmagukat megsebesítették. A hinduk Karma törvénye az ok és okozat legmodernebb formáját is magában foglalja. szolgáld uradat a másvilágon!". ezért a megfelelő erők felébresztése végett tanította a mágus pap a varázsszavak. * Ösmagyar kultuszhelyre bukkantak 1941 őszén a pomázi Kartal dűlőben. mintha véres csatákból érkezett volna. A testvér bolgár-török népnek is volt ilyen kultuszhelye Mádara-ban.: XVII. Bűnt a büntetés követi. Az Altáj hegységbe vitték az elhalt kánokat és útközben akivel találkoztak. Herodotos a szkíták királyának temetésénél leírja. A további ásatások dönthetik el. Kultuszuk a római légiók révén világvallás lett. megölték azzal.

hogy a keresztény latin és germán népek szervezték meg a pogány magyarság állami és társadalmi életét. azt is a szláv rabszolgák hozták magukkal. meg a Béccsel egyezkedő politikai áramlatoknak nem kedvezett az ősök magasrendűsége. Továbbá az egy apától. A magyar kacagányt öltött zsidó. bányászatra. amiről a radzsputok szkíta szokásai fejezetben már értekeztem. kereskedelemre ők tanították. Tudósaink szörnyűködnek ezeken az írásokon. A népek kultúrcsatájában ezzel győzelmet aratunk. 2. Fajvédelmet. Ha volt valami. amelyből a nap megszemélyesített romboló hatalma kicseng. Ilyen kultúrtörténetírásunk mellett a nyugati írók torz. = Irnik húnjaitól vett közös eredet alapján állíthatom. amit magukkal vittek Indiába. veszélyes reakció felé való elhajlást láttak ebben. XI. mégis olyan pásztor nomád-népnek írja őseinket. Ezért az akkor írt történelmi könyveink őseink kultúráját néhány hangzatos mondattal intézik el. Őskaosz-tenger: Tangra. ami sajátosnak látszott. iparra. Pogánykori kultuszát a keresztény bolgárok még ma is megülik. Köny153 154 . Ebből kiindulva azt állítják. hogy az ősi napisten neve az ősmagyaroknál nem Mithras volt. nyershússal táplálkozó szörnyekről írnak. hanem a modern fiatal tudós gárdánk írja meg az ősmagyar műveltség összefoglaló tudományos művét. Könyvemben nem volt célom az őskultúrával foglalkozni. Az elmult évszázad magyar történetírását nem érdekelték ezek a problémák. Nap és tűz: (Nap ) Szurja. Ennek a lesújtó hiedelemnek mi saját magunk vagyunk az oka. Perzsiába és Európába.* A bolgár Napisten neve Szourva. A honfoglaló magyarság műveltsége. (ük-khán). Hold: Hold (a holdol és hódol szavunk erre mutat) 3. Általában ami kultúránk van. noha tompított a régi rágalom nyelvén. amely név az indiai Szuria nevéből származott. Föld: Boldogasszony (Anahyta) . Onghon. amelyek a honfoglaló magyarokról. a bálványimádás fertőjéből ők mentették ki és a földmívelésre. azonban a történelem nem tárgyalható a kultúra nélkül. vérivó. hanem a "szurja" szó. Ég: Ukkon. Csillag: Göncöl. Honfoglaló őseinket a gyűlölettel telt nyugati középkori krónikások a legképtelenebb megvilágításban mutatják be. és igen kezdetleges sátorlakó kultúrával bírnak. Legyen ez a könyv félhasábosan több nyelven kinyomtatva és tegyük le azt a nyugati nemzetek tudományos Akadémiáinak asztalára és helyezzük el könyvtáraikban. Ezt az állitásomat alátámasztja a "napszurás" szavunk. szabadkőműves és megmagyarosodott idegen íróknak. tőkeérdekeltségnek és irányított közhangulatnak. Kozmikus Istenségek hármassága: 1. lesajnáló vagy megvető írásain nem csodálkozhatunk. Az újabbkori külföldi irodalom. vagy legfeljebb annak nagyon közeli kiejtésbeli változata. sajtónak. de ne is mentegessük magunkat. Ilyenformán az ősmagyar Olimposzt így állíthatom össze: I. az Nyugat ajándéka és mi ezer éven át csak kopíroztunk. Szourva. II. Ma már ne sopánkodjunk ezen. mint emberevő. hogy a bolgár-húnok ősi napistenének neve és kultusza középázsiai ősi hún kultúrához tartozik. 3. Mi következtethető e névből? Az. Sziderikus istenségek háranassága: 1. Tenger. Ugyanúgy áll ez a következtetés a bolgártörökök "Tangra" (Tenger) istennevével is. 2. akik vad zsákmányoló harcosok.

hadvezéreik pedig világbirodalmakat hívtak létre. A támadó bessenyők elől kitért magyarság etelközi szállásait csak átmeneti otthonnak tekintette. irodalmi kultúrát. a mindenható Isten kegyelmének munkája által. 4. amikor az ural-altáji népfaj egész Ázsia nyugati részét lakta és magas műveltségi fokon állt már azelőtt. gondolatot tökéletesen kifejezett. 1. A honfoglaló magyarak műveltségének megítélésénél a faj egész életmegnyilvánulására kiterjedő vizsgálatnak kell lefolyni. A szumir-akkád és hettiták birodalmai. Az ősvallásról előző fejezetben írtam. senkinek alattvalóik közül nem tiltják a megkeresztelkedést. Dzsingisz khánnak és az ozmán törököknek nagy vallási türelme. csak abból a korból. Felmorzsolódtak az észak és kelet felől jövő állandó nyomás alatt. Kerestem és bennem él a csodás ősi múlt tisztelete. hogy az minden fogalmat. ámbár még egy részük a pogányság bilincsében van. Nagy temetője volt ez a hely a nyugat felé tartó népeknek. a kínai és iráni magasműveltség nélkülük sohasem érte volna el az ismert fokot. Mítosz töredékekre hivatkoztam a hún-magyar mondakör tárgyalásánál és a világirodalom által megőrzött ilyfajta hatásoknál. Rátelepedtek a déli paraszt népekre és városállamokat alapítottak. de biztosan következtethetünk arra. ősi turáni fajtám szeretete. amely a türk betűsorral egyezett. érzést. a világ legnagyobb vallásalapítóit. szentjeit adták. e. történelemre. 3. nyelvre. amely szláv kultúráról beszélne. hogy volt-e a magyarságnak mítosza. a magyar. írásra. Benedek pápához 974-ben. amelyekből kiszakadtunk. 61-ben az indiai Kashmirból a Himaláján át elindult. Egykorú írók szerint a Balkán vidékére költözött szláv törzsecskék anarchiában és igen alacsony kultúrfokon éltek. Ilyen bolgárszlávokat a honfoglalók találtak Erdélyben és a déli részeken. a felvonulási és települési viszonyokat megismerjék. 2. Ezt a nézetet vallja Rawlinson Henrik és György (The History of Herodotos). Azon kérdéssel szemben. hanem a közép-volgai törökség. hogy a Kárpátok között lakó népeket. Priszkosz már a húnok írástudása mellett tanuskodik. Ki kelt terjeszkednünk a vallásra. hogy az "Ég fiát" a buddhizmus tanaival megismertesse. Hanem oly egyetértők a pogányok a keresztényekkel és oly barátságosan vannak egymással. A portyázó lovascsapattal . az állami és társadalmi szervezetre. Szerintük volt idő. Ebben azt írja: "Mert magok a magyarok. Etelközből elköltözködni készülő magyarság kémlelő lovasrajokat küldött nyugat felé. de ezeknél a rokon bolgár-török nép velünk azonos kultúrája állt fenn. Az emberiség történelmének hajnalhasadásán tehát őseleink a civilizáció terjesztői fajához tartoztak. sem a papokat nem gátolják. Írásuk a nyelvet tökéletesen kifejező betűírás volt. Ősi műveltségünk megismerésénél a kevés írott és a sírleletekből előkerülő tárgyi bizonyítékokon felül erős támpontunk azoknak a rokon népeknek ősi kultúrája. magasrendű vallási. hogy ők teremtették meg az első igazi magaskultúrát. amelyben Kőrösi Csorna Sándor élt. Pilgrin Püspök a magyarok megtéréséről írt levelet VII. hogy bárhova menjenek. politikai és katonai szervezetet hívtak életre. akik a világ művelődésének alapjait rakják le. tanítóit. az uralmi helyzetet. művészeti. művészetre. Állami és társadalmi szervezet és a történelem. hogy az árja és sémita civilizáció kifejtődött volna. kazár és a bolgár vitt nagy szerepet a szláv kultúra kialakításában. az úzok és a kunok birodalma. az oroszlán szénát eszik’". A turáni lovas-pásztor népekről tudjuk. Nem mi vettünk át kultúrát a szlávoktól. Így pusztult itt el később a bessenyők. könyvemben bőven értekeztem. A honfoglalók nyelvéről írott emlék nem maradt. Ismeretes a kozárok kagánjának. század végén a bolgár-török hatáson átestek. A hún származású Ming-ti császár meghívására Kashyapa Kr.vemben azt a hívő világnézetet kerestem. életmódra és foglalkozásra. Egyetlen szláv sírból sem került elő olyan anyag. amikor a szlávok a VII. szükségesnek tartom azonban az egész nagy turáni fajt jellemző vallási türelem és 155 156 új eszmék iránti fogékonyság megvilágítására néhány példát felhozni. hogy beteljesedni látszik Ezsaiás jövendölése: ‘a farkas és bárány együtt legel.

a vasfegyelem és végül az igénytelenség és az időjárással szemben való ellenállóerő adta mindenekfelett álló fölényüket. lap. A Kárpátok. pedig a legnagyobb bizonyíték hiperkulturánk mellett. A további történet. ébredő fajtudata nem kedvezett már az ősi tervnek. várak létesítése. gyors sikerrel megoldható legyed. beszélt vele és őt megszeretvén megcsókolta és becses ajándékokkal bocsájtá el őt. 158 . A honfoglalást elő kellett készíteni. fejezetében. övezte földön három hatalom gyarmatosítási érdekkörébe vont területet kellett felszabadítani a reá nehezedő hatalmi nyomástól. Kitűnő fegyvereik voltak. szövetséget kötött. Oka az volt. Hadi művészetüket irodalmunk bőven tárgyalta. bámulatos begyakoroltság és félelmetes nyilazóképesség. hogy az a legkisebb áldozattal.∗ továbbá az új birodalom megalapítása után a külhatalmakkal e tény elismertetése. hogy Attilához. hogy diplomáciai kérdések megtárgyalását célozták. a morvák és csehek nagy szentjét. tisztelettel. a honvédelem kívánta gyepűrendszer. az örökletes fejedelemség. a) Anonymus említi. a törvényhozó országgyűlések intézménye. mondván neki: tísztelendő atya emlékezz meg rólam mindig szent imáidban". résztvettek a honfoglalásban. mint az új haza felállítása. és ámbár némelyek azt mondogatták és úgy vélekedtek. Method korának egyik legműveltebb. lesek. Taktikájuk és stratégiájuk felülmulta minden másfajú nép hadászatát. mind olyan hatalmas anyagot felölelő kérdések. vagy a Horka. királyokkal. A fent tárgyalt történelem a magyar nép kulturális állapotának nézőpontjából ma sincs feldolgozva. Ez a művelt papnak őszinte vallomása a művelt nagyúrról. cselek. erődítések. Újraszervezés és a kunoknak nevezett lázadó kazár törzseknek a törzsszövetségbe bevonása után kezdetét vette a honfoglalás. a szállásbirtokok megülése. talán Árpád vezér vagy a Gyula. ünnepélyesen és örömmel fogadta őt és miként ily férfiúval beszélni illik. továbbá a nyugati népek megváltozott életformája. Mi volt a kalandozásoknak nevezett. mely a népszövetségekből összehozott nagy birodalom alakítását célozta. Az olaszokkal. az északnyugati. bajorokkal. a pápával összeköttetésben volt. A király pedig. hogy Method nem fog minden baj nélkül tőle szabadulni. – Még eddig nem vizsgálták azt a nézőpontot. 45. 157 Ismert dolgok a bolgár hadjárat alatt a bessenyők rohama. aki beutazta a görög és kazár birodalmat. Ezek: az erdélyi és déli részek a bolgár. Method görög nyelven irt életrajzának XVI. E nemzeti katasztrófából csodálatos szellemi fölénnyel mentik meg a nemzetet vezérei. a magyar vezérhez vezető útja nyilvánvaló. Ezek hatalmát kellett megtörni és ezt célozták Arnulf császárral 892ben a morva szlávok ellen. hogy a székelyek a honfoglaló Árpád elé vonultak és mint a magyarság kilencedik törzse. a másodfejedelem és udvarába kérte Method érseket. a Pannonica Legenda elmondja a találkozást: "Midőn a magyarok királya a dunai részekre jött. (Lásd: dr. mégis elment ahhoz. amelyet háromszorta ke∗ A várispánság intézménye már Szent István előtt fennállott. 898-tól 970-ig tartó külföldi hadjáratok mélyebb politikai célja? Vizsgálta ezt valaki? – Rablás és kalandvágy nyugati felfogás.együtt ment a fejedelem megbízottja. a német császárral. szászokkal. világlátott papja volt. I. Erdélyi László: Magyar történelem. 884-ben nagyobb sereggel a Duna vidékén járt a magyarok egyik fő személye. Ennek kettős bizonyítéka van. a közigazgatás megszervezése. akarta őt (Methodot) látni. Bizáncban. a bessenyőkkel és oroszokkal kötött szövetségek mit jelentettek? A nagy birodalom vágya nem sikerült. aki az itt lakó néptöredékekkel diplomáciai tárgyalást folytatott és ha lehetett. mint úrhoz illik. hogy a vezéreket nenz vezette-e az az ősi politikai hagyomány. a várispánságok felálítása. a morva szlávok és a pannoniai rész bajor befolyás alatt állt. A Duna mellékére. Tartalékok. mint a turkesztáni reflex-ijj. Baján avar kagánhoz és Árpádhoz hasonló nagy vezető egyéniségünk akkor nem volt. a másik vonalon a bolgárok ellen Bizánccal kötött szerződések. b) A honfoglalást már egy évtizeddel megelőzve. mely a magyar törzseket kétfelé szakította. többszörös arcvonalak alkalmazása mellett a rendkívüli lovasteljesítmények. amelyeket eddig kellő mértékben nem értékelték. Rómában tanult. majd a bólgárokkal. elképzelhetetlen gyors mozgás.

