You are on page 1of 6

Πρωηοβοσιία θαηοίθωλ ΢πίλας, Φιωρίωλ, Παιαηώλ Ροσκάηωλ θαη ΢έκπρωλα.

e-mail: spinakantanos@gmail.com

Δπηβάιιεηε λα απαληήζνπκε, ζην κήλπκα ηνπ θ. Αξλέιινπ, αθνύ ξεηά θαη
θαηεγνξεκαηηθά αλαθέξεηαη ζε καο θαη ζηνλ αγώλα καο.
Γξάθεη ν θ. Αξλέιινο «Γηα ην „„θίλεκα‟‟ ηνπ απνπεγαδηνύ έρσ λα αλαθέξσ όηη
βαζίζηεθε θαη βαζίδεηαη ζε αζύζηνια θαη ρνληξνεηδή ςέκαηα……… „„ξίρλεη ιάζπε
ζηνλ αλεκηζηήξα‟‟ θαη όπνηνλ πάξεη …….. κνπ είλαη αδύλαηνλ λα απαξηζκήζσ ην ηη
ςέκαηα έρνπλ πεη … »
Κ. Αξλέιιν ην πνηνο ιέεη αιήζεηα θαη πνηνο ςέκαηα έρεη πιένλ απνδεηρηεί. Ζ εηαηξεία πνπ
ζπλεξγάδεζαη θ. Αξλέιιν, δελ καο έιεγε όηη ζα βάιεη κόλν 3 α/λ ζην Απνπεγάδη θαη
ΣΊΠΟΣΔ ΑΛΛΟ; ΢ήκεξα δελ έρεη πάξεη άδεηα παξαγσγήο γηα 4 πβξηδηθά (πδξνειεθηξηθά αηνιηθά) κε δεμακελέο ρηιηάδσλ θ.κ. θαη δεθάδεο α/λ, γηα ην έλα εθ ησλ νπνίσλ πξόζθαηα
πήξε θαη ΔΠΟ (δείηε ΔΓΧ ) από ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο; Καη κελ
καο πεηο θαη εζύ όηη ηα άιια έξγα είλαη από άιιεο εηαηξείεο, γηαηί ηηο άδεηεο ηη έρνπκε (δείηε
ΔΓΧ, ηηο 4 πξώηεο) θαη ηηο κεηνρηθέο ζπλζέζεηο ηηο μέξνπκε: θ. Φαθίδεο θαη EEN HELLAS
(ζπγαηξηθή ηεο EDF) ζε δηαθνξεηηθέο αλαινγίεο θάζε θνξά, πξνθεηκέλνπ κε ηα
δηαθνξεηηθά νλόκαηα λα δηεπθνιύλνπλ ηα θόιπα ηνπο, ηελ θαηάηκεζε έξγνπ θαη λα
μεγειάζνπλ ηηο ππεξεζίεο ζηηο πεξηβαιινληηθέο αδεηνδνηήζεηο. Δμαπάηεζε ε εηαηξεία κε
ηελ νπνία ζπλεξγάδεζαη ηνπο θαηνίθνπο ηεο ΢πίλαο, όηαλ πξηλ μεθηλήζεη ην έξγν, ηνπο
βξήθε θαη ηνπο είπε, όηη ζέιεη λα βάιεη κόλν 3 α/λ θαη ηίπνηε άιιν, θαη ηνπο ΑΠΔΚΡΤΦΔ
ηνπο ραξαθηεξηζκνύο ηνπ δαζαξρείνπ, (ε ίδηα ηνπο είρε αηηεζεί) βάζε ησλ νπνίσλ 2.600
ζηξ. είραλ θεξπρζεί δαζηθά, ήδε από ην 2004, 2005, 2006 θαη είραλ ραζεί νη πξνζεζκίεο
γηα ηηο ελζηάζεηο θαη νη άλζξσπνη είραλ ράζεη ηηο πεξηνπζίεο ηνπο; Ή δελ ήμεξεο θ.
Αξλέιιν , αθνύ ιεο όηη θαηάγεζαη από ηηο Βνπθνιηέο (Υαλίσλ), όηη ζην Απνπεγάδη
ππάξρνπλ πεξηνπζίεο αγνξαζκέλεο, από πζηέξεκα, ην αίκα θαη ηνλ ηδξώηα ησλ θησρώλ κα έληηκσλ- θαηνίθσλ ηνπ. Γηαηί δελ ηνπο ράξηζεο ηελ δηθή ζνπ πεξηνπζία, αθνύ όπσο
θάπνπ καο ιεο όηη δελ ήηαλ ηθαλή λα ζε δήζεη; Αιιά μέξνπκε, όπσο γξάθεηο « επηθξάηεζε
ε ινγηθή „„καθξηά από ηνλ θ…… καο θαη όπνπ αιινύ αο κπεη‟‟ » Έιεγε ςέκαηα ε εηαηξεία
ζηελ ΜΠΔ ησλ 3 α/λ (ζηελ νπνία εζύ ππνγξάθεηο ηελ κειέηε δαζηθήο νδνπνηίαο) όηη ην
Απνπεγάδη δελ έρεη λεξά νύηε δώα θαη πηελά πνπ ρξήδνπλ πξνζηαζίαο παξά κόλν “θίδηα
θαη πνληηθνύο ησλ Οξέσλ”, λαη ή όρη; Καη ηη έρεηο λα καο πεηο γηα ηνλ δξόκν πξόζβαζεο
πξνο ην αηνιηθό, ηελ κειέηε ηνπ νπνίνπ ππνγξάθεηο (ιεηε γηα max πιάηνο 6 κέηξα), έρνπλ
γίλεη ππεξβάζεηο 25 ζηξ. ζύκθσλα κε ηηο κεηξήζεηο θαη ηα ηνπνγξαθηθά ηνπ κεραληθνύ ηνπ
δήκνπ Καληάλνπ _ ΢ειίλνπ, έρεη πιάηνο 10 θαη 14 κέηξα, ξίρηεθαλ όια ηα κπάδα ζηα
θαηάληε κε επηρσκαηώζεηο πνπ θηάλνπλ ηα 30 κέηξα; ΢πιιήθζεθαλ θαη κελύζεθαλ
επαλεηιεκκέλσο νη θάηνηθνη -αθόκα θαη 90 ρξνλνη- ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα ζηακαηήζνπλ
ηελ πεξαηηέξσ θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο, λαη ή όρη;
Αιιά μέξνπκε ηελ απάληεζε ζνπ, ηελ έγξαςεο, όια απηά έγηλαλ θαηά ζε από «αλζξώπνπο
πνπ γηα θαζαξά ηδηνηειείο ζθνπνύο δελ ήζειαλ ηα αηνιηθά πάξθα …ζην απνπεγάδη
θάπνηνη ήζειαλ ππέξνγθα πνζά …. Αιινύ επηθξάηεζε ε ινγηθή „„καθξηά από ηνλ θ……
καο θαη όπνπ αιινύ αο κπεη‟‟ θαη απηό ληύζεθε ηνλ καλδύα ηνπ θηλήκαηνο …………»

δελ παδαξεύνληαη. Αξλέιιν (ζα έπξεπε θαηά ηε γλώκε καο ήδε λα ην μέξεηο. ησλ κελύζεσλ. Δίπεο ζηελ εηαηξεία «ξε εζείο ηη πάηε λα θάλεηε εθεί πέξα. αιιά είπακε «βαζίδεηαη ζε αζύζηνια θαη ρνληξνεηδή ςέκαηα……… „„ξίρλεη ιάζπε ζηνλ αλεκηζηήξα‟‟ θαη όπνηνλ πάξεη ……. Θα καο πάξνπλ κε . ησλ ηξακπνπθηζκώλ. Αξλέιιν. πεξηβαιινληνιόγνο. εζύ έλαο «εζηθόο θαη αγλόο» νηθνιόγνο. πνπ ηα θαλόληδαλ όια θάησ από ην ηξαπέδη. δελ δηαπξαγκαηεύνληαη. κνπ είλαη αδύλαηνλ λα απαξηζκήζσ ην ηη ςέκαηα έρνπλ πεη …» Καη ζήκεξα πνπ ηα μέξεηο θαη ηα μέξνπκε όια θ. καδί κε ηνπο δεκάξρνπο. ησλ ζπιιήςεσλ. σο κέινο θαη ζηέιερνο ηόζνλ πεξηβαιινληηθώλ νκάδσλ) όηη κεξηθά πξάγκαηα δελ έρνπλ ηηκή. άλζξσπνο ηεο εθθιεζίαο θιπ.» Να ππνζέζνπκε όηη γλώξηδεο ηα ζρέδηα ηνπο γηα ην Απνπεγάδη από ην 2003. εηο όθεινο ησλ εηαηξεηώλ.. ησλ „„ιαδσκάησλ”. ησλ εθβηαζκώλ.. ζπκθσλείο κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο ηεο εμαπάηεζεο. ΋ηαλ όια είραλ ήδε δξνκνινγεζεί.. θαη θιπ. δελ αληαιιάζζνληαη κε θαλέλα “ππέξνγθν πνζό”. κ(αο)νπ είλαη αδύλαηνλ λα απαξηζκήζσ ην ηη ςέκαηα έρ(εηο)νπλ πεη …» Κ. Καηά ηα άιια καο θαηεγνξείο όηη «΋πνηνο ηνπο ππνζηεξίδεη είλαη θαιόο όπνηνο έρεη αληίζεηε άπνςε είλαη πξνδόηεο πνπιεκέλνο θιπ θιπ κε κία ιέμε θαζηζκόο ………» Σν ηη είλαη θαζηζκόο θαη ην ηη όρη αο θξίλνπλ νη αλαγλώζηεο. Βεβαίσο. ΣΖ΢ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ΢ ΣΟΤ ΑΠΟΠΖΓΑΓΗΟΤ ΢Δ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΕΏΝΖ ΚΑΗ ΚΡΑΝΗΟΤ ΣΟΠΟ κε ηα 4 πβξηδηθά θαη ηηο εθαηνληάδεο α/λ ???? . απηή ε ζζελαξή θαη αδηαπξαγκάηεπηε ζηάζε καο. γηαηί δεκηνπξγεί ζπλερώο εκπόδηα ζηελ πινπνίεζε. εθλεπξίδεη αθάληαζηα ηα αθεληηθά ζνπ θαη από όηη θαίλεηαη θαη εζέλα. όηαλ ηα κάζνπλ» ΋ρη βέβαηα γηαηί πηζηεύαηε όηη κε ηα ιεθηά ζα θιείλαλε ηα ζηόκαηα. Πόηε θαη από πνηνπο πήξαηε ηε ζπγθαηάζεζε ηνπο. όηαλ ηα έκαζεο ηη έθαλεο. Αξλέιιν όια απηά. νξληζόθηινο.» Αλ δελ ηα γλώξηδεο θ. Καη ζνπ επηζηξέθνπκε ηα θαηάπηπζηα ζνπ ιόγηα γηαηί « βαζίζηεθε(ο) θαη βαζίδε(ζ)αη ζε αζύζηνια θαη ρνληξνεηδή ςέκαηα……… „„ξίρλεη(ο) ιάζπε ζηνλ αλεκηζηήξα‟‟ θαη όπνηνλ πάξεη ……. Δλεκέξσζεο ηνπο ζπγρσξηαλνύο ζνπ. ηεο αξπαγήο. Αξλέιιν από όηη καο γξάθεηο «΢πλεξγάδνκαη κε ηελ εηαηξία πνπ έβαιε ηηο ΑΓ ζην απνπεγάδη από ην 2003 κέρξη ην 2009 πεξηζηαζηαθά θαη από ην 9 κέρξη ηώξα (ειπίδσ θαη ζην κέιινλ ) ζε κόληκε βάζε. ησλ ςεκάησλ. Σν ηη ζπλέπεηεο έρεη απηή ε ζηάζε (ε αδπλακία ζπδήηεζεο) είλαη έλα ηεξάζηην δήηεκα πνπ θαηά ηελ άπνςε κνπ έρεη νδεγήζεη ζηελ ρανηηθή θαηάζηαζε πνπ δνύκε ηώξα. Πξώην ζηε ιίζηα απηώλ ησλ αμηώλ είλαη γηα καο ην Η΢ΣΟΡΗΚΟ ΑΠΟΠΖΓΑΓΗ.Φαίλεηαη θ.. Αξλέιιν όηη “εμ ηδίσλ θξίλεηο ηα αιιόηξηα” Θα πξέπεη λα κάζεηο θ. Απνθαζίζαηε γηα ηελ δσή καο θαη ηνλ ηόπν καο κε ηε ινγηθή ηεο αξπαρηήο (ζπκόκαζηε ηε δήισζε ηνπ εξγνδόηε ζνπ ζηελ ηειεόξαζε ηνπ ΚΤΓΧΝ ην θαινθαίξη ηνπ 2008 όηη «πάγηα ηαθηηθή ηεο εηαηξείαο είλαη λα πξνρσξά ηηο επελδύζεηο ηεο θαη αλ ππάξμνπλ αληηδξάζεηο από ηνπο θαηνίθνπο λα ηηο ιύλεη!!! {πξνθαλώο ιαδώλνληαο} θαη ηώξα καο θαηεγνξείο θηόιαο όηη: «ην λα ζπδεηάο ζνβαξά κε απηνύο ηνπο αλζξώπνπο είλαη ην λέν ζύληνκν αλέθδνην. ησλ θεξδνζθνπηθώλ ζρεδίσλ ηνπο. Πόηε ελεκεξώζαηε ηνπο θαηνίθνπο γηα ηα ζρέδηα ζαο...

δηαβάζηε κόλνη ζαο ην ππόκλεκα ηεο εηαηξείαο: . Σώξα πσο ζα ηα εθπαηδεύζεη λα πίλνπλ λεξό από ηηο πνηίζηξεο θαη όρη από ηηο δεμακελέο κόλν ν θ. κε ηελ ηνπνζέηεζε πνηηζηεξηώλ θαη ηελ απνκάθξπλζε ηάραηεο ησλ λεθξώλ δώσλ (ηεο ηξνθήο δειαδή ησλ πησκαηνθάγσλ από ηελ πεξηνρή). Με απηέο ηηο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζείηε ΜΟΝΟ ΔΤ΢ΦΗΜΙ΢Η ΚΑΝΕΣΕ ΢ΣΙ΢ ΑΠΕ Σώξα όζν αλαθνξά ηηο νξληζνινγηθέο κειέηεο πνπ ππνγξάθεη ν θ. Γηθαίσκα ζνπ.) Πξνζέμηε ην ηξόπν αληηκεηώπηζεο πνπ πξνηείλεη. Απηό ζα πξέπεη λα καο ην απαληήζνπλ νη εηδηθνί. αιιά ειπίδεηο όπσο γξάθεηο θαη ζε κειινληηθή κόληκε ζπλεξγαζία. Αξλέιιν πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεηε ηνπο εξγνδόηεο ζαο. Πάλησο θάηη παξαπάλσ πξέπεη λα μέξνπλ ζην ηκήκα πεξηβάιινληνο Υαλίσλ πνπ ζηε γλσκνδόηεζε ηνπο α. 13395/2010 ζρεηηθά κε ην πβξηδηθό ζην Απνπεγάδη γξάθνπλ: Σελ νξληζνινγηθή κειέηε ηελ έρεη ζπληάμεη ν θ. Μάιινλ απηέο είλαη νη ζέζεηο εξγαζίαο (πησκαηνζπιιέθηεο) πνπ επαγγειίδεζηε καδί κε απηέο ησλ ηξακπνύθσλ . Γελ γλσξίδνπκε πσο θαη αλ έρεη ην δηθαίσκα λα εθπνλεί ηέηνηεο κειέηεο ν θ. πνπ ζα θξαηνύλ ηνπο θαηνίθνπο καθξπά από ηηο επελδύζεηο ζαο. ΚΑΗ ΣΟ ΢ΖΜΑΝΣΗΚΌΣΔΡΟ ΢ρεηηθά κε ηελ απόθαζε αλαζηνιήο γηα ηηο 3 α/λ πνπ ράζακε ζην ΢ΣΔ θαη γηα ηελ νπνία θαπρηέηαη ν θ. Αξλέιινο μέξεη. γηα ηελ απνθπγή ησλ βέβαησλ ζαλάησλ ηεο πξνζηαηεπόκελεο νξληζνπαλίδαο. Αξλέιινο. Αξλέιινο. (αξγεί ιίγν λα αλνίμεη ην pdf γηαηί είλαη κεγάιν αξρείν. Αξλέιινο όηη βνήζεζε ζηελ αληίθξνπζή ηεο Πνηνλ λνκίδεηαη όηη αληίθξνπζε. Αξλέιινο θαη κπνξείηε λα ηελ βξείηε ΔΓΧ .π. πνπ έηζη θαη αιιηώο έρεη δεθάδεο θαζεκεξηλά. Αιιά ππάξρνπλ θαη ηίκηνη θαη εζηθνί ηξόπνη λα βγάδνπκε ην ςσκί καο. Με ηηο δεμακελέο πνπ ειπίδνπκε λα κελ γίλνπλ (θαηαζέζακε αίηεζε αθύξσζεο ζην ΢ΣΔ) έλα είλαη ζίγνπξν: ζα καδεπηνύλ όια ηα όξληα ηεο Κξήηεο ζην Απνπεγάδη. δελ θαηαγγέιιεηο ηηο ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο ηηο εηαηξείαο.Πξνθαλώο ΝΑΗ αθνύ όρη κόλν δελ ΑΠΟΥΩΡΕΙ΢. Πνπ ηζρπξίδεηαη επίζεο όηη ηα πνπιηά καζαίλνπλ λα απνθεύγνπλ ηηο α/λ!!! Ση άιιν ζα γξάςεηε θ.

