De ce |ub|m barbat||?

nŴas puLea acoperlţ ln acesLe caLeva randurl careŴml sunL rezervaLeţ LoaLe moLlvele penLru careţ
lndlferenL caLe supararl ne provoacaţ lublm barbaLllŦ Þe unul mal mulL decaL pe LoLl cellalLl la un locŦ
uar am lncercaLţ alaLurl de colegele de redacLleţ sa schlLez o llsLa cu cele mal lmporLanLe dlnLre
acesLeaŦ

ue ce ll lublm? ÞenLru LoaLe lucrurlle mlcl pe care le fac zl de zlŦ ÞenLru acele marunLlsurl care ne fac
sa radem sau sa plangem sau sa ne Loplm de dragosLe sau sa ne enervam pesLe masuraŦ ÞenLru ca el
poL sl sLlu exacL cum sa ne faca sa plangemŦ ÞenLru ca lsl peceLlulesc buzele aLuncl cand senLlmenLele
le sunL mal zgomoLoaseŦ ÞenLru ca nu spun nlclodaLa ce gandescŦ Sl penLru ca nu ar reusl sub nlclo
forma sa spuna dulcegarellţ dar reusesc sa le scrle ln emallurlŦ

ÞenLru ca gasesc scuzeţ preLexLe sl mlnclunl sLuplde penLru a acoperl lucrurl care pe nol nu neŴar
suparaŦ Sl penLru ca mlnL prosLŦ ÞenLru ca ne lmpaca sLangacl lar nol ne vedem nevolLe sa ne
lmpledlcam precum galna dln banc penLru a le accepLa scuzeleŦ

ÞenLru ca el nu ar plange nlclodaLa numal penLru a ne lmpreslonaŦ ÞenLru ca gasesc sublecLe mlcl de
cearLa aLuncl cand ln reallLaLe sunL suparaLl pe el lnslslŦ Sl pornesc razboale dln orgolll sl apol le
lnchele brusc aruncand vlna pe hormonll nosLrlŦ

ÞenLru ca sforale sl ne Lln Lreze ln mlez de noapLe numarand olŦ

ÞenLru ca ne doresc exacL aLuncl cand nol vrem orlce alLcevaŦ

ÞenLru ca se prefac ca am gaLlL decenLŦ

ÞenLru ca sunL morocanosl sl vesnlc nemulLumlLlŦ

ÞenLru ca el se cred slngurll soferl bunl ln vreme ce nol Lrebule sa ne prefacem ca nu sLlm sa parcam
laLeralŦ

ÞenLru ca se Lem de anga[amenLeţ dlscuLll serloseţ copll sl nunLl sl ll se pare ca nol nuŦ

ÞenLru ca ne spun povesLl sl nol ne prefacem ca le credemŦ

ÞenLru ca ln reallLaLe nuŴsl doresc mal mulLe decaL cerţ dar accepLa LoL ceea ce nol le oferlmŦ

ÞenLru ca LoLlţ dar absoluL LoLlţ au ln lsLorla personala o femele care lŴa ranlL sl pe care nol o lnvldlem
sl o deLesLam ln acelasl LlmpŦ

ÞenLru ca aLuncl cand nol calcam sLrambţ fle sl numal puLlnţ el se Lem ca ne vor plerde lnLocmal ca pe
eaŦ

ÞenLru ca sunL gelosl cand ne lndrepLam prlvlrea spre un alLul ln vreme ce el sŴar puLea cufunda lnLre
coapsele alLela lublnduŴne pe nol cu LoaLa lnlmaŦ

ÞenLru ca el se cred suflclenL de sLapanl pe slne penLru a dlsocla sexul de dragosLe ln vreme ce nol
nuŦ

ÞenLru ca se cred maLurl sl superlorl sl se lnfurle cand nol le dam drepLaLe lronlcŦ

ÞenLru ca ne LraLeaza ca pe nlsLe coplleţ dar ne lubesc ca femelŦ

ÞenLru un mlllon de alLe moLlve care ne fac vlaLa frumoasa sl ne alunga pllcLlseala sl monoLonla sl
llnlsLea de zl cu zlŦ

 9 °nf° ff ° ¾ ¾n¯f¯ nfn  ffnn ½fn fn ° € ¯  9 °nf ff ¾ f°¾f½ ¾°ff€ ¯ nf ff°¾½ nf °° ¯ ¾ ¾f¯°fn f¾¯½  9 °nff°nnf° °nfnf¯¾f¯ € ¾°¯f½° ¾ ¯nf° ½ °n¯fnf½ f  9 °nf¾°– ¾nf° ° ° ½f¯½ f¾½ °f° ¯ n ¾ f½ fn€° f° nf½¾ f f ° ° ½ °nff°¯f  9 °nf ¾ n ¾€n ° ¾f½f°½ ¾° ½ °f ¾nf¾  f–¾ ° ¯ n ° °  9 °nf¾ n ¯f¾¾½ ¾¾ °€ nf° ° f¯ ½f °n  9 °nf° f ffnf½ °¾ n½ f° ¾nnf€ ¯  9 °°¯° f ¯ nf ° €fnff€¯f¾f¾° f°–f½n¾ ff¾¯°°f¾ °¾ f n .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful