Truòng Dçi hçc Quôc gia Singapore (NUS) có chuong trình Cao hçc ngành Thiêt kê dô

th| (Urban Design), nhà truòng sê xét tuyên dµa trên hô so bçn nçp vào, bao gôm:
- Diêm sô TOEFL 570 ho}c IELTS 6.0 và diêm GRE
- Tôt nghiçp cu nhân loçi khá gioi tçi mçt dçi hçc duçc công nhçn
- Có hai nàm kinh nghiçm làm viçc
- Mçt lá thu trình bày ý d|nh, kê hoçch hçc tçp, nghiên cúu tçi NUS
- Hai thu giói thiçu cua câp trên và mçt nguòi uy tín trong linh vµc bçn dang làm viçc
Khi bçn nçp hô so xin xét tuyên vào truòng, nhà truòng cüng dông thòi xét câp hçc
bông dµa trên hô so dó. Nêu bçn du diêu kiçn duçc câp hçc bông, NUS sê thông báo
dên bçn. Hçc phí cho chuong trình cao hçc ngành mà bçn muôn hçc là 6.720 dô la
Singapore.
Bçn có thê xem thêm thông tin tçi d|a chi:
http://www.nus.edu.sg/registrar/edu/gd-appIncw.htmI ho}c
tçihttp://www.arch.nus.edu.sg/programmes/grad.htm .

.

 3:8 0/: 8.

70897.7.

0/:.

/ . 924.553. 9995.

.

7. 3:8 0/: 8. .

5747.2208.

7./ 92   .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful