);r,JI.c.LJfiJ';;:~.i)jf::)~lf'?1~r].JJr""1)y_+-/"?..,;~)iJLl,.nJJ"'Lff'f--~j.

l~Jr'r~~·~~r(~
.:;.,)Lv/(IiL(OJLV'JJj_"!7-;('r~~/j"::?J'A~~.lJ'cl-v:!.:;.,~if.LJrfi-lHrJ!IiLL'~k.'jr-=.)£v!;J~
)jl.tIP'...::..-'J)

l);IIIvL
"

r.lf~(;.;:'#I~J, . ~.Jj~ ~~uJjJ-=--!(...();L~/v)jw, ...h)..(..:;...? j.~.I(~J~ll.i' ; ~y
~I(.J
-

~d;}l.,:...lfJ)r
..

i.f!.::.....I\:L.i.lrf'F-Jlf~r0.f~,yij.f7-

~~rJL~J LhJ?'
-7).1r, .~w..t~~
. _. _.

~r_.j,j.J:0~.Jl)r_7-j,I./.;;... I.J'JjtJt.vJlfj
. .. J;

..J:l.1~ 0J.~~

~.~j.~

...$:~ 6' ~~
...

-!.I'~

.,.

'1 ;WI ~!.I)

_.:;.

~

l.f

oj-

'i-Ji'.;J0'~.:..r.i~)"_j/_,:;(..0..f;/~V:JW~LJ(n'':''~J';:'''JjJ':'')''':-'.I~rf7-=.;:..,~J:;.;...~V:~L":I.Y'
),1 '-:"},

uJ ~.JvL J,B'LtJL ~rl":".I;r~f--....;vJ-,1- (LfIV= ~r;) .I,r7-~.P'GJJ')J~fl

~h).:f:}jJ'(li~l:f,Lrnr

-"FV((Jf!('lVJ,.L~;Vr~.lI.h.)IiJ~Jlk'-r/~j~...;!.JJiLi/'''F!~)~~f.t...t..i

-.If

L

.

...;,f

L

L~r
,-:".1 .:;:.....1'

?~!' J~I;:L..!:V:;'
'r '-'

vr~

t:.,}
ji U 1 j~~)~./r'~J
,. _.

~J

vrJ;Jr
":' C • '..

J/u,k. L v'~ 7

J'(; ('J lf~Lv~./, J (WL 5)1..~lO:; ~ 'J)!'~,
~

..

W')

L ·..... V',.J,t"JP.,/- ;;r:;, -(Lf-""G-E-"iL fk.JrfL (,:,'K-...f).~0/f r c.C 1 J.t'L'{ I} trj';;;_ Jl?t.f~~,~ (0:1 ·b'0if"(.Vl.ft.dl:;;~e!}jJ~cC/'-±;;'.£jIJfv:c!r~!{ jc:£":;,.J){jiLJ~i.J(/r-7 'fi~{.I'/.Jo'!LLiJ)(LJ.I,
;)~ j_'f-(j.l;:A.~r~;..:.;S-n

-~J\,v:._';;;I)J~(~Il)r-~~A)J:!JJvJ~.J.~";;;-.I;'()'~J';;~t:")-;JJ.lj(J~.....::·~.k.f c·

... .I?)~Vi~J)LrJi

.. ~li:;

c!;~~ ..J/-~ .
Llf

pJW.mjL)r)'<!"_'f;:"w..lJvr.U::c-=-)v,.;;.,f'1J,'/11v.t'(fr)~~'Jf~JJ/~)I)ILtflU::J!'JJ)'fi'/1~~~J~I~ .. j
l;.;.J'~Hl.1"fij,~r)~", ;)L.iJ~jfcJLJ'~r(Jlf'/!,;)W'L

~;....s\..;;Lfi J:.I~~ rJ'r-'cJ :

1}...j)t~(.fr~'f-

-? ;(7"7. U'{~!J ~!..!I.z.l~ ~T-

~Ji)..r .;;.,../..;/'vj.~~~ :tI;-7J""·~ .n . LJ~J/L'r' ~..::-I~'7'.Ilt'G)u'
~LI.>·jh~J~r)Jj!.;J
,~ 4t._ ~ ~ -

J'~;lt'J~~"o'T-J.lJ)'t!J ~~H~A."o~rJ c:JJ~'-:.'::";r{~)cJlc' (;.1l.t).~

-?, ~if/r,}~J~·.A7~JjfY\t-=-ljJvr

'!'~/.I;(JlJ,.L:J~:?)/)),.";""-,;;).Jrr~/ik~(tLJ't£v~vr~....r:::~J';'f!F'rJ.lr&)~Jli'jJ;Y~/~;.v

dY')",f7lf ,}'J!.:,.>L;., J/lv~-7 J~v!.:;.,r~
j

thl:Jli~" ~d'L)n.iJ~IrJI,~.r)dl.::jJj,,#

~~VIJU" ~J ~

v1J1;~r~(J(u5t;7l7d;(,1~}r..t~~;,~~f'7A?~l,;r..{~;iJ~~J:;ttcr~~J4.1;-Lv1.1r.f/..J.:dr..tt.,;)j
LJ)L(_cf/~)J1.-:'./.LLj)L:f:V:~LJ.I""'~~Af'f-~~)L(;..h~J't:'li"r_'Jr~,~Jl#_.VrJ-"~r....:;)l.-j":"'I>..{~_fl c- t)yJ(oJc.! .I1).:;:}::J.r") .I.;;; L..

~Lt)JLil)/c- J~(j.l~~r,.I.Pi L L:Ii'J\,v:- ~ (,:!l.£IJrf'f-~~ ~rj ~d l)r.u)JJr :'"F).!J; ~tJ.t . _lj/ "::";:.JFI.f!.~ . t L.JI_Z;) ..:;);.JVI- Jj:1hx.~ \J i;I,...--.J( t,; v ;,).;;...);Lv::,.l' i;LJ))
j

-(~l-~";;'V~~)'Jj]ll.t1~tY'.I,t.,;L . ..
.}'

p. l5 J l3'4' J'J

~

Ul,;;' ~

J i:<J.1""" ~ ~J

j : ~)

~.

r~~

JJ i ~.
JW

JJ;J.J-'

J

J li3 J u JJ 'J.~ .:t-i J.-i!.J~
... =.J ~J 1

.;.,...s>

~1J ~JJ..} .~y~

":I.J ....;J.~ ~J.J;I...S"" 1.J.p,.
4::...!

~Jj~

~I

).J."JI

il.~! j .... iJl.s)I

...... JJl-.s'J...,J.J·~ .I.$; ,~"J ~.~

cr)~).ri' J~J u"""+.:J~ t# ~.-.<.()
~;J~' ~J

C:...... l)~ J

j,_,idwl \.t!J ..... J-h u-..t.I, L-.,u.'.J~~... ,;; ~~

(~

~y~§ ~

.!o.;)i l::~

.\.lJJ.~J:J

ill, J~

~~~ ~~l'

J-i'l

J"",) bl Jlii ~'J
~~h

~

J.h.;......... ~I..:rs~J

~
~.l.3

r:rs- J
~1 ,~~ J W':!.i,)J "N ~

J~"jWl,J'

~JI

",:-,-,"11J.~ pll...J .J.J;t ~

J ~l~ ~J... '~'

r.!.,;,~! JU )1_Jt,:y.

J.~11

Jl,.ijJ)~'.I ...... +t\l!z.bf\,,~,oo,YeWrip..(t'i'J,l)

a~~jJ ~!1~'

£(W{7-!(~4--1~)L(....(J~,-;:~j'"rr ~,~JLii_.i.!(,.,~",:, t...:J V.l ;"'l>..Jv.r " LJ~Lu~t'r\:f..~7.~/ :,J;/ r.f~~L.,:., 1.11.[1')_<; L'';' tf2.? k v= .r;j..:;..'~0( LLJ r~ i~J~.I;V ffVd!-:- C,)t.!,L U,/J V:~J~.I0/~).I1j.c rf'n.J!t' (;~(Jr~JJ1,;/J7.:::.-f2.J!v:..I~J.:JLvJ'Y,7-h[)/;:~Vr(?.-.)~LA:Jv)v!£(JIl'{<;-J?"»i:--~1~)fl#r~Q._j)
~ ':r

J't01}LT' fA~(1/i)r~);j)(l{j.l~?:r~':i~.tr';"-r;;"-(.~ ~L.ly'rJ~OV:).J.-L·v;)li
Lf~I;.I~(;...r.:~''1l¢'I;~

(;15.1'~~_j_1..! fcJ!:'~ ~C(,n,{~r~ f~.;;;..,

h~¥D r"r-Jj} .....Ci'1",,')'6fo) ~))'J~-' ~,;.lJle."'..u: ~ --S:!;~. ~J 'U{

JrJ£~Jr!~}.L~r_(v.r

rult;~Jt,;i,J(J-''";'"r.~v.{'";'"~.?'Jt,;i,jr~~ .• i ~~T

(Lf~j;.IL ~-

.:.....lIr.Lir!_hy""-r.JL~,_uJ/i"k,oUf~JlJ£"'~(..-r!:fJ1,i:L~}r.!I~/Jvrf~(L~)~dl-=-Tj",:,",,).J'.p!LLyt..::..>.

I)J.::,..~~f!L)L(JYr'i~J~,,;VNlLL.fJJ~A.dl.!if.::-lf.;...t,;J)~.L.)Vh~)v.iJ~),v:.~v:"':""iV-VvtY'f~_JJk

T"A~JJ1,,;;",:,"J!c-J~15)~,~~j..():tLcJjzJfc-v!Jr~&!?'.I,rL~~~J~AL.I(m,,~r~,r..fiLJ!~4--)
(-JY<~-!:7~~{i.!f.lJJ(l..~J~~..I'((.,.nv:.rJL:l~rL

~Jr("I,:)~
'="'1:-

v:,-,,~

fWJ_

...fr~i~ r)I?.J jdL'r JcJ(r")rrt('i;l:>" L (..h~J""lf'rJ_~1.j-.l".:;1Jlii~r~ '7' f..:J lr-}'7'l>. L ..::;,_:SdJ{·LtJL.~A'J..I;jr..;:..-}rtf' ~~J"""0c!,,,:-,C§~(r..;:..l L'f-P(t dr }?(d~.h;=;_)iJ~t c!r{,,~ Lfr_~ Jj}j~g_4J1 J7.:::.- ~-G~;t:~rJ~
7~~~~J~~~~15id.(jlAt~;v;JL

*

Ui/J~)~51{}J~~Pi

J+l!. J~)~JW.;:.,:;

;\i.L..

JJJe:A);j 7£ ~Vj(,:)~JtirJ

?r.;'"r'~ JY..;;;.. ~'",J4'l(uJJ~;;~J~.J_;v~J0~-LJ1viH

lJj

Ju t((..._.f()!rv;'L J'.-it)l~ J~)~~.I)·'J2~L

0'~(..:r1t

.-r-',.;;,ijuC;JLL:l!-(#";:)_O;y"...£y~I~6fY.J';.t1()!Jj);;.;;-£

r/'r.f~ )Jr.S';;"-.IJ;/rJ~Jr:/rJ<c.. (.:.!r_~J(~J1r}Jwr

rt~~!..::-l.rL-=-::fJjTrStl.trL~~r;7.1J~...;Jrnt..:-rj~J(~'-T-~~(J....r.;~j~~j,~r~h~J~~jJ-'v1J i'!if.,.hIL (J Lh ~J'(~,J'?:)[J.;:Jh.i;) ~t0"';::~~ -;:-If'bJ, r J',~Jl>i..bj~..tjJJn .....f'j.fr 1~}J~.vf.,;;.. JJS_j'! l
..{r4:~)j~1 ~

rfJf( }....0f'f- ~ v: Jf~J~rf'T'lt'rL(;J-·~)~l::"j}1f ~~,~JI,.i_jr~(~-'CJ'f-!~)L~Jl;JJIJ..I,"~.;.-r
-$"J"j~li"J~~(,.rvrJJt~.I?#f7VL{L.l.f_fec-w't-k,Lv..I((lJ~~JJ'yZr1';;(;) ~ve)r([;":-'~_7- b£Lt..;'"..I:L_(li<'Jf~ f L CJL v.:PJ;L~;jJ6j},J ~ fviJlP~ c! ,JrJe..?Y' (~Lj,,";:";
~i?' t~~
~

-t.fJ)LL)J)~~~jf~<f--.LfJqujVjJ1u;.rJ'~{.i:;U.Lt'AJfiJ-;JArJJ..;;J~~Y;:v(;~~~rL~ .. nJi

§:.--:Qt1:;.h! ~~_J.:.

-I.E

,p.1$';':"~hU~-"~~jNF'_ji;i~j)i"fT-G)drJh--(~.J.::-L1c,"

7A J~~r ~~~.:h)~t-';(',;::.,/...-.! L,~r~~~Jl>i..itrdJ/iJ.....v t-';(',;::.,/J~!JPL(;_C~j-;:~j.lJ,r u~J.Jo'JL»1jJj -7-' J.I1vL dl~-d';JL:.If,=.¥t(,JJt-)l~J'L1!~)j,(/ J'>J~<-=--7.....;Lc!J..I,r_;yJ _ ~j~J'.Ic[ j "pr,

.IJ}d,.Jf.L (jJ,JJ'i~J~.J?fvi
(dUN vf-;:',~LJ.>J

...vc!~'7-~

l:'.:::.-t,.lzr£ Jrl( r~ cJ!_,...7 JI;iJ l.dr'rJJ1

l¢'.:,j

w:-0~J~..ii r,r,jJd,. J?'Jj ~ ~}.:-?

~(J~Vt.A.;.rJ;r~jJJ~J.I;.J..J~!~}L'~{fI;.;Ur_'J(1.1;:rvj~J~jLrj)))/J:'~kLrl'Ll5).i"~V:rjf_~1)

u:... v!c(.J:J,~~w.;~L)c,l7.r)
j,!?,~J(7~D..::.ci~ ~

e,j~~ ";::;J»J~JI,..i~r~I':.(J;J'J';\;.I¢P..;:.-r(.:.!r?)1
11

-7-~~)'(j_;jz-IU"(L;4

~.~rL .:;..,?L0.A#l,/r~;rl);lJ;~(-:0I,)C;

ify.--< r.::-? f T-1~ .;...v:. d»/, L ,(.£1j( ~ 'f-! J(k~' L)..a .(r£ r,

u: ~J_iJ;J~1f7-~-r.'

J' t.?Jt.!J rif/~~

rT[JfL-r;,_.bj( /~)rJ' ~T ~f-~'", .. :,=hjL ,rj '~)!:J~ ,]:J/Ji; vrL?J~.J..J

-LJ.!"?'.; b".::..vprL .r!,,:-,-f'!:"jJt.!1 4-bJJfi (Y 7' j ~.I( ~J ..::,..~;f rf" ~JV ~u.! ~i ...Jj}jJ ~ &jJ~ (:)lA-"j(r"i y) L r)t..;'tJ.,,;V? (:)rlr1f J~ t.,.? -=-.I:? iY(vL (O..{lY'U~~.I/;, ~u.! ~;l-(fl~lf((fr~,,'-r"Y;;.I-<F J!.:l;ef.l;j";:"-Jvc!;~rJ! r)Jl;~J·~L~.J?~·~''''rr) rv!.L;!J_~ JP,,-JVfJ 15fo~;ti.f!t)L ~..h~J-;:,lr'j1,.J r r!J~.J~_.$r~ ~ t...=)I.--)'"7il:::_<f-~Jr~r;'7';/~"")JjfJ.I~v~.J)L r/y'J) ~ J~c,.Jt);jj LffG- un rJ,,}}1,tf vIf~ IL{i:f'-.- Ji) rG)u~{;VA'--/y.~ ~ Y'?fl ~)Jf-='-7- J»J v/ j ~r)>1

t'Y<~ J~I

~~.J~'.I(~jLJ#~J rviJ;~/'~~~f ... {..;(i;.iiL--4JfV=c!GJ,Jf'J'~j{Lfi~ cR<f-~k"')._;)J'~ PJJ-jJ~'-'~ ~J)r.I~jLvj .!-J/Jf}LJ/'f-e'Jf/~ V'J -:Y.I?r../. ;I)~~),i_",;" 1i~~r~'~.1~ L~
J~"JI

)r~,b.;:_J lb~J(.l,Jr(j(.J')!rJk'f 'f-&l)L~.JJj:v..!j~...;JjJ4

.;:.TJ~J(~j-V'J1j~

';;_.1J~·~~~r

l~Ir,;1

a~

JJf!J.hj..u;:.'::;"'cJ~t.d.l'7-JJ:i(~~.I~W{J;~if-fL:".:..../i}~.dl ..L,t,,';;;0?(~c)f~/t:J1(J,Lwj)_~Jt.'/.(Q_.£.1

-.£/t,;?..!...J
~'JJ

)J

"if-r Jl> J.;:;.J!~fjj~\..t~H'f-lJ~rJ)~~~j·4?~~}1A~f7-)~.<r(.-i'),,.J''(~.f-?~j..:..?J}r~;/....l>. .. ..:?lI)!J lit. ~U'J/~"'L~v!h/~ U f?JY.rr-~ ~"'(0 c,,~~rVJ~ ~ ,~1F'11~rU~J~JI~~rJ"'",,", i;:' r.ly.l?' Jel'; ~J~ r:~ L.)bjdtrL ~ (.,./ ~~h ;'NJ~i 1;,g<j}L.[~-.'f- trr=DvJL;! l,! 'J ~~) ~I5L'f- to r~ ler (,;.(=, ~
.R

tJ'~7-·Q1./.;'p10.1'.lJ'U ;JO)i,~'.I!r..t """,.!J.lrtSd:J?LU"(if!

J.lr'lcJl~JjJI7-- L:"~J1~'IP-")}(

~;v!~/;L

i~j.!...0...h~;l;'flr";-r'r~k,~.Jt,;J;rJ-'(l;..f:""j~f<f=-..;..;:i;lj~~J~~~~n':Ai.I~rv!~..!~LVlf=-~jV~J.i():i'{ -V,i' ~••J)~JY"~r?vjL(t'tiJ~JI~LJi)L~(LlrM ;~jV-V;JI1'';;:''J V '_,J:~rt".J~C:"'~Id"")Bt/i .t!r.;;.jf .:;.,~!,/f{..::-jj ~I{'i) J/..:.v'~A~).::,.$~J'~~.::.... rAl'" (f") ~jV'::""y( . r) '";""~'.::....Jtf-t(r) ~LJ 1iV . ::....~(I)
dLij~

~IJr(l.

).nULidk.~( q)

t£; ~ .:;:....I~r.JJ~J~x frf(1\

)JL J~~-( .JLI{r

0J~(L),l1';.JJ)'J

fcJ~f(";:~{;;
"it' ..

~~~'.!J.)L
t,J~

r

-'f-V(;' J.AJ1t,"';Y'LLSA'
nb

fiJ~ .L::.J)j~u.JoVC~;V

f
()/
)"!)~~

Ji
LI.o

.1(;:;'-(

J)

,.,'{j:,t!,

V;))
.r J

-T-,_r:.It~;L~? 'f-t' 1rJ1·m$~~

lvd':r"..:YJ-!;S LL..>JlfJ

,.:~lYjJ

..i',pJr.:J!1 !1Y',;:.,r .::f.J_,.-~~~~r"-v.7 ~

;I}/'}~,:;",

Jefs,;:.,

i0. ~)L~)~lv'(iJ_.(Wj.z)4:rR~:z'J.J~/'i.i)1i'

j~l.f~V-..ijli...f<!:"'';:''A_i:L~A{-J{(oi~!'';~Ld~.I.;:..1Liv1vJj!L.I';:''j,wJ7~rJf(;.!Jj;Llfi;:..7)r,.}o()~ ?.I~;rJ:?-f.l)l.nV=~.fj)'!;L':'-':Il:J';.JlI'LD/vAQ..J'bf_r.i~}.;;;.,rv=(J..M/I.~.1_~.IJ,r(~~~I""''' ."._r:;~~L';'"1J~(J~fi.~;;v!~/(y'fi../rJ.I ......rr.{...tY(A'rL!.I~.I~Ji~x#4--';:".11?~~.J.t,.;;_Jr/JfZ. _;i,
~ lfl (j'.;l.,... _~.J.U~~'

J0" v._(r~ 0 L;! ~f'-'~t;:. - "f-.l.:_ J/Jj; uC.M'IJcJ rlJ),/ L /./ L J7J}(._fI e '''f- to Wj8)), JJrJI v/; L
~&iI)r!~~-,tt.lvi

~Ld~-~l:.I'Jf(.o.}~A!#~Ir'!";/#~~"';I.h·0';J).I\r')((.o.).b~~i.~(~

.;:..,.:;,_.;JJ/;~.v~!~/j~~!)t£

rSJ/rJ.. LY~(;~.L (j}Jr'l~J~~

J~",:",~J/~k'nLA:;'J~ ,vlnl! L Jjf-,Lt...e}i%'_+~lj 4J'~":;"~~.ifk~)Lf/~Y'-L~~~;J..J;-=--J·A,,,f~(V:"':"'~IfZv:.~,;:..i>vJ,t~;Hf~)!kr-=-l1~,e!;~';_1

d!;;!'L}Lr!f~tJy'0.ff~~f..:..Juy.J;;!.t'-~L.ff/~'Uv!~(A0£o;;;..~~~J~~r,;)r~.k.(Vl1rj'!;ifL(uJr~ifY ..b~-u.!NJ/0~·(41J)';L....f!;m)G)UI-Lvy..rJ)l.<{-{.i;Jj...... ~iL~V_;;jy"(~)}1/J:",,",L1=,V:"-/.l))J'V::L.~~
)J"J{

(jj..JjJi

P#J..J.:)?"Uff~L!)JI"Jlv.r Z::..;;....e/nm;

(;

"';:;!:J~I.f'IJ..'

r&~~ J~~I

J-'( t JJ~).",:"tq ~

jL LfI'JJ ~ )'"\,;,"')

Dttt..hLI...!I.I,rv.i If ~~J~i.I).:;..,r_f-I,.'!o;>~-":!))Jj).-?/I./J..::,..rj"':'1j~"'L~Ja;;....,j!})Jju~,..f,-f- ('(a~-f!; J~
!.:.I!:-J~.fV-y"-"FJfi..:;..:IrVf~/D'~~""'{'....!;)J))jf,Jj'L~)(.l;;f~~ fv:~;~.Jo"-"F? ~}..sv'-V1 L!4..JLv Jjl)f "f-1~) (tLJ r~; ..J'~.J ~ - ~)); L y yl~'J~.JM,L ~)J;';u;.....y;'JwL~, f .e,.,{ j JJJJ'fr -fV I~ .;;;;..,;1H" L Jl,JJrif' -=-i./? ~ ~7-l'r..::,:v) ~jv!...if ~'-' '(;~_(L ~.f»J~ JOt.::.. J,J/~~~.,:)J.Jr J'if. (>'/'Iko-.I}..f,jLj_,"~-';;..Jj/

J ltt...tL Jfi..tyfV#(.,n,.l~~)~::, 'f-,1~r
~j.,;:_,Jj~ ...

tfi~~,1; v.r L~Y<J,;1 [,)J''f-}~'"7';1L)L r...(;
1

(;...t~J?l4"r;l.ir &J~

J!~~)Ljr?riJ1~)hr.fJL~ifL~(.,.{Jfd'':;:''v!lpr~r~'f-r.£(rJ,!;~.[J;LJ'''lrfiJ~Wj~J~,?V;:

