You are on page 1of 38

CÁC K THU T PHÁT HI N L I VÀ S A L I

Trư ng

i h c Tây B c - Khoa Toán - Lý – Tin.

2

I. CÁC K THU T PHÁT HI N L I
1. Khái ni m l i trong truy n tin. Trong các h th ng truy n tín hi u s , m t l i s y ra khi m t bit b thay i gi a bên g i và bên nh n. ó là bên g i g i i bit 1 nhưng bên nh n l i nh n ư c bit 0 và ngư c l i. Nhìn chung có hai ki u l i có th s y ra ó là l i ơn (single error) và l i xu t hi n t ng t. M t l i ơn là m t tr ng thái l i bi t l p nó thay i m t bit nhưng không nh hư ng các bit bên c nh. M t l i xu t hi n t ng t có dài B (bit) là m t chu i B bit k nhau trong ó bit u tiên, bit cu i cùng và m t s bit gi a hai bit này là nh n ư c có l i. M t cách chính xác, IEEE Std 100 nh
Mai Văn Tám – B môn K thu t máy tính và M ng

Trư ng

i h c Tây B c - Khoa Toán - Lý – Tin.

3

nghĩa m t l i xu t hi n t ng t như là m t nhóm các bit trong ó hai bit l i liên ti p luôn b ngăn cách b i m t s x cho trư c các bít chính xác. Bít l i cu i cùng trong m t l i xu t hi n t ng t và bit l i u tiên trong xu t hi n t ng t ti p theo cũng ư c ngăn cách x ho c nhi u hơn các bít chính xác. L i ơn có th s y ra và ư c th hi n như là s th hi n c a nhi u nhi t khi t s SNR b gi m áng k d n n bên nh n b nh m l n khi nh n m t bit L i xu t hi n t ng t ph bi n hơn l i ơn và khó gi i quy t hơn, l i này thư ng b gây ra b i t p nhi u xung l c ho c s gi m âm (fading) trong môi trư ng m ng không dây (mobile wireless). Nh ng
Mai Văn Tám – B môn K thu t máy tính và M ng

Lý – Tin.P1: Kh năng m t frame nh n ư c không có l i . t ng t s cao hơn v i t c truy n cao 2.Khoa Toán . m t frame nh n ư c còn m t ho c nhi u l i không ư c phát hi n Mai Văn Tám – B môn K thu t máy tính và M ng . Pháp hi n l i (Error Detection) Gi s r ng d li u ư c truy n theo các chu i bít liên ti p và ư c g i là các frames.P2: Kh năng v i m t gi i thu t phát hi n l i ư c s d ng. Khi ó các kh năng có th s y ra như sau: . 4 tác ng c a l i xu t hi n hơn.Pb : Kh năng 1 bit nh n ư c là b l i và còn ư c g i là t l bit l i (bit error rate – BER) .Trư ng i h c Tây B c .

Mai Văn Tám – B môn K thu t máy tính và M ng . . Hơn n a.Khoa Toán .Trư ng i h c Tây B c . 5 .P3: Kh năng v i m t gi i thu t phát hi n l i ư c s d ng.Lý – Tin. Gi s r ng s lư ng bit trong m t frame là F khi ó: P1=(1-Pb)F P2=1-P1 Như v y kh năng m t frame nh n ư c không có bit l i gi m khi kh năng l i ơn tăng. kh năng m t frame nh n ư c không có bit l i gi m khi tăng dài c a frame.Khi không có m t phương ti n nào ư c s d ng phát hi n l i thì P3 b ng 0. m t frame nh n ư c v i m t ho c nhi u bit l i ã ư c phát hi n và không có các bit l i không ư c phát hi n.

Lý – Tin. thu t toán phát hi n l i sinh ra m t mã phát hi n l i g m n-k bit. và Mai Văn Tám – B môn K thu t máy tính và M ng .Trư ng i h c Tây B c . trong ó (n-k)<k. m t s bit t o thành m t mã phát hi n l i ư c thêm vào b i bên g i (transmitter). Thông thư ng. Mã phát hi n l i ư c tính toán như là m t hàm c a các bit s ư c ư c truy n. v i m t kh i g m k bit d li u. P2 ư c bi t n như là t l l i còn sót l i và là kh năng các l i không ư c phát hi n m c dù ã s d ng cơ ch phát hi n l i Có nhi u k thu t ư c dùng phát hi n l i. 6 Như v y P3 là m t kh năng m t frame có l i và cơ ch phát hi n l i ã phát hi n ư c các l i này.Khoa Toán . T t các các k thu t này tuân th theo các nguyên t c sau ây: Cho m t frame g m các bit.

Bên nh n th c hi n cùng m t tính toán phát hi n l i trên k bit d li u nh n ư c và so sánh k t qu tính toán này v i mã phát hi n l i ã nh n ư c. 3.Khoa Toán . M t s k thu t phát hi n l i a.Trư ng i h c Tây B c . Bên nh n chia frame nh n ư c thành k bit d li u và n-k bit c a mã phát hi n l i. 7 ư c g n vào kh i d li u này và t o thành m t frame g m n bit và ư c truy n i.Lý – Tin. Phương pháp phát hi n l i b ng ki m tra ch n l (parity check – Vertical Redundancy Check – VRC) Mai Văn Tám – B môn K thu t máy tính và M ng . Mã phát hi n l i còn ư c g i là các bit ki m tra. M t l i ư c phát hi n khi và ch khi có s khác nhau gi a hai o n mã này.

Giá tr c a bit ch n l này ư c l a ch n sao cho ký t c n g i có m t s ch n (even) hay có m t s l (odd) các bit 1 Ví d : C n g i ch G (1110001) và s d ng odd parity. Khi ó bit 1 ư c g n vào t o thành 11110001. m t bit ki m tra ch n l ư c g n vào kh i này. Mai Văn Tám – B môn K thu t máy tính và M ng .Trư ng i h c Tây B c . Bên nh n xem xét ký t v a nh n ư c. 8 Phương pháp này g n thêm m t bit vào cu i kh i d li u.Khoa Toán . Tuy nhiên n u hai hay m t s lư ng ch n các bit b thay i b i l i khi truy n thì bên nh n s không ư c phát hi n ư c l i ã s y ra. ó là: m t ký t ư c xem như là m t kh i g m 7 bit d li u. N u m t hay m t s lư ng l các bit b thay i trong quá trình truy n thì bên nh n x phát hi n ra l i. ơn gi n nh t là truy n ký t .Lý – Tin. n u s lư ng các bit 1 la l (odd) thì gi thi t r ng không s y ra l i.

b.Lý – Tin.Longitudinal Redundancy Check – LRC M t k thu t khác ư c s d ng h tr cho k thu t ki m tra bit ch n l ó là k thu t Longitudinal Redundancy Check – LRC – Ki m tra dư th a theo chi u d c.Trư ng i h c Tây B c . Vi c s d ng bit ki m tra ch n l là không d ràng ch ng h n như xung l c t p nhi u có th phá h y m t hay nhi u bit. c bi t v i t c truy n d li u cao. K thu t này như sau: Mai Văn Tám – B môn K thu t máy tính và M ng . 9 Thông thư ng bit ki m tra ch n ư c dùng trong truy n ng b và bit ki m tra l ư c dùng trong truy n không ng b . Phương pháp phát hi n l i b ng ki m tra dư th a theo chi u d c .Khoa Toán .

Khoa Toán .Trư ng i h c Tây B c . N u m i ký t ư c mã hóa b ng m t mã dài 7 bit khi ó m t kh i d li u s g m 7 ký t và gi s r ng s các bit 1 là l .Lý – Tin. Ví du: Mai Văn Tám – B môn K thu t máy tính và M ng . Thư ng m t kh i d li u bao g m 7 ho c 8 ký t ph thu c vào cách mã hóa ký t là 7 hay 8 bit. 10 Thay vì ki m tra riêng l t ng ký t như trong VRC. ta g n thêm vào m t bit cu i m i hàng và m t bit cu i m i c t sao cho th a mãn i u ki n t ng s các bit 1 là ch n hay l . d li u ư c g i i như là m t kh i g m nhi u ký t .

Khoa Toán .Lý – Tin. 11 Bit/Value C O N T R O L Odd Parity 1 2 3 4 5 6 7 11 0001 0 11 1011 0 01 1101 1 01 1001 1 00 0110 0 00 0000 0 11 1111 1 0 0 0 1 1 1 0 8 (Odd Parity) 0 0 1 0 0 0 0 Mai Văn Tám – B môn K thu t máy tính và M ng .Trư ng i h c Tây B c .

Cơ ch ho t ng c a phương pháp này như sau: Cho m t kh i d li u hay m t message g m k bit.Trư ng i h c Tây B c . Phương pháp phát hi n l i b ng ki m tra dư th a vòng Cyclic Redundancy Check (CRC) ây là m t phương pháp ph bi n và có hi u qu nh t trong vi c phát hi n l i. bên g i sinh ra m t chu i g m n-k bit ư c g i là chu i ki m tra frame (Frame Check Mai Văn Tám – B môn K thu t máy tính và M ng . ch ng h n như hai hay m t s ch n các bit cùng v trí c a hai hay m t s ch n các ký t b thay i thì v n không phát hi n ư c l i. 12 Khi ó n u hai hay m t s ch n bit c a m t ký t b thay i thì giá tr c a bit ch n l trên c t ki m tra không thay i nhưng giá tri c a bit ch n l trên hàng ki m tra s thay i.Khoa Toán .Lý – Tin. c. K thu t này cũng không phát hi n ư c h t t t c các l i.

Phương pháp này ư c chia thành các lo i như modulo 2.Khoa Toán . Thông thư ng FCS ư c tính toán b ng cách chia n bit (bao g m k bit d li u và n-k bit 0) cho m t s P cho trư c.Trư ng i h c Tây B c . Ví du: Mai Văn Tám – B môn K thu t máy tính và M ng . n u không có dư thì cho r ng không có l i.Lý – Tin. a th c và lô gic s h c + Phương pháp Modulo 2: S d ng phép c ng không nh trong h m cơ s 2 ho c phép tr không nh trong h m cơ s 2 (XOR). Bên nh n sau khi nh n ư c frame ó cũng em chia frame nh n ư c b i s P này. 13 Sequence – FCS). như v y s t o ra m t frame g m n bit và sau ó ư c g i i.

0101 1010 11001 x 11 11001 11001 11001 101011 Khi ó: m cơ s 2: Mai Văn Tám – B môn K thu t máy tính và M ng .Trư ng i h c Tây B c .Khoa Toán .Lý – Tin. 14 Phép c ng tr không nh trong h 1111 + 1010 0101 1111 .

Khoa Toán . 15 + T= m t frame g m n bit truy n + D= m t kh i d li u hay m t message g m k bit.Trư ng i h c Tây B c .Lý – Tin. ây là k bit y tiên c a T + F= FCS g m n-k bit và là các bit cu i cùng c a T + P là m t m u g m n-k+1 bit là s chia ư c xác nh trư c Ta mong mu n r ng T/P không có dư Thu t toán ư c th c hi n như sau: + Ban u ta g n n-k bit 0 vào cu i D ư c n bit + Th c hi n phép chia l y ph n dư c a n bit này cho m u P t o ra n-k bit c a FCS + G n n-k bit c a s dư vào cu i c a T t o thành m t kh i d li u và truy n i Mai Văn Tám – B môn K thu t máy tính và M ng .

th c hi n vi c chia n bit này cho m u P.Khoa Toán . k=10. n u k t qu chia không có dư thì kh ng nh vi c truy n là không b l i Ví d : Message D=1010001101(10 bits) M u P=110101(6bits) FSC F= ư c tính g m 5 bits Do v y: n=15.Lý – Tin.Trư ng i h c Tây B c . 16 + Bên nh n sau khi nh n ư c kh i d li u g m n bit. n-k=5 T k bits ban u ta có ư c 15 bits: 101000110100000 Th c hi n phép chia 15 bits này cho m u P (110101) Mai Văn Tám – B môn K thu t máy tính và M ng .

Lý – Tin.Trư ng i h c Tây B c . 17 101000110100000 110101 110101 1 11101110100000 110101 110101 11 111010100000 110101 110101 1 1111100000 110101 110101 1 10110000 110101 110101 1 1100100 110101 110101 1 Mai Văn Tám – B môn K thu t máy tính và M ng .Khoa Toán .

do ó ta có kh i d li u 15 bit: 101000110101110 và ư c truy n i. 18 1110 Ph n dư là 01110.Lý – Tin. thông thư ng các bit cao nh t và bit th p nh t trong m u P ph i ư c ch n b ng 1. M u P ư c ch n sao cho dài hơn FSC 1 bit và m u P ư c ch n ph thu c vào các lo i l i có th s y ra.Trư ng i h c Tây B c . n u có dư thì cho r ng ã có l i do ó có th v t b kh i d li u v a nh n ư c và yêu c u g i l i.Khoa Toán . Bên nh n sau khi nh n ư c chu i bit th c hi n phép chia chu i bít này cho m u P n u không có dư thì kh ng nh không có l i. + a th c (Polynomials) Mai Văn Tám – B môn K thu t máy tính và M ng .

P. 19 M t cách khác di n t quá trình c a CRC là di n t t t c các giá tr D.Khoa Toán .Trư ng i h c Tây B c . L y l i ví d trên ta có: D=1010001101 do ó D(X)=X9+X7+X3+X2+1 P=110101 ta có P(X)=X5+X4+X2+1 Th c hi n phép nhân a th c D(X) v i ph n t có s mũ cao nh t trong P(X) khi ó ta có D(X)x X5=x14+X12+X8+X7+X5 Th c hi n phép chia a th c v a nh n ư c cho P(X) Mai Văn Tám – B môn K thu t máy tính và M ng . Các h s tương ng v i các bit trong các chu i nh phân. Các công vi c tính toán tương t như trong modulo 2. T như là các a th c c a m t Nn s X nào ó v i h s 2.Lý – Tin. ch ng h n v i D=110011 ta có D(x)=X5+X4+X+1 và P=11001 ta có P(X)=X4+X3+1.

Khoa Toán . 20 X14 + X12 +X8+X7 +X5 / X5+X4+X2+1 X14 + X13 +X11 + X9 X9+X8+X6+X4+X2+X X13 +X12 + X11 +X9 + X8 X13 +X12 + X10 +X8 X11 X10+X9 X7 X11 X10 X8 X6 X9 + X8 + X7 + X6 +X4 X9 + X8 + X6 X7 + X5+X4 X7 + X6 + X4 + X2 X6 + X5 + X2 Mai Văn Tám – B môn K thu t máy tính và M ng .Lý – Tin.Trư ng i h c Tây B c .

Khoa Toán .16 = X16 +X15 + X2 +1 CRC .CCITT = X16 + X12 + X2 + 1 CRC 32 = X32 + X26 + X23 + X22 + X16 + X12 + X11 + X10 + X8 + X7 + X5 + X4 + X2 + X +1 Mai Văn Tám – B môn K thu t máy tính và M ng . ó là: CRC .12 = X12 + X11 + X3 + X2 + X +1 CRC .Trư ng i h c Tây B c . 21 X6 + X5 + X3 +X X3+ X2+X Ta có a th c dư b ng X3+X2+X tương ương v i 01110 Cách l a ch n P(X): Có 4 cách l a ch n P(x) thư ng ư c s d ng r ng rãi.Lý – Tin.

