You are on page 1of 4

PANCEN BASA SUNDA

SAJARAH BASA SUNDA

DISUSUN KU:
ANGGA KUSUMADINATA GINANJAR NUR ROHIM HENDRO YOSUA IDHAM MAULANA MUHAMMAD AULIA 02 10 11 13 22

KELAS X-6

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 BANDUNG 2007

Basa sunda kungsi meunang pangaruh tina budaya jeung agama hindu. kawali.SAJARAH BASA SUNDA Basa sunda nu aya ayeuna teh mangrupa hasil tina kamekaran sapanjang masa. loba kitab suci anu ditulis dina basa sunda sarta ngagunakeun aksara sunda (kuna) saperti siksa kanda ng karesian. cibungbulang titinggal karajaan sunda "ini sabdakalanda rakryan juru pengambat I kawihadji panca pasagi marsandeca barpulihkan hadji sunda" hartina: ieu teh ucapan rekeyan juru pengambat dina taun saka 458 nu netelakeun yen pamarentahan daerah dipulihkeun ku raja sunda Prasasti astana gede titinggal karajaan sunda di kawali . budaya jeung agama islam. galuh. titinggal purnawarman "Jayaviclasya tarumendrasya hastinah airavabhasya vibhatidam padadavayam" hartina: ieu (tapak) dua sampean airawata anu gagah perkasa. anu nampa rupa rupa pangaruh tina kabudayaan deungeun. budaya jawa (mataram) jeung budaya barat. kasenian jeung kahirupan sapopoe. Dina gurat badagna galuring sajarah basa sunda teh bisa diringkeskeun kieu: 1. basa sunda teh mangrupa basa nagara di karajaan salakanagara. carita parahiyangan. eta pangaruh teh saterusna di olah nurutkeun kapribadian urang sunda dipake geusan mekarkeun kabudayaan sorangan. Robahna teh salilana luyu jeung robahna kabudayaan sunda. darmasiksa jeung guru talapakan. gajah inguan pangawasa taruma nu mawa kadigjayaan. Prasasti pasirmuara. sunda jeung pajajaran. Geura titenan basa sunda nu dipake alam harita. boh nu aya dina prasasti boh nu aya dina karya sastrana: Prasasti ciaruteun. Dina ieu mangsa basa sunda kaasupan ku basa sansakerta saperti anu katembong dina prasasti titinngal purnawarman. Basa sunda alam harita dipake dina widang kanagaraan. basa sunda terus robah sangkan bisa ngigelan jaman. SAJARAH BASA SUNDA MANGSA I (SAMEMEH TAUN 1600 MASEHI) Nepi ka taun 1600 masehi. malah aksarana oge make aksara pallawa.

Harita di tatar sunda geus jlug jleg pasantren. Kitu deui widang pamarentahan."nihan tapa kawali nu sanghiyang mulia tapa bhagya parebu raja wastu mangadeg dikuta kawali nu mahayuna kadatuan surawisesa nu marigi sakuriling dayeuh nu najur sgala desa. kaasup urang sunda kudu ngagunakeun basa malayu minangka lingu 4. nu parantos mapaes karaton surawisesa nu ngadamel kakalen sakuriling dayeuh. 3. salian ti eta basa sunda oge mimiti kaasupan basamalayu –francana. nya mangsa harita mimiti asupna undak usuk basa kana basa sunda teh nu mangrupa pangaruh tina basa jawa. raja wastu nu ngereh di kota kawali. balikna maw adat cara kadaleman jawa. nu nyantosa sakuliah wewengkon. SAJARAH BASA SUNDA MANGSA IV (1900-1945) . basa arab asupna kana basa sunda teh ngaliwatan pasantren. basa sunda mimiti kaasupan ku basa walanda. nya harita medalna buku basa sunda anu ditulis ku aksara laten teh basa sunda mimiti dijadikeun ulikan bangsa deungeun utamana bangsa walanda. deuih. Aya ma nu pandeuri pakena gawe rahayu pakeun heubeul" hartina: ieu nu tapa di kawali teh nyaeta tapana nu mulya lir dewa. SAJARAH BASA SUNDA MANGSA II (1600-1800 MASEHI) Basa sunda dina mangsa ieu geus kapangaruhan ku basa arab jeung basa jawa. tara sakeudeung sakeudeung didituna teh. Harita aya katangtuan ti bangsa walanda sangkan bangsapribumi. 2. ari basa jawa asupna kana basa sunda teh ngaliwatan padaleman (pamarentahan). memang harita mah wewengkon sunda teh geus aya dina genggeman pamarentah hindia walanda. ngaliwatan para bupati jeung pagawe walanda. umumna ajengan nu ngadegkeun pasantren di urang teh kungsi masantren di wetan jadi salian ngasupkeun basa arab kana basa sunda pasantren oge milu ngasupkeun basa jawa deuih nya diantarana ngaliwatan pasantren deuih asupna wawacan jeung sarupaning upacarana teh. Gusti nu bagja. para gegeden sunda (dalem) sataun sakali kudu seba ka dayeuh mataram. SAJARAH BASA SUNDA MANGSA III (1800-1900 MASEHI) Dina ieu mangsa. muga-muga kapayuna aya nu kersa midamel kasaean sangkan punjul sajagat. harita tatar sunda ka ereh ku mataram.

medal pustakamangsa dina basa sunda saperti papaes nonoman (1915). basa sunda terus digunakeun sarta diajarkeun disakola-sakola para panalungtik basa sunda beuki loba deuih boh bangsa deungeun boh urang sundana sorangan. nu ngarobahna tangtuna oge urang sunda keneh. robahna basa sunda nu ngindung ka waktu ngabapa ka kajaman teh moal matak lewang ngawariskeunana ka turunan urang engkena asal robahna eta basa teh tetep aya dina pangriksa jeung pangraksa LBSS. Mangsa ieu basa sunda loba kapangaruhanana ku basa indonesia. 5. jawa. basa sunda dipake dina kahirupan sapopoe. utamana nu dipake ku masarakat kota. beuki tembong bae pangaruh basa walanda kana basa sunda teh nepi ka harita mah teu saeutik urang sunda nu nyaritana direumbeuy ku basa walanda. basa sunda nu ayeuna pasti bakal robah dimangsa jaga. . poesaka soenda (1923) jeung sipatahoenan (1923). Dina ieu mangsa. Ceuk inohong sunda jeung para ahli. SAJARAH BASA SUNDA MANGSA V (1945-KIWARI) Mangsa ti taun 1945 nepi ka kiwari sok disebut oge mangsa sabada perang. basa sunda pacampur jeung basa arab. nyaeta basa sunda anu kapangaruhan ku basa malayu (indonesia). utamana kaom palajar. pasoendan (1917). pustaka mangsa. dina istilah-istilah basa kosta memeh asup kana basa sunda teh umumna ngaliwatan heula basa indonesia.Dina ieu mangsa. kabudayaan jeung buku-buku atawa kapustakaan. sakola-sakola beuki rea. nepi ka aya istilah sunda kamalayon geuning. malayu jeung walanda dipake dina widang atikan jeung kabudayaan pikeun nuliskeunana geus prah make aksara laten.