You are on page 1of 8

leuurusau lembeia}arau

leuurusau Sumber
2
AkrIvIrI kemabIran bIdup :
Bcngkcl Kcmulirun Hiou
Free powerpoint template: www.brainybetty.com
3
Apa itu bengkel kemahiran hidup
Suatu tempat di mana pela]ar
men]alankan aktiviti yang berkaitan
dengan sub]ek kemahiran Hidup
seperti bertukang, memasak dan
men]ahit.
Free powerpoint template: www.brainybetty.com
4
Aliran kemahiran Hidup:
lertauiau
lK1
liektrik
lerdaauau
1ekuikai
Free powerpoint template: www.brainybetty.com
5
engurusan bengkel :
W era1atan dsusun secara sstematk.
W Carta organsas dsedakan.
W 8arangan kese1amatan dsedakan ka ber1aku
kecemasan.
W uombor ambu1ance dsedakan d bengke1 bag memudahkan
pe1aar menghubung.
W vent1as udara dtngkatkan.
W era1atan kese1amatan sepert apron, kaca mata dan
sebaganya dsedakan.
Free powerpoint template: www.brainybetty.com
6
kegunaan 8engkel
kemahiran Hidup:
eu}aiaukau
aktiiti
jertukauau.
eu}auit. emasak.
eu}aiaukau
aktiiti au
berkaitau eiektrik.
eu}aiaukau
aktiiti jertauiau.
Free powerpoint template: www.brainybetty.com
7
kelengkapan di dalam
bengkel :
e1engkapan
pera1atan
lokas yang
strategk
ese1amatan yang
teramn
Free powerpoint template: www.brainybetty.com
8
kekangan yang dihadapi:
ekurauau bauau keseiamatau.
Sekoiau tidak cukuj
keieukajau.
Sekoiau tidak memjuuai
beukei.
lokasi au tidak strateik dau
tidak koudusi|.