΢αο παξαθαινύκε γηα κηα αθόκε θνξά λα ζπκβάιιεηαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ηεο νξληζνπαλίδαο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ Απνπεγαδηνύ θαη λα ζπληάμεηε λέν ππόκλεκα πνπ ζα ιακβάλεη ππόςε ηνπ ηελ ζρεηηθή απόθαζε ηνπ ΢ΣΔ θαη ηα λέα δεδνκέλα . ηηο ελέξγεηεο ηνπ νπνίνπ θαηαγγέιινπκε. ζεσξνύκε όηη κπνξεί λα “βγάδεη ην ςσκί ηνπ” θαη λα είλαη ππάιιεινο όπνηαο εηαηξείαο ζέιεη. από ηελ κεηαηξνπή ηνπ Απνπεγαδηνύ ζε βηνκεραληθή δώλε ΑΠΔ. αθπξώλνληαο ηα ςέκαηα ηνπ θ Αξλέιινπ. ΢αο απνζηέιινπκε θαη ην ππόκλεκα ηεο ΔΟΔ. πνπ βξίζθεηαη αλάκεζα ζηα Λεπθά ΋ξε θαη ηνλ Άγην Γίθαην (δώλεο πξνζηαζίαο ησλ πνπιηώλ) θαη απνηειεί όπσο θαη εζείο ζεκεηώλεηε ην ζρεηηθό ππόκλεκα ζαο «ζεκαληηθό ρώξν ηξνθνιεςίαο γηα είδε πηελώλ πξνηεξαηόηεηαο. ζπκβάιινληαο θαη΄ . όρη όκσο κε θαηάθσξα ςέκαηα όπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ Απνπεγαδηνύ. ζηελ νπνία θαη απνζηείιακε κήλπκα )1412-2010) κεηά ηελ απόθαζε ηνπ ΢ΣΔ δεηώληαο ηεο (κέξνο από ην κήλπκα): «Καηαιαβαίλεηαη όηη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα πξόθεηηαη λα νξζσζεί έλα γηγάληην ηείρνο από Α/Ν ζε όιε ηελ έθηαζε ηνπ Απνπεγαδηνύ. ΋ζν γηα ηνλ θύξην Αξλέιιν.άδεηεο γηα ΑΠΔ ζην Απνπεγάδη. από άθξε ζε άθξε.Σώξα πείηε καο εζείο πσο γίλεηαη έλα κέινο ηεο ΔΟΔ λα αληηθξνύεη ηελ ΔΟΔ θαη λα πεξεθαλεύεηαη θηόιαο γηα απηό.» Εεηνύκε λα αμηνινγήζεηε ηηο νιέζξηεο επηπηώζεηο ζηελ δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο θαη ζηελ πξνζηαζία ησλ ζπάλησλ θαη πξνζηαηεπόκελσλ πηελώλ.

