You are on page 1of 3

EU VET Programme II Bosnia and Herzegovina

FAMILIJA ZANIMANJE PREDMET MODUL REDNI BROJ ŠIFRA MODULA SVRHA MODULA

Poljoprivreda i prerada hrane Veterinarski tehničar OPS-II-Hemija Anorganska kemija (zajednički modul za veterinarskog, prehrambenog i poljoprivrednog tehničara) 3 IV-11,12,21-OPS-01-03

Modul je dizajniran tako da omogućava stjecanje znanja o svojstvima i periodičnosti kemijskih elemenata, njihovim spojevima i načinima dobivanja kao i primjeni.

SPECIJALNI ZAHTJEVI / PREDUSLOVI
Usvojeno znanje iz kemije, modul br. 01. i 02., šifra: IV-11,12,21-OPS-01-01 i IV-11,12,21-OPS-01-02.

CILJEVI
stjecanje znanja o strukturi anorganskih spojeva, upoznavanje učenika sa kemijskim i fizikalnim svojstvima elemenata, upoznavanje učenika sa strukturom periodnog sustava elemenata, omogućavanje učenicima da razumiju i primijene stečeno znanje, razvijanje odgovornosti i sistematičnosti, razvijanje analitičkog pristupa rješavanju problema.

JEDINICE
1. 2. 3. 4. Uvod u anorgansku kemiju Struktura periodnog sistema elemenata Metali Nemetali

REZULTATI
Jedinica 1. Učenik će biti sposoban da: - definira anorgansku kemiju kao znanost, - interpretira svojstva kemijskih elemenata i anorganskih spojeva, - nabroji važnije anorganske spojeve, - objasni rasprostranjenost kemijskih elemenata. Jedinica 2. Učenik će biti sposoban da: - objasni povezanost periodnog sustava elemenata sa strukturom atoma elemenata, - koristi periodni sustav elemenata, - prikaže periodičnost kemijskih elemenata koristeći periodni sustav elemenata, - razlikuje metalna i nemetalna svojstva elemenata u periodnom sustavu elemenata. Jedinica 3. Učenik će biti sposoban da: - objasni fizikalne i kemijske osobine metala po skupinama, - interpretira osobine, dobivanje i važnije spojeve natrija, - interpretira osobine, dobivanje i važnije spojeve kalcija, - objasni biološko djelovanje alkalijskih i zemnoalkalijskih metala, - nabroji tehnički važne metale, njihova svojstva i primjenu. Jedinica 4. Učenik će biti sposoban da: - objasni fizikalne i kemijske osobine nemetala po skupinama, - interpretira osobine, dobivanje i važnije spojeve klora te njihovu primjenu, - interpretira osobine, dobivanje i važnije spojeve sumpora i kisika te njihovu primjenu, - interpretira osobine, dobivanje i važnije spojeve dušika i fosfora te njihovu primjenu, - interpretira osobine, dobivanje i važnije spojeve ugljika.

Strana 1 od 3

Anorganska kemija – Herak. Test na kraju modula Strana 2 od 3 . 2.i II.učenici koji su uključeni u proces ocjenjivanja moraju biti upoznati sa kriterijima ocjenjivanja. .ispitivanje od strane nastavnika ili učenika. . učenici moraju ostvariti min. OCJENJIVANJE ojenjivanje će se provoditi unutar škole. centri učenja. 3 i 4. -organizirati posjetu odgovarajućim industrijskim pogonima. . -prikazati kemijskim jednadžbama postupke dobivanja važnijih metala i njihovih spojeva.mogući zadaci: pismeni radovi.portfoliom će se ocijeniti jedinice 2. Anorganska kemija – Tkalčec. -organizirati vježbe pisanja elektronske konfiguracije. . Petreski. -prikazati pomoću shema.broj zadataka je po izboru nastavnika. Borovnjak-Zlatarić. -organizirati rad u laboratoriju. . -organizirati rad u laboratoriju. -koristiti sheme i grafofolije. -koristiti periodni sustav elemenata. grupni rad učenika.ocjenjivanje od strane nastavnika ili učenika. Portfolio radova . – Sikirica.broj zadataka treba odrediti prema važnosti tematskih jedinica. . Kemija s vježbama I. . -koristiti periodni sustav elemenata. -koristiti periodni sustav elemenata. grafofolija i video-zapisa postupke dobivanja i primjene pojedinih nemetala i njihovih spojeva. pitanja točno-netočno. 50% svih rezultata učenja u svim odabranim metodama učenja. Jedinica 3. INTEGRACIJA Ovaj modul se integrira sa biljnom proizvodnjom. Hemija – Grujić.Mošorinski. pitanja sa jednim točnim odgovorom. Hemija – Mehmedalija Lilić. Pešić. -prikazati pravilo dijagonale za predstavljanje elektronske konfiguracije atoma.EU VET Programme II Bosnia and Herzegovina SMJERNICE Jedinica 1. -organizirati rad u grupama. šifra: IV-12-ST-01-03 IZVORI odabrani i dostupni udžbenici. -organizirati vježbe izračunavanja oksidacijskih brojeva i predstavljanje formulama važnijih anorganskih spojeva. ocjenjivat će se tematske jedinice kako je naznačeno u tabelarnom prikazu plana ocjenjivanja. -prijedlog aktivnih nastavnih metoda: grupni rad. . važnost tematskih jedinica predočena je u planu ocjenjivanja. -demonstrirati razliku između metala i nemetala. Jedinica 4. RAZRADA METODA: 1. -demonstrirati zakon periodičnosti. -koristiti sheme i video-zapise dobivanja i primjene pojedinih metala i njihovih važnijih spojeva. 3.verbalno ispitivanje jedan na jedan. Jokić. Intervju . -organizirati vježbe pisanja simbola kemijskih elemenata. -demonstrirati uzorke različitih metala i njihovih minerala. radni listovi. Jedinica 2. usmena prezentacija kao dokaz autentičnosti pismenog rada. -organizirati rad u grupama.ovom metodom će biti ocijenjena jedinica 1.obuhvaća zbirku radova učenika. učenici moraju biti upoznati sa kriterijima ocjenjivanja.

testom će se provjeriti sve tematske jedinice na kraju modula. Uvod u anorgansku kemiju. Test na kraju modula 50% MODUL PRIPREMIO/LA (RADNA GRUPA) IZMJENE MODULA (DATUM. Portfolio 4. pitanja za test moraju biti unaprijed određena od strane nastavnika. Intervju 10% 2. Metali. 35%. Struktura PSE. Portfolio 40% 3. IME OSOBE KOJA JE NAPRAVILA IZMJENE) NAPOMENA Strana 3 od 3 . Portfolio 3. pitanja za test moraju biti unaprijed bodovana od strane nastavnika. 35%. 10%. test treba da sadrži 10 pitanja s obzirom na važnost tematskih jedinica. Portfolio Test na kraju modula za sve tematske jedinice. Važnost pojedinih metoda ocjenjivanja: 1. Plan ocjenjivanja: 1. Intervju 2. 20%.EU VET Programme II Bosnia and Herzegovina obvezna tehnika ocjenjivanja za sve učenike. Nemetali.