You are on page 1of 6

Lịch sử kinh tế quốc dân

Hoàn cảnh trong nước: - Hội lần 3 khóa 11 tháng 12- 1978 của Đảng cộng sản Trung Quốc đã vạch rõ nguyên nhân gây nên sự trì trệ của nền kinh tế xã hội. Từ việc xem xét đánh giá thực trạng kinh tế xã hội các nhà lãnh đạo đã đề ra những biện pháp để điều chỉnh cơ cấu kinh tế đã mất cân đối. - Sau 20 ( 58-78) kinh tế Trung Quốc rơi vào tình trạng trì trệ kém phát triển: nông nghiệp:700 triệu nông dân với lao động thủ công là chủ yếu, công nghiêp: nhiều ngành công nghiệp rất lạc hậu. Trình độ sản xuất thấp kém, kinh tế tự nhiên và nửa tự nhiên chiếm tỷ trọng tương đối trong nền kinh tế. Việc đóng cửa lâu ngày của nền kinh tế cũng gây trì trệ cho sản xuất và dẫn đến tụt hậu cho kinh tế. Nguyên nhân chính là mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung. - Lãnh đạo trung quốc xác định đường lối đổi mới tư duy: nhận thức nền kinh tế thị trường phù hợp với kinh tế xã hội chủ nghĩa. Hoàn cảnh nước ngoài: - 1960-1970 kt các nước tư bản chủ nghĩa phát triển nhanh tróng, nó kích thích mở cửa ở TQ - Các nước LX và Đông âu cũng thực hiện những cải cách kt chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu, kinh tế các nước trong giai đoạn này tăng trưởng cao. Nội dung cải cách: - Chủ trương xây dựng một nền kinh tế hàng hóa xã hội chủ nghĩa và nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa ( từ 1992 ) Xuât phát từ quan điểm TQ cho rằng nền kinh tế XHCN không phải do kế hoạch điều tiết mà có thể thực hiện sự kết hợp giữa kế hoạch và thị trường. TQ khẳng định KTXHCN là “ kinh tế hàng hóa có kế hoạch trên cơ sở chế độ công hữu” và “ thực hiện kinh tế kế hoạch cùng với việc vận dụng quy luật giá trị và phát triển kinh tế hàng hóa là thống nhất với nhau, đối lập chúng với nhau là sai lầm”. - Khôi phục và duy trì nền kinh tế nhiều thành phần: + Đa dạng hóa các loại hình sở hữu trong điều kiện lấy chế độ công hữu làm chủ thể, có thể tách rời quyền sở hữu và quyền kinh doanh. + Đối với kinh tế tư nhân được khuyến khích phát triển, các hình thức kinh tế tư bản nhà nước được chú trọng. Áp dụncác chính sách khoán cho cả nông nghiệp và công nghiệp. Trong hoạt động kinh tế cho phép tự do cạnh tranh, giải thể doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, thi hành chế độ hợp đồng lao động + Đối với khu vực kt quốc doanh đi vào hoạch toán + Nông nghiệp: cho phép quyền sở hữu ruộng đất, cho phép chuyển nhượng theo phương châm “ li điền bất li hương”.Nhờ đó đa dạng hóa các ngành nghề thúc đẩy nông thôn phát triển và thu nhập người dân tăng lên. - Chủ trương điều chỉnh lại cơ cấu nền kinh tế vốn đã mất cân đối từ trước Chuyển từ thứ tự ưu tiên “ CN nặng- CN nhẹ- nông nghiệp” sang “ nông nghiệp- CN nhẹ- CN nặng”. Thực hiện hiện đại hóa nghiệp bằng hiện đại hóa công nghệ và hiện đại hóa cơ cấu kinh tế. Nông nghiệp làm cơ sở, công nghiệp nặng hỗ trợ cho công nghiệp nhẹ phát triển. - Chủ trương thực hiện chính sách mở cửa Trung quôc coi đây là đường lối chiến lược không thay đổi và là điều kiện cơ bản để hiện đại hóa. TQ từ 1992 đẩy nhanh mở cửa: + Trao đổi hàng hóa với các nước trên thế giới đặc biệt là các nước phát triển, thu hút đầu tư, mở rộng du lịch và xuất khẩu lao động + Đặc biệt: chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng “ xây tổ ấm, đón phượng hoàng”. Cụ thể: xây dựng các đặc khu kinh tế , ở đây có rất nhiều ưu đãi , môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư từ nước ngoài. - Tiến hành cải cách thể chế chính trị: bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, tăng cường pháp chế, nhận định chức năng lanh đạo của đảng và chức năng thực hiện của nhà nước, giảm số lượng và tăng chất lượng đội ngũ cán bộ nhà nước. Thành tựu: - Kinh tế tăng trưởng nhanh Từ 1979 đến 2005 tốc độ tăng trưởng đạt bình quân 9.5% 1 năm. Theo thống kê của IMF 2007 Trung quốc đứng thứ 4 về GDP là 3,25 nghìn tỷ $. Đứng đầu thế giới về dự trữ ngoại tệ. Thu nhập của người dân TQ cũng tăng cao, cơ cấu tiêu dùng của nhân dân nông thôn và thành thị có xu hướng nâng cao chất lượng. - Cơ cấu có sự chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa: nông nghiệp giảm, công nghiệp và dịch vụ tăng. Các loại hình kinh tế dịch vụ về tài chính, tiền tê, thương mại, du lịch hình thành và phát triển. Có một loạt hệ thống các ngân hàng. Về khoa học kỹ thuật: đổi mới công nghệ, nâng cấp hiện đại hóa công nghiệp, kỹ thuật phát triển có thể xuất khẩu ra nước ngoài.

gÊp 15 lÇn so víi ViÖt Nam • ChÝnh trÞ: Thµnh viªn th­êng trùc Héi ®ång b¶o an LHQ • Kinh tÕ: Lµ ®èi t¸c th­¬ng m¹i khæng lå trªn thÞ tr­êng thÕ giíi • 1974: Mü xãa bá cÊm vËn .. _ Vôùi noâng nghieäp. noâng thoân TQ thöïc hieän roäng khaép nhieàu hình thöùc khoaùn saûn phaåm . naêm 1993 laø 456. 40% táo. Saûn löôïng löông thöïc taêng nhanh. cung cấp mặt hàng cho công nghiệp và xuất khẩu. Ñeå tieán haønh hoaït ñoäng môû cöûa. neáu naêm 1978 laø trieäu taán thì naêm 1987 laø 402 trieäu taán. haøng tieâu duøng vaø nhöõng ngaønh coâng nghieäp ñaùp öùng nhu caàu caáp baùch cuûa ñaát nöôùc. 24% bông. Cheá ñoä khoaùn ñaõ ñem laïi nhöõng thaéng lôïi cô baûn cho noâng nghieäp. bình quân mỗi năm 14. Chu Haûi. Caâu 16 : Noäi Dung Caûi Caùch Vaø Môû Cöûa Ôû Trung Quoác (Töø 1978) Trong Ñieàu Kieän Lòch Söû Naøo ? * Ñieàu kieän lòch söû _ Vaøo thaùng 11 naêm 1978 taïi hoäi nghò laàn 3 khoaù 11.01 triệu xe con tăng 53. mía.4 trieäu taán. TQ cho XD laïi caùc ñaëc khu kinh teá. _Cuøng vôùi caûi caùch kinh teá TQ coøn tieán haønh caûi caùch theå cheá chính trò. Töø vieäc xem xeùt vaø ñaùnh giaù thöïc traïng kinh teá xaõ hoäi caùc nhaø laõnh ñaïo cuûa Trung Quoác ñaõ ñeà ra nhöõng bieän phaùp ñeå ñieàu chænh laïi cô caáu kinh teá ñaõ maát caân ñoái. trong đó2.47 triệu tấn. boû ñi nhöõng quan nieäm truyeàn thoáng vaø xaùc laäp moái quan heä môùi laø keát caáu cuûa cheá ñoä sôû höõu phaûi do tính chaát cuûa söùc saûn xuaát quyeát ñònh . 30% cà chua. • Trung Quèc lµ mét n-íc lín: DiÖn tÝch: lín thø 3 thÕ giíi. thòt…. _ Töø öu tieân phaùt trieån coâng nghieäp naëng chuyeån sang öu tieân phaùt trieån saûn xuaát coâng nghieäp nheï.Công nghiệp: Sản xuất công nghiệp tăng trưởng với tốc độ cao. Sự phát triển của nông nghiệp tạo điều kiện cho sự phát triển của kinh tế. Sự phát triển công nghiệp luôn cao hơn các ngành khác và thúc đẩy công nghiệp hóa ở Trung Quốc tiến lên giai đoạn mới. tỏi. 1997 đạt 494. chứng minh tính xã hội chủ nghĩa trong cải cách mở cửa . Đứng đầu thế giới về rau khô. giá trị sản phẩm CN năm 1997 tăng 14 lần so với 1978.Tỷ trọng kinh tế tư nhân đã tăng. Năm 2005 cung cấp 46% thịt lợn thế giới.2 triệu tấn.1 triệu tấn. xaùc laäp vai troø chuû theå cuûa noâng hoä trong saûn xuaát vaø kinh doanh. nấm chế biến. 3.Nông nghiệp: năm 1978 đạt 304. tuy nhiên kinh tế nhà nươc và tập thể vẫn chiếm tỷ trọng ưu thế. TQ chuû tröông XD neàn kinh teá haøng hoùa XHCN.9%.2% so với 2005. 1987 đạt 402 triệu tấn.Năm 2006 sản lượng gang 193. Saùn Daàu vaø Haï Moân. diÖn tÝch gÊp ViÖt Nam 30 lÇn D©n sè: xÊp xØ 20% d©n sè thÕ giíi. TQ thöïc hieän chính saùch môû cöûa quan heä vôùi TG beân ngoaøi. . daàu. chuû tröông khoâi phuïc vaø duy trì 1 neàn kinh teá nhieàu thaønh phaàn.89 triệu xe ô tô. 70% lê. thép thô 199.7 triệu tấn. Naêm 1980 TQ cho XD caùc ñaëc khu kinh teá laø : Thaåm Quyeán. Ñaûng Coäng Saûn TQ vaïch roõ nhöõng nguyeân nhaân gaây neân söï trì treä veà kinh teá xaõ hoäi. 15% ngũ cốc.ñeàu taêng. Nhöõng saûn phaåm khaùc trong noâng nghieäp nhö boâng.

vµo c¸c dù ¸n khæng lå nh»m thóc ®Èy t¨ng tr-ëng kinh tÕ vµ phôc héi nÒn kinh tÕ  KÕ ho¹ch 10 n¨m (1976-85) qu¸ tham väng. x· héi gi÷a v¸c vïng miÒn BÊt æn chÝnh trÞ vµ x· héi nhu cÇu th¾t chÆt kiÓm so¸t §iÒu kiÖn chÝnh trÞ Trung Quèc • 1976: Mao qua ®êi vµ sù thÊt thÕ cña “bÌ lò bèn tªn” ®¸nh dÊu sù c¸o chung cña 10 n¨m hçn lo¹n do C¸ch m¹ng v¨n hãa g©y ra • 1977: §Æng TiÓu B×nh trë thµnh ng­êi l·nh ®¹o tèi cao cña §¶ng • Häc thuyÕt cña §Æng TiÓu B×nh vÒ ph¸t triÓn: Chó träng ph¸t triÓn kinh tÕ vµ phóc lîi vËt chÊt. V× vËy. ThÕ nh-ng quyÕt ®Þnh b¾t ®Çu ch-¬ng tr×nh c¶i c¸ch l¹i ®Õn kh¸ ®ét ngét… V× c¶i c¸ch ®-îc b¾t ®Çu mµ kh«ng cã môc tiªu râ rµng nªn nh÷ng biÖn ph¸p c¶i c¸ch ban ®Çu cã tÝnh quyÕt ®Þnh ®èi víi c¶ quü ®¹o c¶i c¸ch vµ ®Þnh h×nh toµn bé qu¸ tr×nh c¶i c¸ch.” (Naughton 1995.59)  1978: Khñng ho¶ng kinh tÕ ®· ch©m ngßi cho mét sè c¶i c¸ch ®Çu tiªn  1977-78: Trung Quèc thùc hiÖn mét ch-¬ng tr×nh ph¸t triÓn ®Çy tham väng: ®Çu t. p.B×nh th-êng hãa quan hÖ th-¬ng m¹i vÜnh viÔn víi Mü 2001: Gia nhËp WTO • Khã kh¨n: BÊt b×nh ph©n phèi ®¼ng vÒ kinh tÕ. KH¤NG theo ®uæi c¸c cuéc vËn ®éng x· héi vµ ®Êu tranh chÝnh trÞ • §éng c¬ n»m ®»ng sau häc thuyÕt cña §Æng TiÓu B×nh: T¸i t¹o sù nhÊt trÝ vµ quyÒn l·nh ®¹o thèng nhÊt trong ®¶ng ( c¶i c¸ch thµnh c«ng gióp lÊy l¹i niÒm tin vµ tÝnh hîp thøc cho sù l·nh ®¹o cña §¶ng). dùa trªnmét sè gi¶ ®Þnh sai lÇm vÒ nÒn kinh tÕ Trung Quèc: Tæ chøc vµ ®éng c¬ trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp kh«ng quan träng Cã thÓ t¨ng nhanh n¨ng . kh«ng thÓ t¸ch biÖt nguån gèc cña c¶i c¸ch khái c©u chuyÖn lµm thÕ nµo c¶i c¸ch ®-îc khëi ®éng vµ cuèi cïng thµnh c«ng. Nguån gèc cña c¶i c¸ch kinh tÕ ë Trung Quèc Vµo cuèi nh÷ng n¨m 1970 “c¸c nhµ l·nh ®¹o Trung Quèc ®· ph¶i “®¸nh vËt” vìi nh÷ng khã kh¨n kinh tÕ triÓn miªn trong nhiÒu n¨m.

cµng kh«ng ph¶i lµ vÊn ®Ò quyÕt ®Þnh khiÕn c¸c nhµ l·nh ®¹o Trung Quèc tiÕn hµnh c¶i c¸ch…. tr.  Nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ. c¸c nguyªn nh©n cña nã vÒ c¬ b¶n cã nguån gèc tõ nh÷ng trôc trÆc vÒ chÝnh trÞ h¬n lµ kinh tÕ”  White cho r»ng sù suy sôp vÒ chÝnh trÞ sau C¸ch m¹ng v¨n hãa lµ mét ®éng lùc cña c¶i c¸ch v× §Æng TiÓu B×nh hy väng kh«i phôc l¹i c¸c thÓ chÕ chÝnh trÞ vµ hµnh chÝnh. c¸c nh©n tè kinh tÕ quan träng h¬n c¸c yÕu tè chÝnh trÞ.h÷u hãa n«ng nghiÖp vµ sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp h-¬ng trÊn (TVE).  TÇm quan träng cña t¸i ®Þnh h-íng: c¸c nhµ l·nh ®¹o trë nªn cëi më vµ nhËy bÐn h¬n víi nh÷ng thay ®æi cã tÝnh c¸ch m¹ng trong n«ng nghiÖp sau nµy.cho c«ng nghiÖp nÆng. trong chõng mùc viÖc chuyÓn h-íng sang thÞ tr-êng lµ sù ph¶n øng l¹i khñng ho¶ng. nÕu chØ riªng chóng. kh«ng ph¶i lµ vÊn ®Ò duy nhÊt. Tho¸i lui c¶i c¸ch ë Trung Quèc(1989-92) • Sù kiÖn Thiªn An M«n (4/6/1989) ®¸nh dÊu sù trë l¹i cña phe cøng r¾n → ®×nh trÖ vµ tho¸i lui cña c¶i c¸ch .suÊt trong n«ng nghiÖp nhê c¬ giíi hãa 1977-78: s¶n l-îng dÇu má (nguån t¹o ngo¹i tÖ chÝnh) kh«ng ®¹t ®-îc môc tiªu ®Ò ra kÕ ho¹ch vÜ ®¹i sôp ®æ  KÕt qu¶: Trung Quèc tiÕn vµo ngâ côt trong c¶ c«ng nghiÖp vµ n«ng nghiÖp  Khã kh¨n kinh tÕ ë ViÖt Nam cã nguyªn nh©n chñ yÕu tõ bªn ngoµi >< nguyªn nh©n bªn trong ë Trung Quèc  Cuéc khñng ho¶ng dÉn ®Õn sù ®o¹n tuyÖt víi m« h×nh KtÕ kiÓu X«-viÕt vµ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn ®-îc ®Þnh h-íng l¹i (Kú häp thø 3 TW ®¶ng khãa 11 vµo th¸ng 12/1978)  Nh÷ng nÐt chÝnh cña t¸i ®Þnh h-íng: (i) Gi¶m ®Çu t. Thùc tÕ lµ.  ë ViÖt Nam.37): “Khã cã thÓ nãi r»ng vµo gi÷a nh÷ng n¨m 1970 Trung Quèc ph¶i ®èi diÖn vìi mét cuéc “khñng ho¶ng kinh tÕ”. (ii) Nguån lùc nghiÖp vµ tiªu dïng. ®ång thêi. ®-îc chuyÓn sang cho khu vùc n«ng  L-u ý: ®Þnh h-íng l¹i ≠ c¶i c¸ch kinh tÕ diÔn ra sau nµy  ViÖc ®Þnh h-íng l¹i kh«ng hÒ b¸o tr-íc qu¸ tr×nh t. c¶i c¸ch thµnh c«ng sÏ gióp lÊy l¹i uy tÝn cho ®¶ng. c¶i c¸ch DNNN v.v.  C¶i c¸ch KT kh«ng chØ lµ mét qu¸ tr×nh kinh tÕ mµ cßn lµ mét qu¸ tr×nh chÝnh trÞ  White (1993. b¾t ®Çu vµo ®Çu nh÷ng n¨m 1980.

Những thành tựu mà nhân dân các dân tộc Trung Quốc giành được là rất đáng khâm phục: kinh tế tăng trưởng tăng liên tục. (iii) -u ®·i DNNN • Thµnh tùu duy nhÊt lµ kiÓm so¸t ®­îc l¹m ph¸t. tham nhòng v. GDP bình quân tăng hơn 9%. an sinh x· héi. theo ®Þnh h-íng XHCN. thực sự cầu thị và tiến cùng thời đại”. x· héi ®· ®-îc gi¶i phãng tõ nh÷ng c¶i c¸ch tr-íc ®ã. • Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn dÇn trë nªn Ýt tÝnh “chuyÓn ®æi” mµ mang tÝnh “ph¸t triÓn” nhiÒu h¬n. chÝnh trÞ. 1992: ChuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng XHCN • ViÖt Nam.v. • Tuyªn bè “39 ®iÓm”: (i) th¾t l­ng buéc bông vÒ vÜ m«. giai đoạn 1978 – 2007. • QuyÒn së h÷u tµi s¶n c¸ nh©n ®­îc c«ng nhËn trong HiÕn ph¸p. • Vµon¨m 1992.• L·nh ®¹o mìi (TT.” c«ng khai ®¶ kÝch kÕ ho¹ch cña phe b¶o thñ vµ ph¸t ®éng sù ñng hé cña ®Þa ph-¬ng ®èi víi nh÷ng c¶i c¸ch triÖt ®Ó h¬n.) Ba mươi năm qua. nhờ thực hiện “giải phóng tư tưởng. • Nh÷ng thÊt b¹i nµy chÊm døt ¶o t­ëng cña phe b¶o thñ r»ng hä cã thÓ ®Èy lïi c¶i c¸ch b»ng c¸ch quay trë l¹i chÕ ®é kinh tÕ cò • 1990-91: Chia rÏ trong néi bé phe b¶o thñ vÒ ®Þnh h-íng chÝnh s¸ch kinh tÕ • Tµi n¨ng l·nh ®¹o kiÖt xuÊt cña §Æng: Trong chuyÕn “tuÇn du ph­¬ng Nam. d-íi sù l·nh ®¹o cña nhµ n-íc. 1992: HiÕn ph¸p mìi: Ph¸t triÓn mét nÒn kinh tÕ hµng hãa víi nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ. Lý B»ng vµ TBT Giang Tr¹ch D©n) cè g¾ng t¸i kiÓm so¸t nÒn kinh tÕ vµ chÊm døt tù do hãa chÝnh trÞ. công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc đã giành được những thành tựu to lớn và quan trọng cả về lý luận và thực tiễn. • 10/1992: §¹i héi §¶ng lÇn thø 14 c«ng nhËn nÒn “kinh tÕ thÞ tr-êng XHCN” – ®¸nh dÊu sù “cÊm kú trë l¹i” cña c¶i c¸ch kinh tÕ Sù “cÊm kú trë l¹i” vµ giai ®o¹n c¶i c¸ch s©u h¬n ë c¶ hai n­ìc • Trung Quèc. (ii) t¸i tËp trung hãa vµ ®Èy m¹nh kÕ ho¹ch hãa. (vd: xãa ®ãi gi¶m nghÌo. qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi ë Trung Quèc vµ ViÖt Nam ®Òu ®· v-ît qua ng-ìng vµ kh«ng thÓ ®¶o ng-îc. môc tiªu chÝnh cña c¶i c¸ch kinh tÕ lµ c¶i c¸ch c¬ cÊu vµ thÓ chÕ ®Ó h×nh thµnh mét nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng vËn hµnh h÷u hiÖu. Ngoµi ra hoµn toµn thÊt b¹i v× nh÷ng xung lùc kinh tÕ. bÊt b×nh ®¼ng thu nhËp. • Tõ 1992. thực lực kinh tế từ . ®ång thêi gi¶i quyÕt c¸c khuyÕt tËt cña thÞ tr-êng.

tạo đà lan toả phát triển nhanh và rộng. Công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản ViệtNam khởi xướng và lãnh đạo cũng đã giành được những thành tựu quan trọng và có ý nghĩa lịch sử.vị trí thứ 10 tăng lên thứ 4. Việt Nam là nước láng giềng có nhiều điểm tương đồng với Trung Quốc. giúp cho Trung Quốc phát triển. quản lý đất nước. thu nhập bình quân đầu người tăng trưởng nhanh. Đảng và Chính phủ Việt Nam rất coi trọng tham khảo kinh nghiệm nước ngoài. huy động sức mạnh của người Hoa ở nước ngoài. nay về tổng thể đã bước vào giai đoạn khá giả. kết hợp cải cách kinh tế với cải cách chính trị. nhất là của Trung Quốc. tạo đột phá mạnh. buông nhỏ”. Trong quá trình đổi mới đất nước. Đời sống nhân dân đã từ chỗ chưa giải quyết được vấn đề no ấm. xây dựng 5 đặc khu kinh tế. nhất là các nước đang trong quá trình chuyển đổi như Việt Nam. có thể rút ra một vài bài học có giá trị gợi ý cho Việt Nam trong quá trình đổi mới và phát triển: kiên trì lập trường mở cửa ra thế giới. Những điều đó chứng tỏ rằng con đường xây dựng CNXH đặc sắc Trung Quốc mà Đảng. thu hút đầu tư nước ngoài đứng thứ 2 và dự trữ ngoại tệ đứng đầu thế giới. coi toàn cầu hoá là cơ hội ngàn năm có một mà Trung Quốc phải nắm lấy để tiến lên. xây dựng Đảng v. trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực như xây dựng và phát triển kinh tế. Vị thế của Trung Quốc trên trường quốc tế cũng được nâng cao.v… Từ những kinh nghiệm cải cách mở cửa của Trung Quốc. . “dò đá qua sông” kết hợp “đại luận chiến”. Từ khi bình thường hoá quan hệ năm 1991 đến nay. mà còn đóng góp nhất định cho sự tăng trưởng của kinh tế thế giới đồng thời cung cấp những bài học kinh nghiệm có giá trị tham khảo rất tốt cho các nước đang phát triển khác. lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhiều lần xác định sẽ tăng cường hợp tác. Chính phủ và nhân dân Trung Quốc lựa chọn là đúng đắn. ngoại thương từ thứ 32 vươn lên thứ 3. phát triển xí nghiệp hương trấn. không những phù hợp với thực tiễn. cải cách khu vực doanh nghiệp nhà nước “nắm lớn. tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững.

7 97433F-F50-X49N..N.J 3 3. .4a394a39 9.: 3 9:@3 /: 5 3 .3%7 . W 39 9.a 94 :.. .G 39 284 93 33 9 . .6:.3.39 .a%%.X.  : W%a39:/:3 9a 284 9 L. 2/ 99/4. 2/ 9X49 I3. 37 3 397C.50-X49N7 3.D 2  9 9 597:3. 4 . 3 J3.97I ..a.a 2 3 4 .97C9 3 . 3 3 :3.. 25 9 4a7..N.39 W %a 33 3 4 C9 : 9 . 397 F L.5 3G.N. 3 .97 J.X.50-X49N. W 3 42J %%  3.X5393 3.-3. 397 W%: 3-G 2  9 9 3-:F.3 . . .2 . W .N. 38 . VZ3 %743 .N.a5 9F38N3F.X .X. .N..9 M.3a. .X.50. F39 . . 3/ :897I .

W .

 3:3E....2 35 52J! 997 32F93 339 a3..%7:3":.939 -.3g26:.2.3a3 J.N.3...33/3%7:3":. :.: 3  2a 2.9 ..OE979. 399g397.397436:E97K3.33939:943. 33 3 3 3 3 9 9 97 H3   3 / :8 . .E.3973.a.E. /3l3.E.. . .6:9 ...3 3 3 33355. L9 6:. %7:3":..3. .:9.3 '9 .N.  3 9a32F93 339 9 97 H3.93. : 38. 2 /4 l3383'9..9 .3973.6:.N.2...2 :  . .533-. X2 3 4 .7.9.399 39.3 3 .. 43  !-K36:39g3.3 342 3. 3 K3.3 9.%7:3":.32.. 3 4.:3 3..%7:3":..-.: 3  I %7:3 ":G. 3.43 .X.8.'9.2 33. E3 3 ...O 3: 2 9.49739.4943..9g397.X.X.9 :.4 33297H3.3 9.35E9973E..OE97 . %7:3 ":. 39.2 '9.3. W%7:3":G..4%7:3":.4.N.39 $ .. %-K39.:3.97H397... 33 L..3 J.3 5O39. .5E997339 6:3 93.. %33332. .3.. 79 E3 2 5.39g3H39..O9797...3 83  F 9.3.. 97..48 9g397.5E9973H397K597. 297I ./97349 3 :9 l8333/3 9. l3.33.4'9.33g2 33.%7:3":. .4 3.9. 297I ...3 9 3 5 9 97 3 3 : 3 .34 39.3H39 9:9 :9.3 3 9: 3 5 .3 .2./ .29. /39.8...3. :3. .: 9 9 9.a 39 X43 L.5E9973 2.3 4.2.39 .2479 99.33.279. 43E 9:35-K36:3 :3.. 3 .3.97J9 9g3H39 349.. 389g3.39 a.9..399..332. 39.4 3 : O./3.. V F VX3@3 9  .8 %7436:E97K3 2 93.2l3 J35. W": 38I :9a8X3. 3 . 93 3 93 9:2 33 /3 ..33939:6:.8: 3I. .E.4. 3a3 :C: 39HX6: 9.J35'9.9 97 H3 W ": 97 3 5 9 97 3 /@3 97I 3 3 9 9 3 ..3 /3 .34E6:.3 3 .E. W% 2.. .: .24 3323.3.a9 .399 .O 3. .a 'C9 ..5.34 39 .J3 :9a3 5@339 904 3 J3 / J8 3 4. 9..X.3973.2 3..36:. .. 3. .33 339 9 97 H3 W'C9.:.93 5.. 33 39743 35 5 W 'a432  6: 97 3 .%7:3":.E.297436:E97K3 2.X. 3 . .4.:.359E.3 O3O539 3.

 83 95 :3.:.3973....33533.4.E.3.23.3..O292%7:3":. 323 -:33 / E6:.35E9 973J35.39.532 93H3/3 .739g397.J397: 38..34  .33.3.3945E99733./4.:39 94 95E23 94 .. 3..333g2...4E.5E9973-3.E..3 95.E..