"'w,rL",~..ir~?'.I~r~ ~b.y/j;I~

LJI~.J~r,d)rJryr ~.J'~~")~ ~)I~J%'Ii..JrJIJr-1.J.t ( ~

~0hV,..;:.!r~.J'llJi,<YJfc!O-v.r[.;:SJ,r.;;.J.I//':;-'.I(;r(v_(.,;,...)~.,;_('~~~r";_~,,;:,,rr
.I

(lbb'( h...;.lJ uC ~(.I iL>(..::.-7\.:;-.1; ~.:;,.. ..:.Jd..., J~c! r,~ u.!
./

J}J

'f .. iJ~';;"''';:'''; 1
~

. "' , J .~r)r)r(lJ(~).-: . r _LV1H/.::.....;::.,e,_.t.JVY.-..L_/r: f. h~'-;:-lf"-'~cr
j ...

"'r .

;(.9,.;;..,;

1..

~

)1.£ ..... FJJ~flj~u~;(;; j;.y""';/.;;,)J a,}.v1t ~
""
+.

JP{

::!)bU ..:..- t} r r)
"!

rJ! I.>:if,..P)) '} rirLl"~ 7- .I_(;,J.!v::: i ~) L>
~~J
j ~

..... jrJLf~ "

1

Lf;;fut I,.!~}'i./'V~.J;! I,;;...,;:..) w~r:~J1
J...,

- 'w,

(),~()IJ!.wII.}

.~ ~

J.- J • ~ '" r: ~ r: 11 CI" /r~,";-'t;:~/·I~/ Vy' -7-(;J~ i,X 1

jj
~r

J

Jj

~p lJ!.,;...Ij(LJj~,)
L~))~.lrv;;vZf-t,Ji~(cLd~r~rfJv.i..fi~L-}tL~).(~R":"'~YJjjJy-rL..d-jj;7jJ~~i.r~~,,:,.,)P' ~~~~~';vLv .f.~0(-L~wrhQ~J~L/r(~il~}(~f(~.lrJJ5)L.<~jl,.-::jl~.hLJ~,~t.<j)r~.f~

0~ •

t.f1)/Jnf,_;}J,:,.;:JrJ)~'LL, c!t:q"f ~ij.lJr~ Jill)':=fi:jJrr~r.l;r
~ ~ ~ ... ,

t:Jt:,t
+!

"f~)/t.d.<JJrk,:"J~ J'n~r4 .:;..,.~~ ~/~-il%: !ft
+

v:

.....~iL..Jw~~..rtJ;._j,-::.Jo"vrL~vr-U)~~~V:~JvJu;:/~r}J~,.J)J.?,;JijJ.l.i...:L!.:J~ i

:~LL)!/r../;J~.<..J'j~-1Jf...J/r..f.J....f..lt'I..n~"{~I..I~rJI~Iy'd'l--L~j~~lAi.lrLfdyj)'~jJ)r0'}~i'

if
;, ~
;l)

• .P'

fA

(..J)

if ~ ~, r.f J"rJj ).,;_,Yr...rrJr r:;P~~ -r eJ";_fIVL U.< r);'..IU' ~ W In If!F~
/ (,J

~

J
)f ~

~-?"

jJ I 0'.~ ( J(/h t;:) t.J r

:"..?;

/~U::t.JrJj~r/v~i7.j~fiJ~Jl7-L'.k~~Ii<F.,;;..;l:?JJ~_j_;!KCf.:;.,;V~~~c.Cfi('/d//~x~vIlLi..;

J~L r../~j\)r(~IJ{~JJJ(.}?lA JI.> )~vL l..fr/r./~~7.'JA ~ ~,~ r..!kL...fl [~t4'v.r~/lj[j.:.{-v?'Jv,}u,J~~';L;~)p.Y'-~~'J/-??~'-fJJY"'~(DVJy"j)L(.:J'I...;JWL,r ..'~1JL)~~:! f
) IO~~ ).?),rv.r LI('(uJ}";k-'.V: Jtfr.J'f..:;,')VLl.j){If.l.:lr.u?l.ll.-PJ1-L~);Ir..a L~}/J.f.;J.:)4/ti'Jjr.J;jr=))-'f~R
i.,l! J'L.:/{ .J}LJ;;;l/.?nJi/,f,.t.L

y:.~ L~) ~Jj5(

..fj/~ i.,l! (;)fiJ~~JRI.:!,;li:}~j1;r~

::(..I J!? v! J~i'r..l~I.:!,;li'J(Ci(J'PI
"'!'v~ ~..1~,..It_ "'" ~

,,..R

~

rJI_~· r-J

,.11
D7

(1".. )

~

...:

D.i)

,;"J.

.IJ

(I')

0·)

~

~_;(

V.:lJ.:/

'F'-:rR ~p-~t'.fJ;;.J>jJr

t;"r;lr{Jif~j,r~~'h;;nJ}~;

t~Jf)l...f!J J:r.?~..J'~f{

/~

:~;

.J\?rf0'if JJL (j,;{IJ;:::ll r,JrL/vi'{.i~I,.f{dj,_t.

JJJJ,~{ r)f- .::-rj('_(;~ ~ j J~. ;::... (iJ!?)J" 6.;;.IP/JI..:!- ~(vfJJ';. (_L)...L

C1L (;!r..lt~jJ:,1r~L~) /~ (LIp;';;;" ~-!:..Itlt,,~jJ.;-1 v.;l;:J,.r JWi ,dv!;Ri~)VI)Jr7-' ~ ~#tvr-?l);- ;,:)j-=.., ..Jj;~ -"'-'f-1hf {
I~,)

<fr !rl(~/ ).,; lb..Jf-=4!}t (".n~ L ~)~(fJ:;L ~ r ;(~4/

LhJ"L

r~/0.J~;J[."_;;;",:".#r.tJr,,,,:,I>. 4-L ,LhJ)~ vpJ';"~.)J'LJ t J~i.;..,. JJ if-k.t ,Lv;;' i~Jr;!.;l1' .J...J L.>J Jj/t~j"".J~r,jJ.nrf-~;fr.l{v~~t;f:;.f;rLJ)hJI;.LJ),: VJ"'j.,.Ij'JLf,.. ~J.Jp'j~(~)r'J~%~n¥ n
(j ~'"

L6.n'LfJ£~/'Jjj:?~V.;.di'.I(JJ:_;jJr:I}1JPv:J')jJ...!;"r'JP1LL.fJ~fJJ~J~p;~~-~~if-.J.:jj '$ . j/t) . ..J ;wj;£r..tiu>'J/(.) rA _;ifJ,--",;.J},~jj;;J'j~~ ~-=-7~?j(~ f_ 'T JjJ v! (j~ ~~ i/J Lzui tMj idijJ;~ v (Ii:._:_)J r1'':;'~j'i'i0J.lL rJJ)jJ-.J/0J)~j.fjJ'''';I1_'7(~r~_"(Lv'.zj)J.S_;},_V;!L~)jpL.;:..~r,;.0Y,.J( ~ f v! c),(L JF~j'JhL JJfw ~K- .JJPJ'Nvr';vL J'j ;j.J) r~V~ r,~j.ffJu¥"vrAf- ,J~.A-Vj U-(~j..tY'
~/V::~~-r(vA~"rJ)j~J~1v,(~'~if.~~,J.f!A~d\.~JA~!,.;ijJA~/~AL-J)j.;;..0J.i4.f'0)U~ _ 4...G' 2{.J (; jJjcJ~fJl}jj Tl.,n.NrL <;;;-JJ l:-fJt-c{.iIJ rJ"/.l.;_. J ~J r~ "J;/i f,"-)Ji,,)v rv.; ~ #li"
~.1)

j ~ r; J~."; e f~ / 1>.iJLJk.L L,,__;~'I)I:;IIi jff-: 4l) ~ J~-l.:1 L. ~)Jtl)J (~f~ 1J'4./PlL

Vi::, ~~

yo
)J~~ ~

J.l,;:#j)".J~;;(tiJ·'If\/J,..)jLIr{JW(O:f~f£lG}j",n{JJ..,..:?t~~ Uj1;<.i.f~J..:!...tf~jJ~V~JJ0r~",r.';;_IrL....G i)j ~Jf,( ~//; r,j,~L I.. i. :» 0 l".t'Oi£I~/k.(»)),IJJ 0' LJ ui~L d/'0. Lw ijJ i" r:tIL ~~. nc v!~)~.fJJj= ,,_tjLJJtf$lPJ=-#.LLf;;J~0CvJ,?r.{;; lfiL~yLJk";:"'JjJJLJ'_,;fLJ)J)()":L....e;Yv!jJjJJTvij,)
.f~.J()P~{:
",1.1

ct- v.r .:;[ J; ~ G JJ..-! ~ jJ-'rL) I{,.,nv!
vJ.t4...G' L_fd~L.{).H~

UlJ..:;.)/,~~

r!.J:_<f- )?~fi 1.S'(j.i dj)' ji r;;,o;;..... L /J!? IU» 1)"i.J,!

r...:oJrJ.C-J nALJj._6 F

jHCf;u~J!::~, if'-.::.....;; j.:f(

Jv )e~.J{ ).HJIJ;LJ;..:;..·);t""'Jeuf
;y((J0f<£T rL;:~Lf~'f-l;n(

JI.vA'J'f-(iJJJ'Jf.::...../ If LLdv.Lv~(~.....r::~_'T-l¢"J',J

ru~~J~jfJ'")j,JJYJ.J~i.::.....

r

~L~.J1'J,:;.I~nr~}JJ..J)J";IKCJ,n'flJ"'~d~~)lr.L.I~,~Jf..J},~,~,,I;/;PA,.,;:J'A~'L.W"~;iIU= rl~)~~r~t'fJ;-(~fiL(J/tp_rtf(.)C!1PL";l!>'~I;)rJ,r.'f' ... .Ylfili'(.JjiJLJwi~J;L~Jh~~JJ~ ~ D1~ fi~~J~.£';j(;)r";u,_x))( LfJ)'f~!:;K'J'...,J-?(./nr7-.t,./j; ((;JNJj'f-i.l).Ii.,..»:rL-:1·LJ).{~"'7(
(-rf'~i

.I (' .10'1 I: I._."J "? '". . r: " ,t t' vrYf~J~/V'"''::'''''-;-""'''~j,.j....)! u..11,r<f-{.!r,[jl{JJ.::;:_.V/~· Y-"~<f-~{:- (j{:-.::.....V/..,ti·,£ ...ir. " ~'::;:_'.-!j~cJpl) .. t.-)i'"L

~J>15')LJ"(~~~);f)M~T -0~ ~ Llv~.;Jit.-r.f~n?jv! ~~~T~£J)~~'jf.dj~Jij 7,Cfr./j,l.;rr~/ ~

v';;-nJ
(

~£ -=- u~Jj'f-I;.fiJ"'(..[;,)/~":-'~fcJr{J~.-=-.J/~AJ~'.'f-J~
.I, fJ

r/.:'~...fJf(cJ'ha
.",(,

LJ1.-?y;,JI.E
1;(,
":1

LJ c"J/";~ rf
~~.~nDj)
~• ,....

..;.Y~t...·J;.¥t L LY< )p..JiI.<-JjV::';L)~J£Y.l'7'- to!.;l·f -=-"1;)0'",;( IJ?.£~~.)~r

It...;.::.. U~viJ)I.:lIJ),J'F"'_";';
. .,:,(",?,

or

I{CtJ""'.';:J U·I.:lI_;ewJ

r

!{~ (.J fir i:»;~'l->~<fI,..;U

;6

v.r z..
.
M

"'.:

j.t1(jl JI_;e1.....<?

",:",,",,1,..."'I""lil';-

,J v.t .k-Ir ~ 1(0"0,;:...(. iJ It

J ..;.~lPf~.•n cCfv1~1JJ "d:vL vl.lr' JJV~)JJ7-~ rj)j ~G-fjJ
t &..:..7T~..£Jj/L~
Jy
(1
(~~7-&rjL:i(t(...Jl.>vJ.J~~'f-J~~.J

t,:Jj.lf~~I,....I~!T-~1'f~Jd.7~£"';I:>J('~~/H.:;:....(tz;......r.ff...t-I.;c.(JGIbA!tj~~~I,...J'f-~J)vtjj..lf'....;Y v:tJ~;/."~i:jJ147'rlr·~f.::;;,i.l),;vLJI)jJ'TJfJk.J_!L..:;.,rJjrn..:;.,u~"TrJO::fvi1~·rd7~JtcILtr;lfi,'i/
J~..IfJ";:;r)j~V~
~ j~'.::.-

v~ Y'J-'f- ~~. J {-t.~J

~J

rf?

)J~'F

Jf I.f_""!~

.);;~x _'OlvY.~fi~;;d ~;rfl.1> 1 v-r.l, ~ tf( ~Jr fJ; -'i!) bI~I;.- rJIL, r~.) '::'-.ICt; -

_~p?:.t'LJ~~lf"::".JrJ~}\fLfr-th~~d'j<.:,_r~\.r.t~#"'JffiJG<.:,_,-V1
...... Jv~ffvl:.&A'}7(.":./.~·-~{.:/~~r}.l~r~IJ~~.Ir'J Vf~.Ir'~J

J/f'J'L.kYlJ.JJ, r..t. e.,,;r.fl., (,,};.JJj ;;7jd;')~ij'~~7 )J(.."r',jvjJrj"(lI\!,J~j -l.;ic.[J.;:..t.CJ.;:..(.?Lt.;:..r7-.!f.;:..tCj,;:",(j'7-,rjJ.jl.;i~M~.1;!f.;:...Ir'
)r
)or"

~/
.;......

"

.<f
...

..P

j;

~J\;

"

(I

v~

At jj
"-

j)

fi

If

A

...{):i0'~~J'uy.rj(LiJ'!..!:".JJf..-~~!.;_T-_;;j)'i/Jj'lJnc[JI'Jf"';"""'£Y<v4rLJ;.::.....A.JfiJW;f

:....;:/

J7L&JJr;;)1NjJ:"./~/jJ~)f..!:~)L~·..,i;J;.7.!(r1..;Jf,.::.-r~.:.lfr~.Ij.l"r~'{Jt!L..;')''';~\JJ..{"u.:~7>')

_.;;....,0:/.:% ~dt--L~.
...

~oJ' ~ ......... 1.1 J ~.JJ~ fJTJ,J cC~ r..ti......fuiJ'
• +

":t