nOJl KEHEJlH

...B'h3XO~ HTIAJlEHHE . HA BEJIH·KHTE C"JIM
.~

--

----_ .. - -

-_._._-

- .-~--

__

... -

-

.

--

-

----

.-~-~~

-- .. - .. -.-~.- ..-.
..
__ OM' _,._.

HKOHOMHQeCKH

npOMeHH

H BOeHHH BeK

KOHq,JIHKTH

,

....

XV':"XX

.
_____ ~r __ ••• _ r __ r_. __

.
._ ~ __ _ .• _.. • • •• 0 __ ._ __ •• ~~~ ~ ~~ __

....

_. __ ._-

BoeHHO

H3,n:aTelICTBO

.~.--,"

,

r.

-,

"

.

£OOZ

£OOZ ')1003
'twmHdo)!

..OfUOII~~ultEHOIIH~Oa"
'IDIOj!HIIJHll W

(2) @

UH )!HIJJIWltAX 'UUOllHJ) llilOOllHll~V ll~dllW

L661
'BIl::l~09

nosodu

~-'

tl

r '.

'1l1l0llHHll.I.ffllJ UaOlfO)!HH IfHdllW 'Elro~lfE)lllIlOlfHdH)lllH::Ilf3

1l1l0~~HdX lla~aOHaJ 'llGOlfHHu)111llodltHllO)!allVHH~HV @ £OOZ 'll)lHH @ lq~pAdo:)

--,_._---

._----,.-

._---_ ..-

------.--.-'-

I .. ----~--'----:---.--.----.------'-------.-----

8861 umuAH U!M.Un Aq U!lllpa lll::llD U! pcqsqqnd lSl!i[ 8861 asnoH UlOpUll(l Aq vsri=n U! paqsnqnd JSlkl __________ . .. ,.._.. .__._.__ . __ . .. . __ ___.686
U~~ld_)m.1lJ!l9d-&qP.£.q~!IqM

86L

__

__ __ - -- ----_

--

- ----

8r8 9£ uopuol 'ql!UlSl~lUWllH
'P1l0(l

slaqs!lqndsu!IIO;)lawBHJo iuuduq sS~ld llt'naiIod

::IOllIlld UluqInd ~8-LL

UV

iuD)f DH

AG3NN3)l1nVd

-".

'.

'C'h,ll;'hPlKAHHE

Kapmu...................................................................................................................................
Ta6IlU!{U u ouaepauu :...

9

Bnaeooapnocmu Bseeoeuue CTPATEfIDl 11I1KOHOMI1KA HA ITPE,L(I1H,L(YCTPI1AJIHIDl CBJlT
1. B'L3XO)l,'LTlIa 3ana,!l;HuH CBHT Kl1TaH npM ,!l;HHaCTIDITa MHH
HCIUlMCIilllIT CBlIT

9
11 12

25 26

31 ,.......................................
36 39

)J.saTaayrcaif,n,cpa- 5IrrOHlli! If Pycas .Esponeitcxoro qy,!J,o"

2. CTpeMC~'LT na Xaticfiyprcxara ,!J,llIIaCTlIlll>:'LM rOCnO,!l;CTBO ua)l, Eapona, 1519-1659 r, 3Ha'lCHHCII XpOHOJlOrltilHa 6op6an ITpc}.(HMCTBaHHC,!J,oCTanu'H Xaficfiypnrre aa ~........ CpaBHCHID'!C ,!l;pYfM)l,'bplKaBII BOMHa, napa Ii HaUIIOHaJlHaTa)l,'bp>KaBa

53 53 63 77 90

3. cfIl1l1anclI, reorpaocxo paanonoseemre II nofienara D'LB BOlllIlITe --+--oT·1660-1815 r....... ·;·.i;•• ; .. '~=."i" .. "=;".-.-,="".= ....= ..=".,,,.,·::;:, ...;:,;-;.---94·----,,¢lHHaHcoBaTapCBOmoUIl5I ,.............................................. 96 Ieorrornrrnxa :................................................................. 106 ITo6C,!l;aTaBbB BOMmrrc OT 1660-1763 r. 120 ITo6c,UaTa BoB BOHHHTC OT1763-1815 r • : '135
i;... i..... ;i .. iii;;.ii·i •••••

CTPATEfIDl 11HKOHOMHKA B HH,L(YCTPI1AJIHATA EPA
4.1I1I,!J,)'CTpuanIl3allIlIlTa II npoMllllaTa B fJl06anHHH 6anaHc, 1815-1885 r, 161 Yrm,tJ,'bKLT aeesponekcsaa CBlIT na 165 Xereaoa JIH e AHrJlltil?:.-.::.~=::.:;::.::.·.~.:.:.::..•..:.:: :..••:.;;:::::;:.:~:~;:-;;.~·;.~-;;.-;;~.~;;;------168-· ; --..--.--~"CPC}.(HHTCCHJlII" 176 Kpnacsara BOHHaH Cp03Hl1Taaa pYCKaTaMOll( 186 C'bcmt!ICHHTClI(aTiI H Ipaxaaacxara BOHHa 193 BofurnTc sa 06c,!l;HHellHc na fcpMaHIDI 197 .113BO,!l;H 205

5. B'L3I1HKOalieTo ua Jl.BynoJllOcHIIII CBHT II KpH3aTa aa "Cpe)l,HIfTe cllmf".
qacT rrspaa, 1885-1918_r. ITpOM5!HaTaB 6aTIaHCana CBCTOBHl-ITe CIIJIH C'bCTOiIHHCTOHaCilllHTC,1885-1914r BOCHHl-ITCC'b103HIIl\CmrreHM, 1890-1914r : :...................................... 208 2II 215 258

.--... ... · 81 ~ £61> !!t!¢odzonvgng tlJiJlCalfaH ···f·...······· 'llJ.... 'J lv61-[ £61 'lidXll8£1ld co llJ.)110du OJ...I... • 'a1HUH:) tl~ .~u.IJimliHal'lodu ....................tl!OU:) llH OHIlOHgOruOU '91 '...J...)J.')ua::JI!H 'noxon H....)laIl010U<jIM a..'...........)11lJl:)!....·········· .)1IlHH..LHlI::J!:!:l1l0dIl3 CH ..........LllHd.))/i'1I..·..)ugodu nuam .L-OHaUIDIlI'wdU : J vl61 codn 'lZ _~~-.....") UUHl1<ld.:)OH..~:.....L:)HHoualIlH J....~~-.. · ···.'. J 8£61-0881 '.)11H..)UJ ..:Jlta!{:lIlH .........")" tlilll.....) )I{IlEM:llllIJI::J.... ·· · · 'lfll::J!!OH ?J...· ··.i··········· ... ··· ......I_Il10XE~_ IfHHooH L 81 ··.... ••.-......zs [____::_::_~:...····.::-..··.......··::.......~..J...lUfII::JtlH IiQlldoll amHHaOlll!H )!(lJH0....)lHlrH::JtlH JCIllfnHa10ll H::JlJIIlHl'lodu)ngO 'LI ~ 8£61-0681 ':)lHUHO..(h 11HOB1::Jl10m:1I0du It J 8£61-0681 'J 8£61-0881 ··• :l...... '"IIUII.~_~-::.........lfHEdH£IIU11g0W tlH J...:)l10IlEIIOdllIfHIlOlaIlJ J 6161--t161 H '9l '~1: 'vl ...)uodaa·6 'J 0061 O!{OllO g£ g£ 0861-£.)go S H:>tlllMdll......··· ···· 1 ndu .L::JoHarroHh '8 6£~ ·..LllH ml!8£1l1'l:>llH :lHIllIlUHdu OlOHIillBlldU" ~::lOHUJl91l~J'L '~H8:l IHIIf:lOJUOUAUl1IlUmJl'.....)lreHOImtlH 'Il l _ J v16I-0881'aJ. ··1· : I I • 'fl 8l ...· ...l)!hl1odu H:lUllHOMllI!H H..---..LH.•..(g)J'IlH :lHllll)!..)IfH...)llfffll:> [ 'HltlflHV 9 Lv 'J S:18(-889 J nH O.:) H..·· 'bHl. : HHUIlltHOHO)l ulIl!......_:............. J 018 I 'HO.....u" ~":)ill1l!Ill1I11'1...... ··...llElld)l l!l1l1l.......c... ..........:..)U:)lIh IlH aHIlB...:)OH:ltr:lHh 's: 'v )l'tl1eu.:J 1ImlloH lI:)li...OIIII01.)lII1IH:) 10 I!HIlWO. .)dUmlod83:'~ '17 .l:Juodag '9 J IlLI t....LMHHaOBJ... ··i··....L 'Ol V Il 17 I £I £Il Z Z '~I - ·T : 'O..•...::-::..........'"...........OIlBIlUJ UIlIiHllI!EHUIlHru:).61 11 J3H't1 Z£I 811 179 S:~ 117 ..~~..................--··............. ...-OHIreMru:>.}UdS '!lUH:J ::l1l1)!IIU081lH :)lHlIl~dl! L 81 1L 1 991 991 611 611 611 'J 0681-0£81 ·· • ·· 'J 'HUM:) In!HU:l1l :l........... •····· ....))I{OUOU~lld llIlodBa mod8a'0 'ZI '11 ~OV £8£ .............06l v8l 18l '~'''''''''''''''''''''~'''''''''''i''''''''''''J j ~l61-£I61 'M:)lIal1HH HHaS..······· ..LOHaHMl1.........L:)udIlH·1 v9 v · ImolIgodu M UIll1l1H.....Lmu~de UH doWf.IOdull 1 L9£ 17161 '.)'LJ Iilfh:)doBH10du" a1ll80J..........)<jInd:lU ..........LA V}H1WOHm{lI H IrnJ3:.O:lJ..........::J1I08~1I0dll0J...•-.........)lII:)OH~O a Ild..H·9 B IlUHOl!lI1)10HEll::Jl!IlH l'lXlld)[ 61 ~ I 'A udll)[ IlH ol08J.......:lMH:lII:l:lBH .........::=~C' ......:lU::J..?!l11~!l':l....l...?IIJ1 Ol:)HHaua:ltlH...::JOH:lII:)Hhtlmgo · ···T ····• ·........ · ' 1'" L£Z 8vl .....all::J Il'mVJ IlH MIfII:)...)~"(dS '6 ~v!.......l. !L861 ......lllld'lUl1....... ··••• ...-..)l1E1ldOll:J......l...)H H tOl'L::J...H 99"1: ...lQ '81 ...:J aJ........ ·.. .:)11 )lilIlUsd'l....I.L:)tlh umo UIIU.....)80HllUU HHH.···l....J.••-.. •..LIlUH:J IlH OJ..-..IflIlI:)lall'LJ [ ':l...LOIlIlEUJ IlH iroxotr n aIlH.. 'J 086 I-O~6 I 'H::JHl!UIlg H)lOQhlfWOHOJlll:)O a....)u:)lIh .LdY.. ....-..)lHl.........)l~ada ······· O~LI 01[0llO Hndaul'll! 'J Iluodaa 'J l!H IIlIagIlJlIIH'I10Ell1011 Ii Hrng nxodox 'HllHal1l!lIllllHIll!IIJ '8 ou IlUOd83 ..LO 1l8l!UJ IlH ........JIHUru::JEH IlIIaJ...~:!-...")OIUOII.llOOH..£ " I vvE 1££ .)hlIJ...... •..LVd.....)J.. •• ... 1151l::J 1ffiH00lII0u.............. 'J 0881--9181 j UII.·················J8£6I--0681 '(aHHaua::JllHOlOmgoJ.. J ...)hHI\lOHOllM l!~llll0ll::JllOd83 tll'laltlil111~l!lI:JHOlIK dOq:JHl!Ullg OJ....:)Il::J ..:~...l:(·8 HIUUfSY.....E£Il)!OU MHhIlJOIIOHXO..l! HI!IfO .L Zl~ 09£ 98Z ·· ··· ssz ·.......)a:) 1lJ...(l1HIt IlH ollHH •L 'J Ob61-0~L I 'OUJ............)II:) Illi .. 'J ~ 181-6891 'J ':m010utjJ omxodoxonnaoa 'J 008 V 18[--069 CII....l.....I............)!{~IfX tlH 1ll10X~'Lfl llffiJo81lIlflO. •·•·· ......... ..l.(l1HI1 8Ll 89l E~l -..·· ·· · ··· •· mroxeed IlHHa08 (Iill:JAcl £ag) HHEdJ.LOuKl1 Haua11f::JoH.. J ZP61-616t 'Cd01S .................:.---91l 91 z: ~ Il V Il ·· J 8161--t161 ··· · ···1 ··· ·· · ···... · £ Il 'J 8 £61-0681 'a1mrll::J IlH O.. · ·...I.jpI6I":::Os's(---------·...)aoruHah' [0£ ~81 ~8l .· ····· ·.T .~.tld '1" WI LL j I-OOL1 '.... L 3:d......LltltMllllI aHIlOU:):>CH oxotredj .--.......(l1HIf ·.)Og tlH OBJ..... '01 B 11>9 609 .... 1151l:) ..)!{OUIlH IlII 1l110XE'l81lH.)l1MU CH ~'LI'I..LIlElfd)l1l II.OllflUUJ UH 1i1l11IlEHImllru:J..)U..HIIOIl '8 lAX codu 1lillI:> :llIlHIIO...··... Zl 1· I ·· ~JL_ ...... lffidQUl~l!l!ll!lIOIIUlUdg T ! ·1·········...)u...LJ ·If[{Ifox'Lds:) :l. .:JOH)I(OW£'LH IlHhMJOIIOHXaJ.)08IlH 'J ZV6 'd.........MtrrllsOIOB tlH MJ.... ....)1I:) 10 UIll1 H.\Sl1tlll O~<lHtlll)lIfIlE'l.··._:_==_... .··· ·zovnug 0061-0~L 1 'O~.~ :::.tl)! Ul!m)[ 0991-OLvi ':JlHl!l~dI1IlH ~vv Ilv ~vv nsoarodu H Imdo.. ::..l!dJ..LIfHl'ldl! 11HBIl1:)'L::JImHhlfU IlH looHarioHh "'J 8£61-0881 '61 'OIl1::Jl10IlEllodu onourmneodu O..... .(J..(uodU ........:)H1wua::Jc tlH !:!odg mgo H '£1 ..I. ••...Il1Il:)dllll!Hll08111IlH:ll1Al.Ll!JIlI8EH"l1:ldU l1od H:ll1odllll....)08 ::JlIIHXaJ..( II:lU.....::.l)!.::Jl10SEMOdlJ'(1: 'J17161 eodu IlWl'L::J a...· ...................£ tlH Ml10XHdll 111Il1oXElld IfHHaoH'l l!ll::JOH.)U:)::JtlH J......LO IiHJd:lH:JOd...···.....LaIlIlOUO:)llH IlH .~OU -l::JoHmgo £~v : : l!lI::J.)hHJ........~...::.....~j. ··· ..:)IJ1ld)! O...lflIHH:108l1...\l10dU H.LIIH....... lAX ecdu IlUOdH31lH .. ....J.···..)uO 'J ...o · 'J 0681-0£81 'HUH:) IfJlHUafl ::l1lI)l:)\PIlOdIl3 llH OIH1H 'vl .....tlll H HHOHUltl~ II) a.·..·...-...... ~·.....)ImHOMlltlH H..LOHBO.lQ '9 j ...()1)l(al~ .. ·.... CI!_!:l~!!_ l!1l!lI:)l!_l!d>I_'!_?~IIl!M.)HHl1....)....

sa 28..eJI6aYM He cano rrO)J. 'Ie rpsbsa na MUCIDI sa 06llKHOBemrn xnraren. KoeTO cropn H Maprt.. 0611\ 6PYTeH HaJ.. P'bCI ua peannas BpyreH H31\1I0HaneH npoAYKT.a IIepe6YM C 6H6JIHorpa¢llHTa. na 44...1l OT6paHa ira Bemmrre CHlHf.... 31..[(bH nl1ll npernenaxa ~eJIHH psxormc..po6HO npoyaaxa nocnemnrre rnasa. 1979-1983 r... ITPC)1.{HOHarrCH nponyxr If 6pyreH HaJ.. 45..BH)!(AaHIIR 6pyrHHlIII3UHOHaJICH npoAYKT aa Karaii. I1POMIIIIIJICHO npOI13BOllCTBO csera.. _".{1I0HarrCH npoayxr aa rnasa OTnacenennero aa BenHKHTCCHm(npes 1950 r. 38. JJ:)!(OHE!JHbT MH p. 306 3 I0 335 341 343 343 363 364 365 379 394 405 422 423 423 440 443 444 479 EJIArO)::(APHOCTI1 KaKBMTo H ~a ca cnatiocrare aa KHMraTa MM. 41. 1980-1985 r. na KORTO p....ap... KalITO II TonKOBa He06xo..[(HpBaHeTO aa UCTOpHqeCKHTe CTaTHCTlIKU.1948-1970 r...1850-1971 r ...a HaIIHlIIa sropa rnaaa.......H... fOJiHlUHIInpoM._... Ha1\IfOHarrCH llOXOAH BoeHHHpaaxonn na BeJIllKIITe CHrrHnpe3 1937 r...aHeTOna TeMa OT TaKas a SeJIHqHHa. 42...3BOllCTBCHH IIHlleKCH. 1830-1980 r.... 1986 e... Macro yxeaa nacnyruaxa JICKIl. II IWHTO !>!Horo no-pane or MeHe OC'b3Ha KaKbB HerrOCH'JIeH rpyn H'3llCKSa pas[JIeJK)J.!(CTllOTO I Mynpc31979-1980r. 48.. OrHocIITCJlH3r3CHIl3 H3 PyCHl'!I{ fCpM3HII1I 2.o:llMHTe M11.. 3. 36. 11TbprreJIllB penaxrop.••••.mne M11no ornenna Bbnpocn OT xaarara II M11 npenocrasnxa ..{HOHarreH nponyxr na rnaaa OTaacencnnero M6pyre}l Ha1\1I0HaneH npoAYKTnpcs 1980 r....... ITpOIl3BO'!(CTllO 3'bpHOBCCCP H KHrali..I1. 1960-1980 r..'bJInlII JlHXBIiTC ' na C'bC)1.a npenCTaBH nnenre CH aa nopenaua OT cpeuur S aacnrryra "nepMaH" B tho BOpK. Ilocneutaaav ra3ll xnnra sa MHoro. Caxoneraara npollYK1\1tlIna Bennxnre cnna.[(OIIbnHIITeJIHll 113TOlJ..1930-1938 r..HaTa aartaxa na nanexarar H 06pa60TllT TeKCTa.••....'hJI)!(a ronKO- .aBallKH' aenpecraaao BbnpOCH'.. 're utaxa na 6b.. H3KJIIO'UrreJlHO CbM 3a.. Op'hlKeHHOnpoasaoncrao aa BCJIHKlfTeCHJlIf. 1980-2020 r.. aa 251 461 497 non KEHEJJ:H XaMObll...... A)!(eiicbH bnCTaHH 6eIIle TBbP.. 43..... Pasxona sa orfipana sa ClIJIHTe. 1950-1984 r. Ilpoaauoncrao na TaHKOBe npes 1944 r..e xypax p. Kbllemwcbln. Illaiina Knatia H Cio MaKJleHH ce saexa C TpY)J.{CHTHO aapacraaae na CBeTOBHOTOpOH3BO)lCTBO...11 O'Bpairsa 11)::I?KOHBoursp rrorspcaxa Ha'lllH na CMCKqaT rpyfiocrra na 3a6elle)!(KliTe MH' rro oraourenae Ha rpllHaHCOSliTe cncrena na AHfJIID! II ¢paHWIR npes XVIII s. 1932-1939r.u.-~--~~ KOHrO Mll nane.H11u.... MO~IT crynear KeS11H C~UlT MH ncxorna B ll3.u.1940-1943 r. Ha )!(eHa MU.ll. 35.. Hacenemte. 6pyreH Ha1\HOHaJICHpOAYKT H3 n II KOJIlllfeCTB3asrnauta If CTOM3Ha... . HO n Me nOKaHHXa p.... Cpenex romunea pacrex na np0l13BOACTBOTOa rnana a OTHaCenCHHeTO(D%).. Exaaaaneurao HSpa)!(CHIIC 1000 ui...1948-1962r :.[(aT xraoro noaese 6e3 m06e3HaTa noxoin aa npasrennre MH'.. .... 6pYTeH H3J..••. 30. ITPOllYK1\HRHi! caaonerocrpcarenaara npOMlflIlJIeHOCT na Benaxnre cana. ISnOIl3l)aHI133 npOM3DO.D. 40..•.. ITPOJ. . 498 508 515 531 Ee3~eHHa nonom MIl oxasaxa H cnyxarenare B 6u6nHOTeKIITe U npenonaaaremrre B YHHBepCHreTlITe "HCT Aarnas" H "fIeHn".. ITpOAYKlIlfRaa CDeTOBHara npOMHlIlJleHOCT.. HHAHlI H HHKOIt 33 aanannceaponcilcsn )l'bplKaBH. Hn:K PmOITblIbC H MaiiKbll MaH..... A)!(OYHC 11[OP.. 32. HOCHTCJll! a l'IApeHHOP'b)!(1IR BenHKHTeCIfJIH. .... Pa3XO)1. 1939-1945 r.a He nonycna CepH'03HH rpemsn IIpH' pa3KpMBaHeTO aa KyntypHllTe acnexrn a IIbpBIlTe ~Be rrrana.. CUHbT MH JJ:)!(HM Kenenn ll3rOTBH xaprtrre.. P. I1pH611H3I!TCJICH 6poli crparcravccsu HApCHH 60liHH maBIl. 33. xparaxa 11 nacspseuae...1913-1938 r.-~nilH3HaTeITeH CbMHa MoeTO--CeMeHCTBO sa noxourra II crroKoiiCTBHe:fo. MORT xorrera JJ:)!(OHaTaH Cneac MH' ncaoraa )J. KOHTO Henpexscaarc MU HarrOMH5IIIIe.. 46... 47. PaSIIpCACJICHHC 6pyrHHR CBcrOBeHnpoAYKT.HHCHItTC utara..27... 1929-1938 r B . A)!(. BOCHHOMOPCKH CHIlli aa HATO H na Bapurascxas naxr 49.. IIap....{ItT.. Pasaep Ha<jJCllCpaJlHHRlle<jJI1J. 37..HHll aapen. Ornocxrerrea nan aa BOeHHIIR norenuxan aa BerrHKHTeCHllH 1937 r. n 1948-1968 r. 29.. 06eM ua CBCTOBHaTa TbprOBHII.lIArPAMII I 1.bJI)!(eH na Mml mrrepaTypeH arear Epyc X'bHTbP aa aenpecraaaara noaom 1(0511'0Mll OKa~Ba [O)1.. B KOliTo aa He CbM crreunanacr. KORTO pasrnexna nepaoa. 34.1974 r: u aa 39.....u.. 3a)J.

).LEH H»U.Lo·HtllIB'IiHBduA '..IUdAg::> tlH O.{d! tlD' a)!(ow nodu tlD')!(~llEH Hl oaaouatoou I oraox 'lTIOW 1l.l:l.LliOX '".ldHffittldx'Ldll:l I OX:l.-'tmBlJl '.LG OJ.LO HHl.aJ'If H tl)!HOa O.LHli1lHll.LllIOW H)lHtlUIS'If1lWBH 'Huu)Kd'Llt tlH H)I{.LBX J:!'<I.LlDI:lahH.lIf.1 .LUXHWOHOXH O.L:lH:l tl.Ll-IaEtld -J:!'auodaa -.L.U:i:l tlilodHa a.:l· -:lHUlldAlfU pTI' O.lh 'WatlHEHdll IlH awadH Oil HHWdtl IlHIfHO m: IlH 1m .))!(OW 'U1HH)l 'BlAd)]' .LuX.o -UIDItlhO 'al'ladH tlH tl.LtlH a a H8U)!(d'Ll1 B.{lI0.1 ns OlOHW Hd0801 -mml1doo)! -HllLlIdg: IlHl1tlIltlf.LaHB1H.ll HahHL -ox IlH ULuaHOU dal'lfi1'dllIlH 'llXalloA irodu tl8tl~d<I.L J!.LIIHlill:l.LHOX 8 IlrnlldlIHHl'lfOl1 .L001l tlE .LlIhllHEaH-Oli Ul"aOll oodusa mal O. I HH.HOX 'HMJOIfOHXa.LOO tlH ll.llliodA:l.)II 'J o.L'I. a mIB.tld!o W'L» .L 'IIndo.LoHdaJ'.L 'tl.LH:i~lfaH i tlH O.LH)JQf'L'f1odu u a. IlH 'Ull1.mllH oo aH O.0 IIH)!(tl8 ---"MH~)«OI!OU- Oil lfHU.L~m'LlOJ'l ".LHHhO.L 8 I-i OH '!.).LtllOg Hlu-maa'{ BllIal10H 1111 Hl'..LlIaOH" A'ij')J{al'i G. ': O.10 .LaOa~.LaHHBl'lHHH ".Ll-irrnHB.-I RH aJ'lada 0 tlHaHE!1ld:l OHdHl'lf a IlliHO Il)lHICaH IlH)]'a UH ~.ud UH-al.LBHIi'LIIUE 'IlUOdlla l1llH OH.LIlHHaOII O.L)lHwIlHOX 'UHlfH:l LIH1HHGOa" oxeo .L'Ll10Xt'LH a.LH:lOIUO o IlH.Laa:l llHHHOL:lOU a.L OLU){ H.L1l800HUHIICP UH aH arnra:I1aHcrH .LHuIf.:l H "HtlIfU H~hOdOOJlf<I.L -Ut UE M O. I·Bao.Lll.LO oatorroasnodn IlH HtO!'L:l aaorroa ao OLlIOX 'G.LalItlfIhO:lUHadU ss tlH)K.LOUllhllH H 'ullodag aumAlorn '1l..LO IImmH HJtlHH8 HHal1odoll 'll~lmll.11 .L:lOtH 'tl»nWOHOXJ.LIlrnal1oH tlH .LO)lIfO)J 'uHuoa UHO.LU1HHX II OH.LOH H a aH )1.10W0I1 l!1.L..lHIl(JU)!('Ldo'LH IlH aHBfIIJH:lBt tlH IlSIlliOa£OU ~tlH o.LHHII -.J~OHOO a.X"al.L.HHdwodu -H ~tfgDl~S"I5i1fi7<pHO)lHalfaof(i$llliiad5I---.L HIfH '"HHHH.L oanoa aH.LO BXB'OH eH HHBd..L a.rrAEad-H.L 11l1od .)lTI utuxtBd a.)H:l oo Bn' .\H a 'BHUd.{f.LO rou 'anadto tlID1a .LtlHJH.LOOTI' augO'f1:l .LtllOg Bl1 1l8glld! aHtl~d'Il1Itoil 'HIu\fIt a mow .LIl»HJ'WHOXH uuoontraunroasnodu .LO)lOdHrn H tlXtl.l.lruoil tllt og.LO 'ontonoasnodu B8HXtl.L:lwHll'adil H HHhHlOl[OHXa.LmIHIfaH I tlH U.LO BEIfOII'IlIDIUHl1a-LHOOH ..LBmm .Ltld tll.LaHU8U'L.LHHhl-IIfEtld 13H aH.LaHBll -ndon IIOOHtl:l.L .LHllttld OO~I )talf:J Hllaxo·IrnXoahlI.L<I.).llfO.LOHO II llHIl~d'Llt H lIaB)I{d'L'i1 .LO 'H:l 13.L rnroa H.LO - raaomro a:l 1l8tlIfl aHtl.L 1lcfaipo 1l..LHO)l !.LO ~tll1tld.-.LO a.lHIlHU'i1t'L:l tlt 'HHdallwn 'dUH tlH'JtBIlIl£ 'll'Hl1HBlfOX rroiro OH:l'L'I-:Oll O.')f(aIfl£H.LIIHIfa.LOodlJ a aH aaor 110 H UlfHO HhI'L.LHm II ''f1gd IIIIHaO.)~.LO'LO.L)JU)l'awads 'HJ.Ltl:lHud! IlH OL.LO aillgBIf:l .LllHIfH:l a.L:l.{dlt oHdHW II O.IIHHhlIdil B£ aHHaHoHgo ndaJ'lfUH ao arr a 11£ .LlS'lial1.laru:l tlXJ80X:l0W 'Hlf010W ~.LaHHHHIfB H 1l.L'LHHhtlH H a aJIHahllHt HHIf.]OHuBdaH II<I.LO ll)!!.i\. U lllidaill'lU oo LBdm:MIf1lHV '1 i aLlIm'LJOW ouoxo tlH HHUd.lHtllltl'i1~'L:ladu sxoad n 'JHjl.LOl1adu HtU g IlJ'lAll' ao xA.lItlt Bll' OH:l:1li-OU Il'li:1.LIlHH.nmo trorr B.LlIg'L:l .LGnEIlllfJB~D'Oli -1l. Ill! 1lll~llllU lldHUdACA O.LtllTIHIfJ'LS: IDIhHOU: H l'lUllO sdora tl.LBXlU'.LHtll[.).l 'AW O.l.LllHhHWBHl-I'it ·ll.LIlXO)]' tlH .-.LUEa.).1 005.Lal-IEI.f1lHll H O.L B 'OfI.LOmU£ 'HHJal.LtlLIf.LO HWa.LOBH HliH mrcdu HHHltOl HX.ld Halfaltaduo .L'I.LHfl£lld aLM'It -oxsnd IlH Ull:la)!(a.o llHhH10lfOHXa.L H 'IIHj:j:OH HHj:j:odg010H~ HInHlOli:lAgO llTI' llf.){0)l0 H 'IrndaIiHLdtl 'ulAdn' llTI' 1I a.lhHWOHO»H )!OgIf'Lll' HIflIlIll.LlfHlIhHdri :H"udm:m.l.LV o IIHa)l{'Lcio'La 'aHlllllllfIl fItli.LIS'HTI13H 1llill:l 1lH 1l.lOW BE GhaH .)OU .a a'mureH H.L1l1HH)I tlH O. I norro HIfHIl'U:ltlH -oirr OR H l. oda Uad'Lil am tl80.LIl'"H£Olllllliad~OHhlllOllHI·Ill'-'·' ·tl.LOOHagO:lO o WHHHUd:l ill H a.) orno oos .LIlHHaOH H 1l.).L:lBlifi II tlll.LtlHn'odBlL\lt)K.LHHl1odtlHAlDKaw alt'Lg II HHOlilldam~HIl.LO Hl1tldtl£ OH8tllfl H HH'rItlH IS'.LHOX 0 'If:ldAOad OHh<I.LlIgklio -a.LIS'O)!llE '"HlillO a.)0 lln' l-IX 0 '.J OHll'HIIOli1ldHUO 'HI1H. Hl-iHj:j:PhlIgO OU D'.LaHllfItUUU£ aooaairrmosodu B.LO on' Hl10!.)H (aH ao tl.lOHO){l!tlH .lHmrngoltHdil mrnaOfI III H H!l1DKdq.LO 'H.lllad»l1ou IS'I1H.)t a.L:lO tttlH OU 'H lAX aH1H'f1tlI oo 1lD' tlH.L:l a "llliX II XII..)WH adore tlTI' llHffitllflJllt 'HldAgogllX UH aHHa)l{OliHdu O.----::Q.lW -xooa a tlBtl~d'L'f1 H OH 'tlLIlJog .LH)!(If'Ll1odil tlH .L-llH·'O.LtlXHl'lOHOXH UH LOOHIl~d'LEIgo tl.LO a.10 'uHuoa ao B.I ll'ij')J{aIflEud 8 tldHdAlHip O.LIlX:lahHWOHOXH II HHahalill<I.L:ltlIfgO UllOtlligO 15H'rIllEIIIf1ld.LllHHaOa tlH OLaH.L ~Bdu:l tln' IIHahOOBH 'HHB)I{d<I.Logedt1ld a..LH)!(OIfOli H IIM)K<I.LOm::mrg II .LUH!IOHOQ 'D'o Htll.LO OLOm<I.)d!O" Ht.{d.LUOX Oil '.L:l tl.LO tlXIIOH BH tnlarnd<I.10 HHIfa.l]UHIIEUd-tlE··LtlJ.:gO anta IIHdHffigO tlHl1g O»B H .LHHlI1lg H ·UXU.L0H OLOHHa08 HahOdoOlIf'Llt II .1 ")101[g" .lduoD'Gdu a .LO O. -gtlX ~~~-.Laa:l .10 IlHIl)Kd'LD' BHl1a UH .lLlIHlillO 005.LO .LO H udoran IlH o.I.LBUAru H O.LU)I{tl)lO eo lll1 IUtlJ.LHl10IItH.L:lTI'OlioOl 1'If<I.HJHlfad tlHHtl)Kd'Ll1 llH aHlldl-IumllHHA 8 IIHIfa~HffiAml.L:ltla)1 HO alliHII.L:l)la.LlllIllhliIfa8A a.O.odu HO»1m tlH mow tl 'tl.LHXO~hHWOHOXll" tlH U.)haU-HtlH -BEHlillUH H IIHdaUl'lH.do HllOH en tl.LUl'lfaou BD' allIaB)!(d'Ll1 uUHld.)HHUllOHlIad<I.L1lHIl'lfoD'oadu lllt tlJt. .LI:Ih OO~I TI'a1!::> HHHll'Ol .).LOa 'HHU~d'Ll1 tlH O.Laflol1tlru -aa a .LaHUatlmlIllOU B.LlIli1lHIl.La:la)1 tlH aHHa)!(lf'LD'odil Al1lK. IlLBX9HtlW:lQ U.LH.ld tl£ H O.L Om'L:) 'BllOd8g II lIatl)Kd'L)]' .LHllEBd W'LX UltlICg tlH O.1 -IlBllJ. -enoa aLHHaHlITta'L:) 'HHHBll:lH H HID1 HrnBH H tl 'HHdamrn 'a lAX a.)HIl..LJHatr . a UlJOdHa RH .LOOll 118B~d'Llt aal11lIf8tlE: ou)!' 'allH.L ah dll)IUW 'aH:laaOH8tld »'UtlhaI1.lI'ladll'L:l" H Un'OXE'L!I BH OLaHHatttlil H tll10XE'LEI tlH Il.D' 8 1l.LBX 'mmo .LXtl» '*llllBJA)l0.l.LIlH.LB)lHWOf!OIDI 1lH Imdo.L:l.LOlTI'L:l !l OII 'HHlj:OU .1do -B':l8 EH .LOO u(mg mltl)!(d<I.L.)W O.LHHaO.LOa.l8.L.)HtlL:lO IlH rnon . -.lt a.L .LtlXOlllf.LHaU ll..LlDIt'l.LdIlX 1lH .LHgtld IIHIfa.LHHliH:l al"adH adagElld I O.H O.ll-IHal1tlU H tlltOXE'Lg" tlH ULHHdO.L:lD'aIf:lOlJ mrdaUWH LIlt..'it a.:lH H U.llia.LaH~HHf.L OHH.L O..L:lG.LOUh IlI'lfHlfOJ tlH O.allDI:lHtmOW.l:lLtllOg OHg.LO tllAdD' tlH 0.L .LO~dx -HO)! UH 0.){'L'i1IlIlA :i'LU HlfH l1oHd.l1l8tll1-11.L ah 'BHttl)lOU 'lmhHtld<I> '~Ilrn I I -j:j:UH 'HH~Oll -HO mnregolf.LOO aHllwtttlH -hliUdau<I.L:lO 1:( HHawodu a.L£H 'llllOdlla ah duxtlW .L:lIlH us IIIfU:l aL Gwada XH.LH8tud o.H:lOIUO H uLlldllil UH ll.tllDKalfltlld ·E.L adu IffiHoulS .L O~UtldXBH llaB.LaH -tlHtl)]'f.lwadll OU 'tllIllhllH 1..L:lH Axd'La llIIl:Ig' llHHaOH Oll tlJHHX UHn'a O.lmOH.lI1 •"HHGl'lfodu a.LOfI.)dUIlH IllJOdH3 Ii HHal\!odil i .L a u.L UH O.:l H 1l110d O.LHHdoLOH 'X'LtttlnA a HaIfaill:lOIUO 'wn on' MHub')I(.L OU a.lDIOHlld.LtlJO)J 'Ha)l{tlEI oHagO:lO 'tl.D' tlHl1a m-l tlH.)IT -Ad "HHlld.LUX Hau~d'Ll:t sadu -dBHOJ\! a.LHlUOtlHHlt tlH aJ'lfad8 Oll l!tlLII)l .LtlHl[a.LHrn1lllAl1lKtldll g.LOli1lhRH 0)1 BIlodaa .)Hadl1alf:l a HIfH:l GUiHn'oduH. IlH!ltl~d'Ll1 ou BLIlIUa8.LOHUM:.ro IIlIAJOJII .ro lllmllOJI~O 'InlJlOUif llJl (Ill'HmE!lldIlA) III1AJOm IlflIiH~IlIlHl1 * -IlHglllfO.da UH al-IHa)l{If'L'f1odil tlH o~aHHa'i1tlU IlH tlX'Ll1adIIuH ntrao a.{lDKaI'If a UJUH:i -HgO'f1Hdil UE UHaLtllfUBt .n' HX::>j:j:auodsa .Lall H O.L ou Hlltl)!(d'Ll1.LHHgllhItlW co Il.LO H .{ch Hto.)ltAd! -UHE 0D' nmal10s -ou IIHHOHTIU£IIHtlJdo XII..:.L:lIlH IlH U.Ltl8HdlTIoOil O)!li1lW-OU aH eo awadll d'll-woadJodu 1m»:)'.HIHah .ll!Ol! 'A:lIi.LllHIf1lHtrml}Q H llH tlH uanased co 'anudro tlli aLill.LOahHHdall<I.LIl.).LOEI..L:l0 1lD' IIl'1I) oo .LHX:l :HWAtt a8l1 o H uHalTIgogo al1'Lg om )t.l].LUllIal1oll tl)1 a)!(OW aH BlO»HH ll.LIl){HWOHO»H mmOXd'LH tl8~)l1l.L .LO tlX oo a Ol\!UJ aH llIfal1 ~ lIlf:lIU\! io I I IlJUli1lH OL150)! 'Ull:lIlIfa .LHlIdauWH 'HMW 'HH'!1HH a tll'''$If:lH tlH OLaH .L MHHaon -tl)!(d<I.0alTIgo .LH)lHliaH UH U.)h 'Bdllg£tld -LH.ll OH 'ml-IlI1lHB HHgodn'ou HHTIlliO.-~--------~--~---."rr .i I '('d '9) 'J L9S I H £091 AUjK~I~'elllillllttdUA 1I1ldo~edaul'm I i .uruadu 'bTIlHL:llld OlPHl\! Oltlta 'IlHJ:!'oa IlH .LaW BllOOHIf.)ltOH 'HlIdoiudaL aHJlI.OH HHlfal.LHJAdTI' BHi a.lhHlaLlld.lHIlLO 11)]'RE 'HO O.Lmiudr.H.lS'rtaoJd<Ulhi· OHhgrrnD' ss a.LH.LaH.LIlHWIIUEll OHahOOtlH .--.).LHh UH WaH.LHaHH.{dD' IlH ll.L0'L:) O.LH)lHlfaH 0 anH~Imlldo H HHtldm:HJttl.l FillIiX.lao'f1 'aJ.Ltll'la.lH oman tlHl111Iltl£ H nmred 'Il'H:l IlWa.LOOIDKOWt'LHHtllfIl a.LtlllU'L.LO)l:l.nmO.{Ull.:'L:l .LIIHtl)!(d'l.LIlHIfal.LHHUOJd'L.)lI.LHHaTI'OH.LI1HIfllHOHtrIlH tlH B.LOHUa)!('Ldo B.ln'adllol1adu UH O..LO HOXll'H BllOOHlKOWE<I.

H :f. PYCHJ1. 'Ie MaKap H nparexaaanut OrpOMHH pecypcn.neTa··H·lIIeCTa -rrrana).eCTB)'BaT. Maxap OCHOBHHTe npOMeHH B pa3t. Te aarraaaar B'b3MO))(HOCTIa CM na ce aaxre__ __CnaT.\.e.MOIll.!J.'bp))(aBH. KaKTO e npanana ). A3HlI H paitoaare na THxH5I OKeaH. YCKopeHOTO reXUOJIOrn'IlIO pa3BHTHe II nepaBHoMepHU5IT .'bJI))(eHHe na TpM CTOJIeTHHe 6HJIO no CBORTa C'brn.y1660 H 1815 r. C'b3.O'leBH. norurspacanero aa pe.j C Ha6.[(OJ1HMHnp06JIeMH npen Bprrraacxara llMnepH.BoillulTe_Me))(. CaMOJf. AHrnHJ1.opn B MMpHO speae.MOILIHe K'bM .ie nOJIHTHKara na Espana B CBOH psue.!J.IJ. xoero .u. TOBa e enoxa._!!1!. uacnnBa lln.H H Me))(. sa .CJIe.u. urrro C1peMe))(3 na YCTaHOBH rocnoncrno HaA ceraHaJIMTe..D'bll. H3HrpaJIH 'onpenerrena pomI B sananaoro ooutecrao KaTO nsno. . OCHOBHina rpaxa na npamITeJICTB3Ta no TOBa npeae e B'bTpeWHaT3 HeCHrypHoCT (aanpnaep PYCHJ1H CAlll. PYCH5I H AHrJI!I5I ThpCaT 'reptrropHH H3B'bU Espona. Taxa HJIH nnase..OT.{llOIlIlH BoHHH. . HaJIHQe e crparerasecxo paBHoBe. KOHTO BO.J. DOC1pa. 5IrroHfI5I. 'OT enaa crpaaa.aJIHHe nO-MaJIKO 01' npO.'bJIiKaBaT .HOHaJIeH cpnoT ce OKa3Ba raspne cxsno H 3aTOBa .n'bp))(aBHTe.fIa ..YHapO'[(HH KpU3H B nepnona npena 1914 r.ern.[(bp))(aBH YCIIHBaT .BO.o-------· cr3n'IHO I-I3.n.He M CBORnpar. _HHKOILOT_TlIX. raxa H B aaananaaaaero aa HOBH KO[IOfIHH. (axo ce C'b.. KaTO Hcnaaas M XonaH.onaTeJ1HM KpH3H open TaKa napexemrre .KO.06po pasaoaecae MeiK).YMatepHaJIHH pecypca H BoeHHH pa3XO. a B C'b~OTO speue lIeHHHTe C'b103HHqM6HBaT Pa36HTH na CPPOHTOBe're B HTaJUIll. npoxenamo xopeaao xapaxrepa na ~ BoHHaTa.J.OKaTO HHKOIl GHBIIIH BeJIMKH CHJIH.Pycnn H AHrIlmI.HOna saunrraaa rrr06aJIHHTe CH .n'bp))(aBH KaTO <l>paHlI.bp))(aBllTe.HH OT c'snepaaQHTe CM.[(HH.!J.HIlJIOMaQHlITaH BoeRHOTO )J.3_.[(H .y_.n. nO-..j: onaceHHHTa6TH30CTaB8He":' OT npyra.'bp))(anHTe_B_3~nWJ.OBlIUapMHJ1 H Hall. Ilepnomrr cnen 1815 r. KOHTO ca ormcaaa B rpera rnasa. KOMTO BJIH3aT B C'bCTaBa aa CAIIJ.anonnspacar paBHo~~·= secnero na KOHTHHenr3.eH rrsr CTHra Hal1-6JIH30 ). nane-r nO-r01HIMa OT Ta3H npena nernecer ro.J.[(eHBbB sropara rnasa e.KpelIJ1Ho .IJ. He npHJIH'IaT aa Bpa))().!J.[(aBaHeTOna .'bJI))(HTeJIHH·-KOaJIllI.u.n.bJI))(HTenHHTe BOHHH.J. KaiITO B MOpeIlJIaBaHeTO. H PYCH.p'b)!(JIHBaa ce napena cpen crpannre. I1PH'IHIDr sa CTbJIKHOnemIHTa ca cTpe.naT U3JIOiKeHM aa aenocpencrsena onaClIOCT nopann oc06eHOCTliTe aa reorparpcxoro CH nOJIO))(eHHe. OT .aBaT ce BoeHHH C'bI03H.SlICOrrKO M~ceu.IJ.YCTpllaJIH3all. na JIH'IaT npenavno B C'b3.. KOllTO ce O'IepTaBaT KaTO n Bennxa CHJIH.nYC1pH5IH Hall.J.I:dJ. 900 r.a B3er. 3a.!J..!J.ern.HTe. H aacrasar Ha 'IeJIHO M5ICTO.'O BoeHHH KOHcpJIHKTaOT OHOB~ npexe .orrpe.x H3 OHOBa.!J.epHH3HpaILIaTa..~nT_.IJ.u. He06xo.HlI. B Ha'IaJIOTO na XVIII B.a. EopGHTe M~))().II.·~ -@ "-. U3JIH3aT nanpen ssnpexn aeetpexraanocrra aa uapcxara .IJ. H H51KOJIKOi.KOJI{JHHaJIHH repMTopHH B Adipaxa.IJ.- . 3a pa3JIHKa or TJlX orpoxaare. IJpoMeHHTe nOCTaBHT Te))(Kli H nO'InI nenpeO.MeraMOPCP03aTa -. ))(HTe IT ce ocyernsar OT OT).cue.{lHInpa Jlya XIV. npexscsana rrOHJ1KOraOT HeO'IaKBaHH npcveaa B Cb103HH'IeCKUH CbCTaB.~Bp_QneHCKHTe_.. Enpona.CTBO rexaonoraa.llrne .caMo.):IH11Ia CHCTe~!a. KOH C'brn.na-cnoc06na-H-..lJ.J.u.n 6'bP30 MO).J.!J. npyrn. OCHOBnara M. ca n MHoro lIO-H3rO. OCTaHaJIUTeBeJIUKH esponeitcxn .By1 1I0JIlOCeH CBlIT C nOCJIe.ABcrpWI H Ilpycas.u.y BeJIH[(HTe CHJIHB nepaona Me))()..6a'ra na MOrh~IITe .'bp))(a~~. K05lTO npanara IIIHpOKO napaara eaeprna.cnOMeHaBa -B -3arJIaBHHTa·lIa .HOCJlT nopaxeane sa ofirnecraara.{HHTe na rrspxaaa.nHno nOKa3aTeJIHTe 33 UKOHOMH'IeCKaMOrn. KOUTO pasnonarar C pecypcrrre M oprannaanasra.u.nHrHarraTa ce MTaJIHH H30CTanaT OT CbCTe3aHHeTO.u.J.u.H B cnyqaii: na 6'b. HeHH aspas ca TpeCKaBHTe 60pH'IKaHHJ1 aa Benasare CHJIH npea 80-Te romnra aa XIX B.[(0 HeycroH'IMBOCT BbB BoeHHO OTHOIlleHHe.[('bp))(aBH B MHoroGpol1l1Hre H pa3Ho06pa3HH 60p6H.m. II cxsrro H CJIO))(HO B'bOp'blKeHHe.a sanasar.IJ.n.na cnpe Hanoneoa npn onaTllTe MY na sannanee Eepona. aa C'bILIeCTBeHapOJI5I npes 1815 r.!HTHeTO aa OTHOlllemIHTa B rrepaona OT nernecer rO). H30craBaT H ce napexnar na sropa JIHHH5I.u.H n ThprOBU5ITa.J.cpe.HHH.J.!I. t:.epHH BoeHHH CHCre1>lHH pasrspnara HH.) H nO-lIaTaThlUHOTO pasurapaaaae B rpaaauare na C-bOTBeTHlHIKOHTHHeHT.eJIOrrpes XVIII B.HHn03HlI.o B'bpXa aa CBORTa---=: MOrn.IJ. CJIe.pyra crpaaa.nHMCTBOTO aa opranasapaaara HH.J.{HOHHUBOHHU.J.KpHMcKaTa BOHlIa H HaH-Be'Ie Ipasctancxara BOHHa ~ B AMepHKa II <DpeHCKo-rrpycKaTa Boii:Ha.{IHl. a cerae H npa HanOJIeOH sa npi.3aK'bCHlIJIaTa soeaaa H HaH-ne'Ie HKOnOMU'IeCKa noxom OT crpaaa aa AMepUKa sananHUTe C'bI03UHlI.H HaH-ceTHe B3eMaT Ha). OT npyra crpana.f!l:lIPJl.. Bsnpexa cepH03HHTe YClIJIH5I TpMHnHOHHo CMHTaHHTe aa BeJlHKH CHJIH . HH.II T'bpnn nopaxenne aa sanan.. "Vol KOHTO He npirrexaaar Mo.II. (KaKTO.!J. xecrnre KOJIOHmUIHH Bpa))()J. cnocofina .. Ha611paT MOIll.psara caerosaa Bol1Ha 6e3crropHO .eJItIH rpyna aa BeJIHKHTe CHJIH. pasnn no IlJIO~ aa lI.J.na.!J.eH ynam.IJ.HJ1Ta ofixsama H npynrre 'IaCTI! na KOHTHneara U naKJIaH5I Be3HHTe aa cneTOBHOTO H3)._6.!J.JJHjLEBpQ.a H nOCJIe.Te ca BO.!J.u.H. _ pasrnenaxe B csernaaara na rOJIeMMTe HKOHOMH'IeCKM H TeXHOJIOrM'IHH npoMeHM. xpes CMCTeMHOTOCM CBpbXpa3IIIMp5lBaHe.IJI3.) CT05lT 3Ha'IHTeJIHH npoMeHII B rn06aJIHOTO panaoaecae .HT 3aToB<1nsere "cpnanroBu" crpana . Ilpes T03H CJIO))(eHnepaon .HHHCJIe).nyc1pHaJIHa CHJIa. He-npHTe~ B ))(ana HHTO cnoc06HOCTIa. Crpexe..J.. B'bBIIH'IaHH ca B npo)."'.OKa3BaT npe. Ta ce Bb3TIOJI3Ba OT nOJIOiKeHHero CH tra MOHononHCTKilTo HI:I. }:IO C3MHH Kpall aa sexa ce OTJIH'IaBa C OrC'bCTBHe na npO}:l'bJIiKHTeJIHH KOaJIHI.1J.u.u.!J.eMoHc1pHpa cepH03HO ))(eJIalIHe na rocnoncrna B H3T0'lH3 A3HH.nHHTe . Ilpes XVIII n.aBa B'b3MO))(HOCTaa crpanara }:Ia OCb~eCTBH KOJIOIIH3arOpCKaTa ca nOJIHTllKa II ..!J.OCTan'IHO xareropasua.nyc1pHaJIHaTa peBOJIlOll. KaTO csureapeaenno npO.Y rOJIHM GJIOKII H51KOJIKO..notienara ca na M3TO'lHHR CpPOHTfepMaHH.Ta3H 011l0CHTeJIHO cra6HJIHa MelK)zyHaponaa 06CTaHOBKa TI03nOJUlna na AHrJIH5I na ce H3)J.:::.[(bp))(aBH B )J.!J.. nparexanaum pasaara 6aHKoBa 11 Kpe.ne1>lOrpacpcKHnpapacr B pa3JIH'IHHTe pal10HH na CBeTa npnnaBaT na Me))(). Ascrpo-S'arapaa H HOBOH3.HOHaJIH3Ta ecpeKTHBHOCTH rtasar na HMrrepCKa fepMaHIIJ1 H3BeCTHOnpes'ssxoncrao npe. no nbT5I aa BOllHHTe Xaficfiyprare orcnafiaar HKOHOMH'IeCKH. nEnpona. nrpasr TOJIKOTe.e~HTe.---na I.. Ieorpadicxoro rrOJIOiKeHUee cpaKTop OT OrpOMHO 3Ha'Iemle sa cb.[(yC1pHaJIHH HH<ppaCTpYKTYPH.M Me))().n.IIIDKaBaHero aa XX B.!J.m aa nonrrspxaaero na MHOrO'IHCneHH ap"M MUH.ynapO).T::r!~.J.HOCTEsponearpacrxa CBeTOBHa CHCTeMa.o:M nOJIOBUH BeK. KaTO AHrIlHH. Me))('bTK'bMnOBeqe60raTCTBO. KtlTO <l>paHI.J. na EaJIKaHCKlHI nOJIYOC1p0B H B E!Jn3KHJ1H3TOK.u.IJ. 3aILIOTO npasarencrsara ))(eJIaHT CHryPHH C'bI03HHlI.eJIH rrspxasa ILI3TH H ryoepaaa.HR..HJIOCTHaTa UCTeMa nporma cpanHHTeJIHO. KoeTO B xpaiina CMeTKa BO.a BoHHa.a 6'b. B xosro <l>paHI. HO U3HBaTa IT sacera He e . sa KOHTOe see nO-1py. Ilpes sropara noJIOBHHa aa XIX B.. narepeca.IJ. ce . Pacre nannpenapara B'bB B'bOp'b))(aBaHeTOno cyura II no Mope.pe6mr csnepamnr.HHCMJIll" .nO.eceTHneTUJ1na nesa n AHrJIHH . ce~HO see oute H30CTaHaJIa Ilapcxa Pycas. ))(eC CTOKUTe Kp'bnOrrpOJIlITHH 6nTKll aa Ih. xoero B npo. He06xo}:lHMM sa H31I0JI3BaHeTO aa ROBUTe cpeacraa sa npOH3BO. fepMaHHSI-H3rJIe))(.O n03HI...J.IJ. Ilpes nOCJIe.IJ.I.n'bpIK3BU.HaTa cucreva HeCTa6HnHoCT.Il.

)1.L'Ll'i'altgodu oxds UH O.LIIAEad u.11IIl>OlIao m-r..l:~ O~ll)l 'aioso JUIOj!:aXI-IHtn'l -AxIf'LL a)I(lll1 HIIH H:lOOlUoIIAal1 a Hwaugodu alHHl1odBHAl1)1(aW 'a.MHmOW-OU 1.Ltl.UJM.LUHgUUOI.LO OI!llllhAU:> UH Ud'l.IlE1DlOlI llO)lB"H on ::lh 'OHU:lrnwaru:> '1U::lBO !I a KHHOI1J) tlH aH.L-09 lUff so a o~om: II o~od90lf6lt.l aul1 :l.Lu'IDK:lIfJElld a.L::lO)! 'U!]OHO HO)lKH HHhHUE:U-a ou al1d'LB.LUm'LJON 13'[( smaasd a. UE: tlNKH tlH HHHl10J alH)DKa1.LMIfHW 1.LU811lIOA an 'JHW BE 01.L:>OHffllJ.aHu8A:>BIfJ'L0 O.HIftlBAIl1. 1'1 a1. 01ll.OIIElO.Jam'LO HHlfa.l!!lIh '21'1:J~OH~llllEOlUlllrnd I!HhIl.llX H'L." ::lWum:uxou XX IlH KBdx alHxHuag) IillHH:108 alHHlfal1.L:JO -ou 17161 sadu 01.L uIIl1aUOE:H tlH :m:ldB codu 'alHlIM110.LHIItlHHWEIi HHHamOHlO awads M:> allllfllHguUO.LO IlXHd:lWV KlhmMlIamlfog O.::lM warrgodu a.HH:lIIll'lt:l'L.OH a.I : I HUll!! ~l.LOrra'o'ONHBEH -BXOlI UH llEO.LaS:> B H ~OAd ms'l1 .) UIIltH:>UE SllllI!:!"OS 'lllf1l'rtUru:>ou 'H)lUa1.KO)l 'KHHOll]j .LH'rt:lgOlI UH l-lX:lllOA HX:>:l)I(udfl ______ .JA)1HU UII 15~'LU OIl HHd'LU ocd'Lg OHIftlHdL:>Al1HH U1.L O.JO 'I"'H)!(ad aaor EHa:MllU .LO~acillll'alfJ Blll)!:>UUlH)I HHIf.LIlHlloa 'uHal1agou a1.HH::lHHl1a'L.llllIll30U 2H IllHHH.LH1I sodu a oo aH 01.:>aID'L:l uHMlOHUH I.L' HHa)I(OltEH -lOUal1 sodn HU OWC)[ ".LO Ul1 o 'I.)lllHtl0dgOJOHW smnaasd H OHH:lO(( OlMO)l ndn OH O)lO:lhIUHIfOU UH :lHHa)I(ud.HITIHdlllSOli IlE oHago:)o ao BE UWBH U1.lAdl1Uf.llSIlI'lHHUE ::l~ OJJlOX 'HE:mo ·oHalll.LlIO)l '1I1.U)lOalilllUl-\!OIfllHtt EO 'HXMNOHOXIf a.L noaaodn mredou 'a1.L M '8 XX BH HHHl10J :lJ.L .l 1.LU£ OHOHl.HllmAH8 rroduaa H UHli0!I H8d'LB HH'rtodllHAl:t)I(aw 1.IHHarnOIllO rnll)lH::l O)l:>ahHJOUoa'rtM II OH:lgO:>O 'IillTIUJ.Mg£ud l.0XUO)l.LS8U~0 .L:)Ol1:lH .0 aou HSIl)l(d'Ll1:llHID:l110B lO U)lKOS IlH OlaHH:l)I(OIfOU Axd'LH .:)I!::l.UHll'IDKarrJEUd OlUX IlW:ll.LHwaugodu S HUHO ::lNU!I 01.LKllhHIf£lld UH HWIll'rI HIDJrttOXEHH' H amstroxsaa ua01.13)[ ~'i.B"H)l::lj1:alIod83: 'IillHOll]j -on HW:lltO.0 U1.lIl1agou an oHuudx H:lIf1lHOHTI13H Ha.:l.r:lUOJ ah 'HEU.La oiomraroou ~IlHhaa:J .dc)! U.L H :)HIlI!llg 1 Al:txcaw BllOOHUEd'L8g0:lH H BlIillJ::ll.:)OH!:!":ll1 uHl:(odtlHAl:txca}'I UH aHKltJ:lllO 'Slaa:) ao UNaEB'LO oo OHHaII:llOOU l1alIo aIDHHl. HHIIBg-OU IlXtll IlH HHHl10J .HO:ll 'O.tll ah:lS l5lIduJHfi.0 UH Olal-IHa'ft UH II I-ImUfllOUhA a.0HlfllgOUJ -H8l0ual:( o USHlUIRd£H oo J.L3 llU)lHH£'L8 oumcodiona OHhH.LOEd'Lg -Hlfgfu:ld tlm'Ld8:ldlI U.UX:>.3: 'B XJd IlH ~h'NI-Il1H!Iam amnror 'HBU)!(d'Ll1 arn)lI!llN-OII .0 M1.iK.HHH.JaduaH IlH l.1 0081 UH H )I(aloud KHHI!llgOITJ II HHawodu -tlOa :lrnmgo ao aH )U\l.aS:) UH CHH1.IHHIf1lJ.L orr H1..1 616I U1..L HItHO .Lo HlIahHaOUE -gO<lH U£ OHlfa1.:>uhA u:> HHflDQa'rt :2l:1i?i&li.13HWUaH o I.LlIHU:l..L '8 J:\'LX Hahoo~H a oada1.)lU 111. :llHHhHJOlIOHxal H a1.)hlS'--~fiiudox-~-iHlihHiff-ed~-'~:HHaHl'i'L"3---HIll1:nIJ£ud UIlB'duo '~'Ll1011dau OJ.)rnudLoUE ~1l8Hg XX aan £ag IlH II. QillH:lHHl1.UID a1.HH H::lIIOH:JO lHHmeH 01.L H a1.))I(1ldoll lU)I(aliag "J/ llfiUjxa1.)M '(l!:d'LB 1!91iIllfllOU.L:>HHoHEUllad :lha8 15U::l a.LHrn'L:> sadu O.LUS.Il~"tr.(l1llH IInll!l9Hott'(tL'l-9li) I I at oiax H arsm U'i. arnHaHHl1a'L.IlHal1A1.)'L.amua:):ll1 ul1 a~m"'u:) 'J 8161 .-06 H II 'a1.UJHH)l ')U\..HS:) .: B 'E1.UHU:llHhiHIDIUf.SXdO:)J .:>1IAh _ -aWUHE'L8 OHl1Hfl~hO -udu H HHHOlllS llH 1l81.mJadu Hagodl1 .O HHaI!llIIEUd BE: llH~Oa.L:l .HHUdLo Buoda3 'aHHahHIfaBA -liEH 110 OHdOlIO£:lg ah:lll oxso '.LHHHulIll'alf:)EH '13.0 ah 'lII!llE13)lOli ----~- ·--aoiaa~''i""H-:emiaEdil'~imiaOHo"c')-i0I1HiAtiadaiii:H-·-a::f--~H--01.HH H:J ?lalUliBEtld -an H uI10XE'LB 'Hl.L)lUU HUH ll)l::ldu'Lg H Hl1agoll al.l2.:l80UNal UHOl.1 0061 sodn HHhIIIfEUd ::lh 'WHH::lHOU ul1 uIIgHdL 130 CI.L(dg 'H 'HU::l)lO HHXHl !I 01.)JJI)!lluas: '.Il)lllNOHO)lH BHOHMlf1ll.ul1'Lg OI.I.IillHxa1.L:JOHual KH1.LIHl.HH)ljlall'LJ .}.LaBl1-uH I-IUMO--::l1.U)lHJJIIfOU Ill! tt.L:)lI:> II aH)!('Ldo IlHaB1.HH )['LU O_qrO)l ':JHUlf1lg H)lOahHNOHO)lH 1ill)[:>ahHHXa.tll'l::l.IIHH:108 co . .0 H!IH)1adu 'HHI!ll1.1d'LL £adh KHhI'LJOW-~EH ou l5lIllI.)l1CU II l:tOXE'L!I CH rnoenodu HEal asednsa 11 OHU'LUUH ':lHS _ __ ("aJJlHWal:)H:)" HIm:) :HJU'.-0L aHH::lmOIUO hxd'lH OHH:108 S'Lg ao IlX'LLEhauI.H:)Oll!OUASl1 ·dUH·.UWOUlllll1 H U1.H8U)I(d'L'rt u'rt .lHV 'J £V6 Ig 'MTiHO a1.LO a1._-Oru:>IIV -sdota IrnlJtlIfll)[Oa BaHBlJadliaH ou Hl10H o!ll:l:.eJHH)[ !I 'Hua)] KHdll.HO)l-H--ejJj(-eH--Rllnl~y·LL -::lbHlllIl'OU o J.LH!]:> HaJOIltOUAS'rt aHuuul1E'LO HEOHJodu aJJlHl1au:)ou 'HHHhHdu Eadq HlIH:J arnxHlfag :HItH:ld'LL IlH U1.::lg00-.laHUaU)!( OlOHXH1.H.LHUOlI KaU. '*If'LOHWO 'KH'rIollfoaad UWH KI-IOAd II 'llaAlI1.LO raoodmu 0.lHH)]llEoll 'UHUOB fl - HItHO-OI.LHO)l o£d'Lg .U1.llO)['HHlldro .Uru:J A'IDKal'l OR 'a'rIHutlH UHBdLoeH tll1Buo 'o'::ldu omcc -Ad 'ultM:lx'Lds:) UHIftlHdI.L OH)I(OWE'LII a onroxotr H .Hh M Hl-lTIHUd<I> ~KgUUO.L ·HJ.) -OH8Ild lO aI.IAdD' KO)[HH OI.LU)[:)ahH1. ·1I::lHJ.llhHO)[O .LHlf II a. lO 8 B.Lau:> B Ullu)!(d'L'rt H1..LHa HHhHlOI-iHOlIEHaad 'alHHlldHEHdu.LHHUa.aHII ·mra.0UII UH MSUlf.LaHH:lmad ul1 l.D!J\l1odu IlH O. td '9) .'LU Hal1adou an oaoaaonaed cs .LaHUID<I:>Al1:ldll un :nma'IDKd'La. S H OH 'dHW OW13:):lH HH:lWodlI -01.LBU.Lo UdHNUH M '.l8 ell J:irr ~1!_lT~if i -" ~ ~ I16)lCQ Z' l.aIlO 8 OJ HIT awu'IDKaIfJElld OJOHl'" 'lluodS3 UE I-iHflHa.:)HI'IO HlIO!!. U)I.urndoJ.LJOll a O.LO 'J fl ll.O sodu ouahUH (OhOl!:HIfEW !lUll :):JHI!W) HHllW ll~:JlI:>d"u IlU O.LaEl:> l1all::l I.Lll8XgD: NHIfOJ o Q.L:> 011 Hm:ll10B 1Ul1'Lg ul1 a.1 allau H '11 Hx:)ahID'IOHO)lH-O)lH.UHHU1.LHl1oB£l-IOdu -l1auoEHUlIllIfJ -.)___ Eadh UH H£Hdx .LHaJ'ION H£O.}1f '-HOUE-a-gllmUW-H--SOtlIf)lUH U.'LU:l)1 -If1lg0IfJ Eadll )1761 O)[OHH-NBH 011 HUE:aIIJ '..Llla:)lIillH00IltOII020HW -00 -og oxa 'OmUE 01..L -!JUH lIlBU.dal OflOH1. '.L .0::lm'L::l a.0 H £OI'LO I.LMlld'LuIlE 'E)!(d'LWoU H'll! a aH IIImO alH.:lhl:LlaI.L '15MlaUOlO llHBOHOO B"HH.. .aHHKHU8 UH 'Hluair 1 01.LOHHaOa u '.lB"dHmEUd "lilIH:> HHl1ad:.ud'o'HO)l o HHUEd'LII:) U:) HHHOII n -odn UH - IillX::l:lhHWOHO)[H UH :l1.L-09 \:tau:> OHUalHal.l:J1'I1I 'lI:lhIl.}XHliiW Oil HIm "a::l HIDUJHl1EH" UE .LUX HHdoa.HXO:lhI-lWOHO)lH oaoos '01.-0 £ w'L)I OH '.HaHM.lH)I(auagIlE a 'KMHa)l{1ldoll HHIf1lHOIIITeH IIHIf1lHOH'rIUH H)[OahHI'IOHOXH ')!'L'ftUUA UE O.UmK01.l5BIl1.)lHU<]J .JhHHdaII'L:> ·XKI. UB13)Kd'ltt 'oo llH OHHB1.13.) M Il 'll.L .M ::l.LOHO I.1H.uru:l UH .:>H:> IllllH oronadus llH U1.HdawUH am IIIf:l1.LtDKlDIO oo am ao ::l1.O WH8U.llm.ad.LO 'HHhl-idoJalll)[ a.Il!Iloud13H HXHUB£UUUE 'HItH:> aLHH::lB.ladu HlIHUI".tlJHH)I/·llHllOII 'HU:llllJ.::lal:)::l 'HBUIrJ HO aJJlHl1ad:) -HO)! HHHaOIl ul1u::l'rI OIl HHHUdLOA8l11 alHXI!llN B1.13se)!(IJ'Ll1odu UI.01.O om UlUSl:t 1.L13'rt'Lg aH err cs 'aHUl. 1 UlUX:>!1aIIodB3 IlHElO.LllS£U)[O 1.9l1 H_ H:ldHmgo U:) OlaOX 'UIIOHO I.:lHHl5lIUIl aHH:lhOIII)lEII 'KH)]HUd<I> 'aBOID«a. .0 OWIiJMflU£:lH 'UHUOB UHSOl:lS:> II HHHlH'ldal '1'I13. a HTInH1.LHNa.L 1 *' dJJ.L 1 eWKH 'HadHmgo d '131.llHlI.Lou -HHQ:lH Om'LO ul1 no 1.L Il1.l50)! a 'SlIillTI13UOm o oHl1adOll:>A II '.LOOHIDgO B~JahHWOHO)lH llH E1.LUdOlH do-rarden IDIo!IO.IlHlfHJ IldHgEEd . 'O)lO:lhHWOHO)lH U8Aa1.1MHX U1. 081.)[S)l U)lUl -sad OXO:lhHNOHO)lH tlHl10dllH O.ug I UH ::lHH.0 HH.UHl1:lIfOOll uuy :lIIH:lmOH.1l1fH:) BH :l!IOdLHQTI" EO OJJlOX l1adu B (HItHO omsodoa u)!(awaruo :ll HHHOIllS UH l3.llm IlH ll.L l:lwl1:ldu ·HHh'LLB.LHx:)ahHWOHmIll H aJ.Llll:>OH)I(ONE'LB HHed.)U!I~ Ollhll~a IlII TI:ldoll.LOIIlJ1lhlt -lJ"I.) !I l5lIHOWaJ:lX U1._ __:_Q!I_ OHh'LLIl.1 8161 H!ludu a.LO B1.LUH!:!"OII UH Hlfal10N I HItH "IlWa1. a .L:)Hdrna'rIod8a 'HItH:> "H:llIf1lI'l" UN~ )l'UI OllIH 'U.LOHHaOS H Olox:)ahH.H:lh HHdouo B :lIDO ooa ltl!IHIIEtld '1fi1OAd UBuHHwl1tm 'HXhUd)l K.L:md.L::ll10IIEHOdu u'rt IlHgdoOll:> I OHEOHd:lo H dtl)luW IfHlaItHlaoa'o' ao HHltJHV H KIIIfU~1I a.HHlfa.LO I.) 'lfHmd'LaIlE :l aH 'aHoas HOSO 'ocdr O.LOIIlJ1l.LIlXMuEHl1adu ~15:lltO'rtO:ldlI ·13. a uao.LHl1oaEModu -Hud.arem.L:lBdu lu-:L.LHHaHHl1~'LJ '~UlH)I 01.L n ~-"'"1i16rE:ldu-Hwl:-lO-W15I!OJ-OU-oJoHw·a TX a.HaHdo H.UHHHhHdu J. .OOlI co KHOAd 01.1ll1)I(:lltJ£ud 13.rn)lO::lhHll(OHO)lH UH E1.)~HUIII'tIOJOJ IlH II .0l10!IEHOdu a:> tl)lJ-ldawy 01.LMH'rtau:>01l 'llodA:)ad :llll)l:>ahHNOHO:llH U£ '1m aMH:llIal1adm:ud O.LOO·llIItld.1 OJOHW o IIO U)l S u aIt HH::lIIUdllEII 'a.lHm01.HhUHE .Hh H.LIIOX a aH HIfH:> alH)lHUQg If U8lo'ft:ldo lK::ld'LL '£01'1.Il£HUm a KHHEwdal UH UHoliUd a HO 01.UdOlH ·OHlf::l1.)rnHIQIH~llU -!1~l!:HII2W 'OllIll!l!d.LAdg 13H HUal. H aSOIIWa1.:>'[(OB£HOdu 'QIIOaSOHllud oxrroxsx Ol.rJl"Al1odu HalfllHOIITIUH o H)I::ldU'L1l 'HH)IHUd<I> H IillUJHV 'lIXhO.l.LOIll.L u'rt::ldu 'HHU.LO UllOOWm:rOX 1.md H asao KHJ.~1'I cgdog H:JaOH~O O.LOIf::l.

H -oa3HH nO-O'hp30 liKOHOMH'IeCKH H nasapa H CypOBHHM.n:aBHa H3lli13naTa CTBOTO H TaKHBa.1.lJp. BClf1IKO e BOIDrn: (KaTO TalH 'Ie Mo)!(e ce noxaana C'hC aaasnrenno no-ronexa ~HHaHCOBH nsopsxeaae npeat. 3al.I. KOeTO e HMarra KaTO A'hp)!(aBa. THe H Ta3l1 na BoeHHO-TepHTOpHarrHOTO neCHO orraraea npwrn- aano reparopaa.0 rOJI.1. na aa rromrspscaae eCTeCTBeHO.\aT sa npa C'h3.[(y CMJIa H Hero.[{OHlI '"I1MnepllllTe") 11: naxpas KHHraTa eweKTHBHOCrra ua sa npaaoca HM B nOCTIIraHeTO na Hal{HOaa IJ.aHHH sa THCHa CHIla 6 OMeOCpO'leH spsasa nsat: -noaese '3a CBOHTa' apMHH'npe3--30-Terr 40-Te -ro~--. pasnoofipaaea Maxap 'Ie IDIKOH na CHlIlITe.l!KOra na.BeT AHrIlHH B HaCT'hTI. csapexeaaa 5InOHMH. . . AKa H)J.B'h3X.HHH na npe.eJIHHTe CilllH H np01l3BO)J. .llaTen npes 1855-1856.3 __ lICHa B J- aara.l!HHe B'hPXy ~e~ npcxeaa npenxcxnar HaTe)!(aBaHeTO KoeTO na '. ):(a }J. KOtiTO OIl 'I'pH6MCTOI!pe.P~Me_IUe_.M pa3norraraT C'bC C'bIl{lITe".n. aa HKOHOMHCTHTe.IDI.0 6HOBIleHHe "• B'h3MO)!(HO e C napacraamara tpeBO)!(HOCT aa )lJIelllHOTO rronoaceaae BerrHKHTe cnnn Y6e.pOHorro~S! Ha _~.II npe)].\H reopan.I. HKOHOMHlleCKH sasroraaunrre ce Jl.l!Ma BofiHa. TSI e MHoro no-Senna OT cscerurre en Anrnaa H <DpaHU.Ha HaQll!l naec ute 6'h):(e ooraTa.\HlI KOetO H K'hM TOBa.l!KOrrKO }J. ~aKTopa. r.. emra ysemrre ace oute irapen. HaCT'hnBaJIlI oarraHC. HKOHOMH'IeCKaTa eKcnaH3HS! OT MHHarrOTO e . BoeHHO-TepHTOpHarrHIDl pe)J.9m:(}_9Il~A 6anaHc Jl.ll.l. BO- HCTOpWleCKHTe H ynam-s }J. OOI.aJIH asmepcxara BnaCT MO)!(e }J.) "CTa6HJIHH HayqHH 3aKJIIO'IeHMH". r.a csoraermrre MaTelmaJI ce .r(MMH sese c nposexnaaara nparaarasua I1JlII BCIfIIII Bparose.I. H3MeOKeaH CTBaHeTO na saeaar Eapona B Me)KJ].[(y rrMHHHTa BJImurne. crenea KaTO ['2:i~5fYf:~ )J.e. na spexe aa xpanmra Bl.r(OKaTO rrpes ina" BeJIHKa sa na pasfiepea 1914 r.!J:llHH. 'Ie )J.'hp)!(aBH . sanosaana npes npo}J.OKa3aTeJI- npes ..Q6. (<fJpeHcKaTa np~nnnura pesomonaa) nna rOJI. HO TOBa He MO)Ke ):(a HeHHOTO' no TIpe3 1914 r.1.r(aBaHeTO e TB'hp)J.aHe MoraT 11 TOBa CTaTHCTHKrrre CO'IaT.Q.ll. 1859-1865 r.a ce npoasnecar sa e.D. 'Ie CBeThT Ql(e3HJI(lBH.D.l.II H pYCMH.[(0BOllia).aJIeq no-cTa5HJ1Ha.t1U'LQm cpencrsara. na BpeMeTO HKOHOMHqeCKH OT)J.y npOMeHHTe.eHMH e )J. [(OraTO yMHpa TI aJIMepCTOH * H aHrJIHHCKaTa HMnepHS! "H3pa3XO. eHHH CMJIH..\a reopns sa TOBa.\.npeKH e cnaJJ.)'HapOAHaTa lUlH nproBHHTa OT Cpe)J. aaii-aeae OT TOBa. Ho npes XVIII B.I!Ka OOl.H H. CTBeHIDIT HOCT 1939 cpel. no- Bofunrre HanpHMep'.HS! e OT nOJIHTOJI03HTe.\HTe ce" no TOBa spexe Be1IHKH ClUlH .pyrn'):('h p)!(aBH . ~OKYMeHTH KaTO pecypca soeana ce cpeutar He MO)!(e caao na 6'h}J. aa 3.CTBO H3B'bH 11 B naara cnysas Eapona npepasnpeneneaaero crten aa CBeTOBHOTO 1890 r.HaJI OT 25 aa He~ pa3IJ. ETO sauto aa rnotiance Ha6mo~a- HHS! npOH3BO.eCeTllJleTHSrra HKOHOMHqeCKHTe K'hM ATIlaHTH'IeCKHH Ceeepoaananaa H3BO)J. )!(erraelUll )J. 1792 Taxa.. MllulICTepCKI! (ann CBeTOBHaHMnepllS!). Ta3H KIllITa npennara MaTepHaJI sa yseaare.sxozna C IDIKorrKa ~aCH OHOBa. aa naneaa Benaxa CHIla OT rma pacrex '.Ba rorasa.D. C Te'IeHMe KaKTO H CHCTeMa.HaJIHo-ynpaBneHCKM na cpencrsa no apexe xa BoHHa.D.• Ilamrepcron. aa e.MHH na MHHarrllll BeK. . Mlllll!CT'bP na B'hHWIII!Te pa60TII rtpes 1830-184 ~• r.a CMSlTaT. npennosarar C'h3)].eB'h3MO)!(HOCT aa 'lHTaTeJIHTe. MJIlI noae 1.l!T lI3MeHeHMH CTaTh'lHO.\eCTBa H COIJ. B3eMaTpeIIIeHIDITa.l!Ma IIHcaTeIl XOPHlll' orfensaaa.\eCTBYBa na aa resn ce pa3BHBaT C'I'paHH 3a.lj!_~l1al:l.[(y H HellTOBa e e. Me)!(}J.uBlIlKeHH~ a II arpecnana B'h!!Wlla nomrruxa (Aarnas KaKTO H C nonspenara "IDIMa Be'llll! npaarena A BTOpMHT - 'Ie B CBeTIlHHaTa na Me)!('[(YlJapo)J.I.)J.l.n:a npennoxn OOl.'le~. ca . BIIKOIIT (1784-1865) .BaHOTO npes 50-Te rO.I(oHeC-------- aKO OCTaBHM aacrpaaa rOTOBlITe pM. no a6CO/llOmNU 1I0Ka3aTerrH Hanepnaanas e 6HIla MHoro no-fiorara OTKOIlKOTO npena CTa ro..O 'Ie liMa Ooaqe.O~HH 06061. nocnenaare 'IemIH.lJ.eCeTHJIeTIDl H ce ssnpesa TOBa )]. <fJpaHll.ll. TOBa He e H reopas sa HMnepIDITe H Ha'lHHllTe KHHfa sa Ha ynpaaorsnaue aa MaHK'hlI HaJIHa MOI.a 5'h}J... xoraro e)lJla ):('hp)!(aBa HMa "nOBe- }J.'pa3IlWlHH -KOJlOHHH. TIpe3 1910 r.HH 3aKJIIO- TpH6Bu):(a Bp'h3Ka nOMHllM H H3KJIIOqemm. 110 cMDp1Ta CI!.I(CTBeH K'bM THxooKeaHcKHH 6aceHH. na'I'pHOTII )J.r(llraI. reopan M pasrnenaae Ha Benaxare CHIlli" C'hl.}J.. BoeHHHTe pa3xO)J.e 06eKT aa mrreMe)!(.H3eMHoMopHeTo B .. ETO samo BC.\eHMH (enaa OT npWIHHHTe sa l{HTHpaHeTO sa 06IIlliPsara nopemma: OT npOH3Be)J.\OTO e nponasrysaao 06B'hp3aHH IhpBH. orronop ute 1I0H.IIT rOIleMH 1846-1851 AlKoH TCMn'bJI.e MllHaJIOTO aa r.CTaBJIHBa npnsrep aa cana.I(Ba' MHOro v HKOHOMH'IeCKHS! B'b3XO)J.llTe.Cera -. Csenaneanre utara rrpea 90-Te aa C'hI. HMCTO My ce CB'hp3Ba uaaXCUPH OT nocrone HKOHOMH'IeCKlI.-----}J.o. xoraro no-sror-suta. xoraro HKOHOMHKara ua Kacranas e )].[{Hec H He nasa AHrJIW! B'h3MO)!(H0CTlI.w:m. HO MJIll He 3aBHCll OT ~ami'lHeTO 3a K'hM Ta3H aa CMrypHOCT II 60raTCTBa.06'hp npmrep sa B'h3XO~a npo- pen HCKaT na pasuiapar BJlHHHHetO CH HaB'hH. m.a. OTKorrKOTO JI nanana no-cnnaara Iepzaaaa.aHrJllliicKH nonarux. KOHaOHpaHe HTO ce HaMep.emieTO rO):(HHM. BoeHHH· C'b103H. .[('hJI)!(aT TIp06neM'hT. JIOIIIOTO TS! HMa "no-MarrKo'\ Ho TOBa He 3Ha'IH.HHli repaaacxasr H rpsfiaa ~a ~OH ce pasrnexnar )].'hp)!(aBHHl{il npnsosaaar sa . aa HKOHOMWleCKOTO e ):(a pa3BH- .I!Ha OT )]. HCTOpll'IeCKHTe IIpHMepH 110Ka3BaT 3Ha'lHTeIlHO pa3MHHaBaHe Me)!(. nrpaaa rorasa OT "ll3.r(aJIH HeHHHTe ' B pa31IHtIHHTe oOl. a 3all.HlllHMH BeK.Q. sa pasnnza B'h3MO)!(OT seae snacr 1850 H 60raTcTBa).l!.\0ce oraacs )]. MOm.a nanpaszr nO)J. OTKOJIKOTO npe3 1865 r.Te ca He05xo. p. noaaxora na He. CTHfHeM. aa crpaxa aa onesxxoaro B umrOCTHMH oarrarrc OopOlITe. KOHKypeHIJ.aBaHeTO aa Ha!UiOHaJIHO ooraTCTBO npen ornenaaeTO aa OrpOMHH cpencrsa aa B'hop'h)!(aBaHe.{OTO Hcnaacxara .3ana. 113JI116epanmrre I! n3U110HaJIJIIITe B Eapona II npyrane (6.ID1l'_peIIIllTerrHO_BJlH~.j'KT (AMeplll(aHcKaTa 1854 r.--K.__ ace nosexe npespsuta CHIlM B H OCTaHaJTIrre seue aecarypao MlICTO H TO He qJHHaHCOBa Ii ca HaoparrH soeaaa aapaaa npyro. nerrsr aa peaomonas). 3aeMaJI 1809 r.mepCKa BnaCT (M3nO)!(eHa HlIH HHMa B HeOT. sanenana sa orfipaaa.0 HaJIH'IHlITe CBe):(eHHH..H}J.a)J.ll. D cpannenne C CBOll aa oa nepnona OTnpe}J.a ce npOMeHSlT.CTBeH B noncoaennero. 'Ie cnnara . MHIlHCThp-rrpc.I.IIecHMHcTUqHO nacrpoeaa nafinronarena rOBopHT aa ynarrsx.eMoaHamllrn 11 see nax.YMa MHorOKpaTHO cnensaumre rJIaBH. a pasnpeaeneaaero aa nasapare crasa ace IIO-ycnOBHO.H na AHrJIHH npa xpan Enyapn VII ea MHoro noroneaa.repMaHH. 3a5erre)!(Ka rue CTaBa )J.\0BarrH.IIce.e nOBJUJ. BHKTOPIDl BpeMeTO 'Ie H noxara.o:. B'h3MO)!(H0 e cnen 1I0IlOBHH BeK IIpHOplITeTlITe }J.D.o. %.1!CHeHlle 1776 r.HaKBO Ba)!(HHTe POJIH.). aa c)JHHaHCHpaHe aa cpenara na XVII B. .. OT npyra crpana.l. KOlITO "HMaT noaese" (r.):(aJIH HMnepHHTe sannautar rsspae cxsno csoraoureaaero Me)!(.\a reopas sa CHCTeMH IIpe):(H rpacra BHHarM ca omuocumenuu rO. OT XVI B. CBeTOBHW! lle".MS!Ta B CBeTa pacre. npH'lHHHa 061. . KOll:rO HCTOpIDJ.I..HHTe HHKOJIKO ):(eceTHJIeTH.elI .~~~B::li. e B'hnpOC. sa npes pee B HMS! 'Ie rrOCJle.HHH aa xvn B. (KpHMcKaTa He e . B cpaaaeaae C H3pa3XO}J.\HH BeK.'hJI)!(eHHlI KaTO 3aBHCHMOCT OT 'l)')K.n:alUll" Bemnor CllJHI.C'hnepHH'IKH neTCTOTHH WIKOM 061.a ce )J. aa C'hce)J.HaTa CHCTeMa fiorar- cavo Be'lllllllHTepeCH").I!T HHTepeC)'BaT OT Ha'IHHa H3TOtIHHl{H).aJIn eJJ.I. qe OTHOCHTerrHaTa HKOHOMH'IeCKa II noeaaa CHlIa aa rrspscaaara pacrar HIlll HaMaJIJIBaT ycnopeauo. ABc'I'po-YHrapH.3ana. TOBa 05.AHrJlIDl IIpe3 60-Te rO)J.

)0 ao '1.)UHamad 13EIi IS":lUH.LH)!(If'L'rtodli BH :.eO"lIU1IJ1(.)I\lada B1lHmaIlJA::lH I HoalfOIIllH l1.1I$O)! 'lIIiTIHUllO)l Hdir UHU:.LH)!OHeIlOH a ll)!El ndu 'HJdAgOgtlX aLHlI:l~Hd.) aIIHa'ltd'L8.)HHH !I d:JJJ om OllB)! II HUm l.l:)l10U:)OJ IrnT!H"Bd!l:> llH rnuo H.L"BHhOIIllE ')I'Ll1UIIA I$HHh:.):J -O)!:JHllU:lH ndu :.)H.LHrraL"BHlh 1l)LLlld)! BmllIIBH U~ aHOII ah 'll'na Bl1 am.)LII)!(l!'Ll1odu 'B"HH:.1)!HHl.10 LBlJIAt:.L:JOH)!(OWE'La :.)lfH::lHl'\l'L::J O!I)!ll))B"~H H'LatH Ullu:._~al1!ll1~& -llul1aU:lOII HO.LHHU'l.a!I~ co UIIHOS: tmrr3.L llE liIAdl1 -aH BH mlllU.a llJllH)J HW O.L~H II -lUIfH)! l1ua ~'iq_)! a.L II OH)!(1la-OU '"o)!Irllw-on" xudaso.:)ll adn :.L..IUl~OU ab'ul1 Bl1 llallm.LHBH.B"fIl.L -euax llH u)!adU'La HlI9AdJ H .)hHJ'I OlOITrUE 'U.rsad OIUJO)! "BE IUtlHEOII -a'rtlll1 UJ'lH 0)!l(0)! 'B1lfIHUllO)! EH H.LOfIL~:.).~ :lh '!D! llHliTIUO)! UH O.LH)!Hl1as:" as a:)a momauea tla)!tlXBH llll' llll' oH oo Bt BEOH.Iodu aH.)fIl:)l1oaEHodu '"B!I"Bh13HEOtlHOl ·:.1:.)UO OJ..1O.L"BHH.L:..LlIIrrOlEH l{ XX :.LUl(U:l tlH O.10 HH13hUl(JH13 HI!' TlI\lM OR 'x'Lda HaUaLH:lOH~O UH :.Jm'L:J aLHH:.lHII::l.LlldHIO.)l(01.L:.o It .)H:)aIIOHHtld H~dAO::ld H a.LO a.)H 'lI:ldA:l::ld -rrodu IDq1llWH 'B.)W ah 'a 'l1oHd:.)hlIdo1.LOHrrohBHoad'l.LOOH BO *uHn 0.)LHIII3)Kd'L'lt EH 1.LO :.)j "a lAX £:. ("d '9) HlInJ 1I11HIr.!1.lg 'HJ'l.LIDDK::lU::lg :a 13HHHf:"BdUHf:13.tlH-ull:lol1AIFl1OX£'L!I'IU1lHl1ag-!!llH ::l.LO LOllh OWIiOHII13&::lH) 01.L'l.LBaO XX llH Inldx B"08.).LO a I!".uHua.i"O.lLOOIl 'B"H!IOU:lA 1l)l:):.Law:) XOll'Bl1 H:) 'XB".)ll':.:) -'Ll:tBrrA llH oL:.LIf)!~.10 :.)II a.L)!llql llXaUOA 'uaU)!(d'Ll11llIall'13ll' nu U)l'Ll111IIA HJIH 1lE llHUhUdu llL13Ha!IL:)Hu'I1a a B"L ah HIfU :.Lugdog UUH .l:.:)odu5.)LOH:l OLO)!:lcpllWOaJ 'rrod O.)dII l$ulmll:lII llH UllOeIfgo - 13H :.LHH~Oa E:.LHg'l.)q.).LHU BlIH!Jud..!ll1_1.)IIHI$UIfll J.LHh Ol08L::>HlIWHW u d"BlHJI'W)! !I J'laH'I113uou tl'l1 £.:) -tradx oronmonn ell IU.LOHH::lMi .)!I eH :.1I~1l1ll)J.1!Iou eo 0.l:JO)! 'tlHOHO tlH '.l!llol1mmox ell OlllleBtlll! .!.L13WH13.1 UlIJ_J13'[]')KamElld '"BLaH:) H ?S.LHHaHlfl1:.)da'l.).:.L~ 0 _.)do ::lrngdog ndu 'ulIt'Ld!I uHaalol1:.)go 'II IlIAX .IJI[OQlI nITrBElB"HH'I1ago 'B"UHmj'rtau~EH UE U.)l(JtlI XX HUH H'!J'agoII OITr'LO ('a sadn B"HH13Wd:.LHH HHl1:.l1 ')u~oHgod'rtou :mH:.LllHHaOa IlJAdl1 ah '.L013H13H U::l'l10l\l HaHud-oli 'HL:lOH)!(OWE'L!I Hdom...)hasou" llHlldL:l llll -U.LO aLuHl1odBHA'[]')KaJ\l !I '(UJIHO mrsdas UHdA.)IIOh ah arnH:.1L~13l1tlUtlt_Il1ll1HUl1.LaIIO H O)l:lE::luodlI::l HHH~lld)! llE HH~OH I1HHOlIhHIrllO)! HamlI'I10JHIIL01.LII:lOHLO a oo HIrlla u~a:)d<J.)lUHIIOLaao H Hl:lnHal1HaL amHHum::>odu-on" 'W'LEIIHHl\ldal::lll' sodn B"HHamOH.La~d nH~:Jll'.L .U))) .))I{Ol\l OlUO)) )!Hdo.))-OII .)d A'[]')K.LlllI~IInU 'illlm::lW llH O::ld.))!(tl'doII 13EIIUH ah 'a ':.LBlllldu HO)!B"H o IUUHEOIIllE LB"BHE a.))!HRd HO<p mronoaj] mrn B1lHahIIHllWO IIdo8.umdO..LO ll)!B":>B rrsdu .LlIB)! 'HO::ll[OUllH 'llH~OII llH o.0 BLlll\l:.LHOOHLO ElI :.LOHR UaAIIL:J:..HB)!(d'l.L01I .)duo HH.B().)lOII:l OlOH:llS"g II (daulUX .L a IfL~OHgodl10II .::J LOHHal\l O ~_ -adaao .LH))OahHl'iOHO)IH tlH aHHHO.)ugodu IDI:)ahllJa.HllmAl(~ -.J H:.lO!IAhOU allIH::lHHl1:.)Oa H aHHl.)duo a 13.LB"HJAdt( BH'rta ma)KB)!EBd B'I1 B 'OlI'l1a a "HUH~ .Lul1'Lg "B'rtl. ll.Lol1oaElfodii :.LHHIf:.!Q :I.)U:laaOH8Ud U B1{HamoH.L:.LB"Udol:lll aH O.LO mretr !I aHHulloHlIad't:) H)!(auagJill:)Ad B"H:)Ad tl 'IHlodat[ &adll ·tll\l:.LHHHaOll Dum 'a.:.t_ll.):) uaor IIUllH.)U::lOU ll)l{d'L'rt Bll' HIrohligO HUU mrao :.)II IIIr1lll'alfJEBd aJ'l:l Ol13)) natro 'WHBllduBH lll1 J'i:.)H13!I!Sll'auoodu U)!OahHl\lOHO)!1I ndoaan UH UH -OHO)!H O.0 J'IU o~aHal1oII .lHHadawtlH ·o.L:.LIDUnrag 'NaJIgodu .)dh llH 13)! a~H .)U:.)1.LB)! llLl.Llldn crnllrnilllxgo OIIlIl)UltlilIgHdll 'clIHlIgAU:ld Bl.W:) llJO)!HHOII a aLHHaJ'lodu tlE HL)!"Bep aUlHU::lmd13a 111.).1Ad'rt wa~E!'L::> a BHdO.LIIITr13!IOIOS 1.)h:.1lEltll)!O "H'L 'ImTItlEliHtlJdo tl.L~H mla~a orsx ~O~ U 'UUH~ alH))HJIas: .0 L:..a!l_"!L 'DIH:l!I tlgOL 'HHllL sodn ::lHmHEBd H OLO)!:lahllWOHO)IH ouecdsao ossdu a srrao 13H O.1O<J.lII)lJ!!~Ilodaa lT~d:) lllTJI(~dlllll):lIlJ.1 -EH co oraox HUH HamKd'l.):)a a U::lSSO~ l)llIIlllltllll '.)h:.)uull13)!('Ldo'La --~hHUu)!adu'LlI -HHIIOdu mow II BH'rta.llIgB"dL_'lf!LL::ll1Q.UIIOJ.B..LHg'L.LHHU:.) oraoao 13E!md'l.)H H llElhAIfO o aoo oo O.).:.)g II l:lHaa13dmm aO!I eaUL:l U)!If:l!I .LlIllep ahalIOli IO o in alHUa.110 131EH13dgLO a UBL:)l1:.OHIi .uH .)a -~aMn\lOHO)!H lll1 llXll)J~H cedu I I ::lummKd'L'rt UH ITrOW ll.)dIl .dal:(lfH_1l..L:lalitH mn ..)LUEU))O'l1 -OJ\l IllHHrroHOIfTIllH llH "B.)l1.1Wt" 1.)dooU:.LO W'L)! Hagol1on a nrroauhogU'Ll111E nnadoroa a.)ITr llH!!Oa oraox 'UElOl "BJ\llf O.ll 'qlama'l1q_g 'UHBd.) -trodn .)LU)!OliO!I BE 1lWAll' UBU.L aH "BI1.L 01~0)! 'HEHO lIl(ah::lUO lIEamo Hll':.LU)!IH'10HO)!U ::lh 'l\lH)1d<J.)H H eJ.) ll)lHJ\lOHOlIH I .::> "BH HOep B1l)!::>a~dol~H alHU.0LaU 'll'OIIEH .L J) xadoroa HH'I1t[ oadx ao l.)l(:.).LO l::>llh tlHaOH~O AITr:.LUhO:l !)llllI~U:.'I1 .lIlldO.)HH<))!(l3dLo_.L13gl1q_~ 13.LHH!!O!I IIdu '!I oraadsu l1:Jdu alllHUall'L~ .1 OHlI1lHnmlJo) IlHnHlJaodIl 1I1l~1I11l1l)gO * :.E!1lE :.!.OL:.)l1.LO LIl!IBH:)lIg0 ll'[]')K:.).LO BII 1lH oL.)Hal\l:.1 H dmlllw) -odu sadn B B"Bd)!UH uITrq.Iu:>-OII 1311OLIiOlI 'rroxdon OL.0Hl1:.)LHH.) UH tHftllHll LO arnll!.~ 0.IIOII ul1 iron 13E.)gon am" 01.UJOl\l B"UH:.Lll.)do ahaaOII 1111 OHHU.))!(OUOU .)UmOW'I1EH OHIIO.).)ITrgOgO HE::ll ·1l.\)!EH H :.L::>H BHaOlIaaO)!JIOlIaH a.L)!1l)! 'HIfU 1l1IHuas: 'llE139 llH:.).LHlIOHUUOH mdu.)8.BHmul10JW::ll1:.LBHUH:l-UBH 13LllHaOLaao II HnllHEOI'LO 'aIlH:.-l10!IEIiOdu -gllm13W as IIHedHtHUHgOl\l .)Il £~dIllml1Hllud:ill'IIH B OaJ.(mtnJIIlBodIl allI)!UU::la) I$H)!:lAdu lI11ol1Hlmd:lI1HHIIH:llluiragQ .)L:.1O tlH RL"BJ\ldoep a'l.)I> R 'no 13.). Axd'LlI onuo HHUalUHJI'Lllol1 amsaeacorredu HH:.)laaO)!.)!P" ss ££81 .L)!aII:>dau" "BH :.JaLO a.LO o.II.lJHH)) ULllITrBO.l :.)ll{o!<W UH O.LB" ahalIOU IB"llHE I'I'I..a\:llldUEH 'lll(U~ tl)!UIf:lE! HE"BHO Ul1H HE"B.LHHll'aU:lOU :.}liHa'l1lm II u'I10X£'LB ll'[]')KaUJElld BHH:J'l.))!H1ld 'IH1HUU:)II li0.d!Iadii HHEoa UHIIOJ.'0 IIAX sodu ~'J ~6L I H 6L~ I AIDKl))"{ l10Hd.L~'I. -OED 'HJIU:l a.L:JlunaElld (OH.tl)!liDItldu tlH OHllEB)!Ol1 :.L oraox ')!'UULllH-OII soso OHOB" ::lHB.L '1 u~))a.)IIl1 Hd~ 'HHllOH O.) O)lB":lII 13t umrru::l'rt:.eHed.LaHllligoEIl 'B"HH13ahAOdIJ oo ao I 'HUH~ aUI)!HU::lS: 'UdO.J~II:lOHLO llH E))d:.LUm:)oa.LUH '.)HHa)!(OUOU OLOITrBE: O'W)!U 'OgAW -ntrex lldgo'rt-ou II du)!uW '"Ol1A)):la If .

IIH. CTPATErIDI II HKOHOMHKA .YCTPHAJIHIDI CBJIT .. HA I1PE)l.a.

LO IM~ alli'lta~'L:> a.eH ':mLHg'L.!.LHO.LOJ>J\' OHuah OLHH a aH lllIOdlI3.0 .lfA)l -usmramm t'H ll.)t'h LllElKUHIlL.L~Uh UWKIJOJ 'n'IlH "1.L:) tlH ~lHHUllEHUHHHh H uxoue tllllHH8Jl[adgq.LllHOJaH H II t'HWUBao'D':}u~ou II 'D':}ryX:}W I 1lH'D':}l? J.L~llUgO E1.O H OUll)) llS-"\lHhmttldOIl~ H llLll)l~HIlW~O __ H IlHll~<J.L~ll~a J.lllHEHdu llBAH.L.L BH m:agEH HLoah m~BJ "IHUJHlOU HIIl. HE:l.~ odoao-gan .LUaHIfII1U.J llHIJatr£Bdo'n'oa llE UH:lhA )lHH£OHW ..Htl)!llLBS 'JOI llH OLtlJO)! '"J a.LEH ar.to -HJ.'D'BdJndBlI oo xadto a.)'D'adu Ii B '"J OOSI Eadll rrcdu tlHlJ'l.)Og "lIudA.)HtlW~O oLa'D'u H)).)0 tlH O.LEII 1.)BH a. H'D'adll HHH'n'OJ JllaJO on UH1~IJa.L -..)'D'OUJOJ 1luodaa llH a. )l'LI1j O. . H HHud'Ll iUJ'IaEHadil -.) ah 'llllBtP mredou -'-~J£Sv I--Eadll- 'n'uclmdllH-tlH-OlaHll'n'UILLO a:>11 .HaHHLHO)l ah 'LtlHllH£'LJ rnn:O.LO ao mmll!':I-illHIIHlI ".LO '~ ~.LHaH tlH II d::lIIa:> llH arroa ao llIlodaa tlH ~ llLaa~ "Jor .)'D'adu HL~OH~1l1l0 HEaL OLtl)!O)].):)H-OU halfB'D' llH tl)lamd'LHllE aH otoaiousmoadx Il 'IUHlelJwe)! tlHIJIlHOllJad ItlH'D':} IlH IHld)) IlHEIl"IJag.Ln:.H80 Imdll.~_'HlIHH 'KHJalud.)LM)!:J!:lllHOIj --_.LH1{ A'[J')Kaw ImHHU E::ldU :lLHHxaL IJ::lI'l£ Q :lhaa an 't1.) -HIl":> M:>HS:orno H I nreiro aH Wa.0 ll)!HIfElld 0'11 I t''n' IlS11)Kd'l.LIi"r~ ffHJJ1lHllL:>O 10 .)!OIlEUd.l)IOdodU llH a.L~gB .L.!.L OH 'lllIaguEII H 'D'HBHU'D'da<J:l tlH aUiHwd¥ -OIW 01.LllHH10dll'l.{aH a'D'd'L1Il a edm'\llH M KHriHH rsoro O...0H'D'alI.LHl'IHlIaa 'D'llH OaL.LIm:> lilllfn'IlUB£ A'[J')Kawlll)!J.)O a.0 tl)lll'~a LBJH'D'BH ao H HHXdllHOl'i HHUH~-OU "HBll)Kd'L'D' :}BO'D'tlW H ll'HHa'n'lllfa HHIfB'D'oatP HHdoIIO BH llhHUHdu 'BaL~a)Klill)l saro HHgad'D' .L~go HEaJ.L:lam'L~ odoxo-on mlIi"~B H ~ 'JlliH:})K:}dllllH H Il'H~lHlld<J:l 'IHiHBU~I1 XIl'L .) L'l.LaHHaH~Itldo H llH'D'llhllS lllall*all-Idu llH am'n'odllH llH H llHhOL LO HHadll'n'llH-Oil HHhOLEll h::lJJ1l'D' Lll'[J')K::lIJJ!':H .LIlHLtlaxgO._ _.):lIDgO n: llHdA1UA)! ·llIloda3 llH ammrcdo odoxo-on KL '1l81:)WH'n'adil B1IIi"od)!LO L~oHlla'D' -llH HHh01EH alll)!HUaa J O.) Hua'n'OIl.L~A am IIUOJOJ'I aLIDIHuag 'IffidauWll BLB)l~n:lllli)l a OlHO)l 'll.1.LHl'I.LaIIHaJru.'t'LttdA1.)lflldl'l O)!~HBl'lIIOI:> ES01.-10 OIfll)KaJ.H)Kauagm: I I llall)K:UHdu t'uodlla Hnn :}.'l.L:larn'l.o IlHwn'n'Imru -'D'aU.L.L 'D':lI{JOU a~du atoorr a 'tlJJHO llHH:lOEl UID'LJOW H aaio anmJ.1.L u))a!.L:ltlH IlHI IJa'D'adll -Mhllm:.ll ! llHtmdahOU If O)l'[]'~ddH B 'HHhau:>'Lli.) .!.I H IffiHugrrv IlH Ked)l 'tlH.1..)dtlhMH~ m:SI codu 0)1 n tlmalltl'D'Ag tlatI"H oaomotr-gsa 'Haoru.LO tlH1'ldgEH 'llLEHHt'OJ '"J OO~I ( ! I .:)LO 'Il"HHlllJ~I1 EI OH._.LO tlHa'n'oao)!'l.LOUh IlWIl"IIO.LOO 1.0 HIIl::lE 011 lilllI1JamllH H l1aIr o H8'n'l'lruo ~ aHHa)!(OIIOil -H1HOl'l" 1-DIJ:lhlUHIrOIlO:ll/·\JllLH)I lffilaE tllllHalfaJllH-j:!BH BH Ha)!(OIJEH 'l1llllllE oHgo'n'.d ".llax~ .0 Lllall'D'adIladll LO :lh:llI-HllH OLHO)! 'l-I'rrlmaaL:>amaLq.LO u'D'agolJ HE1l.~HllH llaL.1.LO ll)l!:ltlEOW illru~'LU aH 1l1HaWOW HL ·hll'D'OS:HaaoxA'D' HUH 'Imodaa nxoaaao awadH Ha!. a IlUOdHa HlllUA.HgoaH as llEl co OH -. BH ll.~HIl'D'a-HIl'n'a 11l!.) tl'D' 'llIDHHtl~Hdll "tlHaHS a.LllJOg UHgOIf~OH~llg -aOI{Jol1 JUhOll OLn:O)! 'HHdalIJ'ill )!tlll "tl. _ .l1.LtllL --- ll)!:JHll)ureg allilfBHU.)H'L.Ltlg'iJ'<L.)01'{ tl.)HIlW H .0 .LHHj:!aH o or.))Bd rrotro M li'D'adu ::lwada OJIf'L'n' EE wMaEffA "L'l.-\JllH a.Egdog k HX::H1~A HHUa1.)OU 'll'D'llHlldlI -.LH)!:JHtllllI W'L)! cdoso rewaOll BJ'tli"H wlld uHwdB lllfB'D' U~1l -tl.LEH a.LHH 'llLtlH'D'odo'n'oJru.L:)llh lllBJI[IruOJ-Oll WH L'l.LHLAhodu ~'L.L:>OgllUJ J'L:> sxoneuo.LHIlHOa ll.1. ll80.LJ'D'adrr 'D'adHI'lH ao lllllID9dHm OH8~ 'HHrnaruoli us ~l-IHllHEOil tlH allIWmEOU -alH)K ooa H "llLOA llH lll~A llH alliEll)!Elld .LH)).'D' OLllllh llH:}HI1'I1Qgo 'llHHll'n':} 'Iffi'D'HI1 a Lll"aOHB.mmuaa "IlWIHf~H Amad~ -HJi\d'n' IlH ll'n':}Ifl B'LU OH 'HHUJHV 'D'BIIBE llH -lfBd)l g xaasorso I I o aHHaHBlld~ a all 'mtd'LaL ao 1l'D'a)KOW :}H llH :}H II ')lHHdalJq_~ llH OLE)l HHm:}ru'LB OHm J.LIL'IoahlualBruJ M )!O.l tlK B.L HHhO.O)!IJO)!.BBAg.LH a LBBArrxllH tl 'HHllru:J adotrar ~.

lle-. OKOH"IaTelIHllJI ynap aa MOHrolIllTe. ocsurecrseaa non KOMaHp.lI sopafia B npncraaamara OT )J.OqepBeHo Mope H 3aHsm6ap.H roaa apMilllTa. necemneras a ThprOBH5!Ta paenaaarrpezm TOBa Esporra Ilpena OT Hall-3Ha"IllMHTe Marmrrrraar llH. IIpH )J.rro-nanpemrana HO sa CMeTKa aa TOBa nO-H30CTaHanH orrau II B crpepara ira BoeHH.n..a:a C MeTaTeJIHH xpann 1420 r. nOp5!)J.OBaTelICKOTO neno.. BbPBJIT Cb~O raaa 6bP30 CTpOHTenCTBOTO na nanoarenan uanpen. npHJI. s ~ Xs. "H3. X01laH)1. C TeXHOnODI"IHa TIe'laTaHeTO 65!JI CBJIT Manaxa Uei1noH .uro napa Tbii KaKTO esponeiicxare.umHOHa cpeuty CBH)l. ~ - P=l o HHTO enaa or U.IfHaCTlliITa MI-IH CBilT He H3rne~a TaKa B.OTO ananavecrso naurecraaero lIHTe Cll MHoro npes xan". H5!KOH OT TJIX . KaKTO Ta3H ua KliTaiP. TIpe3 IIOCne.aBaT na KHTallCKOTO 06meC1:BO XOMOcpen 'l}')K)l. 5InOHllJI.bp)!(aBa xpea namno Mope .H. 'Ie BceKH enaa ~HBHllH3a~H5! no OHOBa spewe uafiposaaura nan e.H3BlIKBall(H3aBHCT "Ie Ta3H U.ane"IHH nscnenoaarencxa q)!('bH no IIOPbIIbTeMe)!(p. ·-··---·· .y H H reHHOCT H U3ThH"IeHOCT. ocofieaocr B'h3rrHTaHH B YDa)!(eHHe KbM aananaara aa KllTaMcKoTo ofnuecrao orpOMHH npes XI e nerosara 6H6m!OTeKH.-. C'hC npHeHH KI-ITai1: npH . npennpnera .HHTe necernneraa maBHO Cesepea KHTaH 125 xaKaTO Ha 06eM 3aBoeBaHH5! lIn? nocrara KOllOHH3a~H5!.TO.BaHli o .). KYlITypHH KbM OTBb.ua He IIpH3Hae )1.HHll na XIII a npes XIV B.- OCbmeCTBlIBaHO OT ~06pe na ThprOBI.PYTH eaponeiicxa na HCTopH~HTe II apxeonosare na Hac~neJIHt. 1368 r.!HIlIJIeHOCT.HeM Ha3<lA.) "IHCneHOCrra. H na 6apyra. Ha)J.HH MHlIHOH nynra. TIHcMeHH )J.. npes H OKeaHH5!. 5IH)1.il. nayxa. OTCT'bIIBaT no pasxepn TOBeH nonax.eHI.sa HeHHllJI B'h3XOP._c. Balla xompyuaancxa -~T.HTaHu.. BHPHO e.HBOC1Ta MOpCKillI cpnOT no BpeMeTO na lbKbH aa C1>!(POBlI~HUQH ca 6MJIH C P. lf3JUf3a.lIT MOPCKH 6HTKlI - KHTaUCKHTe Kopa611 na xan e IIpllHy.a oT6eneiKlIM. B H3BeCTHH 06nacTH._. ca cenesrre Ho KHTaM m. KylITypHO -'Ype3 H MIOCIOlIMaHCKIITe o6lll. Haii~H~-. -----HOHe 'BKJlIO"IBa"B'nOCT05!HHllJI' onepamnt.MOpCKaTa T1>prOBllJI 11113Cne)1. <pnOTMJIHHTe HaBJIll3aT HTa H Jl. Macro sa . 3Ha"IHTelIHa "IaCT OT rrpes. OT lI3To'llia Ac}lpHKa ce sasptana xopao.. cenenxero TaKa MOn.-)l.n:a norona na p. peBOmOUlI5!.bKH-:3HaHIDI . _.rI. xaxro nasa 'rnacsx aa pa3B1UHeTO aa ThprOBH5!Ta H sa C1>3):(aBaHeTO ~ Karaii ThprOBCKH o6MeH. D Tona "IHCnO "IempllCTOTHH xopafia.-.lIJI H3nHTBa HallIeCTBHlITa crpananas OT pasuermeansra.H~yIlIH.ma.OH3MeCTllMOCT oxono KllTaiicKHTe * Xy6flJlaH xau (IlJlfl Ky6flJlaH xan) (1216-1294) ~ m. CYH npea 60-Te rO)J.BaHeTO aa anaapan Xt. B I1H)J.cHcTeMa_oT_ HaIIOHTe1lHll-KaHanH~oIlle <lAMHHHCTpaTHBHo ynpasnenae. OTKOllKOTO re YCII5!BaT na npOMeH5!T Hero.BFDKHH 6YKBH ce rr05!BJIBa ouie BH)!()l.HTe He Il1IJI"IKOCBaT H He y6HBaT 6e3AKo ce C1>)J.MOHronCKHTe KaKTo' H eaporreiicxara AMepHKa e enno H3nOJl3BaT ornecrpenaa TIPH T03H xyrrrypea na o6bpHaT nomen xosmac M()CKOBCKOTO KH5!)!(eCTBO..rrsnro Tsproansra Mpe)!(ll BbpXOBeHCTBOJ"O aa Cana aa He6eTO. 50-55 H3KJllOYllTellHO r-.ecTBa IIp5!K HJlH onocpencraaa H HayYHH ycrrexa 3Ha'lllTelIHa 'laCT OT KOllKOTO cb6paT5!Ta rrsrmua xapraena csmecrayaa nlJ)l._. na npaaaaar .llrHe )1. MOPCKH eKCIIep..HBHJIH3aU.HBHJlH3aU.HHHOTO . IOr0I13TO"IHa P..Ha.n:eH .Ba)J. npaxaaeaa OT cnen Kopes.D..OKapaHH sa pasaneaenne u.HHaCTH5!Ta MHH B TeXHH'IeCKO OTHOllieHUe.HIIO-K1>CHO Ceaepaa HH. _. n npannyx ua lJmlrllC xan.ll.ua . . H He CJIe. e TJIXHO H305peremle.OTO ~eJIO HaCTlI5!Ta MHH n MaJlKO MoronH. H 1433 r. '1pe3 'BoeHHH na HOBH IIa3apH.IJ..~ )!(liM..0 B'bpXOBeTe aa CBeIIpH'IHHHTe .~{ TOt£HO 'raxa.eCeTKH XHJUI)J. aepoaruara apenocr.lIM.!I. eeponeacxoro ca OT :TeXHirqeCKHTe HayKH rum MopermaBaHeTO.proacsn B. 0rPUI1UaIlHM na MOHrOJlCKllTe opna.. Tp5!6Ba aa npcxatuneaara HallIeCTBeHHI.. KOIITO "IeCTO rrsrynar 'rsprosxara 610pOKpaU.O UJIKOllKO CTOTUU. na Xy6HJlaH KaKTO H OT ':lY)!()l. Kpai1:6peJKHaTa B.llno aacnennanasra MO~Ta Ii YCTOMLJ.C )l. KaTOBeJiIiKxan IIOMllllaJIllOe ananeren aa OrpOMHUreparopas OTlJepno Mope.HHTena npe)J.!1.O~IeHTH ronexa nnasama 060pY)1.eibIOHCKIi na KMTallCKllJI H1mepaTOp.HH. .PYTH 400 ct>yra H BOp.. H nernecer c06cTBeHocT----A3lI5! II npes XV 3a6ene)!(HTelIHaTa papxasao P.H Ha~nOKOpHHTe"MeCTHH-BmmeTeJIH . H HOCilT npHXO)J.BOP.. HJl. Esporra.\H.3b ce BO.paaua 06pa30- .a ca nneaea BO)l(. "Ie sa pa3J]HKa OT nopryramnrre.a naaece.ll.OllllHH.----..MaTer.'r-Jt[2. HO TyK CMe aa CBeTOBHaTa sa BoeHHH H p.aT MHO)!(eCTBO KHlIfH.epmm aanpennana. "IeHHe na HMnepaTOpCKH5! P.!I.CTBO B Ha"IaJIcenexr sexa TIO-KbCfIO. p.1>Hl(a" 1500 r.eTenCTBaT. 100-130 xynrypa. xe npes . na:snacT Hafipoaaanra Ilta MOMeUTH )J..3XO. 'Ie B xpas na XV enao OT rOJle1>IHTe uenrpoae Espona MOIllHa MeTaJlyprH"IHa MeTan ronnmao rrpo:o.apbu.e. ~.llJI.enHH. H csuro HHBO aa a H3)1. 1I03HaHH5!Ta cr. nll norpefiaren "Ie T03H nponsaoncraeu aacrsnnna )l.!I.IJ.XBbpn5! oGeMa na 6pHTaHCKOTO KIITafiU.aJleq npeB1>3XO~aT Ii TeXHOJlOrHtIeH aanperrsx eCTeCTBeHO e KHTafi~e ~OHKH He C nOCeneHII5! aa AcpPHKa. KHTail.-- CU'CbCTaB -MHOJKeCTBOTO -Kopa6ll.mepH- riO-'!eCTO. AKO IIOrne. npea XIV MeTarryprll"IHO e na npn61Ill3HTeJlHO B npyrn.JJ. Ho p.!l..aneKo06xBaTHH no 60i1:HH csna. Ta3H CHJla ce norrsnna.!I. xe H5!KOH OT rOJIeMHTe rcopafia na npnfinaaarenao .\H pa3BHTHe C OCTaHaJlHTe. XyGmmll TbproBHll 'rpacra rrOCTpOH CBOH C06CTBeH c}lnoT OT GOHHIi xopafin.psfl MOnrOJICKfl smcparop na KIiTai1.n:OBe~a anacrra na TIeKllH.!aTllKaTa... HOCll ne-ranfia. 1405 r. cm. sreranaa aare erana - HM B cpenaoaexoaaa HeH35po)1.ll'b)!(HH na BM~THeM..HH5!. TO . (TpllGBa II CTonaHCKOTO neno.THKBaHH'OT OT. na XI Hsnonaaaaero B.lIJI non nnacrra na BellHKHTe nspxaaaa CHCTeMa C1>C CB05!Ta H3TOtrHa pa3np1>CHaTHTe tre cpermuta. uare. Orxpafi BpeMe TaM cb5llpaT J{pyr Hasa na 60p)J.!l.H~HH. KaiIHTaHHTe HM ~e)J.•-ep.o:o T«XIIIl oxean.ll.orfiene- nO)1.H nernecer 11nsecra KpenocTH 3Ha'-IHTeJlHH5!T 6pOll na aa- MillIHOHa B nnonopomnrre Eapona aa p.llHaCTllJITa MnH.OKaTO Tona noncxasaa.llHaCTllJITa MHH Ha6po5!Ba xansna npeasasaaseaa sa )1._ 3a "IHTaTemue..-. nocrara <pnonT IIbJleH paauaer..ra 05HlJa5! na CMeHll sanoenareH xoraro sa na 06e)J. H pa3paCTBaHeTO rpanose ITO)l.--.[(. CbOpb)!(eHHH. nponsaescnauta e orpoxea I ~ ~ ~ ~ I CBOliTe rt. ca no-roneua. nnanerenure . Ocuaacsara HMneplI5!.\HTe.mepaTop oiieiuaea na CYUla. IIpOyqHM na paarnenasre H TllXOOKeaHCKHTe OCTPOBH OT nprOBWITa uta ce aa nexanfiara m. XI ··B . .. KOUTO liMa aefinaropaayaae.llHCKH5! OKeaH K.'hp)!(aBHH HY'A-:. npe)1.csxpaaesa .po pasnanar no. "": urecraenaua pa360pHO.ll sa KHTaticKaTa )l. aa nO-KbCHHTe no H5!KOH OT xararicsnre llcrraHCKli raneonn.Mop.llHH OTHOBO m. TO HH HaB5!pHO ca OTKpHDaTenHTe OPb)!(ll1l4.bJl)!(H1500 rona . a KlITaHCKHTe ThprOB_CKH na H HaY'IHO HaClIe~CTBO e "B3eTO nasaex" C BeKOBe' saexrar OT HC1HlMa. B KIITail e OCHOBaTeJl a )llIIlaCTIIJlTalOall (1276-1368) (6. npenaacrnara "Ie enan nea T5! me ce M3p. B .. B. ute BH.~HTe H . aaTOBapeH C )!(Hpa¢H.--.npeBb. _.HTe npOll3B·O)J. B.\HTe aa OCTaHanHTe npereaneara.lIiicKHTe HaH-MaJlKO He oanasaaa.-a -HenOKOpHHTe -3aCTaB5!r-C1>C~CHJIa -----.!I.OpH 113To'IHa A<ppliKa C KOurO ce 061Iara Hall-113BeCTHlfTe llIeCTBHJI. a sa H3rOHBaneTO aa OT p. ---. 'I'pJI6Ba na H He):(OCTaThI.

!ill'.I.\. c= ~.EImdu.LBillfn'adOll ao llL~Hl1aU.LO IInUll..LllW::lHdu arrodu 'Jl'I1.n~~.LOlldll-lll.lll'Hel'l tlmAO ou tlH'Eldg.Lawada H.Le8BIfIladowl nnsoadoo .{<pHO)l llH O..!.! '(F '9) .Ll111adu 0 HgudO)l .LHHawodu· OHaru.LO BLIOOH:lBIIO ao HlfH:l -orran en HHa)!('Ldo'La EH ~HlJ)J(dq.Jalfa)J-ou alllHdaa.L11n!!odo)! eH :J1f!.{w·-----· acaoo omnc ~ <1) -------.LtlXOl.LOU<p II!1OJ:ldg anouotrcduo ell OIUl:lullIiB !llI:J[llIlK'l.LdOil "IImd.LorromU'l ao allaOIrYLO H O.l1I .{dJ.llH_O.um'rJll.LOUa.L::lS:O llH g'LdI maro omromod s= .)OIl l1aaoLll.:l_c:I_~__.L H '~.LOllu:JUOOIl sodu OHurl)! ** -llIlOM 'o)[odllW llH ~Ij)f(:ldg!l~d)[ OlO)lodOJ~OIll~(1£Jnr:ldJ :JlnIlHIl.o:lge __ a-'!Jlllli)l_.) ul1BduE OH:)al.) LO ImHL:ll1aU:lOU aLHHlfaltlhmiLo l"ltllf\! o co ::c c: I M U ~ LIfII:lHI'l..A:lJ '" Ell I 'lJdox mroll'.L H BE OlEX U.l1X UH oHalmdgtlE LI.{X lao lllt OWHdl!.Laoal1 ox 'HWAl1 -UO)IHH BHrrnJ.L ::l..:l:) HEa.LlllldaOHO)l eH 1'l'L£uLlmdaOHO)l :.o ll.J0l UH mIHl.Aru..ll UH lJUI!'OU d.LEHU0S: BIIH~~aIDll.LOOI~~al1 BH~O.IfH::l13:0H~HgO .Ll1H.LOO 1I)[J[1llK IIE~.LJ 0H)J(OW£'l.I.Ll..L 101 Ha13:0HOo-UU.a II OHEOlIda:) ut 'Ull.j ~H OIOH.Lil'Od'l.L ll.Laaol1edJ llH alffi::l)f(lf'L'rtodu a- ndorr llHJIf 3 3 <D sa O.OJadg 01[0)10 Ifgudox 'olaudul1adIl OR 'H.LHO.Lol1::lID'LO 11 arniroiHol'iiO J1)jJah 'tlHlla)lO UH UII 'rroHll)l tlHudgll£ o OHaH a OH.L::lHe)J(d'l.L a llodAoad llH O.JdOWOHHaoa 'OHJ'L)!-OU -Hdgo'LJ eH oj_gHu!lumud)!'l.LO llHllaAxUJ.) oroox 'OLaHHam.L IIdOIt II)[O!!lllll)[ ll£ ~~~ en .LI:l5L_EJl'_HduaH_ gO:l .) i.If)( 'o.LH::lI'WW llE IIHIfalUaOHJO I al1d'La.{l'U:'l.ILX H'L'Kb_ llH IlglldmI ' a~ OU co llma)J(H811 I'uglldo)! IDJ::ldnq.~~p~ -rradu 1111 BII::l. co ell' O.l1'iUW Jl' O.{.LaHeaEllIlBE OLOIIHU I!'lluudmuoad '::l.LO 'HHIIOJd'I.'I .{ 1l13: -IrOX 'UHmi.) IDIJIIUJh.I.LO B.L::lHmnmudx'l.LaHuol!'dO!J..l1UOllHHll' llH OlaUH::llfalldu.LKUO)!Hgo err HHl10J OHII'LllUH .LallHUII:))J(::lH i.m U13:0L O)lhH:l13: U13:.L:J :t.L 'ImHa)f( W'L)! JOlllH HEal.LlWX 'H..{ll')!(aW_llHill::ldL'l.I: -< 'll.ammllLllJogofIoH HLUd)lodOig uHlJ13:m:udgo Hal:llJh IlH ULL:lOHElJ)lOU 'rreLHl!ll)l 'omxo ufIultodIl 'onnrao l. tlJ'l:)Ea IfIld::lllWll W ao oaonto HHwAElldOJllug HH amuredr -aramdto ~ ~O OHUHhJ)IHl1odll ul1 .I!!1P.Lewa -ndu _ .ul:J)J(alIol1.Ll.io .laaOflllE llH alHuhHlI.l1ltoll -lmgo llHamUdLollE ::ll1Ha)J(0ljou ll13:0L HdU alIlHHaoli tl. i:t) IfllEHBIIJ)I::l E oraumo B m'iHa~lf.fl 'aLHHuma H OLO)l .L:lI{)!(.~.LaHHaIill'l..:) 1!IIl10'[I lAX I O.l1H!JodgoJom'l llH IIHaSll.::J UH o.:)IlJ)(a :.)HHl:1a _____ .{Il.Ldou llH tlxHa)Jo.8.Lq.LO UH l.----------.LO -**u.LOU<P 1fI1)1:ldOlUd::lmUI o co so q. a.lda<p:lOWLU HEB.lE HHqJO:lOIfH<p eLUX:lHlJUU.LllJO)l Eo-! .nmdall'll1 :md<Tgo 1 'OHElldgo'l.L'LO ll)!(llru EH EIIOH:lO £'l.s: -oasnodu l1H!:!og ::llI1HWOruO ~ ~ BH.LIfHIl ---.o O.1I OHul:J)J(UruEll 'amal1'l.I.)OII ~)lndH3: I £ £v I HHHltOJ Mdt rrotro 1l 'ImHL:lam::l.LIIU9 umr I ~J[001l HIIW eH ll.l1)l '" a aH II U)!U.{.) 'Ell~ IDIodo.I aLHmllhll.Laul1.LO1l1t (1.1 -lldgllE g HglldO)l .hOU lH'l.:)H !JU..) -xHflEHltadu co llll' -eH II l1)llJL H1.LaHtl8UhO.!lll.aUJ I1X:ldow llHOL l1::lUO odo)!:) a -.oarn'l.L..LOOl~HltoxgoaH o.LOIf<p Jl'lf::ll1aduo 'alHhUOJd'l..Jd'l.Lou<p.'.Irn)IIUlEIIl:1::ldIl-'LHal'iOl'i -IUO llHlfa. ::ll.lLU)!HlXlldu eH OlQHllEIlI.OuCP H::lUOHhOJOHW harrol1lll:J)J(aUJ£I1 'IfIfHa)Klldgo'l.uo" i H ll)!Hdc!JV .LOlo_.WOIl .{ lllll)!:lHllHhA<pHO)l adn HalfH:lllE .I.LllUHmo XJl'.~::llfOJ aHL::l:ltlH non ::lLI1)!1{1JWOll aHHtl.-.rn.LlldHII ll)!:lHOIIJ) .lOIfCP IfiDl.LllfIEllXO oo (mffi:}Ha) ah 9haaOIl orne 'ow a o c: 'r.LUcDrOJOIH'l II a)KIl)1 eH aHealfS:OHULO~'l.L :) (U.LtlaUJ.)lIH~O.:lHWI.__ !I)_~_..LllHXH.:)dg!:!llcL'f xoa lfHh i IUhOU HR:l])-OIl LO .{dl1 f.l.L ul:1 lilI1lH 'mmdl.g Ii ouraao-ou oHll'a BE aH B 'O.Lhlll'i '.o arn:lua l. .{d.HhU MIfll HxodEadBfl .OHHl1a O)IJahllHa<:lHHh .{ srmdasdu eo J.1l B '.L HHHal1BIIuH [aoomraindcotron I ll.)O::ldu ab HIT llal1::l 'Il.)OEll )lAllO -H. -11)I uH oLa8.II 10 lill'rIHl:'aIl:l)la .~~]!__~.L .::lg 11adOJ"l on Lmr.LBdarn"lH llLll)!J~UlII)I IfflUI.UlfJ'iO 'OIDKhH 3 o co ::c (1) a oJ..Jl'HH. 'l1l!'L)!O al1d<uu H llHJ:tOlIm:ag .LH'rllfdow ><: ~ ~ ::s: LO ahaHOIl tlH OLaHlls.LPLU.Y!_J_Ul_gylIll~I'!_U_H_ll.LO uHal:1mwdIl'L.:ldl! olt J.L.{ .LO HHW 9lfHUlldxodOlg I B.El1llJ) 'd on a.IlodLo 'c* llIh:):J axodox ll.L.LllUt:lhEli 011 ~IHUIOIlIf lI:lu~n Illl HJl£llIlHIIIl£ 1l.LO.)aH aHH::l)1::lfIOn eaoj.l~ llHlfll1Il1.{g aL amwl.. . 'l'l'LEH.l11£HUl!:l)!a BIlJ)lJdowl1EE o..Lmodu 11 alIll10xEud 013 ::c '"0 (l) m'EllJf)l o IfH 1l8:0L - 'ElH UdOL'Eld::lw\'li llH alIliIIrneltoIl alI1XOUlll.LHlfOJHOW oned-ou HHUJBIIl.)u Ell llJlll'IOIl .

csuiecrnyaana npea XIX . T'bprOBllH. aa nora-rea . AK6ap liH. B HeHHHii panea >10 THJICKHTe OCTpOSH.n3<1aJ10TO na XX B.J:(HHaCTllHTa CKOpOCJIeJ].J:(H3BUKaTeJICTBO. cscen Espona rrpe. Ii XIX B.e . xoraro MeTanypmllHHTe .HoacFPHKaHH Tm. e cneneaa . Maxap H HeCTa5HJIHa B Ha'I1lJlOTO.J:(HanO. . H3B'bHpe.!:(epHU Esporra aa Ha6b6BamOTO Ho HaH-rOJI5!MOTO rrpe.Ho npoH3Bo)J.J:(bp))(aHHe rue SlTO)l(HM B nOHllTHeTO. ca.a)!(e aa IIHlPOKO paanpocrpanenae na npaxraae- [~eBHP. 'IHlITO rpaaa U3TOK. apMH5!Ta nepHO)J.[(06HBaHeTo na MeTaJIH nocrenenHO aaxapa • .~S I--.0.J:(OMeHHHTeH KOKCOBHTe netun ea.J:(OCTIITHa MYHHIUIH.eJ1HeTO U paaopasanero 60TBaeMH 3eMH H30CTaBaT no resrnose naceneane. h COKaTO .J:(O ny6JIHKYBaHeTO He cnnpar . TBbP. npeae OT EeJIY..o.J:(HlleCTBOTO na HCMaHJI aa xonpanara.J:(OBaTenHa (1556-1605 r. He casro HO II DepCHH non ~ ~ CeI Tpy.L{opn H CMHHaTa na .J:(OryK.o. tie TO e HY))(HO aa nxmeparopa. 06bpHaTa naasrpe CH.D. OT cstnecraysana npea 30-Te ronann na XVIII-ua'laJIOTO na XIX B.tlHKa~mlTa aa 3eMep.HHCKH5I rOJIyocTPOS no Mope.plKaBa B 3anap.o.1 r~2:'2:F:lo ~ ~:~::ll~. Bpa))(. BJlII3ail:KH aa OCTPOB .) Ii Afiac 1(1587-1629 II r. .Y)K6HHa.J:('bp)!(asH.a 3aCThnHM CTaHOBHmeTO.(HaJIHH CTHMynH.J:(HaTOlIKa aa no-nrapoiorre ~~.J:(H. sepnrara COKOTO** MliHasa\ll npes i o ~ CKH rrosaanaa.a_HanpaB5IT_n'bpBOHallarrHHTe_HIIBecrnUHH 3a6paHuTa oure na m.Hee. HaBO. MOrJIO p.n.J:(HH.CKaTa J]. Xy6eH B anores ca.. . C Maaszcypcxara HH.L{ap6H B Koyn6pYk~ B XYHaH II. e KOHTpOlTHpaHa OT rrspxanaa rrpo..) >10 >10 Bopny - A'bplKaBa B 3anaAna AljJplIKa. aa 06meCTBeHH5I )KHBOT. a..l.!:()KHcTaH aa aanan . rpaxnaaa.HHaCT1U1Ta CYH. eCTeCTBeHO.0 H pafionosa e. rpanonere na Vnorpetiara Kmail: 6yp- aa KHIDKHH napa KHTaHCKHTe rpanone TaKa H He ce CJ].) ** MapaTcKII KI!~lKCCTBa. HH)J. *** THM6yrcry .J:(06HHT 3eMH II 06- pasoaaaae.. nO):('lUl{en OTanrnauamrre npes Ii 1818 r. HallHHOTHeMa aa BeJ1HKHTe MoronH. ca llMeHHO MIOCIOJIMaHCKHTe . KOllTO nparexaaer raro llMnepaTopCKIDlT Sanarta. JIHllleHH npaeaa-nrre OT OljlHl.'bJ1))(emle na uerrHH XVlI B.OTO H Te3H sa Obp:»eaSHU B. H TO He sapana K'bM TbprOBHHTa H qaCTHHH KanHTaJI He noTa I1clliIMCKlliIT cnar Onre rrspanre TO na XVI a 3amOTO TH Han'bJIHO ce ll3IUI"b3Sa OT KOHTpOJIa HM.HHaCTHH 6rrarO)J. OT aa Ka6yJI ct.Il.J:(U5I. OC1.CTBHe e YKpiiieHa"oT~BHYKa-F[a"I.CHrypHO H3me)K113B'bpIllBaHa OT KHTaMCKH JIH ):(a cnese i ~~ ~ U za npes XX Xeacrnarc.J:(O npOJ]. - Mo)!(e )J.eTenCTBa aa aa _ Mmr KHTail: npencraansna .1lllll.[(HHcKa HMnepHH aa ceaep. B cpasnenae C KOHTO 'lHCJIeHOCTTa Ha_JIQIlQnOKp'bCTeHH~ Kb~I MO.D.na AtjlpHKa.Ha nOClTe.H. KOHTO ace nate ce saxor3a-pa3BHTHeTO rro anaC H CKH HCJIHMCKH .eHHnpea 1090 r. (6.L{ei:J:cTBll5!Ta.[IOKOJ1KOTOce B'bpmn nopryranua H xonannua.n. acrpOHOMHtIeCKHTe 'laCOBHH~H (Cb3)J.OKHTaH II AH- rexaonorasra-aa-oripaborxa-aa lJHeTO yrrspxaae nonotipeaa+no TOBa .H5I KaTO 3aBOeSaTeJI r. lJe npa -3eMHTa-e OT pacrexa B A<pPHKa. 60raTCTocofieno BJIa. TbprOS~HTe Ko- Kaurrap H TIOpr.[lCTBOTO na HH.06am1M H BHCOKOTO napacrnane B AJIJIaxa HHMa C'bMHeHHe. C Hero ce CMeH5! H npena OHe3U OT TlIX..jJaH J].n.J:(e6HOTO OTHOllleHHe g nOCeTH.n. C'bMHHTeJIHa B ovrrre aa . nexanur CHaHCKH cpencrsa yrrpanneaaero e B'b3MO))(HO e)J.orrrpaneao rrepnon. ..numara ThproBH5! 1526 rrpoxaumeaocrra.MUH O~ penauara rio npexe tleTHpH OTKlIOHeHHll) na p. z: KomjmcKysaT HMymecTsoTO ca cnpeaa B. Han'bJIHO.a ce TB'bP. Hnrcp B 3anai1ua A(PPuKa (nnec B Ma.O KHTaH.D.CTaSJHIBa H nane« sa XPHCTHHHCTBOTO.U.HHUHTe CJ1y- Maparcxnre aa Eenrarr B AK6ap nacrsnaar BCe noxo- KH5I)!(eCTBa****. na Ha)"IHH KaH. . pa3p_yx_a. CbC csmara CKa II. anapar HatIHHaHHH ca npexparena eaponeiicxa MopeIUIaSaTeJIH. nanonotiana .[lBaJIO .J:('bP)!(Hnon KOHTpOJIa CH II'bTll ))(OU3UH HllMa.D.BaT 60raTCTBOTO CH. MeTaJIypI1i'I~UiTe 6IOpOKpaTHtlHHIDCJIe. pa3BUTIleTO JIH. Ho TOBa onpeneneao aenocpencraea He 6I1.YUCTKaTa HMnepll5I 6yp.m. it.ThprOSHllTa C lJ. OCMaHCKHTe TYPUH HJIH rrO-CKOpO 061l3CnrTe KaTO "'YMa. 're me BJHl3aT B .Ha 11 HHepTH8 B cpanneaae C nepaona aa )J.IlH KIIIIlKeCTBalIa MapaTllTe B IOroaananna I1I1.((ll sa roraaannrara na w ~. Ho 3aIIl.Te-·oT-xiiiicTH5i"Hc-KliTe-l.OJIY na lor HO nanex cpeuty HKOHOMHqeCKa eKCrraH3U5I .J:(BOPnpOMCH5! MeCTO)!(HTeJICTBOTOCH.J:('bp))(aBHHTe CJIY))(HTeJIH.a))(6H aa npenaera aa pasxoma (aesaaacasro )!(HTeml. (6. llMnep1l5lTa ---BmfCTtinricMoronMTe Banpea _ BaT.m. OOHKHoseHO 113pa3XO.U::.aJIHTe ca ocrasenn rparpcxa nepCneKTHBH5H XVI CJIe.J:(HHaCTllHTa MHH.a 3a)J.HTelTHH npezta aa 6pera aa YHn5l~r Sanoeaare- :ea M~~:S=Tp:6~~~~~HH~a::!:~::H~:::r~c~~r~:. (6. pa311111pHBalll.OSeJIH J]. C HaH-6bp3 OCMaHna C K05lTO ca 6HJIH sane-mara.JU1).~ liM HJIll CJIaraT non safipana THXHaTa .) ca oTM~HarraHH C npeaeopexeaae.J:(aHeTO na BeJIHKaTa KHTaiIcKa CTeHa.rie. Xp. ofipaayaaaa OT EOPHY*. BUlKen Kynl)'peu II TLprOOCKll LlCHThP B cscrana na palJllI'1Hll A"bplKaDU npea XIII-XIX B.).H na EH6paxaM Ilpes 1736 .o.'bp)!(H CHCTeMHHll. C'bll.aCTH5I:He r. nnanerensr OT ceaeposarran.euena.[('bp)!(asa. HU3 OT CHJ1HHMIOClOlTMaHCKH xaaOT 3ana. BepOllTHO 3a6eJI5I3BaT. r K'bM Te3H CBeTCKH CBHp.a6yp. r. KOHTO ce Ha1'>UIpaB cpennara cpa3a na eKCnaH3H5ITa CH.--aa neofipaKHTai1cf(Q aa MaJITy- U TBbpJl:e HeMOrll.ellcTBue OTHOBO enaa Buniuuama na MHoro npyro. a no csutoro JIaH. To He ce H3n0JI3Sa J].HBJIH5IHHeTO en BbPXY xona TeMIT npes CKHTe TYP~H nanpenaar BO II BHCOKopa3S11Ta aa sanan.eHCTsa rrpn Bb3KP'bCHaJIUTe CH CHJIa. Brroc. J]. ETO santo 51TO ynpaanssa -. 'Ie TOBa e .J:(HH HMrrepaTopCKHHT CPJIOT e npeaaasnaaeao nexora.J:(bp)KaSa.ne.).(jJeAepaLl. (6.J:(npeae CTBeHO IIpH . xa CSeTOBHHTe pa60TU non ynpasneuaero S ES B. MIOCIOJIMaHCKaTa excnansua 6pOlI aa npHeJIHTe B liIH. lJaA). .). KO- Tp5I6na na . sa CHCTeMaTa OT HarrOHTeJIHH xanaBCIflIKO TOBa. OT passrepare. rOCnO.n.iilcHH-cWIHO~6JIe. a KaTO nO-rOJHIMa sarrnaxa HCTOpH'IeCKH II reo.J:(HHaCTHHTaMHH na IIO-ClllTmITe 1644 : .06H- (1500-1524 crna r. >- s: _. tie CHlTHTe..RBa e OTXB'bpneHO B.D.. OTHOCHTeneH ynarrsx. . MaKap H rropaseua nacenenccrra II 60raTCTBaK'bM ce6e OCMaH- 3aBO.O cnanaue na HKOHOMHlIeCKHH pacresc. _~ ::s:: ~ _ ~ ~ ~ o He MoraT na rrpeycrreHT. IfH. sa na npH. 06XBa~allta Eopny II KaHeM (na sanan OT .J:(HeHWIH SOHHH mmepuTopH OT C'b6IIT1ffi.lCCTBYBWJaMClKJIY nropara nonoenaa ua I XUJlR)lOJJcrue en.snaaa - BaT C aSTOHOMHOCTTa. KOHTO nsrpaxaa HHqH ce npocrnpar Hap. xynrypa.MnepHH. B nee OI1l.J:(OpHH UHTeH3HC.I6YKTY***. p. OT rJIe.ll1 KHTaH n Ha'IaJTO~ ~ t:::I ~ ~ npesaa aa nOCTHraHeTO na orpoxtea TeXHOJIOrHtIeH aanperrsx.J:(oBe.D. Ihrpa)J(.J:(HHnOTeHUHaJ1eH MOTHS aa nOCJ1e. p. .sa MIOCIOJIMaHCKHTe BOHCKH B HatlaJIOTO na XVI B liIHJ].). p.bp)l(aBH. p. H CTOJUI~aTa aa KHTaM. HaCJ1ep. aHrlTUqaHH II cppaH~y3H uaamrsar B rrO-He3HallHTeJIHa sapara crenea.rpai1 na p. Hf:3UBHCHMO KaKBO C'b.HHCTBeHOC nOMO~Ta npea -.a. enaa J1H non- na KOHTpOJI .HtIeCKH crparta OT He.HHaCTWITa nexa no-paao. E)J.J:(eHHOCT.J:(eful HaBnH3aT aa pasxasa 3anO)J.J:(p06HOCT sa emrnor Torasa. I1eqaTHOTO neno e orpaaaneno KaMO JIH sa orpaasaane e rrpeycraaonexa.

LO HHIlJHy- Eadm HgBdo)! H)!lffiW llnHLOlO J.LBIrI'l.Llft3rull 'Ifllgtldy au 1:lJ. .LIIllm~UOIOOII'I HhED'OB CIl . 'd'lIlIf)1 ':Jol:t0d 'u!IodLoo 'L)h~E as IffiH::lIIII:ld)J)1ou 10 U.LI$IDIOHUl'lOQ 'UUll::J mlll)!( 011l0.101 UH Bl.::lIlO UU)!O OHl.lIl1TII :lllU.Latr'L)!) NlId)1 llH HJ:Ad:rt OJOHI'l !I H e.~llhHO)!O~H 'IlHaEUUllE ndu BHdalll'iH tllll)!OjJllLH)1 IlH )!'L)1llIl/\ IfllHhHJOU omrarnsndou rrarro )!~a: OWU::lOHOH 1l!I1ll.UllHHBl.lu:)Xa H)j(({'L)1odu 13Hllhmmru I utr a)!(OJAIinr ua:rt::l OH 'lUlffidaUNH 'l.:It IlH ll.:lH~EJI1'l.HHcpedJOLdmr 8: -llllJAle)l(r]' HHHOtld)! QO!.u!Io.m 1l1.LHH::lEHO!IO !I D'lldm:CI13t:r 'HTIIA)1UHOI1UI1JA1IlHllflOUOU H sarr ro tll'l1l1 HllHlll1011 I Batra IffiIfJifV anancrron - ndu -tlJHA lll.llHUlt UH)!(OI tllBHOOtlcI 'llHHOH llH~)!(d~!IlOOWtlO al.O U)!HUf.)1adStlH lflla:l:Jlla)111Hffl1.!I 'lll.I I ! Il ')I.!!llduaLIIIIOJ::lII)::l.lffiHElUIrJ 'lllld'l. al.I luu'mea)tauo I:adu eH ll'.!.LllElll1.1l!IIill:JA H naodioo alli)!::J O)!OHB)J l.1g 'tl~Hdcpy OHN::lEI1:rtad:J a a llH~)!(oIfou£tld 'Klll'l1du 'ffl lAX I I n '1lHd::lEl::l:J !I llheb'u£ eHI'l1oruo 'H)!:> "!10ff'::ldOIIl annedouo ll)I:>dOJ'WHHaoa mnrad !I ndu 'adow aanndouo H HdaUllJ iron 'UffOJ.l)!13l'11 'HHJAldtl Ill.m 11 nxmrrrec UHHIfOl.ll)JUfg tlllUHtlru lIO 0 lU.l1HX~l.Hl.LIDIZHl.L1l01lII '1l~. .Lll)!OHBWOQ 'ao UdHgEtlcI l.O H a on 'aJAl::lda IlffO.ud tlE 'l'l'LEHUlllld~UNI1 o II ll.Lll)l uH)1a !I amIrdA)I{hHllJAI tlLe)!::lJ'I111cI H al..HllJ.L::lal.Jrn:H.OLHIlII~U '" 10 llHdumgo-oIl HHJ.tlHHdo l..L:J.)U 'lIBdH 'HBdH IIIlHJIIU.go oo el:t 'aRLl1lffiE 1l\{ oHal:t'LO :l IffidaIJl'.'i. tlaOl_. Axd'la: 'HH.LIIJ:lU ll£ oroaodouo IlIlll.lfli)!OJAlHIf:>1l 'J "HaOg llH:rttl::lgO awada UffOHO ou JAlHtll1l1tlHllW'[(UHaH mill1IfIll£ llLUHXlfl.L:>dBhHHlI::lJAI- eJ.}1I00U H.L l.tlJAlalldu:rtadll- llH OJ..)J 'Htl~)!O IfH)l:Jllntr llH aHllduguH - UH UJAI~l.Irud'la:xadu 'll'ntr'ldo ll)!::l -HUl'I1::JO 'l.I .)hlWn.:}llHE- HO)!-IfOtlHl1dIlo)1-·aH~OHO'L)J-OIl.L !! tlIlOdEig U:rt:ldll daO)!aa 'HIIUHB\1011 HH)todoH .1 clli' 'IH!b'HH ~[ H~li' 'lfudauJAlH Ill..}.La ledll.00 .to 9I~I oli' 'l. I I -sad .)J ll J. W.LO B'rmb'all::lOIi 'HllW UHafI.LBJO)! '13Hlf)10J U.1 ~ IDUlU~8 l1'LHl.LB!Ill'rl'E'LO· .uA)! 11 OHhll.:Jouad)! O.::l ~lUHlll'lUOI:JOH'l l.BH W elltldIiHlll'lO:rt .. UH aHHa)!(:}.LO::lTIIllH )tau:J e '~dow OHdah 'Imgd'L:J BH aL:lao.JAlO IIfOIlHH -aua:rt£tldrrou al.O IfI1H -E1113H a.LO l.::lll ao mO!IOJaH aHHaIfaoeH n 'J i· 0091 sodu I .ll)JHlldl])1oIl -dAr -.OOU 'IlJllHllflU£ u)!ol'l1ud BLtlHamaff:J 8 U ISHHHU lll.LHodcp 'llH)!(OI'l1E'LH a)1d'lgl.)dell oaaox 'BI~HUOH a aI1H~h.OlffihUH l. nouo ao lldarroJ J.llffl.)UJAlIl'[{ J. Ul.~'[('l)l) IIlNaEEladu OHUa.l.IlH)I J.lH aHaalI a:J al.u)1'lg u:rt u)1adIl 'l$lld)!UH a: ~E:~UB.Ugl1'L:J ua:'rt~UOOU am tluod!Ig UH OlaHllffll:rtE'L:J B)Kd'L:rtA dAgU9: a srran O.Lt:1rulJ m! O.). t3)!(d'l'[(A u:rt)!(aIfJ£U 0 ~ y olH 'OHlf'lllBH aUJ.)II-O)JonIlIlOH ~Jl'III1~HIft1~go 0..0 al.LUI~al.LOllH H IfHH 13)Jad 011 GdOJllH J.IA.O HllIlHl.llwaE U 'lludollldalo -l. .l$Ol.U)JhllHtra·:) 1l)!:Jdow ··-O)!H-eH-tlEIlOU-Uff)!ll)!-.tltr OfIOLO. llltag . l.L::l ~uff. CBJl'l'IodJElld -oaomaao) E1EIIA:) II IlI'l::lHdUlmJdo)l 0 D'.IiUg -llX0Vl[ axododjj Ell Il.L~IIIIUE 1l)t Eag '110 U.13: 11 (13AH::lj eH aIIOJ.LII11m .HUfIaJI HO)!1fH !I 1l '1SIl'rre£llIfUHll)J tlITnill'oxtrou o)!:Jlla.L::ih JU-iiHIflIUdiIAllldtlIitl orosmouc/ HumAo lldll Hahtiied)!odOig HaUHO d~JAllIdutlH tlii 111 U.HHGJOJAlOX UHIl)t£'L:J llHemo A'IDK::lJ'I1EllHdllhUH::l Illl~'[('Lg !I ll)!(a)1uIfw 'Jrn:!LLOamIlH ~m)!oUll.ll)l IIlSn .::ludx -noaomron U l:lIlllJg !I'La 'uHWdB a BlIodlIg JAI'1.0 OH 'tlIDI::l enaooa *)!(d'L'[(tl£ I I ::ltlgV tlH lHi::ld:lU oatoiredx ll!!lDlWmlIIrA OLO)!::l orex Ol..UHIfllgll.'.ll)1uuuH 'aH)!(adg!1tld)! .1lall"UOA 11)J0!10ff a.I llH Bl.O.D!:l:> otoatotrouoo.LllD'llJgo . o cono oroodn adu UHIfIl!IllJ.O HlllaIflll.u !1Ul.::lHdu l. I '('d '9) .))!{d'l.L::l U ')!BdH BJ.::lIlH l'loallodu ~h 'Hb'd'l.LUH BaHaOII .01l!fl HaUaO!! sa :::= _.)I~ 'Cd '9) IHllIodA.L '::ldOJ'I1O)!::J!1~.1l)IAeH IlH I1LOlllIgO -U.)!('Ld)!go . -" -J.:J.IlX llUIfllgAX '. aHHaIfaoeH -ou e 'J.-im:fAU -uA:' H UH a!Iol.U UIfH:J)tOIl UtrUE ".L If alHlltl)1)!{OXE'L!I:ldll uHJ.).O)!OJdAg:JgUX O)JUO)!ISH us Hull -OIN a ImU'LJ.t. .Lodu· ou.lHg 1lJ.L:JOI~Homn:t II m(m!l2x IlUHOI0'l.IlN -dlI10d:l!IlrnA eH BlloelIgo llI\:H XlSl.llHaIl8 l.Lll'H£HBUO)!a H G HllHamOH.ll)!OHIflUOlidx 11)l::l!1aJAldll ll.Lll)!OHUl'l llaO)JlIO.}..0 ul:t caoa H dB)!tlJAI 'llIfHO UH!IOraffO I amedmnnvorr !I aHd'l!I:ld/1 ao Il:rt aoaarn UgAJ£Ii U'[( If 110 agao N'LX ::ldl. . .HJU'l'[(£'Lff llElllIO utr allHHO.L~'[()!(.oHntra 'IlIfaLlla~O!IllE 'gd'l.L~oJltngo .lmmm ~(lIrrv- C. -00 -Hao.aHmOW)113II 0 *Bl)!a::l sxamres '[(011 Iffltl.Loodu H:rtadu a'mO If Hllwdu 'mmHXa..udol.rrkI 'llU.'1. anonoa 13H '**~lIHahA a: ~Hlao _~H9dog! aJ.u'IDKU::lgo O!IOIHO £89 I scdn :ll.t.:JHO)l ub'-= 1$1lhAlI:J a 'l.ollcp U l. IfmdllJHA andaaoo 1.)dU 01 II D'.L)!e ~lIDiOHBJAlUOI:JOIJAI Olall.00HIral. tlHd::lflaO llH lll.LISH!I.__ __.UfIlfg O)tOllBHOl.HUuaJI Bl.vI Htl. U 'Hllll'dol'l rrodo .HlldAL uuodag ndu -1l::lduJHA a 'UOllOHH.lH OHgotroll 'adoJAI on UIfHO tlHHaO!I tl. ~ tm HEal.La800 .) OJ~II !:Iud)!'J IL!.LO'LO a: a 'u'[(agoll llX::ldAL 11 dl.l.IlJeIfUH amllHBw BH llHgOtrOIl -mKd'i.e)JOHlll'i:OQ I ondsaen OJ atntrea ~J -.Htl.O tradrlBH-OU a Ll$ff:J l.. -:JO llH B.Il)JOdOl~ 'X 'L CII !IIHlICt Jl'lIl1011lMdo)l en IlJ.ll£ BH a1J1)!o!1oH IDi!1UHH9£ud 'el.aull.llom:J Ii Bl.11)Jlllg I1)Jod.L -~HU:lli"J.10UOHXa.IfllJ.H)!OHB)!Utlg l.:> ·dD' IIl1llElHlf 'lIal'l.)1I1110.LHtll.eW::l£aUE 1l)1 1.ol1'LaaHO)! 'a!Iod I .LHlldAl.oOJAlllIldu · I nodaa 11 O)lIDUUa sired ~ Hual1BUHtl£ alll)!:Jd.IHlOH II :lHlblillEdull1i 0111101100.illOJAlOU 0 alllIIOllIaWUI'l H l.O· IlLBH.lHab'oao:nd -lJaTIItradu u)1 a)!{ow -llHll ~l.I-I)I:>IIOJdu ao WH Bl.. ousxoadu adgo)1 0 ~ ll.LIfA:) UH UJAIfOA fl llIrllHtll:tOU OJOHJAItl'IDKa!Iob' l.::lOIl:}d)l tlJ.L:JoHaUmHl'lodu 'tllll)! II 111 adg BH tlJ.EH Ill)!E:HU9: 13HolaHmKd II H)1udu£ JHUUcp uaoxouo All II II -eIfJiIO nnaaoa U nAHaj -~Haa -~TIIHH .lHllTIItlW llH .)HlIllD'.ud.IfUUUE oo tlllflld~UJAlI1 'BHHell::l11 llHIrllHAl1l 1m UHHElOIlOU tll.a!10 II Ol:JIHll -tlcp UH O!Il::lU~l.(.l '. OHUah IlH l.I lI)!O!.LO I1HUaWOUEH 'u.Ldou Ol.r ndn II trawx~w -naoden (-.aoab' al.1ld)l ll)l::ldow oud::lh UH OJ..lEIIOD'.LBHl1llHtr~I'l1 'lll.(H H '::ldOl'i: OH~fId::lh HHllo9 o HH::ldu!ImtlH 'uuod!Ig Hll'l)J:> l.U)Jlll.0.HOdaEI HE13l.LOHlffil.U)l l.O tlHGl1a Ilu!ill a . :JoHl.LHEtldou 11 ll)!al.HllLIfAO H 'IfHHBJAld:lj a: awadEl HLHawow -deaIfB9: --Hdcpu _.)dg 1111 tredi .CI'IEHllm Ell 1I11~.BJAlaEH~dIl utr 1.ll.I) ~l.l!IXO tlH u.L ou Ol.01lIlH)1 ~Hd'l.UEHlffitm o.)OIl :lJ.usmbEHHD' 11l1l1llltlldu 1!lJ1I1l.~)1'1.)d elnllBJ:)D'ouOOJ ::l.LOOU(.I IflDlOHtl.O OLolIJ.~dgaHadu LtllIHH)!(uduA a Imd:lIlWll alltlgo ult a)!{OJAIaH UJO)!HH 11 llO)!llH II OL110)l ')!:JH.Lou<p JllIOlllllm~II.LH)JOHUI'i: 011 (U)!lflIgAU~d LtmeTIIAdEBd Ol.LO J'1IHfOJ a Ol.Llltrad::l JAI'LXOH 'aHHISO.O!I.LahEag )ttlH If 'Hlldaul'I1H xaso H lldAJ.tlElU'L.L0.O eIrH\1adou ff weD! JOI eH U. UHllEOHN 13H -.'l!IllH 1l1.a 1'l'L)l 'LOaJf)!( IfllXOahlIl'IOH 11-Jrnb'HuIfOX·----·.LHI~llI'lHEH Ol::lIlIlIlEIIEHdu 1I111l.Llm)1'Ldo llHagodou l.LdU e8I50dguH UH '[(Ilru JAd'[( ll)!GOII OU aaor 11 .O!p)1 - l.Ub'll:JgO .IlIU~d OLO)!::ll.L'L1l HllhUH HEOl.) ~1'I1adff odoxo-gun 'LtlUlfHtlU htlXOW Btr allHlI" 'HmAI:t 1l)11nmx HI11.::la Ol.LO OJOHJAIa: IlH)I{Oaam l.r 13'[(tla:JHI::lA l.:>'i.L'l.O LeHIl'Lm ~1J1)!o!111dagn UH doU. l.OU.13)JOIHHTII OlBJO)! IrnHUllCPOd!OtUll)! -sed - asodox aLll)!:JHIlN:JO 'ff lAX Lll)!(d'L)1u£ oaiorradx Ol.O U)1U)lOIfg BJIlUllH )1~I'i:xaw 13)J::l~)!(udEInuoa ·J.lfOHeWUOIO axodoxcaaeoa srron 'ISHIr:lH~a 8 o ll)!l.)1111'111"'11Ell EllOOIII~H.o)tadu a llHaduo GH HlldauJAlH tl.Etldx'Lda:> O)!::lahHJ:}l.1g ll)!llll!IHHIf'LU£H HwallOJ !"d ~ q t?=:l ~ ll)!OAd oo llltlmUJHD'llH IlU alHHahal.IfO)J eH rrorru ll)!(d'l)1A e 'ullod!Ig H 1l)1::lg0Il 9g [ cedn I ::l . OIl llIfHdo!IJ.(.ll)!OHUHhaHaa tlH OlOUllhllH 'laul1Jg '1f~)K'Ldo 'OH.L Ii :}laElfiDI uodu OU)!(A l.OU-01l1I0xAlt -1IC!mwx ..OUCPHH10Xllm:J 'HO Ul.LllBOII:JO Ell 'II llA cedn Ol'llUliUllt'l.!Oa: al.1 9%I-QZ!.)0 adoN eHll)10.OHO)l UH dlfalI uJ.I £!.LOHnOHOO-1'I'U:IlIlA:) ** '( -d ·9) IIHed!.1l)!OHUJAlOQ 11sen llH a.LaIlOLO l.L::JOIl IH1::ld:lll 'lIHIO HH.Omrglfg 0 'I1Ha.LllJOX 'Ol~lll~dfI -OJ.L IUhOll '. '1$1lb'H11l.HHA::l a: du~aIr .~llHa)!(OUOlI.::lllH 'IfQ)I£13diHa£OlUHUad Im:rta OlHH -a do rmd)l d'LIlH)l -lH~h eJAlIfH )!OJ.tr -rmnn oxao . .1adg Ii ImdIlJIl'L9: u IlHhOl.{d:rt u W'l)! .u.IllIfad vll/J7Jnhn¢o l.lHU'I.lf UH 'UOIIOHHJ.L~~!1UH'lilld HllWjJaIfOI:J I ~ ::e >t?=:1 llHOllum~i~OHBHHdH. mrao » HllHllllOH oaoadaaco llH IfIfH:J 'll'Hlffil11 a Ul.ll)lOIrOJOW H IillJ'i:dtl 6Z~ I sedu a." -H11 1\:'L)J ~dOJ'I1 oHalIdah Eadu l.lllldAl.HIH:OlI.doan I Hel'i:l!aIrOI:J eH oatononoo.nhd.LmtodtlH -on llE::l]. -.)JOlll.ll)!ollaJg H ISHdl1:J UH mrodmox a: 11l.L0lla)1 II ll.BHHa'[(lluH 'ff lAX -0l1 II lU\:aUOJ UO aLa!IOb'llaj 'aHH::lmOHLO OHdAJ._.

!(OMIICJIUe.ace CTpORT OKeB'h3MO)KHO e na liMa TeXHH'leCKH pelUeHH5I. 0)KlIBeHlI_na3aPII.'hpJKaHKHTe.lITe.l1. s r.eHlITe. HHUlITe.rrapare a T'hprOBH5ITa . .eJK.lIaTHBaTa.H5l.II na nanpOJI5ITa aa B Ta31I xapraaa aa e.aTHa nO'IBa aa 6y60HHaTa IJ.HHaCTM5ITa MuH. neeCBOGogOna napannaa Ee3 H3- Mama611 no BpeMeTO aa HeHHlliI: 3eHIlT. pernaxerrrapama pa3BHTHeTO IJ.e reaa nanaca U nparexaaa 1566 3a6eJIe)KHTenHO P'hKOBO.1I II H3ry6BaHeTO na rrsx snesyra scnencraae sa noryfisatra OTHOIlle- 9 KOHcpliCKYBaT pa3B'hp3Ba rrpatiaraar II IJ. otimecrao. HOlUeIiHeTO oGe. a nO-fOJI5IMa CHJIa aa m..mepIDITa cxare na ::f$ ~ """l .Il. TIe._= _ = : 0 ~ a3HaTCKlITe riproBcKH RHOTO 'rspcene nasapa no npeae Ha BOHHlITe C -61IpHHIJ. ApMH5ITa ce nepaommro eHH'IapCKIiTe Ha6eJKAaBMiKH 51.06HO aa Ta3H B KIiTaH npa Bemncrre Moronli.lIlIIITe aHI'JIH'laHH.eTeJIII. II .l1. H .Il. 'Ie e npH'IIIHIIJIa tIYMaIO.opn H aa KpaJI5I CnbHIJ. TPYAHO. 113I1'hJlHeHII C npespeane K'hM enponeriCKIiTe HAeII.Ji.eBlIHaTa en.H3BlIKaTeJICT- U orpasnna H npennonara srsspnaaaae na OCPllIJ. MroCJOJIMaHCKII ernrr CTOIi Ha'IeJIO aa orpOMHII sa S Caeruenara paxcxa mmeplI5I He 6H MOf'bJI na BIJ.eHIJ.sa paanaxa rpunaiicer nssnpneaer Ka. tJH}ITO 3eMH CTaThIJ.BopOBe II li3Hm:eCTBOTO aa npOlI3BeAeHH1lTa aanpemnoraaara aa 1I3KYCTBOTO II . rrpexaneno Maxap H 3an03HaTlI.!('bp)!(aBIlli CJIYJKHTeJIII. npncsum KHTe peJIUflI03HH na ce y6HBaT OrpOMHII Hliero 'IyMa.. aacaxna Hocrra-HorpaHmaBa- na3apHlITe'OTHOllieHillI.CTBOTO."Cnen rropaxeaaero' poneacxa Jlenarrro 're He nOCTp05lBaT nO-MaHeBpeHII BOAH aa lIepBeHo Mope OT en. lIe O)KeCTOtIeHara peaKIJ.I(lIHCKIiTe MeCTIIH BJIaJJ.3aioBa nplIHIJ.HH'l1i C TYPIJ. crpana H JIH'lHliTe He .Il. MH.'bpJKamn cpaKTOpli. CJIeAHa CMeTKa nanycxar 'Ie T1I aaaaaarn saranxa Ho Bna. a .eJIO61I Morno TeCTaHTCKaTa eTIIKa na Be6ep.a ~ na np01I3BO.HTe 6ep6epcKUTe rmpara 06pa3eIJ.aBaT n'bJIHO 0651CHeHlIe sa .HO npenrrpaeaasecxo rOTOBO na JIHTHe K'hM HOBII IIKOHOMII'IeCKH BIICmIH.KlI. KOIITO nrpaar 6e3KOMnpOMHCHOCT aa HH..1>p)l(aBHa oticepnaropna.aJIH peKOJITaTa e p..~.ellCTBII5I. BoeHHHTe pa3XOp.Il. 1I36HpaHKH KOHcepBaTII3Ma ripen npOM5IHaTa H 3a.l1.. .IJ. na npecrona nOCJle.OBOJInpatiarsar K'hM rpatiezn B'bB B'bTpeIIIHOcTTa' aa HMnepllil:Ta.l1. liM. e ~ ~ 51cHO e. no H3HOCbT e sabpaaen... MKOHOMlI'leCKHTe npencrasa 3aCTUBaT na paBHHmeTO J{a npHMII\~ THBHOTO: BHOC'hT aa aanamm CTOKH e JKenan.OBe)K)J..!(IIT- ~w __ = > e._. aa na ana cnen TIpH TOBa HenpH5ITeJlCKO 06Kp'h)KeHHe E-< ~ Cseiueaara 315'" .!(OCTa MHOro nprOBu.. KaKTO it snanerensaaasOT 3a- JJ.H.eHH5ITa H B'h3XO)J. aa rrponpeJJ.Il. A6comOTHaTa ortpassar rpanosere. JJ.1I cpeuty m.IIOHepHO MpaK06ecde orpsn enaxapa paspyurasa . .nO'ITH 1I3IJ.HTHOTO)J. B'bHlUHHTe aparone ~ . KaKTO II <DpaHIJ.BII)KHII OP'bP.-'lIIIITO-Mam:a6Ir6Hxa:U3rlIejj(~-·--·-·-~'-.lIll aa HMymeCTBaTa ThpromlllTa rpafieaor II. HO KYnTypHH5IT H TexOT' cpperaTHlHI ran BoeHHII e rOTOBa na C'hTPY.lI'IeCTBOTo na BeJIIIKHTe MOrOJlH enaa JIll MOJKe na ce cpaBHII aAMIIHHcrpaIJ.~:~:~ t:d ~ OCMaHCKaTa mmepml KOHTO na 0651CH5IT.n 3apO)1.J.l1.l1.D.1I1I He ca 3aMeHeHH c JIeKHTe Op'hJKHR OT n5!TO JKeJI5I30.0CTaThIJ.UHH 6H)Kyra..IITena CHJIHaTa ~eHTpaJIH3au. tIe peaKIUIOHepCTBO 3aBJIaAHBa II HaH-BIiCOKHTe o6l1. C yceuraaero.mepl!51.'Ie AaH'hqHOTO otinaraae nnanta KOJIOCaJlHH rOAHIIIHlI pasnopeneno II TIepcnllCKII5! HaCeJIeHlIeTO ··4 . npaayxnasar He)J. TO'lHO raxa.!(OHRK'h.IDI C'h06pa3Ho crpaaara na yrnJIMTapH3Ma.:_. a KOHCepBaTH3Ma ce OTHaCg C enaaxsa.Il.IJ. xa crten B rpanosere liMa .Il. noesarena IIH.~ Blue aa Eapcna cpeuty OCMaH'CKaTa HMrrepllil:. RTa H Kpe)J.~ a~ CHJlII.HHCTBeCII.lJ.!(OpH B'hnpeKII HOTO neno opraaasanaa Macn na 6aHKOBOTO H Kpe.D.HKanHHnpOMeHH 'Ie nO-K'hCHO MHoro JIM ce na e rrcryuraaaa.~ Ha.aT AO nepaaaerrrao YCJIOBHH CHCTeMa GJIarOp.!(HeJIH CeJI5IHII. KaTO lICKaT pynrsera II sarraca OT xpaaa.KO nO-BHCOKIHe HaJl031I nonpanar ceJI5IHHTe.0Be no rtopryrancxn npH'lHHH. E1l5ICKaBIITe . ce OKa3BaT 1I3JIO)KeHH na nenpeacsasyeaa II aa KOHcpIIC[mIJ. HOJlOrH'lHlliI:T KOHcepBaTH3'hM TYPIJ. MerOAH:--+-sa 60p6a C ~faTa.HH-· 're ca nOJJ. He JKepTBa nerona Aa nOCJI~ KaTO nneanen 06pa3eIJ.lITe . peJIHflI03HIITe BnaCTlI.ofimaH. He e orpaaasaaaa HIITO KOHCTHTYIJ. ynpasnaaar aa T5IXlI.n:CTBO. sa na ce cnpe pasrrpocrpaneaaero na onacnn CXBamaHII5I. H3nOB5I. 'rsprouasra ace nonese e 3aKJIellM5IBaHa OT crpana na.Kpen5!HH B YCHJIIIfla HM na nssnnpar HOBOBbBe.rioBirieirH)zyCKUCeMeficTsa npOiJ3BO. MoraT .lzyII3'hM.lJ. MHCJIlieTO H T'bprOBH5ITa. B1>npeKII ir OT He.ycrreuraa.!(lIH nana WIll mmeparop CIICTeMaTa e cJIa6a B C'bpIJ. B HenOHHTeH npacrsrr aa peaKIJ. ompaaeao aJIHOTO )J.Il. KaCTOBaTa .psnere. T'hproBIJ.HHCKII5I Ha'IHHHa raoyra 9 :.. He3aBHCHMO OT 6JIRC'bKa na 'u ~ ~ ~ I10T1l3Ma II )KeCTOKaTa CH OPTO.lI.l1.IIBHJIHH . Heo6xo.BaJlHTe C'h6UTH5!.ll.1I5! plIMCKa TpR6He- 3aJllIB.Seacapynymmre OT IIlHIIT'lITe. )(Jl'h)KHII na Ha5aB5IT orrpenenena JIOCTHP llJI5I'IKOCBaT KaKTO CeJI1IHIITe. a cerne rrspaoaasamro orpatisannr.BOHCKII ce Mop._ Ilepcaa 3aCJIJIBaT orxaxcero HeXHflIeHH'IHH aa npaBHTeJICTBOTO na HOBH npaxorta.lJ. .YIIlaB!IHKI1 HOB~rropCTBOTO.D. a TUn. Hai1:-CHJIHO crpanar e npOTIIBHa na BCgKa MOAepHlI3au:mr .!(BamH PlI'IHH YKa3aHHH orrope aprepnare aa 6IOpOKpaTH'IHH5! anapar ce srsspztsBaT.aHcKO ynpaaneaae.0BaTerrHO ce B'b3Ra'lBaT cnatiocra cstnc H3HTpaBaT CBOllTa pons .HO.0KCaJlHOCT Cnp1lMO HHIIIJ.e B'bB Bepcali.S Bee 3a.l1.[(BOpoae-ca-nearp OBeHa -Kpem5lmO-pa3xrrm:eHlIe... TIpe3 1580 r.pyr nape-reno "BCe5lAHo". MHOrOXlIJIH.-r-r- rpafiex Ha'IlIH.--.bIJ. CIiCTeMaTa KaTO WlJIO.3-a_pa)1.l1. rtyxvr ira Bcexnomrr nOM'hlJHB nome OCTaHe C He eII3HeHa)1.eMIIII. sa ClIC1'eMaTH'IHO orpafisane.HOHBHOCKII. p. I<a3aHoTO no rrOBO.. KaTO no T03H Ha'lHH e aaofinxonena aHCKIi C'h. CYMH . ~ .T5I 3a5paIDIBa H HaceROMH. Ge3'IeTHHTe H306peTllBaHero Aa ce H3xpaHBaT npenpsnra II B xpenccr aa KOHcepBaTII3Ma. unxora cscroaaae THTe. -~ . HIITO no HHKaK1>B p.[(HaTa xapexnrre II ep.HMOCrra . e 3HaK.bp)KaBHO rrpe.aa.3.HaTliBaTa.D. nOp.epHlI3lIpaT npa Texmrre xopafia sa rocrronapnre 1I T'hprOBIJ." aKO He H C OrpOMHIITe nOCJle)1.lI. C BJIOlUaBaHeTO aa nOJlO)KeHlIeTO K"bM OT CTOKH.YUCTna KoeTO 6UBaT JIOTO.II5I K'hM perraraosaoro BO.D. excrpasaraaraare TeJIOXpaHHTeJIlI aa MeXaHH3'hM Op.!(aJIH npeKaJIeHII npncnyra HO 'Ipe3 H p.aH'btIHH rrOpH.IITe HeBepHIIIJ.lIIll. E._a_0:r-_.51JIO 'I~.::'.. flIJI.H~.1I II npennpaeaaxn nonxpensnu B MHHa- ira 6pHTaHCKliH IlMneplIaJlH3'hM.eJIIi ronapa OT crpaaa CMeTTa II CPH3HOJIOrlI'lHIITe OTna)1. KaTO T03H onYCTOIIlHTeneH HO.=- sanynraaa IIHIIIJ.llH CJIa60YMeH CYJITaH e B 311pa OCMaHCRaTa n~!Ilepllil: 'raxa._ qaTHIiTe npeca ca 3a6paHeHII. ce peA5!T II MHOJKeCTBOTO HeAO)KIIBOT.06pa.nHCKOTOrp3)KJJ.eCTBeHHCJIoeBe.~. raxa par He3aBHcHMO P.rsproan- ibM oc __ '<"_CC i:::[ S ~ Jlnncara 1550' aa TepHTOpllaJlHa r.!(OGHThK ca nananaaa OT BoHHHIJ. 3aeAHO C rta HHTe eHH'lapH excnaasas II csnposccsnautara 5160raTa nnssorpouaaa CKOK aa IJ. a HepH.ynpaJKHHBaHO GpaXMaHCKlITe JKpeUH na HH.lJ..l1. K'bM aa IIH. Ha pa3nOJIO)KeHHTe na ror MIOCIOJIMaHCKli cpJIOTOBe e npocTo na CTOHT B cnoxoilnnre He e tJYJJ. -rypuare-aeaenaarAa nparrarar.l1.lInoseneaae crrpsxo BCRKa cpopMa aa cB060.lITenHte KanIITaJlHCTII. EIIP- nopasasaaa OT nO-HOBOTO BbOp'h)KeHlIe aa eaponeiicxare 6aBHO.eneHIl uana Eapona.C'bBpeMeHHHTe..- a ~BJIIDIHHeTo.Il.e.a sanasn pa3BHTHeTO CH.l1. 3aTOBa CTpaAaT nosexe OT TeJKKIITe enli.BamO. nO. COUlIaJlHIITe HOpMH.epeMOHHaJI'OT .f -.mlTa aa llH.D.n:'hpHli cynraaa.----- . 6e3MlIce C'h6H11 T'hH e nenrsare.II.

LI>H!.LHHhlIloedll'IlIfB)lHaEHttadil on HHll8lIgA ndn .00HudHIfOSll OH)!{U8 ~ :mHa)!{OIIOIl ul1 oHaBg H)lOahH1.a a.LHH!1odgOJ '1l.aTI'Ld 8 llElUhD.){ HH .L00IillwEag B::I 'HhHH'I1odllH'LO lfIIhArrOIJ 'gudo)l a.aTI'I.)lgdil asor.L::> IfI1HOIII{ U£ 'UWHH UBl.L'LH aaaamadsad HHl1a sadh tlHudgllS Il){H. US I>U80IIOA orammorrn 'B"HrtHeU.LH80H" .l>aaH)!{ U a.LOO1.LI>UHUS -HUN 0 'LU.lllI 'UITIAO ou .LllmUBiolldllH .Lll)lOHOIlI> II 'oHa.0 ando IfIIHt):aH IlS a.1 aLHHl1uIlUE oo UTIUHrtodllH'LO nxoro LB"HaWEtld lltl' LOOH)!{OWE'lH Il)lKOa 13 'll)lhl>IfU llH aHaod'lJ.ax ~o ~ n -aord-u -OHl'l-OU UHi O.LO HaIIaD'adIloll'adu 1'1udort nsoa HO¢ llH omes a B"Hd~IlWH Ill.ehHUHdu 01.L'lIl O.U)lO llH.DItl)f 'aH)!{'I.toaduaH-l.LH)I.L)Iudil OI'<13:l HlJ'OlI oo UilodlI3: HTI~HIll10Il 'J 9£9 I 0 I>H80Jd'l1 'adOl'l cmdato 8 Lll£HIf£H .l1lHTIH::lLOil ll£ HHll. am08:> W'l. " aadexoxoone do E!.LO)l1[O)l.LllJHrt£H 110dg a mmulnllUIlSlld tlH l.I>HdaIlJ'lH B"HdauWIi H I>HdauWH XOl. Q " ~ -ouodxadn -SHOllSH Ull' -0)J080Jd'I.ndal)!lldux .I:SOlI UH 'L::>OH 'aLHTI .L 'Oa.L.llodu.:lA)lEn a.LHH -HlnUE!Lol1ag -nht!Hs~H UH aHllJBJ'lOII110Il us J'l'lElIHeXaN AJ'l al.LHomo 1I HOLO'!.dlI I.Ldll)l RHU0)lOu:>aH II dtlXllJ'l 'ttl>HdailWH Il)lOU-ULH)i -al'l13 UH OlaHUXOH HHIf'tI.1UR o ~ "H<J.LuWradn ULll){:)doWEadil "aJuaU01.0 I>IIHaIfaOtlH Ii IImOHil 'g lAX H)lrreW-Oli -amad - a 'H)ldaw OLHO)l' 'H!lml{d'lll' aH'I1 LUHAII.LOOHHa.UHH.]HHHUdllA a ahtlgo II 'O.aHHahllHS I>HHOU]j Uel.L 8 I>HHa)!{Hl:l 01.1AL UH LUll uart 13£ 'aIIHUatC8L:lam'!.LIlHI>Hl.LHHOll UH I mrondou adoro tlH OLOHUhUH s: US amTIHuxud Oil al111JAdtr 1'1O.Lo a HgudolI a.UHI>OIl llE!llmAl111E: )I'!. dU I lUJHIOHdu- *' udall' ndu tlll' a)!{DW aH OBLOHaL dOrtOWOlI-I3H-Kg·--·..LOUh.JOIl.LOam<J.0 EI llIUlD'OJ codu O.nl'l1.0 O.L'La 8 1>1.)O n 1.L::l 1I HOL:) Illrt llH)!{'!.LallHahUHS .)U lldottOl~Oli.L -01lI{ 'HudAWtlO aJ.8 OJ mrtrngl"u -aBduA -UtlH -a80 OLe.O oo -IlH)lHHS'lE! 0'1.UlIOahHWOHOl:!H UH OIillhadilOu 'ilSao HUHU.t:)I!OJ~.LOllh! uLerruHtl1.utt 'II:) U1..o -!1.L:>am:H H 'HHUOdg0.IHY -l:laaEH UH OH90'l1'l1i 1'1ImD'HUlIOX "--=.LO 'HHTIUlIHHA~'lOlI .LOm 'SLaBO OIl all'uJAdl1 'HHHUl.a .LaHHaf~OIlH I .Oa.0UH al.r.elO nlnllatrH IlO OLOXIfO)ll.{ -£rOITI - I sadli 'LIm::> I>HHmH'I.Lumrn UlIaB OHM)!:l H OHHUALlId .L::lAortedJ llH tl.LO llglIllhail BH l.]OIl rrou a J511HOilIf ".LO aH ::>1.LIIHHhUdii llH l:lOHln'lOg 'JOI ULUXOTIHrtHHO'HhOL£H 0 'Jusmm:llIa llftlH80H:)O :a.do O)louailodlIa OHOOHa tlH ugadLoilA 'lll.LO 1l1.Jl~ll 1~~ .L~u~J.) (01-1)101) HahluudlIodOIg 'HHTIeSHlfHlJHTI Hlldm:HIIUd1.O.LllrtOJtllfg 01.mdu sdox nS~HO tlH al.LOJ.LO arU~.mx a. -anxor .lfl!lldu O.LUhOIJD'adil O~IIaLUIIE'LO UHUJAXOl al.Hg:> a.LHHUl10a¢ H l.HTIHH)!{'!.L:>lld H ImTIUD'l!HO:>HOlI UlIOahH.1'10)1 'caotrod llH ~ .LlllJlIl!(u'!.LO oo a.U)I llIrH::> 0'1.LOm eH aHudHttHIfOOHO)l H HLa)lOAW OLIlO)l otl' ulnKaaol1 mm BE!O.LOeH8 Ul.LO ~)f.0 .LtlaOO1. 'OH.0 a. )!(a.Oil 'HHh.Lo-ou .L .LtlSHUa OLU.LUlI:lIfOJ0l"J.LUHAJOm ll)rOHUal:!O ah 'U80L UH HU aLHm'I.LlldallWH a H)KaIf UlffiaAU.LO ULOO. .llliUmIHHAJ'lOX s: 'UHIfJ'ltlS 1l!.LaHHaII811duA eo 'OHaH1.LllTIUIf01.LHAg HHl.0)lOahlll\!OH OU OI'1U.)tt llJ.LO UHamUUIlIlE -lmaHalJ')K'I.udg'L:l ~. tlII a.[:)0):1 axmrsad oromroxtradu codn ODiOX rtUUtl£ ll.LHTIHUJ¢ll l.LHhuw:mdul1adil Il.OIHO:lgu a. B.LOOHmad.L cu i-3 ~ ~ a odts.LI~all'tll.LO H I>HTIaHrn i 1lI11lI1nElIO£lIOI~1l.L.LO UHaMHUD'.otJ.LaTI'ld tll.LHIf Iilfl1ed.LUAlI Ul.LooHlJ'£dL L'L)I'lll'llUJ\ 1'1 daaao llH a.LUmll!.6o H)Ihl!oa a UdUIIO tlll' aa NU'l.LSI1:) oaadu Hlnm~1>H 'lOSH)!{ ull' HHaSUL:lUE 'alnHduou OL 1'1 UU.LHlIlIll'l10~CP 'aHHamad OHXJ$.OH.LOllHH'I1 10 1'1HTIgOJd'll.lIIIaLartuIf8 OH 'IHiU.LO a.LHXOHIfHl.1 'I>ado)f 86~I rodn aaos UOL H 11S IlllHllattllllVlOlllllt 'llH.0 no agao utl')KaIfJEH ~ HSUIIO llH HHW 1).UallMIIOU aH H U)lUl.LImHOIl]j s: 'HHI'ldtl J>Hll''Ldo o ahaa -US H.JUto •••• r.I U 'UI'lAh 1'1 aHHaHrtO!.IO)f OlIIIOlIl>H rrairo OWU:l OH llduWA I>ll)lHUaa 'HTIHgoooA}1)!{aw lllIOHtlrt)!{13ru AW eLI> OlaHHaii .1" esorss H...LOrrad::>'LO co 080HIO I LllI..HaTI amdu.LtlaOL ao tlll' 'ImHahOIIDISH 'HHW Ii 'adow 'l.t llHIfllrtoacp UH a.B"HHll)lhlldog llH l.3: U.]ll)!{ U.] J5ado)J UHhO.lmduoJllHg -OU HHUalll)KaHagBf: -O)lH 13H U8hadnOil drfW l.LOHa)!{O~H "HTIUH)!{OrruE: Ol.LO HHaOaHl:IHdu ao I:IHJUIfad H lld.:l 0 1'1 dU)I s: ~ "HTIHlHlO.LH)lOHOUB Art)!{~W I:SHHartmlllH u:q. rsss I-v6L r) IId.L0 'I:SHH J..JU~n ll.LUHUHll..ltlioll' aH H dllXtlW nx adon -anaoa 011 U.llduw 'HHmad.(mrH-U-:f.0 llaehHULO aHHalfE!lldu.dp'D'OIl 1'1AOl>aH 11H a1.L OHHalll~dsaln'L:> .UHUaH U8gU1[:>.Il aH Oiu:lHHl1~ I O.UTIUHO..L::>Ol1 II 'H)lllSU.1'1ULI>l.0a.LUlIOHUI'l:lQ artd'lH.LHHHB.IOHWJ:Illuart£H aLHlIouaIlodaa H llllOHl'll oso oaroornqo OLO)l::>HOIIlLa: 'B"Hl1HllIfOX . 1'1UTIHalJ')KAh H llJ'l ll)IOl1HUHOX urt H)J.lI11l.IOJd'I.Lll)l -oar (I>HHJHY 'ull'ulles UE!hOIJUE QU.)a 'aLHHrtalI::>OU '1>l1HaU81:S HL:l~h 'trllII.)!{IlJ\l:lO -UHHll' -llJll - LI>HHuaH B 'B"HHOUJ) llEHHSH rtadllUH 1'1 I>HTIUll'llIfO:lHO)l 1l)l::>ahl1.Lc1 1l1l' !l..-.10HlIl l.LO HUI.I>H1.IUH tlH aJ\1adEl Oil a.L ImOAd 'umHoli O.HhllHS H OI'iHuortoaduaH ~ aH 1.011HUrtndll I '1lE!I>ODA 1l1B"fUOuHHl1 UH 0.LU(lWOUSH Ul1H Ltl-hX-g5-B'il'-:iH:}WA -_-··urt)!{edaa.::>OHl1art ll.H 'HLOOBOH aLHHrruHdL:l alfoiliij{Mfmii"olljf---Ol.pHudHSHHUdLHaTI ran HEOl 'UHUJAlIOl llHtlU)I .E! o aLH1.mdal:!Heg sea 'H ULUHHUHTIO::> l.) ImmOl l I sodu .LHIIOIi UH ul.:)'I..mdm.0.O lUuHlldHEnrrudl.11HEV n DIUH 23> UH iUl.l:lllS HHdAJH::>aH -HalJ')!(Ah eo wn ll.LllHll~ ll.O odoxo-ou llH OLOal.Hal.L an ~ OHHaOH Ol.'OJ HHHUHHOI'IadaTI mox UH8HlUHad HUHll'~OIlS nmoa a.Llll.LBS-. al.LO HH.0.0E!.Lffud'LHX1.LI>H80Jd'l.l1013Hgo 'O.::lHdx aHJHlOOU llrt tlElllJA)lOl lUUHauUJ UHUIDI UK OLaHH ah 'a OHOIf 'a1.H)f a U 'oa H Lual11ld co 1 .l HHIIa.0UHH-l.LHlIOahHD'oHdall lU:>Uh.IOli H tlBJrnal'lUl:!H co UJ\!aLOH:l UHHaOB U.:>al'lEH an a-"u-Alx··sadu ao udO.Lll)lOHllllO.LOBUa H PU)JUW 'IHlHOllI{ -ll)!{a.LB"Hl.L:lahtll108 E.LO 1I O _'OHoaU~OU.LI>N::> so 'IlHUhUdll tlX:)IrDJOW ]:::l ~ ~ .Lila carr LUlJ')!(aI.Ltlhlld.LUH 'aHLUHEud 1'1::> agao naodroo -sex -00 o. anntaodi oroxorpedr :I: 0lJ'3 lll.LO * UH OLaHllWaEHadil noxon xadx raasudsasdu H H.ffHHa)'lH 1I 110 a.llHedLO llH UH OJOHW L13hadu ao ~H e801 1'1 HTIHHrreh lI'I.HO)! H .LHil:hlIJOHOHX~l.BHttHUWOX atl' a.LOam'l::> BH OLOIfllhllH -HnAJOrn -Hma)1uH aa tralIoulls 0H.OHrtO!J OR I>HlI01.O 'B"HHUIlJ\lOli UH aLHl.LOUHH 'aud or. S {j '"HHXduHOJ'< 'JUOoHago::>o lllIHL)ludu 'oH!JHoadJodu co ImHaITIpHLO I OJOHW 13: >HHOIlK e811JA:'101 Ul.LHodA:l~d H BElHlO llJ.LO~:)1I0UI! dax 'J (cg ~n O n o~z: .uod.U)J:>ahHlHIfOil H a.tldg'L:> aasaand Ul.Lll)lHlfas: s: ')!{aLoed >~ ~ ornns 01.rSH tlll' HaSOD 'OJAdll' ---~nHuduOlIOH01llr-OJ.llUBTI HHHl10J .)~hHJ~OHO)!H LUHUI1 'UTIdA.Lao)l.LIill'08 'lIdurtou. lllmOH a H)Jo¢udJoaJ mredon .Lll)I UII ULB"H)!{adgl1udl:! HHadsadu Ul.lI)f HJAdrt 1.SII I:IHHharru)1 us HTIUHSHdu U.LONHD'~dIl ss II caxax) omoaadroodu O)lOahIIJa.l.Llld.i I lllnHIIU~Hdu autono IlH!loJd'U!llt ndoaio Ell'1lIlHltOl1lLlllnllI!1l'.HHtraHooli axoderrouoo.L:)!1Dd.l-------Ol.B"HHrtoduHa::>s: -1'iOIlB" ao . Ilffiall'.)-lillH llrt .L13HLODal'laO aNads tl 'll.(rt)!{aw U1.Ha'rr -OHUIIlI -llllB -0)1 'SIIAH UHal.L .I HEUl 1'1 'HOtllltlS T£S8rE:adJr JUAdD' n UmIlHJ'lff OmUH -roudmr -ULUHa _ -IlH -dOli -ll'ud LO uw}mAdeH a odoao SHll.LHIT D'ao'L:l )llllf~\1 a.!mHOH 'HeMHO 'f13:u)!{d'L'I1 OlUlI I HaHOO aJf)K'ldo HHXa.00 Ul1HHI>~Il.LOOImuaTt 1.L 'HHW U.I:)llHIf llIfll 'BHHadgotroil a OmHH HLhOU tlallhAHOll 2·~ i i .Lll)!:)U-Ul.L::>ndX "HaHlldgus ULllmnHll.LOU<p lL'i:)HUlll!d.LOlI1.LOUh 1l1Ufa1.ulJ')!(~HJEH ::l.LSE! .LOtldHdu '01.LHHI>ll.3: 'aaOHllIDI ~.EJI.lll/11 'nd.:)HdX H HHIfll.(.LHlIh 'HITIOl1all'HX o llHa)!{'Ldo'lH 'H)lHOduUAru UH 0l.LH)l HHlIOIIOll 1.Hlnus Ual:SdAJH.Ltl8aMIfOil UH OLaOlI ~.LHnAJOm HHarta8'L8 U1J$H.UlI)I'llSH ou H ntndau H)lOHOIlI) 'HHSY arnadatr 'HHHoa nrnaaronadto lll.HaHHLHO)l Ol.d13)lG{-' d -13 Ol:! UH dali " a.OUa.L:lH~II a HrreHu.d 'm.LO UD'llllU£ llH UhHInrdu IHmamOH.)u 0 HTI'lO'!.

HaJIHa CTp)'KTY. MeCTHHTe 6JIarOpO)1.lJ.6apyrHIITe aa sanan BbOpb)KeHHe.lJ. ..lJ. MOHrOJICKllTe KOHHH OpP. a B CbllJ.1l.OBe.OM XB'QPJIHM nornen Espona.lJ. .~ CHMO or YCHJ1HllTa aa PIIMCKHTe HMIIepaTopll. pasaornacas H MeTe)KH. ~ .H HllMaT npasona Me)K. KOJ1KOTO H HeIlO)J.HIIU. npes i 8' ~ ~ ~ t. E-4 ~ lIMnepHll npexscsar M CbllJ.'bpKBa 06pa30BaTeJIHO ._ nOMHHbKa TIei1:3a)K'bT na EBpOIla CM. xa OT ocrananare aa cana. p·a3nenHIll. Ho aa pa3JIHCBeTOB- pe)KHMH.HO KOJI-OT cnenaaunrre ~ U Ilpes 1556 f.HHK He YCITlIBa uaspexe .eJIexcnaa- BbPXY xaprara aa CBeTOBHHTe CHJ1HOT XVI B.tiipJKasa ce onpenens sara .lJ. soeaaara CHJIa II aBTOKpa- CII XPHCTHHHCKa peJIHDfH H KYJITYpa.[{yoc06HU. nO. CH no span aa XVIII THBHHK.LI. IIpe31571 KPHM sanasaa' ca oute I10-crpaIlIHH nOrrHTHKa.>.lJ. :.lJ.HOJIH'leH KOH'IpOJI P.P.eH'IpanH3HpaHaTa·· BJ1aCT.aJIHOH CTaTWIHO.a:~:~~~~:.HOsa MHoro . B'hBeJK. KHHra.OKa3Ba.lJ. sa na He HM OKa3BaT CKaTa Hl\fIJepllH Ou. TlIe H nounrre KOMYHllKaU.'hp)Ka 0::: HlIUIITe OT a3HaTCKllTe paBHHHH. B nporrsnxenae aa xansaa CKOTO CTOl1aHCTBO q.IJ:HlIBaT YCTaHOBlIBaHeTO aa BOHH.epHH311paHeno sarranen .OpHH . Kpai1:6pe)KHeTO aa THXlU! oKeaH13• HH3BallJ.:BHO~:~:!=T~ IJ.IlMCTBO p:a pasxpne KOHTO cnCTeMaTHLJHO nanapar r. 6np.eCTBa.caaro aa pasurapaaautara xoanearpauaa nxrar ira H30cTaHano. OT THX OT rrpo- e CblIpOBO)J. CeJIlIHH. 1500 r.H. KaTO emra oT.!lMOllJ.-.bp)KaBII BlleLJaTJleHUe oute II 06llJ.ll. Te 3arpY.HMOCrra na 'lHnpaso. r~?!pa<pcl(o Hlle~H P5!.lJ...o.IJ:HaHMnePW! p:IIHaCTHilTa HaCJle)J. TBl>P)J.ra IlIHpOKll H IIJIOp:OpO. HHJI. npeK'bCBaHH nopana CMHHa aa nnanerena. a IIpe3 1638 cnexeneaoro pacrescsr BbTpellIHH [p03HH. OrpOMHHTe ~_.H paarrpscnarare sa pezuma sa.. TpY)J" a llMeHHO: MaKap II BbB B3am. p.. HaMaJIHCMa.necea.CT. KJIIIMaTH'lHHpa3CT05lHHll ca 113BeCTHa __ xoero npana 3e1>!ep. npennocraaxa BaJKHH lIBJIeHHlJ..lJ. ~8 .H ca MaJIKH H sa pa3J111Ka OT aenpem. KOlITO e HY)KHa aa Ou. u. aarpynamrre OCHORHOTO B nauras apryxiear.u. KaKTO ce e rronyxano B KilTaii.J" _. II0J10)!(eOT Herr- KOTO nOBeLJe HapO.Opa3BHTa. ~.bJI60KO ce BJIHHe OT esponeacxoro CH HaCJIe.. H3M'b'lBaJI Y'IeHH H H3CJIenosarena penose OT BeKOBe. KOHTo nOCTeneHHO rll npespsura B ThprOBCKH H BOeHHll BO. KOJIKOTO 3Ha5IT II sa nerennapaaa ~ npe3BHTep : > BHll ce I1pOMeHllT OT ceaep sa tor II OT aanan aa lI3TOK.ap TO'lHOTOITKO-·-. se He e HUTO .Ha .LI. C HOBOTOBbOpb)KeHlIe Mocxaa II ce pa3BHBa no-narartx. TO me e ofiarpeno xapaxrepaoro I1pe)J.aJIeLJe3a)1. TaTapCKlITe .eJIilBaHeTO MY.. TpH6Ba na Cbcpe)1.aXMeB Ta3H rnaaaPye)J.fOJJ.ll.ycllH-'l)?K. nacemsauia e)J. samoro HO KOrrOHHaJ1HaTa excrransas KbM II3TO'lHHTe nanpaaep pycxnre lllBe.n:a'lli aa CBeTOBHHTe pafiora? TOBa e BbnpOC.lJ.eno. o __ .eHu.Bll)!(eHlle aa CBeTOBHaTa BaT Hep.OTO'lHM BHIIMaHlleTO Cll KbM pHaJIeH II OT rrsnrorpaea ml'IHOCT CHJ1aTa e neino oco6eHOCT na noxasaremr a He KbM oco6eHOCTlITe aa OT.OpH H CJIep: MaCOBlITe H35HBaHHJI.··H5IMa··6e35pe)KHlI-paBHHHH.!J.IJ:HH Kpai1:H 5IH.npaBeHO )J.eCTBYBarn:HTe Bpb3KH. mapeuura CHJ1a.'bJI)KH .e MOllJ. 3a na paaoepex xapaxrep. Te3H 06CT05ITeJICTBa ca . HOBHH'leCTBOTO.[{YHaB. nonxpaasana OCHOBHO OT llKOHOMlI'leCKlITe fHlIHIITe nOCTH)KeHllH.OTO 1130CTaHaJIII HapO)J.H 'leCTO rrposaaOT I1BaH a na 6b)J.CTBO.OJIHHIITe cennma.anop:HOBH rpamnnnrre na ~u. BoeHHO Ha.HH nenpexscaar 3ana)J.HH)1.. H rOJIeMH ycnorr06ep:HMH nepanr KnHMaTH'lHUTe mar C MeCTHHT~ )K!ITeJIH. ·pa3:BiITrreTOHae. "npe3BlITep froaH"*J4..o"15 II CpaBHlITeJIHO 3eMll. Espona Kapn Bennxa Cnysaitanre sa sanan HllH KHeBCKa Pycus OTnYCKa 3aeMH. namecraaara e IIpWmHaTa. oeTO BepOlITHO K ce )J.OpH H OT crpana aa MOHfOJICKHTe Op.. aa MOCKOB'laHH.onHHH KaTO Te3H rro Kbp:eTO H3KapBaT ropa. P..--. H ep:HWIKOTO.BH.HHlI cnen pasnanarrero aa pern. KOHro ·OPP:H OT ~KOHHHU. ca 3HlITa CH. Xyaaxt. MOCKOBCKOTO KH5I)KeCTBO see nax p. IIoJIHTlILJeCKaTa pasnoponnocr na Espona no ronsxa crenea ce JJ. )J.H nprrrexaaar H lO)KHHTe IIJIeMeMope. He3aBHClIMO OT 3aTpYJJ.05Ha H IIOM'bp)Ka 6aCIIOCJ[01lIlO ooraTXpllCTllJlIICK!1 n'bTcUJeCTBW!Ta npes enoxara ncrOBOTO uapcrno (6.lJJI KOliTO open pa3IIpbCHaTHTe npouec na llKOHOMll'leCKO ce ytB'bpJK. II TeXHO- U ~ opsnaara. : . naryoao BJIllHHlle.. xonanzuta H aHrJ1H'laHll.II-----na HaJIO)KaT crpeMHTeJ1HO rocnoncrsoro peLJHH )J. e na H3rrO)KHM B o606llJ.H MH B'bHIlIHO aaurecrnae. ro)J.LI.. ·Ha ·reorpa<pHllTa··iI:.-Han .o.. KOHTO He CTHfaT )J. sa na npeaspae cppaHu. Ana npea necnorman B. Ta . KOeTO Mo)!(eM na nanpasaa aa namara B sa II XaHCTBa ce ynecnaaa ~ ~ OT HaJIH'llleTO aa BoeHHOTeXHOJlOfH'lHO npeaxyuteBOllCKH )1. e HerrHaTa nOJIHTH'leCKa pasrrOK'bCaHOCT (mDK KapTH 1 H 2). C KOHTO YJl.H.OTO spesre HOCT sa CO.eH Bll)J.OCTaTh'lHH.aHeTO aa xpenocraoro Peiia (mH ..aBa Pa3IUHpllBaHe CbllJ. HIH._':.. TeJIH II rmoaepa.)..u. Mocxna xpes HenpeKbCHaTOTO if cpaaaasaae KOHTO npasa C pa3J1H'lHll)J.emU! HaCTOHllJ.uta. KOPHCTOJIIo6HeTO H Herrpe.H )1.. na lI3TOK.HIIJIOMaTH'leCKH H nOJIHTH'leCKII OTHOClITeJ1HO. HllTO MllMOJIeTHO. KOUTD 3HaHT aa PYCKID! . a OT 3anana sa KOHKaKBa ce aapaxna "EBpOl1eMCKOTO qyp.cnopen cpe)lllOIlCKOBIlIITe JlerCII)lH.eH npoB.OCTllraT KaCIIHllCKO OT 1I3Crrep:OBaTpY)J. a LJeCTOH noapaxaaaaa crnrar 3HamU!. KOUTO pa3rJ1e.ygH.D.ll. KaTO aanara THLJHOTO ynpasneane.lJ. CH- normae 06HOBJIeHlle. Te KpaUHOCTH. sa na OCHryPlIT f1a pe)KHMa OHa3H B'bOp'b)KeHa BClIKa Bb3MO)Kofipaaen cpece-cpe-· KpaTKO'Tpai1:HII 5IBJIeHHlI. TOBa llOJlO)KeHHe He e HHTO CJIytJaUHO.0 1650 TOBa enaa JIH e BH)J.-EBpOIla ·oeTaBa ·nOJIHTJilIeCKH -pa3I10K'bCaHa··He3aBH -_ . IIOpa.miHllHTa BbPXY HOBHTe reparopaa H3IIOJl3BaHH aa ycaapaaane Pycaa npomxxaaa BrrllHHHCTO na snacrra.eHa. no-rra H3TO'lHO OT YPaJI.I\KO cnytrarrHCicT.~~~~:_ll~P=~:~:.IIHaMII'lHOCT.ll nopofiaa T5I.eHCTBlie C p:pYra rrpOMeHJ1HBIi BerrII'lHHII KaTO COU.HaJIHOH rrOJ1lITH'leCKO MO. B 3ana)lua e rro-na-rynea.Jl:3:~:~~~C~~._. Boennara eKClraH3llH CTBO. TOJIKOBa nOBeLJe napacraa BepOHTHOCrra II TeXH0J10OT MaTeXO)J.eJ1HaTa II 1I3MepH casro MOCKBa H 51 orpatiaar. paanpocrpaucaa EBp~na. lIJIH KbM BceKHp:HeBHHTe ...'pa. KOfaTO CJIep.). IhpBaTa llJ.Flpefiaaaaaunrre. ananeren na crpana B A31!JlIIIll! na A6f1CIlHIlJl (EllI01lI[JI).OBOJICTBO. THr'hP Edipar.lJ.:.lJ. 3aIIJ1aXHTe OT 3allap: e oxynapaaa OT nosee rrOCOKaTa na )J.sa PYCKaTa HMnepllH npenonpenenen.a e pe3lOMeTO HH.. Ho He3aBHCHMO OT Ta3H OTHOCHTerr: PHMCKaTa mmepWl OHaJIHO snaxenae KaTO nsmepaara OCHOBHHTe nOJIUTlI'leCKH enHHHU. . fioan .: HllTO .H II nOJIHU. Ilpnponaara aa CMeH II peunrrenea paaaoponnocr nooutpaaa BaT Bb3MO)KHOCTHTe sa I1peB3eMaHe aa KOIITHHeIITa OT BbHIlIHa .~~~fI~rrH. CH MaCH OTpY)J..lJ. KoeTO MOJKe na ce onpenerm rraunre.3'b. He3aBHCHMo OT 3aeMKlITe OT 3ana. PYClIll rrOJIY'IaBa nynnorre II He OT npyrane. xpaxa aa e. npennpaera XaHCTBOTO Ha rarapnre f.B nepaona aeaanncaaocrra B KPHM nporrsnzcaaa BOHCKll uananar 1608-1613 r.bJ1)KHH na PYCKaTa IIpaBOCJIaBHa irspxaa. HlIKOII OT aa BeJlIlKIlTe reorpadicxn OTKpflTIIJl ca IlMaJlHsa uen )la CTIlrHaT )10 e)J._ S PYCllH liMa H npyra raxa TeXHOrrOfH'lHO cnaficcr.eO)1...He Hap.TIIOp •.Hll H30CTaHaJIa H HKOHOMIILJeCKll He.eHPYCHll BbB aennxa Ianr.eHH H necao C MHOfO rmaHllHcKH H3 )1.HO MHCJ1HMO.eJ1lIBa.HIITe 'laCTH na eBpOa3IIaTCKHTe passnrae HMIIepHll" e TpY.

t:)lJt UH Ii aH8Lob'~I!::>OUH R 'J.LH._-.)owatfw:J{.toII 'Ifl?HdalllW -go )lAl OJOHW a OH.H'[(ad)) Hll)IOaoJdu Hab'odllH.iUu.l~O)! u'I111doli 'a.II "UJAd!t 0 LOllIf am)! llH llH O..n adow OHWg£IWad::> llH 1fll)!{~dgURd)! llaHdgob'oII 'Hglldmr HII RH'I1a gdOl'l" 'If Ad H OIIuwdo)l "a.'I1 lm~ BL:) s ~ i).---.LKH¢lldJO~J aLH)lOl::l -oHgad.MHIfl?HllO::l II aJ.{Ha ll)!llL .1--~- oHda!!.1." Jt H :lIIOHRIf:>! HHIfl?'I10a¢ llHlldlI£lilIlld.l'ItE'L:) "g{!o'ItllCiI HIIH tOI'L:) JI)r0!l-~t llH LO a.talIo'ItlldJ 0'[( H)I!:)a'ItOB 'al::>lld d~JI!HdUllH 'alIhAIfOIJOJUIfg H)l!]EHKlRJOgO 'J! saodt 13lu£aUlldL H lluodH3_ OU OH 'IlHW UH llLaLHd~1100dlI ll)llJllaUhm[~aA emotr llb' ESl.O .Ldll)l 1I alllHUHllIfII 'aomra llH uhllImdu oo HaH ou NHd llH OlaHllD'll11 '[(aIlO rnaNOW O.UH IImRhHOadII HllHamOHlO oHlHodaa 'llLl1IDHL'l.lHana!t -rradx llXlfllJl! Eadh llHllH!ffi)!{lldu.Id'LJ.):::> N ro .LOIDllE 'Jmod ! M u ~ .LRWll:::>"gllrnllJlI '( aHudll. --_.L -g j ..O llH ll.R)! IIHIfg.0 ao gLIIdREllil llH gHRHL::lRdllH M O.LaHllBxAgtH ao llb' a)l{ow ODlU)! orax Irn8.--.Lo'Itag HHIfl?)lOrr LO ~IfllIfH oo OHhll.l!]O)l R llIIOda3: IIHlllldab'aqlHO)l ULll)lOahHLHrrOIi '1.~.lHHHElldgoOHElJd "91ll1I1l)!{d'l. R)I~J'l"::> RHb'~II::lOU H ')!'l. o -HH'[(a RHb'~ llH Ol:lHllaAIIL:):lrn'LO IDlllIl.LII)lOHIlHIfl?lll Itu!])· HllHHIf~LlIHaw::>-OJ.Lllod.:JR LO lfHaJ'lodII -do¢ "ll)lIIHHll£ H)lu'I.{ llH O.h-- <l..II.llElH:md)!<lH II HHHtlg-Oll II dmIllW H llHEdx 'HSRd'I1E LHb'tld.L llJO:>IIfHOU 'UB)lllhO II OHJ'l"~EH'I1 "UElHJ..1H!OXlld.BO -ad Oil rndaidouoaedt aLHHdll£IlU ~ o :Jwada !taIfO U 'UHHWElld OLaHElJdgooHElld as lll)l{.llI' II O.aHllIDllIfII£lld-llHHdm06u lllJHOU R.laHUaAH.LllXSUElllt OH 'X~H llH )I.l)l{If'L'I1odl1 mmandu -~D'HU~ HHI'l"Ah II llLrrO)lad 1111 O. :Jdo)'l" oHd:Jh -~d:::> 'oudalIa:::> llHrraLlIodLoogudo)l 'O)l::l!1HLIfl?g: .llIllH-Oli gJ...)h~HOU o IIHab'gRH::> awads 'I1~IfO M dll)lllW RLUIIH::>-lOOHaSL::>Hu'I1a -HH<l)!{lla'I1-'J.l)l811. .Il H llLllIDHHllL::lHdU RH 'aLHllaOJd'l.LOa)l{OHW 0 areuoncsd aud llH rdouoaedi llIIoda3_ aaoaonrx 11 "HHllEld~)l ~m:>IOIfl?..LaH..'l. ><! ~ ~ ~~~ ~.L:)IfaLlfmogO llIIOdH3_ 1l 'HHLII~-OII -.. .. .0 .)(Jadu II otrotr a..t LO ~HlIHIERd O)!::l~hllJl!OHO)!II OIDKOWE'l.E II> .tu'!f)!{~IfJtll Ol~O)! 6H::>]) aHRL::> am gLllHhOLtli nrnadon oR "Hlla)!O 1fH)I~UII'I1HJ1. -_...H a..tOHlldHtHlmdJ.::lOWHl.:§ HII)!::l!).ll)l::><lhILLHITOil "glll::l RLRHL::lWll'I1 -odu ODlll)! oHhHdOJaLll)l LRJllIfl?H aJ. aLIIHJ.t:lW!t:ldll llH ILL::> 'oHd'l.LOllh llHrr~lMhllHt "LIRL~B::l Oll a'I1'l.tHO)!aH Hal1~J._ .LaHIIO)la!]OHD'ad:::> 13H Hlldx ll.Ollh lJHIIHllHIIdu llHL:)aatH OLllH)lll)! llElllhllH llH 1!l -10 ~ ~ g! lu.t HL naadsrr Ituli nnsutoqodqoen H ~mdoJ llE: llJ'lII 011 HIm :Jh 'a lillHOJdu llHaH~OIlH HEOl 1m ~ooHagooo oo llD' ~llElhOIIll£ llLllH)!{llEl-!)..IH ll.t ll'I1 HH<l'I1AHHdIJ LllaHg 1m )!HHhOLtl1 H~)!{llH S'l.L ~.1hRW II RHLRIfIJ .Hahab' LO ])HHL::l'I1aIT::lOli gJ..LMm.::l RW])IfOJ oanouarooadsn .lUHllHHlld 'llIILOa)I{HH)l H nato H a l.L oo ~g em :<> .LOllh oo HIm Hllj:!08 mradou llaIfIiOHULOA~dl1 1f.L -IlHUdJ.LHHII~J.::f HH- -ah~Ifl?b'LO o H~WgOQ)IO.)lHH HIfl?JI!II ao HI! ll!!'I1a LHaWOw 'HHSOIfOA a.lOa'm'l.{IfO OLHOX 'IfllIf:JD'Ell o lluodH3_ HaH it ~~Iffill'It)l{~it£HOdll ll£ l.J.LllaElJd UH!ta llIDllHtd'l.1I 'OHHff . ~~ § til -ndox -lma.U)!OlIg: 8 H ~dow HH)l::l{!OJ ii! ~ ""C::r:: It> 0 (0) ""C d oHdaHa:::> an M'I10H a.LIIJO)l" 'WII llll::lOH~daaHllW 2-s..toAb'H1i 'RLadol-\! ~O omrommrsnotr O.UJI!IillOJ··::l·Mg· .~'I1'l.m:d'l..IAd'It 'nmosscd LO ll)ll1H£lld as "S AXLO axoao aLHH<lHEII)I{ nmaastroaorres oronraatoedea 'UHH'l.:.g R'I1gRIDRJI! HURL "~IIH~hllHt RH Hodg H llLHHHOJd'l..LO J.{'!f)!{aJl! OLQHO))Htlg RH H Oilll)l ~.i-RH -g gJ ~ s::: ~o o HHllaHIfaRduA H H.lhllHEOgO 'LHan HH'I1a 1l1IHgOD'Hdu ~H JHJI! ~lHdAJH¢ llH 1l11lW ll£ O~I1H U.LllH)I{1l80IlaH£H)I{ udHrrAWHL:) "H)lad HHrralUElU[[IJ LHllHl1mt 8 H Irnd. -:-----~'--lU.LlI)IO~hHWOHO)lH llH -EO UllHIfOU lltoL 0'I1 I1\1HOJd'LJ.1.a~H llaRL::l 'oad'l.toou'Itadu llH LllJI1IIIf:>! . orr OHlldHIfOd.g OJ.L::larn'LOO 'oatoraroq II 'IHIIfl?t co l-mwgo mrndaodu !).J.~-I-----t---.. llHa'I111wo a ah 'O~OS.:>aWllodllHOL.q)'LllOdu adow OII IUHuao.toogudo)! IJOIIOgHd LHll)!::ldow on ll{!H{!.LHHdAg OLll)l 'LJ.)Hdo o IIHIfOllH~du llH:JllHima:mH H 13JHlld~x OHJIIHb'~dlI 'll.('!f)!{aw O.L:<JI.HllH!]o'It~d -HIlX -non IfH)lOHUJI!daJodaa~::> HHOH RII OlaHlllll.d)! H)I::llI'llru LO lllHffi'l.

sa HMnepHU". roroa )J.!I.aa aoenaara MOm nponmaaar np06UB nennara.tI nocnyuraaae nO.Il.a nony-nr saea. Manara. Ho HaH-BruKHOTO e. B nOJIllTHqeCKH He1liitJrHMO KORTO CBenT H'atJpIIMep ·.H.aH'hl\H. xoero CMllT na aspese Espona ce )J.:l.Uli C'hnepHlIII.--------M 0 nona BOHHa H ce H)')K.U6Y. anrJJHHCKHllT II <ppeHCKll5IT xpan rrOJIY'laBaT MOHonoJIHlI npaaa Ha. npn a onte no-MaJIKO MHCJIllMO e YKa3.H3a sa nOJIHTlitIeCKa paBHOMepHO nosesero sa C nasapnara 3aKOHO. 'Ie BC5I'KaOT KOHKypeHTHllTe peunrrenea npesec.OTOB xpas aa xpamuara HMa H B 5InoHlI5I.ll.- YCTaHOn5lBa.IfHHO ynpaanenne II.H5IBaHe. HO re ca~m no ce6e 3arn.e nOBTOpHM. Me)K)1.e6enu KpeIIOCTHlI CTeHH.OMllHllOHHTe ClI. H 'raza nonyxasar THHCKaTa npWIHHa liMa nO-.UO sanexare aa )Ken5l3Ha e.Hap.U aprnnepmrre B crpamrre (') en. p.D..D.e C'hrn. npeHaC5ItiKR HenOCllJIHlI npeMeCTHJI npecnenaann ce IIpeCeJIBaT o'r crpana 'Ie MaplllpyrnT aa HeB'h3MO)KHOCrra na ce YCTaHoBH e. xoraro * KOH.D. B-HeH-UMaB'h3MO)!(HOCTTa -na ~nOJIYtIli -.)l.n. ----.Il. CJIYlJBa ce IIO-HeCXBaTmfDH KOKOlllKaTa. OT CTpax B CM'hpT.aecneumo B'hOP'hJKH apMHllTe lJlIll ca He nepmpepnir.aH'hqHH 3aKOHII. T03H xapaxrepea sa BIDK.ll5lTa Ha6Hpa nauca na camrre ornaneuasa K'hM npceHe Pe-.!I.aT orpoanara xomtearpauas ra rOH5IT HJIll orpafiaar.UOPII' H rorana. HHCKH . 5[CHO e otiase. -'Ie-KOraTO . xoraro na 3eMH II apMHlI non BJIaCTTa na KapJI V. 6yp:II 1'penora na rpanonere ne.MOpCKaTa Tll5ITa Man HJJll:B 5IrroHH5I B .tI ~ Toxyraaa.UCTBO fla apoanera OT paamrre H51Ma.orpacsaaa.. ornrra KOHTO rnenar C nO.'. Ilpasaaua sa KOHII.e ce PaJKAaT HoBH 60HHH TeXHOJIOnrH.nOAaq aa Hae~UmqeCKl[ Espona npes XIV-XVI (6.D. sa ):(aII-iIe'-' II <pJIOTOBeTeCH... K'hM.lIraHO. CH He npexar C'hnepHH.D.06an51 H peJIMrH03HlI51T aHTarOHH3'hM.n YUHn.D.O1600 r.Ulie.CTamITeJIM aa <ppeHCKHTe Eyp60HH K05lTO llM CHaC5I 3JIaTHlI 5[HII.YBaIII.H51 aa soeaaa CHJIa pHl\ap nOJIHTllKaTa onpeneneaa r-sproamrre noxscaaara HJIll yrra.D.JIHBOynpaJKH5IBaHe aa npaananerenu KaTO HCIIaHCKHTe YIIna y6lI51T 06e.UHeTo"19.HaTa· aa napaapcraoro. HeR nerrrsp nanpasara sa np01I3BO. a cerse HB OT OTTaM 1I mry6B'aHe BepOllTHO no na enaa nynncror illBeUH5I.xpenccrnn HM. a JI5ITO JKeJI5l30. C.UH B'hB nun aa .a.I(eJIKH.D.ecTBYBaHeTO aa MIIO..eHTpaJIHO npaBllTeJICTB0. orxpaaa.Ua CPYTH HlTH csose pasaoii KOHTHHeHThT ce C'hB3eMa OT sepnara PY.HHeHHeTO. nopu H CKpHT 3a. pasopenn rpnaB crpaHM ce e ''.aH'hl\ll H CnpaBe.Il.D.a.Ua pa36II5lT npOTlIBHlIKa en.llH rpan . HYJKHO na enaa crpaHa Eapona ran.UOCT npennarar na Op'h..Il" l1.UO nO-K'hCHUTe H nO-eBTHHfI MllJIaHO. . a nOC'h.[l. UC- a 3HalJliMH 06Il(eCTBeHH XO):(.!I.OCThn-go -MOAepHHTeBoemrn: raxa 'Ie H~H~051 He npIm06IIBa C pa.Il.Il.lJ. ):(a assnpe e. -~--~ ~ MaHACKll rescrnnna. HllMa orxsne Monapx.!lOTHCP (aran.OTHepu*.Il.llo:ipeHHe PeHeHcaHCbT B IITaJIHlI npotrsrprsaa. a C Hero H C'hOTBeTHHTe TIpHXO.·-3a-.tia- ThprOBl\ll <!nirypH. TOBa e Han'hJIHO B'h3MO)KHO.D.eHIpOBe If 3HamUI.. TIO . csrrepaauare BaHli OT xonaeaocna. KoeTO liM n03BOJI5lBa B cJIyqail na HY)K)1.3 .D. pe)KlIMll Haro enaa "HOBa MOHapXll5l" He YCII5IBa na panunpn Ha nb3Me3.D.epHlITe speaeaa no-xecro OT ):(pyra.. ITpo1I3Be)!('. aa Kopa60CTpOllTeJIH Mope npasa npHCTaHIIIl(a H3KJIlOqHTeJIHO rpynao orpaa B BJIaCTTa no Mope na B. II KaKTO Xaticfiypnrre omrr aa 3aBJIa.06IIe na KOH<pyn:HaHCKOTOnpespeaae II Kpe):(HTIIpaHe na nproBcKII e.Il.ce .'hJI60KUxopenn.a.a)J.Il.'hP)KfiBllKa.D. canassrpe 'TeXHOJIO11 npyra i--·-·-----·.apCKH YCJIyrHTe CH na ncexn.eJIeHHa .lIrHe.D.'bJIJKHTenHO CB051 no. OCllrYPllBaHKH H B'hTpellleH nepcnezraaare uerrrpannsauas.'hpJKaBH.CT.H.D. npennoxnaa« OT nposyrare KOH._'. y~TIOTIpetIaT. OfHHIl(a na He.)ICeCm60 HKOHOMHtIeCKll II BoeHHlI aa nJIaCTTa e OT <p}'H)l.e JIH Ta3H TeH. Ha'lIIHaHHe.H5I illBeHII.Han'hJIHO sanytueno. oxpaas- IIH. Tpa.U06eH na OHe3H B KllTati t:.Ua-3ana351T·· 6Il(OTO -panHOBeClle . roros na npoasa HlHITa HM .'hp)!(aBllTe na YCTaHoBli rOCrrO.eHIpaII. aa BaTHKaHa a HMYIl(eCTBOTO 1'pynaIl(ll napa 3a.pYrHTe 3eMU ce C'h3. cuanerencrner xponmorre. KoeTO onte nosese :HKOHOMIfKa.Hrpynapoaxa anarteremrre ua H5IKOU eaporreiicxa ---- aa 06e.UoBJIeTBOpH HCKa- CH sanasar MH03HlIa rrpes 1550 r. uana npartpyxaaan OT HeCp'htIHH5I CM cnyra.UTeH. na KOH.I1.oBe. B IITaJI1I5I ce n05lBHBaT B'hOp'h)!(eIDI C KoeTO crrara Kpaii na enoxara apfianera orpsna.H- aa KacTHJIHll: HJllI npe. HMeHHO npes T031I npO.D.D.~ .6apYTHH sa II HH.a.II.UHraHeTO'1I -. HO rtocnenaanoro .eHCTBHTeJIHOCT B TeJI..OHall-BHCOKHTe ·-nbpXOBe-Ha-6naronOJIyqueTo-OT-6e3)J.- 6'h.BaIl(aTa rnana.!l._6e3 _OCTaHaJIIfTe_.). C'hC ce6e TbprOBH5I.ace If3. na liMa KaK'hBTO H ):(a6HJlo ce naxnpa KH5I3 aafipannaam 3a.D. .U'hp:-KaBH ce Opb)!(lIe H aprnne- ~IIBaT aananana.---3a -1I3.a.Il. en na npeanaaasa pa3BHTIIe 1I nOBceMeCTHO en. xe 'HOB1ITe ap- t> W ~ > ~ 1493 pn aa BJI1I5IHHe .. 5[noHlI5I npmrep en.D. 6e3'. 06XBarn.HHCTBeHll5lT <paKTOP n C'hCTOllHHe .D.U-3anJIaXaTa-OT-. H5IMa CllCTeMaTII'IHO na IIH. HIfTO e.Il.lIJIOT paCT5IIl(HTe ThprOBCKH npHXO.) .Ua n03BOJIll aa e..Ha OT J!.a B MOMeHTa. B KOlITO sanasnaaena.HTe <p~pMall. II :@ ~ '--:J Enpona cnocofina T'hprOnCKO H5IMa II.Ua npe. nOJIllTlItleCKH ~~ .ll. MoraT .eHn:lI5Ino noMaIl(a6eH 'ipaHCHall. 31IpaHe aa BJIaCTTa e TaK'hB TeXHoJIOm'leH OT eaponeiicxare npOTHBflHII.'hJIrOBeTe-CH. nnaara npyrare Enpona? T03ll nsnpoc Enpona xoraro HlTll MeCTeH BJIa. 3aKJIellM5IBaHeTO OT IIocpe):(HH'leCTBO OT crpaaa aa JIllXBapCTBOTO npen- psuere aa na aanoxar § t:.aT rn a 6rri130CT . Mnoro npena A. tIe "IIOlJTlI BClItIKO.ll.U. pasnana e MHp.!(enpife pa3.aBaT T. IIcnaHCKa II nopryrancxa.l\eHTpaJIlIBbn noeHHOTO npOli3BO. 'rsproauare crannssa tIe B npyro xaro TOBa He osaaxaaa.a HM ITJIaTII.a. II ace nax ce OTHaC5I H sa qYJKJJ:eHl\lITe. npn 4. no.UHlI npa r. 6pOH30nlI. IIJ.U3npaBH-npe.liOHaJIeH MOHOnOJI.lIH npz xoaar OT PlI5l.U.aM TOtIHHTe <P0PMYJIHpoBKU.lI.Il.aMeHTanHo He MO)!(e na uanpana saaxe- TaKCH aa T'hprOBCKHTe n'hTHHlI.__ lI3.Ue pasrnenaa no-06cTOHHO B CJIe. .Hn:HOHHllTe npa)K)1. HKOHOMll'IeCKOTO 3HaTa nancxara Espona tnt oyJIa OT Pe<poj:iMa@5trae MlIH. or napa.CTBO Hap.II.'hp)KaBH HerJIa~HO nOT~'hIJ)K)1. B pasnnxmrre JIIIe)K. . E. CTOKHTe H~l -'. IIJ. HlI'IeCTBO If oxpasa If npyrane no CBeTa.to BeiIei:(MlIICMuiraHO: K'hM 1500 r. 6apoH.HOIIJIII !<OeTO spes orpatinaae na pas- nil KaTO B Espona na K'hCHOTO Cpe. PeilHcKIf nanarain xonro He If3JIO)KHM HaKpaTKO TyK. nne. OCHOBHaTa npasana na KOHTllHeHTa o ~ .eHrpanlIa H3061IJIlleTO EaJITHii:cKO . B ria op'hJKUe'H 3aHa5lTHOCTeneHHO 3ruKHB5InaT B CllM6ll0pep: II 3a)J.ay.D.Bec<penpa nanaccqleKT. Ilpa YCTpeMHUll aa HKOHOMHKaTa H TeXHtIKaTa Espona npes XV B. 'I.IIHHa BJIaCT.llOBOJICTBOH y6eIKIIll{a na HaMaJI5IT npnaanennrre Toxyra- H npaB5IT MHor01'paTHII Kaxro MOrOJIHTe ca npexpacen KaK BenUKIf .[VIBaHe Ha Ana Espona uie ure nprOBII.D.ll.D.n:emI C ornecrpenao y CBOHTe C'hnepHlIII. cHa6. CHJIH He CeJHIHII aascsxt- Y' MH03HHa <peop:amm rocnonapn.ycTpH5I.bK na He JIHITCBay2°. 'Ie pacrecs'sr aa nasapmrre na. ThpronII.D.e .!l.IC6b. H ~ ~ ~ § U Baaxepa.UH.D.aTenCTBO.alll. na.1I3BlIKa.Il.D.IDl )J. crropen aa crpaacraanms '1pe3 . He C'hmeCTBYBa TaK'hB H sa . sonasnre MOCKOBCKOTO n:aPCTBO.UO 'llepHo Espona. KOHTO . KOHTO TaKa 3a6aB5IT MOrOJIlITe. rtpyrane.U'hp)Kana B IiTaJIH5I OIIHT na ce :s:l-nnarn. He csntecraysa sa npaopnrenrre H nperrnpaeaasxre passnrae Kbhl xopara.Ua.H ce paanmraaa OT T5IX no Tona.y BpruK.. He e ll3KJIIOtIeHO nonooea np06HB .e- TOnepalITHOCT K'hM 'rsprosuare nOTHCHaTH eapeiicxa xyreHOTII ca CB051omrr H .Ubp)!(aT caxo +or 60raTU . )l.HOBeKOBlle If HalJanOTO na MO.D.!I.aBaT.bJIJKllTeJIeH nepnon OT 1450 .-.

LtilllU!lff.:})I(l.do II Hl.LOHlJ~)K -tdo UH oromnssod Llm~Hanl10II aLUllHOIlB" II ~.IJI:)_JPI_l?.LU)!Juoa .LJgo 11 .LHHa)I(OIfOIlCEd 'I1H:>)!aIlIlJ'lO){ H)!ffiaSOh U:> aH O..L.lIE.L 'IHiHQIfUad){A -QHU)I(d'L'o'I10Il 11 O.LJHJ P6P [ cadn - UHOEll<d'Ll1 u.LUlIu)K.LH.LEllO)]' E'[( Ul.LB"IlMUJ o ..LU£ II ntoodu 11 eH::>ff OHh'll..L.L 'UIlodS3 oo EHB"J'lodIl l1HII HMl1a 0)1 a oaOHLO l.lUIlgd)!A lfH'[('L~O Hao£Hodg H.Ld'lH.Lu.OHIl'l.) LEdHrrdl?gwog -Ua.L l1:lIf. '1l8.'IB"HOl1 'lAX nIfJl Htl.L.LH::lll::l'[( 'O.L.L::>'L::> oxoa 'lIlIUhndll OH)I(Ol'l£'LH mredarrodmox M luaIfllgdu an ud~¢o tl. 1 1 ~ t:l ~ ~ U B"UHOll}) I 'fflI:>Ad UH Hhl?'[(oa ::l.)0 ::lH O.LllhU'[(U£ ~'L~ HHadEElO.~.LIIHI'Ioruo IIAX E8dIl 11 ::ll1'L.ll)[ Mh£udgo H :lJ1UHAE~U: ~.LU)lyuMl1HI1 J\.LUaB"UUWllH OHUll.Ltl.Il.ah'-'J'lHHl'lOIIUdu·.)::lhUWOHO)!1I-0Hlftluho. a.LO HH:lmHU .LGHu8g11ruU£ a.L~..:-l?-.lH'I1l.LHHg0l10 ao J'lOITI OLMO)! a H::lhHJOUUHV 'ul1oxEud aHH'-!:::l El1 Oll QHmOJ'll1uH ..L~Hdx 'tlHIfQl:i.l-"-)Rll-d!:l~H-~.LOIfllhllH.Lnmad o uHul1)I(adu£ l?flUhAuou 'ullodElf{ ll.llldllhllHQ 'rilrodtlH l?au.)UH d.La:>a'[(.lIUJnJ tlHHg al.I -.LHI1IAHa HmUSlf'Lg .):lhM..L '.Luaul1 ::l.LH)I::>Hallodaa 'ul.LB"Hl1'1.LUH '11.)If..).LEHU.lIf -::l)I('ldo'la UIIOlll?..LIIHangodu HUW U'[( 'u:eJ.l)I(d'Ll1l?£ l?'[( l?.)UIHHOHlllIVudL ~'l'I.LUHhuqlHn~I1O II II U)!U.LH lllIO.i llH IlHWdE a.Lol1adooil:lH UX.)QIUO ____ .LO UH.LaII -.og ..ffM.) O.)MHa)K'l.L.LUJUlJ'oII£ud O.)l.Q£{IQdIl HHtl)Kd'l'[( oaorradr 'XH.r orad @ ~ ~ H:lu.Il mlinK~Ludu 'II:) B.L.LO M:)duHOW l:sl -=oda3:~UlLW'L£MlfRdAIfIL .L OH 'HH.LUH IlEal.L._ .Lll)I(d'L'[('L:> aJ'l~da ~ :lH eaol.B"HUIf)lBH -rrado MH!:J.LO .L:>amBH rrotro f ~< H HUh. ::l.LQh -0l1 ____ .) .L lfH'[('Ldo uau)!u.) 'UH.LB"UHUE UH IfAWH.LUHudH£HUUd.L.LIDI:>l1Bw l111£ ::l.LUHlfa)I('Ldo UH all.do aadnu aH Xff..iil1aa 'a<L)j'ili:.do .adog -101)10'[( 'uLB"lId~m1..)!lol1uru:l1.lH a.B"UhUUIIrod.)UOII UJ'lUH 'd~'[(I1If HaHO.LHd::lHLO'[(HO)l -nu AmadJ J..Lffodu H nHaEgEE~H E)I)I('Ld'[(Ell OHXIl'.LHll:>!1aIlOdlIa U 'B"Hl1'Ldo l?H orca OLOH..LMH£udgoOH£ud 'M::>UWUHwac lUUHIfa.Lail ao O.L . H Q.LB"Ud:lIIH.LlfA:> .HHlfBh II lll1 I:fHlf aUH .LlflfRHU..L 'll)llUWHOXn -QUUSUX UIIOJHuIfq> U H.LlIll::>HBHUU..-'H -cnd oronsedcooiradmro UH aHod.LO HH::lElU.)H.) H ll.LOliAIl '11HJ.L:>O ah .LUEIffOL.LUH)lAI 'llllJUIfH Ii am:~JIIihl10U "a nmrararnad nndncmr U.LIiH1.do'lH EH aHU8B"dgo'[(Oil as UUAl'lU.LudO.LHhHllHIfll.LhOil El1BIHl£ as JIJ'lHl10xgoaH 'H:)dA:>Qd OJOHW UIIHg H<lIfa.L:lIIlfOIJ 'L'LU Uad'LIl '.L -U.L aa'l1EuHE£ tl'l1 simo Hl1QdIl H 'E'[(B"duH:> H O.) E.) a.LIIHIf:ldL.do'la ll.LaHBaU)KOmliHA 'oa.QllJAW mroa ~-'I.)ICalUlldu OUlIlO" ouano» llHU.LmOW .LUH.LHll:>ahlmd~Il'LO 01.) ao odoxo l.l.LH:ldA)lHO)l '[('lS..I ..L.LO HcaHO eH auoon .lOil aadu UH '"B"HdQIlJ'lU EHUdug" UHHH'[(a UH 13.LUa.LHTIHH)K~If~g II H[[:l.LOHUOOID!I13£ ::lal1 omo J'lQ!lO£tlH ':--- AX un Hud){ .LHUUHU.LJffl'l 0'[( ulloda3: UH '[(OXE'La IHIHJ'I:l.LOHlfHJ-!:J.)IfJOIl 1 HaH ..lH.L::>OJ :l.. UE ':l.LL:>OHElIU)!::lCPQU ULHHTI)!AdLoHO)l -IlU-IIHa'[(aH'L1I ~.L .(d..L .J1 I:I mmdu Uti jB"H)I('ldo HHdal1ow-oil If .Lfflll.Ll.LuaB"dgo'[(ou ~* I IIIfU 'M:> ll.u.LlldllUH 'adol'l a u.)0 UHWodJO U U.)lIa'[(OWMEEH l:iuH 08.)· Axd'La UdH.Lu.EE 'UhEH£ 'zzIf<l.LJt'l!l tf)I(Ah .do'l.L.Q!]Ol1Bru 'HWAl1 HJAd'[( .LH:lll 'alI)I('ldo -.)EH .)H0)l o U.Ll1da..LUOumn!lou M UL13llaOHtl.lll.LH[[OIl ~o IIhn'[(.LE11 E£ alIIIa)K a Q.LH){ 'no :lg:lJ a co IPI~md -U8.Lu'ndA.lilgo l.Llll1U:)gO-l?S_aHIl.)l1aII'LaoaoH H ELuwdocp asa tl)lU.medHEHlfoilOHOW .10)!. ..LJodIlEUd un ul1"13agHd!-'ffl1)K-' .LIIUOII Q)'IIfOllB"H LEg.H oaonoau HUUU)! um13)I(d'L'[('l.LIroW 11 'MHO£ .LO IiH:l)l(OlfOIl£ud UH O.LB"HOJOl1 1111oaosx .L~:> l? 'nau)Kd'L\:t Il aHuaduaadllltUH s auomra 'ul1ulluS OH "a OHIIIIl.L:lHHa'[(d'LH.-s.LHITI Ii ll.LB"I1Ha)KBdoll ..LEHhOIIe£ OWBJ aH ewa.J'!tom:Hodu O.LO .)dgotH :lh II B"Hl1'I.Lw\£ad M llJOllB"HOil 'Ul'JffH H.LUJO)l 'HHll)Y..)l$gO OHJ'l)!-OIl '[(adil a.LO UH a1..) tlH LU8B"dAJll.L B"HHamOH. __.u!]JB"glIdu J 'UHmllliEli LU)I(UliO co all no O.H.d~!laOIIE£ UH onou HUll 'tlHaBOHE.L'Lll'L~ 'l.LHI~ndll o'[(duHoaIf 13.)U.Lll1.exu.LJ'Ldli .)d'll.LH::ldAXHO)! 'tlHlIgodll O.LHdu O.LuHlJodgEag H::> U.) Hmarumdall'L:> iuseouoe -uooedo or U8.LUElEEd oH£l?dgoouudlmo 1l'[( UE 'ao 'ffAX sedu J a.!J O'l.) u..O.Lllll 'lmNI lflUHITIll£ .) scdu 'aOO.)l!Idil rea U.mal1 UH HhII)lJ IIHhU£MUHsuh QH mIDI o au'It'l.)! oo U)luu)Kd'Ll1HdU 'OH1.:l_U.LUHaOH:)O OHH:l lI.L.LllaHSOHU.LMnHH8HLOdJI H OLU)! A ~u)IC/" II xadto mtao.L.LJUa.LH:lh oaorredr 'orodox ::l.)Ad EH UdH'[(HUWO)! ~.rd-u.E)! l1alf:> a A'[( .LHHUog mroiow .L::lIW.LO.Ldl? QJ HIlM:)UH a.LaIfllgdu noo~l ~UhAuOli oaoaionoasncdu ELE)lO.1IlJ'l .1 -ou 'HtrnHln1a II)!JahH.:}.(a.L.LJ A'[()Kal'l Ii ~H.LOo tll'lfflIJU o omratadcodn -)!(::ll'l Ol.L -oao EH I!.)~:lWdll ::ll1d'LlI.)BH Hl1adIl aoonoirmmeodu -0l1 11 'ndOHO.!J5lI::>A '1J9 La U.) OH.)CP .) ::lH B"MIfllJ.LEHHaOII UH aLHHE:la _ uu O.LllHII:lOH U.LudU)lOQU HII)lOUHdau~.LUmAIfJO a U)lMlfEEd ...l. ro HHl?)I(d'I.L UH U){HH:lII.do'LO UH Ull.L aoa IIHHHO.LtlllJUUIJI}[ nHmOJl!aH Ull IU.)A .) ounuoownonenesn U.L13S 'II.) l?1IM..L~HdOI1UH-Oll 1l){~HHII.LI1UO fI!l[Ql10Il.)J'lnduuH .H H ~Hu8emAd£ud -rorrodu co u'[( UJel'lOIl.Luoa~ -HUU.b.L::>A ::>1ll¥.Luau)I(G.l1 oo err U1..LOgudEud 'O'rnelI'[(UH:lH£1I ul1 UH:l'l1Almdu 'JililOIfOl.) )!::l1I H::lH an l'ladIl:> ao am l?OO.Ll?ITI'LdaQdu O.L II 'll! HHHaJ'ltl)l Ii UllO.) tlllouli8 eH U.LH::lhal1 .LCP'Lhodil IUllOl[OIDW.LO nnarrodou HH)I(OIf::> H OHO'Lll-OIl 'oaoaod 110 MH H ~__.. co.LB"Hll<'Ldo l?H HHh)l.)udu _ -oa II .L0HJ 13£ a..LHllH::> ul1 HH'[('I.LHHO U)lIUI o EJ O.LO oo IIH6.LHO)! .)8._.):t:'I.Ol1 ndn -ato .LB"gAJ a:rn'l1B"dUHO orornnc rradu alHmUEI'[(alf..L:)OIl MHIfQl:i. uammdu M£O.))I('LdO'LH U£ .l.OIl OHll(ag£H:lH II Ul.LHo){ Al1)1(aW aIIH.ld~ OaQIfOIl a QUfHQhQMm dQJ·mdlIl.LMll~U.LB"::>l?H.LElTIgO OEl.L.LIru.IfAEad .f1ll1 ~.LaHUSll)I('LdO'LHU'[( l?fl'[(~II. ::lH "J -ronoacaodu OLU)I -~s: adu B"Ml1Hil U'l.lI1)!.. E.) OJ.LtlHl10pOa .L){B){ 'QHa.LB)l:JH.)H8dq) o .) BH.LE!lU'[(>rr:lgA EJ.L.LHIl£H 'l?80L uri UH ocaodu oroaudo.LIIHl1hHdll U!lI$If.LO Hl.LU 'Al1)KaJ'l WM U.L::ldgm:n U'[( Ud::lHJ.LOH.LIW)! O.LulId'LU P6PT ccdu ::l.LaHu'I:DKuru£1I -HHa.:).!OHO)! a.)IlMlf uaB"H:>Il'go HIfH:> :l.) uHahA 'lll1HHhk.LH .LB"lITIEUluudLHah::l'[( EH UEUOil II o£d'Lg MEU.L O)!hn~II Imdl?JHA l?Hda!la.Ldu UH U..).LEdMg£lld EH O.L::>.L:J.)Uh :l.A J o.) 'Irnhl?£HlfUdrnah llH UI'l.LO U'[()KAH uHaa.L)lUIIWO)!-OIl W'L)! UO E)I(gWam:> IlH a.L.).LO EHl1a . H 'OEB"lf::l)K OHIlElO)! ..l1EII 'mid UH::l)K'Ldo'LlI ro U ':l£lflf)l HHl.LE){ U'li U.L1I U 'Ell UH-.Il'udaml/l1.'LIfIl o tlll'L.lHI10II l.L::l a.lH 'HMholIfOaQd B.LU~UMl1£M::lh '.L EH ::l.LH80xud.L.L..}.laB"J8 '.I.L oR MIIMIl~d)l.L:> .).H)!:>HBUIro.LO H.LHll:)'[(BW 'II'LJO HU:)O.~ II 'x13du H EHodg noucro 0'[( E...LO EH Hull M~ .LHO)l J 'a. 0 -HHua'l1...d'l.L::lWH'[(Qdu .LJa)KB"Hli ~LHI'l::lIIOJ-OIl II U)KU'l.LJ'I101l00J ~'[( mcnoa O.)llrrgO -hU:)II and)! Jll1::ldu u'I:DKUdOil ff..L~Qml!H I O.LllaB"SOHU.L uHnl10J o MHIf'LIl Ifad.. 'no)!.LUa£IDlO oo :lL 'M.LO 1l.LO EH'[(a O..L a Ulloda3: a aH OH[[.)'LUgO ul1 HIf:l.LU811du 'uuodag: O.LI$HH.L:> UOU'[( U OH 'H)lh'l.i'llHHgO\t.do HH.L UH UllOUlfgO oroox -.LHl?.L B"IDI:>dA.)~hU)I .LEdwH.LB"dgo'[(ou ll£ ugdog II tlaul10IlfguH OliV 'UIfIiO UllH.Ldu)I :lh U!lOHO .( I jKiJ.)am'LJO 1Jf: '111-VI1(1ox90al/ UlO i (j ~ 1-3 aumHHa09 Ulb1/~Vf: V« UlV20W I1II1! UlD9lJ.Jl-'O.)EHUtr tlH scdn anxdaaox ::lIHaOH .LMmAd£ud .g_ -no E.LO HhHIIH '.LMHWdl? UH H OII.LUll.LQX~J1-~.L.Ll.UH U.Luda :ll1'Lg UH a.LJO '[(UH o IHf!loJdu ::l.L HaBH.LfdmHd:m'L~ l..LM Ul111IlUH Iflu'ldu O.l)!~l:iHtlEda'l1JfR l.ldu -UHOHd'Lil OJ XI$L .)l1oEl£IIodu H O.ulli)!.LH)I(U'L'I1odu EII£E)!O'l1 ODIE){ I 'HTUmdo){oUQH lD!~IIQU ~ -mig ow If U.LMEA'fumd4) lllI O.LO B"1I'[('Ldo HHmOJ'l B"llladgo'[(Oli OH 'J B"MH..Io'[( C.LOgO.LAdEg H 'EIlOdlI3: UO -odae -I1Hdm m:d'Lg E.)A ::l.'J.HaIiM.LO -O..LUHd'I.L-.LOUA'[( UH l?lflmd::l.Lo){~dA.L.L U£ O.LO UUA\:t ~LJf)lOl.Ldu I 'uIIodB3: .LO O.l)!uJ.)on 'ULacpBlr 'UII13IfllO -l.llIl'du UHUl1)!{J(lIl1du .LO O~U.txax 101£ m'lM'[(oxgoaH 'ULllBD'!tgdo O.LO HO)lli}l .Lll.'L){ B"H.'[( -.do·0.LHHdo.LUHlpH U£ u)lhQdu ah O.HJ'lHdu ataaormdr HUUH13.L:>::lIIEII II uj "J .Ll.LUIIJruOIIEOIl :m ::l.) '.LO'L:) U uae)!(d'Ll1 EHl1::l .)M!lU£::lH If nuhu£Hlfhsun a.L UH B"Mwdu "uHIfllHonhuH" :l.Lff.)~m'L::> IJ.lI:(JlQdu.L~HH::lH. ~d.L)lU){ 'JA1~ ~.)O£H-OII o ao n)l!:J.m B"HdaJJl'lH ll.LIDIHU H HgEIf::l ntf)I(aIfJ£1I 005.L:l!l. :llJiHlmdJo IlSEllllU£ 'll}1)KaUJ£11 cxuo oadsaan £~v1 sodu J IIOliOHII.LUO)l W'L){ 'QLud!laHBJ'l U'[( aLUH\:t:lIfOOIl .::lHUOBll<'I.LHO)! H Ifa.) HY-::llUHHaolI-nnmwes-ul1'u£ 'u'[(~gOIrU£d'lg-wwH'rnuaHdk1M::>o-'U)ln.LEW .Ll?dHIlO){ HgAdJ '!tUH IfOIlOHO).LEIIO'[(.LE)l OH ~J.)dcp -011 UH aaOd.doll -HO)l .L.

lie pasnonaraaero ce npeap'smar no-nexare na Op'h. no-cnonysnasn 60$1.MTe H3rrre)KJl. OT erma Mallra. nOJIO- TOBa CTaBa B MeKcHKO.6apyrsaTa )J.a pasrOTOBHOCT aa npes Mope. e e)J.IDITa nO-J\06pa nOKa3BaT B 3a5eJIe)KHTeJIHJIH sanea 6aK ocnrypsna C nIX.llH aa OT TeCHHTe ranepn.BOeHHe)J. MaKap II na- ce nOCTaBSIT HH- )J.J. KoeTO npx aa pH6oJIOBa BCll'rKO TOBa e 3HaK aa aa crpanara. 'Ie opsnaero C'hOTBeTHlITe ycrpoilcrna.1]. 'Ie na 60p. -< YHC. B AOPH npaBIITeJICTBO . KapaBeJIHTe H raneorrare II 6'hp3lliIT sa nome1!I1UQA1!a eoeuua cuna.Be. Il3MHHaTH OT npyra MOpenJIaBaTeJIH.OKOHTO ycnasa Espona na fir panaoaanasupa MHOrOKpaTHaTa BaTeJIHH npaxana.. qm: )J.anO)J.::46 ~ ~ ::~ OT ~. B nOCJIe)J. e -CHCTeM-. KOMTO nnynar no B'bTpelIIHllTe EaJITHHCKO II qepHo Mope. aKO He e saxpeneao na OCBeH TOBa Op'b}. opsnaara Ilorpeunro JIo)J.HH H Aparon H3n0JI3BaT B'bOpbiKeRH C apfianern Mb)Ke.lllli! nopana no-xanxara HM TOBaporrO)J. Te OCHrypHMHO)KeCTBO Op'h.npOHBHT-HaCToHlIHBOCT.eiicTBHH.l.lJ.llllil HerOBHa CM'hpTOHOCeH Cn'hTHHK . C'h3Aa._QHOBa.xacr apa6HTe27• _OT CBOHTe 6a3H B -li3TOqHa --AcppnKa -npa -'KOHIp aooansasa e )J. He ca rasa i ::c: ~ ---- !I: nanpnsrep.~.H na XOlIaH)J.eMHOCT II no-ronsna YJl3BHMOCT sa Bpa)KeCKH j>- w > JIe)Kll B 'psnere opsneea oficrpen.J.OCTaThK .iKOKaTO noH )J.lleHH na B'bOp'h)KeHHe aa 60HHHTe xopafia B KHTaH CTaBaT no-craoanaa H 6e30IIaCHH HenpHHTHOCTHTe He cexsar.HHHHTa.06J1BaT ranepare. .eHcTBHJI B 6YPHO Mope26• rOTOBHOCT na ce H3JIe3e H3B'hH npenemrre KOeTO He' JIH'lH npn npynrre ofimecraa OT OHOBa npexe. IIpIITeiKaBaHII Cb.:H~:o.IDI<OHKll. )KeHlleTO e csaspnrea« ).. HKBatlpaHTa' TOBa.HHTarexar C'h..' pa3CTO.!l.ll.a aanoxaa OII.eH sa MeCTHHTe T'hprOBIl. eTO aa AK6ap Toxyrasa lIDH I1H.ll3eMHO Mope 'xapar 1400 II 1450 r.HaJIHHJlT npe3 Ha3a)J. oc06eHO TOJIKOBa.HII nanose. CbUl.' B'hOp'h)KeHMe. pa3IIOJIO)KeHH aa HOCOBlISI H 3a)J. TO BC'h~HOCT He ce aarepecyna H IlOllyocpMU.O He ce 3a6eJIH3Ba. __ .n06pe MaJIKII ~ lIeCTO C orrpe.. T'hH KaTa eBci~' HeHHKOll OT .05Hu 3~ KOC'hC B Op'h)KeHHaTa TeXHOJIOnlSI. B ITaB .XO)J.lJ.{e Ul.KoeTO_ HCTopHu. aa Barn_KY na raMa" eBpOIleHCKa npouec.HHH 6aK..HOBeKOBHHTe 3aM'hU.llHH l/ pe.lleneHO KOMna- KaKTo na cpe)J. 'ra )J.H3eMHO Mope. 'Ie HOBHTe Opb)J.Ka.ane'lHIHI II3TqK.HBaT ce MHO)KeCTBO XH6pH. ~. )J. BbPXY nnaTHOXO)J.bJl)l{llTeJIeH II nocreneaea nocrarar MHoro 6peroBeTe ca see oute .a)Ke xoraro pa6H1IH eKlfna)K. KOeTO OTJIHqaBa oT6eJISI3Ba na ypegiCKaTOKOMIhica.OM -MopHr. apMeiicKHTe 1500 r.!l.HiicKa He HaBJIH3aT B 1.aiKe H OT apa6CKHsa ~ U Sanana.M::¢e~:~:ea:H~:~~H~. npaaa anexarneuae OTHOCllTeJIHaTa npannxa Me)KAY xopacocrpoK'hCHOTO nanperrsx HCJUIMCKIISI CBHT H Ha6JIIO.YMHTe "nOTeHIUfanna CiIDa".H e npOA'bJl))(HTelIeH.{HOCT rtopryranuare YCIISIBaT. :::.IlaTelIll- pasnonaraaero na crpen.H H KYJIH. 'rsproncm xaoro nOCT.-------I-IoHaBHpHO HaH-C'hUl. CHCTeMaTINHOTO C'h6Hpa- Mope . sa no-sceofixaarao".Ilor. npoaexTYPH He- AaHH C'hBMeCTHO C'hC CYX03eilUIH BoeHHM onepauna CKHTe Kopa5H no 6pera.06pHBaHe na Kopa6HOTO nara cKBaT na KOJIYM6". ~oraT na B 6e3BeTPHe nprOBCKH xopae.n:aTemne xa.- uemoouunocmma ua JIIlHe3HHUHTe BIIe pecypcare.nO-ManKH B'h3MO)KHOCTH sa pasnonaraae 'Ha Op'h.ruIOBeKoBIIe OT CTpaHIITe na Ceneposananaa Enpona. "npe. OT KOMllaHlln o THKa.[(HUH paaaoxepen TSIX C rroaese MaHrna naysar llepHo IIoHB.OM pasfinpar. aKO -----j HHTO cnexensar XVI B. 'Ie napynra- BaT 6aJIaHCa na nJIaBaTelIHID! fiopna.H aa xonpnna U C'byqacTHulIecKll . TaKa Ii MaCHBHHTe T'hprOBCKH xopatia aa Ienya. w: JJ. TaKa CWIeH..j.-Ho Ul. '. Ienya . ABTOpIlTeThT. 5e3 na ce Hapyrnll paaaosecaero lIO H HeUl.aa _ HOTO rrO)J. xopafin l ~ ~ u H H3TO'lHO Cpe)J.'lepTaeM mounara CIa AaneK060HHHTe rrpouec..H ca cHa6)::(eHH C 60HHllU. Pa3IIOllaraHeTO Erroxara sexa na .o:BII.::a:.IlBHiKeHM C rpe6na.{e nonamre OT HOBHH. no Te3H BO)J. MaKap tIe He ---Hana.eHHH nJIaTHOXO)J.~~ ~~~~ . Op'h. Te HHMaT CMa KbM xpas na aa ranepare.!l. fiapyr.OM crasa B caM~ opsnenaa lIJIaBaTelIeH crpanasea 06- aa nJIaBaTeJIHID! C'b. ~OM.eCTBYBaT 11 OCHO- cnocotinocrra . crrocofiaocrra HanpHMep ce OKa3Ba 1l0-Ba)KHO OT ManKH51 60eR 06xBaT aa )J. ::8 ~ ".Kll C rpH'hI"bnHH BaT B'h3MO)KHOCT aa lIJIaTRa.aBHaB1. BCbII. CBe..eTOaa BoeHHOMOpCKHTe paspaaa Te3H ABe cnna.o C~~~~~~~.-----..r(ruI: noll.J. sa na KOMrreHCHpaT AHqHOTO pasaarae aenpecrannara nae.lJ..H rrsnro spexe rypHOCT.eUl.1].tHTe-yce~aT'Harrpe).::.H eAllH BeK nO-K'hCHO. rrO-MO~HH H no-tiesonacna HHTe )KeJIe3HHTOrrone..I_S! I.r':"j.06- Ilpa no-notrsp fiapyr OTKaTbT e POBOlIHO ce OTKa3Ba OT ThprOBHJlTa no Mope.JepBeHo Mope.LVI'h)KHHCMe)l. aa naJIy6MTe orcxasa na nCnaHCKHTe xopennasarenn.a MHCJIHM.a KapTH cure npa nosaara KaTO KO- 3HaK sa eKcnaH3110HU3'hM OT crpaaa Hepa3BHTH npyra Sarrana. KOllTO npozrsnxana .. nOCTHrnaT Te HanaCHT Te)KKH nOpa)KeHHH aa eKHna)KHTe CrraC5IT nonannan Cpe- --= .:~:~~::C::p~~~~:~:~6~~e~~HC~ Kotho 5InoHMH npn aapana cnexenaar npHTe)KaBaHeTO aa ~:r::.epHoTO B'bOP'hMeTaTellHH MarnHHH H H3ry_6BaT . lie aeeeponeacxare rrpH n'hpBIffi IIepy H npyrare ClIlIM ce cpyrnar aa crpaaa OT 6pOH3 ca rlO-KOMrraKTHH. TeXHI1Te Kopa6H 1490 BeHeU. T'hH KaTO KHTaHcKoTo B psuere aa aapsapare. 300 T M C'hBCeM He raxa B'bOp'h)KeHH - nO-3JIe OT MOUl. csnose. . nO-MaHeBpeHH B KpaH)J.1].aannpeaapara BJIHHHHeTo ~ BbB BbOp'h)KaBaHeTo. BMeCTHMOCT ensa HHJI. nJlynaUl.HU n03HUHll a xoraro B KHTaH. He aa reorparpcxa TbprOBCKllTe HO e saymarenaa ocofieaa pa3J11iKa C'hUl.CKaTa M3TOllHOHH)J. .tQ~_Ao6paHa.lJ. Aa ca MHClIHT. ue epara aa 6e3MeTe)!(HOTO rocnO)J.'haa exanaxa OT xonanO)J. npes KaKTo -< ~ ~ Ii npenn.OM nbpBHHT rropryrancxn xopaf sao.!l. 0PiWHU3alIUflma Eapona.H II noparnr Te ce OKa3BaT rrO-6'hp3H.' HO B 'QCTaHanme pa3l111llHO.@ """" ~ H6epllHCKHTe na KOHTO Hano)J.a ce CMJlTa.a ce OTJIH'laBa C 'nomrrWieCKll peBOJIIOIUfH" e oure Te lIO)J. xoraro no Mope 'CWIHO Hano)J.ne)KJl.H BoilCTeHHT~' no CbUl. rpefiaa.OpH H OT KHTaHCKHTe .::.a me CThI1H MO.. --" ..llH rrpO. HH)J.aCTHH crrysaa. -Ha. B pa3BHTMeTO Ha xaprorpadmsra.J.HHTe llJlaTHoXO)J.lJ.eHCTBWI na cynra. CBHT crpasn c'hOp'h)KeHHH ca OT)J.06HBa 60HHHTe )J.Ila cpHHaHCHpaT rrsrenrecmas aaryfiara na ThprOBHHTa no qepHo ace no ua ceaep - ArnanH MeTOxcena. Ho Ul. H Hit 3ana. 6pe)l{HHTe sa )J. ::= -renarrre TeXHOnOrHH H noenaouopcxare rrsremecraas CIllIH..!l.. KaKTo rrsremecrsns )J..---j aa Op'hAH.eCTBeHmIT-aKT-Ha-"paQliOHaJIH311paHe'. Ul.a. acrponounsraa ynorpetiara -----'-.!l.:~lI~~~H3~!~~:::~~I~~0~~a~~~~ .Ha CMeTKa KaTanYlITIl. a He na npenana CpaBHeHH Cpe.aJIHTSI II. He ce B'h3npHeMa nnypaJI1l3'hM II Cpenaseuuo. MaKap 'Ie e HMaHCHO. Op'b. BeJIllKIITe na TypCKWI <plIOT B qepHo Te OT 60TKll aa lliK'hH X'b lIJIO~a)J.--- 'MY.a Han'hJIHO eCTeCTBeHO sa BpeMeTO. sa na OT6JIb- oficana. ::c 8 . ynpannena- ~~~::~~47i~= BO.CTBO na 3arra).!<_<!J.atTp'oJIa6a II.HH CTaBa scno. )KeHHe.O XVI B. COlIH).lJ. nnpara B _f Maxap lie nopTyraJICKHie~MopennaB~lTeJiIf r.a nporrsnxa H3n0R3BaHeTO na ranepa rosa rro-nO)J. aa Aa rn 6paHHT OT MIOClonMaHCKHTe )J.[(..UTe-HapHqaTTe311 rpn 1IJIll qeTlip.eR OT nopryramnrre Maxao 1557 r. BHyrnllTeJIHH.QIJ. 'Ie 6'h)J.lJ..wrne"25.HSI npes lIlIH "EpaTa cnen xereMOHllJl . e nporpecop .lJ.eHlIH OT nopryramnrre..HIlIH sa 60HHlf Cpennsesmo II na ce .OXO.HTe npa-nnm He 6HBa )J.B MHoro cnynax BO)J.

)rrEJIlEaH /\l1 alliHalIlOa.gul1 .L~H~IIJh~Il SO 'S~OdiI3 UHlrn - 10 . lma.LO IIHUII.LHO)! IlH Il..LtlS)KIIBl1lIdu 'IfIIHauaoou IIHllMltaIlO)l::l ~.LOrrado'Lo o )!d~)!I\glf\l '::l1l0l1'L0 I-IHdsIIO.L'L)!(Gw::ld.Lllm\1oruo a oaiararoq XI$.UIf)!oSOJd<J.LOHaBOHS..LO a iHIIIflUl\.LlOOaHhJ\1aHdIIl1~du 1l1l00Hrra.HX::lduao all 1311 )KUJJrr)!a .)/\al1aH a..'111)1 '.Lp"a.LlldUIOoduESd .LMIf.l)!u)l 13 'arrLliIlStld a aH llH 1l.L'L)IolId 'S.Lal1'L)I '~ltado H HH~l1od So dh II 'l"lH a.0 ~.LUO)! 'm!IUH1Hf.L.L .LllJON ~H ::lh dll)!ew .lH)[OHUIIOH H a.1l llIHIIX'LdB masso ll)llI.L ll.LIIO)I 'HuI\ru .ugo HJ\!aUOJ a.LH::ii:lHbIl-H'HH.1 d19 [ II O~~ I Bl10IId~II IlE 1I1<J.lIIJON ::lh 'aweadHBOU .L'L.'II::tOH eaOHO WII O./1 ol1I!JH.LHH oil 1l1l0)I1I0.LHO)I 'IfHHa)!(lldoII a.LO IIHah/\uoli .LhOIl 'an I>OHO .LSaaoatls amdoa Il)!odow ..LHHllodg£.LIIO)! 'a1.)lIa.ltldx .L\.LUElI>f:l.LHHXa.L~O)I 'llEl0l.LOA-uE-udllBadu -l111B S.LllJOg IIW~IIOJ . sodn Hawgo IfII)lOBOJd<J..)t!H 'HlIg0l10l1hd OIOH.LHHahO.)u tlHKNElld BE sImduo)! 0 .11I"lIlO O. ~WllBllHaWOIlO II Inn:\..LO)l::l1fru/\dl1 1l'.L€I111 O. H aHlIllHHhtlH O)!HOa H'LH O.:)g O..))I::lt!.LHHO 80H" Sf: ..LKHtlItllF.0 UH g<J.ll .130 . 'errU:I> IIHl.:)hH.E::ldu o)!oHe/\d.dou -OIIOHOW 1311 .Llllidmm-llH .L~OUllOXt[ -ll)l(lf<J.))I\uou S~IfII~lt~dlIO S IIHal1llruEH a.LH)IO.Ltlrnado -IIUIIJIM<l> .0 lI)!lllla.l0 (.LH)l{BIIH)!a··'aLIIHtl.Ldoll "l$lid~UII.1ImiL II '.LHOBO .LlI)I.OHU<J.LlllIol1::lIfOOU O.l1Ifd~H oraox 'O)IhllOB l.do llH ulfalull'oaEHodli a)!lIdHg: ONlmOJ 'HHh.L a.o)!a oH "::il1lu/\d'It ndu IIHhHIt 'N'IJI )l(aw~dJ.L I' ~.L Ii 0.LlliI13)!(~.LllgAJIlE nlllIl-lSll)!(d<J.LSJBJ\!OIlO ~.1::l:) 'I3HO.:lol1·!lIlIAX-I1AX Hdol11l1:)1f1l1l0ll :lLH)[:)lIllU:)H I ~:J !>P!> I sodu td 'g) BHgOl1 'OJ~IIl!ildlll!lelmll10Xt!lUO EIDKOI OHilhHUilEH '010d9~d:) B rradr H:101011 1111 '".LIfH13dmm II .LIIMdII 'e.LlI)!O J.Lll)! ::lHH::llfaOllH H Hod/\oad 1f0dLHO)! llE .illJOI"l 'Hlla)!O IiXOahH.ldkli'lIuaISBaOHm.LUEJIrdoxo/\ IIJ"lUO ~haBOli ~ urnsdsn '~IIHamOH.LlIBd<J.d.LUBI>UO/\ a.LIIuxa.Lllrn13dlI£M OXhU.LO ONll.II)!odauWH--IlH.L.BIlOIlMItOll trade lluoda3 13H O. oo H IIIDId<J.a.LO H.L1f::ttlH13H tlIIoda3 bII anrdato 011 ::lha.)a)!(O .LOOH)!(ON£<J.LIlH J'l<J.LO 'irnll::lHag W<J.lJ.LI>O)I'tl.L a.lfIDIOHII.)HIlIl.LOHltIlIiSS S .)IIlBaOBllE ~)lUUdlI.LOMIIllHdallJ'lM ah 'IlElf:tl)lOU o)Jhllog '[(.1 LO )lO.IA.L.L lll1 llEl. H 'll)!ud¢V B nH.tlf(f.Lll)ImO)lO)l l.L<J.L::lsoJ~dg .L H a.LIIsudu OJlllll:) 'B)!SItllW 1111llJ"lIfH IIrrEHll~O)la llLll)!O.LOamllH IfIIHa)!(lldoII II 'allaog tlH '6l:adow .L aIMdol1ll.::t01i 'OH)¥'ONE<J.msElffdo)Io/\ II IIHHSd.Ltl)! 'OJaH 'HII)!aU tlH O.LHIIHuog" -an /\xd<J.l1odu IIItlIO HHJ.)llrn J'l'L)I ll.L O.Ll!'tlHllE llH :lfUod OIOH s -ahO.O UHUa.sadu aarato -iroa lll1l.L)IlltP II£O.LO-O.LOIi IIO l3.LliO)! '1lIHlIH.LIIH::lJ\10du 1111 10 lila a.LI>IlHal10JlIdli )1.I.LSNaEHadu -saI\~I.i::tllh m'lHUOJ 'Illil1HH 10 II)!B13du'rr'Oli 0 UllllilJOld<J.B llE .LSH.)lftlJl\.)::J'mgO JDlhllOH A xedio IIE::l.<J.LHgtldo)l .LOIOHW tlH llHImodll o saadio H.LHllIIHaH.))!(<J.L 'al\! ndu omo OH.. --"""-.La80 ah -on M -< ~ i U UH 1.La))O/\N 0 HH::l)!(<J.LOHd/\g a NH H.Ull'Agl10Il liHhlIIt£13d .\1011 ~IIIHaSlldullH .N llH llllOOIfaNO 'SJaool1 -llLHh /\ ~HHaIT.dOII HlllId01.LllHUl1od W<J.g UIlO)!ItO.LOH -UIlOJOHIlE lI)I{d'L'I1 omo aJII lfUWdll ll)!odoN 13.)I> SBll.1 O~~I 011 01 ~[ HahHu~H/\1 ID!g O.Lll'lIdo.)H O)!hH::tH arrodn H UllHOJd<J.LllHa)l{OUou£lld' 0 ll.L )!ll)! HEll)lE.L ')I/\l.LO)IUO)I 'II)I81.LO~hew~mdIlltadu S)IO~hlnHUOIl H .L'LU lih ---~'J'duadu-ul1--a:)i(61irOrgO)(i'O)ihlf::iIi'-.Lll.L13)!OBSJIIlOO 'Htld)!SH II '::Jlfl1£aW£<J.LUXllIfll13E II 'IIHtldio -aaoiraraaado II oaionoasaodu sadri 'IlIlodlI3 OLOHhlI.dgo awada .LU)!OHtlNOO S 'adoN oHNaE.0 .)::lH a.Ll?llull' '.LO onaHW<J.LII».LllH1Ml.LlllfJ1 nrr al1 OIId ".O'tDIUIfllW II E/\NdO !'III 1I.10HII! 10 a IfIIdllJHA -a\10II llE 'Il lAX IlH tl..:)dioaHJO H ~.LIlliB.LHlld<J.LIIHX::l.L13WUIOIIfU)1)I(/\h 'adoN o.do a.LHaW::lug: orno H H)l110lf 1I)!.)IIIItllHll)! UH aHeJII.LO.L OHhO.LU.LOa eo .l1 H)!ou:aIlOdH::l IlE llXtllIUllE llHJ\!oruO H::lhll.)d/\::t:ld -H.Llll1ado a.L»ll.)l1)Khh llH O.LHHu. '---'-----.LUUE UH O.LO13ltlmaH HJ OWllO O)IU 11 'll)llid::lwy l.LlUI~13dio)l.1..Ldo¢ .L01I a1.O?HhMII Hlml1alIoEIi HHIlJI$OIlE: 13a:l1a IIJIM IIH sodu .L aWaEEI llll' II haIrel1l.LHhl1HllIfoX .LllIIOH llH IIUa.LHOX'I>Hd::lUl'IlHIlHI\1aWXAO ll.LIIHl1odudu a .J.L I>H.)glldll -U~H UH LH..a aHllBllIfI1 OHhalftll1 as .Ll3du HHlloll'ad I -IlH O.LO OJ'<IIOIIHeE::lH lllf\l lll1 'OHO'L)! a.Llldtl)lodli -ou lffillal1auoEII ao aH 'imrufuo oo Q)l.d<J.LllHIll1£<J.)EJ IIID! ndox IIHual1l.LUdHEHII "adow O)!OllS.IIH cedu 10 1I1!!l01l:l0 '1lIlIllUI0S" * -odqodo -~)I{lI8'It _:_.LIfO.L~W HU'L)IO HJ/\dl1 UH OHUHsl1.LO.L 'B lAX II eJO)lIrnOU Ilm/\o SH ll.doli 'aHllsu/\d.LlihIIllJh.LO::l)!(II 11l1odHdu tl.Btl)l. 'IfHHahouollIdu llH mi13rro 'HJeItgo 13£ B)1)Kc)K 'isl.LO liHa)!(lIo)1 HH)!O.LtlH/\)IOlId llll' ImOl.L llH 'H~~M llH II ~H)!(<J.LO IfH'It »<J.llIg-II'rr'OIl '1ll1-ll-'gtldo)!'IfII)!OII::l.X H'L*h_ llH lilillMl1aUo)!a -u)¥.LOaW O)!hIIOH mrodu II II.LSHlftlhllHOBd'LU .)UHaUa.la~ITlJ---llM .llHIflIhaduadu -orrq> ~. "ol:IlBlldu.0II a.)0.L aH B Itll..)B ul1::ldu 0H 'dllXSE H):!.lH HllKdoN a. "H.LO llH)I{BS-OIl .Lll)!.Ltll"aH.LSHlllOO orrsn llH alIHah::ll 'IlHUEIod/\o B O.LO HH::J.L.:)HO an )l{13dA)!J.LSH -rnadraa N'L)) .LOH)l{BH-llSH OH 'llHlISdL SH S.LO 'O.L:J1I .LaHSBIl'EllmO ndu 'H13a)lO 1lli)!::tNHl1HH II' HuallfuduaH -)K::l}\!Hll<J.LeWaEB O.)Ifa.)'LO H 'BI.Lll>Io!!auods::l" II BJ'lllj 13'ItA)!mllg EH ll.do<J.llHoug '.LS)! ~)!(<J.1 O£~ 'O.LOOli SE IIWHl10XgO~H 'IHDK<J.L)!I\.) o)!rro)!aW .LOOJOHW -IfHrlH~d/\~HO)I 'lfuod SE .Ladgm:H UW!ru'OJ sadra -llIlJ::ldg:lHadu -on ~ IlH '13HwaEH'LiIEII SF.LOiI.L llH a.lIIlwaH .LO aHo.LOWJ)l[OJ-llUH ao aHfauol.LtliIaOIItlf:" H a.L.L"'aIl 'a-'tlIlodiI3·.HllruO -lI.I /\Xd<J.OO.O<J.L"HhHHlIOEl -IlI1H1\¢ uHumaal1:ldUl10XOHltlIfU 'aHHaHJ"l<J.1'LdL O.LUN::llIdul1adli .LHal"l _ -oda eSOHO ou suodll3 OaLol1ox£<J.O lll\!HH H)IdoaOJA Ha)l(<J.:)Walfa .1lI.: Vill IlllOOJ"llimad ::l.L<J.LO/\ .LllEll)!olt ONHIfOJ-Oll OJOBW --"-~~~.UllHOID!g a llHO. KOHO H mrmon hmado ao ah '.LO aUl.LShaJJH llIIlll1£<J. -ndmrsdu u£ 'aduo '1l.OB:1.WH£..L 110 ll'IlUll£ .::t odgado -~H 'llliHlIXO)l a.LOOlI..llHllBX arr as 'mlhII.L..LIIg'LO llH O.u -HUa)!O /\Xd'L8 H)lOH13WUOJ.L::llIhUL'sedsag III{ uEll1~ 'I>Uhlld.L..LaBO" orr u)1)I(aBol1 SEloL "..LO 13)!JIUEud O)!OahIiWOHO)!1I H O)!O~hIIIHUOIl .Lll'It<J.)11 'daBa.L OZSI ccdn oo II ll.LHJUligO ')!('LH¥aS II..l1llliBorro/\ ndn OR 'OJOHN SHO)!ItO.LHlIll)l-tlHtlhHIt.LImrmgl~13 -13'It£'LOOEd<J.)l.l)!tldu l.LHO)! '*1f.LIIHSO.Lll)1)l(llru ~£i1'dHH~I{glldlJh Ot>91 sodu OIUJO)! 'HHHOJ'ladall£ag-ou USllIIIAdllH ansdro OH8]1..u 1.iO SBOl.LIlOEll»OU OH::llfOllW.LHSlldUlO nasdu ~H HOguolflf II 'IJUlg£1I IU13:Hg MllIIHa.L .)OlWa.AdaU II "J ao I$IIH::llttlII8 :l.LllHU/\d.LOual1 <J.LO::lh(lIO IlSIl)KU'L'rr'odu O.IIlBllIIl:ra..LHIt~.L 'HIfafmJlmIladow I O.LlferulI O.L::lOal1 O)lUO)lIlH lt~lf.B.LIIHl1uIlUE OIl co 11m [ sl1.LII)! OH)KOI 011 SIIItllE InI)!OllaHlUIj 1111.LO)!ItO)!..L\' 0 Hrn::lhHHl3ru 'IIa II 1l0j 'H~l1y W'L)l .LOarn'LO UH o.LlIllItll.L IBHJadgaHadu smrsdo 0 IIH::ll1gllHo G.'LUOxl\O a.I.L.Ld~)!( no ~.)aJ.ldull'OlI II HIre.lfgM£H H~£OIIJrrII::ld orr ah '1IIlHhU''L. SIllIg -gado ~H 'SO sll' IIH)I{BH II O.LHO)[.L1IHHJ1[ ru/\dl1 H II)!(OX lIHalOglldgo a.J.1..LOarngo OJOHN O..L.10 a.LOlmm"rrs umnaodto .LO Hrneli'l1H 'Hglldox 'od oo 'HH)I{adgllud)! a.L llH omanox H a.LO M.LllIlEHdH oo rrgudo)! NMHahlIlIaB/\adu MH!:!Og alHHX::l.LHO)! 'HE.Lll.HO O.13d SH .J.L~IIHahUH£ 'S)IIU\!SHIIl1 ahaH .L::ta)!( II oHgodl1 'O.LH~HH.Lsdu OJOHl\! UO lI)!hlIOB JI.LOITIllE'~ O.LOaH rr l-IHIfa.L ah 'a O.dO'LB IlH ~HoaaOHalld ¥ IIglldo)I lel1 OHl1/\di a 1l.LO OIOH~It~haUO as OS.LO S8.LO~m13H .dglltP llHlflldJll~h llH lllllaHOU O.lrrg as tl.lIltad.l1 llH S.) llH alTImdJ OlId 011 JOJ llH ll.LllBllIfI1 ll.Ldou -::lIlWII llH ~.)I .LO'aIIH~hUHE .LHOX'tlJIMO ll)!m~IlOhX'Ldgo 'dugtllftlW .reda HliH.lHO)! O.LllHItll.LH)!OIIllJA.)HUIlOU 'llgh)! "ogIt<J.LII130~l1allf)lodoJlll llBH::tII II ll'mII.o .L :) -IIItlIO a.iHUO II '...LaHlldHOlfAIIO:i::l Am::ldo KIiOHN SHI.LIfIISHSIlO)!a .! IlHHilOJ.1llif:H13U.LO ndaaor.LllH OHm<J.LH80 smran . IKOOH O.Ld13 gil do)! I>OBO -mr ll.LO.LI> .LIIII~.H tlll' HaOL 'Judo .LlImad II sOJ '1ll1::l)l()1 'Hal1y -0. aHllSI>BOHtl.LllH .I!'lId<J.L1lliHJ.LIIJ1HfgO 'aaoarrar 1I)!.odu 1l'm13dm:1I I>IIIIUJh.L::lIIII.LOH)lHO)! O.L'LU l'Iaoo )Kaloud ro OJ'\IH{Ol-OII 0.Law IISO.13H.l1eutl£ ::JHOl1<J.LHlIHeOlilIO II allIrrlIHsaH'rr' eoonodu i .) OHhO.Lfi)j::iHtla)j'oEadI.O.L:J If IlNEIIItlllId O)!OdONOHH::lOB II OHH::lOEI EI'LEI IIH~hlI.Lllrn<J.LSH II l!'aH .LS~OllHm'lttll o)lod::lIIWU .'"H dIl-a.! 13::tO.LOOH II llUOqHllllOIiX O.LHUU.LIIrneEaH 'lllI.LOa.LUIIStl::fO'rr' raax 'OHhlIlI£lld-ou o lll'lllfn'agollaH 130 tl>IlI.Ldoli If aIIIfal1::lJ~::lE 0"1.Lah -8~..

[(yoco6HD.H. rypUI!.[(aM TbprOBCKH U JIOJQOH.l\ecTBa e 113KJ1!OtlHTeJlHO HemruTe rop- OT n03HUHlITe CH. CMbpTeH TSIT ynap aa csnepnnxa MHoro Ha'Ilm·amrnTa cnaaa.pa3S-llTHe B .! MaTepHaJI. YCKopeHO OT ynarrsxa aa aHrnHllCKara ThprOBHSI C reKCTlIJI H Hanepnaancxara peaomouax. '-Ie KOJIKOTO ca HJ)KHH He caao eBpOneHCKHTe H . aKO yrB'£p):IeHHme ro cropsr OTKpHT3S• 5ICHO e 06a'Ie.HllCKUJI. p.H sa sannamaae na nO)J. yceuiar pe3YJlTaTlITe OT pa3BHTHerO na Espona.__.[('bp)!(aBU.. U 3eMe. a ATJIaHnr'IeCKlliIT Mac. MeCOTO H nastyxa. a Karafi".aM aa IIbT sa Cpe.. 3aBoeBaHHHTa . HOB a . nOMPb)KKaTa TlOTlOH'bT. xaro TeJIeCKOna. II 60raTCTBO. fBHHeJI H xacr or npanofiara ype)1. B pe3ymaT ce paxna ep. n eKcrrepH- ---. 6apOMenpa. 3aJIU'IaBa nenoraxr finaroponen HaBHraUHOHHHTe Kopa6IUIH npOH3XO.!:'Ia CeBepOlI3TOqCH. 3bPHOTO OT ITpu6aJITIiKa rrpexaaaaa npes AMCTep)1. He e H}')KHO .bp)KaBH.. HIm noae pa3nOJlO)KeHH- ----- ---- otinacrra ocrasa ira nprOBHHTa H HKoHoMHKaTa. Ha6aBlIHH B pe3YJITaT aa rt..! aa PYCH5! .eHCTBHe H pa3paCT-.U H MOPJIUH K"bM na Espona.a sarrspxar nO-MaJIKO. KoeTO CTHMyllupa naaap. BbHlIIHllil CBllT.6Hxa . C xoero e 113BeCTen Ceaepen KIITaHna eaponelhmrc "pes Cpe)lHOBeKOBlleTO (no nneue "Kllla11" 111111"Klllall". . Kopa60CTpoeHeTO Ta6JlIID.HH nenpexscnar n~OD.CH U He cnen BbJIIIa.panCKH5I ):IBOp H apHCTOKpaUHHTa Kbm:H )Kap. CKO£'.[(aHCKHTe rrsnro Me)K. namr onpenenean zrspzcaBH -OT --A3HJI... 'Ie sa H3- B nenpem.Il.:_.BH. xoraro esponeiicsa 3aeru OT no-aanpezaramrre 'Ie npofinesrsr no Hell )J.[(HO na ce H3KaqaT HH crsrrana ca aese CTbJl6aTa aa CBeTOBHJ-lTe CUlm.proaanra. Ceaeposananaa Peoopaaunsra B3eMaT Konrpapediopxranasra excnenanaa nnasxara. crnaynapar Pa3BHBa aa KaKTO H UJIJIaTa )Kene3oJJ:06uBHa ce II nO.0 )1. Te no npeJJ:HHTe J1HHHU TeXHH BOHHHIl. 'Ie yqeHHTe He 6e3 OCHOBaHfIe HapH'IaT npoueca HaqaJIO na "C'bBpeMeHHaT~ CBeeBponeHCKOTO COBaHOCT K'bMnnOp.caaui csrrepmorecrsc naanpa crapaar.~ ofiorarsaar rpaneaara aa Espona.). CbC ThprOBCKH aa cpencrsa. H )1.HM.H H naxsapa oxono npacraauntara na JIOH'[(OH. ay saasarenaa na sa xoarpon nan TeXHIIll BbHlllHaTa nonsara.TJIaC'LKT-OT-ga6'bp3aHHH--HKOHO~fHqeCKH~xo. ysenasar 60raTCTBOrO aa BJIpa KaKBU npU'IHHH ThproE!CKO naaecar OTe'leCTBOro. p.CKH. 'meTO YCTaHOB5!BaHe csrrsrcrsa .BCU'IKO nonpnnaca sa yaennxeaaero aa nenoxymroro sorarcrso U 6narorroJlyque na KOHTHHeHTa.~::' pa3B'b. MaCOBHTe 3aHaHTH KaTO pH6oJIOBa cssnaaar nOMHHbK sa MHoro-xopa.IJ. 'Ie TOBa e e]U1O BOHHn H36yXBaHeTO He ce OTKa3BaT aa or rnanxo Bb3XO)l. HO H Meranyprnara.. qe pa3HopoP. . :~~~:~ ~~:.[(HO HaKpaJI.OHaCJI KUTOBa H5. KoeTO sese He Morar oceaaexo Eapona - ofopynaauero ruIU TeXHOJIOrHOCHOBHH H3.~OTO.aara HKoHoMHKa.[(H P. xoxare B3:~~~~~a~~~~~~~~:~~~ .[(eJICKHTe HaYKH.:C.[(U ce HBHBa 06bpHaT Bb3MO)KHOCTTa . no Ta3H crsnfia ce ycnOJKIDIBa H3HCKBa xonapase H OT TOBa. CbOpb)!(eHHJITa aaaxenae sa OCBeTJleHlleTO._ Ho_ KOJlOHH3aTOpHTe_pJl)l..J1aH. 'Ie xpas ua XVI B. Aa ocye- ycrpexra aa e npaaara lIM?J3 xtorar IIo-6J1arop0JJ:HaTa HH'leCTBO crpaaa na pacTHmOTO Bb3XOP.H: ce anara . a ManKO nocerne U I1H)l. 'Ie penssa orne TIO-3p. aKO He ca 06e3nOKOllBaHH OTBblI.O HOBH OTKpHTl-H!.~~~~~~:T:-a:~ H HTaJIHU 1 - npOMHlIIJleHOCT 6HB.bpBeHH5. p. xonona. YCbBbpllleHCTBaHeTO na xaprorpadrasra. .O.n: OKeaH OCMrypJIBa ~~~~.o6peHlHITa IlO Mope rexaonoraara no-rtpencaaayeao 6bP30 aa npesorassasre. Mama6HH H rpa)K.paBO YCTOHTe TeXHonOrWIHOTO.-._~~~~~~:.mar HOBIne IIbremeCTBUJITa Ce1!eHU H p!lcTeHUJI pa3BlITHerO ae caxro 60TaHHKapyP.[(HrOTO..._. ACrpOHOMHJITa.J':L~!"l:~~r~~.a CMllTaMe. r 51-··----· .)'pHlIlI Ceaepeir . T'bprOBD.:ITHH Bb3MO)!(HOCTH sa ThprOBHll. 3eMH.a en npeacraB5.. lIaUHH lIJIH aacnenoaarencxa He ce B"b3nOn3BaT 5ICHO e. Saxap'ra.[(yum KbM p. npouec.:~:~~~:r:aH~B~~.Il. no 'Ie sa OCTaHaJIHTe 061.HI. CTIIM)'JlupaI. OHIJ. .naurecrnne.Ha Espona. I10A na11'0HliTO DbT KbM H alIrmrHcKll Kopa61I HaiKa ceaeposananen __ ~~j~.c __ '_ OpH3'bT. []OKOPIIIIO npea X B.[(a II rpa6UTenCKH CBOJI )lHJI OT rsx na enar OT Eapona.[(opn ~.aJIe'IHHTe Hcnaaas 6yna Ilopryranas npenocraaeaan mOM crasa " Karail NITaii (6.:a:~~e~~: 6apllepaTa aa oxeaaa. KOMIO BO.eHHOCrra_OTB1>. Mep. ~ ~ naceneaae ce cssnaaa rpallHa MaTepUaJIHa sauarepe. na npesoxeaucxara ThprOBHll.a ce HM C SIClIO.K0.[(.HO nonraxaa nO-HaTaThlIIHOTO pa3BHTue aa xopafiocrpoeaero. ¢peHcKH pM6HllTe C xpana..HUliHaTa. II HaKpaSI OCHOBHaTa npWIHHa.~---.. II omYCHaTH OT HarrH ca noI1peA AMCTep. paUHOHaJIHCTIl'Ien yM Bl[)j()1. IPU3UKara nonynaaar .Il.a nO-JJ:06pe b ~ - MeHTHpa HHHT ~ ~ U xarepaan na PYCHH CJlJ)!(aT aa 3aKYIIYBaHe na opsxae OT AHrJIH5!. me BH. rrpeaspaana ):IHHaMHtIaOCTTa na Espona Tp1l6Ba I<aqB~~eTO HTe aa na npaaaaen. I1e'IaTHHuHTe TpaKTaTH OCBeH npeBop. sa na CH. 'rpt-rsar npeapt.n--11--nOBHmaBar3HaQeHHeTO-Ha---rJa---- rrspne. B npyrnre nenorasr aKTHBHH 06meCTaa nocnenmmre ca nanes no-cepaosaa. H TUXHJI OKeaH . _·. cnen ronesnrre cnocotiaa na l. a orrasr H )1.:~~~~O. Bsrrpocsr.Il.OBeTe __ ~~~~. A aKO npO)J.cyxoseanara eKcnaH3H5. HcnaHD.[( _OKeaHa.pSI3KO_B1IOmaBaT_ p. I10-KbCHO HaCThTIBa rrpMJIHBbT aa )£(MTHlITe xpaaa.S!. ~ U KaTO KapTO(pHTe H uapeanuara . KOHTO rpbrBaT OTTaM KbM 3ana)1.s:~ ~ ~ p.a nOCTurHaT ~ ~ I nen sa na paafiepea. HH. HOBHTe B B ~ o ~ 0:: .ec aa B3aHMO.l\O TeXHOJlOrHHTa34• HKOJlOHHaJIHOCbnepn03HaHH5I 'Ie KaKTO B Hd- napanennoro UB narpynaane CU aa ysara. ce qyBcTBa. AHTBep'Ie H AMcrep~aM. eKcnaH3UOHHCTH'llra 're HMnepCKH BMeCTO TJIX.. ome IIMeTO Ita MOHrOIiCKOTO -liMe.n:HHUM rr~~~::~ B HlOIPaYHp. npescxeancxa p. A BCH'lKO 3ae)1. )KeHHe aaxora - rrosese.noeJlwmTH Ha"cavocrosrenao peBOJl!OUI!OHHO. MOHonon Hap.OCTaB'IUD. pennna HO 1130- OT OHOBa )1. coma H 3bPHO~O. KoeTO OT CBOH crpana npasmrsa 3aHaHT'H1H.IIpaBKHTe 1I xonpanara aa I13ToKa.H. OT B3PHBo06pa3HUJI A(l)!(e aa Kpaii)'K- n03HaHHeTO e. npyra uerru. JIro6031:IOTeJIHH5!T.[(3eMHHJIT H MaurnHOC11'0eHero .[(H3eMHO Mope. a OTTaM U aa BoeHHOTO npeBb3XOJJ:CTBO Ilorpeumo e p.HraHeTO aa OHe3H H3J1a3: HaB'bH. nanpen. raxa 6peTeHH5I iKaBaHeTO II ofinacrra aa speae 6op6aTa HJIMa CbMHemre..bJI)KaT nOJIBaTa aa nannpeaapara BbB BbOPb- B xpaiiaa caersa He y menu 1f36paHHUU.!Me KOCMOrrorrUTHllJI xapaxrep aa CBeTOBHaTa HKOHOMHKa OT KpaJI aa XIX B.:::B~.. KOUTO ca OT )!(M3HeHO H MHoro )J.[(eronaxo H nee no-pacrsmo 3HaqeHfIe sa yaemraaaaaero na 6J1arononyqHe~O H MOmTa na sananaara xacr aa CBeTa. xosmac n nOP. MaH'I)I.~~.n:pym rpY. CeTHJleTH5..[(O- 'ra .'bJl)j(HM CIlHCbKa aa CTOKH sa lUHPOKO norpefineuae CbC cypoBmillTe.H cpefiporo aa Ilepy ce nanonsaar or nopryrannn. Onte npena 1560 r.l\H no-aararsiuuara eKcnaH3HH. pa ~ p. C D. nancxa H nnonoaocea na e 06CTOllTeJICTBOTO. yxara.KO)!(HTe. .OnbJlHHT(.enHJI peJlUfH03eH BpeMe H HOBll K)'lITy- HaUHOHalIHCTHqeH KOHTO HOBHTe na pasrransr.-. U T!OJleHOBa AocThn'hT U seaaxepnaeaa aa sanacn no XOJlaH)l.'bpBeHIDIT MaTepnaJI. EpHCTon. npecuxar ATJlaHTHKa.llmO )1.u aa EH6nHllTa Ha CbOTBeTHUJI -~ e3HK Ii nOJUITH'IeCKH HHHT cb6HpaTeJIeH erpexr pasnpocrpansnar aa MOlbmHTe U HOBfITe H306peTeHH. KO)!(Hre.! ca OT nopryrancxnre H HCnaHCKMIe OTKpUTlli! B reserrae na . nprOBUSI.11 e. KbM . saae na eaponeilcxara KonOHH3aUH5!.

- OHWHllE:a 13::1 al'J::ldH nsono ah 'OH:>J5 1:lHU..1)!1.:IHua:JIIul1olI HO OLOHUa.im'L:> .L:lO o I aHH.10::l)j(Iffi)l )1::lU:> 13HHa:OIlOil H )J:.1H II U.LtlhHO)!O a arrno I1HEOHJHU~d llH tliimdoL:JU'lHlOdffa -onacadsaadu -~Hd.LU)! '13.lllIfoub'adu l'JuttV llH -Hx)Y.Lah'L:) a 13EIOL 'OIfJm oHHHb'a tlJ13l11lH OL::lOJI 'B)JHJOU' l'Ilndoll:Jo:m 'llUOdHa a 'H)JUlll'll-OIl II HHB)£(d'Lb' HNalfOJ ro ao OH"I1a LO 13ll0OJ'mb'oxgoaH tadh HHUEd'Ls:> aamodras tmaaLogo:) soso llmKO~O'LO llH BH 11''lf:mmdtClIu o :m:H.adum H tlH .L:>.LO llb' dtlXllW ll).r.L ah '.:)hH.1d an 13It OH)I(OWE'LaaH H dU)(IlW I1EllL H HH BtllX£tld llH 1.1£a.)JdA9:.l:Jal'llElld .L:)OH)£(OI'JE'La1I'L1I BdI>1I on 'BLH::lWHdauo)!::l oaoxoeadoar UH Bb'ogOH:) 0 'L:)OHIftlOxob'oJ.:IU U ~'l'L£HUlld.I.:)h1:lHE: ou adu tlHU)ItlL :!l ~ L1:l81:lhHIfE:tld G:> 'l:lHlmOUOu -sa H )l::lij ao rroadcn H£OL Lndm:udaDitldux OUIO)J 'auod __ S tlaAa.HH a: 0 ~ ~ 110 udo.LO ob' uItoa L:>omrna.:)uH:.L:>'a)£(tl)Job' 'HHTIUEUlfHlIHTI on tluOdHa 13H JU:JOH.iHHlHQ)Ca-6B~:.(b'IIaHb'HH L I ~I cadu "HHUhIIdu -L.))!(lf'Lb'odu Bb' 13E'H:>dA:Jad H l10XE'LH s: 'd1.(g HIIHIrll.:Imb'adu iaLHiqroa: eodu lllIodaa ~HaL:.10 aLHJdAg:>guX __ -ndu _ -ou K.Lo)J:l~:.I.L:)OX13E LO IWXI$H HIrlll1 oH:ll>aH tlH U.:)Dilldux aadsa oaeru <lLIIHmHl1adll II )IOLEU ~13LH)I OLU)! _:JLIIa OHmX-_~ ~ OLOaL::I.LOam'L:> H'L.igOb'OIl orraasaodu H.ll1gdog 011 ah -)¥.)HOU 0..)L 11m OLIiO)! 'W'L£IIlftlHOuTI13d :.LOOHago:>o 13H Ol::lHhllIftlH :.LI1)j(u'Lb'odu tlIT!1.(gdi\L HLHaWOI'J tlH dB)JUW 'tlH8:H:>:.1LuA£ad H.:) 1.)H aH 1.HaHdo IU13da.LUMa.LO !f0)! .:)Il'JE:H O~~Q)I aLUHHOHTIHb'llm 'BaOHO BH .ll{ II B~B)J:J!:fHIfJHU '(b')J(aJ'J aLIITI'L:)'Lug:) umtlffum.ISrtII ~OJ.)b'oa LO tlH Bda¢:> ~ !fHHb'.L 10 axooa ol .LO OJ.LO U aLU)!hadu H aH oxa 'aL 1.L:>tlh HHIlUL::I'L? ii"x:>ahifdo.. 'IllilIHadA)lHOX 13H I1.LI1)!OJdAgOgllX IHIHHOHTIHU'tldL -13~L:)H::lmd'La:'Lo.LO tlHaHU.L OR aH HLH~HOlIWO)J oaiotrcxssaadu ll)1)£(aHJtu HHb'a ~H aHUIIU::lhau:> I ---- ---~---'-aJ.OMh O.LHIrllHl:l.1htlE H O.rorr uallH£Hdu IHDI:J!:!:.L00)1BuAdi13H ahllgo tlHtlL:>O LO L:>OHu.1B:)UHIf aHa.:)dHil I>I1HUlI:>U O.1!II-fg£ud O!OHlfa.)BHHb' HaOhO.:)LUHIra...:J =- O.O .(a.aodu "l1.aao I1H Ud'LLH:JTI W'LX --- ----------------.L.LO't:).aH13HgBdIo 'tlLHalla.:Iuodaa" 'uHawada OllIf'Lll1:lH ab''Lg HaHaoa 1?l1 ~a:OL HUMIl':) dmronccr 'xoug 'nmmJ aLHm .1hHdLO Ob' 'aH 'llLHH:>.:IHtl 'OJ.Koii-'HB"ii-i.(duH U d.:)H tlU-Ol.LaIU -OHO)!U UIDlHlllOO UHdtl£1:lu H)(hH:)H IlliHRBJ.1¢ IiE::ll ::lLHH:)'LX-OU o ~HH.1aBO ns 1:l.LOB.r.1b'aUJt1:ld 'U.L:lOHHHEHalHIl II aLHHaNodu tlH 13LllIIKOU a uL1~ad'tli HHffOHOO aab' 1.LOHllHTI'(¢HO)l tlW£H.L:)aduaH -O.l:)O.LHIrllHtl.i 13lIOdsH llH OaLowIIb'~du LtldHUO 'aHhIIJiEBd OLO)!OahHLI-fIf OL tlH al:l1.Lob'adu H::lhIUOII:J::ll1 auodsq ! ! i S L:)lmH 1.oT BH Bl1)£(.LHOX a H )£(aL:Jtld HH)I::I::lhIIWOHO)lli O.LHHhBI'ldo<pad OH8:1:lUJ L13)£(!['Lb' oo tlll04aa -.:IH. I'J 6~91-6 I~I 'YIlOdHa )1jVH OHI:JttOll:JOJ W<L)l l5I11.i :'l aH 'JrnLOl:lHHb' 1?Haa~:>HHl1G llHb'a OH:J!$ llHllLO H)JHUaH 10 llLlll'JaL:>II:) om 'OlIahllH llH HaHHhb'ou OB -13ES OHHU.idll U "lmHl~SodllWdo¢ OLHO)! .:)hlmdam.iHHtl)j(udiiou-:ih"-'mwaI-fdii:~ -HHA a OLOb'.:)IroUtl£ Amad:J a llHHIr I1H .-----------------~-+-~--------~----~---I BE: Bgdog aacondao-on ::I oH h~Ifllb' ~~HTIHHH~l'IlGda'L:) a: Hgdog ~O ~:)Bh Ol'll1?:) LBBBL:)O Buoda:a OL.OU co 1311 a.d'LU' 'H.(X ao tll1 13a:mllUUUE 'Im.L1.:)OH q ~ -dous.L:. -W::ldw ..iHUa:b'.:I'n tlLtlHaaLOIfllOBH !fOBO lll'llii U:0)(HH LO tlHllJ 'm:IOHOO tl)! .d'Lb' aLH)J:)uauodHa I am J1)JhHH 13X.)UII 13HBb'Hdu OEd'Lg HIILdtlW OLlfOX H 13axd'LTI BLtl)!:>l'lI-fd .o ImH!PH ual1)Y.(h OLllX U'tL V '"Ob'Ah tlb' l'Ila.do U)JoahH..1dUHHN IfHTI llH aHOHO!f.LV)l.LtlHXg 0 Jrn.Luatldu 1.LII)£(OIl'OU 0 HH::lwodu H BLHUJHU.:>~du:.L!$a:13.LOl1 1:lHaBL:)goo XB".I.LHlfOU 'USH..1lI ll.Llll":) H tl.)d orr 'O.LllhHOXO aLHH£tldgooH£1.:)J'Judu 1l:J nmnrou U UTIaOLHI( .LOam'L:l i un~gd~9 UH IillJOIfOHOdx U gUHghUH£ 'B~H.1b' h13l'1l::ludUb'.IH:Jg BH OLaHtlhllUa'La ~E ImH1.L ~ .:) -rrexorr 'J ao ')laa 'aaol:J'edJ 'HH HO)(Oli a J-IlJ'Qdl'll1.iHH13.L a: Ima.iuod!I.LO HL:>OgRIl:) O.LHHLIIg'L:l :JLI1HHaOa aH .~: oarre d.(dl1 OIfllg1:ll1 d: ~ JrnmllHL:J:.(m~d:J .LO 13:>aWI1H::lHUH OL.LOXU'O)I 'llb'ogOHO H::lHaOa 11 H)(:J.:I~ ll~ :.LIIUOU 'doao.)JO¢13ruoaJ BH U::lLOX HHmgO a tlH13)¥.10 axaoa tll:J')J(::lUJtH 13"11 Hah'LL1.LtlSBl1E'tO H aHsL:>~ab'OWH a Bb' H~U.g.Loal1 H H Hgdog . BIlOdHa OL13)10)1'ao ULtlHao.( ---::IHb' tlH '~H::l.tlH~d~ ::.dwBHU::ll1.1EBl:J')J(~rrJEH aL 'UlItlIrJ L .ihH.LKlU.:ILHII!:!Oa: 'UHOdO)! H)J:JHllHIfllLH BLll)j:JHad¢ ~LUHIl'ab'Lo UH tldIl.:)LHHtlE:d'L800Hl'IlIIllE:H oH)!(omiir--BH orr 'aU'1:lJAdb' Ii .id:) ~LHXOH1:lWIrO.'Ldl113E 1?H .LO 'J I tlH aLUHTIHaJrrAb'HH llH.ll.LXtldll ob' 'HwArt IUAdIt -smaaxqo 'llH.:)HHudo UE Ltl)£(AU:l HJIO:.i:i~if6i5-6IOH'ltox'd~aii· f~dll nmromo 8 H d1?XllI'i "a IIAX llH 'BuodHa uc HUHl:lrn'JUX .LHIfllH13.Lo)1alfooua OLOmB£.1H .1)101100J H::lXaL OHh'l.LOO .1LBHllm'LO al1'Lg am 'ulIm!(d'Lb' a.unedto .LBHTIHHH llLtlHL01:lh 0 aLHmllal1au:> -I>oL:>b'adu '~)Jll¢ a I'JHl1Ha: am 'mm:) B I>HHllS.))!wdOli "lla~IfJ ~KIDIO.(H llH '9~doIDIUO¢ 1.L:.()JO'L:J 11H'r!::l'J OO~I ands.LRgJ.iS:) O.()1)J{QlI{ aLU)I:JHOLII:.LOtlIfII tlb' ::lL::lgorlLHa'n "oJ.:IdIodu ux:)IftlJ.ll ~.iHHBd::l nd tlll a OLHH ah jaHou unb'ad:J .LHO)J 'aUmHllh11du BH aHtlSHIrllI"ltlH B:i:>ahI1LIIUOU on -O)!UO)( 'daL'lBd13X H::lU::l.1 '.1)!13¢ :l.lillh 'B.tH:.b'oiI.LIIIf 13HIfllL I1E llI.1SOH:lO HH.)::lhl1JOIfO::lb'1I H tlHdAmAX -ou U U)f:J.:ILH)J:JHI1U:)ui.U.)S U.LOl'lHUOJ-UtlH aLHU1lHllL:)~ . Q\ UdUTII'!d 'lll~OL mnranonrad UHhIIUUL 'H lAX BE ud.1lrnHaua)1)£('L1I O.OHhH.LO~pb' 'tl.L:)'L:) ~I>HTIllunO)( llH uH13m:> .LHHdOdgtH -U1lAl)l~l!f:l.:).1:)u::l.LO llHl1ffI>IfHtldUA 'illIIIHHE!Odu Ii ImdoLI-fd:.1XUW H HTIS?Jd'LL HHau)¥.ad)JHCi)l .LtlatlhllUJ.iO.)YHI1)1 V.L -erox vr 6~91 £adU llx:)!:f.LUaL:>amgO .LO IIHdaul'llI1 11 oroox a OLHH'I>HEV B.LUWJOb' W'L)I oadaLHH llH I ~ ~ ~ H :.)dlJ1lH .L:>llHHb' II 13aL:)JoTIdax ll.ib'adUOb'adr.II'J a OLHH 'HUW aUH.LOl1h .LUH1?dio L~am-.)gVX VB _ ao Bb' ah mmL -:J~hHWOHO)!If a w'LtlirrudAIIlI ~h 'I"R.10 llHa)j(olil1adu Ug13h13HEO ol 13LtlIIL:)amgO l<L}Kt[W3:dIJ I BH aHtla.ihIIl'IlOHOm II UH ::lHII.)hULHIrOU "8: lAX n W{:lahIU'lOHOJIII 'cl OH:ll:) _ -'(dg omsdon U 'llHLHaIl.L:>ob'adll oo tlb' II 'wH)j(ad -mraa 'IillTItl£Hrrurl.igOOO OXIroW-Oll HHHOHOO 138:13)j(::l..LOO IIdBa.lU'X LO ooxo Hg OO~ I a: 1ib'~dIiI-I.L.(Ull ro adgob'-!:!ll¥ 1:lIIElfOUE'La co O)!IIO)!!fH HmHOl.H.1H)(:J LHaHI!.)d'LL UH -'OLOa:.L aa 13:) HH)£(.LO l1tlUB£ .LOHDilldi:>gtl UHO>IIrO.Ol-'.S'LS .uab' 'aLI~gdog: KOiI:> ou - a HH1.LH.

Hramara ce cpezma rpancxa xnaca or cpeO. .pyr 6pa'leH ua pUMCKa m.HlI...06aI1l.5I. nena.D. MaKcHMHJmaH npH.CTBeHH 3eMH na C rax II XOJIaH.<!lepguHaHg ApaaQHCKU Om 6a6a My no MaUYUHa "UHUR.!l. u Maxap 1515 r . npH6aBlI a saenao 3Ha'lnrenHHre Aa He ce 'lIICJIH KbM paum JIeqHH BO CB060. rm-pne rnauaa ponn OTHOIlIeHHe aa peanaara Cpennoeexoaxero.!l.lfHHo.ll. 5ypaYHgcKa Om g. cb6upa n eAIIO ananeaasra aa Cseuienara Yarapns _ Boxeaas. npocrpean or rn6pamap no Yarapns H or CUlI. 'laCT. saara CKaTa sa Tpa):(lfUHOHHHTe ct. TOll crasa Xepuor aa Bypryanas aa rteraanecer ronaan. y6l1T or rypunre B 6l1TKara npa Moxas. xaro xpes fipaxa na CB051CHn cI>HJIHlI H Xyaaa.ll.HnHO 0606meHl-le na nonycxa .!l. Bropara 06B'bp3aH nanacrasnera npusnaa.!l.ll. . re.KPaJI na HCIIaHllH.D. aa qempllTe Kacranas H --I--='-=::~ Caetuenara pmrcxa m.a:rop_JIa CBe.Uy eaponennosa . me rrpasaaar.H. IIaK ~ Om gSlgO My no 6aUluHa AUHU~. 51pKO H3Mepemie CKHTe . npemnuaare pOACTBeHH CbJ03H .D. H3a6ena '1I Aparon (BKJIIO'lBalqH Hearron H CU~HnHlI).!l.eH11Hxpea HO see ow.06HBa naM reparopnn. C xopen pHMCKa mmepll5l cnen aeanra B ABCTPU51. 1500 r.D..UHU.CTBasas no a6. na ruecruartecer .a MaKcHMII1IHaH I KaTO HMTIeparOpHa 3eMH B Ascrpaa.HKlIpaHero CH rrpes Pa3HOpO. xoero e Morno na ce BHAH B Enpona or speaero aa KapJI BemrKli npena ycnsna asmeparop )Kenalla II ceAeMcrOTHH na rOAMHU.aJIHl-ne nopsnxa. _IIMn_ep.mepllll . OCHOBHIDlT ssnpoc e. pasnenanero. nossonaaa H-a Kapn . 1I . npocrzce npes usna [{eHTpaJIHa Eapona.II.MIIHarli HOBII 3eMlI KbM cnoare CTbTIKa.IIHaCTHH. HaCneA5IBa CBOH .cI>wum l-L. rn..0 Avcrepna».nepmorecraa pecpOpMaumr. TIpe3 noc BbPXY penMTlI03HH )]. npennpnera TIpe3 1477 r. sepnra aa KOHTO ce . 'rexa.· II 6e3CMlICJIHeTO aa peJIHrH03HHTe 'Ie Espona e pasneneaa na nep- BOllHU.ll.HHIlH Jlaiiom II YHrapCKlI.!l.!l. 1519 e. Ensa Hl1KOJIKOrO. (BHJK xapra 3). KaKTO II sa OTKbCBaHerO na MaKap H rosa H3.1493::-J519_f. or MaKCHMI-InH_(.na ..a pasnonara C MHO)KeCT- c_ <pep.. H nonyxaaa rHrnara Kapnoc I Hcnaucxn.!l. MaKcuMu~uaH ABcmpuucKu Om 6a6a My no 6aUluHa i\.ll..UHUR.ruUffi ..MaptI. na pasurupauar BJIa.aa Enpona csmo nonpnaacnr Kapma N2 3: Hacxegcmsomo aa Kapi\ V.a npenana' npereanna sa KOpOHllTe na YHrapnH H Boxeaas. HaCJIe.ll.!l. ~3a6eAa KacmU"CKr E XVII B.D. a npea 1519 r.mepHlI 11 rocnonap rOll e snaneren aa H OJIlHUf~rBOPlemH~ r.'bJl)KH nO-Bce06xBaTHH5IT H B3aHMHOna xapaxrep na BOeHHlITe )].HHaH. 'Ie ro ce pasuerrsa H rO!1l1~Ja xacr OT HaCeJIeHlleTO '1lIBalll. Kapn'.eHTIpe3 1500 r.a aa KOHTHHeHTa e nsaneaena B enaa Me)KAYHapOAHa 60p6a.LABCTpllllCKH npes nepaona xaro npatiaasr Byprynnaa. xoraro xopara a ~ Y)Kac ure ce: OT. )J..D.go My no MaOYUHa i\..a nrpaar B naxycrnoro esponeiicxare Xa6c6yprnre ca.HOCrra 1I paanpscaa'rocrra Karo HMTIepaTOp Kapn V 1555 aa xaticoyprcsare 3eMH.aH . .eiJcTBH5I cnen aa Xa6c6yprnre. PBOPOAHHHT-CIIH . PO.!l.A}"-i-'--ana. se XPllcTllilHCTBOrO sese He e e)]. nperennapaum . 1508-1519 r. ca HeHa)l.OrOBOp OT repHropHH aa re HaCJIe. Me)!(.OKTpHHH. HaCO'IeHa cpeuiy aa IO)KHa II sanaaaa na TIporeCTaHTCKaTa xoarpapeoopeauas.HOBO. nplIHlI. Enaa -rasana .ocra H3KJIIO'leHH1I2. na -. .ll. MaKap H HeOXOTIIO.KaTOJIH'le- Ilopana KOHKpeTHH COUHaJIHO-HKOHOMH'leCKH npH'lHHH KaKTO H HeHHH5IT orser eperasua.)..bIllepll sa HCnaHCKl!.!l.!l.ll.e OT rrpUHU.CTBO.rHTJIa. TIo-rOJIeMH or BCnqKO.OBe.pbTIHaT OT exaarrramerra CKa OCHOBa. e cssnaaanero ofipasynama MPe)Ka OT reparopaa.UHaCTHHra Xa6c6ypr nOTOM1(llTe Cll B asfiopare onertpaanana B repaancaare reparopua6paK lIJIl! no -• sa no ATMIiTJNECKI1 OKEAH nOCJIeAOBaremlO H peAOBHO na nanara snacr na Cneuteaara . liM noaacs fiorarnre HaCne.HHH nO-KbCHO cMbprra na OCTaHaJIH5I6e3 HaCIre.e.IIleHaTa_ __ .ll.Hj r51 npenocraas Xafictiypnrre OrpOMHII 3eMHH WlOW.ll. Hacnemrax aa npanooaroro OT' ..

)0 O)!l1B'd::lH Ol::lIfdowOHl"laEHl1 ul)JHIf(Imo)J BlllmB!.)l I BH HHgol10U r 'BUodB3: ro l113H OHlo110U00.O xAl '.1HIOeU .)lIV HHLll.c_·_·_·~· 'UUOdH3: Bm::lHHlHO)J 'm~ElIIfUdAuu -BOHOO OJIf<Ll1 UBO)JIIOL IIl3Blill!lllLOl1adu I ~.LO.1dAgOgBX 1.13HBIOO 1111 axsm 0 ~ IlH 13l.IHIfad HTIlAiou 99 S 1 l1::lIfO.I H Ol::lIIHaIlIlBduA Eadli 'HHdolHdal l1HBHHll'da({> IIH£udgoOHl1:l OLISHh arnTIl1H13Ifdal1HH '''BHlldHUdAE.LUhHdUH H.IIHt(.LaIT.· a L'!oodu'!8: -BE:d'LffgO '13lJ5HnBWdo¢ad ao HH8l1odou 'J5HH8HIf'!B .} ro omuc ~6SI sadu ·13l.1 wu: Jlli..U aadu ef.: B UBISH)!(udIiA U~:~~~~:~~:..LH)l IlH oroaiomnre '(S991-IZ9I) AI UHIfH({> H (S6S.B)JoahHIIOIB)I ".1 ~dgOl1 lUBJ5IfBllduA UH ~..KHdu~H -o)Ja HHHEOH.L.L)JIIWflHO:>f II)J II .10)J 'LBHmuIill8H ugdog ::l ::s:: ~ U ~ .to unHl1~dou ________ .l: -13)!nS:E:HIt:Jdu odoxo-ou Il? :ll.dah 13Hd::l.OHHUd.LOOHIfalHBlo!:lal1 orcox BBHhdoJ H UH)!(lSlOdu B )!'!O'LIfgO -~ II .)ili){OahliLHIIOU ndu E-t u 'aLIIJdAgogtlX 110u erno aH lluoda3: ImBOI!OA liE:aL!1 adn II ah dB)JBW 'IlLHHITBwdO¢::ldBruHO)! H'!a£H l.: td '9) UlllUllg H llHIIJIl& lfIldllllll~ll'aHm UO ::lLIIJdAg:JgBX BH ~1I1ll'1B:J 'IIHl1llrreOllllLtlll~~hHII~~ElI EH hl?ll'OIl 'II ltHeHl!l1d:lq.!)1 = ~ ~ -AITHUdcp BH B.)l.l1Hud8lAu 011 1.}:) HIIIIloum 'Bl. ::l)!(1l'l1 H ·.{ .1l1glIdll orooa oHwa£Hl1::ld:::> UH :l.L .LIIHH::lOH BH lW~)IIIHOdX UH B1.L13XOU..IdAgogBX OlOHWOruO nmao lIlW:lHdu£'!B ah OH ')IaHOh 1I HHIta ro H)!fflIgOl1lIdu IIdB)! '.)g: "·HO.1 88~I sodu H BH::llUdu£II '13l1BWdB Ul13)JOHBIIOH lH.{)l :lWaHlO Bl1 ::l HIf..ro lOUh -HmE:Bd UE HmBaAl1B)!( -UHHl1 LO ::lIIlld){ 10BIfB BIJ50HO HIflIU. II IIMIIH({> A UH ::l1H..::llHH::ld.{ldoU H ::1l.{1I011BH IllllBi?IfJ OHhBdJ" -!:IllIf.1_'JB .H)J:)Had({> 'HHhUH .....1 IllBmJ50LOBH 'Bm~H BH OLaHBUIf. ~ ::s:: ~ t::t ~ ~ ~ -ndu -oX ':ldOl't crnorn LHHOHBlOA 1111 sxsm] BH l'LLHAg: 'ImHBWd:lJ HHnHtl d({> II IrrIIf.KHITBd)lOlOHdB H UUOdHg ro a.rAdl1 H ::lJ.LHfloH· BH H Ol.0BHHl1 BLB)lO.1 llHHOlaHO" OWllOHaB£:lH BH ::lHUHBhOlOtr~do'!o aLHlrnHBl.lIdoll{dal 13XlSg Im1.l~)l0Al'1ll![~1I0IltH e10X.IBdV H HHdllJHA a.OAJ lfIldlll5l1l1~l1:)8m llH a~I1lI~!f0g 0.L)JB H )J::lH H.HIf::ll::ll1lms: Am::ldo A UdB)! )Jll)J In'lDKHB lllBHIrn::ld 'WISIfOH ao ImmUJHtrllH I UH lOBIfH antodu UHlIaLH)Ku'!'I1odu mnnroa _U ~ -rrodu -ad:) ul1 ll)J:)!:IOH mlOd::lll~H H '.)O 'Imlll::l..1-9S.}'rr llHH'rrIIO)J::lHi llH ImH.}m~d Oll'd'iHl a J)lUOUHUll' Blll){:)!.:~: 2~:Tt~._mmoBB ~~II~~:~:..H)Jl..IlEI.L1l){OHIlWOO 'aIT'Ld anroao . 'UH!:I0H uluHmHl10JJ.) J)l{IfH!!d({>" 13BO)!IfOl llaOHIlO OIIOIilld¢ 'II l:lgll!:HU3: '.1I'U!!elnHallllH HOCP J..HOH)!J[qiO..::lh~ 'WB1...ogoo 'HodlOOAIfOII 13HIIlam'!B 'h'!dgo 01.L::lda 'a~HITdA~ Am::ldo B alllJd.1 8191 10 HHU)I{d'!l:t H)!OIIal.~HJl"u'[]'::ldII. 'IIH:lhHHUWO AI\! OLHO)! 'll.-- .lliugd·~··· BIrnH.1 UE: OWBO ::lH X~IIOA ::ll1'Lg ul1 mrsm IlH B1.)hOOIlHaIf.} ISllJIll.IHII~d .HHEOH.)JB)J 'IHIHa'!1BUI.1.H..!d H eo 1311 lllJON omo BHE:U)l ~H HE.LouHlll:t 131.lU e~llll:meualllll!lIIglltCJ.LJ5HHlO.l1 dm"l Im)!::nrncplo~8 011 '.L<dl1 BE: uw.IdAgo W.tao~tr-U 0 OWUO '.) OZ~ 1 13H 13.L::lw~dH -aox '13HOHO oH 'II£Ol l10XEH lKHHX::ll BHBOHIlO atr'!g -E13d ag !10l ::l 'UlHaHHlHO){ O)JU ::lh 'l13ffdJ5B rrdB)1 UH 8mITnHH:Jwada'l..LIUIIUO J>H.)HE:H UH HE ro ot cued-on BE 1.IIH1lJ13JI1lH -'llIIlfiIHHdu !:I1l.Hgod H 1U1md'LB::ldu HITHH~HlO::lmBH "'.1IlE 13)1B1. lllldlll:lHlIOH:ldcp Il A udll)l doudallllllll!lIlIOHm~d:lJ eH :1111)1011011 lJ'JI(.L13d 'Hl:"JdOIcpd.KlILOBHHl1 .'aHH.E ::lllI)lOHHd~OB13 OlU)! HHaBl:)l1aIf013H If ~lli)JOHllUOli 'HO UIImnB)JHD'g13 arrodn ..H::lIT.1013~ 'Hdol1 HIf~IT HHIfBHOru::ld no eumutrsumnodqiuo O)JU 'ahBHH B'H!U:)llal1 n 01"113:) HIIHHlO::lm'LOO U)JHOB llIfBHJlUOOll mm 13)JUl OH lUW::llIdu llHLHmUE: 'IIO UlHUOH UJBJIIlH Bl1 BE: 'llWlIl10Xg08H H)l~BEll1g0'l1lldu' co 'ImHuwd.IH OXOHBW:)O mrO~LH J)lIl1Hmr -)!(OJIIE'!B Bm'!dBQdII 'uaOHO OH '::lHBlOj!0)JOIIO H dH1'l B HH::lHIlIOO lBl1'!g H)lo!:l::luods.~ ~!~~O~O co lOB rrs UHudH8HIfBdLH::l1I ::la~B:1.10g oanad BIHH.Hg Ol Bl1 ::l)!(OW 017S1 sodu IHlHuwd::lJ nxauratceaodu IfH9 -~OH BH ol"Imud.LHEAlIHlld<fJ BH oHgol1olI 'WH Ol::lHHB'HIfII ::c: OvSI l1~If:) 'BaumO If!{)IHBd({> BH uaIT 131BHBOil:)o-U:lI::lBUBri' 8j\'XHg OH!:IO){OUOIlBOIBE ::llHITiiml1::lIfO E.U onraioou 1311 uH.1 6S91 codu I I I Ulllllllg EH O~I:II~ '1II1rre~H 1lI!dalla::> II l111ru .}BAO 0 ll.LO 1-3 1-d ~ 'HW:JXO HHhOdOOJII'!l1 110 IlLISHIOUHHl1 HIfH HO::lIIOllBH 13H Bg)!(od OlO)JIfO)l.0 al..LOLO HIIHBJ50du H)J!:IUBll)1)!(AImdII 'EBl aiaaoreda ah 'BaOl BE: - o.LhOU?IfII)!(If<JltO dII 'ImHlO!:l::ltr ::l.~B~:~~:~d~~~~~If~ :~::::~lt.LOU utr HHHBuoH 0 nugdog: BH Ol::lllHHHIfH 1ll1:lgou HEBl BE: 1I OH 'BdJ5a. II ~'I..{dEBd 'Hl1Agl10II HIfO~HOl1 'OH)!(OWE'LHaH HlhOU H Hgdog::ll t. mr:lldA~ogBXJ>HH!:I0a)1 'HHW ~1.~~~~-l1Hdl1BW-d ~ 'lJ.LHU0 UE H J50IlHlO ao uaol q l-O' ~ ..LO '!:I13MI!:) :llH){OIfBd)l ..!)!(::lwam:)" oanox III'!)! BBBIf..LO lUBhO.. )JIfBJII~OU~~H -O_H)K13B_0.-1 • I .)InlJ5£H I l''' ImXdUHOJII n BE HmOHHHllI OR IBH -odao -on Illdg '{Xd'!H al.1 13l:. HlIll'HlllroX_BH...) '('J 8179J) m:::u.{g_JH{HEO ·~l.}h d13:>IBN'IlHU)llU1l8 BH Ol~HUHllhOlOl1::ldo'!:::> -lId'{JII:)O -U~dxA -aill'lii H. 09S1 ~ ~ ~ BIB)!otrH1md~'l1HR ::lllIITdAl '*UIIBBli HmA..I ::lrnn~dOl:lH .M::l .DIHBEH)J~du 'dal'mduuH HO)J1fH g ISHIfBlH OlO)JIfO)uO BHd:lB.~0~'l1Hdl OlU)! OHlO.1 llD!M][~HO)! .{gog13X l~tlL .x:ld91rV en UlIlIl'1dll ~IlHlIl'Iorurnd CPIlOltV II IICJ.-ouou H )J::lg·HWL· codu HoduHOW -H:>IoJdJ\goguxIIHmow H-"l. do~ed~Ulm 1!I)l~II"d.idu'::lh IIIlRIalO 'wHll'd<Ls"iBl1 '):. Il1.lHIfad -dog 'IIWAl1 ruAdl1 0 LualHIO co IfHlOBHHtr ImIIJHV alllHII::ll1l0 A)1)!(aw . 'I5HHll':1II00UlIH O~.MhHHBru H'!HEII us ondaixadax ::lLHgdog H H.lud.If.LBHQ'LgO .LHO){Il'IlH oarorouoor OHIf'I.LO::lhHHdaIl'!:> )1HBl18du 'HIfallmduaH mil s:.rAdl1 J'l8:)H'LO OU ::llH.10W > ::c: > 1-d ~ IlUOdB3: l1BH BJ.{gogBX 'uHllm:"J WH BlBHaa1..LOOJOHl'L'OlOWIHfOJ-:UHHOH -waoO .BHlIa .to nondou J5HII::lIT W::lmlIUO Bl1 a HH BEU)JE13d13H anron 0)113'OH::lIIHO.10U BauHoxHdu 13H IIHH::lmOlOAIIo HJIIl)JIIEIElIl1~du Q\ lri .LOI3II~ H Ol::lHHJ)lIlllI 'O.IdAgoguX ::ll.1::lH ::l '.Lodu 'tr:ldBH co ~oIlfo@d H aHllHo'!)!~du O)!.lW 'J ~Z~ I A codn doaororr J5ID1O!:l::lHHdnn BH Ol::lHUHOHUl10U 0 ::llHITHBIIOH UH oLaIIHa)!(1ldou 0)1 '.. UIfIfO_.LBd)J 0.~~~:~.1dAgOgIlX UlBIIJ5IT ah 'W.LJ>HHBaOH::lWHBH ao fH 'mUBlHh KHHH::nll~da'!o BH Ul1::l1I..BHOIOB ul1 ::llHl1odIlH H IIHIl)!(d'l.}dxA ual1a 'UOIfBg odoxo-on 'd::lUl.)ll1g -Of'!O .IlUOOU IlH H Xffl IIg 0U LHBUO)Ji(OU ul1 BxHhI UH Ol::lHUBUhHHudn:ud 1l110lBE 'Il1'lEHITHIfOLIl)J UH IfITmUHmllE ::s:: ::s:: .HaHH.BHIHIOIfOU OlB){ EHJIIlHB H O)ll13d'113H ::ltrd'!Hl I i -H)JO::lhllHd::lu'!o -BIl)!(d'll1 -li13H BO .)HOAUOl1 om HIf Ba)1::l 'HBB)I{d'!D' 'OlOB.)He8I:1H:lUUII Illll0ruClld o ElJllmd'LHBC 'I eO:lHl1dq.) W::lW::lE:fl OlU)! ro aOB 'aLlIW::lE H UlI)JOOJi\I 'Bmrroll 'J)II!H1HHl1Htl)J:) OWB:) 'lIl'l:IDK:ld ::ll1'!g 1111 omorn mrorn -:llOHO BO ::lili.{ IflfHg alH)JolIHdlOIlIl llH Bl...'Og: IIBB)!(d<U1 H ::lEJ5H)JH){O~aU -B!IJ5BOHBlOA H)JOJdAgOgIlX -g~l1 UE aHOHI3Ull i HH.----.hOfIf)JB8 al1'Lg 1111 crnorn l'!WEH.1 :"J5HHUUOH IlH BlaRI ItaLIlOHU Ol3: l11llfW-OU !fOBO u~ BH!fd8BOII I1Ha)!(OIfOUEUd 'IIHUm. -H. ·al..HH'l1HEI-Wm.)LH)JO::lhH.- _.:::> If UX. UHmHl10J.ml1oB al1'!g 13tr pm::lm H B)JlIdCPV BHd::lB::l:::> BH Ol:lII)!(::ld9!:lBd)J B.)lHH£OH.LOOBHhII'!.lHUOU-OH ::lllIHBIf.10 1!1I11lgIll! 01~1W1.L::lIflI~::lO::ll1BBB)Kl['!l1odu ~ "dl1 II **H::lnOIJ[ ·..}lHH£OlIJHuad o l..1 If H)JOHIlUOH BJUIfBH ..' . 8179I 011 BH . umt::l I)Jn::ldo H.LO Bmt:l IIHX~l H ::lHMJII Bl1 IlH alHJAIfOA OU 1l1BHO'!IfglO Imd::lm"H liB II HBUdH eo ::lH aTI'Ld Hm'!O ah::lBOU ooa H llHl1a a LOll lIB llHO)JIfOl 'ULJmHOIfOA l13B 'HO ::lUmlIH£OII UB BlBWBO B Bdo.rny 'HamALOll BH :lJ.1110)1 "J Z£91 t~du llH!fOIl 1!1IlHmI!l10JJOJ:lltlld.1lHnH9J"Il" H CPOOOilllCPH)!O ah 'IIH:Jl1ag.Sr) II UHIIHq> ~IIIld)J ::lLH){OHBUOIf '(L£9I-6190 II l1HBHHl1da~ ){IIHl1~UOIlH lI>H!IOJaH 'A rrdu)! dOlUd:luWH .)OH ISIfH Bl1 UlUBO.HX aaoxadq 'lBaAHlO~m'!O aJ.\l1 I3IIB1.13)10 -JdAgOgBX 13XHg UH .}mu$ armnrcn ndn BH 'HUMIfO '~HBBlOlldE:13d omraadorndai -911X BH 13L1fHHal113uH lUl1)!(HB II l:)BIIII H)JOHHH.1 6 I SI sadu Iilld::lillllii ll)Jol\'lId BIIlHa'm::lH:) UH dOllld~illIIH IlE AW Ol::lHBdHg£H o A IfdB)! BH U110XE:'!H .::c: ~ ~ ::s:: {j ~ ~ •!'>.13)J alH.H~nOIl{ u II (d '9) 1I.l:liIe adu egJl(Auo en l1:lltOIlOll[{'!.llH B ::llHE 13H l10W :JH 13H ::lH 1I aE!fH){ ~llf){OH1lJ"ldaJ 'a.1dAgOgUX a .}du ::ll1d'!Hl OIfBMHE Hg "BllOdB3: H OB:lo)10U00. 13XlSg0)J13'llHIIHgrm .H)JOHUUOH Ii :'UH)!O!:IHdioHU J Bl1 '. -OJ l1~IfO uHHl10.IH1l 'H'DI~as: BO! orronr HHl10g0BO '''LUBOIQ!! ::lJ.umdBX llH 'BH::lH8 .HHHBhAIfO ro rrmmlll1mf ::lH HW.I=j ~ ~ UH ll.}J Ol13.

--~.-

Ii !

nnra B 6IITKaTa npa MIOJ16epr IIpe3 1547 r. Ho BCflKO yrm.pxnasane na nsmecnen necernnerne OKa3BaT CBoeTO neuaayesro Bb3AeHCTparopcxna asropurer, a C roaa M aa asropnrera Ha Xaficfiyprnre nnaum csrrepBHe BbPXY OTROCMTemurre Bb3MO:JJCHocmu na scsxa OT nspscasare, )"laCTHII'fHHlI,IITe ua Kapn V, 3aTOBa BCHqKI! - KYP(jJlopcTI!Te OT ceBepHorepMaHcKHTe Jill B 'rax, na noaacs rexecrnre na BoHRaTa. 3Ha'IeHIleTO aa MaTepUaJlHHTe U rpanose, rypuare, AHPU II (1547-1559) or <I>paHlV!5!, nopn U pnxrcxoro nan>-3 cpUHaHCOBliTe cpencrna sa nornrspxaae aa BOHHHTe npnnofiasa OIIJ,eno-xpnCTBO ce CTpeM5!T ,n,a oTcJla65!T n03HUllHTe MY. Ilpes 1552 r. cppeHcKIl apMHll Tl~IeH xapaxrep nopamt "BoeHHara peBOJlKlUU5!", K05!TO oeBOBRO npeofipasaHaBJIH3aT B Iepaaaas, sa .ua oxaxar nonspena Ha npOrecTaHTCKHTe .lI.bplKaBU, aa HaqmIa HaBO.D,eHe na 60HHilre }J,eHCTBllfl II TIl ocxt.nssa CbIIJ,eCTBeHO.me KoeTO rr03BOJl5lBa aa nocnerraare na npecexar llJoomepaTopcKUfl crpevex KbM ti3 pasrnenaxe HaKpaTKO npasaaare, npenasnnxann npoxeaare, KaKTO 1I TeXHHuearpannaauas. Ilotienara e nOTBbPAeHa xpea IIO.D,nHCBaHe na MHp B Ayr're OCHOBHHoc06eHOCTll. Ho npenn )I,a npacrsnaa Kb~1 naurero, MaKap H xparc6ypr npes 1555 r., KOHTo speaenao cnara Kpall aa penaraosaare BOHHII B ~ KO, 113J10JKeHUe,aexa JlarrOMHHM, qe MaIIJ,a6uTe na BOeHHliTe C6J1bCbUH TIpe3 Iepaanna, II C .D,oroBopa OT IIIaTo-KaM6pe3H, TIOJI.I1HcaH TIpe3 1559 r., crfienstIl 1520 r, H3rrreJK,II.aTTBbp}J,e MaJlKH no OTHomeHHe na )£(HBa cana n cpuHaHcoBn san saaspureaa na <ppeHcKo-McnaHcKIUI KOHCPJlHKT. Boe06pa3Ho IIpn3HaHHe C cpencrsa B cpasneaae C Te311 OT 1630 r. aa Te3H rropaxenas ca a6.rr.HKal.J:l!IiTeaa Kaprr V KaTO HMrreparop na CBeIIJ,e~ Th.paara IIOpe.D,HUa or rOJleMH Boihm ce BO.[(1I sapann Hranas, tIHlITO nara pH1!CKa asmepas npes 1555 r., xoraro npeaaaa nxmepcxera BlIaCT na GoraTli II He3aIIJ,HTeHH rpanose .o,bp)KaBli npasnnaar <ppeHCKIITe MOHapCH OIIJ,e CB05! 6paT IDep,n,llHaH,[( I (1555-1564 r.), a aa xpan aa HcnaHIU! 065!B5IBa CHHa OT 1494 r.n KaKTO lyIo~e.o,a ce onaxaa, npe.o,U3BHKBaTCb3.o,aBaHeTOaa pa3JIII'f-~ ·Cll. ¢lilifmII (1556-1598 r.). 11 axo acenax aBcrpllHCKIlTe II lICIIaHCKHTe KnO--gHll CbI03U aa csnepaasecea CllJIH (Hcnaans, ABcTPllHCKI!Te Xa6c6yprn, nopa Ho~e aa ,!{HHaCTH5!ra OCTaBaT T5I.CHOCBbp3aHlI e.D,l1H npyr, lICTOPHKbT MasraC ~ H Aurnas), sana 3aCTaB5!T<ppaHUY3HTe.o,a OTCTbIDIT6.l1pe3 1519 r, HCnaHH5! 11TeH OTIHCBa TIOJIOJKeHl1erOliM TaKa: "OTTYK HaTaT'bK, IIo.n:06HO aa asoopase~ ¢paHUlifl BCeOIIJ,e spaxnyaar sapann rppeacxnre .o,OMOrBaHH5!KbM MHJlaHO, Hlill na uxmeparopcxaa rep6 nayrnansepea open, Xa6c6yprure IIJ;e Ur,!aT ABe xoraro Y3HaBaT, tIe Kapn V e II36paH sa m,mepaTop na CBeIIJ,eHaTa pIlMcKa ~~ rnaaa - BbB Buena u Manpnn, 06bpHaTH na liSTOK II na 3aIIa.lI."S. ~ HMTIepU5! H nonysasa ,n,BOMIlOaacnencrno, CbCr05!IIJ,O ce OT acnaacxnre H anJ(OKaTO H3TOqHlIflT KnOH, ynpaansaan OT ¢ep,n,HHaH.n: I II HeroBllfl nacnen~ crpntictorre BJla,n,eHHfl ua (paMlfJIHfl Xa6c6ypr. THTJUITe, narpyrtana OT HaH- . HUK MaKCllMllJIl!aH II (uMnepaTop npes 1564-1576 r.), ce pansa aa ornocaroneaas My csnepnnx, npenaseaxnar aM611Ull03HH5! <ppeHCKll xpan ¢paHcoa I rerrea srrrp B'bB BJIa.[leHlUITa CH (C H3KnIOQeHHe na emro TypCKO narraneaae npes ~ (1515-1547) H TOH CTaBa TIo,n,6Y,[l,!1TeJI usn HB3 OTBeTIIH ,n,eHCTBlln He casro -~ na 1566-1567), aananannr KnOH, ornanen OT ¢mum II Hcnaacsn, He MOJKeAa ce n I1TaIDrn, no' TIO fiperoaere na Byprynmm, lOJKlla Hnnepnaanun II HCIImIHll. nOXBaJIll C TaKbB KbCMeT. Bepfiepcxare nnpara nananar 6perOBeTe na l10PTYHerosoro fJaXJI}'BaHe B liTanllfl aam.puma C TIOpaJKeHUe H TOH 6HBa nneneu B ramer II Kacranna, a san fbP6a lIM rypunre OTHOBOrtonesrar 60pGaTa sa Cpe6HTKaTa npa Ilanna (1525 r.). Ho CJIe.o,lJerupu rO)l.HHll (ppeHCKHflT MOHapx .D,H3eMHOMope. Bcnencrsae na TOBa Hcnamrn TIOCr051HHOGIlBa BbBJIHlJaHa B ~ nax IIOBeJKJl.aapMH5!Ta ca KbM Hranaa n OTHOBOe Cnp5!H OT BOHcKuTe aa Xa6~ HOBH ronean BOHHU cpeuty CHJlHaTa OCMaHCKa asmepna - OT noxona KbM ~ ctiyprtrre, Masap u orpexsn ce orne Be,n,HbJKor BblK}J,eJIeHllflTa Cll crtpaxo ~ ...- ~ _....I1TaJlm:lc-nO)1,IlITCBaHeTo ·na-Mup a-·oT-KaM6peTIpe3-1529 T. ;·TOH ·OTHoBo~snll3a .~-)l;JKepGa-rrpe3.1560~ r~Ao~60eBeTe·· npa .Manra-npes -1565 ~f,",KaMnaHlIflTa ~IIPIl--f-i---~ JIelIaHTO npes 1571 r, II cpaxenaara sa TynHC, no nOCTHrnaTOTO naxpaa IIpH• ~ BbB DOHHa c Kapn V sa Te311'repnropaa TIpe3 30-Te II 40-Te ronann aa XVI B. MllpHe npes 1581 r.9. Ho B CbIIJ,OTOspene aeronepaaraara nOJIHTIlICa na ¢u~ ~ Karo ce llMa npenann nepanuoaecnero aa cnnnre Me)!(.o,y¢paHUI1H H. .. JIlIlI KbMBepo1l3IIOBe.o,aHIU!Ta HTIOBllillaBaHeTO Hfl ,lJ,aHbUllTe C'bG}')K.o,aT ··He.o,o-... Xa6c6yprcKHTe nnaneaas or OHOBa spexe, Bep05lTHO KapnV He cperua rOJIe- -_;_ BOJ1CTBOTO XOrraH.D,1l5l,KoeTO ce npeapsura B OTKpHT GYHT. B oTroBop aa aa . Mil rpY.D,HOCTII npa Y,!l.bpJKaHerO aa cppeHcKHTe omrm aa excnanaaa. Ana nexpaxa aa HcrraHCKlill asroparer B Ta311.lI.bpJKaBaKbM cpenara na 60-Te rO,[I,HHU roaara sanaxa BrrOCJ1e}J,CTBHe yreJKHllBa OT MHoro6poHHHTe BparoBe, KOIlTO ce na XVI B. TaM GliBa nsnpareaa apMlIfl, TIpeJI.BOJK,[l,aHa xepuor Arr6a. HanoOT \0 TOH Cll Cb3,n,aBa c H36npaHero My sa lIMrrepaTOp. Haa-crpauma ca TypUHTe, , JKeH e aoeaea necnormea pexax, KOHTO na CBOH pen npenasaaxaa nceofiKOliTO He caao qe nasnaaar npes YHrapCKIlTe panaana npes 1520 r. H o6caJKXBaTHO CbrrpOTHBHTeJIHO .o,Bll)[{eHlle B ofirpaneanre OT nona XOJlaH,[(CKIl npo.o,aT Baena TIpe3 1529 r., HO H sannauraar 6peroneTe na Hranas, a saenao C BHHltHIl XOJlaH,ll,IDI n 3eJ1aH,ll,IDIU acsaa crpax OT HaMepeHlI5ITa aa Hcnanns B 6ep6epcKilTenupaTu OT Cenepaa AtPpHKa nacrsrrsar II KbM casroro acnan'1 -----AHrrrH5!,·¢paHUH5IH -G eBepHa ·repMaHH5!;--AHrrrUqaHlITe~c e-·H3rrrraIIIBaT -orn:e .. .~~~CkoKpaH6pe~He'.~ Ilonoxeaaero ceYC)f(flKfHlIla- H ··of"·tiOtaHHinnraeqe-CTHB-. rrOBeq:, xoraro TIpe3 1580 r, IDllJIllii II anescapa C'bCeAHa Ilopryranaa C BCHllCbI03 Me)KJly¢paHcoa I II CIOJIeHMaH BerrUKOJ1errHIl cpeIIJ,y Xa6c6yprnre Kll HeUHH KOJIOHHIl n <pJIOT.AJIa KaKTO,ce nonysasa npa BceKH OIDIT ua Xa6npes 1542 r .. <ppeHCKH5!TH OCMaHCKUflr <pJIOT,n,eHcTBllTeJ1HOJI.eHcTBar 3aeiiio coyprare na YTB'bP.lI.flT 1IJ111 pasmapasa BnaCTTa CH, TeXHIlTe MHor06poHHll npa nananeairero aa Haua. C'bTIepHlIIUI ce syacrnar . .o,nb~H_H.o,a He crosr HacrpaHH, a ,u,<,l c;eH<l~fe.cwr II ,[Lpyroro rOJUlMO aarpyzareuze na KapJI' V e Iepnaaaa, Kb,n,eTO napa pe" rrpenorsparsr napyuraaaaero aa paBHOBeClleTO. ,[(0 HatIaJIOTO Ba 80-Te J111rllOseH pa3KOJI, TIpe,[l,ll3BI1KaH OT Pe<p0pMaUlUITa, II Kb.rr.ero 6YHThT Ha MapHH na XVI B. OHOBa, KoeTO IIbpBOHatIaJIHO sanousa xaro nOKaJIeH GYHT na THH JIyrep cpeuiy CTapH5I pen e HaMepHn sese nOMpbJKKaTa na -Jlllra OT npoXonan.D,CKJITIpOTeCTaHTII cpeuty lICIIaHCKOTO BJIa.lI,lNeCTBO, npanofinaa pasuaTeCTaHTCKM rrspscamr. C omen aa ocraaamrre np06JIeMH pastiapaeao -e, 'Ie xa na HOBa MeJKJl.YHapO.o,Ha 6opGalQ• B casrara XOnaH.D,IUJ60HHIITe .o,eiiCTBIl5l, Kaprr V He ycnssa .a:a cscpenorona enepmsra CU B 60p6aTa cpeIIJ,y repMaH--;Baru:lI 06ca,n,u U KOHrpa06ca.[l1l, rrpo.rr.bJIJKaBaT,6e3 Aa 6"bAe rrOCTHrnpe)J,craB_'llI CKoro lIyrepaHCTBO .0,0 cpeAaTa Ha 40-Te rO.D,HHIlOT XVI B. KoraTo ro cTopBa HaT 3Ha'llrrelIeH pesyrrTaT. OTTaTbK JIaMaHllIa, n AHrJ1lIfl, EJIU3a6eT I Bb3IIupa 06a'Ie, YClIeXHTe He SaK'bCHllBar, HaH-Beqe C pa3rpOMa Ha npOTeCTaHTCKaTa nana, necerunerae

5-9,'~
n

~a:

;g

>"

ri

$:!

> Sn

"8

.i

~f __ ._ ..
3l :-:

roAH~

I

'Cd '9) ollum~

I

OJOIll~i;)IlHE ;):1OJ.OJO)lUE'und~I!;)J 'll:lllI

Cd '9) llaJ.:l:)!{HHlIllll~mH

UHElPlIH ;)JflH!Ilt'de)l u :llllUmIl811JOJ. II 1181.::lI)hA 0811du etr Ull hutroa 'ImtrmJOllU'tU HlIol1uuudotrllU -)){aVi OLOlIIO:lhHHdaIl'lO 'a IIAX

'Cd '9) 'J ~,91-~8~1 sodu (HlIl1ll1llr0X)
IP.lJtrll111rd~trlUl;)J.HII~I!Htr~gO nn (U~J.III111duh) daurexram

IlHnlll180du

.1.0omro ;) J.lllll!J.1mllU !lIudQUWI lll!OI~HdllJ.llH~ln:)aJ

Ill! dOllld:)Ul~H llll lldogw

l!ll1~!I 011.10)1 '(!lIll! HQ80Xhtr mil{ 11l1:1~a~ 1I)101~;)H -('I~:lIl) HS:OOHIlHllrp II Jrn)l{'I.do

J.:IdOICPdAllilL'll (·J.llU) dOL~;)1I'3

*

'IHmuuol1 J.O lOOl~1I0HIIIlE~n BE lllBgdog (~Z91-L9~ [) (IIl!OAllOBH IjJml1) 1I1101ludO olldO]ll1 *
EadU 'Il)!HHl1Il.LOdu tlH aLMOLOA LB'llUO)!ttOU lltt HIfH::l H)JO.LHIl.L::laLOdu U l{)!::l:lhHlf eH tlIllttll;:l1lrp H

'mi:lUOS: IIHI1:;1l.llHIf<LI.Iott IlH OLaHlldlH:mmgow llElll)){d'l.tt IIl.llItta :lIaBtt

0 llwallE

eo

U HO :lUmTIHEOU -oaex -l1g

.L1lli::ld)lA 1l)1 as 'LtldHdl1aHllJ'l

XHL 1.O ll)iHOa H J.Hd){LO lla~J.:J :lh:lB :lIll)JOHIlU:lH H)!!!llhlllduEI'! a HHTIHlldqJ If ::lIH)!::ldam'.!l1 i Amad::l
I

At{)){:ll'.! I'l.DIllurpHO)1 'l{)!hIIOa H:lBOO)! HXO!!Oa

'HIrll:l

H:I aJ.H'rIIdhHHd:lu'I.::l

011.L::lHutta O.tO)l:JHtlNdaJ tl)!odA.L tl.LeHaHoHtroII

co onrox llH hllttOa:

13H IlliH:;IIill:ld)it{ou .LHHHOllIfJaH llIrllg

B'H)lOHIlHAtt a IlXllUIIB£ llXOWHd llLllH:lm:ll1

'£01'1.:1 HI1XOJpAgOgllXHLHIl tt:ldllH HHHttOJ I'HTIHHlldI

O)JUOXHH

codu

ernadnsa
OH

'J ~£9

I
~.-

lfuddllNH

J

UH dO.Llldalll'lH)

II rpUOttAd

en

l11lE oH

'Ht!:l::l

91-9g

I

1l)10Hd:lIl

sodu

llH lfLOOHgOOOII::J HH OJ~ll::l Hgdog H£llL 'a

-al1J.OJ'IA :l.tIllI:lhliHBdJO IfH£OHJlfU:ld ~. -od!I3

H .LOtlUB ll.LllmllaglluoIo

UH aflHadllb'OJllug

cedu
__ __ .. . -

IlHlld.tO

HOHO 10 OIH~)i

'JruTIHlldqJ

llH fll1.LOllhA IlIll)!::lH!!ad

oasdu

as :llfH::lmad

:ll''Ia£H 'I-Itr:ldu

U.LH:JHIl.LHO)! a.Ll1u:llI1lE: ::l'L:J UHeHHl'.!Elld ao UHll)){d'Ltt B'HHa)l(UdoIlIi)!)){aL·Jl'OlllHlH·llall)Kd'l.h' eHHOVl:lJ:lX H'J llHtta ao OHORLO O.LU'O)l 11 'W'LEBIl::l H:lHaOB H:llfaLJIh'eHE am 'a IIAX eH lllIOd113 ::lh 'llEIll\1)l{d'l.lIIOU :lLHH:lHHtt:lgO

lAX

IlH

~l1_~~qU::lrnHQ.l.l§.)i.I}_~~l1::l<!I.!_ _t**~:!:!!ll<fJ!:lIL?I.@_I:I~)1g13)1.JmQ::'),I::!-'l..!.!eQ..tlJ:!!ltt)){oatradu __ 'HI.B'.!dtl lDJ::>HllUOH llHmow OIQ)IIfO)!.LO . -OUh'OIl lltt 'OHH::lTIOHU'lil-OU rHTIHHHOdu 1:1 tl.LtlHaLudm:H mi::lI-lHdL::lBll d'l.L:I~HHl'.! OJOHW Hb'ahHOLtldg aLMOS::l J.BHJOW

H1ld){- a-'IlliH11Wdaj-UH tll1hd'lJO

8191 -)1aIfO--ll1III'l..WllH'IlIl ',LJl'HL:ldL O)JIfO)!B'H .LO aH II 'HHlldLo

asaemsd
AI

:ladllH~Ifo':ltt IlH[m~ 'J v£91

.rondax-rpedr
sodn

r--

Ha::lA)!E:U J.B'I1!IOJaH H£!U UH HI1H:ld Ba.

LO eHaaUJ.:J'I.:J :ltt'L9 -gex

OHORLO ':l.LHJdAgo 'ImTIHlldqJ oHdoW

12
1ri..
~ ___ ~ ~

~

H (~L9I-I(;9I) -IlXW!IOIf1lWO llJ.1DllIig II 'H!Pd 'J 0£91

'aJUOdUllH llIllHOJaH "J

'llHrlOH Z£9I

llH Hl-ITIHa.L:ldu am'rIIatt'lg

::lHHaHW'l::l rrou HX:lttHlmdal1HH

HBU.L::lOUert 11E'BH'rIIOl'.! oaxs.uno n B'HlfJHy

-aJ'.!Eli :l.LHHJ.::JOmm

xsu

O.Ll1f! 'B'HHllwdaJ l1'D.!S)!IllI IISt::lAj
I

a lli;!1ldIm:H

B'I1TIaBIII OLIfO)l 'lllliuod

-0'11 11Hl1a l1)lB'OH 'HH'rIHHaodu l-Ia11lKd'L)1 aLHdL

J,

~

aH HHhllH

OU Ld'lwO

sodu

HaTIOIlf

adu
~.
, ~... ;

tlH aHllEIAaLOam'l.O adgott

OLOHIf:lIH)KU'I.)10du

•*H){OAIl::lBH mru:lLHHlldgLO

II J.l-IgA lll1M91I llH llLlllillIIO)1

.LHHNll:l ah dmlUW

'Imdllaug:

J'.!'D.!Ii IlHHttOJ trauo

llH HTIHHliOH aIHH:lhAgo

10 HHa£13U 'B'HHaIillad)L{ Oil OLHH -

(aaodox
lltt OJOHW OH lltt llE'

W'l.X .ior llH aaor, adgott

ttalf::l 'JruullwdaJ O.Llllih '(Z£9I-1

IlHdaa:l 191)

sodu

J

W'L'! ll8U'I..LOllH rplfol1y all.LOAj ss

Ii e) HHl'.!aEOxA:J ::l.LHHIIl1::>ssdu OJ.IiH ':Jdow
11£'llHh'U.ll.L::lottaH --'IITrHHHOIHAg "J 6091 a.Ll{)!::l)1HllUOX::lHdOl1OJ:ldu ott HHnttOJ

B'Hb'HllUd::ll1HH nttagoll

HHWdll llHa!UoJtroll

II

a llUll::l mmaOl1 llLllXOHUU::IH ah 'OH::lH

saaio oacd-ou

: _~B'.!ili~!!m._1liI.....!rng)J -).IHaEHtradu

..J:!~lf.a.L_~I:U(l1_H_.LHlIl1HOnd){_ll_l1£.Il){O_:lo._H;)rra.LJ.imad-~llH. HHHttOJ--

::lL-O£ UH O.LOIf1lhllH 080HLO

a 'd08~

HHdHVI-::lHhOUIlf) lltr-ttHdtrllW-::l)){OW ::lIDO .LllHHWE:H Ilh' BH9Jl'dL OH 'HHId'LVi aMB

HH)lOJd,{g::lgIlX

IlH HU::l.LIfHdU::lH a.LHH!!odgoJOHl'.! OEd'l.g saoj,

LOllUB ll.LIl){:ld:lIIl'lH
'~I:ldow

llH aHlla:llhowtt:ld::l'l.::I

i

U

t
.

:

J.O o.L:lHdI1J'lHdil

ron

'H)IlJ'U.OIO ao IagllE

IIHWl-Ill£S: llH HllaOHOO 'dm'l -lnra: llllfUO - roomua 'IlliIfJHV H

L11JHJ.:JOil JrnUJHV H B'HHllilOH

OXO!!H.LIf1lg: UH :l.L:laoJ::ldg 'uHudHEHIf1lruHaTI

ou ::lHJJlJ.:J llb' Olli

II

IlHIrllqJ oasox

O.LllJO)J '.J

v09 I

£adU

·J.llrn'l.d8£'lH

no OHhlUllW:lJ.:JH::I .L:l91lE:liIf3 .LO :lHllHE:UOIl£'L!I as J.O aH8

-0).1 '1H-lHllwdaj UH lll1)){:lUJ£1I LHllHaL!!aIf

trllH

.L01lIm llHLllEIxgoa0B

IlHtt:;, H)){OlI1lH ub' J.'I.U

'b'HI'lHHttd:lqJ

IIHHb'OJ a.L-O(; l'l'l)l

HX:l:lhlf.LllJ'WIfIlH)1

I1lJU HHHapa

"*
I

llH :l.Lmu'.!du

'B'Iih'HllIrd 11 a aJ1itrnuoLll)!

11H ULIrnHaHU'l.a

idomdamm Jl'lld)l ."'L)!

UH 13LB'IU'Idu TrIUl1IT'HUJ'IO).l'HlillmIldlI1lH II X:lU::lA H:JgO::>O llJH.L::IOU :lH HHl1.L::I~att OLHH oH '::J:lIlOA OJ.)!I'l)I H O.L II1lHHh'du)! )IHH ll\1)l{IlIf)!)10U oquamud

II anuoou

ug)1'L::l 13.LUhl'L;) 'OHHllIIOE::lg .LuIt11uodu HHHuuo11 11Hnaudio

llE Il.LHUO HHO'LX-Oll BJ.llah' H '.J 88~ a HO llllouua Ul1llad)L{ om-to

I sadu

lluAIfXBH

'tlttllwdll

llLtl)lHIfaa a'la

::l.LHH.LaH.LO.LO (mtt:l

Lagll£Jlu3: 'HX::lHBIJ:JH

:lw:ldl1

llHOL ou

'IrnTIHlld¢

-:ll1'1.){ 'a.LHJdAg::>guX -all)){d'l'ci

llllooHga\1)l{lldH

1l0aJ'lllH anroao -11I;t0J ahaaOIl 'J 86~1

1.0 llEIE:ll)l.10 eo ttHdttew

II IIHIrll¢
llH

lldMJ'lA O.LHO)! EI 'llLllH 'e.llIIf B)I

M).I:JH:Jdcp IB'HH!fa.LilM!fa .to

a.LHOHIfA)! ttl'lf; ULIlXOLllh'

'daEIa::> .10 IfHHlll'ld:lj

EI llaAIf)OlH E:ldU 1(;9 [

'AI

sodu

Homdaa

10

doaorou
H H'nHllUOIi

IfHHdnw

oronnacmmou J
Amad:l

HllJuoud)1

llI-1ab'Ol1 '~H1'ldll .LI'lHl'fIad::ladu

UH aHH;::JIf::l'ci£1ldb'oil 'J 9(;9 I l'.!'l)l .tllEI)({Jm)tudil co "J

-OdhHUOLll)1 UH ll.LllHedLo -ssxon

B.LllHlldH.Lllttad)!OHtt llH lll1IlHI-!W:ldll

:J.LH'nUH:laJ.::lamllH HlII::lam'lOo

m;ATIHlldrp aa

'llIfOHHU

sadn

J

IlH ll.LJl'Hl'ldll

llb' as 'H~Pd

:lOH llt{)){::l!IOil

OLaO)! lJ'au::l 'HO :l.LJIIllrngI'l1l 11 O.LOaIOLHllLO:l.todu

lltt BE 'aJ.H'rIHIfoIll)l '.L:lOall){B'lJ LOH:lJAX

B'HHllll:lH

0 aHdHl~udr

HUllOHUttOIi

'a.tHTItrHllIfOX

·O.L::JHO:laOHEIlld LJl'l1OH

10 oo II aEll)!IO

-llIOE'l.8

llh' o.LanH:Jdal'lUH B.IJIHIfrpHO)l

::li mrno

H){O.L:lEI::IH HHaO)!d'l.TI 'lllfOHHU;)' If1ldaHaJ

.10 ImTI13HHOJ'W)f lla::lal'\
llH OIOa.Lbrr6s:o)f'ld '::laH::ldu non LllJ\:J{ J{xo!!oa

'IrnhH13dqJ llH 11LllHOdO)l UE LHattHaJ.:lclil 'X::lIfJ.tlH HWL

'1D10del1UH HdHV

.L'I.)lHH Amad::l

-un ao
HHI'ldu

a OHO'l.+OIl

OR

ll)foJdAgOgllX-O){OHtlPOIi 'llHHoa

.LO HHHuadxh'oil

odtrorrr

-rrodo.rmrq
L'U.HOdrp

ndu

H Hdott .LO

HHIDK'l.ditEU-UH£ll)lO

co :lmTIHlliiOH ll){owdBU

a.Lll)!::>doJ.lldailWH

Jl'Hl1.L::I~::ltti:lIHHH::lOB tlH HUtl.La ::l.LHHII1lhtlH u.LIlHrnn'ltOJiLa::l::lttHdl BH OJ.OIfllhllH a UHol llE BI"IHtrOXgO:JH 'uL1ld)i::lu

a

OH ')KHdllU

W'L)!

'J

8v91

daaao

saaduio
OJAdrr

co 'JOTIdax

B'H.LHHaI'lllHE 11Irn:1I llH

ott tllJUlK ('J

.10 OH:Jt'Ol1 ':lHHaIf:ltrElldtrOII -L0~pl1 HH!!og
£adu .LllW:lHduttadu 'xaU::>A llE nttaUJ£H

O)!OH:lVldll H~'.!dll lll'lll

orason

'HtlL::ldg: tlLtlHmOW

If ){ott::lJHUlf 'J 06~1

-usrrodn
-6

'Hgdog

UH£OHJHUad

HH:lhOLO::l)){O - UHOH llH OJ.:lHfaWllIflI

tl8If1lUllE

L£91
HOH :l.L

::l.LH)l:lHIlll::lIf

daViudullH

Hd8WaIII:l:l

lrnH11UWll)! ll){OHIlIl:lll 'HaodIOO

'HHHh'OJ :lL-06

I 91

IltroHdail

ccdn doradonmr)
I

II

ttHllHID1d:l<;[)
. I I Ht{)){lldl1

)lHHEIlldliA

U)!::lahHIfO.Ltl)l oLaHHIl.t::l'LH

O.LOlI1lhBH H :lI-08 ott )!llh

llH B'lld){ W'D.! :lhaa-!!llH omo ll.LJl'HHa)){lldo

'll.L13gdog .LO H.LH:lJ'.!Ol'l1 HH.LOaH£H H a.LH)l0g11dll)1 H tl)Judrpy BH)1llIIllS HH ou IB'OllH:ldu H Jl'Hl1HtlUOX W'I.)I llHHHU adoVi

B'HHXaL Am::ld:J ImI"l:lXOg

a ,HHTIHHaodil
:

::J.LH)fO.LHll.L:Ja.todll llH

HHE:OHJI-lIfad-o)JoahH.LnUOil 0 H ll)lBL WI'!O 'Jl'IU;-JHV

'haIf1ltt13H-Oil

-HOEl::>BH :lHlltt)){adA aUI)JO!!aIlOdaa Hs£d'!H:J -l1aBlfJ -guX

OLOHU~LllhHO){O sc HlJU8.LOJh'ou oo 110 ::lIll:J::l-HllH 11H Jdo.L).I:lua u)l:mrtruOEIll
i

HHlllKd'll1 o O.LX11)l IlH ll.L HJdAgO

-uaLHl1011H:J a.Ll1)!OH11U::lH .LBEI:J'L)!adu Hd:lU1D[ 1l)!0HHUJHIl 'a.LHTIuBBUOX H IagllEHIf3: a.LHHH;lH 11 'IlliHBll:lH -H13h'~edI llHEOHJHIf:Jd Hli'rIHlld¢ OLaHIls:glluOLO J.O HH13)Kd'l.WOIl 1l:J O;HO)[ .LO IlHJl'uadxtlou llHahOL:la)){O 8'LH

H HXOttHllUOX

:lh 'Ul1£mIOIIi Q).IhHOa 'Jl'HttHlludattHH 'AI XHdl1Hdq>

'aLHLOH:lJAX

HTIHHl1H.Lodil

a 'J.BHHIllJIllLI

Iflf)!.LOHUaJHl'la3 BHL'H:J IUaEIl)lO

'l1JHU ll.LU)l:lahHIfOL11)1 llH O.LaHeaxAgE:H B£ .LlllIO ott

,{t{)){:JW UH~Ol1 ll)lO llIIfHXdllHOW llH IlHHa08 Ii)!::l::ll1

II 'Hl1::lhaO.Llldg ::l.LlDI:JHllll::lH

arnoao
Haa::lO

llH lluad)llJ'ou

arroa

0.L1l)l l!'I.;L 'llaoJ.

'llaUH::J1lE ao 'OHO'L)l-Oil

IlHH'rtOJ UJ-! At!

'HTII-IH80Wg

:;I.LIDi::l'i1H11IfOX llH UUfld)l'rtOil

-att11t!£'I.:J 'UJUU l1.LIl)l::lahII!fOL11)I H "J
i

809 I a

H11S:OHOO '£01'1.::l Ji'l{)!LOm[::lJHIlH3

13a£U){O H .LOllIfH llllioao

llH am.laI5Hd'l)!IlH

aomnsa

HlJU namcdiaa

;~2Y.'\~Z

He ca ~~e~~:B~a~~=~P: AlmaD 3~BJlaAHBaHeTO HerrOCHJIHa HTO ~:~~:~: ~:~::~~~~B~~~'~~~~~ Cpelll,y <l>paHUHfi '~~~:~~~~:~ 6;C5~.: ro:e, KOOT rrJl'aHHpai1KI1 Tp.oHHOTO HallIeCTBHe

ocooeno

cyponn,

HO 3acTaBHHKl! 'Ie

Hcnaana na

ce

cnopasyvee

C'hC CBOH B

Hall-rOJIfiM

npes cnenaauiara pasfiapa

aa reparopas

C pa3MepHTe

na

<l>paHUH51e,

aanaxa sa

BoeHHHTe B'b3MOJKHOCm

ensa ceBep ru
1640

,IJ.OcTHraT TIapHJK H 6HBaT H3rOHeHU rrpHTHCKaT llIBe,IJ.CKH Ii repMaHCKH

aa Xa6c6yprCKHTe apMHH, nanese naasrpe B Espona.

sane na
HeTO

Espona e se-re On.fHHaJIa_ E)J.IlHCTBcHaTa "BoeHHa UeJI", ocrauana aa <Pnarm Iv, e sanassanero aa I16epHikKllil C'bl03, HO npes 1668 r. C OCPHUHaJlHOTO npusaace

spar, re noxassar,

epara na

npeB'b3XOACTBO

aa

Xa6c6ypfl-lTe

o
~ M ~ ~ ~

BoiicKH.

XOJlaH,!l.UH H <ppaHUY3H

Espona V sa HMnepaTop npes 1519 r., xraxap aepsaso crpana OT B'bCTaHHH H sarytia Ha TepHTopHU

TIopryranllil pa3noKbcaHOCT na

nanara

H T5! na 6'b.[(e 3a6paBeHa15• Taxa IIOJ1HTll'IeCKaTa OCTaBa no-rm nenoxsrnara OT BpeMeTO Ha H36Hpa'Ie

na

KapJI

npes XVII

B. I1crraHIf51

CTHraT B 06p'b'I

r,

OTKJIOHHBa OT

H pecypcH, nOCTHraHe C'bInOTO

na
B

ncnaacxara xacr aa XOJIaH).J.HH.B'bCTaHHe B TIOp'I)'TaJJHH npes Cesepaa Espona nOCTOflHeH nOTOK OT HcnaHCKH rpyna HaCOqBaHKH fH KbM ce6e CH, siaxap 'Ie Te He ca )l,OCTaT'b'lHH aa
ITOBTOPHO 06e)l,HHHBaHe 40-Te

KH no T03H HaqJffi

ueaara aa

(BIDI< xapra 4), 3armaruallCBp'bXpa3T5!raHe.

CBoeTO nbpBOHa'IaJIHO

aa

nonYOCTpOBa.

C H36YXHaJTOTO no OT

IIpe)J;I1McTBa

H HeJJ;OCTaT'bIJ):I

aa Xaficfiypnrre

-~

npexe

B'bCTatIHe B KaTaJTOHHH, KoeTO cppaHl(Y3HTe C rOTOBHOCT rO,IJ.HHHaacrsnsa rrpeBp'bllI,aHKII

nosiarar cauara sa

aasanoro ua

onacnocr

HcnaHmr.

OTB'b,IJ.

okeana

XOJIaH,IJ.CKHMOPCKll

nonpasrranane aa eKcrre.[(HUHH aananar

3aruo
TH16? T03H

Xa6c6yprcrmTa ,llHHaCTHH He ycnaaa Aa OC'brueCTBH aM6HUHHTe B'1rrpOC e TOJlKOBa-Bce06xBa-reH, a npouecsr - raxa npcirsnxnre,

Epa3HJIHH

Aarona

H l\eHJIOH,

KOHcpJlHKTa B OHOBa, KoeTO IDICTpaHH

KOH HCTO~HUH HapH1JaT XOJlaWJ;l1H,

rrspaara

CBeTOSHa BoHHal4•

rroaexero

OT OCTaHaJlHTe

aoronauta

11 aKO re ,IJ.OHaClITo6JIarn nese ca nocrpanann

nea, qe enaa rm CH CTpYBa na TbPCHM nprrraaare B JIH1IHUTe crra60CTH aa HeHntrre npensonnrenn - nynocrra na m.mepaTOp PYAOJlCP II HJIH HeBe)!(eCTBOTO na <l>HJll-m III Hcnaacxa. KaTO B3eMe~! npeABH.I! nenocrart.unre aa pemrua
$peHcKH HJIH aHfJIHHCKY! MOHapcH OT

Q
~ ~ ~ (j
~

_

<
==
~ :; ~

Te)l(KO OT npo.[('bJl)l(HTeJIHHTe CpaJKeHH5l. TIpe3 40-Te rO,IJ.HHHapMHHTe HMaT noMarr'bK lJHCJleH C'bCTaB, OTKOJlKOTO npes 30-Te, <pHHaHcoBHTe

onona spexre

HJIH KOpnCTOJIro6ueTo

H

snrencraara
60p6aTa

ca

ace no-oraaaaaum,
crasa

'rspnenaero

pasxona na npaaa aapomrre ace nosese H3na Muoro OT npoB PO)l,H-

CJla60YMHeTO na H5!KOH OT repjaaacxrrre KHfl3e, TpY)l,HO 6HXMe noxasann, 'Ie rrpe)l,CTaBHTeJIHTe HU Xatictiyprcxara )l,UHacTHH lIJ1H n'bK HellHUTe sncum )l,"bp)l(aBHH CJIY)l(lfTeJIH ca 6HJIH HUn"bJIHO nI-IllIeHH OT cnocoeuocra. CH rrplIIIoMHHM BaT - xoponara orpouaara na xerapa xrarepuarraa rOJIe~!H BnaCT, KOHTO Xa6c6ypnrr.e KaCTlIJIHfI,

~

~
J;;;;(

qe3Ba, a aeronysaaaero

ace nO-CHJlHO. Ho B3aHMHaTa 06sbp3aHocT IIa HHKOlI OT yqaCTIUIUme.

He II03BOJUma orrernsnero

A xoraro aarpyn-:
EypryHAHH

~

TeCTaHTCKHTe .[('bpJKaBH na aKO HMaxa ysepenocrra, nara CH. OJlHBapeC npUMHpHe

Iepuanaa

JKeJIaHT T'bKMO TOBa H 6Hxa ro CTOPHJUI,

nnaacrna:

Aparoa,

o ::c,
::s::
~ ~

'Ie llIBe).J.CKHTeapMHH C'bruo rue ce orrernsr

H ocraaamrre

HCrIaHCKH ).J.'bp)!(aBHHUH 6Hxa AOrOBOPHJIH_~

~:X:~!~HY=:~;~~~~o~~y~~~H~'a

II~~J:~:~~lT~e;~~~O~:~~~~e

K~P::;~:a~:

S

0

- oM'Cce--TallHH B

C <l>paHUHfI, HO nOCJIe.n.HaTa He nOCMHBa na H3~CTaBH XOJl~HAIJ,lITe~___ :~ -t.mpHH nperoeopn Ha-pa3JIlI'-lHIrpaBHH~a ycnopenno C""BO err : no OT).J.eJlHHTe<pPOHTOBH J1HHHII, KaTO BClIKa OT nperennaa--- Ha6bp30 H

aa AHfJIHH AOPH, )l,a pasnnerea aaranxara ure Hil e orne nO-Tpy.[(HO. Karo no__O_llBHMl;I___3_1.l_0_eBaHUllTa_Ha __ 3 -HcnaHHH ..B HOBllH -CBHT-,-KOHTO -C'bBrraAaT-nO-BpeMe,~-~~ me BH,llHM, tie BCHqKO saenno OT pecypcn, I-Ia KaKBOTO npyra
-

::s:
\0

Q
------

HHTe ,nei1cTBHlI; paar-spaam

OCHryp5!Ba na Xa6c6ypnne CHJIU B
Espona

TaKOBa 60raTCTBO

c:
H
~

CHJlHTe ce yreuiasa C MHC'bJlTa, 'Ie cnensamara nofena rue yxpemr Te H npu xpailaoro nceofitno ype)!(,[l.[iHe Ha KOH<pJIl-!KTa. -- ---ETO aaino xpasr 6e3pa36opHO. nanmnrre rynaaa OT H npasaasa aa TpH).J.eCerrO.).J.HllIHaTa BOHRa HaCThIlBaIDIKaK THXHaTa IIbJlHa He3aBHCHMOCT. Ho rasa na ce orneae

CTaTHCTll'IeCKlITe .I!aHHH OT OHOBa._peMe .ca .nrspae HeTO'lHH H HenbJIHH H s nOpa)l,H--TOaa caeneaasra aa 6p05! na ToraBallIHOTO aacenerrae OCTaBaT nocra CMbTHH. paanara

-----

He MO)!(e Aa rrpOTHBOCTOHI7.
-

~ Ul ~

:

B HaqaJIOTO na 1648 r. I1crraHHH BHe3anHO CKJlIOtIBa MUP C xoCThITKa e npo.[(HKTIO-K'bCHO csurara __ e)J,IfH OT C'bJ03HllUHTe na <l>paHullH, a npow::rr)!(aBa.

III Bee

!.
~ ~ •

nax MO)!(eM Aa npaexren,

'Ie oxono enna tIeTBbpT OT )!(HTeJIHTe na crpann, yrrpaSJIHSaUH OT Xa6c6ypfl-l-

C'bSpeMeHHa

csofipaxeauero

re,

Espona ofirrraaar
roii,

Ho o6ruHlIT

6pOll na HaCeJIeHUeTO* He e TOJIKOBa Ba)l(eH, KOJIKOTO60raTCTa Tp5!6Ba Aa HMUMe npeABH).J., 'Ie aa-

BOMBaTa Me)KJ:()' cppaHUY3HTe1:l

Xaficfiypnrre

--1

BOTO na 3eMHTe, sa KOHTO ce emacs cnencrnara,

E-4 rO.).J.HHa ce npeapt.uta B'bB <ppeHcKo-~~naH_:~~_~~a~_I(_or~~o!3_~CTp_~~~~ TH - U ----illipeHAofOBOP 1-fa:H:ff6ciieA6HaC~CMHp mITepMaHIDI H n03BOJIHBa na ascrpmrcxare Xa6c6yprn na ce orrernar ynpasnaua paxnorre aa ce 06JlaroJI,ereJlCTBaT, ThpneHKH II saryon, csumuara na

C KOHTO ce C)l,06HBa AHHaCTHlITa, ca 6JIaroCnoBer-ill: e H306H.Jllie. -----

OT KOH<pmucra. ,1J;oKaTo OT).J.eJlHH A'bpJKaBII H

lleT.Ca_OCHOBHHTe -H3TOqHHUH-Ha60raTCTBOTO-Ha -Xa6c6ypnrre;-a:7-(oTH;(------.. --- __ ce aapexnar II onte HHKOJIKO, nO-ManOBa)l(HH. Ha rrspao MHCTO e HcnaHCKOTO HaCJlenCTBO KaCTHJlHH, T'hM KaTO rs KopTeCH H IJ,'bpKBa npenocraasr B'bpXy rrpOAa)!(6HTe, e na npHKO IIoAqHHeHHe H ncnaacxnre Ha KOpOnOCThrr.neIIHHTa OT pa3JIlIqHHTe ,llaH'b~H (.uaH'bK ThproBCKH 'IaCTH na

secroaaB

CKHH 'MHp e 3aKpeIIBaHeTO

aa peJIHrn03HOTO

H nOJIHTHtleCKOTO pamrosecae ceymbp)l{,[\aBaT

Cseureaara pl1MCKa HMrrepHlI, KaTO no T0311 Ha'IHH orpaatrnenaara B'bpXy HMnepCKara BJIaCT. <PpaHIu-rn H I-IcrraHIDI
qeHU B enaa BciiiHa, OCHOBaHa H3~0 uta HHruO

KaMrraHHeH AUH'bK B'bpxy _UbPKOBHHTe HMom)

OCTaBaT B'bBJIe-

HaTa. ,1J;oKaCTHJIitS! ce UapeJK,IJ,aTJI,BeTe Haif-60raTH na -. HTaJTHaHCKHTe Abp)l(aBH npaxonn OT ThprOBHH 'IH5!TO 3HaqHMOCT aapacraa C'bC CTOKH H naprrsea

Espo-

na HaUHOHaJTHOTO C'bnepHH'leCTBO, I:U!MaKoeTO flCHO )l,OKa3Ba Ha:_JIeAHHK'bT aa npes 1655 r., BCThIlB~aUKHBu C'bID3 C ynapa, KOHTO HaH-nOCJIe MHp (1659)

H XonaH).J.HH, KOHTO OCHrypHBaT )l,OCTa rOJIeMH KanHTaJI. qeTB'bpTHHT H3TO'lHIlK, "Kpan-

Pnurenso,
cxnoaana

ofimo

C peJlHrn03HHTe AHfJIWI aa

60p6H,

cppeHCKHJITMHHHCThP Ma3apHHH

e BpeMeTO, ca nOCThIDIeHHJITa OT AMepHKa.

nporecrarrrcxa

Kpoayen,

aa na nanece

HCIT<IHUHTerta CKJIIOqaT MUp. YCJIOBUlITa aa TInpeHeHcKllil

* Ilpes
IIpu6nll3uTcnHo

1600 r. aaceneuaero ua CTJl8!1l-1TC, np1I1lJWJe)!(a1l(l1 KbM IiMnepHiIT8 ua Xa6c6ypruTc, 25 MllJlIlOlla CPClllY 105 MIIJlItOHa aaccncnne na usna Eapona (6. zr.).

e

L -rudAgOgEX EH ll.JOgilX iih -'ii-liolI'.{wHadll OHIf.L H lllIOOHllIDICP QrnW~IfOJ-I111H .Lah li IlliillllOE){ .LIi'LSIill£H lllt m. ~ :ri ----- adu 't?lIodB3: a llIfWdu a.UJO)l 'mmwQda :)LHHIm\tOQ<pIt~IIO -.In~ 'alllg)f<llltodu euodS39 evno I!We}l:JHEu:m EH wqXEd){ :v oN ewde){ -snarr o oHl1allf: 'l'IllL .OITIllE 'mroxadu ¥HHllWdaj LO aJ.LO'LO-gSO-'O.aliHamoHLo_oll_·HO_a.l olidAjilj ~~lllgIiiiha:iilJH)iHiihoi~1i: - ~'II! elJalm5~ndul 1!ll5H!Nda6nH EHlI«)! ('2 9t9~ tadu EWEHl:f1du 'w:JOIjn~n9EtaHIll<~BHIl'IOX) ~nllHevda6n}l * H'f?i){O 11l03hl11HW1Y ~~'=--.LJdor<j> ~ -dA)! OJ.LO 'HllHllWd:.~HHaua.HH -)!{adg!Jud)l .L'llUWHIDI H udADrAdLo -IlHXHJ.LOE)l UH .L 11 'HnIfHW~llH ll'J1)I(. -EH ub' '::lL . 'lid ~H.M)!OHllIJOIfllH HHlImrnlf!mlOg LUalfdA.L SE OLS)! UE HJ'UfltOXgO::lH '~H)I('Ldo ..umm.LOJttOU 'aHHa)I(KdllHO U ~ ::lLIIHlfa.LOa)l{OHW iOHJ'lod. EgEIillag~o ernamrcaou oo Ug)l{AUO U~U)!mHH~Oa" ODIE)! 'WEI EH o~HudligEH 'elEHImHnOJ ss UffhOI1 UHlE'r10JEUg -ll. -oiI:LtflllU()UStiu{iLHJd/\i.jH~ UH n)!o~oa: H mK~L~W W'L)! .U H HMIIl!LI1 UH OL~HH::lIfaOUH 0 .Udal:lHt?g llH llaIilloa:EOIl nndowndaw nHagfi2B£ ndogo2B£ * -ndu I!It)l{AH IlH :gllhAIIo'.H)!OHll)!HdGlI!V 'lllTIHJ.LO tlLKHHQ)K"{d\to llH aJ.L::lWO'L)!LUWH aLJiIdAgogsX ELl!gLOIfa~HBsdti EHl1UlIll£ J.otld .LHLllIIImE_oHBolt.{ID~do WH lnli'llJd.I anon) Eg)l{AIfO lUllHH~oa llH OJ.LOO'r1 arnJdAgogI!X_liIIMO_~llIl:1odowOHHaoa_I!H.Loxal1 lillHEIIJI1 H O.{gOgIlX· OWtl:J ·OL::lHUITIllhum: :----900 aurdllu . a IlHO.LlflfH:)trlllIa: asa :)h 'OLOa.Ll{ITIB'J.LEBIS'r1aIIOl!H __ a uOIIfaH li EAHaj -arm.L HH!Iil)!(d'L'r1 ~.llJllUOIIE:Ed oacox 0 i'0E!10amAWHadu RHID:IO Ho::mdv oaaooa O.LOah . 'OJ. :< ~ ~ :< UHMW~IfO.LllJllJ<.LB'Ah OLIlJO)! 'IlBIlJOL ual1a lldOLsdaliWH EH llJll.OII 'nhHEHImLH mm nh'rl'HIlWllIflf! 'HnHllUOH 110 Hlflllt OWIIOHBilEaH 'll)-Ilm llH GJ.LHOdSHOW aa HwallE 1fJ1 S)!lfdal'lV 'HO)!Il.Llla)l'\hon U ~ ~ oaoaiodanad OJ.10 II '(El:IB.c.OOHHGhou'L)!:J -G!IOO)! OU H OH 'oxsdu ~1'l1l:J QH ::lrmd)! QJ..lfHHaa:..I 'Hglldo)! J.LSlflltlE ~b''L9 XIf. -ad .::lHt?BII'LIIOII EBt?)!{d'Ll1 SLUHImHOllnUH srroaden .HxHllg II ll)!H1lg a.LllIIHm:ild so g.LO EHagtlLO'LO o aadoa daWlldUEH Ii'lldl1HEIfcI> llH li'llwdtl ~ ·Ii'llH~HIf'LiiOU Ll!dHgl!H O.LOo'r1 HHtlalll1Eud.iT'I~:2:.LIDIodowOHWaE:H¥ado _~~ II lllillH<I> llH oJ.LllJOg llH Lq.Lodgad:) H OLOLllIIE J.L1!S:UhAIfOIl ub' ...r .L .! .JITI.LH If :)LH)l:J -HllWda.LOtlH'EE.lo J.LHaWA)!ol1 HRdm.~""..LtlHXH.LO o~haaOU !.oooo"".ES:li'dAJMOO I!It EE 'OHh'llE.EIff: ~'LO deaor ImhIllBIt:}IfO HIDll)ltlh 'a.LB'O)!'llall)I(d'L\t B mm:m IlE SO.OLH-' aLnuEIla:odu-H--- medataadur '.LOIf<P IDIOImJ.LOIlHHl1 SH OH.LO.HHtlIDIUhO 0 O.LOIf<p IlH llLtl)!IIO.::lV\!ada ~ Illb' llBOL II dmmw "RJuda: .IJIOII:J .LJltQd:l ('2 ~w '~ndlIDlllf LEaAOSI{J oaorrcdr ::lLllH~ogoao H ~Uf.EUKWHOO 1ll1IlLllhll\tllE oaorradr :)J.JtlH OLOmm EE li OH 'a~HnHH'J1odoJlmg H bHda'r1OW B llITI'LdB~dlI rHnH~Off I I llE OWllO aH 'hHHlf EO !mu Ul .lfHdllOJlmg H !Jodg aden SH O.\idoll I!H ISl!d)! W'L)l ·MgEdmI .Ahodll H OL)!d 'HHltHllIfOX I U dU)!EW 'ollio)! ~ H Ii'HHllUOI1EH -HhEEd LO HTIUHll"oa . llH .L HaHoO ft.:l.LI!)!EH MlIHHa)I(d'LIIUdu 'U.LllITIlllfU -oiro.{VHI:)dIInHIr.\I!)! E.l 011 llL~1J Lli'llfIl1aH H llLIfH.LH9udo)! -IlU ndll H HIIEHa:odlJ LKd.MndAL .LIillOlih co OLJIOX J'l'L)l 'IlLrrn:H:)>>eAdlI'o llH H Il 'HO alllIfa.g II > -dO)! ~'r1 OImEHOj ·o~.LlUllldx orosodox (.LOO~HOIDIO tl.lLHHIf'LUo'D' a 'HaudaHLHV .QllH -:))I(If'L\tllE UltEIlLO llH .O "IlHIlialJ . a 'liO OLaHHaIr!l1ldlli aLH.LO'L:) Ii'HHaUOlih EH OJ.LHHOIDILO-E'r1aHHISO..L alllHa)!{'Ldo'LS: RH .L ~ HHUd.Lll~HgOl1 co OLHO)! 'o.ou::ll1 al1'Lg )I'L1l HIJH OHa:EgtlE::lH OHa.LOOfrireHOm1EH Loam lUEJ.moo J.La~nImH I nml1ad)l ilH ~HllallhAIrOIl as - IlllOOIDKOWE'L!.I.JITI.O eu tlE OHll.Lil)y'::ll.L::l'n''Ll:I..LO)!IfOllO 'XB'L 0 OH\tOg(.'L1J IHI HHI~OdJO "{xd'HI ex llLIl:iO agowHfig ~ -![.IllOO 'o 'tlH~Oa: tlE tl.LHh :< ~ ~ r=:[ -aas 110 !rnaOIIOA HH.I.~gl9~ '~nhHed¢l ~~~HaHn~ndu) .aI1H::nral!dlli IfHll"Og .10 llIILO.llao Illi!IOH B HO)!tlL aLHH!IO)!d'Ln H Il~UJ.laoll O.LOHIlUOLO OLOHdllE "UHU:0B 1l)1)I(.1ElIodag 6 a tlH ilLll.L:) a EHahAgo EH llHH'r10J allaOa'r1n:dH.Udu .LO IlIt ~l.~ed¢l 'Ti" ::s:: oo 1111 ndu us HHhUH .10 ~UH.\h EH OHIIOHOO J.Lilda E\t QJ.l1l)lOAII.LllOS:O EH gt?.llITI'L)! IDrJfIOJd'L.LH)!OHIlHIm.LO Hglldo)! sodn J.)!OJ.LOHIll1a Oa:.lOIDKOI ..LO OIl.LO.U.UL t?H mmlIAElldgo llH -::e .Id.LEfIEU)!O.IdAgogl!X LIflm~odgoJOHW ···-·l!lIad)!b'oli ·U.LI!Hli'p.!L aw~o~..-: ~ OLOITII$ '.LllhOOtlH aumaBJ..J.LE)l:)::lhMIfO.LOX!):llcI a amIIarnHIlLoltadu as Ba.LOIfaLffOLo90 ':)HOJIf'Ll1 HdsLO a.LBJUIfOliEUd )!A..LHWO'oJ.LOv\!Ii'UOJ-~EH oHdli'aEH H)IOBOJd'L.mlllo "llt~!lU~g UK ~HII~l1EU ttox£'I.!IO ~ . -OHH~OII 'a.Jl:J'LOIlH QLGh'Ld H nrrBH\tIlIIOIJ 'UJ.

eHCTBllll. no H rare.[(BaIIJ.?_?_!ln01~ara OBaTaKOP~. Ilon KOMaH)J. 'Ie nCX0. -Kapn VBp:nraapMHJloT-I09 000 . Mn. ocofieno npeaoxeaacsara 'rsproaus. o6ca. HaBC5IK'h. C Te3H C'bCTaBHH CPOpMHpoBamffi T YpH XWlR.eHJUenpenancrna...na opraaasapa..ura' B Hall-ec!mKacHap 60llna erntKaKTO11ysemrreanero aa 'IHCJJeHID! 'bCTaB MO)j(eAa nanpaan sanauara aa C He ("') mnta no nonara aa Espona. H .mr.UH C'h3Aasa ~ MOMeHTKaBaJIepH5Inperspnsaa HaH-Hanpe. nexornamrre ca Ha6HpuHH C 1I. a 3HalIHTenHO ne)KaT 146 ranepn . HOCU:H.raxa tIe BceKH MOHapx na HMa aa pasnonoxeaae . sa na 6paHJIT TIllTH K'hM 3ana. H3.L(eHHC OP'h.!l.L\lI3eMROMope.'bp)KaBHTe. He3aBHCllMO OT H3pe)J.r.$HJIHn II.) nexorara na Kapnaaane B ysacraamr B'hB cppeHcKO-HCIIaHCKHTe OllHH sa MTaJIHll.1i (pllHaHCoBlITe II BoeHHHTe pecyp. XOJIaH)J. a He .~'£!pOHTelIHa TeXHOJIOnr5I..p2E": >" ..L\lI3eMHO Mope.llp'h)!(!(aTa aa MMOT KacTHJIllJI. MHHTeMy nporrsrrxaaa .C Apyrll . HJ)KHH ca oxeaacsn soeaaa xopafia..eCTBeHO A ~ ita lien OHa3H cnoxaa CHCTeMaor rpancxx CTeHH H YKpenneHU5I.l].IHCJIeHOCrra aa ap). HaH-Be'le na KonueHOCIJ.-.I MaHCKII. __ .. HO Te He ca TOJIrara OIIJ.Ily1lI1I.-MaJIKOOT 300 000 .llTe22.cafia.e no-ronesra YClUIHJlB Ta3H ra.::a -= - i n r:f o 8 ---'-re E t> ! !:S *- . 'Ie npena 1529 r.llHIlIHaKOBaronexra.). .nCKaTa apMHSlOT xorrae.BaHe.!lplllIHa6pO$fBa86 000 .n: 1520 r. sa na 3aIIJ. 06Y'1eHH B'bB B3aHMOnOMOll. a cerae n B ATnaHTH'leCKlffi KaMnaHHUKOMaH)J.nHlI. Bb3JIH3a aa He n0. H nonxonauto o6Y'IeHa. TIPH Poxpoa (1643 r.oj M see rrax. H36YXBaHeTo aa BonHa B ATJIaHTH'leCKllJIOKeaH npes cne.T.)1.[Ia 'paCTe_ TIpe3 1574 T_Ca1-!Oncnaacxara apMHlI na CKH5!T )J. TpHMal!TOBHranepn U !"l O ~ 3Ha'lllMaTa apaeiicxa '!aCT.B'bop'b:lKeHl1C xonas. ome 24 000 B JIoM6ap.HJImr. Pasurapana~ )KaT KaTO)106bP ypOK rrpH H3y<IaBaHeTO BoeRROTOneno. _.pyra B rcvenae na U.lleCeTrO.: ~ OT CTOII nernecer ronaaa CJIe. . cnenoaarenao II na ll3. Flopaseaasra.ID! HenOCHJIHa.-~ saae aa spancxu cpnOTOBe. a C'hIIJ.). 06pa3ysalll.lleMOrpaqlcKll-___: H npasraxaecasxa ronean nproBcKH xopatia ca cHa6.a nOJIOBHH BeK nO-K'hCHO <l>IDmnIV ropzto ~ rrre)K. Heanon H CHIl. Tpstisana oT6erre)j(llM.H* Trace italien (rpp.u:re __ OLUCnaHCKIITe . M KonHeHOCU.nCn'lKO . 'ra BOHHa acnaacxara "YpoHKa" ce npeapt.llTe cplIOTOBeB Jlauamna.ie06xo. nannpama ce non KOMaH.0cpenara na TpH. llcnaHo-aBCTpHH~ . KoeTO liMa )J.f(llllcKlllI oxeaa II no Kpau6ronnna OT CimeCTBYBaHeTO ua C'bBpeMeHna Enpona. ycneII1HO ll3nOJI3Ba H OKeaR..l. ECTecTBeHo.lJ.me.y60llHH H 'rsproacxa IIJIaBaTenHll csnose.f(asannara aa OC'hIIJ. 1I3HCKBaT rOJIlIM 6poll apMeHCKHnonpasneneaaa.n:HHH23. _ a O _2 noae HllKonKO 60HHH xopafia.D. Hanara My ce . np.n:p'h)j(Kir OHarrHHTeapMllH He CHeMaTor B'hOp'h)j(eHlle xasanepaara en.a narrarme cppeHcKHlI Ilposasc. nepn .TOBa e Mnnaao.CK'b~.vHmreH (1634 r.Iepaaaas.HHBOllHHu:n". KOHTOca TSlCHO ysenusaaa C'hCTaB'hT rreXOTlIHCKHTe'laCTH.CKH HaeMHIIu:n II HMa raspne MarrKO BOHHHl{UHeanon H I1cnaHHJl.OIIJ.TaTace npenp'suia B Hallo pa pasurapen CPJIOT T B'bOpb)KeHHnproBcKH Kopa61I.llYMH.) -6Yl(BaJlHO HTaJlHallCKH 6cller. ~·onHaTa-CTPYKTYPa-Ha·6oiiHlITe-}1. saasanar.n OTl'pH. Ha ~ B3aHMHOCB'hp3aHHenesretrra OT TaKTHtleCKU. -------.npyrnrpa6ll'ieJJii: Csutecrsyea o6a'le TeHAeFill._Clmae nponyxsa 6!lOUMO e. xoraro HeHHaTaapMHll e C'hCTaBeHa rJIaBRO O~ rep.\HTe·YKpe-iiireHIBttatapH.__ My npes 1625 r.. B'hPBll ycrropermo 11no Mope.aTa. nOJIHTHtfeCKI1 .[(OKaTO Kapn V npennonara .D._e_H_g_~T_Ha_'I:Ppr::QB_u.f( OT II1Be.06pa oprannsanaa. KoeTO craaa na cynrara..lJ..9.llHOTO B napacraaue aa MaIIJ.eHcTBHe.llyII111.n:aBHaII1HOTO aaaoesaaae ca HaJIH B 06Kpb)!{eHHeTOna CPpaHll. t:r.06a . -.21.Benaxusr xanaran".a KOR. IITaJlHallCKa cnena (6. K05lTO i noompsaa Te311npoexra.[(HJI._ aa crporo pasrpamrseaae Me)l(.[( norm. re ce OKa3BaTHe.n:pasrnenaxue B npeaamnara rnaaa.Y3me.JlIDI.llH O rJIaBHOKOMaH.[(YIliH.!_Q_li:'_~ H . HO Te3H BOHCKI!He ca raxa nO.TIpoMlIHaTa e pesynrar na pa3JUIlll-lH--_.eB Hal!aJIOTOaa XVI B.llBaHauceT yaenmaaar tIHCneHOCTTa rreXOTllHCKllJIC'hCTaB. acnaacxara apMlH! rrOMHTa6e3'1eT sparoae H CHJIHO~aK'bpHRBa JIllBHSlTrrpHMep aa "BoeHHaTa pesomonas" B . TIon'hJIBaHe'TOaa CbCTaBa na oxpansna.eKoAeCeTHJIeTlle nanara Heo6xo)1. KOHTO npeofinartasautara no 60llHIITe rronera no T03H------:i sotoaar C rmparn ll.eCTBY.H. KaKTOcscraseaare OT nexoraatnr nOJIKOBe._s. a II xaaanepns.lleHCTBlle.:3aJlBJIBa. cerae OT cuecemrre cpOpMHpOBaHHll T B'bOp'b)!{eHHc KOnH5I. na ~ npenneremr erma C }1.I1-.IDI Hcnaaas. ("')KbM cpenara ua XVII B. na HeTO na MopCKaTa.r i )J.§c:I]J.Illli! II npyrn B Cananas. neparopa..li3bHHH-lfOllCKH-.ll ro)J.pnen OT pa3BHTUeTOna trace e MarrKHxopafin C JIeKH OP'h. ·-II.TIo OHOBaBpeMe He C'hIIJ. araxynan ermospe~ erma OT aoceunrre KOJIOHH U:llnOCTHaTa aa nocrpoilxa. CJIe.llCnaHIJ.0 1574 r.yBpaJ!(AYBaIIJ. sa KoeTO 'cnosrara H npnpacrsr aa HaCeJIellHeTOB Espona.B rrponenrrre C'b3)1. C'hIIJ.aKO apxntsrra My e A06pe CTpYKTypHpaHa H ~ . OTKonKOTOnpenn .[(TIOCTaBKa "BoeHHaTa peBOlIlOUIDI".HOeT ce pe)KHeTOaa Hcnaaas.l.C!Ilmnepnon n KOllTO MoraY Aa CJIyTOBa. na 3a. H orrorasa . rpaneaa OT Xa6c6ypMeHHOno BCH'lKHcpPOHTOBe B HTa. --._.[(yII1H. 6HTKaTa npa lliop.aCTPOll CBOll C06CTBeHcpnOT.aBaT ~1Horo aarpynaenas aa rrpaarrrencraara. 'Ie HCIIaHCKaT3.l]. cmepaaaecrnara ~ Ilspaara npe. naneronara . Ilpn Mama6HH nozmoxen aa CHJIeHHaTllCK B Cpe.IITece 6HSlTno CM'bPT.:.He '1aK TorrKoBa.HTliHe0. H5!KOllOT . -~ o6JIilCT... l'pJI6Ba na ca 6UlIll oxono 150 000 BOHHHl(H.'Ie llHCneHH5tTCbCTaB na cnnare.liJ!MH sa _ ----H-HTarrllaHCKIITe npOBHHu:nH.IJylllll B fepMaRHll n XOJIaH)J.[(OBOJHrr sa HY)l(. Cnopen )1. caxo OT JIoM6apAHJl HMnepaTOp Kapn V ~ HaCO'lBa nanpen. sssexna 113MeHeHIDI opraansanaata na nexo.eCTBysaT 06alle H npyra CBep:eHHJI ~ KoeTO IIop:06HO ua BOHCKHTena YenHHIT'hH npa BaTepJIO T'bp)KeCTBeHo ceKaTOuanpnsrep: npes 1536-1537 r.eCTBJIBaHeTO KOMIUIeKCHa aa nporpaua sa crpoeae aa raaeanecsunr. HaB5!pHO ncnancxara axnrepcxa apvas e Haii-cnoJIY'I~ C'b)J.a6uTe. HrJInHCKllllT span XeHpH VIII CbIIJ. KOJIKOTOH OrpOMHH na H3<l>naH. Henaara C'bIIJ.na aaeae non KOMaH. e asnonanana noaese B ~ MHcpaHTaoT6iIBa neraanecer nananenas aa nposyrara ursencxa apxaa. sannaxirre OT 6ep6epCKHTe naparn II OCManCKllTeraJ-3 1I3pa351Ba COnH.n:eceTXIDJJJ)1. T03H H3BO.Mo6illIH3Hpa 60 000 .--KakTo-fClfa-t-e:m~-J. xaxap 11norian.naTB oxare aa rexmrre CbBpeMemUIIJ.IJ:Ba c ATJIaRTH'leCKHllOKeaRII Cpe.l].llBaReTO H CH na Xaficfiyprare.H-_____:.llMOCrra OT HOBH. OKOJIO KoeTO na ce CI}>0PMH~ JIbIWBe II apxebysn BOHHI1U:ll.nIIlITe HH.-xoeTO-cc-3a6emI3Ba-rrpeTnepnOJla '" CTaBaTno-roneMH H no-nofipe B'hOp'h)KeHll. HaCThIIHJtaB rrspnnre e Me)l(.L(rrOCTaBKH. sa . HTanHaHCKHU npnaH)J.OTO ortroureune na cnapxxeime H ll3'[(p'h)KKa. 'Ie na npexraxnar 61OpOKpaTll3Masa HOBme sanarnrn MOHapXHH.~ BaHeTOCH r~_f!Q_HHTe__!! ranep_KL~.lI.e ce ~ ~ Ocnonmrre crra60CTH ca o6ycrroBeHl-I or Tpll npe.paaxornrre H OpraHH3aU. a cnen aaexcapanero aa Ilopryranns rrpes 1580 r.naTa HM..He MO)j(ena CH n03BOJIHTaKbB nyxc.n:a3aIIJ.. TIpe3 1552 r.U aa no ro.H lIApO.[(OCTaTblIHH.[(BH)KHH n H--~ .oxono TpH rrsra noaexe.n:Barn. sa na ~ ~ xapaxrep. aa na pa36ne apara.M5!. nepa B Bapcenona. HaU.O aprnnepas. !lIT acrraacxara 6peroBa JIHHHSI T nananeaaa aa aHrnHtfaHIITe H B nocnenaa O fJ'?1:#i.HHaCTH'leH C'h103He YCIIJIBarta npefrsne.. ca611H apKe6Y3H.YMHTe na ~ npecraxa II 6oecnoco6HoeTTa aa cppeHcKaTa xasanepaa H maeanapctorre ero-IHHCTOpHK"HJIMa ztoxaaa'rencrsa.

.U)! UHHaoa 'HUN udluah UHOHlIllI\1 0 I uliAdto 'IIW::lUE n¥HOIIooHoug H U800H¥HU<p 'J 88S OJ.lfOa:O UH aH13HI~df.13du~¢ .OII<t> "ImHd'Lgado" IIICaEHadll 'aJ.. 'gH~O!I 1l1gHaElJ.LuJ0)1 "J 96S1 13H .H)!Hug oxxor.Lllmgo aJ.O alHHUal.dt:J -ullol1 Hllt'L'i1 !.H'n'oxEudIJ.OMdX UH 13J. 13J.I.IfHO IfllEiOH so H .E'LdH ll)!(d'Ll1n'Oll Bl1 BE: 'l.mgd:i no 'l1aduuH aJ.LudaIIJ'>lH a lfHdaml1H HI1I1!1BhIlg0 ua!.Lmm)1::moou -OOHBHHtP mrmro. -H¢ UH UJ.)altHdL '~~!.OU¢ -OU1H13 :.LO'LoaH lla:lfllHgO 13H uxaJ.LBH:}.If ah u'lt ommgu£aH UHlIll<l> 'UHUOH 13)!odowOHwaEM)1ado IfllHHaoa I l! OlallHaIla.U.LO 'aJ.ualoudllH ul113dolll1 illIlIllep anmox OII '118 Bll' a)KOW 1ffi¥1311011OJ..LU'm'LO codn J.HO.ll EIEU)!O :}o aJ. aab' OUO)!O 13HUHII13d UCIaaxnrr Xlf.l 011S01l '('J L9£ I ~O Q.I.U£ a.UEloll'aIlo i a'L)!1l1 -ndn 1l!1Iwd.Hd:lJAq> >I< OJ.I.l1 0 HJ.Bd)!adll U8)!Ullm'l1:}du IIHIlH<lJ 13HUd. El O.)'11 e81lIed)[~du 1I11'l1euRE'II llll lAX '(..lfllHa~'L-.lflld)!OIl !I HHa)!(OIf1l£ UO BllHaUIl'Ll.LHH~BdLo)!J. J.L:)OH[[~.0 dm't lfH)!OHUllOll u)1 U.LllHHUHII -Hep a'LB alllHa)!(OltOllE13·4 'llJ.LilIlli.13HH13dJ.LUhOlIIXO 1311 HHudJ.rII :J.BdHoHaUWO)! H!1UrnHaIlll H' BH-auHaICBEdw(' UH'll'oHdallIfIDI"0 llEOI'LO H)!adll'LH 0 'W'L£13UOM H IHiH13ll0I1 -J.LUHJOJ\l0IIl10~ 1m omo "J scdn Hll:JHlll10U 'llE.ll)[OHlflll. a.aH13H1fEllfgo "J 8Z9 I b'au.LoHHaoH '6~aaolO1itP odcx omdxro I )1auo 13110dllg II oIf1laf.L13I1U'L)!OOIi alHHaumHwodu EH allIHah llH "J O£9 13lU)!OJdAgOg13X ::llmahHlIaah '11U'L)!O-Oil aoa U 'UJ. UII U.OUJ HHG:JUUO oHHawadli -Hep 'J ~ lf08:J "au!.ood~ U 'lfllHauuad)!!.O UiIllh!..r.f.HHHaoa U.Law H)!mlIHHOIi 1.L all.W}Oa'n' --- a.LllHOJaH H aJ.O aOH J. alllmlla:)1aIlo cedu uHUoa: ~a.lI011 'IIU. -gu • 13HOIIImW OZ OHlI:}.lJO){])OII.13)!/.E)! rrorro o~agooo '¥fll:.3q_:l~H~alHIHgo UaO)!IIO.L.do'La :aub'dOJ nl1 J.LIfllHalf~'LJ.HhHH~oa 13HHd)!EUd Hll'OXE1ld 1. 'u)!hodoodJI 0 HJUHHa H.ll!IUJ.LlIl1oXEud ::l.OU¢ -IfllHUllrlI13)! aJ.O'LO !I a lfliHUIJOI1 0ll ~ ---- W'L)! lfUH13q0I1 .>.aH13lt)!(udJEH a ::lJ.o.UHOdo)! UH aMHlfO.LHHHo'ltad ah ll)!EJ.LHU'agou amHIlal.----.I.)H a ug'l1'L:J U~OahOltS U1UHMaH n 'U.If1UB}I II a.'LHHIl.13HmHl101J.r '1.mado 6SS1 Im)!Od£L HO aJ.aHEIlhOU13E 0'1.LBa.OOH U .OOg13IIO a~H)!O H IIH:})K'Ldo'L8 :) 'lflld'n'HUliep OJ.)~ ~ 'aH1~a:umud>I'LO OHaH.LO H.LOamBH 1f.0 l'L)!OJ.B)!/.OU H dmlBIIl UH1'10d.lQJ! __ Il. EJ.L:J08nJ.I.l't oJ.'m::ldo 131UHHOII 'dlIW 0 axdonnradx l.UIIXU10 _1I__ 'J aH lflill'HuIIOX !..to EH ll~lfllhUdau.lldJr £QdllldhgJJhV a lllle!lOH:)O) IldQlIHuga nuaordar 1l1l:)nm~dQl Oa1.lfO)! Hdu -HH1.<tITado 'dH)KUV HHH13IlWll)! HHHaO!I .)IQl!' Edll1. notro Od9)!:J lfHIlJHV 'UdllW!.LH'm13~cJ.LO M 1f1Iwdu UJ. _I.I.I.lmdu UUOHO 'lfHa:OIfO!.I.LUJ0)f 'rtaIlOJIf'L'n' oHaaommgo atndmo Oil ::l. :d13)!UW Gl-OL ~adII 'nUllOa)!(aJ.Lunilltadou UE ugdog" o.I.13a:llJ. O.Hl1oxEud 13H !fUd)! W'L)l - EHIfIIO!.I.LHhUH£ 1l:J ::lJ.L 'Il)!HdaJ'IlY BE 13.)t'HIrnl aE!l1 O.-'do.L13El13)Kd'Ll1 EH allHIfO.H a..ud)! 13H o.O 13I10l.LoadIl::lH 'UJ.LH813du EH IlH13dgl.1311 omss Olt[ 'aHEa A IldB)l O...OX_II_lfllH.0 lllIllll'Ll013H 13£ aJ.H 13J\1I omo 'HElOdlOO ::llH)!OH13l.'Lil ulIb' l.)a O)[IIO)lIlHRlIlll'iOIlOllH t!IUlI:)~:lllods~ 8 UIll:)'I101l:)O. A Ud13)l HO O.HWH)!{If'L'lt U 'UJ.I. HHamorra ndu Ol.ll' so OlaHHa)l(OuoII mrodu I ~adu u)113wdu U1U)!.LaHHalfaudu!.)H -ou I -OOS I srroadarr sodn UH HJ.LllUli uHallJ.Hd)!oIJ::lH OH 'm"aUE lla:Ol.0'n'a1f001l8 U 'o.0 llHHl10J 13 '!.I.J.OOJ.llada: fll)1)KnICXO 'B~B)!/.13)!OHBIlOH 'J LSS I sodu ah 'un'DI:J 'UHOdt o saodox UH!1011 aHHlfOJ.IHOO Bl1 'Hh'LH13)1 Ha:OH ll)!H13l ll£ ah '::l OHaUOllhEI1 "HJllaICOJ-On OHUa.udm.uoaHadu .Lawo .l1 UHOHIfIfl\l 'UJllli llHliliOIiOU n llal1 13)!OHUUOll UJ.{01.0 UHlffi)KOrro!. H p. 'VUf)KalIag.:talI:) el1 Ii adoJ\l oradxto !I Il)!Bl.n 'llHU)10J .U)ll1:}lfO O.E)!O Eo-: -u)!('l. LSI sodu OJ.L011~l:t_ -IIUW !. r-'l .lOOHaIfOHh 1.aHuli 'u.JIIoo UHHU.13JOJ\la.L'LII laoal1 U.UJ0)f aaxmr U ~ ~ U¥" 13a'lta "J 0 [9 -ndn o.EdallWlI OHHa.)O aJ.~O)! 1I1UHHH 'a.L:mOJU'L'l1 H 13J.rngdo g.LHU10aJ.LOII Q.LIlOII 1I a1I1IJ..U(lliQlli)!O UIiOl..aoal1C!It( uElglfdL 'ICaJ.LOOil-' 'IfllHBIJOI1 UH BJ.dLUH 'X13d)! lllld'Ll EadII OR 'utPod 'HHHl10J U.'n' .dto HllllH rlIlfUOJ 1.OOIl nrroxou a. Hod'Ll.OOIl IIHlIW OH1Ud)!Olaoal1 Ol13UE UH 'OHmHl10J umumnllOll OJ.!l_'@l_!lJ:'lcll .U)!OHUU:J1I 8 ll)Ka. Ul.n:dU0l1.L13H Ii lfuhaHaa all. uduh uH)I(adgu.auHarra:udilk U "J 13a'lt 1.0IIa.LO rrstr NlfUOJ .lmoa:dw H lfud'n'HgIIep all.U)!/. co H)!O.U aou ll)!.llHmallo!.LO G:J ll'i1 UE 'HHH a.I '~lmHgBg -flaod)!'LO QIl.l~cbiEH -Ha ~ ::lIIH::lIl..0 lldHW uS .I.L Oil aJ.ll'mmm 'llllHIlIIW1l)! oR HwaIlOl .I.)Ou UH 0~08 nden UH aH13dH9'L0 U nmaaodxso HH)!(!.U)!)!('Ld'r(£H 'J I el~dll(jI.0 oaaaroom l1 -? d 'd' 6091 . ~ l() odqado H OJ.LOHdo.b.I. scdu aJ.I.~O)! Oil 'J.I.LJ.BJO)! 'uJ.OlIIXEH 0 ~HJThBH UWIfH EdoJ. -goooUOO)Ka.lHouMg tH!1oa tltllmIl110.llll1 UHlIhHdu 13.lL~~.llHE EII)!OHEll e:( ~ ~ uH IfllHal1uu13H UH BlIJ.O'LO O.hOU sH'I1a II HHahalI!I'LEl -HllrlIdu -HO!Il1!.Hal J.LO IfJBIIgO 'J S£9I-P£91 .lll1~dll '1))I.) lfllHaUli'll:Jon -HIraaf.o 'H IIAX IlH :) llHllU'OJ Q~-OP cadu lDmdawy ro 11m B)!O~OU BH O~rHBElKIJl!WIlH BH OJ._?. H UH a.-Ov HHlIa~HHlt'LUo'lt IIJ.HBXlill EadII .L13£HltE'La Aw I .Lo.u'mal1'Lg i' 'J L091 ~:}du lHlrn<P aOOHUHHtP 1I0H .I0 U813Iu\ltOll -IDI.oll'ado UHUaJ.0 B}]')!(!.L £L~I--9S~I OH 'Hl1oxHdIJ 13l1oHdail aUIOIiO sadn ua'J1a ll.uhb'H13UOX rsxouo !.w)1ado HdA.lInlltPQ)1 J.I)1A.l1 UHOHUllW 17 ltUH ua!.O :nHIIO)!Hug ~---'LdliadIJ.L:}H13axf.0 ahalIOll UH -13Il1lH 'HJ'IlaUE HIIOH H)!J!:~dug'L:) -HOHO IIltOH ---. WlfUOJ lf013H13H 'oH~od.HIf1lH 13l.I.n:d .UHjiOH 1311 13113)!)K'Ldl1£H 1.ogoo UJ.gH~0a:'U.ooHm'LOIi lfHhHUd<I> (H)lH139 H alllnHUUOH otaox '13HIfl10J U. -aduoa 'aha!IOIl Q\ ::g BH 1l1I!.)HUllOH B:J H)!If1lW-OU ..LQO)l 'Ca:OHO HlI!!-ll!iwom.J.I.!.goguXlm 'ua:BhHIIaa!.LaIt!I.u)!/.IDIOHB)!HdaWB soradn IfllH::llililI::laA 'lfllhUJItPHH 'BN::lJ.Um 1.I. J!.1! H::lI:m~:Jo. 1311dult!.UJOW aH Ifd13)I IIHHU'Ol !.O Hd1311 U H)!O~OH 1.!ImHUII0I1. -ua.LO . H a80J.lfIf1lW13H nH UIIEU)!0l10Il '13Hlfwodu 13J. ~.OHHU'a H'n'agoll llH 13)113E1glfdl -.O'l!-0.La.)UH 1]. II IfllfIHUd<p ah du)!uW 'BrH'ltOXJfd~ 1I~08 00 .da)!( omo coa oraox OIC OIl 'aJ~ada ou oo OlOal1 A IIdu)l ah 'Orn13aO'UHaH£U a all 'l1oxo'lt u)!HdaJ~V .I.l1 'lfH):lHudep 'olawadg -erra alllHxal EH U.)HllJ.Il.I.LHaXHU Uli aHumUlfIIElI l.LO E. 0 al.LO anaaOll 'J ZSSI H.9EH-:)an'a :::::: -lldl. 13H OJ.OOH '.I.HdMHOO !''m::ldo ul1 138U)!(If'Ll1ocill IIHHltOJ HHdHl'l adox 0)[l[0)!1fH OHW::lElI'ltad:) UJ. .OHl1lIIiOIrodHU:) Z OICO)!O - al.I.13dHU H lln~og£ud -U)KOIf1lH 'alIHa)!(adllUH 13~lfJIH13m13LrnH::l800 -1.OUJ.I.Oa:OOH13H .E8Hg ~ G.ol1ado UH HhHHhOJ.odu oca ImHUUOI1 "J lfHdl1HUIC<p EH llllfHWdu BH13)!ll.I.~Oll.'Ldo..g 'HN!.U)!ogud13)l UB13J.o H)!odm\l llE llElJ.Ead OIiORLO rnnmep -l. 'IfllH13Il0I1 UH lluaJ.HHuudu)!ol1 arnltoxEEd HHh13)!OllCPIIO)!· aLH)!Hug 1lO' .L13)!!.Oll 13 'umodo.LO haw UH 13J.{gogEX 13H aHllIlKoE!l1'{ J.adgwB)l-OJ.Ell'1311B'LO aonaio UWHUOJ 011 u)!udawy II IfHHa'n' H ull()dHg: B :nIfJd!.0 al.HU'olIb'adu 'audm'l M'n'OXHdu 'l..LO co IfllH13Wdaj t-.13)!0.UIl.'l.LO ornOII-OU a aHHI)OJ.U.LIW10'LoaH EH oJ.:J'LO Ol.13HmHO'o.a.w .HJd.r II am ~.:)!!QI~O:) .L UII£lDIO aOHl 13H 13l1lf0 IIHlIll<pOJ.ICOIl OUO)!O - l.)l!'lIdL -nra IIl1:l!pllodsQ Ill! owoda 01111:)el.Hl1ad)! l. alllITaIf1lJ\l~H 'J.H£ 'J.La80JIt'Llt OHO'L)!-OU MHH'ltOl Ul:!II!..-IfllHcNdal·.llHIl.13 allI)!o'IJ'I-l13ltOX UH HO.O Hgudo)! alHHjiog UHHl10J Ul13HIfJ"IEll B)!lfOa ..OIlOOHEH N'L)! ::l~HaXIW UH OlaH13rnUlfm:u U8K. 'ul13a~o'n':Jdo llHlf13h.I.dLo oroox 'J 8Z9 sodn J.UW::lOIl 'onmmror Ul.C.tr 'Hll'l t OU_llB:unHud<l>_UHda8a:)~IfH)]'HJ3:lt.BH a OHIlaJ.H)!oHuJ'ldaJ l1au:) ><: ~ -< .!n· UUlIll<l> .HHUdx u.LHEHUgHdu JIN.UH80H:J0 a J.llltOXOU !.I.U'n'130g0OI'lUJ HI'<nl1oxgoali H)!d:Jl't aJ. UHaUH13rnaaU£ .£1i llH)KOWE'LllaOa l.LHHl1HJiI 1.13HUlDKAIrndu umH13wuJI -J.L{)_()~H !fl'l.o a.HUIIarr )1aIlo OWBO U a. 'OHOI) BHIl.13ITEUH xozadn lfHHah J. If OHO'L)!-Oll 1l"¥)10J 100HICa.oarn'Lo U HIIOdJ.LHd~JA<I>d:JvHldnuH * ~. UH arlIada Bll'.LIfllHIIUJI(d_'Ll1'_~dll)!HI( us J. 'adOJUH oJ.u)l 10 luadJ.d'g) J-'i'l.LHW~IIOJ ·.HU10alOdu n aaaorrod ::lh 'u8lfaOH131JA ·-'{'riH13dqi· A.O'L:J OJ.:tOJ rrodo aElolHi.0 HJ.umnrado~ -IrnIl.odll J.ulI!!.ll)[!.llHI\ld13 HJ.outP H a.aHOW II llH UE m.l:)oll!!.Hdg W'L)! mmd13 aisoao 1709 I 1.I.)arn'LO lImd'll I aH lfHHUUOI1 :}lHU1lal1alt.lfll)loIf1ld)! HBOI! llwa£1I u'lt uElu'lt)!(/.L1l!:!BIIO)!'[tOU H)10XElld HHHaoa: da~'lHdllBH HOflH -ctal ssdu HHHIlW LSI sodn II adn OH 131. ormo d.aIHIlHU'llOBH 0)iJf0~ U IflillBJMdOII U IfllH!.llIl.

cpeuty npyr. cnen TonK0I3a speae.yxacea TOBap sa BClItJKlI 06mecTBa. ABCTp1I5I aa Xaocfiyprare. Eo-< Kapn V H HerOBHTe Hacne.1.-.eJIeC'h06pa3Ho na HaTOBapJIT csutec j~--.. clUla.HnHJI H HTaJIH5I. '-Ieji . erma nOJlHrnqeCKo-. e orpene.a Bb3nHpa cenaparasua rra repMaHCKHTe apllCTOKparn.Il.BaHOT BOHHa C TYPI. KaKBaTO H CMenOCT na nposasr BOHCKH're na Hcnaaas na 6oliHoTO none.~~ 3amOTO Te HM HOCm. ETa samo IIcnaHI.Te)!{KlI 3ary6H H MHOro MaITKOo6nam.llTe B Manpnn KOHTO ce CMJlTaT .II.ace npetiopa C BCH'-IKIl TllX e)J. HO __ ~ necnocoeaa . ___KO~TO TypCKOTO aaxnysaae B CHlJ. HMnepasra He ce '-IYSCTBa BIIHam .x. M ~ =ci is -n ~ ~ ~ ~ g ::g I-j (j ~ ):. onte nO-CHJleH ynam.-: ~ HO ensa 3aBl.Il0KaTO TYPIJ.o.OTOCTOJIeTHe l1TaJ1llJ1 aa npaxraxa npencrasnaaa 6apuepa aa carypHOCTIa na Hcnanas npen OCMaHCKOTOHanpe)J.ncTa~IDIBa e.nplIMHpHeTO B Cpep.ABCTpHll.lHl. Torana B'hnpOC'hT ce caezna . MaKap H neycnsrra .. Hoce~ __ .pllllUlH 6op6aTa C e.HHBeK Te aecnapno nomoraar 60raTCTBOTO iI.-3 S ~ ---- 'f ~ ~ :.1J. ocmaea aspaa aa Xa6c6yprHTe34.H_O!H()CHT~JIeH HIWHOMlltJeCKH ynarrsx.TSlX. Aarrma.BaHe na 3ana. aaryfiara Ha 3amHTHaTa rrperpana.a n03BonH HaCJIe. Bee nax Hcrranns.rrpO)l'bmIGITeneH ynarrsx e HeH36elKeH.a6'h. 6noKbT. Aa ce sarsptiar TaKHDIl npe.Tour de force ($p. a pasxonare sa . e TJlCHO CB'hp3aH C HeiiHHTe B'hTpelllHlI np<?6ne1!M.pyruac'h. Santoro uenara na BnaCTTa B'hPXy TonKOBa MHO.plI$L OTTefJIJlHeTO OT I1TaJIllJI 1-13rne)K.HOHHpa saasarenaa apaaa B T<.e ynpaanssaa OT npaBHTeJICTBa. KaKTO ce rronysaaa H C EpHTaHcKaTa HMnepHll rpH sexa TIO-K'hCHO.<DpaHlJ.OPH H xoraro aTaKHTe na AHr__ JlHJI H Xonannas B'hPXy ncnano-rropryrancxara KOnOHlIaJIHa lIMnepHll aanaraT-Heo6xo.emsee nosese H rronexe cpertcrsa aa lI3rpa)l(.lIJlHll.o.H? Bropara :OCHoBHa npmaaa sa neycnexa aa l1cnaHHJI Ii Ancrpas CTaBa JICHa oute B npenaumare penose .nO-CH1IHa OT 3aXanaJIHTe $I KY'-IeTa. .a 3anO'IHaT HOBa.a. He MO)Ke .a:anotienn npOTeCTaHTCTBOTO S IepuaHHll.-6e3-KOJlTo-Xa6c6yprlITeHe.[lHO .IIHaH.aHa'MllC'h1ITa.Tlonoacana B'hPXOBHH YCHJIHll BbB BClf'lKH nOCOKH. npexaneao 3aeTH ca. npencrasnsaa xoarnouepar OT llIHpOKO pa3npbcHarn TepHTopHH.e 3am. aarpnrare aa cppaH-": IJ.Xaticoypnrre Hl>1aTrs'spne ~IHoro pabora._ _:.!l.o..Espona. OTKonKOTO oT:pe.O snaneuasra B HOBHll cssr npencraanaBaT reparopna OT lKH3HeHOBa)!{HO.sacsraiu XpOHOJIOnUITa Haxa6c6yprcKHTe BOHHH.: M~PbT C '<l>paHIJ.3a.y qYSCTsa H nsnr.IJ.6a 611 Moma. . HHpaT csspauraaaae aa soeaaara CM cana.He TpJl6BaJIO )J.I. crren TOBa Te Tp1l6Ba nax .IIHTepec npenCTaBJIJIBaT)J. 3amOTO HM ce nanara na ce 60PJIT C MHoro llMIIepHH n na 3amHTaBaT raspne l>moro 4JpOIITOBe.lIJITa na KapJI V npes 1556 r.HtIl 3eMHO Mopee cnonnpeao OT nponsnxarenea KOHCPJll-lKT ATJIaHTll'-leCKlIJI 5 B ____________ oKeaH.:!1 U --IJ.Il. CHI.pyro rrornuutar 3HaqHTeJleH . .I.o.. Cnen a6.p'h)l{Ka natpnora H BOeHHllTe yxpennenas OTTaT'hK okeana.a IIO-He)l{enaTeJIHO. C TOBa e CBbp3aH H MHoro Ba)!{HHllT 1I3BO.o.Y3HTe H aM6llll.OXO. IIpe3 sropara nonosaaa aa C'bIl..a . KaKBaTO pons arpasr Te.O.II.nYXOBHO eCTeCTBO.lITe casrar sa lJ.aC'hCTaBJlTenaa JICHa KOHlJ.Hru10MaTH'-I~CKlI lUlll T'hprOBCKlI xonoae". CaMO aa Xaticbypnrre. ~ 0\ .lITenHII.o.I >: (j > es .HJIOT BoeHHlUI 61O.HOBpeMeHHou rpa CPPOUTa.a-H3ITdJ:i3tfa-66ra'fcTBa-raifa--HTruiluI3a---------CBOHTecoticraeaa uenn II B ynrspf aa Xaticfiyprnre. Ho OCTaHaITHTe .n:'hplKa--= Bil . Hacrsrmnaar npea XVII B_ xpax na aM6H1.Il.n:HHaCTHqHa tour de force *.JI'h:IKHa nonnonara na Manpnn B'hB BOHHHTe.II._..qecKO CBpbXpa3ll1HpeHHe. . npes nocnenanre neceranerns na XVII B. KOHTO aese 6e3. 31 -~ HO B OHUll apeueaa H OT pOMaHCKaTa HMneplLll .u.Il.o. Kf13aHO npyronxe.a O'IaKBa aapon. TJI orcnafiaa B MpOTO en.UO nparexanasra aa Xa6c6yprme B HTaJliUI H <I>JIaH. BaKYyM'hT.1J. -.!J.[IHOHe HaMHpaT B3aHMHOCTB orcpeumara crpaaa. OCBeH ynapa.[IHHaCTH5ITa 3eMil . oT6eJlJl3BaHKH. '-Ie aBCTpllHCKHTe Xa6~ coypra.[IBa lUIH TpH rrsrn nosese. HOBHJI __ CBJlT lUlH Xonaanaa. H HiiH-Be'-le <l>epP.OT T031I oxarsocaa xpur? ~ Hcropamrre 'coxar noeroaaacro paanpscaane aa canare. qlUITci TIOMp'hlKKa H _l?a3BHrne H3llCKBaTorpo. Illaeuas. TO'-lHO xoraro I1cnaHHJI npexcaasrsa HOB.o. He e Tpy.D. OC'h3HaITarOJleMIIJI saner. 3aTOBa llMllepHllTa na Xa6c6yprare npe.lCTBOTO na HerOBHTe aaCTpHMCKH 6paTOB'le. rrocrnra KO/-iCOAUam/UR aa CHJIHTe B npnnanneacannrre na .HHspar. 61I ce npenspnana B orpoxen crparerasecaa Hep. fipeue. aKO He C BOHCKH.UHMOCTTa OT YBeJIH'leHlIe na pasxozmre sa H3p.en.l.~ 'Ie HJlKOIl ofinacra ca 6l1JllI 1I31I1IllIHU.'hJlrOcpO'-IH~lTe nocneztcrnaa na TOBa nporaeopesae MeiKp.1Inpyrane.I:\BaT-.c_ __ (") -.POCT. JI nocreneaao T ry6~r' v nonyqaBaT = -< o 1 E ~ ~ ~ --.HHTe na Illaeuas.HTeO'-leBlI.. KOHcpnHKTHTe B Espona no OHOBa npeae ca qeCTH..[I 1-1 _2_ 6e3APyro e 6llll . KOHTO an OT T03H pon 6H lIMaJI sa nOJlO)KeHHeTO na cajrara I1cnaHllll B Esporra.l-IHTe.HHe nOCJIeJI. pasnoncxena cal\-IO na 150 ~flllIH OT BHeHa_ I1paBHTenCTBOTO na Hcnaaaa. ce panaar aa. TO noae '-Ipe3__2 ~ p.a pasfiepesr 3aIlJ..I.H na nonanae BbB ¢pefICKH..[lH B Sananaa Espona HlIll OTB'h)J.I. I1cnaHHJI rpsfisa na OT.H._:. Xa6c6yprcKaTa HMnepHJI OTHOBOce H3.aKO ce--= I 6llxa orsasana OT 6op6HTe C xcarpapepopaacnrre OT Cesepaa repMaHH.Ilp e3 _HaH_crpalll-] ~ __ ~ _aare nepnona HMnepCKa I1cnaHHJI ce 6lIe e.__ m.I.-__:_ ro6pOHHH TepHTopHH e cnesensaaero aa MHOlKeCTBOsparose.Il.HOBpeMeHHO.HJI. KOHTO TOll BO. H KaKBa . H TO aa Hcnanas.JI'h)!{eH CTall..I1.Il. KOHTO CHCTeMHOxapsar . MOlKeM p.aHena Kpaii6peiKHJI yxpennenna H csananaae aa wnoTlUlHH OT ranepa. nopa II OCMaHcKaTa nsmepas.l' -- .j p.. He~pecTaHHH pe-~ cypcH OT lwraTepllaJIHO H .i. nposaa Hil.l1.Il.naT np'scnara H3 pOlJ.o.illIlf. Boxeuus II npyra. C'h3. JlOIlICOCT IUI~ 11306peTaTeJlHOcT (6_ np_). e MOiKerro )J.B .J.3HaQeHHe aa I1CITaHHll.fIHTe C'H rapnasona B Cesepaa A4JpHKa. Hearron n PHM 6HHaHeC'hJl -B'hPXy npecraxa na HcnaHHll H XPUCTHJlHCKara rrspxaa.rUIH OT HaH-rone~mTe HCTOpll'leCKH npmsepa sa crpare.a 3aJlBHM. KOllTO xaficoyprCKa Hcnaaas npecnensa B Eapona.lIJI.anoChelI. MaKap H paxnam npexpacmr 6 0l'11l. HO KOlI?c Cera.n:.6Hxa-MljtlIICl(a:-: nomrspxar pa3HOCTpaHHlITe CH crpeMelKH.a__: na HeHHHTe sparoae ueneaacoseao ca noxarar. 6Hxa npOHBlUlH nosese M'hP.o.o.KOJITO-e-lIJ. MHp H B'h3CTaHOBJlBaHe. Ho 4>epwmaH.UJI-3a-npHOpHTeTHTeaa oT6paHaTa-CH33.) - CliJIll.:uIKal. I1cnaHlIH nplI.!VIbiKHH Aa ThpCJlT C'hf03HHI. KOHTO.. nyrepancsa lInH TypCKH p'sue sapana nocnencrnasra.l.n.a 6'h." B'h3MO)l(HO JIll e 6H1IO na ce HaMepH 1I3XOP.nHeH oT-<l>paHI. a no T031I Ha'-lHH ysena+uasar-a -HeHHaTa'-BoeHHa -Mom. OT npyra crpana.o.6op6HTe .HTe C'FOaTB YHrapHSI.aBaHKU snocnencrsue nOCTOllHHa npodiecaouanaa apMHll3S. Ho CMeTKIlTe aa HCnaHlJ. OT CBOll crpaaa.II.oxeana. rtpexare 1-1 xocsemrre neqaJI61I na acnaacxara xopona OT Te3H TepHTopHH OCTaBaT 3Ha'l.1J. B reaenae aa nose'-Ie OT e.HMCTBa e 6HJIO HeMHcmIMO..oBHHTe Cll .-Ta3H-3a6ene)!{Ka HaBe)K.)!{eT na <PlIJIHn II.'Lp)l(aBIllllJ.HraKaTO eaponeiicxa BeJlIIKa ClIna36_ Ho 'roraaa B'h3CTaHOBllBaHeTO na ABCTPll51 enaa na e ronllMa yrexa sa .OCTaTbK.lv!HlI.'.HlIIJ.o.l3H paH?H. H pa3ll0JIaraHKI-I C TaKaBa roIDIMa TepUTOpaanaa 6a3a H C'h3)J. )J..a:eH TaM TIpe3 rrspaara nononaaa na XVI B.Cesepoaananaa .. o6pa3YBaH OT Xaficfiyprirre. OCBeH TOBa Xaficoyprare He MoraT na nna--=. ~ mora aa nonanaana B xarraa MeqKa .

:) UE:.L)ltldll ITd1l)I 1lH afHHdaul\'1f H HH.m oa..LpHH HID1laIfHH'rtago aIIHauaudr:r.LH "J L I ~1 H 91 Q 1 sodu Alnado i ~ H-AI·lIHIfH<I>-'odO.LG.L:>~)KIfH)! a ornm llH Amad:J tlH 'tl.LlfO)! o ''B.LHIT'rtHIlIfOX H aLUHtlhHIfJHIl <aLHEAhH1ldcp tlH ~ --liW 1lH tllIU.LaHIlHIl'rtE'f.LHd)! . an nnHH1ldJ -HITOl1 £adlJ .LOG)K tllI13)!tl.LIl.LO-'ahaSOlI_OJOHW B.oo_ t"awH .lHmO.LO.LO dO H.I.LONl!ll:ldli 'aHHlfo.LtlI'laHdllE'La aJ.Lllliwdtl tlH tl.LHO'LO .LOtlIfEI tlHUaLHHII'LUEII O.L "gUOLHOd¢ g.mn HIIH IrndtlD!ParrI lSul1dllgJ"<Ol[ .L itl)lH.~.LOllOHllU:JH -aao 'll.:lIrOJ a.0.0 tl.. '1la0.LHIT'LHtlb' 'WEL H tlm'Ldgo oo 9a:OH.LO 1lH.LtlHb'ag:--' Irnd)JahHa-KH)!OHtlIIOHH a. HHaoH 'IHlb'HEl{PX 1lH 1lLIlH1ldgLO II'LOHWO .L:>HtlH H O.LHITU:) tlH aHmmdahEH EH .LHb'oxE:tld tlH aHEEItlnItldx'Lo .Ltl8L::l'rtado tlHHoa ll.LOIIa.LtlJOW a.LoaJ'l ngmfo IrnnHlld<l> -.L 'aLlUdAgogtlX H ll.LEIf Oil 'HffGd 'B'OlIll.l -OII. -arrag.L U a. UH a.L3go:) oaotrreacdaao oHITtldmah 23 .raHHa)KEdoil H 1frrl1HlllfOX Lllaffi1lUlitlE H£O.LH..lal1 ~'~GIfU'llOOlJ ..LUO)! 'llsudu i I HaO::lHllHM<p IlH OLaH 'HHH1lwdaj tlll S aL ImnHtld<l> 'lrnd'J1H1lIr<l> HgA.OLaHudHg'f.L::ltlh llLtlHIrod.lm.LHHall.Ltl)!Al1llHOliIIHW "J HIIJOW uXHg - U ~ .L tlH H O.lEH -= ~ -- IlHOEHHdtl.LHhrrnJALdoU II IfHHtm::lH tlH a.IlHan Hn'LHtltr llU HHdawo)!adil H.{h tlb' aLHmrna:OLHAg---- 'IlHIld.LOam'L.LhOli 0 IfHHa)IWITgo HL ao O.LH .LO Ii HHEawlltrodu 0 UIIH:) "llH'Haoa OH'rta O.agoOHJ'\HtlE:S ll)!::lrr:lJ.LOIfHgOEH om-to a.10 HITtlaO ern JillHlllIOH "ll 'a)Kllll -1lIfU aHHlll{a)K 0 uOlluaH a amIT.LoEtld oHl1a .LHO)! 1lE 'tl)!H.LOIf.LC)! lll.--<Hll')KAH .LllHl:!"oa Ltlhllrr!lLO !I sdaaa HH H tlH£llX tlLtlmllH ah dll)!tlW" aHOIl 'oJ.L'LU IlH )!HH.LaU'L::l aLHHOJaH BatlhtlHE:O___ _ tlE IlWH.EHHaOS aaa BOtlHII IfHHtlilOH 'lf1luodu Harr'Lll otr tlLlrnxdtlHOW H.LtlliAl1IlHOUmU\! .LaHhIIIfEEd _ HU 1l1'lH "6!:1l.lHHdq.81 Z _ OUO)!O IfH'J1HtlUOX UH tlHEtlX tl1.)!.(g:)gllX mill EH tl.-ou -::l BL 'OEl.LHmllE: a ::lOHHdri HaEl.H'nHa)1)KAh ah dll)!llW 'HO ll.LOO .0 a'rt'Lg 'aHH -odo IfHS. _- 01l1l 'OHd'LU LtlWH 'a.LOOU ..Ltlm '1lJAdb' a HIrnH)JHH£'LS HEOL HO a.LOtl)! .L'LdOLUdallwH H HHrrA.LO ahagoI! -HIlII<I> tlH 1lHlldgLO >~ ~ If HlIhtlH IrnH R -Otl)!HcfJa-!oJ:1lHOil HodAoad O.LEHhH."""'I "HHITngJ\!g H)JOdaIIWH a.Otlh -llH'rta -.LOah . Ha.10 HlIb'a tlH amHaHHb'ag HHIfHDH::> a 'aHHa)Kllruo W'LEH.LBdgo HxodoWOHW.Lo tlH H.L::lOW g .'.LHJd.)-Oll -go -------- .LH.LtlH::lAmO 'lm'J1HUITOX a llL1lH!:t0tl" v~9[ H 9% I oaoxo HHSOHOO amdllLdh! H 1lHnOII ll.:lH o)!oahHJJillOU afrrHhHIIBH BdHEHIIHgOW mrndou GH ----soaedu 'LOUCP I1liOHBU::lH uxodj.Ll-fUOHOW O.LO IfIIJa.LaHHa)!(lldgo'L::l UH B.LtlHffiHb'OJLaoab'waoo sodn B'lldl1HllIf<l> tlH ll.)0 O.LH H udol1 -.LtlHHltL'ltl -!.1 a a)Ktl)1 '1l.LO If UJO)!IfHOil 'HEGHO tl:> ('J a.LBdug'f..:l.!:~:J tl)[O.:lH1lHHdAJHOO ott llH BhHdgo OHIf'Lil ~ 1lllagOll llEltl)KI£'Lllodu 0.tlH .LH.LIfH)!::ldoW ll.)IT:>OII -.LaHdOl'lOHwaEH'rt tlHtlab'.LOOb'.L:)go HIIH IlHgab''LO -dOJ IDmoa .ll tlb' ll)!tlL tl.LHO)! 'liD oo tl'rt Ir'LOliW:) O.) tlH!JOI! ll.LHtlHHall)Kd'Ll1 1lH .) -ad:) tl..LH)[nl1os tlH UdtlJEtld llUllmHSadu Am = ~ ~ ' \J room HITll .LHIT'LHEb' .LllE du.LHatldli "lfIiHtlwdGj -mlCU'Ll1odil tl.Lnb'adu-~tlHHaHtlE··OS1l)!.)L W'L)I IIH a.LHITdAL oH Am~do :}.) Wli Il.LOHrutlll ES:IfIfHtlL:)'rtadu ~.Ltla'rt .LllHII'LIIO)1 tlH llHudg.LHIIOli lmtmd)!ODHdll ULBHal11\!aE .LU::lIIHlf .( tllI HEaL UH U.Lao~ -)[OIdg: E.L:)OWH'rto~goaH H HadaL lillHl1ArlL mredou Q.Ltl)!)K'ldtrEH 'BHH.LO HIIH::l a.LHH!Jog tlH d'L.)go:) L1l)KOITtlH 1lb' .LO a.LHaWOW nob' nuoaedn 'a.LUIfUO)!'LHtl)1 .LUHu:oa .LOO 1l 'tlHll)!HL "nn'llEL::lo'rtaH HHIrnHnHa.LuJAd'rt H IfHHIlJ~daJ ab''Lg am B'aH H '1l.LGU llO 'HHdl1FIUri<l> aaa >=l .O-H ~ ~ LualfHb'Ad.LHHH a.l __ 'llWaLOH:) HIfH tlH.)A oatotreraaadn aH aOH OITr'LO HHdl1 aurn:'l1HH .L::lHHl1a 'HH'rtHtlUOX HHuodgo.LB'HhtlHHWO'rt 'BE ll.i '.L 'HHIro..L 1lH O.LOAli --·---E)KaLHdil .LH)mOHE.LHOX 'HEj:}HO W'LX HJ HX!!IHltlgOb' irsa H~.) tll1 tlaIm.LH)!.:rEH ImH13II::lH .d'B OH.£iJ dI OHtlE q.).LHJAdb' tlE Il.)LHgdog HE. ~ ~---------_ e3 I-d ~ -no ~HEOL .0lflfl1 OWIfIfO.) lrnHtlII.o£HIIgtlH 'tl.LUHXa.Lli A}1)j(al'i B'H)!od.LO .Lmm'l 1lUtlIIO)!b'Oli Ol:<tlo aH!IOHwol1.LH)KlI'LtrodlJ 1.LHaJ'lEUdtlll {.LUm1lS :}O O.LlmOAuEll al1'LgJml1HtlIIOX "lh.L:>'LO .).LtlH'll 'Hb')K.Ladaa-.L 'HHITtl.tlH-aLHUamall.L .LOOHm'L:)a -aanoa a)1asob' 'OII.-l1HtlIIOX IIHdo)!OlIaH 'HO llWEH.LlIEaLtldLO HHffitlHStlb'.LHOdAOad tlH O.(II ~ WHlIll.ll)KH. -an eo O.LHdll OHUICHW B)IBHgO'rtHdu 'tta.LHidAgogIlX a. ao tlb' L:)OH)KOWS'La sag 1lHtlab'~ITOOll al1'Lg am lfH'rtdllgJ'lOIf co am ELB"HXdtlHOW Y "ll)llIdawy 1.LaHtlaII'll::l.LOO aH omsg ~.IIlH H G.L OITr'LO HHaatl.L.LOO O.)ahMJaL1lru::> tlH a. 0 tlgdog U ilrnlfHhH::> tlE LOIICP IlH O.'ahdaoll ou SG.Ltla.(gogtlX M::lOH gH LHOdcp -tltl ~ 'a.LOaW LIfHHalfHOUS LImad)!b'oll =.LHmtlE a xo.10 O.LB"01i 'tlHHOH 'll)!IU~rr EHIfa.LO .LllHGEl.LO.Lan'Ld a omreu "lillHtlUOHOO alliOHO llH aaoJtldu 0 'HHnHHsodll am ll.LlllIB"lI::lA HllHH.L13HOif.LO ".)do Il'OaO EH O.LHI1)!::lHUll::lH" 1l 'HHHal{IIadlil1011 I:::( tl 'OJAdl1 HIfH ao en a.L:) H o.LO llH flli'rIHHaodil tlH Jllda OHli:l.Lo tlH aHhadoli ::0 ~ ~ -1l0 OHaS.:ll1~gamOI:l_qIfJ!tlH HlfH <aMdHWlldu oHom'lodIIWO)! ~£ HH~'rtBit 'H~:ii -6i.LtlHITa.LOHru1lU q ~ ~ ~ .LH)!::lIrn~ "UaIfHb'Ad.LHH LIfHllig aiaoou I-mO)!::l!:tOa: rneu .LISHdllaH -' HEa.LOam'L::> .llmdoa.LO L<DIOLOU tlH!!O!l lUtlHmHb'OJ.L OHgH.\0If orornag ~£9 I .)£ub'.Ltl)Kdq.L1f0)! ~IillItHhH."o)lrrox.l::lHhHITtlH E£ tla.LOEh tlLtlITtlHULOO as OHIIll..LH)!OHtlHITtl.LO B"HH tzt) llHlmliaLOodo.)Oli tlE dal\:Hdll 'a. a H.LOli OI'l1l:> "ll '1la.L:)adli 0 tlH OHHaWadsam'L::> -1l8HgOb'Hdu -HHuoa -an 'OHLOOHsa?" L1l8E.Itl£ 'O.LH)!.LHhtlHE 'll.) IfHHtlJl!daj If IfOliEaH a'rt'Lg am .LEJ<laIfdIIE'LH U.LH LIfH1ldg I 'tl.LHda.1 a O.--"------""~ .L.Ltl<p OlfHg 'lmb'dllgJ.)O.L .(.LH EadU ':.LO oo tlll llagB'dL 'o~dlla:OL HaIill::lC)lIaH HJ am oLagaH a.LOgm'L:) H HO g.U" 'IfIIal1.Lll)!OHIlUOIi HEtlL HXU:1lJ'IaHdu B)!E.LHd.LHHH:lOS -a)Ktldgo'L.LoaJ'l HWHaEKA-ou 'HollEd _ a.LO Ltla)!tlII U£ IfOtlHudllOb' .loHJ'i 'ISHngHaa llHll.B.)O ah 'WH)!{ II ndH'rtHtlNO)! a.Lll)!OHtlilOH .LHl1oXE'Bd ah 'l'la)KEliOH I Bb' ()Hh'lltl.L.L:>l(alli'O.)Oll aH Bl1 EJO)!HH a)KOl'l .LaHHamHXElld H dtl)!1lJ<l 'lillaLou:al1 aH tl.LHO)! 'HEaHO llE HHl{a.LaS~O tlEl£lfuag.LO)!O)!Htld<l> daJ<lHdIItlH 'JfHlIab'Bua !l a.)a)Kllda: I-d ~ ~ ~ ~ '"'" ~ -:)0 om 'IfHIfHhH.LH::ln .) HOS:) :)'L:) U)!H:)a 'I1udo.LHHHOa BS 'tl)[QOOil rsaadmo tlXHDltldu tlIl udE)I HXh:}dll a.-dhJH:) ab''L)!IfH Hlill tl. -o'rtaH =HIfH O)!hHOa OLO)!ITO)!.LO .LO H)!ol1HtlIIOX ll'rt aLHJdAg:)gBX )Kawad.L:Jam'L::l EWH IfU usb'a 'rnaJIIEIIdllu Haa. ~ a o.Lab''L)! 'LOtlIIgO 'II:) a.L13dHOHtlHJfCPtlll -H'rtoxgoaH ndu O.LHITtlHtl.llitlXaH OH '.cOITtlHIlJ.LHod'll 1l1l .)ab'Hd.LlfO)! b'adOll. dogo "XdBHOW .BE" tlLlrnl'm b'tllfa -IlH-J.LHHhO.L ao 'OHaEILOaLoa IDlITtlJ<l .L:> tlHal1Bl1 H.L.LtlHmHb'OJ.H ..LllmalflJ ll)!::lIfH.L '.LU£ an ah::laOli '8£(tl.LIftnuod O~ 'aLH'rrdA.t.LHl1agAaH .Lad.LIHHlntlE co O.L::l HHHIrnhllHOad'Lll daWHdlI1lH smucduao oaodqon" O.lOOH:':ltlUO HW.LtlH!Joa 'ahI>oJAdtr HIfHU'L.L EH :}HESEEUtlS UlD91fdbn:.LO tlH'I1a O)!tl 'OUtlH'rtllIIf:1ld :<~..Llud.ion as IfHHhHdBil .LOOIl H)!OahHLadoa. _ a If'LOHN HEtl.L~HtmEBI1tlE a.LImW o u'rt tlHOHIfHJ<l O)!IrO)[IfH mcomnrao tlb' mHwad.Ltl)[.L'L1i .(dl1 aH oxa HdoLEruoHHHW'rt13 ULBHffiOdO)!.LO-US.L.L::la)KlfH)! O.LmOl'l tlHIill:)llE oaaox tlH a.L:>u:al1 HH'rttl:>go HHrra.:)-r13Hdm'iEBd mAg -Oll tlJHb'a .))Klldo!I tlHb'a 1m'J1H~UoX tl 'lrnb'HllUOX 'Hud::l If B'HITtl.L 'HHlldHHHIfllIllIOllll' mnrodoaced cdo.LUdaWElld 1lm1l8UIlWO a ~£lrnHaIfllgdllA a.)Ir~.LOtlh AW a.L.LHgdog ah 'O.LBffiH80U tl8EE)!0 OHXIf.Ltll'lBO a aTIUo'rt tl'It EHuaLHhUHS oaorrsdr -rrado HHhHdEll HaOH 13H 0f:medHg'L:) H)!OHEll:)~f 8 H uOIlllaH 'rtHdb'BW A ndn srnom LOOH tlH maHHauaBdr:r.B'Irnd)!' ah 'O.LtlEAtl)! H tlHagA.LEli H ~ ~ ~ II IlHIfll<l> A .L'LlJ .L H 'rl'Hdl1tlW EI a.JO 'moxou EaO:>HBIi'mp HdU 'E8LO -UaAII.LISOIlIf.LOOli aWXB'g O)!B ~HHO~tld H£.LHodcp tlHHhlldll .L1lUX :E 8 I"""" A}1)Kaw .) Hg O.)b'Hd.LHmIlE ll.LllaAH.LOHUO'rt orr 1lH a.L 0)!1l ~ 'lfHXdtlHOl'l 'IfHHp'ldaj aramaa Hg a.LllHb'alfooil B.)H smadusn H OHtm~w IfHHtlI10H llH.10 "J 6£9 I codu -ced a O.LllTIItlaA !l.LlldHW U.LHUgb'Oli a::l nb'oxEtld tl.LllIfISn us a.lO tlll UH)K'LlIll' awo aHH OH 'H)!SOHtl.LO tlHllsl1aIfOO!I .L::lHub'a a I'lH Al1)K~1'10U OHaElE IIIT OW1l)!) tll'lIfH If HlfJaIIIHmdu tlHaEl.L au LtlhIado ~-':~EIOJ1ldH' tlH OLaHHIlWHHEI HHOIf)J.Ltl)!::lH'BII:)H _tlH a. [(1ldHWl1tl IfIDl::l'J1HUlfOX .LHHlIhHdu .LHO)[ E ~ = g::: U '-"-"--.LIf80.L'LI'lEH.LO If.La.LE:-rAb' HHOUlllU'l -.l) H.LHnb'HtlIfOX AITrGd.L 'aaoJIT'Lb' ----dahEll 'HHd'J1HllU<I> a'LH WH'rtOII OLI>O)! 'll.( HHHO)!13£ oxirex-ou 0'L::l tl.L.LoomdoIIA 1111 doge BHmgO OHIIa.LO trado.Llrndalll'lH as .LHb'ox£tld ~ -goO)!OdHm oo fHOdm! '.LO .LllO)! H"IttldtlE 'a.L a.LowHb'adli .::: ~ 0 B '(.LHJdAg::lgIlX IlH H::lad:}lJ.o .

HaJIII5!T n oT'Iall-----" rtasannara 6YHT..H5!- P5!.--~--.HHll Xaticoypmre )l0Pll nana rJIaBHO aKO II306rn.!l. .pyr.L\HHll OT uapysanero Aa ce cb6HpaT H3BbHpeAHII 6HBa sanxra 1~65 ce cm!Ba C penanrosiurre !ia HcfIaflHa.IDt' ce npeap'suta B .HTe nenpecraaao rranar na fbP6a aa 6b..a noesre e¢HKacHo..ll. MOHapcll Hecrrocofian na aatiepar OCHOBHHTe U3BbHpe.aT. ce onpenens Til ycnyrare. npnnpyacananta nacaxnau 6p05!T lia BoeHHU paaHKOOT ocofie- tI: ~ HeAOBOJICTBOTO OT He06xoAIIMOCrra Ham!1JHeTO na TaKbB nenocrar HOMUlIeCKll KaCTHJJ~8.ll.ll.lI. lIe npHHOCbT na xa6c6yprcKliTe rrpoBHHLI. xa6c6yprcKHTe OKa3BaT HerIOCl!JIHll sa enno ofintecrao. KOHTO MO){(e na ce Bb3CTaHOBH e. 3aTOBa He e H3HeHa. He aacspsaaa uapa ~ B.OTaIl.HH nonyuaaar OT Xa6c6YPfHTe aa CB05!Ta oT6paHa45.lIH'3a-KpaJICKaTa 1640 ceneaae npes rrspsara XVI H B.D.CTaBl1JlBaTenaa OT nOCThTIJIeHllilTa.ll.nTC B caC MHoro aa HcnaHCKOTO ofimecrno.L\HHH aa XVII rO. AYXbT.. rpaaana.ll.ll. sa HaCTOilmeTO.U. 3arn.eHHTeB 'IetJeHue aa CTO II sernKoeTO e 3JIe Cpe.aTeJJCTBO H -xa3Ha· ca ··npHxop.aH'hIl. xona saae aa npaanneraare DOllHlITe B Ilpes rrOCJIe.ll.ll.L\bJIr aa XOJIaHACKHTe rrpOBHHLI. 'Ie MCnaHH5! crpana 3J1aTO H cpe6po.OBHH rrapH'IHH BHOCKH aa ofauara KaY3a Ha r. OTIIBaT sa rrOKpIIBaHe aa pa3XO. !pH sernspra OT CTOKHTe.eBb.aHHa xpaaa" aa acnaacaara . npaxrnxa ae.ll.C. H3na.eB'b.- Xaficbypnrre.rraaaero na XVI 06rn.aHe aa m. neronysaaae BCJIe.U.ll. 1640 B aes..-TbH. TbH KaTO .). HO MHoro If OT 3aKbCHenHTe Hranna cpemy H Iepaaaas >>< eKCIlJIOaTaLl.a){(6UTe).BHoCKHrc. If B HaH-.D..CKUTe npOBHHLI. B Ha'IaJIHU5! nepnon na ynpaanenaero aa KapJI V XO.ll.! ~ XOJIaH.ll.!l.ll.HHCTBeHH$lT .ll.HH OT napnaxenra). f. MaKap 'Ie rrOCThTIJIemUI OT cb6palUITe BbPXy JIJIern.OBOJICTBOTOH 06II\lUl HapaCTBaHCTO na eMlirpaLl. ce p.OCTaBHHH OT llYlK. Hall-Belle H <PJIaMaH.e 3aBHCllMa " OT nnoca -. csuto usnnamaa nocrsnneans.HTe.OBHH OT napnanetrra) CTOKoo6MeHa na aMepUKaHcKO np0.L\IDL AKo pasrnenaae npaenn. ce noraspxoiana MepKll.ll.Il.i:ieHcTBHe.ll. .BaHe OT 1580 .HH '3ana3BaT-HerrpHKocHoBeHocrra-cH-.OTo .HH rrOCTbrrJIeHH5!.CTBlle aa KoeTO crpanara ynpaaneuaero saenao cnen OT BbJIHa aa r.lI.bPKOBHH HaJI03H. OT OHOBa.H5! aa OBLI.-. na cpencrsara CKHTe CTIIMYJIH ca TaKa He3Ha'lHTeJIHH.·c-xonaH. no KOllTO U3TIl'iaT KpanCKIITe cpencrna.Ma.HT&46.HaTa apMllil Hep. KOllTO HM nanar --'·CTBeHHTe -rapaHTHpaHH-nOCTbTIlleHHlI rOJIRMa He3aBHCHMOCT.Hirn· Bofumce nonroraeso.naeaaa na IlC. KoeTO 3aCTaB5! HCnaHH5! Aft rro- Xaficbyprare IIOOmp5IBaT pa3BllTHeTO Koarpape-popxanasra II MHor06pollHIITe aa pemsraosmrre H noenmrre oTcJIa6BaUKH ThprOBCKlITe.KaTo nama BJI1l3aT B xpancxara npenaseasano . B crpanara cpasnaren- .OpH II rro speae .eJIHeTO ce nposyrara naspen sarrspxa npnaanernpoaanocrra 8 :s: :s:1 Aparou I'RJI.H5!. cpe.ll.ecpULI.HII nom.ll. cysnrre aa ·'HO 6Jiat6.Ha-rH1I. KoeTO rean rrpoBIIHLI. . xoraro H 10 MIlH. "Ao 1640 r. MaKap H rron HcnaHCKO KOMaHp.xonnarmrre CKUTe neypenaua.0 HMa TaKbB.HTe na KaCTHJJCKHTe censau II TbprOBl. Ho BOllHII aa enexenra HaCeJIeHlleTO pacre.ll.HOTO uacenenae. HO B HatJaJIOTO aa nacrt. e H36YXBaHeTO na npOp.D.HOCT ep. -4--.eHUH.nta aa WnaH. pafioaa OKOJIO CeBHJJ5!.HII B l1TanH5! K~M 30-Te rO. ga ~ ~ ~ IV npana OOHT na naxapa KaTanYHU5I CKHTe.OTO B )J.Ha. enna xerm.lI.KOH C neosenaaae.L\UTe sa BOHHIITe B nepaona 1519-1659 Iepxia- Iloxarc naacxara cpefiporo OT Astepmca H XonaH.bp){(aBHll5!T a OT.. BC'brn. nOJlYtJeHH OT KaCTllJIH5I H Heu- enaa treTBbpT .nronere npeamuanar xpae croiiuocrra na . rnesa aa CllJIHHTe nOMpb){(HHLI.'_-~ Heycnexsr ce OKa3Ba aaii-naryoea pa31I0JIara rrO. npennpaeaasa II OT xonanmnrre.H5!.a npe'IKH MaTa HCnaHH5!. a urecrneOT 06rn. AonbnHHTeJIHU csxposaunnuta.CHllH na KpaJIH.lI.ll. Taxa KaCTHJIH5! . HO xaracrpotpanaa . HKOHOMllKaTa aa KaCTI!JIIf51 KaTO WUIO e na lJ)'){(. CrrOp5!T sa pasxepare HM II HaCT05!BaT sa npII3Hana KpaJI5! cpeACTBa sa l! TbprOB- sa Xaficfiyprare.Bam.'rt4 cb6paHl! Hllil 6liXMe oomara B Hrannn.L\H5I crana pasxona KOJIOCaJIeH KOHcYMaTop na JIMrrepCKHTe pecypcn.- t ~ r. CUJlHO npencranena e nO-CKnOHHa na rnacyna B KaCTHJJCKHH napnaaenr. ocarypssama cpertcrsa sa pacrannrre aa T03H BeK.ll. JIeKH ca.ll. npacraramn B npacranautara na Hcnaans.ID!Ta aa.06pIfTe xpancxrrre npnxona OT H3TOl[HHll.ll.UTe.ll. xasna e no-ronax.OUMbK U nonpauacar np1l651rBaT . ouie rrO-rOJI5!M KaHaJI.eHH- ~ • --.L\YCTpHH.llTe B HOBH5l caar npC. XOnaH.MHTaTa. cpIlopuHa.M5IHa Ha csutecrayaautara KOJIKO 3a6ene)KHTeJIHH CllMOH M HaKpaH.ll OT BH.ll. TeiKeCTTa aa BOHHHTe aa He BHaCH COJll!P. MaKap-'le··H·ryK ·6acKHTe -npOBllHLI. tJe xopara HKOHOMH'I~na IIOJIYtJaBaT xpouasea g 'oJJ ~ -< ~ -< ~ ~ OT crpana cer H rter Manpnn rormaa sa HeYMeJIO yrrpanneane B OTKPHT 6YHT. H3npaTeHU pe3YJITaT.ecTBo. a II no BC.ll. nORBHBaT ce U pa3JIH'lHH C pe.SIKa OT TpHTe 06JIacTH.':i aa 3aHaHTa cpern.0. Ilopryranna ua BO. napacraa II He06xoJJ. KaTO eAHO WlJIO.HU AOCTHra H31IJIarn. ri ~ ]::.ll. OT nOCTOJlHeH 'rsproscsn . e.ll.L\CKII -Kopa6n"50-u -aocar-nesansa aa HaH-rOneMHTe HO spes peezcrropra H aparose.ll MaHllcpaKTypHli. npaBa 6u sa rrpo. sa )l. xpancxoro TbprOBH5!Ta. He.aHbK BbpXY H pa3JIH'IHHTe xpaaareamrre Ll.ll.pU5! noorsma ronaaa.U. BJIH5!l1T He6JIarOnpHH 6e. na nace -~ .L\aHbJIaH..e6anaHc.BJlaCTHH aa He II ynpaznaaane MeCTa.llllTe49• nopa)J.D:HIITerO. KOllTO T5I HliMa re C He5I BOHHll.Ha paaxonn aa 1I0CThIUIeHH5!Ta. CbC cepaaCTO.CTBa ce_.o.- OCTaBa e.OKapBaT.Uli OCIIryp5!BaT pacranm UU.H na xopoaara..a aa aJIKa6aJIa (necernponenroa KOHTO ca pe.H. e HalI'hJIHO aBTOIIOMHa BbB CPHfIaHCOBHTe rrsnpoca npe.ll.MaKap aa nsnaa. BC. 'f' H3KJlIDtJeHllil.L\HHCTBe- Hapen C TOBa .ll.aHbtJHa cllcTe-1 .3'bpHo._' .HTe -sa npasoro ·Ha---:----~ .H :s: o . sa BO. na nnarna.VI. CTOKH H OT OT raJIH$I.l[H5ITO CTOKa ce n0113Ba C npaBOTO H3 KPaJICTBOTO.HHCTBeHaTa "MJIeKO.ll. 6peMeTO HM. MeCTHOTO He.ce a OTHeMaHeTO na rexmrre nsrnena Bl!){(.ll.pr HJIll apncroxparuxecsa HaCTblIBa XIIJJ5!p. Ka'iaJIYHM5! II BaneHCHR) C06CTBeHO 3aKOHO. <pwIHn Koraronpes r. HO P5!)J.ll._ aa aoit-.e CTeCHeHa H nenocrarmaa.~ ~ Ul nonyxaaamr orrrycxar nae xpan OT nHtJHHTe Bnap.HHTa na nam. !<OHTO KaTO no T03H nasa panecer rO. llMa H pa3BHTHeTO na 3eMep. aaenao ETo 3a11\0 H3TOrn.ll.. ~'bpKOBHH npnaaneran a pasnpeneneanero na rrpermosmar TllTJIll. Ieaya. ce OKa3Ba TBbp.Il.ern.ll. C HapaCTBaHeTO na 6poil nonoauaa na aa llcnaHCKOTO naOT \ = E J > H (Aparcu. KH.06p)'BaHe aa crpaaara nOHeCJIH 6peMeTo 'lHH pasrrpocrpanaaar He. npencrannaaar MHJIHOHeC (.ll.ll.ll.WIKH reparopaa nenpecraano cu.ll.IIHIl aa XVI B. KOHTO 6Hxa UM HaH-nel<O.. KaTO 'rsproamrre ¢fIHaHcucTa Pyac.eHCTBllTemlOCT TaM xoponara MaJIKU cprmaHCOBU npasa.OCTHr aa Mail:CTopH 3aHa5IT1JHH sa Opb){(eHHaTa npoxnunnenocr nanpmrep.ll.ll. sa na fipaasr acrraacxara KOHTO nOCTHra.ecenill B cb6HpaHeTO pafioraara psxa no OTHOllIeHHe aa M5!CTOTOaa ){(HBeeOT CTpaHa na nrnp.lI.alI'bLl.L\CTBa IIOcrrocofin. IIpe3 BbJIHeHlill 6a3aTa.bJl)KHTeJIeH Iloprype- 1 .-.aH"blIHH cnCTeMH.OBHHTe aAMHHHcTpaTHBHH orne e.UTeJlHllTe pasxona CUOC (jr.[(a){(e aa B TetJCHHe aa .uMocTTa $ ----BHoc. HH.Opa3JIHtrHII HTHO aa ThprOBH5!Ta.lJ. no BbCTaHHeTO npe3 H He npana TB'hp)J.0 enaa 'rpera aare nrecr MIillliOHa nonamnnr.aHbLl.aHb'IHH5lT TOBap He e paanpenenen no-paaaoaepao B paMKHTe na KpanCTBO HCnaHH5!.Hl1Ta47• ce YBeJIHtJaBaT no BceBb3MO)KHH HatJllHll. I103eWIeHaTa 06HKHoBeHo apuCTOKpaLl.OBLI.0 xpas na :7/5 (') ~ ~ ~ ~ . .OBOnCTBo ce npeapt. He xpancxa xassa (rrpII6JIH3HTeJIHO OT 60-Te rO.KO Ha oHe3H.aHbK BbPXY p. -..ll. H BII- .

~-. ! untrod -odjj 'Hxd::lw aarnodrou 11ll'l!a£8 aa oaoato tlH B.'IlIAX I Ol()_HWodJo}HfllEl_OIf?_AgO E8dIJ lllllEIIl)I(d'Ll1 Hlnt::l Intd'La.jg'Ldll O.LRX:J -nadn oaoacaordsa '::lHH.L .LHH OiGITI 1l:J OH HH -)!-'. .Otl)! llH llLIl)!MWOHO)!lt ·::lIn::ll('Lg J.Lo!:j:::l\:( 'nW::lllH :.LIniII-- .LHH)!{Ogt::lg 1l:J "a a. ~ ll\:( llllgl:(d.I.LHJAd\:( IlH O. ::l OHffehlO-OIJ -'giHHaol(~d'" .LIIOd::laHHA 'BHHmlll'l! a.LO '.LllHmlnt8dIJ H .LH.!fi. .LIlHJ::l:JIl!. 000 OP--'-" 000 sr _..U:>-Il-~-Il-h-U~.LlllIlHIIIBdIJA -9U.LO llHIlIIE\:(odil 'ndlllI HMIIOU an 'O)lhlfOS.LIlIfE: .~~~~:~-~~~:~~~:X~ Ol::lH"BII"B\:(E'L:J us I:(:lUHlfdIJol1 1l:J oa.Kdq.-~a~dIJ:J oo Xll)! as 'I:(HHtlll:>I1I'lH "Bfml(E'L:J mmdGwy ·Ol::lHual(awaE .LllX:JdA~ ao 0.LIi':JIlHHdIJol1 IIAX BH O.. 000 OOT OOOOSI-00008 000 os 000 OJ.LOll'llhBH OIfOXO ll.L OR 'HW::lAEllX:l\:(adu::lH HUH110IlfE::lgO 'lfnl'l::lil'nU::l ro .LH::ldA)!HO)!::lH HaBdII oraox Imtmd.LOOg~uo HEaL ah 'Wallld::lhl1ou i .LOJ o :J.LH)I(II'Ll1odIJ H Im.L:lIr::l.Lllt()I(.._.l:JOWlll10XgO::lH amro 'I snatr a ::l.l~On~II~lIh 1111 allllll.LHHUa)lllhO IlH . 1l\:( HH)!('LIfl1 ::lWO XUli a:JH ..OUHdu -JI[Intadu -HllW:JO - O.lHEaHJllli::ld '::l.LB"O)l 'Iillod UEIHodtroil UH allf.L::lW:l m: Oa.LaHBIIIIlf:JBE: as .. --:J -nodroocedoa ::l.L:)llh OWEJ EO UH .ldIfmtlldx'Lda~ oo tl\:( llJlllI1lH -J'l.L::lHa:>d'LJ..L:JOl(::lH H IlEU:J .L1l1lli. .>.LIIJfllHB.LHHwlll111a ::lh dllX a "BJflldgw :.nrsrr oraox 'OlOHl:)IralllaBdu .LOOU llH ::l. .LMdoIJA-llllH .L1l0IfIJ:lX::l ::llHaOH B 'lI)l0.L:l HOH:J ao nmaaaua HHOOHoaxnIf HllH::lUll'L.L "BHa)I(oIfl1olI 'll)IllHX::l.L':lua.aIlJO.LO:.Oll'll8tlhllHto aW:J ll\:(i tag Hg 'IlIJodlla 1l llIrll:J ::l.l.L UEIEllXOll O.LMaOJ:::IH·O.Hdu\:(A J.L:JMdlI -J.La ::llIlH:J'LX HHg lfg O. :::I:::IH 'InidaUWlf H ::l.llduA IlH HUB..JHHH .LH.L .HEIIl)I(d'Ll( HII1l\:(::lI[JElld 'XI:(.<.LaHUrnllIfIJEH .L00H?Ir:llih_J?_!Il?HE81:>1l~'Il_H = :< >< -H::lOEI EI'LII ::llllHaJ'lodu 'aHHlUllli£H H:J BEIIL'BHll -nuo ::UlfJdAgJg1lX '.LH.>::l '"d HHH::lO!I ::l.L-UllE.Lll!IE"Bd 'HUH::lmad -HCP::l\:(800HIlHU4J HH.LHg)I(IlItodu llIfHII'LJ. l!HIIJIIV .LHHa'rI "BH aHH::lmH80II l"BaXHII£ll\:(adu II tl.La:J '::lLHada'a H oaoH.l.LGHH::lJI8.LHl-'larrOJ mradou HLOUhlO alllX:JU::lllOda::lH'LElEll II ::l.LlldX::ldll IlH U.L0 -HHallOOl(odu oaodqcdo oB - ::l.L:l::lhllW::lIfdIJ UH ::lHllaEUOIJEH O.nrodrc Bll' Hll)J:Jlfg: IlH aUfhIfHli::l~ HHHll<iL:J::l'I:DKAh tlH OJ.L ll"Hl1~am --.}\:( 1IlaAH.lWad8 '"!laOHO .LHInIU::l13d llH ::lHllffillJfIJllE Ill( 'OmKB80II1lJ~-OIJ I LllHHdoElld '.1l OIJ U.L.LHJdAg:Jgll){i llH HH tl!:ll)lEl'ld nnrrredto 1l .l1lliio-ou HaOH II llliHaJfIJ'LJ.LF1O)l 9 "BH "B:)OHtH Axd'Lll -on ntI'LHB\:( ::lilDI>IC::lL 'aEIO'J1'LOHX:lIlOJd'LJ._ --'BHHllIJOII ..}:J tttll8gHm llHgllIntil-'l If)la:JH HHIfGI:tJ..L ID!:)ahHH 'UHIt'La ImHHaoa lOOHII1l:l)fOtlOldo llH .I ::l" 'xHdoL:)ll O.L!. H\:(udoil s= ~ U:) ::lH B\:( 'llHIil10J sadn 15l1IfHJ.L::lHOW ::llHHd'Lgad.L::lfl'Ld a OlOIDIO)!lO 'll:JBJf)l::l.LaJ~ HHHH::lflOII'L)[:) II 'HHB)t)I(UdJ 0.L:l -odu -ca .'LO BJ1XIl)l -..LaItllIf8 urrcdou sodu a)!(ol'l! 'tll1oHdaIJ 'Iffn1H1llTOli llH ll.AH oamadoou 1111 BHgOOOilO 'edADIAd. II IJIfIIlf<I> IfIIlf ~~ffh'LWElf .)lOHIlUOH lll( ::l.LH:ldA:l::ld llH ll)l.L::l:J '"llOHUHllCP -un llIIUdil'E" llH ndOEI~~·~.L:J "Bhlf.L::lHllllff.LllEIHHHgo H ::l.) .L:JHHHW\:(ll ll.L:JOH)l(Ol'l!E'LH a.L:JOffitAdl llH UUllHhO.:.LMOX 'll81:)::l)I(HH)l 'HdtlEBIJ H)JOHllIIOH ::llHHU::l\:(lO A\:()!{aW lld::lHd"Bg ff or.L:JOHua.LHIIEX BHuci..J.LllHH::lOa·-f( -.LOO UH II "BL 1l)1 'HHU::llllOOHlO £v~ I sadU BH OL::lHllInBUUEH 'l1::ldmH tlE HHBa\:(ox!:udtl1 nrroxndu amHlIol1ad % ~9 1lHl1::l HHlll(OJ "BE MHBdml:JLOIJH uo HHH::lIfIJ'LIOOIJ alll. llHHaOEI HJ\!aIfOJ HHEalfOII-Oll 11 a. _.L:J::lrngo mrodOlWHH::lOII HhABH .LO OJOHW :Jh '::lhugO "BH B)l.LHan '"d IlH H.::lllll3:0J::lH If ._.O HH::l:JaHOIl 'aJ.L.L :.LllflH.~.LHEllldu HIIlf 'UNallt anad .LOO Bl1.JJ'IlH HuhllJHUgO BJO)IJl"HOIl 'ntI'LHe)]' IllJ'l::lHdII -El1!.{ 8 1l:J HlllH 'mU::lIrIIHHdll 'IlLUHElOJd'LJ.Lll"O.LOHInHlBdU Hdog WHlI U.m!) HHUllJliIfgO Amado Hl::ltll HHaa. i"-- .LO nHlldll.L:)aw HHHIfE: ::l.h J?H llH.Ltlx:lJdAgOgllX 1ll8.L:J.--..LHIlXllIJ Hlld\:( B811I:t)I(.:JIlH 11l1llt '(so.LBEIHg ::lIIHBII::l)I( 0 ffHHllat gd'LIn.L:JIia:IT ffmI:.LID!:JuaIlod8a BIUl"HIlOJ a OlIIO)l llH Ol::lH.LHlf1l0IfOA tlH O~::lHllatlllI:J a 00004 __ .tt FUAd'l1 J BHH~mHBdJ I 'll.-----_.Lll8llmAdsBd OH::lIf::lIt::ldIJO a.JIJJOEag IlJU'L)]' IlH ::lHBIl)I(.Ol::lHll)!:lIflOIJ lW.- B1fH1I::l.L 0 110 m:llxElld xamdsaas llH O.[ ::lH Ifl IlE ::l.LO IIXII1lJ\[-Oil 'H:>dA:>::ld 0 xn ..La :::::~OlllOX 'Hlfh ~..LEH HHU::l)!('Ldo llH H)JOHBa)!O£ i-i 1?=1 ~ -odu anaordar H Uda)!Hug Axd'LlI ll'IJ')!{Ah BH ::l..L){BX 'lllB~oH WHlIll.LllJog aH B 'HhadIJ "BH nnHHhO.l:Jogllu:J ll. I ImnHH!lodu HlIOHHlt~gO .LO OJOHW 'MEII'l)I(d'Ltr ll)lhlfOII umqo HHHaOEl JU'I::lIJOJ . -(.L ah 'Balf)lll.LO ::l.LHIfoaol1llE 'iiteliiSiH HBhA!{:J H ·!{U.\UOgO uall)l(If'Ll1odIJ OlOHL:JIfa.~.LllO)! '"BUOruHO)l t::lg a ::l)I(1l)1 -B)lHllg llHII1lci.L:JBH X'Ll1lluA a"BdJll lll( IfUHllIJ:JII ::l.LHOX 'alIf.L:)::l)I(al Axd'LlI ell BHIf:.LO O.LO -:.L:>::lrn'L:J OJ::lH 1lE :l.LBHOdo)J .LA HEa.LIiHllhlldIJ BH tld'LJ.L::lW:J 1lE llgl!dO)l .LIniaoJd'L.J.~'~~-~.0 IlLllInHIIOd)['L:J HHh'LHlll( HIIUH.LO Ha)I(OII1lH H 'I:(.LEIf B.L08.]{8Udil O.L:l'L:J::lH BHH::lW a ::lH 0.LOIf::lJ.LO·HH::lhal.LHOX '1l1IniH::lhlfH"Bd HItOEl tll( :::= ~ ~ -JO llH \:(:.Bd)lOJOHW 'IIH\:(aW :J llHHHaJ'IIllE M ~ oanracnd 0.--'~aIn90 II" IllliHIIOli:JA OR)]'a Olnn oo E'It )lB)l ::lllHE aH.LUUOIJ llH\:(HaOHII1l\:(aH IIHB:.r::: i:s:: t::( ~ ~ ~ ~ ~ ll..LHH!j:oa IIH::lIl'OEI no oLUmr HH!!ehHgO::lH .. saor - ::l.LOU::l.s'J 0991-0Ltl ~---~--------~--------: 'a.LB)l:llI1ld)! U ~ -dn BH 1ll.LOllh BWHUOJ MH::lH)I(::l.L '::l.L:JoHaIfmHWodIJ H B.Lmmdil BlI O.tHxII1lJ"'l 'a.L"Bu:. 1l HHlldH.Lud)l::ldu ouadx ::l.raradto - eumumsdune a.L eo 1l8B10. H:J BI'IlU:J O.LHHa~xAl1odIJaH l!HHUU'H - UIIHD'0J - '(xd'La ::lUE-Oll .::Q ~ -_.lJudeH OIMOX 0 '::lHBIIIJ'L)!OOil .LHIJEIf IlE llEll:Jl(::ld:J " O.L1l8I:(E"BruO co HllHaIfEIff 'HIIBdII:J ::lhGEl-~llH H£a.~-. ::l.L:JlJal( rronn 11 oxmoaor. ~IJ )t)I('L~ o'.L'LXOIOil I VIII1II9:V 1.~.J:) '::lI-lJf:Jlll'llO\:(::lH H)JmG80h IlH E-c ~ ~ ~ llE::l...LBI:t'Lg 1111 IUfJOW llXlIg -lIdIJ ::lh1lHII OLHO)! 'HII1l.LOnillE OHlIllUJ .Loa..Llf)!Htlg a llE il'HdItuW an HEa.:Jou B.ll.lltlll"dll IlII 1l._ .I.LIrnHIlEI!M '::lllfdEIm'l '~.LelI"BIIO)[l10IJ i:s:: ~-~ ~ ~'"Ba.LO OEl.O HOXHH Ii IIdott· a Olalid::laol( UUhAUO OXB . .HW -.LHIIXHIf 'J A udll)! 1l1I0)lIIOl 'llHEUX llH Ml(OXOl1 '(xd'LlI 10 OiO)lIfO)!· ao 'H:i-mBJmrgoa.LHHlldHEHHIlJdo 'BaOH 11lJmnm If !lUl:)'L:J 'Inia.). .LulT)I(aUJtIi uti . 1!"J!l11md$ --000 os--- 000 OaT -'000 00£-' 00000C: 000 OS! 000 0"[ OS9! ---OE91'-06sr ass! OLJ. OHO.L 'tlaimJ eo Hh'LJ.Hah omac 0000£ 000 De: 000 sz I 000 OC: t -.L .HH::ll1Il\:(Ell ):.LBHHaOa" IlH HEIOH ::llHl1 al1 1la: O. _..L::lhOil 'IlEIlldu llH e)[HLlfIfOil UHIfOUOHON BgAdJ so IlEIHllElld .LO H)lOahlfWOHO)lH ::lh::l1I OlHO)l llH· 1l.::lHllaHOJ tlHHaOEI "BHInOW llaBH£lldll O.LHlllldIJ oH Oil llXH.~.LO .L OlU)! .\HHdlI llgA)lOnqmox llH O.L-ogo-'llg)!(AUO-ll. _.LL:JOH U:) XH._._ .Lll'O.O llE OHahllHEBH'Itadu 'odg::ld:J ::l.LHlt'La::l'rIIIO-IlH--Hlfl1IrnJ) ·ll.LOHH::ll'l::ld1l0Hl(::l d::lWndIJ"BH H.L)lll)l oHi ·~l. .LHn S i 'OHlld-Oli al-Ov HmrtrOJ mIl::lO. :=: ~ ~ olOx)!{a.L 0 ::llMHWAh '::l.L:J ~iHH!:j:oa .L 'UW::lIJgodll . ..Lll.J -ou HUH 'tl)lHdGwy 1.to HHl(a caoreda "BH ::lH.L UJllJfllH O.LllH::llf:JHwgoaH onsoadco ncaodoo.L:JllHlfl1 'lI'l10XElld UdaJ'IIllH H uldu:>HllHHrp co lll1 1l.LllHx:n a.L::l0)! H ' HUflOIIfOa::ld IlH8IllBdl:JHHHI-'l111l 1l'L8 ){lfHIOeM BHIIlf:JOilaH -ods --"-l1auooil .Llf'rIH\:(aUOOIJ 'Ima:.LO ::llHIfa.L:Jll)! -HHHhlIdil -ew 'llEdD' "a IIAX BH HI·mItoJ uHHaoa HBJfIJ a llEIl1::l BEIll'L. I ornox 'B1IH8H'r1AmllE HE8HO o nmroxo so ')j(lf..H~:)QH'I1Aru a lfHtll(:JUJElld .LIl)!)!{'Ldll'm ah '::l IniHllII:JI1 BE' Ul'I!Hll'OxgoaH an BX'L\:(lluA 'll.L~~tlH_ BEIHg 01::l0)! llH 'H::lI['LUaH no -\:(::ldH'L8EH BH o..LBhadIJ -.uaw -EJH..oxoaatr.LO ! 000 OL _.LHHIIOJd'LJ.

U5I.a H KaHaJIn. Crpamrre. Bb3CTaHOB5IBa 3eMIITe 11 B CpOI-: OT HHKOJIKOronaan p. o H Te3H MepKH He YCII5IBaT zta H 60p6uTe cpeuiy lUITO KaTO aa OKOJlO 300 MJIH. KOHTPOJIllpa IIKOHOMHKa- ~ * t=:l a: t=:l ::6 penyfinnxa" HMeTO en OGeP.o-npe3-163 <DpaHUlfH.a no-rene- rrspxaamrre pasxona novrn . OT ){(HTeJ1llTe aa AHrJIlHI.eHCTDama. 651rna.I(bpiKaBrllire ¢uHaHcH. rrocnensana CrorornnrrHan noiiaa.nHeHOnf-J~-'-Hej·aBHcHMo-dt-yBe]lnqeHHeto-Ha-t-MM-JCKOc"s"eHffte ::::=: ::::=: HaJI03H KaTO ratierr (p.bp)KaBll.~~~~iTO~~AHPll POTO ¢YHKlI. nafiposaauta 1643 r. sarenaara na HOBllTe . 1635 r. rs crpanara na OCBeH TOBa.emrmra. rrpnxomrre pa3XOJl.n.n. ~ neroan HalIlIHaHHH onpasnasar Ha.n. Ilponaxeara ira ):I'hpiKaBHH CJIY)l(GII cesaCIIJIBa. aTO xerapa nera OT nOCTbllJIeHUJITa sa csutara ronaaa B pa3Mep aa K 31 MJIH. H He MO)l(e B ce npHH~aBaT . lJe aanassa aeaasacaaocrra na <PpaHI.DbTpelllHll KOMI1POMHCll II B"bHlllHH soeaaa .n.il06pH 11 aeuenenxero no Hafr-pa3JIHlJHH HalIHHll .. He3a6aBHO KaTO Han-BeJIHKa aaena Hcnaaas 6a::a aa Hacne.~. Heiiaare Haceneanero.n. lJe HHTO enna 0. H MHoro . cppeHcKaTa MOHapxIDl S <ppaHI..H. U3'!'(pb:lKKa na HaJJ.anli TOBa C'h3H. L(bnro spexe cnen HaurrOHaJIHHHT . 3ApaBa ClIJIa. aa xyrenoraynpasa .5IJ10n. C KOllTO .]:.a 3aMeHIf BHocHHTe.n.oxo.0 roJIeMH 3aeMH OT 6aHKHTe..n.eHH~~!~.aT yaeJ1H'IeHn _TIOH:au-pa3J1IIlJHH Hat(HHH.npaHeTO na xpancxare TepllTopUll. Maxap 11 He TOJlKOBa nanpenaana Cesepna IhaJIllR H JlOHP. aa 6e3pa6oTHoTO ~ U sa na ce npeaspae B HOB nnaunapn sa Eapona esenryanao saaanaru na ce re 3aeAHO C oGCrpYKI. ¢paHU~H! sannaurBoMHa.eMHI1.aH"blJeH MeXaHH3"bM.a rronnoxorne nO.I. l1HTPHrHTe aa apHCTOKpa-lJaK .n.n. AHrJIIDI H illBeUIDI.n.aaxranxaa natrsjca aexe TaJIll.n. -~----rtIiettii):tif ria. aKO U3MeCTHM smoro nasan BbB spexero rrepaona HacPpeHCKOTO npeBb3XOp.n. H3npeBapBaHKH OrrHTII .(ll51 caxo xaficfiyprcxara.n. Ille I1pOnYCHeM TIOJIIna: 11TIHTBa. ca rrpasa HHro KaTO Cy6CH):IUU aa Ha roJ151MaTa¢peHcKa soeuaa no6e.pXy cOJITa) H Murara.(Y3UTena Ta cnexenar HJlH TYPQH5I).rep.(U.OIIHTBaHe ):10npaBHTeJICTBOTO.Hcnaans apxnsra.06pHBa.n. TpYP.aHbK B1.JIKOllHCTOPHI. KOHCOJIn. norrer (rrp0JJ:aIK6a 1106JIaraHe ira rrponasc- Tbn KaTO :<lJpaHuml e CTPaHaTa.Ho crpaaara e CI-iJ1HOorcnatiena nopamr rpaxnancxare BOllml:.ll.l M JJ:YcPpaHlJ:HHIi HCnaHlfJI na (I)lUnITI III crana oceaaeva". HO H cppeHCKaIIpe3 <paranHaTa 1557 r.a 6b.lfTe y. KaKTO TBbpAHr H. (j ' pa ca rm. BllCOKHTe ueHII 11 Hepa3BHTHTe 'rspronas 11 sexenenae.apllJI.-cypoBHre '3llIVlH. .a oGe3nelJH pasxonare no rOJIJIMa BoHHa. CKJIOHHOCrra B na apHCTOKpaUII5lTa E ~ ~ t:t:: ornycxasa npn BHCOKH'J111XBH (10-16 %). csute- rtoouipaaa He BCl[lIKII IIPOH3BOP.BCHlJKOnpesa na p. TIpe3 neceraxenorra.bp){(aBH.bpiKaBHH5I KOJI6ep _ mmycTPllilTaJIHH. urecrnancer MUJIJ:!OHa. soeaaa ClUIa... ca "HOBHTe MOHapXHl1" .I.a0651B5IT 6aHKpyr sarona npea 1610 r.OT -il_"-_.rUUJ:H..e otimecrao.ll.0 ce enno 1Jf~~~.HTe aa OT Hero ce YJI.n. OCBeH TOBan'bB ¢paHU. lJe l'. Ho me crpenraa.:.l\IHHl-ICTpaTllBHapaGoia rpaxna MocToBe.JIT na ce nanarar npesn p.n. 1560 Maxap H na r. 5IMa H na pasrneanaae PYCIUI'M TIpycM5I KaTO p. na ¢YHKUUOHHpa npaaanno 6C3 nonxonstno nepaona l\<Ie)l()J.D.HH ce npOJIBHBa B Ha'IaJIOTO Ha XVII B.anHa MOHapXllJIS4• KpeXKOCTBonmI. aa KOHro me ce cnpev TyK. na P. TIpe3 noaexero romma.ll. xorrro me ascnensaae B HaCTOHmaTa rnasa.(l1H.JI.a)l(eB CbI03 C BeHeI. BbpnYBamHTe pa360llHHI.cpeOJl. ~ • \0 npes nepnona 1648-1653 r. . HaManeH' AO 1642 nOKpnJIT npena HJIKOJIl(O romran.CTBOTO na TbKamI. 06lllJa. J111BPH. KaKTO H "GYP)KOa3HaTa M51CToTO na no MHor06poHHO KaTO XOnaH?H5I.n. xoraro CroJIH.aTPyp.n.n. npezraxaa npaaaneraare ~ >- ~ na XlIJIH)UlTe HeTIpaBOMepHO oCBo60. aKO AHPH ): (j KOJIKOKpaTKOTPaHHH H BJIIl5!HUe na nanpaann ca YCHJ1ll5lTa aa S c_. BbB ¢paHlUUl ce nanara JJ:aHbIUITeJl. HeHHOTO senenemre e pa3HO06pa3HO H B p.aHbKbT TaJIHH.y srsprra aa Anpu IV H xoaconnnac OT1fbTpe-illHata·rtoiiHTlIKaHa---~ ~ ~ :.n. a see ome crapnre cn npozrsnxorrenaa rpaxnaacxa H He e neJ1HKaCHJla B Me)l(.06- -~!~:~ii~f~~n~r:~~~~::aZ~~!:~~~~O_~~~~~~K.~--~-~ n C BbBe)l()J.CTBeHll rrspxasnn CJIY)l(611) CroJIH He B"bBe)l(.o6po CbCTOJIHlle H crpaaara 06HKHOBeHO pasnonara C asnanrsx na xpaaa.n. HenpU5I3bHTa KbM npn- xyrencrnre. TpH6Ba Jl. ca npenaaparenao pasrrpeneneaa II "H3JIp.nocnenoap.CTBO.-Ha1"la:rH:fIToTo-3el'. . eCTeCTBeHO e MCTopMUMTe. UU5ITa He CTIIXBar. 8j ceaanare..HoHupaHe aa npaBlITeJICTBOTo..HO e Aa ce Ka){(e .aTeJ1HO neno e ll.bp)l(aBHH5I p.IUTe.HHeHM npOBMHUHM.nOrOJlOBeH p.epHH HaUHOHaJIHH P.b311re aa <peOp.pyrn.a Ka)l(eM. npsn MllHllCTbp H3BbH rra AHPH IV. H K'bM CbMHUTeJ1HH cnenxaxaro npO):la)l(6aTa na p.aJIM3Ma(KperrOCTHHlJeCTBOTO. KOllTO Ton CKJIIOqBa C Manpan rtpes 1598 r.pne 3.n..enCTBU5Icpemy HCnaHHJI rr0J10)KeHHerO ce no(1589-1610) IV sa npexre".J. A IIKoHoMIIKara. TIpe3 npa Poxpoa.U3DHKBaTKpbBOnpOJ1HTHaH na. pasnonoxeaa cpemy AHrJIl1.bp){(aBHH cnYiK6H. CJIe. IIbTllII. Ta H .n.JIMOrOnpeaxyntecrao.ua. ce MllHHCThp no BpeMeTO ra na Jlyu XIV.OYCTPOHCTBOTO.eJICKonpcju3iio. HO paanaxara Me)J(. KaTO .r. KOJITO51npasa ofipaseu aa nOJIHTHxecxa Hee<pell.OCTHraTCBOil EYHToBeTe H8 sp'sx Tpanecerronaumara Bon-crpaaa. II(q ce MHpHHRT OTBaCH no <pHHanCOBaTa II CHCTeMa. CJ1e.n.ll. ¢paHUHH e nocna6a OT CB05lTa IQ)I(Ha cscenxa.[LocTa IV He e Glln y611T "HOBUTe MOHapXtIH" pbKOBOACTBO. pann.aHbUll (Han- TOH peMOHTHpa .bp)l(aBHH cexperapn.OHCKI!51Ternoa no oraomeaae rra p rpap.aHbIJ.(Il.aHeTOaa nomrrnxara My..aHbK) 6e3 p. "apHcrOKpaTHlJHaTa aaapxna. sa na noexar CB051rrsr KbM npenpt-manero CH B Mop. ronanara 150 000 nynm. erma JIn e n xorrro Eapona HBHO MHoro crpana no OHO" CbCTOJIHIIep. peJIllrn03HIITe csrrepmrsecraa ce npeaacar BbPXY rOJ1eMIITe apnCTOKpaTH1IHH ponose 11 npeP. .HO npesputuar OCBeH <DpaHUH5IB 6JIarOp.e)l()J. 5ICHO e cauo.B05IBaT.JI.anpOAbn)KU . 11360pHaTa xonapxaa.bJIr Bb3JIH3a pasnanaana.eHll"S6.HaCJIep. CTP)'BaT n MHoro xopona napa. ce B)Ulra Xa6c6yprnre ronxona. ua Ta3H CTpYKTypa ce npoassna MHOro CKOpO.xoraro <l>paHUU5I rsparoce-aauecna o HeU3neK)'Bana MHOro OT KbM H1-ITPIIramCTBO He n03BOJI5IBaTaa ce ll351Bll KaTO BeJIIIKa cana.HeHH or ernasecsara en xeemroponnocr H OT He.mlTepa60TH. npasn sa na Hapen C TOBa CIOJlH. 1130CTaHaJIaTa HKOHOMHKa. crren na J1HXBHTeBbPXY Hau:nOHaJIHIDl paBHOBeCHeTO 1600 r. lIe T5I narrsnno ce e TIpe3 1596 a ETO 3amov CJ1e. noroaop. 'Ie r.~I~a.CTBO 3alJeCTllJIHTe lJyMIIH el1n.aHOBH p.a cnnpar BHMMana MHor06poihmTe II npemracrsa. CKPHTOTO 60raTCTBO aa <DpaHll.. He nonyocrpoaa (.yHapo.U3- (j ~ •~ (j_ 6IO. KOllTO He3aBMCMMOOT CBOHre TepllTOpHaJIHH pasue- npllpo~H pecypcn ca CpaBHHTenHO roneun.neHH OT JJ:aHbUll. 110BelJeOrKOJIKOTOB Hcnasas llJIH AHrnu5I. C"bI03HllI.¢paHUIDI. Hranaancxnre sa na npenxrera aa pasxoura.lHBHOCT"5J). ~~ He e. TIOBJIIDlHaor crrana ---Ha --HaCeJ1eHlleTO.IIIOHH3Ma aa MeCTHaTa rpancxo nacenemre.:eT Bb3CraHOB5IBa.QBanbTII .rmre H_flKopOHaTa U HaMaJIHBa pasxepa nsnr. cssnaaa npenoaaaacro na croxtrre KpaJICKII ¢a6pnKH sa nanpa- ~ ~ CTBYBaHeTO na "KpanCKa" ra apMllJI C MOmHa aprnnepas npUBHp.__UHJIT8·Ha 'KpancKara' BJIacToT-Purnem.n. .n. Byprynrncr 11 Bperan.'rsproanxra 11 cpHHaHCHTe. Ha6poJIBamo OKOJIO nsa rrsnr rto-ronaxro OT ncrtaircxoro H lIeTHpH n'hTII B'b3CraHOBJIBaw. tHiiho rosa ¢paHUHJI npencrasnasa xac aa BenHKH crura B nOJIHTMKaTa aa Eaporra nee cute He e yp. r.IHOrOKpaTHO noxasnar enanna. aocn rOJI.

udu '190HL:ldOUA aiHH!.9 BH "J £lSI sodn 000 OOL 10 llE U If:lBH..) == ~ 'rt13HIH::lIJ'<l'J:ntllH 1l'rt :l.L:lA'rtHH 'mnnmaodu 'Bl'lallEaOO-OU HaH:lIHhllHE H JfHH llH '.to'rtali:)lla-Jill1ld)["Io-ar.lAd\t 10 :l~n'rtox llH 1l1IfHnll)l co UIBrnBEIUHElld BH -ndn 1BBll'rtodu·ll'rt· :IfHar:5H~'rtHHBRhlo:ijiH ml:l~d)l alHH!:!"Bh~go -~.:l:lA an ll..l.liBd'Lli -odarrrsadxs.!aItgo ao ::lHH~*OIfOU OlOaO:lHllHHCP O£~I ccdn 'IlIA BIIfHaOJd'LL .r llH JJIHIJ'CPHQ)IHaHaOB llH O1.cp'LTIodu 'llHlld1.:lHBElKdHW:lA § 0 ~ -omo IIHIJ':lLBalllJ'U HH!!09.:lhO JH.HltOXIldll .L:lllH -l3wdaJ IfHHahOIIrprEH mUll?!\[ :l llBIfI'l1ldgllE 'U)!::>!!OII Hlll:lllh -HOB HX:lHllUOH-O)l:lHadcp . dOIlEhg.LI:lIruBE BE HLllH:lAUl.) oo 1l'rt o L'Loodu'La 'BIllBLoahBlI .I. ~ ~ .io BS BJllWOU:l alHgUtlhaU OH'Il'~IlE naoa H IfHlIOJd'Ll O)lhH.lI!I~hJ '1I100H!lOl.·· ...-:l..BIfU BIBhIllaIfJ.lAd'rt M oa U OlO)l:l~HdaIDlldR HdIIIt alllTIIgo ::ll BE 'Klla: HBdaE:ld IIA H oao HE.La:l .)mllH lldHU:l :lH 1l11..Il11lllllKd'!.ll!.).-« RH RJadg lii ~ Eo-: U anoxadu mroxsed eirerradioou IT no HWaIfOJ llEI B)IH.)B - 'fllTII1ItH'rt'L:l HJAd'Il' H *RlllIreII 10 llLllHfW 'll.HH!.)lIdy u I 'Cd '9) 1I01]'JJOU II d'thll.ll)l Hll1ldaH:lJ HX:l:lH := ~ = i-3 "'CI ~ ~ IfHwdll M'rtIfd!o llH IfMHahIt'LUO HJ'l::lItO.) BH '(9)1(::l1:lBd Hall1lHd.L::l'L1Iah 'OH!!I3MIt:l H)I(Oll1lH 1l'rt II Hg)l(AIt:l a aH llaO~BE '~:lOHdifItAUOuaH a'mo llH)I(OI 'IfH1l1l111 riH HE.)ItaA llH aHH:lIta:lllH OLOHHOI1IfHll1udul.)Al~od)lIlH aHL.:l£ :lJJ:!HBO)ld'LTI RH !OL:lHllW:lHlO o 13a'rtg: 'UHHhBH HHItOHEHOdu IllAd)]' ._" H HudO..:l:)£Podu 'IlJ:)!lOll.)B'Jt)i(AH ao :lTIIO ooa :l:l-'oqItamHd H O.:lh-HdL KHHBUJI1 B'rt Ha'rtAHHdu :l 'Oqlf:lmHd llH L'L)lHH'rt::lIJ':lllH H ::l.dso BBO)lItOl A'mad:l -HBduA BH OLO)lIfO)l 'KHlIHBdCl> RH O1.l:lllllllll.O HHn :s:: d BH BItrH!JOff\t::iif:5"iHIliJHV' RH-OlaJrnaIflIOH--~·--··-"B)lUh U naoao.l0X.s 1111 31111UIlIlllllE '( OUlfIl.RltoHO)lllE Ol.lllIlllIl IH!l1EOB£ -ox ':).)HH::lrraOBH OLOH!!odgOJOHW-OU h:JUB'rt o aHHaHalldJ H -mow llH BHHB)l{d'L'rt 11lBllhBHEO ::lH L:lOHItHgB.om H HJ.ll1.LOHIOXOaH o'rt II LH'rt:ld)l IfIIHal3)1(d'L'rt 6S.HHgAJnn a tUIfIiHBl:l'LB llH aHBlIRm.) lAX BH IiHH'rtOJ :. ao amd!:lHHHW Hdm! 'H'rtoxHdu 'llHOd! BE HnHHd~U'L:l H HnHHaolHAg rooaoatoqoo '_'::ill¢HOX -'IIW~E:-HHa:H.LO almmaoJd'Ll H L:lOHlJ'HgBL:l llBIfoa'rtA IfHTII:ll'1docp::ld llLR)'!:l!!HItJHll 'J 'llaBh)..uou BE H ':la01.IaH OH 'llUOdBH 'aHItal 10 HHattuItE'L:>.-« -- .)OIreH1l1:l0EH HHhBH IfHHHO on HHa)l( llHHKOl:l AwodllL:l J ·09.)ovmltoxgoaH oU·llm.IHIIllllhd Ill! '('I) '9) HI!U.I.llXOIl:l sadu ro I1Ha)l(Oll1lH 'HxdaJ'I :lmaOH U)lhllD 011l)l llEIhOli llHIf::lL ah dll)lBN aIlI)l:l'itHllIJ'OX 8179 I 10 OLaHHI3.lAd\t a HHl1:l eo UlJ'HlllI 'Hdoq:lxog HH 8P91 LO dHl'l Im)l:lll1lCPD::lg rrstro IDl alla:la'rtIlHH\t:l sadu 'aIIaJ.JlIll) nardo H:)g~l1'1.)Hdo ~II 16 td '9} '0 IlAX IlH llllll1.)X BH Hhadu 'llLllEIl:lql1lru BH alIDl:>!!OII B)I:l:lhHl\[OHOllH BH'rtHIfO.lLlIlIodllm lI11d~L -xedcx IIIU:>lll!lll1 CLll~080dol1ol.)LH)I:lapJd'Ll II Ifl1ItJH Y 1 co Q)IB 'IUI1ElElldaH ::lmUO:lHRHUW ao RLRHllru:l 'OHl'lOcb!o -HhOJIDlEH o lUEI£IfOU oo OlMO)l 'n)ld:llll ..HlBHd on If:lBHlO oo om 'RlI$HBO.)U::.).10 11.lllllhllltou 'lIlf:)llllKhUO ofHHlmlKd'll110 l1HlllKd'll1h ':l.O 'BTIHHlTII~aod)l'L:l HaO:lHI:lHHCP HHItalHmOL:lAUO llH IlAXIO 0 :BJBIJ'rtadu £(.:lIIOEIO~::lH H:lItA oxodnm --':iiRdCi>~-tidHW'ff::lif:)~aH611HrrngiHEO 'BLHaHHLHOll o IfHIJ'JHY HHH'rtOJ L::l:luudHlah 'HBMU:l -axouo IlA udHax Z6PI- .I..aHllaxAgEH i lIfHHaBItJ 1l 'lIHH'rtalJ':>BH HaWHTIHgwB HdH~X 1.£adh ·tiiIi6l:i'a.al1hHlJ'aa llH IHHll1la'rtaU:lOII B 'IfHHllll0H 'If.LIflJ'd'LBXadu .:I'(I?H OHhll.L 'IfHTIHBd<I> ATIIad:> 'J II HTIItOHOdgo'rt ou R:l Hdol:(OII IfHIt1l111 OLHH ':lLHTI'rtHBULom 'H. i 'Cd '9) *** H lmTIHlldW llH .LO tllBaO:lHBHHt]) H ll1.1 o - mil 0113)1HdoLBwdocpad 'Xllci)l oo HHllHllMgO:H 'H'rtdBg::lll1l H aaO)l'Llf r5 :=: -adcsa -on ah 'a oHdIfg BO:lHllHHCP llH 1l9'Ld BH BdHl'lBH co H B.rcdio-ou aaD' - :lLHlJ'LHB'rt llH O1.L udu IfllgOl! !lfIllllll1~OIlE 0.aHBdHg'L.:l::llmm BXIf9 1l'rt ::lJ.)BE ndorr 'anHa)l(edolI nrrarrrdaass I 'flXIfg :lfI B'rt 'J-V17S1 H 8Z£:1 ssdu :ll.(:lllH.(golldll o ll::>)I('tdo'tll 'n::>1I1l... UH BgAJllE orr IHttoa OEd'Lg IfHH:lHlJ''La HEal :lh H 'OEll:llfa.I.) nIlVI)1II11\'OIt OLUlI. Imll:lIred)l H BmHBWllIf -ISItoaWU BH :u-OP sadn I -ad llH aLHH)I(:ld9!!ud)l HHBIIBttodu llH aHllaElfOlIEH 0 IfHaOJd'Ll LO oromeaaoudsn 'HHTIHHaodu ::llHlI.HHEaII llBIfHOIDIBH OLaO)! 0 'Ill)lHIf¢HO)l LO IfHdaIrelIl3)l **HdanI:Aga)ldll OLB)! 'HTI::>OHa~UO)l :lmtRIIBH H)l:l!!OU "HHdal1ow" llJ'l::lRH iredx H HHHaoa: OLHlIh 'IfHIfJHV lIfU)l:lllHUJHll ~'L. 'HItHO J'l'L)l RBJ'Ld! H HadOl_l B)lalfOU H HaIllHV.l!.:l.OHh'LHB'rt 0 BX£'LdII a'LB HHHdBEllW -BE '.E1'LaHHhBdauo .Bmd'LBo)1 ao 1l'rt llS 'UIJ'H:l HH.O H.ldl!'tSEII ElllmlTIOI~Oglldn .Jrn'r(dBIIJ LO .rOln:llraHa30Qif'lfJ1::lBE-~fjH~gI:)IfuoRH 1l'rt H~)i(aw"BH d'Ll:lHHHJ'l' -cdro cdoao H'rtBdIlE oa1.HHawo!j: H:la:lO -aHBaABl:lahI'L:l -OJ B)l:lAUEBd a'mo llau'L.10)l -10 'IfHloH'rtag amcdnm 'HiIugO:lOA'Jt)I(::lW nnmadiaa R!rAaL:l::lTII'L:l aH IfHIf~V II '.I.UHh 'IfHTIaam REIB)I(:ll.) B'rt 'IfHHaHII'LEl H an BH'rta llH L:lOH)I(OWE'La BaB'rt U BaoIfogHd 'H'rtOXElld BH namodraa 'J BE HgRd.UdO'ItOI]_ BH eJ.I.dj-~-d~9<iO· llBXHa£H'rtadu UdH::lX maHnaHdAJH:lO -Bl.)Ul1'lIll)JlIlI.I.l1Umn!.)OU B1..lllfllE .DIl{IfCPHOll IfHHHaOB BH a.I.LO l:lllh IrA HdHaX) 'llHOd! alTIHHaBd BH O'rtd'LBL BEI1l1:l1lE OLRX traIt. 10 ah:)E(ou IU'LU La:la'rt 0¥0)l0 'a 000 ~£ I Z 10 lIfHhIgoa:la: llWA:l 1l1nmro:l01J'0)[ 11lEIAd!.HgE'mBw H lldal)llldllx aLHXOHBHll1ll.)l101l olOmOIlIl1l. 1l1l0Illldl! tlldLO -llLllllrdulIJ --.O 'u)J!l:ll1d1l8.H)l:l!!HItJHB err O'L:l ntraaotos ssatra ULllHlldl 'H)l'rta:l'LO HH)I(OI HH ISHX:>Hadcp IIllHaBl.Oll1lHlllJO 'XAU'E'La :l1'laOU H.IfOl:l'L:laH RH aHllHKaIfgo O.Jd~ 9 LllHXUl~~du !11'1.l1l£ 'l1xdllHOI~ orr anuo "ltoxudu" IHIJIJII1ld~ lO1lh eHlto OI~IlO1lllllllllldu Ell IIllhl?UlllllTI'I. .:1 L~lIl1tm~nH million O '1l1llll1!V II (l1't~ IWaIlLI!U.LBL:lo'rtaH BH nTIIBEHItE'La 1l11lHall)l(d'L'rt atrcxsnd -aorrctroou H err HIfHO a1.) LO .tel1 * -)I(OlfJElld oo Ill! uug&dL 110lldou IHIJ[On cedu mroxced H &Hl!dlIIl'UOOIl IIHHl!lKd'tl1 (lUhdl1l!!: H olu&odou e) :).)hOOOnI11l0.:) -1l. H)!:l!!HItJHll WIfIllIllwd::lJ a.BH'rtE:las .)'LO -omoisa ~ llH LllhllifIIdu BXHHd::lU'LO B.). ~ 'lOIf(P ..1 irodurox = ~ a lUB)lHIJ'Elld oaaooa al. 13:> 000 l1~I'lH XdnHOJ'l 'anITrHH!.1ilil1IIJghO" .1SHEId'Lll '::lhIgO'La HlIljUBIfdrnoou H)l!!UEII$IreWllH no BIKHlfIIOA KHH::lmOH..IX cadn IfIINdll .H)l:lH::luodaa OHlfalH)I{aItagllE llll'LttBUA 10 B)lH:lH 'HWA'rt llJAd'rt RXifTII )filII 'IllHH::la1.LHd::ll IDlBOUOg C":l".o'rtaJ[.IIIIHlll1:>h illl1:>duhl1:)du :)I'I'lI'Umy Ld'tgod dO.0 HW Hd~d!~Bdc[)HU Blt)l(aItJEH U HHnA.)L sodu ah 'llJ$J'Il:l oo 1l'rt Q)l{OW HIJ' 1la'rt3: llH Ol.)LaUOJU'L'rt H)l!!BrnBItUEH It::lAwod)l ·'rtad aO:lHllHHrp UlIUhOlo'rtad:l'Lo 10 ill'l..)L o LIfHflud:l .LOH::lBL:l::lL:la aaadora O1..'Brnm:lnEag11lWaHdu'rt::ldU nH-1I10Jlln.!":lHllH H IfHUJHV us lUJ '::lHllaK'rtg13H:l OLO)l:l::lhllHX:ll.Oll nH~og 011 ~HalfllacbJA aLIPI6Iredll UHmoW H HEIOH llE 'RTIHHedJ ll1.lIOKtf<Lli'm.Had'Lli a HHuoa onras OL3: 'IrnJl1dB llHa:oltad 011l.LilHBO)ld'Ln· B'rt HH:l'rtAmrdu I I .L I!l1llhll£IlU d..H1'laE llH oarrodon i-3 ~ ~ ~ ~ 'IfH'rtHlmdl1 -OIJ'U O.lllCPo ll)jm~u Illl)l(OL) 1l£.. as HHhHLHci)l OJOHN a HHTIU9WB :lLH)l:>JdAg:lgRX H:l:Jl\!IlH O1.lUI!.I..llllldl~0!l ~llhOllf)l8 O.)lllll:>lI:luodll:l1l :lIlH:l)l('tdo'l.X-A.I. ·1ll1.. J. .lOI1dl1l!lI!OI~O :)!.IOB BH H.I.).LO ao ClOm'L. IfOaWH:l ::l dHW HX:l~::lHadHII non IBEIU:lcbrA mrao H)l:ldoW ::l HH:l'LlI-OU :lLaEl'rt HHH IfHTI~lld<I> .H-Oll:lHadrp lKH::lJ'l.10 1111:)11101::.Lmr'rt "J BH IIHH'rtO.)BhI ll~llHHllhlO O.LllH!!O!I 10 :lImaTIIBda 10 ll'rtud!:l 'OHWII a.J.) ':l.{CP IlHII1lI11101~od:>nOLOl!h IfllgOl1 OHO'tll-OIl 'lilA.LIll1:>!!Hlflllll IlE :)!.I.:) Oll 'I!LOII£P 111l!l!IlI"dll I!E .)OIlH anrodu H IfHWdll B11mB:l .lAd'rt -Hhn'rtlld! LO I £lS'I-ZZ~r H £ISI sodu AI" 1l'rt UIA HdH.l( axodoxomrooa 1l1B)lOH:ldrp o O1.)'rtHBIJ'OX Ifn'rt1H1IflOrn H IfHTIHlld<I> o IfH!j:OlI :ll.1 BHOEI1HdllJ O)!ItO)lIfH H *BJ.----.Hl:lOgBlf:l U llal:lWllttadu llH Hh:ldIlOI1 H IIll'L.RlI:l'itHllIf1.I.0 aLHHRUAd!BH IfHa:OJ:lH LO IIH13B'n'OXEBdEHIBHH9 '***H'rtOXEBd HHHaOB H.IIHlTOIlO.)E'LB llS '(xd'LU ----:--HITnjJj.L.OIfW oaomrcs HHHaoa olaHII1.i cdoxe-ou ce HlIl!el1 . ~'l!l!h'UlOdll. .LUL:lHH altd'L8L HHaB)Kd'Ll1 ahaaOIl 'IIHIldll£BW .D!Rdu :lBWOl 011 H axodonou :lLHO!I:l 1.L:lOHlfal.odu 'anoadeu sadu BH 01 'BNlill -BEa ..1 * OL:lHllJIU.) Axd'LB a'rtll'rtodIlElld 1.BXO::lhHlHIJ'OU OR 'l9:lHRll1lg HalJ'~lH)I(OItOII IIdllOX II1ldll 1l1!1I0!!III1JHlllO 1l9l11ll1E'l.LISOVl[ ·s IA.1110)1 8 'lT~dOSl1IlHl!~d'l.L:lHHalJ' BS 'BEllg Iffi!ll:lamBH H Hdo)1 BIDKaL II n >:= >~ ~ aH.)Jaodrr HHH:lOa BE -HgO:lOA'J1)Kaw H)I:lHll'rt)l(lldI XdllHON 'llHIf'LH:l HHaa:l:lgO:l ~ .1d'Ll BH l'laltou 'LEIE'La-'U:l HBHHcp-:lLHHBR)I(d 'L'rt.

llHM OT ynpaaneane'ro Cll Enasafier H aeaaare _ aacnennaua YCIT5lBaTna rronanrar aKTHBIITe na .OCTHfHaJIHHa.ace Mepn C HllTO erma T . nacaren.lJ.Il.II.llH npe3 1594 r. M B KOHTO<pllHaHcme ute arpasr OCHOBHa pOJIB"70.lJ.BOHcKHB-rOJIeMUTe 6rtTKHB' Ei:ip6ha-11iie3--] 620-r.lJ.IlHlfl.HX sa nO'lTH ¢anllparroTo npamrrencrno. TIpe3 OrraCHMJInepaon cnea 1570 r.BHrJI.Kopnyc~ non KOMaH.CKMTe BbCTaHHIl. npaBHTeJICTBOTO He MOJKe Jl.lJ.ap."ThKMO' HaBpeMe.Ba 11YpH II'hTll noaexe OT pa3XO):lHTe B HaqaJIOTO aa neceraneraero.lJ. HaceneHHeTo. ApeHK H .lJ. sane na npe.. JIllPIl II 'Ie npaBmeJICTBOTO .CKllII npnanncxa ¢naHroBe H ):Ia noaorae na XOJIaH.. Ho rO.~. 100 000 xapa.~. _ Paspasamerr ce cnen 1585 . ca ] 75 000. Ho ll3.lJ. B IlOJIOJKeHHe3aBHCMMOOT He6JIarOHa.IU3aH ¢nOT.j ~~ ~ ::tl > ~ '('j t:7.H. OCBeH na CBHKa gOJIHaTa KaMupa aa napnaaenra H . sa na OKa)KaT noxom na BOlOBarn:HTe C ncnaacxara apMUll .).anoncxa . paapasan ce MeJK. 3aneuianar rrsnrose na rrspaaa xpan OT nanacrasra aa Crroaprarea ro nOCTaBJIT. KoeTO e HaH:-MaJIKOTOnO-eBTlIHO.onpl1H3CR sa paarpoxa aa IIcnBHCK3Ta Beaasa apuana npcs 1588 r.. a qlImaHcoBoTO II CbCToSlHMe e TaKoBa.lJ.Il. xoero H.llli rsspne iKenaH OTP. HO~TPY.H3BHKBaynemrsesae aa cpennnre ronmnaa pa3XOJl.ll. KOJITOnpeuaxaa Anrnaa KaTO ¢aKTOp B esporreilcxara nOJIHTHKa aa ronaaa qaCT OT nepnona Ha 40-Te rO.H6aHKep1l65.-HllTo-t:iCTIlBll-iiOH:CKfi'tin:u6e3B1:. .lJ.OpH H C axrasaa HaMeca. __ ~-XOKIIIIC.lJ. resa. ca MeJK. none KaTO JIll'lHO 3a. _.a nocrnrne __ uemrre Cll.lJ. Ponu**.:~~:~JI::. sa na ocarypa cBOHTe llIOTJIaH. IIp 1587 r.eJIeHJUI He ce asrernsr npa CJIHBaHeTO na eKCneJl.lJ. MopCIlJlaBaTCJIII ThprODeu na p06n.IUlli. .lJ. MaKap II He.IlH[(MOHeH.lJ. xoraro MClIaHcKaTa apnana Hanaua no Mope. enoXBaTHMTe H cnyqaHHH HaMeCM aa aHfJIHH:CKlITe H .: ::~p~:~~B~p~~ 6JIrBaT P.bJIJKeHHe.IU3a -.pyrH nanarar aa xpannua~ 'ra nOJ1nTHKa aa: rrpeYCTaHOB5l:BaHe na r-sproaaara CbC cpe6po C MCnaHHB".IlOllbJIHMTeJIHH cy6Clf.OTaMB norpaammrre paMoHll II B Hpnan)J. a xoraro aHrnm1.HTe MY..eI1CTBlHIC QeJI HaMaJIllBaHe aa .'hpJKaBHllpasxornr. 'Ie Te ca npenocrasenn na 06rn:a CTOHHOCToxono 2 l>IJIH.lJ.lJ.lJ.p~~~O~a~~~o~O::::~~~~p~~H~~!~=~~ aacrsna nOCJleJl.~~~&.f ~.HHHTena BOH:nH asrouiaaar lI.lJ. Koraro AHrJIll5l OTHOBO nnara rJIaBa. KOJIlWTO H . AMepIIK3.J. KOH:TOme npenonpenens nonaTHKaTa sa Anrnaa '!eTMpM rteceraneras CJIeA 1603 r.IlCTaBJI5!Banosese or nOJIOBllHaTa OT ofinnrre ronnnnra .a 113npaTll-eKcne.aTbpCH napa. ThprOBHB"Ta.lJ.cKO-llcnaHCKllTe oraoureHllH ce BJIOlllaBaT.500 000 JIllPH npea nOCJIe. *~POJlII. TJI np05!BSlBa p. OPIiIlOKO.lJ.Ha. CD? YOJIThP (1554-1618) .3Ha=-rpUJK.llil:-'ra e B rrsnea pa3rap. KaTO ennn cr ----:B"bOpbJKeHII - • pbKOBOAIITCJIIITC H3 aoeaxaratpnora KopaGlI1I nooutpsaa B"bBe)KJlamrro ua nO-MaHCBpeHIIII)J. npllBJIeKaTeJIHO'H~ -reopns.crpa..l ~ ~ (j ~ H . ljIalJoplIT na xpanaua Emtsa- GeT I.~ .ll no --::::6G Mope.lJ.OKa3BaT MaJIKO anasaae BbPXY xona na Tpanecerrommraara BollHa.ll.np0. Kopa60cTpOIITeJIHllUII.JKcHMc CBeTa" (6.~~ _ . --- = o nae OT "BoeHHa xasaa". T5! npeAH3BHKBa XOJIaH. B rommara. 'Ie He MOiKe ..p.rasa sanaua .lJ.~ npe.eHaTaBoiiHa" ):Ia ce BO. 113l1paTeHlITe B XOJIaH.lJ. He'06xo. HanlleBl! "I1CTOpllll Ila . _ Koraro EnII3a6eT I csna na YpOHa ripes 1558r. KOIITO HenpeCTaHHO OTKJIOIDIBaTxpancxnre pecypcn II BHIIMaHlle. I lie TpaHCaTJIaHTII'leCKII m.Hara .yxopoaara H napnaxeara.aJK6a na KPaJICKU3eMll H MOHOnOJIHHrrpaaa.HII5!T.Ba. 06Bllucn e B A"bpJK3BHa 113MlIHa npn uacnC.pyrH '1YJKP. T03H "KOHTHHeHTaJIeH aHrajKllMeHT".lJ..lJ.:I (") es > J-3 $ 'f ~ :-------~ ~ ~ ~ ..ll.J.Y .r.Ba npll6nH3HTeJIHo 350 000 napa ronamao. TIPM H360pa na HaH:-rrO. EnH3a6eT ce CTpeMII na sanasu He3aBHCllMOCTTa ua AHfJIllH no uHirnoMaTll'leCKll rrsr.)__ . p. a ncnancxare BOHCKll ce 6mIT B XOJIaH.II.enHMMJICTOB Halllllll pasxaa aa KOH¢nllKTa.ocrasa B cana Jl. H3I1'bJlIDIBaiiKn .aarn. npep.H.Il. pa3XO.lJ.MaKap-. _ -. (6.lJ.. Crroposere oxono BbnpOCH KaTO OCHrypJIBaHe aa cpenCTEa-sa xopafiocrpoenero.[(HTeHa iKeCTOKa ThprOBCKa BOH:Ha(1652-1654). aa ¢nOTa 6HBaT ornycaara Hag 150 000 JIllpll.Il.IlHMO e na ce H3npaT5IT BOllCKH B XOJIaH)J. Ho BbB BOeIllI? oTHomeHlle TJI 1130CTaBarropa.MTe-.IJ. aarnrrraHHTe rtaaar CBOB"npHHOC sa 3ana3BaHeTO na nJIypaJIH3Ma B Eaporra.. KOH¢mIKT C Hcnanas nOCTaBB"npen npa-_ BHTeJICTBOTO na EJIll3a6eT BHCOKll H3MCKBaHHJIOT crparerasecxo II ¢HHaH-.aHCKlIlI Taynp.lJ.lJ. a nOH5lKOra HOCll H nellaJI6n • Maxap 'Ie ce nanara .lJ.IlBaHeTOna rpa¢ JIeCT'hp B XOJIaHAHll xpannuara cneumo ce HYJK- $.S_.lJ.ll B spas aa 1570 r. 3Haxarenea opbjKeHHa npOMIIlllJIeHOCT II notipe 060pY.BOHHaTasaJl.npes .OBaTeJIHO ronaumnre paaxona aa EnH3a6eT npes xpas aa 80-Te rO.HMCTBaTa aa MopCKMTe 60MHH .TOH: me osaasasa aasranoro aa xpas sa AHrJIH5l"67.e csxpaaea ..llR. a KaMnaHll5lTa B HpJIaHAll5l npe. p. HJIKOJIKO MO. apTIIJIepllJI. AbpJKaBaTa e uellTp:nll3MpaHa II OTHOCllTeJIHO xOMoreHHa.OBeJK. 3a.JlOjKeHHe.IlUHH KopoHaTa H3pa3xOJJ.aocnrypa cpencrsa sa Marn:a6Ha BoHHa.HIDI OT XVI B.u npes rrspsare .II._ e TBbp.lJ.llH OT H36poeHHTe eJIeMeHTH He MOiKe na OCHrypH snpasa OCHOBa aa ):I'bpJKaBHaTaBJIaCT 6e3 HaJIMlJlleTO na B'hTpemHa xapMOHllil. 'hH KaTO HeHHaTa crpana He MOjKe . =: =: :M~:~~f:~. ETO saute aanasaaaero aa esponeiicxas 6a. CJIep. CJIep.lJ.ryBBuIi1l-1I3CJICilBa Iaana. Hero H HaCJIe.5IT I10CTOmIHH aananeana BOH:CKMTe C MY no Mope. H MHOro aHrJlMifcKM nOnpa3Jl. ~ HaXJIYBaHe BbB BpaJKeCKHTe KpaH6peiKM! H KO~OHI1H Ii lIpaKTHqHO H3nOJI3. ).aT xoponara II napnaaeara AO rpaxnaacxa aoaaa.ll.ll xa-recrscro aa apsntara en.O <l>yrepHTe H p. C'hp AlKOII (1532-1595) .aTa Heiiaa na H nare cssermnnr..ll.ll. . cpencra a B'h3JIll3aT rra Hap.OKa3aTeJICTBO YMeHlleTO II M'bP.IDIOCTHaTaCHCTeMa.eBb3MOJKHOCTna "CTY.rraHC e OT jKll3HeHOBaJKHOsaaxeaae II TOH:Tp5l6Ba na 6bJl. . KoeTO na npaxraxa 6H ysennsano soeaaara Morn: na crpanara.a naxepa npyr H3XOP.eHHe.-3arn:OTO. OCllOBaBB KO~OIfIlB CeB.HTBbP~e-CK"bnH. CKOpO .IleJK.OJIHaxaaapa H HeCHI}'pHHR napnsea rrasap".eTPY. Enaronapeaae aa ~HqHll]r IIHTepeC aa Xeapn VIII crpanara IIMa canna OT6pana..--.. ~ ~ U ~ = 5 """" ~ ~ U a = C ~ P-o: ~ < < = ~ ~ ~ =: _.HUHOHHllJIxopnyc C apanara na 06enaaeaare lIPOBHHIl. p.CTaBJI5!Ba ep.POCTTU KpaJlJITJ. }bB"bpWBa lITB B"bP)\lIillHIIH KpaJI )J.-.o~::~::=.06pe p.OBaTeJIHOnpes rrspsara rrOJIOBIIHa na XVI B.MOpcKHTe KOJIOHHll II ofiutoro 6narocbcToHHue aa Anrnas npes T03H nepaon pacrar.XO):l5Irn:aTa AHrJIHB" crparerax sa KO.Hll H Ceaepna <I>paHQHll. ETo sauto ypeJK]]aHeTO na OTHOmeHllilTa C <l>paHUIDI npes 1550 r.epmr YKperrneHlHl:. TIpe3 cneneaunrre necer rO. lliMaMe B'h3MOiKHOCTna OT. AOKaTo C JaTBOpell B nOIl)l. xoraro KOllTpape¢OpMaI. sa na rrpaaaae orpasasenasra II cb06pa3JIBaHKH ce C TJIX.a.~ MaH.K~~:~~83'~0~~ (j ~ t?.0 Ha<raJIOTOna XVII B.IlHHH.: ). .ll5l.Barn:nTe¢nOTa XOKllHC*.pellIeHlleTO.I1JI es 1586 r.eHaa <I>paHIJ.HO -3a-pea-JIH3npaHe.p'bjKKaTa aa 8000 nyina B '!YjK6MHa e OrpOMHO YCHJIHe..lJ..aqa: na ocyersr nnaaosere na <I>ru:mrr II no cynra II .bpjKaBHllH fianaac. na ·AHrJIllB"· He -06HB5l:BalIeC'hCTOJITenHo·cr.IlHMTero):\HIlII OT uapysanero na Ennsarier".Il.llSI. OT eBponeHCKHTe cann.ll. HO HUTO ep. CJIe.OCTaTbqHO pa3YM.lJ.lJ. aaasmopnct. <l>aKThT.a ce ornrraa na csfiepe cpenCTBa OT npyrn H3TO'!HMIJ.:OC~~:~H~ea O.a113TOIIJ.~~n1::g.IleceTII ner rop. soeaaara CHJIa na AHrJIlUl crpanaor roneMII orpamrsenaa..JI:~e~~e~~!~~~~~. ~~::' ~::.ll.e . KaTO acsxa cyaa npe._ ~ COBO eCTeCTBO. KOgrO ~~.Il..IJ.IIUIIKa na ErrllJa6eT IeK3cKyrnpaii.

doqH.)0 tldHg£1ld orosnox 'OJIf'lb' uaO)!UO.rA8H sodu -sadoa ahalI-!!llH -aa llmllHllm~gO IqITI~arn nxosord-u Hgtldo)l arnoseu 'HhllWaHdull'~dII ~Ufll')KAh H)!O:.L:lll)ll1.OHaltOJllIfg H BHBdHHllIfIIIIhJH'It 10 HHa'Il'alI'LH u)I::>!!aUOdB.1 llOEa)lO .)IfOOll-HBH Blll)IOHE't()Kllru 'llHJ.).UOl.:)Oll _1L'!l.O)f:>ahHHX.:)A ::l.OHil'OdtlH l.JUhOUBOIlIDI 'UHll)l{d'Lll' ~___ • -r- 1ll1.L1mas)Kd'llt 'Hwdocpad J..1dU.)ll1MOIi BH Ol. llH aHHaha.LO)! H)lOb'HllIrOX orornac Ol.Ll'lJH.oH\1odBH -EH OHmaU:JA OH.rdaa al.:1l.llBOH IT Jf)Io!):oa ~lliHX:.)HOO '.1 :.LOllh BHahaIIalO llaoH) '.1 K:l1lHOll' .)H ired a)1 H UHHg 1.)b' -::lh'L::> llb' xallOA lltr UHIl'II::>A 'HHl1HUIIOdu 'llH!!Oa llJ.j I:Idl1lI 000 006 I a Ol.:1UHlld oJ.Ldllll OU UHahAgo Ii UH11dHEHHBJ ATI')K.llHUOII -r. U~l!_fI1:!o~oE~d ()HHIl'OJ.LUHll'dgoll'ou '( ~ :: -1191 scdn H£UllllE llHah::lUa'LlI BH.LHodcp HO ffHHh01ElI 'tmodHa 'llHhtldw .L::J Ual aHUahOIU)!::> BE .LIl'HHIf.H)fHII:lH UH alHgdog 'OU1lHll.1II'Llt 'HgOOOll::> al. .)HH8IfHeduA -nre .rawadII -ab'm .)\:]')!(llrullHE'!a on [S9 [) lldllWtl)l llb' ll)!{HW O..)Ifg U1ldl-U'Il111 UH H::>lllll'HHaWA aH OlHOX 'daLllOJd OITIq.Lll\1)KaH'LH'lLuJ.)H:.LOUCP ~J.LBJO)l1'OmBE O.LIW1:lgo ll.::>RdHdu H)l:JCPtlruqW.LOaHEH a OH1:)ua.LIm:!lOJd'L.)1I OlO)lUO)110 Il'L llaOl.LIllIHHi1odoJBIIg H.)d :}lHHmIIl1~du Il'l.):>a'ri'IIdJ. 'H:}HOHllAl.I1I llH B. 'UHHoa 'II ElBl.olt us B 'ltll.ll)l::>!!MUJHll H\1:.L::J BIIB.::>AaH all'd~al.OIrcp b'IlH'J HW~UE.O U 'aH11Hll'dAJn::>o Ol.{ 'Jf)I:Jd.IHHa't()Kd'LHJ.OllE nanooa .LUHgBruO l.L - II '(Il'II.=--ll'. I o II:J 1lJ.O)fUOX.)UOIIhOJOHW UH H umAb' llH BLB)!)I{'Ld\]'EH '.011E ah 'mIO.'L.HnIiH.LIl'O)I 'll.)a ~rdb' BH HHIIJ.I a OLaO)l 8~9 I adn B.) al1lltrE'L::J HOH .)'Il''Lg 1l'Il' a)l(ow Ul.)H oaoamodiaa ll!lhll)l :.LO .L:.LlfS:Etl .L'LOOHEl{ Il 'lluodsa a a 'tt:.O OH:.H xdu oH O.LOHH::lOa IlH aHHamOH.IU l{ HHnU10:.1_l1mlIlH 'nHOH:)O iII)loahl-th:OHOllH aamnroo llldlfJlldocp 0 omraac Bll' l.)HHa)f{tldOII 'llmlfou O.L:)Aj I!H :}l.Loucp HHliI10J . H BaOH EH liBhAlf::> a H .llE UH awada 011 1Hl13ru::>-lH!!"aH llH llatll.LUHIIO'l1 WL)I l! lllI'Ll.I II 'H1~dmIOIfg :} OH'Il'B)! '.l::>aHIlH '.UUll:) "llBOJHBIr't' 'cads-orr .gHllHllmHHOII .1IIOI!b'Olfd:m co sodu oaaoao 10 aEaJIEH B)1 OEd'Lg ll.1o~dlIaH .)H arnadsn sadu ah 'Ol.)h 'IlHa'ttagA a oasox Gl.LBHllIITl .)J'Illl)fH.aEaadu lll. 'l1)lJlJ'IlOHO)lH a.HU1ld.LUlrrAE.LOIICP l-Iarrumod)l'Lo (U)l!!uwg) 'xaliOA llIfOqI{llU:)HX UJIfl.1I!9If1lh:lU adOl~ 011 II umAO -and oaorngo llB)lB)lHH UNIl"H .Lo I llH lllJllWOU llB.O lOBh lIHaltaa'la '9~lHUO -ah Im:nalIm OEd'Lg 'ltoud:m m.)ITIO ~HJ.IH 'Rltagou O.LO~ITI'L::>-URHxsu Ham.LO J.)naOII::>'L:) UH O.:l BH l'l.O'LO II a 'H rrou ffHIfJHV 'lluodug I!H aH:)8IIOH .l1!lIIlf::>llE.LO Il'Hl'ldll"n UlllHOJ-.LOlDKa.llIrnHU:.)malt'Lg a l.LH't1aam llH Il'HIT .:lb'llruO J.1HHaHnll'ago undaeen llHHH.L H . ~'L.LHlUIIIIBE HdHl.)in ~HH.I::>BU01:)~dlI ----:'J5HllHUd<I> 0 HO lll.)IlOdaa ndn \1BH HHIfJHV llultagoll BH .)l.LaU.LIl)l::>HBlt Il.lHOJIf'L)1 uaor Eli 1l1tDI)K'Ld\1EH HdAJH:)O co Illl' IlJIlWOU .O .LC 'O)lU1lJ'Il-OU 'ldq.:1a.)d:J .::> 'IlnUHl:IIHaod)I'Lo '1l11lITIUUll'n'Q{) 'AW allinUHITIOWOU II !IB1:lAj 10 :___ -HO)! HEOl.L 'HO aga::> OaL::>.)dL'LH OR '8.JOII OH.L:) t1l.LlmdIIO.0 ns B)f'Ld rnad'LH .L)ldll UHffIrURL:>b'adu ffl-tdO.)aOHxHgo -dO .Il.llJ.OIr!p 10 g9 I sodn ~ '.L .lW H OEIl'Ua)K llH OJU'Llt 'ttarr:> aH II Im:n::l!Irn ::.LOlId'LU :.:1l.I!HHHO({)!UH aHLaO~!!1!1-I HHned.-OS o ll)IE'LdH sadn IfaAWod)! 11H 0.OaITI'L:) lllUW¥U0J-~H orr Hb'OH Ol!!"q)l 10 ui1l!ru:J 'UEBg 1l)f:>::lhHWOHO)!lf UlllHIIaH llH :}ll1HJ.IHIHU1ldJ.HHX::u o-ar MAli U1UHaOJ.h" -)f{tldE'LlI -)Kllru llH O)!:JHII.I I -ol::lJidy J. :.OWHlOAIlO'tt::lH llE 0U1l11l'W:> .LOaH)I( 11H lJ.)lHOaO Alt)K.raHo'n'lldj ! BH Bwdocp BH!lOH:>O ~ITIO ooa a m(n'~d::>-'BHll''DI:)O--I!H '¥ -HHEaa l.Han ~ JlmIO _llH .LO Hg O.lHl:)OII mod01S: 'IlHIlITIad:l O.-017 UH Il'ud)l a 'BH!!OII l1. :}h 'eHO. 01. HUl.AU1l~ llliNarrOJ-~llH HaIIIlU.Im:H.)HH.::lIfa.aao lllIAuA)IEH - H 80 .O Il'Hwda H HIl:.)a !lHh.LO -'H)IHdgucp- H uHdll'arr----'HnHHEado)I::>'Llt llall'odJ.LHllIf.L U 'O)!IfllW 11:Ja. 6S9 I sodu EU < ~ L' IlH '.)l:. a.)II.LO OU IlWU:)HIIBEaH alliHHaoa ~UII::>H::> BH!!"OB llH .lHR oaaorrod -llA -tlg UH IrEd)l WI)I 'llJAc_[lt J.odU llH Ol.LUHlro)1l.:1rrg .LIl'Ol.:.)dll lll..)d)l.))KOHW II l{ )fagoIli millaern '.O 'H)I{~wgdi:> aHBl.lOHW a\1d'LH.:JO~ 'Il'HOAd 0 .ooH::lumuwodu H)f:>HBHU1l1H Bnub'ad a L'Ll.L llIm Il'lfHadgoltOli ffH)llt.10.awada .)lHHH\10j OHHu.LIl'HH.U)I~AII.)IJlIICP 'tll. aH as BHHhlfdIl .IOg HHmH\10.LllJOg llE 'UnHOIfllII ao O.:1::> 10IICP H.!~? __ ~~~)!_Il-!-IIll.)llruH ll'Il' aHHIl'OJ.L liI1lldll£ t 'HO OJ.I aram H :}.L.LIlJ.1 ~S9 [ \1:.Le)JJ.L -Hl'l\]'1l n )ljJ.LgO)l 'J.llHuaH H rnrrJHV lAX EadU' llH Bb'oXE'La l-IIHHa1ldJ 0)113 -- st.L H :::ll.O)lOHHU II~Arr ou -IIOllO 'oHffiallOA-oII llll OJOHW BIIlf::> ll)lHU:.)h.Idll'ttO.LIl'Hlll.LKUod .J.)wA ah.O OHJ.)dOJ'Il OHWaEHltad::> H)IO!!"HIfJHB o HHBBwHadu 'lll.::>go llJ.llI'lH\10XgO.I I [9 [ sadn O.uIlad)fb'oli 0.llal.H\1'Il'HlJIIOX Amado __ Uau<LIIOll' co aI1Ha)KOUOIl -su .LaHllHJ.1llug alI)1 ooa a ffHIT V-_ • - b'.)faII::>dall O.laHM.H)I{ H Ol)fll)l IrnH:}mHaOII 'Il'HUJHV alH)I::>!1IIUJHll 11 '~Ll.I IIGAWod)! ll)fOU.)fHIIHOUO)l 10 odno co B\1 .I IlH!!"oa 9~91 sodu H Ol.)AJ~od)J - J.:1h 'llHEB)l0\10II £I91 .H-HU1ld)I-tm_ dsraon i:) smadaodu oo 1l1UH1lruo 'wull'dal:J ll't()KaB'L1I ..ld:> llwod.LO-J)HHalta-ao-Iio)rHif HIIOlOJ Xff.LO 11H J.o~ E~dII nxaII::JA H Im:Had~WEH HIIOH HUUgO'rt 'aUU::JtlUgO 'IlWal:lH:l U 1l.LB1fKWEl'ld~BH£B1fagBE -a:> aH.::>udEUd 'ffHHUUOH a :}mBHJ.LB){ HHHsodA::> llH ll.lOIIlf:JIlH uwaJ.:1rralldliA oroxoacrdaa 'J.) oo oaoox 'IlHOHO .ll'WO co lllt a)KOJ'l.O mIoahHWOHO)!H H OHHaOH H'La 'II orno a llHagAJIl£ 'OlUHJJ5gEH 11i1a)KOJl[.)dOIIO IIgudo)f llU'L)I:J ~ltd'LH.lIHug llH a. .::> LO HaIlad)l\1011 H ~ ~ U :< -aHrn -sed BHdHmgo UJ.UIIll::> If -UBII.I)K~dlIBH '.).)h dU)!llJl[ ao OH.L:lgo 'a)i{)tA)Kil' !lll.LllHlld.I\1 H .LIlHh'LHIlll' - Il'I-IHO.oBM JS". '.)h llaaJOJ.I oaomsnduo.L::>Bh llH::lIIJ.Ol.~IT'Ld 1I Imd'Laxadu alt'Lg Ol.ratrq '[~l1)!'ld 'lldIlJ'lB)I B.1.)H 'UO)l IlH B.llJog 000 OL llHll'~W H llHEHIr:n!{ II IfIl~dalllJIl O.::>trOII d HIIlfdoHl.::>II~lHaBdu tlH g9 I sodu HdHU 000 lVL 000 8L8 Z b'llH HiioXE-Ed~LHrii90 .OHl.)lHIIall .OOli O.l)I.1 ::>Udllh O.BOUH OITdoW 'H.1 11H!!"oa UH 100gUII:J Ham.)W OHeU aoa alll I!H :.10 'aHl1llllUE ll\1 OdO)IO-:Oll uHffIIa\1. llJ..BHhOIlBE Iilld~IIWH S~91 l1~II:> .LaHHarra:)I!H 0 OH aUE U ll" Ol.LHIInlf.OHL::>Ifg.L llWH millaHrn 11illfllIItl£ lUlJ')!(aUJ£ll tllB.L::>IIl1!lll'alf)Kadu IIHIf._Il_I1W<ll!ll~_l.L 'dm'l.lll<llda Il ' •.IIIEH-!):llH 'llll'.)II:J :}l.l)lO Il'H)!:)ahH.J.La 'll.ll'IllIamOHJ.10HW :.Ll1H.)110 ___.L _ -::l8JII -~~----~ aHHamOHl.:)'!::> HOEIOeHll'oHl1i\.LHOlldu -)!{HOaH 'IIHOH ledHg'Lj llH dawEd IlH .L:>HO)f odoxo-ou ".10)1 'Ol.HII H HITHBJ\TdaJ l{ OH 'H\l1trwuox 'aHH::l)KOJIOU OH.UEtld a ao llIIlfHJS" Il'HHIrHHBdll llaEll11B~ 1l'J.lIg II H)I::>!1oa al.LllaBl.I1l10dLOOgl!dO)l ao .KO)l 'J)HH11U::>11o JS"nHoJdu aHH:. 10 BHBUlfO'LO a ffHIIJHY 1l11lH.O)l::>llII<p b'.LIrnBOIf::>A H B.))KO]\] oaiarraiaaadn lAX HHH'Il'OJ al.- amdxadu llb' JS"HHUlI::>H.O II H)I::>A.LtlHHg adamssd oo 1lb' OlO)fIIO)f HHUaA:)BIfJ orad onaotrad saio 18::>al1l'la:Jo 'aHU\]' -.L::J:.)IIlfa~du .LtldoJ.:l Im:naBrn .raH:.O_-.mrralH)I{ -HBloll'adu 'IIO :._H II.LO 8H a.Oal:JUG.IOa .Hh\1Huuox -IIIIU:}hall H)!O:.ll)lOHlJIIOH 'UHtlHBTI')KBru-eHE'La H llHaU1l)!IlE O)I:J~hHHHll)l{d'Ll1 a oHllU1lg ou )fOdA .L 0 ~)l{ 'HHHIIOdAO ulIllll'odu ~ ?WllO aH 'daaj HaHd'lll' OlliO)l OJ.LIlb'Hlll'llO)f nou H)lO~OlI :}ll1ll1lIOXBcl.OUOHo\]'aH OJ.)f::lJ..llH!!":m 10 .0 H ::::::l ~ -13HO'LdIlEBd 'HBH013W If)!~dOJ HUll ffHH.). )'1.lhIIHj10gEBd 'al.LHd.~--:)lld •ELIm:llOIIIOaad llJ.:)II:) uxoao.LV .OAj H 'UImdLo IlHb'a 10 Jf)fOdOJ\TOHH80S: H nHH:.)CP.LaJlH.UHNoruo -ou '"ualtON llallhHU1lE . II£Ol.ruArr:)AH H)l01.~aHl.)duo)1.O BH Hgdog 'rnHtl)1 'a (6179 [) ui1'L::>IfHIf:}.L HHltU)!V a Ill. OWBO 110 maH\IIlIIOElldgo 1l. J.L'\.LOUarnO.B)I:)!!"HIf.Hlah H HOHIrHW OIrO)lO BH !!odg ffHITIgo 10 Il"HltHBImHm.) san IlH .L oxe ah '. OHHIl' HHH ao Hhll'dow H HhIIH!!"OlI au a.LO)!::> Am:.LIlIUdoll:JHl!dL .1BIIg -aHllaVAdogo Haa:)o 'HUll:) .Lli'll?!cAh l1H aHH:.)II::> 1unOHeU::>If ·)fHOW a 000 006 ouoxo a OJ.llHhOUllE -.B)I 'a.)hllHE 0 ldllltHlll._O.{d 'llHl!d.~ l1nHltadoli H IIHXdll J.Oll UH llHa\1. Hdll llHa\1 llhdux" :.I.01f<I>'.LOAIl 13)1oahM.) Il'H)lOHIl1l0H .tlH!:!OH lI~UI Il'IfHll)1 .)h 'OmIlElb'UHaHEH Oil nmllU::>l.Lll)l::>!!lfUJHIl UH O..)~ tlJIIl.O._ _:!:l1g_f:.al.L'f.L::>llM BH .!!0)f 'a.'Lii 'Hn'LHUb' -IIll'OIIEHodu -J'IlV a ---------o.Ill1)1::>!JHIIJHU ah dll)lllW .LO OJ'IlHOHIiBEaH OHhOl.) '.:1haaOII lfl.II.LO OHOI)1 Im:wde IlE Hadab'ow 'uHadll lJH!!Og ~ :< ~.ldU B.LHa11dll EH .I1Hl:>oIigadLou OlIlU:> OITIllIIIl"IrOHOb'RE ':mH:nraOUH oxotrao % ~6 I!HIl'U 010.)HH.

[\Ha aoeace cpemaxe C enaa nanns.cy6cl1J(HH.0. sa na 6paHll 6perOBeTe ca OT p:aTCKH~ nOJICKll csnepHlllI.allKH HaJIHOpaannute._ .[llm. a ~ Ha n B.06pemUlTa B apMIDITa My ce OKa3BaT naspeaeamr.CKa apMHlI e _ Te3H npenaacrsa He ca MaJlOBa)KHU. CbCTaBeHHTe OT ursena nOApa3P:erre-. aKO ca 6rraropa3YMHH_ .frraBHOKOMaH.~ BHH[(HlI. U-csa BeCT¢anCKHlIT Mllp.!l.!l...llrlll cnopen J(YMllTe aa nporpecop P06bPTC: "Dpe3 nepa-'i:i ~ ronana _ na . . IIpe3 1700 r. HO B roneema KOlITeKCT aa Enpona ~ cscraseaa orq~p:H HaeMHH((H .:_ . sasnaneaa OT Xaficfiyprirre. TOBa. ocofieao . ~ KaTO oT6paHllTerrHll rapansona._ Ha Be H rp'hrBa Ha.eTeHHe.[(.[lH..HeBHeTO.100 000 .a ocurypn 6e3nperurrcTBeH H3Jla3 na IlIBe.!l. aarnasaaa H repuaaua.D:Hp 42 000 )I.>"= csmoro spexe re He ca p:OCTan'IHO MHoro'IllcrreHll' sa na ofipasynar caMoC. KoeTO no CbIQOTO spexe CTaBa B illBeQIDI. a }J.. H aaxpas..:e_ TeXHHTe AOTaQHH.IJ.[I'hp)f(aBa MapHOHeTKa B rOJIlIMaTa nannouarasecsa nrpa._. sannauraa na crpysa MHOro He nO-ManKO OT . HO cano na perao~ ~ KaBaJIepHlITa. Ty:K CTaBlIT n0J10)KeHHeTO na Illaenas B CBeTa H30naqeHO.ll.!l.I. 3aIQOTO MaIQa6IITe . H see nax rona ca MepKI{.cpasaeaae C paCT5IW.!l. -. HO B .CKaTa apMHH·lUUIqKOCBaBoxeMlllI H ceorrerns .paBH OCHOBH.HHHaa XVII B. peBonJOQHOHHH yononaa.OpHH OT aamauamrre B xpas aa XVII B. HaCa)K.IJ. He3a. H ~ DO. TS! e meAaxMe ._ ona aa enaa usna reaepauns IIIBe[(MlI e nH5IHa OT nofienxre H aarsnxana C ~ QepH BOMCKaTa My napacraa aa 150 000.. OTKonKOTO 'oHoBa.[lHTe. Illaencxara apMlllI B Iepxaaas e'e. PH He.-: ------~.OCTanqHaTa D '. H JI nOWOT.'IlJBe.e.ll. H BOllCKllT~. llCTHlICKlllIT---:=XOJ1aH.IJ. sa Aac.!l. __ .eHa B cayran.[(BaI.aHIDI..[la)K6H Ha KpaJlCKllTe 3eMH H .'hp)KanHHTe ¢llHaHcH.BHCOKMOpaJI no npllMepa en KaTO KOMaHnHp. Maxap 'Ie Te3H ycnexn na ursemrre ca 3a6erre)KllTeJ1Hll.ll.n:e··i\a··· .bp)l(aB~ noncnoa.pyrH BoeHHOTO Ha}U>IOrn:IIe.IIoJ1llIa II Bpanneefiypr pasxara ce BJ1H5leH MaHHny" :-:l noaeae.__ .~ HHTe. npennpnera.HTe. AO KO:::: MCKar 6e360)KHO BHCOKll 3aIlJIaTII.[Ipyrnre .aaasapar npyra .-.1' = 5 l:::: J..fycTasII.eIQe rra cuna OT BTOpH pa3p5lP.IlBaIQHTe 'Aec eTllneTHlIHei1HaTa-3a:}J.Ba rrsrn noneaev a rOqHO npena cbA6oHOCHaTa 6mKa npn ]110-.·\~J~f'~. KbM xpaa na 1630 r.bp)Ka araxrrre na IJpyCH5l OT ror II aa PyClU! OT H3TOK.~ " . Cr-srran aa Te3H 3. XOJ1aH. aa KoeTO lliBe[(ll.[IaH sa xaysara. Hnrepecao e na oT6eJIe)l(llM crenerrra.ensa cner. a pa3~O.MaKap H nO. Cb3J(a.OXO. OCHoBHoro B nainas cJ1yqai1 06a1.'hp)KaReTO MHpa B T5lX llJlH sa oropaaara liM OT peBHHBH C'hnepHHQH HaTOaa 2!::: 6aJITI{Ka. 113. nOP:06plIBa~KH IIIBeQlllI ocrasa 3Ha'lHTeJIHa CIDIa ga)Ke CJ1eA1640 r. aCTbIIllJl npn KapJ1 XI.-Dpe3 ' 3a.aT orxyna.[leTO narepysa. lIe ursemrre aasraper Ha'lHH )J.MOPCKHKonOHHH.KeTana IIIBeQH5I r. tIeCKH . 6 6 OHHa cana B csera 77 . KaKTO H npll c'IpaHme.Ha rpyna OT ce.~ lffitIeHo HaceneHHe II TepHTopIDl.[Ia yxpenar n03H((HHTe na Illaenas.ycnsaa ~ fepMaHll5l npes JIlITOTO aa 1630 r.1 ~ HHTe qJl1HaHCHna illseQH5l.~~~~T~~~:~:C~~~O!~~::~ BC~~~~ ~e~:~~~ ::J:!~e:a B~:.Uffi81.!l.HCQHIlJIllHa H . IIlBr._ Ha .::~U¥8:6 E: == . t:::[ aa eBponei1cI<HJI KOH¢JIllKT ca nane-r no-rOJIeMli. xoraro T5I 6aSHO nanycxa rrspsare peno~ :::: cscemrre CH.HTe sa non~ U HllQH H .[IanaHllTe H . OIQe 60eBeTe B Ilomua aacrpauraaar .u...-a-npe3-1644·1{ -1659 T.-~. Koraro ce nO..!l. I ~::~~~p._ IlJ15l'lKa. oxpanaaauia crpareraxecsa rryaxroae.ano~epTaeM.[Ia sarrasa CnOlITe 3eMH BbB BOHHnTe C DOJIIua. KOHTO 6'hP30 ce npeBpbIQaT BbB BeIlllKa CIDIa npaTeHH APyra.a rpatia. IIOCTOlIHHa apMHlI B z.eaaa enaa nera or Te3H na <l>paHJ.CKHTe BOHCKH npes DPH.. KOHTO me pasrnenaae . H3Y'IaBaMKH HOBHTe noneaa TaKTHKll. Iycraa II e KOMaH. Herosara cnana ce . Ofipar-sr KbM a6COJIIOTIl3'hJo.!l..OT-He06xo. . H naxpas.JJ.xonaancxara noeaaa MOIQ. npacnocofiana 1I raxa.!l.llTe cana na 3ana...o. csscea "HaBpeMe" . H3II0Jl3BaT ce H nOJ1HTHKa. B npOTHBeH CJ1yqaH ra npaayxnasar ..'hp)KaBH. 'Ie na nocrxrae ocsntecraaaaaero MM. Kb.I(HH nposnmma.. ~ rta IlJIaIQaT BMeCTO TlIX.aHKll M06llJlHa JIeKa apTIUIepH5l. J:=l srenaa apMHlI .I(HJ1. Ilocnenansr npaxep.TexHliTe... Ocsea TOBa BoeHHHTe ycnexa na Illaeuaa it HOCRT MHoro npH6aJITHHpaJIHOTO.rnoro nosese.. sa }J. orrosapauta aa Bb3MO)KHOCTHTe it II HeiiHlllI AeHCTBllTeJ1eH IIHTe" . H5lKOH oT6paHHTeJ1HH YKpeIIJIeHIDI.'hp)KaHeTO aa MHOrOqHCJIeHa. xoraro 'Ip'hrna aa 1697) T5I saexa nO'lTH aonema n03HWilI aa npH6anTHiIcKaTa apeaa .[\HaTa qaCT na orpoxnra .[lCKH5l cpIloro. .ECTOHHlI. 'Ie He caaxre IlIBe. B'hIJe)K. crre.)'llIH._ pee. AOKaTO Illaenas He MO)Ke mrxora na ce napese . Epeaea. anaa 11aJ~MHHuc1paTHBHa cratinnaocr IIIBeQH5l HHMa Bb3MO)KHOCTna nOMbp)Ka Poi nyura"."79. a He B fepMaHIDl..BHcHMO OT aasnnaara CO((H~ Banemnai1H.[IOCTOHHO6b..~~~C~~~~:. Tycras II CKH BJIaa..lI . KOHTO pa3~_ Bbrpe B EBpona H H3BbH He5l H OCTaBaT TaKaBa B TeqeHHe Ha rum BeK.!l. KaTO nonysaaa rOJ15lMO06e3Ill.B npOTHBeH CJI)"laJ:i: aoilcxare BAHrai'-= Mef[HmH MeCTaTa Cll rpaamta C npyrare.H1I. HHTe 11pasxona . KoeTO nbK OT CB05l .~ === Te rpanose ca 3acraBeHH na naaar CBOJITa. MaJIbK )J.D.~~ ~~:e~C:~:.!J. Ornemmre KIDI.a H 3aBllCHMa OT \C HaHcnrna. HeHHH5Ir BbHlUHOTbprOBCKH 060pOT npeacrracsr OT orpafisaae._oT .'hJl)KHnpena BCH'IKO aa BoeHHHTe MY pe¢opMll.[lBa. sa na )KHBee .JHHKna cpeacrna e caxara fepMaHH5l. 'lllJITO nOJIHTIlKa aa KOHTPll6~ ¢HHaHCHpa apMHH or Ha.lIJ1 OT e. KoeTO sa xparxo spesre rrpnreacaaa IIpH ynpaanemrero ~ aannamar sa CIIHpaHeTO aa Xa6c6yprme OT 1630. ECTeCTBeH~..!l.lI \ .[(eM pa3HOpO.J. Heiiaara 3aBH.~. KoeTO lliBeQlllI n03HaBa.)KeCTBaH cn060. xpaaa sa xopara H KOHeTe BbB BCH'lKll reparopan.!l._. HO re nOKpllBaTe.IIll-·i "cne.!l.!l. Ta soenaa nmillHHOCT. PYCillI H ~ Eo-< fYCTaB II pasnonara C naa-no para nanaraurara ce IIpYCHlI. na cnpe . HO pa3XO. IIo-roJIHMaTa 1.ll. tIempH nern OT ero H nernecer xansnaara "IlIBe.0 1648 r. ~ '-"Te3HOT-<ppaHll.-}J. pa3J1H1IHaOT .a nonxpenn nporecranrcxara KaY3a. aa MallIHHa no rOJIlIMa crenea e napasaraa. .IJ.Y3HTe.[IOHHKb. OCHOBaHa B'hPXY 3ap:bJ])KHTen~anamm B Iepvanna npes 3D-Ie II 40-Te rO}J.[IHHaCrn'lHa HMllepH5l C orpacaMH H3. TlI ocrana HKOHOMH.= MaTepnaJIHa fiasa.a:qa-~e-6b.::=' :::r~:a~:. sa KH.HIIJIoMaTIl1IecKll·HaMecH.IDlTa. I13BecTHH ca nOJ1yqeHIITe OTBbH cy6cll. ---~ .[(IJJITe.!l.!l.OryK.aBaMKH nocrOlIHHa HaQHOHaJlHa apMHlI. npo6YHTOBe.lf-or .!l.!l.IJ.urornannna. ornensaa OT nenpecramro nponpaaynena ....Je e. CBOJIHTaJIHaHCTpaHa BOnn AO npo.eHH.u. Tp5l6Ba )J. BOAeHKll noxamnr BOllHH CbC . B CHBOTara na BceKH. a BOHHaTa C fepMaHIDI.CKH¢JlOT. JIHBOHHlI.Jacr OT Ilonepa~ ~ cssnasa IlISe. OCBeH TOBa MHoroqllCrreHaTa WBe. 6e3 3a. KOHro Te nxrar orpamrseno saaxeaae.:h n ~ napa OT 'PpaHu. Te .. cTan~a enna MaJIKa xacr OT 060poTa aa 06ennHeHllTe npoBHHUIDI.[lH apllcToKall.IacT . C'hC C'hOTBeTHIne ThprOBCKH H napasaa ofinara.!l.'hp)KaBRTO pasnonecuero na CIDIllTe aa crpaanre B Dpu6aJlTHKa.MHoro unO-Te)K.' 060raT5IBa xpancsara xasaa H n03BOJIHBa li3..[lllMOTO.!l.IJ.rnpHo npeae..!l. M3r01.[IOJ1y.. OTKOJIKOTO ronenare BoeHHH KaMti3 ~ C'h3. a . KOHTO ca orne nO-CTpallIHH sa repuaamrre. ¢YHKlw:OHHpaT ycneunro. ce orpa35lna Ha . fIPH ynpaBJ1eHHeTO na Kapn X (1654-1660) IT KapJI XI (1660-' tIl" ..1J.CKaapMll~ H3HCKBa.[Ipe60CbK n. * > -< u u = g M -< == -< S E o == .bp)KaT!pJIOTa CH.06Ha Ha BeHeqIllI.0nll sa HeHH()TO .a IIJIaIll..ql-I5l HMnepCKIITe apMHH·.!l.:~~~::/~~~~r:e C~P~B:. sapnar 61O.1Si2t:.[lenpene xopemro paannxea OT OHOBa.!l.!J. KapJI XI 51orsexna nasan. ~ Ta3H CHCTeMa e Belle orpafiorena OT .aacaxna H ~ t:::: HlU! c¢opMHpaT eJIHTHH xopnyca npa BCH'IKH Ba)KHH cpaxeaax..

Io!!aIIods:a 0 aattdoJ tlLtlH~aH a HHHII:OdAO tlH Hawgo xodam-ou ah dll)]tlW -tl a:uad»A OH 'KHHWod)]o-Oil 'IffiEHtlIIO)!a ll~odow UE .L I a.LO a.LHHaOaH!I fag al.L)!UlfqlHOlI J.I a.) OS I 86S'I 'IfHl1HH II HHtlHOHOO so illIHOrrO)! allIHho.LHAg 'BntrHlld<I> 'Hatl)J(d<Ll1 H)!JLHtll.KHHHaos: aHHUJ..UHHO({)l:) U)J(d'Ll1£H elt .adm'i a)l{OJ'l am KJ'Ia£ UH OJ.LtlllOIOII 'OHhHltlldoIIO llHO~ud .L)!IlL awada OJ.UllHIIK llI!1laLOaAh Ii lllIllhllliaa.Oglldgo 1-a'l1HdIUah.Llfu)!:)wdtlil ah 'OHOK m W<l. KHITOIU co aH WH t:H LIlHl1alJ'J a1. 'll.lml10!I mmgklllE 'H)lOHad¢ reo lfIIW.La..L1llrua1.QWKITOJ 'ml0U:HIIJH1l oIlllg H)!OH1lJ'IdaJ .LO al.1 609 I .L1ldll.HO)} 'aaol1lldJ 't8lffiITHlld<I? OJOHWLUHd<LlI£<Lll aLHHaHl1'J1ago aLH)!OHllUU1lLlI -ORN IlH H J.aHdHWndli H OIDKaJ.Ltla'IJ'llm:)on lmdlt OHJ.1-··· Ii IfllHal1aa<LaOaOH H IIHO~tld aO!I H)):)ahll.Loua.I uHl1tllluf. ttllH L<LUOd.liIIIlX OJ. crmroxsed a tlLIlH!:!oa llHITllhUH tllt HHIDms:odu aJJllIOJaH OHoaII OITllg aLHHaHlI'Il'ago II: oHagOJO a ah IlH JoLI.Ll.mdax 1m ·m::JlfHarraOtlH·. H HmdgtlcIl HHHadaa.I =..LtlHHaOIl lI.la.L:) 1l1IH){1l.LIlHltodlmAlDKaJ'l ll)!J~Oa 'llmfH.Lao!f.Llj)I{OIfOU ULIlHlldLo llH a.LHEmdu H){~nOII O.LO 'KullIIBIIOX -nouodaa '~IT'I1HIlUOX B. II D'uru 'HmAIt ouoxo .H)!OHUIlJH o'mHLoaug - tlJ.Lllxol:iHtlITOX J.LIDIlli'L'I1odu JOITdax .L13)!~'LL oH Hl.LIl!IXll)! '.)! H '.L II a.LIffi!IOJd<LJ.LO ao U.LHAg IIH.-.)al1J'Ial1ao HIT us:'IJ'a 'Jillal.HdII aioao s: IfHllIIOXa nacdox ah 'IlEIO.-xadu IlH H 1.-OU arne .LEH lIHITaLHHIN.LOD'adu Il'8lm.l ):(eH OLUO)! 'nID11ldaliO HHl11l:)gO HHl.LO .L.LKOUHlIdIIOtt oo tltt a)!(QI": aH KHHOJd<LL U.LKauLOott aIm .L oasaxdanuro O.! UH oaasoaon lIdAJHJO 'aJ<llllIllmAH!l t:H tl.HOdAOad '::_-llHhO.IHiWdll caor oIl no ult-LUJON '.) Hl.Ltl)!o'Il'HtlITOX a tl.LO UITIT<LJag aHIlIlKaOHll..altllIfil HHhHII.Laoal1m!'it . -rnox HO 1l.I.LO HandallLHV omox OlOHN J.'tlJ:Illv.'LUOxAO HHUa.!H:)O tll1IlElglfdL 'IlLIffi!IOld'LL 6L~ I £adrr -A.uuoo OXHOlI o xllJ'lElld Eadh LlfgA.1 UH aHIlHEUOilEH 009 I £adrr Hg Il)!Ol:iHIlIfOX OJ 'wU'IJ'da. ..L c'-'-HhUH£ .LOOHIlligllJ.LllS"OOHUHIi¢ .aLH)!:)JdAgJgIlX -Etld O.LO ll.O.lH)!OHUII:)ll llH tl.Luttll.IlHaltoll . IlEl3g llIUHll'ad)! '.'Emd¢v '.B)IOHtlIIOH IlJUU1lH so aH 0)!1l H amK<Ldo EadII a.HHh 'H)!JAtlOllH KOgO IlH IIXO.LO -aL =-olidoW £"_tlH a.1 UH oHgoltoll Im)!O~Hll'HH .lEll KH)!Jwdllll no Ell3aOH llH LB..LJOH::lrrIIIIINOdu O)I.LllHaOH:)O oHagooo LO HHl1a . Oalld'n'E H)lO IlH aUHamOH.UrnHEOI<L:) wn.LaII L09 I sodn 'HIIOdtoO J":'I.)90 IlH HmmaS..1 ZZ9 I sadn ah laHaD'Ah as a aH 'HlldtOAl1Irn tlH tlHlja)K<Ldo 'HMgoD'o~<L.aH!l..L 'J mson - '.IUUIOH:)O 'HITHH. a<LII J..LO::lhHl:i'IlUlI O-LQ)IO.Lowy ' S HHD'UllJ 1l1l.10J'lOX 1111 uaKUOA H)!OAtlJt:H JlldoW H)!adn<Lg . 'ousn OHHa.LHaWOW LUaII'L.LaJ'i' W'L)! Ul.L:)wY-LOI HITHHHOXAIt 'iDILOHHll!lI!tl)[""1f)!OD'HIlIIOX UH 01l)l(.!oII IfllXHIfaIJ-U:IlH Hdt H 'lIHd1laOIIHU H HaD'~lllf 'HHlHlOdAO a lUllgI!1lhaU ----:~ L'" 'B"lIJdAIftlL~W 'L¢lla)1 oxa 'lllldaHH¢Ed O.I.::lUh aJJlIDKOI 'lin1lLa '.LaIlHaIIa:)IlH ratoadadn IldHlIO HHIfa.. Hl1adn 'KU1.aHl3aOIOEl1lE H IlfJHHdax -!IOJdu a .Lmld<Lll 'mow J.Hgodou HO Il.LtlHdaJ. W'I.LO HallJO "OS:.LIlHIld. HH::JOll a.LULEJOg UE 11 ·lldolt llaEll)!O oo aLlIIT<LHlllt 'aiom Laoal1 tlgudo)! -HEUdg .LO llHahH::l.) -Ah tl'l1 t'Hd'n'IlW ..<.J$IJIlIfJodu nnad 1l)!H. H 'j aLll)logHdr)f ~09 I sadn W'I.HIIEH IlH annnrou arr H dll)l1lW U.. j'a IlWIm IIAX 08~I 'IlIfal.LHllIIOJdu· ao .'IHgudQ)I HLOOdli aLlfHXaL H LOll¢ L1fllHau . HOl.L lla13)1{aJ.1t 'dllEllU .I.LtlhaU % ~9 B.)HIl)!lllfg'\uad ~IlLBlfaOJd'L.aIfHlaoa'IJ' 'liLogud -!lAh 'otoaioraiaaadn llLllHlld.OlI .J '.Ltl)Kd'LWoU KHHBuoH J.1 O..L.OOIDI(QJ~E<LB.aauto -HAg mrodmoa HUahailO ult llaHilof.LO L1l!Il.)! aHd<Lgo EH :JHllaXllwadu ITllH1llIXgo 'xf.1d'LI.LO H)"mOdUIlAdJ 1l)!oItHI3Ifdal1HH IlllhOll1l£ -oaad -ou llH OJ.LHIffi10)tHdn -LOlldHCj:II KllHaa.-..LJ1ldlidu HalIa. KIfOd Ua)!U)!KH .LlIO)) =- HLOOHIrnHOllITBH 'igH.1 tlH lllO~h HIt _ LO 1lJ.)! .LOa.IffiHIlIIOH .LHH~pH UE H a.UOUEJI aurmmatrox tlii =-.IAd'l:t 1l'n')KaU.1 -gOJ H llfhLB"tlHllE 'lllIodag: 9g1 a UHtlaB"HO({)lJ.tlHlIJl! aH llWHH llHH.) UHlldMlm¢l!IJll!DI -LI3HE1l)!Oao HLHlldm:wa H JOI .LEHltadIlUH ult tlE '~tlhAIfO o tl.'ifHITJHV -mfg '.L a HO~O'LJ oo nxmno J! lUl31\lIruOJ-~UH LIlJHl.LO llJAd'l1 'ITll.LOE<L1I as ll)!llJ.lHalldu OLOXJltHUU a aaaH)K 000 OL9 u!IImdg~H tlll:llJOL O.LOIlH KOBO O'LO H llJAdl10 oaax HHllUHITOO HHua'l:tLo 'dtlH'J .LIfOIlHff co 1l.LO IlHulDKosltadil H 1lH::lhAgo adgo'J:I a BJ.L '.1 ')!O.OI!1lhIlH II )Illh ..aoal1ual1 oarrcdo ~091 arne I A'Q')Kaw" UH aJ.LaO~tlH H LaoaltHdL 'oHmad.IlH!:):oaIlE 11l10X£Ed ::l.Lllgdog 1111 co 13Hl1EOHN 'llHHdoIf~ 0I aroxorr LKIt 'aD'IoHllHllCP H U.LllJOIl1 am -nnadcro H. LO .LIlJO)! "a IIAX tlH OLOIroht:H 9 'uHlidOIr!{l OHIlliJOW.LH:)dA:)ad I t:EludltE ll)lllUIIKcL\. aH HllHIl110J.-----.L:)a It?IfO IlLtlHtld.LOgtld a.IDJ:) -KIflIX HtnUOIJ tlH O..hOil 110 Bli'n'HtlIfOX -cdaormo 'IlHll'Il'od tlllll)tad tlJ.-::'d1l HEtlL J'lahadllH 1l)1 'U)laB UH HB.IlLtl)lO'Il'HllIfOX .Lodu oo HIfHhlC<LlIO Eadil IlH BE.IlX J.LliH~pH a oHaHI'i<LOaH 'aHHaIfalld Ii Il)lHWOHOXn aLHn'I1HllITOX IlH ::ll!LOllm 'auHaH'n'Amm.-·'oaLOITa.LJOHtIA)lEl<LO J'l'l.----.LIflItlX 11 a.Ldtlx UlillWOHom ELtl)lo'Il'Hl!IfOX UH uuauotl II 'oHEIoltad II Hill'Idll :0 aliHaHatldo ·'IftlH1UOO£H H)!Oahlil'WHO)!H gtll1IEw on tl'[J')KarrJ£H UilO dlla· 9 'aaolttldJ mnrado IlE· 'lfllwdu-llJ.1 U 'a~UTIIIHaoJ.m 'HIfJ'iI ~'S' K..LIlJO)! 'H.lAd\]' H:.LJ .LllI!1lHULJO a 111lL:)BhA ll'IJ' wll)tdaL:ll'lV .1 u Haad<L1t 009 I H)!:)'IJ'HIlIIOX - UH .Laaa'J:I 11 IDJOHOIre!I .tl)! HO aga:) LIlB.L.Lllaul:D¥~Hudu BLll)!OHllUOH 'HUW Ked)IEH-~IlH '.L:)ahHl[O)l hHNOdJO .HU.LallhHIroH .LGO:. UE H J..IAdtt aa 1ls:)1 O.ooglldo)) U o ~og 0)1:) UH aLaIT<Ld EI OITIfITm 0.LOU onrmnror 'tl'J:IIlUJ O.<'lO!l XKL OW1l0 llmllUHUaE.lHll'l1HogA.Ld<Lwo a.L 'll)):)ud LO UWKlroJ-OU '·0. llH a~HlluHuaLlIodJ..i~g.tO 9 =.LHJ'la£ aHd<LaE<La Illt '01.OlIaLIl£tl):{O'IJ' OH "HIIllJ -oX "a IIAX IlH IDIodOJ'lOHHaOa !I IffiIIJHV Oil O):{I!1lW-lfllH KH'Il'Hlllf -HIlITcIl tlH Iffiwdll -ooHeHllcp IDKa.LOHaD'OJIlIIg IlE mIllhHdII LO IlHlta IlJ :p IlIt 'lla.--.LIUJOH)l{OJ'lE'La us .HIfOU ".LdOIIOHUdL uIIodaa araadox r - .LllHOll)!H¢a-~IlH llllUg I3H 'tlIDIJ BHHaoa 11 llau)I{amdu llHltHEillE arsa -non -LO'L..L ·.--+-..O al1<Lg 1111 Hnwdl3 -HHUJHIl lin IfnUJHV HHdo.Laoaltllffil' OH~uhHgoaH Amado aalt aH OH 'Ol.LOllUH a OJ.:Jl1'Lg 1l'l:t irsm a L'L.I ~ scdn - U 'IlLllH1!O!I UE uHlIdolI¢ 000 096 llH UdA.urualtaduo H -rrocoao-ou H OLaHHaITaOI3H llH .IIO'l1 oaadox OI~tlO HO a.LKlldJH ultlfIfIfX a.L.Ltl)IHI'iOHO)!H 06~ I LO HHHl10J 'aHHlffiua aLHad<LIl aH .LO alH:lldgoOH£1ld .)IlE O.LHM t:tt 0E!)!t:)! Llll'!ll .L1lS:lfd.: co IffiltHtlIIOX ..)! - .LIruJa.'-. 'KHl1HmroX '.LEll W<LX aHHaHrr<LUo'IJ' omro a KL 'HD'OIl: a. '1ffi1I .OIf¢ awuatlhHuaaAadII LtlrnUrrIItH ll.O -)I{OWE<Lff llau'I1 '.O J 13J.{ 1lf.)a'l1 a.LtlJog EH HITIIHhO.----.alI oa - -J.Ll3hll'n'13E1I LUHJOWOU'J:IOU a OHaHrt<L:)aH 'oHHu'IJ'a omro HI'ido¢o !' U:OJ.llaAa.LH).-.llIIOlaH-UH aLH.llHl'tal1a:) .I.LOmUE 'Xl!HaaLoamltadu .LaH -HOO OLOllLOIJ'ama1ldII ~ H£a.UHlI'IlUEli ~It Eag '13.LO a.L£H 'tlLIl)!ImgAuad J~'I.LhOil JOITdax £adil OLtl)! 'lfI1EI0Jd'$ B.Lod -lilta H)!oltHuuox 'UXJltHtlIiLOm .tlmHHtlLOHdn 'HamA.LO·Il))Illi£lld ~-OX an lluad)!)1oII Ha'n'IlIfOO KOEIO llH H u)I)I{<LdltEJ{ co 'lllIOdlIg: nnaousd .m:oo )taIf:J "Ilf(UdahEH Had<LlI BH B.(609r) orroxo ifHHOUJ{ II H U)fHOEtU\IY ao tlM O~:lHLOA 'HE:l)lO LlllDKllru£H llHtlogWV tl caoroou orr OE ~ -HHIfllI'Il'O.Lll)lO OHHaJ'l LJOH -OHhOJOHW 'OSl.LOIL HdIl co 'HJAdlt O.OOHm'LO aH U 'aHilLoD'alfJ omau OdO)!O-Oli H etrao U..LJam<Lo emo annaaaodu W<L)! HHWdll 06S1 £adil IlH aH1lllhOOUHadll a H)!6.1dAg Il)!J::lhtlJ\:alldull'adII LO KHHhlld1lli lfIIH Il.LadON 'IrO:) 'aaOU1IfU IlJ O1..LO IlH HhtlHtosadII HHdu!lo.LIIdaL tlaLJahHIfO)! lIJ'laIfOJ IlH IlH 'mOWOU tlLUHHaOa a.rtradII 'llJIa.L:)OHallIIlHW oaiorroasxodu lIHdUXtlE IlH -odn 'oatodamrduoa HHhllrrEl3d 'tlllogudaduoHOl. aLll)lOW'lllJHU H)[hHOII OU Hglldo)! 'OHd<L£ 'I!1lHdaLIlW HJ '.)! - -H1lITOX oLawadg sanansodu ll!IIffiHhlIdu tl.LtlrrIIl3f.1 66~I '1flfl1 IlH H)foHo.rsda Ha.O<LOco 1f.OaLOdu tag 'IlIfHU:)A H.LOtlh tlH'J1a '.:Jl1LO llH Ol.L:)or~n'u'oxgoaH ')1adIIIlH IU omeaio OEd<Lg 1lll' cr..I.*Or.II.L)!Jflf¢HO)! 1111 OHwAttld KHHITaLIDKIf'L'IJ'odu err HITH ll)!HugAuad OIllig Hg aH ualfdA.LallHaUaOtlH ooa -JgIlX Hg a)KOJ'i )l 'H)I.LH0)f 'uda¢o HagOl1A IDIa::m .LEli ---llua)l{~- W1ll1da.LlfaEdu H){OIIOJdu .Lll)!O)]...LllITHHlldJ Ii 'KHITUH tlHlf.LO ol.L ao -liA ssdx .L.1 UH! a.1udarngo IlH'l:t~ .

neroaa eli penarmrra (6. "HaII.HOBHTe BoeHHH TeXHOBOeHHlITe YKpelUIelIH5! napa -.uHOpO)J.HOHaJIHaTa )l. TUTe ca TBbP.H.06pa popMa na pacre. UeHTpaJIH3all.npneaase aa BJIa)l.eH~HJl.l:(aBaHeII 113IIJIaIll.HMCTBO npes XVII Bb3MO)!(HoCTHTe Bbopb)Kemrre rar na rpa)!()l.aHCKaTaH peJIHrH03HaTa l:C 113.npeKHTe.ua H3pa3XO)l.-------.a ce 6paH5!T H 'Ie HeHHllTe ynpaBHHUH. MaKap If IlbpBOHalJaJIHO npuaacsuto otintecrnara.u H OT. H306peT5!BaHeTO aa ne'IaTHUTe rrpecii nnpeaoxeaacmre 1IDl xapar .bJIfOBeTe OT npemnna» MOHapx (TIOH5!KOra MeCTeH ~ OT Bbne)K- crpexexa OJIHrapXl1H).l:(e ¢HHaHcnpaHa yneJIH'IeHHe naanas e OT ofimecraenx sallJ.D. eius religio (Jlam. HeHHHTe ce nsnnantar Te3H 06CTOJITeJICTBa He e H3HeH3)l. cfiop OT Ha6paHH naae na IfKOHOMlJlIeCKOTO pa3BHTHe OT CpenII3eMHOMOpCKID! KbM AmaHTH'IeCKID! CB5!T xoero e enaa OT OCHOBHHTe CBeTCKll TeHneHII.l:(bKbT > ~ aa aaexnr.---..aa KorOTOe snacrra.l:(eJIIW. sxyca.~Y'D. IllBellH rOCTIO. crpanara II nHCaTeJIH OT OHOBa spexe ra If HaH-)J. xpes qn!HaHCOB uearsp. .bp)Kana e eCTeCTBeHa)l. H- >"" = o = = = ~ ~ ~ ~ ~ ~ aa nonysaaaae nonanana. 'Ie )J.CTBHHTaOT BOHHaTa ca nplJlIHHHTe. 'Ie HaIJ. BOeHHlITe H ._nOBe9-eTO_ OT pa3XO)J. xpax".HHH OT uapysaaero I1cnaHH5!.J1..OpU aa csofipaxenaa cnna nosaonasa H 6aBHHTe.yMH. eius religio".l:(eHH .enHHTe ¢eo'!:(anHH (j ~ ~~ 1700 r. rapaurapanas H rro-rapairrapana.l:(apH Xaticfiypnrre. na HaUHOHaJIHaTa eaponeacxn }J.bJI)KHTeJIHH CO.'. Yna. np.· 06HC}IeHHlITa ·aa-06ll(OTO -TIOBHUIeHHeHOBHTe MepKH sa cb6HpaHe nposre- HeHlITe B3aHMOOTHOllleHH. 'Ie HMa H npyrn napoxn.l:(H.H H noera nonsepraaar Ta3H CBeTCKa TeHp.H5! otne IlOBe'Ie KaTO no T03H Ha<nrn ceKYJIap1I3Ma aa Hall. aeoexonnaocrra OT BoeHHH pa3XO)J. nOHHTIDI.eTeJIHTe.).a6HH npHHl{Hl1UTe urane na . ¢JIOpHHa. a H DbB BCll'IKH BpeMeHa! na aaexm ca OT oc06eHO 3Ha'IeHHe CJIe.e.HOHaJIH06naro. HHTe ap:-nm ca rtpencrannanann BJIa. YCbBbpllleHcTBaHeTo aa cpencraara aa KOMynHKaUHH.aJIeHpe..HeyrpaJlIDI rOJIlIMa 'IaCT OT BOHIlaTa na 3aeMlI. aKO He HJIH sa <l>HJIHII II B BollHH. aa nenoracena KoeTO na .bp)!(ana ..eCTBO KaTO JIHXBHTe no Kpe)J.. pa3UIIfpeHH5!T CKH o6MeH.o:pyrn: )J. T$I"6HBa _Ol1OlQIDIBaHa.HH B nepnona 1500- ~.a H3BJIeKar rrexanfiara Cssnaaaxero na esporrejicxara HaUHOHaJIHa )J.06e)l. 03Ha'IanaT.OTO )l. cuius regio.l:(a_G. XOJIaH)J.- OT BoeHHO eCTeCTBO. lIKOHOMHlJeCKaTa cana aa crpanara H .a aanpasna OIIHT aa 0~06Ill. aa TOBa napa A IbH rpap.H----= pe.!!.HHac- Bb306HOB5!BamO:TO na BOHHlITe C HCnaHID! TIpe3 CllJIH CHCTeMHOpaCTaT.:rnu.bp)!(aBa"88.'bp)KaBHHTe pasxomr.ei"iHocTTa aa perryfinaxara na CTOKIf B ira napa. II'bK H xonaancxara nprOBH5! Boeaaara $ . TO B CbllJ.OT PbIJ.OT OTp.l:(aM ..bp)KaBa.HO60raTO naceneaae. a He ¢nnOCO¢CKHTe II.bP)KaEH.D..e_3aAbp)KaLHa_ paB~e.--. a XOJIaH)J.fITBJIO)!(HTen e 'IaCT OT rrpaBlITenCTBOTO.e~:T~~~~~~.l:(OBHO.l:(OBHOTO H3IU1a.'bplKaBlI rpeTIBaT. 3aIll.BaIlJ. KOHTO cnoaarar ¢JIOTa. crropen peJIHm03HlITe llHCTlITYU:11H na AMCTep. U 5!Ta.naBa na Peny6JIHKa Ha)J. 'rspros-OTKIllI·. Ienya Ho Ilpe. pasnpocrapa pasnenana XPlICTllBJIaCT.bJIrODeTe Bb3MO)KHOCT )J.aHCKOTO 06Ill.._ c'sntecraynar rroaenanae. a 'IeCTHTe BOHHH npOBOKHpaT HaUHOHaJIHOTO ctanaaae.aHeTO na . C K05!TO ce nsnnauta JIllXBaTa. )J. Te3H C~IH ca npesoxepao rrpeaxopcxa rOJIeMlI )l.l:(eJIHHTeCOll.l:(en03HTII cpeuty BeHeIJ.l:(rOTBeHH. trnHaTa e BOHHaTa. He3aBMCHMO OT KOHKpeTHaTa popMa aa ynpaBJIeHHe89• BCbIu. )l. xopara IIpH rta pasfiepar.. Bcnencrsne cmepnmnr.HOCTH BJIaCT. nocpenanx naxna. HKOHOMH'IeCKHTe TIpOMeHH TIO.HaJIHH reanemma.ll. nO-KbCHO ofixaatna ocofienocr KOHTO ca rro-rtofipe 06MeH86• nO. rpaHHUH aa HOBHTe HaUHOHaJIHH na: npaBHTeJICTBemrn npea 153 Maxap lJe TOBa BO. __ oTBoiimrrellpe3.nBH.lI OT Ta3H mana: caspsaaa H xpas C CM rrpHIIOMlIHM Han-Cl>Ill.fUI HJIH TeJIHUIJ.HTe tra npaBHTeJICTBOTO ca nOCBeTeHH aa MO)Ke He BHRarH .. ornycxaae eCTeCTBeH pe3YJlTaT OT )l.eCTBO.uaT'IaHHTe. ~aKTopH ncxarar .nO-BHCOKO.o:a ce 06Bl>p)KaT PepOpMaIJ.aHe sa MeHll06eM na XOl1aH.!I aa KPaJIH C TI03eMJIeHaTa apHcT0KpaUHH aa cbnpeMeHHaTa B Ha'IaJI- Espona ocraaar na EnH3a6eT aficrpaxraa B AHfJIIDI.H5!Ta.H3HOCTH 60raTIiTe Jl. 1450 r.a noncnrypar aa oxepraaaae Ha'IHH. 'IHHOBHHll. orpnuarenen .) Te )J.eCTBeHOTO - BOeHHI1H KOH¢JIUKT90• ITpe3 nocnemnrre BoeHHHTe eaponejicxu soeuaara KH5I3 IllH nanero pa3XO)J.--_.HaJIHH 5lHCTBoTO aa npennc-nrranaa Bropara npeB03Ba'I. H )l.l:(KOnaBaT CTapH5! ¢eo)J. pa3JIH'IH5I H B e3HKa. KoeTO nbK .lUITeBHHam ute ce aapezcrar C'hIIepHWIKlf .BaT nee rrosese na .UUnpermnnra Ta. npO)l.!!.-_ . 'Ie HeHHaTa cana aaeun OT BC5!Ka)l. TJIaCbK sa ofipasynanero na MHoro rrpemrsBHKaJIH 0l!3H 6bP3 II aenpecranea )l.0 ~ e)J. ca ):(JIblKHH na pa60T5!T xapMOHH'IHO sa 061lJ. 'rpa 'IeTBbpTH BoeHHOMOpCKHTe aa XVII B.a _TbpC5!T-CbOTBeTHHTe nOCThIUleHIDr..l:(IDI neoueaalIMa g :::3 ~ (j ~ ~ HO If na OCb3Ha5lT."hJlI' - . 18.06pUTe napn".:e~~a~~:~:~~rZ3~~~~::~~e~~:::T.l:(eJIOnpnnara H pe. HOBH B3aHMOOTHOUIeHH5I H 3anbJI)!(e~H5!.l:(OKaTO Tona noxasna.3ary6H_wIH 6b.l:(Hno Cbll\eCTBeHO1651 r. ETo saute ce OKa3Ba IIOmrrH'IeCKH no-ynasac Te eApH 3eMeBJIa.l:( sa _ . Espona. roPHCTH.bp)KaBH._ sa 3aeMll K'bM npaXOJlaH.l:(eTeJIH na UeHTpaJIH3aUH$I BJIaCT 06HKHOBeHO B JIIIueTO na enan 'rsproncsa aa rrOnHTH'IeCKaTa BOHHaTa HJlli na H3lUIallJ.oJ'o. Axrcrepnaa tiil ~ rpyna ca npHRy.bp)!(aBa e rrpop.B.OKOJIKOTO3XO.bJIT'bTaa rrposmnms Xo-: " II npell.OCTaB5!HHTe TaM yCJIyrH ca nO-MaIu.HTe.ll.0. xpemrr 'Ie ·OCHOBHH.!J.l:(aHbn:u lIJIM ___ H_)J. MaKap If no DPHH 1-3 :~ ~ Ol 1. KOHlO 3aCTaBHT crpamrre aa )J.4 1621 r.OCTI!e sacerxara (j MillI.arrpann no-enrana crseno npe)J.HKTYBaHO OT pa3JIH'IHH npH'IlIHH.HOHaJIHaTa)J.. 3amOTO pasxonare Mill!.OHOBa-Ha··If30CTaHaJIH .ueTeJIlI BoilcKH.lI. KaTO BJIaCTTa ce H3II'bJIIDl- * Cuius regio.. lIJIH nO-TOlJHO.-: eCTeCTBO. npen H3npaBeHH norespsnana.HoCT soaaara H rrOCJIe)J. HH5! nepaon BCH'IKO OCTaHaJIO .ua ca rrbpBOnpH'IHHa aa n05!BaTa CTpaHH ca CBll.~:. 'Ie ¢nnoco¢u Tp5l6Ba KaKTO H . 'Ie nopn )J.HUHOHHHTe 0611'IaH H BepOH3- BHTenCTBOTO naaara lIMa.r~~~:~~ ~tra}!.MHoro.pyra )l. OT reocrparerasecso aa TepHTopHaJIHfITe TaKa xe aHfJIH'IaHH csoare 'f MJIH. II 'Koero.HHemlTe TIPOBHHl{HH ce paasar aa 06J1arHre OT nOCTeneHHOTO II3:>!eCT:.0TO Hall. OT rn06aJIHlili e napacraauiara If nponaaas If 6aHKoBllTe rpaaopep 'rsproacsa POM aa noma aa Ilopryranns H I1cnaHII5!.H CJIe)l. KaTO CBeTOBeH xaro aa npennara- sa }J. He ce pa311W1aBaT OT Be'Ie YCTaHOBeHaTa BbB npaxrnxa. 'Ie MHoro := < ~ ~ < MO npeHMYIll.~:c. YCJIyrlITe..H5!Ta ce npxnpyaasa aa no-crpora H nO-Te)KKH )J. ¢JIOpHHa npes 1640 r. 'Ie Kpe}(HTHaTa CHCTeMa He e sacrpaUIeHa OT na HaMpa35!T HCTIaHIJ.aH'b'IHU 3aKOHH.enao csuieB. nsrrepecnre CM5!TaT. C . npe)l. BOHHaTa npena JIOrHH.H. CJIHBa rpID:K. ¢JIoPlll-Ia (1622 r. ca nepaapasuc Mexny xpas na XV paxnaaerc Ha-=:_ H~ HHKOnKO fO)J. Hlf OT qlHHaHcoBllTe .OTO speae npen OCTaHaJIlITe .HOHaJIHa fiaaa.8 Or 13..) .. nOJIHTH'IeCKa e."bT BoilHaTa 3aElICH OT fOJIeMHHaTa na KeCHH aa sa pa3BHTHeTO aa nexorara.eHHe na oCHOBHliTe H3BO)l. m-nrose. TbproBCKH5! aa JIaTIlHCKH5! e3HK H see no-nmpoxara yrrorpe6a na MaTepHHTe e3lIUH OT noJIHTHU.

L1I0)r on 'U'ItElldg If OlO)lUO)l aH lfHHtlwda]B II 13:BLOA1~H -lfllHUllWU)l-H:l HHIta 11 OJ.UH1J1l11d.L.LHH ::Jh 'OH.I.Ual::>'u'::ldo UH :::JHudllguH LU)I(lla IfllH::lhllHtlruO ndu OH.Ludli::l 'aLaHO)l LBffit::lIfoadil lHHBdxUH uli ::l1.O HJ OEd<Lg U.LU:m'L..L::lHemUIfIIEH J.::>!1::lIt ::llllHH::1013: o ULNllH::lHl1AdlU£ HEaL Oil OH::lII.L ll~mHlrr.I.) OH 'U~HAg Al:f)!(:::JWHIfdItHtlIfq> 1m tlJH..:muffitHBWO)l aU!HHa013: -OHHNO.oahIfHOOXBdil O)lU U tlLNUnIIAdo)l 'BJ.HHd)! H 13:H::l13:udmm 'l'LElllffiHB daJ'mdlll3H If lAX ·s IlAX tl13:su)loli OL'lU)I IfHHtlIIW13)l 171761sodu ':nIflfwdu NIDl'H13W i'LBaA13:lo<J:m'L.LoOHH::lOa tlll'JOHI1lfgOW :~.LHlioxndli A:IDK:lW UHHHEBdli 'a. LO lUhllO)lEIf UE aJ..UJdAg..U.U13:llHE'LOO ::lL oH.) Hll'Ita tlH <JHl::JmU::l.L)llmcpHO)J H::JHa013:HalI::JUf)!(II'Lll'odu LlldHl1301I1I::J)J::l oo ul1 uaglld.)IfE!BS:lH 'aI'Iladg -OlIO Oil lluu)!(d'l.LO IfJAdli II ::lHHam::l.{1 llH <JlllHl'\dll ·i::>lllJa UlBH13:B)!(d'L'It BH aH13E1Nl1l:la'ffi'L:lO UE lHaI'IlAru::>HIf lUIlNIJHUl.) 'mmHll80dil OL _ Uhllli13E BHliAd.) ll)lNOB ::lh 'l~BHE OJOHW a.HB'It BH OlaH13Hum o .<J'It'L'l 'J'\Ul. = 0 ~ ~ 'Ol1.-: I 0\ .) aH •16"HHIfhUdil U.LH)l.U 1113:ll)!(d'Ll1a.)K tllIlUO Im!1oa llLllHm.HHa)!('Ldo'L13: uaOlus ·.log II BL~S)ld'Lll .L.) .LIlIfIIEIf If a.L:I.)OH::ldAIH.lliHillnli::ldu 13::> aW::lda U13:0HO OIl Iffiwdll BHtt::l BH O.IfLB.: I.--'UWH rutlHll!1 OlO1IlolJarnl1udu lllJIf l'Ldaw 1313: BH ::l.)gBX ah 'a)!(u)!ol1 uIt uon llE l3J~NHtlHl)If.) H Ul.L::>oHdA.ud)l HITI::l::>OH 'u13:L.on ::lm::Jg UlU'It::JgOU" :H'llJHUU::lA 1l0l::J'L0 'l'lU OHIJBHOlfnBH IIHl'ldu tlH II orrrto If)J..I.LOOH~aIt BH)I(OU.::loli .)A 'Ifl!all.)::Jmgo 13.) Ullodag H)IodOWOHH::l08 U UHH::lOH BE UodA.L)!U)! 'IfI1lf a1. a a.) ::lH alfhIfIfEBd OHIf::lJ.)OIl LKdog ::J.L::lHOW fl HO::lwudll ~'It allloduHOW OH-'UHllUJIflJgO o- ::l~aaOJlf'LIt UH O.)KL a'Itd'L1Il.L::lh lUJIfl113: so 'J L091 U~I 9 >: ~ 'ItBH llHll)!(d'L'u''{ UElOlUS 'lldull 'Hllll:mH::JUllg sdox OLOH13:o'Itad:lH .)~ NJ.tlHXIH cadu BH Ol::lHa11013:o)l'Ld a oumodrojj ::lLHHOH UH nrrouds.If)!H~g 0 oo LNd13Eeli 'IfITIOWOIi 'IIll'OXUdll IfHIiaLIfHlf'Lllol1 IfHI!::lllld013:~OJUlJg XNJ. ~ .) ah 'al'l.(') 'HO UXuWOL. IfW::JuEEadh OH::laJ.{g a mrnJJredli onn! If::l'ItOW 13:0H 1.I.LB)[ If)lHUg t ~ 0\ =.LlfJ.L:lII" oaooao llgli'LO U UH ::lLHnMHhOl~If ::lh 'LudagEud alHllam'It::Jgoli 13:1113:WIf.)lfa.lfd::lII::Jodu OJ~H. so Bli If OlIf13:)lU)I -DIllII$HO)l u'It OHl1BgllE:lH uu'Ita omH H::llla.H::1013: 011 Nllfll.LO If)l0!i01l 'nil ~~s 1<'"1 ~ !o'C tr:.llll'OllaO::lll'lldJ.lIus·a. ~ U ::J)!(13l1 'U13:~)I(d'l.)13: BLUal.ll~HI'lO Hf:aHO 'a HI!::llU)!(AU::J HH13:e)!(d'LIt alllHX<Jl 13::> Hl::>OHHaIt UHH:>iUL ::>oao 'Ul15HH::llJlI'Ll.I.O ::l 'allud.reda -H::>'LO 'HHJ'ldu -mnoaec -on oaoasnnnrojj'' aOI'l OIl u~al1oll 'U.::l -IJBWdOH UH BlITIOWOll -_-~Uh-LO OHO'L)l-Oli ::l O.JHO::lHII .I.)::lITIgo onna 'L'Ln::lsOJd'Ll.)::JhIfElllfl .LHJdAg:>gBX ::JLUlffiHBL:>O Uli -.U.-: ~ BLUH)KOlIlO::lH BH EudEH ~ 'aH~dHHUlIli O)l:l:lhIfJ::lll3d..)OII LO IIHaHMhIfdil aLHHaHID1::Jgo oo L'LIresodli BHlOl!aLBEB)loit HalJ'Lli 'NHHUlHIIEIf U)l)!(::lL BH IfH<J)I(Oll'ItOli '£6HllHH13ru IIH.0 lUISHWdB U ImHBwdaJ H dB)lUW 'lHIfall'oll::>.Lll)!(lf'Lliodli '::lLIIll'OXEud a)!(OW aH 'H::l u.LOU 'HHhUH H::l)!(OWS'l.::lH8J.::lJ.ll0:>i nmiredauo 'dncmr HahHduil ISIfH IfH.:) i HgudO)l lfJ1)!(Ah ~~gudI 'IUlnlfHAI'l ----------.a.Ldu\1Htll:laH 1-3 !o'C ~ LO ~U'Itllru.Ifd.I.do'L.I.LlilldIIOJtlug::lH HHISUh.UflNlIO..l ammBl1Atr)!(Bd13: llH Ol::lHUllIld::lh£II sarrasouo H BllOOaHlI)!('l.:lOHhJ.OlfO!IoItodli U ~ E-i odcou-ou O.r.I..::lHH tlH 'Q)!l1Hd U J.L)ludBX '13HHhtlH Oil HHH::lOfl uIt HH138md'LHEH UH OL:lH 'H.LISIfUlIfI Ol::lHUmUliIIBf: 8-.) lB8HIJBUl..H'ItacL'l BH olaHB:mudilEU 'BJ.)ll'ado aIfHa)I( OHh'Ll..)WUH oo ~o·::llIfhIUII- -----~ .) "6I:1IfWdu UlBHWOruO UE )!(13dACPIf nnsdx .LHHHaOa UHBtl)!(d'Lli llJB1J'J1::ldu OJ.L)l::l$aaH = .Llfl1oxsud -sud If.)gO::>O llS::l1.L'Ln::l:lOH::lHIIO)J 11 dan 1l13:0)lUOl B:> HHH 'U)llll UH ::lJ~::Jda u'ir mrox UH ..LllJOg OH .LIfIIBdu llIDa.mJ·WHO~f . ~ 'ornnnaed B8AdHillduw 'U)lU~ OHH::lWU J.I.U)lNBlA llHllHUmul'l 'J BHm::ldL'Ll1 'HlfEUHOdli -adoaa -oa OH.Bloo'ItaH U13:u)!(d'L'It H13:00HBHH$ lB8LlfliEH V 'nduttHBWQ)! 013:l::>::l)!(OHW::JIfHISBhlO orr ll'It)K.LA OHHaW::ld13:o)lJ. otr LUIIJNg 'Ifdu'ItHl3J'lO)l ::l.to Q ~ .1.) 'lfLoOHll'Aru 'HllHHI"a~H IfHlIIIOIfaH omraannaron If If)l)!(aL 'OlOaJ.) xeu :::J.0 ::Jh:::J13:-UUH tlHudx If If)!(::llaW alIf)lIDUHNOS: UH ::lLHHUdL:> LO U)lN.Lllpdag OIl oHdogf:lldE::lg -rreaoanea ::lH II 'miHlf)!(HdJ ·.I.)H013:fl'LlI u'It::Jd LKEUIIBE Bli IfHlIhtlH 'Nll1Ilol1::llfOOli OIIB)l:>aru IIHl:!Udl.) oraox O.)HUl1::l XNg H J.))]'::ldli -UJ'lIlHtlE co co mr llHa'ItAHudu I ·.LOO IIHlDKd'L'It ·UHII::llUOOHl.io ao IlO)!I:III ::Jh::laOIi OJOHW 13!IUH£OlI ULlffido.d)J'EIf '1fHH'It OlO13:J.)guX UH OlO)JIIO)ll.doII::>HBru OL 'IfHB13:IfdAJIf:lO :I NllHaHItAruUE -< ::r:: -OJ 130 UElO.lfdnItHuWO)l 'w'l..LIfalIlDK U RO ::l..Lll)lHanO -mIlOLHll)l.HUHUHHhUH )lB)! tl13:0.OIJCP BH OL::lHUflB)K'l.LOaH U lllIq_)l:)-~BH OH::lIf:::J'Itadilo aL OH 'HHU)l{d'Ll1 HHmmOIfllllII OJ.It ~llH!t-013:us lll.NllIIHOA .todn 130al.L~)I::> -rundn ub' 13E'nTma'u'ulJ8aW::lE B.{dli ·HH811. oxaaoa 'allal:lIfOaottodll UH B.L 'BHNoa -HIIOII H)!hHOg A:mado 'al1OlHAg If)lmlfHN013: 'lfUHBIlWU:>i cadn If O.)ll'ado LBJBIfO ul1 'uo -adn BH uli HIfH aJ..Ltl1Il.) oR )ltl)l U13:0HllO )ludo. us RWRhtmf: :s:: ~ -UIIOl.O 'llLll~::lgOIl 'B13:ll'::l-U13:ll'a dl'DIllW 11 -If.LO OlO)lIrO)]lO t:::[ 011.LBH Ir<JlaItn!IO 'JUmliadE::lg :(<Jnb!l![od IS: BH tl.LH::JW::JU~ BH ::lllHaUl1lldliA H)!(U8'It oo 0.)HIflia U13:lf'l..iaa J.)o)1aH OqJ[<JmHd 'If::lAWod)l zoom H~ U 'mox UHH::JOl1 Ill1l013:0 H ~Eug I 11:>Ul.UlIhOd::>odll U13:13lDKAHlldli 013:0HLO H 013:0H~0 Hb'OXEBd ::l.I.UBJ'l A'u')!(aW OLau:>aHOHH13d . .I.a:lal1Hd 'aHB'mllIillUE '.LH)l::>N::lwdB ~UH OHgob'oll llH.'ULt!).I.lI[. XBd)! If allllJa~aI!UIJS ro IlH HnHhSBJ.I.LO '::JLU.::>OHual1 no u IIHHB£Il)lA -B)!(d'l..Hllhi!feHIlf: ah 'aHHUlf::J)!(::JH 0 If dB)lIH'l 0:m'L:> l.)ab' OLOHb'::lII.tf'II'LH13b' BH LHOdg UE H1'llll1oxgo:m .mI 'BhIHaod)l'l.)O BHM.li£H UJ.lmwdu .J. H::>amdoJ.LOHXH.L ull' LtllIlill:>A nxnmreuodu 'aw::lda EU II 'WH caoao.l lIEEl.)Aadli .HWAEU UIlO)lBl UH olaHHattuu13H :mlldHEUda.-------~.)'It::ldli u~ ~ atron I?LOHN09 UH ::lE::lII£H ll'It a)!(OW ::lH EOI'L.::>OIl UH Ol::JHlldHg'L.Hd::JJA<1?O.)!1Hd::llffilIll)l llLllHhliHBdJ ·.uHmd'LElUE HliHUE::lLO'LO HWalfOJ cnrox OL::lh9110ll '"lHihUH an.")13:0)1 BaO.LKEUII 'adgoll'-oll H U13:Ull'Aao lmods:a H llHUllHludlm E::lg lllffiHll.LUaXHl.O HH::l'n'odoli > =: > ~ -m: u'It '::J.l1 If)lhUOg II L'LXaII..)g.amr u::> O:mIll.)::ld BH aHBhUlEU U.I.)l1 o~omm: IIHwodIo 'mfWdu o Hllll II H13IO. IlHE!Ol~aO BLB13:d'Lll a a H::ll:f)!(al1tlH U W::lAE~)l::>liadli ::m UlIlfO 'IIIIH.LO08HhdoJ ll.rondox co UHaLHWA'It::J~ wum~ 'Ll1U6-U)l::JH-I1~~llH.) ::l. onrrrcdro If OlaHBdHg'LJ -sur -doH ::l.L)l13)1·::lLHn'l.)::JlIg OHNBd:>i 11u8d::JWEH UE 0l.).I.IU lO anau lU::lW13lS::Jl.)d'LL a.wdoqm rrodono ~l1 1S0ao ah::ldEll :s:: ~ ~ HO<JUOIlUH Hli::ldli BIt l::>OHg::ldLOll ·-UH l10IJllBO-Hut'l.OOl1 .) LHR)JOlf::l.I. 'H::ll1 UE H::lll' H ..I.Hb'::lBm BH H)l::>!1oa auuAhodll H)lmHHNoa 13H ul.L.

!1Ta. OTKOJlKOTO B'bpXy .!1TO.caxo BpeMeHHO B'b3nperuncrna paspaCTBaHeTOHa rnofiannoro aHrlIHllCKO BlIHlIHHe. C'bC CHrypHOCT MaHeBpHpaT. KOHTO ca 6llJlH aparose B ..H TOBa.Il:ll1l.J:(al1l. .aBaTno neptofiepusma aa Enpona n ..OMHHHpaB sananaara xacr H3 ll.na 6'bll. B xpan na i770 r. B'h3MOIKHOcrra aa <llpaHll.IDITaOT IIpoTeCTaHTcKH ]J.pxy 60raTHTe aesreztencsa 3eMH.op)KaBll.H:.!1pB3. TyK sese H3'-1e3Ba H na HeRHo MHCTO B'b3HHKBa MHoro TIOcB060.~.TIpHC'bCTBa~ B'bB BCH'lKH BeKOBe .xasap 1I pasnonO)[(eHH B sartanaare H ll3TO'lHH:Te 'l"aCTH aa Enpona..!l:BalIHHT 1660 r.a aa cesep OT Iepaamra Bpaanenoyprcxa Ilpycas He otieniaaa 6'b).aT B C'bCTOllHHe .. 'brpeIIIHO "CT36MlII-i3HB pana" CJIe.H5! B xpas na XVII B.~e__ 2'~~~!I_~_I1. Ascrpo-acnancsara oc na Xa6c6yprme.HlI na .l(arreqmur H3TOK.l. OT npyra crpaaa..'bp)KaBlII ynM'bK'bT na APym. ABCrplli{CKHTe Xa6c6ypm IJpe3 pa3JIH'IHH repnropaanHlI..He nO-ManKO H3HeHa)J. HliKOH OT BO)J.lK I TIpe3 1714 r.elll.I.06peHH:H B'bB B'bOp1?lKeHHeTO: KpeM'bK1lIlHKaTa (C Kp'brOBa ¥Y!!l~)_n:~H~_~TBa __I(QI1l{e_HQcega~OT_. nO-CKOpO sspxy enaa Realpolitik (r.. ~ ~ A ~ s: = (") A ~ tI=:l fJ 0 . 'ra 'IaK 1l. W 0 ~ = g ES ':~ I--' ~ p~. O._fIpY(:H_1I. Bee nax enna OT rIIaBHHTe xapaKTepHCTHKII na nepaona 1519-1659 r.!l:06p5!Ba ce II TaKTHl:JeCK3Ta MITC'bJI.!I:HO e .lIBH3H:ll.l. He e Koli saae KOJIKOpaanaxaa or Ta3H aa Mapnfiopo npes 1710 r. c_rpYl<1YPJIH_l1po~leml__.H5!.Il:YMH. KOHTO nO-lIeCHO ce nomrspxar m.I.enCTSlle. a.'l3BaHaT3 noeaaa H BoeHHOMopCKa TeXHHKa.!I:HnJlOMaU.!l:Ha CHCTeMa OT xparsorpaicra H npoaeanaaa CbI03H. __. _ Herrpejcscnarrrre npovean KaKTO B . He npeuaxsa cr. BC5!xa OT xoaro see nosese HaCT05!Bana pemasa np06JleMHTe aa BoilHaTa B'b3 OCHOBa aa "HaI. . a He nopamr npexomm penanrosna npH'IHHH. 6'bP30 OC'brn:eCTBlIBaennsatiernacmrre CH 3M6HI.Il:eHHlI.OpH npes XVIII B.'l.Il:YHapO.!l:HHHll. ~~lIll~~ 9:5~:.!1.Bcne)J.). no3HaTa C Ham!eHOBaHHeTO KapOHa)J.l.D.)[(OPJl.e!.H3Ilomua.eHMll.O peurena na llMa npeotinaaasam mac B C'b).!I:eIT. Bee nax penao e .C!BeHHTe\iM3eMII YCJ!H!l_3.!I:3 ce ·3a..'bp)[(<LT~_ na rrspsa 1I11HHH.~tI~:~::. KoeTO IlOCTaB!1 axnerrra.MTaHeTO HlIKOII ).!l:yKU.e.. B cnermatnara 'IeCTO ce OKa3BaT rtaprasopa.!I:~. H3XOlK. He e nprorep aa 6'bp3a rum aticomoraa npousna: eaponeiicxaTe rrspxaaa ornpenn 1660 r.'bp)[(aBa.Il:llHeHlllll. Csuro Thil 3a6eJleIKllTelIHll no TOBa speue ca H nOCTlI)I(eHHHra aa PYCKaTa ).I. 'Ie apxazra na YeJIlIHrT'bH npea i815 r.KaKTO H OT no-vanxa crpaan K3TO nanpaxep CaBOHCKOTO KpanCTBO II 3an!13Barn:aTa I1cn3HH5!I.Il:aHKH: C'b~O OT 'lHCTO CBeTCKH HHTepeCH:.!I:YBeJH!KllTe esponejtcxa CHITH.l.0 ABCrpaJIIDl.l. C yaemnanaaero aa aaceneanero n aa sexenencxara npO.l.I..._ . pasfinpa ce. 1702-1714. KaKBa e npH'IHH3Ta TOqUO Te3H TIeT p.:~:~e ~~~~6a.!l:'bp)[(af B "n'bpBaTa JIHra"? 0611CHeHll.Il:YHapO). 'Ie npoxanara B n03Hll..HO C'brU.D.l... B 06rn:H JIHHHIl npaBH:TellCTB3Ta B JIOHJl.'bPIK3Bll TIOCrnr3 BeJlllK06pMTaHH. KO.ImCBaHeTo aa fIllpeHeHCKH:H .I.!I:OrOBOp.!I:HOpa3111l'lHlI I10 CHlIa .IHl ~:II~e~ ~~~er'r:~:::: 3:~~:B~P:..!1T BHHam xoraro e HYlKHO na ce ocarypa p3BHOBeCHeTO. HMa MHOro6pORHll ). ce YClIOIKHlIBaT orne noaexe OT e). Ilpes T031l BeK aa I II IlOJlODHHa na MeIK.Il:llHCTBeHOOT KOM6HHlIpaHllTe MOPCKH H Ha3eMHlI yeaJlHH aa cscennre II no speae sa cepna OT npO).Hn sa HaHCHlIHa eaponeticxa MopCKa mmepas.HH cnopose ). . Orne rrosese 'Ie KaKTO Aarnna.lI!1 6'hP30 pannapssa BoeHHaT3 Cll MOrn: H cnen 1660 r.)..OtleBH.OTaKa H B .UXQ)K.lI__<.eH1}JaJIHa Enpona e orpaaasasaaa e.l.'b<pTJInannrre ceBepH03MepHKaHcKH KOJIOHllll npes 70-Te rOMHH na XVIII B. Ha sanan <llpaHll. TaK3 II PYCH. nomrrasa.OBeOp'b):{HlI npes 60-Te ronaHH aa XVIII B. e 060C065!BaHeTO aa HCTHHCKaAlH02onOilIOCHa CHCTeMa OT esponeacxa .U (P. .!I:'bp)[(aBHH'leCKam ClICTeMa B Eapona aese .H_1II-I_ C -_PPll~l(!lg.!l:HHKOHCPlIHKTH e pa3JIH'IeH no HllKOH .ocofieuo B J._Xf!~c6yp_r(:~!!.!I:OCTa Ba)l(HH nOKa3aTe~H OT npe.. raxa H B'bB aoesaara nOllHTHKa.!I:OOHOBOP. fIO..n.n.r.IJ.AHrJlHH "yqacrna" B nOllHTHKaTa H3 fepM3HHH nopana znrHaCTII'lHHTe CH Bp'b3KH C XaHOBep (cnen B'b3K3'IBaHeTO na TIpeCTOJIaH3 }J.!1. np05:lBlIBaT nnrepec K'bM Ilenrpanaa Espona . . KOHTO ca eCTeCTBem! sa Ta3H HeCTa6HJlHa MHOrOnOJIIOCHaCHCTeMa.YHapO).!I:YHapO.. a Ilonura asuano 3aJIH3Ba..e.3 (aapafioreua sa rrspsa rrsr OT KOMrraHHHra KapOH. Hatl-csutecrseaara xapaxrepacrusa na BeJIllKHTe CH:JIllcnen 1660 r. Crpaun.[{OPH aarytiara H3 KOHTpOll nan npOIJ. I1cnaHHlI.Mena BOHHa.!1na C05CTsemrre HM HHTepeClI.IlHC'bBCeMHe HOB <paKTOP.l.Q9_iiIIQ:r~LJIQJI~.C~~.. OIl- _ TOK . .. K'bC3Ta xopcxa nYUIKa C rrO-6JIH3'bK oficer na ).. . C APYrH .H.. xoprryen)..Bamo lIBJIeHH:esa MH03HHa OT n05!BaTa H3 Xafictiyprcaare ClIlIH nOJlOBHHBeK npe). .ern:HTe aauaa na npenxonaa» nepnon (Ocxaacxara llMilepH5!.a C~3<1.I~~n~pglI. .[I.!l:TIM3HeTO na .(·~:::- roo Ilopamr Toea Te3H npOMeHH 6ene- .H5!) OCTaB3Taa sropa TIlIaH.6arana C'bCe.OHll· CaHKT Ilerepfiypr HCKaT 6arraHc aa CMJIHTeaa Eaponeiicxaa KOHTllHeHT H ca rOTOBIl na ce HaMeC.Il:BlI)[(Ha C H306peTeHHTe OT fPH60BaJI BH)J.!1 OT IJnCTO BoeHHO eCTeCTBO He 611xa Hll )l.HO C'bnepHHlJeCTBO.. fIO.nepnnxecraoro Me1K.. . 1739-1748.[{OPH cnen nopaxenaero ~ 'F I--' I--' ~~ 00 til . Pa36Hpa ce.HHTe aa BeJIllKIITe CHJIIi npes T03H nepnon ce )J.!I:'bJI60KHpeJIHrH03HH y6elK..I. IIIBeI.H3..'bp)!(~~HaTli~e_!i!l?_~!'____ . lO)l(Ha Acppm<3.!I:OpH orne no-nanes. no nopaxeanero sa Hanoneoa npn BaTepJIO rrpes 1815 r.CTBHe···H3 KoeTO B'b3HHKBaT He3aBHCllMHTe C'be.:r_.'bplKaBll . Hajl-ronevn ycnexa cpen KOJIOHll3aTOpCKlITe JJ. xosro ce onnpa BbPXY peanaocrare). CTaBa B'b3MOIKHO na ce opraaasapar no-rOJIeMH BoeHHH e.[{)KeHMC II H B'b3KaQBaneTO na npeCT01I3 aa YHIDIM II Mepn npes 1688 r.!l:HaTanOlIHTHKa. HHTO rrss HaBHKa HM na paspemaaar ra3H 6op6a sa BITaCT xpes Boliml.I.D.!I:'bp)KaBa. KoeTO OITOBOp.. BeK II TIOJlOB}[Ha aa MelK.Il:llHeHHeTO aa npyrn xempa BenHKH CHlIH. Ho nOCJIe. TOBa.lIli npes 1660-1661 r.'hJI)[(Haa npeamscrsa na erma llJlH npyra rrspxasa nopann pa3JIIl'lllH B H3nO. na esponeacxa I10'-lBa nOCTerreHHO ce YCTaHOB5!Baaemo KaTO YpOl1HO pasaoaecae.CTBHe IIpH Hanoneou caryauaara ce npoveaa H ce crura no nopenaua OT rancxa BoeHHH notiena.o.HlI. ~_ .aru C'bC3Ha'l:llTeJlHaOT6paHlITeJIHa MOm 1I HKOHOMll'leCKa ClIDa .aP1JllIepHll1'3_~1'3Ba). Ho HCTIIHCKll Ba/KHH npoxena B CHCTeMam na Bennxare ClllIH rrpes T03H BeK ce Ha6JIIQ)J.B HaCJje)J.!1Ig!l).o pa3BHTHe. KOIITO ce 60p5!T cpeury KOaJIHll.<PI1HAHCM) fEOfPA<pCKO PA3IIOnO)J{EHI1E 11IIOEE. pasfinpa ce.l.. Illornaanas.- )KaT no-aara'rsurea eran OT pa3BHTHeTO na MelK.!I:a ce nOB. Harrpnaep rpY. YBeJIllIJ3Ba paspyurarenaara CHJIa na 60llHIITe xopafin. XOJl3H. Hl1KOll OT sarrazraoesponeitcxare crpaan 6'bP30 npespsmar caoare ManKH H HeCTa6HJIHll KOJlOHlUl B ooumpaa BlIa).a ce orfienexa.1HJl.!1.. peJlHfH03HH npenpascszrsua see ome pasnansar MelK)J. AHfJlH5! H PYClI. HHTO n'bK <pJIOT'bTna y= .l.!1TO pasnrapssa H3 H3TOKas K ce aJHaTCKHTe CTenH.[].I.I.OBeJIH . 1756-1763).ATA BbB BOMHIITE OT 1660-1815 f.OCTa nO-TIO.'bplKaBlI TIJlIOC <llpaHll. .'bJIIKIlTellHHBOHHIl (1689-1697.HOHaJIHHTeCH mrrepeca". I3_e_I_!!IJC. a Pycna e TBbP).pe6HHTIO). BIIOCJle)J.npes XVIII B. CT3B3 H3H-ClIlIH3ra eaponeiicxa . npexparean xax cnen 06e. OT xonuermasra na JIYH XIV 33 rrsnaonnacrae B'bB <llpaHll.

lUHO H H.L:J)1om:Hodu UH H :l.lJI10U -----")10IId.Llil'l..{ .L:J ::l.LHO)! 'llUMO 'IfMU1HV -BIIO)t::lIf:) -go)1ou -cds UlIu)l(u'L)1odli nnuonnnunox ult 'adotr l)!llCP B..L .'JH o ornnrna 01::l0)! II OH.L snod eras !J'!.LKH'ntlEHHllJdoad 'UHtldL:l --.LtlSHaHOU :?JO H OH:?Jg oo O.W'!.LHSO:lHllimcp S'LH .LllaOH:lO llH )!'L:)llIf.LHOHllHHCP llH O. ::lH or.O ItlJ.LllIIU)!(d'L)1 O.LHElllIllE ern ::lh 'HMTIHUdl)J ·~O:lO "M10H)!HUg -crro MH.LO-HH.)uII::ld)!l101I .LUHdhg-OII BITOHd.L!JO)! 'IiEHO M OlOHH::lOII nuumnnennoedo .LllEll)!OII llL.L IllHultllIIOdlIa ~.LllH::lII.lUEld'lU II HU1lm llH 0.g "tlEllo:l)l(h:dl1 o .Ltl)!OIl::lIIOd ..~~:i.-6····..lHBlIlid)!lO ~ :ll'l:ldil 'BHHlonuH UIIO..L ah O.L lldU 'tlHUmO U.LllHHaOfI BHI['Bd.) llIt HUJOW :lWXHg H llHU:l.u U:l!:luy *' IIIAX 10 htr)l(. _.""saaadxrrou ll'it H .) nnndto -OllllH llH Hlld)! HITrUaOIOI! :l.Lml waHgOItHdu ll.L:JO "LOIICP UElO::mUHHtP" O.'Jd HuaHdllE'!.LO l.a<L:)h oHualMHlIud:J HO)!HH O.LHHWll:) "liMa 1l)1 :?J)I(OJ'I n ll)!lll OHII.LUJOW IfH.L 'IlU:l.lltO ..lIfO O.LOHHHW OHH::l08 OLO)!:)H::ldcp ::l OH::l)tllltE'L:) -1Ui':lUE'!.LlldllUOllEll.lWIld..LtllIlltrE'!.L . II llHnmllW L_-OW llli UHH::lOa UHWodJO ll.LIi)!HIfag .)acpodll" :l ao aH HLhOll UH .L OIl -h:d)t If H'nHHIIa.llIClio O~UO)l 'OHllUUgOHlt "I! UH W'!.):lh :lH H)!.L O..L U8HIIEUd all!HlBIiE UJhd)t IIIAX Hlt -.LllHI!IlJIJ . ~ """' ··-. tl)IOIfUJhldou UE UHHhlldli UH Ol:lHBhIUEI-I lll13)!:lU::luodaa 8 HHiu".L:)Olt.L 'HHI['B..Il'l.LUJOI'l "II ::l HO:lUOlillH II'Ll! llH liEUL H ":llliH!JOIl U.LOMO HHU!I. . -::-a Hal:ill.Logud£1ld Itado 'ounmqmdeo»: cdoa IIHH."lmTIOIII~El:ld Ul1)l(h~ ll)!::lH ousxo o.LHO)! 'I:lHlldll.L UH OH .L:lOIt UJO)! UHHOI! .Oh-Oil jHHnA..I:JBdtr-!:!"UH ::lHH:lmOHlO HHH::ldg0l10U HlIlllKd'LltHJhd)1- .'JHOl'l llH JI1.'J1!OlHO)! llHd:?JHOHTI)!1) Jjodg :c:-. BHHa08aH adsx -odu ::l::>HIIU"it OWHOJiHU£.ldo :-.LUIIHII H "a sa UH Hodh:Jad -sad ·HHB)l(d'LIt IIAX.u)!hmoudcpHM H l-Illwdu "l:JOHfIO.l..LOq_:J II 110 u)1 UE '.L 'H:lhOduHTIad HEOl.L HIrn)t ...(O l1HEl 8'!.LHaTI IHlldJH OHl1HEl.'Jl:l)tUlflI -ISHOIl HJ'ih.l. :l.L HalI:JO BH UJM.LUHOHOO HHdlll:l mlOuaIIodaaOH)1llIlllE El.LIfHUl:JOl1::ldu OH.·-.L.L xes ou :?J OHIfI-lO-OUB80)!IfO....LH...LBdo.LIfO)! 'mInUmOIIHlIw)tU 'Hl'\dm:u)! IIAX sodu "J £69 I sadn -adn a~l!Hll)tOl H HH::lWodu ulHaHdo HHIfMEUdg co :lh::lElOIi O..LO 'B)!IlWOH-·--· -HHllL:lOIi O.LO·..L H.LHHH~OII oanox LO cadu HHUOS H)!OHad<[J-oUJHV I1HHOH.l.)!UlIHoa 'mlIduEll)! ~tlHHIfllH'rI.LO MH)!{IlEl-OlI OJOHW 'i Q ii Ld~cp)!HB_dcI> H H OITr'LO II 'I~ultd.L-l1BH "tllBIIU)I(d'L)t UH ~:JOHU::l)1 B.LotldElld -ElOJd'l.L13H. II HHHa)l(lldou Ul1lK..lhlmaah H LOUUII ll.L .lhllH£ -oasnd -nxoua --- II mroxssd 91lUIOOHUHHrP .LllJH..L OHIIUmH::lTI -IlHIIOg H ll..lI!HdlI 'HUH.)! '(S lL I -1991) AIX llH BH Hll'rIHUdt:D :l d::lNHdu ::lIHIlO"it::lIfO H::lhHUH.LMUUHU.L:lah O.--t--U:OdgOJOHW .....LO ::lLHH13IlItOXEUdEll 'IIHOliUIH'{ UH O.'Jl'l:ldH llHOL ou tlllOUlfH tlltlH.L::lH.lEl.Llltr'Lg-lllt IIdl'l1mlm ::l.)O .lH UElOlII) 8691 trotro nHg0)101I Hl1wdu llJ.LOITrBE '1m dorxouoaa llH 110 0.OH llH BHTIMEOU UJ.LO B)t)l(AH MEa...Le)! .LUlIloualt orooa llLH::lN:lU:l S181-099 I e"itond:?lu sodn HIfHO .Lll~mU:J IHllh llIt HMICHJ...L'LltOXE'LH "UatlUJ RLllH)tOX)1:ldu llH aITrO OHJIf OImg I! .LU~Hl!£lld IIAX lAX sodu mro lIllUIl<{) UH ll.llHIfa.Lllhh 'llHUOH - IIIAX ndeu BH 010IrnbtlH oo 0~:l0)! 'llao.LHl1.-smado -alfHOllE OJOHl'l UHIT.LII)!HU....LO!!d'Lg HHHOHOO o OH::lgOOO 'HHaOJd'LI. uIt .lEQX..lHH.LEadu~ liR:l)101I'IlHUOII aUIH· H "HIlTIOIIfOagd .)Md)!OII BHO. Oql[ O..LHHHOE::lOULHHTIH::ltrH::ll 'li.LaHOI~ :J OH)1:lllE 'H)!OlO U.LHltad)! HHHUllO ao B)!{d'LltltOli 08.... ""UIIfH'nllH UH aaadro UH o.L::la1O'!.'tlEllg UH H)10XOlt llHUl1E'L:J OlHO)! U)!O::lhHWORO)!n ll.L:lOHdhJH:l *<JUq3?"1 U3pUV a.( HlIhH08 ul1)1(a8EHOdli ll.)H)1 MaOH llJUUllH 11 HW::lllE UE XHH£Ol'LO HaIIH:J-Oli nodsaou BH llLdultHU.)! 1I1!0:lHllHHCP aadu UH 0.L081.))tadu llw:?JBl1eJEUdaH ·o.'J.LU8HdAJMOO mt :l.LUIfil M aMHahAgo a :lHHLduW 'oromao ssatoou HEll.." "EHlIoll'nOluog~d EH mrao HI1HdtUHaWllIIduli 8 'uuodU3 llJ lllt I'Dl:)JOJ'8W~)t dLMH~q.L J OH)1.lOOHHII)l('Ldl1m llH aHHU..LBhHIIaHh 'd::lguo)l ..d ll.l.LUlIhHLO:lITr'!. 'HdllU" ...LtlH II llH "MO .LO U)111lIgHd.Lau OJ.L:lHll!.LO WMHOHgO 110 u'it wa)l(OW -)!IlCP BSlt HJhdlt ao H)!.L "II ao a 'HJHHUd..)::lhll)! -rorrosorrodu O.lOS OlJIIh ll£.BS:O:)Hlmll<ft H£O.LHHnBEM.- .lhaH I:lWXllEHlf:lg.LtlHU08 HlKU'!.-.L OHhOl.LaUlUaoa)1 onoou d'l..LulKdq_)1)101I lllt OLlIO)! 'llE13g HHl'i.L00H)l(OWE'L8 mamr .OU OHOH MIfHO ::l.lh()lIf)!i{!ill adu P. ::l.n:lwv uLtl)!odllm-Oli H 100HIfMgU1:) otr .'Jm II OU::l)1 080)!Hllg BH H~::l.0 srr Ii UIU)!HWOHO)!H B813hHII:l8h "lAIX HAJI :?JH'!.)'Lug.L:lllIfII "H)tOIIO)!'!.LH)l(U'Lltodli H£::l.LllHXIf..g oHltodtlRh:tr)l(I:lW H HIt III llH .--.L::lHudHOHBHH<p .lH~W1lE.LHItad)! oEd'!..lH wllltd'LlI.. -noac U...LO o 'tl.EHdoqlll llHlfal H::l)101I0)!'!.LllJO)! ("a .l)l(OW u)1 us 'ri"lm om 'OH.'JSHdu" '"HHIrnHOM.l.'JO"8 ::lLllHJ1og orsa HdrollHlm 01:ll1'!.LHaOHO:m ..LEM s: HUH HHUJHV HHH..L H 3Uln:J/wHn¢ - H OHIfllHOMTIUH -HHllltHlf -llIIO)!Hllg llH lldh.LOKl.l. llJhdl:!' 'IlnHOJd'll 'HQlll[ ij t_ 'omqo .n(!02 VH lldHI[ llHOllUllJ'o! OL:l on ..LHIl£ll adu llElMIO 'UHJ_l:OH saaoraao :lhIO -atrou Hhlf 10 HJhdlt H anIl.LllO)!) lfdllltlI[f.LtlHd:fHll¥llCP" llH U..lga:J OII HWtl:J OH '("J 0)!I10llHH tlE M)!Hlf.LBJ orxsx !'OHhO...LO llTIllHll)JO'LligOIIUIfJ ns uIIB.LOa OL::lH:lud1::lW .L~H:?Jmd'!...LHl:lHll HHO:lHllHHCP B8Bl1E'!.LlllDK.Lll)!olt m{lu<J.LU8llIt 1)HUm:l U.lU- tl.LOO"it 'o..UH ll:JdhO:ld 'B.lLH)!lfIf::lg ::l.:l HITr'!.to ~ua.LHHMOH llE LBITrUIClt u)t :lllHIW.:) a.l:J HHHOH'nUEHH1l1do tlJh:d)1 .LllH:l)!{'ldo'llI ::l..LtllIllWHHtlE 'HIIa.LOlibHUHHCP n a~HTIaoJd'll co u"it as !'odg::ld:J o rMHOJd'LI. .)ap :?Jh:?JlI..O ud.LOlloal1 Eadh co u)t ...LHHXdtlH "V_H.Had..-.='MUHO::l..Llld)!odOJg .LO'L:l UlllHU)l(d'!.LHUltH::l~HM "1lHlig)!{hh H hW 1l...LHOmoogudm[ 'HHW::lltU)!U liHHaOII 'a8010ucp owuo "H)!OUlld)!" amacsd-ou .LffM)!O .)1 .)llE .LllHH:lOH Atr)l(::lW "d:lWElld Oil llHJ\[OruO o nd:?JJ'o!£H ao ult .LIIH.LJ~::l'[( lO HlllI.:l.l1odli Bll' .--.'JhOUllllItl)l(d'!.'JIIOJ-J_l:llH oHUalH8.l:.LulDK:18:0"it· 'H::lWg·0--H)!:)II0 tlllodaa H)!odow auaoxaaomredo 1llH d 'll--llW~fIOdLH::lWMHHll'OlOOlC..l aH ..L:lSO 11 llX:lIIJh .lWlidu 13)1 .L:J:l.lIfJEH )1.lO-U'BH xsu :l08 ..L»h:d.LlllIHHHhHdii I! HH::llt.:l O'L:J HHgO)tOU J.Ltl)!lfliaEl O.LOu<p MHH:?lOa .'Jwodu smadoou O.It ::l.LO Hd.KO)! 'll.Lll)!:Juoa llH :J UITrUIIOIO~ llHl1g 13:J1l80.1I 1l)1 M lllllHllmO adu - HTIHHEOI'!.):lhHNOHO)!H 'Cd "9) "a IIIAX ell ~lldll ao sanonrcaod "voUl)l(ad daio'' .!-lldog a lldHHOMTI)!HhCP I:lh.Lllll'agou U.L1l)! Hll!h)1odu o.laOlt H oroxoao. ..DIB)! 'HII. .LHO)! 'H.L ll)!odHm-Ou HE:l.II~IIJ ~LlI~lnr~g ~H ~I!H~ltCU II ltOX£'Lg L -llIIllf: llH QIllHIIElld olt OLOHInmdLOAl:tHH .LllH80)!::lIIOHl1.L.--_.llm)t::lO naIfIflIlldIlA HO)!HH .::j.lW lill'L.L11 ll!IO:lHtl:l:lH.. 'u)!l1.. - O.rtudi OlHO)! 'HTIHHl1::ld:lOU II (HW::lllE O'LO H .LHHnllEllHBJdo H :l. HO .).'Jl.rdsr I! UOL..lU O.U)!Ohd II tl"itlKalIodli :J L'Ld.. tUl))I~lladw inradu !!od.LO'!..-----------------.L :J'L:l " :.) )!'LII ::l.)UUfI tl.LO)!IfO)l llH Ol.LU)! Udl!IlAI'idocp ""Hduu UWII xan If .LHO)! o -HOOH.'JH'.LB!lHJIUI<.d mnmnonno« ::l .fIEif llH llgudo)l otran oroxodoxonnooa IIAX codu HH.L:lHHHHU8 .LOda.LBHTIUEI1IfOliOHOW llUllO "LUH)tUllUE ll)!odow ll)1 11l)!OH aH 0)!1l H:?JodgoJOHW UH KHWdll II Hl'ldo<[J.lll''L)lHOHUH ::l.LM..LU8'it OLU)! U'l.{H Hlfll - OHaaOH)!Hgo HHnHUdcI> 13.lltow."Imnouros:ad Bl.LOH::lmd'!.LI:lHlllDKlldJ£I1" .HHHHlld ~.--.L-OIi 's I8 1-6891 "RI.'Jh ahaaOli "r:l1Ildull II L1l8md'!..l)1.LElI 11 IDII1mhm:J -.lHBd -If.---oxa ll.:lIlaH u1uau)!(d'll1i Ull001'llll1oxgoaH oraodu aao.'>·~'·""-'-'i. ~f.LUUU 0.LtlItOJ'{allE 'HOltROl[ HElOR Uh)! IIHTI .13 asadx ll.L~ HI1Jll~IUOIIIO~gIlIlH:lllllllBtllll~i:.LH)1. .L::la.J800du nodmox llHH8H I1J -1I::l UH aHlla.)Iudu +-----------.LOoltaH .O llH OlO.LllHI!O.HU llHOHI[IIW ::l. "ltoMdalI.LaEg "J BHITrIl8LOUdtlH-OU cca :W}EIOJIHl1 H HTIHIfOli lI'l C.LMlt::ld)! M llTIMIfOII UH ug:?Jmouh ontrareaon 011 M lUIU.LO \KH'nHlld<}} 13H Ii ::lIIO.L:l 'BHtra ..LUHl-:odJO HH)1lld1ll1 'Hn aWlllIWOllEn anadro HO)!HH B)!HOII HL)!IlIftPHO)! 11 H::l)tU'itE'LJ ::l lllIO.LU)! HDIHIfCPHO)! ':.lUf: -::lTIH'LIf:) H80H ll:J HH::lodLJOII HaIrndaH::lJ HU1ld)l -MITrO.)I-OU llHhO..LU)! U'll U8U)I(IIq_)todIl err f! II..EIi.LH80:)HBHHCP 'emnuend oenodn -oued-ou OHliliOW.C"d<jJ) :Jm!il.'JgO:lO 'Hl.:llIo.L::l0)! 'U80.LOOWHltMUlt::ldu llWHIfOJ-OIi v.L 0 'II IIUH llgIrnh:lII -H)!llII.'JHLHIIHhHHOdx H llWH -OJ a liH.

lI. KOHro ca aaaucnpana cpencrsa aa )J.P __ !:I_~~~!!~~i:I<::'!l!~ __ "II_32!JiIII(:}[ _K.mnacrare aexe inaunsra C BoeHHHTe nocpenaaun. -9. He ~!O)!(e BoeHHUTe Cll nanycrpaamm Iloxaro nexcrara.IJ. c KOMro na ce nannautar CBO${crpana Bp:Hra KaKTO HM Mama6H8. H rrpaBHTenCTBeHHTe pa3XO)l. pane aa 3aeMll TpH6Ba na oT6ene)l(HM...n.- TeXHlIH HKOHOMHqeCKH noremnran.0 aesonxypearocrrocoo- Hep:OBonCTBa.'hp)!(aBHH aKll.HHeHHTe npOBHHIJ." :3 t::[ cepaosaa opranasanas enaospeueaao pasxona npes T03M nepaon or 06MqaHHMTe yaennxeaaa aa narrsmrre.~n_~J: '-'.' IIO-HaHCHO C'bC cna60CTMTe aa c06CTBeHara II. it )I. 11 B )1. nax. Ep:l-IHcTBeHo HCHO p:'hp)!(aBa OT XVIII B.~J.HT" OT sa Ha5u- OTHOWeHIHlTa Me)!()J. 6e3y~'.:. rrOM'hp)l(amO passnraero aa aanamras KanHTamI3'h:-! Ii aa ---=: cauara YCTOHqHBOCT na aBCTpHHCKHH xpenar rrecermreras napen pa3HBaT OTHOCllTeJIHara cTa6HITHOCT na Te3H )J. Jlpaxonnre B paanepsr a pexcuscsm H 3aCeH'IBaT BceKH )l. T'hH KaTO peayrrrarare OT TeXHUH KOH<pJJHKTce OTpa3HBaT B'hPXy ll.¥. npn KOHTO ce naaar 3aeMH na eaponeilcxn CHJIH KaTO PYClH!.onHM aticomomuun f-i TeT II MOm npemr e se nopa ~ ""··~-··"W. _.HH na 'ly)l()J. C'hOTBeTHO YCJlOBHHTa. CTapOTO cxsauiane.Il.~_I_!!').HpaHll 3aHaHT'lHH U npe. XVIII KoeTO e HaH-Ba)!(HOTO .. npespsuianxa II B penmuepcxa.HTeJlH )J.pasxara HllKOH HeHHH KOHTHHreHT OT Onre nosese eMH ace nepcnexrnsa. I1cnaHHH.~ f- .:Jt~j. ir $I KOHTO noncanaar CHCTeMa e npaaar aaxora npeaspaan B'hB <pHHaHcoBa CTOJlHll. Taxa PH3KOTO IIOKaqBaHe aa CToHHocTTa xpas aa XVIII B. i. na "ce OT~---~ ~ nscsm: aa BoeHHOTO ancoxoaepae.IHOro 'nOBeqe BOTO.'k OT pasnoobpasnara <pHHaHCOBa )l.aH'b'lHaTa spexe. nOKa3Ba o H rrOMp'h)!(I(a aa qlHHaHcoBHH C'bBCeM H HCKaT npaaune~}f_~ aJ(maTH.a na KOHTHHeHTa. '-.' .H. aKO He 6e!l1e no. 06MHHa na sanyra.iJ...CTBHHca nO-CKO.HJlOCTHHH fianaac HerrOKJlaTUMa 1I B § 0 ~ ~-J w ~ IIO-K'hCeH nepnon.HT.~ --~-- II cnen emra npO..Il.Hara na noxpae CH P:OXO.oBaTenHOEcbBce~CciioJIyqnIlBO Ieaepamnrre meHHH cppeHcKaTa )J.:.n.y BenUKHTe na noncxare nocraaxnna.Il.-3amoro e HCHO. BbB <pHHaHcoBara BOMRa II IIOM'hp)l(aT OrKOJIKOTO CDC canara He e HY)!(HO na H3Cne. creneara aa aKll.3 ~ ::::: ~ TeJIHTe 1I C'hC cauare soeaaocnyxenta.U. OnOBOp'hT aaancn pacrex no rOJUlMa crenen or TOBa nana ce onarnave na erraa crpana.-. -i!:tioliepHo. nornenaarc 'Ie or ep:HH -- II rrOJJHTHqeCKa BnaCT ca nsara HaH-cepH03HH csnepnaxa rrpes T03H nepaon Aarnaa H ~paHll. .aH'h'IHa CHCTeMa e rro-xanxo na HH. CTPYK- =I-' cpHCKaneH xpemrr M f'bBKaBa. Kopa60CTp0l1- sa 6aHKepllTe H HaH-Beqe OrqHTaT nepCI_IeKTHBlrre liM na H3rrH3aT rr06e.~~a_I_Ip_~~~_~_ cTeHlmaTa-KJIaCOBa-clIcTeMa.: Kpe.a ce KaHP:H)J.9'-. Hail:-p:05pHHT npnxep npeaefipersaaa sa Te3U neJlHKaTHH Bp'h3KH Me)l()J.lJ.OCTa rro-pasfinpaeaa He3aBHcHMo a rrpenaannxa. H3rne)l()J.HH. npesac nonspenaaa AMCTepp:aM orpasnxeaa Boenaara n npOMHIUJle- sane- ~ HOCT e CHJlHO pa3BHTa H TH HMa KBanH<pHll. __ nerrpexscnaro C ¢paHll.n.'hp)!(aBH B'hB spexero".Ta aa crpaaara rro spexe na nprOBCKa caxnrre H npoaaaoncreeaa ~a3a.epnaH)l.'bp)!(aBaTa. T'bH KaTO 6'hp3aTa B'b3Bp'hmaeMOCT 05ep:UHeHHTe sa- Oc06eHOCTH.pyr HeHH csnepanx.BeTe OTHOlUeHHH soneum ca 06eP:MHeHHTe npOBHHll. ITOJJwa II t:r::1 ~ Q:JHHaHCHpa )J.YHapop:HaTa pe.t'i'5~:22~.flAO .lI.eHHO~T na rpan AM-# crepnax.IhK CTaT'hqHO p:06pa par B'brpelllHH."bJJrOCpO'IHllTe )J. ycnexsr aa rrO. orpasasar S. ce rrpH~~a.HH<JaBOCTH 3aKOaarnexna -npaexnuao-B -----='-' . oc06eHO B'hB BoeHHO apeve". Ta3H p:eHHOCT.Il. perpecasna OT csmo noxasaa npnanaua mrnama. na [(OCBeHOro.~. crpysa CH na pasrnenaae rro-nonpotiao 3aBHCH OT )1.:. aa C TOBa TpH6Ba cnpaasr H C B'hHWHH MOJKe na ManKO ce HHTepeCYBaT onaCHOCTH. HKOHOMH'IeCKaTa Ha3a.. MHoro B cnysas csunrre Te3H 3aeMH. po He6J1arOrrpHHTHH.CJlep: na ce YBepHT.{. ~ xamo t{.'hcpT${Bamara 6u ofipenenana XOnaH..lI.Ha-BOHHa Me)l()J._ OT p:'hp)!(aBHllTe l-.lI.06Ha cacreuaL. esenTOBap na M HaH-npOll.pYJkeCTBo: noxpnar no T03H HatIHH npaacrseuocr.UH.npUeMaqH_ CH naceneane aa apMHHTa ua no-passuro CH cencxo CTonaHCTaa rro-fiorara OT OCTpoBHmr 1COHmpoA ua cscen. sa p:a.ealllO.:..'Ie na aa qmHaHcoBa KaTO rsproenare TaM ca xaxarrro sacr .npauta" iKH OT OCHOBHll CYPOBlIHH KaTO nanpaaep C P:OCTa nO-MHor06pOHHOTO BOlO ¢paHll. e.CTBa KaTO nyxano.· •.Kpe-_ '~.OCTanqHO p:06pe p:a)!(6a aa o6nUrall. CKOP'O 1I3BOIOBa aa Orienaaeaare npOBHHIJ. ca p.HH npaBHTencTBOTO neil:cKH CTa e MHoro U CJie):i.JJ:'bP)!(aBHHTe pa60TH ce P'hKOBO)J.!. na <pHKCHpaT C'hBCeM HHCKHJJHXBH. KOllTO ecpeKTHBHO n pe.HU - fiesynpexea rypa B xorn.-iO~8' na.' MHBeCTHpa B aKll.t):------·----·--B.?i U 0=: B~.Il. rrnH n'hK omnocumennus H "Mop:epHa" npocnepir- p:a H3'mc- soncraeaara B xpax na ryanao XVIII llKOHOMHKa. B KOHTO. .-.HH K'hM t::( Iloncnrypana npHTOKa aa napn. 'rsproncxnre MoraT-p:a H3B'hpWBaT pa3!UJa--- -B-e.aTllpa sa MHO)!(eCrBO saeua.H. OT KoeTO ce crpaxysar e.'bp)!(aBHH 3aeMH ce CMHTaT sa C'hBCeM HOpMaJIHO saneaae. nO-ManKO HeHaBHCTHa B OqHTe aa 061l1eCTHe e UMano T0311 orpoxea rrosese noaese rrpOBHHll. Maxap 'Ie Q:JpeHCKaTa .HH Me)!(.HTe.Beqe-He-HH' <I>peHcKaTa HKOHOMlIKa no TOBa npene .H.n. C KORTO ce ocarypasar aaexia. KOJIKOTOH TOBa na asrnexna eCTeCTBeHO.BaMe ryK BJIUHHlleTO na Te311 . rra nop:BU)!(HHTe -HHKOM"OTHO-6pHTaHCKaTa.n. MOraT neCHO na rrpOBOKHBCHqKH aanoae peJKmIH na ce nOBHIneHMTe . TOBa OT $' ~::s:: >-j sannarnre. a cauo OT cpHHaHCOBaTa HM Cra6UITHOCT H nnarexocnocotiHOCT. 'Ie AHrnHH OT XVIII B.Il.BlI)!(ell\a ce aarope ~: § He Y'lY.lJ.aH'hll.CTaBJlHBaT norrsnaaremra rapamms 53 ~ asnnautatnn miXBM aa BCH'lKH.Ba'KpUni'lHlI cpaKTopa: cpaamrrenao aa rrpaBHTeJICTBeH ecpHKaCHa MawHHa "Kpe.HU.Il. .. ocofienc xoraro H == =~ ~ ~ .HH enna BOHHa. rrpe)J.y cpHHaHCOBa MOIll..'J HOMMKaTa aa 06e. no KOHTO H CJIY)I(611 HJIH oiue no-noope npaanrencrsoro aa zrsnrocposaa KJlHeHrHTe CH.I!-rrpaBlf.lI.HH.:. H aaasarenaara H tIeCTO OT- eo n ~ 0 ~ @3 :. 11 ace Hall. HeHHl-lTe 6aHKepH B_ C aexenaane pnCKYBaT xamrramrre cn B IUMpOKOMama6HH npOeKTH.HH-p:'hp)I(aBa.a. B pesynrar e)l. 'Ie AMcTep. U1COHOMU1Cama espocpassenae iiUi":iIe HMa TaK'bB ycrrex cKopo-e·s-cicioiiiiHe..-~ rryrauas na uearsp ua KJIHpHHrOBH cp:enI(H.HHCTBeHURT HaqHH. cana.HH. xaro+-' B UHp:YCTpUaJIHa peBOJlIOll. KaTO B3HMa JaeMH: spes npo- Illseuaa. nomrrasecxara nea npemr BCHqKO OT enaa qe nornenrraro H npoirsdrraaauta B ornaneaaaa n cTa6HJlHOCT B MHpHO no-asocraaana OT MOIll.HU OT rrpOH3-".H KOMnaHHH H OTIIYCKaHH ~ - ----C-rrapTllHH0060co6eHara-nOiJIITHKa- Ha-YecTMHHCnp-KaTOqe"JIlI T'hH 'Ie aHrJIHqaHHTe OT CH crpaaa. OT qY)l(P:ecTpaIIHHTe npaaarencrsa.lIH aapacrsauta rrpa ancien nprOBCKa H anaycrpaanaa counanna crsmma =~ ~ ~ nasap.neHHocTH B'hPXy HKO.·.lI. XB'hPJlHHKH nomen npes Jlaxtaaura. P:OpH H na HMa .HTcnopen npasarencraoro csunrre cpasaeaae regime. --:. Taxa rrsx eCTeCTBeHO ce nsrpaxnar CIICTeMa U arsroctbepa. rrOCne. cHa6p:HBaHe C .Oaa C'h6HpaHero HM. IIo-Ba)!(HoTo xonaamrare __ _.CKOrO npaBHTeiJCTBO C aenocanaas e > =n .naMHe 6H--!' ce OT TOBa aHrJJHHCKaTa CHCTeMa HMa KJIIO'IOBH npennacraa crpepa.n. raxa H neanre )1.n. MaKap na llMa caao ~ ~ ~ U naxansnar U3IIJIalI{aHeTO aa m.'hn)!(HTeneH KOHcpnIIKr6.n.OBHO rrOBUIUaBaT p:aH'hll. Enpona. qe B3HMaHKH '-lYJICOeCmpaHHu A'hp)!(aBHH OT penarnara H aneonornara saena.na KaT~~.nronere. ABCTPHH.O Hanpmsep .YTHX. B MHoro oraoureaas Ta3H P:BynocO'IHa'-= CUCTeMa sa Ha5HpaHe H eouoepeuenno aapasxonaaae na orpoxnn CYMH nea. OTKOJlKOTO aa npaxoro B AHrJIHll ofinarane.

LHo.1lla'itrr OUJill£H Mlhon -llalldil Ol.LIUIHhHUdll 1.lHHll)IOAIUO: ~ a..Jl1!tr~~rt~dll.L!!O)! o 'xanOA II MdawE:ud -.~Iqqng seas \lmos .LO f...1UHU'LUOlI' .LO .1IfH!.L M.10am'L::J O.1MdlJMHHW oxa MHlIa. HlIhllH 'dll'ad9 OHHa09 Il£ oa.)! _~ua.LO OWHOHall£aH uH 'lll.lH!Il-I:)l{" 'E1It III nd.L1J)I:J!!HU1IIC .Lllao'n'alIO II .O<?Hll0.1~)f a.LHaUodu D8L I '0)1 09UI!~-UllH O~klO)! so I5HIIJHV llH UIllHIOJ~n)1adli 'Il)l{OII'ltadu a HO'itHOl[ ~---I1HaaXHU-nll)!-0·olla-~-Orf!.1llahHllldu ndorr ItoxoIt HaIteHOlll1llH aamano.AaH UH HaIr ll!IO. __ -oanan .10~aEll aa lO Budgo 'auHudg'Lo H:llIa.LHUdUl MIl' llH'ita mm "l$unoIUoa:Jd KnnumpHH U.1l1all.L orex) aHHalIaO'E1H O.J.LHO)! 'udaHOHOHl'<:O)! l-I:JAdl1 H Ul1MHdllg .LBIIH{!OIfOU() O.1alHrredl.)dU O.L O)!Y .~~_~~I1Il'~~i_:'-llH~~~?o.10 lOCh llWIfUOl "J I tel 'g) lliI.L0'L0 aH W:JJH'LJ a O.1ll0)! UH)I{IlH)! a ')!aa UHTIHJ llH 1l1J5HHa)!{lI'Ll111t O){U 'lllIJ5IIJA 'Hl.1I1HalldJ a 'J nmemr an Ol~MHalIaOUH O)!UUW ah:la HHHlKua rr 0 a)!{aHOIl "JHU ah H OR \*lll'n'llil l-I: II '0.0 0.:a11JlllIgo .10UO ll.{J .LHHHllru a.L:JHlldllg'LJ a aHBJlllIgo oH. · - ll. llH)!{Ua III a.1 OHhOl 'aHllHl.l:Jae BE llll)H!:!Og 1In-.1J 1:u.L lO Inh llIt)!{:J1I£MOdu llaJ5lIOH£Qll 1I OH '(al'\ada MEOl Oil HaHOHl1l-1:. -.Lll.1O 'llOHUHH<p llHaaloarngo l1)!hMJa -'{d -ou H)!adlI'I.LUHKlIS:llloItadu o:E:d'Lg 'HlIJahHIOH.LHW) _ .LHIfll!flIl~!i1lrtHllll0 .~..LaHBahOIiBE I1do'J1 'M£IlUlIll If .1JOHllOIO U!IllhhUOU l'Lll )lOOHa-OIi H 0.LOOHHOU)!O uHllhlmaah -O.LHE:l-I:l1l1B)HlI:UltHH:lH" " I1Ull (IIDI.llll.LOOU ~.LllWKUOJ-Oil 0 al-l:HaHHlldo VHUlOl1fOJ9V O e:: M a .~I!Hn'el~OIlOllll.LO 'H 'uHudlO uHIta o lll..L oo oo '.10aaHll HHHau aHHKlUIa l1£al OHlIalHhBHF.LllHhMrrBH -fi_oi6gi~rI:}.LH110XHdu llH aMHahl-l:UaaA O..LH~lIodu IfHH~Elxliu .L()Ol! '% jr-£ asxmr adu HI\I~llt I!HI~OruO ~I~~ra Ill:( UiI~U:lh O.LO HHUdM.LIlhlfll'auoolJ .Ll1g'I. -- OHHaW.Logoo OlIIO)! 'MEOlIllH nnao.111JKOIlE rnasso 'll)!ll.L)!a<pa'n' Ol.LU)!{auagBs -)I{Ah OI~110.L H )!'LHBIt H.L :JI1HaIIIOH.1 .10 "HUI1ItaUOOIl '(:llnrrugU.LUH -cou on 17691 scdu 'E1)!Hllg Ullll::Jlll1lIJHV alHWll:::> oxoou ll'it (tll'lAO 11ll1HaOHJO H) craaxmr oroaaoncd oroadajj )!. -nnrnunnvsuoo so UH aW:ldH lllU)!O!:!IfIfJHll 0.1Jamgo ao J5HlIJHV a alMll'LHll)1l.HUHaIt rdl-l:IIJ aH U.LO .1HmU£ Jump .L U.luHo'L)!adu:JH llaJ5dAJHOO H.lHod:JHaH ':)lHwall£ .LOllHlt~ Olllll 'lliIOIIUOI\IOruO oo 'ellllfHllUlQOll lliIO.:JHW OlOHa8.i xsdn .-_-:_J.r-ou ul1 :JHHJ50.LH)!JItHurrOX"OUJHR H Hh'LHI-ll1 UH:lIIl'la£OU '£lllHUruO co dm.LHOHO .}l10!IO)!'Ld "OHhllWOHO)!H" H lOOHaal.Lah I1d.LJ~.LJ5u){.L U)!as: llH llaE:l$uag..1alUiaUlIlldiiA qlnoS 0.L lt~U.10 .LllHdHH'itagO oroa B)!l1aJ'LJ HO U.~I08 I .LIlU -=---£8L I sadu l!.L UH .LE)!OHGd<p M ~ = ~ • 'O)ldl!-!113H '~l._ .LUHlIalMhllHE: .{JHOO UHlIllllruOA'n'Hl-I: a'itluhdIt UH O.re_H ~_0.!1O ')!OJl-!a-OIi 0(:1.-ronodo .Ltl)":KUOJ-OIl MEal ·O.1Hll 0..10 ~ -. 1. all ':JHH.1 o ll.lOalO:JhHUO)! i1ifr"ll'n' 'ua---- OHBd ~OU-Ol!!(j)f-t~9- H -lmuHudc!> Oa~ll)! : liH--.L a uIt OHIf:HHlKalIagll£ H .1HHHIIIaru'LlI llIt aOlOJ UH aHBdurrhJad 0.L'L1l llaIt 'aualolI'ag oo OluHO'L)!~du:JH UH d.}daam'LJ H HI'laUE: MHhOdOOJU'L'it_ llH aHBaKd..Lllall)!{d'L'it a -llaOOHllHM<p" xeu HnIta .: ~lO)!O!!HlIJHll llH llll1HUd.1.LHaWlllIdllll _:_:_.LJah"Ul1H craaxarr ad ah 'OWllO aH a aaoa a ll)!hl10H I5lld)! lO l'L.11.{l 'uwaUE 'Bl1)!{adA 06 l£l UH O.LllOdog BH olaHllaKl<p'LTIodll -.LKH)!JHlWJHB UH alllHaEud ll~ U)!H'I.llHAH.LB)! oxso ---------------.x:: -oa'lt)l{AhUE -uHao'n'ad aualoItaUo Oada.o au u.LOaaHHUH O.1)!HTI<PHO)! Olahas:olI OU ah 'a nuc!> 'aHudl-l:lH'n'ad)! -c- oacatoomqo ls:: = ::t: llH Uwa.tIJ a.1U)I )talIJ au asor mAX naaaodaramraadu I-Ia){U)lHH sadu )!'LHllIt )!KdII lKllHaOHJO lll.) ln1l9UhUJlllruO 'soxus Ill! ()Jllllq~lfdll a .Lodu 'lIllllllfOIl 'UJlIl1- 111l..s: ~ U£ KllUJHY 'BllHBHHhUH I1I1TIHHaodil llH rnox -Hud(l> .1'L)!O.LOol1aH aIfOOIl M 'B£ aH 0. O.LUaRhl-l:lf:laA "m!Hllg 'uJAd:rr llH O.Ll-I:)!JHadcp al.JHlldH BHOJHUH llJ orn'L.d'!.1Kud'LHX aH - *UIII'n'tmW .0 OJOHW ~KHTIHlld<I) a'La J.10)!Il'O:.-_.! '( '0 '9) odoglfdew llH O.1owu UH ll)l{HH)! 'lldol.lolldEUd ..10Halll)!acpa"HllH H 11..L UHIJErAh so 0.1a.LHda)!Hllg .LO HHOJH11fIH<p 11 H){JaoJd'L.1UO)! OIl 'llHHhllH -OUlJV1f9 a'LH !I'Lg Oil l.- -KH a 11 Ol.10UUgO aox lKHElld)1 hxd'LH aaoxiror eiunnmedune lll'lJ5H ·(UIU.Il£H B'H~JHV EH 11~:JOg13UO .LH)!OI1HlIJHll a.KllHaaloHHl1a ou owu:J iiiiiimIll)r-Hi.LOllloarngo lO DUh U.S" '.lOH)!{Ol":llE-OH 'n'adJ KHHllHl$lJaliO .LO'LO a rrBIHllll)! a 'IHPlHudcp '.{Jll£ -oItaUOE:H rr)!O!!HUJHB O~OHW ah dmrtlW 'vt>.L:lHua.tolI1!dll(IIL'J!gow "J td '9)IlH'nHed<t> 11110HO 90 81-tO 8 [ .ll)!:)alKud~ .}HUErX llaJ-lh aa 8 ~ ~ - nranaodroo ah 'uHl1llHaHEH orr 'I5H.10 'JlI'I.LllHpruO -HOO ah 'llO Hd<pHTI HEa.)~hH~EWOUIlHD' 'a.LJarnhWlladu OJOHW J5JUHO)f .00ItaH noxodio .LO UH lllllH!10a a'Ls: m:llua OlIlO)! Kl-!\tHllIIOX 'Il.L llt Ollallifl "J [ILl sadu oueacnoo 'OiI.Lll.1 hIgo oHklodgoItew-oU on U'L.LaH._-_~~_.lO '.-OHlKOWE'LH a.')Hiigi5tidiii-jjil:0I-.1 .LHlIHWOHO)!1l Axd'La KH)!OWB'ltda.LOarn'LO 'KllhllUEUd ou 'anHa)!{Il.UJO)! ~hugO aMHB"O.L:l.1HlIO'n'HlllIOX UE: oHagooo HHU)!B HHaU)!{d<ili 'a.OHdao-ou adu rrodu § 0 • J'_ _ aaHl1Gug OH a nU'LHll'it 'I$Hh a.1J5HIj"DJd'Ll UH aHllalJlldsud OHlIa.L1)H~'n OlL [ codu llf'l.:lIltld)f O.1M)!OIlIlU ~~'L)! ll.l:Jlt~U.}lfaJllH -lHIOHOaUolItlH ll)t m: 'noxou '.oHE:lldUBH MHll!IItOXE:lldE:rr HIfllg 'fI:rfifHjfOECfi-:rigBooiioH Imd'LHX HHhUH UIt O.)goJdu II a~n)l._..l:JIIV oaoox OOL I sodu I$HlIJHY saor W<L)! wllaugMdu llrm .ll)!odow -llF.I 'orrarrrod a ahaa 01Uorral O.I sodu -:JMHalIaOUH lO BalllIJ 'HMnHlldcp a'LS dUl!2.LO ltlW:JUdll co 111UH.10HO'L)!-Oll O)!Utll'l: M (U)!dKJ'I[ llHH:lWadHOHHaoa au O.l)IllI!<pHO)! a UHO.LllHO'itaUJOil llg O)!UO){KH .H.L~l'IJda 011 .L -.1UaSlld a al1'L)1HOalO :Jhaaou O.1aHllHll'it£'I.ll)!OU - ~lHI)Iq..::J HE:a.LJl1adil-on HTI'L. .10 a)!{u)!o)1 oo ul1 OHItAciL-OIi OHlIa..rrodAoad Inman a.lOUIl ll. _.(dlO J ~ .LllJO)! 'uhJo.1J.1UHrrBHOHTIUHUaU.{Juoo arr MIO ~waou O.LOa)l(hdrt IlHdaHOHhllllll1l ** -OIlOIlIlH If e)fOllll~mrghu~d 1!1l~ Ol.L -.llgdog asor au Olll)! 'rrU'LHll'n' lO nuahau Bal$E:udgo'Lo oo u'it E:ag 'll.L1mItaUJOU O.ad - 'I1TI'LHll)t axono.LJ.{ -Hip llH O.100H)!{OW!:'I.-liHBu 11 OHUa..'!t 1flllllf1lHOllneH .L)!adll'n' UH - o U ~ ~ amsdaadu o IHf!IOJd'L.L.1 IJOl'l[HhUH£ 'It 'Ii)1_0x.LO ll.J)I(hdrt oHdallOH'nliB _ U.1'LTI'Oxo'it ah 'l)!ll<p lIa.111l1ad)! UH Ug.1 ah 'a OHUa.1WagA l1It llUUO U)!hllOa 'Mh'LHll'n' .OEd'Lg oxa II 'pHHalIHlldll.LBliltau:l~lfgod:J I!llaoJd'l.LH::ldAOad llH llItondaIJ nraou mm ah dll)!llW 'HHj:1oa oromraaoansn :JHrnadooli M)!OJHS:-OIJ 1lll1lKaH'La OI.L'B)!OdllIII-Oli aasiroasou uaOII::JO llHUHgU.Lll'O)! 'lld.LaHUrnBrrllEH ah '.L_::J'it~dJ~_Ul _ _ ]Ud'LS:.llJ I -.LllEmd.1I1HXa._'.LB)!OHll)!Hdawu UH awadg -atanocrndu "OIl II llm'Ldaadu ao I5MUHlldc!> Arnado 'E1.L~Hdu '.LUhUE llJ dH U )!'LHB:rr Ham'la£ :J.lHrmm:OI'L:) fB11ll'LruOU '11 IIIAX BH Hitorrdall HHhMUE:Bd .(lI'odll 'HTI'LHUlt MHaOHJO HO)lKH llH UllllHUh)!.LIl!llldu ~LPL[-6£L r) 09.l1 I$llHlIllH O.LodOlQ :l.Er llWH ll.L llH .LU'lt)!{:lUJEH lI'Lll a.10H.:J UH aHllmUrrIIEII 'aaOJlI'L'n' II l-I:H:JmgOgO eo 'l-:IwaeE: lIHHaOa 'E1It UI:1ffUOAHHUJHV: _ _: O.10 :lHH.I alH)!OllMUJHU *alqqng suaS 1.rd-u IIE:OIfllH rr)!OahMHIMW .0_ _.IfAF.) odo~o OJ[ 'OHd~ilOI\IIl:1H BB1.LHHIfUl-!hHMHOdil" .aHOW UH JI11.LMU :J.LU){ ~lllH 11 ll.LuJog oHdnN a rraunrex adosad VmlIOJ O'LO KHHaIIIOH.LIIIl'nllIlIlU 1l.3"Bii.lI!l{ OlOl!:ll1l!d.~ G_?_u~_u_£_~~cI"M5.'IImn-B!!W * H UO a.ilIi 66L I sodu naaroj.1)!a<pa aasnoa 'IiHItHHaho .LHIIJKOI llll IfHlIlluryO)I 1l.}HllaAalOam'LO £<19 Hwdo<p HHIlHUEUd non adsu O.LJOHdAJllO::lH lUllHullhUhoad'Lil co nTI'LHuIt HH£udgoOHE:ud 11 HMHahOU(){£H .1_.0 flH.L0)!1f0)! a'Ldu sarronroacd tl.0)1 Il'OllrrOA lO - .11mUOH BE: HhdBX" a.LORaH.1I$HH.u llH .'n"llliodatr UHlll:)O O.LO OJ'i:MOllallEaH lllIt)!{'LJgO Wlt'itnHaH" ::a -ou a ohI'LO oadocsn '.)lldUI! ~ :a.LOiI.LOlIl-lhUH a) 'J :::: -lllIhd.~U~~_L.J~II)I:.~iM'j'fH6idqreH a.10 :JhaS:-j:1llH llWH K.LO rrU~UB!I llXHg iH-~:rHHiHO)! --- a lla.) OJ.L lllUHa!I.l:JllUnllrtE'I.L1!lled.Laal:t UH H :J.LhOIl 'a IIIAX sodn 1l.LOIl ~ aHudI11H'itad)! ll£ malldaao'n' l..loI!HI!I~ alla!I"j:1llH (908 1-6S'L 1) WIl!!1!1I.LH)tad)!" .lo-(fwll::jltan£~ir-Rlixq:5-~-dii--mriiio -OX..{l)l.LI$JI)!alI-OIl I1lIllIt -ono H U Oa010J 'KUTIHlldcp :JJ ll)t OlJKW ENH a uall)!{d'LIt asa OJXllJ aH ImIl'JHY dna WI$Il'OJ-OIi ~Oa.1tlHUOa llH O.iH!lt!dICimj'i.Llmd.10 =: O.1KH)lJ!:!I1UJHV 'J5MaoJd'L.LOahllHE:OI'LO O. aJS HHUa.10 O){'J<Jh11!UI11fOll H 09 .111)! aaoxlld)! l1aOOHllHH<p HO)!KH H Kl-!TIHE:OIIO U)!Oahl-!.{'ltHH U U.lllHHaOa h'it)!{aW HrnUIIA1I.Lllgdog a KHItHlllIOX I1HHaO!I a.L .L'L)!HdO~OH UH O.JllduH -ll'itE:'LO l-! UUlla)!O It'LHIO KIfaoJd'L.Ll-I:IfOIl ll.

a HHBecrzpar B rsprosaara.n:3HpasaT MOHono-.UHC'bLUOcrpana no pa3JH!'-1HH HR'-1HHH. napacrsane na rrspxaaaare pasxozra M orpoxaare.). H rpare rpana npezorasnar npenavao OT nporrstprssamara "aTJlaHaa ObpJICaBHO 'cpHHaHcHpaHe.1 Ta oute MHO npe... rO.or_TSlxnonyqaBa ..C'bLUO-neTITpOll.-MaKap 'KopOHara--]:(a'3'ap.ll. npOBHHiJ. o6pa3YBaT sarsopea xpsr.HanHHTe ofinacrn II ace noaexe .pcenerc aa HOBH n rro-tiorara H3TO'lHHl. nenpexscnara H3HCKBa.HOHHHCKOKOBe. 'Ie nose no BpeMeTO Ita perpopxrnre Ita Hexep npea 70-Te rO.KoeTO H naaa npeasaxoztcrso B .OM MOHapXbT ycnssa na ocarypn openersa sa HeOTnO)KHllTe ItY)KP. IIJIarHO H npynr CTOKH.MUpamel1cTBoro npenassea nail-aeve aa MaTepHaJIH KaTO )!(e.MOHapXll5l-Ce-"ynpaBJIlIBaT''_OT . 3aCllJIBaT OLUe noMep TaJIllH.n:06pe H na ce ocarypasa eBTHH xpenar. OTKonKOTO B'bpxy MOPCKH orracaocra. 'Ie rmaniar CyMH napexrno sa . HO B XVIII B. B H5lKOHcnyxaa HanCTHHa ce npaaxr onarn na ce Cb3.4 31..anH__ nal).n:OKaTOnOKa"'IBa14llTe ce .--HH5l. (napn crepnnnrn) TIepno'!!'lf B 1688-1815f.4 39. no nanna nxiar caxro CHMBOnH'IHO anauenae._ no-6JIeCnlLUUH Kpancxn $JIOT ca xaracrpodranaa aa JIa Pomen. e H T03H.HHCKHTe BJIaCTll.ll.H.n.eHaa HaU.!!.n.\n na npxxoaa"..Kyn_opraHll-=-Q6-----------"-~.1 37. KOllTO HMar mrrepec or csmecrsysaruara CHCTeMa. MH03HHa or KOHTOca npHHY)K.BceKH. sa li.H.HgTa H romxa xacr or napare na naasxonnannrre B KpallHa CMeTKa norranar _ CKll Kopa611 ca OTB!IH'IaHH.H H .!.3~~ ___ cyMara sa HaWiOHanHHlI m. e <paKT. KOllTO A)l.I(HJl.a nnamar "KOMneHCaIl.aHblJ.0 cofieaofinaronpnarao -3 a-ra proacxas-rpasr-snaax -CnC 3ana. 11 naii-cerne. Henpeo."'Ie .aBaHHp.ll.ll._ Inaaroy.n. ·M. crpana~~ T'bprOBCKOTO pasanrae na <DpaHlJ. pasrtponaxcoma.e30praHH3upaHa cncreaa HOCli B ce6e ca Kopyn-.By60H.IJ. I10.n. Te OT CB05l crpana ocarypasar Ita. Or Cpennare BeKOBe aararsx <pHltaHCOBI1Teone-TH"'IeCKa HKoHoMuKa" rrpes XVIII B.1I 06~n npnxo._ .ll.HIlIHHTe 6aJIaHCH OT npnxona 11 pasxona n npofinesrsr aa p.ll. Bcesn OT THX B3HMa CBOi! .e¢HlJ.lUI U npllxoilil na AllfJlJIII.aH'bIJ.~. a MeCTOnOJlO)KeHHerO sa JIa POllen e _ . AyxoBeHcTBoTO. YCJIOBHHTaB'bB <PpaHiJ.. ::= == F 'f -= . "'Ie B AHrJIllH sese liMa pa3BHT napnaaearapea KOHrpOJI B'bpXy 0614eCTBeHHTe <pHHaHCM.)f5KaWX{"H"TenHre HaJIa-' .11B'bpXy nprOBHHTa" 3a6aBH lIKOHOMH'leCKOTO pa3BHTHe. Bropars rrocnemma OT Ta3H Hee¢eKTIIBHOCT e.IJI.. 'Ie B nporaeea cny"'Iall LUe rtpnfiepe BClI'IKH IIpHXO.\SIJIOCTHa H.Ull B 06LUHTe pernosanna 6HPHl-lIJ.UOHaJlHa OHeTHOCT. ueaara. T'bll: xaro <ppeHCKoro C'b6paHOTO B xpaacxara xaaaa.'I.. ~ g 0 nOrH'lHH peBOJIlOiJ. Ilonsynaocrra aa Ta3H eucre-06pa3He OT "Te)KKH..-npH"TOBa. e caxrara CHCTeMa"17. I1oHHKora. aKO aaofimo TS! sacnyxaaa TOBa llMe. rrspso. ~"1 . CbBceM HeMarrOBa)KeH cpen Te3H <paKTOPll. MOHOnOJIHCTll'lHHre KOMnaHHH OrpaHH"'IaBaT csotionaa... a npe30KeaHCKHTe My rrasapa B Kanana U JIY1l3naHa YHllliJ.t: ~ ~ == eo ~== I-j n ~ S. t:r:.ri.a!tH e. a II fiepapXllHTa aa OKOJlUllCKHTe C'b6Hpa'lU.Bnenan TAEJU1U.i:·. He Cb14eCTBYBa I.lHHH 1688-1697 1702-1713 1739-1748 1756-1763 1776-1783 1793-1815 Qfimo 49320145 93644560 95628159 160573366 23646268 1 657 854518 32766754 64239477 65903964 100 555 123 141902620 1217556439 16553 391 29405083 29724195 60018243 94560069 440298079 33.0..HH".'bp)KaBHH ._.'YCTP-i!Hi-a.cnaro orpafisaae or crpa~ JIa sa xoponara.ll.!l.n:e natmonanaa 6aHKa.llHll Ita XVIII B. cepas or TeXHO. MH03HHa OT nO-BHC-_ Ponren . xoero Aarnas MMa npen <PpaltiJ.. 6e3MHJIOCTHa B ~ peMeHHo C TOBa aaaacnpar napa xa <ppeHcKaTa . ---=: "I1cTHltCKI111T npecrsnaxx.YCTPHaJ1HO npOH3BOP. asrxexna.OlKeHH HHH cpemy cpllHaHCHCTll.n:'bp)!(aBa rrpa nocra BHCOK _ rr.llH. . "'Ie . KOHTO Cb611paT nanosare aspxy TIOTIOHa H )l. 'leCTHTe KOH<pJIHKrl:l C MHoro I10.6 229348~3~43~7~~1~6~2=2~9~24~3~7~7 __ ~~6~70~5~5~9~0=60~~~3~3~.1I1tOT HCTOpHl.6 31. 06naCTHMTe 6HPHHiJ. nil.) +ueuto B 3aMlIIla (6. noasxora non cpopMara aa sannara. <PHHaHcoBara nornrrasa na <ppeHcKoro npaaarencrao. cera e neCHO na ce 06HCHHI6• Ilpena BCH'IKO Te HHMaT HCTllHCKa CI1CTeMa. npena na npenane naprrre aa nosese Ta3U reaneunas. EaJIaHC 3ae~!H KaTO npOlleHT OT PaJXO.1f rO.B r'sproansra H ini.\Y3HTe He ycnssar na KOHKypHpaT Te3U aHrJIHllCKH Ha"'IHHaTn enao cppeHCKo npncraaaure xaro JIa POllen B cpaaneane C Jlnaspnyn mIl-I ItHS!. "'Ie KpeAHnT e "OCHOBHOTO npeasry_ LUeCTBO. y6e)K.!(JI'b)!(HOCTHOrKITOH5lBa MeCTHUH KaIIHTaJI OT HHBeCTHiJ.n:HMCTBO npen <DpaHI. sanosaar pascnensa. OTKOJIKOrO. "HeyrOJIHMa B'bB cpHHaHcoBHTe en naarexn. Tean xopa C'bLUOornycxar 3aeMH na KopOHara.H aa soeaanre n naopa.H 06~1f PaJXO. TH He npennara quid pro quo*.sacmecrosnras.n:a nsrpanar romlM H czsn apcenan rrpes 60-Te ronana na XVIII B.n:HHTe HH.aH'biJ.\liTe. '1HHTO rsproaIJ. nonnonaraut aHrnRMCKOTO llH. YBH.9 26.eHTHa-JIllXBa B'bpXY--': '---·Ta 'HHHlI.n.HH no-paaen nepnon CTiOapTl1Te.Il.f('bp)KaBHH pasxona II Hal. KaTO B 3aMgHa nonysasar npOiJ..n.06HH nnanone BHHaru IIpeAH3BuKBar csnpornaara na OHe3H.n.06HO 6e3C'bBeCTHO OTHOIIIeHlle npossanar B e.KOllTO C'b6Hpar HaJI03llTe H ~a.n:Hu-AcpplIK'a-"If --. OT oraynaasare aa . ocofieno IIO spexe aa soitaa. He3aBHCHMO or Te3H CH rsproscxa npeaxyutecrsa.n:a. ~ na ua xopoaara.eHHOCTIa Cll H emron. rrpa KOHTO patio3aLUO $paHI.llarHBa. 6aTa Ha . OCTaBa__ cpaKT'bT (no AyMllTe sa enacxon E'bPKJIH).Hn.U ira rpanpennpnexaxa.nr H B'b3MOlKHHTe nocnencraas OT HeH.A 2 pa3XO.3.\UOHaJleH zrsnr He naxspaaBaT (nopa xrorar na nanar TJIaCbK) aa aHr!:IHHCKIITe HHBeCTHiJ.HKaTO aanpaThprOBUHTa. cTa6UJIHOTO nOKa"'IBaHe Ita Hal..-nSl30.!!.o6HH Ha'tJH. rrpena na ca npe.eHT sa p.ll.HH" lIIDi na npHeMaT nO-HHCKH: nHXBeHU npoueara.* Quid pro quo (AQm. ~ e (j ~ 0 ~ W :::::l ~ aeofixomsxrocr e "BHHarH noraiiaa H npaspara.n:06Ha XaOTll"'IHa H p.--.n:OJIHMH H XHrpO MaHHIIynHpaHll npexa II KOCBeHH Ma sacsra He caao OTKYIIBa'lHre..'bnr'bT na ce ynpaanana .!!.CTBO H CTHMYJUipam.___ .HH csxanr craxynnpar xopara C H3JIHurea xarraran nO-CKOpo na CH OTKYnHT cJIY)K6a ann peara.prosas C p06H B'b3rrpenHTB "'IaCTHH psue.UTa psnxo ce CMHTaT sa 3Ha"'IUTeneH asrrpoc.ll.ll._~ 3ana. p alJ._ <ppeHcKoTo npUCTaHH14e e nO)l.D:'bp)KaBHHTe (xaro aannamaa.Hll_Ha_cppeHcKaTa. HO no. . --. np. HO no.\nOHaJlHI1H .JIO)!(eHO aa aenpext.bJlr HllMa KOH snae KaKBO saaseaae. axo H36YXHe BOll:Ha. HeBep05lTHoTO.'CTBaHa.n. HaJIaraHH OT y)!(aCHUTe cnyxaremr. m. a raKCHTe._ npaaarencrao 06HKHoBeHo cscpenoroxaaa BHllMaHHeTO CH nosese B'bpXy npH BHCOKa nUXBa. orronopnn sa npexnre p. OrpOMHOTO pasaonHXBeH npouear B'bpXy O'laKBaHHTe npaxona.~~---IIJ.\HHI5• -HHTepeCHO e na ce oT6eJIe)KaT aetinaronpaaranre YCJIOBHg. npotrsrprasantara My rt. -soemra. KOllTO n'bpBOHa"'IaJIHO e nnaran aa cnyxfiara CH. unrre cnysorrena ca 06BHHi!BaHH.

Lo'n'::llf:JOUHH tllBHEtlX tlll:JOHll')[{:)):il:lHOJUJJg::JH ...BH~OII tlH awada Oll ~B.O xHdll'Hd~ -'- HO O.LOuip 10 l'LU nadsu BE) GHa.Lll)!!!'U a.Lll){){(aao'!t-~'J· ~I8l-0)t OHIIIH~II -::_-odn.IOg-~BH ~'L.LOE'LII·:)O·llll'--'X'I.-.ll$llll'EAgO ll)t ·---··----------'J1:)[fO -oaou O.-)((AH OHm:)doOII :)dgo)t 1I lIHdlIIIIgO ndo)1 tl){ O){(OW OH 'lIUOUOHOW .laEa 0 01~0)! saor O)!hHOg O)!OHodip HHll:)H OLOHUUhl.LOHO)J -- BH B.L:JE'LH co llll' HdBEtlU M!:Ol BH lIhadu Hgudo)! lIHIftlruAaH 0 LllHAJd'L.tl)!E:<idg llJtlIf::J 'o<~HITHad~ nmm auq2?.l1H'1001I HO·tl'!t· tl'J1)KAH-EITmm:)dx· LllWH-lIHtlruO ("J ~.l-OL sodu 1l1.11aXliU O.)llE llNII£8 :.LaaOJIl'L'n' .LO oHll'a 1lH U)!ll. M 'a IIIAX sodu 1.L:lGIDgo llHGdgo'n'ou '**'n'H0<P !fHmlla<L.tll"AO HEll.LO-tlgBIl:J.LOOHm'LO llHhlUOHOJa :--()I:d'Lg -_ -naotrou ~.II 'tl8B)!{lf'Lll'A ao '(WOb.LO B1HHHUlrrtllJII HOIftl)! UH O.)!-Oll HdaHIf llHOHIfHW ::JlfHQID'Ldgo M _. 'MHH'n'OJ aL-08 1I O.Lah-"waug 'ilEaL tlJIl'Lll' tlH 01.t§-.L::Jah -O)! 'llH~OS llH Gl'Iada 1l)1 HHHOIfO)! M:l aLlI)lO o.L o'rl' U)!wug 'a.I. -SO.0'n' OlO)!:J'rI'HBIlOX u O.lHn'ad:-! lHITH<pa1l' aomairo.d'Lg OJAd'rt 0 OHHlldg'L:J O-LOHIfO.'Utl 'l"lf ::lh '~HH.LQ 'llHll'lmahO Ballll')[{AHHdil oraox ISHH l:lH adorr 'ImXdl:lHOW t.inu LHl!d)!OII Bll' lBlOI" aH ~:::-_'{. H)!<ldII'Lg -odu -dAg £9L 11I "J tILl \fau:J oHagOOo +B'atldm:H H) .Llm.LlIm(:).tO H1l1lltOJ~~IIH)j~d g '" ~c« 'B'lIHBJ.lOEh HHhHUEtld ao Bn' H O.LOOH.l lBd __ .L1.ltlIfIIEII_a O.LOU)H)!d:iW: OH 'HttOXElld HHBru:J "n'Hoip H:'ltt -oxndu HlldH'n'HUOOHO)! a1.Ltlall)tE'L:J :):J U)t .LO U)!HWOHO)!H U.Hltoxlldlll1l1llll.1 :).L:J tlll' -H)KIl'Lttodu-Oll -AJllOO B tlElllEHllipO llHHaoa BHIlBLOL l:lH ll.lllHmn'n'OJOJu'L'!t orax '~'LJ.ltlX)K'Ld:rr:rroli BE· HaIfBdLHan oo da OHdHW a HHll'0X t -r--' aLHHIl::l.:JtlIla H ~lHgIftlhail HO o.ltl)! 'tl.llE tlll' If ·Hx::JdOJ'l EE a1.:JualMHBdu alH)!::madip llH aLUE:lgllH S otras -g)I.LlIIfOil ll.} lig IIH~Oa'n'lUhO~ ImIlJHY B::J H!IXHlf ::J1HH'ltol:))I(a ndarr (adaodox oHdAg OLa llHOHJJHN llH JIl'L'it llH 1.:J UH HEU.lOH 1.l:JOEH-OWB'UOJ-OU-::lmo.0 1.lQ)K){OIg S )ltlh llDllIll!pHO)! lldlfOHtlIfBg II m:Hua llH (j ~ ~ ~ aLHHhH.LtlW:l.0 tl.l.QIlOil -ltllHOHTItlH a){d'LEI. OLl:lJO)l a U)!::JAII 1l'J1oimJ1.(If Ill! OL~lIH~rrBlldll.lH'nHHdau'I.Lrr){oXEtld awa i.l0 H)t?XHdu H B'lIHo){nUg H)I:mtld)! lIHtlg:mHtlIIOJ.lHXOHaUoda~ tlH BH .0 LO HHBmUlfUEH·'nEa.. HHhUd.LB'HlfHOA H)!!!tlsll':)u::J BH B'lld)! a ~H)!OHH-Oll aioon 1.Hll'ogoa:)o aHtlHtl.liHHIftlHOHTIllH·J 08L I BHllftld)! orr ah '::l .l llH~OII If"l ~ % % 06-08 = ! 'HHd:)uWH a.lB'0)! llH 'mmuas: td'g)'JLILI £~du .~Q.B o tl..!:lBH ou O.lHH)t:)g-OU .LOarngo amrao IIgO::J~IlHHV tlnrr){:)d remodo nraon aanadono II O.HHUhHUJHll l?!Ittox£lldE:H 'J 1.ltlJow! :.ux:) llH O.aHBB)KAu:Jgo O.L ::UH)!:JHOgdAg OH 1.Ltl)L'udaHU _HOlUflig _HH'n'~. ~.L co O.L o ::lHH ?.1I euewlIlIlIllImdtD 'Olulldgo 'AIX II.LllJO)! 'lB'aOHll.LtlX::JUHUJHB llH dOL)!oO Lll"H){:JahH1HllULB H Oh:lHOII :l:JB llBgllUOLO e -L'L.LOliBH :) oHdlSg Z6L I 1.LHHaOJd'LJ.uo .0 =-H-L UUlrrMBd)! OHUO.G[.LOHIII:)d.LO)!oHadip :)lHHUUI'idoH" Ifg alKOl'.IIaB)Kd'Ltt -ndr -as '."-OH 'HJHHIfd:JL:l lllI){::l tl80.LO)!UOX 'OHuaLllIIOll'0U:) on' BatlffiHaOil B'.LHadAXHO)! llE OH '08 -::.L .l:)h:)IIOU 'a :)hAWO 0.:J EH BltlBHOIi BHLOdll := ~ = U =- S 01.lHwA:J l.0 '("J nndouo H H a.lHAg =: = ~ ~ ~ H ImlfJHY a ~Etl. .ici)!nJJOa-~UH 'llHBdo 10 'Hm'n'1l[f W -aaoxosodu :'lh 'a LUBhll)lOU BElB'uoa£OII B):i1l81lttlKAHHdu oarorrauraadu 'aN~ds dll'Il'A .iiJ. ~ § (') = ~ ~ Hll'L.LO aaxmr U.l0 llITHll'aIf:JOU tl~l:lHmBd.LaH tlH O.t""" IfIlUJIIV II H~lt~II'1.)IBOIIBH OHB)lnIIEHll':)dlI II aHHamO.0 OHa. ~ ~ ~ ~ e ~ ~ ~ U orotraasn -B)Kd'Lll'n£ oroox "J 68L I sodu hinnlaEHll':'ldu 01.HH~du OLOHHBh.:t:: PS o 00 I i -LOOH~01.l =--_tln' OnHOIfallduA 'nITHllOU --'B'HH10H~tt _.lKMHll'::JUOOU 'B)!AUOilOIlE ao H)!aOxllruOll£ 1l& Hn'LHtln' .! 'H}~:lllE ll)!:)i"rGdip 8 .O.l1l.LBWlIE:a 1l'n' llHgKd. HEllL llE .LOHO tlH HHhHIlElld All')!{QJ'lll1.Lan'l.LOHU'LU O.::JtldEBd 00 B)!lIWOHO)lM B. ..l)lllV 'ah:JIIOll HHITIllB.LBJBIftlH B. 1lE OWHttOXgO~H 'oLamda '611IHHhllH l:l.UHnlld.lO'I.LO'Il'odo'LO 'O!I1.lOHh01.L:JlldllH n)l0:)hH10HLllLO B H:)lfaLHNA£I.)LIUdeOlL:) LO rnoncdu H:l8XIIHll'l.f UlllHU)!(dq.LlIHEBO)J( ? mroxssd 'llllLa :)LHHH:)OS asoa HQO'L)!-Oll -OHhOJOHW tlm'LIDEtld 1l)t da)!aH B'rI' ll){)KAH tlWHH L'LII HBd'LU llE O. ~H ~1I11811~1lJOU J!llIlWOll£H 'ltUO¢' 1I~l!ollnllElUdoyol1l .lB'OllHOU OJ BaBJO.:J ac tld.L'LH -.l<lHlllI)!HSO (J1719{ llH llHtlmO .L:J'!tadil 1I HmAxa.lOJ ndou '*tlSL:J[faLlIBtldll H OlO)!O~IlUJHtl H:JllllJ'LO -IlHliv.LH.0 HHd:'lO Ltl!'iaHdu)todu <l.If1lW-OlllldIlIlW.0 ONM:JHlIBEaH) tlWOU LO HHll'0 HH ~I Z OUO)!O - BH 1I£01 Olll)! . _. -Hlf UHll:)1.llHOlIHHNO'Il' H ll.0ITOJ.: - OLIl)! H'L.alIOII_llQ . mroxssd 0 ~ O){ 017 BIIBUlIll. w:Jugodu WHilOJ a HJ1'lHMII ~wada OHHaOH a'I.lt J BH ImoAdu 1.L HlflI)Kl['L'itodu-OH 'nH a.ll)1LOOI\)I(OWE'l.!"lBH rugAl as .L:JIf:).L:'la'n'a HalIXHU 10 WHJJOJ-OU OH!"lOa){ OLO)!IftlW-!)tlH OXhHOII_ll)!O:)hlLL)!lldu_ BH 'LHaITodli H 'a.l XBX 'lluodag HI B'rr){Hll1roX I a 1I1iUBH lI.lHHtlhHIIJHU ndn HW<ltlE HH10d 'HHNdB llHaU .ltldH£lllflIgUl::J i U)t l:lE '(.l a 1l1HnnOJIloaad a'LS --C::JHllBUdAJliOO 'oaL::J~aLIllldHw)tn -B'll)!odow·1li:(il5i:atlL:.Lrr){:)dh.QHHtldg'L:) Hl'(doipad ao O.)WO llE JIf'Jlt ImHII~)I(d'l.lOdu'L::J UHa!I.lHHmH)tOJ '% £ .HdgoXHU:)8 lIHH:ltOJ-OXIrO)!B'H ~ g& '''HOOHOU OH){Aru BaOH tlE dna -OJ.lll' amdO)!Hl:lg tlHll'n')!{AHMdu MH~hO:ltlH 'HHOWgO 1l1100H!!01:l llH 1l1BHF\au:JllhEH llH BaOHOO E'LH Il. OXhHOS aHHa)!{H1001i 110 1l1H)tad)! 1lSaudtt[.LlldLo llH~OS H Ill.l[. aooHBHHip HEal.ludgo O.11.0 axooaa-ou llH llJUWOU :m OHll'odH'LHEH LBIDllUll M)!:l~auodsa halIll'n' 'H.U 8'1.LHGnodll :).OII B)1 HdL:lIIHIIW 171 - llH UlISHUH:lA 'omotr-on OH 'HJHHIfd::110 .lB'nrn'L:l a)l(OI'>1 In!.L:lOH oo 6 ~ o ~ ~ ~ _ auooxamad 'ImnlllfipHli - H tlHEtlX tl. .l\~lt LO ~l.LOX:lUHUJHll a aLHHo'n'd'LS1A OLHnIIOJd'l. -ogo 1. .LllhHJJElEU 'HJAdll' HHlfan Oil ~h HIT'LHll'n' :J1.lHx:Jdow H OLHHH~OS l:lHHOa llH ON:)ds aconadsoa tlltlaOOHtlHlIip .L:Jtlh OHaH:)"'UE llHMg OHO'I.OH6H tl.lll)tlK~II'LH 00 H OHWOIfOBllITJ H'LB llH01.L .LlIHBdu OLO)!OHadip 1rr'L0 H HH)t:) )tadil H IIHXdtlHOW ao llilodag EH HXHugAmd tlWIH!OJ-OU :).LlIHnA.ltlEHUS ll\IH'n'OJ ll)lB'OB ':oH.'rrHlld~ -llO'n'ElldoH HlfBHllLO ':'ll. Od:'lgEtld IUf){(ad Ifl{HHOnITOlUOIIOd :).1I -Hodip --~l1.ll' a.(.w~IfgodU -li HdHIf 1lHOHJJMN OlZ 'llH~OS L1SHHIfBHOnITllH II tlaB'ElB' --llHlIa.Hn'rtHUllOX a ~ tlE :)HHaIII:)d OJ.Lrr){oxHdu tlH aHBdHg'I.l'La 1.Llfh1lHE 110 ll1.LBWAO LO LOllh BWIHfOJ-OU OUO)!O On' tlaLolldllH O.lOH)!Htlg UH OHtlStlll'EH HHhOdOOJll'L'n' H MHhOd:JO)!LBd)! EH OLHITHHaEllogoo Amado -saxdsn scdn llH :)-LHl"OE llH aH~BW::ltEM m.LI$IIOHIl.lllHIIIH'n'OJ HHall)Kd'L){ :aLH'n'LHtl)t a. Worn 'uaor lIdU '!fHHBUWg)! :) dHI" n'auo i H H:)BhHgoaH araxaorcnrou BElhOll unmnueiunxcveoodu H-v.l >- H10H)!HBg OEllOOhHIlO)! OI\'lillOJ-Oil 'ImITHBd<I> tl'rl'BllEli u LAd)!HUg llH Ol:'lHllIIXAd coa LO HWAO H1"OUOJ~ouaoa tlWHEa B'l.lOUoaO'J1aH O.HEAITHl:ldip-tlH· UHl:ld.[pUll] 2uPIU1S] ltHOCPlmlB'LlOIi "'''' ~& tv 'g) II! wu:.d .L .! :) ~.lliHO'D{-OIi tl~ B'J1xodsaox HE:ll.II 1l8L:)'n'ado amrmroo a 'aHHa)¥. _OS.laHH:J)I(Ha'n' '::llHnHHll'odOJllug IIHh'LHllll' .ltlWHJJOJ.xulig LO IIdolt II .L:Jodmtld -adto iliAdll' 6 ~ -rredu B'!t ac 'H'n'OXHdu . aO-::J1.HaOH omo cos ltln amo -O. .LO HE:BX10 HHhll.Ltld)lO.oodU-~tlH :).m ah soodusa '1H-IhHBd~ doao.O tl HJAdll' LB)!OnOll t.'J1-.lHOX ':)lHHtlhHJJJHll llLU)!OHtl)lHdawy Jll'Ltt !'ill Hdo)1'HlIliHElE)Kd'I.lffHl.L n )!'I.Lah.l)JOOhHHIIOHHh tlHaHH'rI'Qgq .l'I.iO BHaa.l ss llIDllICIi Bg)!{AIf:J BJ.O){-.lllSrnaA:JO '0 B'lIITHBd~ 00 OHO~U 1lH H 1l.Ltlm:)H llH allHISO.L:JOIIll-!_IlLlldgo'n'olll:lH 'llHNoa ts:l- oroudcxoxsdu H Oa:O.tlHHa OII aa tl.L)!HIlCPHO)l H::lSl:lI!:J :) tt<lIIO alHHH)tOJ 'J!.1" tl.LEli O)!O:)hlIWOHO)lH -.LBHBeiLOtlH :).lHHa){(OU "udlllJ sao -rredu -IillHl"i OHhOl 'nsH.LlIll iBNA:J tlmgo ll)I:)08 'I'm '!tau:) .-u)!:JHadq>-BH "": ':)Htldu. BH oraaaaarnaaou £8L I '!tOIl:J HHatl)Kd'L)t 1.LHJAd){ UH:)BXIW - tl'!t .l1:JOHSHL)!oip:'laH mradojj OU '1I111ia(!JICadhtC JwnIl9&(!9.l.L)!HUI{lHO)l aoaooa snsn aLHHhH.l ustou» 10 anon ~:ad tl'rt) H)!O:lHH-OU .L:J-~t::H 'Sltl.)t :J1.I rodooo llH mroxndn adn 'mroxcad -aassdo a 'dHW llll XI$.ltlH H B.L)!Ad.Il)!)K'Ld'n"n'ou BE: a.L -------.:J O.ll1HIIIad.HHIftldaH~J -l:lH O. !il '"1 ~ HlIHOUO)l no ll.lnaL:)~p)1 'MdHU UHOHlflIW udu n:' L ou HHnHlld~ llH oxeo LllEHIfE'La lHiHllmllUil O.'I.LllH~Oa Hl111dou a'rt'I.du ~t ~~I\1U~rrgo OLOHh'l.::JO'L:J) I oatorrodo B80l 06L I sodn BHOHlfHl" OOZ H 'J 68L I 0 HHdo.r ndon !l80H .L H HWH)!{adn:!lhfl:79· a·'lIHuoa -.lUWllO H llwdoipad 'IlHJJliOtlE oo OWllO 'J tll'iB'lJOJ-Oll aIDO o'n' rr){OII HHBH.HHH::l''':JdsOHdHW HW::lUOJ tlH1.{ 1.ltllO)! E!Jljj~i8f~.{.l.lllH~I'lodBOHHQOa ..

IJ.). T5I xafiposaa 000 ).'bp>KaBH. ~ e () ~ t:.lJ. no . pas de Suisses (<jJp. ~englI\a uarpynnaae na napaxuc 60raTCTBO B naneua crpaua '1pe3 OrpaUH'IBSRHe aa snoca H CTIIMymipaHe HB 1l3HOCa.n:on'bnHll- TOJJKOBa }'!Horo KJIaCH (YHrapCKOTO npeTeHUHH S = s: U _ ~ XOBeHCTBO). rpynHO e na ce nOB5I~Ba.CKIiTe . CpeJJ.D. e nO)l._x.HMHO nasa OT ursenare H . OrpOMHH Xonaanas P. ~ --- HHTe pa3B'bp.I(HneMa npen-sannaxaraaa ira crpaaara..). K'b}J.arrll aa e ~ ..~~.6eJJ. lim! CTaThUU Bofura ir CPPOHT.HHMa napl1.HH nspxasa KaTO U = ~ e::: <Ii cnea 1757 r. TOBa. connanen cTa6HnHTeT.IJ. 1(0llTO .O 3Ha'lH. PYClHI e llKOHOMH'IeCKM Xapaxrepmrre sananaa 3eHCTO a C TOBa H na xepaara) BeTpOBe }J.a 3a.HIllHaTa M3TO'lHHKa BOHHa.IJ.O 3aCHJIeHaTa H3cMYKBaHa HaCO'lBa CyMll aa BoeHHH aa C'bOTBeTHOTO npaanrencrso.. 06$1. e4>eKTl-IBHOCTTa aa B'hOp'b>KeHllTe My CIiJIH..D.I(6am aKO nO)J(enae?.. HnH OT TaKTH'IeCKlill T'hprOBUIi TeCHHHaTa reHHii na 0 8 ~ KOMaHp.'! .a CIiJIa.MHpanH.n: OKeaHa? nparexaaa cyxorrsraa H KaKBH npeHMYIII.IJ.':--: TpH "He06H'IaHHH" na . nocpe 06Y'leHa ap~mll II speue He H3rne)K.Jl. cpenty rtocra Bsanpaeaaaero He3aBHCHMO na MepKaHTHnllCTKaTa SJlIIHe nOJIHTHKa Kposryen" nprOBMlI KaTO AHrJIH5I B AHrJIHH M II . ~ qmHaHcoB . ITpC3 nO-rOn5IMaTa I'pH6Ba nposnpar npes MapIllpyT Bee aa Jlaaamna.\HH KaTO BO.n:a ce 6He xu6pup. naneaa HaUHll e B C1>CT05IHlle HTa CH B'bpXy C'bC cna6H MOIII.lI.PHX H Hanoneon". }J. KOMTO (KaKTO H rexra--~ ~:. . RcnaHCKOTO e MopCKa CHJla. B nananoro na XVII B.a.n:BYCTpaHHO: Jla KpenocTHTe OT e}J. xonaanuare 93 ca npHHy}J.j B. H canara . a flO-CKOPO KPllTH'IHHH 4>aKTOp cmpameeuuecxa nonoxeaae no spexe aa BOllHHTe. 'Ie Te lp5r6Ba JJ. .!l.MaKap qe Te C'brn.H pasnasnn reoIllllpHHH. B'b3. na . OTB'b.---I BHHI. • MCpKaHTIl!lH3"bM .O ca Ba)K- E-~ nOHHJKaSaHe CaKCOHMll cToilHOCTTa aa M.a He rosopax T03H TepMHH.arrH na ca ocarypn 3a. MOraT ce OCHOBaBa paHHH5IT MeCTHH npocneparer C'bnepHHUH.o.n. pas de Suisses" MO)!(e JJ.HHUH ~ I . (1)'J( B CMHC"bn na IIReMlI1l cpencraara na MHTIIl-!'1eCKaTa nonaraxa.[(aT OCBo6o.e nO-Te>KKa OT YH3BHMOCTTa r--- na xonaanuare OT xcnaacxara apxnara cynra aa cppeHcKI-m-Kparr-JIYH XIV npes -aropara 'qaCT-Ha -60-Te-~-··--- rO)l. Ieononaraxa Ilopana CBOHCTBeHHH sa eaponeitcxara soeaaa nOJIHTHKa KOHKypeHTeH ---:t" __ . H no TOBa .IlJ(OHOMIl'leCJ(a reopas H nomrrnxa. KaTO 06'hpHeM Taxa KaKTO OT rsproaaara HM C ._ cpHHaHcoBH MepKH aa npeJJ.Ho.IJ.n:CTBHe.lJ. na aH[JIHfi- =--np aBHTenCTBOTO -ire BJIHHHllCTO MO>KeM. 3a nO-ManKO erpexrasnara H )leueHTparrH3HpaHa Xaficfiyprcxa HMrrepHll TIp06neMHTe no aannamanero aa BOllHliTe ca OrpO~1HH.I(eIII.1 ~ ~ ~ ~ = 0::: :::::: ir B: esponelicaua no-aanxo rtomrraxecxa aaxen 4>aKTOp - >KUBOr passrepare.O ThprOBCKlI .I(O . BpeMeHHH II06eJJ.o.Ha crpana. Ul na e. T' ~ ~..ace nOM'hP)!(aT orpoMHHTeapMHH H xpancxa . .eMfOp. 'Ie nOnOJKeHHeTO e no-nofipo B Pycns m1H Hcrramrs.n:HTIJIOMaTll'leCKIHe eTO na YMCHHll Taxa ce cnrra ncnrrspxanero .IJ. Ofiemnremrre npoUCHT'hP H30CTaHaJIa H HapaCTBaT.aHbUM.n:'bnlKeHHll TeJIHH pecypcH aa 06eJJ.[(OCTa xecra B eapopOlI51 na sa He nell:CKOTO BOCHHP II MOPCKO pasaoaecae. Hanporna.. : __ J-'l ••• _-. AMCTep.HH OT no-fioraTllll ir CbI03HMK Anrnaa.c~P~Hq~P J"!_!!PQM.OXO}J.IJ..OTBpaTllBaHe na HaUHOHarrHO 6e.W! Ha'lllHll 6arrTllHCKaTa B'hPXy HaUHOHaJIHaTa CTpaTerH5I.(YIllH) H na nOCBeTllT no OIII.eJIIi nll rpaauua npep. IIJIIi n'bK e naaa TOBa? ... nop« 113MHC!I5IHeTO aa C!IOlKHH KOCBemf JJ.'bplliaBIi ofiparn 'leCTO ce c6mCKBaT .n:o 60raTHTe xepHHrOBH flPOTllBHHUIi.B nepaonnre C HeBep05ITHH caryauna noaaxora H .D. KoeTO nonpaafiapave non .onYCKaT BHOC HR xonoaaanHII CTOKI1 casrc na 6op.O HM HaCO'IBa M K'bM 3Ha'leHH- reorparpcxaa 4>aKTOp./~.UHTC ce 60PllT OT S. I U ca sexe pasxnareaa aarepecn B ).aBamH.'b]_<:I:3!:I_1:iTe OTIIQIIIS:!I_!I1I_.anM 6H Morna Eapona.n. HO see orne e HeOTMeHHM )!(HTeil:cKH 3aKOH nopa no apexero aa <DPH.'-B'bnpeKll-TOBa M OmTa-Ha -crpaHaTan--f--3HatIHTenHO ..IJ.D. nnasxocaaae aa CbCe.n:OCTaTh'lHH .e noseae cpencrsa e KOHrJIOMCpam H acnencraae aa TOBa .HMHO M ce OT):Ip'hnHe MO)Ke ~ .ll: ne'Iarr6H Ha 3eMHTa 06lIl. He ca 06eIII.I. HJlll TI'bK C'bC CHJlHH? . rnaano '1peJ * Pas BoiiHIlI\Il) d'argent. Pas d'argent.H-Hd. OT BKJIIO'lBa HQCrra HH npocro eneueirra KaTO KJIMMaTa na crpanara.n:OH.n. HJlM I'p1l6Ba .HHUll.\0 H3KJIID'lMTenHH .eTO TIepCneKTHBHTe j:r.eHH na BeK npena 1693 sa pa3TerJIHT en H .I(a na ca B aefinaronpaaraa n031IUHH OTK'bM reorparpas.ll.XOnaH.Il.pyrll HeHHll C'hIIJ.CKHTe 60HHII r..Ip~3_Ut:lllWI_XYlU. nnonopon- rr(l7'::~::~. 3Ha'lHTeJIHIf Cy6CM}J.eHH -e ~ npa ancien regime. OCBeH orne flO-CHnHO H3CTMH MeKJIeH6ypr CKBaHe fIPH rparpcxn nporrsdrraaaae aa crpaaara.(ane'lHHTe CTaBa OIII. Cnen KaTO H36YXBaHeTO aa BOMBa BO}J. T'bll: KaTO Ta311 OTIaCHOCT e .n:BOpOBe BMH-pH6iipe~le. MOHen!Te..CTBO H Ce.. 6naropO.a-lIJIllTKHTe-KpaH6pe>KHH' BO)J. IO>KHaTa rpanana.na Kopa6ll~~. :TaHHH cnoBe'lHO npOMeH5I~H npoaeaa ce na U3BOIOBaT sacrpaureaa TOqKa.06pe.n:HpeKTHH Cy6CHJJ. KaTO H3npaTHT rOMM HHMa HHKaK1>B HallHH }J.lJ. pesaara xrpexa HM ocxrypsaa fiapnepa (TIOHe .llHH enan (npes n cana XVII B. C eKCI'peMHH pa3YMeHH5I Me)K.HnJIOMaTll'leCKIi OT CMH r. C'bnep'__ 7 HH'leCKHTe )J. neCHO na xomterrrpnpa eaeprana aaxonxo? ..IJ.a 6b. eWlH .e) cpenry acnaacxara apMH5I.OpH IIO-rOJI5IMa TOBa.n:'bP>Kll na CBeTa. 06paTHO.OBOJICTBHll.JHI OT flOH.!l9~L~.11. Ho BeK nO-K'bCHO xonaHJJ. .: onpenens C'b.HT no KOH4>nHKTH.Hll.!J. a CblIl.j canea 0 ~ w ~ -< ~ C TOBa ofiaxe He HCKaMe na Ka>KeM. II Ta3H .n:eilcTBHeTOHa reorpadmara ureaa aurnaacxare nananenaa.}.lJ.IJ.HH'IeCTBO._ no-rrsnraa U 6ypeH noxpall orne IliOmaH.HHTe CTaBa see no-aacrpaHThprOBIl5I..a e n03YHr aa penecaacomrre ananerenn.D.aM e Haii-roneMHHT ~ MaKap caxo T03H cpaKT na He e B C'bCTOllHHe = nocne ce M3nOJI3BaT sa sannauiasero na HaeMHH BOHHMUH mIl! sa np0.n:061>p rrpaxep aa BJIH5IHHeTO na reorpatpxara B1>PXy nontrraxara. 'Ie ::.1l ).KOMaxap se xonaannare 60eH CPJIOTB H5IK05I nOCT05IHHO nH Mopem.{.n:OHllK'bJJ.HpH o XVIII eneuenr BMHarH Tpoxn no Ptcirrep.apa3'1HTaT ace IIOBe'le aa aananaoeaponeacsare napasHIT nasapa MnH.I(y paanasanre pesomonaa" BO. ITbTHma CypOBliHMTe.1651 r).e II OT Kon6ep B'hB <DpaHUMll ane B'hPXy XOnaH.aBaT e 113nO>KeH na npeaxyutecrso aTaKH B CeBepHO B 611TKaTa Mope. Te npnTe>KaBaT noaesero OT asrpennurre npemtocraaxn aa paspacraane sa aauasra riPOU'hcpTllBall(a imiHoMHKa.I(CKara sopaconnanaae.IlHeHllTe npoBHHUllU B T03H nepaon e .CTBaTa cpIlHaHCOBM5IT OT Ilapux. np.Il._.n:6aTa na HaUHHTe BbB BOllHHTe xacr OT nepnona AMCTepp.aM Him or ny- B ~eHTpaJIHa C'b.nPYrH cpencrsa.BCTe AMepUKH H I1Hp. pa3BbJJ. xonanncxrrre na ce B MopCKHTe BOHHH HnH cpeury na no- t:.B ._. ~.n:pyr. a CeBepHO Mope UM naaa necea nocrsrr 4>noT.I(HOTO HeC'bOTBeTCTBHe. BHHMaHlie evar .lJ.orpaHll'laBaTxonaHJJ.e_HJ1H.D.. .~~?~ff11ji na npnoerae PJITe 6e3 aa BOHHaTa aa aBCTpHHCKOTO KbM RaCne.OCT'bna.H5I.a ce ocarypar . p. o6XBa~aIII.eCTBa na aeno- ~~ ~ () ::t: OT H5IKOH rOJI5IMa . TOBa CbIII. 01ll1B'bP Kpoxyen KaTOynpasuax HR Anrrnrs OC"bmeCTBIiBa TRI(RBa nOJIIITIIKB xpes HaBllra~1I0UHIlTe 3RKOHI! (1650.ll.IlH .a -OTHOCIiTenHO .C_ HHM He npHBH.arrH ::= ~ ~ aa cen5I'IeCTBOTO KORTO HMaT H aenopasaarara cpenaa xnaca.OTO R .!l.D. orne IIo-. TIOHM)!(aBaHeTO aa croiinocrra na sanyrara H OTIIe'laTBaHeTO aa xapraeaa 6aHKHoTH e.Ba na ca . aa KOHTO npe.a na anrnakcxa J(opa6H C aHrnlliicKl! exanax (6. HH~!a umefhtapuu (6..a 3ana3HT n0311UllH II aa aazonrre no .

I

tv

'9) :llfHIIOIJ'l.:I

odgOlI a: lllKd'l.InIOIl ;)J llll' .1'l.lOlICP;))I(OI'illll' llE 'llllllll!llg

10 <lmda OJIlI:lOHH'l.B

'Cd '9) llH!!OBausoraao
"'LdO'l.BIll!

111lldo.Lg UI! m~:ld[ ou Imn 1I11~ahllJallldLo 'allHJlK .

;)dOJ~01l1l1l0.10 0'1.0<llIlllIlIll'9111l0; OlOHll'hdL OIlIl:llllho!lJ)!~llll~ UI!I!hlldu ~ OlJ~h IIl!T!lIud¢>1:11 :l11li;))!(OllOU OlOllJcpeciJo<lj 'Hdllll mm orarox Ildoll' oH '1l1IJH~dll11E IUlll!JhlllO ':lllll~hJ J.O Id'l.aLJh UIlll'J OV;110 llHllhhllOlllOIlCP IIHlllolladcp 'j

-IIUllOll1l.llll!l~l!daUlIl1.:JulIll.LO !'ill anmnncorto 1111llil.l:)lIoaOl1odlllll1lmHOdh;) ~

mvo-c JIIIlBIl.Looll'adu OHll'£JI~£'Ll1E()gm; 1ll~;)J.JIIJBrnBa:O'L)!f:Bd "II

(l~mlll-W;)l1~ '[fJJII!) E!!"litJ'II;)U .. llH'rtHdglIX a ah 'B.L)!,B<p .LO tl'n' Oll HaITI llHgo'rton

~mllll~al0'l.J) '1l11l1!l~dllxu
-ou

anxooeu
'*l.OII~

% !>9 II L!> hll'lKJI'III
i

09L I £:ldU

('llll1l1l~dllIlE

% Or

1I1l10lICPllE

% !;£ IlJ

IIHIIJIIV UE IIdqlllll lO %

1l10lIrP J~'l..'1I{ll'OX~lld ~llfmgo IlJ

0I

.10 Olll!llv;

H:J tlJ.ffHJdaHO -adio . "llIfEli" ormo

IIIAX codn
sxodam-ou

mIllo

Ill{nlllld$ d~}J~lldll~1!'j rll.l-lOl.lll'j

L691-@9I.10<llll.llllllIcpllOllell;lv;adB

OU

*

HMhHBdq> 'BaOH;)O

BH H de)!BW 'HllhBH B0 aH

Hago'rtou

•~~MHh'Ll. Eloo'rt ao .L;)OWHOHIIUt ·BWOU soso H KHHaf\[A

oroodn

H Ol::JHh "Utll.llIIe)!.

-llW

IHDrOIIUd)l

uk

oaoarorroxsaaodn

ndouoo

ull' dUIIOl.!IOOHUHH~

.LKMH OH

I'lH al.H!IOOHUHH<p BII1:JU::ll.BOl.Ogo l.BJOW aH M)!090Jd'Ll. H)!;)dow

-xodro

uJ~:mdu

::IH UJO)!I~H KMhHUd<I> '"UIIOl.O

Ul.U9ll' All')K::IJ'i ::IHU'J1eU" oll' nnoa

ndjj

II 11lHd'l.go

B'rt Ol.MH '.LUHJag!:H tlll' OlHH

oroox 'oato
H miIf ' _

-.Lud)!oJOHJ'i -B)! BH)KOI

::Il.MtAhHUd<p H Hnll'HI1

UH UJ.HMJ::Il.BdJ.o 'HBa)!O HlDIO!:):Ull'HI1 a )!<tu 'BITIHtlWBlf !I a9aog M)!:ldow mroa <I>-_j[~g.::lU

MUM '1lll'BH .

-ahHHdau'l.o 'oHmadl.'I,a

OHUBgOUJ OH'rta a ll)!C'l.d!I

H HHHOUO)! HrnggAJ 0 'KHhHBdcI>

al.¥Hll'1lUtlS

tl'n' HUll 'san

anoucncad

'a'rt'l.XKOaJ.O

aao.urur

Hl.BH!:HduaH

~1rJ.I1.~!l,g~g~:)_I1_:li.u_lf!ll5g_QJ_~!mgln{Jl.lf -H'rt M'rtedou BH Mh:;ldII -HJd:lHa -HY BIIMhti0l.OAa'H UUM 'HHHeUWe)! ah U'Ll. 'BJ.H:lHHl.HO)!, BH

9 .::l_g _B'rt.J~l.~Htl_d.rcO_II~'n'__:tlJ. waL~ B
Ol.OHITIaUOA UH Blff
J,

HHJ.'I.UOXA:l tlH ;mllll')!(aaodu Ol.:lHHllWHmrllaUa;)f:lld 1:muoa B)!B:lII ah 'ah:lIlOI1 a

l!-

H KlflIHUdel>

r

t

't

oJHV_Alt)KOW.JUSH:JMJ.Hdu_wa;:J13:3.0 ..Bo_ahQH_a.LH'I1'!t_HJ!JLQ!CllIJ:!1Q.I:!_?'_.I,.I;I~Q.H9;J_I19_l!l}H . H BMhOlUOlIad 'ffl-lIfJHY Ul.ll)l:JHad<I> BH o.Lal'lad!I IIHaoJd'l.l. ul.lld)!l.o ott 'Hl:IhHHIIOdu aJ.HHaHM'rtago QH oacox co tlH Ol.lfH "J UH' OlHH

amxodors

us OrnMH :J BJel'lOU;)

08L I
Oil

BlIlfoa'rttBd

'Im'rlHud<I> BH al.HHhHgWtl EH BIU)!)K'l.d'n'Itou mlAlHOO

1

::Il.M)!odm'll

Amado

arnO HUH rmIfJ H ffH:rm£Ouo

trctro
-oaoo '.1

l:lOHga'rt)!(uda

on' E'rt)!(aa:o'rt aHHloll'aU:JOUII al.IiHHUd

M BH!:):oa BHIfaJ.H'n'og

tldMEUU1ldJ.,{aH tl'n' tlC 'ffH:lAd

BJ.B)!OHB)!Hdav.:y

BH llHMll'OJ

ccdu sdarnou
H)!HBlIIillOatoU

oodusa

IIto.L

HO ull' mIJ.l:IUO co 'OH)KtllI-OU ah 'a EOI'~,OHago'rtou

oroos aod-u

~

7
o
~ • ~

II BaUHHJI! tlUMO B)!OHBNd~J -l.oa1.;):l 'BHOAdu 'a IIIAX

BIBJAd'rt -

1.0 B'mr'n'aIfOOU BIBHalI B'rt BaBlTI::Id

gL 1-85;L 1 sodn U1lll'Htl)!:l MHlfBdJ.A::lH a raacoucdu oo
-,-·-OJd'Ll.
-r--r-:

H)!,:JahMllH'l.OUIIllll' ull' H

.Lffll)!:J'rtHBUOX-OUJHY MHll'ogoao'HgEdo)l oaonres

tl'aaONOId.L EH ffM!I HH'n'ogoa:J" '.LBUahaU

atnxoao

aH 'BH'rIHBdq>

HUH BHfu.oay

dosrudan

H)!OHeJl!daJ HaIfMO 'llhe:lAdu narro

BJ.ll)!:JdOJ'l BdH)!OUg aJ'ltaHdu

13ll' H~dq,'n'

H "H)!O~:)

HHhHBd<p

tlH ~J.tlll'::ld:J II Ol.BJO)!, Mdo'l1 BH Ol.aHBahllJl{:<Lg

H ::lU;)OU tl '('J oHagooo)

tIL I
_

Bl.BHHWO'rt

B'rt tlaCB)!l.O

10U<p H)!:lUBd)ll.ffHHWodJO

scdn
-ou

Klfl.OeHH'rt

ul.B)!od;)lIOHUX

MH13hMIfJHB

~-

aH I1MhHHaodu

a1.HHaHllll'ago

'BH!:):Oa: Bl.BHlTIHll'OJI~::l'n'a:) ... oHUal.HHlltld:J BMaOJd'Ll.

codu

1l:J 'Bla.LMU1ldl.Aan

____

._~

'illIll'HeIIo~llhWIdJ.0IIB19_.1HihHIreO)J_:)_ E:J BrnHl.'LII aJ.llHHOliTIBJlHHANO)l

l.HHg_;)O. ull', BagKmxBlLBam_HalIoo OH 'OHO;)If-OII EhMO;)du 0:) Ultl'rIHHBdJ

-'liJIf<tl1
:Ml.:lOH QIHH 11

-,'.. rms.oo . HIflld)!.;):.' -B)!OHBl.Mdg

HdoU'_:BHIfaJ.ffOl.:JoWB:J asor. no asa MH;)haUII'l.H 'mmoa

_a_arnoa:Ja~.B)fllWQHQ)!li_J!,L

OJ.BJO)l ''n'OHdau a)

sodu

VlUI1Hm1l'19

(ro

Hl'lMJHaBC BlI)!tl)l

OH on'

-.lliHdlldH -Haog

010HJ~

on

~13D'~~aloTI' mso o

HHH~wd;.)J a Hll'nH'Ed(J:J Ell KUHEHHhEH 10 H oms,o OH 'ludAg:)gUX B'mHl<LII rmt1muda'n'lIH Brm'rtad tlHuol.Hmad Ii rmdOlIIda.L

.,

-rrarsaorretro
B!I£13)!OU BlIOl -13Ua)!( .io

mmanaodu
lital ou 13H JIlIIUO

= ---=----8 =
:::
~ ~ ~

alllHaHH'n'ago

Hailal.O

'KHUJHY

M HH'rIHH~odu

alllHOHH'rtago BlI)!HHtll'rtadu UaIf;).LUh'll':

alHWBO HHhad (13)!O 13H llHh HIl.L:J

'Hl)!ElHO)!

MHdoHl.OWOil llH awadlI

B)Kd'l'n'ItOI1 Bn' )l'H'n'Hlmox HllhHBdcI> al.IIJ.:lJh 0 ll)!C'l.dlI

BH Ol.aHH

0

~

BH BHUdl.O 1.0 OI,(UO an ¥H'rI)!Bad

OI'\M;)HaBl:::lH

H)lOIIOJd'l.l.

nB
I1h Ill{

~

ndo.i

0 1]111$000sodu ltoxodu al.UH:laH'rladu ahaII

UHJlOII£1I

dciendnca

-'IV)/I{;)B l.ffl.tld)!adil 'l.BIID'rtag 'oaBduBH

ll'rt al.H;mhIIUJH13

.LO n UIIUHO'rtOU ao BIIOl 'llllIBl.<j'l'Lhodn llJ.B)!:J!IOJd'Ll.

O
~

~

-JdAgOg13X -lIgJl!B

'::I '1) 13H)!(QI iArnado a sxooou

:lHHa'rtBUSH OH'rtt[ 'MIfHO H)lHuag

Wa)!(B)! OJ B'rt 'KJ.udg

Nlf alH)!OI'llull'dalOl'lB

1.0 H O'rt'l.JlBHO'rt 'HdoMdBg

HJlO<pUdJOOJ 1.0 a'rt'l.JlBHO'rt BH

-ao.rdar

a.LH)!O[{01.:lMdg H :llM)!JHO'rtHOU alHHIftlHHOIfO)!

O.Lll)!o'I1 'XffllO

BgITEhaII

§

-B91:ll.ffI1aduc'Lll -orrnoo

mlB:Ja EN,a - )l'HH13m'lB)!,BHIf<lLBlIa0gec MHUalliHtldglO HJlOahHJalBmO Bll' uahomt

H UUHllIINB)l l.BWOHdm;<ta ou 'J

H QJ.ll)!odOI'l

UH EualI' ItllIUhMUaaA OlB)!

B'rt B.LBH'rIH::l'rtH8J. 9 El.BHUdgl.O

mr BM'rIHtoU urnstOXl:i'OI1 a :l all ffl. 'mron dB)!BI'l ah 'a, Hll'rIHBd<I> BH wOIfgodu 'UlflIO

as 13HIIlIgUJ.O n BH l.HIIHlIOHOO HHhlIgl-'m . OJ.ll)!:J llH

::l1.HHBhHUJHtl B 'BlOU<p IBHJadgaHadil Hl.d'l.lIl.::lh B'rtOMdau

'l.UBlfWdB

M
~

"UOdgOJOH}~

o
~

Ol.HUtlHBJ.JO MJlwa;)m

mroxssd a1.HHHaOlI 10 8vL 1 M 'J 8891 A'rt)KaJl!

nd;

OUO)!O 1.BdlldlHahHO)! BHhHBdq> Amado BC aHg

en Ql. Ba)!';)HtH aJ.llHhHUCBd BH 'BHHHll'od

sadu

E3

llHUOlI

-Hadql -mro.r

BH l:JOHIHUJodB 1lHlua:JUB9'n'

)3l.BJ'lBO aHaJ.o'rtaIfOOUg HAlf ah

OH 'xaUOA

H)!Oahlll.BI'lOIfUH'rt

a aumrraeirox _. BJ.ll)!;)HBl.Mdg -aHH'rta'l.:) OU 'HHhBH

EH Bl.l:JOHrnOWOUEag UH ~lHlIOHOO.:ltlu6)!'rtou Oil a'It'l.JlHHO'rt -

'IfMhd<th

H'Ll.OHMi\. odogudew

:sa
:S(j =d
~

t::I

BJH.Ldou

!:):'I.l. 'HHaomOBH

H)!OIfal.BUdu -.LO-HHaHo:}l.fidu

H HHU1lmA::lH "':'~::il.HhHHd ,;U!: Am

KHHhaIfB'n' BH 018HBa'n'HBJI!O)! nou

If 0 OJ.:lHUBlmahO

QO 01.1$0)1 'ffI1dalll'llH H:JBll:J am H.L'B'm aJ.HH· WH U)!'I.'ItBUA OHH:lW

U

e
as
~ ~

BO Ol.OUBhSH

II al.HHBhM1:rJHB E 'BXBIfUUE·BIB)!odAl. B:J ntrhHBuoH 'a.LHobI-mHudel> B11alldull'adI1 i:Bl.1mhHll'UdJ. '9<'J 'Hll'rtHBuda'rtllH UH

am !lEW!.:J OH'rtaUCli

-l.Oa13 'HHarn01CH

BHlKOI H )!,OHII

H JdAgJl!::l:JJlOIlf BH H KHHBU:lH

os,o 1'!.f:0I<t:l samao

II *l.'l!:!:):HII'rtHau H MHhHM!Iodu 'BHlS11ad)!:l

OHO'L)!,-OU llHM'rtOJ Bl.Oa9'r( OUO)!O Ol.UO)! :uHHaHMll'ago J,\BUlli\. OlUO)! ss HaUQIHOUUO

'<

-IIt[ 'HHJHHdtllOlf
alH)!,OHBU:lll

U
~

=~
-<

01' -ado ~
omo

BH HOU)! ffliHuHgBl:laH

andoradaa Arn::ldo daaoo

alM)!'oHBl'lda.1

H llJdAgOgUX ah:;lHOI1 :;lhH'l.II:)

'BIfHO U)!UUa9 Br\lHOHlIll::;QH OlU)!

BC dOl.)!,B<p HaU::lIMqUHt -ad!IOH'rta , a "J alMtA'cIHBdq,

JOI tlH K1mall'BIIBH aanoarrou ull' nrron

orax

'::llIudAg:JgBX

BH BJ.Il'H'rIHWu co ornso

689 I codu
Arnad;)

III

'HHIfJHY U

:J l.<Ll:OI<t:) Hg

H tllliW:l!:

tlH nsasoacc

KITEd)! on llAlf -BH 'J

BH B)!HIMIfOU

BIUHITIH'l.g 'J 0.L;l0){

l:Il

9991 sodn 000 L6 ]1
BII tllIKuoaEOU M 1,1 Bl.lmdMillgo

OIL I scdn 000 05;£ Bdqm'rI Bl.BHUtlOOUO)! 6~91 sadn 000 O£ .to HO BIKHJ'ldB l!hIUf::lHA B'rt AIX
J.O:lH13all' H.LhOI1

-OUJHB ShHIfg'!.ll

ad'

llXB1.B HHIIIllHOd<p

HII1~lld'L)!, 9 HllWdB

B'rt OdOgIfdllW olIlol1aUOtlH

UH O.LaHHtlUa>K 1.0 HHaHHhM Ol.O){OHBilJll BE Bl.13H!10g asa

f.. JBt

al.H)1oll'HBUOX a1.H)!)!(al

g:
::e =
~
L...,

ro ('l £1 L l-ZOLI)
-:l)K0 UH awada ou

ll)llMg

Ql.l1HahOl:J HEOl rmuah

'BHOMIIHW

omussodcan

'OlaHHauao OHUdIHH sun HCEl ::lJ.HHU1l All'lKaw

'.L:JOHlfdIISO~OOI~EO

BItDI:JHRlIoI:Jo~~~g:J :HC!Ol.)!1l<p I1H.UrnN

'KHdO~Hd~.1

'BHHd;O~"iOX

codu
"i)[H~)l

aroaadr

B1.UHB'n'!Itlduo

1'l::l:JH'I.:J M

)lAllO

,'rtOHdau

BHHKOIOOU BlKd'l'n'Itou

::10 HHhBH H::lHlldl:J

OU O.LBO)!,'Bdcpllh II)!rnaaOh MHI'\odJO

'BHOMIfHW Ba'rt o'rt ull'>KalIO'rt 'MlIXHU BH

•••• 'o,:

"6' 0" "1:

e

-sado
AIX

llH 13aOH:lO BIBHUHg1ll.:l

tlH ll!.lHhOIl

OUO)lO 1.0 aIfH::lU::l:)UH 0 1.lIIB)!(d'l.'rt BIBHHOlI 'BJAd'n' 1.0 ;arn:ln''I.g lBHtlUO)!'n'Oil '81I0JU'lll' HHHaOlI

ndu

HgAJBl:

-Htldel> UH UJ.UIf!!;) HAlf

'BH:lHKSH O)!dK l:)''Ll. a aH .LOOHaIUOH!:!oall' U)!OahIIJaJ.tldlO 10 TI'oMdau ffllHHUd

Ol.OHhaUl.lll'-ou UH BlBUBdll[]:)

a 13l.I.mnUH tlH BJ.l.OOHgO:lOUOOJ.Had II IlE:H'rI)1B HH:lI1Y!Ua!IA OU ::ldOl13H HlId'l.ll OLB)! 'Hll'OXCBd

BH OlaMHauaBduA

8

'13JAd'n' lO -

'UIIan

ll:l

OlUO)!' 'H'rIHH'I11lH H)lO:lH!I

"'.'~:.;": ". L~ ••

-HHOUO)! M a1.ID!:ldoN

II 'fH13dJ.:l BHll'::l l.0 'MMnllgl"B

M:l ::l1IlHU1l1H::lHlll.HO)!

aHtlrnBUII£n

~n~.;i::,i:rro~~~\{
~ ~

~~:~K:~

~:P::~a~~::~:~HH:H~~;~~:HB:T;:~C~~~:~:~:p~\~;~~~I~:e;~i;~;:~

~B~:KZ~:~e~O~~:~B;~~~~~K~P~HpC::~~~a:I~T:~~T:~;~::::;JI!;~~O:a~

MO)J(e na nocnyxa, sa na nO}J,CHJIH apxnara. E}J,HHcrseHo TIO spexe aa BOllHara 1778~1783 r., }J,aBaHKMTIO}J.}J.p'b>KKa a~JepMKaHCKHTe OYHrOBHH[(M B 3anaAna U aero nOJIYK'bJIO'OM C'bIIJ;eBpeMeHHO B'b3A'bp)J(allKH ce OT aK~HH B fepMaHHlI, e:::; <flpaH~lI yCIU!Ba na yHH>KH csrrepnaxa ca AHrJIMll. B HMKOll OT ocraHamne -== BOHHH cppaHUY3Hre "He ca TI03S0mIBar JIYKca" aa crpaTerllqeCKaTa KOH[(eHr~ panna M BCJIe}J,CTBlieaa rosa ThpnliT nopaxenas. ~ 3a na OOOOIIJ;HM,<flpaHull51 aa ancien regime ocrana C pa3MepHTe, naceJIeHlIeTO II 60nlrCTBOTO ca snaara cpen Hall-sa)J(HllTe esponeHcKll A'hp)J(asH, Pot HO T5I He e HliTO ,r(ocraThqHO rOJIlIMa, HllTO nofipe opraaaaapaaa, sa na 6'b,r(e E-c "CBp'hXCHJ1a". OrpaHlI'IaSaHa OrK'bM cyura 11 pasnsoeaa or xopero, TH He e B ~ C'bCTOlIHMep;a rr06ep;1l KoarrllullOHeH C'b103, "IMeTO n05lB5IBaHe HeMllHyeMO npe:t::f }J,ll38HKBa C aM6HIl.HHTe CH. AeHCTBMHTa aa CPpaHuY3HTe nO-CKOpO yrsspxna:: Bar, OTKOJIIwrO pa3crpOllsar imypaJIll3Mail:a BnacrraBEBp6iia. CaMo rorasa, xoraro Ha~MOHiuIHaTa H eneprax ce rpancrpopuapa OT peSOJIIOUHlITa H rrOCJIe r=::l reHHaJIHO ce 1I3rrOJI3Sa or HarroJIeoH, Tll ycrrnsa na HaJIO)J(lI CBOllTe llAeM aa ~ KOHTMHeHTa - sa KpaTKO speae. Ho }J,OpHraM HeUHM5IT ycrrex e BpeMeHeH 11 re m nporaa onanapr B xpas My HH nanar rro-cnafia npencrasa sa crra60CTH:::;; HllMa aoenen reHlIli, Kouro na MO)l(e na H ocarypn rrOCTOSlHeHKOHrpOJl HaA na Aacrpas, OTKOJlKoro KOHcpJIHKrHTeB nepnonnre Me)J(AY T5lX. I1PO,n'hJI)I(H- 0 ~ fepMamilI, I1TanH5! HJIH I1cnaHHlI, na He rosopau sa Pycas WIll AH[]IlIll. TeJlHara 60p6a npOTfIB I1PyCHll CJIe'p' 1740 r, nO'p'CKa3Ba ~!Horo: T5l ,neMOHCT- ~ feOCTpaTerll'leCKll5lT np06JIeM aa <l>paHU:lllI, xe rpafisa na nocpema papa, 'Ie He3aBHCHMO OT noeaanre, cpl1HaHCOBHTe H a,r(MHHHcrpaTHBHHre pe~ nOTeHUllaJIHH nparone aa Hali-pa3JIH'lHH cPpOHTOBe, He e YHHKaJIeH, Ma- .. CPOPMH,rrpennpaern B aexnre na Xa6c6ypmre npes r03H nepnon BHeHa He ~ ~ xap se cne~rfaJIHO Ta3H crpana caxa SJIOlIIaSa n0J10)l(e~meTO ca sapana MO)l(e }J,a B3eMe npesec Ha}J,npyra, nO-MaJIKa repsraacxa lJ,'bp)!(a;a ~~Hro e ~ ~ HenpeK'bCHarO IIOSTap5lrn;ara ce arpeCHBHOCT H XpOHH'IHa J1HnCa na aa~Ha'lHreJIHO no-ediexrasua B opraaasaunara na apxnsra, C'h6I!paHeT~ aa npaCOqeHOCT. ABeTe rOJIeMH repMaHCKH CilJIH OT T03ll nepaon - Xa6c6yprO,r(HH 6IOpOKpaU;HlITa CH. Ocsea TOBa crasa ace nO-51CHO,'Ie serepxaacxare CKaTa llMnepll'lI H BpaHP;eH6ypr-I1pYCHll - C'bIIJ;O ca npe.ll,onpe,neJIeHil OT CHJIll - <flpaHUH5I, Aarnna H PYCHlI - He noompasar HHTO ABCrpMlI na eJIHMH~ reorpacpCKO'ro CH nOJIO)l(eHHe na ce 60pllT C T03M np06neM. 3a aacrpaa.. _ ~HEll.~eYE_!!~__!!!IJ_~_l!E:~J]PY~II_[_ Aa_CTPHLB_IIo"mHp OK.esponeacxa-xoa - '" -~.---..._ ..:::;::. __ cKlIre-Xa6coypru -TOBa ~C1>mO-He-e ..HOBo.,H eY}J,OOHOTO _pa3n OJIO)l(eHHeHa___:.::;. TeKCT aficoyprcxara HMnepHlI sese e CTaHaJIa uapeunasua n'bpBOKJIaCHa CHJIa ~ :::;:: TepHTopHllTe,: KOHTO Te BJIa,ne5lT (ABCTpHH, EoxeMHll, CHJIe3HH, Mopa-H ce sanasna raxaaa AO 1918 r. Til B HHKaK'bB CJlY':laH He CJIJf3a T'bll HHCKO BH5I, YHrapHll"MHJIaHO, Heanon, CHUHJIHII H CJIe.n.1714 r. IO)I(Ha HH,nep--KaKTO HcnaHH5I HJIH IlIBeUHH, II H361IrBa C'bA6ara, CnOJ1erHJIa fIOJllIIa' HO no~ ~ JIaH}J,HH (BI1)1( xapra 5), H C'hOrSeTHO n03MuHHTa na p;pYfHTe CllJIH na re3~.= ~a.P.H }J,eUeHrpaJIH3a1l.HHTa CH, C'bCTOlIHHeTO ira eTHH~eCKa II nKOHO~m'leCKa til ~ 3eMll H3HCKBa KOlIIMapHo ,nrrnJIOMaTHqeCKO 11 soeauo )J(OHrJ1hOpCrBo }J,Opli 30CTaHaJIOCT T5I He ce nO}J.}J.aBa onarare aa HlIKOJlKO nopenaa a,n~IHHMcraa cauo sa p;a ce 3aIIa311 IIpMeMCTseHOCTTa na npeCTOJIa; a aa }J,a ce pasnmpaU:HH B'bB BHeHa na II npeaspaar s HaH-BeJIHKara ,n'hp)J(aBa na Enpona. Hesa'r=::l ~ plIT TepHTopHllTe, HeOOXO}J,HM e HCTHHCKll reHHH MJ1ll n'hK CTpaXOTeH BHCllMO OT SCHqKO csmecrsyaa sannaxa B TOBa OqaKBaHO sananaae Kaxro OT~eJ1ll3Ba X'hCPT'bH, "HaCTOfi'lHBHlIT, sa HllKOH P;OpH ynopnr orsaa R~ ABCT~ K'bCMeT, a MO)J(e 6ll 1I naere. '"U Taxa, xaxap pa3JlH'IHHTe BOHHH cpern;y rYPU:MTe (1663-1664 r., 1683paacxara HMnepH5I p;a ce pasnanae }J,06pOC'bBeCTHO" e enao HanOMHHHe "Ie r51 1699 r., 1716~1718 r., 1737~1739 r., 1788-1791 r.j na HH nOKa3BaT KaK __ ~EIi_re,!a_B._a,~cKPJlTli_9HJlH._j)e)l;Cl'BH5ITa''leCro .ca-nOeJIe.P.BaHH-OT-cepMSI-~3,npa~----Xaoc6yprCKliTe~apMHH -YTB'bpiK}J,aBn-n03HUllHTa-cH Ha·-EarrKaHHre,ra3lJ· 60prenan peoopxa, KOllTO pa3KpHBaT 3Ha'lHreJIHHlI rrOTeHU;MaJIaa HMnepHlITa 6a C'bC sanaaaamara OCMaHCKa HMrrepl1H ll3pa3xop;aa nosra [(HJIaTa enepras xaxap csurespeaenao na nexoncrpapar, ':Ie Baeaa BHHarH HMa roJI~MII rpYA~ sa BHeHa 10QHO B resa nepHO}J,HU. IIpn nacrsrrneaaero na TYPIl.HTe npen spaHOCTH, orrara JIM ce p;a ce cnpaaa caxa, Bcexa n:3CJIe.ll,OBaTeJ1a ynarrsxa na n TI1Ie aa HMnepCKara CTOJIllUa npes 1683 r. aanpaxep Jleonomt I e rrpnaynea Xatictiyprcxara HMnepUll H5IKaK CH rparisa }J,a 061ICHH HeBepoSITHO ynopnrara )l;a nOM'bp)l(a HeyrparrHreT K'bM <l>paHU:HlI He3aBHCMMO OT npoBOKauHI1Te aa noasxora aneaarnssauta soeana C'bnpOTHBa cpemy .ll,HHaMH:qHaTa cana sa JIYH XIV C ,,06eP;HHeHHlITa" aa Ensac H J1IOKceM6ypr B csmara ronana. Ko~--= (t7e9H;~r; 1~)~~PHaJIH3'bM B npom.nxeane na nO'lTH sernpanaflcer rO.P.HHH JIeOJIHBOCrra na Ascrpaa e ManKO no-cnafio aspasena no npexe Ha Ileserro- ..._,. AHIIIHara BOUHa (1689-1697 r.) H rrOCJI~ABaJIaTa II BOHHa sa HCIIaHCKOTO Ha-_~ fIOJIQ)KeHHero na I1pYCHSI B reorpadicxo OTHOlIIeHHe MHoro HaIIo)l;o651 CJ1e)l;CTBO(1702-1713 r.), T'bU xaro BHeHa sese e xacr OT eAHH mraHTCKHsa TOBa na Aacrpna, MaKap se B'hrpeiliHO e nocra paanasuo, TIpH'IHHHre 3~ aHTllcppeHCKI1C'b103, HO P;OpH H rorasa He 113'1e3Ba C'bBCeM. Pa3BHTlleTO aa 6'hp30ro H3.D;HraHe aa crpanara no nOJlO)l(eHHeTO aa HaH-CllJlHOTO cesepnoMHOro BOHHH B K'bCHllH XVIII B. see orne asrnexna HeCMrypHO H nenpenanna-

;l

nanero na ITpYCHlI. I10Re CITeA aaanansaanero aa npOBIIHUHlf CU.le3Hlf or Ilpycaz npes 1740 r, C'hC cnrypnocr ce uanara BHeHa na I{'hP)!(H non OKO Bepnna npa npoaexnaaero aa S'hHIIIHara H aoeanara CH no.mrnxa. TOBa OT ~ CSOll crpana npasn n03HUHlITa na Xaficfiyprrrre IIO-CJ10)l(Ha OT scsxora: sa na KORrpOJ1lrpaT aanaramara ce I1pYCH5I B'bTpe B Iepaasaa, ascrpuihmre rpafiaa ~ na r'spcsr rrOMOIIJ;ra aa <llpaH~H5I aa sanan H no-secro na PYCHiI aa H3TOK HO ~ aa <l>paHUH5IHe MO)l(e na ce pa3'1HTa II caaara Tlf HMa nyxaa nonssora na 6'b,ll,e "'1 KOHrpOJIHpaHa OT anrno-aacrpaiicxare C'bI03HH~H (1744-1748 r).. npn rosa 6YPH P ~-,., mIT nanpezrsx na yeas cav no cefie CH e noaon aa rpea On! ocofieno 0 xoraro uapcxnar eKcnaH3110HH3'hM 3anJIalIIBa OCMaHCKHlI npHopHre~ aa Ban;; KaHHTe, IIOM'bp)l(aH OT BHeHa. H nazpaa, xoraro IIMnepHaJIII3~i'bT aa Hanone~ OH ornpasa npe}J.H3BHKareJlCTBO K'bM neaaaacaxocrra na ecuusu npyra esporreacxa-cana; Xaficfiyprcsara mmepaa HHMa Apyr H360p, OCBeH ,na ce npH-' ~'he).J,HHH K'hM ROll na e csutecraysauta KOaJIHUHll, aa na ce npOTHSOnOCTaBll aa 0 qipeacxara XereMOHHSI. KOaJIllUHOHHaTa BOUHa nporna JIYH XIV B HaqaJIOTO aa XVIII B. H BOH- W H E

d'1;~e!ft;i e
:s:: >

v

e ~l"-"- .. . _
~

Y

g

---:=

o
=::

= F

=

.L e:;:

r

=
4.

1,

'('d'g) 'J [181 sadu (Jllnu!l~li
;~du

udu) :lll1\!od~Jl

~Jl1l1ULUg

a oo IDlhllUlO ~'J L08I

~
-

"('d 'g) \!OX~'LB~ 1S1I)n;)\!'Lg ~ IIJ1SlIgO\!lIdu II,HUlll1d U
-Ollld;)~ Illlwdoljl;)d £~dh U'L~:JIlHduolt I\'J L~9 [ sodu IHl:lidU an ~~I!II~d;)II.(~ 1111oixaira lIIIU~1I'(8g91-0~9 d IIH:lUUJt'l.!lodu dOlJl;)u~ )!lIuag

IHO:luoueH

dOled~Ulm

¥1!l1~H~d$lO 1,1 Ol:lIlIl~)I(Bdou It:lU~ Imo,{du BHllllSlIl'Idll uedllwlIT!Jdoad 1!0$ltdel!J.~H $T!dJ 'HOlHY I'III~XUIIHlOAll.y ',(ml~E!lT!IIJ '~'d'g) Hl1l'1dlllllllJl:l'(du [1l1ll111a.'(£~dgo~du i'elI:l£!!llItJ o ullmd'LU£1I

ll1?dal!~J Inlo,{du -el~do$~d

(r nn-09L ()

**

_ ..,-0t>91)Jdiglt:J\!l\udg .

[) WU~XUllijXlldltlld<l>-

*

(8891

H~n;)08 II lI1ld~H;JJ11J1:J.{du liHITpLHHlldx 'ItllIlllE:! llH

(tl g [-~ ~L!)

110$ \tII[llTI' 1l1lxolJ lrdllxd;JJ '.l~dOXlldllm

*

'dOL

OJOHI'l Ii IllxAItodu llXOdhHWOE:O)[H -!jO!!It L1l8LndElld 'aIIHllL::l'LH -:dgIll"H

o OHlf'LUllH

1181IIIO!!0D'll£OWll::l co H ll!!IIL<P'LTIOdU .t.gO~Md.t. U)[d::la llH OH :oHdd80WMaH

adarooducad

eo U MHUrtOl 'J

11811hUIt;;)gAoo llHqUUliW

llaIt LO gUHgIt;)OUH O.t.OHItllhllH08d'LU

co HUHOITO~ ;)UDI:JHll){HdaWllOHdag80 LllHbOIIllE: llIt, '!!'IIHalfaD')K'LH llJAdIt ah-'aHHa)KOUOilLtlJOW: ah8!!

9LL 1

"OlfHE:UIIllE:"

'oaaorromaadu
ll)!£;'Lda

on

ah 'ah::JHoil

alTIO
O.LO)!O llHUllH

.I.O_OHllE:ll)Uo_a_~H_llHOL

udu-u

IHiITJH¥-::l

-HWOH O.t.::llih ll£; .t.1l8BO.t.:JllH lllt 'd'LL::lHMWL08A W'LX L:JOHUlIOU

HMHOUOX 8LM)!::lHllXn:d8WllOHd8!!80 lllI){:JME:H llJ8:)0D' llHD'UIIllS oasox SOIfII:) llH x:mOA LO OLffO)! 'llXlllfli II 'HMI

llHU81M'rr'AHn:dil

-U£; llLllHHlldl:J8D')KAh -a)!:) llH!jO!! lI'l llaoH n: llD'UHll)l

Loi HH8'rr'OgO!!:JO 'llltndoIf(p 10 llHaHOJEM a ffH'Iumdq) llH fflld)! II BIU1JHV ~::l llll' L'Ltr080U 'dODrll<p

IHIHllll:JH

llH :mIU::lD'aU::lE! '('J .t.HHHhMdOJ8.t.ll){ sc LH:mIUHO)J

£9L 1)
a 1H1'rI llH

llLllHmMItOJWgtr::l;) H£;lU MHawodu

0:;
.....

-UALIr::l .Dmgo -Hd::lJ'l¥

OLO)JIfO){LO 'MI1::ladlll

odoxo-ou

a D'ond;)u

asor

LO L:Jllh

ULllWIHfOJ-Oil

.LIHl)!:JHU)!

H HHUsodA:J \0 .,.,,, -----\C---~0"aH-ll:)-::Iloa8tr ""': ~ :::::: ::: ~ O~'LO 1l

J

'n:H'rIHII!Iodu

::U~H8HHl18g0
I

II ffHItJHY
'

La Il'HU8ItEH HSOLOJ llH HhllHAUAX ' M.t.M8EUd
"

HJAdD' U UOHOX 'uuMdaLllW

Ha8d'LD' llH H){UaLHl108EI10du HllH8harro'rr'LO

ll· gHHaJIIoH.t.O O)l::l80Jd'LL-g-'arroHH'Ullllt a ('J

·a80)!UOL

an.ou
Oil

~lL 1-',689

[) ml.!Iuag

dU8IlllH

O~gllH:m811dllA

11H'8dll ll!I){;:JOW: ;)H

llJ8dg

ammrco

I-IHlldHUOEH

sndoo

LO 8h880Il

O'rnHH ll!!BIf!IaL::lH'adil

a
t:=
~ M

0

*

"u)!udal'1Y" -8'L:)

1l)!:Jt!::lIIOd!!8:, '8

IIAX

llH HHHH'OJ a.L-OL H a.t.-09 E8dU

'H O.LOUllhllH H

O.LO){UO){.LO'uda

HEllL llH iHlldx

!I OHH'I1S8hO-01l OlOHN

8 Il'H:)Ad H HLB'rn a.LllH:llmD'

llH OLal1HI$HU8 ah '~DrllCP IlH l'\;;JHJ8UgllH

1lH' a OH)KIl!I "1 ~ I 81 11 'J 0991 OLllJO)! 'oo adHg£lld

A11

-)KQ!" IiED.L O.Lll)l

rroadou

~'LU'Ll1li'L.t.

HHl1a awu)t)l(QUJElld aLHHHUIfJ

'MHO£; MH!jOg

H)!:)l"laIIOd!IQ

.LO HuaH' H OLgO)! 'O.LgHIII$OL:) 'mrno 118 llH OL

-sud

.ro llHadAJH:)o

'LOOJ~l1gEIl'km 8h8!! ~O llXIf:)8

l:lloffO!I;:J I1X!"lU8EllUUE OHHQI'ladaa'rn'L:) llE 8118L:JLIHIgdll o 8HOll '"LHOd<p" HQHQ10I'I!OX OHUQLHH!Illd:)

H)!I1U8g

8.LIfH::l80HULOA

-Il'uall.L::ll1::ldu -1l80l1::lU:)'

nr

.LO ffO){IfH

HUH llXaUlillE:

a)KO!'I xh

o
~.
~

-08.LOaIT.!AI'I!HQdu .t.lll'l!H ::Ii lluod8g IrllLBlfuouodLbJ'l allH8mOH.t.O

llH8HHll'8E:lld

aaadnsed
L~'rIIQd:)

aH a.t.HllhAu:)

a OHIT;U

8 llUHO llLllH!!OH:)O 0HHQ08

llH ll::lQWllH .LaIIX::lllEH

OLUOX 'nn

-nnanrodu
llH

H'L8 HUllHH'gdIItlH 8LHJ'{8UOl

8~HU;:}L:)E8duBn.:)Ad 8.Lll)JOHllJ8UY

.;:i:

O.LaHHaUll'L.L:)IlH

OLH¥

'HHHH!Illd loll!m

H IfHHHllUlI

sodu
OL

o
\i;;;'l
~

e::

IfHEHllUO)!Q llLll)lOHa)!HdQJ'IU

O.LHH OH '8HHaltOlItgllH

OLllH:J'L)l8duQH

.t.1l!!)I:)llEH

-HO)! 'l1'rIHHUdJ ,,8:) HIT.!Il~llUElld" '8

OHaHL:)8LOa UUII::lX'Ld8;:J HIT.!a)t'Lg a.La8'rr' aLHHUlldLHa'rI LBWI'idOL

II

IIIAX codu

H!Ill)!(d'LD'i I1)!Ol"l;)ilod88

O.LIIO)l 'HJn:d.t.HI1 UH L1l8H'lld co llS g.LllHIf8.L xn:dll'

::llH){OQhHJaLUdLO.LO

.t.OO~H::lH811£::lH n .L:)OJmaEIIA8H HIflI:) 'a llHh8UUIt-OU

llHl[8Lll:)OHLO

- IUUIT.! ::ILHH8HI1D'Q'L:) H ~H::lAd -

a!ID' XIU LO ll)lHUElld

i
e
,

e:::r U

::=

-odu

:
OLOHH808 H mOHIIlmdr.:)AD'mi trgdo ::l 'Il'n:dr.O!!Y

XIX

llH HHllll'OJ a.L-09

sadn

aH1l8AElldgo

orr 1180){Ulo11811.L;:J0 n: MUHO Il)lHIl88 1l:J

-lfhllHE8H-OU 'llLIfHIlllUllO)l

llH OHgOD'OIl '("J .LISHH811IfJa Ol.ISO)!

Ov81-L6L 1) III
'IIHIfJHY

WUQXIIUg

-rrd<D llH mOEll:JUlld}[

'OHUa.LHO.LOQJ'Ill::lffHITHlld<D 8HD'1ll1llH llD' 8)KOW ::lH orno 80!! H

::::::

aH [faLll~IlllUllE:ud

" E'~'II... ... ....

~lldqat

'B~Hh£13d~IHJ~Ad

~p~HHamOH1.0 OHHdOEl
r'1
I

.LO HHD'HOgAO aH OJOH!'I

gq,a BH~hHd'0138 d ~bQg l$~ ~HdJ\:OJ\! orne coa aHd)! '*L::ldoXHdem LO

HEO.L ott 18 [-£18 sodu ISH::l,{dU llH amro llLllHh'lllll.Ool1aH -ndu Bl1 a)!(01« 8H 'Hdol.llIkdoCP8d IfHH80!I IUAd:u Ii **AuHaE!jllHJ

'DEl ~

~~_H~..BamaTartobena na UHTe e ':IeCTOHe.'Ie pa36YHT)'BaJUlTece Il(aTH ca npaxpara KOaJlliUHOHHa aotma (1798. na HenOKOJIe6mmR XO.I:\a npes 1776 r.HOe na ce npenean TO'!HO paarsr aa Pycns no xpas aa XVIII B. KaKBHTOHe ca no CHJUlTe.D. e sese na noeaaa MOIl(..CTBO nO-rOJlR1!aTa'IIICJIeHOCT OTMHHaBa na He e IIOCTORHeHnp06J1eM 11caMOTOpa3CTOlIH1Iesaenao C 1130JIaUllOHHCTIftlHaTa nosaro HH)J.~E~.I(_~!_9.. aarnexna. Ho nCl>mHOCT He flOJIlIUHTeH enna CUJIa.. T'bH ':Ie no 1830 r.TOBa.eMrO)l.Il.norr'bJIHHTeJIHH pecypca . ca .H. n c 50 %.YMa I . nosese xyrya H )J(eJIH30. 'Ie .CTBHR aenpecraano Memnl\aTa ce B lJecTO apMH. Brre'laTJIlIBaruli_= Heaaencavo OT TOBa nacareznrre or XIX B.nbnrOTpaHHU noxonn. __ .HocTH 6pYTaJlHOCT. na HeBepOllTHO. KOeTQOT K'bM cpenara na XVIII B. KOlITOsannauraa paaana orurr) na HaCTHfHe H nocne na 3a)l.) xapa )J.neHll na MOJIRT nOMOm KpanCKHH aa Cenesironnumara BoHHa.a HaBJIe3e H3UHlIOB eaponeacxare 6op6H. KOHTO HaH-MHoro rue nocrpanar OT B'b3XO)J.HHTe I1H. B ofiuto crpareruxecxo oraonreane uannue e orne ¢JIOT.aTunennxa POJUInpes cnenaamoro CTOJleTIIe.nOCTa aKTHBHOB HTaJIHaHCKHTe anrraiicxnre rroxoaa no speve na BTO:' II CMeTKanpes cnenaaumre ce)l.aT aannameaa C'hCCYX03eMHll cana. HaMllpaIl(a ce na 3000 MllJUI pa3CT05lHHe.OpH B orne no BpeMeTOna H J1HBomUI).a a PY. TR e npafiaauna o rue --.ll'bPBOTO e.IIOMOmaT aHrJIHHCKlICy6Cll)I. TOBa 03Ha'!aBa. rrpenpasar aa Ct._ u cnoxorae na ce rrpOBaJIHTonarnre na <PpaHUHR . yrrpaxnaaama nsnrorpatiao BJIHHHHe B'bpXY rnofianaas a HeHHaTa sroin aa .'DCHO pYCKn BOHCKH non KOMaH.. C n'bpBlm-~ "npHHTeJICKU"TepUTopUH H e rrO.PYrHTe CHJlH OCD3HailT .D.anozorspxa caxocrosrenna sa MacHpaHa xaxnacpaKTa.~ nO-K'bCHOpycaaunre.rre pycxnre BOrrCKH xorar na ll3)I.6PQ~HH IlO~!Qp~_pyc_!!lTa ~RMHH_M.a nse OCHOBHH .pxy Me)K)l. rupfia CH= HHKCTOU'leCKU Thpml TaKHBaJIllIDeHHH. Ynpaaneaxero aa crpaMHCTOB C'hIl(eCTBYBaIl(aTa MopCKarsproaaa H npasar rrspsare ca aecarypaa nara CTHMYIIHpaMo. Pyx 'Ie O)KeCTO'IeHOCTTa crpaxornara ynopnrocr aa pycxnre BOHHHUUno Bp. oraro npeJI. 'Ie OT 1783 r.~KaKTo~HanpHMep _BlleHa~BH)K)J. KaTOAbO TOKBHJInarrpmrep..Il.¢JlaHrOBee I1aK OTHOCllTeJIHaTaTa6l!JIHOCTaa enponeiicxara soeana opranasac sa" cana B eaponeiicxara nonnraxa e I10BJlHlIHaOT rtcsaara ua nOTeHUlIaJIHO UHHU rexanxa rrpes XVIII B._HaI'ycnH_cTa6llJIHaBOeHHa rta sanurraaa aonnre CH 3aBOeBaHH5I EaJITHllCKOMope (Kapenas.n-----=: He rOBOpH1! aa peaKIl.-3a___:l. -lleTbp.-.a_cne'leJlll:r._ _p.cnafia CHCTe~!a npOBH3Hli.HOme 6'h)l.n0PHIICTopHUllTe OT 90-Te rommn na XVIII B.nBaHeTOa renepan CYBOPOBysan CTBaT.BTOPOTOnocnencrsa HKOHoMIIKaII ¢IIHaHCII. HaHCTHHaMaTepllaJIHaTa 6a3a na pycnanae m.npem TOBa C'h6HTliHTa OKOJIO BOHHHTenpes 1779---". ce n030BaBaT 06HKHoBeHOaa O(UW'lHOmo 6'b)I. tlHRTOPOJIHxa . sa .npyra He06xo)J.nHRKOH asrosaamrnsrpnaamara 'Ha. lopn crpanraara EKaTepHHa e neespaana.'bT' Ilapcxa PYCllH liMa xaoro nO-CllJIHO H MOMeHTaJIHO sa anasOT OCTaHaJImeapMUU npes XVIII B.Y 1660 r.ycTpHaJIHaTa eBOJIIOUHR rpaactpopxnrpa CKaJI3TaH CKOPOCTT~ p He IIOJIHTHKana C'be.HH npOH3Be)K.eMe.D.apasrposor KOH6aJIaHCna CIIJIHTeno Ha'!lIHll.aMepHKaHUHTel"biL cepH03Ho. [(eJIll:30) ce paspacrear ~lHoro 6l>P30._3a~)I. nafin K01iyHHKauHu.BIDKBaT OT OC1812-181433.a ra crsnxe T03H HOIl H3To'!eH xonoc.HO Te311 OT Cll ~aM6Hqllo3eHIl.HH.HTe san Illaemra npn 1l0lITaBa (1709 r.J[OHHllR.'bp)J(aT ~ Bpa)J()I.Il.D.nHHeHHTe mara 03Ha'!aBa.--ycnexnre aa rasa rrOJIlITHKa'!eCTO na ce npeYBeJIH"IaBaT.a II 06HKHOBeHHlIT a BOH. a ea 11raspne 0611mpHll. BHe ce ycema ~tHoro nO-6'bp30.eMrO)I.l>Tpemy <I>paHUH5I c npes 1813-1814 r. crpauara ce npenp-sma B nrecrara nanycrpnanaa xefinarorrpnaren KJImlaT. TeXHOJIOrH'IHaH o6pa30BaTeJIHa OrpaHH'IeHOCT.I!TaH e rro-aaorofipoiraa OT Ta3H na <I>paHUliR.llHlK. xoraro yMupa Exarepaaa Benaxa.6eJIR3aRHrro BOJIHTa He6ecaTa na aa aa Ce)I. H3i'f-rOJle1>lliTe CKOKOBe pa3BHTlleTOCH npaan enna xopcxa crpaaa.rr:HHeHHTe ID. HOBHaTaOCTpOBHa6a3a.9EJa_l"bU!!.HHll. n03BOJIlIBana PYCHlI (KOllTOsaeua OT 'lY)J()lecTBpalK.~ KOHTHHeHTa npes T03H nepnon.!ep. . KOHTOpycxnre soeunn CUJIHnpasnr ua 3an3)J.aTYp UH'Ie_HJlH~ __ .e6HO aacrpcenn C'beJI. nax. H 1812-1814 r.ell:T none He OT sanan.1802 r.HMOCTH.YHap0.) .na 6"Ae crpanma CHJIa.B rrepnona MelK.a nosesero n VI B'b3XO)J.Il. 'Ie J10HP. . ocotieao OT AHrJlHH. C'bBCeMnCHO nOKa3BaT KOJIKO Tpy.naBa CBOH ·uapCKH.6apYTHa lIMrrepIm" H nasa B'b3MO)KHOCT )J.MIIHe crpamt C no-cnafin pecypca.BeJlHKll.113HeHa)I.n.nBaIl(UlIBeK.CTBO).rI'bp)J(aBa c06cTBeHllR H aTJIaHTH'IeCKlllI¢pOHT.6HHHTe rrOJIOBllHaTa aa 3eMHo K'bJl60"J4. seae aMepHKaHCKHTe KOJIOHUlIsaexar 3H3':1HTeJIHO CBOll:crpana H cssnasa M5ICTO cpen Bernnorre cann.!l.[(OCTaTl>'lHanOlIIH KORe.llHeHHmara.na neTeHTHO P'bKOBO. llempnHceT U 1815 r. KORTOMO>Kena saexre fianaacapatua POJIH. aKO HMa 3a)I. aurserrare ce BH)[(p:aT rrpnHy. aa HeHmiTe npHTe)KaHHRB Kanana U 3arra. npenaecraax Tll'!eCKH HeYll:3BHMHOT 06HKHOBeHllMOPCKHaraxn. CTpaIDHo TpY)lHO.na CHJIaaa pasaaras CBHT"Jl.Il.TR 6'bP30C'b3.CTBO yaemrsaaa C nO'lTH ce H3KJIEO'IHTenHOacsx noxon aa rnaaa OT HaCeJIeHHeTO. ca H cnopanaxaare natiesa. 200 000 KB.~.· B H aa 06'hpHaT cb.~.Il. C'hIl(eCTBYBaHeTo aa He3aBHCHMH C'he)l.ePOMaHOBUHTe. B'bnpeKl:! I--' . KaTO no T031I Ha'lHH TH npanotiaaa '!eCKll aananaum) ofimecrsa KaTO KHTaH H I1H.I--' AHrJIliR )I. B n 'r ~~_ .a saxaare H npoKapTMHaaa CBe!OBHaTaBJIaCT.1IJ1a AHrpa3Ho06pa3HH 6eJIe3H aa H30CTaHaJIOCT: yxcacsaaura 6e.KaTO no T03H Ha'lHH TYPUHTe me 6'b)J.:J.aanpnvep nOXO._ cpHHaHCHTea zrspxasara ca nOCBeTeHnaa BOeHHllTe. xoraro CTaBa)J.Il.O nOCJIep.~ H ens H C'beJU!HeHHTe mara.[(OMHHuparuanosanaa aa sa cas.D. MHJIll K'bM sese H 6e3 TOBa orpoxmara H~mepHH.n.OH 6HBa na B'b3nplieMa He aa BoeHHOTO. C KOHTO.Il. xaxap rexrrsr U rro Kpa'iKH B llH)J.60HUH.eJIO npea CJIe. 'Ie nocera nanexaara II MaJlKOsapnapcxa Mocxoncxa )J.CPJlOT.[(OCTanposreaar ssarnenare na <PPH)J.nml He xrorar na ca nOCJIy)KaT.nepHH3aUHll:Ta HaH-pa3JIH'!HHHa'lHHU.aTTe3H.'bp)[(anallMa HWI .J: a pycxara apMHll: OT Mocxsa no Ilapax B ronamrre n aa na 6'h)l.CTBa (TeKCTHIT. KaKTOaarnnaamrre OTKpHBaTaa CBOR ronaaa nO-J.Q_~Ll1p~Jly'l_aH.D.IJ.nCTBHe "llH. ECTOHUlI rro penyranna l! sonemo MRCTO cssernre aa Espona . Bt. ) CTBYBaBa>KeHH3B'hHeBpOfleiicKHnearsp na npOH3BO)lCTBO.ap.iorarcrso II Hailf sepoarno HeB'b3MO)[(HO rrpOTllBHHuliTe na H 3aBJI3)l. Ilpa Te3U reanose aa paapacrsane He e H3HeHa. B nepnona npena 1840 r.HHeHHntara c meueuue Ita apeTPY)l.()<:IaTh'l_HH. KOHTOce flPll)l.eJJ. TOJIKOBarOJIlIMa '!aCT (MO)[(e 6u rpa '!eTB'bpTH) or 1783 r.nYCTpHaJIHOTO npOH3BO)l.l!g~H_(:~.nanesna onepauas. HHTe Ha6e3H na nnexeaara OT H3TOK._!!~.~ _~. JleKOMHCJleHxapaxrep aa TOJlKOBaMHoro OT santo. JI. MllHaBan npes cepaosao HaMepeHHe na nrpae CBOllPOJIHB eaponeacxnre panora.!J. U K'hM 1796 r.aT.e6Ha . a BIIOCJIe. TKOJIKOTO O 1l.PYrHTeH3B'hHeBpOfleiicKlI (HKOHOMlI-. pasfiapa ce.PllX BemIKH aa cscena My. HeKOM( aa pYCHaU.-BceOIl(e-HMa HaHll.e 38 .ml. HaTaT'hKsese csuteH3Bop.. He KaTOTOBa 6PYTalIHO npeB'h3XO)J. CypOBHHHI! ofipafiorsaeua 3eMH...HIIIHaTa OHHa apexeanara HM OKyrraUHR Bepnan rrpe3 1760 r. Memo }lOBe)J(..ern:e.Hll5l 6aJIaHCaa BJIaCTTa.YCTpllaJlH3aUHHTa: Cnope.

13hIIHlldJ 13!13)!o!..-!Olld13H O.lHlIO!!II.0 H13SJadgaHadlI Ha)[{UB: OHhllLHd)f Oil OHhl:!JOU O)1d'Lll~ o uaol -HaO!I llLU)!.lUE 13'[(HlInHl3dq..10 UmIiL'Lil II H13::l)!OHII)!OahH!H13IfLV :lHffUd'LllXadll HJDI:J!:!IUfJH13138lfdhJMOO H:J Il)!OHlldO U!13H!ItlIf.)ada.J OIIMSULOO Hg oraox -OU 'HHUJHV IncH ::lLIlnd::lB:OHUX 'aLIln'ItHUliOX I-IHHaoa HHJIllA.LUHIfIlHOllh13H 13£ llEl!:)ltado l1dHlIAWll!6 UH HHO!:!lld ::lLMH)tmltlE sxdaa tlH ImnHud<D l1tlH rmnHudq.id-u 'tl!HIl!IOJd'LL ~)Jtl~ OLO)!:)ahHVWHO)!H II OlO)[OahllLllIrOli nndomdar MHIftllIHOIfO)l '::Jwada oHdm'l Ll!Il)JOUBd)l 1I80H U8H):(13UaU£ II 13!HllHOJdu II '~Lll)!OlillrrJH13 llB:13LHm13£13HI.lI!~Il11Il~.:J LHHHhHU OWU:J.l0.1g0)[ 'omaH 13H U!lilIO.lB'll80Jdu !O OHB:13g-0Il aaioadrnd O!Oah o !)Itl HIIHEOI'L.lJJ.1.)Hnl1}1w:s saor i 'HHIIJHV tlH lI.13!ffHdoLOli Axd'La atmo a. 011 HllIfJHV -agLo llaE~::JOIl.'('V '9) omoxsn -dON" l1..!:!.)O BO OH H)[m:J tlH EOI'l..\It)({::lN O!I!:l.1IDI:)dow 'll'Ifod tl!13)1.tJIIOIO '0.LO I .S . N<J.13)!Jdo]II" IlH ll)lhO! uL~H):(auJ '"udMOHaIIlXO)! tl'rt Ir'Ll0W aH ~OIfCP .)dll ')lIU~dO:J111 h.cG~'.) '.lllhOJID!£IlIlH llal1l3d ~J 'iurao 11M O.l_d.I!11H.)al<:EH jj'! HHUll!H.)HlllnlldllEll 010. ~!HOllO tlH oatooms.) '13'Itada: 13!ll)!J::lhHJ:J!1ldLO U'[( a)!{ow oo 0.t LH::ll1mf(lO lll1 tl£ 'au HJIlllt .).HIIE1!d 'll!nlllflUredx IIlI:ldOJ~ .)do'LO O!OWtlO mrsdou llWII 13atl)!{a.):ll1l1:lll.'rt UH '~ .lll.::lH OHIfa!tlHOlt::lIl'.id-u "tl)!odow" ::l~nHElOH. aO:lHllH U .) H HIIl1HlludH W'L)! O!::lHH13WHH8 138HHOlf)!LO ::lH Oa!OIId!H81ldll 'HdoJ.I!gl1dO)[ nl!)[oaold<!..lOIlCP.)da!HU aLH)!.1 11 9rHHJaLUd!::J l:!H~OS :UH)(O'rtH13UOX-OIfJH13 13H al'ladii O!!:!Hh 'ilEa! l.)!ucp OJORW omo UJ13Ifoul1adu 'oo UdHgEtld O!O)!O!:!HUJHtl 'maHdOI'iOH]'1a~Ii'rtad. ~ .10 aUinaoJd'L! tlE HH:-KUa H dll)!llW H::lWOdJO Oll aLII)!OOHEUd 13IDllIfIlllE tllt 138HH::lhO OL:JO)[ 'OB:Dlfa!HU13du -13llJ'I13)!IlE::l! OH 'tl!oaw OLOHl111lltlS a aLH)!!1I9 iHJAd):( 13H H !aIIHJg LH013Hadu II 'H13a)[O HH)!OUHl1HH a 'OgU'L)!AuOli ah 'a OHdll'H !.):).)IIIIIl'JHU MHII~!UB:o:rtaIl'OOil O)!IfO)!HH tlH tlOaJ'ItlH tl!llHH::lOH ~__ 13.nmJHIl ah -!:fIlH Ii O!HO)! oroca -llhA d ('J 13l. co I ltauo HIIHahaL ::JDDIOahH!ltUOU UH suoxm II a!H)l.10 IIIIH.1.)lial1 UE O!IlBh 'UH mvo . ..1lfHHIfll.l~HllJHlt£11 II !now 1l111llJdol"OIlIl.o£d'Lg tL91-lL91 'J OO!.L:)'[(:ldll.."llNCIIlI1l1111I1" 1£IlIldo.) . ~ o ::l!II£AnH13dcp VHII1JIUHCJlInU1.JIH 13mgo axoao.)1I1l'[1 ~ _ ~.) nxodox L991 :lJ.1l~1!-(vI61-0v8() d<!.) 'lflid! tlLffH! a omo co ah tla.-{8 ·HHnmldq. *:lMHahUH£ 0!)!11)! '.01 iron OHdAllf.)Hh II'rtOS oo 13'11'll'Il'rtHH -ltUIl13£ ]"'L)[ !13Hd'Lgo :l )t::lIIJOli tlLU)!::J\jltuJH13 13H .)hIUIIUOli HaHaoa '13)[III'lOHO:-lll 13!U)I.).)W :lH II dU)l1lJ~ l1!llHmH'La 13f! OL.!Oa 13H ::lW::lda 011 tl tla13ltLo !OUIP 011 .).) 'dgWIl1U13H II HlIH13J'\daJ 'HH13d!O a!lI)[OUluIIllg OU)! '11!)fIlCP lUAd'[( 13aJ:ldg:m:ldu llg J HllaOJdu "tluo)lm 'HUX13W l1H OL::lliHaIISll'EH '~{..)O tlli Ol.16Ua~lfoLogo elt "J 13)!:l.J llUHO __ .)dOl'l '13!UmAO 13HH::J::lLIUHaJIll8UII)!a Ii uHlioa llEtlL ::lu!)I:Jdow )!OORa-oU OHIf'Lll13H a 13HUO!I 13)[. ::g.:l = ~ • OLOa!::lIfa!13)[Ha£IIl1::ldn :'13HaHaJ'\odll 13!OOlt a HHh13A~HO tl!tl)(.).l.l11II010II·1IXX 1)11 oroiresan II XIX lllll!lldx a '(£681-[6(11 -11:108 CII..l_E!QHUX .a)!{o tlJ'II1 'HJU. -llg'Lj.1HHaHIi'It::lgo lllt III 'HE13g II)[OdOW 13£ dessu Ii UHWX II)!OHU)!Hd::lN1l0Hdaaao oxsc OHIr::J~Il~OIU~EII WHlilIk' !i: • 13f'l0139II HOILOIL 'd13X13E:lLllHH::lh-m-='1l:I1lug !UJ13rrl1adll tl)[{d'LWOIi Ii oualt OJOHW 13H)!H~hO!£Irll :m aLHHl1auoou UEIlfdA.)Oa 1111 strcd 1)l..ll!lIl1:llJ'lld)[ orxex .ll!n1!lIllm. 1l.)1I ..HO~-OIfHnf.)hIIHO:lII'LO E'pdll OLO)!:)HOld'L~ -onroaod aLaalt -!..a)!{ow -OR)" llHM!Ol{13H HO)1HOIf !O tll'laudu .lhllW H lJ'lll!dnlllv H~gd<!.lOOlldHlfluOll 1l1llr.0 13a13):()[{d'LaLOll tlH aHH::ll1)KagA !13Wll mow Illi 11 'J I "J vS91-ZS9 I 0.:"dB:Aadu IHHIOJd'L! 110 oa~::JHllIIO!O 'H:JI'<90 "ll'liHU13HHOUO)[" OLOH!.) smrcn o~o)JJIfaJ llHHtld!J::l'[()!{Ah 13HIfMO tlH Ha)({OU'[(OIl Hl1lIIgo UH B: ali!J ::3 e 08L 1 N'L)I.lJ'llgII IIglldOll IIl10!:!"IlJHIl IlI1 .) .A'rtHll tlWHIIOJ oarsodoa !lfOUH13H II 0!ll'0)[ OJOHW :l)t~l1E'L.)!LO IHIHU!Hdgo)!UI!.1HM aLHH!:!llmOJU'Ll1 tlH tl!HMnMgwn ImnHlld<D llH LHEllIItl£ ll'It II O!OJ13Ug 13£!H:)l1Hl1dIIOlt L'LLOIfCP H a!UHHorro)! HMhllH S'L)JJlL OIl H (HoaUOIIllH -odag -tlUOH M) a.l.)0 01110)[ '.1.mHogcL{g llIt tla:gHd.) UH::lhO!o.i:ls£13)iOU l181-908 I codu !O -oasoadoo OJ l! 13!HUdacplldau !13)[{aIf HIIl1H13uLOm aLaaOJHtllfcp 'a LHllad'LU 13HUULHaHHL 'orad HHO'L)[-OU :lLllHhlI):(OHd:lll . e a 13UBOtl.)Adu I a.)oa 'HllHtl.)8 'tlHaS!O:lm'LO .10 ::1haaOll IIlt::ldll ~ !. 'Cd '9) .mdgo)!IIIraH )!HHIf'LJ'LHd.lHlIh13H H)!:)EloJdu a!liHr~oruo 6891--Al1)[{a]'ltll1-Amado 'IfO!O 8 lflIh -oadon -cdu !li!Ii:tiori~'oH:JII!~~i.lIllV~lIOJ 1111 O.H13H):(aLO oaoaedmo .).i.LHllhllEQII U!IHIfB:13.)l1: "H:lIIU!H::lHllLHO)(" I II UlttlH13)J 'HHltHH 'HHJ:lLUruo HUlt::1 H 13wH ah 'a HtlXIlW UH aHHa'ttd'La! oaodorg U)JOHIf!OH aLll)[OH13)! § ~ M ~ ~ '1'<1I ::l!allOJ13da a oa 13JO)!HH !ooguuo -HdaNtl ah:lIIOIl __ a!IlH13hHIIJHU !O 13Hadoa!OWOIIO IlH Lal~O'L)! uS 'HnllH80LHAg O~O)!IfO)!~O 'a!llma)! 0 'tl)[madJ tlIf13Ell)!O eo lig auomra UH IU:lLl1dOHdu tl!lH)(ll! udU aLmJ.1HnU.Ill.L 1 * 2_.) )tall±> 'l\!'LEHHOJU!Htl .')H llH U)10X£<iS 13£ ::l11HaH:)Hgo OHg0)10U ES!.)hI!lWHO)]ll -Ilarrodaa -.LIIanad UHall!)!::lcpa LHH)!O!:!HIIJHtl 'aHtla)[OIl£Il ~'::_-ltou"!oucp IIIAX l' ~ tlH !OOHdAJHO B£ llXUUIItlE llHL)!adl1)t -nodu OHIf::lLHd138'[(adll l3IIO)!tlL llH Ha)[{orr oaOLOJ a H HHaOJdu Ii a OH)KAH 'co 13d1f9 aH 13JO)!HH 'rrAudia:HIf Ii HOl1HOIf .LOHl!ogoao H .) -HO)! tlH'rt:l caou -ON 0 L1l1tlUOUE13d OLllO)! 'll)1od13H HEaHO 'II:) a!HIfah tlH OS!OHu:Ita nodu OSL::JamAWHadll 'Hcpnd13! tlH _II HlIhHadA)lHO)! 0):( %:. ll!HaHM!HO)! tlH BH!OUa! U£ UHlIhHdll 0 I"'L)I ::JIfH::l)[{tlB:AOlOH)({AH ::lLIIH)!{U!I lI)!.'. 'llLOOH!lmdIIaH HM):(H13lfdl1 II aIIH13!O'La OHl1g W'L)] 11)!IU1I1I06 llHhU~::JI·iHOlInllIfO£1I tl!tl)!:)Ul:!IfJHe asor lm'd13'rtA nn'13dou 'dtlxllE: HaLOXud!o Illiodag .) 13~IVHdoliOl .tH::lII::l ll!BHIItlHOHnIlH adn =-~_ oaoxodox H)!::J.10 IHffiHUdcp atlruIl UH o!Oa!::JamAWll::ldu omsc )!Al ~.hodU 'nma )!llh tllI)!HHE'LH !OOHOtmO UHgO)t !tlIIIHfB:U!O 'm:IH ~~'.lOOWII:ll!lIll!.)Hll!HO)[ HEaL ::lH 13'HHH13!lIdgO)[HIfaS .)dow O.l1:1dqlllV IIIlX]?W.l H I!lIl!.lJ'llg :lIIH:lhBHE oaoxooxnraradio I!II l1adOII..d!.llldli 011 13SUL 13H'rta HHhtlH ::l 'rtoxo:It HaUIlHOHhBH H! 'tlmAO -umac O)!V" 13H 110 :lLllhIIH13dJ tlaHdllmE:tld tll1 ~J13IfIlH co )!'L1I O!HH UaO)[llL 'IlWaE OL:JHh) !'L::JOHEI! 13'i'a ah:la-HllH I IIIAX codn HIlIfJHV a 08LJLtllOg llH )(HHhOLEH co 1311 UHa'Il'AHHdU a O!MH ah 'allHalKOIfOllO!::Jaw :('J 068 {) .rcx nnao.lIX nnnrod UH HUXUW 13~13Ifllh UH OL::llfHHllUH" 13HaS!:)HH'Ita UH *HUXtlW u 08~0'[(0B:EllOdu aa U)!LaIXO U£ HHIIJHV 13H tlgdos! OH1l0HlIO ::l aHH:llKOIfOllOL.HllH - Hll):(::l LtlIIA£13dgo s: odiaa moxon itlEv\liOil aiaao..1)[::lII.Ll:lH::J'L)!:ldUIlH as 13.l13I'lOII):(Oil HI1!IOld'LL 'mow II oaLOLtlJog 'a OLOHU13HOHhtlH UH ::lHl1!I on UdHWtlH '13'tt)[{:lIfJEll 13)l::JHU:l)!OEadll U!13m13IIHL<p'l.)::lhH~:l.L13dl.)llIlUJH13 13..l:lI!J~I!OHlmd .~JJ' llH 13!InIHU:lllll 'II!::JIIIfH!~13)!d::lw J~aJaiLo ! tlH Ilgd08L ll!lfHcp13ruoaJ :ll!H13JHJ '13UllO 13wHrrol-!:!llH I!- 13.~. H::laOHJO 1l8RDO L138llhllI.)UU..)lIH:lhtlH£ HllI!lHV Axd'La !13JHUg13H OHEOnhH::ltrH:lL H1Ad'It OJOHl'l O~tl)J 'UHH!.)HI!~lm~dll O.1::lgll~lItrg om'L~ tlH aLaB:oxtld!o 1I al1'L)!HHoIt lImllaHEtldLO -OIl. HIIII.)l!II~.a·~J· I· 11-'J HU)!o~puodEl~!~_llUI1<l>__H~~~u_~~~~ll_.10 l.)1I I 1l1l91!91!0dU . 13LU)!:)doN ER O!aUHahllHE ~( -£ud '!HaHIUHO)! 'UII)tHH .~'()ioiEll uHdaaa.1..L13mlldIIHIIl'lOlt O)!O::lhmmHO)!H ::l :lh aHHa)!{OUOll co 13):(::l OH:)ada!HH 'HHII13ALHO tlL13Hrr::lLll!ILOual1 ::l ('J tlH OLaH13IIHltuuallE '[(auo oroox adu LOL I) 'n:J ah 'lilInHtldcp OHNOdJO aO!I 'ugod 1l)!:ldu'Lg II H)!8tldlll10ll O'LJ tl.)J.)HIIIIJHU II HHIfUllHOIfO)[ .99 llH B!13!IOHOO 8 110.)..)d .:~::'~?UO~£~~ ll'I1Hhauut[ Ii aOdiOOAIrOIl Hll)!O!:!Ill1HI1 a!HHl1tlU13S II IlIlH1.a!H)!OIIIIIfJHU a.l '..rada OHOOII.0ahIi01lIf)[ II xoa .1::lO::l:rtM£::lL -naadu codu caod ='~'.uanaaaodn tldHEHHtlJdo ::l.U)[ W'L)! o t:E r. IlHahO!ol1..cS ~ 5: :i U 1=-0.o NHIfHA nsor omx OL1HO)! '::lh13g0 'J 8891 !:I'LL "J co tl)t LIlJOW OLMO)! 'Hgu13hau oHNaml1::1d.)ahllWOHO)Jll ULllH::lhaduH !O !A!ULO tl)!llL 1.) -aIl8EH adoN 'tlHtldLO U)!lldaw V a naorroa 'IIHllO'S ::l!W::l'Il'::lO 13H ::ll~ada ou H::l.LH)!E'Lq!LOHO'L)!=OIl oauonrou OHh'UtlLOOlt UH aaadro ll'It OHltOJ tllIodB:g !O lIl1agoll 'aHuaulflIogudo)! uHJIlld!Hah '.1HHHOIiO)! a U!O!IH)[{ 'OlaHaodLooglldo)[ 13..1OIl'CP HM)!:JI1HIfJHU UH OL<?sLOHaEId'Lll HL ::l)!{OW err UL 'OJU'I.t" 13H OLama'rt'Lg '6(181-8S8 I) IlI1)I(~[(Olllll!lIOdOWOII 'd.)0: 1111!~ '~dON OllO!:!II.

0 Xaficfiyprcxa I1pyCH!! PYCl'IJi npyra nOCOKa".l.~1I~T!_~._ 1815 214 aa nOH. napa na pa3JIU'IHll CblO3HHIl. xoraro HHMa OT KaKBO na ce cTpaxysa na cymara. nana H35paHaTa B Hal.n:aro-enraaa r C'bC. 1690-1814 (6poll xopa) 1710 75 000 350 000 100 39 220 30 110 000 000 000 000 000 1756/1760 20 000 330 000 200 000 195 000 330 000 r. 1700-1800 (8 MlillIIOHH) 1'.I1~Lr~. Hac TIO Mope rorasa.~~~nplIfI'l'l!HTe <paKTopu~: C lfKOHOMlll..ce.4l He p.00_Q_..0 2. Aa OpHTaHCKaTa nonxpena sa CTpaHHTe.I.ua 3anJIaIIIBaT C aaurecreae OCTpOBllTe.0 6.- rrpexaspmrr Cy6CHp:IU! na CblO3HHUllTe. . HO liMa H OTpHuaTeDHH crpaan n nOH!lKO- TABJIH~A4 excnenanaara na BaJIXepeH OT 1809 r. 1790 . aasnn... llnll KaTO nsnpama nO-3HatIHTerrHO H ecjJeKTHBHOno. Bropara ¢opMa aa aHfITlIH.aTH MeHTa aHrITHHCKli CbI03HHUH.0 2.0 9.uHpa CblO3HH-. ofimare . 1689 AHI'nI:lJi 1779 ---_ .HaTaeYMa OT 675 000 JIHplf CTepJIHHrH roznnuao aa nepaona 1757-1760 r.I..0 19...HcjJpaaa HaCeJIe-. HJlll KaTO ce 1778 170 000 200 000 160 000 300 000 1789 40 000 180 000 300 000 190 000 50 000 1812/1814 250 000 600 000 250 000 270 000. _ 6JIarOp.Hn.lIIllleHlI aa pa3pacTBaHeTo aa aHrnHiicKa:TaTi.fHO (KaTO aanpaxep aanaeesure H e JII06HMa 3atIaCT OT M~HHCTpllTe.u.sYJIlIKaTa Cll crpareras: HeHTa.1fcaao npea 1~13 r.ell. .. He3aBlICllMO )I. )-I. BIIHanl Cb~ TB'hpp... HHeTO.lIIlHeHJl J.. KOHTO aaraxapar canare aa cppeHCKaTaapMIUI.qa POJIH BKoeTO OT enos crpana -_. 'Ie HaIIlHHT cjJnOTTpH5Ba na 3aUl.K'bM xopero.HTatla CbI03HHI. cnnaa MOPCKOTOCll npeBb3XO)l.0 20.I.8 Ofiezrmreaa npOBJlHUHll na ce 5He saenao CbC C'bOTBeTHHTeaa MO113rJIe)!(.J.CKaTanOMOI.5 37.llTecll •.-l.ap.5 21. na KOHTpOJIllpa 5aJIaHCa na "c enno nane. C rasnaa l. na Hll nane B'h3MO)!(HOCT rrOp.0..9 2.0 11." 1800 16.u:YMHTena OTKODKOTO na B TA6JII1l.uaTII _ 7300.38 81 67 195 _- -- --- -~- anacrra .fHa (a B CJIyqaH C PYCHil ::_:.J..OIIblJ. 500 000 70 000 400000 50 000 30 000 170 000 . KaKTo me pasfiepar tIllTaTeJIliTe C ormr B CTaTllCTHKaTa. _ nana B'b3~W)!(HOCTaa npaBIITeJI--':_ saexare 11 p..0 1. .q e cjJllHaHcoBa.HO TO 06llKHOBeHO 00 (jJ <I>paH~ml" HaBbTpe KbM EBpoTIa TAEJIH~A llllCJlCIiOCT na 5 IjIJlOTOBe.T03H.aBa Bb3MO)l(HOCT aa cppaHL\Y3llTe HHTO na 3anO'IHaT cepaosaa aoenrrosrepcerrre 1739 124 1756 105 .I.5 6.p.eHaBOllHa.psara e xpes rrpesn BoeHHH p. cpenara HJIH Il'bK spas aa )I.0 28.)..QTP'lI.1eUUCTO sa CIIJIIITC..RcjJpJi:-~ rpHfiBa na cetiopaea 113KJ1lO'IHTenHOHllMaTeJIHO.. xaoro noaese cncxara sa 3ana3BaHeTO aa esponeiicxan 5anaHC. 'Ie . ce npOTIISOnOCTaSHT enaa na npyra.. ITo .n:KpenneHHe.__. oc06eHO B paHHlIH rtepaon. ocpaH3llBa-=:' (xopafia no Mope) cpemy MopCKaTa T'bprOBlIll. $PHAPllX Be-'-' JIHKH nanpnaep nonysasa OT anrJIHtIaHHTe COJIlI)I.a ce B3eMaT xeceHCKH llnH APyrn HaeMHlIUll.anH C uen p. na reorpaecxare cana OT T0311 ____ MO)l(eM na OCMHcnHM HanbJIHO CTaTHCTHKara aa -" Hcnaans IllseUHlt 06C. 06bpHaTo n C npyro KbM KOHTHna sa- ___ .eHTHH pa3MeplI.-.0 8. a B 3aKJlIOtIHTenHHTe eranx aa HanOJleOHOBllTe BOH. CTBOTOna Bp. Ofimara lI.).1lHHeHH nposHHUHH 50 30 34 70 63 40 48 72 27 80 40 25 ~ -'-'~~-'-'---'""------' 40 66 49 20 44 Benmcrre nepnon (Bll)!(Ta6JlHL\ll 3-5).faJJOTO. .n:OBOJICTBlle._ . _.OBeB3eMa Mlloro no-rOJIeMU pa3'Mepn (i 1 MJIH.bp)!(aMeTIbpBeHCTBOTOCM no xope':". rpaanna Pasaepsr aa pMHHTe sapapa nara ce naxapa B urapoxa B 3aBHCHMOCTOT TOBa.s_I!I!!:!I_!lL__ Csennnena '. Q\ _0\-~ )-I.!T{)_~~!!Q)_:. )J. e caxo ~OIlYCTm!JTa rpenrxa MO)!(e na Bb3JI1l3a aa HliKOJIKOMHJIHOHa).. . Ih.0 e 'Iy.fROTOBa CTaBa B'b3MO)[(HO . 1690 Aurnns <1>paHU!!!! Paasiep na apsnnrre. 1689-1815 r. HO KaKTOnOKa3BaTKaMnaHHIITe ua MapJI60po H YenHHITbH.a"npHJIara ..u:eCHO orpaseua xepuora ua HIOKaC'hn npes 1742 r.u..41 Iloncarypnaanero ua KOHTHHeHTanHaapMHH H3JI1l3a no-cxsno OTK'bM xopa n napa-ran cpencrea.3 2. rrpeHaCO'IBaiiKM carrare na opamms s npyra nocoxa.~paHl.MOmae Hall. .IaT CMJIlITe aa ~paH~HH B 1700 EpHTaHchJ[ <l>paHUlH[ OCrpOBH mmepH!! 1750 10.. ormcana no-rope.CKaTa" M "KOHTI1HeHTanHaTa" CTpaTerMH nO-CKOpO ce norrsnsar.WI me S3eMe BaIl.cjJ~!S!!. KoeTO Hcnanns WSCU!!!! 9..(aBaTB'b3MO)!(HOCTaa AHrJIHH..lITe HH aa KOHTHHeHTa H TaKa.HHnOTOKbT OT aHrJIHllCKIlTe <poH)I.~ .feCKaTa 1I3roAa.n:OHna <pllHaHCH:paBOllHHTe H na cy6cll... HapaCTBamOTO HaCeJIeHHe II soenaouopcsa MOUl. KOllTO .65_MJIH•..aHbQllTe AO 6e3npell. nbK II03Bomma AOMllHHpaI..5 18.7 1. -)-I. Ca~1O cnen KaTO CXBaHeM 3Ha'IeHlleTO aa <plfHaHCOBliTe H cpaKTopll.5!l. KOHTOna ce 5HHT cpeuiy ~paHU. KOHTO ca rOTOBlI na "npeHaCOl.!!pQ. ------ __ . CTpaTerliHTa ra 3aB'bpUIBa rparHl.::.CTBO"39..0 17. ._ ¢paHl.0 9.J:<!_I_If!.{Hl'[ Pycas 100 2_~ 120 - - .6n'ec'iiiiu.oReaHcKH nasapa.I..apeHue._Ho BCUl. CbmHOCTTa na Ta31I CTpaTerlI'IeCKa xanxynauns ..HH.0 1. ce OC'bmeCTBHBa nse OCHOBHH B cjJOPMll. HHTO na arpaar raxaaa Eapona.HrHe npUtIllHH Xaficfiyprcxa nxmepaa npYCIUI PYCHH I1cnaHHJi Illaeuaa 06C.J10 000 __ 4". 35 000 __ _ "..0 . 90 __. 6e3 na irauaoaanea 6aHKpYT. _.A 3 llllCJleHOCT ua Hace..0 28.: .x. ll .proBMii~--oco6eiiOB-fhli To .eHCTBliH lIJIlI C neplIcpepHli Ha5e3H.0 . B XlIIIOTeTlll. M raxa "npeHaCOtiBaHeTO na eneprnara na e CR'bTIOy.__ .. npllMaMJIHBUTe OTBbp.0 4. nllPI13a_~9.

:l1tl 0 .LOOgtlIfO H)lOahUJ tlaHaH- Oil ::I.LB)J 0)]' O)l£Mug llatlHllW 'HO a.LU)IOHlllOH 'OH.L OH UH BHUITIUW llHHaOII BH tld::lWE:lld aWXllE:B'uag.L .H ..l)!'Ld Bdll'::Im 0 .L::l'n'Ld B'..Loalfg .tO ah::lSOU_ emo '::lHIlIIAdllh :lll'd'L81 -odu .ldTI'Ellf:: llll' a.LOS.0 tlll' .LOIfCP H tl..LoI!a.LOUH::l)l{oI!ll'::ldu 'B.lHXHl OJ.l11.HUO HaOH ~E .l'n' Am '::I1Hd -odusad _HHdoJ oaOIfUO H O)!O:Jhll.L::lHrnAll'Oulll'i: '::lllHal\:A dB)I{ B'llHlIBHOllh1.LBHHE:UruO llE WnElE:HAaH 'XdBH OHh'I.8: -U1UIIOII o ac iu OUBlI: 0 a& O)loa& .LOIfalH81..L O.~) Imdaul'm -ll~HUeli ellHlIEed 'llI~WHlll.)ItO 'B'IlIfJHV -)]'ArutlE IIl:!O::lhIU::l.LO lllt BH tlHBd.)! oxada LO nondeu J'Lllq.L'eHOH.L 'lB)t)l{BdJf::Hpll' .LO B.LO tllI.LOlldu.)::111 IIdrpHh .la.L~l:!Oll::lllOdBa otrdsat a O.ll)l HH!.LOII.L U B'ud1.1.L a HOll"HOlf ah d'B)lBW 'J B'OEIO::IOaHUH 'Bll' UIIO.LOl'lIfO)l.HH UIlf::lll:!OII OHaH.L B'HH1.J:OId a'l1 'BH B'UII.).LUhBHOAd H ::l..Lali II O.L01.J:1..1:l8:0XBd.LO~::I'n'::I.a .LO H .LO 01 nanrnad llJH.0Il!Oa91l1lImH~mOIll.L0~hA ::IH IUhOIl tl811ll' B'H.LB'H1.lEOI'l.08: Bll:lBUgO -UH llJAdll' d::lI'llHdllBH arem ::l.O :l~Hll:)~hIll.10UllOllH ~1l8?IIOBliW.LuHau.H'n'lldu£ nanuuaodu a.LHIIO HO a.LHtllOa.LHOl:! 'B'llhJd08H10du _-OW HJLOII!Oog1.LJOIi onoou O.LB8AUX1.L 0.L.L0 .lH ::I.Lo8.d)! Hh'l.L - -O::lhHWOHO)!U.ll:!O~O!I ll)lOahIIHEOI'l.L O.Q.LOOll' '::lLHTrItHllIfOX U a.)!IAadli 'Hud. BII1.L 'WII 'nrad O.LO HJ.LBHOAllBH 'J.LO HUll.lTI' Ha'n'AHlldll o a O.LO - tlI!110 ll.L :l.1B'Hl'ldu' UE 1.umg HIIl:!OHUIIOII-O)lOH::ld!f> II'l.-=--~.LO co O.lmHll'oxTI'ou unono ll.LOOHm'l.L~h Hg '::llHH!'!OH -ogtlX 10 oraaaaon ccdu ..lhHUJHll H ImruolIV HO lllIlH:lal::lgO:J H)!llB'II::Id)l11011 ::l..ldll-'Il.l. 'n'uull'adli 13)]' U8gHdJ.adU £ HO.() 8 alHHBhHIfJHB BH Imr!HOA 'HHnHH80dll BH 'BH!.0 aaoJ'l.).lHHHXdBHOW U..L::lOElO.l'l1 .Lf.lElA8.LB'llWUH'B£ oo Bll'.)l 'HOHtlHHCP alHHH::lOIl llH ::I.L:-ll'lIIa 'e.L'BH::lSIOgO:) 'B)I{d'lWoli llll' H oms.L aHHBNHHII H adow O.LOOIl1.LOOH::IU:)HhOJOHW Oil .)8Ill -HhllgNB ::l.Lll)!OHBl\:d:lJ -II10H.LO HWllOllIIBE: '(~'J Bl1.L1.((891-6 J 91) .o L asasdu a:J 1.LOgo .L1.llelld:lW I 1l~I1)10HJl'doll)t-o~O~:JJll.lHE: ..LO tlll' .lHgBIfO.1B'llnHSOII -~ OHh'L.10HaOHOO U ogidz .LO -odu -)lIl)J BHBalllIO)Iltoll ::I B'HOAd IlH Uf::B.Lou::I.~OOU Am::ldo :Jl~mIIllJALdoil o cr c.LBruO oonndn HHHH::lOH lBllB'Hahltoli 'B'llH::lH tlaHd)!HdII ll)lO::lhH.10 .LtlJAdlt 'ug:)(I.LHnI1H1.LIIIfOil llIfll amo OUIH 0.ldlOHHUW'n'1.LU.LdBW codu HAlf O.mdtl OII 'HHh o.Ll'l.lru! .L13'11ggoll 'IIH~Og alHW1.lrn::ld 1.LUH::lHUll'a'l..O .LO ''B8B)Kd'Lll'1.Lll.l'n'-.L HE:::l.LHhll'H~I!OX W'I.l.) B'H)lOH::Idcp ~aB'oaga HAlf BH tl.LO u'n' 'Bl:!B~ ·::I.'[( as 0..}HOII udqmh HI!H HAlf 'O.l .lOHIIIIN) dosrodinox HJ1I1ld:lIlJl.Ld'Lf::O B'uHtlwd:lJ co OHIf::l.LOIIH 'dJguo)J ::lh '::l )lAL bLOHl:!{1.-Hll'pa*d::lguo)fO.l.LB'O)! 'B'ull'HtlIIdaltMH :l.Lll)l:-l~UUJHU -H.l1tlH --ir .LO a.LllIfOIl 'J -~OH 1.L~O){ 'HtO.1 -OX-OlllHIl omraanono O.LU)JOHHIfJHtl II Il 'tl)!1.lHCPHdB.lTrIaH l)!HIfCPHO)l B'IDIHCdcI> tlH O.Ltl)I BH EllJOH ::lH ::ldOl" 1 1-' :"'0" e BHH::I013: II 'B)f:l¢lldJo::lJ ::l.L::lUHaIIatldIiA II:> a.ld a O.1tltragoll 0 OWBO WHE:tldgo'l.LO BH HHuH)..-.1HHll'oUIIf::::lg a Il aHHamO.LO ah ah:lElOIl -hHlIBH OHH.L1.::I)Kd'La BIt" -xaao Oqlf oaocrr 1.l IlElOL O)lhl108 -Hf::OlI O.g HHEHh a 1.nHlldcpah OH::IO::lH.LO H)lO\:!OII ndorr IIHW::IBH HHU::I1Hh1.lHH::lOH 1.L!.l0 UH aHtlallhAE:ud IlH ::J.BII.LHHBhHIfJH1.LOUIlUE 'BH BllOOHdAJHO.LuJdAgog'BX 'BH 'BHBd.LO luaHdOiIlA II HHOAdllBH .lH1.L~HwodJO '::IdOJ-OIl HO-1.LHd::lw£tld llH ::lHH::lrnOHlO alimaHHll'::lgo tlH :lHlll1BlltlE o U ~ O.)II 11 llHUUO W'L)l :l'nH'LU.LB'?.).lomp H IlllWdB B.LO aH 'J "'c.}8 All')K.lWHHd.LlldgO It l:Il~OI a ~ ~ ~ sodn 'Bl1::ldg a duw 'a.):)·amo H)!OHOJd'L.L'Ldo~oJotr 'BHaOHOO OlB)! .H--H)I{OlIBH 1l)]' Hamad oHagooo Oil da.LHaOOHuHHCP H a.0 ~LI1HU:OH H<J.LOahl'l.Lodii tlH!10H 'B'llh::l8III H B'1I1ll00 'B.).LU)loll'HBI! aLIIHH1.LO 'B'HUluALdOll 1lll' H.L_..L::llIoltudJ O.Lao.LBJOI'l a.tlWHIfOJ 1.Lad 8 17 91 sodu aurau.. El Hwaugodli o8:.1HHHBliWB)I UH)I{OI a ::IHH::lll'BImH BE B'8:10J'n'OII ::10 B8:0. OHlt::l tlH W.LOH)lB)l--aHJU.1 H:):lU P)I{OJ\: Oq[[::lmHd i aBd:'H':d".la..LB'I.: ~ B'I1TIHlldtl> tlH a.LO)lOd::lUWH 11lll)!:)HUJliJO oren --~aI$Bll)l('!.LUO)! 1991 .L1.L~lIfal'B£tlll:oll' :u:> orannnmrou rrou zo B'n''BIlOll .lIIIA{)-BH--:l II OHIf:ll1.)odgoll' croxmsdox oroarorroaoaad tlWHE:a ::lH ll.LOOW---- -\i>HO.1tl)l:madcp BHO'Lug.8 13.LO.lJHi\.da91101l) lJlIJUlIUOlllJllO:lhHWOIIOliH 0111J!h "J 699I 10 ll~llI!Hdew 1111 'J 8991 ..lHHm1.LuhdAJ.1HH.Lll gOll'-llBH H B'HTI1.D' "J ~991 JO AIX HAlf udu (a~HOHllHIICPell d'l.Lo£d'!.LllHIILrlB)! a HHh)!::ldo)! llHH)]'Ol W:lllH£ ~99 I sadu 100Hgall')I{tldlI ah orr Ll'lJH.1~~H.: : ~ ~ 0 1.td .W :.lJO)J 'B'HHllIIOI1 L991 sodn WIl.LBIIB'O)lOUOA H MH'mIH-aodllBll'B'HTra8m oo H B'HIfJHV IB8WBWll'OIl 'UHull'OJ llw::mdu ::lIIOll'OX J ------~---UH!'!OII .L ll..LHglldo)l (HoaUOlItlH UH IB'odg: 'HhHHEOI'LO a) H Hl.O 0'1.d a OIfHTIW 1.LO H£::l.LO'LJ'l.LOOlIBHU.Lumoo oo II oudtlh -HHHBIIJI1 1.LB8)lOHUI tL9I-ZL91 alHH.L H)lO oaanxodro 0 llilodag 8 B'ITod BLtlmBdHHMNO'n' H B'Mnaam a HHUJHV :tl)laa 'B.L08B 1.L8) a.:--.LUl:! d'BJ.lJIOX-OJIJHB B'Hl::lm a.}H 'B'HhHtldcp OlOHIfHO aaor B'HTI)laIIood.O 'aHH:::fmbu:'I.LBHO'Ldu tlll' 11 u.lHOiaIfO ·)lA.}H1.l.II::IH O.. LOOH)I{OWE'LEl .L 'ATX .lWOU OII .LllWOIIllII'n' It:lu:) H::lHBd ::l O.LO .ldll II 'BHdB'IfAIIOWlH 1.LO tl)lB'oa 1.L)la¢::l- .ron B'I1H)I{BH o B'Hh -lo:la'L.LOIlAouf:: U800H1.LHH::IHllIT"::IgO Hl:!OahH.I.ld.LHIIO .LO BH aHH::lll''ilUEl ::I ::lLHH::IHHlt::lgO orno tlH BJ'II1I B'Hll'HBUOX w'!.LU)lOah H 1.LUHlIlOdo)lo 8 'HHamOWOlIBWO Oa)lBH)]'a daaoo 1.La a AIX 1$I!lld)I HAlf 'IInHIfgll.LB'Hhlld.).0 U - O)llIBW 'B 'B'UHBaUUOHBd.LB'HH::Ill'BII~H a.LUOaHBH ao tlll' 'BagB'CiL 'HIfUO ::l.L1.lJ.L BH B'llHJdaJ\:E:H ::I.)tlh HH::lUOHhHdII .LB'n'1lll'£'I..LUO)! 'lIBd)l OHhO.LOJ a ::Ih::lH 'odox £9L 1-0991 al'nnllH 1..LB)! HErOH1ll:)A co llll' AIX o 'J ssdu oraamcdrsa BH ::lw::ldlI .rJ O. _ 'XdUHOW .LllE:ATrHUdcp o I::: .}IX::lduaH o B'ehAUJ UJ 1lll' 01!.L1.LUHaHIftrggo 'dBll'A I.L1.LU)l:)H.LB'II::Idu tl.'(000 -~---___ -oa 0000171 O~t trenoodou nsodox II B'Hwdtl IIO 1.LOOf::U tl)! OgBU:>'-OII-OJ.LOHHHl'l lIaOhOIIf)! -ll'BH B'HOAdll OII B'HTIHadA)!HO)l E:ag oHaaoH)lugO -H::Idcp U)lhUOH IB'f::Owdo.O HHll'HOgAO ::10 O)l~ 'tlHahllU.).Lllll: II ulI:o.Laall'B£ -=.) tlH dal)llldllx 'B'Ifod uma'rt UH ::lUOOII-lltlH Oll 1l.)ll'llll'.1II)]'aUJE:'I.Lol1Jdo 1.J:0l:! ')I{UlIll)la -odo caonnndu UE: .LO II .)HHll'ago 'B'HHBIIOH ~ >.L::lll''!.LBahOIIf)!ll 01.LllIfHWaH 13:JAdlt HU'n'::I IBll'tlll a.LllHWdll UH :lHH::lU::ll1 .ld)!o.ldll: BH UlI'L.o U 'J £18 I sodn) 1.l1'l.)'n'.LB'll'oa B'llOAd ::Ih::lHOIi ooa H HHhHUdcp .L O.L0::lW8 .LU)l0!1Hd.l.LO tlBJOW:lHE:ll OHOU-Oll as.l)lJJdAg HmA)]' BIT"tlE: 'nl:luqJH9)! 0 oHll'am: .LoogllUO oo HuhHBdct> 'wu alHHwdB HaOOHtlHHCP.LBHaaOHBIO£'L~ ::IHd'LlI JOI-BH no 1.L00H8010J 1l.)J'\I 1.LB'llBSEBd oo B'HH::IrnOH.LllWOIf ~()H90dll'01I-01i ___ U BltlIfHO .lUOX-OUJHll tlLlldO.l11.LuaBdli OH 'HO ll.Q.LB)lOlt 'HHrm:gwB -HH::lHHll'ago 'U::IllBIII-tlU-O)!g -HH~dJo Hlth.LOllBall'auOOll "J HHualHhtlHE: .Ludll 0.l)lOHBI'l a.LIIH1.lH ::l.lU1.LBaOOH'BHHCP 'U.L1.lHUCP H OU&I1IfAall' llH H)lltllllllH Bll'Ha..lUOX Am::ldo O)lItO)!HH ::I.LIOOHrlOUOJlOE::lg I1HH)]'adli HahAgo auoox 'IIH01Hll)lI::llH)!:)dBhllaam Amado £991 doso.io dOHD' Jl'HliOUlldll 811dB~dllaJ H H:lllll)l(d'l.lW UE: HHhHllH.lE:::lh ll'L.LHll':)8m BH tl. ~-" "" 0)..LB'llHhM.l.Lllll::ld)lll'OIi 'J dB)ltlW Ul:!Oll'H1.lE: .L XB'.Ltl8hOIU)l.)d4> '::I.lH iUHOHOO 1.LHl:!JtplldJO::lJ H AIX HAlf BH HHWdtl '::IdON ::Ihllg0 .LUJO)! 'I1I!HO HE:::I.L1..lW 1.Ll1audli BH .l)!h:ldll llH H.LO'!.1B)lOll' 'B'llll.L1.)! 'BmHuV\! Blf 'PlBX BIfUO ll)lOOhUIfO.LllElhOlitlE: ~go ::I1HhTI'H'SItOX II aLHHtlhlIUJHV almd'lg as d::llllHdlI 'll'oHdali ncor ~1..LH.O tlH-OOO 001 B)I{d'L'n'Ell tlll' a)l{ow UH 17181-£181 ccdu omso alIIdcpllh oo ~'n' .J:08:B8B'Elli"gO HlId'Lll O.)lIBll'lO tlHllll.H"U. - - -HHN a80hHHdII alHl:!O.LH)!HU.a ::Ihaa OHHawadaOHll'a tlH 11H lOOHD'1I110H£Bd '(I'l'L£lll. -dar -unrr H B.L ::lh 'lll)!BCP .1H.LHmB'.LHOaO as 1.)IIWH BUHg == ~ naor .:U "J orr IIgUX -U--oIfdllh--UH-)I{OWt'l.1BJO)l _J OJOHW .LBHJOWOllll'OIl '1.LJO::lJ.N.) I BH tlW::ld.LH .LHEAhHBdtp'.lH .l Ii 'B.LO .)OII AIX IDIO'n'H1.}WHdIl d a i ao snnrojj -mox O. 'BE 1.Lah'l.O 'HHhHHaodii IIO B.l)lOH:ldcp 'J ZL9 I E::ldll .lEl-Oll ')!::lEl I$IIHll'OXll'Jdu -!pm a B'HhHlldcp 'il 'HH'nHllIIOdli a.LHh)tH1.l8. OE:d'Lg .":i}II.i ::10 Ull'!H tlHllOH HHBd.LOoIfadE:.L1.LOOlt BIIIH BH:J1l8 _:"_.lH '::I.Illu. $ U =-~ == -HJ.LB)! l1.} UllOOH::lh.lgdog 'lll'laa 10 IHawow JAdll' nxooa a'l.Ln'mBa)1::1UO.L8:'B 0 OHaW!'!.)I!~llg 1lT!)I{'d:lguo)J ~ . ~.i 2.LffdBaOJadll" H BltlHll'OIlIIE:::lg Bll' .LO HO::lUOll'BH '~~llIf::l'n' HlI:UU.LOA Hl:!~tlEl lUAdl1 H ::lHU::I.lH 'tla)l{Auogo '~og 'B.L ud.LOJIoiH81.LOOHm'LOa 'IIHTIHHElodll '(BH~OiI '::Idow a II tlaBll'OII!guH ao aH tl.L'B.OI!It ~ -UHll' tl.

lmeimre rrpOBHHUHH non ynpaBJIeHIJeTO na HOBHlf CH nanep Bun.aHH}1.-'H-llYH"·m. npereuumrre My na 6'b)J. Betle-aMcTep)]:aMCKI1Te nproBcKH cpenn xapar CBoeTO c06CTBeHO npaaarencrso na CKnIO'IH cenaparnaea MflP C <1JpaHUHlI.BCH'IKH :re Y'IaCTsaT B ...eBeTro.HTeOT . HaBHIl.OHofiase e OT MeJICOplGPOOHO anauemre. He ca T'bll He3Ha"lHTeJlHH.n:HIIIHara BOHHa OT 16891697 r. "MopcKHTe CMJlH" ce OKa3BaT TB"bp)J.r:rbpJKa .OIJ3rpaAHrra apxasra II cpJIOTaCH. Ilpes cerrrexnpa 1688 r.CKbTIH. C'b6Hpa 24 OOO-Ha soiicsa sa nananeHHe. O'leSH.rpaactpopxapa B 6aBHa.l. raxa H_ xonanncxarar'sproaaa ca cepH03HO nocrpanann OT BOHHara 11 KOCBeHO OT .. HH rrsrmna.I..!(U5l.'bpiKaBll. )]:OKaTOTO ca:-"WTOnaxranaaa )]:ellHocrTa aa 60llHHll CM cprror.na .)..ll.OBe. AHmHa e noncnrypana apnaancxara CM rpamnta.mar cpeuiy <IlpaHIl. TB"b)J. cpHHaHCOBH cpencraa.Z o HUTe repMaHCKH ).3 = Cnen 1692 r. re caxo ysernrsaaar HKOHmm'feCKUTe rerna OT BOllHaTa H 1I npasar aenorrynspaa KaKTO cpen T'bprOBIl. Arpecasra na ([lpaHIl. Casoa H Hall-Ba)!(- ga = -< U s: gs == S: .l.paaua C Ilapax tIpe3 Cy6CH. HO HHKOll OT rHX He e nocrarssao Ba)KHa. Ta )]:a ofispae MOPCKMlI HJlH KOHTHH.H3eMHO Mope.'U Cnen 1685 r.a • ~ ~ Xafictiyprcxara HMnepH5! BO)]:Hor-rasna 60p6a C TYPIl. I-lUTO ezma OT resa MepKH He nOCTaBa npOTHBHHKa na xonene. HlOcpaYH)J.lIH.!.HIIIepH)..Hara fiapnepa aa cenep H Hecra6HJIHOCITa na n03IJUU. YiB"bp)J. se na . repMaHCKHTe npI~!!~' .a .1J.!.(lfT C'bBpeMeHHHTe KpUTIJIl. Maxap H B HlIKOH OTncurexaa o'rsasaa rpyrmpoaxa.H aa 60HHa nora.-"i .jcoaro nnasoaere aa lIYH XIV B"b36YIKAar no uana EBPOna.y 06eAHHeHHTe": npOBIJHI.. <IlpeHcKoTO npasarencrao asanpaexa crpareraara na Ha6e3H cpeuty 'rsproacxare KOpafia H crmrymrpa xopcapare CH zta nnasxocaar aHrJlO-XonaH)J.--TOBa nexensr HeyTpaJIHHTe crpaan KaTO Anrrnra aanpmrep.e "ap6linp aa ~ _. a cprrOThr ir rsprm aaryfia no Mope._.l.!.HIJH e )J.HR OT 1688 r. KoaTO )]:a nparn . .a H cHTyaUlIllra~e no Mope.HTe.... TOBa C"bBceM He osnauaua MOMeHTaJIHOnoaaosaeane aa somrara.CKHH MOPCKH rrpeaos. KOHTo npenocrana aa llyn HHKOH OT npenannmre rpanaua M B 06II.:r. KOHro HMaT xenaane . HllTO CPJlOT'bT MaKap H 3aCTlJaIIIUTeJI_ HH OTK'bM MHOrO'IHCJleHOCT _ ca ofiopyrmana sa npoirsnsorrenaa H nanesaa 60eBe.. EAHH 6'bp3 pasrpon aa HJIKOH OT OCHOBHIITe C"bI03HUUH 6H xrcrsn na pasxonefiae npOTMBH11Ka.HHCTBeHHlIOCTaHaJI rppencxa C"b103HHK. a xoraro naii-noczre B 1692 r.a. C'b103HUtIeCKHTe CPJIOTHOT CBOH crpaaa ce CTpeMlIT )]:a YBerrH'IaT HaTHCKa CH rrspxy cppeHCKaTa HKOHOMHKa. 5I.HlI. Ilpourraara na nOJlHTH'feCKlU1 KYPC B J10H)J.. e nonxpeneaa.HCKpe. noaeuero IJMar cpasmrrenao ~!anKH apMIJH H npof:j 6neMH no coficraemrre ca rpaHMUH.n:eTO"lHO na ce ornpasa ynap'sr H nparexasa nll ITYM TOJlKOBa CMJIHa sons. aasnpasana cpHHaHcoBHTe CM HHCTHTYI.KaKTo cppeHCKaTa.CKHTenprO~UH npennosnrar na npryBaT B MHP.aHKIJ CBOllTa eaponeiicxa "cTy)]:eHa" BOHHU B ropeuta. 'Ie u caxrarrr Jlya He ~ MO)Ke na 113BOlOBa ronexra rr06CJ:\H. Ilpecnennaaero aa xyrenorxre nroxapa nporecranrcxa Espona. Ilpes 1678 r. H )J.iPOTO na aHTM¢peHcKMlI C'b103 CM ceraBaT 06e)J. B'bJlHYBar eAHaKBO repxaaua.HIJ.eHa e csnro H aHrIIO-XOJIaH)]:cKo-repMaHcKaTa rpananas na ce )]:"bpIKH<DpaHIl.illl B'bH OT <IlnaH- g::--cp .HHHno-paso JlYH XIV 6IJ nofienan MO)Ke 6H.. apMHH H cpnOTOBe..---Ha3eMHHTe ·Ka~maHllH -csuto -ca. xonamma.1J.(aB3eMaT ripeaec Kpall Kapaficxnre OCTpOBH. HO TlI csuto nasa Bb3MOIKHOCTna Bnnxenx Opan-L.e O ITa CUJlHH ir pa36HBaT cppeHcKMTe 60fIHH Kopa6IJ II 6ap)KH npn Baprpnsop-Jla Xor49_ 123 .f(O~--~~--" CraThtIHO aCHOBaHll5l sa KOMrrpOMIJc.IUl.)J.eH <IlpaHIl. KoeTO OT CB05l crpana 03HatIaBa.'~ ~ T5I rpafiaa na 'ce 6lle caxra H UeMHtlyel>fD na nperspna nopaIKeHHe. HUTO npyrara crpana _ Mora:r .Illsenas.ll.[~r:-".enoTo".!. IloH)J. KaTO opraansapar T'bprOBCKa 6J10Ka. Ho BO)J.S npOA"bJlIKaT )]:a ce 6ll11T caxa. Taxa B 1696 r.H}1He caxo npemnaaxaa KOHTUHeHTarrHllTe H npOTliBHlIUH na )J. Hcnaans. Ca~1O cnen ouie enna ronaaa XOIIaHACKaTa nnnnonauaa H cyficnnaure U HaMHpaT 1>!Horo C"bI03HHUH. Bpaaneaoypr (KOHTO HaHaClI rropaxeane aa e.__ ~ crpanenara rpeaora.06Ha 6e3H3XO.)KellMC II na aHrIIHHCKH5l npecron. pasxonare ca 3aUIeMeTHBamH )]:OpH sa Ui Te3H Goram crpann'".Il. AeceT rO)J. fepMaHCKHTe 'KHlfIKeCTBa.'" '-""1'22 " npn K"bCHHTe Crroaprn". Xaficfiyprcxara UMrrepH5l. 6aBHo-ce· aaanansear-xpenocra '1! 130. mrrapaaaa . Taxa )J.-a_:::_ HMnepaTop Jleononn.ll.Hcnaaas H Xaocoyprcsara HMrrepH}1 . ofiaxe cb6HTHHTa aarrosaar na ce otipr.._ aHrJIH'IaHH41.Ueorpaaasa umpoxo pasnpo. ~ Il. MaRIIIa.raf.CKHTeCnJlH 11 repxrancmrre )l:"bplKaBH4S.Il.aMcKoTo rpaJK.BHeHa. Saroaa xoraro Mcna-= ~ HMHce onarsana 3amHTH repirropaare na Jlroxceatiypr OT<IlpaHI.eMOHcrpupa-r .!.n:~.II}]or )J. .rr. sa na :.HTe. ~ pa cesepmrre rpaamm aa (I>paHUU5l.. ::::: sa na npeooonee (ppaHIl. npn <Ilep6e~ nUH npes 1675 r.Hnpn 'IJ. xonamtcxaar H _ ~ narcsnar CPJlo:rananesr EanrHHCKO Mope H HHro ernrara. xenx OpaHCKu. HaH-rrOCJ1eTIpeBpb---= lIl.uellcTBa T"bll cveno? TPH rOAHHH TOH ce xonefiae.liH ca )J. . re npnrexasar .).!OraT na npOTHBOCT05lT aa KpaJIJI CJI"bHIJ.HTeCa Harr"bJIHO-pa3rpOMeHu H li3TrraCKaHll oT-. B3aliMHO pasoparenaa BOllHa.n:OCTaT'b'lHO peIIIHTeJlHOCT. KaKTO TB'bP.Bere crpaan TIOM"bp)f(aT ~ Ha)]: 250 000 BOHHnll.MTe npryBaT na C spara. C!Ie)]: CM"bpITa aa Kon6ep.flll.o xpax aa 1689 r."TB"bP)J.OCTanoaaxscarm H HlITO apansra. He 'Ie ra3H KoaJIMlJ. ~ HaCnnIJ B Xonaanaa HJlH rpacpCTBOTO Ilrpann.. B rrOP. AHrIIHlI. KOM6IJHaIl. B pe3YJITaT H)J.a xaspnar CHIIHTe CII cpee::::: my (ppaHUY3HTe. HO cera.AKa. lICrra~UH u_. ~ cnarar KpaH aa OTKpHTIlTe 60eBe.H __ rp~BO)KHM~'I:_<paKT~ lIe.I!30CTaB}1llKH. KOJlKOTOH3rIIeIK)J.OCTaT'b'IHO CHJlHa._EBpona~.l.(PO"na BerrHKHH C'bI03 aa npaxmxa ca aHrIIO-XOJIaH)J. <IlpaHUIJlI sexe e caaa cpelIl. MOPCKHlfT KOHcpnHKT ce .l. IIO)]: HaTHCKa aa npOBIJHIl.>.a . <IlpeHcKaTa apMHlI KOHrpOJlHpa Cpe)J..HO K"b.!pl'BUJIXeJ1M. H3TOmHrenaa.H JlHHHH ssaapsma npenaoeaaoTO CTaTYKBO.lJIlI npes 1683 r.. 113HepBeH. KoeTO seve e )[(eprBa IJ aa HlIKOJlKO nopenan cnafia peKOJITH. cppeHcKHlIT xpan pemana na nananne Iepxaaas. naco-rena cpenry nprOBH}1Ta.apnc II ca ofim.llJITa BC"bmHOCTHe e TonKOBa sannaumrenaa. HHHMexeH) OT 1678-1679 r.eHTarrHIIH6allaHC aa KOHTHHeHTa.B..A'bp)KaBI1 (3aBHCHMU OT xonanncxirre cy6cHAtm) He MoraY )J. TOH_ rro.(HOTO )f(enaHHe aa lIYH XIV na pa3UIH. _omejrae ro.D. CKH na ce npexasprra railao npes lIa MaHIIIa H na B3eMe MllCTOTO aa )J. Yxpermeanara TIpH B06aH na npaxrnxa npaaar <IlpaHI(fm nenoceraesra. HO npexxn or nonofien pon He nosnonssar H aa caxrara <IlpaHUHH. ue repaaacrorre . AM6HUIJIJTe aa <DpaHUH5lC"bCCHryPHOCT ca IIOOKaCTpeHH aa cyurara.lI."L? _ ".~ nre na ¢peHCKara apMHlI B nonasara na Peiin oaaaaanar.HlIB'bB' <IlpaHUHH-noBceMecTeH rJla. Cnep.. 3amOTO AOHllK"b.JlaH)]:. raxa H open CeJlH'IeCTBOTO.HTe aa XOJlaH)J.OTO H.. Cnasnara peBOJIIOIl.!(aHCTBOOT npexoxepuc BHCOKHTeAaH'bI.rypIl._ apaxnefixoro ca OTHOIIIeHue.HarrHHTe 6Jlaropo)]:HHuH TOpH IJ )!(aJI6MTe na aMCTep)1. nexe )]:OCTa _. C napacaan npecncs H noenaa MOlIl" Hall-rrOCJle MO)Ke na npeaacosa BHHMaHHeTO CMna sanan.apYBalIl.BaAOrOBOp'bT OT PH3YHK (1697 r. HMa M KaMnaHHM H3B'bH Eapona (Kapaficxare OCTpOBll."bpIKaBIJe )J.nHHll.MHpHO _BpeMe_apMHH.Ha6po~ saatua 200 000 BOHHUUH.H5l. Maxap tIe MHpHHTe nperoeopn B Hnsrereu ()]:H. ~ XOnaH. Bt.npexa TOBa nOCJIe)]:HIl. ~ . rsproaaara H ¢HHaHcHTe aa <IlpaHIl. KaKTO U aHrJllU!CKHHT lJ.

)HUUOUllH Uhll)!E'1a O)!IfUl'< llIt)l(:lIlJEIf oo err UAU llH l'L)[AHS .)!hUOil OlOHl1nllll£ !I MJI:J1l0!I mmadnsn ns .oalodlI OJ. lUBlmElU:J BllnIJ HHhUH -oncdn -Hdl1u)!Ja dUlrrodgHj lI!IOUHJ llH Ol.HO)! 'HShUIf)! naaooa BH llHUl10J BLB'U.'a I$III'\dll 1111 alHTInHWI'LO 60L 1 .HO)! H Ol)!U)! 'aHrro£ 'BgJ~d9dH~ du-os.LSHdHmgo -HdAJIIOO ~O.:l ~ ~ OHd'L£ -H:ldcp J'LO a.Bdallym.n)! 'UlOU¢ H B'nl1mmdal1HH UU)!OJdAg:JgtlX tlatlhAICOII 'B'HHBllOI1 UHEMdlI a MHaual1EBd 1380.BH110XIt:ldu 'HTlMHlldJ a O.LlIHH::l0!IH1HB rraarrodn LnI<.I5H)!orrod)J 1 sodu nrrao.O 'Hli'rrMEOU UHUH:J-Oll a a uhIf IlUH:.altHI_(-~ 1:.(N lllt Ol.U8Hd)!udll OJ.J a l.n"a.::":j .aElOOll arr llHal1AH UHU::lllfmUUIlUE: 'BHaEBllus UBU)!UJ.Il :.LOlf::l.LIlH01l)l(h sadu :s t?=j ~ 'i:I lllTIUH1l1011dIl a.LnJIlul1adu llH olaHuHl5aoHgo£'LH (j 1l1)!IIIl!PHO)! 'UTIlmOlO oraacaou I..BUJ >.Jtl""··.cIOgICdIlW lfu'mIlLO:lrrg 'oH~RhHg UE HHl1HOgh:J HHl1HUOO S 0 n ::::: OU 0.LJi. Oll H)!!!Bl1)1(udJE:H) OHBUI1W EI a H MUomJO aJ.}lHnrtHUUQX -U)[OUOdll u. 01"13:J:lH arnadauodiaox 'llEllfj" 10U!p HUl'IOIfUd)! lIlH)[OablI.lH-OOO rron W'LX uOBHnl1a'Loudil ::10 HTIUH!:l0a: UItWaUH uH911nnmoxod~nu ..m£n '!fdll)l errodtncx n BBOL BH)!O aLuH 001 'ltBH 'UluHoal1Ah l.U10)! y 'uodi -odsa 15l{)l".rorr I) udu B)lJ..Hwdu IlH OLO!I.Ll1g'LO ll!I.LO)l:J uaOH •~sIfIIHlll1IdgO)lHU:Jg lUB'IHlOrrOh ---I-'~u_"'hHQ_adlI _OHhlidoJ.dotpo "J 1I5Hrnul1uUBE: M 10U¢ JUdH Eag '("J tOL BH)I(O!fO 'B~lfaH!ICOaOll'UE: 'BHH::lryAEBdollO vI L 1-£ 1L 1 .LO::ll'<g 'Illin 'OHlll H ::::: ..HhUH£ UIl£UOll£M ::lh 'a 0..LU!I)!'Ll'l!I ~lt U lUJOI"1 on 13)[131 'l1HodH)I( alH)!OHad!pludilO HUU )!dal'lHOI'I1lO 1111 aliHB'OlO'I.LO)!UO)! If 0 aJ.U)I(OU£'I.aHnaHl1tlIfUB£ 13 'Il)!HdaJ'!y nHda8a.H::lHIIJ.OU¢ ffH){080Jdu ul1 H:lltAHHdu llIt BH iLll'rtUUBH a~HTIUHWi'I.OOWllOllaBEaH HaUHO-Oll nH)!OHad¢ oo llIt a)l(ow n£ug a'[('Lg uHItadu 11lElA)!UlIl l'lnuO llHlldJ.Lligudo)l J.um~o u)!oElOJd'U M u)!odOl" -tredu aH ahaEl llMnHII".L00ll BIt ::l)!(OW E:0I'10 J.loJd'Ll EI 110 aH HlnJ uh.H.L 8 I'IH aL 'n)! BU)[O II . (IHlnHBd<I> ll'BH [[OmHO)! tlH)!(QI 'cnnrs IfMIfUJhldoU nH )!MHhO..:)dll'L~H':~J~n~~1s~~U~":~~1d=~d: J.LOI(080)!'Ld OL 011 000 Ot_~_1'1_[(1l9~J-Iaj :O.·'..I.LOUh UHIf::lJ.. -.LO l'U)!aUlll'lO)! '. H'I.--~-.1 L 1 ::ll.LJHJ U HQlldo)! OlJf.l1l L:JOHdAJH:J :J'L:l no ::lJ..LOHItllllU£ H)!ol.10 edoao.LO llItOXOI..LH£AIIHlld¢ auuauo 10 131 -.Hal'l UdHgUH 1m'rr OlUOJl U 'J oaioiror oarouaraaadu -1..LOadll B'udXUH 'HHlioa HIU"1dB BHIflllHannLHO)! r.0 au 'U1llioa mul.x~d.1 BH ua UHH10MllH B--~~HllOdh 'B)!dOllllW BO!IO 10 U8BdhJMOO B'It HOgllOMIf nl1 :lHHIlOLO'LJ 'UdUHOUO 10 HB)!(d'L'J:i'Jtou UHaalOaI1U)! U)!JItHBIfOX hW HaE:OMdao 0'10 'adOl"1 ou nH sunaodu ao OU)! l1:nro 'lmdalll'ln 'oHICBHnHtpO Bl1 a)l(ow B'MHUllIdgo)!Huag lBHIUOO BIlad)!1101l -A£Bdgo ----.O ':lllidoJ aJ.LA U)11:JOH)!(01"E'L8 UlllHuual1M aTIH'I.OEH 'BHnl:JnUH I1ITH ffHnHUd<I> i U'L.M)!:Jd~lII"1M UH 110 OJ. -UUIfJHB_ 1.EH l1aIf:J 'I$UHtmoH UH OmU!Il1BH.!r HO-::l.Kulld)l oJ.lflllldullH so pH UII Ul"IIS ll.)[-OU ommItauoou l1IlH (. BBllLO 1l111HUOgi 'WliuxHaug 01 L1 EadU ·llrnUllhdlOOU'I.-1 J.IIJ1Jdow B'H)!od91UdaIll'm -eahBJlE'La ao 'UO.HtlJ.UElB'UadXA ul1 m:.:l'I.H)!ogHdll)l UH HHHaItI3IfU a J.) 'ugudo)! alU)!:JHllll0H lB8It::JIfoadu ul1 HU -ndn 130 at UJao .LHdOQHldulI·1?WOJ.LHOl'l M aJ.OHl1all£.d ~ -uanraia OH a.rdar ::Jl.LllU!ffi OU Llldu.r:ow aH ::lhllg0 OlaHU8AUXBH oarouoxsaacdn oxodow 'nnnndamo aHJHJ.Lu)!oHadcp )I('LHIt:lH ~~~It::lU:J -el1 U BHUOS UHHO oo Bl1 UdBl'IllH a HudauNII UJ lllt nan 1l!I USBl1£'L:J HOl S ~ oaaaaaooxaxtru Hdo'I1 'U:nUHH llElOJ~dg U){OHnlIOll~O)[O ll)!o!IOJd'U 1.llrn::lH OJOHI'! a LIlEOI'LO oo tlIt LUJOW "lilfH:J 'I5HHUIlOH Ii I5HpHBd<I> Arn:ld:J :l.0 u.( Bl1 H aFf OH 'LBHBHlld I A llIIUII<1> lBUHxal arco ''(1''1 ll)!AH!I LUI'I:.UJlOHll)!llug ::lh 'J.BaItM BW::ludllS'I.:c.oadll OH10rrod)! J.LllH1l08 10 IlHUJI~y AYful1 llH Ol::lHIlUJaJ..uHlldJO '.U_l!_::lltAD_ ndu HE1l1 13 'B'Hl1Hllud~ItHH UH)!(QI RLUl"1HUOJ-OU HUUJ alH)!ol1HuIfOX-OUJHll OHO'I.llJOg OlO)!OHUludg !I 'UnUHE:OI'I.O UH amgAJUE 1OL 1 sodn HlImoay A 1'l'LJI J.LHUO Lllrrooodll !lIt-OOO oHl1au£ U ntrno U!IUh!lHEO on U!IO. U.LOH)I(U8-!111H H audJIf aha!I ·UJ.UAdLBU OJ.O H ::l :m OLB)! U1U)lOahHHEOI'I.LO 1. ·M··-!'OHTrlrn9·-JnDIO!!aIlOd~~.1fIfah:.O)!oHad<I> 'al10aEloHaud B'1.lmOIUO HQ)mH -hdl1 UllHJ01'l£'L!Iadll Mg aH OH 'OHEOUdaJ mnradau ug E:OI'LO nxooa ::Ill -rron -llH llo10l1ado ::llUW:JUJlllfgO llH H allIUHn B~.LUITOU BHa:n B1Bl~BUOJ H)[.HaHM.Juy H:JUHUH ('J BIlUIt)!(Ogouoo ah aI1H::lHI"'I.UWB'UOJ-Oll J.::..H~lfBg lllllmgo J.UHUOg UH aHU8hOlU)!Hdll oll' J.Hg U1UHlfaLul1aghaH llIt Itauo HHIf:Jl1J.H 'M)lOHUllJH III Joudu)! U1UUJ.:l -nasdu -Uh'LI'! BEll1H d'L..0 BH l:lOHgOOOliO 'uAIf llH ullfudaIlwu 'J -JlBd<1> B80L HJGOO 'odgad:J -HUHH¢ U alH)!OH::ld¢ O)!:JHUliOH UH !lOOHB .:J UlIl~du UJAdl1 OJOHW U HE:lL :J 'OgU'L)!AUOll ll~OHllliOll U ~ ~ :=~ BHlJ.LU8UHl-IWadu al~lnHHSOI'L:J II 1$1I)!:J1l08U.Lnd080Jol1 H IIHudHo.IU U£ Ha8d'llollH UH HO U~BUOg H)I(OIfIlH llIt ndon' 'alMnl1HllUOX 10 H OHO'I.o 1111 OlHO)! 'OgIf'I.LllHII:lOa H'LR uIIl1HR:lhO-OU 11£1l.11 TB8lIdJflO llH IHmaIteullH l1aU:l EadU omo llH 'l1udl1BW aH U)!O~OU all1)!Jl1mmoX-OUJHll oo :JLHrnU!IUU:JBE llH IlU~BUA)!O 8 '::llUTIHlmOM -OJ"1 H:ll1Ul1 a OOUH naoxut 011 - :JHH::lmOH.H)!JH._.odll allIHaHHll'ago OH -l1HBIr0X 'IHtHHll'dB:J H! rrolluaH oonru I1EOJ.)d¢ IlE USlldil nnvstunnon/xsn llIt > ~ ~ IIl'I:J80Jd'I.l HA If ~ '1 l1.)!-OU 'HM£naHH n)!oHad!p UH tiEl'~l1' (J 90Ll) llrrnl'lud adu dU1IfUdg~j -llllH 11lmud -nnuoa II) UUHgOll'lld? a UHUa.LI1TIIIHE:OI'L? BH 11ll1uItHll)! EI ~ uoxcuuoaxda co 01 -O::lH U100l1 'M 10U!p HamON UH Ullll'ldo!pl10Il 08J.: ~ S :s1 g o ~ ~ ~ ~ r.L~)[.O laolluHul1a .Ol.LEM lB'HH80HOO ::JB'HUUElldg 13'oladow B)!odow )[HHEOI'LO 115MSOH 'llUHO .l'_!_~M e:"J-SO H·-·HH)fOHUIl~li· ~IlElOH'LOl1'LX a ::lh dU)lllW 'omqo Olll)! H ll'Hllul1HAlltpOlH 'IlH. '110 IUB'IUdaHa .isdox .L O.1 SOL BIt U ~LHHllhHIfJHU aroacdi -ad.nJO)! oH S·.LCJI nl1:lgou H1":lIfOJ lBuahallO llIt BUTIHBd(I> llHdaaa:J sued IlHE:OHd::l:J-Oll OH 'U)!:JgO!I 'Hudl:lGV UHHOUUHI"1 111hOU U)I(d'I.)!:J II UBuud'L)I 'UHual ndu HEll.LuaH!I£Bd 13£UJ.LOllH a.m!p1l0 'OH10l1::lU:JllH 010)!0 adu odoglfduW BH Ul1agoll lUBHuallimad '::llHTIMH£OI'L0 llH nctron 'B'UHllU:lH )!'LII !I . .)H1l1'laE!I H)!hHJH H IlIl B8BLO Ul.1lEl){'I. eo -urs 8 .LUHUQ.U)!OJdAgOgllX W'I.OJ..---.:l ::::: ~ us a.L 'I5UHHl1duJ nH OL..L:Jlmd){ carr usaJ.LO onnooa aoodoxo adu araaudro amrauxux u)I(d'Ll1 nl1 aHHffOJ..OaHO~ :lltul1£'I.HHII'!ta'Loudu UHuno OHh'UBl:Jolt O.tp alM)!JUHUJHIl 1lE: . .lffi'OB OJ.U)!JHogdhg" B. . >- 'll!IEn)!J saaioou aH 'J 60L I t o r.d.L11d)! UJu):.L!!OJl 'lOU!p OJ.OOll "lll:f)!(Ha" O.sl'lUl BO BLHuHal1uICII lBaOH1l10E'L8 :l. 80L I).OHlfUHOUTIIlH LO .LII)!odaIIl~U ndu lU)I(d'L'!t'!tOll UJ H ansaaodu 0 Ln81$l1gIlH:J 'I$MHal1llUUH IIl'IOH:ld¢ If UJldO!:lBW HMHlll1JH U lIlEB]] 1.L aHaUO)! ued)! o .L10UU!I Hl1d'La.UH!:1oa 10 lldm~h 1"'LEHIfIldAIfll IlH B'IIH::lod. llH OLal'ln HO aLUHIflJUTIH:llOll !I Hul1HIlIldaItnH 0 :Jm'lOdllWOJl BH)I(OI·uduUh)!O o£d'Lg 1111 ::l..10 a. Orn'L:J n '110 UJlhH8.0 Jl$dg -Hlld<!) BH U.O)!OHBIIOH H OJ.)0 OlB)l -edu 1lE: lBJtH'lOllO a8~10Utp alUJI:JHUludg '1I£llg l!)!OHUliOH-O>IOHad!p 'o.La110Juugo 11)111UWHtJ :J1UHdMW uHll'a "J orno -llJflHg UH U1BXllIfUnS 10 Imdl.liO)! ~lldBOdo)! lllt OUHhBHE ug aaor oromes 'B'Itll)!OUg UHaHll'lacpa II .WoU !I'La 1'1.::lI1HnU::l)l(·Uhlloadll- Hllh nH' ME:OJ.B'J.10 10Uh EJ.:)ndll 100HB010J 0 alUTIHnllOH -6891 sodu OLO)lIfO)[J. 'I1HHBlII'IU)! llHl1OIflIE:ag aHaITO)! nH 118U.OU!pl.:)If:J dMl'l ss -eJ. -oadsn llH UlmOW ltldMmOHowal1 LHH)!:luud)J nJUIfUW S 130 dosmdnu O.LJHllI"1pai\.l llH OlauHaltllUllH := ndn J.O ll~lfH U ("J £ 1L n mrarrodu vI L 1) M H)!01l0U aLu)[od1l!l1lg-0)!HUd!p BH Hlarn aucondoo vOL 1) N!1uxHaIfg co J.O.l :J1HSATIHBdcp BH H:nmlRH aLUd1l1:J omqo ahao~du saoj.:J HO alH){OHllwdaJ auuroxsad MdhJHOO inTI' UICUI"1IlHuIt M I5HUJHY an If:J~dalHU 'dm'! W'L)! UN:ldl.U)[ OHhOL H ·J. r>HOU~.-ull' -e!IgBdl OlUO)! BH *oJ..llaItllIfaO a 'J L691 'I..UH alH.B)!Ol1 'HJBHHElB£ -.L 'UdB)l dOJ.HO)! HH)lOuauod!I3 ~ .B'H)!OJ.l'lEH OLO)!OHtlilOH UE 11111Hli09 :I1AIf llH alHll:nugl'lB ~ ~1 ::::: -MTIHUBO)! UJAdl1 II 'J as '.u:J J.)! II UJlO!:l0U U)loItHllll0X H JiI)!J __ i 0 codu 1l. IlHah)!aIfgo s. l:lnh .UH)!UU::lg ::lh ':lhllgO 'J.Z .:::::: ~ .113)1'acdr -HIlIl:JU -Ulll.

nofipe. KOHTO P.a 1I1OlUtla apMmI U 4>JlOT no CblUH. OTHaCThnHJlH na M3TOK.a e 3aBH--CHMa-OT B'bHlllHa-nO. . U Banxaacxaa (1691 Xabcfiyprcxara r. BoeHHHTe H HKOHOMHtIeCKllre OT orcnafiaane nosrn }lHCTllHKTH sa ct.rpsfina naii-nocne npOBHHUHH B noronopa open sropocrerrenanre CbBceM r.nBe neceruneras B Illaeuaa liMa 3Ha'IHTenHO nO-M3.n uraenare Inl Ilersp rn C nexora 6M Morna II casra na ce 3alII.MHHaTa. ~ IO)KHllTe CH rpaanux.Li. B I . Cnen B yarapcaara 6UTKa npn (1687 1715 r. OTJJlI'laBa CC BpB B'bB Bouaara aa IIcuanCKOTO lIaCJle)l.nOCTa MHOrOql!CJHmaTa OT ~IOHapxa aa Kapn na H.e KbCHO.H~~IPna:~!::a~r:::~~p~~~~T~::~~ BoeHHHTe . == ~ ~ ~ entente*.aT aa BJIaCT npn ira CUJIHTe e ocnrypeao aa KOHTHHeHTa. Ilonnoxrornar OT MHor06poilHl-l tIy>K. CIlOPD3:[MClIIIC ** 0 firCH CasoficKH (npanu tDpallcoa HO)!(CII CK!! rrnnsosoneu...i:(ip>KaBM Ha Eepona."HMa cnnara na ..!l.nUCTaH~H5I na spexero TBbp.Li.[(HHa rrspao)lbp)l(aBH. OCBeH TOBa il npeaa TC)KKara Bennet. ne0I10JlA. sa .[[.[(bp>KaBH ce pa36y)!(p.[(CTBUC 6HBaT 6bP30 m.). KOHTO ce aa .06HO H3 <!>paHUHH 11 AHr- sanarmare MOHapxHH.[(UHU B Ha6e3H cpeuiy 3YMHOTO cscpencroaaaane OT Ilornna cera Kapn Hapna.!l. ManKO qY)lHO e KaK BnrHTe.·6·.!l. TpY)!.1.= -.rO)1.!l.UUlTe nocnencrana YBeJIlltIaBaT ofinnrre )lbJIrOBe na Koraro aanousar e xcxneacnpaaa nparexcaaa BOeHHI:!Te )J. Maxap TOp. 3HaqHTenHH . HaTaThK.. Ilonraaa npes IOJIH 1709 r.59 enna BOHHa. a '!'peHcKa um! H3iKHBHBa oTpe3BHBaHe cnen yxacasaunrre pa3XOl\1I no BOHHaTa. 'Ie MOHapxHHTe B JIOH.elll. rasa C6n'bC'bK'bT nOMHTa l1IBe. 00 til I-'. npexapaa H BoeHHM )leiicTBHH ncropauare B CaKCOHHH.H eHCprII'IeH HaqHH.aH B )lHHaCTI-ItIHHTe CM H TepHTOpllaJIHH aMOl!UHH.. na nOBetIeTO cH6anTHllcKH e norranaana HaH-CHJIHllIe.!l.).\ soeaea H na npanyna cnen ranatrr. 6e3 )].csrnaurenue.).--.l OT ornotaenaero apMHHTa CH npes oamIlHCKO Mope H npo- tI:: :::: ~ Bb3Ka'IBaHeTO aa npecrona 1714 r.) 1I 3eHTa llMnepHiI renepann (1697 r... ycnexsr TyK e CBbp3aH C npepasnpes Te311 HilKOJlKO noeaaa nOCJIe. C\ r.O 'rasana 1699 r.HH"ca·Bese ·B-PYCKrr· p'bue:-Cne. 1689-1697 3anaHKeMeH Ha'laJ!OTO aa xpas.\a611a 6bp3aTa aK~HH cpe- KaKlO no MHOrOtIHCneHOCT. na Illaeuas B HaqaJIOTO OT .H3BHMaTa Ea.H3aT OT BOITHaTa npes CM nofiena npn rronxpe- CO U e:::: m.\i1T na npnxozor.nOBaTeJIHOCT. if crenea ii.eneHHeTO ua anacrra KonKOTO npoxreusrre. CHm! KbCMeT. npaB5IT csrnaureaae sa 06ll. a tIaCTI{ OT .!l.1.'bp>KaBH.. eae na . r.!l. -.BJlM3aT B'bB BOHHa enaa C npyra. naruaanre II OT aHfJlO-XOnaH)J.• · .I10JI- Eapona e raparrrnpan ura H PYCH5I UCKaT qaCTH OT Y.!l. TH ace nax MMa ocnrypeuo -KH. cnea KoeTO TOll npexaspna BKyC!!... e nO-1IanKO ApaMaTM'lHO.. a rrocnensarrare TYP-_ en'Ie He KoeTO 1I3TOlll.Li.n:OBeJK)!.apaafine He.HnOKa3Ba.I.bn)KHTenHOTO My H3fHaHHe 8 ~ ~ ~ ~ ~ cnacaaa aa nO-6JUl3KUTe no pa3CTOHHHe sparose ce aaapsura B ponaaara Illseuaa 1683 -re r.. ----=:. C 40 OOO-Ha soncxa.) .!l.:~n~~a~~_~_ no-npacrn-raare Maxap tIe ursencsara H anxora apMH..HH npenenaae aa orpOMHH ~T~~~~~~~~~K~~~. HMa "KOHTpaCHna T03U ofiut aa xouuearpauaara na aarrpexeanero .ancrpuu. a 651rCTBOTO H3 Kapn TaM BnOCJle)!'CTBHe nanar rOJIHM uraac. 11 npemt BCH'IKO JIYM XIV e K:TerOpHqH~ M HeOTT?aleHHllaMO 06Y3)J. BpH npn TYPU:HTe U npO.e KaTO ertaa OT BeJlM- CTaHanOCT aa crpaaara pYC1I. )lbp)l(aBH. HO no HeHap.a no MHOro no-xiauratiaa Ii Koraro TOH nail-noCJle en npes )!.mepaTopCKllil rormnara rpan MeHU H sananar .[(HT.eHaTa.H aa apMHHTe aa ABCTPHH.'•.HT1I OT ~p~HTe.. CTeneHHHHT M~i spar JIyH yMllpa.a. rOHBa pYCHaUUTe TpU MeCeIl. aa rpaHHtIHH _ Te3H HaeMHHll._ .\H '[(eHcTBll51 cpetuy HeH.eHHH ca 3aB3eTU.B~:C. 'Ie II TH. CJle. . tIe aepa- na KapJI BbPXY Ilornua II CaKCOHH5I ro OTKJlOH5IBa KoeTO B'b3HHKBa B T03H nOJlOBHH BeK aa BOi'lHH. -B .---. KaMnaHHHTe ~llM 'leCTO ca .H. OT TypCKHTe OP._: 6b.ei-icTBl!il. . OHreH**.HOCTHTe ce ysemraaaar I>"b..bn)!(H na <paKTa. 3HMa aa H HaH-llIllpOKOMall...!l.!l.. KOHTO aapen C OCTaH.opn xoraro perpopxnrre. no)!.:. no speve Kapn 3eMH 11 no T03H Ha'lIIH rronaepraaar npOMeH1I B CTaTYTa aa Ben1lKHTC cann. ce Mpbll. Koraro Kapn pemasa A3 ce pasnpasn C Ilerr. Toii aoinurre OCMaUCKaTa m.aa 6JlaTaTa.Kpena"S7:-CettCI:ietIe Ral<T(fH:fll3ToK-.--- JIM5I.. cnen KaTO npes cnenaauiara cpert aananaoeaponeacsure rO..[(HpH. ITpepa3npep.l:(. rrpea OT I-lH- Pycns 1721 ce ll3. .---~---- .pxanara ITa..JlTHHCKa lIMnepHHHa eCCHTa na Illneuas OTHOIlleHHH.CKaTa xiopcsa II03BonHoaT na l!3n. KOM6HHaUH.LJ.eTOBOllCKUTe npeiKHBHBaT ro npeesaxoxaa aaaxnrenao rr03l!U.eKeM-·c-60 pasumpenara MO Cseuieaa nnra".OpM na Bese sa 6UTKaTa H 3aBoeBaHHeTO.tI3n'hJIHeHl! ~··-·-·TYPCKOTO· snaneane aa ~!oMeHT aeniara (])paHUlIH no spexe npn AKO H1I3HHae-pa3rpoMeH03aBHHanL-He3aBlIclI---=-ce crafiannsnpar.2. neTHH e npe.D.aHHH.MilT Kapn XII csna aa IllBe...._ 110CTbilSa HD cJlYiK6a npH aBcTp. --.OCTanqHO snpaaara aa noxona aa ~P~~~i.I.nCKH5I npecron npes 1697 r.HTa OT Te3H rpn <panopa ceoeuxpamno.H orpoxma rrea rrsnrcaere aopaanmrre HeManKa utera B aHfITO-¢peHCKHTe OT 1715 r.O- C\ 0----- . 3a6ene>KHTCmIO [epMaHllil 11 Ilomna He cauo peaKUH. Ouie noaese.n:npileTa nocnennara na rypunre.POTO na PYCKaTa soeaaa B YKpaihJa..HTe TaM ca no-npOMeHnllBM 3eM5I ca B'bB ananennero opmr.eH5IBaHa xaursasecsnre npes no T03H KpHTepHH.--tro·· nYMHTe na .-'fakii:"ii-i'ra3"arfii.nbK uenrspa?". no KOllTOC'b3)].eiio. aM1I . KOMTO 6JleCT5Ill.)KOP.MHll.11 __ 6aJIaHC na nOnHTHqeCKHTe.··.Te.neCTpaHHH CbBeTHHUH H rOTOB na ce nOYtIu OT OnHTa ua 3anana.. T5I sese cpen cpaxemre C narsaaure npes 1718 H30nHpaHa Illaenas . np.. cpcLIIY POACH B Ilapax. [paHHU. OT Mb'!!paTa . ---.----TIpCll.IIl!.. sese e TBbp)]. 'Ie repBOllCKH ca senpexscnaro na BOHHaTa OT ¢HHnaH).mepaU30<pnOT H orpoxraara rrofienara Ha.a C H3y~!1!TeJlHaTa CKOPO H3pa3HBaT rOTOBHOCT na 3ana3HT crropasyveaaero Bb3nplle1>JaT enaa <ppeHcKa II ). Ilerup mrpa)l(. <l>paH~HiI liMa Hy)l()].~ _~ AbO CaBOH-KapIlHHIl) (1663-1736) .·.p npes [708 r..[(BalUUTe rO. Paanoaecsero Mope Aurnus caocrasa BpUl.Il)K npes I OT YrpexT Koneaxarea 1700 sannaunt asrycr r.nCKnTC.aT .) nOTBbp)K)laBaT MO>Ke na cscpenoronn !pPOHT H npnrexaaa xereporeanara OT KaJIH6bpa na npHHU.nellCTBa caMOCTORTeJlHO KaTO BeJlHKa cana.D.mepltJlll (6.OH H ITapH>K.[(a opranasapa Cll TepHTOpll51 TbM e4>eKTHBHO. II ThprOBIIH II ysenasaaa CTe- 'Ie nopa usrmautanaara no JlHXBHTe ce paBHHBaT ua en onenasaae..H ce 6He ITO- TH nper spnaaa saryfin He YCII5IBa ).neHCTBli51 B XOJlaH)J. p.npea KaTO nysa __ xa aaryfiara Kapn npn MaHCKHTe H xa6c6yprcKHTe cpeury CKH nopaxeuna nnre cn na npHBMKBaHH aa <ppOHTa_ r.BarOIl(C (B eAHI! OT KonTO e y6UT u pesyrrrar npasnae lU.'~~' i1.aBa CaHKT Ilerepfiypr HaMHc:rOTD..cenmrre . Hanpnvep necenrpasrpo- Koraro naii-rtocne pYCKaTa ap~!Im II no paanonoxenne ce CTHra no BaJKHaTa 6HTKa npn na 3amHTl!nTC 1708-1709 r. X'bpBaTCKH npodrecnoaanaara uauaa = §: r:::( ~ ~ ~ ~ :::: BOHCKa ua H5IKOH aanpennnsaa MOHapx .H H xaaamsa a H~ ynpaBJI~_BaHU OT OT Te3H aa sanan H orpOMHHTe napuena KOMaH. Mom.. aa ~ o tI:: ~ uty npes BHeHa OT crpana KOIlTO Bnocne.. B aarptosenn aa c06CTBeHOTO . TOBa ce )!."'_. CJIe)!' KaTO Mna)1. I-lc3aBHcHMO OT nO-KbCHHH yrrarrsx aa uapcxas MO)!(e .CTBO (6.aornpasnpnexa THTJlaTa m.a OT Bb3CTaHOBSlBaHe cnen na BbHlIIHaTa caxo * Entente (cpp. KOHTO Ilersp BeJlHKU aanara B PYCMH cnen nOpa)KeHHeTO npa Hapsa"..) __ XOMaKc KaMnaHHiI OT crpana BOllCKH.I.nura eCTCCTBeHO.!l. . KaKTO. .. KoeTO nponsnxasa Oc06eHO HaHaC. snaara cna60CT ~l apxms.l! na r. BCHtIKHTe My H3BbH6anTMHcKII BJla.

! o~aIIh.~ ao aH ~'l~d[((p O~IlH It'!.-------------·IIHxdIlHOWHHhO.LQsD' ro ll~aSStlt MEOL OU OU)! -odioas 'UHllltOJ -EluduA '("J orexon 'mlOdag S KH~Hg'l::> Imn OlO)I0llllUJHV UOIlU0i\.'.I.Llld)Iadll U~tlmU!lD'a[fO II'n'adA tlD' uaKlIOA omo HHTIllWOliUU'It tu1l)IoHadcp ll!I0.!I~O .LO'LOa o all oLu)Ill1alIJ -H!1ad w'!.'ISllciLoav IIdoD' II -mraodn a.L£11 a . .LO .L o~asD' MlIaO!I lIlA X sgdU .{TI llHH.~T~.L m mraaotr :J aha!.! tlH O..L::I HEO.LO KMHamolUO UH u~uwax:) II davmduuH ahugo "J 6 "a aurHltod.LO O!UO'n'::IU01lH 0~O)l~H1l110M us ---------tl)I-!l-1l~HHHHul!_'n'EEO~::IIlH.tO ::10 [fOllU0i\.LIIlIOU rron 1lHhIIL IlHliJHV IlH .LU!IU~£'L:Jo H I onb SI11V/S .LOOtllt1lUJOJ'l" ug "J 6£L [ sadn 1lwOHdil 'ill orsox II tl!Iltouo HaEOudao 0.!HIlH1lIIOR-lflloahHolI -IHIOd}!'n'OII-1l'n' -HMllHtld<D -HJQd MHUalMhtlH£:m aUHtlUa)£(aH o IIOII[fOA.L:l H:J 1lIT'llHHhllH 110 aH ahas HE.. -ll09 -lIII.L1f0)l 'HI1HtlllOI1 oltd'!.l olt U:J orcox :J 'HUHOJd'l.!!lHdIIm uaHdgOl1OU ornao HdoQII<I> ua.~gd a aH oxn haIDl'n' !I 110ahgEl gmHogdAg 0 QHHQH!ludo 1U1lHll09 s: I ---1--1--- 'H!:F10tlg ()HQgooO-.L'Lo II:J uIT' OHD'OJ co Ilti aauo a ah '.Lul1aoD'adu -sed 0 IIO :elll"llHarnOH.!tHl1:JdII WB'UO.tsdx a~HlIO!1MciLO!IUH~HU 'ahaaOU ~u)£(d'lD'o UH ornsdqo maHHUJ'l"MHEI ~u)n'lda M amxaoa ItL1-0tL I 'I1H tl~1lNME sadn HME~)l{M:) MgtldJtls uD' H aa UH co tlt' mmuag xndltlld<D oronnomcd 'IA aaoz ltauo n 1lHOciL tlH 1lEadQ~ 1lH 1lud'lJ":) ::I~HHahA" tllt ah O~U)! rrono ~HIUh::lW orJOJVc. "~~Tj IL I -ehuD'Qd Oil .-.LMad'Lu .x WM o~aIIHaII~'l. a.LHllg QO ult HI1TI~EOll lldgo'n'-ol1 .--. UH 6£{r smsda HHh1lH -~£L I) ahasou HIld:mwu U~1l)lOHIlNOO Amado UHllOE! 1l.LIl)I:JAd O~IlJO)l UH O~OH1l!IB'.Lol1osO)l'Ld uou OHHOIf!IlldUA -----.LO H HMaOJdu H HHIIJHV A'n')£(aJ" E..{d1lH • IIHlld.AnHud<p aadaxoaodn u'n' .Ltlatl.LOOHSI-IDIUII.i I -odnron -u~ogo -srroussa IHld1lW oiito)l adgOl1 OICHTIEHffHtIHUd<I> !I'l!I oo uD' HlIUa)£(ON aH ~uaHEudgo::ldu 'U+HaHH~HO)l 'J I oao.LOMHMW :J KHhHUd$ U~tl)lOHua)Io£adu IIli13HJOWoultou :'llliH:J 1I)I:Jdow a~HJ.{uoUOJUIl'g )£(Hd1l1I a ~'LIl'0.LSUU}! ')!(H~oodu UH uuooaasn-ucao -rrad ::10sroo HI1TIllUd<D .LuHd'laE'la - II Q.{ -ltUllUS dm'i -ox a xaU:JA MO ll)lO~hH!uI-'IO[fUU):t UE! )£(MdUIi HaOIIl-'lodIlWO)l :J~IfHarnuIIIIi\ . -----.LOS.L sodu uauhHuodu ffliTIaSm AIX HAlf IlH O~QIIH::Ili S'L)I1U Ull us 10 H HMTI IlH UH HII~aIIIuaoaD' a.) IIIAX cadu UHllciLo o~oa'n' Alt)£(aw H.LOMHOHTIUIfOSHUH 'lHlliJHV II "J amucdxrrou UIl'Qhall::> II:J 1lD' QIIHKO.1lll::1D'OEl eH IfHTIII£OU 13~udtl.L1lH "I$HaJ'<odll co O!IOH.--~~ -corso O'LO H.LIIHHOIli-IIlEOllO II Hltaqo -OHQdu masse -----------------------------.{UOU uxmxadn M tlHhH~::nI.L1l8J5110A L::mIl'go 1l~U)IO aH £tL I sadu OHl3UllW H HUJHUduIOII HIIHaD'llua IlH uLlSllHaltUlI_)lH Mdo'It "RLHaHII.Qtn6od:) '1lH1la)lO 'HH1ldllIIIl)!O 'J £ ILl-lOL HHlIOgHd 1>U- 1lH O~aHtl!Ih'l1)l OHOU-Oll tlE 'MllHOIiOX mbH1lu:JH OllIDlN udu)! doaadomva 'UNOlt A "HaUUJ IlS::IHO ~HaD'1lU!Iut tl'n' ~HauoA 'HMWdu tlLU)l0lillUJHU OHIH 11'!.L)IMU<pHo)I HHIDlHO uiHudao rrodo OH1l.l)IIlU<PHO)l tlHUUIIHOUO)l 'HllHUUOI1 O~OI\:'n'UIlllS !I ao tl'mtlStlEl1altou a~ll)lo!IoJd'l.. noaou 'OglI'lX.~HdIIl":J.Lm! RlIOQhUHUaOtlt 13~tnlIat1ld OH '19QIIOdoll::> BE.L ~- IH1TIH1ld<I>1lH U)lllH tlE!Jodg es ~ --..'..} UL1l)l:JahUIUJ'<OIl'Ulll1 t.LO .LO 'HHHUUOI1 :J UEOI'lO .LOUH aI:MxollIfdiOHU A'mado ~lm.LO UHtldIIUAJ'lIf.L:) 'J u'It UH:JD'AHlldu a tlHaIIg II ffIIHH:Joa B£L I scdu 'IiTIltHUIf 0 Ifdu!lOJ::Idu UH II '. ._:-.~~c..LI1 H IfllHUU:JH -1IIl'OIl U.L OJQHN ::I~HTIdA.•.{" 'o~H:lodu'LS tadU "B'IIUU.IT'OJ :J.LHO)I tlH roa U)lII..--.LUhHHrrAd. llH HHM'n'OJ a~-o£ .!I.m.~'-EIIOHWlIUE!I .UOUIIOA U.LUHhII10HHOlItH~u:))la ult US 'Ulil-'I:J ~13H£Ifomii OLOHXH~ Hrn.:~-6t.{JHo110u -cdjj .L .._.> '_.LHodu '"(modag S HI1TI1m'.LIIHllhHUJHU io ITO :J!M)I£'Ld!I ro IIHUdHEUI10MHa !fu '2 ~ZH sadu euodg3 :g oN llwde}l -Hudcp allIWUO llU.LO 'uuod!13 .HOHEH1lII::>)lQ!tl~UH. -If)£( KU)!OahH~IfUOll -oanonrnnroca awad!l W iUHUciLollH IfOIO Illt llW:Jd..LO MHQHOO~lfdu OJOHW 110 M)lI1iIlUOll 6 Q.LMHaHIID'agO IlH O~aIIHa)!(ug.{l:()!(aI'l UH U)!M..-------. II KII!lUUEuuD'adu rrIUEll1lf!l9Uodu oromonoaoxad o£d'Lg 1?!lO~ scdu 13'IlIlOU!I3 H HHHUIlOH UHhO.l)IHU<pHO)l i uodg HII'mUS..LIfHdI-U1l 13 'Had.LOlldllH .LO tmUWM a all O..{dl1IU!I)lH!.LEM-----·~-I--- ao OiMO)I 'HHdO~l1dQ~ HHXO.LO !I )l'ltradIl13H so lind auxn BHov-md eWBHalnas::) eH nil nasdJ IinHa6Bvs mmdfigogex -d'l.~"'.

naro- cnopar KaK na ce BOP..epnaH.'bp)I(a~ Bn. Kpancxnsr <pnoT sarsra 6ll0Ka.n ce npenasa.naT nnrrasa Xaaonep H npejraxsa <ppeHcKoro BlIliHHHe B Iepaanas.nHlI yxaceanre XOllaH. KOHTO na rrapnpar <ppaHUY3UTe aa KOHTHHeHTa..nHHHT KbM HJlH JIOHP. ra 'IaK sa nenas 1I3B'bHeBporrefi:cKll" na rrsr p.~. CBHT .rU-l aa 11 crparerauecxa ~HH 'lHCTO H norpefisa BeKOBHMTe ca pasmoner cpeuty npepaanaaaae C Xaficfiypnrre aa KapTHTe.l_I:Ill. aHrIlo"aBcrpHHCKH Or csoa CbI03 TOBa .Ie . . HOToBa nax 6nna ce 113JI01l3BaT.rr:a-~--------<DpaH- JIaBpeHTHfi: n MopcKnre saanansaanero na ITYHc6ypr aa p. OCTaBJli1:KH6'b.ml apMHlI. H3MeH'lHBO 06meCTBeHO MHeHHe H paafinpa . KOHTO ce 1743 r. HO BCll'fKU Te HMaT HYIKJJ.u. OT ¢lPHP. JIeBaHr.neii:cTBHH B AeTllHreH CKlHIT aHrarOHH3'bM HHTe npes 1743 r. ¢lpeHcKaTa rrpes 1744 r.Barn.CTBO xonoann. r. aarnaxaaare AHC'bH H XOK.noxopeaara '1eCKHi! MOMeHT.npom.3_HJI_lI-n_~J(_ .OKaTO EepJlHH 3aMeCTBa BHeHa 00 til I-' KaTO KOHTHHeHTaJleH C'b103HHK aae . Cera 'F H ce C'b103HBa C ABCT- I-' pHH H PYCH5l D'bB BOHHara PHRCKo-pycKaTa nO-rO]I5lMa D'bB KOaJIllUH5l ITpYCHJI.PUx.JJ. cnen xaro He cpema ocotieaa csnporasa OT crpana aa 6yp60HCKUlI <pJlOT. .e6Hocr KbM <pJIlrKT'bT ce 3aAbll60'lasa.0 BKnIO'lBa OTHOBO B 6HTKHTecpemy ABCTPU~rrpe3-- e na aananne AHrflHH --Ha OC:rpOBllTHHHTe.J'lI __!:!!'lH:ron.na norspcsr I-! nacyticnnapar BO" eHHU cb103HnUH. eCTeCTBeHH5lT XO)1. lIaH. a B no-nanesCMHCbJl . Y tPpaHI.or Ezc-na-Illanen.aaxpas 3aCTaS5lT <ppeHcKoTo U 5pHraHcKoro caxo '1aKa YA05eR MOMeHT nyma. aMH C'bl1(O 6n npaayzmno aarmsaaare . -peBOJIIOUHiI'" aT KaTO _________ T'bti. a B KOM5HHaUliJl ocrasa <pHHaHCOBaMOm II zta 5b.zmara KnlO'fOBH eneueura.bp)KaDH 3an0'1BaT p. crparerasecxara aXHneCOBa neTa ae C!!.f{afi:. ..!!MliH-Q!LBP!1f_TO-Ill!II:IO B KOHTHHeHrallHaTa Boi1:Ha H B 50p6ara sa MOPCKO rrpeBb3XO)l. TO OCTaHaJIHTe aBTOMaTH'IeCKIi na orcpenmara npocro CTPaHa. 'Ie MaKap sacr OT <ppaHUY3ure na HO aaa aTaKUTe H KOHTPaaTaKHTe npojrsnncaaar - no Kapaticxare OCTPOBll.a ce rro T'bprOBCKllTe nsrmna l{aK )1.a ce CbCTon62• Cnen KaTO BCHKa crpaaa npozrsnxaaa na H3npauia nonxpenneaas n na nOCTaBlI MOPCKHH CH <pJIOTaa 6ofi:Ha nora no 1755 r. CB. H enao- MeHTaJIHa 50p6a ofinacrra Oxaiio ]IHBH KOJIern.lY3MTe . BOeHea-Ha-= ce C6J1bCKBaT B aasanoro HMa norpenmo rOAHHll omrr".pnx aese 3Jry6Da no-pananrno-repaancxara apMHH sa p. OCoHaCTOilBa 3a__:: II)IJlaTa enepraa KOllTO B Ilpycna B KaY3aTa aa nofienara H3l. nperosapa.nUHre63• BbB aropocreneana n03HUUlI H H3IIIIrBamH crpax. 'Ie eznra tPYHAa" IWH nommara aa MHCHCH- i : ryx ca aa IlHT.n.~!lEl'.H03eH ¢lpu·P. He MOIKe .(O· nexenar-Cera-: CIIopa3YMeHHeTO or Yrpexr. 11 KOHapxns aaxnysa na cesep npes rpaam- He3aBHCHMO OT rpynaocrnre sa T'bprOSCKa HaUlHI KaTO' XO- xpenocra na ABCTPHi1:cKa Hu.MO 6npa3TPeso)Klii:io-repMaiicKHTe P.aTa aa <ppeHCKaTa T'bprOBlHI. Ilpycns.TOBa na ce BOiOBa H MH03HHa cnopen CTaH)I. KOHTO rp1I6Ba na )I(OHrJIHpaT C 06nJ].).e H . AHrllUHCKUTe_ na nojurspxar ancrpxktmre. emlH OT xaorcro nOJlHTH~H.HaHUH U HHKOM MecreH na 50-Te T'bJlK}'BaHHe.YMaTa "npHMupHe" ca nonra asmexaa HaITbJlHO Bb3MO)f(HO na ce 06bpHe cnysas C ancrpniinare . T5l onpeneneno e n raxa H OT csspeaeaaa n03HUHi! Exc-na-Illanen ce CXBal1(anO-CKOpO KaTO npnxapae. Kapaficxo Mope..HlITe 'laCTH-Ha CBeTa·-<I>paHu.:=: y Mapna Tepeaa crpeaexa na OTM'bCTH aa ITPYClUl.mIT ITpyClH! crpana H Basapas npn npa onara HM na csansr Xa6c6yprHT~. e oxono Manpac..1l. sa eMHH BOllHMun3a orrerna nee rO)l.Hl'! f!J>IACl."= pa3YMem-ie na: ce sspae npenaoeanoro nOnO)KeHUe C emrc Ba)f(HO nsxmose06paTHo. Aarno-rppea- CMneHlI Me)KP. OTKonKOTO KaTO AbJIrOTpaeH noroaop.unJlOMaTll'IeCKa ·1"156·· r. Ho carypao HaH-cepU03HJITe cnen KaTO BbB BClIKa MerpOflOJIHH "naTpHOTu'IHOTO aa c06CTBeHHTe CH KOJlOHHU H nacaxna .1l3rnelK.UU na nsrerna pesa. KaK'bB CMHC'bJl HMa B IJ05e.apTa na XVIII B. HOB xpan. sacennaun rapHH30H) XVIII crpana 6eHo nonxpena cnep. Bropara npHI{HHa e orne no-aaxxa: aDCTpHHIJ.na no B'b306HOBaBaHe aa crapaa AHrIlMi1:CKOTO npaBHTenCTBO .HJI H· MeCTHure - noenea _re -. '.l.aqeCTBO.OCTaHeCHrypHO.HH..nOHaCJI 3Ha'iUTenHU cy6cu. 'Ie aKO HJlKOH OT Te3H H3TO'lHH CbnepHH'IKH naxrepn "naprHhOp" TP5l5Ba nanero sa Ilapnx npHC'be. KaKTo OT rnenna rO'IKa aa HCTOPH- na JIOH.ITe nperosopa nocrnrar cno.nanH rosa 6H MOrJIO na xosmeacnpa 6bP30 aarsrauras ce 06p'b'l oxono tPP_~I:IGJ(_1!!~_~~P~K~ . <DpHJJ.HiI. a C rosa 06JIeKI{aBa ABCTPUH. a y aHfJIM'laHH-.TbPJ:'_()13H. Ieorparpcxoro nonoxemre H qlllHaHcHTe .a CBHKBaT C MHCblITa sa nopenen aarno-dipeaCKH KOH<pnIIKT. aacrpmtcxara nO'fTH 200 000. H-CbI03HHUH-C'blI.HHCTBeHOTO My npevanaaa B OTl('pUTa spa)K)J..nemero aa XaHOBep .sa pe no pexa CB. xpailaa CMeTKa He e a5COfllOTeH xonapx. 'Ie ure 6'h.. 11 aaxpas CbBceM B ce I-' na paspeurar cnoposere CH C MHpHOTO cnopaayaenne OT EKC-Jlalllanen 0748 r. aese onpeneneao IIH. BC5lKa or Te3H CHflH HMa 3Ha'fHTeJlHa apxna (npycsara aafipoxsa san 150 000 Ilapaz npanyzteaa na aanpaaa KOMIIpoMnc sa nOCTHraHeTO aa MHp. Toi1: OCTaBII.l)IJlO H3B'bH KOHTPona aa npaBHTeJlCTSOrO "Y noxa Jl06H" HCTHHCKH npenaonaren aa 60i1:HOTO none. l1(OM (DpaHUHi!"~ aaananee Hunepnannaa? Sarona AHIIllOMaTll'leCKJ.... aarna-rann ce OnJlaKBaT OT ofinaranero or DOlmara --KO- H OT YTpoeHHH HaUUOHaneH <DpaHI. ITo Mope.nUII.. OTB'b1l OKe- 3a H3TO'lHHTe MOHapXHH ABCTPHJI. Ha rrpun nomen <ppeHcKo-aDcTasrnexna B no-nofipa n03HUllH.H caxrara Ilpycas .Y resa nsa KOJlOCa na 3anaAa. cy6cu.•. a pycxara MO)Ke 6H 330 000) n na nanartae.nOH. Mai1:opxa nenana B psuere aa <ppaHUY3HTe.[(pux na snara rn nonnoxaraua OT UHp. aa nparncaara or BCU'IKU CTpaHH Mapns Tenpeanara napli:'HH BHOCKH.PHX CllJIe3nlI._ .110 1757 UIHUTe CH 3aBOlOBaHII TepHTopHH .. Ha r03M eran sese <ppeHcKara apMHlI IJOCTaBi! xonaarnnrre sa xoneae HO .nxarexaa IT BoeHHOMopCKH . raxa a na KOHTUHeHTa.~13<l:)I{llfITe~()ll~HHH? nOrHl{HO e. a PYCHaUHTe non ynpaanenaero na TJlXHaTa uapnua Enncaaera csuto T'bPCHT B'b3MO)KHOCT na HaKa)KaT aarnas II aM5nIJ._J. npynrre p..)f(enaHHero na nofienar KaKTO ornnn oxeaaa. xaro npejmpaexa soea- aa Kanana. Il'spaara rrpH'lHHa e.eTO anrnHiicKl~Te I-! tPpeHcKHre -r- B ceaepaoaaepaxaacmre (BC5lKa crpana nenpexncaaro D.II3B eCTHaTa.n.lIJl e zrsnr.He npoero sa MHeHHeTo. HO nOCTeneHHO nO-H3TOmeHaTa npes XaHOBep.HXMe no-paso BHTenCTBO npa- cyficanaa. 11HP. sa I1PYCllH (BpeMeHHO) H CaKCOHllH or BOHHaTa 11 HH .aOT sanamm sa . na ce nnauta na nasaumrara aa Xaacsep H nopa aa KyrrYBaHero na II)IJla pycKa ytienena crsn xoaro Ha'lHH na oT6paHHBa HU)I. xe anrno-npycxara rrO-CHJlHa B rpa OCHOBHH acnesra: BOp.6aT_!!__!!~.UTe HCKaT aa scaxa ueaa na CM B'b3BbpHaT CHJle3HlI or Ilpycna.nOBe)K.ll..ne sacnya rrpOCTO ITpHI{HHaTa TOBa na He ce CJIY'lH e. 3a 11cIIaHII5l H Ofienmremrre rrpoBHHUHH. sa- nonanaana paspeureane. )l.MHU no-KOCUO.. Jlaapearaii.n..OH. apamrre ca B T03U pasjsep.H Boi1:HaTa no Mope I-! B KOJIOHHHTe.nepnaH."'IHBU H 3aBHCTce..YK K'bM6bpJlaH.a liMa CbMHeHue B cIIocoGHOCTHTe xa <PPHaa TaM 3aMe~eHHre.L(a nOM'bpIKaT 'HTO 05C'bp.. IIpycUH II PYCHlI ofiasre e HeB'b3MO)f(na He B3eMaT crpana B enaa aamo-tppeacxa BORHa B cpenara aa 50-Te ronana na XVIII B..n. K'bp.FieT'bprreHHerp csspyuren H KOJlOHHH. P. HeYTpaJlMTeT'hT e ep.

g' ~ ~ &< ~ '" 6 ~ 1 -IfOL::l'LOOJBlIg BilBhl1If:JaA HdaJ'W.LB)!:) a )!HH aim" 'ImoAdU 'O.)HUd<I>-H~lUg '(tEOgI'IV) !lOq£Om IIJI'ItHH II £1I11llll)!OHBlUIOIOOlW Hd~O.LO'L:l O.Lo'l1al.Lll'dAJllOO H xnd:n'lId<ll .H. lHW.11-.LHO){" tldMHMJ'iHIfr mHO I 0 II ll'IfJa.LO lllflUHUOIl 'I:I0dAO:ld ii HH)y'ONE'L1! l1){hllOH .Lll>IOdON uaor tlH aHI!.LHEAnHBd¢ 1l:rt 'll'HHllNdaJ BH OLaHllHll)1E:Ago -JOJ'.LOHLIfO~aaaH HHHaoa HI!OHgOE~H o BJIHrOII£pd H'L:lHV adoN oll ndu II ::lOJBIf on 'adow m:IIug 'H:wndll}l H !:llldlf - axodox H:> oroxodox OHh'LLll.:OIl 1lll' II daaoHBX -nnc EH If.lI.L::l!:l:Jl1 HHaH.L1lI:iAI!.tlHE:llX 1l.1HOIIHBE'llHlld.lhHHDU'i udHrrAVm..LOOdll :J aH I$H!I. I 'dcp -i(S8LI-61LI) "Cd '9) L9L [-8SL I E~du d'l.L1lHll'Bd)l 11 'IHlJallld.: -aaooaoaaed .LHO){ 'I$MIfJHy BH IIEO.IMOlf .lHI$Ulla:l BE HJtlHHduoll' llH :JllHahIflIaaA llHOMIIHI'i amd.ltr 'IIXaIl:lAaH omsdan aHOU £Oi'Lo'I.III1HOlIO)! suodan an aM.L:.LOHdu Hlf:lahH..L::l soso OHh'LL1l...L::l oo O.L-O(iHtidfidioHi)"w~It I: ' -'i:lHHiiYiA Oio5!::idowOHH:.mda HHIfllIIHOIfO){ 'HHH:Jl1 ao Bl1 If O.LO LH:.L:l.LllHdll'IfAllOli 'IIHH:lWada I:IHIf'LUOlt 'otrsn UXHg nIfn9 lldA.o tlH!:!.1B)! !:l'LL '*9U9 ao Btr HIfH tlXH.: imHIIBHoHllUH BO OHNOdJO E:adh HHad1JH:lO OHHaJ'l:JdHaID'LO (% L £) 091 09 O.LI$HX0!:lIIIfJHB H~dm'ldo¢ml . ll'O.L:) aHl~al1:m::ladll -!:lal1 O.t -EIfOOil -su II'Ll! .L:Jotr 011BJH.LO)[IfO~ 'B'MHllH:Joam.(:J~d..LOOil 'tll1agoil II daaOHBX smrcramcd UE .LOHmUJaO a ah 'allHmdil H B'fi' aHHaUll)!('LO a tlagBdJ.IBJOW aH O.IHHh'lHt!l1 o tlhIBHlllf{II'L'ltodu l1lf{d'L'fi'EI:I 1l)1 ss -:lID'L::> I:IIfllll' 'llao.LO aN:> ti'fi' HE.LI! 'tl.m:lO 1l'l1 a 'UIU E'fi' '"BHIfBl. ounnroucad a BLBH~oa 8 O.LO BHg0l10U BE ::IH 'a.LBlf:ldoNOHHaOH Nal1'Lg ll'ltllggl$d.('du) guguH ** * IfHH.LB)! 'tlHM'l10J llH BHH'l10J .:lI'i:Jdg ' .L:l tlw¥:>natlE: i I! B8.B.IOIfCP IfH)lOUlld)I -HO)! HaNoruo 'HMhBH IfHH'ltarro Oll tlH.LOOHID'LOa 'HIIJAdU If)l:)Htmd:JJ 'fi'1lH LO 1> c€)o -g <= ~ i'i: II tldIf'l1IIOgAO O.L~llBllll)! BH tlLEHBd.LB)! 'no H (MllllHwaBH II OHUa.LBH!:laH :.LHBU.LO .LBHEfOllE:If I1d'fi'1l)l AN a.Lll adnxorrq osd'Lg O.LO.)h OJ'lllOII!IBE:::lH "J II .LB)I::lHBa)IOEadu .LllH ~ m m -'_~_:::J J -_~- ~ BH a.IO llH ll'HaoJd'LL !.L aoaoo llH oHJ'iatM'ltadJ oarotroxs-raodn HHUa.ll.LH:> H)lOHOJd'LL a.'It tdu '9) I .LIIHU'LliOll' a.JffiH'UI'lII1HilUJ!(d'l.ItlH!:lOE! II'LII .rds..l1.L01lhA HHllHlld<l> as.m)J:MdiFoiijiill-. ~ ~$ <= IJP~~~if'i .lOa-- '99HHtld.LllElma OWUO 110 HH" amUHO llH O.UHJ:JIIO)l llHOl 'ndtlEBU UHOIIIf ili i':i §i ~ §! ~ ~ Mlf{OH:Jd.fo!I II llLHIIaOJd'LL .L'g "O..LO 'ndatr Oll l1BH Bl..t:l!IV I! ::l.LllJO)I 1l'lt II HOUAl.L B.IOllHHt( ~ .LBaOXIfdl111d<l> BH HH'l1H::lgAO HHgllhI1lJ'IO)!odrrm ll.LOH _13.LOU¢ 000 OOZ .1:J I I oo 1l):( O..LH)I:JHadcp .L 0 aIIH::IHaBdo Bl1 HHUhEH I:IHHl101 'llH!:loa ~ '" ~ a Ha)IWIDliH I! .LMhOIU)lH) MllHH!:lOII .L O'L:> .tlJBIffiH B'n' sasomrnadr naot J OHH.:l.1:11~?H_If.IO'LcU HIfH HE:O.oa ll.WHUl!trHUVW)I .IHg£lld I IOHlm:> .--_1_______ II B.llHUd.lHJONE'Laadll aadaxas Iran tl.L HXhliOH O.I'L.Lahaodroo O)lIfO)lH~ WgtlruBE IfEa.LH.L'l.LHIf)l:)!:lHIfJHll I IiioII m ~ g Gl ~ ~ _ ~.IUHmM'fi'OJl'l:J'l1a J .L)!acpa ME:J.LB9Il1lh.LM)IO:..LHHItlmBS 'HllgOJd'LL II 'a".Illgi~11lJ09nnJAdfr-io 'HllIIH!:lol! .L~ B.LOO H)lhiiOa '~9"ll'HHOJd'L.i=l doxndn Ha:>al1Ah HHl1:J 0.LHO)l 'IIEaHo -Adu BH .L) IIgUllh B '.LOO'lt .lOIlHlIl'i o-nr l/A'It 'EO.lJHIIL l1aIfo .LO!:l:.L:>'fi'ad:l .:lHH.It!IflI llfUIDIlS a "aIfHatrorugBH BE: B'HJ'ldB" llHUa.Llio5f'li.LO AN ~ ao Bl.I:)IfJad BH .JI'll)HEII~II~ .a IIdo'lt H llgAJllE HHNOdJO IIUBHB.:: "0 ~ @ 0 :.LHaHll.L:.IaHH O.L OHUHO JIf'Lll' :.L>Io If HEOIfll~ aosrra a..:l1l .L:> "Bx:Jdow" llHt1HE'LOO OH~aUa.L:JHHHN Hll/1H.LIIII.IBd.L'LU LHII)I:>HMDH Q)!B orax ImoAdu :IN:. mrodu i::Hii~--:r:($:lH8Bf: BuiI'o-U.HdOMdll If)lodow oo tl)1 a:j<ON tl.l£aBE .L 'a.LHO)lllH 'll'Hd.LOBUa I!HIfllHOHllBH aHd'LE!adil BE BaEUOllEH ao B'fi' .LO 'llH!:l0H H'La .IMh 1l'fi' II hIO~ llHHaOa tl.I.Lll'uo'l1aduo mON ll.L. -enou **!:l0qEOrn tl. -UH ml:OHO¢O)lHBdcp 0:-" BH tl.L'L~'L.HHhlldllU -HJ'.: -ao.LO HH1ldlIl1II:>gAO ll)lhll:lH II ODlB)! I no tltr £ag B'l1 .IIfIflld)l 'll'll:lAd 'HIm:> HHl1adEBdodO..L:.H llaAdJ.LO :Jh:.LMXHWOHO)lH 'OH.------ H'ltadl!Eago 'ltOll 1111 BE 'HIm:> 'BIDHHB.L tlH'i1:J J.LnlI I 9L 1 sodn O.Lo OHUHO a BHlld.laOU llH tldtlJElld OH 'll'llOAdli II ::IdOl'i llH uglldo)l '" ._:>.IBd90 l!0d.L '(HHll'HH a OL)lB)I xsx a.

Be aauna na naxnynr B Cesepaa Iepnaaas.cera rrozurspxaaa B1>:B BClIKaKBO spexe. y)KaCHBa~oTo napacrsaae aa HaUHOHaJIHlllI )J. O HaM-Be'IeH 3aIIIOTO BCRKO CThnKHOBeHlie C pycxara apMHlI e llCHIHCKa fiaHlI or KpbB..aH!U{3_AKl:a .OMaIlIHHTe rpeBorn. 'l:HerO rrpOp.i!. C1:.IT.sa _TbprOBlllI.n.yA)Kop):()K III II OIl03llQMRTa II Me)KJzy xoponara H c'b.HaHcTIIHa JIYM XV ce MP'bllVI.llR sa B 6'bP.ll. Taxa Hnll aaase cppeHCKaTa nOrrHTHxa en ocraaa onpeneneao aHTHaHrnHllcKa II u:eJIH na ll3BJIe'Ie nonsa or BCHqKH np06neMH.MTeMy CJIep.H_HaBHraUHlI.!!.. Cenearonnuraara BOH~ na raxa e . S F g:__ . nponana B Esporra.ll. cppeHcKara apMlill B Maanea. MHoro no-. Ouie TIOBe'l:e. HllTO <l>paHIl.). lJe ill03bOii RaCTOlITeJIHO nacrpoiiaa llCTIaH~HTe npOTHB Aarnaa TIO speae aa C6rr1:.l-BITa aa <llpaHIl.MHeHHeB'b36Y)K.o Cran.HlI ssrpe B EBpoIIa.6HTKllre npa Poc6ax 11 Jlolrrea <PPli)J._1~rr.n oxeaaa.. TO paBHOBeCHe aa camrre. ~m. HM rypa Kpall.mt H Sananaa A~pHKa.HTIJIOMarn'leCKHre II aoeaaarer" . A cnen KaTO <PpllnpllX rroBTOPHO rpo~maBc1'pllMUHre npa JIMHfHHu H' Topray npea 1760 r.HlI MoraT .0 'l:HTeJIHO 180 000 BOHHHl(H) 1lI0KHpar cI>PllP.I:!f!U.MHHHcrpaTHBHll pe¢opMIi H nOCJIe na noryunr 6YHTa na Ilyrasoa (1773::.0 aexa.IJu.0 6eHo cpen yarapmrre) H KbM KoeTO HaCO'IBaT BHHMaHMero en MllHMcTplire aa MapWI Tepesa.ll.--:::::TIpaKTHKa 6aHlcpyrHpa.IT.H Ha'JllHll sa a.<l?aMHllHoTOeAHHCTBO" C Hcnaaas ce 3a)J.B ._B'bB <DpaHUHlI ofiaxe B1:.3H'b'lHOTOofinaraHe J!.!J.06pe. 3am.OCTa no-sacrpannrrenea -OT'laCTH nopann oapasara na uapnua Enacaaera K1:.feCTHJIna H3TOKOT 3aTIa)J.eHQlllI. se MH0311Ha OT nanepare ce Mp'blIJ.eHO_T9_1l'}.JIHOrOxeaanaraae aa )KeJIaHHlITa iI npa TI'bPBOTOnonenane ira 1l0JIllIa IIpe3 ] 772 r..P!>_~~!.n..EI!HllI~MOHapXIoillJI~_.aT4JJIOTaca.lllI. HO csuio npeaa na ce asnpantar ):(ocTaT'h'lHO rronxpenneaas aa cppeHcKHre BOMCKH B Sananaare l1Hp.Il. Ta ·B1:. KOUTO QeJIRT na OrpaHH'IaT He3aBllCHMOCTTa na IIomua.:: .) .II. 'Ie ace __ o~e_ HMa. Ilofienara B'hB BOH:HHTe OT 1763-1815 r. < ~ ~ < == ~ o ~ ~ .rJ.csar KaTIllT KaTO xpyma B p snere sa aHrJIWIaHHTe.n..H EBpOTIa H C'bBCeMHe 61:.!!~~rp. KaTO CMbpTTa aa EJIHCaBeTa npea 1762 r.n..n. HO II npnrsnssa )KenaHUeTO aa Te3U . Maxap 'Ie sarytiaa 300 000 nyura.n.PIIX H TOH ee opaearnpa K'bM rro~ cnoxoen )KnBor. .a O'IaKBaT aemo no-nofipo OT enno MllpHO cnopa3YMeHMe. KoeTO 6e3 C1:.: ~ ~ ~ ~ ~ U ::~B~3~~~~~B~~: :~Po~:r~~~~~~ ~:.'bJI6olJaBa. Ho TOBa ca TIO-CKOpO MeCTHll npofinexa. <l?paHL\Y3HTe6'bP30 lI3rpaJK. "fJl'bTKara B'b3JzyX". TbM 'Ie Anrnaa llMa P. Hesauucauo or rosa. sesecsmo aacrpoeno na MMpHa B'bnHa.IT.lur.TIO~rOrrlIMaTa lJaCTOT .llpa 4lpeHcKoTo BJIlllIHMe B HH. C ecxanpnmr. aapann KOMro KOHTHHeHTaJIHHTecrpaan sonar TorrKOBa OJKeCTO'l:eHH 6HTKll. na npaxrasa JIHKBHJl.OBOrrCTBO (OCO.HOnexenus.oII'bJIBaMKH BaJKHaTa notiena aa aurno-repnaacxnre BOHCKli Ha. xeaaaacaao ne ce aanarar HKOHOMHM.OBOJlCrBHee OCMrypeao or noope opraansapana cncrexa na p.OXO. KaTO no T03ll HalJllH sarraasa oeHOBHO-. BCH'lKO TOBa xynecxo ynoanernopasa aHrJIH'IaHHre. e. BKJII<l.!t py. 'Ie ocraaanare Bpa)K.PllX He caxo pasrpoassa ¢peHCKara H ciOTBerHO aacrpnilcxara apMlllI.OTO enna cepnosaa BOHHa B r03H MOMeHT 6H finna aa TlIX cscansauta. np.He caxo sanyurana rOJIlIMa xacr OT MopcKara TbprOBlilI aa <l?paHUllll M no r03M Ha'l:llH aaunrraaa aHrJl11MCKaTaTbprOBMll H reparopnannara cnrypaocr. npO. C B Aarnaa II cI>paHUHlI B'brpeIlIHHTe pa60TH C'blll.n. .n.!J. sseaar xepKH._l!e_)I(. 'Ie nOJIHrHKara na 6JIOKana ._'!I.Ceaepno__ asrepaxaacxaa KOHTllHeHT. TIpe3 1759 r. R c. TlI cnesensa B Sanannare I1H.<:l_CH!!~-:r. B PYCHlI EKaTepHHa II rp1I6Ba na npoaezora aaxoxonarenaa II ~ ap.a_Q_TQfiBltarlti(!:IIe _HI!.Haii~_cUJIHaTa.. . T' ::1 ..4 ~ ~~:tee..n.m~.CKHre OCrpOBH npes 1770 r. AOPll cnen KaTO apsuta pa3mrlJmr aannanenn -repliTopHH 06paTHo aa <l?paHUMlI Ii HCTIaHlllI.1l3r'bHllJla" B'b3MOJKHOCHfTena ):(aH'b'IHaTa cacreua a comrannara ~ crpYKTypa sa Benaxare cana. za == ~ ~ ~ ~ E-c U E: c-' ~~ S '""" ~ == >--I..O ca aa I1. TOBa He npe'IH sa PYCHll na TIPOP.xynecara" .).'bJIJKllJIa IOBe'Ie OT neceranerne T npenn CJIe.~ ::. <ppeHCKMTe KOJIOHHH no QllJI .'bJIrH na naere n'bp)KaBH fir sa~ crass na ThpClIT HOBll ll3TO'l:HHll.Ba.!J.n.HaEnpona. Cnnesna II BCIl'lKH OHHlI paaoaa.eHlllI B'bB 1PpaHlI.. Ilpycas orxpnna..Mll He caxo ThpTIH TOTarr-_-= HH saryfia OTB.!l. .nopaxeaaero OT 1753 r.-_ ura crpana e orHOBO AHrrrH.::O:~ :e~~Cp::~J1:'I~~~M~: nposasna sa KOrr na TIbT..:~ 1775 r. apMII5!Ta aa Xaficfiyprcxara mmepHll: ce e cnpasnna .HIIIHaTa nOJIHTHKa He e ThH aaceaseaa OT . 'JMlITO I1.n.eme.. 06lliHPHll H C nO-rOJIRM noreauaan OT JIoTapHHrHlI.. KOHTO ca nOBOJIHll OT IIbpBeHcTBoTO CMll3B1:..Ocra pasnaxaa OT rOJIeMHTe eeponeiicxu KOM6HHau.n.!J.l!.'bJI)KHeKCIIaH3HlITa CM aa ior M ~ xranespnre.. aa zta aaaapaasr n03HlI.qHp Cli.~~!_~_ BOHH!!':'_~~._.HIlIHa nOJIllTHKa.Heo611KHoBella ronaaa (6.= KoeTO na ru BbpHe aa TIOnO)KeHllerO OT npenaoerma Espona .IHLB_a*mi.. C KOHTO AHrJIlilI ce C6JlbCKBa ornsn okeana". HaM-' cnma HanY!lpeHOTO iI BoeHHO TIpenCTaBJIeHHe IIOnCKa3Ba.YBamli CTpaHH csnto ca H3rOIIIeHH OT BOHHaTa H tIe <l?paHUH5Ie rorosa na ce cnopasyaee C aHrnMifcKOTO TIpaBMTerrCTBO.!J.RTaa CMeJIa.£. 3a pa3JIHKa or Hell cI>paHll. HO II B xoarpacr C 1748 r. csmara ysacr cnoneraaa li HeHHllre KOJlOHHll B Kapnficro Mope 11<l?llJIlllIliml.!l.MHCTBeHaTa O'IeBH.OCT'bn Jl. HO IVIrrOCTHaTa CHCTeMa OtIeBll):(HO ce HY)K:::l nae OT npoxreua. uapexeaa annus mirabilis". !L~6HUMll Ha<l>paHIl. Kaaana M l1Hnlill. KOHTOrrsx 'pasrransar npcraaopexnara aa II 6e3 TOBa zonnrre B3aHUl MOOTHOllIeHlilI Me)K.aU..rurIE. A xoraro l1cnamlJl B rnynocrra ca ce BKJIIO'l:BaB'bB BOHHara npes 1762 r.).e.H aa ..~H. IIIo3bOH H rrpHeMHMU. KOHro ce IIOTB'bp)K):(asa OT n1:.. Cnen TOBa HOBOKOPOHlIcaHHHr uap Iler'sp 6'bP30 ce orrerns OT BoiiHaTa H HllTO Ancrpaa. Boemmre pasxonn aa Ilpycna (rrOJIOBHHMHJIMOH)KepTBll.aMeCTHOTOHe.Te: Mexnyapeaenao nanacraara B Bpannentiypr csmo 'B3e:-'la CBOll nsn OT" .n.eJIe 6uJIa na cpmtar TIpYCHlI. Bee nax npa nOnO)KeHMe.TO BC'bIIIHOCTe nopaxeaae aa Te3M. IIOBeJIlIra aa neaa csxaur e saraapsnero B cefieca II perpopxare.OCTaBKll .HlI ll_HaH-BruKHoro cera _e. ¢aKT. .MHHMcrparllBHll II perpopaa.n.~ mH~ll erarr or aarno-rppeacxara 60p6a.e6HHTe Y'l:pelK.n.!!.M<PPM'!!'PUX.C'bKa HM aa ~OJlKJIaRp. KO~TO 3aHHMaBaT ronexare m. B cnopasysreaasra OT 1762-1763 r.. KOlITO ce 3aCHJIBa C pasnmpasaaero aa cnopa C axepaxaucxare KOJIOHllH no B'bTIpOCasa . a H PYCKHllT spar ce OKa3Ba p. Te3H neiiHOCTH eCTeCTBeHOnpanasar aa aarJIHHCKara BbHIlIHa nomrraxa B Espona IIO-XaOTH'fHa II nO-ll30rraQHOHHCTH'Iaa nopa OT Ta3H rro npenero xa IIllT reH. BHeHa aa . OCBeH TOBa TlI cnoxara na ce osnanear .eHTpanHO MRCTO. -""j =_ * Annus mirabilis (nar.p3aT na ce B'bBrreKaT B aHrailillMeHTH aa KOHTllHeHTa. cavnre OrpOMHH pasxona rro_ Te3l1 KaMTIaHHH)!CTIlIBaT 6aBHo.I !t2~~~gt:l~a.IT. 'Ie nearspsr aa re-_ )KeCTTace e l!3J.B.a nOnKOTIalIr srourra aa Ilpycas (60 000 JKepTBM caxo sa 1759r. 0 KOMTOme nacrsrra B C'bp. __ .6aTa aa AHrJIlilI nO-HaTaThK..ll.pxasa TIO speae na Ceneuro~ .aBa cane 6errra npencrasa aa ofipara.O~-_--t .

L-OL Eadu ultllUO 'UHllOH 1l1UHmM'It ll'UhUHJBLO UEIHal1)!(Ell O.LIIHmH)1adueLo· -Hlldcp UH alaaOHllIIIl W'DI! HO'ItHOl[ ll)!OahII. oodaunr LHMHUMO ()h '.LdOll Eag J.:l-llllW'UnUHEOI'W-Ar-:.} U)1 U)!UdaKY Bll.LOORudH)!(llJHll 1lH UJ.)1l ~HIl1lad oxs aoaoc 'llUH.))!(OW -.Bl 'oaJ.LOOWMIlEa M fro. UJ.)am'L.I~-+]dL_i)_L!l_H~l!O~ H U.LO HO)lHH Ii 'Hub' 'HHEIIK)10~H 1l80)!UOl llaglJlf:no UO aU!mlla)1HUWO)! U~ 'IIHITHHaodil H HUHll)]' aarrad HHHltOJ ()llaOlluH.LIIRJod-e ll.L eo HIT Hll.LMH'Itlluu£ -H IIIAX l:fH)!oduaEg UH UEa.ll)!lIuag EhB'ItUE UHltAdt UdHgElld 'du)!uw) -gHd.ODD! '~dol'l! OIl Rg-edmI llalf i -H1~d<l> O.Ld.-----•• -"i'I.)1alCO'aJ.H Ell.) 'warrgo~ll ott '()m~AhHudcp llH Bl~II()d)!ltOil Z9L I ncuo HIIoAdll smarm 'Hdoqll.)[{()lllill~Wa UHLOOUll'TI H Ull.J)!(i(OIg 'HIrN OIfO)lO ornqo OlM)! 08Ll araioon llH.LO~:.ll'ItOJ Z8L I o E()du dll.L-~HO'n'HOJI-10 HHa.Jdo 10 'UHOl .LO .L:>IlH OH 'aEIol1'1.O HHIreLHaHHL aUI)lO!)"IIlf.}ll.LO H)lJ~OH U~ IIdolt UE HU OWU)! 'Ho:mOIlllH Eli Hudomd::l.))!( 000 O~ llHlllt worn ll.LH)lOllHIfJll.il. HH1l100ll ll.}H a.LHHllhllIIJHE ah '. _ ~-A OWEO aH HHTIll)!HHAWO)l -dox" H "OHIl1l1Hall.}l .:) HHl tl.} .LRll.13dHUA)lO M)lOlloa -omaa HUHE -H)10J R)!HOH .IHU -:-.)1Ad.:>u~eLHHedu OeLO)IOHULHdg 'OlfO)!O-eH )I'UU1UH HHHltOJ :.LAaH .LUE OHlll.Hlt~B OlU)I )1alC:>~h '.LOO lJ~O.llJId~ltHH 'HMTIHUd<I> ::I .gII.) aw~da J.udacpo 10 ::lI1H.()Hlla1lIfIloglldmI -eaHHllOdu HO Il'HIfJHy IIl'L)! ()Hll.mHltOJWa)1a.L llE '1lJ. -eH ul.L aLIIHllhHIfJHE 0 E. -rredo lJE: a.}do 11 UH'n'Hl1 ()lHHltll11llf.} 'OHmH)10J IIdHIIIf llll.galt)!(llda U.nTIttHlll10X 1::l0 ahaa II 'lJOqWm b'llH EOKdo.-aoudssd -=---10 - xodnm . %L 1 6£L 1 sodu O.LO .Ia.lJOg '~J.LIIIfEd.-OL .E .LmOWOU 0 M O.)..LllHlloa llII 1l11llt O.lH-e )!M oH 'aaoLoII<p a.L.0 HHUQ1UaUUIl aLH)l0llHUJHU llll. U)111lIgll'd.liDK~lfagEE 110 a.aOltad O.LllJO)l 'UH:W.~OI'I.Lot:ma HualtE:lld U ~r =.LO II daaoHllX .IHdg 'dU1IredgHJ 0)1 UHITMltaIlO)la ah 'UallhEHEO -eH l.OOH£H 110 U.LO B._udIllllaAaJ.zoW 'J Z8LI rcdn ll.L~ll eaR)!(:.L)lHlCqlHO)! 'UHa'It oH a 1l.LO ·UHOlllld ~ ~ HHdO.LlfAE::ld E)!odow·· UHlta-AXd'La .)Hll.J)!(OUIIdu ~ tllt OHIm.}R -e 'H)lO()hIIJ.L13NalOHO 10Ucp Lll'H)lOlf1ld)f -LA()ll.)OHd'L'rttl)laH -ou-o)lHlldcp -d()hEII a ahaH .Hll.L 10 UH Mll.LO[{CPHJ HU)I:lIl1ld)! 'UHOllUd ::HHll.JH OeLO)!.H)!lIIg a H.LHIIWdll 1l 'ndamr i:r II .o oasduan II HH[{::l.J):(_ .U a Il)lHdawy HUHOllO)l ------'EHllOHomgOEII -·.llHmMlt01Walta.LHII)lOrrnd)! UHBhArrOll naio Oll )1uru HH)1a llH OJ. BlBRH()Oa a lOBlla 'a OL"Hl..ualHOJ.10 H lHM)lO()hH.LHtroll u)!(olfltadu OlHH III )!(ltdo)!(it -ll'HJa.L 'll)llldawy E)!ll'OS:" :waIIgodu a UIfHO aLU)lJllHUJHU ~---------.Lan RHlta OWRO II Emt.UOUIIIT H uHlloa -oaosad "J olCawA-oil 1l1ll'MTIUH H H13altAdogo ()dgO'It-Oli () 1l)1 l.)lUH::lHlIltago ll'HHa)!('Ldo'La IlH UJIIl[ 8LL 1 scdu a'La UEUlfH Il'IIhHUdq> O.LHd~l -- omx IlLlllfHIT 'J.LO Hlt~dll Hu)!(d'l.))1odolI a.L .EI xs..LHAg alH)!OHl))md~J~tl 'imoAd) H()~udlI!.)I .LUJO)l 'llb'll)lOUg OHhOl llll.-ou a. duugdu" 0 HUn -Hlld<l> llll.Lllll._~Hlla)1ll.) g uH)10d .) llH 'lnmJHY orrsncn .O U)!(d'I.~.LHOd:._.LOIf(P)l'II)!OH:.O)!ll09 -OJWglt().M HO'ItHolf oaoaiccsmroa 1l11lHlioa ..' Ol::lHUaOOHEll llUH1J()Il:> H (HHIreJA.LOU HUIlWUH u)1 ~)!(OJ'i Elt 'ao Ull.LHll~.LHH OUU)! -errreducn uaradaaorrsdu -Hu)lud:.Ld'l.LOEBd UH u)!o!!oa 0 H)l1Hg oroxodox ON1l0 tU~.LHRU~lllhllll. EHlloa 't3HE)!(d'I.) 'MHHltOJ H~H()Oa .LJj'Mll.HIfHO UIlIl -emHL'LU Ql.})1H a OlllO)l '1'I.) ()l.L)!HII<f!HO)l BMmllHHdESH Hltlldou UHHltOJ lt~uo H Il 'a.LHAg 'a.J 'J asa llEIUea HHh ~ ".)OHltAd.Lll'MRd'I.}O lJ)lud~wy aandro 'a mAX nuvmuuenmunox US)!OHEH AW O. U)!O..LO mmw alH)lOllHlCJHIl J -_.)LHnHHaO.J.Lllal.Jdcp tlH.Lll)lOHlllI oll.} ~haH 'J -e)!uJ.O)l'f EdHEIIH1lJdoEa)1 J.)aWUH -d'LLQNUd~ll .LB~HUa.}M8\>1I WEO OlE)!~)1 'HHHlltt saaio A)n.LH.LOdgolt-~EH 'L~mr<pHO)! -HO)! .IILll.LEaU'n'::ldIJ ()J.EJAdlt.LllEllg ~J.o~m'I. HIIJaLEdto E)lO~HUJHB B.onTIUH Oll!H HIIl! 'Ul1)!(Ud8 OlBlO)! oaiooanroa '29'J u)1 ~)!{OW MnH1HUOU -M100HhMU uHualtlo MHHOIIO)l .0)10 -ua)loHg HHHhHJOU H Llldud.O.)I HUIfU10UCP H)I::Ia)!(uda .13£ u)lul)ludu aH 'AlX 'llilllfOIl orcxcda IOU O.LO olOHIfalUds()du UE "J -ll. '": ~ ao UltllaH. UH oJ.LISHwdE IlH )!'L'ItIlUA .MH)1UIlUE D'RH IfOruHO)! Jl'IiHHMl)!::lCP() .LUJO)l )lRh llEIO)lIWL IIHWd1l lHUJaeL ~H ()aD'RlCs ~h 'U.HHUhHUJHll N'I.LO UO .L~O)l 'l'I.})!(OW - 10 HU)1::l u~uuoutddu Ulll'ud()Ill~H OHlKOJ~S'LS:" LOOO Ef: ()Hd'La£:'La ~Z 'nrco 0 HUll 000 oS' 1 UH H)!{U'Lb' ()O -ou lJ100lt ~lm!OH-e)lHdal'l-e saor .LO HnHH!!OIl.LO 'U8 In ~ -da -UU.amOH.L:.L'LIfU Ell.LllHlf()L lllt IIO J'i'L)! aJ.llMHh01EH ()WXllEll'Ifaglo Om()H UE tlwAD' 'HHTIHUaodu 110 .LBHHO sn HHU)10J aJ.L1ldIIdLHah ~L1fEAhHUd<p nadsn R£ 'aHH::l)!('LdO'l.LHW:>lllt ..)IfHla:l~lt ()sl1 U)1llHll)! ll)!OH~d<I> ~a)1RIrallE Elt 0 HOb'HOl[ rsdouo ah 'llHllhUHEO aaor O)!hMOH .)d.JLuHltalC:)Oll mradou H10UhlO sodu UWAg sodu a..L~H W'I. ::lIIHahHHBdJElld llll.LE8Ilharrn'It.LudlO 10 H:.a -':}H--'J.ItItOil Amado 'U.dO -eH BHWdE -HITnltudt HliHaltllIlUH oo HHh1lH HEal.---aAh'I.IlE ah 'oll.Lall.JO:.--+ LRfmmAd:lr'l.E)!3 non ()lHhUHOAd Hg a)!(OW UO UHaaJ. ::l.lll':OUllUlt llH OlaUHllNHHlI Eag 'MWllO HIIg 'oo -edngr:-ed llH amHub'OJ :.L::Ia)!(O .-1l.ll UHUOH U)lOHHUJHB.Lomp .LOlCCP E1U)lHWOHO)lII II .LOH1:>)10XE'Lfl::ldu H .LE.)H1ITud010H Mg .LlIUOll UH HaU~ltOI].L)!U)! '"uuoda3 Ull.LlfUH Ol. . 1l)!(~0d. uaSll)!O EllJOHgooouo:m 08L 1 scdn soso OH '-eUOdlItr OlR)I a IIU()lll'IIdu -sdro 10 duw 11l)!(Il)110 ()O ult Ol~HHaIIl::ld co IlH HHOAd ()halfEIHdu IIHE)!(d<w U~ 'BHHllUOH 0 uaHdEud a EIIO.LOlfCP HIDrOHad<p Ell.}hO.BOJ.altd'l.HO)! 'llllOOll.)o)]' IIIAX H)lhUOa H::I.IlIfHO 'JHdg J.LEIDOMIl.Loudadu mCHg BXM9 O)l[{O)l 'uaOl Jj"Hl.-6tt 1.udHEHlf1ldrnana'n' -ImIIHOUO)! 'HW::llfOJ ())1d'I.Lll)1:.LaU U HHHIlIlOI1 ccdn OHhH.co ~--.llEIUmALOU a Ol~HHULO'La )!('I. = e -:. .L:>adu llH OJ.L.lt oroxrox ''<I ().LUallhllHEO llJ.lt.a - 'HHHOUO)l ()lll)!OHU)!l1dawu HHWEJ -eH ll.LU)lO~HIfJHll BH sgU'L. IlE 'HR.()mOH.lill 'ldoH -J '.LOHHMW a OB10~hIgo OlOH Ull.i 0 U.JaaH a- -HhUH~ .L 'R.od::l.) 'UW()UgOdil Bs)1 ll)!(d'I.Lull..L)!.'LLOIfCP Hdolt UH u)lMdawy ~ ~ ~ ~ I:I u.Jlt.HHllhHIfJHll 0.LIHlll.uaHaOHU.JUIIO):(Oil 'uo)lEud OHUtlll.L00U ao rrHxdll~OW 'ado~-ou UH ~lHOada.LRHllOa 'ILIIdaIIIf OS'I 'Hlfl'l! OOZ lldqmh :.R OIl OWV.Jdgo):( HIfH 1Iaog 'BeL a 'HHHllIlWlJ)I II HITIIll.LIIHahEH!.LH010A ~! -oredio ll.Hlah 'HIfW O£ ao oaoaaaouoaotrodn oaaooa '69"Htl~)l0 a aLHJ.HEAn ll)!OlEI1 )1alCo --.LImdgIIJ OlU)IOi( adu AUX llH R.) llmmdUE'La a ()U:)OIl-llPH i ll'H1IHlJdq> ah 'UU<f! 1laAa. EH IlH ()UUOOHlKOWE'I.dao Ell.lJHltadil .L 11 aH)!('I.L M MglldO)l Oil HHE)!OAU. R.LIIITHO .OElld 'a UHh01W u.a.LllgEdO)l Ull.LHOOH10 OH ~HlfOd UHauouu IIAlf llH 0 1llCllIfOHOD'RE U~ llLHrrITrrgwu oo IIg -::lgOll 'llEImd'LIl.LORduH omrat 'llH -_:: ULll)l0llHUJHll --..1 100Hm'LOa ~ ult ~)!(Ol'i 8 ~ ~ e ~ U o HHaHH)1::lg0 aLHll.O'LO II a :.. ~ 'ncucao -adnn llJ~rmOJ LllhHlfaeLO 1l'It OlHO)l omlAdtt IiHllUO)lltou H)!Oll~UodHa ()O ::l.L H adorr OH 'II llHHd~J.lt llLEHHOd.LU:.Ll:fMll.LUEI10aNllE aH W~OEI'I..}lHHHaOa -eH.OU nradaio 1'1 Ea:.LO)lUO)110 'llg11lfo HWM)10xgoaH a HUUJll.HUBHlll:>O 0 BllhAlfO ou asor H.)HOW())1 OH ')!dOH HHRUg XHeL 10 a.) RH -ellouua ::lH Lll'UH)!(llEI H ualtH - IHld)!1lH lldIIHHW ~O llXHg aMHll'OJ.OOWllO ououox 'llwalt ..Y IlH llLHUnM!.~'It~TIaduE.JO sn aa UJ.O-aH_OLo_odU_OLHQ)I.)Il.JH oaronoxcsaadu 000£ ~HHIIO.LHdg eLO HHamd'LHf:H HUHN 000£ IlH HH)!(AH 'wArndA)! 'HHH:.})!(OJ'l OHJ.AW 0.) rrg .1l1aad'l.~HIlWa~Il. B1HIIJ~1 -adsotron srootr nadu oxao ~ll.JHeLOO'It:.LOE'La o I=: a ~J.a.:))1llaHot( Illl.JJ'lEOHdaH~o :~dow "J 011 HO Hg MEhAUO H)lhllOEI adu an OltIO)! Jl'H)lOH()dcp llud)! HU)lO a.L:) adu HHEaElfOUI:ll .ltE'I.LHdIl l>.URHlfaltltllR ennsvuedxoou nnutmnouox nursumtmns :JQQ osoaio . 'UHIld.J.Jl-OL llH 1l.ama'It'Lg Axd'La HH1~dHdlHaTIHO)l .10 HaHawadgoaH lJll. .l1MYldA. IIHIf()ltlO M ~ II llTIHHHO.LllH.LO .UWO)l_OlO)!O()hi. ll.h()UIl)1 nr~ IlJ. -OUO)! llll.LO ulualt IlH ().LO OWIIOHEIIlEaH Hag0)10ll :lh 'IIDMHOHTIlllfOEH EHUllIIHOlfO)!L'LU OlB)I _ ao -- codu radardouoaadr OIH La H Mdolt __ .}ROO -ll..O ~ --.J K .L-OL II ~1-09 sodu 'HHITllWOUUIIltR1E)I0llHU.}9 :l:::'~gJj .a-ult-·uH)!O~hIIJ::llUdl::l OlHO)l. OlaHtlSHSOHtllOE'I. lluouua llltadll Ultl)[:lllUUIHll ()O lllt 10 llO)lHH OlMH 'Hd'I.):('LO -J £8L 1-9LL I La eL'I.. orr 'adox mroa :.L ___ ~~~cc ~.()od.}Ifgodu Ji OlO)!IiO)! 'LOlmll.LH()WAJ =~I1)!(d'Lltll~ lJ)1 U aaltlluallE lllt 13)1 '(-elIoda3 ..OH MUM al.LUH-edlO Hl1l9~)1 ()lHH.

TpH_..HKo611HUHTe" aa Bapmanaa OT )!(eJIaHlleTO Ha··IIpycHH H Ancrpns .na nonysar xoxnencattas na H3TOK sapana nOpa)KeHHSlT3 CH na sanan cpemy cDpaHI..nHlI.: EHTe nponnaums cneaernajicer).(OBe)K.[(na3JIHBa KaMIIaHHll ua Bonaara sa 6aBapcKoTo aacnencrso (1778-1779 r..!eHoTo npea'asxoncrao na cppaHlI. 'Ie 60iiHara MOll( aa ~ OCMaHCKaTa HMrrepHfl sanana. KaTO~~Inese Hl'IMa C'bMHeHHe. sa na 06XBaHe 6ClI'IIW Bb3MOJKHH Ha'IHHaHHl'I: .n. crrana (npes 1782 r.).[IeCeT) cera '1eCTO ce OKa3Ba. 'le n03UI. (Majiopxa.IDi He npOMeHH .I. rpa. a no cesepmrre 6peroBe aa qepHo Mope if.HllCTH'-IHHTe o. AKO 6b.J. qecanHHK '1HcJ. HUTO rrsx TH .hp)!(aBH (IIIBeUUll npes 1788 r. Ho CJIe.1HHKa" He e H3HeHa.>. cera ce Bb3CTaHOBl'IBa B pa3YMHH rpamnur.OKaTOcDpaHlI. AOKaTo npenn KpanCKHl'IT cprroT npesi.I.0PK~ TaYH.0BOJIHa or Cb3. HHTO Bepnaa. ceorfiemaaa ~ .. KaTO C TOBa na npaxraxa axepnxaucxara KaMnaHHl'I rrpHKJIIO'IBa.I\a OT EaJITHlicKO Mope.[(aBaHeTO aa He3aBHCHMl1 C'be. H enna cppaHKo-licnaHcKa ocpaH3HBa 113rJIeJK..-aKTHBHO ca ce OIIHTBanH .lI.nell. ca npmunara IIapH)!( ~ na Me'lrae sa CK~pOIJIHO npexparsaane aa Bpa)f(. TOM npnrexana meiicer H e::: nrecr xopafia no'sona. B nO-KbCHH erarra cb)].[(a BCJ1tIKHTe CHMOPCKll npoTHBHHUH (npes 1778 r. BCn'lKO rosa nOTBbpJKAaBa cpaKTa.neJIKH" sa CMeTKa aa rro-cnafiare . ::.HTe CKOpO MOraT na ypenar npepexanuara CM..uCKl1l'1 cpnOT OT caxo .[Ia ocnrypa aaunrra aa cesepoaaepaxaacxnre KOHBOH. 1763 r.UOHHHTe PYCKH npereauan sa BrrHllHue B Ilonura ca npH'IHHa HaMronaxara xacr OT Ta3H nentacrna crpaaa .a_Ua_lOr.·C ¢p~. HaTaTbK H cepuosaare nonotipeHHll B Kpancsns: CPJIOT He e B C'bCT05IHlle zta CH OCHrYPH nofiena. Ilpn reorpadicxnre H )J. a npes 1779 r.[Ia na311U3XO. CJIe.EBpOna.lI. HeBep o-~_---HTHa CKOpOCT. KpHM e ocpuUUaJIHO aHeKCHpaH npes 1783 r.. a sanaznare Benaxa CHJIH ca npexaneao aaern na ce 60pH'IKaT aa nOCTOHHHa H . HllTO BHeHa.. no. Mopcxara ~ cana aa aarnasaaure e speaeaaa M peraoaanaa H csscev He.neJIeHHeTO iI.eHCTBHl'IB KapH6cKO Mope.Ia ce npeztane npn M._-~ ~ pHKaHIl. CTpYKTypaTa aa MeJK)J.I..KH.[(llnj!OMaTlI'IeCKH "c.~6051T.n. T.S ~ ~ ~Oe~TCae::T~~C~~ .HTe HM.II. AHrJIH$I npa ynpaaneHHeTO na Ilar npes 1791 -r.OpHrto-arpecnaannr CaHKT Ilerepfiypr HMaT )KeJIaHHe na nposoxnpar OCTaHarrHTe .Hl'I ~ pa3IIOJIara CbC ceneanecer H TpII.ne6HHTe OTHOlJIeHHll.na ce nanne aa CaHKT Ilerepfiypr IIpH pa3.). Hancraaa.ce..IJ:HHeHlI mara 11 OT y.rpaHHlI. Ho He3aBHCHMO OT nO-CHJIHaTa cpMHaHcoBa YCTOn'IHBOCT na AHrJIH5I.H:II1G.-. HO aopn H 'rpesorara or cDpeHcKaTa peBOJliOlI.n. KOHTO JIOH)J.I.[(H'IHO nonxperra B [H6parrrap.11.Y3nTe n03BOJUIBa na ce ::s:: oT6JIbCHaT aarmrsaaare H npnayxzasa KopHYOJlnC .na ce CM5ITa sa ..[(:~~ a:. cDaKTbT.[(HI1 ·Cbce)J. 'Ie ro ::. TOM HMa neaernecer H xernp« xopafia. Oute nosese 'Ie PYCUH nxa oTKpHTa. npenxoxrtauto 1792 r.e6Ho nacrpoea CblO3 UJI!! nbK na sanoxaar soeaaa )]. 'Ie aHrJIU'IaHHTe M asre.) ). npocro noraspxnaaa IJIUpoxopasnpocrpaaeaoro zcenaaae na ce 113611rHar paaxomrre sa 6op6a.[(HHTe Bpb3KH npes ·Ae·ceTilJIeTHeTO. Kparxara H H3KJIIO'IHTenHO IIpe.O.Hll.I\o6p$IBa. KOHTO e)J.ca B He no-notipo nOJIOJKe~ HHe. Tosa nonHTlrqeCKO csofipaxeuae H eztaoapeaermo crpaxsr.[(ansere crpann )].C He.llMnepliH ce-pa3paCTBa.-·crreJI.\eTO aa Ilomna 11 OcMaHCKaTa llMnepHSI 3aHHMaBa BeJIHKHTe nanna aa H3TOK.npaCTH'IHO rromrrnxara aa B3aHMeH anraronnstci H HeOXOTHH KOMnpOMIICH. B H3TO'lHa Espona.IBaHCeTHHa xopaoa B .. _':Ie_BOMHaTa"oTBnH'IaBHllMaHHeTo _H---· pecypcnre llM KbM .HOHHOTO Maaespapaue OKOJIOcb'[(6aTa na Benraa H XOJIaH.ap cKaTa.06HBKH OT 1763 r.IJ:HHe::s:. Cl>nopH.Hl'ITa na PYCHll ce IIO. B 06urH rrURun crropamramrre paanpn MeJKJzy OCHOBHllre CHJIll ca HeCB'bp3aHH e)l.OCTa onacaa.nOCTll)KHMO npeBb3XO)J.na nonaspxa BOeHHJITe .cpaxeanero MeiK. HCIIaHJHl C nernecer n xerapa H 06e.uaneqHH or Enpona paiioaa H C'bOTSeTHO nHKBH. OT rnenaa TO'lKa aa IIapHJK crparera'1eCKlIl'IT 6anaHc.OBaTeJIHO a cnafia rrpH3HaUH sa HHKaKBH cepnosaa nan pa3MeCTBaHHll..[(Y dmoronere aa Fpeiiac 11AbO Fpac Kpaii .J.nbpJKaBH.[(OBaTeJIHOnpes rO)J. KOHTO rpnre H3TOqHH MOHapXHH npecnensar BbB B3aHMooTHorueHllHTa CH npes T03H nepnon.I. B KOHTO ca BbBJIe'IeHH BenUKHTe CHJIH.0.[(b!l)!(H npenavao na B3aHMOo6B'bp3aHHll "rpHbfbIlHHK~'. a Ta3I1 aa sparcsere My ..[(nUCBaHeTO na MHpHHH norosop BbB Bepcaii npes 1783 r.nHHH_}Ia_XYlII ronaa aanperrsx TaM sa cuersa aa Typnas. .ay6e.neJIHHa U osacrpsna nOCJIe. . ofiparno.YHapo. HHTO )J. KoeTO TaMHO nparecaasa ABCTPHH H IIpYCHSI He nO-ManKO OT OHe3H . '[(eBeT. T03H ¢aKT 3ae.[(apa.a orpaamar PyCKHH eKcnaH3HOH!!3bM. cscraeceaa KbM Ta3H na ABC!pH$I H IIpYCHfl. "pa3na...!I.JI.HHCTBeHO ce CTpeMHT na OMHPOTBOPllT crpaunrara EKaTepHHa._.:l~~~~a H~~:CaT?r~~HH:ll~~~ll~:K~a~~~~:~~~~ ~~~:~~~~~~:e~6T~:a.__ .BaMa aa Cb3.I..n. ce nanar orne repa:::.pHJIHB HH'[(HiiCKHH OKeaH.H H XOJIaH..[(efi:cT~lle npes 1780 r... zta ornpasa eCKa. 11XOJIaH. KOMTO ce e HapYIJIHJI npes Cenesrronaunrara BOllHa.3KTllBHa _ pOlIaB M3TO'lRa. OKa3Ba CHJIHOB!lHllHHe .[(HO C rpa. pb6a T' _ ---~ .[(a)].a. IIpe3 1781 r.l.. He3aBHCIIMO OT 1130CTaHaJIOCTTaen PYCIISI see nax e anasarenao nO-HeYSl3BHMa OT ABeTe en 3ana.n.CTBOHa)J.. :::= ~~.nHTH aa ABCrpHH. se ~ cppeHCKaTa apMHll B T03H MOMeHT He ce 6He B Espona. KOHTO e pas. xoraro IIpYCHl'I ce OIIblI'IBa rrpOTHB eKCnaH3Ho. HKOHOMH'IeCKH CbI03HUlI. e. Cnenosarenao rrO-HaraTbIJIHO pamrapaaaae Ha reparopnare MOJKe na ce nOCTHrHe cauo B pe3YJITaT aa .:~!r~~:~:~:e~~~al1!~:~::~!T:~~::~K~~o:il~~~~~6~~~:~ :E o ~ rternecer H ocexi xopafia no Mope.nHI.OMa. .unrrOMaTU'leCKHTe orpaHH'IeHHH B "TJlHbrb.. sese cpHEmHcoBoTO.I.II.neceTHJIeTHJITa 'cnen e:: Fl =_.l. KOHTo.aBaHeTO aa Bpa»-:.72.ll.H u re He cssnasar HCTHHCKa aannaxa sa 06ll. Cl>paHI. .eHa.sanpexeaae na ce nonnspxa TOJIKOBa ronsx cpnoT ce orpasssa canso BbPXY llKOHOMHKara aa cDpaHI. OT raspnara peIIIIIMocT aa EKaTepHHa II na pasrpoxa . MaKap H npu MHOro BHCOKa I.BaIll.W!H l'I § B < KOILo.nonarasecsare. HerOBHl'IT 06xBaT e see orne npexaneao Te--·-~ cen. B ..nKaTO Baeaa U Bepnaa TbH aacrspseso ce CbCTe3aBaT na cnexensr 6JIarOpa3nOJIO)!(eHHeTO sa CaHKT Ilerepfiypr.c. Maxap tIe OTcnnKUTe.ll.. HaH-Be'le Ilonma.H~KUJ~_MJ.[(ama ce" ~ B.HHHTe 1772-1773 H 1795.'t·<~E:J-·3.OH npaan iIPH no.OCT3HarrHTe.[IaT. TOBa ce . To6aro) ezma JIll aaxspnsraar ronexare HMnepUanHCTH'leCKH irpH)J.nu . AOpH· U xoraro 'IllCJIeHOCTTa na Kpancma CPJIOTaapacrsa. 'Ie AMepHKa e sarytieaa.::: npeBb3XO)K.nonxpenar-soflna Ta. Aarno-acnancxnSIT C61I'LCbK aapana rrpOJIHBa HYTKa (1790 r.6aTa na IIoJIll1a ce snaae CHJIHO OT cDpeHcKaTa pesomoI(lU!.na. naaecen aa CBeTOBHOTOnOlIO)!(eHHe aa AHrJIHll.U5I MOJKe . npea 1782 r. .HHH "CbnepHH'IeCKHTe 'rsprosCKH HMrrepHll" norm-ntar BIiliMaHlieTo na sananaare cana..e CHITHOaapyurea OT MaHeBpHTe na TpHTe BeJIHKH MOHapxHH rtpea . 3HaU 'IHTeJIHOrO yaenaseaae aa usnoca OT 1782 f.3aToBa B_Ha'iarroro_Ha]07Te_fo. na nsnpaura nepHO. TOPUll npes 1792 r. crparemsecxaar 6anaHc ae. HCnaHI.[(Hpa Bb3MOJKHOCrra aa crpanara na arpae H5IKaKBa POJIll na KOHrnHeHTa.::: BbPXY He6JIarOnpHl'ITHOTO CbCr05lHHe aa OCTpoBa.axoxU .eMCTBHll OT Maura6a na CeAeMromnnaara BoHHa.UU.\OTO pasaosecae aa CHJIHTe.n. KaKTO Il npen~ xomnrre BOMHH.rpp aKUHH-Y-.l-IH C npyr pemOHaJIHH C6JI'LCbll.

.uHlloa U8XAgEII ':iJilE --::iW.l ~ S (5 ::.Jo!Id'!Il ll)!H1.LOJt(01i m\!oit A aHaJdu O.HlfOil J.LHHXdllHOJ'Il U.HIIJdgH:J UIIUhOlOitQd:l'LJ OlHOl{ - II 1l1H~HUJ.LaHU8xhgEH :Jl~)lJQhl1.LO 'llJ llHKOdJO llH HEU. o o ~ 'J.L U 'HUnHlldqJ .llIIAJ~dQlHH . HUH)!{U8 H omso - OH 'lJOHhH!f 'Hm'rtUITW .1Hit:Jdl{ 'tll!uDmdil ll8Ul1 II HE'LitQH Q.LHlIlJ'lllJllg ~H OlQHllitll11 l1QUO 11l1ondQII !I Hgdog HJ Q.aOQit alIll' ao :Jh:JBOIi llH aHH:J)!{[('Litodli llH 111.'L)I ')!{Hdeu 'ud:mE:lld O.Lo)!JHad<{l QUHQ)!{lldoli lO ahQII-\1UH oHaHllhHdlI tlL11Hl1odUHAl1)!{all! :J KH'rtHllUdQl1nH ':l.jq.LI1 H 'Hlll1HUUOX 'H~Qd UH U. O)!hHJg O.LO U.lUgAJ JJ -ds a.8 uugdog 8 J'<ll)!{Qd HUIIOH lAX HAIf UH U.)0l! II HHHUII::Ill 'UH!:!08 'tlH\10El HaHgo ul1 lAX 'O. 'llJ'!llDill.LHg ll~llHhH.L..LJOH)!{OWE'La a1.}lfE-uit-'gHl.11Hal11.01.LJHIHamOHlO OJ.L 1.lll1aJ'LJ wH)!{ad du.LJQIIEll 'UBumOUII :JJ ---------.Hg'LO Ql.LOmH.LlIhOIu)!El 'ImoAd UlRHHHl1Q'LJHdlI H B"HJAdU O.lmll~:lit:JdlI Hhlgo H UOX.LU)!JQhUWOHOl!H '08.L:>U080itaH 'HJHUHll<{l Q.JOH)I(OWE'L8aH UlIllHE:lldu oa a d.DI ¥I'U r~R8B'O)l0l1'JAOil J HHHllllJH IHfIIHUd<D II IHIUJHV Hlldl{llH 10 OHQ1UOHll)1J l.LaUll.LO)!EuUg II lmodlIg U:l aH d'L.L llH unad811H HIllHg'lJ a.)E aa uaadio AXd'Lll HOIl:) ~O UIlO.1HHlHHdlIoJllug:JH l1~IJ'J llUUJ HXJHad¢ UH 01.L!:!Uj\ 8 Hdal1HU :l.LIIl101.0Hll09 '"IlHllOII tlHlltl1. UH a.(){aEl{a II HHUU.LHgad.LOucJ! u)!J80Jd'Ll .)d<{l arnO -lm'rIHlldcp llH ~ 6 : troadou H:l)!{1l8 ~ B80l.LllHIIIQd.Lll)!JahHHEOI'L:l -XQ.LU8u)!{d'Ll11lH aHHlfOlO'LJ 01.UWOIflllIl1 alH)!JAdll llH Ul{OHIUH nou OlUJO)! U1.L 'LHllH llE ~'LJOHW 'OH!fal1l8J.LMUOIl llH!IHO:lruU-OIi H U.L'Lll Oil ll)lhQdII 'J II - aunmonr U)l1U OllOQhlllHUOIi O.Lll!IhOllllE Qi~JOil .l~OXElld .LU.L0 aH~UUa)!{aH lJOHUalHdwl1oII A '" HO)lHH UElHH:)aJ.lO oo uit UE 'll~dAJQd 11H -od aao. lW:lHll09 UH o.mTIHud<I> UH ll)!itaO'LO 'llau)!{d'L)1 i U HHITJHV .llJllil .LJUdEUd lll!Illl\UJHll£ orr )!llh co UUXdllHOI" 11l10XEtld UHHQ08 'U)!H1.Lll. - IIHlltlHOIlTIUH HWllh11HE llllhHJB UH ImTI11&UUHgol'll £8L 1 .HOl{ 'lllIodag UlUWHIJ'OJ-Oil '~'LJ.1UHQ~JgO:l .LU)l:lQhUlHtlU.LOl{JUQ.LflHHOUnHullo~ IlE HHda.LQHUIIUhOglJ''Ll1UE os.LO HHallllUJO I-.0)l:lHUlHdg ~ U o eo: ~ -HIT.111'ldoq.LUdH.l~lmaUaJllH )!'LUIllH U~lDIJHQdtP UH -itadu 'uaOL it:m:l B"HlQIfH1.LIJ'aTIUE a.L UJ HITIUIIUHHW:JdlI 'MHW 'llH!):O!I it:mo !I'l8 lUdUlltl)! as ~ ~ aamrnr sanonroacd 88L I H Z8L 1OLUO)! J.l(jbom'--Ci)J'Ihiw~ou llH O.lIll saor mredojj UaOUHJ ll.LOUX)1QUJ Ul1QgOIl m: J.AH 1llIHITodu H KUlfJHV -adcrzdai 'HUOl) -OliOU --------Ill! 8 ~llElur!IllH 1111 .LI-I8udli HJU:llIhOJOHW -UhtlH£ a Ol~O)l snod UHlIllJJ!ll-OIl ul1 OHgOJOII::l U8.L:lHllWlJaj\ 1:3 t:t1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 53 ~ ~ ~ ll'rtadu -UHllhUH II u)1uHaHEH ummOJ HJOH 0.LO)lOHQdrp 0.LHHl!J!:!I1lfJHU 'J HCl:IIU)!.mwdu ul.LOllduil" Ull>lJHQd<podu 88L I-L8L I ccdu co ormo OH "j HllltHBIJ' 8 H~[HdHU'L8 QlHI!1l811aUJOli UlUllJHQdq.LllH 1111 ah 'U)lUl -:lIIl1 'a-J-a--ul1)!{QIfJE:H -HHTIHUd<f)ll E:Hd)!-lllUHIII:J 'J -)[{amER 'tl:> QIJ'OII 01.) :l.LO LJUh 'u)IllKOHO)IH llH QHU8IHIOHU~JE'La ll.LHd.L0'LJ oalJH11IIOJ.DIU)I 'J.11H8H.LHHUUHOUTIUH llH'rtoxl1adli n !-3 ~ ilDIWUlldu ul1 .~l1iI du)!UJ'Il H ~tl.::IHOJ":ll1 Hit)!{AH JJ.LlIaOOHUHH<D ':JHHQUJJ13H otrraaroadan BH HHHal1)!{QgA Ul{JHu)!hugAliad a.lmdQu~.lH-QIIH::l)[{lldl.ad a.(w U..'L8 Qlm~1l0 II J.LJ.LOH:llfllJllE II OH81lg UII lO HH1l8llH1.1BO)lU01.Loll lO UHuaUHJBE 'H:> HaJOIlU II :l 'tl8J>08itA co .L1l8UJ.L IIUll UdllHllJ'<llUQ IIaOH llEQ.:H:a 'HH\108 llH oraox 'U80~ .\O--u -'iJSSVIU -U'iJ--'iJaital-~-IDrdawluAdl{\0 'I .tnhHll8 -.):J QJ.)HHllnud.Lal'(Qd8UH uad'Lli 1.[:JdEl OH.Hdl.Llld)lo.lUHHaOa ON1l:l adorr UIIOJ.L:lOHUa. II J'1'LEllHJAIH:l a.aw a~MBOH II '1.L11JO)l 'UHul10J saadro ssdu )!Uh tJ Z6L I 'HllHa~:JdgoEH H80H llTIMit:Jd .LllWOUIIH)1 'J IS'l .UrnU8l1aUJ -dn uUl{oHadq.LOU 'HHOAdU 000 0~9 -cdo ---- llHahOJUH llHl1a UdHJHUHH<p u)1 HJ ll.itOIi 'H)!Jll08 Q U.) -UdlJ1lH -1l£ 'J -::IQ HH1.1l1E'LJ080H-l.LtlWOUUH)1 'll)!lllUUOIi II HITod UHIfa~Hh B"HJdaHa ll)lJ.\)1)!{aw -1S'l UJAdl1 Il)!HJ8 ndu adairsad oo on Illl0dBg O.LJ.0)!::lQhIIWOHOl!U OH'rtQ UH UH -OIJ'O:Jl1u II ll)IO:JhHJ:llUdb eJ'1H[.LOahHHdalI'L:J '1l8II'L.Ll{UOHUll.) ::r::~ (j ~ >-:I S '" -HMUJHU MUtlWtlH ul1 llHlthUH a JHHahllHE: H )!{HdllU HJd'L.f:.J oo 1l)!IH'IlOHO)lU ll.l{HIJ'q. O~O>lJQhll.LtllI)I:lHEII QUrull OJ IIJad:l1Hll 11l1n8 co 1l'rt OHJaU Q HUTI)!QIJJodlQd 1l)!hH08 HQI'<odJO OHUa.lOJlll'l~fit 111.JUUII orrmro ul1 UHaaUIJUE "J OHH:m:Jl. l{OJ.Llll1111IllUllJ .L<p'LTIodli U1.JllHQ)I(OIfOIi H OlO)!::lJhH.11hl :llHHJHIll1a'L.I-u:AhHud(j) ll.lU)!JHad<I> llH . N'L'l UdaHOUTIOlII08Qd HHOHtl.LHO)l Hitudoll Ol.HlfOil ndn Hl{UU:J8 alHll:) £8L I -EJdlI orsx ll8HIIOHlllJE'LEl UH Ol:JHl5hgt(adII£lld BH oasxorr oaxarradu HdllAdaa¢ HHHHU uhlgo a HIIIJ'JHV :Jh '.LJ.udaH sur.1:Jlld :J .LJIfJ~H811dll l.ll.L UH H.LK JHHlldg'LJ -l{IIIIq. l.LUHI1IQdl'L!I UH :JI'.U8mUIJ'IIUE HllW UJ.Ill!:m.l :l.HOl{ UH H)!{IT'Ll1 QJ U){J.LOITIllElIll1llUgoQdlI J.LO 11HUdHIrAWlll:l II 1lHHg)!{Ah ndaxaruco) llHQ8." tm llH IIHJ)[{ -onadu IIal1ll -oaad UH IlMHul1)!{lla araoso cmrox L8L 1'.l)JtldllX Il.J O)!JUQ:l 01.LHHlltl)!ul1ud 'l5lfJuag: BdHdl.-HQ)JHatoHd 'llHHhHdil UlUH'rtU8QhO-!!-uH a HUH:l Q~ll)!!IIfag .L:lHudHHllITil :lJ.LUHllIJ'Oit J.LJHdu Hd.lH J.Ll18Ell)!OII 'ImTIHud<I> UH Qllfru!HlldJ ll~ lfdElQHBI~ HHdAJll:laH II a.lUhHHlldJ H9.LllOH1ld.LHHl{J!!-H'rtHH U U)!U.O~UO)l~O 'oHd~H~OHa-ed~H-OU 'aHHU80duhOEUd lUl1UllOdu llJAdt( omns !iodg 08HhdOJ AhladJ ('J OJOHJ~ HHarral:t:}dll£t?d B"llTIlllltlOl! B:J ~lIHIH~ O)[hIiOS: HaH .LO)!UO)l 'a1.Hdll uit WU UlUIUl!llm:a WH OlO)J:l80Jd'lJ. (L QhlQl1'Lg O.Ld11 llHll£OHl'l \lluditu)! Q8111l8hOUUE o~ll0)l 'uit01.E.al'< 'rroadou - -ed aaadunn a tlUMhd1lxOIi a 1lwdorp :J.L.mda "J £8L 1-8LL I 10 Hl10XElld :l. UH O.mEAhHlldq.lld01.LllIJ'OIi .Lll)lJahll.llH:J~ouoaOl1odll llL..[adEl Oll aasuxou 'll9.LHXaIiJA llI"ilmg O.LllHIIUg J.-hOIlUE .-I Il.DIuq.LllHlltlHOUhUH .O-1.-OHhOl--'lll1-tlH ll)lH1.llmmadJ.LHU HIIHIlHJQdJU 5 "J Z6L I OI'llUJ :lH 1l811d>lEUd lHU UH IJOH\1Q)1 U)!:JQhH1.LITAEQd 'HllTIHlld(I) ~6L I-£6L I) 0 HEUl UH UlHllH 8 ah dU)!llW HhIuElOIOa Hl{J:lhUJ ril QhUgO HHHlIlf 9 '.L'LWEUM?AJ.)llU llH a.L:JHlfUJQL.lO ah QhaaOIl O.HO)l llH Q.LUU UH Hwdocpad Q.L Axd'Lg '1ll0U<p UH Llll!OhIlLO l118H80HgoE'La :JJ UJQ:l 'HHUdl:) co uti lUElU)!{[('L'rtodu aaioircdo :llHHlJ'llhUH08d'Lli 'HHdQllIXH 1l1u)!JJdhgJgUX MJ QIHHU'LII 'H lllul1Qd)l H U.HQ OI'lU:l * UIr 0.ll)[Ol1 'UJ.9£n HM:.lldH'rtHQlQdlI lll. J.UEAITHlldq.ll!IHdgonoll .l.10 co 'olU!2?.LJElAh co os 'HUIIHrrlIlldliA Qdgo)1 H HHUQ1.uIIQdl{)1olI all 'lll>lUq.ah'LJ 1lit 1l1.XHl..J!!-::l)1 'BLUH ::lH Bl!Hdawv UH ll.LO UH oroaedu BE 1lIlEU)!Ell II B.:'i-ilh-"Ri)i1icJ!-'iI<r.-ii-H-oi~lfHIfcil.LJ.LHQWOW aso.HHmH'lS.10 UNA:> UWHliOJ-OIi omqo HhlBEHIfE'L8 l?j ~ ~ -)lUl.L Ql.LO)JJHULMdg UaOHJO llHUHgRL:J HEll.1lHlflludmAl1HI1 Al1)1(JW lldli ul1 :llHdaHOllTIQIU08Qd UH U81nlO8f:OII l!'ll! H08J ao O~QOl{ 'U.Lul1agoli l1aUJ al'.L'La HHd'mOI£M U~ :}~~a)1 H OJ.HodcJ! B"lmmam'La 'u1.1Jla8..1l8Udli o..l AhI 1m Oil J.LUHmam'lg 'lltradu OJJ!U)I OHIfllgll.J O.LO" HHUaTI QHd'Lgo ul1 UHIIO QJ am odoso HAlf HHhHUdcI> Qh 'UJllIfOU HIT 1l8it~ B80J.Lll)!)[{'LdWOIi mi~JQHHl U8HIJ'0llE:OII O.:: ~ ~ aUE O)!IfO)l i.laJait 'ul.L 0JJ!1l)! H U8H.10 lll1)!{QIJ'JEH :.LHHlJ'llHTIO:) H BEHd>l U.lJE'LS:JJ OWll.LJOHgOJOIIOQH a KHTIH1ld<I> 68L 1 11l1QdII H~.HHHOIlTI11EHH lI'La Hwdo<{l 0~OJOH1'll _ __.1aH1H'lCaHdIIE'Lfr-altHl10g-jfntIOlUO!IQd----B"UhAlfJ g 'UH\108 aarmnrodn rrn'iiHudq.L'L.::I aH 08.LU)!O allHITI HHHUdlOQt()!{Ah O.L H 'OHitau£ H1.l1l8EIHfJg.) 'umuoU QJ.o )!'L.O :J :JH HUTIHtld<I> Jh 'lU8E:U)lOil '1l8.LH8HuEllul1adlI!IlJ l1ad Imdll1.llH\101I n~J~:-::WJ~) i . ~ -aido HIT:.L'L1I 10 IHnidll H.L IlH8ll0:ldJll II nl1oxOll '('J llJU'Ll1 llH a.L1lJO)l 'l1ElllJOl UHHg)!{Ah II -l:lrra.m QHlldm:HUU)lul1ud 'OHd:lI'\OH9.QHll!IllHHl'\QdIJ U =h- uit HdoaOJBE: H)!:llHUdJHWQ 0 tlE B81J''l1'll ao llUrnU8.11HJ'LUg.LJITQJ. Q~ £8L I rrouo hIt)K:JW llH :?:.LO UHIIOIl UH 0._MHgdci)i -:JO .L1l110m:IIodu aH UH UEl.O OWHJH81lEaH 'OEd'Lg U8 -aoedssd oo ~Htl8:Jlf H I1HitHll aLHHl111IlB£ J'LO HuaoJdu lllUHllH'La 1l 'UdHEHUI1g -UJ.JQI1I Eadu ')5HlIHUdcI> llH a aHHHllua O.La80)lJud lll1 ll8010J '~Lmmdll ~O IlUUHI"illUil llH Hd8QHllW £6L I UE uJ.£1l -iiQlIodaQ -HU80dll OII ll)!M.. -d:JitIlH 8 ~wd)! 13.l ueioun .dau UHhH.LO :}:) mibfH5-'ixHfrq.LHTIHHllru 'HE:JL OLQ)!uO)l~O 'llHl1HUOJ-OIi HUIIOJdu OJOHW UJ dUE1l1I .

sese . H30CTaBeHara OT cb.JIHHTeJlHH6a3IL38 xenasr na nJIaT5lT BHCOna nporrszosar . Mnan. BJIH3aHeTO' aa MCnaHlI5l H BbB BOHHara na crpaaara npn KeHI1 unre ct. ¢YHKll.O Te)KKH saryfia KaTO )l(HBa. opraansanaara H nonrorossara H cJIa6ocTJ! B )l. BCllKaKBH npenonepatnnr..u.HUCTBO ce npoaasaa npenaxao BbB see no-ronexnre HCKaHHR sa aHrllHHCKH cy6CH)J.\O nosexe..)KHBOTHO" B C06CTH AHfJIHR npes cnenaaunrre Ho nee necernnerns Hufi-rOJllIMOrO 1797 Aurnas.O nOJlHTHlJeCKaTa BceOT. . H crsnxaaa HMlIepHH.o.bJlJKH. YCTOlITe aa lI. OrKOJIKOTO nopaaenare B'hB BOHHaTa aa HcnaHCKMl1 noayocrpos.JJ.mo npn na <DpaHIJ.a HaCO'lH. HHro ornrra na ce cnpasar C <ppeHCKara SOMCKa l! t4~r' nama cpOpMa sa BOeHHH .o.'hp)l(aHeTO na KaCOBUTe J!3llJIaUl.enaero" B saaoeaanae H nJI5I'lKOCBaHe.Uce HMa npe._. JIHPH CrepJIHHrH.JJ.JJ.llT <DpaHIJ. KaTO ITO T03H Ha'lHH ce n03BOJIHBaT Hit qJpaHll. 6perOBe crpax. BHHMaHliero HnpeBipHaTa's-Perry6rrHKa EaTaBH5l. g I-"'< ~ o ::tl ~ ~ ~ ~ _ Ocsea rosa na r03H paaen eran MaJJll.14~~ Eo-< ~ HaMe~:e:~.[(H}i" e'noileTeHa Ilpycas Keilsrrrspnayn r.HOHHara BOHHa ce npanoxpaaar H . necrabnnnoro UM e.n: npnfisraar Ii .D.J.o.n. Ho saryfinre na aHrJlHHCJo(HBOHCKH.'laTeHII. 'Ie IIOJIIIla CH rspsoae.aT .OnJ>.OCTaBKHTe II MOPCKH 6JIOKa.l! peutasar KaRKH xoanaunara. KonTO na.eHH H3B'hH crpos .HH H HHll.:::r~. Kaxro )J. ~ ~ €I ~ 0 ~ n ~ ~ nonsna.a cnpe OT )KerraHMeTO aa fIHT <ppeHcKaTa excnansas.IWPH ce aacexsaar or rparenaara aa IIOJIIIla. IIlH na HMHTHpa 6all.BaHero aa I10PKCKH5I nyx npes 1793-1795 r. sa na.Ho pa3611BaHe n Hnnepnannaa sa XOJIaH.[(0 rOJI5lB'snpexn BpeMeHHH5I aHfJIHHCKaTa T' . BallKll Manaxa. eH.HOHHOro BHTenCTBO He MO)Ke OT CBOH crpana ~~~!!~~~l_I_T!! _..HOHHHTe CHIlli...aHHocr H crparenrseCKaTa llCHOTa.-aApnmr.IJ.II5lBO.o6pa Hanexna. pen KOgTO ca nsnpan aa BoHHa.lOMopHe .eHcrBHH. aa nonene aa (aanpnvep npes Bpeven. n npyra rspnar aenpexscaara aa KOrrOHl!H .}'iA).[(HTHa CHCTeMa ce .HJUa H-'IaK xoraro MHoro nO-K"bCHO apsmare Ha HaTIOJleOH npespmrar "ocBo60)l()l. sacraas 'Ie ABcTB cJIY'Iaii sa nonnpt. HaH-Ba)KHMllr ¢aKTop TYK e.1lJIaTaHMnepHlI..D:HH.o6pe o5yQeH ITpOTHBHHK? 3acraperrHTe ce. 'Ie aenpecraanoro na 11a MaHIIla aa cppeHCKlI BoeHHH 'laCTH Kpaft KaKTO sa nauaoaanao 6peroBeTe onenasaae.IJ.!10TO..HO II HllMa Ta3H rpancnenearaa rrOJIHTH'IeCKa ll.. HOBHTe Cbl03HHUH aa <DpaHlI. sa na CKJIIO'l![ cTpynBaHe Te BbBe)l().. HH)l.lIli aa na cppeHCKHll.'I!>prOBUll_H eci.~ II~)~oKa. H3nOJI3- cpaKTa.J.!l. ~ U1 pHR na ..!!.\O. pajo'iapomiHo-o"T""pill'iHHl'e-KaM"naHllHTfa-3arta. KaHO .u.H.eH ua peBOmOlI. fIUT n HerOBHTe MHHHCrpH He KORro <DpaHlI. 'Ie rrspaare 6HTKH aa peBOJIIOlI. Ma crenen aa BpeMeTO.o.JJ.JJ.o.HOBpeMeHHO Hee¢eKTHBHa U cxsna H npes 1797 r. Pycaa . MHoro nosese iI 3aHHMaBa JIHKBHmrpaaero na aesasacaxocrra na IIOJIllia.. Heaaancnxo OT xareropassure orpnnarenau H311BJIeHml aa EKarepana II OTHOCHO opeacxara peBOlIlOlI.'6' ~ .\a CKHTe . C npyra :xy~m. Bee nax CbMHHTeJIHO e nana commao IJ. npes Taxa OCTaBar caao CapAHHHll-fIHeMOHT.aHW! g or crpana aa AHrmrHCKaTa GaHKa 11 MopCKHTe 6YHrOBe B Crnrrxen H Ho'sp.mar BKbIlll! B MHH3.Il.O HHll.[(06HaTa n03Hll.D:IOHKepK II TYJIOH xoxnencapar sacnnaamara ce BITaCT na cDpaHIl. TOBa aarnexna .!l.JJ. anraxapann B'hB aoiiaara.eOJIOras.KOJIOHlIaJIHH IIpeJJ.o.[(a no6e. U cera MHHHC!pllTe Ha'IHH ITO'IHraT "aHrmli!cKU5l rlmeHTaJIHH KaMnaHHH.Hll nnncaar CbUl. He3aBHcHMo .[(OCTa npUMa~!JlHsa H necaa B"b3MO)l(HOCT.O HOBH epsuta KbM no-panuraoro CM aHTHaHrJIHRCKO csrnaureane C ¢paHI. O'IeBH.HR HCKa.!l.HoHlIpall.H.[(OpH no-urapoxouamaouare H CJIO)l(HH KaMnaHHH na HaITOlleOH noxaaear B xraoro BTIOCJIe.).[(6aTa Xaficfiyprcxa xacr xa Ji(TaJJH5IH npnayneaa r.!l. BC5lKa OT TRX e 6e3cnopno BeHOTO CH uapcrso..!!. OTKOJlKOTOH3IIpall. KOHro rrpnanasar ¢peHCKOTO IIpeB'h3XOACTBO B AKO .H5I B Espona.e e r03H .HR xaro cepnosaa sannaxa.ce CMa'lKa cppeHcKaTa xereMOHHR.bp)KaBa. TOBa xapa 06e3IIOKOeHOTo npycxo npaaarencrao. Ceiirrr BUHceHT (¢eBpyapH (OKTOMBPH aaryfia 1797 r.sanann BoHHHI. aHrJIWHCKara crpareraa e e).::I ~ ~ 1795 r.!I.<i5_e_ 1 ~~~_JI_al!~e.rnllTe I1H..psxoaoncreoro na ITbpBHl1 Ii BO..HTa na 1l.flII1!.!I. nenocrar'stra na MHoro.Hre H rpa)K. na paspyum MOPCKOTO npeausxoncrso 'Ie npaaa ~ .!l.!l. OT KOHTO e..!I.eMHH no apeire aa onepatnnrre B 3ana.eHcrBllTeJIHOMH03HHa ca npIIBJIe'IeHH OT ormsasaamare H.r:r:Ha-r:~3.OH TIJIama MHoro CKbTIO sa Te3H crparerxxecxa nnaaoae: 40 000 )l(ep TBII .HHa OT xoanauaara npaeuar <ppaHIJ. B KOJIOM60.xxa aa apMHHTe. asnpareaa caM no ce6e en aHrJInHCKHllT KOHrpOJI Hall. nOKa3BaT. ocarypasar ---ii1opcKHTe xara ueaa.JJ.!J. TepHTopnn.bp)l(H3.JJ.~ !i~na.[("bp)KaBH ccraaar naH. HH.D.peBOJIlOlI.H5I.HJIeMa. KOllTO e 1796 r.u npOCRT MHp 11 ce npncsenanuaar K'h~1 BCH'IKH OCTaHarrH rrspxaan.) 1797 sa UClIaHCKH5l ¢nor H. He npnrexasar arrro CHJIara.\a CH H na ce onara TaHCKOTO npaBMTeJICTBO csnto HOCT H crpareraxecxa He nonxnaura BOHHaTa C HY)l(HaTa peIIlHTeIlBbB <l>JIaH- 5lCHOTa7S• EKClIeAHIJ.!l.[(CTBIJe ocrar'smrre IIbrH or rsx ce saspt.H5I B rrpencsrsp'raare .)' Y'IaCTHHlI.\aHeTO aa BOl1CKH B nonnnara na Peiia.!l.II'IeCrBO CH. MopCKHTe .0 MHemle Me)l(. )J. "lJe JIOH. Sanamra Espona.lmHTe p _~"" na AHrnHll He AOBe)K. 3a.[(HH )l.HR. HOC . Ha6e3H TIO 6perOBeTe aa spara.J1JIa_Ifl(HR.HH. ome 40 000 H3Ba. a He cave npa na MecrHaTa saumra. "lJe cpen sparosere na <DpaHll.!l. KOMYHHKaUHHTe. HaTOBapeHM C 6ara)K BOllCKH H MY.!l" 'IaCT OT BOHcKHTe CH or H IIpYCHll nocnenaara.B 3ana.. Kpe.C~~~a.:.OCTanK e.HR U JIeBHiI 6pl1r aa PeRH. He CbUl..J.J.[(BJ!JJ: orpO~!HOTO KPaJJKUlI ¢JIOT H pa3IIa).[(HO..lUI non KOMaH.a B"b3nOIT3ce HOK"b.JJ...eCTBYBa 06llI.aHAbC II fIlIT) sOHHa" .HR aa neyrpanarer. nanycor ~!HP.a'I )J. Ho no-cepaosaaar He. xraxap Pejin KbM Buena. aoiiaara.[(- r.Ta.MTe B KOaJJHlI.eHcrna cppeHCKara apxnn ITO.!l.i:a KoeTO OT CBOH crpana CH rpaanua.!!. T03H aecnoxoen nepaon naueneaare OT BORHara 8BCrpHfiIJ.paBO. npenocraaaiiaa ro na ¢paHUY3HTe.JJ.~:~~:O~~ APHR H XO.eC6~p~a Crr~~~~~eH~~~~~R~a. a H KaMnaHIIHre crpyBaT none 16 MJlH.alJara BHHra H U ~ ~ csscex He e HenOCHJIHa.epce ~:.OXo.nose-re.!l.RJIaTa CHC'rexra ca pa3K. IIpe3 none w ::l 0 ~ ~ apeueaso: 3a.). npespsuta BOHHaTa B 6op6a OT no-ronsaara MHO (OKrOMBpn na CKITIO'IH MMp B Kaimo TaKa H aa 3aUl.HHTe n H3TO'IHUTe B Hey.J.[(HH npes 1793-1796 f. craaa RCHO.!l. H aaxpaa.llJI6a npes Koraro ceaaaspuraa:":" e MHoro noOTKOJIKOTO _ MHp 11 e naa repxaaKaTO C rosa .[(BH)Kemnre HY)l(HaTa TaKTH'IeCKa ::=: ~ -< ~ reaepana aa xoanauaara HllMaT U ~ SS: ~ npn C6JIbC"bK C BOllHCTBeHllTe II 6e3MHJIOCTHll KOJIOHH HacppaHUY311Te. Hanoneos H3TJIaCKaHa <Dop- saexm.o.1aH.aT."B~~ra .aH'bK o6m . MeCTHllHT narpHOTH3"bM MO)l(e . rosa ce . e noacxana sese na <DpaHlI. napacrnar rnaBOJIOMHO H eras ar HeH3nbJIHWMH.:d~~:H B~.!l.!l.I!.. .aHHre aa ancien regime.6PH- TYK ce nORB5lBa OCHOBHaTa crpaTefH~eCKa BeHU H ¢paHmm.URra orHOCUO uenare M crparerasra._ xacr'snarr rtpexparaaaae na KaCOBHTe nnamanaa. ". npHt{HHeHH or enH.a ce H3- nonrorosxa aa AHrJInH B H3B'hHeBpolIeitcKlITe 30HHMnH rrepa¢epHHre H orrepamm cpemy .n..'hP)KH 60 OOO-Ha apMHH na cesepaara KbM OCTaHaJJHre noncxa nO. = ::=: aarnasaanre He MoraT . HCnaHH:H' csmo HOBM II~_3_~pnsa aHrJIHHc~a.l!~_~.. acxanrrre OT Jlpycns H ABCrpHH cy6MeHTupaHOTOBJIaJJ.06pe 06Y'IeH rrpOTllBHHK MO)l(e . e¢HKaceH nycnana rp'hniaT rpera Cbl03HHK -tranpexBbpiiil-B"C"e-rro-rorrHr. KMT"bTH CnORDT.aHeTO Karo rcnexa npeassxoscrao KOH- "1 S.

LlI)lo'{d-odlOatl BE l.L~_qlI 11£ 'll~llru:l 'edox O)!JI!.O II llMTIlld::lllO adu H.~~l:~d!.LllllJ'idtl HgAJ - HH'nUIf1l0)! tlJ.{ 'Udl1D'A llE:::lL .081.LHHID::Im'La 0)1 o U. aHHhOll 1I0 1l'rt Q)KOW ~in U.--a)![owam 'lii5~wllHh~if£:lld ~u-li . :g ~.L:l:rtaIfJOlla 1lH aHHQ)!(lldou oroox 'HHdltH1l0)!alfY BHl1a 'J H:)1lHUH i HlI'nHl1aUO)!Q ll)!OlJIlIfJHU 1081 .Hll8.lEH OH.1u9d09. '1$liHllHllhllH co xsu aLHHllhllITJHl1 raasd -orrremrac -adio -H.LllXO~lIIIJHU alHHh::lITlllt-ou 'L:JUIIJ3: La l1JAd'it .{ '9L"llH U.lldu 'OHLOlfOi.LO BH tlJHl[ aaon l1Hdaaa llH aoononaj] 11l1ltllIO)!t(01l ll:rt l1)1)K'\H .· .LO O.L ulllAdeH 1l)1 HOalfOUllH BH 01.L:llldclld OH)1H:aQhO o OH)1QBE I$HHQ)1aa:l m.LOIfCPB'HXOH:Jdcp 'rtUH H'L:llfaH Eadu'B"Ollliduo-:J' l1H U.lIlUJA tlHEOHdaJ-ou a tlITI'Ld!I::l sdsn tlH OLaUH1lIIOd~hO£Bd II HHdun!!QHm 'ornolf-ou i ~Ql.J IUAd'it 'll)IO.LHOll H)!:lHllwd::lJOHdQaQo IIdoi.lO 'HOQUOIl1lH O)!ogU'Ll1 0 ·.L tlH!I$H:illOr!o)1 .:.'olld:dU :lH O.UIITllg: BE: UJlIl[ dan saor HUH J s: 1£ o .ox I a a moda:.lOHi.llcp UHg Hg 'HamQlIO.l 011l1I l1:dUJ 'HUIfJHV tlH O.HHHHUUll -ll'nllHO.LOIf::lLII8.-ahlIllllfOll "'.L U)lOQhlI..l .::larn LlldU9'LO HO:JltOlIl1HLHIIW1l0· Hud'LL a.LOQHdAJIIO 0'1.LllHHaoa masauo HMhllH Hllrn'L:l OU OHhO.AnHlldcp a HllJ'idu EI ::lLII)lOHadcp ~ll!!Hi.Loucp·LKn)i::fI.LUX H'Ll 1.L1l811)!(U'L)1odu 11 dooUUW :OLOrn'L. .JdlI '1lJ.LdllW) H:mwy 'a.laHB'lfJQ..LO OHQhaUII.)!___'Jr -)K1lGa a.110 HaHaOEI B'HmtllID'QUO H'rtQdu -~--~ :-.OaW ::lHJl1'rta tll1 llaffUOA -OIfJHU ULllH::lg. 'HlllIO)Ioud H u)lol:loa . :HllHallOQQl1l II QIllJlIruHH BE H'rtllIIlWll" orr .::::_allHHOl.LO U UH)1HH Q.l- B'UlfJHV A)1)KQW H'n'LJ'LIT9:l doqHideliHafrBiHaHliiHo)rH~iIHgBio ·B'ii·uLs6iiifIC'·---H H)!OLl1D' 11 dU)lAgy s .lJ'dllsoJadlI 'l1.1.::= 0081-86L 1) tlH llLBHlJOS a'L!! .Lll.LO HH -ndn a)1'J.tldOlH a al1H::l)!(lldou aUHHO.laIf tlD'umH uaWOu£'La 'J5lIH1l1lldg OHU'LUllH ll)loHadcp BD' a M ~ = ~ :s: ~ U)l°UHlfJHll 'H)lO)iHUITOX 1I .LJ'LO lI~-::lH H HHdB)]I!.lOlIllJ3: 'll)!hH:la 111IU)KlldA)l0 '7 .LaIHITtld. ll:uog13do -00 'QH:JIfO)I llH UHOdJJO HO::JlfOlll1H tlH liHH::lJ IHHHH:JOi.L.1HEATIHBdcp /10 tl.r_ i -aooa lI'La llJ'illdJodu trHgBITHlWO)lOdHID B)I:lHadcp oo RLBlImlI.J o BHl1a a l1UIIHHU'QgO :JO ao B'lIo'{dU 11 B'u'nQSID 'HHRtl)]' so alIIHUhHlfJHB UUOd83: II 'l1HUll"OJ adr Ul1::ldu orxex 1081 sadn 0081 l1XII.L 'I1Hh'Ll111JOb'llJ Amado HIIJaLUd1.LOlI.1l)!01t :-B'lITIHUd<I>tlH rosua am atrao IIHIfUIHaHIUHO)! ::llHlfUHl1DO ah -ll)!OahHlIIIfOll II B'IIl1Hlld<I> tlH ll)!angoliudu UH1ll.)! QHIHEaEI I1HOIOlUH 1l'rt OLHO)l E::ldh 'llTIllHEOI'L:l a i UIHIIIIOJd'Ll 11)1la. 1H1.J II '8)1:) U~HXO . ll"d'La. -::-.l HIIHtlUWUX 'LHlli.LalllIJg HHUJHV llH HUllU{.Lll)lH:WOHOXH U 'UdH'{ruoHO)Iad oo u'rt II adag'Lo QO 1111 -.LO 'I$HIrnJ.:l!).LIIHltllllllf. aHH::l)KOITOU OHIHUdlIOJ1lIfg::lH OJOHW a ::l HH'nHlldq:.LIldgo lI'itIldoU a I$Hawodu ao 0£:d'L9 Z081 .LlIlfOIl liHlOJ)10lI M llaOOHllHMCP UlIl.J worn 'I$H)1HtlUOX BH H.O uaores 'HUJ~dll SWHlfOJ llH ol.00U 1lD' a)!(ow OHHIWIOOU BE 11ll'laHdu )l(HdllU a 01 aaa ::l QH -O!I.LHoi O.lO.Ll1a.LIIH'rtUIIU£ a HIlHtl)!(a. Q __ -~If_o~!~~~.LO 'l$llllHtld<I> '.IIIIrng 'Hl1ad:l a HauaLO l1HLOQaEH orr H .o. Lll'rtllU O~'L.rds.-~::ldux OHhO._ If aHHalf::1011H O.! norrao 'QHUIO UIIOL )K'LHl1ai. g _'lla.raa no U.LllIH::lJ~U)I(UJHU" armrounodu OL)lU)I saor tlH ::lllal.LEH LllSHg co u:rt llli.LO :JO Ultl1lIgHdJ.i.LtlJHl:l .LO UH)I(llaOH::lH81I)y' .1UAd'J1 'l1l.lHnldu OHQgOOO ltlSA)IlUHcDr .LllU£li aL QH tlLllmAO H llH HXlIlIgO'fi'l1du UHm::lllO.tlmA:l tl a tlH 1l1.JO IfHl1 O)IITO)IB'H If:l!IUU O)lO!).O 15HIfIlll1 II no a.11ll)lHH sdaacradn 1111 :JUHUIfQ)K a H alHHtlhIlliJHIl JJ H tlaUH:ltlE llOl£lf IlH HHB)I::lllIf.JOII llH.l utlHd'LlI LO a QJ OLUO¥ llH 1ll.LUdOlldu aLH)!:)liauodaaH'l.Ll1hUHE .La!!'rt II) .HaH 0111)l0)1 ·H:Jh'Llll.l::lUHJ3: .tlE ~IIHdAJHOaH llH UHlfllJ-Oll l{ liB o o e ~ -a)!('Ldo'LII llLBHtl8AElldgoO!IOH llH 1l.:Jlf'i.LITllW a adgolI' fuaHaHodlI .L OHIrnA..lB'WodJElld U .LOllh 1l11lW.11JUlf J ll11hAuJ IDlhH:)i.LB'nH:J~:lnhEH )1adoll J 'J'i'L8IITIIIUO..r H~ Q~HHIIIlf'lt~dII ~lfgAJBE om .l as.Ltl go HEa.L1l8..oD'::lUoa a ::lh:J8 i.Ll1)KAIfO :.LO EdIIW:'n':dIfO HO O..0aJ'illH oo OLl1)! - H aLll)lodOJI[ 'saadro 'ImoAd 'J l1JAd:rt .{d II 'OHlf'Lll1lH 'lHOdcp suuaodu 'utlaOHOO oo lfOlIU::lH tlH stradx a.LH::lII::l II UII'nIiHAWll llLllHIIOxd'LH 'OHdAJllO oH)1lla::lhO 'Ulil1HOgAO tlJllrrtr'adu B'aULOO B'IIOAd UH O. __ .l1lfH:O S aIIH::lHN'Lb adn tl)lllWarrOIl -llatlEaH aLHEAnHtldcp aa Ol::lHHam'LJ'iLO BlfHO l1HIf'LU 0 mroa oraiox 'HOaIfOIltlH aaaioo HO 'mIJHOa IIdoD' tlH OL:J'mn:rtaIfJ II :J llaOllll.lllEIElfOlIE'La gO HHHl1)1 11 B'HOA U 'dilll! U8 LHIfOW 11D'HHaD'AHlldu ao llHaHg H H::lD'HuIfHa.Jdl1'It .OIrnhllH OH sliodil:3"''ilWfr.radq 1l111l'lOa)l(uda 011 "u£:agtlH" llH tl)!Hl)!U.ltld l1i. ···-...!sITOJ-OU :dh 'lldlIgElld p.Q am EBlllO .s ::lh 'Bi.w..::lHtldHg'l.::lS'n' I 'O.LO Q alllHl1hHIfJHtl l1H Ol..l 'IfQIT BllO.hOII )1llH tldHHIIWOll' "J -asad Q.\HO ::l.LO co O.LO HU:Jhauo 'SWB'H 15 OH'rtH9::lhO llIIOAdu ultlad'Lu oma tl)!OahHJ::lLtlru:l H oE tlHlfHgl1. a arrno '. :JO :JLH'nHHEOl'LO QL :JH :Jl.L'LIHIIO adow U0.LOlf¢ ll)!aH" :'J ndu OHJU-OU u)]aOQll! IJQm II ('J llHOI codu BH OL::lHUl1)1(tldJEH a no U.L'Lli II HHdalINU llH-OOO tlHHaOII 'H)lOHad<I> l'daaaJ a HHad)l u'n' .L 8. aH OLliOlI '.1HmUE amo ndu du ccdn orsox 'B'llltJHY 01.l. -g'{:l 'l.Lll'rJ')l(AgE'LS I: aLIIIt::l:l'LO OU)! aroxan llH 1I)!b'll11llH a.L l1.LoxoH:Jdcp HO:JUOUllH no -JQ.LOHl.L.J ::lga:l W'J.LO .LgO)l '.au a'Li.LtlD'agoll HdawaJ.Loal.Lllll '? ~.OIl tlltlgUlf:l ro 86L 1 ssdu oo 1lD' ll)!Oll UH .LIU.)! tl)l(d'Lltlldu oo OaOHl.L li'Ll 'llIIOL all1HIrolldoLlldaJ.Loll":dd.LHIl I.L LO .J 1l1aaO O ·-.L1lad'LlI aaiorrodo tllllH'n'a UgOH llod'Ll Oll1H:-l'Lx::IdilaH XIH 10 ll)lH:li.LOJ)1ou OHh'LllllOO'rt::lH eH HllH1l11Wlll'l llHHaWadag'fi')K.l all lOlf¢ 1l1l01.J m(Q'HU llH Q.LHO)! U'LlOO)1llE lmodaH Im'nHlldq:.LIrnW 'lllI'n'n:l 'B'IIOAd al.\Jll. xsdn-on OITl'LJ II so alIIHBhHIfJHU -H)IJfllN-OU ul1ll ·. U H fflIdllTII!.1llILJaAh so ::lJ..: 'odox 10 OHW::IEH'rtQd J II srrod luu'mlldI1HllWOl1 ¥IIIIOJd'Ll OlffHh HEal alHllOaoJd'Ll tlH O.0 aJJiHllhHUJHU a :JHHI$HUlI O.LU)llIl1.LffHlIOJdu H)Klf'LlI'odll om '('J -OH'rtAd.'Ll 'HlIlfJHV tl)!oaoJd'Ll axodox oxao :JHJIIl. -sdr -mox l'i'J..-lioa .Q.· -IIOllW OHh'LllU::lOD' -O)!lluag a oxn 'B'll)1HII oaed o aH H BlIB'HO'L)ll1E B'1I'itHllltdU 'HIll1HUlfdU a Ol::lHlmAIfXUH i.LlllldlI J orax :JJ OJ.JIIV 01110)! 'B'll)]dA.LUEHIri.l .{d -:lAd l1H ll.FI QLUXO'rt 'U)KIf'L'rtOdll :udH:w am I1IIU)Kd'L'rt a.LadOl'l 1I I 'nTIIIHEOl'LO .L 1l1I1lMITOU HOlI'HOl[ 11)1 a)KOW aH oaioncmaadu OLOXJUllUJHV 'HlfJa.L.O'LO H a tl)!Ul OHJ'laEIIl1ad -.LOOb'::lH a adON llH LOllUII UIlllllOlITOOgll HlI)lIrod)J_ llH .ltl)!llcDr t ~ ~ r.Llldu HD'QgOU LllH'L)K tlH lI)loD'::lam llH ::lIIHQ)I(OITOlI 0.U:Jo 1l£ llHawo'rtasoo llH·OJ.LHOWQH:ll 0)1 l$H:hdA.H:llllH U8.)::f6)1' r.1lHltlllIUH 11)1HHHlllIOH 0 OMass l1 dQaOHUX a LIJ'ArrxtlH ll)1l1E .l. awada l1Ll111JHllJ'i:)O OLOm'LO OU IIl.- 'l::lllumdJklH 'HWtlO )!tllI B'IfH::l)K'Ldo'La -IIHUhHlfJHl1 a.LA::lH l1.f::idcp ~~HH5l!1:id" H£~L s: HHJ~rrHEIHdII H~Odhlt~'Bl'lOUnH'r( H axoso.LOHIf'LU on u110!I alI!!.Jdu elt a)!<OI"l ::lH Qh li'LL ..l HE:tll oH BH '1J'llIrnJAldoU 1.lhIIJ:dll1dJJ 1 .LOaH l1H l1alIhOU lllI'::lgOll·UdAJUOOlll1· J..LUIT!XOX H oJjfad1lW 111J::lHOll 11)1alll'nUudJ.LdBW 'na:law t:: HHm'L::l £:::ldll '(oHamd'L8J a B1.1l1.Il9A) 10 IJ'IIIfJHV HaJBXHOUO)J_ r!ud)l UdlIIfOSH Haworu8tld H 'H. lUJ~UEa Q.lEU)IOU OHOI$ mrodn Q 'Qdow -l1)IJIUi1 -.lOl1QH OHIfa.ll1UH HHl1HI1 II H)!OUOII ::l.10IfIfJ B'HXIflld)J_ llH oaoaio H a.Ll1lIHdAlIiOO HJ Hun 11J.L'LLQ..LUllllIIf:J.)!ff:la. H fflldl.LllO 11)1111II$ltUH oo 'rtadu B'U llH Ol:JHlllIB'lIlldll"EUE .fuH5<Cdut1id 'g].JUQl. .J llauru l1H aHHITJaI Ull)!OHadcp 11£01 Q.LAaH 10 LU)KllX.0 HHl1a ll)!aog N'L)! UlllmlI.LHIfBd.tl)! I!.aHHUWIIH8.LHHIlhH[tJHU .LOO H B'OllHHduoltlidolIOJQdu .l -:lAW..L!SHUHJA l'lHhOLOD'::ldJ'LO L6L 1 E.LaHtli.Lg UH O.LOIfCP LIJ' 'u£:119 U)IO::lhl1J::lLlld.LO oo tl:rt 'B'HllHudq:.~.0 OlllH '11110dlI3: a B'IIHOl'laJQX tlL13)!OHadcp IIIIlAdeBd .-awa·ds-ulIoJ.LoaLouoao'rtaH co 1lD' B'llIfJHV II llnHl llHgal1 'an'Ld iraaodu HEOL ')KlldUli 11£ - H .BH Ol:m'H:lHW 1l1I0l '):.lllIEIf IIHIrnlHaHH.Ltl)! Hau)Kd'Ll1 llH OlOHUJH.l H 1l)IdoUllW tlH'ItH aH 1I11l1HtlIfOX II B'HITll)1aUO)!a u)Io.{UII.l )!'Lll 13)1::lHHIiOlO'LO 11 ::l aH UmlU'LlI 11 QLlIll!:ud.LllWal1hH(l)!OaH:H Q81 scdu a HOQUOllllH llH "a..JH al1llJAdlt -gad):( oH 'B'HHlllf H OHltll)J_ 'I!od::l<l> 'lfag aodroo Axd'LlI IIHHaD'll11l1H a.l Haaoo tlH tlLl1Hl1ruO '('J llH llJ:JO 1t0Il1?aH II HIIIfIlJAldOII HllllIIIrnO)! tlll1dO.L II lfawo Q Qll:lai.LOHaLl1If)I811d es HaIrnJ.LHH ao llLtlHHOHTIH'rt sao.LllalfHOlI'ou oo B'Hfiaoru:lllH ~dllJ'i llE IB'IfJm'\llE II ffllTIH1ldq:. ~ .Logtld 'llH:medguc a ffIlliJHV 0 llugdog O.:lOU eo 1l)1 a)l(Ol'l usn l1)lOOl1i. did .LUX X'LdlI I$nmllJ'iHEa W'L)I l'LU ~H ll.LO HUITHlldq:.

i: 3Ha'IHMH cnafiocra nsnnyaar 11llMaT Y)KaCHll nocne)J.J1aH)J. sarrnaxara 1808 r.".eHCTBml ce Bb306HOBl1BaT. (lOHH 1807 r.05pa .aBpHn. Karo ce HMa npe.Te no-rrocnyuraa CaTeJIHrH (aanpavep AaHHH). B'snpexa OKTOMBPH 1806 r.XOJIaH)l.o orrernsnero na lPp'ai-iUY3iiTe OT ~ )J.= = = 0 m . . MOrn:HH !jJrrOTl-l'JIHH npanar 6rrOKa)J.R5I OTHOBO YCTaHoBHBa KOHTpon Hap..HCHCTeMl-I sacnyxasar no-06CTOeH aaamrs. ITpe3 1808 r.u -~ AHrJImI H otiemasa na ce BKJIlO'lH B C'blO3 C <ppaHn. nomrrnxara..BaiiceT xopafia no BO)J.HpeKrHO. I1TaJIHH. HKOHOMH'IeCKHl1T HaTHCK .ace noesre pUCKbT_ MH )l. H sa He nosese OT Meceu e paarpoxena.Ul1.brrr. nara nponacr" Me)K)J.. C'bBCeM l1CHO. OT ~ ~ B Adi:cTBIlTerrHOCr BoeHHOMOpCKl-ITeII cyxorrsrnare xaanaaaa OT 1805Maqrl-lTe na fiaJITHHCKllTe crpaan H AarrMaTHHCKHH )J. xoraro crpaaara BJIM3a B'hB BoflHara KbCHO npes MOCKBa npes 1812 r.a_MO)Ke_u_)J. soeaen reHHH xaro Hanoneoa.n_ml npea 1807 r.~. . Koraro OTHOrneHHn.Ha3Ha'lemIH" sa excnopra. HHKOJIKO MOJIYKcKHTe OCrpOBH npes 1808 r.OMHHllpa~aTa n03HUH5I na Anrnaa B CBeTa H OCHrypR" __ . HJIJOc1'pupa "KatIeCTBe-. 5IBa npea 181 I r.H51aa pecypcare.n_a-.'bpBeHmr MaTepHaJI. aarnailcxara TbprOBUH OT eaponejicxare nasapn aa H3HOCHI-iTe if CTOKH. KOl1TOce csfiapa npen EYJIOH.n_BI-IJJ. Hra CbC C'bep.KOlfTO----.YUIl-I.-(j.t"'6'': . He e neanero sa A.n:Hll I1H.' I-I3HOCHa'rsprosas.n_Hl1. a ~ ~ re if ce npenanar CHCTeMaTlf'lHO._:_ IlJ.. TOBa OT CBOl1 crpaaa nasa na Hanoneoa ·0 ~._ eaearyanen Cb103HllK na AHrJIlll1. ~ ene.n_1811 r.. 06e3KYpaJKeHaTa Baeaa 3a rperu nbT rrp_?cH Ml-Ip H no T03H HaqHH c}:lpaH-.a npes 1810 r.HTe l-I xapar MH03HHa IIKOHOMHcrH na acxar MHp. rrOCneAHl-IH. Jlpycns. Hcrr aHcKHHcpJI OT (Ha.a rrOtITH aenOHOCHM.? BlIRHe H HeBepOl1THOTO nOKatIBaHe Ha Han.n_eMoHcTpaIl.) e Haii-KpllTll'lHll5!T OT BCll'lKl-l.._ . cssnaaar xpnaa B aarmnicsara 5nxa ce 5HJIll cpemy cppaHUY3l-1Te. I1TaJIHHCKUl1nonYOCTpOB H npRHyJK. Bcsxa crpaaa cera C nerspnenae oxaxsa paaapssxara. 'Ie e rpYAHO na ce n06e)J. napa CrepJIHHfU aa BCeKl-I 100 000 )J.e5apKHpa_Ha.O Anrsepnea H Jlerxopa. aa rrpeB'h3XO)J.Z_'-t· ----nOBe'r-eOTBCHKOra B ra3H-soilHa HKOHOMH'IeCKHTe cpaKTopl-I ceoCMeCBaT ~ KOMaH)J.:i"l· "..~ ce aaaece cneneamaar npsx ynap.. := =: .KaTO rmanra 1. ITo '1llCrreHOCTcppeHcKHHT soeaex !jJnor e 3HaqHTeneH (OKono_~ CbC crparerasecxare.H.ml II caremrrn.a aannama cyticnnaare aa CbI03HH" • none Tpl-l rrsra no-ronsxa 11 MHoro no-onnraa or aHrrrHilcKM5I ClI csnepaax.. xoraro ynopnra PYCKH BoiicKH ca 06rn:0 B3eTO CbBceM pasnasno neuio. na .l-Ifl-JJ.. cera 3a6paHeHH sa KpanAarnas. ._" __ . KOHro e nauiea OT Tpa)l. CeH IIHep H Marenoa. ·----·-··aKO -rasa-npaaarasaa -nooena -npennaaaa-Bparaaciorre-ocrposa -OT nanrecr-> -~ThprOBHiHl1paBH-BTO--3HMOMeHr Maoro YR3BHMa-. a JIOHp.l-IHra na caMOCTOl1rerrHHTe nprOBUH" no HaH~ .HH ca Harr'bJIHO nO....a_ KonKO 6HTKH II re r'bpnHT aaryfia B 6HTKaTa npa c}:lpl-lH)J.i)ij::.·M.HaJIOJKeHH OT Hanoneoaosara "KOHTHHeHTarrHa CHcreMa'<8o.AH[J]HR rrpaaymrrenao e orcnatiena HH)l.Ha Iepxranaa ca BJIUBaT B Peiiscxara KOHcpep. Ii naxpas. r'bprOBCKUTe BOHmI. or npespsma B [OJTRMOTO rparpcrso Bapnrasa. Benras II eo: !::[ Kai1eHa. 3aBbpHaJI ce ua nnacr npes 1804 r.z: uare I-:! na sasynyaa crOKH sa coficraeanre CH BoilcKH.aTcKuTe= 3arra)J. Maorcsncnemrre H H5!~OH csxpameaas Kpancxnar cprrOT e B MHoro )J. aaaaneaare ne'laJI~H OT excnopra natnasar ~ pasxpaaar crparenrsecxara orpaHHtJeHOCT aa BollHara.u~. CaH AOMHHro.~n.. <l>peHcKaTa apMl-Il1 e~·~ flOHAOH or cpencreara. Bb3MO)KHOCT na pasopa "Han.Ba MopeTo. CKl-IH CPJIOT. ))J.HTe no aaa-npacrasea HaqHH. E-t na npes'spae crynenara BOllHa OTHOBOB ropema".a-liproBcKHTe 3aei -a-ilI.eml )l. mars pronaara CAHrJIMR (I 806=1807 r.: "S:~":':i". '3a5paHHBa.MMll My )l.. TbH KaTO BCHKa OT THX ce crpeJIH'lHI-I npHCTaHHU(a H CB'bp3BaHerO HM e HeBb3MOJKHO.-. JIa II B Eepona.. Ha T03H nearpanea erarr OT aHrJIO-cppeHCKH5IABy60ii cenexnecer xopafia na nona).. Sanazma Iloinna ce ~ ~ 3ana.~ Map. He05xo)J. Ktopacao H )J.e6HHTe)J.arH ce 05rl1raT II H3HOC'hT3a T03H BaJKeH na3ap cnnpa Ba aHrno-pYCKHTe CHJIH TaM Ha6bp30 Aa ce I-I3rerJ1Jl. TOqHO KaKTO H npe-_ paJIHTeT e orcnatian KOaJIllUHl1Ta.HOHaJIHII51 )J.Ho ome npena Tparpanrap Hanoneoa 6'hp~~ . OrpOMHH sanaca OT npoasseneau CTOKHce rpynar B CKJIana n3MeCTll apxanra CH or Bynon KbM sexare xpaii ropaoro renenae sa J1.--~--~ i~'---"" HOrO Kopa6011JIaBaHe npaayxnaaar 6pmaHCKOrO rrpaanrencrao no~ ynpas.HbJK .CTBOnexperare aa Hanoneoa OT' EeprrMH-MHnaHO. paficranara B rpanosere H 5YHTOBeTe B rparpcrsara rroncanaar crpaxosere aa aa na pastiaeaecrpo-pycsara 85 OOO-Ha BOHcKa npa AycTepJIHU npes AeKeM"-i ThprOBIl..J. MaKap 'Ie 3a3)J. "c_ .OHCKHrep. Bue. a C'bU(eBPeMeHHO npacsonaa aa CBOH n. KOl1TO ce orspaaaa JIeKO. HaHCTliHa e orpoaaa.. orne rto-rcnexa 1I06e)l.OCTpOBHHl1_6pHr.-e_HYJKHO-¢paHn.ll3rne)K)J.lll1.'lHHeHH.-~··-·.l-I BCeKl-I or aorosaumre HMa pa3JTHtIHll CUJTHHcrpaan H cnafiocra.'hrra<Haa l-I3TOK. ITo C'b~HH Ha-'lHH spa.n..OKOBeca sarpynaaa OT xonoananaa nponyxuaa. IT'hrrHllHT pasrpox xa .~ fBa~eJ]Yria.:.IJ. nopa B T03l! paaea CTaAHH TO HOMMKaTa iI. npena ome na 0 ~ peuranam C6JIbC'bK .AaJIll re311 HOBllHll ca npnsnuara sa csrsprra aa TIHT npes 1806 r. Me)K)J. OHHH5I CH nocrsn P.C::::~I_I~~~_. _ ~ ·-··HO··3a _p.l-IH.HH. YHlIU(O)KaBaii:KH aacrpaianrre npa YJIM.paBl1BaP. Ha6'bp30 061IBHBa BOitHa aa c}:lpaHUlll1 npes ~ ~ )J.a pasrpoxn HKOHOMHtIeCKH rrpOTHBHHKa ca. He3aimCHMO or H5IKOn H3BeCTHU B ncropasra 5llTKH.T19. HeC'bMHeHO He06l-1'1aiiHO cannara 3aBHCHMOCT na AHrJIH51 OT m. 00 Hanoneoa _ Mox<e napt.r. ~_.75 MJIH.\4--. :. Be3" HaB.eHHRna c}:lpaHIl. H nOCJIe na npO)J. p. Tofiaro --::~ PYClll1.::7. pannosecnero B EBporra.Ynoaere. HO cnezt H5!(j BpaJK)J. xapa Hanoneoa na 05MHCJIH no-cepaosso OTBC5IKora enao HaXJIYBaHe·B lOJKHaMa'lTHTe II npyrare xopafiocrpoarenaa MaTepHaJIU. TO T5I He e B C'bCr051HHe.n.n___2_. ce csrnacasa na npexpara T'bprOBHl1ra c ~ H XonaH. onie Bep.CTBH51aspxy anacrra II rean cpJIOTOBenpa Tparpanrap npes OKTOMBP~ 1805 r.BeJIHKaTa <ppeHcKa apuaa.H ·. IO)KHa H rOJIHMa xacr or :>o-j E-t HMa B HH. H see nar.TllHHKan_l)~3 1809 ~. na HOBH "MeCTonpe)J. TOBa Hl1Ma oupexmuo BJIH5IHHe BbPXy.y rrpoTHBHHIl.a).n_cKafal1Ha ca 3aB3eTH npena Tparpanrap.f~::~~-. 3aBI-ICHMOCTra na ~ l-I Mpa'!HO pennrremrasr IIHT. HHMa He3aBHCMMa rrspxaaa H ~ ilOBTap5IM.. tJ.HHeHllTe rn. 'w.411E~}W I.epan.).ClIJIeH nor.a_)l.5e3 )J. B ~ aa cppeHcKHTe fiperoae.To i:j e nOp. aonenn OT <ppaHuHH H HellHHrrl-ln.n:anonxonae n0311UH51Ta Hanoneoa aa cyurara.06po CbCT05!HHe.y Ilopryrarraa H Illseuaa. H cpasaarexaare npenayutecraa na )J.b5 sa rpnora H. 'll-li:jro aeyrU CKl-I BOHHH (1689-1815 r. Benaxara pHMcKa axnepas aese-e 3aJIH3--.' MHpHHH ztorosop OT THJI3HT ITpyCl-Il1 npaxrmecxa e npesspsara B carenar. a rrpesoxeaacxare Brra)J.BeTe spaznryaa1804 r.. Ho cp'peHcKo-HcrraHcKHTe cprroToBe ca pasnp'scaarn B rrer-urecr pas.. a ITo Ta3U npH'I·HHa ITHT ce crpexa na npuanese PYCHl1 H ABCrpHl1 B rpera xoarrOCJIe npes 1811-1812 r. HO re sa nopenea rrsr nOKa3BaT.._ nexoacrparnaen Ha'lI-lH _ KaTO npecese H3HOCa iI sa Eapona M pascrpon IIKO-W ..3 = g = o = o = 1: p +- . Caara Jlycas. <ppeH·cKa Iasaa. paso HJIH KbCHO BClI'lKII nona ce HaT'bKHaT aa nane« no-onHTHHH KpanCKH !jJrrOT.· AM50iiHa H EaH)J. KOllTO_. KOBO)J.... a HCnaHH5I. Ketincxara ofinacr nana npes 1806 r.mmrara .HHrnH na OTKa)Ke npenanaaero na Mama H npes Mall 1803 r. H aancraaa cnensaurare ro...llHll fienezcar seeo: ~ Ilocnemmar nnaaanecerronamea eran or cenexrre OCHOBHll aHrJIO-!jJpeHHl-ITa na !jJpeHCKlll1 npaopnrer B Eapona (Bll)K xapra 7).

:) 'OEHIfOll< 0 Ul.I ! I dal'mdmm amEll'm:!1l J ll.LHfIl::lllO'[( OlOI1H(l):!((ldmm (lll le:!adU'LfI oN ewdE)I .} .':.O:lN tlH 15HItHOA H)!hH:)II 10 OIl[ ____ ~ e as ~ ~ ~ U S U ~ ::s:: co -ou b 'HH'[(HH .).£ 908 I :!l -cdn ao Im.lHH.LO = ~ ~ • % 6Z 'gH 'BH~IfOHhe:H) stp'Ign I ln~lH{OJ HE'El.ry..LHrrmHb'auoob' OIfHhllIf:laA ccdu oHd:laOWH:lH H1 osoaon ooa -tlBJ.}fIA O.O tlJ.HBOHO:lItOUllH "u)JHdgtl<p Ii :lIllHHOHllO:!UOBOd co HHhllH a'L)lll)J ou -----.HHIIA):!'[(OU -xA110du llIllHaHtldgtlE !HAUO:) 0'[( 'n'HtlItOJIt:lX UH ngIfl. 'OHItOlH010UH Ii OJIf'll1 OHh'Ll.llJllIteH AW :luriIHHwalldIl Ol._6RS·~-)J{lldUA 0:) OH 01 .0110fIEllOdII -1.lhOIl nHl..LOIfHll codu :lh 'ahtlgo a ORO}) "HRahIiU:lII..tll.~--IlH-OIOfIlOb'OSEHOdl1-0~doBOWlIaH-.OIfEH" B"HmoAl1HH 11aOH WOOH'LO ll):!H.L IDlhHOII ul1udOII ·xt).:l Bl.IlID'LdH.tl8hll»OIl oo tlb' OEd'Lg l.tl.Ul.»)1l.LO cmo III 'B"lldlIllH H .MO» ':HnltOJ::laH O»:lIf-OIl l.LSU 15MlI ~SHUg H ohI'LO 11 '(Hd0.HUOIl tl.J WI)! llhIIII'LU 10 13l.. e q HU:)Ad EH OlaHU8:)'L)l:) Xl" Z181.tlHHOtlHSH-lll.HHIIOJd'LI IlH (lHHahHIf.lIHXOl:)"HlIfllg m .dIl 'u):!'Ld llHJ.:.)LHHb'Il11tlS 'tl)!lIdcpy 'HlIEy :mIHl.}O I5lIITJHV UHdDlA'[(Odu HOOOH£U asnut :tm'Il'nllohO o ll.L:):lhHItO)! O.B"If.:::i}..Hit:ldu.HHhAl.)l.LO tlHIIEOHW Ol.LtlEHdlI Ballh)J.LO 0:) (I)!A'!:todu mudouoxa-amaos HOIftlHOHlltlH IHlHIAdg .rl..LO :lh 'O.LllfItlhd'L:)tlH--lId11EIlIl -Hl.LtlHdogAJ _:-_l!~~~U§?!l) _ll)lHdo~v ll»OHIIIIll[ "IlHIf(l.LtlmA6 llH H OIIO)!ol1 HaOH O!I.::lOH)I<OWE~BllBlll1 ~BOL II 'l.HUOU .LU8b'(lIfOEH orno MEO.HallIf)J IIq .L1$B"lilfa H:) oli '0 OR:>}) ·HHhOlIfOIl:ld B1BHIftlHm:)Al1HI1 noonodu axocsnd a OHEOl1dao _~ ~ a .L'LU HH.:BN H~8dq. sodu '"J88L I ssdn J.UO)[ 'W(lugodu BHh:ld08H10du OHhOl H HO):!{OUO :l IIO)JB"H ·ll-'ll)lr···----II-+-+-.O'[(08E:HOdII "'[(odu -llR HBd'LB _llltl):!HWOH~)JH :modii O. 'BH l1~IH·fnuwAOHO)l (rrelId:dJ.::4 sadn Oh 'xndoao.):lhHHlllW II urII "lllllHllOB OIl annroxcad Hl.tr H tlITIHIfJ'La 'UHllNOJ.tllfIl Bl1 'BE 'l.LOA'[(HH tlH H)Jhtld)J 01 OlHHHtld-ou :liH'rmdoI.15~ HO~IfOUtlH llH (lHHOIfU)K'LOOWI5IfOJ US :lh '0 lIOIUllH HHHrnH'LfI co (lH tll1 tl)JM:J'.:)Ol1 llfIlSH • '+' 'UII1J!l.:).LHHllBEIIIftlHd.II 8 I sadn Ill.LOH1'\OciJO "U)!O.LXlllI 'Hl.!! :.)a .»tl<l> ')lHll Oh:lIIOU oatomroq -OIl O~OHIf13HOHt. o M llItSHIfSIlH .tl::laHOu so llit l.LQUH1:lOal1 -Htd'Lg m: B"HHllhItlaxJ ".')itOIl:) tlJ:l:) Xl5l.{ o co "J II 181 sodn 000 PPZ a (lhOII "J 000 S(.ll.OOH)K01~E'L1l llHU'!t H 'J i..::ltldEtld:l::l-'lll ob' "OIfB"l.)l{ J.B)JOllHUJHtlllH U·lI<oIOtld Axd'LB llHllOfI Ol.E»OHUXHdoJ'm -tlHOO):!Ol1(lH 'HHOIIJad H)J:)Htlll:)H alHHl.L nH».HHooduol1 OD!1.LHITIgOOH" tll.4--1------ 'HIteHtlX HIlOH .HUO)J HHWodJO rrondau rdonoxood HEOL I5HU(lh IHalfUS ul1 1'.LtlfIO:)H1mH<pIAxd'La tl8B"EUd. 000 89 OWllO a OIOO)J 'RAJAh 11H 0l0aJ.)N co awnHBhnV2HB uio nHe>Hd<tooou 'HoavoueH eH nnoHsnwodu HoavouBH eH ~ nhnH&OI<to nHHaUaw:lodowS ~ HoavouBH WO eHednvodwHoH ••sndaunn Bxnvas" ~ndauwn BHOHad<!>.tl)!OUHIrJHU UHHhUdu llHUOBOO 1l1tlJAd'l1 9181-vlsI) -P6LI) ndmr ("J -go ll.L:lHHOHt'll..L:) mu J.OWOaHi H)!l:)"O:)OH'Ul.LOfIJ.-----_.l.LO HItH llW:llOHO U.LtnlOHHUJHIl n MdHIr 'HItN P'PP 0'[( ("J 908I-l70SI) MdHIf ·HIfJ~ S'L£ EH ("J 96LI "HIiW L'IZ 10 B8hU)J0dU .ll»::lllHItJHtl ItHg ng OH "NAg" I -Htldel> 0 OfIloahHHdoIl<r.O Ol..lHH l::lOHIt:lLMb'OfIEHOdu l.0 11Hl:)"Oa:lIU»OHU)! l EIIIfJHY 11aoH H tll1UHU)I Al1l1<al'l HlK1l811 "HIOUUII IIHl.m IIHIfO)JHgo OU llfIA.O H1Ad::l IBdlIIfAWHJ.lBI5EBd.HOHHIHO)J tlH OHItUJarraH lllEliIifI HOIftlHHOUOX H HllUal1ElI H»OUUIIJHll tlfI10(lI.Ill<p 0 no 'l.).O HHfll-fHANll 13~ u)Jh'Ldou J'(llH:lI"UEOH Oil OHWHllEa .:OHO)l1l1ll.L sodn HHUJHY 8 tl.LHO)I .LHHfIUlI<d'Lb' HHhlm -OlOM HWOIfOJ tllll1UEOI 1.!H H Oh:lfI l.l)JlllItlL 'I5HIfJHV a "J 808 I I1 ll!:r 10 B.LllHIfllIH.~~(jf.r HoaItouuH OH B'l1 "llUOd83 uHdo!Ia:) H HHUdIO .LOJ'lI5IfOJ 1..L:l::l:lb'~a!Iit-a.'l..0 H ll)Kd'L'[('[(ou UXHWOHO)lH 11HOOH~ll tlltl)J::lUIIIfJHE UH OWOr!I -Hdowu-OUJHV on Z 18 I 1. H)JOI:) alli)J:)UHIfJHtl -Hltld):!adu ll~ l.)h:.OOITr'LO OH O)!U 'WHItO] HW~ HIfUit OWHOllatlEaH lUffBdgo'[(oiI omo 'oroarorroasaodu ohio ludHlrAWH10H -JHV EodII ---~~~ :miH-ririniHANoll aoircd HH1'LIIOE.{h 00 OHU(l.\UU 'J ~ I 8 I H):!UUID'LUJOIl 'B"Hl tl HUOH.L):!l1dutlH ')JAWllU tlH O.LH8HIfOud'LI.LHHhHoitHaI ImOM en noxsu a II M UEUll noxs« UH HHaOJd'Li o ~ ac :lIll)Jll~du I H)!odU'L1I II HHllhHdu HH.Ogtld ~ llITIHIfl'LH 'udtn! OJ Hl»A'n'odu 'HHHilltlll[ -~--·--alm.l.O»OdON H O~OHH:lOa llXU8AIIJ.Il8tl)lW'L'[(odu :lh 'l.mgo I$lmOWOJOX 1l1E):!:)Hadcp A)TIodo I$HHUUJI1 8 llI15HITOlUO!Iad "HarrOlH):!{ohIMHA 0 E'n' I I'LI)larlo.HIUlOJd'LI ·O.m:lll< H tlhrHl'LU:lJ.: ooa J ~ ~ oifllJt OWV){B)JHWOHO)JM.::. "2 0~8~'HoavoueH eH e60xsctg eH awadg OU euodS3 :L OHO'L)! O.

saaeusaero sa "ceHhopa C nerosare CeJHIHH ~1? JIe)!(HTeJIHa84. repnropas H llHCJIeHOCT. pasumpeaara rapatpaa nporex_ KHR rpan H KbM JIOKaJIH3llpaHllTe. 3a pa3JIlI.o.Y3llTe" OT 25 MJIIi.=~:o K.npexa rrO-MaJIKaTa KYpe1lnlOCnOC0611a.Op? C npn~ HOMHKa e MHoro no-fiasaa or rasa B aHrnunCKaTa.Hca nenonynapaa B'bB MaIlmHll II pa3IIIllpeHII npennpnaras.~ .HIIIHo. OT YBeJIlllleHHeTO.t{pyrH npesoxeaacxa KOJIOHllll II HH~ ~ li3BeCTHO spexe 'nan B lIKOHOMH'-IeCKaTap:ellHocT aa (J?paHUHR.BaU(0.~ MaJIKH npoassoncraa.ycrpllaJIH3a~liHTa. 3aU(OTO e OHJIa samareaa OT llYJKp:ecrpaHHII csrrepaamr. ··-·'m·Ha -rraMYK.HraT 3HallllTeJIHO.UKOHOMH.~ xaramrsarop aa 11H.o. OrKOJIKOTO ~ __ Mopcxara 6JIOKap:a C'bIII. .HIIIHHl'I Il.HH ca aaryfiena CJIe. B KORro rpH6~a na ce ocarypsr epencraa aa A'bnrOCpO'IHara CJIY)Knacaxneaasra or saxapao UBeKJIO(xaro 3aMeCTl1TeJI aa KOJIOHllaJIHaTa aaxap6a na apMllR..B Hl'IKOH CJIyqaH P. llMaT orpaanseaa pe3YJITaTH.ara M06llJIH3aUHR B naxanoro aa 90-re rO)J.o.o~~~~ :~:~ :o:~. uenpexscaaro 61IBa aananaa OT Kpan~ ~ CJIOJKHa.) =pasnaxara MelK.pyrn BoeHRH c'bOp'bJKeHHR.O 3aCHJIBa nponeca Ha3aTBapHHe.-BeCrHll.ll.aHe Ha HOBH TeXHOJIOrHll OT Aarnan.. ce npo. nanxm. TOBa e fJIaBHO He rf51:~~1 eo Q < F e n- -< --= o :.:::."hpJKaBll. ca :. KOllro onpeneneno e H~H-roJIeMID!T. se CeJICKOCTonaHCKHHT cexrop. JIaHTHlleCKHR... B nocnemnrre KpllTMllHH ronnaa aa soiiaara rrpaBHTeJICTBOTOB3MMa paspacnanna ce B'bTpellIeH nasap.. MaKap 'Ie B rean 06JIaCTn HaCeJIeHlleTO.aa ·KOH.:: U aesepoarnara cyxa 1.Jl.KOllIO npes 1807..:Jfg~~1. nnpn npes nocnenaara rO~HHa OT BoMHaTa.~~!:e~~ .~ll~~n~~~p~~. csmecraysauta aanpaxep npa npOU3-_~_ ¢paHUHH. T"hM KaTO 3aBoeBaHHRTa aa HarrOJIeOH B 3aeMll B pasaep aa nosese OT 25 MJIH.. KOHro HeMHHyeMo CJIeJJ:Ba TOBa C'b6UTHe. ues saea (6.o.. cxoxa na )J.a··o6"ilCIm: C'bBCeM roqHo-HaiWJie:-··--~--·--IIIllpOKO rrpOKJIaMHpaHHTe HOBM npHOpMTeTH.llKaJIHH HOBOB'bBe. KoeTO OT CBO~ crpaaa CMrrpOH3Bo.OBaTeJIHO Morar na ce Bp.!a. sa na ce II3TIJIaT.u.u. ~ .a MHoro OT xapaxrepnnre xepra na MOHap-_·. KOeTO e npeJJ:llMHo OT JI03apH H npena~ -.!l.iiocnillom 0 BiffiRHue -mf"BonHa'ia B'bpxy iPpeiicKaTa -~----~ :::.6 MJIH.a T'bpnH pa3XOAHreHa ~OMH~~anO-JIeKO. HO HllTO re. .no-noxocaaa Ii rr03BOJIRBa aa aapona.D.a npyrnre KOCBeHH)J.ecerHJIeTllH BOHHa Me)K. Ho ~ ca JIIIKBMJJ.TH H3nRJIO H30JIHpaHa or B'bHIIIHHH CBHT.~ t::t:l HOMHlleCKIITe npesxa aa crapaa pe)!(llM. CJIe.). nopa nprOBHHTa C aeyrpanaa Kopa6ll e aa._:.HallKOHOMH-. HaH-6'bp30 paasnaam ce or BCH'lKH ~ t:::( (J?peHCKaTaHKOHmIllKa llMa C'bBCeMpaamrsaa acropzs B nepnona 1789.t{YCrplIaJIHOTO ~ ~ iKHe.5~O: ~~~:~: E-< °o~ 1:~. AOPll MapCIIJIHH C anrepaarnamrre ca ~ BOA~r no HeBepClRTHO ysenasenae B npoaseoncraoro aa apranepaiicxo opsnapmsopa aaasrpe B cyurara H Cesepaa l1raJIHR cmrxaaa JlH.. <ppeHCKaTa nanycrpaa II3JI1l3a or BOHHaTa orrpeneneao nO-.eTO HOBllTe .aTeJIHllTe II aJJ. Taxa rrpoll3BoP:CTBOTO na naMYK ~ BC"h~HOCT MeJKAY 1793 H 1815 r. ca nose 462.Il~~~:~.r.MHHHcTparHBHHre pe4JopMll aa ca.3a~OTO e saunrreno OT KOHK)'peHUH5I. JIHPH rop._. KaTO en nasa Ta3H cscenaa 3eMll ysenaxasar 6pOR sa . a aara cypoanaa H 6aBHOTO B'bBe)!(p.-MHHHanorreoHcrrOMaraT-3aMo. Csuiare KOHcepBarHBHH paMKH --:' 1813 r.. saxapa. npomouornara C .eTeJICTBaHO OT (j rrOJIeOH. oe3 .o. 11 .HOCTII.r\epHll3aUllHTa.o. xaro aanpaxep ssrpeumnre TapH<pll. I1POTHBOCTORTMy He.217 MJIPA· JInpH OT npexa H KOCBeHHAaH'bll._::"_ MM Ha.npe3 ' ro MaJI'bK CTHMYJIsa PaJJ. CeJIeHHerO.OT npyra crpa.o. 6pHTaHcKoTo npaaarencrso CH ocnrypsaa rtexem OT KOHTnHeHTaJIHaTa CHCTe:-. C KoeTO npemrsuaara or crpana na aeyrpanan HJIll CaTeJIHTHll . K'bp.aH'bUHOT ancien regime. aanpnxep pa311IHpJlBaHerO Ha·~ OHOBaTaepa. Bopno nOHaCH CTpaXOTHH Tpy. aa na ce rrocpemae 'lY)!(JJ.IITnOP:06HH CYMll..x m-pxy TIOrIOHa.H II saeaa OT Ta aa aarnmicxure CTOKH C no-noopo KalleCTBO (He cnoaenaaaae KOHKypeH~ ~ 60pCHTe orne 440 MJIH.B~1' . -caMoTIo~ce6e-cllHe· MO)!(e.n. YCKOPHBaH. xe cxopocrra na pasaarae BbB cppeHcKaTa HKO~.CTBOC II. sotiuara II aHrnlli:fcKaTa MopcKa 6JIOKap:a. aeaoaxypeurocnocofiaa H cpaBHHTeJIHO ~ ..-~.. H (KaK'bBrO e CJIY'laRT H B AHrJImI) rrOTeHUHaJIHO nan-BaiKeH 0 ~ 1815 r.o 14. >-4. xara ce 06p'h~a aaasrpe K'bM CeJICKOTO C'bCJIOBHe.t{aH'blVi..H. JlHpH.e<pllUHTOT CTO. 3aryoara na CaHToAoMHHro ce orpassaa oc06eHO TeJKKOB"hPXY W regime II naaaxara. 150 OOO-eH Ha60p OT HOB06paHnH BCRKa ronaaa). ~ Bee nax HHMa C'bMHeHlle. Ilpesrrre .K'bM nprOBHHTa lIa-MaJICH ~.CTBOTO aa )!(eJIH30 II TeKCTllJI..ycrpllaJIeH cexrop. CJIe..-. sa Ha::. aanpnxep EJI3aC.. BOeHHlITe paaxoMa ..HaCHJIHlflJeCKaTa ·HanOJIeOHotla:·llMnepllH. npaxaaasar 3a-4JpencKaTa arnaarasecxa TbprOBHHTa. np... HllTO pasnasHllTe MapKOBl! TaKCH n MHTa MoraT na npeoncnear rO.O~~K~.aH3pa3XO~Ba xpenara CH.n.o.'bPJKH cpepMepllre saxpenocreaa sa MeCTHlire nasapa H C'bl!l-ecTBYBa MHO~ _l~ )J.:~ Ilpa T0311 llKOHOMlllleCKU KOHcepBaTH3'bM .'bp)KaBHHre pasxona.o.o:OBOJIllTeJIHO..:~:~JI~i~~~.~_ ~ HOMlllleCKH paC'TeJK. HO aoaonpanofiaroro 60raTcrBO rrpaB3eTO.o:KaTO e 6HJIa nesermatna.~e~Ta :~~:~~::~T~a:~ll:.n..UHHaa XVIII B. "Ae~1'H. JIll.<ppaHlI...---.H aa H30CTaHaJIOCT ~ cnoc06HOCTTa na 4JpaHUY3HTe na cpHHaHCHpaT U e. B Haar nproBllRra C p06H 0 ~ HeTO aa HaUIIOHaJIHHTe pecypcn.-qfi. m.a ~.rzyBeJIHKHTe CIIJIH e rrosexe OT safieMeHR C'bBCeM aesaasuremro .o. Pasnanaaero aa ancien __ CKHH qmor.rzycTpllanH3upaHa" B arxaara (r. .. -·---HBlloeep:Ha OT-n-paifIiiiiiTeHO·-fi He Moi(e·p.MJlH. .y6opcoBan uena aa e. Haii-cepaoaaara rrpH'IHHa. COJITa H Bp'hrn..o. .o.HJIa enaa xertrspr rrpes nepnozta 1789--1813 r.. H cnocofiaocrra ir p:a nomrspxa mapoxouamafiaa BOllHa e nopa no-. aa )oooj ~ pemnrenaa p:on'bJIHIITeJIHa MapJKa*81.u. roaa He npeaa na 6'bP3HR UKO-~.~ npes XVIII B..HM~:~Onllll!llIIn~1:9~/~0~:M~~~~\r. KaKBllTO He MoraT na CH npencraaar OIOpOKpaTllTe or XVIII B.e. OCBeH TOBa HRKOHOT lIKOxa OT TRX paiioarrre B Cesepaa H 113TollHa (J?paHnHH.O ~ HaUIIOHaJIHHRT rrsnr no-rm ce yrpoasa.s * g f '* -1t ii " ::' z: • Marge (¢p.[llla CTOKa II Haii-roneMHl! pa3peWeH sa .eHHJI. cppaHKa.~ JIliPM npes 1799 r .a·ce· Hapelle-cellcKOCmonallCKa··peBOJIIOUUH. HeHHHHT aTJIaHTlllleCKH cexrop. HKOHOMHKae 1>1Horo nO-~(aJIKO 3a. cKallaTHa. Jlotnara KOMYHHKaU:llOHHacacre.aH'bU. -1806 r. earycnanrsr na oomecrseaocrra rro noson peBOJIIOUHHTa H M06mm3Hpacnpsna.llHRTO nponykuaa e ~ :::.:: cyncraoro H Hsmepasra B'b3Bp'bIII.. aasacaaocrra OT 'IaCTHll 6aHKepH). nO'l.CTHMyJIHpa npoll3Bo. ..-ITNeJIH-. JIeKO B'bop'b)[(eHHe II .pnsura 500 000 nyum (sa KOHTOBepOHTHO e 6lln aeofixona rpscraxa). HaCeJIeHHeTO e OOJIOJKeHO 44 MJIH. OOIII.ecrpaHHHRT spar.817MJIH. npea 1789 f. Pa36Hpa ce.HaIlKO K01l~ ~ Bll Ta3H Te)!(eCr .cexrop. B 1810 r.Uli!I H B'bBe)!(Aaliero aa Hl'IKOli HOBH TeXHOJIOrllll.c'bBCeM eCTeCTseHO.Ie uopxanaare t npnxona anxora He 6llxa craraace nafimonanar II npn aapaxnantsa ce llH..llpaHH II 3aKOHo.: 3Hall. 06HCHeHHero. To C'b~O e 06JIaro.2.Il.-MaKap-lleC'b3p:aBaHeTO . He e 1{3HeHaJJ. lle HaTIOJIeOH OTHOBO xanara nam.:: BHKBa M3YMJIemleTO na nO-KOHCepBaTHBHllR B"hB <pHHaHCOBOOTHOllIeHHe Hacnpaaa OT BIiCOKllTe IPpeHCKI! Tapll<pH). -r-rOTHOCllTeJIHOaanasesa nopana CYX03eMHHR xapaxrep aa nprOBliJITa HM.Tbil lle: ncropnnare C M'bKa H pa3HH~BaT82. -xara".06III.OCTHr"hT BllCOKaTa ueaa aa rraxryaII ~ ~ C .

-.LO Hrut::l tldHgEH __ tlD': Eag 'HO. 'lldo.iii.L'La:.)llY.LaMHa'lf1lu 'HO :lL.LH)I(:. .Loaw.~ 000 O£ .!Og OHNOWO II 'HlllfllJAldoU HHdAJHOaH -I1HlfahallO W'LOOlMO)! 'nn'l1:lgqII .LHO)I 'UHJO!.LlldallWH-···-:: aH wao!!'LO .)J '('du '9) .L mlHOR HdIl llIIII'L.Lll'mllE H HllH13lIWll)! a.Lll)lOHllUOH" HOgtlOHl[ ~h 'uaoJ.LHmm: li)Kd'Lh' .LOO)!)]'Hd .LHD'OR11. -o.LO u'lt H dHN Hodu u'lt nH:lHH nan'l1)l{AH -~.LO H'L.LHR11dlI 01.--.LOgOO.LOBll -H.LMH)KOI Oil llEagllH E! HodAoad Amado oH'rl'a ooa 0 'ad...-ndn I )K'LH):(::m orno wudJllH a N'LEllHo.Eag-~llNBO.L'LdO.LooHadaIIA 4lfAHHdll H oms.LainCago 8081 tlH B1ld)! II ImHdoH I II HoalfOUllH UH OlaHUaAIfXllH HNalfOJ tlBllg smmm llTI' 13ROL0 onnewedeono» n aMHa)Klldoll HLlllfllllE llHdo.}d4111H H'n'OXHdu a.LHO)! .-t o.-.LBHHBOIfOIl OIfO)!O 'J ZI8 1-5.) 'lHaJHll.-1l0 Eli HHHarraD'ou li)IOHadcp llllAdHldtlR)!Elld nduu _ ~do<p 'I1ou HHhAglid.Ltl)IO)]' oH 'J H 1f00N)Ia adu '6sHhHH!10a: IDIOH:ld<t> a.!l0.J.HO:lIfOUUH-HaIfllIIO-::l'l1q.LO::lm'l.Lo owuo = ~ :sf B.Llu.LO uHh'a .l!x:)H:..LllHIfUwdoH u)!Hud4J 'HIfW llHIIOLaao LO ll.LOaW aa IlH a.LllBBIfO II 'llBtllfO tlLKON LO HOHII aH'L)I{.LO a)K'LW --=--!!OR ll.LHHa'l1lllfRllE den --- 11 £ .LO UNnOll~UE tlH.HIf'LilaH -HOX) Lt 'J *ou8vw<JllV.LUHllBOHOIl llH llEHIfE'LB OLaO)! 'BHaM B'I1 uagHd.L .JH llHH.L BBEU)!O)]' 'J 'xaIloAaH U.l ll)!OHllEH.JR alllHllhMIf Amado ::JUH lllH 'tllI)!U)I 0'11 OHhOL oH!1llHEaH S e adn 'HHIfUHITHalOII .Lll)!Oa)KlldR II llBlOamAwH HHH~OHllJUIfllH OW! 'B'm_H~od)!'LOIIHaEAJ'l OLll)I 'IlHlld.LOtlIfH ssoa 0 WtlBHlldx'l1ou H aH O)!U sxaaadrran 'cnado aw llLHllH oo am HN .L LO tHI)!OHEli Ii liHtldLO II HIrH o .LOo'l1adll OLll)! 'tld.LHgA 000 tv HIl.LO 'HHOEIIHdUJ a.Ldllll 1l:rt allHalfa011H OLOH.!oa UH tl)!)I('Ld:rt'n'Oli 11JAdTI' LO 'u 'll.LH)I{If'L)]'IlC llH HHLaIIO.LO)!IfllW no ::l.lV.HIu amo 'ouou 'llwaLOHO adgo)]' amaaiosdaa 'am l.LHIfa'n'adu snetn ImNdll llL\l)!OHad41 'IlHlld.o I(') .LHIfa.Lll)! 'n'au.L HEll.uHa a IHlnHtld<D ndu aHHa)Kudoll O.lJ..doxadn HM'I13 'HLOUh :lHOIl II '.LO nh!1Hd.ll..L110 ImdO.O EH H)!O!:[OR a.- Amado HHa.LH -HHHaOIl -UH OmllBTI11hLO II H oad!ly I oOHaAg: 13H ::lHH::l'l1BlItlH O.LH)!OHadcp BH ll!lU)KOHKA aHhOIIllE oraasa m: ·l1.LaH13RAlfXllH 'I1alfo UJllH)]'aa an BRBIfOII£OII liHTIALll.{mado '~**UVl? UE aHH~'I1)!(:)duA)]'adll AN HHH:rtOIIuEag .Lll)IOHad4J UIIH11dxEH tlh' -".LllllQ omraanauo 11lt XH.LHHudxQ ::l.LO.Jdll HO :)HBIOI!OaO)]'A o OJ.JXIfllH -aH.LO - 'l.LUhllHE-Oli HoaIfOUllH .LllHOdo)! UIlA)!OHCPHO)!O.LO IIHlOdu llWHIfOJ ::l :lh 0)1 llHIf'LllOll so u'l1 a)KOW . O.L OU 'Wlll saoa HaRGQ OL::lMHB.L.JOR __ -ANH.Lo)]'adu 1181 ~iHHniIOdtlI':of.LUIlHIlHOdll llH -::JH '13JllWOli aH llROL -Wll BH llLBHHaIfIlHEH ndorr OH ·MwaBE tlH Ull)!HLHIfOll lllHItad)! 'udoaadon OEd'f.nwy.tld tlLBH!!oa omao oduo ll)]' llElHllOA :lH :lh dmlUN UH :}HBElllfa: lAdD' 9081 codu o -0181 sadn llH.LO nhHH!:[OB 'Ullll.LH adon 01 -=: ~ ~ H ::J.LO'LO II a aH 'LOOHaIfOHh a-odox- OIl.HHIfJHV-i.('d¢)!1tl[~ "'* '( 'd -9) 1li!l!1lIl1l0)l :..('d¢) :lU~IIUl.iI ~ 'J 6081 11H O.lIrn~lIa~mAtroqa '1'I:l110II.LBd.Lo!1aD' :lLHHHaOa UH :lHUaHaOH):(OU .g 01.LBH)!AU HHIf::l.L -snrronroaad llH -OJBda" ll.J'n'AHHdli 'ORIOlfa.LHHIfll'n'oa¢ H U.LllHHaO!l OLUJO)! 'aHllROO)lhHIfil 'a'n'BJAd'rt.LO.ha'n'oBO)!lf'Lil no -.081 Blto11dau sodu H ·HHH:}.LllHO'L)ladllaH ll)t)K::llflEH i • LS .LO.LliH..lI!!d ~ -sosrrac H OLaHllll)l(llatrHdlI OlHO)! H aHtlaIffi'lllf!!O Hll)!OHad4J llH)]'Ad.--.. ! Oil .LH.LHHWdu asa y HHOAdU O.1 • ~ JlHTIHUd<DUH llN:lE llHlfa.'n' an O.Jd.LOHHaN:}da:BH:lH :}l1:rt' HOlum! BH OH:}h:}dgo .ldl{! .LO_ _ aHHauaollH OHIfll. ·-------~--.LHilO-OII rroxou BH B.LllH::JItagoll llJAd'n' S ~ e U 000 II H:rtagoll -as H Alllf!'!3 HHHaOIl ou adu 000 S1 010HW 110 mradto aLHlId'Lil 1.JmO OIfO)!O - H HdalJoy _OLOHWod.) 'BwaBBllgoduaH -·-HHmH.-.Lo 1llIhOIlllE LHHRoHoarIOlIllH ._. I <lp :o?Ul.JmOH.O 'H'I1agollnaoH H llflUIIO ImmhllEOU HE11llllf: 'C'I1.LO)!Elmg R 'I1alfo strod .LO h::l.uUH OWllO alt ~ MHIfa.Lo!!LoarnKwH L'Lo::lhodU 11H Ilg)l{u'I1odllElld UH alloJadg .Llla:HUatl.LO::J.L.LHHWdB H 'ssl1g)!(AIfO llH -ondon -nox II LllBllhAIfOU *d_f!VUlP-IOIJ.Llldalll\cH arsrroa 'l! U)!adU'LR - o llLLOOHXd'LROil llLlld)!udIl 11H ll)l{d'L:rt co HMh11H -amcd HmALOll -rra aH)!llHE'Lfl tlIt li ?..O)IIfO)! ll)!!!llD' .-UhtlH .Lda)K lnlll'i[ 'LOOIIad)! U)!OdaliNH .r.L::JERHI(H H.LHhH::J'I1)1{Ah :lh 'OH 'l1waBRHgodilaH llH ll.LO - HI'! ll'l1 ..)'I1'Lg O.LO::l 1l'n')J(alfJEll HO)!U)!HH 'llwaE alllH:rt.L-OII:) O.---.LOHO'L)I-Oll 'Hd::moy O.LH'n'gBHo ::-: -tlaaOfltlS =:-.1 "tlRBmadElld" :lh ahaHOIl l1.R 0 otroou 'OHlfnUWHHB a.'IDI0!10IIt li)!OHllilOW :lLHHlf1m~1H41o.LliHlldg~li lidu: 'WllWBH H UhMH!.) on a.1 ::l.LllWaLOHO OLUJO)! OHhO.LllHJONOll OBd'LIl.JIIJEIl a HOarrOIItlH HHhllH IlEa.LKUruHEll om Hllll41 KlldaIlWll 13111)IOJdAgOgllX 0 li)!hHOH -)J{lldlI '"ImwdB ll'mBHAR.Llla:ll.LHwaligodu 'HIfHO HHH::lOB::l.'-.Jdu.L 000 8rI ro .dO.I I o :ll.JlfOlIllH H?'!lll'in'LdHadIl OH!.LHHHBaa08Uf: OLaO)! 'UElO.LHda.-HN ll.LllHH'!t OEl.LJHHrr::lA llIlWOIlE'l.L llH o.LO-} HIIa.LH)J(agBw ~ H a.LHO)! 'HO ag.--_.ii?RIf'Lli __ --~od UH OlaHllffil'HtmO)I .LO Ha:.H)!!:!llao'LdIlE'll d.LHda.Lll.Lll8Hg llHllhll~JHU B 'KllHBilOH aoa Ola'l1'L)! 'llHO!!ud HHlfa.raaaon -IlIfU llH!10a: BH)]'::l 'OHllEU)I ogAdJ a.LURhHaOllE HllHamOHLO -- HO)lHH B II HH:rtHIfOO 11LOO:rt 110 'IHH::lE aU!IJWOp llROl HH)lOH::Jd41 UH ll'n' 'daIfLHX llH HEUL II H Ollll)! tlH B...LtldliEH a "llIlEH no H:.LO::lm Is:: ------ d:.LHHWHItllR'I1aduaH .-UE ..HH!fOEI llH :lW..0 oHlladlllJ' U)IhHIfll 1llIglldJllE aLH.. I ap :l.IP!:lH:ldcjJlillIlI tlJ.Lda)K OlIlO::lhHlfO)! 000 £l ''n'HUlflt!'!Hd<l> ndu ll)!oH:ldcp 1.LlllflIOX'LHllTI' nou .LOTI'.LOII HHa.lOgoo OH)I{1l80lf11W aH waoa:'LO OH 'OH)]'aIfOOll aHHa:rtllIIllH 'HdoLO OJ llD' aHHHO.ATIHlldcp UH aLllXailGA ::JLHhllHEOI'LO II .L ----- adon -IlH tlRB'UOA UNU 'H:rtOXEBd HHHaOR HO .LO KHhAgmllHO)I UH awad!! o H)!OAd .ljxa llH a.LHX.L'LJM._~ _ :lLH~::lII.LO tl80dLO OAIfOU.LIidolllmOHHHw)tu llHIfalHhllHf: -lfa.madHU adn adorr adn tm:}OllW 'tlWHh:llfEHaH.J.O.O)!0 norro 'UH ::e 'an1.LUIlU)I{d'l.}o as Ii H~rlHUd<I> m: MgIfllh:lIl HdAJHOO ll:rt nocnou 13H ll.JLMHWOWO tlaHd)!OII HaHaO!! LlIall.LU)! 'llH~oa 'XH.Lda)l{ am:rtHlrHX aOR no HH)!OH(:ldcp HLBIf)IEUd H aa:rtulfBO .)Ill)I 'HHHBUWIl)I HElll '.Lll)!o'Ldu omo d::lWHdlI1lH old: a.JUWH ah 'OmtlR:n'llH.L OH H.LBRO)]'QIf.!O!l H'L!!Eli 6081 cadu (B.LllH::lIl.LHdoliA NtlWUH H)!adll~1I S L" a ~ adorr H HEldaEad HHWOdJO 11WH omo a :lhaEl atrao a.LHH)KOI a ah ':lHH:})!(OIIOll 000 00£ 'J :rtUH ~a.L H 'HoaIfOlIBH 110 000 .LHHBdg<LO---Is::-~ ~ .LBWaLOHO 'llxauoA l1.LllJOJ'i[ U.10 'HaH!111g: HduHalflI_ RH.LB'H)IOHadcp lllIOL OJOHN llNH O.LHll'n'd11HJB tlO aH O.Llldu llhUHd.L11)!o!.:rt'n'Oll co W'LEHIfBndallwH lido:rt 'HaIIa.L dawHdlIuH HHOAJU Oil HHHBwdaJ ll)l.LO U)Kd'I.JLHf:A'rlHtld41- A-llllIH.g- ll'l1.L )!ll)! '9i.LOA1IItl) HaJBxH::Ju0)J HIfH HHIfaLllRLoHa'n' ~ O.LH)!OH:ldcp .LHllWdu_OlU)IO)]' BRB.an OHIf::l.O" BHIf:l.JO'l.LllaEHlfag11E oo 13:rt.-.0 .< WHlfOJ 0 ang oo IHHlway 6081 llH O.LO-llD:'LHll'n' HHIfll11I -a.LtlllHIlhAIIorroaH a 'Hlllfll.LB'Iff:adu adn sarradeuo HO a.Lalt'l.LHaJHH.LOOIf Ha00HllHH<p lUAd'l1 .LO::lN 11H aLIIHLllll~IlO -)KHII '.)dB on l!Hwdl! tlll:lHl!wd. aJICOW _llRtlJO.LO Orl!HOH!lllE::lH a.LOHhtlH llH a.·.LO'LR -·~~~I~]'~JJj rrarr aso.lOl1H.Ii6 OWUO II 'N'l.LBW :llMHllilf::J.LB)!O'n''HBlIO)!:rtOlI llHHJ!( 1.Lolitl 'IlCa.L BE IHLllIfU ll'l111lIgHdL m:: sm -lllJ':lgOII.LOHhll:rtAaH HHIfalHhBHEaH aLHHahadllH tl)!1l.LOHH H aaO.LOOlfllJ"Eag OHgO)]'OIl adoN dll)!llW U)]' ·OHtlRE:llWO llaHg 0 HMHllIIOH .Lodu aadatrosa 11HllHBmo LO HllhH11d<l> Axd'L8 tlHH:lOB 11lIlNHD'OX ---. OH.LO:rtOXE:'L ssdu-ro-' droo.LBHhOIIfOa:::ld llH all H lillhll)!OHqlHO)! r.-t • ~ HHll.wdo.Lo~.E11)I.LllHIf'LIIO'l1 HIlUO..JmQ HE.UH lllHH4Jll oo B:rt BE 'mlOUoa -- )!HH8H.L llHgah' .LJmg oo U)]' 11H O. 'InINdu 'C.)! ah 'llIt)l(. Il)!Hllg Oil orax 'ndau HH)J(HH)! 0 Il)!IU)!lldII IlH'I1a li)]'O!! ll'n' ll.LHO)! 'HllJ'>!du a.LO B.LOO'rl' U ~oa a1 '('J I L081 .LHa:lllfE:tlu'n'. ~- -goaH .LO IIA)! IfHTI 0 OH:rtallE ll)!GHQdcp llHlfllHOnhllH BH OlaHllRB'rl'E'LO UHIUOHUH 'BXHlldcp HHOllUHW HhIU HHdLolIY Amado a.-O)!hliOS:-'.LHg .O)!HOa'n'-lll'i[!i ·.Lo)]'ad.L11CP URBLO Kl.LnhUHE: Lllall)l{a.LOarrg ti.LO BROl.0 aLllR.LIIH.LOO 13'11 tlH.JHEH a a tl.L • ~s"ll.rsda -lHll::Jh W'L)! aHH.LOUIfH 'CLHOW" :lllIB'HHUE B'n' U)!11RBHlftlWH .

)l(_~....Hll )I. c xoaro aarnavamrre neue cHa6. C'b6HpaHHOT ¢peH~._)~JJ.epnII na ce nspaar or n IIO )l.O ce 06p'bll.06HTKaTa aa npa Jlaitmrar (OKTOMBPH1813 r.:rpHecrHKOHcrpaHHKaro __ +.9_1'PQ!3R_I:LQlJ:!HQGU1l1.-~ KeMBpH 1810 r. CKHTe3eMH omnpeou 1789 r.!!.n:HH B n na~ panoxc.) Maxap xe rosa 6rrarOnpllHTHOnonoxeaae e caxo apeaenao II ce noxpasaaa OT saraapaaero _. WBe)I. _ ra OCTaBHy5I3BHMHripen aarno-rropryrano-xcnaacxare araxn.H.proc .0IIO'lrH nocnennara ronaHa Ha BollHara.OCBeHaa MHcroro. " ~ _ U . S 'T . K'b)1. ca ManKOB pYCKaTaxaanaaaa.II BCH'I. BO. n TaKa_ liJUI HHa'Ie. KORTOHanoneca BOgH cpem.n.. sa na ce CTHrHe.aBCTpliHUHH npyra naponaocru. e naxaa.K~n'i5. HO ce npespsnta B'bB Ba)f(HO == 06CTOHTeJICrBO npesre aa OTCThnJIeHlleTO. aaryfiena ca 1000 Op'h)I.HO cnopen )I.~.e.0BOITCrBO syscraa ce H nopana xoarpona.or'tr npyra.Hall-rrOCJIe csseraaar no raK'bB Ha'lHH..( JIIOUHHTa caxara $paHD.HOCT HalIOJIeOHOBaraCHCTeMa Espona ce OCHOBaBa a e. xonaanuare H rOJIHMaxacr OT HTalIHaaunre OT anexcapaanre reparopaa.Q. npnrexaaar pecypcnre )1. 131 rO'lHHTe cnna ca nee Ollie pasenaaenn H necarypmr... Taxa secrra. : MOCKOBCKifTeaxrrranaa.HflcKOaBrea'leaKcrpUHaHreer)1. orpasasaaxa aporaaraocrra H sacoxoxepaero sa caMliH HanOJleOH.!~_Hre_ BeJIllKara~p¥J.':'~'I~. eCTeCTBeHO napa. or xoero nMar HY)f(.-"§~:"" .91. _.-e..eTO aaunrrara na \.arasrernenn caxto 27 000 BOllHHUll.aIIo. B ~ Hcnaaaa HMa OKOITO 353 000 cppeHcKll BOllHHUH..) M 51H3TlIaCKBar K'hM Ilapeneare. ofinara to C orpoxma KOHTPH6YD. rrO.:..HH lf3TO'IHHTeCH flpOn"IBHHUHH no T03H HdOT 'IHH na pasfiae xoannnasra cpenty ce6e ca.~aMO}i-~!!!~})Qp.195 OOO"araBOHcKae pa3rpOMeHa 3a 'IeTHpH )I. Koraro npes 0 cnensantara ronana Hanoneoa peurasa )I.M6ypr:.qe6HaHcnaaas oaaaaaaa Kpall aa u:HITOTOOBa narrpexeaae.~~.. 3a )1.. Ta nann B IIOBe'Iero or npenxonnare BOllHH Hcnaans ce 6ne na crpaaara aa $paHUHi! .}'6HTII ~--ca OKOlIO270 000 nyum.a 06HBHr BOllHa If . (¢p.JL. Cpen 600 OOO-raBeITHKaapMHHcaxo ~ 270 000 ca <ppaHUY3H.!!.-or.H~~eBc~He-. til· aararsx. oraro BOllHl-IUliTeOHaRHO ce ~ no x M'b'IaT na 1136HraT crpauraara 3HMa II xasannorre MapO)I. a L'Armee de 1 'Espagne" Or6J1'bCHaTa x o6paTHo na --~ Ilapeaeare.H ~ Hcnaaas ce nannrar aa B'hOp'h)[{eH 6YHr..H'IeCT.Hll Ha 60llHOTOIIOJIe or 365 000 BOllHllUH Ha C'bI03HHUHre.KOHTO )1. Cnen xaro Benaxara HanOJleOHOBa apMHH e pasrpoxeaa B_""-.. 'Ie '1aCTIne aa YerrHHrT'bH ca pasfiana apxaara na )K03ecp Boaanapr npa BMropHH (IOHIf 1813 -r. Bprrrancxara excnoprna HKOHOMHxa rrsx e nO)1....Enaa npaarencxa aacrpoena.OPllroraBa tPpaHI~Y3Mre -a n '" rn . KORTO n03BOJIHBa or My na 3~_jl ._. a He """-< Bpa)[{.llH II 200 000 KOHR.~::' .Ba B cB060)1. JIaTHHCKa AMepHKa H Cpe. 'Ie HaflOJIeOH nMa A06pH ~ rrepcnexrana na pasrpoua e)1.. I1ocrre)UlaJIara fiHTKa or Kpall JIaHrrUHr npe3 oKroMBpll e c o6xBarHocr. :. Cera noT ~ paxenaara.xoero npencraanssa He caao orracaocr sa fH6paJITap orKb!o.1JQ~Hum{(e_CH_B_CaKCOHIDI H_ga_nperoBapH-3a-npHMllpHe~MaKap----'Ie Ilpycna 6rraropa3YMHOe npeaaaana K'bM crpaaara na PYCHRH Merepaax aannanraa na ce HaMeCHC aacrpaacxa BOllCKaOT OKOITO seraspr MHrrHOH.!!.Taxa cnrypaocrra na EpHTaHC!:C.::s: HMO)l. )!(.or I1cnaHHH xorar na 6'h)1. cexsecrnpa CTOKHre ~ My. e OrpOMHOxonnsecrso nynrxa. .> aa KOM6nHHp'aHIl. TOBa MO)!(e6H t?=:l HHMaaaaseaae B rro-paamrre II ycneunnr eramr. . .II TO TO'lHOB MOMeHra.[(i!Ba xa ~ He<ppeHCKO nacenenae.. pa3611BaroprOBJ-HITaMY. 3aTOBasoiicxare. 10 OHORaspesre aarmrsaH I HH~enaco-mar BHllMaHrrero ca K'bMAMepHKaHcKaTaBOllHa.K.(H.fITH3HOC AHrJIIIH aa ~ cxasa aa pesopnaare 48 MJlH.a.""':j Kll nO-3Ha'IllTeJIHll npotinena 3a)I.l ca.( BC'blII.I!. HO H ce orpasaaa B'hPXy eKCIIOpTHliTe nasapn aa nonyocrposa.KpeIIi!Tpaafirrrare cppoHroBH penaua. fincxanara.I:(HBaT II. suio rOJlIWBa OCTaBarsa rronyocrpoaac.6par~ crso H paBeHCTBO non 6JJarOCJlOBHlITa CBORaxnreparop.. aKOnacrosaar sa Hero.0Craro'lHO BHrrMaHHeHa" He § == S o -+.aH3rOHHrtPpeHcKHre BOHCKH fepMaHmI. Ha)l.~ tPaKropH HeMliHyeMo rrpenefipersa IIO~lIll'IHHre aCneKTH na ncropasecxnre .qyllIH B panaara nporrer na 1813 r.BllUIllJIOTO rpaamnrre CMH 3aBOeBareITCKOo npaponara ca <ppeH-" n CKOynpaanenae .. 200 000 ca B3eTHB rmea.L.. OBa. U 60TYlliH II npexa.3am.aM.__ _ OrKOJIKOrO r'hprOBCKH.n. 06ll..arrocrpoMeHHOO HecrafiHJIHOTOBoeHHOpaaaoaecne. H )1..1l3eMHO Mope xaro Ui!1IO.H.YMllTe aa YeJIHHITOHre HJIMar npyra BITaCr.aH'bUliH' II ~ HaCHJICrBeHO sanacsa Mrra)l. . ~ .pxy npyra ce ~ 'Ia~rH aa cacrexara . cart. cppaHU:Y3Hre nanes nanxe spnar nonycrnxare rpaaaun._ Ilonofien 0606ll.) .HreMy_ Mo)[{e 611C'hm.JIliPH ( or 37 MITH.'brr)!(rrTerrHO npexs'spnar H m.3TO'lHHJIT <pPOHT noaese or BceKH npyr <paKToppaaaxna '"""' nyxa aa <ppeHcKaTa apMHH.ellcTBHe nMaT KaMriaHHHreB Hsrosaa Eapona n nonyocrpoaa or 18(3 r.):_.rppeHcKaTa HcnaHCKa apMlIlI no BpeMe H3 Boi1:H~T'e C alIT~" . sr orpoxea tPJIor.Bce naK IIOCITeMHre ca llKOH01.OrpOMHH:.(eH aaanas aa HKOHOMll'leCKHTeH reOnOJIllrH'IeCKHTe" . KOHro KOHTHHeHraJIHaTaacreua HaHaCHaa aarnniicxara rr. B'b3MO)[{HOCrrana ce orxaspna <ppeHcKara xereMOHHHHall-no~c ~ cne ce nOHBHBa.or ~ llKOHOMH'IeCKaraBOllHa.oreXHIl51nponan.:~1~4 CcBreOHBa'leOrUH3eCMMaY~BaCarCoHrJIaHraar'~CaKaCPB~apHXUYHHA'HHrJlc~I~.rIiLI_(aMIlaHHR Ha _ca_. C'h6HrllH xaro xanpmrep napacrsamara neraprns na CaMHi!HarrorreoH II.!J1'!l. To nonncvara Hall-forreMHH U38bHKOHP-1 muueumaneu apar na HanOJIeOH.e~a My B ap1IHHTaCH9G. npyrn peuraaar na ce orrernar or 0:: pasoparennara KOHTllHeHTaJIHacncreva.KOi!TO rrpOIIOBH.-a".xoraro caxara EBI=: pona e rorosa na H36YXHeB'hBB'bCraHlie.Y3ll cera axmoxaar 6errrHllUllTe.(a )1..!J. pycnaT B ~ UH. xaxro npaBJIT pYCHaUHre npes )I.HacrpaHa. I1pe3 1810 r. y= :e. erma HaD..L('hpACaHO )1. Hen03HaTa 3a aHrrrHHCKaTa apMIliI .H.sara e::: re cppeHCKO-HcnaHCKli cpJIOrOBe) a 6pHTaHCKOTO s BoeHHOMopCKO BJla)1. p.!J.IHl:(eCKli ::e e = [5'?':.¥. KOllro Konranearanaara cncreaa ace nosese sarara .(). ~ BHH. crpanar He :. UIBegHre II npy.ca MHOro orpaHH'IeHIf If rrponysnasra aa Jlanxanrap II nenrpanmrre rpaqr~ crna ce spsma aa crapnre en nasapa. caM03a6JIY)I. . cera 3aBJIa. Bsnpeaa rosa Ba)[{HOe na ce pasfiepe KaKBOB3a.tcynrara n xopcxa 3alIITaXa(non CPop.a OrpaHH'IH aeaasacaaocrra aa Py~ CHH.<?.JIO)[{eHa Hall-re)[{KOrO CIl H3mlTaHHenpes 1812 r. nacraaasa BOllHlrUH cpen Hero. CBOHrenopryrancxa H acrraacxn C'bID3HllUH.llH.. Hesamrcnao KaKBHca npenaynrecraara II nenocrarsmrre aa peBO.oToraBapycxara apMllH HHMa nocra'rsxao cana (H na nosesero if resepana JlHnCBaearycaas-ssr) na npecnerraa <ppaHtzy3HTe repxaanare H3 KOHTHHeHra. I1pe3 1811 r.OMOBereCH . He)1.OTO nasa Kypa)f('Ira aBcrpllllUHre )l.).J:Lar03H MOMeHrnpycatm. . ro nee nax e nocrarsxao.no npocrara npasaaa.a Hanoneoa C'b611pa BOHCKa 145 000 .:~.".npes 1808 r.:..lIQl!_~~<:!ep)1..1LpY.Hi!.u. KOHTO ga w ce axmo-rar B noxona cpemy MOCKBa. KOMYHHKa~oHHaTaHM-cacreaa onrexa no-ronsxa 'IaCT OTycannsra 'H:M..eIlHW!mHM_rrpocnepHTer... .g_. 'Ie or Te3H 3eMll ce 113CMYKBar ~ BOllCKH.qa ce C'bI03HTC pycHaullTe.~~aaBanrancxo MopeH or aHrJIO-aMepHKaHcKllH rcrryr B'hPXy peKBH3rrUI-IHTa -------' m H >-.fne. * L' Armee de I 'Espagne rppcHclCHTe ICOaJIHlIHH (6.Mecrnare" c 0 ¢paHD.y AHtJIHH.IJ. l:(ena cnoxar nasace noro aa xpaa aa Hanoneoxosara llMIIepHH..) cure asrnexna.

LffHH::J)1BJIa BBB)!('Ld)!go -H'edo:!> BBUgodtrEBd ':}H:)a!IOHffBd -non -lKaw MlhOU co auoou-ll13H < ~ ·i.LHUIlO BH aHOa!.HOX II.llhUEB)! B 'HUad B.Ulf .0 IflldullEH .LOUUII ~ 'AW aL.aHa:)d'Ll .LO LBHHlldllltHBJBIIOdU 'B1.ottll3all'BHaHE:I1 a BHlJOII B1.HJIOIl ')!'LJ.ahHJa.HlIaLH)1agou uLKatrH AD')I(aW 11.0BlIgo B.LO BHBlKd'Ll1'i:tOll D'BH l.13IIE13)lOIl OHOIl' adOl'l If"m13IIHIfl..LO ..B'~B.L13dHIlBH lflll"dB 1l)1 'a1..L1l)!:mandIl 1l)!:)gHIfJHll'---'''BH o1.HHBhlilIJHB HIfel1UH 'UHBd.0 aHBa'Il'Adogo o)!:)gudaUH1. ::lLHIrnmd13W l.B!IOXHBg If H)IUal1o al.0 H Hd::Jl. '.LBll'adaBH 0 tI: ~ L:)OH13lKd'Lll'::>" 13H 1IllUllHl:ldIl 1.LU)!:)H13)lHd. -HEd'Lg -adIl'LS -Awn -oasdr gilHgHW'LO ll'OIl1.~-.LaHHa)l('edoJ] H alllK'Ldo o)!o~HdalClud13 Kodg 111.LOOIl co Ol.H)!OHB::J)!o£adu HHH~Off-liwaIlOl· 131:1 .C'.i...U)!:)lJ::JIlOdlIg BH )lalI 'L6::JLHUllO 1..aHHllhIago 1.L)!131.11g'L:) OHlK13IIOIrBl'l ahad13H oo 13ll' :.J!.LBd 13H HBd)!13H srmrojj Hdot( 131.LHllliHdaIl'LO oaio Ol. ~ llTIUHu)1a OH llHIfBlldo. .:)ff13 liU13H13l. 'BIlodag 13H L'LI'\EI10J3 1.O::l'rn'L:) LO 181 HHOI oll' Ld13W LO HO::JlIOIl13H BH HHHUIIWBX H' 'HHIfJHV 13H U.0 0 13LHI1L :ll..11'Il''Lg B)1 Bffglfd1.)!IOU M 'eHlJoa Bl-! O.-~ _ .l 01.B!I13hBH£O 86"IlHTI13:lHam'\0)! llHI'\I111£1I 11 al.LD'OU ua lH)101I co a.L-06 'HHTIHUd<I> UH KllIIOJd'LJ. OIl H BHaU traJIO aHH.LO--OHlIal.HS '1.LB'HUOmoaad mrodu rsandiuo a:) OLHOX 'HHWdB O.13)1)y.LO 'OE:d'Lg-OIl 01.)Hah ::l ::Jh::la O.LgOX 'OJHllI'WIt ullcbI o)1ul.A g1.lDIOH1W)I0E:adU U)!OHHl. 01(··H KOllH.lB rrorro ndon 'HIfN 'J v 18 I ll'::JJIO OWBO H OJOHN 13aD'HWH HO::lJIOIl13H.dow·H" MHawodll HHJIBHdOL ·trAdJ.I.Il.to _HL:l13h H ffHInuI1 HHHOJ)lU.alIlIo'Il'A HllXOII'LIf OWB:) l3IIEBIlBE OH:)OH.~~ 'a1.L nnrrno saoa O'L::J IIIAX 13HhOl.)!Il'Il' BH llhlI'LUO 13E 1?LB~13rrUllE 1.LKMHlm::JW: BJBJIUH BD' 13ll:)13JI!l 13Wl! B)113J'lEH 13UH:) HO)!HH ah ::JHJagEH Bll' BE: 'Bauu::l.Lgdow II) aaor O.li 68L 1 coda adorr O~L 1 codn .LO U.u udouo H oHHawad 0 01..:ldil ao u)1 a oHtrAm 'Orrdal.IU1?H )!AllO UHlloa -HBdo:!> )lB){ OHll'AdL:OU 13H HOIOOBH.L:) HHhlilla oaoodn V 181-Z 181 S L'Ldo.t6B80dl.)H -naad-ur 'eLe.L BH .LIU13hI O)!B H llWa.LU)! 'HllIJ:UO 1I0)lKH S 'a.d13W 0 £: oIt 'HO B)!OM. all'd'LEl1.LOlIa.LB){(d<L'J]']]'ou-a:nltr-::JLHL::>OW-· = ~ -adai HLHIlO -Hg'L:) mdadroaoxotr llgBdO)l oo OHU13HngIiO Bit 1.LBH)1alf:)oII 'i60LaHHBwHHII OLgO)! ogAdJ !.Bhlldit::ldu 'dcaco HAlf OUllX o ::JH aHHaJIa:)tlH 13aOl.1?itllH'fl)f a1.HaHdo uHdalIaJ H::l)!<S1I H H)lO.)!UIfCPHO)! W'L){ (HHIfuduaH I=:! -13H131. ' 'H)lOgOU BO KHaOJdu LO Bll')KAH 13Hhru:nd'Il' H HHHall'UJIII a1.lI .tH)lU1:n~-1J~H BWH BD' ~ ~ ~ ~ Hdo~ Qh H B~HgHll~HO)J 'ItBH dHgdMHMWO):( OH~OUU80H'n'~ ~8 oursodss i a :lH aha!l ~h '1.)\1 a!Hl1 Ir. H)lOahHl'WHO)!I1 LO BHHOII ~ -::l1Il'l1I 13TIm'lb'a:) BMa BH Ol.L::lll:l.L::lh Hd.dB .I aLHHmHll'adu If'L)!.0 ll'Il' BE '1.O oaaooa -B)I(d'Lll' B'La Bua£s'!.LodIl OU H '(l)I13L '13mA:) OIl 01.liJAdit -UO)l.~.13)l:)HB)!Hd::JWB-OIfJHB ffH.LodIl daxorng-WH'L.LU0)l 'HlIh'eH Ulld)l OJAdlt aJ.__ smucao II 13m'Ldaadu 01.J)l:)AW 000 ~ZI 81 Z 'HH)1M:)gA::> li)l:llJUUJHB aaxodao .Ld'LII.::l!.L 13aOL oaooxa onamadsnd -E:OI'L::J '.L~ co O.L::lHHahUH£ O ){.HO)!gAO II BumU:0B -lIAEad o Il.'eHd'La a)1'Lg 'KHdO.LBEll1nd ::J:) B'Il' al.lll0)!a UHHaoa -13HBdg'LO OE:d'LgBH .:.H)!:)H13)ludaWB .B)!OIlOII--13)!OHadcp''eLH IlHHOO)I13.EHOJOI .LO BH::JUO)lHg013E a Bb' U)1lKAH BVU! Il"HnH13d<I> a HHJIJHY 13H 13LKHITH£01l 13!!UHOtlE O. e Oa)lB~KH m~a.00H!IH.13mHII 'ooltnalIO tlH d'Llf\aTI 1I00HtlHHV B'H!IOH OUX norraoj] co )I'll1. SrnB.LO co BD' OLllO)l OEd'Lg 'EOl'LJ H 'ElHHOO)!13:) U)!OliHdl.JIfOOIleH 1.LaIl"··Bl.0 a.13)!:)UlIhHIIBj 11 l.HH ::l)l(Ol'1 1l'1.LO aHHaWAEBdoIlO OLOH)1alI:)oJ] 011 l.LHgBdJ 'B'lil:tHI1 daiuldlleH 1UUHO'L)ladll.BaB.L:)Bh Eadil lfHTIHBdo:!> 'lfH'Il'H13U H 'fllll){ -HU::JS 'g.HJaBX '96uIlodag aaosxodu .H)! a sao BH UH 'lmll o BH13dHOHaIlWO)l 13ll' ::J HHm6IIY aLB)! a ::JH KHOAdJj 01.1H ull' !::JrnBsU!.) gHH13HJEH 1.£MOJOl BH (LH.HIIOJHHdHUlr OHllmUH)K 0 ::Jl.BHdo.L UH U.HllB:lAdu £::JdIl BHaHS mrodu aH 'J ~ 181 sadn BIB)!:)UHmO!IB 1.LOaJIg 13J1?UIldil HoalIOIIBH 'al.fHd'L8 a 01.lOH!lBd ~ ~ HO::lUOllBH 'J 'eH O.ulIelI)I{d'LlI.0 'J ~ 1.mrodow gh HX omox L -..EH a ahaa -oX -:)AdU -yO)! !l l. 13HXlf. ill.BHIfBHHOlfO)I O.owaIIU) oaionedx l.0 OWHOl1lIBEaH 11) MHll'eux HHBdL:) odoxo :=: ~ o 'Hoauou13H H!.Hll'.)!13)! 1l)!131.OLO!I)!13)f'.HO){ 'lfHHBIlOH KIIHMitdtl:) 'LOBUgO In1~JI:)Huad oH~dD'aA oarro :sf u H )!01.LllffllhAUOIl 'U:.LO ::lh.LOII)!U)! so u'Il' g 6 : ah 'WaBHE:HdIl ull' 13agIld.HgHHl.00HgodD'OIl 13)!. 'i.IlJIH:) o ~ ~ :~~~~~.0 HJ\[H:)HallE o 13Ja.\'L)l H)KlI<LD'odIl 'H'LLJHHUai\ tl!IBdhIOOIl lHttIl!j.L am Btr-H.LHllJ llH .ugdo BD' 13IfJOW Hg )!13)l wMaBLOll'.MO)I 'dHW L13HJH1.HHUO!lD' llUhAU:l co OH "J a co aLHH13hHlfJHB all -)lll OJ 13tr H ::JH OH 'B)!I1HIIIl.'~.11JOX '(H<Ll.)!13)l OHhO.1mAUXBH :ll.j .l) H 13'Il'BIl£Bd oo UH .aHBBBO. HdU Ar" 'HhH13dgoaoH 13~"B'UO.0 HHBdL:) MUHO al.)!13)f 'awadlI H B)!13L 'lfHtrHll 13H OL1?JO)! 'aHHarnOH.) "HHdacpAg" .0)!:)H::ldcp 'elloorraU BH UdHLHBdUJ a Ol.)H ~ 181-£:6L I B'Il'oHdaIl sadu '1.llhHO)!O-BUal-l!odJEBd--a- aH.t'fld.L1?1.L::JIfl1l::JO.:lBUII a H ll)Kd'Lltn'OIl oH:madaOH'Il'a 01.LHaHHLHO)l BH OLaH13aXAd aLH)!JlU{IfJHU OHIfHO-Oli OJOHW aHJaOBE a 'J 13)1 BH O. ~LMnh 'lfHOAd ah '13l. 'urnJIoJ] 13H OlghI::Jll''l.LHa llU 01.I13d:) 'BdH)lHb'g13 13E aarraorcdu mradou BH KHH13Wdaj BHh01. -13H13l.T.H::lHadHU vI81 lfllD'HBICd::l)111H OBLOUtld)l B.B aHum<LdaBE )!arnd'La13E HHll'a a<L)!13XHH II 'J ~ AW 01.0 HHBB)!H.) 13H aHU'LJOll IIl1BdoU BE ::J1.Llld::l.IB)! HHam::JdOJElld co ormo' )101.ad AD' HJIll:) aLI1)IIIJId8 '13EAUAL Ii HOU13g 1.d'LlI O.~- .LaBaog -A.Iudm.:lrn a BE na UXOHlla)lOOHBm 0 'B'H!IOJd'LJ.:mol1Aml.JHHuai\ 01.HIDBE mIJ::JhH.li~nal1oa 01.:lHOHHUd 13l.LHHOgdAg -Adu BH 1ll.J)I(OJ'i aH YBhAICO B.Llm13dl.1l"0)! BHUOIlOHOJ\[ HLhOll'13BmJ:B.BIIHfU!Bd co el.IIIAXBH .:)OAxd'L!I 'Bll')!(alIJEH MO B.){B)!) BJaO OHBdl1£BH:) ao HaH LO .:lwU-OJIJHB 1. LO 1.LgH1mgElIm.EH eumxonnvzun eH dUEBU H.LUHllH£OlI 13E 'a.LdllW ~ omo sodu HOWOIll doao.LJHllUai\ 'u)lMdawy adnsan J"'L)f 'l.LHaBdIl LO a1.LOOWH13EII O..) "'66'a.LohIfLO a 1?0 aH aha!! lllfHO H)!Huas ah 'UHWOIl 13J'lH HHdO.13JOW:Bll' UE 'HHhllIf£Bd II'LII HJIHO ll)lhHOS 13a13ll')!(AHHdIl 0.EUd ORImo UH 13LEIldoLHda1. ::JLHUal.HllgHdl.l1U 'Il'eH .l '13lJoda3 H::> aLIlU UHhOl. 1.:ldll'adIl aramrdn Bit HHllHBdo:!> a.LO ::lH 13aLOlIa.LHHH::J)I(BdE'L8 a1.IlE:ArrH13dcp BH O.~ .0Jlfg l'l'l)! H)!adll'LS al.LHda1.L:) UJAd'Il' =_ -~~ .la ----~.'i. OW)l '1Ui'n'HI1 1IIDI.g m..Bag13lIO. Ul.13JOJ'l 13H HUn ~.L HgUUO caarr H::lBOO II 'BlJOdB3 rdon -OHI.dOUO)!::l::ld -nnueup 'a IIIAX eE )!llHh01.LBBlfdgoD'o ao BD' uaglld.)llaU ~riH ::JlmgHOiDIiom. 'Oa. 0 aI1HaH!.Lamait'Lg -o)!oHadV-OlfJH13 a 'liHadoal. tlHg0)10lJ 'oraacodrooqsdox saor II BH X'LOBU. BHTIH13d<I>II'l. H 1?H::JrnOl.:l 11.L HUaTI ru.LHg'l:) HEa1.L)!HJICPHO)!H allHall'aduuH TIH rm. .Lah'LO oo HgIrnhgIl H KHEH1.:)OIl 13ll'l.)l13)! Ii HOIJHUmUS aLaa)1 H (OLHOdo. B)!Ou:alIOd!.fAXd'l.0ah OH S'L)!B)!MH a Hauw:d'L'Il' a1.:)13lIgO 13LB)!O '~61.rorr IlMHdm'l ndn 1lI1D'H:)gAO H)l~lJHrrJH13 HdHU 0)1 131.L::lHB'Il'UIl )1::JUOHHOAd HIIH 'J BH uWa)1ou OIfHg nxaduaa a O.LO uHauad)!tiOll .L)IB B1.H)!OahHH -H13HEOU KHll13JHaIlWO)l K..{£13d Y.I ')1OHd::m JAd'Il' d'lH BaA!.HEagBH W'L)! noxen" 01. H HMIIOJd'LJ. BL13)!OHBXudawB 1?H 'lHitagoIl .OU13h13H a 13Ha::>d'LJ.00 130 aH 'HHUOJdu tl.)h dU>t13W '13WI'L:) US13mAdEBd aH H HwaE llJAdll' ah e)!e1.UhaIlEl nO)!KH liHua)11.) 'HHUBLHOdVHO)! -UHO 'lfHIfJHV BHOH 13H ~.i:l·ahHJaiemo -IIOHll'a _: .LOhI'L.LudaJ.LO llH Ked)l H KHD'HI1 'u)IHdawy ::ll.th '13LH::JWAJd13 B'Ilad)lb'oIl -ah1?HE O)!OahH1.LHHWdB OH "J .13lf daaso llH a BJaO 01..E:MOdau::JJ BH 131.EH BH haIrnll'-ou e: snossonetid mmo BE Ol.pH:) al101-0m B8BdAJll:)0 J'I11 O.00 L13gadJOIl -Ell 13ll' BH.)I1lCPi M o e ~ ~ pS o 181 o 13rruHll'BUff'L::J a aH O)lB 'H~ada1.HHUtd:lllO 'H)IIIOXBmOm:: 'OIIDam !I B:)H'eUBg uIm'Il'adBHadIl a all''L)!HHol:t HHhBH 11£01.0 .0 oingo .13WBJIOJ BH o.l 'amaD''Lg B HEal.LIIH13hHUJHB BH 01.LO H.13g ndu -·O.LB){OHUgd LO liBU 'BmuoJj 131.13)lO!pIlOd!Ia-13E-ndoaOJ-ao 1.toodu a HL ~aH1.HH)1BIlllf.Huo 1.0H'Il'aJIOOIl BIIOL 'aHH 1?H Oa1.L:)Hh II B1.L 'BHHUOit lla13hAlfOIl ::ll.'eH..L BRita H)!OahHWOHO)IH 13JI13)!(d<L)101 Hg lfIlU BH HHH)10J a.--OHlKBa-'ghBgO·-. ~Oln3iiii~)ro-ll'q:iIr(jll:r::)Bh-tr)!::.O)l:)::JhHWOHO)!H .:l[[:) rrsn .LOBH 1.IIIf )!dOl.::> a co 1l"H:)AdU ah '13aEB)lOil 0'rn'L0 HHJIllO Bllllb'ad 11 BIlodBg BWH HoarrOllUH BHJIallllKU'L)1odll omo II 'IlHJJIag O..LtlH l.:lgoil 13H a1.UHO'L)!aduaH 13H amunrraudu -00 1.)BOHaUh ..L::JH::J13113HIrn.r.

. nptrnmemrre 01' Hero C'h6HTlIa semoraero. IToA06Hll qYBCTBa ua peanocr H nenpaassn ~ HeC"bMHeHO CbmecTBYBaT..).'hIDKlIcrpatnno MHoro aa r03H HerOJl. nil: KaTO "HHMa na ro HaCJle. KOHTo MCKa Aa cnpe XOAa na BoficKaTa ca aa sanan rrpes 1812 r.~ ~ BH.C HeHHaTa HenOKJIanIMocT~' MOPCKO '" r=:[ npeasaxoncrso.J..__ ~ CTaHaXa MHoro.Ie excnaasasra ' OIB"b1l.HTe. npyr reaepan C ycer sa nenaxoro. ~ MO)Ke 6ll npaaa xnoro Ba)KHO npospenae.0MHHH" parna n03HUHa no MopcKHre rrsnnna H B ne'leJJIIBlIIIITe peescnoprna rsproaaa ~ II ca sese aannara c aaii-ronsao 6orarcrBo na rnaaa OT nacenemrero.o.21i~rf5JI za c::: .ll.H KaK ce cpasa B xanra. MaKap M B no-nexa ct>opMa. .. HMTO B nprOBlll'lra"I04. IIo"rOJIeMll. ~_____ --1 * Kacsnpeit. H ponsra aa B"bHIIlHara ThprOBHlI B T031I pacrex'?'.--___ ~ . a He ).a ~ PYCH5I HlIll n"bK H5IKOHAPyra KOHTllHeHTaJIHa crpaaa.o.rr. xo_ naamnrre II npyrn.HM cnenaamara rnasa . PYCKHlIT renepan KYTY30B.I(YCTPHAJIHATA EPA -< o H ---------. KOllTO sese BJIaAee MopeTaTa II qlleTO AOMliHaHTHO nOJIO)KeHlle me 6"b.II RBHO HCKa na H. Manso OT TOBa 6ll aaaenanano emrn aarennrenrea llCTOPHK OT paHHHH XIX BeK. xoraro ce YC"bMHlIBa .1807-1809.OMllHaHTHa HKoHoMHKa" B CBe" ==. aa KOllTO rIHT H ~ Kacsnpeii" TOJIKOBa nspxar. == t) >.a--Ha ·-Haii-roJleMHn--MY-Bpar. Iaaiiaeaay. Ilpes cnerraauma nonOBHH BeK . ---'"1iry --OT--BRacT. H cpen HcnaHJJ. aa KOHTO csnepuanare II He MoraT na ce pansar.. cyxo 3aKJIIOQaBa: "Bem1K06pH"_~· ranus ).0orpOMHII HOBH 60rarCTBa. cnen KaTO Benmcara apaas e asrnacsaua or ponaaara MY. ce npnnara KbM repHTOpllaJIHOTO pasnpenenerrae B Espona.sacoxoxepnero aa Hano"~ JIeOH If OrKa3"bT My na aanpaan KOMnpOMllC .5IJlO ce pasfine HanOJIeOH.ll.- • ....------= c::: ~ $IT rean aa pa3BHTHe aa aHrnHi1cKara HKOHOMHKa npes XVIII B..<"bM KonOHHaJIHara llJIM rsproncxara cdiepa.o-n'bJIHa--no6ep. -H-O·-H-. • ~ 0_' l----.arrll e M'h.-KaKTo _ ~. . npocneparersr II 60raTCTBOTO. .re CTaBaT ome B ~ no-fiorara.~.I\pO ~ pelIIeHHeTO U3JJ. ct>aKT"bT.811m. KOIiTO aafirnonanar KaK AHrJImr MOHOnOnH3Hpa BbHIIIHHH ~ CBHT.HHK (Hanoneos).I\OBe)K. a Annraa ce npeapsma B "CBPbXIl. . e 6e3YCJJOBHO1l.I\U ._j'.. ll. B'snpexa MaHmna CH sa senasae Hanoneon asrnexna sa MOMeHTll ~ ce BMaHllaqaBa Ha reMa Aarnna .oxeana ~ nasa na crpasara 6e3YCllOBeH nocrsn 11. a OHa3H cana. TOBHaTa rsproacxa crpYKTYPa102• rIpMHU:HII"bT sa paaaosecae.. Bbllwell MIIIIIICT"bP OT 1812r AD CMbprra nOJlIITMK. ell soeuen MIIHIICT"bP npes (6. P06"bPT CTI08PT. HMar 1l.sacrpaurasa HHTO B cnaaara.l.-l1nH. Ta e rocnonapxa aa MopeTaTa II Belle lIM eAllH ~ csnepanx He l'I . g CTPATErIDI H HKOHOMHKA B IIH. 1805-1806. C HellHllre 6aHKM II xpermraa cacrena . IlIlKOHT (I 769-1822) . 3amOTO nopaAlI_--=-===.I\aTHe caao AO CBaJIlIHeTO .eHerrOHOCliMO" 103• ~ B xpaiina CMeTKa 06aqe ce cnYIIBa HeMlmyeMoTo .KaKTO me BH.0Ka3aH. K"bM 1815 r.l. U aarnmasnre xoarponapar nOBetIeTO OT eeponeiicmre KonOHHII. ts=. p.

_ ' 01.L)!Altqdu HHHo'J1om::llodll .J.LlldO.~~~~~~~-SljJ_~JW:.}.LHX::lHaUod8a A)t -)I(.LO a..! llH!!Oa ll.J'n 0 tllKadw I H 13)I:lIIOJd'Ll llHtr::l llHlfll1.L:l)t0IItHOdu Hntr:.Ju 1.H:.~_Qg.LB8tll)l:l)]'Oll HHHowd11X llH)]'odllHAIt)[{aW H 1l'1l80Jd'l.Jdu HlllHtOU 'S annroxsed XIX II a.JHlldHltHllJlliiddil ::llliHCPHdllf 10 H:.JIlO-OJl H nrrodaq llH'n'llIlll£ a d'LJ.JlIll.LBsXgO HOUllMdo.L::llldElld t: -:".)S'LO )I'LU HUH nuodsq 0 HO !I)I!1olK._Q_~~_~9..L::ll:!'adilIIH 'llda¢:l td aroxsxou .LOIIH::l1{ _ d::lwifdlltlH .L-09 I.LtlSHlflIll.?!~~!!g?!~_9-.l H llJIOH13:lJIOOHlld.LoS'!.JIHgdog aOH H:.odu ll)]' aaaonas 'o.LlllI.L:>Il'W OdOlE! 11H n HI1TIM.L'Lcpllruau:U '.L HoltodllHAl1lKaW -)!IIIfCPHO)l alHHhlll:!'OIIdou -alta llH :.LtlHITlmd. mrodan ncoa rroaoduso ah Il'llHHOOa o.(U:l 'llll:)OHd.L Oil II tlXB.LllHda)tow OJ'lll:l so xu a ll..L:lOHUtlHOHllllH llt H::lOdu'LS OU OH::lgOOO 'nlfllO a. sodn HllHllwdaJ UH O.l:l.!Oli II mrsdro BOEl.J)]' us Oln 'nUH::l 01.0 H J._.LdOIl:mBdi II 'IIHIl'El'B.J.lHO)( 'tlliHWOHOXH llHlfllgOUJ 'J == ~ -oasd HHhHUElld OJOH~ tlhHlflIlldu llHlldHdJOl.l:..'J ~ 18 I -£6L U£ lUlhliUlU 'ltad I ll)tOHd:.LMH::lr.LSHOdll llalllK._ __~_trr_ ~~HHJrnHd.l_::l.JhHIIf:lld-Oil moon -lll:!'E'LOa ::lh '.l tlH)togoao o ~ oaoaodnm o OH)]':.{dlt aoa UH )i(:.:) daJ'llidlIllH • -Imag" llt O.IIUIIJ nll~IIU~a ell ~mr~'I1UU l1DXE'l.{'n'HH -ll)fIlHAJo..Lll)!OHllXlldowV OHl:!'.JO:llt HtO~ 'HllHll.LMN~E: S OHllSAUXllH O.) 10 13!10L OlihHOH 1.L:ll:!'adll HollO.L0i llWISUOJ on II 11lSlfll011t 00 Amod:> ~ ~ 00 ___ ~ ~ 'OJAdlt llH!10S MHU::l.0ud£lld lorusodaaan I 01781 )tOIfO H motd'Lg 'llda ll.lll.JJ..{w:mo H)lOSOJd'LJ.(d.L:llld HnHualHhOIU)ltH llH d:l<pOHlldl 11H :.LBX:lw¥d)I -HlKU'L'J1odll Oil orasx -Hl:!'ago llE ~).L::lWM non II lldlIW llH 1l'.LMHhOd::lOJU'L)t HIISOU::lA I1EoL 'BMSOJ~'LJ.___ 6~81 .(g.J8HI:ISOliOIl: EI ll811El£lld co orsox 'llWo.Lll)!O!1Iid.Jll£ IHfH:.l:>Ol:)::lWO.SHdrnooU~OHOg. . HJAd'n' II HwaE Ii)l:) a == ~ ~ = C'""" Ii ud:lMdllg tiH OlgHllltllU.LO'IlHElllg-Oil OJOHW ao ::l.LOtlh ll.JhlfHllruO 'H'nliHhOl£H lldMu."tlH!10S: Ulll)! uc ll.!osll-OX:lH::ld<t> -omdor n ll.}SH!I __ llH 'll)lIIWOHOXH ll.{JHO H 1.LEl ssdu Xllh O.L~Hn aidonoaedr. oxcdarn .lllH)todllHA)1lK::lW ~ ~ i:~is?:~~~::J9]' ~88I-~I81 '.L.}hHHlldJO ac MHll)]'Ol ..LHO)!OH13d.LO HHalKAdlt llSOOHllHMCP a'LS HH -udnno :o)lmrag HHHOI'l:.11~ uaionodo HHhMIftlld-!j:llH H ~ ~ ~ :< 11)]'HUlld::lgHU II 'ndO.LO llH!j:oa ll.l tlHlIlllldlO.rt_l:IJ? Ql')i_!PI.Lli'nIIdm~Elld IIIAX .L:lam'L:) ll)t .)IIOJd'L.11)lIU{ag A)]'lK::lI'tII.J.lllHlfllgOI1J llE: IllJllWOU:l -----:1-_JIHllJlIIdl:lA'n'IHULIIX.Lll.0 HO)(HH 'H)lHlOHd -:lIUO::lH II lllrn'Ldaadil iO::lllJAdl:!'ll 'HHH:lWads ~ &-- -atxadax -au liH!111hI'[gO::lH i lllOO)t llSlllK:.Jllldu 'HOaIl0l111H UH oaoamrsu rrond IHIH80JI:.Lod~ B.lO HHHHElod.(uollt 'B.(o -I(~traw:.LIHlHOW'\£lldou:> ==-.()]'HII llX:)HllltlK1lru ll.JHIH8Elld OHHlld.LllhllHt ::lhodllH 00 ul:!' ::llKOI'I Hdo)t n .L'Lll.}U::l.LlllfllH)lI!HE'LS O.LllSE:lld oxrrax-ou ::lHOU 01 '1l811h'tlHEO If alll)f01PUodso OH OXV ·llH::l.J.0 :.L IfH.LIl'IIJOUOHX:U II oIlHohOIu)!EH 'Il'HUOIUOII::ld ll._. __ .Hll HWHH 1m :lHllS:1.L~sd'LU llH Iudah )taIl:l 1.LO llmllhll..LllHHaOa '(xd'LEl ::lMHHMUS assaxc .LIl'MH.llldog~H 'a .L1l"SlllKU'Lltodu ah Oh::lgOU omO '.H:lHH.L:.LHdg 8'L8 OHlfllH'n:.L '.LMda.LO)!UOli.LlIlKlf'L'J1odu 11H OlaHllS.8 Ii II -otd'Lg oR '.Lllijooallt 01H)!OHll)lHdaN130da!loo HQUO.11dll)l .LmfOdowQHHaoa 'tMITnHll M B.LOXOohMWOHOXllllH . tlH)tOg08::l ll..Lo.LBH X'L)tllUA Hlltd'Lg llH II llHll::lXO It'La.J£ HEIOH llH 01:lHll810glldE:lld 'uAl:!'odil Il'IIH:l8..L'LIIOt::lU::llK tlXaS BH .llladaOHO)! E:.LOOHElld H aonad t'5 ~ ~ HHtd'Lg-Ol1 10 ':._.}X tl)l9:lJ:lHWOHO)lHllX0l!llIIJHllllH Hll._ QH_~:~l!n~~~9J.}N llDllIlf(llHO)! HHUtlKtrHaH'n'HII M HHIfllHOHJod .LlilllfCPHO)l ::llIIHSlllKd'LltAl:!'lKoN aH J'taO!l'LO HH!j:OR EQ~ nondou 'O.LOHO ll.)HYllY9: IrnHllY9:0llJ a VlVHKWOdli II : 'J VIKMhVEMliVHdlJA~HH I .LO HliJOIfOHX:.LO uH)t IS11HXa.L ll.!OoHUa.lHH!10S If~H 'J I I xodnrrr-ou naudu BHllOEl " OWll::} 'UHUltlHOX H.Lll:d)lodil ll::l ll.

n.HH" or 1776 r.pymnpmrr crranose.aHeHa 3a6oJIec .H'bJK uanara crpaaa'.a orryx II sa onenasaae.n:aex'"d cnnoarapa OrpOMHITHOBIi 113TO'lHHUH eaeprns. oc06eHO sa crpamrre. KOHro Bennxare CHJIH n aa lIMaT ~ OTB'b):( KeaHa.TO-.n. A3IH( aanpaso "eKCnJIOP. '-.KH Ha CTarHCTHUHTeOT MHoro Onte noaene xe.HBHilT lIOBeU.npes 1800 r.aMeHTanHo 3HaJoI"" 'IeHHe B HKOHOMH'leCKITiI craryc aa xopara .AHrnHii . ..Kouro snaraa no HeH a 3PHMll BHCOTH rasaaa aa nOnO)KHTeJIHIUe H3'lUCneHHii aa Manryc'".[(aJIe'I no-frspso.KoeTO craTI1:-' CTHKara MO)!(e na aarrpaan. ~ IToBe'IerO ncropmra HKOHO:\HlcrH.p.Hara HKOHOMHKa H Bo. ~ Til ce orpasssa caxo B'hpxy HilKOli npOJI3Bo. Tpafina na CTIOMeHeMH npyra xapaxrepaa 'lepra na r03H nepuon.MH e. oc06eHO B TeKCTHJlHaranpm.. HesaH BHCHMOOT rosa rexmrrecxare npcxexa H UH. E. KOHTOHHMaT aanosonarenea '-lllHOBHH'-.cpa6. aene OT ~ npoassexna p.-'le HHK'hp.OCTa-cepn03Hll.BH)!(BaHH eneprua CTaHa. Hanpnaep HHKaKBO ~ KOJIH'leCTBO cpencrsa He 611MonlO na cnacn Ancrpas CJIe.o:HaraaHKOBaCHCTeMa... 'lOBeK.nHHHJIH ~ ITMa spexeaaa KpIT3a B JlHICBIT.n:HH He nea. HO He H nonytianspyrapanara PYCHH.aHHllTe C'bBCeMnpH6JIH3HTenHl{. CH'IKH B ---p.!Q___~l:!~I!IY@l1.n. aa na renepnpar nOCTOHHeH IlOTOK OT HtmeCTHU.YHapo.aa KOHTO6uxa 6lllIH He06xo.ncppHTece noxasaar OT 140 MnH.HH nepaona cnen 1815 r. orKOlIKOTOcpHHaHcHreH xpemrrsr.OCTan'IHO6'bP30. HOBaTa rexaonorna ysennsaaa npenaacrsoro ~ B'bB B'bOp'b)KeHHerO IlO. Maxap 'le e rpynao .0 nasero aa Te311HOBOH306peTeHll MallIllHH ca nanpaso rnaaosaxaaaama: B~ 1820 r.HMHCTOTllU. rro-nofipn KOMyHHKa~Hll H rasa na~ rarsx. -'71' "'6"-2--' .06Il(HTe HKOHOMll'-. ue MHoro OT p.n:Hocrra MeJKp..HanHCTHTe npoxaaara (fiescnopso xnoro rro-fiasaa).Il.H CTBOH 3aBJIa.n nopaxemorra. .uycrpllanll3au.roaa orpasaaa npessaxoncrao.uycrpl!aJIHOTO paraarae HMar ~ see nO-rOJIilMO BJIMRHHe KaKTOna cyma. HllTO ocnrypaaaaero aa HOBH nprrxonn.n:aHCKaTa BOHHa H 'Ie AHfJIHR H <l>paHUHiIxrora'r na en n03BOlIllT Kpnacxata BOHHa.06HB_ -Kll:--Cera-ianp'bB rrsr B HCTopUHTaKaKTOllKOHOMHKaTa.HKOHO:\!HqeCKOTO 60raTCTBO. Til e nocrerreaea.T'bll 'Ie uenra e na ce nOCTHfHe6'hp3a noriena xpes C'hll(eCTBY~ sautara soeaaa MOll( II He H3HcKBansnrccposna :-'10611iIH3aUH.Mop.J:HHH.neHU.Ieno. HnH m.OT naJIeOJIHTa.IeCKRnapar. pe. Paapacrnanero aa )J. 'Ie "HH):(YCrpHna anaara peBOJllOIJ.He TIO-ManKO Ba)KHacrropen cne. naTaT'hK aapacrsaaero na CBeTOBHOTO uaceneane 3anO'IBa p.~ mrremrocrra. xe TH ce npeapsma B no-paanrsen Tun CHJIaor OCTaHaJIHTe.-':'" .IeCKH TeH. rasn npasuaa MHoro aa ITo "nO-MaJlKO"'MOJKe 'p.e ~ ozone 1780 r.. nosese Kopa6u._.Ha-H!iiiieTo--H3cJle)J.opo.II HaUHOHaJIaa mrre pecypcu. xoraro xpemrruare JIHXBMca yxacsaamo HeM3ro. n.n:HTenH cpencraa sa npOH3BOP. Or Ha'IanOTO aa XIX B.leCKll ---H reOrrOJlHTH'-. e.. H 266 MlIH. O Ha OKono 700 MJIH. KaKTOoT6eJIH3Banpoo.ll.~Q~. KORTO nperspnssa or ~ .raxa H xoaeunoro n03HaHHe ce passnaar .n.a_I<j)lICYMHpa. a rrpenaxaara MallIH>:H~ na MMa xanaunrer. TO na TexHHTe HKOHOMHKllKaTO 06~0. Ilocnencrsnsra aa OT B'bBeJK. f63g.!l. annycrpaanaara pesomouas liMa H MHoro npyra BaJKHHacnexra . rcsatiesnpeuenearao YBeJIH'-.HBa T):(eJIHH O paaona. -ilOT03aiierrTa.. H YBelIHtJeHHTe HKOHOMH'leCKH B'h3MOJKHOCTH BHHam ca GllllH cnennaaa OT napacraane na HaCeJleHlleTO.n:cTBeHrrpo):(yKT ca '-lHCTUp.rh' '. H 1917 r. orHOCH-renaara cTa6HJlHOCr na Eaponeilcxaa KOHTHl!eHT.CJ'B_e_-_~.He. nOTOK.UiI" e craaana sa e.Hpa" T 400 MJlH." ."TopH.uBITraTeJIHa aa CHJlaC MeXaHll'-lHa.a--CeKa)KenOOTHOllleHHe--Ha-soeaaare-rpuaanca B-1C-IX·"'R"--i--~ OTKOJIKOTO npenxonaas rrepnon.HM pa3MeCTBaHeTO 6anaHca ua cnnnre H na H3MepHM nO-TOtIHO. "'¥.x MHoro fiorarara <l>paH~__ ~ u. 'Ie 3aMeHiI xosenrxara .n:anpasax ofiofimeana.~~" :S q n >- r-: gg nara MopCKaTa TeXHOJIorllH.~ npeapsuia TOnJIHHaTa B pafiora nocpencraox .9_.npes 1750 r.nCTBeHl{TeCHllH. a He enao ennacrneno npenaxcrso. Ilocnennara satienexsae OT ocofieuo BaJKHO saaxeaxe.Ba)!(HO e na pasfiepext 06a'Ie.--_. 1789 r. a He HaBe.as- crpemnrre OP'b)!(Hii napxnxr nsnraren M 6pOHMpaHHre xopafia crasar HaHCnlHa npnaaax na B~eHHa MO~.'hp)!(aBHOTO '-lMHOBHH'leCrBO (xasaa.nHHBeK IlO"K'hCHOsKaKBHTo H p.Biiliee OrpOMHOTO YBeJlH'IeHHena npOH3BO. Pa3611pa .II. xoaro T'bpnH na 60HHOTOnone npea 1859 n 1866 r.6'hp3HTe.aH'b'lHH arerrra) ofinesxana nosesero pe)KllMIT npn ocarypnaaaero na cpencrna OT napll'IHHre nasapa ~ OCBeHB CJIY'laHTe. npuilTHU KlIHMaTll'lHH ycnoBllH.n:aMHHar onte ro.ecrecrseao.orap. HaH--H saxnara naxeca na IIHp.a ce ycxopsaa: B Eapona u.. orpaasaaiixn ce II ~ B'hPXy orHOCHreJIHaTaMOIl( aa BeJIllKUTe CHJIU. sa U Te3H <PaKTOPH pa3BHTHeTOaa MeJKp.'0.--1I. B cpaauenae c nOJIITrH'leCKHre "peBOJllOu.-~ ztofipara cpHHaHcoBaOCHfypOBKanoxrara xa Cesepa na nooezm IOra II Ipax~ .n:'bp)KaT orcenexar.npH'lHHeHO or HepaBHOMepHHTe mnrycrpnanaa H rex~ HOnOfH'lHH npoxena.llii aexe aanosna orne Bep.HO rpil6Ba .!l. 'Ie .(L~J?me.noxaro BoeHHHTe O ~HMOpCKll~ 're KOMaH):(HpHpeBH3HpaTH.nll nonofipeaaero B ycnoaaara aa )!(HBOT. no paanaseu Ha'IllH ofinaronerencrsar BCHKaor BemIKH.H'h)K npona MeHiI paanosecaero aa camrre. 6aBeH nponec.BarrceTrrsra noaese OT paficrenraa P'h'lHO.a ca npH1:£HHHTe 6naro.:rHH IT ~ aeyaopun MalllHHH"3.sa rra cnrrne no sevenenena OT HeOJlHTaz. ITo T03H Ha'IHH 'IOBe'leCTBOTO e B CoCTOS!HHe .nOCTurHarllTe_npHP. aa 187 MJIH. ce. pa3KpenOCTeHHOT aanycrpaannara peaomouas.ycrprWJIH3aIWHTa IT nO-TOqHOna napnara MaIIIIIHa B ~ JKHBOTa 'IOBeKa e. noaese )!(eJlil30. rro-ronilMO rrJIo)).IeCKHsofipereaas. Ho BCH'l. noaexe.lf~.n:OBHH.1HllIJleHOCT. cnen KaTOapMHiiTa H e pastiara B'hB soiiaara OT 1870 r.BH)KHOCrra aoticxare.co pH'IHaTa cacrena nanpaxep HnH__pa3np_~)J. rra. ce OTpa3i1BaTTOllKOB? OT nofipe.a B'h3HHICBapaacpopaanas r or cp)'Hp. neposrno npenonpenens pe3YJITam B'bB BOllHHre or cpeU nara na XIX B.-. e na nane rpy6a npencraaa sa MarepITanHHiI no~ TeH~HaJI aa erma crpaaa H sa n0311~HHraII B aaxaxaa cpasuarenna xnacanas aa aonenmre rrspxaaa.~ KH re3H npenaapnremra yrosopxx He MoraT na OManOBa)!(aT cpaKTa..n:eHreCH KaK na BO):(llTeaponeiicxa BOHHa. He snaara n He sertaara ce rrpeapsma B'bB aoenaa MO~. aa 6 ~ TOBa ce .JJ. H3)'leCTBaHeTOaa 6anaHca Me)!(. Jlasnec.ml. BCIT'lKO. aanpemranara HH. noseae CypOBUHH (aaa-sese naUl MYK). 1860 r.. Bspxy enaa or Te3H crpasa . npes 1850 r.HH TeXHOllOrH'-.ll. 3anO'IBa p. 'Ie sacr OT H3'lHCJIeHHiiTasa nsnoaere aa a rrpo1l3Bo. ~ KoeTO lIMaT no OTIIOUleHHe xpenrrra H cpUHaHCHTe.H ro npasn .-re CHJlH. MHCneF. KOHToe rmecra rrsra no-rona» OT T03ll aa xexpssa..n.H anperarmr KOHe.MHCTBeH 1I0KOMOTHBMOJKena rpaHcrroprnpa CTOKH.~JI~H_l!e_TQ__!l_~_1PYJ. BRPHO e. HaTaT'bKHCTOpU'leCKaTa CTaTlICrHKa HIT noxara na Cne.YHapop..n:'bJIJKH aBHO na cpaKTa.}' BelIHKHTe CHJlH.'Ie noaexero OT soneaare BOHHHca OTHOCHm ~ TeJlHOxparxa.epHH3aUllHTaaa soen- --< If ~= o @ F K'bCeH rrepnon IT se Hall-ceprr03HHiiT rrpofinex . OT XVIII B. __ -. B 1750 r. rasa H no Mope. -qeCTop.IeHHe npoasaonarenaocrra B aa 'IOBeKa e aarrsnao caMOCTOllHO: IJpe" .l1!.n:HHa" aa MllKara aa CHCTeMara.KoeTO OT CBOHcrpana CTHMyJlHpar'spceuero na ncaese MalllHHH. KOMro pafiora C HHKOJIKO 3ap.t::l U. ll36YXBaHero aa 'lHCTO JIOKallHHII KpaTKOTpaHHH BOHHll .

HO a.LQlI HdL l1llH - BHll'I10J UH'It::l BE UTII-IHallU 1l1I0)lBL OH 'HmAl1 'Hm" a 'HIfI1:l ll)!OHOX 'HUW ·.Ll:..LaHHaU::l:lllH O..LXUX BLUgOH:}O g a ImhXAl1 HX~IlWH 'llHBdL:l nJAd'I1 .Lq.LOH BLllHdu.) lll{ LllLIfAEi:ld co H I$llllUEHIflmdLOAl1HH OHhHLOlldl1 O)IIIo)I Lila O.LOA'rtHH ! BH OLaHHHHlflI WH'It'LOgO u'It I1'It:1d orasx a oHdHH 'Hmlla!fl[.)! HUahaU ac 'rsao B"HaoH llH HTI'LllHIfE:H Hrrllll)lI1HAwo)f HllHH.LOBH n .LHlfIf1l1Il10IfOOU ..~odIl JIHaOu. -_ '1IImsHt?n::nI..LlmJ BM)IJ~~IIOdH~..Ha)!{ II :l)!{'LW nNH gll.BHd.L'LII llHUII ImdoL)!IlH snarr .LO allH::lhllli:lElA .10 BLllHJIUOOU _-onou If Ba'rtllHhB)lOII IlH OLallH::lUElBduA 'aHlllI.LOlldE'L1I -trao 'OHlialHOXOUE::lgo H:.-oa0l111S -o-x1l'dlii:iii ll'It Oll IUXUCP dooarpodn m:::u.!o'u'1111 11l1::ldu 'OHhIlUH'rtH 'HHSV .)oraox '.LUHIfUHdL:lA'rtHH -ou H I!- OLaUHa)!{l'lru.L llH aLHWO.L::lIfOU::l ltAd.)!{'LI-I! LHMH'ItlluBE'l ll)l:)HllLUIf ::l'rtl:.Lnn -m: 11 9 Hrmugg.~UH ~iHJ1:HHir U)E(- aTluIB"EI)j{HIIll'BsbdliiIuH: llH llHndLO H IfH.LHO)l 'B. aLII)lOLIlHE:1l BH B.:)LI·fI1oamodu -OHO)lI1Qd)lUJ"I ngAdJ BEIBffiHIIOU aHhAIfOllOJllug ll::l O.L.L)lBCP.10 ll)laHOh 'E 'J llH llaHlfOlIfou .LO OHOUOElO'I1IlE:.L 'a.LOHaH llH Il.IfL o HOli:l'I10U Hua'ItH HH:1'u' sodu .LOOU a'Ll! Hl1AdL HOOH .UO'I1 La HgIlllh::lU HXhHOII tldll'I1 11111 ~alI£Hodu "J 01.I.10 1l0XffH aLHHaIiaoBHadu EI IlLBIIHLogudEag 'llW~E .LdB"H~)!{Ba-guH UdElt?LOO )lBU a::lg II HHaOII:lOHll HHHllduwdo<pOIIOH ::lh 'HllHdoLOIi IlLBEa..LItllHHaIIL:}all'Itadu LllHlllll-IEI'ItBH LOOH::lIIOHh Oll OLMO)! a:i<OW aH)toxo'ItI$MHIfllHOllnB!{ nHIIOHOO ::l OElLOHll110.LOlldllH llH 1l.LHllHBt OJOHW LllHAaL::larn'LO -go -odu ::lLllx:}ganodHaaH LHlllIOJaH LO tl.LOO)lOU:}:) i'J 0081 sodn ~O.L'U.LOIfHII llH UH O.LO -a:}UH .LO uauu] HaIlllHOHII1lH HllmgO .10 \'u'::lIfJOil H" as.L:) U)!O HIf X.lH)I H IlH)1HI1 BH HUllV OH.LOHUUOLO I .) ll)lH:l8----llH W:lHJ::lIIgl.lg0l10U .LHXoIfa'rtawaE l1alfo U8llllUUBE aHllaUhlflfalIA nr llHhHHlld.L::lHHaUaOllH llH .LlfHHHHlld .L.LOXa.) HH Axd'LEI snnonroscd n.:1LllllllUU)I 1 £: uaar -aHHalf::1013H llH Hodg H "II llH80H:l0 DOHrn'L0a IIIAX sodu dllXIlW BaD13dllH I>UE:Y If l3lIoda3 a gumllW II HllIIXA'rtodu nLB)lOHllUO.~g.LOo'ItlllIll)!{:undu B'HE:V HH~.ii nH nl1oxo'It II aLHxHIfElld :HHh.dL::lAl1Hrr ::lit '.LOHllHl10JOH'u'::ldo o)lY 'lllIHd)lOII * BLU)!HLOH.LOOXO 'BL.U.:)l{llIlllg IfHl{.LEI1 omHH'rtago -BHEIIOUSH 1L8 I -L98 Ii eodu oaojradr aha a I-I!'L)I UH.)I::ldI10H )lBh) llHEHIfag.I H OIIHUL.)Urn HUaHM)!{ ao xoa - auoomrsamroseaodn UH :.-H.~BTIa'rt HHI!aIfO)!OU ULOgBd BH LB"HB.LO llLnW1l0 OlOHllll'I10J ll.LHHHgH)!{Ha'u' OJOHW .LOOHlTIOW UH aLllHdllu llHll'ItOJ aaaad (HOBWO.!ll.. '(llllltIlUudH t~g) IlllUJllV Il~~H:l11fUO ~:lIlHHlllt 1l)l:l:lhIU:l~B~:l a~II)1:lahlldo~:l1l ao I!O)l~H'a'1 * 'HUW 0~8 llH .LQ. w:lwandu 'HHdu.LIlHEB HagOl1OIl )lQLHgOl1 .Hd)l HE:JHO BH Humy .lHHahHUaElA O.!ud a.L)!AItodu sodn .L.LB"IlHllE: H llTIU:l¥::lWaf.'rtoxgoaH 'O.LoHdaL)llldBX -gHd..)l1iiItHIiHHti'if·a:~WMdl.-.LllElU)!{OHWEBd co OLIIO)l 'HEa.LaHBlIlfaO£H "''L)! l'LJagBH -IUl)lIW 1l'I1 awadlI H HHOl:.LH::lIIaL:l 0'l..:)H 0IILol10m:u llU::lllAg llH HBd)l '90l~HHalfaoBH EI uuod8.10 :lHH::lUaot?H "HHt?dxt?H 't?rnHlfJ'l.:)wodli 0 BII)I(OI £.L UH' Hlf:mi'ItoaEModu H HH'I1HH OLUX HHUdL:) -.1 OIfOXO -or OL8 I scdn aHHauaOBH BH .J LB'HHIfllHOHnllH '% 9t1 'Hl[W XIfL o Hl1Aru d'LgOlt-Oli co O.LH)I II ::lh H 'IlHL::lam sadau .i ~.10 1l1I1lUJ nH .L "ULHHTIm:lUf1mruoA'rtHH llWaE:a mao)! 'tlIIOL mrodu UJ::mo)l HXJH::lU H51.HBdHEllHtlXaWaH Hago'rtoll H LOHH)!( llH Ldu'ItHll.L W~gOEOU co XIX mrondan 'J IlE OHL13dxL:)O~BHHd -H.LB'udu ::l~ OLIIO)! 'aLHgAJ HHalf::lOlllla )1EaH II ::laSIl)!{ H ::l.lH oxouoo ---.LO .L::llItr -rnxon (L 'll.)lq.LBXOHllllO.!auodH::l::lH i HJAdl1 H IfM'ItHH wllpalfoodu 'glUH)l II OH:lgOOO oo omso O.)B)I(A mrodn 'nandio llHllallm I1HhaU~~ .HIIOO HE::lL "J L!fHI-I!OUBH 'rtalf.h ?H___Q~8]::-"£.-.!O)l 'Lll11dIlLauodu 1l.llIIIfEIf WImOJ Ul1X(QHEIiOdlI 1111 -:::::- -1lW aLHHOH -:-UdL '.- 0 ULHHllllEHIfllll.:j.H 'llaE:Huag.Lah ng-a)!{ON-'OEd'l.LHHLH::lWOW 'ItllH Xq.L llHdBII "HHHlldLOAS'u' so '.(') 'Ol"ImrI1lW~OHOX llE 11l1)!{A~ a.)g 'lllld:lBd:J OI~llJ ~1l8hOIU)liI 1l0)lllJ! B '(IlIlIl'HlludH o) oa~:lU1ld)l mOil.:) a L'l.I ----------------1.L:lIfBdx -odu 'HIfN BH O.LOOHj!odgoJOHIII omo coa mrudou Ol'<UOhUX ~d ~~:~~J---'HIIHOJd'U.LH)logauodEla IlH O.) _~- odoxo noxotr aLH)lo'u'lldJ LO .\! OZ£ OIfO)lO HIfB"E:ll 13XJ:lg sdox Bl1 LIlJON HHUJHV II llHHlllll'i OIILOahi-lIfOX Ot' t' a 'UElHgOtr U)lorratraW:'lE aLHHU::lLIIHliq.L:.LOLllJOg BH O.1$0)1'.LOHIIaL 'aElol11ldJ llLHllUA)laUdO L~ gB't' IlH l5HaOIiOA HH. oo O.(') .)Il::l Il UJlllfllH HH H~IIOIIiOII::ld nHHI!B.LIlHHIIOUOli W'l.)llIlltago us IlJABlt i llLmrO~::llIOda:.LlfalIl1)!{ LO lHl1lhHIfaaA -ou H OII.LO aLH'ItodBH H ll)l~d¢v a aH waoa'L:) ::lh 'amdH 00 err aL_II-_l"!:'~_~~~~!_~~II~ __ -JHV -EBd-gIlH -H)!{u:.Llfd~.a::la'LO II) HHIIJHY UH wAg II HIIllQ{IfOH::ld t?LBHIfBHd.LHHHW II a.L::lllh Gh ''ItHa'I1odu ----lldHHEH mnxso .LB"IIBdxUHa::l ndu 'IlXHI'>OHO)lH sxsoa -! ! Oa.LO::l)!{a.LOOHIf.o B'I1 a ::ldgo'It 'lIl[H:) a.)UOllhSII IIIIHh'ItOXt?H u'It HIUO B'IIJdaHa OgllI(O-Oli II o.LHHH:m:)lIhtH B'It wa)!{ow UH a.LB"HJOm.I I.!::llt) BHl1::l llH aHHa)!{If'Ll1odu a HH.'('V '9) 1I1111111ludH .('HliI.L::lHllHhU)I BLBHlfaLllUA)lOU HXO::lhllW BEllta OLHO)! 'HLO::lUOg .LBHHN:1du lllt mllaB':)B)!{A 'warnOR i '6"B"HllOII(Oaad BHl[IlHd.LlfIIHH1lru Hl[d'LHXl11lH Bl111d::l BLBHIflllIru:lAl1 HHalI::lllAl10aH O.LOOHgooouO HauaLO llElll)lllL IlH )!{aLond H O.dn 1161 ssdn 'HUN 8'117 0'I1 S'Ol BH GHOII 'LOaH)!{ .L LBa HHHLAdg H aHH::lhHU:'lHA llH 0.LO H:lhHIfEUd t?'rt" t?HhUt?LOO'rt llHOL 'HUW ~ol 'HIIJdaHa HaaL:)l1oHtHodu B'1I~IIOLalIo H UH'rt WHUOJ-Oll Il.}h 'BIIOHOO BHHI>OL::lOlJ ob' (IH1HadaWEH o£d'Lg oH'Ita UH n.lBIIUBE: UHIfllad B.L II:l llgdQJ H OLOIILO'u'OIlEllOdu BH 1l1IIHU£H 1111 Eag UH ll.LOA'ItHH BO 'a ::ll11ll1S'l.{:rtIIH_a":..LHXHIiag UH ULlmaL.LIlWHO .L.LBH'Itado :oLawadEl llHElldgoOH .LH:lWarr::l ".:)du 'tllloda3' aa B'HH:.LaHHaUa:lllH 'L:lOHIfauI'ItoIIEHodu 1l1I:)IlH _ ll.}IIA OHllrr'I10J oo ULllHBruO OLOHUBHOllIIllH OJOHW BahB)lOU ao lJIAl10du _.I¥H~HHwodJo-nlIox-rroJ:1i.m BH .L:lgaW::lO IIIAX ntron OII.LOgud aLH)I:)HtlUOL:)O)lOUao i)~aHHal[.10 H)lOLO H HBA'I1odu llH HHIf::lLllHndx llH aH::lodu oaouormraojj nH ~ ll)lll.LOOWll.io ~01lh UWI$IfOJ-OU ooa llH uoglld oxao ca nanm 1l'It )lllX ::l 'HH'u'aJ HH ~ 00 00 .I OL81 sadu ah oux 'HllhUH 001 lllIWOliSH 'O::ll1HIlIf aWllErWOllE:ll .LHaJl 'llag aaaouou HHmlllI'I1aIIO Ea II % 08 Il_J1U :~~I-!~~!tgJ_'l__~ }l'I-!:rr_C?!~~a.g-oli .LOamgo llHhHfIHL OLOHHOll'"'H'rl.L)!A'u'odu X'l.LllHf0l:.L:l n) nHllUJ llE IlHllhUdu BH L:lOHaU::lHh ~ 1111 ormo '0.LHHdo.LIfOdaH Lt'61 sodu LIlHllmH8'rtllH OLllHOq.~ 008 ----Hl1ago onaad" :.LXA'I{ H llHlImt?W -odu -odao areadsn ll.L:) ~::lg '.-..LBLO 1081 sodn Half1lHOlIllllH O.. du unnnradr h" d -WOIlUH IlXalI IlH walfgo II LBHHIlllu.o l:.L::JOH)1::lg a 'HHTI 't?HudL.LO aMIIOU Hllld::lHa llH lfIIHHhO.L1l)[~ugo '.:rrmli\.0 HH::lHlIlld:) '1l.Lll)!H H)lol:.L ll~Ifd~wV -"HEI 'UH.1· a 0 H i1~u.LO l1~aEOwdo.LaHH:lIf oms.LO oasodr II aHHahHIfaaA ornaarondaa .L .L.LSH ::l.}:}BH ..LO oaoxoirso OLHO)! .)IlN OLUO)l 'HllHl.Lal1 IlHHLBJ::ldulI .)llH -ox -na a aW::ldH OHllamt :('J 'll.LO BElBIfJ BH LU)!Al1odu -udx -A'ftHH sodu OWll:) '% 'II sz'z II Z BH A'ft)!(::lW a .lllhaUEI ao aH UdlfJHll ~1761 -UdLO UJAdl1 OJOHW .L.LOOHaUOHh llH .LllHaUaOllH -_-- = --_j.~!!!!!w_(.:l ll'I1 H 13.LallHaU.LOOWalla OLOHIfa.alfHaU::l.L1lJnl1aou H OH 'allH::lII:}OIlH LllaB"dAJllOO haIfll'It OLOm ll.)nn::lIIO~lIlld Ll$lf::l'Itadm:tldadli 0 .LJ oarorradx aadotras 'HUN O.Lll)lO)1 'llll00HaUOHh O.lJIH)l(Ell_Bl1_Hl1adu ah 'nHH.LOHIlllnd:1LnW l'>.'!IiE~~~~_c!_U~%_~l-:-_~_LO:_lllI_h~Oll~:l BH amr:lha.3" llH HW..LH'f1)!{AH LB"U LI>OUHadu aLH'u' -'Biimn6rrrolIad ndorr ah ormo ndOHOJ L~U<p HEO.LllHl[.LO aHHahHIf.L 0 HJtmgo aa H B.L ~<HII) *xodj:l:gg: ~'rt.LHIf.pHH l'lH ll)l~.L81 B"HHHlllllll'i 8 a:l:_'!.lllg llH a.

CTBO"aa Kpafi:6pe)!(HIITe r'sprosua.1 4. = 100) Espona (xaro usno) llMrrepl1Jt 06e. 6e3 na npexraaar npea aanycrpaanaa peBOJlIO~MJI".L\UerO-clic-3a.n.5 2. A'hpiK.n:=----··· .lJ.p-) ca '.-:~'.n.-TerrerpaljJlI.'hpiK.7 2.lIHJIOTcneT08110TOIIpoIl3BO.8 24. (repMaHl1Jt) HTM. Koraro APYrHTe eaponeitcsu . - ._ CTH aa HeMe3Hc no speae aa Onayaaara BOHHa npea 1841 H 1842 r.2 1. "6 :.xa sanan OT MUCYPII._.e.(O JI B npoaaxaanero na JI3cJIeAODareJIII.3 5.) Ii )]. (repMaHUJl) Hran. _.!l.0 18.2 3.(eCTBYBaT orne OT apexero xa Koprec. II rosa HM ap'snta nax K'bM B"b3rIIeMTe xa AIllThH sa M3B'bHpe. na lor OT ApanCKO Mope. KOUTO rrpU.--PyClli!--------~.lJ..MexaHU3a~lIJITa aa -npenasecraoroa AHr--. _ . xoero ce .:UIOHHHTe liM nasapn C nanes no-eBTHHIITe H BHCOKOKaqeCTBeiur nponyxrn aa naHKlIIllpCKUTe TeKCTHJlHll cpa6pHKH.L\aBaT aa Espona pellIHTeJIHH UKOHOMH'IeCKII JI BoeHHlI npenrnrcraa.r!.2 1. HaCHJIUeTO II rpafiexorre.n.::-o.llHeHII mara 5lnoHW! TpeTHlIT ·CBllT KHTai1 HHAHll 1750 8 10 7 9 8 8 1800 8 16 7 9 8 8 9 7 6 6 1830 11 25 8 12 9 8 1860 16 64 11 20 1880 24 87 15 28 25 12 . 5IHA3'b: no T0311HaqJIH nO.--t. KaKTO II HHBOTO aa IIH. a xaprexmnmre "faTmlHr" II "MaKCJIM" H nesara nonApaCrH'IHO 11nporrsnxana na ce noxassa.J. re ce rpOMHTeJIHU sa xaraiicxare BOfi:CKH. sese HeH3. O'leBJIAHO e.____.9 4.[(a pacre TonKOBa~.2 5. Haxpas.8 1900 62.lJ.0 995 MJlH. _ .0 2. IIpe3 ~ 1800 r.n. 00 _ __.lJ._1_Q_____ 38 1900 35 [100] 23 39 52 17 . rrpeO.HocT sa "Te3M. ~ ~ E=1 ~ ~ .BH))(HOCrraII orpemosure B'b3~IOJKHOClIrelIHO cnanar..A 6 OTlioCIlTeJlell .L\lIraT B I1H.. HOC'bll.llCTnO.HHeHOl'OKparrCTBO (2 % KbM 100 %).7 6. crponrena na )!(ene30II"bTHH JlUHlllI II MllHHII KOMIIaHMu13.OTO CBeTOBHOrrpoII3Bo. To ce npOHBHBa He caxo B pa3JIMqHMTe HKOHOMMqeCKII B3aJIMOOTHOlIIeHWI .\IIll Tepxr.-::Harep.9 12.4 7.ycr~..!l.L\.3 3.5 67.llllllenOTo KPaJlCTBO npes 1900 r..IIH aentara CTOJIT C'bBCeM -.l\OXO. He ca MHoro paanaxaa.IIHemne marH ' KOHTOC'bBCeM eJlIIMHHHpa Bb3MO)KHOCTIITe aa ycnennra csnporaaa na MeCTrp'brBaT no rrsrs aa IIHP.·~.2 9._-+--li p.8 23._.IIH .OKaro TH crasa "n'bpBaTa JIH. To ..n.4 11.0 7. OTrYK H. 6eJIe3IITe aa HaCUIllIe H saaoesaaae ~ C'bll..[(IIH. raxa U rro YCTHHTa na arppnxaaCKHTe penn JI oxono fiperoaere aa THXOOKeaHCKMTe apxnrrerraaa.8 73.6 14.J. Ha.5 7.5 2.6 0.:.j.n._ . eaponearmre 3aBJIa.9 2.urrcKaTa KOMrraHHH.?.1 3.9 4. _6.2 3. orpoxaoro napacraaae aa aacenenaero aa Knraii..n.CTBO .[(M.8 13._ .2 7..IIHaMIIKaTa aa CBerOBHMre CIIJlM npes XIX B. B npaofituasaaero K'bM sananHIITe pennrmr. .l1YCTpllaJIIl3al\l!IllIa TAEJU1l.. __ .6 2.2 2.5 3. _ _____ 6 ~_1 __ ___ ___ .8 8..n. 3aBUCHMJI or ocrapana 60MHa TeXHHKa.[(HIIHTJIaC'bK na aosara "CTpeJIKOBa pesomouaa".!lIIHeHO KpaJICTSO Xa6c6yprcKa IIMrrepliH <l>pa!l1.5 29. (I1TlPlIIJl) ~ ~ ~ Pycns C"be.lJ.3 22...8 60.L\HaTa 6ep.L\ycrpHaJJHaTa pe~ :~ naIlonoopeanara aa rrsnneuare rrpes ).0 6.. ~MOHarrHOTO liM 60raTcrBO.HIIH qOBeK B'bB BCHqKMre CII BapMaHTI! 1I3pa3HBa HarrCHnHO .0 0. apna (1813 r.3 19.UHeHO KpaJICTBO Xa6c6yprcKa <ppaH~l1Jt I'epu.":..(a ·M·06rn.!l"bP)l(. II caxo enna nernecera OT .nOJIO)!(eHHe..lJ. npu KoeTO CIIJlHO ce YBeJIJI''l3Ba cxopocrra na crpen6ara.L\eHCTBa KaKTO B nearpanaara '1aCT aa KOHTliHeHTUTe .OTHO-.npe).6 19.n.5 2.!lJlUeHH Il-IaTH 5lnoHull TpeTHJlT CBllT KUTai1 I1H. TO npes 1900 r. KOHTO ce pasxaoxaaar aa qMCneHOCT. YBeJIlI'IeHHe B iIPOII3BOAHreJlHOCrra. Ilapnara KaHOHepKa P1I3KO. 'Ie eaponeacsara MopCKa MOm. BIITJIOBJI napesa BOlIIO~UJI. npes 1870 r. 'Ie OCHOBHaTa npH'IHHa aa Te3H npoxeaa e nesepoaruoro 'c' MeHTH .bp)!(aBII 11C'be.ycrpMaJJH3a~~H aa rnasa OT aaceneaaero 11 na-.'Ie aKO HIIBara na annycrprranaaauaa aa mana B Eapona H Tp'eTHH CBlIT npes 1750 r.6 1860 53..5 4.4 5. HH.nTeJlHOCrra caxo B T03U cexrop OT 300 .HH II crparnrre OT TpeTHH CBHT neposrao Ha..5 7.KOHTO-aHrJlH'la"-.5 8...6 2. -Me)KAy--1750 'JI -1830r.4 2.-H306peTJIBaHeTO'Ha -opO:. He caMO 'Ie nsnonere llM B 06ru.1750-1900 r.MO))(e na ce npeaece na cynrara xpes ronesorre BOAHH rrsrmna KaTO pexare ApyrOJlqe.:__ CKa apranepna nasar TIOCJIe.u.7 8.8 3.~~~~ i .5 5. MOPCKII rrpeaoaaaxa II KOHCYJlM AO npexnn xoarpon aa rrnanraropa.2 2.(HTMW!) .L\14. HO y)!(aCHHHT enexenr ryx ca xpsaorrpomrraara.OJIeHII C JIeKOTa OT rrpOTJIBHllKaI6• r" .5 2.0 32.9 2. !.{A 7 rnana OT HBCCJlCIIIICTO.YCTpJ1aJUJ3HpaT nopann 3aJIlIBaHeTO aa rpap.'] na I13TO'lHOHHp.n._.) na 51 MIlH. rtpea 1878 r.[(Ha xpaxsa nanpen.MHTa.II~HOHHnTe MeCTHH rrpOH3BO)J..resa 06e.6 36. npocro 3amOTO npon3BoAcTBOTO aa 3arra. 1750-1900 r._..bJI)J(1I HH. ______ C'he.m. BHOC'bT na rraMyqHI1 IIJlaTOBe B I1HP.-~ . _---------------------- .H xpail rrsrnma.\faJIlIsa 06rn.MHHaTa B OTKpHrlI BO.ycrpUaJJII3all..--------HllTe H3.II y)!(aCHBaru.!l. )J.!lUlllITaKHcTaH 1750 23. HO cera rearrsr ce 3aCIIJIBa.JIm _Mpe)!(U . -II pUCraHHll. -_~---JIITH nosauraaa npou3Bo. .8 17.S____ 21 7 4 4 1~ ____ 69 12 U E-c 4 7 7 8 7 14 7 6 6 6 9 3 4 6 3 2 2 3 1 . T.7 1830 34.. Ta3H ~HrPpa e sese 67 %. ECTeCTBeHO. a npes 1914 r.' "":16' . ca pas6'bP30.6 1880 61.L\Basafieneaorrenaoro . aMH B iIJlKOJI cnysaa IIKOHOMIIKIlTe HM a6COJllOrHO sananar.-.lJ.L\XB'bpJlH84 %15_ Pa3DIITUTe TeXHOJlOrHlI aa napmrre MaIllIIHII H MeXaHH3HpaHMre nncrpy- I6'7~. I1HP. (cbOTfiecello K10M Q6e. .9 4.L\aa rnasa OT HaCeJleHIIeTO nOKOJleHHe cnen nOKOJleHIle. Ho npn KJITaH li I1HP. ---- 15 10 ------.L\PY)J(aBaT TOJlKOBa MHoro OT KOnOHJIanHUTe 00 BOllHIInpe3 T031I nepUO.HBaTII KOHrpOJlHpaT 35 % or cymara aa caera.CTBO ce noxaxaa e. MI!CllOHepJI. 03HaQaBa._----_.aHHM. zrspac.9 2.. BJIlIlIHlIero ua 3ana. e OI~e T'brr 'Ie nensr na aarnasaaxre B 06ll. KaTO H3MeCTBa MHoro OT rpa)].5 1800 28.0( Espona (xaro usno) 06e. .2 4. reXHIITe }VIllOBe csmo ce IIOKa'IBarIiHre-iIapo.IU! ce yaemrsaaa HellMoBepHo..or "HeO(jmUIIaJIHOTO rocrrO. xoraro CB'bpIlIBa r'bprOBCKHlIT MOHono. sropara ~HljJpa e enna oceanaitcra OT rrspsara (2 %K'bM 35 %). Cnen 1813 r.7 i ~ ~ ~ 0 ~ 0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ P-l Hnno liB IIII. _ .HTeJlH rrpes TOBa spesre. OT 1 MJlH.eCTBeHHcrpa'[(H.o .' TA6nMLI. (1830 r.YJIOTO nymxa (KancYlIJI. paanaa Hawm"12._ IIO rrsnaene.9 4.7 33.!l. IIoHHKora :-0 TOBa BJlHHHlIe e Bb3BeIIJI'leHO B'bB nnesarrraaauta rraMeTHHlI.O 400 rr'bTM..4 20.(OTO CBeTOBHO npoM3Bo)J.eHHP. BRaCHHeTO aa 6onecToTBoPHH sapanr OT Sanana.2 19.ri.L\OCTaT'bqHO ·3HaMeHaTeJlHIT.

•• ..1 -HO)! 'HEa.urdrr omorradx OJ.0 BWHlIOJ _ -OIl Hl'llll:J::lITI 'HHHBWda]JHH:lAdU HIfH msm aLHHaHutr:l'f. llH HEllJ.HEOUss lll)!{ndJ alH:lAltHH 'HO'il'HOIf S lll1lIb II lll1Ill)!(ohlHHA Oll tl)!as Hg a)!{ow -!I~dlI'n'OU H HII'rrlllHllUll .--aoH'l1llII'eE :ll.ll1IOH ah OWHOHallEaH -':-:-011'lldcpH'rr IIEllJ..BJOg" tllll)!HlXOHO)!lfAXd'f.0 luall aJ.HmHB~'O)la )!Hd3 IlH IlHHWdal.l~~ = ~ 'l.OlICP H)JodowOHHa -08 H.:lHl. aWllaElfollEH nreinroxrradu ondouoscq "E! XIX E! ::Jwxllwlfag BH OlOIfllhllH Il)t) "alnhlag adorr mrmrodu 'Hl.lllI.HllH!:!aH II 'BI"llUodE!g 8 OIll:JItOSEHOdu Ol. 'J (WAllg:lgOX "J 0!.::~ L::JO!:!Hdl.( co OE:d'lg )!Al.)amBH IH8llg~E (H'€l d d' d -:>HHIlJCPY daWHdllllH) IIHada.0 HMJd::lHa tlH llLHH'rrllWAOHO}l '61. llE!hll)!OU KHdlOAtrHH llLll)[:JUHIfJHll llH OL::JHllll1:llldElld '% 6'61 OHh'll.ogU'L)! OlOHW::JS llH HHOE ccdna aroo nrnror H)!hlI:lH OHW::JE 'Hlll111 alrH::lHU'il'a'lJ llH HHO!:!Bd al.'1IfaIt If JBUcp H)!O!:!HUJHB non J..'OHhllJ.'1Uf\"a.)h 'OHrrAh OITrIIH 'tll1llhHlf l1~:J!IOJd'll.'il' a)tal1EII Illt llE "J !.~10 llJ.HHIT)!A\1odu Olllll)! 'ITlIlSrrU.)tIf!:!UCPHtI '('J 868 -l:>)tOXE'f.:.1ll.ll)!OSOJd'll.IlHltalIooll HIftlHJHl.)!A'n'odu Hal1J.llIfE Il 'no llllHdawy IlHda8:l.HHJHIt 'llITlHIfJ'Il1) H'rrHHhOLEH rmda)tow ~·l.lldacp.HO)! "J 0178 I codu aLl1'rrdIT)!(lfll IT :mIX)[ll:l tlH UEaL orax 'mrwdtl H)IO!:!:lU -odsaaH ah H W'IEllUlllIdaul'\ll HaHa08 HHH\1IlUIlEllH Ol.cmmamrouo Eadu '% ~'6 llH 6' 1 1. 1m errosrn Ull:l~h1jl'i(1I10lllllllell:lll~d$ ell UJRAEOlI u) ll:l~J~lll1U1I8UlKd'l.HJAdlt EI H tlEl)!HHOdli BIIJOIfOHXaL lll.. ~ >=L.O)tOlIl:HOdll BH llJ.lldHWllH oo BHEUBlfllW llH ::JlHHHHEllld" lHHlldx WHO)!llW" UHl alH'rrllHhGJ.1I .\)]'HH OlaHHBOl:l'LOOJBlIg llmll1IllmH1IOU 'IlLllHd::J\10w codu -IillHl1OLaao 10 UH)t l.._~: L~'d-. 181 )t::JlIO lll.D' a UHIrnI'iJ!1I1!1'i I!du J~'ltl!lI1lll!ll1lll 'B8IUUl!nllllJ! 1ll11lld~hJ!I'iOIlOlllll!lI11rr0909:ltrIcauhllll£O '1II!I'id~~ .: If} 'll8tlHgad'l1 a aH wa:>8'f.LHHdllXllE'oaa llE a¢ll)! H Ullh lll)]')!{:lliJl.HH:lE ao HHHuaJ.lllllHIfJ'IE! ..rax BH d'llHaTJ ('J !.~aEIl_!l_~A~~_!I_~~~:l .:l 'HudaUHLd'll l..) ~-~a:L~d.)1AJ"llU 'llHH'n'lldJ BHhlOl1O ararnan G adow ao HHhHlld<fl H HIIHllIl:l11 ·a.IfIIWalIOJ --AJ" ao AlHllg Ii :l)I~~:l lll..HH.~H:~~iO~~:~~~~~~YR~--' !:!'Il.ll)!:lElOJd'LL1..Lllh llH l)!Altodu HaHtlHOII'rrIlH lHHhlgo 1nllH)!{OU:l llH almadtl)tOJlllfg ~10 Ol)!ll)[ .arsou a -onca IJO)!HH WHhO:lOU Ilri: a omrsd 'IHfIfJHY llH HuhnEGII llHLHllHHWOtr owama:l lllJllUoIl)tadu mll)!Ed 'l.0 Hlall BHlt. HhHaOllE lltr a)[(OW HHBU -ao HHOHUHWH'rrHLOl..L'LHHHUhHIfJHll.HGdII OlOIIO)!uadLo -JHll 0. J.O :lLII'rrf!lllH)J H llH)[(OI tlH 010l.\)tOdll iHH)!O::lhHf:H<l> 'n:"aHH::lhllHE OWHlIOJ llElO)!UO. :ll.OOIl no ahaE! aJ.!owHtradli a "J 0~81 'HaH .)f.U 'LO)!nHO)[ JAdtr 11 HH'rrHEOII HEllL amsaaioou (.If'rrllIIll)! 1llllH OH H!:!BITrHaIftl8 BH lllHHHa)tBJIII 11'I1I(BUII:> llElH)!( H alI)!('1do)_ Hal1l:ltr08EHOdu llJAd'n' l.O HHal1J.LallHaUaOIlH llH llll:>OHaUOHI1 oxuo aJ'IllJ"H Olll)l 'J !.:.al1O llH l:lOH!:!alt 13J.)Ad H B)!Hdal~y llHdal1:l.1l8HhOU oraox Axd'f.t-"017 llH H::lSlld 'HHdLoAltHH llJ.~::lt-~q.S 'll)!Hl.. -J:.dB)! I) co HHlftldLo!IY Ii ll)!Hd¢y 'aSOIfOEl HH lllllItBl:J ~ 'UH aUlwda¢a'rrl1o H~J"dA'n'WO IlE lll.dll)! llH Hl10El co 1HOg llaWOIIEH llIt a)!(ow UJIlHUl1 OH -BaHl IIOH-Oll HlIaHduE'Il1 H HnUBdL:Jay H OJll)!I!h :ll.au 10 orne llll1HU lll81l)!(alHdll Is: llLBH::lllloltosEHOdu 8'111 llH nasodu HHgO)tOU orax U'f.! .BMhI % O~ H Ol. 181 )taU:l lllIfIUaUlIla:la'l1 sodu aroao H l....:l oo OL)Jll}l 'll)tH8HltHH HHH!IlDKd'l'n' BH Ol::lHIlSHlfBWBH H (UllHlldgl.).)IfHL:l:lalt ::l aH KliUJHY IlH mmhHa10U --.0 llWHIfOJ-Oll IfJ. ~" llltl)}:lHlludOL)!H8 .OEHUa)[( ro % £~ llIt)[(::Jl1EHOdu 1$1 'l.o)t08EHodrr (j ~ ~--.G:lal:!J.lIq.) o.L HHhlgo llH l.)!ll¢ -irco ah IT (HH:lAd 11H OHq'L)!-OII) UllLH}I 8 O.81 -onnsu mrodu alHHH\10J Epdu HHUJHY 8 n Mdo)t '::J'l1'L)lK:llIllH OHWLBJOg OlOHUIlH 1m nraaoaoo ll. IHlWdll.l'f.0 ~. 1.J H!IO:lHllHHCP'01Il:lltOll:JOJ OSl:JltOXE'f.lHIllluAE::Jd 'llHHonholIIosad OLO)!UO)!1O ~llH lllIlHHW)ttH::JH llHHl:lHllH 'llHUH:> a HHUJHY OlHO)! E! 'lll.llllrado LO .LAdga OH.tl)!.Hdg H.) llH J.HIlO H)l:ll1OJd'll -auagllE S HX::lIIOAHl'ialIOJ llUllHJHl..L U)!H::JhIlHOl.:llHll'rrBH BH OlOHl:Jl.saadro l.O ll)[hOL adora HElll H .) BdHlIOdtHO)! HlflIJHY H OL:lHlfIi:nm" 1. olId'f.LllH::lIiJ08 8 ~HH :ll.::m01.LO Hl:JOH)[(OWE'UI HWaIfOJ-Oll ah:lS UlIll)[(d'll1 'or..HHllhHIfJHll LO lll.O H IlE :.:lH 'lll1AE!LO::JITl'l:laH lll.HHaOJd'LL 1.L:lA'il'HU llH OHg0'l101I '011 BH lllHHWdll ao .to lllhHlEHodu OlHO)! 'aa H)!hlI:>l1 o HllCIi:>._\".!. ~ ~ .L :ll.Ullg H IlltllHll)[ ~HITUHIU)[(:llHITIIlH so 1l0al10 so HU.O 10 1l.aadu oxodox llH LO HH'rrllHHgWO)l llH l.llgdog -H\1ad.al. -mmdtoAltHHltadll -tlH lll.nmaHU::Jhau" II nouaro llHU:llH)!{ lllt)!(GUJEH aH ll~O)!HH llJ.OHIftlHill:>AtrHH ao ~liladL asIt" OICO)!OllE!ll)!(a.) llH HElll LO BWHlIOJ -OUIU'f.do mu l'l.adt BHIta )tBH 'HlIOJ.LHHH.BIIIflHV g IIIf HOlgWgX _ _ _ 'OHI1HHlldJEag ....ll)!oHoJd'LL aa'n' 'OWll:l jlHIOAd * .I I I 'Cd '9) (~~ = 'i -.!S!!~tll:?l:t~~Il_~_:lHHaIffl:l!_H_::)"_'~l.::llll1l.~ .OHaHM'l1Ggo 'J 0£8I-09Ll IlltoHdau Eadu 'Uhlll8lHWlhaU8 OHlIlI:J 110 a.llHIftlHd.BJO)l "J 0981 ll~tlall)[(d'f.L xsn HUH OlaHkaIfaOllH 4li._. ~:~ ~~Il:~-:d~)l:-1l0:H~'::~..to TUlll.tr IlH'n':l 1lIIlIH:lBE Hn'rrOIlfoaad 'HlH)tad)! lllllHUllHdl:JAItHH OHlIllg0lfJ 'HH'rrBWOUIIH'n' llall)!8<J..to -rsodoa oaiotrada OlOH:lHH'n'::lgO 'OLO)!:l!:!auodHa ao % 01 H ll'u)SO 1m OlaHH::llf -a'~~!!_:.da)!{ 817 OWll:J UElIl)t :lJ.urITIllE oo ll)t BE 'J.ll1ll(lJ anHGlfaltaduElld H oaiotroacaodn oaoxoaeuoaooxo S 181 ou' 'llE!IlIfJ no al.HH)!(Ol S H:lItll:lIlE :l WllOllH a eo IIH alH)[ :lwada OJIf'lil' LO OL!:!O)J'Hjf l'f.g)t:~)I~~~~~g~~k~~~H~~:-~%~~~~~~~~~.8'·9 J""">~"'~.HdOJ 110 ll:-!lll.~-}i~~-~.HHOU-BH UKIIJOUoa)]'ll 'ElHl.:lA'il'HH .ll.Bl1Blfll Hglldml OH 'llJ.'111 ron If J.0%_ Z_O~~~.HHllllEOll H J.0 OHLOGITrgOOlO)!:JHBJ."'a90 no aga:l Oll Wtl:l" xsu a:>8 ·HII'rrllEHUlllIdl.WHI":OHO)!11 OL)Ill)!) -omi' ao Ol.)J~OlCll)!IIW()H()>rlI---llLll)!L:lIillllH 0 HJIH 'II o llEllll:l 'wahad BHHa)!(lIl:l0rr 11 HlldHElIHllJdo IIEd'lg IIAX tlH HHH'l10J Gl-O£ scdn oaaooa ~t-LO)tOl1EHOdll llLBHHSOJIOU .0 If HHTIHlld<flllH HEBJ.Z.) WBlty llHH:JllIr.) II 'HH IlJ.BH OlaHll)Kd'_WOll WHud'LLlllt OWH'l1oxgoaH::l Hg GlIWW '("J-9LLO .oduBH 'OH:l'f. H H Ol)!ll)r 'alllIl:ll1AhONll:> i > eo: .urlltrHI1 ornmarroa orundxoao d'lH'IhH)[ J. oradxro oanrox ~HIfOUHHlH)!( Gl~mllH -oduso llHEOHda:l-ou OJOHI\[ lUl1EIl)!O 'll)!Hl)ftll H aH)[('f.lt::lLll)[:JHH 'dHW BllHIi:lEl IlH BLllEAIl)! ll8'n'HSOIIOdu= 'BHITBEIIIflmdlOA'n'Hll BHH~d HEllL sadu IlSBLCP'f.0 Bhll)!:l l.LA:l HHElOIfOll IlE Ol1UO)! llH ssdx 11 a 'lllHHdol. ~ gg -. aroo 'BWll] Iltl' llH oLawadl1 HUH L:lOaltl.:JoHlIaLH'n'q8EHodll llH illl.IiW.HHBhHU HHd.:l lll.~~j-.lll:l?lt HHHltOJ -aioad .98 I codu Bual1:ldliO 1£ :lH'ISa)!{tl' .'f. W'I)I 'HHlldt:> ll\1 'OL)!tl)J ~)[Bl o)t 'aHHamOHlO -H:lOHlO llJIIL:JO'n' KHUJHV OHlHOda1I Ol.. OH 'nhnHloglld llWHH UH9 -cna HHhll~gllcp BHOllUllJll aon llH HWl..LHg llH aJ"ads 'll)flIlElX:l tllllHHlldaH-UllH OL:l'n''1)! 'Ol:lHW -EH BE aHHaHW'f.HHI1 'B'il'llIIllS llH 01Il:>ltOII:lOJ Ol.d:. -1U~d)[Ol!f.BO)! 8 ·ul1l..OHlfllgOIfJ 'S)!'10HIIO sn Hlld)! EI ao 0.qvj-zass!1)! B)!i --"IIWOHO)!lIlllll)!OaI1HJ.'1ltllIlllS ll8llHWll BH ll\10X orodqodo smsdn HH Adan nadcdn >H ~ ~ I"'"" alHH)tllu-eE H llHHiHa)!{dy HO llL'll)f)!(al U alHllHHh::Jl.BO)! '* a.'rrodu Ol.'ll1l0d113 tlH HEGl ao % 09-~!.LKOd::l8O)IIftlW .~.~l!l!j -Z~SS!l!'1 I '-::l9.u ao llSllUJ llH lll.L1l1i'HITIHlIda'il' 000 -HHU" H Ol.. 1..8 OH::lgOOO) ---irodinos H l.IfAEad 1lJ. H IftlH'rrHal.OOll a ahaEl OLKO)! 'lll1ll)!{d'f.:~i.llHd::l'n'ow II l. =' -. -aanou HhA8E lltf dll)!IlW . dr 0 llH HHII MEOII llLllHlfll)!HH A ll!IllhITU:lIIE'IS tlX HO llLBHll llH .~iill~~~dili~i~~:._OS 1 O)!IftlW-OU O)!IfBW11l1)]'OXEtldEH 'lllaSO II 11llLHHJIIU H)!:lU::Juoda % !.OU mroxsnd HHEltDKd<J.llHaJ"alIU ':lHI'rrWllHll 'gmK'I1Hau IlH alHIf:lLH)!{ O)!Y = S 0 ~ ~ ~ -!1llH a arr (UH9) L)!A\1odIf HalfllHOHllllH .l1Hl1Acll H)!nahllEU¢ ::lh 'a:J II l1gEll a OH 1£8 .iou a 'J0981 HHHHOL:lEl:J o a codu (lAElHll 'J.

as ~ ~ 11HBa3IUITa aa npyra He3aBHCHMH 05~eCTBa".ca~1O 2-3 npaBHTeIICTBo KaTO nsno ca MHoro rOAHHH CJIe.uHHeHH ntara aa aanpenaana nprOBCKH TeXHOIIorHll OTMeHeHH ca S t:j ~ Il.a cnyaa B 6bJ(e~eTO. KOJIKOTO II llMn03aHTHa Kap:raTa .~· rm.TaBa .. TIpe3 nernecerre J HHTe CllJIH 113pa3XO).aBa B xpas aa 50-Te II 60-Te rOWiHll .[l.BHCM ..yKOHTlIHeHTaJIHHTe BeBCHKa llIllpOKOMaIIJ.JJ:BH)KeHHe MOPCKH ecaa JUI'1II0 rpa IIJlH "leTllpH ¢JIOTa. nOJIHTHKa. nparexaea KOHTO see Ollie liMa rDJIllM mrrepec ua nallcHO. OT Ilosese Ha 610poKpaullil. sa Jl.anpaxnsaa y BoeHHH HHTepBeHLJ. He e asaeaanaamo. PH'!apA (1804-l86 5) . KOHTO BIlHam OTKOJIKOTOaaxora e csinecrsyaano OT aenpexscaaroro ¢noT B HHKOH MOMeHTIl carypao ¢aKTOp B esponeilcsara B'hypelllHa II BbHlllHa II C'b3HaBaT .) - (6.HTe no orfipanara OKOIIO 15 MJIH.a 60HHHTe CM xacrn.Y Hall.u. MepKaHTHJlHCTKI1Te MepKH.B.CTOHHOCTH-3a. He e CbnpOBOAeHa OT pa3BHTHe B apaaara rs xerapa rO.IJ. CnOMeHaBaMe BCH'IKO TOBa.aa.l.6ara na aa Ilanxepcroa Pscen B xpnrusaara 1859 romaa.Il. ._...l H orpoxaa. He MoraT na M0611Jl1l311paT aHrJIHHCKHTe pecypcn orp OMHH·pasxapnua. Cb3. Te ca HaHCTHHa 113YMHTeJIHH.HMnO-Ha TanK. soeana u.Ha-~. ua Cnenoaarenao.cypOHTeJ. C Tpa). onaCHOCTH H3'Ie3Ba 6'hP3D H OCTaBl! aar- nOKa3BaT MHHI1MaJIeH eHTYCHa3'hM sa JIHHCKaTa aoennoxropcxa "nO-lllllpOKO CJIeA 1815 r. II Ha6JllOJ.). 'Ie aHfJIHHCKHHT soexanamrrer ce npencrasa B cpaamrrenac CKpOMHH pasxepn na apMIDITa npes (c MaJIKH H3KJlJOB cpe- nepnon (Bll)K sacr OT KOllTO MO)Ke na ce H3nOJI3Ba sa ~ t=:( =:: == !=Q ~ )0"'< nara aa Baxropnaacxara na" aa KOH¢JlHKT e cranrapaaa B npO. KOHTO H aM6Hll..H3KJIlO:<IHTeJIHO_HllCKH ..l. Taxa KaKTO e C'bC C'benllHeHHTe ~aTH pure aa crpanara. Bb3JlH3a 06~0 aa c: ~ B'snpexn Ilopa B H3B'hHeBpOneHCKHll BHHarlI CBHT. Benrns CH II )J.!(bH. nocnenoce aaremrre aa C~UlT. aT npyrnre pH¢epHIITa nopryrancxara CKHTe HMnepHH"26.Kaxro KOllTO cssnaaa.OpH KpHMCKaTa KaMnaHHll ce CM!lTa nanca aa zcenaaae TIHeMoHT B H nrpae aa B c'h.~~.crpaaa KaTO KOllTO ~ rOAHlllHO npes EHII XIX B. MOIll . TeKCTliJIHli MaIIIHHH).J.nOHanHOTO 60raTCTBO.~"i.n.Il.lpaB'bpXY saunrnrare' rapmpa.iodianepare.HOHHltTe CrpYKTYpM KOllTO Bee noaese B'bpXY 60HHaTa CHJm C MHHMaTlop.npll'IHHllT ce OTK'bCBaOT rsproaaara ¢JIOT 06HKHOBeHO e naa-rcneaaar qeCTO e ocnopaaao.!l.':Ie_ynpaBJIeHlleTO_HM.HHHna E:j U CKPOMHH cpencraa BbJIHHTe".ca na KOC'hM.HrrJIOMaTH'IeCKll IT'bT II xpes ." . KO)]KOTO nO-Bb3XO.Tll e aa U1 OT aHrJIH'iaHHTe na 113[JIe)KAa HMnepM5lTa B'hPXY CHnMTe B_ B.JJ:HHll.PXY rrOnHTH'leCKHTe C'h6HTHll no BaiKHllTe spanma na EB- pona (TIOpryraJIHH.bp)Ka OT Ha11eca H e¢eKTHBHOCT AH[JIHH aa npyra He ~ ~ ::: :::::: ~ ~ (mIll none Ha):(ilBaHKH ce).u..D.[l.pHnH na annse B1.bJI)KeHHe neceraneras cnen 1815 r.KoHTO Ha6mlraTHa Bpb3KHTe Me)K)J.pyrH crpepx.3anJIaXa" ..n:n -npeJJ. H cean OT HAellTa na ce opraaasapa enna rrspxana na soeaaa H nora. sepoarno TOJIKOBa TIO-ManKO "Mo6nm!3Hpa- TAIiJ1HLI. I1H.uHHeHO KpaIlCTBO cPpaHUH!I PYCH51 fIpYCHJI!repMaHHJI Xafictiyprcsa mmepMJI Cbe. enoxa. -. pasxe- MO)!(e na ce H%lepBa MHoro crnne. Haacrnaa or spexe ·~e-BH.. CHJIHa B HRKOli .D. 1816-1880 r.[l.anrn. 'IeHHiI)Z3 e KOllTO ce H3BbpIIIBa B aHrJlHHCKaTa HHAyCTPIH! H KO- MYHHKaIl. IlPIIBbP)!(CHI!K na anenre aa IlKOIIOM nxec-"cBo60.6Hxa_6Hill! X .JJ:a pasrpr.YMHTe aa nporpecop B acropaara ene aaaanaaane MaKap tIe rpeaorara. ManKa TOBa "MOAepml3allJlllra". naaoca Hasnra- 06e. HHH MHHHMyM.HH.H5lKOll-.---_ na aHfJIHHCKaTa HKOHOMHKa B CBeTa He ce orpaassar HUTO rrsx HHCTHryu.J. HO BCHKa OT Te3U "npenycemaaa 'Bmrmme.__ti:_~~_ . T51 ce crpeaa no..cTpaHa_C'hc. no-ueaaa. KOllTO 3aIIJ. cpenao aa na npennasar ce rOJIeMHH 6poil aHrIIHHCKH "nperpepeana a6COJIIOTrO..n:OPJI-e). AH[JIll'laHHTe MHoro na II ca neporrrao 6e3npe. H npo1l3BOP.. se sojiaara e nocnensoro cpe):!:CTBO H MaJIKO e BepQlITHO J.n.. p. mlpH nepnon nxmepcxnre norurspxar 40-Te 1816 255000 132000 800000 130000 220 ODD 16000 1830 140000 259000 826000 130000 273000 11000 1860 347000 608000 862000 201000 306000 26000 1880 248000 544 000 909000 430000 273000 36000 .o. Cl{CTeMaTa H3 OCHOBH. KpancKHHT aa spexe re -.J.HUH()HHHTe xparepnaaa Espona.lCTBO na roneaa (no .CTBO- lalssez-faire Il'spaara OT T5lX e MopcKaTa. Ho TOEa MOPCKO npeassxoncrao TO..n:06pe. H HeHHoTo nnaaane He gg soeaaa xereM()HWI.A 8 qllcJlellocT na apsnnrre na Benuxrrre elJJlII.aHH He onobpasa npes 1864 1866 r. Ilopann rasa saxaa pons "Ha). X . xopatiocrponrenrm B CBeTa. H He HanxB'hprulT TOBa npes 27 MlfnHOHa npes rro-pasaapaare aHrllHHCKHllT HJIH rronexe or 60-Te rO.JJ:anomepraex.. 6'hP30.BaT. . pa3rrpOCTpHJIa ce aananes Aa ce aartasn paBHOBeCHeTO npea 20-Te rO. HJIH.. Pa3xo)J.a "ynpanlIHBa HMnepm... BCHKa or KOMTO e caaraaa :"l XX OTKOJlKOTO enaa ronsva H CKbrrOCTpYBaIIJ.JJ:aAeHH II UHH" ca npeaaxnara.HOHHHTe aKTOBe.na TbprOBllll" (free trade)(6..~-. . llMaT ):(eHCTBHTeJIHa60HHa MO~. KbAeTO OT Aarnas npennosara cnY)KHTenH'B nocnenann IIJ.zsecra.. 1l0JlIITIIK. none no neonaCHOCT. sa ezma TOTaJIHa BOHHa.a. 'Ie paBHOBeClleTO Me)K. adiepara IIIne3BHr-Xomll..pne crpysar .o.HM. T'bH KaTO ofiaxe BbOp'biKeHl-lTe CHnH per se* ca '"HenpOAYKTlIBHH" H He npH6aB5!T asxaxsa CTOHHOCT KbM HaI(HOHanHOTO 60raTCTBO.O.D.J.HOHaJIHaTa npexiaxnar xopafin cnrypnocr ce H Hall.apnaHenHTe) H ce Bb3. Ilopana orcrpaan.na3JIJIBO-ll-pYCKHTe ¢peJIOll):() aa MOp- orpasmeaa OT cpenara HeMopanHll..i::.n.csera. Bb3~10)KHO HaH-HlICKO HHBO. 6e3JJ.. cne.HTaBa MOHapXWI cpemy . nycKar rara.a oure noaese resa aa PH'IapA K06J('bH** 5Hxa 61illI! Y)Ka- HaJIHaTa 6e30nacHOCT22.IHHJ.D. ce nOM'bp)KaT K3.a apMH51 B 6e3AeHor [(!IJI BeK npena 1815 r.HH nonra DT TllX noneneaaa.HHH aa li MOpllll..l.BaHMTe % or EiHTI H pasxonare HMaiiKH npensxn OrpOMHHTe reparopna. e 3aCTpaIIIeHa HaI(HO- rpeurxa. 3a crpana.!.pHJIaTa aa KOTBa B Te)KY.Hl{ B JIHKH CHJIH npasa Espona. ca eJIJ.D.JJ:ll~a e aarnailcsara I1KoHoMHKa eBpOneHCKIl: aoenna KOH¢nHKTH...'::::~. KOHTO csmo My ¢JIOTllnllll aa KOHTHHeHn.-AnMHpanTeHCTBOTO.[eCaTa'· <DpaHUHll HeH T03H r. _ .Li. nana aafipanara (r. K05lTO C'hYMlIBa . BOHHa KaTO KpHMCKaTa YCD!!Ba p.no . H OCHOBHIITe Ko6..).H B CJIY'IaH aa BOHHa.no.JJ:a MeCTa. np..15 rs B cpaaaenae C KOH na e npyr nepaon OT spevero ua g o ~ ~ CTJOapTHTe Hli 6'bP30: uacaxr. BDeHHllTe H nOJIllTH'IeCKfITe ce onnassar nopn caxo OKOJIO 1 MJIP-). 6e3 na re rpsfina .'t.1815 r. xe AHrJIHiI e npyr ~ sa XIX B. pemarennara KIIJI J1116epanll3bM ** * Per se (/lam. oc06eHO nporpaaa.- Bypoonare..a pasrspca npeannaaa aa BHKTopllaHCKaTa enoxa H aMepHKaHCKOTp .eHTpaJIHOTO C Te3ll OT neefietemuenocmma na KOMaH). ECKa.l.0 cpenara ran BeJIHKa cnna or aasanoro . ll!PH. xoraro Ilpycaa pasrpoxaaa Ascrpna npes rafinaua 8).a6Ha axuna OT crpaaa Aurnaa Kpancxxsr Heaasacaao ca na 'IHCJIeHOCrra nO-ManKO cnnen MeTHa... TIpHeMaHKH na raxa KaKTO enaa rpa6pHKa ana rpepMa.e. nO-MaJIKH B cpasneaae XVIII Tp1l6Ba na KOHypOJIHpaT.HHHITO-K'hCHD.J.

-.L 'OHaII10::JhHITO)! O.JHHB :) O)lOHllL 11£oatotmdx OlOIl~I!II'"~90 S dllElm IlO.:J't:J ~ dm~l!dUlm llHmH:llKdy B • ''LEb'HI) _~Hdg ao 10 H lHll!lflIf I fl~1.1OHhO. 'B'rIUIH oo TI'HBIfOHUA)I 0\1 Il"lDKll'dQ)[{)1 HHHUJddHQ orousdrooduced A 10 l.\d\1 II I5HllHlld<D 'UHHlllJOH 0 HO ll.JOlIll£ 'dAUBJHH:J J S981-S HOTI'HOIf 10 ll.lHQHIT'LIJOTI' llHudlmgA)1 H If HHlI80dAO a UHIJOJd'LL twm)1uEI tlH lH'I!a.LOflW UH HEflJ. OH'rIIHIfll)K-O-U)lIfd'n'~-'H:J)lBl.LuTI'ddJOJ1 'oIIdQLB8 adn B.LO nI.)dL ::l.L13)1::lMMIflHB::lh 'fl 01.L)!All'odu HawodJo 'l5udauWH IiHIffllliHl~dx OIJ.LOllh lllBJ'\'Il"IfOJ-OU -OHOIfH~ H BaAfI10flm'L0· . o HflElOO HJAd\1 HHhHH 0 LBH)I::l'LIfg~ oo ~lH (H -HOHW 'HITd.L:l.LKO)( ''rIIOW co .)<p:) Q 'IfHHIUUdg LZ81 sadn OHudBEl13H A'rIIQdo) ttdu sodu lld)!V ndn .LO BElOl I I nsod ow .L TnUI.LIl"H)lO!!"HlIJHB llHH.l~::lHHH tl..JLH'rIHtl)!udflWtl BH IfU'rIBEUHOITO)! BHIIIadl'Lll H)!~d01BEHHOIiO)! 0\1 !lBElJAd d BH H ~)LU£A'rIHBdcp BH H1HlIO 0\1 OJHO)l fllHHhUTI'BdolI~ ~'LO H..L'a~ lldl1gEBd '::l.LllHhll)!OlJ co B)ld9 llH ll.LUodflfIQH B.LMO)! 'UdHII 'HIfl'l fll-9 OIfO)!O :BHlIgY.lHloMQ'n' ll)lm<..LodU'I.:= == OH ~OHIITHTI'OJ Hduu H) HdHIf OS" TI'gH ao HHUTI'OJ fl..{ '8)1 000 001 aoodoxo 'si ornx 11\1 181 I I I O'LO oHrnH\10JOHTI'ad~ (aHHaUOHhEH BlliHdallJ'llf ::l ll'n' H 01.L)(13CP 'IHfU 'nfl.LUEludu oxnaos Hdl~O£H -aandu -aa-ou llS 01.J)!dAl OlaUHfl)l(HHTI' tl"HdQIINH B.L~Q)1ll UE ltlJllJ'IOli co BTI'_ HlOOHHdTI' UA)! mill LOIf¢ 1lli)l::lIIlld~ o HgBdo)l 'tlllodH3" B\1 'Q!IoTI''LO U)J~dOl.mlldH~)!flHll OlOHIfBU'rIUCPO Hdo)1 .LHTI'OXHdu .Ju'l.LB)I Hwu\1UH axoaon '* llJ'lfllOII::l H .J1HHO)!HBg H I5rr)uAll'odu H U)lIfa\1~ alHHIIa1.L~BdEtldfl aUHKHUII 0)!~HB1Hd9 dhallOli Ull')!(fll!JEU OEllO\1oXE'LElddu B)1 'Jlgod BH)!(B!I B.LOH\111UBS Il)!HIfgAuad S B1B)!OHtl)lHd:'lNV UWH W'LEUIfllHdali UO)II5H H 0'rII'L0 II 'HnHHtldJ -IfaUlhl1HE ~U!)I~Hlld)!OEadu 10 .) OOHEIl U U .LgHtldH.1Bdl~ I.LH)lodU)[{IrB Qdol'! OHJ~Q£H\1adJ a HIfl10 ...Hll llLBlUHOddElaH ..lOIfCP BH dnfIL~'Lol!du ltdWXGW 'J BH OlflHUdHllE'LlI ·Il.(ulo ci .13)[ l..1U)J~!!"HIfJHlllO BWI$IfOJ .Jd 8 'IHdHIf 'HW'\ S"L Udq.(m? 'm~~tlE ~111 hllliEBd Il 11llI.LBHBd.s . =~ .LB)]'lK:'lHEJIodu )!'L1Bl tl)!odQJ'\ ll.LHaOOHllHlHP an OlaH.)IlW.lliHEBd 0 OHTI':lBf: oa . l~~ I --'--::BdJ.)g BE I ~ g.mrsed OH::lI.L::l.1HH\11l)J{BH I5UHl.LHOHllHH<p BH U.L~ c.LaTI'IlIfa a.l.: 'H1mB)lIIH~WO)! -oa -on II OH 'lllBJOg-Oll tlHU.L.qv!-zaSS!vI q 8 ~ .LHH a.oHTI'QB£--::-lHHQlKQdullH-OHIIIHq.Lllall"I!8B.(liodu 1l)[:)II1lU01.lHl.L~Uh OJOHW II OH 'O.J.unrodx II. BH IlHIfaTI'.LI1TIH)1:moOll· llE!Bd'rIIoOli UBHaOlaElO -HBd¢! H HHOAd 0 H orxsx 'OgIf<l)!AIfOU := ~ OJOHW II O)!IfO)!Im ao lf~lHI111)! BH JOHEIl H:'lI\odJO H BUfIOJdu UaBdu BH 01flHB91l"dUIITSlld ~ I· :.'LEI ao 1l\1 )!ll)! .BJ'IIUH Il"L Hll.JTI'IlIf!I UE OHLB )lOJOHW .).(h oo OLdTI''L)1 'Bdfl¢O fl.ro I5UUJHV OJ~Il~ aH O..IIIII::ld 10 0)1 H01HB)I -UIIAWH.lElL~HAh fl~ olIloa'rIIgo 'Il"HHBludgo)!UIfag tlH "fllIHlmliEl so 01OHIitlUflM¢oaH" 'alH100HdOlIOJLO )!'LOHIlO I$UJIT'L\1-ou ooa 10 tllIll"HOfllHdu oraoa EI'LEI LOHLOlifl.L00\10H~dIC JI rrotrdon oxodox OLO)lO!!HUJHB 'd13gu£HBS LllHtlIIIAHH lllhHOBE "I5HhJlIfEBd BH tlLllTI'ado ::lLHHQII10flhMICO)! BO HHl!Hgaho-ou \1aUJOIl II'Ldll oH 'ul:tadli .L 1... an.LHHHBd::l II BHlllKd'LTI'liOli 'l'lAA)!B!I H)I~flhH1HIfOll Ii S181 BH o P.LHHO)(Hllg 13HH~ ll.o.Ltl)(~HHIfJHe lHUHholEn" naor 'ndan lllBHUllHdlOAuHH O. H£tl.LO ao 1l)1 lHU.L::lUHllHE'LO II H)[{flL 'tlHflhlfHBdJO UH I5HllBdLoHOJ'lflTI' d Il>r::lCPBdJO::JJ dB)!IlW H 'O.. J BH flHB.)aH orcox awa d II I"'j ~ • ~ ~ H1'1!HTI'UfI H UHIJ6Jd'LL B HUnli.LO )JA.-oo HHllU.~- I tv ·9) ~Hn)[.Lo\1.l.L'LWUlUtlHdfllINH tl..LOflhIIIfO)( OH.) UlKd'LliB£ ell'1I on '1l0lt1lOlf 10 IllllHo..LO l.LH9IfllhQU Qh 'a B.LflUHaH .L:H~larrHlfl~.cadu aEloTI'BdJ HWaITOJ UJ ndatoodu 'rdouoaedi 'rIIlllJ)[~BIf.LllJlIlOOTI' 'J S"L8I -OL8 I mrondan !I B "Hm~ O£ )tuH BH .LtlJogo urnuratroou '1 ___ ____!D __ .) l<U.____ 'UHHHIT lDK HE!6H E! BHlIg)[{Ah cnnroxndu smron BdU.(ll'od II ItIllI1lllw.13dHBH ah 'a .LO Hdoll' llIfJl om..o 'nHBd. 10 HUHBLHdOO)!HIf.LB)llHg TI'::lII~ O.>I~ oll'lK<lSOJ 10 ·11.(rlll! IIl!J!PHflllC ()lIlH~O~Ha H 13E 1I111UIIllE tlll' oxao ~H llBl!!!OBWll 110 IIl1heJl ilEal 011 OlC)[ 'onds.HU'LllO\1 ornqo H)!~HllliOLOO)!~Ifa~ BfIBhAUOli 10 IfJlHUHUhBH nrradrnorr 10 -aasdu oroca tlH BHlHiL::l 10 BElH.L'La_I5H)(~!!"HIfJHBBH .:::lll'.1 10 H jUJaoO\1l1JO)lHH EI liHllA1Ill::lHH 0L'1ll)J 'UdUl~.L O ·lm\1 flTI''Lg B\1 lllIgll"dL ll'U£HtlUO)!a BLBH ·aLH)(~HB)JHd¢tl-·· .I U BI.LaHHLnaa1O'L.Ltldolg 'l<:OHUd1.LU)!0\1l.~OdlI'l.LOflaHU 13)[{d'Lt'Jtou -odao BH O.LO Ul'l:'\b 111BHNOdlO .8 )]'011 ndan .Lll"UH..(fH 'JlmllE IlHm'llllgH-OU UE soona .L 'BHdauwu tlH Bdfl¢~ BHIfllUH rad -OIfO)! oo B.fIHIf -EBd co OL150)1 'U)!£'LdlJ IHI)I~dow BH tllUlKadw -OH~ HEBL 'H)lm~ IlJJ\dJ 'II XIX '(ahaEl-!!"BH) aiaooaadoaro ad U .Ll:)OI~Uhll~£ ll)lOaOld'll II llLUI!H~ H HaUllI1d.L BE HIflU.L::lA\1HH Immgo .).\.l)!· O.LflhaEl K'L)I 1.alHHll'OxTI'adlL£adli OJOHW II a QHHa)[{OUOIl 'IlHHIrL::l!IO -Ll5uduoJBrrg-ou oromco OaOH.).LUdlU~QgHIl 'HuwI oo llJllHTI'QH XIl".I)I'\J'>l08 Bud HHH1::l.L13'rIIBH.LtlHAfI.LO H. .)..s If UO.L£H BH snn O.)ug OlO)(IfO)!1O d ~ _ BHgKdL IfJlIfJHV OLEJO)l 'g)!dH csTI' .LliHhHTI'lldouo U'LL 0 IJHEOUdflO H)I~!JdlIod ao llll' gH 8 .Jdu HWa£ as a.LllHlldL~ fI O. -AdTI' OJOHI'{ H AOJ£BIfJ '¥Alld<J.L~JO)! 'UJBHHH a.L-OL codu '(IlHn\10J .lH.~HH ll)l~HBLHd9 -_ --XI$~-' -- HIfH I$HIfJHV .LB80TI'flUOEU 'HdolU1HUIfU .)gIlH .H OHhOl ~'J a)KOl'i OHl1. OH'n'::lllS 'H '.LUO)l 'HllHHUflOfldil uuag -OH)[{QI LBHI500)l.l~I$.LfllJ~ J'l'l)J B~ HJAdTI' U OOJl.))JO )t'L1Il0 'HUJ'l ormtosxadu tlH OHgOlt .L)lU>r g ·II XIX IT BH Ol::lJUHEI£Bd ·udu£uu dLHHhHduli BTI' 'O.LOHBH '911.lfIOXtldl~tl£ ll)!~dBEaUd)K 'IfIU~)lQL llhlHUA)! 10 UO)!ffH .LO HIIfl.Jdu .__ irodouo) -JHV ao U)!!!U8HdHIIT£lld 'dL::llld 1l\1 BlIll)l(lf'L'Itodu BH B1B)!rrdolUd BH U1.LO 'H'rIHOJdu) HOQda.LBHHOullULOflHHII IIH\10II II aa H H)lOl.':II-aLU)!O!!Hlrtldl~lItl-U-HUdadu-fl.L)!ll)l V omo 'JlHllH..0 .L::l UH o::ldJod~ lH.LHll'pd)! 10 tll..LO . .L::lBh UHHaOa o BHBHtlIIIA10U BII)!HaElITI'adu OHaaOH)mgo 'HualO -uioadn _______ .ll][ err OI!H~O.J O£81 rrorro BHH\10J 11'rII -IlElTI'aIf::l B)lHOO scdn O.Ldoll::lHBd.H -IfB1HI1U)( UH .O -:-.Lo .LOH.0)!~HB1Hdg OlHO)! 'eSllIfJ HH~AH aramroxrrcdn llH lUuwdo¢ so 'HHnOlIfOElJd Il£B)!OlI O..LUH1~:'lW A aUHllLHholloxBd.J\1 a OHIDIl\10J lIfOllH£U co O.L13E1d'LU'HH)KBa HEa. -ll.1l"8llgudu • oc 1"""1 'lfglfBh::lll UWHTI'II8:lH ::lLHHIffllUhBHE aIlHalITOH.)hI1U::l9Aadu ::l HIf 13E!\1fl lh f H H£.LIl"UJU'L)1 OIfJlg -rotreds fl oaoox Hi I!UHllll)J duaooHllHH¢ lHHHU'L.'rIIuuu£H UH l1~HBIiUg H H£Hd)l .Ltllli'\£. HaHOO BJa:) -IIQ rrJ.LO'L0 HdOdgOIfllJ'l I5HWd13 ~ lllBHIfllUHOUO)l OHIfa.lIf 'JHO)lHOX H)laHgOb'Hdl1 --OHd:m dLH)!~ElOJd'Ll 'HHOd.LUO)! 'H1Hfl\1MElH\1 M HHXUIf B9H)lU1.J.LOS.L~QE!H-UQd BTI' HOTI'HOIi ___ BH_OlaUHBITfl)J{_H_ dBEBlL Hamfld.UlI)lU)I omro ~ Ii'l -£u 'XUw -OLg If H..l..LB)t UdOll.1I5TI'd'LH.Ah 010H::lHH\1fl90 'BaO.llH::lNO)! OLOHIfudagHIf B~ O.)SHH tl\1 O.I.) BH U...LI1)10Ad IHfH nuoxo OIfO)lO HJOEl.J 0881 'nTIuHd.1 H OfI10Ifa1.LHllO J'LIT'L\1 tlIm oaiouoa :'llIlH co uTI' 10 JlJIUHLOUCPmall''L)! H'LH£H 'BIIlOIffl.HO)[ ~ lI~li:llm~.o OLffO)( 'BElHLOdu'LO BH1~aN smodo .L001~flB'rII'Ld8E'l.Jg H:EO. -tlI'>lIHIOJ-Oli 'fllU'rItlH~Ad -Oll ~- 'II XIX ::Ill II 1l1'I~IlEl!HhodOOlllW)[ 1e)lo.LoO alH)!oTI'HB[()!I!O<D 'Hfl\1V Ii dlU)j~flhHJa.Lll)I~!!HUJHl1 d QHO aunroxndu 8 'IlElllltE'L::l OW::lAHIH'\dH Il.JI'\dIf.L BHU:'llU~OHLO BH flHH13HOHOOlBHBll' -aodio.L-O£ UH Il"ud)! All')I{.LaHH::lUQ~BH HddIIl'\' llH HIlXU.LBdHU0 lIfdog rmuog dlH)!~~pU H Udfl¢O 0 HHBdH)[{llJHB B~ Hglldo)! II d.LlUidHB\1dll)1 TI'Gdll rr ('J Or81 sarox HIfV llH 'B.LO H'rIIll!!'!tn -flHHU W 'H)(OL~ • HlIO)(Hllg'H)!ElOXBruOBS-'.·0 XX scdu B)[Hdm~v B)[OIlIIl11lf BE mvo tlll 10 l~tlh tlL nJlmllE sodu ImdOJflltl)( tlJAd\1 J'lfl~fI'L~ fl flUIHtlhUIfJHtl tlH ..LOlitP I5H)(odAl BH L'LJ'lOdJElld 9 I 8 l sodu nredun BfI.: f:g H OH 'BlIl"HH.LtllillO)l II QdL'LfI llWEHIfBudauwlIlIlHB H)I:JHHIfJHB ImHadBfIOLlm::ldu ----~'LHB\1 HH'LWB)! HHhHHflTI'OIJ" oaoodu BO ah 'HHI~IllU£H BHHWHJ'l B~ Il"HHUElflOElB£ dlHHIfUHHOUO)! llWOTI' A ~h '..L EI ::lLUEAllHUdq.Ln)(~dOWOHHQ09 llH tl~aJ~IlH .JdL OlOHQIfOHhf.)O)f:lIi<lnll llJOIl!Ullncm::ld£ed -..JJ'l ::lh 'l'\'a)KB)! tlTI' OH.IOl W'L)I J'llIlItlgudil O.Llld.H-tllrtl~UHrr 'flHHfllr.L~ O.LllHIIIH\10J .LBIIlWllW13H 01{ nnoadou HJU'LTI' UI': U :HUlluUOd! 0 HwaIIgodu BH u.LBHtldH£IH{ll)!OIT :l'L.:)odu Etld· ~.) Hllll:)!U:JgO.OJIld~!.l£IIOllf.L~::l'rII'L:J flH 11TI' HH~OIfOA OJ'Ill:J en lefIHdAJHOO fll.LBO)! 'nrradnno aTI''Lg Bll' a)l(ow U UfI01BE l::lBh !:Il ~ ~ ~ OHdo+8011 .(dl -O)!HII.L::l llLuHedL~ .L:l::Jhll)J B)!U.OHO)lH BLBIfH'rI il. -vm .)OBH OlOH.g ..

eCRO MHpHOspexe..O ce 6JIarOIIonY'IUe Te3H pa3MHUlrreHH51nsrnexm.a~· nOKa3BaT xpaxa.Hanpe. <pa5pH'lHaTa srepa H H na ce HHJlycrpHam!3Hpar.HaKBO 3Ha'lliM B T03H nepaon. KOHro lll. _ rrar H3JIHlllHH crpaxone..--~--~--~ciaBjfiiBii Iioifetie-o'r'-ej(iHf'neTifOT Hau. CBeThT e 3aTBOpeHKaTOB MM.KeHlle B Jlon )J.l(eJIHllJIH'IHOCTl!.lI.J:(OCT BpeMe aa [OJIHMOTOH3.oKaTo B .lI.YCTpHaJIHa B crpaaa. J.-MHoro -rro~rOJIlIM .3am. --- no-uraposcro BHeJl.[l.bp)Ka JIll ro H eJIeMeHTlI na crpareraxecsa onaCHOCT B npexscaaro YBeJIH'laBalll.. 11 TO'IHOKaKrO BCH'IKll TliH npym IJ.BCH'IKHOCTaHannIJ.llll e.IlTem!Ocr 11no T0311HaqUH.OXOA31. He ca JIll ce 06B'bp3aml U.CHCTeMaTa.OTO a rrasapare MO)Kena 6b'[(aT 3aKpHTH.J:(pYfMTe .5!JIaTa KOHOMHKa MeCTHOTO H H naceneaae npexaneno l>.·7·_·_· .----:-.:-.eTO .paannautarenes MexaHH3bM. npOeKTI!paH3 OT .CKO-l!H)J. a He CJIa60CTHTexa ¢ lll.nrocpo-mas ClI acrrexr? PeTpocneKTHBHO 'lOBeK MO)Ke na orxpae none . )Kerre30nbTHHll rpancnopr M nO-KbCHO na eneKTpH'IeCTBOro nononnoxarane na DIXHOTO pa3BHTHe H OT TOBa na cnesenn ome none-re.aTl!.HTemr na KOHKypHpaT OT cpenara na sexa.ll5!Ta aspaauasa B'b3MO)KKHTe cnafiocru U3rrre)KJl.no.llM same aarmoraaare OT cpenara aa BUKTOpHaHCKaTa enoxa ca y6eJJ:eHll.pHBaHe 3narHH5! craanapr H paaaaraero aa Me)KJl. K051TOrapairrnpa re KaKTOuenpes'scnar H aapacraaut npocnepnrer. AJIa HOBllTe M306peTeHHll rrspsara /Ka6a. so KaKBO6H craaano. rrpe30KeaHcKHTe napaxoaa aa KIOHap.!l.a !IOR-. 'Ie Crre._ .KpaTKOTpaeH nJIaH TOBa npaaa aHfJIlI'IaHMTe ITO-60raTH OTIlpn JUI6epaJIHl!Te Bb3rne.[l.J:(eCTpaHHllTe npOH3BO.Ie CMe B xapMOHHH ' ClIMOCT aa anrnnacxara HKOHOMHKa xexnyaaponaara OT TbprOBHH 1I orne ~ C Bcenenara.HBllJIH3aU. OTJ('l.J:eCKll npouean.. na BenllK06pl!TaHHH B .:.elll.anpeononasa eCTeCTBeHHTe. Ho B r03H MOMeRTTOH e orne )J. . UH)J.l!MHTe"ycnyrn aa 6aHKosoro neno.seua U ute nporrsnxa se'IHO.e.rpacp aa MeR ca rrpU3HaUH..:_~:_:_ _"-" .Ho .YCTpHaJIH3aU.UH ce cexrop .. H 1811na 1812 r . CTpaXOBeTe OT c'rpareraxecI MHoro nO--MaJIKO.eCnOTH.n.eHO HHu. ·4.bJIrOTpaMaa KOJIKOro nosexe aHrJIHnCKaTa HHAYCTPHH TbprOBHH ce narerpnpar H H aaaara excnaasas aa npyra HaU.'.eCTpaHHa-_ BHC5!TOT CBeTOBHaTa HKOHOMHKa.DJ'"l·· _.TaHaJIa BerrHK06pHTaHHH. TIbPBOTO e Ha'IHH'bT. )KIVmmHOTO HaCTaH5IBaHeH llHBeCTHpaHeTOB 'IY)K6HHa . opHeHTaJICKH .IHTaTKaToKHRrcrrH. apeue BCH'IKMme ce spexar BDB CPYH. ~.n:T .n.J:(onpHHaC5! .Harr ca _ npennan TOSa BHCOKonapHO CaMO'lYBCTBHe.HBHJIH3arum.eMcTnne cnencrsaa OT Te3H crpysrypaa l!KOHOMl!1.). --~.aMeHrarrHaTa BaJm)J.1l:6a ~ C pa3BHTa MopCKa T'hprOBH5!.bp)KaBlI.lJ.o cpenara aa XIX B. TIOPT'hP T5! e n'hpBOTO OnJIO)J.lI.lI. KOHro noBaT p~I1JIOHanHO.Jl.HMROCHJIHUTeCTpaHH.ronxoaa nO-~!aJIKO nacrpoeua aa KOHra nanycrpns 'u CeJlCKOTOCTonaHCTBOspea nepHOp. TIll KaTO TO He caao nonxpaaaa . .YHaaa ponaa fiopca n.HM. 3aCTpaXOBKHTe. ue B'bBel!(Il. Rn na3afH H51Ma nocrpanar nopn nosese.KaTO csanaaa M paasaaa tIY)K.HM~~--=ce P'bKOBOP. HO l! no-xtanxo 3aBHCHMaOT Me)Kp.----Cne. sa na npn3HaHr Ta3M MCTMHa. 'Ie npu TaKMBa06CT051TeJICTBa pa3BHTa'ra aHfJlMlICKa HKOROMHKa nocrpanana ncsese OTKorrKOTO 6H R5!KOH IIO-Hespsna". Ts e HKOHOl'tHl'leCKHpa3JIH'IHa OT ~ -H ----yJteCI1HliaT-C'I>e. ca orxpuna TaMHaTa.J:(eMOHCTpHpa KOJIKO pa3BHTa H nporpecnana crpac06CTBeHaTa ir nponyxnas npes cnenaamare .HHeHHTeu.[(a nOCJIe)J.!I. H rn npeXB'hPJIH BbPXY no-ronexa.n:YMHTeaa E'bpRapp. ~ YBemI'IaBa 60raTCTBOTO U CMJIaTaua crpaaara. raxa II CBeTOBHaXapMOHl!51.Ofinto B3eTO.BaTpnn Tp1l6Ba na oT6ene)KUM.HMHOCeJICKOCTOrraHCKa rpa)J.HlITe <pHHaHcu.e-~ cexrop e nOJIO)KllTerrHOHBJIeHHe.n. -.B Ta3H ap'ssxa --.* Kpacranen naopeu _ uasaansre na crpanara Ha fOJlJlMOTO HHJJ:YCTp1laJIHO 113JJO.HH.--OTTHx3~l{aTO-HM axe ---~ ~ TbM KaTO npesxare aa pa3BUTHeTO na TeXHlHf CYX03eMen IIOTeHIJ.ORCKOTO Cl!TH 11TOBa e 'IY.[l.lI.BallKl! npHHunIIMTe aa KJIaCl!xecxara nOJIlITHtleCKa nKOHOMH51.[l. se n0311IJ. na sspnar. aa e C. _ b T (6.bp)f(aBHUTeM'b)j(eTpH6Ba e_L(HHCTBeHp. CTaBa BHOCbT ~bJl.H'IHU <pUHaHCOBU UHCPPOHTaU..Cb3.OPH .H aHrnM'IaHHTesspaar.aHeTOna napnara eaeprns.--:-B .eHCTBalIl. 6a3HpaH na CMeTKHre.6Y. no KOMTOcrpanara . aacrpaXOBKHTecnpeaa.lKOl! naKCThH H 113!1l1rHaTa Xailn napx 61Ui~ B IIaK ce CTHrHe.'. KOHTOce npespsma B )f(a6a. H3HOCbTnpe)J. npacramnna H napaxcna. 'Ie csurecrayna HHKaKbB sueur AYx. C KOl!TO ce nonsaar nO-Ma!IKH..H KOCMMt(eCKH OT CllJIH: "IlpeAa'IHaTa MaffiMHa II lKeJIe30n'hTHHHO cyxoaexnn A'bplKaBHlO• re penca.o. TIoSe'IeTO BHKTOpHaHIJ.HOCTa l!KOHOMHKaTalaissez-faire M yranarapmrre a KO)J.n:aTen U Yt(HTen"J3.----r OCTaHamne..cav 0 ~3amOTO-e-ronxoa a.1l.crsxnenn naaemr II nospas.lI.PYCMH -w IlearpanaaEnp ona-nopa nOBe'I e.'.!I.OBaTeJIHOKaTO . orxonxoro rrpes 1809 r.. aKTOp ca IIpe. OMTO K neCHO:'W)Kena cexae nm: na 6b):(e BpeMeHHO 6JIOKHpaHB nepHO. . Maxap xe MHoro OT.H rrpen~ HOCTlITe sa H3non3BaHeTO ira MeCTRHTepecypcu 1I no r03H Ha'IHH OTHeMaIlO.aTHeOCHOBarenHH."HeBM..OBe a ynpan. .--.neceTHJIeTHH. OBOl!3JI10neHH H counanacra . TerJIeHH B JIOH)1.H aa Me)KAYAbp)KaBHa xapMOHHH H HeBCHKora.YHapO~HaTa TbprOBHH l! ~~HaHClI AbplKaBa.-KoHTo-ca-Ha B'bp-'fa----------~ OTKO!IKOTO BpeMeTO aa YOJInOJIHnH IlHT. KOHTOHM HanpaBJI5!Ba .a )J.H5I 6b.0H. .[I. Oc05eHO aa orpouaara naaysno aa K~JIenOTOna cb)J. orposmara crpana.. rrspaara nonoaa nb)KU'IKa.!l. rs MO/Kena npeaaco-m ycnnnara en aa CHCTeMa. Me)K'[(YHapOnHHreKarrHTaJIHM rpaHccpepH 3a6aBeHH H xpe. O'IaKBa pa3TbpCBam UlOK.·'.e. .HO .YKTH. a 11 KaTO crpoa )Kn nanatr.~_ ce H T5!X DI.\Ia" nanar Bb3MO)KHOCTaa 'Iy/K.. Han-6'bp30pa3Bl!Ba-B me )J. OT KoeTO ce HOCTl! sa IIOCTHraHe xa nO-BHCOKanpOU3BO)J. nosese . npe. K'bCHO me ce OTpa311Taspxy OTHOCHTenHara MOlll. TIo CbmHll Ha'IHH pa3paCTBaHeTO aa cpHHaRCOBH5! rue )KeK[l.ILBanll MOlKeM na ce 'IyJl..e TH.HOHanRH5I.YHapO.~ H )J.[IOUlJlO11aaaaaaaero ir p.TBbP.see orne csxaur ca cnena.lI... 1_27_5_::.·.OT Me)!(.n.3amUTHMU:l!aa TopHTe. ~ no HHKOl! npeaaymecrsa.J:(O enaa BOMHaaa BeJIllKlITe CliJIH?}J. 'Ie THXHara cb.HHTa e "eCTeCTliM HO-TeKCTHJIHapOMHUlJIeHOCr pe30KeaHCKHTe n n nasapa ca )KM3HeHO Ba)KHH.CJIe)J.lI.e~O B aHrJIMHCKM5! H IKHBOTno BpeMeTOsa TIanMepcTOH l! Maxonn nee aa CypOBUHH H see noaese na xpaanrenan npO)J.lI.<pH311'IeCKlI PY. KOHTO1I3CKa'Ia OT snpa.~ ) BorbT .J:(llTnnfiepanare npUB'bp)KeHHL'(H sa laissez-faire CBeTa. n neHue29.lI. .n. sa na 1I36ernaT rnynanure KapaHHL'(HC npyrnre aapona.n: M eneKTpH'IeCKHHT reneBropara noreauxanna crparerasecsa cnafiocr e B napacraamara 3aBH. xoraro BeJIHK06pMTaHH51 npeapsma or.anHaHrJIHHCKllTeexcnoprc ananrapJJ:l!a apXliTeJcr)'pa .pa3IlnaKaH OT rop. neparpepira CTpaHM JIOlKeHHeB KpHCraJIHH5I naopen= npes 1851 r.HTbT JIl1~BlInupaH? Ilapanoscanno e.eHCTBHTenHO.!I.l(Hna KOHCPJllIKT? H1Dla rrH xpensmara ce aa 11 JIOH. He CbJl.):(HJI. aKO ~ B !lOH npes 1851 r.3aBHCUMOCTIaOT_~ cBerOBHMHnasap e nopn no-spnrasaa.!l..OH CBeTOBHa6aHl(QBa H cpIlHaHCOBa CHCTeMa pYXHe npx 3anO'lBaHeTO na aa HOB CBeTOBHaBOMHa.6aTa.aJIe'IB npe)J. none B H5!KOHOTHOUleHH5!. TIo Mara aa Bennxofiparanaa )J.lHOroC snoca aa CTOKH. HO H .

S OEd'Lg-Oli a HIIOAdU II ::lHlH!lElld O..1 81 A'It)£{aW Hf:OL 'Il'Ol1dau 1l0HO:.::"~-:~.LUHHOJiiii1il'ufu saor oxeo acmadoou U.LISIIBLOOHHLaIfHLaO::ltr IIHHaoa .L-O~ .L01:l!!1I 'HICHO a. IIdo_.)aAh :-~~HO)l _: -adgOll'OaH 'HllHltad.LalIl1 ('J .0 OHU'LU-!:IBH I OH)£{OWE'l.}Ii 'Ii'BH OLO)lOHBUO~OO)lOIlaO llH Oa.podu'La BE ::lLHHHhBH H Hall)l(d'Ltr H)lOHllwdaJ" H)lOHllWdGJ a~-6£ llH GHHalI 0 oHag ? -IlN .BIIBLOO llLll)!UWOHO)lH II ::llHHhHltlldL '.OHITUHdLoAl1HHa BLBH .I 'HWH)K l\:H .981 ~!.9:~_H)I_UH~!1£I_TI'OII:Ja.LallHBIlax< O.LUElOJaH II xUHda~.LHOJ"aHU a uLBalILodllq.LHxIIIiagAIt)!(aw ll~Hm:llE II H:)aWBH a IIHdI!rrAIlOW.)d ::l:) 'lmawodu LB)lOAIlOl1 HIlH HIIl!Hal1HGL GLH)lodo.-odn HEll~ BH ::lHBaI!aLOam:'L09 -Htrago OmH)I(OWE'l.LO OI'lIIOIHlllEaH O)lhH:)8: 'HlfHa.lY llH asoa .LO'L llhuugUL . 'HIT Has 'StI!HaOrrOA HHITllHllOO H !{)[OahHlHITOU Hm:gO HEaL LO BHHH!!IIOil OHICHOa 'It::lIIOB.))£{OHW H O~)lUX UXllL BO ..LOHB ro o~:mulluITIA.LHH 'J !.1 ·ol1~oam:go aLIIHhH.LO' O!l.'Il'a oraox 'UII0.).LHH LB!lll)£{.Lo::ld" BH HHlIorrOA H)lO.) llH OHU::l.liHIt~dJ" .LOaIDAWl1::ldu .LHH::lSLOgOO. XHJ.IIhmdlIHlIwol1 J.)d H HHOAd 0 a~aa-U:BH H)lOahH. .soa 'l3LlfHTIUf:HIlBHruOAl1HH O.J!.H.). 'HOli13d J!H)!O.)I OLXB)! OIILOrraLll)lII!lEuItQdu -od LO llHaO)[OliEago -oah-!:!llH ~ OHfgooo a B.Ll1dQL a~HHIfB.I)lOAd UH OLaHBIIEUOUEH 'trHllHH'rIda<D ITUd)l BH .LO ll!lhOIlBE oaonoo UE LBWH HHl!)!B HHH::lOg ~Ii"IIHIfB110.)dtlllH LB)!{::lII::lg ll.LllhaIl!l BIlO)lrrO.) O)lOHH-OIi OJOHW .LlSEuIItradll Btr OJOHl"/ ah 'H)[{arrag. UIILOIr::lL 'IIHHm UH HwdoH aLlIllOH BH 'a~HIItrrrH.LHIIllHULOOII )l(a.:~T~ = ~ -od .L 8 OLOXUO)I 'I!HITJHV !l O.LBX:> -doxrrsaro aHHahlIuaaA UH IlgAJer.LUhHHE::lUa)K II ::lSOHBL:> HHhll)l'L.)d HHaualtaduo O~O)lIlO)f 'HIlHO :l.L 'HHHB~IIdgO)!HIf:Jg aLIiHITllwdOH ~llID'LdaE'L!l BH O.'Il'llE ImdLoay 1l 'allo)loHd orax 1l1l0HII0 )!Hdo.l1HhlIHllX -aw ~llIlliITIBl'I BLBHdBIl gf.LHHJdaH::l O.LIIHHaOII 0!-1l)1 l1auo H Hdo)]' B)lHHBl! Il Bl1BIlEII oaBd~llH I 8 I sadn scdu BLHHl!OllfOlIad LO Iz :1l1l0dsE[ !fI'.LOOH:)UUO ll'nlU!lB'ItE'LO 'HHIT VI 'aHH.}wodu :HHHITllIIdo.)IIOllHaOX BH llLB!lll)!(d'Ll1 ~ollrrgo O.)HH::lJfQ'JllH. Amad:> aHUaI!Il0HllDEq.LIIdgotroaH llIta!!J H (HUlld'LJ ~~ -aorroasaodu 0'11 OHhIIL1l1'iOLIIU 1l11)!(a!lotr ::lH aaor O.LO ll'IDKml ao O.)0 edHl'i 'Infll)!B a.LllHhHJOrrOHXaL l1 1l.HllHaB)[{d'Ll1" OLll)! !:I'll ~O .-ilhoo - \-.)d.)LHOOH.)!lOIl BdHEHrrllHoHlllmda.BE UHI~ll'OJ U. 18 ccdn 1l1ItrE[ '!{)lHI!.l!~DI{~L_.LHHHBdL~oHtr.LllWaES O.a-.s o ~ t:e Oil OL)lll)l llIDBIII:Irr.LO sodn sadu !l UX:)!:!O!l a.L:>aw S OIlLOHllUO.) aLIDIHlrag LudH)!{UJHB J 0£81 co utr O. ~ ~ ~ :::: ~ ~ p. '! cadn HiiOAdU llH HUllUEOU llLllHl1odllHAl1)[{aw 'll)lxad)l 'llWa~OH:) llHI1B)!{d'L'rI BLBID H dllllllW 'lllIllItE'LO saor ox 'HIIJUag) HW --'a~H)lOJlllIIJHU .1J:..LHh~.LOBIt B.LBH.LHaHll.H::Ja II ODlll)l 'aHH llHll'g a.LHHHOHl!)lBGd xsda .LOO OH 'HHrrJHY -j!HIIJHB aLU!lOH-!:!BH UH . ::I-ah '~Bal.LO GO ~HOAdU llH Hw.L 'J 8t8 I!HHllIlOl1 I sodu I!HllOIIlOaad B.)Ilgodu • -odu - oa'" '1'- llH l10Hdau HEO. ".L . -Had<l> ·tr::ld HHrnll!lAIILO:lID'L:) a l'I.LaH~IIOIOSIlE ah ah:lIIOIl XIX UH IIHn'Il'OJ a~-09 II a.L1l1l0ahHWOHO)!l{llH OL.O -xarouoaxoa uuodaE[ oaoxoaordsa s H Hdo)]' UH liJ.).ld 1l£ !iI!HO a. -)lAlll.LBHIIlld.UE' O)lUUW-OU OJOHN a -HEOll Axd'llI 'll!lmd'LaEII llH ULlfHn ~:.)W 'IfU.)dwU'OIl 0 LOOIIOH Il)lI!:)1l HaHOHTI)lBad -OHU'LUBH-.LOHrr.-'01ii0lio0i5rOfttin I!!lBdlILO li"Hl!onroH. .m -dllJHi\.LO OJOHW -.LHH)I(OIIO .)hlUHllIf.L al.Hawodu ImIra~HhllHE'aH oa O.mgodll 'BllodaE[ G.a 'a -?OO nIlBhogu'I.!~f!_~?~!l.L.LIIAE::ld 9 '".)II:J xaa HHIIOIlOil suodaq l3HITllLHaHH.LO!ln)£{ UH HUhllH lIO IHldllLO l\laO!l'LO) XHL a HX!:IU'I1)K1I1lHDOIIOH ' H)!J::lhHHxaJ.LHAg Sf-llIIIHOdu I sodn HK:lIfOJ-liUH O.LHdoLlmdaOHOli Ha)lBlIHOII aHHllUa)l(aH 'J 6v81-8t81 0 BWGIIdu ll'Il' LIIIla HHlI =: -sxouuan 0 Om'L:> Hrrd'LIIXLO co 'tlH!:!OII BIDgO LO .':01.l. 'XO~Ell BH UaA.LOIl a~HH:.LO)lOahHW~HO)lH ::::~ -muxodu BH HHHtrOJ aL-.LHO){ 1l 'gUg -OU:>A HHdllEeU -~ aHlllaEBd' 11 9" co on oo Btr UITJOW llXHg 'p(UIII!L<p'LITodu U.LBWdoq> OLOHmam'LlI W'I.}-f:JrT:'i.L.)gmr-oil" Al1)!(aW a:rlHaIfal1EBd H)[Oq.mdu aH OIlHh orsx BHlfl.LOllh llHl11lUllE "B.J _:_.L-O!) sodu Ulltr::l Ii OWI:IlIOJ a aH' I -O~L 1 Al1)1(aW mrondou llE OL.LO llallJfJ BH HHhllEHIIllHdLoAItHII a ::lHll!lLOBdllH O.LOOE'~IH OH 'I!HOAdU -go -_-lllIhOUllE O~8 B.)H aLHHITIad.LB)[ !:!'LL H m~.-OOOO~~.).Lll)[OH¥:.llH O.LHO)[ 'H.LO )!'L)!{a.LllHIUdll)l 'II IT H)loahH~lnfOll smadnda ao lltr aLHIDllfmtrllugo::ldU ~ ~ OLO)[O.)l1aaodIl.IlHOALH:l l.1 8P8 I orr !.L::lW HHHH)]')!{::lWO!U:):.) HAJAh BHO.LOllI! U.).1l.LO a. BH Olomm - -edio orarox -sa a.LOO a LOOHUHgllLO BH UE' HrrH ::lHHaua'rladuoow1..LHHIIlll1 OU" U .)glIrI BH O)lO:JhllI'!OHO)!1I OLOHL:>OJfHl! Hl1llgUE aaoa a ah 'UL)!B<p . ~ ~ davmdllllH 'BXUrrllBE" U.LBdutmc{m.LI!uaoJd'll HHOIIJ.L:)1I Hl'I.L :..Lll.)hIUBWOIlIlHtr ll.( • ~ I H Hdol1 OH HHOAd II HHllHlld<D 'HHIIJl.lo UHhIUOIIdOl~H1l8B OHI!1lHOHllllH 1lE' aHHa)l(HIIl1 O)l.)I:JIl.Lll!lhOII13E 'dllH .LOOIr 0 O)lU -BIIASLOaID'L:) -hH:)g -arrgodll ss .:r I " lUBHllw.L .L O~ 'BIlOd!lE[ II uH:.to mroudau II 'llIlodllE[ BHUS~ -HaHH.LHITOfoHIIIH'La BH .)LIDIOahlIHLHW H)I:J!:!OII I.LBX:JH!:!::ldllH O~aHBalrn)I'Il'::l'LOHdu H)ladu'Lg .LUHHOHhOIIfOII::ld LO -H._~_fI_Eal:.LBJ'illI!OJ-Oli Bf: -HHl!HHIlOdu IIHhO.LO -.LHO)!a nUII.LHITOUOHmad.LarrlILfoal1 Ahrado -!lOJd'LL sxsmrec (omraaadu I = E$ == .to .)g a :m *Hd.)cpaaH II IIHH!lod.LO'rmlE OH!lIlIfJ "J S" 18 I 'Ii'..LHlIh 'SHliOIl B)!OHu'rI)!{llW BHhHW "l1IfltJ ~l.))1Ha" ~~.LBJBIl--~ -BH OaOH.L'L1I .LllJAdIt xall XIX 'll)!al1 BIl BHHIlOIfOIl 0 aIIH:lHlIllqo arsadsu LO B)!IlUE'Bd 1l£ 'HlIll)l(d'Ltr XHdl1Hd<l> llH axoaouod oraxcda '----:9~~O-Ha-lrill}I~9_<lU.)B OJOHl'l a 06L 1 011 alIlHaf:Bd ISHIfJHV on oo llrrH)[{llIlgotr) p.to OL.g -Bwdo<P.llUllgal1 ~~.LHH 'B.Lllm'lO uraaadn H)!.L'LxndLo-'wH)I(adH 'J 6181-0 oo Btr - a.).LO OLOHl1oduHA)]')[{aN BlI O.LO)iIfO)!.)du .LOa)KO HhBX'll n IIlIhLlfBHEE' 'J'lAg ::lLHX::JlPIlOds::l LO OJOHW II II 'l3HHwodll as "W'Lr.1} I I '/-.gh a UHHwodn 'aIIH::lIla:)UH llH B9AJllE :X'llllh OLOH UH~ O.LHUHO 0'1.S 0 OW1l0 LBa:llWHHllE' co u)1 OHh'L.O 1l1l .)HHISHU8 ~.LHHITBd.)<P ulIll'Ii'BIIgoadll ::lhaSOU 1l1I0)lIlOI.LlnreHB.LEH .LV UH "HHITUEHIredOLOllU" 'IIh'LHB'I1llH 'HdaudBg II .LO OWll:J :m OXIIllW-OU .LISH.LHUB)I LHIU\l11110XgO::lH LllaOIlHIf B~Hoao LllIlBHE'LOO OHOlf IIhBW::llldu'Ii'.)hH.LH)lOaItH~HUOlloHlIIadL'l.BdJo.)[:.L B.)llHa)!{ormdu OHaliJ.L:)oHungllL:) llHITllhllHOad'Lu OLOHLO.LHgBUOLO B)1 HIIJOW llXHg O.)l1 ~."-Il)lH!IE'lI)]'adll :'l.mo OW1l0 LllITId'LaEH a.(.L.L::lHllIIEllIIBE'es LllJBWOUO"lluodag ~e.f!-~:}d.LaHBSI!l:)aaouo H)lOahH.(:J ao mld:}l\l aaacanxaod HEa.09 H G.LO uwaLOHO -i.LllLOO'rl uHHonh'uII. .LH)[OHad<p llH BH I!Hwde 1l1BXOHHd -::lIl.LOWI!rIOJ -__ .LOHITIHtrOJ-Ha)[{'ItA)lot.L)!ll)I --!!l-~ H :.)nHOIIh)la~odu H a~H~HllHllE oo Hrnll'rl)l(lldBE OLOHUUHdLoA'Il'HH)]' 1'i'L)l.LOBh B.) 1l'rl.I.LO'oaUH H!.LU)!O H)1lldOII oHHawl1 wriiiiiiBJ.LH)[O.LBIl)['LUEU HllI!U H:.I.LIIIlOU-OHUUlIllO:) HHm:¥IlAaL:)arn'LO .~ oiroxo a.llIIHIiOIIE'OU ~ ::lH aHHQ)I(OrrOIl OLOHIIOd.LadgoE:ll II IIdm:uu H){O II)!.L:JtrOIIEHOdu ~'O.:~)!Oil 'L["H:oK:.)J aIDO BIIU::ll!EBd OWllO aH .Lolld HHHHOHhllE:HHUgdA sasou HdatrHIl BLBHrrUhllHOHd'Lll aUI)lOahlIlHIlOU ao adon xedio 'Q.LHal1H -O'(dU-llsBtr)KAHHdu· HHH9HIl'l.)h.L::lHBH)I(Ha'Il'Hdil 'J £(:8'1 -.LHHOll Hd. II aHaod'L.LHrrOU ~. 18 I .)dlI'La '.a ?HHaWAE:lldoIlO ll'.)hH.L -BHBLOOUi llH llfIlEL:)OllO!lH. l1aIIO aHHadHITIEBd OHIIllHdoLHdar 1I1I.Lo co non rrad UH'ItEIlUS 'B)lIIWOHO)!H ll.L'L1i )fa!lOh ahaaou Btr BIlAdLO no BXS'Lda: HEB.<odu U.1 'f '..LHOX a )I'l'Ii'.L)!HII<PHOX HHITIH'LII !l'Lg co or.)E'S om:90 LBSLHUEll 1l'It .tr::ldu H)lOL:J gLII)lOrraLHg::lcitoll UH aoaadoadu II ~dOIlOHBdL £d'Lg II HHLa::l UH 1l0IlHIl 'olIio"iioaii1ouu-oioil.'~::} i..L.L'l.)w II Hall)l(d'Ltr .)IlOllllH OJ I!HIDUaLOaITI'rIadu LO U)[HIlE1.~Hll)!(d'ltr ah 'Ba!.Lodu co OHahO...Lll)lOJdAgOgllX llH 'Imd:mwH i .

KaKTO n apxas C 06pa3II.HOHarrHara 6YP)KOa3IHl aa noaexero xoacepsaropn.. ua or 1818 JlO 1854 r~ BKJlIO'lBanO'lTI! BCH'IKII or TRXII CJJeJl 06CJlIIIIllBaHCToIta crpasara lterOBllTe~ 3aKOHI!II ypeJl6H ce BKJIIO'lSaT 3aKOlIOJlBTenCTBOTO Iepaancsara B lIB HMITepm[(6.. emra OT Benaxare rpynaocrare. ll3BeCTHO_~ ro y6e)K. Mil· KaHIVIep (1821-1848). cnea OTKa. H KbM ascrpaanare He Morar zta ce rrpHCbe)1..[Ia na ce nepnon na npeaefiperaar H3.[Iep BbB ace no-aapacrsauraa no aaaxeaae IepCblO3 (Zollverein)*.ll.YHapO.. spenero KOHTO 1648 sa HMnepllJiTa. KOMTO crpanar sapana OTCThTIKIHe npen aBCTpHHCKHre HCKaH1l5l. ca 6e3cnopHH .HaHeliHa crpana-ca CHMnaTHHTe aa nosexero OT MaJlKllTe rep-' MaHCKH rrspxana. raxa 'Ie Ancrpaa e 6e3cnopHa eBpOIleH:CKa CHJIa.n.[IaHeTO B IUJIe3BHr-Xomn.naHnlI aa ofiennuenae.n. BHeHa soeaes ce C6J1'bC'bK na H3TOK.n. -Enna HaHCTHHa TeJKKa npacsna sa I1PYCHH B CBeTJIHHaTa na xrnoroofipasanre H B'b3MO)!(HOCTIi . p.l1JIOCTHara reopas aa eaponeficxoro na CHJIaTa paBHOBeCHe H oc06eHO na OT aHr!lHH:CKllTeKOMeHTaTopH.9:D~:..I.HH" B OCHOBltOTO npexpossaae na rpanamrre no spexe na nperosopare OT 1814-1815 r.~~E~.n.[le uanpaseao KOH aaae KOJIKO. <DaKTLT.npoc He cavo paanena JIH6epaJIHO-Han. HaH-MaJIKHre np051BM na nnfiepanaaauna B ITpYCHH.n.' I<aKTO H OT caMHlI e nOXBanHO. .. aaysaaama orpaao pecpopMHTe B ofinacrra ua raKTHKaTa II crparerllllra..!I. IV Ha rrspso Mflcro ce <DPH- no-06e3nOKOHTeJIHa noreauaanaara npes 1848 r.8.[1HraHe" H H "YTB'bpJK. BJlHHHHero aa BMeHa e oqe-"" BH.nMHHHCTpaTMBHa CHCrexa.ascT}luiicKH A"bplKaBeHaeeu U nnnnoaat... Bsnpelie TIpYCWI e 6e3CIIopeH JIH.0. KoeTO npeaeaao rrpe--:= xparaaa repnancxare MeJKAyoc06Mn. Heonofipeaaero aa CaHKT I1e.n.HO reorpaocxo IlOJlOJKeHHe.{a:.HOHaJIHCTM KaTO DHcMapK. npOl1BHJIO ce aa nOCJIe. p. p.OKa3aTenCTBa 'na rosa MeJK. K05lTO PYCKHlIT uap .mua npYCI(f1l1 110 KPall ~~Jla npaeae npennoxeaara My xopoua npesparsaa CHOCTO csurecrnyaaue (6. Xa6c- TOBa Bb3CTaHOBHBaHe aa ABcrpHH * <llpaIIK4JYPTCKO C"b6palIHe. rnemnnara.60p6aTa sa aanaoume B IepnaHml" He 6'b.eHHocr aa Ilpycns. OcBeH roaa ABC-rPWl npencenarencraa cpeinara na Iepaaacxara cpe.>-1 ~ t-3 .06li:eJ:Ia J. paaaxnaaa OT nsrpemaa np06J1eMH H B rrsnna HeB'b3MO)KHOCT na nrpae no-saxaapona B MeJK.HHlIT nopana rrporeKUHOHIICTH'IHaTHCK aa 'c06CTBeHHTe CH HH. penrasa xacr cr resn rpy. npo~~~_. OTKOJIKOTO Me- Illaapueafiepr . CM nOnOJKeHHe.OKaTO BbrpernHOTIOJlHTH'leCKHre KpH3H MeJK.IUJaIll.n.HrHeKaro -·t:··---::. CHnHO) npycxare .[10 KaKTO H pen npyra aetna crparernnecxara ~~ AKO f_~.l_l~~~!!.n. C HeH3ro. _.eJlllH·-· nepaon or 1812 no 1871 r. npszrspxa BoliHa HO npn eseuryanaa TIpYCHll aa K'hM aeyrpanarer. crpaXYBaHKH ce OT c Pycas.[IOKaTO He 3aCTaHe II. KOllTO ce pa3BHBa cnen 1830 r. Bsnpocsr e. Iillcnp Knesreuc..l. KaKTO apycxara nOMpbJKKa na ABCTPHli npejta OnMIOU.. ocofieao cnen 1814 r.cena. H. AOKaTO .OB reaepancxn CbCTaB.eM06HJIH.rqmx BHnXeJIM III (1797-1840) H <DPH.nHOCTll sa e.-na KOM cefie ca no-ronanara 'laCT OT DOJlIna.._(pq§:_YorllZn_d) I __ !lpeAeJleH. __.. . . xoraro PYCHH npMcbe.PHll MOJKe 6H He ca 'laK KaTO ce TonKOBa exe crropaayueaaero B OnMlOII.: "H3. 'Ie cnen H36YXBaHeTO aa KpHMCKaTa BoliHa npYCKQ-"-_ ZollvereinInen.).mI9C06eI!OB_aJK~H <l>aI(Top .!I. TOBa e rrOMPbJKKaTa. sa na He npOBOKH-' pa aa 1815 B I1PYCHli r.uen._. CJIa60CT lOr.. HO H cssnasa p.MflTIlH'IeCKII C'L103 repaancxsre . . npencenaren na Bneucxus KOIIna Cneinemra C'LID3(6. OepJII1H nonara ronexa YCHJlHH. Ilapnx (1856 r. <DpaHKcpypTCKO C'h6paHHe** npennara MMnepaTopcKa xopona na npycxas xpan) .n.ny nH6eparrH H == ~ . rar na ~i __ 1815 r. .-' 1849 r.llH.06pa30BaTenHa cacreaa OT Ha'IaJlHHTe Y'IfIJIHru:a no yunaepcarernre. C'h)l(HBHBa T03ll OT C TO npaBHTerrCTBO nOCJIe._~~TeEHo. CTIOpa3YMeHMeTo B OnMIOD.ll"bplKaSI1.[le OKOH'IaTenHO penreaa..9J lQ .JJ. OT e I-' 00 r Bee nax.[IHrrJIOMaTH He ca norll e ::S ~ == CHMBOJIH'IHO (j He rOJIKOBa He e OT ITaJIMepCrOH 3aITJIaXa MaHCKH MHTHH'leCKH KOHTO HHll M nrecrsae s npyrn 06nacTH nOTHCHara OT 'lY)Kp.HTe n Opb)l(UlrTa"l9.PHX BHJIXenM noaese OT C6JIbCbK TIpHeMHHK Xaficfiyprcsara (1840-1861) crpa- HMnepml.OKaTO DpYCHH npeB'b3XO)l(."(Hre 3HU. DPH n.IITe e OCb)K. Mnoro ~ == cppeHCKa sa > ~ PeHHCKara 06JIacr . liMeHHo nopana resn npn-_ liHHH He e H3HeHa.aa nap Haxonait I..mepHl1.nrrO'lH--- raae npen eznra pacxonaaa BOH:Ha uenocpencrseno crren peaomomtara OT 1848 r.Q!J::.lIaUIIOIIMCII napnauenr npe3 Speae na pesomouaara OT 1~48--..[Iemre . 'Ie repuaucxoro ofienaaeaae e caao yTOIlWl( oc06eHOaI<0 CC_H3BbpmH no ._. (1814-18 [5).)l(eJle3Hfrn. l1.npnx BllJIXeJlM IV. a Ilpycaa ce csrnacsaa na . KH1I3 (1773-1859) it ".).e H3nOJI3BaH. 'Ie aacrpafiuare ce cpaxasar TonKOBa 'leCTO cpenry Hanoneon._~. TOBa ce fianaacapa OT nmpoxoxamarinara HM eCKTIaH3HH B Hranas H YTB'bp)K.o.':..ll"bplKaBI!npe3 XIX B.H_ '!a£'I!I.MaJlOn.YCTpaannara 6a3a aa Jlpycna.HHrepa6orll.aBaHe"40 CHJIJI.IKUJIll"OTO :'._.n. _ * .__ 3llpa apanara en II na H30CTaBH coficrneanre CM BHJK.. HO TO He npaxpnaa qYBCTBorO sa _ _:._.[IaBaHeTo aa P'bKOBo.[leH rrsr npeae na pasropenrenare cnopone 3a IO)!(Ha CaKCOHHll npes 1814 r.~_ ~HJI}«(:n~_~~a rrPH- rs'spna pt.aHH resa necernneraa xYBaT TepHHx MHoro aa BHeHa.. CJIe. Ilpes II.[IOpM raxasa npycxa HaII.HO npes 1850 r.nYHapo. KoiiTO liMa aa UeJI06eAIltlRBalICTOna repMBIICKHTe . npeononana gg ~ Ul Crropasy- onpasnae lIO.:--·- crpexexaca or pasmexna He xorar .E}).n.·:: C'hTIepHH'IeCTBOTO no KH Xaficfiyprcxara m. BCH'IKH re3H nepHO.9?P~~p.eJIHKarHIl pasaornacaa cpemorre H 10)!(HHre xacru aa Iepaanas H xcero e nO-Ba)!(HO. KaKBaTO HlI~!a sropa B Espona.nHHaCTH'lHH npM'IHHH cnm.Ha J.:L OKa3Ba na ABCTPHli IlO oraonremre aa "repMaHCKMlI BbIIpOC".HHTa ra3H OTClallHO ce JIOrH'lHa. _~..nPllX BHJlXeJIM IV e sa rrpe.n. npes nepnona .'.~rQ~gnJl)J.na-caxo 'IaCrH'lHOOCTaHaJIHTe repMaHCKH rrspxaaa.n.H.HlI B'bB <DpaHKcpYPT. Sapana TOBa erma CJIeA 1860 r.aT .Koraro pa.[lHO BJIH~Hne. ocofieao TIpHJlOJKeHHerO aa . pastinpar.OT cesepuare CH cscena.HaTa UM POJIH B HOBOCb3.SI e Hali-cna6ara or BenHKHTe CHJlH npes rrspaara nOJIOBHHa aa XIX B. 8~. * Merepnax.!l:y}I_(~~~_.~". 06Cr051TenCTBara npassr noaHrJIH'laHHTe H aacrpninrare He xapecsar H B t[1."(ll.OnepH xoucepaaropn npeononean. 11 .~PM.n.[lepall.- 7~ rpec na a'smuuure pa60TI! (1 809-1821). C'hC I1PYCH5! m.n.[lHH no-nponsnaorreneH nepaon. .: ::l '"d ~ ~ == 0 cnopen <DPH. crpanara na XoeaHe 6'b). I1.).1!~!I!I. MHTe .rep6ypr M KbM.xa na B'hpXa BMeCTO xonefiaentaa ce <DpH. etpexraana a.IlP!l. Ilpycna ce xyacraa aa rrpycxoro HaTOJIKOBa rpeBO)KHO. nsnpexa 'Ie Xaficfiyprare 6rraropa3YMHo ce C'brJlaCHBaT .[lHHlI--.!IaBar. 1840 H naii-aaxpas npes 1860 r.np.__ rna.na 6b.[lH aa nanpeJKeHHe caxro nOTB'bplK. npennomrrann Merepaax *.[1aneHaTa Iepaancxa MeHHeTO ¢enepau.. (!>fO)Ke 6H CHJIII.JzyCTpHaJIJ. 'Ie T03H nOTeHn.). H >- ycnasa na ce 113M'bKHe OT sropocreneaaoro B )KHBora. AOKaTo He ce pasaae HH.n5)craB~Ha~E_l(a6c6lI>!-"~_K~!~. eJl1I1! r opraenaaropsrre o .[Io6HO pafionenae.a aanycaar IO)KHa HanepJlaH..) . saceaunaaa OT CHnHH cr.[1eoJIofH'-IeCKH II . 11 HerOBHlIT AHnJIOMaTH'IeCKOTO YHIIJKeHHe npes 1830.. ce crpaunm. se He MO)!(e na 6b. HM nasa OCHOBaHHe na HCKaT "KOMneHcan.[lHI. .HaJI He MO)Ke. nOJUlTH'IeCKHlIT 6anaHC npes HaKJIaHll Be3HHTe C B nOJI3a "Korre6aeru:a ce" 6epJIHHCKa TIOJIHrHKa nycaaru rpeTHpaHa B pa3HCKBaHWlTa KaTO CTpaHH'IeH na xonrpeca Y'laCTHHK. a na He 3a6paBHMe H CTapHTe npycxa xoacepaaropn. 'Ie TIpYCH.n.

HHllJlIIllg UH ::lHll!l")!HHOdu -:)lIHOUf:HUU:lJl::l .LH.Llld.L.LUXIUHUOil H)!hH::J1I H)!:"ldII'L1l scdn .L 'O)!IfBW -OIfJHR -tlH:lAd -asx -HHq.L .LI1 :J.LUllhOIIr)!1I ao HdRTI UH HTIHHUl1011 tlHOHUIIW .Lo UH UJUWOU llD' :JHHUIra)!( uaOXU.L:lHIfllHOHTIllH ::l.LodlI .LUITrl'lIlIlD'IlUgo~du tl)tlK:JUJf:M ~h::lHOil aa sasaxo I l1~uo Bl1 as ':JHal::J\!::ll111H llduB::ll HHHlll .O.LHf:UU1lf: ul1 0.11oz) 'U.L.LHHITIlHOHTItlH llElllm~d llD' Hnd.1 :)X'l.L 1111 HHHBHOH:lO U)!:)::lhHJOUO:"lD'H 011 O.Rl1'Lg.L::lIl .LooHdul1lIuoOtl)!O:JhlIXdtlHOW·tlHgo'n'oII-:ro·HiiArtot( .L::lUlu:.LUU 'nnaoroo UHonUIm ::l.dJ UH l'lH Il.LH~JI[AJduud.LHIDI::J~HdlOIIU XHI.L~HII.L:JW % 06 so HIIOru:lO BHoHmiw llHlHIOIrOil ::l.LllHUl10J 'tl.1013IfII nou 8Z I_mH UHHWdtUI B.OOIIOElH.LOhillIIAII.--.Ltl)!:)JdAg:lgUX sired EOI'!O HHJI:)::lhHHI.LllD''l.LHdxo AhI::ld:l HUll HHhHIff:tld H O.L:l~::ll1 tll1 OHl10g01I:l :) OH::lE!OH)!llgO tl8HU08EQU XHHd:J..LOlI 11I.llXOD' "J S I 81 .L::J8Y 10 OHO.LO s: ·H.([9SI-Q [SO lilt Qll1cIJ'O:lHag oUJ!I'IIl)l 'dAsa)J • ~.) HHl.LUlIhOIItlf: ~h::lll OlHO)! 'H.LH.tHIIOUO~1Ih '(~HO~~HU) oarotradx OLQl!.10 O.Ll!U)! 'HllEIO.LO ::lHH:"ll1)!(OgOII:lO as HHlJoa tl.LH.LBJO)! H 'II XIX VlIlIVnilO:J H::lhOdoOJIl'Ll1-011 -A.0) U)!O::lhHH.LO llH OI.LO H)t::lOII A'm::>do ::lHH!lRI.L::J0U .LH.)HMllUllf" 'EOI'L::J HHH:"l'maEl::) W'LX l:lOHdll)]'HUOO Il!lU.Ltl)!:lJdAgOgllX tlJlH01I 1I'L8.LOHU:"l.LHHhHIt£lld M O.llX HHOAdll UH ltll:(.L.LHm::ld tl:ltlIfJl 0£8 RHD'::ld::J UllH:"llIlllIlUA 1L8I codu ro 8178 I "J llH -.tl)I)!md 13:11Ham ~.UOX -uli:JdxD'OlI -::lugodu BE.LO llII::ldxl10II U!ll1 Hf:::l.L'LdOHOJ.l-j:!:IlH upm llHlKOUO Uf:ll.:JUH.LHHH::llK 'HHd:JlIWH .LOII)!A.LHllHtlwd::>j .lH ::llliJl:lAdu H l!.L::ldJl::l)1 IHlHHOHllXU::ld UH O..LRg ~'HHH::l)!(UIIl1 .tll.oodm:ud .'::lHH::lU¥:"lTI:l.LHH l1:Jdou::J HIrHO so Hhlll1Uf: m:::l.L"eJl:lJdAgOgBX uIl.l 13H HHWdR H.LO:)hi'L:l '::l OHdBH ::ltldJH ndorr IIHUd.a uou 119EJI(d'l.L'LU BIIl1 OR 'HllRUI.LO)!TI'!.LO 00 g H tz 'HTIdllJHA OOS" lE 'HITHlfOU OOL L£ 'HTIHHBdxA 001 OS" 'Hgd'LJ 'HTIH'LWAd OO'L OZ 'HITH::laou:) OOL ZZ 'HhHllHUB.d_.td '9) olLL~~dl! I aaor 'EtmE9B"Il9IlduA 'l!IU~IlIlHlt UI!)I~HoaE:J 1111 o~olLL~H.10H -aaotrono 'H 'J OZ81 OJOHJAj_ ·)tad HH'mUIIAII10:J'm'L0 tl)!(d'l.LH)!0!):HcliOElR ll'mllOUf:H U!l.LOOHD'odBH .LOOHlKom:.LO ah::lE!OU HUH llHl1::l .1 U!1Im!lUdUA Ilf.-C:-'']TZSCE:idu __ ~alllHA~:plhnAioij HII)!IlXH:l1I IIH~llJl~tlHIl~O_H_~~U)!?H::l~<t>y!lUrnadElld ul1 HJI::JlJ08 ::l.tJUOHOX Oil Oll I! U.1-09 . .L 'HHItJHY '::l.LO .)oaD' oXIfmlHH - 'III O.L:)U:"l.tH IlH O.io O.L ss OlIl:lU<l.LU!lll.L:"lh:JIIOil :Jh HX!):UJ1lU::J H H.LX13q.g ul1 O.LHXHIJ:"l8 .L::l0)! 'W'Lf:HIfllHOHTItlH HHIld::lg Ii JdAgd:"l.·.LHAg HHXOUOII llH HHUHOA -I.LH.L:lEIU HHOJodu 'Bl1 AW ::l.L II (ansirou U::J MireHU.LO .LJI::lUOU H)!hHOIl HE ':JHHaHJ'l UH 130 HTIHd0. i-ad -l1f:~H llHIrllHOlIlltlH Hl1l'ldOII tlf: )!(::lW::ld.U H HhlJHa. .llHdaEI::l::J XHHf:OI'LO H::l HHdu.LOOU :J :"lHRaA810:)'m'L:l 06 O)IUtlW-!):IlH OU)! 6.OXUOX 'Bd.LOli ::ll1'Lg llD' :"l)!(OW OHO::lIl ImTIoIIfo!l"ad ::lH XHHd:J.L::J HEll.LHhI'LO OU 'Imlllld::ll1aq.llH::J::lE!OHHtld g 'HHllHUllJ 'HHd::luWH . d::lj n HHUllll1 ..)Hg U)J(d'L)1JtOil OH. RH.LUIIf:ll)!OlI (ImoAdll H HHOAd -::l-j-tl)t· ~)i(Ow f::"ldn" 'R.OIT:"l.: lUJOW:"lH 'HHUJHY HHHTIHRd<l> a HaRL00U UElOXI(O.L)!1l j:!:O.L AD')!(::lI'i H)!lJud UH)tUliU f.-'-H!ll1 HUAh:Jdu .LHlII U.LO~!):::lH nsoa 'UH ·~.LRHdix 'lllIHHl'ld)!A BHOHI1IfW ran 'IfTIHIfOil 'HTIdtlJHA 'UllU!l"OUO UO UHOHI(lfJ~ =.LHo::ld:J.L~h::lIlOll) HllHUwd::lJ = - aHtl!l"HElHlK'LO O. .Llll'\IL::l.)UHI.LO :"l OIl.LOllh :JHIU::J u)t I:IHHhHdlI -lldgo'LO uJloq.LHH WHUO.LH)!:)HUwd::lJO)!lIIf:)1I HJ OH:l'!.l 'HH::lAdU H HHOAd UH U.L~D'rllIo :J.LHf:A~HlldtP HU)t::l adoao.L:)OWHOH13:11f:::lH o OI.LU)!JI{'Ldl1l10ll II H::ldAJH:l tlXOahHJOIroa)]'H '::lhigO'L1i .LH)!::JHRLHdg llH a.LUXO)]' HHX::Jll::luoda::l 11 110 HllllOAdu UH 1\::"l.L!):O)! '.LHU WH ImhIgo HHHhHdu OlOJl::JAd llE 0. J) ~HXAgf:H O."jsoxd'l.~EIOH::lIIh Axd'La "'1 -H!l"UUO ao ::lh:J!l"OU H.)JAj_ llH ::l.JUHltdll:) Ill! d'U~HIIIII'I asdu 'l!HmII6U HlI:llllllllfll.:)oHl1odoHf:lld mradn S"981 .LHHHHI.BS.13UHdpliWH 13H U.LHHlKUa-HllH I - .LO ::l.L::lW OJlIfBJ'I-OU II OXIfBW-Oli llXHg -axodu UII)!UJlHH HIfBX:llIOU OH::J'LJI HUll oasd HHOAd H HHOAdU 'HIIhHtldcD H.Lll"HTIH£01l llH tlH M.LO ll.HIl. :J1H+HliO EI UH.LXHtl.)0 10 .L:)'I. 'W'Lf:HHOdxllHll ::lMHtlHPLOOWtlO 'XHHd:Jl::lW sodu O.LO)!([O)l 'UH ::l::J8Ul1lKlIE! H.L::lII) B!l".H:lHUIfUg Il)!O~l'llIU1l.B)!::J mrsdou) .L::JOl-'lU:lH!l 11 If tlilodlIE{ a HHhHlld<t> llH a.L()HH~HHlt~90 HJr.L'LdHW ::lh llH 1l.. :"lHH::l)!(H!ll1 'I q'LD'HU:lJl::lUY .La::J::ll1H)!:JblI % OL .Lud::lIIWH ·HI.LUEIBHHl1:"lgO ao BIlOdlIg • !~tlH)!(ggEH::lH :l'L::J) UlllH!):O!l" 'J 006 HEtllIBf: a 13HH.LHdOEIOJ :"l.LHHllOIU -oaod HWOUO ul1 If.II:"lH H HHH::l)!( a :Jf:::lITEIarr HHd::lU tlHd~EI:JJ .l.L 0U co "J 'HHd~uWH S" U.L:"l UE1U BIIHf:tlruO II HHTIA.LU)!OH.LO:)Wf:H ::l IH II :"lHH:JlKOUOlI llHH::lOII 11H amrcd UllllhAUOlI ~H O. O.L r.)U-OU tl!l"hOlillE: ~UUUE ul1 H a.L~HH::lU::lOllH .Ltl.LU>I II 110 BSOJlUO.L:J:):Jl1 Ullod!lE{ 8.LHIIlldil (O:Jd::l.LO ~ .•.I.) UOllrrx 'HHHUwd::lJ a O. arradou U OWll::J l'lH:"lII.LO .L.L:)llh tl.L::lIIH::lNAf:udoliO HEllUUE uD' :l:Jd::l.. __~ 00 '-: ~ ~ ~ II) --~JdAg::JgtlX _("J 618 ::l.LO llll' llIlBU::lA 1l:'I:llllI.L .L::>HHUU::llK::lHHHhllH H£O.LO::lm O.Ol1::lU::JOU HH::JOHOgl1'L::J OH::lH10g0::J O.lHHd::luWH (HHHBJ"d~j ::l asor) ~II :mhIowl1BH '.Lf:H O. +.LO HHU)!(dql1l10ll 'aI.. ---0-- -' sodu rradr 91781 us OJ HIfHl10g0S::J UH HHruOIlY .LO::l.LOhIllIIA!l".!'L!l.L::J HJllJUEIEUUll E 'gHItll.LHUO a *dAIIIl)I -ox -ou H)!::JH::ldcp H~EOHTIHgwll HH..L O.L:) -HIfBHOHTIllH U)!:)HllWd::li OJOHW" raaodaaocad HHHUll[d::lj uJlH([a8 .r % 'codnsa O.LlJOli 'wH)!(::ld lH -axodan Hdo:U 'd:"lD'uu ~H OI.LO llHl1::l BE: BHlH'l:"lHdu •• 'HHWdll ~B8X1l)mH 1.LO O.l1l10II ::>l'lEIO.ro HHTIXll::ld 118XHHf:H)t:"ldu HHlI1lI.LtlHO'LX::ldll::lH ::l.LllJOJl H "dl'lhHHI'<'L.L 'HllHI:OU OXITOJlHH .LHOX 'tlHoiuIHW ndt llHOHUHW rooomon 11 HHIIUd:JgHU Ahi::ld:l 'HH!lUU:lOlItldu H.LOUtlhUH .Rad~::JHOJl O.LHO)! .LllJO)! UH 11HHD'OJ ::l.LUJOX Y l10u OH::l!lU.LJlUX tlX::la UH O.mJ ul1 .LHJAdl1 araxouo HHUJHY _ .LliTIliITO.ron tlHOHIfHW ~8l1 H 'HnHUHIfB.LllJlOH::ld¢l..LHTI!1ud.LHUIIHgwu llI.1 -::lHH11U::l)!( .) 'Imd::lIlWn -OHVI .O -cxox-on '.LHX:)HHl1HH-OUJHll O..L UWHH ~h::l8 OHU::l.LOHHHO.L" a llItHO ·HHItll.Ll'l dHg ElldaH amqo 0 Ol::lHtl13:11mA.)h::l!lOU Uf: HHEII.I1 'HHIfJHY I BHH::lOH IlH ::lHllHWOU£H O.L::lO::ll1J\'~l1::l::J 1l.LHHOgdAg H HHH::l)!(H8l1 AW 13H UU:"ldxD'OU II HHHtlIlOI1 uoIfB~H -'HH::llOUll:l % OL .lldJo?J H UHHOHTIA.L::lHUJllIfBH llE UJllWOU::J OH8H.LH DOL ZS" 'HllllIIOUJ •(~.L:l:"lhI'LO .LO UH::l..O!lAh'L::J BEIgAJEH Hum::Jay i Al:l')J(aw ll)!hO.L 8 (U!<J.L:"lHllW::lf:IIUf: M HlIllHIfBJ HUH HHnd'Lj HH)!:lIfOlI II .l. UI. -asadu Hf:tl.UHIII:"ld.uS ..LHJdAgogllX llH llf: 1l'm'Ldgo oo O..L0HH B.L00 a.L::JOgUIrO - "tl.L::JHUH(OHllUllg H HUH::J ::l.ltlH)!(tl8 B.LHUO II HHm::JEIY II HJI::J::lhlunlld.II H BXHUOH8l'ld aaadn ~BIiOl araadsx 009 000 61 aioomroden HHhHIff:Bd .LIll10JEH aQ)!tld)l UH O.L:lOWHOH!l"Uf:::lH ss _.)! H)!hHoa HHX:)JdAg::J9UX AITr::ld.I.LO U ual1u om HHUdHITAWHI.LHIlO 'HHUXOIUOU .LHHTIOIUOII~d" H Hd.LHHH<lJ B1HHWdu tlll' XHHd::l.L.l 'lIIUW-mH~ H)I:l::lhHH1:"l U:) HTIHHUl10Il HaOJ::lH BHOHUHW W:"l:)O dO.-HHJ~..1 'HHOqUU. 'IHiTIOIIlOa::ld '::lHH::lU::lll'~dIIOOWtlO OH '"Ill1~d 'CJ OHUUHOHTIUH llf: OJOHW OWHaU:) :mH::llKOUOU OHltOJf:H::lH H 0.l::lII Al:l')!(::lJI[ "UdJH" U.Lll)!:lJdAg Il..LQ)!::JAd AITr<ld:l lld::lHdBg ::l. H XHf:~ 110 ~.LHU. llrIH::J. Bl1·· t1&H HTIIHdO!lOJ so If an H)!f:UX Ht~::lITOl 'HllD'Hl'lU y) l1UgOUdll)I 10 .i<h1.UMJAd)t. ~ 'lftIH'LWAd .Lodu UlllXOJdAg::JgUX lIlIIUhiO.LhOil ~.L tlI.L XdUH HJI:l::lhHWOHO)!H l1::lUO XHHd::l. OWHl10XgO::lH ::li HElBlKd'LD' HHg0l10U H ::l.q.LHHH::lW:Jds o ::lHH~HIIl'ldo II ::lHH::lhUHE OH)!(UII OH:"lHEH)!(-Oli .L 'HX:) 'HMJHU::ld BHD'::l U!ll1H!l"OIIEU IIUliO ooa H)!lfU::>g HHd~llWU g 'J OZ81 UH tl.LOO O.L ::lh OI.UlIOHUwd::lj 13H aI.Loahi'Lo OHWHD' OHUllHOUTIUH omsaioedea moxou 'HUH:l :"l.LHIf::lUD[( R::J O. 0)]' BHHHlIlld ll. tlH U!lUHHW -Ull lIIlH HH::lHUruJodUf:tld osodam UlIllJlll.L~W •.O'LIfg:) HHHIf~.\d::lJ omo H llO.LU)!OJdAgOgBX H tl.LO oo HHllUH 'HX~h) lllIXll)I :J1HH -HBH H :"lH OXB ':"l.~ ~ ~ o -oaiodu -H::ldq.Lll)! ·U.LllHtlmO tlHAWmI tlilodag oos BI.L :m'l .11aBhAIfoil .LHOX O. 10_~)lHUf:1l.LO!):~l1'LO 0'1.ln 1ll!H.1 II UHOJlUf:" llH ll.ltItlllll~I!IlHIfll.LO)!:lH::ld<fl AITr::ld:l - ~HH:))!(OUOU O.o tluodaE{ a ~::J UIfHdI.=::ldil HlKIf'L)t 181 l1::lIl.LH 'HllH::lIIOU:) '(Hgd'L::l H H.)IIOH)!HgO O..L HUIfU smraxmrad UHD'g 'll)!(d'Ll1EH II )!BU 11 'J H HX~hOOL96_'li_@:_B~g~J_98Z --Uf:ffH::)Adll ·J.. $.HW BHITr'!::J OU HO::lUOllllH tlH ::lHJOWOli w'!)! -pm HHdaIIJI[H OH 'WH ::l.l:lO Jll'lU :J::JII OH '(H.LB)I:lJdAgOgBX ::l . gg .tOU !~lHIIHIfOdu Hl1udllf: ::l.

.H. IT'bPBO."Hna Hanoneon no 'OM n .lI.ynrre no-6 .pyra cTpaH'. ITpe3 1830 r..""'D" Ilspnocrenenen q.0 ".moHa. ""TO raaa crrryamra csuteBsrrpexa a 0 M"""illlBO. CKHTeIJ. HaMal!)"" . ... : s: l' lit rum' • -a pUSHOBeCHe11 S'brrpe.~a crpepa.. . A..~. 'R B:HeTOHa KOrum""" cpeazy THX. epnxa H C..l(bplKa B 1pll HO eKCrrlIOaTHpa tPpaHl.TOSa He YCKOpR:Ba 3arHBaHeTO na MMneplIllTa. xapmep Ha . y"OJ"''''' ce na 5 MumlOna npea ..BOH• 30-Te ro."0" aa X.s: cyxa He MOl'" na ce epaaansa C BoeHHUTe 610"". sa no napare..eil 6... THpasnonara C noaese rro-xoaoreaxo OTTO" aa Xaficfiv r K .." MOcaT" ".~~eOHO'HTe Domra npes 50-Te ro'."Tpyn"" OTTelKO' "TpeweH rrsnr H Maca ooe.M He MH03HHa cppeHcKH.DoeR" a_nHCTp"".HHe Ha <l>paHJIWI BXona .s: c. HellHaTa HeManKOHCTOP. ne csrosan« PMHCKOTO BJUIllHHeB rep~aHMll ' ~ :.ycTpllarrHa •H oxe na orxaspns npereanaHell. Er:P . HaH-Be" B apMH>ITa: nrapCKHTe"CT' y lUill H AB'::YpHll..'bplKaBH samara aa YCTaHoseHOTOnpes 1815 r .----.oeeq...."OH.a e SO. lITo e Tpy.. na paamnue an acT.'"'' BCHqKO .TypCKOTOnanrecrsae.HTB no .H46.eKTHBHa-.op.. xe ocraaarnrre aen .OpIl H TBHe ca . .H.. na ce o.' "1J.peMHHa..HO-HK'bM """.KO-HTO npasonaua J1. B.<ruIHTO HO e roros "a asn " are na 'C1]>HH" . K 20 1854-1855.MYMHTe. 81) .. ..O aa . Ea nOJIHrnKae.lI.a O'1'anH'm DoeHIX ..O Hno:o npe""MOTDO. a H 6'P30 en" . sa na P"'1'OM<T H nocnemnrre H finoxapa TP""HoHlm~e cne.I.HaJIHa noeana cnafiocr HeTO ua )l.H"" • nepuona OT I 760 "0 1914 r.anpamrrenOTDoTO..) -pa3]l.epcT~::O ~ t'l c"l '< lSi .n~:r: T ~~lKe J1.CTOp.HHH ".. I c""..oHane. XIX eM".~.MCT.ta lKenaHMe na aanasa Xa6c6 p. c.lIT ra '. aa apuasra ce orrrycxar ll3BbHpe}J._ .OPH BeCHe..roeKHa CHOTeMa.. " anCTp'HCKaTa.>U '1'"mUHTe H T.aKTO oT6e..OOOM"'IeCKH 06CTOne. e nancraaa H"onKHOBena: TH l''!. KoeTO ce np npe""M."O". ..Ta npes 1848-1849 r.. ca p"nono". 20-Te Cpemy .. c])peHcKUTapesomouas.II.IllIT.U..n.anpoaeaora aa "B'''T""o''''He''''.epaHTHO D epanHOH.. AoCTpHKsaanpa.. OCO pOHHOOTTOBaaa Ilpyc •• H Ma apMIIH II BMHa[ll MOlKena n .II.H... B.<aTO caaara BOTpHH Hanpe""a. DC os a aa....."CTO " Meer.eJlenUTe "..0 aa c])paHU:Ug OIlHTllTe ir na yc B .ycyn H CToMaHa.HO ce csxpama na ua 96 MHnHOHa~ npes 1865 c.RCTBa OTnerepMaHCKHTeHap".TIYO_cTPOB _ H CMB'b3B : paanaa sa pannOCTOOH naprasop B eaporreiiB"B. II KaTOce saae.H.. .6...pyr XOA.eJIlIii II B1IllJl.eo. nape.~a.n. MOHapxHHTa rrpO. 11 E B .""H cann . '0"'0 ce """"..lI.a b...."NT ". co . HaKpaTKo..a Ka)KeM.~ en no npyra nODO.."" ::3 ~ ~ ~ ~ ~ t HllTe pasxonn . KOeTO npmZY>K)la. 6a apHlK.neTO aa q. TO HMnepHKTaxamo 'iRAO H30eTa" OTAHCJ."". """"... e Buena Mo><e."a·rrr'iHtlTe_H~~ __ . OH KRH"HHnapH""..cm.""T< COBOPUsa .e KOPYM."o.II. " Oute non'"" . a MTanHaHcKIITe _ B YHrapHll.OBb3MOlKHHll MHHllMYM.:: _6 TaHOBHxereMOHMHHaJJ. 0..np"'" M" ...enn~o ITplI rraTeHTHoro C"brrepHHQeCTBO ' .~""~". c.~a CTHnIe. 1863 BoeHHnJlT 61O... HO...e . AnnHTO M OKonO caxiara BMeHa.pasnpocra. Ilpycns nrpae ponsra na nasax "elI" arpecas na <!>paH.'..pyraTa CHlia Gu MOrJIae)J.06POTO. 6. 1859-1860 1848 M 1864 r. ~ TO'HO npen Bo'naT' C Ilpycas. }J..lI.lI.M.e C H" . n. .aT Me M3n0lI3BaHHrrO-KbCHO cppeH3a 1I11BaT H3rron3BaHeTO Ha npHHl.aHbIJ. J1.ce.penCKoTOnonrrnrretPpaHU:Y3HTenOCTMr::~~~H ose HO c moea aa npyrare CHrrH..HKT Ilerepfiypr ne COMO ' O.a 06!.::.'~:::::.paHa ... ro""HH _ ADpH0'1'0MHOTO Hanpe"eHHe na lI'pnaTa CBeTOBHa oii..aCT". nepaona OKGno18Iz~~~.~nMBO.". ynpaDneHHero H B Ilon-> ina H.p C an MtPMrrePHll.. H xoraro iIciglliIa-lie--caMo K"bM-eTHHQeCKHre npMaHIJ.eH IT 3 .. HUTOenna OTT03n .:L18z:.~ no ~on.Oll\eHa. KOHro ocraBa cBo5oJ1. nO-JIeCHOcb5llpa rona'"' narn sa cnnea nOT Bsnpex sa "Cpe.MHMBClIqKHre ca .. HMrrepHHTa nparexasa crpa OTnpyrnre Be.._~.ern na <l>pa. "." <l>p""".no .np'B ""''' 0PKeeThP a OT '"0 ono"'me B~P~y ".HO • aa npYCHH..pHa Hran sa PeHH:"Ta 06naCT.!~.ex HH"YCTpHanH"""'" e naanssna "MO n onpe.lI. sa na "'P"'" rrsnnara • cana."· HaI1HOH3mUIJIT 0~~6pa "~'HIUIHOTIlpycns H XaficfiyprH aanauen xarnrran. paJ'1'0Ma npes 1866 c.l1..npHMep e o. ~~_~p_I:!!i_gK!fH_nO.a norrpesar ..HTe. n .- onpe..l1.arcr.Ba J1.eCTBo.. He. 'P"'" ..Ge6yprc • m.aH IMP eaaa nencrsas c 11 naxpas.anH " • Divide et imp era (Aam.bJI)I(aBa.II..:~JI.....Te •• o To.II. KH llBHHTe cna60cTll Tll npllTelKaBa II MOlI\. BOHCKH..HUTB C.pHH. C aHrJIHQaHllTe aa aa c]) ..o Ta3H nOTeHIJ.".nHTa.).He co ce . no Hanoneon 1I1 saae • "a H"OH" aGe6ypmcpenty Ilpyc .HKTa c I\an .: . '" • H.". oero 5H Morno na ce nox nepaa "M.QI 5 (50 Q/. _aUCHHHcxo". BoeHHaTu CHJIa aa Xa6c5yprcKaTa llMrrepHll no HaqHH He OTrDBapH na BOHHHTe.Hero na onacnocrra TO ce "ODaT no MHH.ll. nacenennero " : no~.. axmepnrrra me "HBee ..lI.. ..[)U---1 Hanpe"1>' He Tpn6D. ~ H:"b: ..".:".lKeT rrpes 1860 r.. "'HnaHCODoH".e C TO>Oua lIPY"'" ~ H Pye . He H3.HoCTn.cKillI no. npes .::.lI. . na.oCTanOHH. " ..:o:.OKaTO A no-ronsxara xacr OT llMrreplUlTa OCTaBaHep".omm "OCT"KT HMnepHKT. ( ..a IIpe. HanpIIMep npes c.Hacnna" ' 3amOTO KOM6Ji1Ha U:Hllra or crnarerasecaa TOBaTll e cxerraaa . lIU:ll OT pa3JIHqHHnap- "BO e.a ManKOno-..lI."naIl'''eT aa HapERTe MOIlI"HH T. . npoH.. rrorrOBIlHaTa OT xycapMTe ca_'-- . KaKTO CTaDa'ClIO npe.I. " npes m rrspsara nono. '" iuu"."O :~~' c~::"':."OAOTBen • ..HOTa xacr xaTO ooxeMn" "Mme 0'0".a L1T"-4~. pa3noCKItTO <ppeHC.. '''" n H.rr"'" H_" PYCUH..lI. nepwren. II pecypca II na crresena Jm. rum Pycaa a Bzcxa . npexa 'Ie e rOTOB.o'H "'IlY "...Hna divide et impera*. nasaae .an..aTO ra xanarynapa npes 1866 r II yprcsara HMcrsyaa. OBaU3..HaTH caxo 3 /0 OT 0 mare npllXOJ1.HM ~_~~---t crna.a npexaae n ~ o~a :a.-:':':~.~~'HO nopaKlJI' aHeno-npYCK' C"03."<OHO>lH"C'" . H rtpes nocn"..<neR' paftonH na "n". KaXTO"P" 1848 -. roroaa .II. II )J.H 10 npes 1 7 r..OM""OOO- IS: ">T':..paT C~. He saae c KaKBO A J1. e 179 MHJIHOHatPnopllHa. e npasnaaanero THJiIce ornrraar .. CII (napH....Y3HTe KOHTO <I> ""p". np. amnrs ce 'pMM' sa norynraaaae aa YarapexaTa pepaw onnrsa c mrrpara rr TOmnLl[ Hranna.panpn l! ce p:Orrb:'IBa H or nancara sa no- llH)J. cnen .Ho npena BCWIKo aa cnafiara ThprOBCKa cp enc"a .. ~ lKHBllBU PetPopMaUMl1Ta.-' ana= ------~~ .._:_::: -- 5 """ ~ Gm.OP'blKMH)..a_lloJ!~'!_f' _...05pe.:7e ~T:H~:....Ha ua XIX .a. C MHOCOTO o>.. .O • - C H. e." ". "PMU KOn$." H".o.aOTXBbpJUIaBCTnepas.a 3aMeHII Ilap HllKo. H Ilpycas no HImYCTpHanH"""H aa rnaaa OT HaceneRHeTO. "uoroH.-t..'bplKaBM raspno ca peureaa J1..:. ":" rn asa aTa·pOHlI-B-JIeBaHT. spona.~ pa H3JI116ep.-' ~~.B s i>:l ruTe na XIX· 'OK. 'OHTOca omYCKOI.!!". ~ p X aomouaa np" I 848 r. ym. aa apMMllTa ca OTIIyc2 ... orxacrx aa TpY"HOOTIlTO ...". m.." (aanpasrep C"C~HHci COTODH" npexparsr cnoposere 3M6H. H T03H rrpou:eHr ·1849 § H ~ ~ naaa ns aa na o v gs lSi 1-'-4 oraro HMa'pH'" ..n: BCllqKH CTOII orpovaara pycxa apMHH...JIOlKH CbI03HHKa Ha lIanpaBlIeHHll.. KO<TO na "Wl.mep. 118 15 1864 -~- TO'"'' tl b .O enaa _6 'i 8lF'~'·'· ~ "~-"---' . no D311lIMH0 csrnacne XIX sex Q'palJ.'H" aa C"" HMnep..

ll)lOUHdJ.11liOHaUodaa BHllaoq.~~~~:Il'~~~1.tlldu1.'rrElld ao -ll£ a odoxo waos'LO "qBOIfJ llIt' glldo)l ~ ..EI1 a lll1 llIfll)1 l. . Afd'La aHHHHrra llaEB>IO 'oo 'mras -HIlJHll llH H a1.o_::l_'J.::_llNH 11HlllOHllH ll.LO HHnHBd4> 1.ld<fJ lls!):od.as.o.0 llatlrr.a Oil llJ.j IIJl":)HllIIOl.1HJAdlt BH ll.0EIIiH ..HIIO '~KJ.00Halld EH oma lllt.:ldullH llR llaU.LnO)!-~1l1.B'Hdu !IlHHaOS llHh'l. -..o II B'MJ'larro.SI:is OHIlnHhBH£ 'K.LOah'(lJl"OJlOJHS llH OlOgLJItOIlEliodII 11aO)lrrOl.og~ah-~B'alldgBE-.L ~ ~ < = S: < ~ .0 OLaO)! 0.'Ln an dll)IllN OLIl"O)l'HElll.01..111JAdlt 1.0 llHaH)I(OIf Il"OIlO1.11aJ.0liOAd HmBda::lHllIfllg odno red -soudu OHmON omx -odu HaIflluruoAl1HH ltalfo ~-IlH ~~.!):0)! 'Ill3111Ull)! HaltOgOao IIHarrmHwodu HNaUOl adaro iOlO)lIfOliLO 'ual.1lE JIAWH.)It dll)lllW mow s: II ll)lll.0 OLaliHalfaOllH noxzdu NIflfOJ-Oll OJOHN Ball)1 Il)!OJ.111)lONHd)f llH aNads aaaooa -airox adon HUH ImdallNH ao ll.:IillOHIO »u 'llHdasOI"maH ndora 1. llIfa1..OUllhllH 9 'HIIUJHV llH 11801.Ii'llqO.111l9)1 'Hlld)lllH rufH Halldll11H am OS)!ll)l . llH aHtllIKdHillElld '!tam> :)IlHah\1HE: OU a 'Ifll~mdr.Lllg S'LS 01 a 'Il)!E'Lda a.llJlIIHEliltadll -OA OHh'lJ.OOH'fi'AN HUll LJOH)1.L'LU 1.Jodm:tld '~~a. ~.OmHUHlldu a a.llbllU(.~: :l.llHllru:l llIf lla'fi'a B'Hal.OOlt 'J 0981 sodu 11 oxsduo % !..:1g llH )lllH(.1$0)1 g 'Edaq:.HH.lld llIfIi AIX 'J SI81 llE Il"IlHllmago -Hlldcp 'MHIfal.H_H'LaEH lfHru:lay o ~ ~ ~ 21 ammoradn N'DI "aHHa)l(11fIl1" 01.0 l1H'[(a axsoa l.oall -ql1l 11 'an)!(adglj:lld)l H OlO)lOH1l)!Hd sanouroaad 11J.aHdowo.LOIfCP 'll1.)1.odu a 1.llNB'IfOJ-OU 8 ahllgo U.0 11J..ll)lOHadcp 10 a OH 'llWB'IlOJ a ou -ll)l(dq..LHll -aIt' ts BIIIIO 'HllIfJHV lfHdarrH1.0Hlj:oalt 'dOQHldllIl Ha01.)H-OUharrnlt II '"d'Llldo&" ll)[l.Ou<fJ ia)!OITlld)i ~HiJ9Bdi)}i: lO'-H~hHao adn Ol.llH)lll)! 'llIfHO 11m 110 Hda'JtillJ' H aIHHaslogoo KaH 1lH llltaJIJ llllEllllllE adon . al.LQ -HIfJ'LB llHII'lJ.Lll)lOHad4> '~~IIall)l(dq.OJlO!):HIfJHll l1)lall llH OJ.O all-llfillIlO)l110U __.:.:I tl80H" II alliHawodu llalldll ~.IlEH haIfll)1 H KH)tHtmdal1HH uredora sodu 11aJ.ll)l mKAuo 11 'HrrHO raaerr ~ Om'LO al.Lll)l:l!):l-IUJHtl 'lld11(.toa llE B'H!I ll8 a XH.1lHlfllUdJ.S U '"""" 'IfIiTIHEd<1>.llOIIHIf 1.Blt'Lg 1l)1 BagIi'd! lll1 aLMTIlmOAd llH 1I 'a1.I (e)las -lldHHHJ'WIt H HtSHO a aH ahas I I llrut aUIHIIIHltadu B'L ah 'HHd.L 0 ll811aElld ao HllHllWdaj l1H llHU80lfOU H adolt .KllnOIUOBad llIfllg a 0.lll"Amd.IlJ.0)lIfOJl1.10)lOlllllH)I 1.} S 181 'J1::lUO lll.B'IfJ:uadll -ON 1..odu" H .Lo)!oH::ld<fJ -EHOdu .. II H lldo)1 llJO)!KHOU II 'Udll£llU U OH 'lta:)'LO Hq.OlldllH OWllltU8 IfH11H1ld<1>Il'LS HUTItl(.LO a HHaNodu llaltt[ 'll1."7 -IlH oodusa _.11gAJll(.0 .:I.)Ill)l '1i0' aLllJIll::>' llH lll.1aoa)1 HEal.LHdaJ.oogtldo)! LO 1l1"IHL'OJ-OU a 'J'<lldol.)J.:1O.)HllaAHLOam'LO a 'J ~ 181 EE llHll.liHHdall'LO llH -uaomrodu Sf: a H mON Ho.lill<fJllHEN 1.BaBhnHllruo ~___:_0.oHag'o:JO a llSOL O)lB 1l)1 100H)I(ONE'L1l ! Ol.OHbOl.I llH lla1.)1 .Oam'LO -OIflllllt -orrlt:ldu allruu 'odo1.~.HH aH OUIl"TI O.O)!IfO)lLO 'aaouNal H a(.)Ol1 "B"HHtlNdaj aH 1l 'HH:la.ll)l:lwud)llt. s ~ lllllaalfori l..{)lfaJ.. 18 I 0)1 Z6L 1 a1.lldII -OJ llNH 'HUHO alH)lO~a~odsa ltado OJ.g-ou ". 1.o '(l)laH ll)IOahllNOHOJlll 0 EOI'LO ll)I:lll llIfllO a.£ll 1l)1 III a.1l)!o)1 l.OAltHIi llH .0---- ah-'1.ll>IOAd rrono ~odg 1l.aNO llHlj:Bdx H 01.1 'aNada Narrgodu Eadu HH!IHBdcp a'La ll1.:Il.. H llH ou 'B'HnHlld4> J.tl)1)!(arrJEIi lllt axsm -odu oroasumaxodn OR 'LOrr<fJ lluJlOIIlld)l Hll)l(d'Lltltou tlJ.:IUaJ.~:~~.)Ill<l> 'HoauoullH -Hlld<i> oxa [~'J !..aIlH. a IHITIHlldq.r-on 111. 'III HO ndn .111liOHllNOO g 111.I llH 'III .llW llH 1l.lld Oll)l(A U080 ac ll..LB"IlWaIfOJ-!!-llH '1lS:Il)l(d'Llt IIHltaO'LO a1.HEA'rr 01..L.0 HBa'[(aI!O '.. r.dll 110 alll)!0IlaiIodaaH'L8Ell oJ.:lIt 'lldllg(..L:l II I a.{)I II O.)lElld llLll)!OH:.Hd:)IIoodu Ha_IfllHOIITIBHN'DI a..llll.Lond HaIfllHd.-' 'O)lJIIH-OU ll)!HNOHO)lH lll.oa8. Erg H 'I} ll1..)lHIfCPHO)! 1..llJO)l a ndolt aH-'llHlld. oo aH .OOlt I -=--_-aaHIi oo LOllh 110 llJ.mollllH oraros ao lllt aHlll IHUIHlld!l> 'O)!...)S1.1Bmallg eodn !iii uagJid.llmgo 01. adora I. a 'J 0S'81 'aHlIJ.{xo OJ.~~:~::~ ~::~~~~O'~~1.LIIH 0.)IfJ oo J.LOf:q.)OHaH.rodto (sm 'pHaa1. HIlH "tiIiUHllJ.LHH saoairoa Il)!HHSHl.lll.'Z81 a 'J 0£81 sadn 'ol. -.)h al.Ol. 181 )1auo HO OlaHllS~aOHll.HTIIIHllru llH aHll'[()I(aUJEEdadu BE B'dllElOJE(.111)l(If'Lltodll aq.LllHlldl.aw 'abaaou 9S::lHHHW llH E.Imadu ah 'ahllgo Il"ll'rr m:a.Hgq.O.:mHHJ'iltll O)!OahlllllNoIlUlilt raramrodu ~ oHaua'Jtaduo ultlldou HJllHUa aH '~1.anHaHH)]'ago O)lOHllKdaJ oo ll)1 HIm ll)!(lld.da 0.HwaEll'!t.)J.HHll£aH 'B"Il'rrHad.Lll)lOahlll.g.11SEll)IOUlldtlEllU_ll)lodow)1_q.0 HlldgE:H 'l.OIm ao ~ 1m aNada oromaranou .11mllalt.odu Ii'OSO llJII"l.IIJloaoJd'lJ. IImllHllltE'LO '"dllOrrj a ." H)lbHOa J.00 110 lfIITIHlld¢ HHrr:).:lH 'aaOUNa.1..n.o Ii'HdaIH'l:lI ll.u)lllIIag 'ado.DIll lllioahlUSNOlfuHl111WHIf .ao'lll1-lla9HdL Xll"l. Hq.o)IoHad<fJ llH oaaad .L .01.KHJ.L 'B'HTIHBd4> 0 HHllllHEBdgo'LO l.~'L~~:.ll~Oa(.luAdlt Amado Bl. 'HHLKHdIiltadu 'J !.Llldll ll)lo!!-aIIodsa ao aH oarsodoa lllIl.-0Z 1lH I$lld)l ll£ H mKlla OJ.HHLaIlli.HJ.Ii'UHblllf£Bd OHlf'LUl1.aEAn:Hlld<fJ O)lV 'll)lMl'l!OHO)lM llHdAl.B'l.HIIW::lH Ii'H1.f!oU -lllOO Il"lld)lllH H 'J O£81 ao aH IIHOAa llHaal.LO.LllOUIiJI 'l~"dllEllll B'aHXa1..lB'IIHa)l( 8 XIIHdaJ.L.lh.~ l.\)lHO)l llH ll.a OJ.lB'HaNOdu ON:.BdlIIfOruHO)l ~ -ally H HH)loUHdagH a.:~~~~.llJO)l 'ahaaon omaH '(~% gZ llJlll.ll)lUIfElld llJ. to -:c -HIItmd. 11-a KliTIHWU_ llJ.tll)l a1.L)!E)! '.)!ll)! - .LJ.KllI'\dV ')la8 Hltadu ll¥ aHH....LollJAdlt1.lm'rrllNOlfulilt 'Hoad:).0 'l...llIfH)I(If'Ll1odu tl1.1011 tl~llaHhdoJ" aJ..B'l.llmHllNlllf B)I:llllfl.HllHIIa.LHrriiO I H HJlOahliJOrroa'ltli llH aKHua llHBru:J Alt)l(ai'l - -dcus.EHaWOUO 'UHUh11H HUhllUElld MH8llg-ou OU ll)lIlNOHO)!1l II .HHlj:oa H'LH 'OHhHW\1Hlllt ll)lllJ.)!Altodn IlHHrrllHOllnllH H oaronossa J.I -arCOllllH ll)!hadu oromns oroodjj onmnraa llH HHH)10J a1.) a anmOJ'itr11H 0.Imdu -)!h.:)O)lOrrao HdaNElld t: .~Bi] 0 ll8B'OllIfJ'LO ao O.MHIfllHnO.J.~a~.HHBh 'aoruooAIlOll HHliOHHH 'HHTIHlld!l> 1DfllllSIi'aOH1UOE'La mmU::lg HEdq.B'llgaIlo)l co OJ.lldaJllad MIla l.Oo)1oH:laU -IiHANO)l IlgllITJ 'B'HHaltllrra acssu o..Llld)!IlH llE llgdog" i' -&- -oaaHII II aaiotrodc llH 11J.'L.Lll)! 'll)laa OJ.llaHHJa.)IlH 110 'm'ill -aIf::l::l1'lHllH LUOlldMdu .:18.I allIla)!( au XKJ.l 'llauo'S ° HHTIlllfllO)! llE H)1)1(a)1llH .L AlDK:)N BJ.il~lf..)t IIJAd)t a II llH!):OIl tll.119l1'xq.La:la)1 codn a . -. llaH8(...0 .LM£ATIHlldtp 1.0 1.llOa ll)!:ldn'LS II "HoalfOUEH" n~:::E~1.LOawOHNllli~dii~'Il~l1hll)r H)lJIllN) IlHTIllE:llHda)1 aemcdrsa -------.0 OHUa1.O HaOOllN 'B'H'rrHlld4> a'La HHaHlldJ.lllOO'n' llaOl.) Oil IfOllOHON HaIlq.aa 0'[( S181 EH soumr 10 )l(a.)d.) Hlt)l(Ah H)IhHOII llH oanx oaaio )lIIH I lllt lllfll ll11rrll1.LHHl¥.llJlOHad<fJ HIm)1 ·HHmAltoHH)1::l 110 aH aUl"nlldoJ.)du HHnHlld4> llH llWll)Kad II HOltHOl[ llrra'It(.11hllH(.. -llRlta " a odoxo-ou lla01.HalldIIllHllll111NIl"H 111.LO llH)1.B"01.Jrra1.(mo IlH codu orax llIllig ' a 01. ~ ~ -Hlld<fJ' "aal.l1ltadu -ll)!Orrg oo B)1 aIlH ltBruHdBh a llIIll)1 'IHfHa)l(lldgo'LO -IlUO lllt llIfll)1 l.)Um:JOHtuo 1l11l)l:mad<fJ ahBgo Elf" O)!h.MllHOlfO)l 'lluoda3 H'L~EH_~ '(l:l~IfOd 'nAd)l llH llJlLOglldElld trodu UgAJ al.0 1l0Jl"HH 0)111- l. lIaH 11lllWllO lllIEUOUEU ll'[( a)l(ON HH'rrHlldcI> 01.LllJO)l 'aw:ldll ')I(lldllll llH HHHl10J al-O£ OJIf'Ll1 daNlIdullH 'Imod pHV.lld 1.:I osaorroa oaoumaxodn OJ. Iladu ')!as Il" lldMJ"l mrao LO ::10 lllt OH)I('(l!!-OU 1..A'rrHlld<fJ 11HOHlfHW S' 1 ~BallJllE llAl[ c5 C'"' nuondqnx llH IlsaL - XIX ccdu L? llllioahliOllIO! 118ll1.HHllhHIlJHll Bl.1l(..0ual1. BO ::lH lUll)lOh.'Ldo n ~1..OOUarrmHNodII 01.)HEan'LiollH ::lJ.0rr<fJ B"1l)!Olflld)l 1l)!1l8(.:I)I(Ma)1 llH HElllpOUOBHl.")1. llH OJ.L1l8)!1l)l 'da)1HIf HahHdoJ:H\1)1 II HHJAdU IIJAd'n' l1ad :l El1 01.llhllHE: on tl 'll)llaNO 110 a1.:)_a<J.]ig_)JIl_oEI ll1... XIX --'O.L)J\1)! tldllEOda -aHaodr.LHhllHE:.olt::ldooUaH HaIfIiO II mlldliHIINol1 Il)lOHad<fJ oacacaou as llLHHH.11ltoIlEHodu \1 ONllO aH Ual.a..110)1 'OlaHHB'HIIa anraon OJOHN 0 a Ol.m.B'HHHaNEllaH lllall)1lIllduo llJ'lIlH 'B'lldallNH II 0.)IfO H aH OH '0810IfaJ.LllHBdLo 9 'l.H01l)l(A aJ.du-odr.1l 'KMlfJHV Halldu£H Hll'ita llH O.Hdg 011 IHIOAd )1adIlllltllruadu Il)lOJdAgOgllX ------ -a do.L:l(.B'HJOIfO::ll111 O.11)lOHIl1.LoAltHIi "1 ---~ gg • 'llMmO.H·a OLO)lUO)l 'HahHJOIf JL~"l1mllaodllhoElld" _:~ H£Ol. ao H8 a.i 'llH!):OS 1l. -goo .O()EH" -OiEX-B-Halr~lt~aIio~'i:i'q_g O.. 10 Am -llbMUJHll 1.LB'o)IoIIEag ao DHUH. oHaoH00HanOOll 1.0 abaaOIl 'IHutJ¥V LIlNIi'H 1l)1 11£ 'HHdalIl'i:H ll1..LoAltHU 11H 01.'L.IOOHllIIOOad.Lll)lO~dA9:)gl1X 'B'HHamOHlO I . -.llU llH.a )lllU H KlIIfllJ.lld tllt llE: 'Ii'llnHlldcp llH llLll)1ado ~ a llXO~.

[OJIHMa xacr OT HapaCTBaHeTO na nprOBHHTa.4 '"d PYCllil <l'>paHUHJI AHrnH. I1apHH MalIIIIHlI H MonepHoo-6opy.BaHe ce ·-·----JIeHlleTO npe31830r..~ TH JIeCHO nocrara HaH-rOJIeMlHl.aa rnasa or aacelITHH napacraa OT 2400 aa 15 000. 1830-1890 r.6 11. KaKTO ce BHJKAa OT n!"6- ir8f.6 1860 14. PYCHH II AHrJIllH ca eAllHCTBeHHTe.nanH B PYCHH npes Ha'laJIOTO aa XIX B. a TeKCTHJIHaTa npoxaurneaocr ce pa3BHBa 6'bP30. aafipoaaaura 800 000 .3 16. OnUIOCUme!l1Wma MOIl. cnopen uiarcsa nonapa a ueaa or 1960 r. KaKTO II B EaJJTllHCKO H !. 'Ie OCTaHaJIaTa xacr OT Eapona nanpensa MHO-+ro no-frspao.3 10.Tlpes 1814 r.HMnepHJ!_~250~_266 PYCHJI 170 1840 394 270 302 267 170 1850 1860 1870 628 312 437 426 305 250 1880 680 311 464 443 _l15 ...LI:aHHHTe .-.2 ::s:i ::s:i )- 5. BbrrpeKH l:[e T03ll ¢aKT OCTaBa m!3a6eJIe)!(llM.60 nasapnn lIeHII.3 8... re ca 8500 MHlIH... ¥ '_:' CHMa or saoca na sanamrara rrpOMHIIJ1leHOCT.Y1815.'Ie TaM HerJIHH. KOJIKOTO AO caxnre cana aa npo" MHHa" CJIep.1 19. He05xop. . cpemy yarapcxas 6ym ca Bb3HarpaAeall C asnpautaaero na rpu-' pyCKH apMHlI.5 ~ :s:: ::r:= ::s:: ~ ~ Mnoro no-rpeaoxaa ea )J.IJ:YlllH.283 __ ~288 175 178 ~ • ~ > ~ I J-oL QO 361 182 .CTBOTO qy_-~na ra..n0XO)J. " . np.paBO aa KpaKa"58: OT'IaHHHTe anena na xaficbyprcxoro npaBHTeJICT..aHHllTe.lly~T ua rrrana OT nacenenuero B Enpeneacxnre lleJlIIKII CUJlII. H 1880 r... a n03Hl(HHTa na nOCJIeAHHH yxpensa orne nosese B pe3YJITaT aa peBOJIIOIl..2 17.4 26.'BO sa nOMOlIl.7 9.__"_. CJIe.IlR nponoxapar HeYMOJIHM PYCKH HaTHCK-H nsopvr B EepJIlIH e npHHYAeH na npnesre xypc K'bM asrpeumo "cBllBaHe" H AHnJIOMarH'leCKO OTCThnJIeHHe B OJIMIOl(.. KORTO e 3aBlIH lOa-=--: -=- Ionara HCTHHa 06a':Ie e.9 16. 1830-1890 r.. CaMO aa . npes necernnerasra aa Me)!(AYHapOAeH MHp II HHAycTpHaJJH3a~lHl.).1830 r. TBbPAH4 ra ca 6UJIH nO-MaJJKH OT Te3H B 3arraAHa EBpo~a..oKOJIO-ep.pl (6.3 9. ':Ie He e oT5eJIJI3aH HKOHOMH'IeCKlI nanpem.!.npH-~'.yKT aa rnasa OT naceneaaero sanaryn ce YBeJIlI':IaBa..1S.j. 3aA.' . ua 76 MHJIHOHa npes 1860 r. 1 84 8 r. Cauoro MUpHO cnopasyxeaae CbC crporo KOHcepsaraeaoro CH nporasonocraaane cpenty BCHKaKBlI TepHTopHaJIHH H rrOJIHTH'leCKII npoxeaa e "no.epaIl. QO CH MeJK.HOHaJIeH nponyxr B Ha'laJIOTO aa .·60roP. He MO)!(e na 6bP. aanosaa H3rpaJKP..D..mUf sa crpasara H sa aannanraaero aa BHa- -. BCH'lKU re ca aa enao MHe.JKaHAapM . ~oeTO e mpuoecemopno".. l:[e HCToplI~lITe cnopar 110 Bbnpoca. * Vive L'empereur Alexandre! 3. crpaxyBaUKH ce OT ClIJIaTa My P.2 10. """'" cpaaemrre 6YPJKOa3HlIJIH6epaml. HaCeJIeHHeTO napacraa aaero (6HJIO OT npapacr WIll OT 3aBJIaMBaHero aa reparopaa).E[.Kpl1MCKaTa BOMBa II ep03I151Ta na PYCKaTa MOIII. xoraTO.5 10.HOHHIlTe cb6uTHH OT 1848-1849 r.7 29. 500 MHJIH )Kn JIHHllH.t.n:KaTO CrraCHTeJIRT Anexcamrsp I e nOCJIeABaH OT aaTOKpaTHqHHR HUKoJIai11 (1825-1855 r.e CpaBH}IBaHO C YBeJIH'IeHHero My B AHTe3H necernneraa llMa "npOMHillJIeHa pesomouaa".7 6pyrHHRT 1890 21.7'..-:.n..0 12.0~ . KaTO ce paBHHBaT aa nOJIOBHRara OT aHrJIHHCKHH AOXOP..no Mope..l.nnHcaHO" OT pYCKa apxaa..s nopa II .3 8. nOTB'bp)!(.aH~TO na MpeJKa or )!(rr JIHI10 C"bmHH Hal:[HH yneosaauero aa npou3BoACTBOTO Ha -ryrya B Pycaa B HlIlI.1 6. a CJIe)J. AO aa peaJIHOrO yaenaseane na npoH3BOp.no caxara KpUMCKa BOHHa (1854-1856 r. AKO He npyro.8 19. Ilpes 1850 r._'l~ __ .nOKa3BaT._~.2 7.H~e~-~c:~::~!!-'l?c:r:-~tt!~~~~~~~~~~~=~!:B-p~~~~fi:..8 12..HHn·no-KbcHo.?!.4 13. PYCKHRT ..<~ .( aa Pycna aanoxna na aavannaa CJleA 1815 r.5 8.IJ:YKT PYClIH ce A'bIDKH npena BCll'lKO aa HapaCTBaHeTO na 6pOR aa HaCeJIeaa nasapmrre CHnlI II BceKH nOMHC'bJI sa Mop.O 1'pH6Ba na ce paarnexnar B T03H acnesr. ce OTHaCH sa TOBapHTe C'bC 3"bPHO. KOlITO-"CTOHT 3)J.Ha-'lerBbpy.~~. oc06eHO B npOMHIIIJIeHOCTMIiJIHOHa rrpes 1880 r.H HaUHOHaJIHHlIT npO)J. Bee nax He--. I1POH3BO)J. e.IW- :g fJ :=: ~ ~.IJ:aBa.Aa lKHBee IIMnepaTop Anescanm. ~ o 10 Bpyren uauaoaanen npO.D. .fepHo Mope. -----~-BRaCHT OT Sanan.2 1880 23.nse reaepanan PYCHH ce npeap'suta ntara ce pa3BHBaT59. or aaa-roneaas npOH3BO.) 1830 AllrJIlIJI 346 Hranax 265 Cl>paIlUIH! 264 fepMaHHJI 245 ___ Xa6c6yprCKa. TA6JII1~A Hau. MJlPJJ...o:J~:.). H MapKcHcTHTe.A? !862~.6 16. TO none ponsra aaPycaa KaTO. TH npeesaxozna seem csnepnax rro cyma.a 10).naPHOCTC Hero.) 1830 1840 11. OCbru.:HH~~:~:~:~:~~i:~ U 458 558 277 301 333 365 308 354 ._~pollrl:!a_t~6'p~~~!e ~~yCrpHaJIHHTe npe). T.9 7.5 8.3 23. II I1PyCHH ca 3aceH1£eHH OT T03H 113TO':IeHKOJIOC.. H TO RaH-Seqe B rpanoaere. ce.ive 1 'empereur Alexandrel':". Ilopana nO-MHor06poHHOTO CH HaceneHHe. 3a pa3JIHKa OT TOBa KOJIe6aHH5ITa aa npycxas cPPHP.'~.epHH3aIl. I1oA06peHIDITa B )Kene30ITbTHHTe H napaxonaare KOMYHHKal(lIH CblIl.. MHoro OT 'lHHTO 'lHHOBHHUH ca BpaJKAeGHo HaCTpoeHH KbM .4 1870 22. Enpona U311HrBa crpaxono-nrraane.PHX BH_J1-~ xenu IV KOM BbrpelllHHTe pe<poPMHCTKH .·H-Ha.. B CAIIJ. (noae no OTHomeHHe aa npyrnre CHTIn).. PYClHI liMa MaJIKO Hap. ::s:i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ (1I0 TADJII1~A 9 Bpyren uaunonanen npO)ly~T ua Eaponencxnre BCJlII~J[ CIIJlII. 'Ie YBeJIH'IeHneTOHa otnuun 6pyreH Ha~fWHaJJeH nponpn Hnxcnaii I.2 8..HTeJIHOCrra. xoraro ce paarnezna nanea nponyxr na mana OT aaceneanero (Ta6JIHIl. (¢p.OpH H xoraro npOKJIaMHpaT MOHapXH'leCKaTa CH COJIH.2 7. 0. xoraro pycxara apMuH sanpenaa na sanan U naprcsxare TbJInU 6JIarOpa3YMHo 51 nocpemar C m. . a He TOJIKOBa Gbp30 (OT 51 MHJIllOHa npes 1816 r.7 11.3 5.srnaca .5 19.) .Ul 5H xorao Aa ce TBbPp. CaMHHT ¢aKT.lI fepMaHllil Xaficfiyprcxa llMnepHJI llTaJIHJI 10. KaKTO Or6eJIH3Ba I1aJIMepCTOH.). 11 ABcrpHH.LI:Be reaepauan nO-KbCHO sese He e TaKa._.B-Espona ce 3aCUJlBa. 224 1890 785 311 515 537 ::s:i ::l '"d o s= ~ ~ :=: ~. nuua 9.4 15.HTeJI M3HOCllTeJI aa '1YJ'YH B crpaaa. a PYCHH H30CTaDa.3 9.ri.9 1850 12.~ _L XlX BeK .HH..'1 (cnopenutarcsnnonapn II l. paarpoxeaare nOllCKH II YHrapCKlI HaUHOHaJIHCTH.\eHII OT 1960r. _----*.Y.9 12.eCTBHBaHa C napaxona no roneaare peaa. HO cera OCTaBaT nanes na.-. nH KaKTO KPaJJCKHHT ¢JIOT .4 8. 6pYTeH HaIl.D:BH)KeHllB" aeAHO C npeAJIOJKeHH5ITa--3 sa npouaua B Iepaaacxara ¢ep.

)hAgO_O)!IfllI'l" OJ------~ -OHW tlwl1 'OSlOITQ.)~ 01~0)! -'IlHO.d 'H.H I'I"q. II srmrojj 11 HHn)!R ~ nutmnwedu "***OHlldll RBOOllW llE o)t 'HOE:HHdllJ H.)H -!:!lldaITllHE)I oH lll!IIfSIfOdp QHHlll'illHH oadawoxadu :=: ~ r ~ 00 .B"ilRdu IT.)IIIOQ)[{d'LL 1lE: I YllU ~ll!:m)t~o 'IlRYOH -O)!HH llH llLlfl1HllW .):J Elt :JHHHOL.)H H)!hHOa HLhOll IH-iHEUWll)! tlLll)!OdrJHA -)!.)aOO '..))[{OW O~HO)! 'Hlld~oav La ~OOH -onuo IlLtlWHUOJ-OU OJOHW H fmnHllHOdu RH HnllH!:):oH 000 0'1.ll)!:JAd BH IlllOOHllodgOJOHW .)harrOll l.)H HE:.)nHIfOll" _ah.)!E:lld 'ogtlUO -O)!'I.)~HH H HHHtlIIW'll)! ..)Jgo LllKH H)!!!IUJ)!'I.) OLOHUlllll«p"OI1ll '.:lITOOH "J ~ ~ ndn codu odox UOHlf:) ou Q~HHOH 10 Il)!HOH IILhOli Qh '~"HltIIa OIT! '.)dll '8HLOdIIllH ij : (j ~ ll)!OOhHWOHO)!H HEQL .)lIH ~ "_~:!:~_!l~~_~!!~.)dgotlf I 0 .)fd'!..)LHn "IlUll)! no IfHHUllHdLOAl1Hll 0 HHOAd llH aiaacrada aaor HQ1100 '*"HllHdJHO)I" H~ H H)tHdtlHO IIHh'I.' -oAd ao HO!p:ld H.):J ~lHO)! tlH .)~HlIll~)!.)HU'l..O HO)!IfH 'H'itOXRdRU HHH:Joa ao Wll .---- H tlHLO.)___q_O~L()-)td-:)nH<PO_llHRdHHo_m_H_IIH.'I.)mllh::l ll1I .)g~H "H)!oy.)0 oasox sadu HITHWllnHLO.lO 'UITUO H:) OlUH.I.)dL'LH llH HE~~ ozr HO lllffHH.)«p.HHhOdoOJII'l..II'l!n:lOlJadlf 'g) lJg)l(.H tlH ~wadH 'HJ.)IT.)HtlE:llITB -ua O~O)l:)H.) QH oVlfh oiunx RN. O~HO)! odcx H tlm'I.l09tld ll~RmOIT 'R)!llWOHO)lH ll~R)!OAd tlHllm'{dllH 'IlJ.)dH OJU'I.)do HHhtlH IfOJ.)LRW £5.H tl)t J.))I(lld:J aaor O)lhH:JB Hl10Ad H 'llllOOHHIftllU)tQdll -.)UHJ.)~~:~~ 8~SJ[L:.)~OHO 11lllHIIllHTIOO H ~RHHOd)!fO -oAd llH LllaHE:lldlO oo aH HmQwlldRII ..)HOWH. I I .Rd H IfHHIfOLO~lld .10 .81 rrdHwaOH HHOAd == EO OHO)t'l..lOtldeH !'iH OlOHLOWHlt.)tlE: .)~HH1.)H tlH ~tlJllIf)10U ! aisadsu £adlll!lIl'1de saarr HDIA)todu- e~ellO!!~rtJHe 'Cd '9) S!!IH:i.de U IIHIfrl'OJ rrdr IftlH aB'n' 'lY. HhlllBRhlago -dEJHA RO H tl.)LallWO)!.n.:ltllHWdll RW.)H.)lHIO.::i~1~::i~~i.)lt .))1'Lg 1l)t lla'glfd~ .:lJ.)~.)~ 0 OH'it.l0 OHRHO'l.~~~~~~.'it .ll~Oglld 'HfIHHLOOmd)! ~O OLll)! LRmd'LH OHIf'LIH!H .)I1 OH.O'LO H .Jd~/i~-}'.lIfOdLO 11)t ~IlJOl'i L.)~HXllIfUtlE .-.)R.)HllduEH so .)h axat '(H)!d::mOHE)I RLRHU.?'~_!l~'_?'![(J~l!h~:~.)~O 'llmITOII 1!){OAd H llH!:):lldxi\.Jllt llH JI1100)t.)0 on)! '.!fhAII:JaH H HHltHH II .))tllH --s.)aol1'L:J HHOH .)IIO HUHO aJ.))¥. .i\~~g~~5~~~.)d llLB)!OHadcI> )t.HQHH a tl.10 o.}1I~O!!lJlgOBJ.)h HR~Oa)!dA.)LU)!{llUII)!O S 'lll'lIfUO.))!{'Ldo'I. '1l)1~1f 0001 on OHHH~.dB.)H mow aaoodroon 'HH.'LO 8 1l:J aH llllE)!{aLHdu )!HhBllLOolt a I5HOAd amadacdu ahQ8:0II QOH 0.)HtlHK)1gllHO -liE: -L'LLHUO om-to OHO)! 'llHRdx '~HOlt)!{'I.OOHJ.:l.H.g 'ell' ahaBOUalY.10 O)!~W-Ou "uEudlO.)I1 .O tlH tlJ.)~H)!{u'LTI'odll H.lHHtlPU oaosoden EH J.)Oa :ulDrodRD HHh~~--~!~~-)[~~-_O-l!~!l-~!l~Q_'l!JI-.)HgElld lllt :mHIfOJ.)~H~O!!OH llH .It -. 9~0)!IfOUO .:ltreUtlH llE: ~ .s Ill! Hl.HLHS£lld LOITCP H)!odAL IfHgll.)LllHI011Ah OH.)I1WO)! 0 10IT<p l'IHIfOJ OHh'l.)dLpaHJO 'aHllHllIlll E)t H OJ.I~lI~a:lB:lh 'O~.LOmou-!-!EH .))I('I.)Oa H .~.:l O~llllll'l.:) H~OAd OJOHW "L9LHH:JI'lodll 00 fIn-WHO llL)!HII¢HO)! a aaor -Oucp .)lftld H11!!Og _ "uj!.('r( 000 ootOI!O)!O .10 IHll)1)!{AH .))I(Ql 1l~IlHWOdJO QRHE .)h .)Lll)!OAd tlH tlLRHtldgLO liE: H HOtlHLO .1I ro l! .)ug co llLllLOXQU 'QUE:-OU o HHWdll tl~E)!OAd 'tlLRHYOH BH .)ITtlIt II lllldo~lld:H.)11I)!0 .)! '.)lHHH.)OQltllHLOom .) H HUlldHl\[ onqodtrou-on nuneod/» > ~ ~ -)til UHIH.)lra~O'itO~O 'HhIm:)tlUtlE: O)!UllW OJOHW llH EIHhE:tld .)lHWtlO OJOHN .)D1HHaOH 11E:OlO)!II~)!.:lhllHRdJo-Oll ._ J :H-.)9QULO.)gOOO 11 tlLlm!:):OII soanodu vmd)I II . ~ ~ H 9dgolt .1 __ ~OIIToa.)lIodall '.)0 OHOIf-YllH aUlp3su uepu» II oL:mH.1 'EUHO tlHH~OH ~I 81 RU)! It..)HllE:HliH )t.l1l)!{d'Ll1ElI O)!HOH 8'LH '**llltdH llHn)!llL OLO)!ITO)!LO 'unHHYOH Q~~IHOlt.W::ld)! I'\ll Q~HH'itowodllL:) .ll)!{OHadJ.))I(HdJllE RO .)HE:H ".)~Hfodlln H 'J 6t8I-8t81 1lE: HnHHYOH 000 OOt aLH)!O I' • tl~IlW::lJ.O .)N. ~ a Hlln)!E HO .).)¢.)lHHIIO)tod.ltlh.)H HHWdtlll~tl)!OAd ~.lt)!oAd-OUJHR Qh.ll HJ . -oxad H)!ITllW llHyodgoJOHW H'.)~R)tOlUgllH HHHhllHlldLO llE: HIDRaB"U.)IfllHdLoA'itHH 1lE: orxox J.)h '~ on-mHltllH.))I(llciLo lldllWRH)!AL .HOLOgO llE:. .IlWl!o)l" IIJ..)If<l.lHHHy~HhOUlt.llHBHL 'BH!:!Ed)!i\.)w RH .)HOH)!HgO H tlHHH~)!RI.)aOO odox OOl ~llfIfHOU)!LO ro araxamr O)!OYIUUtlg a lHIBLOy.:ld<p-OITJHtl OltlJO)I' ~9)!0~E:H IfllHh.0 OH)t.:) 'HHRdHd~H.)OHl1)1(.)Uodu 'llLU.))!{'I..L ")[{lldllil 'llHnllWBU)!odll II tl)[{bJ.)da saor -doaoo -ss H.)!lOO) ou Hlll9A 000 II ro . 'wu .)Hd..))!{AITORE:llllOlldE:'!.)HO)! llJAd)t Oll nnx ..)LU)!:JH:Jdcp-OUJHR IIlH Ol.) IfHWdE ELll)!OAd EaOL EHH. tlXtll '.)lHhSHE: IfHOAd H W.lldg1ltlHl!lIClI'Ll1tl&tllnll111'n'a-('I'ZIIV")lJ'dIf*** 'IDY. tv .)UDI::lHllHAIt HHnH.)do tlnllH.B)lOlftlJ.)lI11JAd'it OUHg OHIf.:lh '.-.L HUH EB)lBll)l ohlg0 HITH mnfJOIf adu ~H' ~ g == == 0 --.)~OIfOHO)1odll Ii ':nHHH.l H~HZ:~:R~'it~:~:: lllllHmH'La a'L8 OlOUH [~:~ii2-JjSlJJ sdan EH HUHO . <- 'IlHgOOOUOOH OHUtlhOIl .O~IfOg llH Ra~d.1 H HliaOJd'l.)ltOIl H.)hHHd::lIl'l.LHHaHIOlltOll 'JllHltOIl H)!OHlUOH II HlIllugaUO)! IlO ULOllh .dO'LB OHIfR)!O 0 EO ~hHHlloa ..)IlH.)0 OlOITI'I.HHtlhHUJHll J.)llH.B.HHJ.))I(IT'L)tm: urroao .:ld)! -irenounea atr.)lllIalll'l Oil1lUAIU:laln'l.)du .)LH)!O::lhllHE:OI'I.do'LH RH llLll)!HBllL llH l.lllH!:!OII llH O~OU. Oil .HH -onrnIIIfHOHX'L'itH rrou = s: :.)~:JHO R~R)!OAd .) LIfU.) II .)dLO .)~llhOIU)!a) .RO.):J 1 fH ·llWIfITOJ RH llLLOOH01'lII0 -l1gA O~.)H 0 nUQh.) '~tllIE:HU~gllE ~ oo llHllEOHW HnHH!:!OII H)!OAd ~J.)hAgO.)If:J.))ICtld.)d llH llLLOOHUHgR~O H B"1H'ldR tlJ.:lH 110 II Iftllld..l~nHHE:Ofq.)lllHHlId ll)!o'it.~~:::.:) .)J.)R IHllID90 'HHlldHE:I1HRXaN RO aH II~ OH llH QhQHOU OJOHI~ LtlWH .)mOHLO .)O .)l'1E)t:JUJ£tld RE R~OgEd LRHR'itE'l.'n'lJ& UHlldHg'l.)~~~:dO~~H :~~e~~J~O~~H.)LUHWodJO 'S:'JBIf)! EH'it. ttl)!Htl'T H .alllld • dso ao IIl[a~.lO LRHllHHNtH ll)t RsgHm -HO)! ~tllt'L9 tl'lt--~RJOW .:l a'n''I.)LHdOTIH!flO ~ aaaduo QO ll)t aHH1WIO'L0 a .:lH It.).HM)K '.)H OlHO)! 'HUlld.H)!HITOH tlH Il.OHO RH .)o~~·~O)t· ~~~:~~~~~U~~~~OLll)l_ llH tl.)du .)H_HUllO HHH.:ldo l1LllHyodgOUllW O~OgIlITO 'ulliHllll)! -hOU H HmAlt L.~~-~ ~~ .10 ~ORh RJ.o 110 IfHH.)~HH.)LHH O)!V 'H:)!I1WOHO)!H :JJ.~~~.IJIll:(.)H lllllIDgo .)du ll)1 .JIIO)lI~~lfIIA 'a XIX Ill! tlHIlUOliOU 1l aI!Ha)l{'I.)lHHOR -odu ro HH~~HhHdu ro w~ O~aHIHfJ~.)HlldH'itHH)lH]r .)dll llE as HHlIOJ.)lH)lOAd ah '. OHU.lEH 'IlHtldLo tlJAd)t 'HH.L ulldHW)1tl llH oaronoaosad 0.)llH.)h~H 110 .)lumgoEll II HdoImq.)dgo'it-Ou araaroduau nodu ll~.)a 0~1l0)! llH 'IfHHaD'RlItlH RH oana u .)wadf): 011 llH.)H llH. tlH~tlUIlf: 'lmglld'1lo.O llHUll¥OOd.)LHH~~~~H~)I:!::%:lll~:~~ ~~~~:O:lt~'Lllg:O~:J.1I0II Hm.l0 tlHUllO'itOll .gu'n'dogllH JlIIIfltOJa)l(a~O'I~:lllh lllfltB'" OHOlJUO£ag-OIJ a lJaO~ll.XIX E: du .O ::E o ~ ~ t:::: 'ELllhll)tllE llH LO.)H.)J.)od'Ll I '(9RuodII3 H .)d H .) O)!hHO!I .) .)J OLHWtlO H san H'I.))!{ 110 (000 I H.) llaO)!UO~ .)OOH .)~llHmH'l.)g ItlHtlmlldlOllE: 'L::lOHIftl.~ii~:~K~.a~ll~:~:~::~.)h.:lOH H.JlII".)hAgoaH tl~tlWHU)! a QLll)!Hm.('r(HH" -Hll'it O)lHOH H "H)!Hdgllcp" .)1I11LRHhH~Rd)!OLHll tlH 1l)!'Ld ll~ll)!)[{. 'HJ.)Hm I.)hQHOU lllllalOIIOlHlltldIl llH llHlldgJ.lll)tOIugllH ffHHhHHlldLO llH llHLOIT. .D' mriAdllR.)H.)LHnHHEOI'!.to tlH.llWHITOJ-Oll .EJOW QH QHO)! H'itll~IlU llE: 1'\1I a. 011.)I¥.go.))t'LXLO 'UH.)n 'HHOAd RH IlllOOUllHtlL::lOEll ~--_-_-~--~-~.'.) R~HHI'ldll QHHQmOH~O OJAd)t 0: IfOUOIOllHOJ ll~tlHITRHnOO II llLll)!OOhH~HUOIl llfJ lfH.)uLimdll)t.)1.)h aoonaaoradqo orsx llITI.do'l..)!.UO)!OO 0 HHa)l('Ldo'LH I~H lllllHI!.:l:)...)J If~HdaH..o H aowHxtlH )!HHaO)!UOIl tlH YHH.llllOOl1 -OaHLOdu.)L ll)tlldoll H OlQHHaHHhltoll R 'Hwd0<pQd 'RHHXdtlday '::'lHomdllW II HItlldtlu HH..llhllH H 0E:d'L9tlH HHlldg'l.I Hm":Eh LO asaadn '"t:I ~ ~ ~ llHR)I(d'l.) omOIT-OU QIDO '(mmo )!Al) HHH.OI~ _~ :1Il 'IlJ.)O)! I1ltlldou -sdo orasorr OOZ == ~ 6 s= o)t J.)w.):J ~OOHOEIIO llli scdn oaoLHAg ndu Q ~ . tlE 'llg)!{AUO aasodooaradx HE:.:) ~H~Otlh .)hQilOll OJOHW 110 RHllciLo tl)!OAd 10 ilLHJ.)llHUHlltH I OHd.~ 0 OHl.~ ** '("du 'g)I~:lVV'16tlHtlHBIld .lIfHWdll EH OLOHIO'itOII -=-------=_Q!!_~)I!O-·~9IiKH-ll'()xtradll-&:)d IfHH.)LHndA:L AID.)IIH W!mllEll)! .)~tlmO llHllaAOBUJ'LO HHlllOD'Qdu tl'it tlJO)!llH ~OOH)[{OWE'!.(u:>1lHhOd:lOJII'I.)H HITa~RltOIugllH gg ~___ _~ lI"l -OlO)!O~hHH~OOIl.o 0 HHJ'I"dll ELll)!OAdu llH OHBHI:Rl'iO OLO)!OAd EO If.rIO-Oll OHU'LllllH .

n:eHCTBIIfl: Pycaa e aaxasaaa.PH.n.aT H3non3BaHH CTaBJIllBaT e)l. rrspacaaara me 6'b.o.Uifl no xope HM rpsfisar 06a'le aa C1>103HHUHTe nc OT AHrJIHll KpHM pa3'IYBa.e cnOMeHaTO AcpPHKa II cpaBHHTeJIHO OIIHTHH B MOPCKH aK1(HH. pyti- sa BOHHaTa na nonyccrposa.OBe)l(. .KpeIIJleHllH H <DpaHl.aTa 'rrpaan MRoro ITOBetIe: TH TIpeKbCBa PYCKHH 113HOCna npHO H CTOKH (OCBeH Te3H.ltlIiicKli'ta-cHIfa .!J. PYClUl npll6RrBa aa llH$JIaUH5lTa CMeJIll ornrra Hll napa. noxaro aa pycKHTe tIaCTl1 noasxora rpn Mecell.eHHe.aM. "Kpe. KOJIKOTO Pyc~!> _ _.f----.n. xe aKO Pycas npo. HO e II IIO-MaJIi<o "HeMHJIHTapH3HpaHa" ca nofipe HeJIC'hHOBa ca B yxpeneaa ::t cnen .MllHHcrpauml pa3KpHTH:lI B JIOH. .a pacre rOJIHMaTa xexayaaponna KHTe sanaca OT apMeticKo CHapIDKeHl1e. Ilperoacpare Benaxnre Ka.a sa aonaara cperu:YB3eMaHe nocrarar JIH npes aara ofiaxe 'leTllpH TIeTH OT . nO-MJJa.n.#._ H3llrpaBaCBOlITa aa H3TOK non nofipe 06y-qeHll P'hKOBO. nperoaapean C 6ara)!(. HH II cpenty CIIneH npOTllBHHK.it KoeTO B)I.n.n..lllIIHO TIpe3 nsere 3a na HaMaJIH rpesoxaas iJ.ll.~XY Tpy.-tIe-aHr. KoeTO noOCBeH na saea.H HOB06paHlJ. no spesre OII. aa CeBaCTOnOJI.na B'h3CTaHOBll npecncsa B nocnejnnrre xassa CII OT HanoneOHOBO ryx.-. To He .113KJIIO'IllTeJIHO HHCKH pe3yJITaTH.H.1l. npcemH napa or 'c. Te-- KaTO PYCllSI MO)f(e HaCHJIa na csfiepe BCHqKO TOBa He 03Ha'IaBa.1>JI)!(eHHll. xapaxrepnn aa "nll6epanHH CTpaHH no spexe na BoiiR. nil: xana npetIM aa BRoca aa HOBIl OP'h)KlIll. Orne no-nparecaarenao HMa rJIaBHO iJ. 'Ie KpHMCKaTa BOHHa e necaa sa vC'h103HHIJ.n. HO HeB'h3MO)!(HOCTra na rrpHMHTHBHllII ca rrpanaaa II YBeJIHtIaBa CeJICKOTO----:- Me.\~.n:OBC 3HMa.. CeH-jf_ BOMCKHTe B KpllM. lIO Haponaare 6YHToBe xoraro c1.H1(HHCKH CJIY)l(6H na ce cnpasar KoeTO csanaaa apsma. a <ppeHCKHTe ocpHuepH ce CJIHCBaT OT aMarbOP:-di.n:OBOJIHHOT KpHMCKaTa apxnsra see KOMaH.o.tif .n. pycxara aa pecpopMH.eiicTBHll na xaxnanaara B CJIa60CT.YCTpHllTa II IIKOHOMHKaTa.ll. y 'Ie BOHHaTa npO)J.Hra 1(eHHTeB crpanara.eMHHTe OT XOJIepa H aa HeHY)l(Hll 3ary6H H e no nexarane ..n:ecrpaHHH BofiHHIJ. KoeTO. ca B 6JIo- Espona rrpes '1856 Hanoneoa B czryp- cute nO-JlOlIIO TIOJIO)f(eHHe"6S.-Ha BbB aoiinara.n:a npexparn aa <DpaHll. He.1].a.U. 3aeMH OT EepJII1H H AMCTep._~ panaa AHrJIHli He MO)l(e 1(a CR ro n03BOJIH H nOCTaBlI IIpaBHTeJICTBOTO B He~ 113tb-meHHeTO.n:H M06llJIHe" II npyrn 6aHKH. xoraro no apexe crpanara aa pa3JIH'IHH npH3HaIJ.n.~ ---e <DpaHIJ. (H me nporrsnxn II sapana erOHCTH'IHHTe H aM6HUH03HH 0 TOBa apene H HanOJIeOH III HMa )l(eJJ3HHe .H51e HapaCHaJI KOH<pepeHUlifl sa Bpa)l(.na ce ornycnar TIpe.OBOJICTBO.. Ilapcsnar C C'hBeT e npe. KOHTO H3nbJIHHBaT 3a)J. npaBHTeJIC!Bp. a HRMa .a)1.rr..n:naprasop ocarypn dmcra H nH KaTO apsmsra xocaara iI saaara KOHro OCTaBa B ITOJIO)f(eHlIe aa maac na 6naropa3YMHO rrpnfiapa ~ co ~ ll30CTaHana BoeHHHTe APHO.YHapO.ririjiOHHH·' B-Qiicil:II--ca H-all~r6JIeMll.u.n. Kpaxcxara Eapona CJIe.n. OCTaBar caxo 90 000. n1l6e- na.OBOJICTBOB AHrJIHSI OT npOCJIOBYTHTe aa sceaaara HeKOMneTeHrHOCT II sa crpa.n:OHCKHH"TaHMC" na 60nHHTe ra aa sexa MO)!(e na OCHrypH.eJI. lo-paHlIIHHTe I aarrsnuo npOBa!.[(llHH ua BOll-____ xasaa B3eMa py6JIa___ na KHH)f(. cpemy a KbM TOBa ce rrpll6aB5l H CJIa6aTa peKOJITa OT ~.1>JI)f(aBacauo 70 sa 'rpn aa rta na pyc- aHrJIHHCKH U:JIH.HHRTTpaHCIIopT 'Ie aHrJIHHCKara seps OT 06yqeHll KaKTO n PYCKara. TIOKPliB no C enH)I.lI.HaTa ueua nana II sa na noxpae pa3JJHKaTa. B xpaa sa 1855 r.0 H3BecTHa crenen no spexe aa Ta3H BOHHa Ha1(llHTa ycmIBa:~ speae.H. B'hnpeKH tIe e 60raTa BoeHHH onepanna TO rpsfina na ce C'hCTe3aBa sa cpencraa C 'IaCTHH <impMH. Ilapnaaenra II ornenanre Jl.--Ta3H -norreMIIKa-p a3KpRB'a-.n~CHJIll npen- 15 IIHyapH 1856 r.a .a-IIOh'b-Jiiij.ecpH1(llT. npn oficanara KasanepaaEaJIaKJIaBa) II T1>H KaTO 1853 r.-C-KOHTo-. MaJIKa apxas. . KOIITO nopa H B MHpHO BpeM~ JIHBaT Ta3H HJII03Hli na rrpomorsaaa.ll.HMCTBO aa XH6pHJl.BaIl(OTOneceranerae me IT03BOBollHa.H3eHTepH5l.llHCTBeHHllT HaqHH sa H36HrBaHe aa KaTacrpocpaTa. AHrnHHCK:rHT OTrOBOp aa raan nposepxa OTrOBOp sa BOHHI1Te npes H~)I(. aHrJIHHCKHHT <pJIOT HRMa peanea nofiena cpemy spar.bJI)!(1I Ta3ll 6e3nJIOnHa BOH- -= ~ )l.eHlI aa <pHHaHCOBWI MHHllcnp ):(e cpe61>pHO nOKpHTHe sa pyfinara nO apexe npeiJ.1>]lrOCpOtIHOcny)l(e~ B'hB speae na BoitHa.Jlpa sanoaaaae na BOlIHaTa e IIMaJIO 1 MHJIUOH nylIIKI1 B sanae. ¢peHCKHTe excne.C~BOTOxa renepan na cppeHCKaTa.He3aira Ye- EJIOKaJl. H B T03H CJIyqall ca nanese OT sa BoeHHHTe pasxona aa BOIOBaIl(HTe crpana HHcpJIa1(H5lTa ce 3aCHJIBar cnen na CeBaCTonOJI.n'hp)l(aBHHTe npHXO.HR 'B HaJIlltIHOCT HMa Mllp B Ilapax).OCTHrHaT OT MocKBa Jl.n. cHa6. KOJIKOTO TIOBe'Ie npojrsnxaaa nO-rOJIHMO CTaBa npe. KOJIKOTO a.H.H H He3aBHCllMaTa CK1>nOcrpYBaIl(H npeca.HUHH~_.WHenpll}lTHllTe -C'brpeceHHH-3aClIraT. IIo-rpeBO)KHa e pa3p!'xaTa Jl.-Han" cnafio-no. 3amOTO HeiiHHHT ra e Jl. BoeHHHTe .ll.a-HaeMa-'IY)l(.H -Tllx.. no 1854 II 1855. rO.e pasopeaa".I\aT usnpautaaa cenxmra.---na C'h3. ce:f. na no:: ~.[(e6HO Iepxamra Mope. .(e OTrOBap5l JIHHrTO_bHOBII5l_Mo. BoeHHHTe pa3XO)J.n.KaTO C TOBa ce orpoMHllTe CyMll 065lCHeHlleTo e (n01(06HO aa axepasancsaa OrpOMHI1 CyMH sa BoeHHH Bee oure He ce aaae GpOllT ua BCHttKH )I(epTBH (OKOJIO cppeHcKH eHTYCHa3'bM 6'bP30 H3tJe3Ba.HIIIHHre nponycxa. npyra TOJIKOBa 'Ie $peHcKHTe nepCTIeKTllBH llYKHaTHHHTe BOHHa Ii npes ca TIO-P030Bll.n:Baru: Pernan CTaBH B HeBb3MO)f(HOCT PYCKOTO npaBHTeJICTBO na IIJlalIJ. 3bpHO. a II OCK1>)I. aa na 6b. Me)KJl.0 <PPOHTa.n. HO npOBOKHpa cepH03HH B'h. BOi1:CKH 11 nO)J.n.a~___ HO tIeCTO ce H3TI0JI3Ba HenpaBHJIHO (He II npn BeTepaHII.'bp)f(aT 6e3 TOnJIHHa II.BO.u.Ha CHJIa no oraoureaae CHJIH. nefiara ------------BOllHll1(H MO)l(e caxo na 6'h)J.OCTan.H. na e npeue scnencrsne cnen aa MHoro xaprara na 253 . MHHHCrpH na nposene MHoro rOJIHMO ynosaaae neCHO ce npesp'sma B MopCKaTa CHJIa.iiTIoepanHo-ynpiiBiie:-HIre.D.HTe ca xanean spexe aa KPllMcKHTe Te soenna aeycnexn. na IIH.'lHa. axnearnpaae xonrra na B1>PXy rpafiaa cesoJIHtIHHTe CB060)l.eH aa H na II33eMe BCH'lKH H3JIHUIHH 6aHKHOTH ca ---- aa BOHnaTa B Kpax. nananero nbpBOHa'IaJIHHaT 10_0000).nHOCTHTe. ~ npmpasr XX BeK) ..OCTaT1>'lHO peCTOTHUH XllJJHJl. OT AHrJIHaHe e TOJIKOB~__ POJIH.1>)I(. e 6HJI aoeaea 220 MJIH. OT 1656 nOJICKll OP'h)l..HH.n:ll no noamnasaxe aa pycxara re ll3.H na ll3TOlIJ.[(llreJIHaTa CKaTa HM cJIY)f(6a ca TOJIKOBa ecpeKTllBHH.. OT cpena~ H36YXBaHeTO naaasra na nyfinasao H paaemrre He. KOllTO ce 113HaCHTITO cyura sa IIpYCIIH2. 3anaCHTe OT 6apyr H cnapsna sotinara. MoraT na 6b.eHCTBllHTa HM B CeBepH~___£_ II Me. a II MHoro Ba)KHO e na He ce aacrpoasar H HTaJIH}l C eCKaJIHpaHe aa KOH<pJIHKTa ozono qepHo MO)Ke na npexpoa HO ycema. 113IlpaTeHn exarmpann.II npaasr -TIOBetJeTO -OT -~CHOBHllTe -TIPOOllBH . 7L rrpHCTaHHIU.[(llMCTBOTO aa C'h103HIl1(HTe. 6pO)!(eHHe rapHH30HHlI B nauasra._ aa eBeHTYaJIHa nesanfia OT KOH<pnHKra (BH)I( Ta6JIH1(a 11). 06atJe <DpaHuuR sanossa crpaaa.0 CM5lHa aa MllHllCrpH.. na craporo OTKonKOTO no KoeTO II C'hrJIaIIIeHHe KaTO aarnntlcxara Barepno. HapaCTBaT OT OKOJIO 500 MHJIllOHa rOJl.06 HOTO-nOJIO)!(eHHe' )l. AHrnHtIaHHTe 06atJe ca raspne BIICHMO OT H5lKOli onara cexperap ~ aa YeJIHHrT'hH He.----y.H." CTBOTO aa aH[JInHCKHTe ca xonern.. Ao- Il(H.ll. 3JIaTOTO 113THtIa K'bM KPHM H ~apllrp3)l·. B'snpesa 'Ie He r. tJHeTO npe. cnen npecrnarsr Jl. JIOtITH He MO)f(e na ce pasr-spae BOHHHIJ.n.

) -oroaiosnmnoouodx 'aondox J..O :JO--~J.O Blldao .IfllHdll~Hl-i:110 H HIIH:> a~llxoiiauodlia ll)l1l1 13 'llH~mllW llJI<J.g 'llHlldlO alMJAdtr llH Idlll1HlIJ.O)lIrO)lJ.lNll!IllHawou:> BJ.:JHll!lXllWQdu :J II HHHHtr U)I( llH l.lIIOO'rt 'HHOAJ UH HHdolOM N'I..9 lItr IllJOW 'IllElllhHUaIiA oo ll'rt Il?JOW mroxsad aIUHHaOa 'llIragou llHHaoa: as HU13:0IlOAmmnroxnou :ll111trE:<J.LMHIl8E1fOutMaH II :lMHaUaOllH 0111HO<J.adJ../ llJBUgllH OIBO)! M llI::lSO llH J.JhHLHIfOIl II Hnhl1lftlld ::lWOll'rt 1113:gBd..{OWlIO M sirao 11111XOAd llH aH O'mHH OH 'alHHllhHIfJHll Ii ('J uadaaoao 'Ill8IfMOllE asp llH llJ. z'Z 0'£ ~'9£ g'£p 8'6£ ~~81 t'l P'l t'{ l £'9L £'0£ £'1£ P~81 i 1'6 n1 6'61 £~81 {'01 z'L1 9'~1 Z~81 1I111l~Og s'z IrnHliltdB:J ImhcL\l lillUJHY lillnHlldct> llliOAd l.ll' alaa'rt 0 llH oIo~i6~odi:iA M 1:ldAiIfA)! lIIU)I:>:.::lOalt ::la'rt aIHmll13:TI'aIr:> scdu Jd<J.lIa:Oi.l Oqit l1:J:UO_~)!HJ.UllHIfllHOHhllH as '~LH.lftAhHlld¢) __ .{J llH L<J. lln'rtlllfw'llH.odll -O)lH H llHHOHIT.l?)IO -uallfO~OOI'>!IlO llH.).alllHmadl'LiI -.:JuMJ.~~/2.:lIIA OHIITM'rtOJ O~OHViOdJO "(xd<J.)ladu:JH M)!OHallOd8a 'll!ItllllllE- omo ou Hod..B'Hhm':lllfBHruoAtrHIl 7" OJ.HIraIT W<J.J.: .) 1111dll)lllViI 'J. -snd -en ro owrt:ma:llt::lH rrcdusn Htlll HICllt( M)KHa:'rt oo ll'rt 'lllll)lHaITadu II M:ldkJ:Jd ::lIM!lO:lIlllHH<{JllEllfHOI!UO ll'rt 0I:l::lNH HHHElodAO H)lOHll)lHdaVill UH J.LOOHti'{dJ.Lll)lO.L mrao amHS:O~:la:o mill OWll:J 'lfonoJ.ll 10 aViO HgllU:>-Oll H HH'rtag-ou 'MmAtr 000 ~~.~.)llldllX "HIrW a uadx Ill!llltrllUgO(l du .J :J aH llHHoa oxaaoa H)ladlI<J..HaIT aUfHU1?lHa *OHQElOH H81) )[{a~aw J. ::- ":.'I.lllwaHdu'rt:Jdull'rt.-.ll)logoH 'mroxsdeu amuoro J..)I(Qoru.Il 9L HH:>AJ) 'J 0981 ~'8 HlllllI OWB"lfOJ .d<J.9 ll'It BHOAd AllIado -odn 'HdawElld .~HB'rr')!(Bdl I H rUBIn ~. naadu ll801 OXhllOg OlllXOIt %SI sadn lm::>.to '9) IInHlllll1I1!. 'IooHtr)[{atillH ':>HNodnwo)! aha8 ao ('HlfW P'IE Hlllm aIHHaHu'rta<J.do a'rt<J.daJ.LMHgHll'rr'gq.JllHHEI 01)1U)I 'lillllilldu'it:Jdu HHaIrmHW 'llHllNOJ.{d H OUl?)! 'llITYHruOa:ll llH H!IOIOJ ~ ~ :lIHRQHntra<J.Jdll on asor 'UIIodAO oaotrraaionden oEd<J._~1In: Qh(la:Oll l?lIgIfdl -:\.) 'dAd 'H!I1~)I(d<J. Al1)!{. 3" =a < ~ E$ -ElOROO llJ.1I 'aNadE! saoa OU 'IfHIr..(h anrmon lI.{d I H)lOahHWOHO)lH HH)I(1l8 IllEI'{!lJ.{lH~OHOJI 'H:)!:)(JhHJal11dl:> -..)I 100HaIrIITHwodu H lfBlHUlI)l HJIou:nIrJHlI 10 J.llwno 10 a'itllO'rt ll'rt a)[{OI" -OU .LllJ"H all OIHO~ 'BIiO. ~ 'OHOlfllH .lHYllJ.a ::lJ.0!I10'itOHEHOdll H llllIHtrJ~!I lIH I<J.Jlll"H ll~IlX -OAJ llH :lUHllEll)!tlH 10 llLll'rt)l(.J}'\odll:JH H ("HUVi 'l1?E!HHOnO.i~lIH ::lH1HIllhlW.O llaOL )!::la HH¥Qh sadn H ::lIH)!o!:!::luoda::lOH'rtllllllt amQ oEd<J.LO llXHWOHOJIH Il)lO:lhH~HIfOU UH OLaHBtrlllI aHll~OO IfH:ru013:Y II dHN ou ll:>.d 1liUOglld oraox 10 llHl1a~H)I(:JlfagllE-!:!llH 'HHawodu llHlfB)lH'rtlld J.9 'nhllHEdJ oo MmHH:.lfHl.g HOl?HllH llHYOiI 1l~l?XOWlid)l -amOH~O'l.~HHlldJ H 'J ZISI H 9LL I ro llEllOa..Il~:ll~lId)l1l a~nl1llllJ..ll 01:J0)! 'H)lOOHH Hodu o omroec ~ ~ ~ ----~--' ~ llHtra 0 eo ll'rt lIHMhHdu 110 aMIH!Itlld "J O~SI no ll'rt oaanrnaxodn H aIH1IHH'rtIlH H ll)l<J..:l ll'rt llJllH'rtaa: Q)I(OVi aH IJ"J.: -=-tihreg :~?-lIJ.II W<L)IM)[{Ha:trII HHahalf!l<J.HUHW-OU" _ ---.1lICII:> llHIf1lHOMTIllHllH MIHal"JIr::l rJUtnHrJ9UlJiJhl1l10j.) :J qIOad'l.'rtllH'rtllU1:lE:aJ.lIdll)l.HHgO'n'lll!I1OlldllH 'J"0981 aram alJ{HaHH'rtQ~." lln' a)l(ow '.'~L"B~lIdJ.:IIlldto'rtou ~~..{Jllt .sxoaa-n<:'1~ a llIfH alHwdacp !I<J...O tr:JIl.O 'II d<tltHllO)larry llH oaoxcda OU llU:Jd:lltrOU llViIflfOJ-OU J.) H 'HIfVi HHOAd) 'J 9181 H Atr)l(al'>! am)lllIftlld ah Hxadu<J.))HHU.O llEurr:> AI'>!lllllHllru:> s'z l.llUllU 10 HHllh'l.aIHlIHH'rtllH 'J! 0081E:Jdu llH'll LoamI{ .1I 'lI.a: 'O~:l aHHahllHt ao == -HHaICa01lH 1lH IHOdg 'llIOW WH l..TlfllU lIHiHaa:J.Lllgdog .ni.'rt I"" ll~1l)!()Ad !I :Hlldo~llwdo<{Jad orno Umtla:lfloauo ll'rt aLll.llJ tmU:0H B.OHHHw:n'1l 0 OWllO aH HH'rt:lg-OIl llH QHH:JrnOHlO -llHQa~:>goo lld1l)f BHlId16 HOa::>10 JI<J. O.) 'AW tlH '9LHllIlI!lHIrlUh:JUE! OHh<J... om anmao HO Bl11HUdll£HH HH:JIfmHI'>!odu £'Z£ £'9£ 6'Lf.'hM!I:JllICOXHH HHJ. 'aHHa)l(1l8..llg.ll!Ill)l(d<J.) lI.1I aH (lHH" UH )l01011 HMwaIfOJ ao QNMOH!lllE:JH 'll!lllhI1tra8'{ co aH oxa oo :JHH .) 'ua:1l)y.:JU1HadOSl0" XIX sadn Hh:.)l RHIHOJI llIUHOJ H 1?~Il)!o!:!::lnodiIa llH l?d<J.{ Ull nltoxtlld II V:r1l1UgV..LO)lOahHIHIfOU llE HJIOOH!I oaairaxodu llIlMg llXllg ---lldHEHduJ..J{)[o<{JBdJo:lJ llH aMHamOH~O UH ll)lhOI llHtralIJ J.Ol1NOUWH '"HH Ii IJ"HlIllH UJ.-.OHl1110 naadn oroox HWaIrOJ-OU OJOHN H HJhIrOA H)lOHHh..g BE: axstnres lUlIHaEl~OHH'rta ~O H:JEllIJ.J.lB~.ll. -!:!l1lfJHll ro onanoaradn mroxcad BlllHgOa: 'oarorroaoxad alHH.~ I O~OjOHl'1 OHU~~II~OH~O :lIDO ooa II ~~1!90d llll :l1l1l:lhOlIf)!£1I .{H IlS'rtlfElOuodll "J ~~81 oarrorrsdan H)[{H!lll' oo IfHdauwH UH!lJIO.HIl 13:snrsndntrodu H %81 (el1l1keu IfHOHIII1N8) (tllll!!OllllJ.Mhaoaw sadu ll!Ill~:> OIXll)! llt ndoaoaodu llH ::lHJ'l. + -odn <.rsx trauo H ndorr OR llIfllWallt ah o orsos 'lluodlI'3: II IfHITHEOU ao B~IlHalIJ.d W<J.h • 'IrOXOl1 HaIfllHoHhllH -)!MgO :J80l111dJ XOOH!I llH J.HlllOHO)I EHHJI IB'IIXHIf(lg lla:llHE:lIdu .l 'MUm alHHaHHtra<J.IJ.:.H)lHJ. OLOIllHo<J.oJ.OlllfllHOHlIUH llH08:OHlO a~ow axooa HUllElodllhOElld ~ U ~ -odma -Adu MEa.{o:Jd Hxrn:J!IOh 0 H OH 'HHIfllUd:JIllW aNlI!lll'rf)l(Arrgllt aH ll'rt H MUH:>aIHHOllIf)lOlId<J.: -ArrOU tlJ.trodll :Jtr<J.U!Il111d oo oxno llRaho IfHHa)l(1l8'rt ll)lodoJ.g:lJ.HhlO HJIaOa (lhj'llHd£mo OJIll 'OJOHN M!ll?dullH utr :J)I(OW aH BHl'Idll Il))OYHIIJHlI ll~IlJIIIllW OH 'HlId:.'rtodu ll'rt :J)I(OVi lfHhlltlmd:J'rtoN lIH 1l1llHB'NOdu 010)lOHll)lHd::lNll aha!I-guH) l11dMIrAJ'tM~o H H)lHViOHO)l1! ::l1::la'rt OHOIfl-0U ooa raaedsao ()lAN~' arem alHH:JHH'rtQ<J.O 0'1.O 1. '\):()!(:JNOU omqo OJOHW J.? llHJ{dn:Ell. orenosxadnoa ao IHlUJHY 01 "1 cI>ll!IO oo ·B'HhHlld aoo 110 Ill? H.O 1l)lllIlgAll:id ndn OJ...uwdocpad 'aMHa)[{HE!l1 Ilg<J.H'rtoatllodu·lUllHlfllHOHITllH :Jh:JIIOU llH~Oglld -llduUAVilllOa: J.OH!:!oa: II S )0>(.llHll..O J.<J.L 0 NIiH811do llH Hlam ao . OIYOJI 'lldu'rtA 0 OHaH81.lI!1llh :Jh 'lll!lllhllHE:o '~IHIO Ifll!I~H ~O Imdll~.:.dL HMTIHlldcI> ll'rt HOJ.~.ll)l(BXOll )!lld)l a: :J'rt'Lg BHl'\dll lllllHHaOa" ll'::ldu rJWnHiJeUlJiJhVj.lll'lH a.~ aJ.HO agao 'rtlllIllE lIH HW(l£ llIllH'rtOg080 OUO)!O MJ.LB'od::l!I OH ~OH U<J.)IOI0U 'llHIB'odali 1DIOHll)lHd:JWll-0IrJHll 'EL'rt~UllE?da!Ia.O OH aIHH llR MEOI OJOHl'I J. -ri!Id<J.. H)I:>ahHl'>!OH a: ~ ~ :?j o::: -ou cos .d .i_"IIVi:J1 H Imm<J.LHllHllt HHhHIrE:lld :JO llllIll!IElld J{ lWM lIH OJ.dou snmnuen UH J.~~.x::Jdu:JH H .) MIra'll'Elld lIll' HllWdll lIn)lOIllld)l llH ll.':.ll'rt<J.oll!Ia.E1 aIfHI!1I lllllaH~:Jllod:Ju .L .LHllhllUOtH:·"~::)QHlf:JJ..0 H)Ku<J.UJIoit"':Hda<{Jtl.'rtOXE<J.Jl'I ~ arem aIHHaHHIr::l<t.'1la:)I(Hs)1Elld ao HHIfJHY o.C.Jllh..)J.ll)lOanHViOHO)lH II HHa'rtll'rt 'aJ./ OIlfO)! '"IfHlIOltrOa(J~ 0M s: BUEal!lI. :JHlldH9E~d .HHulld~H::l'rr '.HlldJHWa _.lldHlOa!IHU lIrnm.-~ -oa II HO'rtHOU llH :JJ.:IlllIfHh::ldo!llIJ. ah 'HHllhHIfJHll 010HW lltragou aLllWllO H 1l!lllllI'{WE'L8 OJ. HIT!:!auod8:J HHtllIf9 a~ ':JIllHllhHIfJHll lUllHIBodaa: (HITllHO.)I?dll<J. LJ """"' I = llXHg HO -ox aJ.OallI'LO llll' 'El -o d :J.O H)lOOHa-OU llJ. llH m:o.!I 'lillHl'IO ah --ORhOI 'IlHlf1ldIA:JH trono aJ. ~.oahHIraa u)!oAd '1 SP81 H ~181 sodu J..) llH rorndonoodu B'HllIall'<J..~~] ~~~~::~:9~~Il:~~~~:~:0:~tI i ~ -aidocd adon au 0 1l)t ~:~~h~[{1l::0~0~~:::~~~1~~~~:~~.)1f0E:H 'Hl1adu OlllHal~OlIO :lg OI)!Il)l sadn MHITHHAVillII lluHatro H MXJ. '-' * .------.~.odav.:=~~.HlIX:>YH'rtHil OIaO)l oo alHm1l8LOlldElld L:>OHlfalM'rtO!ltllO du..:IJKII'l.LllH alMdo13:o.HIrOUllI~HIfllgciUJ llH HU~~1l13:0tr.lm'rtlld co llll' J.{d II OIl?)lO'rt :o~aHH?lfaOllH a OlOWHH:._.llllHll)lHdaWll H'rtOXOtr-H)I:>HH-:>-HITHHl:> llH l<J.HHHllldgo ':JHIMElElld O)lO:JhHWOHO)!U.

Il. .!l.06pe KBaJllfepHI..!l.HHeHHTe mara.. Morar na OTKJIOHHTcpencrsa OT TonKOBa nponyxBoeHHH napaxona.Il.Il. marsr HID HOPK csanasa crOKH aa CTORHOCTrrosra 300 MJIH.HJlOTO ~ ~ IIpe3 cnenaautara rorrana. KOfiTO B'bB B'bpXO.!(yIIIH. IIo. 113rr0IT3Barn.C'bI03'hT 3ary6Ba OKOJlO 360 000 nyma cpeuty 280 000 sa KOHepenonapa .OpH pa3IIIHpeHa no npexe na BOHHaTa. 'Ie IOnT ce panaa sa MOPaJIHOTOnpenasrcrno na ce ~ ~ AHrITMH.n.XB'hPJIH464 500 nyma H "B'bpX'br" . KoeTO 0 ~ .BaHeli li3C).i. KaTO H npeapsmar (none sa xparxo HOMllqeCKHTe Ga3H nocrerrenao ce rpanctpopxnpa B llCTUHCKa soeaaa ediexspexe) B HaH-MlfJIHTapH3upaHaTa crpana aa 3eMHTa nperra AeM06HnH3aumITa THBHocr.p HOMHqeCKO npe. MUHHTe II JIeHpHIITe.O ioroaanan) e * OKOJTOeana rpera B GoeBC.n.ellCrBHH sa npt.UMHO ropn.: 3HaqUTeJlHO pasunrpsaa c06cTBeHHTe en epa6pHKH sa OP'h)KUH.a noxpae nenocrnra HM80.Il.\HH. CBHKHaJllf . Cnen axarsopcxoro Ha'laJIO nsopsxemrre CHJIH OT nsere crpaHH'=:.!l. JJ:OKaTO 9000 MllJlH )Kn OKOIlO 620 000 nyinn.: ~.!l. KOHro rrpOII3na ce npeaacsr C BJIaKOBe K'bM 3arra.OCTaT'b'lHOJIOKOMOTlIBH II BarOHll nocrerreHHO ce pa3naCBeTOBlla Boiina II KopeiicKaTa BoliHa.ua aanpaaa . Orne orcanoro naxano Kornpenepanaara HHMaHKO~ aa lIHHHH C . U lfMar rpanecer rr'bTH rro---T nccrarsauo na CKpHe ronesnra . ¢lpaHl.pasrrpocraparna ce OT ll3TOK . Te sexe Ha.OXOP. sa .[(e npozrsnxnrenna.-"'" ------ Ho06pa3HM BOeHHH pasxona.eHHeGperonpO. Koadienepauasra nponsMama6Ha BoHHa.0 MlICIfCllJ111 H nopa no-aararsx na sanan K'bM MHCYPII H Apxansac.Il.'hJI)!(HTeJIHaBORHa. K'b.a CBHKar CTornUH xurrHJJ:fi M'h)[(e.!('hn)!(HHa oxoao 22 000 :-ornnH.[(a H3TefITHnpeKaneHO--ti:--~--~ . Cesepsr crpenxoso opsxae. npeaser B Xaprrspcrliepa) II pa3'IHTa npemomo na BHOC. ro B Koarpenepannara t:s::: pasnasa OT TOB'a C'he. YBepeHOCTIa ce 3aCHJlBa If or c Ho no-saxaa ca .BeTe crpaan . npyra rrpnnaca. sauroro Ceaepsr noornanevenocrra OT Espona. c· -:H3IIa'iia-H'MHCHCll:UH. ~ SICHO.epHHet{HH ropasa.06UTa or MO.aT JJ:HCrr . AJIa6aMa.: r. crparernsecxa CMrypHMTe C'he.e nacrrponopunsra Me)K. C -'-:.:-. apceaana.lfHll ca asrounrrenaa H B3eMaT MHOr:~ ':i. 061l11UIT 6poli na JKepTBllte c-.ll. ll36yxBaHeTo aa Ipanoraacsara BOHHa npes npereanapa na 6'b)J. C'he. 'Ie HMa pellIHTeJIHH If .aBHaCH MYHHTOHa syryn sa pasnnxa OT pyCKHTe 350 000 TOHa. nIIHUH Ha lOra C He.Il.XI :::: ce YBeJIUqn xacrra OT HaUHOHaJlHlU1..D:u.t{empu n'brH IIOBeqe OT rrpoayxttasra aa B'bP. H3pa3XO. a HHMa .!l.pscar renerpaipaa apsaxa c maBHOTO KOMaH..Ba n'hTH nosese rpancso nacenenne.)KHHlfH.'--}j. annycrpaanasapaua "ToranHa BOHrl anpan 1861 r.lI MO. KOHTOTp1I6Ba na JJ:'bP)[(Hnon Ha6JIJO.[(0 nocnenanre xeceun aa BoHHaTa. HHTO KOHepJIMKT'bT HH.Il. npOH3Be)[(. OHro avepasamrarc K ornenar sa BmI MOMeHT nocrara MaKCMMarreH 6poll OT OKOlIO l'MHlIUOH npea 1864-1865 r.UOTO'IeHOCTTaB'bpXy c06CTBeHoro pasaa6e)[(. AenCTBat--i<ato--i<araJiII3atO)nra-lfaTeHtIi:ata"}faiiJIoHaffiUDil6m. H TO .[(opu rpa rrsra rro-ronsaa OT aHrJlIIHCKara). noxaro caxo rrponyxnaara or IIeHcHJIBaHHH e Bsnpesa 'Ie sernpnre BoeHHM rO."C·+-1-'.t:::: 1860. 3a-nep'sr ~Ma npaonasaremro 20 MHJIHOHa GeJIH xrrrena. npecnensamn T'bprOBCKM C'b)J. Haceneaaero aa C'bJ03a nenpes'scnaro cenonxpant::I ~ .7 MHJIHOHa rrymxu. r. Ipaxnaacxara BOHHa nanara .!(yMll.!l.JJ..po: .Il.1l.JJ.(H TMBHMTe MHBeCTHUHMMHoro noaexe OT KpMMcKaTa BOHHa MJIH IIpycKHTe BcillHII sa 06e. Mozee 6H e BRPHO. MaKap 'Ie aa" B nyxa aa XX BeK.!l.:~<3j:. C'be.!l.D:'bp)[(aBUBepOH'rHO aaxora He e GUllO TOJIKOBa rorrHMO.. a.aBa. npes 1865 r.axo ce npaexe.IYKBaT pecypcnre MoraT na xoattenrpapar C06CTBeHMSIen (a aHrmd1:cKII5I) KaTIl{TaJI aa pa3BMTMe aa M06mIll311paHaTa aoeaaa HKOHO)'IllKa.[(y 1861 H 1865 r.BaT 15 rr'bTH noaeUHH II. t:s::: ~ ~ THe (nonese OTKOJIKOTOB'bpXy B'bHIIIHaTa rsproaaa) n Ha'IYneHlHIT penerp na Ilspaara H HaH-SIBHa npasnaa . 'Ie BOJIRTa aa nofiena _ crpanara na npnxpnaar T0311 epaKT.BeTecrpaHU He rrpllre)KaJlellne (6.a'r nOt{TH 1.-CTPaTerllqeciZoToHecioTBeTcTBlle-BllKo----·" . pasfinpa ce. nofienara nan lOra e ll3KJIJOqHTeJlHOrpynna TaKTH'IeCKa 3a.).a npexe OKOnO zma MurrHOHa CJIy)[(aT B apxasra aa Cesepa.-' nOM'bp)!(aHa U .UlmeHlfTe maTH ca aexe lfKOHOMll'leCKH raranr.JJ. '_' .:~. KopeHuTe U npllqMHllre sa KOH<pJIm. Hanpnaep.HMI!O OTGOIleCTH. )I(eJIe30n'bTHaTa CHCTeMa na Ceaepa (c .ll.OBe. B'bPTl'lUlH ce Op'b. B MopCKllTe .a rrsr '. II ca nOHeeeHIt OT Muoro nO"MaJlo6poliliO Haee. :. HMarn.'Ie BOHHara me 6'b.Il.nro speve MO)Ke. '1-'-9-~5~''''·'.!l.JJ. .eCTBYBaHeH (06HKHOBeHO) sa c06CTEeHaTa CH 3eMSI.'''''T :S =d >- m sa j §- o '-= = :'¥' £. Be)K.!l.!l.• ". 580000 TOHa.a 36 700 TOHa xyrya.!l. nar 60p6aTa AOKpaH U lfMaT B'b3MO)[(HOCT.n:llHeHHre maTH npnrexaaar peJJ:OBHaapxas or 26 ODD_-=::ca caao urecr MliJIliOHa. eire B xpaa na 1863 r. xaro no T0311 Ha~ ~ lfMa rrpe.HMaT . KoeTOe ~moro noeese or aaryfinre na aMcpllKallUIlTenpes rIbpBaTa H BTopara ~~:.HT rta crpenar.'bnra )!(J1Mpe)[(a OT PYCKara (a .e rrspaara lfCTHHCKa. H .!l. He MO)[(e .JJ..ll.. noxaro lOr'bT npoasaexna MHoro MaJIKO OP'b)KHSI(rrranno B craaar MHor06poHHll penoana BOHCK1I.~ xyrnpana ryK.uy pecypca II nace.!l."".--~-~ KOHro nparexaaar Csemrneaxre marll..".Il.Thll Karo U .B'bnpOC xananarer sa noneae na 00 U 6nOKa.a na npxcraaaurara. fly-_ . Hecsoraercranena OT eMHrpaHTH (nosexe OT 800 000 npncrarar Me)[(.JJ.lI!O. e MHoro no-uanxa OT Ta311 aa neaae.HMCTBO. HMTO BOllHaC ce H3nOJI3BaT 6pOHeHOCUH. Ho BClfqKO TOBa He e ~ ~ 'Ie enepraz. IIpe3 U. Csmoro Ba)KH II sa ceaepaara MopCKa_~_ qMH oTcJIa6Ba U 6e3 TOBa IIOCTaBeHHfi nO.uy Xavfiypr H feaya.'bJI)KUHa. )KepTBli .MHeHll uraru m.ll.KaTO ' se)K)J.UaT 830 000 H .Il.UetiHH KynM'IKH M 6'bP30XO!(HH =s:: ~ ra C MeKCHKO npes 1846 r.!(ar.D:ofiHo e rrOJIO)KeHlfeTO c epJIOTa.a cnyxa aa npmrep.[(ero__ MHOro M'b)!(e or CeJICKOTOcronancrao.HUH TeaT'bp na BoeHHIITe JJ:eHcTBuSI. caao C 40 % OT nacenenaero aa PYClfH. ocrananare npeJl. rrlIaHHHH II finara.!l.OKaTOcaste OKOJIO900 000 JJ:YlIlH ce 611lIT aa crpaaara na Kompenepauasra. C'bCpe. anaa aa pa3CTOSIHHeTO Me)K. IIpe3 1860 r. .aU3B'bpIllBaT H3TOmHTeJlHH 06Ca.Il.aR3.!l.a 6'h.T'bH KaTO T03H KOH(PJIHKT.::~ ~ na nKOHOz.~-pa3CTbRHmlTa~Ha-KOHToe' pa3nOJIO)[(eW<PPOHThT-=-"OT"6pera-Ha-B'bpWKUHH __~ --'[(ocrllra-t6:n"Cpa3Mejl'lIaapMuRTa. necpaameaa C raraurcsara pycxa CUJIa OT 862 00079.!l.H MIIHUMarrHa apMuH U 6e3 HHKaK'bB ormr D IlIHpOKO--rH'lHllH omrr U 06Y'leHIITe pa60THllUH or Ceaepa)..r ~ IlIJleHO npOlf3BO. B3eTII 3aeJ. AOKaTo Ce.JJ. npea paasnra aa noaexe M'b)Ke.n:a ce cssnanar t{aCTH OT qepHOKO)KH. ~ Pe3YJITaThT e.) H OT Iod TO Me)KJJ:YHKOHOMHt{eCKHTe U BoeHHIITe noxaaarena na JJ:BeTe HaH-rorreMH~-' aerpa C pemeaaero or 1862 L .a'l~I_:'-::npeArrpmlrHH cpemy 18 000 aa lOra (MHoro OT KOHTO pa3'1HTaT na reXHOJlOocofieno aa xopa.~.!l. ~ :::: BoeHIU! pa3XO.:.IJ.IOii1"noeMi PlfCK3 . HO T'hH KaTO nanepare H aa nsere crpaaa ca penrenn na JJ:oBe'IUHTO MaKCHMaJlHa 6poHKa naxora He Ha..CTBO B Ha'laJIOTO na 1860 r.D:Mc6aJ1aHC Me)!(JJ:yCesepa lf lOra. 'Ie nopn npem.epHaapTHJIepmLH~. aa .m'IeCKn nOTeHUHaJI.!l.UuaHUHTe. AOKaTo xacrra H~[ OT CBeTOBHOTOnpoxaOCTaBa pasna sa .9-Oji1 "-.epiii(H'Hf'a*. B3eTH"3ae~lio. __ "~ IOnr H36HrBa .!!. cnen xoero HaMaJISIBa. L\OPH KaTO ~ . l:f .MHHaBaT fepMaHHH If PYCHH If ce rOTBHT na npecsoxar 6ne aa caMOTO ca C'brn.:::A.H B'bB B'hPWKHHUlI 11 ' .re.!l.HHeHUe. Ceaepsr UMa 110 000 npOMHIlllIeHH ~ JJ:pym .\upaHH renepana If 'Ie sa m. 'Ie ".". a He aticrpaxraare tmCJIa.eHCTBHrenHHTe.

).:) OlOHW llElO)!I[O.Ill)!{U)!lO co I1g ffllJalUd.L:)BdllH ah Oll oaOHLO oo lld:la::J:) ao H.l.}ElIt 'lUffHh:ld:l)t::JCPHO)l orBX tlE: HIlll W<J.L:)HW 'OH811ll:)Eag ~+: OJ.LOlfCP'1 t981 ao OlllHO<J.LliO)! 'U.L UH I-mTIH:l)j'H.LOllllhBH II QROIt<J.L llHllhHIlaa._L~l!~m~Q.Lll)!:)WHd)I 'aiaTI<J.}XllllS 'tlHnOII AW ll)!HH 'BIIHrdo.HdOHdu M)JO::JhHIHIfOU ::J.L1l10 -OHIl.L:)Hdu .}du ull' ::J.~d:l~.El:ldu ah OJ'\UO uasun dHllITI<J.LO ~BHlH:) :lH O.}:rttm UItox LHll'OH oo OJIl<J.LU)f:)a)[{lldlI ffIIHllUNU)! H<J. I I Ol!!Oll1'!H :lwada ou 'alllI1l& IHll!.IH.) -HHTIBE:llIlUgOW aHa:lt08 tlH aJ'l:ldlI 011 ')!A.L allHalla:)tlH llH w:lllgodu anomdouoduomr .L~JAdIt .0 .LHTIllHfall~)!{ sosaadnon -.)Hl!dIlOlt '1I1l0all.dO'LH ?. ll1lln..) 1l1l1l.L~HllElllIIl~d ndn llITH:) 'llm .L :lnf)J:)d:llllltH Axd<J.LH)!OItHI1 'll)!Hd ~ ll.d:lH.ll.L'L10l 'UIXlllfCPHO)! BH O.}Oa HaIfImrm \sHIf:llll)10IllgllH a.LllUll)f O.LAUllH ll:rt)!{Ah BHliOEl U)!:)Hll)1)1{udJ B.m '('d '9) "liI~:lE 1ll1'!~:.:}go 13£gl.LOEl.L II)!{ UH nn :lIIlH.\:lH tlHtlhllllaHA 'al.iaa HHHH:lOa ltgIf:) llH OH 'OHIll:lg '.r. .Lll)!NMdu BH HgBdo)! mros JL9 omqo 0[(0)[0 ad . .LOOHuodgOJOHJ'l" BH '.)J 1l1l.LUH!f0R -d'L.LHHIIlad.LffHh)!'\Itodu 'IlU.LllJO)! M XAWBU BH llOOHEH .LUm .L::lodu :lh OHItOJEHaH El :l .h ~ .L I£MHd:lEla:) BH HLQm U tl 'I£IIWdB ll.LliH)!{UHOH::JHODj( lUHAu.} liOL OJ.--_.:)OHh'LLlll:)Oll' .}J'1ad(( UDoIt OlOHI"I -OllOll BWI1 .LOOH)[{OI'\E'LH BH BEIfOU H :)HllImg '(gtl>lGII .:~ 11 ltHlllllIdaw H.I'LdaHG:) BIlBHHW ab MJladII'LS: 13 'H9BdOJl llH oroaroxmradn -osroroacaodu tl((O)!U B:rt)!{aaEl-lodu BE:I1TIHHUHIOgBd ':lUHa)[{ .LO ao H.LHH)!{OI := -aad 10 ~ HHH13Wd:.L oll 'll.g .B.1 _E)3g_ .L UH on E! H OH 'OEI£Il::J)[{ BE: nmou llJ'laBE 0..L:).}lIlH)[{QI llJHlllE H IIIltlJ'\UH II daaa:) I? ao ern arsm tllOI BH O.dgo llH HHllItOJ .LllHrr:l.l.}OS -_.l H'rtadu '.lll~COmHHA o H :rtUUBE llH HHH:lOH HH.}NBH :lmgo'L!.LH::J.{ llH.}dlI ou AI Wll:lX:llHS: tlH O..LllHdaaa:) 'llgudo)! OlIfO)! ll.LM)!:)a)l{uda llH BElaHJ MOXOIIOA 1l:rt a o. HHUllJA Ho.LB)! OH:)H oHauu)!adu 'tlJuda llh'\aE uaor O)JhMOS: Hah .10 O.L:)HuIta 'J BEl.LllHaU.-.L! O.Llm~dlI HEO.L HMHll'BIIllE II Bdaaa:) M H:lhad -ouud .LH)lHllg -'tll\'o:rt-A on Oltl)! OS"8 I :rt:lIrJ llU:)OH -'-:::--HdM.LOHUUO.' H1UHll!I .}.H *HllJltd'Lill llHgUmUJ'W)!odMIIl UH :l!-IHBROdllhOEtld BE OLtllOX .I:)o 'IHI:)Adll ao O.LO BE I.LOH)lHllg ::c: b:::' ~ < UH O.LI£:)OH :lH a.z: -t!_JQ_llSl!:l)(~.LO lldH:ltEtld oo aroo rrou tl.LaOX a OH HMTIUWOIIlIHIi' U.I)[{B1HB oo aH 'IlU' HUHO .L asadu aw::>dg OlOm'L:) Am:ldo Amad:) .l H !!ll.LBa'\OtlllJ 1l)l'L.lllIl'\Ell f I I ! co uIt LB10W nduu MaO)!HOElE lWH U. .LllHIftlHHOIfO)I llH O.IttlUtl£ EI tlHffdHIllE:tld oo ~ aroaodi llEl)!HtU.Lo OH:)H DUll)! llmHII~It.Lllgod arradou oxssd ll.IHO)! ll.L H tl.}:) BH OlOITUhBH a ~lal.__ .)! ~Htl!!HHllIt.to 11l!.:-.L H)!:)~hll.I:lD '(UIIl.u .LIHIEBd UE .IQ-:lnw)J{·rH-.IMMTIHa.LO UTIHHU08 11HUaItAdogo llH 1I)!{ llH H a.}:) ahas:ou -BHUO!.~-H:rtOHEHOdu -_"UH.L .LU ffU)!:)Adu lltr HN::mgodu 'll.Ltlh~lI llll' llHhOUllE tl.:)a'\hOU oo llll' llXJH.'" Ifol\d .=- .L 'Wll co a ll.UE_ smauu lllLuE 'llWaBE: 11 H'rI'LHll:rt 1.Lll)fHWO.L:) aaadto -<J..L)!MrrcpHO)! H::JHaoa llH 1lE: Hl-IhUH M)lOHU)!HdaNU (( HMNdB U)!hHOa llH 11 tlE: ecodma] Oll OH.IHHli09 -BE: H:l llHlIhBda)taIflH?)I H)lOU::JIIodaa ...vmd__lI_.LoglldEH a)t'Lg ...OJOHlIr . ll.. ~.LffWaE 1.LOU :lH:)HIOU·ll:lt--no alH)!:JHtlJ~ ~._-1"-.L IIHH.L-09 sadu uuodE!3 8 .udau .\):r E~g II 'OJOHN I£:)BHHdu 1l1IffUllWllH ~ :llMHhllcpMTIau:) BTIll)1::Jd.~ llH B.L:)O u:> tlJOI 11)lOahUl:l.L:)uall' llH llLBHIfEHllCPO as amxouo :l BHIIlGIIOA oHago:)o lldH[[Od.LllLllH-OU lldIIIl'\WM.LllBIfHMhMdu HEDl tlJOI ·BmMHtl.)1I1l1l11d:J1'tI1l(168 [-Qc:g [) 'J.LHH::J~ O. llH B:)UMll o OHlll::Jh<J.:)'llLUgdogH~-Il'Ltrodu~itol..)!!oa O~:JH.t1llt:lgOIl1lE U:.Jw: ffll]:I~lp_1n~ __ llI:I_Q_.IllHU.LllHlloa 11 HMHHIl BHllhMllaH'\ 'Oa.).Ltl)!UWOHO)!1l H ll.}WtlIldeli IfHHOHTIA.LllH ff (.d H H gg .LB)! BIIHtllrodu ll.LOW aH OlomUE BITHO u:rt)!{Ah 1>0)lI>H OXB 'O[[lIg .Lah BH :lIlH:l)[{Il'L:ltodu O.LllIt'Lg ll'rt 08)[U)I o llJ'lffH 'll.}rroutlH adn tlHada~A H llHITM:) llIt)!{:lITJEH IHlTIHlld<D X"'.l.LHH~ltld:l:ltaIflHO)l tlH ll.IffHl'ldll -HHtlEd'LII:)OHWHllEII -llJ'l"doi(J:ld ~ -waudu llH A:a)l{:lW UdlHrJHO)l{ 1l11l)J:)JdAg:JgtlX .)l!lll!IlJlI:l olt 1I.LOHm'L.._HEUl. oraox '(al.L)lllmpHO)! llH '.LOIDtlE: 'OlORW H U.'[(-ou 0.L:)OH.Lll::J.H~H'n'Ol a..LHElOJHUllCP" .LaHeWQES: 'tl.LO waUE: tlH O.L:).HO)!U O.LB)!:)Htl)!lldGWV ~·--o:lt __ _.lH0)! llHaaU.LHEllHk ll':lrro· aHUHffElOHUl:)E:'LII-llE-HHHIi'OJ.LHTI'LHBlt U II BWH M.::: 'CPOdUllH llEBdEU Oll '"llHUOH UH HMhllH U)!:)Htl)!lldal'ltl" H:lgO:)O HGu:l:rtaduo .}h~gO ~~-d::JIl. a lloaWllH 0 lldI.}I-I 'H)lOlO MHOOHH ::J.LOrrShBH 000 ~~ 1 tlH U)1BUO "UJll'LIt UH IIIT1a)!{'\ITO" a)" .m llHIIOH tl!13)!O '1~"HHTIUrrcpHH tlHBll'E. .I1Ell.}L ..LI£MTIlldall'a!flHO)l fflld)!BH-l1BH -l£lIa.LH)!:)UHlllHU OR 'lfO.LO -scexou O)!IfllJ'l-OU -.LllHO::JNBH oo :lH H 'lldHWllE a rroxon H1-I801d<J.LBdGll':lCPHO)l Blll.LXll)! 'oHaaJ.!i.)!:ldUGH HN:lIfO.L:lH.LBHMW:ldu llIt .LtlElffIftlNBH ii:ifri:) :llMHOLHOdcp U L'L[[ll-d ·IHldO.I U.}l-HIIll::lHOHW a ah:lH-UllH :llHWQUOl O.LOOHIf:l. llf:~gllH o a.L15ll0El ~lldaa Mll' * .LOOH lldngElld ~H 'OJ'l"::J'\HlU'l!.LffHHROH:)O OH 'MHllll'OJ a? IHld::lllWll :l.LdOUOHlld.ow aH U0.L HITHO ::I.L . A 'Hlll'id'l.LU)!MIllIlOU ro oaroqod a.Lt?L~d.L0)!1l0)! a.LllJO)I !.logud HO :l..io ::JLHodA:)ad axodors tl)t 'MHh arr :l)!{OW musnnonnqwox 'll)lad a UIfM:) 'HOaH. -'L..LtlHDOH .Lll'rtBXOITg .}EI:log nodro BE H llH)!{UH OHaHEil)l{ axodox BU OlOIfllhllH tlH lllffllnX'\ll'odrr tlHO)!~Ol lldHElllfHgOW aaaodtoon 'llll'OXlldtllI 9H OHJIQ.LHaEtld HhlldliWElld 'ffllOAdU Hlld:luvm i· -udOli 'llHB.I'LUOXA:) rrono tlWll BH.__-~ TI" I <>ll 1\ .LllhOIlf)!H HdHNa)!::J'rt E~dll ll.-MH:lrr:lOtlH tlH OLaUHllUG)!{ Axd'LH dllltA HallHO l$:)llHUH 150HO .I1HU:0S: BE dOgEH HaI.---00 ~ • ~ In ::Jw.-H···---t'----'·---d.LHHHOH:)O UE: BHrra.L O..}OEl o BJOI -IiHAN asoaradu u:rt 0iWHJION.L'L. -d:) as tlll' II ll:rt'\HMdu 11:) ll.:)AxEH OWllO ::JH UllHUO!! _.LHMHHlllfJ aLllHHaOH llH LffHH:l!.Lo)!rrO)f. - :lH uHHg)!{Ah .L _ -::JHll.}.}UIIlHWodu HHIlllH lI'L)JU)!HH OU M.--..Llfllll)l -HgAJBE O.L.l.O)!:)ITQJ =-~NUH onrsodaa 110 lldQa:l:) an :lw:ld(( :l.}duo -Hll~llIf ah -!flv - :)OdlI'L!I iHIDI:)HllHIftl.Ltl!I])Il:JA UHU£ -odrr a.:lllll m:llIltlE saoa ll£ u£ 'I1I O.LaM.LO UHll!.LllH llH llElffO.:}.}g o 'll:rtUXOJIg II Mglldox Bll' 'IlJ HHH.ll!HlliiltH1'!I'tIOli mroxou o 1 tlH a llH!!Oa 1ll1l)l.LO llH osa HUH 'tlllllHl:):lm'LOO BE) '\N .:l..LOOIlMJ\tf.LHHdaHa:) dh OWU:) 'tlL -GIl::J:) UH .L~9 R~P"Tfll:l .._I .Lllgdog OHdllW a .L-09 us M.lO B:rt tl._.LUH~OIl I1HH.LOllCP UXJElOJd'L..I.}gOOO .}hallBll'LO BH) llld:lh Ito.:_--ndu -:-.LIDI:)duJHA lllH.IdOJEII"1'!H1'!llll!IWIIllIlJsrrndu mvo kF -BgO _.LOIl<l>'HB:l)!O 15HXU.LOgtld ::lfHXOU:luodaa HMhllH HW..)ullll"llmdJ IlH :Jm~ Oil eoal!:l.Llltr)!{..UUJHO)! XHdItnd<D !'lmhHedq>tlH U I W[[..\N -OHW 'rtoMdau . '~sMllJllA llIt uHg15dL oxtl -dar H IHow:mu ataradoadn no :llM)lOHllUIftl...I BH OlaHBElhOIIl)!EH GHBG)J{OIfOU'J1Gdu aaoxui Hg llEUOU BNffIlOl scdu - ou udaH.\N llH ll.L IIHHaOEl H)!:)l1auodH:l ah M)!Gdu 'L8 n -lllfHgOEH" -sux 'oo OH 'udnu MH)[{HH)! B.L aadu BE Ha.-.LD ll)!ff:)a If UHMhMdu .LUm QIHHhllHlldl ':lHlHIO'L)!.LHUwdll -ox tllOl UH I>IlHII)!{:rtd'LS: S"98 I pH tlHdaa:l:) errratru tl:lt :lh:lElOli ::J)!{OW QH ll._----.ltldl:) H)!{URll' .L:)'o'oXE<J.LllHaHBdx Hud)! )I{:lodl.\)1 \l .LO OIMOX 'M)!U.L::ll!ll HQItOgOH:) O)lITllW 11 HJlHBg O)!llO)!HH ONllJ mredaoaonxox BJOI s: '.LOmBE 'H)!:)uoa 'tl.LO tl)JllIfElld ll'UH tl:rtagou as llllMTIHa.LBJ'l"OIfUH:rt ("J H OHH.LllhaUR ·U.L<J.L'L8 'G omeal£II.).}Oa amuo.LM'rIHH110a U.HIi'adu 6~81 'J E:adu) llJO)JHHOU a)!l.LH::l)I L15UHE: B.:) 8 :ldgo:rt EI A:rt)l{:lN llg)[{:l .Ll1hou:rtadu HHIT1HV B 'allH::J)[{udou O.}HHaHoHgo a ll'BE:BH U :rtadUllH co O.Il.:) 'lltM OL:l -Nlld)I 'X::JII XIX UH .LBHIIltll::J:)O:lt UH lWmHHtldu HHawodu OJltll:) :.L:)OH)!(OWE'LHi aall' oo GB arr llHllh~HEO H£::J.-.L'L.}'L:)Mdu tlE .LOH .lUITM:) II UHwdtl aH!!ItllH lllt ~..L'L1i ~l~ ~1l.Lll)!::luauodEla 'HllTIUll'\.}.LH lHIM HH)!:)HEWd~l llH O.}.):lH:JJ. _ .0 ndsu OHb<J.L1l1l -BHEOll OlB)! GO ffMllJRV UE: IIdo.I 1m ImTIUH.LllMIL HU_'tllllHlloa.LodgOll'-lillH M llHMWaUOJ llH llHlld. -ou ad:lg'Lo Bll' :l)!{0.u na gI1HgHI1)1.Llld:lJ.LIf8U::l0:rt B:rt 11ll.L)!Urr!flHO)! BH -atrmaxodn IT a.. _.L:) 'llIlTIMH.a tldlldtH:lTIHOX ::JOutr U.L:lHH:lll8llduA 'lldHgEtld O.tO :l.10 UH:rtU awadlI ·ll.\go:m uallll'E'L:) 'M)lO.l If)!tllU '.}.l llH 'tl.

i·.Ua npyra CTpaHH.n. e H. KoeTO .lV. aacpaaarrremro BllCOKOTOHHBO aa ofipasoaaaae.taH). p.blI)l(llTenHa crryxfia B penosaara apMllJI II rrOCJIe orne '1eTUpM K8TO. T'bll KaTO e HeBb3MO)l(HO BCHqKO ce saae npe.). na : nmrara na ca rOTOBH..ara na 60-Te rOAHHRna XIX BeK.ace BKJllO'IaTB Ooru:U.(BaHe Hanoneon III He e oc06eHO nofipo.BH}I(Rll-Op'b.n-eiicTrsexaa.I. npoaepasa nana BOllCKllTe IT Ul CH.p.~-~---00 xacr-ua u. rrpOTHBorrOCTaBgT ¢paHl.n.~6-_"~ B X BaT crropen IIpHeTHTe OCHOBHH npasana. KoeTO aaceneaaero .I!TOMYHllKal.\HlI.HH" B eaponeiicxare pafiora.'bII}I(eHHl'I rapaasonare na If aa "oc06emITe renan Ha6rrlOJ(arerrH OT 1859 r. . xoero 3HaMOHT B KpaTKaBOnHa cpemy ABC1plll'l85.BaHe.!~__ aa aoeaaa OHTKII ll311CKBaT BHHM8TeJlHO npoyssaae.lllI.Qocera nosesero apMllll B MUPHOnpeue ce CbCTOHT KOMaH. CnO)l. Ilpycus HrrH PyCUg. sa na orronaps aa 06CTOHTenCrBaTa. H8 I1pyCIl5! MHoro nO-rOJHIMa apMHlI sa rrspnara <ppOHrOBa JlIfHHH. 'Ie usnara ~f06I1lIIl3au:uoHHa ap~ml'l xa Ilpycas UMa cenexronaumn KOIIKOTOU na ca Ba)l(HH 61lTKUTenpa Manxeara H Compepnao.~ K OT apMHH lllIH uena apMHll).n. Ha BCHqKOorrope rrovonmauare aa MOlITKe ce onaraar na BTbJIngT II TaKTll'leCKaT8 KOMneTeHTHocTna BOHCKflTe.I!Hn. KrrlOqOBUlIT<paKTOPe nanasaero na BoeHHorrOJIHTH'leCKO KOMaH.::i wan.'Ie BoeHHHTe KOMaH.e rasa.!!..e-of<pp-oHface'"pa3pemaBa)'\aIIp6HiiiiBai"IiHH~HaTIfBa-H -ir.rrp~HHl.BH}I(aT 6m{'f cavocroxrenuo.). xosro peIIIaBa asxona aa BOHxoro HMa HHKO. 611TPH6BaJlO safienexar.~:.ll.!!.BIIlKHl-IK EllcMapK..l. TyK nrpae pons H aara.HOHHR R .BaU(0.-ornemr.l._" cneJ.l.HTe npyra <paKTOPH. Koe opsxae 611 6HlIO MHH.+ -_+ ~= < **. peoprananspan TIpYCKHJI renepanen tuafi.n. 1103e<p.pOBH. 113XO).BapllTeJIH().D. TOBa 06aaa TOna ce crrpaaa C TOilKOBa xopa. a H caMOTOKOMaHJ. OTKonHe IIueMOHTCKOTO BoeHHO H3KYCTBO!). * Jlannsep ~ sanacaa BOHlIIlIJ.n. Cera B Ilpycaa HOTO none He e U3HeHa.I.~: eHHH ..OT . (6.!!. U HO MJI. npoxapana OT HOBHHxpan BlllIXeJIM I R HerOBHH BoeH~ll~.aT13rOTBeHH 1 orreparaenn rrJIaHOBe.'MaHeBpnTellHHcueHHpoBlmTe _ .eaJIH311paHUHT xonen. rpa$ Xemryr $OH Kapn Bepnxapr (1800..(a).*: ua. aoeueu TeOpeTIIK.U.!!.. rpyaao 6ll ce aanoxuma aa He06Me).I. paafinpa ce. naaa aoeana HeKoMneTeHTHOCT. CpOQHa cJIY)l(6a. 06uJlH3all.6bP30 P8311IupHBaIl. OCBeHTOBa 6n 6mIO onte IIo-rOJHIMO pasxmnexne aa cxare CllJIU ace orne lIeCHO ce onpaaar C nrannanuare rro cynra (npa Kycroua. H5!Ma llrrH UMa MaJIKa nonsa OT Cb6HpaHe'Ie HlIMa rOlIHMO saaseane.O:lll'l.u. xaro 6b.. xoiiro H3ce or 'Ie ¢paHU.BaHe. Ul .a rrpe31859 r.ce BliiK). sa na ce Ha60pH**.HHTe ce npasar XaOTH'lM p830BaHu CelI.Qu3paerrH me onpenenn KaTO "repMaHcKa peao.. OllTO MoraT .BaHeTO I.HlI me llMaT raxsn ycrrex.t 891) .. R}I(eHepeH II . KoeTO ce ).Te-.llH a:BToMaTH'lHO II. ' ~-'" CTll. CB'bp3aHH enexenrn.I.. ¢peHCKaTa apMHH HaHCTUHaUMa npenaacrso npen aBC~IfiicKaTa.!!.!!. nCnIHCKHHTsoeaea C'bCTaBce C'b6Hpa caxo npena aanovaane H8 DOnoponea OT npouauureaara peBOJIIOll.eBTanYIllKu.CTBO no-crapna Monraa eHHO KOMaH). Ka. TH 3aBllCU csuto OT 113KJIlOl:JllTenHaT8praaasauicr.__:_.BaHRlI aBCHK'h.8ocpop..eH cnenaanea a e 00 nanautara HnIf aa oT6paHHBaU(aTa apMllH?87Bepanar OTrOBOpna Te3H Bbrrpoce ornen.).em.\aMO)l(e Aa noexe noaeuero 3a).l!or npyrnre Bennxa cann. OH 6Hll.HO rrsx na ¢paHll.f. pasfinpa ce.eHCTBIDIrrpllpenIHTeJIHU611TKH.tIe xa6c6yprOT MgCTOTOaa 6nTKaTa. Orryx ooa'le He crre.I.l. cpezr moro e no-notipe B'bOpb)l(eHa ..!!.e. 113XOJI:bT T TaKaBa BOMR86ll 38BllCHlI or pasnasaare HHBa H8 BO-O "M03'hKbT aa apsnrara" non reHHallHOTO PbKOBO.QalIH ROBaTaTeXHOJIOrHlIaa BOHHanaaa npeAIIMCTBOaa Hll. KaK'bBTO'~ TOBa.l. T8K8Ba CHCTeM8. KOHTOna ce ).pyrll H Cnen KaTOnpes 50-Te H 60-Te rop.HB8HeTO.!!.mona 6aJIaUCllpa -Cpa3JIU'IHRTe 'eJleMeHTlI'Ha'BOeHHllg"arrapaT. Cb3J.I.l.i'(eHcrnli:ij:.0.HrrH apTHJIepHHTaC'hC CTOMaHeHHTeCHrrO. MOJITKe.ocTaBKR. KOllTO aanaapasa rrpycxnre }l(eJIe3HHll.OBOlICTBHeTO xorar na 6bJ(aT 6'hP30 npeneceaa no C'bOTBeTHOroaanpascaao OT nO-HOBHTeOP'b)l(HH. '!limo Ha'laJIIlIlK e OT 1858. fIbpBHHr or TgX e YHllKaJIHaTa CHCTeMa aa Kp8TKO** C 113KJiIO'leHne aa rrspana rOI\HweH aafiop na naansepa (6. ofinexeBamHlIT reaepan nOn8H e AOpH Ollie no-nanxan".(BaHeTO OC'bmeCTBHBa Ilpycxas renepanea mao.eHTHH oneparasaa npofineun. ABCTJllIlllIl\PYrII CTJlaHII npea XIX B.OCTaafionena np06JIeMH B llCTHHCKlITe611TKII).HTelIH8T8 6a3a aa BCgKa~ Ke***.Tenaa 6uTK8... K ~ rrO-BmKHOB 6MTKllTe ..TO aa nonosna nnn e).-P. .HRH XIX BeK U CTaB8 H8 KOH<pJIHKT. aKO re He 6'bJ. a ce H3Y'laB8 II HCTOPHg.Ba..eficTBHgH CIIe).) II no Mope (npa Jlaca).l.~ --'-'TO-IIpeJ(rr-1f30YXBaHeTb~Iiir-iioeHHH. na KOllTO ce If3rrOJI3BaT.eCTB. npeMHHaJIH npes Boenaara axanec6rrbCKBaT'c 6e3rrpell. 'Ie ascrpnncxara na repnropaa". Boeaaara e<peKTHBHOC!_ Hll. Pasfiapa ce.I. KOgo HO.HHHaa XIX BeKTeXHOnO[ll'lHHHTB3pHB..\e npes'saxoxna BceKH rrpOTHBHHKnpa 6bOeUj rpaaa OT aeassecraocrra B Ha'laJIOTOaa 60-Te rO. L me rrpo.yxa-:s-· H JIeHHe. csofipaaeaa C 6pOH aa HaCeJleHUeTO.n. Ilpycxara apMHg He e nO-K'bCHOHM8 Ilpycza.n. aKO apMeHCKOTO Ha'laJICrBOHe MO)l(e J(8 KOH1pOJIllnpes 1866 r.HHll aa XIX BeK CKOPO.UllHHcKR aMYHRll.. H ce 6a311pa aa MHor06poiiHll B'bTpeIilHO OTTJlX ~aCTI-IB Iepaanus.I.'bP}l(8U(H Ha'laJIHHK aa cHa6.HII soemra 'IIIHOBe OTBTOpH eurenon II csora erno IPOpMllpaHIlTe nlOU.\ara ce CUCTeMa38 KpaTKOCpOtIHa ClIY)l(TaKa H).(aT06Yl:JeHll.!!. mOM Xaficfiyprcsara apMuH e no-cnafia H KO:>. nopa II xoraro He MoraT Aa ce-pa H KOMyHHKHpaC Te311MaCH.epCKHH C'bCTaBnpaxrnxara aa 60paBeHe C rorreMH rpyna xopa ('laCTH BOlICTBeHHTe CHCTeMIiII OT XHnJI).n..H He 6'bJ(aTrpaacnoprapaaa AO BbrrpeKH BCH'IKOe omuocumesna. csaspureaa U crpana OT .>1:}1 B cny'laH 'le He MoraT na ce OCbIll.n.: ra aa OOHHHonepauaa H nOXO).oKIpHna HH 38. a. cfiyprcxara HMnepHJI.H-.n. rnaaea npencraaaren H3 npycxara BoeHHa)J.e onpeneneao KOMaH).I. '1H._B'bOpb)l(eHH naaxpaaeua.I.!!. H!l. yMee. Ero 3aU(0 He ca paspenreaa HUKaKBH3aMeCrBaHHg H IIaHJ(Bep'bT OTKa}KeXaficfiyprcxara nxnepas or snacrra ca B'bpXY JIoM6ap. H8 _ KOMaHJ.IIH MllllHOR Mb)Ke. O II OTTepeRa.. npenn BceKH M'b)l( na npeuuae B naanaepa" (Landwehr).BaHe.\HH mafia aa Monrxe.~ K C .npYCKII reHepaJi-$e1J.OCBa llimeparop ¢P8Hll.'leCTO npexpoasaaa..!!.!!.!!.~ 00 60HHOTOnone? . xoaeursa cnna H pecypca.0 1888 r.'hT 3anHCHHe. HaH-M8lIKOTOH8'1aIIHO.!!.Ug rroarn m-lIICBaT 6a.!!.H rn 06Y'laBa na nnaaapar H na ce nonrorsar sa O'b. rro MHeHlle aa nonexero excneprn.o H8 o<pHll.!apMMHHCTbPBbrrpeKII llu6epaJIHHTe HM ononenra. xoraro ¢paHllJ!H 6'bP30 aaanasa aa crpaaara na Ilaesanae..OT ecpeKrHBHocrra aa rrpo.m?KaK 6Hxa rrOBJIllHJIIf xeneaamnrre H TeJIerpa<pbT aa KOMaHp. 'Ie pelliaBaT 06CTOHTeJICTBaTa.!!.a He rppeacsara UHTerrllreHTHOCT(a pasfiapa c~. T03Msaxea acnext HHTO. C'b.OCT8TMHO :~ --'--reHepaJ:iHl.!!. K8KTO1J>lIOBa.Opll n IIpycK8Ta "BoeHHa pesomonas" OT 60-Te rO. cacreuara OPb}l(HlI H rrpOH3BO. :.. KOlITO BKlIlO'lBa Tpll rO.ll OH<pJIHKTU._..~TryK U MHororo 38rUHaJIU BOUHIfll.e H ce" MOlITKe cb6upa aaii-finecrsnnrre YMOBe.!!. MHO. Macro p npoaaaexna TOBa.!!. npasa rrspsare CH Kpa'lKH aa 60H-~. .OKa3Ba cpaKTa.l.n.aJIH nexorara C HOBUTeCH aapexnaura ce OT sanaara TPH6B8 na O'b).n..( erpopxare OT aasanoro U cpep.. (6. HIfTO nopu ¢paHll.HH or xacrpaanre.

) -=~- __ lDrOHUwd~JOHd::la.0 ITIOWOU H 18)1UhO co U 'WKlfOJ-OII O~1 llauadLoEHi Il 'U~HKIlJn H)I!IIAII ::l.) aOH HIIH .1311 ~: ol.L'LdOilO :rtUH OEl1.1. 'Cd '9) Illllf.LUWll 01.)lUCP 1.IlBlI'H KH!fIl1.~~ l'i.)~H.ll)l{d'L)1llE ~~_ .11. .11110 llIfudg1:lH o llHWdu 1:l.) HdII 1.0 llH!:)"Oa:ul."OHg ""H1mdaJ W<L)I lUall'HH)1~'LOHdil ah HX::IdIl'Lg EM MlIlHO'l.::JOX"J UXOAdil ulu£d'Lg _ IlIIHdhJIIOO sodn ::Il.m! U1.tl)logllmoau .OJ'lHtr:ldII .\!-IlH asn21l!IJ.HW::ImO -1f~lIWl. -amad 13l! O.LHH 'll'l1dUJHkodl.ttlHl.l.HITIll'H::Ir.awadEi UII~'I.UJOW aH H I5HTIHlld([> 'U1.IIUH ::IllHWdullH)1::l UH ::IHll8EU)l0 :lXl.n . 3" S3 .I1HhHlfElld . Ill1DrOAdil 'llHdauHldll l.l'Ll10XEH 'Imn)lailOOmad 1ll1lxowaxog omnrorroadu ::I OEd'Lg .LOHOUlUXOAdil -J -odroav aaodran 1.::Ih g:g -------~--~ I(') -O::lH ao H::lEllg IC1lmdllw iUH Ill100IIAlfJ ca UJOXHH H 'rtUEllH lll)l{~'LIt -llH)I{H8)10Il 000 00£ ao 0 aHllBItadIl~H aMllIoIl) -·:-llm~o.KHd H lllI>Hn ::=: ~ (""' ~ ~ dU)1A H::lJ'IOruO ::1'Htll1::l.oJ)1ou 11llHll8ll'Adogo ::IdgO:rt"Oll OJOHW 'll'HTIUH HOlO gt?ITI HllHII1ld::lH::1J .HHua)1l.1.0 Ill.llg ~l.:.tnta1.uHda'rtow UH 1llB'II801fOA UE UHaEll.:lH<LO1..LOodioo OUtl)l OJ-! 'Uwal.IHIl:>Uh -QhHlfO)l MHI'iOWO UIIIlhdl.lmoAdIl .)ltl)J H::lII1l80 UHlll1:ldil )l{HdIlU oo I>HW -- asaro orxnx - := UXUl.LhOII llElll)t I5HTIllEHUHgOW llH tlW::ll. :::: ~ ro l.llxOAdII"OXOH::Id<l> 0 0 ~ ~ ~ ~ o ~ ~ -dOIIOE::Ig UaEU)lO ::10 Ulll~OAdII l.)I('Ldo'LlI Illl (l1aalf H.O ::10 HEATIHlldcp OXII1lI'i '(HHHIlIIOH UH :lH)1'1..)H-Oil lluHmd'L8UE.L1f0li\I 0 HaU'l.}J ah::la awada OolUX )IdlmolIg 'llHHuwdaJ UH oroarotroaoxs.)IHHa)l{Hal1Hdil --r.l1!Ul - :lH)I{'Ldo UlU)lOHadcp - OL81 E::IdII U "J EadII t?lt)l{OX£'I.lJl!~ '(:mOirod)l -UH UH UW~l.UElEU)lOIJ 'J IlH (HghJIlE :llHl'iaIfOJ 8 ~O "}'--O··· "? -.LOgudElld ::10 oxy ao '1l1'>:::l1.lfOW llH 1.llHIC1lHTIOO lO ._:::::_ .o -OIlO llHIl::ll.HdIl OH1.UXID.t0l1 OJOHN :l *.owH:rt::ldil 'udgOlI'"Oll 9981 ..rru~.H1.00guuo U8118lwdu 'Ol::lHH::lhAgO c:: ~ UH UXHlHUOU U1.0 ::Ih::l8 a l..d'Lal.udmdllJllH)lOHHHUIfIIHHhHIlElld_u:dL_oJIJ1}IJ'lq1l__!1<4_J!J.1.io lOOWHOHllllE: a HO ::Il.tlHH::10a" 'll'dllAt?X "11'0' 'nlldJlIHoq)l 'dJ olf o£lIug) I!lIxah II OU:lJ .OHllH oacox 'ltllELO EI l.('o'lKaw n~ltedx H~ omH~md'LB'L~·OU Ill! ~IIH .llHTItlJllOIfIIH'rt '::I.AHHW 13lI'::I)I{OJll 01.OUh lUHJHl.HnUOAdil III HO:llfOIIllH u8.U)1'Lg aUIEh.H1.1l'rt'L9 ul1 OHO::lIl l.0J OH '"Ul.) -llHOU)lHCP::J:lH-Oil 0)1 H1.UJO)l "J OL8I llUOI EadIl OJOHN a - 'I5HIIU1.cdu o IIH~wodJ£'ed Il:ll!:llf .OHO :lHuaI>dgoItoIlll£ U.l1'I:lda ou IIl1:l\!Oll :l.l1 H I5HdIlJHi\.0 lll.L'LIJOEaU::I)I{UlUWIl.±s.!_ 9 981 h..LO lllll'HTIllHHgWOX H ul.110X '"OIlOllm" .:!IfUl1 l.J:'~'i.""-.HnUHd.LIlUIIg" II HIIH IfXll1.)l:lCP::l::JH OHUjLIlI.lll1)1{Ha)1:ldII H Hd1..LOBOH H Ilwn 01.H~lIlK'Ldo 13H.0 loodgudx ~ UH:ll1oa IlH HaJwdil HHII:ll1l0 _'.oElY a _~ ~ -cdu UE no alHTIHHEalfa)l{ 1.HdgOlt-.{Jav JIIIIl1.LO IlXKOH OL81 codu H) U)llllll 1.llxOAdll-od1.11HJdul::lIf 'OHaHl. 1.LO..hOIl::lH) oa.0 ::la::log Hl.HO)l ':.OdgO)1-!:)"IlH HlOllh >- 1l1::l1I0 Uli KH)I{'Ldo \wHd)l OHhAUli OlO)lOAdu :lh 'a)l{U)! ::10 u)1 a)l{ON ::IH '::IlHHHmr -dOJ'\E::IdII 8 II KI1IfUl.()t----~ ~'**uaotr1l.1.Lul1)1{ox£'Laadu llall)l{a1.oUO OJ KHdalf UH ormd.LOUIlXllH llE HHllEU)lUH lU)1'Lg -UEllHIlJdo ll'H::INOdII onoou H U)lID:ldJ UH::lIIUdUUH t?)lKOa uahAodil OlOXOHH.!dl1.I.:.O ::10ul1 _ _!l~Yl~:DI_QE::IdU_ a ul.LOHO uaodl1ll)l H ::IHlldmlHuHHcp llH uao.:~'j~'.Ollh .Jall .LHJdAgOgt?X llH 1ll.H:Hl1ouIlEa ~ __ ~_____ 9 'UJll'olllE ::16 OHHll.aJIlH a" HgAJUE HX)I{::Illlmd'l.U8 al.UElWOIIEH co UnlllIf.dIlElld ~O Hadlll.Lu)I:lHad<I> -( OHjj:odg HHOA:dll t?H so 'XH1.HgE:ud a H xa)1::1H::Ig _ "_OxQ_uxwm!u_ ll. hxd'LB ::l .OElY 'I5HHUlI')I{HB:rt::ldII aUlaoEqd UElO)lU01.lIlO O)l[[O)lHH Ol.10UUI10 ll)lodOJll tlH mOWOIl tlH 1. HTIllHOUllllE ::l1.Hn!:)"lId.) H::I.LollduH - UH.L::lHH::IUaOUH'UHUU:l-Oil lll1)1{::lUJEH orno aoa san "HO .Jullll'::IH 8 '"IlIl!!OQ 1l..Oav :HHEI::lIlOil H ll~IlHad.do _IiUn:.LllHHaOa llH CPWAUqr ::I OHOll' W::Ioa'LO I5HHIlWdaJ-HHOAdll i tlH tll.. '06ImTIud::ll1acp l.Uh010'rt )ldllJll HXO H.llIaO!! Hl!:lll:ld!fl '!..~dII HaXllXlloa l.001i ~ 'UWalOJiO Ul.lIg~ud -noqoao ~ IHlTIHUd([> ::lh 'Ul.1mJ~dgaHadil Hdlll1HllWOX _I.aal1 H ah HX::IdIl'LH H HHWdu ::llH)!O::lhHHd~Il'LO lllll)lOmdcp OlHH '6SllH::IghJUE a ::IH U)l1.LQ1lhIlWIIOHaUE::IH ::I ::IH tlLHH'rr UU!:)"IlW UHf._ .LO OJ.HXOHUwd~JllH IlEll..L:m)l{'Ldo_ H lll..0 olU)I{UXl.)1.odII l.O OlOHIfOciI.aU llE U1._"-_c. E::IdII __ llaH10dIl'LO_.)JIll! O~lIlllIlflllll~Ol! nou IIllJ\!OB .--llHHaolfoII OHh'l.LO h:lII1llI' o1.uxoHadcp 'Ill.~-U)1)1{agoll -"--:Oll 01.l5al5odil "t?E 'uAd)J ~:iUHldll gum -llm" t?HHl.Imd)lo 'iOl::lIIH~HEUdl1EUd H uduOIf srr '161HfnO _.0)1ado .0HO enoaaotroaorodu 'J OL81 E::ldil uaKIf1.: 1=1 10 OI'\Kl!OJ-OIJ OJO~W ::1~ O.'..LO :lHudH)I{HdHTI' tr1l£ -z6"l._ 'J -r-r.0Il:) ao (HITI.~'1l.LIlHII1l1HOd([> -ssHxm::1dJ l'lSmllH UXOOOll UHm:lruoil ~o H :l)I.8 U8)1tDIHH Hl.Iill::1g.0 H:>HallE OXhH:>8 ah H U 'HHTIHtld([> 'OHOI5 uau.L'l.Lud90 _~ .Lll)l{ -sxo uIt l.aHH.lll)loAdII lJ: l'l.adgo£lIllH0.LOOH)I{OWE'LBtlElKH::Inadu llll' saaou IlH Kud)! s H IlH.ll)loAdu 1111 a)l{ow ali saio 13I'Il. 'llH8Hl.).llUlIOW 110$ .Ollh __._-llE u8l.O~OWH'rt::ldU-'ollWaHHvwdll HXOHllwdaJ 'llHt?dg'l. ?~M:JdA:99guX oxoAdil H OlOITIlll1)1{OXE'l.UIIHHW'l. .aaOHlllfil tr1lH aHHHmoEud llaHomOAadii 1111 .UTIHHlldJ 13H llHE:Haodu 'X~IIOA UdHl. lI5HHIllld:lH:lJ UX!IIhII ah ':l llI'>:a.0 dllll.HHHaOa OH!:)"ll.Lllall'IlOA UlIlO -Hud<p Ol.) UHIl.HXOHUXHlfgMr::ld ::Ih HxadII'Lg 'H.LUolHgElld HdElwal~::lO 'lllUlt::lgOII Hd:il!OnHaOX "OHg aI.O UE tlW::Il.oao_ u)1_oLHo)J.rAl'm~X lI1ld.) It?H'rtUIlIlH 13)1H uHlmaud :UHXHIlag llH-Ol.)l ~ ~ :::: S :::lllH::IIl::lOUH OlOHhHE::lOXOI'i::lH ::Ih H)I::IdII'l.0 UI()I{AH .Jn'il1~:l~a'o'a.lladA18 .1.llaEIfOIIEH HHUdl.LO OHd'L)1u)I~H 'llWa.UJOW aH 'HTIICadlO ::l1.tlHli~H UH l)I::III:lU t'*~= ~ -:'1.1.'lH UHE1lXO:.1.mgEud llIt l.Loall uH)1a l.lll.~1'I1I u) o IlllmAUllH.HH 1.:I1. :::.l1 -OJOHW-Oll uam a tliiodlIg a 1.do OL080H so OEd'Lg HMWdu Ill1l)lOAdu EadII 01.1.H < H ~ t:.a::ldu 1.8) orooa ~ H .OHO t?l.llalfUoA HICHO ql.1l0~WIlH llhHOadII oo Hatl)l{d'L'rt 'l.Ldu ll1..:.11. O.UH!:)"08 IlH l.Loau 'rtUH U)1:lg0Il OHH~JIlI1 lllHgElld ~1.- I Eadll 't?IlodHg B llJA:dll' ~)l150B 1.U HHIlEd'LgHdII EI l1..ll)lOJdAgOgllX UH Ol.I..:!'IiUImH UH 1l1100HUal.IlIt91lHO OWllO Hl.l.aHHalfaOtlH ~hH)I::ldII'La llH llE HTIgOg !:)"odg U '(l.IHlWdu UH If)lUolUUmHO)J H )l{HdUll otr al.Lllll.'j:- KHITI'LO ll.)HlldHHUIIll :lH)I{'I.LhO¥ aMla: "KHHllwd.1.i s: -HlldeD OHl1lfBHdIl )!:lH XIX OB armradro .OIIO lll.LmIOwaH_!~.HhOlUXEH 1.:-: "::ld:)'I.a::ldil ~l.HO)I H HHOIlO)! :::lJ.IIl!J\!IIdJ. IlIlodH3 llH:rttlUU£ a llEl)1HllWOX u)1 .LIIll:)!!HdJ.1lll'::19011 tnmICaa tHllnOHH .delfOJlllfg IImdll.H)IO!:)"Hd:llfM.PUH rmTIIlEUuHgoJll Ul1 U8ggdl.tdy HHd::l8aO HJAd:rt H KHHOO)lU.:>IlH Ol.llHUa.L 'U'rt)l{AH HdilUJAdlI' 1m UHl1::lmoxou a KH::lWEHO:rtH8 ::10 aroo MHWdu MITIU8lo!:)"al1 OHl!::IlI'l.llJO)J 'lllIm)K'Ldo IlH oal.\Jlloo::l II)I{ .1l1l01l'll.hOIl 'uJuda 'tllHOdcp ~-ru._..lI'OXOil - UBudIl aorraasdj I1dII smrdsar M ~ UH HHHl10J ::llt09 KHnHUd([> IlHIT.L Cj ~ ~ 'I oo ::lUIEOqrrnmllW llH ll)lHl)lIl1. l1.\!-OX.:lLHH£:lI(:l)l{" -sn Ul. ".OgO ::10 ~l.)j UH :l1.II0W uaoa OlllJOX H Hdo:rt::lh U)lU.(II II1ld::lH.Hd)110 :llHHIC1lAl1Hlm)1HH mradIl'l.0 OHUam)lOII UH U1.Hodcp 1:lli aHHOIlH 'UHIlH:>"Oil OH UdOl)lUCP OJOHW ._t:!:l_.L l..tldxOJOHN "HI'Il:lE a.l-H 'd'LgOl1"Oil OJOHN a :m H)lITI::lW lH81ldii tlH Ol.O HO::llfOIIllH LKHW1l0 H II 'HwaAoHil -.LOadII::IH ll'HTIHUd([> llHhOolEl1od~a~.L'l. HHlI' .) '" '" '('d '9) IIlIwdlJ 1I1Adlf II II (-J J7L81--998 [) Imwdlll!..H~g 110$ .Il o 'J 998 I E::1dII llHdl.llTIaO::lWOl.ll)loAdil ao l.)dUllH Ul.LO a)llICOW llH .O)lICO)lll'H_ __ ..OHU'l.)" _ (-i9981' LO'£) IllUlIg ll.HUdllJ 'lOOIlAIfJ lll.::1)1'1.lOU([> 'lll.0Uh nH~odgoJomll -OllIC1lHn:.Hodcp llH so ah::JEI01..!l4pEll lllI' :lX1.do Ol.O ::I1.oA::ldu ::I:) naor 011 orsoa a llllTIH~l.00H)I{OI'>:E'LB1l1I1l)1 mrno II llH t?l.:lmITIllgIt::lIfO_.. ~ ~ ~ _ • olaHllsHal5go IlImTI It.tlhaII8 0 lllt)l{::llIllEgO co "J 9981 iT UH - ~nH::l)l{udoil OlO)lOH:ldcp llH Il.lII::lg_. OlUXOl1 'U1.llHlOOIlKTI 'llH!:)"OEI ll1.)lacp::l l.Uxo)1 '01.lJ J OIr::lhllHIIII~dll ~.) ..tUHHEd'Lg a 1l1f0.L:lO:ll1uH1.}dlOOEd<fg 'Ill .lUJII- "ou::rem" * "UE:m 01.:!IIaIfO '0--0-·'-.d nou uajj:odl.HXOJdAgOgllX tll1)1{aUJEH ulllHjj:oa ::ll.LU)lO "H.LlllI:).1. AW tnlOOH80l.)lHdEOlI'OU U.lm)1aIfJoll a 1.1H-I)Iod::lIlWH H HaH~l!ll "du ll.}UO 'oH.0l10IlOOJ UE ll.~lIgfi)I_13!I _ll):f__I:!!:!~l1!l-!.ll.ug Ul.HOX 'UnHHhaldu)I :l1..MHU)lM8.dOEItllH omao lll.~.UHU)I{d'L11J10II 'KudxllH H 'llE08adllllH 8 l'i:H)I{:ld 1.U)1H)1Hb: sanrsodea == (j ~ ~ IlE H JdAgW:}O)lffirr OlOHXIU t?H olamalt'Lg UH .o.llJl!:lI!~d$ II'La ~IIH -HO ll.to::ldll U£ UE xduw ulI' EI --1.) 'Ha!II::Id)1adil HdII .LIIll:)Adu II ~.'LIIOE::llf::l)l{ ll'HllllElIHtlJdo EI I>HH::IHO'LXIlE oHu:rt)l{::ld 'Ul..o -W'l.~~.UHgoa ~ H)lOAdil H HHWdll al.)1) HI1IC1ll11 EI UO HUHO ::ll.'::lH)I{'I.) 'd::lIIOHIlX 9981 UH oaonnr -0)1 'no OJomll:l ::I1Ml.LOOl1 llWKH Imwdll llH ::I IHIOhdU aXllfow lll.