You are on page 1of 16

Bangguan Seksual di Sekulah

LBL 3024 : Pembelajaran dan


Perkembangan Pelajar
Pensyarah : Br Suiah a/l Nachiaan.
2
Ahli kumpulun
Siti Nur 4mira
bt Huhmad
Nuur
Sharifah
Haizura
kasmawati
Syed Bamzah
Nur Lliana bt
Huhmad Nuur
Nur Fadilah bt
4bdall Lateb
4zuita bt
Zuulkiflie
3
!0nduhuluun :
Conqquon :eh:uo| bo|eh d|tohr|fhon :eboqo| :uotu
erbuoton yonq berbou :eh:uo| don buhon ber|ondo:hon
hehendoh monq:o. entuh-bentuh qonqquon :ehuo|
|o|oh qonqquon :eh:uo| :ecoro ||:on, boho:o |:yorot,
u|:uo|, :|ho|oq| don :ecoro :entuhon f|z|ho|.
4
oro
beroho|on
|nternet
enqqunoon
boho:o |ucoh
1e|efon
b|mb|t
Mojo|oh
uhtor :
5
Penggunaan bahasa lucah
0 rumah bersama
ke1uarga.
0 ka1angan
masyarakat.
0 seko1ah ketka
bersama kawan-
kawan serta guru.
6
ara emakaian
erpakaan secara
barat.
erpakaan tdak
sopan.
7
Hajalah
aa1ah berunsur
1ucah-l^YY.
8
nternet
1og dan vdeo
1ucah.
9
elefun Bimbit
ese 1ucah, mms
1ucah.
10
k08un :
1ekunun
Pslkologl
Cungguun
leslhutun
Cungguun
hubungun
1ekunun
lerju
1ekunun
Lmosl
11
!0ny0l08uinnyu :
Pendidikan Seks di sekulah
Pendidikan seks mengikut
taha kematangan murid.
12
Hudel Perlaksanaan Bangguan Seksual di sekulah
Perlaksanaan Bangguan
seksual bagi mengelakkan
jenayah seksual di sekulah.
13
Penukaran unifurm sekulah
Penukaran unifurm
keada yang lebih sesuai
dan tidak menunjul.
14
lmu memertahankan diri
Baat melawan urang
yang melakukan jenayah
seks keada diri.
15
Prugram sekulah selamat
keadaan sekulah selamat
bagi elajar.
16
Sekian
1erima kasih