FOLIO KERJAYA

KOLEJ MATRIKULASI TEKNIKAL JOHOR
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
SESI 2011/2012
PENSYARAH MENTOR
NAMA PENSYARAH : EN. ZAHIDI BIN HASHIM
KUMPULAN LDK : 40DISEDIAKAN OLEH

NAMA : NURUL SYAFIKA BINTI ZULKIFLE
NO. MATRIK : MT1122534202
JURUSAN : PENGAJIAN ELEKTRIK

0.1 Pengenalan
Memperkenalkan kerjaya di atas..


0.2 Bidang tugas
Menyatakan tugas-tugas kerjaya berkaitan.
Skop-skop yang dipertanggungjawabkan
Bidang kuasa tugas sebagai kerjaya di atas
Halangan-halangan kepada tugas

0.3 Senaraikan Universiti-Universiti yang menawarkan kerjaya yang anda minati.
Namakan universiti yang anda minati dan mengapa.
Apa yang perlu anda lakukan.

0.4 Prospek kerjaya yang anda minati.
Nyatakan tempat kerja yang anda ingin berkhidmat.
Mengapa ?
Nyatakan tempat-tempat kerja yang lain yang menawarkan jawatan itu.

0.5 Rujukan
http://www.careercornerstone.org/civileng/civileng.htm
http://www.wikipedia.com
http://www.google.comGunakan Font ariaI 10 dan doubIe spacing
KERJAYA BIDANG
KEJURUTERAAN

1.0 Tugas seorang Jurutera

Salah satu bidang profesional yang popular tetapi masih kurang dari segi sumber manusia ialah
kejuruteraan. Perkembangan pesat dalam sektor industri di negara ini meningkatkan lagi
permintaan terhadap profesion ini. Sektor awam juga memerlukan jurutera dalam pelbagai
bidang.

Apa itu kejuruteraan? Kejuruteraan secara umumnya ialah penggunaan pengetahuan
sains dan matematik untuk menyelesaikan masalah-masalah praktikal. Pengetahuan-
pengetahuan ini digabungkan dengan pengalaman yang dipraktikkan sebaik-baiknya dengan
menggunakan bahan-bahan dan sumber semula jadi.

Jurutera ialah orang yang terlatih dalam merekacipta, membuat dan menggunakan
(menjaga) jentera atau terlatih dalam mana-mana cabang kejuruteraan seperti jurutera awam,
elektrik dan kapal terbang. Seseorang jurutera perlu menitikberatkan inovasi mengenai komposisi
sesuatu produk dan struktur, mengubah idea-idea baru kepada realiti, menyelesaikan masalah-
masalah kemahuan dan kehendak manusia, memperbaiki kaedah-kaedah yang sedia ada dan
merintis kaedah-kaedah baru dengan menekankan pengetahuan saintifik, kebolehan dan
kepandaian yang kreatif.2.0 Jenis-jenis kerjaya daIam bidang kejuruteraan.

Pelbagai pengkhususan dibidang kejuruteraan ditawarkan oleh univensiti/institusi pengajian tinggi
tempatan atau luar negara. Antara pengkhususan itu ialah kejuruteraan awam, elektrik,
elektronik dan sistem, kimia, proses, sumber asli, mekanikal, bahan, komputer, kajiterbang,
pembuatan, telekomunikasi dan pertanian.

2.1. Kejuruteraan Elektrik.
Kejuruteraan elektrik melibatkan setiap ciri kehidupan moden. Jurutera elektrik
berhubung rapat denganpelbagai bentuk aktiviti yang berkaitan dengan penyelidikan,
rekebentuk, pengeluaran, pemasangan, penyelenggaraan dan baikpulih peralatan,
komponen dan sistem elektrik.
Tugas seorang Jurutera Elektrik membabitkan:
- terlibat dalam tugas-tugas yang bersangkutan dengan system yang menjana,
mengeluar, mengagih, mengawal dan menggunakan elektrik.
- merekacipta dan pembikinan berbagai jenis peralatan elektrik
- menguji perkakas, menyelesasi masalah operasi.
- menganggar masa dan perbelanjaan sesuatu projek kejuruteraan yang akan
dilaksanakan.

2.2. Kejuruteraan Elektrik ( Kuasa )
Kejuruteraan kuasa melibatkan penjanaan, penghantaran, dan pengagihan elektrik serta
reka bentuk alat-alat berkenaan. Alat-alat termasuklah pengubah, penjana elektrik, motor
elektrik dan elektronik kuasa. Di seluruh dunia, kerajaan negara masing-masing
menyenggara suatu rangkaian elektrik yang dikenali sebagai grid kuasa yang
menghubungkan beberapa penjana elektrik dengan pengguna elektrik yang dijana.
Pengguna membeli tenaga daripada grid, agar tidak perlu membelanjakan kos yang
mahal untuk menjana elektrik sendiri. Jurutera kuasa mereka dan menyenggara grid
kuasa serta sistem kuasa yang berhubung dengan grid.


2.3. Kejuruteraan Elektrik ( Telekomunikasi )
Kejuruteraan telekomunikasi melibatkan penghantaran maklumat menerusi saluran
seperti kabel coax, gentian optik dan ruangan bebas. Penghantaran merentasi ruangan
bebas memerlukan maklumat disimpan dalam gelombang pengangkut demi mengubah
maklumat kepada frekuensi pengangkut yang sesaui untuk penghantaran, dan ini
dikenali sebagai pemodulan. Teknik pemodulan analog yang lazim digunakan ialah
pemodulan amplitud (AM) dan pemodulan frekuensi (FM).
Setelah ciri-ciri penghantaran sistem ditentukan, jurutera telekomunikasi mereka alat
penghantar dan pemerima yang diperlukan oleh sistem. Kedua-dua ini kadangnya
digabungkan menjadi alat komunikasi dua hala, iaitu penghantar-terima. Penggunaan
kuasa dan kekuatan isyarat harus dipertimbangkan dalam perekaan penghantar. Kalau
isyarat penghantar tidak cukup kuat, maklumat dalam isyarat akan dirosakkan oleh
hingar.
2.4. Kejuruteraan Perisian
Kejuruteraan perisian merupakan bidang mereka, melaksanakan dan mengubah
perisian dengan mengaplikasikan konsep pembangunan dan amalan dari sains
komputer, pengurusan projek dan kejuruteraan supaya ia lebih berkualiti, murah,
disenggara dan mudah dibina.
Ìstilah "kejuruteraan perisian" mula diperkenalkan pada akhir tahun 1960-an setelah para
saintis komputer menyedari betapa perlunya satu disiplin dalam pembangunan sistem
perisian.
[1]
Kebanyakan projek perisian yang dipelopori pada masa itu tidak menunjukkan
tanda-tanda yang perisian tersebut dapat membantu menyelesaikan masalah pengguna.
Permasalahan ini telah dibentang dan dibincangkan dalam seminar mengenai krisis
perisian di Rom pada tahun 1969. Lanjutan daripada isu tersebut, banyak cara
penyelesaian terhadap pembangunan dan pengurusan perisian telah dicadang dan diuji.
Ada yang berpendapat bahawa penyelesaian sepatutnya terletak pada teknik
pengurusan. Setengahnya mencadangkan supaya penggunaan bahasa dan alatan
perisian yang lebih canggih patut diutamakan. Yang lain pula mencadangkan supaya
dikenakan suatu kepiawaian bagi keseluruhan organisasi komputer, contohnya kaedah
pengekodan yang seragam.
ÌEEE mentakrifkan kejuruteraan sebagai pendekatan yang sistematik dalam
pembangunan, operasi, penyenggaraan dan penggunaan perisian.
Bidang-bidang dalam kejuruteraan perisian
Bidang dalam kejuruteraan perisian terbahagi kepada disiplin-disiplin berikut:
[2]

O Keperluan perisian
O Reka bentuk perisian
O Pembinaan perisian
O Pengujian perisian
O Penyelenggaraan perisian
O Pengurusan konfigurasi perisian
O Pengurusan kejuruteraan perisian
O Proses pembangunan perisian
O Alatan dan kaedah kejuruteraan perisian
O Kualiti perisian
2.5. Kejuruteraan Komputer
Kejuruteraan komputer merupakan salah satu cabang daripada ilmu kejuruteraan.
Kejuruteraan komputer menggabungkan ilmu kejuruteraan elektronik dan sains komputer
untuk membentuk peranti elektronik berkonsep digital. Berbeza dengan kejuruteraan
elektronik dimana mereka hanya mencipta peranti elektronik menggunakan konsep
analog. Empat cabang penting yang menjadi teras dalam kejuruteraan komputer ialah
Sistem Terbenam (Embedded Processor), Proses Pensignalan Digital (Digital Signal
Processing), Sistem Komputer dan Sistem Logik.
!endidikan dalam Kejuruteraan Komputer
Pelajar yang mengambil jurusan kejuruteraan komputer akan diajar mengenai asas
dalam litar elektronik berkonsep analog dan digital. Mereka juga akan diajar ilmu-ilmu
dalam bidang sains komputer seperti bahasa pengaturcaraan, struktur data,
merekabentuk perisian dan sistem rangkaian. Pendidikan ini penting bagi menyediakan
pelajar yang berkemahiran dalam teori dan amali.
!eluang !ekerjaan
Peluang pekerjaan dalam bidang kejuruteraan komputer semakin meluas
memandangkan banyak syarikat pada masa kini mengaplikasikan konsep digital dalam
peranti elektronik mereka. Syarikat-syarikat besar seperti Ìntel dan Western Digital kerap
kali merekruit pelajar-pelajar dalam bidang kejuruteraan komputer untuk diserapkan ke
dalam syarikat mereka. Antara ciri-ciri syarikat yang memerlukan pekerja dalam bidang
kejuruteraan komputer ialah:
[5]

1. Pembangunan produk elektronik
2. Syarikat telekomunikasi
3. Pembangun perisian komputer
3.0 Potensi Kerjaya kejuruteraan pada masa hadapan
Perkembangan semasa di Malaysia mendorong permintaan yang tinggi terhadap profesion ini.
Setiap hari. ada syarikat-syarikat yang mengiklankan jawatan kosong sebagai jurutera di akhbar-
akhbar tempatan.

4.0 KeIayakan yang diperIukan untuk mengikuti program kejuruteraan.

4.1 Ciri-ciri peribadi yang diperlukan:
4.1.1 Meminati profesion ini
4.1.2 Mempunyai pengetahuan di dalam bidang sains, matematik dan bahasa
4.1.3 Mempunyai kemahiran komputer
4.1.4 Berkebolehan dan mempunyai kreativiti
4.1.5 Tekun dan bekerja keras
4.1.6 Mempunyai keinginan untuk berjaya
4.1.7 Seorang yang dinamik
4.1.8 Dapat bekerja secara berkumpulan


Calon perlu lulus peperiksaan SPM/SPMV, dan mendapat kepujian bagi mata pelajaran matematik
moden, matematik tambahan, fizik, kimia, biologi, bahasa Melayu dan bahasa Ìnggeris. Bagi
peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) pula, para pelajar perlu lulus matematik tulen,
matematik gunaan, fizik, kimia, biologi dan pengajian am.
Terdapat beberapa cara yang membolehkan pelajar berjaya mendapat ijazah pertama
kejuruteraan sama ada universiti di dalam atau di luar negara. Tempoh pengajian antara empat hingga
enam tahun.
(i) Asasi/matrikulasi sains/Teknikal - Kursus selama satu setengah tahun ini adalah lepasan
SPM/SPMV. Pelajar-pelajar yang mengikuti kursus ini dengan jayanya akan
diterima masuk ke peringkat ijazah pertama di universiti-universiti tempatan dan
luar negara.


Terdapat beberapa universiti swasta tempatan seperti Universiti Multimedia, Universiti Tenaga Nasional
(UNÌTEN) dan di Universiti Teknologi Petronas (UTP) juga menawarkan kursus ini di peringkat ijazah
sarjana muda.


(ii) Program anjuran MARA dan Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)
- Program anjuran kedua-dua badan ini untuk lepasan SPM dan merupakan program pra
universiti dan ijazah pertama di universiti-universiti Amerika Syarikat, United Kingdom,
Australia, New Zealand, Kanada, Korea Selatan, Jepun serta negara-negara lain yang
dipilih

5.0 Pusat-pusat pendidikan dan Iatihan yang menyediakan program kejuruteraan.

Banyak universiti tempatan menawarkan kursus-kursus kejuruteraan di peringkat diploma dan
ijazah sarjana muda. Universiti-universiti yang menawarkan kursus di peringkat sarjana muda
ialah :-
1. Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
2. Univensiti Malaya (UM)
3. Universiti Putra Malaysia (UPM)
4. Universiti Teknial Melaka Malaysia (UTeM)
5. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)

Selain itu, univensiti-universiti luar negara seperti Amenika Syarikat, United Kingdom, Australia,
Kanada, Zealand dan Singapura juga menawarkan kursus ini.
6.0 Organisasi yang memerIukan Jurutera.

Organisasi yang memerlukan Jurutera di Malaysia ialah organisasi yang terlibat di dalam sektor
pengangkutan, pembinaan, perlombongan, telekomunikasi, perindustrian, penyelidikan dan
konsultasi.

7.0 Pendapatan dan gaya hidup seorang Jurutera.

Walaupun kerjaya ini mencabar tetapi mampu memberi kepuasan kepada mereka. Tambahan
pula gaji dan imbuhannya lumayan dan mampu menarik minat pelajar untuk menceburi kerjaya
ini. Buat masa ini, gaji permulaan seorang jurutera ialah di antara RM 2000.00 hingga RM
2500.00 sebulan .

Kerjaya sebagai seorang Jurutera sangat mencabar kerana sebagai seorang Jurutera
anda akan berhadapan dengan pelbagai jenis masalah dan cabaran yang berlainan setiap hari.
Setiap tugasan adalah unik kerana anda akan berhadapan dengan pelbagai situasi , tempat dan
orang. Kepuasan kerja tercapai apabila menyaksikan hasil akhir produk yang terhasil seperti
bangunan, empangan atau pun jambatan dan pengetahuan yang telah dicurahkan untuk
menyumbang kepada peningkatan kualiti hidup manusia.

Untuk mencapai cita-cita ini calon harus memiliki ijazah mana-mana bidang kejuruteraan
dari universiti tempatan atau luar negara. Lulusan kejuruteraan perlu menjadi ahli :
nstitute of Engineers Malaysia (ÌEM) sebelum boleh mendaftar dengan Board of Engineers
Malaysia (BEM).

Mereka memerlukan tiga tahun pengalaman pekerjaan yang diiktiraf di dalam bidang-
bidang berkaitan sebelum layak ditemuduga bagi mendapat tauliah jurutera profesional.

8.0 RUJUKAN
- www.fmsm.umt.edu.my
- http://www.unikl.edu.my
- www.navy.mil.my/forum/index.php?topic=352
- www.businesslist.my/.../kerja-kerja-kejuruteraan
- Kerjaya dalam bidang kejuruteraan oleh Ahmad Baharuddin Abdullah


   !$#% # !$# $ &!&     $   &#&$%& %# % &#&$ !%# .

3203..3.. .307.3    :3..3/..8 03.3507:.8.9    #::.3/5079.0789.  5.3.3 $45 845.8   /. /.9:.3203..3&3.3/..7.../.23.9.7. !0303.9.3.../.0789 &3.7..3  /.-07.8  $03.5.3 0250703.3 .3:3./.39:.307.807.39:.-.07.9:..:.23.0789...3/4:-085.3.3/.9 .3439..3/..8 9:....3  !7485007.2.9.3:.9.23.3.305.880-..9/.8 .3:3.3 995.

.

4730789430 47.. .7007.

.03..

.03 92 995..

.

.42 995. 50/.

.

.39025.5.9 03..3.9.9.9 9025.3. 440 .3/..907.7..39: .39025..9.33-07/2.42 .3.907. .3 203.3..

3 203:3. 2.357410843..:.3 897:9:7 203:-.3 /.2 2.7909./  :7:907.0/. .. -/.3.30:7:907.3 $08047.3 805079 :7:907.# &#&%#  %:.3  5.3-.391 0-40.91    . 57.3 8.380..3 907.9:0:7:907. 03907.3 /.7.38 /.3 2.3 203:3.370. .0/. .3 !0702-. 2..9 /.9.8. -.8.59.3 508.2.507:2039-07.8.3.. /0.3. 20207:.: 907.3 -.. $.3 2. 0:7:907.3. !0309.907-..902.9.3 8..3 . /.7.3:7:907...2 80947 3/:897 / 30.3 80/.32.9 /.3 503.3. /.9.2 :..9. 202-:...3:7:907.2 0097/.425488 808:.. -..3 3 /.9 203008.3 . 02.3/. 70. .3 203.5.88047.3. 47. 3 2033.52.3 :7:907.3 2030. .3 907.9 /.3:8.9 /.7: /03.. /03..:. 2.2 2070.7808:2-072..3 003/..3 50309.3 /03....7: 05. 507239..8. 2../. -.9. .3 80-.. 202507-..350309.0/.-.3 ..820303. ..:2:23.9 :39: 203008.9:-/.3/..3:8.3545:.3 207398 .334.5 57410843 3 $0947 ..:.:.-:3..503:3.3 50309./. .8.3 0:7:907.8:7.:.. .3/.38:2-07802:... /0...3 /57.9: 574/: /..3 05.0/./..3.2 50-.