32 ư c l a ch n trong truy n i m – i m ng b và ư c s d ng trong các chuNn c a LAN (802).12 ư c s d ng truy n các ký t 6 bit và sinh ra m t FCS có dài 12 bit. Mai Văn Tám – B môn K thu t máy tính và M ng .Lý – Tin.CCITT thư ng ư c s d ng truy n các ký t 8 bit t i M và Châu Âu và sinh ra m t CRC có dài 16 bit. CRC -16 và CRC . 22 CRC .Trư ng i h c Tây B c . CRC .Khoa Toán .

i u này òi h i ph i truy n l i nhi u kh i d li u. CÁC K THU T S A L I 1. 23 II. Mai Văn Tám – B môn K thu t máy tính và M ng . làm cho h th ng kém hi u qu .Trong m t vài trư ng h p.Trư ng i h c Tây B c .T l bit l i trong các truy n không dây là tương i cao. .Lý – Tin. Tuy nhiên vi c s a l i s d ng mã phát hi n l i òi h i ph i truy n l i kh i d li u này. i u này là không thích áng cho các ng d ng không dây vì: .Khoa Toán . Khái ni m v s a l i trong truy n thông S a l i là m t k thu t có ích ư c s d ng trong các giao th c i u khi n liên k t d li u và giao th c truy n t i. c bi t là truy n v tinh tr trong khi truy n là l n hơn so v i th i gian truy n m t frame.

Mai Văn Tám – B môn K thu t máy tính và M ng .Lý – Tin.Khoa Toán . Cơ ch này có th ư c mô t như sau: V i m i m t kh i d li u g m k bit bên g i s sinh ra m t kh i g m n bit (n >k) ư c g i là m t t mã (codeword) b ng cách s d ng mã s a l i ti n (forward error correction – FEC). V i m t liên k t d li u dài m t l i trong m t frame s b t bu c ph i truy n l i nhi u frame do ó n u ph i truy n l i nhi u thì s làm cho h th ng ho t ng không hi u qu . kh i này sau ó ư c truy n i. Do ó nên cung c p cho bên nh n m t cơ ch s a l i s a các l i sinh ra trong quá trình truy n d li u.Trư ng i h c Tây B c . 24 M t cách ti p c n ph bi n truy n l i là: truy n frame b l i và các frame sau frame l i này.

Trư ng i h c Tây B c . các tín hi u n ư c gi i i u ch sinh ra m t chu i bit tương t như chu i ban u nhưng có th có l i.Khoa Toán . 25 Trong quá trình truy n tin. Kh i này sau ó ư c chuy n n b ph n gi i mã s a l i ti n v i m t trong b n kh năng sau: i. T i bên nh n.Lý – Tin. m t vài bit l i có th ư c ưa vào kh i này. ii. b ph n gi i mã có kh năng phát hi n và s a nh ng l i này Mai Văn Tám – B môn K thu t máy tính và M ng . V i m t vài lo i l i. N u không có bit l i nào thì d li u vào b ph n gi i mã s a l i ti n s tương t như mã l nh ngu n và b ph n gi i mã s sinh ra kh i d li u ban u.

các bit dư này ư c g i là kh i mã phát hi n l i. ta c n ph i truy n dư b ng cách thêm vào các bit d li u m t s bit dư b ph n gi i mã có th suy ra kh i d li u ban u. V i m t vài lo i l i ít khi s y ra. Mai Văn Tám – B môn K thu t máy tính và M ng . b ph n gi i mã không phát hi n ư c l i do ó nó s sinh ra k bit d li u t n bit và k bit này s khác v i k bit ban u. M t vài gi i thu t FEC bi n i k bit thành n bit sao cho k bit ban u không su t hi n trong n bit. b ph n gi i mã có th phát hi n nhưng không s a ư c các l i này. cho b ph n gi i mã có th phát hi n và s a l i. do ó nó ch thông báo là có các l i không s a ư c.Khoa Toán .Lý – Tin.Trư ng i h c Tây B c . 26 iii. V i m t vài lo i l i. iv.

Khoa Toán . Ví d : V1=011011 và v2= 110001 Do ó d(v1.v2)=3 Gi s v i k= 2 và n=5 và s d ng mã l nh ta có: D li u Mã hóa 00 00000 01 10 11 00111 11001 11110 Mai Văn Tám – B môn K thu t máy tính và M ng . 27 Nguyên t c cơ b n c a mã phát hi n l i là d a trên kho ng cách Hamming (Hamming Distance) như sau: Kho ng cách Hamming gi a 2 chu i n bit v1 và v2 là s lư ng c a các bit khác nhau trong v1 và v2.Trư ng i h c Tây B c .Lý – Tin.

Mai Văn Tám – B môn K thu t máy tính và M ng . ây là mã không h p l nên bên nh n phát hi n ra l i. 28 Gi s bên nh n nh n ư c 00100. 4 th m chí c 5 bit u b l i.n) có 2k mã úng trong t ng s 2n mã. song ta cũng có th nh n th y ư c là d(00000.2.Trư ng i h c Tây B c .Lý – Tin. 3. tuy nhiên ta không bi t kh i d li u nào ã ư c g i i vì có th 1. V i m t kh i mã (k.00100) = 2 … do ó ta có th suy lu n r ng kh năng các bits ã ư c g i là 00000 và do ó s sinh ra ư c kh i d li u ban u là 00.00100) = 1.Khoa Toán . và d(00111. M t cách t ng quát ta có th quy nh r ng n u m t mã nh n ư c b sai thì mã úng s là mã có kho ng cách ng n nh t so v i nó và ch có duy nh t m t mã úng có kho ng cách ng n nh t so v i nó. T l (n-k)/k ư c g i t l dư và k/n ư c g i là t l mã hóa.

Mã hoá Mai Văn Tám – B môn K thu t máy tính và M ng . …. N u dmin >=2t thì các l i <t-1 có th ư c s a và các l i g m t bit có th ư c phát hi n nhưng v cơ b n là không ư c s a.Khoa Toán . 2. và ngư c l i.. ws (s=2k) kho ng cách ng n nh t gi a các t mã ư c nh nghĩa Dmin= min[(wi. w2.Trư ng i h c Tây B c . 29 Cho m t mã bao g m các mã l nh w1. S a l i s d ng mã so n a.wj)] (i<>j) Khi ó v i m t s nguyên dương cho trư c t n u m t mã th a mãn dmin >= 2t+1 khi ó có th s a ư c t t c các l i trong ph m vi t 0 n t.Lý – Tin.

Khoa Toán . d.Trư ng i h c Tây B c .k.k. b.Vi c ki m tra l i và s a l i ư c th c hi n liên t c . Các tr ng thái g m: a.n bit u ra c a (n. + K là h s ràng bu c.B mã bao g m 3 thành ph n (n.K): + u vào x lý k bit d li u + u ra sinh ra n bit cho m i m t k bit d li u .Sinh ra các bit dư liên t c . . c. u ta có Mai Văn Tám – B môn K thu t máy tính và M ng . 30 sinh ra mã c n truy n có dài n bit t k bit d li u ban th s d ng mã so n (Colvolution code) như sau: .K) mã ph thu c vào: + k bit d li u u vào hi n th i + Các kh i K-1 trư c c a k bit u vào.Lý – Tin.

Trư ng i h c Tây B c . . 31 .N u tr ng thái là a và bit d tr ng thái b.N u tr ng thái là a và bit d .Khoa Toán .N u tr ng thái là b và bit d tr ng thái c.Lý – Tin. li u là 1 thì sinh ra 11 và chuy n sang li u là 0 thì sinh ra 10 và chuy n sang li u là 1 thì sinh ra 01 và chuy n sang li u là 0 thì sinh ra 11 và chuy n sang li u là 1 thì sinh ra 00 và chuy n sang Mai Văn Tám – B môn K thu t máy tính và M ng .N u tr ng thái là b và bit d tr ng thái d. li u là 0 thì sinh ra 00 và quay tr l i a.N u tr ng thái là c và bit d tr ng thái a.N u tr ng thái là c và bit d tr ng thái b. . . .

Lý – Tin.Khoa Toán . Mai Văn Tám – B môn K thu t máy tính và M ng . .N u tr ng thái là d và bit d li u là 0 thì sinh ra 01 và chuy n sang tr ng thái c. 32 .Trư ng i h c Tây B c .N u tr ng thái là d và bit d li u là 1 thì sinh ra 10 và chuy n sang tr ng thái d.

Trư ng i h c Tây B c .Khoa Toán . 33 Mai Văn Tám – B môn K thu t máy tính và M ng .Lý – Tin.

3) trên ta thu ư c: 11100001011100 b.S d ng sơ m t lư i (Trellis diagram). ư ng i này có s chênh l ch ít nh t so v i chu i các giá tr nh n ư c.Trư ng i h c Tây B c .1. .Khoa Toán .S d ng thu t toán Viterbi (m t ki u c a d ng code so n) l a ch n m t ư ng i xuyên qua các m t lư i. 34 Ví d : Mã hoá kh i d li u 1011000 s d ng b mã hoá (2. Khi m t ư ng i h p l ã ư c ch n b gi i mã có th khôi ph c d li u ban u t d li u nh n ư c. Gi i mã Convolution code: .Lý – Tin. Mai Văn Tám – B môn K thu t máy tính và M ng .

35 Mai Văn Tám – B môn K thu t máy tính và M ng .Lý – Tin.Trư ng i h c Tây B c .Khoa Toán .

.Xác nh trư c kích thư c c a s là b.Khoa Toán . Gi i mã Viterbi: .Gi i thu t th c hi n trong b+1 bư c: Mai Văn Tám – B môn K thu t máy tính và M ng . 36 Gi i thu t Viterbi s d ng s chênh l ch = Kho ng cách Hamming: .Lý – Tin.Kho ng cách c a ư ng i = kho ng cách c a m t tr ng thái cu i + kho ng cách c a c nh cu i. . .ư ng i hi u qu = ư ng i h p l xuyên qua lư i có kho ng cách Hamming so v i các bit nh n ư c cho n th i i m i là ng n nh t.Trư ng i h c Tây B c .M i m t tr ng thái t i th i i m i ư c gán nhãn b ng kho ng cách c a ư ng i hi u qu c a nó so v i các bit nh n ư c.

xn thì t mã u tiên w0w1….wn s ư c s a u tiên thì l i thành x0x1….Lý – Tin. [bư c b]: Gi i thu t k t thúc t i th i i m b.xn . tìm t t c các ư ng i hi u qu d n n S. và nhãn c a c ch này là x0x1…. N u có nhi u hơn m t c nh hi u qu không th s a ư c Mai Văn Tám – B môn K thu t máy tính và M ng . gán nhãn cho S b ng kho ng cách c a các ư ng này.Khoa Toán . N u t t c các ư ng hi u qu t i th i i m này có cùng m t c nh u tiên. 37 [Bư c i=0]: Tr ng thái u tiên c a m t lư i t i th i i m 0 ư c gán nhãn là 0 vì t i th i i m này không có s chênh l ch nào v kho ng cách. [Bư c i+1]: Cho m i tr ng thái S.Trư ng i h c Tây B c .

Trư ng i h c Tây B c .Lý – Tin. 38 Mai Văn Tám – B môn K thu t máy tính và M ng .Khoa Toán .