ηολ “θύθιο” ηες ζσδήηεζες κε προώζεζε ηοσ παρόληος κελύκαηος κας ζηης “επαθές κας”. e-mail: spinakantanos@gmail.blogspot. (πξνθαλώο έπεηηα από πξόζθξνπζε κε ηα θαιώδηα) Αζπαδόκαζηε ηελ άπνςε ηνπ Α.com/2011/08/blog-post. . Αλ δελ γξάςεηο απηά πνπ απηή ζνπ παξαγγέιλεη.λα δηεσρύλοσκε. όζν γηα ηηο νκάδεο πνπ ηνλ πεξηζάιπνπλ δελ ζέινπκε λα πηζηεύνπκε όηη «θόξαθαο θνξάθνπ κάηη δελ βγάδεη».Κ. Αο απνδείμνπλ ην αληίζεην. όληαο ππάιιεινο ηεο εηαηξείαο. ΣΔΛΟ΢ ΣΔΛΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΎΛΑ ΜΔ ΣΟΝ Κ. Πσο είλαη δπλαηόλ λα είλαη ζηελ ίδηα νκάδα ή νξγάλσζε άλζξσπνη πνπ αγαπνύλ ηα πνπιηά κε άιινπο πνπ εξγάδνληαη γηα ην αηνιηθό ιόκπη.Γ. ειαθξώο παξαιιαγκέλε «΢εβόκαζηε ηνπο γλήζηνπο νξληζόθηινπο ηεο ΕΟΕ.html πνπ βξέζεθε ζθνησκέλνο θάησ αθξηβώο από ηα θαιώδηα κεηαθνξάο ηνπ ξεύκαηνο κε θνκκέλε ηελ νπξά.νπζία ζηελ θαηαζηξνθή ηεο βηνπνηθηιόηεηαο θαη ηεο νξληζνπαλίδαο.» ΓΤ΢ΣΤΥΩ΢ ΓΔΝ ΛΆΒΑΜΔ ΚΑΜΗΑ ΑΠΑΝΣΖ΢Ζ ηα ςέκαηα δελ αληηθξνύζηεθαλ ην αηνιηθό ζηήζεθε θαη ηνλ Ηνύιε ηνπ 2011 έρνπκε ην λεθξό ρξπζαεηό http://apopigadi. πνπ ζηελ παξαγγέιλεη. Φιωρίωλ. Αξλέιινο ηη είλαη.com Υ. Γελ ππάξρνπλ θαηαζηαηηθέο αξρέο επηηέινπο . ΢ηα ρωξηά καο ιέλε κηα παξνηκία «ή δεπγάο δεπγάο ή παπάο παπάο» Αο απνθαζίζεη ν θ. ΑΡΝΔΛΛΟ ΓΔΝ ΔΥΟΤΜΔ ΑΛΛΟ ΥΡΟΝΟ ΓΗΑ ΥΑ΢ΗΜΟ Ο ΑΓΩΝΑ ΜΑ΢ ΔΗΝΑΗ ΜΔΓΑΛΟ΢ ΚΑΗ ΓΤ΢ΚΟΛΟ΢ ΕΖΣΟΎΜΔ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΟΔ ΔΠΗΣΔΛΟΤ΢ ΝΑ ΠΑΡΔΗ ΞΔΚΆΘΑΡΖ ΘΈ΢Ζ ΓΗΑ ΣΟ ΘΔΜΑ Πρωηοβοσιία θαηοίθωλ ΢πίλας. θαιππηόκελνο πίζσ από νηθνινγηθέο νκάδεο. δελ ζε πιεξώλεη θαη δελ ζε απνιύεη. Πσο κπνξείο λα ζπληάμεηο κηα νξζή επηζηεκνληθή κειέηε. (θαη ηωλ άιιωλ νηθνινγηθώλ νξγαλώζεωλ) αιιά ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί ΣΧΡΑ απηό ην πξόβιεκα κε ηηο ΔΟΜ σο εξγαιεία εμαζθάιηζεο ησλ αδεηνδνηήζεσλ αηνιηθώλ εληόο πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ. Παιαηώλ Ροσκάηωλ θαη ΢έκπρωλα. Καη ζπκπιεξώλνπκε δελ ππάξρεη ε εζηθή δηάζηαζε ζηελ εξγαζία. Είκαζηε σποτρεοκέλοη -ιόγω ηες ζοβαρόηεηας ηοσ ζέκαηος.