You are on page 1of 2

Independenta koman|e

|
Ŵ se redeschlde ptoblemo otleotolo prln rascoalele anLloLomane dln 8osnla sl PerLegovlna lar ln ln LerlLorlul
loculL de bulgarl

Ŵ decembrle 1876 Ŵ 8omanla esLe declaraLa provincie privi/eqioto de ConsLlLuLla CLomana
1876 Ŵ Serbla sl MunLenegru declara razbol lmperlulul CLoman (tevolto joollot totcl%

ouqust 187õ Ŵ Slblu Ŵ lŦcŦ 8totlooo se lnLalnesLe cu ltootz Iosepb l lmparaLul AusLrlel
AcotJol Je lo kelcbstoJt Ŵ 26 lunle / 8 lulle 1876 Ŵ dlnLre lranLz !oseph l sl Alexandru al llŴlea 7sŴa hoLaraL ca AusLroŴ
ungarla sa prela 8osnla sl PerLegovlna

cocetlteo loJepeoJeotel 8omanlel era susLlnuLa ln mod dlferlL de flecare grupare pollLlcať
oamenll pollLlcl llbetoll sl mal ales gruparlle radlcale susLlneau co/eo rotboiu/ui
gruparlle coosetvotoote propuneau co/eo dip/omotico

$ looootle 1877 la 8udapesLa sŴa semnaL onventio secreto dlnLre 8usla sl AusLroŴungarla prln careţ aslguranduŴse
de neuLrallLaLea AusLroŴungarlelţ 8usla avea mana llbera penLru razbolul cu 1urclaŦ

Þe masura ce relaLllle dlnLre 8usla sl lmperlul CLoman se deLerlorauţ guvernul roman condus de llberalul lŦ CŦ 8raLlanu a
luaL ln calcul lnchelerea unel allanLe cu 8uslaŦ AsLfelţ ln octombtle 187õ la ivodioţ ln ctlmeeo Ŵ Þrlmul mlnlsLru lŦ cŦ
8totloooţ Larul 8uslel AlexooJto ol ll Ŵ leo sl cancelarul AlŦ Cotceokov au dlscuLaL despre semnarea unel convenLll
mlllLare rusoŴromane ln evenLuallLaLea lnceperll unul razbolŦ

4 optllle 1877 Ŵ onventio kusiei semnaLa de ,lboll koqololceooo sl ulmlttl 5toottť
se pteveJeoť llbera Lerecere a Lrupelor rusesLl prln 8omanla spre 8alcanl ln schlmbul garanLarl legllor sLaLulul ´Jteptotlle
polltlce´ sl a lnLegrlLaLll LerlLorlale ´loteqtltoteo exlsteoto´ a 8omanlel de caLre 8uslaŦ

optllle 1877 Ŵ 8usla declara razbol lmperlulul CLoman

79otlomeotol tomoo a raLlflcaL convenLla sl a declaraL razbol lmperlulul CLoman la optllle$ mol 1877Ŧ

21 aprllle Ŵ Lurcll aLaca locallLaLllle dln sLanga uunarllť 8ecbetţ colofotţ Olteolo
23 aprllle 1877 Ŵ lmperlul CLoman rupe relaLllle dlplomaLlce cu 8omanla
La $ mol 1877 Ŵ Mlhall kogalnlceanu a adopLaL o rezoluLle care conflrma ºlndependenLa absoluLa a Larll"

porticiporeo /o rotboiť

kozbolol tosoŴotomoo a lncepuL ln prlmavara anulul 1877 sl sŴa desfasuraL pe 2 fronLurlť unul ln 8o/coni sl alLul ln
oucotŦ Þrlnclpalele operaLlunl sŴau desfasuraL ln 8alcanlŦ

loole Ŵ Lrupele rusesLl Lrec uunarea la lmolceo sl se lndreapLa pe 3 dlrecLll spre 8alcanl Ŵ SunL lnsa lnfranLe la
9levoo (8 sl 18 lulle 1877%Ŧ
19 lulle 1877 Ŵ AtblJocele Nlcoloe ll cere sprl[lnul lul cotol l sl ll lncredlnLeaza conducerea fronLulul de la Þlevna
30 augusL Ŵ are loc asalLul general asupra Þlevnel lar reduLa CrlvlLa 1 esLe cucerlLa
9 sepLembrle Ŵ armaLa romana cuceresLe reduLa 8ahovel
28 nolembrle Ŵ copltoloteo 9levoel

7Lrupele rusesLl lnalnLeaza pe dlrecLla Adrlanopol Ŵ Sofla lar cele romanesLl vldln Ŵ 8elogradchlk
|anuar|e 1 se lnchele armlsLlLlul lnLre 8usla sl lmperlul CLoman lnsa 8omanla nu esLe admlsa la negoclerltrotote/e de poceť

@rototu/ de /o 5on 5tefono Ŵ febtootle 1878
pteveJetlť

se recunoasLea lndependenLa 8omanlel sl SerblelŤ auLonomla 8osnlel sl PerLegovlnelŤ organlzarea Marelul Þrlnclpal al
8ulgarlel
8usla anexa sudul 8asarablel sl oferea ln schlmb 8omanlel Ŵ uobrogeaţ uelLa uunarll sl lnsula Serpllor
71raLaLul nemulLumesLe AusLroŴungarla la care se adauga Marea 8rlLanleţ Cermanla dar sl 8omanlaŦ

@rototu/ de /o 8er/in Ŵ semnaL ln cadrul Congresu|u| de Þace de |a 8er||n lnLre loole Ŵ lolle 1878

pteveJetlť

8omanla devenea sLaL suveranţ egal ln drepLurl cu celelalLe sLaLe europene
cooJltllť moJlflcoteo ottlcololol Ŵ ceLaLenle evrellor sl occeptoteo scblmbolol tetltotlol propus anLerlor la San SLefano
AusLroŴungarla prlmea spre admlnlsLrare 8osnla sl PerLegovlna lar Marea 8rlLanle prlmea lnsula ClpruŦ nordul 8ulgarlel
devendea prlnclpaL auLonom lar sudul numlL komello Otlootolo Ŵ era sLapanlL de oLomanl

Ŵ Mar||e puter| recunosc |ndependenta koman|e|ť 1 (8uslaţ AusLroŴungarlaţ lmperlul CLoman%ţ 1 (lLalla%ţ
1 (Angllaţ lranLaţ Cermanla%

°¾f¯f°f  f¾.° ° – nfff ¯½ ¯f°% f©°n% f–¾  .

 ff°¾ °f° ¾ nf°¾ ½¯½ff¾ n f n¾f ° $  ° f°¾ ½ ¾ f° f f7¾ fffnf¾ D°–ff¾f½ f ¾°f¾ –°f .

n f° ½ ° ° ¯f° f¾¾°f°¯ € € nf –½f ½nf  f¯ °½n f¾¯ff ¾–½f f nf ¾¾° fnf ff  –½f n°¾ ff ½½° fnf f ½¯fnf $f°f f f½ ¾f¾ f¾ ¯°f.

° °f¾ n f ° ¾f¾¾ D°–ff½°nf f¾–f° ¾ ° ff f¾ D°–f ¾ff f¯f°f f½ °f n@nf  9 ¯f¾fn f ° ¾f¾¯½ ¯f°¾  f – °¯f°n° ¾ f .

 ff°f f ° nfn °n  f ° ff° n ¾f ¾€  ° n¯  f f f ° .

¯ f 9¯ ¯°¾  .

 ff° f ¾  f° f  f ¾ nf°n f  n f f ¾nf ¾½ ¾ ¯°f f ° n° ° ¯f ¾ ¯f° ° °ff f°n ½ °f  f½ .

° °f¾ ¾ ¯°ff .f–f°n f°¾¯f ¾ ½ f f n f½ ¾ ¾½°¯f°f¾½ fnf°°¾n¯ –ff°f –¾f# ½ ½n #¾f° –f f #° –f f ¾ °f#f¯f° nf ¾f  f½ ¾f nfff ¯½ ¯f° 79ff¯ °¯f°ff€nfn° °f¾f nfff ¯½ ¯f°ff½ $¯f  f½ nffnfnff °¾f°–f°f n .

f–f°n f°ff ½f nf n°€¯f#° ½ ° °ff ¾fff# ½fn½f fff  f ¾ ¯f° f °n ½ ° ½¯fff f° ¾ ¾ f ¾€f¾f ½  €° ° ° fnf° ¾ f ° .ff€f °f f½ ¯½ ¯f°½ f ½¯fn n¯f°f f$¯f .

fnf 9°n½f ½ f°¾ f ¾€f¾f° fnf°  °  ½  ¾ ¾ n °f f f ¯°n f ¾ ¾ ° f½f ½  n ¾½ fnf° ° °¾f °€f° f 9 °f%¾ %   n -nf n ¾½©°.

f¾°n ° ffn° n f€° f9 °f f–¾ f nf¾f– ° ff¾½f9 ° f ff ¾ nn f ¾ ½ ¯  f¯ff¯f°fnn ¾ ff ° ¯  nf½f f9 °  7½ ¾ ¾°f° ff½  nf f°½ €ffn ¯f° ¾I ° –f n f°f ¾ °n f¯¾° ¾f¾¯½ ¯f°°¾f¯f°f° ¾ f ¯¾ff° –n   .

f f f° ¯f°f f¾¯f°f  @ff f ° ¾ ¯°f°nf .f 9°n½ff –f ¾ff° f¾ f¾ff ¾€ f°¾n¯ ¯f°  – f f°f¾°¾f ½ 7@ff° ¯¯ ¾ ¾ D°–fffnf ¾ f f–f.ff  ½fn   @ff ff° €f° € f ½  ¾ n°f¾ f° ½ ° °f¯f° ¾  f°¯f ¾° ¾ –° –f°f f.

°– ¾ 9fn f °° °   ½   ¯f°f ° f¾f¾ f° –f° ½nn f ¾f ½ ° n° ¯ €nf ffn n f °  ¾fnn ½f f¾n¯ f½½¾f° ff° €f° ¾ D°–ff½¯ f¾½ f ¯°¾f ¾°f¾ –°ff.f f f° ½¯ f°¾f.

f ½  n°¾n ° ½ ° °f ¯f°  %¾f ¾ D°–ff ¯½ ¯f°%  %ff% %°–f f°f ¯f°f% .½ - –f  ° f½°n½ff°¯f¾ °¯¯ ff°ff f¾f½f° ¯f°  .