You are on page 1of 2
Họ và tên: Nguyễn Đình Thắng Lớp : 08AC3 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TRUNG KHANH PHẦN I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TRUNG KHANH I. Giới thiệu khái quát về công ty xây dựng Trung Khanh: 1. Quá trình hình thành và phát triển 1.1. Quá trình hình thành 1.2. Quá trình phát triển 2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh 2.1. Loại hình kinh doanh 2.2. Chức năng, nhiệm vụ 3. Đặc điểm tổ chức quản lí 3.1. Sơ đồ bộ máy quản lí của công ty 3.2. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận 4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán và hình thức kế toán áp dụng tại công ty cổ phần Trung Khanh 4.1. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty 4.1.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán 4.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận 4.1.2.1. Chức năng 4.1.2.2. Nhiệm vụ 4.2. 4.2.1. 4.2.2. Hình thức kế toán áp dụng tại công ty Sơ đồ hình thức kế toán Trình tự ghi sổ kế toán 4.3 Mô hình tổ chức công tác kế toán 4.4 Hình thức sổ kế toán PHẦN II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TRUNG KHANH Nội dung, đặc điểm vốn bằng tiền tại công ty cổ phần xây dựng Trung Khanh 1. Nội dung 2. Đặc điểm I. 3. Nguyên tắc hạch toán kế toán vốn bằng tiền II. 1. 2. Kế toán tiền mặt tại công ty cổ phần Trung Khanh Đặc điểm tiền mặt Các trường hợp tăng giảm tiền mặt 2.1. Trường hợp tăng tiền mặt 2.2. Trường hợp giảm tiền mặt 3. Kế toán chi tiết 3.1. Thủ tục thu - Phiếu thu - Séc lĩnh tiền Thủ tục chi - Phiếu chi - Giấy đề nghị tạm ứng - Sổ chi tiết quỹ tiền mặt TK 111 4. Kế toán tổng hợp - Bảng kê chứng từ ghi nợ tài khoản 111 - Bảng kê chứng từ ghi có tài khoản 111 - Chứng từ ghi sổ - Sổ cái TK 111- Tiền Việt Nam 3.2. III. Kế toán tiền gửi ngân hàng tại công ty cổ phần Trung Khanh 1. Kế toán chi tiết - Uỷ nhiệm chi - Chứng từ giao dịch - Lệnh thanh toán - Lệnh Có - Sổ tiền gửi ngân hàng TK 112 - Bảng kê chứng từ ghi Nợ TK 112 - Bảng kê chứng từ ghi Có TK 112 - Chứng từ ghi sổ - sổ cái TK 112- tiền gửi ngân hàng