You are on page 1of 24
|ub ¯ . 1ubuiur Jcrduduk 1uburun penduduL luluh pnlu xeburun penduduL dl xexuutu Luwuxun. JumIab penduduk Negara MaIaysIa IaIab z¶.zy ]ura orang pada rabun zooo. MaIaysIa rerdIrI darIpada x¶ buab negerI dan rIga wIIayab persekuruan, IaIru KuaIa Lumpur, PuIau Labuan dan Purra]aya. Masih ingat tak!! Iz11rz1 ;s11111s ¥z|z)s|z z1z|z| l|1zs ssszlz. Isr1z;zl ;1|z lz11rz1 )z1¡ 1)zlz, |z|l1 ;z1zl, ss1sr|z1z, 1z1 jzrz1¡. |+«+:+a |·a1a1a| |+1+t 1Ŧ kawasan yang mempunyal leblh darlpada 200 orang sekllomeLer perseglŦ 2Ŧ kawasan lnl LerdapaL dl sepan[ang panLal baraL Semenan[ung Malayslaţ LeruLamanya dl bandarŴbandar besarţ daLaran dan delLa sungalŦ . -. ... ..¸·.,. ,..¿. ,..·.. . ·. ,·,..·.·. ,··. .,.·.. ..·.·.. ,.¿¸.. ·..¿¿.. .·. ,.¿.¿,.·. ·. ,·.....¿. ¸.¿ .·.. Contoh bandar-bandar besar s KuaIa Lumpur, Georgetown, Jo Bahru, Ipoh, Kuching dan Kota KinabaIu. -. ·.·.·., ··.. |+«+:+a ¡+a¿ a·a¡aa¡+| !1 ||a¿¿+ ì11 a|+a¿ :·|||aa·t·| ¡·|:·¿| ì |+«+:+a |a| t·|1+¡+t 1| |+|| aa||t +t+a |a+| a+a1+| |+«+:+a |a| ja¿+ 1|:·1|+|+a 1·a¿+a |·aa1+|+a +«+a, |a||+:t|a|ta| 1+a ¡·||||1a+t+a onLoh kawasan ť Lembah Sungal Þahangţ Lembah Sungal 8aramţ 8ancangan Lanah lLLuA (!engka 1lga Seglţ Þekan nanasţÞahang 1enggaraţ ÞanLal 8araL Sarawak dan Sabah)Ŧ kawasan Þenduduk !arang t¹«««·«o ¸«o¸ ¬·¬¡oo¸«/ (or«o¸ ««r/¡««« ¸c ·r«o¸ ··(//·¬·/·r ¡·r··¸/ ;¹«««·«o /o/ /·r¬«·o( («««·«o ¡·r¸oooo¸«o ¸«o¸ /·r/o/«o /·/«/ ¡«¸« ««o ¡·««/«¬«o Contoh Kawasan : kawasan yang bergu ganang seperti Banjaran Titiwangsa dan Banjaran Tahan, Banjaran Crocker dan Banjaran Hose. Þadat (|eb|h 200 orang) Sederhana (S0 Ŵ 200 orang) Iarang (Ƽ S0 orang) Þadat (|eb|h 200 orang) Sederhana (S0 Ŵ 200 orang) Iarang (Ƽ S0 orang) /4+.+8+2 /2.9.9 /-o./.·.o o-o/o/o« ¬--o/o« «-o./. /··.o,.o o-o/o/o« ;.o, ·--/.o.· /.·.¬ ·.·o «··¬-·-- o--·-,· kepudutun ini menentuhun tumu udu huwutun itu pudut, tederhunu utuu [urung. kepudutun penduduh dihiru dengun membuhugihun [umluh penduduh dengun luut huwutun tertebut. kepudutun = Iumluh penduduh keluutun 2) keluasan Sarawak (km persegl) ť 124430 !umlah penduduk ť 2012616 kepadaLan penduduk ť Þerb|ncangan kumpu|an 1) Slla angkaL kerusl anda ke LeplŦ 2) Slla duduk dalam kumpulan andaŦ 3) Slla dengar dan lkuL arahan yang dlberlŦ 1. Anturu bcrikut kuwusun bcrtunou ,ung munukul mcmµun,ui tuburun µcnououk }urungí A, I dun II ß, II dunIII C, III dun IV D, I dun IV uiz 2. ~n·~·~ L=·.lu· |=·n,~·~~n ,~n_ n~ B=n~· ·=n·~n_ ·~Lu·~n |=ndudul R~l~, %uburun penduduh uduluh tehutu. !enduduh pudut di puntui timur Iemenun[ung Muluytiu kebunyuhun penduduh tertumpu di huwutun tunuh pumuh ' !utut bundur men[udi tumpuun penduduh A l dan ll 8 ll dan lll lll dan lv u l dan lv 3Ŧ kawasan yang berlorek dalam peLa dl aLas mempunyal Laburan pendudukŧŦŦ AŦ ÞadaL 8Ŧ Sederhana ÞadaL Ŧ !arang uŦ SangaL ÞadaL 4. Kawasan yang berpenduduk sederhana mempunyal kepadatan penduduk. Æ. < daztpada 5O ozang SeRm 9 Ð. 5O ozang SeRm 9 G. 5O-9OO ozang SeRm 9 Ð. > daztpada 9OO ozang SeRm 9 Duturun keduh mempunyui penduduk yung pudut, Munukuh kuwusun Iuin yung mempunyui ciri yung sumu dengun kuwusun tersebut? 4 ´·-··· /··· 3 ´·-··· /···, ´ /···-·· /······· / /···· 3·-·· 7···- Ç.:. Ç-+:- ¡+«+s