You are on page 1of 25

www.paragraf.

rs
Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex

ZAKON
O ZATITI OD BUKE U IVOTNOJ SREDINI
("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 88/2010)

I OSNOVNE ODREDBE
Predmet zakona lan 1
Ovim zakonom ureuju se: subjekti zatite ivotne sredine od buke; mere i uslovi zatite od buke u ivotnoj sredini; merenje buke u ivotnoj sredini; pristup informacijama o buci; nadzor i druga pitanja od znaaja za zatitu ivotne sredine i zdravlje ljudi. Odredbe ovog zakona ne odnose se na buku koja nastaje na radnom mestu i u radnoj okolini, buku koja nastaje u prevoznom sredstvu, buku koja potie od vojnih aktivnosti na armijskim poligonima i aktivnosti na zatiti od elementarnih nepogoda, prirodnih i drugih udesa, buku od aktivnosti u domainstvu ili buku iz susednog domainstva, kao i na buku kojoj su izloeni oni koji je stvaraju.

Zatita ivotne sredine od buke lan 2


Zatita ivotne sredine od buke obezbeuje se utvrivanjem uslova i preduzimanjem mera zatite koje su deo integralnog sistema zatite ivotne sredine i odnose se na:

1) prostorno, urbanistiko i akustiko planiranje; 2) zvunu zatitu; 3) strateku procenu uticaja planova i programa, odnosno procenu uticaja projekata na ivotnu sredinu, kao i na izdavanje dozvole za izgradnju i rad postrojenja, odnosno obavljanje aktivnosti; 4) propisivanje graninih vrednosti indikatora buke u ivotnoj sredini; 5) proizvodnju, promet i upotrebu izvora buke; 6) akustiko zoniranje; 7) izradu stratekih karata buke; 8) izradu akcionih planova zatite od buke u ivotnoj sredini; 9) merenje i ocenu buke u ivotnoj sredini; 10) procenu tetnih efekata buke na zdravlje ljudi; 11) informisanje javnosti o buci i njenim tetnim efektima u ivotnoj sredini.

Znaenje izraza lan 3


Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledee znaenje: 1) buka u ivotnoj sredini jeste neeljen ili tetan zvuk (u daljem tekstu: buka); 2) izvor buke jeste svaki emiter neeljenog ili tetnog zvuka koji nastaje kao posledica aktivnosti ljudi. To moe da bude svaki ureaj, sredstvo za rad, saobraajno sredstvo, instalacija postrojenja, tehnoloki postupak, elektroakustiki ureaj. Izvorima zvuka smatraju se pokretni i nepokretni objekti koji pod odreenim okolnostima generiu zvuk, a takoe i otvoreni i zatvoreni

prostori za sport, igru, ples, predstave, koncerte, sluanje muzike i sl. kao i ugostiteljski objekti, garae, parking prostori i dr.; 3) tetni efekti jesu negativni uticaji buke na zdravlje ljudi; 4) uznemiravanje jeste stepen ometanja ljudi bukom, koji se utvruje ispitivanjem na licu mesta propisanim metodama procene; 5) indikator buke jeste fizika veliina kojom se opisuje buka u ivotnoj sredini, a koja je u uzajamnoj vezi sa tetnim efektom buke; 6) procena jeste metod koji se koristi za izraunavanje, predvianje ili merenje indikatora buke ili odgovarajuih tetnih efekata buke; 7) akustiko zoniranje jeste odreivanje granine vrednosti indikatora buke za razliita podruja prema njihovoj nameni; 8) aglomeracija jeste deo teritorije sa preko 100.000 stanovnika i sa takvom gustinom stanovnitva da se moe smatrati urbanizovanim podrujem; 9) glavni put jeste dravni put I i II reda, sa prosenim godinjim protokom saobraaja veim od tri miliona vozila; 10) glavna pruga jeste magistralna i regionalna pruga, sa prosenim godinjim protokom saobraaja veim od 30.000 vozova; 11) glavni aerodrom jeste civilni aerodrom sa vie od 50.000 operacija (poletanja ili sletanja) godinje, izuzimajui one za potrebe obuke na lakim vazduhoplovima; 12) izrada stratekih karata buke jeste predstavljanje podataka o postojeim ili procenjenim nivoima buke, ukljuujui prekoraenja propisanih graninih vrednosti, broja ljudi izloenih buci na nekom podruju ili broja domainstava izloenih odreenim vrednostima indikatora buke na odreenom podruju;

13) strateka karta buke jeste karta koja predstavlja podatke o nivoima buke na odreenom podruju i slui za procenu ukupne izloenosti buci odreenog podruja od razliitih izvora buke ili za predvianje ukupne buke na nekom podruju; 14) granina vrednost buke jeste najvia dozvoljena vrednost indikatora buke (u daljem tekstu: granina vrednost). Granine vrednosti mogu biti razliite za razliite izvore buke, odnosno za razliite akustike zone, kao i za razliite zatvorene i otvorene prostore u kojima borave ljudi; 15) akcioni planovi zatite od buke u ivotnoj sredini jesu planovi koji sadre mere zatite od buke i njenih efekata u ivotnoj sredini, kao i mere za smanjenje buke u sluaju prekoraenja graninih vrednosti; 16) akustiko planiranje jeste preduzimanje mera zatite od buke u budunosti, kao to su prostorno planiranje, projektovanje i planiranje sistema saobraaja, primena zvune zatite putem odgovarajue zvune izolacije i zvunih barijera, kao i praenje nivoa buke koju emituju izvori buke; 17) zvuna zatita jeste skup mera kojim se obezbeuje da zvuk pri prenosu iz jednog u drugi prostor bude oslabljen, kao i mere da se buka ureaja i instalacija u objektu smanji. Zvuna zatita podrazumeva i skup mera koje se sprovode u spoljnom prostoru, a koje utiu na smanjenje nivoa zvuka pri prostiranju. Zvuna zatita se realizuje projektovanjem i izvoenjem zvune izolacije konstrukcija i merama smanjenja, odnosno ogranienja buke; 18) zvuna izolacija jeste svojstvo graevinske konstrukcije da, u to veoj meri, sprei prenoenje zvune energije iz jednog prostora u drugi. Zvuna izolacija moe da bude od vazdunog ili strukturnog zvuka i ostvaruje se na objektu arhitektonsko-graevinskim merama koje spreavaju prenos zvuka iz jednog u drugi prostor; 19) akustika zona jeste podruje na ijoj je celoj povrini propisana jedinstvena granina vrednost indikatora buke.

II SUBJEKTI ZATITE IVOTNE SREDINE OD BUKE


Subjekti zatite

lan 4
Subjekti zatite ivotne sredine od buke na teritoriji Republike Srbije, u okviru svojih ovlaenja, jesu: 1) Republika Srbija; 2) autonomna pokrajina; 3) optina, grad, odnosno grad Beograd (u daljem tekstu: jedinica lokalne samouprave); 4) privredna drutva, pravna lica i preduzetnici koja u obavljanju privredne delatnosti emituju buku (u daljem tekstu: pravna i fizika lica); 5) naune i strune organizacije i druge javne slube, udruenja, graani, druga pravna i fizika lica.

Republika Srbija lan 5


Republika Srbija preko nadlenih organa i organizacija obezbeuje zatitu od buke u ivotnoj sredini na svojoj teritoriji. Ministarstvo nadleno za poslove zatite ivotne sredine (u daljem tekstu: Ministarstvo): 1) utvruje mere i uslove zatite od buke, odnosno zvune zatite u planovima, programima i projektima, ukljuujui i one na koje daje saglasnost u postupku strateke procene uticaja, procene uticaja projekata na ivotnu sredinu, odnosno u postupku izdavanja integrisane dozvole za rad postrojenja i aktivnosti; 2) predlae Vladi akcioni plan zatite od buke u ivotnoj sredini za teritoriju Republike Srbije; 3) koordinira i vri poslove zatite od buke u ivotnoj sredini od znaaja za Republiku Srbiju;

4) propisuje i utvruje ispunjenost uslova za ovlaivanje strunih organizacija za merenje buke u ivotnoj sredini, u skladu sa ovim zakonom; 5) vri nadzor i kontrolu primene mera zatite od buke u ivotnoj sredini.

Agencija za zatitu ivotne sredine lan 6


Agencija za zatitu ivotne sredine (u daljem tekstu: Agencija) obezbeuje izradu stratekih karata buke iz nadlenosti Republike Srbije, vodi i aurira bazu podataka iz monitoringa buke u informacionom sistemu zatite ivotne sredine, u skladu sa zakonom kojim se ureuje zatita ivotne sredine.

Autonomna pokrajina lan 7


Autonomna pokrajina: 1) utvruje mere i uslove zatite od buke, odnosno zvune zatite u planovima, programima i projektima, ukljuujui i one na koje daje saglasnost u postupku strateke procene uticaja, procene uticaja projekata na ivotnu sredinu, odnosno u postupku izdavanja integrisane dozvole za rad postrojenja i aktivnosti; ta. 2) i 3) (brisane) 4) obezbeuje finansiranje monitoringa buke u ivotnoj sredini na svojoj teritoriji; 5) vri nadzor i kontrolu primene mera zatite od buke u ivotnoj sredini. Autonomna pokrajina svojim aktom odreuje organe nadlene za obavljanje poslova iz stava 1. ovog lana. Poslovi iz stava 1. ta. 1), 4) i 5) ovog lana obavljaju se kao povereni poslovi.

Jedinica lokalne samouprave lan 8


Jedinica lokalne samouprave: 1) utvruje mere i uslove zatite od buke, odnosno zvune zatite u planovima, programima i projektima, ukljuujui i one na koje daje saglasnost u postupku strateke procene uticaja, procene uticaja projekata na ivotnu sredinu, odnosno u postupku izdavanja integrisane dozvole za rad postrojenja i aktivnosti; 2) vri akustiko zoniranje na svojoj teritoriji, odreuje mere zabrane i ogranienja u skladu sa ovim zakonom; 3) (brisana) 4) donosi lokalni akcioni plan zatite od buke u ivotnoj sredini, odnosno obezbeuje uslove i stara se o njegovom sprovoenju; 5) obezbeuje finansiranje monitoringa buke u ivotnoj sredini na teritoriji jedinice lokalne samouprave; 6) vri nadzor i kontrolu primene mera zatite od buke u ivotnoj sredini. Jedinica lokalne samouprave svojim aktom odreuje organe i slube nadlene za obavljanje poslova iz stava 1. ovog lana. Poslovi iz stava 1. ta. 1), 2), 5) i 6) ovog lana obavljaju se kao povereni poslovi.

Obaveze subjekata zatite lan 9


Subjekti zatite ivotne sredine od buke odgovorni su za svaku aktivnost ili nepreduzimanje mera kojima se prouzrokuje izloenost buci iznad graninih vrednosti.

Pravna i fizika lica koja obavljanjem svojih delatnosti utiu ili mogu uticati na izloenost buci duna su da obezbede: uee u trokovima zatite od buke u ivotnoj sredini u okviru investicionih, tekuih i proizvodnih trokova; praenje uticaja svoje delatnosti na buku; sprovoenje odgovarajuih mera zatite od buke, u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se ureuje zatita ivotne sredine.

Saradnja u zatiti ivotne sredine od buke lan 10


Subjekti zatite ivotne sredine od buke duni su da meusobno sarauju, obezbeuju koordinaciju i usklaivanje u donoenju i sprovoenju mera i odluka, u skladu sa ovim zakonom i posebnim zakonima kojima se ureuje zatita ivotne sredine. Republika Srbija ostvaruje saradnju u oblasti zatite ivotne sredine od buke sa drugim dravama i meunarodnim organizacijama, a posebno sa susednim dravama za podruja uz dravnu granicu iz lana 21. ovog zakona.

III MERE I USLOVI ZATITE OD BUKE U IVOTNOJ SREDINI


1. Preventivne mere Prostorno, urbanistiko i akustiko planiranje lan 11
U prostornim i urbanistikim planovima obezbeuju se mere i uslovi zatite od buke, a naroito: 1) meusobni prostorni raspored infrastrukture, industrijskih, stambenih, rekreacionih i drugih zona i objekata; 2) akustiko zoniranje i utvrivanje posebnih reima korienja tih podruja.

Projekti, planovi i programi na koje se primenjuju zakoni kojima se ureuje postupak strateke procene uticaja na ivotnu sredinu, odnosno procene uticaja projekata na ivotnu sredinu moraju sadrati procenu nivoa buke i mere zatite od buke u ivotnoj sredini.

Zvuna zatita lan 12


Prostorno i urbanistiko planiranje i realizacija projekata iz lana 11. stav 2. ovog zakona obuhvataju i mere zvune zatite koje se obezbeuju kroz planiranje namenske upotrebe prostora, planiranje saobraaja, smanjenje buke merama zvune zatite i kontrolu izvora buke. Pri projektovanju, graenju i rekonstrukciji objekata saobraajne infrastrukture, industrijskih objekata, stambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih objekata nosilac projekta duan je da sprovede mere zvune zatite u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima.

Utvrivanje ispunjenosti uslova zatite od buke lan 13


U postupku procene uticaja projekata na ivotnu sredinu predviaju se mogui neposredni i posredni tetni efekti buke na ivotnu sredinu. U studiji o proceni uticaja na ivotnu sredinu utvruju se uslovi i mere kojima se tetni efekti buke mogu spreiti, smanjiti ili otkloniti u skladu sa zakonom kojim se ureuje procena uticaja na ivotnu sredinu. Uslovi za rad postrojenja i aktivnosti za koja se izdaje integrisana dozvola sadre mere zatite od buke u skladu sa zakonom kojim se ureuje integrisano spreavanje i kontrola zagaivanja ivotne sredine. U postupku tehnikog pregleda i izdavanja upotrebne dozvole za projekte za koje nije potrebna izrada procene uticaja na ivotnu sredinu, za projekte za koje je izraena studija o proceni uticaja na ivotnu sredinu utvruje se ispunjenost uslova i mera zatite od buke, odnosno zvune zatite.

2. Indikatori buke i granine vrednosti Indikatori buke lan 14


Indikatori buke koriste se u cilju utvrivanja nivoa buke u ivotnoj sredini, za procenu i predvianje nivoa buke i njenih efekata, izradu stratekih karata buke i planiranje mera zatite od buke. Vrednost indikatora buke u ivotnoj sredini utvruje se primenom metoda merenja, prorauna ili procene, u skladu sa ovim zakonom.

Granine vrednosti lan 15


Zabranjeno je emitovanje buke u ivotnoj sredini iznad propisanih graninih vrednosti. Granine vrednosti iskazuju se indikatorima buke u skladu sa ovim zakonom. Vlada propisuje indikatore buke, granine vrednosti, metode za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i tetnih efekata buke u ivotnoj sredini i na zdravlje ljudi, kao i vrste i nain prikupljanja podataka potrebnih za njihovo ocenjivanje.

3. Pojedinani izvori buke Proizvodnja, promet i upotreba izvora buke lan 16


Maine, prevozna sredstva, ureaji i oprema koji se proizvode u Republici Srbiji ili se uvoze na teritoriju Republike Srbije moraju, radi stavljanja u promet, odnosno upotrebu, biti usklaeni sa tehnikim propisima koji se odnose na granini nivo buke pod odreenim uslovima upotrebe, a relevantni podaci o buci u uslovima upotrebe moraju biti oznaeni na proizvodu u skladu sa posebnim propisima.

Mere zatite od buke vezane za izbor i upotrebu maina, ureaja, sredstava za rad i prevozna sredstva sprovode se primenom najboljih dostupnih tehnika koje su tehniki i ekonomski isplative, u skladu sa zakonom. Izvori buke koji se koriste za obavljanje delatnosti, a koji se privremeno koriste ili se trajno postavljaju u otvorenom prostoru na nivou tla, nepokretne i pokretne objekte ili se koriste na vodi ili u vazduhu moraju imati podatke o nivou zvune snage koju emituju pri propisanim uslovima korienja i odravanja.

Zoniranje lan 17
U akustikim zonama moe se zabraniti ili ograniiti upotreba izvora buke, odnosno obavljanje delatnosti i drugih aktivnosti koje prouzrokuju buku iznad propisanih graninih vrednosti. U zonama iz stava 1. ovog lana nivoi buke ne mogu biti iznad propisanih graninih vrednosti. Akustike zone, mere zabrane i ogranienja iz st. 1. i 2. ovog lana odreuje jedinica lokalne samouprave. Ministar nadlean za poslove zatite ivotne sredine (u daljem tekstu: ministar) propisuje metodologiju za odreivanje akustikih zona.

Odravanje javnih skupova i aktivnosti lan 18


Organizatori javnih skupova, zabavnih i sportskih priredbi i drugih aktivnosti na otvorenom i u zatvorenom prostoru duni su da u prijavi za odravanje javnih skupova i aktivnosti dostave podatke o merama zatite od buke ukoliko upotreba zvunih i drugih ureaja moe prekoraiti propisane granine vrednosti. Mere zatite od buke odreuje jedinica lokalne samouprave na zahtev organizatora javnih skupova i aktivnosti.

4. Strateke karte buke lan 19


Strateke karte buke predstavljaju podatke o postojeim i procenjenim nivoima buke, koji su prikazani indikatorima buke. Strateke karte buke sadre prikaz podataka o stanju buke u ivotnoj sredini, a naroito: 1) postojei, prethodni i procenjeni nivo buke u ivotnoj sredini izraen indikatorima buke; 2) mesta prekoraenja propisanih graninih vrednosti; 3) procenu broja domainstava, kola i bolnica na odreenom prostoru koje su izloene buci iznad propisanih graninih vrednosti; 4) procenu broja ljudi koji se nalaze na odreenom prostoru izloenom buci iznad propisanih graninih vrednosti; 5) druge propisane podatke, u skladu sa ovim zakonom.

Izrada stratekih karata buke lan 20


Strateke karte buke obavezno se izrauju za aglomeracije sa vie od 100.000 stanovnika, za glavne puteve sa prosenim godinjim protokom saobraaja veim od 3.000.000 vozila, za glavne pruge sa prosenim godinjim protokom saobraaja veim od 30.000 vozova i za glavne aerodrome. Izradu stratekih karata buke iz stava 1. ovog lana na celoj teritoriji Republike Srbije obezbeuje Agencija uz uee subjekata zatite iz lana 4. ovog zakona. Subjekti iz lana 4. ovog zakona obavezni su da za potrebe izrade stratekih karata buke iz stava 1. ovog lana obezbede potrebne podatke.

Strateke karte buke revidiraju se najmanje jednom u pet godina raunajui od dana poetka njihove pripreme. Strateke karte buke koriste se kao osnova za izradu akcionih planova zatite od buke u ivotnoj sredini i kao sredstvo za obavetavanje javnosti o nivou buke u ivotnoj sredini i njenim tetnim efektima. Ministar i ministar nadlean za poslove saobraaja blie ureuju sadrinu i metode izrade stratekih karata buke, kao i nain njihovog prikazivanja javnosti. Vlada na predlog Ministarstva donosi plan aktivnosti i izvore finansiranja za izradu stratekih karata buke iz stava 1. ovog lana.

5. Akcioni planovi Akcioni plan zatite od buke u ivotnoj sredini lan 21


Akcioni plan zatite od buke u ivotnoj sredini za drumski, vazduni i elezniki saobraaj, kao i za podruja uz dravnu granicu donosi Vlada. Akcioni plan iz stava 1. ovog lana priprema Ministarstvo zajedno sa ministarstvom nadlenim za poslove saobraaja i privrede. Akcioni plan za aglomeracije na teritoriji jedinice lokalne samouprave, kao i za postrojenja i aktivnosti za koje integrisanu dozvolu izdaje jedinica lokalne samouprave priprema i donosi jedinica lokalne samouprave. Ministarstvo daje saglasnost na akcioni plan za aglomeracije na teritoriji jedinice lokalne samouprave. Akcioni planovi donose se, odnosno revidiraju za period od pet godina.

Akcioni planovi se razmatraju i eventualno revidiraju u sluaju pojave znaajnih promena u postojeem nivou buke u ivotnoj sredini, a najmanje svake pete godine.

Sadrina akcionih planova lan 22


Akcioni planovi iz lana 21. ovog zakona sadre, i to: 1) opis aglomeracije, glavne puteve, glavne pruge i glavne aerodrome, odnosno druge izvore buke u aglomeraciji; 2) podatke o nadlenim organima i osnovama za izradu akcionog plana; 3) podatke o prekoraenim graninim vrednostima; 4) rezime rezultata izrade stratekih karata buke; 5) procenu broja stanovnika izloenih buci, identifikaciju problema i situaciju koju treba poboljati; 6) sve mere koje su ve preduzete za smanjenje buke, kao i sve projekte u pripremi; 7) srednjorone i dugorone mere i aktivnosti koje nadleni organi treba da preduzmu za period od pet godina, ukljuujui mere za ouvanje nivoa buke u zonama gde je to stanje zadovoljavajue (planiranje saobraaja, korienje zemljita, tehnike mere na izvorima buke, izbor tiih izvora buke, smanjenje prenosa zvuka, pravne, ekonomske i podsticajne mere); 8) procenu broja stanovnika ugroenih bukom (koji su uznemiravani bukom, imaju poremeen san i dr.); 9) rezultate uea javnosti u postupku pripreme akcionih planova; 10) izvore finansiranja (sredstva budeta i druga finansijska sredstva, ocena efikasnosti i oekivane koristi u odnosu na trokove);

11) nain vrednovanja akcionog plana u pogledu primene i rezultata. Ministar propisuje metodologiju za izradu akcionih planova.

IV MERENJE BUKE U IVOTNOJ SREDINI


Monitoring buke lan 23
Monitoring buke vri se sistematskim merenjem, ocenjivanjem ili proraunom odreenog indikatora buke, u skladu sa ovim zakonom. Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave u okviru svoje nadlenosti utvrene zakonom, obezbeuju procenu, praenje i kontrolu nivoa buke u ivotnoj sredini u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se ureuje zatita ivotne sredine. Podaci iz monitoringa buke sastavni su deo jedinstvenog informacionog sistema ivotne sredine u skladu sa zakonom kojim se ureuje zatita ivotne sredine. Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave obezbeuju finansijska sredstva za monitoring buke. Ministar propisuje metodologiju za izradu i voenje informacionog sistema buke.

Pojedinano merenje buke lan 24


Pravno lice ili preduzetnik koje je vlasnik, odnosno korisnik izvora buke duno je da na propisan nain obezbedi merenje buke i izradu izvetaja o merenju buke i snosi trokove merenja buke u zoni uticaja, u skladu sa ovim zakonom. Ministar propisuje metode merenja buke, sadrinu i obim izvetaja o merenju buke.

Ovlaene strune organizacije za merenje buke

lan 25
Merenje buke u ivotnoj sredini moe da vri ovlaena struna organizacija ako ispunjava propisane uslove za merenje buke u skladu sa ovim zakonom. Zahtev za dobijanje ovlaenja za merenje buke struna organizacija podnosi Ministarstvu. Uz zahtev iz stava 2. ovog lana prilae se dokumentacija kojom se potvruje ispunjenost uslova za merenje buke u pogledu prostora, kadrova, opreme i metoda za merenje buke u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona. Ispunjenost uslova za ovlaivanje strunih organizacija iz stava 3. ovog lana za merenje buke utvruje ministar, reenjem. Ovlaenje iz stava 4. ovog lana vai za period od etiri godine i moe se obnoviti. Ovlaenje za merenje buke ministar oduzima ako se naknadno utvrdi da ovlaena struna organizacija ne ispunjava propisane uslove ili se utvrdi da je ovlaenje izdato na osnovu netanih i neistinitih podataka. Reenje iz st. 4. i 6. ovog lana je konano i protiv njega se moe pokrenuti upravni spor. Ministar blie propisuje uslove koje struna organizacija mora da ispunjava za merenje buke, kao i dokumentaciju koja se podnosi uz zahtev za dobijanje ovlaenja za merenje buke.

Informacioni sistem lan 26


Strateke karte buke su deo jedinstvenog informacionog sistema ivotne sredine u skladu sa zakonom kojim se ureuje zatita ivotne sredine.

V PRISTUP INFORMACIJAMA O BUCI


Obavetavanje javnosti

lan 27
Dravni organi, organi jedinice lokalne samouprave, ovlaene i druge organizacije dune su da obezbede pristup javnosti informacijama i podacima iz stratekih karata buke u ivotnoj sredini i akcionih planova iz lana 21. ovog zakona, u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se ureuje zatita ivotne sredine. Informacije i podaci iz stava 1. ovog lana moraju biti saopteni javnosti jasno, razumljivo i pristupano, uz upotrebu najpogodnijih informacionih tehnologija.

Podaci o buci lan 28


Podaci o buci u ivotnoj sredini sastavni su deo izvetaja o stanju ivotne sredine u Republici Srbiji.

VI NADZOR
Nadzor nad radom lan 29
Ministarstvo vri nadzor nad radom Agencije, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave, kao i ovlaenih pravnih lica, u vrenju poverenih poslova.

Inspekcijski nadzor lan 30


Inspekcijski nadzor nad primenom odredaba ovog zakona i propisa donetih za njegovo izvravanje vri Ministarstvo, ako ovim zakonom nije drukije propisano. Inspekcijski nadzor Ministarstvo vri preko republikog inspektora za zatitu ivotne sredine u okviru delokruga utvrenog ovim zakonom.

Autonomna pokrajina vri inspekcijski nadzor nad izvravanjem poslova poverenih ovim zakonom preko inspektora za zatitu ivotne sredine. Jedinica lokalne samouprave vri inspekcijski nadzor nad izvravanjem poslova poverenih ovim zakonom preko inspektora za zatitu ivotne sredine.

Prava i dunosti inspektora lan 31


U vrenju inspekcijskog nadzora republiki inspektor za zatitu ivotne sredine, inspektor za zatitu ivotne sredine autonomne pokrajine i inspektor za zatitu ivotne sredine jedinice lokalne samouprave (u daljem tekstu: inspektor) ima pravo i dunost da utvruje: 1) da li se spreavanje, smanjivanje i otklanjanje tetnih efekata buke vri u skladu sa reenjem nadlenog organa kojim su utvrene mere zatite od buke; 2) da li se merenje buke obavlja u skladu sa odredbama ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona; 3) da li su nivoi buke u akustikoj zoni iznad propisane granine vrednosti; 4) da li se izrauju strateke karte buke; 5) da li se donose i sprovode akcioni planovi zatite od buke u ivotnoj sredini, odnosno lokalni akcioni planovi; 6) da li se sprovode posebne mere zatite od buke u ivotnoj sredini, odnosno druge propisane mere, u skladu sa ovim zakonom.

Ovlaenja inspektora lan 32


U vrenju inspekcijskog nadzora iz lana 31. ovog zakona, inspektor je ovlaen da:

1) naredi, u odreenom roku, otklanjanje nepravilnosti; 2) zabrani ili ogranii korienje ili upotrebu maina, prevoznih sredstava, opreme i ureaja koji nisu u skladu sa tehnikim propisima; 3) zabrani ili ogranii na odreeno vreme korienje izvora buke ili vrenje delatnosti i drugih aktivnosti koje predstavljaju izvor buke na odreenom podruju, odnosno u odreenoj akustikoj zoni iznad propisanih graninih vrednosti; 4) naredi sprovoenje akustikih mera zatite od buke; 5) zabrani proizvodnju i promet odreenih proizvoda i vrenje odreenih aktivnosti, na odreeno vreme; 6) zabrani, odnosno ogranii upotrebu izvora buke dok se ne preduzmu mere zatite od buke; 7) zabrani upotrebu maina, opreme i ureaja koji nemaju podatke o zvunoj snazi koju emituju pod odreenim uslovima upotrebe; 8) zabrani obavljanje delatnosti i ostalih aktivnosti u objektu koji zbog buke ometaju odmor i noni mir na vremenski period od 30 dana, odnosno 60 dana u sluaju ponovljenog ometanja bukom, ako to nije mogue postii merom zabrane upotrebe izvora buke; 9) zabrani obavljanje delatnosti, odnosno aktivnosti ako su iste zapoete bez reenja nadlenog organa kojim se utvruje da su sprovedene mere zatite od buke; 10) naredi dostavljanje podataka za informacioni sistem; 11) naredi izvrenje drugih propisanih obaveza u odreenom roku. U vrenju inspekcijskih poslova inspektor moe privremeno oduzeti predmete, opremu ili ureaje ija upotreba nije dozvoljena ili koji su nastali, odnosno kojima su izvrene nedozvoljene radnje.

U vrenju nadzora nad primenom mera zatite od buke inspektor ima i ovlaenja i dunosti utvrene drugim propisima.

VII NADLENOST ZA REAVANJE O ALBI


lan 33
O merama iz lana 32. ovog zakona inspektor donosi reenje. Na reenje inspektora moe se izjaviti alba ministru u roku od 15 dana od dana prijema reenja. alba ne zadrava izvrenje reenja. O albi na prvostepeno reenje nadlenog organa optine, odnosno grada, odnosno grada Beograda, koje je doneto u vrenju poverenih poslova, reava ministar. O albi na prvostepeno reenje nadlenog organa autonomne pokrajine reava ministar. O albi na prvostepeno reenje podrune jedinice ministarstva reava ministar. O albi na prvostepeno reenje ministarstva, reava Vlada.

VIII KAZNENE ODREDBE


Prekraji lan 34
Novanom kaznom od 500.000 do 1.000.000 dinara kaznie se za prekraj privredno drutvo, preduzee ili drugo pravno lice ako: 1) ne sprovodi mere zvune zatite (lan 12. stav 2); 2) emituje buku iznad propisanih graninih vrednosti (lan 15. stav 1);

3) proizvodi, odnosno uvozi, radi stavljanja u promet odnosno upotrebu, maine, prevozna sredstva, ureaje i opremu protivno odredbama lana 16. stav 1. ovog zakona; 4) izvori buke iz lana 16. stav 3. ovog zakona nemaju podatke o nivou zvune snage koju emituju; 5) emituje buku u akustikoj zoni iznad propisanih graninih vrednosti (lan 17. stav 2); 6) odrava javni skup i aktivnost suprotno odreenim merama zatite od buke (lan 18. stav 1); 7) ne obezbedi merenje buke i izradu izvetaja o merenju buke koju emituje (lan 24. stav 1). Za prekraj iz stava 1. ovog lana kaznie se i odgovorno lice u pravnom licu novanom kaznom od 25.000 do 50.000 dinara. Za prekraj iz stava 1. ovog lana kaznie se preduzetnik novanom kaznom od 250.000 do 500.000 dinara. Za prekraj iz stava 1. ovog lana kaznie se fiziko lice novanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana.

Zatitne mere uz kaznu za prekraj lan 35


Za prekraj iz lana 34. ovog zakona pravnom licu moe se uz kaznu izrei i zatitna mera zabrane vrenja odreene delatnosti u trajanju do tri godine, a odgovornom licu u pravnom licu da vri odreene poslove u trajanju do jedne godine. Za prekraj iz lana 34. ovog zakona moe se uz kaznu izrei i zatitna mera oduzimanja predmeta koji su upotrebljeni ili namenjeni za izvrenje prekraja, odnosno koji su nastali izvrenjem prekraja.

Prekraj odgovornog lica u organu dravne uprave, imaocu javnih ovlaenja, odnosno ovlaenom pravnom licu

lan 36
Novanom kaznom od 25.000 do 50.000 dinara kaznie se za prekraj odgovorno lice u organu dravne uprave, imaocu javnih ovlaenja, odnosno ovlaenom pravnom licu ako: 1) prostorni i urbanistiki planovi, odnosno planovi, projekti i programi na koje se primenjuju zakoni kojima se ureuje postupak strateke procene uticaja na ivotnu sredinu, postupak procene uticaja projekata na ivotnu sredinu, ne sadre odgovarajue mere zatite od buke, odnosno mere zvune zatite (lan 5. stav 2. taka 1), lan 7. stav 1. taka 1) i lan 8. stav 1. taka 1); 2) odrava javni skup i aktivnost suprotno odreenim merama zatite od buke (lan 18. stav 1); 3) odobri odravanje javnog skupa i aktivnosti bez odreenih mera zatite od buke (lan 18. stav 2); 4) ne izrauje strateke karte buke u skladu sa odredbama ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona (lan 20. st. 2, 3. i 4); 5) ne obavlja monitoring buke u skladu sa odredbama ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona (lan 23. stav 2); 6) vri merenje buke u ivotnoj sredini bez propisanog ovlaenja, odnosno suprotno propisima (lan 25. stav 1); 7) ne vodi podatke iz monitoringa buke, ne dostavlja te podatke na propisan nain, odnosno ne dostavlja Agenciji strateke karte buke u propisanom roku (lan 26); 8) ne obezbedi informisanje javnosti o buci (lan 27).

IX PRELAZNE I ZAVRNE ODREDBE


Rok za donoenje propisa lan 37

Propisi iz lana 15. stav 3, lana 17. stav 4, lana 20. stav 7, lana 22. stav 2, lana 24. stav 2. i lana 25. stav 8. ovog zakona donee se u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Jedinica lokalne samouprave donee akt iz lana 17. stav 3. ovog zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu propisa iz lana 17. stav 4. ovog zakona.

Rok za izradu stratekih karata buke i akcionih planova lan 38


Strateke karte buke za aglomeracije sa vie od 250.000 stanovnika, za glavne puteve sa prosenim godinjim protokom saobraaja veim od 6.000.000 vozila, za glavne pruge sa prosenim godinjim protokom saobraaja veim od 60.000 vozova i za glavne aerodrome, izradie se najkasnije do 30. juna 2012. godine. Strateke karte buke za aglomeracije sa vie od 100.000 stanovnika, za glavne puteve sa prosenim godinjim protokom saobraaja veim od 3.000.000 vozila, za glavne pruge sa prosenim godinjim protokom saobraaja veim od 30.000 vozova i za aerodrome koji nisu obuhvaeni stavom 1. ovog lana, izradie se najkasnije do 31. decembra 2017. godine. Akcioni planovi zatite od buke u ivotnoj sredini iz lana 21. ovog zakona donee se u roku od godinu dana od dana izrade stratekih karata buke iz st. 1. i 2. ovog lana.

Rok za usklaivanje poslovanja lan 39


Pravna lica i preduzetnici koji su do dana stupanja na snagu ovog zakona obavljali poslove merenja buke na osnovu ovlaenja izdatih u skladu sa vaeim propisima duni su da pribave ovlaenje za merenje buke u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu propisa iz lana 25. stav 8. ovog zakona.

Pravna lica i preduzetnici koji koriste izvore buke za koje nema podataka o zvunoj snazi koju emituju, duni su da obezbede te podatke u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Prestanak vaenja ranijeg zakona i primena vaeih propisa lan 40


Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da vae odredbe Zakona o zatiti ivotne sredine ("Slubeni glasnik RS", br. 66/91, 83/92, 53/93 - dr. zakon, 67/93 - dr. zakon, 48/94 - dr. zakon, 53/95 i 135/04) kojima se ureuje zatita od buke. Do donoenja propisa iz lana 15. stav 3. i lana 24. stav 2. ovog zakona primenjuje se Pravilnik o dozvoljenom nivou buke u ivotnoj sredini ("Slubeni glasnik RS", broj 54/92).

Stupanje na snagu lan 41


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slubenom glasniku Republike Srbije".

Samostalni lanovi Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zatiti od buke u ivotnoj sredini
("Sl. glasnik RS", br. 88/2010)

lan 13
Strateke karte buke za aglomeracije sa vie od 250.000 stanovnika, za glavne puteve sa prosenim godinjim protokom saobraaja veim od 6.000.000 vozila, za glavne pruge sa prosenim godinjim protokom saobraaja veim od 60.000 vozova i za glavne aerodrome, izradie se najkasnije do 30. juna 2015. godine.

Strateke karte buke za aglomeracije sa vie od 100.000 stanovnika, za glavne puteve sa prosenim godinjim protokom saobraaja veim od 3.000.000 vozila, za glavne pruge sa prosenim godinjim protokom saobraaja veim od 30.000 vozova i za aerodrome koji nisu obuhvaeni stavom 1. ovog lana, izradie se najkasnije do 31. decembra 2020. godine. Akcioni planovi zatite od buke u ivotnoj sredini iz lana 21. ovog zakona donee se u roku od godinu dana od dana izrade stratekih karata buke iz st. 1. i 2. ovog lana.

lan 14
Propisi na osnovu ovog zakona donee se najkasnije do 30. juna 2011. godine.

lan 15
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slubenom glasniku Republike Srbije".