3LK0LA¬ KLBAN03AAN C0NvLN1 0RLLN LANL

3A1u MALA¥3lA


Uisediakan 0leh : Kirthi Nair A/P vasu
Kelas : 6 3eri Awan
0uru P.Moral : Cik 3iti Nor Asiah Aropl3l KANUuN0AN
PLN0¬AR0AAN

Penghasilan folio ini sebagai produk yang
bersumberkan ilmu pengetahuan, melibatkan
komitmen pelbagai pihak. 0leh itu, saya
merakamkan sekalung penghargaan dan ribuan
terima kasih kepada semua yang sudi menghulurkan
bantuan dan sumbangan dalam usaha memberikan
maklumat, pengetahuan serta waoana bagi
penghasilan folio ini. Penghargaan ini ditujukan
kepada kedua-dua orang tua saya, adik-beradik saya,
dan terutamanya Cik.3iti Nor Asiah, guru Pendidikan
Moral saya.

PLNUA¬uLuAN

Rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum dan
agama perlu menganggap diri mereka sebagai
bangsa Malaysia yang berfikir dan bertindak ke arah
menoapai satu matlamat. 3ejajar dengan ini,
perpaduan yang sedia terjalin antara kaum di negara
ini perlu diperkukuhkan lagi bagi mewujudkan
suasana negara yang lebih aman, maju, selamat, dan
makmur.


3A1u MALA¥3lA


K0N3LP 1 MALA¥3lA

Konsep 1 Malaysia yang diperkenalkan oleh ¥AB Uato 3ri Mohd Najib 1un Abdul Razak,
Perdana Menteri, adalah langkah yang bertepatan dengan suasana dan oita rasa rakyat.
Konsep ini selari dengan apa yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan dan
Prinsip-Prinsip Rukun Negara.

1 Malaysia membawa aspirasi untuk memperbaiki hubungan kaum bagi memastikan
rakyat Malaysia dapat menjalin perpaduan yang lebih erat. Perkara asas yang perlu
diwujudkan dalam semangat perpaduan adalah perasaan hormat menghormati,
keikhlasan dan sikap saling memperoayai antara kaum.'1 Malaysia' juga akan
mewujudkan sebuah kerajaan yang mengutamakan penoapaian berpaksikan keutamaan
rakyat sebagai mana slogan ¥AB Perdana Menteri iaitu 'Rakyat didahulukan, Penoapaian
diutamakan'.

'1 Malaysia' memerlukan kepimpinan dan rakyat yang berintegriti tinggi. 3ifat jujur,
berkebolehan, beroakap benar, telus, ikhlas dan amanah amat penting untuk
melaksanakan tanggungjawab kepada negara.

1 Malaysia memerlukan pemimpin yang bijak mentafsir dan memahami tugasan yang
diberi. Pemimpin oemerlang dan komited sewajarnya memiliki kebolehan yang tinggi
dalam meranoang, mengatur strategi, menilai prestasi dan menepati masa dalam
memberi perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat.

Kesungguhan dan komitmen terhadap tugas dan tanggungjawab menjadi asas atau
senjata paling ampuh dalam menoapai sesuatu kejayaan. Negara memerlukan rakyat
yang berdedikasi dan komited untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan
penuh iltizam, azam dan tekad demi kepentingan dan kemajuan negara.


Malaysia juga memerlukan pemimpin yang mesra rakyat dan sanggup berkorban masa,
tenaga dan kewangan serta mengetepikan kepentingan peribadi demi negara Malaysia.
Pemimpin yang bekerja dengan penuh dedikasi dan hati yang ikhlas akan mendapat
sokongan dan dihormati oleh semua lapisan masyarakat.

3emua kaum perlu mengutamakan kesetiaan dan kepentingan kepada negara
mengatasi kesetiaan kepada kaum dan kelompok sendiri. Negara ini adalah negara
untuk semua rakyat, tanpa mengira kaum, agama, budaya serta fahaman politik. 3emua
kaum perlu menganggap bahawa mereka adalah bangsa Malaysia di mana segalanya
perlu dinikmati seoara bersama. Malaysia adalah negara kita di mana tidak ada
masyarakat atau kaum yang akan dipinggirkan daripada menikmati pembangunan dan
pembelaan daripada kerajaan.

1 Malaysia adalah pemangkin kepada pengwujudan negara bangsa yang dapat membina
Malaysia sebagai negara yang mempunyai sikap kesamaan dan kekitaan di kalangan
rakyat.Keupayaan membina negara bangsa bergantung kepada perkongsian nilai
integriti, kebolehan, dedikasi dan kesetiaan.

Pemimpin dan rakyat perlu memahami dan menghayati lapan nilai 1Malaysia, iaitu
budaya keoemerlangan, ketabahan, rendah hati, penerimaan, kesetiaan, meritokrasi,
pendidikan dan integriti.

ULllNl3l 3A1u MALA¥3lA

Menurut penjelasan ¥AB Uato' 3ri Mohd Najib 1un Abdul Razak:
¨Kita berdiri, kita berfikir dan bertindak sebagai bangsa Malaysia30 !0450 dan kita
mengambil tindakan-tindakan berdasarkan kehendak semua kumpulan etnik dalam
negara kita,
lni bukan bererti kita mengetepikan dasar afirmatif, dasar untuk menolong kaum
Bumiputera asalkan dasar itu dilaksanakan dengan oara yang adil dan memberi
pertimbangan kepada golongan Bumiputera yang layak mendapat sesuatu pertimbangan
daripada kerajaan
Kita keluar daripada oara bertindak dalam tembok etnik yang kita amalkan sejak sekian
lama".
Kesimpulannya,
1. Konsep 1 Malaysia menuntut setiap warganegara dan pemimpin
memainkan peranan masing.
- Ayat yang menyebut ¨Kita berdiri, berfikir dan bertindak sebagai
bangsa Malaysia.30 !0450" menuntut rakyat daripada pelbagai
kaum dan agama berfikir melepasi sempadan kaum masing-masing.
Mereka juga dituntut melahirkan tindakan yang melepasi tembok
kepentingan etnik dan kaum. 1usteru, bangsa Melayu sebagai oontoh,
diminta tidak hanya berfikir dalam skop bangsa mereka sahaja.
Mereka juga diminta tidak hanya membataskan tindakan mereka
kepada perkara-perkara yang menjadi kepentingan mereka sahaja.
Uemikianlah juga dengan kaum-kaum yang lain, mereka dituntut
melakukan perkara yang sama. 3ementara ayat ¨dan kita mengambil
tindakan-tindakan berdasarkan kehendak semua kumpulan etnik
dalam negara kita" lebih menjurus dan bersangkutan dengan
kepimpinan negara. Perenggan ini bermakna kepimpinan negara
akan melayani dan memenuhi segala keperluan dan hak semua kaum
dan etnik di Malaysia.


2. Nilai tambah dan pembaharuan dalam Konsep 1 Malaysia

- ¨Mengambil tindakan-tindakan berdasarkan kehendak semua
kumpulan etnik dalam negara kita" telah dilaksanakan kerajaan
semenjak kemerdekaan negara lagi. Perkara ini berjalan dalam
bentuknya yang tersendiri iaitu pihak kepimpinan negara melayani
kehendak dan keperluan setiap etnik melalui wakil kaum masing-
masing. Melalui konsep 1 Malaysia, ¥AB Perdana Menteri
mahukan setiap wakil rakyat bertindak melepasi sempadan kaum
masing-masing dan melebarkan khidmat mereka kepada kaum-
kaum lain.

MA1LAMA1 3A1u MALA¥3lA

'1 Malaysia' bermatlamat untuk mengekalkan dan meningkatkan
perpaduan dalam kepelbagaian yang selama ini menjadi kekuatan
Malaysia serta rakyatnya dan kelebihan ini akan dipelihara
sebagai bekalan terbaik kita untuk menghadapi sebarang oabaran.

'1 Malaysia' juga akan mewujudkan sebuah kerajaan yang
mengutamakan penoapaian berpaksikan keutamaan rakyat
seperti yang terpamer melalui slogan ¥AB Uato' 3ri Najib 1un
Razak iaitu 'Rakyat didahulukan, Penoapaian diutamakan'
NlLAl-NlLAl 3A1u MALA¥3lA$9478.!'.3 :7:! 47.745  .8: 0.8 $07.

 $&         .

:..31443 !03... .!# !03.38079..2:8.3.3/. /.39:.8..3/.0/:..3./8.3 05.38:2-./.8.3 20-.380.9.47..802:.805.7..:3503.2.3/...33/9::.38:/203::7.2..3907:9.3 -078:2-07..3 47.37-:./.3 2.:2.3144380-.      .7.8. :7:!03//.39:.5.-.3 9072./ -07. 09: 8..3. /:.3 -.574/:.9 50309.8.:.202-07..3 42920350-.. 207. 503.32:50309.. $9478.

.: 80.7. -.2:7       ..7.. 50-..3 ..9. 3 507: /507::.38.9 . .380/. 8.30-.3 . 907/7 /.0. 203.3 8:..3 2./:.:2 /.7.3 2.7.75.8.8.. 80-.2. 20::/.:2/30..!&& #.3-0717/.2.3.9 $0. 507: 203.8.7 /03.9 /..2.39.3.3 3 5075./..3-0793/.3.3.9: 2..30. -.5.907..2.5 /7 2070.

  $%&$    .

3 7.9 43805 3 80.9//.30..3 .... 2030905.3 0.7.9.8 . 57089..3 -07.:.2 207.3 /.3 9:.0207.9..3 -0739079 93  $1.3 502253 .302.7..3  .7. 202.3 /-07  !02253 .3 .3 .9 50393 :39: 20..7..89.187 /.3. 903.2 ...9: 0.. :-:3.8.3...3 9..9.3 .3:3.58.-%:3-/:#.3/50703.8. $!$ 43805.7.3 8079.  .380-:.3 !0780:9:.3507-./ .7.8 /.32087.. ... !02253 .3 503: /0/.3 .....8 .//0230.9  .3 20305.90 203.::.2 203.3.5. 20207:.940802:.8 /.3....980-./.84.5..3!07/..3:5-0747-.9  !07.857.8.2..7.05...3 -07/0/.. /03....3 7.330.3 !03.20207:.8 /./:.3.9 2..07.8. 202-.3 202507.39.9 8443. .2 202-07507/2.3 5075.9 203. .03907. 2039. .3:3..3 429203 907.8 /.  .2 9:.3 4290/ :39: 20.7.3.3.7 /03.. /.7.32.8. 202 0-40..9 .8 .:2 -.3-07905.9 .8..9:- /.3 7.9 5075....8.3/472.3 0.8.9 203472.38.3/.3907-.3 7./.3 503:9.- /03.5.32.3/..8 :39: 202507-.3.3 .340.38:.-05..3503..3 507: /::/.3 203/..9: #.5. 20207:.8.2.8. 507.9:7 897.3 /:9.25: /. :.5 8.:2 .3 20::/.8.3 -007.7. .5 -03.3 0- 07.3. 20207:.8.  .2 802.8../.- 203.5.3..8.8.8..8 /.9/..3 /..3 8.././..3. /.3 93 /.8..3 !7385 !7385#::30.39.9.3 .3 /.3 9072.8 /.5 9:..2../.8.3 472..2/.3 .: 803.3 4290/ 80.390.8.2.5.3502253.3-075.3 05253.3203:9./:.:.73.3 /.3 050393.9 ::7 -070-40.3. .9 0.3 9.3 /.9  08:3:. 808:.3 -.7.30:9.9 .3:3.2.7 90:8 .7..8.3 /. .//02050393.9 ...3 202.03907 .3 203.94$74/.. 5.8.3.3 .3 . !07/...3/03..2 !0702-.3.9.2./.

9.3 09.3 207947.. ..:2 ...3:3.339079          .75.2037.9202-3.3 050393..3./.9 ./.8.2. 30.3/537. 30.5 -. 2032. 9.3 /0/.9 9..3/..9: -:/.3549 $02:./../.2. -078...3 7.3 7.8 503//.9 507: 202. 30. 30. .3 3.503::/. .3..35..3 0809. 203. 9/..3 703/.-. -:/...3  !02253 /.7. .5 08....8079.. .:2 507: 203:9..30809. :39:802:.5.9 503072.3 502-0.330.2.8.5...3.7..3 0809.8.. ..3 202-3.3.07.3/.39:3 05.3  . 8... .7./. 2070.1.9 0:5..38..3/.9../.3.. 3 . .3 3..7. 39079 0-40.9.7../..:2. 507: /32.3 203.9502-.3.3 05. 0.7./.3/.. 30. ..38. 507438..38. .8/..7.3.:2 507: 203.7.75.8.7.-. -. -07. 80. / 2.3 2025:3.8. 2.3 05. .8 0809.3 09.2.9 80.3305.... / 2. .3 04254 803/7 0./.502.:2 /./.3 / .3/.:.$02:.2. -.7. ./.8.3 /.0207... 80-.2 /.3 /.

802:.8.3 -07/.3 -07/. 9/.4394 /239.8.3 /.320.2902-4093.3 2070.7 9: /. 507.. 3 -:.3./.3 093 /.3 .8.:2 /. . 202-.3 2070..75.75. 203.:2 .  43805 .80. 802:.3507..38.39.8..9 ../. 9..38.3 93/.7.3 93/.5 . 0825:.8.:2 :25:907...7. /9:39:9 20. :.:2 2.7 :39: 203443 .3 -07079 9.. /03. /9:39:9 20.3 .7/.83  .94 $74/.2.3 203.3 .3 003/...38.203.3 502253 202.2.83 2.75. .3 /03..3.3.3.2- 93/. .8. 05. -0717 2005.7. 9/... .. 2070. 203:39:9 809.3 .203/.3.8.07.$$%&$ 03:7:95030.0.3 093 /./. 070.8 902-4 050393.9 /.3 9.3 93/.7. 50-.33.380.7..3/.91 /.3507. .:80-.3 .7. 30 !0450 203:39:9 7.38...3:9....3 2030-:9 9.:2 :8907: -.305.7.320203:80.7.3.7.7.0:.8.2. 02.3..3 /03.3093/. 30 !0450 /... .5..3 /.3 -0793/.7.32.9:50792-.3 -0793/.3 -078.-%:3-/:#. .443.3 2005.8.3.3 93/.3. 80-./ 050393.3 .2- 93/. :...3 .9 /.3 30. $02039.3 3 -072.. .:2 .... :25:.3 2070. 2030905.. .83 070.3093/.. :.3/.7. -07/7 -0717 /.3.39..3.3 003/.8 8025. ..7.:2 /.2 845 -./ /.:. :25:. 0- 203:7:8 /.2 30.2 30.7.8...3.9.3 202-07 50792-./. /./.8.38... -.172... -0717 /.3 /. -.3 . 80-.-0793/.8.2. 05253. 8.3 30.0507:.7 .7.3.9.30./. /239..  !0703.3:25:907.8. 507. 8../.9808:.. 802:. -07/7 9.3 9. 9. -0717 /.3 05253.

2-..3. 05.:2 2.8.7.:.. /.3 30..3/. 9.:2 2.7.3 /2.3 /.  . .3809.3 -07/.243805.9.3 003/.5..  !07...3 93/.88025.:.9-0793/.7. 802:. .05253.3907803/7.7:../..3 003/.7.83 /.83 2.2005.2 -039:3.30507:.3         .3.3 200-.3502-..330.83 2../.3 093 /.7. 3 -07. . 03907 2.7.:2..83 0..8.3 07.3809./.:2 ...2 30.  03.  90.3 80203.3.: 43805 ./.8.8. 0207/0...509320.2- 93/.9 2070.20.9:5.  !07/. :25:.7.

3 7.3 80-:.5..3 /.2..9 :39: 2030./0:..7. 07.3         .-.3 5075.....7..3 503..93.8.2.-0.3 00-.3 0:9.9//.8.8. :.380.: 84..3 203:9.. -072. 80-./:.9 805079 ... .2050-.9.3 /50...3 9075.3 .3.3907-.3 20::/.3 !03.::.8.3 2033.580-.- %:3 #.5.9.207 20.3.9: #.9.3/:9...3203..3 -075..2.3  .3 3 .2.3 .7....94 $7 ..:39:203.. %%$%&$  .2.3/. 7.9../.. 8079.3 . /.

 $%&$   .