You are on page 1of 4

FPT Software

www.fptsoftwarecareer.com

CURRICULUM VITAE
SƠ YẾU LÝ LỊCH
Position applied for/ Vị trí dự tuyển: Training IT softwares Working time/ Thời gian làm việc:  Full time/ Cả ngày  Part time/ Nửa ngày

How did you find out this vacant? / Bạn biết thông tin tuyển dụng của chúng tôi qua:  Print Ads/ Báo (identify/ chi tiết): _________________________________  www.FPTSoftwareCareer.com  Other websites/ Trang web khác (identify/ chi tiết): __________________________  Direct/ Công ty liên hệ trực tiếp  Fsofters/ nhân viên Fsoft (identify/ chi tiết): _________________________________  Others/ Khác (identify/ chi tiết): _________________________________

    PERSONAL INFORMATION/ Thông tin cá nhân    Full name/ Họ và tên: Trần Lê Quốc Bảo  Male/ Nam (incl. diacritic/ có dấu)  Female/ Nữ Date of birth/ Ngày sinh: January 1st 1989 Address/ Địa chỉ: K14TPM Duy Tan University Phone/ Điện thoại: 0973725537 Email: quocbao.it.dtu@gmail.com

Photo/ Ảnh (4 x 6)

    CAREER OBJECTIVE/ Mục tiêu nghề nghiệp    I want to get a multitude of useful knowledge about my major at FPT company in the period of probation and if I have opportunity, I want to become a member in the company.

University/ Trường Duy Tan University

    EDUCATION/ Trình độ học vấn    Graduation year/ Department/ Khoa Năm tốt nghiệp Information Technology department 2012

Grade/ Kết quả học tập

   

FOREIGN LANGUAGES/ Trình độ ngoại ngữ
1_beginning/ bắt đầu 5_expert/ thành thạo   

Please circle one/ Lựa chọn một:

Foreign languages/ Ngoại ngữ English/ tiếng Anh Japanese/ tiếng Nhật French/ tiếng Pháp
FPT Software Confidential

Listening/ Nghe 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Speaking/ Nói 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1

Reading/ Đọc 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Writing/ Viết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

fptsoftwarecareer.com Others/ Khác…………… 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5     OTHER CERTIFICATES/ Chứng chỉ khác (if any/ nếu có)   Certificates/ Grade/ Date issued/ Institute issued/ Chứng chỉ Xếp loại Ngày cấp Nơi cấp OOAD Good IBM     EXPERIENCES/ Kinh nghiệm From current/ last company (bắt đầu từ công ty đang làm/ làm gần đây nhất) Company/ Công ty: Position/ Chức vụ: From date/ từ ngày: to date/ đến ngày: Starting salary/ Lương khởi điểm: Ending salary/ Lương khi nghỉ việc: Reason for leaving/ Lý do nghỉ việc: Main duties/ Công việc chính: SKILLS/ Kỹ năng Months of experience/ Thời gian sử dụng (tháng) Rank/ Trình độ (1_begining/ bắt đầu.FPT Software www. 5_expert/ thành thạo) Please circle one/ Hãy chọn một Skills/ Kỹ năng Programming Languages C/C++ ANSI C C++ STL Network Programming Socket Programming MFC/ WinAPI Linux Programming Multi-threads/processes programming Multi processors programming Java Java J2EE 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 FPT Software Confidential 2 .

EJB Servlet .Net ADO.FPT Software www.Net Remoting Web Service Other Languagues VB VC++ Web Design ASP JSP PHP Database Analysis & Design MS SQL Server Oracle My SQL Postgre SQL Networking Administration Programming Analysis & Design UML Rational Rose Operating System  Linux Unix Solaris Macintosh 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 FPT Software Confidential 3 .fptsoftwarecareer.Net .Net ASP.Net C#.Net VB.com J2SE Java Networking Java XML Bean.

coding    REFERENCES/ Thông tin tham khảo     _______________________________ Applicant’s signature/ Chữ ký ứng viên Trần Lê Quốc Bảo Date/ Ngày 29/10/2011 FPT Software Confidential 4 .fptsoftwarecareer.FPT Software www. listening to music.com Others Source safe XML Open GL Image Processing 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 TAKEN PROJECTS/ Các dự án đã tham gia Project’s name/ Tên dự án: Customer’s name/ Tên khách hàng: Starting date/ Ngày bắt đầu: Finishing date/ Ngày kết thúc: Size (number of taken people): Quy mô dự án (số người tham gia): Role/ Vai trò trong dự án: Project descriptions/ Mô tả dự án:     HOBBIES/ Sở thích    Playing game. watching tv.