3/-/.503:8:8.30:7:907.30:7:907./..3  !0-.0389..3/9.340:3.  038 03807.2-/..7....

3.3-07:-:3/03.3 009743 :.3 90042:3.3.5.3503..9.3 -078..3 /.8:.20-.7 0/:5.7.7 203..8 20. 2.. 2030:.75. 7/ .9-0703. 503..4507.88902:.-039:..83 2.83 20303.9.3 20303.3 0097 20-.3 5030/.3 809.9..7 30.9 .. :.3 .3-07-.3 2.3   0:7:907. !03:3.393 9025.9 /.7.3:7:907.3:.7.3.8.3 203:-:3.3 9: ..3. 0097 803/7 :7:907..8.7..300978079.3 502. -.3503../. 503..3.9.  39.8.-9..5. 574808 8:2-07 .3203:3.3 503:3.3 /03.3 /03.3 .37/   .9.8079.8/.8  203.3    0:7:907.038507.. 2070.3 30.8.0097 24947 0097 /.8 203008. 0:7:907.3 4254303/.3 -.88047.. 203.907-.8.3 425:907 .3 -07.3 808:. 202-0 903.3.3 48 ..3097 :.30097 203:507.3 700-039: 5030:.3 88902 2..3 0097 ..7..3 203./.5: 507.3 -0-07..3. 80-.9.3. 503:8:8.9 .2 9:.9.7..8. :39: 203.  80:7: /:3.097202-.9...3 /.3  907-..3. -039: . .7 2.3 /. /.3502-3.30097     2070.7 9/..3 /03.7.3.35079.3 /.7.3097 0:7:907.5 . 7/ :. 0097 -07:-:3 7.3889020097  %:.3.3:9.3...3 507-0... 0097 /03.9: 7.3..39..59./.2 0097 009743 /.8.3 502-:.8. 0097 .9 /03..3 ..8..3 88902 .3 24/03  :7:907.9.3 .3 503.3899:8503.503:-.9 . 07.3..8.8.82.99072.3 503003...8 . 7/ :.: :. /. 8:. 507: 202-0. 0:7:907.3 .. 70.8 9:. /.350-.9: 5740 0:7:907.

3 4507.9 2.35078...39.85078.3 .388902...../.7.39.:2.: :39: 503.20:7:907.32:./ .9.3805...9:93.32.30-.75.3/.903 503:7:8.:7.3 503.8.8.:3 ...3:3./. /. /:.3 !74808502-.30:7:907.35024/:../...3:9 /02 203:-.3.7 .3.7.8:90780-:9 -.-:3.203./-039..9 .39.3/: /.3 $0903. !03:3.390.20:7:907. 90042:3.3.5.3 808.7:8 /50792-.203.35078.5.8.:3 .3807.:2.2.2 042-.5.9.38 425:907 503:7:8.3 :.3 8.9 /.3.2. /03.3:3..3:9.3/..-039:5078.:2.39:203008.38:.3 -/.3 40 3.3/.79./..3/.39.3-.3 !03:7:8.35:..8.3 .7.0/.7 /..8..35078.8 50303.3 .3:3.39. 3 . 170:038 503. .39.9.7 503.3 2.78.3 -0-..9 503.8 0:7:907.39.3503:3.. 20./.3 5078.3/-3. /..3 40 88902 0/:..3./. !072./..0:7:907.0--07:.9 2:7.3390.5.. .3..390780-:9/.3 90042:3.8 20-..90709.503008.9:9/:9.3 ..507:3.3/.788 5078.9..35.2 2039.7.3.080:7:.35078.9 42:3.35078.3.7. 9.. 039. .7.3 ( /.9 20307:8 8.3 .3/.503:3.35078..3 805079 .3-/.38:5.3 7:.3 88902 /9039:.3 207039..0/../.35078../..3 %03 5024/:.3431:7.9:05.3 :7:907.. /803.3..3503:7:8.9:/853/.343805502-.203:3:.3170:038  $090.3.7. 503008.0:7:907.05..8 !03...-0 .39....3.3 502072.503/0.7 9072. 2.3 0:7:907.:2.9..3.8 7:. 89.7.259:/ /.8.35.3:9 .388902 5078.4 .32:/.3/. 80-.3/5045475.7-09.3/.7 .3 !02-3.35078.::5 :.398425:9072030/..720303.3/03. 5078. . ..3 3 /03.5502-.35740/.43943.380-.2 8.35078.3:3..3./50703.2..3 ..9: 503..3 !03:7:8.3 2.30:7:907.28023.3/.3.35078./.3 459 /.7.3.3203:-.9/./.3 503.3907-.3/#425..8 2070.8 20207:.9 05..3 9.3.7. 50304/.3 (0-.8.30:7:907.3 /.503:3..3-07503/...9.3/.3907.3203.2 502-..8 /:.3/.3097 %0042:3./. 8.3 /.3!078.2 /:3.9 ..9-...8.2502-.3.3./853 /853-07:9 O O O O O O O O O 0507:.3 0:.7   0:7:907./.3 503.7 9/.3 #0.3 /.: 8. .8425:907 .9202-.5.3/.35078..38:5.9:9/..2 5070.3/..35078.7./-3.347...3 /748.3 !03003.4.7..3 -0-./.38.3..  0:7:907.5.3:3.357405078.33.3 /507:.3 !03:.3..9 503.35078.38090./.38:5. 5024/:.32070.3-..3 /.35078..3 203.3/..71.. 5024/:.3207:5.9 /825.

7.2-/.38.3 203.9-08..20707:950.3$89024 !03//...3.3 0:7:907.9.7.2-/.3.30 /...2 0:7:907.20:7:907..3425:907.8.4/.3 9.3 43805 .3 50.720303.3 /.-..390097432070.0883 $8902425:907/.35007.72: 2: /.3 425:907 .8./ 907.990042:3.7. 070. 39.503.-039:5078.3574/:009743 $...3/..3:3.3/9.30:7:907..8.3/.8 /...59.8 /..7.3/..3 50393 .3.O  :.7..9: ..-:3.3425:907 !0. $3. $.3425:907 0:7:907. $8902 %07-03.2-:7:8..38425:907 :39: 202-039: 507.3 !03//.9 .2030/.3425:907. 8....3425:907       .2.320207:..3-0702.07..3/.5.9.8.38425:907805079-..3 0:7:907..(    !02-.30890739.3/. .95.75.7 50.3..28.:....3203.3 8.35007.7 ..3.2-/./.7/.39 009743 -0743805 /9.2 2-0//0/ !74.3425:907802.. !74..38.3/..3 425:907 207:5.8..3425:907:39:/807.. 507.2.08847 !74808 !0383. 2: 0:7:907.2-/.3889027. /03.. 2070.7./.7. 07-0.3 0:7:907.3 009743 /2.39 009743 203:3..3 897:9:7/.3:35078.. 9.4 25.95078.29./..7009743-0743805.2 507..8 202.320:..-.30:7:907.8 !02-.92070.. !0:.9:7..3.3!007..7805079390/..343805/9.3009743/.7.3350393-.3425:907203.5.78.30:7:907..32:0:7:907. 2070.3..3/.29047/.3203.3-./.7.5 . 203.7..7.3.3 !0:.9 8.3 0:7:907.

3 802. / .8.2-/.  !4903807.38 2.8.3.:. 203/4743 507239.9574108433 025:3.35.9/.3 !0702-./.3:39:203:95747..8...50309.5 57410843 3 $09.7 .3-007.9.80.3      7 .3425:907        070-40..3 023.3.7507-.033.32025:3.8 025:3.70.79025.3/.8.5.7.3 93 907.3484380-.5. $047./.9 8..3203../.20:7:907.3-..3/507:.3  .-.9.9...07.   025:3..3.3/507:.3:39:-07.2 .2.7.3.7 .38.0:7:907.3.43 507: ::8 505078./..3 $!.:7:907.9.9-007.902.9 %0:3/.5.-./.3/3.7.02.3     0.....8./.-07:25:.3//.3 .7.

5.3 -..9.3 -..$!' /.2.902.3 .5. $%! 5:.3. 0..9 -0-07.3 $ %3 !07804. -44 -.3 1 2..8. 5.2.3 1 2..:3.3503.. 0:7:907.730. 50. 3078  ..7 507: ::8 2.7.. 5079..7 -07.:3  8.2. %0254503.902..3.2  %07/.9. 2.3 202-40. 03.9 05:.8.025./.39.7.93. . -44/...3 2..3 50.7.0789//.29.9 24/03 2.5.9 9.9 9:03 2..5.8. 203/.9:3.:/:.: /.7.7. 505078.. .9 .902..2-.8..902.38.3 203/. 50..

2.8 8.38.97:.

2./.%03. 05.. 9.:3 3 . :78:8 80. 8.8.3 $!.9: 80903.

3 .7 .3 .$!' !0.3. ...7 50...3 203:9 :78:8 3 /03.

3 . .07898./9072.. 8.9.9 /542.0789%:3:8803 33.0389.3 / 5073.3207:5.3.2.3!07/2.730.0789%03.33:39:05.3. &%0  &3..203..3/&3...9-0-07...3:7..9.   !747.-.805079203.3/ .7.2.3. &% /.0389 :3.0789:920/.9./.0789 9025.39: :3.7.7..  &3..9.0789 :3.9.5:7.3.3 :.9.5. 2:/...2:/.30.. 30.0789%0344.8.203.30/:.3 :78:8 :78:8 0:7:907.8 &%! :.$0. &  &3./.9.0789207.35747./.7. :3..3.0789 :3.7.9 8.. :3.3.9 &390/3/42 :897.89.7./:3.8:05073.3.3 /5   ..3 203. &3.0789!:97. /.9.9 &390/3/42 :897.3:7.3/.3 05:38079.$.$.7.. &%  &3./:3....:.9025. .  %07/.5079.9.0. 470.0789%03.2. 00.5.0789:.843. /:.257..-.3/..3805079&3.3:78:83 !:8.5079.7.:3.3. &%  $0.0789 :3..9503//... 8.730. &3.7.7.32030/. &!  &3.7.2.8.3 203..0789/.8.3.3$3.20:7:907.2 ! !747.8.35747.7.0789 .3 .3.7.0789%0344!09743...3 :78:8 / 5073. 2:/.3$!/.07899025.9 5:8.3.3#/..3//.8.3:78:83/5073. 0.3.2.

 80-.8.3 8047.3 .3 05.-.3/.  . .3.3 90.3.2.5033..25:203.3.:./.8.:307...3 :7:907.7 909../..3 5030/./:58047.3 438:9.3 025.723./.32.: 5:3 . /.3 7. .3 /.3/03..0382.8.8..3.3.3:8.-.5.9 50.32-:.3-07.:7..8 .7 574/: .7.8 5073/:897.. 3 :.89:.3 90042:3.3.3:9. /..7:3.3 07. 3899:9041330078..39..59:. ..33.43.3 502-3.:5:3 07.305..0-:707..5. #  3./..3.7 07..25: 202-07 05:.5.3 :7:907. 3 203.9 203.07899025.7 $09.30:7:907.  ..3.9.    7.3. / .5.7.5. 2..19.9//.30:7:907.-.9./...7/41330078 .3.730.3-07. 3 .320207:.3-07.3 907.8. # 80-:.8.7:8202. /.8.8.5.::.3 50742-43.. :2./. .280947 503.350-. 8.38..3:.8..9.3 /. 2070. 5072:.2-.38.9.3/.3 /.3  05:..9.3.3 5:. 907.8 9025.5.3:7:907..7 :39:203.8. %./.3:7:907.7.9. 8047..9.3 :39: 203:2-.  &39:203..9/:52.34..-/.. .. ::8.-.9 2.9.5 2.2-. 8047.350-..3:3.3 ..3 47.3:7:907.8.8.3 .3/03.9/.3907-.3/.7/03.8   !03/./.. 80-0:2-40203/.3. 80-..3.3 :7:907..8 805079 -.. 203..3809..38.320207:.3507:203.47.3 50309.3  07.

2.2-/.99.:.3/97..1//.3.9.:3503.  #&&         1282 :29 0/: 2 995.-.9...3-07.:7:907..203/.20207:.35007.380-0:2.3 -/. 070.39./902:/:.57410843.5.

.

 2 2.. :3 0/: 2 3.

147:2.

3/0 55945. -:8308889 2.

.

/.2-/. 07... 0:7:907.3 07..07.3402..30:7:907.7://3-/:. ../.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful