*re

NTGATTONALE PROF| RI GOMU LU
gi linie caredin afirmaliile pe aceeagi de Indicalii:Citiliprimacoloane apoidecideli un mai bine,lncercuili singurcadranpe fiecarelinie. vi caracterizeazd cel
* t t. ()
(t.

Desprece vorbegc Ritmulde vorbire

Rezultate; ceeace Visegi aspiralii vreausi oblin Foafterapid
Rapid

gi Sentimente experiente Rar

Faptegicifre Moderat

q
t

vii, Culori la modd, Comod, lmbriciminte, De clasi, de culori pastelate designeri, formal informal tinuti plin Animat, de* la Direct, subiect via{i Rezultate Aplauze Vocabular obignuit, abordare caldi Aprobare

Conservator, clasic, sobru
Concis, specific Activitate Informalii clare, exacte Abordare ralionali, rdbdare

Stilul de ,1. comunicare .

6,

Motivatde

6: q

Lucrezbine in Presiune, leu schimbare Expresia miniei Agresiv, neribditor

Lucruri distractive.Sprijin, colaborare stimulative lrascibil, explodez grijuliu Calm, u9or

Atenlie detalii, !a gata libertateaCooperativ, maimulte Apreciez Stilulde lucru lntens, lucru un singur giinteractiunea de ajutor lucruri odati odatE

5. Zonade lucru
Ritmulde lo. lucru

pe Organizare prioritdli

Lucruri interesante, accesorii

Memento-uri Documente sentimentale, arhivaie corect, la indemAnd suveniruri totul Rareorigribit. ritm Metodic. place NIu-mi constant presiunea Confruntarea Sd nu am dreptate

Mi plictisesc Rapid tornadd repede; de la sar Adorschimbarea un lucrula altul SEpierd timpul Sd reinventez roata

i \ t . Nu-miplace
rl ,r \t L.

de Rolulin grup Lider;nevoia a nevoia a fi ?n de controla Vreausi fiu apreciat pentru

ugor; impiciuitor; Relationez nevoia a fi de atentiei inclus centrul
Contiibutie Recunoagtere TOTAL lmplicare Aprobare TOTAL

Furnizor de informatii; nevoia de concentrare
Calitatea muncii
Responsabili tate

l5

Productivitate

ll4 Recompensa Putere doriti
TOTAL

TOTAL

caldgiapropiat ceicu carelucreazd de GataoricAnd ofere s6-gi ajutorul pacifist. . . colaboreze si si presiunea. sobru. . ' ' . prietenos. . suportd nu o insd placconfruntdrile Vorbegte nu-i rar.'re DELFINUL . . ' . . .asigurd climat bun pozitiv un Preferd sport. urdgte conflictele Foarte omde echipi. Calm. .acumuleazi Rareorigribit. .consecvent Are pulinidugmani Se face ugorplicut PUNCTE SLABE . . . . politicos lmpiciuitor. echilibrat Bun prieten Spiritual. Submisiv Neimplicat ' Amdnd . comodd tinuta PUNCTE FORTE . . . . r . pe impliciin tot ceeacefacedacdmediul esteprietenos li placeucompania estefoarte altora. Urdgte conflictul . stabil Deleagibine Bunascultdtor Binevoitor. Nu-iplace fieln centrul si atentiei. Are nevoie fie consultat. Orientat sprerelalii. . Se urnegte greu Prealinigtit Tilipsegte perseverenla ii displace schimbarea Se ingrijegte multde ceilalti mai . amabil Demnde incredere Pacificator. grijuliu obignuit. introvert Caracterizat nevoia acceptare de de Areca tinti aprobarea celorlalti Exteriorizeazd maigreu emotiile Folosegte vocabular un simplu. Apatic ' r ' ' .

. personal Motivat interesul de Ugoraiurit Gisegterepede scuze rigide " Nui placprogramele n Nu poate "nu"sau"nugtiu" spune . estenerdbditor Persoar$ foarte sociabili nu suportd de Creativ. . Pierde ugornotiunea timpului Se emo[ioneazi destul rapid de Lipsdde concentrare preamult Vorbegte . . . lube$te oamenii lgifaceprieteni ugurinld cu CapteazE repede atenlia l$igdsegte ugorun loede munci Are simtulumorului persuasiv Spirit gi Creativ plinde culoare lube$te migcarea Povestitor captivant PUNCTE SLABE . varietate Seorganizeazi maigreu personale Interesat beneficii de pentru si contribulia sa Igidoregte fie apreciat li place fie permanent centrul sd in atentiei li place se audd si vorbind Preferi informaldculorivii. esteplindeviati Vorbegte rapid. ' . . . . Se plictisegte repede ' . modd la tinuta Ceilaltiil cafiindsuperficial v6d pozitii multcontact oamenii ROLUL organizatii: ln cu cu PUNCTE FORTE . . . citre oameni Caracterizat nevoia independentd. . atras nou.re PAUNUL . . liber de de spirit Arecafinti recunoagterea foarte Comunici ugor. . ' . . . rutina. . Orientat citre relalie. . \ ! 'r . . ' .

. Aclioneazicu indrdzneali Rezolviproblemele decisiv AdordprovocSrile Organizeazd rapid Orientat spreproductivitate ExceleaziTnsitualiile de crizd Degajd incredere . . . pe Comunicd directgi centrat rezultat gicontrol Garacterizati nevoia putere de de Lider ia la decis. . .nestatornicd e pe Punepresiune oameni Poate vehicula cantitate marede informatii o pe sarcinigi priorititi Organizati Foarte expeditivd Ceilaltio ca peundictator vid ROLUL in organizatii: dorit $EF PUNbTE FORTE . manipulator . . . . . Principala resursd timpul este pe gioameniica nigte Privegte resurse Trecela srfriectrapid personald. Nu poatespune"lmi pareriu" Se temesi nu piardi controlul . rezultatele proprii Interesati productivitatea de de rece Esteprivitd fiinddistant5. . clasi de tinuta li phceschimbarea. . . . . . FUNCTE SLABE Preasigurpe sine Nu se poaterelaxa ugor i$ifolosegte plinautoritatea din Are pulini nevoie prieteni de Tindesd fie dependent muncd de r Arogant. . . ca Nusuportipersoanele indecise Lucreazi binesubpresiune prelungit. . . . . pentru pentru Disponibilitate e-fort stress Preferd formald. . . .re PANTERA . . . decizii rece tgiasumd responsabilitdli riscuri. . . Se agteaptd devotament complet la . ' .

Atitudine rationald Nu-iplace schimbarea. . . . lucruri concrete Areo rnare gidefurnizare datelor capacitate stocare de a Comunicd concis. orientat citre sarcini pentru Caracterizatd atentia de detalii A$azisulEXPERT. li placschemele graficele gi Apreciazilinigtea Exact. . . . . . . de " Excesiv perfeclionist . lntrovert. ' .re BUFtrllTA . Se deprimiugor li lipsegte spontaneitatea Rigidgi incdpdlAnat p6ni ra naivitate ldealist pAndla extreme Econom Nu facefald presiunii Lucreazd foarteu$orcu cifre.critici o Vreasi fie celmaibun ROLUL organizatii: in specialist PUNCTE FORTE o Lucreazd singur bine ' . riscul conservatoare. . . seTnfurie arerdbdare nu ugor. faceunsingur poate de lucru odatd Perceputi fiinddistantd. specialist Dominati fapte cifre. .analitic Calculat Corect . clasici. . . . Planificd foartebine PUNCTE $LABE . gicuceilalli Exigenti propria cu dar Autodidactd. gi de informalii complete. . metodici. . ' ' . calculati Urdgte nuaibi dreptate sd Este multe "omuldin de ori umbri" Arenevoie concentrare. Are nevoie multtimpp6ni se apucd de sd facdceva . Greude mullumit .detalii . . . accent calitatea muncii persoand.sobrd Jinutd Ceilalti vddrigidi. ca meticuloasi Vorbegte moderat. . . despicd firulinpatru Cere detalii suplimentare Foarte pe organizatS. . .

\11 \\N {$ $ sNN \b k\ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful