You are on page 1of 3

Đại học Hoa Sen

NL081

Quan hệ lao động

1

điều 12. Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) và Thêm ngày nghỉ lễ và hưởng Tết âm lịch. bộ Luật Lao Vệ sinh phí hằng tháng cho lao động nữ Lao động nữ được hưởng vệ sinh phí: 60. Nghị định số dân giải quyết trong trường hợp tổ hòa giải hòa giải 133/2007/NĐ-CP không thành hoặc hết thời gian hòa giải Giảm phí từ 5% xuống còn 2% Mục I.7 ngày CĂN CỨ PHÁP LÝ Khoản 1 và 3. điều 116. Thông tư liên tịch số Giảm phí Công đoàn 119/2004/TTLT/BTCTLĐLĐVN Công đoàn được quyền tham gia thảo luận những vấn Khoản 1. điều 165a.  Người lao động được nghỉ vào ngày Giải phóng miền Nam (30/4). nguyên lương  Người lao động nghỉ được hưởng nguyên lương những ngày lễ (không bắt buộc người lao động phải làm việc từ 6 tháng trở lên mới được hưởng nguyên lương) Điều 73 bộ Luật Lao động Khoản 1. Luật Công Quyền của Công đoàn đề liên quan trực tiếp đến quyền. bộ Luật Lao Luật Bảo hiểm xã hội Khoản 2. điều 107 bộ Luật  Điều khoản về bảo hiểm Quan hệ lao động động Công ty thỏa thuận với Công đoàn khi thay đổi   Công ty đóng đầy đủ bảo hiểm theo quy định Công ty chịu toàn bộ chi phí điều trị (thay vì nhà cung cấp bảo hiểm   Lao động 2 50:50 như thỏa thuận) . nghĩa vụ và lợi ích của đoàn người lao động.Đại học Hoa Sen NL081 NỘI DUNG THƯƠNG LƯỢNG  Bổ sung trong thủ tục khiếu nại và hòa giải  MONG MUỐN ĐẠT ĐƯỢC Thời gian hòa giải từ 3 . điều 5. bộ Bên tranh chấp có quyền yêu cầu Tỏa án nhân Luật Lao động Khoản 2. điều 118.000 đồng/tháng động Khoản 1.

Luật Bảo hiểm xã hội: Luật Bảo hiểm xã hội của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 71/2006/QH11 (ngày Luật Công đoàn: Luật Công đoàn của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (được Quốc Hội thông qua ngày 30/06/1990) 2006 và 2007)  29/06/2006)  Quan hệ lao động 3 . bổ sung năm 2002.Đại học Hoa Sen GHI CHÚ  NL081 Bộ Luật Lao động: Bộ Luật Lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (đã được sửa đổi.