You are on page 1of 4

laktor|aktor au memjeuaruui

auuau seksuai.
Cara
berpaka|an
Internet
enggunaan
bahasa |ucah
1e||fon
b|mb|t
Ma[a|ah
- 8erpakalan Lldak
sopan
- 8erpakalan cara
baraL
Cara
berpakalan
- 8erslfaL lucah
seperLl ''playboy"
ma[alah
- Laman web lucah seperLl
''blog lucah''
- vldeovldeo lucah
lnLerneL
- ?ang mengandungl
kemudahan [alur lebar
- 1ellfon yang Lerlalu cangglh
seperLl mempunyal 3C
1ellfon
blmblL
- ul rumah
bersama
keluarga
- ul kalangan
masyarakaL
- ul sekolah
keLlka bersama
kawankawan
serLa guru
enggunaan
bahasa
lucah