denizmagazin

1

YELKENLĠ BĠR TEKNENĠN PARÇALARI VE GÜVERTE DONANIMI

2

ġekilde adı geçen terimlerin anlamları Ġstralya: Direk cundalarından baĢa ve kıça inen sabit donanım. (tel halat) Zincirlik: Teknelerin baĢ altında zincirin yığıldığı yer. Çarmıh (Çarmık) : Direk cundasından ve gurcata-direk bağlantı noktalarından, tekne bordalarına inen sabit donanım. (tel halat) Iskota: Yelkenlerın ıskota yakalarına bağlanan ve yelkene kumanda etmeye yarayan halat ve makara donanımı. Vardavela: Yolcu veya personelin korunması için, teknelerin küpeĢte veya iskelelerine bulunan, sabit veya hareketli puntelleri birbirine bağlayan tel halat veya demir triz. Puntel: Güverte veya tekne iskeleleri üzerine dik olarak konulan, vardavelaların bağlandığı metal veya ahĢap çubuklar. Direk: Armayı ayakta tutan, donanıma destek olan dikine ana yapı elemanı. Cansalı: Hava tüplerinden oluĢan içinde kazazedelerin uzun süre hayatlarını idame ettirebilecekleri can kurtarma aracı. Bumba: Yelkenlerin alt yakalarını germek için kullanılan, direğe bağlanmıĢ silindirik hareketli yapı elemanı. Bumba Baskı Düzeneği: Yelkenlerin geniĢ apaz, pupa gibi seyirlerde balonlamasını engellemek için bumbayı aĢağıya çeken hidrolik donanım. (pupa palangası: palanga donanımı ile kumanda edilen sistem) Mandar: Yelkenlerin hisa edilmesi için kullanılan halat. DAD : “ Denize Adam DüĢtü” emercensi durumu. Yeke : Dümen yelpazesi baĢına takılan ve dümeni istenilen tarafa basmak için kullanılan metal veya ağaç kol. Vardavela Kıçı (Pushpit) : Metal kıçüstü muhafazası. Cansimidi: Denize adam düĢtü durumlarında kullanılan ,denize düĢen kiĢiyi kurtarılana kadar su üstünde tutan ve özel iĢaretlerle yerini belli eden, hafif yüzer malzemelerden yapılmıĢ can kurtarma malzemesi. Dümen Yelpazesi (Palası) : Suya direnç göstererek teknenin dönmesini sağlayan, tekne kıçına takılmıĢ dümen sisteminin ana parçası. Kurtağzı: Tekneye iskeleden veya baĢka bir tekneden gelen halatı babaya veya koç boynuzuna yönlendirmek için kullanılan sabit parça. Salma: Teknenın bayılmasını önlemek ve yanlamayı en aza ındırmek ıçın omurgadan su altına uzanan madenı veya ağaç levha. Usturmaça: Teknelerin birbirleri üzerine veya iskeleye aborda olurken bordalarının zarar görmemesi için kullandıkları silindir veya balon Ģeklindeki, halattan veya sentetik maddelerden yapılmıĢ malzemeler. KüpeĢte: Posta baĢlarını tekne boyunca birbirine bağlayan ve güverte kaplaması üstüne çıkan kuĢak. Borda: Teknenin dıĢ tarafı, su kesiminden yukarda kalan yan kısımları. Çapa (Demir) : Teknenin su üstünde dalga ve rüzgâr etkisiyle sürüklenmemesi için kullandığı dibe tutunma malzemesi.

Vardasilo : Vardavelalar üzerine açılan yan tenteler. güverte boyunca uzanan halat. teknelerin sahile verdikleri iskelelerin vardevele puntelleri üzerine geçirilmiĢ teknei ismi yazılmıĢ kumaĢ malzeme. Güverte : Teknede kemerelerin üzerine yerleĢtirilmiĢ baĢtan kıça uzanan platform. Heç : Güverte üzerine monte edilmiĢ aydınlatma ve havalandırma için kullanılan pencereler. Çarmıh Landaları : Çarmıhların güverte üzerınde bağlantı yapıldığı parçalardır. Can Halatı : Sert havalarda güvertede görev yapan personelin güvenliğini sağlamak için emniyet kemerlerinin takılacağı. Kasara : Teknenin baĢ. Su kesimi : Suyun bordaya temas ettiği hat. Aynı yönde çevrilmesi. güverteden daha yukarda kalan yapılar. Hazırlayan TUNÇ TOKAY Eğitmen / Uzak Yol Güverte Zabiti TEKNENĠN YAPI ELEMANLARI .3 Vardavela BaĢı (Pullpit) : Metal baĢüstü muhafazası. el. Arma ayarlarında tel halatları germek için kullanılır. Kıstırmaç: Donanıma ait halatları içinden geçtiği ve bu halatları sabitlemekte kullanılan kilitlemeli mekanizma. özellıkle ıskota ve dığer halat germek ıçın kullanılan mekanık düzenekli. Mezarna : Güverte yıkandığı veya fırtınalı havalarda güverteyi denizler yaladığı zamanlarda tekne içine su girmemesi için havuzluk ve benzeri yerlerin etrafına çevrilmiĢ güverte üstünde yükselen yapı. her iki tarafın boĢunu alır veya verir. Liftin Uskuru (Liftin) : Ters yönde açılmıĢ diĢlileri olan iki çubuğa bağlı bir parçadan oluĢur. orta ve kıç kısmında oluĢan. Su çekimi (Draft) : Teknenin su kesiminden omurga veya salma en alt seviyesine kadar olan mesafe. elektrık veya hıdrolık güçle çalıĢan düzenek . Iskarmoz : Küreğin bağlanması veya oturması için ay veya çubuk Ģeklindeki malzeme. Çamçak : Biriken suyu toplamak ve boĢaltmak için yapılmıĢ bir cins malzeme. Vinç : Yelkenli teknelerde.

. tekne iskeletinin altında ve ortasında yer alan temel yapı elamanı.4 ġekilde adı geçen terimlerin anlamları Ağaç Omurga : Bütün teknenin üzerine inĢa edildiği baĢtan kıça uzanan.

Karina: Teknenin su kesiminin altında kalan dıĢ kısmı. Parampet: Yüklerin muhafazası ve insanların güvenliği için güverte üzerine dogru devam eden borda kaplamaları. Kıç Ayna: Teknenin kıç Ģeklini düzleĢtirmek için kıç bodoslamaya bağlanan enine yapı elemanı. armayı taĢıyan ana yapı elamanı. Safra Omurga: Tekneye ek stabilite kazandırmak için omurga altına konan metal parça. Posta (eğri): Omurgaya bağlanan. Kemere : KarĢılıklı postaları birbirine bağlayan enine yapı elamanı. Dümen Palası: Teknenin istenilen yönde gitmesini ve dönmesini sağlayan. Hazırlayan TUNÇ TOKAY Eğitmen / Uzak Yol Güverte Zabiti . DöĢek: Postaların omurga bağlantılarını sağlayan ara parçalar. Direk Güverte Takozu Direği güverte çıkıĢında destekleyen. Iskaça: Direk tabanının omurga üzerine oturduğu yuva. Tampon Kütüğü: Omurga ve bodoslama bağlantı parçaları. Güverte: Teknede baĢtan kıça uzanan platform. Dümen Kovanı: Dümen milinin içinden geçtiği dikey boru. kıç bodoslamaya takılan levha.orta veya kıç kısmında oluĢan güverteden daha yukarda kalan yapılar. üstüne kaplamaların çakıldığı enine yapı elamanı Praçol (Paraçol): Yapı elemanlarını birbirlerine bağlamakta kullanılan ve kullandıkları yerlere göre çeĢitli Ģekillerde yapılan bağlantı parçaları. direk. Su Hattı Boyu (LWL) : Su kesiminin baĢ ve kıç bodoslamalarla temas ettiği noktalar arasında kalan mesafe. Öksüz Kemere: Kamara giriĢi. Su Çekimi (Draft): Teknenin su kesiminden omurga veya salma en alt seviyesine kadar olan mesafe. Burma Tahtaları: Omurganın her iki tarafında baĢtan kıça uzanan ilk kaplama tahtaları. Dümen Topuğu: Dümen milinin omurga üzerinde oturduğu yuva. KüpeĢte: 1) Posta baĢlarını birbirine bağlayan ağaç veya çelik yapı elemanı. Kamara FarĢları: Kamara taban platformu. Kasara: Teknenin baĢ.5 BaĢ Bodoslama : Omurganın baĢ tarafında . Triz: Ġnce tahtalardan biçilmiĢ posta gibi görev yapan çıtalar.kasara. Direk : Donanımın üzerine kurulduğu. teknenin baĢını oluĢturan boyuna yapı elamanı. 2) Parampetin üst kenarını çevreleyen veya puntel baĢlarını birbirine bağlayan ahĢap kuĢak. KuĢak: Postaların üzerine çakılan. ambar ağzı gibi yapılar nedeniyle oluĢan güverte bölünmelerine denk gelen kesilmiĢ. baĢtan kıça uzanan ve teknenin boyuna direncini arttıran yapı elamanı. Not: Terimler ve anlamları. iç tabanı. Kasara Tavanı: Kasara üst platformu. Güverte kaplaması: Kemerelerin üzerine çakılan ve güverteyi oluĢturan parçalar. kısa kemereler. Tam Boy (LOA): BaĢ ve kıç bodoslamaların en uç noktaları arasında kalan mesafe. Omurga Saplamaları: Ağaç ve safra omurgayı birbirine bağlayan parçalar. Borda: Tekneni su kesiminden yukarda kalan kısımları. teknenin kıçını oluĢturan boyuna yapı elamanı. Sintine: Teknenin su altında kalan iç kısmı. Kontra Omurga/Bodoslama: Omurganın veya bodoslamanın mukavemetini arttırmak için konan ve bodoslama boyunca uzanan ilave parça. Görder: Öksüz kemerelerin iç kenar bağlantılarını sağlayan boyuna yapı elemanı. Kıç Bodoslama : Omurganın kıç tarafında . Borda ve Karina kaplaması: Teknenin dıĢ yüzeyini örten ve kabuğu oluĢturarak yüzmesini sağlayan parçalar. Su Kesimi: suyun bordayla temas ettiği hat. ADEK ve Türk Loydu terminolojisine uygun kullanılmıştır. güverte bağlantısını sağlayan takoz.

6 YELKENLĠ BĠR TEKNENĠN ĠÇ DONANIMI .

Sintine : Tekne içinde sızan suların biriktiği. Kasara : Güverte üzerinde yükselen üst yapı. Hazırlayan TUNÇ TOKAY Eğitmen / Uzak Yol Güverte Zabiti . kolay ulaĢılabilir yerlerde muhafaza edilmesi önerilir. Kuzinede ve ocaklara yakın olması önerilir. su kesimi altında kalan iç kısım. bordaların iç yüzeyleri.(adek) Yangın Söndürücü : Portatif yangın söndürme cihazları. küçük bir battaniye boyutlarındaki yanmaz malzemeden yapılmıĢ yangın söndürme teçhizatı. Alabanda : Teknenin su kesiminden yukarda kalan iç kısmı. Yalpa Brandası : Yalpaya düĢme durumlarında istirahat etmekte olan personelin yatağından düĢmemesi için kullanılan kumaĢ malzemeden yapılmıĢ yatak önü muhafazası. Nemden ve yanıcı maddelerden uzak. ĠĢaret FiĢekleri : Tehlike durumunda yardım istemek için kullanılan fiĢekler. Yangın Battaniyesi : Alevlerin havayla temasını keserek yangının söndürülmesini sağlayan.7 ġekilde Adı Geçen Bazı Terimlerin Anlamları Bölme Perdeleri : Tekne içinde enine tekne direncini ve yüzerliliğini arttırmak için konulan su sızdırmaz perdeler. (adek) Emniyet Kemeri : Kötü hava Ģartlarında kuzinede güvenli çalıĢmak için kullanılan kemer. FarĢ : Sintine üzerindeki döĢeme tahtaları. Kuzineye ve güverte yangınlarına hızla müdahale edebilmek için giriĢe ve kuzineye yakın monte edilmesi önerilir.

omurga hattı ile 45 derecelik açı yapan. Ġskele: Omurga hattının pruva yönünde sol tarafı. Omuzluk: Teknenin baĢ ve kıç kısmında. Rüzgar üstü: Tekne aynı rüzgara tabi kaldığı sürece. Pupa: Bir teknenin kıçtan geri ufuk yönündeki alan.8 DENĠZCĠLĠKTE KULLANILAN YÖN TERĠMLERĠ BaĢ: Teknenin ön kısmı. teknenin rüzgarı aldığı taraf. Pruva : Bir teknenin baĢtan ileri ufuk yönündeki alan. REFERANS: ŞEKİL RYA EĞİTİM DÖKÜMANLARI Hazırlayan TUNÇ TOKAY Eğitmen / Uzak Yol Güverte Zabiti . Sancak: Omurga hattının pruva yönünde sağ tarafı. Kıç: Teknenin arka kısmı. Rüzgar altı: Tekne aynı rüzgara tabi kaldığı sürece. teknenin rüzgarı aldığı tarafın ters istikameti. her iki taraftaki köĢeleri.

Not: Farklı üretici firmaların ürünleri arasınada kandil güçleri ve yanma süreleri arasınada ufak farklar bulunmaktadır. YÜKSEĞE ÇIKAR. YANAR.5 derece – kırmızı 112. 75 M. Yukardaki tabloda SOLAS‟a uygun ortalama değerler verilmiĢtir. BAġ SEVĠYESĠNDE . YANAR. YANAR. 10 000 KANDĠL GÜCÜNDEDĠR. 15 000 KANDĠL GÜCÜNDEDĠR. YANAR.pupa feneri veya 2 milden 360 dereceden görülebilen üç renkli fener : Silyon feneri : Borda feneri : Pupa feneri : DeğiĢik fenerlerin görünüm açıları Ġskele borda feneri : Sancak borda feneri : 112. 60 SN.9 ĠġARET FĠġEKLERĠNĠN ÖZELLĠKLERĠ VE GÖRÜNME MESAFELERĠ PARAġÜTLÜ ĠġARET FĠġEĞĠ 25 MM. Hazırlayan TUNÇ TOKAY SEYĠR FENERLERĠ Fenerlerin görünme mesafesi 12 metreden büyük . YÜKSEĞE ÇIKAR. 40 SN. 115 M. 30 000 KANDĠL GÜCÜNDEDĠR. 20 metreden 3 milden küçük araçlarda Silyon feneri : Borda feneri . 35 000 KANDĠL GÜCÜNDEDĠR. KIRMIZI FĠġEK 12 KALĠBRE KIRMIZI FĠġEK EL MAYTABI 300 M. 8 SN. YÜKSEĞE ÇIKAR. 6 SN.5 derece – yeĢil 2 milden 1 milden 2 milden 360 dereceden görülebilen üç renkli fener : 2 milden .

30′ BATI batı 270º BATI-KARAYEL batı-kuzey-batı 292º.Telgraf telleri ve saçaklar ses verir.30′ batı LODOS güney-batı 225º BATI-LODOS batı-güney-batı 247º.30′ BOFOR ADLANDIRMA NO.30′ KARAYEL kuzey-batı 315º YILDIZ-KARAYEL kuzey-kuzey-batı 337º. Yapraklar ve bayraklar devamlı sallanır.Sularda köpüklü dalgalar belirir. 5 FırıĢka Rüzgar 6 Kuvvetli Rüzgar 7 Mutedil Fırtına . Yapraklı küçük dallar sallanır. Su yüzeylerinde kırıĢıklık olur.10 Silyon feneri : Pupa feneri : 225 derece – beyaz 135 derece – beyaz Rüzgarlar RÜZGAR YILDIZ YÖNÜ DERECE KERTE DAKĠKA 0 (360º) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 kuzey kuzey-kuzeyYILDIZ-POYRAZ 22º. Büyük dallar sallanır. Rüzgar yürüyen insanları rahatsız eder.Durgun sularda dalgalar belirir.30′ doğu KIBLE güney 180º güney-güneyKIBLE-LODOS 202º.30′ KEġĠġLEME doğu KEġĠġLEME güney-doğu 135º güney-güneyKIBLE-KEġĠġLEME 157º. 1 2 3 4 Sakin Hafif Rüzgar Latif Rüzgar Mutedil Rüzgar KARADAKĠ DURUM Dumanlar dikine yükselir Dumanlar meyilli yükselir Rüzgar yüzde hissedilir. Rüzgara karĢı güçlükle yürünür. ġemsiyeler güç kullanılır Bütün ağaçlar sallanır. Bayraklar düz durur.30′ doğu GÜNDOĞUSU doğu 90º GÜNDOĞUSUdoğu-güney112º. Yapraklar sallanır ve hıĢıldar.30′ doğu POYRAZ kuzey-doğu 45º doğu-kuzeyGÜNDOĞUSU-POYRAZ 67º.

Hemen hemen bütün amatör denizci tekneleri DC (doğru akım) sistemi ile donatılmıĢlardır. binalarda büyük hasar oluĢur. Ağaçları köklerinden söker.11 8 Fırtına Ağaçların ince dalları kırılır. bulaĢık makinesi. Yaptığı hasar çok geniĢtir. bunun dıĢında da gerekli olduğu zaman tüm tekneye dağıtım panosu aracılığıyla elektrik gücü sağlarlar. AC sistemi ile çalıĢan araçlar. teknenin elektrik tesisatı hakkındaki temel ilkeleri bilmek ve en azından akülerle tesisatın bakımının nasıl yapıl acağını öğrenmek zorundasınız. Aküler de motor çalıĢtırılacağı zaman marĢ motoruna. ütü ve ev tipi buzdolabı gibi evde kullanılan araçlar olup teknelerde kullanılmak üzere imal edilen tüm araçlar DC sistemi ile çalıĢırlar. çamaĢır makinesi. Teknenize elektrik tesisatı döĢeyecek ölçüde elektrik bilginiz olmasa bile. jeneratörler monte edilmekte ve DC sisteminin yanısıra bir de evlerimizde kullandığımız AC (alternatif akım) sistemi tesisatı eklenmektedir. Bu bakımdan teknenin elektrik Ģemasının incelenmesi yerinde olur. Daha çok ekvatorial bölgede rastlanır. Karada pek rastlanmaz Büyük ve müthiĢ tahribat yapar. Bununnedeni de motorun ilk çalıĢtırılması için kullanılan sistemin DC olmasıdır. Elektrik tüketen araca gücn tam gitmesi . Rüzgara karĢı yürümek imkansızlaĢır Bazı binalarda hasarlar olur. içinde çoklu tel bulunan kalay kaplı bakırdan yapılmıĢ satndart marin kablokullanılmalıdır. Baca kapakları sökülür. Tesisat ve Kablolar Teknenin tüm elektrik tesisatında üzeri iki kat izolasyon kaplı. DC sisteminde çalıĢan bütün elektrikli araçlar dağıtım panosuna bir canlı uçla ve devrenin kapanmasını sağlayan bir nötr (Ģasi) ucuyla bağlanırlar. AC sisteminde voltaj 220 volt iken DC sisteminde 12 veya 24 volt olabilmektedir. Bu araçlar jeneratörün ürettiği AC elektrik akımı ile beslenmek istendiklerinde AC akımı redresör adı verilen araçlarla DC kaıma dönüĢtürülür. kiremitler uçar. Artık teknenin aküsü sadece motoru çalıĢtırmaya ve kamaraları aydınlatmaya yarayan araçlar değildir. 9 10 11 12 Kuvvetli Fırtına Büyük Fırtına Bora Kasırga TEKNE ELEKTRĠK SĠSTEMLERĠ Günümüzde sayıları gittikçe artan elektronik seyir yardımcıları ve bunların gittikçe yaygınlaĢan kullanımı bir teknedeki elektrik sisteminin önemini çok arttırmıĢtır. Ġçlerindeki elektrikli araçların sayısı ve gerektirdiği elektrik gücü bu sistemle karĢılanamayacak ölçüde çok olan bazı büyük teknelerde. DC sisteminde elektrik gücü motora bağlı olarak çalıĢan bir dinamo ya da altenatör ile üretilerek akülerde depolanır.

dolayısıyla da aracın arızalanmasına. Akünün amper/saat kapasitesinin teknenin ihtiyaçlarına uygun olması Ģarttır. plakaların ortaya çıkması durumunda saf su eklenmelidir. Yanıcı madde 2. Kutup baĢları ve kablo bağlantı noktalarının vazelinlenmesi de korozyona karĢı bir önlem olabilir.12 için kablo çapı yeterince kalın olmalıdır. Bir akü Ģalteriyle bağlanan iki akü de aynı alernatörle Ģarj edilebilir. Akülerin uzun süre Ģarjsız bırakılması bozulmalarına yol açabileceğinden mümkünse ayda bir Ģarja bağlanmaları ya da tekneden sökülüp eve getirilerek ara sıra Ģarj edilmeleri yerinde olur. . deniz suyundan ve yağdan uzak olacak Ģekilde planlanması Ģarttır. Özellikle akü kutup baĢları temiz tutulmalı. 1. Belirli bir dereceye kadar ısınmıĢ maddenin oksijen ile birleĢerek kimyasal değiĢikliğe uğramasinayanma . zaman zaman sıcak su ve ince zımparayla temizlenmelidir. Aküler Hemen hemen tüm teknelerde kurĢun asitli tabir edilen 12 veya 24 voltluk aküler vardır. Bu iĢ için yapılmıĢ kablo kanallarının kullanılması yerinde olur. Isı Bu üç unsur bir üçgenin kenarları ile temsil edilir. Bunlarda biri yalnızca marĢ aküsü olarak kullanılırken diğeri teknenin ihtiyaçlarını karĢılar. Akülerin elektrolit seviyeleri sürekli kontrol edilmeli. Buna Yangın Üçgeni denmektedir. Teknelerde genelde iki akü kullanılır. YANGIN TEORĠSĠ Yanma. kontrol altına alamadığımız yanma olayına ise yangın denir. Kablo eklemek amacıyla iki kabloyu bir arada bükmek yanlıĢtır. Bir akünün yeterli olmaması durumunda iki akü aĢağıda gösterilen yöntemlerin biriyle birbirlerine bağlanabilir. çürüme ve küflenme görülürse bu soketler bir an önce değiĢtirilmelidir. Teknede akünün Ģarkj seviyesini gösteren basit bir bomemetre bulunması yararlıdır. Akülerin yerlerine iyi sabitlenmeleri ve aolsı bir asit kaçağına karĢı önlem almak gerekir. Kablo bağlantılarında gene deniz araçlarında kullanılmak üzere imal edilmiĢ olan kalay kaplı marin tipi soketlerin kullanılması tavsiye edilir. Zaman zaman özellikle kablo bağlantı noktaları ve pano bağlantılarını kontrol etmek yerinde olur. Ülkemizde üretilen aküler „starter akü‟ sınıfından olup deniz Ģartlarında ömürleri genellikle karadan daha kısa olmaktadır. Oksijen(hava) 3. hem de aĢırı ısınma sonucu elektrik kontaklarına yol açarlar. bu amaçla üretilen terminal bağlantılarını kullanmalısınız. Herhangi bir paslanma. Yanmanın baĢlayabilmesi için Ģu üç unsurun bir araya gelmesi gerekir. ġarj sırasında çıkan hidrojen gazının birikmesi tehlike yaratabilir. Ġnce kablolar elektrik akımına hem daha fazla direnç göstererek voltajın düĢmesine. kimyasal bir olaydır. Aküler motor bölmesine konulmuĢsa bu bölmenin iyi havalandırılması esastır. Kabloların geçeceği yolların sıcaktan.

fosfor. Bunlardan birinin ortamdan uzaklaĢtırılmasında ise yanma olayı son bulur. madeni yağlar.her ortamda bulunabilir. elektriğin bir yangin sinifi olamayacaği. kontrolumuz dıĢına çıkması durumunda. kömür. alkol.alüminyum . yangın için gerekli olan kıvılcımı oluĢturarak veya ısıyı üreterek ortamdaki yanıcı maddelerin yanmasına . Ġkinci unsur. yangın kaynaği kesilerek ve soğutma iĢlemi yapılarak söndürülür. vernik. sadece yanginin baĢlatan etken olmasi nedeniyle yangın sınıf olmaktan çıkarılmıĢtır. yanan madde ile oksijen temasi kesilerek (boğmak) sureti ile söndürülür.potasyum. yanınca kül bırakan maddelerin oluĢturdukları yangınlardır. plastik v.13 Belirtilen üç unsurun kontrolumuz dıĢında birleĢmesi yangına sebebiyet verir. havadaki oksijen yüzdesi %21′dir. tekstil ürünleri. Ağaç . Yeryüzünde var olan ısı kontrolumuz altındadır.magnezyum vs… Uluslar arası harf kodu…………. benzol. Elektrik. Doğal ve üretilmiĢ gazlar.vs… Uluslar arası harf kodu…………. aseton. selüloz. kağit . Yangın tipine ve yanıcı madde özelliğine göre gerekli minimum oksijen oranı %14 – %18 arasında değiĢmektedir. parafin.D D sinif yanginlar. fuel-oil. lpg.C C sınıfı yangınlar. sinifi yanginlar. diğer unsurlarla birleĢerek yangına sebebiyet verir. asfalt. Titanyum. YANICI MADDELER VE YANGIN TĠPLERĠ • Adi Yangın : Organik kökenli. • Metal Yangınları: Hafif metallerin oluĢturdukları yangınlarıdır. Isı.B B sınıfı yangınlar. Üçüncü unsur ısı . Benzin. soğutucu etki yaratan maddeler ile müdahale edilmek sureti ile söndürülür. metan. • Gaz Yangınları : Yanıcı gaz ve basınç altında sıvılaĢtırılmıĢ gaz haldeki maddelerin oluĢturdukları yangınlardır. Uluslar arası harf kodu………….s… Uluslar arası harf kodu………… A A. boya. sodyum. tiner. kauçuk. bir cismin sıcaklığının artmasına neden olan etkidir ve özel Ģartlar dıĢında hiç bir yerde bulunmaz. her zaman. Birinci unsur yanıcı madde . Elektrik devrelerinde ve cihazlarında aĢırı ısınma veya kısa devre gibi nedenlerle oluĢan yangınlardır. uygun atmosfer Ģartlarında her tür yangın için yetereli miktarda vardır. mazot.E Önemli not : TS EN-2 Türk Standardi‟na göre. oksijen . propan doğal gaz. ot.s… Uluslar arası harf kodu…………. özel amaçla üretilmiĢ kuru tozlu yangin söndürücülerle ile söndürülür. uranyum. hidrojen. • Akaryakıt Yangınları : Sıvı yanıcı maddelerin ( akaryakit ) oluĢturduğu yangınlardır. • Elektrik yangınları . genel kural olarak . tutkal v. asetilen.

Akü montajları sırasında kutup baĢlarının doğru yerleĢtiğine ve çevrede kutup baĢlarının temasına neden olabilecek iletkenlerin olmadığına dikkat edilmeli. ayrıca yatakta sigara içmek teknelerde için çok ciddi yangın tehlikesi oluĢturur. tutum . kaynak yapılan mahalin yan ve arka bölmelerde elektrik devreleri ve yanıcı madde bulunmamalıdır. tekne içi ve motor bölmesinin yeterince havalanması sağlanmalıdır. • Gaz kaçakları : Gaz tüpü veya gaz devresi üzerindeki kaçak sonucu kapalı bölmelerde biriken yanıcı gaz buharları teknelerde yangına sebebiyet verebilir. B. Bu tür yangınlara sebebiyet vermemek için. marĢ motorundan veya akü baĢlarından çikan bir kıvılcımla tutuĢabilir. Gerekli güvenlik önlemleri alınmadan ve dikkatsiz yapılan kaynak iĢlemleri yangına neden olabilir. Güvensiz ve korumasız ısıtıcılar kullanılmamalıdır.14 sebebiyet verir ve elektrik akımı kesildikten sonra ortamdaki mevcut yanıcı maddenin cinsine bağlı olarak yangın A. yetersiz bakım. yalıtılmıĢ bir bölmede bulundurulmalı gerekmektedir. • Kaynak iĢleri . motor çevresi ve sintine temiz tutulmal. ayrıca akülerin su seviyesi düĢmesi ve aĢırı Ģarj nedeniyle fazla ısınmalarına müsade edilmemelidir. Bu tür yangınlara sebebiyet vermemek için. (ġekil 1) Ayrıca tekne terkedilirken devrede gaz kalmaması için önce tüp üzerinden devre kesilmeli (A). • Akaryakıt sızıntısı ve yanıcı madde buharları : AĢırı sıcakta motor bölmesinde veya tekne içinde biriken yakit buharı veya devrelerden sızan yakıt. hortum içindeki gaz kullanıldıktan sonra ocak üzerindeki düğme kapatılmalıdır. • Sigara . . sigara atılmadan. kısa devreler. yakıt ikmali yapılırken gerekli güvenlik önlemleri alınmalı. ısınmalar. yakıt devreleri periyodik olarak kaçak ihtimaline karĢı kontrol edilmeli. dikkatsizlik sonucu sönmeden çöp tenekelerine atılmıĢ sigara izmaritleri. elektrik projesine uygun ve doğru çapta marin elektrik kabloları ve sigortalar kullanılmalıdır. Kaynak iĢlemleri sırasında yeterli güvenlik önlemi alınmalı. aĢırı yüklenmeler. kül tablaları çöp tenekelerine boĢaltılmadan izmaritlerinin söndüğünden kesin emin olunmalıdır. el altında mutlaka bir yangın söndürücü bulundurulmalı . deniz durumunun oluĢturduğu hasarlar. standartlara uygun olmayan ve muhafazasız elektrikli ısıtıcılar. tekne dıĢında . TEKNELERDE YANGIN SEBEPLERĠ VE ALINACAK ÖNLEMLER • Elektrik devreleri ve aküler. teknelerde yangınlara sebebiyet verebilir. Sigara içmek için ayrılmıĢ yer dıĢında kesinlikle sigara içilmemeli. Elektrik sistemindeki imalat hataları. Bakım ve onarımlar yetkili kiĢilerce yapılmalıdır. C ve D sınıfı yangına dönüĢür. Sistemin kaldıramayacağı ölçüde yükleme yapılmamalıdır. Kül tablalarında unutulmuĢ. Bu nedenle gaz tüplerinin iyi havalanan.

Bakım. oksijensiz bırakarak boğar ve yangının sönmesini sağlar. Uyarı: Elektrikten kaynaklanan yangınlarında. motor ve egzos borusu gibi ısının yüksek olduğu donanım ve malzeme üzerinde bırakılmamalı. alkol gibi malzemeler mümkünse tekne içinde bulundurulmamalı. Boğucu ve kısmen soğutucu özelliğe sahiptir.5 kat daha ağırdır. Alev kırıcı ve kısmen boğucu özelliğe sahiptir. dıĢ bölmelerde muhafaza edilmelidir. Bu nedenle yağlı bez ve üstüpüler kesinlikle. • Boğuculuk. Teknelerde genel maksatlı portatif yangın söndürücü olarak bulundurulması önerilir. Teknelerde kullanılan ana yangın söndürme malzemeleri • Su : Soğutucu. zorunlu olması durumlarında. Genel maksatlı kullanılabilir. Yalıtkandır. Bu tür yangınlara sebebiyet vermemek için egzos devresinin uygun yalıtımı yapılmalıdır. bu nedenle elektrik kaynaklı ve motor bölmesi yangınlarında etkili söndürücü olarak kullanılmalıdır. • Köpük : Bazı kimyasal solüsyonların su ile karıĢtırılmasından elde edilir. Sıcak ortamlarda bırakılan. • Kuru kimyasal tozlar : Yangın söndürme amaçlı kullanılabilecek toz haline getirilmiĢ kimyasal maddelerdir. Ġkincil olarak. elektriği iletmez. ısınan cisimlerle temas etmemesi ve üzerlerine kıvılcım . Kısmen soğutucu ve boğucu özelliklerinin yanında esas olarak alev . • Onarımlar . Açık ateĢin doğrudan veya dolaylı kullanıldığı durumlarda yeterince dikkat edilmeli ve yanıcı maddelerin. Uyarı : Elektrikten kaynaklanan yangınlarında devre açık olduğu sürece kullanılmaz. ilk fırsatta uygun çöp toplama yerlerine bırakılmalıdır. temizlik bittikten sonra özel bir çöp torbalarında muhafaza edilerek. elektriği iletmez. Yangının üzerinde buharlaĢır. Basınç altında sıvılaĢtırılmıĢ bcf tipi halon gazı yangın söndürücü olarak kullanılır. • Açık ateĢ kıvılcımları . kızgın yağ sıçramaması için gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır. Alevlerin üzerini çöker . soğutucu özelliği sahip olması nedeniyle yüzey yangınlarında etkindir. • Halon gazı . ağızları sıkıcı kapatılmıĢ bir Ģekilde. ızgara. Genel maksatlı olmadığı için küçük teknelerde portatif yangın söndürücü olarak kullanılmazlar.tutum ve onarımlar sırasında kullanılan yüksek devirli elektriklikli aletlerin sürtünme nedeniyle oluĢturacağı ısı ve çıkartacağı kıvılcımın yangına sebebiyet vermemesi için onarım yapılan bölgede yeterince yangın önlemi alınmalı. yağların ve yakıtın tutuĢma sıcaklığının çok düĢük olması nedeniyle yangınlara sebebiyet verebilirler. Elektriği iletir. Yanan maddenin hava ile temasını keser. kızartma ve yemek yapımı . devre açık olduğu sürece kullanılmaz. Adi ve akaryakıt yangınlarında etkilidir. Kimyasal yolla alevlerin enerjisini alarak yangının sönmesini sağlar. • Yağlı ve kirli temizlik malzemeleri . YANGINLA MÜCADELE: Yangın söndürücülerde bulunması istenen özellikler • Soğutuculuk. bu nedenle birincil olarak boğucu özelliğe sahiptir. sis veya sprey Ģeklinde kullanıldığında boğucu özelliğe sahiptir. Yanan maddenin soğutularak. Ġyi yalıtılmamıĢ egzos devresi deniz durumunun oluĢturduğu haraketlenme veya baĢka sebeplerle kendisiyle temas eden malzemelerin yanmasına neden olabilir. • Karbon di oksit gazı (CO2): Havadan 1.15 • Egzos devresı . Adi yangınlarda etklidir. • Boya malzemeleri . Soğutucu değildir. Boya . sıcaklığının tutuĢma sıcaklığının altına düĢmesini sağlar.tiner. Portatif yangın söndürme tüpleri içinde etkili kullanım miktarı bulundurulamadığından dolayı portatif yangın söndürücü olarak kullanımı yaygın değildir. iyi havalandırılan. yanıcı maddeler çevreden uzaklaĢtırılmalıdır. • Alev kırıcılık . Elektirği iletir. motor ve mekanik aksamın temizliğinde kullanılan yağlı ve yakıt bulaĢmıĢ bez ve üstüpüler.

bakıma gönderilmelidir. • Salonda bulundurulması gereken portatif yangın söndürücünün. • Yangin battaniyesi. Portatif yangın söndürücüler: BaĢlangıç aĢamasında yangına müdahale etmek için kullanılırlar. periyodik bakım tarihi beklenmeden. .) Yangın vanalarının hemen yanında. • Portatif yangın söndürme cihazlarının üstünde kullanma talimatları yazılıdır. yerleri ve muhafazası Mevzuatımıza göre. • Boylari 15 metrenin altında olan teknelerde yangin söndürme tüpleri 2 kg‟lik olabilir. basınçlı cihazlarda basınç ibresinin yeĢil alanın dıĢına çıkması durumlarinda.) • Yangın battaniyesi : Battaniye büyüklüğünde yanmaz malzemeden imal edilmiĢ teçhiçatlardır. Uluslar arası renk kodu: Mavi Halon gazlı. el altında ve görünür bir yerde . Uluslar arası renk kodu: Siyah Kuru kimyasal tozlu. Küçük yangınların üzerine kapatılır ve yangının boğularak sönmesi sağlanır. Portatif yangın söndürücülerde su kullanımı yaygın değildir. ÇeĢitleri:     Köpüklü. • Portatif yangın söndürücülerin periyodik bakımları yaptırılmalı. ticari teknelerde bütün sefer bölgeleri için salon ve kuzinede ayrı ayrı olmak üzere üç adet. Elektriği iletmez. deniz suyunun. 6 kg. • Portatif yangın söndürücülerin tümü. el altında bir yerde bulundurulmalıdır. portatif yangin söndürme cihazı bulundurulmalıdır. makina dairesi veya sandığı dıĢında ve varsa kuzinede veya kamarada (salonda) bulundurulmak üzere toplam iki adet. kolayca ulaĢılabilecek. güvertede belirlenen noktalardaki yangin vanalarina (yangin istasyonlarina) basılması için kurulmuĢ sistemlerdir.16 kırıcı özelliğe sahiptir. ilgili bölmede. • Özel teknelerde. kuzinede ocaklara yakın. kullanıma hazır olarak yerleĢtirilmiĢ.Genel maksatlı kullanılır ( bazı ülkelerde 2000 yılından sonra kullanımı yasaklanmıĢtır. Uluslar arası renk kodu : Sarı CO2 . özel kelepçesine takılı ve kullanıma hazır bir Ģekilde muhafaza edilmelidir. Ayrica hangi tip yanginlarda kullanilacaği. güverte yanginlarına hızla müdahale edilebilmesi için güverte çıkıĢına yakın bir noktada muhafaza edilmesi tavsiye edilir. Küçük yangınlarda etkilidirler ve yangının kısa sürede söndürülmesini sağlarlar. Uluslar arası renk kodu: YeĢil Teknelerde portatif yangın söndürücülerin miktarları. teknenin her hangi bir yerindeki yangına müdahale edebilecek uzunlukta yangın hortumları bulundurulması gerekmektedir. • Boylari 9 metrenin altında olan teknelerde en az 1 adet 2 kg‟lik portatif yangın söndürme cihazi bulunacaktır. ( Tekne büyüklüğüne göre bu istasyonlar tekne içinde de oluĢturula-bilmektedir. Sabit yangın pompası ve yangın devreleri: Sabit bir pompayla . • Teknedeki yangın söndürme cihazlarının tamamı aynı dönemde bakıma gönderilmemeli. • Motoru olmayan teknelerde yangın söndürme tüpü bulunması gerekmez. uluslar arası kodlama sistemindeki harfi (A-B-C-D) belirtilerek gösterilmiĢtir. • Kamarali teknelerde kamara baĢına en az 1 adet 2 kg‟lik tüp bulunacaktır. bakim süresince servisten temin edilecek ilave yangın söndürme cihazlari teknede bulundurulmalıdır.

“ tutusma noktasi 55 c olan yakit kullanan (ornegin benzin) veya supersarjli veya toplam gucu 500 kw olan atmosferik basincli dizel cevrimli icten yanmali makinalarin bulundugu daire ve mahaller sabit yangin sondurme sistemleri ile korunacaktir. Gezi sınıfı teknelerde ise. Ayrıca klas kuruluĢları.6. • Yangını Soğutmak. Yangınların söndürülmesinde kullanılacak temel yöntemler Yanma iĢleminin baĢlaması ve sürmesi için yangın üçgeninde belirtilen üç elemanın doğru oranlarda bir araya gelmesi gerekmektedir. Türk Loydu tarafından belgelendirilmek isteyen her tip tekne. den daha büyük ticari yat.özel ve ticari yatlarda sabit yangın söndürme sistemi aranmamaktadır. Temel prensip olarak söndürme iĢleminde baĢarıya ulaĢmak için bu üç elemandan en az birinin ortamdan uzaklaĢtırılması gerekmektedir. 15 m. sertifika talebinde bulunan her türlü teknede sistemin bulundurulmasını istemektedir. . Kapalı bölme yangınlarında bölmelerin kapatılması. yangını kontrol altına alarak söndürebilmek için dizayn edilmiĢ yangın boğma sistemleridir . Ayrıca. hükmü konmuĢtur. bu tüplerin tamamı uzaktan kumandayla aynı anda açılabilecek Ģekilde iĢtiraklenmiĢtir.yangın A veya B tipi yangına dönüĢmemiĢse elektrik kaynağının kesilmesiyle yangın söner. “akaryakıt kullanılan motorların yerleĢtirildiği kısımlar. Yangın üçgeninin yanıcı madde elamanını ortamdan uzaklaĢtırmak için yapılan çalıĢmadır. yangın üçgeninin ısı kenarı kırılmaya çalıĢılır. elle kumanda edilen sistemler de bulunmaktadır.2 “yangınla mücadele donanımı” maddesinde. Elektrik yangınlarında. • Yanıcı Maddeyi UzaklaĢtırmak. Yangının havayla temasını kesme iĢlemidir. Mevzuatımıza göre . gezi ve balıkçı teknelerinde ise sistemin kurulması zorunludur. yangın durumunda o bölüme girme ihtiyacı gerektirmeyen bir yangın sistemi ile donatılmalıdır”.” hükmüne uygun donanımı kurması gerekmektedir. Teknelerde yangınların söndürülmesi Kapalı bölme yangınlarına müdahale : • Panik yapmayın. Akaryakıt ve gaz yangınlarında ise yanıcı madde kaynağından kesilir ve yangın yakıtsız bırakılarak söndürme iĢlemi gerçekleĢtirilir. makina dairesinde bulunan portatif yangın söndürücüyle yangına müdahale edin. Yoksa. Bu üç elemandan birinin ortadan kaldırılması durumunda yanma iĢlemi baĢlayamaz ya da baĢlamıĢ olan yanma son bulur. • Yangın bulunduğunuz ortamda baĢlamıĢsa. özel teknelerde bu sistem zorunlu değildir. makina dairesi gibi kapalı hacimlerde. Katı yanıcı maddelerin ortamdan çıkartılması veya yangın çevresinden uzaklaĢtırılması ile sağlanır. • Teknenin elektriğini kesin veya kesilmesini sağlayın. Yangın dedektörlerinin otomatik olarak devreye soktukları yangın söndürme sistemleri olduğu gibi. makina dairesi giriĢlerini ve havalandırmalarını kapatarak sistemi devreye alın. • Yangın makina dairesinde baĢlamıĢsa ve sabit sistem yangın söndürme donanımınız varsa. teknede bulunan diğer Ģahısları bağırarak uyarın ve en yakın portatif yangın söndürme cihazıyla yangına müdahale edin.17 Mevzuatımıza göre. Söz konusu kapalı hacmi dolduracak miktarda yangın söndürücüler yeterli miktarda tüp kullanılarak depolanır. Bu maksatla soğutucu söndürücüler ve ortamın enerjisini kimyasal yolla düĢürdükleri için alev kırıcı söndürücüler kullanılır. Yangın söndürmede uygulanması gereken yöntemler Ģunlardır: • Yangını Boğmak. ilgili yönetmeliğin 5. Yanan madde ve yangın ortamı soğutularak. boğucu yangın söndürücülerin kullanılması veya küçük yangınlarda kum veya yangın battaniyesi kullanılarak boğma iĢlemi gerçekleĢtirilir. Sabit yangın söndürme sistemi: Yangın riski yüksek.

lumbuz. bölmenin bütün giriĢ çıkıĢlarını. • Akaryakıt yangınında yakıt kaçağının olduğu noktaya müdahale edin. motor üstündeki yangınlarda. yağ ve akaryakıt yangınlarında asla su kullanmayın. Yangın söndürücüyü yönlerdiğin noktaya sık. portatif yangın söndürücülerle rüzgar üstünden yaklaĢarak yangının kaynağına müdahale edin.kapı ve manikalarını kapatarak yangını boğarak söndürmeye çalıĢın. (Yangına müdahale edecek kiĢinin üstünde kesinlikle sentetik giysiler olmamalıdır. • Portatif söndürücülere ilaveten . • Sabit yangın devresi varsa. 2. . Yangını önden arkaya. mümkün değilse en yakın noktaya yönlendir . Portatif yangın söndürücünün pimini çek. aĢağıdan yukarıya doğru süpürerek söndür. Mümkünse yangın söndürücüyü yangının kaynağına. yoksa.) • Mümkün olduğu kadar fazla yangın söndürücüyle müdahale edilmelidir. Mühahalenin her aĢamasında portaif yangın söndürme cihazı dik tutulmalıdır. • Yangın sizin bulunmadığınız bir bölmede baĢlamıĢsa ve duman nedeniyle bölmeye giremiyorsanız. sistemi devreye alarak suyla. ( Güverte tatlı su ve deniz suyu devreleri kullanılmalıdır. Gerilim altındaki elektrik tesisatı yangınlarında. Güverte yangınlarına müdahale . • Yangının söndürülmesi durumunda kor artıkları suyla tamamen söndürülür ve yangın bölgesi tekrar alevlenme ihtimaline karĢı uzun süre kontrol altında tutulur. 3. 4. yangın battaniyesinin etkili olmadığı durumda portatif yangın söndürücü kullanın.18 • Yangın kuzinede baĢlamıĢsa el altındaki yangın battaniyesiyle yangına müdahale ettikten sonra portatif yangın söndürücüyü kullanmak üzere hazırlık yapın.. ) • Akaryakıt ve motor bölmesi yangınlarında hemen akaryakıt devresi vanalarını kapatın. • Adi yangınlarda tatlı su veya deniz suyu kullanabilir.süratinizi dümen dinleme süratine düĢürerek yanan bölgeyi rüzgar altına alın. kapatılmasını sağlayın. yangına müdahale ediyorsanız. Portatif yangın söndürücülerin kullanılması 1. • Portatif yangın söndürücü kullanmak için kapalı mahale girilmesinin zorunlu olduğu durumlarda. 5. mümkün olan bütün imkanlarla kontrollu su kullanarak yangını söndürmeye çalıĢın. • Seyirde güverte üzerinde yangın çıkmıĢsa. • Yangın söndürülemiyorsa can salı ve servis botu yangından korunur ve tekneyi terk hazırlıklarına baĢlanır. yüzünüzü ıslak bez veya havlu gibi malzemelerle sarın. • Yanan malzemeleri gönder ve veya benzer araçlarla denize atın.

uzaklaĢın.uk DENĠZCĠLĠK BAYRAKLARI (ALFABETĠK) Bayrak Ġsim Anlam AĢağıda dalgıç var. “Evet” veya “Onaylıyorum” Seyir değiĢtirmek (Yelkencilik) CHARLIE DELTA Güçlükle manevra yapabiliyorum. ECHO Sancağa kırıyorum.com ttokay@yahoo. HOTEL Gemide bir pilot var.co. açığımdan yavaĢ geçin. INDIA Limana giriyorum (Uluslararası) Yanındayım (Donanma) . benimle iletiĢim kurun. boĢaltıyor veya taĢıyorum. ALFA BRAVO Tehlikeli kargo yüklüyor. FOXTROT Engelliyim.19 Hazırlayan TUNÇ TOKAY Eğitmen / Uzak Yol Güverte Zabiti tunctokay@hotmail. GOLF Bir pilot istiyorum.

) Tüm botlar gemiye. (Uluslar. (Uluslararası) (Denizde) Ġkmale Hazırlanıyorum. (Uluslararası) Bayrak çekiyorum (Donanma) Seyir kısalt (Yelken) Trol yapıyorum. Terk ve tekrar yelken açma. (Yelken) LIMA MIKE Gemim duruyor. (Donanma) Tornistan ediyorum. Gemini hemen durdur. uzak dur. (Limanda) Gümrüğe hazırım.20 BitiĢ Çevresinde BaĢlama (Yelken) Tehlikeli bir yüküm var ve ateĢ aldım. JULIET KILO Seninle iletiĢim kurmak istiyorum. limana giriĢ izni istiyorum. (Donanma) Hiç. Çabuk gel veya beni takip et. (Uluslar. hareket ediyoruz (Limandan) Gemi sağlık kurallarına uygundur. yolsuz. (Yelken) OSCAR Denize adam düĢtü. PAPA Tüm mürettebat gemiye. Kayıp iĢaret (Yelken) NOVEMBER Hayır veya Negatif.) Önümden geçme (Donanma) QUEBEC ROMEO SIERRA TANGO .

VICTOR Yardım istiyorum. gemiyi karaya bağlamak için kullanılır. ANCHOR BEND Bu düğüm.) Can yeleği takın (Yelken) Çekici istiyorum. %20 Skor Cezası (Yelken) YANKEE ZULU DENĠZCĠ BAĞLARI (1) TWO HALF HITCHES Bu güvenilir düğüm hızlı bir Ģekilde atılır ve genellikle. BOWLINE Doğru yapıldığında bu düğüm. FIGURE EIGHT .21 UNIFORM Tehlike içine giriyorsun. KiĢisel Hatırlatma (Yelken) Çapa çekiyorum (Uluslararası) Görsel ĠletiĢim görevim var. WHISKEY Tibbi yardım istiyorum. Boğ-lin olarak telaffuz edilir. hiçbir Ģekilde kaymaz veya karıĢmaz. halatı çapaya sabitlemek için kullanılır. (Dona. XRAY Niyetini belirtmeyi bırak ve sinyalimi bekle.

KISALTMALAR: COĞRAFİ POZİSYON VE YÖNLER SEMBOL Lat Long ° „ “ M – NM ANLAMI Latitude / Enlem Longitude / Boylam Degree(s) / Derece Minute(s) / Dakika Second(s) / Saniye Nautical mile(s) (1852m) Deniz mili . CLOVE HITCH Çok sık kullanılan bu düğüm. Tüm harita sembol ve kısaltmaları için “Seyir Haritalarında Kullanılan Semboller. SHEET BEND Farklı çaplarda olan iki ipi birbirine bağlamak için kullanılır.22 Halat ucunun palangadan çıkması önlemek için kullanılır. CLEAT HITCH Tekneyi limana bağlamak veya tekneye sağlam bir ip bağlamak için kullanılır. Kısaltmalar ve Terimler Kitabı‟na” baĢvurunuz. halatı bir direğe hızlı ve kolay bir Ģekilde bağlamak istediğinizde kullanılır. HARĠTA SEMBOLLERĠ VE KISALTMALAR Bu not sadece genel kısaltmaları. SQUARE KNOT / REEF KNOT Aynı çapta iki halatı birbirine bağlamak için atılan bu düğüm. yaygın olarak yelkeni camadana vurma veya sarma iĢlemlerinde kullanılır. tehlike ve uyarı sembollerini içermektedir.

Rocky / Kaya. Southern / Güney West.Kayalık Coral / Mercan Shells / Kabuk Two layers / Ġki Kat (Sand over Mud / Kum ve Çamur) Weed / Otluk – Kelp / Yosun Knot(s) / Sürat (mil/saat) North. Cl Si St G P Cb Rk Co Sh S/M Wd SEMBOLLER: TEHLİKELER VE UYARILAR ANLAMI Sand / Kum Mud /Çamur Clay / Balçık Silt / Alüvyon Stones / TaĢlık Gravel / Ġnce Çakıl Pebbles / Orta Çakıl Cobbles / Büyük Çakıl-TaĢ Parçaları Rock.23 kn N E S W NE SE NW SW DİP YAPISI SEMBOL S M Cy. Western / Batı Northeast / Kuzey Doğu Southeast / Güney Doğu Northwest / Kuzey Batı Southwest / Güney Batı . Eastern / Doğu South. Northern / Kuzey East.

24 .

25 .

26 .

7020 43. ::3/:7 2.7003. %47389.0 ./:7 &:8. :7.7 3.047:2 43.3 028. 7 2 43.7 C3Q2/03020 43.3/./.7.8 .30/47:2 &:8.0.2.7. .8 03/0 2.709 003  '# ..7083/0.0.7.7.7 3 8947:2 &:8.7.9 003 %74. 9 @0.32.7 %Q2-49.32. "& #  $## %  .0.0907.  &:8.9020 .3 47:2 2. 003 $# 030. 7.0 .91 %07. Q27Q 0.3.5 47:2 :.90 .2/Q 9Q !! %Q22Q70990-.2.32./ 2 &%   $033009 2:72.-:0. 8947:2 0230203/:7/:7 @. 5 . 003 %00-7QQ2. $07 8.32.70090/47: 2.7.3/. 7..509 003   022/:7:47 48: .-039.

 .300 9.2.3:.047:2 &:8.2.5..7 43..-90203:..9 .5 / 3/.8 003  &&    #  % %$ :Q.7. .0 83. 4 34.00300 02.2-00  80.037/Q Q2 -7 0/0 .8 780 09 270..2.-:/Q Q2 -7 0/0.90. .7.3 7   4 7:..9 7.9 7.7/ 28947:2 $ %--.7.5. 003 @. 3 003 @0.7.7 2.11:0/7   # :/Q Q2 . 8.0. & # %00307478:3 '% # .7/ 28947:2 # 093-07920..3 7  &#% .7.92.8947:2  $470. -.

/.8 30203:.3 2. ..9:.:3:35..3 7  $"&# %.3.

7./0.79.3:.99:/0.7.890/ 3/0:. .3... .59.2-75-.7 3/.9 . .3 .2.3..-..9 -7/70 0 .92...0..0 8..3-:/Q Q2 .72.35-7-730 -.2..:7:3: $%# # ! $ 'C# $  . -./.9 -7-730 -.7 3 $07. 3:.7 802-4073072090/7 %Q2.7 900.003.2. .:.8.92.3$02-407 8. .3-:/Q Q2 .5. 02073/0 :.3 7   '% @48 :.802-4 .0030 8..0:.-7 0/0 -.3 7   # %$ # '$%# :3498.92.4. .# % 3 .7/. 34.2.2.3. 903008.3 7  %% %0302.2.04.3 . .7 .:72.. .3 7  $% .9 43 S   .0.0%072079.3.79.

302 439:/0.

4.2 0700 8 .

070.0 3:90 8 .

.. $0.43/ 8 .

20 8 2 03 2 .$..:9.30 .

 3  $  $ $ !!$ $  $  $ $9 ! - # 4 $ $.

 / $ # % #'&## $.3/.

:2 :/.

2:7 .@..

 $9..

43 $94308.Q.

0..  7.%.

0@. !0--08. 3.

@. 4--08. 79.

QQ@. %...#4.7.7 #4. !.

. 47.. ...

07..3 $08.

.078.-: %4.

3/4.9 $. .07:/.

:2.2:7 00/.0@.

 9: 05.

48:3 349 8 .

$Q7.9 2.

9 479 479073.8..

:0 .89 .89073.

4 : $4:9 $4:9073.

Q30 089 089073.

9 4790.89..

89.:04 : $4:90.

Q304 : 479089.

9 $4:9089.:0.

9 .Q30.

   .

    .

  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful