Newsletter

ประจำปี 2554

จดหมายข่าวโครงการ Free

Schools

http://www.bannok.com/freeschools

กำลังใจ...สิ่งสำคัญ..เสกสรรหำ

เด็กตัวน้อย...คอยคุณครู...ทุกเวลำ

ชะเง้อหำ...คุณครู...อยู่หนใด

ครูบนดอย..คอยสั่งสอน...ป้อนวิชำ

กำลังใจ..หลั่นรินมำ..พำสดใส

เด็กตัวน้อย..ยิ้มแย้ม..แต้มหัวใจ

ชะเง้อหำ..ว่ำเมื่อไหร่..ครูจะมำ

ครูบนดอย...มำแล้ว..แนวสร้ำงสรรค์

กำลังใจ...ครูแบ่งปัน..ไม่ต้องหำ

เด็กตัวน้อย..เปล่งรอยยิ้ม..อิ่มอุรำ

ชะเง้อหำ...คอยทีท่ำ...ครูบนดอย
โดย น้องจิ....

CONTENT

เกีย่ วกับโครงกำร Free Schools
จากข้อมูลของสานักงานสถิติแห่งชาติ
(ปี 2553-2554) พบว่า ในประเทศไทยมี
ประชากรเด็กจานวน 23 ล้านคน มีเด็กด้อย
โอกาสและที่ตกอยู่ในสภาวะยากลาบากจานวน
5 ล้านคน มีกลุ่มเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติจานวน
30,000 คน กลุ่มเด็กที่อยู่ห่างไกลในชนบทที่
ถูกทอดทิ้งให้อยู่กับผู้สูงอายุ 160,000 คน

ระยะทาง ทุนทรัพย์ และที่สาคัญที่สุดคือ
ขาดโอกาสในการศึกษา เมื่อขาดสิ่งเหล่านี้
อาจส่งผลถึงอนาคตของเด็ก
เพราะ
การศึกษาสามารถช่วยให้พวกเขาได้พัฒนา
ศักยภาพของตัวเองจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มี
คุณภาพและสามารถนาความรู้นั้นมา
พัฒนาตนเองสังคมต่อไป

เห็นได้ว่ายังมีเด็กอีกไม่น้อยเลยที่
กาลังตกอยู่ในภาวะขาดการดูแลเอาใจใส่ด้าน
สิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ และปัญหาเหล่านี้นามา
ซึ่งอุปสรรคในกระบวนการเรียนรู้ของพวกเขา
เนื่องจากเด็กไร้สัญชาติและเด็กที่อยู่ห่างไกลมัก
เจอกับอุปสรรคหลายอย่างทั้งทางด้าน

ดังนั้นโครงการ Free Schools จึง
เล็งเห็นถึงปัญหาเหล่านี้ และมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อให้การศึกษาต่อเด็กยากจนที่ไม่มี
โอกาสเข้าเรียนหนังสือ
โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการมอบ
โอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กเหล่านี้
เกี่ยวกับโครงการ
Free Schools
ผลการดาเนินการ
แผนการดาเนินงาน
ปี 2555
ติดต่อสอบถาม

ผลการดาเนินงานทีผ่ า่ นมา

(ประจาปี 2554 )

ในปี 2554 ที่ผ่านมาทางโครงการของเราได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมายเพื่อ
เป็นการสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้เด็ก ๆ โดยดาเนินการช่วยเหลือในพื้นที่ต่าง
ๆ ทัง้ หมด 8 พื้นที่ ซึ่งแบ่งเป็น โรงเรียน สพฐ. และ ศูนย์การเรียนในหมู่บ้าน
ดังต่อไปนี้

โรงเรียน สพฐ. จานวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนห้วยฮ่อม โรงเรียนห้วยกุ๊ก
และโรงเรียนบ้านห้วยศาลา

ภาพเด็ก ๆ ดีใจที่ได้เรียนหนังสือ

ศูนย์การเรียน ในหมู่บ้าน จานวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านป่าลัน บ้านแม่นาวาง
บ้านห้วยทราย บ้านแม่แฮง และ บ้านห้วยม่วงใน

1. โรงเรียนห้วยฮ่อม อ. ฝาง จ. เชียงใหม่
เป็นโรงเรียนที่ทางโครงการของเราดาเนินการต่อเป็นปีที่ 2 โดยทางเราจัดจ้างครู
สอนเด็กอนุบาล 1 คนเพื่อเข้าไปสอนเด็ก ๆ รวมทัง้ เข้าไปสนับสนุนเรื่องอุปกรณ์การ
เรียนการสอนต่าง ๆ นอกจากนี้ทางเราพา นศ. จากประเทศสิงค์โปร์เข้าไปปรับปรุงโรง
อาหารและปรับปรุงห้องเด็กอนุบาล ซึ่งได้รับการตอบรับจากชุมชน ชาวบ้าน เด็ก ๆ
และโรงเรียนเป็นอย่างดี

ระหว่างการเดินทาง....

2. โรงเรียน ตชด. ห้วยกุ๊ก อ. เวียงแก่น จ. เชียงราย
ทางโครงการของเราได้เข้าไปสารวจจานวนเด็กในหมู่บ้านและได้ประสานกับทาง
ศูนย์การเรียนรู้ เพื่อขอใช้อาคารสถานที่ในการดาเนินการเรียนก่อนสอนให้เด็ก ๆ ซึ่ง
ได้รับอนุญาต โดยให้ทางโรงเรียน ตชด. ห้วยกุ๊ก ดูแลเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอน
ทางเราสนับสนุนเรื่องค่าตอบแทนครูผู้สอน และ อุปกรณ์การเรียนการสอน นอกจากนี้
เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของครูผู้สอนที่ราจัดจ้าง โดยให้เข้าร่วมประชุมกับทาง
โรงเรียนเพื่อวางแผนการเรียนการสอน ประจาปี 54 ด้วย ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ ทางเรา
นาอาสาสมัครครูบ้านนอกเข้าไปทากิจกรรมการเรียนการสอนที่หมู่บ้านและโรงเรียน
นอกจากนี้ทางเราได้เข้าไปเยี่ยมเด็กๆ อยู่เป็นระยะๆ โดยนาอุปกรณ์การเรียนการสอน
รวมทั้ง นม ขนม และผลไม้เข้าไปด้วย

บรรยากาศของการพบปะระหว่างเด็กๆ โรงเรียน ตชด. ห้วยกุ๊ก
กับเจ้าหน้าที่โครงการ free schools

3. โรงเรียนบ้านห้วยศาลา อ. แม่อาย จ. เชียงใหม่
ทางเราได้ดาเนินการสนับสนุนค่าตอบแทนจ้างครูผู้สอน
เตรียมความพร้อมให้กับเด็ก ๆ

ซึ่งเป็นครูอนุบาลเพื่อ

น้องโรงเรียนบ้านห้วยศาลา

4 . บ้านป่าลัน อ. เมือง จ. เชียงราย
ทางโครงการได้ช่วยจัดตั้งระบบการเข้าสอนของครูผู้สอน เพื่อช่วยให้ครูผู้ช่วย
วางแผนงานการเรียนการสอนได้ถูกต้อง นอกจากนี้ยังร่วมกับทางครูนิเทศ ประสานงานกับ
คณะวิศวะ ฯ ม . ลาดกระบัง เรื่องการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ให้เด็ก ๆ โดยทาง ม.
ลาดกระบัง ได้ลงพื้นที่สารวจที่บ้านป่าลัน และกาลังดาเนินการสร้างตั้งแต่กลางเดือนตุลาคน
ที่ผ่านมา
เด็ก ๆ บ้านบ่าลัน

5. บ้านแม่นาวาง อ. แม่อาย จ. เชียงใหม่
ทางโครงการได้มอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ทางโรงเรียนเพื่อนาไปแจกจ่ายให้
เด็ก ๆ นอกจากนี้ยังได้รับการข้อมูลมาว่า มีเด็กนักเรีนนได้รับทุนการศึกษา จาก กศน.
ประจา จ. เชียงใหม่ จานวน 15 คนในปีการศึกษานี้ ซึ่งเป็นเด็กในศูนย์การเรียนที่นี่ด้วย ส่วน
ทางครูประจาการแจ้งมาว่า ครูผู้ช่วยที่เราจัดจ้าง ดาเนินการเรียนการสอนได้ดีมาก ขยัน
ขันแข็ง ใส่ใจเด็ก ๆ เป็นอย่างดี ไม่มีปัญหาอุปสรรค ในเรื่องการเรียนการสอน
6. บ้านห้วยทราย อ. ไชยปราการ จ. เชียงใหม่
เด็ก ๆ บ้านแม่นาวาง

ในพื้นที่นี้ทางเรากาลังประสานงาน
เกี่ยวกับการทาที่กักเก็บน้า ให้กับทางศูนย์การเรียนและหมู่บ้าน รวมทั้งเรื่องการสร้าง
ห้องน้า นอกจากนี้ทางเราได้จัดกิจกรรม โครงการครูบ้านนอก โดยนาอาสาสมัครคนไทย
จานวน 12 คน เข้าไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เด็ก ๆ และยังสนับสนุนงบประมาณ
ให้ทางโรงเรียนในการจัดทาอาหารกลางวัน ให้เด็ก ๆ สาหรับการดาเนินการเรียนการสอน
เป็นไปด้วยดี เนื่องจากมีห้องเรียนเป็นสัดส่วนทาให้ดาเนินการเรียนการสอนได้ง่ายขึ้น เด็ก
ๆ มีสมาธิในการเรียน และ ครูผู้สอนสามารถสอนเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแบบ
แผนการเรียนการสอนของ ศศช. ของทาง อาเภอกาหนดไว้ให้

ห้องเรียนที่เป็นสัดส่วน บ้านห้วยทราย

7. บ้านแม่แฮง อ. แม่อาย จ. เชียงใหม่
ทางเราดาเนินการจัดจ้างครูผู้สอน 1 ตาแหน่ง พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน
การสอน เพื่อเปิดทาการเรียนการสอนให้เด็ก ๆ ทีหมู่บ้านนี้ โดยใช้ศูนย์การเรียนที่มีอยู่แล้ว
โดยทางเราประสานกับทางสานักงาน กศน. เพื่อนาหลักสูตรและแผนการเรียนการสอนมา
ดาเนินการเรียนการสอนที่นี่รวมทั้งเรื่องการหาครูประจาการ อีกส่วนคือเรื่องการทาแผนการ
เรียนการสอนให้กับครูผู้ช่วยที่เราจัดจ้าง
เพือ่ รองรับในการประเมินเด็กเพื่อการเลื่อน
ระดับชั้น รวมทั้งการรองรับจากสานักงาน กศน. ในการช่วยผลักดันเข้าสู่ระบบการศึกษา
อย่างแท้จริง ซึง่ เด็ก ๆ ในหมู่บ้านให้ความสนใจในการเข้ามาเรียนหนังสือมากขึ้น ส่วนเรื่อง
การประสานงานภายนอก ทาง อสมท. ภูเก็ต อนุมัติงบประมาณในการซ่อมแซมอาคารเรียน
และจะดาเนินการก่อสร้างประมาณเดือนพฤศจิกายน 2555

เด็ก ๆ บ้านแม่แฮง

8. บ้านห้วยม่วงใน อ. แม่อาย จ. เชียงใหม่
ทางเราได้จ้างครูผู้สอนเข้าไปในพื้นที่ 1 ตาแหน่งเพื่อสอนหนังสือเด็ก ร่วมกับทาง ศศช. ของ
หมู่บ้าน และ นาเด็ก ๆ ที่ไม่ได้เรียนหนังสือเข้ามาเรียนที่นี่ก่อน จากนั้นค่อยช่องทางในการ
ส่งต่อให้ทางหน่วยงานท้องถิ่น หรือทาง กศน. รับเรื่องต่อไป
เด็ก ๆ บ้านห้วยม่วง

นอกจากนี้ทางโครงการยังมีการ ประชุมและฝึกอบรม ครูผู้สอนของ โครงการ
Free Schools เพื่อทาความเข้าใจระหว่าง ครู ศศช. แต่ละพื้นที่ และ ผู้นาชุมชน
รวมทั้งตัวแทนชุมชน เพื่อปรึกษาหารือวางแนวทางการทางานเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา
ร่วมกัน ซึ่งทางเราได้เข้าร่วมเพื่อเก็บข้อมูลเรื่องการศึกษาในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลดีต่อ
การดาเนินโครงการหลายประการ ดังต่อไปนี้
1.สร้างความเข้าใจในด้านการศึกษา การเตรียมข้อมูลเด็กในครั้งต่อไป
2.ได้ความสุของลูกหลานในชุมชน
3.ได้สะท้อนปัญหา เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา

เด็ก ๆ บ้านห้วยทรายจัดกิจกรรมวันแม่ ร่วมกับ
ชาวบ้าน และ ครูบ้านนอก

4.ได้ความรู้เกี่ยวกับครู กศน.
5.รู้ปัญหาแต่ละชุมชน ในการจัดการเรียนการสอน
6. ชุมชนได้รับการพัฒนาในรูปแบบใหม่
7.รู้ปัญหาของครู
8.ได้ประสบการณ์ และ รูป้ ัญหาชุมชน
9.ได้แลกเปลีย่ นปัญหาแต่ละชุมชน ระหว่างครู ศศช. ชุมชนที่เข้าร่วม
10.ได้ภาคีเครือข่าย และได้รับความรู้

สภาพห้องเรียนศูนย์การเรีย
นร

ู้บ้านแม่แฮง

พืน้ ที่ ยุตกิ ารดาเนินโครงการ Free Schools ปี 2554
ทางเราแจ้งเรื่องการยุติการดาเนินโครงการ ใน 5 พื้นที่ ได้แก่

บ้านห้วยน้าดิบ อ. ไชยปราการ จ. เชียงใหม่

บ้านห้วยป่าไร่ อ. ฝาง จ. เชียงใหม่

โรงเรียนแม่งอนกลาง อ. ฝาง จ. เชียงใหม่

บ้านจะโต๊ะ (โป่งผา ) อ. ฝาง จ. เชียงใหม่

บ้านห้วยโป่งพัฒนา อ. แม่อาย จ. เชียงใหม่

เด็ก ๆ บ้านห้วยโป่งพัฒนา

ทางเราได้ประชุมกับทางผู้นาหมู่บ้าน ตัวแทนหมู่บ้าน และ ครูผู้สอน เรื่องการยุติ
การดาเนินโครงการและชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ กี่ยวกับเรื่องการดาเนินงานที่ประสบ
ความสาเร็จในระดับหนึ่ง ในการผลักดันและเชื่อมโยงหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาสนับสนุน
ให้การช่วยเหลือ ในด้านต่าง ๆ ซึ่งทั้ง 5 พื้นที่ เข้าใจในรายละเอียดต่าง ๆ ที่เราชี้แจงและ
ฝากขอบคุณ โครงการของเรา ที่ให้การสนับสนุน และ ช่วยเหลือ ในด้านต่าง ๆ ที่ผ่านมา
ห้องเรียนที่ศูนย์การเรียนบ้านจะโต๊ะ

แผนการดาเนินงานปี 2555
ในปี 2555 ทางเราได้แบ่งการวางแผนและการดาเนินงานออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปิดพื้นที่ Free Schools
เพิ่มเติม และการจ้างครูผู้สอนเพิ่ม ทั้งนี้ต้องมีการลงพื้นที่เพื่อไปสารวจตามหมู่บ้าน
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเพิ่มโรงเรียน Free Schools ใน
ประเทศไทยประมาณ 10 โรงเรียน และโรงเรียนฝั่งลาวเพื่อเป็นโรงเรียนนาร่อง Free
Schools ประมาณ 5 โรงเรียน รวมทัง้ การระดมอุปกรณ์การเรียนและสื่อการเรียน
การสอน เพื่อนาไปช่วยสนับสนุนทั้ง 15 โรงเรียน ทัง้ ในฝั่งไทยและลาว

นี่คือสนามกีฬาของหนู......

ส่วนที่ 2
เป็นส่วนของการระดมทุนและการประชาสัมพันธ์โครงการ
ให้แก่บุคคลภายนอกที่สนใจทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อนางบประมาณไปช่วย
ในการซ่อมแซมและช่วยก่อสร้างอาคารเรียนและสถานที่อานวยความสะดวก เช่น ห้องน้า
ห้องสมุด เพื่อสร้างความสะดวกสบาย และเสริมสร้างบรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้ เด็ก ๆ

พวกหผมตั้งใจเรียนนะครับ:))

ส่วนที่ 3
เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอัพเดตข้อมูลใหม่ รวมทั้งข้อมูล
ทั้งหมดของโรงเรียนทุกโรงในโครงการขึ้นหน้าเว็บไซต์ของโครงการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ทุกคน
สามารถเข้าถึงได้ เพื่อให้คนภายนอกรู้ความเคลื่อนไหวและผลการดาเนินงานต่าง ๆ ของ
โครงการ นอกจากนี้ผู้ที่สนใจยังสามารถนาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Free Schools:))

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่
คุณพรอนันต์ ผาสุก (จะเด็ด)
เจ้าหน้าที่มูลนิธิกระจกเงา สานักงานเชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ 053 - 737412 -3 ต่อ 23
มือถือ 08-7183-3705
106 หมู่ 1 บ้านห้วยขม ต.แม่ยาว อ.เมือง
จ.เชียงราย 57100

jadadbannok@hotmail.com
http://www.bannok.com/freeschools