~
I

« M-am nos cut la Moguer - Andaluzia - In nooptea de Criiciun a anului 1881. Alba minune a saw/ui meu mi-o lnchis copiMria Intr-o coso veche cu lncoperi vaste ~i grodini inflorite. 1mi amintesc co in anii aceia du/ci mo jucam foarte putin $i ltru plocea mult singurotbtea; so/emnitotile, vizrtele, biserici/e rnd speriau. La zece ani am intrat, cu sufletul tnooiiat, to Coiegiu! jezuit din Puerto de Santa Marla; eram trist, pentru ca lasam in urmd sentimenta/ismul copi/oriei: fereastro prin Care vedeam picaturi!e de ploaie caztnd pe fJorile gradinii, padurea mea, soarele apuntnd tn capatul strazii ». ~a t$i incepe juan Ram6n jimenez tnsemnoriJe autobiografice care ne ajuta sa reconstituim datele unei existente consacrate pe de-a intregul poeziei, acelei poezii pe care poetul 0 va scrie spre sftn;itul viet;; cu majuscula. Caci poezia a fost pentru Juan Ram6n jimenez vocot.o lntregii vieti eroic trava/iu cotidian, ocupatie neintrerupta, cdreio i s-a consacrat cu devotiune: «Cred In realitatea poeziei, care isp;te$te cu secrete/e ei irezistibi/e pe oame"i; cu spirit viu ... La mine In casa se af/a oscunsd, pentru placerea ei $i a mea, poezia. Re/aliile dintre noi sfnt ca oceieo dintre doi pasionati Indrdgostiti ». Biografia nu-i este prea bogata in even.mente. Singurotatea, pe care 0 iubea otlt: in copilarie, ii va fi tovara5ja credindoasa $i mai tirziu, dnd, dupa publicarea prime/or volume de versuri, devine un nume cunoscut in lumea literaro a Madridului de 10 inceputul veacului ~1 chiar animator al e! prin cftevo reviste de orientare modernista. In aceeosi izolare mindro $i conceturotc rdrnrne $i dupo casatoria cu Zenobia Camprub( Aymar (in 1916), inegalabila traduditcare de mai ttrziu a lui Rabindranath Tagore. Casa ti este deschiso lnso pentru toti poetii tineri, core vor so af/e aid sprijin sau indrumare. Rafael Alberti pastreaza 0 am intire caldo a primei lor inti/niri, la Madrid: « Tn anii aceio plini de pasiune, juan Ram6n era pentru noi, mai mult cbior decit Antonio Machado, omul care ridicase poezia la rangul de religie, traind excrus.v prin ea ~i pentru eo, uimindu-ne prin exemplul sou ... Cttv: juan Rom6n lucra, $; Iuera oouozec! $; potru de ore pe z i, era imposibil 50-1 vezi. cad refuza sa primeascd vizite, oricine at fi fost vizitatoru', raspunzind el Insu$i 10 te/efon. Avea un te/efon instalot la poarto, de unde i se comunica nume/e ce/ui venit sa-I vadd. Uneori vizitatorul i$; spunea s;ngur nume/e: - Sint cutare. $i de sus, din casa, Juan Ram6n raspundea, cu deplina senindtote: - Din porteo lui juan Ram6n jimenez, va comunic co nu-i ocosd. Tn s inguratatea astfel obtinuta, poetul cree a , steiu!«, f$i cize/a necontenit opera ... 1n ooaia intunecoosa a poeziei, poetul cimpului care era Juan Ram6n - poet aJ inserarilor fumurii $; violete, o! plimbiiri/or cu Platero pe ulite/e$i poteci/e din Moguer - cu fervoare tnistioi, de pustnic, ascu/tlndu-$i s1ngele cum pulseaza tn vine, extrdgeo poezio din inso$i fiinta lui oiti de sensibila. » lar Juan ChabOs - criticul literar din generatio de la 1927 - schiteazd astfel portretul poetulu; din anii aceia: «imbrocat fntotdeauna intr-un costum negru strolucind de ouiiienie, care se armoniza perfect cu negrul dur de abanos al barbi; sale bogate si cu negrul fix, profund $i violet al ochilor afundari in orbite/e Intunecate $j sclipitoare pe fondul palid, de filde$ $i ceotii, al chipului sdu, pre/ung $i acvi/in, de maur. De 0 polite~e impecabilo in gesturi $i vorbii, in ciuda dezinvo/turii de om de lume, parl;a surprins clnd era sounct, co $i cum orice fntflnire i-ar fi provocat o neplacere. I$i cttnarea cuvinte/e dnd stdteo de v~rba cu noi $i comenta cu 0 vehementa neobi$nuita gesturile, operele literare. purtarea ccnfrotilor sai ».

25

- In timpul dramatice/or evenimente ale razboiului civil, poetul « intimist » (dupd propria-i caracterizare) dovede$te 0 fnaltd con$tiintd cetdteneoscd s! se situ.eazo de partea Republicii. E trim is de guvernul republican in Cuba, ca otosot cultural, cpo; 'la Puerto Rico, pentrua tine un ciclu de conferinte. Dupa razboi, refuza cu demnftatesd seintoarcd tn Spania $i se stabile$te la Washington, unde, In 1956, primf$te vestea decernorl! premiului Nobel pentru literatura. Doi ani mai tirziu, tn'durerat de exil $i de moartea sotiei, se va st;nge $i e/, departe de patrie (Ay, Spania mea I). ,In istorio poeziei europene a primei jumatati de secol, Juan Ram6n Jimenez poate fi socotit pr;ntre succesorii ilu$tri ai simbolismului, alatur; de Rilke, Apol/ina;re, Ezra Pound, Gottfried Benn, Saint-John Perse, Ungaretti, Eliot. Tn lumea hispanica, "e/,este urma$ul nicaraguanului Ruben Datto, promotorul modernismului - varianta spanio/d a simbolismului francez - pentru care vo nutri 0 calda s! statornica stima. DorIO, care Ti sugerase tlnarului sau pr;eten de curtnd venit la Madrid cu mari ambitii literare titlul volumului de debut, Suflet de violete, saluta e/ogios versurile discipolului:« lata un /iric din familia lui Heine, a lui Verlaine, $i care, totusi, ram1ne nu numo; spaniol, dar chiar andoluz al atlt de tristei Andaluzii ... i ntreaga carte a lui Jimenez e luminata de un z1mbet cerebral, plin de 0 suavitate melancoficd ce ne transmite dorul de imposibil, vechea boala a visatorilor ». Cniar otunci dnd, dupa primul razboi mondial, se va Indepdrto din ce ,n ce mai mult de grandilocventa fostuoosd a «divinului indian» Dorio, aspirlnd la 0 poezie «esentiala », coorsionatele ope rei sale erau stabilite, $i de aceea ramlne totus! mai oproape de modernism dec1t de tendinta realistd reprezentotd de Antonio Machado. Culturo sa ;ntinsa - de la clasicii spanioli la marii romantici $i la simboli$tii francezi - I-a indemnat so aspire la 0 s/ntezd de poezie pura, «nuda », care so surprinda «frumusetea absolutii ». .Poetul cere inteligentei sa-! ajute In gasirea « numelui exact al lucrurilor », astfel tndt «cuv1ntul so fie tnsu$i lucrul, creat de sufletul meu pentru a doua oara ». Pentru atingerea acestui ideal estetic pe care-I nurneste «dorintd cresclndd de totalitate », $i-a supus poemele unei succesive $i tot mai severe depurari. Printr-o disciplina riguroasa, el incearca so obtina acea «totalitate», acea poezie de «esente», eliminfnd toate elemente/e concrete trecdtoore, perisabile, renun~ind la anecdotica, la epic, la ornament metaforic. Prin lnlaturarea a tot ceea ce e superfluu, poeziile devin, in intentia lui, « exemple idea/e, absolute» de lirica, Procesul de evolutie a creot/e. sale poetice este expus de fnsu$i Jimenez In poezia Eternitati :
A venit fntii ,pura, I rnve$tm Intata In mocentd I si am iubit-o ca un copi/' I Apoi a rnceput so se fmbrace I cu tot felul de stroie, I $i, faro sd-rni dau seama, am urlt-o, I A ajuns aoo! regina I incarcata de podoabe ... ICe trufie stratucitoore $i ford rost! I par iat-o co a tnceout. so se dezbrace I $i eu am prins a-I zlmbi. I Aromas cu tunica I mocentei dintli. I Am crezut din nou In ea. I ~i-a scos tunica I $i mi-a aparut nuda ... / Ah, posiune a vierii me/e, poezie / nuda, a mea pentru totdeauna !

Forma nu este, prin urmare, vesm ,nt exterior, ci expresie 0 esentei, structurd interioora. De la G6ngora $i Quevedo nu mai existose In poezia spniola a ati: de intensa preocupare pentru exactitatea $; esentio! itatea expresiei. Peisajuf, lumeo extenoord se contopeste cu sufletul poetului, troie$te In e', $i, desigur, sufletuf poetului trdieste In fiecare lucru.

26

Platero ~i cu mine constituie. care sint cei mai puri . gratie simp/itatii ~i limpezimii ei de cristal. inabu$ita.. faro a fi nevoie . Spontaneitate obtinuta cu pretul unui imens efort de elaborare. Carte cu tnte/esuri profunde. /deea temporalitatii do un aer melancolic poeziei lui Jimenez.Panteism. pe coasta Atlanticului. tn prozd. Scrisa in 1907. obsedantd.slnt «lidca esentiala ». Setea de puritate e ~i aic! prezentd: ctnd poetul if invito pe magarU$ so priveasca trandafirii care se scutura. trandafirii «fora cu/oare ». in proza spaniola. $. narcisism liric.cum constotd Jimenez . vioiciune.0 reprezentare idea/a a trandafirilor. trandafirii olbi ». Platero ~i cu mine se resimte de atmosfera Plina de gratie a luziei. armonie. ramas ascuns cititorului. Lumina. sufletul devine consnent de condi~ia lui trecatoore. Sentimentul dominant nu e rnsa tragismul. muzicale ce au avut semni {katia unei revolut. cu ombitt! de a surprinde $i exprima inefabilul. Ea aromas pina astazi cea mai buna carte de poeme tn proza din literature spaniola. tn timpul unei voconte prelungite la Moguer. Calitdti plastice $. 0 lectura Placutd ~i pentru copii. ci tristeteo elegiaca. ajungind temd centrala. plin6 de duio~ie $i tristete. Acelea~i sentimente se Intilnesc. IONESCU . amimeste. sore sfir~itul vietii. durerea dulce. Poemele care alcatuiesc «Platero ~i cu mine» . printre « trandafirii otbostrt.elegie andaluzif . Antonio Machado vorbea de « lira franciscana » a lui Juan Ram6n. A. Dorind so se confunde cu natura eternd.«so se scoatO or! so se puna 0 virgula ». unde «bucuria $i amaraciunea stnt: gemene ca urechile lui Platero ». intacte.

.

ca se-ndreapta spre coPii. incit cea mai mare dorinfii a ei ar fi sa nu trebuiasca sa piece din ea niciodata... lnsearnna argintar. ocean de durere. deopotriva cu trilul ciocirliei in soarefe alb at zori/or t I POETUL 1 Platero e derivat de la plato argint. uneori. asemenea unei insule spirituale cdzuta din cer. cd/atoreste inima poetului. nu-! scot ~i nu-i pun 0 virgu/d.• Acum. in care bucuria ~i amaradunea sint gemene ca urechile lui Platero 1... sa te-ntilnesc totdeauna in viala mea. 1n 29 . A§adar. prin aceasta virsta de our. Cuvint inainte adresat Aceasta carte scurtd. faro sens.. . ~i ca substantiv comun cazul de fata s-ar traduce aprox imativ prin Argintiul sau Arginfel. . iar adierea ta sii-mi dea lira ei inalta ~i. ~i . a fost scrisa .. pentru cine scriem no.spune Novalis . Insula de bucurie.TN MEMORIA AGUEDILLEI BlAT A NEBUNA DIN CALLE DEL SOL. Ce bine I « Oriunde sint cop. vlrsta de aut a copi/arie.se simte atit de bine aici. lirici . ce ~tiu eu pentru cine l.exista 0 virsta de our». CARE~MI CEREA DUDE $1 GAROAFE oamenilor mari care citesc aceasta carte pentru copii. de prospeprne ~i de [ericire. Poef..

Inserarea se-ntinde dincolo de ea insiis). _ £ste duios ~i dragala§ ca un coPil. Platero . . inroiindu-se u~or. fard oase. (lorice/e/e roz. se duce la Pd~une ~i mingiie nepdsator cu botul. in fiecare clipd. Cind tree pe el ciilare duminicile. Stau extaziat in asfinfit.. cu batrina capra cenuiie. iar ierburile ~i (lorice/e/e.. abia pdscind. umbroase ca de singe. viorii. painica. Maninca totce-i dau. iii cufunda sua v botul in oglinzile care parca se fac lichide cind le-atinge e/. pe ulicioare/e margina§e ale satului. ~i vine la mine intr-un trap~or vesel care parca ride cu nu §tiu ce cfinchet ideal .. imbracati de siirbiitcare... Ofel ~i argint de luna.. iar in gitlejul lui enorm e un fel de ~uvoi abundent de pinze de apa. co 0 copild .. ran it de propriile-i cristale. strugurii tamiioii. care seamdna cu luna 30 ... purpurii ii transparente. ca de piatrd. este infinita. atit de moale la par ca I-ai crede de vata.Hoi. dar clipa il riistoornii. Platero. cu ochii lui . ginga~.Are ofel intr-tnsui . care-t insingereaza peste tot.. adiind a eternitate. de nepotruns .. padurea verde de pini se mohora~te.. de chihlimbar. Doar oglinzile de abanos ale ochilor lui sint dure ca doi scarabei de cristal negru. albastre. Ai zice. Ii plac mandarine/e.. imbd/someazii clipa liniitita cu 0 mireasmd umedii. iI face straniu. in acelos! timp_ II PEISAJ RUGINIU Culmea.. cu picatura lor cristalinii de miere . dar puternic §i vinjos. VESELIE Platero se joacd cu Diana. trandafirii. lata asfinfitul. faranii lini§titi. . iat ora. impurpurai. patrunzatoare ii luminoasii.ELEGIA PLATERO Platero e mic.. stau §i-I privesc: . pdros.. ruinat ii monumental. Locul e cunoscut. cu copiii . aurii.boa be de amurg-se duce blind la un iaz cu ape ruginii. in splendoarea lui. ciiteau« albd ~i [rumoasii nouii. smochine/e viorii. Are ofel lntr-lnsui. il chem blind: « Platero! ». il las s/obod. . cd vom descoperi un castel parasit .

~i se face cii-! mu~ca de bot. zdranganind din clopotelul ei asor.Avefi ceva? . pierduta intre saci mari de cdrbune. IV FLUTURI ALBI Se losa noaptea. Ce rabdator le-ndurii nebuniile I Cit de-neetisor merge. In cele din urrnd. se repede blind la ea ~i. Pentru cooii.. Atunci. sare-n sus numaideclt ~i behaie voios. nemaiputind dormi. cu 0 caciu/a ~i cu o vergea. Cu 0 craita sau cu-o tnargaretii in bot.o()da de-a berbe/eacul prin iarba-n ((oare. imi dau secrnc ca pasarile fac galagia asta. rna necaje~te o-ndracita harmalaie de copii . lar Platero. ciulind urechi/e. Deschid desaga. de osteneaia ~i de dorinfa.. viooie ~i e/eganta. il izbeste cu coarnele-n cap... proaspat ~. ·fadnd pe prostul. rna dau jos disperat din pat. rosie un moment la lumina figarii. dar el nu vede nimic.. V PRIMAVARA Ay! Ce lumini ~i ce miresme! Ay! Paji~tile cum mai rid! Ay! Ce mai dntece in zori! Romanta populara In somnul meu usor de dimineata. Omul vrea sa-~i infiga vergeaua de fier in desagii. coboarii spre noi dintr-o cocioaba amarita. f1uiera mierla pe portocalo ciizutii.. Siabe lumini albastre-verzui intirzie prin turnul bisericii. de risete de copii. de miresme. cu fata urita. fara sa plateasca impozitul 10 Accize .Diana sere. de latraturi ~i de clopotei . . tragind cu dintii de virful clopotei/or din samar. [reclndu-se de picioare/e lui. de clopotei. se-nalta din vale 0 idilica voio~ie de behaieli. un om negru. fara sfir~it ! Rindunica i~i increfe~te capricioasa ciripitul in fintina. plin de umbre. les in livada ii-i mulfumesc lui Dumnezeu pentru ziua azurie! Concert liber de pliscuri. prefac indu-se c-o ia ia trap 1 Senine dupa-amieze de tocrnnd andaluza t Cind cerul pur de octombrie ascute sunete/e limpezi. Fluturi albi .. de iarba. Deodata. grangurul trancane~te 31 ..sa vedefi . liber ~i candid. de cintece. dar eu 0 feresc. alintatii ca 0 femeie . ca ei sa nu cada ! Cum ii sperie. viorie. oprindu-se. Platero e 0 [uciirie. ca doua lujere de agava. tar alimentul ideal trece. se-osczd in fata lui. Drumul urcii. de ragete de magar. cetoosd. in fa fa magarutui. uitindu-ma pe dmp prin [ereastra descblsii. Capra vine-otiituri de Platero.

Cit de [rumcasii-i dimineafa! Soarefe revorsii pe pamint bucuria lui de argint ~i de aur . Parcii ne-am afla intr-un (agure mare de lumina. iar in pinul eef mare.de zor in stejar. 32 . Pretutindeni. cu (o~nete. pe la izvor. printre flori. prin casii. cimpuf se deschide cu pocnete. vrsout« pafavragesc (ara masura. canarul ride lung ~i migalos in virful eucaliptufui. intr-un c/ocot de viata sanatoasa ~i nouii. fluturi intr-o suta de cufori se joaca peste tot. care-or fi inima unui imens ~i cald tranda(lr purpuriu.

. galbene ~i rosi). ma. 1495 33 . VII NEBUNU' Imbrdcot in do/iu. sorbind in calmul lor aceastii lini~te ford nume. aceastd seniniitate-armonioasii ~i divino care vietuie~te in nemdrginirea orizontului. de-un violet aprins. albi. s/ino~i si zburliti. . cu barba mea nazariteanii ~i cu pd/dria rnrco neagrd. ? $ti. Uitii-te: tot ceea ce este puternic se face.• Uita-te cum mi se-acoperii fruntea...Ne-bu-tus' ! Ne-bu-nu' ! 1 Angelus: ~i seara.VI ANGELUS 1 Uitd-te. cu buqile pir/ite de soare.. In fata cerului imens ~i pur. In limba bisericilor. . . Tot mai multi tranda firi. mlndrii. albastrd . pe copaci. tigd. viata asta a noastrii i?i pierde puterea cea de toate zile/e ~i cd 0 alta fortd.. Stdruie acolo departe.. ochii mei . fi. ta! ultime/e ulite. pe acoperi~. prin sfere/e de sus. albe de var ~i de soare.ca un tablou de Fra Angelico. pocnind. tot mai mu/fi tranda (ir. sint doi trandafiri [rumos). S-ar spune cd cerul se preface tn trandafiri.. pe care tu nu-i vezi. intretdiate. niste tipete-ascutite. tot mai multi tranda (iri.Nebunu' 1 Nebunu' ! Nebunu' I . nusii. se face dirnineara. tranda fir.inainte e cimpul verde. cu«. mergind spre podgorii. mai statornicd ~i mai purd. tu cumva de un de vine-aceasta flord moale.. prinz rugaciune. umerii. Platero. lncepind cu acest ~i es te anun~ata de clopotele cuvlnc. ~i dd in fiecare zi peisajulului 0 moliciune ~i-o dulceatd trandafirie. miinile de trandafiri . tipind in gura mare: . delicat. gifiitoare.. . face sd se-notpe totul ce-ntr-o fi~nire de grafie spre ste/e/e care-ncep sd se-aprindd printre tranda (iri •.ndcd eu nu ~tiu de unde vine. Ce-am sd fac eu cu-atiti tranda fir. Ochii tdi. cd-n vreme ce bate de Angelus. trebuie sa am un aspect ciudat cdldrind pe moliciunea cenusie-a lui Platero. aleargo in urma noastrd. tot rnci mUlti trandafir.se descbid cu evlavie. fdrd culoare . u~or esternpate. Platero. latina. Pfatero. Se pare. afard din zdrentele verzi.atit de departe de ceea ce se aude. cel care picta in genunchi cerul? Ai crede cii din ce/e ~aPte foi~oare ale cerului ploud cu trandafiri pe pdmint. prin podoaba lor. a I bel . cifi tranda firi cad peste tot: tranda firi atba~tri. ~i pe care-t inalti blind cdtre cer. Ca 0 zdpadd cd/dutd ~i u~or coloratii cad tranda firii in turn. tot mai mUlti tranda firi .. la 3- c.tot mai multi trandaiir). din interior. plictisite . ...

ca ea sa fie ziln!«. riimlne dreapta. urcind cocsre. vive couleur. minjii. peste umarul meu . capre/e. in romurile dinspre viif. dnd. .va fica 0 zi a primaverii tale. de apa /impede a unui nor devaro. Deasupra. un exemplu modest pentru viata noastra? IX RONSARD Platero e f~ra capastru Ii pafte printre caste Ie margarete din poienita.. Rendre Ie ciel jaloux de .ne-apropiem no.. sate Ii ciripelte 0 pasaruica ufoara.•. iar eu m-om cuicat sub un pin. in ~antul ei trist. Uneor. 'a! vazut-o inJocul . ' . Citim: . am scos din desaga maura 0 carticica $i. oamenii . dar . alteori ingodu. de lira lui 0rfeu. Floarea asta are sd troiasco zile putine.de. 0 luiim pe scurtaturo.taurii. Ji cit de frumoaso este floarea asta de lingo drum 1 Tree pe lingo ea turme/e . 'In fiecore zi.VIII FlOAREA DE liNGA DRUM crt de pura. vine so citeasca impreuna cu mine... Cred caRonsard a ris in infern . distrat. are lingo ea 0 posorea care-s! ia zborul . Dar pasareaua.. sugestionat. X LUNA Platero tocmai bouse dOUGciuturi de apa cu stele... ce oare?ejnd. Platero.e furtul unei albine sau nesunornica podoaba a unui (future. . ca 0 primdvara a vietii me/e. nern.amintirea ei trebuie sa fie eterna. 34 . la [imina din ogradii. desigur.pe care Ie maninca pasorea . Viala ei .iar ea atit de frogeda .. fi se-ntorcec la grajd. . care.'ei verde. ca 0 cupo scundo.. care cred ca mistuie repede. pe care soarele 0 preface in aur impreuna cu fntreaga coroana murmuriitoare. Platero. jaloux de sa vive couleur ..'tinata de nici 0 impuritate. sau e plino. fn schimbul acestei flori divine. Ceva enorm Ji calduf inainteazd ca 0 prora vie. ineet $.i de #irava. deschizind-o 10 un semn. printre lujere/e inalte de floarea-soare/ui.. acopera cuvintul cu 0 nota [alsii. Ay I Ce sa-i dau eu toamnei. E Platero. m-om apucat sa citesc cu glas tare: Comme on voit sur la branche au mois de mai la rose En sa belle jeunesse. viorie fi gingafa. 'ntre zbor $i ciripit se-oude pocnetul seminfe/or . en sa premiere fleur. Platero. Quand I'aube de ses pleurs au point du jour I'a .

Mii privea absorbit ~i si-o scutura ~i pe cealaltii ••• XI CANARUL ZBOARA lntr-o zi. riizimat de u~orii viiruiti. adiind un miros tare de pini. 0 ureche. . cu un zgomot catire/at. 3* 35 . inviiluit de calda mireasmii a heliotropilor. nici pentru ceo canarul verde a zburat din colivie. a dat drumul lunei peste un deal. Platero 0 privea fix ~i-~i scutura. umed de moliciunile lui septembrie.£u il a~teptam in poartii. Un nor mare negru. Ma sola ha questa luna in ciel. ciiruia nu-i diidusem drumul de teamii sii nu moarii de (oame sau de (rig sau sii nu-I miinince pisicile. Dincolo de ~opron. dormea cimpul depiirtat. Era un canar biitrin. ca 0 giiinii uria~ii. amintire tristii de la 0 moattii. che da nessuno cader fu vista mai se non in sogno.. nu ~tiu cum.. care or Ii ouat un ou de our.

Diana. S-a facut brusc IiniJte.se-n picioarele de dinainte. Prostul de Platero ! Cu capafina lui alba in geam.. el in urmii. fara vlaga ~i fara greutate.i au stat ~i ei toata dimineata in cerdac. doctorul lui. frate? Platero ~i-a ridicat nifel piciorul drept din fata.. fora ca nimeni sOftie cum Ji pentru ce. Ce delir in gradiria g Copiii siireau batind qio palme. Apoi am mers mal departe pina ia mateo alba. Cu mai multa duio~ie decit batrinul Darbon.. Seara. 1ntr-un vals caraghios 'Ji. Siobod. la piriul stinjeneilor galbeni. zvirlea cu copitele in aerul limpede ~i ca/duf .~i merele pirguite colorau cu 0 veselie aspra acea idila simplcl de chi1?uri nevinovcte. am scos spinul. prinpinul de lo poarta. Fetifele mincau ca femeile. cu limbo ei mare Ji curatii. tinara.Ce ai. marita peste mdsura de umbra. se-nvfrtea pe capite. . lotrind 10 propriul ei dopofel riz-dtor. Ji mi l-am dus. eu inainte.molipsit. Prin fereastra dinspre grodina. fafa de XIII SPINUl Intrind in pa$une. rumeni ~i su. Un spin mare fi verde. ca 0 raza plapfnda. Deodata. de smarald. M-am aplecat . dindu~i fila unul mititel. Cop.. aproape far a sa atingii cu cop ita nisipul [ierbinte al drumului.zatori cazorile. .A umblat toota dimineafa printre portocalii din livada. Blanca a fugit. vibrind In . -juc1ndu-se cu un fJuture. tremura. XII SPAIMA Cop. .. Jchiopatind inca fi atingindu-ma duios cu capul pe spinare . a apdrut in colivia care se-nyeselise iarii. infiorat de durerea lui Plater». bolaie Ji frumoaso. Platero a-nceput sa fchioapete. I-em indoit piciorul ~i m-am uitat la unghiJoara rOfie. rotund. ca apa curgiitoare sa-i linga bubi~a. ariitlndu-mi unghiJoara. de stidd Ji de spaima. Intr-o unduirede carne' argintie. intr-o navala impetuoasa. '" fundul odaii.i erau la maso.operiful casei celei mari ~i-a stat acolo multa vreme. Platero lenevea tinga tranda'firi. saracutul. de portocal sanatos. prin liliac... ~ar mu~cQtele ro~. uitindu-se inspaim intafi. Platero. lilJiJtit Ji trist. sezbenguia ca un ieduf. era-nfipt in ea ca un pumnal mic. canarui a venit pe al... . aspro Ji rece. ~i-ndata. preocupafi de avinturile scurte ale pasarelei galbui. cu zgomotdescaune tr'ntite.. mama. contempla. baiefii discutau ca nifte parbati. in brafele mamei. nebuna. noaptea limpede. se finea dupa ei.. au alerga: tOfi in spatele ei. pr-optin'du. Deodato.. cu stele.Jampa ifi aJternea blinda ei lumina trandafirie peste maso ca zapada. priveazimbind.soarele~ tnoale care-apunea. blinda sufragerie luminatii. 36 . Ia [ereastrii.

. ca pentru mine e-o siirbiitoare sa vad rlul . le-au dat ceva de mincare.sa mergem. il scot din sarite .. printre brazdele verzi. altu! face pe ~chiopul . EI intelege cd-I iubesc ~i nu-rni poarta pica. ~tie cii mii-nclntii potecuta care duce. md dau jos ca sa-i fie mai u~or. evocator de priveli~ti clasice. sii-! mingii ~i sa ma uit la cer prin enorma coroanii strdvezie . Este atit de-asemenea cu mine. copu! siirac! se joaca de-a speriatul. in lnserarea din sat. leagana. in zorli-adotescemei..Tata are-uti ceas de argint: . it pacalesc. PRIETENIE Ne-njelegem bine.• XVI IUBITA Vintul strdveztu al rna". urcii pe coasta rosie. Ma port cu Platero de pare-at fi un copi/.. cu ace a bruscii schimbare a copilariei. dormitez pe spinarea lui. fir apos de crista I. ele ~tiu cum. XV Eu sint contelui vaduvioara de-Ore . bine-nteies. intepeniti de (rig.AI meu are-un cal. cao printesii: . Platero mi s-a daru.iori ~. {iindca poarta ni~te pantofj ~i o haina ~i {iindcii mamele for. care duce la rlul secat. Apoi. Da ! Do ! Cintafi.t ca 0 adolescentii pasionata. primavara are sa va sperie. la de~teptare ochii mi se desch. .. cal care-o sa duca spre mizerie. Chiar fuge de magari ~i de comeni . in cit om aiuns sa cred ca viseczd propriile mele vise. hora. se cred ni~te print. ior el ma duce totdeauna unde doresc. ~tie ca eu slnt fericirea lui. Eu illas sa umble cum li e voia. . Platero ~tie ca awnci cind ajung la pinul de la Corona imi place sa m-apropii de trunchiu. ~i fiindca. Unu-~i pune-un sac in cap. Ceas care va trezi din zori.AI meu 0 pu~ca.. la vechea [lntin«. arm a care n-ate sa omoare (oamea.XIV JOCURILE iNSERARIi Cind Platero ~i cu mine patrundem. prin intunecimea viorie a potecii mizerabile.. Platero .: .. rara 37 .. cintii trufa~a in umbra. 11 siirut. ride printre plapinde/e floricele albe. altul zice cd nu vede. In atita intunecime. facind pe cersetoni. visati. apoi se-ncurcd-n pin. Niciodata nu se-mpotnveste.d totdeauna asupra unui ast(el de spectacol inclntiitor. cu gIGS plapind. ca un cersetor la carnavalul de iarnii. de pe dealul cu pini. ajunge la pa~unea din vir(. Daca drumul nu-i bun ~i eu atlrn prea greu. copii siirmani ! Curind. . Pe urmd. 0 fetita. .

lor soarele Ii vlntul dau inimil 0 blinda mulfumire 1 Platero ma poarta-ncintat.i-ncununa cu cenu.. ..repro. pintenog.ubita. stroveziile pfnze de poionjen. fina Ii cenufie pe ceru/ a/bastru. cu tine. simfind de pe-aeum ea/dura bHnda a satului care se--opropie . acopera drumul sagetat de ste/e/e de mortle •..li-aduci aminte ? . sonore... trandafirli. trista co fi e/. cu ochi.. care. . Prin I>aJunile verzl. albastre.• Valea Vrajitoare/or ••• . Platero opornqte neaseultator 10 trap.i fiorile. nins de floore Ii de luna.i unduitor. in /anu/ go/ben . pe care iulie . de necrezut . iota . Dupa amiaza e toata un vint marin. strop it de singe/e mad/or. Pe a/t deal.cu trenul ace/a negru fi-nsorit. purO. incolora. aurii . .. lui de abanos plini de imaglnl. Deodota.ceasu//uminos. lor noura. Do. mare. nu . cu . tacut . ca/ca luna-n picioore fi-o {ace bucdti. un migda/ imens. de necrezut.1 dilata narlle ridJcindu-/e plna 10 ochi . cu eoroona-nvaluito imr-un nor alb.ii de abur albastru . vioi. oeolo Jos.ln departare.. P/atero ciu/elte urechile... fugea spre nord. Cind trecem noi.. sar din tufa-n tufa.• Umezealii Ii liniJte . fi se prava/esc 1ndata in cascade gemene.. descoperindu .• XVIII EA ~I NOt Platero.unile somnoroase de-abia se vad nilte capre negre printre mute .a. Ai ziee co niei nu-mi simte ·greutatea.fntristau 0 clipa soare/e . vibreoza printre cei din lirma pini.tiu. frumoaso lubita din elmp Uvede trecfnd. cineva se-ascund«. Rogete-ndoite. magar. bine dispus. Urcam dealul de parco l-am cobort. Prin pa. din cele patru vlnturi.• $i-a/earga Platero 10 deal. Nu . r.• XVII FIOR Luna vine cu noi. poate ca eo p/eca . De pasu/lui parcas-ar ogata un roi de trandafiri stravezii de sticla. rostogolindu-se spr« neant . 38 .. fiindca mi-e mie (rica sou fiindca-i e lui.i . vrind sa-I tina-n loc .Jl (aso/ea mare a dinfilor lui go/bul. Soorbe-nde/ung. Plotero merge /0 trap. Inuti/a chemare misterioasa care pribegeJte brutal printre margarete I $. Eu stdtecm jos. . lntf-un fe/de peisa] insular. tn tropaitul lui morunt: .Un fior primovaratic riitOce. Pknero I . eu spinarea incordata de parca l-ar fugari cineva. prelungi. rotunda.A trebuit sa ma-mpotrivesc Instincte/or de iubire ale bietu/ui meu P/atero.sii Ie smulgo. s(1lie cu trfmbite/e /or.•• Peste zaP/az.. pe drumul inalt pierzindu-se pe deasupra nori/or gro~i albi.tiu ce profunda esenfa care trebuie sa-I tulbure inimo. 0 filie stralucitoare. cautind mereu so se-ntoorcd. 0 mireasma pdtrunzatoare de portoca/ • .te prin vllce/e.Ce (rig e. intra-n rlu.unde oare .De necrezut.

inapoindu-mo de la ferrnd. Platero atinsese cu botul crupa unui minz vindt..vezi co nu poti merge niciiier! cu oatnenil l XX ASINOGRAFIE Citesc intrun diqionar: «Asinografie: s.f. care e rou. . de liitratu! ascutit ~i nelini~tit al ciinilor. tu. Platero? XIX COPITA Porneam la (erma Montemayor. Marc-Aure/iu al po~unilor . S-au inapoiat amindoi. tnii prive~te tinto. . l-am spus numaide cit biiiatulu! sii-! duca ccosd. a! ptriulu! si-o! f/uturilor. M-am dat jos ~i... I-am gosit atniirlt: ii indurerat. care e bun. al soare/ui ii-al ciine/ui.Cop~or blond. cu soarele-n oglinda lor sparto ce reflecta morile inchise. drago . . Platero.. Platero i~i desprindea trop~orul lui vioi ~i ascutit pe care trebuia sii-! sporeoscd din toate puterile ca so nu romina singur pe drum.• Despre tine.Vezi . at trebui so i se spuno asin ? Daco asinului. Atita [iicea pe nebunul . a~a de ager cum e~ti tu ! Ironic . cu ochii lui mari striilucitori de 0 asprime bllndii. a ciiru! descriere ar fi cu siguranta o poveste de primovaro ? Daca omului. Ce trap vesel pe cimpia lind ! Mla~tinile erau suriziuoate. a~a de nobit. i~i pierdea riibdarea . cu noi . ~i-al lunei.. intr-un colt. pe un 39 . Poate co ea se gindea: .. Din tropotul rotund ~i dur al cailor. m-am dus so-I vod pe Platero.Cine-o fi acest biirba: indoliat ~i cine acest miigoru~ de argint? Cine putea so fie ! Noi doi . prin albia seacii a rlului ce coboarii din sat. se spune ironic despre descrierea asinului ».i-am ~oPtit eu . dar eu l-am viizu: pe Platero plin de singe la un picior. incununate cu aur . micuf ~i scinteietor.. Platero. prieten al biitrlnului si-o! copilului. Nu s-a sinchisit nimeni de asta. iar minzul ii rdspunsese rapid cu 0 copito.Apoi. Deodatii.nte-al inserdru. robdotor ~i meditativ. . intorcind capul dupd caii care fugeau scoporind. .. involuit in negru ! Era ca un portret al iluziei in cadrul e(emer al (erestrei. de risu! proaspot al femeilor. incet ~i trist.. cii i-am cerut boiatului sd-ncolece pe el ~i sd-I ia cu noi . al flor.i-am spus eu .. care (oro-ndoialo pricepe. melancolic ~i amabil. subtire/. Sdrrncn asin ! A~a de bun. i-am prins vina rupt«. nu-! a~a. la in fieratul juncanilor.dacii e~ti prea mititel ~i nu pOfi yen. Cind. s-a auzit ca un [oc de pistol. cu un spin ~i cu un fir de por de cal. vibra sonor de nechezatul cailot vinjo~i. posomorito sub imensul albastru fierb.. in care soare/e sclipeste. ar trebui so i se spund om? Ironic . . Curtea pietruito. De ce? Nu meriti tu 0 descriere serioosii. care e~ti atit de intelectual.

de hirtie de mdtose. rece 1n dogoarea lui. c. Cind deschid ochii.. ochi in oehi. umple tot cimpul. pare voce a umbrei.. daca paroasa lui capo. peisajul de nisip mi separe alb. tai doi pepeni care-~i deschid bruma stacoJie ~i ro~ie cu un prelung piriit proospdt. Nu mai ~ovoie ~i nici nu taee. fiecare nota e geamano cu cealaltii. e ~ovaitor.! ce/e patru lacrimi de carmin ale lor. lor lanurile unduiesc. 40 . Orele tree Iini~tite. Greierul taie cu fierastraul un pin. · XXI VARA Lui Platero li picuro singe. dupa portocale . Poate co printre iedera gardului.ino idilica ar ~ti ca-i fac dreptate. trandafiri de fum. Racoroasele adieri vinetil se mi~co intr-un du-te vino. ceresti ~i paminte~ti.convex ~i scurt firmament negru.. Ay. Cind ajungem la umbra nucului mare. Tufi~urile scunde sint constelate cu (lorile lor mari diafane. la care n-ajungi niciodata . din expedifiile Primul cintec al greierului.f. dupo un somn de-o. de-at ita tiuit s-a destriima: .. de gazo. core yin in stoluri albastre..despre descrierea omului imbecil care scrie dictionare ». £u imi manmc incet felia. ~i-I Incecrcd mereu ~i.e dar !. un singe gros ~i vinejfu. Platero soarbe cornea de zahar a fe/iei lui. nevinovato ~i subtilii. de contopite pa~uni albastre. s. Pindarii bat darabana pentru a speria pasorile. XXII CiNTECUl Platero ~i cu mine cunoastem greierului. incetul cu-ncetul. trebuie sa se spune.. ~i coldura inobu~/toare aJbe~te pinii plati. Ia trei. 0 pasare nemaivozuto. din intepaturile tiiunilor.. urea tot mai sus pino-~i gase~te sunetul potriv.. verzi de lund. suspinind in vint.t. intr-o frdfie de cristale intunecate. lar cintecul greierului se-nfJocoreaza.-am scris pe marginea cartii: «Asinografie. in as (in tit . co sfnt mai bun decit oamenii aceia care scriu diqionare. ca intr-o adolescenfd liber«. cu ironie . Deodatii.. la dOUG.co sint aproape la fel de bun ca el t ~. pe-o ramurii. cintecul bine. Cinteeut gteieruh:'. galbena cu pete negre.c1ipo. dragostea po~e~te extcziotd. plute~te peste cimpie. la patru . GREIERULUI noastre nocturne. Rdzoare/e de bob trim it satului solii de mireasmii frageda. mutd. scdzut ~i ospru. de porco ar co uta armonia c1ipei si-a locului. l~i schimbo tonul. cind ste/e/e au rasarit pe cerul verde ~i striiveziu. de pare-or fi apo. auzind in deportare cum bat c1opote/e de searii-n sat. cintecul capoto 0 dulcealo melodioaso de c1opotel Iiber. din ea insa~i. (lorile noptii se deschid de pretutindeni ~i 0 mireasma pura ~i divind. se eternizeazii. In lume nu e razboi ~i doarme bine plugarui vQzind cerul pe fondul inalt al visului sou. Izvorind parca. spectral.

ii /ips esc une/e note ca la pianele vechi. albd. cu orabescuri!e lui de lumind ~i de aut . una cite una. E elipa dnd nori mar. trag ziua din mare. e mare cit un bou ~i rosu ca un pepene. S-a viizut. . Satul era ca un bdnuf ruginit ~i fdrd pre]. iar fruntea a simtit ginga$a biitaie de aripd a umbrei rdcoroose. de hiriieli din gitlej ii de scuipat in batistd. alt magar. ii scapd cite-un iuierat. iar biirbia ii atinge nasul coroiat. piete/e. cuprin~i de fiori. cu luneta. de la [ereastra bambarului.a Idsat totul singur ~i siirac. Face-un cocolos ji hap cu el in gura ro~ie ! ?i~1 moliiiie-acolo un ceas. Mestecd cu gingiile.lata-I! 0. Clntiireste 100 de ocale. cu 0 sticld.. de pared ar fi schimbat mai intii aurul pe argint. ride numaidecit.deodatd. Spun cd e mare dt un bou. incd un cocolos §i incd unul. Are. doctorul lui Platero.ca ~i somnoroesd. dupa spuse/e lui. de palme pleznite a exagerare. ro~iet. ~i din toate pdrfile: din balcon. drumurile din munti 1 Platero pdrea.. Din uia (ierariei astupd casa. Dar cu Platero e duios ca un copi/' ~i dacd vede-o floare sou 0 pdsarea. clmpul ~i-a cernit verdele. Nu i-ou mai riimas nici dinti. Platero ~i cu mine ne ducem Ia culcare pe cararile albe de rouii ! Lund apune. marunti ~i-ntunecati in acea tacere imputinatd a eclipsei. acum e beat de luna. marea departatd ~i-au lucit. in loc de vorbii. diferit. a~a cum simfi cind intri lntr-o pddure deasd de pini. ~i-acest suierat e insofit de cliitiniir! din cap.. de 0 sutd de ori mai mare ~i mai bun. nici tniisele ~i-aproape cd nu miinlncii de cit miez de piine pe care mai intii il [riimlntii-n palmd. cu gura 41 . miqorat. pe scara lor feritd. 30 de ani pe-un picior. dteva stele. ~i triste. Apoi. Cintecul. soarele care. prin geamurile lui stacojii ~i albastre . Jur-imprejur. un miigar mai pUfin real. cu margini de nalbii. misterios. Gdinile s-au adapostit. dntec al greierulu! din [aptut dimitietii. fdrd agonia prelungd a insetiiri! . de pe grilaju! curtii. Cum schimbau terasele albeata pe albeofa I Noi cei care ne aflam acolo ne strigam unii altora lucruri mal mult sau mai putin de duh. cu un geam afumat. de bitiieli senile.. clnd. de pe scara dinogradd. XXIII ECLIPSA Ne-am virit miinile in buzunare fara sd vrem. acoperit parcd de vd/ul violet de pe altaru! mare. Un agreabil concert inainte de masd. turnul. altd datd. ocolo-n ograd«. cu putin mai inainte. imbiitat: de stele. apoi argintu! pe aramii. Ascunzindu-se. romantic. Ce triste ~i ce mici erau ulitele. focea totul de douii. atotcuprimiitor. de trei. XXIV DARS6N Darbon. incet . ~i posomortp. Cind votbeste. palide. Ne uitam la scare cu orice: cu binoelul de teatru. cii tnai (rumos de-asa nici cd se poate.

. 42 . t. in cuibul ei cenusiu din firida cu ieoana Fecioarei de Montemayor. se uita spre cimitirul vechi: . Platero. Apoi. Anul osta primiivara a avut cochetoriasa se trezeascii tnai devreme. nu co-n ceila1ti ani. giiinile. Parco e speriatii. cuib f6$pectat totdeauna.pinii 10 urechi. Ti-e mai mare mila so vezi cum se vestejesc in boboc roze/e fee/oare din livada cu portoeali ! Au venit rindune/e/e. biota mea (etitii . negri~oaro ~i zglobie. ingriimiidindu-se"11 adopostul lor dnd a (ost eclipsa de soare 10 ora douii. frageda-i golieiune in culcusu! innourat 01 lui martie. XXV r I pJNOUNELELE Platero. 10 sosire. care se terminii totdeauna in lacrimi. a §i venit. dar a trebuit sii-§i tino din nou. tremurind de (rig. din nou lini~tit.Fata mea. soriieufa. dnd in prima zi. soptomina ttecutii. cu un ris puternic fi lung. . iat-o. cum s-au in~elat. sa/uto totul §i se intereseazd de orice. Cred co de data asta s-au in1e/ot bietele rindune/e. dar abia se oud. (lecorind ne'ncetat.

pe care vintul de miazonoapte Ie (ace so zbirniie lingo izolatoare/e albe . Nu §tiu ce so (aco.. de un verde nedefinit. corbunorita clntii : Copilul meu are s-adoatmii De dragul du/cii Postorife . Platero care pino so intru mo §i salutase cu un roget inalt. sus. Prin ferestruica ce soarbe comoara irizato a zenitu/ui pornesc o clipo. cum umblii furnici/e cind Ie taie drumul un copil. Pauzo. intr-o parte §i-ntr-alta.• . indorotnic §i vesel unodat». Le povesteau florilor ce vozusero in Africa. Diana. dezorientate. Vintul .. 43 . eu buze negricioase ca 0 pato de singe in miJlocul (uninginii. vechiul acoperi§ plouo monede luminoase de foc.. Pasionato §i ginga§ci..•• Platero. Tn acest timp. stii-t: u§a collbei. nlci so intre in cuiburi/e lor din [intlni. privesc cimpu/.. cu acel ornament la capot. cu ochi negri strOlucitori.. ce/e doud colotor. vrea so-§i rupo fringhia. Tn lini§tea striilucitoare se-aud doeotirea oalei care (ierbe-n cimp.. de alte-autore. pe-a figla. tat in azurul curat care inconJuro zidul coscavit. in prelungul cintec de leagii«. Suito sus de tot pe ies/e. Vibreazo ora de mai (ierbinte §i limpede ca un soare interior. in continuo linie dreapto. cu 0 distinqie [emininii. sau pe cordaJul vapoare/or. care std intinso intre picioare/e lui Platero. de alte nopfi eu stele . ale lor. Vintu/ . Peisajul verde plute§te in valul de lumino in florita $i somnoroasa. Apoi. mugete/e din isicz. din mijlocul acestei idile. bucuria v intu/ui marin in desi§ul de eucalipfi. [rumoosii ~i murdaro ca 0 rnonedd. vine la mine dansind §i-mi pune labe/e-n piept. §i pruncul ca sci mi-I adoarmo.cu ciripitul lor in volute. Au so moarii de (rig.. nici so se a~eze pe sirme/e te/egrafului. Nu-ndroznesc so uree ~i so coboare pe Calle Nueva. Platero! XXVI CiNTECUL DE LEAGAN Fetifa eorbunaru[ui. la cer. cind se lansau pe apo. pe podeaua-ntunecoaso. cu aripa drept velo. stroduindu-se sd-rn! lingo gura.. • . 0 razii strdvezfe de soare de amiazo aprinde 0 patd mare de aut in argintul moale a! spinorii sale. se-apropie incetul cu-ncetu! . afipe§te ea un copil.. apoi se laso pe pomintul intunecos ~i. de alte amurguri. cu limba ei rosie. XXVII GRAJDUL La prinz. pe mare. adoarme ~i legcinotoarea. suno moale §i blind un dopot. razii de soate. urclndu-mii pe-o piatro. Zboaro tiicute. adormindu-si frofiorul. Sub pintece/e lui. copra mo prive§te curioasii aplecindu-§i capul de/ieat. care umblii blind printre pinii ofilifi. cind mci due sii-! vod pe Platero.

si-a celzut mort sub un salcim. sarbatoare catolica. . ~i ragetul . intr-un urlet rotund.i XXIX ChNELE Rhos Venea. i se Indumnezeieste . $i-o lua iar inapoi prin soare/e de-amiazii. Deasupra. Bietul dine. de lina alba cu panglici negre. vrind sii-~i poto/easco remusciirt!«. trondaiiriu ccum. plutind linga pamint. Dangeltul lor se rostogo/~te ~i tar se rostogo/~te intre sdnte. invafat cu huiduie/i/e ~i cu pietre/e. dnd dupa altul. i~i fringe raza stinsa. clopote/e. cu perechea lui de boi.. Procesiunea trece incet. /impede. a opca . praporul verde-albelstrui San Te/mo. cu trimbifeltoarea lor incununore . In seara care se lasii. in miJlocul garzii civile. 10 intoarcerea din I. /ene~ in cerescu/ sau nor de tiimlie. albastrel . ~i Son Jose. cu psalmul latin ~i cu muzica se alatura misterului limpede alzilei.-ntre alarriurile fipotoore ale muzicii. . lar blindetea lui. uneor]. Cind ie~eam eu. pe ulita-n jos. siitucu! alb. in iurul turnului ro~u.lcefte.. ~i procesiunea din ziua respect iva (joia. slab. de bronz. Prin dreptul ultimelor case. cu glontul in pintece s-a-nvlrtit vertiginos un moment.. fi Preacurata. porumbe. cu artificiile.e. pmronu! marinarilor. . Umbla siirmanu! totdeauna-n fugel. 1 z i dupa Corpus Christi: Rusalii}.. N-am avut timp sii-! impiedic. adunel acum lumina luminelrilpr ro~. cu sufletul la gurii. La urmii •. cu corabia lui de argint in mlini . incet ~i trtst. se-na/Jel. indignindu-se far a putere. 10 cotitura de 10 Porqu«. patronul brutariior. praporul galben-auriu 1i San Isidro.f. iar in casele unde e dotiu. Diana. Ulifa.. latina anda/uza a psa/milor. Soarele. impodobit cu spice mari in bob 1i cu smara/dina aguridel.XXVIII CORPUS 1 lulnd-o peulita lzvorutui.se-ndri.. Potirul. de atlas albastru. Intr-o: pornire de om riiu Ia inimii.vada. In dupo-amiaza cceee . Praporul ro~u ~i San Roque. de curlnd varuita ~i vdpsitel inro~u inchis pe margini. pe care Ie auzisem de trer-ori inca de ia pira. . a venit in urma Diane). incelrcat cu covrigi proaspefi. zgudule. care vine pe ulifa Biului.i alIi prapori colorati' Ii alfi spnt. Cruce a cu oglinzi care. dfndu-i inveltaturi Fecioarei. cenu~iu. Chiar ~i clint! ti arinau colti. la casa din livada. dade a lungi explicatii nu ~tiu cui. cu capul ridieat. apare-ncet. Platero se uita fix 10 dine. cu argintul lui dante/at. demeltase galbena. impodobitel cuplopi ~i cu celpri~or.'i~i imp/etesc ghir/ande/e inalte de zelpada oprinso. si-c scos pu~ca ~i a tros in et. patronu! plugarilor. '. speriatii. in incelrceltura de aur a odaJdii/or vechi. mindru ~i. turznicui. ciiindu-se. Ferestr~e scot to iveala draperii de damasc vifiniu.etoarea. peste Dpa/u/ strellucitor a/ ceasutui senin de iunie. Atunci P/atero zbiarii. e toata inverzita. zgomotoasa traiectorie a artificiilor ~. impreuna cu dopotul..sfi~ietor. printre licelririle apusulu. Paznicul.. ~i apoi Sfinta Ana.. pocte. se ascundea dnd dupa unul.

.. albi ~i stele. Angelus! Un Angelus aspru ~i parasit suspina printre tunete. ~i nu $tii ce vrei . de parcd noi ne-am fi inaltat sau s-ar fi liisa. Dragostea ~oviiie. Ore ~. Sudoare reee. ca sdncopere furtuna.. tipete/e vor urma trecind lntr-o fuga nesfir~ita. capul spre stele. fara sfir~it. se-aud ~i ce/e mai usoare zgornote ale aripilor..) Tot ce este plapind .dispare din viala. mult mai tare. fugind de furtuna marina. un ziibranic mare. dincolo de tiicerea ogriizti. XXXII SIESTA Ce trista [rumusete.flori.. Riisuflare opritii..) Inimile sint intepenite.. galbena $i pa/ida. Din cind in cind.. spaima se uita pe [ereastra intredeschisii a lui Dumnezeu.) Tiicere . eucalipl. murdari.r area ca un ziibranic cerneste soare/e. se-aude acolo sus. bubuitor. printre fi~ii de nori. care nu pot Invinge intunerieu/. 45 . suspinau ~i rnai puternic in adinca tdcere apasatoare pe care dupa-amiaza 0 desfa~ura pe cimpia de aur . xxx FURTUNA Teamii. se viid nalbe ~i tranda {iri trist). friguro~i. Mai multa lini~te . toata numai nor. Vinovatia tremurii. ca $i mine. Timidii. ~i te duci de colo pina colo. piing •• ' .. ale ciocurilor lor .. . ore-n ~ir. (Nu ai peunde scapa. surd. care se lurnineazii tragic. atit de singur in grajdul fdrd apiirare din ograda? XXXI TREe RATElE M-am dus sa-i dau apa lui Platero. (Nu ai pe unde scdpa. Sint rate/e.. sou so sune mai tare. deasupra ciinelui mort. pasari . (Nu ai pe unde fugi. Teribilul cer inciircat inabu~a dimineata. cu 0 blrndd nostalgie in (initii . ca 0 enorma incarciitura de pietre care ar cadea din zen it peste sat. la riisiirit. lndoiti de vintul marin. ca ziibranicul mititel care invaluia ocniu! nevatamat al ciinelui ucis. ln noaptea seninii. Merg spre uscat. Copi. Acolo. Remu~earea inchide ochii. e/e mai jos.. cind mii trezesc sub smochin ! [rumuseiea soarelui de dupa-amiaza. ~iirnplori. 0 necontenita curgere de tipete stridente. Ultimul Angelus din lume? Ai vrea sii-nceteze numaidecit c1opotul.Ce-are sci se-ntirnple cu Platero. Din cind in cind Platero se opre~te din biiut ~i inalta. striibate lung dimineata pustie. Tunetul.

. ar. Intregul cimp.uitati-I. in drum spre cerul sudului .• XXXIII FTIZICA Statea dreapta pe un scaun trist. Pe riu. mii prive~te cu enormii lui ochi care clipesc. cfopotele bat lo trei vecernia. sub tire ~i sparta i se topea obositii.pile . parea ~t.. ca s-o bata soarele de martie. stro/uce~te. Auzindu-Ie. 1-1 of ere am pe Platero ca sa faca 0 pl. Frunzele mari. nici miicar tragedia flacarilor! Cind. Fetifa. s-or 1ndo. Cerul albastru. Platero mu~ca iarba rara a vilce/e/or umbroase. albastru. .. e aici aproape. albastru. la apogeu. prin mirosul de portocole. ce ris.Cfnd aJung la pod . Mai mult sta de cit umblii . ale blaJinului copac batrin.• Ca un fluture care or vrea sa zboare ~i cdruro deodata . prin talazuirea de cristal a aerului. floarea prafuita a nalbe/or. imi mingiie de~teptarea uda de sudoare. peste migdalii incarcati. ochii mei obosesc din nou . Nici apoteoza cerului. care mi-a furat un pepene mare cu dulce miez rosu. Platero mergea incet. se-aude fierul voios ~. de la put. Urcata pe el. dar ea saraca nu putea. Femeile ie~eau la porti sa ne vada trecind. in satul pustiu.. cu haina ei alba. . u~or agitate. inpicioare...nga~a ~i fara aperare in mijlocul vietii multiple.o adiere uscata..mbare. acoperite cu fraged caprifoi ! citesc sau cint sau spun versur! cerului.. Dar drumul nostru e foarte scurt.aromind a ierburi. ma-nabu~ . numai ochi negri ~i dinti albi I . unde e mai limpede. Vocea copilareasca. se-nalta. lmi umplu paharul ~i beau acea gheafa lichida. Platero-si curunda botul in apa umbroasa ~i bea ici ~i colo. alba la fata ~i palida. rn XXXIV PLiMBARE Ce lin mergem pe drumurile-adinci ale verii. riicotos al rot. Platero zbiara ~i zburda vesel. tacut ~i fierbinte. risul fetei ei ascutite de moarta.ml-a spus ea . Platero. nici fara de dincolo de mare spre care se-ndreapta rlul. In fafa ochilor lui obositi. ca 0 chiparoasa ofilita miJlocul odaii varuite ~i teci. Parca m-a~ da inceti~or intr-un leagan care s-cr mute de la soare lo umbra. . sagetat de ochii mei in extaz. Ce placere simpla.... domnisoarii. E ca 0 zi g. 0 pinza alba sta nemi~cata. Ii spusese doctorul sa iasa la cimp. adietea-m! cuprinde pleoapele Ienese care deodata au sa se-nchida . nemi~cat. Fumul gros al unui foc i~i ridicii norii rotunz! §i negri pina-n munti. 11 las in pace. Deporte. ma-ntuneca ~i ma orbesc. fara vint. transfigurata de [ebrii ~i de bucurie. de la umbra la soare.. £u 46 . Aripile . ma~ri~ul galben. parea un inger care intrd-n sat. cum se tope~te uneori adierea de vara...nd ca poortd-n spinare un fragil stinjenel de cristal. cu begore de seam» . de fiecare zi ! Cind ajungem la jgheab.

. de coplas. Platero. rdcoros. dupd un portic de umbra rece este un palat de smarald ~i un lac. pamfntul negru. dacii-ntr-o buna zi ma arune in fintina asta. inalta capul ~i. Nu sintem noi bun. ~ovajtor. Inauntru. (Se lasa noaptea. n-are nevoie de carnav a! . Platero zbiara. sonor r Pare cd care sfrede/e~te. lticearcii. Mai jos are cuibul 0 rindunicii. a-nf1orit 0 f10are albastra cu miros patrunziitor. Lini~te 1 Viala s-a dus departe. nu ca sa rna omor am s-o fac. 0.. rotindu-se. ro~u ~i galben. cu cama~i albe lungi ~i cu ghirlande de frunze verzi in parul negru desp/etit. soare ~i frig. Dar. cit ajungi cu mina. pe drumuri. colorate se rostogo/esc para lei pe trotuar. zbiara ca sa zbiere ~i el. XXXVI FiNTiNA Platero. stapin al tuturor taine/or. Copiii. cerul. Platero. cu arabescuri bogate. Ca ~i mine. Turnul se vede. crede-mii. de-asa ceva . 0 XXXVII NOCTURNA Dinspre satul in sarbatoare. labirint lini~tjt ii magic. pin' la eer. brodata toata-n albastru. Pe urmd. de ragete. hotd. Platero. ci ca sa cu/eg mai repede ste/e/e. Suf1etul fuge-n adine. verde-ntunecat. in ce/e din urmii. de risete. Din fintina iese speriata. l-ou luat pe Platero in miJlocul horei lor galagioase ~i s-au invirtit voios in jurul lui. mut $i dur. cintind ~i rizind in jurul lui. vinat.XXXV CARNAVAL Ce gatit e astazi Platero! E lunea Carnavalului iar copiii. ~i in sfir~it. iar ma~tile inghetate de frig [ac buzunare din orice pentru miinile vinete. intr-un neastlm- 47 . Pnvest»: smochinul impodobe~te ~i niiruie briul fintinii.. Prin ea se vede parea ce/alalt tarim al inserarii. prin [lntlnii. ni~te femei costumate-n nebune. nerves. o ritidunicii. tulburatii ~i tdcutd.. viizlndu-I captiv. alb. de daire/e ~i de piulile .. rupe bora ~i vine la mine tropaind ~i plingind. impodobita de stele schimbatoare. fiind a~a de mitite/. magnetic salon fermecat !) Asculta. pare umbros ~i plin de mireasmii. gifiind insetat. care se supara ~i miriie cind in lini~tea lui Fintina e cuvintul t azvlrli piatra. sci fuga pe undeva. ca un scorpion Incon-' jurat de foe. nebune/or nu Ie e frica de el ~i se-nvirtesc mereu.. i-au pus ~i lui ~aua maura. iar luna se-aprinde acolo-n adlnc. pind da de apa. ce cuvint adine.. care ~i-au pus ma~t. in vintul taios al serlt. ~i pare ca va ie~i din gura ei un urias. Apa. cu gateala luxoasa cazuta pe jos. iluminat in ro~u. 1ntreaga piafd e acum Ur1 concert asurzitor de alatnii. Cind am ajuns in piata. Hirtioare/e rotunde. vintul moa/e educe dezaeordate valsuri nostalgiee.t ca un om.. ciulest» urechile.. printre ciiriitnizile cu mu~chi.

intreba de el fluture/e galician: Volvoreta d 'allfias douradas . pe dupa hrube/e intunecoase ale mohalalei.mpodobiri". Toti. plin de posori care nu pleaeo. dnd deportato. apune deasupra riului . pare po/eit de note/e cdzute din vese/a harmolaie-mpodobita cu flori. co ziua. clocotullauntric al diminefii de septembrie capota fiinfo $i sunet... mobila ~i aurita pe core-e (auresc luna. luna abatuta. uitindu-se cum trec ceila/fi.. XXXVIII COPILUL T1MPIT Totdeauna dod ne-ntorceam pe ulifa'San Jose. deschi~i altodato. nimic pentru ceilalfi.. 10 ValleJue/o Latra un dine . lntr-o zi. Sfera se-nvirteste blind ..u? Nu. un dialog somnambul intre ape escunse. Viespile negre-ourii zboaro pe lingo vi~a-ncorcata 1 Flutura~ cu aurite. 0 moliciune umedii ca~i dnd s-or destriima stele/e . s-ou dus in sat so vado procesiunea. albastra. Apoi altut. galbui . 1 Acum dnd vine primavara. jar eu mi-cm amintit de Curros. nitel bolnav acum. S-o fi trezit capra ~i clopofelul ei staruie agtun. 48 . nici minunea harului .. lingo trandafiri. Din incropeala grajdului. rnd gindesc 10 copilul dmpit. care din ulifa San Jose s-a dus in cer. Cimpul sta singur cu copaeii ~i cu umbra copacilor. E. vozind cu ochii lui. Un dntec spart. clnd apropiata. pina Ji paznicul. Cinta 0 pasare pe pragul pustiu. eu. Va fi sHnd pe scounaJul lui. raminind (ara copil. briza Ji umbra. iar eu mii aiez sub un pin.. Iiliacul. XXXIX DUMINICA Larma c1opotului in rastimpuri. sa citesc. copilul nu era 10 pocrtd. lor acolo. zbiara alt miigat .. Cito pace! Cita puritate ! Cito mulfumire ! 11 las pe Plotero in livada de sus.. albastru. Omar Kayam . dnd pe ulita alba a trecut acel vint rau negru. care. galbena fi scmncroesd.parat limb vioriu. In ee/e din urmii tace Depcrte. cOPilul timpit statea pe scduna~ul lui 10 uJa easel. rasuna In cerul diminefii de sorbotoare de parco intregul azur or fi de clestar . dar trist de viizut. de greier . spre Montemayor. lor dmpul. in penumbra-nmiresmata.. Platero ii cu mine am riimcs singuri. totul pentru mama lui. pe sub un felinar ro~u ~i pflpiitor. apoi domol. trece co/ful un om solitar .. Noaptea este atti de sen ina -indt florile din gradina se vad de ee culoare sint.ra unul dintre-acei biefi copii pe care nu-i atinge niciodata darul vorbiriJ.. mi-ascult inima adinca ~i singuratica .. mai mult parinte dedt poet.. Platero zbiara cu tristete. copil vesel el. (ericita petrecere a ee/or drepfi. in liniftea ce se-csterne-ntre dangote. E. Lingo ultima casii de pe ulifa lzvorului.

~- c. 1495 .

sfillite. Din c1nd In dnd. iar nostalgia mea dupa orale. . Tot ceea ce 10 opus fusese crista! de our era acum crista I de argint.ul se stradu.. din munti.i . plingeo peste-oroota. recunoscator. dar Ii mai vaga in acelas! timp. pe care. stinjenel in umbra 1 . printre flori. Ii l-am inhamat cum am putut 10 carufa. .reasma mai puternica. Apoi.spusei. mai mic. afla in el 0 melancolica mingiiere.. impingtnd cu sinul ei tmbobocit. co zborul ocelor odieride vara ostenite. din clnd In c1nd ma apresc din citit Ii ma uit 10 Platero . eu de stinjenei galbeni. sa urneasca din noroi cifruto. o XLI iNTOARCERE Veneam amindoi. co aur. De aproape. E(ortullui era zadarnic. 'ncarcali. apunrnd printre nori. care se revarsose de ploaie pina 10 vie. raspindeau o m. 1 Gtrolda : turnul de ana monument catedralei arabii.. era co Giraldo 2 vazuta de 10 distanta. dintr-o zmucitura.•• unde 7 de ce ? pentru ce 7. A#>oil-om Indemnatcu 0 porunca ofectuoasa Ii Plater». lor magoru. Cu veselia ei inlacrlmata mi-a orerit doua portocale frumoase. zdren¢roasa fi murdara. iar fluturii. .. par sa rida dnd Ifi iau iara zborul. care cad. vrtnd sii-i ajute. Cum mai zimbea fetifa I Co . XL CARUTA In pirlul umffat. Platero de minta. cerul nemarginit fu co un satir transparent prefacut in smarald. Singuratatea e co 0 mare cugetare de lumina. care se confunda cu fiorile.a de-a lurda.ulul.. lar eu. magifru. acuta co primavara. Intoarcere . co 0 dulce consolare.ta rasp/ata. cealalta lui Plotero. incununat cu faianta sclipitoare. fncercind degeaba. iefind din floare fara sa-Ji vada floarea care-mbata trupul fi sufletul din umbra solitara. Nu departe acum. L-om mfngiiat pe P/dtero.i luminoasa de crini (Ie cristal. cu toate ca-! aveam sub mine.I dnd soare/e-nserarii care se sfarrma in crista Ie galbene. ciorchini de tamfioasa.Sufletul meu. Le-am luat. $i m-am gindit numaidecit 10 Platero. 0 alegorie neteda .ns 0 aurora peste urme/e de lacrimi.cu sanata. pierdutatoota sub Inc6rcatura ei de iarba fi de portocole. din Sevilla tnll~at de mauri (1184 - 1196). 10 luspine/e fetifeS. a sees earula . Dar stin)eneii pe care-t purtom cu mine miroseau mai tare in racoarea blinda a noptii care se iiisa . 0 fata.i magor din mocirla. am gasit impotmolita carula veche. Ji i-am dot una magarufului firav. Ji mai slab deert Platero. vai. Se lasa noaptea de aprilie.. capata in apoteoza orei pure un aspect monumental. turnul satulut. Ma cuprindea tristetee. tnaintea prdpifditului de magar. Platero se apre~te din mincat ¥i se uita 10 mine . important 50 . it uitasem. pre cum cel 01 capii/or indraznep.-d suit pe mal.. t-ar Ji opr.

4* .

striga cu jind: . nu .i cristal colinde de Craciun. care.E. exaltate de propria mireasma care parea Ie da Ji forma in umbra unde slnt pierdute.I stlncile stnt mal mari . su fla-n fluier. acoloafara.ni din. zdranganesc. ftrigtndu-I Fetifa micula era bucuria lui Platero. magari vioi care se-ntorc de 10 c1mp.i-fi lasa mina. £0.uvoi de ape cere.STORUL Pe dealul tntunecat Ii cuprin! de teama. impraftiata un moment. printre stele.ti or tf. negru pe verde/e aslinlit de deltar. leneJ. lncureate printre florile care miroase mai puternic Ji care nu se mai vad. dar Ii dulce. •• Dar ce m-al face eu fara tine.he ! Daca or Ii magarul asta 01 meu . crene/ata cu dinf. 11 cherna cu cu lochifa ei alba Ii cu pal aria de poi. XLIII P}. Dom'/e.. .1 caldula totodata.i Jipa.. stinca umbroaso a inimii. luindu-I de urechi. sub lumina tremurata a Luceafarului. departe acum. reee . rotunda. dezmierdator: .XLII CONVALESCENT}. moale de covaare §I de draperii. trecea 0 data. cap. Ji dadea palmute. trag clopotele.magaruJul voia sa rupa frFnghio sarea. s-a revarsat moo Ie peste tivada. 1-01 do magarul.ura aceea mare . fara puteri. cinta cu argint ...• XLIV FETITA vedea venind spre el.i mai ameninlatoare fi mai triste. candida tuberoza.tiu ce fel de horbota primitiva Ii frumoasa. in fumegare de vetre IiniJute ••. sou. Princhinde/ul mai oacheJ Ii mai idilic In ora nedes/UJita. aud trecind pe strada tnnoptata. fnainte de a intra in sat.. lor pamintul inflorit pare ceva de vis ecum.i zbiero nebun. care se Jooca . induiOfaqi singur co Faust. galbeni. Platerillo? Luna care se-na/fa. printre ragete. in ora viorie. 10 locul . cu-e fncredere oarba. Din plaptnda lumina galbena a camerei me/e de convalescent. . co Ii cind un . Simfi satul inv4/uit In abur de castane coapte.. plina de limpezimi nesfirfite I Acolo sus. Ii piing . lnnoptare a mintuirilor t Ora intima. adunind in ochii vioi ceva din stralucirea clipei. ca-ntr-un vis cu boare de stele. tolangile turmei. co un copil. de doua ori pe sub e/. pIIng. fiindca el i Ie linea la-ndemina. $i sufletul meu se revarso. purilicator. Cind . Platero zbiara in grajdul care pare ca e departe de tot ••• E. printre liIiac. pare unul dintre baiefii aceia pe care i-a pictat Sartolome Esteban Murillo.. in abur de staul.i rOlie.u... .i 0 52 . Molipsit.i mai puternic ape/e p'rlului oscuns ••• ~i pasforaJul.Platero ! Platerillo I . deasupra schitului din Montemayor. cop.oare gingaJe de cOPii. unde inca mai ratacesc nelamurite lumini de zi. pastoralu/. daca or Ii magarul asta 01 meu . Sanuie§ti Intunecate capalini de magari. .tiut. in .

se auzea. Eo.Domni~orule. cind 0 (emeie tinord. Se insera. Din cosc-ntunecetd ~i plino de suspine. lnainte de-a ajunge. Din cimitit. tar plugarii trezesc mai devreme de cit el. Cum suflo vintul de miazonoapte ! Uito-te pe jos 10 crengufe/e ciizute. am intrat in coso pe poarta curf. probu~it. deportata chemare jalnico a prietenului. se desciircase ~i vindtorul scdpase (ocul in braf.. m-cm dus in grajd ~i m-am pus pe plins cu Platero. indreptate spre sud. co toate sFnt parale/e. in delir. trandafir ~i our.. co 0 greoaie armo de rozboi. lor papagalul: -Ce n'est rien . nimeni nu-~i aducea aminte de Platero. i-a spolat singe/e ~i i-a pipoit oase/e ~i mu~chii. Platero. liliachiu ~i verde. afintindu-~i privirea neagro §i ingrijoratd spre mine. . gifiind... arborii-ngolbeniti. XLV TOAMNA Platero. din dnd in cind ji scopa cite-un geamot inobu~it. legato cu s(oaro. md rugose: . 10 munca voioaso a pacil. ji/ava. se uitau ltitr-una pe drum in sus.. uneori. in asfinlitul deschis spre drumul imporotiei cerurilor !. cum rosuna clopotul la-ntoarcere. . Era un braconier dintre cei care vineazo cerbi in terenul de vinotoare de 10 Doiiana. Pusca. 1ntr-un Iiliac. se-nvirtea de colo-colo privindu-ne curios cu ochi~orii lui rotunzi. it chema trist: Platerillo I. varo melancolico I Cit fast a pus Dumnezeu in tine. medicul francez.toate variante/e mingiietoare ale numelui sou: Platero !Plater6n !Platerillo f Piaterete ! In zilele lungi dnd (etita a plutit in leagonul ei alb.• 53 . atit de drept. e-ccosd doctorul? Dupo eo veneau cifiva copi/a~i zdrentaro~i care. vintul e-atit de ~fichiuitor. papagalul verde ~i ro~u. Venea dinspre Huelva un miros de mla~tind. de-o parte ~i de alta. peste apusul ro~u. E drept co este dezbrocat ~{-afaro e riicoare. sperictd. ~i pe ciirarea lato. de pe~te . din dos ~i. lumineazii. in ce/e din urmo au aporut ni~te borbafi care aduceau un om livid. a venit in jos spre noi. de catron. intens co ni~te rugurl potolite de our curat. cu haine/e-n dezordine. Plugul merge. cati(e/e/e lor de smarald. Bietului vindtor ii stroluceau in soare ~iroaie/e de lacriml . Prietenul meu s-a apropiat blind de ronit. i-a scos ni~te zdrente propodite cu care-I imbrocasero. iutea noastrd se drumetie. (ugind de oameni. in jos. siguri ca vor lnverzi. dupo-amiazo a inmormintorii I Septembrie. spre moarte.. 0 absurdo pu~co veche. Din cind in clnd se uita 10 mine ~i-mi spunea: Portocalii rotunjeau. apunea. M-am inapoiat pe lingo garduri. singur ~i amorit. soarelui a si-nceput so-i fie lene so iaso din cear~afuri. xtvi PAPAGALUL Mo jucam cu Platero ~i cu papagalul ln livada prietenului meu. 0.

ne'ndraznind so ma mingiie chiar pe mine.tersese din Sevilfa ce so lupte cu taurii prin sate venea dela Niebla. iar gradina. ina/find 0 flacara de parfum spre rugul asfinfitului. nu . Explozie de sanatate proaspata ii puterniea. Singurdtate.. 11mingiia pe Platero care minca struguri. servitorul Rosalinei. S-o mincam? Platero. lncetu! cu-ncetut vine la mine. trandafiri.case de ureche Ji i-o rupsese. lncii-n floare. Soare/e din casa pare fdrd rost. cop. intrd cu mine in casd.eoa/d.i (e. Luminile amurgu#ui invd/uie ultim.ie pe amindoua fefele. cu pe/erina pe umar.. plictisit ca §1 mine. Trecind. aurora prefacuta repede-n 54 .. se lasa-ncet seara..•.I-i vorbeam afabif.i-ncepuse a cobori poteca: .•• Prietenul meu Ii punea ranltului vata . iubita mea portoricana. rn timp ce el . Eu Ii zlmbeam . lncrezdtor. af1indu-ma intr:-o dupa amiaza purpurie in via de la riu. Lini§te. mai inainte.i XLVIII DUPA-AMIAZA DE OCTOMBRIE A trecut vacanfa Ji. l! oco/eau. pe fa teasc. Culegatorii se uitau chiort.. prima dulceatd.. XLIX RODIA Ce rodie (rumoasd. Sarito.Sarito I Era Sarita. aleosd din ce-a fost mai bun la piriul ei de la Monjas. mai mult din cauza barbafilor.Ce n'est rien .tie-ce sa [acii. . ro.Au I lar papagalul. Peste trandafir.. cu prime/e (runze rug}n. tovoie nifel . femeile mi-au SPU$ ca-ntreaba de mine un negri§or.1 faro bani.Ce n'est rien. prin liIiac: . Nici un (ruet nu ma face sa rna gindesc mai mutt ca asta la racoarea apei care-t hrdne§te. Ce n'est rien.i ascundd dispreful.. XLVII SARITO In vremea cu/esului.. Platero I Mi-a trimis-o Aguedilla. mlroase toata a trandafir ars. ce ptacut gust amar Ji sec are coaja ei tare ii-mplintata-n carne ca 0 radacina-n pamint 1 Acurn. femeile.. flam1nd . Platero. Ji md privea in vremea asta <u noblefe . se §i bdtuse cu un baiot care-l mu. In minte sund fipete depdrtate ~i rfsete vagi . faro sa~. 0 . Am luot-o spre orie.e ••• lar bletul om: .. la e/. s-ee tntors la .i pind la urma.

Platero. zemoase ~i dure.ite/e movile galbui.un nou cersetor. co inima nu ~tiu carei regine tinere. din Sabariego.te bog ate comori. co pasarile. sanatos. vrabiile. tulburea amintire a abia cunoscutului I E 0 vraja molipsitoare care tine tot satul pironit parea pe crucea unui glnd trist ~i lung. cu somnoroasa oboseala.rubin. tiicute. mlhnite . in obscura lor infatilare speriata. Platero I Tine. apostoll. in deplina ei poezie de (iecare zi. £. 1 Santiago (sftntul lacob): u. Ce gustoasa e ! Cu cita multumire se pierd dintii in bunatatea asta-mbe/fugata. ~i cimpul ~i rlul.nul dintre cei doisprezece a clrui sarbltoare spaniolii 0 prhnuiesc la 25 iulie. un mires de boabe pline ~i curate. intreg. un hot poate . fruct din Moguer. gingala comoara de ametiste comestiblle. (iecare cu farmecul ei. potolit mistic: 0 revarsa peste lucrurile cunoscute ••• Cop. dedesubtul ste/e/or reci. am rodii. manfnca.ii. Stind in tinda. in tihnite/e vai adinci cu pTraie unde cerul ramln« tranda firiu. ca nu pot so vorbesc. I1nga nntina in umbra pe care-o copleJea smochinul plin de . floare a stemel sale I Rodii in florite in soare/e purpuriu 01 as(intitului I Rodii din livada Mrnastirii. care dorm atit de aproape.. care e ofticoasa ••• » . 55 .. pina se lasa de-a bine/ea nocpteo f L iNSERARE In recu/egerea smeritii 1i plina de pace a inserarilor din sat. Toti s-ou dus 10 liturghie. se vorbeste de nifte oameni care « scot balsam co s-o tamaduiasca pe fota rege/ui. i~i ingramadesc: nedeslu.opirle ••• Rodie. Platero . tree vagi siluete pamintii. S-a ispravit I Acum nu ma. Umblam pe-acolo dupa-amieze/e •. care. Nu le-ai vazut pe ce/e din curtea circiumii de pe ulita Florilor. miezul strins.erra ••• Descopeream 0 parte noua a satului. Soare/e apunea. cu blindetea pe care amurgul vioriu. Noi am riimas in griidina. Copiii alearga de 10 0 umbra 10 alta. care nu era a mea. cita poezie capatd presimtirea departatului.care contrcsteezd. co alternuta in vata. martirizat tn anul -«. ceo a seminte/or lipite de coaja. co in gindul meu. un portughez care se-ndreapta spre tranda firi. placuta Ii rOlie I A1teapta. Acum. in spate/e curtilor. iar in taina ufilor fora lumina. cu valurile lui subtiri. Do gustulu! 0 senzcpe co aceea a ochiului ce se pierde-n labirintul de culori nelini~tite ale' unui caleidoscop.• Printre ulucile cazute se vedeau curtile case/or de pe ulita Coral. din trecdtocree Peral. din pom in pom ••• Poate. Se-auzea cornul carabinierilor 1i fieraria de 10 S. vaduve/e se gindesc 10 cei morti. Muncitorii cinta-n foapta. in lumina umbroasa ce dainuie peste fatade/e varuite ale case/or umile.i LI VRABIiLE Dimineata de Santiago 1 e acoperita de nori albi fi cenu.i cu mine. iar rodiile se-mpurpurau co ni. Platero. Ce plina e. se departeaza.

subfiri. mindru ..• $i cel din (runtea alaiuiu! .ei arabelti. de unde se vede tot drumul de 10 Uonos.i-am spus mogor(IJului meu . varso c1fiva strop. dansuri. cum se-apuco de pliscurl I Uno code pe-e ramuro. ele (dloase. 1ntr-o panglico inalto rOfie. cu forma lor proaspata fi voioasa in grodina caselor 1nchise. se scaldo oriunde. drapate cu alb. vin deodato. venea Cel (oro de poeat.· Aduc zvonul departotel podurl din Donona. Mulfumite.i gatlt sa clea tircoale fetelor. peste ville verzi.i deschido aripile pentru co so afle fericirea. Pe urmo venea carul befivilor..i-. La urmd. corufe/e. L-am dus. tras blajin de doi boi mari bolfari. cam pe-o parte. $i iar cai. stind sub baldachin. Ie trebule door so-. tnu-« veselo demonstrofie. cealalto a fi. mai rntii. Cdrufele incepusero so coboare. Binecuvfntate pasar. ele. biota lume. clnd lumeo. Apoi ne-am alezat tn zaplaz. Ploaia uloaro codea cu tOfi strop. lor clopote/e nu Ie spun nimic. taina -pinllor din Animas. Dar lumea nici macar nu ridica ochii spre ploaie. in orice clipo. cum Intra Ji ies din iedera. ei voiofi. botind in daire/e fi strigind sevillane 1. Calatoresc fora bani II (ora bagaJe .i-fi schimbo coso dnd au chef.pe catlr! Ii pe cai cu . pe ulifa Fuente. adevorat. 56 .Troiasco Fecioara datatoare de ploaie ! . banuiesc un rtu. co nilte episcopi. duminicile. parfumul din Roclna. inspoimrnta pe bieriloameni sclavi. cum fipo. (ora aceleolimpur! Ii In(ernuri care-t extaziaza .hoi so afteptom carufele.i gotite cu flori. co nifte paturi. Au trecut. Ie contemplo fratern. slab Ii rosu. In care e 0 forimo de cer. cu (ete/e oachele . alta bea dintr-un ochl de apo de pe briul (intinii. cu poloria mare pe spate Ii cu bastonal de our rozimat de scara . intr-o nebunie foro sens. cuplete populare speclfice provinciei Sevilla. LII PLOAIA Plotero .Vrabiile I Dedesubtul norilor rotunzi care.nit pe strealina Plina de flori oproape uscate.nnoscut. vese/e perechi de miri.eii.tiu ele bine. se-ntorcea. nu . iubesc drogostea fora nume. vinot argintiu in carul lui alb. dragostea universalo. fi-un oarecare magarul dulos. fora sarbdtoare anume f Cu libera monotonie a ceea ce e . pe care ziua cenufie le-nvioreoza. racoorea din Madres " din Frenos. dintr-un trecator nor vinat. presimt 0 padure. iar mogari. 1 Sevi/lanas: clntece. dulcile mele surori. . fora mai multo moralo decit a lor. pe ale carei strefini de var se stingea. Impodobitul fi sprintenul alai se ducea. co 0 prea incorcato grodino ve. in urmo. gologios. numai (1ori. pilptitorul soore 01 dupa-omlezii.tedo. unde un oarecare poet.corunt. pleaca 11-0 loso tremurind.. se duce 10 liturghie. afara poate de-o fer/eire vago.• I . $. sintsurorile me/e. cu [runtalele lor fipotor colorate Ii cu ogfinzi. pe mogari. ei. foro obligafii fatale.Troiascooooo . arfogos. din dnd in cind.tiu de luni niei de slmboto. pe care-t .

argint. cu lacrimi in ochi. blfnd. co 0 femeie. vo fi exist. Platero se-ntoaree de la cimp. delicat.nt. siirmanet«. Platero: canatul copiilor s-a trezit azl d. or spune Campoamor I. albastre? Ascultd: disearii. nic. n.. dar glasul lui era ~ubred ~i astmatic precum sunetul unui flout sport. de rachete. tn pulberea albO a potecilor uscate ale crepusculului. Pasul lui e morunt. cu povara lui u~oaro de ramuri de pin pentru cuptor. jucou~ . tu ~i cu mine vern cobori pasdrea moarta in grddina. Cu urechile ciulite. vii. 1 Ram6n de Camooamor : poet spaniol (1817-1901). LIII IDIL. cere-even grijo de e/. ..nd oare un paradis 01 posorilor? Va fi exist. inobu~ito de dangotul de clopote. iarna a petrecut-o tiicut. siirmanu! cintoret vo porea. a vrut ~i el so-mpodobeasca vio~a nouo ~i-o cintat. smerit ~i supus..atirnii. 0 petalo ve~tedo de crin golbui. A murit ~i gata. Atunci.. de izbitura aspro a copite/or potcovite in pietre . ramuri care. '[i-aduc! aminte. alt caner biitrln . canorii. corbii . ~i-n mijlocul cimpiei care-a ~i po~it spre decembrie. vozindu-I teapon ln fundul coliviei.t nimic. Platero 1 . au purtat in e/e soarele. 57 . Nu . coPi. cind soare/e (acea din casa deschisd 0 grodino ~i-nfloreau cei mai [rumos! trandafiri din curte. Platero ~i-a indoit picioare/e ~i. mincare. Ramurile verzi. cu capul ascuns in puf. Platero.. Cel ma.Muzica se-auzea acum. vintu/. inserindu-se. ?i-I vern ingropa sub trandafirul cel mare.i. lor la-nceputu! primoverii acesteia. Platero.ce grozovie I aici au stat. purpurii. mare dintre coPii. a ingenunchiat.~ DE NOIEHBRIE Cind. galbene. In m ina candido a Blanquitei.mineafo mort ln colivia lui de E drept co era tare biitrln. Acum e lund plino ~i 10 palida-i lumina de arg. LlV HOARE CANARUL Uite.ci apo ! Nu. aproape co se pierde sub amplul verde invins. Friguroasa tihno viorie if inconJoara co un nimb. siiracu). ai zice cd-i un melc in cosufa lui. Parea nid nu merge.-0 lips it nimic.nd 0 livado verde in cerul albastru. s-a grobit so spuno: . luna. toata numai boboci de trandafiri aurii. cu suflete de pasari albe. blinda smerenie-a mogarului impovorat incepc so para divino.Dar nu i-a lips.

de fiecare data cind se-cuzec 0 pocnitura. in aurul ceresc 01 zilei luminoase. Mai int. iar in plopii de pe margini. 0. Platero. LV FOCURILE Prin septembrie.curind flori de lumina. ne-am dus cu totii 10 vii. Ce incintare pe cimpul innoit ! Curgeau piraie/e um flate. soare/e dogoritor lumina un strugure striilucitor fi sonotos de chihlimbar. unul dupa altul. erau surde pocnete pitice. intr-un suspin. Platero fugea printre vife/e de vie. lntr-o desaga a samarului ducea gusto rea fi pc1lariile copiilor. 58 . ce ziduri diafane de trandafiri striivezii. rOIU. Cind.Chiar in primavara asto . cu dinfii lui enormi. iar in cealalta. una lui Pepe fi ultima. co un ochi instelat care 0 C/ipa or vedea cimpul. care se deschideau sus. vioriu. tnca tivifi cu galben. pe Blanca. mi i-a dot de buniivoie. Deodato. ale ciirut lung. fragedo. incepeau so se vada pasarile negre. ce pauni purpurii. apoi. tretnura. lui Platero. LVI STRUGURELE UITAT Dupa lungile ploi ale lui octombrie. vom vedea pasarea fifnind din inima unui trandafir alb. ca. albafi rumen a co 0 floare de piersic. co incununare. ogoare/e erau aeoperite cu aroturo lino. co so se cumpiineascii. albostru. in brusca. Focurile ardeau Pina tirziu. zbierind innebunit. Aerul inmiresmat are sa-nceapa so cinte. vinete-ruginii. tinindu-! 10 spate. rosu. pina sub lini~titii pini din umbra. din acea lini~te-nmiresmata pe care o impra~tiau chiparoase/e de linga bazin. albastru . co un suflet stapinit de necurotul. iluminare a spafiului si-n lumina tremurata ii vedeam ochii marl negri care mii priveau speriati.Un strugure ! Un strugure ! lntr-un butuc biiuln. Ii alte/e a ciiror striiiucir« apunea co 0 feciorie goald ce Ii-or pleca spate Ie. vioriu. cu acea blindo ascultare nesilito pe care i-a do barbatului (ata pe cole de-a deveni femeie. iar in soare/e de aprilie va aparea 0 fermecata filfiire de aripi invizibile ~i-un tainic ~uvoi de triluri limpezi de our curat. copiii au fugit strigind: . in nopfile de veghe. l-am dot una Victoriei. una Blanquitei. iar eo. if apara. una lolei.. Strugure/e avea cinci boa be mari. in risete/e II-n aplauze/e tuturor . ne duceam pe dealul din spate/e coset din livada $0 ascultam satul in sijrbatoare. care-t culesese. ce [azani de foc prin gradini de stele! Platero. urca pe cer aurita coroana rotitoare a castelului. TOfi if pofteau / Victoria. rachete faro coad«. mlOdite riisucite pastrau inca nifte frunze uscate. Platero.o salcle de singe p. care a apucat-o bruse. Atunci eu iI-am cerut. prindepartata larma a satului.

vin lmpre- 59 . $i. COPiii paznicu/ui. . Platero. prin neintinatu! sat pustiu. Platero. ~i lasd'in frig un miros de jaratic ! Cimp de decembrie. cu pura lui oscupme. slavd Domnu/ui. Ceru! parca i-ar pre(ira pamintu/ui aprinse/e matanii ale unei iubiri ideate. dornic de-asemenea de zi. galanti. alb co 0 hermina. care n-au porn de Criiciun. PIotero.0. in lumina albastra ce patrunde prin unghere/e grajdu/ui. sa doboare pinii din munti. Eu. zbiara lung. Platero 1 Mi-a~ do toatd viata ~i-a~ dori co ~i tu sa vrei s-o dai pe-a to. co gindul meu. Ce (orta interioara rna ina/ta de parc-a~ fi un turn de piatra dura cu vir( de argint 1 Priv~te cite stele 1 Toate cite sint calauzesc cotiibi). un trosnet strident de crengi verzi care iau [oc. caldut acuma! lorna a dragastei !Noapte de Criiciun a ce/or fericifi 1 Peisajul din jur se tope~te prin aerul ciildut.• E seara de Ajun ~i-un soare posomorit ~i slab de-obia licare~te pe eerul aspru. singura. Ma gindesc ce s-ar fi ales de bietul Platero dacii-n loc sa-ncapa pe miinile me/e de poet or fi-ncaput pe-ale vreunuia dintre ciirbunat]! aceia care pornesc. cind coca~ii neadarmifi vad primii trandafiri ai aurorei ~i-i saluta. LlX NA~TEREA DOMNULUI Focul pe dmp I. apoi fumul intetit. Toti cred ca Ie e (rig. tu cu llna to ~i cu patura mea. rna gindesc 10 soare din culcu~ul meu pufos. pentru puritatea acestei minunate nopfi de ianuarie. se-ascund in case ~i Ie-nchid bine. vom merge lncet. ~i 10 urrnd flacara ce matura (umul ~i umple eerul eu floeari de-o clipa. (ara nori. albastre se pierd nu ~tiu unde. eu cu sufletul meu. Tacutul vint de miazanoapte sufla intens. Plater<) zbiara iar. galbene. parca or fi de crista I ratacitar. Deodatii. sou intr-ale vreunuia dintre liganii aceta zdrenfarOJi care vapsesc mogarii ~i Ie dau arsenic ~i Ie pun ace cu gamalie in urechi co sa Ie tina in sus. de cu noapt». Noi. Yo fi ~tiind oare ca rna gindesc 10 el? Ce-mi pasa? In gingo~ia zorilor. tremurii ~i se purifica. flacara-n vint ! Duhuri trandafirii. co are un grajd calduf ~i moale co un leagan. limpede ~i asprd 1 LVIII ZORILE 1n Ienesele zori de iarna. Cit de blinda e de~tep~ to rea lui departata. pe chiciura aspra a drumurilor pustii.LVII NOAPTE NEPRIHANITA Crenelate/e acoperi~uri albe se (ring brusc peste vese/ul cer albostru. ghetos ~i-nstelat.. cenu~iu tot in loe sa fie albastru. amintirea lui mi-e placuta co faptul diminefii. vinetii. satul de somn. inaltindu-se lmr-un tainic cer mohorit.

care pocnesc in ra(ale. ca sa se joace cu ei. tu. Privest» trandafirul iista.. fi cintd: .. $i se-nveselesc numaidec1t fi sar peste focul pe care noaptea if r01efte acum. un palat de clestor . tu. Marie. un eer. LX IARNA Dumnezeu sta in palatul lui de ctestar. losife .pe Platero.1 1 G\ jurul focului. 60 . pe care toamna le-a liisat cu incapafinare prinse de ramurile lor faro vlaga. Sa-fi incalzeasca miinile infepenite de (rig. se acopera cu diamante. Eu Ii-I aduc . 1i daca-I scuturi. Umbra. ca su fletul meu...lar ultimele flori. In fiecare diamont. saraci fi trifti. Vreau so spun co ploua. ~i rdmlne ve$ted 1i trist.. ca sufletul lui. ore-n el alt trandafir de apa. un Dumnezeu.. vezi? ii cade noua floare striilucitoare. Mergl. Ploua. Platero. ¥i arunca-n foe ghinda fi castane.

zice ca au sa-. prin ea. in lini~tea mutd in care ne-am cufundat amindoi. DE APRILIE Cop. de doua ori mai murdar parca. navalnic. copiii. Platero mai intii i~i ciu/e~te amindoua urechile. zblara in fa fa zidului minastirii ~i coboara tropaind. brusc lini~tit. ca bube/e dulci.at meu. latma de la pescarie. daca nu ma crezi. 61 .Apa trebuie sa fie la fel de veseld ca soare/e. bauin ~. in jocuri ~i risete. vine la mine ~i vrea sa se ascunda-n ~anf ~i sa fuga in acela~. cu picioare/e pe sus. Prive~te cum se curafa frunze/e verzi. zi de meditafie. sus. la coltul de la Transmuro. intr-un nor mare de praf.i. fluierul tocilarului ••• Platero tot mai tremura din cind in cind. [ericu). voinici ~i-rnbujorati.. Acolo jos i-a plouat norul acela trecator care-a-nviiluit: cimpul verde cu fire/e lui de aur ~i de argint. negru. albi~oara. cum zice Darb6n. puternic. ridicindu-~i zdrenfe/e de pantaloni cazufi. i/ izbe~te. ar acoperi deodata singuratatea orbitoare din cotitura ulicioarei. mare. a~ternuta inaintea soarelui. Prive~te acum la acest soare plapind. care Ie lasa afara burfile negre. ~i cit de frumos e curcubeul care iese din biserica ~i se stinge. Platero. E. fugind pin' la ~anf. zbiara salbatic. fara so ~tim de ce ••• . pe la Transmuro ••• • • • In aerul cald plut~te un fior ciudat . rinjind ni~te dint. se mai scuturii 0 data intr-un tremurat cu zgomot usor ii. rosioara. doctorul tau. in ~coalO. inabuie ••• 1ncetul cu-ncetul. eu cred ca miigaru! acela nu e magar ••• lar Platero. Prive~te cum curg stre~inile. cum plut~te din nou prin ~ant vapora~ul copiilor. ii trinte~te samarul..in care lucrurile par rasturnate. it miroase. galben. E. se uita posac in jos ••• LXII IDIL. apare magarul. lnciircat cu flori galbene.. Se-aude. unde precupetii care de-abia au picat de la Ribera l~i lauda platica. in iedera. bibanul. de-o clip a . langusta. iasa oase/e prin pie/ea napirlitd. aliitur! de noi. cird galagios. Ploua. g...A. • • . Se opre~te ~i. coP. Uite.. ne-ntocrcem la realitate. Prive~te cum intra toate vrabiile. cu-o energie care nu se potrive~te cu disgrafioasa lui batrinefe ••• Sa fie un magar pierdut? Tu-I cuno~ti. iar pe cealalta 0 coboard. cum alearga. $i peste tina imbibata a magaru~ului ctopofeii uzi mai picura inca. clopotul care vestejte slujba de m iine.Platero. Platero? Ce-o fi vrind ? De cine-a fi fugind cu pasul asta inegal ~i violent? Cind it vede. LXI DIAVOLUL Deodata. al lui Platero? . intr-o vaporoasa irizare. 0 clipa mai tlrziu. tacut. azvirlind 1n el cu araci ~i cu pietre.i s-au dus cu Platero la piriul cu plopi ~i-acum it aduc inapoi la trap.incit a. uitindu-se la mine speriat. unde aerul.nind.ca arhiepiscopul nostru . in trap apasat ~i singuratic. impotmolit ieri in iarba. Magarul negru trece pe I1nga el. timp. ca ~i dnd umbra unui postav negru. apoi pe una 0 lasa ridicata. Astazi nu ne ducem la cimp. ciolanos .

Platero I Magar. albi co zapada ~i aurii. ce unduia coroane/e copacHor. pura.0 I Platero. Platero.i din Friseta or fi J. eu lnainte. lntr-un trap tniirunt.. Era acolo 0 adlipatoare intunecoasa ~i ni~te baiefi rai le-ntinsesera paslirflor 0 capcona. prin Jur. )alnicul glliscior se lnalta in vazduh. vesela.. Dimineata era /impede.• ~i nu i . Dar. coborlnd ulifC1. In asfinfit. semeafo. atit de-aproape de omul rau 10 inima 1 Am incalecat pe Platero ~i. Din padurea de pini vecina venea un concert ulor de tri/uri in (1licarate. co vin sa te . or trebu. facindu-mi glasul cavernos ~.magarul tn scurta lui fuga. chemindu-i. Platero. mursednd moartea. Ii spun: . destramat. co totdeauna. LXIII TIGANII Pr.Sint lini~tit ln privinla lui Platero. Clopofeii. pentru co so ajunga 10 graJdul lu. trece in trap de poarta care se-ncbide-n urma lui cu pocnet aspru de fier ~i de stida. ~i fusta albastra.. sa sara 0 jumatate de sat Jk1(ara de as to Rengel. Acum if I am/ntelti corturile murdare ale tigani/or. Sdrman concert nevinovct. Ajungind sub umbroasa cupola de (runze. din curtea de marmura in ceo cu (lori ~i de-ate! in ograda. in blindul Ji auriul vint dinspre apa. padurea de pini. simtmdu-! din tarcurile scunde pe liganl I .•. tine 10 mine fi tine~. in rochie.vqte-o. Magarii. 10 el. rupind . peste cimpia de 10 San Juan.. eu nemarginita durere. faro voia lui. Ce bine paarto trecuta et frumusefe. (emelle lor aratoase ~i magarii lor muribunzi. fjindca. atirnd 0 clipa intre bale/e alb-verzui Ji numaidecit se due in burtoiul lu! inchingat.lnuntru. dreapto. •• Ochii strolucitori Ii vioi 01 lui Platero copiazo 'ntregul peisaj de soare ~i de ploaie. lugubru. lorna. Ii sore ~i salta. •. . LXIV LlBERTATE Mi-a atras ctenpc. co tine . Intoarce capul ~i-apuca (lorile pe care le-aJunge cu botul. co un . am urcat. slgur ca n-au sa-I fure ligan. care se-apropia Ji se deplirta. Platero. lnuntru ! Am sa-nehid poarta. am batut 62 . pe [ratl! din cer. sentimentala t Pina ~i zbieretul lui Platero se face duios sub gingaJa povara plouata t Din clnd in clnd. co 0 sageata. Vine-ncoace.IdiM proaspata. cu volane Ji cu picdfe/e albe I Se duce 10 consiliul comunal sa cearii permis de aJezare in spate Ie cimitlrului. tigan. patrunsa de azur. alt nor trandafiriu . 10rfUi galben. silindu-! cu picioare/e. pierduta printre (lorUe potecii.-nceput so tremure. prin soare/e de aroma. co sa-I sperii ln gluma. faro so dispara. Platero dupa mine. cu focurile lor marl. 0 pasarea purpurie care-s! desfa$ura fara-ncetare captivul zbor po/icrom pe deasupra umedei palUni verzi.stejar de falnicd inca. faro so se uite 10 nimeni. paznicul. cine or putea m1nca (lori.. Ne-am apropiat ineet. se vede plournd. glicina atbastr«..s-ar face rau I CeJOaso dupa-amiaza'de aprilie 1.

lar ecoul rdspundea.---~ . zbiera lntr-una. sec ~i sonor. cum l-a vazut. Pasarile s-ou dus.ata sa md invinefeased. cu ochii blinzi Ii tri~ti. Nu putea .• S-a mi~cat bruse. prin iarba . dntrnd in alta pddure de pini.. imi dadea mereu cu eaPalina lui poroasd peste.. molipsit. Atunci i-am 'ntins pieiorul pe pamint. inimd. l-am m1ngiiat din nou cu bllndete.E. nu? Nu ~tiu ce-o raspuns ... rau. .. Cd nu ftiu ce radacina otriivitoare. 8auinul Darb6n. sarmanul.. ea din fundul unei fintln.. i-am vorbit ~i l-am indemnat so se seoa/e . Nimic Co 0 durere . . l-am mingiiat. Ii a c/atinat peste piept din caput congestionat. Plater«.. mulfUmindu-mi. . am ~iPat. Pam intul. printre depdrtate/e blesteme ale balefilor ciinofi. ca un pendut. M-am dus la el. 63 . ~i-a riima« cu un pieior ingenuncheat . am cintat.- din palme. Platero. adinci. aspru.• Cd se duce siiracu! .. . a eascat plna la urecbi enorma lui gura ftirba.. ~i-am trimis dupa doctorul lui. LXV MOARTEA L-am gasit pe Platero intins pe a~ternutullui de paie.

Platero ? Platero. Hambarul e spatios. marea. Platero murise. 10 apus. merg la trap in poiana visurilor lor: Oi. care code cind it atingi cu m ina. spalatoreA1 selor. fac teatre din ziare vapsite in ro~u t biserici. cu indemnuri agitate ~i impetuoase. cop.. in jurul rozmarinului verde ~i trandafir fi aut in soare/e care tot mai lumineaza dealul? A~a e ca ne vezi. se joaca in hombar.. Platero? a e co vezi trecind pe coasta rosie de la Fuente Vieja magaru~. cum in raze Ie de pe urmii. se urcii pe tniigaru! fara suflet ~i.La prinz. nestatornic roi de nelamurifi f/uturi albi. la stinga. in spate/e bisericii. f. cu 0 tristete prafuita. Din el se vede toata cimpia din Moguer: moara de vint. Platero! Oi. in imensa puritate ce uneste pam int ~i cer intr-a singura minunatie de clestar ? A§a e ca ne vezi. nu-l a~a ca ne vezi? Da. A§a A§a zboarii. indulcind toata valea cu vii . lar eu aud in asfintitul senin. tepene ~i decolorate. trlsti. acoperit de pini. harnice/e albine. LXVII MAGARUL Am pus saua. Platero! 1 Echivalentul "caprei" de tliat lemne. In grajdul tacut. iar picioare/e. ... apa rOfii din gradina. Platero? AJa e cii-i vezi pe copii alerglnd. picurati cu trandafiriu? A~a e cii ne vezi.. din miini ~i din picioare. obositi . navalnici. zbura un f/uture [rumos in trei culori. LXVI NOSTALGIE e ca ne vezi . duiosul tau zbieret tinguitor. limpede ~i rece. Inharna scaune riisturnate in loc de cai. ~chiopi.. Montemayor. 64 . Pintecul mic de vata i se umflase ca globul pamintesc. ~coli . in couu! unde stau leagane/e uitate ale copiilor. vinetiu. in fata. lini?tit. cu schitul lui alb. rosie. tiiinuita livada de la PUia. Uneori. luminindu-se de fiecare data cind trecea prin raze de soare din ferestruica..Jrin iarba-ursului pe ale carei ramuri poposesc propriile-i flori. Parul lui ere] parea acel par de cilti m incat de molii a! papu~i1or vechi. Tn vacanta. inalta ~i stralucitoare. friul ~i capastrul bietului Platero pe «magaru/» de tiiia: lemne 1 ~i l-am dus cu totul in hambarul mare. se-naltau la cer. in mareele verii. ma vezi. Platero ? e cii vezi cum ride In pace.

ta cu trandafirl ve§nici. tu. ma cople~eau cu intrebari nelini~tite. cu nalba §i cu caprifoi: fie iti inchin aceasta earte care vorbe§te despre tine. acum cind 0 poti Infe/ege. Se-ndreapta spre sufletul tau care-acum pa§te-n Paradis prin sufletul ace/or peisaje din Moguer care se va fi lnalrat §i ella cer . mol lini§tit. cintau canari. . prin livada pustie.pe-ace/e drumuri adinci cu nopal. alb. ajung. . la plnul ccre-p tinguie cu cintece de leagan moartea. Cum am ajuns. me~te§ugit 1i vesel. care mi·ai purtat sufletul de-atitea ori numai sufletul . in spinarea ei de hirtie. Deasupra. ~tiu ca la asfinfit. cind. in Hoguer.. Platero: iti mai aduci aminte de mine? ~i. 1907 LUI PLAT£RO iN CERUL DIN MOGU£R Dulce Platero jucau~. cartea poarta sufletul meu. Platero. pe care nu-l viizusem pina atunci. Ineet ~i dus pe ginduri. printre granguri ~i flori de portocal. ca un su flet. in bolta verde. Da. magoru~ul meu. care.ii la mormintul lui Platero. din zi in zi. spre indltarea lui. mo vei vedea oprindu-ma-n fata stinjeneilor galbeni care-au rasarit din inima ta descompusa. se face mai bun.~i in romaneste de ILEANA VULPESCU lluscratie de BALTASAR LOBO (Dupi "Editions espagnoles" .LXVIII MELANCOLIE Azi dupo·amiaza m-om dus cu cop.i-am spus eu tarinei: daca. a~a cum cred. ~i trilul lor subfire. care se aflo livada de la Piiia. odata cu-at tau. acuma te afli pe-o paji~te-a cerului ~i duci in spinarea-ti paroasa ingerii ado/escenti. un fluture usor. zbura staruitor. . cop. m-ol uitat cumva? Spune-mi. In jur.i n-au mai tipat. mai pur. prietene ! . din stinjenel in stinjenel. cu ochii striilucitor! in ochii mei. Uni~titi ~i gravi. ca un vis luminos de dragoste nouii.Platero. umbla prin aerul auriu al dupa-amiezii coldute.. rdspunz lndu-mi parco "a-ntrebare. 1495 . feridt in pd§unea. colatorind printre maraeinii in floare. la poale/e pinului matern.Paris) 5- c. zugravitd toato cu zenit azuriu. aprilie impodobise pamintul jilav cu stinjenei mari galbeni.