ΜΗΛΟΠΙΤΑ ΝΗΣΤΗΣΙΜΗ

Υλικά:
Για τη ζύμη:
1

/2 θηιό αιεύξη θαξηλάπ
1 βηηάκ (250 γξακ.)
1 θιηηδ. ηζαγηνύ δάραξε
1 βαλίιηα
1 πνηεξάθη ηνπ ιηθέξ θνληάθ

Για τη γέμιση:5 κήια ηξηκκέλα ζηνλ ηξίθηε θξεκκπδηνύ
1 θιηηδ. ηζαγηνύ δάραξε
1 θνπη. ηνπ γιπθνύ θαλέια
1 θιηηδ. ηζαγηνύ θαξύδηα ςηινθνκκέλα

Εκτέλεση:


Σε κηα ιεθάλε βάδνπκε ηα πιηθά ηεο δύκεο. Τα δπκώλνπκε θαη ηα ρσξίδνπκε
ζε δύν κπάιεο.
Τηο βάδνπκε ζηελ θαηάςπμε θαη όηαλ παγώζνπλ, παίξλνπκε ηε κηα κπάια, ηελ
πεξλάκε ζηνλ ηξίθηε ηνπ θξεκκπδηνύ θαη ηελ απιώλνπκε ζε ιαδσκέλν ηαςί.
Σηα ηξηκκέλα κήια πξνζζέηνπκε ηε δάραξε, ηελ θαλέια θαη ηα θαξύδηα θαη
ηα αλαθαηεύνπκε. Απηό ην κείγκα ην απιώλνπκε επάλσ ζηε δύκε πνπ είλαη
ζην ηαςί.
Τέινο, πεξλάκε θαη ηε δεύηεξε κπάια ηεο δύκεο απν ηνλ ηξίθηε θαη
θαιύπηνπκε κε απηή ην κείγκα ησλ κήισλ. Ψήλεηαη ζε κέηξην θνύξλν (150
βαζκνύο) πεξίπνπ.

.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful