Mư i câu h i có th giúp b n th m ñ nh xem mình có h i ñ nh ng y u t c n thi t ñ tr nên ngư i thành ñ t cao

B n có ph i là ngư i thành ñ t cao ?. Dư i ñây là mư i câu h i có th giúp b n th m ñ nh xem mình có h i ñ nh ng y u t c n thi t ñ tr nên ngư i thành ñ t cao. ð ñ t k t qu t t nh t. . hãy tr l i nh ng câu h i này b ng cách t ñánh giá nghiêm túc chính mình.

2. ñ m nh n m t công vi c m i. Nh ng ngư i thành ñ t cao s n sàng ñón nh n các r i ro y. Có m t thôi thúc n i tâm mãnh li t mu n vươn lên không? Thôi thúc sáng t o. h tìm s yên tĩnh trong tư tư ng b ng cách ngăn ch n không cho l t vào tâm trí t t c nh ng gì xung quanh có th làm phân tâm. ngư i thành ñ t cao thư ng ph i ch u c nh h m hiu b các ñ ng nghi p g t ra rìa. Th ba.1. Ngư i thành ñ t cao thư ng ngày ñêm trăn tr v i riêng mình. N u b n nghiên c u ti u s nh ng ngư i thành ñ t cao. ho c khai phá m t con ñư ng chưa ai v ch ra cũng ñ làm h khi p vía. nh ng ngư i thân c n nh t c a h cũng thư ng không tài nào tin ñư c tương lai l n c a h . Th ñ n. ð i v i nhi u ngư i. Khi làm vi c trong m t môi trư ng náo nhi t. thành công. ngư i thành ñ t cao thư ng xuyên trong các hoàn c nh m i. vươn t i nh ng kinh nghi m m i gi ng như m t lò xo b nén trong lòng ngư i thành ñ t cao. . vi c d n t i m t ñ a phương m i. Có th c s mu n tr thành ngư i thành ñ t cao không? ð tr thành ngư i thành ñ t cao ñòi h i ph i ñ u tư cho b n thân m t cách cơ b n và ph i bi t gi k lu t b n thân r t nghiêm túc.

Thư c ño chân giá tr m t ngư i là nh ng gì ngư i y quý tr ng. ngư i thành ñ t cao "sang s " và ñi ti p. Câu tr l i là b n ph i s n sàng ñ u tư t t c m i th c n thi t. ca c m nh ng chư ng ng i g p ph i ch có h i mà thôi. 5. nhân sinh quan tích c c . Khi ñư ng ñi tr nên khó: ch nh ngk y u ñu i m i kêu than. ni m t hào thành ñ t. ð i v i b n ñi u gì là quan tr ng nh t? Câu h i chính c a ngư i thành ñ t cao không bao gi là "B n ñã làm gì?" mà là "B n ñã tr thành ngư i như th nào?". S n lòng ñ u tư nh ng gì? Thành ñ t cao ñòi h i m t kh i lư ng năng l c. th i gian. S n lòng ch u ñ ng ñ n m c nào? Các v n ñ c a cu c s ng như dòng thác th nào cũng ñ x i x xu ng cá nhân có quy t tâm tr nên ngư i thành ñ t cao.3. Ngư i quy t chí thành ñ t cao ph i h c ch u d ng gian kh và chuy n nh ng khó khăn thành cơ h i.là nh ng nhân t t i c n thi t ñ tr nên ngư i thành ñ t cao. . Phàn nàn b ñ i b c ñãi. B n ñ t bao nhiêu giá tr vào nh ng ph m ch t như: lòng t tr ng. n l c và tâm nguy n l n. 4.

8. c i ti n cách làm. Hãy b t ñ u v i nh ng gì b n có th làm ñư c r i vươn t i nh ng cái bây gi b n chưa th làm ñư c.6. H chú tâm vào công vi c. 7. Nh ng ngư i t ñưa vai ra gánh trách nhi m khó tìm th y hơn. Mơ ư c thành ñ t cao có th tr nên hi n th c ch khi nào b n s n lòng ñi bư c ñ u tiên r i nh m ñích th ng ti n. Ngư i thành ñ t cao không phí thì gi c n nh n v công vi c ñòi h i cao. . S n lòng kh i s t ch ñang ñ ng không? Ngư i phương ðông có câu ng n ng "Hành trình ngàn d m b t ñ u t m t bư c ñi". th m chí còn ñ tâm nghiên c u làm th nào ñ kh i s doanh nghi p và cáng ñáng thêm trách nhi m. S n lòng ñ m nh n trách nhi m ñ n m c nào? Hàng tri u ngư i ch làm m t công vi c khi có ngư i khác thúc và dư i s giám sát ch t ch . th i gian ngh phép ít. M t khi ñã quy t chí tr nên ngư i thành ñ t cao b n s khám phá ngay r ng b n ph i thư ng xuyên t b nh ng thú vui trư c m t ñ vươn t i các m c tiêu dài h n. lương b ng th p. hay thu nh p. S n lòng t b nh ng gì? H u h t m i ngư i ñ u mãn nguy n v i vi c tìm ki m nh ng ti n nghi hơn là ch u khó ti n xa hơn. Thành ñ t cao và trách nhi m ñi li n v i nhau.

N u b n s n lòng t mình suy nghĩ. B n hoàn toàn có th n m ni m vui sâu s c c a ngư i thành ñ t cao. B n s n lòng phát tri n ñ n cùng ti m năng không? Nhi u nhân v t thành ñ t cao "vang bóng m t th i" mà nay th t b i b i vì h t khư c vươn ti p lên ñ nh cao m i. b n có thêm m t y u t ñ tr nên ngư i thành ñ t cao. Có s n lòng t mình suy nghĩ cho mình không? ði u quan tr ng không kém là c n ñ t t i s quân bình gi a tư tư ng và hành ñ ng. ñó là: b n có s n sàng chưa? . V n ñ duy nh t còn l i. thay vì c ñ cho m t ai ñó luôn luôn làm cái công vi c suy nghĩ thay cho mình. Ngư i leo lên ñ nh thành công r t s m ñ r i dành ph n còn l i c a ñ i mình b o v nh ng gì ñã ñ t ñư c ph i k như là k th t b i. H là ngư i níu l y thành tích ñã qua. 10.9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful