KURSUS PENDEDAHAN PEMULIHAN KHAS GURU-GURU SKM NEGERI PERAK

KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
TEMPAT : HOTEL NAZA , PULAU PINANG. TARIKH : 7 10 OGOS 2007

Oleh: Zaiton binti Hamid Norahizayatun Hasnah binti Abd Said Fauziyah binti Ariffin

FUNGSI- FUNGSI BAHASA Memudahkan penentuan kehendak-kehandak, matlamat dan hasrat untuk memenuhi keinginan dan hajat. Memudahkan pengelolaan dan pertukaran maklumat serta fikiran dengan orang. Menjadi penyalur bagi menyatakan perasaan dan emosi. Membantu jalan fikiran dalam menilai dan mengenal diri sendiri. Memungkinkan terlaksananya perhubungan sosial. Mengenang dan mengingat kembali sesuatu yang dialami. Asas bagi pemikiran dan penulisan kreatif

KEMAHIRAN BAHASA MELAYU

1 .

Kemahiran Mend engar: - mengenal dan mendiskriminasikan bunyi -bunyi bahasa yang berlainan. Kemahiran Bertutur: - membunyikan bunyi -bunyi bahasa dengan intonasi dengan betul .

2..

M EN GESA N DA ERA H K EL EM A H A N L I SA N

M EM PERB A I K I K EL EM A H A N -K EL EM A H A N L I SA N

DERIA (SENSORI)

MENTAL (KOG NITIF)

PENG AMATAN (PERC EPTUAL)

BAHASA (LING UISTIK)

FIZIKAL

PENGUASAAN

PERSEKITARAN

DISKRIMINASI

EMOSI

KOGNITIF

Huruf kecil yang seakan-akan bentuknya. Huruf berbalik. Bunyi huruf yang seakan-akan sama. Keliru nama-nama huruf yang seakan-akan sama bentuknya. Menyebut huruf-huruf mengikut telo bahasa ibunda. Keliru menamakan huruf besar dan huruf kecil kerana bentuknya berubah.

Tidak boleh mengadun / membatang suku kata terbuka / tertutup. Keliru membunyikan suku kata yang melibatkan e taling dan e pepet. Tidak boleh membunyikan dengan betul setelah mengeja / membatang suku kata. Tidak boleh membunyikan dengan betul suku kata VK di awal perkataan.

Salah memecah / membatang suku kata. Tidak boleh membatang perkataan yang mengandungi banyak suku kata. Keliru membatang perkataan yang mengandungi diftong / vokal berganding. Tidak boleh membunyikan perkataan yang mengandungi digraf di awal. Tidak boleh membatang suku kata yang melibatkan imbuhan.

Boleh mengeja tetapi tidak boleh membunyikan. Mengeja sebelum membaca. Boleh membatang sukukata tetapi gagal menyebut perkataan. Menggantikan bunyi sukukata dalam perkataan.

Menggugurkan bunyi-bunyi sukukata dalam perkataan. Salah menyebut perkataan yang seakan-akan rupanya. Keliru ejaan Bahasa Melayu dengan Bahasa Inggeris. Salah menyebut / membunyikan perkataan yang seakan-akan sama. Menyebut perkataan mengikut loghat.

PERING KAT AYAT
Menggantikan perkataan dengan perkataan lain. Tertinggal. Pembalikkan perkataan. Mengulang. Merangkak-rangkak. Membaca mengikut loghat.

STRATEG MEMBANTU KANAK-KANAK I KE ARAH MEMBAC A
Mengenalpasti kanak-kanak. Mengenalpasti masalah kanak-kanak tersebut. Susun strategi pemulihan. Pelaksanaan. Penilaian.

KAEDAH ELEKTIK

KAEDAH PANDANG DAN SEBUT

KAEDAH FONIK

KAEDAH ABJAD

KAEDAH GABUNAGAN BUNYI KATA

KAEDAH MENGEJA

1. Guru menunjukkan kad gambar dan murid menamakannya. 2. Guru menunjukkan kad perkataan dan menyebutnya dengan menyebutnya dengan diikuti oleh murid. 3. Guru menunjukkan kad suku kata dan membunyikannya dengan diikuti oleh murid. 4. Murid memadankan suku kata menjadi perkataan dan membunyikannya. 5. Murid membunyikan perkataan dan memadankan dengan gambar.

Langkah 1:

Guru tunjuk ga mba r. Murid sebut ka mera .

Langkah 2:

Guru menyebut ka mera , murid ikut.

Langkah 3:

Guru menyebut ka , murid ikut.

Langkah 4:

Guru menyebut me , murid ikut.

Langkah 4:

Langkah 5:

Langkah 6:

Murid menyebut ka mera da n pa da nka n denga n ga mba r.

1. Memulakan pengajaran dengan menunjukkan kad bergambar dan menyebutnya dengan diikuti oleh murid. 2. Murid menyebut perkataan secara latih tubi. 3. Murid memadankan perkataan dengan gambar.

Langkah 1:

Guru tunjuk ga mba r. Murid sebut biri-biri .

Langkah 2:

Murid menyebut perka ta a n seca ra la tih tubi.

Langkah 3:

Murid menyebut biri-biri da n pa da nka n denga n ga mba r.

1. Menamakan huruf abjad a- z. 2. Mengenalkan bunyi vokal 3. Menggabungkan huruf konsonan dengan huruf vokal menjadi suku kata. 4. Menggabungkan dua suku kata menjadi perkataan

Menamakan huruf abjad a- z.

Menamakan huruf abjad a- z.

Mengenalkan bunyi vokal

Menggabungkan huruf konsonan dengan huruf vokal menjadi suku kata.

Menggabungkan huruf konsonan dengan huruf vokal menjadi suku kata.

Menggabungkan dua suku kata menjadi perkataan

1. Memulakan pengajaran dengan mengajar bunyi-bunyi huruf terlebih dahulu. 2. Menggabungkan bunyi konsonan dan bunyi vokal membentuk sukukata.. 3. Bunyi sukukata ini digabungkan menjadi perkataan yang bermakna. 4. Murid menyebut pekataan-perkataan tersebut berulangkali

1. Memulakan pengajaran dengan memperkenalkan bunyi vokal dengan menggunakan kad imbasan. 2. Memperkenaalkan satu huruf konsonan dengan menggunakan kad imbasan. 3. Murid membuat latih tubi membunyikan huruf dengan jelas. 4. Murid berulangkali menyebut sukukata gabungan huruf konsonan dan vokal. 5. Murid mencantumkan sukukata menjadi perkataan bermakna.

Langkah 1:

Guru menyebut na ma huruf a , bunyi (a h), murid ikut.

Langkah 2:

Guru menyebut na ma huruf i , bunyi (ee), murid ikut.

Langkah 3:

Guru menyebut na ma huruf u , bunyi (uh), murid ikut.

Langkah 4:

Guru menyebut na ma huruf e , bunyi (eh), murid ikut.

Langkah 5:

Guru menyebut na ma huruf e , bunyi (er), murid ikut.

Langkah 6:

Guru menyebut na ma huruf o , bunyi (or), murid ikut.

Langkah 7:

Mengenal huruf konsonan

Guru menyebut na ma huruf l , bunyi (el), murid ikut.

Langkah 8:

Mengenal huruf konsonsan

Guru menyebut na ma huruf t , bunyi (ti), murid ikut.

Langkah 9:

Menyebut suku kata

La tih tubi menyebut na ma huruf l + a , bunyi (la ), murid ikut.

Langkah 9:

Menyebut suku kata

La tih tubi menyebut na ma huruf l + a + t , bunyi (la t), murid ikut.

Langkah 9:

Menyebut suku kata

La tih tubi menyebut suku ka ta la + la t = la la t.

1. Murid menamakan huruf konsonan dan vokal dan membatangkan suku kata. 2. Murid mengeja suku kata dengan menamakan huruf dan mambatangkannya menjadi perkataan. 3. Murid menulis perkataan di atas kad dan menyurihnya sambil mengeja mengikut sukukata. 4. Murid menyalin perkataan dan mengejanya. 5. Murid memejamkan mata dan mengeja perkataan secara lisan.

DEFINISI:
Tulisan ialah lambang-lambang bunyi bahasayang dipindahkan dalam bentuk grafik bagi melahirkan perasaan, fikiran dan idea. Menulisadalah proses memindahkan lambang-lambang bunyi yang tersusun dan teradun bagi melahirkan bunyi-bunyi yang bermakna sertadijadikan alat komunikasi.

PERING KAT PERKEMBANG TULISAN AN

PRA TULISAN

TULISAN KREATIF

TULISAN MEKANIS

1. Tulisan terlalu rapat.

2. Terlalu condong kiri / kanan.

4. Bentuk huruf tidak jelas / tepat / betul

7. Huruf terbalik.

8. Huruf tidak ditulis mengikut posisi yang betul.

9.

Menulis dengan meninggalkan huruf, perkataan atau imbuhan.

10.

Melampaui garisan ruang muka surat yang ditentukan.

11. Huruf bertindih

12. Ulang garis huruf

13. Menulis mengikut arah dari kanan ke kiri.

14. Menulis atau menyalin ayat tanpa mengikut tertib yang betul.

* Latihan pengukuhan berperingkat. * Contoh yang jelas dengan tahap murid. * Model menulis yang betul. * Bantuan individu.

La in rupa

Sa ma rupa

1. Kumpula n pendek

2. Kumpula n pa nja ng ke a ta s 3. Kumpula n pa nja ng ke ba wa h

4. Kumpula n penga ruh ba ha sa la in

5. Voka l

1. Memastikan semua murid menguasai hasil pembelajaran satu unit pembelajaran sebelum berpindah ke unit yang lain: - masa yang cukup - kaedah yang sesuai - kebolehan dan keperluan murid berbeza. 2. Kaedah P & P sesuai dan berkesan diperlukan. 3. Mesti menguasai pengetahuan, kemahiran dan sikap di ajar. - pembelajaran unit kecil mudah dikuasai. - aktiviti P & P berkesan. - ujian rujukan kriteria. - bahan P & P sesuai. - murid menguasai 80% aras masteri baru masuk unit lain. - aktiviti pemulihan dan pengayaan dilaksanakan.

PEMBELAJARAN AKSES KENDIRI ( PAK )
1. Memberi akses kepada sumber pembelajaran dan membolehkan murid memperoleh pengetahuan dan kemahiran secara berdikari. 2. Bahan pembelajaran direka dan diurus supaya murid belajar mengikut minat, keperluan, tahap kemampuan dan gaya pembelajaran mereka. 3. Program PAK memerlukan guru memainkan peranan seperti berikut: a) menggalakkan murid berintraksi sesama sendiri di dalam kelas. b) mewujudkan persekitaran pembelajaran yang memberi peluang murid menguji kemampuan mereka. c) membantu murid menyedari pelbagai strategi dalam pembelajaran. d) melatih murid untuk belajar kendiri. e) membimbing dan membantu murid di mana perlu.

PEN GH A R GA A N & T ER I M A K A SI H
KEPADA: PEGAWAI KHAS PENDI DI KAN KHAS
PPD PERAK TENGAH

ENCI K ZUL HANAN BI N GHAZALI
GURU PEMULIHAN KHAS SK JELAPANG, IPOH, PERAK.

PUAN JAMAAI AH BI NTI MOHD KHALI D
GURU SK SERI ISKANDAR, BOTA, PERAK.

PUAN AZNI BI NTI ABD RASHI D
DAN SEMUA YANG TERLIBAT MENJAYAKAN PROGRAM INI

This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.