You are on page 1of 2

DINNERS FOR MIN

N 10 PEOPLE
E
ZESTAW
W1
DINNER
R 1 $ 15.95

ZESTAW 2
$
DINNER 2 $12.95

ZES
STAW 3
DIN
NNER 3 $9.95

SZCZ Z USZK
KAMI
1. BARS
2. KARP
P SMAZONY LUB RYBA
3. KAPU
USTA POSTNA
4. KARP
P W GALARE
ECIE LUB
RYBA PO
P GRECKU
5. SLED
DZ
6. PIER
ROGI WIGILIJ
JNE
7. GOLA
ABKI SWIATECZNE
8. KOLA
ACZKI
9. KOM
MPOT Z SUSZU
U

Z Z USZKAMI
1. BARSZCZ
2. KARP SM
MAZONY LUB
B
RYBA
A POSTNA
3. KAPUSTA
4. PIEROGII WIGILIJNE
5. KROKIET
TY
6. SLEDZ
ZKI
7. KOLACZ

1. BARSZCZ Z USZKAMI
2. KARP
K
W GALA
ARECIE
LUB RYBA PO
O
G
GRECKU
3. KAPUSTA
K
POS
STNA
4. KARP
K
SMAZO
ONY LUB
R
RYBA
5. PIIEROGI WIG
GILIJNE
6. SL
LEDZ

W
1. RED BORSCHT WITH
MUSHR
ROOM DUMP
PLINGS
2. FRIE
ED CARP OR FRIED
F
WHITE
E FISH
3. SAUE
ERKRAUT WIITH
MUSHR
ROOM
4. STUF
FFED CABBAG
GE
5. SAUE
ERKRAUT AN
ND
MUSHR
ROOM PIERO
OGI
6. HERR
RING
7. CARP
P IN ASPIC OR
O FISH
GREEK
K STYLE
8. KOLA
ACZKI
9. HOLIIDAY COMPO
OTE
DODA
ATKI (EXTRA
AS ) :

RSCH WITH
1.RED BOR
MUSCHROO
OM DUMPLIN
NGS
2. FRIED CA
ARP OR FRIE
ED
WHITE FISCH
RAUT WITH
3. SAUERKR
MUSHROOM
RAUT AND
4. SAUERKR
MUSHROOM PIEROGI
G
5. HERRING
6. CROQUE
ETS
7. KOLACZ
ZKI

ED BORSCHT
T WITH
1.RE
MUS
SHROOM
DUM
MPLINGS
2. FR
RIED CARP OR
O FRIED
WHITE FISCH
AUERKRAUT
T WITH
3. SA
MUS
SCHROOM
4. SA
AUERKRAUT
T AND
MUS
SCHROOM PIEROGI
5. HERRING
ARP IN ASPIC
C OR
6. CA
FISC
CH GREEK ST
TYLE

A PO GRECKU
U/ FISCH GRE
EEK STYLE

. ..........................$ 2.5
RYBA
KARP
P W GALARECIE / CARP IN
N ASPIC ...................................................................... ..........................$ 2.5
SWIA
ATECZNE GOLABKI/ HOLIIDAY STUFFE
ED CABBAGE
E
............................$ 2.5
KAPU
USTA POSTNA
A/ SAUERKRA
AUT$1.5
KARP
P SMAZONY/F
FRIED CARP

$2.0
RYBA
A SMAZONA/F
FRIED FISCH
H

..........................$2.5
SLED
DZ/HERRING .....................$2.0
BARS
SZCZ CZERW
WONY Z USZK
KAMI/RED BO
ORSCH WITH
H MUSCHROO
OM DUMPLIN
NGS.....$3.25
USZK
KA 1LB /MUSC
CHROOM DU
UMPLINGS 1 LB
L ................................................................................$5.99
ZUPA
A GRZYBOWA
A/MUSCHROO
OM SOUP...........................................................................................$2.5
KUTIA/KLUSKI Z MAKIEM/PO
OPPY SEEDS NOODLES......
N
................................................................$2.25
OGI......................................................................................................................................................$4.49
PIERO
KOLA
ACZKI ( 24 SZ
ZTUKI/ 24 PIC
CES )...................................................................................................$12.95
KROK
KIETY WIGIL
LIJNE/HOLID
DAY CROQUE
ETS ............................................................................$ 2.5