You are on page 1of 46

PRAVILNIK

O NOMENKLATURI ZDRAVSTVENIH USLUGA NA PRIMARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
("Sl. glasnik RS", br. 24/2009)

Član 1
Ovim pravilnikom utvrđuje se Nomenklatura zdravstvenih usluga koje se pružaju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom nivou zdravstvene zaštite. Nomenklatura zdravstvenih usluga koje se pružaju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom nivou zdravstvene zaštite iz stava 1. ovog člana odštampana je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2
Zdravstvena ustanova koja obavlja zdravstvenu delatnost na primarnom nivou zdravstvene zaštite može pružati samo one zdravstvene usluge iz člana 1. ovog pravilnika koje su u skladu sa delatnošću za koju je zdravstvena ustanova osnovana, a koje su utvrđene zakonom kojim se uređuje zdravstvena zaštita i propisima donetim za sprovođenje tog zakona.

Član 3
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

NOMENKLATURA ZDRAVSTVENIH USLUGA KOJE SE PRUŽAJU U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA KOJE OBAVLJAJU ZDRAVSTVENU DELATNOST NA PRIMARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE PREGLEDI LEKARA I POSETE DRUGIH ZDRAVSTVENIH RADNIKA
R.b. Naziv zdravstvenih usluga Sadržaj usluge

1

2

3

4

Uzimanje anamnestičkih podataka, fizikalni pregled po sistemima, procena psihofizičkog razvoja, merenje telesne mase i dužine i obima glave, minimalni neurološki pregled, po potrebi uključivanje tima razvojnog savetovališta, upućivanje na predviđeni skrining za određeni uzrast, upućivanje na Sistematski pregled novorođenčadi i laboratorijske analize, upućivanje na odojčadi do prve godine života stomatološki pregled, ocena vakcinalnog statusa, ukoliko se termin davanja vakcine poklapa sa terminom preventivnog pregleda sprovodi se vakcinacija, individualni zdravstveno-vaspitni rad, ocena zdravstvenog stanja i procena faktora rizika po zdravlje, unos podataka u medicinsku dokumentaciju. Uzimanje anamnestičkih podataka, fizikalni pregled po sistemima, procena psihofizičkog razvoja i procena razvoja čula (vid, sluh, govor), merenje telesne mase i visine i izračunavanje indeksa telesne mase, merenje obima struka, merenje krvnog pritiska, po potrebi uključivanje tima razvojnog savetovališta, upućivanje na predviđeni Sistematski pregled male dece od skrining za određeni uzrast, upućivanje na jedne do šest godina života laboratorijske analize, upućivanje na stomatološki pregled, ocena vakcinalnog statusa, ukoliko se termin davanja vakcine poklapa sa terminom preventivnog pregleda sprovodi se vakcinacija, individualni zdravstveno-vaspitni rad, ocena zdravstvenog stanja i procena faktora rizika po zdravlje, unos podataka u medicinsku dokumentaciju. Uzimanje anamnestičkih podataka, fizikalni pregled po sistemima, merenje telesne mase i visine i izračunavanje indeksa telesne mase, merenje obima struka, merenje krvnog pritiska, procena psihofizičkog razvoja i procena razvoja čula (vid, sluh, govor), upućivanje na predviđeni skrining za određeni Sistematski pregled školske dece i uzrast, ocena vakcinalnog statusa, ukoliko se omladine termin davanja vakcine poklapa sa terminom preventivnog pregleda sprovodi se vakcinacija, individualni zdravstveno-vaspitni rad, uključivanje tima savetovališta za mlade, ocena zdravstvenog stanja i procena faktora rizika po zdravlje, unos podataka u medicinsku dokumentaciju. Kontrolni pregled dece, školske Uzimanje anamnestičkih podataka, fizikalni dece i omladine (redovni, u slučaju pregled po sistemima ili ciljano, upućivanje na praćenja poremećaja) predviđeni skrining za određeni uzrast, ocena

5

6

7

8

zdravstvenog stanja i procena faktora rizika po zdravlje, ocena vakcinalnog statusa, ukoliko se termin davanja vakcine poklapa sa terminom preventivnog pregleda sprovodi se vakcinacija, individualni zdravstveno-vaspitni rad, unos podataka u medicinsku dokumentaciju. Uzimanje anamnestičkih podataka, fizikalni Lekarski pregled pre upućivanja u pregled ciljano, laboratorija, ocena ustanovu za kolektivni boravak vakcinalnog statusa, ocena zdravstvenog (jasle, obdanište, letovalište) stanja, individualni zdravstveno-vaspitni rad, unos podataka u medicinsku dokumentaciju. Uzimanje anamnestičkih podataka, fizikalni pregled po organima i sistemima u skladu sa tegobama i procenom lekara; upućivanje na osnovne laboratorijske pretrage, druge dijagnostičke postupke, specijalističkokonsultativni pregled, bolničko lečenje po potrebi; postavljanje radne ili konačne dijagnoze, određivanje terapije, edukacija u Prvi pregled dece, školske dece i terapijske svrhe. omladine radi lečenja Sprovođenje higijensko-epidemiološkog nadzora (epidemiološka anketa, higijenskoepidemiološki nadzor i intervencija) u saradnji sa zavodom za javno zdravlje. Sprovođenje socijalne ankete i socijalne intervencije uz saradnju sa centrom za socijalni rad. Unos podataka u medicinsku dokumentaciju. Uzimanje anamnestičkih podataka, provera efikasnosti propisane terapije, fizikalni pregled po organima i sistemima u skladu sa tegobama i procenom lekara, upućivanje na Ponovni pregled dece, školske dece dodatne laboratorijske pretrage, upućivanje i omladine radi lečenja na druge dijagnostičke postupke i preglede, provera radne ili postavljanje konačne dijagnoze, određivanje terapije, edukacija u terapijske svrhe, unos podataka u medicinsku dokumentaciju. Posebni pregled dece, školske dece Uzimanje anamnestičkih podataka, fizikalni i omladine radi dopunske pregled pri upućivanju na bolničko lečenje i dijagnostike i daljeg lečenja operaciju. Upućivanje na detaljne laboratorijske analize (biohemija, hepatogram, brisevi i dr.), upućivanje na RTG i UZ preglede; upućivanje na ostale dijagnostičke procedure; provera radne ili postavljanje konačne dijagnoze, priprema bolesnika za ocenu invalidske komisije i lekarski pregled za procenu potreba i usmeravanje dece ometene u razvoju; očitavanje rezultata i ocena

9

10

11

12

13

zdravstvenog stanja; unos podataka u medicinsku dokumentaciju. Uzimanje anamnestičkih podataka, fizikalni pregled po sistemima, merenje telesne mase i visine i izračunavanje indeksa telesne mase, merenje obima struka, kod žena palpatorni pregled dojki, kod muškaraca palpatorni pregled prostate, digitorektalni pregled, Sistematski pregled odraslih upućivanje specijalisti i upućivanje na laboratorijske i druge pretrage radi ranog otkrivanja bolesti od većeg sociomedicinskog značaja, ocena zdravstvenog stanja i procena faktora rizika po zdravlje, individualni zdravstveno-vaspitni rad, unos podataka u medicinsku dokumentaciju. Uzimanje anamnestičkih podataka, digitorektalni pregled, upućivanje specijalisti i upućivanje na laboratorijske i druge pretrage Ciljani pregled radi ranog otkrivanja radi ranog otkrivanja raka debelog creva, raka debelog creva ocena zdravstvenog stanja i procena faktora rizika po zdravlje, individualni zdravstvenovaspitni rad, unos podataka u medicinsku dokumentaciju. Uzimanje anamnestičkih podataka, pregled po organima i sistemima u skladu sa tegobama i procenom lekara; upućivanje na laboratorijske analize, dijagnostičke postupke, specijalističko-konsultativne preglede, bolničko lečenje po potrebi; postavljanje radne ili konačne dijagnoze, određivanje terapije, edukacija pacijenta u terapijske Prvi pregled odraslih radi lečenja svrhe. Sprovođenje higijensko-epidemiološkog nadzora (epidemiološka anketa, higijenskoepidemiološki nadzor i intervencija) u saradnji sa zavodom za javno zdravlje. Sprovođenje socijalne ankete i socijalne intervencije uz saradnju sa centrom za socijalni rad; unos podataka u medicinsku dokumentaciju. Uzimanje anamnestičkih podataka, provera efikasnosti propisane terapije, ciljani pregled u skladu sa tegobama i procenom lekara, provera radne ili postavljanje konačne Ponovni pregled odraslih radi dijagnoze, određivanje terapije, edukacija lečenja pacijenta u terapijske svrhe, upućivanje na druge dijagnostičke postupke i specijalističkokonsultativne preglede, unos podataka u medicinsku dokumentaciju. Posebni pregled odraslih radi Uzimanje anamnestičkih podataka, pregled

pregled i priprema bolesnika za ocenu invalidske komisije. ocena zdravstvenog stanja i procena faktora rizika po zdravlje. dopunske dijagnostike i daljeg upućivanje na detaljne laboratorijske analize lečenja (biohemija. palpatorni pregled štitne žlezde. Uzimanje anamnestičkih podataka. davanje uputstva za primenu planiranjem porodice kontraceptivnih sredstava. kreatinin. kolposkopski pregled. palpatorni pregled dojki. Preventivni ginekološki pregled pregled dojki. pregled dojki i bradavica. hepatogram. kolposkopski pregled. inspekciju donjih ekstremiteta. uzimanje brisa za Papanikolau i vaginalnog brisa. upućivanje na radiološke pretrage na skrining za predviđenu starost. ginekološki pregled (pod spekulumom i Ciljani pregled radi ranog otkrivanja bimanuelni pregled). unos podataka u medicinsku dokumentaciju. kompletan pregled urina. Ciljani pregled radi ranog otkrivanja odnosno radiografski pregled dojki. individualni zdravstveno-vaspitni rad u vezi sa planiranjem porodice i roditeljstvom. uzimanje brisa za Papanikolau i vaginalnog brisa. provera radne ili postavljanje konačne dijagnoze. upućivanje na dodatne pretrage i preglede u vezi sa planiranjem Preventivni pregled u vezi sa porodice. individualni zdravstveno-vaspitni rad. Prvi pregled trudnice Uzimanje anamnestičkih podataka.14 15 16 17 18 pri upućivanju na bolničko lečenje i operaciju. urea. klinički i ginekološki pregled po potrebi. krvna grupa. individualni zdravstvenovaspitni rad. upućivanje na rendgen i ultrazvučne preglede. konzilijarni pregled. ginekološki pregled (pod spekulumom i bimanuelni pregled) radi ranog otkrivanja oboljenja. sistematski pregled trudnice koji obuhvata merenje arterijskog pritiska i telesne mase. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. Uzimanje anamnestičkih podataka (zahteva prisustvo oba partnera). uzimanje brisa za raka grlića materice Papanikolau. Rh . ginekološki pregled (pod spekulumom i bimanuelni pregled). šećer u krvi. brisevi). unos podataka u medicinsku dokumentaciju. upućivanje na laboratorijske analize (krvna slika. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. ocena zdravstvenog stanja. Uzimanje anamnestičkih podataka. ocena raka dojke zdravstvenog stanja. upućivanje na ultrazvučni. zdravstveno-vaspitni rad. Uzimanje anamnestičkih podataka.

individualni zdravstvenovaspitni rad. gestacione nedelje. hepatitis B. donošenje radne ili konačne dijagnoze. upućivanje na ultrazvučni pregled i procedure za rano otkrivanje genetskih anomalija (β-HCG + PAPP + E3) ukoliko nije urađen u prvom trimestru. merenje telesne mase i arterijskog krvnog pritiska. upućivanje na kardiotokografiju i na druge pretrage u skladu sa starošću trudnoće. individualni zdravstveno-vaspitni rad. upućivanje na laboratorijske analize (eritrociti. spoljašnji pregled). slušanje srčanih tonova ploda. upućivanje na specijalističko-konsultativni pregled ili bolničko lečenje po potrebi. Uzimanje anamnestičkih podataka. hemoglobin. kompletna analiza urina). od 28. upućivanje na stomatološki pregled i školu roditeljstva i psihofizičku pripremu za porođaj. U slučaju odmakle trudnoće. U slučaju utvrđenih rizika za trudnoću upućivanje na laboratorijske analize i druge pretrage po potrebi. donošenje radne ili konačne dijagnoze. određivanje stava i položaja ploda. Ocena zdravstvenog stanja i procena faktora rizika po zdravlje. Unos podataka u medicinsku dokumentaciju. U slučaju utvrđenih rizika za trudnoću upućivanje na laboratorijske analize i druge pretrage po potrebi.19 Kontrolni pregled trudnice 20 Pregled porodilje faktor. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. Uzimanje anamnestičkih podataka. upućivanje na specijalističko-konsultativni pregled ili bolničko lečenje po potrebi. inspekcija donjih ekstremiteta. a kod visokorizičnih trudnoća prema indikacijama). testiranje na HIV. davanje uputa za porodilište. ocena zdravstvenog stanja. ocena zdravstvenog stanja i procena faktora rizika po zdravlje. određivanje starosti trudnoće. ginekološki pregled (bimanuelni i pod spekulumom. opšti . upućivanje na ultrazvučni pregled i procedure za rano otkrivanje genetskih anomalija (Nuhalna brazda + PAPP-a + β HCG). utvrđivanje starosti trudnoće i određivanje termina porođaja. starije od prvog trimestra: upućivanje na pretrage u skladu sa starošću trudnoće.

