You are on page 1of 1

CHUONG TRINH MC DÁM CUÓI

(NGAN GÇN)
1. Moi
Cha me chu rê
Cha me cô dâu
Chu rê - cô dâu
.oi dai diên (cam on quan khach)
2. Trao nhân
3. Trao qua
Cha me
nh chi em hai bên ia dinh (nêu co)
4. Rot r.u
5. Dân r.u
6. Uôn r.u iao bôi
7. Cát banh hanh phuc
8. Trao qua cua nha han (nêu co)
9. Hôn
10.Kêt thuc phân nhi lê
11.Giao l.u ván nhê