férfiakból és gyermekekből álló hadifoglyokkal hajtották végre. – mely a mohácsi vész előtti Magyarország élő jogszokásainak gyűjteménye és magánjogunknak ma ís az alapja. keletről hozott emlékkel él. Egyik híres sírszoborról már Kézai is megemlékezik. műve alapján kialakíthatjuk ha egybevetjük Géza fejedelem és Szent István által épített esztergomi királyi palota. továbbá a szablyájuk. Spanyolország északkeleti részétől az olasz félsziget legdélibb részéig. Szalárd vagy Szoárd vezér 924-ben Olaszországból a nagyszentbernárdhegyi hágón át Felső-Burgundiába csapott és óriási zsákmányával ugyanazon az úton tért vissza. Őseink űzték a szobrászatot is. pécsi. Csapataik közelharcban kürtjelre. Csapataik eljutank az Atlantióceánig. bazilikák. az eredeti és melyek az átvett. Fekete-tengerek partjáig. szekerekkel. vázak. Belgiumot és Franciaországot és április végén átkel az Alpokon Felső-Olaszországba. (Hevesy id.vesebb erővel lehetett kihúzni. A magyar nép művészete még ma is sok ősi. óriási és terhes hadizsákmánnyal. 159 160 * Az ókori görögök a szkíták jó törvényeit magasztalják. Felső-Olaszországba történt átkelésük volt. hogy mely szabályokat tekinthetjük ősi örökségnek. mely még a török népek által használt szablyánál is fejlettebb. a szövő-. Brementől a Márvány-tengerig minden földön. Velencét lóhátról ostromolják. füstölt húst és tésztát (kolbász és konzerv) vittek magukkal. a pannonhalmi. 5. A Váradi Regestrum – mely a tatárjárás előtti Magyarország társadalmának hű tükrét mutatja. A honfoglaló magyarok seregei hétszer keltek át az Alpokon. ázsiai. Mádara mellett találtak hasonló férfit és nőt ábrázoló sírszobrot. beteg és sebesült katonákkal. valamint a batikolt munkák rajzai és motívumai Európában csak nálunk mutat csodálatos egyezést. Ez ősi örökségünk volt. varró-technikánk díszítéseiben sok ősi. amelyet a nyugati nemzetek női még mn sem érhettek el. Kiváló hadellátásuk megkönnyítette mozgásukat.vagy nő-szobrok nagy tömegben kerültek elő déli Oroszországban. nőkből. a Földközi-. 935-ben ugyanezt az utat járják. – a magyar nő olyan magas jogállásáról ad számot. Kiváló lóállományuk és kengyelük hallatlan lovasteljesítmények végzésére képesíti őket. – szintén nincs még számbavéve atekintetben. Végül Bulcsú vezér 954-ben hatalmas sereggel végigsarcolja a mai Hollandiát. Ezek kelet felé néző. hogy az indiai húnok szövő-. vagy továbbfejlesztett szabályok. hímző-. Hóman Bálint kultuszminiszterünk nagy érdemének tudható be. iráni és indiai bún kultúrát őrzünk. oda és vissza. 951-ben az Alpokon átkelve Aquitániába csapnak és ugyanazon az úton térnek vissza. hogy e gyűjtemény a KeletÁzsiai Múzeumba került és ott őrzött bizonysága annak a valóságnak. Az ókor és a legújabb kor legnagyobb haditeljesítménye Hannibálnak és Napoleonnak az Alpok égbenyúló hegyóriásain. Endzsében. az Északi-. a nagy-szentbernárdhegyi hágón át. Bulgáriában. Égei-. A történelem fejezeteket szentel a csodálatos haditénynek. hadi gépekkel. Hadisebészetük magas fokát a honfoglaló sírokból előkerült trepanált koponyák és a sérült koponyán az agy védelmére készített ezüstlemezek igazolják. nagy távolságokra pedig fényjeladásra mozogtak. az élet kelyhét tartó férfi. csészét. Magyar neve kép (képmás) ősbolgár neve käp volt. hímző-technikája. . célzása és átütő ereje mégis felülmult minden más nép által használt ifjat. Jogtörténészeink mégis keveset mondanak arról. Az ősmagyar szobrászatra és építészetre vonatkozó következtetéseket Bendefy László: A magyarság kaukázusi őshazája c. Az építészeti ornamentikában. Werbőczy Tripartituma. m. Ezekről a hatalmas haditényekről mit sem hall a magyar közönség. Nyugati népek csak akkor tudnak eredményesen ellenállni. A kapudíszek és a hímzések ismert motívumai mellett a páva és a pávatoll jellegzetes magyar ábrázolására hivatkozom. Mének és kancák hússal és tejjel látták el őket. azonkívül tarisznyáikban szárított. hogy a törvényeink és jogszokásaink közül mi volt az ősi örökség. stb. amikor magyar harcmodor szerint szervezik át seregüket. hegyen végigszáguldanak.) India húnfajú képei által lakott vidékről Zajti Ferenc gyönyörű régi szőttes és női kézimunka-gyűjteményt hozott haza. Az ősi indiai irodalom a pávatolldíszt mint szabír nemzeti jelleget említi. Méltán sorakoznak Hannibál és Nagy Napóleon legnagyobb haditetteihez. Pedig ezeket a bravúros teljesítményeket nagy seregek hatalmas lóállománnyal. amely Huszka szerint csak nálunk és az indiai művészetben honos.

és gabonatermésének. amint ezt népi zenénk ma is bizonyítja. n. mert Attilánnak Priscos rhetor szerint állandó fővárosa volt. "Királynői vár" valószinűsíti azt a feltevést. vagy szűk nadrág. indiai. továbbá vámjövedelmeinek tizedét. Ősmagyar ornamentika van a pécsi bazilika domborművein és oszlopfőjén. Zenekarunk kobzos. A nők ruhája bokáig. A honfoglaló ősök pompaszeretetérőd írt az arab Gurdézi. ahol főhadiszállását is tartotta. az arab birodalom területével van összefüggésben. Rossz időben szürt. Élénk hatással járult hozzá az északi és nyugati germán népek ötvös iparának és művészetének kifejlesztéséhez. Ötvös. Attila palotája sáncokkal védett. növényi és mértani alakokká stilizálta. csatos övük a szabadembert jelentette. Az ősmagyar hagyomány Buda társkirály által épített várost (Sycambria) tartja Attila fővárosának. kislábfejű. de fegyverzetük. hogy az ősi hún város a szentendrei Danakönyök és a Pilis-hegység által védett helyen (Pomáz község határában) húzódó római limes kiépített katonai táborhelyére épült. 162 . vagy prémes 161 bőrsüveget viseltek. hogy az állattenyésztésen. amit a bizánci udvarbeliek is átvettek. a mai divatos blokkházakhoz hasonlóan épült fővárost.templomok építkezéseinél a nyugati formák mellett érvényesült ősi pogány hatásokat. Attila hún népe nem volt nomád lovas pásztornép. Pitykés. bő gatya. intézményesen szervezett énekmondóink. mint a magyaréra. 6. díszesen faragott tornyos épületből vagy épületcsoportokból állt. ruhadíszeiken és faragásaikon kifejezésre juttattak. az újabb iráni. hegyes nemez. Az ezüst-nyersanyagnak beszerzése az akkori világ nagy ezüsttermelő országaival. sőt azt mondhajuk. szerszámaikon. bekerített. szőlő. Díszítő művészetük az állati alakokat. mint főfoglalkozáson kívül a földet szolgáikkal műveltették és méhészetet űztek. és kőből épült a fürdőháza. ú. hogy egyetlen történeti nép sincs. Galleni kalandozás alkalmával daloltak és táncottak. Lovasköpeny a mente. szkítaszarmata hatásokat. St. fényt kedvelők". lószerszámaik formája és díszítése is magasfokú ízlésükről tanuskodik. A Duna-Tisza közére teszik a fatönkökből épült. Pomázon. mert a pogány bolgár-török Madarai központban találtak egy kőbevésett fürdőmedencét. díszöltözeteikben érvényesült. amelyeket fegyvereiken. subát öltöttek. akik mnemotechnikai (ismétlő) módszerrel őrizték meg a hősi énekek szövegét. Az ősmagyaroknak cserzett bőr tábori fürdőkádjaik voltaik. Ez az ősi vízkultusszal volt egybekötve. Az ősmagyar fémművességére az ezüst alkalmazása nyomta rá a maga bélyegét. – korának legfejlettebb ipara és művészete. Csizmájuk fölhajló hegyes orrú. Tehát szőlőművelés is volt nálunk. jó kinézésűek és tekintélyesek. sarok nélküli és ez bizánci divattá vált.és fegyveriparunk – mely magán viseli az ősi ázsiai török. a "mandyae". ujjatlan térdnél csipkézett színes mellény és combig érő ujjas felöltő "kabad" volt. Fettich Nándor: (A honfoglaló magyarság fémművessége) szerint "a magyarok gazdag fölszereléseiben és díszítményeiben uralkodó az ezüst. Ruházatuk térdig érő ujjas fehér vászoning. Életmódról és foglalkozásról a bizánci írók alapján megállapíthatjuk. sípos és dobos hangszerekből állt. Voltak hivatalos. Karimátlan. a regősök. Zenekultúránk ősi ázsiai török zene volt. amely a rituális fürdés céljait szolgálta. Ruházatjuk színes selyemszövetből készült. A hiteles pannonhalmi alapító oklevél a pannonhegyi Szent Márton monostor apátja részére rendelte a somogyi ispánság minden birtoknak. Az ősi város helyét eddig az óbudai részeken keresték. amelynek anyagi kultúrája annyira jellemző volna az ezüst. Ezek az ősi formák átszármaztak a nyugati népekhez és így Európa ruházkodási kultúráját mi adtuk. E nyersanyagnak ilyen nagy tömegben való föllépése a magyaroknál az intenzív kereskedelmi forgalomban leli magyarázatát". amint azt a történészek helytelenül vagy meggondolatlanul állítják. vagy térdig ért és hidegben mentét vettek fel. Újabban bővebben írnak magasfokú fürdőkultúránkról. fegyverzetük ezüsttel bevont. E viseletek egy évezred óta lényegileg nem változtak. a klisszai dombon 1940ben feltárt. mondván: "A magyarok bátrak. A pompaszeretét legkifejezőbben ruházatukban.

a szeldzsuk és ozmán törökök történeteinek megírását. indószkíta. azért a nyugati kultúra védelmében vérrel fizettünk egy évezreden át. Miként Fettich bizonyítja. sőt azt a legnagyobb mértékben elhanyagoltuk. Hogyan ülünk ott le a tárgyaló asztalokhoz. a magyarsággal együtt más oroszföldi népek gazdasági és kulturális életét is nagy mértékben föllendítette. amit elkövettünk saját fajunkkal szemben. a kozár-húnoknak. részben feldolgozás alatt állnak. az arab birodalommal összekapcsolta. ha rendszerbe foglalva történettudósaink megírnák ezekből rokonnépeink történetét. Amennyiben e népek fajszármazási és egyéb szempontokból vett történeteiket tárgyaltam. Mennyivel több fegyver lenne a kezükben.és bőrkisiparunk is. a finnek. Még az ősi kaukázusi őshazában gazdasági kérdéseink között a legelső helyen a különféle bőrökkel és nemes prémekkel való kereskedés állt. a rokonsági erőértékek is lenyomhatják a serpenyő egyik szárát és itt mily hatalmas erőt jelent nekünk a bolgárok. de amit itt rövid kis összefoglalásban adtam. Hiszen Attiláról és húnjairól legutóbb Bél Mátyás és Pray György írt latin nyelven 200 évvel ezelőtt történelmet. Az ősi történelemnek új fejezetei tárulnak ezekből elénk. amely a Fekete-tenger partvidékeit. mongolok és rokonfajú népeink történetét a kínaiak sok évszázadon át feljegyezték. Kiegészítése lenne az a magyar őstörténelemnek is. Adtunk kultúrkineseinkből nyugatnak és amit viszonzásul kaptunk. Kívánatos volna. ősi kéziratot tártak fel az expedíciók és az anyagot részben feldolgozták. még a kaukázusvidéki őshazában a magyarság belekapcsolódott abba a kereskedelmi forgalomba.Fejlett kisipara volt a textíliáknak. és amely Oroszország területét behálózva. a kunoknak. sem Belső-Ázsia turk. a jászoknak. E feljegyzéseket kiváló kinológusok lefordították. a mongol és tatár. amit a takács. hogy magas kultúrával érkeztünk. szabó és sok más ősi rokonszavunk bizonyít. Nem célom az ősmagyar kultúrtörténet megírása. Az utóbbi évtizedekben pedig kiváló szaktudósok nagy feltáró expedíciókat vezettek Belső-Ázsiába. az avaroknak. ha a fentiek szerint a hivatásos történetírás felkészült volna egy új 163 164 . hogy e könyvem keretében nem volt szándékom sem a húnok őstörténetének. Tehát fejlett volt a szűcs. Európa újjárendezésének mérlegelésénél a történeti jogfolytonosságon és az igazságosság elvein kívül a faji. azt főleg Kőrösi Csoma Sándor feltételezhető céljainak megvilágítása érdekében tettem. A Kína határán élő húnok. Sajnos a hivatalos történettudományunk elhanyagolta a szkítáknak Attila és hún népének. Rengeteg kultúr-anyagot. e népnek őshazájába. a bessenyőknek. amikor történelmileg faji multunknak nagy örökségeit nem mutattuk ki. hún-török vagy indiai finn-ugor fajú népek történeteinek megírása. a törökök. Nagyon fejlett volt a kereskedelmünk. a japánok már tudatos faji rokonsága és a felbomló szovjet orosz birodalom turáni népei. Európát a közeljövőben rendezni fogják a tengely győztes hatalmai. Nagy a mulasztás. többé-kevésbbé elkerülve az északeurópai országokat. az is élénk bizonyítéka annak. Utószó Leszögezem.

A tengelyhatalmak árja-turáni (német. azzal a legfőbb eszménnyel. 29. dicső multunkat. Mandzsukót. előttetek a dicsőség útja". szemben a liberális és kommunista felfogással. amiként látjuk. 165 166 . 31. lángok között született meg a harmadik hatalmas turáni állam észak-Kína. Mongoliát szervezte meg. amit néhai Gömbös Gyula miniszterelnökünk a magyar öncéluság fogalmával hivatalosan hirdetett. mert 1937-ben ismét egy ősi turáni államot. És megszületnek a bolsevizmus poklából. egy percnyi némasággal idézte a világ legnagyobb turán hódítójának ma mindennél korszerűbb szellemét.⊗ Azóta vérben és tűzben fellángolt az egész földkerekségen az új koreszme döntő küzdelme. India forrongó és Dél tüzes kontinensén is a turáni népek új birodalmai. török. dolgozott és hagyatékát nemzetének ∗ ⊗ ekként ajánlotta: "Anyagot adtam. X. kirgiz. Azonban a ma koreszméje a faji öntudat előretörésének jegyében áll. hogy a turániság nagy eszményével forrt egybe a keleti világhatalom. Lásd: Uj Magyarság 1937. sz. A Nemzetgyűlés sokat jelentően. Japán ezt kimondottan a turáni eszme. a turáni mozgalom útján érte el. Céltudatos útjának az azonban csak első állomása volt. sz.szellemi turáni rohamra és a magyarból japán. baskír és egyéb nyelvekre fordíthatná turáni fajunk közös örökségét. Ma India turáni fajú népeiben még a fajtudat szunnyad. A magyarság nagy világhivatást tölthet be ezzel az eszmével. Lásd: Nemzeti Ujság 1937. Az új koreszmét a mi turánizmusunk képviseli. ha úgy tetszik. ugyanakkor azonos elvek alapján Japán egy új turáni államot állított talpra. Mécs Alajos cikke. Amikor 1934-ben a fajiság új eszményével Hitler vezér uralomra jutott Németországban. Csoma Sándor.∗ Az új Mongolia Nemzetgyűlésének első ülésén teljes nyíltsággal hivatalosan kijelentették: életre keltik Dzsingisz Kán birodalmát. Japán politikája. olasz. bolgár. Japán felkelő napjának jegyében. majdnem kizárólag turáni fajú népek menetelnek. japán) népeivel együtt. Ennek a nagy koreszménynek nagy álmodója volt Kőrösi. módszerrel rendelkeztek. Hasonló állapotban vannak az orosz bolsevizmus és Kína fennhatósága alatt élő turáni fajú népek. Értünk élt. X.

: Die Geschichte der Izulochinesen..: Szailam olmács küldetése Nagy Sándor falához.– Dindorf. . VII. A középkori magyar költészet problémái. 1936. Memoires de 1'Academie des Inscriptions. Vol. Buddha and Chrlst. 1911. Bornemissza Péter: Ördögi kísirtetekről avagy rettenetes utálatosságáról a megfertezett világnak.: The pageant of civilisation.) Cholnoky Jenő: Körösi Csoma Sándor. P. Fordította: Csengery János. T. Deér József. Schriften. . Bhagavad Gita. M. Paris. Bpest. Arrian: De Expeditione Alexandri. keresztény magyarság. Pogány magyarság. Bálínt G. I. 1851. Bendefy Lószló dr. Deguignes H. Edited by: E. New-York. Lelpzig. Leipzig.: The Secret Doctrine. 1871. 5. p. 1857. Beat püspök: Hiuen-Tsiang. 167 168 Budenz József: Magyar-ugor összehasonlító szótár. 1828. 537. Diodorus Siculus: Biblioteca Historia. Csoma József: Magyar nemzetiségi címerek. Chavannes E. Bendefy László: A magyarság kaukazusi őshazája. Maróthy Margit. London. 1885. Carter Jesse Benedict: The religious life of Ancient Rome.Irodalom Abulgazi: Histoire genealogique des Tatara.: Dix Inscriptions Chinoise de 1'Asie Centrale. Csuday Jenő: A honfoglalás kezdete és befejezése.. köt. P. Breit József: A magyar nemzet hadtörténelme. des Mongols et des autres Tatars occidentaux. Dr. Aeschylos tragédiái. Bleyer Jakab: A magyar-hun monda germán elemei. Deka Tivadar dr. Blavatsky 13. A modern Panarion. Calcutta. Dods Morcos: Mohammed. Brodeur G. 1768. Cleme-ns v. London. Blavatsky H. G.. Leipzig. ètc.: Gott in der Geschichte. Extra No. A magyar-hún mondák történetének mai állása.: The Mysteries of Mithra.: Cross and Fire. 1942. Alexandrien: Ausgew.: Giossary Th. Armin Hans: Das Ethische in Aristoteles. Bastian Adolf dr. 1831. Császár Elemér dr. 1937. 1941. Szentkatolnai: Párhuzam a magyar és mongol nyelv terén. Bunsen C. i92T. 1877.: Histoire Generale des Huns. Deznisaa Ross. A. Journal and proceedlngs of the Asiatic Society of Bengal. Marcel: Attila élete. 1-3. Blavatsky H. des Turcs.: Salgó Ernö. Cumont Franc prof.: Körösi Csoma Sándor dolgozatai. XI. Ágner Lajos: Száz kínai vers. P. 1908. Brion. Ford. Cunnigham Alex: Ancient Geography of India. 1879. (1902. 1873is8l. J. Wien. David-Nee1 Alexandra: With Mystics and Magicians in Tibet. 1868. 1726. 1924. 224 Csoma Alexander de Kőrös Memorial Volume. Leipzig. Császár Elemér dr. Bochart: Geographia Sacra. Geier. München.

I. k.. 1925. 1921. 1901. Bálint: Történetírás és forráskritika. (Journal of the American Uriental Society. Budapest. Grousset. 170 . Hóman Bálint: Szent István. 1898. Ford. 1936. számból Barthélemy St.. Erdélyi László dr. Mongolian affinities of the Hunjalvy Pál: Magyarország. Keleti Szemle. Chicago. Kingsmill and the Hiung-nu. Hirth Friedrich: Mr.1. London.: Geschichte der Arier in der Alten Zeit. Jerney János utazásai és Magyar Akadémiai Értesítő. Harlez C. Hóman. okt. Sancti Epiphanii . 1910. Hodgson Brian Caucasians.: Introduction to the Avesta.Hilaire cikkét a Journal des Servants. non. 6. Hirth Friedrích: Hunnenforschungen. 1882. S. opera.) Eötvös József báró: Kőrösi Csoma Sándor felett mondott emlékbeszéde. Ford.: Radó A. 244.: Outlines of Chinese Art. 1910. 1939. 82. Epiphanius. 1940. Berlin. Germanus Gyula: Turán. Wien. Ipolyi Arnold: Magyar Mythológia.: Geréb József.: Körösi Csoma Sándor.: Kondor A. 1850. Köln. Keleti Szemle.: A History of India. I. Dunbar G. Fischer Károly Antal: A Hunok és Magyarok. 1916. Hunter W. Ethnographia. J. Eustachios. Sophronius: Athos Library of the Laura (Mount Athos). 1796. Fáy Elek dr. Erdélyi László dr. 1.. Árpádkor. 1931-35. London. London.: Magyar történelem. Hirth Friedrich: Attila családfája.Deka Tivadar dr. Forbáth László: A megújhodott Mongólia. 1938.: The Indian Empire. (1909. Leipzig. Fírduszi: Sahname. Fergusson I. Eckhard Sándor dr. Hevesy Vilmos: Finnisch Ungarisches aus Indien. 1925. 169 Gombóc—Melich: Magyar etymológiai szótár. Györffy György: Bessenyők és magyarok.) 32. Jász-kun kongresszus jegyzőkönyve. Közli: Sir William Hunter: Zarándok tudós cikkét a Pioneer Allahabad 1885. 1892.: A magyarok őshona. 1887.: Németh Gy. Gibbon E. I. XXX. (Attila és hónfai.. Hedin Sven: Transz-Himalája. Hóman Bálírtt: A magyar-hún hagyomány és a hún monda. R. szerk. Heinrich Gusztáv: Etrelburg és a magyar-hun monda. 1617. Fiók Károly: Árják és ugorok érintkezése. Ford. 1871. 1888. Houghton: Hóman—Szekfü: Magyar történet. Fehér Géza: A bolgár-törökök szerepe és műveltsége. Feriden és fiai. Gombócz Zoltán: A bolgár kérdés és a magyar-hún monda. 1908. 1940. Hűllmann Carl Dietrich: Geschichte der Mongolen bis zum Jahre 1206. Herodotos történeti könyvei.: The Civilisations of the East. New-York. Fettich Nándor: A honfoglaló magyarság fémmüvessége.: Atüla a mondában. Budapesti Szemle. W. II. 1867. Adversus Originem.: Decline and Fall of the Roman Empire. Eustratiades. Cambridge.. 1932. 1940. számból. Duncker M. 1629.

Bpest. J. 1900. Karácsonyi János: A Magyar Nemzetségek a XIV.: A zend-aveszta. Lasson Christian: Zur Geschichte der griechischen und indoskythischen Könige in Baktrien.és személynevek. 1939. vallási rendszere. Magyar honfoglalás kútfői. II. máskép Szente-Mágócs nemzetség. Népünk és Nyelvünk. Modi Dr. Marci Chronica: Emich kiadás. Paris. Vienna. Ch. 1861. b?o6r Elemér: Népünk és Ir'yelvünk. (Budapest multjából. 1850. Josephus Flavius: Opera. Kuun Géza gróf: Körösi Csoma Sándorról tartott akadémiai felolvasása 1900-ban. J. Németi Kálmán: Hun történelmi örökségünk. Németi Kálmán: A Hiung-nu-hún azonosság földrajzi bizonyítékai. Bokor János.: Rassenverwandtschaft der Donauvölker. 1939. 172 . Lukácsi Kristóf: A magyarok öselei. Kandra Kabos: Magyar mithológia. 1939. Toldy Ferenc. Krohn Gyula: Finn-ugor népek pogány istentisztelete. 1930. F3onn. 1925. Kézai Simon mester: Magyar Krónikája. akik meghódították Indiát. Lemminkäjnen-runók. Haitsch Gyula. III.: Dr. Izidoros. Kállay Ferenc.: Zajti Ferenc. 1904. J. Budapest. Németi Kálmán: Árpád népének hét törzse hún volt. to 330. 1939. McCovern William Montgomery: The Early Empires of Central Asia. Modi Dr. Klaproth J.: A húnokról. Budapest. 1911. Kabul und Indien. 15 Kodály Zoltán: Magyarság a zenében. Legge F. 1862.: A húnok őstörténete. Tauchnitz. Népünk és Nyelvünk. 1931. 171 Ligeti Lnjos: Az ismeretlen Belső-Ázsia. Katona L. Mahler Ede: Babylonia és Assyria. ) 1934. B. J. Nagy Sándor szír-keresztény mondája.: Forerunners and Rivals of Christianity. Nagy Lajos.: Szabó Károly.: A magyarok útja Indiától Pannóniáig. Fordította: Zajti Ferenc. 1908. – Szekfű Gyula: Mi a magyar? gyűjteményben. A pogány magyarok vallása. Ford.: Vikár Béla. Németi Kálmán: Nagy-Magyarország ismeretlen történeti okmánya. J. 1909. Kászonyi F.: A skythá.: dr. being Studies in Religious History from 330. Mészáros Gyula: Ál-török nép. 1939. I. Kalevala. Ford. Szeged. Nagy Géza dr.: XVIII. Lénárd Jenő: Dhammo. 1908. A. Király György: A magyar ősköltészet. Memeskovszkij D. századbeli ördögüző könyvecske. Haller János földolgozásában.k. Mészáros Gyula: A szabir nép és név. hajdankori nevei és lakhelyei. D. Modi Dr.: Kelet titkai. Ford. 1826.Jonandes: A gótok eredete és tettei. 1926. 1906. Kölcsey Dezső: A Kölcsey.: Tableaux historiques de 1'Asie. 1867. Pest város eredete. The University of North Carolina Press. Metich János: A honfoglaláskori Magyarország. 1838. 1870. század közepéig. J. 1897. Kézdy Vásárhelyi Zoltán dr. Ford. Ford. Leipzig.

1897. 1883. Ford. 174 . 1.) Németh Gyula: A honfoglaló magyarság kialakulása. Oxford.: Die Hellenen im Skythenlande. Strzygowski Josef: Asiens Bildende Kunst. 1890. Stefin Aurélnak a Magyar Tudományos Akadémián tartott székfoglalója. Szász Károly: A világirodalom nagy époszai. 1913. 1904. Sebestyén Károly: A magyarok íjja és nyila. 1509. Smith V. Pauler Gyula: A magyar nemzet története Szent Istvánig. 1854 173 M. Vot. Leipzig. Tagányi Károly: A hazai élő jogszokások gyűjtése: Ethnographia. H.Németi Kálmán: Dr. Regino Kronica. 1828. Priscus: Fragmenta Historicorum Graecorum. Pongrácz Sándor dr. Leipzig.: Untersuchungen über die Geschichte der Skythen. Augsburg. Ethnographia.: A magyarság keletkezése és őshazája. századából. 1938. 1807-1925.: The Early History of India. Csoma Sándorról Neumanni. dr. Németh Gyula: 1934. 1911. Niebuhr B. 1884. Berlin. Petz Gedeon: Magyar-hún monda. I-II. G.: Bammlung Historischer Nachrichten über die Mongolischen Völkerschaften. Schmidt József: Buddha élete. Vienna. Közép-Ázsia (Asiatic Quarterly Review. 1877. Ford. K. Procopius de bello Persico. Széchenyi Béla gróf keleti utazása. H.: Aus Sibirien. Stein Aurél: Nagy Sándor nyomában. írta: Kreitner Gusztáv. Cs.: Bactria. Ford. Budapest. 1873. Leipzig.: Ancient China Simplified. egyháza. 1855.: Az ókor története. 1-3. 1930. 1882.: Halász Gyula. 1933. Szabó Károly: Kun László.: Halász Gyzla. London. Parker E. Németi Kálmán: Parker E. Budapest. the Story of a Forgotten Empire.: A magyar honfoglalás mondái. márc. Zangemeister. Pauler Gyula: A magyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt. Schröfl Aloyz: Der Urdichter des Liedes von der Nibelungen Not und die Lösung der Nibetungen Frage. S. Radloff W. Szeged. Rowlinson H. Ribáry Ferenc dr. Hdrth Frigyes tanítása a Hiung-nukról. Renan Ernő: Jézus élete.: Salgó E. Vivien de Saint-Martin: Histoire de la Geographie. Paris. Rodusi Apollonius. Stein Aurél: Homokba temetett városok. sz. I. Strabo: Geographica. Hannover. Szinnyei J. IV. etc. Szabó Károly: Kézai Simon mester magyar krónikája. Szabolcsi Bence: A zenei földrajz alapvonalai. 1930. 1917. G. 1908. Sebestyén Gyula dr. 1882. 26-iki akadémiai felolvasása Kőrösi. Bonn. I. 1776. 1908. Szabó Károly: Béla király névtelen jegyzőjének könyve a magyarok tetteiről. Orosius: Historiae adversum Paganos. Szabó Károly: Emlékiratok a magyar kereszténység I. 1885. Kurze. tana. Pallas P.: A magyar nyelv rokonai.

............................................. 120 Amber.... 66 Ahura-Mazda .................................................... 58 Agnikula................ 1928..........................: Blavatsky H..... Uj kiadás: Oxford... 85 Achaemeni....... Ford... London........................ 47 Alcaeus............... 93 Alan..... 46 Amur .. 102... Urgeschichte der Menschen................. 116 Aladár.... 56 Achiles . 104 Aghuz .... 116 Abulghazi ....... 1920..............................: Németh Gy.............. 1863....... 1940.................. 86 Afrika .................... 128... H..... Szerk......................... London.......... 109. 78 Alpok............... Kincsestár..... 93 aldunai............ 152 Amadé-Karcsa....... 114 allrunok ........................ 100 Altai.......... 144 Ai61 Akkád . 3. Berlin...... 90 abtelita ................ 82 Adám................................. 131..... 55 Agathyrsos............ 167 Aethiopia ............. 61... Wilson........... James: Annals and antiquites of Rajastan................................. 153 Anakreon............. 86 Al Yathik-bilkih .... 83 Afganisztán ..................... P................. Tibeti aranyszabályok könyve a Kiu-Te gyüjteményböi.... Ford.......... 45 afrikai .... (Attila és húnjai..... 135 Álmos72.... 46 Altáj.............. I.és tárgyjegyzék Aba .......................... 85 Agni Puranak......... 90................. 59............... Frühzeit der Völker...... 93................. 63 175 176 .... Thierry A................................ 141 Agathiás..... 62......................... 1855..... Reiche des Aitertums.. 99 Abák ................................ Aveszta könyvtár.................. 83 aethiops .... 132 Adapa ...........Télfy János: Magyarok őstörténete...... 98 Alexandra David-Neel .... 99 Aba Sámuel .. Vishnu—Puranas.................. 111 Amru ......................... 150........ 167 Agni Purana... 132 Aeschylos68.................................................. Zajti Ferenc: A hún magyar őstörténelem. 50 Ágner................. Zajti Ferenc: Zsidó volt-e Krisztus? Zichy István gróf: Magyar őstörténet..................................... 111 Angadesa.. ) Vámbéri Ármin: A magyarok eredete........ Francis: Das Urchristentum.............. 1939........... 1864..... 111 Agni Purarák . Váradi Regestrum értelmezte: Kandra Kabos.. 129............ 142 Abulgázi ...... 58 Abulféda......... 167 Ágner Lajos................................. 130.. 44... Uxbond F...................... 141 Anahyta ... 1840...... 113 Alexandria. Vámbéri Ármin: Hunok és Avarok nemzetsége........... 12. 18292... 131 Achlat ... 124 Abo... 12...... Mord.................................. 58...... Bp....... 132 adom......... Ford......... 47 Anga ............ 61 Alginszkói . 47.........................: Attila........ 94.... hely...... 85.... 132. 84 Abauj ............. (Hevesy) : Munda— Magyar— Maori...........: H........ 89......................................... Zajti Ferenc: Magyar évezredek...... 59.... 116 Alánok.. 1881.................. Ed......... 72.........: Zajti F..... 135 Adi-Buddha ...... Vámbéri Ármin: A magyarság bölecsőjénél...... 63...................... 159 alsódunai ...................... 101 Alán. 46 Abulfazl........ 46 Allahabád ................................. 26 Ancai .................................................... Thierry A... Ford........................................... London...... 44........................ 107 Aloyz Schröfl ............. 59.. 142... A.............. Tod Lieut-Col.................... 67 Ananda ....: Attila-mondák................... 100...... Die Neue Propyläen-Weltgeschichte....... 61 Agner.: Szabó K..................... 1939.............................. 131 Aldarich. 108 Amudarja............................ 1928.....................: Szabó Károly... A Név-......................... Görög források.... 45 Anahita ... 83. 141 Adima. 111 Angat.. Váczy Péter: A húnok Európában...................... Udny E........

................... 49................................. 86.106 Arimaspok ................................ 137 Athil...... 25...... 94..................... 43. 60 Baltisztán.............. 48.... 16 ázsiaiak.... 75............................ 69 Aswamedha .................... 66...... 84 származás ..................... 90....142 Ardzsuna. 116 Bamián szoros ........ 91. 141.............111 Areiopagos .. 88.. 107.... 62 aswak.................... 96..... 99....... 157............................ 53 Ázsiai Társaság ........ 45........ 92........................... 93 Aton.... 38.. 168 Ásik .... 20..... 40...... 105 Aurelian...... 141 Ayodhya ...... 157 Baktária ........ 66. 98.....Anglia ........ 109....38 Arg-ionok ..... 143 Bacchus-Dionysos........ 147 Astur... 125. 45. 82.............. 86.. 142... 102....... 107...... 96. 147 Babru................. 100 haza ..... 65.....84 Araxes60............. 14......... 73..... 42.................... 122......... 51.. 60............................... 67........100 arab12......... 175 Attilaféle.......... 155 balkáni......... 95................. 55 Bar-chus ...................... 109................. 96...... 129.............. 143 Badsa Radzsa ... 169 Armenia............ 68............... 83 Balokk ........ 105................................ 47...................... 12.... 124................................... 164....... 73......... 64 Ási ....... 83... 47... 211 dinasztia ............. 42.......... 51............ 12 Baghavad Purána. 104....... 74......... 108 Atla.......... 122........ 155................ 64........ 106............... 61 aswamedha ................. 27......... 60. 160.............. 105... 161...... 103 Árják.. 34. 57................. 54 Athel. 120 Árpád-ház ...... 15......... 103.126 Aquileja .......................... 132 Bacchus ................... 56.. 21......... 159 Atlantisz .... 170 avesztai............ 142 asszírbabiloni. 57................... 164.. 43.......................94 Ardvisura-Anahita ......... 131......... 67 Barga ............... 173 ázsiai12....... 120........... 93 Athén ........................ 72................................ 134..... 162 belső.................. 6.. 37 emlék... 100.. 49............ 61.. 6 ugor ............ 73. 123 Balkas-tó ............... 134 Baján .................. 99........ 66...........144 An-hszi .......................... 119............................ 25.................... 17................... 35...... 139 Asszír...... 49....................... 60 Baktria................50 Anonymus67.......... 67.......................64 Anu............. 120............. 134 Arrianus...... 211 Bala ............... 99. 119 Árpádház ............ 69................. 109......................................105 Apus ..... 137............. 75..... 60.......... 18.. 86........130 Aristatetes. 81...... 127.............. 165 faj66 árják........................111 Ardarik .. 86 Árpád39........ 87.. 38 Balti-tenger. 102.................130 Ari-alpian ....... 82.......................... 106 Asi ................. 52........... 61 Asiatic Society15.. 141 avar.......................... 138.......... 108... 39.............124 Aral-tó .............. 147 Astarte ... 105 Arrianos.... 120............93 Angra-mainyus ... 163 Arad..... 93 Atlanti-óceán ..... 96... 67................. 41..... 85 Baktur.. 49. 83............................................................. 77........... 42............................. 98.. 99... 89 Baghel ....................... 68...... 60................... 86................ 55.. 40 Attli .............. 145........................... 125........ 64..... 146...... 105...................... 107............. 18............. 138.....129 Aristoteles.............................. 107......... 61.... 112 történetírók......... 119..................... 129............. 60 asszír.............. 98... 158 Avar............................ 52...... 169........115 Ararát......................... 87......... 87.. 43................. 63 Bala Ihaia ...................................... 67 Atelkuzunak ......... 59.............................. 100.. 92.. 69........ 27....... 86 Bardai ........ 162........................... 60 Ásia .......38 Arán..... 121..... 85.. 148 atropatánei ...................... 111 Azóvi-tenger....... 161......... 140 babyloni........... 112.................... 51 ausztráliai .. 40........... 99.........................................83 Aquila János .................................. 60 ási .. 64............................. 151..... 75.. 103. 75 Árpádok40......... 155...... 57..................51 angolszászok. 17 Asszíria............................................ 46 Balkán ........................ 101 Avesta.... 93 Atil ......... 110. 128........ 43.......................... 62 bahadun ....... 126 Arpoxais .. 72 Aswa.. 170.......... 135........... 167 árja5......... 133 Ar-buda..........................59 Ardzsurla . 104 Auchatok ............64 ansziek........................ 55........ 51 Balogh ........................... 172... 84........................ 84...... 111 Babylon . 81........ 141....... 56... 79. 94.................... 102. 86..... 103 Bal-ul-Abwab.... 116... 167...... 142 Babilonia ................. 141 Balti.............. 141 baktriai .............................. 103 Ázsia6...................... 45........ 37 atlantiszi .......... 62................. 98..... 33....... 76.......148 Anna Comnena .......77 Angolország .......... 46....... 81 avarok...... 6 B Babilon ...... 83. 55........ 116............ 81 auchata ................................. 72....................... 97........ 158 bajor ..... 123... 120....... 141 Aveszta-vallás ...... 103...... 72............. 48 Bál ..........147 Aoghán ......... 106... 80 Atli ..... 102... 113 Bagdad . 172............ 23............. 93.............. 20......... 64 Arya Aswa.... 137. 139 angol12.....117 Ankhenaton ............... 67 bárdok .... 62 Balambér ................... 25..................... 121 177 178 .......... 115.. 73... 157 ansik .... 57.. 86.....129 Arghia Varsha ... 146 Attila7.................. 12 Baranya .. 66.. 95... 73................ 137 Athene Pallas........................................................

.... 79 Bolgár....... 109 Bizanc....... 148 bolsevizmus..... 121.... 165 bombayi............141 Beal püspök ...... 25..................... 132 bíborban született ................. 28 B'Stan-Hgyur....... 60 Betér ........... 41.............................................. 152....................63 Barolli..... 162 Budafa ...................... 111 Bharata Varsa ................ 158...................................................... 111 Buddha19..... 165 Baskír ........ 97 Bikaner .......... 59 Bhagavad Gita ............. 91............. 43..... 91...147 Bendefy 55....... 99. 164 bessenyő-szkíta............................... 158........ 174 buddhista17....................................................................................................... 43.................. 170 nemzetségek............ 129.................. 124 Boldogasszony90................... 83 Bornemissza Péter ....... 86...... 24..............................................79 Barthélemy St... 167 Bhagavat...... 116................. 22.......................... 49........ 36 bonczó .... 167 bórok . 64.....142 Bég Baján . 109......... 175 Blédas....... 83.... 51 Brit-India............ 104 Botbort ........ 96............. 170........... 97.. 148 bizánci36. 66...........................141 Beirut.. 167 Bendefy László............46 baskír ................................ 111 Budalesy...... 95................................. 97 bihari ............ 114........ 111 Budakeszi ..................... 97..... 54..................... 84... 65 Biblia .... 113....... 25 Británia... 111 Budakalász .... 107.......... 12.......................... 110 Bihar........ 141 179 180 ........................................... 167...........97 bengáliai ........................................... 15........ 100 bolgárok43............................ 17 Brodeur............ 136 Bráhma .............. 61 Béták . 83 Béta-fajú........................................................... 150......... 98................. 34......... 110 Benedikta.... 169.................. 54 Buda59................. 18..... 97...................................137 Batthi .................................................. 119 Bihar gyalpó ......................... 69.. 73.. 111 Budafok..........21 Bartók ......... 19 Bökény ...... 115............... 97 Bihor.. 92...................... 27 Bstod-Ts'hogs.... 168.............. 85 bibliai......................................... 162 bizanciak .. 172...................... 77............... 55....... 174 Budatava.... 59................................... 116.. 173........ 37......................................... 153.......... 88 Bod .... 33................................... 79 besgur ......159 Belső Mongólia ....................................... 70............................................. 124........ 142 bessenyők43.. 86 Botteni-öböl ...............145 Behram .......... 147 besenyő....... 60 Bilge ...... 157.. 153 Boldogasszonykáta. 98....141 Bartalus........................ 16 Brukpa............................ 162.. 48 Bhabru .. 98...... 39......... 84 Borysthenes........... 171....................... 96..... 111 bolgár-hún ..... 111 Budaháza............... 59 Beszterce-Naszód ...... 96.......... 138 népzene ............. 70..... 165.. 63.... 96....... 153........ 89 Brahmáni.. 72 Beheman............................................ 23............... 92...... 58.............. 80.......................... 28.... 83 Budajenő .....83 Berettyó ......... 50............ 48........ 156. 157.... 117...... 65 Bonchada.... 142..... 111 Besztur.. 111...... 126............................................ 124............ 96... 110... 138 bizanci .............. 98 bolgár-török41..... 27 Buchanan........... 113 Bodjul......... 75..... 36...............68 Bengal ....... 24....................... 26.. 152......................... 120........... 106.......Baroda .... 141 Boksza ...................... 154 bedzsnák . 28 Bstan-gyur...63 Barsam................103 Báthoriak ......... 12.12 Bel ..... 55 Bizánc.................................. 125....... 123.. 123..................... 91 Bíborban született............... 36 Boncza.............. 111 Budaörs ....................... 91................ 83 Bokhara ....... 55 Blavatsky70... 138. 161.......... 53.... 28..........116 Bendeguz.......... 134........................ 174 Belári .................. 113 B'Samye ...... 66 Brit ....................................... 18................................................ 111 Budatelke ..................89 Belgium .. 55 Bélus................ 34 b'ne-aleim ............ 148............. 43. 175 Berozosz............. 58.......... 54......... 111.... 49............. 68........................ 95.................. Hilaire ........114 Bécs ................79 Basgar......................... 96 Biharn. 112................... 59..................................... 95........16 Bereg ..137 Béla .... 160.......90 bastarnok ..............62 Baz............................. 97 Biharvára .105 Berlin45.... 55.....90 baskir .............. 42...... 42.......... 43..... 170..... 73 Blumenbach.......... 97 bruxellesi............... 137. 111 Budapest........ 125 Bieda ........... 126...... 36 Borolot ...96 Berias... 99 Bölcs Leó ............. 111 budai.................. 155 bolgár-törökök... 83 bonszi-pap ......... 105 Borsa ................................ 50. 168 Bengália.....121 Belső-Ázsia ............. 83 Beth-San..................... 36........ 164 bolgártörök ............... 167 Browning................ 96................... 108 Brahma ..................... 43.......... 17 brit múzeum ...................... 42............. 36 Bondorfárd .......................... 150.......................................................................... 36 bonc-pap.......... 113........................ 114...................124 Berend ........ 112... 76 nép...... 100............ 113... 103 Brahm.......................................................... 43 bessenyő40..... 150..................... 77.................. 99 Borsók ....................................... 126 bolgár40............. 143....... 24 Boddhisatva............... 99........................ 111.................................... 118 Beztur .................... 110 Bleyer Jakab ........... 83.......................... 36 Bor......... 19 Boddhisattva...

....................................61 Chagataj..................89 Bulcsu................. 37 csuvasos .............................. 15..... 168 Delhi...................... 137 Chhempo . 93 D'Herbelot ......... 59 Dzsaipur Marwar......... 27 Dwipa ................................... 91........................................................................... 126 Cseng.... 98.... 85..................... 90 Dsula ......................... 101 Csahar.... 51 Cherra-poonjee ........................15 Cassiodorus ........... 45 diabekri............................... 62 Csigla.. 140............ 42...... 49 Chitor...................... 28.............. 72 dubnicí.. 167 Csengery Antal...........62 Chalukya....................... 157................... 129 Cifra-asszony.....................92 Bundahis... 64 Chus ................. 68 délszláv.... 59 181 182 ............ 43........ 157 Csehország ..... 89 Duló....159 bulgar...... 107 Depter-r-Nyingpo.....................16 Chambal .................... 91..............111 Chahuman............... 24............................ 60 Christian Lassen ............. 82 Dietrich..58 Chandra ............... 51 Diodoros..............................................141 Chagatai..... 45..................... 60 Cimberek .... 65.. 12 Commodus ........................ 103 dániai....................83 Bulái ........... 83 Dugpa .............. 116........ 168 Csomakőrös. 58...........................125 Burgundia . 101............................. 53.............................................. 35 Derbend........ 59 Dzsaisahner ........ 59 Cyropolis ................................................................ 99.......... 34 Dariel-szoros ............ 126............................................ 168 Deguignes34......... 72 Dsulo .... 56... 109............... 103 délorosz ................................................ 106... 157 Dunántúl....... 72 Dsongar ............... 162 dunai...... 37...rítus . 96......... 103.. 152 Csaba39.......... 42......... 62 druidák ........................... 68. 62 Chaytor............... 95 Csekekáta .......... 69 Dasht-i Kipchak ............................................................................................ 104 Dasarastha ...................89 bultari ............... 145 csodaszarvas...................144 bundii....................................................................................... 80 Dánia ......................... 98................................................................................................... 23.................................... 66 charrukhán................... 26 Duna ........................... 116 doni .................. 37 dzaila ............... 66 Cutch ........................ 90 Csoma József..... 162 Danavák........... 83 Dardsiling...24 buddhisták 26................ 54.. 64 Csanád .............................................................................................. 62 Chandravansa ................................................................................................................ 87.................. 97 dugpák............................................................................................ 60 Chavila .. 72 Dzsadu.............................. 120 cseh........... 137 Chatti .. 43 Dor .................... 111... 89........................... 21 Dula.................. 117 Detre.......... 95 csehek......................... 85........ 60 D`Auville..... 122 Csinvat .............. 84 Csamkiao... 36 Dnyeper. 100............................................................................... 93 Dengezik .............. 142 dsola ............ 49 csuvas-török ... 79 Dunbar..... 114.83 Bulcsú............. 63 Chorosmia ............................................................................... 150 buddhizmus12.47 Chagan.......................... 168 Budha 59............................... 16................................................. 48 Csánky.................................. 34............... 62 daha ......134 bunyevácok............................................ 43.......... 36.......................... 83............................................. 86 Chawara...115 Campbell ......... 89 Dulva....... 42 Denghisik .................... 98 Dentumoger................................... 35 Carlyle ................. 99 Csin ........................................................... 60 dákok ............................................... 95......... 133 Cshattis Radzskula .......................................... 51 Dahak .............................................................. 61.......... 63 Dabhi.. 93 Diocletian .. 81 Csang Szing-Lang ................... 134 Dionysos-Sabasius ..........148 Bwda ....................................................... 86 Cicero ............61 Chagatai királyság ................ 109.......... 56... 121 Csákok............ 18...... 150 ciklopszok ...... 81 Cimber.................... 114 chioniták.............92 bulgári ... 148...... 118 Dárius ........................... 15 Don........................... 97 Danakönyök .........96 bulakar.............................................................. 66...63 Champapuri ................... 112.................. 95 Csiglamező ............................. 98.................................................. 61 Deér.. 66 Déli-Svédország ............................................................ 140 cseremisz ..................... 142...........148 büzürk.....................................................111 D C Cadix .... 15....................159 Buzghal Khana ................. 83 csandalások .......... 63....................117 büzürgan . 103............ 126 dnyepervidéki........ 83..... 61........................... 96.......................... 51 Csengery.............. 135 Dsajháni ...................................................... 145 csinvathíd .............. 53 Cserkeszek....... 169 Duskyi-hk'horló.......... 99 Döbrentei Gábor......... 40 Cunningham ............................... 23..................................... 56..................... 80........................ 129 Diszabul . 11 Csuszovája..................... 156 Budenz József..................................................................62 Cham .. 61 Cyrus ............................. 93 Danié .... 37............ 110 Dalai láma .... 60 Ciprusz ...........59 Chand ......... 42... 134 Dél-India ........................92 bulári ........... 59 Dzsajati...... 128 Carragolaghat ..... 97 Duka Tivadar..................................................... 105................ 134 Budli....... 16...............

........................... 109.... 93............ 110............ 90...... 12 Enzu. 86 Ezekiel...................... 41. 93 Etzelburg ...... 169 Eckhardt Sándor ........ 98 Enos. 99... 73 Eufemia ............ 131... 164 Fiók Károly .... 118 Faghan ....................... 84 Fekete-Magyarország .................................... 106 Ed ....................... 52.. 94................. 63 nyelvek...... 39........................................... 125....... 42.............................................46 E Eckhard Sándor .. 111............................ 47............................................ 145 egyiptomiak ................... 134 Flavius Josephus................ 68 Eufrates . 6............. 124 erdélyi......... 108 Etrekarcsa ......... 12...... 66 Feriden .......81 Edda Bifrost...... 118. 124 Feketetenger ............... 68....................... 36 Fohát ....... 57.... 134 Ég fiai ... 82........ 115................... 12....... 89.. 127...................... 105.. 163 Felső-Tisza ...... 124 Flarikula .................. 90 Enlil .................................. 62 galaták ..... 57.............. 49............... 141 Firoz .......... 156 Dzsungária..... 121...... 115 Gádoros ...................................... 130 euthalita . 59...... 123......................................... 87 Evilath földje......... 108 Emesu ................................................................. 85 Ér 96 Erdély ....... 85...................... 148 finnek ....... 89....... 83............. 101 Észak-Németország ...... 97................ 37............. 160 Eszterházy .......46 Ég ..................... 169 Fettich Nándor74................ 38.... 41....... 107 F Euphorion...................................... 142.......89 Endzse ......... 7.....................................116 Efraim.............. 115 183 184 ................ 140.. 138 foglalás.........85 Előd .... 136 Forbáth László.................... 46 Éva ................................ 94.... 42.... 48 finn6...................... 130..................................... 106.... 143.. 85 Eunedubeli.147 Ég fia88................ 77..... 37........................ 53.................. 103 Fekete-tenger55........... 49.......................................... 138......... 109. 77.. 43 Ethel ... 98 Elő-Ázsia.......................... 93.................................. 80.... 49.107 Enach....................... 54...... 103.............. 7............... 169 Ephtalita ..... 79...... 109.......... 79................................................. 51............................. 164.. 22...... 93.........86 Elbilge ... 46............... 106.....116 eftaliták.. 125... 87..... 93........... 79........... 72............. 124 Fehér-tenger ........................................... 121.............................. 120 Etelköz...83 Elohim ............... 53 Eustahius ....... 47.. 17.......... 51.................... 48 fehér ..... 56...................... 160............... 137.. 77....... 103 Fejérvár ......... 139 Európa2.............. 109........96 Elteris ................... 157 Erdélyi László .. 150... 56..... 93...................99 Edriszi ....................145 Eder .......... 164 finnfajú .......109 Emese .................165 Dzsingisz khán ................. 169 Epiphánius................. 147 esztergomi ................................ 159 frank ....... 53..................132 elszlávosodás ................. 95 fehér húnok.................. 52 francia.. 147.....132 Elám ...... 120.... 80.. 123....... 108. 104........ 40............. 123...... 83.......................87 Ellák .109 Elizeus ..........89 Eneh......... 78.......... 132 Ennedzár........................ 24 G Gades.................. 38........... 45............... 148 egyiptomi 17... 111........... 72 Eneth ................ 68 Északeurópa ................ 89 finn-ugor39.... 105..... 99 Etele..... 34............. 169 Fick . 131 Firduzi ..................... 161... 123... 103 Észak-India..................... 49................... 20............................................... 15 Etel ....................................12 Egreskáta ........73 Edömén................................................................Dzsingisz kán ........ 63....................69 Enech....... 67........... 125.................. 145 Fukuda....... 123 Fehér.............. 83 Ethele............ 89................. 83................................... 98....................126 Egyiptom12....................... 56 Fischer......49 efthalita........... 66 Észak-Kína ................... 110.. 169 Franc Cumont............ 45 északkínai........ 52. 147 Eötvös József........... 100......... 70.................................. 139. 64 fehérlóáldozat.......... 45 Észak-Germánia ......... 51. 83 Észak-Eurázsia ............. 61......... 169 Erdélyország................. 107. 108......................... 53...... 62........ 125 Fischer Károly Antal ..... 117.... 128 Eurázia ...... 169 Fischer Károly.... 175 Edda.............. 148 Fehér-Magyarország.. 119 Gaharwar........ 165 Farkas .............................................. 45 frankok .35 Dzsingisz Kán ..... 42.......................................................... 56 fajtudat ........ 115 foh ... 38 fehér sziget ..... 108 Égei tenger................ 115... 49. 58. 18...... 89.............. 120 Etzel.................................. 72...... 85 fehérhúnok.......... 39 Etelközi .............. 25.......... 51...... 99 Fergussan ........... 41 finnugor. 175 európai6.............. 49...... 132 Evilath ... 83 Eviláth ......... 69 fehérló-áldozat.... 96 Frankhon .... 94......................................... 56 Epiphanius.... 100............ 87....... 169 Fehér Géza ...... 99 Fravasi................. 80. 43.................................... 83........... 76........... 104...... 103 Északi Jeges-tenger .............................. 56....................... 111 Faun... 158......................... 46... 6 Esztár... 46................ 103 észt......... 130........... 63 fehér-húnok .... 159........ 37 fehérhún........ 162. 40...... 125 Fehér lovas ............. 68.......... 110 Etil ...... 169 Firduszi... 15 Eri...... 113 Franciaország .... 80............. 66........ 36 Fehér sziget ..................

......... 134 Harlez .......... 62 Gómár....................................... 157............... 106.......... 49........ 61.................. 169 Gikhon..........94 Gerard............................. 61 Geyza............................. 102... 150 Haihaja ......... 130.... 55 Gudzsár ........... 62....35 germán48....................... 42......................................... 60...... 157. 117........... 120 górarenusok .. 130................................................... 13...... 59.......... 119............... 100..................... 103 Gepidák .. 131.............................................. 119 Gógánfa ........................................................... 54........................103 Gandara ... 108 Hanisch.... 63............... 140..... 128........ 132 Hestia .................. 82....... 115 Gombócz Zoltán............. 116 gupta. 64.......................45 germánság. 68..................................................................... 60....... 104 Heungnoo .. 103 Hesperidák ..................... 66........................... 66 Himalayák ........ 148. 57. 91............. 91 hiungnu-hún .. 150 Haraly.... 91...... 170 herul ... 128 Héra..... 48................ 97 Gyalóka ................. 50................ 135 Gótama Buda..........................................97 Gelonos..................133 gepida ... 23 Hindosztán ...... 131 Hercegszabar ......................... 150..........104 Gelupka ....... 170 Gömbös Gyula.121 Gaur....... 165 Gómer........... 103......... 16 Himaláyák ............ 113 hatalmas vadász az Úr előtt87............ 45... 55 Herkules104..... 106...................... 103..... 86... 152.. 115................... 85............................... 15. 62 Hajmássy ............................................. 104................ 85..... 150 Hari.................... 104................................... 89.. 48... 134..... 26 Hastinapura ... 103........... 101................................. 63 Gudzsarát.......... 134..Galerius .. 132......... 144 Hannibál .. 137............ 167 Germánia ............. 98...... 114 hiungnu........................................ 110..... 137 Hernak........ 97 Gyalu-puszta .......... 170 Háromság ............ 174........................ 111...... 110 Gyál............................. 81.............. 111 Hadisten67............. 97 Gula ... 60 hindu ......... 107..... 73.......... 113......................51 Galícia ........................ 211 hachhwahak..... 47 Göttinga.... 39 hiung-nu34........ 84.............. 154............ 115 gótok................... 131....................... 108 Hara......... 80..... 91 Héva ... 118................. 109.......... 47... 116............... 102................. 169....... 132 Hevesy Vilmos ..............................................................116 H Gohil..... 47............... 62 gruz-krónika ........ 115............................... 103... 62.......................... 84.............. 116 Göncölkarcsa. 85 Gumár........ 112 Gótarca ............ 171 Gótok....................................... 172........................................... 38....... 135....... 147 Gurzastan........ 112..... 108 Győrffy György............ 141.............. 155......116 Georgiaiak .. 106 Gizella ... 11 Grachen . 97 Gyál-puszta ............................ 73 Heliogabalus............. 114 garabonc ................... 15.. 150 Harastyán............................... 157 görögök56.... 46............................. 45......................... 114 Gótaura.... 97 gyálpó........... 99........................................ 19 Gérárd.................................................................. 42...... 134 Harikul-es....................... 172 Giaiukátai .............. 130..............................65 Ganges........... 129 Herakleai Herodor.. 148 Gardezi ..... 36...................... 93.......... 106................. 136.......................108 goal..... 39 185 186 ...... 171...... 118........ 141 Gwalior...... 143 Galilea . 121 Gyud............ 88 Havilah .... 135......................................................................................97 Genezis ...... 111 Hiungnu............................... 161 guru .. 26 Grahilot ...... 47 Herodotos61.................... 129.............................. 112.................... 105.. 162................... 88 Gurdézi...................... 119 Gug-puszta ......... 116 Georgia .............................103 Gesta Hungarorum ................ 114 Guei-shuang ............................... 211 birodalom ......... 12 Hamsa............. 83 héber............ 93 gót.. 107............ 56 Gurda. 110..................... 122......75 Getae ........ 66 hiong-nu .................. 159 Hansa................................ 81...... 51 hellének .77 Géza.... 26 Himalaya .......................... 170 hido . 93.................... 130. 77 Halom............ 63 hit122 Hinduk.. 67.............................. 135......... 119 Gugi Márk ...........................66 Gobi............................ 97 Gyalpó ..... 160.............................. 55....... 55 görög47. 72.......... 55 gruzok.......................................... 160 Görögország ......... 27 Gyula34....... 86 Gugi Benka..... 165 Hium-Tsiang ........118 galileai ....................... 139.................. 98................ 132.................... 169..............118 Gallia ...............................62 Gazsár.... 76..................................................38 Góg81... 142 Gordas ............... 97 Gyála .. 134 Harikules .... 150 Heinrich Gusztáv...............................................119 Gógány .................. 116 Gorda.......... 85... 136 bárd ................... 68...... 80.................... 106 Géták ............. 173....... 48......... 106.... 74......... 97 Gyalu ..... 39 Gyeics...... 103......................... 120 Hamadan ........... 147..................... 82. 132 Hegyalja .. 140 görög-római................. 61................ 129......... 170 Hitler .................. 128.................. 85.......................119 gógok..........................126 Gibbon........ 73.......82 Gilgames..... 50 Hirth .................................................... 93....................... 97 Gyarmat.......................... 119 Guizar.....................

hiung-nu-hún ...... 34, 47, 48, 49 hiung-nuk .............................47 Hjam-Dpal............................28 Hoanghó ...............................64 Hodgson Brian Houghton133, 170 Hold59, 61, 62, 66, 109, 110, 134, 153 dinasztia .........................111 faj111, 130 Hold nemzetség ....................59 Holdfaj................................134 holdkultusz .........................149 Holdvilágpatak ...................152 Hollandia ............................159 Hóman41, 42, 43, 55, 72, 73, 91, 96, 120, 160, 170 Hóman Bálint41, 42, 55, 72, 73, 91, 120, 160, 170 Hongre..................................91 Hoo............................... 72, 122 Hoops ...................................48 Horka..................................157 Hüllmann..............................45 Hu-lu-ku ...............................48 Hülü-kuan-kü .......................48 hún6, 7, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 69, 72, 77, 81, 84, 85, 88, 95, 99, 101, 108, 110, 112, 113, 114, 116, 120, 121, 123, 133, 134, 141, 150, 162, 164, 168, 170, 172, 173, 175 bástya .............................117 birodalom ................. 98, 110 eredet................................73 Éva .................................130 faj48 fajú ............................. 72, 96 fehér ...............................114

fejedelem.................. 97, 108 fejedelmek...................... 134 fekete.............................. 109 hadifoglyok ...................... 51 hagyomány. 73, 76, 107, 135 kapitányok........................ 69 király ............ 42, 91, 94, 118 királynév .......................... 98 kultúra ............................ 153 maradványok.................... 98 monda............................... 73 mondák............................. 74 nemzetség....................... 114 nép...................... 74, 92, 110 népek.................. 57, 68, 149 név.................................. 115 nyelv .............................. 114 sír 90 sírok ................................. 68 származás ........... 75, 76, 156 telepedés......................... 111 töredék ..................... 95, 100 történet ........................... 102 törzs.......................... 88, 115 törzsek.............................. 98 törzsfő ............................ 100 törzsnév...................... 93, 97 véreink ........................... 141 vitézek.............................. 94 Hún......... 33, 42, 47, 62, 63, 93 Húnbirodalom....................... 42 hüne ...................................... 81 Hunfalvy....................... 73, 150 hún-finnugor......................... 57 Hungar.......... 42, 43, 90, 91, 92 hungár................................... 87 Hungaria................. 91, 92, 102 Hungária......................... 73, 91 Hungiák .............................. 111 Hungias ................................ 59 Hungria................................. 91

hún-hiungnu ......................... 48 hún-hiung-nu ...... 45, 47, 48, 49 Hunivár............................... 117 hún-magyar34, 39, 43, 48, 72, 76, 85, 91, 156 azonoság .......................... 39 rokonság............................. 7 húnmonda............................. 76 Hunnensdorf......................... 73 Hunnia ............................ 73, 85 Húnnia .................................. 83 húnok15, 34, 39, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 57, 63, 65, 66, 72, 74, 83, 85, 86, 87, 91, 93, 94, 98, 99, 100, 102, 103, 106, 108, 110, 111, 116, 117, 123, 125, 134, 135, 138, 141, 149, 150, 153, 156, 160, 164, 172, 175 fehér ................... 56, 64, 114 Hunor83, 87, 88, 89, 90, 108, 119 Hunoracerta .......................... 87 Húnország ................ 46, 78, 91 hún-szabír............................. 55 hún-székely .......................... 76 Hunszer .............................. 111 Hunter..... 14, 66, 114, 169, 170 hún-török ...................... 99, 134 hún-turk ................................ 92 hún-türk ........................ 74, 104 hún-türkfajú............................ 6 huny...................................... 49 Hunza ................................. 111 Huseng ............................... 131 Hydra.................................. 137 Hylaia ................................. 104 Hyus ..................................... 61

I

I. András............................. 143 Ibér ....................................... 40 Ibn Fadhlon ........................ 121 Ibn Kordahbeh.................... 116 Ibn Rusztah ........................ 142 Idők köre ............................ 141 II. Endre ............................. 119 II. Jusztinusz......................... 36 Ikshwaku ...................... 59, 111 Il 61 Ila111 Ili-folyó ................................ 64 Ilovajski................................ 49 Inda .................................... 134 India6, 12, 14, 15, 22, 26, 27, 28, 33, 38, 41, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 77, 80, 83, 84, 85, 86, 89, 97, 98, 100, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 132, 134, 136, 141, 147, 150, 153, 160, 165, 168, 169, 172, 174 indiai15, 19, 37, 61, 66, 69, 70, 97, 111, 114, 115, 134, 137, 153, 156, 160, 164 bárdok .............................. 62 bevándorlás ...................... 60 élet ................................... 23 fejedelem.................. 63, 100 felajánlások ...................... 22 hadsereg ........................... 58 hatások ........................... 162 hódítás.............................. 65 irodalom........................... 33 kontinens.......................... 18 kormány ............... 12, 15, 18 kultúra .............................. 33 kutatók ............................. 54 lámák ............................. 147

187

188

nyelv.................................53 nyelvek.............................53 panditok ...........................26 sivatag ..............................60 szentírások........................38 történelem ........................86 tudós.................................65 zarándokok.......................24 Indiai Tudós Társaság ..........64 indoszkíta ............... 48, 56, 134 húnok ...............................65 indo-szkíta ..........................134 indószkíta ..................... 66, 164 indó-szkíta ............................60 indoszkíta-hún ......................57 Indószkíták ...........................66 Indranastha .........................134 Indu .......................... 58, 59, 61 indus ............................. 92, 111 Indus61, 64, 66, 67, 83, 117, 130, 134 Indusok ...............................134 Inki .....................................147 Inlil .....................................147 Inohoffer.............................142 Io 129, 130 Ió 89, 105, 129, 130 Ipolyi ................ 79, 81, 95, 170 Ipolyi Arnold .. 79, 81, 140, 170 Irán41, 49, 51, 53, 56, 86, 87, 109, 141 iráni43, 48, 56, 57, 143, 155, 160, 162 kultúrhatás......................141 Irkuck ...................................11 Irnák .....................................72 Irnik ...... 42, 72, 88, 91, 98, 153 Irtis ........................... 45, 46, 63 Irtisz......................................36 Isdubárok..............................80 Isis ........................................89 J Jabdierti ................................ 91 Jafet ........ 81, 84, 102, 116, 119 Jáfet .......................... 82, 83, 85 Jaik ....................................... 85 Jakint .................................. 101 James Prinsep ....................... 20 James Tod............... 57, 58, 134 japán ............... 38, 90, 108, 165 Japán....................... 24, 90, 165 japánok ..................... 7, 90, 164 Japhetosz .............................. 84 Jareja ............................ 62, 134 Jászai .................................... 82 Jat ........................... 61, 62, 106 Jät ......................................... 66 Jatok ..................................... 61 Jáván..................................... 82 Jaxartes... 36, 37, 46, 64, 66, 67 Jehun .............................. 61, 67 Jeniszei ................................. 49 jeniszejvidéki........................ 40 Jenő ...................... 39, 168, 171 Jeremiás...................... 115, 117 Jerney ......................... 143, 170 Jeruzsálem ...................... 36, 37 Jesse Benedict Carter ........... 52 Jethwa-Kamari ..................... 62 K

Isperich................................. 43 Istár..................................... 147 Isten kardja ......................... 105 Isten ostora ..................... 52, 94 Isten Ostora ........................ 110 Ister..................................... 103 István ................ 2, 84, 123, 211 Isztár................................... 147 Itália................................ 45, 94 IV. Béla ................................ 95 izlandi................................... 93 izmaelita ............................... 96

jogar ............................... 35, 37 jogarok ..................... 35, 36, 37 jogar-ujgurok........................ 35 Jogra ..................................... 37 Jordán ................................. 118 Jornandes47, 55, 88, 106, 123, 135 Josua Stylites ........................ 85 Jóúszó................................... 97 Jüeban................................. 101 jüebani ................................ 101 juecsi .. 51, 64, 85, 86, 114, 130 jüecsi .................................. 123 juecsik ............................ 64, 65 jueh..................................... 130 juehti................................... 130 jugarok ................................. 16 Jugera ................................... 37 Jugria .................................... 37 jugur ..................................... 37 Julduz ................................... 61 Julian .................................... 43 Julián barát ....................... 5, 33 Jupiter................................... 89 Justinius................................ 91 Justinus................................. 83 Jut ......................................... 61 kabar....................... 40, 56, 100 kabarok........... 41, 99, 121, 124 kabir ..................................... 83 kabiri .................................... 83 Kabul................ 12, 64, 66, 171 Kábul.................................... 64 Kachhawaha ......................... 59 Kachhwahak......................... 85 Kachwaha............................. 62 Kádár .................................... 83 Kadicsa................................. 83 Kadocsa ................................ 69

Kafsak ................................ 116 Kah-gyur ........ 25, 26, 113, 114 Kah-Gyur ........................... 112 Kah-nyur .............................. 27 Kajani ................................... 56 Kajurnorsz.......................... 131 Kala Chakra........................ 141 Kala-Bagh .......................... 130 Kala-chakra .......................... 27 Kala-Chakra ................... 27, 36 Kaladzs................................. 85 Kalahansa ........................... 108 Kalâpa ............................ 36, 37 Kaláz .................................. 119 Kaldea .................................. 80 Káldea ................................ 147 Kaleh .................................... 86 Kalevafi................................ 80 Kalevafiak ............................ 80 Kalevala ........... 77, 80, 89, 171 Kalidása................................ 65 Kalifa.................................... 45 Kalki Avatár ......................... 38 Kalkutta.............. 14, 21, 23, 57 kalkuttai.......................... 17, 58 Kállay ................... 79, 140, 171 Kállay Ferenc ............... 79, 171 Kalvin................................. 151 Káma .................................... 37 Kamennija babák.................. 68 Kánaán ................................. 82 Kanaudz ............................... 59 Kandahár .............................. 64 Kandra Kabos79, 140, 171, 175 kangar................................... 54 Kangar.................................. 91 Kangkü ............................... 101 Kaniska................................. 86 Kan-szu ................................ 34 Kanum.................................. 13 Kaofu.................................... 64

189

190

Kapilavastu................. 113, 114 Kapuvár ................................59 Kapuvári .............................126 Karácsonyi János 119, 126, 171 Karanzsin..............................73 Karcsa.................................120 Karma ..................... 52, 92, 151 Kárpát-haza ..........................74 Kárpátok7, 43, 72, 99, 156, 157 Karsa ..................................120 Kartal dűlő.................. 120, 152 Kashiapa ...............................26 Kashyapa ............................156 Kasmír ..................................12 Kaspi-tenger . 55, 105, 116, 130 Kaspi-tó41, 43, 46, 51, 60, 61, 86, 98, 138 Káta ....................................126 Kathi............................... 62, 63 Kathi-avar.............................62 katiárok...............................105 katiarusok ...........................104 Katona ........................ 151, 171 Kaukázus41, 42, 49, 53, 55, 81, 82, 87, 103, 105, 116, 119, 129, 130, 131, 133 kaukázusi39, 43, 49, 82, 116, 117, 133, 160, 163 Kaukázusvidék .....................43 kaukázusvidéki ............. 55, 163 kazár ............... 50, 56, 142, 155 birodalom .......................157 törzsek ............................158 Kazár .............................. 85, 99 Kazárbirodalom ..................138 kazárok ....................... 109, 138 Kazárok ..............................120 Keár ......................................83 Kék-Kálló .............................96 Keled ....................................83 Kelet-Ázsia...........................38

keletázsiai ............................. 40 Keleti Magyarország ............ 43 Keleti óceán........................ 105 Kelet-Magyarország ............. 99 Kelet-Turkesztán ................ 112 keletturkesztáni..................... 36 kelta .............................. 79, 135 Kemál Atatürk ................ 49, 52 Kende ......................... 119, 120 Kermanshah.......................... 12 Keszi..................................... 39 Ketel ..................................... 99 Keve ............................... 69, 83 Kézai69, 83, 88, 94, 99, 100, 102, 108, 109, 110, 135, 160, 171, 174 Kézai Simon ... 69, 88, 171, 174 Khabukszi-gyla..................... 91 Khákán ............................... 141 Khala-chahra ........................ 28 Khám .................................... 82 kharkas ............................... 137 Khasgar ................................ 90 Khasi .................................. 137 Khatal ................................. 141 Khatun ................................ 141 Khazar ................................ 121 khoitu.................................. 105 Khorassán............................. 12 Khulatsi .............................. 105 Khulghatsi .......................... 105 Khun..................................... 49 Khus ........... 81, 82, 85, 86, 111 Khusdia ................................ 87 Khusistan........................ 82, 86 khusita .................................. 85 khusiták ................................ 87 Khusnaváz ............................ 85 Khuzun ............................... 117 Kian ...................................... 61 Kichi............................... 62, 63

Kiev.................................... 107 kígyó............. 61, 122, 135, 136 kígyók......... 135, 136, 137, 149 kígyó-törzsek........................ 61 Kígyótörzsek ........................ 60 Kína11, 16, 37, 46, 48, 51, 61, 72, 86, 101, 130, 164, 165 kínai6, 18, 19, 26, 34, 35, 36, 38, 39, 42, 47, 48, 51, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 79, 86, 91, 101, 108, 111, 116, 117, 130, 145, 146, 149, 155, 167 birodalom ................. 49, 101 fal48 határ ................................. 90 mítosz............................. 136 nagyfal ....................... 47, 51 tábornok ........................... 64 kínaiak36, 38, 46, 47, 64, 107, 113, 130, 164 Kingán .................................. 38 King-li ................................ 107 Kingsmill........ 47, 57, 108, 170 Kiov.................................... 107 Kiow..................................... 99 Kipcsák................................. 46 Kipin..................................... 64 Király György .............. 77, 171 Királyfikarcsa ..................... 120 kirgiz .......................... 121, 165 Kis Tibet............................... 38 Kis-Ázsia.............................. 60 Kis-Bokhara ......................... 46 Kisgógánfa ......................... 119 Kisgyalán.............................. 97 Kis-India............................... 39 Klaproth........................ 45, 171 Klingsor von Ungerlant........ 78 Kobad ................................... 91 Kodály .................... 79, 80, 171 Kohlugu-szoros .................. 117

Kokhand ............................... 61 Kol.................................. 38, 53 Kolaxais ..................... 104, 105 Kölcsey....................... 119, 171 Kolozs .................................. 97 Komárom ..................... 68, 120 kommunista ........................ 165 Kong-tsens ........................... 26 Konrád.......................... 78, 119 Konstantin43, 54, 91, 99, 121, 125, 126 Konstantinápoly ................... 12 Konstantinos Porfirogenetos 40 koreai.............................. 38, 41 Korhány.............................. 120 korhányhalmok..................... 69 Korógy ................................. 96 Korógypuszta ....................... 97 Kőrös...................... 11, 71, 168 Kőrösök................................ 96 Korozmia........................ 39, 99 korozmiai ........................... 100 Koruk ................................... 54 Kosala ................................ 113 kozár................. 40, 43, 96, 164 kozárok..... 40, 56, 99, 116, 156 Közép-Azsia......................... 79 Középázsia ........................... 46 Közép-Ázsia............. 49, 65, 86 középázsiai35, 40, 42, 61, 79, 143, 153 Közép-India........................ 110 KözépVolga ....................... 103 köztörök ......................... 40, 41 Kraknakátai ........................ 126 Kremhelt............................... 93 Kréta..................................... 87 Krim-félsziget ...................... 47 Krimhild ............................... 93 Krishna ............. 23, 59, 62, 111

191

192

............... 28.......141 Kushambhi ................ 45............ 119 Magor ..... 25.............. 74........ 116........................................................... 83........ 54 őstörténet.......... 115.... 114 Lobpor ........ 50 Li Tai-Po ....... 91........................... 111 kutai....................................... 23.................43 kun40........ 172 Macmurdó ........120 Kung ............. 157 193 194 ....................... 92...................................... 48 Levédia..............86 Kusán-húnok .. 39 Levediai... 12 Lassa..................................... 85... 12 Ladak................................. 46 Mágóg81.... 43 Levente. 126 föld.......... 48 Lebediasz.... 35 úr 97 vallás .............68 Krömhelt........................... 46....................... 75............ 48 szokás....................................... 164... 55................. 59............... 101............. 42......................... 53 Lara ........ 118............................ 99 királyok ............................................. 89.......................... 171........................ 49..... 145.. 41..... 78. 119........... 136.... 87................................. 22 Madonna................................ 47 ujgur................... 5............ 119 nép39.......... 54 Leh ....... 124........... 6......... 42 Magas ..............134 kusánok...................... 158 népmesék ........... 17............ 170 Kun........................................ 104.............................................. 168....................... 47........... 170..... 111 Larnica.... 68...... 89.. 79.................. 43.......... 15.................... 111 Laríták ...... 102.............................. 19 fajú ........ 148 magyar2..... 138 családok . 58 M londoni ................................. 151 mágus vallás .............................................113 Kushiták .. 85..... 14.......... 12 Lehel.............. 68 személynevek........ 12.......... 35........................ 36............... 164 Lau-schang ...120 Kusa........... 53 szöveg ...................................... 73 fehér .......... 130 Lukácsi Kristóf........................ 117... 159 krónikaírók. 69 Kurt ........... 47 lichabi........................................ 59....................................... 68 közönség . 34........ 106 néprege....................................... 15 Lassza.................. 110.... 41... 136 népzene .......... 45............. 22.. 37 London .. 37.....................100 Kuartzi-tzur ......... 40.......................................... 102............................................... 86 Kusánbirodalom ............... 75.93 Kronosz .......... 171 Lemuria ...........................55 Kulche ......... 142 mágusok .............................. 65 Lahore ................................ 7 hagyomány....... 78 sírok .... 127..... 159 haza .............................. 49 Lipoxais................86 Kusán................................ 174 Kun László ....... 18.......................... 116 kubánvidéki ...................... 113 Ligeti Lajos ... 89 törzsek..Krisztus22..... 139 öncélúság .......... 12 regősök................................. 173.... 133 kurgánok.......... 126.......... 140 nemzet....... 72.................... 120 Kundalini.. 35... 61 Magna Hungaria............. 158 törzsszövetség ........................ 33 történetírás ..........129 Krum kán....... 96.......... 21 társadalom........................................... 61........ 140....... 117 Kummagyeria ..... 47........................................36 Kunga-Nying-po.......... 147.............................. 86 Kusánok. 90...................................... 165 őstörténelem...... 120 eredet.......... 174. 93 nők ..119 Kulcsa..... 90 mágus pap.... 116........................ 94 Litsabi. 125... 37....... 7............. 160 Madarai ............................ 147..36 Kur......... 95 Kund ............134 Kuun Géza..... 17 Laelih... 12. 19 faj8............ 41.. 123 festőművész .................... 8 király........................................ 69.......................... 86....... 160...... 142 vezér..... 62 mácsói Anna............................................ 78.......... 162 Madhyamika..................... 105 Li-Tai-Po ..... 152..........................22 Krohn Gyula.................................. 27...... 89.... 105 harcmodor ................ 136 Madzsar .......................................... 52.... 95 Madai . 82 Mádara ..................... 101................. 22 fajta ........... 79......... 155............. 36 Lóczy Lajos .......... 72 Kürt ........... 85.... 92. 34 nemzetségek..................... 48.......................... 147 lámák .................................. 175 államalapítás ........................................ 42............... 56..... 151 Lemminkäjnen................... 14.... 92 kocsi..... 28 lapp.............. 60 laka-szkíta .................. 39. 72 hit148 jövő ................ 13 Lucifer ..................... 175 Krisztus Urunk .............. 101 Magna Hungária........... 25.....91 Kubán ....... 118.................. 93 Lét . 48...................... 154 törzs ......... 123.......................... 70 szókincs .. 58 Lord Amherst ......... 93 nevek.. 75...... 12 latin18..... 73.... 37 Leo pápa ........ 59............. 154................................................ 127.. 142 vértanú ........................... 131...... 43 tudós......... 73.............. 123. 107. 85.................39 Kurzán .................................... 42....................................................136 Kündü ......... 119 Kulchey de Gug....... 92. 94 Liang .............. 111 kusán . 83 Leuente... 95........... 57.............. 79 név ................................. 83 Lhassza................ 68..... 56 láma ............ 43................. 16 Latakia. 43...................36 Kuma . 132 mythológia ........................ 50........ 79.. 82. 148........... 76.. 68 nyelv .................. 167......... 39 mesék ................................. 97 Li Tai Po.................. 171 L Labore ...........................................

... 61 Mogy .............. 124.......... 81..... 87 Manu ....... 108..... 18. 117 Much ......... 60 Mazar....... 119. 175 Mundzuk ......63 Makwana ................. 53 morvák ............. 87 Mari ................ 41.... 161.. 49.. 169 mongolok20. 59..................... 133 mervi ................. 67........... 87 Menróth .. 42 Máramaros..... 87........... 73.................... 96...... 146 vallás ... 21............. 88 Meotisz.... 83 Ming ............. 51 mongol6....................... 84......... 92 megyeri............... 124 Moszkva ... 68...... 83.......... 81............... 59 Mihály ....... 106 Massageták ........................ 111 Molenburg.............. 21........ 48...................... 142 Mohammed ................ 93........................ 63... 156....................... 65 Miske...... 103.... 142 McGovern .....51 mandzsu................... 172..... 90..... 72 Mike ............. 111 Manus... 129....... 55 Method ... 72... 63 mogul .... 116................ 88......................... 113 médek ........... 61 Mongolia ......... 141 Megy ............Magyar15............................ 85 Mihiragula . 102 Móger ................. 55 mohácsi vész ............................. 98 Menny .. 90 Meotis....... 15................... 171............... 160 mohamedán ................. 45............................................... 14..... 54................ 153 Mithrás .............................. 119 Moghdzsi.... 93 Mazda.. 125.... 82 Mobad ...... 110 Mikádó ................ 124 Maravar ......... 35 Modi50............. 96. 43................ 105..................................... 113 Matsya Avatar ........................ 69. 99 magyarok-húnok..... 131. 87....................... 33.................... 50................................ 53. 157 mosony .... 22 magyar-hún... 51............ 164.. 156 Mingi. 38...................42 magyarok............ 105................... 92 Megyer .. 119.................. 121....................... 87 Mirkula................... 138................... 12 mordvin ...................... 7....... 141 Mdo .................. 63 Malan..... 56 Massagetae ........... 48 Müllenhof.............. 15 Monda ...................... 173... 43 Mazar-Dag............................................... 21 Moorkraft ......................... 141...... 48........ 123.. 40.... 20.............. 91.............. 143 Mitzráim.......................... 8...................................... 59... 75............. 84 Mátyás .......... 83.......... 172......... 87......................... 43......... 110 Média....... 144. 74............ 105 Mewar .. 167 Mongol ..... 76 magyari.................. 20. 87............... 63 Mogul ............................. 40..... 51...... 66......... 103 Monarchia .... 105... 133....... 57.. 79............... 85.. 79.......... 94......... 6... 65 Mithraizmus ..... 111 Moór Elemér ...................... 172 Módi ......... 66...................................... 73.................... 40. 37.. 150.......... 112......................21 Malva.. 43......156 Magyer .................. 94.... 169................. 168 Mithra-gyula.......... 141 mazdayaznán ............... 40 Moorcraft ....... 48 Minos .............................. 27............. 157 Metois.... 86.. 85...... 55 Mau-tun ............... 46.............. 108........... 53 Monerieff ... 11 Mózes ........ 80..................... 85.... 87 Marwar .................... 15.. 164 mongoloknál.............. 62..... 92 Mogyer ................. 82 Mészáros Gyula... 97 Marsi .................. 110 195 196 ............ 91 Magyeri ............ 168.......... 66..........27 Mandsu ... 88 Ménroth ....... 152...... 95 Marót ......87 Manó ..... 164 Matzaron ... 61.............. 99......... 95......................... 63....... 46............ 92 Moger .. 111 Mén-Marót ............ 134 Mahabharáta ............................ 17.... 73..... 117............. 160.............. 50............ 80 Mihir... 160...... 83.................................. 34.............. 138............. 174...... 33..... 165 Mongólia ........................................... 41 mandzsú............... 141 mocsárláz............................. 150 Mani khán.134 Mahi ... 59. 111 massagéta ............................................................. 61........... 211 magyarság7...... 67.................... 42 Meher Dáver...... 91.............. 22.... 168 Moldova ... 152... 170. 49............... 24........ 65... 48 Mawaru-n-nahr.. 168........... 48 Munda . 75........... 141.............................. 77.. 92 Mogyeri. 45......... 80............ 55................................ 68 mohamedánok .. 165....... 55 Mahabharata6.... 119 Márk Krónikája .......................65 Mandala...... 109 Mao-Tun......... 78................... 41.............. 163........ 110........ 169. 175 mítosza ......... 143... 154...................................................................... 175.. 41... 87 Mao-tun . 28....... 173.. 88............... 59 Marwár ............... 69 Mongolország........... 35......... 93 Mazar-folyó....23 Magyarország7........ 79................ 89.......................................................... 150............ 134 Mahábharata . 96...................................18 Manes ...........................87 Mani ... 157. 59.. 139...... 96 Mohamedán.............................. 146 hit142............. 106...... 170........... 211 Magyar Keletázsiai Társaság 24 Magyar Tudományos Akadémia ..................... 87................. 18..... 112 Marduk .......... 85 Mihirkula....... 144........................... 145 Melich János.. 56.............. 60 Mathura ..................................... 90......................... 90. 92...... 83 Marosköz....................... 62.. 160. 145 Ménrót ...... 83 Mithra.................. 46 Mont Abu .. 55. 85...... 52............. 158........... 143............... 146 Mésekh ....................... 63 Mewari Ranák ......... 21 Magyar Tudós Társaság .... 86..... 57............................. 167.............. 85 Marcus Dods ............ 92.......................... 51 Mithras ................ 79. 134 Márk ........ 84......... 39... 72................42 Magyari ............................. 100 Menroth ............... 38................ 42...

... 153 ősperzsa................................ 157 császárok........... 98.................................... 132 Noin-Ulai........ 86............... 107................ 119..................................... 33 osi ....................................... 124 Nyugat-Ázsia.... 43.......................................... 37...................... 87.................... 136 palóc .... 92 Othmár ....... 105............. 11 Ogr ........................................................................................................ 80. 154.............. 98............ 123 Netad ........ 48............116 Nebróth... 88.. 134....... 134 Pandafa.......... 83..........126 Nagykőrös .................. 136 ősmagyar68................................. 173 Örösur................ 107 eredetű.......... 99 Nya-Khritsan-po....... 116............... 120.... 90 Olympus .............127 Nagy Sándor102.... 83....... 162...........................................6 Napos...........................92 Natsu ..... 46.......... 134 Pandavák ..................................... 117... 93...............65 Napoleon ........ 105 Newári Ranák........................ 51 Oy............................... 103 őshaza... 71.................................118 Némäti Kálmán............................... 81 ó-bulgár ..... 153..... 6 Noé ...................56 Naoshisvan ... 167................. 51........................ 89................59 Napcsalád ........ 20......... 92 Palas ....... 55.. 142......... 121 Oguz ...... 105 Palesztina .............. 115.................. 69 Onghon................. 108 ostrogothok. 47........... 98............ 117 Ormuzd.....................................N Nag ...... 12............... 67............. 142.................... 100.................... 12 Obor ..... 95 ou-huon ........................ 139 Ompod.... 101......................................... 130 Nílus ............. 83 Onech ...... 106..................................... 60 Pandzsab..................... 55.105 Naráda .... 40..............60 Naga ...........................95 Nagy-tó.. 66...... 114 Nyírség ...11 nagyenyedi ......... 49 normann.. 162 197 198 ......... 95....... 103...........117 Nap59.................... 90 ozmán ..................................................90 Naval ........................................................83 Neilos .... 89 Odessza ............ 119 Nagyszentmiklós ............................................................43 Nagyenyed........... 109 örmény... 116 Németh Gyula34.......................159 Napország... 161.................................... 85.... 172....................... 75...................... 86 Ninus ............. 139.. 99 orosz .. 83............... 53.11 Nagyfal . 49... 165 oroszországi.................. 160.. 115... 94 Neumann ......... 91 pahlavi..7 Napóleon .... 116....47 Nembrothus ........... 119 pannonhalmi.... 93 Os-et-i.............. 55 Oszét-föld... 156......... 109.............. 77 orpheusi .. 136....... 97..................... 113 Nestor ... 52.................................................... 82. 174 Nagy-Bolgárország........................ 111 Nibelungenlied ......................... 148............... 118 Páli .............47 Naoshirvan ............................... 90.... 131.. 140 ősmagyarok51................................. 107 Nagy Péter . 159............................... 103 ősturáni......... 78 monda............................ 59.................. 159 Oleg... 54 Osztyák.. 70............................................ 76 olasz .............. 54................................................................................ 83.................................. 86 Nippon.............. 93...................... 55 Osiris ... 87.......................... 107 Nemprót..... 139........ 106...................................................... 122............... 48.... 135....... 130....................................... 89 Oneth ............................ 135............. 81. 79 Panda.... 90..... 51........... 149.................................. 46 Orkhon .. 89............................. 87............... 129 Orsolya ........ 55 osztják ..... 119 Nemrót.............................. 66 Pannonhalma . 142 óperzsa .. 110........... 152. 99 Olympos ............. 81................ 55 ős-finn ... 78 Niebuhr............. 53 osztjákok .................... 111 Nap dinasztia ............. 163 vallás ....................... 83 Nempróth......... 98 Nemproth............... 63 Oxus ....................... 26 Pandu................................... 69............... 129...... 112 Orenburg .................... 40 özönvíz ...................... 164....... 85..... 148......... 111 Ninive.................... 165 szájíz ..130 Nekhó ...... 69.......... 82... 91 Onogur ......................... 83..................... 112 Nyugat-Tibet ......... 98...... 141....................... 80 oszét ................... 153 dinasztia .............. 83 Nepál ...59 Nap nemzetség .......... 53 osztyákok ........................................... 113 nepáli ....... 173 Németország.......................... 17.................................56 Naoshirván ................ 85..... 83 Ottokár .. 165 Olaszország ................ 54 panditok...........117 Nagykáta......... 76 nép.................................................................... 64. 78 Németh Andor . 118... 138.....83 O német ......................................... 160... 73. 153 onogur ............ 55................. 85..... 49.................... 106 Pallas Athene....................... 81 ogur ............................. 130 Nimród81.......... 103.......................... 83.... 73......... 40 Ögyek .. 133 P Pacinak .................................. 144 Orosius ............................. 142 császár.... 173 Nil. 153 Napkirály............. 46 nyugateurópai ............................... 73 költő ...........59 Napisten108...........105 Nagy Károly ............ 42...... 84. 41..... 164 ozmán török...... 130 Nilah....................................................... 132............ 136 Nagas.................... 89 Onghó........................ 150 Orkhoni .. 150........ 97 nyugat-tibeti ... 116 nyugatázsiaí.............. 121................ 98 Nemroth................................... 49 orkhoni . 23............. 62...... 84...................................... 83 Oláh.

..................104 Páris................. 134 Samo........................ 131 Saka............. 93.... 58 Rudolf .................... 62 Sakya....... 57.............................. 81................... 142......... 61 puritánok ............ 27 Riedl Frigyes . 156 Procopius................................................ 110.......................................... 162 Priscus rhetor.148 parszüzmus ...43 Peronne páter............ 111............... 131............ 107 sámán ........................................................ 131 sabir............... 173 parszi .............................118 Phrigia .............. 82 Pliszka ............................................ 60................................. 98 Parabrahm........... 74................... 91.............. 169 Sahnámé ............ 104 pontuszi ...................................... 55.... 59.. 114 Sáka.............. 146 parszik .................... 54.............................................. 69 Radzsput.......................... 19 pogány67........................... 113 Radzsasztán ......... 141.................. 68............... 77 Priszkosz ...... 4............. 133 Porussia .. 48 perezi ......... 144...... 36 Sambos ................... 85........... 126......................... 143......................... 138 limes............. 83 199 200 .............. 137 Róbert Károly........... 93............... 60 Sakatai............ 172 Petz Gedeon.. 143...... 141................ 59 Sakadvipa ................................... 62........ 138......... 36 sámánvallás ..... 64 Pukdal.................... 108 pa-su-ki-li .. 62.56 Pest ... 58............................. 140........................ 58 Rádzsputana .. 69.... 55 Sacan ........................................................................... 85 ruthének.................... 173 Réva .................... 152 légiók .23 Pe tanju............................ 129........................ 7 Pokol ...... 54... 63....... 82................................. 61 Pishon............... 171 vallás ................. 143................. 143......................88 perzsa12..............................162 Pilon ... 94............................... 27 Radloff .................................. 118......37 Peking........ 81....... 114 radzsputok .................................................. 36 sámánok ..................................... 133 pozsony ... 60.... 69 Radzsagriha .... 148.... 153 Radzsputok................ 95 Rurik ....................... 91........................... 95 prákritos................. 148 király ....... 129 Sabasius.............................................................. 19.......................... 154..... 102 Roessler ......... 105 sacarauli ..... 35....................... 139 Put ......... 91....... 68.... 92 Renan Ernő..87 Pilgerin .... 51 Római Birodalom ....... 151 Perzsia12... 66...................... 112 Saka Dwipa ... 142..... 152 kőfejtő ............ 155 Regino apát................ 58 radzsput .............. 60 Puranák............................. 21.... 66 Rishi .. 73 Róma51........................ 119............................ 69 Rgyud ................. 113 Prinsep....... 146................... 78....... 128............ 69 Ramstad..............................48 patinák .... 173 Promatha ....86 Q R Pinkerton ..... 84.................... 153 Pesavár .. 138....12 Peshadai............91 Pilis-hegység .............95 Pavie . 68....... 99 Rusz....... 87........ 67. 111 sakhak ............................................ 56............... 66 Raghu-Vanca........ 61 Sakataj................ 124 pozsonyi ...................................93 Parker ......... 21 Priscos rhetor 93...................... 60 Sahname ............................. 164 Prayaga..............65 Permia.... 13 Puranabeli............ 68 Sakasena...... 82....... 47.................................47 Pecsora ................. 60. 25.. 61............................. 63.............................. 103.... 140............ 56..108 paralaták ........ 92.. 19 Pourusaspa.....26 Philoteria ................ 89..................................................................... 106...... 55 sabásiai ................... 64................... 69 Podpál.. 134 Radzsputana ........... 87................. 97........ 34 Pray György . 90 Rathor................................. 56.............144 pártusok ............................ 126............................................. 75.......... 156 Piligrin.. 130 Prometheus61................................ 86................. 91............ 57.......... 130.................................73 P'hal-ch'hen ...................................... 62 Rawlinson.. 120 Pórus.. 103 Pot ............... 162 pomázi . 73 Rigvédák ... 99 római birodalom .............. 101..... 59.. 103..... 78......... 112 Salamon.. 139...........................................................60 passaui ......................................................... 97..117 nép.................. 162............ 45 románok ......................................... 38 Samothrace.. 57 Sáh-Náme............................... 82 Querfurti Szent Brunó ........... 84 Ri-thlen.....Pannonia ...... 111 Sakadwipa .................. 157 római51.... 102................................................ 83 Prága........ 145 Polybius........... 129........ 136............... 36.. 66 Pratihara ........ 68........ 55...... 89.................. 161.................. 85..................... 132 Ptolemeus ...... 68....................... 99... 62 Pray ............91 Pilgrin ................................ 123................ 162 pap ..................... 173 Radzsadasthán ................................................ 125 Royal Asiatic Society .... 147. 130................ 150..................................... 118 Pomáz.... 65 Rakshasák.. 49 Porta Speciosa ...... 103 Pontus....................... 78..... 48. 111 Ramajana......... 152 vár ....... 80 Ráma ............. 145...................... 123 R’Gyud................. 137 sámánizmus .......................................... 109..................................... 142 pasiani .... 140 táborhely ................. 38 Ráthonyi János .. 125 S sabar . 142................141 perzsák55......... 143 Sabausiai ............................... 137 Rodusi Apullonius..................................... 142 Pauler Ákon..... 152 Pomeria ...................................................

.......................................................................... 60 Sutra ......................... 160.. 123......... 122. 172 Szabir ............. 54.. 100 Skandagupták ........................................... 106 sidhik ................. 111........ 37.. 55 Szaber.................................63 Sauromatian.... 87. 55 szaber-hún ............108 Sankrant............ 43...................................62 Saul. 110 Sicilia.......... 131..... 115... 64 szeldsuk.............................. 66 Singar Chuori ......73 Seidon.. 126 Szamara.......... 27.....55 Sesostris................... 91 szabír ..... 40............ 72 Sonkar .................................................. 25....28 san-jü ........ 27..... 59 Susiana ......... 27 Si-King .............. 117.............. 104 Skythia Minor.... 35.. 108............... 100.......................... 81......... 132...............129 Scythopol.................. 85 sémita .................................... 60.......... 119.............. 54..... 77 székelyek........... 2 Szabó Károly94.............. 28 Sifahián .............. 65 Sirt ..... 141 shamantizmus ....................... 151 Szent Jeromos ...... 48.... 82 Sutlej .......64 Sárga-tenger ......................................Samye ........................ 92......114 shamán... 65 szász ................................... 80................. 91 szabír-hún........................... 116 szamarai .......... 173 Szent Izidoros...... 34 szel ................... 73 szaszanida......... 53................................ 58. 59 Szaklat....... 70 Sivaratri .............. 113 Sicambria................... 36............................................................. 174 su 47....... 117... 137 rend ............27 Shambala ................... 119 Sorbonn ........ 103 Sinamru . 142 népballadák ....................... 105............ 158......... 51..................... 174 Strabo ........26 Sarju .............. 157 székely-hún ....... 174..................................................... 105 Soltszéki ... 81.......... 37.........78 Sehlözer......... 117 Szalmakátai ..... 136................ 23......... 46 Sita.......106 Scythia..................................................................................................... 99........................... 171.................. 100 Soka.................. 51........................................... 43......................................... 103 skolotusok ............ 55 Szabirkán... 108 szeldzsuk ... 92..........................................24 senyü ...................... 55 Szabó Dezső .................................. 116............. 101................................................................................. 112.......... 37 Siva.......... 55............................................ 95............................ 137 Sárrét ................................................................ 18..........118 Saurastra ............................. 70 Skandagupta ...... 142.........82 Sebestyén..... Gallen........... 162 szabar .......................134 saragur .................................. 137 Szent István42................... 85 Szákya ......................... 121 Sárga-folyó ................................................................ 15 Szekér Joachim..................................... 118.................... 146 művek .......... 92 Szent János38....... 114 Stein Aurél .. 145 Somogy ..................... 113 Shuddhodana ....................... 76 székelymagyar............ 98 szabirok ........ 170...................... 115 Surya ...... 120 sze ................................................ 108.......................... 63 Sing-Yung .......... 78................. 72 Soma.... 55....... 62 Simonax............................ 164 Szempte...................... 83....................................... 11.................................... 109................... 124 Sopron .... 93 skirek ..................................................... 59 Suryavansa .............................. 120 Szent Genovéva.............................................. 129 Siciliai Diodoros..... 174 Sebestyén Gyula ......... 33................ 135.... 54 szaber .......... 99........ 70 Spanyolország ........... 60 Shesnay ........................ 143 szászok .......... 133..... 108 Sinclair ........................................... 37.............. 136 Siva éjszakája ............................................................. 97...................... 47 sobamogera ..... 109 Seramis .... 81...136 Sárkány........................................... 64....... 37 Shamballa .... 56................ 64 Széchenyi Béla ......... 36........ 116 szanszkrit14...... 175........... 122................ 113 Sosiosh .... 112 Szakakátai ..... 93 Szent György.. 211 szák.............................. 65.......................... 70.. 155 sendai......................................................70 Santanu ..... 38 Sourvjaki ..26 Serragun ........ 55 szabir . 97 Songar ........ 72 sopron................................... 50................................................ 12 Skandinávia ..... 114 Shakya Rikhrot-pa.......... 40...... 55..... 36.................................. 159 St................................................ 60 Shravasti........ 26 Szarmata................ 26 Sycambria.................................. 66............. 113............... 106 szarmaták ........ 27 Shams-ul-alma..........12 Sem................ 116 201 202 ... 97 Sihon .................................................. 122.83 Shakya ......................................... 103 Szasszanidák .......... 125 Szatmár.........................................86 Ser-csín......... 126 Szákja .............. 143 Séba ............................ 36 Sigace-ó. 96......................... 80...............82 Semiramis........... 144 Sheshnagdes ............ 60 Sheshnagdesa ......... 130.. 65 Skander bég ...........69 sárkány ............................................................ 54 szabartoiaszfaloi ...........................................86 semita ...... 97........................ 160 szabir-hún................................. 120 sólyom ................ 44 Silar . 174 székely5....................... 161 Stan-gyur .....147 shámán.. 126 Százhalom ..... 123. 100.......................... 141 Shambali.................. 95........................ 120.63 Sárika......................... 64 száka............96 Sarwaiya ...... 65 Surlódana................. 112................ 136.. 159 Szallam..92 Scythogol.............. 55 szabarok.................... 60 Sheshnay ......... 103 skandinávok..... 51 Su61 Sung-Yung ... 47........ 26 Szalárd....

........... István.............. 62............ 105......................................126 Szentsó .. 67............ 82 Szkítia59.................................................. 84.......... 37. 135........ 145 Thráciá ............. 139..... 155 szumír............ 153 telep......................................... 69... 129 Taskent ..... 67......... 139...45 Szentlőrinckáta ........................... 68... 111. 105 Targitaos....... 99.................. 150 Tápiószentmárton . 11.................................. 66............................ 84.... 112... 104....................................... 104....... 126 Szent Márton .................... 117..... 62 Taklamakán ........................................ 51 Tatárország....................... 21.............. 61........... 136 Thana................ 93 föld ................125 Szerémség... 61.......... 67....................................................................... 150........ 20......... 57 szkítaszarmata .............. 97.... 153 Szurja .............................102 szokások............. 25.... 60..............118 eredet............. 118 Tadzsik . 90 Tarah ............................... 83 Tangra ......107 királyok ........ 142................. 92...................... 73 Thuróczi . 47 Szt...... 101 Targit........... 60 Tagányi Károly...................... 148 Thuróczy ........... 12 Tele ....162 Szent tűz ........127 szibériai .......... 119.........126 szerbek.... 118. 63 Tatárok ............... 120...... 104 Tarján ........ 131 városa ..................... 113 szkíták51... 64 Tak ....... 18. 93 Szt....................................................112 szkíta57...... 15 Testei-Lapapu. 47.............141 Szente .... 105 Szkíthia.... 97............... 48 Szogdiana . 152................... 127.. 102..... 164 Tatár . 83 Tankátai....... 143...................... 106........ 104..................... László ................131 íj 131 kardkultusz....... 147 Szumiria ..... 81. 157 Szoárd......................................... 6............... 60.. 104 királya ................................................ 70............ 70.......................................................... 70............................... 116.132 eredetű........... 39......................... 97 Tatan ....... 83...... 123 népek...........33 szír .. 6 Teesa ................................ 125 Szourva............. 126 Tantra ................... 83.................................. 105 Thubál ........... 82 thlen..... 130 Theophanes ..................... 147 Szilágyi.... 99 rabszolgák ..... 133.... 87 szumírok....... 82 Thunman ..... 116....................120 Szenttamáskáta ................ 63 törzsek........ 55 Theophilactus ..... 85........... 64............................ 82....... 15...................... 35. 62........... 60...... 125 Temesvár........ 17....... 52..... 63 tatár40..........106 források ........................ 62................... 81............ 103..... 11 Tenger .. 103.... 46...... 211 Thirás ..... 28....................................................................... 102 Szklemár................................... 149 Therumtis ........... 75................ 171 Szente-Mágócs .. 137 Thierry Amadé ......................... 50.. 97 szumir.................... 97 Szörény.. 152........120 Szentmártonkáta ............................. 106.......................... 50 tatárjárás ............ 90..................................68 név........... 113.............. 17..99 Szervác ..................... 118 szkítaság .................Szent László ... 61 Tassi láma........................ 126. 36............ 102.................. 62 Taksony ............................. 60 Tadzsikok ........................ 90..... 68......... 111 Teté-tlen ......................... 96 táltos ...... 162 Szkítes ................................................... 111. 153 Szt............................ 13 Teherán... 120................................. 137 Thot .......... 77.. 117......................... 19... 64........ 118...........104 mép...... 45......................... 101 Tamais ................... 130 csoport........ 105...126 Szent-Mágus...........131 Szibéria..........................................77 Szinnyei József ........... 49..... 60...... 64 szogdok ............... 150...... 155 szlávok......... 103. 154 szavak.. 60........ 153 Terrai................................................. 171 Szentföld. 47 Szultán................. 64 Szogdiána ....................116 Sziamek .... 153 Tanhu ................. 131 szkitiai ..................................................................... 155................... 119.............. 46 Teleki Pál ............... 76............ 81........................... 174 Tahia.. 103......................... 114...................... 39 tarkhakhu.. 105................................ 23..... 153 szurja .................. 68.................................................... 59..................... 153 Szűz................... 41 törzs........................ 48 Szolnok...... 111.......... 60.................................................59 T törzs.......118 népek.......................... 27......... 61........................................................................................................ 55 Theophylaktos .......... 64 Szuktag...... 146.................... 136 Táborhegy ........................................................... 160 földje ................... 150............................................. 99 törzsecskék.............. 94............. 151 Szuria .. 148................................... 75 Temes .. 101 szu .......... 136............. 48 szogdi ............. 35 Tétény............62 forrás ........ 148 Tibet12................. 117 Taks.......93 Szervény ................. 130 szkíta-hún . 107. 47 Szuk-tak.................................... 89... 61.................. 46 Taurus . 62 Takshak ................ 113..... 34... 105 Tartarus ........ 58....131 legendák ..... 99 név..................................... 132...... Hieronymus ................... 168 tibeti 203 204 ..... 86 szumirok........ 141..... 102. 61.... 27 Tápió ......... 115 Távol-Kelet ...... 83 takshak . 115 Tanaus ............................ 114....................... 73 szláv..... 119 Themis Gea ......... 172 szittya ................... 83 Tarbagataj......... 159 Szogdak ................... 67.................. 160 tatárok ....... 119......................83 Szevillai Izidor ....