davanje svih vakcina u skladu sa Pravilnikom o imunizaciji i načinu zaštite lekovima bez obzira na broj datih vakcina tokom jedne posete lekaru. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. provera efikasnosti propisane terapije. provera radne ili postavljanje konačne dijagnoze. edukacija pacijenta u terapijske svrhe. upućivanje na dodatne preglede i pretrage po potrebi. bez pregleda i intervencije. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. određivanje dijagnostičkih postupaka. ginekološki pregled (praćenje involucije materice). edukacija Ponovni ginekološki pregled radi pacijenta u terapijske svrhe. upućivanje na bolničko lečenje po potrebi. higijenskoepidemiološki nadzor i intervencija) uz saradnju sa zavodom za javno zdravlje. određivanje terapije. određivanje dijagnostičkih postupaka. Kratka poseta izabranom lekaru propisivanje recepata. Uzimanje anamnestičkih podataka. ocena zdravstvenog stanja. Uzimanje anamnestičkih podataka. fizikalni vakcinacije pregled ciljano. Sprovođenje socijalne ankete i socijalne intervencije uz saradnju sa centrom za socijalni rad. individualni . ginekološki pregled ciljano u skladu sa tegobama i procenom lekara. obuka veštinama i edukacija u terapijske svrhe. Sprovođenje imunizacije. upućivanje na specijalističko-konsultativne preglede i dodatne pretrage. pregled dojki. Sprovođenje higijensko-epidemiološkog nadzora (epidemiološka anketa. upućivanje na bolničko lečenje po potrebi. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. ocena zdravstvenog stanja i procena faktora rizika po zdravlje. individualni zdravstvenovaspitni rad. Davanje kratke informacije i saveta. Podrazumeva sprovođenje lekarskog Lekarski pregled na terenu pregleda i drugih procedura kao i u ambulanti. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. vakcinisanje.21 22 23 24 25 fizikalni pregled radi praćenja zdravstvenog stanja porodilje. postavljanje radne ili konačne Prvi ginekološki pregled radi lečenja dijagnoze. ginekološki pregled i ostali pregledi ciljano i u skladu sa tegobama i procenom lekara. odnosno Uzimanje anamnestičkih podataka. određivanje terapije. upućivanje na lečenja specijalističko-konsultativni pregled i dodatne pretrage.

pružanje pomoći u saradnji sa zajednicom.prvi 29 Oftalmološki pregled . Uzimanje anamneze. obuka u vezi sa negom novorođenčeta i porodilje. utvrđivanje opšteg stanja bolesnika sa osvrtom na osnovno oboljenje. Zdravstveno-vaspitne aktivnosti. Upoznavanje sa zdravstvenim stanjem majke i deteta. Patronažna poseta odojčetu. edukacija pacijenta u terapijske svrhe. trudnici. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. stavova i ponašanja u vezi sa negom i ishranom deteta. uzimanje anamnestičkih podataka. uvid u opšte uslove života. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. upoznavanje sa zdravstvenim stanjem i funkcionalnom sposobnošću starih i invalida. postavljanje radne ili konačne dijagnoze. tonometrijska kriva.26 Poseta patronažne sestre novorođenčetu i porodilji 27 Poseta patronažne sestre porodici 28 Internistički pregled . pružanje pomoći u saradnji sa zajednicom. provera znanja. davanje mišljenja i predloga za nastavak lečenja. Uzimanje anamnestičkih podataka. upućivanje na dopunske preglede i ispitivanja. odnosno bolničko lečenje. mehaničkim tonometrom po Schiotz-u. obavezno kupanje i obrada pupčane rane novorođenog deteta i kontrola stanja i mlečnosti dojki porodilje. Zdravstveno vaspitni rad. procena znanja i stavova u vezi sa načinom odgoja dece. zdravstveno-vaspitne aktivnosti. obuhvatajući i ostale članove porodice. prevencija sekundarnih komplikacija bolesti.prvi zdravstveno-vaspitni rad. uzimanje anamnestičkih podataka. osobama starijim od 65 godina. pregled spoljašnjih delova oka. uvid u opšte uslove života. provokacioni testovi kod glaukoma). procena znanja i stavova u vezi sa zdravstvenim i rizičnim ponašanjem. osobama sa invaliditetom i mentalno ometenim u razvoju. orijentaciono ispitivanje bulbomotora i vidnog . unos podataka u medicinsku dokumentaciju. pregled biomikroskopom. obolelima od bolesti od većeg socijalno medicinskog značaja. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. pregled po sistemima ili ciljano. ispitivanje očnog pritiska (aplanaciona tonometrija. analiza medicinske dokumentacije. za ostale članove porodice: procena znanja i stavova u vezi sa zdravstvenim i rizičnim ponašanjem. određivanje terapije. malom detetu.

prvi polja. uvodni psihijatrijski intervju. predlog terapije i/ili medicinskih pomagala. Postavljanje radne i konačne dijagnoze. opšti klinički pregled. keratometrija. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. gonioskopija. indirektna oftalmoskopija. test aktivnosti dnevnog života (ADŽ). ispitivanje vidne oštrine (na daljinu i blizinu. trofiku i snagu mišića po MMT (manuelni mišićni test). postavljanje radne ili konačne dijagnoze. senzibilitet. ispitivanje stanja psihičkih funkcija. davanje mišljenja. razgovor sa bolesnikom. odnosno bolničko lečenje. odnosno medicinskih pomagala. edukacija pacijenta u terapijske svrhe. predlog terapije. analiza medicinske dokumentacije. postavljanje radne ili konačne dijagnoze. odnosno bolničko lečenje. držanje tela). upućivanje na dopunske preglede i ispitivanja. antropometrijske mere (obim i dužina ekstremiteta).prvi 31 Fizijatrijski pregled . edukacija pacijenta u terapijske svrhe. Uzimanje anamnestičkih podataka. upućivanje na dopunske preglede i ispitivanja. epifaringoskopija (indirektna). aktivnu i pasivnu pokretljivost kičme i svih zglobova. procena funkcionalnog stanja pacijenta koje obuhvata: posturu (stav. Analiza medicinske dokumentacije.prvi 32 Psihijatrijski pregled . stanje periferne cirkulacije. odnosno pratiocem. otomikroskopija. odnosno bolničko lečenje. plantogram. rinoskopija. upućivanje na dopunske preglede i ispitivanja. edukacija pacijenta u terapijske svrhe.30 ORL pregled . tonus. refleksnu aktivnost. Analiza medicinske dokumentacije. određivanje terapije. upućivanje na dopunske preglede i ispitivanja. skijaskopija i refraktometrija. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. hod. . otoskopija. Uzimanje lične i porodične anamneze.dioptron). kompjuterizovana refraktometrija . davanje mišljenja. određivanje terapije.podoskopija. Uzimanje anamnestičkih podataka. određivanje terapije. indirektna laringoskopija. postavljanje radne ili konačne dijagnoze. određivanje stupnja spuštenog stopala . unos podataka u medicinsku dokumentaciju. Analiza medicinske dokumentacije.

Sprovođenje higijensko-epidemiološkog nadzora (epidemiološka anketa. određivanje terapije. površinskog i dubokog senzibiliteta. detaljan pregled kože. piramidnog sistema i ekstrapiramidnog sistema. odnosno bolničko lečenje. moždanih živaca. ispitivanje stanja svesti. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. test barijerne funkcije kože. Uzimanje anamnestičkih podataka. određivanje terapije.33 Neurološki pregled . Uzimanje anamnestičkih podataka. oštećenja perifernih živaca. merenje dužine i obima ekstremiteta. psihomotornih sposobnosti.prvi 35 Dermatovenerološki pregled . postavljanje radne ili konačne dijagnoze. hoda. upućivanje na dopunske preglede i ispitivanja. edukacija pacijenta u terapijske svrhe.prvi odnosno bolničko lečenje. pregled pigmentnih lezija kože i rano otkrivanje malignog tumora kože. određivanje terapije. funkcije govora. koordinacije pokreta. upućivanje na dopunske preglede i ispitivanja odnosno bolničko lečenje. uvid u dokumentaciju. anogenitalne) i tvorevina kože (dlaka i nokti). upućivanje na dopunske preglede i ispitivanja. opšti klinički pregled. određivanje terapije. odnosno bolničko lečenje. analiza medicinske dokumentacije. higijenskoepidemiološki nadzor i intervencija) uz . Uzimanje anamnestičkih podataka. edukacija pacijenta u terapijske svrhe. meningealnih znakova. postavljanje radne ili konačne dijagnoze. postavljanje radne ili konačne dijagnoze. ispitivanje mišićnih refleksa. klinički pregled. mišićnog tonusa. testiranje mišićne snage. edukacija pacijenta u terapijske svrhe. higijenskoepidemiološki nadzor i intervencija) uz saradnju sa zavodom za javno zdravlje. vidljivih sluznica (oralne. funkcije ravnoteže. edukacija pacijenta u terapijske svrhe. Sprovođenje higijensko-epidemiološkog nadzora (epidemiološka anketa. Unos podataka u medicinsku dokumentaciju. Sprovođenje socijalne ankete i socijalne intervencije uz saradnju sa centrom za socijalni rad. unos podataka u medicinsku dokumentaciju.prvi 34 Pneumoftiziološki pregled . Analiza medicinske dokumentacije.

predlog Ponovni specijalističko-konsultativni terapije. intramuskularno). inhalacija 2 PREVENTIVNE. toaleta stome. Imobilizacija. prevencija sekundarnih komplikacija bolesti. aplikacija leka 8 . kardiorespiratorna reanimacija. gangrene. opekotina. promena na koži. provera efikasnosti propisane terapije. uzimanje materijala za ostale laboratorijske analize. vađenje stranog tela iz kože i potkožnog tkiva. provera radne ili postavljanje konačne dijagnoze. elektrokauterom. ponovni klinički opšti ili ciljani pregled. zaustavljanje krvarenja većih krvnih sudova Ezmarhovom poveskom.opšte 4 5 Instrumentacija. abscesa.b. obrada ulkusa. kardioverzija. lokalna injekcija. upućivanje na dodatno ispitivanje. Kateterizacija bešike. repozicija kile.opšte 6 7 Složena terapeutska procedura/ manja hirurška intervencija Medikacija. mikološke i parazitološke analize (brisevi). Sprovođenje socijalne ankete i socijalne intervencije uz saradnju sa centrom za socijalni rad. fiksacija . uklanjanje verukoznih promena na koži (tečnim azotom. Davanje injekcije (potkožno. davanje intravenske injekcije. ispiranje. aplikacija kiseonika. defibrilacija. radio-talasima. venepunkcija i mikrouzorkovanje za određivanje biohemijskih i hematoloških parametara otvorenim ili zatvorenim sistemom za uzorkovanje krvi. edukacija pacijenta u terapijske svrhe. skidanje šavova. infiltracija. odstranjivanje tečnih produkata upalnih procesa . unos podataka u medicinsku dokumentaciju. DIJAGNOSTIČKE I TERAPIJSKE USLUGE R. fiksacija. kateterizacija opšte Nameštanje. i sprovođenje drugih instrumentalnih procedura. čišćenje rane. konikotomija. Primarna obrada rane sa ili bez šivenja rane. Incizija i drenaža lokalnih površinskih furunkula. pregled preglede ili bolničko lečenje po potrebi. Naziv usluge 1 Uzimanje materijala za analizu i testiranje 2 3 Test osetljivosti Incizija.opšte Ekscizija. karbunkula. odstranjivanje tkiva. destrukcija.36 saradnju sa zavodom za javno zdravlje. Endotrahealna intubacija. davanje lokalne anestezije. Test osetljivosti na Bacil Koch-a (PPD) i drugi testovi. davanje intrakardijalne injekcije. Sadržaj usluge Uzimanje uzoraka za bakteriološke. kauterizacija . Analiza medicinske dokumentacije. Unos podataka u medicinsku dokumentaciju. privremeno zbrinjavanje preloma kostiju i povreda zglobova. drenaža. bula i sl. CO laserom).

Zavoji. Hitan sanitetski prevoz. izrada zdravstvene zaštite. Vagus-a (Valsalvin Terapeutska procedura koja se manevar. Test funkcije kardiovaskularnog Sprovođenje i tumačenje testa opterećenja i sistema drugih testova funkcije srca i krvnih sudova. rad u zajednici. kreativna radionica. sanitetski prevoz koji Sanitetski prevoz nije hitan ali je opravdan i medicinski neophodan. kompresivni zavoj. Individualni zdravstveno-vaspitni rad davanje saveta u telefonskom i Internet savetovalištu. prevencija i tretman stanu. Analiza strukture i funkcionisanja analiza strukture i funkcionisanja zdravstvene zdravstvene ustanove primarne ustanove primarne zdravstvene zaštite. analiza zdravstvenih potreba populacije. Previjanje. organizacija i koordinacija upravljanja medicinskim otpadom. Prikupljanje zdravstveno-statističkih podataka. rad sa velikom grupom. Grupni zdravstveno-vaspitni rad demonstracija veština. rad sa malom grupom. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. Praćenje. registrovanje i očitavanje Holter-a.) i odnosi na bolesti srca i krvnih druge procedure koje se primenjuju kod sudova poremećaja rada srca. odnosno kući dekubita i palijativno zbrinjavanje. posturalno-položajna odnosi na bolesti pluća i disajnih drenaža. Sprovođenje spirometrije drugih testova Test funkcije pluća i disajnih puteva funkcije respiratornog sistema. izrada izveštaja o izvršenju plana rada. zdravstvena tribina. koordinacija i analiza sprovođenja kvaliteta rada. Zdravstvena nega obolelih i nepokretnih u Zdravstvena nega bolesnika u okviru kućnog lečenja. učešće u organizaciji unutrašnjeg nadzora nad stručnim radom. izrada plana rada i plana zdravstveno-vaspitnog izveštajno planskih dokumenata i rada. tamponada krvarenja.9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 leka. Elektrofiziološko snimanje vezano Registrovanje i očitavanje elektrokardiograma za kardiovaskularni sistem (EKG). elaborata o izvršenom unutrašnjem stručnom nadzoru. zaustavljanje površinskog kompresija. davanje infuzije. zdravstvena izložba. o kvalitetu rada i izrada elaborata. tamponada površna. Organizacioni sastanak. Postupci stimulacije n. masaža sinusa caroticus-a i dr. Organizacija i koordinacija poslova organizacija i koordinacija sprovođenja primarne zdravstvene zaštite programskog zdravstveno-vaspitnog rada u zdravstvenoj ustanovi primarne zdravstvene zaštite. Terapeutska procedura koja se Heimlich-ov hvat. vežbe disanja i druge terapeutske puteva procedure koje se odnose na poremećaje . predavanje. planirani razgovor. Preventivni savetodavni rad sa pojedincem u savetovalištu i ambulanti. unos podataka u medicinsku dokumentaciju.

ispitivanje dukcijom i verzijom ispitivanje polja duplih slika. Fluoresceinska proba.ispitivanje pomoću kaver testa.ispitivanje pomoću pseudoizohromatskih tablica. Edukacija (upoznavanje trudnice o fiziološkim zbivanjima tokom trudnoće. aspiracija tečnih produkata upalnih procesa reproduktivnih organa žene Ekscizija. merenje ugla razrokosti u prostoru na madeks krstu sa prizmama. PAP test. test HUE . Ispiranje i sondiranje suznih puteva. 21 22 23 Elektrofiziološko snimanje u ginekologiji i akušerstvu Dijagnostički test za ispitivanje oboljenja reproduktivnih organa žene Eksfolijativna citologija tkiva reproduktivnih organa žene Psihofizička priprema trudnice za porođaj Incizija. testom panel D . ispitivanje odnosa akomodativne konvergencije i akomodacije (AC/A odnos). ispiranje. incizija Skenovih žlezda. Ispitivanje razrokosti . destrukcija. Ispitivanje motiliteta .rada pluća i disajnih puteva. ispitivanje neutralizacije i inkomitencije na sinoptoforu. čišćenje rane. ispitivanje prekida suznog filma. Bengal . Abrazija kondiloma vulve i vagine. merenje ugla na sinoptoforu. krioterapija i elektrokoagulacija lezija na grliću materice. analiza čistoće vaginalnog sekreta. vađenje intrauterinog uloška. drenaža. koje obuhvataju vežbe disanja. merenje vrednosti fuzije na sinoptoforu i u prostoru. napinjanja i relaksacije. dijafragme i drugih mehaničkih kontraceptivnih sredstava. ispitivanje nistagmusa. dijafragme i drugih mehaničkih kontraceptivnih sredstava. skarifikacija ovule naboti. masaža. Ispitivanje kolornog vida . kauterizacija promena koje se odnose na reproduktivne organe žene Instrumentacija. ispitivanje supresije.Širmerova proba. Aplikacija intrauterinog uloška. Ispitivanje binokularnog vida .rose proba. određivanje fiksacije. Porođaj.WORT test. Tretman abscesa Bartolinijeve žlezde.ispitivanje konvergencije i divergencije. ispitivanje retinalne korespodencije. odstranjivanje tkiva.15. ispiranje. Ispitivanje prekornealnog filma . Kolposkopija. tuširanje granulacija. drenaža. 24 25 26 27 28 29 Dijagnostički test za ispitivanje motiliteta oka i razrokosti 30 Dijagnostički test za ispitivanje kolornog vida 31 Dijagnostički test za ispitivanje binokularnog vida 32 33 Dijagnostički test za ispitivanje prekornealnog filma Incizija. manja hirurška intervencija koje se odnosi na bolesti reproduktivnih organa žene Složena ginekološko-akušerska procedura Kardiotokografija. znacima početka porođaja) i vežbe. ispitivanje latentne razrokosti.100. .

oka Previjanje. Ekscizija. incizija (othematoma. Ispitivanje vestibularne Test funkcije čula ravnoteže funkcije . tamponada koja se odnosi na krvarenja. Frencelove naočare. kože uva. nosa i Vađenje stranog tela iz nosa. tonalni liminarni audiogram sa grafičkim prikazom i očitavanjem nalaza. čišćenje rane. Vežbe konvergencije. vežbe fuzije na aparatu i u prostoru. Terapeutska procedura koje se Tretman SAFA aparatom. produkata upalnih procesa predela kapaka). izračunavanje procenta Test funkcije čula sluha gubitka sluha po Fowler-Sabine-u. Ispitivanje Eustahijeve tube (Wal-sava proba). drenaža. infiltracija.lokalno. aplikacija leka u odnosi na predeo oka i pripojaka oko . kauterizacija ablacija granulacija iz uva. Ekscizija furunkula. zaustavljanje površinskog Zavoj. Instrumentacija predela uva. procena sposobnosti motorne kontrole i ritma govora. Aplikacija leka u nos ili uho. spoljašnjeg ždrela slušnog hodnika i ždrela. stavljanje zavoja u predelu oka i predeo oka i pripojaka oka pripojaka oka. Instrumentacija koja se odnosi na Vađenje stranog tela iz vežnjače.34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 kiretaža Mejbomovih žlezda. tuširanje aspiracija. Medikacija. policerovanje. produkata upalnih procesa predela abscesa na aurikuli. ispitivanje akustičkog refleksa. Terapeutska procedura koje se ortoptičke vežbe na koordinatoru i na odnosi na predeo oka i pripojaka eutiskopu. govora Ispiranje spoljašnjeg ušnog kanala. kauterizacija promena predela uva. odstranjivanje tečnih vežnjače kapaka. nosa i ždrela proširenih vena kod epistakse. aspiracija sekreta iz spoljašnjeg aspiracija. odstranjivanje tečnih slušnog hodnika. čišćenje Incizija. Rombergov test. aplikacija terapijskog sočiva.statokinetički i koordinacioni testovi. ispitivanje sluha zvučnom viljuškom. u spoljašnjem hodniku i uva. ateroma i dr. Medikacija. nosa i ždrela retroaurikularno). epilacija trepavica. timpanometrija. davanje uputstava za kućne vežbe oka i primenu okluzije.audiometrija. lokalna injekcija. odstranjivanje tkiva. aplikacija leka koja se Subkonjuktivalna injekcija. rožnjače i predeo oka i pripojaka oka episklere. aspiracija sekreta iz nosa po Pretz-u. vežbe glasa i odnosi na poremećaje glasa i govora. incizija abscesa (obrve. Ispitivanje sluha . lokalna injekcija. cerumena. Ispitivanje govornog statusa i glasa. tuširanje ždrela. obučavanje pacijenata u postavljanju i skidanju i održavanju kontaktnih sočiva. muskul trening. mehaničko odstranjivanje i ispiranje oka i pripojaka oka hemijskog agensa. . impedancmetrija i drugi testovi. divergencije. ispiranje. procena Test funkcije govora grafomotorike.

interferentne struje. 54 Laseroterapija Primena laserskih zraka u terapijske svrhe. kratkotalasna dijatermija i TENS (transkutana elektro neurostimulacija) u terapiji bolesti lokomotornog sistema. posturalne vežbe. Primena ručne masaže i ultrazvuka. kineziterapija kod deformiteta kičmenog stuba. Individualna . 2 Leukociti (LE) Mikroskopiranje .infiltracija. Previjanje. vežbe za korekciju ravnih tabana. korekcije i automatizacije hoda i balansa. galvanizacije. Primena infracrvenih i ultravioletnih zraka i 51 Fototerapija zraka bioptron lampe u terapijske svrhe. vežbe na spravama ili ergobiciklu. kompresivni zavoj. dijadinamičke struje.brojanje eritrocita u komori.površinska psihoterapija i 56 Individualna psihoterapija individualno psihološko savetovanje. Aktivne. vežbe 50 Kineziterapija bolesti disanja. prednja tamponada nosa. Primena krioprocedura i kriomasaže u 49 Krioterapija bolesti terapijske svrhe.brojanje leukocita u komori. aplikacija leka koje se odnosi na predeo uva. tamponada koja se krvarenja. vežbe koordinacije. Primena elektromagnetnog polja u terapijske 53 Magnetna terapija svrhe. visokofrekventne struje 47 Elektroterapija (kratkotalasna dijatermija). vežbe opšte kondicije.b. obuka roditelja za sprovođenje korektivnih vežbi u terapijske svrhe. nosa i ždrela Zavoji. stavljanje zavoja u predelu nosa i odnosi na predeo uva i nosa uha. potpomognute i pasivne segmentne vežbe. Primena elektrostimulacije. 3 Trombociti (TR) Mikroskopiranje . zaustavljanje površinskog 46 kompresija. kineziterapija povreda i bolnih stanja. 57 Grupna psihoterapija Grupna. Laboratorijske usluge R. obuka hoda (sa i bez pomagala). testovi na organicitet i drugi testovi uključujući i socijalnu anketu. kineziterapija u neurologiji i reumatologiji. porodična ili bračna psihoterapija. Testovno kompletno ispitivanje svih psihičkih 55 Test psihičkih funkcija funkcija. vežbe relaksacije. Primena parafina i parafanga u terapijske 48 Parafinoterapija svrhe. elektroforeze. Naziv usluge Sadržaj usluge Analize krvi 1 Eritrociti (ER) Mikroskopiranje . 52 Mehano i ultrazvučna terapija subakvalnog ultrazvuka i sonoforeze u terapijske svrhe.brojanje trombocita u .

Određivanje aktiviranog parcijalnog tromboplastinskog vremena iz plazme na koagulometru. TR) Krvna slika (ER. LE. Elektrohemijsko određivanje nivoa glukoze u kapilarnoj krvi . HT.Glukoza u krvi 19 Glikozilirani hemoglobin ((Hemoglobin A1c) (HbA1c)) u krvi Urea u serumu Kreatinin u serumu 20 21 . Određivanje fibrinogena iz plazme na koagulometru. Hb."point of care". Merenje brzine taloženja eritrocita u vremenskom intervalu. Mikroskopiranje i određivanje broja retikulocita na bojenom razmazu brilijant krezol plavim. Hb. Određivanje mikrohematokrita. Mikroskopiranje i određivanje leukocitarne formule na bojenom razmazu. Spektrofotometrijsko određivanje nivoa hemoglobina u krvi na biohemijskom analizatoru. Merenje vremena krvarenja. Spektrofotometrijsko određivanje nivoa glukoze u serumu na biohemijskom analizatoru. Određivanje protrombinskog vremena na koagulometru u plazmi ili u kapilarnoj krvi. LE. Spektrofotometrijsko određivanje nivoa kreatinina u serumu na biohemijskom analizatoru. LeF) Sedimentacija eritrocita (SE) Vreme krvarenja Protrombinsko vreme (PT) INR . Izračunavanje odnosa protrombinskog vremena bolesnika i protrombinskog normalnog kontrolnog uzorka radi praćenja antikoagulantne terapije. TR. Određivanje krvne slike na hematološkom analizatoru. pomnoženo brojem određivanja glukoze (3 ili 5 puta). HT. Određivanje krvne slike na hematološkom analizatoru sa diferencijacijom leukocita. Imunoturbidimetrijsko određivanje glikoliziranog hemoglobina u krvi na biohemijskom analizator ili specijalnom imunohemijskom analizatoru. 16 17 Glukoza u kapilarnoj krvi Glukoza u serumu 18 GTT-oralni .za praćenje antikoagulantne terapije Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vreme (aPTT) Fibrinogen Biohemijske analize 13 14 15 komori.4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hematokrit Retikulociti Leukocitarna formula (LeF) Hemoglobin Krvna slika (ER. Spektrofotometrijsko određivanje nivoa glukoze u krvi na biohemijskom analizatoru. Spektrofotometrijsko određivanje nivoa uree u serumu na biohemijskom analizatoru.

Određivanje nivoa hlorida u serumu na Hloridi u serumu biohemijskom analizatoru sa jon selektivnim elektrodama. Spektrofotometrijsko određivanje nivoa HDL HDL . TIBC (ukupni kapacitet vezivanja Spektrofotometrijsko određivanje ukupnog gvožđa) u serumu kapaciteta vezivanja gvožđa u serumu na . Spektrofotometrijsko određivanje nivoa LDL LDL .direktan u serumu direktnog bilirubina u serumu na biohemijskom analizatoru. Spektrofotometrijsko određivanje nivoa Gvožđe u serumu gvožđa u serumu na biohemijskom analizatoru. Spektrofotometrijsko određivanje nivoa Holesterol (ukupan) u serumu ukupnog holesterola u serumu na biohemijskom analizatoru.22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Spektrofotometrijsko određivanje nivoa Mokraćna kiselina u serumu mokraćne kiseline u serumu na biohemijskom analizatoru. Spektrofotometrijsko određivanje nivoa Abumin u serumu albumina u serumu na biohemijskom analizatoru. Spektrofotometrijsko određivanje nivoa Kalcijum u serumu kalcijuma u serumu na biohemijskom analizatoru. Određivanje nivoa natrijuma u serumu na Natrijum u serumu biohemijskom analizatoru sa jon selektivnim elektrodama ili na plamenom fotometru.ukupan u serumu ukupnog bilirubina u serumu na biohemijskom analizatoru. Spektrofotometrijsko određivanje nivoa Neorganski fosfor u serumu neorganskog fosfora na biohemijskom analizatoru.holesterol u serumu holesterola na biohemijskom analizatoru. Spektrofotometrijsko određivanje nivoa Proteini (ukupni) u serumu ukupnih proteina u serumu na biohemijskom analizatoru. Spektrofotometrijsko određivanje nivoa C C-reaktivni protein (CRP) u serumu reaktivnog proteina u serumu na biohemijskom analizatoru. Određivanje nivoa kalijuma u serumu na Kalijum u serumu biohemijskom analizatoru sa jon selektivnim elektrodama ili na plamenom fotometru. Spektrofotometrijsko određivanje nivoa Trigliceridi u serumu triglicerida u serumu na biohemijskom analizatoru.holesterol u serumu holesterola na biohemijskom analizatoru. Spektrofotometrijsko određivanje nivoa Bilirubin . Spektrofotometrijsko određivanje nivoa Bilirubin .

dokazna sulfosalicilne kiseline) reakcija sa sulfosalicilnom kiselinom. Utvrđivanje glukoze u urinu . homogenizacija uzorka. Sediment mokraće Mikroskopiranje sedimenta mokraće.celokupni pregled na automatu sa mokraće . relativna gustina urina . vizuelna procena Celokupni hemijski pregled. AST (L-aspartat aminotransferaza) Spektrofotometrijsko određivanje nivoa AST u u serumu serumu na biohemijskom analizatoru. Spektrofotometrijsko određivanje nivoa Alkalna fosfataza (ALP) u serumu alkalne fosfataze u serumu na biohemijskom analizatoru. Analize mokraće Makroskopski nalaz/organoleptički pregled.dokazna Proteini u mokraći (zagrevanjem) reakcija zagrevanjem u kiseloj sredini. Hemoglobin (krv) u mokraći Utvrđivanje hemoglobina u mokraći .39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 biohemijskom analizatoru. Makroskopski nalaz. Spektrofotometrijsko određivanje nivoa alfaAlfa-amilaza u serumu amilaze u serumu na biohemijskom analizatoru. Celokupni pregled.test trakom. vizuelna procena Celokupni pregled mokraće . Proteini u mokraći (metodom Utvrđivanje proteina u mokraći . vizuelna procena mokraće .dokazna . Gama-GT (gama-glutamil Spektrofotometrijsko određivanje nivoa gamatransferaza) u serumu GT u serumu na biohemijskom analizatoru. relativna gustina homogenizacija uzorka. semikvantitativni pregled sa test trakom i relativna gustina . ALT (L-alanin aminotransferaza) u Spektrofotometrijsko određivanje nivoa ALT u serumu serumu na biohemijskom analizatoru. boje i konzistencije. Makroskopski nalaz. Utvrđivanje ketonskih tela u mokraći Ketonska tela (aceton) u mokraći dokazna reakcija po Rothera-u.određivanje na automatu.automatski izgleda. Utvrđivanje proteina u mokraći .ručno izgleda. boje i konzistencije/. boje i konzistencije i relativna gustina relativna gustina i sediment urina . organoleptički pregled.dokazna reakcija Glukoza u mokraći po Benedick-u. izgleda. Određivanje kiselosti urina na pH-metru ili pH mokraće indikatorskom trakom. organoleptički pregled. Laktat dehidrogenaza (LDH) u Spektrofotometrijsko određivanje nivoa LDH u serumu serumu na biohemijskom analizatoru. homogenizacija uzorka. Određivanje relativne gustine mokraće na Relativna gustina mokraće refraktometru ili urinometrom.automatski digitalnom protočnom mikroskopijom sedimenta. Spektrofotometrijsko određivanje nezasićenog UIBC (nezasićeni kapacitet kapaciteta vezivanja gvožđa u serumu na vezivanja gvožđa) u serumu biohemijskom analizatoru.

slabinskog Rendgen grafija specijalna snimanja dela kičme u maksimalnoj fleksiji ili 5 po sistemima u dva ili jednom maksimalnoj ekstenziji. Sella Turcica. petne kosti aksijalno. Utvrđivanje alfa-amilaze u mokraći na biohemijskom analizatoru (spektrofotometrijsko). ramenog zgloba pravcu aksijalno.dokazna reakcija po Rosin-u. Mikroskopiranje nesvarenih mišićnih vlakana u stolici. mastoida. žučni putevi.b. Utvrđivanje trudnoće . pankreas i slezina. zgloba kuka u abdukciji. Rendgen grafija lokomotornog sistema. Kraniogram. grafija čašice aksijalno. zigomatičnih kostiju. Složena rendgen snimanja kod politrauma i 6 Složeni rendgen pregledi drugih kompleksnih oboljenja. Rendgen skopija pasaže jednjaka. piramida. baza lobanje po Taunu.dokazna reakcija (test aglutinacije ili kolor enzimsko određivanje). 63 Masti u stolici Mikroskopiranje masti u stolici. 62 Skrob u stolici Mikroskopiranje skroba u stolici. Rendgen skopija sa ciljanom 2 gastroduodenuma. jedan pravac pravcu. tunelski snimak kolena. Utvrđivanje urobilinogena u mokraći dokazna reakcija po Erlich-u. Rendgen grafija organa po Rendgen grafija lokomotornog sistema. orbita nosne kosti. toraksa u jednom sistemima. Utvrđivanje krvi u stolici .siva Ultrazvučni pregled gornjeg abdomena (jetra. Test za okultno krvarenje u stolici . Radiološke usluge R.57 58 59 60 Bilirubin-ukupan u mokraći Urobilinogen u mokraći Alfa-amilaza u mokraći Test na trudnoću u mokraći Analize stolice reakcija po Eshich-Thevenon-u. grafija Rendgen grafija organa po 3 pluća. stopala u stojećem stavu. Utvrđivanje bilirubina u mokraći . Naziv usluge Sadržaj usluge Rendgen skopija sa ciljanom Rendgen skopija organa po sistemima i 1 grafijom bez kontrasta nativni snimak sa ciljanom grafijom. 61 Nesvarena mišićna vlakna u stolici .FOBT Hemoglobin (krv) u stolici 64 dokazna reakcija za određivanje hemoglobina imunohemijski u stolici. temporomandibularnih zglobova. skala žučna kesa. teleradiografija pluća. makroradiografija. 7 Ultrazvučni pregled regija . pasaža tankog creva sa grafijom sa kontrastom ciljanom grafijom sa kontrastom. pluća i dojke u dva pravca.enzimski (peroksidazno dejstvo hemoglobina po AdlerWeber-u).dokazna reakcija 65 Hemoglobin (krv) u stolici . 4 sistemima u dva pravca toraksa. dijagnostička snimanja radi davanja konzilijarnog mišljenja.

dojke. uzimanje anamneze. arterija donjih ekstremiteta. obavlja Stomatološki pregled . Ultrazvučni pregled urotrakta (bubrezi i mala karlica). retroperitonealni lanac). obrada za konzilijum. a najmanje jednom godišnje. ginekološkoakušerski ultrazvučni pregled.b.8 Ultrazvučni pregled organa . Ultrazvučni pregled limfnih žlezda po sistemima (jugularni lanac. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. ingvinalni lanac. ortodontskih nepravilnosti i ostalih oralnih oboljenja. STOMATOLOŠKE USLUGE R. Ultrazvučni pregled magistralnih krvnih sudova vrata. anamneza. kukova i kolena. mekih i koštanih tkiva. Složena ultrazvučna snimanja kod politrauma i drugih kompleksnih oboljenja. Naziv usluge Sadržaj usluge Postupak kojim se na osnovu anamneze. Ultrazvučni pregled nadbubrežnih žlezda i retroperitoneuma. postavljanje dijagnoze i sačinjavanje plana terapije.kontrolni se u različitim intervalima u zavisnosti od vrste izvedene stomatološke intervencije. analiza postojeće medicinske dokumentacije. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. arterija gornjih ekstremiteta.siva skala 9 Doppler scan regija 10 11 Doppler scan organa Složeni ultrazvučni pregled bubrezi). obuhvata: pripremu pacijenta. procena rizika za nastanak karijesa. vena. pljuvačnih i štitaste žlezde. oboljenja parodoncijuma. Ultrazvučni pregled srca i drugih organa gde je od značaja merenje protoka. abdominalne aorte. opšti i lokalni klinički pregled. ispituje i ocenjuje zdravstveno stanje usta i zuba. Sistematski stomatološki pregled sa Postupak kojim se utvrđuje stanje usta i zuba. objektivnog kliničkog pregleda i drugih pomoćno dijagnostičkih metoda. pregled pacijenta (ekstra i intra- 1 2 3 . Stomatološki pregled po potrebi ponavljanje određenih laboratorijskih pregleda. testisa. Postupak kojim se kontroliše zdravstveno stanje usta i zuba u cilju provere efekata primenjenih mera prevencije i lečenja. obradom podataka stanje desni i ostale sluzokože u cilju ranog otkrivanja svih poremećaja i oboljenja kod pacijenata u određenim dobnim grupama stanovništva i blagovremenog preduzimanja odgovarajućih preventivno-terapijskih mera. adžilarni lanac.

laboratorijskih. laboratorijskih. kliničkih. laboratorijski i dr. Postupak kojim se na osnovu anamnestičkih.). davanje pacijentu obaveštenja u pogledu nađenog stanja i zuba i usta. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. Postupak koji predstavlja preduzimanje odgovarajućih preventivnih i terapijskih mera u skladu sa rizicima za pojavu određenih oboljenja ili stanje zuba i usta utvrđenim na Ciljani pregled sistematskom pregledu ili radi saniranja nekog stomatološkog problema koji je evidentiran tokom sistematskog pregleda.4 5 6 7 8 9 oralni pregled mekih tkiva. Postupak kojim se na osnovu anamnestičkih podataka od pacijenata ili roditelja i pregleda. učestalosti i tehnici pranja . definisanje preventivnih i profilaktičkih mera i aktivnosti za otklanjanje utvrđenih faktora rizika. Motivacija i obučavanje korisnika u Isticanje značaja optimalnog održavanja održavanju pravilne higijene oralne higijene. vrši procena i identifikacija faktora rizika za Preventivni pregled pojavu pojedinih oralnih oboljenja. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. kliničkih. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. Postupak specijalizovanog kontrolnog pregleda kojim se proverava zdravstveno Specijalistički pregled . unos podataka u medicinsku dokumentaciju. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. radiografskih i drugih nalaza i pomoćnih dijagnostičkih metoda i Konsultativni pregled u drugoj sredstvima utvrđuje oboljenje (uključujući ustanovi intraoralna žarišta). Postupak specijalizovanog pregleda kojim se na osnovu anamnestičkih. izbor odgovarajućeg sredstva i obučavanje pravilnoj primeni. identifikacija dentalnog plaka organskim bojama. savet o potrebi sanacije i održavanja pojedinih higijensko-dijetetskih mera. po potrebi upućivanje na pomoćne dijagnostičke preglede (rendgen. stepen razvoja oboljenja ili se isto isključuje i daje se uputstvo nadležnom lekaru za dalji rad. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. analiza dobijenih podataka. radiografskih i drugih nalaza Specijalistički pregled postavlja dijagnoza i daje uputstvo nadležnom lekaru za dalji rad.kontrolni stanje usta i zuba i ocenjuje efekat i opravdanost primenjenog načina lečenja. okluzije i artikulacije i dr). zakazivanje pacijenta za dalji rad. demonstriranje seta sredstava za održavanje oralne higijene.

. učestalosti i tehnici pranja zuba. Postupak kod koga se odgovarajućim instrumentima i pastama odstranjuju meke naslage sa zuba. Priprema i pregled pacijenta. Individualni zdravstveno-vaspitni rad demonstrira se set sredstava za održavanje u ordinaciji. Zdravstveno-vaspitni rad u velikoj grupi sa Rad u velikoj grupi (više od trideset predavanjem i diskusijom uz prateća audioosoba) vizuelna sredstva (film. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. motivacija i obučavanje oralne higijene. isticanje značaja optimalnog održavanja oralne higijene i vrši se identifikacija dentalnog plaka organskim bojama. Preventivni savetodavni rad sa pojedincem u savetovalištu i ambulanti. kompjuterska Predavanje prezentacije). slajdovi i drugo). unos podataka u medicinsku dokumentaciju. izabira se odgovarajuće u održavanju oralne higijene sredstvo i vrši se obučavanje pravilnoj primeni. Zdravstveno-vaspitni rad u maloj grupi koji podrazumeva učenje kroz iskustvo. Zdravstveno-vaspitni rad u velikoj grupi uz očigledna sredstva (npr. detekcija plaka prebojavanjem. čišćenje zuba odgovarajućim četkicama i pastama. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. sušenje zuba. sticanje Životna demonstracija (šest do teorijskog znanja i ovladavanje praktičnim devet osoba) veštinama (primena demonstracionih sredstava. najbolje do godinu dana od nicanja zuba. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. primena spreja. modela i dr). unos podataka u medicinsku dokumentaciju. Rad u maloj grupi (šest do devet osoba) Zdravstveno-vaspitni rad u maloj grupi sa savetovanjem i aktivnim učešćem slušalaca (radionica). ističe se važnost pravilne ishrane. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. Uklanjanje naslaga uklanjanje naslaga odgovarajućim instrumentima. fluorprofilakse i redovne kontrole oralnog zdravlja. izolacija radnog polja.10 11 12 13 14 15 16 zuba. Zalivanje fisura (po zubu) Postupak u kome se uz pomoć odgovarajućih materijala ispunjavaju jamice i fisure na okluzalnim površinama zdravih zuba. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. mehaničko uklanjanje mekih naslaga sa zuba četkicama i pastama. planirani razgovor.

zalivanje fisura. Skup postupaka kojima se pruža pacijentu odgovarajuća intervencija u stanju bola koji potiče od zuba. postavljanje dijagnoze. sipiranje. Postupak koji obuhvata preparaciju kaviteta ograničenu mestom pojave karijesa (samo u gleđi ili dentinu. procena rizika za nastanak karijesa i ukupnog unosa fluorida. sušenje zuba). u toku jedne kalendarske godine. sušenje zuba. po potrebi primena pomoćnih dijagnostičkih sredstava (ispitivanje vitaliteta.17 Lokalna aplikacija fluorida srednje koncentracije 18 Serijska aplikacija koncentrovanih fluorida 19 Lokalna aplikacija leka (toxavit) 20 Preventivni ispun 21 Prva pomoć kod dentalgija premazivanje okluzalne površine rastvorima za kondicioniranje. tretiranje zuba rastvorima fluora. koja se ispunjava kompozitnim materijalom. dok se ostali deo fisura zaliva. polimerizacija. ne zauzima površinu veću od 1/3 razmaka između kvržica). odnosno devitalizaciju) ili drenaža zuba i davanje uputstava za dalji tok . ukazivanje pomoći. anamneza i pregled pacijenta. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. sipiranje. Postupak kojim se tretiraju zubne površine koncentrovanim rastvorima soli fluorida u cilju postizanja veće otpornosti zuba prema karijesu. Postupak kojim se različitim metodama apliciraju odgovarajući medikamenti u cilju lečenja usta i zuba. plan terapije. zbog odstranjivanja sumnjivih mesta ili zbog postizanja bolje retencije ispuna. zakazivanje. primena vitalne metode (pulpotomija. potrebno je sprovesti tri ovakve serije. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. aplikacija lokalne površinske i injekcione anestezije. ovaj postupak se ponavlja tri puta u toku jedne nedelje i opisuje se kao jedna serija. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. procena rizika za nastanak karijesa i ukupnog unosa fluorida. sušenje zuba). rendgen dijagnostika). unos podataka u medicinsku dokumentaciju. zakazivanje. tretiranje zuba koncentrovanim rastvorima fluora. pulpektomija) ili mortalne metode (aplikacija sredstva za desenzibilizaciju. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. Postupak kojim se tretiraju zubne površina rastvorima soli fluora čime se postiže veća otpornost zuba prema karijesu. priprema radnog polja (uklanjanje mekih naslaga. ispiranje viška kiseline. priprema radnog polja (uklanjanje mekih naslaga.

poliranje ispuna. radi nadoknade dela zuba koji je razoren karijesom ili drugim uzrokom. Postupak koji se sastoji u direktnom ili indirektnom prekrivanju koronarne pulpe određenim biološkim sredstvima za određeni vremenski period u cilju zaštite i očuvanja vitaliteta pulpe. priprema i pregled pacijenta. preparacija i toaleta kaviteta. poliranje ispuna. punjenje kaviteta odgovarajućim materijalom. aplikacija anestetika. Postupak kojim se amalgamskim ispunom ispunjava preparirani kavitet na jednoj površini. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. aplikacija preparata na bazi kalcijum hidroksida. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. adaptacija matrice. priprema pacijenta. Amalgamski ispun na jednoj priprema i pregled pacijenta. poliranje ispuna. radi nadoknade dela zuba koji je razoren karijesom ili drugim uzrokom. Postupak kojim se amalgamskim ispunom ispunjava preparirani kavitet koji je na jednoj površini. plan terapije. punjenje kaviteta odgovarajućim materijalom. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. priprema i pregled pacijenta. radi nadoknade dela zuba koji je razoren karijesom ili drugim uzrokom. stavljanje podloge.22 23 24 25 26 lečenja. aplikacija površini anestetika. aplikacija anestetika. Postupak kojim se amalgamskim ispunom ispunjava preparirani kavitet koji zahvata dve površine zuba. aplikacija Amalgamski ispun na jednoj anestetika. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. preparacija i toaleta kaviteta. anamneza i pregled. punjenje kaviteta. Amalgamski ispun na dve površine priprema i pregled pacijenta. radi nadoknade dela zuba koji je razoren karijesom ili drugim uzrokom. Terapija dubokog karijesa (bez postavljanje dijagnoze po potrebi upućivanje ispuna) na pomoćne dijagnostičke preglede. preparacija i toaleta kaviteta. preparacija i toaleta kaviteta. stavljanje podloge. Blago modifikovani Black-ovi principi. aplikacija anestetika. . preparacija i toaleta kaviteta. privremeni ispun. površini kod dece stavljanje podloge. Amalgamski ispun na dve površine Postupak kojim se amalgamskim ispunom kod dece ispunjava preparirani kavitet koji zahvata dve površine. cementi na bazi kalcijum hidroksida i glas jonomer cementi.

radi nadoknade dela zuba koji je razoren karijesom ili drugim uzrokom.27 Amalgamski ispun na tri površine 28 Amalgamski ispun na tri površine kod dece 29 Nadogradnja frakturiranog zuba 30 Vitalna amputacija pulpe mlečnih zuba stavljanje podloge. aplikacija anestetika. preparacija kaviteta. radi nadoknade dela zuba koji je razoren karijesom ili drugim uzrokom. davanje anestezije. aplikacija anestetika. stavljanje podloge. cementi na bazi kalcijum hidroksida i glas jonomer cementi. Blago modifikovani Black-ovi principi. adaptacija prstena ili cirkularne matrice. fonetskog i estetskog poboljšanja. Postupak kojim se odgovarajućom tehnikom rada nadoknađuje odlomljeni deo zuba u cilju funkcionalnog. preparacija i toaleta kaviteta. . obrada i poliranje ispuna. aplikacija anestetika. stavljanje podloge. adaptacija prstena ili cirkularne matrice. cementi na bazi kalcijum hidroksida i glas jonomer cementi. unos odgovarajućeg materijala za ispun. stavljanje podloge. Postupak kojim se uz primenu lokalne anestezije odstranjuje koronarni deo obolele pulpe u cilju zadržavanja vitaliteta radikularnog dela pulpe i izlečenja zuba. priprema i pregled pacijenta. trepanacija i amputacija koronarna pulpe. unos odgovarajućeg materijala za ispun. priprema i pregled pacijenta. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. uklanjanje celuloidne matrice ili celuloidne krunice. priprema i pregled pacijenta. adaptacija celuloidne krunice ili matrice. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. analiza rendgen snimka. priprema i pregled pacijenta. Postupak kojim se amalgamskim ispunom ispunjava preparirani kavitet koji zahvata tri ili više površina. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. Blago modifikovani Black-ovi principi. punjenje kaviteta. Postupak kojim se amalgamskim ispunom ispunjava preparirani kavitet koji zahvata tri ili više površina. aplikacija anestetika. preparacija i toaleta kaviteta. punjenje kaviteta i formiranje ispuna. poliranje ispuna. preparacija i toaleta kaviteta. obrada i poliranje ispuna. uklanjanje prstena ili cirkularne matrice. obrada i poliranje ispuna. uklanjanje prstena ili cirkularne matrice. adaptacija matrice. postavljanje kanalnih kočića.

odnosno preparacija i odstranjivanje koronarnog dela ekstirpacija kod fraktura zuba sa pulpe. privremeno zatvaranje kaviteta. Postupak kojim se uz primenu lokalne anestezije odstranjuje u celosti obolela pulpa u cilju izlečenja zuba. aplikacija anestetika.pasta na bazi paraformaldehida (dve zuba nedelje). analiza rendgen snimka. Lečenje inficirane pulpe sa Postupak kojim se se uklanja inficirani deo . privremeno zatvaranje kaviteta. Vitalna amputacija. preparacija i toaleta kaviteta. rendgen kontrola. davanje anestezije. rendgen kontrola. Postupak kojim se uz primenu lokalne anestezije odstranjuje koronarna i radikularna obolela pulpa u cilju izlečenja zuba. uputstvo za dalji tok terapije. analiza rendgen snimka. aplikacija anestetika. Vitalna ekstirpacija pulpe mlečnih preparacija i toaleta kaviteta. toaleta. I faza . zakazivanje. priprema i pregled pacijenta. trepanacija i amputacija koronarna pulpe. privremeni ispun. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. davanje Vitalna amputacija anestezije. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. priprema i pregled pacijenta. ekstirpacija radikularnog dela pulpe. kuglica hlor fenola. privremeni ispun. privremeno zatvaranje kaviteta. hemostaza. Mortalna amputacija pulpe mlečnih II faza . Postupak kojim se uz primenu lokalne anestezije odstranjuje koronarni deo obolele pulpe u cilju zadržavanja vitaliteta radikularnog dela pulpe i izlečenja zuba. zavoj cink oksid paste. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. aplikacija anestetika. podloga. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. trepanacija i zuba odstranjivanje koronarnog i radikularnog dela pulpe.31 32 33 34 35 aplikacija medikamenta i cementne podloge. otvorenom pulpom odontometrija.uklanjanje karijesa. biomehanička obrada kanala korena. uputstvo o daljem toku terapije. biomehanička obrada kanala korena. privremeno zatvaranje. analiza rendgen snimka. uputstvo za dalji tok terapije. odontometrija. sušenje kanala. Postupak kojim se uz primenu sredstava za devitalizaciju konzervira radikularna zubna pulpa u cilju izlečenja zuba. ispiranje. III faza amputacija koronarne pulpe. davanje anestezija. punjenje korenskog kanala. priprema i pregled pacijenta. rendgen kontrola. rendgen kontrola. aplikacija medikamenta i cementne podloge. ispun.

rendgen kontrola. toaleta kanala. uklanjanje pulpe odmerenom iglom. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. Postupak kojim se odgovarajućim sredstvima ispunjava lečeni kanal korena zuba-aplikacija medikamenata uklanjanje privremenog ispuna. definitivno punjenje kanala. privremeno medikamentozno punjenje. zaustavljanje krvarenja. rendgen kontrola. III faza: uklanjanje medikamentoznog punjenja i privremenog ispuna. punjenje kanala. toaleta kanala. I faza: priprema pacijenta. postavljanje uloška. odontometrija. privremeno zatvaranje. unos u dokumentaciju. III faza: uklanjanje medikamentoznog punjenja i privremenog ispuna. privremeno zatvaranje. II faza: uklanjanje privremenog ispuna. ponavljanje postupka jednom mesečno dok se ne postigne zatvaranje apeksa. II faza: uklanjanje privremenog ispuna. I faza: priprema pacijenta. toaleta kanala. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. rendgen kontrola na tri meseca. privremeno zatvaranje. površinska i lokalna anestezija. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. ispiranje fiziološkim rastvorom i dezinfekcionim sredstvima. unos u dokumentaciju. Postupak kojim se odgovarajućim sredstvima . rendgen dijagnostika. odontometrija. jednom mesečno. Postupak kojim se se uklanja inflamirani deo pulpe i omogućava apikalnom delu obavljanje formativne aktivnosti u smislu procesa apeksogeneze. rendgen kontrola.nezavršenim rastom korena 36 Lečenje neinficirane pulpe sa nezavršenim rastom korena 37 Interseansno medikamentozno kanalno punjenje (po kanalu) 38 Interseansno medikamentozno pulpe i omogućava apikalnom delu obavljanje formativne aktivnosti u smislu procesa apeksogeneze ili apeksifikacije. toaleta kanala. definitivno punjenje kanala. rendgen kontrola. rendgen kontrola. unos u dokumentaciju. toaleta kanala. unos u dokumentaciju. vitalna ekstirpacija pulpe. rendgen dijagnostika. toaleta kanala. rendgen kontrola na tri meseca. rendgen kontrola na tri meseca. privremeno zatvaranje. punjenje kanala. zaustavljanje krvarenja. toaleta kanala. ponavljanje postupka jednom mesečno dok se ne postigne izlečenje periapeksa. punjenje kanala. privremeno zatvaranje. ponavljanje postupka jednom mesečno dok se ne postigne zatvaranje apeksa. rendgen kontrola.

uzimanje anamnestičkih podataka.39 40 41 42 43 ispunjava lečeni kanal kore na zuba-aplikacija kanalno punjenje kod zuba sa medikamenata uklanjanje privremenog nezavršenim rastom korena (po ispuna. pregled zuba. vitalitet). priprema pacijenta. perkutorna osetljivost. Postupak u kome se odgovarajućim estetskim materijalom ispunjava preparirani kavitet radi nadoknade dela prednjeg zuba koji je razoren karijesom ili drugim uzrokom. Vađenje zuba čija je prognoza poremećajima strukture nepovoljna. Postupak koji podrazumeva hitan prijem. ispiranje kiseline i sušenje zuba. pregled zuba (stepen pokretljivosti. kanalu) rendgen kontrola. uz obaveznu završnu obradu ispuna. nanošenje vezivne smole. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. obrada rane i primena odgovarajućih postupaka s povređenim zubima (zavisno od obima povrede). prognoza. 39 i 40. punjenje kanala. zuba kod dece rendgen). Sprovođenje dva kontrolna pregleda u ranom postoperativnom periodu i dva nakon tri i šest meseci. priprema pacijenta. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. ispiranje kiseline i sušenje zuba. pregled. zubima stavljanje odgovarajuće podloge. preparacija kaviteta. stavljanje odgovarajuće podloge. Zbrinjavanje multiplih povreda Imobilizacija povređenog segmenta alveolarnog nastavka i traumatizovanih zuba. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. Postupak koji podrazumeva hitan prijem. nagrizanje gleđi rastvorima kiselina. pregled. Kompozitni ispun na prednjim Postupak u kome se odgovarajućim estetskim zubima kod dece materijalom ispunjava preparirani kavitet radi nadoknade dela prednjeg zuba koji je razoren karijesom ili drugim uzrokom. Primena svih postupaka opisanih za usluge Zbrinjavanje povreda zuba sa težim br. privremeno zatvaranje. postavljanje kompozitnog materijala i . oblikovanje i poliranje ispuna. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. nagrizanje gleđi rastvorima kiselina. toaleta kanala. postavljanje kompozitnog materijala i polimerizacija. 39. preparacija kaviteta. detaljan stomatološki pregled i prethodne radnje opisane za uslugu br. nanošenje vezivne smole. Primena lokalne anestezije. Kompozitni ispun na prednjim anamneza. plan terapije. anamneza. kliničko ispitivanje (pregled mekih tkiva. uz obaveznu završnu obradu ispuna. pregled Prva pomoć kod višestrukih povreda isturenih delova lica i vilica.

nagrizanje Kompozitni ispun na bočnim zubima gleđi rastvorima kiselina. priprema pacijenta. pregled. fonetskog i estetskog poboljšanja. izrada indirektnom metodom: preparacija aplikacija adhezivnog sredstva. cementi na bazi kalcijum hidroksida i glas jonomer cementi. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. ispiranje viška kiseline.44 45 46 47 polimerizacija. uz obaveznu završnu obradu ispuna. skidanje krunice. stavljanje podloge. postavljanje kompozitnog materijala i polimerizacija. pregled. oblikovanje i poliranje ispuna. priprema pacijenta. Postupak u kome se odgovarajućim estetskim materijalom ispunjava preparirani kavitet radi nadoknade dela bočnog zuba koji je razoren karijesom ili drugim uzrokom. priprema krunice za odgovarajući zub. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. sušenje zuba. polimerizacija. oblikovanje i poliranje nadogradnje. odgovarajućom tehnikom rada nadoknađuje odlomljeni deo zuba u cilju funkcionalnog. materijala (kod povreda) nagrizanje gleđi. nanošenje vezivne smole. . anamneza. priprema radnog polja i toaleta Nadogradnja od estetskog frakturirane površine. pregled. postavljanje kompozitnog materijala i polimerizacija. preparacija kaviteta. oblikovanje i poliranje ispuna. anamneza. anamneza. Kompozitni ispun na bočnim zubima stavljanje odgovarajuće podloge. stavljanje odgovarajuće podloge. postavljanje materijala za ispune i polimerizacija. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. Blago modifikovani principi preparacije. Postupak u kome se odgovarajućim estetskim materijalom ispunjava preparirani kavitet radi nadoknade dela bočnog zuba koji je razoren karijesom ili drugim uzrokom. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. oblikovanje i poliranje ispuna. priprema pacijenta. nanošenje vezivne smole (bond sistema). nanošenje vezivne smole. Postupak kojim se primenom estetskih materijala. cementi na bazi kalcijum hidroksida i glas jonomer cementi. ispiranje kiseline i sušenje zuba. Kompozitni inlej Postupak kojim se nadoknađuje nedostajući deo zuba ispunima očvrslim van usne duplje. uz obaveznu završnu obradu ispuna. nagrizanje gleđi rastvorima kiselina. Blago modifikovani Black-ovi principi. preparacija kaviteta. ispiranje kiseline i kod dece sušenje zuba.

rendgen kontrola. ispiranje. biomehanička obrada kanala korena. sušenje. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. unos podataka u dokumentaciju. trepanacija komore pulpe. priprema i pregled pacijenta. rendgen kontrola. privremeno zatvaranje. analiza rendgen snimka. Postupak koji podrazumeva endodontsko lečenje na zubima izloženim dugotrajnoj abraziji koja je dovela do remodelovanja i značajnoj smanjenja kavuma pulpe i u horizontalnoj i u vertikalnoj dimenziji. uklanjanje celokupnog sadržaja iz kanala korena. . uputstvo o daljem toku terapije. zahvat podrazumeva intervenciju na neinficiranoj ili inficiranoj pulpi. aplikacija leka. Postupak kojim se odgovarajućim metodom odstranjuje neinficirani sadržaj kavuma i posle biomehaničke obrade kanala korena izvrši njegovo punjenje. ispiranje. preparacija i odstranjivanje koronarnog dela pulpe. privremeno zatvaranje kaviteta. sušenje kanala. anamneza. ekstirpacija radikularnog dela pulpe. zakazivanje pacijenta i davanje uputstva. Postupak u kome se odgovarajućom tehnikom rada odstranjuje strano telo (zalomljeni instrument) u cilju ponovnog lečenja kanala korena zuba ili zbog izrade protetskog rada. analiza rendgen snimka. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. zakazivanje pacijenta i davanje uputstva. odontometrija. hemostaza. preparacija pristupnog dela kaviteta i kanala korena. provera okluzije. Postupak kojim se odgovarajućim metodom odstranjuje inficirani sadržaj kavuma i posle biomehaničke obrade kanala izvrši njegovo punjenje. davanje anestezija. analiza rendgen snimka. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. biomehanička obrada kanala korena. završna obrada. privremeno zatvaranje kaviteta. odontometrija. I faza: priprema pacijenta. pregled.48 Endodontska terapija neinficirane pulpe po kanalu 49 Endodontska terapija inficirane pulpe po kanalu 50 Endodontska terapija abradiranih zuba po kanalu 51 Vađenje stranog tela iz kanala korena postavljanje kompozita. širenje kanala pored stranog tela. preparacija i toaleta kaviteta. II faza: odstranjivanje privremenog ispuna i leka. I faza .priprema i pregled pacijenta. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. punjenje korenskog kanala. punjenje kanala korena.

priprema i pregled Retretman kanala korena (po pacijenta. Postupak u kome se minimalno invazivnom stomatološkom intervencijom i odgovarajućim estetskim materijalom nadoknađuje preparirani kavitet tj. sušenje i ponovnu aplikaciju kanalskog ispuna. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. komplikovanim kanalnim sistemima zahvat podrazumeva intervenciju na . Postupak endodontskog lečenja zuba sa Endodontska terapija zuba sa komplikovanim i atipičnim kanalnim sistemom. aplikacija uloška u kanal. premazivanje zaštitnim lakom. ispiranje. priprema pacijenta. biomehanička kanalu) obrada kanala korena. priprema pacijenta. II faza . uzimanje anatomskog otiska.po kanalu neinficiranoj ili inficiranoj pulpi. priprema pacijenta. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. rendgen kontrola. anamneza. izbor boje.punjenje korenskog kanala. ispiranje. preparacija i toaleta kaviteta. premazivanje zaštitnim lakom. oblika i veličine zuba. uzimanje funkcionalnog otiska (po potrebi). unos podataka u medicinsku dokumentaciju. sušenje kanala. rendgen kontrola. uputstvo o daljoj terapiji. postavljanje i oblikovanje ispuna. deo zuba razoren Glasjonomerni ispun kod dece karijesom ili drugim uzrokom.52 53 54 55 56 vađenje stranog tela. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. proba . anamneza. Ponovni tretman kanala korena zuba podrazumeva uklanjanje već postojećeg ali neadekvatnog punjenja u kanalu korena. estetske i profilaktičke rehabilitacije pacijenata kod kojih postoji parcijalna bezubost. rendgen snimak. deo zuba razoren Glasjonomerni ispun karijesom ili drugim uzrokom. hemostaza. određivanje međuviličnih odnosa. preparacija i toaleta kaviteta. pregled. Postupak u kome se minimalno invazivnom stomatološkom intervencijom i odgovarajućim estetskim materijalom nadoknađuje preparirani kavitet tj. pregled. izrađena u cilju anatomske. privremeno zatvaranje kaviteta. otisak antagonista. funkcionalne. Parcijalna akrilatna proteza Postupak kojim se obezbeđuje pokretna nadoknada od akrilata. privremeno zatvaranje kaviteta. punjenje korenskog kanala. uputstvo o daljem toku terapije. ispiranje kanala korena. postavljanje i oblikovanje ispuna. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. unos podataka u dokumentaciju. rendgen kontrola.

Postupak kojim se obezbeđuje pokretna nadoknada izrađena u cilju anatomske. predaja proteze i reokludacija. korektura proteze. priprema i pregled pacijenta. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. funkcionalne. fiksiranje kukice u proteznu ploču. reokludacija i predaja proteze pacijentu. određivanje međuviličnih odnosa. zaštita sluzokože usta. estetske i profilaktičke restauracije orofacijalnog sistema kod bezubih pacijenata. korekcija ventilnog ruba. zaštita akrilatnih zuba voskom. otisak antagonista. korektura. predaja proteze. uzimanje otiska (po potrebi). oblika i veličine zuba. predaja i korektura proteze. anatomski preliminarni otisak i obeležavanje granice. brušenje unutrašnje površine protezne baze. Postupak kojim se u protezi dodaje nova kukica. kontrola. vađenje proteze iz usta po završenoj polimerizaciji i obrada viškova akrilata. funkcionalni (definitivni) otisak. Postupak kojim se dodaje zub u protezi na mesto izvađenog ili ispalog veštačkog zuba. unos podataka u medicinsku dokumentaciju.prelom ploče 59 Dodatak zuba u protezi 60 Dodatak kukice u protezi 61 Podlaganje proteze direktno hladnovezujući akrilat 62 Podlaganje proteze indirektno postavljenih zuba u vosku. reokludacija. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. poliranje. polimerizacija akrilata u ustima pacijenta. priprema i pregled pacijenta. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. fiksiranje fragmenata protezne ploče. određivanje boje. priprema i pregled pacijenta. adaptacija individualne kašike u ustima. Postupak kojim se koriguje odnos proteze .57 Totalna proteza 58 Reparatura proteze . priprema i postavljanje autopolimerizijućeg akrilata na odgovarajuće površine. proba postave zuba u ustima pacijenta. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. predaja i korektura proteze. priprema pacijenta. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. proba protezne ploče u ustima pacijenta. pregled proteze. fiksiranje zuba u proteznu ploču. Postupak kojim se spajaju delovi slomljene protezne ploče. priprema i pregled pacijenta. predaja i korektura proteze. Postupak kojim se koriguje odnos proteze prema nosećim tkivima polimerizacijom novog sloja samovezujućeg akrilata na proteznoj bazi u ustima pacijenta.

ordiniraju se odgovarajući analgetici i antibiotici. uklanjanje delova ploče koji ulaze u podminirane prostore brušenjem ili sečenjem. ispiranje hirurške rane 0. poliranje.2% rastvorom hlorheksidina. Obrada parodontalnog džepa po uklanjanje supragingivalnog zubnog kamenca zubu aparatom na bazi ultrazvuka. priprema i pregled pacijenta. a konkremenata i nekrotičnog cementa Grejsijevim kiretama. završni postupak je poliranje površina specijalnim gumicama i unos podataka u medicinsku dokumentaciju. glačanje brušenih površina zuba i unos podataka u medicinsku dokumentaciju. u slučaju postojanja toksične infekcije. priprema funkcionalnog otiska za izlivanje. četkica i gumica i unos podataka u medicinsku dokumentaciju. Postupak koji podrazumeva otklanjanje biomehaničkih poremećaja okluzije i artikulacije i obuhvata brušenje zuba koji se Selektivno brušenje zuba (po zubu) nalazi u traumatskom odnosu. otvaranje parodontalnog apscesa odgovarajućim instrumentom (parodontalna kireta). Drenaža parodontalnog abscesa Postupak koji podrazumeva otvaranje gnojne kolekcije i omogućavanje drenaže nakupljenog sekreta.12-0. kiretažu mekog zida parodontalnog džepa u cilju uklanjanja hronično inflamiranog granulacionog tkiva i kapsule apscesa da bi se postigla optimalna drenaža i sprečio recidiv. predaja proteze i reokludacija. uzimanje funkcionalnog otiska. potom ručnim kamenca po vilici instrumentima. Postupak koji podrazumeva uklanjanje konkremenata i nekrotičnog cementa iz parodontalnog džepa i obuhvata: priprema pacijenta aplikacijom lokalne anestezije. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. egzaktnu obradu tvrdog zida parodontalnog džepa. ukoliko je apsces nemoguće . pregled proteze. brušenje unutrašnje površine protezne baze. obuhvata pripremu pacijenta. kontrolu okluzije u toku brušenja. poliranje svih površina pomoću pasti. korekcija ventilnog ruba. aplikaciju lokalne anestezije. Postupak koji podrazumeva mehaničko uklanjanje supragingivalnog kamenca prvo Uklanjanje supragingivalnog zubnog aparatom na bazi ultrazvuka.63 64 65 66 prema nosećim tkivima polimerizacijom novog sloja samovezujućeg akrilata na proteznoj bazi.

Postupak koji podrazumeva aplikovanje leka u samu leziju ili neposredno područje pored ili Intralezijska i perilezijska aplikacija ispod lezije. kontrola hemostaze. digestivni trakt. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. postavljanje hirurškog zavoja i unos podataka u medicinsku dokumentaciju. sporu aplikaciju leka. obuhvata nekrotičnih naslaga aplikaciju lokalnog anestetika. CNS. uputstvo o daljem lečenju. Postupak koji podrazumeva hiruršku eliminaciju naslaga sa obolele oralne sluzokože kiretama. kontrolu hemostaze i unos podataka u medicinsku dokumentaciju.67 68 69 70 71 72 izdrenirati kroz prirodni otvor parodontalnog džepa. kao i motivaciju i obučavanje korisnika u održavanju oralne . Eliminacija iritacija oralne sluzokože Postupak koji podrazumeva eliminaciju oštrih ivica zuba. postojanje večernjih subfebrilnih temperatura). 11) i postavljanjem drena obezbediti drenažu. obuhvata aplikaciju lokalnog leka anestetika. Postupak koji podrazumeva kauterizaciju patološkog tkiva. konzervativnih protetskih i ortodontskih nadoknada. kiretiranje rane. pokrova bula ili lokalno aplikovanih medikamenata. neophodno je incizijom (hirurški nož br. potreban je uput odgovarajućeg specijaliste sa definisanom dijagnozom oboljenja za koje se sumnja da je izazvano delovanjem fokusa u Etiološka dijagnoza konsekutivnih organizmu i kompletni hematološki nalazi. obavlja se u lokalnoj anesteziji specijalnim aparatom i obuhvata Kauterizacija tkiva pripremu elektrolita. Postupak koji podrazumeva kompleksnu dijagnostičku proceduru u cilju otkrivanja uzroka konsekutivnih oboljenja. uklanjanje tkiva aktivnom elektrodom (inaktivnu elektrodu pacijent drži u ruci). unos podataka u medicinsku dokumentaciju. oboljenja obuhvata analizu anamnestičkih podataka (kardiovaskularni sistem. Postupak koji podrazumeva hirurško uklanjanje krusta. zahvat pomoću odgovarajućih materijala i instrumenata. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. analizu ukupne medicinske dokumentacije i donošenje zaključne dijagnoze sa predlogom terapije. obuhvata aplikaciju Kiretaža oralne sluzokože lokalnog anestetika. kako bi se izbeglo oštećenje mekih tkiva i unos podataka u medicinsku dokumentaciju. pokrova bula ili nekrotičnih naslaga radi brže epitalizacije i delovanja Uklanjanje krusta.

odabir odgovarajućih kašika za gornju i donju vilicu. Bjork. upoređivanje podataka iz drugih izvora. Terapijsko sredstvo kojim se postiže ispravljanje nepravilnosti jedne vilice i jednog niza zuba. Postupak analize kostiju lobanje i lica. Postupak određivanja vrste prisutne denticije. Postupak koji obuhvata: uzimanje otiska. utvrđuju se odnosi i karakteristike kostiju lobanje i lica koristeći različite metode Schwartz. aktiviranjem orofacijalnih mišića. priprema pacijenta. obeleže se tačke i linije. stanje nosne duplje i maksilarnih sinusa. postavljanje dijagnoze i unos podataka u medicinsku dokumentaciju. preko paus papira iscrtaju se kosti lobanje i lica i meka tkiva viscerokranijuma. izradu odgovarajućeg postolja i fiksaciju modela vilica u centralnoj okluziji. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. uzimanje otiska. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. . određivanje transverzalnih. postavljanje dijagnoze. uzimanje konstrukcionog zagrižaja. koja se analizira u cilju postavljanja dijagnoze i planiranja terapije. količine i vrste resorpcije mlečnih zuba. broja. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. uz aktiviranje postojećih delova aparata. karakteristike kostiju lobanje i lica. izlivanje modela. pregled i priprema pacijenta. oblika. određivanje vrste. prisustvo različitih patoloških procesa na vilicama. na profilnoj posteroanteriornoj i aksijalnoj rendgenografiji glave. Postavlja se rendgenološka dijagnoza i vrši unos podataka u medicinsku dokumentaciju. iscrtavanje plana aparata. priprema kašika za otisnu masu. izlivanje modela. odabiranje kašika. određivanje tipa zagrižaja. sagitalnih i vertikalnih dimenzija i odnos nizova zuba i vilice. Steiner. kako bi se dobila verna kopija niza zuba i okoline u gipsu. stepen razvijenosti zametaka stalnih zuba. uzimanje otiska. uzimanje voštanog zagrižaja. uzimanje otiska. Kind. Terapijsko sredstvo koje služi za postizanje korekcije nepravilnosti oblika i odnosa vilica i nizova zuba.73 Izrada i analiza studijskog modela 74 Analiza ekstraoralne telerendgenoradiografije glave 75 Analiza ortopantomografa 76 Aktivni pokretni ortodontski aparat 77 Funkcionalni ortodontski aparat higijene. izrada retencije. pregled i priprema pacijenta. veličine i rasporeda zuba.

a kojim se procenjuje efekat lečenja nastao delovanjem ortodontskog aparata i uz to se vrši prilagođavanje i aktiviranje ortodontskog Terapijska readaptacija pokretnog aparata radi nastavljanja lečenja. hirurški postupak (lokalna anestezija. utvrđivanje potrebe za reparaturom. Priprema pacijenta. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. uzimanje otisaka. obuhvata uvid u oformljenu medicinsku dokumentaciju. ili se zbog Reparatura ortodontskog aparata sa potrebe terapije dodaju novi žičani elementi ili otiskom šraf. adaptiranje gotovog aparata pacijentu u ustima. davanje uputstva o daljem rukovanju. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. evakuacija Intraoralna incizija apscesa sadržaja. aktiviranje žičanih elemenata. završno čišćenje kanala . Postupak kojim se vrši popravka aparata u slučaju kada u toku terapije dođe do preloma ploče aparata ili žičanog elementa na aparatu ili dođe do dotrajalosti šrafa.78 79 80 81 82 usklađivanje visine međuviličnih odnosa na osnovu konstrukcionog zagrižaja. uputstvo o daljem toku lečenja. Postupak u kome se presecanjem mekih tkiva usne duplje prazni gnojni sadržaj. slanje materijala na bakteriološki pregled (po potrebi). Intervencija kojom se uklanja sadržaj iz alveole i eventualni iritativni faktori koji su uzrokovali oboljenje uz aplikaciju raznih medikamenata. Postupak koji se obavlja u toku lečenja. prilagođavanje ploče i drugih elemenata aparata novonastaloj situaciji. davanje uputstva za nošenje i održavanje aparata. izbor i Lečenje alveolita aplikacija anestetika. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. korekcije. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. postavljanje pasivnog drena i uspostavljanje drenaže. po potrebi zavoj rane. izbor i aplikacija anestetika. adaptacija aparata u ustima pacijenta. incizioni rez. toaleta operativnog polja. uklanjanje sadržaja alveole i drugih iritativnih faktora. pripremu pacijenta. utvrđivanje ortodontskog aparata promena nastalih u proteklom vremenu (terapijski efekat). aplikacija leka. incizija. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. Priprema pacijenta. proba konstrukcionog zagrižaja. Resekcija jednokorenih zuba Postupak kojim se kod jednokorenih zuba uklanja patološko granulaciono tkivo sa delom korena zuba.

uputstvo o daljem lečenju. zakazivanje kontrolnog pregleda. uz očuvanje integriteta maksilarnog sinusa. analiza medicinske dokumentacije. priprema pacijenta. zakazivanje kontrolnog pregleda. incizija. zakazivanje kontrolnog pregleda. Postupak kojim se definitivno zaustavlja krvarenje podvezivanjem krvnog suda. završno čišćenje kanala korena. Postupak kojim se zaustavlja primarno ili sekundarno krvarenje iz alveole primenom mehaničkih ili hemijskih sredstava. postoperativni saveti. Postupak kojim se kod trokorenih zuba uklanja patološko granulaciono tkivo sa delom korena zuba. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. priprema pacijenta za intervenciju. incizija. prošivanjem tkiva sa krvnim sudom. unos podataka u medicinsku dokumentaciju.83 Resekcija gornjih dvokorenih zuba 84 Resekcija trokorenih zuba 85 Hemisekcija i disekcija zuba 86 Zaustavljanje krvarenja 87 Zaustavljanje krvarenja hirurškim putem korena. pripremu pacijenta. medikamentozna terapija. postoperativni preventivni saveti. postoperativni saveti. šivenje). anestezija. dijagnostikovanje vrste krvarenja. priprema pacijenta za intervenciju. Postupak kojim se kod dvokorenih zuba uklanja patološko granulaciono tkivo sa delom korena zuba. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. uputstvo o daljem lečenju. izbor i aplikacija anestetika. medikamentozna terapija. toaleta operativnog polja. rendgen dijagnostika. premedikacija. završno čišćenje kanala korena. operativni postupak. elektrokoagulacijom i drugim metodama. kontrola uspeha hemostaze. medikamentozna terapija. ušivanjem rane. hemostaza. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. obuhvata uvid u oformljenu medicinsku dokumentaciju. . postoperativni saveti. toaleta i kanalni ispun. hirurški postupak (lokalna anestezija. izbor i aplikacija anestetika. medikamentozna terapija. hirurški postupak (lokalna anestezija. toaleta i kanalni ispun. toaleta i kanalni ispun. toaleta usta i rane. dijagnostikovanje vrste krvarenja. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. šivenje). Postupak kojim se uklanja jedan ili dva korena višekorenog zuba. šivenje). hirurški postupak. priprema pacijenta i operacionog polja.

izbor i aplikacija Vađenje zuba anestetika. vađenje zuba ili korena zuba. operativni postupak. planiranje režnja. premedikacija. Postupak kojim se uz primenu odgovarajućeg operativnog postupka vrši odstranjivanje impaktiranog očnjaka. Primarna plastika OAK sa vađenjem Postupak kojim se strano telo iz antruma vadi . priprema pacijenta i Hirurško vađenje impaktiranih operacionog polja. osteotomija i sl. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. operativni postupak. zbrinjavanje rane. kontrola hemostaze. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. zbrinjavanje rane. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. priprema pacijenta za intervenciju. operativni tok. po potrebi zavoj. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. izbor i umnjaka aplikacija anestetika. kontrola alveole i mekih tkiva. zakazivanje. primenom mukoperiostalnih režnjeva. uputstvo o daljem lečenju. operativni postupak. izbor i aplikacija anestetika. uputstvo o daljem lečenju. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. uputstvo o daljem lečenju. priprema pacijenta i Primarna plastika OAK operacionog polja. priprema pacijenta za intervenciju. kompresivni zavoj. Postupak kojim se zatvara nastala komunikacija. kontrola hemostaze. šav). izbor i aplikacija Komplikovano vađenje zuba anestetika. vađenje zuba ili korena zuba. rendgen snimak.88 89 90 91 92 93 94 Postupak kojim se odstranjuje zub ili koren zuba uz primenu lokalne anestezije.). Postupak kojim se odstranjuje zub ili zaostali ili polomljeni korenovi zuba uz primenu lokalne anestezije i korišćenjem odgovarajućeg operativnog postupka. uputstvo o daljem lečenju. rendgen snimak. kontrola hemostaze. priprema pacijenta i Hirurško vađenje impaktiranih operacionog polja. uputstvo o daljem lečenju. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. kontrola hemostaze. Postupak kojim se uz primenu odgovarajućeg operativnog postupka vrši odstranjivanje impaktiranih umnjaka. operativni postupak (rez. Postupak kojim se odstranjuje zub ili koren zuba uz primenu lokalne anestezije i korišćenjem posebne tehnike (separacija korenova. izbor i očnjaka aplikacija anestetika. anestezija. Hirurško vađenje zuba priprema pacijenta i operacionog polja. kontrola hemostaze. uputstvo o daljem lečenju.

anestezija. po potrebi kompresivni zavoj. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. intervencija podrazumeva i kontrolni pregled. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. primenu lokalne anestezije. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. uputstvo o daljem lečenju. odvajanje i odstranjenje ciste u celosti. priprema pacijenta. planiranje režnja. po potrebi kompresivni zavoj. Operacija viličnih cista je hirurška intervencija kojom se uklanja cistična tvorevina iz koštanog tkiva vilica.korena iz sinusa 95 Hirurška terapija zuba u nicanju (cirkumcizija) 96 Hirurška terapija zuba u nicanju (izvlačenje) 97 Uklanjanje mukoznih cista 98 Uklanjanje manjih viličnih cista 99 Uklanjanje većih viličnih cista 100 Plastika plika i frenuluma i primarno zatvara oroantralna komunikacija. uputstvo o daljem lečenju. priprema pacijenta. uputstvo o daljem lečenju. rez koji ide oko cistične promene. priprema operacionog polja. šav. prekobrojnog zuba ili drugog uzroka). šav. kompresivni zavoj. . obrada kosti. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. Postupak kojim se uklanja mehanička smetnja normalnoj postavi zuba. anestezija. operativni postupak. zakazivanje kontrole. priprema pacijenta i operacionog polja. priprema pacijenta. anestezija. premedikacija. primenom mukoperiostalnog režnja. obrada kosti. uputstvo o daljem lečenju. Operacija viličnih cista je hirurška intervencija kojom se uklanja cistična tvorevina iz koštanog tkiva vilica. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. obrada kosti. erupciona cista. premedikacija. operativni postupak. hirurški postupak. šav. po potrebi kompresivni zavoj. kao i uklanjanje šavova nakon nedelju dana. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. Hirurški postupak kojim se pomera pripoj plike ili frenuluma ili se isti potpuno uklanja u cilju uspostavljanja pravilne funkcije govora. operativni postupak (uklanjanje fibrozne gingive. Rtg snimak. Postupak hirurškog uklanjanja cista malih pljuvačnih žlezda sluzokože usne duplje nastalih usled opstrukcije njihovog izvodnog kanala. kao i primarni šav. anestezija. izbor i aplikacija anestetika. operativni postupak. Hirurški postupak kojim se uklanja uzrok nenicanja ili nepravilna postava zuba. Intervencija podrazumeva stomatološki pregled. uputstvo o daljem lečenju. premedikacija. premedikacija.

Prva pomoć kod povreda Postupak hitnog prijema. imobilizacija. Hirurški postupak kojim se zub vraća u alveolu iz koje je bio izvađen hirurški ili kao rezultat traume. podrazumeva obradu fistuloznog kanala. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. Interventni postupak kojim se iščašena donja vilica dovodi u anatomski i fiziološki položaj.intraoralno eventualnih stranih tela. anestezija. premedikacija. unos podataka u medicinsku dokumentaciju.101 102 103 104 105 potpomaganja ortodontskog lečenja ili se stvara mogućnost za protetsku nadoknadu. uzimanje anamnestičkih podataka (vreme povrede. Revizija sinusa . manuelna Repozicija luksirane donje vilice repozicija.Luc na kome se pravi trepanacioni otvor. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. priprema operacionog polja. uputstvo o daljem lečenju. režanj mobiliše i ušiva primarnim i madrac-šavovima za sluznicu nepca. odizanje širokog mukoperiostalnog režnja radi pristupa prednjem zidu maksilarnog sinusa. tamponira jodoformtrakom. Replantacija stalnih zuba izbor i aplikacija anestetikuma. stavljanje zavoja. priprema pacijenta. toaleta povređene regije. antitetanusna terapija. hirurški postupak. premedikacija. aplikacija leka. Intervencija. Hirurški postupak koji se primenjuje pri postojanju oroantralnih fistula nakon traumatskog stvaranja oroantralne komunikacije. sudsko medicinsko veštačenje. uputstvo za dalje lečenje. uklanjanje Primarna obrada rane . zakazivanje kontrolnog pregleda. kako je došlo do povrede. imobilizacija. AT zaštita.Caldwell . postoje li posledice povreda. izbor i aplikacija anestetika. Pošto se izvrši kompletna provera stanja sluznice maksilarnog sinusa i uklone svi inflamacijom promenjeni segmenti sluznice. unos u dokumentaciju. anestezija. čime se zatvara postojeći fistulozni otvor. po potrebi rendgen kontrola. Hirurški postupak kojim se zbrinjavaju površinske povrede na sluzokoži usne duplje. priprema pacijenta. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. sinus se ispira fiziološkim rastvorom. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. zakazivanje kontrole. nakon pregleda i primene sprovodnih anestezija u gornjoj vilici. operativni postupak. amnezija. . mesto povrede. uputstvo o daljem lečenju.

planiranje i izrada udlage 106 splintom. toaleta povređene regije. plan terapije.neorijentisanost. izbor i aplikacija 108 Uklanjanje splinta. Fiksacija traumatski luksiranih zuba priprema pacijenta. ušivanje se vrši po slojevima. stavljanje zavoja. uklanjanje Primarna obrada rane bez suture 109 eventualnih stranih tela iz kože i debridman maksilofacijalne regije rane. Hirurški postupak kojim se zbrinjavaju površinske povrede na koži i sluzokoži. 110 maksilofacijalne regije uklanjanje eventualnog stranog tela i debridman rane. rendgen). priprema pacijenta. rendgen kontrola. završna toaleta. 111 Zbrinjavanje preloma vilice Interventni postupak kojim se vrši imobilizacija metodom žičane imobilizacije preloma vilice (privremena ili definitivna) . prognoza. anestezija. Postupak fiksiranja traumom povređenih zuba. aplikacija leka. odnosno šine anestetika. planiranje i izrada Fiksacija traumatski luksiranih zuba 107 kompozitne udlage. uputstvo o daljem lečenju. nesvestica. rendgen dijagnostika. pregled i vitalitet zuba. odnosno šinom (splint. mučnina. pregled zuba (stepen pokretljivosti. Hirurški postupak kojim se zbrinjavaju povrede kože. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. antitetanusna terapija. postava i adaptiranje udlage. stavljanje zavoja. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. perkutorna osetljivost. rendgen dijagnostika. Postupak kojim se traumom povređeni zubi postavljaju u odgovarajući položaj i fiksiraju. šina). postava i adaptiranje kompozitnim splintom/šinom udlage. operativni postupak. upisivanje podataka u medicinsku dokumentaciju. priprema pacijenta. pregled isturenih delova lica i vilica. zakazivanje kontrole. povraćanje). anestezija. kod kojih je potrebna rekonstrukcija. vitalitet). Hirurški postupak kojim se vrši uklanjanje imobilizacionih naprava stavljenih u svrhu lečenja preloma vilice. uklanjanje imobilizacione naprave. kliničko ispitivanje (pregled mekih tkiva. antitetanusna terapija. u slučaju većih povreda. toaleta radnog polja. potkožnog tkiva i mišića primarnim šavom. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. uputstvo o daljem lečenju. priprema pacijenta. priprema pacijenta. bez primarnog šava. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. uputstvo o daljem lečenju. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. aplikacija leka. Primarna obrada rane sa suturom toaleta povređene regije. zakazivanje kontrole.

vezivanje standardne šine žičanim ligaturama. akrilatnom udlagom . anestezija. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. priprema pacijenta. operativni postupak. anestezija. uputstvo o daljem lečenju i ishrani. davanje uputstva o daljem lečenju. uspostavljanje intermaksilarne fiksacije. lica i vilice uputstvo o daljem lečenju. ocenu radne sposobnosti. priprema pacijenta. zalivanje žičanih petlji akrilatom. reokluzija postavljenog splinta. uklanjanje končanih Uklanjanje konaca šavova. toaleta polja rada. Rtg kontrola. uzimanje otiska alginatnim masama. sprovođenje premedikacije. zakazivanje kontrole. repozicija fragmenata. priprema pacijenta. Uklanjanje benignih koštanih tumora anestezija. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. fiksacija splinta autopolimerizirajućim akrilatom. toaleta polja rada. postavljanje žičane imobilizacije. intermaksilarna fiksacija. toaleta Zbrinjavanje preloma vilice polja rada.112 113 114 115 metodom žičane imobilizacije. zakazivanje kontrole. standardnom šinom adaptacija standardne šine. premedikacija. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. procenu procesa zarastanja. . premedikacija. Interventni postupak kojim se vrši repozicija i definitivna imobilizacija fragmenata i traumatski luksiranih zuba individualnim akrilatnim splintom. Hirurški postupak kojim se u potpunosti uklanja benigni koštani tumor. uputstvo o daljem lečenju i ishrani. anestezija. Hirurški postupak kojim se nakon zarastanja rane uklanjaju končani šavovi. toaleta polja rada. rendgen kontrola. priprema pacijenta. zakazivanje kontrolnog pregleda po potrebi. adaptacija splinta. zakazivanje kontrole. postavljanje međuvilične vuče. izrada splinta (repozicija Zbrinjavanje preloma vilice na modelima). sprovođenje premedikacije. zakazivanje kontrole. repozicija fragmenata. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. obuhvata: uklanjanje zavoja. davanje pismenog izveštaja i unos podataka u medicinsku dokumentaciju. uputstvo o daljem lečenju i ishrani.splintom repozicija fragmenata. Interventni postupak kojim se vrši repozicija i definitivna imobilizacija fragmenata i traumatski luksiranih zuba standardnim šinama i žičanim lukovima. toaletu rane. rendgen kontrola. previjanje.

izvođenje vežbi temporo mandibularnog zgloba sa pacijentom uz pomoć zidnog ogledala. Specijalni profilni snimak lobanje sa distancom između izvora zraka i objekta Telerendgen snimanja od 180 cm. incizioni rez. . kao i stanja periodontalne linije i lamine dure. retrokoronarni. Površinska lokalna anestezija priprema pacijenta. anamneza. Intraoralni metod radiografisanja. priprema radnog polja. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. Postupak kojim se premazivanjem anestetika na odgovarajuću površinu zuba postiže obezboljavanje površinskog sloja mekih tkiva. premazivanje anestezionog polja površinskim anestetikom. Antišok terapija Primena medikamenata i kiseonika pod pritiskom u cilju urgentnog lečenja anafilaktičkog šoka. slanje materijala na bakteriološki pregled. radi kraniometrijskih analiza za planiranje ortodontske terapije. može biti retroalveolarni. zakazivanje kontrole. Pregledni radiografski snimak regije velikih pljuvačnih žlezda. evakuacija sadržaja i uspostavljanje drenaže. priprema pacijenta. omogućava pristup gnojnoj kolekciji u cilju evakuacije i uspostavljanja drenaže. Ekstraoralna incizija apscesa anestezija. uputstvo o daljem lečenju. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. služi za prikaz patologije krunice.116 117 118 119 120 121 122 123 Postupak kojim se hirurškim putem vrši presecanje kože i potkožnog tkiva predela lica i vrata. toaleta polja rada. Postupak pri kome se ubrizgavanjem anestetika u odgovarajuću regiju usne duplje Infiltraciona anestezija prekida sprovodljivost bola i izvodi nesmetano predviđena intervencija. pregled. vrata. okluzalni i Rendgenografija zuba intraoralna aksijalni. Nakon precizne dijagnoze anafilaktičke reakcije (odgovarajući simptomi i registrovanje vrednosti arterijskog krvnog pritiska i frekvencije pulsa). donje vilice u celini i Ortopantomogram alveolarnih nastavaka gornje vilice sa recesusima gornjoviličnih šupljina. korena zuba. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. pregled i postavljanje indikacija za funkcionalnih vežbi za rehabilitaciju primenu funkcionalnih vežbi. provera pravilnog izvođenja. Postupak koji se sprovodi u pripremi pacijenta da samostalno i pravilno izvodi funkcionalne vežbe za rehabilitaciju temporomandibularnog Obuka pacijenta za izvođenje zgloba.

Postupak kojim se procenjuje rizik za nastanak karijesa zuba. završni postupak identični su opisima usluga i uvećava se za 100%. Postupak u cilju lečenja komplikacija nastalih u toku lečenja ili pak u cilju prevencije. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. Sadržaj usluge Provera osnovnih podataka o pacijentu. izračunavanje karijes indeksa. primenu mikrobioloških testova za određivanje nivoa kariogenih mikrorganizama. procenu nivoa rizika i unos podataka u medicinsku dokumentaciju. Provere vezane za propisani lek. odnosno dijagnostičke svrhe 125 Stomatološka zaštita dece sa posebnim potrebama 126 Stomatološka zaštita osoba sa posebnim potrebama 127 Dijagnostika rizika za nastanak karijesa 128 Dijagnostika rizika za nastanak parodontopatija intravenska (ili intralingvalna) primena 0. završni postupak identični su opisima usluga i uvećava se za 100%. jedne ili više ampula kortikosteroida s ultrakratkim dejstvom i. aplikacija leka. obuhvata stomatološki pregled. Postupak kojim se pružaju stomatološke usluge odraslim osobama sa posebnim potrebama. zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj ustanovi i doktoru medicine sa recepta odnosno naloga. prethodni postupak. Izdavanje FARMACEUTSKE USLUGE R. primenu mikrobioloških testova za određivanje nivoa relevantnih mikrorganizama.b. sadržaj rada. primenu testova količine i biohemijskog sastava pljuvačke. unos podataka u medicinsku dokumentaciju. procenu nivoa rizika i unos podataka u medicinsku dokumentaciju. u slučaju da se lek izdaje pod posebnim uslovima (dupli recept) vrši se provera podataka u ličnoj ispravi lica kome se izdaje lek i broja knjige evidencije zdravstvene ustanove o propisanom leku. obuhvata stomatološki pregled. Postupak kojim se procenjuje rizik za nastanak oboljenja parodoncijuma zuba. toaleta mesta aplikacije leka. Naziv usluge 1 Izdavanje leka odnosno medicinskog sredstva na recept. nakon obezbeđenja vitalnih funkcija. primenu testova količine i biohemijskog sastava pljuvačke. hitan transport u odgovarajuću stacionarnu ustanovu. Postupak kojim se pružaju stomatološke usluge deci sa posebnim potrebama.124 Davanje injekcije u terapijske.5 mililitra 1:1000 rastvora adrenalina. izračunavanje parodontalnih indeksa. prethodni postupak. odnosno nalog . sadržaj rada.

uključujući i informacije o povećanju incidencije ispoljavanja očekivanih reakcija.2 3 4 5 leka vrši se uz pružanje informacija o načinu i dužini primene. predoziranju. interval doziranja. Izrada i izdavanje magistralnog. efektima leka i neželjenim dejstvima leka. izostanku efikasnosti. neželjenim Preventivno savetovanje o dejstvima i potencijalnim interakcijama leka sa racionalnoj i pravilnoj primeni leka drugim substancama i načinu čuvanja leka). Detaljno informisanje pojedinca ili grupe o delovanju i pravilnoj primeni leka (doza. Unos podataka u medicinsku dokumentaciju. . primeni u periodu trudnoće na lek i dojenja. Provera osnovnih podataka o pacijentu. Prikupljanje podataka od pacijenta o neželjenim reakcijama na novi lek ili sumnji na njih. odnosno galenskog leka zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj ustanovi i doktoru medicine sa recepta. kao i informacije o medicinskoj grešci. zloupotrebi Praćenje i prijava neželjne reakcije leka. utvrđenim terapijskim protokolima. Izdavanje medicinskog sredstva odnosno medicinsko-tehničkog pomagala vrši se uz pružanje informacija o načinu primene i demonstracijom načina primene. Provere vezane za propisano medicinsko sredstvo odnosno medicinsko-tehničko pomagalo. efektima i neželjenim dejstvima leka. Unos podataka o neželjenoj reakciji na lek u medicinsku dokumentaciju. Unos podataka o izdavanju medicinskog sredstva odnosno medicinsko-tehničkog pomagala. Praćenje neželjene reakcije na lek. Unapređenje farmakoterapijskih medicinskog sredstva i medicinsko-tehničkog mera i postupaka radi racionalne pomagala u skladu sa utvrđenim indikacijama upotrebe i propisivanja leka. Prijavljivanje neželjene reakcije na lek nadležnoj instituciji. njihovoj primeni. kao i njihovom povlačenju iz prometa. medicinskom sredstvu odnosno tehničkog pomagala medicinsko-tehničkom pomagalu. za lečenje i u skladu sa novim saznanjima o medicinskog sredstva i medicinskoleku. Unos podataka o izdavanju leka. klinički značajnim interakcijama. odnosno medicinskog sredstva Detaljno informisanje uz demonstraciju o odnosno medicinsko-tehničkog načinu primene i načinu održavanja pomagala medicinskog sredstva odnosno medicinskotehničkog pomagala. efektima leka. eventualnim interakcijama i načinu čuvanja leka. Unapređenje farmakoterapijskih mera i postupaka putem informisanja doktora medicine odnosno doktora stomatologije o racionalnoj upotrebi i propisivanju leka.

analiza i sačinjavanje izveštaja o potrošnji lekovima. praćenje. snabdevanje i izveštavanje o utrošku lekova.Pripremu materijala i farmaceutskih supstanci i izradu magistralnog odnosno galenskog leka.Pripremu sterilnog materijala pod sterilnim uslovima. medicinskim sredstvima i medicinsko-tehničkim pomagalima. medicinskim sredstvima i medicinskotehničkim pomagalima. medicinskih sredstava i medicinsko-tehničkih pomagala Provere vezane za propisani magistralni odnosno galenski lek. medicinskih sredstava i medicinsko-tehničkih pomagala. eventualnim interakcijama i načinu čuvanja leka. Izdavanje leka vrši se uz pružanje informacija o načinu i dužini primene. efektima leka i neželjenim dejstvima leka. Analiza i utvrđivanje potreba za lekovima. koordinacija i upravljanje procesima nabavke. Unos podataka o izdavanju nesterilnog magistralnog odnosno galenskog leka. Izrada plana nabavke i plana racionalne upotrebe lekova. Upravljanje farmaceutskim otpadom. planiranje racionalnog korišćenja. čuvanja i snabdevanja. . . Izrada magistralnog odnosno galenskog leka obuhvata sledeće: .Pripremu materijala pod aseptičnim uslovima u slučaju izrade magistralnog odnosno galenskog leka pod aseptičnim uslovima.Pripremu gotovog leka za izdavanje prema uputstvu proizvođača. . . Organizacija.6 Analiza potreba. kao i kontrolu sterilnosti u slučaju izdavanja sterilnog magistralnog odnosno galenskog leka.