... 83 titsabi .. 103...... 161........ 41............................ 12.... 86................................................... 141................... 115 tjele..................................35 könyvek. 41 jövevényszavak ........................ 53 tanulmányok....................................... 149 turlak ..............114 kolostorok ... 49..... 129 titáni.... 106............................. 82......... 168............................. 112............... 61 tukiu . 34 Tudós Társaság...... 121.......... 79............ 132........................ 43........................................ 34......... 143...................................... 75 magyarság ............ 68 Uhu..................................... 20....................... 102.......................141 könyv ............................ 113 nyelvtan..... 84... 36................ 49....... 102.... 82........ 18....112 lámák.......35 falu .......... 162..14 beavatottak . 57 Transkaukázus...... 66................. 86........... 57.... 131. 150 tunguz... 56....... 40........... 48 Turóczy ......... 83 török38....... 40....... 50... 63 Tschi-tschi .......... 97 Tündér Ilona ................175 Tibeti Aranyszabályok könyve . 14 zárdák.............. 171 déli ...... 77.......... 26........... 149. 164 Turk....... 110 Torda ........... 66 népek.......................... 27.......... 34................... 133 turánizmus ............................13 szótár... 56.................. 152 nép............ 54........................ 18 Tibeti .................................... 60 tochárok................. 89...... 48 Tuar ........... 25. 88.............. 46......................................................................... 38.... 128........ 37 Ugrai monostor ........... 40 törökfajú6................ 175 Toghrul....................... 42. 60 tokár............ 40 rokonság...... 149.................................................................. 142..... 36.... 172 hatás .... 20............ 8 turánok .................... 63..... 40 származás............................ 152 nyelv .... 97............ 25 út 13 zarándokok....... 60........................ 156 feljegyzések .... 96 rokonság.... 65 Toramána.37 irodalom .... 152 tukue... 158 turk-hún.............. 159 nyelv ......... 108 Turnicsa................................. 108.............. 114 művek. 12 Trisawi ............ 66...... 42......... 138 török-hún . 133.................. 33 írók ................ 57........21 hagyomány.. 12 törökök34....................................... 85 türk40............ 120.... 90..... 70. 40. 60 Ton-war .. 18................................ 117 Tigris .................................................... 111.. 75..................... 54. 104 Turkesztán..... 132 Tumen .......... 112..... 148. 86 Transoxonia........................................... 109... 169 turáni5............. 66 turk .............. 40............. 42 Ugor ............ 126 Turóczi ..... 169 török-tatár ............ 56..... 14.......... 97...14 szent könyvek.... 113 tűzimádó........................................... 48...... 65............. 133 faj66 indiai ........ 36 Ui36 ujgur .......... 98 népek......... 60 Tripolis ...................................... 45..............................................angol............. 85 nyelv ................... 150................... 58 Ugek .................................... 84...... 165 állam ....................... 108......... 134.............. 129... 116..........55 Tisza .......18 gyűjtemény................. 64 Tod58......... 62 Toramana.................... 56.................27 szó ... 165..... 55 ugorság . 121.....85 Timur...................... 86............... 113..................... 164...................... 59 Tushita......................... 72.... 97................... 155....... 103 turkesztáni ................ 119 Turul. 84...................................................... 92 Turkistán .... 95.......... 70......... 13............ 19............... 14............ 37 könyvfordítások ..... 72 töröklakta.. 36....... 42 déli ............. 57............ 40............ 125 transkaspi.. 134....13 fogalom .. 66................... 21............................... 45... 53 északi ........ 54 Tokar ...... 165 népek............................. 48. 103.15 titán.............................. 53 Ugra......................... 150...... 42.............. 66................................................ 110... 60 Tomyris ........................14 név........ 124 ugor35.... 50 tót73 Tóth Jenő.. 68............... 94 205 206 ... 46 tukuek... 36................................... 110............... 112 nyelv12. 7.. 60 Turvasu............................ 155 hatások ...17 tibetiek....... 70 tótok ......... 53..... 62........................ 19... 77......... 38 turán faj7 hódítója .... 41.......... 122 Turushka.................. 130........61 Timurlenk ........................... 41 mép .................. 100. 107 Ugocsa...... 72.............. 79 nép................................................... 17..........13 geográfia .................. 41.... 107 Túróczi János ..................... 88..................... 25.......25 könyvgyűjtemény............ 46 tochari....... 92. 74 uralkodók . 5.......... 57..............11 Tibeti Aranyszabályok Könyve ................ 164...... 6.... 100. 49..................................... 151..... 165 Turán ................ 95..... 99.... 13...........147 munka.... 21.... 125 Tortan ............. 17 Tughlak . 132 Turánok .. 87..... 26............... 162 Titalja . 56........... 108 toiaszfaloi . 85.............................. 39 szövetség................135 évkönyvek .. 165 turániak....................... 51 Tokaristan.... 142 tűztemplomok.... 60......... 62 Tudományos Akadémia.......... 141 U Udaipuri Rana ......... 164.. 111...... 46 Tum ..................24 zárda. 60 turkok ....... 128................................ 36...................................................................... 56. 50.......... 57.. 110 Torontál ........................... 66........................

............... 119 Zeliobes................... 100 zürjén................... 96..................... 105 Ziagbir........................59 usuivi ............... 56.... 106 vuszun-hún ..............................................92 Unraszár ........................... 119 Zeus80....................................... 145....34 ujgurok ........90 Uru. 132..... 67... 34. 104....... 103 Zeusz ............................... 134 Yaht......147 Uzindár ......................... 47........... 105..... 49 vuszunok ............ 103.. 61 Zabelin ....................................................................70 Ukkon ................... 37.. 110.......................................... 120 Zenthe puszta ........ 175 Vámbéri Ármin.......... 92...................... 37........ 144................ 124 Vatha ... István ..................84 Vályi Félix......... 48 velencei .............. 146.... 160............................ Benedek .136 Urga.. 175 Vámbéry............... 133.............................. 22 yóga..132 Utrar ........ 129............................................................. 65............... 148 Zoroaszter... 146 Vogul................... 134 Yadu ........ 139. 59....117 Upali......... 130 Vishnu ...... 144........24 Vámbéri......... 103 vandálok ..................... 100 Zágráb .103 Ural........ 143 zend 75............. 91 Zempche.................. 82 Var............................................... 141......................................................................... 120.. 49...................... 49 vízözön ...........89 Váczy Péter ..113 Ukko ... 11 Zajti57.......... 66 Yâtu................ 172 Zente ........... 62 vuszun .......... 175 vas ........... 101 zsuzsánok .........64 W Y Z V V....... 145 Wolfram von Eschenbach ... 148 Véda ........................... 49............................ 150 Zambor ............... 101 Zuard . 66 yoga........ 175 Vaishali.............................61 Utu............................ 49.. 53.................... 81 Zsigmond .................. 137 Zsolt .... 13 zamskari .......... 147 Yojánagandha.................................... 100 Zuard kán .................................. 147 Veszprém...... 100 Zabergam............ 111.................... 143 Zeuss . 23...... 119........................................................................... 64 visigóthok...................... 41.......................................... 134 VII................................................... 92........... 83 Zsolta..................... 155 votják....... 49 Váradi Regestrum59....................................................................................26 Upanisádja. 46................................. 124 Ungar............. 66. 85 zsidók ............. 91 Zichy ....... 78 Wesendonk.............. 49 újgurok ............................... 68......... 130 volgai... 175 Zichy István....................43 Ureus ............................................ 175 Zilgbi. 90 Zoltán ... 92 Volga ......... 49................................................................................................. 65...... 91 Zilidges.... 124............................155 Uralvidék........................ 57....................... 83 Zamskar............... 134 Wartburg .............. 41............................................... 132 vogul................... 136 Vivien de Sain-Martin .................... 81.... 85...... 57 Vyasa....... 153 ukkonpohár...113 Vaisháli Prayága................... 43........................... 175 Vishnu-Purana.......95 Vách .. 96... 102................. 22 yogi.............. 143................................................................................................................................................. 49 Ujja-Yani...........150 Ung........... 117............ 53 207 208 ............... 80.......... 146 zarathustriánizmus................ 83 Zsuzsan.............................................................. 53. 94 Van-tó.....................................................................114 Vaivasvata Manu......... 34...ujgur-hún ....................... 97..... 49 Zaber kán. 160............. 66 Vei-su ..................... 111............................... 172........150 Ukkó ........ 57 Vuszun........23 Úr Krishna ....... 111............ 93 Venelin .......... 82.......................70 Ukko-pohár.......... 65 Vishnu-Puranák........... 144 Zeente-Magoc .......... 101......................................... 92................ 62.......................... 143............... 13 Zangla...... 41. 132. 134...... 120 Zemplén .............................. 111.. 70.............................. 12 Zarathustra51............... 156 Vikár Béla ........................ 134 Yu..........................51 Utnapistim ..................... 48 Venus........... 99 Zabergán...... 53 Vulkán ............. 54.................................. 109..... 120. 103 Visnu .. 40. 118........ 53 vogulok........................ 120.......... 34.................................. 175 Zala...... 130 ural-altáji ... 118.............................. 78 Wurzbach ...................................................................... 91 Zöldhalompuszta ......... 64..... 130 Védák ... 131. 83 Zámor ..... 98............................134 Ura1.................................................. 41............. 97 Zonarosz...... 148 vandál ......................... 64.... 58 Virgilius.. 115 Yogacharya .. 40. 136 zsidóság................... 49 Wilson ................... 34 Yadava ................. 66..........................................98 uzun .117 unraszári ............ 175 Woghó-híd........................................................... 111 Vichitravirja ... 89 Vikramaditya........ 81.................... 111 Urvasu ....................

.....................................................5 I......... ................153 XI....100 H) Szkíta származástudat............................................................................95 ÖSSZEFOGLALVA .............................98 G) Adat a Csaba mondakör eredetéhez........ ...........119 R) Fehér.............. .......................9 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ...................................................................56 C) Az indoszkíta-hún népek története.ÉS TÁRGYJEGYZÉK ........................................................................ .....................TARTALOM.........................107 L) Buda név ősi hún hagyomány............ ................. A NYUGATI KERESZTÉNY KULTÚRA A HÚNOK....... .............. ........................................ ..........90 D) Attila = Atyuska....... ...........................106 K) Az égi szármarás legendája..........................................139 I......... BIZONYÍTHATÓ-E.............. A KAUKÁZUS......................................................... Sziderikus istenségek háranassága:...............................115 P) Góg és Mágóg magyar nemzetségei.... .................................................................53 B) Irán........ AZ ŐSMAGYAR VALLÁSRÓL ............ A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG MŰVELTSÉGE.......102 I) Szkíta királyoly isteni származása..............110 M) Buda (Buddha) szkíta-hún eredete..................................................................167 NÉV-.............................................................................33 Sámánok hona – Shambala.................. ..135 IX......................... Kozmikus Istenségek hármassága:..... ............................................................... .... "KÍGYÓK" A MÁGUS PAPOK CÍME............................ HOGY A HÚN-MAGYAR LEGENDÁK ŐSI TÖRTÉNETÜNK ÉS ŐSI EMLÉKEZÉSÜNK TÁRHÁZA? ................ RÉSZ..........................17 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR TIBETI IRODALMI TANULMÁNYAINAK IGEN RÖVID ISMERTETÉSE................128 VII...........126 VI.............................................és Fekete-Magyarország.......45 A kínai nagyfal megépítése és következményei............................134 VIII.............112 N) Nagy Sándor falat emel Góg és Mágóg fiai ellen............ RÉSZ: AZ ŐSHAZA....11 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR JELLEMZÉSE..... A HERKULES LEGENDA INDO-SZKÍTHA-HÚN EREDETŰ..........93 E) Attila kincse................................................................................2 ELŐSZÓ ...... GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN...................................................................154 UTÓSZÓ .......................209 209 210 ...................104 J) Hadisten kardja.....................................................................................31 I........................53 A) Kaukázus...........................................................35 II........123 S) Fogoly bessenyők ezer éve gyászban járnak................................... FAJSZÁRMAZÁSUNK KÉRDÉSE ................... ............................................ MAGYAROK ÉS BOLGÁROK NÉLKÜL KI NEM FEJLŐDHETETT VOLNA..................... ..................................................80 C) Hungar név ősi hagyomány.72 A) 1........ Mit jelent nekünk Attila és hún népe? .............................................94 F) "Bihar király" elveszett hún (bolgár-török) hagyomány..............................51 IV....................138 X..................128 Fajszármazási ősi turáni legendát dolgozott fel Aeschylos a "Leláncolt Prometheus"-ban................................................. IRÁN ÉS INDIA UGOR NÉPEI......................................................................................... TURÁNI NÉPEK AZ EMBERISÉG TANÍTÓI ........176 TARTALOM............................................. HIUNG-NU HÚN AZONOSSÁG ÉS A HÚN MAGYAR SZÁRMAZÁS ........... ................... ..... .................... ...............72 B) Óriás ősök........................ ................39 III..57 V........ ........................................................... KAZÁROK..........................................................................................................................................153 II............................................ KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR CÉLJA ...........164 IRODALOM......................................9 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR RÖVID ÉLETRAJZA ..................................................25 II...................................................125 T) Hogyan keletkezett nálunk a keresztény lovagkorban egy legenda? ...... HELY................................

Röck Gyula: Zsidó volt-e Jézus II. Hungár sarktantétel. Dr: Kézdy Vásárhelyi Zoltán: A magyarok útja Indiától Pannóniáig IX. Télfy János: Magyarok őstörténete (görög források a scythák történetéhez) III. V. . Thierry Amadé — SzAbó Károly: ATTILA VIII.i Szfinx történelmi kutatásaim. ETRUSZKOK Zászlós Zsóka György: Toszkánai Harangok Az Etruszk nép őszinte története VII. Bál Czefon a kairói óriás szfinx. Árpád népének hét törzse HUN volt.A MAGYAR MÚLT ELTITKOLT ÉVEZREDEI eddig megjelent kötetei I. Horvát István: Rajzolatok a Magyar Nemzet legrégiebb történeteiből IV. (1936) VI. Németi Kálmán: Nagy-Magyarország ismeretlen történelmi okmánya. 211 212 . Thierry Amadé — Szabó Károly: ATTILA-MONDÁK X. A PÁRTUSOK Beleházi. Bartal György: A Pártus és Hunmagyar Szkítákról (1860-1862) Bihari János: A pártusokra vonatkozó ethnográfiai adatok antik források után. Dr: Blaskovich Lajos: ŐSHAZA és Kőrösi Csoma Sándor célja ~I A könyvek megrendelhetők postai utánvéttel a 06-30-258-6261 számú telefonon.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Bernadett Makra liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->